Page 1

Междучасие НАЙИНТЕРЕСНОТО В БРОЯ:

На гости в Районно управление „Полиция“ град Раковски

Ученически съвет в училище

За проблемите на учениците

В ТОЗИ БРОЙ: Новини от училище

2 3

На гости в Районно управление „Полиция“

4

Учител на броя - г-жа Ани Рекина

5

При педагогическия съветник

6

Момче и момиче на броя

7

Забавни страници

8

Б Р О Й

1

2 0 . 1 1 . 2 0 1 3

Г .

Ученически съвет в училище През учебната 2013/2014 година в ОУ “Христо Смирненски” започна отново дейността си Ученическия съвет. В него взимат участие ученици - представители на всички класове в училище. Идеята е осъществена по инициатива на педагогическия съветник – Веселин Делипетров, съвместно с учениците от 5 до 8 клас, които се определят като амбициозни, отговорни, знаещи, мислещи и можещи. Ученическият съвет се събира за да разисква актуалните проблеми, които се случват в училище и да намира

правилния начин за решаването им.

заложби, които учениците притежават.

Ученическият съвет има за цел да помага на учениците в тяхното осъ-

Първото събиране на Ученическия съвет се проведе на 19.11.2013г. Първата тема над която учениците разсъждаваха беше „Как да се преборим с агресията”? Учениците даваха своите предложения как да спрем насилието в училище. По предложение на педагогическия съветник на учениците ще бъде прожектиран филм, който ясно показва до какво може да доведе насилието в училище. Филмът се казва „Класа” и е по действителен случай.

ществяване и пълното спазване на правата им в училище. Той ще се стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички

Ден на добротата На 13 ноември светът отбелязва Деня на добротата. На този ден ние трябва да погледнем отвъд себе си, извън границите на страната ни, извън нашата култура, раса, религия и да осъзнаем, че сме граждани на света. Че трябва да се направи напредък в човешките взаимоотношения, и усилия за

създаване на по-добър свят, и единствено мяс-

годарност и положителни емоции всеки ден, ще се чувствате подобре физически и ще изпитвате вътрешна хармония. Направете всеки Ваш ден специален! Благодарете на близки и непознати!

то за живеене. Ако Вие изразявате своята бла-

Мислете с грижа и съпричастност не само на този ден!


СТРАНИЦА

2

Новини от училище Отново стартират извънкласните дейности по проект „УСПЕХ“

Скъпи читатели, училищния

Добрите резултати на групи-

“Млад журналист“

те и преживяванията на уче-

и „Езикови прик-

ниците от миналата учебна

лючения“ с г-жа Деяна

година дадоха възможност

Пейкова

за организиране още полище. През тази година 130

ще бъде с Вас

ученика избраха да осмис-

през новата

„Общуване с танци с г-жа Ана Рекина

Валентин

Секция

Ишпеков

„Баскетбол“ с г-н Митов

следните клубове:

Изявите

година. В него ще намерят място

учениците ни

вим“ с г-жа Славка

през измина-

Романова

лите две години показаха, че те с

нене“ с г-жа Стеф-

какво да кажат или

радост отде-

ка Кочева

имат въпроси към

на

„Да играем и да гот-

„Здравословно хра-

всички, които имат

„Как се правят фил-

„Нашето

различните ни

ми и клипове?“ и

мейство“ с г-жа

рубрики. Ще

„Математиката око-

Милена Годже-

ще раздаваме и

Дочка Шопова

лят свободното си време в

учебна 2013/2014

обявяваме конкурси ,

„Приказен свят“ с г-жа

„Евроклуб“ с г-н

разнообразни клубове в учи-

вестник отново

Ирина Гърдева

се-

лят от свободното си време, за дейности привлекателни и атрактивни за тях. Да пожела-

ло нас“ с г-жа Мария

лова

Домовчийска

„Тайната на фор-

новата

мите“

много ползотворни изяви!

награди - вероятно малки, но от сърце!

ем на клубовете успех през с

г-жа

Halloween

учебна година и

Важното е да

За поредна година учени-

и изобретателност при

класове.

бъдете активни!

ците от ОУ „Христо Смир-

избора на костюми, но

Маскарадът носи много

Ако имате творчески талант -

както вся-

усмивки на

ка

затова ще се радваме да

надп-

ревара,

изпращайте ни

имаше

се продължи. и

своите творби, ако

победите-

рисувате добре - с

ли. А тази

удоволствие ще покажем рисунката Ви! Очакваме Ви!

ненски“

се

в

година те

маскарада, организиран в

бяха мно-

училище по случай праз-

го, защо-

ника

то

Halloween. МЕЖДУЧАСИЕ

включиха

Децата

бяха

вложили много творчество

бяха

избирани за всички

учениците,

Ето

и

някои

от

„страшните“ участници.


БРОЙ

1

ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЖЕРТВИТЕ ОТ

СТРАНИЦА

3

ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ На 17 ноември в нашата църква

ца.

селце, минавала река. Тя не вина-

"Пресвето Сърце Исусово" се

Свети Христофор е бил обикно-

ги можела да се премине от всич-

проведе Неделна литургия посвете-

вен човек, който е пожелал да

ки хора. Той заставал на единия

на на жертвите загинали в катастро-

изповядва християнската рели-

бряг и прекарвал хората на дру-

гия. Това било негово собствено фи.

гия. Той бил достатъчно богат и

наложено изпитание, за да може

Йосиф Балджийски, Мила Петко-

имал всичко, но решил да пра-

да бъде чист, за да приеме хрис-

ва и Павлина Мандраджийс-

тиянската религия. Минало

ка, заедно с г-жа Ана Чавда-

много време. Пренасял мал-

рова, г-жа Стефка Кочева и

ки и големи. Един ден качил

г –жа Славка Романова под-

едно малко дете на гърба си.

готвиха и представиха ста-

По средата на реката усетил

тистическа информация за

голяма тежест. Обръщайки

загиналите по пътищата на

глава той видял, че това

областно и национално ни-

малко дете крепи и държи

во.

целия свят. Той разбрал, че това

За покровител на всички пътуващи се

ви такива жертви, че да заслу-

е Исус и от този момент неговите

смята Св. Христофор . Г-жа Романова

жи християнската вяра. Там

грехове били простени и той мо-

разказа интересна история за свете-

където живеел той, в малко

жел да приеме с чисто сърце и душа християнската религия.

Ден на народните будители Денят на народните будители

беше почетен в училище със специално

ра-

диопредаване с ученици

от

5

клас.

Освен

това

отделни

класове в училище изготвиха табла, посветени на празника

и българските духовни будители.


СТРАНИЦА

4

"Този празник, който олицетворява и на небето реда на власт и

На гости в Районно управление “Полиция” На осми ноември "Св. Архангел Михаил", традиционно се отбелязва професионалният празник на българската полиция.

царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда за

полицията, която има за цел като представител на дадената от Бога

На гости сме в Районно управление „Полиция“ град Раковски, където разговаряме с г-н Борис Царов от град Раковски. - Как решихте да постъпите в системата на МВР?

сигурността и

- Аз съм полицай по наследство. Баща ми е полицай, впоследствие и аз реших да стана полицай. Това беше през 1986 година.

спазването на

- Работили ли сте друго преди това?

власт, да се грижи за реда, спокойствието,

законите в страната,

- Не.

- Да.

- Всичко възможно. В това число влиза и оказване на незабавна защита. Например ако срещу тях е използвано насилие от родители, роднини, дори и от някой познат оставя се детето тук, под наблюдение. - Бихте ли подкрепили детето си ако реши да става полицай? - За момента не.

чрез които се гарантира животът, имотът и свободата на гражданите".

- Трудно ли е да сте полицай? - Не е леко.

МЕЖДУЧАСИЕ

- Попадали ли сте в рискови ситуации? - Какво прави полицията в защита на учениците?

дисциплина и

патронен празник на

- Има доста полицаи, така че не беше нищо ново под слънцето, че и аз реших да стана.

- Как прие Вашето семейство решението да станете полицай?

- Как отбелязвате професионалния празник на полицията? На работа сме. - Какво правите през свободното си време? – Старая се да почивам повече, защото тук натоварването е голямо – и

психически, и физически. Екипът на „Млад журналист“ среща и инспектор Иван Гаджев и се възползва от възможността да му зададе и няколко въпроса около свободното време на инспектора. - Видяхме, че се изявявате и в други области освен полицията може ли да ни разкажете за вашата режисьорска кариера. - Значи като режисьор имам само едно представление към читалището в град Раковски. То е свързано с работата ми с младежи, както и с нещо, с което съм се занимавал преди да стана полицай и съм го изучавал в Пловдивския университет. Поканиха ме от читалището и там с младежи, които са доброволци и имат желание да се занимават с това нещо, направихме това представление. - Възнамерявате ли да продължите? - Да работата с читалището продължава,като в него ще заложим и други теми, свързани с превенция на наркотиците и агресивно поведение.


БРОЙ

1

Вдъхновени от наскоро поставената пиеса „Метро“ в НЧ „Св.Св.Кирил и Методий“ потърсихме една от

Учител на броя - Коя е Вашата любима песен? - Много са, но основно харесвам песни на групата “Outlandish”.

бим предмет в училище?

тура. Какво

правите

през

- Спортувам активно и иг-

рем повече за нея.

не знаем?

Имам 26 деца, от които 2 са моите собствени.

та театрална кариера? - Това е част от хобито ми. Зареж-

свободното си време?

г-жа Ани Рекина, за да разбе-

- Кажете ни нещо за Вас, което

- А какво ще ни кажете за Ваша-

- Български език и литера-

-

5

- Ами аз съм многодетна майка.

- Кой беше Вашия лю-

главните героини, а именно

СТРАНИЦА

рая народни танци. - Има ли разлика между учениците преди и сега?

- Здравейте, г-жо Рекина, от

да ме много позитивно и усещането е много хубаво. - Ще продължителите с постановките? - Същата постановка ще бъде на 30.11. в читалището, така че, който желае може да дойде. Самата постановка представя много гло-

колко време преподавате в

бални проблеми.

нашето училище? - Кажете нещо на учениците от От 11-12.

ОУ „Христо Смирненски“.

- Имате ли любим клас?

- Да уважават хората, които им

- Ами в момента това си е моя

преподават. Да обичат себе си,

клас

като това да г о правят чрез книгите. Да четат повече, така ще

- Каква искахте да станете като малка?

- Определено да. Сега учениците имат по-големи правомощия, тях-

станат и по-богати духовно. Повече учение води до повече умения.

- Още от малка искам да стана

ното мнение е много важно, те мо-

- Благодарим Ви за отделеното

учителка. Мисля, че мечтата

гат свободно да изразяват себе си,

време!

ми се изпълни.

докато в предишни го-

- Работили ли сте нещо друго?

дини това не беше така. Но

имаше

по-голяма

дисциплина

отколкото

- Да, работила съм. Била съм

сега, по-голямо уваже-

секретар в читалището, около

ние към по-възрастни,

5-6 години.

към учители, родители и т.н.


СТРАНИЦА

6

При педагогическия съветник - Здравейте, ние сме от клуб “Млад журналист” и сме тук при

имат те?

Каква точно е Вашата

- Проблеми от всякак-

длъжност?

во естество. Основни-

“Педагогически

съ-

учебната година.

Какви

проблеми

те проблеми са както казах,

физическа

вербална

и

агресия.

Много от учениците са и

- Какъв сте искали да

работим в посока на

станете преди да за-

подобряване на тяхно-

почнете тази работа.

то поведение и пови-

- Полицай.

шаване интереса към

- Харесва ли Ви учили-

учебния процес.

щето?

- Как точно работите

- Да, изключително мно-

за подобряване дис-

го.

циплината на учени-

-

Какво

мислите

за

ците?

дисциплината в учили-

- Обикновено провеж-

ще?

дам разговори с тях,

- Дисциплината не е на нивото, което очаквам. Често се демонстрира вербална и физическа ва има случаи на уронване авторитета на учителите.

беседи, обяснявам кое е добро за тях, кое е добро , на по-малките ученици се опитвам да им създам добродетели и ценностна система, помагам на учителите. Работя и с родителите, които за съжа-

- Къде сте учили, преди да станете педагогически съветник?

тват по-активно в образователния процес в училище?

недисциплинирани

агресия, отделно от то-

МЕЖДУЧАСИЕ

телите трябва да учас-

няколко въпроса.

ветник“ от началото на

Завършва ПУ “Паисий Хилендарски” , специалност “Социална педагогика” през 2013 г.

- Не съвсем. -

та

г-н Веселин Делипетров е педагогически съветник в ОУ “Христо Смирненски”.

- Мислите ли, че роди-

вас, за да Ви зададем

- Изпълнявам длъжност-

През учебната 2013/2014 г.

та?

ление не обръщат напоследък никакво внимание на децата си.

- Да, разбира се. Във всеки брой на училищния вестник ще публикувам статия, която ще бъде главно насочена и в помощ на родителите по

различни

теми-

агресия, насилие. Надявам се да им бъде в помощ при опознаването на техните деца. - Беше проведено онлайн анкета с родителите за изследване на родителското поведение.

Какво

показаха

резултатите? - Анкетата за съжаление беше попълнена само от 21 родители. Като цяло родителите са се представили

в

добра

светлина. Надявам се отговорите,

които

са

дали да отговарят на истината и че тези родители са отговорни и сериозни, като се надявам всички

родители

да

следват техните стъпки.

- Учил съм в ПУ “Паисий

Имам такива случаи.

Хилендарски,

специал-

Съветвам ги как да

- Пожелаваме Ви успех

ност “Социална педаго-

постъпят, ако трябва

в работата Ви през

гика”.

да се обърнат към да-

учебната година.

- Слушат ли Ви деца-

дена институция.

- Благодаря Ви.


БРОЙ

1

Момче и момиче на броя 1. Име: Аннемари Ячева

1.Име: Йосиф

2. Прякор: Нямам.

2.Прякор: Нямам.

3.Зодия: Везни

3.Зодия: Риби

4.На колко си години ?:11

4.На колко си години?:11

5.Любим предмет?: География.

5.Любим предмет?: математика

6.Любим учител :

6.Любим учител :

Нямам.

Деяна Пейкова

СТРАНИЦА

Балджийски

7.Хоби: Да правя снимки.

7.Хоби: Да рисувам.

8.Любим цвят: Черен.

8.Любим цвят: Син.

9.Любимо число: 22

9.Любимо число: 7

10.Любим филм: „Робинзон Крузо“

10.Любим филм: “Здрач”

11.За какво мечтаеш?: За сега за нищо.

11.За какво мечтаеш?:

12.Обичаш ли музиката?: Да.

Да имам хубава професия.

13.Харесва ли ти училището?: Да.

12.Обичаш ли музиката?: Да.

14.Кой предмет мразиш?: История.

13.Харесва ли ти училището?: Донякъ де.

15.Учила ли си в друго училище освен това ?: Да. Казва се „Райчо Каролев“, но преди това съм учила и в немско училище.

14.Кой предмет мразиш?: История.

16.Най-интересна случка в училище?:

16.Най-интересна случка в училище?:

Нямам.

Момче от моя клас изръси голяма глупост.

17.Най-добър приятел?: Мила Петкова.

17.Най-добър приятел?: Валентин Пендов.

18.Къде смяташ да продължите образованието си?: В Пловдив.

18.Какъв искаш да станеш, когато порастнеш? Сладкар.

19. Какво мислиш за фейсбук?: Интересна страница.

19.Какво мислиш за фейсбук?: Публична страница.

20. Ти зависима ли си от компютъра ?: Не.

20.Ти зависим ли си от компютъра ?:

21.Мислиш ли , че учиш достатъчно?: Не. 22.Какво искаш да промениш в училището?: Учебната програма на учениците. 23.Коя е любимата ти песен? Destiny’s Child - Disco Love 24. Страхуваш ли се от нещо?: Да. 25.Кажи нещо на учителите?: Всички учители са много добри. Нека да продължават така.

7

15.Учил ли си в друго училище освен това ?: Не.

Не. 21.Мислиш ли , че учите достатъчно?: Не. 22. Какво искаш да промениш в училището?: Да има по-големи междучасия. 23.Коя е любимата ти песен? Много са. 24. Страхуваш ли се от нещо?: Не. 25.Кажи нещо на учителите?: Да дават помалко тестове.


СТРАНИЦА

Забавни страници - Мамо, учителката по математика ме похвали. - Много добре, а какво каза? - Че от всички идиоти в класа, аз съм най-големия!

Бащата, сърдито: - Иванчо! Обясни ми, защо по всички предмети, освен по география, двойки?! Иванчо: - По география още не са ме изпитвали. . .

Учителката изпитва Иванчо: - Иванчо, каква форма има земята? - Ами, кръгла госпожо. - Докажи го де. - А, няма да споря с вас, квадратна е тогава.

Марийка се връща от училище: - Тате, нали си бил войник? - Да, детето ми?!? - А войниците не ги е страх от нищо? - Естествено. - Добре, тогава можеш да ми видиш бележника.

8

Учител дава на Иванчо за наказание да напише у дома 100 пъти: "Повече никога няма да говоря на "ти" с учителя си!" На другия ден учителят отваря тетрадката на Иванчо и гледа, че е написал изречението не 100, а 200 пъти:

Една учителка се прибира в къщи и казва на съпруга си: - Днес им обяснявах, обяснявах, обяснявах урока и накрая даже аз го разбрах.

- Казах ти 100?!? Защо си го на-

В училище раздават бележниците.

Учениците питат учителката:

Гошо се прибира. - Мамо, нали знаеш колко обичам

- Кое Ви е най-любимото нещо в училище?

госпожата.

- Юни, юли и август.

писал 200 пъти? А Иванчо: - За да ти е по-приятно...

- Да! И какво? - Ами за това ще остана още една Учителят пита: - Иванчо, защо съчинението ти за кучето е съвсем същото като това на брат ти? - Ами защото имаме едно и също куче!

година в нейния клас.

- Деца, кой е внесъл в училището плъх?! - Това не е плъх, а австралийски дакел!

За малките художници

Редакторска колегия: Чавдар Луков, Миглена Власова, Павлина Мандраджийска, Георги Василчев, Алекс Матейчин, Антония Райкова, Валя Сейрекова, Алекс Шарков, Дафинка Манолова, Веселин Делипетров, г-жа Деяна Пейкова

broi1  
Advertisement