Page 1

Междучасие Издание за 24 май

2 4 . 0 5 . 2 0 1 4

24 май - Ден на славянската писменост и култура В БРОЯ:

Приветствия

2

Благодарствено 3 писмо На гости на г-жа Йорданка Лазарова

4

Азбучни курабии

6

5

Тест: Какво 6 знам за 24 май?

Невероятни училищни факти

7

Стихове

8

Честит и светъл 24 май – Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост! Празник на целия славянски свят! Велико е делото на светите братя – не само за нас, но и за всички славяни. Хилядолетна е българската почит към създателите на славянската писменост и на първия славянски книжовен език – славянобългарския. “ Българино, знай своя род и език” – бе възкликнал атонският монах - и тези думи преминават през вековете и достигат до нас като заклинание. Защото ние, българите, имаме с какво да се гордеем – оттук, от малка България, през IX в. тръгва писменото слово, за да даде духовна храна на всички славяни. Затова ценим така високо делото на Кирил и Методий и го приемаме за наше свято и родно. Този найбългарски празник обединява минало и бъдеще, за да обогати настоящето ни. Това е ден на

учителя, на ученика, на училището. Всяка година 24 май идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл възрожденския си дух през годините, утвърдил се като найсветлия, найсъкровения, найбългарския празник!

ското слово от древни времена има своята писменост, своя знак върху културното минало, настояще и бъдеще на света. В този ден пеем Химна на Кирил и Методий, защото 24 май е символ на достойнство, традиция и духовност! Достойнство – защото честваме азбуката, която сме дали на света и се нареждаме сред признатите народи на Европа – със самочувствие, образованост и културна независимост. Традиция – защото е най-дълго празнуването на уникалния празник в историята – повече от 200 години.

Това е денят на буквите, на просветата, на духа! И на гордостта на поета, написал „че и ний сме дали нещо на света – на вси славяни книги да четат.“ Това е денят, в който поемоционално усещаме себе си като неделима част от световната цивилизация. Защото българ-

Духовност – защото е празник на културата, науката и знанието. На хората, които създават устоите на нацията и пазят нейната идентичност, на тези, които възпитават поколенията .В този ден се прекланяме пред учителите, които с душа и слово всеотдайно и неуморно изграждат духовната крепост на знанието!


СТРАНИЦА 2

Честит празник, скъпи учители! Учителят е буквичката първа, изписана накриво в тесен ред. Но ето: дума става,.. мисъл… Тръгва да търси истини Илюстрация: Йосиф Балджийски

Върви, народе възродени, към светла бъднина

по-смело и напред. Учителят е точица едничка началото на хиляди очи. Звездата - не далечна, не самичка, а грейнала в детските очи.

върви, с книжовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови!

Приветствие от г-жа Недева, директор на училището

Върви към мощната просвета!

Уважаеми колеги,

В световните борби върви,

скъпи ученици!

от длъжност неизменна

Отново е 24 май – ден на преклонение пред святото дело на Св. Св. Кирил и Методий, сътворили българското „Аз, Буки, Веди …”!

воден и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,

Символ на българщината и стремеж към усъвършенстване чрез знанието и култура!

което във душите грей! Напред! Народността не пада

Празник, който ни връща

там, гдето знаньето живей!

към корените на нашата духовност! Бъдете преблагословени,

Честит празник!

о вий, Методий и Кирил, отци на българското

Приветствие от вестник „Междучасие“

знанье, творци на наший говор мил!

Нек името ви да живее във всенародната любов, речта ви мощна нек се помни в славянството во век веков!

Скъпи учители и ученици, Отново е 24 май – денят, в който честваме силата на знанието, светлината на просвещението и величието на човешкия дух. И ако има нещо велико като хляба и потребно като слънцето, това е ЗНАНИЕТО. Честит празник и нека запазим жив пламъка на знанието, да разпръскваме с делата си светлината на святото дело на първоучителите!


СТРАНИЦА

До г-жа Стефка Пендакова Учител в ОУ „Христо Смирненски” фгБл

Благодарствено писмо С настоящето писмо искаме да изразим специална благодарност на класния ръководител на 4“а“ клас - госпожа Стефка Пендакова за упоритата и всеотдайна работа през четирите години, в които не само подготви блестящо "А" клас, но изгради един активен клас, който е готов в много отношения да се самоорганизира и да отстоява позиция. Впечатлени сме от отговорността на г-жа Пендакова при предаване на богатия си педагогически опит по отношение на учениците си, от ангажираността й за осъществяване на приемственост между българи и роми. Ние, като родители, наблюдавахме нейната сърдечност, внимателното отношение към децата ни и тяхната обич към нея. През цялото време г-жа Пендакова ни показа изключителна добронамереност, отзивчивост и загриженост. Със своята деликатност и настойчивост г-жа Пендакова възпита у децата ни ценни качества, внуши им организираност и инициативност. Сърдечно Ви благодарим!!!

С уважение: родителите на децата от 4 „а” клас

3


СТРАНИЦА

4

На гости на г-жа Лазарова В този брой екипа на вест-

ство. Сега там е кабинета на г-н

ката, а един от тях даже напсу-

ника Ви представя г-жа Йор-

Райков, имаше печка, готвехме,

ва. Страшно ме възмути това.

данка Лазарова, която е най

шиехме. После в другото учили-

Някога имаше училищна ради-

-старата

ще се оформи център за трудо-

оуредба и като дойде 8 март

во обучение. Там преподавах

класовете се надпреварват да

шев. Много ми е трудно без

поздравяват

работа с деца. Затова след като

празника.

учителка

в

Ген.Николаево. - Здравейте, госпожо Лазарова! Ние сме учениците от ОУ „Христо Смирненски“, които издаваме училищния вестник. В специалното издание за 24 май ние решихме да Ви интервюираме. Как се чувствате днес, когато сте далеч от

се пенсионирах се принудих да направя кръжок по художествено слово към Читалището, само

учителките

за

- Какво означава да си добър учител?

и само за да бъда с децата. Дъ-

- Да обичаш учениците. Това

щеря ми е наследничка, и тя е

е. Просто не са ли ти в сърце-

учителка, мъжа ми също беше.

то, това е …. Да бързаш, да гледаш да удари звънеца, за

училището?

излезеш, да не споделиш не-

- Липсва ми училището… (г-жа

говата болка и радост, да не

Лазарова заплаква..). Аз се

си в близки отношения с ро-

пенсионирах през 1988г., а

дителите му… за мен не че не

съм започнала през 1953г.

е учител, но това не е добър

Първите ми ученици са роде-

учител. Не трябва да гледаш с

ни през 1944 г, сигурно това са

пренебрежение към ученици-

ваши баби и дядовци вече.

те, да ги обиждаш..

Трудно е за един учител, кой-

- Какво мислите за нивото на

то е бил толкова години учи-

нашата образователна систе-

тел… 32 години. Не знам как е

ма?

сега, но нашето поколение учители много си обичахме

- Мисля, че е много ниско.

учениците, но и учениците ни

Грубо изразено, образование-

обичаха много. Раздялата ни

то като че ли се закачи вече на

беше много тежка с осмите

Моят свекър, който също е учи-

класове. Особено, когато си

тел е основал прогимназията

класен ръководител. Аз съм

тук.

прогимназиална

учителка,

пилона. Много елементарни неща, които трябва да се знаят, не се знаят. Децата не са виновни, виновни са тези,

- Как изглежда училището днес

които

през Вашите очи?

Има случаи, когато на различ-

Историята съм я предавала,

- Откровено казано, не искам да

ни места учат на различни

френския само една година.

обиждам учениците, но ми се

учебници. Няма еднаквост в

След това изкарах курс по Тру-

струва, че липсва уважение

обучението, затова при мату-

дово обучение в град Бургас и

между ученик и учител сега.

рите има такива разлики и си

от тогава поех този предмет.

Виждам учениците когато ми-

проличава липсата на знания

Тук като бяхме групите се де-

нават, как се държат, как гово-

на учениците.

ляха на момчета и момичета,

рят. Веднъж попитах едни уче-

- Мислите ли, че децата са се

класовете бяха големи по 30

ници как са отбелязали 8-ми

променили от времето, кога-

ученика. Аз работих само с

март, поздравили ли са учител-

то Вие сте били преподава-

завършила съм специалност „Френски език и история“.

момичетата, предавах готвар-

тел?

печатат

учебниците.


СТРАНИЦА

- Голяма промяна. Най-вече в липсата на уважение към учителя и донякъде и обратното. Без уважение работата не може да върви. Струва ми се, че ако аз съм учителка сега, при тази дисциплина, колкото и да се опитват учители-

жеш да станеш. За да си учител, трябва да ти е в сърцето. Учителят трябва да живее само с болката и радостта на децата. Това е истинския учител. Имаше и случаи като

- Смятате ли, че съвременните технологии промениха учениците?

няма къде да те приемат и ставаш

- Да, като че ли към лошо се проя-

учител. Така не се става учител.

виха децата. Не знам какво пра-

те, няма ефект.

вите на компютрите и какво нау- Често ли се сещате за училище?

чавате, но като гледам телевизия-

- Постоянно. И си гледам албуми-

та, мисля че се отразява много

те постоянно. Дори имам специа-

зле на учениците. Влияе и на тях-

лен албум за специален набор.

ното възпитание. Копират лошото

При всяко училищно тържество

поведение.

сме правили снимки. И затова снимките ми са безброй и щом ми домилее или си спомня за някого, гледам ги и се сещам как сме се

- От какво имат нужда днес българския учител и българския ученик?

радвали, как сме тъжили за малки

- Мисля че учебниците трябва да

неща.

бъдат такива, че да възпитават в

- Как минава времето Ви сега? - Споделете с нас приятен, непри-

може да бъде хубава.

учениците

родолюбие.

Много

неща се измениха, много неща се

- Трудно. Кръстословици, вестни-

изхвърлиха от училището, които

ци, телевизия. Много пъти ми се е

действа

искало да дойда в училище, но се

оказва лошо влияние. Стихотво-

- Приятните са много. Имала съм

разстройвам. Липсва ми училище-

рението „Аз съм българче“ тряб-

и неприятни, при които съм из-

то.

ятен или комичен случай от времето, когато сте била учител?

питвала голяма болка. Имах един ученик, който бягаше от час и вед-

възпитателно

и

това

- С какви емоции ще посрещнете 24 май?

нъж отидох в тях и казах на бащата. Той дойде и го удари през гърба заболя ме сърцето. И съжалих

- Тежко …. (г-жа Лазарова се разплаква отново…)

защо отидох. На другия ден той

- Какво бихте посъветвали

пак избяга. А за радостни са тол-

днешните ученици?

кова много, че не мога да отделя. Имам един голям албум, който е от първия ден, в който съм започнала като учителка само с такива хубави снимки на моите ученици. - Някои хора твърдят, че учител

- Нека да се опитат да бъдат по-добри с учителите, да ги

ва да го знае всеки от вас, за да

уважават и обичат. Естествено

се гордеете, че сте българи. Вие

самите те да са любознателни и

виждате какви времена дойдоха,

да учат.

голяма част заминават за чужби-

- А на учителите?

на.

- Същото искам да кажа и на тях.

- Благодарим Ви за отделеното

Без уважение и любов работата не

време! Пожелаваме Ви да бъде-

не се става, учител се раждаш. Какво мислите за това? - Правилно. Учител насила не мо-

те здрава и усмихната!

5


СТРАНИЦА

Азбучни курабии

6

приготвени курабийки, във формата на буквички.

Ето как лесно и вкусно може да го отбележите 24 май у дома с домашно

Рецептата е: 1 ч. ч. кристална захар, 23 яйца, 3/4 ч.ч. олио, 1 ч.ч. кисело млеко, 1 бакпулвер, настъргана кора от лимон, брашно, колкото поеме за да стане меко тестото.

ване, прибавя се олиото, киселото мляко и набухвателя, настърганата кора от лимон и се омесва меко тесто. Пекат се в предварително загрята фурна.

Захарта се разбива с яйцата до побеля-

Какво знаете за 24 май? 7 въпроса, 7 отговора. Проверете познанията си ! Покажете, че знаете повече от другите!

3. Един български цар е учил в Магнаурската школа. Кой е той? Крум Борис I Симеон I 

Петър I

ката държава като равноправна на Византия 6. Защо учениците на Кирил и Методий бягат от Великоморавия в България?

4. Първата измислена от Конс-

Научете нещо ново. :)

тантин-Кирил Философ

архиепископ на Великомора-

1.24 май е:

„славянска абука” е ? славянски руни

вия) умира

ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

глаголица

празник на народните читалища

кирилица

ден на българската журналисти-

латиница

ка всичко изброено 2. Константин-Кирил Философ учи в „Магнаурската школа”. Кое от изброените за нея е вярно ? Тя е най-престижното висше училище в целия свят, по това време. Магнаурската школа е императорски университет в Константинопол. Името и произлиза от латинското „magna aula” (велика зала). всичко изброено е вярно

5. С каква цел е създадена „славянската азбука” ? с цел превод на богослужебна християнска литература на разбираем за населението във Великоморавия език с цел укрепване на езичеството, като го разпространяват на славянски език с цел национално обособяване на славянските народи с цел издигането на Българс-

Защото Методий (тогава

Защото папата забранява богослужението на славянски език и учениците са подложени на преследване Защото Византия решава християнското богослужение да става само на гръцки Защото България им харесва повече 7. Кой от учениците на Кирил и Методи работи в Преславската книжовна школа ? Климент Ангеларий Горазд Наум


Невероятни училищни факти

 

Днес смятаме да си поговорим с вас за училище. Може би след това първо изречение се си помислили, че няма нужда да четете повече, но не не затваряйте страницата. Тук няма да има нито скучни уроци, нито домашни. Ще ви разкажем някой любопитни и интересни неща за училището. Знаете ли, например, че думата "училище", произлиза от думата "школа", която пък идва от гръцката дума "сколе", което в буквален превод означава "свободно време?. Или, че първите училища в България са основани през IX век от княз Борис при пристигането на учениците на Кирил и Методий — това са Преславската и Охридската книжовни школи. Тяхната цел е била обучаването на българските духовници в грамотност с новата азбука. Но освен това в Охрид св. Климент е преподавал и редица други знания, които са били важни за обикновения живот, например как се облагородяват плодни овошки. Не? Интересно ли беше да го научите, ако е така, четете по-надолу ще срещнете още много интересни и любопитни факти.

В 43 страни, учебната година започва на 1 януари, в 16 страни през март. А на 15 септември учебна година започва, както у нас, така и в още 122 страни. В Чехия най-високата оценка е "1", а най-ниската – "5". Във Франция всички оценки се правят по 20 точкова система, а в Америка вместо числа се използват букви. Колкото и да е странно, история на пъзела е свързана с училището, тъй като той е изобретен за

  

образователни цели. Преди години в Германия, децата са били насърчавани да се събират картата на Европа от нарязани парчета. Смята се, че това е бил първият пъзел. Звездите на знамето на САЩ са измислени от ученик. В древна Гърция наричали "учители" в Гърция, роби, които не са подходящи за работа, но били най-преданите на господаря си. Тези роби водели децата на училище. Първоначално училищата са били място за дискусия, а не за преподаване на уроци. Училището с най-много ученици в света се намира в Индия. Там учат около 28 000 деца. Най-дълго учещият човек в света е от Обединеното кралство. Робърт Кронин ходил на училище 52 години и завършил образованието си на 72. Най-скъпото училище в света се нарича "Международно училище за млади дами и господа". Обучението в него струва 77 500 долара за един месец.

Най-дългият урок в света е продължил 54 часа. Той е проведен от професор по биология в Австралия през 2003 година. Едно от най-многобройните събирания на класа се провело в Германия, срещата събрала повече от 2500 възпитаници, по повод на 100-годишнината на училището им. Има различни училища, включително и "номадски училища-

СТРАНИЦА

7

та", "подземни училищата", "учене чрез музика", "плаващо училището", "училище без дисциплина" и т.н.  Факт, който можете да споделите с родителите си е, особено, когато им се струва, че лятната ви ваканция е прекалено дълга е: В Чили, лятна ваканция продължава от средата на декември до началото на март, което означава, че чилийските деца учат само около 12 седмици. В Етиопия пък, ваканция е 12 до 15 седмици в зависимост от училището. Германия, обаче, има само един много кратка шест -седмична почивка.  Още нещо за ваканцията: Преди в България, да е прието на всички населени места един и същи срок на ваканцията, всяко училище само определяло това. В малките селски райони, на училище се ходило от декември до март и от май до август, така че децата да могат да помогна да сеитбата през пролетта и събирането на реколтата през есента. В Бразилия децата започват училище в 6 часа сутринта и свършват в 12. Това е така, защото според бразилските учениците трябва да се приберат вкъщи и да споделят обяда (най-важното хранене за деня) със семейството си. А в Мексико, учениците ходят на училище от понеделник до петък, но също и в събота, тогава имат свободноизбираема подготовка. В Америка има традиция да се подаряват ябълки на учителите. Тя датира от 16-ти век в Дания, където родителите плащали на възпитателите на децата си с храна (а именно, ябълки, тъй като те са скъпи и трудни за бране), тъй като учителите не могли да си ги купят със заплатите си.


Стихове за 24 май

СТРАНИЦА

Преди цели девет века в тая хубава страна

Празнична радост в гърдите напира и сърцето ми детско едва се побира.

неграмотен бил човека и живял в тъмнина. Всяко българче тогава не разбирало четмо. Имали сме ние държава, но сме нямали писмо.

Че днес е празник голям всенароден на двамата братя Кирил и Методий.

В Солун, синко мой, живели две деца тогаз. Те играели, но чели, всеки ден в захлас.

Какъв далечен път ви води от братя Кирил и Методий до пролетната майска шир, до думичката: мама, до думичката мир!

А сега ще ви разкрия: татко им се казвал Лъв, а от майката Мария носили славянска кръв Те измислили тогава, българското А-Б-Ве на което за прослава пишем дълги редове. И за туй ги слави вечно, всяко българско дете, затова сега от малко , то се учи да чете.

Кирил и Методий славни, ги създали малки,

За малките художници

главни – 30 братчета, сестрички, подредени във редички. Буквите като дечица тичат, скачат в надпревара, ту се хванат за ръчица, ту се крият във буквара. Ако на света ги няма, как ли ще напишем : мама? Всичките от А до Я-то в книжка са задружно ято. Редакторска колегия: Миглена Власова, Павлина Мандраджийска, Алекс Матейчин, Антония Райкова, Валя Сейрекова, Веселин Делипетров, Валентин Пендов, Йосиф Балджийски, г-жа Деяна Пейкова

8

24 may  
24 may  
Advertisement