Page 1

Φροντίηουμε για ζναν καλφτερο κόςμο

Ακρίβεια

Αναβάκμιςθ

Συγκριτικι Αξιολόγθςθ Εγκαταςτάςεων

Επαναχρθςιμοποίθςθ

Δείκτεσ

ΗΩΘ

Νομοκεςία

Μειϊνουμε το Ανκρακικό μασ Αποτφπωμα

Ενζργεια Βιοποικιλότθτα

Συνζργειεσ

Κοινωνικι Ευκφνθ

Δράςεισ Αναγνϊριςθ

Εμπειρία

Ανακφκλωςθ

Οικοςυςτιματα Βιωςιμότθτα

Πρόλθψθ

Ενεργοφμε για το Περιβάλλον

Σφςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ

Ελαχιςτοποίθςθ

Αποδοτικότθτα

Διεκνείσ Πρωτοβουλίεσ

Ανάπτυξθ

Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ

Στοχοκεςία

Σχεδιάηουμε

2012

Επενδφουμε ςτθν Καινοτομία

Ζλεγχοσ

Ενθμζρωςθ

Οραματιηόμαςτε

Αναφορά Βιωςιμότθτασ & Ανάλυςθ Ανκρακικοφ Αποτυπϊματοσ

Βελτίωςθ


Πίνακασ περιεχομένων Το μινυμα τθσ Διοίκθςθσ

1

Πολιτικι Ποιότθτασ

2

Μινυμα από τθν ΔΑΥΠ&Π

3

Περιβαλλοντικι Πολιτικι ΔΕΣΦΑ

5

Σφντομθ περιγραφι ΔΕΣΦΑ

6

Πολιτικι Υγείασ & Αςφάλειασ ςτθ Εργαςία

8

ΔΕΣΦΑ & Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ

9

Σκοποί & Στόχοι 2012

11

Το Ενιαίο Σφςτθμα Περιοβαλλοντικισ Διαχείριςθσ

12

Περιβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ

15

Θ Καινοτομία ςτθν υπθρεςία τθσ προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ

18

Αποτελζςματα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ - Δείκτεσ

19

Το Ανκρακικό μασ Αποτφπωμα

25

Στακμόσ παραλαβισ ΥΦΑ

30

Παρακολοφκθςθ Εκπομπϊν Αερίων του κερμοκθπίου ςτακμοφ ΥΦΑ

31

Εκπαιδεφςεισ - Οι άνκρωποί μασ

32

Δράςεισ & Εμπλεκόμενα Μζρθ

34

Δείκτεσ GRI

36

Απολογιςτικό Q.H.S.S.E Calendar

38

Έκδοςη ΔΑΥΠ&Π Σύμβουλοσ Έκδοςησ & Σύνταξησ Μπαςδέκησ Χρήςτοσ Μηχανικόσ Περιβάλλοντοσ, MSc


Το μήνυμα τησ Διοίκηςησ

Δρ. Π.Δ. Μαυροκεφαλοσ, Πρόεδροσ Δ.Σ

Δρ. Γ. Παπαρςζνοσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ

Αγαπθτοί Αναγνϊςτεσ Σο 2011 αποτζλεςε για τον ΔΕ΢ΦΑ τθν πιο κρίςιμθ χρονιά από τθν ίδρυςθ τθσ εταιρείασ τον Μάρτιο του 2007. ΢ε ζνα επιχειρθματικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που πλιττεται ςυνεχϊσ, θ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ, θ επίτευξθ των εταιρικϊν ςτόχων, θ διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ, θ υλοποίθςθ ςθμαντικϊν διαρκρωτικϊν αλλαγϊν παράλλθλα με τθ διεκνι αναγνϊριςθ που απολαμβάνει θ εταιρείασ μασ αποτελοφν τισ «καλζσ» ειδιςεισ που τόςο πολφ ζχει ανάγκθ θ πατρίδα μασ. Βαςικό πυλϊνα τθσ αλυςίδασ αξίασ των διεργαςιϊν μασ αποτελεί θ περιβαλλοντικι διαχείριςθ του ςυνόλου των διεργαςιϊν και θ μζγιςτθ διατιρθςθ του φυςικοφ πλοφτου. Από το 2007 και ζπειτα θ εταιρεία επενδφει ςτο περιβάλλον με αποκορφφωμα το 2011 κατά τθ διάρκεια του οποίου ανεξάρτθτοι φορείσ πιςτοποίθςθσ αναγνϊριςαν τισ υψθλζσ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ τθσ εταιρείασ. ΢τοχευμζνα και μεκοδικά μεταξφ άλλων υλοποιιςαμε το Ενιαίο ΢φςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, το ΢φςτθμα Παρακολοφκθςθσ των Αερίων Εκπομπϊν του κερμοκθπίου τθσ εγκατάςταςθσ Τγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου τθσ νιςου Ρεβυκοφςασ, τον υπολογιςμό του Ανκρακικοφ Αποτυπϊματοσ, τθ λεπτομερι καταγραφι των ενεργειακϊν καταναλϊςεων και πάςθσ φφςεωσ επιπτϊςεων κ.α. Με τθν παροφςα Αναφορά Βιωςιμότθτασ & Ανάλυςθ του Ανκρακικοφ Αποτυπϊματοσ επιχειροφμε να διαδϊςουμε τθν εταιρικι μασ φιλοςοφία ςε κζματα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, τισ αρχζσ βάςει των οποίων πορευόμαςτε και τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιιςαμε το 2011. Με ςτόχο τθν ανάδειξθ του ΔΕ΢ΦΑ ςε εταιρεία πρότυπο για τθν ελλθνικι επιχειρθματικότθτα, εργαηόμαςτε για τθν επίτευξθ Περιβαλλοντικισ Αριςτείασ, αναηθτϊντασ ςυνεχϊσ τρόπουσ μείωςθσ του Ανκρακικοφ μασ Αποτυπϊματοσ και αφξθςθσ τθσ εταιρικισ μασ ανταγωνιςτικότθτασ. Αναγνωρίηοντασ τθν εταιρικι μασ ευκφνθ δεςμευόμαςτε ότι κα ςυνεχίςουμε να εργαηόμαςτε για ζνα καλφτερο επιχειρθματικό κόςμο ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον.

1


Μήνυμα από την ΔΑΥΠ&Π

Απφ ην Μάξηην ηνπ 2007 νπφηε θαη ηδξχζεθε ν Γ.Δ.΢.Φ.Α έσο ζήκεξα,

ε

Γηεχζπλζε

Αζθάιεηαο,

Τγείαο,

Πνηφηεηαο

&

Πεξηβάιινληνο έρεη πξνβεί ζε ζεκαληηθέο θαηαθηήζεηο νη νπνίεο ζπλεηζέθεξαλ απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Σν 2007 ζέζακε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ηνπο απνηππψζακε ζε έλα πεληαεηέο πιάλν ην νπνίν ηεξήζεθε θαηά γξάκκα. Ωο γλσζηφλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο ζθιεξήο δνπιείαο θαη ηεο αγαζηνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Η ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΓΑΤΠ& Π ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηεχζπλζεο ήηαλ θαζνξηζηηθή θαζψο ν ζπλδπαζκφο ηνπ πςεινχ αθαδεκατθνχ ηνπο ππφβαζξνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο ζπλεηέιεζαλ ζηελ άκεζε παξαγσγή ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην 2007 έσο ζήκεξα έρνπλ πινπνηεζεί: 

΢ρεδηαζκφο – Τινπνίεζε & Πηζηνπνίεζε ηνπ Δληαίνπ ΢πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001:2008 – Πηζηνπνίεζε ζηηο 4 Απξηιίνπ 2010 απφ ην ηνλ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο TUV Rheinland

΢ρεδηαζκφο – Τινπνίεζε & Πηζηνπνίεζε ηνπ Δληαίνπ ΢πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαηά ην δηεζλέο πξφηππν OHSAS 18001:2007 – Πηζηνπνίεζε ζηηο 30 Απξηιίνπ 2012 απφ ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο Moody Intertec

΢ρεδηαζκφο – Τινπνίεζε & Πηζηνπνίεζε ηνπ

Δληαίνπ ΢πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο

Γηαρείξηζεο θαηά ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 14001:2004 – Πηζηνπνίεζε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2011 απφ ην ηνλ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο TUV Austria Hellas 

Γηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Γηαθξίβσζεο Οξγάλσλ Μέηξεζεο Πίεζεο ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο & ΢πληήξεζεο Ννηίνπ Διιάδνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ:ISO 17025:2005 – Γηαπίζηεπζε ζηηο 28 Ινπιίνπ 2011 απφ ην Δζληθφ ΢χζηεκα Γηαπίζηεπζεο

΢ρεδηαζκφο – Τινπνίεζε & Πηζηνπνίεζε ηνπ ΢πζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ΢πγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ηνπ ΔΛΟΣ 1429

3


– Πηζηνπνίεζε ζηηο 12 Απξηιίνπ 2010 απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ ζπγθνιιήζεσλ ζην

Κέληξν Λεηηνπξγίαο &

΢πληήξεζεο Ννηίνπ Διιάδνο – Απξίιηνο 2009 

Δθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ – Ιαλνπάξηνο 2009

Πεξηζζφηεξεο απφ 150 εθπαηδεχζεηο πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα Πνηφηεηαο, Τγείαο, Αζθάιεηαο & Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο εθπεκπφκελσλ αέξησλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζην ζηαζκφ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ηεο λήζνπ Ρεβπζνχζαο – Ινύιηνο 2010

΢ρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο εθπεκπφκελσλ αέξησλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ ζηαζκνχ ζπκπηεζηψλ θπζηθνχ αεξίνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Ν. Μεζεκβξίαο

Δγθαηάζηαζε θαη παξαθνινχζεζε δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο – Ιαλνπάξηνο 2011

΢ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ινγηζκηθνχ θαηαγξαθήο ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη έλαξμε ζπγθξηηηθήο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο (environmental benchmarking) – Απξίιηνο 2011

Τπνινγηζκφο ηνπ Δηαηξηθνχ Αλζξαθηθνχ Απνηππψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ PAS 2050 – Απξίιηνο 2012

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ΢ρεδίσλ Αληηκεηψπηζεο Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο & Ρχπαλζεο ζηε Ξεξά – Απξίιηνο 2007

Αλάιπζε ζπκβάλησλ κε ηε κέζνδν ζρέζεο αηηίνπ αηηηαηνχ (Ishikawa diagram) – ΢επηέκβξηνο 2011

Τινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο NaturalHY ην νπνίν εξεχλεζε ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ εζληθψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηε κεηαθνξά κεηγκάησλ πδξνγφλνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ – Μάηνο 2004 έωο Ννέκβξηνο 2010

Αλάπηπμε εηαηξηθψλ ζπλεξγεηψλ κε φκνξεο επηρεηξήζεηο, ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηα εκπιεθφκελα κέξε (stakeholders) θαη πινπνίεζε θνηλψλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ.

4


4


Σύντομη Περιγραφή του ΔΕΣΦΑ

Ο

10 ρξφληα απφ ηε ζχζηαζή ηνπ. Ο ΓΔ΢ΦΑ Γηαρεηξηζηήο

ηνπ

Δζληθνχ

΢πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ

(Γ.Δ.΢.Φ.Α

Α.Δ), ηδξχζεθε ην 2007, παξάιιεια κε ηελ ζεζκνζέηεζε

ηεο

απειεπζέξσζεο

ηεο

αγνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ φπσο απηή πεξηγξάθεθε

ζηελ

επξσπατθή

νδεγία

2033/55 θαη θαηφπηλ ελζσκαηψζεθε ζηε εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ λφκν 3428/2005. ΢ηα πιαίζηα απηά πινπνηήζεθε ν λνκηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Δζληθνχ ΢πζηήκαηνο

Φπζηθνχ

Αεξίνπ

απφ

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ (Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ) θαη ηεο δηαλνκήο (Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ). Σν Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ηνπ ΓΔ΢ΦΑ νξίδεηαη απεπζείαο απφ ηελ Κπβέξλεζε γηα ηα πξψηα

έρεη ππφ ηελ θπξηφηεηά ηνπ ην Δ΢ΦΑ (Δ΢ΦΑ, Δηθφλα 1)

θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ

ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ.

Σν

Δ΢ΦΑ

νξίδεηαη

ζηνλ

λφκν

4001/2011, θαη πεξηιακβάλεη ην ΢χζηεκα Μεηαθνξάο Φ.Α. (δει. ην ζχζηεκα αγσγψλ κε πίεζε ζρεδηαζκνχ άλσ ησλ 19 barg) θαη ηνλ ζηαζκφ ΤΦΑ ηεο Ρεβπζνχζαο.

Με ην

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 33 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Α 31/20.02.2007 εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΓΔ΢ΦΑ. Δπίζεο, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 34 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Α 31/20.02.2007 εγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία γηα ηε κεηαθνξά θαη έληαμε πξνζσπηθνχ απφ ηε ΓΔΠΑ Α.Δ. ζηνλ ΓΔ΢ΦΑ.

Εικόνα 1, Εκνικό Σφςτθμα Φυςικοφ Αερίου

6


΢εκαληηθφο ζηαζκφο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ

θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ηελ ζχληκεζε

Δ΢ΦΑ ήηαλ ε έθδνζε ηνπ δεπηεξνγελνχο

«SOUTH STREAM - ΔΛΛΑ΢ Α.Δ.». Μέηνρνη

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, φπσο ν Κψδηθαο

ηεο εηαηξείαο είλαη θαηά 50% ε ξσζηθή

Γηαρείξηζεο Δ΢ΦΑ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2010.

εηαηξεία OAO Gazprom θαη θαηά 50% ν

Καηφπηλ ηνχηνπ, ε Ρεβπζνχζα ππνδέρζεθε

ΓΔ΢ΦΑ Α.Δ. Ωο έδξα ηεο εηαηξείαο νξίζηεθε

ην πξψην θνξηίν Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ

ν

Αεξίνπ απφ Υξήζηε εθηφο ΓΔΠΑ ηνλ Μάην

νξγαλνγξακκαηηθή δηάξζξσζε ηνπ ΓΔ΢ΦΑ

2010.

(Οξγαλφγξακκα

Ο

ΓΔ΢ΦΑ

ΑΔ

απνηειεί

100%

ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ΓΔΠΑ ΑΔ ζχκθσλα

Γήκνο

Υαιαλδξίνπ

Αηηηθήο.

ΓΔ΢ΦΑ,

Δηθφλα

Μεηαθνξάο & Δθκεηάιιεπζεο

Αλσλχκσλ

Δηαηξεηψλ. Η

παξνπζηάδεη

ηε

εηθφλα

2

Γηαρείξηζεο Έξγσλ

ζχλζεζε

ηνπ

΢ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο & Ρπζκηζηηθψλ Θεκάησλ

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔ΢ΦΑ ΑΔ αιιά θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηνπ.

Εικόνα 2, Μετοχικι Σφνκεςθ ΔΕΣΦΑ Εικόνα 3, Οργανόγραμμα ΔΕΣΦΑ

΢ηα πιαίζηα ηεο Γηαθξαηηθήο ΢πκθσλίαο κεηαμχ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο

Σε δηνίθεζε ππνζηεξίδνπλ ην Γξαθείν ηεο

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην ηκήκα ηνπ

Γηνίθεζεο θαη νη δηεπζχλζεηο:

Αγσγνχ

SOUTH

STREAM

εληφο

ηεο

Αζθάιεηαο, Τγείαο, Πνηφηεηαο & Πεξηβάιινληνο

Ινπλίνπ 2010, ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ

«SOUTH

ΑΓΩΓΟ΢

Γεκνζηψλ ΢ρέζεσλ

ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ΢ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ

Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ηδξχζεθε ζηηο 30 STREAM

-

ΔΛΛΑ΢

3)

αλαπηχζζεηαη ζε πέληε (5) δξαζηεξηφηεηεο:

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 πεξί κεηνρηθή

Η


Σελίδα | 7


ΔΕΣΦΑ & Περιβαλλοντική Διαχείριςη

Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βέιηηζηε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θάζε δηεξγαζίαο

πνπ

ιακβάλεη

ρψξα

ζηηο

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔ΢ΦΑ απνηειεί ζεκέιηα αξρή ηεο εηαηξηθήο καο θνπιηνχξαο. Βαζηθφο ζηφρνο

ηεο

εηαηξείαο

βειηίσζε

ησλ

επηδφζεσλ

θαη

είλαη

ε

ζπλερήο

πεξηβαιινληηθψλ ε

ηεο

ειαρηζηνπνίεζε

ησλ

πεξηβαιινληηθψλ

επηπηψζεσλ

πνπ

πξνθχπηνπλ

ηε

ηεο.

θαηά

ιεηηνπξγία

Δλαξκνλίδνληαο ηηο δηεξγαζίεο καο κε ηελ ειιεληθή

θαη

επξσπατθή

πεξηβαιινληηθή

λνκνζεζία εμαζθαιίδνπκε ηελ ηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο καο πνιηηηθήο. Θέηνληαο απζηεξφηεξα πεξηβαιινληηθά φξηα, φπνπ απηφ

είλαη

απφθηεζε

εθηθηφ,

βηψζηκνπ

πιενλεθηήκαηνο. ΓΔ΢ΦΑ

επηηπγράλνπκε

είλαη

Πεξηβαιινληηθήο

αληαγσληζηηθνχ

Απψηεξνο ε

ηελ

ζηφρνο

πξνζέγγηζε

Αξηζηείαο,

νη

ηνπ ηεο

παξάγνληεο ηεο νπνίαο απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 4. ΢ην πιαίζην ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο θάζε δηεξγαζίαο

θαη

ππεξεζίαο

πνπ

πξαγκαηνπνηνχκε

ζρεδηάζακε

θαη

εθαξκφδνπκε

απφ

έλα

ηα

πιένλ

απνηειεζκαηηθά, πηζηνπνηεκέλν απφ ηελ TUV

Austria,

Δληαίν

΢χζηεκα

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (Δ΢ΠΓ) θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14001:2004. Μέζσ ηνπ

Δ΢ΠΓ

αλαγλσξίδεηαη

θάζε

πηζαλή

πεξηβαιινληηθή επίπησζε θαη πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην. Μέξνο ηνπ Δ΢ΠΓ απνηειεί ην θαηλνηφκν

ινγηζκηθφ

πεξηβαιινληηθήο

απφδνζεο, ην νπνίν ζέηεη ηνπο φξνπο ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηβαιινληηθήο

αμηνιφγεζεο

ηεο

επίδνζεο

ησλ

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζηφρν έρεη ηε κείσζε ηνπ αλζξαθηθνχ ηνπο απνηππψκαηνο.

θξίζηκνη

Εικόνα 4, Κρίςιμοι Παράγοντεσ επίτευξθσ Περιβαλλοντικισ Αριςτείασ

9


Κάζε επηθίλδπλν πιηθφ πνπ ελδερνκέλσο

εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ

εηζέξρεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γ.Δ.΢.Φ.Α

ζεξκνθεπίνπ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηελ

θαηαγξάθεηαη θαη παξαθνινπζείηαη κε ηέηνην

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/61/ΔΚ» θαζψο

ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο

θαη

απνζήθεπζή ηνπ, ε θαηάιιειε ρξήζε ηνπ θαη

΢πζηήκαηνο

ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ

απνβιήησλ

ζηαζκνχ

κέζσ

δηαρεηξηζηψλ.

εγθεθξηκέλσλ

΢πκκεηέρνπκε

΢πιινγηθά

΢πζηήκαηα

ζε

ηελ

δηαηάμεηο.

΢ηα

πιαίζηα

ηνπ

Παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο

ησλ

Τγξνπνηεκέλνπ

Δζληθά

Φπζηθνχ Αεξίνπ ηεο λήζνπ Ρεβπζνχζαο

Δλαιιαθηηθήο

εθαξκφδεηαη πιήξσο ειεθηξνληθφ ζχζηεκα

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαη κέζσ απηψλ εμαζθαιίδνπκε

άιιεο

παξαθνινχζεζεο ηνπ εθπεκπφκελνπ CO2.

πεξηβαιινληηθή

δηαρείξηζε Απφβιεησλ Ληπαληηθψλ ειαίσλ,

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΤΦΑ ζηε Ρεβπζνχζα

Υεκηθψλ

ιεηηνπξγνχλ

δηαθφξσλ

΢πζζσξεπηψλ, ζηειψλ,

Γηεξγαζηψλ,

Φνξεηψλ

Ηιεθηξηθψλ

ειεθηξηθψλ

&

Ηιεθηξνληθψλ

κε

πεξηβαιινληηθέο

πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο ππεξθαιχπηνπλ απηέο

πνπ

επηβάιιεη

ε

Δζληθή

Δμνπιηζκψλ θαη Ορεκάησλ. Αλά ηαθηά

Δπξσπατθή

ρξνληθά

πξαγκαηνπνηνχληαη

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαζψο θαη νη

πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

Πεξηβαιινληηθνί Όξνη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην

ησλ

ΤΠΔΥΩΓΔ,

δηαζηήκαηα εξγαδνκέλσλ

Πεξηβαιινληηθήο

θαη

Γηαρείξηζεο

αζθήζεηο κέζσ

νπνίσλ δηαζθαιίδεηαη ε εηνηκφηεηα πξνζσπηθνχ

ζηα

πηζαλά

λνκνζεζία.

ελψ

ησλ

θαηαζθεπαζηηθψλ

ηνπ

δξαζηεξηνηήησλ

ζελάξηα

ζπκβάλησλ κε πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.

ην

Η

θαη

ζχλνιν

θαη ηνπ

Μειέηε

ησλ

ιεηηνπξγηθψλ ΢ηαζκνχ

έρεη

πηζηνπνηεζεί απφ ηε LLOYD's REGISTER σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο επηκέξνπο θψδηθεο θαη πξνδηαγξαθέο. ΢ην

΢πκκεηέρνπκε

επίζεο

ζην

΢χζηεκα

λεζί

ιεηηνπξγεί

απηφλνκνο

βηνινγηθφο

Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπήο Αεξίσλ

θαζαξηζκφο, ελψ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ

Θεξκνθεπίνπ ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. Η.Π.

ηεο

«΢χζηεκα

54409/2632/27-12-2004:

πεξηνρήο

δηαηεξείηαη

νπζηαζηηθά

αλέγγηρην. Σέινο ζπκκεηέρνπκε ζε εηαηξηθά

εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ

ζρήκαηα

ζεξκνθεπίνπ»

ζε

ηηο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ

δηαηάμεηο

νδεγίαο

ηνπ

(NaturalHy) θαζψο θαη ζε δηεζλείο θαη εζληθέο

ηεο

΢πκβνπιίνπ «ζρεηηθά

κε

ζπκκφξθσζε

κε

2003/87/ΔΚ

ηεο 13εο Οθησβξίνπ 2003 ηε

ζέζπηζε

ζπζηήκαηνο

πξσηνβνπιίεο

επξσπατθψλ

(Global

Compact,

Athens

360).

9


Σκοποί & Στόχοι 2012

΢ ηελ εηήζηα αλαζθφπεζε ηνπ Δληαίνπ ΢πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (Δ΢ΠΓ) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζία ηεο Γηνίθεζεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, αμηνινγήζεθε ην κέρξη ηφηε έξγν ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο, Τγείαο, Πνηφηεηαο & Πεξηβάιινληνο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η δηαδηθαζία ηεο αλαζθφπεζεο νινθιεξψζεθε κε ηνλ νξηζκφ απφ ηε δηνίθεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ & ζηφρσλ (Δηθφλα 5 & 6) γηα ην έηνο 2012 φπσο παξνπζηάδνληαη πην θάησ:

Εικόνα 5, Σκοποί ΔΕΣΦΑ 2012 -2014

GRI EN 14 Σκοποί & Στόχοι ΔΕΣΦΑ

Εικόνα 6, Στόχοι ΔΕΣΦΑ 2012

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ΢θνπψλ θαη ΢ηφρσλ ηνπ ΓΔ΢ΦΑ, απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο έθδνζεο απνινγηζκψλ Βησζηκφηεηαο GRI, ην πεξηερφκελν ηνπ δείθηε GRI EN 14, "΢ηξαηεγηθή γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα". 11


Το Ενιαίο Σύςτημα Περιβαλλοντικήσ Διαχείριςησ

Σν

βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε

πεξηβαιινληηθήο

αξηζηείαο,

ηελ

απφθηεζε

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη εηαηξηθήο θνπιηνχξαο

είλαη

Πεξηβαιινληηθήο

ην

Δληαίν

Γηαρείξηζεο

΢χζηεκα

(Δ΢ΠΓ).

Σνλ

Ιαλνπάξην ηνπ 2011, ε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο, Τγείαο, Πνηφηεηαο & Πεξηβάιινληνο μεθίλεζε (κε ίδηα

κέζα) ην

ζρεδηαζκφ

ηνπ Δ΢ΠΓ

ηνπ

Γ.Δ.΢.Φ.Α γηα ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο. Έρνληαο κεγάιε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζέζακε σο πξσηαξρηθφ καο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ γηα ηελ επίηεπμε, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, πςειψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη αθνινχζσο ηελ πξνζέγγηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αξηζηείαο. Αλαγλσξίδνληαο φισλ ησλ εηδψλ ηα απφβιεηα θαη θάζε είδνπο πεξηβαιινληηθή επίπησζε εθδφζεθαλ ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο εξγαζίαο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ κε ζαθή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηε κέζνδν ηεο νξζνινγηθήο

θαη

πεξηβαιινληηθήο

ηνπο

δηαρείξηζεο. Παξάιιεια εθδφζεθαλ ζρέδηα εθηάθησλ αλαγθψλ ξχπαλζεο ζηελ μεξά, δηαρείξηζεο δηαξξένληνο θπζηθνχ αεξηνχ θαη

Σα ζπκπεξάζκαηα θαη νη παξαηεξήζεηο

ην

πνπ πξνέθπςαλ ζπλεηζέθεξαλ ζηε βειηίσζε

ζρέδην αληηκεηψπηζεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο.

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ

Σν Ννέκβξην ηνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθαλ

αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο. Σν Γεθέκβξην ηνπ

ζην

ηξνπνπνηήζεθαλ

ζχλνιν

εηαηξείαο

πθηζηάκελα

ησλ

εζσηεξηθέο

φπσο

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

νη

εμσηεξηθέο

εγθαηαζηάζεσλ

ηεο

2011

επηζεσξήζεηο

θαη

επηζεσξήζεηο απφ ηνλ αλεμάξηεην θνξέα

πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.

πηζηνπνίεζεο

TUV

AUSTRIA

HELLAS,

αλαθνξηθά κε ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Δ΢ΠΓ

12


ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO

Λεηηνπξγίαο & ΢πληήξεζεο Κεληξηθνχ Σνκέα

14001:2004.

ζηελ Ακπειηά Φαξζάισλ. Η πηζηνπνίεζε ηνπ Δ΢ΠΓ έηπρε ηεο πξνβνιήο ηφζν ζηνλ

Καηά

ηε

εμσηεξηθψλ

εηαηξηθφ ηζηφηνπν TUV Austria Hellas, φζν

επηζεσξήζεσλ βαζηθή καο επηδίσμε ήηαλ ε

θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Απζηξηαθήο κεηξηθήο

θαηά

εηαηξείαο TUV AUSTRIA. Υαξαθηεξηζηηθά ν

ην

δηάξθεηα

δπλαηφ

ησλ

απζηεξή

θξίζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο

Γεληθφο

ηνπ,

νπζηαζηηθέο

HELLAS, θνο Γηάλλεο Καιιηάο ζεκείσζε:

Δπηζεσξήζεθαλ

“Με ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ απηή, ν ΔΕΣΦΑ

κεηαμχ άιισλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ

απνδεηθλύεη ηελ έκπξαθηε δέζκεπζή ηνπ

παξαιαβήο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ,

ζηελ

ν Σνκέαο Λεηηνπξγίαο & ΢πληήξεζεο Νφηηνπ

Σπγραξεηήξηα

Σνκέα ζην Πάηεκα Διεπζίλαο θαη ν Σνκέαο

εκπιεθνκέλνπο”.

ψζηε

πξνηάζεηο

λα

πξνθχςνπλ

βειηίσζεο.

Γηεπζπληήο

πξνζηαζία

ηεο

ηνπ ζε

TÜV

AUSTRIA

Πεξηβάιινληνο. όινπο

ηνπο

13


Περιβαλλοντικέσ Επιπτώςεισ Η επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο Αξηζηείαο απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο εξγαζίαο θαη θαζνξίδεη θάζε δηεξγαζία θαη ππεξεζία πνπ πινπνηείηαη εληόο ηνπ ΔΕΣΦΑ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, γεγνλφο πνπ

Κάζε

πεξηβαιινληηθή επίπησζε πνπ

θαηαγξάθεηαη ζηηο

Μεληαίεο Αλαθνξέο

θαινχκαζηε λα δηαρεηξηζηνχκε ζρεηίδεηαη κε

Πεξηβάιινληνο ηηο νπνίεο εθπνλεί θάζε

κία εθ ησλ θάησζη ηξηψλ (3) θαηεγνξηψλ:

εγθαηάζηαζε. ΢ε απηέο θαηαγξάθνληαη ηα δηαρεηξηδφκελα πιηθά θαη ην ζχλνιν ηεο

Αέξηα Ρχπαλζε

απαηηνχκελεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο

Θαιάζζηα Ρχπαλζε

πνπ

Ρχπαλζε εδαθψλ

πεξηβαιινληηθέο

ζρεηίδνληαη

κε

θαηαγεγξακκέλεο

επηπηψζεηο.

Σα

δηαρεηξηδφκελα πιηθά ηνπ ΓΔ΢ΦΑ είλαη: ΢ην ζχλνιν ηνπο νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο

έρνπλ

ηαπηνπνηεζεί

      

θαη

θαηαγξαθεί ζε αληίζηνηρν έληππν ηνπ Δ΢ΠΓ. Παξάιιεια ε επηθηλδπλφηεηα θάζε εθξνήο έρεη πνζνηηθνπνηεζεί βάζεη κίαο παγθνζκίσο απνδεθηήο

εμίζσζεο ππνινγηζκνχ ηεο

ζρεηηθήο επηθηλδπλφηεηαο. ΢πγθεθξηκέλα νη πεξηβαιινληηθέο θαηά

επηπηψζεηο

      

πξνθχπηνπλ

ηελ θαηαλάισζε θπζηθψλ

πφξσλ

(ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθφ αέξην, λεξφ) νη νπνίεο

είλαη

σζηφζν

αδχλαην

δχλαηαη

ιακβάλνληαο

κέηξα

λα

εμαιεηθζνχλ,

λα

πεξηνξηζζνχλ

θαη

εθαξκφδνληαο

Υεκηθά Ληπαληηθά έιαηα Μπαηαξίεο ΢πζζσξεπηέο Αληηδηαβξσηηθά THT Ηιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά απφβιεηα Λακπηήξεο Υξεζηκνπνηεκέλα Φίιηξα Υξψκαηα Πιαζηηθά δνρεία Υαξηί Αινπκίλην Πιαζηηθφ

Σέινο ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηνλ έιεγρν

αληίζηνηρεο θαιέο πξαθηηθέο. Βαζηθή κέξηκλα

θαη

ηνπ Δ΢ΠΓ είλαη ε εμάιεηςε θάζε πηζαλφηεηαο

παξαγφκελνπ ζνξχβνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο

πξφθιεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ

καο. Αλ θαη δελ έρεη θαηαγξαθεί πνηέ

θαηά ηε δηαρείξηζε πιηθψλ θαη νπζηψλ, ηα

ππέξβαζε

απφβιεηα

νξίσλ,

ησλ

νπνίσλ

δχλαηαη

λα

ηνλ

πεξηνξηζκφ

ησλ

ηεο

επηηξεπηψλ

εληνχηνηο

ν

ζηάζκεο

ηνπ

λνκνζεηηθψλ

έιεγρνο

θαη

ν

ππνβαζκίζνπλ ην πεξηβάιινλ. Σα κέηξα πνπ

πεξηνξηζκφο θάζε είδνπο φριεζεο απνηειεί

ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ Δ΢ΠΓ έρνπλ σο

πξσηαξρηθφ καο κέιεκα.

απνηέιεζκα

ηνλ

πεξηνξηζκφ

ησλ


΢ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη εηήζηεο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ θαη κε απνβιήησλ

ΔΝ 22.8 – Άιια Απφβιεηα = 83θηιά (Γηάζεζε ζε δηάθνξνπο Φνξείο)

πνπ ππέζηεζαλ δηαρείξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ

ΔΝ 22.9 – Αλαθχθισζε Υαξηηνχ = 1745

παξαηίζεληαη είλαη εθηθηφο ν ππνινγηζκφο

θηιά

ησλ δεηθηψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο

Γηαρείξηζεο)

φπσο

απηνί

νξίδνληαη

απφ

ηνλ

νδεγφ

έθδνζεο απνινγηζκψλ Global Reporting Initiative (GRI).

΢πγθεθξηκέλα πθίζηαηαη ν

(Γηάζεζε

ζε θαηά

ηφπνπο θνξείο

ΔΝ 22.10 Γηαρείξηζε Κηλεηψλ = 12 θηιά (΢πλεξγαζία κε ηελ Vodafone)

δείθηεο ΔΝ 22, "΢πλνιηθφ βάξνο απνβιήησλ

΢πλνιηθά ν δείθηεο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη

αλά ηχπν θαη κέζνδν επεμεξγαζίαο". Ο

ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ απνβιήησλ πνπ

δείθηεο GRI EN 22 δχλαηαη λα αλαιπζεί

ππέζηεζαλ

πεξαηηέξσ ζε ππν- δείθηεο φπσο:

αλέξρεηαη ζε:

ΔΝ 22.1 - Ληπαληηθά = 600 ιίηξα (Γηάζεζε ζηα ΔΛΣΠΔ) ΔΝ 22.2 – ΢πζζσξεπηέο (>1500γξ)=

πεξηβαιινληηθή

δηαρείξηζε

ΔΝ22, ΢πλνιηθό βάξνο απνβιήηωλ αλά ηύπν

θαη

κέζνδν

επεμεξγαζίαο

=

233,639.5 θηιά + 600 ιίηξα + 1,290 ηεκάρηα

16,237 θηιά (Γηάζεζε ζηε ΢ΤΓΔ΢Τ΢) ΔΝ 22.3 – Μπαηαξίεο (<1500γξ) = 162.5 θηιά (Γηάζεζε ζηελ ΑΦΗ΢) ΔΝ 22.4 – Ηιεθηξνληθά = 708 ηεκάρηα (Γηάζεζε ζηελ Αλαθχθισζε ΢πζθεπψλ)

GRI EN 22 Συνολικό βάροσ αποβλιτων ανά τφπο και μζκοδο επεξεργαςίασ

ΔΝ 22.5 – ΢πζθεπαζίεο = 557 ηεκάρηα (Γηάζεζε ζηελ ΚΔΠΔΓ) ΔΝ 22.6 – Φσηηζηηθά = 25 ηεκάρηα (Γηάζεζε ζηελ Αλαθχθισζε ΢πζθεπψλ) ΔΝ 22.7 – Μέηαιια = 215.4 ηφλνη

16


Πίλαθαο 1: ΢πλνιηθή Αλαθνξά Πεξηβάιινληνο 2011

17


Η Καινοτομία ςτην υπηρεςία τησ προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ

Ο ΓΔ΢ΦΑ είλαη ε πξψηε ειιεληθή εηαηξεία ζην ρψξν ηεο Βηνκεραλίαο Τδξνγνλαλζξάθσλ (Oil &

2. Καηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ θάζε εγθαηάζηαζεο 3. ΢πγθξηηηθή

πεξηβαιινληηθή

Gas) πνπ κε ίδηα κέζα εγθαηέζηεζε Λνγηζκηθφ

(environmental

Μέηξεζεο

εγθαηαζηάζεσλ

ηεο

Πεξηβαιινληηθή

Δπίδνζεο

θάζε

αμηνιφγεζε

benchmarking)

ησλ

εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ζέζπηζεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο .Η ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ επηζεκάλζεθε

4. Έγθαηξε πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά

απφ ηελ TUV Austria σο θαηλνηφκα εθαξκνγή ζηα

κε ηελ επίηεπμε ησλ εηήζησλ ζηφρσλ θαη

πιαίζηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.

επηδφζεσλ θάζε εγθαηάζηαζεο

Σν

ινγηζκηθφ

πεξηβαιινληηθήο

επίδνζεο

θαη

παξαθνινχζεζε

πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θάζε εγθαηάζηαζεο

θαηαρψξεζε

ηεο

Μεληαίαο

Αλαθνξάο Πεξηβάιινληνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ

εμππεξεηεί κηα ζεηξά ππεξεζηψλ φπσο: 1. Καηαγξαθή

5. Ηιεθηξνληθή

ησλ

6. Καηαγξαθή

δεδνκέλσλ

πεξηβαιινληηθήο

ηνπ

δηαρείξηζεο

ζπζηήκαηνο θαη

παξνρή

πιεξνθνξηψλ θαη ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ

Καταγραφι Δεδομζνων Πλθροφοριϊν & Νομοκετθμάτων

Δείκτεσ Περιβαλλοντικ ισ Διαχείριςθσ

18


Αποτελέςματα Περιβαλλοντικήσ Διαχείριςησ – Δείκτεσ

Καηαλάιωζε Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

Μ έζσ ηνπ ΢πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηαγξάθνληαη νη θαηαλαιψζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γ.Δ.΢.Φ.Α, πιελ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ πνπ θαηακεηξνχληαη μερσξηζηά. ΢χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα γξαθήκαηα 1 & 2, ν Γ.Δ.΢.Φ.Α κείσζε ην χςνο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 2010 θαηά 14,6 % εμνηθνλνκψληαο αληηζηνίρσο πεξηζζφηεξα απφ 150.000 επξψ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεληαία δαπάλε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

Μείωςθ 14,6%

Γράφθμα 1. Σφγκριςθ Δαπανϊν Καταναλιςκόμενθσ Ενζργειασ

΢ρεηηθά κε ηελ θαηαλαιηζθφκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο ηνπ Μεγάξνπ ΑΡΚΑΣ, κεηαμχ ησλ εηψλ 2011 θαη 2010 θαηαγξάθεθε επίζεο κείσζεο ηεο ηάμεο ηνπ 9,43% εμνηθνλνκψληαο πεξηζζφηεξα απφ 35.000 επξψ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 80% ηεο κεληαίαο δαπάλεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η θαηαλάισζε ηεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαηαηάζζεηαη ζηηο έκκεζεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνπο δείθηεο ηνπ GRI κέζσ ηνπ EN 4, "Έκκεζεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο απφ πξσηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο". Βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΢πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δηακνξθψλεηαη ζε EN 4 = 5.891.601,30 Kwh Θλεκτρικισ Ενζργειασ. GRI EN 4 5.891.601,30 Κwh Θλεκτρικισ Ενζργειασ


Μείωςθ 9,43%

Γράφθμα 2. Σφγκριςθ Καταναλιςκόμενθσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Κεντρικϊν Γραφείων ΔΕΣΦΑ

Γείθηεο επίζεο ηνπ GRI είλαη θαη ε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο θαη ζπγθεθξηκέλα εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ EN 5, "Δμνηθνλνκνχκελε ελέξγεηα κέζσ ζπληεξήζεσλ θαη αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο". ΢πγθεθξηκέλα ην ζχλνιν ηεο θαηαλαιηζθφκελεο Ηιεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 2010 αλήιζε ζε 6.816.401 KWh νπφηε πξνέθπςε κείσζε ηεο ηάμεο ησλ 924.799,7 Kwh. ΢πλεπψο ν δείθηεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο EN 5= 924.799,7 Kwh GRI EN 5 924.799,7 Κwh Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ

Η κείσζε απηή νθείιεηαη ζε παξάγνληεο φπσο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ΢πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο, ε αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ κε ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξν, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο φπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ Δληαίνπ ΢πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη αληίζηνηρε νδεγία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ πξσηνβνπιηψλ απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηνπ δείθηε GRI EN 7, "Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ κείσζε ηεο έκκεζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο" θαη αληηζηνίρσο ηνπ δείθηε EN 18 "Πξσηνβνπιίεο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ". ΢πλεπψο νη δχν δείθηεο είλαη φκνηνη θαη δηακνξθψλνληαη σο εμήο:

20


ΔΝ 7 Πξωηνβνπιίεο γηα ηελ κείωζε ηεο έκκεζεο θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο / ΔΝ 18 Πξωηνβνπιίεο γηα ηελ κείωζε αεξίωλ εθπνκπώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Λεηηνπξγία ΢ηαζκνχ ΢ΗΘΤΑ

GRI EN 7 & 18

Αληηθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ

Πρωτοβουλίεσ για τθ

Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ

Έθδνζε Οδεγίαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο

Μείωςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και του Ανκρακικοφ Αποτυπϊματοσ

Καηαλάιωζε Βελδίλεο

΢ ηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηνκέα Μέξηκλαο θαη ΢πληήξεζεο Ορεκάησλ πξνβαίλνπκε κεληαίσο ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη θαη ζηελ εμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ. ΢ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ (Γξάθεκα 3 & 4) παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ησλ αέξησλ εθπνκπψλ CO2 ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ Λεηηνπξγίαο & ΢πληήξεζεο θαζψο θαη ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ.

Γράφθμα 3. Αζριεσ Εκπομπζσ CO2 Οχθμάτων Λ&Σ – 2010 & 2011

21


Μείωςθ 19%

Γράφθμα 4. Αζριεσ Εκπομπζσ CO2 Οχθμάτων- 2010 & 2011

Οη αλσηέξσ θαηαλαιψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηνλ δείθηε ηνπ GRI, EN 3, "Άκεζεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο απφ πξσηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο". ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΢πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ν δείθηεο

πνπ ζρεηίδεηαη κε

ηηο θαηαλαιψζεηο βελδίλεο

δηακνξθψλεηαη ζε EN 3.1 = 409.544,41 ιίηξα βελδίλεο. ΢πγθξηηηθά ηα νρήκαηα Λεηηνπξγείαο & ΢πληήξεζεο θαηέγξαςαλ κηθξή αχμεζε σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ θιάδσλ κεηαθνξάο, ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ ζηαζκψλ Μέηξεζεο/Ρχζκηζεο θαη ηεο πινπνίεζεο λέσλ έξγσλ ζπληήξεζεο αλά ηελ επηθξάηεηα.

Αληηζέησο επεηεχρζε κείσζε ηεο δαπάλεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηαθψλ

απηνθηλήησλ ησλ Κεληξηθψλ ππεξεζηψλ θαηά 19%. GRI EN 3.1

Καηαλάιωζε Πεηξειαίνπ

409.544,41 Λίτρα

Ο η θαηαλαιψζεηο πεηξειαίνπ ζρεηίδνληαη

Βενηίνθσ

κε ηε ηε ζέξκαλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο.

Οη

θαηαλαιψζεηο

απηέο

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δείθηε ηνπ GRI EN 3, "Άκεζεο

ελεξγεηαθέο

θαηαλαιψζεηο

απφ

πξσηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο". ΢πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΢πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΓΔ΢ΦΑ γηα ην

GRI EN 3.2 54.940 Λίτρα Πετρελαίου

έηνο 2011 ν δείθηεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: EN 3.2 = 54.940 ιίηξα πεηξειαίνπ.

22


Καηαλάιωζε Νεξνύ

Μ εηαμχ ησλ εηψλ 2010 θαη 2011 ζην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΓΔ΢ΦΑ θαηαγξάθεθε κηθξή κείσζε ηεο θαηαλαισζείζαο πνζφηεηαο λεξνχ θαηά 106 m3 (Γξάθεκα 5). Η νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ απνηειεί πξσηαξρηθή αξρή ηνπ ΓΔ΢ΦΑ, θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ην λεξφ πνπ εθξέεη απφ ηηο κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επαλαρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε ησλ πεξηβαιιφλησλ ρψξσλ.

Γράφθμα 5. Κατανάλωςθ Νεροφ 2010 & 2011

Καηαλάιωζε Υαξηηνύ

΢ε

ζπλεξγαζία

θαηακεηξήζεθε

ην

κε

ην

ζχλνιν

ηκήκα ησλ

πξνκεζεηψλ ζειίδσλ

ηεο

ηχπνπ

εηαηξείαο Α4

πνπ

θαηαλαιψζεθαλ εληφο ηνπ 2011 (Πίλαθαο 3). Παξάιιεια κέηξα νξζνινγηθήο θαηαλάισζεο ηνπ ραξηηνχ ιακβάλνληαη κέζσ ηαθηηθψλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ σθειεηψλ ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο ηνπ ραξηηνχ.

23


Εγκατάςταςθ Πάτθμα ΤΦΑ Αμπελιά Ξάνκθ

Αρικμόσ ΢ελίδων που Καταναλϊκθκαν 400.000 147.500 75.000 85.354 707.854,00

Σφνολο

Πίλαθαο 3: Καηαλάιωζε Υαξηηνύ 2011

Καηαλάιωζε Φπζηθνύ Αεξίνπ

Ο η θαηαλαιψζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ησλ ηδηνθαηαλαιψζεσλ θαη ησλ απσιεηψλ εμαέξσζεο. Καζψο νη ηδηνθαηαλαιψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε ζέξκαλζε ησλ ηδηφθηεησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηαγξάθνληαη θαηαλαιψζεηο θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ κφλν θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Οη απψιεηεο εμαέξσζεο πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ Δζληθνχ ΢πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4, πνπ αθνινπζεί. Οη θαηαλαιψζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δείθηε ηνπ GRI EN 3, "Άκεζεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο απφ πξσηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο". Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4 ν δείθηεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: GRI EN 3

EN 3.3 = 653.359,64 Nm3 Φπζηθνύ Αεξίνπ

653.359,64 Nm3 Φυςικοφ Αερίου

Ζτοσ 2011

Ιδιοκατανάλωςθ MWh

Nm3

Απϊλειεσ Εξαζρωςθσ MWh

Nm3

΢ΣΑΘΜΟ΢ ΢ΤΝΟΡΩΝ

1.935,89

172.819,30

99,596

8.885,40

ΒΟΡΕΙΟ΢ ΣΟΜΕΑ΢

1.573,55

140.456,00

3.927,82

350.805,00

Β. ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ΢ ΣΟΜΕΑ΢

1.276,67

113.838,00

77,494

6.912,00

549,96

49.082,24

15,436

1.374,00

ΝΟΣΙΟ΢ ΣΟΜΕΑ΢

897,215

77.723,10

385,41

33.620,20

ΡΕΒΤΘΟΤ΢Α

1.096,60

99.441,00

7.329,89

653.359,64

ΚΕΝΣΡΙΚΟ΢ ΣΟΜΕΑ΢

ΣΥΝΟΛΟ

Περιλαμβάνονται ςτο ςφςτθμα Παρακολοφκθςθσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου (ETS) 4.505,75

401.596,60

Πίλαθαο 4: Ιδηνθαηαλαιώζεηο & Απώιεηεο Φ.Α 2011

24


Το Ανθρακικό μασ Αποτύπωμα

Ο

ππνινγηζκφο

ηνπ

απνηππψκαηνο

αλζξαθηθνχ

ηνπ

ΓΔ΢ΦΑ

αλάιπζε

Πληρότητα

-΢ηελ

αλζξαθηθνχ

απνηππψκαηνο

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην δηεζλέο

πεξηιεθζεί φιεο νη παξάκεηξνη

πξφηππν

ζρεηίδνληαη

PAS

ζρεδηάζηεθε

2050:2011, απφ

ηνλ

ην

νπνίν

ηνλ

έρνπλ πνπ

ππνινγηζκφ

ηνπ

αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο

Οξγαληζκφ

Σππνπνίεζεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (BSI

κε

ηνπ

Συνοχή – Δίλαη επηηξεπηή θάζε ζεκαληηθή

British Standards), ηε κε θεξδνζθνπηθή

ζχγθξηζε κε απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ

εηαηξείαο Carbon Trust θαη ην θπβεξλεηηθφ

κειεηψλ

ηκήκα

Πεξηβάιινληνο,

αγξνηηθψλ

ππνζέζεσλ

ηξνθίκσλ

θαη

(DEFRA)

ηνπ

Ακρίβεια – Δμαιείθεηαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ,

ε

παξακηθξή

ππφλνηα

γηα

αβεβαηφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

Διαφάνεια

–Σα

αλζξαθηθνχ

απνηειέζκαηα

ηνπ

απνηππψκαηνο

πνπ

ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν PAS 2050, θνηλνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη απφ αλεμάξηεην ηξίην κέξνο Ο ζθνπφο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ ΓΔ΢ΦΑ είλαη: 1. Η

θαηαγξαθή

ηνπ

ζπλφινπ

ησλ

εθπνκπψλ ηεο εηαηξείαο 2.

Ο

εληνπηζκφο

ησλ

ελεξγνβφξσλ

ηκεκάησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη

Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ είλαη: 

Συνάφεια

-

Οη

επηιερζέληεο

πεγέο

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, νη κέζνδνη

θαη

ηα

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

δεδνκέλα ζρεηίδνληαη

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία

πνπ κε

ην

3. Η

αλάδεημε

επθαηξηψλ

εμνηθνλφκεζεο

θπζηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ πφξσλ. Η κνλάδα κέηξεζεο ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ηα θηιά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Kg CO2). Κάζε είδνο αεξίσλ εθπνκπψλ αλάγεηαη ζε ηζνδχλακεο αέξηεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε

25


ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ κεηαηξνπήο ηνπ

1. Όπσο παξνπζηάζηεθε ζηα Γξαθήκαηα1

δπλακηθνχ παγθφζκηαο ζέξκαλζεο ηνπ θάζε

& 2 ην ζχλνιν ηεο θαηαλαιηζθφκελεο

αεξίνπ (Global Warming Potential).

ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο

αλέξρεηαη

ζε

5.891.601,30 KWh. ΢χκθσλα κε ηελ Γεκφζηα

Δπηρείξεζε

Ηιεθηξηζκνχ

ν

κέζνο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ

άλζξαθα

(CO2)

ηνπ

ζπλνιηθνχ

ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη 0,997 Kg/KWh. ΢πλεπψο ε αλσηέξα πνζφηεηα Σα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πινπνηνχληαη

ειεθηξηθήο

αληηζηνηρεί

ζε

ελέξγεηαο

αέξηεο

εθπνκπέο

5.873.926 Kg CO2 ή 5.874 t CO2.

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ΓΔ΢ΦΑ δειαδή απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (Κήπνη

Σν ζχλνιν ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ

Αιεμαλδξνχπνιεο, ΢ηξηκνλνρψξη ΢εξξψλ &

άλζξαθα

Ρεβπζνχζα)

Μεηξεηηθνχο

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αληηζηνηρεί ζηνλ

Ρπζκηζηηθνχο ΢ηαζκνχο φπνπ ην θπζηθφ

δείθηε ηνπ GRI EN 17, "Άιιεο ζρεηηθέο

αέξην ελ ηέιεη «παξαδίδεηαη» ζηνπο ρξήζηεο.

έκκεζεο

έσο

ηνπο

ηεο

θαηαλαιηζθφκελεο

εθπνκπέο

αεξίσλ

ηνπ

ζεξκνθεπίνπ". Ο Γείθηεο δηακνξθψλεηαη Σν

ζχλνιν

θαηαγξάθνληαλ

ησλ ήδε

δεδνκέλσλ

ζηνπο

δείθηεο

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΢ΠΓ θαη αλαθηήζεθε

απφ

ην

σο εμήο: EN 17 = 5.874 t CO2

ινγηζκηθφ

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. ΢πγθεθξηκέλα

GRI EN 17

ζηνπο ππνινγηζκνχο ειήθζεζαλ ππφςε νη

5.874t CO2

εμήο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ: 

Καηαλάισζε Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

Καηαλάισζε Φπζηθνχ Αεξίνπ

Απψιεηεο Δμαέξσζεο

Καηαλάισζε Βελδίλεο

Θεξκνθεπίνπ

Καηαλάισζε Πεηξειαίνπ

ζπληειεζηήο αεξίσλ εθπνκπψλ θαχζεο

2. Οη ηδηνθαηαλαιψζεηο θπζηθνχ αεξίνπ αλέξρνληαη

ζε

653.359,64

Αεξίσλ

Δθπνκπψλ

(2011)

θπζηθνχ αεξίνπ ηζνχηαη κε Αέξηεο εθπνκπέο ΤΦΑ

ή

7.329,89 MWh. ΢χκθσλα κε ηελ Δζληθή Απνγξαθή

Νm3

CO2/KWh.

΢πλεπψο

ν

ηνπ κέζνο

0,202 Kg θαηά

ηελ 26


θαηαλάισζε ηεο αλσηέξαο πνζφηεηαο θπζηθνχ

αεξίνπ

εθπέκπνληαη

1.480.637,17 Kg CO2 ή 1.480 t CO2.

αλέξρνληαη ζε 401.596,60 Νm3. Βάζεη ηεο ζρεηηθήο ππθλφηεηαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (0,55 kg/m3) κεηαηξέπνπκε ηνλ ησλ

απσιεηψλ

ζε

κάδα

θαη

ζπγθεθξηκέλα ν άλσζελ φγθνο ηζνχηαη κε 220.878,13

Φπζηθνύ

kg

Αεξίνπ.

Θεσξψληαο ηε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ κεζαλίνπ ζην Φ.Α ίζε κε 95% θαη ηνλ ζπληειεζηή

δπλακηθνχ

παγθφζκηαο

ζέξκαλζεο (Global Warming Potential) ίζν κε 21, νη ηζνδχλακεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλέξρνληαη ζε 4.406.518,65 Kg CO2 ή 4.406,5 t CO2. 4. Οη ηζνδχλακεο αέξηεο εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ

απφ

ηηο

θαηαλαιψζεηο

βελδίλεο ησλ εηαηξηθψλ νρεκάησλ ηνπ ΓΔ΢ΦΑ, φπσο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην Γξάθεκα

3

(Αέξηεο εθπνκπέο

Ορεκάησλ-2011)

αλέξρνληαη

CO2 ζε

381.690,6 Kg CO2 ή 381,69 t CO2. Οη αέξηεο

εθπνκπέο

ησλ

εηαηξηθψλ

νρεκάησλ εθθξάδνληαη απφ ηνλ δείθηε GRI

EN

29,

ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο ζην Μέγαξν Αξθαη πξαγκαηνπνηείηαη κε θαχζε

3. Οη απψιεηεο εμαέξσζεο ηνπ Δ΢ΜΦΑ

φγθν

5. Όπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί ε ζέξκαλζε

"΢εκαληηθέο

Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο θαηά ηε

πεηξειαίνπ ζηνπο ιέβεηεο ηνπ θηεξίνπ. Σν έηνο

2011

ε

θαηαλαισζείζα

πνζφηεηα

αλήιζε ζε 54.940 ιίηξα ε νπνία βάζε ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ηνπ πεηξειαίνπ (11,9 Kwh/L) ηζνχηαη κε 653.786 Kwh. ΢χκθσλα κε ηελ Δζληθή Απνγξαθή Αεξίσλ Δθπνκπψλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ (2011) ν ζπληειεζηήο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηε θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ ηζνχηαη κε 0,264 kg CO2/L. ΢πλεπψο νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηε θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ αλέξρνληαη ζε 172.599,5 Kg CO2 ή 172,59 t CO2. 6. Οη αέξηεο εθπνκπέο ηνπ ζηαζκνχ παξαιαβήο ΤΦΑ παξαθνινπζνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη κέζσ ηνπ ΢πζηήκαηνο Δκπνξίαο Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ (Emission Trading System). Σα εηήζηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ αεξίσλ εθπνκπψλ θνηλνπνηνχληαη ζην ΤΠΔΚΑ ην νπνίν

έρεη

δηαλείκεη

ζπγθεθξηκέλα

δηθαηψκαηα αεξίσλ εθπνκπψλ. Γηα ην έηνο 2011 νη ηζνδχλακεο εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκθζεθαλ απφ ηνλ ζηαζκφ αλήιζαλ ζε 36.323.000 Kg CO2 ή 36.323 t CO2.

κεηαθνξά πιηθψλ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ". ΢πλεπψο ν δείθηεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:

GRI EN 29 381,69 t CO2

EN 29 = 381,69 t CO2

27


΢πκπεξαζκαηηθά ην αλζξαθηθφ απνηχπσκα ηνπ ΓΔ΢ΦΑ φπσο αλαιχζεθε πην πάλσ είλαη πνιπδηάζηαην. Οη ζπλνιηθέο αέξηεο εθπνκπέο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ αλέξρνληαη ζε 48.638 t CO2 θαη αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. Σν ζχλνιν ησλ αέξησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απνηειεί ηνλ δείθηε GRI EN 16, "Άκεζεο θαη Έκκεζεο εθπνκπέο Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ" θαη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο: GRI EN 16 EN 16 = 48.638 t CO2

48.638 t CO2

Διεργαςία Κατανάλωςθ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Ιδιοκαταναλϊςεισ Φυςικοφ Αερίου Απϊλειεσ Εξαζρωςθσ Ε΢ΜΦΑ Καταναλϊςεισ Βενηίνθσ Κατανάλωςθ Πετρελαίου Εκπομπζσ ΢ΗΘ Εκπομπζσ SCV Εκπομπζσ Πυρςοφ Κατανάλωςθ Πετρελαίου ΤΦΑ Σφνολο

Αζριεσ Εκπομπζσ Διοξειδίου του Άνκρακα (t CO2) 5.874 1.480 4.406 381,69 172,59 19.048 196 17.046 33 48.638

Ποςοςτό 12% 3% 9% 1% 0% 39% 0% 35% 0% 100%

Πίλαθαο 5: Αλάιπζε Αλζξαθηθνύ Απνηππώκαηνο ΓΔ΢ΦΑ 2011

Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηνπ ζηαζκνχ ΤΦΑ εκπίπηνπλ ζηα θαηαλεκεκέλα δηθαηψκαηα ηνπ ΤΠΔΚΑ ζηα πιαίζηα ηνπ ΢πζηήκαηνο Δκπνξίαο Αεξίσλ Ρχπσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ. ΢πγθεθξηκέλα ε ζχλζεζε ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ ζηαζκνχ παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 6 πνπ αθνινπζεί:

28


Γξάθεκα 6. ΢ύλζεζε Αλζξαθηθνύ Απνηππώκαηνο ζηαζκνύ ΤΦΑ 2011

Οη ππφινηπεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηνπ έηνπο 2011 νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα εκπνξίαο αεξίσλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηαλέκνληαη φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Γξάθεκα 7:

Ο ΔΕΣΦΑ κεηέθεξε 4,1 δηζεθαηνκκύξηα θπβηθά κέηξα θπζηθνύ αεξίνπ θαη εμέπεκςε 48.638t CO2. Γηα ηε κεηαθνξά 1 θπβηθνύ κέηξνπ εθπέκπνληαη 0,012 Kg CO2.

Γξάθεκα 7. ΢ύλζεζε Αλζξαθηθνύ Απνηππώκαηνο ΓΔ΢ΦΑ 2011

Απφ ην αλσηέξσ γξάθεκα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη πεξηζψξηα κείσζεο ηνπ Αλζξαθηθνχ Απνηππψκαηνο ηνπ ΓΔ΢ΦΑ είλαη εθηθηφ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλαισζείζαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο φπσο επίζεο θαη κέζσ ηεο εχξεζεο λέσλ θαηλνηφκσλ θαη αμηφπηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο θαη άξηηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ πνπ δηαρεηξηδφκαζηε. 29


Σταθμόσ Παραλαβήσ ΥΦΑ Λεηηνπξγία κε ηηο πιένλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο

Ο

ζηαζκφο

παξαιαβήο

ΤΦΑ

έρεη

Περιβάλλον

πξνζαξκφζεη ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζχκθσλα

κε

ηηο

πξνδηαγξαθέο

πιένλ Αζθαιείαο

απζηεξέο θαη

Η

πινπνίεζε

ησλ

δηεξγαζηψλ

ηεο

εγθαηάζηαζεο ζηεξίδεηαη ζηε θηινζνθία ηεο άξηζηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζήο ηνπο.

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.

΢ηα πιαίζηα απηά ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ

Αςφάλεια

κε πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απνηεινχλ

Δίλαη αμηνζεκείσην ην ηδηαίηεξν βάξνο πνπ έρεη δνζεί ζηα ζπζηήκαηα «ελεξγεηηθήο» θαη «παζεηηθήο» αζθάιεηαο. Σν πξνζσπηθφ ηεο

εγθαηάζηαζεο

απνηειεί

ζεκαληηθφ

παξάγνληα δηαζεζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ αλσηέξσ. Απφ ην 2004 ε εγθαηάζηαζε βειηηψλεηαη σο πξνο ηελ επίδνζή ηεο ζε ζέκαηα

Αζθάιεηαο

θαη

Πεξηβαιινληηθήο

Γηαρείξηζεο δίλνληαο πεξαηηέξσ πξνζνρή ζηελ Φχιαμε (Security) θαη εθαξκφδνληαο ΢ρέδην Αζθάιεηαο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο ην νπνίν ειέγρεηαη απφ ηηο Αξρέο.

κέξνο

ηνπ

Δληαίνπ

Πεξηβαιινληηθήο παξάιιεια

έρεη

΢πζηήκαηνο

Γηαρείξηζεο,

ελψ

εληνπηζζεί

θαη

πνζνηηθνπνηεζεί ε επηθηλδπλφηεηα ηνπο θαη πινπνηνχληαη δξάζεηο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπο. Κάζε εηζεξρφκελν πιηθφ ζηελ εγθαηάζηαζε ηαπηνπνηείηαη, απνζεθεχεηαη

θαηαγξάθεηαη ζχκθσλα

κε

θαη ηνπο

πθηζηάκελνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηηο νδεγίεο εξγαζίαο. Η ρξήζε πιηθψλ θαη νπζηψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηεξγαζηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη αληίζηνηρσλ νδεγηψλ εξγαζίαο νη νπνίεο

30


εμαζθαιίδνπλ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπο

πξνσζνχληαη

θαη ηελ απνηξνπή θάζε πεξηβαιινληηθήο

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζε ζπλεξγαζία κε

επίπησζεο.

Σα

παξαγφκελα

δηαπηζηεπκέλνπο

ζπιιέγνληαη

κε

θαηάιιεια

απφβιεηα κέζα

θαη

απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο πνπ θέξνπλ ηε

πξνο

αλαθχθισζε

θνξείο

θαη

δηαρείξηζεο

ηνπ

Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.

θαηάιιειε ζήκαλζε απφ ηνπο νπνίνπο

Παρακολούθηςη Εκπομπών Θερμοκηπίου ςταθμού ΥΦΑ Ο

ΓΔ΢ΦΑ

ζπκκεηέρεη

ζην

Αερίων

του

΢χζηεκα

΢εκεηψλνπκε φηη, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ

Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπήο Αεξίσλ

ζρεηηθέο επηζεσξήζεηο αλεμάξηεησλ νίθσλ

ηνπ Θεξκνθεπίνπ ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α.

αμηνιφγεζεο, ν ΓΔ΢ΦΑ ιακβάλεη φια ηα

Η.Π. 54409/2632/27-12-2004:.

απαηηνχκελα κέηξα γηα ηε κε ππέξβαζε ησλ νξηαθψλ

ηηκψλ

εθπνκπψλ

CO2

ελψ

παξάιιεια επηηπγράλεη ηελ εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ αεξίσλ εθπνκπψλ εληζρχνληαο

κε

απηφλ

ηνλ

ηξφπν

ηα

πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο. Γηα ηε δηαζθάιηζε

ηεο

ζπζηήκαηνο

νξζήο

ιεηηνπξγίαο

παξαθνινχζεζεο

ηνπ ησλ

εθπεκπφκελσλ ξχπσλ πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζρεηηθέο Μέζσ

ηνπ

πιήξνπο

ειεθηξνληθνχ

επηζεσξήζεηο. ΢πγθεθξηκέλα ζηηο 2 Μαξηίνπ

ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη, θαηακεηξάηαη

2012

εκεξεζίσο

αέξησλ

επαιήζεπζεο εθπνκπψλ, γηα ην έηνο 2011

εθπνκπψλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπγθξίλεηαη

ηελ νπνία δηεμήγαγε ν αλεμάξηεηνο θνξέαο

κε

πηζηνπνίεζεο

ηα

ην

επίπεδν

εγθεθξηκέλα

ησλ

δηθαηψκαηα

αεξίσλ

δηελεξγήζεθε

TUV

επηζεψξεζε

Austria

Hellas

θαη

εθπνκπψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην

πξνέβε

ΤΠΔΚΑ.

ησλ

πηζηνπνηεηηθνχ ρσξίο θακία παξαηήξεζε ή

εθπνκπψλ είλαη πηζαλφ είηε λα δηαηεζνχλ

κε ζπκκφξθσζε. ΢εκεηψλεηαη φηη ηα επίπεδα

πξνο

ζηε

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ

αέξηεο

ζηαζκνχ ΤΦΑ ήηαλ ρακειφηεξα απφ ηα

πνζφηεηεο CO2 κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ

εγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πνπ θαηέλεηκε ην

έρνπλ εγθξηζεί, είηε λα αγνξαζηνχλ απφ ηα

Τ.ΠΔ.Κ.Α

Αλάινγα πψιεζε

πεξίπησζε

δηεζλή

φπνπ

κε

ην

πνζφηεηεο

επίπεδν

CO2,

εθπέκπνληαη

«ρξεκαηηζηήξηα»

ξχπσλ

ζηελ

έθδνζε

ηνπ

ζρεηηθνχ

νη

απαηηνχκελεο πνζφηεηεο. 31


Εκπαιδεύςεισ – Οι άνθρωποί μασ

Η

Δηεζίσο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ

πξαγκαηνπνηνχκε

ζρεηηθή

έξεπλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη

κέξνο ηεο

ζρεδηάδνπκε

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ

εθπαίδεπζεο

πξνζσπηθνχ αιιά θαη ζπζηαηηθφ δσηηθήο

πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Γηα

ζεκαζίαο

ηελ επίηεπμε ζπλερψο πςειφηεξσλ ζηφρσλ

ΓΔ΢ΦΑ δελ απνηειεί κφλν

γηα

ηελ

πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ

επίηεπμε

ησλ

θαη ηε ζπλερή

αθηεξψλνπκε

έλα

απαηηεηηθφ

πξφγξακκα

πξνζαξκνζκέλν

πεξηζζφηεξν

ρξφλν

ζηνπο

ζηελ

αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο εηαηξείαο. Με

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ καο θαη εζηηάδνπκε

ζηφρν

πεξηβαιινληηθήο

ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε

αξηζηείαο ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηφζν ησλ

λέεο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο πεξηβαιινληηθήο

άκεζα

δηαρείξηζεο.

ηελ

επίηεπμε

εκπιεθνκέλσλ

ζε

ζέκαηα

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο φζν θαη ησλ έκκεζα εκπιεθνκέλσλ απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ ΓΔ΢ΦΑ.

32


΢ηνλ Πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο Δθπαηδεχζεηο Αζθάιεηαο & Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011. α/α

Θζμα Εκπαίδευςθσ

Εγκατάςταςθ

Θμερομθνία

Πάτθμα Ελευςίνασ

21.01.2011

Κεντρικά Γραφεία ΔΕ΢ΦΑ

14.03.2011

Μ΢΢ ΢ερρϊν

11.04.2011

1

Εκπαίδευςθ Πυραςφάλειασ

2

Εκπαίδευςθ εξοπλιςμοφ ελζγχου Αλλθλ/φίασ

3

Κατάςβεςθ με φορθτό Πυροςβεςτιρα

4

Αςφάλειεσ / Αςτικι Ευκφνθ από Ρφπανςθ περιβάλλοντοσ / Διαχείριςθ Κινδφνων

Ακινα

09.05.2011

5

Safety Gala

Ακινα

26.05.2011

6

Μζτρθςθ Θορφβου - Πρόλθψθ – Εκπαίδευςθ

Ακινα

18.05.2011

7

Χριςθ φορθτισ αφρογεννιτριασ

΢τακμόσ ΤΦΑ Ρεβυκοφςασ

13.02.2011

8

΢τακερά ςυςτιματα πυροπροςταςίασ

΢τακμόσ ΤΦΑ Ρεβυκοφςασ

06.02.2011 17.02.2011

9

Εξοικείωςθ με αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ

΢τακμόσ ΤΦΑ Ρεβυκοφςασ

31.01.2011

10

Πυραςφάλεια κτιρίων και υποςτακμϊν

΢τακμόσ ΤΦΑ Ρεβυκοφςασ

28.01.2011

11

Εκπαίδευςθ του Διοικθτικοφ προςωπικοφ του ΔΕ΢ΦΑ ςε κζματα Αςφάλειασ, Πυραςφάλειασ & Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ

΢τακμόσ ΤΦΑ Ρεβυκοφςασ

27.06.2011

12

Κατάςβεςθ φωτιάσ ΤΦΑ & Φυςικοφ Αερίου

΢τακμόσ ΤΦΑ Ρεβυκοφςασ

07.02.2011

13

Οριςμόσ και παρακολοφκθςθ Δεικτϊν & Μετροφμενων μεγεκϊν

Πάτθμα Ελευςίνασ

07.10.2011

14

Εκπαίδευςθ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ

Αμπλελιά Λάριςασ

15.11.2011

15

Εκπαίδευςθ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ

Ν. Μεςθμβρία Θεςςαλονικισ

17.11.2011

16

Εκπαίδευςθ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ

Μ΢΢ ΢ερρϊν

17.11.2011

17

Θεωρθτικι & πρακτικι Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ φορθτϊν πυροςβεςτιρων

Μ΢΢ ΢ερρϊν

14.04.2011

18

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ αςφαλείασ

Πάτθμα Ελευςίνασ

04.11.2011

Πίλαθαο 6: Δθπαηδεύζεηο Αζθάιεηαο & Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 2011

33


Δράςεισ & Εμπλεκόμενα Μέρη

Σα εκπιεθφκελα κέξε ηνπ ΓΔ΢ΦΑ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: Τοπικζσ Κοινωνίεσ

Δθμόςιεσ Αρχζσ

Εκνικοί & Παγκόςμιοι Οργανιςμοί

Εργαηόμενοι

Ευαίςκθτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ

Πελάτεσ

Πιςτωτικά Ιδρφματα

Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ

Μεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο καο θαη ηηο ζπλέξγηεο πνπ πινπνηνχκε ζε ζπλεξγαζία κε ηα εκπιεθφκελα κέξε (stakeholders) αλαιχνληαη σο εμήο: 

Κνηλή δξάζε ηνπ ΓΔ΢ΦΑ κε ηα

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζην νδηθφ

Ηλσκέλα Έζλε ζηα πιαίζηα ηεο

δίθηπν

ζπκκεηνρήο ζηε πξσηνβνπιία κε ηίηιν “Global Compact” 

ζην

πξφγξακκα

Κνηλή δξάζε ηνπ ΓΔ΢ΦΑ κε ηελ Post

Technologies

Bank Green Institute ζην δίθηπν ησλ

Efficiency

«πξάζηλσλ επηρεηξήζεσλ» “Athens

operations" σο “end user 

ηνπ

΢πκκεηνρή

for of

Security

First

ζηελ

&

responder

εθζηξαηεία

ηνπ

΢πκκεηνρή ζηηο επηηξνπέο ηνπ θνξέα

Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ

Hellenic

Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία

Maintenance

Society

"Υψξνη

εξγαζίαο

(H.M.S) πνπ ζηφρν έρεη ηε δηάδνζε

(EU-OSHA)

θαη αλάδεημε ζεκάησλ βηνκεραληθήο

απαιιαγκέλνη απφ ην θάπληζκα"

ζπληήξεζεο 

΢πκκεηνρή

ΚΔΜΔΑ κε ηίηιν "Digital & Innovative

Green” 

Πξαγκαηνπνίεζε

εθπαηδεπηηθψλ

΢πλεξγαζία κε ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν

επηζθέςεσλ

Γεκφθξηηνο

παλεπηζηεκίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο

΢πλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνχην Οδηθήο

ζρνιείσλ

θαη

ηεο εηαηξείαο

Αζθάιεηαο (ΙΟΑ΢) Π. Μπισλάο θαη ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο κε ζηφρν ηελ

34


΢πκκεηνρή

ηνπ

ΓΔ΢ΦΑ

ζηελ

Πξαγκαηνπνίεζε

Αζθήζεσλ

πξσηνβνπιία ηεο WWF κε ηίηιν

Πεξηβαιινληηθήο

“Ώξα ηεο Γεο”

Δηνηκφηεηαο ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά

΢πκκεηνρή Δηαηξηθήο

ζην

΢πλέδξην

Κνηλσληθήο

Δπζχλεο

(Δ.Κ.Δ) ηνπ CSR in Greece

Γηαρείξηζεο

&

Πξαγκαηνπνίεζε Κνηλψλ Αζθήζεσλ κε ηηο ιηκεληθέο αξρέο ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ πξσηνβνπιηψλ εθθξάδνπλ ηνλ δείθηε GRI EN 26, Πξωηνβνπιίεο γηα ηε κείωζε ηωλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ.

GRI EN 26 Πρωτοβουλίεσ για τθ Μείωςθ των Περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων

35


Δείκτεσ GRI Σν ζχλνιν ησλ δεηθηψλ θαηά GRI πνπ κεηξά θαη παξαθνινπζεί ν ΓΔ΢ΦΑ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 7 πνπ αθνινπζεί: ΓΔΙΚΣΗ΢ ΔΝ 3

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗ΢Η΢

Άκεζεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο από

EN 3.1 = 409.544,41 ιίηξα

πξωηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο

βελδίλεο EN 3.2 = 54.940 ιίηξα πεηξειαίνπ EN 3.3 = 653.359,64 Nm3 Φπζηθνύ Αεξίνπ

ΔΝ 4

ΔΝ 5

Έκκεζεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο από

5.891.601,30 Kwh Ηιεθηξηθήο

πξωηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο

Δλέξγεηαο

Δμνηθνλνκνύκελε ελέξγεηα κέζω ζπληεξήζεωλ θαη

924.799,7 Kwh

αύμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ΔΝ 7

Πξωηνβνπιίεο γηα ηε κείωζε ηεο έκκεζεο θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Λεηηνπξγία ΢ηαζκνύ ΢ΗΘΤΑ Αληηθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ Δθπαίδεπζε Πξνζωπηθνύ Έθδνζε Οδεγίαο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο

ΔΝ 14

΢ηξαηεγηθή γηα ηε Γηαρείξηζε ηωλ επηπηώζεωλ ζηε

΢θνπνί & ΢ηόρνη Δληαίνπ

βηνπνηθηιόηεηα

΢πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ΓΔ΢ΦΑ

ΔΝ 16

Άκεζεο θαη Έκκεζεο εθπνκπέο Αεξίωλ ηνπ

48.638 t CO2

Θεξκνθεπίνπ ΔΝ 17

Άιιεο ζρεηηθέο έκκεζεο εθπνκπέο αεξίωλ ηνπ

5.874 t CO2

ζεξκνθεπίνπ

36


ΓΔΙΚΣΗ΢ ΔΝ 22

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΢πλνιηθό βάξνο απνβιήηωλ αλά ηύπν θαη κέζνδν επεμεξγαζίαο

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗ΢Η΢ 233,639.5 θηιά 600 ιίηξα 1,290 ηεκάρηα

ΔΝ 26

Πξωηνβνπιίεο γηα ηε κείωζε ηωλ πεξηβαιινληηθώλ

Σν ζύλνιν ηωλ πξωηνβνπιηώλ

επηπηώζεωλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ

θαη ηωλ δξάζεωλ πνπ πινπνηνύληαη όπωο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα "Γξάζεηο & Δκπιεθόκελα Μέξε"

ΔΝ 29

΢εκαληηθέο Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο θαηά ηε

381,69 t CO2

κεηαθνξά πιηθώλ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ Πίλαθαο 7: Πίλαθαο Γεηθηώλ θαηά GRI ΓΔ΢ΦΑ 2011

37


Q.H.S.S.E Calendar Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Υγείασ Ποιότθτασ & Περιβάλλοντοσ Απολογιςτικό

Η επηρεηξεζηαθή καο εμσζηξέθεηα απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ καο. ΢ηα πιαίζηα ηεο πιήξνπο ελεκέξσζεο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (stakeholders) παξνπζηάδνπκε κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2011 Ιαν/ριοσ

Φεβρουάριοσ

4 Κοινι άςκθςθ ςτον ςτακμό ΤΦΑ με το πλοίο εκφόρτωςθσ με ςενάριο « εξωτερικι απειλι ςτο πλοίο κατά τθν διάρκεια παραμονισ του ςτθν προβλιτα τθσ Ρεβυκοφςασ»

3 & 4 Εκπαίδευςθ εςωτερικϊν επικεωρθτϊν τθσ Δραςτθριότθτασ Ζργων

θ

θ

Μάρτιοσ

Απρίλιοσ

17 - Αποςτολι ενθμερωτικϊν οδθγϊν αςφάλειασ ςτο ςφνολο του προςωπικοφ του ΔΕ΢ΦΑ με κζμα: Αςφάλεια ςτο ςπίτι, Οδικι αςφάλεια, Πρόλθψθ αντιμετϊπιςθσ του ςειςμοφ & των ςυνεπειϊν του

29 - Κατάκεςθ δικαιωμάτων εκπομπισ του 2010 ςτο Ελλθνικό Μθτρϊο Εκπομπϊν

θ

θ

θ

α

7 ζωσ 22 Ζκδοςθ Ανακεωρθμζνο υ ΢υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ζργων

θ

6 – Ενθμζρωςθ των κατοίκων όμωρων διμων του ςτακμοφ ΤΦΑ επι κεμάτων Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ του ΔΕ΢ΦΑ

θ

θ

28 -Διαπίςτευςθ από το Εκνικό ΢φςτθμα Διαπίςτευςθσ (Ε.΢Τ.Δ) του εργαςτθρίου του ΔΕ΢ΦΑ τθσ Δραςτθριότθτασ Μεταφοράσ και Εκμετάλλευςθσ

θ

20 - Κοινι άςκθςθ ετοιμότθτασ μεταξφ ΔΕ΢ΦΑ ΕΠΑ ΑΣΣΙΚΗ΢ –& του Πυροςβεςτικοφ ΢ϊματοσ με τθν κωδικι ονομαςία «ΚΤΚΛΩΠΑ΢ 2011».

θ

θ

20 - ΢υμμετοχι ςτθν Ημερίδα τθσ 20θσ Μαΐου ςτο ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ

θ

12 - Κοινι άςκθςθ ετοιμότθτασ των ΔΕ΢ΦΑ & ΕΠΑ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢ ςτθν βιομθχανικι περιοχι ΢ίνδου

2 - Ζκδοςθ Ανακεωρθμζνθσ Πολιτικισ Ποιότθτασ ΔΕ΢ΦΑ

θ

23 - Ανακφκλωςθ ςυςκεϊν κινιτισ τθλεφωνίασ ςε ςυνεργαςία με τθν Vodafone

θ

31 - Επικεϊρθςθ Επαλικευςθσ Εκπομπϊν Αερίων του Θερμοκθπίου του Σερματικοφ ΢τακμοφ ΤΦΑ για το Ζτοσ 2010

Αφγουςτοσ

Ιοφνιοσ

α

θ

26 – ΢υμμετοχι ςτθν παγκόςμια εκςτρατεία “H ϊρα τθσ Γισ”

Ιοφλιοσ

Μάιοσ

Σεπτζμβριοσ θ

14 - Κοινι άςκθςθ των ΔΕ΢ΦΑ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ ΒΙΠΕ Λάριςασ & ΕΠΑ Θεςςαλίασ

θ

23 - Πρϊτθ Ετιςια Επιτιρθςθ από τθν TUV RHEINLAND αναφορικά με το 9001

Οκτϊβριοσ

27 - Εκπαίδευςθσ διοικθτικοφ προςωπικοφ τθυ ςτακμοφ ΤΦΑ του ΔΕ΢ΦΑ ςε κζματα Αςφάλειασ, Πυραςφάλειασ & Περιβάλλοντοσ

Νοζμβριοσ θ

θ

α

8 , 15 & 22 Ενθμζρωςθ τθσ ςχολισ και διαβοφλευςθ ςε κζματα φυςικοφ αερίου και ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ.

Δεκζμβριοσ α

θ

θ

2 ,5 &8 Πιςτοποίθςθ Ενιαίου ΢υςτιματοσ Περιβαλλοντικ ισ Διαχείριςθσ από τθν TUV Austria Hellas

Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθσ εργαηομζνων του ΔΕ΢ΦΑ των εγκαταςτάςεων τθσ Αμπελιάσ Φαρςάλων, Ν.Μεςθμβρίασ Θεςςαλονίκθσ & ΢τριμονοχωρίου ΢ερρϊν

38


Είπαν για το Περιβάλλον

Η φφςισ μθδζν μιτε ατελζσ ποιεί μιτε μάτθν. Απιζηοηέληρ, 384-322 π.Χ

Κάλλιςτον κόςμοσ, ποίθμα γαρ κεοφ. Θαλήρ ο Μιλήζιορ, 643-548 π.Χ.

Θζλω να διατθριςω τον κόςμο όπωσ είναι, όχι γιατί μου φαίνεται καλόσ - αντίκετα τον κεωρϊ άκλιο αλλά γιατί ηω μζςα ς’ αυτόν και δεν μπορϊ να τον καταςτρζψω χωρίσ να καταςτραφϊ μαηί του. Jean-Paul Sartre, 1905-1980, Γάλλορ θιλόζοθορ

Δεν μποροφμε να κατανοιςουμε τον Κόςμο, μποροφμε όμωσ να τον αγκαλιάςουμε, αγκαλιάηοντασ ζνα από τα πλάςματά του. Martin Buber, 1878-1965, Αςζηποεβπαίορ θιλόζοθορ

Νυν θ ταπείνωςθ των Θεϊν Νυν θ ςποδόσ του Ανκρϊπου Νυν Νυν το μθδζν και Αιζν ο κόςμοσ ο μικρόσ, ο Μζγασ! (Οι ηελεςηαίοι ζηίσοι ηος «Άξιον εζηί») Οδςζζέαρ Ελύηηρ, 1911-1996, Ποιηηήρ, Νόμπελ 1979

39

DESFA Sustainability Report 2011  

DESFA Sustainability Report 2011 (Greek)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you