Page 1

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

ÅRSMELDING 2017

97. driftsår

1


2

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

INNHALD 3

Innleiing

6

Melding frå styret

12

Distribusjonsnettet

3

Kommentar frå energisjefen

7

Dotterselskap

13

Kile

4

Hovudtal

8

Økonomi

14

Resultatrekneskap

4

Energistyret

10

Kraftmarknaden

15

Balanse

4

Organisasjon og personale

11

Kraftproduksjon

18

Kontantstraumoppstilling

5

Helse, miljø og sikkerheit

11

Det lokale Eltilsyn

19

Notar til rekneskapen


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

INNLEIING Stryns Elektrisitetsverk vart skipa av Nedstryn sokn den 17.02.1914. Første driftsår var 1920. Dalane kraftverk vart sett i drift den 23. desember 1920. Selskapet vart omdanna til AS frå 01.01.1996. Stryn Energi er i dag organisert som konsern, med Stryn Energi AS som morselskap. Stryn Energi AS er 100 % eigd av Stryn kommune. Stryn Energi er majoritetseigar i eitt dotterselskap Innvik Kraftverk AS (59,82 %) i 2017.

VISJON Kundane skal alltid vere nøgde med tenester levert av Stryn Energi.

VERDIAR Stryn Energi skal vere eit selskap som viser evne til innovasjon og fleksibilitet, med fokus på kundar, langsiktig perspektiv i handling, miljø, etikk, effektivitet og samfunnsansvar.

FORRETNINGSIDE Stryn Energi AS skal drive forretningsverksemd med utgangspunkt i produksjon, overføring, og omsetning av bærekraftige energi- og kommunikasjonsprodukt. Varer og tenester skal vere basert på Stryn Energi AS sin infrastruktur og kjernekompetanse.

KOMMENTAR FRÅ ENERGISJEFEN Selskapet har også i 2017 hatt fokus på organisasjons- og leiarutvikling og tilpassing av organisasjonen til endringar i ytre rammevilkår og samfunnsutvikling. Ei endring av energilova, med krav om at monopoldelen / nettselskapet skal skiljast ut som eiga juridisk eining, med eige styre og leiing, vart vedteke av eit knapt fleirtal i Stortinget våren 2016. Lovendringa får konsekvensar for selskapsstruktur. Ei oppdeling av vertikalintegrerte selskap i fleire selskap, som skal vere gjennomført innan 2021, vil føre til noko auka kostnader for alle mindre energiselskap. For å møte framtidige utfordringar arbeider selskapet med å tilpasse organisasjonen til endra rammevilkår i samarbeid med

Konsernet har lagt bak seg eit aktivt og godt år og gjennomført mange større prosjekt, som speglar aktivitetsnivået i kommunen. Det økonomiske resultatet er ikkje tilfredsstillande for drift av nettet. Nettdrifta vert målt mot referanseselskap. I 2017 har nettdelen fått nye referanseselskap som medfører fallande effektivitet. Dette er utfordringar som det vert arbeidd med i organisasjonen. Utskifting av alle målarane til nye AMS målarar har teke mykje ressursar. Alle målarane skal vere skift innan utgangen av 2018.

i nettet, som er viktig for kundane. Nettleiga, som speglar kostnadane med å bygge og drifte nettet i vårt konsesjonsområde, er litt under gjennomsnittet for fylket. Stryn har no nest lågast nettleige mellom selskap som har hovudkontor i Sogn og Fjordane. Stabile, dyktige, stolte, lojale og motiverte tilsette med stor ansvarskjensle og respekt for kundar, selskap og eigar er svært verdifullt for ein beredskapsorganisasjon som har ansvar for samfunnets viktigaste infrastruktur. Stryn Energi riggar seg for framtida for å levere minst like gode og effektive tenester og resultat som vi har gjort i 97 år.

Selskapet har god lokal beredskap med kort feilrettingstid og høg oppetid

Energisjefen takkar dei tilsette for innsatsen.

Distriktsenergi og Nettalliansen AS, der Stryn Energi AS er ein av 46 eigarar.

3


4

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

HOVUDTAL FOR KONSERNET STRYN ENERGI STRYN ENERGI AS

KONSERN

2017 2016 2017 2016

Tilsette pr. 31.12.

24

Tal årsverk

23,8 23 23,8 23

Kraftomsetning inkl. tap i nett (GWh)

136,3

23 136,6

24 136,3

23 136,6

Eigenproduksjon (GWh) 1,6 4,0 50,2 47,8 Nettkundar pr. 31.12.

4782 4704 4782 4704

Linjenett, km

666 656 668 658

Transformatorar

370 361 370 361

Driftsinntekter (heile 1 000 kr)

88 171

97 189

102 435

107 589

Driftskostnader ( ”

)

81 688

88 277

86 850

88 731

Driftsresultat

)

6 482

8 912

15 585

18 858

3 609

5 787

11 106

13 329

2 816

4 433

5 311

6 734

Totalkapital 31.12. (heile 1 000 kr)

239 786

198 286

341 231

301 574

Eigenkapital 31.12. ( ”

71 730

70 415

102 054

98 243

29,9 %

35,5 %

29,9 %

32,6 %

( ”

Resultat før skatt (1 000 kr) Årsresultat (heile 1 000 kr)

Eigenkapitaldel %

)

ENERGISTYRET 2017

ORGANISASJON OG PERSONALE

Medlemar: Varamedlemar: Rune Myklebust, styreleiar Eivind Rune Hopland Sissel Loen, nestleiar Beate Øvreberg Glomnes Arve Glomnes, styremedlem Ola Raknes, styremedlem Aud Hool Egge, styremedlem David Alden (tilsett repr.) Torill Guddal (tilsett repr.)

Stryn Energi AS hadde 24 tilsette pr. 31.12.2017. Dette representerte 23,8 årsverk. Stryn Energi AS hadde to lærlingar 31.12.2017. Det er ikkje tilsette i dotterselskapet.

Valnemnd Den kommunale valnemnda er valnemnd for Stryn Energi AS.

Stryn Energi AS praktiserer likestilling mellom kjønn ved tilsetting. I Stryn Energi konsern er det 3 kvinnelege styrerepresentantar. Av 22 fast tilsette er 2 kvinner. Stryn Energi AS er medlem i KS-Bedrift og Distriktsenergi og medeigar i Nettalliansen AS. 90 % av fast tilsette er organiserte i El & IT, NITO, TEKNA og Econa.


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

HELSE, MILJØ OG SIKKERHEIT er registrert ei arbeidsulukke, som er meld til arbeidstilsynet, og som førte til sjukmelding etter hendinga. Arbeidstilsynet granskar ulukka i høve til brot på internkontrollforskrifta.

Stryn Energi AS refunderer deler av treningsutgifter for tilsette. Det er ikkje registrert sjukefråvær som har årsak i arbeidsmiljø. Det

Etter det vi kjenner til, så forureinar ikkje verksemda miljøet.

Sjukefråvær i % 8 7 6 5 4 3 2

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0

1996

1 1995

Stryn Energi AS har eit lågt sjukefråvær samanlikna med generelt sjukefråvær i arbeidslivet. Sjukefråværet i 2017 var på 2,89 % mot 1 % i 2016. 0,57 % (0,69 %) var eigenmeldt korttids sjukefråvær, 2,32 % (0,35 %) var

legemeldt korttids fråvær, og 0 % var legemeldt langtids sjukefråvær. For kvinner var sjukefråværet 0 % i 2017.

1994

Alle tilsette ved Stryn Energi AS er medlem i Bedriftshelse1. Bedriftshelse1 har i 2017 gjennomført førstehjelpskurs inkludert kurs i bruk av hjartestartar. Det er gjennomført kartlegging av inneklima, lys, ergonomi, mekaniske vibrasjonar. Det er gjennomført årleg opplæring i sikkerheitsforskrifter. Bedrifta har samarbeidsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtale) med NAV Arbeidslivssenter. Bedrifta har utarbeidd handlingsplan som skal sørgje for eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Verksemda har vedteke rutinar for varsling og bruk av sosiale media

5


6

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

MELDING FRÅ STYRET STYRESAKER Det er halde 5 styremøte og handsama 32 saker i 2017 (9 møter og 32 saker i 2016). Ordinær generalforsamling for rekneskapsåret 2016 vart halden torsdag 16. mai 2017. Styret har i 2017 hatt fokus på organisasjonsutvikling, effektivitet i interne prosessar, styringsmål, strategi for tilpassing til endra rammevilkår i bransjen, kapitalbehov, finansiering og framtidig bransjesamarbeid gjennom Nettalliansen AS. Det har vore halde møte med representantar for eigarane med tema kring selskapsstrategi. Styret har gjennom mål- og strategiplanen fokus på leveringskvalitet, oppetid i nettet, tryggleik, arbeidsmiljø / KHMS, effektivitet, avkastning / utbyte og berekraft. I eigarmøte er mål- og strategiplanen gjennomgått med fokus på avkastningskrav og utbyte i høve til behovet for framtidige nettinvesteringar og soliditet i selskapet. Styret har vedteke finansstrategi for Stryn Energi AS. Selskapet har vore gjennom store investeringar i AMS, nettutbygging, inkludert fibernett og produksjonsanlegg. Nettutviklingsplanen, som skal danne grunnlaget for framtidige prioriteringar av nettinvesteringar, er under stadig vurdering og revidering i høve til eksterne endringar. Regulator (NVE), har endra rammevilkåra for nettselskapa i retning av større incitament til investering i nett. Konsekvensane er auka fokus på

nyinvestering i nettet. Dalane kraftverk vart bygt nytt i 2017, med auka kapasitet. Eit viktig mål er å drive selskapet effektivt nok til å kunne gje avkasting, på same tid som leveringskvaliteten i nettet og utvikling av selskapet vert ivareteken på ein optimal måte. NETTLEIGA Grunnlaget for nettleiga er inntektsramma (fastsett av NVE), nettleige til overliggande nett, (regionalt og sentralt nett) og statlege avgifter. I tillegg vert eigedomsskatt kravd inn gjennom nettleiga. 60 % av

nettselskapet si inntektsramme vert bestemt utifrå andre samanliknbare selskap sine kostnader og 40 % utifrå eigne kostnader 2 år tidlegare, korrigert for endringar i oppgåver og geografiske tilhøve. For 2017 var gjennomsnittleg nettleige til hushald 64,8 øre/kWh, ein nedgang på 6 % frå 2016, inkludert alle avgifter for ein standard kunde med 20 000 kWh forbruk. 25,8 øre/kWh (40 %) går til Stryn Energi Nett. Statlege avgifter utgjer 30,3 øre/kWh (46,5 %). Nettleiga til sentral- og regional nettet utgjer 8,7 øre/kWh (13,5 %).

Fordeling av nettleige for 2017 Hushaldkunde med 20 000 kWh i årsforbruk

Statlege avgifter 46,5%

Nettleige Stryn Energi AS 40%

Overliggande nett 13,5%


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

MÅLING OG AVREKNING Målarparken tilfredsstiller ikkje nye krav i forskrift om måling og avrekning, som blir gjort gjeldande frå 01.01.2019. Stryn Energi er med i eit fellesprosjekt i Vestlandsalliansen, saman med ei rekke andre nettselskap. Vi starta med montering av nye målarar for kundane våre hausten 2017, eit arbeid som skal sluttførast i 2018. Innsamling av måleverdiar skal gjerast via selskapet Valider som Stryn Energi er medeigar i. STRYN NÆRINGSHAGE Stryn Energi AS leiger ut kontorlokale til 10 bedrifter i Stryn Næringshage AS. Stryn Næringshage gjev eit positivt bidrag til miljø og økonomi.

SAMFUNNSREKNESKAP OG LOKAL VERDISKAPING. Stryn Energi bidreg direkte og indirekte til betydeleg verdiskaping. Stryn Energi er ein god og viktig arbeidsplass, der dei tilsette skal kjenne stoltheit og at dei utviklar seg og arbeider i eit positivt miljø og er viktige for lokalsamfunnet. Dette har stor betyding for rekruttering. Det er viktig med lokale kompetansearbeidsplassar, der 95 prosent av dei tilsette er busett i Stryn. Stryn Energi støttar friviljuge lokale lagog organisasjonar innan idrett og kultur. Konsernet bidreg med NOK 40 mill. i verdiskaping til lokalsamfunnet. Viktige element i verdsettinga er tilsette si kjøpekraft, skattar, statlege overføringar til kommunen, lokalt vare og tenestekjøp og ringverknadar som bidreg til arbeidsplassar i andre lokale bedrifter.

KOMMUNIKASJONSINFRASTRUKTUR I samsvar med vedteken mål- og strategiplan har Stryn Energi i 2017 vidareført ei utbygging av kommunikasjonsinfrastruktur (fiber). Stryn Energi AS fekk oppdraget med å bygge ut fiber til alle potensielle kundar frå Rake til Lodalen for Stryn kommune. Prosjektet vart fullført i november 2017. Stryn Energi vart tildelt oppdraget med bygging av fiber til alle kundar i området Markane – Sætren – Robjørgane – Blaksæter – Ulvedal – Sølvberg – Fjelli – Tvinnereim – Hopland - Rand. Utbygginga vert utført for Stryn kommune og delfinansiert av statlege tilskot. Statleg tilskot til fiberutbygging er heilt avgjerande for å oppnå god dekning. Utbygging av høghastigheits breibandnett er avgjerande for næringsutvikling og busetnad.

DOTTERSELSKAP INNVIK KRAFTVERK AS Innvik Kraftverk AS vart stifta 27. april 2005. Kraftverket produserer om lag 44 GWh/år i gjennomsnitt, som utgjer forbruket til 2 200 husstandar. Innvik Kraftverk sparer miljøet årleg for 15 000 tonn CO2 utslepp, som er utslepp frå tilsvarande produksjon i gasskraftverk utan CO2 handtering. Stryn Energi AS er hovudaksjonær med 59,82% av aksjekapitalen. Installert effekt er på 15,5 MW. I 2017 vart det produsert 48,5 GWh (43,8 GWh i 2016).

7


8

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

ØKONOMI ÅRSRESULTAT Driftsinntektene i konsernet vart NOK 102,4 mill. i 2017, mot NOK 107,6 mill. i 2016. Sum driftskostnadar var NOK 86,8 mill. i 2017 mot NOK 88,7 mill. i 2016. Konsernet sitt driftsresultat for 2017 er NOK 15,6 mill. mot NOK 18,9 mill. i 2016. Konsernet sitt ordinære resultat før skatt er i 2017 på NOK 11,1 mill., (NOK 13,3 mill. i 2016) og NOK 5,3 mill. (NOK 6,7 mill. i 2016) etter skatt. Majoritetens del er på NOK 4,3 mill. (NOK 5,8 mill. i 2016) etter skatt. Årsresultat etter skatt i morselskapet er på NOK 2 815 671, mot NOK 4 433 326 i 2016. Styret gjer framlegg om at årsresultat for Stryn Energi AS vert disponert slik: Til utbytte: NOK 1 500 000,Overført til annan eigenkapital NOK 1 315 671,-

BALANSE OG KAPITALSTRUKTUR: Etter disponering av årsresultatet utgjer morselskapet sin eigenkapital 29,9 % i 2017 (35,5 % i 2016) og konsernet 29,9 % (32,6 % i 2016). Sum eigenkapital vil då utgjere kr. 102 MNOK i konsernet og 71,7 MNOK i morselskapet (98,2 MNOK i konsernet og 70,4 MNOK i morselskapet i 2016). Annan eigenkapital i konsernet er ved utgangen av 2017 32,9 MNOK (30 MNOK i 2016) og 26,7 MNOK i morselskapet (25,4 MNOK i 2016).

Kontantbehaldninga og kontantekvivalentar i konsernet er auka med NOK 7 mill. i kontantstraumoppstillinga i 2017 samanlikna med 2016.

Konsernet si renteberande gjeld er på 182,3 MNOK (158,9 MNOK i 2016), mens morselskapet har 119,6 MNOK (89,7 MNOK i 2016) av denne typen gjeld. 43,5 MNOK av lånegjelda til morselskapet er ansvarlege lån til eigaren Stryn kommune 31.12.2017. Forfallsstrukturen på gjelda varierer i konsernet. I morselskapet blir lån frå kredittinstitusjonar vanlegvis betalt ned over 15 år, for lån frå 2017 er dette endra til 20 år. Låna i dotterselskapet Innvik kraftverk AS blir betalt ned over 30 år.

STYRING AV FINANSIELL RISIKO Konsernet har marknadsrisiko knytt til utvikling i kraftprisar, valutakursar og rentenivå. Selskapet omset og kjøper kraft over kraftbørsen Nordpool via meklar, der prisen er notert i Euro. Det er ikkje gjort særleg tiltak for å dempe risiko knytt til svingingar i kraftpris og valutakurs.

Nøkkeltal for likviditetsgrad 1 (omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern 0,96 i 2017 mot 0,49 i 2016, for morselskapet 1,0 i 2017 mot 0,50 i 2016. For likviditetsgrad II (mest likvide omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern 0,87 i 2017 mot 0,40 i 2016, for morselskapet 0,84 i 2017 mot 0,40 i 2016.

INVESTERINGAR I 2017 Varige driftsmidlar i konsernet pr. 31.12.2017 er på NOK 287,8 mill. I 2017 er det gjort utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar på NOK 39,1 mill. (NOK 18,8 mill. i 2016). Desse investeringane er gjort i morselskapet Stryn Energi AS.

Rentenivået har, i tillegg til verknad på finanspostane, også verknad for inntektsramme, grunnrenteskatt og pensjonskostnadar. Risikoen mot finanspostane er dempa gjennom bruk av fastrenteavtaler (renteswap) for innlån i Innvik Kraftverk. I tillegg har vi fastrente på dei ansvarlege låna i morselskapet. Endringar i rentenivå vil også påverke inntektsramme i form av avkastning på nettkapitalen. Effektane vil motverke kvarandre slik at renteauke vil føre til auka nettramme.


9

ANDRE AVSETNINGAR: Stryn Energi AS har fått krav frå Vikaelva Kraft AS datert 20.11.2017 om erstatning av inntektstap i samband med regulering av vass-skilje mellom Vikaelva og Dalane Kraftverk, eigd av Stryn Energi. Det er sett av NOK 1.022.083 i rekneskapen for 2017 for å dekke erstatning av inntektstap for perioden 13.09.2013 til 18.07.2017.

FRAMLEIS DRIFT Den framlagde resultatrekneskapen og balansen pr. 31. desember 2017 gjev etter styret sitt syn eit godt og rettvisande bilete av den reelle statusen for Stryn Energi AS ved årsskiftet. Det har ikkje skjedd noko etter avslutninga av rekneskapen i det nye året som har hatt innverknad på denne vurderinga. Grunnlaget for vidare drift er til stades og rekneskapen for selskapet er sett opp under denne føresetnaden.


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

KRAFTMARKNADEN Stryn Energi AS tilbyr kraft til private og bedrifter. Dei fleste kundane våre er i Stryn kommune. I tillegg handterer vi omsetnad av produksjon for enkelte småkraftverk. Samla kraftforbruk i Stryn Energi sitt nett var i 2017 på 127,6 GWh, ein auke på 0,4 GWh (+0,3 %) frå 2016 (127,2 GWh). Auken frå 2015 til 2016 var på 8,5 GWh. (+7,2 %). Stryn Energi Kraft hadde marginalt lågare volum kraftsal i 2017 samanlikna med 2016.

Gjennomsnittleg spotpris pr. månad Gjennomsnittleg spotpris pr. månad øre/kWh, Uttakspunkt Molde øre/kWh, Uttakspunkt Molde 45 45 40 40 35 35 30 30

Akse@Ael

10

2017 2017 25 25

2016 2016 2015 2015

20 20

2014 2014 2013 2013

15 15

2012 2012 10 10

5 5 0 0 Januar Jan.

Februar Feb.

Mars Mars

April April

Mai Mai

Juni Juni

Juli Juli

August Aug.

Sept. Sept.

Oktober Okt.

Nov. Nov.

Des. Des.


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

KRAFTPRODUKSJON Kraftproduksjonen var rekordhøg i Stryn Energi sitt nettområde. Dalane kraftstasjon var stengt frå februar til desember på grunn av utskifting av røyrgate og generator. Dalane produserte 1,6 GWh, (4 GWh i 2016). Etter ombygginga er effekten auka frå 0,56 MW til 1,4 MW. Slukeevna er auka frå 0,6 m3/s til 1,4 m3/s. Simulert produksjon er 7 GWh/år.

Dei andre kraftverka leverte i 2017 til saman 61,6 GWh inn på Stryn Energi AS sitt linjenett (45,9 GWh i 2016), utanom Innvik kraftverk og Dalane kraftverk. Total produksjon frå kraftverk i Stryn kommune vart 111,7 GWh i 2017 (93,7 GWh i 2016).

DET LOKALE ELTILSYN (DLE) DLE har oppfylt målsettingane for 2017, og det er kontrollert 282 (243 i 2016) av totalt 4 728 aktive tilsynsobjekt. I tillegg er det gjennomført 49 revisjonar av verksemder. Tilsynsarbeidet omfattar periodisk kontroll, nyanlegg, internkontroll. 1 årsverk vert nytta til tilsyns arbeid. DLE har helde felles informasjonsmøte for installatørar, montørar og lærlingar og delteke på open brannstasjon,

aksjon bustadbrann, samt hatt stand på Stryn Torg ilag med Stryn Brannvern for markering av røykvarslarens dag 1. desember. Det blei i 2017 gjennomført skuleinformasjon på 3 timar pr. klasse for 6.klassingane, og 3 timar per klasse for 9.klasse, der det vert undervist i el. sikkerheit.

11


12

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

DISTRIBUSJONSNETTET Distribusjonsnettet til Stryn Energi AS (tal i km.):

Utvikling av HS og LS nett 700

600

500

400

300

200

100

0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lågspent kabel

Lågspent info

Høgspent kabel

Høgspent linja

NETT-TAP Tapet i linjenettet i 2017 vart på 4,6 % (8,7 GWh). Tapet aukar med aukande last i nettet. Det vart registrert 56 (50 i 2016) driftsavbrot på høgspentnettet. 36 (30) avbrot var varsla. Oppetida i nettet var 99,97 % (99,97 % i 2016, 99,99 % i 2015). Målet er minst 99,98 % oppetid i distribusjonsnettet.


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

KILE KILE kostnader under 0,5 øre/kWh omsett energi eks. tap i nett.

KILE vart NOK 1,6 mill., som reduserer inntekta til selskapet tilsvarande. Spesifikke KILE kostnader vart 1,22 øre/kWh (2016: 0,95 øre/ kWh omsett energi eks. tap i nett). Målsettinga er

Uværet i Utvik med torden og flaum den 23.-24. juli utgjorde ein stor del av KILE i 2017. Styret takkar tilsette for innsatsen i året.

KILE pr. månad 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000

Stryn 30.04. 2018 Styret for Stryn Energi AS

Des.

Nov.

Okt.

Sept.

August

Juli

Juni

Mai

April

Mars

0 Februar

Ved straumbrot vert det berekna ein KILE kostnad med utgangspunkt i satsar fastsett av NVE. Summen av KILE kostnadane for året reduserer selskapet sin nettramme (det totale

beløpet nettselskapet får lov å ta inn i nettleige frå kundane).

Januar

KILE, Kvalitetsjustert Inntektsramme for ikkje Levert Energi, er ei ordning som NVE har innført for å syte for at nettselskapa held oppe kvaliteten på straumnettet. Ved dårleg vedlikehald og manglande skogrydding vil feilfrekvensen auke med fleire straumbrot til ulempe for selskap og kundar. Viktigaste årsaker til feil i nettet er sterk vind, stor effektbelastning, snø og is, ras og fuglar. Det har også vore nokre uhell med privat trefelling nær linjer, som har ført til straumbrot. Selskapet informerer jamleg om farar og ansvar ved trefelling nær høgspentnettet.

13


14

STRYN ENERGI | Ã…RSMELDING 2017

RESULTATREGNSKAP 01.01-31.12


STRYN ENERGI | Ã…RSMELDING 2017

BALANSE PR. 31.12

15


16

STRYN ENERGI | Ã…RSMELDING 2017

BALANSE PR. 31.12


STRYN ENERGI | Ã…RSMELDING 2017

BALANSE PR. 31.12

17


18

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

KONTANTSTRAUMOPPSTILLING MORSELSKAP KONSERN 2017 2016 2017 2016 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 3 609 198 5 786 624 Resultat før skattekostnad 11 105 730 13 329 446 0 0 Periodens betalte skatt −4 934 347 −1 689 324 0 −38 951 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 −38 951 8 233 382 8 264 893 Ordinære avskrivninger 11 126 255 11 229 375 0 0 Nedskrivning/tap anleggsmidler 0 0 0 0 Effekt av avgang datterselskap 0 0 834 323 −1 556 620 Endring i varelager 834 323 −1 556 620 −3 899 331 −3 048 550 Endring i kundefordringer −3 245 454 −3 674 002 −1 251 714 6 933 654 Endring i leverandørgjeld 1 480 260 4 541 557 758 464 358 334 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger 758 464 358 334 10 245 803 754 855 Endring i andre tidsavgrensningsposter 8 037 845 2 903 955 18 530 125 17 454 239 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 5 163 076 25 403 770

0 62 375 −39 125 462 −18 809 279 0 0 0 0 −128 456 −55 203 0 0 −39 253 918 −18 802 107

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler −39 125 462 Utbetaling på lånefordring konsern 0 Innbetalinger på lånefordringer konsern 0 Utbetalinger på andre lånefordringer −128 456 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter −39 253 918

0 −18 802 107

65 785 384 0 −2 711 250 0 −33 139 528 −1 500 000 28 434 606

0 0 −1 729 690 0 3 837 731 −1 500 000 608 041

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 65 785 384 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld −5 849 394 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 Netto endring i kassekreditt −36 496 313 Utbetalinger av utbytte −1 500 000 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 21 939 677

0 0 −4 867 834 0 −973 656 −1 500 000 −7 341 490

7 710 813 −739 827 2 594 384 3 334 212 10 305 197 2 594 386 12 500 000 15 860 472

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 7 848 835 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 2 594 384 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 10 443 219 Ubenyttet driftskreditt utgjør i tillegg

18 500 000

62 375 −18 809 279 0 0 −55 203

−739 827 3 334 212 2 594 385 18 503 687


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2017

REKNESKAPSPRINSIPP Rekneskapen er sett opp i samsvar med Rekneskapslova og god rekneskapsskikk. KONSOLIDERINGSPRINSIPP Konsernrekneskapen omfattar morselskapet Stryn Energi AS og dotterselskapet Innvik Kraftverk AS. Konsernrekneskapen blir utarbeidd som om konsernet var ei økonomisk eining. Transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet blir eliminert. Konsernrekneskapen blir utarbeidd etter einsarta prinsipp, ved at dotterselskap føl dei same rekneskapsprinsippa som morselskapet. SALSINNTEKTER Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester blir inntektsført i takt med utføringa KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTAR Eigedelar, bestemt til varig eige eller bruk, er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar, som er knytt til varebruk, er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel dersom dei skal betalast tilbake innan eit år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er tilsvarande prinsipp lagde til grunn. Omløpsmiddel vert vurdert til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmiddel blir vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmiddel som minkar i verdi vert avskrive lineært over forventa økonomisk levetid. Anleggsmiddel blir nedskrive til verkeleg verdi ved fall i verdien som ikkje er førebels. Langsiktig gjeld er ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. IMMATERIELLE EIGEDELAR Utsett skattefordel og fallrett er oppført i balansen. Utgifter til andre immaterielle eigedelar blir balanseført når kriteria for balanseføring er til stades.

VARIGE DRIFTSMIDLAR Varige driftsmiddel vert balanseført og avskrive lineært over forventa levetid dersom levetida er over 3 år og driftsmiddelet har ein kostpris over kr.15.000. Vedlikehald av driftsmiddel vert utgiftsført etter kvart som driftskostnader. Påkostingar er forbetringar på driftsmiddel som vert tillagt kostpris og avskrive i takt med driftsmiddelet. Vi skil mellom påkosting og vedlikehald ut frå driftsmiddelet sin stand i det vi kjøper det. DOTTERSELSKAP OG TILKNYTTA SELSKAP Dotterselskap er vurderte etter kostmetoden i selskapsrekneskapen. Investeringar blir vurderte til anskaffelseskost for aksjane med mindre nedskriving har vore nødvendig. Utbytte er inntektsført same år som det er avsett i dotterselskapet. VARELAGER Varelageret er verdsett til lågaste pris av innkjøpspris og verkeleg verdi. Varene vert nedskrivne ved ukurans. FORDRINGAR Kundefordringar og andre fordringar er førde opp i balansen til pålydande verdi, etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Avsetnad til tap vert gjort på grunnlag av vurderingar av dei enkelte fordringane. GARANTIANSVAR Venta utgifter til framtidige garantiarbeid knytt til sal/avslutta prosjekt skal kostnadsførast, og førast som avsetjing under kortsiktig gjeld i balansen. Avsetjinga skal baserast på historiske erfaringstal for garantiar. VALUTA Pengepostar i utanlandsk valuta blir vurdert etter kursen ved slutten av rekneskapsåret. PENSJONAR Selskapet har pensjonsforsikring gjennom KLP. Pensjonskostnader og pensjonsplikter blir berekna etter linjær opptening, basert på føresetnaden om diskonteringsrente, framtidig regulering av løn, pensjonar og ytingar frå

19


20

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

folketrygda, framtidig avkastning på pensjonsmidlar samt aktuarmessige føresetnadar om dødlegheit, frivillig avgang mv. Pensjonsmidlar i kollektive ordningar som KLP, blir vurdert til verkeleg verdi og trekkast frå i netto pensjonsplikter i balansen. Arbeidsgjevaravgift blir kostnadsført på bakgrunn av innbetalt pensjonspremie. SKATT Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med gjeldande skattesats på grunnlag av dei førebelse forskjellane som eksisterer mellom rekneskapsmessige verdiar og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgongen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande midlertidige forskjellar som reverserast eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande forskjellar som ikkje er utlikna, og underskot til framføring, er grunna i forventa framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan førast i balansen, er oppført netto i balansen. Selskapet betalar fire ulike skatteartar. Dette er alminneleg skatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og eigedomsskatt. Alminneleg skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både den betalbare skatten i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er utrekna med 23% på grunnlag av dei mellombelse skilnadene som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som vert reversert eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande skilnader som ikkje er utlikna og underskot til framføring, er grunngjeve med venta framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan balanseførast er oppført netto i balansen.

Grunnrenteskatt Grunnrenteskatten er ein kraftverkspesifikk skatt. Negativ grunnrenteskatt som har oppstått fom 2007 for eit kraftverk, kan utbetalast. Grunnrenteskatten har som formål å skattlegge den avkastninga ein vasskraftprodusent har utover normalavkastning som følgje av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Denne skattearten er delvis overskotsuavhengig. Skattekostnaden knytt til grunnrente består av betalbar grunnrenteskatt og endring i mellombelse forskjellar knytt til grunnrente. Ved berekning av utsett skattefordel/forplikting, er det brukt nominell skattesats på 35,7%. Naturressursskatt Naturressursskatten er overskotsuavhengig og vert berekna basert på det enkelte kraftverk sin gjennomsnittlege produksjon dei siste 7 åra. Naturressursskatten kan utliknast krone for krone mot overskotsskatten, og ikkje utlikna naturressursskatt kan framførast med renter. Eigedomsskatt Eigedomsskatten er ein overskotsuavhengig skatt. For kraftverk vert grunnlaget for eigedomsskatten fastsett i samband med skattelikninga. I rekneskapen er eigedomsskatten teken med som ein driftskostnad. KONTANTSTRAUMOPPSTILLING Kontantstraumoppstillinga blir utarbeidd etter den indirekte metoden. Kontantar og kontantekvivalentar omfattar k ontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar som umiddelbart og med uvesentleg kursrisiko kan konverterast til kjende kontantbeløp og med forfallsdato kortare enn tre månadar frå anskaffelsesdato. Ved avgang av dotterselskap er effekten (vinst) av dette presentert på eiga linje under operasjonell drift. Balanseendringane som følgje av avgangen blir dermed behandla ulikt dei andre balanseendringane i konsernet


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

21

NOTE 1 - EIGENKAPITAL

MORSELSKAP: Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkurs Annan EK Sum Eigenkapital 01.01 34 500 000 10 500 000 25 414 482 70 414 482 Årets resultat 2 815 671 2 815 671 Årets utbytte -1 500 000 -1 500 000 Eigenkapital 31.12 34 500 000 10 500 000 26 730 153 71 730 153

KONSERN: Endring i eigenkapitalen i året: Minoritets- Aksjekapital Overkurs Annan EK interesser Sum Eigenkapital 01.01. 34 500 000 10 500 000 30 043 745 23 199 391 98 243 136 Årets resultat 4 308 223 1 002 520 5 310 743 Årets utbytte -1 500 000 -1 500 000 Eigenkapital 31.12 34 500 000 10 500 000 32 851 968 24 201 911 102 053 879

NOTE 2 - IMMATERIELLE EIGEDELAR

MORSELSKAP: KONSERN: Anskaffelseskost 01.01. 1 100 000 1 600 000 Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Anskaffelseskost 31.12. 1 100 000 1 600 000 Immaterielle verdiar synt i noten er balanseført og vert ikkje avskriven.


22

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

NOTE 3 - ANLEGGSMIDLAR

I nngangsverdiane på anleggsmiddel er utarbeidde i samsvar med god rekneskapsskikk. Verdiane er oppførde til historisk anskaffelseskost og avskrivne lineært frå anskaffelsestidspunktet. Det er ved fastsetjing av anskaffelseskost teke omsyn til mottekne anleggstilskot. Dette gjev følgjande anleggsoversikt: MORSELSKAP:

Hist. kost pr. Ny- 01.01.2017 investering

Avgang hist. kost 2017

Hist. kost Avskriving 31.12.2017 2017

Anlegg under bygging

11 924 130

15 839 236

Bygning og tomt

20 893 709

20 893 709

413 658

Anlegg Transportmidlar Driftsløsøre Sum

170 623 597

3 915 106

Re- investering

9 247 031

882 195

201 106 639

5 148 685

-

6 771 257

649 059

3 927 263

17 996 281

3 845 118

21 841 399

2 021 980

14 673 446

29 941 134

9 184 327

6 771 257 228 208 974

22 180 910

Akk. avskr. Bokført verdi Forventa 31.12.2017 31.12.2017 øk. levetid

9 184 327

882 195

266 452 240

15 839 236 11 646 678 40 til 50 år

78 260 312 122 846 327 25 til 75 år 2 843 994

8 år

7 167 953 3 til 25 år

8 233 382 106 108 052 160 344 188

KONSERN:

Hist. kost pr.

Ny-

01.01.2017

investering

Re- investering

Avgang hist. kost 2017

Anlegg under bygging

11 924 130

Bygning og tomt

21 021 466

Anlegg Transportmidlar Driftsløsøre Sum varige driftsmidler

329 130 368

3 915 106

9 184 327

882 195

31.12.2017 øk. levetid 11 774 435 40 til 50 år

6 771 257

3 845 118

31.12.2017

15 839 236

6 771 257 29 941 134

Akk. avskr. Bokført verdi Forventa

21 021 466 359 613 410

17 996 281

9 184 327

2017

15 839 236

882 195

386 843 502

22 180 910

Hist. kost Avskriving 31.12.2017

21 841 399 425 086 768

413 658

9 247 031

8 041 558 109 409 981 250 203 429 25 til 75 år 649 059

3 927 263

2 021 980

14 673 446

2 843 994

8 år

7 167 953 3 til 25 år

11 126 255 137 257 721 287 829 047

NOTE 4 - ANSVARLEG LÅN

Det er etablert 3 ansvarlege lån mellom Stryn Kommune og Stryn Energi AS. Den første låneavtalen er datert 30.05.1997, då det vart etablert eit ansvarleg lån på kr. 16 mill. Lånet vart reforhandla i 2002. Lånet har ikkje prioritet framfor anna gjeld. Det er kostnadsført rentekostnader med kr. 720 000 i 2017. 13.05.2005 vart det etablert eit nytt ansvarleg lån vedk. skipinga av Innvik Kraftverk, dette på kr. 27,5 mill. Det er kostnadsført kr. 1.237.500 i renter i 2017 på dette lånet. Det tredje lånet på kr. 0,5 mill. vart etablert 20.06.2008. Dette lånet er lånt vidare ut frå morselskapet til dotterselskapet Stryn Fjernvarme AS på tilsvarande vilkår som mellom Stryn kommune og morselskapet. Lånet blei tilbakebetalt 16.05.2017.


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

23

NOTE 5 - NETTVERKSEMD, AVREKNING NETTINNTEKT

Nettverksemda til energiverket er regulert gjennom fastsette reglar for kostnadsberekning/-fordeling og inntektsramme. Regelverket er administrert av NVE. Meir-/mindreinntekt oppstår når Stryn Energi krev inn meir/mindre i nettleige enn tillete inntektsgrunnlag. Mindreinntekt kan krevjast inn, medan meirinntekt må betalast tilbake til kundane i seinare år gjennom nivået på nettleiga. Det er såleis tildelt ramme som er avgjerande for kor mykje som årleg kan inntektsførast som nettinntekt.

Årets meirinntekt/mindreinntekt 2017 2016 Inntektsramme etter enkeltvedtak i NVE 29 756 000 33 128 000 Kostnad overliggande nett 11 101 144 14 630 140 Eigedomsskatt nett 355 000 357 276 Faktisk KILE - kostnad -1 563 000 -1 246 000 FOU prosjekt godkjent av NVE 195 000 17 000 Sum avvik avskr og avkastning avvik avkastn.grunnlag 1 520 000 2 201 000 Sum tilleten nettinntekt 41 364 144 49 087 416 Faktisk årleg nettinntekter 48 734 443 50 119 020 Årets meirinntekt (-) / mindreinntekt (+) -7 370 299 -1 031 604 Korreksjonspostar: meir (-) mindreinntekt (+) 32 000 Korreksjonspostar: renter meir (-) mindreinntekt (+) 0 0

Akkumulert meirinntekt/mindreinntekt Akkumulert per 01.01, meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) -7 838 727 -6 839 123 Renter per 01.01 -467 143 -364 898 Saldo per 01.01 -8 305 870 -7 204 021 Årets meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) -7 370 299 -1 031 604 Årets renter -208 553 -102 245 Akkumulert per 31.12, meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) -15 209 026 -7 838 727 Renter akkumulert per 31.12 (meirinntekt (-)/mindreinntekt (+)) -675 696 -467 143 Segmentinformasjon: Distribusjonsnett: Distribusjonsnett: Driftsresultat 1 042 3 530 Balanse - avkastningsgrunnlag (jfr selskapsdata i e-rapp) Sum driftsmidlar 01.01 98 457 91 955 Sum driftsmidlar 31.12 105 892 98 457 Gjennomsnitt driftsmidlar IB/UB 102 175 95 206 + påslag for nettkapital 1 % 1 022 952 Avkastningsgrunnlag 103 197 96 158 Avkastning (driftsresultat i % av avkastningsgrunnlag) 1,01 % 3,67 %


24

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

NOTE 6 - VARELAGER

MORSELSKAP 2017 2016 6 005 211 6 839 534 Lager av varer

KONSERN 2017 2016 6 005 211 6 839 534

NOTE 7 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen i morselskapet er på kroner 34.500.000 og består av 15 aksjar a kr. 2.300.000. Alle aksjane har like rettar og alle aksjane er eigd av Stryn Kommune.


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

25

NOTE 8 - PENSJONSKOSTNADER

Pensjonsordningane i selskapet blir rekneskapsmessig handsama i samsvar med norsk standard for pensjonskostnader. Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av tal på oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Forpliktingane er dekka gjennom KLP. Ordninga trer i kraft ved fylte 67 år og sikrar dei tilsette ytingar utover folketrygda. I tillegg kan selskapet sine tilsette velje å gå av med avtalefesta pensjon ved fylte 62 år. Denne ordninga sikrar dei tilsette ytingar fram til fylte 67 år. Dette er klassifisert som ein bidragsbasert ordning og blir handsama etter rekneskapsstandard for pensjonskostnader. AFP-ordninga blir administrert gjennom KLP.

Det er 21 tilsette i Stryn Energi AS som er medlemmar i pensjonsordninga (lærlingar og pensjonistar er ikkje med). Innvik Kraftverk har ikkje eigne tilsette og har såleis ingen løns- og pensjonsplikter. Pensjonskostnadane blir dekka med at medlemmane blir trekt 2% av pensjonsgjevande løn, og arbeidsgjevar betalar resten – vanlegvis ca. 12-16% av pensjonsgjevande løn. 2017 2016 Årets opptjening 2 400 732 2 068 904 Rentekostnad av pensjonsplikta 1 495 333 1 505 543 Forventa avkastning -1 534 865 -1 341 935 Administrasjonskostnad/Rentegaranti 139 904 141 154 Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 609 044 694 328 Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost 265 117 251 609 Resultatført planendring 0 0 Resultatført pensjonskostnad 3 375 265 3 319 603 Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 31.12 57 915 737 55 743 753 Pensjonsmidler 44 044 413 42 153 780 Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl.aga -12 895 794 -13 300 215 Herav balanseført aga 103 405 30 713 Balanseført nto forpl./(midler) etter aga 1 078 935 320 471 FORUTSETNINGER 31-12-17 31-12-16 Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 % Lønnsvekst 2,50 % 2,50 % G-regulering 2,25 % 2,25 % Pensjonsregulering 1,48 % 1,48 % Forventet avkastning 4,10 % 3,60 %


26

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

NOTE 9 - SKATT

MORSELSKAP KONSERN 2017 2016 2017 2016 UTREKNING AV UTSETT SKATT/SKATTEFORDEL GRUNNRENTE Positive mellombelse skilnader anleggsmiddel 5 411 702 5 415 901 Grunnlag for utsett skatt grunnrente 5 411 702 5 415 901 35,7 %/34,3 % utsett skatt 1 931 978 1 857 654 Utsett skatt grunnrente i balansen 1 931 978 1 857 654 Mellombelse skilnader 30 403 153 21 519 276 Anleggsmiddel 35 814 855 26 935 177 -17 502 620 -10 514 809 Omløpsmiddel -17 502 620 -10 514 809 -1 022 083 0 Avsetning forpliktingar -1 022 083 0 -1 078 935 -320 471 Pensjonsforpliktingar -1 078 935 -320 471 10 799 515 10 683 996 Netto mellombelse skilnader 16 211 217 16 099 897 -1 967 811 -5 526 642 Underskot til framføring -1 967 811 -5 526 642 8 831 704 5 157 354 Grunnlag for utsett skatt/skattefordel 14 243 406 10 573 255

2 031 292 1 237 765 23%/24% utsett skatt/utsett skattefordel 3 275 983 2 537 581 Ikkje balanseført skattefordel dotterselskap Utsett skatt/skattefordel grunnrente 1 931 978 1 857 654 2 031 292 1 237 765 Netto utsatt skatt/ skattefordel 5 207 962 4 395 235 GRUNNLAG FOR SKATTEKOSTNAD, ENDRING I UTSETT SKATT OG BETALBAR SKATT Grunnlag for betalbar skatt 3 609 198 5 786 624 Resultat før skattekostnad 11 105 729 13 329 446 65 151 -167 137 Permanente skilnader 65 669 -185 625 3 674 349 5 619 487 Grunnlag for året sin skattekostnad 11 171 398 13 143 821 -115 518 -9 592 849 Endring i mellombelse resultatforskjeller -115 369 -10 411 660 -3 558 831 Skattemessig framførbart underskot -3 558 831 Konsernelimineringar 0 -3 973 362 Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet 7 497 198 2 732 161 0 0 +/÷ Motteke/avgjeve konsernbidrag Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar 0 -3 973 362 skatt i balansen) 7 497 198 2 732 161


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

27

Spesifikasjon av skattekostnaden Betalbar skatt (24 % av grunnlag 0 0 for betalbar skatt i resultatregnskapet) 1 799 328 1 685 454 0 0 For lite avsatt betalbar skatt tidligere år 1 012 Naturressursskatt 588 276 562 538 Balanseføring forskotsbetalt skatt -588 276 -562 538 Fradrag i bet.skatt pga. samordning med naturressursskatt 881 844 1 404 872 Endring utsett skatt/utsett skattefordel 880 836 1 600 501 -88 317 -51 574 Endring utsett skatt/utsett skattefordel som følge av endra sats -142 433 -105 733 793 527 1 353 298 Skattekostnad alminneleg inntekt 2 538 743 3 180 222 Betalbar skatt på grunnrenteinntekt 3 180 586 3 356 744 Differanse betalbar grunnrenteskatt tidlegare år 1 333 Endring i utsett skatt grunnrente -1 440 -11 977 Endring i utsett skatt grunnrente som følge av endra skattesats 75 764 70 407 793 527 1 353 298 Total skattekostnad 5 794 986 6 595 396 Betalbar skatt i balansen 0 0 Betalbar skatt alminneleg inntekt 1 799 328 1 685 454 Betalbar naturressursskatt 588 276 562 538 Frådrag i bet. skatt pga. samordning med naturressursskatt -1 600 996 -1 685 454 Betalbar grunnrenteskatt 3 180 586 3 356 744 0 0 Betalbar skatt i balansen 3 967 194 3 919 282

NOTE 10 - DRIFTSINNTEKTER FORDELT PÅ VERKSEMDSOMRÅDE 2017

Driftsinntekter (tal i 1000)

2017

Distrib.nett

Kraftoms.

36 092

36 092

Kraftprod.

Øvrig

Breiband

Felles Interne transar

MORSELSKAP: Brutto kraftsal Overføringsinntekter Avgifter til staten Meirinntekt Andre driftsinntekter Internt sal Sum driftsinntekter

66 731 -18 127 -7 370 7 863

66 731 -18 127 -7 370 590

2 982 88 171

41 824

673 2 531 39 296

47

4 153

2 400

451

-2 982

498

-2 982

4 153

2 400

0

KONSERN: Brutto kraftsal/produksjon

51 898

Overføringsinntekter

40 060

Andre driftsinntekter

7 495

Internt sal

2 982

Sum driftsinntekter

102 435

36 037

15 861

40 060 589 40 649

673 2 531 39 241

3 833

2 400

451 16 312

3 833

2 400

0

-2 982 -2 982


28

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

NOTE 11 - LØNSKOSTNADER, ANTAL TILSETTE, GODTGJERSLE, LÅN TIL TILSETTE M.V

MORSELSKAP 2017 2016 15 863 837 14 876 383 Lønskostnader 2 046 385 2 007 794 Arbeidsgiveravgift 2 861 410 2 763 062 Pensjonskostnader -35 337 417 220 Andre lønskostnader 20 736 295 20 064 459 SUM 13 410 908 14 231 144 Kostnadsførte lønskostander 7 325 387 5 833 314 Aktiverte lønskostander 20 736 295 20 064 458 SUM

KONSERN 2017 2016 15 863 837 14 876 383 2 046 385 2 007 794 2 861 410 2 763 062 -35 337 417 220 20 736 295 20 064 459 13 410 908 7 325 387 20 736 295

14 231 144 5 833 314 20 064 458

Ved utgangen av 2017 var det 21 fast tilsette, 2 lærlingar og 1 midlertidig tilsett i morselskapet. Dotterselskapet har ikkje eigne tilsette. I noten er det sett opp brutto tal for lønskostnadane, dvs lønskostnadane som er aktiverte er inkluderte. YTINGAR TIL LEIANDE PERSONAR: Dagleg leiar Styret Løn 868 833 158 000 Pensjonsutgifter 225 715 0 Anna godtgjering 5 862 0 Sum 1 100 410 158 000 Det er ikkje gitt lån/sikkerheit til dagleg leiar, styreformann eller andre nærståande partar. Det er ingen enkelt lån/sikkerheit som utgjer meir enn 5% av selskapet sin eigenkapital.

REVISOR: Kostnadsført honorar til revisor fordelar seg på føljande områder: MORSELSKAP KONSERN 2017 2016 2017 2016 Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsrekneskap) 233 700 188 500 317 100 263 200 Andre attestasjonstenester 24 150 22 100 24 150 22 100 Skatterådgjeving 50 600 69 408 61 800 80 208 Anna bistand (anna rådgjeving) 65 971 187 290 65 971 187 290 Sum 374 421 467 298 469 021 552 798


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

29

NOTE 12 - BUNDNE BANKINNSKOT OG TREKKRETTAR

MORSELSKAP KONSERN 2017 2016 2017 2016 Bundne bankinnskot 1 069 049 833 426 Skattetrekksmidler 1 069 049 833 426 Bevilga trekkrettar 12 500 000 49 000 000 Kassekreditt 18 500 000 55 000 000

NOTE 13 - AKSJAR I ANDRE SELSKAP

Selskap Antall Ansk.kost Eigardel Enivest AS 396 575 000 2,30 % Glomnes kraft AS 20 20 800 10,00 % Fagre Stryn Aktivitetsselskap AS 2 2 000 0,61 % Stryn Næringshage AS 50 115 500 14,30 % Fjordane Utvandrarsenter SUS 4 750 Steindøla Kraft AS 125 890 625 12,50 % Valider AS 550 55 000 1,38 % Nettalliansen 1 22 000 3,70 % Kvivsvegen AS 20 10 000 0,02 % Sum 1 695 675

NOTE 14 - INVESTERINGAR I DOTTERSELSKAP

Dotterselskap Forr.- kontor Eigardel/ Eigenkapital Resultat stemmedel siste år (100%) siste år (100%) Innvik Kraftverk AS Stryn 59,82 % 60 233 726 2 495 072 Balanseverdi 31.12 60 233 726 2 495 072

Balanseført verdi 29 910 000 29 910 000


30

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

NOTE 15 - FORDRINGAR OG GJELD

MORSELSKAP KONSERN 2017 2016 2017 2016 Fordringar med forfall seinare enn 1 år Andre kortsiktige fordringar 1 485 907 1 357 451 Andre langsiktige fordringar 1 485 907 1 357 451 1 485 907 1 357 451 Sum 1 485 907 1 357 451 53 146 748 3 110 422 43 500 000 43 500 000 96 646 748 46 610 422

Langsiktig gjeld med forfall seinare enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjonar 100 218 908 53 320 726 Anna langsiktig gjeld 43 500 000 43 500 000 Sum 143 718 908 96 820 726

Gjeld sikra ved pant 76 124 510 12 550 376 Gjeld til kredittinstitusjonar 138 887 390 78 451 400 0 33 139 528 Kassakreditt 0 36 496 313 76 124 510 45 689 904 Gjeld sikra ved pant 138 887 390 114 947 713 Balanseført verdi av pantsette eigedelar 11 646 678 12 060 336 Varige driftsmidlar 139 003 780 142 438 068 26 622 560 22 723 229 Kundefordringar 27 165 409 23 919 955 38 269 238 34 783 565 Sum 166 169 189 166 358 023 Eigedelane er i tillegg stilt som sikkerheit for 12 500 000 15 860 472 Unytta kassekreditt 18 500 000 18 503 687 12 500 000 15 860 472 Sum 18 500 000 18 503 687


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

NOTE 16 - MELLOMVERANDE MED SELSKAP I SAME KONSERN M.V.

31

MORSELSKAP: Kundefordringar Andre fordringar 2017 2016 2017 2016 Innvik Kraftverk AS 349 726 240 352 0 0 SUM 349 726 240 352 0 0 Leverandørgjeld Øvrig langsiktig gjeld 2017 2016 2017 2016 Innvik Kraftverk AS 0 2 567 073 0 0 SUM 0 2 567 073 0 0 OPPLYSNINGAR OM TRANSAKSJONAR MELLOM SELSKAP I 2017: Stryn Energi har kjøpt elsertifikat frå dotterselskapet Innvik Kraftverk for kr 165.328 Dotterselskapet Innvik Kraftverk har kjøpt administrative tenester frå Stryn Energi for kr 320.477 Dotterselskapet Innvik Kraftverk har kjøpt innmatingstariff frå Stryn Energi for kr 1.174.484

NOTE 17 - ANDRE AVSETNINGAR

Stryn Energi AS har fått krav frå Vikaelva Kraft AS datert 20.11.2017 om erstatning av inntektstap i samband med regulering av vasskille mellom Vikaelva og Dalane Kraftverk, eigd av Stryn Energi. Det er sett av kr 1.022.083 i rekneskapen for 2017 for å dekke erstatning av inntektstap for perioden 13.09.2013 til 18.07.2017.


32

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

Til generalforsamlinga i Stryn Energi AS

Melding frå uavhengig revisor Fråsegn om revisjonen av årsrekneskapen Konklusjon Vi har revidert Stryn Energi AS sin årsrekneskap som viser eit overskot i selskapsrekneskapen på kr 2 815 671 og eit overskot i konsernrekneskapen på kr 5 310 743. Årsrekneskapen består av: 

selskapsrekneskapen, som er samansett av balanse per 31. desember 2017, resultatrekneskap og kontantstraumoppstilling for rekneskapsåret avslutta per denne datoen og notar, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp, og

konsernrekneskapen, som er samansett av balanse per 31. desember 2017, resultatrekneskap og kontantstraumoppstilling for rekneskapsåret avslutta per denne datoen og notar, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

Etter vår meining: •

er årsrekneskapen gitt i samsvar med lov og forskrifter

gir selskapsrekneskapen som følgjer med eit rettvisande bilete av den finansielle stillinga til Stryn Energi AS per 31. desember 2017 og av selskapet sine resultat og kontantstraumar for rekneskapsåret som blei avslutta per denne datoen i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god rekneskapsskikk i Noreg.

gir konsernrekneskapen som følgjer med eit rettvisande bilete av den finansielle stillinga til konsernet Stryn Energi AS per 31. desember 2017 og av konsernet sine resultat og kontantstraumar for rekneskapsåret som blei avslutta per denne datoen i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god rekneskapsskikk i Noreg.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, medrekna dei internasjonale revisjonsstandardane International Standards on Auditing (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter etter desse standardane er beskrivne i Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det er krav om i lov og forskrift, og har oppfylt dei andre etiske pliktene våre i samsvar med desse krava. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.

Ytterlegare informasjon Leiinga er ansvarleg for ytterlegare informasjon. Ytterlegare informasjon omfattar årsmeldinga, men inkluderer ikkje årsrekneskapen og revisjonsmeldinga. Vår fråsegn om revisjonen av årsrekneskapen dekkjer ikkje ytterlegare informasjon, og vi attesterer ikkje den ytterlegare informasjonen.

PricewaterhouseCoopers AS, Stryn Næringshage, Tinggata 3, NO-6783 Stryn T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap


Melding frå uavhengig revisor - Stryn Energi AS

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

I samband med revisjonen av årsrekneskapen er det oppgåva vår å lese den ytterlegare informasjonen for å vurdere om det er vesentleg inkonsistens mellom han og årsrekneskapen eller kunnskap vi har opparbeidd under revisjonen, eller om han tilsynelatande inneheld vesentleg feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den ytterlegare informasjonen inneheld vesentleg feilinformasjon er vi pålagde å rapportere det. Vi har ikkje noko å rapportere i så måte.

Styret og dagleg leiar sitt ansvar for årsrekneskapen Styret og dagleg leiar (leiinga) er ansvarlege for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og forskrifter, og for at han gir eit rettvisande bilete i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god rekneskapsskikk i Noreg. Leiinga er også ansvarleg for naudsynt intern kontroll for å kunne utarbeide ein årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Ved utarbeidinga av årsrekneskapen er leiinga ansvarleg for å ta standpunkt til selskapet og konsernet si evne til å halde fram med drifta, og opplyse om tilhøve av betyding for dette. Føresetnaden om at drifta kan halde fram, skal leggjast til grunn for årsrekneskapen så lenge det ikkje er sannsynleg at verksemda vil bli avvikla.

Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen Målet med revisjonen er å oppnå tryggande sikkerheit for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta, og å gi ei revisjonsmelding som inneheld konklusjonen vår. Tryggande sikkerheit er ein høg grad av tryggleik, men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Feilinformasjon blir vurdert som vesentleg dersom han, åleine eller samla, innanfor rimelege grenser kan forventast å påverke økonomiske avgjerder som brukarane tar basert på årsrekneskapen. Som del av ein revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, utøver vi profesjonelt skjønn og viser profesjonell skepsis gjennom heile revisjonen. I tillegg: 

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentleg feilinformasjon i årsrekneskapen, enten det skuldast misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Vi utformar og gjennomfører revisjonshandlingar for å handtere slike risikoar, og hentar inn revisjonsbevis som er tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår. Risikoen for at vesentleg feilinformasjon som følgje av misleg framferd ikkje blir avdekka, er høgare enn for feilinformasjon som skuldast feil som ikkje er tilsikta, sidan misleg framferd kan innebere samarbeid, forfalsking, bevisste utelatingar, urette framstillingar, eller brot på interne kontrollrutinar.

opparbeider vi oss ei forståing av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlingar som er formålstenlege etter tilhøva, men ikkje for å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av selskapet og konsernet sin interne kontroll.

evaluerer vi om rekneskapsprinsippa som er brukte, er formålstenlege, og vurderer om rekneskapsestimata og tilhøyrande noteopplysningar som er utarbeidde av leiinga, er rimelege. (2)

33


34

STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

Melding frå uavhengig revisor - Stryn Energi AS

konkluderer vi, basert på innhenta revisjonsbevis, på om leiinga sin bruk av framleis driftføresetnaden ved fastsetting av årsrekneskapen er formålstenleg og om det er vesentleg uvisse knytt til hendingar eller tilhøve som kan skape tvil av betyding om selskapet og konsernet si evne til å halde fram med drifta. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentleg uvisse, må vi i revisjonsmeldinga gjere merksam på tilleggsopplysningane i årsrekneskapen, eller, dersom slike tilleggsopplysningar ikkje er tilstrekkelege, at vi modifiserer konklusjonen vår om årsrekneskapen og årsmeldinga. Konklusjonane våre er basert på revisjonsbevis innhenta inntil datoen for revisjonsmeldinga. Etterfølgjande hendingar eller tilhøve kan likevel føre til at selskapet og konsernet ikkje held fram med drifta.

evaluerer vi den totale presentasjonen, strukturen og innhaldet i årsrekneskapen, og tilleggsopplysningane, og om årsrekneskapen representerer dei underliggjande transaksjonane og hendingane på ein måte som gir eit rettvisande bilete.

innhentar vi tilstrekkeleg og formålstenleg revisjonsbevis knytt til den finansielle informasjonen til einingane eller forretningsområda i konsernet for å kunne gi uttrykk for ei meining om den konsoliderte årsrekneskapen. Vi er ansvarlege for å leie, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi åleine er ansvarlege for vår revisjonskonklusjon.

Vi kommuniserer med styret mellom anna om det planlagde omfanget av revisjonen og til kva tid revisjonsarbeidet skal utførast. Vi utvekslar også informasjon om tilhøve av betyding som vi har avdekka i løpet av revisjonen, samt om eventuelle svakheiter av betyding i den interne kontrollen.

Utsegn om andre lovmessige krav Konklusjon om årsmeldinga Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er beskriven ovanfor, meiner vi at opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen, føresetnaden om at drifta skal halde fram og framlegget til bruk av overskotet er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er beskriven ovanfor, og kontrollhandlingar vi har funne nødvendige etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», meiner vi at leiinga har oppfylt plikta si til å sørgje for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av selskapet og konsernet sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Noreg. Stryn, 30. april 2018 Pricewaterhousecoopers AS

Jan Flølo Statsautorisert revisor (3)


STRYN ENERGI | Ã…RSMELDING 2017

35


STRYN ENERGI | ÅRSMELDING 2017

©Alf Vidar Snæland

36

Tinggata 3, 6783 Stryn | telefon 57 87 36 00 | Vakttelefon 57 87 36 36 post@stryn-energi.no | www.stryn-energi.no

Stryn energi årsmelding 2017  

Stryn energi årsmelding 2017

Stryn energi årsmelding 2017  

Stryn energi årsmelding 2017