Iri-Trade brochure_SERIE_5G_TIER_3_BG

Page 1

DEUTZ-FAHR 5090-5100-5110 G


5G СЕРИЯ

Т ЕХНИЧЕСК И ДАННИ

5090

5100

5110

ДВИ ГАТ ЕЛ

Емис ии

Ниво

Ниво

3 SDF 1000.4 WTI

3 SDF 1000.4 WTI

SDF 1000.4 WTI

n°/cm³

4/4000

4/400

4/4000

Макс и мална с ила

kW/CV

64,7/88

73,5/100

80,9/110

Номи нална мощнос т (ECE R 120) при 2200 об./мин

kW/CV

производител Цилиндри/Капац итет

Т урбо интеркулер

Макс и мален въртя щмомент при 1600 об/мин

64,7/88

70,5/96

75/102

Nm

345

373

425

литри

130

150

150

• • •

• • •

• • •

Електронно управление на двиг ателя К апац итет на резервоара за г ориво

Ниво 3

СОВАЛКА Мех анична с овалка (LS) Х идравлична с овалка (GS) Сис тема Stop&Go (GS) МЕХ АНИ ЧНА СКОРОСТ НА КУТ И Я

-

Скорос т

номер

8+8

8+8

-

Скорос ти с нис ко предаване и пълз я ща 5-

номер

32+32

32+32

Скорос т

номер

10+10

10+10

10 + 10

Скорос ти с понижена с корос т и пълз я ща с корос т

номер

20+20

20+20

20 + 20

-

Скорос т

номер

16+16

16+16

-

Скорос ти с нис ко предаване и пълз я ща 5-

номер

32+32

32+32

-

Скорос т

###

20+20

20+20

20 + 20

Скорос ти с понижена с корос т и пълз я ща с корос т

#

40+40 2

40+40 2

40 + 40

4-с тепенна с корос тна кутия

с тепенна с корос тна кутия

МЕХ АНИ ЧНА СКОРОСТ НА КУТ И Я С HI-LO 4- с тепенна с корос тна кутия

с тепенна с корос тна кутия

5- с тепенна с корос тна кутия

Скорос ти с понижена с корос т и пълз я ща с корос т

Номер на предавката Powershift

-

2

Номер на предавката Powershift МЕХ АНИ ЧНА СКОРОСТ НА КУТ И Я С Х МЛ

Скорос т

номер номер номер

ЗАДЕН ВОМ Електрох идравлично задвижван 540 ВОМ

540/540ECO ВОМ 540/540ECO/1000/1000ECO ВОМ ВОМна земната с корос т

ПРЕДЕН ВОМ 1000 ВОМ

ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ Електрох идравлично задви жване 4WD Блокажна диференц иала с електрох идравлично управление СПИ РАЧКИ И КОРМИ ЛНО УПРАВЛЕНИ Е

4-колес но с пиране Мех анична ръчна с пирачка Х идравли чна ръчна с пирачк а (ръчна с пирачк а)

Х идрос татично управление с независ и ма помпа SDD с ис тема ЗАСЕЧКА

Мех аничен заден тег лич Електронен заден тег лич

-

-

-

30+30

-

60+60

-

3

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• •

• •

• •

• • • -

• • • • -

• • • • •

• •

• •

• •

З аден капац итет на повдиг ане (с тандартно)

кг

3570

3600

3600

Заден повдиг ащкапац итет (опц ия )

кг

4525

4855

4855/5410

1850 г

1850 г

Преден тег лич Преден капац итет на повдиг ане

кил ог рама

1850 г

Х И ДРАВЛИ ЧНА СИ СТ ЕМА

Дебит на помпата (с танд.)

л/мин

55

55

55

Дебит на помпата (опц ия )

л/мин

60ЕКО

60ЕКО

60ЕКО

2/4/6/6 + 2

2/4/6/6 + 2

2/4/6/6 + 2

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Х идравлична с ис тема с отворен ц ентър З адни с помаг ателни мак арни клапани Т АКСИ

Кли матик Покрив с вис ока види мос т

Шофь орс к а с е дал к а с ме х ани чно ок ачване Шофь орс к а с едалк а с въз ду шно ок ачване Пътни чес ка с едалка

РАЗМЕРИ И Т ЕГЛО Със задни г уми

420/85R34

480/70R34

4232

4314

480/70R34

Макс и мална дължи на с повдиг аща връз ка

мм

Ши рочи на - ми н./мак с

мм

2065 / 2365

2209 / 2609

Междуос ие (4WD / 2WD)

мм

2400 / 2360

2400 / 2360

2400 / -

Ши роч и на на предната с леда - ми н./мак с

мм

1661 / 1862

1728 / 2128

1728 / 2128

Ши ри на на заднат а с леда - ми н./мак с

мм

1602 / 1902

1706 / 2106

1706 / 2106

мм

2700

2730

2730

Макс и мална вис очина над кабината

4314 2209 / 2609

Т ег ло с кабината

кг

3.900

4200

4300

Макс и мално допус ти мо натоварване

кг

6200

7000

7500

STD OPT - Не е налично

Ди лър З а да нау чи те повече, моля , с вържете с е с ваши я ди лър или пос етете deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR е марк а на


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.