Jaarverslag SMD 2020

Page 1

Jaarverslag 2020 Dienstverlening tijdens een pandemie Online dienstverlenen in een nieuwe wereld

Nieuwe dienstverlening Edam-Volendam

Clientondersteuning in Westfriesland

1


Inhoud Over de SMD 4 Zaanstad: Sociaal Wijkteams 6 Sociaal Raadslieden 8 Cijfers P&O 2020 10 Ons jaar in financiële cijfers

12

West-Friesland Client ondersteuning 14 Nieuwe dienstverlening Edam-Volendam

15

Interview Pieter van den Born

16

Zaankanters voor Elkaar 18 Personeelsbeleid tijdens Covid-19 in 2020

19


Dienstverlening in Coronatijd

Voorwoord Het jaar 2020 zal ons allemaal lang bijblijven. Ineens was daar de Coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen en gevolgen zoals 1,5  meter afstand houden, scholen die moesten sluiten en lockdowns.  Als Raad van Toezicht beseften we ons, samen met de directeur-bestuurder, vrijwel direct wat een enorme impact Corona op de samenleving zou hebben. En op de SMD als organisatie, haar dienstverlening,  cliënten en  medewerkers.  We hadden een nauw contact met de directeur-bestuurder en stemden steeds samen af wat en hoe we met de Coronamaatregelen omgingen en de gevolgen van Corona.

“De Coronacrisis heeft aangetoond hoe

waardevol en onmisbaar het werk van de SMD is voor inwoners

We maakten ons zorgen over de gezondheid en welzijn van de medewerkers en cliënten waar we voor werken.  Maar zagen en ondervonden hoe ongelooflijk goed dit werd opgepakt.  Zorgen maakten plaats voor trots.

1

Op 13 april 2021 is Barry Lucas overleden. De SMD is Barry Lucas veel dank verschuldigd

Ongelooflijk trots zijn we als Raad van Toezicht op de veerkracht,  flexibiliteit en creativiteit van de SMD en haar medewerkers. In no-time werd De SMD op alle fronten Corona-proof georganiseerd. Van veilige locaties,  thuiswerkplekken, digitale dienstverlening, tot aangepaste burenhulp. Juist in deze moeilijke en bijzondere tijd wist de SMD haar dienstverlening voort te zetten, bereikbaar en toegankelijk te blijven voor inwoners en extra aandacht te schenken aan de meest kwetsbare groepen. De Coronacrisis heeft aangetoond hoe waardevol en onmisbaar het werk van de SMD is voor inwoners. Als Raad van Toezicht gingen we ook gewoon door. In plaats van vergaderen op locaties, kwamen wij samen via Teams. En als het kon en mocht binnen de Corona-maatregelen kwamen we samen op locatie. Ook de presentaties van de medewerkers van de verschillende projecten en diensten van de SMD lieten we doorgaan. Zo bleven we goed op de hoogte en hielden we goede binding.  Als Raad van Toezicht zetten we verdere professionaliseringsstappen: de auditcommissie ging van start, we stelden reglementen op en vast, stelden

Petra van Tiggelen Voorzitter Raad van Toezicht SMD

een zelfevaluatie op. En we breidden de Raad van Toezicht uit met een nieuw lid, zodat we weer met 5 leden zijn. Met vertrouwen kijken we uit naar de toekomst.  De SMD en haar medewerkers weten goed in te spelen op  en aan te sluiten bij de behoeften en noden van de inwoners.  En dat zal in 2021 niet anders zijn. Met vriendelijke groet, Raad van Toezicht Petra van Tiggelen voorzitter Marcel Haarhuis Kismet Diktas Bas van Schelven Barry Lucas 1

3


Over de SMD Wij zijn er voor jou! Wij hebben de overtuiging dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij. Daarom stimuleren en ondersteunen wij inwoners uit de Zaanstreek, Waterland en West-Friesland die even vastlopen. En helpen inwoners om grip op eigen leven te houden of die zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Ook wanneer een inwoner op zoek is naar sociaal contact, vrijwilligerswerk of een zinvolle besteding van de dag, is de SMD er voor jou! Wij staan voor toegankelijke, transparante en kwalitatieve dienstverlening waarbij wij onze inwoners verschillende mogelijkheden bieden om antwoord op een hulpvraag te krijgen.

4

Onze medewerkers faciliteren en ondersteunen de inwoner bij de hulpvraag. Tijdens de Coronaperiode online en wanneer het nodig is ook offline. De inwoner wordt uitgenodigd om samen met onze medewerkers te werken aan hun hulpvraag. Wij zijn ervan overtuigd dat deze ondersteuning effectief is, de drempel voor inwoners verlaagd en nieuwe doelgroepen aanspreekt, en daarmee ons bereik als maatschappelijke organisatie vergroot.


De SMD, voor jou


Zaanstad: Sociaal Wijkteams

Het Sociaal Wijkteam ondersteund inwoners bij hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn,werk & inkomen, schulden, mantelzorg, eenzaamheid en participatie. Hierdoor zijn de Sociaal Wijkteams een spin in het web van het netwerk binnen Zaanstad, zij werken nauw samen met ketenpartners om zo de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. De Sociaal Wijkteams organiseren voorliggende voorzieningen, voeren het opbouwwerk en jongerenwerk uit in de wijk en bieden individuele ondersteuning door middel van een regisseur. Corona Karin de Vries is manager van de Sociaal Wijkteams in Zaanstad: “In de eerste weken van de crisis werd sociaal werk toegevoegd aan de lijst met cruciale beroepen. Voor onze medewerkers was dit geen verrassing, want het sociaal werk is altijd cruciaal geweest. Maar het zegt wel dat de buitenwereld dit ook bevestigd. De coronacrisis is naast een medische crisis ook een sociale crisis en de sociale gevolgen gaan nog heel lang doorwerken. Met de aanmerking van ons beroep als een cruciaal beroep, is het ook legitiem om in te zetten op de noodzakelijke sociale aspecten. We merkten hier in gemeente Zaanstad ook direct dat de opdrachtgever zich opstelt als partner hierin. Vanaf het begin van de pandemie was er wekelijkse afstemming om de opdrachtgever te vertellen wat wij zien in de wijken, wat er nodig is en was om ons werk te kunnen doen, ondanks de maatregelen en de opdrachtgever heeft hier ook middelen voor ter beschikking gesteld. We zijn dan ook direct alles wat face to face was georganiseerd gaan omvormen naar telefonische of digitale afspraken. Alleen het groepswerk digitaliseren heeft nog wat tijd gekost. Hier waren we na de zomer pas echt gereed voor, maar individueel kon alles door gaan. Ook is er gekozen om voorzieningen als de Effe d’r Uit in onze wijken zo goed als mogelijk open te houden, temeer omdat de oudere doelgroep niet digitaal is en we thema’s als eenzaamheid en sociaal isolement niet uit het oog mogen verliezen.

6

Hetzelfde geldt voor mantelzorg ondersteuning door middel van groepswerk. Onze professionals hebben samen met de betrokken mantelzorgers geprobeerd zoveel als mogelijk door te laten gaan en wat niet door kon gaan, is anders vorm gegeven. Via een nieuwsbrief of gewoon door regelmatig een attentie toe te sturen. Want dat is wel de sleutel van ons werk, aandacht geven aan de inwoner die dat op dat moment nodig heeft. En dat is direct ook de moeilijkheid als je veel thuis moet werken, je ziet niet meer zo goed wat er gebeurt op straat in je wijk of achter de voordeur. Het is belangrijk dat we veel outreachend contact houden met onze inwoners, alleen dan kunnen we inschatten of we iets extra moeten organiseren of regelen. Zodra het weer goed genoeg was hebben we ook ingezet op balkon bingo’s in onze wijken, zodat we de ouderen in een wooncomplex ook nog konden zien onder het genot van een gezellige bingo, maar er direct ook een ingang was om te peilen hoe het gaat. We hebben onze collega’s alle ruimte gegeven om zelf te bepalen wat er nodig is. Er is een hoge mate van professionaliteit en een goed inzicht in eigen kunnen en de mogelijkheden van de inwoners. Hiermee bleek het mogelijk dat iedere collega zelf kon inschatten of een afspraak toch wel face to face moest plaatsvinden. Ook het vormgeven van digitale algemene voorzieningen in de wijk komt geheel uit de koker van de teams. De SMD wijkteams hebben laten

zien zelf veel aanpassingsvermogen te hebben en creatief om te kunnen gaan met beperkingen. Zo is het ook mogelijk gebleven om te blijven ontwikkelen, ook tijdens de beperkingen die 2020 ons heeft opgelegd. Er is een nieuwe pilot Individuele Begeleiding vormgegeven, die gaat in 2021 van start. De Huiskamer In september 2020 zijn we gestart met het kwartiermakerschap van de Huiskamers in Zaanstad. GGZ inlopen in de wijken, verdeeld over de gehele stad, waar de SMD de kwartiermaker voor levert en zelf opdrachtnemer is van twee

“Het jongerenwerk heeft in 2020 ook een geheel

nieuwe werkwijze moeten ontwikkelen om jongeren in onze wijken te bereiken

Huiskamers in onze wijken. Één in Nieuw West, in het Blauwe Pand en één in samenwerking met Leviaan, in de Boed in Zaandijk. Nieuwe takken van sport, maar geheel in lijn met de afgelopen jaren was ook dit mooi passend bij de bestaande Wijkteam opdracht en ging het bijna vanzelf om de Huiskamers vorm te geven. Kwetsbare inwoners


met een (lichte) ggz hulpvraag kunnen in de Huiskamers terecht om even mee te doen, een luisterend oor te krijgen of om een bepaalde structuur in hun week te hebben. De SMD is er trots op om deze vorm van ondersteuning te mogen bieden en daarbij alle kansen te benutten om bezoekers mee te laten doen in de samenleving, op maat en op eigen tempo. Het jongerenwerk heeft in 2020 ook een geheel nieuwe werkwijze moeten ontwikkelen om jongeren in onze wijken te bereiken, omdat de maatregelen het hele werken op straat ook heeft veranderd. Daarnaast hebben we grote zorgen over de ontwikkeling van jongeren nu zij door de lockdown ook niet het onderwijs genieten zoals ze eigenlijk nodig hebben. Gedurende de zomervakantie is er daarom, in samenwerking met gemeente Zaanstad, het Sportbedrijf en onze collega’s van Dock en Incluzio ook hard gewerkt aan een mooi aanbod van zomeractiviteiten. Met het vervallen van vakantieplannen is er zo wel gerealiseerd dat er voor de jongeren in de wijk voldoende te doen was om verveling tegen te gaan. Alles wat niet fysiek kon plaatsvinden hebben we getracht om te vormen naar digitale activiteiten. Virtual gamerooms, waar jongeren met elkaar en tegen elkaar kunnen gamen, onder de leiding

van onze jongerenwerkers zodat deze de verbinding met de jongeren konden houden. Het aantal hulpvragen nam aan het begin van de lockdown plotseling af, maar nam richting de zomer weer geleidelijk aan toe. Het type hulpvraag veranderde wel. We behielden de gestage toestroom van WMO hulpvragen, mede door aflopende bestaande indicaties, maar ook omdat situaties door Corona ineens konden veranderen in crisis. Mantelzorgers die door Corona hun mantelzorgtaken niet meer konden uitvoeren of zorgleveranciers die niet meer konden leveren. De Sociaal Wijkteams hebben direct alle mantelzorgers die bij ons bekend zijn gebeld en hiermee ook het contact onderhouden, om zo op afstand toch vinger aan de pols te houden en te kunnen inschatten of er (extra) ondersteuning nodig was. Tegen de zomer was er ook een duidelijk stijging te zien in hulpvragen vanuit een op dat moment voor ons nog nieuwe doelgroep, tweeverdieners die ten gevolge van de maatregelen tegen Corona, geen of minder inkomsten hadden en hierdoor in financiële nood zijn geraakt. Naast de aanvraag van een TOZO uitkering, is er vanuit het Sociaal Wijkteam ingezet op integrale ondersteuning van deze inwoners, omdat financiële stress ook andere problematiek met zich mee kan brengen.

Karin de Vries Manager Zaanstad

e over het Meer informati van de SMD? m Sociaal Wijktea code! Scan de

Aantal hulpvragen in 2020

1031

578

Oud Koog Zaandijk

Assendelft Westzaan

1208

Nieuw West Westerkoog Rooswijk

7


Sociaal Raadslieden

Ook Sociaal raadslieden1 moesten tijdens de corona periode het werk op een andere manier insteken. Want hoe schiet je een inwoner te hulp met een financieel probleem en houdt je de richtlijnen van de RIVM in acht.

Per situatie is bekeken op welke manier we de vraag van de inwoner konden beantwoorden zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Mensen uitnodigen op kantoor is daarmee tot een minimum beperkt. Het heeft goed gewerkt om via de telefoon en e-mail het contact te houden. Er werd veel via beeldbellen geholpen of door het toesturen van foto’s via whatsapp. Het vraagt wel om flexibiliteit en een andere manier van werken: digitaal en outreachend. Helemaal omdat het veel mensen ontbreekt aan digitale vaardigheden, zoals ouderen en laaggeletterden. Veel van onze inwoners zijn minder of zelfs niet zelfredzaam. Online dienstverlening kan zeer efficiënt zijn, maar wanneer een inwoner zelf niet digitaal vaardig of zelfredzaam is, kan dit tot nog meer vragen leiden. Ook voor inwoners die laaggeletterd zijn is online dienstverlening vaak problematisch. Hierdoor was de online dienstverlening soms best arbeidsintensief. Een digivaardige inwoner is vaak makkelijker op afstand te ondersteunen. Daarnaast vraag je toch veel meer door, als je een fysieke afspraak hebt met een inwoner. Desondanks kon het Sociaal Raadsliedenwerk toch een heel groot deel van de werkzaamheden op afstand blijven doen.

8

Telefonische driegesprekken hebben in meerdere gevallen ook uitkomst geboden. Zo werd er bijvoorbeeld samen met een inwoner gebeld naar deurwaarders om betalingsregelingen te treffen. De inwoner werd op dat moment in de gelegenheid gesteld zijn eigen verhaal te doen en daarop gelijk de reactie van de deurwaarder te horen. Dit komt uiteraard ook ten goede voor het bevorderen van de zelfredzaamheid. Ook in zaken waarin de toestemming van de inwoner nodig was om informatie te verstrekken was dit een ideale oplossing. Door de gevolgen van het Coronavirus zijn de inloopspreekuren van de vrijwilligers komen te vervallen. Uiteraard is er angst geweest dat de inwoners die hier normaal gesproken naar toe zouden komen, nu geen ondersteuning zouden vragen. Waardoor wij inwoners die regelmatig bij de spreekuren verschenen zelf hebben benaderd. Uit deze telefonische contacten werd al snel duidelijk dat deze inwoners met behulp van een familielid, een buur of een vriend al het een en ander zelf wisten op te lossen. Hier kwam eigenlijk naar voren dat sommige inwoners meer zelf kunnen dan wij dachten en sommige lukte het om zelf, met telefonische hulp van ons, een formulier in te vullen.

1 De Sociaal raadslieden van de SMD zijn werkzaam in de gemeente Wormer, Oostzaan, Landsmeer, Waterland, Beemster & Edam-Volendam.

De soort hulpvragen in Wormerland en Oostzaan zijn ook veranderd en toegenomen. Er zijn tijdens het begin van de crisis veel vragen geweest over wat ouders moesten doen tijdens de tijdelijke sluiting van de kinderopvang. Vragen over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag of het betalen van de facturen. Ook vragen van ondernemers en zzp’ers in financiële nood die niet

“Vanwege het thuisonderwijs zijn veel

aanvragen gedaan bij het Nationaal Fonds Kinderhulp voor laptops en

oefenprogramma’s

wisten waar zij precies terecht konden, vragen voor ondersteuning bij het aanvragen van WW-uitkeringen en vragen betreffende regelingen in verband met betalingsachterstanden. Tijdens het begin van de Corona crisis startte ook de aangifteperiode van de inkomstenbelasting. Via beeldbellen konden veel aangiftes toch worden ingediend.


Ook huisvesting blijft een groot probleem. De woningnood is groot en de wachtlijsten zijn lang. De druk op de woningmarkt– en dan vooral voor betaalbare sociale huurwoningen – is ook in onze contacten met inwoners merkbaar. Ieder jaar doen er meer mensen op dit gebied

“De verwachting is dat het aantal mensen met financiële problemen zal groeien

een beroep op de Sociaal Raadslieden. Vaak zijn het mensen die vanwege uiteenlopende redenen dakloos (dreigen te) raken. Bijvoorbeeld na een scheiding of omdat er sprake is van een huurschuld en de betreffende persoon niet tijdig adequate hulp krijgt. Daar waar mogelijk bemiddelen de Sociaal Raadslieden en wordt er overlegd met of doorverwe-

zen naar de daklozenopvang en/of naar andere hulpverleners. Door verlies van inkomsten en angst voor Coronabesmettingen was het voor deze doelgroep nog lastiger om onderdak te vinden. Voedselbank Vooral in de tweede lockdown zagen we een groei aan aanvragen voor de Voedselbank . De verwachting was dat er in de eerste lockdown al een toename zou zijn maar dit is niet gebeurd. Echter verwachten we dat het aantal mensen met financiële problemen zal groeien en de aanvragen voor de voedselbank dus ook. Sommigen zitten nu al met schulden en komen er moeilijker uit, bijvoorbeeld omdat ze geen baan kunnen vinden om hun inkomen te vergroten. Anderen hebben te maken met een forse inkomensdaling, bijvoorbeeld omdat zij hun baan hebben verloren. Niet iedereen heeft een financiële buffer.

getroffen, zoals jongeren, flexwerkers en zelfstandigen. Zij hebben meestal te maken gekregen met een inkomensdaling.   De SMD wil graag investeren in vroegtijdige signalering en financiële hulpverlening. Wanneer inwoners niet gewend zijn om toeslagen of voorzieningen aan te vragen, dan kan het snel en hard verkeerd gaan. Daarom blijft onze hulpverlening niet alleen bij het aanvragen van steun van de voedselbank. Wij gaan direct met de inwoner de financiële situatie inzichtelijk maken en hen wijzen op bezuinigingsmogelijkheden en nagaan of zij gebruik maken van tegemoetkomingen.

Kwetsbare werkenden lijken het hardst

9


Onze Sociaal Raadslieden krijgen dagelijks veel vragen. In 2020 hebben zij inwoners gesproken over

5

Uitkering

Buurtrelatie

1

116

Familierelatie

Huisvesting

1

307

Identiteit

12

Inkomen

82

Inkomensbeheer/ bewind

Juridisch

12

22

Lichamelijke gezondheid

52

Schulden 10

1

Scheiding

160

Algemeen


Cijfers P&O 2020

Medewerkers in dienst in 2020 (inclusief stagiaires, interim, uitzendkracht, etc.) Totaal: 25 medewerkers, waarvan: Bedrijfsbureau Edam/Volendam Omliggende Gemeenten SMW SWT Assendelft SWT Nieuw West SWT Oud West

7 1 2 1 8 4 3

Medewerkers uit dienst in 2020 (inclusief stagiaires, interim, uitzendkracht, etc.) Totaal: 18 medewerkers, waarvan: Bedrijfsbureau Edam/Volendam Omliggende Gemeenten SMW SWT Assendelft SWT Nieuw West SWT Oud West

5 1 1 1 4 5 1

Het aantal medewerkers is toegenomen, van 81 naar 88 medewerkers

Verzuim % gemiddeld 2019 Verzuim % gemiddeld 2020

Verzuimstatistieken over 2020 (exclusief ziekte tgv zwangerschap)

5,00 1,76

% Verzuim kort 2020 % Aantal ziekmeldingen gemiddeld per maand 2020

0,55

4,33

0,52 % Meldingsfrequentie gemiddeld 2020

0,43

% Verzuim middel 2020

0,78 % Verzuim lang 2020

11


Ons jaar in financiële cijfers

ACTIVA 31-12-2020 Vaste activa Materiële vaste activa € 171.182 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa € 466.616

31-12-2019 € 152.101 € 281.002

Liquide middelen € 2.239.276 € 2.081.715 Totaal € 2.877.074 € 2.514.818 PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019 Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen € 1.723.350 € 1.515.374 Bestemmingsreserves € 376.052 € 366.451 Reservering € 67.213 € 0 € 2.166.615 € 1.881.825 Langlopende schulden € 69.333 € 84.971 Kortlopende schulden en overlopende passiva € 641.126 € 548.022 Totaal

€ 2.877.074

€ 2.514.818

Staat van baten en lasten over 2020 Baten Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 Subsidies en aanneemsommen Verhuuropbrengsten Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

€ 4.358.097 € 42.975 € 805.732 € 5.206.804

€ 4.069.484 € 45.356 € 669.320 € 4.784.160

Lasten Personeelskosten € 4.180.512 € 4.027.922 Afschrijvingen op materiële vaste activa € 40.772 € 54.138 Overige bedrijfskosten € 699.413 € 746.484

€ 4.287.326 € 22.259 € 667.256 € 4.976.841

€ 4.060.189 € 49.352 € 687.757

Som der lasten

€ 4.920.697

€ 4.828.544

€ 4.797.298

Bedrijfsresultaat

€ 286.107

€-44.384

€ 179.543

Financiële baten en lasten €-1.317

€ 0

€-1.589

Resultaat

12

€ 284.790 €-44.384 € 177.954


Onafhankelijke Clientondersteuning West-Friesland in cijfers

Hoorn 31 Medemblik 28 Drechterland

5

Koggeland 11 Enkhuizen 8 Stedebroec 5 Opmeer 4

13


West-Friesland Clientondersteuning

Collega Wendy Sas gaat samen de burgermeester van Stede broec met de wijken in

Sinds 2020 is de SMD een van de partners voor onafhankelijke clientondersteuning in West-Friesland. Een nieuwe regio met nieuwe samenwerkingspartners is altijd een mooie kans om jezelf in de regio te laten zien. Echter werden de plannen in West-Friesland, door het uitbreken van Corona overhoop gegooid en moesten wij onszelf ook hier op een andere manier presenteren. Wendy Sas is naast mantelzorg ondersteuner en VPTZ coördinator, Kwartiermaker Onafhankelijke Client ondersteuning in West Friesland. Hoe is de dienst ontstaan? De SMD werkt al jaren in Zaanstreek Waterland en wij hebben besloten om buiten de grenzen te kijken wat ze aan dienstverlening kunnen doen. Zo hebben ze meegedaan aan de aanbesteding voor clientondersteuning in West-Friesland. De SMD wilde het pakket dienstverlening uitbreiden. Hoe heeft de SMD zich in WF gepresenteerd? We hebben een plan van aanpak gemaakt. We zijn begonnen met een persbericht en hebben alle wijkteams geïnformeerd. Zo hebben wij ook

“We gingen

experimenteren met een digitaal spreekuur

geadverteerd in dorpsbladen en flyers verstuurd. Flyers hebben wij afgeleverd bij openbare plekken zoals scholen, voedselbank, lokale dorps cafés, bibliotheken en dorpshuizen. We hebben het zo breed mogelijk uitgezet. We hebben een overzicht gemaakt van waar wij denken dat potentiële cliënten zich bevinden die in aanmerking komen. We hebben ook pennen laten maken en tekst geplaatst in een nieuwsbrief van

14

de corporatie van de huisartsen in West Friesland. ZZWW (zorg zoals de West-Fries dat wil), een non-profit stichting die zich inzet voor West-Friezen; daar mocht ik langskomen om de clientondersteuning meer op de kaart te zetten. We hebben een digitale kennismakingsbijeenkomst gehad om kennis te maken met de overige aanbieders van clientondersteuning. Om even te vertellen wie wat doet, hoe weten we elkaar te vinden? Daar waren ook andere gemeentes bij aangesloten. We hadden ook andere plannen zoals een inloop spreekuur in samenwerking met Stichting Netwerk, aansluiten bij testdagen van het wandelprogramma van de gemeente Hoorn, in september hebben we gelukkig wel net de SMD on tour kunnen organiseren. We zijn met een koffiekar gaan touren om met inwoners in gesprek te gaan over wat clientondersteuning inhoudt. We zijn bij de volgende plaatsen geweest; Spanbroek, Enkhuizen, Bovenkarspel en Hoogkarspel. En toen kwam Corona, hoe is daar mee omgegaan? Helaas zijn een aantal fysieke dingen niet doorgegaan. We hebben de pers opgezocht over welke dingen we nog wel doen zoals ondersteuning via telefoon en beeldbellen. Daarnaast zijn we gaan experimenteren met een digitaal inloopspreekuur op de woensdagochtend. We hebben een try-out gedaan maar tot nu toe is het nog niet van de grond gekomen. We zijn altijd telefonisch bereikbaar gebleven en hebben al het contact

zo onderhouden. Alleen als het echt hoognodig was werd er gebruik gemaakt van huisbezoeken. Het gehele jaar door zijn we blijven adverteren, van lokale kranten tot de grotere kranten. Het was net opgestart, dus we hebben ons kunnen aanpassen met de tijd. Corona begon al aan het begin van onze start. Het face to face contact is minimaal geweest. Denk je dat je je anders had kunnen profileren als Corona niet speelde? Wij hadden ons zeker anders kunnen profileren. We hadden veel zichtbaarder kunnen zijn in de wijken of kunnen aansluiten op de markt, open dagen etc. We hadden bijvoorbeeld op de wandeldagen van Hoorn Beweegt flyers kunnen meegeven. Hier werden testdagen voor georganiseerd en hier zouden wij op aanhaken. Wat is jouw blik voor de toekomst? Het blijft natuurlijk altijd zo dat clientondersteuning kan helpen met een stap in de goede richting. Misschien is het in de toekomst alleen maar meer nodig. Mensen worden ouder, blijven langer thuis wonen/werken en hebben het misschien heel zwaar gehad vanwege Corona. Mensen zijn in lastige posities terecht gekomen in deze tijd. We kunnen alleen maar meer helpen met de juiste ondersteuning. De mantelzorgers kunnen ook meer belast worden en dus hulp nodig hebben. Hun hulpbehoevende zijn misschien meer thuis dan normaal.


Nieuwe dienstverlening Edam-Volendam

HULP VRAGEN EN BIEDEN

Matches vinden

helpen maakt happy

Naast onze bestaande dienstverlening hebben we in 2020 ook nieuwe kansen kunnen uitdiepen. Met een de wens van een online burenhulpplatform in Edam-Volendam, ontwikkelden we samen met de Gemeente Edam Volendam, NL voor Elkaar en Zaankanters voor Elkaar het nieuwe platform EdamVolendamvoorElkaar.nl Wat doet Edam-Volendam voor Elkaar Het team van het wijksteunpunt faciliteert en ondersteunt de burenhulp in Edam-Volendam. Dit wordt digitaal gedaan waar mogelijk en persoonlijk waar nodig. Hiervoor is in het laatste kwartaal van 2020 het online pla�orm EdamVolendamvoorElkaar.nl. ingericht. Dit pla�orm brengt personen en organisaties

met elkaar in contact, koppelt ze aan elkaar en faciliteert de uitwisseling van diensten en informatie. Het pla�orm werkt als digitale bemiddelaar. Het team zorgt ervoor dat inwoners het pla�orm weten te vinden voor hun vraag en aanbod.

e? Meer informati ! Scan de code

15


Interview Pieter van den Born

2020 zou voor de SMD het jaar worden van de ontwikkeling. Maar waar de Coronapandemie voor de geplande ontwikkelingen roet in het eten gooide, zijn de ontwikkelingen heel organisch doorgegaan; met als rode draad de nieuwe besturingsfilosofie. Pieter van den Born is Directeur-Bestuurder van de SMD en verteld over de uitdagingen die 2020 met zich mee bracht en hoe we toch organische groei hebben kunnen bereiken. Hoe heb jij 2020 ervaren? 2020 zou het jaar worden waarin wij de strategie van de SMD verder zouden gaan ontwikkelen en dat we met elkaar, dus met alle medewerkers van de SMD, aan de slag zouden gaan om deze uit te werken en te realiseren. Maar de

“Als alles binnen de

organisatie gewoon door blijft gaan, is dat erg geruststellend

ontwikkelingen van de Coronapandemie hebben er voor gezorgd dat die ontwikkeling van de SMD op een andere manier vorm heeft gekregen. Dat heeft bij mij ook wel een beetje de twijfel opgeroepen over mijn functie. Doet er

16

eigenlijk nog toe wat ik doe, zeg maar. Want ik vond het ook leuk om te zien dat wanneer ik niks deed, het erop leek dat heel veel dingen toch ook gewoon vanzelf doorgingen. Binnen de SMD In je eigen leven natuurlijk ook wel, maar binnen de SMD inderdaad. Dan stel je jezelf wel de vraag wat is je toegevoegde waarde als bestuurder. Tegelijkertijd als alles binnen de organisatie gewoon door blijft gaan, is dat ook erg geruststellend. En het mooie is dan toch, als je terug kijkt – ook met die coronacrisis en alle ingewikkelde dingen die collega’s hebben meegemaakt, dat toch wel de rode lijn zichtbaar is geworden. En die rode lijn zit heel erg in de nieuwe besturingsfilosofie. Dat zie je bij alle teams, zeker bij de Sociaal Wijkteams, terugkomen. Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, dan zijn er resultaten behaald waar we echt heel erg blij van geworden zijn. Alle aanpassingen die we gedaan hebben voor online werken, het aanpassen voor groeps- online werken, veel meer bellen met elkaar. Dat we als het ware met elkaar een nieuwe realiteit gecreëerd hebben, waarbij ieder geval de opdrachtgevers aangegeven hebben dat ze daar heel tevreden over zijn. Maar van de inwoners weten we nog niet zo goed of deze tevreden over ons zijn. Geen nieuws is goed nieuws, zou je zeggen. Maar we hebben in ieder geval niet heel erg veel geluid ontvangen vanuit de inwoners.

Voor onze medewerkers van de SMD is het echt heel erg ingewikkeld geweest. En daar zit wel mijn persoonlijke zorg. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Een andere werkwijze, thuiswerk- en prive in balans houden, het hele perspectief was opeens heel anders als gevolg van de crisis. Publicaties die je onder ogen krijgt over hoe mensen meer stress en zorg ervaren, baren zorgen. Tot nu toe, en dat moeten we even afkloppen, gaat het eigenlijk best heel erg redelijk. Maar we zien nu na een jaar Corona dat de rek er toch ook wel een beetje uit aan het gaan is. En dat zal een combinatie van factoren zijn. Maar als je naar het werk kijkt, denk ik toch dat het gebrek aan contact met collega’s, het feit dat we amper vrijwilligers kunnen inzetten dingen zijn die volgens mij een impact hebben. En ik hoop natuurlijk dat we in 2021 elkaar vaker kunnen gaan zien. Back to normal zal het niet direct worden, maar ik hoop wel dat je die persoonlijke contacten weer kunt onderhouden. Weer even naar kantoor te kunnen gaan, met je collega’s te zijn. Maar ook vooral om je groepsbijeenkomst met grotere groepen inwoners te kunnen organiseren. De afgelopen jaren heeft geleerd dat je samen een beetje meer weet. We moeten de collectieve intelligentie van de organisatie kunnen blijven benutten en dat doe je eigenlijk het beste als je bij elkaar komt. Van alleen maar online bijeenkomsten, gaat de energie er snel uit. Vorig jaar hebben we als SMD een


nieuwe koers ingezet. Je had het er net al over, dat we toch, ondanks de Coronacrisis toch goede resultaten hebben behaald. De ambitie voor 2020 was om de organisatie meer op de kaart te zetten. Dat zouden we op allerlei manieren gaan doen, meer communicatie met gemeenten om te kijken hoe wij hen op andere manieren kunnen bedienen. En we zouden verhalen van cliënten ophalen over hoe zij ons werk zien. Daar is eigenlijk onvoldoende van gekomen, maar tegelijkertijd merk je nu dat we toch gesprekken voeren met gemeenten. We zijn in Waterland uitgenodigd voor een aanbesteding. Helaas niet gewonnen. Maar we werden wel uitgenodigd om mee te doen. In Zaanstad zitten we bij alle belangrijke gesprekken zowel rondom de Sociale Wijkteams maar ook rondom de jeugd. Het contract met Wormerland is verlengd. Hieruit blijkt dat onze collega’s elke dag weer laten zien hoe bedreven zij zijn. Hierdoor worden we door onze opdrachtgevers uitgenodigd en betrokken. Ik denk dat we daarmee de ambities op een andere manier hebben ingevuld. Zoals bijvoorbeeld in West Friesland, waar we in 2020 zijn gestart met een nieuwe opdracht. Door alle Coronamaatregelen hebben we niet helemaal kunnen realiseren wat we voor ogen hadden, maar dat is op zich ook niet zo erg. We hebben de SMD daar op de kaart gezet en met allerlei advertentiecampagnes is onze naamsbekendheid daar groter geworden. We hadden de bedoeling om de SMD beter op de kaart te zetten, dat is op andere manieren toch heel goed gelukt. We zijn ons wel bewust geweest over wat er speelde. En daar zijn we met opdrachtgevers over in gesprek zijn gegaan. Hierdoor hebben we op een andere manier ons partnerschap inhoud kunnen geven met de gemeenten.

Vooral doorgaan. Ik durf te zeggen dat we als organisatie het werk voor zichzelf hebben laten spreken. We hebben goed kunnen uitleggen wat we hebben gedaan en waarom we dat hebben gedaan, of waarom we iets niet hebben gedaan. Maar daar zat ook een andere kant aan. Een gemeente maakt zich zorgen over hun kwetsbare inwoners en weet dat het onze taak is om vooral te laten zien dat onze collega’s er zijn voor die kwetsbare inwoners. Door te laten zien hoe wij dat oppakken, heeft bij onze gemeenten een beeld opgeroepen van ‘‘oké, bij de SMD is dat in goede handen.’’ Alles op alles Ook in een tijd waarin we het werk anders hebben moeten inrichten, hebben onze collega’s alles op alles gezet om er voor onze inwoners en kwetsbare inwoners te zijn. Collega’s hebben uren gebeld met kwetsbare inwoners. En mensen die eerst veel naar de inloopspreekuur kwamen en opeens niet meer zagen, toch weten te voorzien van informatie. Maar ook bij de mantelzorgers hebben we het contact intensief bijgehouden. Collega’s hebben op creatieve wijze activiteiten rondom eenzaamheid ingezet. Dat zijn allemaal elementen geweest om in contact te blijven met (kwetsbare) inwoners en te kijken van wat we zouden kunnen betekenen.

gaan om te toetsen of we ons werk inderdaad ook goed doen. Hebben zij tips voor verbetering en kunnen zij ons een spiegel voorhouden om nog beter af te stemmen aan onze bijdrage in het maatschappelijk domein. Zo gaan we in 2021 een stakeholders bijeenkomst organiseren. En het tweede is dat ik echt oprecht hoop dat we actief in gesprek kunnen gaan met de inwoners. We hebben nog steeds een mooi plan om verhalen op te halen bij de inwoners om ook vanuit het perspectief van inwoners en scholieren de feedback te krijgen over wat wij doen. Daarnaast willen we graag blijven meedenken in het Sociaal domein. De kloof die tussen de inwoners en sociale instituties is ontstaan, daar willen we bruggen gaan slaan. Die kloof is groot maar die is wel overbrugbaar. Wellicht op een andere manier dan dat we nu doen, maar het is wel een belangrijke stap die we moeten nemen.

Zullen de doelstellingen voor 2021 ook organisch behaald worden? Ik denk dat 2021, wanneer de crisis afneemt, twee paden zijn die anders zullen gaan lopen. We blijven doen wat we deden. En dat blijven we evalueren om daar weer beter van te worden. Uiteraard weer met onze opdrachtgevers en stakeholders over in gesprek

17


Zaankanters voor Elkaar

Van een ander helpen, word je zelf ook beter. Wij geloven dat iedereen iets te bieden heeft, waar een ander misschien om verlegen zit. Een vlotte babbel, talent voor techniek, een passie voor poetsen, een sterke arm voor een boodschappentas of bijvoorbeeld een uurtje voetballen op zondag. Door wat de één kan te koppelen aan wat de ander nodig heeft, zorgen we ervoor dat mensen elkaar een handje kunnen helpen. Zo maken we de samenleving op een simpele manier leuker, vriendelijker en socialer. Maar wanneer persoonlijke hulpverlening niet meer mogelijk is, maakt het team de hulpverlening hybride.

helpen maakt happy Het team van Zaankanters voor Elkaar faciliteert en ondersteunt de vrijwillige inzet in Zaanstad. Dit doen wij digitaal waar mogelijk en persoonlijk waar nodig. Hiervoor hebben wij het online pla�orm zaankantersvoorelkaar.nl. Dit pla�orm brengt personen en organisaties met elkaar in contact, koppelt ze aan elkaar en faciliteert de uitwisseling van diensten en informatie. Zaankanters voor Elkaar werkt als digitale bemiddelaar. Het team zorgt ervoor dat inwoners en organisaties het pla�orm weten te vinden voor hun vraag en aanbod. En helpen inwoners die niet digitaal vaardig zijn met een match. Daarnaast organiseert het team van Zaankanters voor Elkaar informatieve workshops in de vrijwilligersschool.

4.927 gebruikers

Deze zijn voor speciaal georganiseerd voor Zaanse vrijwilligers om hun kennis te vergroten en beter te worden in het vrijwilligerswerk dat zij doen. Helaas moesten wij de fysieke cursussen van de vrijwilligersschool dit jaar cancelen. Door de Corona pandemie was het niet meer mogelijk om met zo veel vrijwilligers in een lokaal te zijn. Daarom experimenteerde het team van Zaankanters voor Elkaar vanaf april met het online cursusaanbod wat over heel Zaanstad goed werd ontvangen. Dit zullen wij zeker in de toekomst door blijven voeren. En als we straks elkaar weer fysiek mogen ontmoeten, liggen er plannen klaar voor een hybride aanbod: fysieke cursussen die vanuit onze trainingsruimte ook live online te volgen zijn.

4.945 vragen

Groei in de afgelopen 12 maanden

18

552 873 106 249 1.132

vrijwilligers (gemiddeld 50% is 40 jaar of jonger) benaderde matches maatschappelijke organisaties particuliere hulpvragers hulpvragen

13.154 connecties

e? Meer informati ! de co Scan de

486.698 uren vrijwilligerswerk


Personeelsbeleid tijdens Covid-19 in 2020

Voor iedere organisatie was 2020 een bewogen jaar, zo ook voor de SMD. Hoewel wij in de welzijnssector wel konden bewegen, was ook voor ons 2020 een jaar van aanpassen, leren en omdenken.

In het begin van de lockdown, medio maart 2020, werd al snel bekend dat de meeste medewerkers van de SMD een cruciaal beroep uitoefenen. Dit betekende dat een aantal medewerkers toch, onder minimale bezetting en strikte voorwaarden, terug naar de locaties mochten om inwoners te helpen en te begeleiden. Maar het gaf ons, als P&O, ook een aantal grote uitdagingen waar wij voor stonden. Verschillende vragen kwamen bij ons op: kunnen de medewerkers wel veilig hun werk uitoefenen, hoe zit dat eigenlijk met de veiligheid, welke regels gelden hiervoor, hoe kunnen wij de 1,5 meter afstand waarborgen, welke bescherming hebben de medewerkers nodig en wat moet er worden aangeschaft, wat te doen bij klachten en hoe gaat het met testen? De logische vervolgvraag was dan ook: wanneer mag/kan een collega niet op locatie werken en kan een medewerker dan wel vanuit huis werken en wanneer ben je ziek? Een coronateam van medewerkers werd opgezet om het MT en P&O hierin te adviseren en te ondersteunen. Vanuit de werkgroep werden, samen met het MT en P&O, richtlijnen opgesteld en afspraken gemaakt voor de gehele organisatie. Ook werden hulpmiddelen besteld en werden er maatregelen getroffen om de gevolgen van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken binnen de SMD. Regelmatig werden er nieuwsbrieven omtrent Covid-19 rondgestuurd, om medewerkers op de hoogte te houden, is er een vitaliteitsprogramma opgezet en is er een corona spreekuur in het leven geroepen. Om zo het contact met de medewerkers te behouden, de adviezen up to date te houden en zoveel mogelijk de angst en onzekerheden van de medewerkers weg te nemen (voor zover dit mogelijk

is tijdens een pandemie). Naast dit alles heeft de SMD het mogelijk gemaakt dat iedereen zo comfortabel mogelijk thuis kon werken, door middelen beschikbaar te stellen, zoals computerschermen, bureaustoelen, toetsenborden en waar nodig zelfs een bureau. Ook is er een coach aangesteld die medewerkers met

“Met het oog op de

toekomst heeft de SMD daarom een thuiswerkprotocol opgezet

angsten bij Corona kon bijstaan en gesprekken met hen kon voeren. Ondanks de onzekere en misschien angstige tijd, hebben wij samen met iedereen die werkzaam is binnen de SMD, het beste van deze periode proberen te maken. Samen hebben wij ons door 2020 heen geslagen! Ondanks de pandemie zijn er (gelukkig) ook nieuwe medewerkers aangenomen, die (helaas) veelal op afstand ingewerkt moesten worden. Door onderling goede afspraken te maken, een minimale bezetting aan te houden en een maximale inzet van alle betrokkenen, is dat toch redelijk goed verlopen. Wel merkten wij dat door het op afstand werken en veelal thuiswerken, het toch lastiger is om goed ingewerkt te worden en dat nieuwe medewerkers toch wel het samenkomen met medewerkers en de ondersteuning ter plekke misten. Even langslopen, een korte uitleg face to face... In een tijd als deze is dat een groot gemis en ook niet altijd mogelijk.

Ondanks dat de pandemie nog niet voorbij is zien wij dat de trend van een mix van thuis- en op de locaties werken ook binnen onze branche doorzet. Met het oog op de toekomst heeft de SMD daarom een thuiswerkprotocol opgezet. Naast dat er een thuiswerkvergoeding gedurende de pandemie in het leven is geroepen, is er ook een thuiswerkprotocol opgezet. De richtlijnen van dit protocol zijn in samenspraak met het MT en de OR opgezet en ingevoerd. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte gebracht en de richtlijnen zijn terug te lezen op intranet, zowel van de thuiswerkregeling alsmede de thuiswerkvergoeding. Wat betreft de thuiswerkvergoeding, ontvangen de medewerkers maandelijks een formulier, waarop zij hun thuiswerkdagen en reisdagen naar hun vaste locatie in kunnen vullen. Aan de hand daarvan worden de reiskostenof de thuiswerkvergoeding uitgekeerd. Voor 2020 stonden voor de afdeling P&O een aantal speerpunten centraal, zoals: Arbo, verzuimbeleid en de nieuwe bedrijfsarts, wisseling van collega’s op P&O (i.v.m. pensioen en einde ZZP overeenkomst), Personeelsinformatiesysteem SDB en de overgang hier naartoe en inrichting van de dossiers, de nieuwe besturingsfilosofie, het herschrijven van het personeelshandboek en procedures, W&S, schrijven en uitwerken van (nieuwe) beleidsstukken en natuurlijk Covid-19, waar veel werkzaamheden uit zijn voort gekomen.

19


De SMD

Pieter Lieftinckweg 2 1505 HX Zaandam 075 206 0011

20