Page 1

Foirm Iontrรกla


a l á r t n o i m r i o f h b r u Conas bh a a r a h m t h c a l S e t l i Ba líonadh Tugann an fhoirm iontrála seo deis do bhur mbaile nó sráidbhaile, an dul chun cinn atá déanta i rith na bliana a thaispeáint agus bhur bpleananna don todhchaí a léiriú. Leagfaidh na pleananna seo bunchloch don mholtóireacht. Mar sin, molaimid an fhoirm a líonadh go cúramach agus an méid eolais breise is féidir a chur léi. Is féidir marcanna breise a ghnóthú as eolas breise a seoltar leis an fhoirm seo, má chuireann sé le bhur n-iarratas, (m.sh grianghraif, alt ó nuachtán nó plean gairid). Léirítear i Lámhleabhar Bailte Slachtmhara an tábhacht a bhaineann le plean agus tugann sé eolas ar phlean a chur le chéile.

Bhur dtosaíochtaí a aithint Tá an fhoirm iontrála roinnte ina

4 cuid:

Cuid 1 tugtar sonraí ar bhur gcoiste anseo. Cuid 2 tugtar sonraí maidir le príomhchatagóirí an chomórtais anseo. Cuid 3 tá spás anseo chun stracléarscáid den bhaile a tharraingt agus nótaí breise a scríobh. Cuid 4 Tá téarmaí agus coinníollacha an chomórtais ann chomh maith le critéir a bhaineann leis na duaiseanna uile.

Tá sé tábhachtach go ndéantar tagairt san iarratas do gach ceist atá sibh ag iarraidh a chur ar aird an mholtóra agus sibh ag líonadh cuid 2. Má bhaineann seo le háiteanna suimiúla i bhur mbaile nó sráidbhaile, bí cinnte go léirítear a suíomh ar an léarscáil go háirithe má tá ainmniúchán le haghaidh duais speisialta i gceist. Breis eolais air seo i Lámhleabhar Bailte Slachtmhara.


Tabhair faoi deara ár seoladh nua, le do thoil! Aonad na mBailte Slachtmhara Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil Bóthair an Bhaile Nua Loch Garman Co. Loch Garman Glaoigh ar 053 911 7347

Iontrálaithe Nua

Is í an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil amháin a bhaineann leas as an eolas a sheoltar chugainn chun Bailte Slachtmhara agus tosaíochtaí gaolmhara a reáchtáil agus a chur chun cinn.

Más é seo bhur gcéad uair sa chomórtas, ná caith an iomarca acmhainní ag díriú go cothrom ar gach uile Chatagóir. Is fiú díriú ar na riachtanais is mó práinne a aithint i mbliana agus tógáil orthu seo sna blianta amach romhainn. Chomh maith leis sin, má bhaineann an t-iarratas le mórcheantar baile, tabhair faoi deara nach mó é an limistéar incáilithe don chomórtas ná ciliméadar amháin ó chroílár an limistéir. Ba chóir go mbeadh an limistéar seo marcáilte go soiléir ar an léarscáil, chun míthuiscintí a Déanfaidh an tAonad Bailte sheachaint le linn moltóireachta. I gceantair thuaithe beidh bailte tuaithe Slachtmhara gach iarracht aon agus sráidbhailte marcáilte laistigh de na comharthaí bóthair agus sa eolas breise a sholáthraítear a sheoladh ar ais chugaibh, ach chás nach bhfuil siad ann, laistigh de na comharthaí luais-teorann. molaimid cóipeanna a chur ar Tabhair faoi deara, áfach, go dtabharfar na bóithre ar an mbealach aghaidh in ionad buncóip ar eagla go isteach san áireamh chomh maith. Molaimid go mbeidh an t-árachas dtarlaíonn damáiste nó cailliúint. Is ceart ag Coistí Bailte Slachtmhara chun na gníomhachtaí a chlúdach. i gcóir Bailte Slachtmhara amháin a úsáidtear an t-eolas ar fad.

Mór-oibreacha

Os rud é gur comórtas é Bailte Slachtmhara ina ndéantar moltóireacht ar an mbaile féin agus ar obair a dhéanann an coiste, tuigtear go bhfuil gnéithe áirithe nach bhfuil ar chumas an choiste a réiteach uaidh féin. Tabharfar aird ar na h-iarrachtaí a dhéantar dul i ngleic leis na heagraíochtaí ábhartha agus marcanna á ndáileadh, ámh. Tá sé tábhachtach mar sin, sonraí a thabhairt ar na hiarrachtaí seo faoi gach Catagóir.

Moltar árachas cuí a bheith ag gach coiste dá ngníomhaíochtaí.

Ríomhphost Má tá teacht rialta ag do choiste Bailte Slachtmhara ar ríomhphost, cinntigh go bhfuil sé breactha síos ar an fhoirm iontrála. Cuireann sé lenár gcumas teagmháil a dhéanamh libh go rialta maidir le Bailte Slachtmhara agus ábhair ghaolmhara.

Spriocdháta iontrála: 20ú Bealtaine!


Cuid 1: Fúibhse! Baile / Sráidbhaile / Oileán

Ainm na hEagraíochta

_________________________________________

_________________________________________

Contae

Teagmhálaí

_________________________________________

_________________________________________

Réigiún

Seoladh

_________________________________________

_________________________________________

Bliain deiridh iontrála _________________________________________

_________________________________________ Guthán _________________________________________ Facs _________________________________________ Ríomhphost _________________________________________ Suíomh idirlín _________________________________________


Catagóir Daonra Cuir tic sa bhosca thíos taobh leis an daonra is cruinne a léiríonn do cheantar Catagóir Duaise

Daonra

Sráidbhaile

A (faoi bhun 200) B (201 go 1,000)

Baile Beag

C (1,001 go 2,500) D (2,501 go 5,000)

Baile Mór

E (5,001 go 10,000) F (10,001 go 15,000)

Ceantar Mórchathrach G (15,001 go 25,000) H (25,001 agus os a chionn)

Glacaim agus aontaím le rialacha Bailte Slachtmhara. Sínithe (ar son an iarrthóra)

________________________________________________

Dáta ___________________________________________


n

Cuid 2: Gníomhaíochtaí a phleanáil

Cur Cuige Forbarta ar an Iomlán

50 Marc

Waste Developmentan choiste, Building Páirtíocht an phobail áitiúilOverall i ngníomhaíochtaí dul i Minimisation Approach Environment bpáirtíocht le comhlachtaí agus eagraíochtaí áitiúla, dul chun cinn déanta i slí pleanáilte agus le spriocanna cinnte. Léirigh an méid ball atá bainteach leis an gcoiste: ___________________________________________

Conas a chothaíonn sibh páirtíocht sna scoileanna áitiúla? _________________________________________

Léirigh méid tacaíochta deonach (méid cruinnithe, páirtiocht ón bpobal, srl.):

_________________________________________

___________________________________________

Tuairimí ginearálta i leith na taithí atá agat agus i leith an chomórtais féin:

_________________________________________

___________________________________________ Léirigh na heagraíochtaí agus comhlachtaí poiblí a thug tacaíocht do bhur gcuid gníomhaíochtaí (m.sh. urraíocht, áiseanna, deontais, srl):

Residential Areas

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

Landscaping

___________________________________________ ___________________________________________

Tidyness

Má tá aon fhéile bhliantúil nó siamsa ar siúl sa bhaile nó sa tsráidbhaile, léirigh na dátaí atá i gceist:

Cad é an modh cumarsáide atá agaibh leis an bpobal (nuachtlitir, cruinnithe poiblí, srl)?

_________________________________________

___________________________________________

_________________________________________

___________________________________________

_________________________________________


e

l

l on

s

Foirgnimh sa Timpeallacht

50 Marc

Caomhnú agus cur i láthair foirgneamh, conas a chaitear le Waste dearadh,Overall Development Building láithreáin tréigthe, méid agus oiriúnacht áiseanna Approach Environment cathrach,Minimisation úsáid na Gaeilge. Achoimre ar thionscnaimh a cuireadh ar bun i mbliana : __________________________________________

Tionscnaimh atá beartaithe:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Waste Overall Development __________________________________________ Minimisation Approach __________________________________________ __________________________________________ Wildlife __________________________________________

50 Marc

Radharc Tíre Residential

Landscaping

Roghnú agus lonnú oiriúnach do chrainn, toir Areas agus bláthanna chun éifeacht leanúnach a chothú ar feadh na bliana, cothú glasáin agus bainistiú limistéir oscailte.

Tidyness

Achoimre ar thionscnaimh a cuireadh Tionscnaimh atá beartaithe: ar bun i mbliana : __________________________________________ __________________________________________ General Residential Landscaping __________________________________________ __________________________________________ Impression Areas __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________


Cuid 2:

Fiadhúlra agus Áiseanna Nádúrtha

50 Marc

Waste Overall Development Wildlife Caomhnú fiadhúlra agus áiseanna nádúrtha, spreagadh dúile beo, Approach siúlóid séimhe agus siúláin Minimisation dúlra, bealach isteach feiliúnach. Achoimre ar thionscnaimh a cuireadh ar bun i mbliana : _________________________________________

Tionscnaimh atá beartaithe:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

E

_________________________________________

Cúram Bruscair

50 Marc

General Laghdú ar anResidential Landscaping méid bruscair agus dumpála, patróil Impression Areas

bhruscair rialta agus gníomhaíochtaí eile cosúil le, páirtíocht scoileanna san áireamh, cothú smacht bruscair sa cheantar.

Achoimre ar thionscnaimh a cuireadh ar bun i mbliana : __________________________________________ __________________________________________ Litter Control Wildlife

Tionscnaimh atá beartaithe: __________________________________________

__________________________________________ Waste Overall Devel

__________________________________________

Minimisation Approac __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________


l on

Slachtmhaireacht

30 Marc

Cruth slachtmhar ginearálta ar lár an bhaile agus mórthimpeall air chomh maith le comharthaí, cuaillí solais nach bhfuil in úsáid, Residential Tidyness cosáin druidte, cáblaí leictreachaLandscaping gránna, easpa graifítí agus Areas tráchta, smacht ar fhás fiaillí ar imeall na gcosán. postaeir, bainistiú Achoimre ar thionscnaimh a cuireadh ar bun i mbliana : __________________________________________

Tionscnaimh atá beartaithe:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Laghdú Dramhaíola

__________________________________________

20 Marc

Dea-chleachtais á gcur i bhfeidhm, léiriú áiseanna, scéimeanna scoile, deighilt bruscar, dul chun cinn déanta le comhlachtaí áitiúla agus eagraíochtaí. Achoimre ar thionscnaimh a cuireadh ar bun i mbliana : __________________________________________

Litter Control

__________________________________________ Tionscnaimh atá beartaithe: __________________________________________ __________________________________________

Wildlife

Waste An Phirimid Minimisation Dramhaíola


Minimisation

Cuid 2: Ceantair Chónaithe

40 Marc

Ag leanúint ón méid atá thuasluaite, go háirithe béim curtha ar bhallaí fálta, gairdíní, glasáin phoiblí oscailte, Roads, imeallacha, Streets General Residential plandaí feiliúnacha, comharthaíocht sna heastáit tithíochta & Back Areas Impression Areasagus nascadh an cheantair le lár an bhaile. Achoimre ar thionscnaimh a cuireadh ar bun i mbliana : __________________________________________

Tionscnaimh socraithe:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ Litter Control Wildlife

__________________________________________

__________________________________________ Waste Overall

__________________________________________

__________________________________________ Minimisation

__________________________________________

__________________________________________

Ap

Bóithre, Sráideanna agus Cúl-áiteanna 50 Marc Ag leanúint ón méid atá thuasluaite, go háirithe ó thaobh cur i láthair na mbóithre ar an mbealach isteach, sráideanna, lúb-bhóithre, bóithríní agus droichid. Achoimre ar thionscnaimh a cuireadh ar bun i mbliana :

Tionscnaimh socraithe:

__________________________________________

__________________________________________

Roads, Streets General __________________________________________ &__________________________________________ Back Areas Impression

Residential __________________________________________ Areas __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

La


Litter Control

Teacht i láthair Ginearálta

Wildlife

10 Marc

Cur i láthair an bhaile nó an sráidbhaile mar lárionad comhtháite, le fianaise le feiceáil go bhfuil rud faoi leith bainte amach chun Roads, Streets General fadhb dheacair áirithe a réiteach. Deacrachtaí a tugadh aghaidh orthu:

& Back Areas

Impression

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________


Cuid 3:

Léarscáil den’ bhaile nó den’ sráidbhaile Sceitse garbh ded’ bhaile nó ded’ shráidbhaile le hainmneacha sráide agus logainmneacha. Ar mhiste leat aon áit ar leith a theastaíonn uait go bhfeicfidh na moltóirí a bhreacadh isteach.


Cuid 3:

Nótaí a bhaineann le do léarscáil


Cuid 4

Bailte Slachmhara – Téarmaí agus coinníollacha Ginearálta

Príomhdhuaiseanna

1. Tá na téarmaí agus na coinníollacha seo móide rialacha sainiúla leagtha amach i Lámhleabhar Bailte Slachtmhara nó in Fhoirm Iarratais Bailte Slachtmhara ina rialacha don chomórtas (“Na Rialacha”). Má chuireann iarrthóirí isteach ar an gcomórtas aontaíonn siad go bhfuil glactha acu le na Rialacha.

11. Is iad na phríomhdhuaiseanna na duaiseanna a bhronntar ar na hiarratasóirí de bharr an scór iomlán atá bainte amach acu sa chomórtas, faoi na catagóirí seo a leanas –

2. Eagraíonn An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiuil (“An Roinn”) Comórtas Bailte Slachtmhara . I gcás agóide faoi na rialacha seo nó faoi ghné ar bith eile ag baint leis an gcomórtas, is ag an Roinn a bheidh an focal scoir. 3. Chun cur isteach ar an gcomórtas ní mór d’iarrthóir bheith ina chomhlacht a bhfuil de cheart aige feidhmiú thar ceann baile, sráidbhaile, oileán nó ina cheantar neamhspleách (“baile”) agus ba chóir dó bheith ag saothrú i dtreo bheith ionadaíoch ar bhonn leathan ar gach aicme ag cónaí nó ag obair sa bhaile. 4. Ní féidir ach iarratas amháin a dhéanamh ar son gach baile. Má tá níos mó ná iarratas amháin ag baile, roghnóidh An Roinn, ar a dhíscréid féin, ceann acu le bheith páirteach sa Chomórtas. 5. Ní mór iarratas a dhéanamh ar an mbealach atá leagtha amach agus ní mór dó a bheith faighte roimh an spriocdháta, mar atá leagtha amach sna Rialacha. Is féidir glacadh le hiarratais déanacha i gcásanna eisceachtúla. 6. Ní féidir leis an Roinn a bheith freagrach as aon iarratas a théann amú, a bhfuil dochair déanta dó ná do mhoilliú air. Ní féidir glacadh le fianaise poist mar fhianaise seachadta. 7. Roghnóidh painéal moltóirí atá ceaptha ag an Roinn nó ag urraithe mar is cuí. Mura luaitear a mhalairt sna Rialacha, bronnfar duais ar an iarrthóir. Déanfar moltóireacht idir mí Bealtaine agus mí Méan Fómhair. 8. Fógrófar na buaiteoirí agus bronnfar na duaiseanna ar dháta nó ar dhátaí a roghnóidh an Roinn. Mura mbaileofar duais mar atá leagtha amach ag an Roinn, is féidir an duais a tharraingt siar nó buaiteoir nua a roghnú. Tá sé de cheart ag an Roinn duaiseanna eile ar chomhluach nó níos mó a bhronnadh. 9. Ní féidir leis an Roinn freagracht a ghlacadh i leith damáiste, caillteanas, gortú nó díomá ar iarrthóir ag cur isteach ar an gComórtas nó ag eirí as duais ar bith a ghlacadh. 10. Úsáidfear an t-eolas a chuirtear ar fáil i gcóir eagrú agus cur chun cinn an Chomórtais amháin nó le haghaidh tosaíochtaí gaolmhar leis.Catagóir na n-ábhar Cur Chuige Forbartha ar an Iomlán Timpeallacht tógtha Tírdhreachú Fiadhúlra agus Áiseanna Nádúrtha Smachtú Bruscair Slachtmhaireacht Laghdú Dramhaíle Láthracha Cónaithe Bóithre, Sráideanna agus Cúl-áiteanna Éachtaint i gcoitinne Iomlán

Structúr marcála 50 50 50 50 50 30 20 40 50 10 400

agus, mura luaitear a mhalairt, bronnfar duais airgid agus teastas ar bhuaiteoirí.

12. Bronnfar an phríomhdhuais An Baile is Slachtmhara in Éirinn ar an iarrthóir leis an scór is airde sa Chomórtas. Bronnfar buanthrófaí, a seolfar ar ais chuig an Roinn nuair a iarrfar amhlaidh, chomh maith le duais airgid, teastas, plaic agus airgead le caitheamh ar cheiliúradh ar lá ceiliúrtha le linn na bliana dar gcionn. 13. Bronnfar duais don tSráidbhaile is Slachtmhara, don Bhaile Bheag is Slachtmhara, don Bhaile Mór is Slachtmhara agus don Cheantar Cathrach is Slachtmhara ar an iarrthóir leis an scór is airde sna catagóirí daonra A&B, C&D, E&F, agus G&H faoi seach. Chomh maith leis an duais airgid agus an teastas, bronnfar buanthrófaí, a seolfar ar ais chuig an Roinn nuair a iarrfar amhlaidh. Seo a leanas na catagóirí daonra;

Catagóir Daonra A B C D E F G H

Daonra Faoi bhun 200 idir 201 agus 1,000 idir 1,001 agus 2,500 idir 2,501 agus 5,000 idir 5,001 agus 10,000 idir 10,001 agus 15,000 idir 15,001 agus 25,000 25,001 agus ós a cionn

14. Bronnfar na duaiseanna réigiúnacha ar an iarrthóir sa chéad áit sna réigiúin seo a leanas – Réigiúin B.Á.C. Lár na Tíre & Oirthear)

Chontae B.Á.C. (cathair), B.Á.C. (Fine Gall), B.Á.C. (Deisceart), B.Á.C. (Dún Laoghaire-Ráth an Dúin) Cill Dara, Laois, Longfort, An Lú, An Mhí, Uíbh Fháile, An Iarmhí, Cill Mhantáin.


Duaiseanna Cáilíocha An Oirthear Iar-Thuaisceart Oir-Dheisceart Iar-Dheisceart An tIarthar

An Clár, Luimneach, Tiobrad Árann (Thuaidh) An Cabhán, Dún na nGall, Liatroim, Muineachán, Sligeach. Ceatharlach, Cill Chainnigh, Tiobraid Árann (Theas) Port Láirge, Loch Garman. Corcaigh (Thuaidh), Corcaigh (Theas), Corcaigh (Thiar), Ciarraí. Gaillimh, Maigh Eo, Ros Comáin.

15. Bronnfar Duaiseanna an Chontae ar an gcontae atá sa chéad, sa dara agus sa tríú (h)áit i ngach contae mar atá curtha síos i bparagraf 13. 16. Bronnfar boinn óir, airgid agus cré-umha ar iontralaí le scór a thiteann faoi réimse an bhuaiteora sna réimsí seo a leanas – Daonra A & B Daonra C & D Daonra E & F Daonra G & H

Ór Airgead Laistigh de 5 Laistigh de 10 Laistigh de 15 Laistigh de 20

Cré-Umha Laistigh de 10 Laistigh de 15 Laistigh de 20 Laistigh de 30

Laistigh de 15 Laistigh de 20 Laistigh de 30 Laistigh de 40

Chomh maith le duais airgid, bonn agus teastas frámaithe, tá de cheart ag gach buaiteoir comhartha bóthair na duaise atá buaite a fháil. Crochann an tÚdarás áitiúil cuí an comhartha, de réir treoirlínte na Roinne.

17. Bronnfar Duais Díchill ar iarrthóirí i ngach contae a rinne an dul chun cinn is mó ó scór na bliana roimhe sin. 18. Bronntar Duais na Gaeltachta ar an iarrthóir leis an scór is airde ó cheantar Gaeltachta. 19. Bronnfar Duais na nOileán ar an iarrthóir leis an scór is airde gur oileán é nach bhfuil ceangailte leis an mórthír le droichead, atá scartha ón mórthír go laethúil ag an taoide, go bhfuil lucht cónaithe buan ann agus nach bhfuil faoi úinéireacht phríobháideach.

20. Glacfaidh an t-iarrthóir a fhaigheann an scór is airde I ngach catagóir daonra, páirt i gcomórtas Ireland’s Best Kept Towns, comórtas ina bhfuil bailte agus sráidbhailte ó chomórtas Bailte Slachtmhara agus ó chomórtas Bailte Dea-Choimeádta i dTuaisceart Éireann, de réir rialacha an Chomórtais seo. 21. Glacfaidh an t-iarrthóir a bhainfidh an scór is airde amach sna catagóirí daonra A, B, C & D agus an t-iarrthóir a fhaigheann an scór is airde sna catagóirí daonra, E,F,G agus H páirt i gcomórtas Eorpach Entente Florale de réir rialacha an gComórtas seo. Beidh tacaíocht airgid ar fail ón Roinn do bailte a bheidh páirteach sa chomórtas seo. 22. Beidh níos mó tionscnamh ó am go ham agus beidh an Roinn ag teagmháil le na bailte i gceist.

Comórtais Speisialta 23. Is tionscnaimh iad na Comórtais Speisialta a eagraítear i gcomhthreoir leis an mbunchomórtas Bailte Slachtmhara chun suntais a tharraingt ar gnéithe comhshaoil ar leith. Bronntar duaiseanna mar a shonraítear sna doiciméid chuí. Tá iontráil oscailte do gach iarrthóir Bailte Slachtmhara chomh maith le aon duine nó grúpa atá suim acu cion a chur ina comhshaoil áitiúla. 24. Áirítear iad seo a leanas ar Chomórtais Speisialta na bliana seo

Bithéagsúlacht Bancanna Tabhair Leat Duais Athrú Aeráide Cothú Oidhreachta Forbairt Inchothaithe Duais Thionscnamh na gCrann Duais do Shráidbhaile Cathrach An Duais ‘Déan as Cannaí é’

25. Is ar bhonn deonach amach is amach a chuirtear isteach ar na Comórtais Speisialta agus ní bhainfidh páirtíocht iontu de ghníomhaíocht sa phríomhchomórtas bealach ar bith.


Is féidir an fhoirm seo a fháil in Word nó PDF ó www.TidyTowns.ie & ó www.SuperValu.ie. Seoltar gach iarratas leis an bpost chuig an seoladh thíos. Tá tuilleadh eolais ar fáil i dTreoirleabhar na mBailte Slachtmhara, Glaoigh ar 053 911 7347 Ríomhphost: TidyTowns@environ.ie Nó féach ar www.TidyTowns.ie Aonad na mBailte Slachtmhara Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil Bóthair an Bhaile Nua Loch Garman Co. Loch Garman

Tidy Towns Entry Irish  
Tidy Towns Entry Irish  

Tidy Towns Entry Irish