Page 1

Stranda energi | ĂĽrsmelding 2017

Ă…rsmelding og rekneskap for driftsĂĽret 2017

1


2

Stranda energi | årsmelding 2017

Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916

Partslaget Stranda Elektrisitetsverk vart skipa.

1929

Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242 m. 6,6 kV høgspenningslinje vart bygd til Stranda.

1939

Ny kraftstasjon ved Fausasjøen med auka kapasitet.

1952

Ny og mykje større kraftstasjon ved Fausasjøen (Fausa 2).

1965

Samankopling med regionalnettet med høgspenningslinje mellom Fausa kraftstasjon og Haugset i Sykkylven.

1976

Rørgata vart forlenga til Nysætervatnet på kote 333,8 m. Dermed vart trykket større og stasjonen vart utbygd for større effekt. Gamle Fausa 1 vart stoppa og nedlagt.

1976

Sunnylven kraftlag vart saman slått med Stranda kommunale elektrisitetsverk.

1977

Liabygda kraftlag vart saman slatt med Stranda kommunale elektrisitetsverk.

1980

Geiranger kraftlag vart saman slått med Stranda kommunale elektrisitetsverk.

1982

Ny rørgate vart lagt på deler av fallet til Fausa 1. Stasjonen vart sett i ny drift.

1984

Nytt administrasjonsbygg på Ødegård vart tatt i bruk.

1984

132 kV-linje mellom Sykkylven og Stranda vart sett i drift. Vi var ikkje lenger avhengige av at Fausa kraftstasjon var i drift for å ha nok forsyning til Stranda.

1991

Ny energilov som vart vedtatt i 1990 vart gjort gjeldande. Marknadskreftene skulle frå no av danne prisane på straum.

1995

Stranda kommunale elektrisitetsverk begynner og selje straum utanfor sitt eige nettområde.

1996

Stranda kommunale elektrisitetsverk hadde 80-års-jubileum. I den samanheng vart det gitt ut bok om e-verket.

1998

Selskapet vart omdanna til aksjeselskap med namneendring til Stranda Energiverk AS.

2001

Stadheim kraftverk (eigar: Tafjord Kraft AS) vart kopla til vårt nett på Stadheim.

2002

Juvfossen kraftverk (eigar: Tafjord Kraft AS) vart kopla til vårt nett på Helstad.

2007

Furset kraftverk og Engeset kraftverk (privat) vart sett i drift og kopla på nett.

2011

Ringdal Kraftverk (privat) og Tryggestad Kraftverk (privat) vart sett i drift og kopla på nett.

2012

Stranda Energiverk AS endrar namn til Stranda Energi AS

2012 Embla Kraft (privat) vart satt i drift og kopla på nett. 2015

Rødset Kraftverk satt i drift og kopla på nett.

2016

Stranda Energi AS 100 år


Stranda energi | årsmelding 2017

Dagleg leiar sin kommentar Stranda Energi AS har lagt bak seg eit hektisk år med høg aktivitet på alle plan. At vi har stolte, lojale, dyktige og motiverte tilsette med stor ansvarskjensle og respekt for kundar og selskap, er svært viktig for eit selskap og beredskapsorganisasjon med ansvar for samfunnets viktigaste infrastruktur. På nyåret i år, avslutta styret fusjonsprosessen med Mørenett, med mål om å fusjonere nettavdelinga inn i Mørenett AS. Fusjonen ville på sikt ført til nedbygging av nettavdelinga sin lokasjon på Stranda og dermed færre arbeidsplassar. Ved ein fusjon ville vi også ha mista synergiane med å være eit vertikalintegrert energiselskap med nett-, produksjon-, marknad- og økonomi avdeling i same selskap. Lokale arbeidsplassar er viktig for alle, og i desse tider da mykje skal sentraliserast, gjorde styret eit fornuftig val da dei valte å avslutte fusjonsprosessen og la vekt på betydninga av å oppretthalde lokale arbeidsplassar og beredskap på eigne hender. I og med at kravet om funksjonelt skille er tatt bort for energiselskap med færre enn 30.000 kundar, vert det enklare og rimelegare for Stranda Energi å drive vidare med eige nettselskap. Stranda Energi sitt nett skal etter planen skiljast ut som eige AS frå 1. januar 2020 og verte da eit 100% eigd dotterselskap i Stranda Energi AS. Vi er samtidig i ein strategiprosess med plan for korleis vi skal vidareutvikle marknads og produksjonsavdelinga, for å styrke den økonomiske plattforma. Strategiarbeidet skal være ferdig i løpet av hausten 2018. I 2017 vart straummålarane våre bytta ut med dei nye AMS målarane. AMS står for: Avanserte Måle- og Styringssystemer. Dette er vår start på digitalisering av kraftbransjen. Det vil for kundane våre utløyse eit større handlingsrom, ved at nye marknadsløysningar vil gi kundane våre eit grunnlag for meir aktiv deltaking og betre innsikt i eige forbruk. Marknadsavdelinga vil etter kvart komme med fleire løysingar, der kundane kan følge med på effekten og forbruket ein har via eit display som ein f. eks. kan plassere på kjøkkenet, eller ein kan følgje med på effekt og forbruket via ein app på mobiltelefonen.

Det økonomiske resultatet i 2017 var noko høgare enn rekord resultatet frå 2016. Det gode resultatet i 2017, skyldast i hovudsak at vi hadde høg kraft produksjon med forholdsvis gode straumprisar, samt at vi hadde prissikra delar av produksjon med godt resultat. Stort sett alle avdelingane bidrog til at vi fekk eit godt resultat, men nettavdelinga tynga drift litt da vi som følgje av nokre kabelfeil fekk forholdsvis høge KILE kostnader i 2017. Vi vil i 2018 fortsette arbeidet med å effektiviserer nettdrifta ved å utvikle samarbeidet med andre nettselskap og utnytte meir av synergiane ved medlemskapet vårt i Nettalliansen AS, samtidig vil vi fortløpande arbeide med å effektivisere drifta og kutte kostnadar. Forsyningsområdet vårt er ein fantastisk flott del av Norge, med fine fjordar, bratte fjell og lange og flotte dalar. Sjølv om naturen vi omgir oss med er fin å sjå på, bruke og bo i, kan det ha sine utfordringar når vi skal bygge og drifte straumnettet i same området. Det kan være langt mellom husa, og det seier seg sjølv at når ein skal drifte og vedlikehalde straumnettet i ein så flott og utfordrande natur, vert det kostbart. I samband med fornyinga av straumnettet vårt tar vi omsyn til dette. Der det er økonomisk forsvarleg vert luftlinje erstatta med jordkabel. Linjene som vert fornya og erstatta prøver vi å bygge nærmare veg, og vi monterer fleire skillepunkt i nettet. Både manuelle- og fjernstyrte brytarar i straumnettet vært montert, for at det skal verte lettare og raskare å feilsøke ved feil på straumnettet. Fornying av straumnettet er eit langvarig arbeid, og vi tek nokre skritt kvart år. Eg vil takke alle medarbeidarar og styret for god innsats i året som har gått.

Ola Raknes Adm.dir.

3


Stranda energi | årsmelding 2017

Årsmelding for 2017 Stranda Energi AS sine forretningsområde

Nettdrift | Kraftomsetnad | Kraftproduksjon | Fiber Stranda Energi AS driv si verksemd frå eigne anlegg i Stranda.

VISJON Stranda Energi skal vere ein stabil og velrenommert leverandør av energitenester og fornybar energiproduksjon på Indre Sunnmøre

FORMÅL OG FORRETNINGSIDE Stranda Energi skal vere områdekonsesjonær og drive ein stabil, sikker og effektiv elektrisitetsdistribusjon til kundar i konsesjonsområdet. Selskapet skal utvikle og drive fornybar kraftproduksjon samt tilby strøm og relaterte produkt og tenester primært til kundar i eige nettområde.

Året 2017

FORDELINGSNETTET

Leveransane i nettet 2017 vart 134.225 GWh. Dette er litt mindre enn i 2016.

Brutto forbruk inkl. tap i eige nett 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0.000 2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Ved utgangen av 2017 hadde Stranda Energi dette fordelingsnettet (i parentes : 2016) • 102,0 km høgspennings luftleidning (102,0 km ) • 127 km lågspennings luftleidning (127,0 km ) Eks. gatelysledningar • 89,0 km høgspenningskabel (88,0) • 168,0 km lågspenningskabel (162,0 km )

2007

4


Stranda energi | årsmelding 2017

KILE KILE, Kvalitetsjustert Inntektsramme for ikkje Levert Energi, er ei ordning som NVE har innført for å sørge for at nettselskapa skal vedlikehalde nettet sitt tilfredsstillande. Ved dårleg vedlikehald vil feilfrekvensen auke, og det betyr dårlegare kvalitet på energileveringa. Likeeins kan kraftig vind, stor belastning, snø og is som legg seg på linjetrådane vere årsak til feil og utfall på linjenettet. Alle utkoplingar skal omreknast til kroner, som blir trekt frå inntektsramma NVE har gitt nettselskapet. Dvs. at dess meir utkopling som er i nettet, dess mindre blir det totale beløpet nettselskapet får lov å ta i nettleige frå kundane. I 2017 kom

Stranda Energi nett sine KILE-kostnader på kr 1 342 000 kr. Som ein kan sjå av diagrammet under, så har KILE variert mykje dei forskjellege åra. Dei største feila i 2017 var: 26.01: Utfall av avgangane Herdal 1 og Herdal 2 p.g.a. kabelfeil på Strandafjellet. Dette førte også med seg utfall av Svemorka industriområde. I ettertid er gjort tiltak for å redusere sjansen for utfall i industriområdet, samt at vi er klare for å montere ny effektbrytarkiosk som skal sørge for utkopling av avgreininga mot Strandafjellet ved feil der. 03.04: Utfall av avg. Sentrum 2 p.g.a. korstlutning i h.sp.kabel.

KILE (1000 kr) pr år

2500

2000

1500

1000

Fordelingstransformatorane Vi har i alt 238 små og store fordelingstransformatorar med ei samla yting på 78 595 kVA.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0

2004

500

5


Stranda energi | årsmelding 2017

Kraftproduksjonen Produksjon Fausa kraftverk 2006-2017 Fausa kraftverk. 60.000

Fausa kraftverk har tre aggregat med ei samla yting på 7,7 MW. I Fausa kraftverk vart det i 2017 produsert 47,51 GWh. Dette er 5,88 GWh meir enn middelproduksjonen som for åra 2007 – 2016 var 41,63 GWh.

50.000 40.000 30.000 20.000

Magasin per 31.12.2017 var 8,40 GWh eller 76,90 % fyllingsgrad

10.000

Produksjon

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

Middelroduksjon

Produksjon Fausa kraftverk 2006-2017 Furset kraftverk. Kraftverket vart satt i drift 1. mai 2007, og har ein installert effekt på 5,0 MW. Kraftproduksjonen for Furset kraftverk var i 2017 på 14,87 GWh. Dette er 1,1 GWh meir enn middelproduksjonen, som for åra 2007 – 2016 var 13,80 GWh.

20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

Produksjon

Middelroduksjon

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0 2007

6


Stranda energi | årsmelding 2017

Produksjon Rødset kraftverk 2015-2017 Rødset Kraftverk Kraftverket vart satt i drift i juni 2015, og har ein installert effekt på 2,0 MW Det vart i 2017 produsert 5,6 GWh. Den berekna middelproduksjon for kraftverket er 6,7 GWh

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2015

2016

Produksjon

2017

Middelroduksjon

Kraftomsetnaden Stranda Energi AS tilbyr kraftleveransar til private og bedrifter. Hovudtyngda av kundar er i Møre og Romsdal. I tillegg handterer vi omsetnad av produksjon for mange småkraftverk.

7


8

Stranda energi | årsmelding 2017

Finansiell risiko Finansiell verksemd Nesten all handel av straum vert gjort på straumbørsen. Stranda Energi har ei risikohandbok som set rammer for finansiell handel.

Valutarisiko

Stranda Energi – Viktig bidragsytar til lokalt frivillig arbeid innan idrett og kultur. Stranda Energi AS er opptatt av å bidra i lokalsamfunnet, og vi brukar kvart år betydelege midlar til å støtte frivillig arbeid innan idrett og kultur. Vi har eit spesielt fokus på å støtte lokale lag og organsisjonar der barn og unge deltek aktiv.

Alle kontraktar på Nasdaq OMX blir oppgjort i euro. Vi vurderer derfor behov for valutasikring fortløpande.

Renterisiko Stranda Energi AS har sikra store delar av gjelda med fast rente. Dette gjer at vi ikkje er så sårbare for renteendringar.

Kredittrisiko Historisk sett har Stranda Energi AS hatt lite tap på fordringar, og selskapet ser ikkje på denne risikoen som stor. Vi har gode interne rutinar for oppfølging av kundefordringar.

ENØK Enova Staten oppretta i 2001 Enova som skal gjere følgjande, sitat: “Enova skal styrke arbeidet med ein miljøvenleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom finansiering og rådgiving. Vi samarbeider tett med marknadsaktørar i privat næringsliv og offentleg verksemd for å redusere bruken av energi og auke produksjonen frå fornybare energikjelder. Vi støtter også miljøvenlege energitiltak i hushaldningane.” Enova si verksemd vert finansiert gjennom eit energifond. Enova sitt energifond vert finansiert med påslag på nettariffen. I 2017 var påslaget 1,0 øre/kWh. Nettselskapa i Noreg er pålagt å krevje inn pengar for Enova. Sjå www.enova.no

Leiinga i selskapet Styret i Stranda Energi AS er samansett slik: Styreleiar: Svein Rødal. Nestleiar: Hallvar Fjørstad Medlem: Randi Sæter Medlem: Torill Ansnes Medlem: Einar Arve Nordang Medlem: Maren Ørjasæter Aaland Medlem: Dag Ronald Sylte (repr. for tilsette). Varamedlem: 1. vara: Svein Lunde 2. vara: Per Kristian Gjerde 3. vara: Inger Helen Abelsen Varamedlem tilsette: 1. vara: Hildegunn Astad 2. vara: Hege Viddal Administrerande direktør: Ola Raknes Revisor: Jens Arne Hagen - statsautorisert revisor

DLE, det lokale eltilsyn Elsikkerhet Møre AS vart stifta i 2002. Samarbeidet om tilsynsverksemda i dei 4 eigarselskapa, Stranda Energi AS, Sykkylven Energi AS, Nordvestnett AS og Mørenett AS fungerer godt. Det enkelte nettselskap har framleis ansvaret for det lokale eltilsynet DLE, men arbeidet blir utført av det felles eigde tilsynsselskapet. Kvart nettselskap skal framleis ha eigen tilsynsplan, godkjent av DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerheit og Beredskap). Det er kvart einskild nettselskap som har mynde til å pålegge utbetringar av feil og manglar. Stranda Energi AS sin tilsynsplan for 2017 er godkjend av DSB


Stranda energi | årsmelding 2017

HMS Vi har eit HMS-system som tilfredsstiller HMS - forskrifta. Vi nyttar systemet vårt til internkontroll og kvalitetssikring av andre vesentlege gjeremål og oppgåver. Datasystemet ELA blir brukt som oppfølgingssystem. Stamina nyttast som samarbeidspartnar innan bedriftshelsetenesta.

Nøkkeltal - HMS - tilstanden År Arbeidsulykker Fråvær som følge av arbeidsulykker Sjukefråvær i %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 % 6,6 % 5,1 % 6,8 % 4,6 % 4,4 % 0,5 % 1,5 % 2,2 % 1,5 %

Selskapet legg vekt på å ikkje forureine det ytre miljøet. Vi har ei grunnhaldning som gjer at vi i alt vi gjer skal velje den løysinga som er mest tenleg med omsyn til økonomi og miljø. Ei hovudmålsetting er at vi til ei kvar tid skal ha ei miljøvenleg utforming på nye anlegg. Der det er teknisk og økonomisk forsvarleg vel vi løysingar som eksempelvis jordkabel.

Situasjonen for likestilling i verksemda Faktisk tilstand er: Eigarvalte representantar består av 3 menn og 3 kvinner. I 2017 var det 17 tilsette (16,7 årsverk) + lærling

Det er lik lønn og like arbeidsvilkår for likt arbeid. Ved tilsettingar blir den som totalt sett har beste kvalifikasjonar og føresetnader valt. Ved like kvalifikasjonar og føresetnader vil vi velje det kjønnet som er underrepresentert på avdelinga/ stillingskategori

Stilling Kvinne Mann Dagleg leiar 1 Leiar økonomi/rekneskap 1 Økonomi medarbeidar 1 Leiar nettavdeling 1 Leiar avdeling for kraftomsetning 1 Tilsette i produksjonsavdeling 2 Avd. ingeniør målar 1 Kart/oppmåling 1 Konsulentstillingar 1 1 Energimontørar ol. 4 Innkjøp/lager 1 Planingeniør 1 Lærling 1

9


10

Stranda energi | årsmelding 2017

Utvikling

Produksjonsverdi

Energibransjen er inne i ei tid med store endringar. Stranda Energi AS arbeider hardt for å møte dei endringane som kjem og har fokus på å løyse utfordringane framover på ein god måte. Dette gjer vi innanfor alle aktivitetsområder, enten det er nettdrift, kraftomsetning, fiberbygging, kraftproduksjon eller intern felles administrativ organisering/drift. I vår organisasjon har vi i dag stort fokus på å følgje opp den teknologiske utvikling som skjer og vi utviklar stadig våre system og prosessar til å verte meir effektive. Våre medarbeidarar jobbar hardt for å oppnå dei mål vi har satt for effektiv og lønsam drift.

Kraftprisane på kraftbørsen har det siste året auka ein god del, for dei komande 5 åra er no gjennomsnittleg årspris på om lag 30 øre/kWh (300 kr/MWh). Eit øre i endring i årsprisen, utgjer ved vår normalproduksjon om lag 600.000 kroner i endra inntekt. Furset- og Rødset kraftverk er godkjent for elsertifikat. Dette gir ei ekstra inntekt for produksjonen. Elsertifikat er ved årsskiftet prisa til 6,2 øre/kWh.

Vi har god utvikling på alle område og i 2017 fekk vi det beste økonomiske resultatet i selskapet sidan det vart omdanne til aksjeselskap i 1998. For å møte framtidige overordna lovpålagte endringar om selskapsmessig skille, arbeider ei strategigruppe med å stake ut kursen for korleis vi skal organisere og drive aktivitetane våre vidare. Dette er viktig arbeid som vi har mål om å avslutte i løpet av 2018.

Fornying og utvikling Vi står framfor omfattande fornying og forsterkning av straumnettet og har laga ein 5-års finansiering- og fornyingsplan for dette arbeidet.

Marknad og omsetningsavdelinga Stranda Energi AS sel kraft til private og bedrifter over heile landet. Vi har som målsetjing at flest mogleg av våre kraftkundar skal kjøpe lokalprodusert kraft med opphavsgaranti. Opphavsgaranti er ei merkeordning for elektrisitet for å vise straumkunden at ei mengde kraft er produsert frå ei spesifisert miljøvennleg energikjelde. Stranda Energi AS omset kraftproduksjon for fleire småkraftverk. Omsetnad av produksjon og finansiell sikring for småkraftverk er eit satsingsområde.


Stranda energi | årsmelding 2017

Fortsatt drift Styret vurderer føresetnadane for fortsatt drift som positive, og har lagt dette til grunn for årsrekneskapen. Styret vurderer marknads- og driftsutsiktene framover som tilfredsstillande.

Det økonomiske resultatet og disponering av overskot/ fri eigenkapital Årsoverskot før skatt er: kr. 9.049.774,Skatt er: kr. 1.953.110,Årsoverskot etter skatt er: kr. 7.096.664,-

Styret tilrår følgjande disponering av årsoverskotet for 2017: Utbytte: kr. 2.000.000,Overført til anna eigenkapital: kr. 5.096.664,Sum disponert kr. 7.096.664,Etter dette utgjer anna eigenkapital kr. 14.131.524,-.

Styret meiner at den framlagte resultatrekneskapen og balanse med notar gjev rett informasjon om drifta i 2017 og selskapet si stilling ved årsskifte. Så langt styret kjenner til har det ikkje kome fram forhold etter rekneskapsårets utgang som har betyding for bedømminga av rekneskapen.

Styret takkar alle tilsette for god innsats i året.

Stranda, den 01. juni. 2018

11


12

Stranda energi | årsmelding 2017

Organisasjonen GENERALFORSAMLING KOMMUNESTYRE STYRE

ADM. DIREKTØR

DLE DET LOKALE ELTILSYN

ØKONOMIAVDELING

Medeigar i Elsikkerhet Møre AS

NETTDRIFT

PRODUKSJON

MARKNAD OG OMSETNING

FIBER


Stranda energi | årsmelding 2017

Resultatregnskap

Note

2017

2016

68 014 934 3 402 891 71 417 824

73 536 498 2 166 002 75 702 500

20 452 543

26 913 958

8 279 928 14 971 679 57 399 723

8 368 865 14 274 661 63 708 905

14 018 102

11 993 595

Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt 9 Sum finansinntekter

213 468 123 392 336 859

240 458 203 924 444 382

FINANSKOSTNADER Annen rentekostnad 13 Annen finanskostnad 8 Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER

5 110 978 194 208 5 305 186 (4 968 327)

3 355 943 139 091 3 495 034 (3 050 652)

9 049 774

8 942 943

1 953 110

2 084 683

ORDINÆRT RESULTAT

7 096 664

6 858 260

ÅRSRESULTAT

7 096 664

6 858 260

2 000 000 0 5 096 664 7 096 664

2 000 000 4 000 000 858 260 6 858 260

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,4 Annen driftsinntekt 1,2 Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 3 Lønnskostnad 4 13 695 572 14 151 421 Avskrivning på varige driftsmidler 5 Annen driftskostnad 6 Sum driftskostnader Sum driftsinntekter og driftskostnader

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat

1,7

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Avsatt til ordinært utbytte Tilleggsutbytte Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

13


14

Stranda energi | årsmelding 2017

Balanse pr. 31.12.2017

Note

31.12.2017

31.12.2016

ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 Maskiner og anlegg 5 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 5 Sum varige driftsmidler

179 458 076 30 921 861 1 523 794 211 903 730

180 110 146 21 860 190 1 537 258 203 507 594

Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 8 Andre fordringer 9 Sum finansielle anleggsmidler

122 735 1 443 992 1 566 727

122 735 4 106 717 4 229 452

213 470 457

207 737 046

EIENDELER

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER Varer

3

6 174 381

5 587 802

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

9 9 14

13 548 619 599 515 148 134

11 885 713 1 013 604 12 899 317

Bankinnskudd, kontanter o.l.

10

19 275 396

13 186 892

SUM OMLØPSMIDLER

39 597 911

31 674 011

SUM EIENDELER

253 068 368

239 411 057


Stranda energi | årsmelding 2017

Balanse pr. 31.12.2017

Note

31.12.2017

31.12.2016

34 000 000 28 496 000 62 496 000 14 131 524 76 627 524

34 000 000 28 496 000 62 496 000 9 034 860 71 530 860

4 630 539 4 630 539

2 677 429 2 677 429

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 11 Overkurs 11 Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt 7 Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12,13 Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 12 Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Utbytte 11 Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD

146 177 704 146 177 704 150 808 243

151 613 633 151 613 633 154 291 062

217 823 6 245 039 7 391 950 2 000 000 9 777 789 25 632 601 176 440 843

115 240 441 6 500 740 2 000 000 4 847 838 13 589 135 167 880 197

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

253 068 368

239 411 056

Pantstillelsar m.v. (note 12) Stranda, 31.desember 2017 1. juni i 2018

2017: - kr. 146 177 704,- 2016: - kr. 151 613 748,-

15


16

Stranda energi | ĂĽrsmelding 2017

Kontantstraumanalyse


Stranda energi | årsmelding 2017

Noter 2017 REGNSKAPSPRINSIPPER: Årsregnskapen er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter/Driftskostnader Inntektsføring ved salg av varer og tenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Kostnader blir tatt med i rekneskapet i den perioden dei påløper. Finansielle kjøps og salskontrakter Selskapet inngår finansielle kjøps- og salskontrakter mellom anna for å prissikre kraftproduksjonen og prissikre kraftkjøp som skal selges videre til sluttbrukere. Tap og gevinst på sikringskontrakter blir resultatført ved realisering. Det er utarbeidet et eige dokument som set rammer for den finansielle handelen og risikoeksponeringa. Inntektsføring av Nettinntekter. Nettverksemda vert regulert av styresmaktene, ved at Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) fastset årlege inntektsrammer for alle selskap. Inntektsramma skal gi dekning for netteigar sine faktiske kostnader, og gi grunnlag for ei rimelig avkastning på investert kapital. Kvart år vert avviket mellom faktiske tariffinntekter og godkjent inntekt, utrekna i form av meir-/mindreinntekt. Akkumulert meir-mindreinntekt (saldo) vert rekneskapsført som anten gjeld eller fordring på nettkundane. Av akkumulert meir-/mindreinntekt vert det rekna rente, basert på rentesats fastsett av NVE. Varer Varelageret består av vedlikehaldsmateriell og driftsrekvisita og er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp). Beholdning av elsertifikat er ført som varelager. Elsertifikat er verdsatt etter børspris pr. 31.12.2017. Pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordning som gjev dei ansatte rett til avtalte framtidige pensjonsytelser. Pensjonsforpliktelse beregnes etter liniær opptening på basis av forutsetninger som antall oppteningsår, diskonteringsrente, framtidig avkastning på pensjonsmidler, framtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser frå folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fråtrekt virkelig verdi av pensjonsmidler. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten.Finansielle anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikkje lenger er til stede.

17


18

Stranda energi | årsmelding 2017

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er vurdert tilsvarende. Renteinstrument. Rentebytteavtaler er inngått for å tilpasse løpetid og rentesensivitet i låneportefølja. Avtalane blir inngått innanfor gjeldande rentesikringsstrategi. Rentebyteavtaler blir bokført som sikring, der gevinst og tap blir ført over leveringsperioden. Valuta instrument. Pengeposter i utanlandsk valuta blir vurdert etter kursen på balansedagen. Med bakgrunn i at den nordiske kraftbørsen, Nordpool nytter Euro som oppgjersvaluta, var vi tidlegare eksponert for valutarisiko. Etter vi har endra til å vere kommisjonskunde via Markedskraft er denne eksponeringa ikkje lenger tilstede. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt (25%) som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen pr. 01.01.2017 (24 %) og beregnes på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Frå og med 01.01.2015 skal ikkje Stranda Energi AS betale nattursressursskatt og grunnrenteskatt. Innslagspunktet for grunnrenteskatt er endret slik at laveste merkeytelse er 10 000 kVA Eiendomsskatt. Stranda kommune har innført eiendomsskatt. Denne er kostnadsført som annen driftskostnad med utgangspunkt i fastsett takst av Stranda kommune og vedteken sats av Stranda kommune. Selskapet har fra 2014 en framførbar naturressursskatt stor kr. 516 388-. Fra 2015 er denne behandlet som utsatt skattefordel/reduksjon av utsatt skatt. Kontantstrømanalyse. Kontantstrømanalyse er utarbeidet etter den indirekte metoden.


Stranda energi | årsmelding 2017

Note 1 - Salgsinntekt KRAFTSAL OG NETTLEIGE. Selskapet sine hovedverksemder er krafthandel,kraftproduksjon, distribusjon av kraft. (nettdrift) og utleige av fibernett. Salsinntekter inneheld inntekt frå kraftsal,(både innkjøpt og eigenprodusert kraft) samt inntekter frå nettdrifta. Fordi marknaden har stort innslag av vasskraft, og der tilgang på vatn kan variere mykje frå år til år, vil priser og produksjonsevne variere mykje. Dette kan gje store utslag på resultatet. I tillegg til dette har selskapet ein risikostrategi i høve til marknadsitusjonen, der vi skal prøve og oppnå høgast mogeleg inntening for produksjonen sett i høve til selskapet sine risikorammer. Fordi det knytter seg store usikkerheiter til kraftsalinntektene nyttar ein finansielle sals- og kjøpskontrakter i terminmarknaden mellom anna for å prissikre produksjonsvolum og prissikre kraftkjøp som ein skal selje vidare til sluttbrukarar. Tap-gevinst ved sikring av sals-kontrakter er resultatført ved realisering og er medteke under salsinntekter. Tap-gevinst ved sikring av kjøpskontrakter er resultatført ved realisering og er ført under varekjøp. Pr. 31.12.2017 var urealisert gevinst periodisert inn i balansen med kr. 1 176 418 ,-.

Virksomhetsområder Beløp i 1000 kr Salgsinntekter Nettinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Kraftkjøp/varekjøp Kjøp av overføringstjenester Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Felleskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat

Energisal/ Anna Interne Produksjon/Fiber Nett verksemd postar 82 777 - - -47 866 293 32 995 - -1 366 2 740 152 1 694 - 85 811 33 147 1 694 -49 232 56 236 3 538 - -46 850 1 206 7 206 - -1 367 183 94 205 - 3 452 10 228 1 7 - 9 594 5 808 580 -1 010 4 211 4 069 - - - - - - 74 882 30 943 802 -49 227 10 928

2 204

892

-6

Totalt 34 911 31 921 4 586 71 419 12 925 7 045 482 13 696 14 972 8 280 57 400 14 018

19


20 Stranda energi | årsmelding 2017

Segmentinformasjon Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat

Regional-nett

Distrib.nett

Sum

643 624 19

32 504 30 319 2 185

33 147 30 943 2 204

5 828 5 632 5 730 57 5 787 0,33 %

73 992 83 839 78 916 789 79 705 2,74 %

79 820 89 471 84 646 846 85 492 2,58 %

Meir/-mindreinntekt pr.01.01. - -791 Korrigeringer (NVE/tidligere år) Korrigert saldo pr.01.01. - -791

-791 -791

Balanse - Avkastningsgrunnlag Sum drifsmidler etter fordeling 01.01. Sum driftsmidler etter fordeling 31.12. Gjennomsnittlige driftsmidler 1% påslag for netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat i % av avkast.grunnlag)

Årets meir/mindreinntekt Årlig inntektsramme fordelt på nettnivå 579 Ordinær ”KILE” Kostnader i overliggande nett 7 206 Eigedomsskatt 38 Sum avvik avskrivn. og avk. 26 Tillatt inntekt 64 Faktisk inntekt 739 Årets meir(-)/mindreinntekt (+) -96 Årets avsetning renter på meirinntekt Meir/-mindreinntekt pr.31.12.

24 435 -1 342 7 206 443 1 610 32 352 35 372 -3 020

481 1 636 32 995 36 111 -3 116

-1

-27

-28

-97

-3 838

-3 935

Note 2 - Annen driftsinntekt Andre driftsinntekter inneheld inntekter som kjem frå øvrig verksemd som installasjon , arbeid for andre og andre leigeinntekter og sal av driftsmiddel.

Note 3 - Varekostnad Dette gjeld kjøp av kraft, nettleige til overliggande nett og varekjøp til annen virksomhet.

25 014 -1 342


Stranda energi | årsmelding 2017

Note 4 - Lønnskostnad/ godtgjeringar Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 17 personer, 16,7 årsverk

SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNADER Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Endring pensjonsforpliktelse Andre lønnsrelaterte ytelser Aktiverte egne arbeid

I år 12 569 611 1 460 240 - 129 056 2 555 961 307 234 - 3 068 418

I fjor 11 340 730 1 351 744 - 115 096 2 622 305 435 876 -1 484 137

Totalt

13 695 572

14 151 422

851 755 : 10 380 862 135 307 000 168 000 22 600 21 700

804 056 10 380 814 436 205 484 168 800 6 400 34 900

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR Daglig leder : Lønn Andre ytelser Sum Styremedlemmer Honorar for lovpliktig revisjon Honorar for revisors attesasjonsoppgaver Honorar for teknisk bistand fra revisor Dagleg leiar er med i den tariffesta pensjonsordningen som bedrifta har for alle ansatte. Det er ingen avtaler om ekstra ytelser til ledande personer i bedrifta.

PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTINGAR Foretaket er pliktig til å ha tenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tenestepensjon. Foretaket har ei tenestepensjonsordning i samsvar med lova. Stranda Energi AS si pensjonsordning omfattar 20 personer. Ordninga er tariffesta i hovudtariffavtalen mellom KS som arbeidsgsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane, og inneheld både tenestepensjon og avtalefesta pensjon. Pensjonsordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er både avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivået når den enkelte når pensjonsalderen, og størrelsen på de framtidige ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er forsikret gjennom Kommunal Landspensjonskasse ( KLP) Forutsetninger av aktuarmessig art bygger på vanlig benyttede forutsetninger innen denne type forsikring, og foreløpig Norsk Regnskaps Standard om pensjonskostnader.

21


22

Stranda energi | årsmelding 2017

Antall ansatte som omfattes av pensjonsordningen Diskonteringsrente lagt til grunn i beregning av pensjonsforpliktelser Forventet årlig lønnsvekst Forventet årlig G-regulering Årlig regulering av pensjonen (*) Forventet avkastning på pensjonsmidler

I år 20 2,40 % 2,50 % 2,25 % 1,48 % 4,10 %

i fjor 20 2,60 % 2,50 % 2,25 % 1,48 % 3,60 %

Nåverdi av årets pensjonsopptjening + Rentekostnad av forpliktelsen Brutto pensjonskostnad

1 711 876 1 294 822 3 006 698

1 679 762 1 275 416 2 955 178

- Avkastning av pensjonsmidler(fratr. adm kostn) +Administrasjonskostnader / rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm. kost

-1 334 209 112 661 1 785 150

- 1 221 695 109 853 1 843 336

Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Resultatført aktuarielt tap - Resultatført planendringseffekt/overgang til innskudd etc. Resultatført pensjonskostnad

189 226 677 864 0 2 652 240

195 394 684 515 0 2 723 245

64 967

66 605

= Brutto påløpne pensjonsforpliktelser pr. 31.12 - pensjonsmiddler pr. 31.12. = Netto forpliktelse før arb. givar avg. arb. givar avg. Netto forplitelse inklusiv aga Ikke resultatført aktuarielt tap ekskl. aga. ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga Ikke resultaførte planendringer

50 791 269 38 866 518 11 924 751 1 264 024 13 188 775 - 12 179 864 - 1 291 064 0

48 525 438 37 510 616 11 014 822 1 167 571 12 182 393 - 12 580 930 - 1 439 577 0

Balanseført nto forpliktelse / (midler) etter aga Herav balanseført aga

- 282 153 - 27 040

- 2 838 114 - 272 006

Herav resultatført aga av aktuarielt tap

(*) inkl. lønnsregulering, pensjonsøkning og regulering av grunnbeløpet i folketrygden


Stranda energi | årsmelding 2017

Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidler TOMTER, BYGNINGER OG ANNAN FAST EIGEDOM Ansk.k. 1/1 Tilgang Avgang Ansk.k. 31/12 Akk. av/nedsk 1/1 Ordinære avskr Tilbakført avskr. Akk. av/nedskr. 31/12 Bokf.verdi 31/12 Prosent for ord.avsk

Tomter/ adkomstanlegg Kraftstasjon 7 615 572 142 652 787 - 99 500 - - 7 615 572 142 752 287 2 304 618 41 610 713 166 483 3 086 750 - - 2 471 101 44 697 463 5 144 471 98 054 824 0,0 1,5 - 5 %

Adm.bygg (90% nett) 10 889 531 - - 10 889 531 8 624 934 302 103 - 8 927 037 1 962 494 2,5 %

Fordelingsnett Sum 128 271 488 289 429 378 4 391 429 4 490 929 652 773 652 773 132 010 144 293 267 534 57 197 904 109 738 169 2 448 709 6 004 045 584 647 584 647 59 061 966 115 157 567 72 948 169 178 109 958 2,2 - 2,9 %

DRIFTSLAUSØYRE, INVENTAR, VERKTØY, KONTORMASKINER OG TRANSPORTMIDLER Ansk.k. 1/1 Tilgang Avgang Ansk.k. 31/12 Akk. av/nedsk 1/1 Ordinære avskr Tilbakført avskr. Akk. av/nedskr. 31/12 Bokf.verdi 31/12 Prosent for ord.avsk

Fjernstyring/ Biler/båt/transport- måleutstyr (nett) midler (nett) 18 755 936 4 260 413 8 531 491 686 202 13 626 377 370 211 13 661 050 4 576 404 14 352 384 3 324 469 727 571 364 057 13 626 377 370 211 1 453 578 3 318 315 12 207 474 1 258 087 1,5 - 5 % 12,5 %

Inventar/ Fiber/ verktøy aggregat (felles) 5 691 982 20 692 024 278 603 1 827 784 - - 5 970 585 22 519 808 4 154 725 4 171 331 321 567 862 683 - - 4 476 292 5 034 014 1 494 296 17 485 795 3-4% 5,0 %

Sum 49 400 355 11 324 080 13 996 588 46 727 847 26 002 909 2 275 878 13 996 588 14 282 199 32 445 652

Anleggsbidrag, totalt kr. 1 205 501,- er ført til frådrag i årets investeringer. Eige arbeid på driftsmidler aktivert med totalt kr. 3 068 418,- på anleggsmidler. Anlegg under utførelse er aktivert med kr. 1 348 120. ( ikkje medteke her) Med verknad frå 01.01.17 er avskrivingstida på nettanlegg forlenga, ut frå vesentleg avvik mellom tidlegare avskrivningstid og faktisk teknisk/økonomisk levetid). Etablert bransjenorm for økonomisk avskrivningstider for nettanlegg har vore fra 25-35 år, medan reell teknisk levetid) i praksis har vist seg å være lengre, med 40 år og oppover. I tråd med god regnskapsskikk med avskrivinger i samsvar med faktisk levetid er det frå 2017 lagt til grunn ei generell auke i avskrivingstida med 10 år for nettanlegget, som gjev eit betre samsvar med faktisk levetid for nettanlegget. Mange energi/nett)selskap har gjort tilsvarande, og økt avskrivningstid med 10 år som vurderes å være eit normalt nivå for slike estimatendringar.

23


24 Stranda energi | årsmelding 2017

Note 6 - Annen driftskostnad Under andre driftskostnadar selskapet kostnadar til leigekontraktar for kontorutstyr - edb - transportmidler og leigeavtaler for fallretter mv. ved Fausa-, Furset -, og Rødset Kraftverk. Leigekontrakta for fallrett på Fausa var inngått i 1998, justert i 2004, 2009 og sist endra i januar 2017. Leigekontrakt for fallrettar på Fausa er på 40 år frå 2017, med rett til fornying. Leigekontrakta her er med selskapet sin 100% eigar - Stranda kommune. Leigekontrakt for fallrett Furset er på 40 år med start dato 22.06.2007, og her inngår også avtale om godtgjersle for elsertifikat og leige av tomtegrunn. Leigeavtale for fallrettar Rødset kraftverk har 40 års varighet frå 1.1. 2015 med årleg leige i forhold til oppnådd årsresultat for dette kraftverket.

2017 2016 Leasingkostnad transportmidler/maskiner/kontorutstyr 142 184 168 731 Leiger fallrettar - tomtegrunn - elsertifikat kraftverk 4 374 742 3 682 044 * derav leigeavtale Stranda kommune - Fausa kraftverk 3 200 175 2 500 000


Stranda energi | årsmelding 2017

Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt før anvendelse av framført underskudd - Anvendt skattemessig framførbart underskudd = Inntekt (RF1151, post 26) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) = Ordinær skattekostnad Betalbar skatt i balansen

2017 9 049 774 20 598 1 949 934 11 020 307 11 020 307 0

0 1 953 110 1 953 110 0

UTSATT SKATT/UTSATT SKATTEFORDEL + Driftsmidler inkl. goodwill + Utestående fordringer + Gevinst- og tapskonto + Pensjonspremie/- forpliktelse + Andre forskjeller Sum - Negativt grunnlag utsatt skatt

2 017 41 574 472 -633 334 -624 644 282 153 -3 985 000 36 613 647

2 016 37 980 606 -633 334 -780 805 2 838 114 -841 000 38 563 581

- Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt - 23 % 2017 / 24 % 2016 Korrigert for fremførbar naturressursskat fra 2014

14 235 701 22 377 946 5 146 927 -516 388

25 256 008 13 307 573 3 193 817 -516 388

4 630 539

2 677 429

Utsatt skatt 2017 / 2016 - balanseført

Endring -3 593 866 0 -156 161 2 555 961 3 144 000 1 949 934

25


26 Stranda energi | årsmelding 2017

Note 8 - Investeringer i aksjer og andeler Selskapet bruker anskaffelseskost ved vurderinger av finanisielle investeringer i andre selskaper, som er anleggsmidler. Andre aksjer med eigarandel under 10% I år Balanseført verdi pr 31.12. 122.735 Anskaffelseskost pr 31.12. 147.535

I fjor 122 735 147 535

Note 9 - Kundefordringer/andre fordringar. Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande med fradrag for forventa tap. Det er avsett til forventa tap på kundefordringer kr. 500.000.- tilsvarande foregåande år. Konstanterte tap i år er kr. 106 918,- som er kostnadsført under andre driftskostnader. Ingen fordringar forfell seinare enn 1 år.

ANDRE FORDRINGAR/ANNAN FINANSINNTEKT Under andre kortsiktige fordringer er ført krav vedrørande forundersøkelser mv. for nye kraftverk som har fått konsesjon for utbygging. Det er tapsavsetning med kr. 133 334,- for desse fordringane. Under andre langsiktige fordringar er ført overfinansiering av pensjon, egenkapitalinnskot KLP, forskotsbetaling av leasing biler og finansieringsordning vedkomande sal av varmepumper.

Note 10 - Bankinnskot, kontanter o.l Bundne bankinnskot for skattetrekk utgjer i år kr. 689 833,- og utgjorde ifjor kr. 683.985-. Dette som garanti på trekkansvar pr. 31.12.2017.


Stranda energi | årsmelding 2017

Note 11 - Egenkapital Selskapet har 34 aksjer hver pålydende kr 1.000.000 samlet aksjekapital utgjør kr 34.000.000. Selskapet har ein overkurs på kr. 28.496.000. Selskapet har kun en aksjeklasse med lik stemmerett for alle aksjer. Aksjonærens navn Stranda kommune

Antall aksjer 34

Styret består av 7 representanter, 6 av desse er valgt av aksjonær. Kommunestyret i Stranda er selskapet si generalforsamling. Aksjekapital Overkurs Pr 1.1. 34.000.000 28.496.000 + Tilført frå årets resultat - Avsatt utbytte Pr 31.12. 34.000.000 28.496.000

Annen EK/ udekka tap 9 034 860 7 096 664 2 000 000 14 131 524

Sum 71 530 860 7 096 664 2 000 000 76 627 524

27


28 Stranda energi | årsmelding 2017

Note 12 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 118 678 401- og pr. 31.12. i fjor kr 124 165 503,-.

PANTSETTELSER

Gjeld sikret med pant Kassakreditt EUR og byggelån trukket Sum

I år 146 113 911 63 792 146 177 704

I fjor 151 601 014 12 619 151 613 633

GARANTIANSVAR Stranda Energi AS stiller generell garanti overfor Nasdaq OMX Stockhom AB vedrørende finansiell handel. Dette er sikra med kontantinnskot. Pr. 31.12.2017 var kontantinnskotet € 30 000,-. Stranda Energi AS har garantiansvar overfor Nasdaq OMX Stockholm AB i samband med porteføljeforvaltning av fastpris og forvaltningsprodukt i straumsalget. I tillegg må Stranda Energi AS kjøpe elsertifikat basert på det volum vi har av straumsalg. Dette kan også generere eit garantikrav i den perioden elsertifikat vert kjøpt. Pr. 31.12.2017 har Stranda Energi AS ikkje behov for å stille slike garantiar.

BOKFØRT VERDI AV PANTSATTE EIENDELER: Tomter, bygninger og annen fast eigedom Driftslausøre, inventar, verktøy, kontormask. Kundefordringar Anlegg under utførelse Sum pantsatte eiendeler Selskapet har pr. 31.12. innvilga kassakreditt med kr. 10 mill. Selskapet har pr. 31.12. tilgode Kr. 13 882 199,- på driftskredittkontoen i NOK

178 109 957 32 445 651 13 548 619 1 348 119 225 452 346

179 691 209 23 397 447 11 885 713 418 936 215 393 305


Stranda energi | årsmelding 2017

Note 13 - Finansiell og marknadsmessig risiko RENTERISIKO Selskapet er risikoutsett for svingninger i så vel rentemarkedet som i kraftmarkedet. Selskapet har ei langsiktige lånegjeld til Nordea på 146,177 mill pr 31.12. Renter på denne lånegjelda er 3mnd. Nibor + tillegg (margin). Selskapet har 1 rentebytteavtale Rentebytteavtaler Swap

Beløp 1 85 mil.

Start 04 2017

Slutt 04 2027

SE mottek flytande rente x

SE betaler fastrente 3,86%

Prissvingninger i kraftmarkedet og variasjon i produksjonsevnen basert på nedbørssituasjonen vil kunne gi betydleg inntektssvikt. Selskapet har vedtatt ramme som definerer risikoeksponeringen i kraftmarkedet.

VALUTARISIKO Selskapet er utsatt for valutasvingningar i samband med finansiell handel og bankinnskot i valuta.

29


30 Stranda energi | ĂĽrsmelding 2017


Stranda energi | ĂĽrsmelding 2017

31


32

Stranda energi | ĂĽrsmelding 2017


Stranda energi | ĂĽrsmelding 2017

33


34 Stranda energi | årsmelding 2017

Post- og besøksadresse: Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda Sentralbord: 93 07 98 30 Faks: 93 07 98 32 E-post: firmapost@strandaenergi.no Webside: www.strandaenergi.no

Post- og besøksadresse: Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda Sentralbord Nett: 93 07 98 90 Faks Nett: 93 07 98 32 E-post Nett: firmapost@strandaenerginett.no Webside Nett: www.strandaenerginett.no

Stranda energi årsmelding 2017  

Stranda energi årsmelding 2017

Stranda energi årsmelding 2017  

Stranda energi årsmelding 2017