Page 1

ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ∆ΩΝ

Ανακοινώνονται (10 π.µ.) οι Βάσει̋ για ΑΕΙ-ΤΕΙ

Αγωνία τέλο̋ σήµερα για 110.000 υποψηφίου̋

Το αναλυτικό πρόγραµµα των τριήµερων εκδηλώσεων Σελ. 14

Σελ. 2

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ “ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΩΝ”

Τι έγινε στα Τρίκαλα τον Αύγουστο EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

Είχαµε και εµεί̋... Τραγάκηδε̋! Σελ. 2

ΑΘΛΗΤΙΚΑ Ο Τρικαλινό̋ Μηνά̋ στον ΑΟΤ

ΣΕΛ. 9-12 & 30

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 840 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310 76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail: dialogos@otenet.gr•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

Στάση πληρωµών σε 70 Ο.Τ.Α τον Σεπτέµβριο;

Η πτώχευση τη̋ Ελλάδα̋ άρχισε από του̋ ∆ήµου̋ Ο. ..αληθινό̋ διάλογο̋ στο τετ-α-τετ Μέρκελ-Σαµαρά - Γιατί το λέτε αυτό;...

- Αντώνη έχω την εντύπωση ότι µε σιχαίνεσαι και µου χαµογελά̋ επειδή είσαι υποχρεωµένο̋!...

 Μια καλή µετεγγραφή στην οµάδα των Τρικάλων SUPER LEAGUE

Tα αποτελέσµατα τη̋ 1η̋ αγωνιστική̋

Σήµερα το απόγευµα οι δήµαρχοι τη̋ Θεσσαλία̋ αποφασίζουν τη στάση του̋ απέναντι στο συνεχέ̋ “πετσόκοµµα” των πόρων τη̋ Τ.Α. από την κυβέρνηση Την Τετάρτη το προεδρείο τη̋ ΚΕ∆Ε θα συναντηθεί µε τον Αντώνη Σαµαρά και την Πέµπτη συγκαλείται έκτακτο Συνέδριο

- ∆ιότι τρει̋ φορέ̋ µε έχει̋ αποκαλέσει Ντόρα!...

Τραγική η κατάσταση σε όλου̋

του̋ ∆ήµου̋ Σελ. 5

ΥΠΟΘΕΣΗ “∆Ω∆ΩΝΗ”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΕΛ. 19-29

ΣΗΜ.: Η φωτό είναι αληθινή. Ο διάλογο̋ είναι από σκίτσο του ∆ηµήτρη Χαντζόπουλου στα “ΝΕΑ” του Σαββάτου και ποιό̋ ξέρει, ίσω̋ να έχει και µια δόση αλήθεια̋!

Αφοί Σαράντη: Να δοθεί σ’εµά̋ ή στου̋ τοπικού̋ φορεί̋ Σελ. 7

Για σωστή ψυχαγωγία!

Στην Νέα Πύλη / Τηλ. 6973 789 416 CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Θυελλώδη̋ συνεδρίαση Από 1η Σεπτεµβρίου κόβουν την πίστωση οι φαρµακοποιοί στου̋ ασφαλισµένου̋ του ΕΟΠΥΥ

Αναστολή τη̋ επί πιστώσει χορήγηση̋ φαρµάκων στου̋ ασφαλισµένου̋ του Εθνικού Οργανισµού Παροχή̋ Υπηρεσιών Υγεία̋ (ΕΟΠΥΥ) από την 1η Σεπτεµβρίου αποφάσισε το απόγευµα του Σαββάτου, σε µια θυελλώδη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). Η εφαρµογή αυτή̋ τη̋ απόφαση̋ σηµαίνει ότι οι ασφαλισµένοι, για άλλη µια φορά, θα κληθούν να πληρώσουν από την τσέπη του̋ τα φάρµακά. Οι εκπρόσωποι των φαρµακευτικών συλλόγων δεν πείσθηκαν από τι̋ δεσµεύσει̋ του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Γεράσιµου Βουδούρη ότι θα συνεχισθεί η ροή χρηµάτων προ̋ του̋ λογαριασµού̋ του̋, ώστε έω̋ την ερχόµενη Πέµπτη να έχουν αποπληρωθεί οι συνταγέ̋ που εκτελέσθηκαν το Μάιο. Οι φαρµακοποιοί διεκδικούν: • Τακτοποίηση όλων των εξωσυµβατικών οφειλών του ΕΟΠΥΥ που φθάνουν πλέον τι̋ 85 µέρε̋. • Άµεση νοµοθετική ρύθµιση του συµψηφισµού των υφισταµένων οφειλών, καθώ̋ και των όρων που αφορούν την υπαγωγή των φαρµακείων στον «Τειρεσία». • Άµεση χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ στο 0,6% του ΑΕΠ και την άµεση απόδοση των εισφορών των ασφαλιστικών ταµείων προ̋ τον ΕΟΠΥΥ. • Εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου για τραπεζικό δανεισµό των φαρµακείων και βελτίωση τη̋ ρευστότητα̋ του̋.

Έχουµε και στα Τρίκαλα…Τραγάκηδε̋! Πολύδωρα̋, Τραγάκη̋, Πετσάλνικο̋, Σιούφα̋….Γνωστοί και µη εξαιρεταίοι εθνοπατέρε̋ όλοι του̋, που βρέθηκαν στο στόχαστρο των ΜΜΕ (όχι όλων βέβαια) και στο «στόµα» τη̋ κοινωνία̋, αφού «αποκαλύφθηκε» πω̋ διόρισαν (νόµιµα µεν, µε νόµου̋ των ίδιων, όχι όµω̋ και ηθικά) συγγενεί̋ του̋ κάθε βαθµού στη Βουλή και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Ήταν άραγε κάτι που προκάλεσε έκπληξη σε οποιονδήποτε αυτή η..αποκάλυψη; Ή µήπω̋ είναι µόνο αυτοί, που βρέθηκαν στη «σέντρα», όσοι εκµεταλεύτηκαν τη θέση του̋ για να βολέψουν τα παιδιά του̋ και του̋ συγγενεί̋ του̋; Ασφαλώ̋ και ΟΧΙ. Όλοι µα̋ γνωρίζουµε και σε τοπικό επίπεδο πω̋ έχουν βολευτεί σε διάφορα υπουργεία ή στην Βουλή ξαδέλφια, ανήψια, γαµπροί, πολιτικοί φίλοι υπουργών και υφυπουργών. Ελάχιστοι όµω̋ ασχοληθήκαµε µε αυτό το φαινόµενο τόσο ω̋ ΜΜΕ όσο και ω̋ κοινωνία, θεωρώντα̋ το ίσω̋ ω̋ δευτερεύον πρόβληµα. Βέβαια µια µερίδα εκπροσώπων των τοπικών δηµοσιογράφων είχαν και έναν επιπλέον λόγο για να µην πολυα-

σχοληθούν µε τέτοια «δευτερεύοντα θέµατα» αφού κάποιε̋ θεσούλε̋ βρέθηκαν και για αυτού̋, από το ΑΠΕ γειτονικών νόµων µέχρι και την µηδέποτε λειτουργήσασα ψηφιακή τηλεόραση! Όµορφο̋ ο κόσµο̋ µα̋ ή όπω̋ είπε και ο Πάγκαλο̋ «Όλοι µαζί τα φάγαµε» και έτσι φθάσαµε ω̋ εδώ….. «δ»

Συνεδριάσει̋ των οργάνων

Σε περίοδο έντονη̋ κοµµατική̋ δραστηριότητα̋ εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ Εβδοµάδα έντονη̋ κοµµατική̋ δραστηριότητα̋, αρχή̋ γενοµένη̋ από σήµερα ∆ευτέρα, ξεκινά για το ΠΑΣΟΚ, µε τι̋ συνεδριάσει̋ των κοµµατικών οργάνων να βρίσκονται στο προσκήνιο. Συγκεκριµένα, σήµερα συνεδριάζει η Οργανωτική Γραµµατεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα πραγµατοποιηθεί και σύσκεψη των υπεύθυνων για την Περιφερειακή Ανασύσταση. Το πρωί τη̋ Τρίτη̋ συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατο̋, τη δε εποµένη, Τετάρτη 29 Αυγούστου, συνεδριάζει η Πολιτική Γραµµατεία. Με

αφορµή τη ∆ιακήρυξη τη̋ 3η̋ του Σεπτέµβρη, το ΠΑΣΟΚ θα πραγµατοποιήσει τη ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου εκδήλωση στο αίθριο του Νέου Μουσείου Μπενάκη. Το πρωί τη̋ Κυριακή̋ 9 Σεπτεµβρίου, ο πρόεδρο̋ του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφτεί τη ∆ΕΘ και θα ακολουθήσει εκδήλωση στον χώρο τη̋ ∆ΕΘ αφιερωµένη στη νέα γενιά που βιώνει την κρίση. Μια µέρα πριν την επίσκεψη του Ευ.Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη για τη ∆ΕΘ, έχουν προγραµµατιστεί εκδηλώσει̋ στι̋ πρωτεύουσε̋ των Περιφερειών τη̋ χώρα̋ για την επέτειο τη̋ 3η̋ του Σεπτέµβρη.

Αγωνία τέλο̋ για χιλιάδε̋ υποψηφίου̋ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το ωράριο λειτουργία̋ των εµπορικών καταστηµάτων Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το πενθήµερο από τα καταστήµατα των Τρικάλων. Το προτεινόµενο θερινό ωράριο θα επανέλθει σε ισχύ από τη ∆ευτέρα 27 Αυγούστου 2012 και έχει ω̋ εξή̋: ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 ΑΡΓΙΑ

& & &

18:00 – 21:00 ΚΛΕΙΣΤΑ 18:00 – 21:00 ΚΛΕΙΣΤΑ 18:00 – 21:00 ΚΛΕΙΣΤΑ

Ο Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Τρικάλων συγχαίρει τα µέλη του για την τήρηση του φετινού πενθηµέρου και θέλει να ευχαριστήσει το Τρικαλινό κοινό για την εµπιστοσύνη που έδειξε στα καταστήµατα των Τρικάλων. Παράλληλα επισηµαίνετε ότι διανύουµε την τελευταία εβδοµάδα των θερινών εκπτώσεων. Οι τιµέ̋ στα καταστήµατα τη̋ πόλη̋ είναι οι χαµηλότερε̋ από ποτέ και αποτελούν µεγάλη ευκαιρία για του̋ συµπολίτε̋ µα̋. Εκ του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων

Μεγάλε̋ ανατροπέ̋ στο σκηνικό τη̋ τριτοβάθµια̋ εκπαίδευση̋ θα φέρει η ανακοίνωση, σήµερα, των βάσεων εισαγωγή̋ για του̋ περίπου 110.000 φετινού̋ υποψηφίου̋, που διεκδικούν τι̋ 76.094 θέσει̋ σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Η οικονοµική κρίση και το υψηλό κόστο̋ τη̋ φοιτητική̋ µετανάστευση̋, έχουν επηρεάσει έντονα τι̋ επιλογέ̋ των υποψηφίων, οι οποίοι πλέον επιθυµούν να σπουδάσουν σε σχολή... κοντά στο σπίτι του̋. Αποτέλεσµα είναι να διευρυνθεί το βαθµολογικό χάσµα µεταξύ των σχολών των κεντρικών και των περιφερειακών ΑΕΙ. Συγκεκριµένα, όπω̋ ανέφερε στέλεχο̋ του υπουργείου Παιδεία̋, οι σχολέ̋ διακρίνονται σε περιζήτητε̋ ή µη όχι µόνο λόγω του αντικειµένου του̋ (π.χ. Ιατρική, Νοµική κ.λπ.) αλλά και -φέτο̋ περισσότερο από ποτέ- λόγω τη̋ έδρα̋ του̋ (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα). Αυτό, διότι πολλοί υποψήφιοι δεν εξάντλησαν τον ανώτατο αριθµό σχολών (έω̋ 322) που µπορούσαν να δηλώσουν στο µηχανογραφικό δελτίο αλλά προτίµησαν µόνο σχολέ̋ «εντό̋ έδρα̋», ακόµη κι αν το αντικείµενο του̋ δεν ήταν τη̋ πρώτη̋ προτίµησή̋ του̋. Έτσι, σύµφωνα µε τον ίδιο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εκπλήξει̋ και να δούµε βάσει̋ σχολών κεντρικών ΑΕΙ για τι̋ οποίε̋, ενώ η αρχική εκτίµηση -λόγω των επιδόσεων των υποψηφίων- ήταν πτωτική, τελικά το πρόσηµο να γίνει θετικό λόγω του διαγκωνισµού των λιγοστών αρίστων για τι̋ περιζήτητε̋ θέσει̋. Επίση̋, θα υπάρξουν περιπτώσει̋ περιφερειακών σχολών (π.χ. στη Ροδόπη) των οποίων η βάση θα πιε-

στεί ανοδικά επειδή υποψήφιοι τη̋ περιοχή̋ θα «θυσιάσουν» το όνειρο να σπουδάσουν σε σχολή τη̋ αρεσκεία̋ του̋ µε έδρα σε άλλη περιφερειακή πόλη (π.χ. στα Ιωάννινα). Ταυτόχρονα, όπω̋ πρόσθεσε το ίδιο στέλεχο̋, ιδιαίτερο φαινόµενο, το οποίο καταγράφηκε έντονα στα µηχανογραφικά δελτία, είναι η αποστροφή των υποψηφίων όσον αφορά σχολέ̋ που έχουν κύρια επαγγελµατική διέξοδο στον δηµόσιο τοµέα. «Για παράδειγµα, την προηγούµενη εξαετία η ζήτηση για τα παιδαγωγικά τµήµατα ήταν πολύ µεγάλη. Και αυτό, διότι υπήρξαν χρονιέ̋ που οι διορισµοί δασκάλων και νηπιαγωγών στη δηµόσια εκπαίδευση ξεπέρασαν και τι̋ 5.000. Φέτο̋ είναι µόλι̋ 40», παρατήρησε ο ίδιο̋. Στον αντίποδα, δεν θα αποφευχθούν φαινόµενα εισαγωγή̋ υποψηφίων µε µέσο όρο 3 και 4 σε ΤΕΙ τη̋ περιφέρεια̋ µε αντικείµενο σπουδών χαµηλή̋ ζήτηση̋.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 76566 & 24310-33263 FAX: 24310 - 76866 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ

Ικέτη̋ στο Βερολίνο Με προσβλητικά δηµοσιεύµατα υποδέχθηκε ο γερµανικό̋ τύπο̋ τον Αντ. Σαµαρά, ο οποίο̋ δεν ζήτησε τίποτα από την Μέρκελ και έδωσε την εντύπωση ότι την επισκέφτηκε για προσωπικού̋ πολιτικού̋ λόγου̋ ΒΑΡΥΤΑΤΑ προσβλητική απέναντι στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά ήταν και πάλι η χυδαία γερµανική δεξιά εφηµερίδα «Μπιλντ» την Παρασκευή, την ηµέρα δηλαδή τη̋ επίσκεψη̋ του στο Βερολίνο για να συναντηθεί µε την Γερµανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ. ∆ηµοσίευσε ένα υποτιθέµενο κείµενο µε τίτλο «Εγγύηση - ∆ήλωση», γραµµένο στα γερµανικά µε αρχαιοελληνικού τύπου γράµµατα και περικλεισµένο από µαιάνδρου̋. Στο φανταστικό αυτό έγγραφο ο Αντώνη̋ Σαµαρά̋ «εγΤου Γιώργου γυάται προσωπικά» µεταξύ άλ∆ελαστίκ λων ότι η Ελλάδα για να πληρώ(Από το χθεσινό “ΕΘΝΟΣ”) σει τα χρέη τη̋ «θα κάνει όλα τα απαραίτητα βήµατα, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ πώληση̋ ακατοίκητων νησιών εν ανάγκη»!!! Ο απόλυτο̋ προσωπικό̋ και εθνικό̋ διασυρµό̋. Στο «απόσπασµα» έστησε τον Ελληνα πρωθυπουργό το πρωί τη̋ ίδια̋ ηµέρα̋ και ο κοινοβουλευτικό̋ εκπρόσωπο̋ των Χριστιανοδηµοκρατών, του κόµµατο̋ τη̋ Μέρκελ. Ο Φόλκερ Κάουντερ βγήκε στο πρωινό µαγκαζίνο τη̋ ZDF, του µεγαλύτερου γερµανικού τηλεοπτικού καναλιού, και είπε ορθά κοφτά: Έξοδο̋ τη̋ Ελλάδα̋ από το κοινό νόµισµα «δεν θα συνιστούσε κανένα πρόβληµα για το ευρώ»! Τελεία και παύλα. Απαξιωτικά ή περιφρονητικά παρουσίασαν τα αποτελέσµατα τη̋ συνάντηση̋ Μέρκελ - Σαµαρά οι περισσότερε̋ γερµανικέ̋ εφηµερίδε̋. «∆άγκωσε γρανίτη (!) ο Σαµαρά̋ µε τη Μέρκελ», έπεσε δηλαδή σε βράχο που λέµε εµεί̋, ήταν ο τίτλο̋ τη̋ ηλεκτρονική̋ έκδοση̋ τη̋ «Χάντελσµπλατ», τη̋ µεγαλύτερη̋ ηµερήσια̋ οικονοµική̋ εφηµερίδα̋ τη̋ Γερµανία̋, αµέσω̋ µετά τη συνάντηση. «Η πικρή λιτανεία του Σαµαρά στο Βερολίνο - Για να σώσει τη χώρα του κάνει πολλά: κολακεύει, ορκίζεται και υπόσχεται» ανέφεραν άλλοι τίτλοι τη̋. «Η Μέρκελ απαιτεί: Η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει τι̋ υποσχέσει̋ τη̋» τιτλοφορούσε το δικό τη̋ ρεπορτάζ η δεξιά «Φράνκφουρτερ Αλγκεµάινε». Η κεντροαριστερή «Ζίντὀτσε Τσάιτουνγκ» του Μονάχου είχε σχεδόν ταυτόσηµο τίτλο: «Η Μέρκελ απαιτεί από την Ελλάδα την τήρηση των υποσχέσεων». Για τα µέτρα τη̋ «Μπιλντ», τη̋ απείρω̋ µεγαλύτερη̋ σε κυκλοφορία εφηµερίδα̋ τη̋ Γερµανία̋, µπορεί να πει κανεί̋ ότι ο τίτλο̋ τη̋ ήταν θετικό̋: «"Η Ελλάδα πρέπει να παραµείνει µέρο̋ τη̋ Ευρωζώνη̋" αλλά η καγκελάριο̋ απαιτεί κτηνώδη λιτότητα». «Καµία ελπίδα για την Ελλάδα» είναι ο τίτλο̋ άλλου δηµοσιεύµατο̋ τη̋ «Ζίντὀτσε Τσάιτουνγκ», ο οποίο̋ απορρέει από τη συζήτηση τη̋ εφηµερίδα̋ µε έναν κορυφαίο Γερµανό οικονοµολόγο, θεωρητικό θεµάτων χρήµατο̋, ονόµατι Μάνφρετ Νόιµαν. «∆εν υπάρχει πλέον καµία ελπίδα για την Ελλάδα» απεφάνθη αυτό̋. «Όλε̋ οι άλλε̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωζώνη̋ µπορούν να τα καταφέρουν να λύσουν τα προβλήµατα του̋» πρόσθεσε. ∆εν είναι βέβαια τυχαίο το γεγονό̋ ότι η κεντροαριστερή εφηµερίδα επέλεξε την ηµέρα τη̋ επίσκεψη̋ Σαµαρά για να δηµοσιεύσει τη δήλωση του Νόιµαν. ∆εν ζήτησε τίποτα ουσιαστικά ο Αντώνη̋ Σαµαρά̋ από την Ανγκελα Μέρκελ. ∆εν τόλµησε να θέσει επί τάπητο̋ ούτε καν το τελείω̋ δευτερεύον ζήτηµα τη̋ επιµήκυνση̋ του προγράµµατο̋ εξοντωτική̋ λιτότητα̋, το οποίο άφησε για αργότερα. Κανένα θέµα δεν έθεσε προ̋ επαναδιαπραγµάτευση. Αφησε την εντύπωση ότι πήγε στο Βερολίνο για προσωπικού̋ πολιτικού̋ λόγου̋. Να γνωριστεί δηλαδή εκ του σύνεγγυ̋ µε τη Μέρκελ και να την πείσει ότι ο ίδιο̋ συµφωνεί απολύτω̋ µε όλου̋ του̋ στόχου̋ του Μνηµονίου, ότι θα κάνει τα πάντα για να το εφαρµόσει και ότι η αντιµνηµονιακή στάση του ήταν ένα σφάλµα του παρελθόντο̋ που πέρασε ανεπιστρεπτί. ∆εν έδωσε τίποτα η Ανγκελα Μέρκελ. Αρκέστηκε µόνο να δηλώσει: «Θα επιθυµούσα να παραµείνει η Ελλάδα µέλο̋ τη̋ Ευρωζώνη̋». «Τώρα τα λόγια πρέπει να τα ακολουθήσουν πράξει̋» για να γίνει αυτό, πρόσθεσε. Ολο και πιο εχθρική απέναντι στην παραµονή τη̋ Ελλάδα̋ στο ευρώ γίνεται µέσα στο κλίµα αυτό η γερµανική κοινή γνώµη. Το 61% των ερωτηθέντων Γερµανών σε δηµοσκόπηση για το ZDF επιθυµεί την αποβολή τη̋ Ελλάδα̋ από το ευρώ και µόνο το 31% τάσσεται υπέρ τη̋ παραµονή̋ τη̋ στην Ευρωζώνη.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Ι∆ΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ Το έγκληµα κατά τη̋ κοινωνία̋ που ξεκίνησε σαν σχέδιο σωτηρία̋ εδώ και τρία χρόνια έχει πλεον ξεδιπλωθεί και αναλυθεί σε όλη την έκταση και όλε̋ του τι̋ λεπτοµέρειε̋. Το σχέδιο γνωστό. Μαζική εξαθλίωση τη̋ κοινωνία̋ και παράλληλη εκποίηση του δηµόσιου πλούτου τη̋ χώρα̋!! Οι «Στρατηγοί» ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ δεν αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο ελπίδα̋! Οι κυβερνώντε̋, υποτακτικοί και υπηρέτε̋ του µεγαλὀδεατισµού τη̋ Γερµανία̋ και των εδώ απεσταλµένων δεν µασάνε τα λόγια. Παραληρούν σε κάθε επαφή µε του̋ Ευρωπαίου̋ ηγεµόνε̋. Σύγχρονοι δοσίλογοι ή φοβισµένοι ηγετίσκοι, λίγη σηµασία έχει πλέον. Η Υποταγή του̋ είναι πλήρη̋!! «Θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα κατά γράµµα» ...«είµαστε αποφασισµένοι να φτάΓράφει ο ∆ηµήτρη̋ σουµε ω̋ το τέλο̋». Καπέλλα̋ Γη και ύδωρ στου̋ αποικιο(υπ. βουλ. ΣΥΡΙΖΑ) κράτε̋, τα πάντα! Εντολή και διαταγή! Άµεση φτωχοποίηση τη̋ κοινωνία̋, διάλυση των κοινωνικών δοµών, εξαφάνιση του κράτου̋!! Πώληση (χάρισµα) δηµόσια̋ περιουσία̋, πλουτοπαραγωγικών πηγών ακόµη και .. νησιών!!.. Φέρονται απροκάλυπτα σαν πληρωµένοι ψυχροί εκτελεστέ̋, µε συµβόλαιο θανάτου! ... Το συµβόλαιο του θανάτου µια̋ ολόκληρη̋ κοινωνία̋, µια̋ ολόκληρη̋ χώρα̋! Πρώτα θύµατα αυτού του πρωτοφανού̋ νεοφιλελεύθερου πογκρόµ οι κοινωνικά αδύναµοι, οι µετανάστε̋, µετά η «µεσαία τάξη», στη συνεχεία ..ολόκληρη η κοινωνία! Και οι ζωέ̋ των συνανθρώπων µα̋; Οι ψυχέ̋; βγαίνουν και αυτέ̋ στο σφυρί; Θυσία και αυτέ̋; Προφανώ̋ στο δικό του̋ χρηµατιστήριο αξιών και στη δική του̋ «ιδεολογική οπτική» δεν έχουν καµία αξία! Αυτέ̋ θα χάνονται καθηµερινά σαν παράπλευρε̋ απώλειε̋ ενό̋ ακήρυχτου πολέµου. Θα χάνονται καθηµερινά κάτω από τα δυσβάστακτα οικονοµικά βάρη µια̋ βίαιη̋ ανατροπή̋ τη̋ ζωή̋ του̋! Θα χάνονται καθηµερινά κάτω από την νεοφιλελεύθερη µπότα, δηµιουργώντα̋ ένα ατελείωτο θανατηφορο κατάλογο!! Και µει̋;..... Τι κάνουµε Εµεί̋; Εµεί̋.. Παρακολουθούµε σχεδόν µοιρολατρικά το τέλο̋ που έρχεται έχοντα̋ µια ανήθικη και συνάµα χυδαία καρτερικότητα !! Παρακολουθούµε το έγκληµα να συντελείται ελπίζοντα̋ πω̋ θα µα̋ λυπηθούν, ή κάποιο̋ από-µηχανή̋ Θεό̋ στο τέλο̋ θα µα̋ σώσει και µένουµε κει, σαν διάσπαρτα µυρµήγκια που αγριοκοιτάζουν τον ελέφαντα καθώ̋ έρχεται καταπάνω του̋.. Οργιζόµαστε αλλά από µέσα µα̋ και πνίγουµε τη φωνή µα̋ και περιµένουµε …τι άραγε; Παρακολουθούµε τι̋ µέρε̋, κυλούν βασανιστικά και υποτακτικά .. Σιγοψιθυρίζουµε …δεν µπορεί, κάτι θα γίνει, θα αλλάξει η κατάσταση… κάποιοι θα αντιδράσουν, κάποιοι θα βγουν στου̋ δρόµου̋... Κάποιοι, πάντα κάποιοι .. «κάποιοι ...άλλοι»! Και περιµένουµε... Σαν Ιδανικοί αυτόχειρε̋!!.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Είµαστε στο 12 και 5 ήδη.Οικονοµικά,κοινωνικά,πολιτικά δικαιώµατά µα̋ έχουν λεηλατηθεί. Οι ζωέ̋ µα̋ καταστρέφονται. Τα παιδιά µα̋ δεν έχουν µέλλον. Καταδικάζουν την µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού στην ανεργία,την φτώχεια,την εξαθλίωση,την πείνα και µετατρέπουν την Ελλάδα σε προτεκτοράτο. ∆ολοφονούν την Ελλάδα και του̋ Έλληνε̋ για να πλουτίζουν οι ντόπιοι και ξένοι κεφαλαιοκράτε̋ και οι τοκογλύφοι. ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΝΙΞΕΙ! ΕΙΜΑΣΤΕ Η ∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ! ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ Ή ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΙ ∆ΟΥΛΟΙ! Σωµατεία, ενώσει̋, σύλλογοι, φορεί̋ και κινήσει̋ εργατών, επαγγελµατιών, εµπόρων, αυτοκινητιστών, εκπαιδευτικών, αγροτών, κτηνοτρόφων, επιστηµόνων, βιοτεχνών, συνταξιούχων, δηµοτικών και δηµοσίων υπαλλήλων, αυτοαπασχολούµενων, άνεργων, πολιτών και νεολαία̋ ενώνουµε τον πόνο µα̋ και τι̋ δυνάµει̋ µα̋ και συµµετέχουµε µαζικά στην µεγάλη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 8 µ.µ. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Το ατοµικό κλάµα και η απογοήτευση,η σιωπή και η αδράνεια τέλο̋! Τα πριονισµένα µαχαίρια τη̋ τρόικα̋ εσωτερικού και τη̋ τρόικα̋ εξωτερικού έφτασαν ήδη στο κόκκαλο και το κόβουν. -ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΠΟΤΕ; -ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ,ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ; Μπορούµε να σώσουµε τι̋ ζωέ̋ µα̋ και την αξιοπρέπειά µα̋ και να χτίσουµε µια πατρίδα µε κυρίαρχο τον ίδιο τον λαό τη̋. Μια Ελλάδα λεύτερη, κυρίαρχη, δηµοκρατική, εθνικά ανεξάρτητη, παραγωγική, µε κοινωνική δικαιοσύνη και οικολογική ισορροπία, µε πολίτε̋ ενεργού̋ που θα ζουν σε µια χώρα αξιοπρέπεια̋ και πολιτιστική̋ άνθηση̋. Τη̋ Παντρικαλινή̋ συγκέντρωση̋ θα προηγηθεί ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ από όλου̋ του̋ φορεί̋ την ΤΕΤΑΡΤΗ 29/8 στι̋ 12 µ.µ. στο ξενοδοχείο Αχίλλειον. ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

l

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

l

ΕΠΙΘΕΤΑ

l

ΡΗΜΑΤΑ

l

ΜΕΤΟΧΕΣ

l

ΦΡΑΣΕΙΣ

l

l

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

l

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο ΚΗΡΗΘΡΕΣ


4

ΤΟΠΙΚΑ ΑΠ ΟΨ ΕΙ Σ

Αύγουστε καλέ µου µήνα Αύγουστε καλέ µου µήνα νάσουν δυο φορέ̋ το χρόνο, λέει η λἀκή παροιµία. Μόνο που στην σύγχρονη Ελλάδα ο Αύγουστο̋ τείνει να γίνει συνώνυµο̋ τη̋ συµφορά̋. Αυτό το µήνα έχει διαλέξει η τρικοµµατική κυβέρνηση να "κλείσει" µερικά µέτρα από τα πιο άγρια τη̋ µνηµονιακή̋ εποχή̋ (περικοπέ̋ συντάξεων, απολύσει̋ δια τη̋ µεθόδου τη̋ εφεδρεία̋ κ.λπ.). Αυτό το µήνα έγινε στην Αγγλία, η µεγάλη ληστεία του τρένου, ενώ στην Ελλάδα έγινε η µεγάλη ληστεία τη̋ Αγροτική̋ Τράπεζα̋. Αφού µεθοδευµένα φρόντισαν πρώτα να την απαξιώσουν Γράφει ο ούτω̋ ώστε να µην παίζει το Γιάννη̋ Σίµο̋ ρόλο για τον οποίο Μέλο̋ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δηµιουργήθηκε, τη̋ βοήθεια̋ δηλαδή στον αγροτικό κόσµο και στου̋ αγροτικού̋ συνεταιρισµού̋, οι οποίοι θα µπορούσαν µε σωστή λειτουργία να αποτελούν αποκούµπι του αγροτικού κόσµου. Και αντί να χρησιµοποιηθεί ο αγροτικό̋ τοµέα̋ µοχλό̋ ανάπτυξη̋ τη̋ οικονοµία̋ παράλληλα µε την κτηνοτροφία και να έχουµε σαν χώρα επάρκεια στα βασικά είδη διατροφή̋ (κρέα̋, γάλα, τυρί και αγροτικών πρὀόντων) φτάσαµε στο έσχατο σηµείο να εισάγουµε τα περισσότερα πρὀόντα. Ταυτόχρονα είδαµε να επιβάλλεται πρόστιµο για την εκρίζωση των αµπέλων (1.200 ευρώ τον πρώτο χρόνο 1.400 ευρώ το δεύτερο το στρέµµα, όποιο̋ δεν ξεριζώσει µόνο̋ του τα αµπέλια). Αλήθεια για ποια ανάπτυξη µιλάνε αυτοί οι κύριοι των µνηµονίων που έχουν κάνει καραµέλα την ανάπτυξη; Είχε δηµιουργηθεί τεράστιο θέµα για την απελευθέρωση των ταξί λε̋ και αποτελούσε το Α και το Ω του προβλήµατο̋ τη̋ χώρα̋. Και ερωτώ το αγροτικό επάγγελµα γιατί δεν απελευθερώνεται γιατί κατά γενική οµολογία αποτελεί το πιο επτασφράγιστο επάγγελµα. Αύγουστο µήνα πληροφορηθήκαµε ότι ο Τσίπρα̋ είναι ένα̋ από του̋ πιο επικίνδυνου̋ πολιτικού̋ στον κόσµο. Εµεί̋ στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούµε τίτλο τιµή̋ να τον φοβούνται αυτοί που καταδίκασαν την χώρα στην εξαθλίωση, που τον φοβάται το σύστηµα τη̋ κλεπτοκρατία̋, το σύστηµα τη̋ µίζα̋ και τη̋ αρπαχτή̋. Οι µεγαλοκαναλάρχε̋ µεγαλοκατασκευαστέ̋ που κάθε έργο κόστιζε και κοστίζει δέκα φορέ̋ πάνω από την αξία του. Όλοι αυτοί που θέλουν τον ελληνικό λαό µε µισθού̋ και συντάξει̋ Βουλγαρία̋ και τιµέ̋ των αγαθών προ̋ το ζην Βρυξελλών. Γι' αυτό άλλωστε είχαν επιδοθεί µε τόση σπουδή πριν τη̋ εκλογή̋ τη̋ 17η̋ Ιούνη στην τροµοκράτηση του λαού ότι αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γινόταν η συντέλεια του κόσµου. "Νέοι συναµεταξύ του̋ στεριώνουνε την τάξη του̋" µην χάσουν τα κεκτηµένα του̋. ∆υστυχώ̋ για τον ελληνικό λαό, που υπέκυψε στον εκφοβισµό, τα κατάφεραν. Όµω̋ επειδή θα συνεχίσουν την ίδια τακτική ξεπουλήµατο̋ τη̋ δηµόσια̋ περιουσία̋ αντί πινακίου φακή̋, και καταδίκη̋ του λαού µα̋ στη µιζέρια, την πείνα, την κατάθλιψη, στι̋ αυτοκτονίε̋ κα την εξαθλίωση καθώ̋ και τη χώρα στη χρεοκοπία πιστεύω ακράδαντα, ότι τα ψωµιά του̋ είναι λίγα και έρχεται η ώρα που θα λογοδοτήσουν για το διαρκέ̋ έγκληµα σε βάρο̋ του λαού και του τόπου.

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ισχυρέ̋ δυνάµει̋ επιχειρούσαν και χθε̋ στην πληγείσα περιοχή

Σε ύφεση η πυρκαγιά σε Ορθοβούνι-Κερασιά Πεζοπόρα τµήµατα στον Ξηρόκαµπο Ελέγχεται µερικώ̋ η φωτιά

που ελέγχονταν για αναζωπυρώσει̋. Εξάλλου χθε̋ λίγε̋ µικροεστίε̋ που κάπνιζαν δεν αποτελούσαν σύµφωνα µε εκτιµήσει̋ µεγάλο κίνδυνο για αναζωπύρωση αλλά µε εντολή του Περιφερειάρχη ∆υτική̋ Μακεδονία̋ που βρίσκονταν επί τόπου και είχε τον συντονισµό των επιχειρήσεων, πεζοπόρα τµήµατα ανέλαβαν δράση και κατάφεραν µετά από αρκετέ̋ προσπάθειε̋ να µετατρέψουν την κατάσταση σε

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Μεγάλε̋ είναι οι καταστροφέ̋ που προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε προ ηµερών στην περιοχή ΟρθοβουνίουΜεγάλη̋ Κερασιά̋. Η πύρινη λαίλαπα έχει κάνει στάχτη µέχρι στιγµή̋ 12.00013.000 στρέµµατα χορτολιβαδική̋ και δασική̋ έκταση̋ και προκάλεσε ζηµιέ̋ σε σταβλικέ̋ εγκαταστάσει̋, παλιέ̋ αποθήκε̋ και σε ζωικό κεφάλαιο και από θαύµα σώθηκε ο οικισµό̋ του Ορθοβουνίου. Η φωτιά που προχθέ̋ παρουσίασε νέε̋ αναζωπυρώσει̋ αντιµετωπίστηκε από επίγειε̋ και εναέριε̋ δυνάµει̋ οι οποίε̋ συνέχισαν το έργο του̋ και χθε̋ το πρωί µε εντατικού̋ ρυθµού̋ προκειµένου να περιορίσουν αυτή και να τεθούν υπό έλεγχο τα διάφορα µέτωπα. Η κατάσταση χθε̋ το πρωί εξελίχθηκε οµαλά στο κάτω µέρο̋ τη̋ εθνική̋ οδού Καλαµπάκα̋-Ιωαννίνων, το Ορθοβούνι και κάτω από το χωριό όπω̋ δήλωναν στελε΄χη τη̋ Πυροσβεστική̋ και ήταν ελεγχόµενε̋ οι όποιε̋ µικροεστίε̋ υπήρχαν από δυνάµει̋ τη̋ που παρέµειναν στην πε-

28 προσλήψει̋ στα ΕΛΤΑ Θεσσαλία̋ Συνολικά 996 θέσει̋ θα καλυφθούν στι̋ κατά τόπου̋ περιφερειακέ̋ διευθύνσει̋ των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα καθώ̋ αναµένεται η έγκριση του̋. Στην περιφέρεια Θεσσαλία̋ σύµφωνα µε την κατανοµή θα προσληφθούν 20 διανοµεί̋ και 8 εργαζόµενοι εσωτερική̋ εκµετάλλευση̋, όλοι ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋. Οι συµβάσει̋ τι̋ οποίε̋ θα συνάψει µε τα ΕΛΤΑ το νέο προσωπικό θα έχουν διάρκεια τεσσάρων και οκτώ µηνών...

ριοχή. Εξέφρασαν την ελπίδα ότι εφ΄ όσον οι καιρικέ̋ συνθήκε̋ βοηθήσουν τα πράγµατα θα βελτιωθούν ακόµη περισσότερο διαβεβαιώνοντα̋ ότι καταβάλλονται προσπάθειε̋ υπεράνθρωπε̋ από όλου̋ για να κλείσουν οριστικά όλα τα µέτωπα. Ωστόσο το µέτωπο τη̋ φωτιά̋ που βρίσκονταν σε εξέλι-

ξη από προχθέ̋ βράδυ στην κορυφογραµµή πάνω από το Ορθοβούνι και επεκτάθηκε προ̋ την πίσω πλευρά και κατευθύνονταν χαµηλά στην πλαγιά προ̋ Ξηρόκαµπο µε το πρώτο φω̋ τη̋ ηµέρα̋ µε συνεχεί̋ ρίψει̋ νερού από το ελικόπτερο περιορίστηκε σηµαντικά µέχρι το µεσηµέρι και υπήρχαν µόνο µικροεστίε̋

ελεγχόµενη. Παρόλα αυτά επί τόπου παραµένουν ισχυρέ̋ δυνάµει̋ για κάθε ενδεχόµενο καθότι οι καιρικέ̋ συνθήκε̋ σε συνδυασµό µε τι̋ υψηλέ̋ θερµοκρασίε̋ που αναµένονται µέχρι και τη ∆ευτέρα επιβάλλουν να υπάρχει επιφυλακή για κάθε ενδεχόµενο.


5

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Σήµερα αποφασίζουν τη στάση του̋ οι Θεσσαλοί δήµαρχοι

Η… εβδοµάδα τη̋ αλήθεια̋ για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Όλα δείχνουν πω̋ την Πέµπτη (ίσω̋ και την Τετάρτη) θα είναι κλειστοί όλοι οι ∆ήµοι τη̋ χώρα̋ (για πρώτη φορά στα χρονικά) σε ένδειξη διαµαρτυρτία̋ για το «πετσόκοµµα» των πόρων του̋ από την κυβέρνηση.

Σ

ήµερα το απόγευµα (στι̋ 6,30µµ) στη Λάρισα συνέρχεται εκτάκτω̋ η Γ.Σ τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ ∆ήµων Θεσσαλία̋ µε µοναδικό θέµα συζήτηση̋ «τα οικονοµικά τη̋ Τ.Α. µετά τι̋ τελευταίε̋ σηµαντικέ̋ περικοπέ̋ κονδυλίων από του̋ ΚΑΠ». Είναι γνωστή σε όλου̋ η δραµατική θέση στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι ∆ήµοι τη̋ χώρα̋, ανάµεσά του̋ και οι δήµοι του νοµού µα̋. Για αυτό την προσεχή Πέµπτη θα γίνει έκτακτο συνέδριο τη̋ Κ.Ε.∆.Ε. (Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδα̋) µε µοναδικό θέµα την αντιµετώπιση τη̋ ακραία̋ οικονοµική̋ κατάσταση̋ στην οποία (µε

ευθύνη τη̋ κυβέρνηση̋) έχουν περιέλθει οι ∆ήµοι. Ενόψει του έκτακτου συνεδρίου οι περισσότερε̋ Π.Ε.∆. έχουν ήδη αποφασίσει να βάλουν «λουκέτο» στου̋ ∆ήµου̋ την προσεχή Πέµπτη κάτι που αναµένεται να αποφασιστεί και στη σηµερινή Γ.Σ. τη̋ Π.Ε∆ Θεσσαλία̋. Μάλιστα πολλοί δήµαρχοι (ανάµεσά του̋ και ο Χρήστο̋ Λάππα̋ και ∆ηµήτρη̋ Σακελλαρίου) έχουν προτείνει να προχωρήσουν ακόµα και σε παραιτήσει̋ αν η κυβέρνηση δεν αλλάξει πολιτική. Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του «ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ» του Σαββάτου, πάνω από 70 ∆ήµοι δεν µπορούν από τον Σεπτέµβρη να πληρώσουν ούτε του̋ µόνιµου̋ υπαλλήλου̋ του̋!

Τέλο̋ τα Λεφτά για του̋ µισθού̋! Η ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ξεκίνησε από την Αυτοδιοίκηση. Περίπου το 22% των δήµων τη̋ χώρα̋ «χτυπάει κόκκινο» και το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σε-

πτεµβρίου δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει του̋ µισθού̋ των υπαλλήλων. Περίπου 70 δήµοι αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και δεν θα είναι σε θέση να καταβάλουν του̋ µισθού̋ του Σεπτεµβρίου, ενώ ο αριθµό̋ των πτωχευµένων δήµων εκτιµάται ότι θα αυξηθεί του̋ µήνε̋ Οκτώβριο και Νοέµβριο. Η κατάσταση είναι δραµατική και στο σύνολο των δήµων, καθώ̋, σύµφωνα µε

τι̋ πληροφορίε̋ του «Επενδυτή», οι εννέα στου̋ δέκα από του̋ 325 δήµου̋ τη̋ χώρα̋ δεν έχουν αυτή τη στιγµή ταµειακό υπόλοιπο στου̋ κωδικού̋ του̋ που να καλύπτει του̋ µισθού̋ των δύο επόµενων µηνών. Αν και η σχετική υποχρέωση προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 1080/80, η πλειονότητα των δήµων έχει αναγκαστεί λόγω τη̋ οικονοµική̋ κατάρρευση̋ τη̋ να «στεγνώσει» τα τα-

µειακά αποθέµατα και να προχωρά σε αλχηµείε̋, προκειµένου να καλύψει τι̋ τρέχουσε̋ οικονοµικέ̋ τη̋ υποχρεώσει̋. Αρκετοί δήµαρχοι υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη εισέλθει στη φάση τη̋ πτώχευση̋, καθώ̋ «δεν είναι σε θέση να αγοράσουν ούτε λάµπε̋ για τον ηλεκτροφωτισµό». Οι δήµαρχοι από την Τρίτη 21 Αυγούστου πραγµατοποιούν γενικέ̋ συνελεύσει̋ στι̋ περιφερειακέ̋ ενώσει̋ του̋, προκειµένου να διατυπώσουν τι̋ θέσει̋ που θα έχουν κατά τη διάρκεια του έκτακτου συνεδρίου τη̋ Κεντρική̋ Ένωση̋ ∆ήµων Ελλάδο̋ (ΚΕ∆Ε), που θα γίνει στην Αθήνα στι̋ 30 Αυγούστου. Ένα̋ βασικό̋ πυρήνα̋ των αιρετών προτείνει να προχωρήσουν σε καθολική παραίτηση από τι̋ θέσει̋ του̋, να παραδώσουν τη διαχείριση των δήµων στην κυβέρνηση και να προχωρήσουν στη διεξαγωγή νέων δηµοτικών εκλογών. Το κλίµα που διαµορφώνεται στι̋ γενικέ̋ συνελεύσει̋ των περιφερειακών ενώσεων των δηµάρχων χαρακτηρίζεται

ω̋ «έκρυθµο», ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση µοιάζει συνολικά µε βραδυφλεγή βόµβα που είναι έτοιµη να εκραγεί και να προκαλέσει τεράστια προβλήµατα σε επίπεδο κοινωνική̋ συνοχή̋. Ήδη ο δήµαρχο̋ ∆υτική̋ Αχα˙α̋ Ανδρέα̋ Παναγιωτόπουλο̋ κατέθεσε την παραίτηση του, διαµαρτυρόµενο̋ µε τον τρόπο αυτό για τη δεινή οικονοµική θέση στην οποία έχει περιέλθει ο δήµο̋ του. Να παραδώσουν τα κλειδιά των δήµων του̋ στην κυβέρνηση είναι έτοιµοι δεκάδε̋ δήµοι από όλη τη χώρα, καθώ̋ δηλώνουν αδυναµία καταβολή̋ µισθών και στοιχειώδου̋ ανταπόκριση̋ στι̋ ανάγκε̋ υλοποίηση̋ έργων συντήρηση̋.

Συνάντηση µε Σαµαρά Τα µείζονα οικονοµικά ζητήµατα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα βρεθούν στο επίκεντρο τη̋ συνάντηση̋ που θα έχει το προεδρείο τη̋ ΚΕ∆Ε µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά το µεσηµέρι τη̋ προσεχού̋ Τετάρτη̋ 29 Αυγούστου.

Εν αναµονή τη̋ έκθεση̋ τη̋ «Τρό̓κα̋»

«Να ζυγίζουν τα λόγια του̋» για την Ελλάδα Ζητά από του̋ κυβερνητικού̋ εταίρου̋ η Μέρκελ Η Γερµανίδα καγκελάριο̋ κάλεσε του̋ κυβερνητικού̋ εταίρου̋ τη̋ να προσέχουν τα λεγόµενά του̋ για την ελληνική κρίση, µετά τη συνάντησή τη̋ µε τον Έλληνα πρωθυπουργό. «Καθένα̋ θα πρέπει να ζυγίζει τα λόγια του» τόνισε σε συνέντευξή τη̋ στο ARD, αναφερόµενη σε δηλώσει̋ Γερµανών πολιτικών που θέλουν την Ελλάδα εκτό̋ ευρώ. «Η Ευρώπη βρίσκεται σήµερα σε µια πολύ κρίσιµη φάση για την καταπολέµηση τη̋ κρίση̋ του ευρώ» τόνισε η Άνγκελα Μέρκελ. «Έχουµε αµοιβαίε̋ ευθύνε̋ στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι µόνο µια νοµισµατική ένωση, αλλά είναι µια πολιτική κοινότητα, η οποία έχει προσφέρει πολλέ̋ δεκαετίε̋ ειρήνη̋» πρόσθεσε. Γι 'αυτό, συµπλήρωσε, θα πρέπει κανεί̋ να «είναι πολύ προσεκτικό̋, όταν ξέρει ότι αυτή τη στιγµή η αλλαγή στην Ελλάδα είναι απαραίτητη». Κάλεσε δε όλου̋ να περιµένουν την έκθεση τη̋ τρόικα̋. «Είπα στον Έλληνα πρωθυπουργό, όπω̋ και άλλοι, ότι πρέπει να γίνουν ακόµη πολλά. Αλλά όταν λέµε και εµεί̋ ότι ζητάµε αξιοπιστία, τότε και οι Έλληνε̋ δικαιούνται να περιµένουν ότι και εµεί̋ θα κρίνουµε στην βάση αυτή̋ τη̋ έκθεση̋» δήλωσε η κυρία Μέρκελ και επανέλαβε την πρόθεση τη̋ Γερµανία̋ να βοηθήσει µε τεχνογνωσία και συµβουλέ̋, «διότι διακυβεύονται πολλά, όταν µιλάµε για την Ελλάδα».

«Όταν µιλάµε για την Ελλάδα, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επί τόπου παρακολουθούν την εξέλιξη των µεταρρυθµίσεων» είπε. Για τον Αντώνη Σαµαρά, η Γερµανίδα καγκελάριο̋ δήλωσε: «Πιστεύω ότι βάζει τα δυνατά του». Η Άνγκελα Μέρκελ πρόσθεσε, πάντω̋, ότι «χάθηκε πολλή αξιοπιστία τα τελευταία δυόµισι χρόνια» και είπε: «Κάθε µέρα µετράει για να ενισχυθούν οι προσπάθειε̋ και να εφαρµοστούν πραγµατικά όσα (η Ελλάδα) έχει υποσχεθεί». Σε ερώτηση εάν το ∆ιεθνέ̋ Νοµισµατικό Ταµείο µπορεί να βγάλει την Ελλάδα από το πρόγραµµα διάσωση̋, η Γερµανίδα καγκελάριο̋ είπε ότι «δεν έχει στοιχεία» ότι πρόκειται να συµβεί κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόµενο να δοθεί νέο πακέτο στήριξη̋ στην Ελλάδα, δήλωσε: «Έχουµε ένα δεύτερο πακέτο διάσωση̋ και τώρα περιµένουµε την έκθεση τη̋ τρόικα̋ για την εφαρµογή αυτού του πακέτου και για αυτό µίλησα µε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον παρακάλεσα αυτό το πακέτο να εφαρµοστεί. Θα δω την έκθεση και θα κρίνω µετά». Απαντώντα̋ σε ερώτηση τηλεθεάτρια̋ σχετικώ̋ µε το εάν η ίδια ενδιαφέρεται για του̋ ανθρώπου̋ που υποφέρουν, η Άνγκελα Μέρκελ σηµείωσε ότι σε ό,τι αφορά την ίδια, «πρόκειται πάντα για του̋ ανθρώπου̋, του̋ ανθρώπου̋ στην Γερµανία και στην Ελλάδα».

«Αλλά πρέπει βεβαίω̋ να µπορούµε να βασιζόµαστε ο ένα̋ στον άλλο. Καταλαβαίνω τι̋ ανησυχίε̋, ξέρω τι περνάνε πολλοί στην Ελλάδα, το άδικο είναι ότι πολλοί που έχουν λεφτά έχουν φύγει και έχουν επενδύσει αλλού και πρέπει σε πολλά σηµεία να την πληρώσουν οι απλοί άνθρωποι» τόνισε. «Αυτό είναι ιδιαιτέρω̋ ενοχλητικό, για αυτό λέω ότι το ευρώ θα παραµείνει σταθερό νόµισµα, µόνο εάν ανακτήσουµε την αξιοπιστία µα̋ ω̋ Ευρωπαίοι, η οποία χάθηκε διότι στο παρελθόν κατ' επανάληψη δεν τηρήθηκαν δεσµεύσει̋» πρόσθεσε. Οι δηλώσει̋ τη̋ Μέρκελ έρχεται µετά τη συνάντησή τη̋ µε τον Αντώνη Σαµαρά. Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνα̋ πρωθυπουργό̋ δήλωσε ότι «τοξικέ̋ δηλώσει̋ µόνο κακό µπορούν να κάνουν, από όπου και αν προέρχονται». Αντιδράσει̋ προκάλεσαν οι δηλώσει̋ του βουλευτή του CSU, Αλεξάντερ Ντοµπρίντ, ο οποίο̋ δήλωσε ότι «βλέπει» την Ελλάδα εκτό̋ ευρώ µέχρι το 2013. Η απάντηση ήρθε διά στόµατο̋ υπουργού Εξωτερικών. Ο Γκίντο Βεστερβέλε τόνισε ότι «Ο εκφοβισµό̋ σε βάρο̋ µεµονωµένων χωρών του ευρώ που προέρχεται από πολιτικού̋ υπολογισµού̋ πρέπει να σταµατήσει». Ο γερµανικό̋ Τύπο̋ εκτιµά ότι δεν αποκλείεται το θέµα αυτό να προκαλέσει την επόµενη µεγάλη κρίση στον γερµανικό κυβερνητικό συνασπισµό.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218


6

ΤΟΠΙΚΑ ΑΠ ΟΨ ΕΙΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ… ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ…! “Πρώτα βγαίνει η ψυχή και µετά το χού̓» λέει ο λαό̋. ∆εν φτάνει που κατέστρεψαν την οικονοµία τη̋ χώρα̋, δεν αρκεί που µα̋ θεωρούσαν «πρόβατα» επι τέσσερε̋ δεκαετίε̋, δεν αλλάζουν και µυαλό. Αυτό βγαίνει από το όργιο προσλήψεων στη Βουλή των Ελλήνων, που οι Αγανακτισµένοι λέγανε να «καεί να καεί το Μπ…λο η Βουλή», ακόµα κι όταν η Βουλή είναι κλειστή. Για του̋… Εθνοπατέρε̋ προέχει η επανεκλογή, το Γράφει τσέπωµα των ο ∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ 10.000ευρώ τον µήνα και ΠΑΤΕΡΑΣ, D.Ed., το βόλεµα των δικών M.Ed., Ph.D. του̋ παιδιών. Η βρωµερή αυτή νοοτροπία κρατάει πολλά χρόνια, σε βάρο̋, φυσικά, των πολιτών και τη̋ δηµοκρατία̋. Πρώτα άρχιζαν την αθλιότητα αυτή µε το να διορίζουν του̋ αδελφού̋, τι̋ αδελφέ̋, τι̋ γυναίκε̋ του̋ και τα παιδιά του̋. Όσο δε προχωρούσε ο σοσιαλιστικό̋ µετασχηµατισµό̋ και ο κοινωνικό̋ Νεοφιλελευθερισµό̋, η «Αλλαγή» βάθαινε και πλάτυνε και η ∆ιαπλοκή, η ∆ιαφθορά και η Λεηλασία µεγαλουργούσαν τότε η βρώµικη αυτή ιστορία άρχισε να λειτουργεί πιο σφαιρικά και να λειτουργεί κάθετα.. και οριζόντια συµπεριλαµβάνοντα̋ ξαδέλφια, κουµπάρου̋, γκόµενε̋, παρακούµπαρου̋, συµπεθέρου̋ και συµπεθέρε̋, ανηψιού̋ και ανηψιέ̋, γαµπρού̋ και νύφε̋ και πήρε η µπόρα και του̋ ΛΟΙΠΟΥΣ…ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. Αυτή την κατάρα του ρουσφετιού, την ασπάσθηκαν όλα τα κόµµατα, µικρά και µεγάλα, και την περιέβαλαν µε… νοµική υπόσταση, φτιάχνοντα̋ ειδικού̋ νόµου̋, για να µην φαίνεται η … παρανοµία και η αντιδηµοκρατικότητα των πράξεών του̋. Έτσι όσοι χρηµάτισαν Πρωθυπουργοί, φεύγοντα̋ από το Μαξίµου, διόριζαν στην Βουλή όλου̋ του̋ συνεργάτε̋ του̋ και µιλάµε για είκοσιτριάντα άτοµα. Όλοι οι Πρόεδροι τη̋ Βουλή̋ διόριζαν τα παιδιά του̋ και του̋ λοιπού̋… συγγενεί̋, χωρί̋ ντροπή και χωρί̋ φιλότιµο. Ακόµα και οι Αντιµνηµονιακοί Τσίπρα̋, Καµµένο̋ και Μιχαλολιάκο̋ (τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋), αµάρτησαν… για το καλό τη̋… ∆ηµοκρατία̋…! Όλου̋ αυτού̋ του̋ φόρτωσαν στι̋ πλάτε̋ του άνεργου, του φτωχού, του απολυµένου και των κορό̓δων Ελλήνων. Όλοι, λοιπόν, µε τα µούτρα στην ρεµούλα, όλοι στην αθλιότητα του̋ διορισµού και τη̋ ρουσφετολογία̋. Μπορεί κάποιο̋ απ’ αυτού̋ του̋… Εθνοπατέρε̋ να µα̋ πει γιατί πρέπει να πληρώνουµε και του̋ συνεργάτε̋ αυτών που µα̋ βούλιαξαν και έφεραν την χώρα στο χείλο̋ τη̋ χρεοκοπία̋; Η κυβέρνηση των τριών κοµµάτων Ν.∆. ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ, που είναι και η τελευταία µα̋ ελπίδα για την σωτηρία̋ τη̋ πατρίδα̋, α̋ µην σταµατήσει στον διορισµό µέχρι τον δεύτερο βαθµό συγγενεία̋ αλλά να απαγορεύσει αυτήν την ρεµούλα µέχρι γενεέ̋ ∆εκατέσσερε̋….! Α̋ καταλάβουν όλοι του̋, ότι ο ΛΑΟΣ ξύπνησε και όταν οι λαοί ξυπνούν ο ΤΥΡΑΝΝΟΙ πεθαίνουν…!

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Προωθούν µέσω τοπικού προγράµµατο̋ η Αναπτυξιακή ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ και το ΚΕΚ Σταγών

Απασχόληση για ευάλωτε̋ οµάδε̋ Ύψου̋ 600.000 ευρώ χρηµατοδοτούµενο από το ΕΣΠΑ µε έγκριση του υπ. Εργασία̋ Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Εγκρίθηκε µε απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ το Τοπικό Πρόγραµµα για Ευάλωτε̋ Κοινωνικέ̋ Οµάδε̋ (ΤοπΕΚΟ) Τρικάλων, ύψου̋ 600.000€, που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατο̋ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». Η εγκεκριµένη πρόταση υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε τίτλο "∆ΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆ΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" που αποτελείται από του̋ ακόλουθου̋ τοπικού̋ φορεί̋: 1. ∆ήµο̋ Τρικκαίων 2. ∆ήµο̋ Καλαµπάκα̋ 3. ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋ 4. Περιφέρεια Θεσσαλία̋ 5. Κοινωφελή̋ ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνική̋ Ανάπτυξη̋ ∆ήµου Τρικκαίων – ∆ΕΚΑ Τρικάλων 6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ – eTrikala Α.Ε. (συντονιστή̋ φορέα̋) 7. Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. 8. Συν-ειρµό̋, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 9. Σύλλογο̋ Μονογονἐκών Οικογενειών Τρικάλων 10. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΣΤΑΓΩΝ» 11. ΚΕΚ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε. Στόχο̋ του ΤοπΕΚΟ Τρικάλων είναι η προετοιµασία και προώθηση στην απασχόληση 80 άνεργων που ανήκουν σε

Ευάλωτε̋ Κοινωνικέ̋ Οµάδε̋ στου̋ δήµου̋ Τρικκαίων, Καλαµπάκα̋ και Φαρκαδόνα̋, µέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία ενό̋ συνεκτικού δικτύου τριών (3) Θερµοκοιτίδων ανάπτυξη̋ τοπική̋ επιχειρηµατικότητα̋ και κοινωνική̋ οικονοµία̋. Οι Θερµοκοιτίδε̋ είναι δοµέ̋ που θα στεγάσουν τι̋ κοινωνικέ̋ και ατοµικέ̋ επιχειρήσει̋ που προβλέπεται να δηµιουργηθούν στα πλαίσια του προγράµµατο̋ ενώ θα παρέχονται όλε̋ οι υπηρεσίε̋ ψυχοκοινωνική̋, επαγγελµατική̋ και επιχειρηµατική̋ συµβουλευτική̋, θα ολοκληρώνεται η σύνταξη των επιχειρηµατικών σχεδίων και θα διεξάγονται συναντήσει̋ mentoring εργοδοτών για την άρση των προκαταλήψεων. Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. έχει αναλάβει την λειτουργία των 2 Θερµοκοιτίδων σε Καλαµπάκα και Φαρκαδόνα, ενώ το ΚΕΚ Σταγών θα υλοποιήσει στην Καλαµπάκα σεµινάριο κατάρτιση̋ ανέργων στην παραγωγή και διάθεση βιολογικών πρὀόντων καθώ̋ και την παραγωγή οπωροκηπευτικών και

αγροτικών πρὀόντων µονοετού̋ καλλιέργεια̋, Με την υποστήριξη των Θερµοκοιτίδων προβλέπεται να προωθηθεί: 1. η σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων στι̋ οποίε̋ εκτιµάται ότι θα απασχοληθούν 60 ωφελούµενοι στου̋ ακόλουθου̋ τοµεί̋ δραστηριότητα̋: α) Περιβαλλοντική Φροντίδα Κοινόχρηστων & ∆ηµόσιων Χώρων, β) Φροντίδα κατ' Οίκον, γ) Παρασκευή Ποιοτικών Γευµάτων Μεσογειακή̋ ∆ιατροφή̋, δ) ΚΟΙΣΠΕ Τρικάλων. 2 2. στη σύσταση ατοµική̋ επιχείρηση̋ παραγωγή̋ οπωροκηπευτικών και καινοτόµων καλλιεργειών σύµφωνα µε το πρότυπο τη̋ ολοκληρωµένη̋ διαχείριση̋, στι̋ οποίε̋ εκτιµάται ότι θα εµπλακούν άλλοι 10 ωφελούµενοι, 3. Σε πρόσληψη από υφιστάµενε̋ επιχειρήσει̋ τη̋ περιοχή̋ παρέµβαση̋ όπου εκτιµάται ότι θα προωθηθούν 10 ωφελούµενοι, διαφόρων επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Όλοι οι ωφελούµενοι θα επιµορφωθούν σε θέµατα Κοινωνική̋ Οικονοµία̋ και Επιχειρηµα-

τικότητα̋, θα καταρτιστούν στα αντικείµενα δραστηριότητα̋ των κοινωνικών επιχειρήσεων και καλλιεργειών ολοκληρωµένη̋ διαχείριση̋ και θα κάνουν πρακτική άσκηση σε ιδιωτικέ̋ και δηµοτικέ̋ επιχειρήσει̋ τη̋ περιοχή̋. Σκοπό̋ του ΤοπΕΚΟ είναι η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόληση̋ για του̋ ανέργου̋ ωφελούµενου̋ και αυτό θα επιτευχθεί µέσω των ακόλουθων προβλεπόµενων δράσεων: 1. τη̋ κατάρτιση̋ των ωφελουµένων στου̋ τοµεί̋ του σχεδίου δράση̋: α) περιβαλλοντική φροντίδα κοινόχρηστων-∆ηµόσιων χώρων, β) φροντίδα κατ' οίκον, γ) παρασκευή ποιοτικών γευµάτων, δ) παραγωγή και διάθεση βιολογικών πρὀόντων και ε) παραγωγή οπωροκηπευτικών και αγροτικών πρὀόντων µονοετού̋ καλλιέργεια̋, 2. τη̋ παροχή̋ συµβουλευτικών υπηρεσιών καθ' όλη την διάρκεια του προγράµµατο̋, 3. τη̋ προώθηση̋ των ωφελουµένων σε επιχειρήσει̋ για πρακτική 4. τη̋ προώθηση̋ των ωφελουµένων σε θέσει̋ απασχόληση̋ είτε ω̋ µέλη κοινωνικών επιχειρήσεων που θα προκύψουν από το πρόγραµµα, είτε ω̋ ελεύθεροι επαγγελµατίε̋, είτε ω̋ απασχολούµενοι σε υφιστάµενε̋ επιχειρήσει̋. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα η υλοποίηση του προγράµµατο̋ θα αρχίσει το φθινόπωρο και θα διαρκέσει έω̋ 30/06/2014. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋ στα γραφεία τη̋ εταιρεία̋, Ιωαννίνων 84, Καλαµπάκα (τηλ. 24320-75250 και 25370).

Μέσω σχετικού προγράµµατο̋ για του̋ παραγωγού̋

Επιχορήγηση για αντιχαλαζικό δίκτυ καλλιεργειών

Προωθεί ο ΕΛΓΑ-Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου οι αιτήσει̋ Του Θανάση Βλάχου Vlahos@otenet.gr

Τη δυνατότητα να θωρακίσουν µε αντιχαλαζικό δίχτυ τι̋ καλλιέργειε̋ του̋ οι αγρότε̋ τη̋ Καλαµπάκα̋ µέσω ΕΛΓΑ πληροφορεί η ∆ηµοτική αρχεί καλώντα̋ του̋ ενδιαφερόµενου̋ να κινήσουν τη σχετική διαδικασία. Ειδικότερα µε ανακοίνωσή του ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ αναφέρεται αναλυτικά στο θέµα που ενδιαφέρει του̋ παραγωγή̋ τη̋ περιοχή̋ επισηµαίνοντα̋: «Ενηµερώνουµε του̋ δηµότε̋ µα̋ παραγωγού̋ ότι ο Ε.Λ.Γ.Α. επιχορηγεί την αγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµάτων προστασία̋ αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι (αντιχαλαζικά δίχτυα) σε ποσοστό 60% τη̋ επιλέξιµη̋ δαπάνη̋. Ω̋ επιλέξιµε̋ δαπάνε̋ για τον υπολογισµό τη̋ επιχορήγηση̋ θεωρούνται οι δαπάνε̋ που αφορούν: Α) Το κόστο̋ αγορά̋ των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋ Β) Η αµοιβή τη̋ εργασία̋ που απαιτείται για την κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστου̋ εγκατάσταση̋ Γ) Η δαπάνη αγορά̋ και τοποθέτηση̋ αντιχαλαζικού διχτυού

Ελάχιστη έκταση̋ κάλυψη̋ 1 στρέµµα. ∆ικαιούχοι του µέτρου είναι: 1. Φυσικά και νοµικά πρόσωπα όπω̋ αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 Ν. 1790/88 όπω̋ ισχύει σήµερα, που καλλιεργούν τα µηλοειδή τα πυρηνόκαρπα, την ακτινιδιά και τα αµπελοειδή. 3 Τα αγροτεµάχια που προστατεύονται από το αντιχαλαζικό δίχτυ καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 90% από µία ή περισσότερε̋ από τι̋ καλλιέργειε̋ που εντάσσονται στο µέτρο, ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψη̋ του αγροτεµαχίου από καθεµιά από αυτέ̋, 3 Η καλλιέργεια που εντάσσεται στο µέτρο βρίσκεται σε αγροτεµάχιο επί του οποίου ο αιτών κατέχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, ή έχει συνάψει µισθωτήριο συµβόλαιο µε τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή διάρκεια̋ τουλάχιστο 10 έτων 2. Αγροτικέ̋ συνεταιριστικέ̋ οργανώσει̋, αναγνωρισµένε̋ οµάδε̋ παραγωγών. Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι τι̋ 15 Σεπτεµβρίου 2012 στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α. τη̋ περιοχή̋ όπου βρίσκεται ή προ̋ προστασία γεωργική εκµετάλλευση».


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

7

ΤΟΠΙΚΑ

Έντονο παρασκήνιο γύρω από την τύχη τη̋ µεγαλύτερη̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ τη̋ χώρα̋

Αφοί Σαράντη (ΤΥΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ): Η «∆ωδώνη» να δοθεί σ’ εµά̋ ή στου̋ τοπικού̋ φορεί̋… Πάντω̋ το χθεσινό «ΒΗΜΑ» υποστηρίζει πω̋ η ξαφνική αλλαγή όρων θέτει εκτό̋ διαγωνισµού του̋ συµπολίτε̋ επιχειρηµατίε̋ που ίσω̋ προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη, ενώ τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋ κινούνται έντονα και οι Ηπειρώτε̋ κτηνοτρόφοι και συνεταιριστέ̋ Η υπόθεση τη̋ πώληση̋ τη̋ γνωστή̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ «∆Ω∆ΩΝΗ» δεν είναι και τόσο…απλή. Πρόκειται για την µεγαλύτερη βιοµηχανία τυροκοµικών πρὀόντων τη̋ χώρα̋ και η …τύχη τη̋ θα σηµατοδοτήσει σε σηµαντικό βαθµό και το προ̋ τα πού θα βαδίσει η κτηνοτροφία µα̋, ένα̋ κλάδο̋ στον οποίο θα έπρεπε να στηρίζεται η οικονοµία µα̋ πολύ περισσότερο. Ω̋ Τρικαλινοί έχουµε πολλαπλό ενδιαφέρον για την «∆Ω∆ΩΝΗ» τόσο γιατί είµαστε ένα̋ νοµό̋ που στηρίζεται στον αγροτικό-κτηνοτροφικό τοµέα όσο και γιατί ένα̋ από του̋ βασικού̋ µνηστήρε̋ για την αγορά τη̋ είναι ο όµιλο̋ ΤΥΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ των συµπολιτών µα̋ αδελφών ∆ηµήτρη και Μιχάλη Σαράντη. Είναι αυτονόητο πω̋ θα προκύψουν οφέλη και για αρκετού̋ Τρικαλινού̋ αν ευοδωθεί η προσπάθεια των αφών Σαράντη. Στο χθεσινό «ΒΗΜΑ» όµω̋ υπάρχει ολοσέλιδο ρεπορτάζ για τι̋ εξελίξει̋ γύρω από την «∆Ω∆ΩΝΗ» και σύµφωνα µε αυτό φαίνεται πω̋ η ξαφνική αλλαγή όρων του διαγωνισµού που έγινε από τον εκκαθαριστή τη̋ ΑΤΕ θέτει εκτό̋ «κούρσα̋» την ΤΥΡΑΣ η οποία έχει υποβάλει και την µεγαλύτερη οικονοµική πρόταση (28 εκατ.ευρώ). Στο ίδιο δηµοσίευµα υποστηρίζεται πω̋ οι αφοί Σαράντη, µε επιστολή του̋ στον υπουργό Οικονοµικών κ. Στουρνάρα διαµαρτύρονται έντονα για τι̋ µεθοδεύσει̋ που ακολουθούνται αλλά και προειδοποιούν για άσκηση όλων των ένδικων µέσων. Αυτή η επιστολή ήταν γνωστή εκείνο που δεν ήταν γνωστό(εάν αληθεύει) είναι, όπω̋ αναφέρει το «ΒΗΜΑ», πω̋ οι αφοί Σαράντη φέρονται να δηλώνουν στην ίδια επιστολή πω̋ «η µόνη περίπτωση στην οποία η εταιρεία µα̋ θα επέχει από την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου µέσου είναι εκείνη που (εκτό̋ από την ίδια) επιλεγεί ω̋ αγοραστή̋ τη̋ εταιρεία̋ ∆Ω∆ΩΝΗ Τοπικό̋ φορέα̋ (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών, Ενώσει̋ Κτηνοτρόφων κ.τ.λ.) Πάντω̋ οι τοπικοί φορεί̋ φαίνεται πω̋ το τελευταίο διάστηµα έχουν περάσει στην «αντεπίθεση» και επιχειρούν

να κρατήσουν την «∆Ω∆ΩΝΗ» στα χέρια του̋, µε βασικό όπλο το ότι αυτοί είναι που την τροφοδοτούν µε την πρώτη ύλη για τα προιόντα τη̋, δηλαδή το γάλα του̋. Αναδηµοσιεύουµε στη συνέχεια το ρεπορτάζ του χθεσινού «ΒΗΜΑΤΟΣ» αλλά και ένα ρεπορτάζ από την AGRENDA του Σαββάτου που αναφέρεται στο «ξύπνηµα των Τσελιγκάδων».

Τι έγραψε το «ΒΗΜΑ» Καβγά̋ µνηστήρων για τη ∆ωδώνη Η αλλαγή όρων του διαγωνισµού µείωσε την αξιολόγηση τη̋ εταιρεία̋ πυροδοτώντα̋ την επιχειρηµατική διαµάχη Σε θρίλερ εξελίσσεται η πώληση τη̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ ∆ωδώνη - τη̋ µεγαλύτερη̋ βιοµηχανία̋ τυροκοµικών πρὀόντων στην ελληνική αγορά - και µόλι̋ έκαναν την εµφάνιση του̋ οι πρώτε̋ καταγγελίε̋, δίνοντα̋ εµµέσω̋ αχλή σκανδάλου και τροφοδοτώντα̋ την ηπειρωτική κοινωνία µε συζητήσει̋ και κουτσοµπολιά. Την περασµένη Τετάρτη 22 Αυγούστου, στι̋ 7 το απόγευµα, έληξε ο χρόνο̋ υποβολή̋ των δεσµευτικών προτάσεων. Πριν από λίγε̋ ηµέρε̋, λόγω τη̋ αλλαγή̋ του ιδιοκτησιακού καθεστώτο̋ τη̋ ΑΤΕ, κρίθηκε σκόπιµο να

αλλάξουν ορισµένοι όροι του διαγωνισµού. Ω̋ εδώ όλα καλά. Ενα̋ όµω̋ από του̋ όρου̋ που άλλαξε θέτει εκτό̋ διαγωνισµού την εταιρεία Τυρά̋ ΑΕ των αδελφών Σαράντη - όπω̋ οι ίδιοι υποστηρίξουν µε επιστολή του̋ στον υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα -, η οποία υπέβαλε και την υψηλότερη προσφορά, 28 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση του µετοχικού ποσοστού τη̋ ΑΤΕ στη ∆ωδώνη. Και έτσι αποκτά το προβάδισµα ο δεύτερο̋ κατά σειρά, η εταιρεία Σίµο̋ Foods ΑΕ, η οποία υπέβαλε προσφορά 25 εκατ. ευρώ. Και ενώ λοιπόν ο κ. ∆. Σαράντη̋ το πρωί τη̋ Τρίτη̋ αποστέλλει στον κ. Στουρνάρα επιστολή µε την οποία εµµέσω̋ κάνει λόγο για εκκολαπτόµενο σκάνδαλο, την Τετάρτη το απόγευµα, λίγο προτού λήξει η ηµεροµηνία υποβολή̋ των δεσµευτικών προσφορών, το «αουτσάιντερ» στον διαγωνισµό, που ήταν οι ενώσει̋ των συνεταιρισµών τη̋ περιοχή̋ τη̋ Ηπείρου - οφείλεται σε δραστήρια πρωτοβουλία του πρώην αντιπροέδρου τη̋ Βουλή̋ κ. Ευ. Αργύρη -, κάνει την έκπληξη. Υποβάλλει προσφορά σε συνεργασία µε τον

επιχειρηµατία κ. Πέτρο Σεπετά - έχει την Ηπειρωτική Βιοµηχανία Εµφιάλωση̋ µε το νερό Βίκο̋ - ύψου̋ 22 εκατ. ευρώ. Κατά πληροφορίε̋ οι συνεταιριστέ̋ προτού καταλήξουν στον κ. Σεπετά έκαναν κρούση στη Friesland-campina, που όµω̋ δεν καρποφόρησε. Και η υπόθεση περιπλέκεται, δεδοµένου ότι όπω̋ έχει δηλώσει ο κ. Σαράντη̋ σκοπεύει να αποσυρθεί από τον διαγωνισµό εφόσον οι συνεταιριστέ̋ συµµετάσχουν µε δεσµευτική προσφορά σε αντίπαλο επιχειρηµατικό σχήµα. Οπω̋ και συνέβη. Η ζηλευτή θέση τη̋ ∆ωδώνη̋ στην ελληνική αλλά και στην ευρωπἀκή αγορά τη̋ φέτα̋ και η ισχυρή επωνυµία των πρὀόντων τη̋ είναι εύλογο να προκαλέσουν όχι µόνο ενδιαφέρον, αλλά και σκληρή επιχειρηµατική διαµάχη. Αναλυτικότερα ο νέο̋ όρο̋ που µειώνει την αξιολόγηση τη̋ Τυρά̋ ΑΕ στον διαγωνισµό αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα καταβληθεί το τίµηµα. Έτσι οι αδελφοί Σαράντη δίνουν 10 εκατ. ευρώ µετρητά και 18 εκατ. ευρώ σε πέντε χρόνια. Στην επιστολή του ο κ. Σαράντη̋ ζητεί την παρέµβαση του υπουργού Οικονοµικών «προκειµένου ο διαγωνισµό̋ να συνεχιστεί στο πλαίσιο τη̋ νοµιµότητα̋ και υπό καθεστώ̋ πλήρου̋ διαφάνεια̋, µε την εξάλειψη των όρων που τέθηκαν δολίω̋ και οι οποίοι ισοδυναµούν µε ρήτρα αποκλεισµού για την εταιρεία µα̋ και τέθηκαν παράνοµα και καταχρηστικά µε µόνο και αποκλειστικό σκοπό τη µη περαιτέρω συµµετοχή µα̋». Κάνουν επίση̋ λόγο για την άσκηση όλων των ένδικων µέσων που έχουν στη διάθεση του̋.

Με αντάλλαγµα το γάλα Στη φάση των συζητήσεων το επενδυτικό σχέδιο

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάρουν το

67,7% µε αντάλλαγµα τα κέρδη από το γάλα του̋ και εγγύηση τι̋ αντίστοιχε̋ µετοχέ̋ Με πρώτο βήµα τη µαταίωση του διαγωνισµού πώληση̋ τη̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ ∆ωδώνη και σε δεύτερη φάση την αυτοοργάνωσή του̋ νια να διασώσουν τον κοινωνικό τη̋ χαρακτήρα κινούνται οι Ηπειρώτε̋ κτηνοτρόφοι, ακόµα κι αν χρειαστεί να βάλουν χρήµατα από την τσέπη του̋. Γνωστοί για την ολιγάρκεια του̋, επιµένουν ότι δεν θέλουν να εξαγοράσουν τη ∆ωδώνη για να γίνουν αφεντικά, αλλά για να τη σώσουν από την ιδιωτικοποίηση. Σκοπό̋ του̋ είναι να παραµείνουν βιώσιµε̋ οι κτηνοτροφικέ̋ του̋ εκµεταλλεύσει̋, να παραµείνουν και οι επόµενε̋ γενιέ̋ στα χωριά και να συνεχίσει να πουλά η βιοµηχανία ποιοτικό γάλα. Μιλώντα̋ στην agrenda για το σχέδιο του πυρήνα των γαλακτοπαραγωγών, που αποφάσισαν να εναντιωθούν τόσο στην απαίτηση τη̋ κυβέρνηση̋, όσο και στο παιχνίδι που παίζει η (πρώην) ΕΑΣ Ιωαννίνων στι̋ πλάτε̋ του̋, ο Θεόδωρο̋ Χάιδο̋ από τον Αρχάγγελο Πρέβεζα̋, ο Χρήστο̋ Βαγγέλη̋ και ο Βασίλη̋ Χρηστάκη̋ (συνέντευξη στη σελ. 34) εξήγησαν πώ̋ έχει το σχέδιο του̋: Σε πρώτη φάση έστειλαν σχετικό υπόµνηµα σε όλα τα κόµµατα, για να πείσουν του̋ πολιτικού̋ και την κυβέρνηση ότι πρέπει να κηρυχθεί άγονο̋ ο διαγωνισµό̋ πώληση̋. Αυτό έγινε την περασµένη Τετάρτη και µέχρι στιγµή̋ δεν έχει υπάρξει αντίδραση. Το δεύτερο βήµα είναι να καταστρώσουν µία πρόταση υπό µορφή̋ business plan, µε βάση την οποία είτε α) θα παραµείνει το 67,5% τη̋ βιοµηχανία̋ στο κράτο̋ είτε β) θα περάσει η ιδιοκτησία του στα χέρια του̋, µε αντάλλαγµα το ίδιο του̋ το γάλα και εγγύηση τι̋ αντίστοιχε̋ µετοχέ̋. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρούν ότι χρειάζεται ένα καταστατικό που θα διασφαλίζει το δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα τη̋ βιοµηχανία̋, όπω̋ αυτό που καταρτίστηκε το 1954, αλλά καταστρατηγήθηκε από την ΑΤΕbank. Στη δεύτερη περίπτωση είναι διατεθειµένοι να συνεργαστούν µε του̋ συνεταιρισµού̋ τη̋ Ηπείρου που έχουν το 32,5%, αρκεί να υπάρχει κοινή βάση συµφωνία̋ για την προστασία τη̋ βιοµηχανία̋, µε την εποπτεία του κράτου̋. Το τελευταίο θα παίζει ρόλο ελεγκτή κυρίω̋ τη̋ αγορά̋ ώστε να προστατεύονται τα πρὀόντα (φέτα και γάλα) από τι̋ αθέµιτε̋ πρακτικέ̋ ανταγωνισµού που υιοθετούν οι ιδιωτικέ̋ εταιρείε̋. Σύµφωνα µε πρόχειρου̋ υπολογισµού̋, εάν στο εγχείρηµα συµµετέχουν όλοι οι παραγωγοί που κατέχουν κωδικό εισκόµιση̋ γάλακτο̋ στη ∆ωδώνη, ανεξάρτητα από την ποσότητα που παραδίδουν, τα επιπλέον κέρδη των επόµενων πέντε ετών είναι αρκετά για να λειτουργήσει η βιοµηχανία και να ολοκληρωθεί η µετάβαση στο νέο καθεστώ̋, χωρί̋ προβλήµατα χρηµατοδότηση̋ σε κεφάλαια κίνηση̋. Ο κ. Χάιδο̋ υποστηρίζει ότι είτε µε τον έναν είτε µε τον άλλο τρόπο το ∆ηµόσιο θα βγει κερδισµένο και µε µεγαλύτερα ποσά σε σχέση µε το αν πουλήσει την εταιρεία σε κάποιον ιδιώτη. Το ρόλο τη̋ οργάνωση̋ που θα συντονίσει όλη αυτή την προσπάθεια θα τον αναλάβει ο Αγελαδοτροφικό̋ Συνεταιρισµό̋ Άρτα̋-Πρέβεζα̋, του οποίου πρόεδρο̋ είναι ο κ. Χάιδο̋ και ήδη έχει καταθέσει έγκριση για νέο καταστατικό όπου θα ονοµάζεται Πανηπειρωτικό̋ Κτηνοτροφικό̋ Συν/σµό̋ (Εισκοµιστών Γάλακτο̋ στη βιοµηχανία ∆ωδώνη)». Σκοπό̋ είναι να εντάξει στου̋ κόλπου̋ του όλου̋ του̋ κτηνοτρόφου̋ που παράγουν γάλα, είτε αιγοπρόβειο είτε αγελαδινό, από όλη την Ήπειρο και που έχουν κωδικό στη ∆ωδώνη.

(Από την AGRENDA του Σαββάτου)


8 ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ “ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΠΥΛΗΣ”

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Έγινε το Σάββατο µε µεγάλη συµµετοχή

Γιορτή κρεµµυδιού στο Παλαιοµονάστηρο Από τον δραστήριο Σύλλογο Γυναικών του χωριού

εδρο̋ Καλέτση Ιφιγένεια, πρό Συλλόγου Γυναικών Παλαιοµονάστηρου

Ο γνωστό̋ σε όλου̋ µα̋ από την παραγωγή κρασιού Αχιλλέα̋ Περγαντή̋ και ο καθηγητή̋ µαθηµατικών Μάκη̋ Μαγκούτη̋ λάτρει̋ και οι δύο των καναρινιών, αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα εκτροφείο. Όπω̋ µα̋ εξηγούν και οι δύο, η αγάπη του̋ για τα καναρίνια υπάρχει από πολλά χρόνια. Πήραν λοιπόν την απόφαση να εξελίξουν την αγάπη του̋ αυτή για τα πουλιά σε κάτι σοβαρό. Βέβαια, σε καµιά περίπτωση δεν είναι αποκλειστικά κερδοσκοπικό̋ ο σκοπό̋. Πρώτα απ’όλα το βλέπουν κάτι σαν χόµπυ, και µετά όλα τ’άλλα. Πήγαµε λοιπόν για µια ξενάγηση στο χώρο του εκτροφείου. Αυτό που αντικρίσαµε ήταν πραγµατικά κάτι φανταστικό. Εκατοντάδε̋ πουλιά σε ειδικά διαµορφωµένου̋ χώρου̋ σε κάνουν να νοµίζει̋ πω̋ βρίσκεσαι στον παράδεισο. Εκείνο δε που σε τρελαίνει κυριολεκτικά είναι το κελάηδισµα των πουλιών και τα φανταστικά χρώµατα που έχουν. Βλέπει̋ καναρίνια κίτρινα, λευκά, κόκκινα, πράσινα, πολύχρωµα, όλα του̋ πραγµατικά το ένα καλύτερο από το άλλο.

Για µια ακόµα χρονιά πραγµατοποιήθηκε η γιορτή κρεµµυδιού στο Παλαιοµονάστηρο, που διοργάνωσε ο Σύλλογο̋ Γυναικών µε µεγάλη επιτυχία.

Α

ρκετό̋ κόσµο̋ συγκεντρώθηκε στο χώρο του γηπέδου προχθέ̋ Σάββατο 25 Αυγούστου και απόλαυσε το νόστιµο στιφάδο που µαγείρεψαν οι γυναίκε̋ του Παλαιοµονάστηρου και την παρουσίαση των χορευτικών συγκροτηµάτων που χόρεψαν παραδοσιακού̋ χορού̋ του τόπου µα̋. Την αυλαία τη̋ εκδήλωση̋ άνοιξε µε σύντοµη οµιλία τη̋ η πρόεδρο̋ του συλλόγου κ. Ιφιγένεια Καλέτση καλωσορίζοντα̋ του̋ επισήµου̋ και τον κόσµο και ευχαριστώντα̋ του̋ για την παρουσία του̋. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα χορευτικά συγκροτήµατα του Συλλόγου Παλαιοµονάστηρου και Πηγή̋ καθώ̋ και ο χορευτικό̋ όµιλο̋ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» όπου χόρεψαν παραδοσιακού̋ δηµοτικού̋ χορού̋ υπό τον ήχο τη̋ ∆ηµοτική̋ ορχήστρα̋ του Αλέξη Παπαγεωργόπουλου (κλαρίνο) Απόστολο̋ Ντούµα̋(κρουστά), Χαχάµη̋ Αχιλλέα̋, (τραγούδι) Αξενόπουλο̋ Θαν.(βιολί),Σαρακατσάνο̋ Μάκη̋(λάουτο). Τα χορευτικά συντόνιζαν οι χοροδιδάσκαλοι, Παναγιώτη̋ Μπαλογιάννη̋, Σταύρο̋ Σούλιο̋ και Παναγιώτη̋ Γκόγκο̋. Αµέσω̋ µετά η πρόεδρο̋ κ. Καλέτση κάλεσε στην εξέδρα του̋ επισήµου̋ για να σύρουν πρώτοι τον χορό και ακολούθησε χορό̋ και γλέντι µέχρι αργά. Παραβρέθηκαν και τίµησαν µε την παρουσία του̋, ο δήµαρχο̋ Πύλη̋ κ. Κουφογάζο̋, ο βουλευτή̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆. κ. Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. Παλαιοµονάστηρου κ. ∆ηµήτρη̋ Σιώµο̋, ο πρόεδρο̋ των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου Πύλη̋ κ. Βασίλειο̋ Μπαλά̋, οι Αντιδήµαρχοι κ .Τόλια̋, Πλαβό̋ και Σουφλιά̋, ο πρόεδρο̋ του ΕΛΟΚ και Α αντιπρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ των Καραγκούνηδων κ. Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋ και ο πρόεδρο̋ τη̋ Ελληνοαµερικανική̋ ένωση̋ κ. Κρι̋ Σπύρου.

Μια̋ και η έδρα του εκτροφείου είναι στην Πύλη, ο τίτλο̋ του είναι “ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΠΥΛΗΣ ”. Επίση̋, δηµιουργήθηκε και ιστοσελίδα στο διαδίκτυο www.KANARINIAPYLIS.gr όπου µπορείτε να επισκεφτείτε και να δείτε εικόνε̋ από το εκτροφείο και τα πουλιά. Επίση̋ µπορείτε να επισκεφτείτε το εκτροφείο όπου θα µπορέσετε από κοντά να θαυµάσετε τα πανέµορφα καναρίνια. Θα είναι ανοιχτά για όλου̋ κάθε Κυριακή πρωί από τι̋ 9πµ εω̋ το µεσηµέρι. Επίση̋, όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά τα τηλέφωνα είναι: Αχιλλέα̋ Περγαντή̋ 6973392838 Μάκη̋ Μαγκούτη̋ 6984321222 Ευχόµαστε ότι καλύτερο για του̋ ιδιοκτήτε̋ και την πραγµατικά ενδιαφέρουσα επιχείρηση του̋.

Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋ CMYK


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ποδηλατοπορεία από τον Ορειβατικό όµιλο Πύλη̋

Την καθιερωµένη ετήσια βραδυνή ποδηλατοπορεία πραγµατοποίησε ο Ορειβατικό̋ Περιηγητικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ την Τρίτη 21 Αυγούστου, όπου συµµετείχαν αρκετοί ποδηλάτε̋ διαφόρων ηλικιών στην πλειοψηφία του̋ νέοι, καθώ̋ και µέλη τη̋ οµάδα̋ free camping Club Καρδίτσα̋. Η εκκίνηση έγινε µπροστά από το ∆ηµαρχείο Πύλη̋ στι̋ 20.00 και η απόσταση που διένυσαν ήταν 20 χιλ. περίπου, περνώντα̋ πρώτα µέσα από του̋ κεντρικού̋ δρόµου̋ τη̋

ΤΟ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣ στο (Επιλογή συµβάντων ανε νοµό µα̋ ενώ ο “δ” έκ του) τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

9 Συναυλία του Ο.Π.Ο. Πύλη̋ στον «ΝΕΡΟΜΥΛΟ»

Πύλη̋ και συνεχίζοντα̋ την πορεία του̋ προ̋ τα χωριά του Καλλικρατικού ∆ήµου Πύλη̋ που βρίσκονται ανατολικά. Κατά τη διάρκεια τη̋ ποδηλατοδροµία̋ ξεσήκωναν τον κόσµο µε τα κορναρίσµατα και τι̋ σφυρίχτρε̋ του̋. Ήταν µια όµορφη νυχτερινή διαδροµή και έδωσαν ζωντάνια στα χωριά απ’ όπου περνούσαν και ένα τόνο χαρά̋ και αισιοδοξία̋ ειδικά στι̋ δύσκολε̋ εποχέ̋ που περνάµε… Σκοπό̋ τι̋ εκδήλωση̋ του ΟΠΟΠ ήταν να ευαισθητοποιηθεί ο κόσµο̋ και να εκτιµήσει περισσότερο την αξία του ποδηλάτου. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Ντοκιµαντέρ τη̋ ΕΤ 1 για τον Ν. Τρικάλων

Ο Ορειβατικό̋ Περιηγητικό̋ Όµιλο̋ Πύλη̋ διοργάνωσε επιτυχηµένη συναυλία που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 20 Αυγούστου το βράδυ στο καφέ «Νερόµυλο̋» στην Πύλη, παρουσία αρκετού κόσµου και κυρίω̋ νεολαία̋. Όλοι έµειναν ενθουσιασµένοι από την πολύ καλή απόδοση τη̋ µοντέρνα̋ µουσική̋ ορχήστρα̋ που έπαιξε ροκ και έντεχνη µουσική και απαρτιζόταν από νέου̋ καλλιτέχνε̋ που είναι οι παρακάτω Κώστα̋ Στάθη̋ (κιθάρα-τραγούδι) Γιάννη̋ Τρικόπουλο̋(κιθάρα) Βασίλειο̋ Αναγνώστου(κιθάρα-τραγούδι) Χάρη̋ Καραµπέρη̋ (τραγούδι) Άρη̋ Καραµπέρη̋(τραγούδι) Όλγα Μαντά(τραγούδι) Νάσια Κρανιά (τραγούδι) Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

∆ίωρο ντοκιµαντέρ για τον Νοµό Τρικάλων και όσα αξίζει κανεί̋ να επισκεφτεί και να δει σε αυτό, πρόβαλε το απόγευµα τη̋ περασµένη̋ Κυριακή̋ η ΕΤ 1.

Από την Ελάτη και το χιονοδροµικό κέντρο Περτουλίου, έω̋ τα Μετέωρα, την Καλαµπάκα, την Ιερά Μονή ∆ουσίκου, αλλά και τη ζωή αγροτών και κτηνοτρόφων τη̋ περιοχή̋.

Ένα ντοκιµαντέρ για τον Ασπροπόταµο

Πλήθο̋ κόσµου το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ (12-8) στην παρουσίαση του βραβευµένου ντοκιµαντέρ για το θρυλικό ποτάµι τη̋ περιοχή̋ µα̋… Πρόκειται για µια εξαιρετική δουλειά τη̋ Αγγελική̋ Πιττάκη η οποία φέρει τον τίτλο «Ασπροπόταµο̋-Ένα ντοκιµαντέρ για το ποτάµι µα̋» και η οποία έλαβε τιµητικό έπαινο από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του Κέντρου Ενηµέρωση̋ Ασπροποτάµου, παρουσία των αρχών τη̋ περιοχή̋, του δηµάρχου Καλαµπάκα̋ κ. ∆ηµ. Σακελλαρίου, του δηµοτικού συµβούλου τη̋ περιοχή̋ κ. Χρήστου Χελιδώνη κ.α.


10 Ενεργοποίηση τη̋ Επιτροπή̋ Πολιτισµού-Τουρισµού ζήτησε ο Γ. Καπέλο̋ Συνάντηση είχε την Τετάρτη 8 Αυγούστου ο Περιφερειακό̋ Σύµβουλο̋ κ. Καπέλο̋ Γεώργιο̋ µε τον θεµατικό Αντ/ρχη κ. Ρεντζιά στα γραφεία τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων προκειµένου να συζητήσουν θέµατα που αφορούν την Επιτροπή Πολιτισµού - Τουρισµού – ∆ια Βίου Μάθηση̋ & Υγεία̋ για τον καλύτερο συντονισµό και αποτελεσµατικότητα αυτή̋. Ο κ. Καπέλο̋ζήτησε από τον κ. Ρεντζιά ενεργοποίηση τη̋ Επιτροπή̋ µε πιο ενεργό συµµετοχή στα τεκταινόµενα που την αφορούν σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργία̋ τη̋. Ζήτησε να έχει λόγο για όλα τα θέµατα που την αφορούν και να µην είναι ουραγό̋ σε αυτά αλλά πρωτοπόρο̋. Συζητήθηκε το θέµα των εκδηλώσεων του ‘’θεσµού’’ πλέον για τον Νοµό µα̋, των Τσιτσανείων , αλλά κατ’ επέκταση και όλων όσων λαµβάνουν χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων προκειµένου να έχει λόγο και η επιτροπή αλλά προπαντό̋ γνώση για όλα τα αιτήµατα όλων των Συλλόγων. Ζήτησε από τον κ. Αντ/ρχη να συγκληθεί Συµβούλιο τη̋ αρµόδια̋ επιτροπή̋ µε την παρουσία του Προέδρου τη̋ Αερολέσχη̋ Πύλη̋ για να συζητηθεί η περίπτωση που αφορά στο σχεδιασµό, κατασκευή και πτήση ενό̋ µη επανδρωµένου αεροσκάφου̋ µε εφαρµογή στην αεροεπιτήρηση περιοχών, τον έλεγχο τη̋ ρύπανση̋ του περιβάλλοντο̋, την πραγµατοποίηση επιστηµονικών πειραµάτων κ.α., ένα θέµα το οποίο η παράταξη ‘’Θεσσαλών ∆ύναµη‘’ έχει θέση στην Επιτροπή από τον περασµένο Σεπτέµβριο. Τέλο̋ ο κ. Καπέλο̋ ζήτησε από τον κ. Αντ/ρχη να παρέµβει µε οποίο µέσο διαθέτει προκειµένου να συνεχισθεί ο θεσµό̋ του αγροτικού γιατρού σε όλα τα χωριά για την άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών και ειδικά των ηλικιωµένων τουλάχιστον ω̋ προ̋ την συνταγογράφηση των φαρµάκων, διότι όπω̋ όλοι γνωρίζουµε είναι αδύνατη η µετακίνηση αυτών στο Νοσοκοµείο ή στα Κέντρα Υγεία̋ τη̋ περιοχή̋ των.

Τίµησαν του̋ πεσόντε̋ στην Κρανιά Ασπροποτάµου

ΤΟ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

στο (Επιλογή συµβάντων ανε νοµό µα̋ ενώ ο “δ” έκ υ) το τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

Το τέλο̋ ενό̋ αιωνόβιου πεύκου και η… φαντασία τη̋ εξουσία̋! Τα… σηµάδια τη̋ άφησε η ξαφνική, πρωτοφανή̋ σε ένταση, καταιγίδα την Παρασκευή 10 Αυγούστου στο µεγαλύτερο πάρκο των Τρικάλων. Το υπεραιωνόβιο πεύκο στο κέντρο του Ἀ Γιώργη ξεριζώθηκε κυριολεκτικά, µια̋ και η ένταση του ανέµου ήταν τέτοια που σήκωνε τα πάντα στο πέρασµά του. Ζηµιέ̋ προκλήθηκαν και σε κολώνε̋ τη̋ ∆ΕΗ στην ευρύτερη περιοχή βυθίζοντα̋ ολόκληρα χωριά στο σκοτάδι, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε αµέτρητε̋ κλήσει̋ προκειµένου να απελευθερώσει ιδιοκτήτε̋ ισόγειων καταστηµάτων και οικιών. Στο πάρκο του Ἀ Γιώργη έσπευσε ο αντιδήµαρχο̋ καθηµερινότητα̋ του ∆ήµου Τρικκαίων κ. Θεόδωρο̋ Σπανό̋ ο οποίο̋ έκανε λόγο για «απίστευτη καταστροφή» συµπληρώνοντα̋ πάντω̋ πω̋ «ευτυχώ̋ που δεν είχαµε και θύµατα µε τέτοια έντονα καιρικά φαινόµενα».

Και η… λύση για το πεύκο Ο αντιδήµαρχο̋ κ. Θ. Σπανό̋ παιδεύτηκε λιγάκι, αλλά… βρήκε λύση για το αιωνόβιο πεύκο που έριξε ο δυνατό̋ αέρα̋ στο πάρκο του Ἀ Γιώργη. Έτσι έδωσε εντολή στα συνεργεία του ∆ήµου να το κόψουν

και να το µετατρέψουν σε ένα ωραιότατο… σαλονάκι (!!!) στο οποίο µπορούν πλέον να αναπαύονται οι αθλούµενοι του πάρκου. «Έτσι το δέντρο αυτό που χάριζε σκιά τόσε̋ δεκαετίε̋ στου̋ Τρικαλινού̋» λέει ο κ. Θ. Σπανό̋ «θα του̋ χαρίζει πλέον στιγµέ̋ χαλάρωση̋»!... Η φαντασία στην εξουσία, που λένε… (Πηγή: trikalavoice)

Με… Μουρίνιο το σήκωσε η Νερά̓δα Με τον θρυλικό Θωµά Μαντέλλο (… αποκαλούµενο και «Μουρίνιο τη̋ Πίνδου») στον πάγκο, η οµάδα τη̋ Νεράιδα̋ κατέκτησε το τρόπαιο σε τουρνουά ποδοσφαίρου που έγινε σε υψόµετρο… 1.050 µέτρων!!!... Συµµετείχαν όλα τα χωριά τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ τα οποία έσφυξαν από ζωή τι̋ µέρε̋ του ∆εκαπενταύγουστου, οπότε και οι ετεροδηµότε̋ επαναπατρίζονται. Για την ιστορία στον τελικό του τουρνούα, το οποίο διεξήχθη παρουσία πλήθου̋ κόσµου και φανατικών οπαδών των οµάδων, η Νεράιδα επικράτησε 6-0 τη̋ Λαφίνα̋ σε ένα… χορταστικό µατ̋!!!... Τέτοια να ‘χουµε…

Αεροµοντελιστική συνάντηση στην Πηγή

Λαό̋ που έχει µνήµη και τιµά του̋ ήρωέ̋ του µπορεί να έχει και µέλλον. Έτσι και τον φετινό ∆εκαπενταύγουστο στην Κρανιά τίµησαν στην καθιερωµένη ετήσια εκδήλωση του̋ πεσόντε̋ Κρανιωτε̋ στον πόλεµο του 40 µε επιµνηµόσυνη δέηση στην πλατεία µπροστά στο ηρώο.

Με απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα τη̋ περασµένη̋ Τρίτη̋ 21 Αυγούστου η αεροµοντελιστική συνάντηση που διοργάνωσε η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ στο "Αθλητικό Κέντρο Σκαµνιέ̋" στην Πηγή. Συµµετείχαν αεροµοντελιστέ̋ από την Πύλη, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα ενώ

του̋ παρακολούθησε πλήθο̋ κόσµου από του̋ δύο νοµού̋. Στη διάρκεια τη̋ εκδήλωση̋ ο υπεύθυνο̋ Τµήµατο̋ Αεροµοντελισµού τη̋ Αερολέσχη̋ κ. Απόστ. Γαδετσάκη̋ παρέδιδε µαθήµατα πτήσεων σε µικρού̋ και µεγάλου̋. Σύντοµα θα ακολουθήσουν και άλλε̋ τέτοιε̋ εκδηλώσει̋.


ΤΟ Ν ΙΑΥ ΕΓΙΝΑΝΤΤΟ ΟΠ Κ ΑΓΟΥΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

στο (Επιλογή συµβάντων ανε νοµό µα̋ ενώ ο “δ” έκ υ) το τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

11

Γαρδικιώτε̋ νεολαίοι... εν δράσει!!!

Ο

νεὀδρυθεί̋ σύλλογο̋ έκανε την εµφάνισή του, έστω και ανεπίσηµα, το Μάρτιο του 2012 διοργανώνοντα̋ µε τεράστια επιτυχία το 1ο Αντάµωµα Γαρδικιωτών στα Τρίκαλα συγκεντρώνοντα̋ πάνω από 600 άτοµα σε µια ασφυκτικά γεµάτη αίθουσα. Μικροί και µεγάλοι έγιναν µια παρέα και το γλέντι κράτησε µέχρι και τι̋ πρώτε̋ πρωινέ̋ ώρε̋ δίνοντα̋ έτσι ραντεβού για το 2ο Αντάµωµα Γαρδικιωτών! Η επιτυχία αυτή̋ τη̋ εκδήλωση̋ στάθηκε αφορµή για τη διοργάνωση λἀκή̋ εκδήλωση̋ στην πλατεία του Γαρδικίου κάτι το οποίο και έγινε το µεσηµέρι τη̋ Κυριακή̋ στι̋ 12 Αυγούστου.

Η ανταπόκριση του κόσµου στο κάλεσµα των νέων για ένα µαζικό λἀκό ξεφάντωµα ήταν πρωτοφανή̋! Μικροί & µεγάλοι, νέοι και γέροι έγιναν όλοι µια παρέα και χορεύανε µέχρι το βράδυ στου̋ ρυθµού̋ µια̋ εκπληκτική̋ ορχήστρα̋ την οποία πλαισίωσαν και 2 νεαροί γαρδικιώτε̋ παίζοντα̋ για µια ώρα µερικά από τα ωραιότερα δηµοτικά τραγούδια µα̋. Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από τα παιδιά του συλλόγου ω̋ ένδειξη ευχαρίστηση̋ για την ανταπόκριση του κόσµου στο 1ο Αντάµωµα Γαρδικιωτών. Η αποκορύφωση των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεολαία̋ Γαρδικίου ήρθε

στι̋ 14 Αυγούστου όταν και έλαβε χώρα στην παιδική χαρά του Γαρδικίου το "Summer Party 2012", ένα πάρτυ το οποίο αποτελεί θεσµό για τη νεολαία του Γαρδικίου καθώ̋ διοργανώνεται από το 2006 από την ίδια οµάδα νέων! Το φετινό πάρτυ ξεπέρασε κάθε προσδοκία συγκεντρώνοντα̋ πάνω από 700 άτοµα από όλα τα χωριά των Τρικάλων δηµιουργώντα̋ µια εκπληκτική ατµόσφαιρα σε έναν καλοκαιρινά διαµορφωµένο χώρο. Πυροτεχνήµατα, DJ's, καπνογόνα, πυρσοί, κόκκινο χαλί, φωτορυθµικά και πάνω από όλα το κέφι του κόσµου κατάφεραν να κρατήσουν τη διασκέδαση µέχρι το ξηµέρωµα. Το BACCARAT Bar Restauran, η γαρ-

δικιώτικη̋ ιδιοκτησία̋ LA FARM Βιοµηχανία Γάλακτο̋, η VODAFONE Τρικάλων-Καλαµπάκα̋ και το wine bar ΕΛΛΟΙΝΩΝ έδειξαν έµπρακτα την αγάπη του̋ για τη νεολαία του Γαρδικίου ενισχύοντα̋ οικονοµικά και οργανωτικά αυτή τη βραδιά. Κλείνοντα̋, ενηµερώνουµε πω̋ οι νέοι του Γαρδικίου έχουν ανεβάσει τον πήχη ψηλά θέτοντα̋ ω̋ στόχου̋ για το επόµενο 12µηνο τη διοργάνωση εκπαιδευτική̋ εκδροµή̋ στο Bansko τη̋ Βουλγαρία̋, τη διοργάνωση του 2ου Ανταµώµατο̋ Γαρδικιωτών, το επόµενο Λἀκό ξεφάντωµα το ερχόµενο καλοκαίρι και φυσικά το Summer Party 2013 !

Κάηκε ολοσχερώ̋ εκκλησάκι στο Περτούλι Ολοκληρωτική καταστροφή στο πέτρινο εκκλησάκι του Περτουλίου, στην είσοδο του χωριού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στι̋ 5.30 το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋ 9 Αυγούστου, δίχω̋ να έχουν επιβεβαιωθεί τα αίτια… Πιθανότερη αιτία φέρεται να είναι τα αναµµένα καντήλια µέσα στο χώρο του Ιερού Ναού, ωστόσο κάτοικοι τη̋ περιοχή̋ δεν αποκλείουν τον εµπρησµό καθώ̋ µια µικρή σε έκταση φωτιά είχε εκδηλωθεί και προ εικοσαηµέρου. Το Εκκλησάκι τη̋ Αγία̋ Κυριακή̋, σήµα κατατεθέν του Περτουλίου, καταστράφηκε ολοσχερώ̋ καθώ̋ τα πυροσβεστικά οχήµατα έκαναν περίπου µια ώρα να φτάσουν από τον σταθµό τη̋ Πύλη̋… Ανατριχιαστική η εικόνα στο εσωτερικό κυρίω̋ του Ιερού Ναού τη̋ Αγία̋ Κυριακή̋ στο Περτούλι, ο οποίο̋ κάηκε ολοσχερώ̋ το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋. Όπω̋ σηµειώθηκε η φωτιά ξέσπασε από αιτία η οποία ακόµη… διερευνάται. Στην αρχή αποδόθηκε στα αναµµένα καντήλια, ωστόσο κάτοικοι τη̋ περιοχή̋ δείχνουν εµπρησµό, καθώ̋ πυρκαγιά στο εκκλησάκι είχε ξεσπάσει και πριν από ένα µήνα περίπου, χωρί̋ τότε να πάρει περαιτέρω έκταση…


12 Σπείρα επιτίθεται σε οδηγού̋ στα Τρίκαλα

Κλεφτρόνια σταµατούν ανυποψίαστου̋ οδηγού̋ στο επαρχιακό δίκτυο του Νοµού µε στόχο τη ληστεία… Ήδη αργά το βράδυ τη̋ περασµένη̋ Πέµπτη̋ σηµειώθηκαν δυο περιστατικά. Το πρώτο στον δρόµο που ενώνει τοΜικρό µε το Μεγάλο Κεφαλόβρυσο και το δεύτερο στον κόµβο του Πύργου, όπου τα ίδια άτοµα επιχείρησαν να σταµατήσουν διερχόµενα αυτοκίνητα. Στη µια µάλιστα περίπτωση κατέβηκε ένα̋ από αυτού̋ και κατευθύνθηκε προ̋ αυτοκίνητο που «µπλόκαραν» πάνω στον κόµβο. Και στι̋ δυο περιπτώσει̋ οι οδηγοί τράπηκαν σε φυγή έντροµοι, ενώ ενηµερώθηκε σχετικά η Αστυνοµία. Οι οδηγοί που κινούνται κυρίω̋ στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να µην σταµατούν για κανέναν λόγο, ειδικά τι̋ νυχτερινέ̋ ώρε̋…

Ηρὠκή γιαγιά στα Τρίκαλα

ΤΟ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣ στο (Επιλογή συµβάντων ε krini µό µα̋ ενώ ο “δ” έκαν νο(12-8) + foto krini 1-2 υ) το τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

Αντάµωσαν µε τη παράδοση στη Κρήνη

Η

πλατεία του δ.δ. Κρήνη̋ του ∆ήµου Φαρκαδόνα̋ γέµισε ζωντάνια, από µουσική και χορού̋ που κράτησαν ω̋ τι̋ πρώτε̋ πρωινέ̋ ώρε̋ τη̋ Παρασκευή̋ 10 Αυγούστου. Σε µια εξαιρετικά όµορφη και εντυπωσιακή γιορτή που διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Κρήνη̋, οι κάτοικοι αντάµωσαν µε την παράδοση, µε

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

τα ήθη και τα έθιµα και το σηµαντικότερο την ιστορία. Μια ιστορία που µένει χαραγµένη στι̋ µνήµε̋ των παλιότερων και σήµερα αποτελεί την παρακαταθήκη για τι̋ νεότερε̋ γενιέ̋. Μια εκδήλωση όπου τα νιάτα συνάντησαν τα γηρατειά, σµίγοντα̋ κατά αυτό το τρόπο το παρελθόν µε το µέλλον του χωριού. Το πρόγραµµα τη̋ εκδήλωση̋ του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρήνη̋ τα είχε όλα. Μοναδική παραδοσιακή ορχήστρα που συνόδευε τα χορευτικά τµήµατα των γυναικών, των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων τα οποία αποτελούνται από δεκάδε̋ χορευτέ̋. Χορευτέ̋ οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Βασίλη Γαλάνη έδωσαν το καλύτερό του̋ εαυτό, αποσπώντα̋ το ζεστό χειροκρότηµα των επισκεπτών. Σε ειδικό χώρο που είχε δηµιουργηθεί µέλη του Συλλόγου προσπάθησαν να ζωντανέψουν τι̋ µνήµε̋ µε έκθεση παλαιών φωτογραφιών όπου οι παρευρισκόµενοι µπορούσαν να δουν στιγµέ̋ από το παρελθόν του χωριού. Μια̋ εκδήλωση̋ που προσπάθησε και κατάφερε µέσω των µελών του να προάγει και να προβάλει τον τόπο τα ήθη, τα έθιµα, τι̋ παραδόσει̋. Μια εκδήλωση που είχε ω̋ στόχο και πέτυχε να συσφίξει σχέσει̋ µεταξύ των κατοίκων. «Η εκδήλωση τείνει να εξελιχθεί σε θεσµό. Μέσα από ανάλογε̋ δράσει̋ ενισχύουµε τον εθελοντισµό. Ο εθελοντισµό̋ είναι πολιτισµό̋ είναι το µήνυµα που θέλουµε να κατανοήσουµε. Γιατί είναι ευλογιά να διαθέτει ο καθένα̋ την ικανότητα για ανιδιοτελή προσφορά. Το ενθαρρυντικό είναι πω̋ τα άτοµα που λαµβάνουν το µήνυµα του εθελοντισµού πληθαίνουν κι αυτό είναι µια ελπίδα για το µέλλον του Συλλόγου», σηµείωσε κατά το χαιρετισµό τη̋ η πρόεδρο̋ κα Μαρία Πριτσιούλη. Ένα̋ δραστήριο̋ Σύλλογο̋ που χρήζει ιδιαίτερη̋ ενθάρρυνση̋ και στήριξη̋ από όλου̋.

Έγινε τη̋… Κρανέα̋ Πήγαν να τη̋ αρπάξουν την τσάντα, έξω από την Εµπορική Τράπεζα και όχι µόνο την κράτησε, αλλά… πλάκωσε την νεαρή που τόλµησε να τα βάλει µαζί τη̋!... Το περιστατικό συνέβη γύρω στι̋ 9.30 το πρωί τη̋ περασµένη̋ Πέµπτη̋, όταν και η ηλικιωµένη περνούσε από το σηµείο πηγαίνοντα̋ προ̋ λἀκή. Μια νεαρή γυναίκα την πλησίασε και τράβηξε µε δύναµη την τσάντα, αλλά… δεν!... Η γιαγιά έβαλε τι̋ φωνέ̋ και την κοπάνισε µε την τσάντα τρέποντά̋ την σε φυγή.

∆ιέρρηξαν σπίτια... τριών γυναικών στα Τρίκαλα!!! Τι̋ πρώτε̋ πρωινέ̋ ώρε̋ τη̋ Πέµπτη̋ στα Τρίκαλα, δύο άγνωστοι δράστε̋, έχοντα̋ καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του̋, φορώντα̋ γάντια και κρατώντα̋ πιστόλι και µαχαίρι αντίστοιχα, εισήλθαν σε οικία 71χρονη̋… Την απείλησαν για τη σωµατική τη̋ ακεραιότητα εξαναγκάζοντά̋ την κατ’ αυτόν τον τρόπο να παραµείνει ακίνητη. Στη συνέχεια, αφού ερεύνησαν του̋ χώρου̋ τη̋ οικία̋, αφαίρεσαν από το εσωτερικό τη̋ το χρηµατικό ποσό των 900 ευρώ. Ακολούθω̋, οι προαναφερόµενοι δράστε̋, ενεργώντα̋ µε την ίδια ω̋ άνω µέθοδο, εισήλθαν σε κοντινή οικία ιδιοκτησία̋ 41χρονη̋ ηµεδαπή̋, συγγενικού προσώπου τη̋ ηλικιωµένη̋, όπου ακινητοποίησαν τόσο αυτή όσο και 38χρονη ηµεδαπή, προσωρινά φιλοξενούµενή τη̋. Μετά την ακινητοποίησή των δύο γυναικών, ερεύνησαν του̋ χώρου̋ τη̋ οικία̋, αφαίρεσαν δύο (2) κινητά τηλέφωνα τη̋ 41χρονη̋ και τράπηκαν σε φυγή. Οι δράστε̋ αναζητούνται. Προανάκριση διενεργεί το Τµήµα Ασφαλεία̋ τη̋ Αστυνοµική̋ ∆ιεύθυνση̋ Τρικάλων.

Μέρε̋ δόξη̋ έζησαν τον φετινό ∆εκαπενταύγουστο τα χωριά του Ασπροποτάµου, τα οποία υποδέχθηκαν εκατοντάδε̋ παραθεριστέ̋… Κάθε µέρα στήνονταν κι από ένα µικρό πανηγύρι στι̋ πλατείε̋ των χωριών ή στι̋ παρυφέ̋ του πλούσιου δάσου̋ τη̋ περιοχή̋. Με αρνιά και άλλα ψητά, χορού̋, γέλια και τραγούδια, όπω̋ η παρέα Κρανιωτών που αντάµωσε στη θέση Ζαφέτι. Λίγε̋

στιγµέ̋ ξεγνοιασιά̋ πριν µπούµε για τα… καλά στον δύσκολο χειµώνα!!! Στη φωτό διακρίνεται µεταξύ άλλων ο γνωστό̋ γιατρό̋ Νίκο̋ Πάλλα̋ να σέρνει το χορό υπό του̋ ήχου̋ του… βλαχόφωνου «Λα πότρο τζίτζι µαρµαρί»!!! (Πηγή: trikalavoice)


Σε επιτροπέ̋ οι Τρικαλινοί Βουλευτέ̋… Οριστικοποιήθηκε πριν τον ∆εκαπενταύγουστο η συµµετοχή των Τρικαλινών βουλευτών στι̋ διαρκεί̋ επιτροπέ̋ τη̋ Βουλή̋… Μέσα σε αυτέ̋ γίνεται ουσιαστικά η επεξεργασία όλων των κρίσιµων νοµοσχεδίων, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται προ̋ ψήφιση στην Ολοµέλεια. Ο βουλευτή̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆. κ. Κων/νο̋ Σκρέκα̋ ορίστηκε και θα συµµετέχει ω̋ µέλο̋ στη ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγή̋ και Εµπορίου, η οποία επεξεργάζεται και εξετάζει ή ψηφίζει νοµοσχέδια και προτάσει̋ νόµων αρµοδιότητα̋ των Υπουργείων α) Ανάπτυξη̋, Ανταγωνιστικότητα̋ Υποδοµών, Μεταφορών και

∆ικτύων, β) Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋, γ) Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίµων και δ) Ναυτιλία̋ και Αιγαίου. Οι άλλοι δυο βουλευτέ̋ Τρικάλων τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋, κ.κ. Ηλ. Βλαχογιάννη̋ και Μιχ. Ταµήλο̋, ελέω και τη̋ πρὁπηρεσία̋ του̋ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ορίστηκαν στην ∆ιαρκή Επιτροπή ∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋, ∆ηµόσια̋ Τάξη̋ και ∆ικαιοσύνη̋. Τέλο̋ ο βουλευτή̋ τη̋ ∆ΗΜ.ΑΡ. κ. Γιώργο̋ Κυρίτση̋ και η βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ κα Π. ∆ριτσέλη θα συµµετέχουν στην ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τη̋ Βουλή̋.

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

«∆ιαδροµέ̋ µε Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» Καλοκαιρινή Καµπάνια Ανάγνωση̋, ∆ηµιουργικότητα̋ και Καινοτοµία̋ 2012 Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία συνεχίζεται µε αµείωτου̋ ρυθµού̋ και τι̋ πρώτε̋ ηµέρε̋ του Σεπτεµβρίου!! Χιλιάδε̋ εικόνε̋ και αναρίθµητα συναισθήµατα! Οι λίγε̋ αυτέ̋ λέξει̋ περιγράφουν τη γεύση που µα̋ αφήνει η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωση̋, ∆ηµιουργικότητα̋ και Καινοτοµία̋ για παιδιά, µε τίτλο «∆ιαδροµέ̋ µε Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη». Την εκστρατεία συνδιοργανώνουν φέτο̋, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 72 δηµόσιε̋ και δηµοτικέ̋ βιβλιοθήκε̋ τη̋ χώρα̋ µε την υποστήριξη του Future Library και την πολύτιµη βοήθεια 350 εθελοντών! Η εκστρατεία σε αριθµού̋: Μόλι̋ στο τέλο̋ του Ιουλίου, 900 περίπου εκδηλώσει̋ είχαν ήδη πραγµατοποιηθεί, µε τη συµµετοχή 17.500 παιδιών, αριθµό̋ που ξεπέρασε κατά πολύ τι̋ αρχικέ̋ µα̋ εκτιµήσει̋ για συµµετοχή 20.000 παιδιών, συνολικά, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο! 500 ακόµη εκδηλώσει̋ είναι στο πρόγραµµα έω̋ και το Σεπτέµβριο!

13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Ο.Α.Π.Φ.Κ.Α του ∆ήµου Τρικκαίων µε µεγάλη χαρά ανακοινώνει στου̋ µικρού̋ τη̋ φίλου̋ την συνέχιση τη̋ καλοκαιρινή̋ τη̋ καµπάνια̋ για δυο ακόµη εβδοµάδε̋. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων είναι το εξή̋: Τρίτη 28 Αυγούστου (Ώρα 10 π.µ. - 12 π.µ.) Εξωτερικό̋ χώρο̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά δηµοτικού) «Τα παραδοσιακά παιχνίδια» Παίζουµε παραδοσιακά παιχνίδια στο προαύλιο τη̋ βιβλιοθήκη̋ Τετάρτη 29 Αυγούστου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για µωρά 2-4 ετών και οι γονεί̋ του̋) «Μια φορά την εβδοµάδα µε το µωρό µου στη Βιβλιοθήκη» Η τέταρτη εβδοµαδιαία συνάντηση στη Βιβλιοθήκη µαµάδων ή µπαµπάδων µε τα µωρά του̋ για ανάγνωση βιβλίων σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Πέµπτη 30 Αυγούστου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βι-

βλιοθήκη̋ (για παιδιά από 5 ετών) «Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: Οι διαδροµέ̋ των ηρώων» Αναγνώσει̋ βιβλίων µε συναρπαστικό τρόπο για να ασκήσουν τα παιδιά την ικανότητα του̋ να ακούν, να συγκεντρώνονται και να προσέχουν την εξέλιξη τη̋ ιστορία̋. Πέµπτη 30 Αυγούστου (Ώρα 7 µ.µ. - 9 µ.µ.) ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Κουρσούµ Τζαµί «Γνωρίζω το γείτονα µου» (4η συνάντηση, για παιδιά από 7 ετών) ∆ιαδροµή στο Κουρσούµ Τζαµί. Παράσταση καραγκιόζη από το ∆ηµοτικό Κουκλοθέατρο. Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για µωρά 2-4 ετών και οι γονεί̋ του̋) «Μια φορά την εβδοµάδα µε το µωρό µου στη Βιβλιοθήκη» Η πέµπτη και τελευταία συνάντηση στη Βιβλιοθήκη µαµάδων ή µπαµπάδων µε τα µωρά του̋ για ανάγνωση βιβλίων σε

ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά από 5 ετών) «Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: Οι διαδροµέ̋ των ηρώων» Αναγνώσει̋ βιβλίων µε συναρπαστικό τρόπο για να ασκήσουν τα παιδιά την ικανότητα του̋ να ακούν, να συγκεντρώνονται και να προσέχουν την εξέλιξη τη̋ ιστορία̋. Η εκδήλωση µε τίτλο «Βγε̋ έξω…» που ήταν προγραµµατισµένη για την Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου θα υλοποιηθεί στα τέλη Σεπτέµβρη. Οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών, οι εθελοντέ̋ και η οµάδα του Future Library σα̋ περιµένουµε σε 64 δήµου̋ σε όλη τη χώρα, σε πόλει̋, χωριά και νησιά, για να κοιτάξουµε προ̋ το µέλλον και να κρατήσουµε µαζί αναµνήσει̋ από ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τα υπόλοιπα! Ένα καλοκαίρι γεµάτο διαδροµέ̋ µε πυξίδα, τι άλλο; Την αγαπηµένη µα̋ βιβλιοθήκη!

Τραγικό συµβάν σε ορεινό χωριό τη̋ Καλαµπάκα̋ Ένα απίστευτο, όσο και τραγικό γεγονό̋ το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει πω̋ η ζωή κάνει τα δικά τη̋ παιχνίδια, συνέβη τον ∆εκαπενταύγουστο σε ορεινό χωριό τη̋ Καλαµπάκα̋. Εκεί όπου νεαρό ζευγάρι είχε προγραµµατίσει να βαφτίσει το παιδί του, καλώντα̋ καλού̋ φίλου̋ και συγγενεί̋. Την παραµονή τη̋ βάφτιση̋, η οποία θα γίνονταν ανήµερα του ∆εκαπενταύγουστου, έφτασε στο χωριό και ο νονό̋ του παιδιού. Κατέλυσε σε κοντινό ξενοδοχείο, όµω̋ δεν πρόλαβε να χαρεί. Βρέθηκε νεκρό̋, από παθολογικά αίτια και µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Τρικάλων όπου απλά επιβεβαιώθηκε ο θάνατό̋ του. Τελικά η βάφτιση έγινε µε άλλον νονό (… γιατί η ζωή ποτέ δεν σταµατά, και κατά την Εκκλησία µα̋) ωστόσο η ατµόσφαιρα ήταν βαριά.

Φαγητό και νερό στου̋ πυροσβέστε̋ Από Β.Τσίνα και µοναχό Αθανάσιο τον Μετεωρίτη

Με τον δικό του̋ τρόπο στήριξαν την προσπάθεια που έκαναν οι πυροσβέστε̋, µα και οι εθελοντέ̋, στα ορεινά τη̋ Καλαµπάκα̋, ο Βασίλη̋ Τσίνα̋, τη̋ εταιρία̋Tsinas S.A., και ο µοναχό̋ Αθανάσιο̋ Αναστασίου ο Μετεωρίτη̋, προηγούµενο̋ τη̋ Ιερά̋ Μονή̋ Μεγάλου Μετεώρου. Ο Βασίλη̋ Τσίνα̋ έστειλε περισσότερε̋ από πενήντα κούτε̋ παγωµένο νερό και κρουασάν για του̋ άνδρε̋ που µάχονται µε τι̋ φλόγε̋, ενώ ο πατέρα̋ Αθανάσιο̋, έδωσε εντολή στι̋ µοναχέ̋ των Ιερών Μονών, όπου είναι «γέροντα̋», να ετοιµάσουν σάντουιτ̋ και πρόχειρο φαγητό το οποίο και διέθεσε για τον ίδιο σκοπό. Κινήσει̋ ευαισθησία̋ σε µια από τι̋ δυσκολότερε̋ στιγµέ̋ που περνά ο Νοµό̋ µα̋…

Η «ΑΠΟΘΕΩΣΗ» γίνεται club!

Συναυλία τη̋ IMANY την Πέµπτη στη Λάρισα! Η Imany, η πανέµορφη Γαλλίδα “φαινόµενο” που µαγεύει το κοινό µε κάθε εµφάνισή τη̋, έρχεται ξανά στην Ελλάδα µετά τι̋ δύο sold out εµφανίσει̋ στην Αθήνα το χειµώνα στο Gazarte. Είναι γεγονό̋!! Πέµπτη 30 Αυγούστου η Imany θα είναι για µια µοναδική εµφάνιση στη Λάρισα στο κηποθέατρο Αλκαζάρ στο πλαίσιο τη̋ περιοδεία̋ που περιλαµβάνει στάσει̋ σε 5 πόλει̋ ανά την Ελλάδα. Η πρώτη εµφάνιση τη̋ αγαπηµένη̋ διεθνού̋ φήµη̋ τραγουδίστρια̋ στην ελληνική επαρχία κάτω από τα αστέρια συµπίπτει µάλιστα µε την αυγουστιάτικη πανσέληνο! Η Imany (Nadia Mladjao το πραγµατικό τη̋ όνοµα) ή η αλλιώ̋ η Nadia που έγινε “Ιmany”, µετά από δύο εκπληκτικέ̋ συναυλίε̋ επί ελληνικού εδάφου̋ επιστρέφει σε µια βόλτα στην Ελλάδα για να συναντήσει το διψασµένο κοινό τη̋. Το όνοµά τη̋ σηµαίνει “πίστη” στα σουαχίλι άλλωστε. Ένα ανάλογο θαύµα µε αυτό που ζήσαµε όλοι τον Φεβρουάριο µα̋ υπόσχεται ξανά- κοινό και κριτικοί υποκλίνονται στην οµορφιά και την ερ-

µηνεία τη̋ ανακαλύπτοντα̋ σε αυτήν περισσότερα από την επιτυχία ενό̋ και µόνο τραγουδιού.. Το αγαπηµένο κοµµάτι“You will never know” την έκανε απευθεία̋ διεθνώ̋ διάσηµη, η Imany δεν είναι µόνο αυτό όµω̋. Με φυσική οµορφιά που δεν µπορεί̋ να πάρει̋ τα µάτια σου από πάνω τη̋, ρυθµική διάθεση που παρασύρει αναπάντεχα µε το χορό τη̋ του̋ πάντε̋ σε ένα ατέρµονο λίκνισµα,

και αξέχαστη αισθησιακή φωνή που πάνω στη σκηνή πλαισιώνεται από µία 7µελή παρέα δεξιοτεχνών µουσικών που τα δίνουν όλα παίζοντα̋ µε πάθο̋ και κέφι, η Imany είναι χάρµα ειδέσθαι. Με την µπάσα φωνή και την ερµηνεία τη̋ απογειώνει τα τραγούδια από το soul folk άλµπουµ τη̋ «Shape of a Broken Heart», που έχει µπει στι̋ καρδιέ̋ όλων ήδη. Μελαγχολική, γλυκιά και ειλικρινή̋, η φωνή τη̋ συγκρίνεται από πολλού̋ µε την Tracy Chapman και τη Billie Holiday. Μαζί τη̋ στη σκηνή νωρίτερα τη βραδιά ανοίγουν οι ιδιαίτεροι Puzzle Band, µε ακουστικέ̋ διασκευέ̋ και performers έκπληξη! Εισιτήρια: Προπώληση 18 ευρώ (αριθµό̋ περιορισµένο̋)- ταµείο 22 ευρώ ∆ιάθεση εισιτηρίων στα : Viva.gr ( http://www.viva.gr) 13855

Νέα δεδοµένα στη νυχτερινή διασκέδαση τη̋ πόλη̋, καθώ̋ νέοι µέτοχοι µπαίνουν στο ιστορικό µπουζουκτσίδικο «Αποθέωση» η οποία µετατρέπεται σε… club!... ∆υο νέοι και ορεξάτοι επιχειρηµατίε̋ του χώρου, ο Νότη̋ Αθανασίου (Deals cafeκαι cine Μύλο̋) και ο Γιώργο̋ Ηλιάδη̋ (µέτοχο̋ στο Brothers) έρχονται να πλαισιώσουν τον θρυλικό Μπάκη. Ήδη το µαγαζί… εκκενώθηκε και µέσα στι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ θα ολοκληρωθούν τα σχέδια ώστε να δηµιουργηθεί ένα από τα µεγαλύτερα club στην κεντρική Ελλάδα. Ήδη τα παιδιά ετοιµάζουν πολλά event και ξεχωριστέ̋ βραδιέ̋ προκειµένου να δώσουν στην Τρικαλινή διασκέδαση ότι τι̋ έλειπε τα τελευταία 7-8 χρόνια, από τότε δηλαδή που λειτούργησε για τελευταία φορά club στην πόλη. Υπολογίζεται να ανοίξει από τα µέσα Οκτώβρη και… αναµένουµε εναγωνίω̋ τι̋ εκπλήξει̋!... (ΠΗΓΗ: FATSIMARE)


14

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Από 7-9 Σεπτεµβρίου, σε Πύλη, Παλαιοµονάστηρο και ∆ροσερό

Το αναλυτικό πρόγραµµα του 2ου Καραγκούνικου Ανταµώµατο̋ Εθνολογικό Συνέδριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αίθουσα εκδηλώσεων Ξενοδοχείου «Πύλη» (Πόρτα Παναγιά) 19.00-19.30 Προσέλευση-Εγγραφέ̋ Έναρξη-Χαιρετισµοί ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι Καραγκούνηδε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ στον κύκλο τη̋ ζωή̋ 1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Ιωάννη̋ Κουτσονάσιο̋, Αντιδήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋ Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, Πρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ Γεώργιο̋ Ζιάκα̋, Φιλόλογο̋-Αρχαιολόγο̋-Ιστορικό̋ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 19.30-19.45 Κώστα̋ Σπανό̋, Ιστορικό̋ ερευνητή̋ - Εκδότη̋ του «Θεσσαλικού Ηµερολογίου» «Βαφτιστικά ονόµατα του τέλου̋ του 16ου αιώνα από 20 οικισµού̋ των Καραγκούνηδων τη̋ Καρδίτσα̋» 19.45-20.00 Ιωάννη̋ Σούλιο̋, Πρόεδρο̋ Λαογραφικού Χορευτικού Οµίλου Τρικάλων «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» «Γαµήλια δρώµενα (προξενιό-αρραβώνα̋-γάµο̋) στα καραγκουνοχώρια Ζηλευτή και Κρηνίτσα » 20.00-20.15 Πατήρ Λάµπρο̋ Κολώνα̋, Εφηµέριο̋ Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων «Τελετουργίε̋ των Καραγκούνηδων και θρησκεία» 20.15 ∆είπνο Συνέδρων ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αίθουσα εκδηλώσεων Ξενοδοχείου «Πύλη» (Πόρτα Παναγιά) 2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Λεωνίδα̋ Χατζηαγγελάκη̋, Επίτιµο̋ ∆ιευθυντή̋ Λ∆΄ Εφορία̋ Πρὀστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αναγνωστόπουλο̋ Βασίλειο̋, Οµότιµο̋ Καθηγητή̋ Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ Κατερίνα Σταθοπούλου, Πρόεδρο̋ τη̋ Ένωση̋ Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσα̋ -Μέλο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ 9.30-9.45 Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Β/θµια̋ Εκ/ση̋- Πρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ «Οι οµηρικέ̋ λέξει̋ στον κύκλο τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων, συνεκτικό̋ δεσµό̋ µε τι̋ λέξει̋ τη̋ νεοελληνική̋ γλώσσα̋» 9.45-10.00 Βασιλική Κοζιού , Εκπαιδευτικό̋-Α΄ Γραµµατέα̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ «Έµφυλοι ρόλοι όπω̋ αυτοί αποτυπώνονται στη γαµήλια τελετουργία των Καραγκούνηδων τη̋ Θεσσαλία̋» 10.00-10.15 Αθανάσιο̋ Γιώτα̋ Ιστορικό̋-Λαογράφο̋ «Η ενδυµασία των Καραγκούνηδων (ανδρική-γυναικεία-παιδική) και κοινωνιολογική προσέγγιση» 10.15-10.30 Σοφία Τζέλλα, Καθηγήτρια Φυσική̋ Αγωγή̋-∆ασκάλα χορού «Γυναικεία, παλαµιώτικη, καραγκούνικη ενδυµασία και θρησκεία στον κύκλο τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων » 10.30-10.45 Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη, ∆ηµοσιογράφο̋-Σύµβουλο̋ Επικοινωνία̋ «Τα παραµύθια του παππού και η προσφορά του̋ στη διαπαιδαγώγηση τη̋ νέα̋ γενιά̋» 10.45-11.15 ∆ιάλειµµα 3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋, Ερευνητή̋-Λαογράφο̋-Πρόεδρο̋ Ε.Λ.Ο.Κ., Αντιπρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ Βά̓ο̋ Πάλλα̋, Αντιδήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋ Ευαγγελία Παλαντζά, Μέλο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋-∆ασκάλα χορού 11.15-11.30 Κατερίνα Σταθοπούλου, Φιλόλογο̋-Πρόεδρο̋ Ένωση̋ Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσα̋ «Τα µοιρολόγια τη̋ περιοχή̋ Σοφάδων και οι δυσκολίε̋ στην καταγραφή του̋» 11.30-11.45 Γεώργιο̋ Ζιάκα̋, Φιλόλογο̋-Αρχαιολόγο̋Ιστορικό̋ «Έθιµα έγκυα̋ γυναίκα̋ ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Πύλη̋» 11.45-12.00 Σωτήριο̋ Ρουσιάκη̋, Φιλόλογο̋-Γλωσσολόγο̋Υποψήφιο̋ διδάκτωρ Γλωσσολογία̋ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Η παραδοσιακή ενδυµασία των Καραγκούνηδων των Γόµφων Τρικάλων: Κοινωνία και κύκλο̋ ζωή̋» 12.00-12.15 Κωνσταντίνο̋ ∆ηµόπουλο̋, Μεταπτυχιακό Τ.Ε.Ε.Φ.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών Βασιλική Τυροβολά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Φ.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών Μαρία Κουτσιούµπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Φ.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών «Χορευτικέ̋ διατάξει̋, τραγουδιστικέ̋ εκφράσει̋ και κοινωνικέ̋ προεκτάσει̋ στον κύκλο τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων. Η περίπτωση τριών καραγκούνικων κοινοτήτων

∆εκάδε̋ εισηγήσει̋ για τη ζωή, τα ήθη και τα έθιµα τη̋ καραγκούνικη̋ φυλή̋ θα παρουσιασθούν από πλειάδα επιστηµόνων Το Αντάµωµα θα ολοκληρωθεί µε τον Μεγάλο Χορό των Καραγκούνηδων στο γήπεδο Παλαιοµονάστηρου την Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου, στι̋ 7 το απόγευµα

12.15-12.30 Ηλία̋ Παγανό̋, Ερευνητή̋ Τοπική̋ Ιστορία̋ «Ο κύκλο̋ τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων µέσα από τη φωτογραφία» ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ιστορία-Πολιτισµό̋-Γλώσσα 4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Γεώργιο̋ Παπαβασιλείου, τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Π/θµια̋ Εκ/ση̋ Βασιλική Κοζιού, Εκπαιδευτικό̋- Α΄ Γραµµατέα̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ ∆ηµήτριο̋ Μαγκούτη̋, Εκπαιδευτικό̋-∆ηµοτικό̋ σύµβουλο̋ ∆ήµου Πύλη̋ 12.30-12.45 Λεωνίδα̋ Χατζηαγγελάκη̋, Επίτιµο̋ ∆ιευθυντή̋ Λ∆΄ Εφορία̋ Πρὀστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων «Η Θεσσαλική πεδιάδα στι̋ παρυφέ̋ του Κερκίτειου όρου̋ : κατοίκηση και κοινωνική ζωή στα πρὀστορικά χρόνια» 13.00-13.15 Κρυσταλλία Μαντζανά, Πρὀσταµένη 19η̋ Εφορία̋ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων «Από την Πύλη στη Φαρκαδόνα και από τον Παλαµά στι̋ Σοφάδε̋» 13.15-13.30 ∆ηµήτριο̋ Γούσιο̋, Καθηγητή̋ Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ «Η ταυτότητα των Καραγκούνηδων: Ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική πρόοδο» 13.30-13.45 Γεώργιο̋ Παπαβασιλείου, τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Π/θµια̋ Εκ/ση̋ «Οι κοινωνικοί και οικονοµικοί δεσµοί των κατοίκων των χωριών των ριζών του Κόζιακα µε του̋ Καραγκούνηδε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ 13.45-14.00 ∆ηµήτριο̋ Κωνσταντινίδη̋ , Γεωπόνο̋-Εκπαιδευτικό̋ « Η συνύπαρξη βλάχων και καραγκούνηδων στα χειµαδιά του Θεσσαλικού κάµπου» 5η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Κρυσταλλία Μαντζανά, Πρὀσταµένη 19η̋ Εφορία̋ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Βάια Μπουροκώστα, ∆ηµοτική Σύµβουλο̋ Πύλη̋-Αντιπρόεδρο̋ ΟΚΠΑ∆ Πύλη̋ Ιωάννη̋ Σουφλιά̋, Αντιδήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋ 18.00-18.15 Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋, Ερευνητή̋-Λαογράφο̋Πρόεδρο̋ Ε.Λ.Ο.Κ. «Σταχυολογήµατα από Μεγαλοκαλυβιώτικε̋ αγροτικέ̋ εξεγέρσει̋ µέσα στο αγροτικό κίνηµα 18.15-18.30 ∆ρ Βασίλη̋ Σπανό̋, Φιλόλογο̋ «∆έκα οικισµοί Καραγκούνηδων στην απογραφή των Οθωµανών του έτου̋ 1454-1455» 18.30-18.45 Παναγιώτη̋ Κ. Νταλούκα̋, Πρόεδρο̋ Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου ∆ροσερού « Α΄ Τρικκαία 1959, Β΄ Τρικκαία 1960. «Μεγάλη ανοιξιάτικη εορτή του Θεσσαλικού τοπίου» 18.45-19.00 Γεώργιο̋ Ζιάκα̋, Φιλόλογο̋-Αρχαιολόγο̋Ιστορικό̋ «Συνοπτική αναφορά στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ του ∆ήµου Πύλη̋ 19.00-19.15 Σωτήριο̋ Ρουσιάκη̋, Φιλόλογο̋-Γλωσσολόγο̋Υποψήφιο̋ διδάκτωρ Γλωσσολογία̋ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Γλωσσικέ̋ συµπεριφορέ̋ των Καραγκούνηδων» 19.15-19.30 Ιωάννη̋ Αθανασούλη̋, Προιστάµενο̋ Πρωτοβάθµια̋ εκπαίδευση̋ Μαγνησία̋, Μέλο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋

«Τιµή̋ ένεκεν. Η απάντηση των κολίγων στην έλλειψη ενδιαφέροντο̋ τη̋ πατρίδα̋ για απελευθέρωση από τη δουλοπαροικία δίνεται µε αίσθηµα υψηλού εθνικού καθήκοντο̋» 19.30-19.45 Κωνσταντίνο̋ Β. ∆ηµουλά̋, Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Φιλολόγων Ν. Λάρισα̋ , ∆ρ (ΙΚΥ)Ψυχιατρική̋ Κλινική̋ Ψυχολογία̋ «Το φεγγάρι στη ζωή των ανθρώπων µα̋ τη̋ πρωτὀστορική̋ εποχή̋ (βιοψυχολογική σύνδεση των περιοδικών κύκλων γυναίκα̋ και φεγγαριού)» 19.45-20.00 Ευθύµιο̋ Κουφογιάννη̋, Φιλόλογο̋ «Τα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων στην Κατοχή και στην Αντίσταση (1941-1944)» 20.00-20.15 Ερωτήσει̋ - Τοποθετήσει̋ - Συζήτηση 20.15-20.30 Κωνσταντίνο̋ Κουφογάζο̋ , ∆ήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋-Πρόεδρο̋ του 2ου Εθνολογικού Συνεδρίου «Ανακεφαλαίωση-Συµπεράσµατα Συνεδρίου-Λήξη» Χορήγηση Βεβαιώσεων 21.00 ∆είπνο Συνέδρων ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Γήπεδο Παλαιοµονάστηρου Πύλη̋ Τρικάλων Ο µεγάλο̋ χορό̋ των Καραγκούνηδων τη̋ Θεσσαλία̋ 19.00- 19.30 Παρουσίαση παραδοσιακών καραγκούνικων χορών και τραγουδιών από χορευτικά τµήµατα και µουσικά σχήµατα 19.30- . Παραδοσιακό γλέντι Άλλε̋ εκδηλώσει̋ στο πλαίσιο του Συνεδρίου Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 2012 Εργαστήρι παραδοσιακή̋ καραγκούνικη̋ ενδυµασία̋ 9.30-9.45 Mαίρη Μπάλλα , Γιατρό̋-Συλλέκτρια παραδοσιακών ενδυµασιών «Γυναικεία Καρδιτσιώτικη ενδυµασία» 9.45-10.00 Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, Πρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋-τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ ∆/θµια̋ Εκ/ση̋ Σοφία Τζέλλα , Καθηγήτρια Φυσική̋ Αγωγή̋ - ∆ασκάλα χορού «Το δέσιµο τη̋ παλαµιώτικη̋ καραγκούνικη̋ σκούφια̋ και η αρµάτα τη̋» 10.00-10.15 Ιωάννη̋ Φαφούλια̋ , Καθηγητή̋ «Αυθεντική καραγκούνικη ενδυµασία στην πεδιάδα των Τρικάλων» 10.15-10.30 Κική Ν. Μπίχτα, Καθηγήτρια Φυσική̋ αγωγή̋ «Η καλυβιώτικη ενδυµασία» 10.30-10.45 Νίκο̋ Τσιπλάκη̋, Ερευνητή̋ - Συλλέκτη̋ παραδοσιακών αντικειµένων «Η γυναικεία καραγκούνικη ενδυµασία τη̋ ανατολική̋ θεσσαλική̋ πεδιάδα̋» 10.45-11.00 Σύλλογο̋ Γυναικών Παλαιοµονάστηρου «Τοπική Καραγκούνικη ενδυµασία» 11.00-11.15 ∆ιάλειµµα 11.15-12.15 Παρουσίαση του βιβλίου «Εδεσµατολόγιο Θεσσαλία̋» Εκδόσει̋ Κοχλία̋ ( Έρευνα - Συντονισµό̋ - Επιµέλεια ύλη̋, Γιάννη̋ Σαραντόπουλο̋ , ∆ηµοσιογράφο̋) Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Αλεξία Κατσαρού, ∆ιαιτολόγο̋-∆ιατροφολόγο̋-Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του Χαρακόπειου Πανεπιστηµίου Υπεύθυνοι εκδήλωση̋: Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, Βάσω Κοζιού, Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 2012 Εκκλησιασµό̋ στην Ιερά Μονή του Αγίου Βησσαρίωνα ∆ούσικου 11.00 - 13.00 Εκδήλωση στο ∆ροσερό Τρικάλων Υπεύθυνο̋ εκδήλωση̋ Παναγιώτη̋ Νταλούκα̋ Αρτοκλασία Παρασκευή παραδοσιακού τραχανά Αφήγηση παραµυθιού Παρουσίαση τοπική̋ ενδυµασία̋ από το Σωτήριο Ρουσιάκη, Φιλόλογο-Γλωσσολόγο-Υποψήφιο διδάκτορα Γλωσσολογία̋ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Παιδικά Παιχνίδια από το ∆ηµήτρη Μαγκούτη , Εκπ/κό- ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ήµου Πύλη̋ Παραδοσιακό γεύµα και γλέντι H ορχήστρα του ανταµώµατο̋ αποτελείται από του̋ παρακάτω καλλιτέχνε̋: Αντώνη̋ Κυρίτση̋ -τραγούδι, Χρυσότοµο̋ Μητροπάνο̋-τραγούδι, Κώστα̋ Ακρίβο̋-τραγούδι, Γιάννη̋ Γκουζιώτη̋-τραγούδι, Φώτη̋ Τσιγαρίδα̋-τραγούδι, Χρήστο̋ Κιτσόπουλο̋-κλαρίνο, Ηλία̋ Τζερεµέ̋-κλαρίνο, Λευτέρη̋ Σχορετσιανίτη̋-βιολί, Μάριο̋ Σαρακατσάνο̋-λαούτο, Θεόδωρο̋ Μούτο̋-ντέφι. ΧΟΡΗΓΟΙ Περιφέρεια Θεσσαλία̋ & Π.Ε. Τρικάλων COSMOTE Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλία̋ Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Γόµφων Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Κελάρι ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ & Ταβέρνα ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Πύλη̋ Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΑ- ∆ίκτυο Ρ/Σ Θεσσαλία̋ Παρουσίαση Προγράµµατο̋: Επιµέλεια Προγράµµατο̋: Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη, Βασιλική Κοζιού ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ: 2431028001 & 2434350101


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

15

ΤΟΠΙΚΑ

Επενδύσει̋ στον τουρισµό στη Θεσσαλία…

Παραίτηση Τοπική̋ Συµβούλου τη̋ Κρανιά̋

Ανοικτό διεθνή διαγωνισµό προκηρύσσει η ∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού για την υλοποίηση του Έργου: «∆ράσει̋ Κατάρτιση̋ Ανθρώπινου ∆υναµικού σε Θέµατα Τουρισµού». Σε επικοινωνία τη̋ Υπουργού Τουρισµού κα̋ Όλγα̋ Κεφαλογιάννη µε τον περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστό τον ενηµέρωσε σχετικά και ζήτησε τη συµβολή του στην προώθηση τη̋ προκήρυξη̋ στου̋ αρµόδιου̋ φορεί̋ Τουρισµού τη̋ Θεσσαλία̋. Από την πλευρά του ο κ. Αγοραστό̋ δεσµεύτηκε για τη διάχυση του προγράµµατο̋ επισηµαίνοντα̋ για ακόµη µια φορά ότι «η Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλία̋ έχει ήδη θέσει ω̋ έναν από του̋ πρωταρχικού̋ τη̋ στόχου̋ την τουριστική ανάπτυξη µε στοχευµένε̋ δράσει̋, προκειµένου, όχι µόνον να προβάλλει τι̋ τουριστικέ̋ δυνατότητε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ αλλά και να συµβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού». Ειδικότερα: Η ∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό για την υλοποίηση των Πράξεων 1. «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού στι̋ 8 περιφέρειε̋ σύγκλιση̋» και 2. «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού

σε θέµατα τουρισµού στι̋ 3 περιφέρειε̋ σταδιακή̋ εξόδου». Αντικείµενο των πράξεων αποτελεί η υλοποίηση προγραµµάτων Συνεχιζόµενη̋ Επαγγελµατική̋ Κατάρτιση̋ για 2.875εργαζόµενου̋, εποχιακά εργαζόµενου̋, αυτοαπασχολούµενου̋ και επιχειρηµατίε̋, που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσει̋ σχετικέ̋ µε το χώρο του τουρισµού Οι πράξει̋, πλέον τη̋ θεωρητική̋ κατάρτιση̋, περιλαµβάνουν πρακτική άσκηση των καταρτιζοµένων είτε σε επιχειρήσει̋ οι οποίε̋ σχετίζονται απόλυτα µε το αντικείµενο κατάρτιση̋ είτε σε πιστοποιηµένε̋ δοµέ̋ µε τη µορφή case studies. Το πρὁπολογιζόµενο τίµηµα των πράξεων, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ εθνική̋ και τη̋ κοινοτική̋ συµµετοχή̋, έχει ω̋ εξή̋:

1. Ποσό τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων εβδοµήντα µία̋ χιλιάδων ευρώ (ευρώ 3.471.000,00), για την πράξη 1 «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού», κατανέµεται στι̋ 8 περιφέρειε̋ σύγκλιση̋ (Τύπο̋ περιφέρεια̋ 1: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρο̋, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο̋) 2. Ποσό ενό̋ εκατοµµυρίου δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (ευρώ 1.014.000,00), για την πράξη 2 «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού», κατανέµεται στι̋ 3 περιφέρειε̋ σταδιακή̋ εξόδου (Τύπο̋ περιφέρεια̋ 2: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία). Οι πράξει̋ συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπἀκό

Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ).

∆ιάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισµού Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη τη̋ ∆ιακήρυξη̋ από το Υπουργείο Τουρισµού, Γενική ∆ιεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξη̋, ∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων, Λ.Αµαλία̋ 12, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, τηλ: 210 3736185, 210 3736119, fax: 210 3736143. Το πλήρε̋ κείµενο τη̋ προκήρυξη̋ θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.gnto.gov.gr Η προθεσµία υποβολή̋ προσφορών εκπνέει την 21-92012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Στι̋ 7 Σεπτεµβρίου το Φεστιβάλ τη̋ ΚΝΕ στα Τρίκαλα Το σύνθηµα του 38ου Φεστιβάλ τη̋ ΚΝΕ και του «Ο∆ΗΓΗΤΗ» είναι επίκαιρο όσο ποτέ, αναδεικνύει την αλληλεγγύη και τη συµµαχία που θα πρέπει να αναπτυχθεί ανάµεσα στου̋ εργάτε̋, του̋ φτωχού̋ αγρότε̋, τη νεολαία, αλλά και την ανάγκη να πάρει ο λαό̋ την κατάσταση και την εξουσία στα χέρια του. Στα Τρίκαλα, το 38ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ «Ο∆ΗΓΗΤΗ» ανοίγει τι̋ πύλε̋ του στι̋ 7 Σεπτέµβρη στο Μύλο Ματσόπουλο, ενώ θα προηγηθούν προφεστιβαλικέ̋ εκδηλώσιε̋ σε Αρδάνι,Φαρκαδόνα και Καλαµπάκα µέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει Συζητήσει̋, Αφιερώµατα,Συναυλίε̋, Θεατρικέ̋ Παραστάσει̋,καθώ̋ επίση̋ αθλητικέ̋ δραστηριότητε̋ και πρωτάθληµα σκάκι. Στο χώρο του φεστιβαλ θα λειτουργούν, εκτό̋ απο τα θεµατικά περίπτερα, βιβλιοπωλείο και χώρο̋ δηµιουργική̋ απασχόληση̋ παιδιών. Για ακόµα µια χρονια οι εκδηλώσει̋ του φεστιβάλ θα αποτελέσουν αφορµή για το αντάµωµα τη̋ νιότη̋, τη̋ ελπίδα̋ και του αγώνα για µια καλύτερη ζωή φέρνοντα̋ κοντά νέου̋ και νέε̋ που

“δε βολεύονται µε λιγότερο ουρανό” , “που βολεύονται µόνο στο δίκιο”. Νεοι και νέε̋, εργαζόµενοι, άνεργοι, µαθητέ̋ και σπουδαστέ̋, νέα ζευγάρια πλαισιώσουν και φέτο̋ τι̋ εκδηλώσει̋ του φεστιβάλ και αντιστέκονται σε όσου̋ του̋ θέλουν ανοργάνωτου̋, σκλάβου̋,αποµονωµένου̋, δίνοντα̋ ηχιρό το µήνυµα του̋ και µε ψηλά το κεφάλι: Πάρε µέρο̋ στι̋ εκδηλώσει̋ του 38ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ - «Ο∆ΗΓΗΤΗ» και ένωσε τη φωνή σου µε του̋ χιλιάδε̋ νέου̋ και νέε̋ που οι ανάγκε̋ του̋, τα όνειρά του̋, οι ελπίδε̋ του̋ δε χωράνε στο σύστηµα τη̋ εκµετάλλευση̋, τη̋ φτώχεια̋ και τι̋ χρεοκοπία̋ του λάου.∆εν είναι η µοίρα µα̋ να ζούµε έτσι ούτε να ελπίζουµε σε ψίχουλα. ∆ώσε το χέρι σου στο διπλανό σου, το συνάδελφο, το συµµαθητή και οργανώσου. “∆ίνε το χέρι σου σε όποιον σηκώνεται” Μαξίµ Γκόρκι” “ Εσύ να πάρει̋ πρέπει την εξουσία” Μπέρτολ Μπρέχτ Γραφείο τύπου ΚΝΕ

Την παραίτησή τη̋ υπέβαλλε προ̋ τον δήµαρχο Καλαµπάκα̋, το µέλο̋ του Τοπικού Συµβουλίου Κρανιά̋, κα Χριστίνα Καλαµπαλίκη, µε επιστολή τη̋ που δηµοσιοποιήθηκε στι̋ 9/8/2012. Αναλυτικά η επιστολή τη̋: «Κύριε ∆ήµαρχε, Όταν αποφάσισα να είµαι υποψήφια Τοπική Σύµβουλο̋ στην Κοινότητά µου, ήξερα πω̋ ο δρόµο̋ που διάλεξα δεν θα ήταν καθ΄ όλα εύκολο̋. Πάραυτα, συµµετείχα στι̋ διαδικασίε̋ και ζήτησα την ψήφο των συγχωριανών µου πιστεύοντα̋ πω̋ είχα τα περιθώρια να βοηθήσω τον τόπο µου. Όµω̋, µπροστά σ ένα χρεοκοπηµένο οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα, που µα̋ καταδικάζει στην φτώχεια και στην ανέχεια, όπου καθηµερινά ερχόµαστε αντιµέτωποι µε τον εφιάλτη τη̋ ανεργία̋, των απολύσεων, των µισθών πείνα̋ και τη̋ εργοδοτική̋ ασυδοσία̋, η Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται πεδίο εφαρµογή̋ των Μνηµονιακών πολιτικών. Οι εργαζόµενοι σήµερα δεν µπορούν να δεχτούν άλλε̋ µειώσει̋ στα εισοδήµατά του̋, άλλε̋ απολύσει̋ και περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Ταυτόχρονα, στην καταιγίδα νέων µέτρων που έρχονται, στα οποία περιλαµβάνονται νέε̋ περικοπέ̋ στου̋ ΟΤΑ, το ζήτηµα πλέον έγκειται, στο αν θα µπορούν να πληρωθούν οι µισθοί των εργαζοµένων, αλλά και εάν θα µπορούν να παραµείνουν ανοιχτοί οι ∆ήµοι, καλύπτοντα̋ τι̋ στοιχειώδει̋ ανάγκε̋ των δηµοτών. Στη σύντοµη συµµετοχή µου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την πρώτη στιγµή τη̋ παρουσία̋ µου, άσκησα αλλά και δέχτηκα σκληρή κριτική, επιλογή και στάση που µε έφερε σε δύσκολη θέση, εξαιτία̋ «υπόγειων διαδροµών», όπω̋ η υπόθεση του φύλακα του χωριού, ενώ οι αποφάσει̋ που προέκυπταν από τη συνεδρίαση τουΣυµβουλίου ρίχθηκαν στο καλάθι των αχρήστων. Είναι σαφέ̋ ότι οι αρµοδιότητε̋ του Συµβουλίου είναι µηδαµινέ̋ και ο ρόλο̋ του σχεδόν διακοσµητικό̋. Η απόφαση µου να παραιτηθώ οφείλεται και σε προσωπικού̋ λόγου̋, που καθιστούν δύσκολη έω̋ αδύνατη την παρουσία µου στο χωριό και στι̋ συνεδριάσει̋ του Τοπικού Συµβουλίου, λόγοι κυρίω̋ οικονοµικοί, καθώ̋ η πολιτική που ασκείται τα τελευταία δυόµιση χρόνια έχει επηρεάσει στο µέγιστο βαθµό το εισόδηµα µου, εφόσον είµαι µισθωτή.Επίση̋, µέσα σε όλα τα αρνητικά δεδοµένα τη̋ παρούσα̋ στιγµή̋ που µε αναγκάζουν να παραιτηθώ είναι και η έλλειψη προσωπικού χρόνου, δεδοµένου ότι η εργασία µου δεν µου δίνει τη δυνατότητα να έχω στη διάθεση µου, όσο χρόνο θα επιθυµούσα για να συνεισφέρω ουσιαστικά στι̋ απαιτήσει̋ του Τοπικού Συµβουλίου, αλλά και των όποιων αναγκών προκύπτουν. Αναλαµβάνοντα̋ την ευθύνη έναντι όλων των ψηφοφόρων που µε εµπιστεύτηκαν µα και όλων των συγχωριανών µου, υποβάλλω την παραίτησή µου από µέλο̋ του Συµβουλίου τη̋ Τοπική̋ Κοινότητα̋ Κρανέα̋ Ασπροποτάµου, ω̋ µια ελάχιστη κίνηση ειλικρίνεια̋, διότι η παρουσία µου ω̋ Τοπική̋ Συµβούλου, όλο αυτό το διάστηµα διακατέχονταν από την αγάπη µου για τον χωριό µου, µια αγάπη που είχε ω̋ στόχο την ανάπτυξη προ̋ την σωστή πλευρά, µε γνώµονα το καλό του τόπου, πέρα από µικροσυµφέροντα και λανθασµένε̋ αποφάσει̋. Με εκτίµηση Καλαµπαλίκη Χριστίνα

24310

35777 38222


16

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Βούλιαξε η Πύλη από εκατοντάδε̋ πανηγυριστέ̋ στο διήµερο των εκδηλώσεων

Με επιτυχία έκλεισε το διήµερο 22-23 Αυγούστου τη̋ εµποροπανήγυρη̋ τη̋ Πύλη̋ αφού αρκετό̋ κόσµο̋ από όλο τον Νοµό Τρικάλων αλλά και περαστικοί επισκέφθηκαν την Πύλη για να περάσουν ευχάριστα και να ψωνίσουν από του̋ µικροπωλητέ̋.

Α

πό νωρί̋ την Τετάρτη παραµονή τη̋ εορτή̋ των εννιάµερων τη̋ Θεοτόκου πολλοί πιστοί προσήλθαν στην εκκλησία τη̋ Πόρτα Παναγιά̋ για να παρακολουθήσουν τον εσπερινό που τέλεσε ο ηγούµενο̋ τη̋ Ιερά̋ Μονή̋ Αγίου Βησσαρίωνο̋(∆ούσικου) πατέρα̋ Ιγνάτιο̋ συνεπικουρούµενο̋ από του̋ µοναχού̋ τη̋ µονή̋ και ιερεί̋ τη̋ περιοχή̋. Ακολούθησε αρτοκλασία και προσκύνηµα τη̋ εικόνα̋. Στη συνέχεια ο κόσµο̋ ξεχύθηκε στον χώρο τη̋ πανήγυρη̋ που κάλυπτε του̋ κεντρικού̋ δρόµου̋, όλη την Ερµού και ένα µεγάλο

µέρο̋ τη̋ εθνική̋ οδού Τρικάλων - Αρτα̋. Υπήρχε µια φαντασµαγορική ατµόσφαιρα και όλοι πέρασαν όµορφα. Απόλαυσαν τα νόστιµα εδέσµατα στι̋ ταβέρνε̋ τη̋ Πύλη̋ και υπήρχε και ζωντανή µουσική στην ψησταριάουζερί «ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ» αλλά και στην ταβέρνα-ψησταριά «Ο ΜΑΚΗΣ» µε την λἀκή ορχήστρα του Παν. Παπακώστα(κιθάρα-τραγούδι), τον Γιάννη Κανάτα στο µπουζούκι, τον Γιώργο Μίγκα στο αρµόνιο, την Αλίκη Τσιάτσου στο τραγούδι και η διασκέδαση κράτησε µέχρι το πρωί. Ανήµερα τη̋ εορτή̋ των Εννεαηµέρων τη̋ Θεοτόκου έγινε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Ναό τη̋ Πόρτα̋ Παναγία̋, χοροστατούντο̋ του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκη̋ και Σταγών κ.κ. Αλέξιου, παρουσία αρκετών πιστών. Το βράδυ τη̋ ίδια̋ ηµέρα̋ συνεχίστηκε η κίνηση των επισκεπτών στο χώρο τη̋ εµποροπανήγυρη̋ σε µικρότερη ένταση και στον ίδιο ρυθµό µε την παραµονή. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

παιδεία - νέα εποχή Εντελώ̋ ανανεωµένο̋ υποδέχεται αυτή τη σχολική χρονιά του̋ τρικαλινού̋ µαθητέ̋, ένα̋ ιστορικό̋ χώρο̋, που πρωταγωνιστεί εδώ και δεκαετίε̋ στα τρικαλινά γράµµατα ! Υπεύθυνο̋ σπουδών: Παναγιώτη̋ Χρ. Χρήστου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.: ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ Ιπποκράτου̋ 2, παλιό ∆εσποτικό, τηλ. 24310 21626 CMYK


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

17

ΤΟΠΙΚΑ

Θα είναι και τη νέα σεζόν η «Σουίτα art cafe»

Χώρο̋ έκφραση̋ των νέων Τρικαλινών Εντυπωσιακό το ξεκίνηµα την περασµένη εβδοµάδα µε εµφάνιση του Φώτη Τέλιου (την Τετάρτη) και τη̋ Κατερίνα̋ Ρουσιάκη(την Πέµπτη) Συνέχεια αύριο Τρίτη µε την Αναστασία Πετσούλα Ένα̋ πολυχώρο̋ έκφραση̋, πολιτισµού και σωστή̋ ψυχαγωγία̋ που λειτουργεί από νωρί̋ το πρωί µέχρι αργά το βράδυ.

Η

Σουίτα Σουίτα Αrt Café στη Στρ.Σαράφη (έναντι Ταχυδροµείου) έχει καθιερωθεί πλέον ω̋ ένα̋ πολυχώρο̋ πολιτισµού και ψυχαγωγία̋ για όλε̋ τι̋ ηλικίε̋. Συναυλίε̋ µε γνωστά ονόµατα, παρουσιάσει̋ βιβλίων, εκθέσει̋ ζωγραφική̋ είναι στο εβδοµαδιαίο…µενού τη̋. Κυρίω̋ όµω̋ η «Σουίτα» το τελευταίο διάστηµα φροντίζει να δίνει βήµα και χώρο έκφραση̋ σε νέου̋ Τρικαλινού̋ και ήδη από τη «σκηνή» τη̋ έχουν «παρελάσει» πολλά νέα παιδιά αφήνοντα̋ αρκετέ̋ υποσχέ-

σει̋. Την περασµένη εβδοµάδα έγιναν δυο ενδιαφέρουσε̋ µουσικέ̋ βραδιέ̋. Την Τετάρτη 22 Αυγούστου ο νεαρό̋ Φώτη̋ Τέλιο̋ παρουσίασε πέντε συνθέσει̋ του και άλλα αγαπηµένα του τραγούδια. Την ενορχήστρωση έκανε ο Παναγιώτη̋ Μαγκλάρα̋, στην κιθάρα ήταν ο Γιάννη̋ Τρικόπουλο̋ και στον ήχο (αλλά και στο πιάνο) ο Γιώργο̋ Αδάµο̋. Το βράδυ τη̋ Πέµπτη̋ εµφανίσθηκε η νεαρή και πολλά υποσχόµενη Κατερίνα Ρουσιάκη σε ένα πρόγραµµα µε έντε-

Από την βραδιά µε την Κατερίνα Ρουσιάκη

Από την βραδιά µε τον Φώτη Τέλιο

Ώριµη µεν… LADY δε! (Η Άντζελα ∆ηµητρίου στο MOUZAKI PALACE)

χνα αλλά και λἀκά τραγούδια και µε τη συνοδεία του Παναγιώτη Μαγκλάρα στο πιάνο ξεσήκωσε το ακροατήριο (τη̋) που γίνεται όλο και πολυπληθέ-

στερο και πιο…φανατισµένο! Αύριο βράδυ την σκυτάλη παίρνει η νεαρή Αναστασία Πετσούλα και έπεται συνέχεια…

Την παραµονή του ∆εκαπενταύγουστου εκατοντάδε̋ Τρικαλινοί και Καρδιτσιώτε̋ «ανηφόρισαν» µέχρι το MOUZAKI PALACE για να τιµήσουν την Άντζελα ∆ηµητρίου, µία από τι̋ µεγάλε̋ κυρίε̋ του λἀκού τραγουδιού η οποία για πολλά χρόνια βάζει «φωτιά στα Σαββατόβραδα» στι̋ πίστε̋ και τι̋ καρδιέ̋ χιλιάδων Ελλήνων!

«Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» µε του̋ πρώτου̋ «συνταξιδευτέ̋» µα̋ Το «ταξίδι» στη Θεσσαλία ξεκίνησε εδώ και µέρε̋. Πρόκειται για ένα µεγάλο εκδοτικό «ταξίδι» µε επιλεγµένε̋ διαδροµέ̋ στη ∆υτική Θεσσαλία, από του̋ αγιοβάδιστου̋ βράχου̋ των Μετεώρων, µέχρι την γαλήνια οµορφιά τη̋ λίµνη̋ Πλαστήρα. Ένα «ταξίδι» σε τόπου̋ και µνήµε̋, σε εικόνε̋ και γεύσει̋, στον θρύλο και την ιστορία, µε οδηγού̋ πάντα του̋ ανθρώπου̋ του τόπου, του̋ ανθρώπου̋ που ζουν, δραστηριοποιούνται ή παράγουν τα πρὀόντα του̋ σ’ έναν τόπο, ενισχύοντα̋ την οικονοµία του. Σ’ αυτό το µεγάλο εκδοτικό «ταξίδι» στον θεσσαλικό χώρο συµµετέχουν ολοένα και περισσότεροι «άνθρωποι του τόπου», που µε κάθε τρόπο, και από διαφορετική µεριά ο καθένα̋, συµβάλλουν ουσιαστικά στην πραγµατοποίησή του. Πολλοί επαγγελµατίε̋ και φορεί̋, που ενηµερώθηκαν για την προσπάθειά µα̋, κατάλαβαν την σπουδαιότητα αυτού του εκδοτικού εγχειρήµατο̋ για τη Θεσσαλία και παρ’ όλε̋ τι̋ δυσκολίε̋ τη̋ εποχή̋, αποφάσισαν να την στηρίξουν. Αυτοί είναι και οι πρώτοι «συνταξιδευτέ̋» µα̋, ενώ καθηµερινά γίνονται όλο και περισσότεροι. Σα̋ του̋ παρουσιάζουµε και του̋ ευχαριστούµε θερµά, πιστεύοντα̋ πω̋ το αποτέλεσµα θα µα̋ δικαιώσει όλου̋.

CMYK


18 ΣΕ ΙΣ ΠΡ ΟΣ ΩΠ ΙΚΕ Σ ΑΝ ΑΜ ΝΗ

Μια κοινή µέρα… και όµω̋ τόσο ξεχωριστή!!! Γράφει η Χαρµπέα Ιωάννα κοινωνιολόγο̋/εγκληµατολόγο̋, εργαζόµενη σε βοήθεια στο σπίτι, αρθρογράφο̋. (Γράφτηκε σε ηλικία 14 ετών) Η ζωή είναι γεµάτη εκπλήξει̋! Άλλοτε οι εκπλήξει̋ αυτέ̋ είναι ευχάριστε̋ και άλλοτε δυσάρεστε̋. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Εκείνο που πρέπει να ελπίζει κανεί̋ είναι τα ευχάριστα απρόοπτα περιστατικά να υπερβαίνουν στο πλήθο̋ τα δυσάρεστα. Ήταν µια κοινή µέρα σαν όλε̋ τι̋ άλλε̋ και όµω̋ ήταν τόσο ξεχωριστή! Η επιθυµία για ένα σύντοµο ταξιδάκι αναψυχή̋ στην εξοχή γινόταν εντονότερη καθώ̋ οι χρυσαφένιε̋ αχτίδε̋ του ήλιου πρόσκρουαν στο πρόσωπό σου και σου γεννούσαν την ιδέα ότι όλα πάνε καλά. Και η έντονη αυτή επιθυµία για µια επίσκεψη στην κυρία – φύση δεν άργησε να εξελιχθεί σε πραγµατικό γεγονό̋. Η ραγδαία ανάπτυξη τη̋ τεχνολογία̋ και τα πρωτοφανή – και τόσο απρόσιτα για άλλε̋ εποχέ̋ επιτεύγµατά τη̋ συνέβαλαν σε ένα µεγάλο βαθµό να πραγµατοποιηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτή η ψυχική ανάγκη, (αν θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε έτσι) για επαφή µε το φυσικό περιβάλλον. Σε πολύ µικρό λοιπόν χρονικό διάστηµα το όνειρό σου γινόταν πραγµατικότητα. Αυτά που πριν λίγο βρισκόταν στον εγκέφαλό σου ω̋ στοιχεία παλιότερων παραστάσεων και εικόνων ή ακόµα και ω̋ δηµιούργηµα τη̋ φαντασία̋ τώρα αυτή τη στιγµή βρισκόταν εδώ, µπροστά σου ,ολοζώντανα και έτοιµα να ανταποκριθούν στι̋ αισθήσει̋ σου. Το θρόισµα των φύλλων των δέντρων, το µελωδικό κελάηδηµα των πουλιών, ο ανεπανάληπτο̋ ήχο̋ του γάργαρου νερού που κυλά αργάαργά και ήσυχα σε κάποιο ρέµα και µετά από µια διαδροµή µικρή ή µεγάλη καταλήγει σε ένα απότοµο καταρράκτη και τρέχει µε ορµή, χύνεται σε κάποιο ποτάµι παρασύροντα̋ µαζί του οτιδήποτε έτυχε να ακολουθήσει την πορεία του. Aκόµη οι φωνέ̋ ή καλύτερα το µούγκρισµα των άγριων ζώων προσδίδουν στην όλη εικόνα µια µυστηριώδη ελκυστικότητα και αφήνουν τον επισκέπτη άναυδο, ενώ ταυτόχρονα τον παροτρύνουν να επιδοθεί στην περιπέτεια και το µυστήριο που σκεπάζει την όλη περιοχή .Και ενώ απολαµβάνει̋ µε τόση χαρά τα όσα ξετυλίγονται γύρω σου και ενώ είσαι γοητευµένη και ονειροπολεί̋ και ενώ αρχίζει̋ τώρα για πρώτη φορά να νιώθει̋ τη ζωή βλέποντα̋ τη δυναµικότητα τη̋ φύση̋, ωστόσο το ρολόι του χρόνου δε σταµατά! Οι λίγε̋ στιγµέ̋ χαρά̋ και εκτόνωση̋ για σένα, τον πάντα ευπρόσδεκτο επισκέπτη στη ρουτίνα τη̋ καθηµερινή̋ ζωή̋ αντιστοιχούν σε πλειάδα ωρών. Η µαγεία τη̋ φύση̋ δε σε αφήνει να ξεφύγει̋ και να κοιτάξει̋ το ρολόι σου. Όµω̋ το σκοτάδι που αρχίζει να απλώνεται απειλητικά µπροστά σου καταµαρτυρεί ότι µια άλλη µέρα τελειώνει για τον ίδιο πάλι σκοπό δηλαδή για να αρχίσει µια καινούρια. Έτσι µε λύπη αποφασίζει̋ να ρίξει̋ κάποιε̋ κλεφτέ̋ µατιέ̋ στο µεγαλείο τη̋ φύση̋ για να σου µείνει κάτι…. Μια µικρή ανάµνηση από την τόσο µεγάλη ψυχική ηδονή. Η τεχνολογία πιστή στο λειτούργηµά τη̋ σε εξυπηρετεί και πάλι. Το αυτοκίνητο ανυπόµονο σε περιµένει να το χειριστεί̋ και να επιστρέψει̋ έτσι στη µηχανοποιηµένη και µονότονη ζωή σου. Και ενώ η ώρα τη̋ επιστροφή̋ έχει ήδη αρχίσει και το αυτοκίνητο µε ολοένα αυξανόµενο ρυθµό ξεµακραίνει η µνήµη ανακαλεί για µια φορά τα όσα έζησε̋ εκεί, έτσι για να σου δώσει µια περιληπτική εικόνα τη̋ ψυχική̋ πληρότητα̋ που ένιωσε̋ πριν λίγο. Με αυτό τον τρόπο αποκτά̋ την αυτοπεποίθηση ότι οι γενικέ̋ εντυπώσει̋ που θα µείνουν στο µυαλό σου θα είναι ικανέ̋ να επαναφέρουν στη µνήµη σου κάθε µικρή και ασήµαντη λεπτοµέρεια. Για σένα όµω̋ αυτή η λεπτοµέρεια θα µεταφράζεται σε πηγή χαρά̋ και προσδοκία̋ ότι θα σου δοθεί η δυνατότητα να φρεσκάρει̋ κάποτε τι̋ γλυκέ̋ αναµνήσει̋ του παρελθόντο̋.

ΑΡΘΡΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΟΡΤΡΕΤΑ (Προσωπικότητε̋ που άφησαν έντονα τα ίχνη του̋ στην ιστορία τη̋ ανθρωπότητα̋) «Το παρελθόν» λέει ένα γνωµικό, «είναι µια λάµπα βαλµένη στην είσοδο του µέλλοντο̋». Υπό αυτό το πρίσµα και δεδοµένου του γεγονότο̋ ότι διανύουµε µια περίοδο έντονων θρησκευτικών αναζητήσεων, ζυµώσεων και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και αµφισβητήσεων, εγκαινιάζουµε την στήλη «ΠΟΡΤΡΕΤΑ» όπου θα παρουσιάζουµε προσωπικότητε̋ διεθνού̋ ακτινοβολία̋ κατά το διάβα τη̋ ανθρώπινη̋ ιστορία̋, ώστε να αποτελούν πνευµατικού̋ φάρου̋ και δείκτε̋ σοφία̋ στου̋ χαλεπού̋ καιρού̋ που ζούµε. Εξάλλου, µια̋ και τα κατορθώµατα κι οι επιτυχίε̋ καθώ̋ και τα σφάλµατα και οι αποτυχίε̋ αποτελούν για κάθε λαό πηγή υψηλού αγωνιστικού ήθου̋, φρονήµατο̋ αντίσταση̋ και ιστορική παρακαταθήκη για την µετέπειτα πορεία του ω̋ έθνο̋, η φωτεινή αυτή µατιά στο παρελθόν είναι επιβεβληµένη. ΣΩΚΡΑΤΗΣ: (469-399 π.Χ).

Έλληνα̋ φιλόσοφο̋ του οποίου ο τρόπο̋ ζωή̋, το ήθο̋ και η σκέψη επηρέασαν καίρια την αρχαία και την µοντέρνα φιλοσοφία. Ιδιωτικό̋ βίο̋: Ήταν γιο̋ του Σωφρονίσκου και τη̋ Φαναρέτη̋ από τον δήµο τη̋ Αλωπεκή̋. Είχε ταπεινή καταγωγή. Αρχικά ασχολήθηκε µε το επάγγελµα του πατέρα του, που ήταν λιθοξόο̋ και εν συνεχεία µε την φιλοσοφία. Συζυγό̋ του ήταν η Ξανθίππη, ξακουστή για τον δύστροπο χαρακτήρα τη̋, µε

την οποία απέκτησε 3 γιου̋. Χαρακτηριστικά έλεγε για εκείνη: Με µια σκληρή γυναίκα, πρέπει να ζει κανεί̋ όπω̋ οι ιππεί̋ µε τα ατίθασα άλογα. «Όπω̋ εκείνοι» έλεγε, «αν τα δαµάσουν, δεν έχουν πρόβληµα µε τα υπόλοιπα, έτσι και γω ζώντα̋ µε την Ξανθίππη θα µάθω να συµπεριφέροµαι στου̋ άλλου̋ ανθρώπου̋».— Σωκράτη̋, ∆ιογένη Λαέρτιου ΑΠΑΝΤΑ, Βιβλίο Β. ∆ηµόσιο̋ Βίο̋: Ήταν φιλόπατρι̋, διακρινόταν για την τιµιότητα και την ηθική ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Σε αντίθεση µε του̋ σοφιστέ̋ δεν έπαιρνε χρήµατα από του̋ µαθητέ̋ του, µη έχοντα̋ χρησιµοθηρικού̋ σκοπού̋. Έλαβε µέρο̋ σε 3 Αθηνἀκέ̋ εκστρατείε̋ κατά τον Πελοποννησιακό πόλεµο, έδειξε µεγάλη αντοχή στι̋ κακουχίε̋ και έσωσε την ζωή του Αλκιβιάδη στην µάχη τη̋ Αµφίπολη̋. Όπω̋ ελέχθη: «αν όλοι ήταν σαν τον Σωκράτη, η πόλη µα̋ [Αθήνα] ποτέ δεν θα πάθαινε εκείνη την συµφορά». Ήταν απλό̋, ταπεινό̋, εξαιρετικά δηµοφιλή̋ µε δυνατέ̋ φιλίε̋ σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Μεταξύ των µαθητών του συγκαταλέγονταν ο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρίτσα K. Κρούπη ark.kroupi@gmail.com

Πλάτων, ο Αντισθένη̋, ο Ευκλείδη̋ ο Μεγαρικό̋ και ο Φαίδων. Το 399 π.Χ. κατηγορήθηκε από του̋ αντιπάλου̋ του για ασέβεια προ̋ του̋ θεού̋, ότι εισήγαγε καινά δαιµόνια κι ότι διέφθειρε του̋ νέου̋ και καταδικάστηκε σε θάνατο µετά από δίκη. Η θἐκή του αταραξία ήταν χαρακτηριστική όπω̋ διαφαίνεται και από την «Απολογία». Αν και µπορούσε να δραπετεύσει και να σωθεί, όπω̋ του πρότειναν οι µαθητέ̋ του, ο Σωκράτη̋ προτίµησε ω̋ νοµοταγή̋ πολίτη̋ να πιει το κώνειο, όπω̋ όριζε ο νόµο̋. Φιλοσοφία: Ο Σωκράτη̋ δεν άφησε ο ίδιο̋ κανένα γραπτό έργο. Θεωρούσε την ενασχόλησή του µε την φιλοσοφία ω̋ θεία εντολή. Ονόµαζε την εσωτερική αυτή φωνή, τι̋ επιταγέ̋ τη̋ συνειδήσεώ̋ του, «δαιµόνιο», και προσπαθούσε να διάγει τον βίο του σύµφωνα µε αυτή. Κατά τον Σωκράτη ο Θεό̋ δεν φιλοσοφεί, γιατί κατέχει τη σοφία, φιλοσοφεί όµω̋ ο άνθρωπο̋, που η ύπαρξή του είναι πεπερασµένη. Αναζήτησε το απόλυτο, µελέτησε την ηθική ουσία, απέρριψε το σχετικό. Κέντρο τη̋ φιλοσοφία̋ του ήταν ο άνθρωπο̋ και η κοινωνία, οι έννοιε̋ του καλού, τη̋ αρετή̋ και τη̋ σοφία̋. Μέσω τη̋ περίφηµη̋ «µαιευτική̋ µεθόδου» µε την χρήση ει-

ρωνεία̋ και προσποιούµενο̋ πλήρη άγνοια, επιχειρούσε να εκµαιεύσει την αλήθεια από τον συνοµιλητή του µε εύστοχε̋ ερωταποκρίσει̋ προκειµένου να προσεγγίσει εκ νέου την αλήθεια µέσω νέων συµπερασµάτων. Η διαλεκτική αυτή µέθοδο̋, δηλαδή το πνεύµα του διαλόγου στι̋ συζητήσει̋ του, βασιζόταν στην επαγωγική συλλογιστική µέθοδο. Με την άσκηση του «ελέγχου» προσπαθούσε να αποδείξει ότι οι πολιτικοί και όσοι ισχυρίζονταν ότι κατείχαν την «σοφία» στην ουσία έσφαλαν και του̋ ενθάρρυνε να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν τι̋ ιδέε̋ του̋ σχετικά µε την αρετή διάγοντα̋ ηθικά τον βίο του̋. Επειδή για τον Σωκράτη η αρετή ταυτίζεται µε την γνώση, υποστήριξε ότι κανεί̋ άνθρωπο̋ µε ορθή αντίληψη δεν είναι δυνατόν να πράττει αντίθετα προ̋ ότι υπάρχει καλύτερο παρά µόνο από άγνοια. Αποφθέγµατα: «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα», «ουδεί̋ εκών κακό̋», «γηράσκω αεί διδασκόµενο̋», «ο δε ανεξέταστο̋ βίο̋ ου βιωτό̋ ανθρώπω» [Η ζωή που δεν εξετάζεται δεν αρµόζει σε άνθρωπο]. Μαρτυρίε̋: Η ∆ίκη του Σωκράτη επαναλήφθηκε στι̋ 25/5/2012 στην Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατο̋ Ωνάση. Αντίστοιχη εκδήλωση είχε διοργανωθεί από το ίδιο Ίδρυµα και πριν από ένα χρόνο στο Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋. Και στι̋ δύο αυτέ̋ αναπαραστάσει̋ ο µεγάλο̋ αρχαίο̋ στοχαστή̋ αθωώθηκε. Όπω̋ υπογράµµισε ο Φρανσουά Τερέ, µέλο̋ τη̋ Ακαδηµία̋ Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών τη̋ Γαλλία̋, που ψήφισε υπέρ τη̋ αθώωση̋ του Σωκράτη: «Ο Σωκράτη̋ ήταν φιλόσοφο̋ και ένα̋ φιλόσοφο̋ είναι εύκολο̋ στόχο̋. Ωστόσο, µα̋ έδωσε το µεγαλύτερο δώρο του κόσµου, το δικαίωµα στην αµφιβολία».


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ο Αίολος σε θέση εκκίνησης , µε έναρξη προετοιµασίας στα Τρίκαλα, αλλά και µε βράβευση - κλήρωση στην Αθήνα

Αρχίζει δουλειά όπω̋ παλιά

3 Αγγελακόπουλο –Κατσαρέ έχουν στο… µάτι οι «κυανέρυθροι» , όµω̋ και οι δύο µεταγραφέ̋ σκοντάφτουν σε προτάσει̋ οµάδων τη̋ Α1 Η βράβευση στην Αθήνα και το τρέξιµο στα Τρίκαλα….. Σε φάση επανεκκίνηση̋ µπαίνει από σήµερα το επιτελείο του Αιόλου και απ’ ότι φαίνεται δουλειά δεν θα πιάσουν µόνο οι παίκτε̋ τη̋ οµάδα̋, που -έτσι κι αλλιώ̋- έχουν κλεισµένο ραντεβού µε τον Τζήµα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο (στι̋ 5,30 το απόγευµα), αλλά και το team τη̋ διοίκηση̋ που θα παραβρεθεί στην εκδήλωση για την κλήρωση και τι̋ βραβεύσει̋ των εθνικών πρωταθληµάτων Μπάσκετ τη̋ χώρα̋ µα̋. Ο Τρικαλινό̋ σύλλογο̋ ήταν πέρσι πρώτο̋ και καλύτερο̋ όλων στον µαραθώνιο τη̋ Β’ Εθνική̋, κατέκτησε διά περιπάτου τον τίτλο σφραγίζοντα̋ µάλιστα µε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ την άνοδό του στην Α2 Κατηγορία και… θα έχει την τιµητική του σήµερα στην τελετή βραβεύσεων τη̋ Οµοσπονδία̋ που θα γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο τη̋ Αθήνα̋. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα στι̋ 12:00 θα διεξαχθεί στο Divani Caravel η κλήρωση των πρωταθληµάτων Α1 Γυναικών, Α2 Ανδρών, Α2 Γυναικών (Νότο̋), Β' Εθνική̋ (Νότο̋) και Γ' Εθνική̋ (όµιλοι Νότου). Μαζί θα γίνει η κλήρωση και για τι̋ τρει̋ πρώτε̋ φάσει̋ του Κυπέλλου Ανδρών και Γυναικών. Για τον Αίολο το ενδιαφέρον είναι διπλό, αφού πέρα από τη γνωστοποίηση των επίσηµων αγωνιστικών υποχρεώσεων τη̋ νέα̋ σεζόν (σε πρωτάθληµα και κύπελλο), θα γίνει και η απονοµή του επάθλου για την κατάκτηση του περσινού Πρωταθλήµατο̋ . Στην εκδήλωση τη̋ ΕΟΚ θα παραβρεθούν τα µέλη του ∆Σ κκ Ταµήλο̋, Σκρέττα̋ και Αλ Μπαλωµένο̋, ενώ λίγε̋ ώρε̋ αργότερα στο Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο τη̋ πόλη̋ µα̋ θα …δοθεί και η πρωτη συνάντηση τη̋ οµάδα̋ για την καινούρια σεζόν. Στην έξοδο Λάππα̋-Περρωτή̋ Στο ραντεβού τη̋ εκκίνηση̋ αυτή τη φορά ο Γιάννη̋ Τζήµα̋

δεν θα έχει ολοκληρωµένο και συµπληρωµένο το ρόστερ για ν’ αρχίσει τη δική τουδουλειά. Μένουν βλέπετε σε εκκρεµότητα προ̋ διευθέτηση δυο µεταγραφικέ̋ προσθήκε̋ που θα γεµίσουν το παζλ τη̋ νέα̋ χρονιά̋, ενώ µαζί µ’ αυτέ̋ αναµένεται να κλείσουν εντό̋ των ηµερών και οι οριστικέ̋ συµφωνίε̋ µε νεαρού̋ και αναπληρωµατικού̋ τη̋ περσινή̋ περιόδου. Απ’ ότι φαίνεται πάντω̋ οδεύουν (οριστικά πλέον) προ̋ την έξοδο ο Λάππα̋ και ο Περρωτή̋, oι οποίοι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή και ειδοποιήθηκαν εγκαίρω̋ από τη διοίκηση για να αναζητήσουν καινούρια οµάδα. Για τον Λάππα δεν υπήρξε καµία έκπληξη ω̋ προ̋ την κατάληξη τη̋ συνεργασία̋ του µε την τρικαλινή οµάδα αφού η παρουσία του στο περσινό πρωτάθληµα δεν κρίθηκε επαρκή̋, ενώ αντιθέτω̋ άφησε µια αίσθηση έκπληξη̋ η καταφατική απάντηση του Τζήµα για την περίπτωση Περρωτή, όχι γιατί κι αυτό̋ έπεισε µε την απόδοση του µέσα στο γήπεδο, αλλά γιατί µε το ύψο̋ του αποτελούσε µια εναλλακτική λύση στι̋ µάχε̋ τη̋ ρακέτα̋ ιδίω̋ όταν απουσίαζε από το γήπεδο ο Χαρισµίδη̋. Φαίνεται όµω̋ πω̋ το πλάνο του Τζήµα µε το περιορισµένο µπάτζετ από την διοίκηση , δεν χωρούσε την περιττή πολυτέλεια του Περρωτή, η οµάδα έτσι κι αλλιώ̋ ψάχνει να βρει µια πιο πειστική λύση για την γραµµή των ψηλών και απ’ ότι φηµολογείται έχει καταλήξει στην επιλογή του Λαρισαίου Βασίλη Αγγελακόπουλου που έµεινε ελεύθερο̋ από τον ΑΓΟ Ρεθύµνου και µέχρι χθε̋ τουλάχιστο ακούγονταν πω̋ θα υπέγραφε στον Αρη Θεσσαλονίκη̋. Μάλιστα ο 34χρονο̋ έµπειρο̋ φόργουορντ µε δηλώσει̋ που έκανε ανέφερε πω̋ «∆εν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο µία πρόταση από τον Άρη, σε όποια κατάσταση κι αν είναι η οµάδα. Θέλω πολύ να αγωνιστώ στον Άρη. Συζητάµε µε τη διοί-

κηση και τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, ωστόσο τίποτα δεν είναι ακόµα οριστικό.». Το …οριστικό του Αγγελακόπουλου για την µετακίνηση αφορά ένα ενδεχόµενο που µάλλον εξαλείφεται µε την παροχή αδειοδότηση̋ στην ΚΑΕ Αρη̋. Αν η οµάδα τη̋ Θεσσαλονίκη̋ πάρει έγκριση για µεταγραφε̋ ξένων (πράγµα που είναι πιθανό) τότε δεν θα προχωρήσει στη µεταγραφή του Λαρισαίου και θα ανοίξει ο… δρόµο̋ για τον Αίολο. Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει σήµερα , όµω̋ αν για την µετεγγραφή του Αγγελακόπουλου είναι µία φορά δύσκολα τα πράγµατα, τότε για την περίπτωση του Νίκου Κατσαρέ είναι δέκα φορέ̋ περισσότερο αφού όπω̋ λέγεται και όπω̋ φηµολογείται από την διοίκηση ο Λαρισαίο̋ πό̓ντ- γκάρντ έχει υψηλέ̋ πολύ υψηλέ̋ απαιτήσει̋ και το κυριότερο; Έχει ήδη στα χέρια του δυο προτάσει̋ που ξεπερνούν τα δεδοµένα και τι̋ οικονοµικέ̋ προσεγγίσει̋ του Αιόλου στο ζήτηµα τη̋ µεταγραφή̋. Μιλώντα̋ για τι̋ µεταγραφικέ̋ κινήσει̋ τη̋ οµάδα̋ ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ δεν έκρυψε τον προβληµατισµό ειδικά για τι̋ περιπτώσει̋ Κατσαρέ Αγγελακόπουλου που τι̋ χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολε̋, ενώ έδωσε και µια άλλη εκδοχή: «Στι̋ µεταγραφέ̋ όταν δεν µπορεί̋ να σηκώσει̋ υψηλέ̋ απαιτήσει̋, είναι προτιµότερο να κάνει̋ υποµονή να αφήσει̋ τον χρόνο να κυλήσει και κατόπιν να προχωρήσει̋ σε επιλογέ̋ που δεν θα χαλάσουν το µπάτζετ τη̋ οµάδα̋. Εµεί̋ έχουµε κάνει τι̋ επιλογέ̋ µα̋, κρατήσαµε του̋ βασικού̋ τη̋ οµάδα̋, ξέρουµε τι ψάχνουµε στη µεταγραφική αγορά και η αλήθεια είναι πω̋ χρειαζόµαστε δύο καλέ̋ προσθήκε̋ (στη ρακέτα και στην περιφέρεια). Πιστεύω πω̋ µπορούµε να περιµένουµε λίγε̋ µέρε̋ ακόµα για να κάνουµε την καλύτερη δυνατή επιλογή για την οµάδα». Αναλυτικά οι δηλώσει̋ του Γιάννη Τζήµα στη σελίδα 26


20

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Στο ψάξιµο για δυο ακόµα

µεταγραφέ̋ τα Τρίκαλα, για να κλείσουν κενά σε άµυνα - επίθεση και να «ζεσταθούν» οι φίλαθλοι, που δεν συγκινήθηκαν από το φετινό εγχείρηµα του Χρ. Ζαχόπουλου Όταν έρχεσαι από παταγώδη αποτυχία, όλα µοιάζουν δύσκολα ω̋ προ̋ τη διαχείριση. Ο πρὁπολογισµό̋ κατεβαίνει-προσαρµόζεται πάνω στα καινούρια δεδοµένα, οι απώλειε̋ στο έµψυχο δυναµικό θεωρούνται περίπου αναπόφευκτε̋ ,ενώ αν τύχει και προκύψει διοικητική παραγοντική «αιµορραγία», τότε τα πράγµατα γίνονται ακόµα πιο δύσκολα. Στα Τρίκαλα το …έργο αυτό έχει παιχθεί πολλέ̋ φορέ̋ µέσα στην τελευταία δεκαετία.Παρότι φέτο̋ το καλοκαίρι δεν βγήκαν ειδήσει̋ από τα διοικητικά, υπήρξαν ωστόσο κάποιε̋ αλλαγέ̋, που προφανώ̋ θα επηρεάσουν και την αγωνιστική παρουσία τη̋ ποδοσφαιρική̋ οµάδα̋ στο επόµενο πρωτάθληµα.

Π

ρο̋ το καλύτερο; Προ̋ το χειρότερο; Αυτό είναι ένα ζήτηµα που µένει να απαντηθεί στην πορεία, και θα καταγραφεί µέσα από τα αποτελέσµατα και την εικόνα που θα παρουσιάσει η οµάδα στο υποβαθµισµένο (και παντελώ̋ ανυπόληπτο) περιφερειακό πρωτάθληµα. Οι «κυανέρυθροι» µετρούν ήδη ένα δεκαήµερο από την έναρξη την προετοιµασία του̋ «ρίχνουν» χιλιόµετρα (άλλοτε στο στάδιο κι άλλοτε στο γήπεδο Χρυσαυγή̋) και από σήµερα ανεβάζουν στροφέ̋, επιταχύνουν τον ρυθµό και την ένταση των προπονήσεων επιδιώκοντα̋ βεβαίω̋ να παρουσιαστούν έτοιµοι στο νέο πρωτάθληµα που θα ξεκινήσει στι̋ αρχέ̋ του Οκτώβρη . Ο στόχο̋ για τη νέα χρονιά είναι γνωστό̋ και έχει προκαθοριστεί µε ξεκάθαρε̋ τοποθετήσει̋ τόσο από τον κ. Χρήστο Ζαχόπουλο, όσο και από τον προπονητή Νίκο Βέκιο, που µίλησε ευθύ̋ εξ’ αρχή̋ για το στοίχηµα τη̋ ανόδου αποφεύγοντα̋ τι̋ υπεκφυγέ̋ και τι̋ προσχηµατικέ̋ δικαιολογίε̋. «Είµαστε υποχρεωµένοι να κυνηγήσουµε το πρωτάθληµα, αυτή την οµάδα δεν τη χωρά το περιφερειακό», είπε ο Ηπειρώτη̋ τεχνικό̋ στην εκκίνηση τη̋ προετοιµασία̋, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ το ρόστερ (που παρεµπιπτόντω̋ ανανεώθηκε περίπου κατά το ήµισυ από πέρσι) ακόµα δεν πείθει και αλήθεια επίση̋ είναι πω̋ κανεί̋ δεν ξέρει αν αυτό̋ ο στόχο̋ του πρωταθλητισµού µπορεί να επιτευχθεί στην περί-

 “ Μια

Υπάρχουν λόγοι σοβαροί …

πτωση κατά την οποία η οµάδα τοποθετηθεί σε άλλο όµιλο πλην αυτού τη̋ ∆υτική̋ Ελλάδα̋. Οι λόγοι ; Αυτονόητοι…. ανασύρονται και αναδεικνύονται µέσα από τον (µέχρι και σήµερα) απολογισµό των µεταγραφικών κινήσεων τη̋ οµάδα̋, που µπορεί να έχουν το στοιχείο τη̋ εντοπιότητα̋ στην πρωτη γραµµή, όµω̋ (κακά τα ψέµατα) δεν έχουν εντυπωσιάσει του̋ φιλάθλου̋. Βέβαια µε τι̋ µεταγραφέ̋ Κεραµά, Καραίσκου Στάµου και Παππά το έµψυχο δυναµικό των Τρικάλων παίρνει το έναυσµα µια̋ νέα̋ δυναµική̋, γίνεται πιο ποιοτικό, όχι όµω̋ τόσο όσο περίµενε ο κόσµο̋ µετά µάλιστα από την περσινή παταγώδη αποτυχία. Και αυτό το διαπιστώνει κανεί̋, κάνοντα̋ µία γρήγορη σύγκριση σε σχέση µε το περσινό ρόστερ. Πέρυσι, µε ποδοσφαιριστέ̋, όπω̋ οι Τσάτσο̋, Μπελεβέτη̋ (προέρχονταν από οµάδε̋ Β' Εθνική̋), Κόκκινο̋ και Αποστόλη̋ Πολύζο̋, τα Τρίκαλα δεν κατάφεραν να πάρουν Πρωτάθληµα παρ’ ότι συµµετείχαν σε ένα όµιλο που έδινε ευκαιρία για περίπατο. Φέτο̋, φάνηκε εξ αρχή̋ το ότι ο κ. Ζαχόπουλο̋ δεν θέλησε να κάνει τα ίδια ανοίγµατα , µέτρησε τι̋ κινήσει̋ του, επέλεξε τακτική λιτότητα̋ στι̋ µεταγραφικέ̋ κινήσει̋ και (επικοινωνιακά τουλάχιστο) ρίχνει το βάρο̋ στην σύνθεση τη̋ οµάδα̋ από πολλά νέα Τρικαλινά παιδιά. Για να πούµε του… στραβού τ5ο δίκαιο το τρικαλινό στοιχείο είναι πιο έντονο από κάθε άλλη

φορά, όµω̋ παρ’ όλα τούτα πολλοί είναι αυτοί που αµφισβητούν το πλάνο και την τακτική αυτή̋ τη̋ επιλογή̋. Οι ψίθυροι οι προβληµατισµοί και η γκρίνια διαχέεται στην ατµόσφαιρα από τι̋ συζητήσει̋ των βετεράνων αλλά και των οργανωµένων οπαδών τη̋ οµάδα̋ που εµφανίζονται πιο …. Κουµπωµένοι από ποτέ άλλοτε αφού δεν πήραν πειστικέ̋ απαντήσει̋ και για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί και διοικείται η οµάδα. Όλα αυτά βέβαια είναι σε γνώση τη̋ διοίκηση̋ και ο κ. Χρ. Ζαχόπουλο̋ φαίνεται πω̋ έχει πάρει το… µήνυµα τη̋ αποστασιοποίηση̋ των φιλάθλων και (αναγκαστικά πλέον) οδηγείται στην αναζήτηση δύο ακόµα µετεγγραφικών προσθηκών οι οποίε̋ (έτσι κι αλλιώ̋) ήταν αναγκαίε̋ για να µπαλώσουν τα κενά στο κέντρο τη̋ άµυνα̋ και τη̋ επίθεση̋. Μ’ αυτά και µ’ αυτά το βέβαιο είναι πω̋ το ρόστερ τη̋ οµάδα̋ δεν έχει ολοκληρωθεί, όµω̋ ο βασικό̋ κορµό̋ υπάρχει και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι µετά από πολλά χρόνια το 99% των ποδοσφαιριστών είναι τρικαλινοί και στην πλειοψηφία του̋ νεαροί κάτω των 24-25 ετών µε µοναδική ίσω̋ εξαίρεση τον Κώστα Ζαφείρη που θα επωµιστεί και φέτο̋ το βά-

ρο̋ και την ευθύνη του βασικού τερµατοφύλακα για τα κυανέρυθρα γκολπόστ Με την ευκαιρία να αναφέρουµε το έµψυχο δυναµικό τη̋ οµάδα̋, που απαρτίζεται από του̋: Ζαφείρη, Λαφαζάνη, Γιανούλα (τερµατοφύλακε̋) Τσιγαρίδα, Ανδρέου, Απ. Τεντολούρη, ∆. Τεντολούρη, Ευαγγέλου, Μαντζάνα, Παπαγιαννόπουλο, Χ. Νάκου, ∆. Νάκου, Καρἀσκο, Κεραµά, Νταντάλια, Γκόλια, Ευθυµίου, Τασιόπουλο, Πολυζόπουλο, Στάµο, Παπά και Κεφαλά. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ στι̋ τελευταίε̋ προπονήσει̋ συµµετείχαν και οι υπό δοκιµή Ζαρίφη̋,Τζοβάρα̋, ∆ραγατογιάννη̋ και Κουτή̋.

η άλλη” έσοδα και έξοδα από τη Συναυλία Αλεξίου-Γαλάνη, που δεν απέφερε τα αναµενόµενα

Α̋ αφήσουµε τι̋… καλλιτεχνικέ̋ αναζητήσει̋ Οι …καλλιτεχνικέ̋ εµπορικέ̋ αναζητήσει̋ τη̋ διοίκηση̋ των Τρικάλων δεν απέφεραν τελικά τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Παρ’ ότι η Συναυλία Αλεξίου-Γαλάνη προαναγγέλθηκε ω̋ το πολιτιστικό γεγονό̋ του φετινού καλοκαιριού και είχε µάλιστα ένα µεγάλο µερίδιο αφιλοκερδού̋ δηµοσιότητα̋, δεν απέδωσε τα αναµενόµενα έσοδα στο ταµείο τη̋ οµάδα̋. Στο γήπεδο την Παρασκευή ήταν δεν ήταν 2500 χιλιάδε̋ Τρικαλινοί και σύµφωνα µε τι̋ πρωτε̋ εκτιµήσει̋ των ιθυνόντων το ποσοστό κέρδου̋ από τη διοργάνωση τη̋ συναυλία̋ κάλυψε µόλι̋ και µετά βία̋ το άνοιγµα που έκανε ο κ Ζαχόπουλο̋ για να προκαταβάλει τι̋ αµοιβέ̋ των τραγουδιστριών και των συνεργατών του̋. Παρ’ ότι λοιπόν οι προσδοκίε̋ ήταν µεγάλε̋, τα έσοδα που απέµεινα ήταν πενιχρά και ίσω̋ τελικά να µην άξιζε καν τον κόπο αυτή η «εµπλοκή» τη̋ οµάδα̋ σε ένα εγχείρηµα που είχε µεγάλο ρίσκο. Εν πάση περιπτώσει µετά τη συναυλία,και τα…. παρελκόµενά τη̋, προσοχή όλων στρέφεται πλέον στο αγωνιστικό κοµµάτι τη̋ οµάδα̋ που προπονήθηκε χθε̋ στο γήπεδο τη̋ Χρυσαυγή̋ και ανάλωσε ένα µεγάλο κοµµάτι τη̋ απογευµατινή̋ προπόνηση̋ στο πρώτο δυνατό οικογενειακό διπλό. Ο Νίκο̋ Βέκιο̋ χώρισε του̋ παίκτε̋ σε δύο ενδεκάδε̋ και έδωσε αρ-

κετό χρόνο στο παιχνίδι αναζητώντα̋ και αυτό̋ τα δικά του τεχνικά συµπεράσµατα. Οι κυανέρυθροι τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ θα ανοίξουν τον κύκλο των φιλικών αναµετρήσεων ξεκινώντα̋ πρώτα από το µατ̋ µε την ΑΕΤ (2/9) , ενώ θα ακολουθήσουν µέσα στον Σεπτέµβρη αγώνε̋ µε οµάδε̋ του περιφερειακού και τη̋ Γ Εθνική̋. Παράδειγµα πρώτο και πλέον χαρακτηριστικό; Η Κασσιώπη, η οµάδα που έκανε την ζηµιά στον ΑΟΤ κατακτώντα̋ το περσινό πρωτάθληµα στον Ε’ όµιλο του περιφερειακού. Το συγκρότηµα τη̋ Κέρκυρα̋ λοιπόν θα το δούµε και πάλι µπροστά µα̋ αφού στι̋ 7 Σεπτεµβρίου στι̋ 5.30 µ.µ. θα βρεθεί στο δηµοτικό στάδιο για το φιλικό µε τον ΑΟ Τρίκαλα. Το παιχνίδι σίγουρα θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αφού στο συγκρότηµα των Φαιάκων µεταπήδησαν πρόσφατα και δύο νεαροί ποδοσφαιριστέ̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ (Γκαντιά̋ και Παπανδρέου) που θα πάρουν συµµετοχή στην κόντρα µε την οµάδα των Τρικάλων. Μιλώντα̋ για τον α’ κύκλο προετοιµασία̋ ο τεχνικό̋ των Τρικάλων Νίκο̋ Βέκιο̋ έδειξε πω̋ γνωρίζει τι̋ απαιτήσει̋ των φιλάθλων και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω πω̋ φίλαθλοι των Τρικάλων είναι απαιτητικοί και θέλουν να δουν την οµάδα

σύντοµα εκεί που αρµόζει να βρίσκεται. Η δική µα̋ ευθύνη είναι να δουλέψουµε σκληρά γι' αυτό και µέσα από την υποµονή να έρθουν τα αποτελέσµατα. Ο στόχο̋ που βάζει και η διοίκηση είναι να δηµιουργηθεί µια οµάδα που να πατά στα πόδια τη̋ για χρόνια γι αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ποντάρουµε στο ντόπιο έµψυχο δυναµικό. Θα δουλέψουµε σκληρά µε πειθαρχία και οργάνωση στι̋ προπονήσει̋ για να δεθούµε σαν οµάδα και να είµαστε έτοιµοι στην έναρξη τη̋ νέα̋ σεζόν, νοµίζω ότι µε την στήριξη των φιλάθλων όλα θα πάνε καλά»...


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Τα Μετέωρα βγήκαν γήπεδο και σύντοµα θα «µετρήσουν» τι̋ δυνάµει̋ του̋ σε δυνατά

φιλικά παιχνίδια µε οµάδε̋ Α ερασιτεχνική̋ και Περιφερειακού πρωταθλήµατο̋

Κάθε αρχή και δύσκολη… Με αισιοδοξία µε χαµόγελα αλλά και µε όρεξη για δουλειά µέσα στο γήπεδο ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋ η οµάδα των Μετεώρων. Οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ βγήκαν στο γήπεδο το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋ και άρχισαν να τρέχουν τα πρώτα του̋ χιλιόµετρα γνωρίζοντα̋ πω̋ έχουν µπροστά του̋ µία από τι̋ δυσκολότερε̋ σεζόν στην ιστορία του συλλόγου. Μια σεζόν στην οποία θα κληθούν να επωµιστούν και τα …βάρη τη̋ διοικητική̋ λειτουργία̋ αφού υπήρξε διοικητικό αδιέξοδο στι̋ Γενικέ̋ Συνελεύσει̋ του καλοκαιριού.

Ό

πω3̋ αναφέραµε και σε προγενέστερα άρθρα τη̋ εφηµερίδα̋ µα̋, το …ρίσκο αυτή̋ τη̋ επιλογή̋ είναι µεγάλο και ενέχει αρκετού̋ κινδύνου̋ για την εύρυθµη λειτουργία τη̋ οµάδα̋, όµω̋ οι αθλητέ̋ του ΑΣ Μετέωρα και δη οι γηγενεί̋ Καλαµαπακιώτε̋ ποδοσφαιριστέ̋ (διαβλέποντα̋ µια εικόνα διάλυση̋) προέταξαν το συµφέρον τη̋ οµάδα̋ και ανέλαβαν δράση συγκροτώντα̋ την ∆ιοικούσα Επιτροπή µε την οποία θα περπατήσει το σωµατείο στο νέο πρωτάθληµα. Στο πλευρό των ποδοσφαιριστών µε κοινέ̋ θέσει̋ αλλά και µε διάθεση αφιλοκερδού̋ προ-

σφορά̋ τάχθηκαν και οι προπονητέ̋ τη̋ Ανδρική̋ οµάδα̋, ο Χρήστο̋ Αντωνίου και ο συνονόµατό̋ Χ. Αυγέρο̋ που προέρχεται και αυτό̋ από τα «σπλάχνα» τη̋ οµάδα̋ γράφοντα̋ µάλιστα µακρά και επιτυχηµένη παρουσία τόσο στο περιφερειακό όσο και στα τοπικά πρωταθλήµατα του νοµού µα̋. Στην έναρξη τη̋ προετοιµασία̋ οι δυο προπονητέ̋ ενηµέρωσαν του̋ αθλητέ̋ για το νέο τρόπο λειτουργία τη̋ οµάδα̋, ενώ αναφέρθηκαν σε λεπτοµέρειε̋ του προγράµµατο̋ που θα…τρέξει κατά βάση µέσα στι̋ εγκαταστάσει̋ του Σταδίου Καλαµπάκα̋ και θα περιλαµβάνει κυρίω̋ απογευµατινέ̋ προπονήσει̋, ενώ θα υπάρξουν και κάποια πρωινά µε τρέξιµο στον χλοοτάπητα και ασκήσει̋ τακτική̋ µέσα στο γήπεδο. Αν και φειδωλό̋ στι̋ δηλώσει̋ του, ο Χρ Αντωνίου δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για το νέο εγχείρηµα τη̋ οµάδα̋ δήλωσε πω̋ υπάρχει απόλυτη εµπιστοσύνη στου̋ παίκτε̋, χαρακτήρισε µάλιστα καλό το υπάρχον έµψυχο δυναµικό και συµπλήρωσε µε νόηµα πω̋ αποµένει πλέον να βγει η δουλειά µέσα στο γήπεδο για να φτάσει η οµάδα στον επιθυµητό βαθµό αγωνιστική̋ ετοιµότητα̋ και να µπει µε αξιώσει̋ στο νέο πρωτάθληµα

Φιλικά και τουρνουά Οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ έκλεισαν ήδη ένα πενθήµερο µέσα στο γήπεδο, και από σήµερα ανεβάζουν σφυγµού̋ και ρυθµού̋ στι̋

προπονήσει̋ του̋ ενώ την Πεµπτη θα παίξουν και το πρώτο φιλικό µε αντίπαλο την οµάδα τη̋ Περιστέρα̋. Το µατ̋ αυτό θα έχει καθαρό προπονητικό χαρακτήρα θα είναι ένα ξεµούδιασµα για του̋ παίκτε̋ του Χ Αντωνίου, ενώ τα δοκιµαστικά στα οποία θα φανεί το σχήµα και η τακτική αλλά και το αγωνιστικό προφίλ των Μετεώρων θα έρθουν µαζεµένα στι̋ αρχέ̋ του Σεπτέµβρη. Η αρχή θα γίνει από το τουρνουά στη µνήµη του Χ. Μανώλη. Ο Χρήστο̋ Μανώλη̋ ήταν επί σειρά ετών διοικητικό̋ παράγων του ΑΣ Μετέωρα και φέτο̋ η οµάδα θα τιµήσει τη µνήµη του διοργανώνοντα̋ το τουρνουά µε τη συµµετοχή των σωµατείων ∆ήµητρα̋ και Καστρακίου. Το τουρνουά θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου στο γήπεδο "Βασίλη̋ Καρακίτσιο̋" τη̋ Καλαµπάκα̋ και όπω̋ λέγεται από την ∆ιοικούσα Επιτροπή του Α.Σ Μετέωρα θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει θεσµό̋ αυτό το τουρνουά µια̋ και αφιερώνεται στη µνήµη ενό̋ παράγοντα που προσέφερε πολλά στο ιστορικό σωµατείο τη̋ Καλαµπάκα̋. Εκτό̋ όµω̋, από τα παιχνίδια µε Καστράκι και ∆ήµητρα αναµένεται να κλειστούν και να οριστικοποιηθούν κι άλλα ενδιαφέροντα φιλικά παιχνίδια, πιθανώ̋ θα γίνουν αναµετρήσει̋ µε τα Τρίκαλα και ίσω̋ ακόµα και µε την Αναγέννηση Καρδίτσα̋, ενώ µένει σε εκκρεµότητα η απάντηση στο επιτελείο του Ρηγα Φερραίου που ζήτησε τη διεξαγωγή φιλικού στην Καλαµπάκα ή ακόµα και στο Βελεστίνο..

Περιµένουν νέα για την παρέα… Το Τρικαλινό ποδόσφαιρο θα έχει φέτο̋ δύο εκπροσώπου̋ στο περιφερειακό πρωτάθληµα και φιλοδοξεί τουλάχιστο µέσα από τη συµµετοχή των Τρικάλων να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώµενα τη̋ κατηγορία̋. Ωστόσο παρ’ ότι οι οµάδε̋ µα̋ ξεκίνησαν την προετοιµασία του̋ και βρίσκονται ήδη στο δεύτερο δεκαήµερο τρεξίµατο̋, λίγα πράγµατα γνωρίζουν για την εικόνα του νέου πρωταθλήµατο̋ και κυρίω̋ για την παρέα µε την οποία θα αγωνιστούν στο νέο πρωτάθληµα. Την Παρασκευή (24/8) εξέπνευσε η προθεσµία δήλωση̋ συµµετοχή̋ στη ∆’ Εθνική, ωστόσο ακόµη δεν είναι σαφέ̋ πόσε̋ οµάδε̋ θα απαρτίζουν την κατηγορία. Όπω̋ ελέχθηαπό την Επιτροπή ∆’ Εθνική̋ «η ακριβή̋ εικόνα « θα φανεί τι̋ επόµενε̋ µέρε̋ µέσα στη βδοµάδα, ενώ στη συνέχεια θα συνεδριάσει για να καταρτίσει του̋ οµίλου̋. Μέχρι τώρα πάντω̋, πέντε σωµατεία έχουν ενηµερώσει επίσηµα την ΕΠΟ ότι δεν θα συµµετάσχουν στο νέο πρωτάθληµα. Ο λόγο̋ για: Κτηνοτροφικό Αστέρα Καλλιράχη̋ (ΕΠΣ Γρεβενών), Θύελλα Αµπελοκήπων (ΕΠΣ Ζακύνθου), Μ. Αλέξανδρο Ν. Μυλοτόπου

(ΕΠΣ Πέλλα̋), Ενωση Βαθύκοιλου-Πανσαµιακού (ΕΠΣ Σάµου) και Ελλάδα Α. Καλλινίκη̋ (ΕΠΣ Φλώρινα̋). Ωστόσο, οι ιθύνοντε̋ τη̋ Επιτροπή̋ πρωταθληµατο̋ υπολγίζουν πω̋ ο αριθµό̋ των οµάδων που δεν θα δηλώσουν συµµετοχή, αναµένεται να είναι µεγαλύτερο̋. Από εκεί και πέρα, συµµετοχή στη ∆’ Εθνική έχουν δηλώσει οι ∆ιαγόρα̋ και Εθνικό̋ Αστέρα̋, αν και είναι αµφίβολο για το αν τελικά θα κατέβουν να αγωνιστούν στην κατηγο-

ρία. Τώρα, για το µέλλον τη̋ θα αποφασίσουν οι Ενώσει̋ τη̋ χώρα̋ σε συνεργασία µε τη νέα διοίκηση τη̋ ΕΠΟ, που θα προκύψει από τι̋ εκλογέ̋ του Οκτώβρη. Μέχρι τότε, όµω̋, το φετινό πρωτάθληµα θα έχει ξεκινήσει και για τα χαρακτηριστικά του ελάχιστα πράγµατα γνωρίζουµε, παρά το γεγονό̋ ότι κοντεύει Σεπτέµβριο̋... πάντω̋ πρέπει να υπενθυµίσουµε πω̋ σε περίπτωση που υπάρξουν αρκετέ̋ αποχωρήσει̋ οµάδων, δεν αποκλείεται να καταρτιστούν εννέα ή οκτώ όµιλοι, τόσοι ακριβώ̋ όσοι κριθεί απαραίτητο ώστε να είναι λειτουργικό το πρωτάθληµα. Μόλι̋ ολοκληρωθούν οι αφίξει̋ των δηλώσεων συµµετοχή̋ στα γραφεία τη̋ Οµοσπονδία̋, η τριµελή̋ Επιτροπή Πρωταθλήµατο̋ τη̋ ∆' Εθνική̋ θα συνεδριάσει, προκειµένου να προχωρήσει στο τελικό πλάνο που θα κατατεθεί για έγκριση στο επόµενο διοικητικό συµβούλιο τη̋ ΕΠΟ, το οποίο θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα αρχέ̋ Σεπτέµβρη. Παράλληλα, σιγά-σιγά θα αρχίσουν να ορίζονται οι ηµεροµηνίε̋ και οι τοποθεσίε̋ διεξαγωγή̋ των κληρώσεων του πρωταθλήµατο̋.

21

Ματιέ̋ στα γήπεδα Μέχρι και ετήσιο αποκλεισµό προτείνει ο εισαγγελέα̋ τη̋ UEFA για τα επεισόδια

Κρύο̋ ιδρώτα̋ στον ΠΑΟΚ

Σε απολογία κλήθηκε σήµερα ο ΠΑΟΚ από την Πειθαρχική Επιτροπή τη̋ UEFA για τα επεισόδια που έγιναν στη Τούµπα, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των πλέι οφ του Europa League µε τη Ράπιντ Βιέννη̋. Η πρόταση του αρµόδιου Εισαγγελέα τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία̋ για ποινή στι̋ δύο οµάδε̋ από πλευρά̋ του αρµόδιου Εισαγγελέα είναι πολύ βαριά καθώ̋ προτείνει: -Ετήσιο αποκλεισµό από ευρωπἀκή διοργάνωση µε τριετή αναστολή και για τι̋ δύο οµάδε̋ -Τρία παιχνίδια κεκλεισµένων των θυρών και για τι̋ δύο οµάδε̋ -Πρόστιµο 150.000 ευρώ για τον ΠΑΟΚ και 75.000 ευρώ για τη Ραπίντ.

ΑΡΗΣ

Ενδιαφέρον για τον Σίσκο Ο Άρη̋ θέλει να συµπληρώσει το ρόστερ του ενόψει τη̋ νέα̋ ποδοσφαιρική̋ σεζόν και για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποκτηθεί επιθετικό̋. Στου̋ "κίτρινου̋" έχουν προταθεί πολλοί παίκτε̋ τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋ και ένα̋ από αυτού̋ είναι ο Σίσκο. Ο Φρανθίσκο Χιµένεθ Τεχάδα, πιο γνωστό̋ ω̋ Σίσκο, ανήκει στη Νιουκάστλ. Ο παίκτη̋ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άλαν Πάρντιου και την περασµένη σεζόν δόθηκε δανεικό̋ στην Λα Κορούνια. Το κασέ του είναι µέσα στι̋ δυνατότητε̋ του Άρη και ο Μάκη̋ Κατσαβάκη̋ κοιτάει βίντεο µε παιχνίδια του Ισπανού.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Και φέτο̋ στην ΕΡΤ Κανονικά θα µεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση οι αναµετρήσει̋ του εφετινού Τσάµπιον̋ Λιγκ διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύµβουλο̋ τη̋ ΕΡΤ, Νίκο̋ Σίµο̋, µιλώντα̋ στον NovaΣΠΟΡ FM 94.6 και στην εκποµπή «Στάση Media» µε τον Νίκο Μαυροµάτη. Βάσει των όσων είπε ο κ. Σίµο̋ στου̋ 94.6 η ΕΡΤ θα διαπραγµατεύεται βήµα-βήµα για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα τη̋ κορυφαία̋ διασυλλογική̋ διοργάνωση̋ έχοντα̋ επιτύχει µια σηµαντικότατη µείωση στα χρήµατα που θα καταβάλλονται σε σχέση µε αυτά που προέβλεπε η αρχική συµφωνία, χωρί̋ όµω̋ να αναφέρει ποσά.


22

Αθλητικά Ευρωπἀκά πρωταθλήµατα Premier League

Πρώτη νίκη τη̋ Γιουνάιτεντ Την πρώτη νίκη τη̋ στην εφετινή premier league πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η οµάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον επιβλήθηκε 3-2 τη̋ Φούλαµ στο «Όλντ Τράφορντ», µε τα νέα αποκτήµατα τη̋ οµάδα̋, Ρόµπιν Φαν Πέρσι και Σίντζι Καγκάουα, να βρίσκουν το δρόµο προ̋ τα δίχτυα. «Τρία στα τρία» για την Τσέλσι. Οι πρωταθλητέ̋ Ευρώπη̋ επικράτησαν και τη̋ Νιούκαστλ µε 2-0, στο Στάµφορντ Μπριτζ. Στο µεταξύ, η Έβερτον επιβλήθηκε 3-1 τη̋ Άστον Βίλα στο Μπέρµιγχαµ, µε τον -µέχρι πρότινο̋ παίκτη του Ολυµπιακού- Κέβιν Μιραλά̋ να κάνει ντεµπούτο µε τα «ζαχαρωτά», καθώ̋ αντικατέστησε στο 70΄ τον Ντάρον Γκίµπσον. Σουόνσι-Γουέστ Χαµ 3-0 Αστον Βίλα-Εβερτον 1-3 Μάντσεστερ Γ.-Φούλαµ 3-2 Νόριτ̋-ΚΠΡ 1-1 Σαουθάµπτον-Γοὐγκαν 0-2 Τότεναµ-Γουέστ Μπροµ 1-1 Τσέλσι-Νιούκαστλ 2-0

 Βundesliga

Ανετη πρεµιέρα η Μπάγερν Με νίκη άρχισε τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ στη bundesliga η Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί επικράτησαν εκτό̋ έδρα̋ τη̋ «νεοφώτιστη̋» Γκρόιτερ Φιρτ µε 3-0 και πήραν του̋ πρώτου̋ τρει̋ βαθµού̋ του̋, όπω̋ έκανε εχθέ̋ και η πρωταθλήτρια, Ντόρτµουντ, επικρατώντα̋ δύσκολα µε 2-1 τη̋ Βέρντερ Βρέµη̋. Ακόµη, η Φορτούνα Ντίσελντορφ επικράτησε στην έδρα τη̋ Άουγκσµπουργκ µε 2-0, ενώ η Λεβερκούζεν ηττήθηκε στην Φρανκφούρτη από την Ἀντραχτ µε 2-1, παρά το γεγονό̋ ότι προηγήθηκε στο ηµίχρονο. Ντόρτµουντ-Βέρντερ Βρέµη̋ 2-1 Γκλάντµπαχ-Χοφενχάιµ 2-1 Άουγκσµπ.-Φορτούνα Ντίσελντορφ 0-2 Γκρόιτερ Φιρτ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 Αµβούργο-Νυρεµβέργη 0-1 Φράιµπουργκ-Μάιντ̋ 1-1 Ά̓ντ. Φρανκφούρτη̋-Λεβερκούζεν 2-1 Στουτγκάρδη-Βόλφσµπουργκ 0-1

 Καµπιονάτο

Μπερµπάτοφ στου̋ «Βιόλα» Έτοιµο̋ να φορέσει τη φανέλα τη̋ Φιορεντίνα είναι ο Ντίµιταρ Μπερµπάτοφ ο οποίο̋ αναµένεται να αφήσει το «Ολντ Τράφορντ» για το «Αρτέµιο Φράνκι» τη̋ Φλωρεντία̋! Σύµφωνα µε το Sky Italia, Φιορεντίνα και Μάντσεστερ έδωσαν τα χέρια για τον Βούλγαρο επιθετικό, µε του̋ κόκκινου̋ δαιβόλου̋ να βάζουν στα ταµεία του̋ το ποσό των 5 εκατοµµυρίων ευρώ. Μάλιστα ο πρόεδρο̋ των βιόλα Αντρέα Ντέλα Βάλε είχε πει ότι θα έρθει ένα̋ επιθετικό̋ πρώτη̋ γραµή̋ στην οµάδα και σύµφωνα µε όλε̋ τι̋ ενδείξει̋ αυτό̋ θα είναι ο Μπερµπάτοφ!

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Τα Αµπελάκια άρχισαν την προετοιµασία του̋ έχοντα̋ γεµάτο ρόστερ και καλέ̋ προοπτικέ̋ για τη νέα σεζόν

Με αξιώσει̋ στο πρωτάθληµα Έχοντα̋ ω̋ τεχνικό στον πάγκο του̋ τον Ζήση Καλαµποκίνη τα Αµπελάκια ξεκίνησαν την προετοιµασία του̋ για το πρωτάθληµα τη̋ Α1 ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋. Ο βετεράνο̋ άσο̋ τη̋ Αγία̋ Μονή̋ , έχει φέτο̋ ένα γεµάτο ρόστερ, κάτι που το δίνει πληθώρα λύσεων ενόψει τη̋ νέα̋ σεζόν. Στην περίδο των µεταγραφών έγιναν πολλέ̋ προσθήκε̋ στο ρόστερ µε κυριότερε̋ εκείνε̋ των Σβώλου, Αργυρόπουλου, Κακέ από

το Λογγάκι, Αργύρη, Ψύχου από την ΠΕΦ,

Μπιλιάλη, Λαµπρόπουλου από Φλαµούλι και Μπαλατσούκα από Ζάρκο. Πέρα από τι̋ µεταγραφέ̋ όµω̋ στην Ανδρική οµάδα προωθήθηκαν και παίκτε̋ του παιδικού που έχει αξιόλογη συµµετοχή και αδιάλειπτη παρουσία στη αντίστοιχη διοργάνωση τη̋ ΕΠΣΤ.

 Ο Απόλλων Λυγαριά̋ βγήκε στο γήπεδο και θα αναζητήσει πρωταγωνιστικό

ρόλο στο νέο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋

Μπήκαν µε χαµόγελα στη δουλειά Με µεγαλύτερη αισιοδοξία µε πολλά χαµόγελα και όρεξη για τρέξιµο και δουλειά στο γήπεδ, ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋ η οµάδα του Απόλλωνα Λυγαριά̋ Η προετοιµασία ξεκίνησε µε χαιρετισµό του προέδρου Γιώργου Λιάκου, ο οποίο̋ καλωσόρισε του̋ ποδοσφαιριστέ̋ και ευχήθηκε καλή ποδοσφαιρική χρονιά χωρί̋ τραυµατισµού̋ και µε επιτυχίε̋. Παρουσίασε επίση̋ τα νέα µεταγραφικά αποκτήµατα τη̋ οµάδα̋ µα̋, ενηµερώνοντά̋ του̋ για το άψογο κλίµα που επικρατεί στι̋ τάξει̋ του Απόλλων. Έπειτα, το κοντέρ άρχισε να καταγράφει τα πρώτα χιλιόµετρα τη̋ νέα̋ χρονιά̋ για του̋ παίκτε̋ µα̋. Όπω̋ αναφέρει ο διαδυκτιακό̋ τόπο̋ τη̋ οµάδα̋: Η Λυγαριά ξεκίνησε αρκετά νωθρά στην φετινή µεταγραφική περίοδο. Μέληµα τη̋ διοίκηση̋ ήταν να στηριχθεί όπω̋ κάθε χρόνο στο έµψυχο δυναµικό του χωριού µα̋ όµω̋ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι 5-

6 προσθήκε̋ στο υπάρχον ρόστερ θα δυνάµωναν ακόµα περισσότερο τον κορµό τη̋ οµάδα̋. Η δραστηριοποίηση κάποιον µελών τη̋ διοίκηση̋ που έχει αναλάβει αυτό τον ρόλο έφερε 3 νεε̋ προσθήκε̋ στο ρόστερ, µε την µεταγραφική περίοδο να κλείνει σε

λίγε̋ µέρε̋ από σήµερα.Έπεται και συνέχεια; Κανεί̋ δεν ξέρει ακόµα. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ ∆ηµήτρη̋ Σαργιώτη̋ θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στον Απόλλων όµω̋ λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων θα έχει ω̋ συνεργάτη τον Σωτήρη

Σβάνα. Αποκτήθηκαν: Έρβι̋ Χότζα̋ από Ενωση ∆/Μ, Γιάννη̋ Γαλάνη̋ από Λιλή, Γιάννη̋ Ντούλα̋ από Χρυσοµηλιά. Αποχώρησαν: Πέτρο̋ Βελέντζα̋, Κώστα̋ Βισβίνη̋, Θάνο̋ Τζέτζια̋, Γιώργο̋ Ρίζο̋.

 ΚΑΡΥΕΣ: Ενισχύθηκαν µε προσθήκε̋ έµπειρων παικτών και µπορούν να κυνηγήσουν άνοδο

Έχουν έναν δικό του̋ για «οδηγό» Η Νίκη Καρυών διεκδικεί και έχει πρωτεύοντα ρόλο στο τοπικό πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋. Την περασµένη σεζόν κυνήγησε το στοίχηµα τη̋ ανόδου όµω̋ δεν τα κατάφερε και θα επιχειρήσει να επανέλθει δυναµικά στα γήπεδα τη̋ Α1 έχοντα̋ στο τιµόνι τη̋ τον πολύπειρο Χρήστο Πράπα που θα είναι και προπονητή̋ αλλά και ποδοσφαιριστή̋ τη̋ οµάδα̋. Η οµάδα ξεκίνησε ήδη την προετοιµασία τη̋ έχοντα̋ αποκτήσει επίση̋ του̋ Γιώργο Πράπα, Βάρρα, Γἀτάνα αλλά και κάποιου̋ ακόµα παίκτε̋ από γειτονικά σωµατεία. µε νέα πρόσωπα και νέο τεχνικό. Προφανώ̋ οι σηµαντικέ̋ προσθήκε̋ στο ρόστερ τη̋ Νίκη̋ Καρυών σε σχέση µε πέρυσι, ίσω̋ κάνουν την ουσιαστική διαφορά στη φετινή χρονιά που ξεκινά µε του̋ καλύτερου̋ οιωνού̋ για την οµάδα.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

23

 Μετρούν

αντίστροφα για την εκκίνηση τη̋ νέα̋ σεζόν οι οµάδε̋ τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ και κάνουν πρόβε̋ στα φιλικά παιχνίδια

Θα έχουν δύσκολο χειµώνα… Τον Αύγουστο µοιάζουν όλα ιδανικά, τον Σεπτέµβρη µε την πρωτη σέντρα αρχίζουν τα δύσκολα και µε̋ στην καρδιά του χειµώνα έρχονται οι πρώτε̋ αποτιµήσει̋… Στο ποδόσφαιρο και δη στο ερασιτεχνικό του νοµού µα̋ όσα χρόνια και αν περάσουν, κάποια πράγµατα παραµένουν αναλλοίωτα ανέγγιχτα και πολλέ̋ φορέ̋ απροσπέλαστα από την ίδια την οργανωτική πρακτική που ακολουθούν τα περισσότερα σωµατεία.

Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ η οµάδα ενέταξε στο δυναµικό τη̋ τρει̋ ποδοσφαιριστέ̋ που έµειναν ελεύθεροι από το Λογγάκι , άλλου̋ δύο από Ασκληπιό και Κηπάκι , πήρε ακόµη και του̋ δίδυµου̋ αδελφού̋ Προσµίτη που προέρχονται από την Ακαδηµία Βουτυρίτσα και τα Φάρσαλα,.Παίκτε̋ του Αχιλλέα λοιπόν είναι οι Μπαµπούρη̋ Λάµπρο̋ (από Κηπάκι),Παπππά̋ Ευάγγελο̋ (από Λογγάκι) , Παπαευθυµίου Μιχάλη̋ (από Λογγάκι),Παναγιώτου Αθανάσιο̋ ( από Ασκληπιό),Προσµίτη̋ Μάριο̋ (από ακαδηµία Βουτυρίτσα)Προσµίτη̋ Κώστα̋ (από ακαδηµία Βουτυρίτσα), Κόκκα̋ ∆ήµητρη̋ (από Λογγάκι).

την Α’ ΕΠΣΤ πέρσι τέτοιον καιρό ψάχναµε να βρούµε ποιε̋ οµάδε̋ δεν θα καταφέρουν να βγουν στο γήπεδο, ακούγονταν σενάρια απόσυρση̋ για το Γενέσι για το Βαλτινό για του̋ Παραληθαίου̋ που (ευτυχώ̋ ) δεν επιβεβαιώθηκαν. Φέτο̋ δεν υπήρξαν τέτοιου είδου̋ ζητήµατα, οι απορίε̋ λύθηκαν ευθύ̋ εξ’ αρχή̋ µε την διάλυση του Λογγακίου που έκανε όλη την πιάτσα «άνω-κάτω και…πλαγίω̋», οδηγώντα̋ 5 σωµατεία σε αγώνε̋ ειδική̋ κατάταξη̋. Πολλοί είπαν πω̋ ξεµπερδέψαµε µε αυτή την αποχώρηση, όµω̋ όταν ακούγονται ευχέ̋ και προσδοκίε̋ για τη Σουπερ Λίγκα (πρόσφατα ο πρέδρο̋ τη̋ ευχήθηκε να τελειώσει το πρωτάθληµα µε όλε̋ τι̋ οµάδε̋ και να µην υπάρξουν αποσύρσει̋) τότε τι να πει κανεί̋ για το ερασιτεχνικό των Τρικάλων που έχει συσσωρευµένα προβλήµατα καθώ̋ οι οµάδε̋ παλεύουν για την επιβίωση; Αποµένει ένα γεµάτο δεκαπενθήµερο για την έναρξη του νέου πρωταθλήµατο̋ τα περισσότερα σωµατεία έχουν διανύσει πλέον το πρωτο στάδιο τη̋ προετοιµασία̋ του̋ , τα φιλικά δίνουν και παίρνουν µέσα στα γήπεδα ενώ αραιά και που έρχονται και οι ειδήσει̋.

Αλλαγή σελίδα̋ στην ΑΕΤ

Σ

Πρωταγωνιστικό ρόλο θα διεκδικήσει η ΑΕΤ στο νέο πρωτάθληµα και το έδειξε µε όλε̋ τη̋ τι̋ µεταγραφικέ̋ κινήσει̋ . τελευταίο απόκτηµα τη̋

Πρώτο τεστ για τη Μπάρα Σε ρυθµού̋ φιλικών αγώνων µπαίνει από αύριο η οµάδα τη̋ Μπάρα̋ που ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋ από την προηγούµεν βδοµάδα. Οι κυανόλευκοι του Αχιλλέα θα αρχίσουν τα τεστ µε την Περιστέρα ενώ την Πέµπτη θα αντιµετωπίσουν τη ∆ήµητρα

Αναγκαστικά Γαλάνη̋ στην Μεγάρχη Η άνοδο̋ επιτεύχθηκε αλλά πολλά πράγµατα δεν πήγαν καλά φέτο̋ στη Μεγάρχη Αυτό φάνηκε από τι̋ κινήσει̋ του καλοκαιριού, προέκυψαν προβλήµατα στη διοίκηση , υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση σε όλε̋ τι̋ κινήσει̋ ενώ ακούστηκαν παράπονα από παίκτε̋ πολλοί εκ των οποίων αρχικά εξέφρασαν επιθυµία να αποχωρήσουν. Το οξύµωρο είναι ότι αρχικά υπήρξε και η αποχώρηση του Μήτσου Γαλάνη του προπονητή που βοήθησε την οµάδα στο περσινό πρωτάθληµα, ανακοινώθηκε ή καλύτερα διέρρευσε το όνοµα του Λαγάρα αλλά η συµφωνία δεν προχώρησε κι έτσι επιστρατεύθηκε και πάλι ο Γλαάνη̋ για να βγάλει τη δύσκολη δουλειά. Τώρα το πώ̋ θα εµφανιστεί η οµάδα στο νέο πρωτάθληµα; είναι ένα ερώτηµα που µένει να το δούµε στην πορεία

Πήρε Μακουτίδη η ΑΕΦ Ενα̋ ποδοσφαιριστή̋ που αγωνίζονταν στο παρελθόν µε τα χρώµατα τη̋ ΑΕΦ επιστρέφει και ενισχύει το ρόστερ τη̋ οµάδα̋ για την καινούρια σεζόν Συγκεκριµένα η ∆ιοίκηση τη̋ ΑΕΦ συµφώνησε µε τον 28χρονο επιθετικό Σωκράτη Μακουτίδη που πέρυσι έπαιζε στον Κεφαλοβρυσιακό και επιστρέφει στην ΑΕΦ µετά από ένα χρόνο.

Το τριπλό «χτύπηµα» του ΑΟΚ Στα Καλύβια µετά την απόκτηση του Κόκαβα η διοίκηση προχώρησε στι̋ µετεγγραφή δυο ακόµα παικτών, του Κώστα Σπαθή και Στέφανο Παπαστεριάδη κι έτσι οι κυπελλούχοι θα εµφανιστούν ενισχυµένοι µε έµπειρου̋ ποδοσφαιριστέ̋ στο νέο πρωτάθληµα. Να θυµίσουµε πω̋ στον πάγκο του ΑΟΚ αντικαταστάτη̋ του Γιάννη Παπαπαναγιώτου θα είναι τελικά ο Γιώργο̋ Παπαπαγεωργίου, πρώην τεχνικό̋ τη̋ ΑΕΤ και των Μικτών ποδοσφαιρικών οµάδων του νοµού µα̋, που επέστρεψε φέτο̋ και πάλι στα Τρίκαλα. Ωστόσο, αυτή τη φορά στην οµάδα δεν θα υπάρχουν τρία βασικά και αναντικατάστατα στελέχη τη̋ περσινή̋ περιόδου κι αυτό φυσικά κάνει ακόµα πιο δύσκολο το εγχείρηµα την προσπάθεια τη̋ οµάδα̋ στο νέο πρωτάθληµα. Ω̋ γνωστό αποχώρησαν από του̋ κυπελλούχου̋ τη̋ ΠΕΣΤ οι Παπαπαευθυµίου, Νικολούσιο̋ και Βασιλείου, όµω̋ παρέµειναν και συνεχίζουν όλα τα άλλα παιδιά που οδήγησαν την οµάδα στον τελικό στην κατάκτηση του κυπέλλου αλλά και στην πολύ καλή παρουσία στο περσινό πρωτάθληµα. Ω̋ Νέα εγγραφή λογίζεται και η περίπτωση του Νέστορα Κατράνα που αποκτήθηκε µε ελευθέρα̋ από τον Αχ Μπάρα̋.

Ο βετεράνο̋ άσσο̋ του ΑΟΤ συµφώνησε µε τη διοίκηση και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία τη̋ οµάδα̋ στην επόµενη σεζόν που αναµφιβόλω̋ θα είναι πολύ πιο δύσκολη από το περσινό πρωτάθληµα. Ο βασικό̋ κορµό̋ του Πύργου παρέµεινε όµω̋ υπήρξε και η απώλεια του Γκίτσα που πήρε µεταγραφή για το Φλαµούλι. Η προετοιµασία ήδη ξεκίνησε και ο Λαγάρα̋ έχει όλο το ρόστερ παικτών που εµφανίστηκαν στο µπαράζ τη̋ ανόδου πλην του Γκίτσα που µεταπήδησε στο Φλαµούλι.

Οι κινήσει̋ των Παραληθαίων

οµάδα̋ ο Τάσο̋ Αναγνώστου ο οποίο̋ θα αγωνίζεται µε τα "ερυθρόλευκα" µετά από πολυετή παρουσία στο σωµατείο των Παραληθαίων". Σε δηλώσει̋ του ο 31χρονο̋ µέσο̋ τόνισε: "Πήρα την απόφαση να αγωνιστώ στην ΑΕΤ γιατί οι διοικούντε̋ έδειξαν απο την πρώτη στιγµή ότι µε θέλουν στην οµάδα. Πρόκειται για ένα σωµατείο µε αρκετού̋ ταλαντούχου̋ ποδοσφαιριστέ̋ και οργάνωση και πιστεύω πω̋ µε σκληρή δουλειά µπορούµε να πετύχουµε του̋ στόχου̋ µα̋." Πέρα από τα µεταγραφικά όµω̋ προωθήθηκαν από τα τµήµατα υποδοµή̋ του σωµατείου οι: Βαλάντη̋ Ζαφειρόπουλο̋, Αχιλλέα̋ Παλαύρα̋, Παναγιώτη̋ Παπανικολάου, ∆ηµήτρη̋ Φουντούνα̋, Πέτρο̋ Γκίνσιον, ∆ηµήτρη̋ Νανάκη̋, Αποστόλη̋ Ανυφαντή̋ και Παναγιώτη̋ Παλαύρα̋.Στόχο̋ τη̋ οµάδα̋ µα̋ και του προπονητή ∆ηµήτρη Ζήκου είναι η προώθηση και άλλων νεαρών παικτών από το παιδικό τµήµα στην πρώτη οµάδα και για αυτό το λόγο θα υπάρχει στενή συνεργασία µε του̋ προπονητέ̋ των τµηµάτων υποδοµή̋ αλλά και παρακολούθηση των νεαρών παικτών από του̋ ιθύνοντε̋ του σωµατείου καθόλη τη διάρκεια τη̋ χρονιά̋.

Με Λαγάρα στον πάγκο ο Πύργο̋ Μπορεί στο κρίσιµο µπαράζ να είχε στον πάγκο του τον Λιούλιο, όµω̋ η οµάδα του Πύργου θα εµφανιστεί µε τον Λαγάρα στην Α Ερασιτεχνική.

Στου̋ Παραληθαίου̋ η περσινή χρονιά δεν ήταν και η καλύτερη αφού χρειάστηκε ακόµα και η τελευταία αγωνιστική για να κλειδώσει η οµάδα την παραµονή τη̋ στην κατηγορία. Φέτο̋ η προσοχή όλων στρέφεται στο να δηµιουργηθούν οι πρὁποθέσει̋ ώστε να µην επαναληφθεί αυτή η ανησυχία.Αποκτήθηκε λοιπόν ο Γιάννη̋ Μανίκα̋ που µε την εµπειρία του αναµένεται να βοηθήσει αρκετά την οµάδα ενώ µαζί του πήγε από το Λογγάκι και ο Νάκο̋ αλλά και ο Μπούλµπο̋ που έµεινε ελεύθερο̋ από την Ασπροκκλησιά.

Έδωσε άλλου̋ δύο η ∆ήµητρα Η ∆ήµητρα/Απόλλων είναι η οµάδα που κερδίζει τι̋ εντυπώσει̋ τα τελευταία χρόνια σε Ερασιτεχνικό επίπεδο, κυρίω̋ όσον αφορά την ανάδειξη ταλέντων από την ακαδηµία του συλλόγου, αλλά και από τη γενικότερη πορεία τη̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α' Ερασιτεχνική̋. Οπω̋ είναι ήδη γνωστό τέσσερι̋ παίκτε̋ έφυγαν για να συνεχίσουν σε οµάδε̋ Σούπερλιγκ, ενώ πρόσφατα παραχωρήθηκαν και οι Γκαντιά̋ Παπανδρέου στην οµάδα τη̋ Κασσιώπη̋. Η οµάδα είναι αλήθεια πω̋ ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋ για τη νέα αγωνιστική σεζόν, έχοντα̋ σηµαντικέ̋ απώλειε̋ στο έµψυχο δυναµικό τη̋, καθώ̋ περίπου 10 παίκτε̋ σε σχέση µε πέρυσι δε βρίσκονται στο φετινό ρόστερ.στι̋ νέα προσθήκε̋ εντάσσονται ο Βαγγέλη̋ Ρούκα̋ από το Βαλτινό, ο Μπαούτη̋ από το Καστράκι, ο Νιάρχο̋ από του̋ Παραληθαίου̋ και ο Κόκκαλη̋ από τη Φήκη.


24

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Εθνική Βόλἐ θα κυνηγήσει το στοίχηµα τη̋ πρόκριση̋ στα τελικά του Ευρωπἀκού πρωταθλήµατο̋ σε αναµετρήσει̋ µε ισχυρού̋ αντιπάλου̋

Εδρα το ∆ηµοτικό κλειστό έχει η Εθνική Βόλἐ κι έβγαλε την αναµνηστική φωτο στα φιλικά του Σαββατοκύριακου

Οι Τσέχοι ήταν µια …κλάση πιο πάνω από την Εθνική µα̋ οµάδα. Φωτογραφήθηκαν και αυτοί στο Κλειστό

Θέλει στήριξη στα δύσκολα παιχνίδια Εντάξει… Το Βόλἐ δεν είναι στα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια. Το πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋ έχει ξεπέσει στο χαµηλότερο αγωνιστικό επίπεδο των 20 τελευταίων ετών, η Οµοσπονδία είναι εγκλωβισµένη στην παθογένεια του ελληνικού αθλητισµού που χτυπήθηκε καίρια από την οικονοµική κρίση, το αναπτυξιακό πρόγραµµα περπατάει µε τα χίλια ζόρια, ενώ και η Εθνική Ανδρών ακολουθεί µια φθίνουσα πορεία στι̋ µεγάλε̋ διοργανώσει̋. Όλοι το ξέρουµε γιατί είναι γνωστά και χιλιοειπωµένα πράγµατα…

Ό

µω̋, η παρουσία και µόνο τη̋ Εθνική̋ οµάδα̋ στην πόλη µα̋ και η επιλογή του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου των Τρικάλων για την διεξαγωγή των αγώνων τη̋ προκριµατική̋ φάση̋ του ευρωπἀκού πρωταθλήµατο̋ Ανδρών, αποτελεί ένα ιδανικό «ερέθισµα» για όλου̋ του̋ τρικαλινού̋, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βόλἐ υψηλού επιπέδου στην πόλη µα̋, βοηθώντα̋ παράλληλα και στηρίζοντα̋ την «γαλάζια» οµάδα στην µάχη τη̋ πρόκριση̋ για την τελική φάση. Το αντιπροσωπευτικό µα̋ συγκρότηµα εµφανίζεται για δεύτερη φορά στα Τρίκαλα και είναι αλήθεια πω̋ η επιλογή τη̋ έδρα̋ µόνο τυχαία δεν έγινε, αφού το περσινό εγχείρηµα πρόκριση̋ στο προολυµπιακό τουρνουά ήταν επιτυχηµένο, η οµάδα έπαιξε µετά από πολλά χρόνια σε γεµάτε̋ κερκίδε̋, είχε τη θερµή συµπαράσταση των Τρικαλινών φιλάθλων, και… κάπω̋ρασµένο Σεπτέµβρη έπειτα από τι̋ προπονήσει̋ στην Πορταριά και τα τεστ κόντρα στη Λετονία, αλλά και εκείΧρήσιµα να που ακολούθησαν στο Βέλγιο, συµπεράσµατα από τα ολοκλήρωσε την προετοιµασία τη̋ µετρώντα̋ δυνάµει̋ στα φιδυνατά τεστ µε την λικά µε την ισχυρή οµάδα τη̋ Τσεχία που έδειξαν και Τσεχία̋ από τα οποία µάλιστα βγήκαν αρκετά χρήσιµα συµπετι̋ αδυναµίε̋ των ράσµατα. διεθνών µα̋ ∆υνατά τεστ, µάλλον αναµενόµενα τα αποτελέσµατα αλλά πέρα από τα αµιγώ̋ αγωνιστικά το αντιπροσωπευτικό µα̋ συγκρότηµα είχε και άλλα προβλήµατα αφού έπρεπε να «εξοικειωθεί» στι̋ δύσκολε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ και στον… καύσωνα του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου (που λειτουργεί χωρί̋ σύστηµα εξαερισµού και κάνει ακόµα πιο δύσκολη την προσπάθεια των αθλητών µέσα στο γήπεδο. Αγωνιστικά η οµάδα έδειξε πολλέ̋ αδυναµίε̋ κυρίω̋ στο µπλοκ απέναντι στου̋ υψηλότερου̋ Τσέχου̋ και ηττ6ήθηκε µε 3-0 σετ στο πρωτο παιχνίδι (25-18, 25-23, 25-16), ενώ έχασε και το έξτρα σετ που παίχθηκε (25-17). Ο Χριστοφιδέλη̋ αγωνίστηκε ελάχιστα ω̋ αλλαγή, αφού δεν Μπλοκ στο αέρα: ένα από τα πολλά θεαµατικά στιγµιότυπα είχε ξεπεράσει τι̋ ενοχλήσει̋. Βασικοί ακραίοι έπαιξαν οι Λάπτων αναµετρήσεων τη̋ εθνική̋ πα̋ - Καριπίδη̋ στο πρώτο σετ, Λάππα̋ - Κυριακίδη̋ στα δύο επόµενα και Κυριακίδη̋ - Σαρικἐσογλου στο τέταρτο. Στο τεέτσι το ∆ηµοτικό Κλειστό τη̋ Κατσιµήδου έγινε η φυσική έδρα λευταίο σετ ξεκουράστηκαν οι Τζούριτ̋ και Προύσαλη̋ και αγωτη̋ Εθνική̋ και για τα κρίσιµα παιχνίδια του ευρωπἀκού πρω- νίστηκαν οι Καριπίδη̋ και Στιβαχτή̋. ταθλήµατο̋ µε αντιπάλου̋ τη Φινλανδία, το Μαυροβούνιο και τη Στο δεύτερο φιλικό η εθνική πήρε σετ από του̋ Τσέχου̋ ητΡουµανία (06-08/09), τήθηκε µε 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-18) αλλά είχε πάλι αρκεΗ Εθνική «εγκαταστάθηκε» στην πόλη µα̋ από την περασµέ- τά προβλήµατα στην υποδοχή ενώ στην επίθεση όπου οι Τσέχοι νη Τετάρτη, κι έκανε µάλιστα την ίδια διαδροµή όπω̋ και τον πε- έκαναν διπλάσια µπλοκ απ’ του̋ δικού̋ µα̋ διεθνεί̋.

Αναµένονται Φιλανδοί οπαδοί στα Τρίκαλα για τα παιχνίδια του Βόλἐ

Κίνηση στην αγορά, ανησυχία για την ασφάλεια Μπορεί στη χώρα µα̋ το Βόλἐ να είναι παρεξηγηµένο, αδικηµένο και παραµεληµένο άθληµα (συνέτεινε σ’ αυτό η καταστροφική πορεία του πρωταθλήµατο̋ και ο αγωνιστικό̋ ξεπεσµό̋ τη̋ εθνική̋ οµάδα̋), όµω̋ δεν παύει να είναι ένα ελκυστικό σπορ µε πιστού̋ οπαδού̋ ιδίω̋ στι̋ χώρε̋ εκείνε̋ που έχουν παράδοση στο φιλέ και φροντίζουν να την αξιοποιούν και να την αναδεικνύουν. Χρήζει υπενθύµιση̋ αυτή η αναφορά γιατί αν αληθεύει (όντω̋) η είδηση που έφτασε µε µορφή αιτήµατο̋ στα γραφεία τη̋ ΕΟΠΕ από την αντίστοιχη Φιλανδική Οµοσπονδία, τότε τα Τρίκαλα θα έχουν κόσµο το µεθεπόµενο Σαββατοκύριακο!!! Πέραν των 4 οµάδων που θα συµµετάσχουν στα προκριµατικά του ευρωπἀκού πρωταθλήµατο̋ (Ελλάδα Ρουµανία Φιλανδία Μαυροβούνιο), θα υπάρξουν και άλλε̋ αφίξει̋ στην πόλη µα̋ αφού υπολογίζεται πω̋ 300 περίπου Φιλανδοί τουρίστε̋ που θα βρίσκονται εκείνο το διάστηµα για διακοπέ̋ στη χώρα µα̋ θα επισκεφτούν τα Τρίκαλα για να ενισχύσουν την προσπάθεια τη̋ εθνική̋ του̋ οµάδα̋ στα κρίσιµα παιχνίδια των προκριµατικών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε χθε̋ από του̋ ανθρώπου̋ τη̋ ΕΟΠΕ οι οποίοι επιφορτίζονται πλέον και µε το οργανόγραµµα τη̋ υπο-

δοχή̋ και τη̋ ασφαλού̋ φιλοξενία̋ των Σκανδιναβών φιλάθλων τόσο στο γήπεδο όσο και στην παραµονή του̋ στην πόλη µα̋. Φυσικά µε την έλευση των αποστολών αλλά και των Φιλανδών CMYK

οπαδών αναµένεται να υπάρξει κίνηση και τόνωση στην τοπική οικονοµία και δη τι̋ ξενοδοχειακέ̋ µονάδε̋ και τα καταστήµατα εστίαση̋, ενώ η µάχη τη̋ κερκίδα̋ αυτή τη φορά θα είναι πιο…δύσκολη και για του̋ Τρικαλινού̋ φιλάθλου̋ που θα βρεθούν στο ∆ηµοτικό κλειστό για να ενισχύσουν την προσπάθεια τη̋ εθνική̋ µα̋ οµάδα̋. Η Φινλανδία που αποτελεί το µεγαλύτερο εµπόδιο τη̋ Εθνική̋ µα̋ (πέρα από τη Ρουµανία και το Μαυροβούνιο που συµµετέχουν στον όµιλο) κι όπω̋ δείχνει µε τι̋ κινήσει̋ τη̋ δεν µένει µε «σταυρωµένα» χέρια. Το Σαββατοκύριακο συµµετείχε σε τετραεθνέ̋ τουρνουά στο Τάλιν (24-26/8) µε τη συµµετοχή τη̋ Εσθονία̋, τη̋ Λετονία̋ και τη̋ Τουρκία̋. Στη συνέχεια, οι Σκανδιναβοί θα επιστρέψουν στη βάση του̋ για προπονήσει̋ έω̋ και τι̋ 3 Σεπτεµβρίου και την επόµενη ηµέρα αναµένεται να αναχωρήσουν µε προορισµό την Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ οι αναµετρήσει̋ τη̋ Εθνική̋ στα προκριµατικά του Ευρωπἀκού πρωταθλήµατο̋ Αρχικά η γαλάζια οµάδα θα παίξει στι̋ 6-8/9 στην πόλη µα̋ και στι̋ 24-26/9 στην πόλη Βάαντα κοντά στο Ελσίνκι).


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012Το 1ο Street Volley 3 on 3 διοργανώθηκε από τον Ασκληπιό και το επιτελείο του

Κέρδισε νέου̋ φίλου̋ στην πόλη...

Το Βόλεί έχει την …τιµητική αυτό το δεκαπενθήµερο στην πόλη µα̋ που θα βρθεεί στο επίκεντρο αγωνιστικών εξελίξεων µε τηξ φιλοξενία των αγώνων τη̋ Εθνική̋ µα̋ οµάδα̋, όµω̋ µε την ευκαιρία αυτή έκανε και το πρωτο του µεγάλο άνοιγµα στη νεολαία των Τρικάλων. Το πρωί τη̋ Κυριακή̋ στον αύλειο χώρο του δηµαρχείου Τρικκαίων αλλά και στον πεζόδροµο τη̋ Ασκληπιού διοργανώθηκε µε επιτυχία το 1ο Street Volley 3 on 3 από το διοικητικό και τεχνικό επιτελείο του Ασκληπιού. Όπω̋ µάλιστα αναφέρει το δελτίο τύπου του συλλόγου: Για τι̋ ανάγκε̋ του τουρνουά µεταµορφώθηκε σε γήπεδο volley ο πεζόδροµο̋ τη̋ Ασκληπιού. Μπροστά από το ∆ηµαρχείο Τρικάλων διαµορφώθηκαν 5 γήπεδα volley, 4 για του̋ µικρού̋ αθλητέ̋ και 1 για του̋ µεγάλου̋ φίλου̋ του volley.Στο τουρνουά πήραν µέρο̋ 20 οµάδε̋ χωρισµένε̋ σε 4 κατηγορίε̋ ανάλογα µε την ηλικία των παιχτών. Σε κάθε κατηγορία και µέσα από αγώνε̋ νοκ αουτ οδη-

 Πω̋

γηθήκαµε στου̋ τελικού̋ πό του̋ οποίου̋ προέκυψαν οι νικητέ̋ τη̋ κάθε κατηγορία̋. Αυτό όµω̋ που είχε µεγάλη σηµασία ήταν η χαρά και η ψυχαγωγία που είχαν την δυνατότητα να γευτούν όσοι συµµετείχαν στου̋ αγώνε̋. Κατά την διάρκεια των αγώνων βρέθηκαν στο χώρο και οι παίκτε̋ τη̋ Εθνική̋ Οµάδα̋ Volley των Ανδρών µαζί µε το προπονητικό τιµ, που αυτέ̋ τι̋ µέρε̋ βρίσκονται στα Τρίκαλα εν όψει των Προκριµατικών του Πανευρωπἀκού. Ο Α.Σ. Ασκληπιό̋ θέλει να ευχαριστήσει των ∆ήµο Τρικκαίων και ιδιαίτερα την Αντ/ρχία Ποιότητα̋ Ζωή̋ για την ευγενική παραχώρηση του πεζόδροµου τη̋ Ασκληπιού, την εταιρεία volleystore για την χορηγία αθλητικού υλικού για τι̋ ανάγκε̋ του τουρνουά. Ιδιαίτερα όµω̋ θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλου̋ του̋ φίλου̋ και τι̋ φίλε̋ µικρού̋ και µεγάλου̋ που πήραν µέρο̋ στο τουρνουά γεµίζοντα̋ µε την παρουσία του̋ την εκδήλωση.

το Κλειστό τη̋ Κατσιµήδου έγινε η «φυσική» έδρα τη̋ εθνική̋ Βόλἐ!

Του̋ αγκάλιασαν οι Τρικαλινοί Όταν τον Σεπτέµβρη του 2011 ήρθε για πρώτη φορά στην πόλη µα̋ η Εθνική Οµάδα Ανδρών, κανεί̋ δεν πίστευε πω̋ θα µπορούσε να γεµίσει το Κλειστό Γυµναστήριο σε δυο συνεχόµενα παιχνίδια µε αντίπαλο µάλιστα την υποδεέστερη (και διαλυµένη) Βοσνία.

Ο

αντίπαλο̋ δεν ήταν δυνατό όνοµα στο χώρο του ευρωπἀκού βόλἐ, όµω̋ οι κερκίδε̋ γέµισαν, οι Τρικαλινοί αγκάλιασαν την εθνική τη̋ έδωσαν ώθηση για να πάρει το εισιτήριο πρόκριση̋ στο προολυµπιακό τουρνουά και οι διεθνεί̋ µίλησαν τότε µε τα καλύτερα λόγια για την κερκίδα δίνοντα̋ το έναυσµα στην διοίκηση τη̋ Οµοσπονδία̋ για να χρησιµοποιήσει το ∆ηµοτικό κλειστό ω̋ έδρα τη̋ οµάδα̋ και για τι̋ επερχόµενε̋ αγωνιστικέ̋ υποχρεώσει̋. Και να που έφτασε η ώρα για τι̋ νέε̋ δοκιµασίε̋. Το ερχόµενο Σαββατοκύριακο η «καρδιά» του ελληνικού Βόλἐ θα χτυπάει στα Τρίκαλα και θα χτυπάει δυνατά γιατί το γαλανόλευκο συγκρότηµα θα αναζητήσει εισιτήριο πρόκριση̋ στα τελικά ευρωπαικού πρωταθλήµατο̋ στα κρίσιµα παιχνίδια µε τη Φινλανδία, τη Ρουµανία και το Μαυροβούνιο. Με την ευκαιρία αξίζει να θυµίσουµε πω̋ Εθνική Βόλει συγκροτήθηκε το 1952 κι έδωσε το παρθενικό αγώνα τη̋ στο Παρίσι, µε

αντίπαλο τη Γαλλία, από την οποία έχασε µε 1-3 σε φιλική αναµέτρηση. Η χρυσή χρονιά για την εθνική ήταν το 1987. Με τον Θανάση Μαργαρίτη στο τιµόνι τη̋ και του̋ Τριανταφυλλίδη, Τεντζέρη, Αµαριανάκη, Στέλιο Καζάζη, ∆ηµήτρη Καζάζη, Μαργαρώνη, Ντράγκοβιτ̋, Νικολἀδη, Γόντικα, Κουτσονίκα, ∆ηµητριάδη και Μουστακίδη στη 12άδα τη̋, έκλεψε την παράσταση στο Ευρωπἀκό τη̋ Γάνδη̋, κατακτώντα̋ το χάλκινο µετάλλιο. Έκτοτε έχει λάβει µέρο̋ άλλε̋ έξι φορέ̋

στο Ευρωπἀκό: 1989 (10η), 1991 (9η), 1995 (7η), 1997 (11η), 2003 (9η). Σε παγκόσµιο επίπεδο, µεγαλύτερε̋ επιτυχίε̋ θεωρούνται η 6η θέση που έλαβε η εθνική οµάδα στο Κοσµοβόλἐ που έγινε στη χώρα µα̋ το 1994, και η 7η θέση στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα του 2002, που έγινε στην Αργεντινή µε αθλητέ̋ του̋: Κυριαζή, Κουρνέτα, Γκιούρδα, Μποζίδη, ∆ηµητρακόπουλο, Τσακιρόπουλο, Λάππα, Μπάεφ, Χατζηαντωνίου, Πανταλέων, Ντράκοβιτ̋ και Ρουµελιώτη. Στο παγκόσµιο Λιγκ που διεξάγεται κάθε χρόνο από την FIVB, η εθνική Ελλάδο̋ έχει λάβει µέρο̋ 10 φορέ̋. Το 1993 (11η θέση), το 1994 (7η), το 1995 (9η), το 1996 (11η), το 1998 (12η), το 2001 (9η), το 2002 (9η), το 2003 προκρίθηκε στο Final 8 και πήρε την 7η θέση και τέλο̋ το 2004 (5η) και το 2005 (7η). Το 2004 έλαβε µέρο̋ στου̋ Ολυµπιακού̋ αγώνε̋ τη̋ Αθήνα̋ και κατέλαβε την 5η θέση µέσα στο Στάδιο Ειρήνη̋ και Φιλία̋. Προκρίθηκε για το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 2006 για 4η συνεχόµενη φορά, και στα Τελικά του Ευρωπἀκού Πρωταθλήµατο̋ 2005 κατέκτησε την 6η θέση. CMYK

25


26

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Στην τελετή βραβεύσεων τη̋ ΕΟΚ θα τιµηθεί ο Αίολο̋ για την κατάκτηση του

περσινού πρωταθλήµατο̋ και …

Θα µάθει πρόγραµµα και αντιπάλου̋ Μέρα βράβευση̋ η σηµερινή για το επιτελείο του Αιόλου. Στην Αθήνα σε κεντρικό και κατά κάποιο τρόπο Τρικαλινό ξενοδοχείο τη̋ πόλη̋ (Divani Caravel ) θα πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση βραβεύσεων τη̋ Οµοσπονδία̋ Μπάσκετ και θα τιµηθεί ο σύλλογο̋ για την κατάκτηση του πρωταθλήµατο̋ τη̋ Β Εθνική̋ Μπάσκετ, ενώ στο αµιγώ̋ διαδικαστικό κοµµάτι τη̋ εκδήλωση̋ θα γίνουν και οι κληρώσει̋ τη̋ νέα̋ περιόδου.

Όπω̋ είναι γνωστό σχεδόν όλε̋ οι ελληνικέ̋ οµάδε̋ έχουν ξεκινήσει την προετοιµασία του̋ εν όψει τη̋ νέα̋ αγωνιστική̋ σεζόν. Οι… υποχρεώσει̋ του̋, όµω̋, θα γίνουν γνωστέ̋ σήµερα και αύριο Τρίτη(28/08) θα λάβουν χώρα οι κληρώσει̋ όλων των εθνικών πρωταθληµάτων (πλην Α1), αλλά και του Κυπέλλου Ανδρών και Γυναικών. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα στι̋ 12:00 θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel η κλή-

ρωση των πρωταθληµάτων Α1 Γυναικών, Α2 Ανδρών, Α2 Γυναικών (Νότο̋), Β' Εθνική̋ (Νότο̋) και Γ' Εθνική̋ (όµιλοι Νότου). Μαζί θα γίνει η κλήρωση και για τι̋ τρει̋ πρώτε̋ φάσει̋ του Κυπέλλου Ανδρών και Γυναικών. Μία ηµέρα αργότερα (28/08), θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα ∆ιαλέξεων του ΕΓ Μίκρα̋ στη Θεσσαλονίκη η κλήρωση των πρωταθληµάτων Α2 Γυναικών (Βορρά̋), Β' Εθνική (Βορρά̋) καθώ̋, επίση̋, και τη̋ Γ' Εθνική̋ (όµιλοι Βορρά).

 Α1 ΕΠΣΤ: Αποκαλυπτικό̋ στι̋ δηλώσει̋ του ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ «έδειξε» του̋ δυο µεταγραφικού̋ στόχου̋ τη̋ οµάδα̋ µίλησε για το νέο πρωτάθληµα και ζήτησε στήριξη φιλάθλων και φορέων του νοµού για µια δύσκολη σεζόν

« Το οικονοµικό ο µεγάλο̋ βραχνά̋» Όπω̋ και πέρσι, έτσι και φέτο̋…. Χωρί̋ µεγάλε̋ αλλαγέ̋, µε την ίδια οργανωτική και διοικητική φιλοσοφία, µε τα ίδια (υπάρχοντα και παραµένοντα άλυτα) προβλήµατα, αλλά και µε την ίδια παρέα να συνθέτει το αγωνιστικό ρόστερ τη̋ Ανδρική̋ του οµάδα̋, ο Αίολο̋ παίρνει θέση… εκκίνηση̋ σήµερα το απόγευµα και ξεκινά ίσω̋ την πιο δύσκολη (αναµφίβολα και την πιο… επίφοβη ω̋ προ̋ το αποτέλεσµα) περίοδο προετοιµασία̋.

απρόοπτα προβλήµατα που µπορεί να βάλουν σε κίνδυνο τη συνοχή τη̋ οµάδα̋»…. Με αφορµή την εκκίνηση τη̋ νέα̋ αγωνιστική̋ περιόδου ο Λαρισαίο̋ τεχνικό̋ µίλησε στον «διάλογο» για

Ό

ντα̋ πρωταθλητή̋ και τροπαιούχο̋ τη̋ Β’ Εθνική̋, ο κορυφαίο̋ Μπασκετικό̋ σύλλογο̋ του νοµού µα̋, κέρδισε πέρσι µε το σπαθί του την άνοδο και ετοιµάζεται πλέον για το ….κολύµπι στα πιο βαθιά νερά τη̋ Α2 κατηγορία̋, γνωρίζοντα̋ βέβαια πω̋ αυτή τη φορά δεν θα κάνει τι̋ …παρελάσει̋ τη̋ περσινή̋ περιόδου, θα συναντήσει δύσκολου̋ και δυνατού̋ αντιπάλου̋ στο πρωτάθληµα και θα χρειαστεί να…µατώσει πολλέ̋ φορέ̋ (ακόµα και µέσα στο δηµοτικό κλειστό) για να καθαρίσει βαθµού̋ από µικρά και µεγάλα παιχνίδια. Το στοίχηµα τη̋ παραµονή̋ είναι ο πρωταρχικό̋ επιζητούµενο̋ στόχο̋ τη̋ «κυανέρυθρη̋» οµάδα̋ και όπω̋ µάλιστα τόνισε στι̋ δηλώσει̋ του ο Γιάννη̋ Τζήµα̋: «όσο πιο γρήγορα επιτευχθεί αυτό̋ ο στόχο̋ , τόσο καλύτερα για όλου̋ µα̋». Η Α2 είναι δύσκολο πρωτάθληµα, το αγωνιστικό επίπεδο των περισσοτέρων οµάδων που συµµετέχουν είναι υψηλό, γιατί αγωνίζονται αθλητέ̋ που κατά κανόνα έχουν γνώση έχουν εµπειρίε̋ και παραστάσει̋ από την Α1 κατηγορία. Εµεί̋ ω̋ νεοφώτιστοι θα µπούµε στην αφετηρία πατώντα̋ πάνω στον βασικό κορµό τη̋ περσινή̋ περιόδου , θεωρώ πω̋ έχουµε αθλητέ̋ πρώτη̋ γραµµή̋ και µπορούµε να τα καταφέρουµε, εάν βεβαίω̋ δεν µα̋ ανακύψουν

το νέο πρωτάθληµα , έκανε µάλιστα µια περιεκτική αναφορά για τι̋ οµάδε̋ που διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και τι̋ προοπτικέ̋ µε τι̋ οποίε̋ θα εµφανιστεί ο Αίολο̋ στην καινούρια σεζόν, ενώ έδωσε το στίγµα των προθέσεων και για τα µεταγραφικά τη̋ οµάδα̋ που δεν σηκώνουν φέτο̋ µεγάλα βάρη. Η αλήθεια είναι πω̋ δεν «κρύφτηκε» και δεν µάσησε τα λόγια του και ευθύ̋ εξ αρχή̋ φανέρωσε τι̋ φοβίε̋ του µιλώντα̋ για ένα δύσκολο εγχείρηµα που χρειάζεται µεγάλη στήριξη από όλου̋ και κυρίω̋ από του̋ επιχειρηµατικού̋ κύκλου̋ τη̋ πόλη̋. «Ξέρω πω̋ οι καιροί είναι δύσκολοι, όλοι το ξέρουµε και το βιώνουµε στην καθηµερινότητα µα̋. Οι συνέπειε̋ τη̋ κρίση̋ αφήνουν ένα ισχυρό αποτύπωµα στον αθλητικό χώρο, οι οµάδε̋ ασφυκτιούν, οι διοικήσει̋ έχουν πολλά

προβλήµατα, όµω̋ πιστεύω πω̋ στα Τρίκαλα που αγαπούν και αγκαλιάζουν το µπασκετ, αν υπάρξει θετική προσέγγιση και στήριξη τη̋ οµάδα̋ , µπορεί να έρθουν ακόµα καλύτερε̋ µέρε̋. Πλέον ο σύλλογο̋ εκπροσωπεί τον νοµό σε υψηλό επίπεδο και χρειάζεται τη στήριξη όλων για να επιβιώσει και να σταθεί µε αξιώσει̋ στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα» ανέφερε ο κ Τζήµα̋ επισηµαίνοντα̋ πάντω̋ πω̋ «το καλό τη̋ φετινή̋ περίπτωση̋ είναι ότι σε µια δύσκολη συγκυρία καταφέραµε όχι µόνο να κερδίσουµε το πρωτάθληµα , αλλά και να κρατήσουµε του̋ παίκτε̋ του βασικού κορµού διατηρώντα̋ έτσι µια σταθερή βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί και η καινούρια προσπάθεια». Μιλώντα̋ για του̋ στόχου̋ των κυανέρυθρων στο νέο πρωτάθληµα ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ είναι αλήθεια πω̋ θα ήθελε να δείξει περισσότερο τι̋ ευκαιρίε̋ που παρουσιάζονται σε µια µεταβατική περίοδο όπου κανεί̋ δεν ξέρει πω̋ θα ξεκινήσουν και πω̋ θα καταλήξουν οι περισσότερε̋ οµάδε̋, όµω̋ …Έχοντα̋ επίγνωση των δυσκολιών που θα βρει που θα αντιµετωπίσει και ο Αί9ολο̋ µέσα στη ροή τη̋ σεζόν, αρκέστηκε να υπενθυµίσει πω̋ «υπάρχουν σωµατεία που έχουν λυµένο το οικονοµικό και έχουν κάνει σχεδιασµό πρωταγωνιστικών επιδιώξεων. ∆ιαβάζοντα̋ και ακούγοντα̋ τι̋ ειδήσει̋ τη̋ κατηγορία̋ θα δούµε όλοι µα̋ πω̋ η Αγία Παρασκευή, ο Φιλαθλητικό̋ η Κηφισιά, ο ΟΦΗ ακόµα ακόµα και οι Σέρρε̋ µε τον Αρκαδικό, είναι σωµατεία που µπορούν προφανώ̋ να σταθούν µε µεγαλύτερη άνεση στην κατηγορία. Από την άλλη πάλι κανένα̋ δεν µπορεί να παραβλέψει και τα απρόοπτα που ενδεχοµένω̋ θα προκύψουν στην πορεία του νέου πρωταθλήµατο̋. Εµεί̋ από την πλευρά κάναµε προσεκτικέ̋ κινήσει̋ δεν ανοίξαµε το µπάτζετ αλλά αντιθέτω̋ συµµαζέψαµε το οικονοµικό κοµµάτι δεν σπαταλήσαµε λεφτά, κρατήσαµε του̋ αθλητέ̋ που θέλαµε και θα ψάξουµε µε υποµο-

νή τι̋ ιδανικέ̋ λύσει̋ µεταγραφών για να ισχυροποιήσουµε το ρόστερ». Ο Λαρισαίο̋ τεχνικό̋ επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του «δ» που…. φωτογραφίζει την έξοδο του Λάππα και του Περρωτή «και τα δύο παιδιά είναι σε αναζήτηση νέα̋ οµάδα̋» ενώ για τα σενάρια των δύο νέων εγγραφών .∆εν αρνήθηκε µάλιστα πω̋ υπάρχει δεδηλωµένο και ζεστό ενδιαφέρον για του Αγγελακόπουλο και Κατσαρέ , όµω̋ δεν παρέλειψε να τονίσει πω̋ είναι δύσκολε̋ περιπτώσει̋ γιατί και οι δύο αθλητέ̋ είναι µεταγραφικοί στόχοι και άλλων οµάδων. Στον επίλογο τη̋ τοποθέτηση̋ του , ο προπονητή̋ των «κυανέρυθρων» κλήθηκε να απαντήσει σε δύο βασικά αλλά εκ διαµέτρου αντίθετα ερωτήµατα: Τι τον φοβίζει αλλά και τι τον κάνει να είναι αισιόδοξο̋ για την καινούρια σεζόν. Η απάντηση δεν χωρά άλλη ερµηνεία : «Με φοβίζει αυτό που µα̋ φοβίζει όλου̋ αυτόν τον καιρό. Είναι το οικονοµικό, που υφίσταται ω̋ πρόβληµα όχι µόνο στον Αίολο στο Μπάσκετ ή στον Αθλητισµό, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Ειδικότερα όµω̋ στον προγραµµατισµό τη̋ οµάδα̋ είναι το µείζον ζήτηµα τα δυο τελευταία χρόνια αλλά φέτο̋ προφανώ̋ µπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην πορεία και στην διαδροµή που θα κάνουµε στο νέο πρωτάθληµα. Θα δούµε… Εκείνο πάντω̋ που µε κάνει να αισιοδοξώ είναι το δέσιµο η χηµεία που έχει η οµάδα µε τον κόσµο µε την πόλη µε το χώρο του Μπάσκετ. Είναι στοιχεία που δεν φτιάχνονται από τη µία µέρα στην άλλη, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που δεν τα συναντά̋ σε όλε̋ τι̋ οµάδε̋. Εδώ υπάρχει ένα̋ κοινό̋ παρονοµαστή̋, εµεί̋ στα αποδυτήρια ξέρουµε τη δύναµη την ώθηση που µπορεί να µα̋ δώσει η τρικαλινή κερκίδα και οι φίλαθλοι από τη δική του̋ πλευρά γνωρίζουν τι̋ αρετέ̋ τα προτερήµατα αλλά και τι̋ δυνατότητε̋ αυτή̋ τη̋ οµάδα̋. γι αυτό πιστεύω πω̋ θα µα̋ βοηθήσουν σηµαντικά µε την συνδροµή και την παρουσία του̋ στο νέο πρωτάθληµα».


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Στα σκαριά η συνάντηση Εντουράδων και Μηχανόβιων στα

γραφικά µονοπάτια των Βράχων

Full Enduro στα Μετέωρα! Για 5η συνεχόµενη σεζόν η περιοχή τη̋ Καλαµπάκα̋ θα κατακλυστεί από Εντουράδε̋ και άλλου̋ µηχανόβιου̋, που ….ετοιµάζονται για να συµµετάσχουν στο Full Enduro των Μετεώρων. Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί αρχέ̋ του Σεπτέµβρη και αυτή τη φορά θα σηµανθούν διαφορετικά κοµµάτια σε σηµεία µε ιδιαίτερη δυσκολία ,ώστε ο κάθε αναβάτη̋ να έχει τη δική του επιλογή µε βάση τι̋ δυνατότητέ̋ του. Θα υπάρχουν σήµατα που θα ενηµερώνουν τον αναβάτη για το τι επέρχεται µε την έυκολη ή τη δύσκολη επιλογή . Η κεντρική αρτηρία τη̋ διαδροµή̋ θα είναι η Επαρχιακή Οδό̋ από την Καλαµπάκα προ̋ το ∆.∆. Καστανιά̋ και εν συνεχεία προ̋ τον Ασπροπόταµο Καλαµπάκα̋.

Όσοι έλαβαν µέρο̋ την περσινή χρονιά θα

θυµούνται λίγο πολύ τα µέρη, τα οποία φέτο̋ θα είναι σε σηµεία τα ίδια, µε αρκετέ̋ όµω̋ αλλαγέ̋. Η διαδροµή θα περιλαµβάνει σήµανση enduro και σε σηµεία κορδέλε̋ κρεµασµένε̋ σε δένδρα. Η εκκίνηση θα γίνει από την πόλη τη̋ Καλαµπάκα̋ µε κατεύθυνση δυτικά προ̋ τι̋ κορυφέ̋ τη̋ Πίνδου, µε διανυκτέρευση το Σάββατο το βράδυ,1 klm πρίν το χωριό τη̋ Καστανιά̋ Καλαµπάκα̋, στο γνωστό σαλέ "Casa Di Calo". Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ στον εξωτερικό χώρο του σαλέ θα στηθούν οι σκηνέ̋ ,και 2 ντουζιέρε̋ ''καουµπόικε̋'' θα ξεπλύνουν ... την εντουροµανία µα̋» αναφέρει το δελτίο Τυπου τη̋ Λέσχη̋.

 Α1 ΕΣΑΚΕ: Σκληρή δουλειά από του̋ αθλητέ̋ του Παναθηνἀκού στο Καρπενήσι

Α

παίκτη̋ προτίµησε να έχει ενεργό ρόλο σε µια οµάδα από το να είναι παροπλισµένο̋ µεταξύ πάγκου και... εξέδρα̋. Στο µεταξύ έφτασε χθε̋ την Αθήνα και το νέο απόκτηµα του Πανιωνίου, ο Αµερικανό̋ ο οποίο̋ τόνισε στι̋ πρώτε̋ του δηλώσει̋: «Είχα την ευκαιρία να µιλήσω µε τον Τζέρι ΜακΝαµάρα, ο οποίο̋ έπαιξε στον Πανιώνιο, αλλά και µε κάποιου̋ άλλου̋ παίκτε̋. Ολοι µου µίλησαν µε τα καλύτερα λόγια».

Ανεβάζει στροφέ̋ ο ΠΑΟ Ο Μπασκετικό̋ Παναθηνἀκό̋ βρίσκεται στο Καρπενήσι και βάζει τι̋ βάσει̋ για το... επόµενο κεφάλαιο τη̋ ιστορία̋ του. Ο Αργύρη̋ Πεδουλάκη̋ έχει πάρει την «µπαγκέτα» στα χέρια του και προσπαθεί µαζί µε του̋ συνεργάτε̋ του να φτιάξουν την οµάδα από την αρχή. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο αφού από την παλιά... φουρνιά έχουν µείνει µόνο οι ∆ηµήτρη̋ ∆ιαµαντίδη̋ και Κώστα̋ Τσαρτσαρή̋, οι οποίοι έχουν αναλάβει και... ειδικού̋ ρόλου̋.Αν και πολλοί θεωρούσαν ότι τα πράγµατα δεν θα είναι καλά στο ξεκίνηµα τη̋ νέα̋ προσπάθεια̋, διαψεύστηκαν. Το τεχνικό τιµ του Παναθηνἀκού, µπορεί να «χρεωθεί» ήδη την πρώτη επιτυχία τη̋ σεζόν, που δεν είναι άλλη από το

κλίµα που επικρατεί στι̋ τάξει̋ τη̋ οµάδα̋. Αν και σχεδόν όλοι οι παίκτε̋ είναι καινούριοι στα «πράσινα» αποδυτήρια, ο Έλληνα̋ προπονητή̋ µαζί µε τη βοήθεια των... παλιών έχει καταφέρει να διατηρήσει την οµάδα όπω̋ ήταν και τα προηγούµενα χρόνια. Ω̋ µια οικογένεια. Κάτι που µπορεί να το διαπιστώσει κανεί̋ από την πρώτη στιγµή.Ο Αργύρη̋ Πεδουλάκη̋ είναι αποφασισµένο̋ να πετύχει. Ο Παναθηνἀκό̋ σαφώ̋ και αποτελεί για τον ίδιο τη µεγαλύτερη πρόκληση τη̋ καριέρα̋ του, αλλά µε απόλυτη εµπιστοσύνη στι̋ δυνατότητέ̋ του, αλλά και σε αυτέ̋ των συνεργατών του, έχει ήδη βάλει την οµάδα να περπατάει στο... µονοπάτι που θέλει.

Στην προετοιµασία τη̋ Κάχα ο Μπάρλο̋ Στην προετοιµασία τη̋ Κάχα Λαµποράλ αναµένεται να πάρει µέρο̋ ο Νίκο̋ Μπάρλο̋, ο οποίο̋ βρίσκεται ήδη στην Ισπανία.Ο Έλληνα̋ φόργουορντ την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο έπαιξε για τον Πανιώνιο, πραγµατοποιώντα̋ πολύ καλέ̋ εµφανίσει̋. Πλέον ο Μπάρλο̋ θα πάρει µέρο̋ στην προετοιµασία τη̋ Κάχα Λαµποράλ υπό τι̋ οδηγίε̋ του... άκρω̋ απαιτητικού Ντούσκο Ιβάνοβιτ̋.

Πρώτη για του̋ µικρού̋ και του̋ Άνδρε̋ τη̋ Πρ. Γωνιά̋ Χρονιά δοκιµασία̋ µπορεί να χαρακτηριστεί το 2012 για την Μπασκετική οικογένεια τη̋ Πράσινη̋ Γωνιά̋, καθώ̋ το Γυναικείο τµήµα του συλλόγου δεν κατάφερε να παραµείνει στην Α2 Κατηγορία, ενώ και το Ανδρικό δεν µπόρεσε να ξεπεράσει τον περσινό υποβιβασµό και έµεινε στα ρηχά νερά τη̋ Β Θεσσαλία̋. Ωστόσο, φέτο̋ θα γίνει ένα νέο ξεκίνηµα και ήδη δόθηκε το µήνυµα τη̋ συσπείρωση̋ στην πρώτη συνάντηση τη̋ παιδική̋ και ανδρική̋ οµάδα̋ που έγινε στο Green corner cafe. Η αισιοδοξία ήταν διάχυτη και όλοι οι αθλητέ̋ του σωµατείου, παρά τα προβλή-

 Αποχωρεί η Ισινµπάεβα µετά το παγκόσµιο τη̋ Μόσχα̋

Λέει αντίο η «Τσαρίνα»

Η Γιέλενα Ισινµπάεβα προτίθεται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση µετά το παγκόσµιο πρωτάθληµα τη̋ Μόσχα̋ που θα γίνει το καλοκαίρι του 2013. Την διάθεση τη̋ «τσαρίνα̋» πρόδωσε µια άλλη θρυλική µορφή του ρωσικού αθλητισµού, η Τατιάνα Λεµπέντεβα, όταν ρωτήθηκε τι πρόκειται να κάνει η ίδια. Όµω̋ απαντώντα̋ δεν µίλησε µόνο για την αποχώρηση τη̋ Ισινµπάεβα, αλλά και αυτέ̋ τη̋ Νατάλια Αντιουκ (Ολυµπιονίκη̋ στο Λονδίνο στα 400µ εµπ.), αλλά και του Ολυµπιονίκη τη̋ Αθήνα̋ στα 800µ, «Γνωρίζω ότι η Αντικουκ, ο Μπορζακόφκσι και η Ισινµπάεβα θα ολοκληρώσουν την καριέρα του̋ µετά το παγκόσµιο πρωτάθληµα τη̋ Μόσχα̋».

 US Open

«Κλείνει» Χαρίση έχασε Μπατή ο Θρύλο̋! ν και όλο το βάρο̋ έχει πέσει (προ̋ το παρόν) στην απόκτηση ψηλού, ο Γιώργο̋ Μπαρτζώκα̋ ρίχνει «κλεφτέ̋» µατιέ̋ και στον παίκτη που θα έχει τον... συµπληρωµατικό ρόλο και στην περιφέρεια. Μέχρι στιγµή̋ εκείνο̋ που έχει το προβάδισµα όσον αφορά τη φροντ λάιν τη̋ οµάδα̋ είναι ο Κώστα̋ Χαρίση̋ (33χρ., 2.12µ.) ο οποίο̋ ετοιµάζεται να επιστρέψει στο λιµάνι ύστερα από οκτώ χρόνια απουσία̋. Μετά από την εξαιρετική του παρουσία στη Ρόδο µε τα χρώµατα του Κολοσσού φαίνεται πω̋ κερδίζει την εµπιστοσύνη του προπονητή του Ολυµπιακού και δεν αποκλείεται να «κλείσει» τι̋ επόµενε̋ ώρε̋. Βέβαια έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον του Άρη όπου προορίζεται για βασικό̋ από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, ωστόσο εκείνο̋ φαίνεται πω̋ προτιµά τη σιγουριά που (µπορεί να) παρέχουν οι πρωταθλητέ̋ Ευρώπη̋ και Ελλάδα̋. Από εκεί και πέρα ο Μάριο̋ Μπατή̋ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Πανιωνίου. Ο 32χρονο̋ πλέι µέικερ συµφώνησε την Κυριακή σε όλα µε την οµάδα τη̋ Νέα̋ Σµύρνη̋ και υπέγραψε την ανανέωση του συµβολαίου του για έναν ακόµη χρόνο. Μπορεί να τον ήθελε ο Γιώργο̋ Μπαρτζώκα̋ (και) στου̋ «ερυθρόλευκου̋» αλλά ο έµπειρο̋

27

µατα που υπάρχουν είναι έτοιµοι να δώσουν τον καλύτερο του̋ εαυτό για να πετύχει η οµάδα του̋ στόχου̋ τη̋. Πάντω̋ πέρα από τα αµιγώ̋ αθλητικά, ειδήσει̋ αναµένονται και από τα διοικητικά µε ανακοινώσει̋ για τη σύνθεση του ∆Σ του νέου πρόεδρου και του διοικητικού συµβουλίου τη̋ Γωνιά̋. Όπω̋ ελέχθη βασικό µέληµα τη̋ νέα̋ διοίκηση̋ η εύρεση προπονητή για την αντρική και παιδική οµάδα... Αξίζει τέλο̋ να αναφέρουµε πω̋ οι πρώτε̋ προπονήσει̋ θα γίνουν µε την προπονήτρια τη̋ γυναικεία̋ οµάδα̋ και υπεύθυνη των ακαδηµιών κα Αθηνά Τσακνή.

Αρχή µε Φέντερερ, Σαράποβα To US Open ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη και µε το καληµέρα στο τελευταίο Grand Slam τη̋ χρονιά̋ στη µάχη µπαίνει ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετό̋ προέρχεται από µια εξαιρετική περίοδο, κερδίζοντα̋ στο Λονδίνο το Wimbledon για 7η φορά στην καριέρα του, ενώ αναρριχήθηκε ξανά στο Νο1 τη̋ παγκόσµια̋ κατάταξη̋. Ο Φέντερερ έχει κατακτήσει πέντε συνεχόµενου̋ τίτλου̋ στη Νέα Υόρκη 2004-08, ενώ το 2009 ηττήθηκε απ'τον Ντελ Πότρο στον τελικό. Ηχηρά ονόµατα ξεκινούν την προσπάθειά του̋ και στο απλό γυναικών. Η κάτοχο̋ του τίτλου Σαµάνθα Στόσουρ (Νο7) παίζει το απόγευµα στι̋ 6µµ, µε την Πέτρε Μάτιτ̋ από την Κορατία..

 Στίβο̋

Μπολτ Vs Μπλέικ του χρόνου ξανά Οι φίλου του στίβου που θα ήθελαν να δουν άλλη µια κόντρα ανάµεσα στο Γιουσέιν Μπολτ και τον Γιόαν Μπλέικ στα υπολειπόµενα Diamond League θα πρέπει να κάνουν υποµονή για την επόµενη χρονιά, εκεί όπου το µεγάλο γεγονό̋ θα είναι το παγκόσµιο πρωτάθληµα στη Μόσχα. Οι δύο Τζαµἀκανοί, όπω̋ πριν από µερικέ̋ ηµέρε̋ στο Diamond League τη̋ Λωζάννη̋, έτσι και σε αυτά τη̋ Ζυρίχη̋ (30/8) και των Βρυξελλών (7/9) θα δώσουν το «παρών», αλλά θα αγωνιστούν σε διαφορετικά αγωνίσµατα.


28

Αθλητικά Super League

 «Άρχισαν τα όργανα» µε ανακοινώσει̋ από τα επειτελεία των «αιωνίων» αντιπάλων

«Μικροχειρουργική διαιτησία» Η Παναθηνἀκή Συµµαχία, µε ανακοίνωση που εξέδωσε διαµαρτύρεται έντονα για τη «µικροχειρουργική» -όπω̋ τη χαρακτηρίζειδιαιτησία του Κοµίνη στο παιχνίδι µε τον Λεβαδειακό µε ευθείε̋ βολέ̋ στο υστερόγραφο κατά των «ερυθρολεύκων». «Καλά θα κάνει να σταµατήσει τη µαύρη προπαγάνδα στα παιχνίδια του ΠΑΟ και να προσέξει περισσότερο τι̋ εκκρεµότητε̋ που έχει µε τη δικαιοσύνη», αναφέρει. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Είναι σαφέ̋ ότι οι επιφυλάξει̋ του Παναθηνἀκού για το επίπεδο και την ανεξαρτησία τη̋ διαιτησία̋ επιβεβαιώνονται. Η προκλητική και απαράδεκτη συµπεριφορά των βοηθών, αλλά και η υποκριτική στάση του διαιτητή από τη στιγµή που προηγήθηκε ο Παναθηνἀκό̋, δείχνουν ξεκάθαρα πω̋ από την πρώτη αγωνιστική άρχισαν τα όργανα. Συνεχή ανάποδα φάουλ τα οποία έκλειναν την οµάδα µα̋ πίσω στην περιοχή τη̋. Στραβά µάτια σε ξεκάθαρα και σκληρά µαρκαρίσµατα των αντιπάλων. Κακή εφαρµογή του οφσάιντ, µε αποκορύφωµα τη φάση του Σισοκό που θύµισε το περίφηµο ‘κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη’ στο Καρἀσκάκη και τέσσερι̋ τραβηγµένε̋ από τα µαλλιά κίτρινε̋ κάρτε̋ στου̋ ποδοσφαιριστέ̋ µα̋ ήταν το πρώτο µήνυµα του συστήµατο̋. ∆ηλαδή µε ‘µικροχειρουργική’ η διαιτησία κατάφερε να αλλάξει τη ροή του αγώνα, όχι όµω̋ και το αποτέλεσµα. Κι όλα αυτά ενώ ήδη η µεθόδευση τη̋ καθόδου του υπεύθυνου για του̋ καταρτισµού̋ των πινάκων, κ. Σαρρή, στι̋ εκλογέ̋ τη̋ ΕΠΟ δηµιουργεί τεράστια ερωτηµατικά και ανησυχία στην αρχή του πρωταθλήµατο̋. ΥΓ: Καλά θα κάνει ο Ολυµπιακό̋ να σταµατήσει τη µαύρη προπαγάνδα στα παιχνίδια του Παναθηνἀκού και να προσέξει περισσότερο τι̋ εκκρεµότητε̋ που έχει µε τη δικαιοσύνη…»

Σκληρή απάντηση Ολυµπιακού Άµεση και ιδιαίτερα σκληρή ήταν η απάντηση του Ολυµπιακού στην ανακοίνωση τη̋ Παναθηνἀκή̋ Συµµαχία̋, η οποία επιτίθεται στη διαιτησία και στου̋ Ερυθρολεύκου̋. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο κύριο̋ Αλαφούζο̋ και οι (επίση̋) αγράµµατοι σύµβουλοι του, αποφάσισαν για µια ακόµα φορά να δυναµιτίσουν το κλίµα µε µια φαιδρή ανακοίνωση τη̋ "Παναθηνἀκή̋ Συµµαχία̋". Επέλεξαν να το κάνουν την πρώτη αγωνιστική µέρα του νέου πρωταθλήµατο̋ αποδεικνύοντα̋ για µια ακόµα φορά ότι δεν σέβονται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Περιµέναµε ότι η ανικανότητα του̋, σε όλα τα επίπεδα, θα του̋ αναγκάσει να χτίζουν από τώρα άλλοθι, αλλά δεν περιµέναµε ότι θα το κάνουν λίγε̋ ώρε̋ µετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στον οποίο κατά κοινή οµολογία ευνοήθηκαν και λίγε̋ ώρε̋ πριν το δικό µα̋ αγώνα για την πρώτη αγωνιστική. Η ΠΑΕ Παναθηνἀκό̋ οφείλει να πάρει θέση απέναντι στου̋ θεσµού̋ και στο ποδόσφαιρο για το αν θα συνεχιστεί αυτή η φαρσοκωµωδία. Για το αν θα συνεχίσουν να πυροβολούν εξωθεσµικά το ποδόσφαιρο µέσω τη̋ "Παναθηνἀκή̋ Συµµαχία̋" ώστε να µην προκύπτουν ευθύνε̋ για την ΠΑΕ. Επίση̋, καλούνται οι θεσµοί του ποδοσφαίρου αλλά και η δικαιοσύνη να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό το σύστηµα παραγωγή̋ λάσπη̋ που βάζει σε κίνδυνο το οικοδόµηµα του ποδοσφαίρου. Α̋ κληθούν επιτέλου̋ να καταθέσουν στοιχεία για όλα αυτά τα οποία καταγγέλλουν χωρί̋ την παραµικρή υπευθυνότητα. ∆ιαφορετικά α̋ σταµατήσουν την προπαγάνδα τη̋ γελοιότητα̋, όσο είναι καιρό̋. Τέλο̋, το να µιλάνε για "εκκρεµότητε̋ µε τη δικαιοσύνη" άνθρωποι όπω̋ ο κύριο̋ Αλαφούζο̋ (µε τόσα... χιλιόµετρα πήγαινε έλα στι̋ δικαστικέ̋ αίθουσε̋, µε κατηγορίε̋ για λαθρεµπόριο πετρελαίου, οφειλέ̋ πολλών εκατοµµυρίων στο ΙΚΑ και στο ελληνικό δηµόσιο και άλλα πολλά) ή οι κύριοι Παναγόπουλο̋ και Γόντικα̋ (που του̋ βαραίνουν κακουργηµατικέ̋ πράξει̋ και το "µεγάλο φαγοπότι τη̋ ΕΡΤ" το λογαριασµό του οποίου

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012Πέρασε από τη Λειβαδιά ο Παναθηνἀκό̋, ενώ ο Αστέρα̋ λύγισε τα πιτσιρίκια τη̋ ΑΕΚ στην πρεµιέρα τη̋ Super league

Είχαµε κλάµατα στ’ αποδυτήρια Ο Παναθηνἀκό̋ των πολλών αλλαγών και απουσιών µπήκε... µε το δεξί στο πρωτάθληµα, καθώ̋, στο µατ̋ µε το οποίο έπεσε η «αυλαία» τη̋ 1η̋ αγωνιστική̋, η οµάδα του Ζεσουάλντο Φερέιρα επιβλήθηκε 10 του Λεβαδειακού. Το γκολ που έκρινε το µατ̋ πέτυχε στο 34΄ ο Βύντρα, ενώ αξίζει να επισηµανθεί ότι οι «πράσινοι» ξεκίνησαν το πρωτάθληµα µε -2 βαθµού̋, λόγω τη̋ τιµωρία̋ που «κουβαλούν» από πέρυσι για τα επεισόδια στο ντέρµπι του δεύτερου γύρου µε τον Ολυµπιακό. Ο Ζεσουάλδο Φερέιρα εξήγησε τι̋ πολλέ̋ αλλαγέ̋ στην ενδεκάδα του Παναθηνἀκού, αναφέρθηκε στην υποστήριξη των φιλάθλων και άφησε την αιχµή του τόσο για του̋ -2 βαθµού̋, όσο και για την ώρα που έγινε ο αγώνα̋ στη Λειβαδιά αλλά και για το γεγονό̋ ότι παίζει την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική είπε µάλιστα πω̋ :«Θα ήταν πολύ µεγαλύτερο το ρίσκο εάν χρησιµοποιούσα ποδοσφαιριστέ̋ κουρασµένου̋. Ο Παναθηνἀκό̋ έχει ρόστερ 22-23 ποδοσφαιριστών και µέχρι τι̋ 15 ∆εκεµβρίου θα παίξουµε 22 µατ̋ και παράλληλα πρέπει να αντιµετωπίσουµε το πρωτάθληµα και τι̋ ευρωπἀκέ̋ διοργανώσει̋, άρα όλοι οι παίκτε̋ πρέπει να είναι ετοιµοπόλεµοι. Νωρίτερα ο Αστέρα̋ σηµείωσε το πρώτο γκολ και την πρώτη νίκη στο πρωτάθληµα, µε την οµάδα τη̋ Τρίπολη̋ να φεύγει µε τη νίκη, 1-0, από το ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Βαγγέλη̋ Βλάχο̋ αποκάλυψε ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστέ̋ έβαλαν τα κλάµµατα στα αποδυτήρια µετά την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολη̋, ενώ γι' άλλη µία φορά αναφέρθηκε στα

µε εµεί̋ είναι το ακατόρθωτο. Μία µικρή υπόσχεση δώσαµε σήµερα»είπε ο Βλάχο̋. Ωστόσο, οι νεαροί παίκτε̋ τη̋ Ένωση̋ αποθεώθηκαν και µετά το τέλο̋ του αγώνα από του̋ περίπου 15.000 οπαδού̋ τη̋ οµάδα̋. Χωρί̋ νικητή έληξε η αναµέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα µε τον Πλατανιά, για την πρώτη αγωνιστική τη̋ Σούπερ Λίγκα̋. Ο αγώνα̋ (σ.σ. πρώτο̋ στην Ιστορία των δύο οµάδων) έγινε στου̋ «Ζωσιµάδε̋» των Ιωαννίνων κι έληξε ισόπαλο̋ χωρί̋ τέρµατα (0-0). Παρά την πίεση που άσκησαν σε όλη την διάρκεια τη̋ αναµέτρηση̋, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία του Κηπουρού, µε αποτέλεσµα να µην αλλάξει κάτι στο µατ̋. Σαφώ̋ περισσότερο ικανοποιηµένοι οι φιλοξενούµενοι, καθώ̋ οι Κρήτε̋ πήραν τον πρώτο του̋ βαθµό στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. . Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήµερα µε το µατ̋ που θα γίνει στη Νέα Σµύρνη, ανάµεσα σε Πανιώνιο και Αρη. πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο σύλλογο̋. «Για τα παιδιά, ήθελαν τόνωση ψυχολογική. Ήθελαν να κερδίσουν. Η φανέλα είναι... ασήκωτη. Αυτά τα παιδιά θέλουν πραγµατικά βοήθεια. Αν του̋ δείτε στα αποδυτήρια είναι σαν να έχουµε χάσει τα πάντα. Ήθελα τη νίκη να ικανοποιηθούν τα παιδιά. Όταν δακρύζουν µέσα σήµερα, είναι σηµαντικό για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όλα τα χρόνια, είχε έναν Λυµπερόπουλο σέντερ φορ. Πέρυσι. Μην πάµε µακριά. Είχε Λεονάρντο. Το πιο δύσκολο κοµµάτι είναι να βρει̋ τον Μαύρο, τον Νικολἀδη, τον Λυµπερόπουλο και τον ∆ηµητριάδη. Εκεί πρέπει να ξοδέψει̋ λεφτά. ∆εν έχουµε λεφτά όµω̋. Αυτό που κάνου-

 Έµµεση παραδοχή από Κωσταντόπουλο για το γκολ που έφερε την ήττα τη̋ πρεµιέρα̋

Τ

Kατσικοκέρη̋ τριετία̋ στην ΑΕΚ

ο ένα µετά το άλλο τα µετεγγραφικά µέτωπα τη̋ ΑΕΚ κλείνουν, µε του̋ «κιτρινόµαυρου̋» να έρχονται το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ σε συµφωνία µε τον Νίκο Κατσικοκέρη για την υπογραφή συµβολαίου 3ετού̋ διάρκεια̋. Ο 24χρονο̋ επιθετικό̋ θα περάσει το πρωί τη̋ ∆ευτέρα̋ (27/8) από ιατρικέ̋ εξετάσει̋ και εν συνεχεία θα πέσουν οι υπογραφέ̋ για να επικυρωθεί και επίσηµα η συµφωνία. Το ίδιο θα συµβεί και µε τον Γιώργο Κατίδη, που ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να µαζέψει τα πράγµατά του, όπω̋ και µε τον 24χρονο Ισπανο αµυντικό µεσο, Ανχελ Μιγκέλ Κορδέρο. Ο Ισπανό̋ αναµένεται σήµερα στην Ελλάδα για να διευθετήσει

και τι̋ τελευταίε̋ λεπτοµέρειε̋ πριν την υπογραφή του 3ετου̋

του συµβολαίου. Την ευθύνη για το γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ από

τον Αστέρα Τρίπολη̋, πήρε πάνω του ο ∆ηµήτρη̋ Κωνσταντόπουλο̋. «Εγώ ήξερα ότι έχουµε καλή οµάδα και σήµερα ήµασταν καλύτεροι από τον αντίπαλό µα̋. Παίξαµε απέναντι σε µια οµάδα που θεωρητικά είναι πιο έτοιµη από µα̋, είχαµε την ευκαιρία να κερδίσουµε και να ξεκινήσουµε µε το δεξί, αλλά δεν τα καταφέραµε. Είναι πραγµατικά ατυχία και κρίµα για την προσπάθεια που κάναµε. Τέτοια γκολ δεν γίνεται να τα δεχόµαστε και µε στεναχωρεί περισσότερο γιατί ήταν ένα δικό µου λάθο̋. Πάντω̋ νοµίζω το αποτέλεσµα µα̋ αδικεί. Είναι κρίµα και για τον κόσµο που ήρθε και µα̋ στήριξε και ήταν στο πλευρό µα̋ για 90 λεπτά.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Ο Περικλή̋ Μηνά̋ τα βρήκε µε τη διοίκηση και έρχεται στα Τρίκαλα για “να πετύχουµε την άνοδο”!

∆υνατό όνοµα στο ρόστερ του ΑΟΤ Επιτέλου̋!!! Να που ακούστηκε και µια δυνατήηχηρή µετεγγραφή από την ποδοσφαιρική οµάδα των Τρικάλων...Μετά από προσωπικέ̋ ενέργειε̋ και επαφέ̋ του Χρήστου Ζαχόπουλου επιτεύχθηκε συµφωνία για συνεργασία ενό̋ χρόνου µε τον Περικλή Μηνά, έναν ποδοσφαιριστή εγνωσµένη̋ αξία̋ που µπορεί αναµφίβολα να δώσει µια δυναµική ώθηση στην κυανέρυθρη οµάδα. Ο 21χρόνο̋ µεσοεπιθετικό̋ θεωρείται βέβαιο πω̋ θα ενισχύσει τον ΑΟΤ στην προσπάθεια του για την άνοδο, αφού παρά το νεαρό τη̋ ηλικία̋ έχει πλούσιε̋ παραστάσει̋ από µεγαλύτερε̋ κατηγορίε̋. Ο Μηνά̋ είναι τρικαλινό̋ στην καταγωγή ξεκίνησε µάλιστα την καριέρα του από του̋

ερασιτέχνε̋ τη̋ ΑΕΚ, και έγινε µάλιστα επαγγελµατία̋ µε την πρώτη οµάδα τη̋ Ένωση̋. Στην συνέχεια έπαιξε στη Νέα Ιωνία, όπου πανηγύρισε την άνοδο στην Γ' Εθνική,. Την περσινή σεζόν ο Μηνά̋ ανήκε στην Προοδευτική και έπαιξε µαζί τη̋ αρκετά παιχνίδια στο πρωτάθληµα τη̋ Φουτµπολ λιγκ-2. Ο ίδιο̋ αµέσω̋ µετά τη οριστικοποίηση τη̋ µεταγραφή̋ µίλησε στο γραφείο τύπο τη̋ οµάδα̋ και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εδώ και λίγε̋ µέρε̋ είχα συνοµιλίε̋ µε τον πρόεδρο κ. Ζαχόπουλο και µου είχε ζητήσει να δώσω την οριστική µου απάντηση µέχρι την Κυριακή.

Αν και είχα συζητήσει̋ και µε µια οµάδα Β' και µια Γ' Εθνική̋ θεώρησα ότι θα έπρεπε να πω το ναι στον ΑΟ Τρίκαλα, αφού είναι µια µεγάλη οµάδα που η θέση του είναι στην Α' Εθνική. Εγώ έρχοµαι µε στόχο την άνοδο, την οποία θεωρώ δεδοµένη αφού το ρόστερ τη̋ οµάδα̋ είναι δυνατό. Ένα σηµαντικό κινητρο για µένα είναι το γεγονό̋ ότι θα παίξω στην οµάδα τη̋ πόλη̋ µου στην πρωτη οµάδα των Τρικάλων».

Έκανε… µατ στη «Βασίλισσα» Κ

έβαλε και πάλι τον Ολυµπιακό µπροστά στο σκορ µε 2-1. Οι «ερυθρόλευκοι» φωνάζουν και αυτοί µε τη σειρά του̋ για την φάση του 44', όταν ο Γεωργέα̋ κόβει την πάσα του Μασάντο µε το χέρι (είχε ήδη κίτρινη κάρτα), ενώ η τελευταία φάση του ηµιχρόνου ήρθε από τον Πορτογάλο µέσο, όταν πέρασε όµορφα δύο παίκτε̋ τη̋ Βέροια̋ όµω̋ σούταρε... χλιαρά πάνω στον ∆ασκαλάκη. Το δεύτερο ηµίχρονο ξεκίνησε όπω̋ ακριβώ̋ τελείωσε το πρώτο, δηλαδή µε µία πολύ καλή ενέργεια του Μασάντο στο 48', ο οποίο̋ έκανε από µακριά ένα δυνατό σουτ, αλλά ο ∆ασκαλάκη̋ έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 58' ή Βέροια προσπά-

θησε να ισοφαρίσει µε τον Ολἀτάν, όταν έξω από την περιοχή έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ, όµω̋ η µπάλα προσέκρουσε στη συµβολή των δοκαριών του Κάρολ και έφυγε άουτ. Στο 77' σηµειώθηκε η µεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, όταν ο Ολἀτάν έβαλε την κόντρα στον Μοντέστο, η µπάλα έφτασε στη µικρή περιοχή του Κάρολ, όµω̋ ο Ιωάννου αµαρκάριστο̋ πλάσαρε άουτ! Ουσιαστικά, αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα, αφού από 'κει και πέρα δεν απειλήθηκαν οι δύο τερµατοφύλακε̋, µε τον Ολυµπιακό να περνάει από τη Βέροια µε 2-1. Βέροια: ∆ασκαλάκη̋, Γεωργιάδη̋ (46' Καλτσά̋), Τόµα̋, Καλί (49' Τζηµογιάννη̋), Σνάουτσνερ, Καλογέρη̋, Γεωργέα̋, Ζε Βιτόρ, Ολἀτάν (76' Γκιγιέρµο), Μπαργκάν, Ιωάννου. Ολυµπιακό̋: Κάρολ, Τοροσίδη̋, Σιόβα̋, Κοντρέρα̋, Χολέµπα̋, Μοντέστο (87' Γκρέκο), Μανιάτη̋, Ιµπαγάσα, Μασάντο, Αµπντούν (73' Φουστέρ), Τζεµπούρ (82' Μήτρογλου).

Η 1η Αγωνιστική ΠΑΣ Γιάννινα ..........Πλατανιά̋ Χανίων ............0 - 0 ΑΕΚ ........................Αστέρα̋ Τρίπολη̋ ...........0 - 1 Λεβαδειακό̋ ..........Παναθηνἀκό̋..................0 - 1 Κέρκυρα.................Ατρόµητο̋ .......................0 - 2 ΠΑΟΚ .....................Πανθρακικό̋....................1 - 0 ΟΦΗ .......................Ξάνθη...............................0 - 0 Βέροια....................Ολυµπιακό̋ .....................1 - 2 Πανιώνιο̋...............Αρη̋...........................Σήµερα

 Στο δεύτερο φιλικό προετοιµασίας νίκησε τη Θύελλα στο Μεγαλοχώρι µε σκορ 4-1 Άλλο̋ το όνοµα (Θύελλα) κι άλλο̋ τη χάρη στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι του Μεγαλοχωρίου µε την ΑΕΤ. Η ερυθρόλευκη οµάδα που έχει φέτο̋ στον πάγκο τη̋ τον ∆ Ζήκο επιβλήθηκε µε το εντυπωσιακό 4-1 κι έδειξε ότι έχει καλή επαφή µε τα δίχτυα. Στο παιχνίδι αυτό ο κόουτ̋ των ερυτθρολεύκων είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιµα συµπεράσµατα αλλά και να δει να αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτο̋ ο Αναγνώστου. Το µατ̋ ήταν χορταστικό είχε φά-

σει̋ και 5 γκολ και µάλιστα οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 35΄ µε

Super League «Σάντα Κλάου̋» στον ΠΑΟΚ

 Φουριόζο̋ ο Ολυµπιακό̋ στην πρεµιέρα του νέου πρωταθλήµατο̋,πέρασε µε νίκη (1-2) από τη Βέροια

όντρα στη νεοφώτιστη οµάδα τη̋ Ηµαθία̋, η οποία έδειξε µε το καληµέρα ότι έχει τα φόντα να σταθεί µε αξιώσει̋ άνετη̋ παραµονή̋ στην κατηγορία, οι πρωταθλητέ̋ κατόρθωσαν να πάρουν το αποτέλεσµα που ήθελαν, αν και ήταν φανερό ότι ακόµα δεν έχουν βρει το ρυθµό που και ο Ζαρντίµ θέλει και περιµένει από του̋ παίκτε̋ του. Οι δύο οµάδε̋ µπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι δείχνοντα̋... ορεξάτε̋ για ποδόσφαιρο. Στο 19' ο Τζεµπούρ είδε τον ∆ασκαλάκη να του λέει «όχι», όµω̋ στην εξέλιξη τη̋ φάση̋ ο Χολέµπα̋ έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα αριστερά, έβγαλε µε προβολή τη σέντρα και ο Τζεµπούρ «τσίµπησε» µε το εξωτερικό τη µπάλα για να νικήσει τον πρώην «ερυθρόλευκο» τερµατοφύλακα. Η Βέροια πίεσε και µετά από δύο τελικέ̋ προσπάθειε̋ του Μπαργκάν, έφτασε στην ισοφάριση µε τον Ιωάνωου στο 31'. Ο Μπαργκάν εκτέλεσε το φάουλ, ο Κάρολ έχασε τη µπάλα από την αγκαλιά του και ο Έλληνα̋ φορ δεν δυσκολεύτηκε να ισοφαρίσει σε 1-1 σε κενή εστία. Στο 42' ο ∆ασκαλάκη̋... µιµήθηκε τον Κάρολ, όταν µετά από το κόρνερ των Πειραιωτών δεν έδιωξε σωστά και ο Μοντέστο που καιροφυλακτούσε

29

γκολ του Πρεµέτη (1-0) ωστόσο οι ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν στο 48΄όταν από σέντρα του Αρσενόπουλου ο Γάτσιο̋ µε κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 ενώ στο 55΄ο Φουντούνα̋ από κάθετη µπαλιά του Αναγνώστου µε πλασέ έγραψε το 1-2. Στο 65΄ ο Φουντούνα̋ έπειτα από ατοµική ενέργεια και σούτ έγραψε το 1-3 και στο 75΄από σέντρα του Ζαφειρόπουλου ο Τσιάκαλο̋ µε καρφωτή κεφαλιά διαµόρφωσε το τελικό 1-4.

Επόµενο φιλικό για την ΑΕΤ όπω̋ αναφέρει το δελτίο τύπου είναι προγραµµατισµένο την Τρίτη (28/8) στα Μεγάλα Καλύβια µε αντίπαλο τον τοπικό ΑΟΚ. Η σύνθεση τη̋ ΑΕΤ : Παλαβράκη̋, Ντακούλα̋, Τσιάκαλο̋, Τζέλιο̋, Γκίνσιον, Αναγνώστου, Μαυρίκο̋, Αρσενόπουλο̋, Γάτσιο̋, Ζαφειρόπουλο̋, Ράπτη̋. Έπαιξαν και οι: Νανάκη̋, Φουντούνα̋, Παπανικολάου, Ανυφαντή̋, Μπουζαλή̋, Τζέγκα̋.

Σε καλό δρόµο η ΑΕΤ

To γκολ του Στέφανου Αθανασιάδη στο 57ο λεπτό στάθηκε αρκετό για να πάρει ο ΠΑΟΚ τη νίκη µε 1-0 επί του Πανθρακικού στην Τούµπα και απέφυγε το... στραβοπάτηµα στην πρεµιέρα του πρωταθλήµατο̋ ΟΠΑΠ τη̋ Σούπερ Λίγκα. Οι «νεοφώτιστοι», είχαν πρώτοι την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ όταν στο 11' ο Ροµπέρ (πρώην παίκτη̋ του Πανθρακικού) έσωσε στη γραµµή την κεφαλιά του Σαρακατσάνου. Το ίδιο συνέβη στο... απέναντι τέρµα στο 26' όταν ο Κατσικά̋ ήταν έτοιµο̋ να πανυγηρίσει, όµω̋ ο Μουνάφο και το αριστερό δοκάρι, κράτησαν το «µηδέν». ∆εν συνέβη το ίδιο στο 57', όταν από γέµισµα του Κάτσε, ο Λόρεν̋ τροφοδότησε τον Αθανασιάδη και ο διεθνή̋ φορ διαµόρφωσε το τελικό 10. Στο ηµίχρονο αποχώρησε µε ενοχλήσει̋ ο ∆ηµήτρη̋ Σαλπιγγίδη̋, ωστόσο οι πρώτε̋ πληροφορίε̋ αναφέρουν ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα µε τη συµµετοχή του στο µατ̋ µε τη Ραπίντ στη Βιένη την Πέµπτη.

Με το δεξί ο Ατρόµητο̋ Πανέτοιµο̋ για τη ρεβάν̋ των πλέι οφ του Europa League µε την Νιουκάστλ έδειξε ότι είναι ο Ατρόµητο̋. Με γκολ των Σουµπίνιο (14') και Φυτανίδη (43') η οµάδα του Περιστερίου επικράτησε 2-0 στην Κέρκυρα, κάνοντα̋ το ιδανικότερο ξεκίνηµα στο πρωτάθληµα τη̋ Σούπερ Λίγκα̋. Ο Ατρόµητο̋ µπήκε πιο δυνατά στο µατ̋, και στο 14' προηγήθηκε. Σκόρερ των «κυανόλευκων» ο Σουµπίνιο, ο οποίο̋ αποκτήθηκε πρόσφατα ω̋ δανεικό̋ από τον Ολυµπιακό (0-1). Οι «κυανόλευκοι» ∆ύο λεπτά πριν τη λήξη του ηµιχρόνου, καθάρισαν το µατ̋ ,µετά το λάθο̋ του Αναστασόπουλου στο φάουλ του Σουµπίνιο, ο Φυτανίδη̋ «έγραψε» το 2-0.

Ισοπαλία στην Κρήτη

«Άγευστη» πρεµιέρα για ΟΦΗ και Ξάνθη που αρκέσθηκαν στο 00 στο Ηράκλειο. Η ακριτική οµάδα ήταν καλύτερη στο µεγαλύτερο διάστηµα του αγώνα, που δεν χάρισε στου̋ φιλάθλου̋ κλασικέ̋ ευκαιρίε̋ µπροστά από τι̋ δύο εστίε̋. Μέχρι το 20ο λεπτό οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και η πρώτη αξιόλογη φάση για του̋ ακρίτε̋ σηµειώθηκε στο 23', µε την κεφαλιά του Μαρκόφσκι να µπλοκάρει ο Γουναρίδη̋. Καλύτερη ήταν η Ξάνθη στο δεύτερο µέρο̋, χωρί̋ να δηµιουργήσει τη µεγάλη ευκαιρία. ∆ύο σουτ από τον Μάνταλο στο 54' και το 58' δεν βρήκαν στόχο, αν και το πρώτο ήταν πολύ κοντά στην εστία του Γουναρίδη. Στο 65΄ ήταν η σειρά του Βιβιανί να αποµακρύνει το σουτφάουλ του Κουτσιανικούλη.


30

ΤΟΠΙΚΑ Θα… συµβούν προσεχώ̋! (Η ατζέντα του «διαλόγου») ΣΗΜΕΡΑ

Ανακοινώνονται οι βάσει̋ για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 18:30, Λάρισα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ ∆ήµων Θεσσαλία̋. 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10:00 – 12 µ., Εξωτερικό̋ χώρο̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ Τρικάλων (για παιδιά ∆ηµοτικού), «Τα παραδοσιακά παιχνίδια». Από βιβλία τη̋ Βιβλιοθήκη̋ θα επιλέξουµε παραδοσιακά παιχνίδια που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και αφού διαβάσουµε του̋ κανόνε̋ των παιχνιδιών θα βγούµε στο προαύλιο τη̋ Βιβλιοθήκη̋ και θα παίξουµε. Μέσα στο πλαίσιο τη̋ δράση̋ «Βγε̋ έξω…» θα έχει γίνει ήδη ανάπλαση του χώρου µε παγκάκια, κάδου̋ απορριµµάτων, θέσει̋ στάθµευση̋ ποδηλάτων και θα υπάρχουν επιδαπέδια παιχνίδια (φιδάκι, κουτσό). 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10:00 – 11:00, Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για µωρά 2-4 ετών και του̋ γονεί̋ του̋), «Μια φορά την εβδοµάδα µε το µωρό µου στη Βιβλιοθήκη». Η τέταρτη εβδοµαδιαία συνάντηση στη Βιβλιοθήκη µαµάδων ή µπαµπάδων µε τα µωρά του̋ για ανάγνωση βιβλίων σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. 19:00-21:00, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Κουρσούµ Τζαµί, «Γνωρίζω τον γείτονά µου» (4η συνάντηση, για παιδιά από 7 ετών). ∆ιαδροµή στο Κουρσούµ Τζαµί. Συνάντηση στη Bιβλιοθήκη και αναχώρηση για το Τζαµί. Εκεί θα µιλήσουµε στα παιδιά για την ιστορία του κτιρίου και θα τα ξεναγήσουµε στο χώρο. Στην συνέχεια, θα παρακολουθήσουν, από το ∆ηµοτικό Κουκλοθέατρο, παράσταση καραγκιόζη. 20:00, Λυγαριά, Συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύλη̋ µε 12 θέµατα στην ηµερήσια διάταξη µεταξύ των οποίων και το κατολισθητικό φαινόµενο του Ροπωτού. 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10:00 – 11:00, Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά από 5 ετών). «Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: Οι διαδροµέ̋ των ηρώων». Αναγνώσει̋ βιβλίων µε συναρπαστικό τρόπο για να ασκήσουν τα παιδιά την ικανότητά του̋ να ακούν, να συγκεντρώνονται και να προσέχουν την εξέλιξη τη̋ ιστορία̋. 21:00, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο, Καλαµπάκα, ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισα̋ – «Θεσσαλικό Θέατρο», “Γιατρό̋ µε το στανιό”. Τιµέ̋ εισιτηρίων: 10 ευρώ κανονικό, 7 ευρώ φοιτητικό – µαθητικό. 30 & 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο Τρικάλων (“Φρούριο”), «ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ή ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ» του Μελ Μπρούκ̋ σε διασκευή των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα. ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Κάτια ∆ανδουλάκη, Χρήστο̋ Χατζηπαναγιώτη̋, Γιάννη̋ Τσιµιτσέλη̋, Τάσο̋ Κωστή̋, Σοφία Μουτίδου, Χριστίνα Τσάφου, Σπύρο̋ Μεργιανό̋, Πρόδροµο̋ Τουσουνίδη̋. Τιµή εισιτηρίου: 20 ευρώ, µαθητικό - φοιτητικό 15 ευρώ. 1 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ Κεντρική πλατεία Τρικάλων, Παντρικαλινή Συγκέντρωση του Κινήµατο̋ «∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ». 20:30, Πλατεία ∆.∆. Αγίου Βησσαρίωνο̋ ∆ήµου Πύλη̋, 4η Γιορτή Καλαµποκιού από τον Σύλλογο Γυναικών «ΤΟ ∆ΟΥΣΙΚΟ». 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Συνεδριάζει στην Αθήνα το Γενικό Συµβούλιο τη̋ Οµοσπονδία̋ Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδο̋ παρουσία του Τρικαλινού κ. Σάκη Παπαδόπουλου. 6-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ελατοχώρι Πιερία̋, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών. 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μύλο̋ Ματσόπουλου, 38ο Φεστιβάλ Κ.Ν.Ε. – Οδηγητή. 7 & 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ από τον Μελισσοκοµικό Σύλλογο Ν. Τρικάλων υπό την αιγίδα του ∆ήµου Τρικκαίων. 7, 8 & 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Καραγκούνικο Αντάµωµα στην Πύλη. 8-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Σκιάθο̋, 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλία̋.

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Όσο λείπαµε σε διακοπέ̋… «Να µην καταργηθεί το Ειρηνοδικείο», ζητεί

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φαρκαδόνα̋ προειδοποιώντα̋, σε αντίθετη περίπτωση, µε δυναµικέ̋ αντιδράσει̋. Σειρά επαφών για την εξεύρεση λύση̋ στο ζέον θέµα του Ροπωτού αναλαµβάνει ο ∆ήµο̋ Πύλη̋, ο οποίο̋, εκ παραλλήλου, προχωρεί στην αναβάθµιση του Κέντρου Υγεία̋ και των “ορεινών” ιατρείων (7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). «Ω̋ τελευταία καταφυγή µπορεί να είναι το κλείσιµο των ∆ήµων και η παραίτησή µα̋ από το αξίωµα του ∆ηµάρχου. Οι καιροί ου µενετοί…», αναφέρει, σε δραµατική επιστολή του -µε αντικείµενο την οικονοµική κατάσταση των ∆ήµωνπρο̋ τον Πρόεδρο τη̋ Κ.Ε.∆.Ε., ο πρώτο̋ πολίτη̋ του µεγαλύτερου Ο.Τ.Α. του Νοµού κ. Χρήστο̋ Λάππα̋. 150 στρέµµατα χορτολιβαδική̋ έκταση̋ κι ένα ποιµνιοστάσιο κατέκαψε πυρκαγιά στην ∆.Ε. Πιαλείων. Κινδύνεψε η ζωή παραθεριστή στον Ασπροπόταµο ύστερα από τσίµπηµα µέλισσα̋! Το σκουλήκι κατασπαράζει τι̋ (τοπικέ̋) βαµβακοκαλλιέργειε̋. Καρποφόρα χρονιά για το καλαµπόκι. Χείρα βοηθεία̋ από τον ∆ήµο Τρικκαίων ζήτησαν οι Τρικαλινοί περιπτεριούχοι. Υπογράφηκαν οι συµβάσει̋ µεταξύ ∆ήµου Τρικκαίων και Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. για την µεταφορά των µαθητών εν όψει τη̋ νέα̋ σχολική̋ χρονιά̋ 2012-2013 (8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Το εξωκκλήσιον τη̋ Αγία̋ Κυριακή̋, στο Περτούλι, κατεστράφη ολοσχερώ̋ από πυρκαγιά. Άγνωστο̋ αφήρεσε τµήµα τη̋ περίφραξη̋ του Νεκροταφείου στον Γαύρο! (Χάσια). Απλήρωτοι επί µήνε̋ οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατά 1/3 µειώθηκε η αµπελοκαλλιέργεια στη Θεσσαλία. Για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβη̋ πιάστηκε 51χρονο̋ Τρικαλινό̋. 52χρονο̋, έγκλειστο̋ στι̋ Φυλακέ̋ Τρικάλων, συνελήφθη για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών. Χειροπέδε̋ στον 29χρονο διαρρήκτη, ο οποίο̋ έκλεψε µικροποσά από µικροβιολογικό εργαστήριο και κοµµωτήριο στο κέντρο τη̋ Καλαµπάκα̋ (9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Το µπουρίνι που έπληξε την πόλη µα̋ ξερίζωσε αιωνόβιο δένδρο στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, στο Ριζαριό, το οποίο, τελικώ̋, έγινε… καθιστικό για του̋ επισκέπτε̋!!! 35χρονο̋ Τρικαλινό̋ συνελήφθη για κατοχή ηρωίνη̋. Έναρξη του τριηµέρου πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια τη̋ Κοινότητα̋ Μυροφύλλου (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Στο Ε.Σ.Π.Α., οριστικώ̋, ο µαγνητικό̋ τοµογράφο̋ του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων. Με απόφαση του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά ο Τρικαλινό̋ κ. Νίκο̋ Ράπτη̋ ορίστηκε Ειδικό̋ Γραµµατέα̋ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την παραίτησή τη̋ από το Τοπικό Συµβούλιο Κρανιά̋ Ασπροποτάµου ανακοίνωσε η κα. Χριστίνα Καλαµπαλίκη. Στο κτίριο του Γυµνασίου, παρά τι̋ αντιδράσει̋, θα φιλοξενούνται πλέον οι µαθητέ̋ του ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρχη̋ (11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Την πρόθεσή του̋ να διαπραγµατευθούν την ενδεχόµενη συνεκµετάλλευση του συνιδιόκτητου δάσου̋ µε του̋ φερόµενου̋ ω̋ ιδιοκτήτε̋ εκδήλωσαν οι κάτοικοι του Ελαφίου. Βρέθηκαν τα χρήµατα (150.000 ευρώ) για τι̋ πληρωµέ̋ των υπαλλήλων του ∆ήµου

Τρικκαίων. Σκύλο̋ εντοπίσθηκε νεκρό̋ στην κεντρική γέφυρα τη̋ ∆ιάβα̋. Τον είχαν δέσει κι αφήσει δίχω̋ νερό και τροφή!! (13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Χωρί̋ λεφτά για πετρέλαιο τα σχολεία! 45χρονο̋, ο οποίο̋ µια µέρα πριν έκλεψε Ι.Χ.Ε. στην Λάρισα, συνελήφθη να το οδηγεί στα Τρίκαλα! Στη φάκα 29χρονο̋ για κλοπέ̋ στην περιοχή των Τρικάλων (14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). 17 διατελέσαντε̋ Πρόεδροι τη̋ Κοινότητα̋ Πολυνερίου βραβεύθηκαν σε ειδική εκδήλω-

ση. Μια ιστορική αναδροµή σχεδόν 70 χρόνων. Φωτιά που ξεκίνησε από την ηλεκτρική κουζίνα έκαψε µονοκατοικία στο Καστράκι (15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Πέντε στρέµµατα δασική̋ και 25 στρέµµατα χορτολιβαδική̋ έκταση̋ “κατάπιαν” οι φλόγε̋ στην Κρήνη Τρικάλων. Τρελό Ι.Χ.Ε. “θέρισε” φωτιστικό, δένδρο και πινακίδα, ξηµερώµατα, στο κέντρο τη̋ Καλαµπάκα̋. 29χρονο̋ συνελήφθη στην πόλη µα̋ για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Με το βραβείο Πατραµάνη τιµήθηκε ο πιο καλό̋ µαθητή̋ του Αµπελοχωρίου, που ακούει στο όνοµα Τέτσιο̋ Γεώργιο̋ του Ευαγγέλου (16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων ανακοίνωσε του̋ τελικού̋ πίνακε̋ των 38 προσληφθέντων (οκταµηνίτε̋) στην καθαριότητα. Στην αναβάθµιση του Εργοστασίου Ξυλεία̋ Καλαµπάκα̋ στοχεύει η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ (17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Μειωµένο̋ κατά 50% σε σχέση µε πέρυσι ο τζίρο̋ των θερινών εκπτώσεων (18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Σβήνει από τον εκπαιδευτικό χάρτη το Τ.Ε.Ι. Ανακαίνιση̋ και Αποκατάσταση̋ Κτιρίων, µε έδρα τα Τρίκαλα. ∆ίκτυο αποχέτευση̋ στο Κηπάκι κατασκευάζεται ύστερα από απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστού (19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). 70 προσλήψει̋ ενάντια στη φτώχεια. Μέσω των “Γιατρών του Κόσµου” τα άτοµα θα απασχοληθούν σε δοµέ̋ του ∆ήµου Τρικκαίων. Οριστικό το λουκέτο στην ∆.Ο.Υ. Καλαµπάκα̋. Υπεγράφη δια χειρό̋ περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστού η σύµβαση για τον δρόµο ασφαλού̋ µετάβαση̋ προ̋ την

Ήπειρο και δη: Ανθούσα - Μπάρο̋ - όρια Ν. Τρικάλων – Ιωαννίνων. Και η περιοχή µα̋ στον κατάλογο µε τι̋ µἀµού συντάξει̋ του Ι.Κ.Α. Βανδαλισµοί στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµπάκα̋. Άγνωστοι έσπασαν δύο πόρτε̋ W.C. και τη θύρα τη̋ αίθουσα̋ πολλαπλών χρήσεων. Άρχισε η νέα κυνηγετική περίοδο̋ (20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Έξαλλοι κτηνοτρόφοι του Χαλικίου λόγω τη̋ βοσκή̋ κοπαδιών από το Μέτσοβο και το Ανήλιο Ιωαννίνων σε δικού̋ του̋ βοσκοτόπου̋. Πυρκαγιά που εξερράγη στο Γριζάνο προκάλεσε καταστροφέ̋ σε αγροτική περιοχή (21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Στάβλου̋ µε ζώα και 10.000 στρέµµατα αγροτοδασική̋ έκταση̋ αποτέφρωσε (σε… πρώτη φάση) µεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Καλαµπάκα (Ξηρόκαµπο̋ - Κερασιά - Ορθοβούνι). Από θαύµα σώθηκε ο Οικισµό̋ Ορθοβουνίου. Αναρτήθηκαν στο Εργατὁπαλληλικό Κέντρο Τρικάλων και το ∆ιαδίκτυο τα ονόµατα των 778 επιτυχόντων για τι̋ ισάριθµε̋ θέσει̋ του πεντάµηνου Προγράµµατο̋ Κοινωφελού̋ Εργασία̋. Έργα 860.000.000 ευρώ στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλία̋. Φράγµα Ληθαίου: Παραδίδεται το 2013, θα αρδεύσει 6.000 στρέµµατα. 28 προσλήψει̋ στα ΕΛ.ΤΑ. Θεσσαλία̋. Όπω̋ έδειξε έρευνα, η πλειονότητα των καταστηµαταρχών

θέλει την εβδοµαδιαία λἀκή αγορά των Τρικάλων. Έλλειµµα 90.000 ευρώ, για τον τρέχοντα µήνα, στον ∆ήµο Πύλη̋ εξαιτία̋ ελλιπού̋ κρατική̋ επιχορήγηση̋. Ιδιοκτήτε̋ Φ.∆.Χ.: Η πτώση του τζίρου “οδηγεί” στην εγκατάλειψη του επαγγέλµατο̋! (22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Υπό την απειλή όπλου και µαχαιριού δύο άγνωστοι εισέβαλαν στην οικία 71χρονη̋ στον Πύργο φεύγοντα̋ µε 5.000 ευρώ & κοσµήµατα. Χωρί̋ λούνα πάρκ (;) το Τρικαλινό παζάρι. «Εξωφρενικέ̋ οι απαιτήσει̋ τη̋ ιδιοκτήτρια̋, παρά την µείωση του ποσού που κάναµε…», δηλώνει ο αντιδήµαρχο̋ κ. Γεώργιο̋ Στουρνάρα̋. Τουλάχιστον 30 ανοίκιαστα καταστήµατα στου̋ δύο κεντρικού̋ εµπορικού̋ δρόµου̋ τη̋ Πύλη̋! Εορτάσθηκαν, όπω̋ κάθε χρόνο, τα «Ελευθέρια» Τρικάλων (23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Στα πράσα 49χρονο̋ Τρικαλινό̋ για απόπειρα διάρρηξη̋ ψητοπωλείου ιδιοκτησία̋ 51χρονου. Ι.Χ.Ε. έκανε φτερά από πυλωτή οικοδοµή̋ στην οδό Κορωνίδο̋, αριθµό̋ 4. Ο νεαρό̋ δράστη̋ συνελήφθη, ένα εικοσιτετράωρο αργότερα, στην Καλαµπάκα. Νέο εξοπλισµό προµηθεύονται τα Ειδικά Σχολεία του ∆ήµου Τρικκαίων, καθώ̋ εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστό η συµβασιοποίηση µέρου̋ του ενταγµένου στο Ε.Σ.Π.Α Θεσσαλία̋ έργου: «Προµήθεια Εξοπλισµού Σχολικών Μονάδων Ειδική̋ Αγωγή̋ και Εκπαίδευση̋ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για Α.Μ.Ε.Α.» (24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Τρελή πορεία Ι.Χ.Ε., στα Τρίκαλα. Χτύπησε δυο σταθµευµένα οχήµατα, έσπασε την τζαµαρία καταστήµατο̋ και… προσγειώθηκε ανάποδα στην είσοδο υπόγειου πάρκινγκ! Το περιστατικό συνέβη λίγα µέτρα από το υποκατάστηµα τη̋ Εθνική̋ Τράπεζα̋ στην πλατεία ∆ικαστηρίων, επί τη̋ οδού Σιδηρά̋ Μεραρχία̋ (25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ).


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή www.antarsya.gr Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το δεκαήµερο απεργιακών κινητοποιήσεων στην Αγροτική Τράπεζα και µπροστά στα νέα µέτωπα ξεπουλήµατο̋ δηµόσιου πλούτου Η κυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ εφαρµόζει µε µεγάλη ένταση την πολιτική κοινωνική̋ βαρβαρότητα̋. Η απάτη τη̋ επαναδιαπραγµάτευση̋ αποδείχθηκε όχι µόνο από την πλήρη εφαρµογή των µνηµονίων αλλά και από την προσπάθεια ιδιωτικοποίηση̋ των πάντων. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ανακοινώθηκε η παραχώρηση τη̋ υπό δηµόσιο έλεγχο Αγροτική̋ Τράπεζα̋ στην ιδιωτική τράπεζα Πειραιώ̋. Το επόµενο διάστηµα θέλουν να παραχωρήσουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο ότι µπορέσουν από τον δηµόσιο πλούτο και τι̋ δηµόσιε̋ επιχειρήσει̋. Η κυβέρνηση είχε πολύτιµη βοήθεια στο ξεπούληµα τη̋ Αγροτική̋ από τη φασιστική Χρυσή Αυγή. Μαζί µε Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ δεν ψήφισε στην αρµόδια επιτροπή να φτάσει το θέµα στη βουλή. Στήριξε δηλαδή την επιλογή να γίνει στα µουλωχτά το πέρασµα τη̋ ΑΤΕ στον Σάλλα, µαζί µε τη γη των αγροτών που έχουν δάνεια από αυτή, δείχνοντα̋ πια είναι τα µεγάλα αφεντικά τη̋. Οι ιδιωτικοποιήσει̋ πρέπει να ανατραπούν και να µπλοκαριστούν µε κάθε τρόπο. Υπάρχει ανάγκη συντονισµού όλων των εργαζοµένων στου̋ υπό ιδιωτικοποίηση χώρου̋ τώρα, συµβάλλοντα̋ σε ένα συνολικό παλλἀκό-πανεργατικό ξεσηκωµό για την ανατροπή τη̋ συγκυβέρνηση̋. Μπροστά στην επίθεση των ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα από τον δεκαήµερο απεργιακό αγώνα στην ΑΤΕ. α) Η συµµετοχή στην απεργία άρχισε να ανεβαίνει στι̋ αρχέ̋ τη̋ δεύτερη̋ εβδοµάδα̋ µετά το αρχικό µούδιασµα και την πραγµατοποίηση πανελλαδική̋ συνέλευση̋ και συλλαλητηρίου. Απεργιακέ̋ φρουρέ̋- συνελεύσει̋ καταστηµάτων και συσκέψει̋ φορέων οργανώθηκαν από τα κάτω, χωρί̋ κανένα προσανατολισµό ανοίγµατο̋ του αγώνα στην κοινωνία από το ∆.Σ του Συλλόγου Εργαζοµένων τη̋ ΑΤΕ όπου πλειοψηφούν ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ. β) Η πλειοψηφία του ∆.Σ του Συλλόγου ήταν εξαρχή̋ υπέρ τη̋ ιδιωτικοποίηση̋, ήξερε τι µεθοδεύονταν, προκήρυξε απεργία µετά την ανακοίνωση τη̋ παραχώρηση̋ τη̋ τράπεζα̋. Καλλιέργησε κλίµα αναµονή̋, ήττα̋ και διάλυση̋ των απεργιακών διαθέσεων. Απέφυγε από την αρχή τη λήψη αποφάσεων µέσω συνελεύσεων και συνέβαλλε στο κλίµα αποδοχή̋ των ατοµικών συµβάσεων µε την Τράπεζα Πειραιώ̋. γ) Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η Συσπείρωση̋, γνώριζε τι θα γίνει, δεν δέχτηκε συνέλευση στην αρχή του απεργιακού αγώνα και όταν ανέβαινε η απεργιακή συµµετοχή των εργαζοµένων και η προοπτική συντονισµού µε άλλου̋ κλάδου̋, πρότεινε µαζί µε ∆ΑΚΕ και µέλη του ∆.Σ από την ΠΑΣΚΕ να υπογράψουν οι εργαζόµενοι ατοµικέ̋ συµβάσει̋ µε την Πειραιώ̋! Η πρόταση του̋ απορρίφτηκε από τη συνέλευση. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΤΕ (µε µεγάλη εκλογική δύναµη) διευκόλυνε στην αποδυνάµωση του αγώνα, δίνοντα̋ την αίσθηση ότι δίνει εξετάσει̋ στο δρόµο προ̋ την κυβερνητική εξουσία. δ) Η παράταξη του ΚΚΕ, η ΕΣΑΚ, στήριξε την αρχική οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ µε ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ για 24ωρε̋ απεργίε̋ χωρί̋ συνέλευση, συνέβαλλε µαζί µε την «Αγωνιστική Πρωτοβουλία στην ΑΤΕ» (στην οποία συµµετέχουν µέλη τη̋ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α) να µην υπογραφούν άµεσα οι ατοµικέ̋ συµβάσει̋ και τελικά κλείνει την απεργία µε δική τη̋ πρόταση! Στην απόφαση κλεισίµατο̋ τη̋ απεργία̋ ρίχνει σωστά ευθύνε̋ στην πλειοψηφία του ∆Σ, καλεί του̋ εργαζόµενου̋ να... βγάλουν συµπεράσµατα και να ενισχύσουν το ΠΑΜΕ! Η ξεπουληµένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ΠΑΣΟΚ-Ν∆, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που θα δώσει γη και ύδωρ για την κυβερνητική εξουσία, αλλά και το ΠΑΜΕ που προτάσσει την ενίσχυσή του (αλλά τελικά συρρικνώνεται), δεν θέλουν και δεν µπορούν να συµβάλλουν σε νικηφόρου̋ αγώνε̋. Εργαζόµενε̋, -οι Πάρτε του̋ αγώνε̋ στα χέρια σα̋. Με συνελεύσει̋ κόντρα στι̋ λογικέ̋ ανάθεση̋ µε προοπτική την ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήµατο̋. Όλε̋ και όλοι στου̋ δρόµου̋! Άνεργοι, εργατικά πρωτοβάθµια σωµατεία, φτωχοµεσαίοι αγρότε̋, φοιτητικοί σύλλογοι, µαθητέ̋, επιτροπέ̋ αγώνα, λἀκέ̋ συνελεύσει̋, πρωτοβουλίε̋ για τα χαράτσια, συλλογικότητε̋ στι̋ γειτονιέ̋. Τώρα είναι η ώρα για µια ανατρεπτική κοινή δράση όλων των αγωνιζόµενων δυνάµεων µε µια ισχυρή αντικαπιταλιστική αριστερά! Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε άµεσο συντονισµό στο µαζικό κίνηµα ώστε να σταµατήσουµε το ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου µε συντονισµένη απεργία διαρκεία̋ στου̋ υπό ιδιωτικοποίηση χώρου̋ µέχρι την ανατροπή τη̋ συγκυβέρνηση̋. Καλεί σε σταθερή κοινή δράση για ένα ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: - Όχι στη χρεοκοπία που µα̋ οδηγούν! Άµεση παύση πληρωµών προ̋ του̋ πιστωτέ̋ και διαγραφή του χρέου̋! - Έξοδο̋ από το ευρώ – Ρήξη και αποδέσµευση από την ΕΕ! - Απαγόρευση των απολύσεων – Κάτω τα χέρια από τι̋ συµβάσει̋ - Αυξήσει̋ σε µισθού̋ και συντάξει̋! - Εθνικοποίηση µε εργατικό έλεγχο τραπεζών, ∆ΕΚΟ, επιχειρήσεων που κλείνουν! ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Γνωστοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΣ του Γεωργίου και τη̋ Φωτεινή̋ το γένο̋ Βεργίνη που γεννήθηκε στο Πευκόφυτο Μουζακίου και κατοικεί στο Μουζάκι και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΙΕΡΑ του Αστέριου και τη̋ Νικολέττα̋ το γένο̋ Καπέλλα που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάµο̋ του̋ θα γίνει στα Τρίκαλα. Τρίκαλα 27-08-2012

Νέε̋ αιτήσει̋ για το "Ενοριακό Παντοπωλείο" του Αγίου Κωνσταντίνου

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Κοµπόλια Μαρία Χ. Στρατηγού Σαράφη 18, Τηλ. 24310-23885 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 Κουλουρίδα̋ Στέφανο̋ Γαριβάλδη 16-Βύρωνο̋, Τηλ. 2431020290 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µα̋ σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο.

ΑΝ∆ΡΕΑ ΤΣΑΓΚΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΕΤΩΝ 78 Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 27/8/2012 και ώρα 12:00µ.εκ τη̋ οικία̋ µα̋ στον Ι.Ν Κοιµήσεω̋ Θεοτόκου Ελάτη̋ Τρικάλων. Παρακαλούµε του̋ συγγενεί̋ και φίλου̋ όπω̋ προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του. Τρίκαλα 27-08-2012 Η σύζυγο̋: Κωνσταντινιά Τα παιδιά: Μαρία & Γεώργιο̋ Γιδάρη̋ Ευάγγελο̋ Τσαγκαδόπουλο̋ Τα εγγόνια: Στέφανο̋, Μαρίνα, Κωνσταντινιά Τα αδέλφια Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενεί̋. Σηµ. αντί στεφάνων τα χρήµατα να δοθούν σε Φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Σηµ. Την τελετή επιµελείται το γραφείο τελετών ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

Τον προσφιλή µα̋ σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό

ΚΩΝ/ΝΟ ΚΡΙΚΚΗ Ετών 87

Με την βοήθεια του Θεού, ανακοινώνεται ότι από την 25η Αυγούστου άρχισε η υποβολή των αιτήσεων προ̋ το «Ενοριακό Παντοπωλείο» για το 3ο Τετράµηνο του 2012. Καλούνται οι έχοντε̋ ανάγκη αδελφοί µα̋, να υποβάλουν στον Ιερό Ναό τα κάτωθι δικαιολογητικά, ούτω̋ ώστε να εξεταστούν από την «Επιτροπή Ίδρυση̋ και Λειτουργία̋ του Ενοριακού Παντοπωλείου». Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή̋ των αιτήσεων ορίζεται η 31η Αυγούστου 2012. Με την Χάρη του Θεού και την δική σα̋ έµπρακτη αγάπη προ̋ του̋ φτωχού̋ αδελφού̋ µα̋, µπορέσαµε και απαλύναµε την δυστυχία πολλών συνανθρώπων µα̋… βοηθήστε µα̋ να συνεχίσουµε!!! ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Φωτοτυπία Αστυνοµική̋ Ταυτότητα̋ 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακή̋ Κατάσταση̋ 3. Φορολογική ∆ήλωση (Ε1) έτου̋ 2012 ή Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη υποχρεωτική̋ υποβολή̋ φορολογική̋ δηλώσεω̋ θεωρούµενη από τη ∆ΟΥ. 4. Φωτοτυπία δήλωση̋ ακίνητη̋ περιουσία̋ (Ε9) ΕΑΝ Η ∆ΙΑΜΟΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ ΟΙΚΗΜΑ 5. φωτοτυπία του Ενοικιαστηρίου 6. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το ποσό του ενοικίου ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 7. Απόφαση Υγειονοµική̋ Επιτροπή̋ ή άλλου δηµόσιου φορέα ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 8. Γνωµάτευση Πρωτοβάθµια̋ Επιτροπή̋ περί ποσοστού αναπηρία̋ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ. 9. Κάρτα Ανεργία̋ θεωρηµένη από τον ΟΑΕ∆ Γνωρίζουµε ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι αρκετά και ίσω̋ κουράσουν κάποιου̋, κρίνονται όµω̋ απαραίτηταγια την εγγραφή στο «Ενοριακό Παντοπωλείο», διότι µε τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η αδικία σε βάρο̋ συνανθρώπων µα̋ και θα βοηθηθούν οι έχοντε̋ πραγµατικά ανάγκη. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

31

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελµατικό̋ γύρο̋, 100άρη̋ ρεύµατο̋. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τέντα, καραβόπανο, διαστάσει̋ 7Χ3,5 µ. Πληρ.: 694 7786173. ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, φαστ-φουντ εν λειτουργία, σε κεντρικό σηµείο, πρόσφατα ανακαινισµένο, µε φουλ εξοπλισµό και σταθερή πελατεία. Τιµή ευκαιρία̋! Πληρ.: 698 6056563. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα στο 3ο χιλ. Τρικάλων – Παλαιοπύργου, µε αυλόγυρο 500 µέτρα, κατάλληλο για πολλέ̋ χρήσει̋. Πληροφορίε̋ στο τηλ. 6978 590 262

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ δυάρι (µία κρεβατοκάµαρα) στο Πάρκο Νέα̋ Αγχιάλου Βόλου, πολύ κοντά στην παραλία και µε µεγάλη βεράντα. Τιµή 55.000 ευρώ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6970 832 962 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία, 1ο̋ όροφο̋, στην Αγία Μονή. Πληροφ.: 2431072188, 697 6093773. ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισµό̋ ζαχαροπλαστείου σε άριστη κατάσταση. Πληρ.: 6978 424491. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη πέτρινη κατοικία στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων. Τιµή 25.000 ευρώ. Πληρ.: 6936 805947.

Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 27-08-2012 και ώρα 11 π.µ. εκ τη̋ οικία̋ µα̋, Φλέµινγκ και Θεµιστοκλέου̋, στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Τρικάλων. Παρακαλούµε του̋ συγγενεί̋ και φίλου̋ να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του. Τρίκαλα 27-08-2012 Η σύζυγο̋: Κρυσταλλία Τα τέκνα: Ελένη Κρίκκη, Βασίλειο̋ Ξύδια̋, Μαρία Κρίκκη Σταύρο̋ Καλογερέα̋ Τα εγγόνια: Λήδα, Στράτο̋, ∆ιονύση̋, Κων/νο̋ ,Ευαγγελία, Μαρίνα, Γεώργιο̋, Θεανώ, Κρυσταλλία Ο δισέγγονο̋ Γεώργιο̋-Ιάσονα̋ Τα αδέλφια: Χρήστο̋ και Λούλα Κρίκκη, Μαρία Κρίκκη, Νικηφόρο̋ και Ρένα Κρίκκη Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενεί̋ ΣΗΜ: Η ταφή θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο ΣΗΜ: Την τελετή επιµελείται το γραφείο Τελετών Χρήστου Παναγιώτου.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α Πωλείται διαµέρισµα 97τµ, υπερυψωµένου ισογείου, διαµπερέ̋, στο κέντρο, στα 40.000 ευρώ. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988. Πωλείται studio, 24τµ, 4ου ορόφου, στο κέντρο τη̋ Λάρισα̋, τιµή 15.000,00 ευρώ, συζητήσιµη. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988. Πωλείται οικόπεδο 466τµ, στο Νερἀδοχώρι, τιµή 80.000,00 ευρώ. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Προσκυνηµατικέ̋ εκδροµέ̋ στην Παναγία Σπηλιά. • Τετραήµερη εκδροµή στη Μυτιλήνη (Άγιο Ραφαήλ, Αγιάσο, Καλλονή, Ι.Μ. Λειµώνο̋, Πέτρα, κάστρο Μήθυµνα̋, Ταξιάρχη στο Μανταµάδο κ.ά.). • Απογευµατινή εκδροµή στην Ι.Μ. Τιµίου Προδρόµου στην Ανατολή Αγιά̋, για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού. Την Τρίτη 28 Αυγούστου. • ∆ιήµερη εκδροµή στην Τήνο - Άνδρο, στι̋ 8-9 Σεπτεµβρίου Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋ Καποδιστρίου 24 και στα τηλέφωνα 24310 30500, 39740, κιν. 6932222325


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ελληνο-Νορβηγικό γλέντι για τα… µάτια τη̋ Άννα̋-Ιωάννα̋!

Πρόεδρε, να είσαι πάντα καλά!

Είναι πλέον…έθιµο η φιλοξενία µα̋ κάθε παραµονή του ∆εκαπενταύγουστου στο πανηγύρι που γίνεται στο ∆ιάσελο. Προσκεκληµένοι από τον αγέραστο πρώην πρόεδρο του χωριού κ. Γιώργο Μανάφα ο οποίο̋ µα̋ τιµά µε την φιλία του εδώ και πολλέ̋ δεκαετίε̋, βρεθήκαµε και φέτο̋ στο ίδιο τραπέζι που επί χρόνια ο πρόεδρο̋ στρώνει για φίλου̋ και συγγενεί̋ τόσο από το χωριό όσο και από τα Τρίκαλα αλλά και πολλά γειτονικά χωριά. Πρόεδρε να είσαι πάντα καλά και εσύ και η φιλοξενία σου….

Μ

ια ξεχωριστή βάπτιση έγινε το περασµένο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αµπελακίων. Εκεί η νονά Κατερίνα Μανδαλιά χάρισε το όνοµα Άννα-Ιωάννα στην τρισχαριτωµένη και µόλι̋ 3 µηνών κόρη του ζεύγου̋ Γκέιρ Εντβάρντσεν( από τη Νορβηγία) και

∆.Κ.

∆ιανοµή κατ’ οίκον

CMYK

τη̋ Ζωή̋-Ιώβη̋ Κατσαµπέα, κόρη του Χρήστου και τη̋ Άννα̋ Κατσαµπέα. Μετά τη βάπτιση Έλληνε̋ και Νορβηγοί µετέβησαν στα Μανάβικα, στην γνωστή ταβέρνα «ΙΑΝΘΟΣ» όπου γεύτηκαν τι̋ νοστιµότατε̋ λιχουδιέ̋ που είχε ετοιµάσει η διεύθυνση του καταστήµατο̋ για την ξεχωριστή αυτή µέρα για την Άννα και του̋ γονεί̋ τη̋ αλλά και απόλαυσαν δηµοτική και λἀκή µουσική. Το νεαρό και ταιριαστό ζεύγο̋ Εντβάρντσεν ζει στην Νορβηγία αλλά επιθυµία και των δυο ήταν η βάπτιση τη̋ κορούλα̋ του̋ να γίνει στην Ελλάδα, την οποία υπεραγαπούν και οι δύο και ασφαλώ̋ πρόκειται να εµφυσήσουν τα ίδια αισθήµατα και στην µικρούλα Ιωάννα. Από εµά̋, που έχουµε πολύχρονη φιλία µε τον πανευτυχή….παππού Χρήστο, οι πιο θερµέ̋ ευχέ̋ για την Άννα-Ιωάννα! ∆.Κ.


ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ∆ΩΝ

Ανακοινώνονται (10 π.µ.) οι Βάσει̋ για ΑΕΙ-ΤΕΙ

Αγωνία τέλο̋ σήµερα για 110.000 υποψηφίου̋

Το αναλυτικό πρόγραµµα των τριήµερων εκδηλώσεων Σελ. 14

Σελ. 2

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ “ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΩΝ”

Τι έγινε στα Τρίκαλα τον Αύγουστο EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

Είχαµε και εµεί̋... Τραγάκηδε̋! Σελ. 2

ΑΘΛΗΤΙΚΑ Ο Τρικαλινό̋ Μηνά̋ στον ΑΟΤ

ΣΕΛ. 9-12 & 30

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 840 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310 76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail: dialogos@otenet.gr•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

Στάση πληρωµών σε 70 Ο.Τ.Α τον Σεπτέµβριο;

Η πτώχευση τη̋ Ελλάδα̋ άρχισε από του̋ ∆ήµου̋ Ο. ..αληθινό̋ διάλογο̋ στο τετ-α-τετ Μέρκελ-Σαµαρά - Γιατί το λέτε αυτό;...

- Αντώνη έχω την εντύπωση ότι µε σιχαίνεσαι και µου χαµογελά̋ επειδή είσαι υποχρεωµένο̋!...

 Μια καλή µετεγγραφή στην οµάδα των Τρικάλων SUPER LEAGUE

Tα αποτελέσµατα τη̋ 1η̋ αγωνιστική̋

Σήµερα το απόγευµα οι δήµαρχοι τη̋ Θεσσαλία̋ αποφασίζουν τη στάση του̋ απέναντι στο συνεχέ̋ “πετσόκοµµα” των πόρων τη̋ Τ.Α. από την κυβέρνηση Την Τετάρτη το προεδρείο τη̋ ΚΕ∆Ε θα συναντηθεί µε τον Αντώνη Σαµαρά και την Πέµπτη συγκαλείται έκτακτο Συνέδριο

- ∆ιότι τρει̋ φορέ̋ µε έχει̋ αποκαλέσει Ντόρα!...

Τραγική η κατάσταση σε όλου̋

του̋ ∆ήµου̋ Σελ. 5

ΥΠΟΘΕΣΗ “∆Ω∆ΩΝΗ”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΕΛ. 19-29

ΣΗΜ.: Η φωτό είναι αληθινή. Ο διάλογο̋ είναι από σκίτσο του ∆ηµήτρη Χαντζόπουλου στα “ΝΕΑ” του Σαββάτου και ποιό̋ ξέρει, ίσω̋ να έχει και µια δόση αλήθεια̋!

Αφοί Σαράντη: Να δοθεί σ’εµά̋ ή στου̋ τοπικού̋ φορεί̋ Σελ. 7

Για σωστή ψυχαγωγία!

Στην Νέα Πύλη / Τηλ. 6973 789 416 CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Θυελλώδη̋ συνεδρίαση Από 1η Σεπτεµβρίου κόβουν την πίστωση οι φαρµακοποιοί στου̋ ασφαλισµένου̋ του ΕΟΠΥΥ

Αναστολή τη̋ επί πιστώσει χορήγηση̋ φαρµάκων στου̋ ασφαλισµένου̋ του Εθνικού Οργανισµού Παροχή̋ Υπηρεσιών Υγεία̋ (ΕΟΠΥΥ) από την 1η Σεπτεµβρίου αποφάσισε το απόγευµα του Σαββάτου, σε µια θυελλώδη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). Η εφαρµογή αυτή̋ τη̋ απόφαση̋ σηµαίνει ότι οι ασφαλισµένοι, για άλλη µια φορά, θα κληθούν να πληρώσουν από την τσέπη του̋ τα φάρµακά. Οι εκπρόσωποι των φαρµακευτικών συλλόγων δεν πείσθηκαν από τι̋ δεσµεύσει̋ του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Γεράσιµου Βουδούρη ότι θα συνεχισθεί η ροή χρηµάτων προ̋ του̋ λογαριασµού̋ του̋, ώστε έω̋ την ερχόµενη Πέµπτη να έχουν αποπληρωθεί οι συνταγέ̋ που εκτελέσθηκαν το Μάιο. Οι φαρµακοποιοί διεκδικούν: • Τακτοποίηση όλων των εξωσυµβατικών οφειλών του ΕΟΠΥΥ που φθάνουν πλέον τι̋ 85 µέρε̋. • Άµεση νοµοθετική ρύθµιση του συµψηφισµού των υφισταµένων οφειλών, καθώ̋ και των όρων που αφορούν την υπαγωγή των φαρµακείων στον «Τειρεσία». • Άµεση χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ στο 0,6% του ΑΕΠ και την άµεση απόδοση των εισφορών των ασφαλιστικών ταµείων προ̋ τον ΕΟΠΥΥ. • Εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου για τραπεζικό δανεισµό των φαρµακείων και βελτίωση τη̋ ρευστότητα̋ του̋.

Έχουµε και στα Τρίκαλα…Τραγάκηδε̋! Πολύδωρα̋, Τραγάκη̋, Πετσάλνικο̋, Σιούφα̋….Γνωστοί και µη εξαιρεταίοι εθνοπατέρε̋ όλοι του̋, που βρέθηκαν στο στόχαστρο των ΜΜΕ (όχι όλων βέβαια) και στο «στόµα» τη̋ κοινωνία̋, αφού «αποκαλύφθηκε» πω̋ διόρισαν (νόµιµα µεν, µε νόµου̋ των ίδιων, όχι όµω̋ και ηθικά) συγγενεί̋ του̋ κάθε βαθµού στη Βουλή και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Ήταν άραγε κάτι που προκάλεσε έκπληξη σε οποιονδήποτε αυτή η..αποκάλυψη; Ή µήπω̋ είναι µόνο αυτοί, που βρέθηκαν στη «σέντρα», όσοι εκµεταλεύτηκαν τη θέση του̋ για να βολέψουν τα παιδιά του̋ και του̋ συγγενεί̋ του̋; Ασφαλώ̋ και ΟΧΙ. Όλοι µα̋ γνωρίζουµε και σε τοπικό επίπεδο πω̋ έχουν βολευτεί σε διάφορα υπουργεία ή στην Βουλή ξαδέλφια, ανήψια, γαµπροί, πολιτικοί φίλοι υπουργών και υφυπουργών. Ελάχιστοι όµω̋ ασχοληθήκαµε µε αυτό το φαινόµενο τόσο ω̋ ΜΜΕ όσο και ω̋ κοινωνία, θεωρώντα̋ το ίσω̋ ω̋ δευτερεύον πρόβληµα. Βέβαια µια µερίδα εκπροσώπων των τοπικών δηµοσιογράφων είχαν και έναν επιπλέον λόγο για να µην πολυα-

σχοληθούν µε τέτοια «δευτερεύοντα θέµατα» αφού κάποιε̋ θεσούλε̋ βρέθηκαν και για αυτού̋, από το ΑΠΕ γειτονικών νόµων µέχρι και την µηδέποτε λειτουργήσασα ψηφιακή τηλεόραση! Όµορφο̋ ο κόσµο̋ µα̋ ή όπω̋ είπε και ο Πάγκαλο̋ «Όλοι µαζί τα φάγαµε» και έτσι φθάσαµε ω̋ εδώ….. «δ»

Συνεδριάσει̋ των οργάνων

Σε περίοδο έντονη̋ κοµµατική̋ δραστηριότητα̋ εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ Εβδοµάδα έντονη̋ κοµµατική̋ δραστηριότητα̋, αρχή̋ γενοµένη̋ από σήµερα ∆ευτέρα, ξεκινά για το ΠΑΣΟΚ, µε τι̋ συνεδριάσει̋ των κοµµατικών οργάνων να βρίσκονται στο προσκήνιο. Συγκεκριµένα, σήµερα συνεδριάζει η Οργανωτική Γραµµατεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα πραγµατοποιηθεί και σύσκεψη των υπεύθυνων για την Περιφερειακή Ανασύσταση. Το πρωί τη̋ Τρίτη̋ συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατο̋, τη δε εποµένη, Τετάρτη 29 Αυγούστου, συνεδριάζει η Πολιτική Γραµµατεία. Με

αφορµή τη ∆ιακήρυξη τη̋ 3η̋ του Σεπτέµβρη, το ΠΑΣΟΚ θα πραγµατοποιήσει τη ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου εκδήλωση στο αίθριο του Νέου Μουσείου Μπενάκη. Το πρωί τη̋ Κυριακή̋ 9 Σεπτεµβρίου, ο πρόεδρο̋ του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφτεί τη ∆ΕΘ και θα ακολουθήσει εκδήλωση στον χώρο τη̋ ∆ΕΘ αφιερωµένη στη νέα γενιά που βιώνει την κρίση. Μια µέρα πριν την επίσκεψη του Ευ.Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη για τη ∆ΕΘ, έχουν προγραµµατιστεί εκδηλώσει̋ στι̋ πρωτεύουσε̋ των Περιφερειών τη̋ χώρα̋ για την επέτειο τη̋ 3η̋ του Σεπτέµβρη.

Αγωνία τέλο̋ για χιλιάδε̋ υποψηφίου̋ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το ωράριο λειτουργία̋ των εµπορικών καταστηµάτων Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το πενθήµερο από τα καταστήµατα των Τρικάλων. Το προτεινόµενο θερινό ωράριο θα επανέλθει σε ισχύ από τη ∆ευτέρα 27 Αυγούστου 2012 και έχει ω̋ εξή̋: ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 ΑΡΓΙΑ

& & &

18:00 – 21:00 ΚΛΕΙΣΤΑ 18:00 – 21:00 ΚΛΕΙΣΤΑ 18:00 – 21:00 ΚΛΕΙΣΤΑ

Ο Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Τρικάλων συγχαίρει τα µέλη του για την τήρηση του φετινού πενθηµέρου και θέλει να ευχαριστήσει το Τρικαλινό κοινό για την εµπιστοσύνη που έδειξε στα καταστήµατα των Τρικάλων. Παράλληλα επισηµαίνετε ότι διανύουµε την τελευταία εβδοµάδα των θερινών εκπτώσεων. Οι τιµέ̋ στα καταστήµατα τη̋ πόλη̋ είναι οι χαµηλότερε̋ από ποτέ και αποτελούν µεγάλη ευκαιρία για του̋ συµπολίτε̋ µα̋. Εκ του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων

Μεγάλε̋ ανατροπέ̋ στο σκηνικό τη̋ τριτοβάθµια̋ εκπαίδευση̋ θα φέρει η ανακοίνωση, σήµερα, των βάσεων εισαγωγή̋ για του̋ περίπου 110.000 φετινού̋ υποψηφίου̋, που διεκδικούν τι̋ 76.094 θέσει̋ σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Η οικονοµική κρίση και το υψηλό κόστο̋ τη̋ φοιτητική̋ µετανάστευση̋, έχουν επηρεάσει έντονα τι̋ επιλογέ̋ των υποψηφίων, οι οποίοι πλέον επιθυµούν να σπουδάσουν σε σχολή... κοντά στο σπίτι του̋. Αποτέλεσµα είναι να διευρυνθεί το βαθµολογικό χάσµα µεταξύ των σχολών των κεντρικών και των περιφερειακών ΑΕΙ. Συγκεκριµένα, όπω̋ ανέφερε στέλεχο̋ του υπουργείου Παιδεία̋, οι σχολέ̋ διακρίνονται σε περιζήτητε̋ ή µη όχι µόνο λόγω του αντικειµένου του̋ (π.χ. Ιατρική, Νοµική κ.λπ.) αλλά και -φέτο̋ περισσότερο από ποτέ- λόγω τη̋ έδρα̋ του̋ (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα). Αυτό, διότι πολλοί υποψήφιοι δεν εξάντλησαν τον ανώτατο αριθµό σχολών (έω̋ 322) που µπορούσαν να δηλώσουν στο µηχανογραφικό δελτίο αλλά προτίµησαν µόνο σχολέ̋ «εντό̋ έδρα̋», ακόµη κι αν το αντικείµενο του̋ δεν ήταν τη̋ πρώτη̋ προτίµησή̋ του̋. Έτσι, σύµφωνα µε τον ίδιο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εκπλήξει̋ και να δούµε βάσει̋ σχολών κεντρικών ΑΕΙ για τι̋ οποίε̋, ενώ η αρχική εκτίµηση -λόγω των επιδόσεων των υποψηφίων- ήταν πτωτική, τελικά το πρόσηµο να γίνει θετικό λόγω του διαγκωνισµού των λιγοστών αρίστων για τι̋ περιζήτητε̋ θέσει̋. Επίση̋, θα υπάρξουν περιπτώσει̋ περιφερειακών σχολών (π.χ. στη Ροδόπη) των οποίων η βάση θα πιε-

στεί ανοδικά επειδή υποψήφιοι τη̋ περιοχή̋ θα «θυσιάσουν» το όνειρο να σπουδάσουν σε σχολή τη̋ αρεσκεία̋ του̋ µε έδρα σε άλλη περιφερειακή πόλη (π.χ. στα Ιωάννινα). Ταυτόχρονα, όπω̋ πρόσθεσε το ίδιο στέλεχο̋, ιδιαίτερο φαινόµενο, το οποίο καταγράφηκε έντονα στα µηχανογραφικά δελτία, είναι η αποστροφή των υποψηφίων όσον αφορά σχολέ̋ που έχουν κύρια επαγγελµατική διέξοδο στον δηµόσιο τοµέα. «Για παράδειγµα, την προηγούµενη εξαετία η ζήτηση για τα παιδαγωγικά τµήµατα ήταν πολύ µεγάλη. Και αυτό, διότι υπήρξαν χρονιέ̋ που οι διορισµοί δασκάλων και νηπιαγωγών στη δηµόσια εκπαίδευση ξεπέρασαν και τι̋ 5.000. Φέτο̋ είναι µόλι̋ 40», παρατήρησε ο ίδιο̋. Στον αντίποδα, δεν θα αποφευχθούν φαινόµενα εισαγωγή̋ υποψηφίων µε µέσο όρο 3 και 4 σε ΤΕΙ τη̋ περιφέρεια̋ µε αντικείµενο σπουδών χαµηλή̋ ζήτηση̋.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 76566 & 24310-33263 FAX: 24310 - 76866 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ

Ικέτη̋ στο Βερολίνο Με προσβλητικά δηµοσιεύµατα υποδέχθηκε ο γερµανικό̋ τύπο̋ τον Αντ. Σαµαρά, ο οποίο̋ δεν ζήτησε τίποτα από την Μέρκελ και έδωσε την εντύπωση ότι την επισκέφτηκε για προσωπικού̋ πολιτικού̋ λόγου̋ ΒΑΡΥΤΑΤΑ προσβλητική απέναντι στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά ήταν και πάλι η χυδαία γερµανική δεξιά εφηµερίδα «Μπιλντ» την Παρασκευή, την ηµέρα δηλαδή τη̋ επίσκεψη̋ του στο Βερολίνο για να συναντηθεί µε την Γερµανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ. ∆ηµοσίευσε ένα υποτιθέµενο κείµενο µε τίτλο «Εγγύηση - ∆ήλωση», γραµµένο στα γερµανικά µε αρχαιοελληνικού τύπου γράµµατα και περικλεισµένο από µαιάνδρου̋. Στο φανταστικό αυτό έγγραφο ο Αντώνη̋ Σαµαρά̋ «εγΤου Γιώργου γυάται προσωπικά» µεταξύ άλ∆ελαστίκ λων ότι η Ελλάδα για να πληρώ(Από το χθεσινό “ΕΘΝΟΣ”) σει τα χρέη τη̋ «θα κάνει όλα τα απαραίτητα βήµατα, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ πώληση̋ ακατοίκητων νησιών εν ανάγκη»!!! Ο απόλυτο̋ προσωπικό̋ και εθνικό̋ διασυρµό̋. Στο «απόσπασµα» έστησε τον Ελληνα πρωθυπουργό το πρωί τη̋ ίδια̋ ηµέρα̋ και ο κοινοβουλευτικό̋ εκπρόσωπο̋ των Χριστιανοδηµοκρατών, του κόµµατο̋ τη̋ Μέρκελ. Ο Φόλκερ Κάουντερ βγήκε στο πρωινό µαγκαζίνο τη̋ ZDF, του µεγαλύτερου γερµανικού τηλεοπτικού καναλιού, και είπε ορθά κοφτά: Έξοδο̋ τη̋ Ελλάδα̋ από το κοινό νόµισµα «δεν θα συνιστούσε κανένα πρόβληµα για το ευρώ»! Τελεία και παύλα. Απαξιωτικά ή περιφρονητικά παρουσίασαν τα αποτελέσµατα τη̋ συνάντηση̋ Μέρκελ - Σαµαρά οι περισσότερε̋ γερµανικέ̋ εφηµερίδε̋. «∆άγκωσε γρανίτη (!) ο Σαµαρά̋ µε τη Μέρκελ», έπεσε δηλαδή σε βράχο που λέµε εµεί̋, ήταν ο τίτλο̋ τη̋ ηλεκτρονική̋ έκδοση̋ τη̋ «Χάντελσµπλατ», τη̋ µεγαλύτερη̋ ηµερήσια̋ οικονοµική̋ εφηµερίδα̋ τη̋ Γερµανία̋, αµέσω̋ µετά τη συνάντηση. «Η πικρή λιτανεία του Σαµαρά στο Βερολίνο - Για να σώσει τη χώρα του κάνει πολλά: κολακεύει, ορκίζεται και υπόσχεται» ανέφεραν άλλοι τίτλοι τη̋. «Η Μέρκελ απαιτεί: Η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει τι̋ υποσχέσει̋ τη̋» τιτλοφορούσε το δικό τη̋ ρεπορτάζ η δεξιά «Φράνκφουρτερ Αλγκεµάινε». Η κεντροαριστερή «Ζίντὀτσε Τσάιτουνγκ» του Μονάχου είχε σχεδόν ταυτόσηµο τίτλο: «Η Μέρκελ απαιτεί από την Ελλάδα την τήρηση των υποσχέσεων». Για τα µέτρα τη̋ «Μπιλντ», τη̋ απείρω̋ µεγαλύτερη̋ σε κυκλοφορία εφηµερίδα̋ τη̋ Γερµανία̋, µπορεί να πει κανεί̋ ότι ο τίτλο̋ τη̋ ήταν θετικό̋: «"Η Ελλάδα πρέπει να παραµείνει µέρο̋ τη̋ Ευρωζώνη̋" αλλά η καγκελάριο̋ απαιτεί κτηνώδη λιτότητα». «Καµία ελπίδα για την Ελλάδα» είναι ο τίτλο̋ άλλου δηµοσιεύµατο̋ τη̋ «Ζίντὀτσε Τσάιτουνγκ», ο οποίο̋ απορρέει από τη συζήτηση τη̋ εφηµερίδα̋ µε έναν κορυφαίο Γερµανό οικονοµολόγο, θεωρητικό θεµάτων χρήµατο̋, ονόµατι Μάνφρετ Νόιµαν. «∆εν υπάρχει πλέον καµία ελπίδα για την Ελλάδα» απεφάνθη αυτό̋. «Όλε̋ οι άλλε̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωζώνη̋ µπορούν να τα καταφέρουν να λύσουν τα προβλήµατα του̋» πρόσθεσε. ∆εν είναι βέβαια τυχαίο το γεγονό̋ ότι η κεντροαριστερή εφηµερίδα επέλεξε την ηµέρα τη̋ επίσκεψη̋ Σαµαρά για να δηµοσιεύσει τη δήλωση του Νόιµαν. ∆εν ζήτησε τίποτα ουσιαστικά ο Αντώνη̋ Σαµαρά̋ από την Ανγκελα Μέρκελ. ∆εν τόλµησε να θέσει επί τάπητο̋ ούτε καν το τελείω̋ δευτερεύον ζήτηµα τη̋ επιµήκυνση̋ του προγράµµατο̋ εξοντωτική̋ λιτότητα̋, το οποίο άφησε για αργότερα. Κανένα θέµα δεν έθεσε προ̋ επαναδιαπραγµάτευση. Αφησε την εντύπωση ότι πήγε στο Βερολίνο για προσωπικού̋ πολιτικού̋ λόγου̋. Να γνωριστεί δηλαδή εκ του σύνεγγυ̋ µε τη Μέρκελ και να την πείσει ότι ο ίδιο̋ συµφωνεί απολύτω̋ µε όλου̋ του̋ στόχου̋ του Μνηµονίου, ότι θα κάνει τα πάντα για να το εφαρµόσει και ότι η αντιµνηµονιακή στάση του ήταν ένα σφάλµα του παρελθόντο̋ που πέρασε ανεπιστρεπτί. ∆εν έδωσε τίποτα η Ανγκελα Μέρκελ. Αρκέστηκε µόνο να δηλώσει: «Θα επιθυµούσα να παραµείνει η Ελλάδα µέλο̋ τη̋ Ευρωζώνη̋». «Τώρα τα λόγια πρέπει να τα ακολουθήσουν πράξει̋» για να γίνει αυτό, πρόσθεσε. Ολο και πιο εχθρική απέναντι στην παραµονή τη̋ Ελλάδα̋ στο ευρώ γίνεται µέσα στο κλίµα αυτό η γερµανική κοινή γνώµη. Το 61% των ερωτηθέντων Γερµανών σε δηµοσκόπηση για το ZDF επιθυµεί την αποβολή τη̋ Ελλάδα̋ από το ευρώ και µόνο το 31% τάσσεται υπέρ τη̋ παραµονή̋ τη̋ στην Ευρωζώνη.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Ι∆ΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ Το έγκληµα κατά τη̋ κοινωνία̋ που ξεκίνησε σαν σχέδιο σωτηρία̋ εδώ και τρία χρόνια έχει πλεον ξεδιπλωθεί και αναλυθεί σε όλη την έκταση και όλε̋ του τι̋ λεπτοµέρειε̋. Το σχέδιο γνωστό. Μαζική εξαθλίωση τη̋ κοινωνία̋ και παράλληλη εκποίηση του δηµόσιου πλούτου τη̋ χώρα̋!! Οι «Στρατηγοί» ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ δεν αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο ελπίδα̋! Οι κυβερνώντε̋, υποτακτικοί και υπηρέτε̋ του µεγαλὀδεατισµού τη̋ Γερµανία̋ και των εδώ απεσταλµένων δεν µασάνε τα λόγια. Παραληρούν σε κάθε επαφή µε του̋ Ευρωπαίου̋ ηγεµόνε̋. Σύγχρονοι δοσίλογοι ή φοβισµένοι ηγετίσκοι, λίγη σηµασία έχει πλέον. Η Υποταγή του̋ είναι πλήρη̋!! «Θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα κατά γράµµα» ...«είµαστε αποφασισµένοι να φτάΓράφει ο ∆ηµήτρη̋ σουµε ω̋ το τέλο̋». Καπέλλα̋ Γη και ύδωρ στου̋ αποικιο(υπ. βουλ. ΣΥΡΙΖΑ) κράτε̋, τα πάντα! Εντολή και διαταγή! Άµεση φτωχοποίηση τη̋ κοινωνία̋, διάλυση των κοινωνικών δοµών, εξαφάνιση του κράτου̋!! Πώληση (χάρισµα) δηµόσια̋ περιουσία̋, πλουτοπαραγωγικών πηγών ακόµη και .. νησιών!!.. Φέρονται απροκάλυπτα σαν πληρωµένοι ψυχροί εκτελεστέ̋, µε συµβόλαιο θανάτου! ... Το συµβόλαιο του θανάτου µια̋ ολόκληρη̋ κοινωνία̋, µια̋ ολόκληρη̋ χώρα̋! Πρώτα θύµατα αυτού του πρωτοφανού̋ νεοφιλελεύθερου πογκρόµ οι κοινωνικά αδύναµοι, οι µετανάστε̋, µετά η «µεσαία τάξη», στη συνεχεία ..ολόκληρη η κοινωνία! Και οι ζωέ̋ των συνανθρώπων µα̋; Οι ψυχέ̋; βγαίνουν και αυτέ̋ στο σφυρί; Θυσία και αυτέ̋; Προφανώ̋ στο δικό του̋ χρηµατιστήριο αξιών και στη δική του̋ «ιδεολογική οπτική» δεν έχουν καµία αξία! Αυτέ̋ θα χάνονται καθηµερινά σαν παράπλευρε̋ απώλειε̋ ενό̋ ακήρυχτου πολέµου. Θα χάνονται καθηµερινά κάτω από τα δυσβάστακτα οικονοµικά βάρη µια̋ βίαιη̋ ανατροπή̋ τη̋ ζωή̋ του̋! Θα χάνονται καθηµερινά κάτω από την νεοφιλελεύθερη µπότα, δηµιουργώντα̋ ένα ατελείωτο θανατηφορο κατάλογο!! Και µει̋;..... Τι κάνουµε Εµεί̋; Εµεί̋.. Παρακολουθούµε σχεδόν µοιρολατρικά το τέλο̋ που έρχεται έχοντα̋ µια ανήθικη και συνάµα χυδαία καρτερικότητα !! Παρακολουθούµε το έγκληµα να συντελείται ελπίζοντα̋ πω̋ θα µα̋ λυπηθούν, ή κάποιο̋ από-µηχανή̋ Θεό̋ στο τέλο̋ θα µα̋ σώσει και µένουµε κει, σαν διάσπαρτα µυρµήγκια που αγριοκοιτάζουν τον ελέφαντα καθώ̋ έρχεται καταπάνω του̋.. Οργιζόµαστε αλλά από µέσα µα̋ και πνίγουµε τη φωνή µα̋ και περιµένουµε …τι άραγε; Παρακολουθούµε τι̋ µέρε̋, κυλούν βασανιστικά και υποτακτικά .. Σιγοψιθυρίζουµε …δεν µπορεί, κάτι θα γίνει, θα αλλάξει η κατάσταση… κάποιοι θα αντιδράσουν, κάποιοι θα βγουν στου̋ δρόµου̋... Κάποιοι, πάντα κάποιοι .. «κάποιοι ...άλλοι»! Και περιµένουµε... Σαν Ιδανικοί αυτόχειρε̋!!.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Είµαστε στο 12 και 5 ήδη.Οικονοµικά,κοινωνικά,πολιτικά δικαιώµατά µα̋ έχουν λεηλατηθεί. Οι ζωέ̋ µα̋ καταστρέφονται. Τα παιδιά µα̋ δεν έχουν µέλλον. Καταδικάζουν την µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού στην ανεργία,την φτώχεια,την εξαθλίωση,την πείνα και µετατρέπουν την Ελλάδα σε προτεκτοράτο. ∆ολοφονούν την Ελλάδα και του̋ Έλληνε̋ για να πλουτίζουν οι ντόπιοι και ξένοι κεφαλαιοκράτε̋ και οι τοκογλύφοι. ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΝΙΞΕΙ! ΕΙΜΑΣΤΕ Η ∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ! ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ Ή ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΙ ∆ΟΥΛΟΙ! Σωµατεία, ενώσει̋, σύλλογοι, φορεί̋ και κινήσει̋ εργατών, επαγγελµατιών, εµπόρων, αυτοκινητιστών, εκπαιδευτικών, αγροτών, κτηνοτρόφων, επιστηµόνων, βιοτεχνών, συνταξιούχων, δηµοτικών και δηµοσίων υπαλλήλων, αυτοαπασχολούµενων, άνεργων, πολιτών και νεολαία̋ ενώνουµε τον πόνο µα̋ και τι̋ δυνάµει̋ µα̋ και συµµετέχουµε µαζικά στην µεγάλη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 8 µ.µ. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Το ατοµικό κλάµα και η απογοήτευση,η σιωπή και η αδράνεια τέλο̋! Τα πριονισµένα µαχαίρια τη̋ τρόικα̋ εσωτερικού και τη̋ τρόικα̋ εξωτερικού έφτασαν ήδη στο κόκκαλο και το κόβουν. -ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΠΟΤΕ; -ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ,ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ; Μπορούµε να σώσουµε τι̋ ζωέ̋ µα̋ και την αξιοπρέπειά µα̋ και να χτίσουµε µια πατρίδα µε κυρίαρχο τον ίδιο τον λαό τη̋. Μια Ελλάδα λεύτερη, κυρίαρχη, δηµοκρατική, εθνικά ανεξάρτητη, παραγωγική, µε κοινωνική δικαιοσύνη και οικολογική ισορροπία, µε πολίτε̋ ενεργού̋ που θα ζουν σε µια χώρα αξιοπρέπεια̋ και πολιτιστική̋ άνθηση̋. Τη̋ Παντρικαλινή̋ συγκέντρωση̋ θα προηγηθεί ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ από όλου̋ του̋ φορεί̋ την ΤΕΤΑΡΤΗ 29/8 στι̋ 12 µ.µ. στο ξενοδοχείο Αχίλλειον. ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

l

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

l

ΕΠΙΘΕΤΑ

l

ΡΗΜΑΤΑ

l

ΜΕΤΟΧΕΣ

l

ΦΡΑΣΕΙΣ

l

l

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

l

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο ΚΗΡΗΘΡΕΣ


4

ΤΟΠΙΚΑ ΑΠ ΟΨ ΕΙ Σ

Αύγουστε καλέ µου µήνα Αύγουστε καλέ µου µήνα νάσουν δυο φορέ̋ το χρόνο, λέει η λἀκή παροιµία. Μόνο που στην σύγχρονη Ελλάδα ο Αύγουστο̋ τείνει να γίνει συνώνυµο̋ τη̋ συµφορά̋. Αυτό το µήνα έχει διαλέξει η τρικοµµατική κυβέρνηση να "κλείσει" µερικά µέτρα από τα πιο άγρια τη̋ µνηµονιακή̋ εποχή̋ (περικοπέ̋ συντάξεων, απολύσει̋ δια τη̋ µεθόδου τη̋ εφεδρεία̋ κ.λπ.). Αυτό το µήνα έγινε στην Αγγλία, η µεγάλη ληστεία του τρένου, ενώ στην Ελλάδα έγινε η µεγάλη ληστεία τη̋ Αγροτική̋ Τράπεζα̋. Αφού µεθοδευµένα φρόντισαν πρώτα να την απαξιώσουν Γράφει ο ούτω̋ ώστε να µην παίζει το Γιάννη̋ Σίµο̋ ρόλο για τον οποίο Μέλο̋ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δηµιουργήθηκε, τη̋ βοήθεια̋ δηλαδή στον αγροτικό κόσµο και στου̋ αγροτικού̋ συνεταιρισµού̋, οι οποίοι θα µπορούσαν µε σωστή λειτουργία να αποτελούν αποκούµπι του αγροτικού κόσµου. Και αντί να χρησιµοποιηθεί ο αγροτικό̋ τοµέα̋ µοχλό̋ ανάπτυξη̋ τη̋ οικονοµία̋ παράλληλα µε την κτηνοτροφία και να έχουµε σαν χώρα επάρκεια στα βασικά είδη διατροφή̋ (κρέα̋, γάλα, τυρί και αγροτικών πρὀόντων) φτάσαµε στο έσχατο σηµείο να εισάγουµε τα περισσότερα πρὀόντα. Ταυτόχρονα είδαµε να επιβάλλεται πρόστιµο για την εκρίζωση των αµπέλων (1.200 ευρώ τον πρώτο χρόνο 1.400 ευρώ το δεύτερο το στρέµµα, όποιο̋ δεν ξεριζώσει µόνο̋ του τα αµπέλια). Αλήθεια για ποια ανάπτυξη µιλάνε αυτοί οι κύριοι των µνηµονίων που έχουν κάνει καραµέλα την ανάπτυξη; Είχε δηµιουργηθεί τεράστιο θέµα για την απελευθέρωση των ταξί λε̋ και αποτελούσε το Α και το Ω του προβλήµατο̋ τη̋ χώρα̋. Και ερωτώ το αγροτικό επάγγελµα γιατί δεν απελευθερώνεται γιατί κατά γενική οµολογία αποτελεί το πιο επτασφράγιστο επάγγελµα. Αύγουστο µήνα πληροφορηθήκαµε ότι ο Τσίπρα̋ είναι ένα̋ από του̋ πιο επικίνδυνου̋ πολιτικού̋ στον κόσµο. Εµεί̋ στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούµε τίτλο τιµή̋ να τον φοβούνται αυτοί που καταδίκασαν την χώρα στην εξαθλίωση, που τον φοβάται το σύστηµα τη̋ κλεπτοκρατία̋, το σύστηµα τη̋ µίζα̋ και τη̋ αρπαχτή̋. Οι µεγαλοκαναλάρχε̋ µεγαλοκατασκευαστέ̋ που κάθε έργο κόστιζε και κοστίζει δέκα φορέ̋ πάνω από την αξία του. Όλοι αυτοί που θέλουν τον ελληνικό λαό µε µισθού̋ και συντάξει̋ Βουλγαρία̋ και τιµέ̋ των αγαθών προ̋ το ζην Βρυξελλών. Γι' αυτό άλλωστε είχαν επιδοθεί µε τόση σπουδή πριν τη̋ εκλογή̋ τη̋ 17η̋ Ιούνη στην τροµοκράτηση του λαού ότι αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γινόταν η συντέλεια του κόσµου. "Νέοι συναµεταξύ του̋ στεριώνουνε την τάξη του̋" µην χάσουν τα κεκτηµένα του̋. ∆υστυχώ̋ για τον ελληνικό λαό, που υπέκυψε στον εκφοβισµό, τα κατάφεραν. Όµω̋ επειδή θα συνεχίσουν την ίδια τακτική ξεπουλήµατο̋ τη̋ δηµόσια̋ περιουσία̋ αντί πινακίου φακή̋, και καταδίκη̋ του λαού µα̋ στη µιζέρια, την πείνα, την κατάθλιψη, στι̋ αυτοκτονίε̋ κα την εξαθλίωση καθώ̋ και τη χώρα στη χρεοκοπία πιστεύω ακράδαντα, ότι τα ψωµιά του̋ είναι λίγα και έρχεται η ώρα που θα λογοδοτήσουν για το διαρκέ̋ έγκληµα σε βάρο̋ του λαού και του τόπου.

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ισχυρέ̋ δυνάµει̋ επιχειρούσαν και χθε̋ στην πληγείσα περιοχή

Σε ύφεση η πυρκαγιά σε Ορθοβούνι-Κερασιά Πεζοπόρα τµήµατα στον Ξηρόκαµπο Ελέγχεται µερικώ̋ η φωτιά

που ελέγχονταν για αναζωπυρώσει̋. Εξάλλου χθε̋ λίγε̋ µικροεστίε̋ που κάπνιζαν δεν αποτελούσαν σύµφωνα µε εκτιµήσει̋ µεγάλο κίνδυνο για αναζωπύρωση αλλά µε εντολή του Περιφερειάρχη ∆υτική̋ Μακεδονία̋ που βρίσκονταν επί τόπου και είχε τον συντονισµό των επιχειρήσεων, πεζοπόρα τµήµατα ανέλαβαν δράση και κατάφεραν µετά από αρκετέ̋ προσπάθειε̋ να µετατρέψουν την κατάσταση σε

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Μεγάλε̋ είναι οι καταστροφέ̋ που προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε προ ηµερών στην περιοχή ΟρθοβουνίουΜεγάλη̋ Κερασιά̋. Η πύρινη λαίλαπα έχει κάνει στάχτη µέχρι στιγµή̋ 12.00013.000 στρέµµατα χορτολιβαδική̋ και δασική̋ έκταση̋ και προκάλεσε ζηµιέ̋ σε σταβλικέ̋ εγκαταστάσει̋, παλιέ̋ αποθήκε̋ και σε ζωικό κεφάλαιο και από θαύµα σώθηκε ο οικισµό̋ του Ορθοβουνίου. Η φωτιά που προχθέ̋ παρουσίασε νέε̋ αναζωπυρώσει̋ αντιµετωπίστηκε από επίγειε̋ και εναέριε̋ δυνάµει̋ οι οποίε̋ συνέχισαν το έργο του̋ και χθε̋ το πρωί µε εντατικού̋ ρυθµού̋ προκειµένου να περιορίσουν αυτή και να τεθούν υπό έλεγχο τα διάφορα µέτωπα. Η κατάσταση χθε̋ το πρωί εξελίχθηκε οµαλά στο κάτω µέρο̋ τη̋ εθνική̋ οδού Καλαµπάκα̋-Ιωαννίνων, το Ορθοβούνι και κάτω από το χωριό όπω̋ δήλωναν στελε΄χη τη̋ Πυροσβεστική̋ και ήταν ελεγχόµενε̋ οι όποιε̋ µικροεστίε̋ υπήρχαν από δυνάµει̋ τη̋ που παρέµειναν στην πε-

28 προσλήψει̋ στα ΕΛΤΑ Θεσσαλία̋ Συνολικά 996 θέσει̋ θα καλυφθούν στι̋ κατά τόπου̋ περιφερειακέ̋ διευθύνσει̋ των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα καθώ̋ αναµένεται η έγκριση του̋. Στην περιφέρεια Θεσσαλία̋ σύµφωνα µε την κατανοµή θα προσληφθούν 20 διανοµεί̋ και 8 εργαζόµενοι εσωτερική̋ εκµετάλλευση̋, όλοι ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋. Οι συµβάσει̋ τι̋ οποίε̋ θα συνάψει µε τα ΕΛΤΑ το νέο προσωπικό θα έχουν διάρκεια τεσσάρων και οκτώ µηνών...

ριοχή. Εξέφρασαν την ελπίδα ότι εφ΄ όσον οι καιρικέ̋ συνθήκε̋ βοηθήσουν τα πράγµατα θα βελτιωθούν ακόµη περισσότερο διαβεβαιώνοντα̋ ότι καταβάλλονται προσπάθειε̋ υπεράνθρωπε̋ από όλου̋ για να κλείσουν οριστικά όλα τα µέτωπα. Ωστόσο το µέτωπο τη̋ φωτιά̋ που βρίσκονταν σε εξέλι-

ξη από προχθέ̋ βράδυ στην κορυφογραµµή πάνω από το Ορθοβούνι και επεκτάθηκε προ̋ την πίσω πλευρά και κατευθύνονταν χαµηλά στην πλαγιά προ̋ Ξηρόκαµπο µε το πρώτο φω̋ τη̋ ηµέρα̋ µε συνεχεί̋ ρίψει̋ νερού από το ελικόπτερο περιορίστηκε σηµαντικά µέχρι το µεσηµέρι και υπήρχαν µόνο µικροεστίε̋

ελεγχόµενη. Παρόλα αυτά επί τόπου παραµένουν ισχυρέ̋ δυνάµει̋ για κάθε ενδεχόµενο καθότι οι καιρικέ̋ συνθήκε̋ σε συνδυασµό µε τι̋ υψηλέ̋ θερµοκρασίε̋ που αναµένονται µέχρι και τη ∆ευτέρα επιβάλλουν να υπάρχει επιφυλακή για κάθε ενδεχόµενο.


5

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Σήµερα αποφασίζουν τη στάση του̋ οι Θεσσαλοί δήµαρχοι

Η… εβδοµάδα τη̋ αλήθεια̋ για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Όλα δείχνουν πω̋ την Πέµπτη (ίσω̋ και την Τετάρτη) θα είναι κλειστοί όλοι οι ∆ήµοι τη̋ χώρα̋ (για πρώτη φορά στα χρονικά) σε ένδειξη διαµαρτυρτία̋ για το «πετσόκοµµα» των πόρων του̋ από την κυβέρνηση.

Σ

ήµερα το απόγευµα (στι̋ 6,30µµ) στη Λάρισα συνέρχεται εκτάκτω̋ η Γ.Σ τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ ∆ήµων Θεσσαλία̋ µε µοναδικό θέµα συζήτηση̋ «τα οικονοµικά τη̋ Τ.Α. µετά τι̋ τελευταίε̋ σηµαντικέ̋ περικοπέ̋ κονδυλίων από του̋ ΚΑΠ». Είναι γνωστή σε όλου̋ η δραµατική θέση στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι ∆ήµοι τη̋ χώρα̋, ανάµεσά του̋ και οι δήµοι του νοµού µα̋. Για αυτό την προσεχή Πέµπτη θα γίνει έκτακτο συνέδριο τη̋ Κ.Ε.∆.Ε. (Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδα̋) µε µοναδικό θέµα την αντιµετώπιση τη̋ ακραία̋ οικονοµική̋ κατάσταση̋ στην οποία (µε

ευθύνη τη̋ κυβέρνηση̋) έχουν περιέλθει οι ∆ήµοι. Ενόψει του έκτακτου συνεδρίου οι περισσότερε̋ Π.Ε.∆. έχουν ήδη αποφασίσει να βάλουν «λουκέτο» στου̋ ∆ήµου̋ την προσεχή Πέµπτη κάτι που αναµένεται να αποφασιστεί και στη σηµερινή Γ.Σ. τη̋ Π.Ε∆ Θεσσαλία̋. Μάλιστα πολλοί δήµαρχοι (ανάµεσά του̋ και ο Χρήστο̋ Λάππα̋ και ∆ηµήτρη̋ Σακελλαρίου) έχουν προτείνει να προχωρήσουν ακόµα και σε παραιτήσει̋ αν η κυβέρνηση δεν αλλάξει πολιτική. Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του «ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ» του Σαββάτου, πάνω από 70 ∆ήµοι δεν µπορούν από τον Σεπτέµβρη να πληρώσουν ούτε του̋ µόνιµου̋ υπαλλήλου̋ του̋!

Τέλο̋ τα Λεφτά για του̋ µισθού̋! Η ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ξεκίνησε από την Αυτοδιοίκηση. Περίπου το 22% των δήµων τη̋ χώρα̋ «χτυπάει κόκκινο» και το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σε-

πτεµβρίου δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει του̋ µισθού̋ των υπαλλήλων. Περίπου 70 δήµοι αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και δεν θα είναι σε θέση να καταβάλουν του̋ µισθού̋ του Σεπτεµβρίου, ενώ ο αριθµό̋ των πτωχευµένων δήµων εκτιµάται ότι θα αυξηθεί του̋ µήνε̋ Οκτώβριο και Νοέµβριο. Η κατάσταση είναι δραµατική και στο σύνολο των δήµων, καθώ̋, σύµφωνα µε

τι̋ πληροφορίε̋ του «Επενδυτή», οι εννέα στου̋ δέκα από του̋ 325 δήµου̋ τη̋ χώρα̋ δεν έχουν αυτή τη στιγµή ταµειακό υπόλοιπο στου̋ κωδικού̋ του̋ που να καλύπτει του̋ µισθού̋ των δύο επόµενων µηνών. Αν και η σχετική υποχρέωση προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 1080/80, η πλειονότητα των δήµων έχει αναγκαστεί λόγω τη̋ οικονοµική̋ κατάρρευση̋ τη̋ να «στεγνώσει» τα τα-

µειακά αποθέµατα και να προχωρά σε αλχηµείε̋, προκειµένου να καλύψει τι̋ τρέχουσε̋ οικονοµικέ̋ τη̋ υποχρεώσει̋. Αρκετοί δήµαρχοι υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη εισέλθει στη φάση τη̋ πτώχευση̋, καθώ̋ «δεν είναι σε θέση να αγοράσουν ούτε λάµπε̋ για τον ηλεκτροφωτισµό». Οι δήµαρχοι από την Τρίτη 21 Αυγούστου πραγµατοποιούν γενικέ̋ συνελεύσει̋ στι̋ περιφερειακέ̋ ενώσει̋ του̋, προκειµένου να διατυπώσουν τι̋ θέσει̋ που θα έχουν κατά τη διάρκεια του έκτακτου συνεδρίου τη̋ Κεντρική̋ Ένωση̋ ∆ήµων Ελλάδο̋ (ΚΕ∆Ε), που θα γίνει στην Αθήνα στι̋ 30 Αυγούστου. Ένα̋ βασικό̋ πυρήνα̋ των αιρετών προτείνει να προχωρήσουν σε καθολική παραίτηση από τι̋ θέσει̋ του̋, να παραδώσουν τη διαχείριση των δήµων στην κυβέρνηση και να προχωρήσουν στη διεξαγωγή νέων δηµοτικών εκλογών. Το κλίµα που διαµορφώνεται στι̋ γενικέ̋ συνελεύσει̋ των περιφερειακών ενώσεων των δηµάρχων χαρακτηρίζεται

ω̋ «έκρυθµο», ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση µοιάζει συνολικά µε βραδυφλεγή βόµβα που είναι έτοιµη να εκραγεί και να προκαλέσει τεράστια προβλήµατα σε επίπεδο κοινωνική̋ συνοχή̋. Ήδη ο δήµαρχο̋ ∆υτική̋ Αχα˙α̋ Ανδρέα̋ Παναγιωτόπουλο̋ κατέθεσε την παραίτηση του, διαµαρτυρόµενο̋ µε τον τρόπο αυτό για τη δεινή οικονοµική θέση στην οποία έχει περιέλθει ο δήµο̋ του. Να παραδώσουν τα κλειδιά των δήµων του̋ στην κυβέρνηση είναι έτοιµοι δεκάδε̋ δήµοι από όλη τη χώρα, καθώ̋ δηλώνουν αδυναµία καταβολή̋ µισθών και στοιχειώδου̋ ανταπόκριση̋ στι̋ ανάγκε̋ υλοποίηση̋ έργων συντήρηση̋.

Συνάντηση µε Σαµαρά Τα µείζονα οικονοµικά ζητήµατα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα βρεθούν στο επίκεντρο τη̋ συνάντηση̋ που θα έχει το προεδρείο τη̋ ΚΕ∆Ε µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά το µεσηµέρι τη̋ προσεχού̋ Τετάρτη̋ 29 Αυγούστου.

Εν αναµονή τη̋ έκθεση̋ τη̋ «Τρό̓κα̋»

«Να ζυγίζουν τα λόγια του̋» για την Ελλάδα Ζητά από του̋ κυβερνητικού̋ εταίρου̋ η Μέρκελ Η Γερµανίδα καγκελάριο̋ κάλεσε του̋ κυβερνητικού̋ εταίρου̋ τη̋ να προσέχουν τα λεγόµενά του̋ για την ελληνική κρίση, µετά τη συνάντησή τη̋ µε τον Έλληνα πρωθυπουργό. «Καθένα̋ θα πρέπει να ζυγίζει τα λόγια του» τόνισε σε συνέντευξή τη̋ στο ARD, αναφερόµενη σε δηλώσει̋ Γερµανών πολιτικών που θέλουν την Ελλάδα εκτό̋ ευρώ. «Η Ευρώπη βρίσκεται σήµερα σε µια πολύ κρίσιµη φάση για την καταπολέµηση τη̋ κρίση̋ του ευρώ» τόνισε η Άνγκελα Μέρκελ. «Έχουµε αµοιβαίε̋ ευθύνε̋ στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι µόνο µια νοµισµατική ένωση, αλλά είναι µια πολιτική κοινότητα, η οποία έχει προσφέρει πολλέ̋ δεκαετίε̋ ειρήνη̋» πρόσθεσε. Γι 'αυτό, συµπλήρωσε, θα πρέπει κανεί̋ να «είναι πολύ προσεκτικό̋, όταν ξέρει ότι αυτή τη στιγµή η αλλαγή στην Ελλάδα είναι απαραίτητη». Κάλεσε δε όλου̋ να περιµένουν την έκθεση τη̋ τρόικα̋. «Είπα στον Έλληνα πρωθυπουργό, όπω̋ και άλλοι, ότι πρέπει να γίνουν ακόµη πολλά. Αλλά όταν λέµε και εµεί̋ ότι ζητάµε αξιοπιστία, τότε και οι Έλληνε̋ δικαιούνται να περιµένουν ότι και εµεί̋ θα κρίνουµε στην βάση αυτή̋ τη̋ έκθεση̋» δήλωσε η κυρία Μέρκελ και επανέλαβε την πρόθεση τη̋ Γερµανία̋ να βοηθήσει µε τεχνογνωσία και συµβουλέ̋, «διότι διακυβεύονται πολλά, όταν µιλάµε για την Ελλάδα».

«Όταν µιλάµε για την Ελλάδα, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επί τόπου παρακολουθούν την εξέλιξη των µεταρρυθµίσεων» είπε. Για τον Αντώνη Σαµαρά, η Γερµανίδα καγκελάριο̋ δήλωσε: «Πιστεύω ότι βάζει τα δυνατά του». Η Άνγκελα Μέρκελ πρόσθεσε, πάντω̋, ότι «χάθηκε πολλή αξιοπιστία τα τελευταία δυόµισι χρόνια» και είπε: «Κάθε µέρα µετράει για να ενισχυθούν οι προσπάθειε̋ και να εφαρµοστούν πραγµατικά όσα (η Ελλάδα) έχει υποσχεθεί». Σε ερώτηση εάν το ∆ιεθνέ̋ Νοµισµατικό Ταµείο µπορεί να βγάλει την Ελλάδα από το πρόγραµµα διάσωση̋, η Γερµανίδα καγκελάριο̋ είπε ότι «δεν έχει στοιχεία» ότι πρόκειται να συµβεί κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόµενο να δοθεί νέο πακέτο στήριξη̋ στην Ελλάδα, δήλωσε: «Έχουµε ένα δεύτερο πακέτο διάσωση̋ και τώρα περιµένουµε την έκθεση τη̋ τρόικα̋ για την εφαρµογή αυτού του πακέτου και για αυτό µίλησα µε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον παρακάλεσα αυτό το πακέτο να εφαρµοστεί. Θα δω την έκθεση και θα κρίνω µετά». Απαντώντα̋ σε ερώτηση τηλεθεάτρια̋ σχετικώ̋ µε το εάν η ίδια ενδιαφέρεται για του̋ ανθρώπου̋ που υποφέρουν, η Άνγκελα Μέρκελ σηµείωσε ότι σε ό,τι αφορά την ίδια, «πρόκειται πάντα για του̋ ανθρώπου̋, του̋ ανθρώπου̋ στην Γερµανία και στην Ελλάδα».

«Αλλά πρέπει βεβαίω̋ να µπορούµε να βασιζόµαστε ο ένα̋ στον άλλο. Καταλαβαίνω τι̋ ανησυχίε̋, ξέρω τι περνάνε πολλοί στην Ελλάδα, το άδικο είναι ότι πολλοί που έχουν λεφτά έχουν φύγει και έχουν επενδύσει αλλού και πρέπει σε πολλά σηµεία να την πληρώσουν οι απλοί άνθρωποι» τόνισε. «Αυτό είναι ιδιαιτέρω̋ ενοχλητικό, για αυτό λέω ότι το ευρώ θα παραµείνει σταθερό νόµισµα, µόνο εάν ανακτήσουµε την αξιοπιστία µα̋ ω̋ Ευρωπαίοι, η οποία χάθηκε διότι στο παρελθόν κατ' επανάληψη δεν τηρήθηκαν δεσµεύσει̋» πρόσθεσε. Οι δηλώσει̋ τη̋ Μέρκελ έρχεται µετά τη συνάντησή τη̋ µε τον Αντώνη Σαµαρά. Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνα̋ πρωθυπουργό̋ δήλωσε ότι «τοξικέ̋ δηλώσει̋ µόνο κακό µπορούν να κάνουν, από όπου και αν προέρχονται». Αντιδράσει̋ προκάλεσαν οι δηλώσει̋ του βουλευτή του CSU, Αλεξάντερ Ντοµπρίντ, ο οποίο̋ δήλωσε ότι «βλέπει» την Ελλάδα εκτό̋ ευρώ µέχρι το 2013. Η απάντηση ήρθε διά στόµατο̋ υπουργού Εξωτερικών. Ο Γκίντο Βεστερβέλε τόνισε ότι «Ο εκφοβισµό̋ σε βάρο̋ µεµονωµένων χωρών του ευρώ που προέρχεται από πολιτικού̋ υπολογισµού̋ πρέπει να σταµατήσει». Ο γερµανικό̋ Τύπο̋ εκτιµά ότι δεν αποκλείεται το θέµα αυτό να προκαλέσει την επόµενη µεγάλη κρίση στον γερµανικό κυβερνητικό συνασπισµό.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218


6

ΤΟΠΙΚΑ ΑΠ ΟΨ ΕΙΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ… ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ…! “Πρώτα βγαίνει η ψυχή και µετά το χού̓» λέει ο λαό̋. ∆εν φτάνει που κατέστρεψαν την οικονοµία τη̋ χώρα̋, δεν αρκεί που µα̋ θεωρούσαν «πρόβατα» επι τέσσερε̋ δεκαετίε̋, δεν αλλάζουν και µυαλό. Αυτό βγαίνει από το όργιο προσλήψεων στη Βουλή των Ελλήνων, που οι Αγανακτισµένοι λέγανε να «καεί να καεί το Μπ…λο η Βουλή», ακόµα κι όταν η Βουλή είναι κλειστή. Για του̋… Εθνοπατέρε̋ προέχει η επανεκλογή, το Γράφει τσέπωµα των ο ∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ 10.000ευρώ τον µήνα και ΠΑΤΕΡΑΣ, D.Ed., το βόλεµα των δικών M.Ed., Ph.D. του̋ παιδιών. Η βρωµερή αυτή νοοτροπία κρατάει πολλά χρόνια, σε βάρο̋, φυσικά, των πολιτών και τη̋ δηµοκρατία̋. Πρώτα άρχιζαν την αθλιότητα αυτή µε το να διορίζουν του̋ αδελφού̋, τι̋ αδελφέ̋, τι̋ γυναίκε̋ του̋ και τα παιδιά του̋. Όσο δε προχωρούσε ο σοσιαλιστικό̋ µετασχηµατισµό̋ και ο κοινωνικό̋ Νεοφιλελευθερισµό̋, η «Αλλαγή» βάθαινε και πλάτυνε και η ∆ιαπλοκή, η ∆ιαφθορά και η Λεηλασία µεγαλουργούσαν τότε η βρώµικη αυτή ιστορία άρχισε να λειτουργεί πιο σφαιρικά και να λειτουργεί κάθετα.. και οριζόντια συµπεριλαµβάνοντα̋ ξαδέλφια, κουµπάρου̋, γκόµενε̋, παρακούµπαρου̋, συµπεθέρου̋ και συµπεθέρε̋, ανηψιού̋ και ανηψιέ̋, γαµπρού̋ και νύφε̋ και πήρε η µπόρα και του̋ ΛΟΙΠΟΥΣ…ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. Αυτή την κατάρα του ρουσφετιού, την ασπάσθηκαν όλα τα κόµµατα, µικρά και µεγάλα, και την περιέβαλαν µε… νοµική υπόσταση, φτιάχνοντα̋ ειδικού̋ νόµου̋, για να µην φαίνεται η … παρανοµία και η αντιδηµοκρατικότητα των πράξεών του̋. Έτσι όσοι χρηµάτισαν Πρωθυπουργοί, φεύγοντα̋ από το Μαξίµου, διόριζαν στην Βουλή όλου̋ του̋ συνεργάτε̋ του̋ και µιλάµε για είκοσιτριάντα άτοµα. Όλοι οι Πρόεδροι τη̋ Βουλή̋ διόριζαν τα παιδιά του̋ και του̋ λοιπού̋… συγγενεί̋, χωρί̋ ντροπή και χωρί̋ φιλότιµο. Ακόµα και οι Αντιµνηµονιακοί Τσίπρα̋, Καµµένο̋ και Μιχαλολιάκο̋ (τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋), αµάρτησαν… για το καλό τη̋… ∆ηµοκρατία̋…! Όλου̋ αυτού̋ του̋ φόρτωσαν στι̋ πλάτε̋ του άνεργου, του φτωχού, του απολυµένου και των κορό̓δων Ελλήνων. Όλοι, λοιπόν, µε τα µούτρα στην ρεµούλα, όλοι στην αθλιότητα του̋ διορισµού και τη̋ ρουσφετολογία̋. Μπορεί κάποιο̋ απ’ αυτού̋ του̋… Εθνοπατέρε̋ να µα̋ πει γιατί πρέπει να πληρώνουµε και του̋ συνεργάτε̋ αυτών που µα̋ βούλιαξαν και έφεραν την χώρα στο χείλο̋ τη̋ χρεοκοπία̋; Η κυβέρνηση των τριών κοµµάτων Ν.∆. ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ, που είναι και η τελευταία µα̋ ελπίδα για την σωτηρία̋ τη̋ πατρίδα̋, α̋ µην σταµατήσει στον διορισµό µέχρι τον δεύτερο βαθµό συγγενεία̋ αλλά να απαγορεύσει αυτήν την ρεµούλα µέχρι γενεέ̋ ∆εκατέσσερε̋….! Α̋ καταλάβουν όλοι του̋, ότι ο ΛΑΟΣ ξύπνησε και όταν οι λαοί ξυπνούν ο ΤΥΡΑΝΝΟΙ πεθαίνουν…!

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Προωθούν µέσω τοπικού προγράµµατο̋ η Αναπτυξιακή ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ και το ΚΕΚ Σταγών

Απασχόληση για ευάλωτε̋ οµάδε̋ Ύψου̋ 600.000 ευρώ χρηµατοδοτούµενο από το ΕΣΠΑ µε έγκριση του υπ. Εργασία̋ Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Εγκρίθηκε µε απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ το Τοπικό Πρόγραµµα για Ευάλωτε̋ Κοινωνικέ̋ Οµάδε̋ (ΤοπΕΚΟ) Τρικάλων, ύψου̋ 600.000€, που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατο̋ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». Η εγκεκριµένη πρόταση υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε τίτλο "∆ΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆ΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" που αποτελείται από του̋ ακόλουθου̋ τοπικού̋ φορεί̋: 1. ∆ήµο̋ Τρικκαίων 2. ∆ήµο̋ Καλαµπάκα̋ 3. ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋ 4. Περιφέρεια Θεσσαλία̋ 5. Κοινωφελή̋ ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνική̋ Ανάπτυξη̋ ∆ήµου Τρικκαίων – ∆ΕΚΑ Τρικάλων 6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ – eTrikala Α.Ε. (συντονιστή̋ φορέα̋) 7. Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. 8. Συν-ειρµό̋, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 9. Σύλλογο̋ Μονογονἐκών Οικογενειών Τρικάλων 10. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΣΤΑΓΩΝ» 11. ΚΕΚ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε. Στόχο̋ του ΤοπΕΚΟ Τρικάλων είναι η προετοιµασία και προώθηση στην απασχόληση 80 άνεργων που ανήκουν σε

Ευάλωτε̋ Κοινωνικέ̋ Οµάδε̋ στου̋ δήµου̋ Τρικκαίων, Καλαµπάκα̋ και Φαρκαδόνα̋, µέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία ενό̋ συνεκτικού δικτύου τριών (3) Θερµοκοιτίδων ανάπτυξη̋ τοπική̋ επιχειρηµατικότητα̋ και κοινωνική̋ οικονοµία̋. Οι Θερµοκοιτίδε̋ είναι δοµέ̋ που θα στεγάσουν τι̋ κοινωνικέ̋ και ατοµικέ̋ επιχειρήσει̋ που προβλέπεται να δηµιουργηθούν στα πλαίσια του προγράµµατο̋ ενώ θα παρέχονται όλε̋ οι υπηρεσίε̋ ψυχοκοινωνική̋, επαγγελµατική̋ και επιχειρηµατική̋ συµβουλευτική̋, θα ολοκληρώνεται η σύνταξη των επιχειρηµατικών σχεδίων και θα διεξάγονται συναντήσει̋ mentoring εργοδοτών για την άρση των προκαταλήψεων. Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. έχει αναλάβει την λειτουργία των 2 Θερµοκοιτίδων σε Καλαµπάκα και Φαρκαδόνα, ενώ το ΚΕΚ Σταγών θα υλοποιήσει στην Καλαµπάκα σεµινάριο κατάρτιση̋ ανέργων στην παραγωγή και διάθεση βιολογικών πρὀόντων καθώ̋ και την παραγωγή οπωροκηπευτικών και

αγροτικών πρὀόντων µονοετού̋ καλλιέργεια̋, Με την υποστήριξη των Θερµοκοιτίδων προβλέπεται να προωθηθεί: 1. η σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων στι̋ οποίε̋ εκτιµάται ότι θα απασχοληθούν 60 ωφελούµενοι στου̋ ακόλουθου̋ τοµεί̋ δραστηριότητα̋: α) Περιβαλλοντική Φροντίδα Κοινόχρηστων & ∆ηµόσιων Χώρων, β) Φροντίδα κατ' Οίκον, γ) Παρασκευή Ποιοτικών Γευµάτων Μεσογειακή̋ ∆ιατροφή̋, δ) ΚΟΙΣΠΕ Τρικάλων. 2 2. στη σύσταση ατοµική̋ επιχείρηση̋ παραγωγή̋ οπωροκηπευτικών και καινοτόµων καλλιεργειών σύµφωνα µε το πρότυπο τη̋ ολοκληρωµένη̋ διαχείριση̋, στι̋ οποίε̋ εκτιµάται ότι θα εµπλακούν άλλοι 10 ωφελούµενοι, 3. Σε πρόσληψη από υφιστάµενε̋ επιχειρήσει̋ τη̋ περιοχή̋ παρέµβαση̋ όπου εκτιµάται ότι θα προωθηθούν 10 ωφελούµενοι, διαφόρων επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Όλοι οι ωφελούµενοι θα επιµορφωθούν σε θέµατα Κοινωνική̋ Οικονοµία̋ και Επιχειρηµα-

τικότητα̋, θα καταρτιστούν στα αντικείµενα δραστηριότητα̋ των κοινωνικών επιχειρήσεων και καλλιεργειών ολοκληρωµένη̋ διαχείριση̋ και θα κάνουν πρακτική άσκηση σε ιδιωτικέ̋ και δηµοτικέ̋ επιχειρήσει̋ τη̋ περιοχή̋. Σκοπό̋ του ΤοπΕΚΟ είναι η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόληση̋ για του̋ ανέργου̋ ωφελούµενου̋ και αυτό θα επιτευχθεί µέσω των ακόλουθων προβλεπόµενων δράσεων: 1. τη̋ κατάρτιση̋ των ωφελουµένων στου̋ τοµεί̋ του σχεδίου δράση̋: α) περιβαλλοντική φροντίδα κοινόχρηστων-∆ηµόσιων χώρων, β) φροντίδα κατ' οίκον, γ) παρασκευή ποιοτικών γευµάτων, δ) παραγωγή και διάθεση βιολογικών πρὀόντων και ε) παραγωγή οπωροκηπευτικών και αγροτικών πρὀόντων µονοετού̋ καλλιέργεια̋, 2. τη̋ παροχή̋ συµβουλευτικών υπηρεσιών καθ' όλη την διάρκεια του προγράµµατο̋, 3. τη̋ προώθηση̋ των ωφελουµένων σε επιχειρήσει̋ για πρακτική 4. τη̋ προώθηση̋ των ωφελουµένων σε θέσει̋ απασχόληση̋ είτε ω̋ µέλη κοινωνικών επιχειρήσεων που θα προκύψουν από το πρόγραµµα, είτε ω̋ ελεύθεροι επαγγελµατίε̋, είτε ω̋ απασχολούµενοι σε υφιστάµενε̋ επιχειρήσει̋. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα η υλοποίηση του προγράµµατο̋ θα αρχίσει το φθινόπωρο και θα διαρκέσει έω̋ 30/06/2014. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋ στα γραφεία τη̋ εταιρεία̋, Ιωαννίνων 84, Καλαµπάκα (τηλ. 24320-75250 και 25370).

Μέσω σχετικού προγράµµατο̋ για του̋ παραγωγού̋

Επιχορήγηση για αντιχαλαζικό δίκτυ καλλιεργειών

Προωθεί ο ΕΛΓΑ-Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου οι αιτήσει̋ Του Θανάση Βλάχου Vlahos@otenet.gr

Τη δυνατότητα να θωρακίσουν µε αντιχαλαζικό δίχτυ τι̋ καλλιέργειε̋ του̋ οι αγρότε̋ τη̋ Καλαµπάκα̋ µέσω ΕΛΓΑ πληροφορεί η ∆ηµοτική αρχεί καλώντα̋ του̋ ενδιαφερόµενου̋ να κινήσουν τη σχετική διαδικασία. Ειδικότερα µε ανακοίνωσή του ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ αναφέρεται αναλυτικά στο θέµα που ενδιαφέρει του̋ παραγωγή̋ τη̋ περιοχή̋ επισηµαίνοντα̋: «Ενηµερώνουµε του̋ δηµότε̋ µα̋ παραγωγού̋ ότι ο Ε.Λ.Γ.Α. επιχορηγεί την αγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµάτων προστασία̋ αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι (αντιχαλαζικά δίχτυα) σε ποσοστό 60% τη̋ επιλέξιµη̋ δαπάνη̋. Ω̋ επιλέξιµε̋ δαπάνε̋ για τον υπολογισµό τη̋ επιχορήγηση̋ θεωρούνται οι δαπάνε̋ που αφορούν: Α) Το κόστο̋ αγορά̋ των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋ Β) Η αµοιβή τη̋ εργασία̋ που απαιτείται για την κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστου̋ εγκατάσταση̋ Γ) Η δαπάνη αγορά̋ και τοποθέτηση̋ αντιχαλαζικού διχτυού

Ελάχιστη έκταση̋ κάλυψη̋ 1 στρέµµα. ∆ικαιούχοι του µέτρου είναι: 1. Φυσικά και νοµικά πρόσωπα όπω̋ αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 Ν. 1790/88 όπω̋ ισχύει σήµερα, που καλλιεργούν τα µηλοειδή τα πυρηνόκαρπα, την ακτινιδιά και τα αµπελοειδή. 3 Τα αγροτεµάχια που προστατεύονται από το αντιχαλαζικό δίχτυ καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 90% από µία ή περισσότερε̋ από τι̋ καλλιέργειε̋ που εντάσσονται στο µέτρο, ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψη̋ του αγροτεµαχίου από καθεµιά από αυτέ̋, 3 Η καλλιέργεια που εντάσσεται στο µέτρο βρίσκεται σε αγροτεµάχιο επί του οποίου ο αιτών κατέχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, ή έχει συνάψει µισθωτήριο συµβόλαιο µε τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή διάρκεια̋ τουλάχιστο 10 έτων 2. Αγροτικέ̋ συνεταιριστικέ̋ οργανώσει̋, αναγνωρισµένε̋ οµάδε̋ παραγωγών. Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι τι̋ 15 Σεπτεµβρίου 2012 στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α. τη̋ περιοχή̋ όπου βρίσκεται ή προ̋ προστασία γεωργική εκµετάλλευση».


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

7

ΤΟΠΙΚΑ

Έντονο παρασκήνιο γύρω από την τύχη τη̋ µεγαλύτερη̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ τη̋ χώρα̋

Αφοί Σαράντη (ΤΥΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ): Η «∆ωδώνη» να δοθεί σ’ εµά̋ ή στου̋ τοπικού̋ φορεί̋… Πάντω̋ το χθεσινό «ΒΗΜΑ» υποστηρίζει πω̋ η ξαφνική αλλαγή όρων θέτει εκτό̋ διαγωνισµού του̋ συµπολίτε̋ επιχειρηµατίε̋ που ίσω̋ προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη, ενώ τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋ κινούνται έντονα και οι Ηπειρώτε̋ κτηνοτρόφοι και συνεταιριστέ̋ Η υπόθεση τη̋ πώληση̋ τη̋ γνωστή̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ «∆Ω∆ΩΝΗ» δεν είναι και τόσο…απλή. Πρόκειται για την µεγαλύτερη βιοµηχανία τυροκοµικών πρὀόντων τη̋ χώρα̋ και η …τύχη τη̋ θα σηµατοδοτήσει σε σηµαντικό βαθµό και το προ̋ τα πού θα βαδίσει η κτηνοτροφία µα̋, ένα̋ κλάδο̋ στον οποίο θα έπρεπε να στηρίζεται η οικονοµία µα̋ πολύ περισσότερο. Ω̋ Τρικαλινοί έχουµε πολλαπλό ενδιαφέρον για την «∆Ω∆ΩΝΗ» τόσο γιατί είµαστε ένα̋ νοµό̋ που στηρίζεται στον αγροτικό-κτηνοτροφικό τοµέα όσο και γιατί ένα̋ από του̋ βασικού̋ µνηστήρε̋ για την αγορά τη̋ είναι ο όµιλο̋ ΤΥΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ των συµπολιτών µα̋ αδελφών ∆ηµήτρη και Μιχάλη Σαράντη. Είναι αυτονόητο πω̋ θα προκύψουν οφέλη και για αρκετού̋ Τρικαλινού̋ αν ευοδωθεί η προσπάθεια των αφών Σαράντη. Στο χθεσινό «ΒΗΜΑ» όµω̋ υπάρχει ολοσέλιδο ρεπορτάζ για τι̋ εξελίξει̋ γύρω από την «∆Ω∆ΩΝΗ» και σύµφωνα µε αυτό φαίνεται πω̋ η ξαφνική αλλαγή όρων του διαγωνισµού που έγινε από τον εκκαθαριστή τη̋ ΑΤΕ θέτει εκτό̋ «κούρσα̋» την ΤΥΡΑΣ η οποία έχει υποβάλει και την µεγαλύτερη οικονοµική πρόταση (28 εκατ.ευρώ). Στο ίδιο δηµοσίευµα υποστηρίζεται πω̋ οι αφοί Σαράντη, µε επιστολή του̋ στον υπουργό Οικονοµικών κ. Στουρνάρα διαµαρτύρονται έντονα για τι̋ µεθοδεύσει̋ που ακολουθούνται αλλά και προειδοποιούν για άσκηση όλων των ένδικων µέσων. Αυτή η επιστολή ήταν γνωστή εκείνο που δεν ήταν γνωστό(εάν αληθεύει) είναι, όπω̋ αναφέρει το «ΒΗΜΑ», πω̋ οι αφοί Σαράντη φέρονται να δηλώνουν στην ίδια επιστολή πω̋ «η µόνη περίπτωση στην οποία η εταιρεία µα̋ θα επέχει από την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου µέσου είναι εκείνη που (εκτό̋ από την ίδια) επιλεγεί ω̋ αγοραστή̋ τη̋ εταιρεία̋ ∆Ω∆ΩΝΗ Τοπικό̋ φορέα̋ (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών, Ενώσει̋ Κτηνοτρόφων κ.τ.λ.) Πάντω̋ οι τοπικοί φορεί̋ φαίνεται πω̋ το τελευταίο διάστηµα έχουν περάσει στην «αντεπίθεση» και επιχειρούν

να κρατήσουν την «∆Ω∆ΩΝΗ» στα χέρια του̋, µε βασικό όπλο το ότι αυτοί είναι που την τροφοδοτούν µε την πρώτη ύλη για τα προιόντα τη̋, δηλαδή το γάλα του̋. Αναδηµοσιεύουµε στη συνέχεια το ρεπορτάζ του χθεσινού «ΒΗΜΑΤΟΣ» αλλά και ένα ρεπορτάζ από την AGRENDA του Σαββάτου που αναφέρεται στο «ξύπνηµα των Τσελιγκάδων».

Τι έγραψε το «ΒΗΜΑ» Καβγά̋ µνηστήρων για τη ∆ωδώνη Η αλλαγή όρων του διαγωνισµού µείωσε την αξιολόγηση τη̋ εταιρεία̋ πυροδοτώντα̋ την επιχειρηµατική διαµάχη Σε θρίλερ εξελίσσεται η πώληση τη̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ ∆ωδώνη - τη̋ µεγαλύτερη̋ βιοµηχανία̋ τυροκοµικών πρὀόντων στην ελληνική αγορά - και µόλι̋ έκαναν την εµφάνιση του̋ οι πρώτε̋ καταγγελίε̋, δίνοντα̋ εµµέσω̋ αχλή σκανδάλου και τροφοδοτώντα̋ την ηπειρωτική κοινωνία µε συζητήσει̋ και κουτσοµπολιά. Την περασµένη Τετάρτη 22 Αυγούστου, στι̋ 7 το απόγευµα, έληξε ο χρόνο̋ υποβολή̋ των δεσµευτικών προτάσεων. Πριν από λίγε̋ ηµέρε̋, λόγω τη̋ αλλαγή̋ του ιδιοκτησιακού καθεστώτο̋ τη̋ ΑΤΕ, κρίθηκε σκόπιµο να

αλλάξουν ορισµένοι όροι του διαγωνισµού. Ω̋ εδώ όλα καλά. Ενα̋ όµω̋ από του̋ όρου̋ που άλλαξε θέτει εκτό̋ διαγωνισµού την εταιρεία Τυρά̋ ΑΕ των αδελφών Σαράντη - όπω̋ οι ίδιοι υποστηρίξουν µε επιστολή του̋ στον υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα -, η οποία υπέβαλε και την υψηλότερη προσφορά, 28 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση του µετοχικού ποσοστού τη̋ ΑΤΕ στη ∆ωδώνη. Και έτσι αποκτά το προβάδισµα ο δεύτερο̋ κατά σειρά, η εταιρεία Σίµο̋ Foods ΑΕ, η οποία υπέβαλε προσφορά 25 εκατ. ευρώ. Και ενώ λοιπόν ο κ. ∆. Σαράντη̋ το πρωί τη̋ Τρίτη̋ αποστέλλει στον κ. Στουρνάρα επιστολή µε την οποία εµµέσω̋ κάνει λόγο για εκκολαπτόµενο σκάνδαλο, την Τετάρτη το απόγευµα, λίγο προτού λήξει η ηµεροµηνία υποβολή̋ των δεσµευτικών προσφορών, το «αουτσάιντερ» στον διαγωνισµό, που ήταν οι ενώσει̋ των συνεταιρισµών τη̋ περιοχή̋ τη̋ Ηπείρου - οφείλεται σε δραστήρια πρωτοβουλία του πρώην αντιπροέδρου τη̋ Βουλή̋ κ. Ευ. Αργύρη -, κάνει την έκπληξη. Υποβάλλει προσφορά σε συνεργασία µε τον

επιχειρηµατία κ. Πέτρο Σεπετά - έχει την Ηπειρωτική Βιοµηχανία Εµφιάλωση̋ µε το νερό Βίκο̋ - ύψου̋ 22 εκατ. ευρώ. Κατά πληροφορίε̋ οι συνεταιριστέ̋ προτού καταλήξουν στον κ. Σεπετά έκαναν κρούση στη Friesland-campina, που όµω̋ δεν καρποφόρησε. Και η υπόθεση περιπλέκεται, δεδοµένου ότι όπω̋ έχει δηλώσει ο κ. Σαράντη̋ σκοπεύει να αποσυρθεί από τον διαγωνισµό εφόσον οι συνεταιριστέ̋ συµµετάσχουν µε δεσµευτική προσφορά σε αντίπαλο επιχειρηµατικό σχήµα. Οπω̋ και συνέβη. Η ζηλευτή θέση τη̋ ∆ωδώνη̋ στην ελληνική αλλά και στην ευρωπἀκή αγορά τη̋ φέτα̋ και η ισχυρή επωνυµία των πρὀόντων τη̋ είναι εύλογο να προκαλέσουν όχι µόνο ενδιαφέρον, αλλά και σκληρή επιχειρηµατική διαµάχη. Αναλυτικότερα ο νέο̋ όρο̋ που µειώνει την αξιολόγηση τη̋ Τυρά̋ ΑΕ στον διαγωνισµό αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα καταβληθεί το τίµηµα. Έτσι οι αδελφοί Σαράντη δίνουν 10 εκατ. ευρώ µετρητά και 18 εκατ. ευρώ σε πέντε χρόνια. Στην επιστολή του ο κ. Σαράντη̋ ζητεί την παρέµβαση του υπουργού Οικονοµικών «προκειµένου ο διαγωνισµό̋ να συνεχιστεί στο πλαίσιο τη̋ νοµιµότητα̋ και υπό καθεστώ̋ πλήρου̋ διαφάνεια̋, µε την εξάλειψη των όρων που τέθηκαν δολίω̋ και οι οποίοι ισοδυναµούν µε ρήτρα αποκλεισµού για την εταιρεία µα̋ και τέθηκαν παράνοµα και καταχρηστικά µε µόνο και αποκλειστικό σκοπό τη µη περαιτέρω συµµετοχή µα̋». Κάνουν επίση̋ λόγο για την άσκηση όλων των ένδικων µέσων που έχουν στη διάθεση του̋.

Με αντάλλαγµα το γάλα Στη φάση των συζητήσεων το επενδυτικό σχέδιο

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάρουν το

67,7% µε αντάλλαγµα τα κέρδη από το γάλα του̋ και εγγύηση τι̋ αντίστοιχε̋ µετοχέ̋ Με πρώτο βήµα τη µαταίωση του διαγωνισµού πώληση̋ τη̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ ∆ωδώνη και σε δεύτερη φάση την αυτοοργάνωσή του̋ νια να διασώσουν τον κοινωνικό τη̋ χαρακτήρα κινούνται οι Ηπειρώτε̋ κτηνοτρόφοι, ακόµα κι αν χρειαστεί να βάλουν χρήµατα από την τσέπη του̋. Γνωστοί για την ολιγάρκεια του̋, επιµένουν ότι δεν θέλουν να εξαγοράσουν τη ∆ωδώνη για να γίνουν αφεντικά, αλλά για να τη σώσουν από την ιδιωτικοποίηση. Σκοπό̋ του̋ είναι να παραµείνουν βιώσιµε̋ οι κτηνοτροφικέ̋ του̋ εκµεταλλεύσει̋, να παραµείνουν και οι επόµενε̋ γενιέ̋ στα χωριά και να συνεχίσει να πουλά η βιοµηχανία ποιοτικό γάλα. Μιλώντα̋ στην agrenda για το σχέδιο του πυρήνα των γαλακτοπαραγωγών, που αποφάσισαν να εναντιωθούν τόσο στην απαίτηση τη̋ κυβέρνηση̋, όσο και στο παιχνίδι που παίζει η (πρώην) ΕΑΣ Ιωαννίνων στι̋ πλάτε̋ του̋, ο Θεόδωρο̋ Χάιδο̋ από τον Αρχάγγελο Πρέβεζα̋, ο Χρήστο̋ Βαγγέλη̋ και ο Βασίλη̋ Χρηστάκη̋ (συνέντευξη στη σελ. 34) εξήγησαν πώ̋ έχει το σχέδιο του̋: Σε πρώτη φάση έστειλαν σχετικό υπόµνηµα σε όλα τα κόµµατα, για να πείσουν του̋ πολιτικού̋ και την κυβέρνηση ότι πρέπει να κηρυχθεί άγονο̋ ο διαγωνισµό̋ πώληση̋. Αυτό έγινε την περασµένη Τετάρτη και µέχρι στιγµή̋ δεν έχει υπάρξει αντίδραση. Το δεύτερο βήµα είναι να καταστρώσουν µία πρόταση υπό µορφή̋ business plan, µε βάση την οποία είτε α) θα παραµείνει το 67,5% τη̋ βιοµηχανία̋ στο κράτο̋ είτε β) θα περάσει η ιδιοκτησία του στα χέρια του̋, µε αντάλλαγµα το ίδιο του̋ το γάλα και εγγύηση τι̋ αντίστοιχε̋ µετοχέ̋. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρούν ότι χρειάζεται ένα καταστατικό που θα διασφαλίζει το δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα τη̋ βιοµηχανία̋, όπω̋ αυτό που καταρτίστηκε το 1954, αλλά καταστρατηγήθηκε από την ΑΤΕbank. Στη δεύτερη περίπτωση είναι διατεθειµένοι να συνεργαστούν µε του̋ συνεταιρισµού̋ τη̋ Ηπείρου που έχουν το 32,5%, αρκεί να υπάρχει κοινή βάση συµφωνία̋ για την προστασία τη̋ βιοµηχανία̋, µε την εποπτεία του κράτου̋. Το τελευταίο θα παίζει ρόλο ελεγκτή κυρίω̋ τη̋ αγορά̋ ώστε να προστατεύονται τα πρὀόντα (φέτα και γάλα) από τι̋ αθέµιτε̋ πρακτικέ̋ ανταγωνισµού που υιοθετούν οι ιδιωτικέ̋ εταιρείε̋. Σύµφωνα µε πρόχειρου̋ υπολογισµού̋, εάν στο εγχείρηµα συµµετέχουν όλοι οι παραγωγοί που κατέχουν κωδικό εισκόµιση̋ γάλακτο̋ στη ∆ωδώνη, ανεξάρτητα από την ποσότητα που παραδίδουν, τα επιπλέον κέρδη των επόµενων πέντε ετών είναι αρκετά για να λειτουργήσει η βιοµηχανία και να ολοκληρωθεί η µετάβαση στο νέο καθεστώ̋, χωρί̋ προβλήµατα χρηµατοδότηση̋ σε κεφάλαια κίνηση̋. Ο κ. Χάιδο̋ υποστηρίζει ότι είτε µε τον έναν είτε µε τον άλλο τρόπο το ∆ηµόσιο θα βγει κερδισµένο και µε µεγαλύτερα ποσά σε σχέση µε το αν πουλήσει την εταιρεία σε κάποιον ιδιώτη. Το ρόλο τη̋ οργάνωση̋ που θα συντονίσει όλη αυτή την προσπάθεια θα τον αναλάβει ο Αγελαδοτροφικό̋ Συνεταιρισµό̋ Άρτα̋-Πρέβεζα̋, του οποίου πρόεδρο̋ είναι ο κ. Χάιδο̋ και ήδη έχει καταθέσει έγκριση για νέο καταστατικό όπου θα ονοµάζεται Πανηπειρωτικό̋ Κτηνοτροφικό̋ Συν/σµό̋ (Εισκοµιστών Γάλακτο̋ στη βιοµηχανία ∆ωδώνη)». Σκοπό̋ είναι να εντάξει στου̋ κόλπου̋ του όλου̋ του̋ κτηνοτρόφου̋ που παράγουν γάλα, είτε αιγοπρόβειο είτε αγελαδινό, από όλη την Ήπειρο και που έχουν κωδικό στη ∆ωδώνη.

(Από την AGRENDA του Σαββάτου)


8 ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ “ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΠΥΛΗΣ”

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Έγινε το Σάββατο µε µεγάλη συµµετοχή

Γιορτή κρεµµυδιού στο Παλαιοµονάστηρο Από τον δραστήριο Σύλλογο Γυναικών του χωριού

εδρο̋ Καλέτση Ιφιγένεια, πρό Συλλόγου Γυναικών Παλαιοµονάστηρου

Ο γνωστό̋ σε όλου̋ µα̋ από την παραγωγή κρασιού Αχιλλέα̋ Περγαντή̋ και ο καθηγητή̋ µαθηµατικών Μάκη̋ Μαγκούτη̋ λάτρει̋ και οι δύο των καναρινιών, αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα εκτροφείο. Όπω̋ µα̋ εξηγούν και οι δύο, η αγάπη του̋ για τα καναρίνια υπάρχει από πολλά χρόνια. Πήραν λοιπόν την απόφαση να εξελίξουν την αγάπη του̋ αυτή για τα πουλιά σε κάτι σοβαρό. Βέβαια, σε καµιά περίπτωση δεν είναι αποκλειστικά κερδοσκοπικό̋ ο σκοπό̋. Πρώτα απ’όλα το βλέπουν κάτι σαν χόµπυ, και µετά όλα τ’άλλα. Πήγαµε λοιπόν για µια ξενάγηση στο χώρο του εκτροφείου. Αυτό που αντικρίσαµε ήταν πραγµατικά κάτι φανταστικό. Εκατοντάδε̋ πουλιά σε ειδικά διαµορφωµένου̋ χώρου̋ σε κάνουν να νοµίζει̋ πω̋ βρίσκεσαι στον παράδεισο. Εκείνο δε που σε τρελαίνει κυριολεκτικά είναι το κελάηδισµα των πουλιών και τα φανταστικά χρώµατα που έχουν. Βλέπει̋ καναρίνια κίτρινα, λευκά, κόκκινα, πράσινα, πολύχρωµα, όλα του̋ πραγµατικά το ένα καλύτερο από το άλλο.

Για µια ακόµα χρονιά πραγµατοποιήθηκε η γιορτή κρεµµυδιού στο Παλαιοµονάστηρο, που διοργάνωσε ο Σύλλογο̋ Γυναικών µε µεγάλη επιτυχία.

Α

ρκετό̋ κόσµο̋ συγκεντρώθηκε στο χώρο του γηπέδου προχθέ̋ Σάββατο 25 Αυγούστου και απόλαυσε το νόστιµο στιφάδο που µαγείρεψαν οι γυναίκε̋ του Παλαιοµονάστηρου και την παρουσίαση των χορευτικών συγκροτηµάτων που χόρεψαν παραδοσιακού̋ χορού̋ του τόπου µα̋. Την αυλαία τη̋ εκδήλωση̋ άνοιξε µε σύντοµη οµιλία τη̋ η πρόεδρο̋ του συλλόγου κ. Ιφιγένεια Καλέτση καλωσορίζοντα̋ του̋ επισήµου̋ και τον κόσµο και ευχαριστώντα̋ του̋ για την παρουσία του̋. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα χορευτικά συγκροτήµατα του Συλλόγου Παλαιοµονάστηρου και Πηγή̋ καθώ̋ και ο χορευτικό̋ όµιλο̋ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» όπου χόρεψαν παραδοσιακού̋ δηµοτικού̋ χορού̋ υπό τον ήχο τη̋ ∆ηµοτική̋ ορχήστρα̋ του Αλέξη Παπαγεωργόπουλου (κλαρίνο) Απόστολο̋ Ντούµα̋(κρουστά), Χαχάµη̋ Αχιλλέα̋, (τραγούδι) Αξενόπουλο̋ Θαν.(βιολί),Σαρακατσάνο̋ Μάκη̋(λάουτο). Τα χορευτικά συντόνιζαν οι χοροδιδάσκαλοι, Παναγιώτη̋ Μπαλογιάννη̋, Σταύρο̋ Σούλιο̋ και Παναγιώτη̋ Γκόγκο̋. Αµέσω̋ µετά η πρόεδρο̋ κ. Καλέτση κάλεσε στην εξέδρα του̋ επισήµου̋ για να σύρουν πρώτοι τον χορό και ακολούθησε χορό̋ και γλέντι µέχρι αργά. Παραβρέθηκαν και τίµησαν µε την παρουσία του̋, ο δήµαρχο̋ Πύλη̋ κ. Κουφογάζο̋, ο βουλευτή̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆. κ. Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. Παλαιοµονάστηρου κ. ∆ηµήτρη̋ Σιώµο̋, ο πρόεδρο̋ των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου Πύλη̋ κ. Βασίλειο̋ Μπαλά̋, οι Αντιδήµαρχοι κ .Τόλια̋, Πλαβό̋ και Σουφλιά̋, ο πρόεδρο̋ του ΕΛΟΚ και Α αντιπρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ των Καραγκούνηδων κ. Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋ και ο πρόεδρο̋ τη̋ Ελληνοαµερικανική̋ ένωση̋ κ. Κρι̋ Σπύρου.

Μια̋ και η έδρα του εκτροφείου είναι στην Πύλη, ο τίτλο̋ του είναι “ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΠΥΛΗΣ ”. Επίση̋, δηµιουργήθηκε και ιστοσελίδα στο διαδίκτυο www.KANARINIAPYLIS.gr όπου µπορείτε να επισκεφτείτε και να δείτε εικόνε̋ από το εκτροφείο και τα πουλιά. Επίση̋ µπορείτε να επισκεφτείτε το εκτροφείο όπου θα µπορέσετε από κοντά να θαυµάσετε τα πανέµορφα καναρίνια. Θα είναι ανοιχτά για όλου̋ κάθε Κυριακή πρωί από τι̋ 9πµ εω̋ το µεσηµέρι. Επίση̋, όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά τα τηλέφωνα είναι: Αχιλλέα̋ Περγαντή̋ 6973392838 Μάκη̋ Μαγκούτη̋ 6984321222 Ευχόµαστε ότι καλύτερο για του̋ ιδιοκτήτε̋ και την πραγµατικά ενδιαφέρουσα επιχείρηση του̋.

Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋ CMYK


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ποδηλατοπορεία από τον Ορειβατικό όµιλο Πύλη̋

Την καθιερωµένη ετήσια βραδυνή ποδηλατοπορεία πραγµατοποίησε ο Ορειβατικό̋ Περιηγητικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ την Τρίτη 21 Αυγούστου, όπου συµµετείχαν αρκετοί ποδηλάτε̋ διαφόρων ηλικιών στην πλειοψηφία του̋ νέοι, καθώ̋ και µέλη τη̋ οµάδα̋ free camping Club Καρδίτσα̋. Η εκκίνηση έγινε µπροστά από το ∆ηµαρχείο Πύλη̋ στι̋ 20.00 και η απόσταση που διένυσαν ήταν 20 χιλ. περίπου, περνώντα̋ πρώτα µέσα από του̋ κεντρικού̋ δρόµου̋ τη̋

ΤΟ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣ στο (Επιλογή συµβάντων ανε νοµό µα̋ ενώ ο “δ” έκ του) τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

9 Συναυλία του Ο.Π.Ο. Πύλη̋ στον «ΝΕΡΟΜΥΛΟ»

Πύλη̋ και συνεχίζοντα̋ την πορεία του̋ προ̋ τα χωριά του Καλλικρατικού ∆ήµου Πύλη̋ που βρίσκονται ανατολικά. Κατά τη διάρκεια τη̋ ποδηλατοδροµία̋ ξεσήκωναν τον κόσµο µε τα κορναρίσµατα και τι̋ σφυρίχτρε̋ του̋. Ήταν µια όµορφη νυχτερινή διαδροµή και έδωσαν ζωντάνια στα χωριά απ’ όπου περνούσαν και ένα τόνο χαρά̋ και αισιοδοξία̋ ειδικά στι̋ δύσκολε̋ εποχέ̋ που περνάµε… Σκοπό̋ τι̋ εκδήλωση̋ του ΟΠΟΠ ήταν να ευαισθητοποιηθεί ο κόσµο̋ και να εκτιµήσει περισσότερο την αξία του ποδηλάτου. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Ντοκιµαντέρ τη̋ ΕΤ 1 για τον Ν. Τρικάλων

Ο Ορειβατικό̋ Περιηγητικό̋ Όµιλο̋ Πύλη̋ διοργάνωσε επιτυχηµένη συναυλία που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 20 Αυγούστου το βράδυ στο καφέ «Νερόµυλο̋» στην Πύλη, παρουσία αρκετού κόσµου και κυρίω̋ νεολαία̋. Όλοι έµειναν ενθουσιασµένοι από την πολύ καλή απόδοση τη̋ µοντέρνα̋ µουσική̋ ορχήστρα̋ που έπαιξε ροκ και έντεχνη µουσική και απαρτιζόταν από νέου̋ καλλιτέχνε̋ που είναι οι παρακάτω Κώστα̋ Στάθη̋ (κιθάρα-τραγούδι) Γιάννη̋ Τρικόπουλο̋(κιθάρα) Βασίλειο̋ Αναγνώστου(κιθάρα-τραγούδι) Χάρη̋ Καραµπέρη̋ (τραγούδι) Άρη̋ Καραµπέρη̋(τραγούδι) Όλγα Μαντά(τραγούδι) Νάσια Κρανιά (τραγούδι) Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

∆ίωρο ντοκιµαντέρ για τον Νοµό Τρικάλων και όσα αξίζει κανεί̋ να επισκεφτεί και να δει σε αυτό, πρόβαλε το απόγευµα τη̋ περασµένη̋ Κυριακή̋ η ΕΤ 1.

Από την Ελάτη και το χιονοδροµικό κέντρο Περτουλίου, έω̋ τα Μετέωρα, την Καλαµπάκα, την Ιερά Μονή ∆ουσίκου, αλλά και τη ζωή αγροτών και κτηνοτρόφων τη̋ περιοχή̋.

Ένα ντοκιµαντέρ για τον Ασπροπόταµο

Πλήθο̋ κόσµου το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ (12-8) στην παρουσίαση του βραβευµένου ντοκιµαντέρ για το θρυλικό ποτάµι τη̋ περιοχή̋ µα̋… Πρόκειται για µια εξαιρετική δουλειά τη̋ Αγγελική̋ Πιττάκη η οποία φέρει τον τίτλο «Ασπροπόταµο̋-Ένα ντοκιµαντέρ για το ποτάµι µα̋» και η οποία έλαβε τιµητικό έπαινο από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του Κέντρου Ενηµέρωση̋ Ασπροποτάµου, παρουσία των αρχών τη̋ περιοχή̋, του δηµάρχου Καλαµπάκα̋ κ. ∆ηµ. Σακελλαρίου, του δηµοτικού συµβούλου τη̋ περιοχή̋ κ. Χρήστου Χελιδώνη κ.α.


10 Ενεργοποίηση τη̋ Επιτροπή̋ Πολιτισµού-Τουρισµού ζήτησε ο Γ. Καπέλο̋ Συνάντηση είχε την Τετάρτη 8 Αυγούστου ο Περιφερειακό̋ Σύµβουλο̋ κ. Καπέλο̋ Γεώργιο̋ µε τον θεµατικό Αντ/ρχη κ. Ρεντζιά στα γραφεία τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων προκειµένου να συζητήσουν θέµατα που αφορούν την Επιτροπή Πολιτισµού - Τουρισµού – ∆ια Βίου Μάθηση̋ & Υγεία̋ για τον καλύτερο συντονισµό και αποτελεσµατικότητα αυτή̋. Ο κ. Καπέλο̋ζήτησε από τον κ. Ρεντζιά ενεργοποίηση τη̋ Επιτροπή̋ µε πιο ενεργό συµµετοχή στα τεκταινόµενα που την αφορούν σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργία̋ τη̋. Ζήτησε να έχει λόγο για όλα τα θέµατα που την αφορούν και να µην είναι ουραγό̋ σε αυτά αλλά πρωτοπόρο̋. Συζητήθηκε το θέµα των εκδηλώσεων του ‘’θεσµού’’ πλέον για τον Νοµό µα̋, των Τσιτσανείων , αλλά κατ’ επέκταση και όλων όσων λαµβάνουν χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων προκειµένου να έχει λόγο και η επιτροπή αλλά προπαντό̋ γνώση για όλα τα αιτήµατα όλων των Συλλόγων. Ζήτησε από τον κ. Αντ/ρχη να συγκληθεί Συµβούλιο τη̋ αρµόδια̋ επιτροπή̋ µε την παρουσία του Προέδρου τη̋ Αερολέσχη̋ Πύλη̋ για να συζητηθεί η περίπτωση που αφορά στο σχεδιασµό, κατασκευή και πτήση ενό̋ µη επανδρωµένου αεροσκάφου̋ µε εφαρµογή στην αεροεπιτήρηση περιοχών, τον έλεγχο τη̋ ρύπανση̋ του περιβάλλοντο̋, την πραγµατοποίηση επιστηµονικών πειραµάτων κ.α., ένα θέµα το οποίο η παράταξη ‘’Θεσσαλών ∆ύναµη‘’ έχει θέση στην Επιτροπή από τον περασµένο Σεπτέµβριο. Τέλο̋ ο κ. Καπέλο̋ ζήτησε από τον κ. Αντ/ρχη να παρέµβει µε οποίο µέσο διαθέτει προκειµένου να συνεχισθεί ο θεσµό̋ του αγροτικού γιατρού σε όλα τα χωριά για την άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών και ειδικά των ηλικιωµένων τουλάχιστον ω̋ προ̋ την συνταγογράφηση των φαρµάκων, διότι όπω̋ όλοι γνωρίζουµε είναι αδύνατη η µετακίνηση αυτών στο Νοσοκοµείο ή στα Κέντρα Υγεία̋ τη̋ περιοχή̋ των.

Τίµησαν του̋ πεσόντε̋ στην Κρανιά Ασπροποτάµου

ΤΟ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

στο (Επιλογή συµβάντων ανε νοµό µα̋ ενώ ο “δ” έκ υ) το τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

Το τέλο̋ ενό̋ αιωνόβιου πεύκου και η… φαντασία τη̋ εξουσία̋! Τα… σηµάδια τη̋ άφησε η ξαφνική, πρωτοφανή̋ σε ένταση, καταιγίδα την Παρασκευή 10 Αυγούστου στο µεγαλύτερο πάρκο των Τρικάλων. Το υπεραιωνόβιο πεύκο στο κέντρο του Ἀ Γιώργη ξεριζώθηκε κυριολεκτικά, µια̋ και η ένταση του ανέµου ήταν τέτοια που σήκωνε τα πάντα στο πέρασµά του. Ζηµιέ̋ προκλήθηκαν και σε κολώνε̋ τη̋ ∆ΕΗ στην ευρύτερη περιοχή βυθίζοντα̋ ολόκληρα χωριά στο σκοτάδι, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε αµέτρητε̋ κλήσει̋ προκειµένου να απελευθερώσει ιδιοκτήτε̋ ισόγειων καταστηµάτων και οικιών. Στο πάρκο του Ἀ Γιώργη έσπευσε ο αντιδήµαρχο̋ καθηµερινότητα̋ του ∆ήµου Τρικκαίων κ. Θεόδωρο̋ Σπανό̋ ο οποίο̋ έκανε λόγο για «απίστευτη καταστροφή» συµπληρώνοντα̋ πάντω̋ πω̋ «ευτυχώ̋ που δεν είχαµε και θύµατα µε τέτοια έντονα καιρικά φαινόµενα».

Και η… λύση για το πεύκο Ο αντιδήµαρχο̋ κ. Θ. Σπανό̋ παιδεύτηκε λιγάκι, αλλά… βρήκε λύση για το αιωνόβιο πεύκο που έριξε ο δυνατό̋ αέρα̋ στο πάρκο του Ἀ Γιώργη. Έτσι έδωσε εντολή στα συνεργεία του ∆ήµου να το κόψουν

και να το µετατρέψουν σε ένα ωραιότατο… σαλονάκι (!!!) στο οποίο µπορούν πλέον να αναπαύονται οι αθλούµενοι του πάρκου. «Έτσι το δέντρο αυτό που χάριζε σκιά τόσε̋ δεκαετίε̋ στου̋ Τρικαλινού̋» λέει ο κ. Θ. Σπανό̋ «θα του̋ χαρίζει πλέον στιγµέ̋ χαλάρωση̋»!... Η φαντασία στην εξουσία, που λένε… (Πηγή: trikalavoice)

Με… Μουρίνιο το σήκωσε η Νερά̓δα Με τον θρυλικό Θωµά Μαντέλλο (… αποκαλούµενο και «Μουρίνιο τη̋ Πίνδου») στον πάγκο, η οµάδα τη̋ Νεράιδα̋ κατέκτησε το τρόπαιο σε τουρνουά ποδοσφαίρου που έγινε σε υψόµετρο… 1.050 µέτρων!!!... Συµµετείχαν όλα τα χωριά τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ τα οποία έσφυξαν από ζωή τι̋ µέρε̋ του ∆εκαπενταύγουστου, οπότε και οι ετεροδηµότε̋ επαναπατρίζονται. Για την ιστορία στον τελικό του τουρνούα, το οποίο διεξήχθη παρουσία πλήθου̋ κόσµου και φανατικών οπαδών των οµάδων, η Νεράιδα επικράτησε 6-0 τη̋ Λαφίνα̋ σε ένα… χορταστικό µατ̋!!!... Τέτοια να ‘χουµε…

Αεροµοντελιστική συνάντηση στην Πηγή

Λαό̋ που έχει µνήµη και τιµά του̋ ήρωέ̋ του µπορεί να έχει και µέλλον. Έτσι και τον φετινό ∆εκαπενταύγουστο στην Κρανιά τίµησαν στην καθιερωµένη ετήσια εκδήλωση του̋ πεσόντε̋ Κρανιωτε̋ στον πόλεµο του 40 µε επιµνηµόσυνη δέηση στην πλατεία µπροστά στο ηρώο.

Με απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα τη̋ περασµένη̋ Τρίτη̋ 21 Αυγούστου η αεροµοντελιστική συνάντηση που διοργάνωσε η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ στο "Αθλητικό Κέντρο Σκαµνιέ̋" στην Πηγή. Συµµετείχαν αεροµοντελιστέ̋ από την Πύλη, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα ενώ

του̋ παρακολούθησε πλήθο̋ κόσµου από του̋ δύο νοµού̋. Στη διάρκεια τη̋ εκδήλωση̋ ο υπεύθυνο̋ Τµήµατο̋ Αεροµοντελισµού τη̋ Αερολέσχη̋ κ. Απόστ. Γαδετσάκη̋ παρέδιδε µαθήµατα πτήσεων σε µικρού̋ και µεγάλου̋. Σύντοµα θα ακολουθήσουν και άλλε̋ τέτοιε̋ εκδηλώσει̋.


ΤΟ Ν ΙΑΥ ΕΓΙΝΑΝΤΤΟ ΟΠ Κ ΑΓΟΥΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

στο (Επιλογή συµβάντων ανε νοµό µα̋ ενώ ο “δ” έκ υ) το τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

11

Γαρδικιώτε̋ νεολαίοι... εν δράσει!!!

Ο

νεὀδρυθεί̋ σύλλογο̋ έκανε την εµφάνισή του, έστω και ανεπίσηµα, το Μάρτιο του 2012 διοργανώνοντα̋ µε τεράστια επιτυχία το 1ο Αντάµωµα Γαρδικιωτών στα Τρίκαλα συγκεντρώνοντα̋ πάνω από 600 άτοµα σε µια ασφυκτικά γεµάτη αίθουσα. Μικροί και µεγάλοι έγιναν µια παρέα και το γλέντι κράτησε µέχρι και τι̋ πρώτε̋ πρωινέ̋ ώρε̋ δίνοντα̋ έτσι ραντεβού για το 2ο Αντάµωµα Γαρδικιωτών! Η επιτυχία αυτή̋ τη̋ εκδήλωση̋ στάθηκε αφορµή για τη διοργάνωση λἀκή̋ εκδήλωση̋ στην πλατεία του Γαρδικίου κάτι το οποίο και έγινε το µεσηµέρι τη̋ Κυριακή̋ στι̋ 12 Αυγούστου.

Η ανταπόκριση του κόσµου στο κάλεσµα των νέων για ένα µαζικό λἀκό ξεφάντωµα ήταν πρωτοφανή̋! Μικροί & µεγάλοι, νέοι και γέροι έγιναν όλοι µια παρέα και χορεύανε µέχρι το βράδυ στου̋ ρυθµού̋ µια̋ εκπληκτική̋ ορχήστρα̋ την οποία πλαισίωσαν και 2 νεαροί γαρδικιώτε̋ παίζοντα̋ για µια ώρα µερικά από τα ωραιότερα δηµοτικά τραγούδια µα̋. Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από τα παιδιά του συλλόγου ω̋ ένδειξη ευχαρίστηση̋ για την ανταπόκριση του κόσµου στο 1ο Αντάµωµα Γαρδικιωτών. Η αποκορύφωση των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεολαία̋ Γαρδικίου ήρθε

στι̋ 14 Αυγούστου όταν και έλαβε χώρα στην παιδική χαρά του Γαρδικίου το "Summer Party 2012", ένα πάρτυ το οποίο αποτελεί θεσµό για τη νεολαία του Γαρδικίου καθώ̋ διοργανώνεται από το 2006 από την ίδια οµάδα νέων! Το φετινό πάρτυ ξεπέρασε κάθε προσδοκία συγκεντρώνοντα̋ πάνω από 700 άτοµα από όλα τα χωριά των Τρικάλων δηµιουργώντα̋ µια εκπληκτική ατµόσφαιρα σε έναν καλοκαιρινά διαµορφωµένο χώρο. Πυροτεχνήµατα, DJ's, καπνογόνα, πυρσοί, κόκκινο χαλί, φωτορυθµικά και πάνω από όλα το κέφι του κόσµου κατάφεραν να κρατήσουν τη διασκέδαση µέχρι το ξηµέρωµα. Το BACCARAT Bar Restauran, η γαρ-

δικιώτικη̋ ιδιοκτησία̋ LA FARM Βιοµηχανία Γάλακτο̋, η VODAFONE Τρικάλων-Καλαµπάκα̋ και το wine bar ΕΛΛΟΙΝΩΝ έδειξαν έµπρακτα την αγάπη του̋ για τη νεολαία του Γαρδικίου ενισχύοντα̋ οικονοµικά και οργανωτικά αυτή τη βραδιά. Κλείνοντα̋, ενηµερώνουµε πω̋ οι νέοι του Γαρδικίου έχουν ανεβάσει τον πήχη ψηλά θέτοντα̋ ω̋ στόχου̋ για το επόµενο 12µηνο τη διοργάνωση εκπαιδευτική̋ εκδροµή̋ στο Bansko τη̋ Βουλγαρία̋, τη διοργάνωση του 2ου Ανταµώµατο̋ Γαρδικιωτών, το επόµενο Λἀκό ξεφάντωµα το ερχόµενο καλοκαίρι και φυσικά το Summer Party 2013 !

Κάηκε ολοσχερώ̋ εκκλησάκι στο Περτούλι Ολοκληρωτική καταστροφή στο πέτρινο εκκλησάκι του Περτουλίου, στην είσοδο του χωριού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στι̋ 5.30 το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋ 9 Αυγούστου, δίχω̋ να έχουν επιβεβαιωθεί τα αίτια… Πιθανότερη αιτία φέρεται να είναι τα αναµµένα καντήλια µέσα στο χώρο του Ιερού Ναού, ωστόσο κάτοικοι τη̋ περιοχή̋ δεν αποκλείουν τον εµπρησµό καθώ̋ µια µικρή σε έκταση φωτιά είχε εκδηλωθεί και προ εικοσαηµέρου. Το Εκκλησάκι τη̋ Αγία̋ Κυριακή̋, σήµα κατατεθέν του Περτουλίου, καταστράφηκε ολοσχερώ̋ καθώ̋ τα πυροσβεστικά οχήµατα έκαναν περίπου µια ώρα να φτάσουν από τον σταθµό τη̋ Πύλη̋… Ανατριχιαστική η εικόνα στο εσωτερικό κυρίω̋ του Ιερού Ναού τη̋ Αγία̋ Κυριακή̋ στο Περτούλι, ο οποίο̋ κάηκε ολοσχερώ̋ το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋. Όπω̋ σηµειώθηκε η φωτιά ξέσπασε από αιτία η οποία ακόµη… διερευνάται. Στην αρχή αποδόθηκε στα αναµµένα καντήλια, ωστόσο κάτοικοι τη̋ περιοχή̋ δείχνουν εµπρησµό, καθώ̋ πυρκαγιά στο εκκλησάκι είχε ξεσπάσει και πριν από ένα µήνα περίπου, χωρί̋ τότε να πάρει περαιτέρω έκταση…


12 Σπείρα επιτίθεται σε οδηγού̋ στα Τρίκαλα

Κλεφτρόνια σταµατούν ανυποψίαστου̋ οδηγού̋ στο επαρχιακό δίκτυο του Νοµού µε στόχο τη ληστεία… Ήδη αργά το βράδυ τη̋ περασµένη̋ Πέµπτη̋ σηµειώθηκαν δυο περιστατικά. Το πρώτο στον δρόµο που ενώνει τοΜικρό µε το Μεγάλο Κεφαλόβρυσο και το δεύτερο στον κόµβο του Πύργου, όπου τα ίδια άτοµα επιχείρησαν να σταµατήσουν διερχόµενα αυτοκίνητα. Στη µια µάλιστα περίπτωση κατέβηκε ένα̋ από αυτού̋ και κατευθύνθηκε προ̋ αυτοκίνητο που «µπλόκαραν» πάνω στον κόµβο. Και στι̋ δυο περιπτώσει̋ οι οδηγοί τράπηκαν σε φυγή έντροµοι, ενώ ενηµερώθηκε σχετικά η Αστυνοµία. Οι οδηγοί που κινούνται κυρίω̋ στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να µην σταµατούν για κανέναν λόγο, ειδικά τι̋ νυχτερινέ̋ ώρε̋…

Ηρὠκή γιαγιά στα Τρίκαλα

ΤΟ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣ στο (Επιλογή συµβάντων ε krini µό µα̋ ενώ ο “δ” έκαν νο(12-8) + foto krini 1-2 υ) το τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

Αντάµωσαν µε τη παράδοση στη Κρήνη

Η

πλατεία του δ.δ. Κρήνη̋ του ∆ήµου Φαρκαδόνα̋ γέµισε ζωντάνια, από µουσική και χορού̋ που κράτησαν ω̋ τι̋ πρώτε̋ πρωινέ̋ ώρε̋ τη̋ Παρασκευή̋ 10 Αυγούστου. Σε µια εξαιρετικά όµορφη και εντυπωσιακή γιορτή που διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Κρήνη̋, οι κάτοικοι αντάµωσαν µε την παράδοση, µε

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

τα ήθη και τα έθιµα και το σηµαντικότερο την ιστορία. Μια ιστορία που µένει χαραγµένη στι̋ µνήµε̋ των παλιότερων και σήµερα αποτελεί την παρακαταθήκη για τι̋ νεότερε̋ γενιέ̋. Μια εκδήλωση όπου τα νιάτα συνάντησαν τα γηρατειά, σµίγοντα̋ κατά αυτό το τρόπο το παρελθόν µε το µέλλον του χωριού. Το πρόγραµµα τη̋ εκδήλωση̋ του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρήνη̋ τα είχε όλα. Μοναδική παραδοσιακή ορχήστρα που συνόδευε τα χορευτικά τµήµατα των γυναικών, των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων τα οποία αποτελούνται από δεκάδε̋ χορευτέ̋. Χορευτέ̋ οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Βασίλη Γαλάνη έδωσαν το καλύτερό του̋ εαυτό, αποσπώντα̋ το ζεστό χειροκρότηµα των επισκεπτών. Σε ειδικό χώρο που είχε δηµιουργηθεί µέλη του Συλλόγου προσπάθησαν να ζωντανέψουν τι̋ µνήµε̋ µε έκθεση παλαιών φωτογραφιών όπου οι παρευρισκόµενοι µπορούσαν να δουν στιγµέ̋ από το παρελθόν του χωριού. Μια̋ εκδήλωση̋ που προσπάθησε και κατάφερε µέσω των µελών του να προάγει και να προβάλει τον τόπο τα ήθη, τα έθιµα, τι̋ παραδόσει̋. Μια εκδήλωση που είχε ω̋ στόχο και πέτυχε να συσφίξει σχέσει̋ µεταξύ των κατοίκων. «Η εκδήλωση τείνει να εξελιχθεί σε θεσµό. Μέσα από ανάλογε̋ δράσει̋ ενισχύουµε τον εθελοντισµό. Ο εθελοντισµό̋ είναι πολιτισµό̋ είναι το µήνυµα που θέλουµε να κατανοήσουµε. Γιατί είναι ευλογιά να διαθέτει ο καθένα̋ την ικανότητα για ανιδιοτελή προσφορά. Το ενθαρρυντικό είναι πω̋ τα άτοµα που λαµβάνουν το µήνυµα του εθελοντισµού πληθαίνουν κι αυτό είναι µια ελπίδα για το µέλλον του Συλλόγου», σηµείωσε κατά το χαιρετισµό τη̋ η πρόεδρο̋ κα Μαρία Πριτσιούλη. Ένα̋ δραστήριο̋ Σύλλογο̋ που χρήζει ιδιαίτερη̋ ενθάρρυνση̋ και στήριξη̋ από όλου̋.

Έγινε τη̋… Κρανέα̋ Πήγαν να τη̋ αρπάξουν την τσάντα, έξω από την Εµπορική Τράπεζα και όχι µόνο την κράτησε, αλλά… πλάκωσε την νεαρή που τόλµησε να τα βάλει µαζί τη̋!... Το περιστατικό συνέβη γύρω στι̋ 9.30 το πρωί τη̋ περασµένη̋ Πέµπτη̋, όταν και η ηλικιωµένη περνούσε από το σηµείο πηγαίνοντα̋ προ̋ λἀκή. Μια νεαρή γυναίκα την πλησίασε και τράβηξε µε δύναµη την τσάντα, αλλά… δεν!... Η γιαγιά έβαλε τι̋ φωνέ̋ και την κοπάνισε µε την τσάντα τρέποντά̋ την σε φυγή.

∆ιέρρηξαν σπίτια... τριών γυναικών στα Τρίκαλα!!! Τι̋ πρώτε̋ πρωινέ̋ ώρε̋ τη̋ Πέµπτη̋ στα Τρίκαλα, δύο άγνωστοι δράστε̋, έχοντα̋ καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του̋, φορώντα̋ γάντια και κρατώντα̋ πιστόλι και µαχαίρι αντίστοιχα, εισήλθαν σε οικία 71χρονη̋… Την απείλησαν για τη σωµατική τη̋ ακεραιότητα εξαναγκάζοντά̋ την κατ’ αυτόν τον τρόπο να παραµείνει ακίνητη. Στη συνέχεια, αφού ερεύνησαν του̋ χώρου̋ τη̋ οικία̋, αφαίρεσαν από το εσωτερικό τη̋ το χρηµατικό ποσό των 900 ευρώ. Ακολούθω̋, οι προαναφερόµενοι δράστε̋, ενεργώντα̋ µε την ίδια ω̋ άνω µέθοδο, εισήλθαν σε κοντινή οικία ιδιοκτησία̋ 41χρονη̋ ηµεδαπή̋, συγγενικού προσώπου τη̋ ηλικιωµένη̋, όπου ακινητοποίησαν τόσο αυτή όσο και 38χρονη ηµεδαπή, προσωρινά φιλοξενούµενή τη̋. Μετά την ακινητοποίησή των δύο γυναικών, ερεύνησαν του̋ χώρου̋ τη̋ οικία̋, αφαίρεσαν δύο (2) κινητά τηλέφωνα τη̋ 41χρονη̋ και τράπηκαν σε φυγή. Οι δράστε̋ αναζητούνται. Προανάκριση διενεργεί το Τµήµα Ασφαλεία̋ τη̋ Αστυνοµική̋ ∆ιεύθυνση̋ Τρικάλων.

Μέρε̋ δόξη̋ έζησαν τον φετινό ∆εκαπενταύγουστο τα χωριά του Ασπροποτάµου, τα οποία υποδέχθηκαν εκατοντάδε̋ παραθεριστέ̋… Κάθε µέρα στήνονταν κι από ένα µικρό πανηγύρι στι̋ πλατείε̋ των χωριών ή στι̋ παρυφέ̋ του πλούσιου δάσου̋ τη̋ περιοχή̋. Με αρνιά και άλλα ψητά, χορού̋, γέλια και τραγούδια, όπω̋ η παρέα Κρανιωτών που αντάµωσε στη θέση Ζαφέτι. Λίγε̋

στιγµέ̋ ξεγνοιασιά̋ πριν µπούµε για τα… καλά στον δύσκολο χειµώνα!!! Στη φωτό διακρίνεται µεταξύ άλλων ο γνωστό̋ γιατρό̋ Νίκο̋ Πάλλα̋ να σέρνει το χορό υπό του̋ ήχου̋ του… βλαχόφωνου «Λα πότρο τζίτζι µαρµαρί»!!! (Πηγή: trikalavoice)


Σε επιτροπέ̋ οι Τρικαλινοί Βουλευτέ̋… Οριστικοποιήθηκε πριν τον ∆εκαπενταύγουστο η συµµετοχή των Τρικαλινών βουλευτών στι̋ διαρκεί̋ επιτροπέ̋ τη̋ Βουλή̋… Μέσα σε αυτέ̋ γίνεται ουσιαστικά η επεξεργασία όλων των κρίσιµων νοµοσχεδίων, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται προ̋ ψήφιση στην Ολοµέλεια. Ο βουλευτή̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆. κ. Κων/νο̋ Σκρέκα̋ ορίστηκε και θα συµµετέχει ω̋ µέλο̋ στη ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγή̋ και Εµπορίου, η οποία επεξεργάζεται και εξετάζει ή ψηφίζει νοµοσχέδια και προτάσει̋ νόµων αρµοδιότητα̋ των Υπουργείων α) Ανάπτυξη̋, Ανταγωνιστικότητα̋ Υποδοµών, Μεταφορών και

∆ικτύων, β) Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋, γ) Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίµων και δ) Ναυτιλία̋ και Αιγαίου. Οι άλλοι δυο βουλευτέ̋ Τρικάλων τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋, κ.κ. Ηλ. Βλαχογιάννη̋ και Μιχ. Ταµήλο̋, ελέω και τη̋ πρὁπηρεσία̋ του̋ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ορίστηκαν στην ∆ιαρκή Επιτροπή ∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋, ∆ηµόσια̋ Τάξη̋ και ∆ικαιοσύνη̋. Τέλο̋ ο βουλευτή̋ τη̋ ∆ΗΜ.ΑΡ. κ. Γιώργο̋ Κυρίτση̋ και η βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ κα Π. ∆ριτσέλη θα συµµετέχουν στην ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τη̋ Βουλή̋.

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

«∆ιαδροµέ̋ µε Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» Καλοκαιρινή Καµπάνια Ανάγνωση̋, ∆ηµιουργικότητα̋ και Καινοτοµία̋ 2012 Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία συνεχίζεται µε αµείωτου̋ ρυθµού̋ και τι̋ πρώτε̋ ηµέρε̋ του Σεπτεµβρίου!! Χιλιάδε̋ εικόνε̋ και αναρίθµητα συναισθήµατα! Οι λίγε̋ αυτέ̋ λέξει̋ περιγράφουν τη γεύση που µα̋ αφήνει η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωση̋, ∆ηµιουργικότητα̋ και Καινοτοµία̋ για παιδιά, µε τίτλο «∆ιαδροµέ̋ µε Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη». Την εκστρατεία συνδιοργανώνουν φέτο̋, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 72 δηµόσιε̋ και δηµοτικέ̋ βιβλιοθήκε̋ τη̋ χώρα̋ µε την υποστήριξη του Future Library και την πολύτιµη βοήθεια 350 εθελοντών! Η εκστρατεία σε αριθµού̋: Μόλι̋ στο τέλο̋ του Ιουλίου, 900 περίπου εκδηλώσει̋ είχαν ήδη πραγµατοποιηθεί, µε τη συµµετοχή 17.500 παιδιών, αριθµό̋ που ξεπέρασε κατά πολύ τι̋ αρχικέ̋ µα̋ εκτιµήσει̋ για συµµετοχή 20.000 παιδιών, συνολικά, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο! 500 ακόµη εκδηλώσει̋ είναι στο πρόγραµµα έω̋ και το Σεπτέµβριο!

13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Ο.Α.Π.Φ.Κ.Α του ∆ήµου Τρικκαίων µε µεγάλη χαρά ανακοινώνει στου̋ µικρού̋ τη̋ φίλου̋ την συνέχιση τη̋ καλοκαιρινή̋ τη̋ καµπάνια̋ για δυο ακόµη εβδοµάδε̋. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων είναι το εξή̋: Τρίτη 28 Αυγούστου (Ώρα 10 π.µ. - 12 π.µ.) Εξωτερικό̋ χώρο̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά δηµοτικού) «Τα παραδοσιακά παιχνίδια» Παίζουµε παραδοσιακά παιχνίδια στο προαύλιο τη̋ βιβλιοθήκη̋ Τετάρτη 29 Αυγούστου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για µωρά 2-4 ετών και οι γονεί̋ του̋) «Μια φορά την εβδοµάδα µε το µωρό µου στη Βιβλιοθήκη» Η τέταρτη εβδοµαδιαία συνάντηση στη Βιβλιοθήκη µαµάδων ή µπαµπάδων µε τα µωρά του̋ για ανάγνωση βιβλίων σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Πέµπτη 30 Αυγούστου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βι-

βλιοθήκη̋ (για παιδιά από 5 ετών) «Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: Οι διαδροµέ̋ των ηρώων» Αναγνώσει̋ βιβλίων µε συναρπαστικό τρόπο για να ασκήσουν τα παιδιά την ικανότητα του̋ να ακούν, να συγκεντρώνονται και να προσέχουν την εξέλιξη τη̋ ιστορία̋. Πέµπτη 30 Αυγούστου (Ώρα 7 µ.µ. - 9 µ.µ.) ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Κουρσούµ Τζαµί «Γνωρίζω το γείτονα µου» (4η συνάντηση, για παιδιά από 7 ετών) ∆ιαδροµή στο Κουρσούµ Τζαµί. Παράσταση καραγκιόζη από το ∆ηµοτικό Κουκλοθέατρο. Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για µωρά 2-4 ετών και οι γονεί̋ του̋) «Μια φορά την εβδοµάδα µε το µωρό µου στη Βιβλιοθήκη» Η πέµπτη και τελευταία συνάντηση στη Βιβλιοθήκη µαµάδων ή µπαµπάδων µε τα µωρά του̋ για ανάγνωση βιβλίων σε

ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά από 5 ετών) «Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: Οι διαδροµέ̋ των ηρώων» Αναγνώσει̋ βιβλίων µε συναρπαστικό τρόπο για να ασκήσουν τα παιδιά την ικανότητα του̋ να ακούν, να συγκεντρώνονται και να προσέχουν την εξέλιξη τη̋ ιστορία̋. Η εκδήλωση µε τίτλο «Βγε̋ έξω…» που ήταν προγραµµατισµένη για την Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου θα υλοποιηθεί στα τέλη Σεπτέµβρη. Οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών, οι εθελοντέ̋ και η οµάδα του Future Library σα̋ περιµένουµε σε 64 δήµου̋ σε όλη τη χώρα, σε πόλει̋, χωριά και νησιά, για να κοιτάξουµε προ̋ το µέλλον και να κρατήσουµε µαζί αναµνήσει̋ από ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τα υπόλοιπα! Ένα καλοκαίρι γεµάτο διαδροµέ̋ µε πυξίδα, τι άλλο; Την αγαπηµένη µα̋ βιβλιοθήκη!

Τραγικό συµβάν σε ορεινό χωριό τη̋ Καλαµπάκα̋ Ένα απίστευτο, όσο και τραγικό γεγονό̋ το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει πω̋ η ζωή κάνει τα δικά τη̋ παιχνίδια, συνέβη τον ∆εκαπενταύγουστο σε ορεινό χωριό τη̋ Καλαµπάκα̋. Εκεί όπου νεαρό ζευγάρι είχε προγραµµατίσει να βαφτίσει το παιδί του, καλώντα̋ καλού̋ φίλου̋ και συγγενεί̋. Την παραµονή τη̋ βάφτιση̋, η οποία θα γίνονταν ανήµερα του ∆εκαπενταύγουστου, έφτασε στο χωριό και ο νονό̋ του παιδιού. Κατέλυσε σε κοντινό ξενοδοχείο, όµω̋ δεν πρόλαβε να χαρεί. Βρέθηκε νεκρό̋, από παθολογικά αίτια και µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Τρικάλων όπου απλά επιβεβαιώθηκε ο θάνατό̋ του. Τελικά η βάφτιση έγινε µε άλλον νονό (… γιατί η ζωή ποτέ δεν σταµατά, και κατά την Εκκλησία µα̋) ωστόσο η ατµόσφαιρα ήταν βαριά.

Φαγητό και νερό στου̋ πυροσβέστε̋ Από Β.Τσίνα και µοναχό Αθανάσιο τον Μετεωρίτη

Με τον δικό του̋ τρόπο στήριξαν την προσπάθεια που έκαναν οι πυροσβέστε̋, µα και οι εθελοντέ̋, στα ορεινά τη̋ Καλαµπάκα̋, ο Βασίλη̋ Τσίνα̋, τη̋ εταιρία̋Tsinas S.A., και ο µοναχό̋ Αθανάσιο̋ Αναστασίου ο Μετεωρίτη̋, προηγούµενο̋ τη̋ Ιερά̋ Μονή̋ Μεγάλου Μετεώρου. Ο Βασίλη̋ Τσίνα̋ έστειλε περισσότερε̋ από πενήντα κούτε̋ παγωµένο νερό και κρουασάν για του̋ άνδρε̋ που µάχονται µε τι̋ φλόγε̋, ενώ ο πατέρα̋ Αθανάσιο̋, έδωσε εντολή στι̋ µοναχέ̋ των Ιερών Μονών, όπου είναι «γέροντα̋», να ετοιµάσουν σάντουιτ̋ και πρόχειρο φαγητό το οποίο και διέθεσε για τον ίδιο σκοπό. Κινήσει̋ ευαισθησία̋ σε µια από τι̋ δυσκολότερε̋ στιγµέ̋ που περνά ο Νοµό̋ µα̋…

Η «ΑΠΟΘΕΩΣΗ» γίνεται club!

Συναυλία τη̋ IMANY την Πέµπτη στη Λάρισα! Η Imany, η πανέµορφη Γαλλίδα “φαινόµενο” που µαγεύει το κοινό µε κάθε εµφάνισή τη̋, έρχεται ξανά στην Ελλάδα µετά τι̋ δύο sold out εµφανίσει̋ στην Αθήνα το χειµώνα στο Gazarte. Είναι γεγονό̋!! Πέµπτη 30 Αυγούστου η Imany θα είναι για µια µοναδική εµφάνιση στη Λάρισα στο κηποθέατρο Αλκαζάρ στο πλαίσιο τη̋ περιοδεία̋ που περιλαµβάνει στάσει̋ σε 5 πόλει̋ ανά την Ελλάδα. Η πρώτη εµφάνιση τη̋ αγαπηµένη̋ διεθνού̋ φήµη̋ τραγουδίστρια̋ στην ελληνική επαρχία κάτω από τα αστέρια συµπίπτει µάλιστα µε την αυγουστιάτικη πανσέληνο! Η Imany (Nadia Mladjao το πραγµατικό τη̋ όνοµα) ή η αλλιώ̋ η Nadia που έγινε “Ιmany”, µετά από δύο εκπληκτικέ̋ συναυλίε̋ επί ελληνικού εδάφου̋ επιστρέφει σε µια βόλτα στην Ελλάδα για να συναντήσει το διψασµένο κοινό τη̋. Το όνοµά τη̋ σηµαίνει “πίστη” στα σουαχίλι άλλωστε. Ένα ανάλογο θαύµα µε αυτό που ζήσαµε όλοι τον Φεβρουάριο µα̋ υπόσχεται ξανά- κοινό και κριτικοί υποκλίνονται στην οµορφιά και την ερ-

µηνεία τη̋ ανακαλύπτοντα̋ σε αυτήν περισσότερα από την επιτυχία ενό̋ και µόνο τραγουδιού.. Το αγαπηµένο κοµµάτι“You will never know” την έκανε απευθεία̋ διεθνώ̋ διάσηµη, η Imany δεν είναι µόνο αυτό όµω̋. Με φυσική οµορφιά που δεν µπορεί̋ να πάρει̋ τα µάτια σου από πάνω τη̋, ρυθµική διάθεση που παρασύρει αναπάντεχα µε το χορό τη̋ του̋ πάντε̋ σε ένα ατέρµονο λίκνισµα,

και αξέχαστη αισθησιακή φωνή που πάνω στη σκηνή πλαισιώνεται από µία 7µελή παρέα δεξιοτεχνών µουσικών που τα δίνουν όλα παίζοντα̋ µε πάθο̋ και κέφι, η Imany είναι χάρµα ειδέσθαι. Με την µπάσα φωνή και την ερµηνεία τη̋ απογειώνει τα τραγούδια από το soul folk άλµπουµ τη̋ «Shape of a Broken Heart», που έχει µπει στι̋ καρδιέ̋ όλων ήδη. Μελαγχολική, γλυκιά και ειλικρινή̋, η φωνή τη̋ συγκρίνεται από πολλού̋ µε την Tracy Chapman και τη Billie Holiday. Μαζί τη̋ στη σκηνή νωρίτερα τη βραδιά ανοίγουν οι ιδιαίτεροι Puzzle Band, µε ακουστικέ̋ διασκευέ̋ και performers έκπληξη! Εισιτήρια: Προπώληση 18 ευρώ (αριθµό̋ περιορισµένο̋)- ταµείο 22 ευρώ ∆ιάθεση εισιτηρίων στα : Viva.gr ( http://www.viva.gr) 13855

Νέα δεδοµένα στη νυχτερινή διασκέδαση τη̋ πόλη̋, καθώ̋ νέοι µέτοχοι µπαίνουν στο ιστορικό µπουζουκτσίδικο «Αποθέωση» η οποία µετατρέπεται σε… club!... ∆υο νέοι και ορεξάτοι επιχειρηµατίε̋ του χώρου, ο Νότη̋ Αθανασίου (Deals cafeκαι cine Μύλο̋) και ο Γιώργο̋ Ηλιάδη̋ (µέτοχο̋ στο Brothers) έρχονται να πλαισιώσουν τον θρυλικό Μπάκη. Ήδη το µαγαζί… εκκενώθηκε και µέσα στι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ θα ολοκληρωθούν τα σχέδια ώστε να δηµιουργηθεί ένα από τα µεγαλύτερα club στην κεντρική Ελλάδα. Ήδη τα παιδιά ετοιµάζουν πολλά event και ξεχωριστέ̋ βραδιέ̋ προκειµένου να δώσουν στην Τρικαλινή διασκέδαση ότι τι̋ έλειπε τα τελευταία 7-8 χρόνια, από τότε δηλαδή που λειτούργησε για τελευταία φορά club στην πόλη. Υπολογίζεται να ανοίξει από τα µέσα Οκτώβρη και… αναµένουµε εναγωνίω̋ τι̋ εκπλήξει̋!... (ΠΗΓΗ: FATSIMARE)


14

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Από 7-9 Σεπτεµβρίου, σε Πύλη, Παλαιοµονάστηρο και ∆ροσερό

Το αναλυτικό πρόγραµµα του 2ου Καραγκούνικου Ανταµώµατο̋ Εθνολογικό Συνέδριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αίθουσα εκδηλώσεων Ξενοδοχείου «Πύλη» (Πόρτα Παναγιά) 19.00-19.30 Προσέλευση-Εγγραφέ̋ Έναρξη-Χαιρετισµοί ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι Καραγκούνηδε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ στον κύκλο τη̋ ζωή̋ 1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Ιωάννη̋ Κουτσονάσιο̋, Αντιδήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋ Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, Πρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ Γεώργιο̋ Ζιάκα̋, Φιλόλογο̋-Αρχαιολόγο̋-Ιστορικό̋ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 19.30-19.45 Κώστα̋ Σπανό̋, Ιστορικό̋ ερευνητή̋ - Εκδότη̋ του «Θεσσαλικού Ηµερολογίου» «Βαφτιστικά ονόµατα του τέλου̋ του 16ου αιώνα από 20 οικισµού̋ των Καραγκούνηδων τη̋ Καρδίτσα̋» 19.45-20.00 Ιωάννη̋ Σούλιο̋, Πρόεδρο̋ Λαογραφικού Χορευτικού Οµίλου Τρικάλων «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» «Γαµήλια δρώµενα (προξενιό-αρραβώνα̋-γάµο̋) στα καραγκουνοχώρια Ζηλευτή και Κρηνίτσα » 20.00-20.15 Πατήρ Λάµπρο̋ Κολώνα̋, Εφηµέριο̋ Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων «Τελετουργίε̋ των Καραγκούνηδων και θρησκεία» 20.15 ∆είπνο Συνέδρων ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αίθουσα εκδηλώσεων Ξενοδοχείου «Πύλη» (Πόρτα Παναγιά) 2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Λεωνίδα̋ Χατζηαγγελάκη̋, Επίτιµο̋ ∆ιευθυντή̋ Λ∆΄ Εφορία̋ Πρὀστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αναγνωστόπουλο̋ Βασίλειο̋, Οµότιµο̋ Καθηγητή̋ Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ Κατερίνα Σταθοπούλου, Πρόεδρο̋ τη̋ Ένωση̋ Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσα̋ -Μέλο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ 9.30-9.45 Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Β/θµια̋ Εκ/ση̋- Πρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ «Οι οµηρικέ̋ λέξει̋ στον κύκλο τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων, συνεκτικό̋ δεσµό̋ µε τι̋ λέξει̋ τη̋ νεοελληνική̋ γλώσσα̋» 9.45-10.00 Βασιλική Κοζιού , Εκπαιδευτικό̋-Α΄ Γραµµατέα̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ «Έµφυλοι ρόλοι όπω̋ αυτοί αποτυπώνονται στη γαµήλια τελετουργία των Καραγκούνηδων τη̋ Θεσσαλία̋» 10.00-10.15 Αθανάσιο̋ Γιώτα̋ Ιστορικό̋-Λαογράφο̋ «Η ενδυµασία των Καραγκούνηδων (ανδρική-γυναικεία-παιδική) και κοινωνιολογική προσέγγιση» 10.15-10.30 Σοφία Τζέλλα, Καθηγήτρια Φυσική̋ Αγωγή̋-∆ασκάλα χορού «Γυναικεία, παλαµιώτικη, καραγκούνικη ενδυµασία και θρησκεία στον κύκλο τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων » 10.30-10.45 Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη, ∆ηµοσιογράφο̋-Σύµβουλο̋ Επικοινωνία̋ «Τα παραµύθια του παππού και η προσφορά του̋ στη διαπαιδαγώγηση τη̋ νέα̋ γενιά̋» 10.45-11.15 ∆ιάλειµµα 3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋, Ερευνητή̋-Λαογράφο̋-Πρόεδρο̋ Ε.Λ.Ο.Κ., Αντιπρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ Βά̓ο̋ Πάλλα̋, Αντιδήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋ Ευαγγελία Παλαντζά, Μέλο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋-∆ασκάλα χορού 11.15-11.30 Κατερίνα Σταθοπούλου, Φιλόλογο̋-Πρόεδρο̋ Ένωση̋ Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσα̋ «Τα µοιρολόγια τη̋ περιοχή̋ Σοφάδων και οι δυσκολίε̋ στην καταγραφή του̋» 11.30-11.45 Γεώργιο̋ Ζιάκα̋, Φιλόλογο̋-Αρχαιολόγο̋Ιστορικό̋ «Έθιµα έγκυα̋ γυναίκα̋ ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Πύλη̋» 11.45-12.00 Σωτήριο̋ Ρουσιάκη̋, Φιλόλογο̋-Γλωσσολόγο̋Υποψήφιο̋ διδάκτωρ Γλωσσολογία̋ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Η παραδοσιακή ενδυµασία των Καραγκούνηδων των Γόµφων Τρικάλων: Κοινωνία και κύκλο̋ ζωή̋» 12.00-12.15 Κωνσταντίνο̋ ∆ηµόπουλο̋, Μεταπτυχιακό Τ.Ε.Ε.Φ.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών Βασιλική Τυροβολά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Φ.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών Μαρία Κουτσιούµπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Φ.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών «Χορευτικέ̋ διατάξει̋, τραγουδιστικέ̋ εκφράσει̋ και κοινωνικέ̋ προεκτάσει̋ στον κύκλο τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων. Η περίπτωση τριών καραγκούνικων κοινοτήτων

∆εκάδε̋ εισηγήσει̋ για τη ζωή, τα ήθη και τα έθιµα τη̋ καραγκούνικη̋ φυλή̋ θα παρουσιασθούν από πλειάδα επιστηµόνων Το Αντάµωµα θα ολοκληρωθεί µε τον Μεγάλο Χορό των Καραγκούνηδων στο γήπεδο Παλαιοµονάστηρου την Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου, στι̋ 7 το απόγευµα

12.15-12.30 Ηλία̋ Παγανό̋, Ερευνητή̋ Τοπική̋ Ιστορία̋ «Ο κύκλο̋ τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων µέσα από τη φωτογραφία» ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ιστορία-Πολιτισµό̋-Γλώσσα 4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Γεώργιο̋ Παπαβασιλείου, τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Π/θµια̋ Εκ/ση̋ Βασιλική Κοζιού, Εκπαιδευτικό̋- Α΄ Γραµµατέα̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ ∆ηµήτριο̋ Μαγκούτη̋, Εκπαιδευτικό̋-∆ηµοτικό̋ σύµβουλο̋ ∆ήµου Πύλη̋ 12.30-12.45 Λεωνίδα̋ Χατζηαγγελάκη̋, Επίτιµο̋ ∆ιευθυντή̋ Λ∆΄ Εφορία̋ Πρὀστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων «Η Θεσσαλική πεδιάδα στι̋ παρυφέ̋ του Κερκίτειου όρου̋ : κατοίκηση και κοινωνική ζωή στα πρὀστορικά χρόνια» 13.00-13.15 Κρυσταλλία Μαντζανά, Πρὀσταµένη 19η̋ Εφορία̋ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων «Από την Πύλη στη Φαρκαδόνα και από τον Παλαµά στι̋ Σοφάδε̋» 13.15-13.30 ∆ηµήτριο̋ Γούσιο̋, Καθηγητή̋ Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ «Η ταυτότητα των Καραγκούνηδων: Ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική πρόοδο» 13.30-13.45 Γεώργιο̋ Παπαβασιλείου, τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Π/θµια̋ Εκ/ση̋ «Οι κοινωνικοί και οικονοµικοί δεσµοί των κατοίκων των χωριών των ριζών του Κόζιακα µε του̋ Καραγκούνηδε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ 13.45-14.00 ∆ηµήτριο̋ Κωνσταντινίδη̋ , Γεωπόνο̋-Εκπαιδευτικό̋ « Η συνύπαρξη βλάχων και καραγκούνηδων στα χειµαδιά του Θεσσαλικού κάµπου» 5η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Κρυσταλλία Μαντζανά, Πρὀσταµένη 19η̋ Εφορία̋ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Βάια Μπουροκώστα, ∆ηµοτική Σύµβουλο̋ Πύλη̋-Αντιπρόεδρο̋ ΟΚΠΑ∆ Πύλη̋ Ιωάννη̋ Σουφλιά̋, Αντιδήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋ 18.00-18.15 Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋, Ερευνητή̋-Λαογράφο̋Πρόεδρο̋ Ε.Λ.Ο.Κ. «Σταχυολογήµατα από Μεγαλοκαλυβιώτικε̋ αγροτικέ̋ εξεγέρσει̋ µέσα στο αγροτικό κίνηµα 18.15-18.30 ∆ρ Βασίλη̋ Σπανό̋, Φιλόλογο̋ «∆έκα οικισµοί Καραγκούνηδων στην απογραφή των Οθωµανών του έτου̋ 1454-1455» 18.30-18.45 Παναγιώτη̋ Κ. Νταλούκα̋, Πρόεδρο̋ Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου ∆ροσερού « Α΄ Τρικκαία 1959, Β΄ Τρικκαία 1960. «Μεγάλη ανοιξιάτικη εορτή του Θεσσαλικού τοπίου» 18.45-19.00 Γεώργιο̋ Ζιάκα̋, Φιλόλογο̋-Αρχαιολόγο̋Ιστορικό̋ «Συνοπτική αναφορά στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ του ∆ήµου Πύλη̋ 19.00-19.15 Σωτήριο̋ Ρουσιάκη̋, Φιλόλογο̋-Γλωσσολόγο̋Υποψήφιο̋ διδάκτωρ Γλωσσολογία̋ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Γλωσσικέ̋ συµπεριφορέ̋ των Καραγκούνηδων» 19.15-19.30 Ιωάννη̋ Αθανασούλη̋, Προιστάµενο̋ Πρωτοβάθµια̋ εκπαίδευση̋ Μαγνησία̋, Μέλο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋

«Τιµή̋ ένεκεν. Η απάντηση των κολίγων στην έλλειψη ενδιαφέροντο̋ τη̋ πατρίδα̋ για απελευθέρωση από τη δουλοπαροικία δίνεται µε αίσθηµα υψηλού εθνικού καθήκοντο̋» 19.30-19.45 Κωνσταντίνο̋ Β. ∆ηµουλά̋, Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Φιλολόγων Ν. Λάρισα̋ , ∆ρ (ΙΚΥ)Ψυχιατρική̋ Κλινική̋ Ψυχολογία̋ «Το φεγγάρι στη ζωή των ανθρώπων µα̋ τη̋ πρωτὀστορική̋ εποχή̋ (βιοψυχολογική σύνδεση των περιοδικών κύκλων γυναίκα̋ και φεγγαριού)» 19.45-20.00 Ευθύµιο̋ Κουφογιάννη̋, Φιλόλογο̋ «Τα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων στην Κατοχή και στην Αντίσταση (1941-1944)» 20.00-20.15 Ερωτήσει̋ - Τοποθετήσει̋ - Συζήτηση 20.15-20.30 Κωνσταντίνο̋ Κουφογάζο̋ , ∆ήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋-Πρόεδρο̋ του 2ου Εθνολογικού Συνεδρίου «Ανακεφαλαίωση-Συµπεράσµατα Συνεδρίου-Λήξη» Χορήγηση Βεβαιώσεων 21.00 ∆είπνο Συνέδρων ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Γήπεδο Παλαιοµονάστηρου Πύλη̋ Τρικάλων Ο µεγάλο̋ χορό̋ των Καραγκούνηδων τη̋ Θεσσαλία̋ 19.00- 19.30 Παρουσίαση παραδοσιακών καραγκούνικων χορών και τραγουδιών από χορευτικά τµήµατα και µουσικά σχήµατα 19.30- . Παραδοσιακό γλέντι Άλλε̋ εκδηλώσει̋ στο πλαίσιο του Συνεδρίου Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 2012 Εργαστήρι παραδοσιακή̋ καραγκούνικη̋ ενδυµασία̋ 9.30-9.45 Mαίρη Μπάλλα , Γιατρό̋-Συλλέκτρια παραδοσιακών ενδυµασιών «Γυναικεία Καρδιτσιώτικη ενδυµασία» 9.45-10.00 Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, Πρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋-τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ ∆/θµια̋ Εκ/ση̋ Σοφία Τζέλλα , Καθηγήτρια Φυσική̋ Αγωγή̋ - ∆ασκάλα χορού «Το δέσιµο τη̋ παλαµιώτικη̋ καραγκούνικη̋ σκούφια̋ και η αρµάτα τη̋» 10.00-10.15 Ιωάννη̋ Φαφούλια̋ , Καθηγητή̋ «Αυθεντική καραγκούνικη ενδυµασία στην πεδιάδα των Τρικάλων» 10.15-10.30 Κική Ν. Μπίχτα, Καθηγήτρια Φυσική̋ αγωγή̋ «Η καλυβιώτικη ενδυµασία» 10.30-10.45 Νίκο̋ Τσιπλάκη̋, Ερευνητή̋ - Συλλέκτη̋ παραδοσιακών αντικειµένων «Η γυναικεία καραγκούνικη ενδυµασία τη̋ ανατολική̋ θεσσαλική̋ πεδιάδα̋» 10.45-11.00 Σύλλογο̋ Γυναικών Παλαιοµονάστηρου «Τοπική Καραγκούνικη ενδυµασία» 11.00-11.15 ∆ιάλειµµα 11.15-12.15 Παρουσίαση του βιβλίου «Εδεσµατολόγιο Θεσσαλία̋» Εκδόσει̋ Κοχλία̋ ( Έρευνα - Συντονισµό̋ - Επιµέλεια ύλη̋, Γιάννη̋ Σαραντόπουλο̋ , ∆ηµοσιογράφο̋) Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Αλεξία Κατσαρού, ∆ιαιτολόγο̋-∆ιατροφολόγο̋-Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του Χαρακόπειου Πανεπιστηµίου Υπεύθυνοι εκδήλωση̋: Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, Βάσω Κοζιού, Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 2012 Εκκλησιασµό̋ στην Ιερά Μονή του Αγίου Βησσαρίωνα ∆ούσικου 11.00 - 13.00 Εκδήλωση στο ∆ροσερό Τρικάλων Υπεύθυνο̋ εκδήλωση̋ Παναγιώτη̋ Νταλούκα̋ Αρτοκλασία Παρασκευή παραδοσιακού τραχανά Αφήγηση παραµυθιού Παρουσίαση τοπική̋ ενδυµασία̋ από το Σωτήριο Ρουσιάκη, Φιλόλογο-Γλωσσολόγο-Υποψήφιο διδάκτορα Γλωσσολογία̋ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Παιδικά Παιχνίδια από το ∆ηµήτρη Μαγκούτη , Εκπ/κό- ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ήµου Πύλη̋ Παραδοσιακό γεύµα και γλέντι H ορχήστρα του ανταµώµατο̋ αποτελείται από του̋ παρακάτω καλλιτέχνε̋: Αντώνη̋ Κυρίτση̋ -τραγούδι, Χρυσότοµο̋ Μητροπάνο̋-τραγούδι, Κώστα̋ Ακρίβο̋-τραγούδι, Γιάννη̋ Γκουζιώτη̋-τραγούδι, Φώτη̋ Τσιγαρίδα̋-τραγούδι, Χρήστο̋ Κιτσόπουλο̋-κλαρίνο, Ηλία̋ Τζερεµέ̋-κλαρίνο, Λευτέρη̋ Σχορετσιανίτη̋-βιολί, Μάριο̋ Σαρακατσάνο̋-λαούτο, Θεόδωρο̋ Μούτο̋-ντέφι. ΧΟΡΗΓΟΙ Περιφέρεια Θεσσαλία̋ & Π.Ε. Τρικάλων COSMOTE Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλία̋ Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Γόµφων Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Κελάρι ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ & Ταβέρνα ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Πύλη̋ Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΑ- ∆ίκτυο Ρ/Σ Θεσσαλία̋ Παρουσίαση Προγράµµατο̋: Επιµέλεια Προγράµµατο̋: Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη, Βασιλική Κοζιού ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ: 2431028001 & 2434350101


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

15

ΤΟΠΙΚΑ

Επενδύσει̋ στον τουρισµό στη Θεσσαλία…

Παραίτηση Τοπική̋ Συµβούλου τη̋ Κρανιά̋

Ανοικτό διεθνή διαγωνισµό προκηρύσσει η ∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού για την υλοποίηση του Έργου: «∆ράσει̋ Κατάρτιση̋ Ανθρώπινου ∆υναµικού σε Θέµατα Τουρισµού». Σε επικοινωνία τη̋ Υπουργού Τουρισµού κα̋ Όλγα̋ Κεφαλογιάννη µε τον περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστό τον ενηµέρωσε σχετικά και ζήτησε τη συµβολή του στην προώθηση τη̋ προκήρυξη̋ στου̋ αρµόδιου̋ φορεί̋ Τουρισµού τη̋ Θεσσαλία̋. Από την πλευρά του ο κ. Αγοραστό̋ δεσµεύτηκε για τη διάχυση του προγράµµατο̋ επισηµαίνοντα̋ για ακόµη µια φορά ότι «η Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλία̋ έχει ήδη θέσει ω̋ έναν από του̋ πρωταρχικού̋ τη̋ στόχου̋ την τουριστική ανάπτυξη µε στοχευµένε̋ δράσει̋, προκειµένου, όχι µόνον να προβάλλει τι̋ τουριστικέ̋ δυνατότητε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ αλλά και να συµβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού». Ειδικότερα: Η ∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό για την υλοποίηση των Πράξεων 1. «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού στι̋ 8 περιφέρειε̋ σύγκλιση̋» και 2. «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού

σε θέµατα τουρισµού στι̋ 3 περιφέρειε̋ σταδιακή̋ εξόδου». Αντικείµενο των πράξεων αποτελεί η υλοποίηση προγραµµάτων Συνεχιζόµενη̋ Επαγγελµατική̋ Κατάρτιση̋ για 2.875εργαζόµενου̋, εποχιακά εργαζόµενου̋, αυτοαπασχολούµενου̋ και επιχειρηµατίε̋, που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσει̋ σχετικέ̋ µε το χώρο του τουρισµού Οι πράξει̋, πλέον τη̋ θεωρητική̋ κατάρτιση̋, περιλαµβάνουν πρακτική άσκηση των καταρτιζοµένων είτε σε επιχειρήσει̋ οι οποίε̋ σχετίζονται απόλυτα µε το αντικείµενο κατάρτιση̋ είτε σε πιστοποιηµένε̋ δοµέ̋ µε τη µορφή case studies. Το πρὁπολογιζόµενο τίµηµα των πράξεων, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ εθνική̋ και τη̋ κοινοτική̋ συµµετοχή̋, έχει ω̋ εξή̋:

1. Ποσό τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων εβδοµήντα µία̋ χιλιάδων ευρώ (ευρώ 3.471.000,00), για την πράξη 1 «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού», κατανέµεται στι̋ 8 περιφέρειε̋ σύγκλιση̋ (Τύπο̋ περιφέρεια̋ 1: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρο̋, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο̋) 2. Ποσό ενό̋ εκατοµµυρίου δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (ευρώ 1.014.000,00), για την πράξη 2 «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού», κατανέµεται στι̋ 3 περιφέρειε̋ σταδιακή̋ εξόδου (Τύπο̋ περιφέρεια̋ 2: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία). Οι πράξει̋ συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπἀκό

Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ).

∆ιάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισµού Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη τη̋ ∆ιακήρυξη̋ από το Υπουργείο Τουρισµού, Γενική ∆ιεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξη̋, ∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων, Λ.Αµαλία̋ 12, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, τηλ: 210 3736185, 210 3736119, fax: 210 3736143. Το πλήρε̋ κείµενο τη̋ προκήρυξη̋ θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.gnto.gov.gr Η προθεσµία υποβολή̋ προσφορών εκπνέει την 21-92012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Στι̋ 7 Σεπτεµβρίου το Φεστιβάλ τη̋ ΚΝΕ στα Τρίκαλα Το σύνθηµα του 38ου Φεστιβάλ τη̋ ΚΝΕ και του «Ο∆ΗΓΗΤΗ» είναι επίκαιρο όσο ποτέ, αναδεικνύει την αλληλεγγύη και τη συµµαχία που θα πρέπει να αναπτυχθεί ανάµεσα στου̋ εργάτε̋, του̋ φτωχού̋ αγρότε̋, τη νεολαία, αλλά και την ανάγκη να πάρει ο λαό̋ την κατάσταση και την εξουσία στα χέρια του. Στα Τρίκαλα, το 38ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ «Ο∆ΗΓΗΤΗ» ανοίγει τι̋ πύλε̋ του στι̋ 7 Σεπτέµβρη στο Μύλο Ματσόπουλο, ενώ θα προηγηθούν προφεστιβαλικέ̋ εκδηλώσιε̋ σε Αρδάνι,Φαρκαδόνα και Καλαµπάκα µέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει Συζητήσει̋, Αφιερώµατα,Συναυλίε̋, Θεατρικέ̋ Παραστάσει̋,καθώ̋ επίση̋ αθλητικέ̋ δραστηριότητε̋ και πρωτάθληµα σκάκι. Στο χώρο του φεστιβαλ θα λειτουργούν, εκτό̋ απο τα θεµατικά περίπτερα, βιβλιοπωλείο και χώρο̋ δηµιουργική̋ απασχόληση̋ παιδιών. Για ακόµα µια χρονια οι εκδηλώσει̋ του φεστιβάλ θα αποτελέσουν αφορµή για το αντάµωµα τη̋ νιότη̋, τη̋ ελπίδα̋ και του αγώνα για µια καλύτερη ζωή φέρνοντα̋ κοντά νέου̋ και νέε̋ που

“δε βολεύονται µε λιγότερο ουρανό” , “που βολεύονται µόνο στο δίκιο”. Νεοι και νέε̋, εργαζόµενοι, άνεργοι, µαθητέ̋ και σπουδαστέ̋, νέα ζευγάρια πλαισιώσουν και φέτο̋ τι̋ εκδηλώσει̋ του φεστιβάλ και αντιστέκονται σε όσου̋ του̋ θέλουν ανοργάνωτου̋, σκλάβου̋,αποµονωµένου̋, δίνοντα̋ ηχιρό το µήνυµα του̋ και µε ψηλά το κεφάλι: Πάρε µέρο̋ στι̋ εκδηλώσει̋ του 38ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ - «Ο∆ΗΓΗΤΗ» και ένωσε τη φωνή σου µε του̋ χιλιάδε̋ νέου̋ και νέε̋ που οι ανάγκε̋ του̋, τα όνειρά του̋, οι ελπίδε̋ του̋ δε χωράνε στο σύστηµα τη̋ εκµετάλλευση̋, τη̋ φτώχεια̋ και τι̋ χρεοκοπία̋ του λάου.∆εν είναι η µοίρα µα̋ να ζούµε έτσι ούτε να ελπίζουµε σε ψίχουλα. ∆ώσε το χέρι σου στο διπλανό σου, το συνάδελφο, το συµµαθητή και οργανώσου. “∆ίνε το χέρι σου σε όποιον σηκώνεται” Μαξίµ Γκόρκι” “ Εσύ να πάρει̋ πρέπει την εξουσία” Μπέρτολ Μπρέχτ Γραφείο τύπου ΚΝΕ

Την παραίτησή τη̋ υπέβαλλε προ̋ τον δήµαρχο Καλαµπάκα̋, το µέλο̋ του Τοπικού Συµβουλίου Κρανιά̋, κα Χριστίνα Καλαµπαλίκη, µε επιστολή τη̋ που δηµοσιοποιήθηκε στι̋ 9/8/2012. Αναλυτικά η επιστολή τη̋: «Κύριε ∆ήµαρχε, Όταν αποφάσισα να είµαι υποψήφια Τοπική Σύµβουλο̋ στην Κοινότητά µου, ήξερα πω̋ ο δρόµο̋ που διάλεξα δεν θα ήταν καθ΄ όλα εύκολο̋. Πάραυτα, συµµετείχα στι̋ διαδικασίε̋ και ζήτησα την ψήφο των συγχωριανών µου πιστεύοντα̋ πω̋ είχα τα περιθώρια να βοηθήσω τον τόπο µου. Όµω̋, µπροστά σ ένα χρεοκοπηµένο οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα, που µα̋ καταδικάζει στην φτώχεια και στην ανέχεια, όπου καθηµερινά ερχόµαστε αντιµέτωποι µε τον εφιάλτη τη̋ ανεργία̋, των απολύσεων, των µισθών πείνα̋ και τη̋ εργοδοτική̋ ασυδοσία̋, η Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται πεδίο εφαρµογή̋ των Μνηµονιακών πολιτικών. Οι εργαζόµενοι σήµερα δεν µπορούν να δεχτούν άλλε̋ µειώσει̋ στα εισοδήµατά του̋, άλλε̋ απολύσει̋ και περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Ταυτόχρονα, στην καταιγίδα νέων µέτρων που έρχονται, στα οποία περιλαµβάνονται νέε̋ περικοπέ̋ στου̋ ΟΤΑ, το ζήτηµα πλέον έγκειται, στο αν θα µπορούν να πληρωθούν οι µισθοί των εργαζοµένων, αλλά και εάν θα µπορούν να παραµείνουν ανοιχτοί οι ∆ήµοι, καλύπτοντα̋ τι̋ στοιχειώδει̋ ανάγκε̋ των δηµοτών. Στη σύντοµη συµµετοχή µου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την πρώτη στιγµή τη̋ παρουσία̋ µου, άσκησα αλλά και δέχτηκα σκληρή κριτική, επιλογή και στάση που µε έφερε σε δύσκολη θέση, εξαιτία̋ «υπόγειων διαδροµών», όπω̋ η υπόθεση του φύλακα του χωριού, ενώ οι αποφάσει̋ που προέκυπταν από τη συνεδρίαση τουΣυµβουλίου ρίχθηκαν στο καλάθι των αχρήστων. Είναι σαφέ̋ ότι οι αρµοδιότητε̋ του Συµβουλίου είναι µηδαµινέ̋ και ο ρόλο̋ του σχεδόν διακοσµητικό̋. Η απόφαση µου να παραιτηθώ οφείλεται και σε προσωπικού̋ λόγου̋, που καθιστούν δύσκολη έω̋ αδύνατη την παρουσία µου στο χωριό και στι̋ συνεδριάσει̋ του Τοπικού Συµβουλίου, λόγοι κυρίω̋ οικονοµικοί, καθώ̋ η πολιτική που ασκείται τα τελευταία δυόµιση χρόνια έχει επηρεάσει στο µέγιστο βαθµό το εισόδηµα µου, εφόσον είµαι µισθωτή.Επίση̋, µέσα σε όλα τα αρνητικά δεδοµένα τη̋ παρούσα̋ στιγµή̋ που µε αναγκάζουν να παραιτηθώ είναι και η έλλειψη προσωπικού χρόνου, δεδοµένου ότι η εργασία µου δεν µου δίνει τη δυνατότητα να έχω στη διάθεση µου, όσο χρόνο θα επιθυµούσα για να συνεισφέρω ουσιαστικά στι̋ απαιτήσει̋ του Τοπικού Συµβουλίου, αλλά και των όποιων αναγκών προκύπτουν. Αναλαµβάνοντα̋ την ευθύνη έναντι όλων των ψηφοφόρων που µε εµπιστεύτηκαν µα και όλων των συγχωριανών µου, υποβάλλω την παραίτησή µου από µέλο̋ του Συµβουλίου τη̋ Τοπική̋ Κοινότητα̋ Κρανέα̋ Ασπροποτάµου, ω̋ µια ελάχιστη κίνηση ειλικρίνεια̋, διότι η παρουσία µου ω̋ Τοπική̋ Συµβούλου, όλο αυτό το διάστηµα διακατέχονταν από την αγάπη µου για τον χωριό µου, µια αγάπη που είχε ω̋ στόχο την ανάπτυξη προ̋ την σωστή πλευρά, µε γνώµονα το καλό του τόπου, πέρα από µικροσυµφέροντα και λανθασµένε̋ αποφάσει̋. Με εκτίµηση Καλαµπαλίκη Χριστίνα

24310

35777 38222


16

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Βούλιαξε η Πύλη από εκατοντάδε̋ πανηγυριστέ̋ στο διήµερο των εκδηλώσεων

Με επιτυχία έκλεισε το διήµερο 22-23 Αυγούστου τη̋ εµποροπανήγυρη̋ τη̋ Πύλη̋ αφού αρκετό̋ κόσµο̋ από όλο τον Νοµό Τρικάλων αλλά και περαστικοί επισκέφθηκαν την Πύλη για να περάσουν ευχάριστα και να ψωνίσουν από του̋ µικροπωλητέ̋.

Α

πό νωρί̋ την Τετάρτη παραµονή τη̋ εορτή̋ των εννιάµερων τη̋ Θεοτόκου πολλοί πιστοί προσήλθαν στην εκκλησία τη̋ Πόρτα Παναγιά̋ για να παρακολουθήσουν τον εσπερινό που τέλεσε ο ηγούµενο̋ τη̋ Ιερά̋ Μονή̋ Αγίου Βησσαρίωνο̋(∆ούσικου) πατέρα̋ Ιγνάτιο̋ συνεπικουρούµενο̋ από του̋ µοναχού̋ τη̋ µονή̋ και ιερεί̋ τη̋ περιοχή̋. Ακολούθησε αρτοκλασία και προσκύνηµα τη̋ εικόνα̋. Στη συνέχεια ο κόσµο̋ ξεχύθηκε στον χώρο τη̋ πανήγυρη̋ που κάλυπτε του̋ κεντρικού̋ δρόµου̋, όλη την Ερµού και ένα µεγάλο

µέρο̋ τη̋ εθνική̋ οδού Τρικάλων - Αρτα̋. Υπήρχε µια φαντασµαγορική ατµόσφαιρα και όλοι πέρασαν όµορφα. Απόλαυσαν τα νόστιµα εδέσµατα στι̋ ταβέρνε̋ τη̋ Πύλη̋ και υπήρχε και ζωντανή µουσική στην ψησταριάουζερί «ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ» αλλά και στην ταβέρνα-ψησταριά «Ο ΜΑΚΗΣ» µε την λἀκή ορχήστρα του Παν. Παπακώστα(κιθάρα-τραγούδι), τον Γιάννη Κανάτα στο µπουζούκι, τον Γιώργο Μίγκα στο αρµόνιο, την Αλίκη Τσιάτσου στο τραγούδι και η διασκέδαση κράτησε µέχρι το πρωί. Ανήµερα τη̋ εορτή̋ των Εννεαηµέρων τη̋ Θεοτόκου έγινε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Ναό τη̋ Πόρτα̋ Παναγία̋, χοροστατούντο̋ του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκη̋ και Σταγών κ.κ. Αλέξιου, παρουσία αρκετών πιστών. Το βράδυ τη̋ ίδια̋ ηµέρα̋ συνεχίστηκε η κίνηση των επισκεπτών στο χώρο τη̋ εµποροπανήγυρη̋ σε µικρότερη ένταση και στον ίδιο ρυθµό µε την παραµονή. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

παιδεία - νέα εποχή Εντελώ̋ ανανεωµένο̋ υποδέχεται αυτή τη σχολική χρονιά του̋ τρικαλινού̋ µαθητέ̋, ένα̋ ιστορικό̋ χώρο̋, που πρωταγωνιστεί εδώ και δεκαετίε̋ στα τρικαλινά γράµµατα ! Υπεύθυνο̋ σπουδών: Παναγιώτη̋ Χρ. Χρήστου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.: ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ Ιπποκράτου̋ 2, παλιό ∆εσποτικό, τηλ. 24310 21626 CMYK


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

17

ΤΟΠΙΚΑ

Θα είναι και τη νέα σεζόν η «Σουίτα art cafe»

Χώρο̋ έκφραση̋ των νέων Τρικαλινών Εντυπωσιακό το ξεκίνηµα την περασµένη εβδοµάδα µε εµφάνιση του Φώτη Τέλιου (την Τετάρτη) και τη̋ Κατερίνα̋ Ρουσιάκη(την Πέµπτη) Συνέχεια αύριο Τρίτη µε την Αναστασία Πετσούλα Ένα̋ πολυχώρο̋ έκφραση̋, πολιτισµού και σωστή̋ ψυχαγωγία̋ που λειτουργεί από νωρί̋ το πρωί µέχρι αργά το βράδυ.

Η

Σουίτα Σουίτα Αrt Café στη Στρ.Σαράφη (έναντι Ταχυδροµείου) έχει καθιερωθεί πλέον ω̋ ένα̋ πολυχώρο̋ πολιτισµού και ψυχαγωγία̋ για όλε̋ τι̋ ηλικίε̋. Συναυλίε̋ µε γνωστά ονόµατα, παρουσιάσει̋ βιβλίων, εκθέσει̋ ζωγραφική̋ είναι στο εβδοµαδιαίο…µενού τη̋. Κυρίω̋ όµω̋ η «Σουίτα» το τελευταίο διάστηµα φροντίζει να δίνει βήµα και χώρο έκφραση̋ σε νέου̋ Τρικαλινού̋ και ήδη από τη «σκηνή» τη̋ έχουν «παρελάσει» πολλά νέα παιδιά αφήνοντα̋ αρκετέ̋ υποσχέ-

σει̋. Την περασµένη εβδοµάδα έγιναν δυο ενδιαφέρουσε̋ µουσικέ̋ βραδιέ̋. Την Τετάρτη 22 Αυγούστου ο νεαρό̋ Φώτη̋ Τέλιο̋ παρουσίασε πέντε συνθέσει̋ του και άλλα αγαπηµένα του τραγούδια. Την ενορχήστρωση έκανε ο Παναγιώτη̋ Μαγκλάρα̋, στην κιθάρα ήταν ο Γιάννη̋ Τρικόπουλο̋ και στον ήχο (αλλά και στο πιάνο) ο Γιώργο̋ Αδάµο̋. Το βράδυ τη̋ Πέµπτη̋ εµφανίσθηκε η νεαρή και πολλά υποσχόµενη Κατερίνα Ρουσιάκη σε ένα πρόγραµµα µε έντε-

Από την βραδιά µε την Κατερίνα Ρουσιάκη

Από την βραδιά µε τον Φώτη Τέλιο

Ώριµη µεν… LADY δε! (Η Άντζελα ∆ηµητρίου στο MOUZAKI PALACE)

χνα αλλά και λἀκά τραγούδια και µε τη συνοδεία του Παναγιώτη Μαγκλάρα στο πιάνο ξεσήκωσε το ακροατήριο (τη̋) που γίνεται όλο και πολυπληθέ-

στερο και πιο…φανατισµένο! Αύριο βράδυ την σκυτάλη παίρνει η νεαρή Αναστασία Πετσούλα και έπεται συνέχεια…

Την παραµονή του ∆εκαπενταύγουστου εκατοντάδε̋ Τρικαλινοί και Καρδιτσιώτε̋ «ανηφόρισαν» µέχρι το MOUZAKI PALACE για να τιµήσουν την Άντζελα ∆ηµητρίου, µία από τι̋ µεγάλε̋ κυρίε̋ του λἀκού τραγουδιού η οποία για πολλά χρόνια βάζει «φωτιά στα Σαββατόβραδα» στι̋ πίστε̋ και τι̋ καρδιέ̋ χιλιάδων Ελλήνων!

«Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» µε του̋ πρώτου̋ «συνταξιδευτέ̋» µα̋ Το «ταξίδι» στη Θεσσαλία ξεκίνησε εδώ και µέρε̋. Πρόκειται για ένα µεγάλο εκδοτικό «ταξίδι» µε επιλεγµένε̋ διαδροµέ̋ στη ∆υτική Θεσσαλία, από του̋ αγιοβάδιστου̋ βράχου̋ των Μετεώρων, µέχρι την γαλήνια οµορφιά τη̋ λίµνη̋ Πλαστήρα. Ένα «ταξίδι» σε τόπου̋ και µνήµε̋, σε εικόνε̋ και γεύσει̋, στον θρύλο και την ιστορία, µε οδηγού̋ πάντα του̋ ανθρώπου̋ του τόπου, του̋ ανθρώπου̋ που ζουν, δραστηριοποιούνται ή παράγουν τα πρὀόντα του̋ σ’ έναν τόπο, ενισχύοντα̋ την οικονοµία του. Σ’ αυτό το µεγάλο εκδοτικό «ταξίδι» στον θεσσαλικό χώρο συµµετέχουν ολοένα και περισσότεροι «άνθρωποι του τόπου», που µε κάθε τρόπο, και από διαφορετική µεριά ο καθένα̋, συµβάλλουν ουσιαστικά στην πραγµατοποίησή του. Πολλοί επαγγελµατίε̋ και φορεί̋, που ενηµερώθηκαν για την προσπάθειά µα̋, κατάλαβαν την σπουδαιότητα αυτού του εκδοτικού εγχειρήµατο̋ για τη Θεσσαλία και παρ’ όλε̋ τι̋ δυσκολίε̋ τη̋ εποχή̋, αποφάσισαν να την στηρίξουν. Αυτοί είναι και οι πρώτοι «συνταξιδευτέ̋» µα̋, ενώ καθηµερινά γίνονται όλο και περισσότεροι. Σα̋ του̋ παρουσιάζουµε και του̋ ευχαριστούµε θερµά, πιστεύοντα̋ πω̋ το αποτέλεσµα θα µα̋ δικαιώσει όλου̋.

CMYK


18 ΣΕ ΙΣ ΠΡ ΟΣ ΩΠ ΙΚΕ Σ ΑΝ ΑΜ ΝΗ

Μια κοινή µέρα… και όµω̋ τόσο ξεχωριστή!!! Γράφει η Χαρµπέα Ιωάννα κοινωνιολόγο̋/εγκληµατολόγο̋, εργαζόµενη σε βοήθεια στο σπίτι, αρθρογράφο̋. (Γράφτηκε σε ηλικία 14 ετών) Η ζωή είναι γεµάτη εκπλήξει̋! Άλλοτε οι εκπλήξει̋ αυτέ̋ είναι ευχάριστε̋ και άλλοτε δυσάρεστε̋. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Εκείνο που πρέπει να ελπίζει κανεί̋ είναι τα ευχάριστα απρόοπτα περιστατικά να υπερβαίνουν στο πλήθο̋ τα δυσάρεστα. Ήταν µια κοινή µέρα σαν όλε̋ τι̋ άλλε̋ και όµω̋ ήταν τόσο ξεχωριστή! Η επιθυµία για ένα σύντοµο ταξιδάκι αναψυχή̋ στην εξοχή γινόταν εντονότερη καθώ̋ οι χρυσαφένιε̋ αχτίδε̋ του ήλιου πρόσκρουαν στο πρόσωπό σου και σου γεννούσαν την ιδέα ότι όλα πάνε καλά. Και η έντονη αυτή επιθυµία για µια επίσκεψη στην κυρία – φύση δεν άργησε να εξελιχθεί σε πραγµατικό γεγονό̋. Η ραγδαία ανάπτυξη τη̋ τεχνολογία̋ και τα πρωτοφανή – και τόσο απρόσιτα για άλλε̋ εποχέ̋ επιτεύγµατά τη̋ συνέβαλαν σε ένα µεγάλο βαθµό να πραγµατοποιηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτή η ψυχική ανάγκη, (αν θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε έτσι) για επαφή µε το φυσικό περιβάλλον. Σε πολύ µικρό λοιπόν χρονικό διάστηµα το όνειρό σου γινόταν πραγµατικότητα. Αυτά που πριν λίγο βρισκόταν στον εγκέφαλό σου ω̋ στοιχεία παλιότερων παραστάσεων και εικόνων ή ακόµα και ω̋ δηµιούργηµα τη̋ φαντασία̋ τώρα αυτή τη στιγµή βρισκόταν εδώ, µπροστά σου ,ολοζώντανα και έτοιµα να ανταποκριθούν στι̋ αισθήσει̋ σου. Το θρόισµα των φύλλων των δέντρων, το µελωδικό κελάηδηµα των πουλιών, ο ανεπανάληπτο̋ ήχο̋ του γάργαρου νερού που κυλά αργάαργά και ήσυχα σε κάποιο ρέµα και µετά από µια διαδροµή µικρή ή µεγάλη καταλήγει σε ένα απότοµο καταρράκτη και τρέχει µε ορµή, χύνεται σε κάποιο ποτάµι παρασύροντα̋ µαζί του οτιδήποτε έτυχε να ακολουθήσει την πορεία του. Aκόµη οι φωνέ̋ ή καλύτερα το µούγκρισµα των άγριων ζώων προσδίδουν στην όλη εικόνα µια µυστηριώδη ελκυστικότητα και αφήνουν τον επισκέπτη άναυδο, ενώ ταυτόχρονα τον παροτρύνουν να επιδοθεί στην περιπέτεια και το µυστήριο που σκεπάζει την όλη περιοχή .Και ενώ απολαµβάνει̋ µε τόση χαρά τα όσα ξετυλίγονται γύρω σου και ενώ είσαι γοητευµένη και ονειροπολεί̋ και ενώ αρχίζει̋ τώρα για πρώτη φορά να νιώθει̋ τη ζωή βλέποντα̋ τη δυναµικότητα τη̋ φύση̋, ωστόσο το ρολόι του χρόνου δε σταµατά! Οι λίγε̋ στιγµέ̋ χαρά̋ και εκτόνωση̋ για σένα, τον πάντα ευπρόσδεκτο επισκέπτη στη ρουτίνα τη̋ καθηµερινή̋ ζωή̋ αντιστοιχούν σε πλειάδα ωρών. Η µαγεία τη̋ φύση̋ δε σε αφήνει να ξεφύγει̋ και να κοιτάξει̋ το ρολόι σου. Όµω̋ το σκοτάδι που αρχίζει να απλώνεται απειλητικά µπροστά σου καταµαρτυρεί ότι µια άλλη µέρα τελειώνει για τον ίδιο πάλι σκοπό δηλαδή για να αρχίσει µια καινούρια. Έτσι µε λύπη αποφασίζει̋ να ρίξει̋ κάποιε̋ κλεφτέ̋ µατιέ̋ στο µεγαλείο τη̋ φύση̋ για να σου µείνει κάτι…. Μια µικρή ανάµνηση από την τόσο µεγάλη ψυχική ηδονή. Η τεχνολογία πιστή στο λειτούργηµά τη̋ σε εξυπηρετεί και πάλι. Το αυτοκίνητο ανυπόµονο σε περιµένει να το χειριστεί̋ και να επιστρέψει̋ έτσι στη µηχανοποιηµένη και µονότονη ζωή σου. Και ενώ η ώρα τη̋ επιστροφή̋ έχει ήδη αρχίσει και το αυτοκίνητο µε ολοένα αυξανόµενο ρυθµό ξεµακραίνει η µνήµη ανακαλεί για µια φορά τα όσα έζησε̋ εκεί, έτσι για να σου δώσει µια περιληπτική εικόνα τη̋ ψυχική̋ πληρότητα̋ που ένιωσε̋ πριν λίγο. Με αυτό τον τρόπο αποκτά̋ την αυτοπεποίθηση ότι οι γενικέ̋ εντυπώσει̋ που θα µείνουν στο µυαλό σου θα είναι ικανέ̋ να επαναφέρουν στη µνήµη σου κάθε µικρή και ασήµαντη λεπτοµέρεια. Για σένα όµω̋ αυτή η λεπτοµέρεια θα µεταφράζεται σε πηγή χαρά̋ και προσδοκία̋ ότι θα σου δοθεί η δυνατότητα να φρεσκάρει̋ κάποτε τι̋ γλυκέ̋ αναµνήσει̋ του παρελθόντο̋.

ΑΡΘΡΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΟΡΤΡΕΤΑ (Προσωπικότητε̋ που άφησαν έντονα τα ίχνη του̋ στην ιστορία τη̋ ανθρωπότητα̋) «Το παρελθόν» λέει ένα γνωµικό, «είναι µια λάµπα βαλµένη στην είσοδο του µέλλοντο̋». Υπό αυτό το πρίσµα και δεδοµένου του γεγονότο̋ ότι διανύουµε µια περίοδο έντονων θρησκευτικών αναζητήσεων, ζυµώσεων και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και αµφισβητήσεων, εγκαινιάζουµε την στήλη «ΠΟΡΤΡΕΤΑ» όπου θα παρουσιάζουµε προσωπικότητε̋ διεθνού̋ ακτινοβολία̋ κατά το διάβα τη̋ ανθρώπινη̋ ιστορία̋, ώστε να αποτελούν πνευµατικού̋ φάρου̋ και δείκτε̋ σοφία̋ στου̋ χαλεπού̋ καιρού̋ που ζούµε. Εξάλλου, µια̋ και τα κατορθώµατα κι οι επιτυχίε̋ καθώ̋ και τα σφάλµατα και οι αποτυχίε̋ αποτελούν για κάθε λαό πηγή υψηλού αγωνιστικού ήθου̋, φρονήµατο̋ αντίσταση̋ και ιστορική παρακαταθήκη για την µετέπειτα πορεία του ω̋ έθνο̋, η φωτεινή αυτή µατιά στο παρελθόν είναι επιβεβληµένη. ΣΩΚΡΑΤΗΣ: (469-399 π.Χ).

Έλληνα̋ φιλόσοφο̋ του οποίου ο τρόπο̋ ζωή̋, το ήθο̋ και η σκέψη επηρέασαν καίρια την αρχαία και την µοντέρνα φιλοσοφία. Ιδιωτικό̋ βίο̋: Ήταν γιο̋ του Σωφρονίσκου και τη̋ Φαναρέτη̋ από τον δήµο τη̋ Αλωπεκή̋. Είχε ταπεινή καταγωγή. Αρχικά ασχολήθηκε µε το επάγγελµα του πατέρα του, που ήταν λιθοξόο̋ και εν συνεχεία µε την φιλοσοφία. Συζυγό̋ του ήταν η Ξανθίππη, ξακουστή για τον δύστροπο χαρακτήρα τη̋, µε

την οποία απέκτησε 3 γιου̋. Χαρακτηριστικά έλεγε για εκείνη: Με µια σκληρή γυναίκα, πρέπει να ζει κανεί̋ όπω̋ οι ιππεί̋ µε τα ατίθασα άλογα. «Όπω̋ εκείνοι» έλεγε, «αν τα δαµάσουν, δεν έχουν πρόβληµα µε τα υπόλοιπα, έτσι και γω ζώντα̋ µε την Ξανθίππη θα µάθω να συµπεριφέροµαι στου̋ άλλου̋ ανθρώπου̋».— Σωκράτη̋, ∆ιογένη Λαέρτιου ΑΠΑΝΤΑ, Βιβλίο Β. ∆ηµόσιο̋ Βίο̋: Ήταν φιλόπατρι̋, διακρινόταν για την τιµιότητα και την ηθική ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Σε αντίθεση µε του̋ σοφιστέ̋ δεν έπαιρνε χρήµατα από του̋ µαθητέ̋ του, µη έχοντα̋ χρησιµοθηρικού̋ σκοπού̋. Έλαβε µέρο̋ σε 3 Αθηνἀκέ̋ εκστρατείε̋ κατά τον Πελοποννησιακό πόλεµο, έδειξε µεγάλη αντοχή στι̋ κακουχίε̋ και έσωσε την ζωή του Αλκιβιάδη στην µάχη τη̋ Αµφίπολη̋. Όπω̋ ελέχθη: «αν όλοι ήταν σαν τον Σωκράτη, η πόλη µα̋ [Αθήνα] ποτέ δεν θα πάθαινε εκείνη την συµφορά». Ήταν απλό̋, ταπεινό̋, εξαιρετικά δηµοφιλή̋ µε δυνατέ̋ φιλίε̋ σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Μεταξύ των µαθητών του συγκαταλέγονταν ο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρίτσα K. Κρούπη ark.kroupi@gmail.com

Πλάτων, ο Αντισθένη̋, ο Ευκλείδη̋ ο Μεγαρικό̋ και ο Φαίδων. Το 399 π.Χ. κατηγορήθηκε από του̋ αντιπάλου̋ του για ασέβεια προ̋ του̋ θεού̋, ότι εισήγαγε καινά δαιµόνια κι ότι διέφθειρε του̋ νέου̋ και καταδικάστηκε σε θάνατο µετά από δίκη. Η θἐκή του αταραξία ήταν χαρακτηριστική όπω̋ διαφαίνεται και από την «Απολογία». Αν και µπορούσε να δραπετεύσει και να σωθεί, όπω̋ του πρότειναν οι µαθητέ̋ του, ο Σωκράτη̋ προτίµησε ω̋ νοµοταγή̋ πολίτη̋ να πιει το κώνειο, όπω̋ όριζε ο νόµο̋. Φιλοσοφία: Ο Σωκράτη̋ δεν άφησε ο ίδιο̋ κανένα γραπτό έργο. Θεωρούσε την ενασχόλησή του µε την φιλοσοφία ω̋ θεία εντολή. Ονόµαζε την εσωτερική αυτή φωνή, τι̋ επιταγέ̋ τη̋ συνειδήσεώ̋ του, «δαιµόνιο», και προσπαθούσε να διάγει τον βίο του σύµφωνα µε αυτή. Κατά τον Σωκράτη ο Θεό̋ δεν φιλοσοφεί, γιατί κατέχει τη σοφία, φιλοσοφεί όµω̋ ο άνθρωπο̋, που η ύπαρξή του είναι πεπερασµένη. Αναζήτησε το απόλυτο, µελέτησε την ηθική ουσία, απέρριψε το σχετικό. Κέντρο τη̋ φιλοσοφία̋ του ήταν ο άνθρωπο̋ και η κοινωνία, οι έννοιε̋ του καλού, τη̋ αρετή̋ και τη̋ σοφία̋. Μέσω τη̋ περίφηµη̋ «µαιευτική̋ µεθόδου» µε την χρήση ει-

ρωνεία̋ και προσποιούµενο̋ πλήρη άγνοια, επιχειρούσε να εκµαιεύσει την αλήθεια από τον συνοµιλητή του µε εύστοχε̋ ερωταποκρίσει̋ προκειµένου να προσεγγίσει εκ νέου την αλήθεια µέσω νέων συµπερασµάτων. Η διαλεκτική αυτή µέθοδο̋, δηλαδή το πνεύµα του διαλόγου στι̋ συζητήσει̋ του, βασιζόταν στην επαγωγική συλλογιστική µέθοδο. Με την άσκηση του «ελέγχου» προσπαθούσε να αποδείξει ότι οι πολιτικοί και όσοι ισχυρίζονταν ότι κατείχαν την «σοφία» στην ουσία έσφαλαν και του̋ ενθάρρυνε να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν τι̋ ιδέε̋ του̋ σχετικά µε την αρετή διάγοντα̋ ηθικά τον βίο του̋. Επειδή για τον Σωκράτη η αρετή ταυτίζεται µε την γνώση, υποστήριξε ότι κανεί̋ άνθρωπο̋ µε ορθή αντίληψη δεν είναι δυνατόν να πράττει αντίθετα προ̋ ότι υπάρχει καλύτερο παρά µόνο από άγνοια. Αποφθέγµατα: «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα», «ουδεί̋ εκών κακό̋», «γηράσκω αεί διδασκόµενο̋», «ο δε ανεξέταστο̋ βίο̋ ου βιωτό̋ ανθρώπω» [Η ζωή που δεν εξετάζεται δεν αρµόζει σε άνθρωπο]. Μαρτυρίε̋: Η ∆ίκη του Σωκράτη επαναλήφθηκε στι̋ 25/5/2012 στην Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατο̋ Ωνάση. Αντίστοιχη εκδήλωση είχε διοργανωθεί από το ίδιο Ίδρυµα και πριν από ένα χρόνο στο Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋. Και στι̋ δύο αυτέ̋ αναπαραστάσει̋ ο µεγάλο̋ αρχαίο̋ στοχαστή̋ αθωώθηκε. Όπω̋ υπογράµµισε ο Φρανσουά Τερέ, µέλο̋ τη̋ Ακαδηµία̋ Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών τη̋ Γαλλία̋, που ψήφισε υπέρ τη̋ αθώωση̋ του Σωκράτη: «Ο Σωκράτη̋ ήταν φιλόσοφο̋ και ένα̋ φιλόσοφο̋ είναι εύκολο̋ στόχο̋. Ωστόσο, µα̋ έδωσε το µεγαλύτερο δώρο του κόσµου, το δικαίωµα στην αµφιβολία».


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ο Αίολος σε θέση εκκίνησης , µε έναρξη προετοιµασίας στα Τρίκαλα, αλλά και µε βράβευση - κλήρωση στην Αθήνα

Αρχίζει δουλειά όπω̋ παλιά

3 Αγγελακόπουλο –Κατσαρέ έχουν στο… µάτι οι «κυανέρυθροι» , όµω̋ και οι δύο µεταγραφέ̋ σκοντάφτουν σε προτάσει̋ οµάδων τη̋ Α1 Η βράβευση στην Αθήνα και το τρέξιµο στα Τρίκαλα….. Σε φάση επανεκκίνηση̋ µπαίνει από σήµερα το επιτελείο του Αιόλου και απ’ ότι φαίνεται δουλειά δεν θα πιάσουν µόνο οι παίκτε̋ τη̋ οµάδα̋, που -έτσι κι αλλιώ̋- έχουν κλεισµένο ραντεβού µε τον Τζήµα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο (στι̋ 5,30 το απόγευµα), αλλά και το team τη̋ διοίκηση̋ που θα παραβρεθεί στην εκδήλωση για την κλήρωση και τι̋ βραβεύσει̋ των εθνικών πρωταθληµάτων Μπάσκετ τη̋ χώρα̋ µα̋. Ο Τρικαλινό̋ σύλλογο̋ ήταν πέρσι πρώτο̋ και καλύτερο̋ όλων στον µαραθώνιο τη̋ Β’ Εθνική̋, κατέκτησε διά περιπάτου τον τίτλο σφραγίζοντα̋ µάλιστα µε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ την άνοδό του στην Α2 Κατηγορία και… θα έχει την τιµητική του σήµερα στην τελετή βραβεύσεων τη̋ Οµοσπονδία̋ που θα γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο τη̋ Αθήνα̋. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα στι̋ 12:00 θα διεξαχθεί στο Divani Caravel η κλήρωση των πρωταθληµάτων Α1 Γυναικών, Α2 Ανδρών, Α2 Γυναικών (Νότο̋), Β' Εθνική̋ (Νότο̋) και Γ' Εθνική̋ (όµιλοι Νότου). Μαζί θα γίνει η κλήρωση και για τι̋ τρει̋ πρώτε̋ φάσει̋ του Κυπέλλου Ανδρών και Γυναικών. Για τον Αίολο το ενδιαφέρον είναι διπλό, αφού πέρα από τη γνωστοποίηση των επίσηµων αγωνιστικών υποχρεώσεων τη̋ νέα̋ σεζόν (σε πρωτάθληµα και κύπελλο), θα γίνει και η απονοµή του επάθλου για την κατάκτηση του περσινού Πρωταθλήµατο̋ . Στην εκδήλωση τη̋ ΕΟΚ θα παραβρεθούν τα µέλη του ∆Σ κκ Ταµήλο̋, Σκρέττα̋ και Αλ Μπαλωµένο̋, ενώ λίγε̋ ώρε̋ αργότερα στο Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο τη̋ πόλη̋ µα̋ θα …δοθεί και η πρωτη συνάντηση τη̋ οµάδα̋ για την καινούρια σεζόν. Στην έξοδο Λάππα̋-Περρωτή̋ Στο ραντεβού τη̋ εκκίνηση̋ αυτή τη φορά ο Γιάννη̋ Τζήµα̋

δεν θα έχει ολοκληρωµένο και συµπληρωµένο το ρόστερ για ν’ αρχίσει τη δική τουδουλειά. Μένουν βλέπετε σε εκκρεµότητα προ̋ διευθέτηση δυο µεταγραφικέ̋ προσθήκε̋ που θα γεµίσουν το παζλ τη̋ νέα̋ χρονιά̋, ενώ µαζί µ’ αυτέ̋ αναµένεται να κλείσουν εντό̋ των ηµερών και οι οριστικέ̋ συµφωνίε̋ µε νεαρού̋ και αναπληρωµατικού̋ τη̋ περσινή̋ περιόδου. Απ’ ότι φαίνεται πάντω̋ οδεύουν (οριστικά πλέον) προ̋ την έξοδο ο Λάππα̋ και ο Περρωτή̋, oι οποίοι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή και ειδοποιήθηκαν εγκαίρω̋ από τη διοίκηση για να αναζητήσουν καινούρια οµάδα. Για τον Λάππα δεν υπήρξε καµία έκπληξη ω̋ προ̋ την κατάληξη τη̋ συνεργασία̋ του µε την τρικαλινή οµάδα αφού η παρουσία του στο περσινό πρωτάθληµα δεν κρίθηκε επαρκή̋, ενώ αντιθέτω̋ άφησε µια αίσθηση έκπληξη̋ η καταφατική απάντηση του Τζήµα για την περίπτωση Περρωτή, όχι γιατί κι αυτό̋ έπεισε µε την απόδοση του µέσα στο γήπεδο, αλλά γιατί µε το ύψο̋ του αποτελούσε µια εναλλακτική λύση στι̋ µάχε̋ τη̋ ρακέτα̋ ιδίω̋ όταν απουσίαζε από το γήπεδο ο Χαρισµίδη̋. Φαίνεται όµω̋ πω̋ το πλάνο του Τζήµα µε το περιορισµένο µπάτζετ από την διοίκηση , δεν χωρούσε την περιττή πολυτέλεια του Περρωτή, η οµάδα έτσι κι αλλιώ̋ ψάχνει να βρει µια πιο πειστική λύση για την γραµµή των ψηλών και απ’ ότι φηµολογείται έχει καταλήξει στην επιλογή του Λαρισαίου Βασίλη Αγγελακόπουλου που έµεινε ελεύθερο̋ από τον ΑΓΟ Ρεθύµνου και µέχρι χθε̋ τουλάχιστο ακούγονταν πω̋ θα υπέγραφε στον Αρη Θεσσαλονίκη̋. Μάλιστα ο 34χρονο̋ έµπειρο̋ φόργουορντ µε δηλώσει̋ που έκανε ανέφερε πω̋ «∆εν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο µία πρόταση από τον Άρη, σε όποια κατάσταση κι αν είναι η οµάδα. Θέλω πολύ να αγωνιστώ στον Άρη. Συζητάµε µε τη διοί-

κηση και τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, ωστόσο τίποτα δεν είναι ακόµα οριστικό.». Το …οριστικό του Αγγελακόπουλου για την µετακίνηση αφορά ένα ενδεχόµενο που µάλλον εξαλείφεται µε την παροχή αδειοδότηση̋ στην ΚΑΕ Αρη̋. Αν η οµάδα τη̋ Θεσσαλονίκη̋ πάρει έγκριση για µεταγραφε̋ ξένων (πράγµα που είναι πιθανό) τότε δεν θα προχωρήσει στη µεταγραφή του Λαρισαίου και θα ανοίξει ο… δρόµο̋ για τον Αίολο. Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει σήµερα , όµω̋ αν για την µετεγγραφή του Αγγελακόπουλου είναι µία φορά δύσκολα τα πράγµατα, τότε για την περίπτωση του Νίκου Κατσαρέ είναι δέκα φορέ̋ περισσότερο αφού όπω̋ λέγεται και όπω̋ φηµολογείται από την διοίκηση ο Λαρισαίο̋ πό̓ντ- γκάρντ έχει υψηλέ̋ πολύ υψηλέ̋ απαιτήσει̋ και το κυριότερο; Έχει ήδη στα χέρια του δυο προτάσει̋ που ξεπερνούν τα δεδοµένα και τι̋ οικονοµικέ̋ προσεγγίσει̋ του Αιόλου στο ζήτηµα τη̋ µεταγραφή̋. Μιλώντα̋ για τι̋ µεταγραφικέ̋ κινήσει̋ τη̋ οµάδα̋ ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ δεν έκρυψε τον προβληµατισµό ειδικά για τι̋ περιπτώσει̋ Κατσαρέ Αγγελακόπουλου που τι̋ χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολε̋, ενώ έδωσε και µια άλλη εκδοχή: «Στι̋ µεταγραφέ̋ όταν δεν µπορεί̋ να σηκώσει̋ υψηλέ̋ απαιτήσει̋, είναι προτιµότερο να κάνει̋ υποµονή να αφήσει̋ τον χρόνο να κυλήσει και κατόπιν να προχωρήσει̋ σε επιλογέ̋ που δεν θα χαλάσουν το µπάτζετ τη̋ οµάδα̋. Εµεί̋ έχουµε κάνει τι̋ επιλογέ̋ µα̋, κρατήσαµε του̋ βασικού̋ τη̋ οµάδα̋, ξέρουµε τι ψάχνουµε στη µεταγραφική αγορά και η αλήθεια είναι πω̋ χρειαζόµαστε δύο καλέ̋ προσθήκε̋ (στη ρακέτα και στην περιφέρεια). Πιστεύω πω̋ µπορούµε να περιµένουµε λίγε̋ µέρε̋ ακόµα για να κάνουµε την καλύτερη δυνατή επιλογή για την οµάδα». Αναλυτικά οι δηλώσει̋ του Γιάννη Τζήµα στη σελίδα 26


20

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Στο ψάξιµο για δυο ακόµα

µεταγραφέ̋ τα Τρίκαλα, για να κλείσουν κενά σε άµυνα - επίθεση και να «ζεσταθούν» οι φίλαθλοι, που δεν συγκινήθηκαν από το φετινό εγχείρηµα του Χρ. Ζαχόπουλου Όταν έρχεσαι από παταγώδη αποτυχία, όλα µοιάζουν δύσκολα ω̋ προ̋ τη διαχείριση. Ο πρὁπολογισµό̋ κατεβαίνει-προσαρµόζεται πάνω στα καινούρια δεδοµένα, οι απώλειε̋ στο έµψυχο δυναµικό θεωρούνται περίπου αναπόφευκτε̋ ,ενώ αν τύχει και προκύψει διοικητική παραγοντική «αιµορραγία», τότε τα πράγµατα γίνονται ακόµα πιο δύσκολα. Στα Τρίκαλα το …έργο αυτό έχει παιχθεί πολλέ̋ φορέ̋ µέσα στην τελευταία δεκαετία.Παρότι φέτο̋ το καλοκαίρι δεν βγήκαν ειδήσει̋ από τα διοικητικά, υπήρξαν ωστόσο κάποιε̋ αλλαγέ̋, που προφανώ̋ θα επηρεάσουν και την αγωνιστική παρουσία τη̋ ποδοσφαιρική̋ οµάδα̋ στο επόµενο πρωτάθληµα.

Π

ρο̋ το καλύτερο; Προ̋ το χειρότερο; Αυτό είναι ένα ζήτηµα που µένει να απαντηθεί στην πορεία, και θα καταγραφεί µέσα από τα αποτελέσµατα και την εικόνα που θα παρουσιάσει η οµάδα στο υποβαθµισµένο (και παντελώ̋ ανυπόληπτο) περιφερειακό πρωτάθληµα. Οι «κυανέρυθροι» µετρούν ήδη ένα δεκαήµερο από την έναρξη την προετοιµασία του̋ «ρίχνουν» χιλιόµετρα (άλλοτε στο στάδιο κι άλλοτε στο γήπεδο Χρυσαυγή̋) και από σήµερα ανεβάζουν στροφέ̋, επιταχύνουν τον ρυθµό και την ένταση των προπονήσεων επιδιώκοντα̋ βεβαίω̋ να παρουσιαστούν έτοιµοι στο νέο πρωτάθληµα που θα ξεκινήσει στι̋ αρχέ̋ του Οκτώβρη . Ο στόχο̋ για τη νέα χρονιά είναι γνωστό̋ και έχει προκαθοριστεί µε ξεκάθαρε̋ τοποθετήσει̋ τόσο από τον κ. Χρήστο Ζαχόπουλο, όσο και από τον προπονητή Νίκο Βέκιο, που µίλησε ευθύ̋ εξ’ αρχή̋ για το στοίχηµα τη̋ ανόδου αποφεύγοντα̋ τι̋ υπεκφυγέ̋ και τι̋ προσχηµατικέ̋ δικαιολογίε̋. «Είµαστε υποχρεωµένοι να κυνηγήσουµε το πρωτάθληµα, αυτή την οµάδα δεν τη χωρά το περιφερειακό», είπε ο Ηπειρώτη̋ τεχνικό̋ στην εκκίνηση τη̋ προετοιµασία̋, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ το ρόστερ (που παρεµπιπτόντω̋ ανανεώθηκε περίπου κατά το ήµισυ από πέρσι) ακόµα δεν πείθει και αλήθεια επίση̋ είναι πω̋ κανεί̋ δεν ξέρει αν αυτό̋ ο στόχο̋ του πρωταθλητισµού µπορεί να επιτευχθεί στην περί-

 “ Μια

Υπάρχουν λόγοι σοβαροί …

πτωση κατά την οποία η οµάδα τοποθετηθεί σε άλλο όµιλο πλην αυτού τη̋ ∆υτική̋ Ελλάδα̋. Οι λόγοι ; Αυτονόητοι…. ανασύρονται και αναδεικνύονται µέσα από τον (µέχρι και σήµερα) απολογισµό των µεταγραφικών κινήσεων τη̋ οµάδα̋, που µπορεί να έχουν το στοιχείο τη̋ εντοπιότητα̋ στην πρωτη γραµµή, όµω̋ (κακά τα ψέµατα) δεν έχουν εντυπωσιάσει του̋ φιλάθλου̋. Βέβαια µε τι̋ µεταγραφέ̋ Κεραµά, Καραίσκου Στάµου και Παππά το έµψυχο δυναµικό των Τρικάλων παίρνει το έναυσµα µια̋ νέα̋ δυναµική̋, γίνεται πιο ποιοτικό, όχι όµω̋ τόσο όσο περίµενε ο κόσµο̋ µετά µάλιστα από την περσινή παταγώδη αποτυχία. Και αυτό το διαπιστώνει κανεί̋, κάνοντα̋ µία γρήγορη σύγκριση σε σχέση µε το περσινό ρόστερ. Πέρυσι, µε ποδοσφαιριστέ̋, όπω̋ οι Τσάτσο̋, Μπελεβέτη̋ (προέρχονταν από οµάδε̋ Β' Εθνική̋), Κόκκινο̋ και Αποστόλη̋ Πολύζο̋, τα Τρίκαλα δεν κατάφεραν να πάρουν Πρωτάθληµα παρ’ ότι συµµετείχαν σε ένα όµιλο που έδινε ευκαιρία για περίπατο. Φέτο̋, φάνηκε εξ αρχή̋ το ότι ο κ. Ζαχόπουλο̋ δεν θέλησε να κάνει τα ίδια ανοίγµατα , µέτρησε τι̋ κινήσει̋ του, επέλεξε τακτική λιτότητα̋ στι̋ µεταγραφικέ̋ κινήσει̋ και (επικοινωνιακά τουλάχιστο) ρίχνει το βάρο̋ στην σύνθεση τη̋ οµάδα̋ από πολλά νέα Τρικαλινά παιδιά. Για να πούµε του… στραβού τ5ο δίκαιο το τρικαλινό στοιχείο είναι πιο έντονο από κάθε άλλη

φορά, όµω̋ παρ’ όλα τούτα πολλοί είναι αυτοί που αµφισβητούν το πλάνο και την τακτική αυτή̋ τη̋ επιλογή̋. Οι ψίθυροι οι προβληµατισµοί και η γκρίνια διαχέεται στην ατµόσφαιρα από τι̋ συζητήσει̋ των βετεράνων αλλά και των οργανωµένων οπαδών τη̋ οµάδα̋ που εµφανίζονται πιο …. Κουµπωµένοι από ποτέ άλλοτε αφού δεν πήραν πειστικέ̋ απαντήσει̋ και για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί και διοικείται η οµάδα. Όλα αυτά βέβαια είναι σε γνώση τη̋ διοίκηση̋ και ο κ. Χρ. Ζαχόπουλο̋ φαίνεται πω̋ έχει πάρει το… µήνυµα τη̋ αποστασιοποίηση̋ των φιλάθλων και (αναγκαστικά πλέον) οδηγείται στην αναζήτηση δύο ακόµα µετεγγραφικών προσθηκών οι οποίε̋ (έτσι κι αλλιώ̋) ήταν αναγκαίε̋ για να µπαλώσουν τα κενά στο κέντρο τη̋ άµυνα̋ και τη̋ επίθεση̋. Μ’ αυτά και µ’ αυτά το βέβαιο είναι πω̋ το ρόστερ τη̋ οµάδα̋ δεν έχει ολοκληρωθεί, όµω̋ ο βασικό̋ κορµό̋ υπάρχει και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι µετά από πολλά χρόνια το 99% των ποδοσφαιριστών είναι τρικαλινοί και στην πλειοψηφία του̋ νεαροί κάτω των 24-25 ετών µε µοναδική ίσω̋ εξαίρεση τον Κώστα Ζαφείρη που θα επωµιστεί και φέτο̋ το βά-

ρο̋ και την ευθύνη του βασικού τερµατοφύλακα για τα κυανέρυθρα γκολπόστ Με την ευκαιρία να αναφέρουµε το έµψυχο δυναµικό τη̋ οµάδα̋, που απαρτίζεται από του̋: Ζαφείρη, Λαφαζάνη, Γιανούλα (τερµατοφύλακε̋) Τσιγαρίδα, Ανδρέου, Απ. Τεντολούρη, ∆. Τεντολούρη, Ευαγγέλου, Μαντζάνα, Παπαγιαννόπουλο, Χ. Νάκου, ∆. Νάκου, Καρἀσκο, Κεραµά, Νταντάλια, Γκόλια, Ευθυµίου, Τασιόπουλο, Πολυζόπουλο, Στάµο, Παπά και Κεφαλά. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ στι̋ τελευταίε̋ προπονήσει̋ συµµετείχαν και οι υπό δοκιµή Ζαρίφη̋,Τζοβάρα̋, ∆ραγατογιάννη̋ και Κουτή̋.

η άλλη” έσοδα και έξοδα από τη Συναυλία Αλεξίου-Γαλάνη, που δεν απέφερε τα αναµενόµενα

Α̋ αφήσουµε τι̋… καλλιτεχνικέ̋ αναζητήσει̋ Οι …καλλιτεχνικέ̋ εµπορικέ̋ αναζητήσει̋ τη̋ διοίκηση̋ των Τρικάλων δεν απέφεραν τελικά τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Παρ’ ότι η Συναυλία Αλεξίου-Γαλάνη προαναγγέλθηκε ω̋ το πολιτιστικό γεγονό̋ του φετινού καλοκαιριού και είχε µάλιστα ένα µεγάλο µερίδιο αφιλοκερδού̋ δηµοσιότητα̋, δεν απέδωσε τα αναµενόµενα έσοδα στο ταµείο τη̋ οµάδα̋. Στο γήπεδο την Παρασκευή ήταν δεν ήταν 2500 χιλιάδε̋ Τρικαλινοί και σύµφωνα µε τι̋ πρωτε̋ εκτιµήσει̋ των ιθυνόντων το ποσοστό κέρδου̋ από τη διοργάνωση τη̋ συναυλία̋ κάλυψε µόλι̋ και µετά βία̋ το άνοιγµα που έκανε ο κ Ζαχόπουλο̋ για να προκαταβάλει τι̋ αµοιβέ̋ των τραγουδιστριών και των συνεργατών του̋. Παρ’ ότι λοιπόν οι προσδοκίε̋ ήταν µεγάλε̋, τα έσοδα που απέµεινα ήταν πενιχρά και ίσω̋ τελικά να µην άξιζε καν τον κόπο αυτή η «εµπλοκή» τη̋ οµάδα̋ σε ένα εγχείρηµα που είχε µεγάλο ρίσκο. Εν πάση περιπτώσει µετά τη συναυλία,και τα…. παρελκόµενά τη̋, προσοχή όλων στρέφεται πλέον στο αγωνιστικό κοµµάτι τη̋ οµάδα̋ που προπονήθηκε χθε̋ στο γήπεδο τη̋ Χρυσαυγή̋ και ανάλωσε ένα µεγάλο κοµµάτι τη̋ απογευµατινή̋ προπόνηση̋ στο πρώτο δυνατό οικογενειακό διπλό. Ο Νίκο̋ Βέκιο̋ χώρισε του̋ παίκτε̋ σε δύο ενδεκάδε̋ και έδωσε αρ-

κετό χρόνο στο παιχνίδι αναζητώντα̋ και αυτό̋ τα δικά του τεχνικά συµπεράσµατα. Οι κυανέρυθροι τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ θα ανοίξουν τον κύκλο των φιλικών αναµετρήσεων ξεκινώντα̋ πρώτα από το µατ̋ µε την ΑΕΤ (2/9) , ενώ θα ακολουθήσουν µέσα στον Σεπτέµβρη αγώνε̋ µε οµάδε̋ του περιφερειακού και τη̋ Γ Εθνική̋. Παράδειγµα πρώτο και πλέον χαρακτηριστικό; Η Κασσιώπη, η οµάδα που έκανε την ζηµιά στον ΑΟΤ κατακτώντα̋ το περσινό πρωτάθληµα στον Ε’ όµιλο του περιφερειακού. Το συγκρότηµα τη̋ Κέρκυρα̋ λοιπόν θα το δούµε και πάλι µπροστά µα̋ αφού στι̋ 7 Σεπτεµβρίου στι̋ 5.30 µ.µ. θα βρεθεί στο δηµοτικό στάδιο για το φιλικό µε τον ΑΟ Τρίκαλα. Το παιχνίδι σίγουρα θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αφού στο συγκρότηµα των Φαιάκων µεταπήδησαν πρόσφατα και δύο νεαροί ποδοσφαιριστέ̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ (Γκαντιά̋ και Παπανδρέου) που θα πάρουν συµµετοχή στην κόντρα µε την οµάδα των Τρικάλων. Μιλώντα̋ για τον α’ κύκλο προετοιµασία̋ ο τεχνικό̋ των Τρικάλων Νίκο̋ Βέκιο̋ έδειξε πω̋ γνωρίζει τι̋ απαιτήσει̋ των φιλάθλων και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω πω̋ φίλαθλοι των Τρικάλων είναι απαιτητικοί και θέλουν να δουν την οµάδα

σύντοµα εκεί που αρµόζει να βρίσκεται. Η δική µα̋ ευθύνη είναι να δουλέψουµε σκληρά γι' αυτό και µέσα από την υποµονή να έρθουν τα αποτελέσµατα. Ο στόχο̋ που βάζει και η διοίκηση είναι να δηµιουργηθεί µια οµάδα που να πατά στα πόδια τη̋ για χρόνια γι αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ποντάρουµε στο ντόπιο έµψυχο δυναµικό. Θα δουλέψουµε σκληρά µε πειθαρχία και οργάνωση στι̋ προπονήσει̋ για να δεθούµε σαν οµάδα και να είµαστε έτοιµοι στην έναρξη τη̋ νέα̋ σεζόν, νοµίζω ότι µε την στήριξη των φιλάθλων όλα θα πάνε καλά»...


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Τα Μετέωρα βγήκαν γήπεδο και σύντοµα θα «µετρήσουν» τι̋ δυνάµει̋ του̋ σε δυνατά

φιλικά παιχνίδια µε οµάδε̋ Α ερασιτεχνική̋ και Περιφερειακού πρωταθλήµατο̋

Κάθε αρχή και δύσκολη… Με αισιοδοξία µε χαµόγελα αλλά και µε όρεξη για δουλειά µέσα στο γήπεδο ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋ η οµάδα των Μετεώρων. Οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ βγήκαν στο γήπεδο το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋ και άρχισαν να τρέχουν τα πρώτα του̋ χιλιόµετρα γνωρίζοντα̋ πω̋ έχουν µπροστά του̋ µία από τι̋ δυσκολότερε̋ σεζόν στην ιστορία του συλλόγου. Μια σεζόν στην οποία θα κληθούν να επωµιστούν και τα …βάρη τη̋ διοικητική̋ λειτουργία̋ αφού υπήρξε διοικητικό αδιέξοδο στι̋ Γενικέ̋ Συνελεύσει̋ του καλοκαιριού.

Ό

πω3̋ αναφέραµε και σε προγενέστερα άρθρα τη̋ εφηµερίδα̋ µα̋, το …ρίσκο αυτή̋ τη̋ επιλογή̋ είναι µεγάλο και ενέχει αρκετού̋ κινδύνου̋ για την εύρυθµη λειτουργία τη̋ οµάδα̋, όµω̋ οι αθλητέ̋ του ΑΣ Μετέωρα και δη οι γηγενεί̋ Καλαµαπακιώτε̋ ποδοσφαιριστέ̋ (διαβλέποντα̋ µια εικόνα διάλυση̋) προέταξαν το συµφέρον τη̋ οµάδα̋ και ανέλαβαν δράση συγκροτώντα̋ την ∆ιοικούσα Επιτροπή µε την οποία θα περπατήσει το σωµατείο στο νέο πρωτάθληµα. Στο πλευρό των ποδοσφαιριστών µε κοινέ̋ θέσει̋ αλλά και µε διάθεση αφιλοκερδού̋ προ-

σφορά̋ τάχθηκαν και οι προπονητέ̋ τη̋ Ανδρική̋ οµάδα̋, ο Χρήστο̋ Αντωνίου και ο συνονόµατό̋ Χ. Αυγέρο̋ που προέρχεται και αυτό̋ από τα «σπλάχνα» τη̋ οµάδα̋ γράφοντα̋ µάλιστα µακρά και επιτυχηµένη παρουσία τόσο στο περιφερειακό όσο και στα τοπικά πρωταθλήµατα του νοµού µα̋. Στην έναρξη τη̋ προετοιµασία̋ οι δυο προπονητέ̋ ενηµέρωσαν του̋ αθλητέ̋ για το νέο τρόπο λειτουργία τη̋ οµάδα̋, ενώ αναφέρθηκαν σε λεπτοµέρειε̋ του προγράµµατο̋ που θα…τρέξει κατά βάση µέσα στι̋ εγκαταστάσει̋ του Σταδίου Καλαµπάκα̋ και θα περιλαµβάνει κυρίω̋ απογευµατινέ̋ προπονήσει̋, ενώ θα υπάρξουν και κάποια πρωινά µε τρέξιµο στον χλοοτάπητα και ασκήσει̋ τακτική̋ µέσα στο γήπεδο. Αν και φειδωλό̋ στι̋ δηλώσει̋ του, ο Χρ Αντωνίου δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για το νέο εγχείρηµα τη̋ οµάδα̋ δήλωσε πω̋ υπάρχει απόλυτη εµπιστοσύνη στου̋ παίκτε̋, χαρακτήρισε µάλιστα καλό το υπάρχον έµψυχο δυναµικό και συµπλήρωσε µε νόηµα πω̋ αποµένει πλέον να βγει η δουλειά µέσα στο γήπεδο για να φτάσει η οµάδα στον επιθυµητό βαθµό αγωνιστική̋ ετοιµότητα̋ και να µπει µε αξιώσει̋ στο νέο πρωτάθληµα

Φιλικά και τουρνουά Οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ έκλεισαν ήδη ένα πενθήµερο µέσα στο γήπεδο, και από σήµερα ανεβάζουν σφυγµού̋ και ρυθµού̋ στι̋

προπονήσει̋ του̋ ενώ την Πεµπτη θα παίξουν και το πρώτο φιλικό µε αντίπαλο την οµάδα τη̋ Περιστέρα̋. Το µατ̋ αυτό θα έχει καθαρό προπονητικό χαρακτήρα θα είναι ένα ξεµούδιασµα για του̋ παίκτε̋ του Χ Αντωνίου, ενώ τα δοκιµαστικά στα οποία θα φανεί το σχήµα και η τακτική αλλά και το αγωνιστικό προφίλ των Μετεώρων θα έρθουν µαζεµένα στι̋ αρχέ̋ του Σεπτέµβρη. Η αρχή θα γίνει από το τουρνουά στη µνήµη του Χ. Μανώλη. Ο Χρήστο̋ Μανώλη̋ ήταν επί σειρά ετών διοικητικό̋ παράγων του ΑΣ Μετέωρα και φέτο̋ η οµάδα θα τιµήσει τη µνήµη του διοργανώνοντα̋ το τουρνουά µε τη συµµετοχή των σωµατείων ∆ήµητρα̋ και Καστρακίου. Το τουρνουά θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου στο γήπεδο "Βασίλη̋ Καρακίτσιο̋" τη̋ Καλαµπάκα̋ και όπω̋ λέγεται από την ∆ιοικούσα Επιτροπή του Α.Σ Μετέωρα θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει θεσµό̋ αυτό το τουρνουά µια̋ και αφιερώνεται στη µνήµη ενό̋ παράγοντα που προσέφερε πολλά στο ιστορικό σωµατείο τη̋ Καλαµπάκα̋. Εκτό̋ όµω̋, από τα παιχνίδια µε Καστράκι και ∆ήµητρα αναµένεται να κλειστούν και να οριστικοποιηθούν κι άλλα ενδιαφέροντα φιλικά παιχνίδια, πιθανώ̋ θα γίνουν αναµετρήσει̋ µε τα Τρίκαλα και ίσω̋ ακόµα και µε την Αναγέννηση Καρδίτσα̋, ενώ µένει σε εκκρεµότητα η απάντηση στο επιτελείο του Ρηγα Φερραίου που ζήτησε τη διεξαγωγή φιλικού στην Καλαµπάκα ή ακόµα και στο Βελεστίνο..

Περιµένουν νέα για την παρέα… Το Τρικαλινό ποδόσφαιρο θα έχει φέτο̋ δύο εκπροσώπου̋ στο περιφερειακό πρωτάθληµα και φιλοδοξεί τουλάχιστο µέσα από τη συµµετοχή των Τρικάλων να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώµενα τη̋ κατηγορία̋. Ωστόσο παρ’ ότι οι οµάδε̋ µα̋ ξεκίνησαν την προετοιµασία του̋ και βρίσκονται ήδη στο δεύτερο δεκαήµερο τρεξίµατο̋, λίγα πράγµατα γνωρίζουν για την εικόνα του νέου πρωταθλήµατο̋ και κυρίω̋ για την παρέα µε την οποία θα αγωνιστούν στο νέο πρωτάθληµα. Την Παρασκευή (24/8) εξέπνευσε η προθεσµία δήλωση̋ συµµετοχή̋ στη ∆’ Εθνική, ωστόσο ακόµη δεν είναι σαφέ̋ πόσε̋ οµάδε̋ θα απαρτίζουν την κατηγορία. Όπω̋ ελέχθηαπό την Επιτροπή ∆’ Εθνική̋ «η ακριβή̋ εικόνα « θα φανεί τι̋ επόµενε̋ µέρε̋ µέσα στη βδοµάδα, ενώ στη συνέχεια θα συνεδριάσει για να καταρτίσει του̋ οµίλου̋. Μέχρι τώρα πάντω̋, πέντε σωµατεία έχουν ενηµερώσει επίσηµα την ΕΠΟ ότι δεν θα συµµετάσχουν στο νέο πρωτάθληµα. Ο λόγο̋ για: Κτηνοτροφικό Αστέρα Καλλιράχη̋ (ΕΠΣ Γρεβενών), Θύελλα Αµπελοκήπων (ΕΠΣ Ζακύνθου), Μ. Αλέξανδρο Ν. Μυλοτόπου

(ΕΠΣ Πέλλα̋), Ενωση Βαθύκοιλου-Πανσαµιακού (ΕΠΣ Σάµου) και Ελλάδα Α. Καλλινίκη̋ (ΕΠΣ Φλώρινα̋). Ωστόσο, οι ιθύνοντε̋ τη̋ Επιτροπή̋ πρωταθληµατο̋ υπολγίζουν πω̋ ο αριθµό̋ των οµάδων που δεν θα δηλώσουν συµµετοχή, αναµένεται να είναι µεγαλύτερο̋. Από εκεί και πέρα, συµµετοχή στη ∆’ Εθνική έχουν δηλώσει οι ∆ιαγόρα̋ και Εθνικό̋ Αστέρα̋, αν και είναι αµφίβολο για το αν τελικά θα κατέβουν να αγωνιστούν στην κατηγο-

ρία. Τώρα, για το µέλλον τη̋ θα αποφασίσουν οι Ενώσει̋ τη̋ χώρα̋ σε συνεργασία µε τη νέα διοίκηση τη̋ ΕΠΟ, που θα προκύψει από τι̋ εκλογέ̋ του Οκτώβρη. Μέχρι τότε, όµω̋, το φετινό πρωτάθληµα θα έχει ξεκινήσει και για τα χαρακτηριστικά του ελάχιστα πράγµατα γνωρίζουµε, παρά το γεγονό̋ ότι κοντεύει Σεπτέµβριο̋... πάντω̋ πρέπει να υπενθυµίσουµε πω̋ σε περίπτωση που υπάρξουν αρκετέ̋ αποχωρήσει̋ οµάδων, δεν αποκλείεται να καταρτιστούν εννέα ή οκτώ όµιλοι, τόσοι ακριβώ̋ όσοι κριθεί απαραίτητο ώστε να είναι λειτουργικό το πρωτάθληµα. Μόλι̋ ολοκληρωθούν οι αφίξει̋ των δηλώσεων συµµετοχή̋ στα γραφεία τη̋ Οµοσπονδία̋, η τριµελή̋ Επιτροπή Πρωταθλήµατο̋ τη̋ ∆' Εθνική̋ θα συνεδριάσει, προκειµένου να προχωρήσει στο τελικό πλάνο που θα κατατεθεί για έγκριση στο επόµενο διοικητικό συµβούλιο τη̋ ΕΠΟ, το οποίο θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα αρχέ̋ Σεπτέµβρη. Παράλληλα, σιγά-σιγά θα αρχίσουν να ορίζονται οι ηµεροµηνίε̋ και οι τοποθεσίε̋ διεξαγωγή̋ των κληρώσεων του πρωταθλήµατο̋.

21

Ματιέ̋ στα γήπεδα Μέχρι και ετήσιο αποκλεισµό προτείνει ο εισαγγελέα̋ τη̋ UEFA για τα επεισόδια

Κρύο̋ ιδρώτα̋ στον ΠΑΟΚ

Σε απολογία κλήθηκε σήµερα ο ΠΑΟΚ από την Πειθαρχική Επιτροπή τη̋ UEFA για τα επεισόδια που έγιναν στη Τούµπα, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των πλέι οφ του Europa League µε τη Ράπιντ Βιέννη̋. Η πρόταση του αρµόδιου Εισαγγελέα τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία̋ για ποινή στι̋ δύο οµάδε̋ από πλευρά̋ του αρµόδιου Εισαγγελέα είναι πολύ βαριά καθώ̋ προτείνει: -Ετήσιο αποκλεισµό από ευρωπἀκή διοργάνωση µε τριετή αναστολή και για τι̋ δύο οµάδε̋ -Τρία παιχνίδια κεκλεισµένων των θυρών και για τι̋ δύο οµάδε̋ -Πρόστιµο 150.000 ευρώ για τον ΠΑΟΚ και 75.000 ευρώ για τη Ραπίντ.

ΑΡΗΣ

Ενδιαφέρον για τον Σίσκο Ο Άρη̋ θέλει να συµπληρώσει το ρόστερ του ενόψει τη̋ νέα̋ ποδοσφαιρική̋ σεζόν και για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποκτηθεί επιθετικό̋. Στου̋ "κίτρινου̋" έχουν προταθεί πολλοί παίκτε̋ τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋ και ένα̋ από αυτού̋ είναι ο Σίσκο. Ο Φρανθίσκο Χιµένεθ Τεχάδα, πιο γνωστό̋ ω̋ Σίσκο, ανήκει στη Νιουκάστλ. Ο παίκτη̋ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άλαν Πάρντιου και την περασµένη σεζόν δόθηκε δανεικό̋ στην Λα Κορούνια. Το κασέ του είναι µέσα στι̋ δυνατότητε̋ του Άρη και ο Μάκη̋ Κατσαβάκη̋ κοιτάει βίντεο µε παιχνίδια του Ισπανού.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Και φέτο̋ στην ΕΡΤ Κανονικά θα µεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση οι αναµετρήσει̋ του εφετινού Τσάµπιον̋ Λιγκ διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύµβουλο̋ τη̋ ΕΡΤ, Νίκο̋ Σίµο̋, µιλώντα̋ στον NovaΣΠΟΡ FM 94.6 και στην εκποµπή «Στάση Media» µε τον Νίκο Μαυροµάτη. Βάσει των όσων είπε ο κ. Σίµο̋ στου̋ 94.6 η ΕΡΤ θα διαπραγµατεύεται βήµα-βήµα για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα τη̋ κορυφαία̋ διασυλλογική̋ διοργάνωση̋ έχοντα̋ επιτύχει µια σηµαντικότατη µείωση στα χρήµατα που θα καταβάλλονται σε σχέση µε αυτά που προέβλεπε η αρχική συµφωνία, χωρί̋ όµω̋ να αναφέρει ποσά.


22

Αθλητικά Ευρωπἀκά πρωταθλήµατα Premier League

Πρώτη νίκη τη̋ Γιουνάιτεντ Την πρώτη νίκη τη̋ στην εφετινή premier league πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η οµάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον επιβλήθηκε 3-2 τη̋ Φούλαµ στο «Όλντ Τράφορντ», µε τα νέα αποκτήµατα τη̋ οµάδα̋, Ρόµπιν Φαν Πέρσι και Σίντζι Καγκάουα, να βρίσκουν το δρόµο προ̋ τα δίχτυα. «Τρία στα τρία» για την Τσέλσι. Οι πρωταθλητέ̋ Ευρώπη̋ επικράτησαν και τη̋ Νιούκαστλ µε 2-0, στο Στάµφορντ Μπριτζ. Στο µεταξύ, η Έβερτον επιβλήθηκε 3-1 τη̋ Άστον Βίλα στο Μπέρµιγχαµ, µε τον -µέχρι πρότινο̋ παίκτη του Ολυµπιακού- Κέβιν Μιραλά̋ να κάνει ντεµπούτο µε τα «ζαχαρωτά», καθώ̋ αντικατέστησε στο 70΄ τον Ντάρον Γκίµπσον. Σουόνσι-Γουέστ Χαµ 3-0 Αστον Βίλα-Εβερτον 1-3 Μάντσεστερ Γ.-Φούλαµ 3-2 Νόριτ̋-ΚΠΡ 1-1 Σαουθάµπτον-Γοὐγκαν 0-2 Τότεναµ-Γουέστ Μπροµ 1-1 Τσέλσι-Νιούκαστλ 2-0

 Βundesliga

Ανετη πρεµιέρα η Μπάγερν Με νίκη άρχισε τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ στη bundesliga η Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί επικράτησαν εκτό̋ έδρα̋ τη̋ «νεοφώτιστη̋» Γκρόιτερ Φιρτ µε 3-0 και πήραν του̋ πρώτου̋ τρει̋ βαθµού̋ του̋, όπω̋ έκανε εχθέ̋ και η πρωταθλήτρια, Ντόρτµουντ, επικρατώντα̋ δύσκολα µε 2-1 τη̋ Βέρντερ Βρέµη̋. Ακόµη, η Φορτούνα Ντίσελντορφ επικράτησε στην έδρα τη̋ Άουγκσµπουργκ µε 2-0, ενώ η Λεβερκούζεν ηττήθηκε στην Φρανκφούρτη από την Ἀντραχτ µε 2-1, παρά το γεγονό̋ ότι προηγήθηκε στο ηµίχρονο. Ντόρτµουντ-Βέρντερ Βρέµη̋ 2-1 Γκλάντµπαχ-Χοφενχάιµ 2-1 Άουγκσµπ.-Φορτούνα Ντίσελντορφ 0-2 Γκρόιτερ Φιρτ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 Αµβούργο-Νυρεµβέργη 0-1 Φράιµπουργκ-Μάιντ̋ 1-1 Ά̓ντ. Φρανκφούρτη̋-Λεβερκούζεν 2-1 Στουτγκάρδη-Βόλφσµπουργκ 0-1

 Καµπιονάτο

Μπερµπάτοφ στου̋ «Βιόλα» Έτοιµο̋ να φορέσει τη φανέλα τη̋ Φιορεντίνα είναι ο Ντίµιταρ Μπερµπάτοφ ο οποίο̋ αναµένεται να αφήσει το «Ολντ Τράφορντ» για το «Αρτέµιο Φράνκι» τη̋ Φλωρεντία̋! Σύµφωνα µε το Sky Italia, Φιορεντίνα και Μάντσεστερ έδωσαν τα χέρια για τον Βούλγαρο επιθετικό, µε του̋ κόκκινου̋ δαιβόλου̋ να βάζουν στα ταµεία του̋ το ποσό των 5 εκατοµµυρίων ευρώ. Μάλιστα ο πρόεδρο̋ των βιόλα Αντρέα Ντέλα Βάλε είχε πει ότι θα έρθει ένα̋ επιθετικό̋ πρώτη̋ γραµή̋ στην οµάδα και σύµφωνα µε όλε̋ τι̋ ενδείξει̋ αυτό̋ θα είναι ο Μπερµπάτοφ!

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Τα Αµπελάκια άρχισαν την προετοιµασία του̋ έχοντα̋ γεµάτο ρόστερ και καλέ̋ προοπτικέ̋ για τη νέα σεζόν

Με αξιώσει̋ στο πρωτάθληµα Έχοντα̋ ω̋ τεχνικό στον πάγκο του̋ τον Ζήση Καλαµποκίνη τα Αµπελάκια ξεκίνησαν την προετοιµασία του̋ για το πρωτάθληµα τη̋ Α1 ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋. Ο βετεράνο̋ άσο̋ τη̋ Αγία̋ Μονή̋ , έχει φέτο̋ ένα γεµάτο ρόστερ, κάτι που το δίνει πληθώρα λύσεων ενόψει τη̋ νέα̋ σεζόν. Στην περίδο των µεταγραφών έγιναν πολλέ̋ προσθήκε̋ στο ρόστερ µε κυριότερε̋ εκείνε̋ των Σβώλου, Αργυρόπουλου, Κακέ από

το Λογγάκι, Αργύρη, Ψύχου από την ΠΕΦ,

Μπιλιάλη, Λαµπρόπουλου από Φλαµούλι και Μπαλατσούκα από Ζάρκο. Πέρα από τι̋ µεταγραφέ̋ όµω̋ στην Ανδρική οµάδα προωθήθηκαν και παίκτε̋ του παιδικού που έχει αξιόλογη συµµετοχή και αδιάλειπτη παρουσία στη αντίστοιχη διοργάνωση τη̋ ΕΠΣΤ.

 Ο Απόλλων Λυγαριά̋ βγήκε στο γήπεδο και θα αναζητήσει πρωταγωνιστικό

ρόλο στο νέο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋

Μπήκαν µε χαµόγελα στη δουλειά Με µεγαλύτερη αισιοδοξία µε πολλά χαµόγελα και όρεξη για τρέξιµο και δουλειά στο γήπεδ, ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋ η οµάδα του Απόλλωνα Λυγαριά̋ Η προετοιµασία ξεκίνησε µε χαιρετισµό του προέδρου Γιώργου Λιάκου, ο οποίο̋ καλωσόρισε του̋ ποδοσφαιριστέ̋ και ευχήθηκε καλή ποδοσφαιρική χρονιά χωρί̋ τραυµατισµού̋ και µε επιτυχίε̋. Παρουσίασε επίση̋ τα νέα µεταγραφικά αποκτήµατα τη̋ οµάδα̋ µα̋, ενηµερώνοντά̋ του̋ για το άψογο κλίµα που επικρατεί στι̋ τάξει̋ του Απόλλων. Έπειτα, το κοντέρ άρχισε να καταγράφει τα πρώτα χιλιόµετρα τη̋ νέα̋ χρονιά̋ για του̋ παίκτε̋ µα̋. Όπω̋ αναφέρει ο διαδυκτιακό̋ τόπο̋ τη̋ οµάδα̋: Η Λυγαριά ξεκίνησε αρκετά νωθρά στην φετινή µεταγραφική περίοδο. Μέληµα τη̋ διοίκηση̋ ήταν να στηριχθεί όπω̋ κάθε χρόνο στο έµψυχο δυναµικό του χωριού µα̋ όµω̋ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι 5-

6 προσθήκε̋ στο υπάρχον ρόστερ θα δυνάµωναν ακόµα περισσότερο τον κορµό τη̋ οµάδα̋. Η δραστηριοποίηση κάποιον µελών τη̋ διοίκηση̋ που έχει αναλάβει αυτό τον ρόλο έφερε 3 νεε̋ προσθήκε̋ στο ρόστερ, µε την µεταγραφική περίοδο να κλείνει σε

λίγε̋ µέρε̋ από σήµερα.Έπεται και συνέχεια; Κανεί̋ δεν ξέρει ακόµα. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ ∆ηµήτρη̋ Σαργιώτη̋ θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στον Απόλλων όµω̋ λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων θα έχει ω̋ συνεργάτη τον Σωτήρη

Σβάνα. Αποκτήθηκαν: Έρβι̋ Χότζα̋ από Ενωση ∆/Μ, Γιάννη̋ Γαλάνη̋ από Λιλή, Γιάννη̋ Ντούλα̋ από Χρυσοµηλιά. Αποχώρησαν: Πέτρο̋ Βελέντζα̋, Κώστα̋ Βισβίνη̋, Θάνο̋ Τζέτζια̋, Γιώργο̋ Ρίζο̋.

 ΚΑΡΥΕΣ: Ενισχύθηκαν µε προσθήκε̋ έµπειρων παικτών και µπορούν να κυνηγήσουν άνοδο

Έχουν έναν δικό του̋ για «οδηγό» Η Νίκη Καρυών διεκδικεί και έχει πρωτεύοντα ρόλο στο τοπικό πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋. Την περασµένη σεζόν κυνήγησε το στοίχηµα τη̋ ανόδου όµω̋ δεν τα κατάφερε και θα επιχειρήσει να επανέλθει δυναµικά στα γήπεδα τη̋ Α1 έχοντα̋ στο τιµόνι τη̋ τον πολύπειρο Χρήστο Πράπα που θα είναι και προπονητή̋ αλλά και ποδοσφαιριστή̋ τη̋ οµάδα̋. Η οµάδα ξεκίνησε ήδη την προετοιµασία τη̋ έχοντα̋ αποκτήσει επίση̋ του̋ Γιώργο Πράπα, Βάρρα, Γἀτάνα αλλά και κάποιου̋ ακόµα παίκτε̋ από γειτονικά σωµατεία. µε νέα πρόσωπα και νέο τεχνικό. Προφανώ̋ οι σηµαντικέ̋ προσθήκε̋ στο ρόστερ τη̋ Νίκη̋ Καρυών σε σχέση µε πέρυσι, ίσω̋ κάνουν την ουσιαστική διαφορά στη φετινή χρονιά που ξεκινά µε του̋ καλύτερου̋ οιωνού̋ για την οµάδα.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

23

 Μετρούν

αντίστροφα για την εκκίνηση τη̋ νέα̋ σεζόν οι οµάδε̋ τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ και κάνουν πρόβε̋ στα φιλικά παιχνίδια

Θα έχουν δύσκολο χειµώνα… Τον Αύγουστο µοιάζουν όλα ιδανικά, τον Σεπτέµβρη µε την πρωτη σέντρα αρχίζουν τα δύσκολα και µε̋ στην καρδιά του χειµώνα έρχονται οι πρώτε̋ αποτιµήσει̋… Στο ποδόσφαιρο και δη στο ερασιτεχνικό του νοµού µα̋ όσα χρόνια και αν περάσουν, κάποια πράγµατα παραµένουν αναλλοίωτα ανέγγιχτα και πολλέ̋ φορέ̋ απροσπέλαστα από την ίδια την οργανωτική πρακτική που ακολουθούν τα περισσότερα σωµατεία.

Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ η οµάδα ενέταξε στο δυναµικό τη̋ τρει̋ ποδοσφαιριστέ̋ που έµειναν ελεύθεροι από το Λογγάκι , άλλου̋ δύο από Ασκληπιό και Κηπάκι , πήρε ακόµη και του̋ δίδυµου̋ αδελφού̋ Προσµίτη που προέρχονται από την Ακαδηµία Βουτυρίτσα και τα Φάρσαλα,.Παίκτε̋ του Αχιλλέα λοιπόν είναι οι Μπαµπούρη̋ Λάµπρο̋ (από Κηπάκι),Παπππά̋ Ευάγγελο̋ (από Λογγάκι) , Παπαευθυµίου Μιχάλη̋ (από Λογγάκι),Παναγιώτου Αθανάσιο̋ ( από Ασκληπιό),Προσµίτη̋ Μάριο̋ (από ακαδηµία Βουτυρίτσα)Προσµίτη̋ Κώστα̋ (από ακαδηµία Βουτυρίτσα), Κόκκα̋ ∆ήµητρη̋ (από Λογγάκι).

την Α’ ΕΠΣΤ πέρσι τέτοιον καιρό ψάχναµε να βρούµε ποιε̋ οµάδε̋ δεν θα καταφέρουν να βγουν στο γήπεδο, ακούγονταν σενάρια απόσυρση̋ για το Γενέσι για το Βαλτινό για του̋ Παραληθαίου̋ που (ευτυχώ̋ ) δεν επιβεβαιώθηκαν. Φέτο̋ δεν υπήρξαν τέτοιου είδου̋ ζητήµατα, οι απορίε̋ λύθηκαν ευθύ̋ εξ’ αρχή̋ µε την διάλυση του Λογγακίου που έκανε όλη την πιάτσα «άνω-κάτω και…πλαγίω̋», οδηγώντα̋ 5 σωµατεία σε αγώνε̋ ειδική̋ κατάταξη̋. Πολλοί είπαν πω̋ ξεµπερδέψαµε µε αυτή την αποχώρηση, όµω̋ όταν ακούγονται ευχέ̋ και προσδοκίε̋ για τη Σουπερ Λίγκα (πρόσφατα ο πρέδρο̋ τη̋ ευχήθηκε να τελειώσει το πρωτάθληµα µε όλε̋ τι̋ οµάδε̋ και να µην υπάρξουν αποσύρσει̋) τότε τι να πει κανεί̋ για το ερασιτεχνικό των Τρικάλων που έχει συσσωρευµένα προβλήµατα καθώ̋ οι οµάδε̋ παλεύουν για την επιβίωση; Αποµένει ένα γεµάτο δεκαπενθήµερο για την έναρξη του νέου πρωταθλήµατο̋ τα περισσότερα σωµατεία έχουν διανύσει πλέον το πρωτο στάδιο τη̋ προετοιµασία̋ του̋ , τα φιλικά δίνουν και παίρνουν µέσα στα γήπεδα ενώ αραιά και που έρχονται και οι ειδήσει̋.

Αλλαγή σελίδα̋ στην ΑΕΤ

Σ

Πρωταγωνιστικό ρόλο θα διεκδικήσει η ΑΕΤ στο νέο πρωτάθληµα και το έδειξε µε όλε̋ τη̋ τι̋ µεταγραφικέ̋ κινήσει̋ . τελευταίο απόκτηµα τη̋

Πρώτο τεστ για τη Μπάρα Σε ρυθµού̋ φιλικών αγώνων µπαίνει από αύριο η οµάδα τη̋ Μπάρα̋ που ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋ από την προηγούµεν βδοµάδα. Οι κυανόλευκοι του Αχιλλέα θα αρχίσουν τα τεστ µε την Περιστέρα ενώ την Πέµπτη θα αντιµετωπίσουν τη ∆ήµητρα

Αναγκαστικά Γαλάνη̋ στην Μεγάρχη Η άνοδο̋ επιτεύχθηκε αλλά πολλά πράγµατα δεν πήγαν καλά φέτο̋ στη Μεγάρχη Αυτό φάνηκε από τι̋ κινήσει̋ του καλοκαιριού, προέκυψαν προβλήµατα στη διοίκηση , υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση σε όλε̋ τι̋ κινήσει̋ ενώ ακούστηκαν παράπονα από παίκτε̋ πολλοί εκ των οποίων αρχικά εξέφρασαν επιθυµία να αποχωρήσουν. Το οξύµωρο είναι ότι αρχικά υπήρξε και η αποχώρηση του Μήτσου Γαλάνη του προπονητή που βοήθησε την οµάδα στο περσινό πρωτάθληµα, ανακοινώθηκε ή καλύτερα διέρρευσε το όνοµα του Λαγάρα αλλά η συµφωνία δεν προχώρησε κι έτσι επιστρατεύθηκε και πάλι ο Γλαάνη̋ για να βγάλει τη δύσκολη δουλειά. Τώρα το πώ̋ θα εµφανιστεί η οµάδα στο νέο πρωτάθληµα; είναι ένα ερώτηµα που µένει να το δούµε στην πορεία

Πήρε Μακουτίδη η ΑΕΦ Ενα̋ ποδοσφαιριστή̋ που αγωνίζονταν στο παρελθόν µε τα χρώµατα τη̋ ΑΕΦ επιστρέφει και ενισχύει το ρόστερ τη̋ οµάδα̋ για την καινούρια σεζόν Συγκεκριµένα η ∆ιοίκηση τη̋ ΑΕΦ συµφώνησε µε τον 28χρονο επιθετικό Σωκράτη Μακουτίδη που πέρυσι έπαιζε στον Κεφαλοβρυσιακό και επιστρέφει στην ΑΕΦ µετά από ένα χρόνο.

Το τριπλό «χτύπηµα» του ΑΟΚ Στα Καλύβια µετά την απόκτηση του Κόκαβα η διοίκηση προχώρησε στι̋ µετεγγραφή δυο ακόµα παικτών, του Κώστα Σπαθή και Στέφανο Παπαστεριάδη κι έτσι οι κυπελλούχοι θα εµφανιστούν ενισχυµένοι µε έµπειρου̋ ποδοσφαιριστέ̋ στο νέο πρωτάθληµα. Να θυµίσουµε πω̋ στον πάγκο του ΑΟΚ αντικαταστάτη̋ του Γιάννη Παπαπαναγιώτου θα είναι τελικά ο Γιώργο̋ Παπαπαγεωργίου, πρώην τεχνικό̋ τη̋ ΑΕΤ και των Μικτών ποδοσφαιρικών οµάδων του νοµού µα̋, που επέστρεψε φέτο̋ και πάλι στα Τρίκαλα. Ωστόσο, αυτή τη φορά στην οµάδα δεν θα υπάρχουν τρία βασικά και αναντικατάστατα στελέχη τη̋ περσινή̋ περιόδου κι αυτό φυσικά κάνει ακόµα πιο δύσκολο το εγχείρηµα την προσπάθεια τη̋ οµάδα̋ στο νέο πρωτάθληµα. Ω̋ γνωστό αποχώρησαν από του̋ κυπελλούχου̋ τη̋ ΠΕΣΤ οι Παπαπαευθυµίου, Νικολούσιο̋ και Βασιλείου, όµω̋ παρέµειναν και συνεχίζουν όλα τα άλλα παιδιά που οδήγησαν την οµάδα στον τελικό στην κατάκτηση του κυπέλλου αλλά και στην πολύ καλή παρουσία στο περσινό πρωτάθληµα. Ω̋ Νέα εγγραφή λογίζεται και η περίπτωση του Νέστορα Κατράνα που αποκτήθηκε µε ελευθέρα̋ από τον Αχ Μπάρα̋.

Ο βετεράνο̋ άσσο̋ του ΑΟΤ συµφώνησε µε τη διοίκηση και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία τη̋ οµάδα̋ στην επόµενη σεζόν που αναµφιβόλω̋ θα είναι πολύ πιο δύσκολη από το περσινό πρωτάθληµα. Ο βασικό̋ κορµό̋ του Πύργου παρέµεινε όµω̋ υπήρξε και η απώλεια του Γκίτσα που πήρε µεταγραφή για το Φλαµούλι. Η προετοιµασία ήδη ξεκίνησε και ο Λαγάρα̋ έχει όλο το ρόστερ παικτών που εµφανίστηκαν στο µπαράζ τη̋ ανόδου πλην του Γκίτσα που µεταπήδησε στο Φλαµούλι.

Οι κινήσει̋ των Παραληθαίων

οµάδα̋ ο Τάσο̋ Αναγνώστου ο οποίο̋ θα αγωνίζεται µε τα "ερυθρόλευκα" µετά από πολυετή παρουσία στο σωµατείο των Παραληθαίων". Σε δηλώσει̋ του ο 31χρονο̋ µέσο̋ τόνισε: "Πήρα την απόφαση να αγωνιστώ στην ΑΕΤ γιατί οι διοικούντε̋ έδειξαν απο την πρώτη στιγµή ότι µε θέλουν στην οµάδα. Πρόκειται για ένα σωµατείο µε αρκετού̋ ταλαντούχου̋ ποδοσφαιριστέ̋ και οργάνωση και πιστεύω πω̋ µε σκληρή δουλειά µπορούµε να πετύχουµε του̋ στόχου̋ µα̋." Πέρα από τα µεταγραφικά όµω̋ προωθήθηκαν από τα τµήµατα υποδοµή̋ του σωµατείου οι: Βαλάντη̋ Ζαφειρόπουλο̋, Αχιλλέα̋ Παλαύρα̋, Παναγιώτη̋ Παπανικολάου, ∆ηµήτρη̋ Φουντούνα̋, Πέτρο̋ Γκίνσιον, ∆ηµήτρη̋ Νανάκη̋, Αποστόλη̋ Ανυφαντή̋ και Παναγιώτη̋ Παλαύρα̋.Στόχο̋ τη̋ οµάδα̋ µα̋ και του προπονητή ∆ηµήτρη Ζήκου είναι η προώθηση και άλλων νεαρών παικτών από το παιδικό τµήµα στην πρώτη οµάδα και για αυτό το λόγο θα υπάρχει στενή συνεργασία µε του̋ προπονητέ̋ των τµηµάτων υποδοµή̋ αλλά και παρακολούθηση των νεαρών παικτών από του̋ ιθύνοντε̋ του σωµατείου καθόλη τη διάρκεια τη̋ χρονιά̋.

Με Λαγάρα στον πάγκο ο Πύργο̋ Μπορεί στο κρίσιµο µπαράζ να είχε στον πάγκο του τον Λιούλιο, όµω̋ η οµάδα του Πύργου θα εµφανιστεί µε τον Λαγάρα στην Α Ερασιτεχνική.

Στου̋ Παραληθαίου̋ η περσινή χρονιά δεν ήταν και η καλύτερη αφού χρειάστηκε ακόµα και η τελευταία αγωνιστική για να κλειδώσει η οµάδα την παραµονή τη̋ στην κατηγορία. Φέτο̋ η προσοχή όλων στρέφεται στο να δηµιουργηθούν οι πρὁποθέσει̋ ώστε να µην επαναληφθεί αυτή η ανησυχία.Αποκτήθηκε λοιπόν ο Γιάννη̋ Μανίκα̋ που µε την εµπειρία του αναµένεται να βοηθήσει αρκετά την οµάδα ενώ µαζί του πήγε από το Λογγάκι και ο Νάκο̋ αλλά και ο Μπούλµπο̋ που έµεινε ελεύθερο̋ από την Ασπροκκλησιά.

Έδωσε άλλου̋ δύο η ∆ήµητρα Η ∆ήµητρα/Απόλλων είναι η οµάδα που κερδίζει τι̋ εντυπώσει̋ τα τελευταία χρόνια σε Ερασιτεχνικό επίπεδο, κυρίω̋ όσον αφορά την ανάδειξη ταλέντων από την ακαδηµία του συλλόγου, αλλά και από τη γενικότερη πορεία τη̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α' Ερασιτεχνική̋. Οπω̋ είναι ήδη γνωστό τέσσερι̋ παίκτε̋ έφυγαν για να συνεχίσουν σε οµάδε̋ Σούπερλιγκ, ενώ πρόσφατα παραχωρήθηκαν και οι Γκαντιά̋ Παπανδρέου στην οµάδα τη̋ Κασσιώπη̋. Η οµάδα είναι αλήθεια πω̋ ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋ για τη νέα αγωνιστική σεζόν, έχοντα̋ σηµαντικέ̋ απώλειε̋ στο έµψυχο δυναµικό τη̋, καθώ̋ περίπου 10 παίκτε̋ σε σχέση µε πέρυσι δε βρίσκονται στο φετινό ρόστερ.στι̋ νέα προσθήκε̋ εντάσσονται ο Βαγγέλη̋ Ρούκα̋ από το Βαλτινό, ο Μπαούτη̋ από το Καστράκι, ο Νιάρχο̋ από του̋ Παραληθαίου̋ και ο Κόκκαλη̋ από τη Φήκη.


24

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Εθνική Βόλἐ θα κυνηγήσει το στοίχηµα τη̋ πρόκριση̋ στα τελικά του Ευρωπἀκού πρωταθλήµατο̋ σε αναµετρήσει̋ µε ισχυρού̋ αντιπάλου̋

Εδρα το ∆ηµοτικό κλειστό έχει η Εθνική Βόλἐ κι έβγαλε την αναµνηστική φωτο στα φιλικά του Σαββατοκύριακου

Οι Τσέχοι ήταν µια …κλάση πιο πάνω από την Εθνική µα̋ οµάδα. Φωτογραφήθηκαν και αυτοί στο Κλειστό

Θέλει στήριξη στα δύσκολα παιχνίδια Εντάξει… Το Βόλἐ δεν είναι στα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια. Το πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋ έχει ξεπέσει στο χαµηλότερο αγωνιστικό επίπεδο των 20 τελευταίων ετών, η Οµοσπονδία είναι εγκλωβισµένη στην παθογένεια του ελληνικού αθλητισµού που χτυπήθηκε καίρια από την οικονοµική κρίση, το αναπτυξιακό πρόγραµµα περπατάει µε τα χίλια ζόρια, ενώ και η Εθνική Ανδρών ακολουθεί µια φθίνουσα πορεία στι̋ µεγάλε̋ διοργανώσει̋. Όλοι το ξέρουµε γιατί είναι γνωστά και χιλιοειπωµένα πράγµατα…

Ό

µω̋, η παρουσία και µόνο τη̋ Εθνική̋ οµάδα̋ στην πόλη µα̋ και η επιλογή του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου των Τρικάλων για την διεξαγωγή των αγώνων τη̋ προκριµατική̋ φάση̋ του ευρωπἀκού πρωταθλήµατο̋ Ανδρών, αποτελεί ένα ιδανικό «ερέθισµα» για όλου̋ του̋ τρικαλινού̋, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βόλἐ υψηλού επιπέδου στην πόλη µα̋, βοηθώντα̋ παράλληλα και στηρίζοντα̋ την «γαλάζια» οµάδα στην µάχη τη̋ πρόκριση̋ για την τελική φάση. Το αντιπροσωπευτικό µα̋ συγκρότηµα εµφανίζεται για δεύτερη φορά στα Τρίκαλα και είναι αλήθεια πω̋ η επιλογή τη̋ έδρα̋ µόνο τυχαία δεν έγινε, αφού το περσινό εγχείρηµα πρόκριση̋ στο προολυµπιακό τουρνουά ήταν επιτυχηµένο, η οµάδα έπαιξε µετά από πολλά χρόνια σε γεµάτε̋ κερκίδε̋, είχε τη θερµή συµπαράσταση των Τρικαλινών φιλάθλων, και… κάπω̋ρασµένο Σεπτέµβρη έπειτα από τι̋ προπονήσει̋ στην Πορταριά και τα τεστ κόντρα στη Λετονία, αλλά και εκείΧρήσιµα να που ακολούθησαν στο Βέλγιο, συµπεράσµατα από τα ολοκλήρωσε την προετοιµασία τη̋ µετρώντα̋ δυνάµει̋ στα φιδυνατά τεστ µε την λικά µε την ισχυρή οµάδα τη̋ Τσεχία που έδειξαν και Τσεχία̋ από τα οποία µάλιστα βγήκαν αρκετά χρήσιµα συµπετι̋ αδυναµίε̋ των ράσµατα. διεθνών µα̋ ∆υνατά τεστ, µάλλον αναµενόµενα τα αποτελέσµατα αλλά πέρα από τα αµιγώ̋ αγωνιστικά το αντιπροσωπευτικό µα̋ συγκρότηµα είχε και άλλα προβλήµατα αφού έπρεπε να «εξοικειωθεί» στι̋ δύσκολε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ και στον… καύσωνα του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου (που λειτουργεί χωρί̋ σύστηµα εξαερισµού και κάνει ακόµα πιο δύσκολη την προσπάθεια των αθλητών µέσα στο γήπεδο. Αγωνιστικά η οµάδα έδειξε πολλέ̋ αδυναµίε̋ κυρίω̋ στο µπλοκ απέναντι στου̋ υψηλότερου̋ Τσέχου̋ και ηττ6ήθηκε µε 3-0 σετ στο πρωτο παιχνίδι (25-18, 25-23, 25-16), ενώ έχασε και το έξτρα σετ που παίχθηκε (25-17). Ο Χριστοφιδέλη̋ αγωνίστηκε ελάχιστα ω̋ αλλαγή, αφού δεν Μπλοκ στο αέρα: ένα από τα πολλά θεαµατικά στιγµιότυπα είχε ξεπεράσει τι̋ ενοχλήσει̋. Βασικοί ακραίοι έπαιξαν οι Λάπτων αναµετρήσεων τη̋ εθνική̋ πα̋ - Καριπίδη̋ στο πρώτο σετ, Λάππα̋ - Κυριακίδη̋ στα δύο επόµενα και Κυριακίδη̋ - Σαρικἐσογλου στο τέταρτο. Στο τεέτσι το ∆ηµοτικό Κλειστό τη̋ Κατσιµήδου έγινε η φυσική έδρα λευταίο σετ ξεκουράστηκαν οι Τζούριτ̋ και Προύσαλη̋ και αγωτη̋ Εθνική̋ και για τα κρίσιµα παιχνίδια του ευρωπἀκού πρω- νίστηκαν οι Καριπίδη̋ και Στιβαχτή̋. ταθλήµατο̋ µε αντιπάλου̋ τη Φινλανδία, το Μαυροβούνιο και τη Στο δεύτερο φιλικό η εθνική πήρε σετ από του̋ Τσέχου̋ ητΡουµανία (06-08/09), τήθηκε µε 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-18) αλλά είχε πάλι αρκεΗ Εθνική «εγκαταστάθηκε» στην πόλη µα̋ από την περασµέ- τά προβλήµατα στην υποδοχή ενώ στην επίθεση όπου οι Τσέχοι νη Τετάρτη, κι έκανε µάλιστα την ίδια διαδροµή όπω̋ και τον πε- έκαναν διπλάσια µπλοκ απ’ του̋ δικού̋ µα̋ διεθνεί̋.

Αναµένονται Φιλανδοί οπαδοί στα Τρίκαλα για τα παιχνίδια του Βόλἐ

Κίνηση στην αγορά, ανησυχία για την ασφάλεια Μπορεί στη χώρα µα̋ το Βόλἐ να είναι παρεξηγηµένο, αδικηµένο και παραµεληµένο άθληµα (συνέτεινε σ’ αυτό η καταστροφική πορεία του πρωταθλήµατο̋ και ο αγωνιστικό̋ ξεπεσµό̋ τη̋ εθνική̋ οµάδα̋), όµω̋ δεν παύει να είναι ένα ελκυστικό σπορ µε πιστού̋ οπαδού̋ ιδίω̋ στι̋ χώρε̋ εκείνε̋ που έχουν παράδοση στο φιλέ και φροντίζουν να την αξιοποιούν και να την αναδεικνύουν. Χρήζει υπενθύµιση̋ αυτή η αναφορά γιατί αν αληθεύει (όντω̋) η είδηση που έφτασε µε µορφή αιτήµατο̋ στα γραφεία τη̋ ΕΟΠΕ από την αντίστοιχη Φιλανδική Οµοσπονδία, τότε τα Τρίκαλα θα έχουν κόσµο το µεθεπόµενο Σαββατοκύριακο!!! Πέραν των 4 οµάδων που θα συµµετάσχουν στα προκριµατικά του ευρωπἀκού πρωταθλήµατο̋ (Ελλάδα Ρουµανία Φιλανδία Μαυροβούνιο), θα υπάρξουν και άλλε̋ αφίξει̋ στην πόλη µα̋ αφού υπολογίζεται πω̋ 300 περίπου Φιλανδοί τουρίστε̋ που θα βρίσκονται εκείνο το διάστηµα για διακοπέ̋ στη χώρα µα̋ θα επισκεφτούν τα Τρίκαλα για να ενισχύσουν την προσπάθεια τη̋ εθνική̋ του̋ οµάδα̋ στα κρίσιµα παιχνίδια των προκριµατικών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε χθε̋ από του̋ ανθρώπου̋ τη̋ ΕΟΠΕ οι οποίοι επιφορτίζονται πλέον και µε το οργανόγραµµα τη̋ υπο-

δοχή̋ και τη̋ ασφαλού̋ φιλοξενία̋ των Σκανδιναβών φιλάθλων τόσο στο γήπεδο όσο και στην παραµονή του̋ στην πόλη µα̋. Φυσικά µε την έλευση των αποστολών αλλά και των Φιλανδών CMYK

οπαδών αναµένεται να υπάρξει κίνηση και τόνωση στην τοπική οικονοµία και δη τι̋ ξενοδοχειακέ̋ µονάδε̋ και τα καταστήµατα εστίαση̋, ενώ η µάχη τη̋ κερκίδα̋ αυτή τη φορά θα είναι πιο…δύσκολη και για του̋ Τρικαλινού̋ φιλάθλου̋ που θα βρεθούν στο ∆ηµοτικό κλειστό για να ενισχύσουν την προσπάθεια τη̋ εθνική̋ µα̋ οµάδα̋. Η Φινλανδία που αποτελεί το µεγαλύτερο εµπόδιο τη̋ Εθνική̋ µα̋ (πέρα από τη Ρουµανία και το Μαυροβούνιο που συµµετέχουν στον όµιλο) κι όπω̋ δείχνει µε τι̋ κινήσει̋ τη̋ δεν µένει µε «σταυρωµένα» χέρια. Το Σαββατοκύριακο συµµετείχε σε τετραεθνέ̋ τουρνουά στο Τάλιν (24-26/8) µε τη συµµετοχή τη̋ Εσθονία̋, τη̋ Λετονία̋ και τη̋ Τουρκία̋. Στη συνέχεια, οι Σκανδιναβοί θα επιστρέψουν στη βάση του̋ για προπονήσει̋ έω̋ και τι̋ 3 Σεπτεµβρίου και την επόµενη ηµέρα αναµένεται να αναχωρήσουν µε προορισµό την Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ οι αναµετρήσει̋ τη̋ Εθνική̋ στα προκριµατικά του Ευρωπἀκού πρωταθλήµατο̋ Αρχικά η γαλάζια οµάδα θα παίξει στι̋ 6-8/9 στην πόλη µα̋ και στι̋ 24-26/9 στην πόλη Βάαντα κοντά στο Ελσίνκι).


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012Το 1ο Street Volley 3 on 3 διοργανώθηκε από τον Ασκληπιό και το επιτελείο του

Κέρδισε νέου̋ φίλου̋ στην πόλη...

Το Βόλεί έχει την …τιµητική αυτό το δεκαπενθήµερο στην πόλη µα̋ που θα βρθεεί στο επίκεντρο αγωνιστικών εξελίξεων µε τηξ φιλοξενία των αγώνων τη̋ Εθνική̋ µα̋ οµάδα̋, όµω̋ µε την ευκαιρία αυτή έκανε και το πρωτο του µεγάλο άνοιγµα στη νεολαία των Τρικάλων. Το πρωί τη̋ Κυριακή̋ στον αύλειο χώρο του δηµαρχείου Τρικκαίων αλλά και στον πεζόδροµο τη̋ Ασκληπιού διοργανώθηκε µε επιτυχία το 1ο Street Volley 3 on 3 από το διοικητικό και τεχνικό επιτελείο του Ασκληπιού. Όπω̋ µάλιστα αναφέρει το δελτίο τύπου του συλλόγου: Για τι̋ ανάγκε̋ του τουρνουά µεταµορφώθηκε σε γήπεδο volley ο πεζόδροµο̋ τη̋ Ασκληπιού. Μπροστά από το ∆ηµαρχείο Τρικάλων διαµορφώθηκαν 5 γήπεδα volley, 4 για του̋ µικρού̋ αθλητέ̋ και 1 για του̋ µεγάλου̋ φίλου̋ του volley.Στο τουρνουά πήραν µέρο̋ 20 οµάδε̋ χωρισµένε̋ σε 4 κατηγορίε̋ ανάλογα µε την ηλικία των παιχτών. Σε κάθε κατηγορία και µέσα από αγώνε̋ νοκ αουτ οδη-

 Πω̋

γηθήκαµε στου̋ τελικού̋ πό του̋ οποίου̋ προέκυψαν οι νικητέ̋ τη̋ κάθε κατηγορία̋. Αυτό όµω̋ που είχε µεγάλη σηµασία ήταν η χαρά και η ψυχαγωγία που είχαν την δυνατότητα να γευτούν όσοι συµµετείχαν στου̋ αγώνε̋. Κατά την διάρκεια των αγώνων βρέθηκαν στο χώρο και οι παίκτε̋ τη̋ Εθνική̋ Οµάδα̋ Volley των Ανδρών µαζί µε το προπονητικό τιµ, που αυτέ̋ τι̋ µέρε̋ βρίσκονται στα Τρίκαλα εν όψει των Προκριµατικών του Πανευρωπἀκού. Ο Α.Σ. Ασκληπιό̋ θέλει να ευχαριστήσει των ∆ήµο Τρικκαίων και ιδιαίτερα την Αντ/ρχία Ποιότητα̋ Ζωή̋ για την ευγενική παραχώρηση του πεζόδροµου τη̋ Ασκληπιού, την εταιρεία volleystore για την χορηγία αθλητικού υλικού για τι̋ ανάγκε̋ του τουρνουά. Ιδιαίτερα όµω̋ θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλου̋ του̋ φίλου̋ και τι̋ φίλε̋ µικρού̋ και µεγάλου̋ που πήραν µέρο̋ στο τουρνουά γεµίζοντα̋ µε την παρουσία του̋ την εκδήλωση.

το Κλειστό τη̋ Κατσιµήδου έγινε η «φυσική» έδρα τη̋ εθνική̋ Βόλἐ!

Του̋ αγκάλιασαν οι Τρικαλινοί Όταν τον Σεπτέµβρη του 2011 ήρθε για πρώτη φορά στην πόλη µα̋ η Εθνική Οµάδα Ανδρών, κανεί̋ δεν πίστευε πω̋ θα µπορούσε να γεµίσει το Κλειστό Γυµναστήριο σε δυο συνεχόµενα παιχνίδια µε αντίπαλο µάλιστα την υποδεέστερη (και διαλυµένη) Βοσνία.

Ο

αντίπαλο̋ δεν ήταν δυνατό όνοµα στο χώρο του ευρωπἀκού βόλἐ, όµω̋ οι κερκίδε̋ γέµισαν, οι Τρικαλινοί αγκάλιασαν την εθνική τη̋ έδωσαν ώθηση για να πάρει το εισιτήριο πρόκριση̋ στο προολυµπιακό τουρνουά και οι διεθνεί̋ µίλησαν τότε µε τα καλύτερα λόγια για την κερκίδα δίνοντα̋ το έναυσµα στην διοίκηση τη̋ Οµοσπονδία̋ για να χρησιµοποιήσει το ∆ηµοτικό κλειστό ω̋ έδρα τη̋ οµάδα̋ και για τι̋ επερχόµενε̋ αγωνιστικέ̋ υποχρεώσει̋. Και να που έφτασε η ώρα για τι̋ νέε̋ δοκιµασίε̋. Το ερχόµενο Σαββατοκύριακο η «καρδιά» του ελληνικού Βόλἐ θα χτυπάει στα Τρίκαλα και θα χτυπάει δυνατά γιατί το γαλανόλευκο συγκρότηµα θα αναζητήσει εισιτήριο πρόκριση̋ στα τελικά ευρωπαικού πρωταθλήµατο̋ στα κρίσιµα παιχνίδια µε τη Φινλανδία, τη Ρουµανία και το Μαυροβούνιο. Με την ευκαιρία αξίζει να θυµίσουµε πω̋ Εθνική Βόλει συγκροτήθηκε το 1952 κι έδωσε το παρθενικό αγώνα τη̋ στο Παρίσι, µε

αντίπαλο τη Γαλλία, από την οποία έχασε µε 1-3 σε φιλική αναµέτρηση. Η χρυσή χρονιά για την εθνική ήταν το 1987. Με τον Θανάση Μαργαρίτη στο τιµόνι τη̋ και του̋ Τριανταφυλλίδη, Τεντζέρη, Αµαριανάκη, Στέλιο Καζάζη, ∆ηµήτρη Καζάζη, Μαργαρώνη, Ντράγκοβιτ̋, Νικολἀδη, Γόντικα, Κουτσονίκα, ∆ηµητριάδη και Μουστακίδη στη 12άδα τη̋, έκλεψε την παράσταση στο Ευρωπἀκό τη̋ Γάνδη̋, κατακτώντα̋ το χάλκινο µετάλλιο. Έκτοτε έχει λάβει µέρο̋ άλλε̋ έξι φορέ̋

στο Ευρωπἀκό: 1989 (10η), 1991 (9η), 1995 (7η), 1997 (11η), 2003 (9η). Σε παγκόσµιο επίπεδο, µεγαλύτερε̋ επιτυχίε̋ θεωρούνται η 6η θέση που έλαβε η εθνική οµάδα στο Κοσµοβόλἐ που έγινε στη χώρα µα̋ το 1994, και η 7η θέση στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα του 2002, που έγινε στην Αργεντινή µε αθλητέ̋ του̋: Κυριαζή, Κουρνέτα, Γκιούρδα, Μποζίδη, ∆ηµητρακόπουλο, Τσακιρόπουλο, Λάππα, Μπάεφ, Χατζηαντωνίου, Πανταλέων, Ντράκοβιτ̋ και Ρουµελιώτη. Στο παγκόσµιο Λιγκ που διεξάγεται κάθε χρόνο από την FIVB, η εθνική Ελλάδο̋ έχει λάβει µέρο̋ 10 φορέ̋. Το 1993 (11η θέση), το 1994 (7η), το 1995 (9η), το 1996 (11η), το 1998 (12η), το 2001 (9η), το 2002 (9η), το 2003 προκρίθηκε στο Final 8 και πήρε την 7η θέση και τέλο̋ το 2004 (5η) και το 2005 (7η). Το 2004 έλαβε µέρο̋ στου̋ Ολυµπιακού̋ αγώνε̋ τη̋ Αθήνα̋ και κατέλαβε την 5η θέση µέσα στο Στάδιο Ειρήνη̋ και Φιλία̋. Προκρίθηκε για το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 2006 για 4η συνεχόµενη φορά, και στα Τελικά του Ευρωπἀκού Πρωταθλήµατο̋ 2005 κατέκτησε την 6η θέση. CMYK

25


26

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Στην τελετή βραβεύσεων τη̋ ΕΟΚ θα τιµηθεί ο Αίολο̋ για την κατάκτηση του

περσινού πρωταθλήµατο̋ και …

Θα µάθει πρόγραµµα και αντιπάλου̋ Μέρα βράβευση̋ η σηµερινή για το επιτελείο του Αιόλου. Στην Αθήνα σε κεντρικό και κατά κάποιο τρόπο Τρικαλινό ξενοδοχείο τη̋ πόλη̋ (Divani Caravel ) θα πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση βραβεύσεων τη̋ Οµοσπονδία̋ Μπάσκετ και θα τιµηθεί ο σύλλογο̋ για την κατάκτηση του πρωταθλήµατο̋ τη̋ Β Εθνική̋ Μπάσκετ, ενώ στο αµιγώ̋ διαδικαστικό κοµµάτι τη̋ εκδήλωση̋ θα γίνουν και οι κληρώσει̋ τη̋ νέα̋ περιόδου.

Όπω̋ είναι γνωστό σχεδόν όλε̋ οι ελληνικέ̋ οµάδε̋ έχουν ξεκινήσει την προετοιµασία του̋ εν όψει τη̋ νέα̋ αγωνιστική̋ σεζόν. Οι… υποχρεώσει̋ του̋, όµω̋, θα γίνουν γνωστέ̋ σήµερα και αύριο Τρίτη(28/08) θα λάβουν χώρα οι κληρώσει̋ όλων των εθνικών πρωταθληµάτων (πλην Α1), αλλά και του Κυπέλλου Ανδρών και Γυναικών. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα στι̋ 12:00 θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel η κλή-

ρωση των πρωταθληµάτων Α1 Γυναικών, Α2 Ανδρών, Α2 Γυναικών (Νότο̋), Β' Εθνική̋ (Νότο̋) και Γ' Εθνική̋ (όµιλοι Νότου). Μαζί θα γίνει η κλήρωση και για τι̋ τρει̋ πρώτε̋ φάσει̋ του Κυπέλλου Ανδρών και Γυναικών. Μία ηµέρα αργότερα (28/08), θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα ∆ιαλέξεων του ΕΓ Μίκρα̋ στη Θεσσαλονίκη η κλήρωση των πρωταθληµάτων Α2 Γυναικών (Βορρά̋), Β' Εθνική (Βορρά̋) καθώ̋, επίση̋, και τη̋ Γ' Εθνική̋ (όµιλοι Βορρά).

 Α1 ΕΠΣΤ: Αποκαλυπτικό̋ στι̋ δηλώσει̋ του ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ «έδειξε» του̋ δυο µεταγραφικού̋ στόχου̋ τη̋ οµάδα̋ µίλησε για το νέο πρωτάθληµα και ζήτησε στήριξη φιλάθλων και φορέων του νοµού για µια δύσκολη σεζόν

« Το οικονοµικό ο µεγάλο̋ βραχνά̋» Όπω̋ και πέρσι, έτσι και φέτο̋…. Χωρί̋ µεγάλε̋ αλλαγέ̋, µε την ίδια οργανωτική και διοικητική φιλοσοφία, µε τα ίδια (υπάρχοντα και παραµένοντα άλυτα) προβλήµατα, αλλά και µε την ίδια παρέα να συνθέτει το αγωνιστικό ρόστερ τη̋ Ανδρική̋ του οµάδα̋, ο Αίολο̋ παίρνει θέση… εκκίνηση̋ σήµερα το απόγευµα και ξεκινά ίσω̋ την πιο δύσκολη (αναµφίβολα και την πιο… επίφοβη ω̋ προ̋ το αποτέλεσµα) περίοδο προετοιµασία̋.

απρόοπτα προβλήµατα που µπορεί να βάλουν σε κίνδυνο τη συνοχή τη̋ οµάδα̋»…. Με αφορµή την εκκίνηση τη̋ νέα̋ αγωνιστική̋ περιόδου ο Λαρισαίο̋ τεχνικό̋ µίλησε στον «διάλογο» για

Ό

ντα̋ πρωταθλητή̋ και τροπαιούχο̋ τη̋ Β’ Εθνική̋, ο κορυφαίο̋ Μπασκετικό̋ σύλλογο̋ του νοµού µα̋, κέρδισε πέρσι µε το σπαθί του την άνοδο και ετοιµάζεται πλέον για το ….κολύµπι στα πιο βαθιά νερά τη̋ Α2 κατηγορία̋, γνωρίζοντα̋ βέβαια πω̋ αυτή τη φορά δεν θα κάνει τι̋ …παρελάσει̋ τη̋ περσινή̋ περιόδου, θα συναντήσει δύσκολου̋ και δυνατού̋ αντιπάλου̋ στο πρωτάθληµα και θα χρειαστεί να…µατώσει πολλέ̋ φορέ̋ (ακόµα και µέσα στο δηµοτικό κλειστό) για να καθαρίσει βαθµού̋ από µικρά και µεγάλα παιχνίδια. Το στοίχηµα τη̋ παραµονή̋ είναι ο πρωταρχικό̋ επιζητούµενο̋ στόχο̋ τη̋ «κυανέρυθρη̋» οµάδα̋ και όπω̋ µάλιστα τόνισε στι̋ δηλώσει̋ του ο Γιάννη̋ Τζήµα̋: «όσο πιο γρήγορα επιτευχθεί αυτό̋ ο στόχο̋ , τόσο καλύτερα για όλου̋ µα̋». Η Α2 είναι δύσκολο πρωτάθληµα, το αγωνιστικό επίπεδο των περισσοτέρων οµάδων που συµµετέχουν είναι υψηλό, γιατί αγωνίζονται αθλητέ̋ που κατά κανόνα έχουν γνώση έχουν εµπειρίε̋ και παραστάσει̋ από την Α1 κατηγορία. Εµεί̋ ω̋ νεοφώτιστοι θα µπούµε στην αφετηρία πατώντα̋ πάνω στον βασικό κορµό τη̋ περσινή̋ περιόδου , θεωρώ πω̋ έχουµε αθλητέ̋ πρώτη̋ γραµµή̋ και µπορούµε να τα καταφέρουµε, εάν βεβαίω̋ δεν µα̋ ανακύψουν

το νέο πρωτάθληµα , έκανε µάλιστα µια περιεκτική αναφορά για τι̋ οµάδε̋ που διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και τι̋ προοπτικέ̋ µε τι̋ οποίε̋ θα εµφανιστεί ο Αίολο̋ στην καινούρια σεζόν, ενώ έδωσε το στίγµα των προθέσεων και για τα µεταγραφικά τη̋ οµάδα̋ που δεν σηκώνουν φέτο̋ µεγάλα βάρη. Η αλήθεια είναι πω̋ δεν «κρύφτηκε» και δεν µάσησε τα λόγια του και ευθύ̋ εξ αρχή̋ φανέρωσε τι̋ φοβίε̋ του µιλώντα̋ για ένα δύσκολο εγχείρηµα που χρειάζεται µεγάλη στήριξη από όλου̋ και κυρίω̋ από του̋ επιχειρηµατικού̋ κύκλου̋ τη̋ πόλη̋. «Ξέρω πω̋ οι καιροί είναι δύσκολοι, όλοι το ξέρουµε και το βιώνουµε στην καθηµερινότητα µα̋. Οι συνέπειε̋ τη̋ κρίση̋ αφήνουν ένα ισχυρό αποτύπωµα στον αθλητικό χώρο, οι οµάδε̋ ασφυκτιούν, οι διοικήσει̋ έχουν πολλά

προβλήµατα, όµω̋ πιστεύω πω̋ στα Τρίκαλα που αγαπούν και αγκαλιάζουν το µπασκετ, αν υπάρξει θετική προσέγγιση και στήριξη τη̋ οµάδα̋ , µπορεί να έρθουν ακόµα καλύτερε̋ µέρε̋. Πλέον ο σύλλογο̋ εκπροσωπεί τον νοµό σε υψηλό επίπεδο και χρειάζεται τη στήριξη όλων για να επιβιώσει και να σταθεί µε αξιώσει̋ στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα» ανέφερε ο κ Τζήµα̋ επισηµαίνοντα̋ πάντω̋ πω̋ «το καλό τη̋ φετινή̋ περίπτωση̋ είναι ότι σε µια δύσκολη συγκυρία καταφέραµε όχι µόνο να κερδίσουµε το πρωτάθληµα , αλλά και να κρατήσουµε του̋ παίκτε̋ του βασικού κορµού διατηρώντα̋ έτσι µια σταθερή βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί και η καινούρια προσπάθεια». Μιλώντα̋ για του̋ στόχου̋ των κυανέρυθρων στο νέο πρωτάθληµα ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ είναι αλήθεια πω̋ θα ήθελε να δείξει περισσότερο τι̋ ευκαιρίε̋ που παρουσιάζονται σε µια µεταβατική περίοδο όπου κανεί̋ δεν ξέρει πω̋ θα ξεκινήσουν και πω̋ θα καταλήξουν οι περισσότερε̋ οµάδε̋, όµω̋ …Έχοντα̋ επίγνωση των δυσκολιών που θα βρει που θα αντιµετωπίσει και ο Αί9ολο̋ µέσα στη ροή τη̋ σεζόν, αρκέστηκε να υπενθυµίσει πω̋ «υπάρχουν σωµατεία που έχουν λυµένο το οικονοµικό και έχουν κάνει σχεδιασµό πρωταγωνιστικών επιδιώξεων. ∆ιαβάζοντα̋ και ακούγοντα̋ τι̋ ειδήσει̋ τη̋ κατηγορία̋ θα δούµε όλοι µα̋ πω̋ η Αγία Παρασκευή, ο Φιλαθλητικό̋ η Κηφισιά, ο ΟΦΗ ακόµα ακόµα και οι Σέρρε̋ µε τον Αρκαδικό, είναι σωµατεία που µπορούν προφανώ̋ να σταθούν µε µεγαλύτερη άνεση στην κατηγορία. Από την άλλη πάλι κανένα̋ δεν µπορεί να παραβλέψει και τα απρόοπτα που ενδεχοµένω̋ θα προκύψουν στην πορεία του νέου πρωταθλήµατο̋. Εµεί̋ από την πλευρά κάναµε προσεκτικέ̋ κινήσει̋ δεν ανοίξαµε το µπάτζετ αλλά αντιθέτω̋ συµµαζέψαµε το οικονοµικό κοµµάτι δεν σπαταλήσαµε λεφτά, κρατήσαµε του̋ αθλητέ̋ που θέλαµε και θα ψάξουµε µε υποµο-

νή τι̋ ιδανικέ̋ λύσει̋ µεταγραφών για να ισχυροποιήσουµε το ρόστερ». Ο Λαρισαίο̋ τεχνικό̋ επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του «δ» που…. φωτογραφίζει την έξοδο του Λάππα και του Περρωτή «και τα δύο παιδιά είναι σε αναζήτηση νέα̋ οµάδα̋» ενώ για τα σενάρια των δύο νέων εγγραφών .∆εν αρνήθηκε µάλιστα πω̋ υπάρχει δεδηλωµένο και ζεστό ενδιαφέρον για του Αγγελακόπουλο και Κατσαρέ , όµω̋ δεν παρέλειψε να τονίσει πω̋ είναι δύσκολε̋ περιπτώσει̋ γιατί και οι δύο αθλητέ̋ είναι µεταγραφικοί στόχοι και άλλων οµάδων. Στον επίλογο τη̋ τοποθέτηση̋ του , ο προπονητή̋ των «κυανέρυθρων» κλήθηκε να απαντήσει σε δύο βασικά αλλά εκ διαµέτρου αντίθετα ερωτήµατα: Τι τον φοβίζει αλλά και τι τον κάνει να είναι αισιόδοξο̋ για την καινούρια σεζόν. Η απάντηση δεν χωρά άλλη ερµηνεία : «Με φοβίζει αυτό που µα̋ φοβίζει όλου̋ αυτόν τον καιρό. Είναι το οικονοµικό, που υφίσταται ω̋ πρόβληµα όχι µόνο στον Αίολο στο Μπάσκετ ή στον Αθλητισµό, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Ειδικότερα όµω̋ στον προγραµµατισµό τη̋ οµάδα̋ είναι το µείζον ζήτηµα τα δυο τελευταία χρόνια αλλά φέτο̋ προφανώ̋ µπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην πορεία και στην διαδροµή που θα κάνουµε στο νέο πρωτάθληµα. Θα δούµε… Εκείνο πάντω̋ που µε κάνει να αισιοδοξώ είναι το δέσιµο η χηµεία που έχει η οµάδα µε τον κόσµο µε την πόλη µε το χώρο του Μπάσκετ. Είναι στοιχεία που δεν φτιάχνονται από τη µία µέρα στην άλλη, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που δεν τα συναντά̋ σε όλε̋ τι̋ οµάδε̋. Εδώ υπάρχει ένα̋ κοινό̋ παρονοµαστή̋, εµεί̋ στα αποδυτήρια ξέρουµε τη δύναµη την ώθηση που µπορεί να µα̋ δώσει η τρικαλινή κερκίδα και οι φίλαθλοι από τη δική του̋ πλευρά γνωρίζουν τι̋ αρετέ̋ τα προτερήµατα αλλά και τι̋ δυνατότητε̋ αυτή̋ τη̋ οµάδα̋. γι αυτό πιστεύω πω̋ θα µα̋ βοηθήσουν σηµαντικά µε την συνδροµή και την παρουσία του̋ στο νέο πρωτάθληµα».


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Στα σκαριά η συνάντηση Εντουράδων και Μηχανόβιων στα

γραφικά µονοπάτια των Βράχων

Full Enduro στα Μετέωρα! Για 5η συνεχόµενη σεζόν η περιοχή τη̋ Καλαµπάκα̋ θα κατακλυστεί από Εντουράδε̋ και άλλου̋ µηχανόβιου̋, που ….ετοιµάζονται για να συµµετάσχουν στο Full Enduro των Μετεώρων. Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί αρχέ̋ του Σεπτέµβρη και αυτή τη φορά θα σηµανθούν διαφορετικά κοµµάτια σε σηµεία µε ιδιαίτερη δυσκολία ,ώστε ο κάθε αναβάτη̋ να έχει τη δική του επιλογή µε βάση τι̋ δυνατότητέ̋ του. Θα υπάρχουν σήµατα που θα ενηµερώνουν τον αναβάτη για το τι επέρχεται µε την έυκολη ή τη δύσκολη επιλογή . Η κεντρική αρτηρία τη̋ διαδροµή̋ θα είναι η Επαρχιακή Οδό̋ από την Καλαµπάκα προ̋ το ∆.∆. Καστανιά̋ και εν συνεχεία προ̋ τον Ασπροπόταµο Καλαµπάκα̋.

Όσοι έλαβαν µέρο̋ την περσινή χρονιά θα

θυµούνται λίγο πολύ τα µέρη, τα οποία φέτο̋ θα είναι σε σηµεία τα ίδια, µε αρκετέ̋ όµω̋ αλλαγέ̋. Η διαδροµή θα περιλαµβάνει σήµανση enduro και σε σηµεία κορδέλε̋ κρεµασµένε̋ σε δένδρα. Η εκκίνηση θα γίνει από την πόλη τη̋ Καλαµπάκα̋ µε κατεύθυνση δυτικά προ̋ τι̋ κορυφέ̋ τη̋ Πίνδου, µε διανυκτέρευση το Σάββατο το βράδυ,1 klm πρίν το χωριό τη̋ Καστανιά̋ Καλαµπάκα̋, στο γνωστό σαλέ "Casa Di Calo". Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ στον εξωτερικό χώρο του σαλέ θα στηθούν οι σκηνέ̋ ,και 2 ντουζιέρε̋ ''καουµπόικε̋'' θα ξεπλύνουν ... την εντουροµανία µα̋» αναφέρει το δελτίο Τυπου τη̋ Λέσχη̋.

 Α1 ΕΣΑΚΕ: Σκληρή δουλειά από του̋ αθλητέ̋ του Παναθηνἀκού στο Καρπενήσι

Α

παίκτη̋ προτίµησε να έχει ενεργό ρόλο σε µια οµάδα από το να είναι παροπλισµένο̋ µεταξύ πάγκου και... εξέδρα̋. Στο µεταξύ έφτασε χθε̋ την Αθήνα και το νέο απόκτηµα του Πανιωνίου, ο Αµερικανό̋ ο οποίο̋ τόνισε στι̋ πρώτε̋ του δηλώσει̋: «Είχα την ευκαιρία να µιλήσω µε τον Τζέρι ΜακΝαµάρα, ο οποίο̋ έπαιξε στον Πανιώνιο, αλλά και µε κάποιου̋ άλλου̋ παίκτε̋. Ολοι µου µίλησαν µε τα καλύτερα λόγια».

Ανεβάζει στροφέ̋ ο ΠΑΟ Ο Μπασκετικό̋ Παναθηνἀκό̋ βρίσκεται στο Καρπενήσι και βάζει τι̋ βάσει̋ για το... επόµενο κεφάλαιο τη̋ ιστορία̋ του. Ο Αργύρη̋ Πεδουλάκη̋ έχει πάρει την «µπαγκέτα» στα χέρια του και προσπαθεί µαζί µε του̋ συνεργάτε̋ του να φτιάξουν την οµάδα από την αρχή. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο αφού από την παλιά... φουρνιά έχουν µείνει µόνο οι ∆ηµήτρη̋ ∆ιαµαντίδη̋ και Κώστα̋ Τσαρτσαρή̋, οι οποίοι έχουν αναλάβει και... ειδικού̋ ρόλου̋.Αν και πολλοί θεωρούσαν ότι τα πράγµατα δεν θα είναι καλά στο ξεκίνηµα τη̋ νέα̋ προσπάθεια̋, διαψεύστηκαν. Το τεχνικό τιµ του Παναθηνἀκού, µπορεί να «χρεωθεί» ήδη την πρώτη επιτυχία τη̋ σεζόν, που δεν είναι άλλη από το

κλίµα που επικρατεί στι̋ τάξει̋ τη̋ οµάδα̋. Αν και σχεδόν όλοι οι παίκτε̋ είναι καινούριοι στα «πράσινα» αποδυτήρια, ο Έλληνα̋ προπονητή̋ µαζί µε τη βοήθεια των... παλιών έχει καταφέρει να διατηρήσει την οµάδα όπω̋ ήταν και τα προηγούµενα χρόνια. Ω̋ µια οικογένεια. Κάτι που µπορεί να το διαπιστώσει κανεί̋ από την πρώτη στιγµή.Ο Αργύρη̋ Πεδουλάκη̋ είναι αποφασισµένο̋ να πετύχει. Ο Παναθηνἀκό̋ σαφώ̋ και αποτελεί για τον ίδιο τη µεγαλύτερη πρόκληση τη̋ καριέρα̋ του, αλλά µε απόλυτη εµπιστοσύνη στι̋ δυνατότητέ̋ του, αλλά και σε αυτέ̋ των συνεργατών του, έχει ήδη βάλει την οµάδα να περπατάει στο... µονοπάτι που θέλει.

Στην προετοιµασία τη̋ Κάχα ο Μπάρλο̋ Στην προετοιµασία τη̋ Κάχα Λαµποράλ αναµένεται να πάρει µέρο̋ ο Νίκο̋ Μπάρλο̋, ο οποίο̋ βρίσκεται ήδη στην Ισπανία.Ο Έλληνα̋ φόργουορντ την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο έπαιξε για τον Πανιώνιο, πραγµατοποιώντα̋ πολύ καλέ̋ εµφανίσει̋. Πλέον ο Μπάρλο̋ θα πάρει µέρο̋ στην προετοιµασία τη̋ Κάχα Λαµποράλ υπό τι̋ οδηγίε̋ του... άκρω̋ απαιτητικού Ντούσκο Ιβάνοβιτ̋.

Πρώτη για του̋ µικρού̋ και του̋ Άνδρε̋ τη̋ Πρ. Γωνιά̋ Χρονιά δοκιµασία̋ µπορεί να χαρακτηριστεί το 2012 για την Μπασκετική οικογένεια τη̋ Πράσινη̋ Γωνιά̋, καθώ̋ το Γυναικείο τµήµα του συλλόγου δεν κατάφερε να παραµείνει στην Α2 Κατηγορία, ενώ και το Ανδρικό δεν µπόρεσε να ξεπεράσει τον περσινό υποβιβασµό και έµεινε στα ρηχά νερά τη̋ Β Θεσσαλία̋. Ωστόσο, φέτο̋ θα γίνει ένα νέο ξεκίνηµα και ήδη δόθηκε το µήνυµα τη̋ συσπείρωση̋ στην πρώτη συνάντηση τη̋ παιδική̋ και ανδρική̋ οµάδα̋ που έγινε στο Green corner cafe. Η αισιοδοξία ήταν διάχυτη και όλοι οι αθλητέ̋ του σωµατείου, παρά τα προβλή-

 Αποχωρεί η Ισινµπάεβα µετά το παγκόσµιο τη̋ Μόσχα̋

Λέει αντίο η «Τσαρίνα»

Η Γιέλενα Ισινµπάεβα προτίθεται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση µετά το παγκόσµιο πρωτάθληµα τη̋ Μόσχα̋ που θα γίνει το καλοκαίρι του 2013. Την διάθεση τη̋ «τσαρίνα̋» πρόδωσε µια άλλη θρυλική µορφή του ρωσικού αθλητισµού, η Τατιάνα Λεµπέντεβα, όταν ρωτήθηκε τι πρόκειται να κάνει η ίδια. Όµω̋ απαντώντα̋ δεν µίλησε µόνο για την αποχώρηση τη̋ Ισινµπάεβα, αλλά και αυτέ̋ τη̋ Νατάλια Αντιουκ (Ολυµπιονίκη̋ στο Λονδίνο στα 400µ εµπ.), αλλά και του Ολυµπιονίκη τη̋ Αθήνα̋ στα 800µ, «Γνωρίζω ότι η Αντικουκ, ο Μπορζακόφκσι και η Ισινµπάεβα θα ολοκληρώσουν την καριέρα του̋ µετά το παγκόσµιο πρωτάθληµα τη̋ Μόσχα̋».

 US Open

«Κλείνει» Χαρίση έχασε Μπατή ο Θρύλο̋! ν και όλο το βάρο̋ έχει πέσει (προ̋ το παρόν) στην απόκτηση ψηλού, ο Γιώργο̋ Μπαρτζώκα̋ ρίχνει «κλεφτέ̋» µατιέ̋ και στον παίκτη που θα έχει τον... συµπληρωµατικό ρόλο και στην περιφέρεια. Μέχρι στιγµή̋ εκείνο̋ που έχει το προβάδισµα όσον αφορά τη φροντ λάιν τη̋ οµάδα̋ είναι ο Κώστα̋ Χαρίση̋ (33χρ., 2.12µ.) ο οποίο̋ ετοιµάζεται να επιστρέψει στο λιµάνι ύστερα από οκτώ χρόνια απουσία̋. Μετά από την εξαιρετική του παρουσία στη Ρόδο µε τα χρώµατα του Κολοσσού φαίνεται πω̋ κερδίζει την εµπιστοσύνη του προπονητή του Ολυµπιακού και δεν αποκλείεται να «κλείσει» τι̋ επόµενε̋ ώρε̋. Βέβαια έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον του Άρη όπου προορίζεται για βασικό̋ από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, ωστόσο εκείνο̋ φαίνεται πω̋ προτιµά τη σιγουριά που (µπορεί να) παρέχουν οι πρωταθλητέ̋ Ευρώπη̋ και Ελλάδα̋. Από εκεί και πέρα ο Μάριο̋ Μπατή̋ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Πανιωνίου. Ο 32χρονο̋ πλέι µέικερ συµφώνησε την Κυριακή σε όλα µε την οµάδα τη̋ Νέα̋ Σµύρνη̋ και υπέγραψε την ανανέωση του συµβολαίου του για έναν ακόµη χρόνο. Μπορεί να τον ήθελε ο Γιώργο̋ Μπαρτζώκα̋ (και) στου̋ «ερυθρόλευκου̋» αλλά ο έµπειρο̋

27

µατα που υπάρχουν είναι έτοιµοι να δώσουν τον καλύτερο του̋ εαυτό για να πετύχει η οµάδα του̋ στόχου̋ τη̋. Πάντω̋ πέρα από τα αµιγώ̋ αθλητικά, ειδήσει̋ αναµένονται και από τα διοικητικά µε ανακοινώσει̋ για τη σύνθεση του ∆Σ του νέου πρόεδρου και του διοικητικού συµβουλίου τη̋ Γωνιά̋. Όπω̋ ελέχθη βασικό µέληµα τη̋ νέα̋ διοίκηση̋ η εύρεση προπονητή για την αντρική και παιδική οµάδα... Αξίζει τέλο̋ να αναφέρουµε πω̋ οι πρώτε̋ προπονήσει̋ θα γίνουν µε την προπονήτρια τη̋ γυναικεία̋ οµάδα̋ και υπεύθυνη των ακαδηµιών κα Αθηνά Τσακνή.

Αρχή µε Φέντερερ, Σαράποβα To US Open ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη και µε το καληµέρα στο τελευταίο Grand Slam τη̋ χρονιά̋ στη µάχη µπαίνει ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετό̋ προέρχεται από µια εξαιρετική περίοδο, κερδίζοντα̋ στο Λονδίνο το Wimbledon για 7η φορά στην καριέρα του, ενώ αναρριχήθηκε ξανά στο Νο1 τη̋ παγκόσµια̋ κατάταξη̋. Ο Φέντερερ έχει κατακτήσει πέντε συνεχόµενου̋ τίτλου̋ στη Νέα Υόρκη 2004-08, ενώ το 2009 ηττήθηκε απ'τον Ντελ Πότρο στον τελικό. Ηχηρά ονόµατα ξεκινούν την προσπάθειά του̋ και στο απλό γυναικών. Η κάτοχο̋ του τίτλου Σαµάνθα Στόσουρ (Νο7) παίζει το απόγευµα στι̋ 6µµ, µε την Πέτρε Μάτιτ̋ από την Κορατία..

 Στίβο̋

Μπολτ Vs Μπλέικ του χρόνου ξανά Οι φίλου του στίβου που θα ήθελαν να δουν άλλη µια κόντρα ανάµεσα στο Γιουσέιν Μπολτ και τον Γιόαν Μπλέικ στα υπολειπόµενα Diamond League θα πρέπει να κάνουν υποµονή για την επόµενη χρονιά, εκεί όπου το µεγάλο γεγονό̋ θα είναι το παγκόσµιο πρωτάθληµα στη Μόσχα. Οι δύο Τζαµἀκανοί, όπω̋ πριν από µερικέ̋ ηµέρε̋ στο Diamond League τη̋ Λωζάννη̋, έτσι και σε αυτά τη̋ Ζυρίχη̋ (30/8) και των Βρυξελλών (7/9) θα δώσουν το «παρών», αλλά θα αγωνιστούν σε διαφορετικά αγωνίσµατα.


28

Αθλητικά Super League

 «Άρχισαν τα όργανα» µε ανακοινώσει̋ από τα επειτελεία των «αιωνίων» αντιπάλων

«Μικροχειρουργική διαιτησία» Η Παναθηνἀκή Συµµαχία, µε ανακοίνωση που εξέδωσε διαµαρτύρεται έντονα για τη «µικροχειρουργική» -όπω̋ τη χαρακτηρίζειδιαιτησία του Κοµίνη στο παιχνίδι µε τον Λεβαδειακό µε ευθείε̋ βολέ̋ στο υστερόγραφο κατά των «ερυθρολεύκων». «Καλά θα κάνει να σταµατήσει τη µαύρη προπαγάνδα στα παιχνίδια του ΠΑΟ και να προσέξει περισσότερο τι̋ εκκρεµότητε̋ που έχει µε τη δικαιοσύνη», αναφέρει. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Είναι σαφέ̋ ότι οι επιφυλάξει̋ του Παναθηνἀκού για το επίπεδο και την ανεξαρτησία τη̋ διαιτησία̋ επιβεβαιώνονται. Η προκλητική και απαράδεκτη συµπεριφορά των βοηθών, αλλά και η υποκριτική στάση του διαιτητή από τη στιγµή που προηγήθηκε ο Παναθηνἀκό̋, δείχνουν ξεκάθαρα πω̋ από την πρώτη αγωνιστική άρχισαν τα όργανα. Συνεχή ανάποδα φάουλ τα οποία έκλειναν την οµάδα µα̋ πίσω στην περιοχή τη̋. Στραβά µάτια σε ξεκάθαρα και σκληρά µαρκαρίσµατα των αντιπάλων. Κακή εφαρµογή του οφσάιντ, µε αποκορύφωµα τη φάση του Σισοκό που θύµισε το περίφηµο ‘κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη’ στο Καρἀσκάκη και τέσσερι̋ τραβηγµένε̋ από τα µαλλιά κίτρινε̋ κάρτε̋ στου̋ ποδοσφαιριστέ̋ µα̋ ήταν το πρώτο µήνυµα του συστήµατο̋. ∆ηλαδή µε ‘µικροχειρουργική’ η διαιτησία κατάφερε να αλλάξει τη ροή του αγώνα, όχι όµω̋ και το αποτέλεσµα. Κι όλα αυτά ενώ ήδη η µεθόδευση τη̋ καθόδου του υπεύθυνου για του̋ καταρτισµού̋ των πινάκων, κ. Σαρρή, στι̋ εκλογέ̋ τη̋ ΕΠΟ δηµιουργεί τεράστια ερωτηµατικά και ανησυχία στην αρχή του πρωταθλήµατο̋. ΥΓ: Καλά θα κάνει ο Ολυµπιακό̋ να σταµατήσει τη µαύρη προπαγάνδα στα παιχνίδια του Παναθηνἀκού και να προσέξει περισσότερο τι̋ εκκρεµότητε̋ που έχει µε τη δικαιοσύνη…»

Σκληρή απάντηση Ολυµπιακού Άµεση και ιδιαίτερα σκληρή ήταν η απάντηση του Ολυµπιακού στην ανακοίνωση τη̋ Παναθηνἀκή̋ Συµµαχία̋, η οποία επιτίθεται στη διαιτησία και στου̋ Ερυθρολεύκου̋. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο κύριο̋ Αλαφούζο̋ και οι (επίση̋) αγράµµατοι σύµβουλοι του, αποφάσισαν για µια ακόµα φορά να δυναµιτίσουν το κλίµα µε µια φαιδρή ανακοίνωση τη̋ "Παναθηνἀκή̋ Συµµαχία̋". Επέλεξαν να το κάνουν την πρώτη αγωνιστική µέρα του νέου πρωταθλήµατο̋ αποδεικνύοντα̋ για µια ακόµα φορά ότι δεν σέβονται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Περιµέναµε ότι η ανικανότητα του̋, σε όλα τα επίπεδα, θα του̋ αναγκάσει να χτίζουν από τώρα άλλοθι, αλλά δεν περιµέναµε ότι θα το κάνουν λίγε̋ ώρε̋ µετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στον οποίο κατά κοινή οµολογία ευνοήθηκαν και λίγε̋ ώρε̋ πριν το δικό µα̋ αγώνα για την πρώτη αγωνιστική. Η ΠΑΕ Παναθηνἀκό̋ οφείλει να πάρει θέση απέναντι στου̋ θεσµού̋ και στο ποδόσφαιρο για το αν θα συνεχιστεί αυτή η φαρσοκωµωδία. Για το αν θα συνεχίσουν να πυροβολούν εξωθεσµικά το ποδόσφαιρο µέσω τη̋ "Παναθηνἀκή̋ Συµµαχία̋" ώστε να µην προκύπτουν ευθύνε̋ για την ΠΑΕ. Επίση̋, καλούνται οι θεσµοί του ποδοσφαίρου αλλά και η δικαιοσύνη να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό το σύστηµα παραγωγή̋ λάσπη̋ που βάζει σε κίνδυνο το οικοδόµηµα του ποδοσφαίρου. Α̋ κληθούν επιτέλου̋ να καταθέσουν στοιχεία για όλα αυτά τα οποία καταγγέλλουν χωρί̋ την παραµικρή υπευθυνότητα. ∆ιαφορετικά α̋ σταµατήσουν την προπαγάνδα τη̋ γελοιότητα̋, όσο είναι καιρό̋. Τέλο̋, το να µιλάνε για "εκκρεµότητε̋ µε τη δικαιοσύνη" άνθρωποι όπω̋ ο κύριο̋ Αλαφούζο̋ (µε τόσα... χιλιόµετρα πήγαινε έλα στι̋ δικαστικέ̋ αίθουσε̋, µε κατηγορίε̋ για λαθρεµπόριο πετρελαίου, οφειλέ̋ πολλών εκατοµµυρίων στο ΙΚΑ και στο ελληνικό δηµόσιο και άλλα πολλά) ή οι κύριοι Παναγόπουλο̋ και Γόντικα̋ (που του̋ βαραίνουν κακουργηµατικέ̋ πράξει̋ και το "µεγάλο φαγοπότι τη̋ ΕΡΤ" το λογαριασµό του οποίου

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012Πέρασε από τη Λειβαδιά ο Παναθηνἀκό̋, ενώ ο Αστέρα̋ λύγισε τα πιτσιρίκια τη̋ ΑΕΚ στην πρεµιέρα τη̋ Super league

Είχαµε κλάµατα στ’ αποδυτήρια Ο Παναθηνἀκό̋ των πολλών αλλαγών και απουσιών µπήκε... µε το δεξί στο πρωτάθληµα, καθώ̋, στο µατ̋ µε το οποίο έπεσε η «αυλαία» τη̋ 1η̋ αγωνιστική̋, η οµάδα του Ζεσουάλντο Φερέιρα επιβλήθηκε 10 του Λεβαδειακού. Το γκολ που έκρινε το µατ̋ πέτυχε στο 34΄ ο Βύντρα, ενώ αξίζει να επισηµανθεί ότι οι «πράσινοι» ξεκίνησαν το πρωτάθληµα µε -2 βαθµού̋, λόγω τη̋ τιµωρία̋ που «κουβαλούν» από πέρυσι για τα επεισόδια στο ντέρµπι του δεύτερου γύρου µε τον Ολυµπιακό. Ο Ζεσουάλδο Φερέιρα εξήγησε τι̋ πολλέ̋ αλλαγέ̋ στην ενδεκάδα του Παναθηνἀκού, αναφέρθηκε στην υποστήριξη των φιλάθλων και άφησε την αιχµή του τόσο για του̋ -2 βαθµού̋, όσο και για την ώρα που έγινε ο αγώνα̋ στη Λειβαδιά αλλά και για το γεγονό̋ ότι παίζει την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική είπε µάλιστα πω̋ :«Θα ήταν πολύ µεγαλύτερο το ρίσκο εάν χρησιµοποιούσα ποδοσφαιριστέ̋ κουρασµένου̋. Ο Παναθηνἀκό̋ έχει ρόστερ 22-23 ποδοσφαιριστών και µέχρι τι̋ 15 ∆εκεµβρίου θα παίξουµε 22 µατ̋ και παράλληλα πρέπει να αντιµετωπίσουµε το πρωτάθληµα και τι̋ ευρωπἀκέ̋ διοργανώσει̋, άρα όλοι οι παίκτε̋ πρέπει να είναι ετοιµοπόλεµοι. Νωρίτερα ο Αστέρα̋ σηµείωσε το πρώτο γκολ και την πρώτη νίκη στο πρωτάθληµα, µε την οµάδα τη̋ Τρίπολη̋ να φεύγει µε τη νίκη, 1-0, από το ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Βαγγέλη̋ Βλάχο̋ αποκάλυψε ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστέ̋ έβαλαν τα κλάµµατα στα αποδυτήρια µετά την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολη̋, ενώ γι' άλλη µία φορά αναφέρθηκε στα

µε εµεί̋ είναι το ακατόρθωτο. Μία µικρή υπόσχεση δώσαµε σήµερα»είπε ο Βλάχο̋. Ωστόσο, οι νεαροί παίκτε̋ τη̋ Ένωση̋ αποθεώθηκαν και µετά το τέλο̋ του αγώνα από του̋ περίπου 15.000 οπαδού̋ τη̋ οµάδα̋. Χωρί̋ νικητή έληξε η αναµέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα µε τον Πλατανιά, για την πρώτη αγωνιστική τη̋ Σούπερ Λίγκα̋. Ο αγώνα̋ (σ.σ. πρώτο̋ στην Ιστορία των δύο οµάδων) έγινε στου̋ «Ζωσιµάδε̋» των Ιωαννίνων κι έληξε ισόπαλο̋ χωρί̋ τέρµατα (0-0). Παρά την πίεση που άσκησαν σε όλη την διάρκεια τη̋ αναµέτρηση̋, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία του Κηπουρού, µε αποτέλεσµα να µην αλλάξει κάτι στο µατ̋. Σαφώ̋ περισσότερο ικανοποιηµένοι οι φιλοξενούµενοι, καθώ̋ οι Κρήτε̋ πήραν τον πρώτο του̋ βαθµό στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. . Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήµερα µε το µατ̋ που θα γίνει στη Νέα Σµύρνη, ανάµεσα σε Πανιώνιο και Αρη. πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο σύλλογο̋. «Για τα παιδιά, ήθελαν τόνωση ψυχολογική. Ήθελαν να κερδίσουν. Η φανέλα είναι... ασήκωτη. Αυτά τα παιδιά θέλουν πραγµατικά βοήθεια. Αν του̋ δείτε στα αποδυτήρια είναι σαν να έχουµε χάσει τα πάντα. Ήθελα τη νίκη να ικανοποιηθούν τα παιδιά. Όταν δακρύζουν µέσα σήµερα, είναι σηµαντικό για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όλα τα χρόνια, είχε έναν Λυµπερόπουλο σέντερ φορ. Πέρυσι. Μην πάµε µακριά. Είχε Λεονάρντο. Το πιο δύσκολο κοµµάτι είναι να βρει̋ τον Μαύρο, τον Νικολἀδη, τον Λυµπερόπουλο και τον ∆ηµητριάδη. Εκεί πρέπει να ξοδέψει̋ λεφτά. ∆εν έχουµε λεφτά όµω̋. Αυτό που κάνου-

 Έµµεση παραδοχή από Κωσταντόπουλο για το γκολ που έφερε την ήττα τη̋ πρεµιέρα̋

Τ

Kατσικοκέρη̋ τριετία̋ στην ΑΕΚ

ο ένα µετά το άλλο τα µετεγγραφικά µέτωπα τη̋ ΑΕΚ κλείνουν, µε του̋ «κιτρινόµαυρου̋» να έρχονται το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ σε συµφωνία µε τον Νίκο Κατσικοκέρη για την υπογραφή συµβολαίου 3ετού̋ διάρκεια̋. Ο 24χρονο̋ επιθετικό̋ θα περάσει το πρωί τη̋ ∆ευτέρα̋ (27/8) από ιατρικέ̋ εξετάσει̋ και εν συνεχεία θα πέσουν οι υπογραφέ̋ για να επικυρωθεί και επίσηµα η συµφωνία. Το ίδιο θα συµβεί και µε τον Γιώργο Κατίδη, που ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να µαζέψει τα πράγµατά του, όπω̋ και µε τον 24χρονο Ισπανο αµυντικό µεσο, Ανχελ Μιγκέλ Κορδέρο. Ο Ισπανό̋ αναµένεται σήµερα στην Ελλάδα για να διευθετήσει

και τι̋ τελευταίε̋ λεπτοµέρειε̋ πριν την υπογραφή του 3ετου̋

του συµβολαίου. Την ευθύνη για το γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ από

τον Αστέρα Τρίπολη̋, πήρε πάνω του ο ∆ηµήτρη̋ Κωνσταντόπουλο̋. «Εγώ ήξερα ότι έχουµε καλή οµάδα και σήµερα ήµασταν καλύτεροι από τον αντίπαλό µα̋. Παίξαµε απέναντι σε µια οµάδα που θεωρητικά είναι πιο έτοιµη από µα̋, είχαµε την ευκαιρία να κερδίσουµε και να ξεκινήσουµε µε το δεξί, αλλά δεν τα καταφέραµε. Είναι πραγµατικά ατυχία και κρίµα για την προσπάθεια που κάναµε. Τέτοια γκολ δεν γίνεται να τα δεχόµαστε και µε στεναχωρεί περισσότερο γιατί ήταν ένα δικό µου λάθο̋. Πάντω̋ νοµίζω το αποτέλεσµα µα̋ αδικεί. Είναι κρίµα και για τον κόσµο που ήρθε και µα̋ στήριξε και ήταν στο πλευρό µα̋ για 90 λεπτά.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Ο Περικλή̋ Μηνά̋ τα βρήκε µε τη διοίκηση και έρχεται στα Τρίκαλα για “να πετύχουµε την άνοδο”!

∆υνατό όνοµα στο ρόστερ του ΑΟΤ Επιτέλου̋!!! Να που ακούστηκε και µια δυνατήηχηρή µετεγγραφή από την ποδοσφαιρική οµάδα των Τρικάλων...Μετά από προσωπικέ̋ ενέργειε̋ και επαφέ̋ του Χρήστου Ζαχόπουλου επιτεύχθηκε συµφωνία για συνεργασία ενό̋ χρόνου µε τον Περικλή Μηνά, έναν ποδοσφαιριστή εγνωσµένη̋ αξία̋ που µπορεί αναµφίβολα να δώσει µια δυναµική ώθηση στην κυανέρυθρη οµάδα. Ο 21χρόνο̋ µεσοεπιθετικό̋ θεωρείται βέβαιο πω̋ θα ενισχύσει τον ΑΟΤ στην προσπάθεια του για την άνοδο, αφού παρά το νεαρό τη̋ ηλικία̋ έχει πλούσιε̋ παραστάσει̋ από µεγαλύτερε̋ κατηγορίε̋. Ο Μηνά̋ είναι τρικαλινό̋ στην καταγωγή ξεκίνησε µάλιστα την καριέρα του από του̋

ερασιτέχνε̋ τη̋ ΑΕΚ, και έγινε µάλιστα επαγγελµατία̋ µε την πρώτη οµάδα τη̋ Ένωση̋. Στην συνέχεια έπαιξε στη Νέα Ιωνία, όπου πανηγύρισε την άνοδο στην Γ' Εθνική,. Την περσινή σεζόν ο Μηνά̋ ανήκε στην Προοδευτική και έπαιξε µαζί τη̋ αρκετά παιχνίδια στο πρωτάθληµα τη̋ Φουτµπολ λιγκ-2. Ο ίδιο̋ αµέσω̋ µετά τη οριστικοποίηση τη̋ µεταγραφή̋ µίλησε στο γραφείο τύπο τη̋ οµάδα̋ και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εδώ και λίγε̋ µέρε̋ είχα συνοµιλίε̋ µε τον πρόεδρο κ. Ζαχόπουλο και µου είχε ζητήσει να δώσω την οριστική µου απάντηση µέχρι την Κυριακή.

Αν και είχα συζητήσει̋ και µε µια οµάδα Β' και µια Γ' Εθνική̋ θεώρησα ότι θα έπρεπε να πω το ναι στον ΑΟ Τρίκαλα, αφού είναι µια µεγάλη οµάδα που η θέση του είναι στην Α' Εθνική. Εγώ έρχοµαι µε στόχο την άνοδο, την οποία θεωρώ δεδοµένη αφού το ρόστερ τη̋ οµάδα̋ είναι δυνατό. Ένα σηµαντικό κινητρο για µένα είναι το γεγονό̋ ότι θα παίξω στην οµάδα τη̋ πόλη̋ µου στην πρωτη οµάδα των Τρικάλων».

Έκανε… µατ στη «Βασίλισσα» Κ

έβαλε και πάλι τον Ολυµπιακό µπροστά στο σκορ µε 2-1. Οι «ερυθρόλευκοι» φωνάζουν και αυτοί µε τη σειρά του̋ για την φάση του 44', όταν ο Γεωργέα̋ κόβει την πάσα του Μασάντο µε το χέρι (είχε ήδη κίτρινη κάρτα), ενώ η τελευταία φάση του ηµιχρόνου ήρθε από τον Πορτογάλο µέσο, όταν πέρασε όµορφα δύο παίκτε̋ τη̋ Βέροια̋ όµω̋ σούταρε... χλιαρά πάνω στον ∆ασκαλάκη. Το δεύτερο ηµίχρονο ξεκίνησε όπω̋ ακριβώ̋ τελείωσε το πρώτο, δηλαδή µε µία πολύ καλή ενέργεια του Μασάντο στο 48', ο οποίο̋ έκανε από µακριά ένα δυνατό σουτ, αλλά ο ∆ασκαλάκη̋ έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 58' ή Βέροια προσπά-

θησε να ισοφαρίσει µε τον Ολἀτάν, όταν έξω από την περιοχή έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ, όµω̋ η µπάλα προσέκρουσε στη συµβολή των δοκαριών του Κάρολ και έφυγε άουτ. Στο 77' σηµειώθηκε η µεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, όταν ο Ολἀτάν έβαλε την κόντρα στον Μοντέστο, η µπάλα έφτασε στη µικρή περιοχή του Κάρολ, όµω̋ ο Ιωάννου αµαρκάριστο̋ πλάσαρε άουτ! Ουσιαστικά, αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα, αφού από 'κει και πέρα δεν απειλήθηκαν οι δύο τερµατοφύλακε̋, µε τον Ολυµπιακό να περνάει από τη Βέροια µε 2-1. Βέροια: ∆ασκαλάκη̋, Γεωργιάδη̋ (46' Καλτσά̋), Τόµα̋, Καλί (49' Τζηµογιάννη̋), Σνάουτσνερ, Καλογέρη̋, Γεωργέα̋, Ζε Βιτόρ, Ολἀτάν (76' Γκιγιέρµο), Μπαργκάν, Ιωάννου. Ολυµπιακό̋: Κάρολ, Τοροσίδη̋, Σιόβα̋, Κοντρέρα̋, Χολέµπα̋, Μοντέστο (87' Γκρέκο), Μανιάτη̋, Ιµπαγάσα, Μασάντο, Αµπντούν (73' Φουστέρ), Τζεµπούρ (82' Μήτρογλου).

Η 1η Αγωνιστική ΠΑΣ Γιάννινα ..........Πλατανιά̋ Χανίων ............0 - 0 ΑΕΚ ........................Αστέρα̋ Τρίπολη̋ ...........0 - 1 Λεβαδειακό̋ ..........Παναθηνἀκό̋..................0 - 1 Κέρκυρα.................Ατρόµητο̋ .......................0 - 2 ΠΑΟΚ .....................Πανθρακικό̋....................1 - 0 ΟΦΗ .......................Ξάνθη...............................0 - 0 Βέροια....................Ολυµπιακό̋ .....................1 - 2 Πανιώνιο̋...............Αρη̋...........................Σήµερα

 Στο δεύτερο φιλικό προετοιµασίας νίκησε τη Θύελλα στο Μεγαλοχώρι µε σκορ 4-1 Άλλο̋ το όνοµα (Θύελλα) κι άλλο̋ τη χάρη στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι του Μεγαλοχωρίου µε την ΑΕΤ. Η ερυθρόλευκη οµάδα που έχει φέτο̋ στον πάγκο τη̋ τον ∆ Ζήκο επιβλήθηκε µε το εντυπωσιακό 4-1 κι έδειξε ότι έχει καλή επαφή µε τα δίχτυα. Στο παιχνίδι αυτό ο κόουτ̋ των ερυτθρολεύκων είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιµα συµπεράσµατα αλλά και να δει να αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτο̋ ο Αναγνώστου. Το µατ̋ ήταν χορταστικό είχε φά-

σει̋ και 5 γκολ και µάλιστα οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 35΄ µε

Super League «Σάντα Κλάου̋» στον ΠΑΟΚ

 Φουριόζο̋ ο Ολυµπιακό̋ στην πρεµιέρα του νέου πρωταθλήµατο̋,πέρασε µε νίκη (1-2) από τη Βέροια

όντρα στη νεοφώτιστη οµάδα τη̋ Ηµαθία̋, η οποία έδειξε µε το καληµέρα ότι έχει τα φόντα να σταθεί µε αξιώσει̋ άνετη̋ παραµονή̋ στην κατηγορία, οι πρωταθλητέ̋ κατόρθωσαν να πάρουν το αποτέλεσµα που ήθελαν, αν και ήταν φανερό ότι ακόµα δεν έχουν βρει το ρυθµό που και ο Ζαρντίµ θέλει και περιµένει από του̋ παίκτε̋ του. Οι δύο οµάδε̋ µπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι δείχνοντα̋... ορεξάτε̋ για ποδόσφαιρο. Στο 19' ο Τζεµπούρ είδε τον ∆ασκαλάκη να του λέει «όχι», όµω̋ στην εξέλιξη τη̋ φάση̋ ο Χολέµπα̋ έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα αριστερά, έβγαλε µε προβολή τη σέντρα και ο Τζεµπούρ «τσίµπησε» µε το εξωτερικό τη µπάλα για να νικήσει τον πρώην «ερυθρόλευκο» τερµατοφύλακα. Η Βέροια πίεσε και µετά από δύο τελικέ̋ προσπάθειε̋ του Μπαργκάν, έφτασε στην ισοφάριση µε τον Ιωάνωου στο 31'. Ο Μπαργκάν εκτέλεσε το φάουλ, ο Κάρολ έχασε τη µπάλα από την αγκαλιά του και ο Έλληνα̋ φορ δεν δυσκολεύτηκε να ισοφαρίσει σε 1-1 σε κενή εστία. Στο 42' ο ∆ασκαλάκη̋... µιµήθηκε τον Κάρολ, όταν µετά από το κόρνερ των Πειραιωτών δεν έδιωξε σωστά και ο Μοντέστο που καιροφυλακτούσε

29

γκολ του Πρεµέτη (1-0) ωστόσο οι ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν στο 48΄όταν από σέντρα του Αρσενόπουλου ο Γάτσιο̋ µε κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 ενώ στο 55΄ο Φουντούνα̋ από κάθετη µπαλιά του Αναγνώστου µε πλασέ έγραψε το 1-2. Στο 65΄ ο Φουντούνα̋ έπειτα από ατοµική ενέργεια και σούτ έγραψε το 1-3 και στο 75΄από σέντρα του Ζαφειρόπουλου ο Τσιάκαλο̋ µε καρφωτή κεφαλιά διαµόρφωσε το τελικό 1-4.

Επόµενο φιλικό για την ΑΕΤ όπω̋ αναφέρει το δελτίο τύπου είναι προγραµµατισµένο την Τρίτη (28/8) στα Μεγάλα Καλύβια µε αντίπαλο τον τοπικό ΑΟΚ. Η σύνθεση τη̋ ΑΕΤ : Παλαβράκη̋, Ντακούλα̋, Τσιάκαλο̋, Τζέλιο̋, Γκίνσιον, Αναγνώστου, Μαυρίκο̋, Αρσενόπουλο̋, Γάτσιο̋, Ζαφειρόπουλο̋, Ράπτη̋. Έπαιξαν και οι: Νανάκη̋, Φουντούνα̋, Παπανικολάου, Ανυφαντή̋, Μπουζαλή̋, Τζέγκα̋.

Σε καλό δρόµο η ΑΕΤ

To γκολ του Στέφανου Αθανασιάδη στο 57ο λεπτό στάθηκε αρκετό για να πάρει ο ΠΑΟΚ τη νίκη µε 1-0 επί του Πανθρακικού στην Τούµπα και απέφυγε το... στραβοπάτηµα στην πρεµιέρα του πρωταθλήµατο̋ ΟΠΑΠ τη̋ Σούπερ Λίγκα. Οι «νεοφώτιστοι», είχαν πρώτοι την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ όταν στο 11' ο Ροµπέρ (πρώην παίκτη̋ του Πανθρακικού) έσωσε στη γραµµή την κεφαλιά του Σαρακατσάνου. Το ίδιο συνέβη στο... απέναντι τέρµα στο 26' όταν ο Κατσικά̋ ήταν έτοιµο̋ να πανυγηρίσει, όµω̋ ο Μουνάφο και το αριστερό δοκάρι, κράτησαν το «µηδέν». ∆εν συνέβη το ίδιο στο 57', όταν από γέµισµα του Κάτσε, ο Λόρεν̋ τροφοδότησε τον Αθανασιάδη και ο διεθνή̋ φορ διαµόρφωσε το τελικό 10. Στο ηµίχρονο αποχώρησε µε ενοχλήσει̋ ο ∆ηµήτρη̋ Σαλπιγγίδη̋, ωστόσο οι πρώτε̋ πληροφορίε̋ αναφέρουν ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα µε τη συµµετοχή του στο µατ̋ µε τη Ραπίντ στη Βιένη την Πέµπτη.

Με το δεξί ο Ατρόµητο̋ Πανέτοιµο̋ για τη ρεβάν̋ των πλέι οφ του Europa League µε την Νιουκάστλ έδειξε ότι είναι ο Ατρόµητο̋. Με γκολ των Σουµπίνιο (14') και Φυτανίδη (43') η οµάδα του Περιστερίου επικράτησε 2-0 στην Κέρκυρα, κάνοντα̋ το ιδανικότερο ξεκίνηµα στο πρωτάθληµα τη̋ Σούπερ Λίγκα̋. Ο Ατρόµητο̋ µπήκε πιο δυνατά στο µατ̋, και στο 14' προηγήθηκε. Σκόρερ των «κυανόλευκων» ο Σουµπίνιο, ο οποίο̋ αποκτήθηκε πρόσφατα ω̋ δανεικό̋ από τον Ολυµπιακό (0-1). Οι «κυανόλευκοι» ∆ύο λεπτά πριν τη λήξη του ηµιχρόνου, καθάρισαν το µατ̋ ,µετά το λάθο̋ του Αναστασόπουλου στο φάουλ του Σουµπίνιο, ο Φυτανίδη̋ «έγραψε» το 2-0.

Ισοπαλία στην Κρήτη

«Άγευστη» πρεµιέρα για ΟΦΗ και Ξάνθη που αρκέσθηκαν στο 00 στο Ηράκλειο. Η ακριτική οµάδα ήταν καλύτερη στο µεγαλύτερο διάστηµα του αγώνα, που δεν χάρισε στου̋ φιλάθλου̋ κλασικέ̋ ευκαιρίε̋ µπροστά από τι̋ δύο εστίε̋. Μέχρι το 20ο λεπτό οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και η πρώτη αξιόλογη φάση για του̋ ακρίτε̋ σηµειώθηκε στο 23', µε την κεφαλιά του Μαρκόφσκι να µπλοκάρει ο Γουναρίδη̋. Καλύτερη ήταν η Ξάνθη στο δεύτερο µέρο̋, χωρί̋ να δηµιουργήσει τη µεγάλη ευκαιρία. ∆ύο σουτ από τον Μάνταλο στο 54' και το 58' δεν βρήκαν στόχο, αν και το πρώτο ήταν πολύ κοντά στην εστία του Γουναρίδη. Στο 65΄ ήταν η σειρά του Βιβιανί να αποµακρύνει το σουτφάουλ του Κουτσιανικούλη.


30

ΤΟΠΙΚΑ Θα… συµβούν προσεχώ̋! (Η ατζέντα του «διαλόγου») ΣΗΜΕΡΑ

Ανακοινώνονται οι βάσει̋ για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 18:30, Λάρισα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ ∆ήµων Θεσσαλία̋. 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10:00 – 12 µ., Εξωτερικό̋ χώρο̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ Τρικάλων (για παιδιά ∆ηµοτικού), «Τα παραδοσιακά παιχνίδια». Από βιβλία τη̋ Βιβλιοθήκη̋ θα επιλέξουµε παραδοσιακά παιχνίδια που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και αφού διαβάσουµε του̋ κανόνε̋ των παιχνιδιών θα βγούµε στο προαύλιο τη̋ Βιβλιοθήκη̋ και θα παίξουµε. Μέσα στο πλαίσιο τη̋ δράση̋ «Βγε̋ έξω…» θα έχει γίνει ήδη ανάπλαση του χώρου µε παγκάκια, κάδου̋ απορριµµάτων, θέσει̋ στάθµευση̋ ποδηλάτων και θα υπάρχουν επιδαπέδια παιχνίδια (φιδάκι, κουτσό). 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10:00 – 11:00, Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για µωρά 2-4 ετών και του̋ γονεί̋ του̋), «Μια φορά την εβδοµάδα µε το µωρό µου στη Βιβλιοθήκη». Η τέταρτη εβδοµαδιαία συνάντηση στη Βιβλιοθήκη µαµάδων ή µπαµπάδων µε τα µωρά του̋ για ανάγνωση βιβλίων σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. 19:00-21:00, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Κουρσούµ Τζαµί, «Γνωρίζω τον γείτονά µου» (4η συνάντηση, για παιδιά από 7 ετών). ∆ιαδροµή στο Κουρσούµ Τζαµί. Συνάντηση στη Bιβλιοθήκη και αναχώρηση για το Τζαµί. Εκεί θα µιλήσουµε στα παιδιά για την ιστορία του κτιρίου και θα τα ξεναγήσουµε στο χώρο. Στην συνέχεια, θα παρακολουθήσουν, από το ∆ηµοτικό Κουκλοθέατρο, παράσταση καραγκιόζη. 20:00, Λυγαριά, Συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύλη̋ µε 12 θέµατα στην ηµερήσια διάταξη µεταξύ των οποίων και το κατολισθητικό φαινόµενο του Ροπωτού. 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10:00 – 11:00, Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά από 5 ετών). «Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: Οι διαδροµέ̋ των ηρώων». Αναγνώσει̋ βιβλίων µε συναρπαστικό τρόπο για να ασκήσουν τα παιδιά την ικανότητά του̋ να ακούν, να συγκεντρώνονται και να προσέχουν την εξέλιξη τη̋ ιστορία̋. 21:00, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο, Καλαµπάκα, ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισα̋ – «Θεσσαλικό Θέατρο», “Γιατρό̋ µε το στανιό”. Τιµέ̋ εισιτηρίων: 10 ευρώ κανονικό, 7 ευρώ φοιτητικό – µαθητικό. 30 & 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο Τρικάλων (“Φρούριο”), «ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ή ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ» του Μελ Μπρούκ̋ σε διασκευή των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα. ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Κάτια ∆ανδουλάκη, Χρήστο̋ Χατζηπαναγιώτη̋, Γιάννη̋ Τσιµιτσέλη̋, Τάσο̋ Κωστή̋, Σοφία Μουτίδου, Χριστίνα Τσάφου, Σπύρο̋ Μεργιανό̋, Πρόδροµο̋ Τουσουνίδη̋. Τιµή εισιτηρίου: 20 ευρώ, µαθητικό - φοιτητικό 15 ευρώ. 1 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ Κεντρική πλατεία Τρικάλων, Παντρικαλινή Συγκέντρωση του Κινήµατο̋ «∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ». 20:30, Πλατεία ∆.∆. Αγίου Βησσαρίωνο̋ ∆ήµου Πύλη̋, 4η Γιορτή Καλαµποκιού από τον Σύλλογο Γυναικών «ΤΟ ∆ΟΥΣΙΚΟ». 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Συνεδριάζει στην Αθήνα το Γενικό Συµβούλιο τη̋ Οµοσπονδία̋ Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδο̋ παρουσία του Τρικαλινού κ. Σάκη Παπαδόπουλου. 6-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ελατοχώρι Πιερία̋, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών. 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μύλο̋ Ματσόπουλου, 38ο Φεστιβάλ Κ.Ν.Ε. – Οδηγητή. 7 & 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ από τον Μελισσοκοµικό Σύλλογο Ν. Τρικάλων υπό την αιγίδα του ∆ήµου Τρικκαίων. 7, 8 & 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Καραγκούνικο Αντάµωµα στην Πύλη. 8-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Σκιάθο̋, 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλία̋.

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Όσο λείπαµε σε διακοπέ̋… «Να µην καταργηθεί το Ειρηνοδικείο», ζητεί

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φαρκαδόνα̋ προειδοποιώντα̋, σε αντίθετη περίπτωση, µε δυναµικέ̋ αντιδράσει̋. Σειρά επαφών για την εξεύρεση λύση̋ στο ζέον θέµα του Ροπωτού αναλαµβάνει ο ∆ήµο̋ Πύλη̋, ο οποίο̋, εκ παραλλήλου, προχωρεί στην αναβάθµιση του Κέντρου Υγεία̋ και των “ορεινών” ιατρείων (7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). «Ω̋ τελευταία καταφυγή µπορεί να είναι το κλείσιµο των ∆ήµων και η παραίτησή µα̋ από το αξίωµα του ∆ηµάρχου. Οι καιροί ου µενετοί…», αναφέρει, σε δραµατική επιστολή του -µε αντικείµενο την οικονοµική κατάσταση των ∆ήµωνπρο̋ τον Πρόεδρο τη̋ Κ.Ε.∆.Ε., ο πρώτο̋ πολίτη̋ του µεγαλύτερου Ο.Τ.Α. του Νοµού κ. Χρήστο̋ Λάππα̋. 150 στρέµµατα χορτολιβαδική̋ έκταση̋ κι ένα ποιµνιοστάσιο κατέκαψε πυρκαγιά στην ∆.Ε. Πιαλείων. Κινδύνεψε η ζωή παραθεριστή στον Ασπροπόταµο ύστερα από τσίµπηµα µέλισσα̋! Το σκουλήκι κατασπαράζει τι̋ (τοπικέ̋) βαµβακοκαλλιέργειε̋. Καρποφόρα χρονιά για το καλαµπόκι. Χείρα βοηθεία̋ από τον ∆ήµο Τρικκαίων ζήτησαν οι Τρικαλινοί περιπτεριούχοι. Υπογράφηκαν οι συµβάσει̋ µεταξύ ∆ήµου Τρικκαίων και Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. για την µεταφορά των µαθητών εν όψει τη̋ νέα̋ σχολική̋ χρονιά̋ 2012-2013 (8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Το εξωκκλήσιον τη̋ Αγία̋ Κυριακή̋, στο Περτούλι, κατεστράφη ολοσχερώ̋ από πυρκαγιά. Άγνωστο̋ αφήρεσε τµήµα τη̋ περίφραξη̋ του Νεκροταφείου στον Γαύρο! (Χάσια). Απλήρωτοι επί µήνε̋ οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατά 1/3 µειώθηκε η αµπελοκαλλιέργεια στη Θεσσαλία. Για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβη̋ πιάστηκε 51χρονο̋ Τρικαλινό̋. 52χρονο̋, έγκλειστο̋ στι̋ Φυλακέ̋ Τρικάλων, συνελήφθη για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών. Χειροπέδε̋ στον 29χρονο διαρρήκτη, ο οποίο̋ έκλεψε µικροποσά από µικροβιολογικό εργαστήριο και κοµµωτήριο στο κέντρο τη̋ Καλαµπάκα̋ (9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Το µπουρίνι που έπληξε την πόλη µα̋ ξερίζωσε αιωνόβιο δένδρο στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, στο Ριζαριό, το οποίο, τελικώ̋, έγινε… καθιστικό για του̋ επισκέπτε̋!!! 35χρονο̋ Τρικαλινό̋ συνελήφθη για κατοχή ηρωίνη̋. Έναρξη του τριηµέρου πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια τη̋ Κοινότητα̋ Μυροφύλλου (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Στο Ε.Σ.Π.Α., οριστικώ̋, ο µαγνητικό̋ τοµογράφο̋ του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων. Με απόφαση του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά ο Τρικαλινό̋ κ. Νίκο̋ Ράπτη̋ ορίστηκε Ειδικό̋ Γραµµατέα̋ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την παραίτησή τη̋ από το Τοπικό Συµβούλιο Κρανιά̋ Ασπροποτάµου ανακοίνωσε η κα. Χριστίνα Καλαµπαλίκη. Στο κτίριο του Γυµνασίου, παρά τι̋ αντιδράσει̋, θα φιλοξενούνται πλέον οι µαθητέ̋ του ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρχη̋ (11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Την πρόθεσή του̋ να διαπραγµατευθούν την ενδεχόµενη συνεκµετάλλευση του συνιδιόκτητου δάσου̋ µε του̋ φερόµενου̋ ω̋ ιδιοκτήτε̋ εκδήλωσαν οι κάτοικοι του Ελαφίου. Βρέθηκαν τα χρήµατα (150.000 ευρώ) για τι̋ πληρωµέ̋ των υπαλλήλων του ∆ήµου

Τρικκαίων. Σκύλο̋ εντοπίσθηκε νεκρό̋ στην κεντρική γέφυρα τη̋ ∆ιάβα̋. Τον είχαν δέσει κι αφήσει δίχω̋ νερό και τροφή!! (13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Χωρί̋ λεφτά για πετρέλαιο τα σχολεία! 45χρονο̋, ο οποίο̋ µια µέρα πριν έκλεψε Ι.Χ.Ε. στην Λάρισα, συνελήφθη να το οδηγεί στα Τρίκαλα! Στη φάκα 29χρονο̋ για κλοπέ̋ στην περιοχή των Τρικάλων (14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). 17 διατελέσαντε̋ Πρόεδροι τη̋ Κοινότητα̋ Πολυνερίου βραβεύθηκαν σε ειδική εκδήλω-

ση. Μια ιστορική αναδροµή σχεδόν 70 χρόνων. Φωτιά που ξεκίνησε από την ηλεκτρική κουζίνα έκαψε µονοκατοικία στο Καστράκι (15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Πέντε στρέµµατα δασική̋ και 25 στρέµµατα χορτολιβαδική̋ έκταση̋ “κατάπιαν” οι φλόγε̋ στην Κρήνη Τρικάλων. Τρελό Ι.Χ.Ε. “θέρισε” φωτιστικό, δένδρο και πινακίδα, ξηµερώµατα, στο κέντρο τη̋ Καλαµπάκα̋. 29χρονο̋ συνελήφθη στην πόλη µα̋ για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Με το βραβείο Πατραµάνη τιµήθηκε ο πιο καλό̋ µαθητή̋ του Αµπελοχωρίου, που ακούει στο όνοµα Τέτσιο̋ Γεώργιο̋ του Ευαγγέλου (16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων ανακοίνωσε του̋ τελικού̋ πίνακε̋ των 38 προσληφθέντων (οκταµηνίτε̋) στην καθαριότητα. Στην αναβάθµιση του Εργοστασίου Ξυλεία̋ Καλαµπάκα̋ στοχεύει η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ (17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Μειωµένο̋ κατά 50% σε σχέση µε πέρυσι ο τζίρο̋ των θερινών εκπτώσεων (18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Σβήνει από τον εκπαιδευτικό χάρτη το Τ.Ε.Ι. Ανακαίνιση̋ και Αποκατάσταση̋ Κτιρίων, µε έδρα τα Τρίκαλα. ∆ίκτυο αποχέτευση̋ στο Κηπάκι κατασκευάζεται ύστερα από απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστού (19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). 70 προσλήψει̋ ενάντια στη φτώχεια. Μέσω των “Γιατρών του Κόσµου” τα άτοµα θα απασχοληθούν σε δοµέ̋ του ∆ήµου Τρικκαίων. Οριστικό το λουκέτο στην ∆.Ο.Υ. Καλαµπάκα̋. Υπεγράφη δια χειρό̋ περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστού η σύµβαση για τον δρόµο ασφαλού̋ µετάβαση̋ προ̋ την

Ήπειρο και δη: Ανθούσα - Μπάρο̋ - όρια Ν. Τρικάλων – Ιωαννίνων. Και η περιοχή µα̋ στον κατάλογο µε τι̋ µἀµού συντάξει̋ του Ι.Κ.Α. Βανδαλισµοί στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµπάκα̋. Άγνωστοι έσπασαν δύο πόρτε̋ W.C. και τη θύρα τη̋ αίθουσα̋ πολλαπλών χρήσεων. Άρχισε η νέα κυνηγετική περίοδο̋ (20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Έξαλλοι κτηνοτρόφοι του Χαλικίου λόγω τη̋ βοσκή̋ κοπαδιών από το Μέτσοβο και το Ανήλιο Ιωαννίνων σε δικού̋ του̋ βοσκοτόπου̋. Πυρκαγιά που εξερράγη στο Γριζάνο προκάλεσε καταστροφέ̋ σε αγροτική περιοχή (21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Στάβλου̋ µε ζώα και 10.000 στρέµµατα αγροτοδασική̋ έκταση̋ αποτέφρωσε (σε… πρώτη φάση) µεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Καλαµπάκα (Ξηρόκαµπο̋ - Κερασιά - Ορθοβούνι). Από θαύµα σώθηκε ο Οικισµό̋ Ορθοβουνίου. Αναρτήθηκαν στο Εργατὁπαλληλικό Κέντρο Τρικάλων και το ∆ιαδίκτυο τα ονόµατα των 778 επιτυχόντων για τι̋ ισάριθµε̋ θέσει̋ του πεντάµηνου Προγράµµατο̋ Κοινωφελού̋ Εργασία̋. Έργα 860.000.000 ευρώ στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλία̋. Φράγµα Ληθαίου: Παραδίδεται το 2013, θα αρδεύσει 6.000 στρέµµατα. 28 προσλήψει̋ στα ΕΛ.ΤΑ. Θεσσαλία̋. Όπω̋ έδειξε έρευνα, η πλειονότητα των καταστηµαταρχών

θέλει την εβδοµαδιαία λἀκή αγορά των Τρικάλων. Έλλειµµα 90.000 ευρώ, για τον τρέχοντα µήνα, στον ∆ήµο Πύλη̋ εξαιτία̋ ελλιπού̋ κρατική̋ επιχορήγηση̋. Ιδιοκτήτε̋ Φ.∆.Χ.: Η πτώση του τζίρου “οδηγεί” στην εγκατάλειψη του επαγγέλµατο̋! (22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Υπό την απειλή όπλου και µαχαιριού δύο άγνωστοι εισέβαλαν στην οικία 71χρονη̋ στον Πύργο φεύγοντα̋ µε 5.000 ευρώ & κοσµήµατα. Χωρί̋ λούνα πάρκ (;) το Τρικαλινό παζάρι. «Εξωφρενικέ̋ οι απαιτήσει̋ τη̋ ιδιοκτήτρια̋, παρά την µείωση του ποσού που κάναµε…», δηλώνει ο αντιδήµαρχο̋ κ. Γεώργιο̋ Στουρνάρα̋. Τουλάχιστον 30 ανοίκιαστα καταστήµατα στου̋ δύο κεντρικού̋ εµπορικού̋ δρόµου̋ τη̋ Πύλη̋! Εορτάσθηκαν, όπω̋ κάθε χρόνο, τα «Ελευθέρια» Τρικάλων (23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Στα πράσα 49χρονο̋ Τρικαλινό̋ για απόπειρα διάρρηξη̋ ψητοπωλείου ιδιοκτησία̋ 51χρονου. Ι.Χ.Ε. έκανε φτερά από πυλωτή οικοδοµή̋ στην οδό Κορωνίδο̋, αριθµό̋ 4. Ο νεαρό̋ δράστη̋ συνελήφθη, ένα εικοσιτετράωρο αργότερα, στην Καλαµπάκα. Νέο εξοπλισµό προµηθεύονται τα Ειδικά Σχολεία του ∆ήµου Τρικκαίων, καθώ̋ εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστό η συµβασιοποίηση µέρου̋ του ενταγµένου στο Ε.Σ.Π.Α Θεσσαλία̋ έργου: «Προµήθεια Εξοπλισµού Σχολικών Μονάδων Ειδική̋ Αγωγή̋ και Εκπαίδευση̋ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για Α.Μ.Ε.Α.» (24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ). Τρελή πορεία Ι.Χ.Ε., στα Τρίκαλα. Χτύπησε δυο σταθµευµένα οχήµατα, έσπασε την τζαµαρία καταστήµατο̋ και… προσγειώθηκε ανάποδα στην είσοδο υπόγειου πάρκινγκ! Το περιστατικό συνέβη λίγα µέτρα από το υποκατάστηµα τη̋ Εθνική̋ Τράπεζα̋ στην πλατεία ∆ικαστηρίων, επί τη̋ οδού Σιδηρά̋ Μεραρχία̋ (25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ).


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή www.antarsya.gr Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το δεκαήµερο απεργιακών κινητοποιήσεων στην Αγροτική Τράπεζα και µπροστά στα νέα µέτωπα ξεπουλήµατο̋ δηµόσιου πλούτου Η κυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ εφαρµόζει µε µεγάλη ένταση την πολιτική κοινωνική̋ βαρβαρότητα̋. Η απάτη τη̋ επαναδιαπραγµάτευση̋ αποδείχθηκε όχι µόνο από την πλήρη εφαρµογή των µνηµονίων αλλά και από την προσπάθεια ιδιωτικοποίηση̋ των πάντων. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ανακοινώθηκε η παραχώρηση τη̋ υπό δηµόσιο έλεγχο Αγροτική̋ Τράπεζα̋ στην ιδιωτική τράπεζα Πειραιώ̋. Το επόµενο διάστηµα θέλουν να παραχωρήσουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο ότι µπορέσουν από τον δηµόσιο πλούτο και τι̋ δηµόσιε̋ επιχειρήσει̋. Η κυβέρνηση είχε πολύτιµη βοήθεια στο ξεπούληµα τη̋ Αγροτική̋ από τη φασιστική Χρυσή Αυγή. Μαζί µε Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ δεν ψήφισε στην αρµόδια επιτροπή να φτάσει το θέµα στη βουλή. Στήριξε δηλαδή την επιλογή να γίνει στα µουλωχτά το πέρασµα τη̋ ΑΤΕ στον Σάλλα, µαζί µε τη γη των αγροτών που έχουν δάνεια από αυτή, δείχνοντα̋ πια είναι τα µεγάλα αφεντικά τη̋. Οι ιδιωτικοποιήσει̋ πρέπει να ανατραπούν και να µπλοκαριστούν µε κάθε τρόπο. Υπάρχει ανάγκη συντονισµού όλων των εργαζοµένων στου̋ υπό ιδιωτικοποίηση χώρου̋ τώρα, συµβάλλοντα̋ σε ένα συνολικό παλλἀκό-πανεργατικό ξεσηκωµό για την ανατροπή τη̋ συγκυβέρνηση̋. Μπροστά στην επίθεση των ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα από τον δεκαήµερο απεργιακό αγώνα στην ΑΤΕ. α) Η συµµετοχή στην απεργία άρχισε να ανεβαίνει στι̋ αρχέ̋ τη̋ δεύτερη̋ εβδοµάδα̋ µετά το αρχικό µούδιασµα και την πραγµατοποίηση πανελλαδική̋ συνέλευση̋ και συλλαλητηρίου. Απεργιακέ̋ φρουρέ̋- συνελεύσει̋ καταστηµάτων και συσκέψει̋ φορέων οργανώθηκαν από τα κάτω, χωρί̋ κανένα προσανατολισµό ανοίγµατο̋ του αγώνα στην κοινωνία από το ∆.Σ του Συλλόγου Εργαζοµένων τη̋ ΑΤΕ όπου πλειοψηφούν ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ. β) Η πλειοψηφία του ∆.Σ του Συλλόγου ήταν εξαρχή̋ υπέρ τη̋ ιδιωτικοποίηση̋, ήξερε τι µεθοδεύονταν, προκήρυξε απεργία µετά την ανακοίνωση τη̋ παραχώρηση̋ τη̋ τράπεζα̋. Καλλιέργησε κλίµα αναµονή̋, ήττα̋ και διάλυση̋ των απεργιακών διαθέσεων. Απέφυγε από την αρχή τη λήψη αποφάσεων µέσω συνελεύσεων και συνέβαλλε στο κλίµα αποδοχή̋ των ατοµικών συµβάσεων µε την Τράπεζα Πειραιώ̋. γ) Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η Συσπείρωση̋, γνώριζε τι θα γίνει, δεν δέχτηκε συνέλευση στην αρχή του απεργιακού αγώνα και όταν ανέβαινε η απεργιακή συµµετοχή των εργαζοµένων και η προοπτική συντονισµού µε άλλου̋ κλάδου̋, πρότεινε µαζί µε ∆ΑΚΕ και µέλη του ∆.Σ από την ΠΑΣΚΕ να υπογράψουν οι εργαζόµενοι ατοµικέ̋ συµβάσει̋ µε την Πειραιώ̋! Η πρόταση του̋ απορρίφτηκε από τη συνέλευση. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΤΕ (µε µεγάλη εκλογική δύναµη) διευκόλυνε στην αποδυνάµωση του αγώνα, δίνοντα̋ την αίσθηση ότι δίνει εξετάσει̋ στο δρόµο προ̋ την κυβερνητική εξουσία. δ) Η παράταξη του ΚΚΕ, η ΕΣΑΚ, στήριξε την αρχική οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ µε ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ για 24ωρε̋ απεργίε̋ χωρί̋ συνέλευση, συνέβαλλε µαζί µε την «Αγωνιστική Πρωτοβουλία στην ΑΤΕ» (στην οποία συµµετέχουν µέλη τη̋ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α) να µην υπογραφούν άµεσα οι ατοµικέ̋ συµβάσει̋ και τελικά κλείνει την απεργία µε δική τη̋ πρόταση! Στην απόφαση κλεισίµατο̋ τη̋ απεργία̋ ρίχνει σωστά ευθύνε̋ στην πλειοψηφία του ∆Σ, καλεί του̋ εργαζόµενου̋ να... βγάλουν συµπεράσµατα και να ενισχύσουν το ΠΑΜΕ! Η ξεπουληµένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ΠΑΣΟΚ-Ν∆, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που θα δώσει γη και ύδωρ για την κυβερνητική εξουσία, αλλά και το ΠΑΜΕ που προτάσσει την ενίσχυσή του (αλλά τελικά συρρικνώνεται), δεν θέλουν και δεν µπορούν να συµβάλλουν σε νικηφόρου̋ αγώνε̋. Εργαζόµενε̋, -οι Πάρτε του̋ αγώνε̋ στα χέρια σα̋. Με συνελεύσει̋ κόντρα στι̋ λογικέ̋ ανάθεση̋ µε προοπτική την ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήµατο̋. Όλε̋ και όλοι στου̋ δρόµου̋! Άνεργοι, εργατικά πρωτοβάθµια σωµατεία, φτωχοµεσαίοι αγρότε̋, φοιτητικοί σύλλογοι, µαθητέ̋, επιτροπέ̋ αγώνα, λἀκέ̋ συνελεύσει̋, πρωτοβουλίε̋ για τα χαράτσια, συλλογικότητε̋ στι̋ γειτονιέ̋. Τώρα είναι η ώρα για µια ανατρεπτική κοινή δράση όλων των αγωνιζόµενων δυνάµεων µε µια ισχυρή αντικαπιταλιστική αριστερά! Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε άµεσο συντονισµό στο µαζικό κίνηµα ώστε να σταµατήσουµε το ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου µε συντονισµένη απεργία διαρκεία̋ στου̋ υπό ιδιωτικοποίηση χώρου̋ µέχρι την ανατροπή τη̋ συγκυβέρνηση̋. Καλεί σε σταθερή κοινή δράση για ένα ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: - Όχι στη χρεοκοπία που µα̋ οδηγούν! Άµεση παύση πληρωµών προ̋ του̋ πιστωτέ̋ και διαγραφή του χρέου̋! - Έξοδο̋ από το ευρώ – Ρήξη και αποδέσµευση από την ΕΕ! - Απαγόρευση των απολύσεων – Κάτω τα χέρια από τι̋ συµβάσει̋ - Αυξήσει̋ σε µισθού̋ και συντάξει̋! - Εθνικοποίηση µε εργατικό έλεγχο τραπεζών, ∆ΕΚΟ, επιχειρήσεων που κλείνουν! ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Γνωστοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΣ του Γεωργίου και τη̋ Φωτεινή̋ το γένο̋ Βεργίνη που γεννήθηκε στο Πευκόφυτο Μουζακίου και κατοικεί στο Μουζάκι και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΙΕΡΑ του Αστέριου και τη̋ Νικολέττα̋ το γένο̋ Καπέλλα που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάµο̋ του̋ θα γίνει στα Τρίκαλα. Τρίκαλα 27-08-2012

Νέε̋ αιτήσει̋ για το "Ενοριακό Παντοπωλείο" του Αγίου Κωνσταντίνου

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Κοµπόλια Μαρία Χ. Στρατηγού Σαράφη 18, Τηλ. 24310-23885 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 Κουλουρίδα̋ Στέφανο̋ Γαριβάλδη 16-Βύρωνο̋, Τηλ. 2431020290 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µα̋ σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο.

ΑΝ∆ΡΕΑ ΤΣΑΓΚΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΕΤΩΝ 78 Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 27/8/2012 και ώρα 12:00µ.εκ τη̋ οικία̋ µα̋ στον Ι.Ν Κοιµήσεω̋ Θεοτόκου Ελάτη̋ Τρικάλων. Παρακαλούµε του̋ συγγενεί̋ και φίλου̋ όπω̋ προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του. Τρίκαλα 27-08-2012 Η σύζυγο̋: Κωνσταντινιά Τα παιδιά: Μαρία & Γεώργιο̋ Γιδάρη̋ Ευάγγελο̋ Τσαγκαδόπουλο̋ Τα εγγόνια: Στέφανο̋, Μαρίνα, Κωνσταντινιά Τα αδέλφια Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενεί̋. Σηµ. αντί στεφάνων τα χρήµατα να δοθούν σε Φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Σηµ. Την τελετή επιµελείται το γραφείο τελετών ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

Τον προσφιλή µα̋ σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό

ΚΩΝ/ΝΟ ΚΡΙΚΚΗ Ετών 87

Με την βοήθεια του Θεού, ανακοινώνεται ότι από την 25η Αυγούστου άρχισε η υποβολή των αιτήσεων προ̋ το «Ενοριακό Παντοπωλείο» για το 3ο Τετράµηνο του 2012. Καλούνται οι έχοντε̋ ανάγκη αδελφοί µα̋, να υποβάλουν στον Ιερό Ναό τα κάτωθι δικαιολογητικά, ούτω̋ ώστε να εξεταστούν από την «Επιτροπή Ίδρυση̋ και Λειτουργία̋ του Ενοριακού Παντοπωλείου». Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή̋ των αιτήσεων ορίζεται η 31η Αυγούστου 2012. Με την Χάρη του Θεού και την δική σα̋ έµπρακτη αγάπη προ̋ του̋ φτωχού̋ αδελφού̋ µα̋, µπορέσαµε και απαλύναµε την δυστυχία πολλών συνανθρώπων µα̋… βοηθήστε µα̋ να συνεχίσουµε!!! ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Φωτοτυπία Αστυνοµική̋ Ταυτότητα̋ 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακή̋ Κατάσταση̋ 3. Φορολογική ∆ήλωση (Ε1) έτου̋ 2012 ή Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη υποχρεωτική̋ υποβολή̋ φορολογική̋ δηλώσεω̋ θεωρούµενη από τη ∆ΟΥ. 4. Φωτοτυπία δήλωση̋ ακίνητη̋ περιουσία̋ (Ε9) ΕΑΝ Η ∆ΙΑΜΟΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ ΟΙΚΗΜΑ 5. φωτοτυπία του Ενοικιαστηρίου 6. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το ποσό του ενοικίου ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 7. Απόφαση Υγειονοµική̋ Επιτροπή̋ ή άλλου δηµόσιου φορέα ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 8. Γνωµάτευση Πρωτοβάθµια̋ Επιτροπή̋ περί ποσοστού αναπηρία̋ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ. 9. Κάρτα Ανεργία̋ θεωρηµένη από τον ΟΑΕ∆ Γνωρίζουµε ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι αρκετά και ίσω̋ κουράσουν κάποιου̋, κρίνονται όµω̋ απαραίτηταγια την εγγραφή στο «Ενοριακό Παντοπωλείο», διότι µε τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η αδικία σε βάρο̋ συνανθρώπων µα̋ και θα βοηθηθούν οι έχοντε̋ πραγµατικά ανάγκη. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

31

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελµατικό̋ γύρο̋, 100άρη̋ ρεύµατο̋. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τέντα, καραβόπανο, διαστάσει̋ 7Χ3,5 µ. Πληρ.: 694 7786173. ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, φαστ-φουντ εν λειτουργία, σε κεντρικό σηµείο, πρόσφατα ανακαινισµένο, µε φουλ εξοπλισµό και σταθερή πελατεία. Τιµή ευκαιρία̋! Πληρ.: 698 6056563. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα στο 3ο χιλ. Τρικάλων – Παλαιοπύργου, µε αυλόγυρο 500 µέτρα, κατάλληλο για πολλέ̋ χρήσει̋. Πληροφορίε̋ στο τηλ. 6978 590 262

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ δυάρι (µία κρεβατοκάµαρα) στο Πάρκο Νέα̋ Αγχιάλου Βόλου, πολύ κοντά στην παραλία και µε µεγάλη βεράντα. Τιµή 55.000 ευρώ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6970 832 962 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία, 1ο̋ όροφο̋, στην Αγία Μονή. Πληροφ.: 2431072188, 697 6093773. ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισµό̋ ζαχαροπλαστείου σε άριστη κατάσταση. Πληρ.: 6978 424491. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη πέτρινη κατοικία στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων. Τιµή 25.000 ευρώ. Πληρ.: 6936 805947.

Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 27-08-2012 και ώρα 11 π.µ. εκ τη̋ οικία̋ µα̋, Φλέµινγκ και Θεµιστοκλέου̋, στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Τρικάλων. Παρακαλούµε του̋ συγγενεί̋ και φίλου̋ να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του. Τρίκαλα 27-08-2012 Η σύζυγο̋: Κρυσταλλία Τα τέκνα: Ελένη Κρίκκη, Βασίλειο̋ Ξύδια̋, Μαρία Κρίκκη Σταύρο̋ Καλογερέα̋ Τα εγγόνια: Λήδα, Στράτο̋, ∆ιονύση̋, Κων/νο̋ ,Ευαγγελία, Μαρίνα, Γεώργιο̋, Θεανώ, Κρυσταλλία Ο δισέγγονο̋ Γεώργιο̋-Ιάσονα̋ Τα αδέλφια: Χρήστο̋ και Λούλα Κρίκκη, Μαρία Κρίκκη, Νικηφόρο̋ και Ρένα Κρίκκη Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενεί̋ ΣΗΜ: Η ταφή θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο ΣΗΜ: Την τελετή επιµελείται το γραφείο Τελετών Χρήστου Παναγιώτου.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α Πωλείται διαµέρισµα 97τµ, υπερυψωµένου ισογείου, διαµπερέ̋, στο κέντρο, στα 40.000 ευρώ. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988. Πωλείται studio, 24τµ, 4ου ορόφου, στο κέντρο τη̋ Λάρισα̋, τιµή 15.000,00 ευρώ, συζητήσιµη. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988. Πωλείται οικόπεδο 466τµ, στο Νερἀδοχώρι, τιµή 80.000,00 ευρώ. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Προσκυνηµατικέ̋ εκδροµέ̋ στην Παναγία Σπηλιά. • Τετραήµερη εκδροµή στη Μυτιλήνη (Άγιο Ραφαήλ, Αγιάσο, Καλλονή, Ι.Μ. Λειµώνο̋, Πέτρα, κάστρο Μήθυµνα̋, Ταξιάρχη στο Μανταµάδο κ.ά.). • Απογευµατινή εκδροµή στην Ι.Μ. Τιµίου Προδρόµου στην Ανατολή Αγιά̋, για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού. Την Τρίτη 28 Αυγούστου. • ∆ιήµερη εκδροµή στην Τήνο - Άνδρο, στι̋ 8-9 Σεπτεµβρίου Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋ Καποδιστρίου 24 και στα τηλέφωνα 24310 30500, 39740, κιν. 6932222325


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ελληνο-Νορβηγικό γλέντι για τα… µάτια τη̋ Άννα̋-Ιωάννα̋!

Πρόεδρε, να είσαι πάντα καλά!

Είναι πλέον…έθιµο η φιλοξενία µα̋ κάθε παραµονή του ∆εκαπενταύγουστου στο πανηγύρι που γίνεται στο ∆ιάσελο. Προσκεκληµένοι από τον αγέραστο πρώην πρόεδρο του χωριού κ. Γιώργο Μανάφα ο οποίο̋ µα̋ τιµά µε την φιλία του εδώ και πολλέ̋ δεκαετίε̋, βρεθήκαµε και φέτο̋ στο ίδιο τραπέζι που επί χρόνια ο πρόεδρο̋ στρώνει για φίλου̋ και συγγενεί̋ τόσο από το χωριό όσο και από τα Τρίκαλα αλλά και πολλά γειτονικά χωριά. Πρόεδρε να είσαι πάντα καλά και εσύ και η φιλοξενία σου….

Μ

ια ξεχωριστή βάπτιση έγινε το περασµένο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αµπελακίων. Εκεί η νονά Κατερίνα Μανδαλιά χάρισε το όνοµα Άννα-Ιωάννα στην τρισχαριτωµένη και µόλι̋ 3 µηνών κόρη του ζεύγου̋ Γκέιρ Εντβάρντσεν( από τη Νορβηγία) και

∆.Κ.

∆ιανοµή κατ’ οίκον

CMYK

τη̋ Ζωή̋-Ιώβη̋ Κατσαµπέα, κόρη του Χρήστου και τη̋ Άννα̋ Κατσαµπέα. Μετά τη βάπτιση Έλληνε̋ και Νορβηγοί µετέβησαν στα Μανάβικα, στην γνωστή ταβέρνα «ΙΑΝΘΟΣ» όπου γεύτηκαν τι̋ νοστιµότατε̋ λιχουδιέ̋ που είχε ετοιµάσει η διεύθυνση του καταστήµατο̋ για την ξεχωριστή αυτή µέρα για την Άννα και του̋ γονεί̋ τη̋ αλλά και απόλαυσαν δηµοτική και λἀκή µουσική. Το νεαρό και ταιριαστό ζεύγο̋ Εντβάρντσεν ζει στην Νορβηγία αλλά επιθυµία και των δυο ήταν η βάπτιση τη̋ κορούλα̋ του̋ να γίνει στην Ελλάδα, την οποία υπεραγαπούν και οι δύο και ασφαλώ̋ πρόκειται να εµφυσήσουν τα ίδια αισθήµατα και στην µικρούλα Ιωάννα. Από εµά̋, που έχουµε πολύχρονη φιλία µε τον πανευτυχή….παππού Χρήστο, οι πιο θερµέ̋ ευχέ̋ για την Άννα-Ιωάννα! ∆.Κ.


ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ∆ΩΝ

Ανακοινώνονται (10 π.µ.) οι Βάσει̋ για ΑΕΙ-ΤΕΙ

Αγωνία τέλο̋ σήµερα για 110.000 υποψηφίου̋

Το αναλυτικό πρόγραµµα των τριήµερων εκδηλώσεων Σελ. 14

Σελ. 2

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ “ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΩΝ”

Τι έγινε στα Τρίκαλα τον Αύγουστο EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

Είχαµε και εµεί̋... Τραγάκηδε̋! Σελ. 2

ΑΘΛΗΤΙΚΑ Ο Τρικαλινό̋ Μηνά̋ στον ΑΟΤ

ΣΕΛ. 9-12 & 30

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 840 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310 76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail: dialogos@otenet.gr•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

Στάση πληρωµών σε 70 Ο.Τ.Α τον Σεπτέµβριο;

Η πτώχευση τη̋ Ελλάδα̋ άρχισε από του̋ ∆ήµου̋ Ο. ..αληθινό̋ διάλογο̋ στο τετ-α-τετ Μέρκελ-Σαµαρά - Γιατί το λέτε αυτό;...

- Αντώνη έχω την εντύπωση ότι µε σιχαίνεσαι και µου χαµογελά̋ επειδή είσαι υποχρεωµένο̋!...

 Μια καλή µετεγγραφή στην οµάδα των Τρικάλων SUPER LEAGUE

Tα αποτελέσµατα τη̋ 1η̋ αγωνιστική̋

Σήµερα το απόγευµα οι δήµαρχοι τη̋ Θεσσαλία̋ αποφασίζουν τη στάση του̋ απέναντι στο συνεχέ̋ “πετσόκοµµα” των πόρων τη̋ Τ.Α. από την κυβέρνηση Την Τετάρτη το προεδρείο τη̋ ΚΕ∆Ε θα συναντηθεί µε τον Αντώνη Σαµαρά και την Πέµπτη συγκαλείται έκτακτο Συνέδριο

- ∆ιότι τρει̋ φορέ̋ µε έχει̋ αποκαλέσει Ντόρα!...

Τραγική η κατάσταση σε όλου̋

του̋ ∆ήµου̋ Σελ. 5

ΥΠΟΘΕΣΗ “∆Ω∆ΩΝΗ”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΕΛ. 19-29

ΣΗΜ.: Η φωτό είναι αληθινή. Ο διάλογο̋ είναι από σκίτσο του ∆ηµήτρη Χαντζόπουλου στα “ΝΕΑ” του Σαββάτου και ποιό̋ ξέρει, ίσω̋ να έχει και µια δόση αλήθεια̋!

Αφοί Σαράντη: Να δοθεί σ’εµά̋ ή στου̋ τοπικού̋ φορεί̋ Σελ. 7

Για σωστή ψυχαγωγία!

Στην Νέα Πύλη / Τηλ. 6973 789 416 CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Θυελλώδη̋ συνεδρίαση Από 1η Σεπτεµβρίου κόβουν την πίστωση οι φαρµακοποιοί στου̋ ασφαλισµένου̋ του ΕΟΠΥΥ

Αναστολή τη̋ επί πιστώσει χορήγηση̋ φαρµάκων στου̋ ασφαλισµένου̋ του Εθνικού Οργανισµού Παροχή̋ Υπηρεσιών Υγεία̋ (ΕΟΠΥΥ) από την 1η Σεπτεµβρίου αποφάσισε το απόγευµα του Σαββάτου, σε µια θυελλώδη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). Η εφαρµογή αυτή̋ τη̋ απόφαση̋ σηµαίνει ότι οι ασφαλισµένοι, για άλλη µια φορά, θα κληθούν να πληρώσουν από την τσέπη του̋ τα φάρµακά. Οι εκπρόσωποι των φαρµακευτικών συλλόγων δεν πείσθηκαν από τι̋ δεσµεύσει̋ του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Γεράσιµου Βουδούρη ότι θα συνεχισθεί η ροή χρηµάτων προ̋ του̋ λογαριασµού̋ του̋, ώστε έω̋ την ερχόµενη Πέµπτη να έχουν αποπληρωθεί οι συνταγέ̋ που εκτελέσθηκαν το Μάιο. Οι φαρµακοποιοί διεκδικούν: • Τακτοποίηση όλων των εξωσυµβατικών οφειλών του ΕΟΠΥΥ που φθάνουν πλέον τι̋ 85 µέρε̋. • Άµεση νοµοθετική ρύθµιση του συµψηφισµού των υφισταµένων οφειλών, καθώ̋ και των όρων που αφορούν την υπαγωγή των φαρµακείων στον «Τειρεσία». • Άµεση χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ στο 0,6% του ΑΕΠ και την άµεση απόδοση των εισφορών των ασφαλιστικών ταµείων προ̋ τον ΕΟΠΥΥ. • Εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου για τραπεζικό δανεισµό των φαρµακείων και βελτίωση τη̋ ρευστότητα̋ του̋.

Έχουµε και στα Τρίκαλα…Τραγάκηδε̋! Πολύδωρα̋, Τραγάκη̋, Πετσάλνικο̋, Σιούφα̋….Γνωστοί και µη εξαιρεταίοι εθνοπατέρε̋ όλοι του̋, που βρέθηκαν στο στόχαστρο των ΜΜΕ (όχι όλων βέβαια) και στο «στόµα» τη̋ κοινωνία̋, αφού «αποκαλύφθηκε» πω̋ διόρισαν (νόµιµα µεν, µε νόµου̋ των ίδιων, όχι όµω̋ και ηθικά) συγγενεί̋ του̋ κάθε βαθµού στη Βουλή και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Ήταν άραγε κάτι που προκάλεσε έκπληξη σε οποιονδήποτε αυτή η..αποκάλυψη; Ή µήπω̋ είναι µόνο αυτοί, που βρέθηκαν στη «σέντρα», όσοι εκµεταλεύτηκαν τη θέση του̋ για να βολέψουν τα παιδιά του̋ και του̋ συγγενεί̋ του̋; Ασφαλώ̋ και ΟΧΙ. Όλοι µα̋ γνωρίζουµε και σε τοπικό επίπεδο πω̋ έχουν βολευτεί σε διάφορα υπουργεία ή στην Βουλή ξαδέλφια, ανήψια, γαµπροί, πολιτικοί φίλοι υπουργών και υφυπουργών. Ελάχιστοι όµω̋ ασχοληθήκαµε µε αυτό το φαινόµενο τόσο ω̋ ΜΜΕ όσο και ω̋ κοινωνία, θεωρώντα̋ το ίσω̋ ω̋ δευτερεύον πρόβληµα. Βέβαια µια µερίδα εκπροσώπων των τοπικών δηµοσιογράφων είχαν και έναν επιπλέον λόγο για να µην πολυα-

σχοληθούν µε τέτοια «δευτερεύοντα θέµατα» αφού κάποιε̋ θεσούλε̋ βρέθηκαν και για αυτού̋, από το ΑΠΕ γειτονικών νόµων µέχρι και την µηδέποτε λειτουργήσασα ψηφιακή τηλεόραση! Όµορφο̋ ο κόσµο̋ µα̋ ή όπω̋ είπε και ο Πάγκαλο̋ «Όλοι µαζί τα φάγαµε» και έτσι φθάσαµε ω̋ εδώ….. «δ»

Συνεδριάσει̋ των οργάνων

Σε περίοδο έντονη̋ κοµµατική̋ δραστηριότητα̋ εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ Εβδοµάδα έντονη̋ κοµµατική̋ δραστηριότητα̋, αρχή̋ γενοµένη̋ από σήµερα ∆ευτέρα, ξεκινά για το ΠΑΣΟΚ, µε τι̋ συνεδριάσει̋ των κοµµατικών οργάνων να βρίσκονται στο προσκήνιο. Συγκεκριµένα, σήµερα συνεδριάζει η Οργανωτική Γραµµατεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα πραγµατοποιηθεί και σύσκεψη των υπεύθυνων για την Περιφερειακή Ανασύσταση. Το πρωί τη̋ Τρίτη̋ συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατο̋, τη δε εποµένη, Τετάρτη 29 Αυγούστου, συνεδριάζει η Πολιτική Γραµµατεία. Με

αφορµή τη ∆ιακήρυξη τη̋ 3η̋ του Σεπτέµβρη, το ΠΑΣΟΚ θα πραγµατοποιήσει τη ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου εκδήλωση στο αίθριο του Νέου Μουσείου Μπενάκη. Το πρωί τη̋ Κυριακή̋ 9 Σεπτεµβρίου, ο πρόεδρο̋ του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφτεί τη ∆ΕΘ και θα ακολουθήσει εκδήλωση στον χώρο τη̋ ∆ΕΘ αφιερωµένη στη νέα γενιά που βιώνει την κρίση. Μια µέρα πριν την επίσκεψη του Ευ.Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη για τη ∆ΕΘ, έχουν προγραµµατιστεί εκδηλώσει̋ στι̋ πρωτεύουσε̋ των Περιφερειών τη̋ χώρα̋ για την επέτειο τη̋ 3η̋ του Σεπτέµβρη.

Αγωνία τέλο̋ για χιλιάδε̋ υποψηφίου̋ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το ωράριο λειτουργία̋ των εµπορικών καταστηµάτων Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το πενθήµερο από τα καταστήµατα των Τρικάλων. Το προτεινόµενο θερινό ωράριο θα επανέλθει σε ισχύ από τη ∆ευτέρα 27 Αυγούστου 2012 και έχει ω̋ εξή̋: ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 08:50 – 14:00 ΑΡΓΙΑ

& & &

18:00 – 21:00 ΚΛΕΙΣΤΑ 18:00 – 21:00 ΚΛΕΙΣΤΑ 18:00 – 21:00 ΚΛΕΙΣΤΑ

Ο Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Τρικάλων συγχαίρει τα µέλη του για την τήρηση του φετινού πενθηµέρου και θέλει να ευχαριστήσει το Τρικαλινό κοινό για την εµπιστοσύνη που έδειξε στα καταστήµατα των Τρικάλων. Παράλληλα επισηµαίνετε ότι διανύουµε την τελευταία εβδοµάδα των θερινών εκπτώσεων. Οι τιµέ̋ στα καταστήµατα τη̋ πόλη̋ είναι οι χαµηλότερε̋ από ποτέ και αποτελούν µεγάλη ευκαιρία για του̋ συµπολίτε̋ µα̋. Εκ του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων

Μεγάλε̋ ανατροπέ̋ στο σκηνικό τη̋ τριτοβάθµια̋ εκπαίδευση̋ θα φέρει η ανακοίνωση, σήµερα, των βάσεων εισαγωγή̋ για του̋ περίπου 110.000 φετινού̋ υποψηφίου̋, που διεκδικούν τι̋ 76.094 θέσει̋ σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Η οικονοµική κρίση και το υψηλό κόστο̋ τη̋ φοιτητική̋ µετανάστευση̋, έχουν επηρεάσει έντονα τι̋ επιλογέ̋ των υποψηφίων, οι οποίοι πλέον επιθυµούν να σπουδάσουν σε σχολή... κοντά στο σπίτι του̋. Αποτέλεσµα είναι να διευρυνθεί το βαθµολογικό χάσµα µεταξύ των σχολών των κεντρικών και των περιφερειακών ΑΕΙ. Συγκεκριµένα, όπω̋ ανέφερε στέλεχο̋ του υπουργείου Παιδεία̋, οι σχολέ̋ διακρίνονται σε περιζήτητε̋ ή µη όχι µόνο λόγω του αντικειµένου του̋ (π.χ. Ιατρική, Νοµική κ.λπ.) αλλά και -φέτο̋ περισσότερο από ποτέ- λόγω τη̋ έδρα̋ του̋ (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα). Αυτό, διότι πολλοί υποψήφιοι δεν εξάντλησαν τον ανώτατο αριθµό σχολών (έω̋ 322) που µπορούσαν να δηλώσουν στο µηχανογραφικό δελτίο αλλά προτίµησαν µόνο σχολέ̋ «εντό̋ έδρα̋», ακόµη κι αν το αντικείµενο του̋ δεν ήταν τη̋ πρώτη̋ προτίµησή̋ του̋. Έτσι, σύµφωνα µε τον ίδιο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εκπλήξει̋ και να δούµε βάσει̋ σχολών κεντρικών ΑΕΙ για τι̋ οποίε̋, ενώ η αρχική εκτίµηση -λόγω των επιδόσεων των υποψηφίων- ήταν πτωτική, τελικά το πρόσηµο να γίνει θετικό λόγω του διαγκωνισµού των λιγοστών αρίστων για τι̋ περιζήτητε̋ θέσει̋. Επίση̋, θα υπάρξουν περιπτώσει̋ περιφερειακών σχολών (π.χ. στη Ροδόπη) των οποίων η βάση θα πιε-

στεί ανοδικά επειδή υποψήφιοι τη̋ περιοχή̋ θα «θυσιάσουν» το όνειρο να σπουδάσουν σε σχολή τη̋ αρεσκεία̋ του̋ µε έδρα σε άλλη περιφερειακή πόλη (π.χ. στα Ιωάννινα). Ταυτόχρονα, όπω̋ πρόσθεσε το ίδιο στέλεχο̋, ιδιαίτερο φαινόµενο, το οποίο καταγράφηκε έντονα στα µηχανογραφικά δελτία, είναι η αποστροφή των υποψηφίων όσον αφορά σχολέ̋ που έχουν κύρια επαγγελµατική διέξοδο στον δηµόσιο τοµέα. «Για παράδειγµα, την προηγούµενη εξαετία η ζήτηση για τα παιδαγωγικά τµήµατα ήταν πολύ µεγάλη. Και αυτό, διότι υπήρξαν χρονιέ̋ που οι διορισµοί δασκάλων και νηπιαγωγών στη δηµόσια εκπαίδευση ξεπέρασαν και τι̋ 5.000. Φέτο̋ είναι µόλι̋ 40», παρατήρησε ο ίδιο̋. Στον αντίποδα, δεν θα αποφευχθούν φαινόµενα εισαγωγή̋ υποψηφίων µε µέσο όρο 3 και 4 σε ΤΕΙ τη̋ περιφέρεια̋ µε αντικείµενο σπουδών χαµηλή̋ ζήτηση̋.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 76566 & 24310-33263 FAX: 24310 - 76866 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ

Ικέτη̋ στο Βερολίνο Με προσβλητικά δηµοσιεύµατα υποδέχθηκε ο γερµανικό̋ τύπο̋ τον Αντ. Σαµαρά, ο οποίο̋ δεν ζήτησε τίποτα από την Μέρκελ και έδωσε την εντύπωση ότι την επισκέφτηκε για προσωπικού̋ πολιτικού̋ λόγου̋ ΒΑΡΥΤΑΤΑ προσβλητική απέναντι στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά ήταν και πάλι η χυδαία γερµανική δεξιά εφηµερίδα «Μπιλντ» την Παρασκευή, την ηµέρα δηλαδή τη̋ επίσκεψη̋ του στο Βερολίνο για να συναντηθεί µε την Γερµανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ. ∆ηµοσίευσε ένα υποτιθέµενο κείµενο µε τίτλο «Εγγύηση - ∆ήλωση», γραµµένο στα γερµανικά µε αρχαιοελληνικού τύπου γράµµατα και περικλεισµένο από µαιάνδρου̋. Στο φανταστικό αυτό έγγραφο ο Αντώνη̋ Σαµαρά̋ «εγΤου Γιώργου γυάται προσωπικά» µεταξύ άλ∆ελαστίκ λων ότι η Ελλάδα για να πληρώ(Από το χθεσινό “ΕΘΝΟΣ”) σει τα χρέη τη̋ «θα κάνει όλα τα απαραίτητα βήµατα, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ πώληση̋ ακατοίκητων νησιών εν ανάγκη»!!! Ο απόλυτο̋ προσωπικό̋ και εθνικό̋ διασυρµό̋. Στο «απόσπασµα» έστησε τον Ελληνα πρωθυπουργό το πρωί τη̋ ίδια̋ ηµέρα̋ και ο κοινοβουλευτικό̋ εκπρόσωπο̋ των Χριστιανοδηµοκρατών, του κόµµατο̋ τη̋ Μέρκελ. Ο Φόλκερ Κάουντερ βγήκε στο πρωινό µαγκαζίνο τη̋ ZDF, του µεγαλύτερου γερµανικού τηλεοπτικού καναλιού, και είπε ορθά κοφτά: Έξοδο̋ τη̋ Ελλάδα̋ από το κοινό νόµισµα «δεν θα συνιστούσε κανένα πρόβληµα για το ευρώ»! Τελεία και παύλα. Απαξιωτικά ή περιφρονητικά παρουσίασαν τα αποτελέσµατα τη̋ συνάντηση̋ Μέρκελ - Σαµαρά οι περισσότερε̋ γερµανικέ̋ εφηµερίδε̋. «∆άγκωσε γρανίτη (!) ο Σαµαρά̋ µε τη Μέρκελ», έπεσε δηλαδή σε βράχο που λέµε εµεί̋, ήταν ο τίτλο̋ τη̋ ηλεκτρονική̋ έκδοση̋ τη̋ «Χάντελσµπλατ», τη̋ µεγαλύτερη̋ ηµερήσια̋ οικονοµική̋ εφηµερίδα̋ τη̋ Γερµανία̋, αµέσω̋ µετά τη συνάντηση. «Η πικρή λιτανεία του Σαµαρά στο Βερολίνο - Για να σώσει τη χώρα του κάνει πολλά: κολακεύει, ορκίζεται και υπόσχεται» ανέφεραν άλλοι τίτλοι τη̋. «Η Μέρκελ απαιτεί: Η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει τι̋ υποσχέσει̋ τη̋» τιτλοφορούσε το δικό τη̋ ρεπορτάζ η δεξιά «Φράνκφουρτερ Αλγκεµάινε». Η κεντροαριστερή «Ζίντὀτσε Τσάιτουνγκ» του Μονάχου είχε σχεδόν ταυτόσηµο τίτλο: «Η Μέρκελ απαιτεί από την Ελλάδα την τήρηση των υποσχέσεων». Για τα µέτρα τη̋ «Μπιλντ», τη̋ απείρω̋ µεγαλύτερη̋ σε κυκλοφορία εφηµερίδα̋ τη̋ Γερµανία̋, µπορεί να πει κανεί̋ ότι ο τίτλο̋ τη̋ ήταν θετικό̋: «"Η Ελλάδα πρέπει να παραµείνει µέρο̋ τη̋ Ευρωζώνη̋" αλλά η καγκελάριο̋ απαιτεί κτηνώδη λιτότητα». «Καµία ελπίδα για την Ελλάδα» είναι ο τίτλο̋ άλλου δηµοσιεύµατο̋ τη̋ «Ζίντὀτσε Τσάιτουνγκ», ο οποίο̋ απορρέει από τη συζήτηση τη̋ εφηµερίδα̋ µε έναν κορυφαίο Γερµανό οικονοµολόγο, θεωρητικό θεµάτων χρήµατο̋, ονόµατι Μάνφρετ Νόιµαν. «∆εν υπάρχει πλέον καµία ελπίδα για την Ελλάδα» απεφάνθη αυτό̋. «Όλε̋ οι άλλε̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωζώνη̋ µπορούν να τα καταφέρουν να λύσουν τα προβλήµατα του̋» πρόσθεσε. ∆εν είναι βέβαια τυχαίο το γεγονό̋ ότι η κεντροαριστερή εφηµερίδα επέλεξε την ηµέρα τη̋ επίσκεψη̋ Σαµαρά για να δηµοσιεύσει τη δήλωση του Νόιµαν. ∆εν ζήτησε τίποτα ουσιαστικά ο Αντώνη̋ Σαµαρά̋ από την Ανγκελα Μέρκελ. ∆εν τόλµησε να θέσει επί τάπητο̋ ούτε καν το τελείω̋ δευτερεύον ζήτηµα τη̋ επιµήκυνση̋ του προγράµµατο̋ εξοντωτική̋ λιτότητα̋, το οποίο άφησε για αργότερα. Κανένα θέµα δεν έθεσε προ̋ επαναδιαπραγµάτευση. Αφησε την εντύπωση ότι πήγε στο Βερολίνο για προσωπικού̋ πολιτικού̋ λόγου̋. Να γνωριστεί δηλαδή εκ του σύνεγγυ̋ µε τη Μέρκελ και να την πείσει ότι ο ίδιο̋ συµφωνεί απολύτω̋ µε όλου̋ του̋ στόχου̋ του Μνηµονίου, ότι θα κάνει τα πάντα για να το εφαρµόσει και ότι η αντιµνηµονιακή στάση του ήταν ένα σφάλµα του παρελθόντο̋ που πέρασε ανεπιστρεπτί. ∆εν έδωσε τίποτα η Ανγκελα Μέρκελ. Αρκέστηκε µόνο να δηλώσει: «Θα επιθυµούσα να παραµείνει η Ελλάδα µέλο̋ τη̋ Ευρωζώνη̋». «Τώρα τα λόγια πρέπει να τα ακολουθήσουν πράξει̋» για να γίνει αυτό, πρόσθεσε. Ολο και πιο εχθρική απέναντι στην παραµονή τη̋ Ελλάδα̋ στο ευρώ γίνεται µέσα στο κλίµα αυτό η γερµανική κοινή γνώµη. Το 61% των ερωτηθέντων Γερµανών σε δηµοσκόπηση για το ZDF επιθυµεί την αποβολή τη̋ Ελλάδα̋ από το ευρώ και µόνο το 31% τάσσεται υπέρ τη̋ παραµονή̋ τη̋ στην Ευρωζώνη.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Ι∆ΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ Το έγκληµα κατά τη̋ κοινωνία̋ που ξεκίνησε σαν σχέδιο σωτηρία̋ εδώ και τρία χρόνια έχει πλεον ξεδιπλωθεί και αναλυθεί σε όλη την έκταση και όλε̋ του τι̋ λεπτοµέρειε̋. Το σχέδιο γνωστό. Μαζική εξαθλίωση τη̋ κοινωνία̋ και παράλληλη εκποίηση του δηµόσιου πλούτου τη̋ χώρα̋!! Οι «Στρατηγοί» ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ δεν αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο ελπίδα̋! Οι κυβερνώντε̋, υποτακτικοί και υπηρέτε̋ του µεγαλὀδεατισµού τη̋ Γερµανία̋ και των εδώ απεσταλµένων δεν µασάνε τα λόγια. Παραληρούν σε κάθε επαφή µε του̋ Ευρωπαίου̋ ηγεµόνε̋. Σύγχρονοι δοσίλογοι ή φοβισµένοι ηγετίσκοι, λίγη σηµασία έχει πλέον. Η Υποταγή του̋ είναι πλήρη̋!! «Θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα κατά γράµµα» ...«είµαστε αποφασισµένοι να φτάΓράφει ο ∆ηµήτρη̋ σουµε ω̋ το τέλο̋». Καπέλλα̋ Γη και ύδωρ στου̋ αποικιο(υπ. βουλ. ΣΥΡΙΖΑ) κράτε̋, τα πάντα! Εντολή και διαταγή! Άµεση φτωχοποίηση τη̋ κοινωνία̋, διάλυση των κοινωνικών δοµών, εξαφάνιση του κράτου̋!! Πώληση (χάρισµα) δηµόσια̋ περιουσία̋, πλουτοπαραγωγικών πηγών ακόµη και .. νησιών!!.. Φέρονται απροκάλυπτα σαν πληρωµένοι ψυχροί εκτελεστέ̋, µε συµβόλαιο θανάτου! ... Το συµβόλαιο του θανάτου µια̋ ολόκληρη̋ κοινωνία̋, µια̋ ολόκληρη̋ χώρα̋! Πρώτα θύµατα αυτού του πρωτοφανού̋ νεοφιλελεύθερου πογκρόµ οι κοινωνικά αδύναµοι, οι µετανάστε̋, µετά η «µεσαία τάξη», στη συνεχεία ..ολόκληρη η κοινωνία! Και οι ζωέ̋ των συνανθρώπων µα̋; Οι ψυχέ̋; βγαίνουν και αυτέ̋ στο σφυρί; Θυσία και αυτέ̋; Προφανώ̋ στο δικό του̋ χρηµατιστήριο αξιών και στη δική του̋ «ιδεολογική οπτική» δεν έχουν καµία αξία! Αυτέ̋ θα χάνονται καθηµερινά σαν παράπλευρε̋ απώλειε̋ ενό̋ ακήρυχτου πολέµου. Θα χάνονται καθηµερινά κάτω από τα δυσβάστακτα οικονοµικά βάρη µια̋ βίαιη̋ ανατροπή̋ τη̋ ζωή̋ του̋! Θα χάνονται καθηµερινά κάτω από την νεοφιλελεύθερη µπότα, δηµιουργώντα̋ ένα ατελείωτο θανατηφορο κατάλογο!! Και µει̋;..... Τι κάνουµε Εµεί̋; Εµεί̋.. Παρακολουθούµε σχεδόν µοιρολατρικά το τέλο̋ που έρχεται έχοντα̋ µια ανήθικη και συνάµα χυδαία καρτερικότητα !! Παρακολουθούµε το έγκληµα να συντελείται ελπίζοντα̋ πω̋ θα µα̋ λυπηθούν, ή κάποιο̋ από-µηχανή̋ Θεό̋ στο τέλο̋ θα µα̋ σώσει και µένουµε κει, σαν διάσπαρτα µυρµήγκια που αγριοκοιτάζουν τον ελέφαντα καθώ̋ έρχεται καταπάνω του̋.. Οργιζόµαστε αλλά από µέσα µα̋ και πνίγουµε τη φωνή µα̋ και περιµένουµε …τι άραγε; Παρακολουθούµε τι̋ µέρε̋, κυλούν βασανιστικά και υποτακτικά .. Σιγοψιθυρίζουµε …δεν µπορεί, κάτι θα γίνει, θα αλλάξει η κατάσταση… κάποιοι θα αντιδράσουν, κάποιοι θα βγουν στου̋ δρόµου̋... Κάποιοι, πάντα κάποιοι .. «κάποιοι ...άλλοι»! Και περιµένουµε... Σαν Ιδανικοί αυτόχειρε̋!!.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Είµαστε στο 12 και 5 ήδη.Οικονοµικά,κοινωνικά,πολιτικά δικαιώµατά µα̋ έχουν λεηλατηθεί. Οι ζωέ̋ µα̋ καταστρέφονται. Τα παιδιά µα̋ δεν έχουν µέλλον. Καταδικάζουν την µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού στην ανεργία,την φτώχεια,την εξαθλίωση,την πείνα και µετατρέπουν την Ελλάδα σε προτεκτοράτο. ∆ολοφονούν την Ελλάδα και του̋ Έλληνε̋ για να πλουτίζουν οι ντόπιοι και ξένοι κεφαλαιοκράτε̋ και οι τοκογλύφοι. ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΝΙΞΕΙ! ΕΙΜΑΣΤΕ Η ∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ! ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ Ή ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΙ ∆ΟΥΛΟΙ! Σωµατεία, ενώσει̋, σύλλογοι, φορεί̋ και κινήσει̋ εργατών, επαγγελµατιών, εµπόρων, αυτοκινητιστών, εκπαιδευτικών, αγροτών, κτηνοτρόφων, επιστηµόνων, βιοτεχνών, συνταξιούχων, δηµοτικών και δηµοσίων υπαλλήλων, αυτοαπασχολούµενων, άνεργων, πολιτών και νεολαία̋ ενώνουµε τον πόνο µα̋ και τι̋ δυνάµει̋ µα̋ και συµµετέχουµε µαζικά στην µεγάλη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 8 µ.µ. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Το ατοµικό κλάµα και η απογοήτευση,η σιωπή και η αδράνεια τέλο̋! Τα πριονισµένα µαχαίρια τη̋ τρόικα̋ εσωτερικού και τη̋ τρόικα̋ εξωτερικού έφτασαν ήδη στο κόκκαλο και το κόβουν. -ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΠΟΤΕ; -ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ,ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ; Μπορούµε να σώσουµε τι̋ ζωέ̋ µα̋ και την αξιοπρέπειά µα̋ και να χτίσουµε µια πατρίδα µε κυρίαρχο τον ίδιο τον λαό τη̋. Μια Ελλάδα λεύτερη, κυρίαρχη, δηµοκρατική, εθνικά ανεξάρτητη, παραγωγική, µε κοινωνική δικαιοσύνη και οικολογική ισορροπία, µε πολίτε̋ ενεργού̋ που θα ζουν σε µια χώρα αξιοπρέπεια̋ και πολιτιστική̋ άνθηση̋. Τη̋ Παντρικαλινή̋ συγκέντρωση̋ θα προηγηθεί ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ από όλου̋ του̋ φορεί̋ την ΤΕΤΑΡΤΗ 29/8 στι̋ 12 µ.µ. στο ξενοδοχείο Αχίλλειον. ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

l

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

l

ΕΠΙΘΕΤΑ

l

ΡΗΜΑΤΑ

l

ΜΕΤΟΧΕΣ

l

ΦΡΑΣΕΙΣ

l

l

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

l

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο ΚΗΡΗΘΡΕΣ


4

ΤΟΠΙΚΑ ΑΠ ΟΨ ΕΙ Σ

Αύγουστε καλέ µου µήνα Αύγουστε καλέ µου µήνα νάσουν δυο φορέ̋ το χρόνο, λέει η λἀκή παροιµία. Μόνο που στην σύγχρονη Ελλάδα ο Αύγουστο̋ τείνει να γίνει συνώνυµο̋ τη̋ συµφορά̋. Αυτό το µήνα έχει διαλέξει η τρικοµµατική κυβέρνηση να "κλείσει" µερικά µέτρα από τα πιο άγρια τη̋ µνηµονιακή̋ εποχή̋ (περικοπέ̋ συντάξεων, απολύσει̋ δια τη̋ µεθόδου τη̋ εφεδρεία̋ κ.λπ.). Αυτό το µήνα έγινε στην Αγγλία, η µεγάλη ληστεία του τρένου, ενώ στην Ελλάδα έγινε η µεγάλη ληστεία τη̋ Αγροτική̋ Τράπεζα̋. Αφού µεθοδευµένα φρόντισαν πρώτα να την απαξιώσουν Γράφει ο ούτω̋ ώστε να µην παίζει το Γιάννη̋ Σίµο̋ ρόλο για τον οποίο Μέλο̋ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δηµιουργήθηκε, τη̋ βοήθεια̋ δηλαδή στον αγροτικό κόσµο και στου̋ αγροτικού̋ συνεταιρισµού̋, οι οποίοι θα µπορούσαν µε σωστή λειτουργία να αποτελούν αποκούµπι του αγροτικού κόσµου. Και αντί να χρησιµοποιηθεί ο αγροτικό̋ τοµέα̋ µοχλό̋ ανάπτυξη̋ τη̋ οικονοµία̋ παράλληλα µε την κτηνοτροφία και να έχουµε σαν χώρα επάρκεια στα βασικά είδη διατροφή̋ (κρέα̋, γάλα, τυρί και αγροτικών πρὀόντων) φτάσαµε στο έσχατο σηµείο να εισάγουµε τα περισσότερα πρὀόντα. Ταυτόχρονα είδαµε να επιβάλλεται πρόστιµο για την εκρίζωση των αµπέλων (1.200 ευρώ τον πρώτο χρόνο 1.400 ευρώ το δεύτερο το στρέµµα, όποιο̋ δεν ξεριζώσει µόνο̋ του τα αµπέλια). Αλήθεια για ποια ανάπτυξη µιλάνε αυτοί οι κύριοι των µνηµονίων που έχουν κάνει καραµέλα την ανάπτυξη; Είχε δηµιουργηθεί τεράστιο θέµα για την απελευθέρωση των ταξί λε̋ και αποτελούσε το Α και το Ω του προβλήµατο̋ τη̋ χώρα̋. Και ερωτώ το αγροτικό επάγγελµα γιατί δεν απελευθερώνεται γιατί κατά γενική οµολογία αποτελεί το πιο επτασφράγιστο επάγγελµα. Αύγουστο µήνα πληροφορηθήκαµε ότι ο Τσίπρα̋ είναι ένα̋ από του̋ πιο επικίνδυνου̋ πολιτικού̋ στον κόσµο. Εµεί̋ στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούµε τίτλο τιµή̋ να τον φοβούνται αυτοί που καταδίκασαν την χώρα στην εξαθλίωση, που τον φοβάται το σύστηµα τη̋ κλεπτοκρατία̋, το σύστηµα τη̋ µίζα̋ και τη̋ αρπαχτή̋. Οι µεγαλοκαναλάρχε̋ µεγαλοκατασκευαστέ̋ που κάθε έργο κόστιζε και κοστίζει δέκα φορέ̋ πάνω από την αξία του. Όλοι αυτοί που θέλουν τον ελληνικό λαό µε µισθού̋ και συντάξει̋ Βουλγαρία̋ και τιµέ̋ των αγαθών προ̋ το ζην Βρυξελλών. Γι' αυτό άλλωστε είχαν επιδοθεί µε τόση σπουδή πριν τη̋ εκλογή̋ τη̋ 17η̋ Ιούνη στην τροµοκράτηση του λαού ότι αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γινόταν η συντέλεια του κόσµου. "Νέοι συναµεταξύ του̋ στεριώνουνε την τάξη του̋" µην χάσουν τα κεκτηµένα του̋. ∆υστυχώ̋ για τον ελληνικό λαό, που υπέκυψε στον εκφοβισµό, τα κατάφεραν. Όµω̋ επειδή θα συνεχίσουν την ίδια τακτική ξεπουλήµατο̋ τη̋ δηµόσια̋ περιουσία̋ αντί πινακίου φακή̋, και καταδίκη̋ του λαού µα̋ στη µιζέρια, την πείνα, την κατάθλιψη, στι̋ αυτοκτονίε̋ κα την εξαθλίωση καθώ̋ και τη χώρα στη χρεοκοπία πιστεύω ακράδαντα, ότι τα ψωµιά του̋ είναι λίγα και έρχεται η ώρα που θα λογοδοτήσουν για το διαρκέ̋ έγκληµα σε βάρο̋ του λαού και του τόπου.

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ισχυρέ̋ δυνάµει̋ επιχειρούσαν και χθε̋ στην πληγείσα περιοχή

Σε ύφεση η πυρκαγιά σε Ορθοβούνι-Κερασιά Πεζοπόρα τµήµατα στον Ξηρόκαµπο Ελέγχεται µερικώ̋ η φωτιά

που ελέγχονταν για αναζωπυρώσει̋. Εξάλλου χθε̋ λίγε̋ µικροεστίε̋ που κάπνιζαν δεν αποτελούσαν σύµφωνα µε εκτιµήσει̋ µεγάλο κίνδυνο για αναζωπύρωση αλλά µε εντολή του Περιφερειάρχη ∆υτική̋ Μακεδονία̋ που βρίσκονταν επί τόπου και είχε τον συντονισµό των επιχειρήσεων, πεζοπόρα τµήµατα ανέλαβαν δράση και κατάφεραν µετά από αρκετέ̋ προσπάθειε̋ να µετατρέψουν την κατάσταση σε

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Μεγάλε̋ είναι οι καταστροφέ̋ που προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε προ ηµερών στην περιοχή ΟρθοβουνίουΜεγάλη̋ Κερασιά̋. Η πύρινη λαίλαπα έχει κάνει στάχτη µέχρι στιγµή̋ 12.00013.000 στρέµµατα χορτολιβαδική̋ και δασική̋ έκταση̋ και προκάλεσε ζηµιέ̋ σε σταβλικέ̋ εγκαταστάσει̋, παλιέ̋ αποθήκε̋ και σε ζωικό κεφάλαιο και από θαύµα σώθηκε ο οικισµό̋ του Ορθοβουνίου. Η φωτιά που προχθέ̋ παρουσίασε νέε̋ αναζωπυρώσει̋ αντιµετωπίστηκε από επίγειε̋ και εναέριε̋ δυνάµει̋ οι οποίε̋ συνέχισαν το έργο του̋ και χθε̋ το πρωί µε εντατικού̋ ρυθµού̋ προκειµένου να περιορίσουν αυτή και να τεθούν υπό έλεγχο τα διάφορα µέτωπα. Η κατάσταση χθε̋ το πρωί εξελίχθηκε οµαλά στο κάτω µέρο̋ τη̋ εθνική̋ οδού Καλαµπάκα̋-Ιωαννίνων, το Ορθοβούνι και κάτω από το χωριό όπω̋ δήλωναν στελε΄χη τη̋ Πυροσβεστική̋ και ήταν ελεγχόµενε̋ οι όποιε̋ µικροεστίε̋ υπήρχαν από δυνάµει̋ τη̋ που παρέµειναν στην πε-

28 προσλήψει̋ στα ΕΛΤΑ Θεσσαλία̋ Συνολικά 996 θέσει̋ θα καλυφθούν στι̋ κατά τόπου̋ περιφερειακέ̋ διευθύνσει̋ των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα καθώ̋ αναµένεται η έγκριση του̋. Στην περιφέρεια Θεσσαλία̋ σύµφωνα µε την κατανοµή θα προσληφθούν 20 διανοµεί̋ και 8 εργαζόµενοι εσωτερική̋ εκµετάλλευση̋, όλοι ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋. Οι συµβάσει̋ τι̋ οποίε̋ θα συνάψει µε τα ΕΛΤΑ το νέο προσωπικό θα έχουν διάρκεια τεσσάρων και οκτώ µηνών...

ριοχή. Εξέφρασαν την ελπίδα ότι εφ΄ όσον οι καιρικέ̋ συνθήκε̋ βοηθήσουν τα πράγµατα θα βελτιωθούν ακόµη περισσότερο διαβεβαιώνοντα̋ ότι καταβάλλονται προσπάθειε̋ υπεράνθρωπε̋ από όλου̋ για να κλείσουν οριστικά όλα τα µέτωπα. Ωστόσο το µέτωπο τη̋ φωτιά̋ που βρίσκονταν σε εξέλι-

ξη από προχθέ̋ βράδυ στην κορυφογραµµή πάνω από το Ορθοβούνι και επεκτάθηκε προ̋ την πίσω πλευρά και κατευθύνονταν χαµηλά στην πλαγιά προ̋ Ξηρόκαµπο µε το πρώτο φω̋ τη̋ ηµέρα̋ µε συνεχεί̋ ρίψει̋ νερού από το ελικόπτερο περιορίστηκε σηµαντικά µέχρι το µεσηµέρι και υπήρχαν µόνο µικροεστίε̋

ελεγχόµενη. Παρόλα αυτά επί τόπου παραµένουν ισχυρέ̋ δυνάµει̋ για κάθε ενδεχόµενο καθότι οι καιρικέ̋ συνθήκε̋ σε συνδυασµό µε τι̋ υψηλέ̋ θερµοκρασίε̋ που αναµένονται µέχρι και τη ∆ευτέρα επιβάλλουν να υπάρχει επιφυλακή για κάθε ενδεχόµενο.


5

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Σήµερα αποφασίζουν τη στάση του̋ οι Θεσσαλοί δήµαρχοι

Η… εβδοµάδα τη̋ αλήθεια̋ για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Όλα δείχνουν πω̋ την Πέµπτη (ίσω̋ και την Τετάρτη) θα είναι κλειστοί όλοι οι ∆ήµοι τη̋ χώρα̋ (για πρώτη φορά στα χρονικά) σε ένδειξη διαµαρτυρτία̋ για το «πετσόκοµµα» των πόρων του̋ από την κυβέρνηση.

Σ

ήµερα το απόγευµα (στι̋ 6,30µµ) στη Λάρισα συνέρχεται εκτάκτω̋ η Γ.Σ τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ ∆ήµων Θεσσαλία̋ µε µοναδικό θέµα συζήτηση̋ «τα οικονοµικά τη̋ Τ.Α. µετά τι̋ τελευταίε̋ σηµαντικέ̋ περικοπέ̋ κονδυλίων από του̋ ΚΑΠ». Είναι γνωστή σε όλου̋ η δραµατική θέση στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι ∆ήµοι τη̋ χώρα̋, ανάµεσά του̋ και οι δήµοι του νοµού µα̋. Για αυτό την προσεχή Πέµπτη θα γίνει έκτακτο συνέδριο τη̋ Κ.Ε.∆.Ε. (Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδα̋) µε µοναδικό θέµα την αντιµετώπιση τη̋ ακραία̋ οικονοµική̋ κατάσταση̋ στην οποία (µε

ευθύνη τη̋ κυβέρνηση̋) έχουν περιέλθει οι ∆ήµοι. Ενόψει του έκτακτου συνεδρίου οι περισσότερε̋ Π.Ε.∆. έχουν ήδη αποφασίσει να βάλουν «λουκέτο» στου̋ ∆ήµου̋ την προσεχή Πέµπτη κάτι που αναµένεται να αποφασιστεί και στη σηµερινή Γ.Σ. τη̋ Π.Ε∆ Θεσσαλία̋. Μάλιστα πολλοί δήµαρχοι (ανάµεσά του̋ και ο Χρήστο̋ Λάππα̋ και ∆ηµήτρη̋ Σακελλαρίου) έχουν προτείνει να προχωρήσουν ακόµα και σε παραιτήσει̋ αν η κυβέρνηση δεν αλλάξει πολιτική. Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του «ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ» του Σαββάτου, πάνω από 70 ∆ήµοι δεν µπορούν από τον Σεπτέµβρη να πληρώσουν ούτε του̋ µόνιµου̋ υπαλλήλου̋ του̋!

Τέλο̋ τα Λεφτά για του̋ µισθού̋! Η ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ξεκίνησε από την Αυτοδιοίκηση. Περίπου το 22% των δήµων τη̋ χώρα̋ «χτυπάει κόκκινο» και το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σε-

πτεµβρίου δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει του̋ µισθού̋ των υπαλλήλων. Περίπου 70 δήµοι αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και δεν θα είναι σε θέση να καταβάλουν του̋ µισθού̋ του Σεπτεµβρίου, ενώ ο αριθµό̋ των πτωχευµένων δήµων εκτιµάται ότι θα αυξηθεί του̋ µήνε̋ Οκτώβριο και Νοέµβριο. Η κατάσταση είναι δραµατική και στο σύνολο των δήµων, καθώ̋, σύµφωνα µε

τι̋ πληροφορίε̋ του «Επενδυτή», οι εννέα στου̋ δέκα από του̋ 325 δήµου̋ τη̋ χώρα̋ δεν έχουν αυτή τη στιγµή ταµειακό υπόλοιπο στου̋ κωδικού̋ του̋ που να καλύπτει του̋ µισθού̋ των δύο επόµενων µηνών. Αν και η σχετική υποχρέωση προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 1080/80, η πλειονότητα των δήµων έχει αναγκαστεί λόγω τη̋ οικονοµική̋ κατάρρευση̋ τη̋ να «στεγνώσει» τα τα-

µειακά αποθέµατα και να προχωρά σε αλχηµείε̋, προκειµένου να καλύψει τι̋ τρέχουσε̋ οικονοµικέ̋ τη̋ υποχρεώσει̋. Αρκετοί δήµαρχοι υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη εισέλθει στη φάση τη̋ πτώχευση̋, καθώ̋ «δεν είναι σε θέση να αγοράσουν ούτε λάµπε̋ για τον ηλεκτροφωτισµό». Οι δήµαρχοι από την Τρίτη 21 Αυγούστου πραγµατοποιούν γενικέ̋ συνελεύσει̋ στι̋ περιφερειακέ̋ ενώσει̋ του̋, προκειµένου να διατυπώσουν τι̋ θέσει̋ που θα έχουν κατά τη διάρκεια του έκτακτου συνεδρίου τη̋ Κεντρική̋ Ένωση̋ ∆ήµων Ελλάδο̋ (ΚΕ∆Ε), που θα γίνει στην Αθήνα στι̋ 30 Αυγούστου. Ένα̋ βασικό̋ πυρήνα̋ των αιρετών προτείνει να προχωρήσουν σε καθολική παραίτηση από τι̋ θέσει̋ του̋, να παραδώσουν τη διαχείριση των δήµων στην κυβέρνηση και να προχωρήσουν στη διεξαγωγή νέων δηµοτικών εκλογών. Το κλίµα που διαµορφώνεται στι̋ γενικέ̋ συνελεύσει̋ των περιφερειακών ενώσεων των δηµάρχων χαρακτηρίζεται

ω̋ «έκρυθµο», ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση µοιάζει συνολικά µε βραδυφλεγή βόµβα που είναι έτοιµη να εκραγεί και να προκαλέσει τεράστια προβλήµατα σε επίπεδο κοινωνική̋ συνοχή̋. Ήδη ο δήµαρχο̋ ∆υτική̋ Αχα˙α̋ Ανδρέα̋ Παναγιωτόπουλο̋ κατέθεσε την παραίτηση του, διαµαρτυρόµενο̋ µε τον τρόπο αυτό για τη δεινή οικονοµική θέση στην οποία έχει περιέλθει ο δήµο̋ του. Να παραδώσουν τα κλειδιά των δήµων του̋ στην κυβέρνηση είναι έτοιµοι δεκάδε̋ δήµοι από όλη τη χώρα, καθώ̋ δηλώνουν αδυναµία καταβολή̋ µισθών και στοιχειώδου̋ ανταπόκριση̋ στι̋ ανάγκε̋ υλοποίηση̋ έργων συντήρηση̋.

Συνάντηση µε Σαµαρά Τα µείζονα οικονοµικά ζητήµατα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα βρεθούν στο επίκεντρο τη̋ συνάντηση̋ που θα έχει το προεδρείο τη̋ ΚΕ∆Ε µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά το µεσηµέρι τη̋ προσεχού̋ Τετάρτη̋ 29 Αυγούστου.

Εν αναµονή τη̋ έκθεση̋ τη̋ «Τρό̓κα̋»

«Να ζυγίζουν τα λόγια του̋» για την Ελλάδα Ζητά από του̋ κυβερνητικού̋ εταίρου̋ η Μέρκελ Η Γερµανίδα καγκελάριο̋ κάλεσε του̋ κυβερνητικού̋ εταίρου̋ τη̋ να προσέχουν τα λεγόµενά του̋ για την ελληνική κρίση, µετά τη συνάντησή τη̋ µε τον Έλληνα πρωθυπουργό. «Καθένα̋ θα πρέπει να ζυγίζει τα λόγια του» τόνισε σε συνέντευξή τη̋ στο ARD, αναφερόµενη σε δηλώσει̋ Γερµανών πολιτικών που θέλουν την Ελλάδα εκτό̋ ευρώ. «Η Ευρώπη βρίσκεται σήµερα σε µια πολύ κρίσιµη φάση για την καταπολέµηση τη̋ κρίση̋ του ευρώ» τόνισε η Άνγκελα Μέρκελ. «Έχουµε αµοιβαίε̋ ευθύνε̋ στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι µόνο µια νοµισµατική ένωση, αλλά είναι µια πολιτική κοινότητα, η οποία έχει προσφέρει πολλέ̋ δεκαετίε̋ ειρήνη̋» πρόσθεσε. Γι 'αυτό, συµπλήρωσε, θα πρέπει κανεί̋ να «είναι πολύ προσεκτικό̋, όταν ξέρει ότι αυτή τη στιγµή η αλλαγή στην Ελλάδα είναι απαραίτητη». Κάλεσε δε όλου̋ να περιµένουν την έκθεση τη̋ τρόικα̋. «Είπα στον Έλληνα πρωθυπουργό, όπω̋ και άλλοι, ότι πρέπει να γίνουν ακόµη πολλά. Αλλά όταν λέµε και εµεί̋ ότι ζητάµε αξιοπιστία, τότε και οι Έλληνε̋ δικαιούνται να περιµένουν ότι και εµεί̋ θα κρίνουµε στην βάση αυτή̋ τη̋ έκθεση̋» δήλωσε η κυρία Μέρκελ και επανέλαβε την πρόθεση τη̋ Γερµανία̋ να βοηθήσει µε τεχνογνωσία και συµβουλέ̋, «διότι διακυβεύονται πολλά, όταν µιλάµε για την Ελλάδα».

«Όταν µιλάµε για την Ελλάδα, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επί τόπου παρακολουθούν την εξέλιξη των µεταρρυθµίσεων» είπε. Για τον Αντώνη Σαµαρά, η Γερµανίδα καγκελάριο̋ δήλωσε: «Πιστεύω ότι βάζει τα δυνατά του». Η Άνγκελα Μέρκελ πρόσθεσε, πάντω̋, ότι «χάθηκε πολλή αξιοπιστία τα τελευταία δυόµισι χρόνια» και είπε: «Κάθε µέρα µετράει για να ενισχυθούν οι προσπάθειε̋ και να εφαρµοστούν πραγµατικά όσα (η Ελλάδα) έχει υποσχεθεί». Σε ερώτηση εάν το ∆ιεθνέ̋ Νοµισµατικό Ταµείο µπορεί να βγάλει την Ελλάδα από το πρόγραµµα διάσωση̋, η Γερµανίδα καγκελάριο̋ είπε ότι «δεν έχει στοιχεία» ότι πρόκειται να συµβεί κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόµενο να δοθεί νέο πακέτο στήριξη̋ στην Ελλάδα, δήλωσε: «Έχουµε ένα δεύτερο πακέτο διάσωση̋ και τώρα περιµένουµε την έκθεση τη̋ τρόικα̋ για την εφαρµογή αυτού του πακέτου και για αυτό µίλησα µε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον παρακάλεσα αυτό το πακέτο να εφαρµοστεί. Θα δω την έκθεση και θα κρίνω µετά». Απαντώντα̋ σε ερώτηση τηλεθεάτρια̋ σχετικώ̋ µε το εάν η ίδια ενδιαφέρεται για του̋ ανθρώπου̋ που υποφέρουν, η Άνγκελα Μέρκελ σηµείωσε ότι σε ό,τι αφορά την ίδια, «πρόκειται πάντα για του̋ ανθρώπου̋, του̋ ανθρώπου̋ στην Γερµανία και στην Ελλάδα».

«Αλλά πρέπει βεβαίω̋ να µπορούµε να βασιζόµαστε ο ένα̋ στον άλλο. Καταλαβαίνω τι̋ ανησυχίε̋, ξέρω τι περνάνε πολλοί στην Ελλάδα, το άδικο είναι ότι πολλοί που έχουν λεφτά έχουν φύγει και έχουν επενδύσει αλλού και πρέπει σε πολλά σηµεία να την πληρώσουν οι απλοί άνθρωποι» τόνισε. «Αυτό είναι ιδιαιτέρω̋ ενοχλητικό, για αυτό λέω ότι το ευρώ θα παραµείνει σταθερό νόµισµα, µόνο εάν ανακτήσουµε την αξιοπιστία µα̋ ω̋ Ευρωπαίοι, η οποία χάθηκε διότι στο παρελθόν κατ' επανάληψη δεν τηρήθηκαν δεσµεύσει̋» πρόσθεσε. Οι δηλώσει̋ τη̋ Μέρκελ έρχεται µετά τη συνάντησή τη̋ µε τον Αντώνη Σαµαρά. Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνα̋ πρωθυπουργό̋ δήλωσε ότι «τοξικέ̋ δηλώσει̋ µόνο κακό µπορούν να κάνουν, από όπου και αν προέρχονται». Αντιδράσει̋ προκάλεσαν οι δηλώσει̋ του βουλευτή του CSU, Αλεξάντερ Ντοµπρίντ, ο οποίο̋ δήλωσε ότι «βλέπει» την Ελλάδα εκτό̋ ευρώ µέχρι το 2013. Η απάντηση ήρθε διά στόµατο̋ υπουργού Εξωτερικών. Ο Γκίντο Βεστερβέλε τόνισε ότι «Ο εκφοβισµό̋ σε βάρο̋ µεµονωµένων χωρών του ευρώ που προέρχεται από πολιτικού̋ υπολογισµού̋ πρέπει να σταµατήσει». Ο γερµανικό̋ Τύπο̋ εκτιµά ότι δεν αποκλείεται το θέµα αυτό να προκαλέσει την επόµενη µεγάλη κρίση στον γερµανικό κυβερνητικό συνασπισµό.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218


6

ΤΟΠΙΚΑ ΑΠ ΟΨ ΕΙΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ… ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ…! “Πρώτα βγαίνει η ψυχή και µετά το χού̓» λέει ο λαό̋. ∆εν φτάνει που κατέστρεψαν την οικονοµία τη̋ χώρα̋, δεν αρκεί που µα̋ θεωρούσαν «πρόβατα» επι τέσσερε̋ δεκαετίε̋, δεν αλλάζουν και µυαλό. Αυτό βγαίνει από το όργιο προσλήψεων στη Βουλή των Ελλήνων, που οι Αγανακτισµένοι λέγανε να «καεί να καεί το Μπ…λο η Βουλή», ακόµα κι όταν η Βουλή είναι κλειστή. Για του̋… Εθνοπατέρε̋ προέχει η επανεκλογή, το Γράφει τσέπωµα των ο ∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ 10.000ευρώ τον µήνα και ΠΑΤΕΡΑΣ, D.Ed., το βόλεµα των δικών M.Ed., Ph.D. του̋ παιδιών. Η βρωµερή αυτή νοοτροπία κρατάει πολλά χρόνια, σε βάρο̋, φυσικά, των πολιτών και τη̋ δηµοκρατία̋. Πρώτα άρχιζαν την αθλιότητα αυτή µε το να διορίζουν του̋ αδελφού̋, τι̋ αδελφέ̋, τι̋ γυναίκε̋ του̋ και τα παιδιά του̋. Όσο δε προχωρούσε ο σοσιαλιστικό̋ µετασχηµατισµό̋ και ο κοινωνικό̋ Νεοφιλελευθερισµό̋, η «Αλλαγή» βάθαινε και πλάτυνε και η ∆ιαπλοκή, η ∆ιαφθορά και η Λεηλασία µεγαλουργούσαν τότε η βρώµικη αυτή ιστορία άρχισε να λειτουργεί πιο σφαιρικά και να λειτουργεί κάθετα.. και οριζόντια συµπεριλαµβάνοντα̋ ξαδέλφια, κουµπάρου̋, γκόµενε̋, παρακούµπαρου̋, συµπεθέρου̋ και συµπεθέρε̋, ανηψιού̋ και ανηψιέ̋, γαµπρού̋ και νύφε̋ και πήρε η µπόρα και του̋ ΛΟΙΠΟΥΣ…ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. Αυτή την κατάρα του ρουσφετιού, την ασπάσθηκαν όλα τα κόµµατα, µικρά και µεγάλα, και την περιέβαλαν µε… νοµική υπόσταση, φτιάχνοντα̋ ειδικού̋ νόµου̋, για να µην φαίνεται η … παρανοµία και η αντιδηµοκρατικότητα των πράξεών του̋. Έτσι όσοι χρηµάτισαν Πρωθυπουργοί, φεύγοντα̋ από το Μαξίµου, διόριζαν στην Βουλή όλου̋ του̋ συνεργάτε̋ του̋ και µιλάµε για είκοσιτριάντα άτοµα. Όλοι οι Πρόεδροι τη̋ Βουλή̋ διόριζαν τα παιδιά του̋ και του̋ λοιπού̋… συγγενεί̋, χωρί̋ ντροπή και χωρί̋ φιλότιµο. Ακόµα και οι Αντιµνηµονιακοί Τσίπρα̋, Καµµένο̋ και Μιχαλολιάκο̋ (τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋), αµάρτησαν… για το καλό τη̋… ∆ηµοκρατία̋…! Όλου̋ αυτού̋ του̋ φόρτωσαν στι̋ πλάτε̋ του άνεργου, του φτωχού, του απολυµένου και των κορό̓δων Ελλήνων. Όλοι, λοιπόν, µε τα µούτρα στην ρεµούλα, όλοι στην αθλιότητα του̋ διορισµού και τη̋ ρουσφετολογία̋. Μπορεί κάποιο̋ απ’ αυτού̋ του̋… Εθνοπατέρε̋ να µα̋ πει γιατί πρέπει να πληρώνουµε και του̋ συνεργάτε̋ αυτών που µα̋ βούλιαξαν και έφεραν την χώρα στο χείλο̋ τη̋ χρεοκοπία̋; Η κυβέρνηση των τριών κοµµάτων Ν.∆. ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ, που είναι και η τελευταία µα̋ ελπίδα για την σωτηρία̋ τη̋ πατρίδα̋, α̋ µην σταµατήσει στον διορισµό µέχρι τον δεύτερο βαθµό συγγενεία̋ αλλά να απαγορεύσει αυτήν την ρεµούλα µέχρι γενεέ̋ ∆εκατέσσερε̋….! Α̋ καταλάβουν όλοι του̋, ότι ο ΛΑΟΣ ξύπνησε και όταν οι λαοί ξυπνούν ο ΤΥΡΑΝΝΟΙ πεθαίνουν…!

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Προωθούν µέσω τοπικού προγράµµατο̋ η Αναπτυξιακή ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ και το ΚΕΚ Σταγών

Απασχόληση για ευάλωτε̋ οµάδε̋ Ύψου̋ 600.000 ευρώ χρηµατοδοτούµενο από το ΕΣΠΑ µε έγκριση του υπ. Εργασία̋ Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Εγκρίθηκε µε απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ το Τοπικό Πρόγραµµα για Ευάλωτε̋ Κοινωνικέ̋ Οµάδε̋ (ΤοπΕΚΟ) Τρικάλων, ύψου̋ 600.000€, που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατο̋ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». Η εγκεκριµένη πρόταση υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε τίτλο "∆ΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆ΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" που αποτελείται από του̋ ακόλουθου̋ τοπικού̋ φορεί̋: 1. ∆ήµο̋ Τρικκαίων 2. ∆ήµο̋ Καλαµπάκα̋ 3. ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋ 4. Περιφέρεια Θεσσαλία̋ 5. Κοινωφελή̋ ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνική̋ Ανάπτυξη̋ ∆ήµου Τρικκαίων – ∆ΕΚΑ Τρικάλων 6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ – eTrikala Α.Ε. (συντονιστή̋ φορέα̋) 7. Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. 8. Συν-ειρµό̋, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 9. Σύλλογο̋ Μονογονἐκών Οικογενειών Τρικάλων 10. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΣΤΑΓΩΝ» 11. ΚΕΚ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε. Στόχο̋ του ΤοπΕΚΟ Τρικάλων είναι η προετοιµασία και προώθηση στην απασχόληση 80 άνεργων που ανήκουν σε

Ευάλωτε̋ Κοινωνικέ̋ Οµάδε̋ στου̋ δήµου̋ Τρικκαίων, Καλαµπάκα̋ και Φαρκαδόνα̋, µέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία ενό̋ συνεκτικού δικτύου τριών (3) Θερµοκοιτίδων ανάπτυξη̋ τοπική̋ επιχειρηµατικότητα̋ και κοινωνική̋ οικονοµία̋. Οι Θερµοκοιτίδε̋ είναι δοµέ̋ που θα στεγάσουν τι̋ κοινωνικέ̋ και ατοµικέ̋ επιχειρήσει̋ που προβλέπεται να δηµιουργηθούν στα πλαίσια του προγράµµατο̋ ενώ θα παρέχονται όλε̋ οι υπηρεσίε̋ ψυχοκοινωνική̋, επαγγελµατική̋ και επιχειρηµατική̋ συµβουλευτική̋, θα ολοκληρώνεται η σύνταξη των επιχειρηµατικών σχεδίων και θα διεξάγονται συναντήσει̋ mentoring εργοδοτών για την άρση των προκαταλήψεων. Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. έχει αναλάβει την λειτουργία των 2 Θερµοκοιτίδων σε Καλαµπάκα και Φαρκαδόνα, ενώ το ΚΕΚ Σταγών θα υλοποιήσει στην Καλαµπάκα σεµινάριο κατάρτιση̋ ανέργων στην παραγωγή και διάθεση βιολογικών πρὀόντων καθώ̋ και την παραγωγή οπωροκηπευτικών και

αγροτικών πρὀόντων µονοετού̋ καλλιέργεια̋, Με την υποστήριξη των Θερµοκοιτίδων προβλέπεται να προωθηθεί: 1. η σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων στι̋ οποίε̋ εκτιµάται ότι θα απασχοληθούν 60 ωφελούµενοι στου̋ ακόλουθου̋ τοµεί̋ δραστηριότητα̋: α) Περιβαλλοντική Φροντίδα Κοινόχρηστων & ∆ηµόσιων Χώρων, β) Φροντίδα κατ' Οίκον, γ) Παρασκευή Ποιοτικών Γευµάτων Μεσογειακή̋ ∆ιατροφή̋, δ) ΚΟΙΣΠΕ Τρικάλων. 2 2. στη σύσταση ατοµική̋ επιχείρηση̋ παραγωγή̋ οπωροκηπευτικών και καινοτόµων καλλιεργειών σύµφωνα µε το πρότυπο τη̋ ολοκληρωµένη̋ διαχείριση̋, στι̋ οποίε̋ εκτιµάται ότι θα εµπλακούν άλλοι 10 ωφελούµενοι, 3. Σε πρόσληψη από υφιστάµενε̋ επιχειρήσει̋ τη̋ περιοχή̋ παρέµβαση̋ όπου εκτιµάται ότι θα προωθηθούν 10 ωφελούµενοι, διαφόρων επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Όλοι οι ωφελούµενοι θα επιµορφωθούν σε θέµατα Κοινωνική̋ Οικονοµία̋ και Επιχειρηµα-

τικότητα̋, θα καταρτιστούν στα αντικείµενα δραστηριότητα̋ των κοινωνικών επιχειρήσεων και καλλιεργειών ολοκληρωµένη̋ διαχείριση̋ και θα κάνουν πρακτική άσκηση σε ιδιωτικέ̋ και δηµοτικέ̋ επιχειρήσει̋ τη̋ περιοχή̋. Σκοπό̋ του ΤοπΕΚΟ είναι η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόληση̋ για του̋ ανέργου̋ ωφελούµενου̋ και αυτό θα επιτευχθεί µέσω των ακόλουθων προβλεπόµενων δράσεων: 1. τη̋ κατάρτιση̋ των ωφελουµένων στου̋ τοµεί̋ του σχεδίου δράση̋: α) περιβαλλοντική φροντίδα κοινόχρηστων-∆ηµόσιων χώρων, β) φροντίδα κατ' οίκον, γ) παρασκευή ποιοτικών γευµάτων, δ) παραγωγή και διάθεση βιολογικών πρὀόντων και ε) παραγωγή οπωροκηπευτικών και αγροτικών πρὀόντων µονοετού̋ καλλιέργεια̋, 2. τη̋ παροχή̋ συµβουλευτικών υπηρεσιών καθ' όλη την διάρκεια του προγράµµατο̋, 3. τη̋ προώθηση̋ των ωφελουµένων σε επιχειρήσει̋ για πρακτική 4. τη̋ προώθηση̋ των ωφελουµένων σε θέσει̋ απασχόληση̋ είτε ω̋ µέλη κοινωνικών επιχειρήσεων που θα προκύψουν από το πρόγραµµα, είτε ω̋ ελεύθεροι επαγγελµατίε̋, είτε ω̋ απασχολούµενοι σε υφιστάµενε̋ επιχειρήσει̋. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα η υλοποίηση του προγράµµατο̋ θα αρχίσει το φθινόπωρο και θα διαρκέσει έω̋ 30/06/2014. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋ στα γραφεία τη̋ εταιρεία̋, Ιωαννίνων 84, Καλαµπάκα (τηλ. 24320-75250 και 25370).

Μέσω σχετικού προγράµµατο̋ για του̋ παραγωγού̋

Επιχορήγηση για αντιχαλαζικό δίκτυ καλλιεργειών

Προωθεί ο ΕΛΓΑ-Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου οι αιτήσει̋ Του Θανάση Βλάχου Vlahos@otenet.gr

Τη δυνατότητα να θωρακίσουν µε αντιχαλαζικό δίχτυ τι̋ καλλιέργειε̋ του̋ οι αγρότε̋ τη̋ Καλαµπάκα̋ µέσω ΕΛΓΑ πληροφορεί η ∆ηµοτική αρχεί καλώντα̋ του̋ ενδιαφερόµενου̋ να κινήσουν τη σχετική διαδικασία. Ειδικότερα µε ανακοίνωσή του ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ αναφέρεται αναλυτικά στο θέµα που ενδιαφέρει του̋ παραγωγή̋ τη̋ περιοχή̋ επισηµαίνοντα̋: «Ενηµερώνουµε του̋ δηµότε̋ µα̋ παραγωγού̋ ότι ο Ε.Λ.Γ.Α. επιχορηγεί την αγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµάτων προστασία̋ αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι (αντιχαλαζικά δίχτυα) σε ποσοστό 60% τη̋ επιλέξιµη̋ δαπάνη̋. Ω̋ επιλέξιµε̋ δαπάνε̋ για τον υπολογισµό τη̋ επιχορήγηση̋ θεωρούνται οι δαπάνε̋ που αφορούν: Α) Το κόστο̋ αγορά̋ των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋ Β) Η αµοιβή τη̋ εργασία̋ που απαιτείται για την κατασκευή τη̋ εγκατάσταση̋, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστου̋ εγκατάσταση̋ Γ) Η δαπάνη αγορά̋ και τοποθέτηση̋ αντιχαλαζικού διχτυού

Ελάχιστη έκταση̋ κάλυψη̋ 1 στρέµµα. ∆ικαιούχοι του µέτρου είναι: 1. Φυσικά και νοµικά πρόσωπα όπω̋ αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 Ν. 1790/88 όπω̋ ισχύει σήµερα, που καλλιεργούν τα µηλοειδή τα πυρηνόκαρπα, την ακτινιδιά και τα αµπελοειδή. 3 Τα αγροτεµάχια που προστατεύονται από το αντιχαλαζικό δίχτυ καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 90% από µία ή περισσότερε̋ από τι̋ καλλιέργειε̋ που εντάσσονται στο µέτρο, ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψη̋ του αγροτεµαχίου από καθεµιά από αυτέ̋, 3 Η καλλιέργεια που εντάσσεται στο µέτρο βρίσκεται σε αγροτεµάχιο επί του οποίου ο αιτών κατέχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, ή έχει συνάψει µισθωτήριο συµβόλαιο µε τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή διάρκεια̋ τουλάχιστο 10 έτων 2. Αγροτικέ̋ συνεταιριστικέ̋ οργανώσει̋, αναγνωρισµένε̋ οµάδε̋ παραγωγών. Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι τι̋ 15 Σεπτεµβρίου 2012 στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α. τη̋ περιοχή̋ όπου βρίσκεται ή προ̋ προστασία γεωργική εκµετάλλευση».


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

7

ΤΟΠΙΚΑ

Έντονο παρασκήνιο γύρω από την τύχη τη̋ µεγαλύτερη̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ τη̋ χώρα̋

Αφοί Σαράντη (ΤΥΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ): Η «∆ωδώνη» να δοθεί σ’ εµά̋ ή στου̋ τοπικού̋ φορεί̋… Πάντω̋ το χθεσινό «ΒΗΜΑ» υποστηρίζει πω̋ η ξαφνική αλλαγή όρων θέτει εκτό̋ διαγωνισµού του̋ συµπολίτε̋ επιχειρηµατίε̋ που ίσω̋ προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη, ενώ τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋ κινούνται έντονα και οι Ηπειρώτε̋ κτηνοτρόφοι και συνεταιριστέ̋ Η υπόθεση τη̋ πώληση̋ τη̋ γνωστή̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ «∆Ω∆ΩΝΗ» δεν είναι και τόσο…απλή. Πρόκειται για την µεγαλύτερη βιοµηχανία τυροκοµικών πρὀόντων τη̋ χώρα̋ και η …τύχη τη̋ θα σηµατοδοτήσει σε σηµαντικό βαθµό και το προ̋ τα πού θα βαδίσει η κτηνοτροφία µα̋, ένα̋ κλάδο̋ στον οποίο θα έπρεπε να στηρίζεται η οικονοµία µα̋ πολύ περισσότερο. Ω̋ Τρικαλινοί έχουµε πολλαπλό ενδιαφέρον για την «∆Ω∆ΩΝΗ» τόσο γιατί είµαστε ένα̋ νοµό̋ που στηρίζεται στον αγροτικό-κτηνοτροφικό τοµέα όσο και γιατί ένα̋ από του̋ βασικού̋ µνηστήρε̋ για την αγορά τη̋ είναι ο όµιλο̋ ΤΥΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ των συµπολιτών µα̋ αδελφών ∆ηµήτρη και Μιχάλη Σαράντη. Είναι αυτονόητο πω̋ θα προκύψουν οφέλη και για αρκετού̋ Τρικαλινού̋ αν ευοδωθεί η προσπάθεια των αφών Σαράντη. Στο χθεσινό «ΒΗΜΑ» όµω̋ υπάρχει ολοσέλιδο ρεπορτάζ για τι̋ εξελίξει̋ γύρω από την «∆Ω∆ΩΝΗ» και σύµφωνα µε αυτό φαίνεται πω̋ η ξαφνική αλλαγή όρων του διαγωνισµού που έγινε από τον εκκαθαριστή τη̋ ΑΤΕ θέτει εκτό̋ «κούρσα̋» την ΤΥΡΑΣ η οποία έχει υποβάλει και την µεγαλύτερη οικονοµική πρόταση (28 εκατ.ευρώ). Στο ίδιο δηµοσίευµα υποστηρίζεται πω̋ οι αφοί Σαράντη, µε επιστολή του̋ στον υπουργό Οικονοµικών κ. Στουρνάρα διαµαρτύρονται έντονα για τι̋ µεθοδεύσει̋ που ακολουθούνται αλλά και προειδοποιούν για άσκηση όλων των ένδικων µέσων. Αυτή η επιστολή ήταν γνωστή εκείνο που δεν ήταν γνωστό(εάν αληθεύει) είναι, όπω̋ αναφέρει το «ΒΗΜΑ», πω̋ οι αφοί Σαράντη φέρονται να δηλώνουν στην ίδια επιστολή πω̋ «η µόνη περίπτωση στην οποία η εταιρεία µα̋ θα επέχει από την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου µέσου είναι εκείνη που (εκτό̋ από την ίδια) επιλεγεί ω̋ αγοραστή̋ τη̋ εταιρεία̋ ∆Ω∆ΩΝΗ Τοπικό̋ φορέα̋ (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών, Ενώσει̋ Κτηνοτρόφων κ.τ.λ.) Πάντω̋ οι τοπικοί φορεί̋ φαίνεται πω̋ το τελευταίο διάστηµα έχουν περάσει στην «αντεπίθεση» και επιχειρούν

να κρατήσουν την «∆Ω∆ΩΝΗ» στα χέρια του̋, µε βασικό όπλο το ότι αυτοί είναι που την τροφοδοτούν µε την πρώτη ύλη για τα προιόντα τη̋, δηλαδή το γάλα του̋. Αναδηµοσιεύουµε στη συνέχεια το ρεπορτάζ του χθεσινού «ΒΗΜΑΤΟΣ» αλλά και ένα ρεπορτάζ από την AGRENDA του Σαββάτου που αναφέρεται στο «ξύπνηµα των Τσελιγκάδων».

Τι έγραψε το «ΒΗΜΑ» Καβγά̋ µνηστήρων για τη ∆ωδώνη Η αλλαγή όρων του διαγωνισµού µείωσε την αξιολόγηση τη̋ εταιρεία̋ πυροδοτώντα̋ την επιχειρηµατική διαµάχη Σε θρίλερ εξελίσσεται η πώληση τη̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ ∆ωδώνη - τη̋ µεγαλύτερη̋ βιοµηχανία̋ τυροκοµικών πρὀόντων στην ελληνική αγορά - και µόλι̋ έκαναν την εµφάνιση του̋ οι πρώτε̋ καταγγελίε̋, δίνοντα̋ εµµέσω̋ αχλή σκανδάλου και τροφοδοτώντα̋ την ηπειρωτική κοινωνία µε συζητήσει̋ και κουτσοµπολιά. Την περασµένη Τετάρτη 22 Αυγούστου, στι̋ 7 το απόγευµα, έληξε ο χρόνο̋ υποβολή̋ των δεσµευτικών προτάσεων. Πριν από λίγε̋ ηµέρε̋, λόγω τη̋ αλλαγή̋ του ιδιοκτησιακού καθεστώτο̋ τη̋ ΑΤΕ, κρίθηκε σκόπιµο να

αλλάξουν ορισµένοι όροι του διαγωνισµού. Ω̋ εδώ όλα καλά. Ενα̋ όµω̋ από του̋ όρου̋ που άλλαξε θέτει εκτό̋ διαγωνισµού την εταιρεία Τυρά̋ ΑΕ των αδελφών Σαράντη - όπω̋ οι ίδιοι υποστηρίξουν µε επιστολή του̋ στον υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα -, η οποία υπέβαλε και την υψηλότερη προσφορά, 28 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση του µετοχικού ποσοστού τη̋ ΑΤΕ στη ∆ωδώνη. Και έτσι αποκτά το προβάδισµα ο δεύτερο̋ κατά σειρά, η εταιρεία Σίµο̋ Foods ΑΕ, η οποία υπέβαλε προσφορά 25 εκατ. ευρώ. Και ενώ λοιπόν ο κ. ∆. Σαράντη̋ το πρωί τη̋ Τρίτη̋ αποστέλλει στον κ. Στουρνάρα επιστολή µε την οποία εµµέσω̋ κάνει λόγο για εκκολαπτόµενο σκάνδαλο, την Τετάρτη το απόγευµα, λίγο προτού λήξει η ηµεροµηνία υποβολή̋ των δεσµευτικών προσφορών, το «αουτσάιντερ» στον διαγωνισµό, που ήταν οι ενώσει̋ των συνεταιρισµών τη̋ περιοχή̋ τη̋ Ηπείρου - οφείλεται σε δραστήρια πρωτοβουλία του πρώην αντιπροέδρου τη̋ Βουλή̋ κ. Ευ. Αργύρη -, κάνει την έκπληξη. Υποβάλλει προσφορά σε συνεργασία µε τον

επιχειρηµατία κ. Πέτρο Σεπετά - έχει την Ηπειρωτική Βιοµηχανία Εµφιάλωση̋ µε το νερό Βίκο̋ - ύψου̋ 22 εκατ. ευρώ. Κατά πληροφορίε̋ οι συνεταιριστέ̋ προτού καταλήξουν στον κ. Σεπετά έκαναν κρούση στη Friesland-campina, που όµω̋ δεν καρποφόρησε. Και η υπόθεση περιπλέκεται, δεδοµένου ότι όπω̋ έχει δηλώσει ο κ. Σαράντη̋ σκοπεύει να αποσυρθεί από τον διαγωνισµό εφόσον οι συνεταιριστέ̋ συµµετάσχουν µε δεσµευτική προσφορά σε αντίπαλο επιχειρηµατικό σχήµα. Οπω̋ και συνέβη. Η ζηλευτή θέση τη̋ ∆ωδώνη̋ στην ελληνική αλλά και στην ευρωπἀκή αγορά τη̋ φέτα̋ και η ισχυρή επωνυµία των πρὀόντων τη̋ είναι εύλογο να προκαλέσουν όχι µόνο ενδιαφέρον, αλλά και σκληρή επιχειρηµατική διαµάχη. Αναλυτικότερα ο νέο̋ όρο̋ που µειώνει την αξιολόγηση τη̋ Τυρά̋ ΑΕ στον διαγωνισµό αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα καταβληθεί το τίµηµα. Έτσι οι αδελφοί Σαράντη δίνουν 10 εκατ. ευρώ µετρητά και 18 εκατ. ευρώ σε πέντε χρόνια. Στην επιστολή του ο κ. Σαράντη̋ ζητεί την παρέµβαση του υπουργού Οικονοµικών «προκειµένου ο διαγωνισµό̋ να συνεχιστεί στο πλαίσιο τη̋ νοµιµότητα̋ και υπό καθεστώ̋ πλήρου̋ διαφάνεια̋, µε την εξάλειψη των όρων που τέθηκαν δολίω̋ και οι οποίοι ισοδυναµούν µε ρήτρα αποκλεισµού για την εταιρεία µα̋ και τέθηκαν παράνοµα και καταχρηστικά µε µόνο και αποκλειστικό σκοπό τη µη περαιτέρω συµµετοχή µα̋». Κάνουν επίση̋ λόγο για την άσκηση όλων των ένδικων µέσων που έχουν στη διάθεση του̋.

Με αντάλλαγµα το γάλα Στη φάση των συζητήσεων το επενδυτικό σχέδιο

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάρουν το

67,7% µε αντάλλαγµα τα κέρδη από το γάλα του̋ και εγγύηση τι̋ αντίστοιχε̋ µετοχέ̋ Με πρώτο βήµα τη µαταίωση του διαγωνισµού πώληση̋ τη̋ γαλακτοβιοµηχανία̋ ∆ωδώνη και σε δεύτερη φάση την αυτοοργάνωσή του̋ νια να διασώσουν τον κοινωνικό τη̋ χαρακτήρα κινούνται οι Ηπειρώτε̋ κτηνοτρόφοι, ακόµα κι αν χρειαστεί να βάλουν χρήµατα από την τσέπη του̋. Γνωστοί για την ολιγάρκεια του̋, επιµένουν ότι δεν θέλουν να εξαγοράσουν τη ∆ωδώνη για να γίνουν αφεντικά, αλλά για να τη σώσουν από την ιδιωτικοποίηση. Σκοπό̋ του̋ είναι να παραµείνουν βιώσιµε̋ οι κτηνοτροφικέ̋ του̋ εκµεταλλεύσει̋, να παραµείνουν και οι επόµενε̋ γενιέ̋ στα χωριά και να συνεχίσει να πουλά η βιοµηχανία ποιοτικό γάλα. Μιλώντα̋ στην agrenda για το σχέδιο του πυρήνα των γαλακτοπαραγωγών, που αποφάσισαν να εναντιωθούν τόσο στην απαίτηση τη̋ κυβέρνηση̋, όσο και στο παιχνίδι που παίζει η (πρώην) ΕΑΣ Ιωαννίνων στι̋ πλάτε̋ του̋, ο Θεόδωρο̋ Χάιδο̋ από τον Αρχάγγελο Πρέβεζα̋, ο Χρήστο̋ Βαγγέλη̋ και ο Βασίλη̋ Χρηστάκη̋ (συνέντευξη στη σελ. 34) εξήγησαν πώ̋ έχει το σχέδιο του̋: Σε πρώτη φάση έστειλαν σχετικό υπόµνηµα σε όλα τα κόµµατα, για να πείσουν του̋ πολιτικού̋ και την κυβέρνηση ότι πρέπει να κηρυχθεί άγονο̋ ο διαγωνισµό̋ πώληση̋. Αυτό έγινε την περασµένη Τετάρτη και µέχρι στιγµή̋ δεν έχει υπάρξει αντίδραση. Το δεύτερο βήµα είναι να καταστρώσουν µία πρόταση υπό µορφή̋ business plan, µε βάση την οποία είτε α) θα παραµείνει το 67,5% τη̋ βιοµηχανία̋ στο κράτο̋ είτε β) θα περάσει η ιδιοκτησία του στα χέρια του̋, µε αντάλλαγµα το ίδιο του̋ το γάλα και εγγύηση τι̋ αντίστοιχε̋ µετοχέ̋. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρούν ότι χρειάζεται ένα καταστατικό που θα διασφαλίζει το δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα τη̋ βιοµηχανία̋, όπω̋ αυτό που καταρτίστηκε το 1954, αλλά καταστρατηγήθηκε από την ΑΤΕbank. Στη δεύτερη περίπτωση είναι διατεθειµένοι να συνεργαστούν µε του̋ συνεταιρισµού̋ τη̋ Ηπείρου που έχουν το 32,5%, αρκεί να υπάρχει κοινή βάση συµφωνία̋ για την προστασία τη̋ βιοµηχανία̋, µε την εποπτεία του κράτου̋. Το τελευταίο θα παίζει ρόλο ελεγκτή κυρίω̋ τη̋ αγορά̋ ώστε να προστατεύονται τα πρὀόντα (φέτα και γάλα) από τι̋ αθέµιτε̋ πρακτικέ̋ ανταγωνισµού που υιοθετούν οι ιδιωτικέ̋ εταιρείε̋. Σύµφωνα µε πρόχειρου̋ υπολογισµού̋, εάν στο εγχείρηµα συµµετέχουν όλοι οι παραγωγοί που κατέχουν κωδικό εισκόµιση̋ γάλακτο̋ στη ∆ωδώνη, ανεξάρτητα από την ποσότητα που παραδίδουν, τα επιπλέον κέρδη των επόµενων πέντε ετών είναι αρκετά για να λειτουργήσει η βιοµηχανία και να ολοκληρωθεί η µετάβαση στο νέο καθεστώ̋, χωρί̋ προβλήµατα χρηµατοδότηση̋ σε κεφάλαια κίνηση̋. Ο κ. Χάιδο̋ υποστηρίζει ότι είτε µε τον έναν είτε µε τον άλλο τρόπο το ∆ηµόσιο θα βγει κερδισµένο και µε µεγαλύτερα ποσά σε σχέση µε το αν πουλήσει την εταιρεία σε κάποιον ιδιώτη. Το ρόλο τη̋ οργάνωση̋ που θα συντονίσει όλη αυτή την προσπάθεια θα τον αναλάβει ο Αγελαδοτροφικό̋ Συνεταιρισµό̋ Άρτα̋-Πρέβεζα̋, του οποίου πρόεδρο̋ είναι ο κ. Χάιδο̋ και ήδη έχει καταθέσει έγκριση για νέο καταστατικό όπου θα ονοµάζεται Πανηπειρωτικό̋ Κτηνοτροφικό̋ Συν/σµό̋ (Εισκοµιστών Γάλακτο̋ στη βιοµηχανία ∆ωδώνη)». Σκοπό̋ είναι να εντάξει στου̋ κόλπου̋ του όλου̋ του̋ κτηνοτρόφου̋ που παράγουν γάλα, είτε αιγοπρόβειο είτε αγελαδινό, από όλη την Ήπειρο και που έχουν κωδικό στη ∆ωδώνη.

(Από την AGRENDA του Σαββάτου)


8 ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ “ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΠΥΛΗΣ”

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Έγινε το Σάββατο µε µεγάλη συµµετοχή

Γιορτή κρεµµυδιού στο Παλαιοµονάστηρο Από τον δραστήριο Σύλλογο Γυναικών του χωριού

εδρο̋ Καλέτση Ιφιγένεια, πρό Συλλόγου Γυναικών Παλαιοµονάστηρου

Ο γνωστό̋ σε όλου̋ µα̋ από την παραγωγή κρασιού Αχιλλέα̋ Περγαντή̋ και ο καθηγητή̋ µαθηµατικών Μάκη̋ Μαγκούτη̋ λάτρει̋ και οι δύο των καναρινιών, αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα εκτροφείο. Όπω̋ µα̋ εξηγούν και οι δύο, η αγάπη του̋ για τα καναρίνια υπάρχει από πολλά χρόνια. Πήραν λοιπόν την απόφαση να εξελίξουν την αγάπη του̋ αυτή για τα πουλιά σε κάτι σοβαρό. Βέβαια, σε καµιά περίπτωση δεν είναι αποκλειστικά κερδοσκοπικό̋ ο σκοπό̋. Πρώτα απ’όλα το βλέπουν κάτι σαν χόµπυ, και µετά όλα τ’άλλα. Πήγαµε λοιπόν για µια ξενάγηση στο χώρο του εκτροφείου. Αυτό που αντικρίσαµε ήταν πραγµατικά κάτι φανταστικό. Εκατοντάδε̋ πουλιά σε ειδικά διαµορφωµένου̋ χώρου̋ σε κάνουν να νοµίζει̋ πω̋ βρίσκεσαι στον παράδεισο. Εκείνο δε που σε τρελαίνει κυριολεκτικά είναι το κελάηδισµα των πουλιών και τα φανταστικά χρώµατα που έχουν. Βλέπει̋ καναρίνια κίτρινα, λευκά, κόκκινα, πράσινα, πολύχρωµα, όλα του̋ πραγµατικά το ένα καλύτερο από το άλλο.

Για µια ακόµα χρονιά πραγµατοποιήθηκε η γιορτή κρεµµυδιού στο Παλαιοµονάστηρο, που διοργάνωσε ο Σύλλογο̋ Γυναικών µε µεγάλη επιτυχία.

Α

ρκετό̋ κόσµο̋ συγκεντρώθηκε στο χώρο του γηπέδου προχθέ̋ Σάββατο 25 Αυγούστου και απόλαυσε το νόστιµο στιφάδο που µαγείρεψαν οι γυναίκε̋ του Παλαιοµονάστηρου και την παρουσίαση των χορευτικών συγκροτηµάτων που χόρεψαν παραδοσιακού̋ χορού̋ του τόπου µα̋. Την αυλαία τη̋ εκδήλωση̋ άνοιξε µε σύντοµη οµιλία τη̋ η πρόεδρο̋ του συλλόγου κ. Ιφιγένεια Καλέτση καλωσορίζοντα̋ του̋ επισήµου̋ και τον κόσµο και ευχαριστώντα̋ του̋ για την παρουσία του̋. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα χορευτικά συγκροτήµατα του Συλλόγου Παλαιοµονάστηρου και Πηγή̋ καθώ̋ και ο χορευτικό̋ όµιλο̋ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» όπου χόρεψαν παραδοσιακού̋ δηµοτικού̋ χορού̋ υπό τον ήχο τη̋ ∆ηµοτική̋ ορχήστρα̋ του Αλέξη Παπαγεωργόπουλου (κλαρίνο) Απόστολο̋ Ντούµα̋(κρουστά), Χαχάµη̋ Αχιλλέα̋, (τραγούδι) Αξενόπουλο̋ Θαν.(βιολί),Σαρακατσάνο̋ Μάκη̋(λάουτο). Τα χορευτικά συντόνιζαν οι χοροδιδάσκαλοι, Παναγιώτη̋ Μπαλογιάννη̋, Σταύρο̋ Σούλιο̋ και Παναγιώτη̋ Γκόγκο̋. Αµέσω̋ µετά η πρόεδρο̋ κ. Καλέτση κάλεσε στην εξέδρα του̋ επισήµου̋ για να σύρουν πρώτοι τον χορό και ακολούθησε χορό̋ και γλέντι µέχρι αργά. Παραβρέθηκαν και τίµησαν µε την παρουσία του̋, ο δήµαρχο̋ Πύλη̋ κ. Κουφογάζο̋, ο βουλευτή̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆. κ. Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. Παλαιοµονάστηρου κ. ∆ηµήτρη̋ Σιώµο̋, ο πρόεδρο̋ των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου Πύλη̋ κ. Βασίλειο̋ Μπαλά̋, οι Αντιδήµαρχοι κ .Τόλια̋, Πλαβό̋ και Σουφλιά̋, ο πρόεδρο̋ του ΕΛΟΚ και Α αντιπρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ των Καραγκούνηδων κ. Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋ και ο πρόεδρο̋ τη̋ Ελληνοαµερικανική̋ ένωση̋ κ. Κρι̋ Σπύρου.

Μια̋ και η έδρα του εκτροφείου είναι στην Πύλη, ο τίτλο̋ του είναι “ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΠΥΛΗΣ ”. Επίση̋, δηµιουργήθηκε και ιστοσελίδα στο διαδίκτυο www.KANARINIAPYLIS.gr όπου µπορείτε να επισκεφτείτε και να δείτε εικόνε̋ από το εκτροφείο και τα πουλιά. Επίση̋ µπορείτε να επισκεφτείτε το εκτροφείο όπου θα µπορέσετε από κοντά να θαυµάσετε τα πανέµορφα καναρίνια. Θα είναι ανοιχτά για όλου̋ κάθε Κυριακή πρωί από τι̋ 9πµ εω̋ το µεσηµέρι. Επίση̋, όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά τα τηλέφωνα είναι: Αχιλλέα̋ Περγαντή̋ 6973392838 Μάκη̋ Μαγκούτη̋ 6984321222 Ευχόµαστε ότι καλύτερο για του̋ ιδιοκτήτε̋ και την πραγµατικά ενδιαφέρουσα επιχείρηση του̋.

Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋ CMYK


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ποδηλατοπορεία από τον Ορειβατικό όµιλο Πύλη̋

Την καθιερωµένη ετήσια βραδυνή ποδηλατοπορεία πραγµατοποίησε ο Ορειβατικό̋ Περιηγητικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ την Τρίτη 21 Αυγούστου, όπου συµµετείχαν αρκετοί ποδηλάτε̋ διαφόρων ηλικιών στην πλειοψηφία του̋ νέοι, καθώ̋ και µέλη τη̋ οµάδα̋ free camping Club Καρδίτσα̋. Η εκκίνηση έγινε µπροστά από το ∆ηµαρχείο Πύλη̋ στι̋ 20.00 και η απόσταση που διένυσαν ήταν 20 χιλ. περίπου, περνώντα̋ πρώτα µέσα από του̋ κεντρικού̋ δρόµου̋ τη̋

ΤΟ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣ στο (Επιλογή συµβάντων ανε νοµό µα̋ ενώ ο “δ” έκ του) τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

9 Συναυλία του Ο.Π.Ο. Πύλη̋ στον «ΝΕΡΟΜΥΛΟ»

Πύλη̋ και συνεχίζοντα̋ την πορεία του̋ προ̋ τα χωριά του Καλλικρατικού ∆ήµου Πύλη̋ που βρίσκονται ανατολικά. Κατά τη διάρκεια τη̋ ποδηλατοδροµία̋ ξεσήκωναν τον κόσµο µε τα κορναρίσµατα και τι̋ σφυρίχτρε̋ του̋. Ήταν µια όµορφη νυχτερινή διαδροµή και έδωσαν ζωντάνια στα χωριά απ’ όπου περνούσαν και ένα τόνο χαρά̋ και αισιοδοξία̋ ειδικά στι̋ δύσκολε̋ εποχέ̋ που περνάµε… Σκοπό̋ τι̋ εκδήλωση̋ του ΟΠΟΠ ήταν να ευαισθητοποιηθεί ο κόσµο̋ και να εκτιµήσει περισσότερο την αξία του ποδηλάτου. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Ντοκιµαντέρ τη̋ ΕΤ 1 για τον Ν. Τρικάλων

Ο Ορειβατικό̋ Περιηγητικό̋ Όµιλο̋ Πύλη̋ διοργάνωσε επιτυχηµένη συναυλία που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 20 Αυγούστου το βράδυ στο καφέ «Νερόµυλο̋» στην Πύλη, παρουσία αρκετού κόσµου και κυρίω̋ νεολαία̋. Όλοι έµειναν ενθουσιασµένοι από την πολύ καλή απόδοση τη̋ µοντέρνα̋ µουσική̋ ορχήστρα̋ που έπαιξε ροκ και έντεχνη µουσική και απαρτιζόταν από νέου̋ καλλιτέχνε̋ που είναι οι παρακάτω Κώστα̋ Στάθη̋ (κιθάρα-τραγούδι) Γιάννη̋ Τρικόπουλο̋(κιθάρα) Βασίλειο̋ Αναγνώστου(κιθάρα-τραγούδι) Χάρη̋ Καραµπέρη̋ (τραγούδι) Άρη̋ Καραµπέρη̋(τραγούδι) Όλγα Μαντά(τραγούδι) Νάσια Κρανιά (τραγούδι) Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

∆ίωρο ντοκιµαντέρ για τον Νοµό Τρικάλων και όσα αξίζει κανεί̋ να επισκεφτεί και να δει σε αυτό, πρόβαλε το απόγευµα τη̋ περασµένη̋ Κυριακή̋ η ΕΤ 1.

Από την Ελάτη και το χιονοδροµικό κέντρο Περτουλίου, έω̋ τα Μετέωρα, την Καλαµπάκα, την Ιερά Μονή ∆ουσίκου, αλλά και τη ζωή αγροτών και κτηνοτρόφων τη̋ περιοχή̋.

Ένα ντοκιµαντέρ για τον Ασπροπόταµο

Πλήθο̋ κόσµου το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ (12-8) στην παρουσίαση του βραβευµένου ντοκιµαντέρ για το θρυλικό ποτάµι τη̋ περιοχή̋ µα̋… Πρόκειται για µια εξαιρετική δουλειά τη̋ Αγγελική̋ Πιττάκη η οποία φέρει τον τίτλο «Ασπροπόταµο̋-Ένα ντοκιµαντέρ για το ποτάµι µα̋» και η οποία έλαβε τιµητικό έπαινο από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του Κέντρου Ενηµέρωση̋ Ασπροποτάµου, παρουσία των αρχών τη̋ περιοχή̋, του δηµάρχου Καλαµπάκα̋ κ. ∆ηµ. Σακελλαρίου, του δηµοτικού συµβούλου τη̋ περιοχή̋ κ. Χρήστου Χελιδώνη κ.α.


10 Ενεργοποίηση τη̋ Επιτροπή̋ Πολιτισµού-Τουρισµού ζήτησε ο Γ. Καπέλο̋ Συνάντηση είχε την Τετάρτη 8 Αυγούστου ο Περιφερειακό̋ Σύµβουλο̋ κ. Καπέλο̋ Γεώργιο̋ µε τον θεµατικό Αντ/ρχη κ. Ρεντζιά στα γραφεία τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων προκειµένου να συζητήσουν θέµατα που αφορούν την Επιτροπή Πολιτισµού - Τουρισµού – ∆ια Βίου Μάθηση̋ & Υγεία̋ για τον καλύτερο συντονισµό και αποτελεσµατικότητα αυτή̋. Ο κ. Καπέλο̋ζήτησε από τον κ. Ρεντζιά ενεργοποίηση τη̋ Επιτροπή̋ µε πιο ενεργό συµµετοχή στα τεκταινόµενα που την αφορούν σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργία̋ τη̋. Ζήτησε να έχει λόγο για όλα τα θέµατα που την αφορούν και να µην είναι ουραγό̋ σε αυτά αλλά πρωτοπόρο̋. Συζητήθηκε το θέµα των εκδηλώσεων του ‘’θεσµού’’ πλέον για τον Νοµό µα̋, των Τσιτσανείων , αλλά κατ’ επέκταση και όλων όσων λαµβάνουν χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων προκειµένου να έχει λόγο και η επιτροπή αλλά προπαντό̋ γνώση για όλα τα αιτήµατα όλων των Συλλόγων. Ζήτησε από τον κ. Αντ/ρχη να συγκληθεί Συµβούλιο τη̋ αρµόδια̋ επιτροπή̋ µε την παρουσία του Προέδρου τη̋ Αερολέσχη̋ Πύλη̋ για να συζητηθεί η περίπτωση που αφορά στο σχεδιασµό, κατασκευή και πτήση ενό̋ µη επανδρωµένου αεροσκάφου̋ µε εφαρµογή στην αεροεπιτήρηση περιοχών, τον έλεγχο τη̋ ρύπανση̋ του περιβάλλοντο̋, την πραγµατοποίηση επιστηµονικών πειραµάτων κ.α., ένα θέµα το οποίο η παράταξη ‘’Θεσσαλών ∆ύναµη‘’ έχει θέση στην Επιτροπή από τον περασµένο Σεπτέµβριο. Τέλο̋ ο κ. Καπέλο̋ ζήτησε από τον κ. Αντ/ρχη να παρέµβει µε οποίο µέσο διαθέτει προκειµένου να συνεχισθεί ο θεσµό̋ του αγροτικού γιατρού σε όλα τα χωριά για την άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών και ειδικά των ηλικιωµένων τουλάχιστον ω̋ προ̋ την συνταγογράφηση των φαρµάκων, διότι όπω̋ όλοι γνωρίζουµε είναι αδύνατη η µετακίνηση αυτών στο Νοσοκοµείο ή στα Κέντρα Υγεία̋ τη̋ περιοχή̋ των.

Τίµησαν του̋ πεσόντε̋ στην Κρανιά Ασπροποτάµου

ΤΟ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

στο (Επιλογή συµβάντων ανε νοµό µα̋ ενώ ο “δ” έκ υ) το τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

Το τέλο̋ ενό̋ αιωνόβιου πεύκου και η… φαντασία τη̋ εξουσία̋! Τα… σηµάδια τη̋ άφησε η ξαφνική, πρωτοφανή̋ σε ένταση, καταιγίδα την Παρασκευή 10 Αυγούστου στο µεγαλύτερο πάρκο των Τρικάλων. Το υπεραιωνόβιο πεύκο στο κέντρο του Ἀ Γιώργη ξεριζώθηκε κυριολεκτικά, µια̋ και η ένταση του ανέµου ήταν τέτοια που σήκωνε τα πάντα στο πέρασµά του. Ζηµιέ̋ προκλήθηκαν και σε κολώνε̋ τη̋ ∆ΕΗ στην ευρύτερη περιοχή βυθίζοντα̋ ολόκληρα χωριά στο σκοτάδι, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε αµέτρητε̋ κλήσει̋ προκειµένου να απελευθερώσει ιδιοκτήτε̋ ισόγειων καταστηµάτων και οικιών. Στο πάρκο του Ἀ Γιώργη έσπευσε ο αντιδήµαρχο̋ καθηµερινότητα̋ του ∆ήµου Τρικκαίων κ. Θεόδωρο̋ Σπανό̋ ο οποίο̋ έκανε λόγο για «απίστευτη καταστροφή» συµπληρώνοντα̋ πάντω̋ πω̋ «ευτυχώ̋ που δεν είχαµε και θύµατα µε τέτοια έντονα καιρικά φαινόµενα».

Και η… λύση για το πεύκο Ο αντιδήµαρχο̋ κ. Θ. Σπανό̋ παιδεύτηκε λιγάκι, αλλά… βρήκε λύση για το αιωνόβιο πεύκο που έριξε ο δυνατό̋ αέρα̋ στο πάρκο του Ἀ Γιώργη. Έτσι έδωσε εντολή στα συνεργεία του ∆ήµου να το κόψουν

και να το µετατρέψουν σε ένα ωραιότατο… σαλονάκι (!!!) στο οποίο µπορούν πλέον να αναπαύονται οι αθλούµενοι του πάρκου. «Έτσι το δέντρο αυτό που χάριζε σκιά τόσε̋ δεκαετίε̋ στου̋ Τρικαλινού̋» λέει ο κ. Θ. Σπανό̋ «θα του̋ χαρίζει πλέον στιγµέ̋ χαλάρωση̋»!... Η φαντασία στην εξουσία, που λένε… (Πηγή: trikalavoice)

Με… Μουρίνιο το σήκωσε η Νερά̓δα Με τον θρυλικό Θωµά Μαντέλλο (… αποκαλούµενο και «Μουρίνιο τη̋ Πίνδου») στον πάγκο, η οµάδα τη̋ Νεράιδα̋ κατέκτησε το τρόπαιο σε τουρνουά ποδοσφαίρου που έγινε σε υψόµετρο… 1.050 µέτρων!!!... Συµµετείχαν όλα τα χωριά τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ τα οποία έσφυξαν από ζωή τι̋ µέρε̋ του ∆εκαπενταύγουστου, οπότε και οι ετεροδηµότε̋ επαναπατρίζονται. Για την ιστορία στον τελικό του τουρνούα, το οποίο διεξήχθη παρουσία πλήθου̋ κόσµου και φανατικών οπαδών των οµάδων, η Νεράιδα επικράτησε 6-0 τη̋ Λαφίνα̋ σε ένα… χορταστικό µατ̋!!!... Τέτοια να ‘χουµε…

Αεροµοντελιστική συνάντηση στην Πηγή

Λαό̋ που έχει µνήµη και τιµά του̋ ήρωέ̋ του µπορεί να έχει και µέλλον. Έτσι και τον φετινό ∆εκαπενταύγουστο στην Κρανιά τίµησαν στην καθιερωµένη ετήσια εκδήλωση του̋ πεσόντε̋ Κρανιωτε̋ στον πόλεµο του 40 µε επιµνηµόσυνη δέηση στην πλατεία µπροστά στο ηρώο.

Με απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα τη̋ περασµένη̋ Τρίτη̋ 21 Αυγούστου η αεροµοντελιστική συνάντηση που διοργάνωσε η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ στο "Αθλητικό Κέντρο Σκαµνιέ̋" στην Πηγή. Συµµετείχαν αεροµοντελιστέ̋ από την Πύλη, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα ενώ

του̋ παρακολούθησε πλήθο̋ κόσµου από του̋ δύο νοµού̋. Στη διάρκεια τη̋ εκδήλωση̋ ο υπεύθυνο̋ Τµήµατο̋ Αεροµοντελισµού τη̋ Αερολέσχη̋ κ. Απόστ. Γαδετσάκη̋ παρέδιδε µαθήµατα πτήσεων σε µικρού̋ και µεγάλου̋. Σύντοµα θα ακολουθήσουν και άλλε̋ τέτοιε̋ εκδηλώσει̋.


ΤΟ Ν ΙΑΥ ΕΓΙΝΑΝΤΤΟ ΟΠ Κ ΑΓΟΥΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

στο (Επιλογή συµβάντων ανε νοµό µα̋ ενώ ο “δ” έκ υ) το τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

11

Γαρδικιώτε̋ νεολαίοι... εν δράσει!!!

Ο

νεὀδρυθεί̋ σύλλογο̋ έκανε την εµφάνισή του, έστω και ανεπίσηµα, το Μάρτιο του 2012 διοργανώνοντα̋ µε τεράστια επιτυχία το 1ο Αντάµωµα Γαρδικιωτών στα Τρίκαλα συγκεντρώνοντα̋ πάνω από 600 άτοµα σε µια ασφυκτικά γεµάτη αίθουσα. Μικροί και µεγάλοι έγιναν µια παρέα και το γλέντι κράτησε µέχρι και τι̋ πρώτε̋ πρωινέ̋ ώρε̋ δίνοντα̋ έτσι ραντεβού για το 2ο Αντάµωµα Γαρδικιωτών! Η επιτυχία αυτή̋ τη̋ εκδήλωση̋ στάθηκε αφορµή για τη διοργάνωση λἀκή̋ εκδήλωση̋ στην πλατεία του Γαρδικίου κάτι το οποίο και έγινε το µεσηµέρι τη̋ Κυριακή̋ στι̋ 12 Αυγούστου.

Η ανταπόκριση του κόσµου στο κάλεσµα των νέων για ένα µαζικό λἀκό ξεφάντωµα ήταν πρωτοφανή̋! Μικροί & µεγάλοι, νέοι και γέροι έγιναν όλοι µια παρέα και χορεύανε µέχρι το βράδυ στου̋ ρυθµού̋ µια̋ εκπληκτική̋ ορχήστρα̋ την οποία πλαισίωσαν και 2 νεαροί γαρδικιώτε̋ παίζοντα̋ για µια ώρα µερικά από τα ωραιότερα δηµοτικά τραγούδια µα̋. Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από τα παιδιά του συλλόγου ω̋ ένδειξη ευχαρίστηση̋ για την ανταπόκριση του κόσµου στο 1ο Αντάµωµα Γαρδικιωτών. Η αποκορύφωση των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεολαία̋ Γαρδικίου ήρθε

στι̋ 14 Αυγούστου όταν και έλαβε χώρα στην παιδική χαρά του Γαρδικίου το "Summer Party 2012", ένα πάρτυ το οποίο αποτελεί θεσµό για τη νεολαία του Γαρδικίου καθώ̋ διοργανώνεται από το 2006 από την ίδια οµάδα νέων! Το φετινό πάρτυ ξεπέρασε κάθε προσδοκία συγκεντρώνοντα̋ πάνω από 700 άτοµα από όλα τα χωριά των Τρικάλων δηµιουργώντα̋ µια εκπληκτική ατµόσφαιρα σε έναν καλοκαιρινά διαµορφωµένο χώρο. Πυροτεχνήµατα, DJ's, καπνογόνα, πυρσοί, κόκκινο χαλί, φωτορυθµικά και πάνω από όλα το κέφι του κόσµου κατάφεραν να κρατήσουν τη διασκέδαση µέχρι το ξηµέρωµα. Το BACCARAT Bar Restauran, η γαρ-

δικιώτικη̋ ιδιοκτησία̋ LA FARM Βιοµηχανία Γάλακτο̋, η VODAFONE Τρικάλων-Καλαµπάκα̋ και το wine bar ΕΛΛΟΙΝΩΝ έδειξαν έµπρακτα την αγάπη του̋ για τη νεολαία του Γαρδικίου ενισχύοντα̋ οικονοµικά και οργανωτικά αυτή τη βραδιά. Κλείνοντα̋, ενηµερώνουµε πω̋ οι νέοι του Γαρδικίου έχουν ανεβάσει τον πήχη ψηλά θέτοντα̋ ω̋ στόχου̋ για το επόµενο 12µηνο τη διοργάνωση εκπαιδευτική̋ εκδροµή̋ στο Bansko τη̋ Βουλγαρία̋, τη διοργάνωση του 2ου Ανταµώµατο̋ Γαρδικιωτών, το επόµενο Λἀκό ξεφάντωµα το ερχόµενο καλοκαίρι και φυσικά το Summer Party 2013 !

Κάηκε ολοσχερώ̋ εκκλησάκι στο Περτούλι Ολοκληρωτική καταστροφή στο πέτρινο εκκλησάκι του Περτουλίου, στην είσοδο του χωριού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στι̋ 5.30 το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋ 9 Αυγούστου, δίχω̋ να έχουν επιβεβαιωθεί τα αίτια… Πιθανότερη αιτία φέρεται να είναι τα αναµµένα καντήλια µέσα στο χώρο του Ιερού Ναού, ωστόσο κάτοικοι τη̋ περιοχή̋ δεν αποκλείουν τον εµπρησµό καθώ̋ µια µικρή σε έκταση φωτιά είχε εκδηλωθεί και προ εικοσαηµέρου. Το Εκκλησάκι τη̋ Αγία̋ Κυριακή̋, σήµα κατατεθέν του Περτουλίου, καταστράφηκε ολοσχερώ̋ καθώ̋ τα πυροσβεστικά οχήµατα έκαναν περίπου µια ώρα να φτάσουν από τον σταθµό τη̋ Πύλη̋… Ανατριχιαστική η εικόνα στο εσωτερικό κυρίω̋ του Ιερού Ναού τη̋ Αγία̋ Κυριακή̋ στο Περτούλι, ο οποίο̋ κάηκε ολοσχερώ̋ το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋. Όπω̋ σηµειώθηκε η φωτιά ξέσπασε από αιτία η οποία ακόµη… διερευνάται. Στην αρχή αποδόθηκε στα αναµµένα καντήλια, ωστόσο κάτοικοι τη̋ περιοχή̋ δείχνουν εµπρησµό, καθώ̋ πυρκαγιά στο εκκλησάκι είχε ξεσπάσει και πριν από ένα µήνα περίπου, χωρί̋ τότε να πάρει περαιτέρω έκταση…


12 Σπείρα επιτίθεται σε οδηγού̋ στα Τρίκαλα

Κλεφτρόνια σταµατούν ανυποψίαστου̋ οδηγού̋ στο επαρχιακό δίκτυο του Νοµού µε στόχο τη ληστεία… Ήδη αργά το βράδυ τη̋ περασµένη̋ Πέµπτη̋ σηµειώθηκαν δυο περιστατικά. Το πρώτο στον δρόµο που ενώνει τοΜικρό µε το Μεγάλο Κεφαλόβρυσο και το δεύτερο στον κόµβο του Πύργου, όπου τα ίδια άτοµα επιχείρησαν να σταµατήσουν διερχόµενα αυτοκίνητα. Στη µια µάλιστα περίπτωση κατέβηκε ένα̋ από αυτού̋ και κατευθύνθηκε προ̋ αυτοκίνητο που «µπλόκαραν» πάνω στον κόµβο. Και στι̋ δυο περιπτώσει̋ οι οδηγοί τράπηκαν σε φυγή έντροµοι, ενώ ενηµερώθηκε σχετικά η Αστυνοµία. Οι οδηγοί που κινούνται κυρίω̋ στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να µην σταµατούν για κανέναν λόγο, ειδικά τι̋ νυχτερινέ̋ ώρε̋…

Ηρὠκή γιαγιά στα Τρίκαλα

ΤΟ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣ στο (Επιλογή συµβάντων ε krini µό µα̋ ενώ ο “δ” έκαν νο(12-8) + foto krini 1-2 υ) το τι̋ θερινέ̋ διακοπέ̋

Αντάµωσαν µε τη παράδοση στη Κρήνη

Η

πλατεία του δ.δ. Κρήνη̋ του ∆ήµου Φαρκαδόνα̋ γέµισε ζωντάνια, από µουσική και χορού̋ που κράτησαν ω̋ τι̋ πρώτε̋ πρωινέ̋ ώρε̋ τη̋ Παρασκευή̋ 10 Αυγούστου. Σε µια εξαιρετικά όµορφη και εντυπωσιακή γιορτή που διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Κρήνη̋, οι κάτοικοι αντάµωσαν µε την παράδοση, µε

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

τα ήθη και τα έθιµα και το σηµαντικότερο την ιστορία. Μια ιστορία που µένει χαραγµένη στι̋ µνήµε̋ των παλιότερων και σήµερα αποτελεί την παρακαταθήκη για τι̋ νεότερε̋ γενιέ̋. Μια εκδήλωση όπου τα νιάτα συνάντησαν τα γηρατειά, σµίγοντα̋ κατά αυτό το τρόπο το παρελθόν µε το µέλλον του χωριού. Το πρόγραµµα τη̋ εκδήλωση̋ του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρήνη̋ τα είχε όλα. Μοναδική παραδοσιακή ορχήστρα που συνόδευε τα χορευτικά τµήµατα των γυναικών, των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων τα οποία αποτελούνται από δεκάδε̋ χορευτέ̋. Χορευτέ̋ οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Βασίλη Γαλάνη έδωσαν το καλύτερό του̋ εαυτό, αποσπώντα̋ το ζεστό χειροκρότηµα των επισκεπτών. Σε ειδικό χώρο που είχε δηµιουργηθεί µέλη του Συλλόγου προσπάθησαν να ζωντανέψουν τι̋ µνήµε̋ µε έκθεση παλαιών φωτογραφιών όπου οι παρευρισκόµενοι µπορούσαν να δουν στιγµέ̋ από το παρελθόν του χωριού. Μια̋ εκδήλωση̋ που προσπάθησε και κατάφερε µέσω των µελών του να προάγει και να προβάλει τον τόπο τα ήθη, τα έθιµα, τι̋ παραδόσει̋. Μια εκδήλωση που είχε ω̋ στόχο και πέτυχε να συσφίξει σχέσει̋ µεταξύ των κατοίκων. «Η εκδήλωση τείνει να εξελιχθεί σε θεσµό. Μέσα από ανάλογε̋ δράσει̋ ενισχύουµε τον εθελοντισµό. Ο εθελοντισµό̋ είναι πολιτισµό̋ είναι το µήνυµα που θέλουµε να κατανοήσουµε. Γιατί είναι ευλογιά να διαθέτει ο καθένα̋ την ικανότητα για ανιδιοτελή προσφορά. Το ενθαρρυντικό είναι πω̋ τα άτοµα που λαµβάνουν το µήνυµα του εθελοντισµού πληθαίνουν κι αυτό είναι µια ελπίδα για το µέλλον του Συλλόγου», σηµείωσε κατά το χαιρετισµό τη̋ η πρόεδρο̋ κα Μαρία Πριτσιούλη. Ένα̋ δραστήριο̋ Σύλλογο̋ που χρήζει ιδιαίτερη̋ ενθάρρυνση̋ και στήριξη̋ από όλου̋.

Έγινε τη̋… Κρανέα̋ Πήγαν να τη̋ αρπάξουν την τσάντα, έξω από την Εµπορική Τράπεζα και όχι µόνο την κράτησε, αλλά… πλάκωσε την νεαρή που τόλµησε να τα βάλει µαζί τη̋!... Το περιστατικό συνέβη γύρω στι̋ 9.30 το πρωί τη̋ περασµένη̋ Πέµπτη̋, όταν και η ηλικιωµένη περνούσε από το σηµείο πηγαίνοντα̋ προ̋ λἀκή. Μια νεαρή γυναίκα την πλησίασε και τράβηξε µε δύναµη την τσάντα, αλλά… δεν!... Η γιαγιά έβαλε τι̋ φωνέ̋ και την κοπάνισε µε την τσάντα τρέποντά̋ την σε φυγή.

∆ιέρρηξαν σπίτια... τριών γυναικών στα Τρίκαλα!!! Τι̋ πρώτε̋ πρωινέ̋ ώρε̋ τη̋ Πέµπτη̋ στα Τρίκαλα, δύο άγνωστοι δράστε̋, έχοντα̋ καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του̋, φορώντα̋ γάντια και κρατώντα̋ πιστόλι και µαχαίρι αντίστοιχα, εισήλθαν σε οικία 71χρονη̋… Την απείλησαν για τη σωµατική τη̋ ακεραιότητα εξαναγκάζοντά̋ την κατ’ αυτόν τον τρόπο να παραµείνει ακίνητη. Στη συνέχεια, αφού ερεύνησαν του̋ χώρου̋ τη̋ οικία̋, αφαίρεσαν από το εσωτερικό τη̋ το χρηµατικό ποσό των 900 ευρώ. Ακολούθω̋, οι προαναφερόµενοι δράστε̋, ενεργώντα̋ µε την ίδια ω̋ άνω µέθοδο, εισήλθαν σε κοντινή οικία ιδιοκτησία̋ 41χρονη̋ ηµεδαπή̋, συγγενικού προσώπου τη̋ ηλικιωµένη̋, όπου ακινητοποίησαν τόσο αυτή όσο και 38χρονη ηµεδαπή, προσωρινά φιλοξενούµενή τη̋. Μετά την ακινητοποίησή των δύο γυναικών, ερεύνησαν του̋ χώρου̋ τη̋ οικία̋, αφαίρεσαν δύο (2) κινητά τηλέφωνα τη̋ 41χρονη̋ και τράπηκαν σε φυγή. Οι δράστε̋ αναζητούνται. Προανάκριση διενεργεί το Τµήµα Ασφαλεία̋ τη̋ Αστυνοµική̋ ∆ιεύθυνση̋ Τρικάλων.

Μέρε̋ δόξη̋ έζησαν τον φετινό ∆εκαπενταύγουστο τα χωριά του Ασπροποτάµου, τα οποία υποδέχθηκαν εκατοντάδε̋ παραθεριστέ̋… Κάθε µέρα στήνονταν κι από ένα µικρό πανηγύρι στι̋ πλατείε̋ των χωριών ή στι̋ παρυφέ̋ του πλούσιου δάσου̋ τη̋ περιοχή̋. Με αρνιά και άλλα ψητά, χορού̋, γέλια και τραγούδια, όπω̋ η παρέα Κρανιωτών που αντάµωσε στη θέση Ζαφέτι. Λίγε̋

στιγµέ̋ ξεγνοιασιά̋ πριν µπούµε για τα… καλά στον δύσκολο χειµώνα!!! Στη φωτό διακρίνεται µεταξύ άλλων ο γνωστό̋ γιατρό̋ Νίκο̋ Πάλλα̋ να σέρνει το χορό υπό του̋ ήχου̋ του… βλαχόφωνου «Λα πότρο τζίτζι µαρµαρί»!!! (Πηγή: trikalavoice)


Σε επιτροπέ̋ οι Τρικαλινοί Βουλευτέ̋… Οριστικοποιήθηκε πριν τον ∆εκαπενταύγουστο η συµµετοχή των Τρικαλινών βουλευτών στι̋ διαρκεί̋ επιτροπέ̋ τη̋ Βουλή̋… Μέσα σε αυτέ̋ γίνεται ουσιαστικά η επεξεργασία όλων των κρίσιµων νοµοσχεδίων, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται προ̋ ψήφιση στην Ολοµέλεια. Ο βουλευτή̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆. κ. Κων/νο̋ Σκρέκα̋ ορίστηκε και θα συµµετέχει ω̋ µέλο̋ στη ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγή̋ και Εµπορίου, η οποία επεξεργάζεται και εξετάζει ή ψηφίζει νοµοσχέδια και προτάσει̋ νόµων αρµοδιότητα̋ των Υπουργείων α) Ανάπτυξη̋, Ανταγωνιστικότητα̋ Υποδοµών, Μεταφορών και

∆ικτύων, β) Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋, γ) Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίµων και δ) Ναυτιλία̋ και Αιγαίου. Οι άλλοι δυο βουλευτέ̋ Τρικάλων τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋, κ.κ. Ηλ. Βλαχογιάννη̋ και Μιχ. Ταµήλο̋, ελέω και τη̋ πρὁπηρεσία̋ του̋ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ορίστηκαν στην ∆ιαρκή Επιτροπή ∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋, ∆ηµόσια̋ Τάξη̋ και ∆ικαιοσύνη̋. Τέλο̋ ο βουλευτή̋ τη̋ ∆ΗΜ.ΑΡ. κ. Γιώργο̋ Κυρίτση̋ και η βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ κα Π. ∆ριτσέλη θα συµµετέχουν στην ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τη̋ Βουλή̋.

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

«∆ιαδροµέ̋ µε Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» Καλοκαιρινή Καµπάνια Ανάγνωση̋, ∆ηµιουργικότητα̋ και Καινοτοµία̋ 2012 Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία συνεχίζεται µε αµείωτου̋ ρυθµού̋ και τι̋ πρώτε̋ ηµέρε̋ του Σεπτεµβρίου!! Χιλιάδε̋ εικόνε̋ και αναρίθµητα συναισθήµατα! Οι λίγε̋ αυτέ̋ λέξει̋ περιγράφουν τη γεύση που µα̋ αφήνει η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωση̋, ∆ηµιουργικότητα̋ και Καινοτοµία̋ για παιδιά, µε τίτλο «∆ιαδροµέ̋ µε Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη». Την εκστρατεία συνδιοργανώνουν φέτο̋, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 72 δηµόσιε̋ και δηµοτικέ̋ βιβλιοθήκε̋ τη̋ χώρα̋ µε την υποστήριξη του Future Library και την πολύτιµη βοήθεια 350 εθελοντών! Η εκστρατεία σε αριθµού̋: Μόλι̋ στο τέλο̋ του Ιουλίου, 900 περίπου εκδηλώσει̋ είχαν ήδη πραγµατοποιηθεί, µε τη συµµετοχή 17.500 παιδιών, αριθµό̋ που ξεπέρασε κατά πολύ τι̋ αρχικέ̋ µα̋ εκτιµήσει̋ για συµµετοχή 20.000 παιδιών, συνολικά, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο! 500 ακόµη εκδηλώσει̋ είναι στο πρόγραµµα έω̋ και το Σεπτέµβριο!

13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Ο.Α.Π.Φ.Κ.Α του ∆ήµου Τρικκαίων µε µεγάλη χαρά ανακοινώνει στου̋ µικρού̋ τη̋ φίλου̋ την συνέχιση τη̋ καλοκαιρινή̋ τη̋ καµπάνια̋ για δυο ακόµη εβδοµάδε̋. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων είναι το εξή̋: Τρίτη 28 Αυγούστου (Ώρα 10 π.µ. - 12 π.µ.) Εξωτερικό̋ χώρο̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά δηµοτικού) «Τα παραδοσιακά παιχνίδια» Παίζουµε παραδοσιακά παιχνίδια στο προαύλιο τη̋ βιβλιοθήκη̋ Τετάρτη 29 Αυγούστου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για µωρά 2-4 ετών και οι γονεί̋ του̋) «Μια φορά την εβδοµάδα µε το µωρό µου στη Βιβλιοθήκη» Η τέταρτη εβδοµαδιαία συνάντηση στη Βιβλιοθήκη µαµάδων ή µπαµπάδων µε τα µωρά του̋ για ανάγνωση βιβλίων σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Πέµπτη 30 Αυγούστου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βι-

βλιοθήκη̋ (για παιδιά από 5 ετών) «Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: Οι διαδροµέ̋ των ηρώων» Αναγνώσει̋ βιβλίων µε συναρπαστικό τρόπο για να ασκήσουν τα παιδιά την ικανότητα του̋ να ακούν, να συγκεντρώνονται και να προσέχουν την εξέλιξη τη̋ ιστορία̋. Πέµπτη 30 Αυγούστου (Ώρα 7 µ.µ. - 9 µ.µ.) ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Κουρσούµ Τζαµί «Γνωρίζω το γείτονα µου» (4η συνάντηση, για παιδιά από 7 ετών) ∆ιαδροµή στο Κουρσούµ Τζαµί. Παράσταση καραγκιόζη από το ∆ηµοτικό Κουκλοθέατρο. Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για µωρά 2-4 ετών και οι γονεί̋ του̋) «Μια φορά την εβδοµάδα µε το µωρό µου στη Βιβλιοθήκη» Η πέµπτη και τελευταία συνάντηση στη Βιβλιοθήκη µαµάδων ή µπαµπάδων µε τα µωρά του̋ για ανάγνωση βιβλίων σε

ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου (Ώρα 10 π.µ. - 11 π.µ.) Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά από 5 ετών) «Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: Οι διαδροµέ̋ των ηρώων» Αναγνώσει̋ βιβλίων µε συναρπαστικό τρόπο για να ασκήσουν τα παιδιά την ικανότητα του̋ να ακούν, να συγκεντρώνονται και να προσέχουν την εξέλιξη τη̋ ιστορία̋. Η εκδήλωση µε τίτλο «Βγε̋ έξω…» που ήταν προγραµµατισµένη για την Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου θα υλοποιηθεί στα τέλη Σεπτέµβρη. Οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών, οι εθελοντέ̋ και η οµάδα του Future Library σα̋ περιµένουµε σε 64 δήµου̋ σε όλη τη χώρα, σε πόλει̋, χωριά και νησιά, για να κοιτάξουµε προ̋ το µέλλον και να κρατήσουµε µαζί αναµνήσει̋ από ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τα υπόλοιπα! Ένα καλοκαίρι γεµάτο διαδροµέ̋ µε πυξίδα, τι άλλο; Την αγαπηµένη µα̋ βιβλιοθήκη!

Τραγικό συµβάν σε ορεινό χωριό τη̋ Καλαµπάκα̋ Ένα απίστευτο, όσο και τραγικό γεγονό̋ το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει πω̋ η ζωή κάνει τα δικά τη̋ παιχνίδια, συνέβη τον ∆εκαπενταύγουστο σε ορεινό χωριό τη̋ Καλαµπάκα̋. Εκεί όπου νεαρό ζευγάρι είχε προγραµµατίσει να βαφτίσει το παιδί του, καλώντα̋ καλού̋ φίλου̋ και συγγενεί̋. Την παραµονή τη̋ βάφτιση̋, η οποία θα γίνονταν ανήµερα του ∆εκαπενταύγουστου, έφτασε στο χωριό και ο νονό̋ του παιδιού. Κατέλυσε σε κοντινό ξενοδοχείο, όµω̋ δεν πρόλαβε να χαρεί. Βρέθηκε νεκρό̋, από παθολογικά αίτια και µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Τρικάλων όπου απλά επιβεβαιώθηκε ο θάνατό̋ του. Τελικά η βάφτιση έγινε µε άλλον νονό (… γιατί η ζωή ποτέ δεν σταµατά, και κατά την Εκκλησία µα̋) ωστόσο η ατµόσφαιρα ήταν βαριά.

Φαγητό και νερό στου̋ πυροσβέστε̋ Από Β.Τσίνα και µοναχό Αθανάσιο τον Μετεωρίτη

Με τον δικό του̋ τρόπο στήριξαν την προσπάθεια που έκαναν οι πυροσβέστε̋, µα και οι εθελοντέ̋, στα ορεινά τη̋ Καλαµπάκα̋, ο Βασίλη̋ Τσίνα̋, τη̋ εταιρία̋Tsinas S.A., και ο µοναχό̋ Αθανάσιο̋ Αναστασίου ο Μετεωρίτη̋, προηγούµενο̋ τη̋ Ιερά̋ Μονή̋ Μεγάλου Μετεώρου. Ο Βασίλη̋ Τσίνα̋ έστειλε περισσότερε̋ από πενήντα κούτε̋ παγωµένο νερό και κρουασάν για του̋ άνδρε̋ που µάχονται µε τι̋ φλόγε̋, ενώ ο πατέρα̋ Αθανάσιο̋, έδωσε εντολή στι̋ µοναχέ̋ των Ιερών Μονών, όπου είναι «γέροντα̋», να ετοιµάσουν σάντουιτ̋ και πρόχειρο φαγητό το οποίο και διέθεσε για τον ίδιο σκοπό. Κινήσει̋ ευαισθησία̋ σε µια από τι̋ δυσκολότερε̋ στιγµέ̋ που περνά ο Νοµό̋ µα̋…

Η «ΑΠΟΘΕΩΣΗ» γίνεται club!

Συναυλία τη̋ IMANY την Πέµπτη στη Λάρισα! Η Imany, η πανέµορφη Γαλλίδα “φαινόµενο” που µαγεύει το κοινό µε κάθε εµφάνισή τη̋, έρχεται ξανά στην Ελλάδα µετά τι̋ δύο sold out εµφανίσει̋ στην Αθήνα το χειµώνα στο Gazarte. Είναι γεγονό̋!! Πέµπτη 30 Αυγούστου η Imany θα είναι για µια µοναδική εµφάνιση στη Λάρισα στο κηποθέατρο Αλκαζάρ στο πλαίσιο τη̋ περιοδεία̋ που περιλαµβάνει στάσει̋ σε 5 πόλει̋ ανά την Ελλάδα. Η πρώτη εµφάνιση τη̋ αγαπηµένη̋ διεθνού̋ φήµη̋ τραγουδίστρια̋ στην ελληνική επαρχία κάτω από τα αστέρια συµπίπτει µάλιστα µε την αυγουστιάτικη πανσέληνο! Η Imany (Nadia Mladjao το πραγµατικό τη̋ όνοµα) ή η αλλιώ̋ η Nadia που έγινε “Ιmany”, µετά από δύο εκπληκτικέ̋ συναυλίε̋ επί ελληνικού εδάφου̋ επιστρέφει σε µια βόλτα στην Ελλάδα για να συναντήσει το διψασµένο κοινό τη̋. Το όνοµά τη̋ σηµαίνει “πίστη” στα σουαχίλι άλλωστε. Ένα ανάλογο θαύµα µε αυτό που ζήσαµε όλοι τον Φεβρουάριο µα̋ υπόσχεται ξανά- κοινό και κριτικοί υποκλίνονται στην οµορφιά και την ερ-

µηνεία τη̋ ανακαλύπτοντα̋ σε αυτήν περισσότερα από την επιτυχία ενό̋ και µόνο τραγουδιού.. Το αγαπηµένο κοµµάτι“You will never know” την έκανε απευθεία̋ διεθνώ̋ διάσηµη, η Imany δεν είναι µόνο αυτό όµω̋. Με φυσική οµορφιά που δεν µπορεί̋ να πάρει̋ τα µάτια σου από πάνω τη̋, ρυθµική διάθεση που παρασύρει αναπάντεχα µε το χορό τη̋ του̋ πάντε̋ σε ένα ατέρµονο λίκνισµα,

και αξέχαστη αισθησιακή φωνή που πάνω στη σκηνή πλαισιώνεται από µία 7µελή παρέα δεξιοτεχνών µουσικών που τα δίνουν όλα παίζοντα̋ µε πάθο̋ και κέφι, η Imany είναι χάρµα ειδέσθαι. Με την µπάσα φωνή και την ερµηνεία τη̋ απογειώνει τα τραγούδια από το soul folk άλµπουµ τη̋ «Shape of a Broken Heart», που έχει µπει στι̋ καρδιέ̋ όλων ήδη. Μελαγχολική, γλυκιά και ειλικρινή̋, η φωνή τη̋ συγκρίνεται από πολλού̋ µε την Tracy Chapman και τη Billie Holiday. Μαζί τη̋ στη σκηνή νωρίτερα τη βραδιά ανοίγουν οι ιδιαίτεροι Puzzle Band, µε ακουστικέ̋ διασκευέ̋ και performers έκπληξη! Εισιτήρια: Προπώληση 18 ευρώ (αριθµό̋ περιορισµένο̋)- ταµείο 22 ευρώ ∆ιάθεση εισιτηρίων στα : Viva.gr ( http://www.viva.gr) 13855

Νέα δεδοµένα στη νυχτερινή διασκέδαση τη̋ πόλη̋, καθώ̋ νέοι µέτοχοι µπαίνουν στο ιστορικό µπουζουκτσίδικο «Αποθέωση» η οποία µετατρέπεται σε… club!... ∆υο νέοι και ορεξάτοι επιχειρηµατίε̋ του χώρου, ο Νότη̋ Αθανασίου (Deals cafeκαι cine Μύλο̋) και ο Γιώργο̋ Ηλιάδη̋ (µέτοχο̋ στο Brothers) έρχονται να πλαισιώσουν τον θρυλικό Μπάκη. Ήδη το µαγαζί… εκκενώθηκε και µέσα στι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ θα ολοκληρωθούν τα σχέδια ώστε να δηµιουργηθεί ένα από τα µεγαλύτερα club στην κεντρική Ελλάδα. Ήδη τα παιδιά ετοιµάζουν πολλά event και ξεχωριστέ̋ βραδιέ̋ προκειµένου να δώσουν στην Τρικαλινή διασκέδαση ότι τι̋ έλειπε τα τελευταία 7-8 χρόνια, από τότε δηλαδή που λειτούργησε για τελευταία φορά club στην πόλη. Υπολογίζεται να ανοίξει από τα µέσα Οκτώβρη και… αναµένουµε εναγωνίω̋ τι̋ εκπλήξει̋!... (ΠΗΓΗ: FATSIMARE)


14

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Από 7-9 Σεπτεµβρίου, σε Πύλη, Παλαιοµονάστηρο και ∆ροσερό

Το αναλυτικό πρόγραµµα του 2ου Καραγκούνικου Ανταµώµατο̋ Εθνολογικό Συνέδριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αίθουσα εκδηλώσεων Ξενοδοχείου «Πύλη» (Πόρτα Παναγιά) 19.00-19.30 Προσέλευση-Εγγραφέ̋ Έναρξη-Χαιρετισµοί ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι Καραγκούνηδε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ στον κύκλο τη̋ ζωή̋ 1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Ιωάννη̋ Κουτσονάσιο̋, Αντιδήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋ Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, Πρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ Γεώργιο̋ Ζιάκα̋, Φιλόλογο̋-Αρχαιολόγο̋-Ιστορικό̋ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 19.30-19.45 Κώστα̋ Σπανό̋, Ιστορικό̋ ερευνητή̋ - Εκδότη̋ του «Θεσσαλικού Ηµερολογίου» «Βαφτιστικά ονόµατα του τέλου̋ του 16ου αιώνα από 20 οικισµού̋ των Καραγκούνηδων τη̋ Καρδίτσα̋» 19.45-20.00 Ιωάννη̋ Σούλιο̋, Πρόεδρο̋ Λαογραφικού Χορευτικού Οµίλου Τρικάλων «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» «Γαµήλια δρώµενα (προξενιό-αρραβώνα̋-γάµο̋) στα καραγκουνοχώρια Ζηλευτή και Κρηνίτσα » 20.00-20.15 Πατήρ Λάµπρο̋ Κολώνα̋, Εφηµέριο̋ Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων «Τελετουργίε̋ των Καραγκούνηδων και θρησκεία» 20.15 ∆είπνο Συνέδρων ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αίθουσα εκδηλώσεων Ξενοδοχείου «Πύλη» (Πόρτα Παναγιά) 2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Λεωνίδα̋ Χατζηαγγελάκη̋, Επίτιµο̋ ∆ιευθυντή̋ Λ∆΄ Εφορία̋ Πρὀστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αναγνωστόπουλο̋ Βασίλειο̋, Οµότιµο̋ Καθηγητή̋ Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ Κατερίνα Σταθοπούλου, Πρόεδρο̋ τη̋ Ένωση̋ Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσα̋ -Μέλο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ 9.30-9.45 Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Β/θµια̋ Εκ/ση̋- Πρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ «Οι οµηρικέ̋ λέξει̋ στον κύκλο τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων, συνεκτικό̋ δεσµό̋ µε τι̋ λέξει̋ τη̋ νεοελληνική̋ γλώσσα̋» 9.45-10.00 Βασιλική Κοζιού , Εκπαιδευτικό̋-Α΄ Γραµµατέα̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ «Έµφυλοι ρόλοι όπω̋ αυτοί αποτυπώνονται στη γαµήλια τελετουργία των Καραγκούνηδων τη̋ Θεσσαλία̋» 10.00-10.15 Αθανάσιο̋ Γιώτα̋ Ιστορικό̋-Λαογράφο̋ «Η ενδυµασία των Καραγκούνηδων (ανδρική-γυναικεία-παιδική) και κοινωνιολογική προσέγγιση» 10.15-10.30 Σοφία Τζέλλα, Καθηγήτρια Φυσική̋ Αγωγή̋-∆ασκάλα χορού «Γυναικεία, παλαµιώτικη, καραγκούνικη ενδυµασία και θρησκεία στον κύκλο τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων » 10.30-10.45 Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη, ∆ηµοσιογράφο̋-Σύµβουλο̋ Επικοινωνία̋ «Τα παραµύθια του παππού και η προσφορά του̋ στη διαπαιδαγώγηση τη̋ νέα̋ γενιά̋» 10.45-11.15 ∆ιάλειµµα 3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋, Ερευνητή̋-Λαογράφο̋-Πρόεδρο̋ Ε.Λ.Ο.Κ., Αντιπρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ Βά̓ο̋ Πάλλα̋, Αντιδήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋ Ευαγγελία Παλαντζά, Μέλο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋-∆ασκάλα χορού 11.15-11.30 Κατερίνα Σταθοπούλου, Φιλόλογο̋-Πρόεδρο̋ Ένωση̋ Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσα̋ «Τα µοιρολόγια τη̋ περιοχή̋ Σοφάδων και οι δυσκολίε̋ στην καταγραφή του̋» 11.30-11.45 Γεώργιο̋ Ζιάκα̋, Φιλόλογο̋-Αρχαιολόγο̋Ιστορικό̋ «Έθιµα έγκυα̋ γυναίκα̋ ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Πύλη̋» 11.45-12.00 Σωτήριο̋ Ρουσιάκη̋, Φιλόλογο̋-Γλωσσολόγο̋Υποψήφιο̋ διδάκτωρ Γλωσσολογία̋ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Η παραδοσιακή ενδυµασία των Καραγκούνηδων των Γόµφων Τρικάλων: Κοινωνία και κύκλο̋ ζωή̋» 12.00-12.15 Κωνσταντίνο̋ ∆ηµόπουλο̋, Μεταπτυχιακό Τ.Ε.Ε.Φ.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών Βασιλική Τυροβολά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Φ.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών Μαρία Κουτσιούµπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Φ.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών «Χορευτικέ̋ διατάξει̋, τραγουδιστικέ̋ εκφράσει̋ και κοινωνικέ̋ προεκτάσει̋ στον κύκλο τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων. Η περίπτωση τριών καραγκούνικων κοινοτήτων

∆εκάδε̋ εισηγήσει̋ για τη ζωή, τα ήθη και τα έθιµα τη̋ καραγκούνικη̋ φυλή̋ θα παρουσιασθούν από πλειάδα επιστηµόνων Το Αντάµωµα θα ολοκληρωθεί µε τον Μεγάλο Χορό των Καραγκούνηδων στο γήπεδο Παλαιοµονάστηρου την Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου, στι̋ 7 το απόγευµα

12.15-12.30 Ηλία̋ Παγανό̋, Ερευνητή̋ Τοπική̋ Ιστορία̋ «Ο κύκλο̋ τη̋ ζωή̋ των Καραγκούνηδων µέσα από τη φωτογραφία» ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ιστορία-Πολιτισµό̋-Γλώσσα 4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Γεώργιο̋ Παπαβασιλείου, τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Π/θµια̋ Εκ/ση̋ Βασιλική Κοζιού, Εκπαιδευτικό̋- Α΄ Γραµµατέα̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋ ∆ηµήτριο̋ Μαγκούτη̋, Εκπαιδευτικό̋-∆ηµοτικό̋ σύµβουλο̋ ∆ήµου Πύλη̋ 12.30-12.45 Λεωνίδα̋ Χατζηαγγελάκη̋, Επίτιµο̋ ∆ιευθυντή̋ Λ∆΄ Εφορία̋ Πρὀστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων «Η Θεσσαλική πεδιάδα στι̋ παρυφέ̋ του Κερκίτειου όρου̋ : κατοίκηση και κοινωνική ζωή στα πρὀστορικά χρόνια» 13.00-13.15 Κρυσταλλία Μαντζανά, Πρὀσταµένη 19η̋ Εφορία̋ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων «Από την Πύλη στη Φαρκαδόνα και από τον Παλαµά στι̋ Σοφάδε̋» 13.15-13.30 ∆ηµήτριο̋ Γούσιο̋, Καθηγητή̋ Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ «Η ταυτότητα των Καραγκούνηδων: Ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική πρόοδο» 13.30-13.45 Γεώργιο̋ Παπαβασιλείου, τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Π/θµια̋ Εκ/ση̋ «Οι κοινωνικοί και οικονοµικοί δεσµοί των κατοίκων των χωριών των ριζών του Κόζιακα µε του̋ Καραγκούνηδε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ 13.45-14.00 ∆ηµήτριο̋ Κωνσταντινίδη̋ , Γεωπόνο̋-Εκπαιδευτικό̋ « Η συνύπαρξη βλάχων και καραγκούνηδων στα χειµαδιά του Θεσσαλικού κάµπου» 5η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Προεδρείο Κρυσταλλία Μαντζανά, Πρὀσταµένη 19η̋ Εφορία̋ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Βάια Μπουροκώστα, ∆ηµοτική Σύµβουλο̋ Πύλη̋-Αντιπρόεδρο̋ ΟΚΠΑ∆ Πύλη̋ Ιωάννη̋ Σουφλιά̋, Αντιδήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋ 18.00-18.15 Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋, Ερευνητή̋-Λαογράφο̋Πρόεδρο̋ Ε.Λ.Ο.Κ. «Σταχυολογήµατα από Μεγαλοκαλυβιώτικε̋ αγροτικέ̋ εξεγέρσει̋ µέσα στο αγροτικό κίνηµα 18.15-18.30 ∆ρ Βασίλη̋ Σπανό̋, Φιλόλογο̋ «∆έκα οικισµοί Καραγκούνηδων στην απογραφή των Οθωµανών του έτου̋ 1454-1455» 18.30-18.45 Παναγιώτη̋ Κ. Νταλούκα̋, Πρόεδρο̋ Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου ∆ροσερού « Α΄ Τρικκαία 1959, Β΄ Τρικκαία 1960. «Μεγάλη ανοιξιάτικη εορτή του Θεσσαλικού τοπίου» 18.45-19.00 Γεώργιο̋ Ζιάκα̋, Φιλόλογο̋-Αρχαιολόγο̋Ιστορικό̋ «Συνοπτική αναφορά στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ του ∆ήµου Πύλη̋ 19.00-19.15 Σωτήριο̋ Ρουσιάκη̋, Φιλόλογο̋-Γλωσσολόγο̋Υποψήφιο̋ διδάκτωρ Γλωσσολογία̋ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Γλωσσικέ̋ συµπεριφορέ̋ των Καραγκούνηδων» 19.15-19.30 Ιωάννη̋ Αθανασούλη̋, Προιστάµενο̋ Πρωτοβάθµια̋ εκπαίδευση̋ Μαγνησία̋, Μέλο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋

«Τιµή̋ ένεκεν. Η απάντηση των κολίγων στην έλλειψη ενδιαφέροντο̋ τη̋ πατρίδα̋ για απελευθέρωση από τη δουλοπαροικία δίνεται µε αίσθηµα υψηλού εθνικού καθήκοντο̋» 19.30-19.45 Κωνσταντίνο̋ Β. ∆ηµουλά̋, Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ Φιλολόγων Ν. Λάρισα̋ , ∆ρ (ΙΚΥ)Ψυχιατρική̋ Κλινική̋ Ψυχολογία̋ «Το φεγγάρι στη ζωή των ανθρώπων µα̋ τη̋ πρωτὀστορική̋ εποχή̋ (βιοψυχολογική σύνδεση των περιοδικών κύκλων γυναίκα̋ και φεγγαριού)» 19.45-20.00 Ευθύµιο̋ Κουφογιάννη̋, Φιλόλογο̋ «Τα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων στην Κατοχή και στην Αντίσταση (1941-1944)» 20.00-20.15 Ερωτήσει̋ - Τοποθετήσει̋ - Συζήτηση 20.15-20.30 Κωνσταντίνο̋ Κουφογάζο̋ , ∆ήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋-Πρόεδρο̋ του 2ου Εθνολογικού Συνεδρίου «Ανακεφαλαίωση-Συµπεράσµατα Συνεδρίου-Λήξη» Χορήγηση Βεβαιώσεων 21.00 ∆είπνο Συνέδρων ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Γήπεδο Παλαιοµονάστηρου Πύλη̋ Τρικάλων Ο µεγάλο̋ χορό̋ των Καραγκούνηδων τη̋ Θεσσαλία̋ 19.00- 19.30 Παρουσίαση παραδοσιακών καραγκούνικων χορών και τραγουδιών από χορευτικά τµήµατα και µουσικά σχήµατα 19.30- . Παραδοσιακό γλέντι Άλλε̋ εκδηλώσει̋ στο πλαίσιο του Συνεδρίου Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 2012 Εργαστήρι παραδοσιακή̋ καραγκούνικη̋ ενδυµασία̋ 9.30-9.45 Mαίρη Μπάλλα , Γιατρό̋-Συλλέκτρια παραδοσιακών ενδυµασιών «Γυναικεία Καρδιτσιώτικη ενδυµασία» 9.45-10.00 Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, Πρόεδρο̋ Αµφικτιονία̋ Καραγκούνηδων Θεσσαλία̋-τ. Σχολικό̋ Σύµβουλο̋ ∆/θµια̋ Εκ/ση̋ Σοφία Τζέλλα , Καθηγήτρια Φυσική̋ Αγωγή̋ - ∆ασκάλα χορού «Το δέσιµο τη̋ παλαµιώτικη̋ καραγκούνικη̋ σκούφια̋ και η αρµάτα τη̋» 10.00-10.15 Ιωάννη̋ Φαφούλια̋ , Καθηγητή̋ «Αυθεντική καραγκούνικη ενδυµασία στην πεδιάδα των Τρικάλων» 10.15-10.30 Κική Ν. Μπίχτα, Καθηγήτρια Φυσική̋ αγωγή̋ «Η καλυβιώτικη ενδυµασία» 10.30-10.45 Νίκο̋ Τσιπλάκη̋, Ερευνητή̋ - Συλλέκτη̋ παραδοσιακών αντικειµένων «Η γυναικεία καραγκούνικη ενδυµασία τη̋ ανατολική̋ θεσσαλική̋ πεδιάδα̋» 10.45-11.00 Σύλλογο̋ Γυναικών Παλαιοµονάστηρου «Τοπική Καραγκούνικη ενδυµασία» 11.00-11.15 ∆ιάλειµµα 11.15-12.15 Παρουσίαση του βιβλίου «Εδεσµατολόγιο Θεσσαλία̋» Εκδόσει̋ Κοχλία̋ ( Έρευνα - Συντονισµό̋ - Επιµέλεια ύλη̋, Γιάννη̋ Σαραντόπουλο̋ , ∆ηµοσιογράφο̋) Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Αλεξία Κατσαρού, ∆ιαιτολόγο̋-∆ιατροφολόγο̋-Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του Χαρακόπειου Πανεπιστηµίου Υπεύθυνοι εκδήλωση̋: Απόστολο̋ Φιρφιρή̋, Βάσω Κοζιού, Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 2012 Εκκλησιασµό̋ στην Ιερά Μονή του Αγίου Βησσαρίωνα ∆ούσικου 11.00 - 13.00 Εκδήλωση στο ∆ροσερό Τρικάλων Υπεύθυνο̋ εκδήλωση̋ Παναγιώτη̋ Νταλούκα̋ Αρτοκλασία Παρασκευή παραδοσιακού τραχανά Αφήγηση παραµυθιού Παρουσίαση τοπική̋ ενδυµασία̋ από το Σωτήριο Ρουσιάκη, Φιλόλογο-Γλωσσολόγο-Υποψήφιο διδάκτορα Γλωσσολογία̋ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Παιδικά Παιχνίδια από το ∆ηµήτρη Μαγκούτη , Εκπ/κό- ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ήµου Πύλη̋ Παραδοσιακό γεύµα και γλέντι H ορχήστρα του ανταµώµατο̋ αποτελείται από του̋ παρακάτω καλλιτέχνε̋: Αντώνη̋ Κυρίτση̋ -τραγούδι, Χρυσότοµο̋ Μητροπάνο̋-τραγούδι, Κώστα̋ Ακρίβο̋-τραγούδι, Γιάννη̋ Γκουζιώτη̋-τραγούδι, Φώτη̋ Τσιγαρίδα̋-τραγούδι, Χρήστο̋ Κιτσόπουλο̋-κλαρίνο, Ηλία̋ Τζερεµέ̋-κλαρίνο, Λευτέρη̋ Σχορετσιανίτη̋-βιολί, Μάριο̋ Σαρακατσάνο̋-λαούτο, Θεόδωρο̋ Μούτο̋-ντέφι. ΧΟΡΗΓΟΙ Περιφέρεια Θεσσαλία̋ & Π.Ε. Τρικάλων COSMOTE Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλία̋ Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Γόµφων Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Κελάρι ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ & Ταβέρνα ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Πύλη̋ Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΑ- ∆ίκτυο Ρ/Σ Θεσσαλία̋ Παρουσίαση Προγράµµατο̋: Επιµέλεια Προγράµµατο̋: Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη, Βασιλική Κοζιού ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ: 2431028001 & 2434350101


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

15

ΤΟΠΙΚΑ

Επενδύσει̋ στον τουρισµό στη Θεσσαλία…

Παραίτηση Τοπική̋ Συµβούλου τη̋ Κρανιά̋

Ανοικτό διεθνή διαγωνισµό προκηρύσσει η ∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού για την υλοποίηση του Έργου: «∆ράσει̋ Κατάρτιση̋ Ανθρώπινου ∆υναµικού σε Θέµατα Τουρισµού». Σε επικοινωνία τη̋ Υπουργού Τουρισµού κα̋ Όλγα̋ Κεφαλογιάννη µε τον περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστό τον ενηµέρωσε σχετικά και ζήτησε τη συµβολή του στην προώθηση τη̋ προκήρυξη̋ στου̋ αρµόδιου̋ φορεί̋ Τουρισµού τη̋ Θεσσαλία̋. Από την πλευρά του ο κ. Αγοραστό̋ δεσµεύτηκε για τη διάχυση του προγράµµατο̋ επισηµαίνοντα̋ για ακόµη µια φορά ότι «η Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλία̋ έχει ήδη θέσει ω̋ έναν από του̋ πρωταρχικού̋ τη̋ στόχου̋ την τουριστική ανάπτυξη µε στοχευµένε̋ δράσει̋, προκειµένου, όχι µόνον να προβάλλει τι̋ τουριστικέ̋ δυνατότητε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ αλλά και να συµβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού». Ειδικότερα: Η ∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό για την υλοποίηση των Πράξεων 1. «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού στι̋ 8 περιφέρειε̋ σύγκλιση̋» και 2. «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού

σε θέµατα τουρισµού στι̋ 3 περιφέρειε̋ σταδιακή̋ εξόδου». Αντικείµενο των πράξεων αποτελεί η υλοποίηση προγραµµάτων Συνεχιζόµενη̋ Επαγγελµατική̋ Κατάρτιση̋ για 2.875εργαζόµενου̋, εποχιακά εργαζόµενου̋, αυτοαπασχολούµενου̋ και επιχειρηµατίε̋, που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσει̋ σχετικέ̋ µε το χώρο του τουρισµού Οι πράξει̋, πλέον τη̋ θεωρητική̋ κατάρτιση̋, περιλαµβάνουν πρακτική άσκηση των καταρτιζοµένων είτε σε επιχειρήσει̋ οι οποίε̋ σχετίζονται απόλυτα µε το αντικείµενο κατάρτιση̋ είτε σε πιστοποιηµένε̋ δοµέ̋ µε τη µορφή case studies. Το πρὁπολογιζόµενο τίµηµα των πράξεων, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ εθνική̋ και τη̋ κοινοτική̋ συµµετοχή̋, έχει ω̋ εξή̋:

1. Ποσό τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων εβδοµήντα µία̋ χιλιάδων ευρώ (ευρώ 3.471.000,00), για την πράξη 1 «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού», κατανέµεται στι̋ 8 περιφέρειε̋ σύγκλιση̋ (Τύπο̋ περιφέρεια̋ 1: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρο̋, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο̋) 2. Ποσό ενό̋ εκατοµµυρίου δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (ευρώ 1.014.000,00), για την πράξη 2 «∆ράσει̋ κατάρτιση̋ ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού», κατανέµεται στι̋ 3 περιφέρειε̋ σταδιακή̋ εξόδου (Τύπο̋ περιφέρεια̋ 2: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία). Οι πράξει̋ συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπἀκό

Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ).

∆ιάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισµού Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη τη̋ ∆ιακήρυξη̋ από το Υπουργείο Τουρισµού, Γενική ∆ιεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξη̋, ∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων, Λ.Αµαλία̋ 12, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, τηλ: 210 3736185, 210 3736119, fax: 210 3736143. Το πλήρε̋ κείµενο τη̋ προκήρυξη̋ θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.gnto.gov.gr Η προθεσµία υποβολή̋ προσφορών εκπνέει την 21-92012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Στι̋ 7 Σεπτεµβρίου το Φεστιβάλ τη̋ ΚΝΕ στα Τρίκαλα Το σύνθηµα του 38ου Φεστιβάλ τη̋ ΚΝΕ και του «Ο∆ΗΓΗΤΗ» είναι επίκαιρο όσο ποτέ, αναδεικνύει την αλληλεγγύη και τη συµµαχία που θα πρέπει να αναπτυχθεί ανάµεσα στου̋ εργάτε̋, του̋ φτωχού̋ αγρότε̋, τη νεολαία, αλλά και την ανάγκη να πάρει ο λαό̋ την κατάσταση και την εξουσία στα χέρια του. Στα Τρίκαλα, το 38ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ «Ο∆ΗΓΗΤΗ» ανοίγει τι̋ πύλε̋ του στι̋ 7 Σεπτέµβρη στο Μύλο Ματσόπουλο, ενώ θα προηγηθούν προφεστιβαλικέ̋ εκδηλώσιε̋ σε Αρδάνι,Φαρκαδόνα και Καλαµπάκα µέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει Συζητήσει̋, Αφιερώµατα,Συναυλίε̋, Θεατρικέ̋ Παραστάσει̋,καθώ̋ επίση̋ αθλητικέ̋ δραστηριότητε̋ και πρωτάθληµα σκάκι. Στο χώρο του φεστιβαλ θα λειτουργούν, εκτό̋ απο τα θεµατικά περίπτερα, βιβλιοπωλείο και χώρο̋ δηµιουργική̋ απασχόληση̋ παιδιών. Για ακόµα µια χρονια οι εκδηλώσει̋ του φεστιβάλ θα αποτελέσουν αφορµή για το αντάµωµα τη̋ νιότη̋, τη̋ ελπίδα̋ και του αγώνα για µια καλύτερη ζωή φέρνοντα̋ κοντά νέου̋ και νέε̋ που

“δε βολεύονται µε λιγότερο ουρανό” , “που βολεύονται µόνο στο δίκιο”. Νεοι και νέε̋, εργαζόµενοι, άνεργοι, µαθητέ̋ και σπουδαστέ̋, νέα ζευγάρια πλαισιώσουν και φέτο̋ τι̋ εκδηλώσει̋ του φεστιβάλ και αντιστέκονται σε όσου̋ του̋ θέλουν ανοργάνωτου̋, σκλάβου̋,αποµονωµένου̋, δίνοντα̋ ηχιρό το µήνυµα του̋ και µε ψηλά το κεφάλι: Πάρε µέρο̋ στι̋ εκδηλώσει̋ του 38ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ - «Ο∆ΗΓΗΤΗ» και ένωσε τη φωνή σου µε του̋ χιλιάδε̋ νέου̋ και νέε̋ που οι ανάγκε̋ του̋, τα όνειρά του̋, οι ελπίδε̋ του̋ δε χωράνε στο σύστηµα τη̋ εκµετάλλευση̋, τη̋ φτώχεια̋ και τι̋ χρεοκοπία̋ του λάου.∆εν είναι η µοίρα µα̋ να ζούµε έτσι ούτε να ελπίζουµε σε ψίχουλα. ∆ώσε το χέρι σου στο διπλανό σου, το συνάδελφο, το συµµαθητή και οργανώσου. “∆ίνε το χέρι σου σε όποιον σηκώνεται” Μαξίµ Γκόρκι” “ Εσύ να πάρει̋ πρέπει την εξουσία” Μπέρτολ Μπρέχτ Γραφείο τύπου ΚΝΕ

Την παραίτησή τη̋ υπέβαλλε προ̋ τον δήµαρχο Καλαµπάκα̋, το µέλο̋ του Τοπικού Συµβουλίου Κρανιά̋, κα Χριστίνα Καλαµπαλίκη, µε επιστολή τη̋ που δηµοσιοποιήθηκε στι̋ 9/8/2012. Αναλυτικά η επιστολή τη̋: «Κύριε ∆ήµαρχε, Όταν αποφάσισα να είµαι υποψήφια Τοπική Σύµβουλο̋ στην Κοινότητά µου, ήξερα πω̋ ο δρόµο̋ που διάλεξα δεν θα ήταν καθ΄ όλα εύκολο̋. Πάραυτα, συµµετείχα στι̋ διαδικασίε̋ και ζήτησα την ψήφο των συγχωριανών µου πιστεύοντα̋ πω̋ είχα τα περιθώρια να βοηθήσω τον τόπο µου. Όµω̋, µπροστά σ ένα χρεοκοπηµένο οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα, που µα̋ καταδικάζει στην φτώχεια και στην ανέχεια, όπου καθηµερινά ερχόµαστε αντιµέτωποι µε τον εφιάλτη τη̋ ανεργία̋, των απολύσεων, των µισθών πείνα̋ και τη̋ εργοδοτική̋ ασυδοσία̋, η Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται πεδίο εφαρµογή̋ των Μνηµονιακών πολιτικών. Οι εργαζόµενοι σήµερα δεν µπορούν να δεχτούν άλλε̋ µειώσει̋ στα εισοδήµατά του̋, άλλε̋ απολύσει̋ και περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Ταυτόχρονα, στην καταιγίδα νέων µέτρων που έρχονται, στα οποία περιλαµβάνονται νέε̋ περικοπέ̋ στου̋ ΟΤΑ, το ζήτηµα πλέον έγκειται, στο αν θα µπορούν να πληρωθούν οι µισθοί των εργαζοµένων, αλλά και εάν θα µπορούν να παραµείνουν ανοιχτοί οι ∆ήµοι, καλύπτοντα̋ τι̋ στοιχειώδει̋ ανάγκε̋ των δηµοτών. Στη σύντοµη συµµετοχή µου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την πρώτη στιγµή τη̋ παρουσία̋ µου, άσκησα αλλά και δέχτηκα σκληρή κριτική, επιλογή και στάση που µε έφερε σε δύσκολη θέση, εξαιτία̋ «υπόγειων διαδροµών», όπω̋ η υπόθεση του φύλακα του χωριού, ενώ οι αποφάσει̋ που προέκυπταν από τη συνεδρίαση τουΣυµβουλίου ρίχθηκαν στο καλάθι των αχρήστων. Είναι σαφέ̋ ότι οι αρµοδιότητε̋ του Συµβουλίου είναι µηδαµινέ̋ και ο ρόλο̋ του σχεδόν διακοσµητικό̋. Η απόφαση µου να παραιτηθώ οφείλεται και σε προσωπικού̋ λόγου̋, που καθιστούν δύσκολη έω̋ αδύνατη την παρουσία µου στο χωριό και στι̋ συνεδριάσει̋ του Τοπικού Συµβουλίου, λόγοι κυρίω̋ οικονοµικοί, καθώ̋ η πολιτική που ασκείται τα τελευταία δυόµιση χρόνια έχει επηρεάσει στο µέγιστο βαθµό το εισόδηµα µου, εφόσον είµαι µισθωτή.Επίση̋, µέσα σε όλα τα αρνητικά δεδοµένα τη̋ παρούσα̋ στιγµή̋ που µε αναγκάζουν να παραιτηθώ είναι και η έλλειψη προσωπικού χρόνου, δεδοµένου ότι η εργασία µου δεν µου δίνει τη δυνατότητα να έχω στη διάθεση µου, όσο χρόνο θα επιθυµούσα για να συνεισφέρω ουσιαστικά στι̋ απαιτήσει̋ του Τοπικού Συµβουλίου, αλλά και των όποιων αναγκών προκύπτουν. Αναλαµβάνοντα̋ την ευθύνη έναντι όλων των ψηφοφόρων που µε εµπιστεύτηκαν µα και όλων των συγχωριανών µου, υποβάλλω την παραίτησή µου από µέλο̋ του Συµβουλίου τη̋ Τοπική̋ Κοινότητα̋ Κρανέα̋ Ασπροποτάµου, ω̋ µια ελάχιστη κίνηση ειλικρίνεια̋, διότι η παρουσία µου ω̋ Τοπική̋ Συµβούλου, όλο αυτό το διάστηµα διακατέχονταν από την αγάπη µου για τον χωριό µου, µια αγάπη που είχε ω̋ στόχο την ανάπτυξη προ̋ την σωστή πλευρά, µε γνώµονα το καλό του τόπου, πέρα από µικροσυµφέροντα και λανθασµένε̋ αποφάσει̋. Με εκτίµηση Καλαµπαλίκη Χριστίνα

24310

35777 38222


16

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Βούλιαξε η Πύλη από εκατοντάδε̋ πανηγυριστέ̋ στο διήµερο των εκδηλώσεων

Με επιτυχία έκλεισε το διήµερο 22-23 Αυγούστου τη̋ εµποροπανήγυρη̋ τη̋ Πύλη̋ αφού αρκετό̋ κόσµο̋ από όλο τον Νοµό Τρικάλων αλλά και περαστικοί επισκέφθηκαν την Πύλη για να περάσουν ευχάριστα και να ψωνίσουν από του̋ µικροπωλητέ̋.

Α

πό νωρί̋ την Τετάρτη παραµονή τη̋ εορτή̋ των εννιάµερων τη̋ Θεοτόκου πολλοί πιστοί προσήλθαν στην εκκλησία τη̋ Πόρτα Παναγιά̋ για να παρακολουθήσουν τον εσπερινό που τέλεσε ο ηγούµενο̋ τη̋ Ιερά̋ Μονή̋ Αγίου Βησσαρίωνο̋(∆ούσικου) πατέρα̋ Ιγνάτιο̋ συνεπικουρούµενο̋ από του̋ µοναχού̋ τη̋ µονή̋ και ιερεί̋ τη̋ περιοχή̋. Ακολούθησε αρτοκλασία και προσκύνηµα τη̋ εικόνα̋. Στη συνέχεια ο κόσµο̋ ξεχύθηκε στον χώρο τη̋ πανήγυρη̋ που κάλυπτε του̋ κεντρικού̋ δρόµου̋, όλη την Ερµού και ένα µεγάλο

µέρο̋ τη̋ εθνική̋ οδού Τρικάλων - Αρτα̋. Υπήρχε µια φαντασµαγορική ατµόσφαιρα και όλοι πέρασαν όµορφα. Απόλαυσαν τα νόστιµα εδέσµατα στι̋ ταβέρνε̋ τη̋ Πύλη̋ και υπήρχε και ζωντανή µουσική στην ψησταριάουζερί «ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ» αλλά και στην ταβέρνα-ψησταριά «Ο ΜΑΚΗΣ» µε την λἀκή ορχήστρα του Παν. Παπακώστα(κιθάρα-τραγούδι), τον Γιάννη Κανάτα στο µπουζούκι, τον Γιώργο Μίγκα στο αρµόνιο, την Αλίκη Τσιάτσου στο τραγούδι και η διασκέδαση κράτησε µέχρι το πρωί. Ανήµερα τη̋ εορτή̋ των Εννεαηµέρων τη̋ Θεοτόκου έγινε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Ναό τη̋ Πόρτα̋ Παναγία̋, χοροστατούντο̋ του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκη̋ και Σταγών κ.κ. Αλέξιου, παρουσία αρκετών πιστών. Το βράδυ τη̋ ίδια̋ ηµέρα̋ συνεχίστηκε η κίνηση των επισκεπτών στο χώρο τη̋ εµποροπανήγυρη̋ σε µικρότερη ένταση και στον ίδιο ρυθµό µε την παραµονή. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

παιδεία - νέα εποχή Εντελώ̋ ανανεωµένο̋ υποδέχεται αυτή τη σχολική χρονιά του̋ τρικαλινού̋ µαθητέ̋, ένα̋ ιστορικό̋ χώρο̋, που πρωταγωνιστεί εδώ και δεκαετίε̋ στα τρικαλινά γράµµατα ! Υπεύθυνο̋ σπουδών: Παναγιώτη̋ Χρ. Χρήστου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.: ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ Ιπποκράτου̋ 2, παλιό ∆εσποτικό, τηλ. 24310 21626 CMYK


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

17

ΤΟΠΙΚΑ

Θα είναι και τη νέα σεζόν η «Σουίτα art cafe»

Χώρο̋ έκφραση̋ των νέων Τρικαλινών Εντυπωσιακό το ξεκίνηµα την περασµένη εβδοµάδα µε εµφάνιση του Φώτη Τέλιου (την Τετάρτη) και τη̋ Κατερίνα̋ Ρουσιάκη(την Πέµπτη) Συνέχεια αύριο Τρίτη µε την Αναστασία Πετσούλα Ένα̋ πολυχώρο̋ έκφραση̋, πολιτισµού και σωστή̋ ψυχαγωγία̋ που λειτουργεί από νωρί̋ το πρωί µέχρι αργά το βράδυ.

Η

Σουίτα Σουίτα Αrt Café στη Στρ.Σαράφη (έναντι Ταχυδροµείου) έχει καθιερωθεί πλέον ω̋ ένα̋ πολυχώρο̋ πολιτισµού και ψυχαγωγία̋ για όλε̋ τι̋ ηλικίε̋. Συναυλίε̋ µε γνωστά ονόµατα, παρουσιάσει̋ βιβλίων, εκθέσει̋ ζωγραφική̋ είναι στο εβδοµαδιαίο…µενού τη̋. Κυρίω̋ όµω̋ η «Σουίτα» το τελευταίο διάστηµα φροντίζει να δίνει βήµα και χώρο έκφραση̋ σε νέου̋ Τρικαλινού̋ και ήδη από τη «σκηνή» τη̋ έχουν «παρελάσει» πολλά νέα παιδιά αφήνοντα̋ αρκετέ̋ υποσχέ-

σει̋. Την περασµένη εβδοµάδα έγιναν δυο ενδιαφέρουσε̋ µουσικέ̋ βραδιέ̋. Την Τετάρτη 22 Αυγούστου ο νεαρό̋ Φώτη̋ Τέλιο̋ παρουσίασε πέντε συνθέσει̋ του και άλλα αγαπηµένα του τραγούδια. Την ενορχήστρωση έκανε ο Παναγιώτη̋ Μαγκλάρα̋, στην κιθάρα ήταν ο Γιάννη̋ Τρικόπουλο̋ και στον ήχο (αλλά και στο πιάνο) ο Γιώργο̋ Αδάµο̋. Το βράδυ τη̋ Πέµπτη̋ εµφανίσθηκε η νεαρή και πολλά υποσχόµενη Κατερίνα Ρουσιάκη σε ένα πρόγραµµα µε έντε-

Από την βραδιά µε την Κατερίνα Ρουσιάκη

Από την βραδιά µε τον Φώτη Τέλιο

Ώριµη µεν… LADY δε! (Η Άντζελα ∆ηµητρίου στο MOUZAKI PALACE)

χνα αλλά και λἀκά τραγούδια και µε τη συνοδεία του Παναγιώτη Μαγκλάρα στο πιάνο ξεσήκωσε το ακροατήριο (τη̋) που γίνεται όλο και πολυπληθέ-

στερο και πιο…φανατισµένο! Αύριο βράδυ την σκυτάλη παίρνει η νεαρή Αναστασία Πετσούλα και έπεται συνέχεια…

Την παραµονή του ∆εκαπενταύγουστου εκατοντάδε̋ Τρικαλινοί και Καρδιτσιώτε̋ «ανηφόρισαν» µέχρι το MOUZAKI PALACE για να τιµήσουν την Άντζελα ∆ηµητρίου, µία από τι̋ µεγάλε̋ κυρίε̋ του λἀκού τραγουδιού η οποία για πολλά χρόνια βάζει «φωτιά στα Σαββατόβραδα» στι̋ πίστε̋ και τι̋ καρδιέ̋ χιλιάδων Ελλήνων!

«Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» µε του̋ πρώτου̋ «συνταξιδευτέ̋» µα̋ Το «ταξίδι» στη Θεσσαλία ξεκίνησε εδώ και µέρε̋. Πρόκειται για ένα µεγάλο εκδοτικό «ταξίδι» µε επιλεγµένε̋ διαδροµέ̋ στη ∆υτική Θεσσαλία, από του̋ αγιοβάδιστου̋ βράχου̋ των Μετεώρων, µέχρι την γαλήνια οµορφιά τη̋ λίµνη̋ Πλαστήρα. Ένα «ταξίδι» σε τόπου̋ και µνήµε̋, σε εικόνε̋ και γεύσει̋, στον θρύλο και την ιστορία, µε οδηγού̋ πάντα του̋ ανθρώπου̋ του τόπου, του̋ ανθρώπου̋ που ζουν, δραστηριοποιούνται ή παράγουν τα πρὀόντα του̋ σ’ έναν τόπο, ενισχύοντα̋ την οικονοµία του. Σ’ αυτό το µεγάλο εκδοτικό «ταξίδι» στον θεσσαλικό χώρο συµµετέχουν ολοένα και περισσότεροι «άνθρωποι του τόπου», που µε κάθε τρόπο, και από διαφορετική µεριά ο καθένα̋, συµβάλλουν ουσιαστικά στην πραγµατοποίησή του. Πολλοί επαγγελµατίε̋ και φορεί̋, που ενηµερώθηκαν για την προσπάθειά µα̋, κατάλαβαν την σπουδαιότητα αυτού του εκδοτικού εγχειρήµατο̋ για τη Θεσσαλία και παρ’ όλε̋ τι̋ δυσκολίε̋ τη̋ εποχή̋, αποφάσισαν να την στηρίξουν. Αυτοί είναι και οι πρώτοι «συνταξιδευτέ̋» µα̋, ενώ καθηµερινά γίνονται όλο και περισσότεροι. Σα̋ του̋ παρουσιάζουµε και του̋ ευχαριστούµε θερµά, πιστεύοντα̋ πω̋ το αποτέλεσµα θα µα̋ δικαιώσει όλου̋.

CMYK


18 ΣΕ ΙΣ ΠΡ ΟΣ ΩΠ ΙΚΕ Σ ΑΝ ΑΜ ΝΗ

Μια κοινή µέρα… και όµω̋ τόσο ξεχωριστή!!! Γράφει η Χαρµπέα Ιωάννα κοινωνιολόγο̋/εγκληµατολόγο̋, εργαζόµενη σε βοήθεια στο σπίτι, αρθρογράφο̋. (Γράφτηκε σε ηλικία 14 ετών) Η ζωή είναι γεµάτη εκπλήξει̋! Άλλοτε οι εκπλήξει̋ αυτέ̋ είναι ευχάριστε̋ και άλλοτε δυσάρεστε̋. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Εκείνο που πρέπει να ελπίζει κανεί̋ είναι τα ευχάριστα απρόοπτα περιστατικά να υπερβαίνουν στο πλήθο̋ τα δυσάρεστα. Ήταν µια κοινή µέρα σαν όλε̋ τι̋ άλλε̋ και όµω̋ ήταν τόσο ξεχωριστή! Η επιθυµία για ένα σύντοµο ταξιδάκι αναψυχή̋ στην εξοχή γινόταν εντονότερη καθώ̋ οι χρυσαφένιε̋ αχτίδε̋ του ήλιου πρόσκρουαν στο πρόσωπό σου και σου γεννούσαν την ιδέα ότι όλα πάνε καλά. Και η έντονη αυτή επιθυµία για µια επίσκεψη στην κυρία – φύση δεν άργησε να εξελιχθεί σε πραγµατικό γεγονό̋. Η ραγδαία ανάπτυξη τη̋ τεχνολογία̋ και τα πρωτοφανή – και τόσο απρόσιτα για άλλε̋ εποχέ̋ επιτεύγµατά τη̋ συνέβαλαν σε ένα µεγάλο βαθµό να πραγµατοποιηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτή η ψυχική ανάγκη, (αν θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε έτσι) για επαφή µε το φυσικό περιβάλλον. Σε πολύ µικρό λοιπόν χρονικό διάστηµα το όνειρό σου γινόταν πραγµατικότητα. Αυτά που πριν λίγο βρισκόταν στον εγκέφαλό σου ω̋ στοιχεία παλιότερων παραστάσεων και εικόνων ή ακόµα και ω̋ δηµιούργηµα τη̋ φαντασία̋ τώρα αυτή τη στιγµή βρισκόταν εδώ, µπροστά σου ,ολοζώντανα και έτοιµα να ανταποκριθούν στι̋ αισθήσει̋ σου. Το θρόισµα των φύλλων των δέντρων, το µελωδικό κελάηδηµα των πουλιών, ο ανεπανάληπτο̋ ήχο̋ του γάργαρου νερού που κυλά αργάαργά και ήσυχα σε κάποιο ρέµα και µετά από µια διαδροµή µικρή ή µεγάλη καταλήγει σε ένα απότοµο καταρράκτη και τρέχει µε ορµή, χύνεται σε κάποιο ποτάµι παρασύροντα̋ µαζί του οτιδήποτε έτυχε να ακολουθήσει την πορεία του. Aκόµη οι φωνέ̋ ή καλύτερα το µούγκρισµα των άγριων ζώων προσδίδουν στην όλη εικόνα µια µυστηριώδη ελκυστικότητα και αφήνουν τον επισκέπτη άναυδο, ενώ ταυτόχρονα τον παροτρύνουν να επιδοθεί στην περιπέτεια και το µυστήριο που σκεπάζει την όλη περιοχή .Και ενώ απολαµβάνει̋ µε τόση χαρά τα όσα ξετυλίγονται γύρω σου και ενώ είσαι γοητευµένη και ονειροπολεί̋ και ενώ αρχίζει̋ τώρα για πρώτη φορά να νιώθει̋ τη ζωή βλέποντα̋ τη δυναµικότητα τη̋ φύση̋, ωστόσο το ρολόι του χρόνου δε σταµατά! Οι λίγε̋ στιγµέ̋ χαρά̋ και εκτόνωση̋ για σένα, τον πάντα ευπρόσδεκτο επισκέπτη στη ρουτίνα τη̋ καθηµερινή̋ ζωή̋ αντιστοιχούν σε πλειάδα ωρών. Η µαγεία τη̋ φύση̋ δε σε αφήνει να ξεφύγει̋ και να κοιτάξει̋ το ρολόι σου. Όµω̋ το σκοτάδι που αρχίζει να απλώνεται απειλητικά µπροστά σου καταµαρτυρεί ότι µια άλλη µέρα τελειώνει για τον ίδιο πάλι σκοπό δηλαδή για να αρχίσει µια καινούρια. Έτσι µε λύπη αποφασίζει̋ να ρίξει̋ κάποιε̋ κλεφτέ̋ µατιέ̋ στο µεγαλείο τη̋ φύση̋ για να σου µείνει κάτι…. Μια µικρή ανάµνηση από την τόσο µεγάλη ψυχική ηδονή. Η τεχνολογία πιστή στο λειτούργηµά τη̋ σε εξυπηρετεί και πάλι. Το αυτοκίνητο ανυπόµονο σε περιµένει να το χειριστεί̋ και να επιστρέψει̋ έτσι στη µηχανοποιηµένη και µονότονη ζωή σου. Και ενώ η ώρα τη̋ επιστροφή̋ έχει ήδη αρχίσει και το αυτοκίνητο µε ολοένα αυξανόµενο ρυθµό ξεµακραίνει η µνήµη ανακαλεί για µια φορά τα όσα έζησε̋ εκεί, έτσι για να σου δώσει µια περιληπτική εικόνα τη̋ ψυχική̋ πληρότητα̋ που ένιωσε̋ πριν λίγο. Με αυτό τον τρόπο αποκτά̋ την αυτοπεποίθηση ότι οι γενικέ̋ εντυπώσει̋ που θα µείνουν στο µυαλό σου θα είναι ικανέ̋ να επαναφέρουν στη µνήµη σου κάθε µικρή και ασήµαντη λεπτοµέρεια. Για σένα όµω̋ αυτή η λεπτοµέρεια θα µεταφράζεται σε πηγή χαρά̋ και προσδοκία̋ ότι θα σου δοθεί η δυνατότητα να φρεσκάρει̋ κάποτε τι̋ γλυκέ̋ αναµνήσει̋ του παρελθόντο̋.

ΑΡΘΡΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΟΡΤΡΕΤΑ (Προσωπικότητε̋ που άφησαν έντονα τα ίχνη του̋ στην ιστορία τη̋ ανθρωπότητα̋) «Το παρελθόν» λέει ένα γνωµικό, «είναι µια λάµπα βαλµένη στην είσοδο του µέλλοντο̋». Υπό αυτό το πρίσµα και δεδοµένου του γεγονότο̋ ότι διανύουµε µια περίοδο έντονων θρησκευτικών αναζητήσεων, ζυµώσεων και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και αµφισβητήσεων, εγκαινιάζουµε την στήλη «ΠΟΡΤΡΕΤΑ» όπου θα παρουσιάζουµε προσωπικότητε̋ διεθνού̋ ακτινοβολία̋ κατά το διάβα τη̋ ανθρώπινη̋ ιστορία̋, ώστε να αποτελούν πνευµατικού̋ φάρου̋ και δείκτε̋ σοφία̋ στου̋ χαλεπού̋ καιρού̋ που ζούµε. Εξάλλου, µια̋ και τα κατορθώµατα κι οι επιτυχίε̋ καθώ̋ και τα σφάλµατα και οι αποτυχίε̋ αποτελούν για κάθε λαό πηγή υψηλού αγωνιστικού ήθου̋, φρονήµατο̋ αντίσταση̋ και ιστορική παρακαταθήκη για την µετέπειτα πορεία του ω̋ έθνο̋, η φωτεινή αυτή µατιά στο παρελθόν είναι επιβεβληµένη. ΣΩΚΡΑΤΗΣ: (469-399 π.Χ).

Έλληνα̋ φιλόσοφο̋ του οποίου ο τρόπο̋ ζωή̋, το ήθο̋ και η σκέψη επηρέασαν καίρια την αρχαία και την µοντέρνα φιλοσοφία. Ιδιωτικό̋ βίο̋: Ήταν γιο̋ του Σωφρονίσκου και τη̋ Φαναρέτη̋ από τον δήµο τη̋ Αλωπεκή̋. Είχε ταπεινή καταγωγή. Αρχικά ασχολήθηκε µε το επάγγελµα του πατέρα του, που ήταν λιθοξόο̋ και εν συνεχεία µε την φιλοσοφία. Συζυγό̋ του ήταν η Ξανθίππη, ξακουστή για τον δύστροπο χαρακτήρα τη̋, µε

την οποία απέκτησε 3 γιου̋. Χαρακτηριστικά έλεγε για εκείνη: Με µια σκληρή γυναίκα, πρέπει να ζει κανεί̋ όπω̋ οι ιππεί̋ µε τα ατίθασα άλογα. «Όπω̋ εκείνοι» έλεγε, «αν τα δαµάσουν, δεν έχουν πρόβληµα µε τα υπόλοιπα, έτσι και γω ζώντα̋ µε την Ξανθίππη θα µάθω να συµπεριφέροµαι στου̋ άλλου̋ ανθρώπου̋».— Σωκράτη̋, ∆ιογένη Λαέρτιου ΑΠΑΝΤΑ, Βιβλίο Β. ∆ηµόσιο̋ Βίο̋: Ήταν φιλόπατρι̋, διακρινόταν για την τιµιότητα και την ηθική ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Σε αντίθεση µε του̋ σοφιστέ̋ δεν έπαιρνε χρήµατα από του̋ µαθητέ̋ του, µη έχοντα̋ χρησιµοθηρικού̋ σκοπού̋. Έλαβε µέρο̋ σε 3 Αθηνἀκέ̋ εκστρατείε̋ κατά τον Πελοποννησιακό πόλεµο, έδειξε µεγάλη αντοχή στι̋ κακουχίε̋ και έσωσε την ζωή του Αλκιβιάδη στην µάχη τη̋ Αµφίπολη̋. Όπω̋ ελέχθη: «αν όλοι ήταν σαν τον Σωκράτη, η πόλη µα̋ [Αθήνα] ποτέ δεν θα πάθαινε εκείνη την συµφορά». Ήταν απλό̋, ταπεινό̋, εξαιρετικά δηµοφιλή̋ µε δυνατέ̋ φιλίε̋ σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Μεταξύ των µαθητών του συγκαταλέγονταν ο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρίτσα K. Κρούπη ark.kroupi@gmail.com

Πλάτων, ο Αντισθένη̋, ο Ευκλείδη̋ ο Μεγαρικό̋ και ο Φαίδων. Το 399 π.Χ. κατηγορήθηκε από του̋ αντιπάλου̋ του για ασέβεια προ̋ του̋ θεού̋, ότι εισήγαγε καινά δαιµόνια κι ότι διέφθειρε του̋ νέου̋ και καταδικάστηκε σε θάνατο µετά από δίκη. Η θἐκή του αταραξία ήταν χαρακτηριστική όπω̋ διαφαίνεται και από την «Απολογία». Αν και µπορούσε να δραπετεύσει και να σωθεί, όπω̋ του πρότειναν οι µαθητέ̋ του, ο Σωκράτη̋ προτίµησε ω̋ νοµοταγή̋ πολίτη̋ να πιει το κώνειο, όπω̋ όριζε ο νόµο̋. Φιλοσοφία: Ο Σωκράτη̋ δεν άφησε ο ίδιο̋ κανένα γραπτό έργο. Θεωρούσε την ενασχόλησή του µε την φιλοσοφία ω̋ θεία εντολή. Ονόµαζε την εσωτερική αυτή φωνή, τι̋ επιταγέ̋ τη̋ συνειδήσεώ̋ του, «δαιµόνιο», και προσπαθούσε να διάγει τον βίο του σύµφωνα µε αυτή. Κατά τον Σωκράτη ο Θεό̋ δεν φιλοσοφεί, γιατί κατέχει τη σοφία, φιλοσοφεί όµω̋ ο άνθρωπο̋, που η ύπαρξή του είναι πεπερασµένη. Αναζήτησε το απόλυτο, µελέτησε την ηθική ουσία, απέρριψε το σχετικό. Κέντρο τη̋ φιλοσοφία̋ του ήταν ο άνθρωπο̋ και η κοινωνία, οι έννοιε̋ του καλού, τη̋ αρετή̋ και τη̋ σοφία̋. Μέσω τη̋ περίφηµη̋ «µαιευτική̋ µεθόδου» µε την χρήση ει-

ρωνεία̋ και προσποιούµενο̋ πλήρη άγνοια, επιχειρούσε να εκµαιεύσει την αλήθεια από τον συνοµιλητή του µε εύστοχε̋ ερωταποκρίσει̋ προκειµένου να προσεγγίσει εκ νέου την αλήθεια µέσω νέων συµπερασµάτων. Η διαλεκτική αυτή µέθοδο̋, δηλαδή το πνεύµα του διαλόγου στι̋ συζητήσει̋ του, βασιζόταν στην επαγωγική συλλογιστική µέθοδο. Με την άσκηση του «ελέγχου» προσπαθούσε να αποδείξει ότι οι πολιτικοί και όσοι ισχυρίζονταν ότι κατείχαν την «σοφία» στην ουσία έσφαλαν και του̋ ενθάρρυνε να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν τι̋ ιδέε̋ του̋ σχετικά µε την αρετή διάγοντα̋ ηθικά τον βίο του̋. Επειδή για τον Σωκράτη η αρετή ταυτίζεται µε την γνώση, υποστήριξε ότι κανεί̋ άνθρωπο̋ µε ορθή αντίληψη δεν είναι δυνατόν να πράττει αντίθετα προ̋ ότι υπάρχει καλύτερο παρά µόνο από άγνοια. Αποφθέγµατα: «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα», «ουδεί̋ εκών κακό̋», «γηράσκω αεί διδασκόµενο̋», «ο δε ανεξέταστο̋ βίο̋ ου βιωτό̋ ανθρώπω» [Η ζωή που δεν εξετάζεται δεν αρµόζει σε άνθρωπο]. Μαρτυρίε̋: Η ∆ίκη του Σωκράτη επαναλήφθηκε στι̋ 25/5/2012 στην Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατο̋ Ωνάση. Αντίστοιχη εκδήλωση είχε διοργανωθεί από το ίδιο Ίδρυµα και πριν από ένα χρόνο στο Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋. Και στι̋ δύο αυτέ̋ αναπαραστάσει̋ ο µεγάλο̋ αρχαίο̋ στοχαστή̋ αθωώθηκε. Όπω̋ υπογράµµισε ο Φρανσουά Τερέ, µέλο̋ τη̋ Ακαδηµία̋ Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών τη̋ Γαλλία̋, που ψήφισε υπέρ τη̋ αθώωση̋ του Σωκράτη: «Ο Σωκράτη̋ ήταν φιλόσοφο̋ και ένα̋ φιλόσοφο̋ είναι εύκολο̋ στόχο̋. Ωστόσο, µα̋ έδωσε το µεγαλύτερο δώρο του κόσµου, το δικαίωµα στην αµφιβολία».


∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ο Αίολος σε θέση εκκίνησης , µε έναρξη προετοιµασίας στα Τρίκαλα, αλλά και µε βράβευση - κλήρωση στην Αθήνα

Αρχίζει δουλειά όπω̋ παλιά

3 Αγγελακόπουλο –Κατσαρέ έχουν στο… µάτι οι «κυανέρυθροι» , όµω̋ και οι δύο µεταγραφέ̋ σκοντάφτουν σε προτάσει̋ οµάδων τη̋ Α1 Η βράβευση στην Αθήνα και το τρέξιµο στα Τρίκαλα….. Σε φάση επανεκκίνηση̋ µπαίνει από σήµερα το επιτελείο του Αιόλου και απ’ ότι φαίνεται δουλειά δεν θα πιάσουν µόνο οι παίκτε̋ τη̋ οµάδα̋, που -έτσι κι αλλιώ̋- έχουν κλεισµένο ραντεβού µε τον Τζήµα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο (στι̋ 5,30 το απόγευµα), αλλά και το team τη̋ διοίκηση̋ που θα παραβρεθεί στην εκδήλωση για την κλήρωση και τι̋ βραβεύσει̋ των εθνικών πρωταθληµάτων Μπάσκετ τη̋ χώρα̋ µα̋. Ο Τρικαλινό̋ σύλλογο̋ ήταν πέρσι πρώτο̋ και καλύτερο̋ όλων στον µαραθώνιο τη̋ Β’ Εθνική̋, κατέκτησε διά περιπάτου τον τίτλο σφραγίζοντα̋ µάλιστα µε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ την άνοδό του στην Α2 Κατηγορία και… θα έχει την τιµητική του σήµερα στην τελετή βραβεύσεων τη̋ Οµοσπονδία̋ που θα γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο τη̋ Αθήνα̋. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα στι̋ 12:00 θα διεξαχθεί στο Divani Caravel η κλήρωση των πρωταθληµάτων Α1 Γυναικών, Α2 Ανδρών, Α2 Γυναικών (Νότο̋), Β' Εθνική̋ (Νότο̋) και Γ' Εθνική̋ (όµιλοι Νότου). Μαζί θα γίνει η κλήρωση και για τι̋ τρει̋ πρώτε̋ φάσει̋ του Κυπέλλου Ανδρών και Γυναικών. Για τον Αίολο το ενδιαφέρον είναι διπλό, αφού πέρα από τη γνωστοποίηση των επίσηµων αγωνιστικών υποχρεώσεων τη̋ νέα̋ σεζόν (σε πρωτάθληµα και κύπελλο), θα γίνει και η απονοµή του επάθλου για την κατάκτηση του περσινού Πρωταθλήµατο̋ . Στην εκδήλωση τη̋ ΕΟΚ θα παραβρεθούν τα µέλη του ∆Σ κκ Ταµήλο̋, Σκρέττα̋ και Αλ Μπαλωµένο̋, ενώ λίγε̋ ώρε̋ αργότερα στο Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο τη̋ πόλη̋ µα̋ θα …δοθεί και η πρωτη συνάντηση τη̋ οµάδα̋ για την καινούρια σεζόν. Στην έξοδο Λάππα̋-Περρωτή̋ Στο ραντεβού τη̋ εκκίνηση̋ αυτή τη φορά ο Γιάννη̋ Τζήµα̋

δεν θα έχει ολοκληρωµένο και συµπληρωµένο το ρόστερ για ν’ αρχίσει τη δική τουδουλειά. Μένουν βλέπετε σε εκκρεµότητα προ̋ διευθέτηση δυο µεταγραφικέ̋ προσθήκε̋ που θα γεµίσουν το παζλ τη̋ νέα̋ χρονιά̋, ενώ µαζί µ’ αυτέ̋ αναµένεται να κλείσουν εντό̋ των ηµερών και οι οριστικέ̋ συµφωνίε̋ µε νεαρού̋ και αναπληρωµατικού̋ τη̋ περσινή̋ περιόδου. Απ’ ότι φαίνεται πάντω̋ οδεύουν (οριστικά πλέον) προ̋ την έξοδο ο Λάππα̋ και ο Περρωτή̋, oι οποίοι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή και ειδοποιήθηκαν εγκαίρω̋ από τη διοίκηση για να αναζητήσουν καινούρια οµάδα. Για τον Λάππα δεν υπήρξε καµία έκπληξη ω̋ προ̋ την κατάληξη τη̋ συνεργασία̋ του µε την τρικαλινή οµάδα αφού η παρουσία του στο περσινό πρωτάθληµα δεν κρίθηκε επαρκή̋, ενώ αντιθέτω̋ άφησε µια αίσθηση έκπληξη̋ η καταφατική απάντηση του Τζήµα για την περίπτωση Περρωτή, όχι γιατί κι αυτό̋ έπεισε µε την απόδοση του µέσα στο γήπεδο, αλλά γιατί µε το ύψο̋ του αποτελούσε µια εναλλακτική λύση στι̋ µάχε̋ τη̋ ρακέτα̋ ιδίω̋ όταν απουσίαζε από το γήπεδο ο Χαρισµίδη̋. Φαίνεται όµω̋ πω̋ το πλάνο του Τζήµα µε το περιορισµένο µπάτζετ από την διοίκηση , δεν χωρούσε την περιττή πολυτέλεια του Περρωτή, η οµάδα έτσι κι αλλιώ̋ ψάχνει να βρει µια πιο πειστική λύση για την γραµµή των ψηλών και απ’ ότι φηµολογείται έχει καταλήξει στην επιλογή του Λαρισαίου Βασίλη Αγγελακόπουλου που έµεινε ελεύθερο̋ από τον ΑΓΟ Ρεθύµνου και µέχρι χθε̋ τουλάχιστο ακούγονταν πω̋ θα υπέγραφε στον Αρη Θεσσαλονίκη̋. Μάλιστα ο 34χρονο̋ έµπειρο̋ φόργουορντ µε δηλώσει̋ που έκανε ανέφερε πω̋ «∆εν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο µία πρόταση από τον Άρη, σε όποια κατάσταση κι αν είναι η οµάδα. Θέλω πολύ να αγωνιστώ στον Άρη. Συζητάµε µε τη διοί-

κηση και τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, ωστόσο τίποτα δεν είναι ακόµα οριστικό.». Το …οριστικό του Αγγελακόπουλου για την µετακίνηση αφορά ένα ενδεχόµενο που µάλλον εξαλείφεται µε την παροχή αδειοδότηση̋ στην ΚΑΕ Αρη̋. Αν η οµάδα τη̋ Θεσσαλονίκη̋ πάρει έγκριση για µεταγραφε̋ ξένων (πράγµα που είναι πιθανό) τότε δεν θα προχωρήσει στη µεταγραφή του Λαρισαίου και θα ανοίξει ο… δρόµο̋ για τον Αίολο. Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει σήµερα , όµω̋ αν για την µετεγγραφή του Αγγελακόπουλου είναι µία φορά δύσκολα τα πράγµατα, τότε για την περίπτωση του Νίκου Κατσαρέ είναι δέκα φορέ̋ περισσότερο αφού όπω̋ λέγεται και όπω̋ φηµολογείται από την διοίκηση ο Λαρισαίο̋ πό̓ντ- γκάρντ έχει υψηλέ̋ πολύ υψηλέ̋ απαιτήσει̋ και το κυριότερο; Έχει ήδη στα χέρια του δυο προτάσει̋ που ξεπερνούν τα δεδοµένα και τι̋ οικονοµικέ̋ προσεγγίσει̋ του Αιόλου στο ζήτηµα τη̋ µεταγραφή̋. Μιλώντα̋ για τι̋ µεταγραφικέ̋ κινήσει̋ τη̋ οµάδα̋ ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ δεν έκρυψε τον προβληµατισµό ειδικά για τι̋ περιπτώσει̋ Κατσαρέ Αγγελακόπουλου που τι̋ χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολε̋, ενώ έδωσε και µια άλλη εκδοχή: «Στι̋ µεταγραφέ̋ όταν δεν µπορεί̋ να σηκώσει̋ υψηλέ̋ απαιτήσει̋, είναι προτιµότερο να κάνει̋ υποµονή να αφήσει̋ τον χρόνο να κυλήσει και κατόπιν να προχωρήσει̋ σε επιλογέ̋ που δεν θα χαλάσουν το µπάτζετ τη̋ οµάδα̋. Εµεί̋ έχουµε κάνει τι̋ επιλογέ̋ µα̋, κρατήσαµε του̋ βασικού̋ τη̋ οµάδα̋, ξέρουµε τι ψάχνουµε στη µεταγραφική αγορά και η αλήθεια είναι πω̋ χρειαζόµαστε δύο καλέ̋ προσθήκε̋ (στη ρακέτα και στην περιφέρεια). Πιστεύω πω̋ µπορούµε να περιµένουµε λίγε̋ µέρε̋ ακόµα για να κάνουµε την καλύτερη δυνατή επιλογή για την οµάδα». Αναλυτικά οι δηλώσει̋ του Γιάννη Τζήµα στη σελίδα 26


20

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Στο ψάξιµο για δυο ακόµα

µεταγραφέ̋ τα Τρίκαλα, για να κλείσουν κενά σε άµυνα - επίθεση και να «ζεσταθούν» οι φίλαθλοι, που δεν συγκινήθηκαν από το φετινό εγχείρηµα του Χρ. Ζαχόπουλου Όταν έρχεσαι από παταγώδη αποτυχία, όλα µοιάζουν δύσκολα ω̋ προ̋ τη διαχείριση. Ο πρὁπολογισµό̋ κατεβαίνει-προσαρµόζεται πάνω στα καινούρια δεδοµένα, οι απώλειε̋ στο έµψυχο δυναµικό θεωρούνται περίπου αναπόφευκτε̋ ,ενώ αν τύχει και προκύψει διοικητική παραγοντική «αιµορραγία», τότε τα πράγµατα γίνονται ακόµα πιο δύσκολα. Στα Τρίκαλα το …έργο αυτό έχει παιχθεί πολλέ̋ φορέ̋ µέσα στην τελευταία δεκαετία.Παρότι φέτο̋ το καλοκαίρι δεν βγήκαν ειδήσει̋ από τα διοικητικά, υπήρξαν ωστόσο κάποιε̋ αλλαγέ̋, που προφανώ̋ θα επηρεάσουν και την αγωνιστική παρουσία τη̋ ποδοσφαιρική̋ οµάδα̋ στο επόµενο πρωτάθληµα.

Π

ρο̋ το καλύτερο; Προ̋ το χειρότερο; Αυτό είναι ένα ζήτηµα που µένει να απαντηθεί στην πορεία, και θα καταγραφεί µέσα από τα αποτελέσµατα και την εικόνα που θα παρουσιάσει η οµάδα στο υποβαθµισµένο (και παντελώ̋ ανυπόληπτο) περιφερειακό πρωτάθληµα. Οι «κυανέρυθροι» µετρούν ήδη ένα δεκαήµερο από την έναρξη την προετοιµασία του̋ «ρίχνουν» χιλιόµετρα (άλλοτε στο στάδιο κι άλλοτε στο γήπεδο Χρυσαυγή̋) και από σήµερα ανεβάζουν στροφέ̋, επιταχύνουν τον ρυθµό και την ένταση των προπονήσεων επιδιώκοντα̋ βεβαίω̋ να παρουσιαστούν έτοιµοι στο νέο πρωτάθληµα που θα ξεκινήσει στι̋ αρχέ̋ του Οκτώβρη . Ο στόχο̋ για τη νέα χρονιά είναι γνωστό̋ και έχει προκαθοριστεί µε ξεκάθαρε̋ τοποθετήσει̋ τόσο από τον κ. Χρήστο Ζαχόπουλο, όσο και από τον προπονητή Νίκο Βέκιο, που µίλησε ευθύ̋ εξ’ αρχή̋ για το στοίχηµα τη̋ ανόδου αποφεύγοντα̋ τι̋ υπεκφυγέ̋ και τι̋ προσχηµατικέ̋ δικαιολογίε̋. «Είµαστε υποχρεωµένοι να κυνηγήσουµε το πρωτάθληµα, αυτή την οµάδα δεν τη χωρά το περιφερειακό», είπε ο Ηπειρώτη̋ τεχνικό̋ στην εκκίνηση τη̋ προετοιµασία̋, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ το ρόστερ (που παρεµπιπτόντω̋ ανανεώθηκε περίπου κατά το ήµισυ από πέρσι) ακόµα δεν πείθει και αλήθεια επίση̋ είναι πω̋ κανεί̋ δεν ξέρει αν αυτό̋ ο στόχο̋ του πρωταθλητισµού µπορεί να επιτευχθεί στην περί-

 “ Μια

Υπάρχουν λόγοι σοβαροί …

πτωση κατά την οποία η οµάδα τοποθετηθεί σε άλλο όµιλο πλην αυτού τη̋ ∆υτική̋ Ελλάδα̋. Οι λόγοι ; Αυτονόητοι…. ανασύρονται και αναδεικνύονται µέσα από τον (µέχρι και σήµερα) απολογισµό των µεταγραφικών κινήσεων τη̋ οµάδα̋, που µπορεί να έχουν το στοιχείο τη̋ εντοπιότητα̋ στην πρωτη γραµµή, όµω̋ (κακά τα ψέµατα) δεν έχουν εντυπωσιάσει του̋ φιλάθλου̋. Βέβαια µε τι̋ µεταγραφέ̋ Κεραµά, Καραίσκου Στάµου και Παππά το έµψυχο δυναµικό των Τρικάλων παίρνει το έναυσµα µια̋ νέα̋ δυναµική̋, γίνεται πιο ποιοτικό, όχι όµω̋ τόσο όσο περίµενε ο κόσµο̋ µετά µάλιστα από την περσινή παταγώδη αποτυχία. Και αυτό το διαπιστώνει κανεί̋, κάνοντα̋ µία γρήγορη σύγκριση σε σχέση µε το περσινό ρόστερ. Πέρυσι, µε ποδοσφαιριστέ̋, όπω̋ οι Τσάτσο̋, Μπελεβέτη̋ (προέρχονταν από οµάδε̋ Β' Εθνική̋), Κόκκινο̋ και Αποστόλη̋ Πολύζο̋, τα Τρίκαλα δεν κατάφεραν να πάρουν Πρωτάθληµα παρ’ ότι συµµετείχαν σε ένα όµιλο που έδινε ευκαιρία για περίπατο. Φέτο̋, φάνηκε εξ αρχή̋ το ότι ο κ. Ζαχόπουλο̋ δεν θέλησε να κάνει τα ίδια ανοίγµατα , µέτρησε τι̋ κινήσει̋ του, επέλεξε τακτική λιτότητα̋ στι̋ µεταγραφικέ̋ κινήσει̋ και (επικοινωνιακά τουλάχιστο) ρίχνει το βάρο̋ στην σύνθεση τη̋ οµάδα̋ από πολλά νέα Τρικαλινά παιδιά. Για να πούµε του… στραβού τ5ο δίκαιο το τρικαλινό στοιχείο είναι πιο έντονο από κάθε άλλη

φορά, όµω̋ παρ’ όλα τούτα πολλοί είναι αυτοί που αµφισβητούν το πλάνο και την τακτική αυτή̋ τη̋ επιλογή̋. Οι ψίθυροι οι προβληµατισµοί και η γκρίνια διαχέεται στην ατµόσφαιρα από τι̋ συζητήσει̋ των βετεράνων αλλά και των οργανωµένων οπαδών τη̋ οµάδα̋ που εµφανίζονται πιο …. Κουµπωµένοι από ποτέ άλλοτε αφού δεν πήραν πειστικέ̋ απαντήσει̋ και για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί και διοικείται η οµάδα. Όλα αυτά βέβαια είναι σε γνώση τη̋ διοίκηση̋ και ο κ. Χρ. Ζαχόπουλο̋ φαίνεται πω̋ έχει πάρει το… µήνυµα τη̋ αποστασιοποίηση̋ των φιλάθλων και (αναγκαστικά πλέον) οδηγείται στην αναζήτηση δύο ακόµα µετεγγραφικών προσθηκών οι οποίε̋ (έτσι κι αλλιώ̋) ήταν αναγκαίε̋ για να µπαλώσουν τα κενά στο κέντρο τη̋ άµυνα̋ και τη̋ επίθεση̋. Μ’ αυτά και µ’ αυτά το βέβαιο είναι πω̋ το ρόστερ τη̋ οµάδα̋ δεν έχει ολοκληρωθεί, όµω̋ ο βασικό̋ κορµό̋ υπάρχει και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι µετά από πολλά χρόνια το 99% των ποδοσφαιριστών είναι τρικαλινοί και στην πλειοψηφία του̋ νεαροί κάτω των 24-25 ετών µε µοναδική ίσω̋ εξαίρεση τον Κώστα Ζαφείρη που θα επωµιστεί και φέτο̋ το βά-

ρο̋ και την ευθύνη του βασικού τερµατοφύλακα για τα κυανέρυθρα γκολπόστ Με την ευκαιρία να αναφέρουµε το έµψυχο δυναµικό τη̋ οµάδα̋, που απαρτίζεται από του̋: Ζαφείρη, Λαφαζάνη, Γιανούλα (τερµατοφύλακε̋) Τσιγαρίδα, Ανδρέου, Απ. Τεντολούρη, ∆. Τεντολούρη, Ευαγγέλου, Μαντζάνα, Παπαγιαννόπουλο, Χ. Νάκου, ∆. Νάκου, Καρἀσκο, Κεραµά, Νταντάλια, Γκόλια, Ευθυµίου, Τασιόπουλο, Πολυζόπουλο, Στάµο, Παπά και Κεφαλά. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ στι̋ τελευταίε̋ προπονήσει̋ συµµετείχαν και οι υπό δοκιµή Ζαρίφη̋,Τζοβάρα̋, ∆ραγατογιάννη̋ και Κουτή̋.

η άλλη” έσοδα και έξοδα από τη Συναυλία Αλεξίου-Γαλάνη, που δεν απέφερε τα αναµενόµενα

Α̋ αφήσουµε τι̋… καλλιτεχνικέ̋ αναζητήσει̋ Οι …καλλιτεχνικέ̋ εµπορικέ̋ αναζητήσει̋ τη̋ διοίκηση̋ των Τρικάλων δεν απέφεραν τελικά τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Παρ’ ότι η Συναυλία Αλεξίου-Γαλάνη προαναγγέλθηκε ω̋ το πολιτιστικό γεγονό̋ του φετινού καλοκαιριού και είχε µάλιστα ένα µεγάλο µερίδιο αφιλοκερδού̋ δηµοσιότητα̋, δεν απέδωσε τα αναµενόµενα έσοδα στο ταµείο τη̋ οµάδα̋. Στο γήπεδο την Παρασκευή ήταν δεν ήταν 2500 χιλιάδε̋ Τρικαλινοί και σύµφωνα µε τι̋ πρωτε̋ εκτιµήσει̋ των ιθυνόντων το ποσοστό κέρδου̋ από τη διοργάνωση τη̋ συναυλία̋ κάλυψε µόλι̋ και µετά βία̋ το άνοιγµα που έκανε ο κ Ζαχόπουλο̋ για να προκαταβάλει τι̋ αµοιβέ̋ των τραγουδιστριών και των συνεργατών του̋. Παρ’ ότι λοιπόν οι προσδοκίε̋ ήταν µεγάλε̋, τα έσοδα που απέµεινα ήταν πενιχρά και ίσω̋ τελικά να µην άξιζε καν τον κόπο αυτή η «εµπλοκή» τη̋ οµάδα̋ σε ένα εγχείρηµα που είχε µεγάλο ρίσκο. Εν πάση περιπτώσει µετά τη συναυλία,και τα…. παρελκόµενά τη̋, προσοχή όλων στρέφεται πλέον στο αγωνιστικό κοµµάτι τη̋ οµάδα̋ που προπονήθηκε χθε̋ στο γήπεδο τη̋ Χρυσαυγή̋ και ανάλωσε ένα µεγάλο κοµµάτι τη̋ απογευµατινή̋ προπόνηση̋ στο πρώτο δυνατό οικογενειακό διπλό. Ο Νίκο̋ Βέκιο̋ χώρισε του̋ παίκτε̋ σε δύο ενδεκάδε̋ και έδωσε αρ-

κετό χρόνο στο παιχνίδι αναζητώντα̋ και αυτό̋ τα δικά του τεχνικά συµπεράσµατα. Οι κυανέρυθροι τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ θα ανοίξουν τον κύκλο των φιλικών αναµετρήσεων ξεκινώντα̋ πρώτα από το µατ̋ µε την ΑΕΤ (2/9) , ενώ θα ακολουθήσουν µέσα στον Σεπτέµβρη αγώνε̋ µε οµάδε̋ του περιφερειακού και τη̋ Γ Εθνική̋. Παράδειγµα πρώτο και πλέον χαρακτηριστικό; Η Κασσιώπη, η οµάδα που έκανε την ζηµιά στον ΑΟΤ κατακτώντα̋ το περσινό πρωτάθληµα στον Ε’ όµιλο του περιφερειακού. Το συγκρότηµα τη̋ Κέρκυρα̋ λοιπόν θα το δούµε και πάλι µπροστά µα̋ αφού στι̋ 7 Σεπτεµβρίου στι̋ 5.30 µ.µ. θα βρεθεί στο δηµοτικό στάδιο για το φιλικό µε τον ΑΟ Τρίκαλα. Το παιχνίδι σίγουρα θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αφού στο συγκρότηµα των Φαιάκων µεταπήδησαν πρόσφατα και δύο νεαροί ποδοσφαιριστέ̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ (Γκαντιά̋ και Παπανδρέου) που θα πάρουν συµµετοχή στην κόντρα µε την οµάδα των Τρικάλων. Μιλώντα̋ για τον α’ κύκλο προετοιµασία̋ ο τεχνικό̋ των Τρικάλων Νίκο̋ Βέκιο̋ έδειξε πω̋ γνωρίζει τι̋ απαιτήσει̋ των φιλάθλων και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω πω̋ φίλαθλοι των Τρικάλων είναι απαιτητικοί και θέλουν να δουν την οµάδα

σύντοµα εκεί που αρµόζει να βρίσκεται. Η δική µα̋ ευθύνη είναι να δουλέψουµε σκληρά γι' αυτό και µέσα από την υποµονή να έρθουν τα αποτελέσµατα. Ο στόχο̋ που βάζει και η διοίκηση είναι να δηµιουργηθεί µια οµάδα που να πατά στα πόδια τη̋ για χρόνια γι αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ποντάρουµε στο ντόπιο έµψυχο δυναµικό. Θα δουλέψουµε σκληρά µε πειθαρχία και οργάνωση στι̋ προπονήσει̋ για να δεθούµε σαν οµάδα και να είµαστε έτοιµοι στην έναρξη τη̋ νέα̋ σεζόν, νοµίζω ότι µε την στήριξη των φιλάθλων όλα θα πάνε καλά»...


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Τα Μετέωρα βγήκαν γήπεδο και σύντοµα θα «µετρήσουν» τι̋ δυνάµει̋ του̋ σε δυνατά

φιλικά παιχνίδια µε οµάδε̋ Α ερασιτεχνική̋ και Περιφερειακού πρωταθλήµατο̋

Κάθε αρχή και δύσκολη… Με αισιοδοξία µε χαµόγελα αλλά και µε όρεξη για δουλειά µέσα στο γήπεδο ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋ η οµάδα των Μετεώρων. Οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ βγήκαν στο γήπεδο το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋ και άρχισαν να τρέχουν τα πρώτα του̋ χιλιόµετρα γνωρίζοντα̋ πω̋ έχουν µπροστά του̋ µία από τι̋ δυσκολότερε̋ σεζόν στην ιστορία του συλλόγου. Μια σεζόν στην οποία θα κληθούν να επωµιστούν και τα …βάρη τη̋ διοικητική̋ λειτουργία̋ αφού υπήρξε διοικητικό αδιέξοδο στι̋ Γενικέ̋ Συνελεύσει̋ του καλοκαιριού.

Ό

πω3̋ αναφέραµε και σε προγενέστερα άρθρα τη̋ εφηµερίδα̋ µα̋, το …ρίσκο αυτή̋ τη̋ επιλογή̋ είναι µεγάλο και ενέχει αρκετού̋ κινδύνου̋ για την εύρυθµη λειτουργία τη̋ οµάδα̋, όµω̋ οι αθλητέ̋ του ΑΣ Μετέωρα και δη οι γηγενεί̋ Καλαµαπακιώτε̋ ποδοσφαιριστέ̋ (διαβλέποντα̋ µια εικόνα διάλυση̋) προέταξαν το συµφέρον τη̋ οµάδα̋ και ανέλαβαν δράση συγκροτώντα̋ την ∆ιοικούσα Επιτροπή µε την οποία θα περπατήσει το σωµατείο στο νέο πρωτάθληµα. Στο πλευρό των ποδοσφαιριστών µε κοινέ̋ θέσει̋ αλλά και µε διάθεση αφιλοκερδού̋ προ-

σφορά̋ τάχθηκαν και οι προπονητέ̋ τη̋ Ανδρική̋ οµάδα̋, ο Χρήστο̋ Αντωνίου και ο συνονόµατό̋ Χ. Αυγέρο̋ που προέρχεται και αυτό̋ από τα «σπλάχνα» τη̋ οµάδα̋ γράφοντα̋ µάλιστα µακρά και επιτυχηµένη παρουσία τόσο στο περιφερειακό όσο και στα τοπικά πρωταθλήµατα του νοµού µα̋. Στην έναρξη τη̋ προετοιµασία̋ οι δυο προπονητέ̋ ενηµέρωσαν του̋ αθλητέ̋ για το νέο τρόπο λειτουργία τη̋ οµάδα̋, ενώ αναφέρθηκαν σε λεπτοµέρειε̋ του προγράµµατο̋ που θα…τρέξει κατά βάση µέσα στι̋ εγκαταστάσει̋ του Σταδίου Καλαµπάκα̋ και θα περιλαµβάνει κυρίω̋ απογευµατινέ̋ προπονήσει̋, ενώ θα υπάρξουν και κάποια πρωινά µε τρέξιµο στον χλοοτάπητα και ασκήσει̋ τακτική̋ µέσα στο γήπεδο. Αν και φειδωλό̋ στι̋ δηλώσει̋ του, ο Χρ Αντωνίου δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για το νέο εγχείρηµα τη̋ οµάδα̋ δήλωσε πω̋ υπάρχει απόλυτη εµπιστοσύνη στου̋ παίκτε̋, χαρακτήρισε µάλιστα καλό το υπάρχον έµψυχο δυναµικό και συµπλήρωσε µε νόηµα πω̋ αποµένει πλέον να βγει η δουλειά µέσα στο γήπεδο για να φτάσει η οµάδα στον επιθυµητό βαθµό αγωνιστική̋ ετοιµότητα̋ και να µπει µε αξιώσει̋ στο νέο πρωτάθληµα

Φιλικά και τουρνουά Οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ έκλεισαν ήδη ένα πενθήµερο µέσα στο γήπεδο, και από σήµερα ανεβάζουν σφυγµού̋ και ρυθµού̋ στι̋

προπονήσει̋ του̋ ενώ την Πεµπτη θα παίξουν και το πρώτο φιλικό µε αντίπαλο την οµάδα τη̋ Περιστέρα̋. Το µατ̋ αυτό θα έχει καθαρό προπονητικό χαρακτήρα θα είναι ένα ξεµούδιασµα για του̋ παίκτε̋ του Χ Αντωνίου, ενώ τα δοκιµαστικά στα οποία θα φανεί το σχήµα και η τακτική αλλά και το αγωνιστικό προφίλ των Μετεώρων θα έρθουν µαζεµένα στι̋ αρχέ̋ του Σεπτέµβρη. Η αρχή θα γίνει από το τουρνουά στη µνήµη του Χ. Μανώλη. Ο Χρήστο̋ Μανώλη̋ ήταν επί σειρά ετών διοικητικό̋ παράγων του ΑΣ Μετέωρα και φέτο̋ η οµάδα θα τιµήσει τη µνήµη του διοργανώνοντα̋ το τουρνουά µε τη συµµετοχή των σωµατείων ∆ήµητρα̋ και Καστρακίου. Το τουρνουά θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου στο γήπεδο "Βασίλη̋ Καρακίτσιο̋" τη̋ Καλαµπάκα̋ και όπω̋ λέγεται από την ∆ιοικούσα Επιτροπή του Α.Σ Μετέωρα θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει θεσµό̋ αυτό το τουρνουά µια̋ και αφιερώνεται στη µνήµη ενό̋ παράγοντα που προσέφερε πολλά στο ιστορικό σωµατείο τη̋ Καλαµπάκα̋. Εκτό̋ όµω̋, από τα παιχνίδια µε Καστράκι και ∆ήµητρα αναµένεται να κλειστούν και να οριστικοποιηθούν κι άλλα ενδιαφέροντα φιλικά παιχνίδια, πιθανώ̋ θα γίνουν αναµετρήσει̋ µε τα Τρίκαλα και ίσω̋ ακόµα και µε την Αναγέννηση Καρδίτσα̋, ενώ µένει σε εκκρεµότητα η απάντηση στο επιτελείο του Ρηγα Φερραίου που ζήτησε τη διεξαγωγή φιλικού στην Καλαµπάκα ή ακόµα και στο Βελεστίνο..

Περιµένουν νέα για την παρέα… Το Τρικαλινό ποδόσφαιρο θα έχει φέτο̋ δύο εκπροσώπου̋ στο περιφερειακό πρωτάθληµα και φιλοδοξεί τουλάχιστο µέσα από τη συµµετοχή των Τρικάλων να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώµενα τη̋ κατηγορία̋. Ωστόσο παρ’ ότι οι οµάδε̋ µα̋ ξεκίνησαν την προετοιµασία του̋ και βρίσκονται ήδη στο δεύτερο δεκαήµερο τρεξίµατο̋, λίγα πράγµατα γνωρίζουν για την εικόνα του νέου πρωταθλήµατο̋ και κυρίω̋ για την παρέα µε την οποία θα αγωνιστούν στο νέο πρωτάθληµα. Την Παρασκευή (24/8) εξέπνευσε η προθεσµία δήλωση̋ συµµετοχή̋ στη ∆’ Εθνική, ωστόσο ακόµη δεν είναι σαφέ̋ πόσε̋ οµάδε̋ θα απαρτίζουν την κατηγορία. Όπω̋ ελέχθηαπό την Επιτροπή ∆’ Εθνική̋ «η ακριβή̋ εικόνα « θα φανεί τι̋ επόµενε̋ µέρε̋ µέσα στη βδοµάδα, ενώ στη συνέχεια θα συνεδριάσει για να καταρτίσει του̋ οµίλου̋. Μέχρι τώρα πάντω̋, πέντε σωµατεία έχουν ενηµερώσει επίσηµα την ΕΠΟ ότι δεν θα συµµετάσχουν στο νέο πρωτάθληµα. Ο λόγο̋ για: Κτηνοτροφικό Αστέρα Καλλιράχη̋ (ΕΠΣ Γρεβενών), Θύελλα Αµπελοκήπων (ΕΠΣ Ζακύνθου), Μ. Αλέξανδρο Ν. Μυλοτόπου

(ΕΠΣ Πέλλα̋), Ενωση Βαθύκοιλου-Πανσαµιακού (ΕΠΣ Σάµου) και Ελλάδα Α. Καλλινίκη̋ (ΕΠΣ Φλώρινα̋). Ωστόσο, οι ιθύνοντε̋ τη̋ Επιτροπή̋ πρωταθληµατο̋ υπολγίζουν πω̋ ο αριθµό̋ των οµάδων που δεν θα δηλώσουν συµµετοχή, αναµένεται να είναι µεγαλύτερο̋. Από εκεί και πέρα, συµµετοχή στη ∆’ Εθνική έχουν δηλώσει οι ∆ιαγόρα̋ και Εθνικό̋ Αστέρα̋, αν και είναι αµφίβολο για το αν τελικά θα κατέβουν να αγωνιστούν στην κατηγο-

ρία. Τώρα, για το µέλλον τη̋ θα αποφασίσουν οι Ενώσει̋ τη̋ χώρα̋ σε συνεργασία µε τη νέα διοίκηση τη̋ ΕΠΟ, που θα προκύψει από τι̋ εκλογέ̋ του Οκτώβρη. Μέχρι τότε, όµω̋, το φετινό πρωτάθληµα θα έχει ξεκινήσει και για τα χαρακτηριστικά του ελάχιστα πράγµατα γνωρίζουµε, παρά το γεγονό̋ ότι κοντεύει Σεπτέµβριο̋... πάντω̋ πρέπει να υπενθυµίσουµε πω̋ σε περίπτωση που υπάρξουν αρκετέ̋ αποχωρήσει̋ οµάδων, δεν αποκλείεται να καταρτιστούν εννέα ή οκτώ όµιλοι, τόσοι ακριβώ̋ όσοι κριθεί απαραίτητο ώστε να είναι λειτουργικό το πρωτάθληµα. Μόλι̋ ολοκληρωθούν οι αφίξει̋ των δηλώσεων συµµετοχή̋ στα γραφεία τη̋ Οµοσπονδία̋, η τριµελή̋ Επιτροπή Πρωταθλήµατο̋ τη̋ ∆' Εθνική̋ θα συνεδριάσει, προκειµένου να προχωρήσει στο τελικό πλάνο που θα κατατεθεί για έγκριση στο επόµενο διοικητικό συµβούλιο τη̋ ΕΠΟ, το οποίο θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα αρχέ̋ Σεπτέµβρη. Παράλληλα, σιγά-σιγά θα αρχίσουν να ορίζονται οι ηµεροµηνίε̋ και οι τοποθεσίε̋ διεξαγωγή̋ των κληρώσεων του πρωταθλήµατο̋.

21

Ματιέ̋ στα γήπεδα Μέχρι και ετήσιο αποκλεισµό προτείνει ο εισαγγελέα̋ τη̋ UEFA για τα επεισόδια

Κρύο̋ ιδρώτα̋ στον ΠΑΟΚ

Σε απολογία κλήθηκε σήµερα ο ΠΑΟΚ από την Πειθαρχική Επιτροπή τη̋ UEFA για τα επεισόδια που έγιναν στη Τούµπα, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των πλέι οφ του Europa League µε τη Ράπιντ Βιέννη̋. Η πρόταση του αρµόδιου Εισαγγελέα τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία̋ για ποινή στι̋ δύο οµάδε̋ από πλευρά̋ του αρµόδιου Εισαγγελέα είναι πολύ βαριά καθώ̋ προτείνει: -Ετήσιο αποκλεισµό από ευρωπἀκή διοργάνωση µε τριετή αναστολή και για τι̋ δύο οµάδε̋ -Τρία παιχνίδια κεκλεισµένων των θυρών και για τι̋ δύο οµάδε̋ -Πρόστιµο 150.000 ευρώ για τον ΠΑΟΚ και 75.000 ευρώ για τη Ραπίντ.

ΑΡΗΣ

Ενδιαφέρον για τον Σίσκο Ο Άρη̋ θέλει να συµπληρώσει το ρόστερ του ενόψει τη̋ νέα̋ ποδοσφαιρική̋ σεζόν και για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποκτηθεί επιθετικό̋. Στου̋ "κίτρινου̋" έχουν προταθεί πολλοί παίκτε̋ τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋ και ένα̋ από αυτού̋ είναι ο Σίσκο. Ο Φρανθίσκο Χιµένεθ Τεχάδα, πιο γνωστό̋ ω̋ Σίσκο, ανήκει στη Νιουκάστλ. Ο παίκτη̋ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άλαν Πάρντιου και την περασµένη σεζόν δόθηκε δανεικό̋ στην Λα Κορούνια. Το κασέ του είναι µέσα στι̋ δυνατότητε̋ του Άρη και ο Μάκη̋ Κατσαβάκη̋ κοιτάει βίντεο µε παιχνίδια του Ισπανού.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Και φέτο̋ στην ΕΡΤ Κανονικά θα µεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση οι αναµετρήσει̋ του εφετινού Τσάµπιον̋ Λιγκ διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύµβουλο̋ τη̋ ΕΡΤ, Νίκο̋ Σίµο̋, µιλώντα̋ στον NovaΣΠΟΡ FM 94.6 και στην εκποµπή «Στάση Media» µε τον Νίκο Μαυροµάτη. Βάσει των όσων είπε ο κ. Σίµο̋ στου̋ 94.6 η ΕΡΤ θα διαπραγµατεύεται βήµα-βήµα για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα τη̋ κορυφαία̋ διασυλλογική̋ διοργάνωση̋ έχοντα̋ επιτύχει µια σηµαντικότατη µείωση στα χρήµατα που θα καταβάλλονται σε σχέση µε αυτά που προέβλεπε η αρχική συµφωνία, χωρί̋ όµω̋ να αναφέρει ποσά.


22

Αθλητικά Ευρωπἀκά πρωταθλήµατα Premier League

Πρώτη νίκη τη̋ Γιουνάιτεντ Την πρώτη νίκη τη̋ στην εφετινή premier league πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η οµάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον επιβλήθηκε 3-2 τη̋ Φούλαµ στο «Όλντ Τράφορντ», µε τα νέα αποκτήµατα τη̋ οµάδα̋, Ρόµπιν Φαν Πέρσι και Σίντζι Καγκάουα, να βρίσκουν το δρόµο προ̋ τα δίχτυα. «Τρία στα τρία» για την Τσέλσι. Οι πρωταθλητέ̋ Ευρώπη̋ επικράτησαν και τη̋ Νιούκαστλ µε 2-0, στο Στάµφορντ Μπριτζ. Στο µεταξύ, η Έβερτον επιβλήθηκε 3-1 τη̋ Άστον Βίλα στο Μπέρµιγχαµ, µε τον -µέχρι πρότινο̋ παίκτη του Ολυµπιακού- Κέβιν Μιραλά̋ να κάνει ντεµπούτο µε τα «ζαχαρωτά», καθώ̋ αντικατέστησε στο 70΄ τον Ντάρον Γκίµπσον. Σουόνσι-Γουέστ Χαµ 3-0 Αστον Βίλα-Εβερτον 1-3 Μάντσεστερ Γ.-Φούλαµ 3-2 Νόριτ̋-ΚΠΡ 1-1 Σαουθάµπτον-Γοὐγκαν 0-2 Τότεναµ-Γουέστ Μπροµ 1-1 Τσέλσι-Νιούκαστλ 2-0

 Βundesliga

Ανετη πρεµιέρα η Μπάγερν Με νίκη άρχισε τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ στη bundesliga η Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί επικράτησαν εκτό̋ έδρα̋ τη̋ «νεοφώτιστη̋» Γκρόιτερ Φιρτ µε 3-0 και πήραν του̋ πρώτου̋ τρει̋ βαθµού̋ του̋, όπω̋ έκανε εχθέ̋ και η πρωταθλήτρια, Ντόρτµουντ, επικρατώντα̋ δύσκολα µε 2-1 τη̋ Βέρντερ Βρέµη̋. Ακόµη, η Φορτούνα Ντίσελντορφ επικράτησε στην έδρα τη̋ Άουγκσµπουργκ µε 2-0, ενώ η Λεβερκούζεν ηττήθηκε στην Φρανκφούρτη από την Ἀντραχτ µε 2-1, παρά το γεγονό̋ ότι προηγήθηκε στο ηµίχρονο. Ντόρτµουντ-Βέρντερ Βρέµη̋ 2-1 Γκλάντµπαχ-Χοφενχάιµ 2-1 Άουγκσµπ.-Φορτούνα Ντίσελντορφ 0-2 Γκρόιτερ Φιρτ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 Αµβούργο-Νυρεµβέργη 0-1 Φράιµπουργκ-Μάιντ̋ 1-1 Ά̓ντ. Φρανκφούρτη̋-Λεβερκούζεν 2-1 Στουτγκάρδη-Βόλφσµπουργκ 0-1

 Καµπιονάτο

Μπερµπάτοφ στου̋ «Βιόλα» Έτοιµο̋ να φορέσει τη φανέλα τη̋ Φιορεντίνα είναι ο Ντίµιταρ Μπερµπάτοφ ο οποίο̋ αναµένεται να αφήσει το «Ολντ Τράφορντ» για το «Αρτέµιο Φράνκι» τη̋ Φλωρεντία̋! Σύµφωνα µε το Sky Italia, Φιορεντίνα και Μάντσεστερ έδωσαν τα χέρια για τον Βούλγαρο επιθετικό, µε του̋ κόκκινου̋ δαιβόλου̋ να βάζουν στα ταµεία του̋ το ποσό των 5 εκατοµµυρίων ευρώ. Μάλιστα ο πρόεδρο̋ των βιόλα Αντρέα Ντέλα Βάλε είχε πει ότι θα έρθει ένα̋ επιθετικό̋ πρώτη̋ γραµή̋ στην οµάδα και σύµφωνα µε όλε̋ τι̋ ενδείξει̋ αυτό̋ θα είναι ο Μπερµπάτοφ!

ÄÅÕÔÅÑÁ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 Τα Αµπελάκια άρχισαν την προετοιµασία του̋ έχοντα̋ γεµάτο ρόστερ και καλέ̋ προοπτικέ̋ για τη νέα σεζόν

Με αξιώσει̋ στο πρωτάθληµα Έχοντα̋ ω̋ τεχνικό στον πάγκο του̋ τον Ζήση Καλαµποκίνη τα Αµπελάκια ξεκίνησαν την προετοιµασία του̋ για το πρωτάθληµα τη̋ Α1 ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋. Ο βετεράνο̋ άσο̋ τη̋ Αγία̋ Μονή̋ , έχει φέτο̋ ένα γεµάτο ρόστερ, κάτι που το δίνει πληθώρα λύσεων ενόψει τη̋ νέα̋ σεζόν. Στην περίδο των µεταγραφών έγιναν πολλέ̋ προσθήκε̋ στο ρόστερ µε κυριότερε̋ εκείνε̋ των Σβώλου, Αργυρόπουλου, Κακέ από

το Λογγάκι, Αργύρη, Ψύχου από την ΠΕΦ,

Μπιλιάλη, Λαµπρόπουλου από Φλαµούλι και Μπαλατσούκα από Ζάρκο. Πέρα από τι̋ µεταγραφέ̋ όµω̋ στην Ανδρική οµάδα προωθήθηκαν και παίκτε̋ του παιδικού που έχει αξιόλογη συµµετοχή και αδιάλειπτη παρουσία στη αντίστοιχη διοργάνωση τη̋ ΕΠΣΤ.

 Ο Απόλλων Λυγαριά̋ βγήκε στο γήπεδο και θα αναζητήσει πρωταγωνιστικό

ρόλο στο νέο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋

Μπήκαν µε χαµόγελα στη δουλειά Με µεγαλύτερη αισιοδοξία µε πολλά χαµόγελα και όρεξη για τρέξιµο και δουλειά στο γήπεδ, ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋ η οµάδα του Απόλλωνα Λυγαριά̋ Η προετοιµασία ξεκίνησε µε χαιρετισµό του προέδρου Γιώργου Λιάκου, ο οποίο̋ καλωσόρισε του̋ ποδοσφαιριστέ̋ και ευχήθηκε καλή ποδοσφαιρική χρονιά χωρί̋ τραυµατισµού̋ και µε επιτυχίε̋. Παρουσίασε επίση̋ τα νέα µεταγραφικά αποκτήµατα τη̋ οµάδα̋ µα̋, ενηµερώνοντά̋ του̋ για το άψογο κλίµα που επικρατεί στι̋ τάξει̋ του Απόλλων. Έπειτα, το κοντέρ άρχισε να καταγράφει τα πρώτα χιλιόµετρα τη̋ νέα̋ χρονιά̋ για του̋ παίκτε̋ µα̋. Όπω̋ αναφέρει ο διαδυκτιακό̋ τόπο̋ τη̋ οµάδα̋: Η Λυγαριά ξεκίνησε αρκετά νωθρά στην φετινή µεταγραφική περίοδο. Μέληµα τη̋ διοίκηση̋ ήταν να στηριχθεί όπω̋ κάθε χρόνο στο έµψυχο δυναµικό του χωριού µα̋ όµω̋ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι 5-

6 προσθήκε̋ στο υπάρχον ρόστερ θα δυνάµωναν ακόµα περισσότερο τον κορµό τη̋ οµάδα̋. Η δραστηριοποίηση κ