Page 1

The Floor is Yours

De DESSO速 Manier

Onze gedragscode


Hoe u onze gedragscode toepast De Gedragscode is van toepassing op al onze medewerkers. Er staan belangrijke gedragsregels in die van essentieel belang zijn voor ons succes. Wij vragen u daarom de Gedragscode goed door te lezen. Ieder van ons zal de regels van onze Gedragscode moeten begrijpen en toepassen. De Gedragscode is een overzicht en samenvatting van ons bestaande beleid. Gebruik de Gedragscode als hulpmiddel

Inhoudsopgave 1. Bericht van de CEO

p. 4

2. Visie p. 7 3. Onze zes kernwaarden p. 8

waarin de principes waarop we ons dagelijks werk baseren zijn vastgelegd.

4. Werkplek en milieu p. 9

Voor wie dat wenst is er meer informatie beschikbaar over het onderliggende beleid.

5. In de markt p.16

De huidige versie van de Gedragscode en al onze beleidsregels, handleidingen en aanbevelingen zijn te vinden op onze website of ons intranet.

De Gedragscode en alle bijbehorende procedures zijn de verantwoordelijkheid van de Director Human

6. Maatschappij en gemeenschap

p.21

7. Naleving van voorschriften p.22 8. Mijn notities p.23

Resources. Het is de taak van de afdeling HR om de Gedragscode beschikbaar te stellen aan nieuwe medewerkers.

2

3


1 Bericht van de CEO Iedereen die bij ons werkt, deelt de visie van ons bedrijf 'Hoe kan de vloer bijdragen aan onze Gezondheid en ons Welzijn'

We brengen allemaal 90% van onze tijd binnen door, op dat inzicht is onze visie gebaseerd. Terecht stellen mensen tegenwoordig hoge eisen aan de plekken waar zij en hun gezinnen zoveel tijd doorbrengen, of dat nu om luchtkwaliteit, giftige materialen, akoestiek of esthetiek gaat. Uit recente rapporten blijkt de enorme omvang van de luchtvervuiling in China. In Europa maken mensen zich zorgen over het vervuilende effect van het verkeer of over de slechte ventilatie in scholen. Als internationaal bedrijf in tapijten, tapijttegels en sportvelden dat bekend staat om haar sterke milieubeleid willen we uitmuntende producten en diensten leveren. We willen in de markt toonaangevend zijn door de manier waarop die producten bijdragen aan gezondheid en welzijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door de mensen in onze organisatie die de sturende kracht zijn achter ons innovatieplatform van Creativiteit, Functionaliteit en Cradle to Cradle® en er tevens voor zorgen dat we een hoog niveau van operationele uitmuntendheid bereiken en behouden. Deze aanpak werkt zolang we de waarden die ons bedrijf stelt naleven en blijven streven naar het allerbeste. Daarom is het zo belangrijk dat we onze gedragscode in dit document verwoorden en ons hieraan houden. De gedragscode is één van de hoekstenen van onze bedrijfscultuur en uiteindelijk van ons succes. Ik wil u daarom vragen deze gedragscode goed door te lezen en contact op te nemen met de afdeling HR wanneer u vragen of opmerkingen hebt.

Alexander Collot d’Escury, CEO, DESSO®

4

5


2 Visie Tegenwoordig brengen de meeste mensen 90% van hun tijd binnenshuis door. Dit inzicht heeft geleid tot onze bedrijfsvisie, die is gebaseerd op de vraag ‘Hoe kan de vloer bijdragen aan onze Gezondheid en ons Welzijn’. Wij willen ’s werelds marktleider zijn op het gebied van milieuvriendelijke vloerproducten die een voortreffelijke meerwaarde bieden qua design en functionaliteit en zo een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom is het van levensbelang dat we een gezond binnenklimaat scheppen. Als leverancier van tapijten voor de commerciële sector en de consumentenmarkt beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om producten te ontwikkelen die bijdragen aan een gezondere leef- en werkomgeving. Bij Desso zeggen we: 'The Floor is Yours', om te benadrukken dat bij ons de klant altijd centraal staat. Die houding ligt ten grondslag aan alles wat we doen. We weten dat ons succes ervan afhangt.

6

7


3 Onze zes kernwaarden

4 Werkplek en milieu

We zijn trots op de diversiteit in ons personeelsbestand. Diversiteit verrijkt ons bedrijf op heel veel manieren. Maar, net als

Gerelateerd aan onze wens om de klant tevreden te stellen, is het onze prioriteit om onze operationele uitmuntendheid

bij alle internationale bedrijven, moet er iets zijn dat ons verbindt. Bij Desso zijn dat onze zes kernwaarden: zij fungeren als

voortdurend te verbeteren. We moeten ons uiterste best doen om onze klanten te geven wat ze willen, wanneer

de lijm die ons verbindt. Diversiteit verrijkt het bedrijf op vele manieren.

ze het willen, hoe ze het willen en waar ze zich ook bevinden. Het gaat erom de mentaliteit te hebben om snelle, flexibele en doelgerichte klantoplossingen aan te bieden die door ons feilloos worden uitgevoerd en de superieure

1. Klantgerichtheid – We zetten ons voor 100% in voor datgene wat goed is voor onze klanten. Met nieuwe producten die gezondheid en welzijn bevorderen, maar ook met operationele uitmuntendheid en dienstverlening

kwaliteitsstandaard waar Desso om bekend staat handhaaft. Het zakelijke klimaat verandert snel en continu en we moeten in staat zijn ons aan te passen aan de steeds veranderende behoeften van onze klanten.

zullen we altijd proberen de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. 2. Gezond verstand – Klanten willen uitstekende producten en diensten die snel, flexibel en gericht worden geleverd. We vinden dat dit het beste wordt bereikt wanneer onze mensen hun gezond verstand gebruiken bij

Onze filosofie over de bedrijfsvoering is opgebouwd rond drie sleutelbegrippen: veiligheid, kwaliteit en kwantiteit. Dit zijn de criteria die (in volgorde van belangrijkheid) de ruggengraat vormen van onze dagelijkse werkzaamheden.

het vinden van de snelste en beste wegen om onze doelen te realiseren. 3. Integriteit – Eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid en respect zijn fundamentele waarden voor ons. Integriteit

is een onlosmakelijk onderdeel van onze cultuur: we zijn transparant en verwachten dat onze medewerkers altijd handelen in overeenstemming met onze ethische en bedrijfsnormen.

Naleving van milieuvoorschriften

We zijn vastbesloten een positieve invloed te hebben op milieu en gezondheid. Dat is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvisie en we kunnen allemaal het verschil maken door aan dit bedrijfsdoel bij te dragen. Bedenk daarom

4. Ondernemerschap & Ambitie – We zijn een ambitieus bedrijf dat haar activiteiten uitbreidt naar nieuwe

altijd wat u kunt betekenen op de volgende gebieden:

markten en kanalen. We moedigen onze mensen aan hun ondernemingsgeest te gebruiken bij het zoeken naar de beste mogelijkheden.

Het bieden van een veilige omgeving, zowel op de werkplek als in de plaatselijke gemeenschap.

5. Verantwoordelijkheid & Empowerment – Erop vertrouwen dat onze medewerkers de beste beslissingen

De keuze en het gebruik van energie.

De keuze, het gebruik en het behoud van grondstoffen.

6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen & Cradle to Cradle

Het verhogen van het positieve effect, of als dit niet mogelijk is, het verminderen van de risico’s voor onze

nemen is essentieel in onze manier van werken.

®

- Wij geloven dat onze wijze van

maatschappelijk verantwoord ondernemen en het naleven van milieuverplichtingen direct verbonden zijn met

planeet, haar water en de lucht.

het succes van onze onderneming. Dankzij Cradle to Cradle zijn we steeds beter in staat om giftige stoffen ®

te verwijderen uit de gebruikte materialen en die ingrediënten te vervangen door meer positief gedefinieerde

Als u nog vragen hebt over ons duurzaamheidsbeleid, over Cradle to Cradle® of over ons werk aan de overgang naar

elementen. Door onze toewijding aan de overgang naar een meer herstellende circulaire economie, -waarin

een circulaire economie, kunt u contact opnemen met de Director Marketing, Communications & Cradle to Cradle®.

geproduceerde goederen worden hergebruikt in een gezond en minder verspillend proces-, maken we grote

We hebben ook een intern Cradle to Cradle®-netwerk waar vrijwilligers uit verschillende bedrijfsonderdelen bij elkaar

vorderingen op belangrijke onderdelen van het Cradle to Cradle®-concept: materiaalkeuze, hergebruik,

komen om de voortgang te bespreken. Als u geïnteresseerd bent om deze sessies bij te wonen, kunt u contact

waterbeheer, sociale verantwoordelijkheid en hernieuwbare energie.

opnemen met de afdeling Corporate Social Responsibility.

Deze kernwaarden bepalen de koers van onze strategieën en doelstellingen op de lange termijn. Ze vormen een

Terwijl we allemaal proberen het goede te doen, moeten we ons houden aan alle milieuregelgeving die van toepassing

permanent onderdeel van ons dagelijks handelen en besluitvorming. We zijn ervan overtuigd dat deze waarden ons

is op het beleid en de procedures van Desso en aan de vereisten van alle milieuvergunningen. Bedenk dat Desso

uniek maken in vergelijking met onze concurrenten. We zijn trots op onze kernwaarden!

en haar medewerkers aansprakelijk kunnen zijn voor zowel de kosten van het opruimen van vervuiling, maar ook

8

9


voor aanzienlijke bijkomende boetes. Overtreding van de regels met betrekking tot verontreiniging en afvalbeheer

Potentiële conflictsituaties zijn bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):

kan ons enorme boetes opleveren en de verantwoordelijke medewerkers kunnen beboet of zelfs tot gevangenisstraf

Het in bezit hebben van aandelen of andere belangen in een onderneming zoals hiervoor beschreven, of andere

veroordeeld worden. Overtreding van een verordening of vergunningsvoorwaarde of het opzettelijk omzeilen van een

investeringen, bijvoorbeeld in grondstoffen die Desso gebruikt (behalve wanneer de aandelen of belangen

milieucontrole of controleapparaat is strikt verboden.

algemeen beschikbaar zijn voor het grote publiek en geen negatieve invloed hebben op het oordeel, de prestatie of de loyaliteit van de medewerker).

Foutieve informatie invoeren op een milieuformulier van de overheid, op een controlerapport of in antwoord op een

Het in ontvangst nemen van een gift, speciale toeslag, korting, lening tegen een speciaal tarief of ander voordeel

verzoek om informatie van een overheidsinstantie, is ook verboden. Het is eveneens verboden om te knoeien met

van een verkoper of andere hiervoor beschreven onderneming dat niet algemeen beschikbaar is voor het grote

productstalen of op andere manieren foutieve informatie te verschaffen over stalen. Dit geldt tevens voor het bewust

publiek, is een schending van het beleid.

niet opvolgen van de voorwaarden van een vergunning of de van toepassing zijnde protocollen voor het verzamelen,

Elke ander aanzienlijk direct of indirect persoonlijk belang in een transactie waarbij Desso betrokken is.

bemonsteren, testen, analyseren of vastleggen van milieugegevens.

Openbaarmaking of persoonlijk gebruik van vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van Desso.

Het voor eigen doeleinden gebruik maken van een zakelijke mogelijkheid die ook in het belang van Desso zou

Alle medewerkers zijn verplicht overtredingen van de procedures met betrekking tot milieu wet- en regelgeving of

kunnen zijn, zonder deze mogelijkheid eerst aan Desso kenbaar te maken.

milieuvergunningen te rapporteren, evenals gevallen waarin foutieve informatie of gegevens worden verstrekt of waarin een milieucontrole of controleapparaat wordt omzeild.

Cradle to Cradle® en de overgang naar een circulaire economie

We zijn één van de toonaangevende ambassadeurs van de circulaire economie en spreken op prestigieuze

Als u iets wilt rapporteren, kunt u zich direct tot uw manager, een senior manager of onze Director Human Resources

conferenties.

richten. Door al sinds 2008 de Cradle to Cradle®-principes te volgen, hebben we goede, praktische inzichten verworven Veiligheid op de werkplek

in hoe we de omschakeling kunnen maken naar een minder verspillende, meer herstellende economie. Dat is van

We zijn vastbesloten om gevaren op de werkplek te elimineren, medewerkers een veilige en gezonde werkplek te

onze kant geen altruïsme. Wij geloven dat het ons bedrijf sterker en innovatiever maakt wanneer wij milieuvriendelijke

bieden en te voldoen aan alle geldende wetten en normen. Medewerkers dienen zich te houden aan alle relevante

producten leveren die een bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn.

wetten en het beleid van Desso dat daarmee verband houdt. Van medewerkers wordt ook verlangd dat ze daar waar dat van toepassing is, melding maken van ongezonde situaties of onveilige omstandigheden, gevaren, defecte

Cradle to Cradle® betekent dat we strenge normen hanteren met betrekking tot:

apparatuur of machines en ongevallen.

het gebruik van gezonde materialen, zodat de producten aan het eind van hun levensduur uit elkaar kunnen worden gehaald en de materialen op een gezonde manier kunnen worden gerecycled;

Tegenstrijdige belangen

We verwachten van onze medewerkers dat ze beslissingen met betrekking tot hun werk op een heldere, objectieve

hergebruik van materialen om de kringloop te sluiten, zoals we dat doen met onze programma’s TakeBack® en Refinity®;

hernieuwbare energie – uitbreiding van ons gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor onze fabrieken en

manier en in het beste belang van Desso nemen. Ons beleid is dat beslissingen van medewerkers niet mogen worden beïnvloed door persoonlijke belangen of familiebelangen die bewust of onbewust van invloed kunnen zijn

kantoren; •

op hun oordeel. Dit is relevant voor directeuren, managers, functionarissen, medewerkers, partners, adviseurs of vertegenwoordigers van firma’s die een huidige of potentiële leverancier, klant, concurrent of andere zakelijke partner van Desso zijn.

10

waterbeheer – het water dat we lozen in lokale rivieren en waterbronnen moet net zo schoon zijn als toen we het innamen;

sociale verantwoordelijkheid – we houden ons aan onze principes ten aanzien van mensenrechten en arbeidsomstandigheden in de hele leveringsketen, waarbij we ons baseren op de Global Sullivan Principles.

11


Op deze manier transformeren we de manier waarop we producten ontwerpen, vervaardigen en leveren. Recent

Als onderdeel van deze doelstellingen hanteren we de Global Sullivan Principles met betrekking tot mensenrechten

zijn we zelfs begonnen met het bieden van lease mogelijkheden voor tapijten, een van de nieuwe servicemodellen

en arbeidsrelaties. We respecteren de wet en als verantwoordelijk lid van de gemeenschap passen we deze principes

ter ondersteuning van de circulaire economie. De producent wordt verantwoordelijk voor de materialen en het

integer toe, in overeenstemming met onze legitieme rol van ondernemer.

verantwoord recyclen ervan aan het eind van het proces. De circulaire economie moet de lineaire economie van ‘kopen, gebruiken en weggooien’ vervangen. Dat kan ons, en anderen die deze weg gezamenlijk opgaan, helpen

We ontwikkelen en implementeren bedrijfsbeleid, procedures, trainingen en interne rapportstructuren om te

het hoofd te bieden aan vier crises op wereldschaal:

waarborgen dat deze principes overal in onze organisatie worden toegepast. We geloven dat dit zal leiden tot meer tolerantie en een beter begrip tussen mensen, en dat het een cultuur van teamwerk en samenwerking bevordert.

1. Energieveiligheid – het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en atoomenergie. De laatste vorm van energie is duur en potentieel gevaarlijk terwijl de eerste leidt tot grote prijsverschillen.

In overeenstemming hiermee doen we het volgende:

2. Klimaatverandering – zoals hierboven aangegeven, helpt een groter gebruik van hernieuwbare energie een

3. Grondstoffenschaarste – aangezien de grondstoffen eindig zijn, helpt dit concept om de kostbare natuurlijke

belangrijk probleem op deze wereld te bestrijden.

de gemeenschappen waarin we werken en de partijen waarmee we zakendoen.

grondstoffen te beschermen terwijl de wereldeconomie groeit.

We bevorderen gelijke kansen voor onze medewerkers op alle niveaus van Desso met betrekking tot kwesties als kleur, ras, geslacht, leeftijd, etniciteit of religieuze overtuiging; we houden ons verre van onacceptabel arbeidsbeleid

4. Toxiciteit – erop toezien dat goederen zijn gemaakt van materialen die gezonde chemische ingrediënten

zoals de exploitatie van kinderen, lijfstraffen, discriminatie van vrouwelijke werknemers, dwangarbeid of andere

bevatten, helpt om de gezondheid en het welzijn van mensen te beschermen en biedt producenten tegelijkertijd de mogelijkheid om op een gezonde manier te recyclen.

We spreken onze steun uit voor universele mensenrechten en in het bijzonder de rechten van onze medewerkers,

vormen van misbruik. •

We respecteren de vrijheid van vereniging van onze medewerkers.

We belonen onze medewerkers zodanig dat zij in staat zijn om ten minste te voorzien in hun basisbehoeften en

Uit deze nieuwe benadering ontstaat innovatie en groter commercieel succes. Dit blijkt uit onze bijzonder populaire

geven hun de kans hun vaardigheden en capaciteiten te verbeteren om zo hun sociale en economische kansen

Master-producten die unieke manieren bieden om de gezondheid en het welzijn te verbeteren, waaronder de

te vergroten.

DESSO AirMaster , DESSO SoundMaster , DESSO Light Reflection Master , DESSO EcoBase en onze nieuwste, ®

®

®

®

duurzame ontwikkeling.

in samenwerking met Philips ontwikkelde, lichtdoorlatende tapijten. Zij stellen ons in staat goed ontworpen tapijten van hoge kwaliteit te leveren, die daarnaast essentiële functies vervullen zoals het verminderen van het potentieel

We bevorderen eerlijke concurrentie met respect voor intellectuele- en andere eigendomsrechten; we bieden geen ongepaste betalingen aan en nemen geen steekpenningen aan.

schadelijke fijnstof in de lucht, het reduceren van ongewenst geluid dat een negatief effect kan hebben op het leren in scholen en dat in ziekenhuizen en zorgcentra schadelijk is voor het welzijn en herstel van patiënten.

We bieden een gezonde en veilige werkplek, beschermen het milieu en de gezondheid van mensen en bevorderen

We werken samen met overheden en gemeenschappen om de kwaliteit van leven in deze gemeenschappen te verbeteren (educatief, cultureel, economisch en sociaal) en zoeken mogelijkheden om opleidingen en kansen te bieden aan werknemers uit achterstandsmilieus.

Meer informatie over onze visie op CSR en onze voortgang op dat gebied is te vinden op www.desso.com. Respect op de werkplek

We willen dat ons bedrijf een positief effect heeft op degenen met wie we te maken hebben, zoals medewerkers,

We bevorderen de toepassing van deze principes door degenen met wie we zakendoen.

We zijn transparant in onze toepassing van deze principes en verschaffen informatie waarmee we duidelijk maken dat we deze principes hanteren.

klanten en leveranciers. Een basisvereiste daarvoor is dat we een eerlijke en ethische handelspartner zijn, een geweldige werkgever en een verantwoordelijke buurman.

12

13


14

15


5 In de markt

Concurrentie/Antitrust

We profiteren allemaal van een eerlijke, vrije en open markt en bij Desso concurreren we uitsluitend met de positieve kwaliteiten van onze producten en diensten. We doen geen pogingen om handel te beperken of begrenzen. We

Product, veiligheid en kwaliteit

moeten ons allemaal houden aan de geldende antitrust- en concurrentiewetgeving. Er mogen geen overeenkomsten

aan alle relevante wetten en in sommige gevallen de lat hoger leggen met betrekking tot veiligheid, levensduur,

voor de concurrentie vormen.

We hebben de reputatie dat we hoog kwalitatieve en veilige producten leveren. We moeten internationaal voldoen onderhoud of vormgeving. Onze betrokkenheid bij productveiligheid loopt van het productontwerp en de productie tot het gebruik van het product in zakelijke gebouwen en woningen. Daaronder vallen: •

het gebruik van positief gedefinieerde1) grondstoffen;

productontwerp;

productieprocessen;

veiligheid tijdens installatie;

brandbaarheid en toxiciteit na het leggen;

prestatie van het product;

gebruik van gerecyclede materialen en hergebruik met positief gedefinieerde1) materialen.

Alle producten, of die nu zijn vervaardigd in onze eigen productie of ingekocht zijn bij derden, moeten minimaal voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen die daarop van toepassing zijn en moeten zijn goedgekeurd door onze kwaliteits- en veiligheidsmanagers. Elk bedrijfsonderdeel dat producten levert, moet op de hoogte zijn van de kwaliteits- en veiligheidsnormen die in zijn regio van toepassing zijn. Personeel ter plaatse dient er ook voor te zorgen dat we voor onze producten de juiste veiligheids- en kwaliteitsprocedures hanteren, zodat we onze normen hooghouden (bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, productieprocessen, kwaliteitscontroles, testspecificaties

of afspraken met concurrenten bestaan die prijzen of verkoopvoorwaarden beïnvloeden of een onredelijke beperking

Antitrustwetgeving is van toepassing op vele aspecten van zakelijk gedrag. Heeft u vragen over wat wel en niet is toegestaan, neem dan onmiddellijk contact op met uw afdeling Human Resources. Vraag ook onze Chief Financial Officer om alle overeenkomsten of contracten met klanten, leveranciers, distributeurs of detailhandelaren te controleren voordat u deze ondertekent. Dit geldt ook voor alle afspraken die resulteren in prijsverschillen aan klanten die met elkaar concurreren. We verwachten van al onze medewerkers dat ze zich houden aan de antitrust-, concurrentie- en antimonopoliewetgeving van alle landen, staten en plaatsen waar we zakendoen. Managers en teamleaders zijn er verantwoordelijk voor dat degenen die aan hen rapporteren, op de hoogte zijn van en zich houden aan dit beleid. Dit is zeer belangrijk

We moeten vermijden dat we ook maar de schijn wekken dat we antitrustwetgeving schenden. Daarom moeten allen die bij Desso werken, ervoor zorgen een goed begrip te hebben van de antitrust- en concurrentieregels die in hun

en testprocedures).

functie en op hun locatie van toepassing zijn.

Gebrekkige producten moeten worden gerapporteerd aan de verantwoordelijke productiemanager en in ernstige

gevallen, waarbij de gezondheid en veiligheid in het geding zou kunnen zijn, aan onze Director Operations en onze Director Human Resources. De productie moet gericht blijven op de noodzaak om goederen van hoge kwaliteit te vervaardigen die de gezondheid en veiligheid van mensen beschermen en de belangen van onze klanten dienen.

1)

Positief gedefinieerd = alle ingrediënten zijn geclassificeerd als Groen (optimaal) of Geel (aanvaardbaar) volgens de Cradle to Cradle®-

beoordelingscriteria zoals beschreven in het Cradle to Cradle®-certificeringsprogramma versie 2.1.1, opgesteld door MBDC in september

Nauwkeurige bedrijfsgegevens:

De bedrijfsgegevens van Desso worden gebruikt om betrouwbare en

nauwkeurige verslagen te maken voor management, aandeelhouders, schuldeisers, overheidsinstellingen en anderen. Daarom moet alle officiële verslaglegging over Desso’s manier van zakendoen nauwkeurig, transparant, eerlijk en volledig zijn, zonder enige beperking of voorbehoud. Dit betekent dat de nauwkeurigheid van alle verslagen zowel geldt voor de feitelijke documentatie als voor de ethische evaluatie/beoordeling. Niet-openbare interne informatie over Desso mag niet worden doorgegeven zonder legitieme zakelijke reden en goedkeuring door de verantwoordelijke manager.

2008 en geactualiseerd in januari 2010.

16

17


Ongeoorloofde betalingen: Geen enkele medewerker, verkoopagent of consultant mag enige vorm van

omkoping, onrechtmatige korting of ongeoorloofde gratificatie aanbieden, geven, nastreven, ontvangen of aanmoedigen, direct of indirect. Commerciële omkoping is onwettig en wordt in veel landen bestraft als misdrijf. Persoonlijke gelden of middelen mogen niet worden gebruikt om iets te doen dat anders verboden is. Alle betalingen en kwitanties moeten nauwkeurig worden vastgelegd in onze administratie. Desso doet op een eerlijke manier zaken, gebaseerd op de positieve kwaliteiten van onze producten en diensten.

Eerlijk zakendoen met klanten en leveranciers: Het succes van Desso is afhankelijk van het opbouwen

van productieve relaties met klanten en leveranciers op basis van integriteit, ethisch gedrag en wederzijds vertrouwen. We begrijpen dat onze klanten hun eigen individuele wensen en verwachtingen hebben en dat die voor ons unieke kansen bieden om samen succesvol te zijn. Desso baseert haar wereldwijde leveranciersrelaties op de waarden eerlijkheid, rechtvaardigheid, wederzijds respect en non-discriminatie. Desso werkt graag met een groot aantal verschillende leveranciers om wederzijds welvaart te bevorderen en sterke, langdurige relaties op te bouwen.

Consumentenprivacy: We beschouwen alle gegevens van onze klanten als vertrouwelijk. Iedereen die vertrouwelijke informatie met ons deelt, vertrouwt ons die toe om inzicht te geven in vraagstukken en behoeften

en we respecteren dat vertrouwen altijd. We informeren hen over hoe we met hun gegevens omgaan. Dit beleid is ook van toepassing op consumenten. •

Sociale verantwoordelijkheid: We houden ons aan de Global Sullivan Principles, waarin mensenrechten en gelijke arbeidsomstandigheden centraal staan. Sociale verantwoordelijkheid is een van de vijf elementen van de

Cradle to Cradle®-filosofie die we al sinds 2008 hanteren. De Global Sullivan Principles dekken tal van zaken, van het waarborgen van hoge gezondheid en veiligheidsnormen binnen in onze kantoren en fabrieken tot het trachten te garanderen dat niemand in onze toeleveringsketen, waar ook ter wereld, op welke manier dan ook iets te maken heeft met kinderarbeid of dwangarbeid.

18

19


6 Maatschappij en gemeenschap Gemeenschappen ondersteunen

Wij streven ernaar om een positieve kracht te zijn in de plaatselijke gemeenschappen waar wij ons bevinden. Enkele van onze doelen zijn: •

Ernaar streven om lokale medewerkers en managers aan te nemen en tot ontwikkeling te brengen.

Steun verlenen aan enkele activiteiten in lokale gemeenschappen;

Prioriteit geven aan sponsorovereenkomsten die voordeel opleveren voor de lokale gemeenschappen en het milieu;

We geven er de voorkeur aan politiek neutraal te blijven en geven geen financiële bijdragen aan politieke partijen of commissies of aan individuele politici.

Open en eerlijke communicatie

Wij staan voor eerlijke en transparante berichtgeving. Onder de supervisie van de Director Marketing, Communications & Cradle to Cradle® leveren we duidelijke en nauwkeurige informatie aan de media en het algemene publiek (terwijl we er ook voor zorgen dat we de commerciële vertrouwelijkheid respecteren waar dat nodig is). Als medewerkers wordt van ons allen verlangd dat we ons houden aan de van toepassing zijnde regels over het bewaren van vertrouwelijkheid met betrekking tot de eigendomsinformatie van Desso en zijn zakenpartners. De CEO, CFO en de leden van het Management Team zijn de voornaamste woordvoerders van het bedrijf en kunnen verklaringen afleggen namens de Group. Andere managers zijn woordvoerders binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied, maar hiervoor is vooraf toestemming nodig van Corporate Communications.

20

21


7 Naleving van voorschriften Verslaggeving

Naleving van de Gedragscode wordt gezien als een essentieel onderdeel van de contractuele verplichtingen van een medewerker en geldt zowel voor vaste als voor tijdelijke medewerkers, onafhankelijke opdrachtnemers en andere partijen die zakendoen met Desso. Voor de effectieve handhaving van de Gedragscode verwacht Desso dat iedereen die kennis heeft van niet-naleving,

Wanneer een overtreding eenmaal is opgemerkt, worden strikte maatregelen genomen tegen degenen die de Gedragscode hebben geschonden. Passende maatregelen zijn in overeenstemming met de relevante wetten en regels geldig per land. Wanneer de overtreding wordt beschouwd als een wettelijk misdrijf of een misdaad, worden tevens maatregelen genomen, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging. Disciplinaire maatregelen als gevolg van overtredingen van de gedragscode worden door Desso in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelingen en arbeidscontracten, op nationaal niveau of op bedrijfsniveau.

deze overtreding onmiddellijk rapporteert.

Dergelijke acties kunnen leiden tot ontslag.

Medewerkers dienen een overtreding of vermoeden van een overtreding te rapporteren aan hun directe manager. In

Ter bescherming van onze reputatie en onze bezittingen zal Desso geen enkele relatie aangaan met degenen die zich

het geval dat dit niet effectief of passend is, dienen zij contact op te nemen met de afdeling HR, met een OR Lid of met het Management Team. Wanneer een melding van een overtreding is ingediend, zal het management onmiddellijk een onderzoek instellen en indien nodig passende disciplinaire maatregelen nemen. Een melding van overtredingen van de Gedragscode door derden dient direct aan de Director Human Resources te

niet strikt houden aan de relevante regels en/of die weigeren hun gedrag aan te passen aan de waarden en principes die in de Gedragscode worden beschreven.

8 Mijn notities

worden gerapporteerd. Desso zal ervoor zorgen dat personen die een daadwerkelijke overtreding van de Gedragscode rapporteren, nooit slachtoffer worden van wraak, onwettige conditionering, intimidatie of discriminatie op de werkplek als gevolg van

Eigenaar Notities

deze of enige andere interne procedure. Elke vorm van wraak tegen personen die in goed vertrouwen overtredingen van de Gedragscode hebben gerapporteerd, wordt ook gezien als een overtreding van de Gedragscode. Andere medewerkers beschuldigen van een overtreding van de gedragscode terwijl men weet dat deze aantijging onjuist is, is ook een overtreding van de Gedragscode. Welke stappen worden ondernomen

Overtreding van de principes van de Gedragscode schaden het vertrouwen tussen Desso en iedereen direct betrokken bij de overtreding (managers, medewerkers, adviseurs, onderaannemers, klanten, leveranciers en zakelijke of financiĂŤle partners). 22

In gevallen van onduidelijkheid over de terminologie van de Gedragscode of de implicaties daarvan, prevaleert de Engelse versie.

23


The Floor is Yours

DESSO Holding BV

Corporate Communications PO Box 169 5140 AD Waalwijk The Netherlands corporatecommunications@desso.com www.desso.com

© Februari 2014 Desso®

NL_Code of conduct_03 02 2014  

De Gedragscode is van toepassing op al onze medewerkers. Er staan belangrijke gedragsregels in die van essentieel belang zijn voor ons succe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you