Dansk Håndbold Forbund "Fra strategi til handling"

Page 1

Dansk Håndbold forbunds Talentstrategi Fra strategi til handling

Dansk Håndbold Forbund 1

FRA STRATEGI TIL HANDLING

Her beskrives vores ambitioner og indsatser samt den ønskede effekt på vores udvalgte strategiske indsatsområder: Samarbejdet om den hele håndboldspiller, Mere kompetenceudvikling og mindre selektion, Forskellighed, Begejstring og motivation. Det er vigtigt at understrege, at vi i

talentsystemet arbejder med flere indsatser, som knytter sig til håndboldfaglig udvikling for den enkelte spiller. De er ikke beskrevet her i, men defineres af vores talenttrænere, ungdoms- og A-landstrænere.

1. Samarbejdet om den hele håndboldspiller

HVAD ER VORES AMBITION?

Som ung håndboldspiller skal man præstere i mange forskellige arenaer. I Dansk Håndbold Forbund vil vi være med til at sikre, at der er sammenhæng i spillernes hverdag. Derfor skal vi være dygtige til at samarbejde med de kerneinteressenter, der er i det unge menneskes liv. Derudover ønsker vi at have et talentsystem, der er rart at være i. Vi ønsker spillere, der er trives, og som har lyst til at komme igen.

HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI AT OPNÅ?

• At klubber og andre træningsmiljøer oplever en meningsfuld relation med Dansk Håndbold Forbunds talentchef, talenttrænere og ungdomslandstrænere ift. fokusområder og potentiale hos relevante spillere.

• At vores unge spillere prioriterer og ser værdi i vores samlinger.

• At vores spillere oplever, at vi har fokus på styrker, og at vi i høj grad benytter positiv feedback.

• At feedback til spillerne og miljøerne i høj grad opleves som dialogskabende.

• At spillerne oplever sammenhæng mellem deres daglige træningsmiljø og de mange andre arenaer, hvor de færdes.

HVAD ER VORES PRIMÆRE INDSATSER?

• At gennemføre løbende trivselsmålinger blandt spillerne herunder at implementere KMD People Sucess

• At afholde løbende udviklingssamtaler med spillerne om det håndboldfaglige og om livet uden for banen - både i talenttræning og på ungdomslandsholdene.

• At kontinuerligt opfordre til dialog gennem kaffemøder og forældremøder til talenttræning og på de yngste landshold, talentseminar og andre aktiviteter

• At udvikle et struktureret og kontinuerligt samarbejde med 4Player, uddannelsesinstitutioner, elitekommuner og andre relevante kommuner, der har fokus på udvikling af håndboldmiljøer.

• At skabe optimale rammer for samarbejde med spillernes klubber og træningsmiljøer.

2 Dansk Håndbold Forbund

2. Mere kompetenceudvikling og mindre selektion

HVAD ER VORES AMBITION?

I Dansk Håndbold Forbund ønsker vi have et talentsystem, der har mere fokus på kompetenceudvikling og mindre fokus på selektion. Kompetenceudviklingen skal ske såvel på banen som udenfor. Vi vil sætte fokus på at skabe og udvikle en stærk feedbackkultur. Vi ved, at udviklingen for spillerne primært sker mellem vores samlinger, og derfor er det vigtigt, at spillerne får de bedste betingelser for dette og ikke får oplevelsen af, at det primære formål med en samling er at ”kvalificere” sig til næste samling. Derudover vil vi også dyrke de unikke kompetencer og redskaber, spillerne får i elitesport, og hjælpe dem til at kunne at transformere dem fra banen og ud i den virkelig verden.

HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI AT OPNÅ?

• Spillerne skal opleve autonomi. Det vil sige, at de oplever, at de har medbestemmelse og indflydelse på træningen, men også på hvordan man løser spilrelaterede udfordringer.

• Klubberne og spillerne oplever, at der er bred opmærksomhed på spillere i de første år i talentsystemet.

• Der er klar synergi mellem udviklingsarbejdet i klubregi og forbundsregi.

HVAD ER VORES PRIMÆRE INDSATSER?

• At spillerne får noget konkret, de kan arbejde videre med i deres hverdagsmiljø efter en samling.

• At sikre tydelig kommunikation om intentioner, fokuspunkter og ageren. Dette sikres gennem øget information fra Dansk Håndbold Forbund til nøgleinteressenter i dansk håndbold gennem informationsskriv, kaffemøder og direkte kontakt fra talent- og ungdomslandstrænere til klubtrænere.

• At afholde oplæg og individuelle samtaler på talent- og ungdomslandsholdssamlinger med fokus på at skabe forståelse for, hvad kompetenceudvikling betyder for såvel spillere som klubtrænere.

• At igangsætte et feedbacksystem i talenttræningen, hvor spillerne modtager feedback i forskellige faser

Dansk Håndbold Forbund 3

3. Forskellighed

HVAD ER VORES AMBITION?

Unge håndboldspillere kommer i mange udformninger, og det samme gør trænere og ledere. Det er en styrke – og det er vigtigt, at vi forstår og har redskaberne til at håndtere dette. Talentarbejde handler i høj grad om at lede efter potentiale og om at være klædt på til fremtiden. Derfor har forskellighed også både et håndboldmæssigt indhold og menneskeligt indhold.

HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI AT OPNÅ?

• At spillerne oplever forståelse for, at forskellighed er en naturlig del af talentsystemet – både menneskeligt og håndboldmæssigt.

• At udvikle flere forskellige typer af håndboldspillere på hver position, så vi sikrer spilmæssig forskellighed i fremtiden.

• At vi ligeledes får en større forskellighed af profiltyper på vores ungdomslandshold.

HVAD ER VORES PRIMÆRE INDSATSER?

• At kommunikere tydeligt omkring, at der ikke ønskes en bestemt type håndboldspiller i det centrale talentsystem, snarere tværtimod. Det skal ske gennem kaffemøder, informationsmøder, forældremøder og andre oplagte arrangementer.

• At lave håndboldprofiller gennem Garuda på alle ungdomslandshold samt Garundas kompetenceprofil på W20- og M20- landsholdene.

• At gennemføre workshops i Garudas person- og kompetenceprofiler for alle ungdomslandstrænere.

4 Dansk Håndbold Forbund

4. Begejstring og motivation

HVAD ER VORES AMBITION?

Dansk Håndbold Forbund skal skabe glæde og begejstring. Det gælder på alle niveauer og naturligvis også i vores talentsystem. Fokus i talentsystemet er på, hvordan vi sikrer begejstring og motivation for den enkelte spiller. Vi tror på, at glade og motiverede unge mennesker bliver ved med at spille håndbold, og at glæde samtidig også skaber bedre præstationer. Vi tror også på, at glæde og begejstring smitter, og i en kollektiv idrætsgren som håndbold mener vi, at det afgørende. Glæde og begejstring skal være bolværket, når spillerne møder modgang og pres, som er en naturlig del af at jagte store resultater.

HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI AT OPNÅ?

• At spillerne oplever træning som motiverende og varieret - både under den enkelte samling, men også fra gang til gang.

• At spillerne oplever, at begejstring og glæde altid er til stede i vores talentudvikling.

• At spillerne oplever, at vi giver plads til følelser, humor og engagement.

• At alle spillere føler sig set.

HVAD ER VORES PRIMÆRE INDSATSER?

• At afvikle træninger og samlinger, der er motiverende og varierede hver gang.

• At skabe tid og plads til sociale aktiviteter for spillerne under samlingerne.

• At vise, at det at lykkes på banen kan måles på mange forskellige parametre.

• At vi lader paraderne falde som ledere.

• At etablere gode træningsmiljøer, som spillerne oplever som inspirerende og udviklende (måles gennem KMD People Succes).

Dansk Håndbold Forbund 5
8 Dansk Håndbold Forbund

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.