__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Repúblika Demokrá0ka  Timor-­‐Leste  

Munisípiu Baucau  

Planu Estratégiku Dezenvolvimentu Munisípal


1. Introdusaun..............................................................................................................................6 1.1 - Vizaun, Misaun, Metas no Objetivus .......................................................................................7 1.1.1 - Vizaun ..................................................................................................................................8 1.1.2 - Missaun ...............................................................................................................................10 1.1.3 - Metas e objectivus................................................................................................................11 1.2 - Baze Legal ..............................................................................................................................16 2. Perfil Munisipiu..........................................................................................................................17 2.1 - Origem etimologika .................................................................................................................17 2.2 - Resumo históriku.....................................................................................................................17 2.3 - Limites no Koordenadas Geografikas ....................................................................................20 2.4 - Lokálizasaun Geografika ........................................................................................................20 2.5 - Superfisie ................................................................................................................................20 2.6 - Divizaun administrativa ...........................................................................................................20 2.6.1 - Postu Administrativu .............................................................................................................20 2.6.2 - Sukus no aldeias ..................................................................................................................22 2.7 - Klima .......................................................................................................................................23 2.8 - Relevu no hidrografia .............................................................................................................24 2.9 - Rai ho nia utilizasaun .............................................................................................................24 2.10 - Populasaun ...........................................................................................................................25 2.9 - Lian Dalan ...............................................................................................................................27 2. 10 - Religiaun ..............................................................................................................................27 2. 11 - Hela fatin komunidade .........................................................................................................28 2.12 - Meiu urbanu ..........................................................................................................................28 2.13 - Administrasaun Sentral .........................................................................................................28 2.14 - Protesaun Sosial ...................................................................................................................29 2.15 - Sosiedade Sivil ......................................................................................................................30 2.16 - Rekursus naturais e atividades ekonómikas .........................................................................31 2.16.1 - Komérsiu ............................................................................................................................31 2.16.2 - Agrikultura ..........................................................................................................................31 2.16.3 - Florestas.............................................................................................................................32 2.16.4 - Pekuária .............................................................................................................................33 2.16.5 - Peska .................................................................................................................................33 2.16.6 - Rekursus minerais..............................................................................................................34 2.16.7 - Turismu...............................................................................................................................36 2.17 - Infra-estruturas no transportes ..............................................................................................37 2.17.1 - Portu ...................................................................................................................................38 2.17.2 - Aeroportu ............................................................................................................................38 2.17.2 - Energia ...............................................................................................................................38 2.18 - Edukasaun ............................................................................................................................40 2.19 - Saúde ....................................................................................................................................44 3. Planu Estrategiku Desenvolvimentu Lokal................................................................................45 3.1 - Kapital Sosial...........................................................................................................................46


3.1.1 - Edukasaun no Formasaun ..................................................................................................47 3.1.2 - Saúde ...................................................................................................................................48 3.1.3 - Juventude, Desportu no Tempus Livres ...............................................................................48 3.1.4 - Inklusaun no Protesaun Sosiál ...........................................................................................49 3.1.5 - Ambiente, konservasaun ba natureza no rekursos hídrikus................................................50 3.1.6 - Kultura no património ...........................................................................................................52 3.2 - Dezenvolvimentu ba infra-estruturas.......................................................................................53 3.2.1 - Ordenamento ba territoriu ....................................................................................................53 3.2.2 - Estrada no ponte ..................................................................................................................55 3.2.3 - Áreas Urbanas .....................................................................................................................56 3.2.4 - Ekipamentu sosiál no habitasaun........................................................................................56 3.2.5 - Protesaun Sivil .....................................................................................................................58 3.2.6 - Abastesimentu públiku no servisus ......................................................................................58 3.2.7 - Portu Maritimu ......................................................................................................................59 3.2.8 - Aeroportu no heliportu ..........................................................................................................60 3.2.9 - Telekomunikasaun sira .........................................................................................................60 3.3 - Desenvolvimentu Ekonomia ....................................................................................................61 3.3.1 - Agrikultura ............................................................................................................................61 3.3.2 - Florestas...............................................................................................................................62 3.3.3 - Pekuária ...............................................................................................................................62 3.3.4 - Peska no Aquakultura ..........................................................................................................63 3.3.5 - Minerasaun no indústria extractiva.......................................................................................63 3.3.6 - Komérsiu ..............................................................................................................................64 3.3.7 - Indústria................................................................................................................................64 3.3.8 - Turismu.................................................................................................................................65 3.4 - Parserias Internasionais ..........................................................................................................69 1. Etapas Planu Estratéjiku Desenvolvimentu Lokal Baucau .......................................................70 2. Anexos .....................................................................................................................................78 2.1.Dadus infra-estrutura Existensia, Konstrusaun no Planeadas Tinan 2016 .............................79 2.2. Mapas Munisipiu Baucau no Postu Administrativu ..................................................................81 2.3. Sirkunskrisoes Administrativas Baucau ...................................................................................86 2.4. Resultadus Census 2015 iha Baucau ......................................................................................90 2.5. Protocolos Internacionais .........................................................................................................91 2.6. Planu de Investimentu Orsamentu de Baucau 2015-2016 ......................................................94 2.7. Planu de Investimentu Orsamentu de Baucau 2016-2017 ......................................................95 2.8. Kuadrus estatístikas Edukasaun iha Baucau ..........................................................................96 2.9. Outros dadus estatistika ...........................................................................................................98


Introdusaun Implementasaun   konaba   polí0ka   de   Desentralisasaun   Administra0va   no   Dezenvolvimentu   Lokál   hanesan   elementos   esensiais   atu   garante   estabilidade   no   kresimento   de   Timor   Leste,   hanesan   Ita   hotu   hatene   katak   dezenvolvimentu   ba   Munisípius   integra   iha   Planu   Dezenvolvimentu  Nasional  ,  atu  hadi’a  kondisoens  vida  povu  nian  hodi   kumpre  tuir  Segundu  prinsípiu  ba  polí0ka  konaba  Auto  determinasaun   “Liberta  Povu  husi  kiak  no  mukit  hodi  hakat  ba  moris  di’ak”.   Atu  to’o  iha  obje0vu  ne’e,  Planu  Estratéjiku  Dezenvolvimentu  Munisípal   (PEDM)  sai  hanesan  instrumento  prinsipal  ka  manual  Administra0vu  ba   nivel   Nasional   no   Munisípal,   hodi   difine   prioridades   konaba   Dezenvolvimentu  no  kria  harmonia  ba  kondisoens  vida  povu  nian,  fizíka   no   espiritual   hodi   fó   kumprimentu   ba   Kons0tuisaun   RDTL     nudar   baze   fundamental   ba   Dezenvolvimentu.   VI  Governu  Kons0tusional  hamosu  Programa  importante,  konaba  Deskonsentrasaun  Ins0tusional,  no   Desentralizasaun  Administra0va  ba    Poder  Lokál  sai  prioridades  iha  agenda  ba  nia  mandatu  0nan  rua.   Prioridade   ida   ne’e   hakerek   iha   Programa   Governu   nian,   bazeia   ba   Kons0tuisaun   RDTL,   no.   1   Ar0gu   5   “Katak   Estadu   Respeita   iha   nia   Organizasaun   Territoriál   ho   prinsípiu   ba   Desentralizasaun   Administrasaun   Públika”,no   iha   numero   1   iha   Ar0gu   72   konaba   Poder   Lokál   kompostu   husi   ema   kole0vu  iha  Territóriu  Munisípiu  nudar  Orgaun  Representa0vu,  ho  obje0vu  atu  organiza  par0sipasaun   sidadaun  hodi  fó  solusaun  ba  sira  nia  problema  rasik  iha  nia  hela  fa0n  no  promove  Dezenvolvimentu   Lokál,  sei  la  hamenus  par0sipasaun  Estadu  nian.   Obje0vus  hirak  ne’e    husi  polí0ka  Desentralizasaun  Administra0va  ne’ebé  Governu  propoin  no  hala’o   sai   nudar   referensia   ba   Planu   ida   asaun   ida   ho   hanoin   konaba   modernizasaun   no   efesiensia,   korresponde  ba  sidadaun  sira  nia  espekta0va,maka  hanesan:   • Promove  no  for0fika  Ins0tuisaun  Públika  ne’ebé  iha  ho  nia  ligi0midade  Territóriu  Nasional;   • Dinamizasaun  Lokál  ba  mekanismu    par0sipasaun  demokra0ku  sidadaun  sira  nian.   Ba   obje0vu   libertasaun   povu   husi   kiak   no   mukit,   Planu   Estratéjiku     Dezenvolvimentu   Munisípal   hanesan   dokumentu   referensia   ba   Munisípiu   Baucau   no   sai   meius   ida   atu   assegura   ninia   Dezenvolvimentu,  ne’ebé  kria  husi  Grupu  Tékniku  Distrital  (GTD)  Baucau,  ho  vizaun  no  misaun  ida  atu   estabelese   relasaun   di’ak   ho   kondisoens   aktual   no   potensias   ne’ebé   iha   konaba   problemas   no   nesessidade  husi  parte  rurál  tuir  aspirasaun  povu  nian.   Esforsu   ida   ne’ebé   tenke   sai   efe0vu   no   ekuita0vu   iha   prestasaun   servisu     públikus   ho   kualidade,   ne’ebé  bele  korresponde  konaba  dezenvolvimentu  sosiál  ekonomiku  Munisípiu  nian.   Inisia0va  ida  ne’e  ho  nia  baze  legal    mak    Kons0tuisaun  RDTL,  iha  Ar0gu  5,  72  no  115,  no  inklui  Lei   numero  11/2009,  de  7  de  Outubru,  bazeia  mos  ba  polí0ka  V  no  VI    Governu  Kons0tusional  konaba   Desentralizasaun  Administra0va,  ne’ebé  mak  hahú  husi  0nan  2013,  hanesan  prosessu    preparasaun   ba   estabelecimento   ba   Komisoens   Instaladoras   iha   13   Distritos.     Baucau   pronto   atu   assume   responsabilidade   hanesan   Munisípiu   ho   ninia   meius   aktual     lao   hamutuk   ho   Populasaun/ Komunidade;  Fatores  sosiais,  ekonomiku  ho  nia  geografia,  polí0ka  no  seguransa.   Munisípiu   Baucau   komesa   prepara   dadaun   ona   ninia   Planu   Dezenvolvimentu   Lokál   ne’ebé   mak   hanaran    Planu    Estratéjiku  Dezenvolvimentu  Munisípal  ba  períodu  2015  –  2030  ho  konsiensia  katak   iha   vizaun   ida,   Planu   ida   no   asaun   ida.   Baucau   sei   iha   kondisoens   para     bele   moris   hodi   hala’o   servisu   ho  sira  nia  meius  rasik.   Baucau,  Junho  de  2015   António  Augusto  Guterres   Administrador  Munisipiu  


1. INTRODUSAUN Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu   Lokál   ba   Baucau   (PEDLB)   sai   hanesan   vizaun   ba   prosesu   Dezenvolvimentu   Munisípiu   Baucau   ne’ebé   hatur   nanis   nudar   aliserse   hahú   husi   Tinan   2002.   Planu   ne’e  sai  nudar    mata  dalan  ne’ebé  mai  husi  vizaun    Povu  Baucau  nian  hodi  elabora  iha  dokumentu   “Timor   Leste   2020-­‐Ita   nia   Nasaun   maka   Ita   nia   Futuru   “,   iha   ne’ebé   sai   nudar   baze   ba   Planu   Dezenvolvimentu   Nasional   hahú   husi   Tinan   2002,   reflete   husi   pontu   de   vista   husi   Matenek-­‐nain   Timor-­‐Oan   sira,   ne’ebé   fó   sira   nia   kontribuisaun   ba   konsulta   Nasionál   konaba   Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu   ne’ebé   rezumidu     ona,   husi   pos   konflitu   hodi   hakat   ba   prosperiedade,   iha   Tinan   2010.     Iha  konsultasaun    ne’e,  hetan  par0sipasaun    maxima    no  espirítu  solidariedade  forte  husi  Povu  Baucau   sei  sai  nudar  matadalan  ba  sussesu  iha  implementasaun  Planu  Estratéjiku  Dezenvolvimentu.  Depois   da  Restaurasaun  Independénsia  iha  Tinan  2002,  konsiénsia  poligka  sosiál  no  ekonómika,  komunidade     Baucau   hare   liu   ba   oinsá   atu   hamenus   ki’ak   hodi   responde   ba   nesessidade   Komunidade   nian,   ba   efeitu  ne’e  hala’o  konsolidasaun  ba  iha  area  seguransa  hodi  mantein  estabilidade  sai  nudar  baze  forte   ba   Nasaun,   iha   aspektu   konstrusaun   Ins0tuisaun   Estadu   nian.   Prosesu   ida   ne’e   kon0nua   la’o   hodi   konsolida   paz   no   konstrusaun   Estadu   sai   nudar   prioridade   hodi   kria   baze   iha   Munisípiu   Baucau   atu   bele   elabora   nesessidade   povu   nian,     hanesan   iha   area   Saúde,   Edukasaun,   hodi   servisu   maka’as   nune’e  bele  hamenus  ki’ak  no  mukit  iha  rai  laran.     Tetu  ho  Nasaun  seluk  iha  situasaun  pos  konflitu  em  geral  lori  Tinan  10-­‐15,  hafoin  bele  rekopera  fila   fali   estabilidade,   Timor   Leste   konsegue   nakfilak-­‐a’an   ba   Pais   seguru   ho   menus   husi   Tinan   10   (sanulu).   Ohin   loron   Ita   sente   iha   ambiente   paz,   estabilidade   ho   sistema   ekonómia   ne’ebé   la’o   di’ak,   nune’e   ita     kon0nua  la’o  ba  oin  hodi  dezenvolve  Ita  nia  Munisípiu.  Iha  Tinan  3  (tolu)  ikus,  Timor  Leste  regista  ona   ho  kressimentu  ekonómiku  ho  nia  intensaun  rua,  hadi’a  povu  nia  moris  di’ak  em  geral,  no  mos  halo   reforma   setorais   no   Inves0mentus   konsidera     iha   área   ekonómia,   iha   ona     hanoin   atu   hahú   dezenvolve  husi  setor  Petroleo  no  Gas.           Susessu  hotu  ne’ebé  Ita  iha  to’o  agora,  tamba  iha  vontade  Povu  nian  ne’ebé  di’ak.  Ida  ne’e  maka  sai   hanesan   pontu   forte   iha   sen0du   ba   Auto   Determinasaun   ne’ebé   lori   Ita   hodi   konkista   Ita   nia   Independénsia,   depois   de   400   anus   kolonializadu   no   24   anus   ba   okupasaun   ilegal.   Autu   determinasaun   ida   ne’e   duni   maka   Ita   promove   no   konserva   hodi   aplika   iha   implementasaun   ba   vizaun   Povu   Timor   Leste   nian   liu   husi     Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu   nian.   Ita   nia   Nasaun   iha   atributus  determinantes  4  (hat),  ne’ebé  permite  hodi  afirma  katak  koloka  di’ak  ona  hodi  konkre0za  Ita   nia   vizaun:   Ita   nia   vontade   polí0ka,   potensia   ekonómia,   integrasaun     espirítu   nasionalismu   no   sen0mentu   dinamika   povu   nian.   Planu   ne’e   dezenvolve   atu   lori   mudansa,   no   apoiu   husi   asaun   kole0vu,  kopera0vu  hodi  hanoin  ba  futuru  ne’ebé  di’ak  no  prosperu.   Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu     Munisípal   Baucau   nian,   haktuir   modelu   PEDN   2011   2030,   hodi   foka  liu  ba  iha  area  3  (tolu)  hanesan  pilar  fundamental  :     • Kapital  Sosiál,   • Dezenvolvimentu  konaba  Infra-­‐estrututuras  no   • Dezenvolvimentu  Ekonómiku.     Iha   kapitulu   primeiru   koalia   konaba   kapital   sosiál   Munisípiu   nian,   hodi   hari   sosiedade   saúdavel   iha   area   Edukasaun   ba   Ita   nia   Povu,   hodi   responde   ba   nesessidade   sosiál       no   halo   promosaun     ba   Dezenvolvimentu  humanu.   Segundu  kapitulu  kaer  me0n  Ita  nia  Munisípiu  ho  nia  fundamentu  infra-­‐estruturas  ne’ebé  produ0va   no  importante  atu  harí  Munisípiu,  ne’ebé  moris  sustentavel  no  iha  ligasaun    ba  malu.   Terseiru   kapitulu,   hasa’e   Dezenvolvimentu   ekonómiku   sai   hanesan   meius   atu   alkansa   ba   Ekonómia   prospera,  moderna  no  kria  servisu  ba  Ita  nia  Povu.   Husi   pontu   tolu   importante   ne’ebé     sita   iha   leten,   sai   nudar   pontus   determinante   ba     prosesu     Dezenvolvimentu   Munisípiu   Baucau   nian,   no   sai   nudar   aliserse   iha   kuadru   ins0tusional   efikasia,   ne’ebé   define   husi   faze   no   etapas   ba   Dezenvolvimentu,   atu   sai   nudar   sasukat   ba   Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu  Lokál.        


1.1 -­‐  Vizaun,  Misaun,  Metas  no  ObjeNvus   Munisípiu   Baucau   sai   hanesan   organismu   públiku   Administrasaun   Lokál   nian,   ho   nia   Vizaun   atu   promove  progressu  no  garante  Dezenvolvimentu  sustentavel  iha  Munisípiu  Baucau,  define  estratejia   no  liñas  orientadores,  hodi  kria  kondisaun  ba  kompete0vidade,  inovasaun  no  moderna,  hodi  assegura   interese   públiku   liu   husi   servisu   ho   efisiente,   transparente   ba   iha   jestaun   konaba   rekursus.   Vizaun   Munisípiu  nian  katak,  “Munisípiu  ida  ne’ebé  dinamiku,  inovador  no  solidu”.   Inovasaun   no   solidariedade   signifika   kapasidade   Baucau   nian   konsege   koloka   iha   espasu   naruk,   iha   nia   diferensas   no   konsege   lidera   halo   transformasaun   nesessaria   hodi   unifika   Munisípiu   ne’ebé   sai   hanesan   meta   ba   poder   ukun   nian,   hodi   par0lla   ba   malu   iha   prosesu   demokrá0ku.   Misaun   Munisípiu   Baucau  nian  liu  husi  afirmasaun  territoriu,  hanesan  referensia  iha  termus  de  ekilibriu  ambiental,  no   sosiedade   ida   ne’ebé   inklusivu   hamenus   desigualidade   sosiál,   sai   hanesan   pakote   impresariál   ida   ne’ebé   dinamiku   no   kompete0vu,   sai   panorama   kultural   ne’ebé   ho   kualidade,   hodi   kontribui   ba   afirmasaun   iha   importansia   no   kompete0vidade   iha   assuntu   hanesan   iha   regiaun   no   iha   Nasaun   tomak,  liu  husi  exekusaun  medidas  no  programas  iha  area  oi-­‐oin  tuir  kompeténsia  ida-­‐idak  nian    hodi   promove   kualidade   vida   moris   Munisípiu   nian,   halo   dialogu   bei-­‐beik   ho   Ins0tuisoens   sira   seluk     ho   mos  kamada  sosiál  iha  nivel  Lokál,  hodi  haforsa  no  dinamiza  servisu  hotu  atu  bele  a0ngi  efikasia  no   efe0vidade  resultadu  serviu  nian.     Munisípiu   Baucau   define   0ha   ona   nia   misaun   atu   promove   Dezenvolvimentu   Ekonómia,   sosiál   no   kultural   hodi   kria   kondisaun   inovadores     atu   hadi’a   kualidade   vida   global   Munisípiu   nian,   ne’ebé   fiksa   no  atrai  ema  foun  husi  gerasaun  foun  nudar  kun0nuador  ba  prosesu  Dezenvolvimentu  hodi  hamosu   espirítu  kompete0vidade  Territoriál.         ObjeNvus  Estratéjiku   Munisípiu  Baucau,  nia  obje0vu  Estratéjiku,  konaba  kualidade  servisu  ba  Munisípiu,  mak  alokasaun   rekursus  finanseirus  no    mo0vasaun  Dezenvolvimentu  ba  rekursus  humanus.   Munisípiu  iha  nia  prinsípiu  baze  liu  husi  nia  atuasaun,  kompeténsia,  transparensia,  ones0dade,   isensaun  no  espirítu  nasionalismu,  planeamentu  no  Dezenvolvimentu,  inovasaun,  produ0vidade  iha   servisu  públiku.   Konsidera  vizaun  no  misaun  Munisípiu  nian  hakarak  atu  fó  kon0nuidade  hodi  halo  atendimentu   konaba  atual  konjuntura  ekonómika  no  sosiál  iha  nivel  Internasional,  Nasional  no  Lokál,  obje0vus  no   Estratéjiku  hotu  Munisípiu  Baucau  nian  ba  futuru  sei  elabora  tuir  prioridade  hanesan:   ‣ Konsolidasaun  Finansas  Munisípiu  nian       Ho  hanoin  atu  hala’o  nia  responsabilidades  hodi  alkansa  nia  obje0vu,  jere  ho  maneira  konkreta  ba  nia   rekursus  hotu  ne’ebé  iha.  Assume  ho  preokupassaun  boot  hodi  kontrola  ba  despezas  no  ba  reseitas   Públika  nudar  metodu  ba  jestaun  husi  rezultadu  hodi  aumenta  nia  produ0vidade  servisu  nian.   ‣ Koesaun  Sosiál  no  Ekonómika     Ho   hanoin   hahi   Munisípiu   nudar   territoriu   ne’ebé   di’ak   liu,   hare   husi   Ekonómia   no   sosiál,   atu   bele   rekoñese  husi  nia  hahalok  komum  ba  espasu  kualidade  vida  nian.     Hanoin  atu  haboot  imagem  Baucau  nian  bainhira  Munisípiu  ne’e  sai  nudar  referensia  husi  ambiente   kultural  regiaun  nian,  hodi  hala’o  no  dezenvolve  liu  husi  eventus  ne’ebé  organizadu,  ba  populasaun   sira  ne’ebé  hela  iha  fa0n,  nune’e  mos  Turistas  sira  ne’ebé  husi  liur  mai  visita  Territoriu  ne’e.     Hakarak  mos  atu  haboot  no  hafutar  ekipamentus  ne’ebé  iha,  la’os  deit  husi  parte  kultural  nian,  maibe     mos   husi   parte   despor0vus,sai   nudar   evidensia   konaba   kualidade   husi   ekipamentus   eduka0vus   no   mos  kualidade  servisu  familia  nian,  iha  area  edukasaun  no  hahalok  iha  vida  sosiál.   Territoriu  Munisípiu  Baucau  sei  sai  nudar  fator  kompete0vu  Emprezas  no  Negosio  Lokais,  hodi  atrai   Empresas    ne’ebé  ho  kapasidade  boot  no  riku.   ‣ Modernizasaun  Administra0va,  Tranparensia  no  Boa  Governasaun    


Sai nudar   obje0vu   sentral   hodi   kon0nua   orienta   konaba   jestaun   ba   sidadaun   hotu   ne’ebé   hala’o   servisu   atu   hadi’a   ba   buat   tomak   ne’ebé   Munisípiu   trasa   ona   hodi   responde   ba   nesessidade   no   espekta0vas   sidadaun   nian,   hodi   hadi’a   vida   moris   ema   nian.     Investe   iha   modernizasaun   servisu   Munisípiu   nian,   iha   ninia   konsiensia   humana,   organizasional   no   teknologia.   Buat   ida   ne’e   maka   Ita   hakarak   fó   kon0nuasaun   hodi   konstroi   indikadores   ne’ebé   di’ak   iha   Dezenvolvimentu   humanu,   ne’e   sai   nudar   responsabilidade   kole0vu   ba   orgaun   hotu-­‐hotu   iha   sosiedade,   no   movimentu   assosia0vu   hodi   fomenta   realidade   demokrasia   par0sipa0va   hodi   uza   instrumentus   hanesan,   orsamentu   nudar   meius  ba  sidadauns  hotu,  habelar  mekanismus  de  servisu  iha  sosiedade  liu  husi  informasaun.     ‣ Rehabilitasaun  no  Konservasaun  Urbana     Ho   hanoin   di’ak   no   interese   ne’ebé   boot   atu   dezenvolve   Territóriu   Munisípiu   nian,   adopta   polí0ka   konaba   ordenamentu,   planeamentu   no   jestaun   Territoriál   firme   no   sustentavel.   Territóriuu   Munisípiu   Baucau   kons0tui   hanesan   fator   ba   kompete0vidade   hodi   atrai   Emprezas   ho   kapasidade   boot   husi   jerasaun  empregu  nian  ho  fundus  kapital  boot,  nune’e  mos  ba  ema  ida-­‐idak  no  ba  familia.   ‣ Territoriu  ho  nia  Ambiente  ne’ebé  Boot   Iha  hanoin  atu  tau  Baucau  nia  posisaun  hanesan  Territóriu  ne’ebé  boot  ambiental,  hari  no  afirma  liu   husi   kombinasaun   kriteria   ne’ebé   makaas   ho   asaun   ne’ebé   promove   konaba   kualidade   ambiental   hanesan  valor  sentral  ba  a0vidades  Ekonómia,  sosiál  no  religiaun.   Ikus  mai,  refere  konaba  obje0vus  Estratéjiku,  bele  hare  fila  fali,  sempre  husi  faze  konaba  lalaok  ne’ebé   relasiona  ho  misaun,  ba  Munisípiu  Baucau  komprome0dou  iha  nia  exekusaun  no  defesa  ba  intereses   boot  Munisípiu  nian.   Nune’e   mudansas   ne’ebé   akontese   iha   prosesu   Dezenvolvimentu   iha   Sidade   Baucau,   hodi   bele   korresponde  ba  espekta0vas  ho  nia  definisaun  tuir  etapa  ne’ebé  trasa  ona,  husi  dinamiku    mudansa     iha  nivel  global  ne’ebé  dinamiku  no  lais  tebes,  hodi  sai  nesessariu  ba  elaborasaun  Planu  hodi  an0sipa   no   preve   mudansa   hirak   ne’e,   ba   Sidade   Baucau   bele   moris   no   dezenvolve   -­‐an   husi   forma   sustentavel   no  sintoniza    lalaok  moris  Sidade  seluk  iha  Timor  Leste.     Konfere   mandatu   konaba   Baucau   atu   formula     Planu   prioridades   ba   ninia   Dezenvolvimentu,   husi   períodu   2015-­‐2030   liu   husi   estabelesimentu   komprimisu   ho   parseirus   interesadus   hot-­‐hotu,   ho   intendimentu  katak  Dezenvolvimentu  ne’e  atu  la’o  di’ak  la’os  responsabilidade  Governu  nian  mesak,   maibe   ba   Planu   sira   ne’e   hotu   bele   reflete   ba   sen0mentu   no   responsabilidade   ba   Baucau-­‐Oan   sira   tomak    nudar  nain  ba  Planu  ne’e.   Liu   husi   akordu   ho   polí0ka   Nasional   konaba   Dezenvolvimentu,   hare   atu   hasa’e   konaba   potensialidade   ne’ebé  iha  Areas  Rurais,  hanesan  rekursus  naturais,  rekursus  umanus,  sosiál,  kultural  no  koñesimentu   sira   seluk,   “Tempu   ona   Baucau   afirma-­‐an   katak   prontu   ona”,   ida   ne’e   maka   sai   nudar   Lema   ba   Munisípiu  Baucau,  buka  husi  meiu  ida  ne’e,  atu  dezenvolve  konaba  mo0vasaun  atu  hasa’e  potensias   Munisípiu   Baucau   nian,   envolve   no   kompromete   husi   partes   interessadus   hot-­‐hotu   (Públiku   no   Privadus)   ne’ebé   hodi   fasilita   konaba   implementasaun   ba   vizaun   no   missaun   Munisípiu   nian   husi     períodu   ne’ebé   hatur   0ha   ona   husi   2015-­‐2030.   Konaba   Dezenvolvimentu   Baucau   nian,   hanesan   de   propozitu   atu   iha   ekilibriu   ho   Munisípiu   sira   seluk   iha   Timor   Leste,   konaba   prosperiedade   no   moris   di’ak  ba  Timor-­‐Oan  hot-­‐hotu.     Medidas   konkretas   atu   a0nge   obje0vu   ne’e   tenke   sai   nudar   prioridade   husi   programa   de   Dezenvolvimentu   ne’ebé   konsagra   ona   iha   PEDN   ne’ebé   fó   hanoin   liu   ba   hamenus   kiak   no   desempregu,   hari   infra-­‐estruturas,   hadi’a   prestasaun   servisus   públiku,   Edukasaun,   Saúde   no   mos   igualdade  ba  jus0sa  no  generu.    

1.1.1 -­‐  Vizaun   Vizaun   sai   hanesan   kondisaun   ne’ebé   Ita   hakarak   too   iha   períodu   planeamentu   ida,   reprezenta   obje0vus   lubun   ida   konaba   Dezenvolvimentu   ne’ebé   Ita   hakarak   to’o,   liu   husi   programas   de   Dezenvolvimentu  no  husi  formas  ba  Planu  Traballu  Tinan-­‐0nan.   Ba  formulasaun    husi  vizaun  ne’ebé  konsideradu  konaba  istoria  Munisípiu  nian  ho  nia  karateris0ka,   hodi  hanoin  fila-­‐fali  konaba  potensias  ba  Dezenvolvimentu  iha  area  Turismu  noune’e  mos  komersiu  ba   iha  futuru,  sai  nudar  konseitu  “Baucau,  Sidade  Komersiu,  Sevisus  no  Moris  di’ak”.  


Konaba vizaun  iha  pontus  prinsipais  4  (hat):     ‣ Sidade  Komersial  .   ‣ Sidade  Servisu.   ‣ Sidade  Kultura  no   ‣ Komunidade  Prósperu.     Sidade  de  Komersiu   La  haluha  mos  potensias  husi  kompetentes  seluk  nia  a0vidades,  hanesan  a0vidades  komersiais  husi   komunidade  merese  atensaun  espesial,  ne’ebé  iha  ona  ligasaun  me0n  iha  estrutura  servisu  nian  atu   hodi  hadi’a  kondisaun  ekonómikas  populasaun  nian.     Entre  aspetus  sira  ne’ebé  relevantes  liu  iha  konseitus  maka  hanesan  tuir  mai:       1.   Sentru   de   A0vidades   (Center   Point)   konaba   distribuisaun   bens   de   servisus   no   ba   transasaun,   konforme   Lokalizasaun   geografika,   Sidade   de   Baucau   sai   nudar   fa0n   ba   distribuisaun   bens   no   servisus  ba  Territoriu  Timor  Leste,  em  par0kular,  no  em  geral,  nune’e  mos  entre  Regiaun  ne’ebé  iha   relasaun  de  negosiu  ho  Baucau.  Tamba  ne’e,  prosesu  Dezenvolvimentu  ba  Sidade  Baucau,  sai  nudar   Sidade   Komersiu   ho   nia   konseitu   konaba   Dezenvolvimentu   ne’ebé   iha   nia   realizasaun;   Sidade   Baucau   sai   hanesan   Sentru   ba   operasaun   no   distribuisaun   konaba   bens   no   servisu,   ne’ebé   sai   hanesan   konsekuensia   ida   iha   nia       realizasaun,     no   sai   mos   nudar   servisus   adekuadus   ba   komponentes  hotu  ne’ebé  fó  apoiu  tomak    ba  iha  prosesu  Dezenvolvimentu  Sidade.   2.  Dezenvolve  Relasaun  Di’ak  (networking)  konaba  koperasaun  komersial.   Prosesu   Dezenvolvimentu   Baucau   nian   hanesan   Munisípiu   ne’ebé   ligadu   ba   komersiu,   ho   hanoin   atu  estabelese  relasaun  di’ak  ho  regiaun  no  fa0n  seluk,  espesialmente  ho  Munisípiu  ne’ebé  besik.   So  hanesan  ne’en  maka  Baucau  bele  sai  nudar  Sentru  ba  destribuisaun  do  komersio  konaba  bens  de   servisus,  entre  nivel  Lokál,  Nasionál,  Regional  no  Internasional.     3.  Dezenvolve  konaba  potensia  Ekonómia  no  fó  mos  kapasitasaun  ba  Komersiantes  no  Impresarius   Lokál   hodi   kria   projetu   atu   Baucau   bele   sai   nudar   Sidade   Komersial,   hodi   bele   konsidera   katak   Baucau   sai   nudar   baze   forte   ba   Dezenvolvimentu   Ekonómia   lokál.   Ho   existensia   Sentru   destribuisaun  lokál  hassa’e  valor    ekonómiku  ne’ebé  di’ak,  hodi  hatudu  imagem  di’ak  Baucau  nian.     Dezenvolvimentu   ne’ebé   tenke   konsidera   maka   Potensia   Industria.   Ida   ne’e   nudar   par0kularidade   Baucau   nian   ne’ebé   bele   sai   nudar   referensia   atu   halo   instalasaun   konaba   Dezenvolvimentu   ba   Industria  Ki’ik  no  Media,  ho  nia  produsaun  husi  potensia  baziku  ne’ebé  hetan  no  hodi  dezenvolve   hanesa   maneiras   ne’ebé   hatudu   konaba   industria,   iha   kontextu   ne’e   hodi   orienta   atu   hadi’a   no   promove   Industria   Ki’ik   no   Mediu,   hanesan   Karau   susuben   bele   extrai   direta,   no   produtu   seluk   ne’ebé   tenke   liu   husi   prosesu.   Konaba   kresimentu   ekonómika   refere   tenke   ser   sustentavel   no   konta   ho   nia   karateris0ka   rasik   iha   Merkadu   Tradisional   ho   nia   kompete0vidade   iha   era   Merkadoria   moderna  no  Global.       4.  Dezenvolvimentu  konaba  Infra-­‐Estruturas  de  apoiu.   Konaba   konstrusaun   iha   instalasaun   no   infra-­‐estrutura   ba   Sidade   sai   hanesan   rekizitus   ne’ebé   importante  no  tenke  ser  kumpre.  Ses  husi  Infra-­‐estrutura  fizíka,  hanesan  estradas,  pontes,  Portus,   terminais   ba   kontentores,   aeroPortus   internasionais,   hoteis,   bankus,   terminais,   hanesan   fatores   inportantes   hodi   fó   apoiu   atu   dezenvolve   konaba   kapasidade   ba   nivel   rekursus   humanus   no   hodi   regula   polí0kas   ne’ebé   naturalmente   fó   impaktu   ba   vida   moris   sidadaun   nian.   Los,   presiza   duni   rekursus   humanus   ne’ebé   kualidade,   atu   bele   hadi’a   konaba   servisus   públikus   no   iha   kapasidade   hodi   suporta   ba   Dezenvolvimentu   iha   Sidade   laran.   Kapasitasaun   ba   maun   de   obra   tenke   ser   la’o   tuir  ba  nesessidade  lokál.     Sidades  de  Servisus   Iha   konseitus   konaba   servisus   iha   Sidade   labele   haketak   husi   komponentes   hotu   ne’ebé   iha   Sidade   Komersiu,   bainhira   hirak   ne’e   iha   relasaun   me0n   ba   malu   konaba   prosesamentu   no   distribuisaun   produtos  no  servisus  ka  iha  transaksaun  komersiais.  Iha  Sidade  de  servisu  sei  koloka  enfase  funsaun   Sidade   nian   sai   hanesan   servisu   públiku,   nune’e   mos   Sidade   tenke   prontu   no   preparadu   atu   hodi   hala’o  servisu  lubun  ida  hanesan  :  


1. Iha   nia   presentasau   servisu   públiku   ne’ebé   di’ak   (inklui   kualidades   adekuadas   konaba   metudus   servisus   ne’ebé   bele   adapta   ba   sosiedade,   hodi   sai   nudar   regulamentu   atu   hodi   organiza   no   mobiliza,   nune’e   bele   fó   garan0a   ba   rezultadu   ho   kualidade,   nune’e   mos   kualidade   iha   rekursus   humanus  ba  iha  sira  nian  prestasaun  de  servisu).       2.   Iha   existensia   instalasaun   de   apoiu   hanesan   forma   atu   hodi   hadi’a   kualidades   konaba   servisus   públikus,   (Hoteis,   Bankus,   Transportes,   Infra-­‐Estruturas   Saúde   nian   no   Hospitalares,   Edukasaun,   Telekomunikasoens,  Sala  ba  Exposisoens,  Sala  ba  Reunioens,  etc).   3.   Servisus   hot-­‐hotu   tenke   ser   orientadu   tuir     nesessidade   sidadaun   nian,   entende   katak   públiku   maka   hanesan   kliente   ne’ebé   presiza   atende   ho   di’ak,   hodi   envolve   mos   sira   diretamente   ba   iha   reuniau  konaba  atu  fo0  desisaun  konforme  nesessidade  sidadaun  nian,  nune’e  bele  responsabiliza   hamutuk  iha  nia  implementasaun.     4.   Atu   forma   padraun   de   pensamentu   ida   no   komportamentu   ne’ebé   bele   akumula   no   orienta   ema   atu  toma  konsiensia  ba  iha  kultura  de  servisu.  Ida  ne’e  nesessariu  no  iha  implikasaun  hodi  reflete  ba   ema   hotu   katak,   Governasaun   ne’e   prosesu   ida   ba   iha   Dezenvolvimentu,   tenke   toma   konsiderasaun   ba   iha   aspetus   kultura   ne’e   no   konhesimentu   iha   fa0n   ne’ebé   komunidade   ida-­‐idak   horik   ba,   hanesan  mos  iha  implementasaun  konaba  valores  religiosas,  humanidade,  unidade,  fraternidade  no   valores   sira   seluk   ne’ebé   sai   nudar   exemplu   iha   kultura   komunitaria,   hodi   mo0va   espirítu   de   Dezenvolvimentu  ba  iha  sidadaun  ida-­‐idak  no  hodi  koloka  nia  sen0mentu  ba  ema  ida-­‐idak  liu  husi   nia   assaun,   nune’e   ema   ida-­‐idak   konsiente   katak   nia   ema   ida   respeitador   no   defenssor   konaba   direitus  humanus.       ha   prosessu   mudansa   no   modernizasaun   la’os   dala   ida   deit   fo0   desisoens   ne’ebé   di’ak   no   los   ba   polí0ka.   Ne’ebé   ita   hanaran   “Dezenvolvimentu”   maibe   iha   nia   impaktu   fundamentu   nega0vu   ba   sosiedade,   par0kularmente   ne’ebé   ita   hateten   konaba   desigualidade   ne’ebé   bele   hamosu   konflitus   sosiais,  no  mos  bele  hamosu  violensia  kole0vu  la  ho  konsiensia.   Tamba   ne’e   hala’o   bebeik   abordagem   ba   konsultasaun   hodi   konta   mos   esforssus   hotu   husi   komunidade   nian   hodi   bele   hetan   solussaun   ne’ebé   akomoda0vu   liu-­‐liu   iha   aspetu   kultural.   Iha   prosesu  Dezenvolvimentu  tenke  integra  no  aborda  konaba  ri0mu  kultural  no  humanitaria,  so  hanesan   ne’e  maka  iha  kuadro  kultura  ne’e  bele  akumula  vida  sosiál  Ekonómia,  polí0ka  no  teknologia.     Prosperiedade   ka   moris   di’ak   esensial   liu   husi   prosessu   ida   iha   afirmasaun   kole0vu,   ne’ebé   bele   fó   autonomia  ba  regioens  hodi  envolve  partes  interesantes  hotu,  liu  husi  Administrasaun  Regional,  husi   parte   seluk   atu   kria   dinamiku   de   governasaun   no   servisus   ne’ebé   permite   kumpre   ho   efikasia   no   vontade   iha   deveres   hot-­‐hotu   ho   responsabilidade   ne’ebé   atribui   ba   sira,   husi   sorin   seluk   fali   atu   kria   oportunidade  ba  sidadaun  hotu  no  ba  empresas  atu  hadi’a  sira  nia  kapasidade  hodi  hatudu  sira  nia   servisu   di’ak,   ho   atendimentu   ne’ebé   ho   forma   independente   ba   nesessidade   vida   moris   loro-­‐loron   nian.   Ho   prosperiedade   ema   hotu   sente   seguru   konaba   obje0vus   de   sa0sfasaun   konaba   nesessidade   basikas  ba  vida  moris,  ba  seguransa,  paz  no  jus0sa  iha  areas  hotu-­‐hotu.   Nune’e  vizaun  ne’ebé  implika  ba  0nan  lima  oin  mai  ne’ebé  Baucau  hein  atu  sai  nudar  Sidade  komersiu   no  servisu  hodi  bele  servi  ba  a0vidades  komunitarias  Munisípiu  nian,  hodi  kaer  me0n    ho  valor  ida   a’as   iha   aspetu   kultural   ba   mos   afirmasaun   iha   valores   fe   no   devosaun,   hanesan   vantagem   kompete0va   no   profisionál   hodi   hakat   ba   oin,   atu   assegura   sustentabilidade   ba   gestaun   rekursus   humanus  no  respeita  ba  matenek  nain  tradisional,  hanesan  referensia  ba  Dezenvolvimentu  iha  areas   do  komersiu  nian  no  servisus  ba  kriasaun  ba  povu  nia  moris  di’ak.      

1.1.2 -­‐  Missaun     Iha  realizassaun  ba  iha  vizaun  “Baucau  nian  atu  sai  nudar  Sidade  do  Komersiu  no  servisus  nudar  dalan   atu  hakat  ba  prosperiedade”  tenke  la’o  tuir  ba  obje0vus  lima  ne’ebé  definidu  0ha  ona  :       A.  Hadi’a  rekursus  humanus  no  hasa’e  kualifikasaun  ba  komunidades  Baucau-­‐Oan  sira  nian.   Dezenvolve  no  fó  kapasitasaun  ba  Rekursus  Humanus.  


Hadi’a kualidade  konaba  formasaun,  intensifika  iha  areas  de  produsaun  ba  kada  Postu  Administra0vus   liu-­‐liu  iha  nivel  edukasaun,  hodi  promove  sira  nia  talenta  no  sai  nudar  referensia  toleransia  nian  iha   vida  religiosa.       B.  Hadi’a  kualidade  ba  servisus  públiku  nian,  hanesan  iha  Setor  Defesa  konaba  Estadu  de  Direitu  no   servisu  efikasia  iha  Administrasaun.   Administrasaun   Públika   la’o   tuir   obje0vus   konaba   Desentralizasaun,   ho   modu   efikas   no   efisiente   hanesan   responsavel   iha   nia   implementasaun   konaba   prinsípius   governasaun   di’ak,   hala’o   servisu   ne’ebé   boot   no   valorosu   ba   komunidade,   hodi   la’o   tuir   regras   konaba   direitu   no   respeitu   konaba   direitus  humanus.   Servisus   públikus   sira   ne’e   enklui   aspetus   barak,   nomeadamente   hanesan   rekursus   humanus,   regulamentus  no  polí0ka  no  normas  servisus  nian  hala’o  tuir  nesessidade  komunidade  nian.     C.  Konsegue    Independénsia  no    iha  KompeteNvidade  Regional.     Hadi’a   kapasidade   konaba   Ekonómia   regional   ho   nia   estrutura   Ekonómia   ne’ebé   solidu,   bazeia   ba   vantagem   kompe0saun   ho   baze   potensial   iha   regioens   ne’ebé   orienta   ba   setores   ho   forma   ne’ebé   di’ak  atu  bele  alkansa  kompete0vidade  tantu  iha  nivel  lokál,  Nasional,  Regional  no  Internasional.   D.  Konstrusaun    Infra-­‐Estruturas  no  Gestaun  Sustentabilidade  ba  espasus  Públiku..     Hadi’a  u0lizasaun  ba  espasus  no  ba  Infra-­‐Estruturas  ho  forma  efikas  no  efisiente  iha  atendimentu  ba   nesessidade  komunidades  nian,  ne’ebé  foka  liu  ba  konseitu  Dezenvolvimentu  sustentavel.   E.  Kria  Sosiedade  ida  ba    Bem  estar.   Hadi’a   moris   di’ak   ema   nian,   hodi   propoin   ba   iha   kondisaun   ne’ebé   dignu   no   sa0sfatoriu   ba   iha   nesessidade   bazíkas   humana,   ho   hanoin   atu   halo   redusaun   ba   kiak,   hodi   bele   rezolve   kestoens   konaba   moris   di’ak   sosiál,   inklui   ba   protessaun     feto   no   Labarik   sira     no   mos   halo   prevensaun   ba   desastres  naturais.      

1.1.3 -­‐  Metas  e  objecNvus   Atu   to’o   iha   pontus   lima   ho   nia   items   Ter   Development   Plan   (MTDP)   Baucau   2015-­‐2030,   ho   obje0vus   maka  hanesan  tuir  mai  ne’e  :   A. Hadi’a  Rekursu  Humanus  no  hasa’e  ema  nia  kapasidade  iha  Munisípiu  Baucau.     1. Dezenvolve  asessu  konaba  e0ka  no  iha  kualidade  ba  edukasaun  basika  ne’ebé  hetan  apoiu  husi   instalasaun/Infra-­‐estruturas  ba  iha  individu  iha  edukasaun  no  iha  Administrasaun  ne’ebé  foka   liu  ba:     1.1. 1.1.  Hasa’e  prevalensia  no  períodu  ne’ebé  iha  asessu  ba  iha  servisu  edukasaun  hodi  bele     a0nge  90%     1.2. 1.1.  Hasa’e  kualidade  padraun  Nasional  iha  area  edukasaun  ba  Ensino  Basiku,  iha  40%.       1.3. 1.1.  Hasa’e   persentagem   konaba   kualidade   no   kuan0dade   husi   Infra-­‐Estruturas   Públikas   Edukasaun  Espesial,  alkansa  75%.     1.4. 1.1.  Hasa’e   espirítu   de   kompete0vidade   ne’ebé   relevante   husi   Ensinu   Bazíku,   Ensinu   Rekorrente,  no  Ensinu  Pre-­‐Eskolar.     2. Dezenvolvimentu  konaba  kualidade  iha  servisus  públikus  no  privados  konaba  Saúde  no  servisus   Hospitalares,   dezenvolve   profisionálidade   no   kompeténsias   konaba   profesionais   iha   Saúde   apoia   husi   instalasoens   no   infra-­‐estruturas   no   mos   kriasaun   nudar   meius   seguru   ba   Saúde   Públika  ho  obje0vus  hanesan  tuir  mai  ne’e:     2.1.  Hasa’e  grau  koñesimentu  públiku  hanesan:     2.1.1. Konaba   taxa   sobrevivensia   nia   persentagem   hodi   alkanssa   87,75%,   Labarik   moris   husi  partos  ho  kondisaun  di’ak;     2.1.2. Konaba  espeta0va  vida  moris,  hodi  a0nge  72,52%;     2.1.3. Persentagem  konaba  desnutriasaun  0,001%;   2.1.2. Hasa’e  paradigma  Baucau  Saudavel  75%;   2.1.3. Hasa’e  kobertura  universal  iha  50%.  

Área de produção por sub-distrito


3. Konaba Dezenvolvimentu   ba   sistema   kontrole   no   iha   taxa   de   kresimentu,   liu   husi   fasilitasaun   iha  planeamentu  familiar  hanesan  sistema  integradu  Administarasaun  nian,  ne’ebé  hatur  ona   ho  nia  obje0vu  hanesan  tuir  mai  ne’e  :     3.1. Kontrola  konaba  aumentu  taxa  kresimentu  populasaun  nian  hodi  bele  hamenus  husi  taxa   2      iha  nia  fekundidade  total.   3.2. Iha  Administrasaun  ho  nia  gestaun  bele  alkansa  100%  husi  obje0vu  konaba  kualidade  no   efikasia.   B. Hari   Governu   Munisípal   ida   Efikas   no   Efisiente,   hadi’a   konaba   kualidade   ba   servisus   públikus,   hanesan  konaba  Defesa  Estadu  nian  no  Direitu.     1. Konaba   Dezenvolvimentu   ba   koñesementu   poligku   ne’ebé   sai   hanesan   kultura   polí0ka   demokrá0ka,   nune’e   mos   iha   nia   par0sipasaun   polí0ka   sai   hanesan   obje0vu   ne’ebé   fixadu   hanesan  pontus  tuir  mai  ne’e  :   1.1. Hasa’e  konsiensia  nasionalismo  ba  komunidade  80%.   1.2. Hasa’e  persentagem  konaba  par0sipasaun  polí0ka  iha  eleisaun  to’o  75%.   1.3. Hasa’e   persentagem   moris   husi   ins0tuisoens   regional,   ho   nia   funsaun   polí0ka   lesisla0vu   regional  100%.   1.4. Bele   to’o   nia   rohan   ho   75%   iha   nia   implementasaun   husi   Governu   iha   Administrasaun   Públika   iha   Baucau,   ho   nia   implementasaun   liu   husi   teknologia   infoma0ka   no   komunikasaun  (TIC);   1.5. Bele  to’o  iha  nia  rohan  ho  100%  iha  nia  implementasaun  husi  planeamentu  par0sipa0vo   no  implementasaun  iha  Dezenvolvimentu;   2. Dezenvolvimentu  konaba  iha  fontes  de  reseitas  lokais  no  iha  potensias  krea0vidades:   2.1. Atu  bele  Hasa’e  aumentus  ba  iha  reseitas  ho  peresentagem  12.5%  kada  0nan;   2.2. Hasa’e   proporsionalidade   iha   nia   independensia   finanseira   ba   finansiamentu   iha   nia   konstrusaun  to’o  25%;   2.3. Aumenta  is0masaun  konaba  gestaun  iha  a0vidade  lokál  tuir  disponibilidade  ne’ebé  presiza   iha  area  seguransa  patrimonial  to’o  100%;   2.4. Realizasaun   ba   ordenamento   iha   area   Administrasaun   Finanseira   ho   nia   pareser   la   ho   corresaun.   3. Dezenvolve   Ambiente   iha   ambiente   kultura   nian   ho   servisu   profisionál,   mos,   e0ka,   no   kompetente,   hanesan   an0-­‐korrupsaun,   korrupsaun,   kolusaun   no   neopo0smu   iha   ambitu   boa   governasaun,   bazeia   ba   gestaun   di’ak   ins0tusional,   hanesan   husi   sistema   informasaun   no   gestaun   pessoal   ho   transparensia   no   responsabilidade,   hodi   dezenvolve   servisu   koperasaun   regional,  iha  nivel  lokál,  nasional  no  internasional  ho  obje0vu  hanesan  tuir  mai  ne’e  :   3.1. Ho  gestaun  ne’ebé  efisiente  no  efikaz  tuir  prosedimentos  iha  nivel  Administrasaun  Públika   bele  to’o  nia  meta  ho  90%;   3.2. Hasa’e  Profisionálismo  funsionarios  sira  nian  tuir  mudansa  ka  hahalok  no  komportamento   iha   nivel   moral,   e0ka   iha   nia   lideransa,   hatudu   liu   husi   nia   hahalok   iha   nia   responsabilidade  ba  an0-­‐korrupsaun,  kolusaun  ho  neopo0smo  bele  to’o  iha  75%;   3.3. Entre  relasaun  husi  Sentral  ho  Lokál  ba  nia  implementasaun  iha  autonomia  regional  to’o   75%;   3.4. Iha  sistema  implementasaun  polí0ka  no  kontrolu  interno  to’o  90%  husi  meta  definidu;   3.5. Relasaun   koperasaun   ho   setor   privadu,   Governu     ho   Munisípiu   de   Baucau   no   Munisípiu   seluk,  iha  nivel  Nasional  no  Internasional  to’o  75%;   3.6. Hadi’a  prosesu  programasaun  orsamental  administrasaun  regional  nian,  iha  50%.   4. Hadi’a  asesu  ba  sidadaun  konaba  servisus  públikus  liu-­‐liu  konaba  introdusaun  ba  iha  teknologia   da   informasaun   no   komunikasaun,   tantu   iha   gestaun   dokumentu   konaba   prosesu   Administra0vu,   nune’e   mos   bele   iha   asesu   ba   servisus   públikus   iha   sistema   servisu   Governu   nian  ho  hanoin  atu  bele  to’o  iha  pontus  hanesan  tuir  mai  ne’e:    


4.1. Koñesementu baziku  komunidade  nian  bele  to’o  80%;   4.2. Padroens  kualidade  servisu  nian  bele  to’o  90%;   4.3. Hasae   instalasoens   no   infra-­‐estrutura   servisus   públiku   nian   bazeia   ba   teknologia   informa0ka  to’o  75%.   5. Hadi’a   konaba   medidas   de   protesaun,   hodi   garante   ordem   Públika,   konaba   etadu   de   direitu   no   seguransa  hodi  preve  protesaun  ba  komunidade,  ho  apoiu  adekuadu  husi  infra-­‐estrutura  :   5.1. 1.1.  Hasa’e  nia  persentagem  iha  area  seguransa,  paz  no  ordem  públiku  de  80%;   5.2. 1.2.  Atu  to’o  meta  de  80%  konaba  abuso  de  drogas,  alkohol  no  problema  sosiál  seluk.     5.3. 1.3.  Bele  to’o  meta  ho  80%  konaba  kapasidade  ba  protesaun  Públika.   6. Hadi’a  komunikasaun  ne’ebé  iha  entre  Governu  ho  partes  interassadus  hotu,  atu  bele  promove   no   hakiak   ambiente   ida   di’ak   no   informada   ba   komunidade,   hodi   fó   apoiu   nafa0n   husi   divulgasaun  Públika  ne’ebé  di’ak  no  responsavel,  sai  nudar  obje0vu  ho  pontus  hanesan  tuir  mai   ne’e:   6.1. 1.1.  Konaba  divulgasaun  bele  to’o  100%;   6.2. 1.2.  Aumenta   relasaun   di’ak   no   komunikasaun   ne’ebé   efikas   entre   Governu   ho   públiku,   bele  to’o  100%.     C. Konsegue  Independente  iha  KompeNsaun  regional.   1. Dezenvolve  papel  kopera0va  sira  nian  no  ins0tuisoens  Mikru  Finansas,  hodi  fó    atendimentu  ba     nesessidade  Merkado  nian,  dezenvolve  no  haki’ak  empregu  lokál,  ne’ebé  ita  deseja  atu  to’o  iha   meta    ne’e,  liu  husi  pontus  tuir  mai  ne’e:   1.1. Konaba  persentagem  iha  kopera0vas  ne’ebé  a0va  a0nge  75%;   1.2. Konaba  persentagem  kopera0vas  finansiamentu  ne’ebé  di’ak,  a0nge  55%;   1.3. Hasa’e  persentagem  husi  FMI  10%  kada  0nan.   2. Hadi’a  estrutura  Ekonómia  regional,  liu  Inves0mentu  potensial  iha  aspetu  kompete0vidade  ba   impresas   a0vas   iha   area   proporsionalidade   ho   oportunidade   ba   empregu,   ho   vizaun   atu   alkansa  ba    meta  hanesan  tuir  mai  ne’e:   2.1. Atu  alkansa  klima  favoravel  ba  Inves0mentu  iha  Sidade  Baucau  ho  80%;   2.2. Aumenta   persentagem   iha   area   koperasaun   ho   gestaun   ne’ebé   di’ak   no   a0va   ba   investedores      sira,  bele  alkanssa  75%.   3. Dezenvolve  produto  agrikola  orientada  ba  iha  sistema  agro-­‐industrial,  ho  metodo  hanesan  tuir   mai  ne’e:   3.1. Aumenta  skala  moris  di’ak  agrikultores  sira  nian  bele  a0nge  75%.   3.2. Aumenta  persentagem  ba  kualidade  no  kuan0dade  ba  produsaun  pekuaria  iha  10%  kada   0nan;   3.3. Aumenta  kualidade  no  kuan0dade  iha  produsaun  kul0va  agrikulas  ho  1%  kada  0nan;   3.4. Aumenta  produ0vidade  agrikula  rai  nian  ho  90%;   3.5. Halo  manutensaun  iha  areas  produ0vas  husi  florestas  ne’ebé  bele  kobre  1559,7  hectares.   4. Dezenvolve   produtu   alimen0sios   atu   mantein   no   konserva   alimentos   hodi   hadi’a   seguransa   alimentar  ho  obje0vu  atu  hodi  dezenvolve  pontos  tuir  mai  ne’e  :   4.1. Hasa’e  persentagem  konaba  desponibilidade  alimentar  primarios  iha  10%;   4.2. Hasa’e  persentagem  ba  auto-­‐sustentabilidade  iha  produsaun  alimentar  6%;   4.3. Hasa’e  persentagem  ba  reservas  alimentares  regionais  iha  11%;   4.4. Hasa’e   persentagem   ba   aihan   ne’ebé   bele   korresponde   ba   padroens   aihan   nian   ne’ebé   ho     kualidade  iha  5%.   5. Dezenvolve   sistema   Turismu   ne’ebé   ho   kualidade   liu   husi   kanal   teknologia,   infra-­‐estrutruras   nudar  apoiu  hodi  dezenvolve  Turismu  ins0tusional,  ho  obje0vu  ba  Dezenvolvimentu  ne’e  foka   liu  ba:   5.1. Hasa’e  persentagem  hodi  dezenvolve  des0nos  turis0kus  ho  20%;  


5.2. Hasa’e no  dezenvolve  persentagem  liu  husi  media  10%  kada  0nan;   5.3. Hasa’e  persentagem  konaba  kompe0saunn  no  komersializasaun  konaba  des0nu  turis0kos     Baucau  nian  ho  25%.   5.4. Hasa’e  persentagem  konaba  kualidade  no  kuan0dade  iha  area  infra-­‐estrutura  apoi  nian  ba   Turismu  iha  10%.     6. Dezenvolve  produtu  mari0ma  no  peskas,  ho  obje0vu  atu:   6.1. Hadi’a  vida  moris  peskadores  no  agrikultores  ne’ebé  moris  ho  vida  peskas;   6.2. Hasa’e   atendimentu   di’ak   ba   Grupus   peskas   no   impresas   peskas   nian,   ba   kada   0nan   ho   media  20%;   6.3. Hasa’e  produsaun  akua0ku  ba  kada  0nan  ho  media  15%;   6.4. Hasa’e  resultadu  ba  kapturasaun  animais  akua0kos  ho  nia  produsaun  kada  0nan  5%.   6.5. Hasa’e  produsaun  ba  peskas  modernas/transformada  kada  0nan  3%;   6.6. Hasa’e  konsumu  alimentar  ikan  nian  ba  0nan  ida  ho  perkapita  3%.   7. Mercados   modernos,   no   protesaun   ba   existensia   merkadu   tradisionais   no   mos   Dezenvolvimentu  ba  komersiu  internu  konaba  exportasoens  ho  obje0vu  hanesan:   7.1. Hadi’a  mercados  tradisionais  iha  12%;   7.2. Hasa’e   persentagem   husi   kontribuisaun   do   komersiu   ne’ebé   relasiona   ho   PID   (Produtu   Interna  Domes0ka)  10%;   7.3. Hadi’a  no  dezenvolve  merkadus  tradisionais  hodi  hakat  ba  modernu,  pelu  menus  ida-­‐0nan   ida.   8. Dezenvolve  kualidade  produtu  husi  setor  industria,  no  liu  husi  apoio  teknologia,  ins0tuisaun  no   infra-­‐estruturas  ho  obje0vu  atu  dezenvolve  hodi  foka  liu  ba:   8.1. Hasa’e  imagem  di’ak  Sidade  Baucau  nian  ba  100%;   8.2. Aumenta  persentagem  ba  industrias  sira  ne’ebé  ho  nia  estrutura  forte  bazeia  ba  Dadus  no   ne’ebé  iha  no  konsidera  forte  iha  kompe0saun  ho  50%.   D. Hari  infra-­‐estruturas  no  gestaun  sustentavel  iha  espasu  públiku.   1. Hadi’a  no  konserva  fa0n  sira  ne’ebé  iha,    liu  husi  a0vidades  organizadas  hodi  fó  protesaun  no     konservasaun    ba  tasi-­‐ibun,  no  halo    reabilitasaun    hodi  restaura  valores  naturais,  no  kontrolu     polusaun,  ho  pontus  hanesan  tuir  mai  ne’e  :   1.1. Hasa’e  persentagem  ba  gestaun  no  regulamento  konaba  rai  nian  ho  15%;   1.2. Hasa’e  konaba  kontrolu  usa  minarai  no  usa  konaba  bee  iha  raiokos  25%;   1.3. Hasa’e  kontrolu  maximu  konaba  meio  ambiente  ho  nia  exekusaun  maximu  100%;   1.4. Hasa’e   persentagem   mi0gasaun   no   adaptasaun   ba   aspetos   konaba   alterasaun   klima0ka   50%.   2. Hadi’a   kualidade   no   kuan0dade     konaba   infra-­‐estrutura   ba   gestaun   ho   obje0vu   atu   dezenvolve     konaba:   2.1. Hasa’e  kobertura  konaba  gestaun  de  servisus  to’o  87%;   2.2. Aumenta  kualidade  no  kuan0dade  konaba  rikezas  solidas  no  rikezas  likidas  50%.     3. Dezenvolve   kualidade   no   kuan0dade   ba   espassus   públikus   ne’ebé   ho   paisagem   di’ak   no   matak,   ho  obje0vu  hanesan  tuir  mai  ne’e:   3.1. Aumenta  kualidade  no  kuan0dades  ba  espassos  di’ak  no  verde  iha  resinto  Sidade  ho  20%;   3.2. Hasa’e   gestaun   no   kuidade   di’ak   ba   iha   espassos   públikus   ne’ebé   di’ak   no   ordenado   ho     100%.   4. Hari   estrutura   ida   espasial   no   ekelibrada   hodi   hadi’a   konaba   kontrola   no   usa   espasu   ne’ebé   ligadu  ba  Planu  espesial  estabelesidu  ho  hanoin  atu  to’o  iha  nia  obje0vu  hanesan  tuir  mai  ne’e:   4.1. Hasa’e   kualidade   konaba   usa   espasu,   konforme   Planu   no   funsaun   regiaun   nian,   liu   husi     estrategia  no  Planu  estabelesido  ona,    tuir  estatutu  Territóriu  Munisípiu  nian  ho  50%  ;  


4.2. Hasa’e persentagem  iha  area  gestaun  konaba  patrimoniu  no  edifisius  ho  75%;   4.3. Hasa’e  no  hadi’a  gestaun  konaba  publisidade  públiku  ho  50%.     5. Dezenvolve   gestaun   de   servisu   konaba   transportes   ne’ebé   sai   hanesan   obje0vu   atu   to’o     hanesan  pontos  tuir  mai  ne’e  :   5.1. Hasa’e   numeru   de   instalasaun   konaba   transportes   públikus   no   hadi’a   mos   infra-­‐estruturas   50%;       5.2. Hadi’a  gestaun  konaba  trafiku  ho  80%;   5.3. Estabelese  regras  adekuadas  konaba  gestaun  estasionamento  iha  espasso  públiku  100%.   6. Dezenvolve   no   jere   didi’ak   padraun   movimentu   merkadoria   nian   ho   forma   integrada   no   interasaun   finananseiru,   husi   rai,   no   husi   tasi,   sai   nudar   obje0vu   hodi   hadi’a   infra-­‐estruturas   hodi  fó  asessu  ba  movimentasaun  ba  sasan  iha  merkadu  ho  50%.   7. Hari   estrutura   ida   sistema0ku   konaba   rodoviaria   tuir   Planu   de     ordenamentu,   sai   nudar   obje0vu   ne’ebé   atu   alkansa   hodi   hadi’a   implementasaun   infra-­‐estruturas   foun   ligadu     liu   ba   estradas  ho  50%.   8. Hadi’a  jestaun  patrimonial  iha  sidade,  sai  nudar  obje0vu  hanesan  tuir  mai  ne’e:   8.1. Hasa’e  no  hadi’a  infra-­‐estruturas  iha  sidade  pelo  menos  ho  75%;   8.2. Hasa’e  kualidades  ba  instalasoens  no  infra-­‐estruturas  konaba  iluminasaun  Públika  ho  35%;   8.3. Hasa’e   kualidades   iha   instalasoens   ba   infra-­‐estruturas   konaba   iluminasaun   estradas   ho   30%.   9. Hari  bairru  públiku  ho  regras  konaba  arendamentu  ba  komunidade  no  instalasaun  ba  apoio  sira   seluk  sai  hanesan  obje0vu  ne’ebé  ita  atu  to’o  ho  pontus  hanesan  tuir  mai  ne’e:   9.1. Hasa’e  sistema  reabilitasaun  ba  uma  hela  fa0n  iha  areas  afetadas  ho  20%;   9.2. Loke  fa0n  semiterio  fóun  ba  públiku  ho  30%;   10.Hadi’a  gestaun  ba  infra-­‐estruturas  konaba  sistema  drainagen,  ho  pontos  hanesan  tuir  mai  ne’e:   10.1.Hodi  hamenus  konaba  kausa  inundasaun/bee-­‐sa’e,  ho  50%;   10.2.10.2.Hasa’e   kualidade   no   kuan0dade   relasiona   ho   gestaun   konaba   redes   drainagen   ho   50%.       11.Hasa’e   no   hadi’a   sistema   fórnesimentu   konaba   infra-­‐estruturas   bee-­‐mos   nian   ne’ebé   ho   kapasidade  boot  ba  inter-­‐regional  hodi  envolve  mos  Governu  Sentral  ho  Munisípius  seluk  atu     bele  disponibiliza  mos  sira  fórnesimento  tuir  potensial  ne’ebé  iha,  ho  60%.     E. Harí  sosiedade  nia  moris  di’ak.     1. Dezenvolve   no   Hasa’e   espirítu   igualdade   de   generu   iha   areas   oi-­‐oin   no   protége   Labarik   sira     Jovens,  no  Feto  sira  hodi  kombate  kontra  deskriminasaun  no  explorasaun  tuir  pontos  hanesan     tuir  mai  ne’e  :   1.1. Hamenus  persentagem  konaba  violensia  kontra  Feto  no  Labarik,  ho  80%;   1.2. Protége  direito  Labarik  nian.     2. Hadi’a  mekanismus  servisu  ne’ebé    iha  relasun  ho  kestoens  sosiais,  konaba  moris  di’ak  idosus   sira     nian,   Labarik   sira   iha   públiku   no   Labarik   abandonadus,   no   mos   ba   Labarik   sira   ne’ebé   presiza  iha  atensaun  espesial,  no  fó  mos  atensaun  ba  ema  sira  ne’ebé  afetada  iha  moras  HIV-­‐ AIDS,  ema    defisientes  no  Feto  sira  vulneraveis  hodi  fó  protesaun  ba  sira  nia  Saúde,  ho  pontus   hanesan  tuir    mai  ne’e:   2.1. Hasa’e  persentagem  tratamento  no  kuidadu  ba  iha  reabilitasaun  konaba  SBE,  ho  10%.   2.2. Hasa’e  no  habot  koñesementu  konaba  redusaun  de  desastres.   3. Fó  protesaun  ba  direitus  bazíkus  ba  ema  kiak  no  halo  diminuisaun  ba  kiak,  ho  20%.    


Plano Estratégico de Desenvolvimento Local de Baucau

1.2 -­‐  Baze  Legal   Kons0tuisaun   Repúblika   Demokrá0ka   Timor   Leste   konsagra   iha   Ar0gu   5,   no.   1   konaba   prinsípiu   Desentralizasaun  Administra0va  hanesan  baze  fundamental  ba  Organizasaun  Territoriál  Estadu  nian.  Sai  nudar   komando   kons0tusional   hodi   rekonhese   katak   interese   lokais   bele   la’o   di’ak   liu   no   konkre0zadu   liu   konaba   nesessidades  populasaun  lokál  nian.   Governu   Timor   Leste   buka   fó   honra   konaba   kompromisu   kons0tusional   Nasaun   nian,   relasiona   ho   prosessu   Desentralizasaun   ho   nia   sistema   Poder   Lokál.   Ba   efeitu   ida   ne’e,   iha   Lei   fundamental   Timor   Leste   preve   iha   disposisaun  iha  Ar0gu  72  no  1  katak,  “Poder  Lokál  kons0tuidu  ba  ema  kole0vu  iha  Territóriu  sai  hanesan  Orgaun   Represan0vus  Proprios,  ho  obje0vu  atu  organiza  par0sipasaun  sidadaun  hodi  fó  solusaun  ba  sira  nia  problema   rasik,  iha  komunidade  no  promove  Dezenvolvimentu  lokál,  sei  la  hamenus  par0sipasaun  Estadu  nian”.   Liu   70%   husi   populasaun   Timorense   hela   iha   areas   rurais.   Ida   ne’e   signifika   katak   ba   ema   barak   liu   Governu   Sentral   iha   Dili,   hela   dok   liu   husi   Sukus   no   Aldeias   halo   komke   defisisl   tebes   hodi   halo   kontaktu   diretamente   ho   populasaun.   Iha   parte   seluk   defisil   tebes   ba   Governu   atu   halo   iden0fikasaun   ne’ebé   loos   konaba   nesessidade   iha   areas   remotas   hodi   bele   fó   respostas   ne’ebé   apropriados.   Tamba   ne’e   Governu   hakarak   hakbesik-­‐aan   ba   povu   hodi   hare   besik   liu   no   bele   fo0   desisoens   konaba   nesessidades   ne’ebé   afeta   ba   sira   nia   vida   moris,   ho   sira   nia   familia   no   ho   komunidade   tomak,   hodi   envolve   mos   sira   hodi   fo0   mos   desisoens   ne’ebé   efisiente   hodi   providensia  iha  servisus  konaba  infra-­‐estruturas  ne’ebé  iha  Vila,  Aldeias  no  Komunidade  hotu  iha  Pais.  Timor-­‐ Oan   sira   presiza   hakiak   sistema   ne’ebé   di’ak   hodi   bele   korresponde   ba   nesessidade   lokais   hodi   bele   responsabiliza  perante  populasaun  lokál.   Por   enkuanto   ba   nivel   lokál,   Konsellu   Suku   maka   haknar-­‐an   hodi   apoia   Estadu,   iha   a0vidade   tomak   konaba   interesse  públiku  liu  husi  komunikasaun  entre  Estadu  ho  Sidadaun,  hodi  desku0  konaba  interese  povu  nian.     Iha  Lei  no  3/2009,  8  de  Julho,  define  konaba  Lideranssa  Komunitaria  hanesan  Orgaun  Kole0vu  ho  nia  obje0vu   hodi  Organiza  par0sipasaun  komunidade  nian  atu  hodi  fó  solusaun  ba  sira  nia  problema  tuir  sira  nia  interesses   rasik.       Iha  8  de  Outubro  de  2009,  tama  ona  iha  vigor  Lei  no  11  2009,  ne’ebé  konsagra  konaba  divizaun  Administra0va   Munisípal,   hodi   estabelese   Munisípiu   sai   hanesan   unika   en0dade   Governu   Lokál   nian   iha   Timor   Leste,   hodi   korresponde   ba   kada   Munisípiu   sai   hanesan   unidade   poder   lokál,   ne’ebé   iden0fikadu   ona   iha   13   Munisípius   hodi   sai   hanesan   ema   kole0vu   iha   Territóriu,   atu   bele   adopta   Autonomia   Administra0vu   no   Finanseira   husi   Orgauns   Representa0vu   Eleitus,   atu   tau   matan   ba   prosesu   ne’ebé   konaba   interesse   povu   nian   hodi   bele   fó   benefisiu  ba  Unidade  Nasional  bazeia  ba  susesu  Dezenvolvimentu  Lokál.   Hahú  iha  fulan  Julho  de  2009  Governu  iha  orientasaun  liu  husi  Planu  Estratéjiku  Dezenvolvimentu  Timor  Leste   nian  husi  2011-­‐2030,  ne’ebé  estabelesse  estrategias  no  ba  assaun  necessarias  atu  konkre0za  ba  vizaun  komum   konaba   Sosiedade   saúdavel,   instruida   no   prospero.   Planu   Dezenvolvimentu   Estratéjiku   ida   ne’e,   refrlete   ba   programas  0nan  lima  Governasaun  nian,  ne’ebé  hatudu  polí0ka  katak  Ita  presiza  implementa  para  atu  hohodi   dezenvolve   Nasaun.   Ba   termos   de   Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu   Nasional   preve   katak,   konaba   polí0ka   Desentralizasaun   sei   ajuda   mos   iha   processu   Dezenvolvimentu   ba   Setor   Privadu   iha   Areas   Rurais.   Konaba   Desentralizasaun   hakarak   promove   Ins0tuisoens   Estadu   nian   ne’ebé   forte,   legi0mu   no   estavel   iha   Territóriu   tomak,  hodi  hakiak  oportunidade  ba  par0sipasaun  demokrá0ka  husi  populasaun  ka  sidadun  tomak,  nudar  dalan   uniku   ba   prestasaun   servisus   públiku   ne’ebé   di’ak,   efisiente   ho   kuan0dade   atu   fó   apoiu   tomak   ba   Dezenvolvimentu  sosiál  no  ekonomiku  iha  Nasaun.   Iha   Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu   ida   ne’e,   husi   Governu   hasai   ona   determinasaun   husi   eseku0vu   hodi   introduz   metodu   foun   iha   Governu   Munisípal,   maibe   sei   rekoñese     nesessidade   atu   dezenvolve   no   konstroi   konaba   kapasidade   administra0va   no   gestaun   atu   bele   hatama   iha   sistema,   konaba   prosessu   prosedimentus,   hanesan   gestaun   Públika   no   Governasaun   Demokrá0ka   Lokál,   maibe   sei   importante   dezenvolve   uluk   konaba   rekursus   humanus   ne’ebé   iha   kapasidade   atu   bele   servisu   ho   di’ak   iha   nia   funsaun   finanseira   no   tesouru,   hanesan  bele  dezenvolve,  bele  planeia  no  bele  monitoriza  konaba  prestasaun  servisu  iha  nivel  Governu.   Timor  Leste  presiza  iha  sistema  Governasaun  Lokál  ne’ebé  bele  rekoñese  konaba  importansia  “lisan”  tradisoens   lokais,   nune’e   bele   for0fika   prinsípiu   modernu   konaba   Boa   Governasaun.   Ho   boa   Governasaun   importante   tebes   atu   bele   asegura   katak   sistema   sei   la   naksobu   tuir   interesse   pessoal   ou   gupu.   Husi   sorin   seluk,   iha   konseptu  sistema  ne’e  presiza  garante  katak  iha  poder  ida  ne’e  se  finansia  ho  forma  apropriado  ne’ebé  sei  iha   ema  kualidade  no  kualifikadu,  naton  atu  bele  gere  transparente,  justu  no  efisiente.    


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Bazes Legais,   Dokumentus   ba   referensia   konaba   elaborasaun   Planu   Estratéjiku   de   Dezenvolvimentu  Lokál  Baucau  

v

Kons-tuisaun da  Repúblika  

v

Lei 11/2009  de  7  de  Outubru  

v

Planu Estratéjiku  de  Dezenvolvimentu  Nasional  

v

Programa do  VI  Governu  Kons-tusional  

Iha KonsNtuisaun   Repúblika   DemokráNka   Timor   Leste,   konsagra   iha   Ar0gu   5,   no.   1   konaba   prinsípiu   ba   Desentralizasaun  Administra0va  hanesan  elementu  fundamental  ba  iha  Organizasaun  Territoriál  Estadu  nian..   ArNgo  5.o  
 (Desentralizasaun)   1.  Estadu  respeita,  nia  Organizasaun  Territoriál,  ho  prinsípiu  konaba  Desentralizasaun  Administrasaun   Públika.  

Lei 11/2009   de   7   de   Outubru,   konsagra   konaba   divizaun   Administra0va   Munisípal   hodi   korresponde   ba   kada   Munisípiu  sai  nudar  Unidade  ida  ne’ebé  iha  Poder  Lokál.   Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu   husi   V   Governu   KonsNtusional,   Públika   iha   2011,   ne’ebé   koalia   konaba   Desentralizasaun   hakarak   promove   Ins0tuisoens   Estadu   nian   ne’ebé   forte,   legi0mu,   estavel   iha   Nasaun   laran,   hakiak  oportunidade  ba  par0sipasaun  demokrá0ka  husi  sidaduns  hotu  hodi  estabelese  formas  ne’ebé  di’ak  ba   servisus  públikus  ho  efe0vu,  efisiente  no  ho  kualidade.   Programa   VI   Governu   KonsNtusional     hatada   katak   to’o   iha   2017,   Governu   sei   dezenvolve   no   sei   esekuta   konaba   Polí0ka   Desentralizasaun   Administra0va   no   Ins0tuisaun   ba   Poder   Lokál   ne’ebé   preve   hodi   reorganiza   konaba   Administrasaun   Lokál,   ne’ebé   deskonsentra   liu   husi   pakote   de   kompeténsia   hodi   fo0   desisaun   husi   matenek   nain   sira   atu   tau   matan   ba   prestasaun   servisus   públikus   lokál,   hodi   halo   mos   avaliasaun   ne’ebé   posi0vus   iha   nia   servisu   loro-­‐loron   konaba   prosessu   Desentralizasaun   ho   nia   kompeténsias   tomak   iha   nia   evolusaun  Poder  Lokál  liu  husi    Eleisoens  ba  Orgauns  Representa0vus.    

2. PERFIL  MUNISIPIU   2.1  -­‐  Origem  eNmologika   2.2  -­‐  Resumo  históriku   Armando  Pinto  Correia  hakerek  Livru  ho  Titulo  “Gen0o  de  Timor”,  Públikadu  iha  1934  koalia  konaba   existensia  versaun  haat  konaba  origem  historia  Baucau  nian  ne’ebé  tuir  mai  transfere  ba  :   ❖ Primeira  Versaun   Iha  aiknanoik  ne’ebé  hateten  konaba  imaginasaun  povu  nian  iha  tempu  ne’eba,  hodi  tau  Baucau  nia   naran.   Iha   tempu   ne’eba   Katuas   Faluk   ida   husi   Baucau   moris   ho   0nan   naruk   iha   Oan   nain   tolu,   Oan   primeiru   naran   Ono-­‐Loi,   Segundu   naran   Ta’i-­‐Loi,   no   Oan   ida   Ikun   naran   Leki-­‐Loi   no   nia   iha   profissaun   kassador   no  kalan-­‐kalan  la  falta  ba  buka  Laku-­‐fuik  no  animal  sira  seluk  hodi  lori  nia  na’an  ba  fó  nia  Aman.   Iha  loro-­‐kraik  di’ak  ida,  nia  moras  0ha  tamba  kolen  nia  toba  dukur  0ha  iha  hadak  leten.   Iha  loron  dader  tuir  mai,  nia  Aman  iha  vontade  hakarak  los  atu  haan  na’an,  nune’e  nia  la’o  hakat  ba   Kai-­‐hunu  ho  dok  metro  atus  tolu  iha  kedas  ba  fa0n  ne’ebé  agora  hanaran  Baucau.  No  iha  fa0n  ne’eba   maka  sira  halo  soru-­‐mutuk  entre  sira  no  tur  hodi  han  meiudia  hamutuk.   17


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Sei nune’e  hela,  Katuas  gosta  los  ona  atu  hemu  tua  mu0n  wainhira  nia  hare  nia-­‐oan  mane  tun  dadaun   ona  husi  tua  leten.     Sira   tur   no   hemu   dadaun   hela   tua-­‐mu0n   nia   Aman   komesa   fó   esklaresimentu   ba   sira   hodi   hateten   katak  kaidani  laiha  para  sira  hodi  hemu  tua.  Tamba  kaidane  laiha  nia  Aman  husu  ba  sira  atu  halo  nusa.     Ida   Ono-­‐Loi   hatan   ba   nia   Aman   dehan:   Ha’u   iha   fahi   ida   iha   ne’eba,   maibe   ha’u   la   kontente   se   fahi   ne’e  ita  oho  agora.   Husi  sorin  seluk  ida  Ta’i-­‐Loi,  hatan  ho  lian  la  kontente  hodi  dehan  katak,  nia  iha  Bibi  ida  kesi  hela  iha   du’ut   maibe   iha   fa0n   dok   tebes,   tamba   ne’e   la   biban   ona   lori   mai   atu   oho   tamba   sira   komesa   han   dadaun  ona   Nia  Aman  dehan  di’ak  liu  bibi  ne’e  lalika  oho.  Ha’u  iha  asu  ida  ke  fraku  ona  labele  ona  lori  ba  kassa  Ita   tunu  de’it  ona  asu  ne’e  Ita  haan.  La  hein  tan  nia  kaer  iha  diman  ida  hodi  baku  sona  mate  0ha  asu  ne’e   toba  besik  hela  nia.Tuir  mai  sira  tunu  duni  asu  ne’e  hodi  prepara  ba  sira  nian  alomosu  ne’ebé  di’ak  no   furak  hodi  hemu  ho  tua-­‐mu0n  hamutuk  ho  nia  Aman   Tuir  mai  nia  Aman  fila  ba  Oan  sira  ida-­‐idak  no  dehan  ba  sira  :   Ha’u  dehan  ba  Ó  Ono-­‐Loi,  Ó  la’o  ba  oin  tamba  Ó  hadomi  liu  fahi-­‐oan  maka  Ha’u  hanaran  Wa-­‐bubu   (signifika  fahi-­‐ikun).  Ó  Ta’i-­‐Loi  troka  Ó  nia  naran  ba  Kai-­‐wada  (signifika  indirente).   Asuwain  Leki-­‐Loi  ha’u  hanaran  ó  Tirilolo  (signifika  ema  ne’ebé  no  fiar  nia-­‐aan  no  me0n  ba  desisaun   ne’ebé  nia  fo0).     Liu  0ha  tempu  ruma  nia  Aman  mate  0ha,  oan  nain  tolu  fahe  malu  ida-­‐idak  ba  halo  sira  nia  hela  fa0n   horik  ba,  iha  fa0n  ketak-­‐ketak.   Oan-­‐mane-­‐boot  halo  nia  uma  besik  iha  bee-­‐matan  ida,  iha  ne’eba  hahú  hari  nia  familia,  hodi  hanaran   povuasaun  de  Baucau.   ❖ Segunda  Versaun   konta   hahú   husi   Maun-­‐Alin   nain   tolu   mai   husi   Makadiki,   besik   iha   foho   Matebian,   ne’ebé   ho   naran   hanesan  mos  maun-­‐alin  nain  3  (tolu)  ne’ebé  hori  uluk  kedas  moris  no  hela  iha  Baucau  no  ikus  mai  harí   Suku  tolu  hamutuk  ho  populasaun  iha  arredores  sidade  Baucau:   Maca-­‐dai   (atual   Bahú),   Cai-­‐Bada   no   Tiri-­‐lolo,   katak   sira   maka   ema   ne’ebé   lori   lian   Makasae   husi   Makadiki   mai,   lian   ne’e   maka   agora   nafa0n   koalia   iha   Suco   ne’eba,   maske   ikus   mai   sira   mate   iha   populasaun  ne’ebé  koalia  lian  Wai-­‐ma’a  nia  leet.   Sira  maun-­‐alin  nain  3  (tolu)  ne’e  wainhira  sei  iha  Makadiki,  iha  lorokraik  ida  sira  prepara  hela  atu  fui   lilin-­‐wani  no  tau  iha  vazu  tolu  ketak-­‐ketak.       Ida   ne’ebé   ki’ik   liu   husi   sira   nain   tolu   ne’e,   nia   hanoin   atu   hatama   lilin   ne’e   ba   nia   sanan   laran   hamutuk  ho  tali  kloran.   Depois   de   ne’e   sira   tuur   koalia   ba   malu,   no   sira   haluha   0ha   sira   nia   wani-­‐isin   ne’ebé   sira   hatama   hela   iha   sanan   laran,   hafoin   sira   hanoin   hetan   fali   wani-­‐isin   ne’ebé   hatama   hela   iha   sanan,   tuir   mai   sira   hakat   ba   hare   iha   sanan   maibe   sanan   mamuk,   maibe   iha   Benjamin   nian   sanan,   wani-­‐isin   nakfilak   0ha   ona  ba  lilin.   Nia  maun  nain-­‐rua  hirus  tebtebes  ba  sira  nia  alin,  tuir  mai  sira  rezolve  atu  husik  hela  rai  Makadiki  no   ba  buka  fali  fa0n  seluk  hodi  hela  moris  ba.   Liu  0ha  loron  ruma  Maun-­‐alin  nain  tolu  ne’e  sira  lao  hakat  ba  parte  norte,  lori  ho  fahi  ida,  asu  ida,  no   manu  ida,  gong  ida  no  toha  tuku-­‐besi  ida.         Primeru  sira    mai  akanpa  iha    fatukuak  iha  fa0n  naran  Ata-­‐lia,  ne’ebé    agora  hanaran    Fatulia,  tuir  mai   sira   liu   ba   hela   iha   fa0n   ida   naran   Ossowala,   sira   sai   fali   husi   Ossowala,   no   tuir   dalan   sira   lori   ho   populasaun  balum  ne’ebé  sira  hetan  iha  dalan  lori  la’o  hamutuk  ho  sira.   Sira   hamutuk   ema     nain   30   wainhira   sira   tama   to’o   iha   planaltu   Ossokeli     iha   ne’eba   mak     sira   deskobre   bee-­‐matan   ne’ebé   suli   husi   rai   okos,   populasaun   iha   area   refere   uza   lingua   15       dialetus,   ho   sira   nia   espresaun   la   hanesa.   Tetun,   Galolen,   Makasae,   Wai-­‐ma’a,   Dagada,   Midiki,   Naue0,   Idate,   Naumique,  Bunaque,  Baiqueno,  Manbae,  Tokodede,  Kemaque    no  Lakalei.   Wainhira  sira  to’o  mai  gruta  Wainiki,  ho  paisagem  ne’ebé  furak  no  husi  rai  leten  Sira  rona  hela  bee   sulin  tarutu  husi  rai  okos.     18


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Bee suli  husi  fatuk  dalas  husi  rai  okos  ne’ebé  kle’an  tebes  ba  mosu  iha  tasi  ibun  iha  area  Kaisidu  hola   kor  hanesan  tasi  been.   Baucau  tempu  ne’eba  iha  deit  povuasaun  6,  entre  povuasaun  sira  ne’e  funu  malu  hela  deit,  povasaun     rua  halo  funu    kontra  povasaun  haat.   Husi  fa0n  ne’ebé  ladun  dook,  lakleur  Feto  ida  mosu  ba  sira  ho  hanoin  atu  fó  ajuda  ba  sira,    nune’e   hodi  oferese  ba  sira  Bibi-­‐aman  boot  ida  no  bibi  naton  ida.         Sira  nia  pedidu  kona  ba  ajuda  hetan    resposta    posi0vu  maibe,  kona  ba  ofertas  haruka  fila-­‐fali    tamba   sira  hare  katak  prestasaun  ba  deklarasaun  ne’ebé  hato’o  la  klaru.   Presiza  atu  dehan  katak    ema  sira    mai  husi  Makadiki,  mai  laos  tamba  atu  deklara  funu  maibe,  sira  sai   husi  Makadiki  ho  hanoin  atu  buka  fa0n  foun  hodi  moris  ba.   Iha  neba  sira  fó  presaun  no  ameasa  ba  ema  sira  ne’ebé  mai  husi  liur  hodi  dehan;  di’ak  liu    imi  lalika   teri  ne0k  ami  nia  dalan  basá  Ami  la  mai  ho  hanoin-­‐aat  ba  Imi.     Ema   sira   ne’ebé   moris   iha   fa0n   ne’eba,   sira   iha   prinsípiu   ida   deit   no   espirítu   kamaradagem   ne’ebé   forte,   sira   reune   hamutuk   iha   arredores   Bee-­‐Matan   Baucau   nian,   iha   neba   sira   konsidera   ema   sira   ne’ebé   hela   nanis   0ha   ona   iha   fa0n   ne’e,   atu   kopera   ho   sira   no   sira   husu   mos   atu   fó   ba   sira   Bibi,   Tais,   Morten,  Karau  no  Atan-­‐lubun.     Mais  buat  sira  ne’ebé  fó,  laiha  fa0n  ba  iha  interesse  estrangeirou  sira  nian.     Hanesan  mos  sira  seluk,  afinal  das  kontas  sira  husu  klarifikasaun  konaba  formas  ne’ebé  sira  hakarak   atu  kontribui.  Iha  Ferik-­‐Oan  ida  ne’ebé  ho  haksolok,  no  hahú  hatudu  Bee  ne’ebé  moris  iha  fatuk-­‐kuat   besik  hela  sira,  tuda  sai  nia  furin  husi  fatuk  boot  ida  leet:   Ami  lakohi  Karau,  osan-­‐mean,  Bibi  no  mos  Ami  lakohi  atan.  Buat  ne’ebé  Ami  hakarak  maka,  Ami  mos   iha  direitu  atu  moris  ho  Bee-­‐matan  ida  ne’e,  signifika  katak  buat  hotu  rezolve  ho  di’ak  hodi  estabelese   iha  Baucau  ba  Ema  hotu  no  husi  gerasaun  ba  gerasaun.  Ida  ne’e  maka  kontagem  husi  “Livro  Gen0o  de   Timor:  Autor  Pinto  Correia”.             ❖ Terceira  Versaun   Iha   tempu   Governu   Portugues,   iha   Governasaun   Dr.   António   de   Oliveira   Salazar,   Sidade   de   Baucau   atual   Vila   An0ga   koñesidu   tebes   ho   naran   Sidade   Vila   Salazar   tamba   nia   furak   dignifika   husi   hotel   Pouzada,   Merkadu   Munisípal   de   Baucau,   Pisina   furak   Baucau   no   Bee-­‐matan   fatuk-­‐laran   Wailia,   husi   nia  furak  atrai  turistas  mai  husi  rai  seluk.   Sidade  ki’ik,  malirin  haburas  ho  aifunan  no  aihoris  sira  seluk  ne’ebé  fó  fuan,  hanesan  zambua,  sabraka   no  tangeriñas,  furak  ne’e  to’o  iha  0nan  1975.   Governu   Timor   Leste   atual   liu   husi   Munisípiu   tau   no   konsidera   nafa0n   Vila   An0ga   sai   hanesan   Sidade   historika  no  turis0ka  ba  futuru  Munisípiu  Baucau.     ❖ Quarta  Versaun     Iha  tempu  okupacao  Indonézia,  Governu  Indonézia  tau  apalidu  seluk  “  Baucau  Batu-­‐karang”  signifika   katak  an0ga  Sidade  Baucau  hela  iha  fatuk  leet  gruta-­‐boot  Wailia  nian,  Lamegua  no  Wainike  no  Vila-­‐ Nova  hela  iha  planaltu  fatuk-­‐laran.     Iha  prinsípiu  governasaun  Governu  Indonézia  nian  Dezenvolvimentu  Infra-­‐estrutura  haluan  ka  haboot   ba  planaltu  Tirilolo  ne’ebé  hanaran  “Kota  Baru”  signifika  Vila-­‐Nova,  ne’ebé  mos  situada  iha  fatuk-­‐laran   ne’ebé  ladun  produ0vu  ba  Agrikultura.   Baucau  mos  koñesidu  ho  naran  “Kulu-­‐Gisa”  signifika  Fruta-­‐de-­‐pão  assado,  katak  Kulu  produtu  agrikula   ne’ebé  fó  produsaun  kon0nuamente  iha  Baucau,  no  la  existe  iha  Munisípiu  seluk  iha  Timor  Leste.   Durante   24   anus   okupasaun   Indonézia   Dezenvolvimentu   la’o   maka’as   no   lais.   Indonézia   husik   hela   Dezenvolvimentu  Vila-­‐Nova  boot  liu  dala  rua  kompara  ho  Vila-­‐An0ga.   Depois   da   Independénsia   Governu   Timor   Leste   liu   husi   Munisípiu   de   Baucau   tau   Sidade   Vila-­‐Nova   sai   hanesan  Sentru  Administrasaun  Públika,  Sentru  de  Edukasaun  no  Sentru  de  A0vidades  Ekonómikas.  

19


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.3 -­‐  Limites  no  Koordenadas  Geografikas     Baucau   iha   nia   limitasaun   iha   areas   geografikas;   Parte   Norte   (Tasi-­‐Feto)   baliza   ho   ilha   Wetar   Indonézia,  husi  Norte  ho  nia  la0tude.  (±  8°  03'  -­‐  9°  06'  la0tude  ±  125°  45'  -­‐  126°  10'  longitude).  Fahe   fronteiras  ho  Manatuto,  Sul  ho  Viqueque  no  Leste  ho  Distrito  Lautém.  

2.4 -­‐  Lokálizasaun    Geografika   Distrito  de  Baucau  lokálizadu  iha  zona  Leste  do  Territóriu,  iha  nia  fronteiras  rai  ho  tasi  feto  husi  illa   Wetar  Indonézia,  iha  sudueste  ho  foho  Matebian,  no  hare  iha  parte  Sul  iha  Foho  Mundu  Perdido.    

2.5 -­‐  Superfisie   Distrito  de  Baucau  e  futuro  Munisípiu  iha  nia  luan  ho  total  1.501,85km2,  nia  okupa  4o  parte  a  nivel   Territóriu  Nasionál.  

2.6 -­‐  Divizaun  administraNva  

© V-­‐MAE  Maps,  2015

Mapa Postu  Administra0vu  Munisípiu  Baucau  nian

2.6.1 -­‐  Postu  AdministraNvu   Munisípiu   Baucau   fahe   ba   Postu   Administra0vu   6   (nen);   Baguia,   Baucau   Vila,   Laga,   Quelicai,   Vemasse   no   Venilale.   Entre   Postu   Administra0vu   sira   ne’e,   ne’ebé   iha   nia   area   boot   liu   maka   Vemasse   no   Baucau  Vila.     Area ba Postu Administrativu

20


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Posto Administra0vo

373,02

367,58

Área dos  Postos  Administra0vos Super|cie   (Km2)

Baguia

205,59

Baucau

367,58

Laga

199,73

Quelicai

205,65

Vemasse

373,02

Venilale

150,28

Total

1501,85

205,59

199,73

205,65 150,28

Baguia

Baucau

Laga

Quelicai

Vemasse

Venilale

Foto: Património  arquitectónico  no  Posto  Administra0vo  de  Baguia  

21


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.6.2 -­‐  Sukus  no  aldeias   Territóriu  Munisípiu  Baucau  fahe  ba  Postu  Administra0vu  6,  husi  Postu  Administra0vu  6  ne’e  hamutuk   Suku  59  (Lima-­‐Nulu-­‐Resin  sia)  no  Sukus  sira  ne’e  kompostu  husi  281  Aldeias  fahe  detalladamente  hare   iha  tabela  tuir  mai.  

© V-­‐MAE  Maps,  2015

Mapa husi  Suku  Munisípiu  Baucau  nian    

Sucos por  Posto  Administra0vo  e  número  de  aldeias Baguia

Baucau

Laga

Quelicai

Vemasse

Venilale

Afaloicai

4

Bahu

5

Atelari

10 Abafala

4

Caicua

2

Bado-­‐ Ho’o

5

Alawa Craik

5

Bucoli

6

Libagua

5

Abo

4

Loilubo

3

Baha Mori

6

Alawa Leten

5

Buibau

6

Nunira

5

Afaçá

3

Ossouala

5

Fatulia

4

Defawasi

4

Buruma

4

Saelari

9

Baguia

3

Os0co

3

Uai Oli

4

Hae Coni

6

Caibada

7

Sagadate

11 Bualale

2

Uaigae

2

Uailaha

4

Larisula

7

Gariuai

8

Samalari

7

Guruçá

5

Uato-­‐Lari

3

Uatu Haco

4

Lavateri

5

Samalari

4

Soba

6

Lacoliu

3

Vemasse

4

Uma Ana  Ico

4

Osso Huna

3

Seiçal

5

Tequinaumata 4

Uma Ana  Ulo

4

Samalari

4

Tirilolo

6

Laisorolai de  Cima 5

Uacala

4

Triloca

4

Lelalai

3

Uailali

10

Letemumo

4

Macalaco

3

Maluro

4

Namanei

4

Uaitame

4

47

65

57

Laisorolai de  Baixo 4

55

22

35

Fonte: Diploma  Ministerial  199/GM/MAEOT/IX     de  16  de  Setembro  (JR.  Série  I,  nº  33) 89  Sucos 281  Aldeias

22


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.7 -­‐  Klima   Munisípiu  Baucau  ho  nia  0pu  klima0ku  hanesan  ne’ebé  akontesse  iha  Territóriu  Nasional.   Tuir  klasifikasaun  matenek-­‐nain  Scmidt  &  Ferguson,  katak  ita  iha  kategoria  klima0ka  iha  areas  tuir  mai   ne’e:1   Klima  Tipu  C    (Regiaun  Sentru  foho  Matebian,  Suko  Laissorolai  de  Cima)     [Klima   iha   presipitasaun   boot   iha   Timor   Leste,   ho   nia   valor   mensal   bele   liu   400ml   iha   entre   fulan   Desembro  no  Fevereiro  no  menus  husi  60ml  entre  fulan  Junho  no  Setembro.  Temperaturas  medias   akontese  ki’ik  liu  kada  0nan  (19o  to’o  21o)].     Klima  Tipo  D  (Região  sul  do  Distrito,  com  especial  predominância  nas  áreas  do  sub-­‐distrito  Venilale).   [klima  humidu  ho  nia  valor  presipitasaun  mensal  menus  husi  260ml,  ho  períodu  ne’ebé  boot  liu  entre   fulan  Desembru  no  Marsu.  humidu  ho  nia  valor  presipitasaun  mensal  menus  husi  260ml,  ho  períodu   aas  afeta  iha  fulan  Desembru  to’o  Marsu.  Fulan  5  tempu  maran  ne’ebé  afeta  menus  husi  100ml    hahú   husi   Juñu   to’o   Novembru.   Ho   nia   temperatura   ne’ebé   menus   husi   22o   hahú   Jullu/Agostu   no   bele   to’o   26o  iha  fulan  Marsu].   Klima   Tipo   E   (Akontesse   iha   area   media   hanesan   iha   planalto   Baucau.   Inklui   Suku   barak   hanesan;   Suku   Ossoala,   Gariwai,   Uma-­‐Ana-­‐Iku,   no   akontese   mos   iha   parte   Norte   husi   Postu   Administra0vu   Quelicai  no  parte  Sul  husi  Postu  Administra0vu  Laga.   [Klima  maran  ho  nia  volume  kada  fulan  menus  husi  200ml.  Iha  fulan  5  nia  laran  ho  ninia  volume  boot   liu   100ml.   Temperatura   sira   ne’e   akontesse   ho   nia   volume   entre   23o   &   26o   hatudu   ninia   volume   ki’ik   kada  0nan].   Klima   Tipo   F   (Akontesse   iha   parte   Norte   no   Kosta   Norte   Osidental   Munisípiu   nian   to’o   ba   Postu   Administra0vu  Laga  liu  husi  foho-­‐leet  mota  Seiçal).   [Klima   maran,   nia   volume   la   liu   husi   150ml.   Iha   tempu   sira  hanesan  ne’e  akontesse  durante  fulan  8  nia  laran.   Temperaturas   ne’ebé   aas   durante   0nan   iha   variasaun   entre  27o  iha  fulan  Juñu  no  30o  iha  fulan  Novembru].   Clima   Tipo   G   (Akontesse   iha   parte   koste   Postu   Administra0vu   Laga   inklui   Suku   Soba,   Nunira   no   Samalari).   [Klima  ne’ebé  maran  liu  iha  Timor  Leste  akontesse  iha   Manatuto   no   iha   regiaun   kosteira   Baucau.     Nina   volume   ho   nia   durasaun   durante   fulan   10   la   liu   husi   100ml,  iha  parte  balun  menus  husi  60ml.  Durasaun  ba   tempu   maran   ne’e   akontesse   durante   fulan   10.   Temperaturas  medias  laiha  mudansa  boot,  kada  0nan   iha  27o  no  28o].
 Fonte : Seeds of Life, 2012

1 GERTIL, Atlas de Timor-Leste, Lidel, set.2002, pp.57-58

23


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.8 -­‐  Relevu  no  hidrografia    

Temperatura (ºC)

Precipitação (mm)

Temperatura (ºC)

Precipitação (mm)

Temperatura (ºC)

Precipitação (mm)

Parte rai-­‐lolon   husi   Munisípiu   Baucau   nian   kolokadu  husi  Planalto  Baucau  husi  parte  Loro-­‐ monu  Territóriu  Munisípiu  nian  no  ligasaun  ho   foho-­‐lolon  foho  Mundu  perdido,  enkuantu  husi   parte   Lorosa’e   hare   husi   parte   foho-­‐lolon   husi   foho   Matebian   (2376mth)   sai   dominante   ba   paisagem.   Territóriu   Munisípiu   nian   iha   mota   barak  ne’ebé  tun  husi  foho-­‐lolon  hodi  ba  mosu   iha   tasi   Wetar.   Mota   sira   ne’ebé   koñesidu   liu   tun   husi   rai-­‐klaran   husi   parte   Loro-­‐monu   ba   Lorosa’e,   hanesan   Mota   Laleia   iha   baliza   entre   Munisípiu   Baucau   no   Manatuto,   Mota   Seiçal   ne’ebé  kle’an  no  nakloke,  geografikamente  hodi   fahe   Munisípiu   ba   iha   parte   2,   parte   ida   ba   Loro-­‐manun   no   parte   mai   Loro-­‐saen   no   mos   mota  Boro-­‐wai.      

2.9 -­‐  Rai  ho  nia  uNlizasaun     Area  florestal  maka  okupa  fa0n  barak  liu  iha  Territóriu  Munisípiu  Baucau,konfórme  hatudu  iha    tabela   konjunta,  tuir  areas  sira  ne’ebé  dedikadas  ba  agrikultura  hodi  kuda  hare.     Territóriu  Munisípiu  Baucau  Iha  area  floresta  ho  nia  luan  no  boot    mak  hatudu  iha  Tabela  konjunta   bele  uza  hodi  halo  Natar  no  Kuda  haré.   Mapa  de  Okupasaun  rai U0lizasaun  kona  ba  rai Área  urbanizada Área  de  rizicultura

Super|cie (ha) 11  490 105  650

Área de  hortas  urbanas

14 940

Agrikultura de  subsistência

23 040

Área ne’ebe  la  uza Florestas Lagoas Diversos

1 149  520 132  380 0,54 33,52

24


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.10 -­‐  Populasaun   Foho  sira  ne’ebe  aas  iha  Munisipiu  Baucau Nia  Aas   (mts)

Postu Administra0vu

Matebian Feto

2 376

Quelicai /  Baguia

Matebian Mane

1 960

Quelicai/Baguia

Legomau

1 231

Baguia

Ossoala

1 074

Vemasse

Foho Naran

Munisípiu Baucau   iha   nia   populasaun   ho   total   132.925   habitantes  hanesan  Munisípiu  ida  ne’ebé  ho  maior  numeru  de   populasaun   ho   persentagen   (74%   okupa   3o   parte   iha   numero   habitantes   iha   Territóriu   Timor   Leste.Tuir   sensus   0nan   2015,   populasaun   hamutuk   132.925,   Feto   67.069   Mane   hamutuk   65.856,  ho  total  familia  27.822.   Densidade   populasaun   nian   iha   variasaun   signifika0vo,   ne’ebé   ki’ik   liu   maka   iha   Postu   Administra0vu   Vemasse   (24,05%),   no   numero  populasaun  ne’ebé  boot  liu  maka  Postu  Administra0vu   Baucau  ho  persentagen  125,84%.  

Evolusaun populasaun   nian   ne’ebé   hela   iha   Munisípiu   hahú   husi   2004   to’o   2014   sei   projeta   ba   tendesia   to’o   2030,   ita   sei   hare   futuru   ne’ebé   forte   ba   termus   konaba   kresimentu   populasaun   iha   Baucau,   sei   la   dok   husi   Munisípiu  Dili,  Ermera  no  Bobonaro  ne’ebé  dadun  ne’e  iha  numeru  populasaun  aas  liu.   234026

117064

111694 92049 44325

Aileu

59175

Ainaro

59787

59455

Baucau Bobonaro Covalima

Dili

Ermera

Lautem

63403 42742

48628

64025

70036

Liquiça Manatuto Manufahi Oe-­‐cussi Viqueque

Kresimentu  populasional  iha  Munisípiu  Baucau  no  nivel  l  Nasionál.   Munisípiu  Baucau,  sei  ladook  husi  Munisípiu  Dili,  Ermera  ne’ebé  integra  iha  kresimentu  populasional   ne’ebé  boot.  

25


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Distrito /  Município

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

População 113 767 115  321 116  934 118  606 120  344 122  152 124  054 126  044 128  143 130  344 132  648 135  046 137  534 140  113 142  777 145  515 148  325 151  201 154  135 157  129 160  160 Baucau

Taxa Cresc.

1,36

1,39

1,42

1,45

1,49

1,55

1,59

1,65

1,70

1,75

1,79

1,83

1,86

1,88

1,90

1,91

1,92

1,92

1,92

1,91

População 1 089  3641  118  7501  148  9581  180  0691  212  1071  245  0961  279  0801  314  0921  350  1231  387  1491  425  1341  464  0391  503  8181  544  4211  585  8021  627  9111  670  7421  714  3071  758  5721  803  4801  848  908 Nacional

Taxa Cresc.

2,66

2,66

2,67

2,68

2,69

2,69

2,70

2,71

2,71

2,70

2,69

2,68

2,66

2,64

2,62

2,60

2,57

2,55

2,52

2,49


 Projecção da  População  de  Baucau  2010-­‐2030

Taxa de  Crescimento  Populacional  de  Baucau  e  Nacioanl

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

26


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.9 -­‐  Lian  Dalan   Munisípiu   Baucau   ho   areas   difinidas   konaba   lian-­‐dalen   prinsipais   5   no   tetun   prassa   :   Husi   parte   Loro-­‐ monu  uza  lian-­‐dalen  Wai-­‐ma’a  hahú  husi  Postu  Administra0vu  Baucau  Vila  sorin  balun  hanesan  Suku   Bahú   sorin   balun,   Suku   Caibada   sorin   balun,   Suku   Tirilolo   sorin   balun,   Suku   Bukoli   no   Suku   Triloka.   Suku  4  husi  Planalto  Postu  Administra0vu  Vemasse  hanesan;  Suku  Ossoala,  Loilubo,  Suku  Watulari  no   Suku  Os0co.  Husi  Suku  3  seluk  iha  litoral/tasi  hanesan  Caicua,  Suku  Waigae  no  Suku  Taci  koalia  lian-­‐ dalen  galolen  no  Wai-­‐ma’a.   Postu   Administra0vu   Venilale   Suku   ne’ebé   koalia   lian-­‐dalen   Makassae   maka   hanesan;   Suku   Wai-­‐Oli,   Suku   Watu-­‐Hako,Wai-­‐Laha   no   Suku   Watulia   sorin   balun.   Ne’ebé   koalia   lian-­‐dalen   Midiki   maka;   Suku   Baha-­‐Mori,  Badu-­‐Ho’o,  Fatu  Hako  sorin  balun  no  Wailaha  sorin  balun;  Suku  Bercoli  Uma-­‐Ana-­‐Ulu  no   Uma-­‐Ana-­‐Iku   koalia   lian-­‐dalen   Wai-­‐Ma’a.   Postu   Administra0vus   ne’ebé   dominadu   ho   Makassae   maka   hanesan   Quelicai,   Laga   inklui   Sukus   balun   husi   Postu   Administra0vu   Baucau   Vila:   Hanesan   Suku   Gariwai,   Wailili,   Buibau,   Samalari,   Suku   Buruma,   Suku   Seiçal,   Suku   Tirilolo   nia   sorin   balun,   Suku   Caibada  nia  Sorin    no  Suku  Bahu  nia  sorin  balun.  Inklui  Postu  Administra0vu  Baguia  koalia  lian  kahur   malu;   Makassae   ho   Nauwe0.   Sukus   sira   ne’ebé   koalia   lian-­‐dalen   Nauwe0   maka   :   Suku   Ossouna   no   Suku   Afoloikai,   Sukus   sira   ne’ebé   koalia   lian-­‐dalen   Makassae:   Suku   Alawa-­‐Kraik,   Alawa-­‐Leten,   Defawasi,  Haeconi,  Larisula,  Lawateri,  Samalari,  Waakala.   Lian-­‐dalen   Tetun   prasa   kuase   koalia   iha   Territóriu   Munisípiu   laran   tomak,   maibe   dominadu   liu   iha   Postu  Administra0vu  Baucau  Vila.    

SEDA Maps 2013, Adaptado de J. Patrick Fischer, Wikipédia.

2. 10  -­‐  Religiaun   Religiaun  ne’ebé  dominadu  liu  iha  Territóriu  Munisípiu  Baucau  maka  Religiaun  Katólika,  ne’ebé  marka   presensa   historiku   no   gloriozu   konaba   presensa   Igreja   Katólika   iha   Territóriu   RDTL   espesial   iha   Munisípiu   Baucau.   Iha   mos   religiaun   seluk   hanesan;   Protestante   Evangelika,   Musulmanus   ne’ebé   okupa   2o   no   3o   lugar,   iha   mos   religiaun   sira   seluk   hanesan   Budha   no   Animista  ho  persentagen  ki’ik.2   Número  de  crentes  por  religião Católica 107  998

Protestante Muçulmana Evangélica 1  729

254

Budista

Hindú

Animista

Outras

8

16

66

89 Imagem da Catedral de Baucau

2 Census  2010,  Direcção  Nacional  de  Estags0ca  de  Timor-­‐Leste

27


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2. 11  -­‐  Hela  faNn  komunidade     Hela  fa0n  komunidade,  tuir  rezultadu  peskiza  husi  peskizador  Ruy  Cina†,  klasifika  katak  iha  Munisípiu   Baucau  habitasaun  komunidade  ho  Tipu  linear  katak  uma  populasaun  sira  nian  ne’e  harí  no  hela  tuir   estradas    ninin,  ne’e  akontese  liu-­‐liu  iha  area  parte  Postu  Administra0vu  Laga.  Uma  hela  fa0n  hirak   ne’e  sira  harí  ho  material  tradisional  tuir  uzus  tradisionais  Baucau  nian,  tuir  Tipu  propriu  ho  modelu   uza  airin  hari  rasik  iha  rai  no  ho  nia  medidas  kuadradu/retangular.   Uma Tradisionais iha Regiaun Sentru Timor Leste Husi fónte: Ruy Cinatti, hato’o konaba Arkitetura Tradisional Timorense.

Husi  parte  Sentral  populasaun  hela  namkari,  hodi  halo  uma  rua-­‐tolu  hamutuk  iha  fa0n  ida,  balun  hela   iha  foho-­‐lolon  no  balun  seluk  hela  iha  rai-­‐tetuk,  hanesan  ne’e  kada  Uma-­‐kain  ida-­‐idak  determina  nia   baliza  entre  sira  ho  fatuk  hada  no  rai  ketan  ne’ebé  sira  hodi  halo  to’os  ka  natar  ba.  

2.12 -­‐  Meiu  urbanu   Iha  Territóriu  Munisípiu  Baucau  iha  vila  maibe  mos  ho  karater  meiu  urbana.  Maior  parte  populasaun   hela     ketak-­‐ketak;   Tuir   Ruy   Cina†   katak   populasaun   lubuk   ida   maka   hela   konsentrada   iha   Postu   Administra0vu  Laga.     Mapas  de  Baucau  Vila

Vista Aérea de Baucau Vila Fonte: Google Earth (2013)

Mapa da área de Baucau. Inclui Aeroporto e praia de Uatabo. (Mapbox, RC 2013)

2.13 -­‐  Administrasaun  Sentral   Konforme   Dadus   Tinan   2013,   husi   Ministériu   das   Finansas   de   Timor   Leste   katak   lementus   husi   Administrasaun   Sentral   ne’ebé   presta   servisu   Munisípiu   Baucau   ho   total   1851   pessoas   hanesan   Medikus,  Enfermeirus  no  Parteiras  (2012),  Professores  (1335)  no  PNTL  (167).  

28


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Total 1300 Polícia Segurança

Educação

167

Segurança Civil  (permanentes  e   temporários)

37

Bombeiros

21

Professores Ensino  Básico  Público

691

Professores Ensino  Básico  Privado

384

Professores Ensino  Secundário  Público

187

Professores Ensino  Secundário  Privado

17

1279 204 23

Enfermeiros(as)

134

Parteiras(os)

Jus0ça

212

55

Agricultura e   Extensionistas  e  não  extensionistas Pescas Eleições

225

1075

Médicos Locais  e  Especialistas Saúde

1279

95

95

225

STAE

6

CNE

8

Func.s (20)  e  Defensores  Públicos  (6)

14

14

26

26

212 95 14

Educação

Segurança

Saúde Agricultura/Pescas Eleições

26 Jus0ça

2.14 -­‐  Protesaun  Sosial   Iha  Munisípiu  Baucau  konforme  rezultadu  sensus  Tinan  2010,  Idozus  hamutuk  12.175,  Invalidus  1094,   Kombatentes   da   Libertasaun   Nasional,   no   Benefisiarius   Mar0res   sira   nian   ne’ebé   simu   penssaun   protesaun  sosiál  ne’ebé  korresponde  ho  nia  persentagem  hanesan  tuir  mai  :  85,49%,  7,68%  no  6,81%   benefisiarius.   Númeru  de  idozus  no  pessoas  inválidus  reseber  subsídiu. Idosos

Inválidos

Total

Baucau

12175

1094

13269

Nacional

78 274

5 506

83 780

Husi Dadus   ne’ebé   Ministériu   Finansas   iha   konaba   Orsamentu   Estadu   nian   ba   Tinan   2013   Benefisiarius  ba          protesaun  Sosiál  korresponde  12,91%  ho  total  populasan  Munisípiu  Baucau  nian.   Konaba  numeru  Idozus  ho  total  11,786,  Invalidos  1668  no  Kombatentes  da  Libertasaun  Nasional  971,   korresponde   tuir   lolos   ho   persentagem,   82%,   12%   no   7%,   husi   total   Benefisiarius   ba   protesaun   Sosiál   iha  Munisípiu.       Numero  idosus  no  invalidus,kombatentes  da  libertasaun  nebe  sai  benefisiariu   ba  subsidio,mak  hanesan  tuir  mai  ne’e  :

Baucau

Idozus

Invalidus

Combatentes da   libertasaun  nasional

Total

11786

1668

971

15443

Idozus Invalidus Combatentes

29


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.15 -­‐  Sosiedade  Sivil   Iha   35   Organizasaun   Naun   Governamentais   ne’ebé   realiza   sira   nia   servisu   iha   Territóriu   Munisípiu   Baucau.  Sira  barak  hala’o  sira  nia  assaun  tomak  iha  Munisípiu  no  entre  sira  ne’e  barak  maka  hela  iha   Baucau  Vila.3   Naran  Organizasaun

Enderesu

Postu Suco AdministraNvu

Grupo Feto  Forte  Kuluguisa

Rua de  Tirilolo

Baucau

Grupo Kore  Bucoli

Rua Macadai  Decima-­‐Bucoli Baucau

Bucoli

Grupo Moris  Foun  Baucau

Rua de  Caibada

Baucau

Caibada

Grupo Oan  Kiak  Haburas  Seical

Rua de  Baucau

Baucau

Seiçal

Radio Comunidade  Lian  Matebian  Baucau

Rua de  Tirilolo

Baucau

Tirilolo

Unidade Nasional  Asaun  Progresu  (UNAP)

Rua de  Lutu  Mutu

Baucau

Tirilolo

Grupo Moris  Foun  Vemasse

Rua de  Vemasse  -­‐  Orala

Vemasse

Vemasse

Grupo Pescas  Putri  Duyung

Rua de  Aldeia  Maquerec

Baucau

Seiçal

Grupo Pesca  Watabo'o

Rua de  Buruma

Baucau

Buruma

Grupo Haburas  Caisidu

Rua de  Ossoa

Baucau

Tirilolo

Grupo Feto  Forte  Quelecai

Rua de  Quelecai

Quelicai

Baguia

Grupo Feto  Forte  Venilale

Rua Uaitaco

Venilale

Uataco

Alfabe0zasaun Fatulia

Rua de  Uatuliana

Venilale

Fatulia

Grupo Sukaer  Laran

Rua de  Seical

Baucau

Seiçal

Grupo Tirololo

Rua de  Tirilolo

Baucau

Tirilolo

Grupo Juventude  Buibau

Rua de  Buibau

Baucau

Buibau

Uma Dame  Baucau

Rua de  Watulete

Baucau

Tirilolo

Grupo Lalenok  Agricultura  ba  Comunidade  (LABAC)

Rua de  Hau  Nau  -­‐  Os0co

Vemasse

Os0co

Koopera0va Peskas  Mupuh  Futuru  Kmanek

Rua de  Vilanova

Baucau

Tirilolo

Grupo Hasae  Ac0vidades  Feto  (GHAF)

Rua de  Baucau

Baucau

Buruma

Organiza0on Of  Ac0on  Study  Inter  Society  (OASIS)

Rua de  Uatu  Lete

Baucau

Tirilolo

Cailalo

Rua de  Uatulete

Baucau

Tirilolo

Caritas Diocesana  de  Baucau

Rua de  Largo  Catedral

Baucau

Tirilolo

Centro Informasaun  da  Edukasaun  Civica  (CIES-­‐TL)

Rua de  Baucau

Baucau

Tirilolo

Children &  Youth  Center

Rua Vila  An0ga  Baucau,  6

Baucau

Tirilolo

Fundasaun Educasaun  Comunidade  Matebian  Baucau  (ECM)

Rua Lutu  Mutu

Baucau

Tirilolo

Fundasaun Saude  de  Timor  Leste  (SATILOS)

Rua de  Ossu  Huna

Baguia

Ossu Huna

Community Tranforma0on  Ins0tute  (CTI)

Rua de  Catedral

Baucau

Bahu

Apoiu Desenvolvimento  Comunitario  (ADC)

Rua de  Osso  Huna  -­‐  Baguia Baucau

Ossu Huna

Info Timor  Tecnolozia  ba  Jus0sa  Sosial

Rua de  Watulete

Baucau

Tirilolo

Centro Feto  Haburas  Desenvolvimento  (CFHD)

Rua Planalto  Vila  Nova

Baucau

Tirilolo

Centro de  Dezenvolvimento  Comunitario  Baucau  (CDC)

Rua Lutu  Mutu

Baucau

Tirilolo

Ins0tuto Catolico  Formasaun  Professores  Baucau  (ICFPB  Marista) Rua  de  Ana  Ulo

Baucau

Bahu

Realis0c Development  Rural  Services  (RDRS)

Rua de  Baucau  -­‐  Uatulete

Baucau

Tirilolo

Unidade Feto  Ba  Dezenvolvimento  (UFD)

Rua de  Tirilolo

Baucau

Tirilolo

3

Tirilolo

National Database Trimester Report – Period of April - June 2013, by PROJETUTL/BELUN

30


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.16 -­‐  Rekursus  naturais  e  aNvidades  ekonómikas   2.16.1  -­‐  Komérsiu   A0vidades   Komersiu   iha   Baucau   okupa   iha   parte   ida   ne’ebé   signifika0va   iha   parte   Populasaun,   liu-­‐liu   iha   Baucau   Vila,   Konaba   merkadorias   iha   estradas   no   komersializasaun   produtus.   Agrikulas   no   Peska   nune’e   mos   artesanatos   lokál   sai   nudar   produtos   lokál   ne’ebé   atraientes   ne’ebé     manifesta   sira   nia   valoridade  iha    a0vidade  de  vendas  e  compras.    

2.16.2 -­‐  Agrikultura   Kualidades  rai  nian,  relasiona  ho  kondisaun  klima  ne’ebé  existe   la   tuir   akiferos   importantes,   konaba   aquifero   kalkario,   carsico   de   Baucau,   ida   ne’ebé   importante   tebes   iha   nivel   Nasional,   ne’ebé  iha  kedas  tempu  presensa  Portuguesa,  halo  ona  estudus   de   viabilidade   no   inden0fikado   katak   rai   ne’e   serve   para   atu   halo   a0vidades   agrikultura,   bele   sai   fa0n   potensial   ba   agrikultura   no   bele   fó   rezultadu   produsaun   ne’ebé   bo’ot   iha   kuadro   Nasional.   Husi   nivel   Nasional   klasifika   mos   katak   rai   Baucau   nudar   fa0n   ne’ebé   bele   produz   hare   ho   kuan0dade   boot,   segundu   maka   produsaun   Batar,   terseiru   maka   Ai-­‐Fariña   no  Modo-­‐tahan  seluk.   Produsaun  prinsipais  culturas  iha  Baucau  no  iha  nivel  Nasional.4   Produção

Baucau

Nacional

Arroz

34024

112 925

Milho

23036

148 323

Mandioca

10893

94 834

Vegetais

8539

78 605

Arroz Milho Mandioca Vegetais

Principais culturas  por  suco  

Baucau  Munisípiu  ida  ne’ebé  iha  Produsaun  Agrikula  maka’as  iha  Timor-­‐Leste.  No  entantu  kapasidade   produ0va   ida   ne’e   sei   hadi’a   hodi   explora     di’ak   liu   tan   iha     futuru,   konforme   kondisaun   klima0ka   ne’ebé  normal  iha  territóriu  munisípiu.   Produsaun  Agríkola  mak  hanesan  Arroz  (hare),  milho  (batar),  aifariña  (mandioca),Talas  (inhame),    inhame  (talas),  batata  doce  (fehuk-­‐midar),     feijão   (fore-­‐rai),   fore   mungu,   fore   tali,   forekeli,   feijão   bravo   (koto),   batata   (fehuk-­‐ropa),   ananás   (ai-­‐ nanas),  jaca  (kulu-­‐jaka),  kumbili,  Café,  kontas  brancas  e  vermelhas.   4

Timor-Leste em Números 2011, Direcção Nacional de Estatística

31


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Produsaun horgkola   e   frugkola   Tomate,   beringela,   fore-­‐xikote,   Lis-­‐mean/mu0n,   modo-­‐mu0n,   modo   metan,   alfase,   mostarda,   repollu,   pimentão   (ai-­‐manas),   (ai-­‐fuan   hanesan   haas),   (variedade   oi-­‐oin),   papaia   (ai-­‐dila)   goiaba,   abóbora   0mor   (lakeru-­‐0mor),   abóbora   japonesa   (lakeru-­‐japonês),   laranja   (sabraka),  epino,  toranja  ( jambua),  ervilha,  baiaun  etc.   Plantasaun:  Fruta-­‐pão  (kulu-­‐tunu),  Jaca  (kulu-­‐jaka),  (kami  nu),  areca  (bua),  laranja  (sabraka),  banana   (hudi),  teca  (ai-­‐teka),  amora,  toranja  ( jambua),  ha’as  etc.  

Arrozais em  Baucau  

Área  produsaun  espesies  exportasaun  (ha)

Posto Administra0vo Baguia

Café

Baucau Vila Laga

Avelã

Coco

5,6

5,5

25,4

0

319,92

531,68

2

55,5

218,3

Quelicai

148

140

151

Vemasse

1,5

11,8

77

Venilale

42,1

246

545,6

199,2

778,22

10 117,3

Total

Café Avelã Coco

Baguia

Baucau

Laga

Quelicai

Vemasse

Venilale

2.16.3 -­‐  Florestas   Areas   Florestas   iha   Baucau   okupa   area   ne’ebé   boot   liu   ho   nia   luan   132.380   ha,   existe   iha   Territóriu   Munisípiu   Baucau   sistema   natural   konaba   floresta   de   mangal,   floresta   ba   klima   maran     ho   pesiesmistas  no  uniku,  no  floresta  humida  husi  parte  foho,  hatudu  nia  diversidade  ne’ebé  boot.  Ho   estragus   florestas   ne’ebé   akontese   sai   preokupasaun   boot   ne’ebé   presiza   hola   medidas   serius   hodi   bele   resolve   asuntu   ne’e.   Iha   parte   sira   ne’ebé   aas   hetan   kalidades   ne’ebé   boot   ba   valor   komersial   hanesan;   Ai-­‐Teka,   Ai-­‐Naa,   Ai-­‐Kameli,   Ai-­‐Saria   no   Rota.   Iha   mos   potensias   florestal   iha   fa0n   rua   ne’ebé   la  hanesan,  ida  husi  parte  foho  ho  luan  5.229  ha  no  111.238  ha  iha  parte  tetuk.  

32


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau 2.16.4 -­‐  Pekuária  

Animais sira  ne’ebe  iha  ho  nia  espesies  [2013] Postu   Karay   Karau   Kuda Administra0vu Timor Vaka Baguia 5  628 1  712 1  020 Baucau  Vila 7  612 2  402 1  112 Laga 2  894 576 355 Quelicai 4  580 1  382 1  272 Vemasse 3  520 155 157 Venilale 2  417 1  829 170 Total 26  651 8  056 4  086 Fonte:  Timor  -­‐Leste  em  números,  2013

Bibi Malae 2  726 4  323 4  436 1  468 2  347 1  378 16  678

Bibi Timor 4  116 6  611 2  984 5  676 2  947 1  886 24  220

Suínos

Manu

7 918 14  683 8  431 8  950 7  391 12  648 60  021

24 252 26  788 21  741 28  400 19  612 22  588 143  381

Karau Vaka Kuda Bibi  Malae Manu

Karau Timor Bibi  Timor Suínos

Programa pekuaria   hanesan   a0vidades   no   rekurssu   inportante   iha   Baucau,   okupa   iha   primeira   posisaun   iha   nivel   Nasional   ba   iha   kriasaun   Kuda,   Bibi-­‐Timur   no   Bibi-­‐Malae.   Hanesan   mos   hakiak   Karau   ho   numeru   ne’ebé   interesante,   okupa   iha   terseiro   lugar   entre   Munisípiu   sira   seluk   iha   Timor   Leste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.16.5 -­‐  Peska   Númeru  peskador  kada  Postu  Administra0vu   no  numeru  fa0a  peskas  [2013] Postu   Administra0vu Baguia

Pescador

Produsaun /  Rendimentu  Peskas  no   Municsipiu  Baucau  [2013]

Fas0n Peskas   Fas0n  Peskas   nebe  usa  motor nebe  la  ho  motor

a)

a)

Baucau Vila

331

Laga

231

Meses

Total (Kg) 450

Valor (USD)

a)

Janeiro

850

41

-­‐

Fevereiro

375

775

81

28

Março

1 050

1 996

Quelicai

71

5

11

Abril

1 650

3 236

Vemasse

250

10

84

Maio

525

1 050

a)

a)

a)

Junho

2 400

4 620

883

137

123

Julho

7 425

14 321

Venilale Total

Fonte:   Direcção  dos  Serviços  de  Agricultura,  Município  de  Baucau   a)  Postu  Administra0vu  la  ia  acesso  tasi

Agosto

20 625

39 901

Setembro

20 175

39 080

Outubro

12 525

24 294

Novembro

2 850

5 469

Dezembro

1 125

2 158

Total

71 175

137 750

Situasaun parte  Tasi  Feto,  Estreito  de  Wetar,  a  ac0vidade  piscatória  tem  par0cular  importância,  tendo   Baucau  uma  posição  favorável  para  o  desenvolvimento  deste  sector.  Actualmente  a  pesca  tem  ainda   um   carácter   artesanal.   Esta   ac0vidade   económica   tem   especial   importância   nos   Postos   Administra0vos   com   costa   marí0ma,   (Vemasse,   Baucau   Vila   e   Laga).   A   produção   em   aquacultura   é   uma  ac0vidade  importante  para    subsistência  das  populações,  com  especial  incidência  na  região  de   Quelicai  e  Venilale.  

33


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.16.6 -­‐  Rekursus  minerais   No  distrito  de  Baucau  ocorrem  importantes  jazidas  de  diversos  minerais  de  grande  valor  económico   com  especial  relevância  para  as  de  Manganês  e  Cobre.   Postu Administrativu

BAUCAU VILA

Rekursu Natural

Lokalizasaun

Potensial

Manganés

Rahamate Baucau

Rai-henek ho fatuk

Mota kalauai no Mata

3.750.000 m ³

Rai-henek ho fatuk

Mota Seisal

5.175.000 m ³

Batu gamping (limestone) Fósfuro

Travertin

Suku Bucoli Suku Buruma Norte Taci Ninin Baucau Vila Suku Buruma Baucau

DRN Ind.1996

18.000.000 m ³ 11.812.000 m ³ Ton. 1.969 Grau PeO5 % 2.200 Ton. RN, Mineral Hiptetik

Esplora PTAT (1991) Presisa investimento hodi explora rikusoin naturesa nia

Rai mutin nst.

BAGUIA

Observasaun

Rai henek ho fatuk

Mota Mau-Uai

2.500.000 m ³

D.R.N Indonesia (1996)

Rai henek ho Rai

Foho Buluro Suku Defa-Uassi

1.410.000 m ³

Hanesan

Mármore

Foho Matebian feto Suku Osso1.575.000 m ³ Huna

Hanesan

Diabas

Mota Mausokoa Suku Larisula

Hanesan

9.575.000 m ³

34


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Posto Administrativo

Recursos Naturais

Localização

Potencial Medida Lagoa 10.250 m² Grau be’e masin: Ph 6-7 CI: 10,830 Mg/Ltr

Observações

Masin fatuk

Lagoa Nunira

DETL (1991)

Rai-henek ho fatuk

Mota Laga

375.000 m²

DRNTL (1996)

Rai –henek ho fatuk

Mota Uaimui

3.500.000 m²

Hanesan

Cimentu no rai mutin

Laga

Kromit

Quelicai

Grau%36,4-5,3 Cr2O3

DRN Indonesia (1996)

Batu gamping (limestone)

Foho Liatoe no Samafano Suku 65.625.000 m³ Maluro

Mina Rai

Lelelai Quelicai

Mármore

Foho-Makaloso Maluro

4.500.000 m³

DRNTL (1996)

Fósforu

Suku Abo

Grau P 2O5,%1,89-5,85

Hanesan

Basalt

Mokububu,lacoliu

RN ipotétiku

Inventariu TL (1996)

Fatuk foho, raimutin, no sst

Quelicai Boha Terido - Ossouala

Osan mean 2,85-3 Grama/Ton.

DRN Sulawessi Norte Indonesia (1997)

Osan Mutin

Hanesan

Osan mutin: 490-560 Grama/Ton.

Hanesan

Riti/Kabre (tbg)

Hanesan

Riti: 0,70-11,4

DRN Indo (1994)

Osan Mean no Riti

Iha foho - Ossouala

Rekursu Natural Neneral ipotétiku

Riti (Tembaga)

Mota Passa,Suku Ossouala Antigu

Manganés (Mangan)

Foho Ossouala

MnO2, reserve ho midida tonelada 10.000

Hanesan

Mota Vemasse no Mota Manuleden

Rekursu natural Mineral ipotétiku

Peskizador DMI Bandung (1991)

LAGA

QUELICAI

Osan Mean (gold)

VEMASSE

(Klassifikasaun Tipo C) 1. Serpih ho fatuk sabak

Hanesan

PT.Dwi.(1994) PT Aneka (1991)

Rekursu Natural ipotétiku DNRM.Indo.(1996) Devide % 25-75%

4.275.000 m³ 1.293.750 m³

Hanesan

Vemasse

Grau Mg % 5-9

Hanesan

Ossouala

Rekursu natural ipotétiku

Hanesan

2. Rai henek ho fatuk

Mota Uaikua

3. Magnesit 4. Rai henek no rai

Bentomit/Bentaun

Venilale

Serpih ho fatuk sabak

Venilale

VENILALE

Reserva ho medida 408.985.920 m3 volume bele hetan Su’u fatin 716.717 m3 SiO2 (65,73-67,77) AI2O3 (15,07-15,87) Fe2O3 (2,02-2,07) CaO (2,03-2,36)

PPTM Bandung (1996)

Rekursu Natural e Mineral DNE hipotétiku

Fatuk mota, fatuk foho, raimutin, no sst.

35


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau 2.16.7 -­‐  Turismu   Sidade  Baucau  hale’u    ho  potensia  natureza  verde  no  luan,  hatudu  kor  azul  hanesan  ho  kor  tasi  Wetar   nian,  railolon  no  natar,  nuu-­‐laran  furak,  hudi-­‐laran,  akompaña  mos  ho  bee  tarutu  husi  mota  ki’ik-­‐oan   barak  ne’ebé  suli  lemo-­‐lemo  hodi  atrai  ema  nia  hakarak  atu  hare  no  kontempla  beibeik  Baucau   nia   furak.   Baucau  mos  iha  ona  unidades  Hotel  balun  no  restaurantes  ne’ebé  hari  husi  Assosiasaun  Baucau-­‐Oan   sira,  hodi  hatudu  sira  nia  servisu  hamutuk  no  kada  vez  aumenta  no  atrai  numero  visitantes  loron  ba   loron,  ne’ebé  hodi  hatudu  katak  Baucau  sai  nudar  segunda  Sidade  iha  Nasaun  ne’e,  hodi  atrai  no  dada   nafa0n  visitantes  husi  rai  laran  no  rai  liur  hodi  hili  atu  mai  passa  fim  da  semana  iha  capital  Munisípiu.   Pisina,   Tasi-­‐ibun   Watabo   dadaun   ne’e   ema   barak   iha   interese   atu   mai   passa   ferias   iha   fa0n   refere   tanto   husi   populasaun   lokál   nune’e   mos   visitantes   husi   fa0n   seluk.   Infra-­‐Estrutura,   Hotelaria   no   Restaurantes,   nomeadamente   hanesan   Pouzada   Baucau   daudaun   ne’e   hafoun   no   haluan-­‐tan,   hodi   hatudu  kualidade  de  servisu  tuir  padraun  Internasional  sai  mos  nudar  fa0n  de  enkontro  ba  Turistas   sira  ne’ebé  visita  mai  iha  Sentru  Leste  do  Territóriu.   “Sidade  Baucau  hale’u    ho  potensia  natureza  verde  no  luan,  hatudu  kor  azul  hanesan  ho  kor   tasi  Wetar  nian,  railolon  no  natar,  nuu-­‐laran  furak,  hudi-­‐laran,  akompaña  mos  ho  bee  tarutu   husi   mota   ki’ik-­‐oan   barak   ne’ebé   suli   lemo-­‐lemo   hodi   atrai   ema   nia   hakarak   atu   hare   no   kontempla  beibeik  Baucau  nia  furak.   Baucau   mos   iha   ona   unidades   Hotel   balun   no   restaurantes   ne’ebé   hari   husi   Assosiasaun   Baucau-­‐Oan   sira,   hodi   hatudu   sira   nia   servisu   hamutuk   no   kada   vez   aumenta   no   atrai   numero   visitantes   loron   ba   loron,   ne’ebé   hodi   hatudu   katak   Baucau   sai   nudar   segunda   Sidade   iha   Nasaun  ne’e,  hodi  atrai  no  dada  nafaIn  visitantes  husi  rai  laran  no  rai  liur  hodi  hili  atu   mai   passa  fim  da  semana  iha  capital  Munisípiu.  Pisina,  Tasi-­‐ibun  Watabo  dadaun  ne’e  ema  barak   iha   interese   atu   mai   passa   ferias   iha   faIn   refere   tanto   husi   populasaun   lokál   nune’e   mos   visitantes  husi  faIn  seluk.  Infra-­‐Estrutura,  Hotelaria  no  Restaurantes,  nomeadamente  hanesan   Pouzada   Baucau   daudaun   ne’e   hafoun   no   haluan-­‐tan,   hodi   hatudu   kualidade   de   servisu   tuir   padraun  Internasional  sai  mos  nudar  faIn  de  enkontro  ba  Turistas  sira  ne’ebé  visita  mai  iha   Sentru  Leste  do  Territóriu.     Ba  zonas  turistas  iha  parte  Leste  sei  harí  tan  iha  Tutuwala  to’o  Kom,  no  mos  husi  Estrada  ninin   Baucau   nian   to’o   Hera.   Parte   hirak   ne’e   sei   sai   zona   turisIka   iha   Timor   Leste   ho   tassi   ibun   ne’ebé   tropika   no   furak   hatudu   mos   panorama   fóho-­‐lolon   ne’ebé   atraiente   fó   vontade   ba   viajante   hodi   halo   sira   nia   aventura,   hodi   apresia   mos   arkitetura   portuguesa,   historia   no   kultura  konaba  natureza  lokál.         La’o  dalan  naruk  iha  Estrada  costa  norte,  desde  Kom  entre  tasi-­‐ibun  no  faIn  ne’ebé  hanaran   kampus  de  arroz  liu  husi  mos  Sidade  historika  de  Lautem,  Turista  sir  abele  mai  to’o  iha  Baucau,   ne’ebé   sai   hanesan   baze   turisIka   iha   zona   oriental.   Baucau   sai   hanesan   segunda   Sidade   iha   Timor   Leste,   preve   hodi   hari   mos   toba-­‐faIn   ne’ebé   kompleto   ho   kualidades   de   aihan   ne’ebé   relevantes,   hodi   bele   fó   atendimentu   ba   viajantes   rai-­‐laran   no   husi   rai-­‐li’ur   hanesan   meius   hodi  fó  atendimentu  ne’ebé  di’ak  ba  turistas  sira.  Bainhira  Aeroporto  Baucau  funsiona  sei  sai   hanesan   odamatan   tama-­‐sai   Sidade   Baucau,   ba   viajantes   sira   ne’ebé   lakohi   tun   iha   Baucau,   iha  posibilidade  atu  halo  transaksaun  de  voo  direta  tuir  rute  internasional  ba  faIn  disInatariu.     Atu   estabelese   faIn   ba   Turizmu   ekologiku   ne’ebé   di’ak   no   kualidade-­‐aas   prefere   liu   estabelese   iha   kosteira   Baucau,   nune’e   mos   ho   alojamento   ki’ik   no   menus   despesa,   usa   maneiras   tradisionais  ne’ebé  negosiantes  ki’ik  sira  prepara  iha  tasi-­‐ibun  no  tuir  dalan  ninin.  Baucau  sai   nudar  faIn  Peskas  ho  nia  bematan  ne’ebé  tropikas  ho  nia  kor  nabilan,  sei  promove  hanesan   ponto  ne’ebé  aas  liu  hodi  apresia  beleza  Sidade  Baucau.  Iha  Vila  AnIga,  Mercado  tuan  renova   Iha   ona   no   sai   hanesan   Sentru   Kultural   no   ba   Artesanatos   no   mos   sai   hanesan   Sentru   de   Konvensaun  Baucau  no  Sentru  Informasoens  TurisIkas.  Edifisiu  Merkadu  ne’ebé  renovadu  sei   hatudu/   konserva   arkitetura   kolonial   Portuguesa   no   sai   mos   hanesan   Ita   nia   patrimoniu   kultural.  Iha  arredores,  iha  pisina  ida,  ho  kontemplasaun  bee-­‐mos,  ne’ebé  mos  hanesan  mos   renovasaun   hodi   sai   hanesan   experiensia   ba   aIvidades   ne’ebé   uniku   entre   jardins   tropikus   luxus  ne’ebé  iha.   36


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Sidade Baucau  sai  hanesan  mos  baze  ba  viajantes  no  visitas  kulturais  ba  Quelicai  nune’e  mos   bele   hakat   liu   ba   foho   lulik   Matebian.   Hahú   husi   foho   Matebian   nia   hun   ba   to’o   leten,   visitantes  sira  bele  apresia  mos  panorama  ba  Aldeia  sira  ne’ebé  iha  arredores  foho  Matebian   hun.   Sira   bele   hetan   alojamentu   ka   aihan   lokál   no   buka   aprende   atu   bele   fó   respeitu   ba   kultura,   ne’ebé   hanesan   patrimonio   no   historia   konaba   jornada   resistensia   armada   no   valor   patrimoniu  kultural.     Konaba   reabilitasaun   no   loke   luan   Estrada   husi   Dili   to’o   Baucau   sei   hasa’e   liu-­‐tan   visitantes   turisIkas   ho   numeru-­‐aas   liu-­‐tan   mai   iha   Baucau,   tamba   ne’e   tuir   dalan   estradas   tenki   tau   sinais  transitus  nune’e  hodi  bele  fasilita  viajantes  ba  to’o  iha  faIn  disInatario,  ida  ne’e  maka   formula  iha  PEDM  2010  –  2030).   Tasi-Ibun Uatabo

Pouzada de Baucau

Bee-Manas Uai Cana Venilale

Piscina de Baucau

2.17 -­‐  Infra-­‐estruturas  no  transportes   Infra-­‐estrutura  sira  ne’ebé  existe  iha  Munisípiu  Baucau  frekuensia  servisu  sei  oituan  liu  hodi  atende   komunidade  no  populasaun  nune’e  iha  Territóriu  Munisípiu  uza  dadaun  meius  ne’ebé  iha  hodi  atende   ba  nesessidade  sirkulasaun.  Territóriu  Munisípiu  Baucau  kruzadu  ho  nia  eixo  Leste-­‐Oeste,  husi  Estrada   Nasionál   ne’ebé   liha   Dili-­‐Manatuto-­‐Baucau-­‐Lospalos.   Iha   sorin   seluk   rodaviariu   husi   dalan   Nasionál,   liga  Baucau  no  Viqueque,  liu  husi  Postu  Administra0vu  Venilale.  Husi  parte  Laga  iha  eixos  Norte  no   Sul,  iha  ambito  deslakasaun  rodoviaria  hodi  liga  mos  Postu  Administra0vu  Quelicai  no  Baguia.   Plano de Estradas Rurais Município de Baucau 2015-2017 Postos   Administra0vos

Número de   Propostas

Km

Baguia

19

138

Baucau Vila

34

115,4

Laga

22

212,5

Quelicai

22

293

Venilale

17

113

Vemasse

16

162,45

130

1034,35

Total

Fonte: Administração  de  Baucau

37


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Distância (Km) Sub-distrito

Baucau Vila

Baucau Baguia

Dili

Custo da viagem (USD) Baucau Vila

122

Dili

Outras Distâncias Baucau

(Km)

4

Aileu

169

65,6

187,6

4

9

Ainaro

183

Laga

20

142

1

6

Dili

122

Quelicai

35

157

3

6

Ermera

155

Vemasse

31

153

2

2

Lospalos

126

Venilale

30

152

2

4

Liquiça

154

Maliana

208

Manatuto

60

Same

159

Suai

223

Oe-cusse

243

Viqueque

61

Nota: A distância indicada para Oe-Cusse é a distância medida em linha recta.

Gráfico de distâncias relativas

Rede Estrada  Munisipiu  Baucau  nian   (Adaptado  de  SEEDS  Timor)

2.17.1 -­‐  Portu   Iha  Kairabela,  iha  Postu  Administra0vu  Vemasse  iha  pontecais  ida  ne’ebé  agora  dadun  ho  kondisaun   aat  ne’ebé,  iha  asessu  husi  Estrada  Nasionál.          

2.17.2 -­‐  Aeroportu   Aeroporto   Baucau   ho   distansia   6,2km   husi   Sentru   Munisípiu,   ho   kondisaun   geografika   ne’ebé   di’ak.   Hela   iha   planalto   besik   Estrada   Nasionál   ne’ebé   liga   Dili   –   Baucau   no   iha   pista   ne’ebé   permite   ba   aviaun  boot  bele  tun-­‐sa’e  ho  nia  luan  2,5km,  maibe  dadaun  ne’e  la  funsiona.    

2.17.2 -­‐  Energia   Iha  kontestu  implementasaun  programa  konaba  sistema  konfiavel  konaba  distribuisaun  eletrisidade,  dadun  ne’e   Baucau   dispoen   rede   ida   ho   media   voltagem   ne’ebé   fornese   ba   Postus   Administra0vus   hotu,   tuir   rezultadu   Sensus   0nan   2010   ho   total   21255   Umakain   iha   Baucau,   6280   maka   iha   ona   asesu   ba   eletrisidade.   Konforme   Dadus  husi  EDTL  katak  iha  Postu  Administra0vu  Baucau  Vila  populasaun  ne’ebé  asessu  ona  eletrisidade  ba  24   horas  de  tempu  maka  ho  persentagem  59%.  Nune’e  mos  ba  Postu  Administra0vus  sira  seluk  ne’ebé  hetan  ona   asessu  ba  eletrisidade  exeptu  iha  fa0n  sira  balun  ne’ebé  dadaun  ne’e  seidauk  hetan  asessu  ba  eletrisidade.  Ho   asessu  fornesimentu  regular  eletrisidade  ne’ebé  iha  atu  hodi  bele  hadi’a  kualidade  vida  moris  komunidade  nian   iha  Baucau  no  hodi  apoiu  ba  Hasa’e  kresimentu  de  Ekonómia  no  kriasaun  de  empregu  ba  iha  Sidade  no  areas   rurais.         38


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Durante 0nan  20  nia  laran  iha  tenta0vu  balun  ne’ebé  halo  atu  tau  fornesimentu  ba  energia  eletrika  regular  fora   husi  Sidade  Baucau.  Maibe  kapasidade  ba  abastesimentu  afetadu  tebes  husi  konsekuensia  instabilidade  depois   de   simu   rezultadu   husi   Konsulta   Popular,iha   fa0n   barak   estruturas   basikas   de   eletrisidade   ne’ebé   iha   hetan   estragus  total.  Maibe  dadaun  ne’e  geralmente  hahú  lao  di’ak,  maike  iha  zonas  balun  regularmente  sei  iha  faillas.   Energia   eletrisidade   bele   usa   hodi   te’in,   fó   naroman,   hodi   usa   ba   geleira,   televizaun,   komputadores,   radios,   telefone   no   sasan   eletronikus   seluk-­‐tan.   Benefisios   sosiais   boot   tebes   por   exemplo   hetan   asessu   ba   naroman   hodi   fasilita   estudantes   sira   hodi   lee   no   estuda,   liu-­‐liu   usa   mos   ba   frigorifiku   hodi   konserva   ai-­‐han   ne’ebé   hegieniku  no  saúdavel.   Benefisiarius   ekonómikus   hetan   rezultadus   husi   energia   eletrisidade   ho   numeru   ne’ebé   boot   tebes.   Husi   existensia  eletrisidade  ho  ninia  distribuisaun  presiza  tebes  atu  Timor  Leste  bele  transforma-­‐aan  husi  nivel  ki’ik   Dezenvolvimentu   hodi   hakat   ba   Ekonómia   moderna,   bele   hadi’a   sosiedade   ida   saúdavel   no   formasaun   di’ak   ne’ebé   liga   no   bele   halo   ligasaun   ho   mundu   tomak.   Iha   nesessidade   konaba   eletrisidade   tamba   enfluensia   pra0kamente  ba  esforsu  hotu  konaba  Dezenvolvimentu  iha  Timor  Leste  no  iden0fika  ona  sai  nudar  prioridade   Nasionál.   Planu   konaba   eletrisidade   integradu   ona   iha   Planu   Dezenvolvimentu   Global   ba   Territóriu   tomak,   ho   obje0vu   atu   korresponde   exigensias   energe0kas   ba   longu   prazu,   atu   hodi   konstroi   infra-­‐estruturas   basikas   no   dezenvolve  industrias  iha  setores  hotu,  inklui  konaba  kriasaun  refinaria,  hanesan  plataforma  ba  abastesimentu   iha  industria  LNG  ida  iha  rai,  parte  Tasi-­‐Mane.   Sistema  ne’ebé  agora  iha,  komPostu  husi  58  geradores  induviduais,  Diesel  ne’ebé  bele  halo  distribuisaun  lokál   ho  nia  total  bele  produz  40MW.  

!

Oficiais ADN halo inspesaun iha Venilale Fonte: Portal da Transparência de Timor-Leste

39


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.18 -­‐  Edukasaun   Nível  de  Eskolaridade  da  Populasaun  de  Baucau  (5-­‐29  anos  de  idade) Nível  de  Escolaridade Total

Nunca frequentou

Pré-­‐Primária

Primária

Pré-­‐ Secundária

Secundário

Politécnico

Universidade

Não formal

Não declarou

Manatuto

56095

10293

1801

26166

8155

7955

268

820

295

342

Mane

28400

5225

917

13691

4014

3668

125

448

152

160

Feto

27695

5068

884

12475

4141

4287

143

372

143

182

Urbano

12051

892

440

4397

2077

3520

142

407

63

113

5951

442

211

2333

1026

1598

65

203

27

46

Mane Feto

6100

450

229

2064

1051

1922

77

204

36

67

Rural

44044

9401

1361

21769

6078

4435

126

413

232

229

Mane

22449

4783

706

11358

2988

2070

60

245

125

114

Feto

21595

4618

655

10411

3090

2365

66

168

107

115

Nunca Frequentou Pré-­‐Primária Primária Pré-­‐Secundária Secundário Politécnico Universidade Outros

Escola do Reino de Venilale. Construída durante a administração portuguesa de Armando Pinto Correia.

40


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Ensino Básiku  (2011) Público

Privado

Alunos Professores

Escolas

Alunos

Total

Professores

Escolas

Alunos

Professores

Escolas

Baucau

20120

572

98

14233

386

76

34353

958

174

Nacional

257596

7515

1088

46461

1317

185

304057

8832

1273

Ensino Sekundário  (2011) Público

Privado

Alunos Professores

Escolas

Alunos

Total

Professores

Escolas

Alunos

Professores

Escolas

Baucau

3032

79

8

671

8

1

3703

87

9

Nacional

25490

1096

43

12292

349

31

37782

1445

74

Ensinu Técniku  Sekundário  (2011) Público

Privado

Alunos Professores

Escolas

Alunos

Total

Professores

Escolas

Alunos

Professores

Escolas

Baucau

132

17

1

431

22

2

563

39

3

Nacional

4343

294

12

2243

24

5

6586

318

17

Mapa da  AlfabeNzação   (idade  superior  a  15  anos)     Distritos  de  Timor-­‐Leste  e   Sucos  de  Baucau   [Adaptado  do  Relatório  de  Sucos  do   Censos  2010,  Ministério  das  Finanças]

41


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Ensino Secundário  /  Número  de  Alunos  [2013] 10º  Ano

Escola

CN

11º Ano CS

CN

12º Ano CS

CN

CS

Homem

Mulher

Total

Homem

Mulher

Total

Total

Homem

Mulher

Total

Homem

Mulher

Total

Total

Homem

Mulher

Total

Homem

Mulher

Total

Total

ESG Publica  01  BCU

80

120

200

100

123

223

423

69

99

168

150

180

330

498

65

73

138

70

120

190

328

ESG Publica  02  V.  Nova

91

101

192

113

120

233

425

101

88

189

141

138

279

468

68

54

122

223

218

441

563

ESSA Senior  Baucau

74

57

131

39

48

87

218

61

74

135

37

30

67

202

49

37

86

42

71

113

199

ESG Filial  Kilik  Waigae

15

18

33

24

23

47

80

15

12

27

20

23

43

70

3

5

8

29

12

41

49

ESG Filial  Baguia

4

7

11

12

5

17

28

3

3

6

21

8

29

35

5

5

10

8

6

14

24

ESG Filial  Laga

11

11

22

6

8

14

36

11

8

19

17

6

23

42

12

6

18

8

5

13

31

ESG Filial  Quelicai

27

15

42

12

25

37

79

14

6

20

6

15

21

41

7

2

9

4

8

12

21

ESG Filial  Venilale

30

34

64

68

52

120

184

36

32

68

32

21

53

121

26

16

42

36

37

73

115

ESG Filial  Vemasse

13

9

22

26

24

50

72

5

8

13

32

18

50

63

9

8

17

12

16

28

45

345

372

717

400

428

828 1 545 315

330

645

456

439

895 1 540 244

206

450

432

493

925 1 375

Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

Ensino Secundário  Técnico  Vocacional  /  Número  de  Alunos  [2013] Escola

12º Ano

Totais

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

119

156

275

27

44

71

24

30

54

170

230

400

119

156

275

27

44

71

24

30

54

170

230

400

Marcenaria

18

3

21

17

3

20

17

2

19

52

8

60

Mecânica

18

2

20

18

1

19

19

1

20

55

4

59

21

0

21

18

2

20

13

3

16

52

5

57

18

3

21

18

3

21

16

4

20

52

10

62

75

8

83

71

9

80

65

10

75

211

27

238

Tec.Alimentar

3

2

28

0

16

16

2

26

28

5

67

72

Hotelaria

3

26

29

2

13

15

6

23

29

11

62

73

6

51

57

2

29

31

8

49

57

16

129

145

200

215

415

100

82

182

97

89

186

397

386

783

Sub-­‐total

ETP D.  Bosco  Fatumaca Electricidade Electronica Sub-­‐total

ETP Venilale

11º Ano

M

Contabilidade

ETP Publico   Baucau

10º Ano

Programas

Sub-­‐total Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

Número de  professores  conforme  Grau  Académico  [2013] ES

Escola

D-­‐2/D-­‐3

Homem Mulher

Total

Homem Mulher

S-­‐1 Total

S-­‐2

Homem Mulher

Total

Homem Mulher

Total

ESG Publica  01  BCU

5

0

5

7

6

13

22

7

29

3

0

3

ESG Filial  Kilik  Waigae

7

1

8

3

2

5

9

1

10

0

0

0

ESG Filial  Laga

3

1

4

3

0

3

4

1

5

0

0

0

ESG Filial  Quelicai

1

0

1

1

1

2

10

0

10

0

0

0

ESG Publica  02  Vila  Nova

6

1

7

10

7

17

19

7

26

5

1

6

ESG Filial  Baguia

3

0

3

3

1

4

4

0

4

0

0

0

ESG Filial  Venilale

1

1

2

3

3

6

8

2

10

0

0

0

ESG Filial  Vemasse

2

1

3

1

1

2

6

1

7

0

0

0

ESG Santo  Antonio  Baucau

2

0

2

0

0

0

4

1

5

0

0

0

ESG TMR  Osso-­‐Huna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

5

35

31

21

52

86

20

106

8

1

9

Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

Número de  professores  conforme  Grau  Académico  [2013] ES

Escola

D-­‐2/D-­‐3

Homem Mulher

ESTV Pública  de  Baucau

Total

Homem Mulher

S-­‐1 Total

S-­‐2

Homem Mulher

Total

Homem Mulher

Total

1

1

2

6

3

9

5

0

5

0

0

0

ESTV Dom  Bosco  Fatumaca

11

0

11

7

0

7

0

0

0

0

0

0

ESTV St.Mazarello  Venilale

0

0

0

0

3

3

1

0

1

0

0

0

12

1

13

13

6

19

6

0

6

0

0

0

Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

42


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Número de  professores  conforme  Estatuto  Funcionalismo  [2013] Permanente

Escola

Homem Mulher

Contratado

Total

Homem Mulher

Adm/Guarda

Total

Homem Mulher

Total

Homem Mulher

Total

ESG Publica  01  BCU

37

13

50

0

0

0

0

2

2

37

15

52

ESG Filial  Kilik  Waigae

16

4

20

3

0

3

0

0

0

19

4

23

ESG Filial  Laga

8

2

10

2

0

2

0

0

0

10

2

12

ESG Filial  Quelicai

5

1

6

7

0

7

0

0

0

12

1

13

ESG Publica  02  Vila  Nova

40

14

54

0

2

2

4

1

5

44

17

61

ESG Filial  Baguia

8

2

10

1

0

1

0

0

0

9

2

11

ESG Filial  Venilale

9

5

14

3

1

4

0

0

0

12

6

18

ESG Filial  Vemasse

6

2

8

3

1

4

0

0

0

9

3

12

ESG Santo  Antonio  Baucau

6

1

7

0

0

0

0

0

0

6

1

7

ESG TMR  Osso-­‐Huna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

44

179

19

4

23

4

3

7

158

51

209

Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

Número de  professores  conforme  Estatuto  Funcionalismo  [2013] Permanente

Escola

Homem Mulher

ESTV Pública  de  Baucau

Contratado

Total

Homem Mulher

Adm/Guarda

Total

Homem Mulher

Total

Homem Mulher

Total

12

4

16

0

0

0

1

1

2

12

4

16

ESTV Dom  Bosco  Fatumaca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

18

ESTV St.Mazarello  Venilale

1

3

4

0

0

0

0

0

0

1

3

4

13

7

20

0

0

0

1

1

2

31

7

38

Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

43


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

2.19 -­‐  Saúde   Estabelesimentu  Saude  iha  Baucau  no  nível  nasional  (2011) Públicos Hospitais

Sentrus de  Saúde

Postus de   Saúde

SISCa

Total

Clínicas Privadas

Total

Baucau

1

6

25

60

92

3

95

Nacional

6

66

216

477

765

47

812

Iha area  Munisípiu  iha  Hospital  Públiku  ida  (1)  no  Clinicas  Privado  tolu  (3).   Konaba  Pessoal  Saúde  nivel  Munisípiu,  iha  3851  habitantes  ba  kada  Medico,  809  habitantes  ba  kada   Infermeiro  no  1831  ba  kada  Parteira.   Pessoal  Saúde  iha  Baucau  no  nível  nasional Médicos

Enfermeiros

Parteiras

Total

Baucau

29

138

61

228

Nacional

250

870

390

1510

Médicos Enfermeiras Parteiras

44


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

3. PLANU  ESTRATEGIKU  DESENVOLVIMENTU  LOKAL   Munisípiu   Baucau   hanesan   Organismo   Públiku   Administrasaun   Lokál,   ho   nia   vizaun   atu   promove   konaba   progresu   no   Dezenvolvimentu   sustentavel   iha   Munisípiu,   define   estrategia   no   liña   orientadores,   kria   kondisoens   ho   espirítu   kompe00vidade,   inovasaun   no   modern,   hodi   asegura   konaba   interesses   públikus   liu   husi   servisu   efisiente,   transparente   no   rigorosa   iha   gestaun   no   afetasaun  ba  rekursus.  Vizaun  Munisípiu  nian  atu  “sai  Munisípiu  dinamiku  inovador  no  solido”.   Inovasaun   no   solidariedade   signifika   konaba   kapasidade   Baucau   nian   ne’ebé   konsegue   koloka     iha   espasus   mamuk,   konaba   nia   diferenssa   e   bele   lidera   transformasoens   necessarias   hodi   hamoris   Munisípiu  nia  kbit,  sai  hanesan  obje0vu  ba  poder  efe0vu  Demokrá0ku.   Misaun   Munisípiu   Baucau   nian   liu   husi   afirmasaun   Territóriu,   sai   hanesan   referensia   em   termos   balansu   ambiental,   hanesan   sosiedade   ida   ne’ebé   inklusiva   no   desigualidade   sosiál   minimu,   ho   sistema   impresarial   ne’ebé   dinamiku   no   kompe00vu   la   ses   husi   aspetus   kulturais   ho   kualidade,   kontribui  ba  afirmasaun  konaba  importansia  no  kompe00vidade  iha  nivel  Regiaun  no  mos  iha  nivel   Nasionál,   liu   husi   esekusaun   de   programas   iha   areas   oi-­‐oin   tuir   nia   kompeténsia   hodi   promove   kualidade   moris   ba   ninia   sidadaun,   liu   husi   dialogu   ho   in0tuisaun   no   agentes   sira   seluk   iha   lokál,   hodi   aumenta  dinamiku  de  servisu  ho  jia  parseiros  efe0vus.   Munisípiu  Baucau  define  ninia  missaun  hodi  promove  Dezenvolvimentu  ekonómiku,  Dezenvolvimentu   sosiál   no   kultural   hodi   kria   kondisaun   inovadoras   hodi   hadi’a   kulidade   moris   geral   iha   Munisípiu,   hodi   atrai   gerasaun   foun   hanesan   kon0nuadores   ba   Dezenvolvimentu,   kria   kompe00vidade   nivel   Territóriu.     ObjeNvu  Estratéjiku             Munisípiu   Baucau   define   ninia   obje0vu   Estratéjiku   hanesan:   Kulidade   Servisu   iha   Munisípiu,   rasionaliza  rekursus  finanseirus  no  mo0vasaun  ba  Dezenvolvimentu  konaba  rekursus  humanus.     Munisípiu   iha   niania   prinsípius   basikus   ba   atuasaun,   kompeténsia,   transparensia,   hones0dade,   insessaun,   espirítu   nasionalismu,   Planu   no   Dezenvolvimentu,   inovasaun   ba   Munisípiu   no   produ0vidade  ba  servisus  públikus.  Konsidera  vizaun  no  misaun  ne’ebé  Munisípiu  hakarak  hodi  la’o   tuir   atual   konjuntura   ekonómika   no   sosiál   iha   nivel   Internasional,   Nasional   no   Lakal   sai   nudar   obje0vus  Estratéjikus  Munisípiu  Baucau  ba  0nan  tuir  mai  no  sei  hala’o  hanesan  tuir  mai.   ✤ Konsolida  Finansas  Munisípiu  nian   Kompromete   hodi   kumpre   ninia   responsabilidade   hodi   alkansa   obje0vus   ne’ebé   trassadu,   gere   ho   forma  korreta  ba  rekursus  ne’ebé  iha.  Sai  nudar  preokupasaun  sentral  iha  kontrolu  konaba  despesas   no  reseitas  Públikas,  tuir  kuadru  gestaun  ne’ebé  di’ak  hodi  hassa’e  kualidade  de  servisu.   ✤ Koesaun  Sosiál  no  Ekonómika     Halo  Territóriu  Munisípiu  Baucau  di’ak  liu  husi  ema  nia  hare  iha  aspetu  Ekonómia  no  sosiál  koñesidu   ho  nia  a0vidade  geral  husi  espasu    kualidade  vida  moris.     Buka  promove  imagaem  di’ak  Baucau  nian,  bainhira  Munisípiu  ne’e  hanesan  referencia  ba  panorama   cultural   iha   regiaun   ne’ebé   dezenvolve   Grupu   de   a0vidades   des0nadus,   tantu   ba   populasaun   lokál   nune’e  mos  ba  turista  sira  mai  husi  rai  liur.     Hakarak  aumenta-­‐tan  no  kompleta  ekipamentus  sira  ne’ebé  iha,  la’os  deit  konaba  kultura  nian,  maibe   mos  konaba  desportus  nune’e  mos  buka  hadi’a  kualidade  konaba  ekipamentus  eduka0vus  iha  Familia,   nune’e  mos  iha  area  edukasaun  formal  no  iha  aksaun  sosiál.     Territóriu   Munisípiu   Baucau   bele   hari   ambioente   komopeta0vu   ba   empresas   no   negosiantes   lokál   hodi  atrai  impresas  ho  nia  kapasidade  ne’ebé  boot  hodi  kria  empregu  ba  ema  ida-­‐idak  no  ba  Familia.     ✤ Administrasaun  moderna,  transparente  no  governasaun  di’ak       Sai  hanesan  obje0vu  sentral  hodi  kon0nua  fó  orientasaun  konaba  gestaun  ba  sidadaun  hodi  assume   no  hadi’a  nafa0n  servisus  ne’ebé  sira  hala’o  0ha  ona.     Munisípiu  iha  vontade  atu  hadi’a  esperansa  povu  nian,  no  fasilita  ema  nia  moris,  oprganizasaun   no   agentes  ekonómikus  nia  moris.   Ba   ida   ne’e   investe   iha   modernizasaun   ba   servisus   Munisípais   nian   iha   rekursus   humanus,   organizasaun  no  teknologia.   45


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Ida ne’ebé   hanoin   atu   kon0nua   hari   kondisoens   ne’;ebe   di’ak   ba   Dezenvolvimentu   humanu   konaba   mobilizasaun   segmentos   hotu   iha   sociedade   konaba   movimento   assosiasaun   atu   fómenta   ba   demokrásia   par0sipa0va   ho   instrumentos   hanesan   orcamento   par0sipa0vu   hodi   mo0va   ema   no   fundus  hodi  mo0va  asaun  sidadaun  hotu  hodi  haforsa  mekanismus  no  informasoens  iha  sosiedade.   ✤ Reabilitasaun  ba  konservasaun  urbana   Ho   interese   atu   dezenvolve   Territóriu   Munispio   Baucau   no   adopta   polí0ka   ordenamento,   planeamentu   no   gestaun   Territoriál   ne’ebé   koerente   no   sustentavel.   Territóriu   Munisípiu   Baucau   tenke   hari   ho   factor   de   kompe00vidade,   hodi   atrai   impresas   ho   kapasidade   boot   hodi   hamossu   enprego,  bele  hariku  ema  no  familia.   ✤ Territóriu  ne’ebé  ho  ambiente  boot   Hakarak   tau   posisaun   Munisípiu   Baucau   hanesan   Territóriu   ne’ebé   boot   iha   meio   ambiente   hari   no   afirma  liu   husi   kombinasaun   de   criteria  ne’ebé  los  husi  asaun  ne’ebé  hodi  promove  konaba  kualidade   ambiental  hanesan  valor  sentral  ba  a0vidades  ekonómikus  no  sosiál  iha  regiaun.   Ikus  mai  koalia  konaba  obje0vu  Estratéjiku  ne’e  bele  reve  fila-­‐fali,  husi  etape  ida  ba  etape  seluk  hodi   fó  kon0nuidade  ba  missaun  nune’e  Munisípiu  Baucau  prontu  atu  fó  defesa  ba  interese  Munisípiu  nian   ne’ebé  boot.   Iha   Dokumentu   Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu   Timor   Leste   2011-­‐030   iden0fika   0ha   ona   Zonas   Estratégikas   Nasional   ne’ebé   korresponde   konaba   zonas   ne’ebé   ho   nia   kresimento   ekonomiku   Nasionál,  ho  baze  ba  iha  vantagem  di’ak  no  espesializadu.     Baucau  nia    ámbitu  integra  ho  Munisípiu  Manatuto  no  Lautem  ba    área    Dezenvolvimentu  iha  parte   norte.   Mensiona   iha   PED   2010-­‐2030,   que   “Bele   dezenvolvidos   iha   varios   setores   potensiais,   tantu   iha   área  foun  ba  kriasaun    animais,  áreas  foun  ba  plantasaun  (noz-­‐moscada,  coco  e  cacau),    ba  indústrias   de   prosesamentu   ikan   no     a0vidades   seluk   mos   iha   Turismu   temá0ku   (hanesan   Turismu   históriku,   eco-­‐Turismu,   Turismu   marí0mo   no   Turismu   kultural)”.   Ba   kuadru   ida   ne’e,iha   faze   prosesu   desentralizasaun  administra0va    nial  aran,  bele  enkuadra  ba  proposta    Dezenvolvimentu  lokál.   Instalasaun  Munisípiu  iha    faze  inisial,  funsionamentu  normal,  iha  ekipa  ida  ba  realiasaun  programa,   halo  estudus,levantamentu    no    elaborasaun  ba  Planu    Dezenvolvimentu  Munisípal,  hodi  harmoniza   koordenasaun  no    esforsu  ba  asaun.   Iha   konfórmidade   ho   kompetências   ne’ebé   define     klaru   ba   Munisípiu   sira,   tuir   asaun,   projetus   no   inisia0va     ne’ebé   mak   hasae   efeitu   iha     implementasaun   ba     prosessu     dessentralizasaun   no   kriasaun     munisípiu     Baucau.   Sekuénsia     ne’e   la   korresponde   ba   proposta   ida   ho   kronológika,   ne’ebé   sidauk   define    didi’ak    ninia  konklusaun    iha  dokumentu  ne’e.  

3.1 -­‐  Kapital  Sosial   Rikusoi   lolos   ba   kualker   Munisípiu   ida,   mak   povu   nia   forsa   rasik,   hanesan   rekursu   humanus   sai   elementus   fundamental   ba   susesu   iha   prosesu   desentralizaun   no   kriasaun   ba   munisípius.   Maximiza   iha  area  saúde,  Edukasaun  no  kualidade      vida  geral  povu    Baucau  nia  moris,    essencial    ho  hetan   Munisípiu    ida  ne’ebé    justu  no  dezenvolvidu.   Timor-­‐Leste   simu   knar   atu   konkre0za   Obje0vu   Dezenvolvimentu   Miléniu   nian   ne’ebé     iha   obje0vus   Estratégikus  Dezenvolvimentu    walu    ne’ebé    membrus    Estadus  Unidus  tomak  atu  alkansa    iha    2015.   PEDL  Baucau  me0n  ho  nia  Obje0vus  de  Dezenvolvimentu  Nasionál    no  hakarak  refleta  ba    história,   rasik,  kultura  no    patrimóniu  úniku.   Ita   nia   meta   no   objec0vos   Estratégikus   rekoñese   katak   iha   konstrusaun   Munisípiu   de   Baucau     konsolidasaun  paz  sai  hanesan  prioridades  ne’ebé  ita  hakarak  to’o,  nune’e  ita  bele  a0nji  mos  obje0vu   sosiál  no  Ekonómia.   Iha   área   kapital   sosiál,   PEDL   Baucau   hakarak   hadi’a     povu     Baucau   nia   vida,   ita   nia   kapital   humanu   liu   husi   estratégia   no   asaun   iha   área   vitais   hanesan   edukakasaun,   saúde   e   inklusaun   sosiál.   Konaba     atensaun  ne’ebé  atribui  ba  área  sira  ne’e,  reflekta  ba  prioridades  PovuTimor  no  ita  nia  kompreensaun   ba  sosiedade  ida  ne’ebé  forte  no  pilar  ida  nesessáriu  ba  Dezenvolvimentu  ekonómiku.   Iha    munisípiu    Baucau,  rekursu  humanus  sai  komponente    importante    no  figura  ne’ebé  kapaz  hodi   responde  ba    desafios    konaba  konstrusaun  no    instalasaun    Munisípiu.   46


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Baucau (ho  9%    ba  empregu  Nasionál  iha  setor    servisus  públikus  no  kole0vus),  sai  Sentru    darua  ba   Administra0vu  husi  nível  Nasionál,  iha  potensia  konaba  koñesementu  no  kuadrus  ne’ebé  permite  no   hetan  konfiansa  ruma  iha  futuru  mai.   Tuir  mai,  refere  liu    ba  numeru    nível  edukacional  konaba  rekursus  humanus    ne’ebé  iha  kada  Postus   Administra0vus    iha  Munisípiu  ida  ne’e  .   Baucau  iha  número    intelectuais    ne’ebé  boot  husi  áreas  oi-­‐oin,  hanesan    área  ba  fórmasaun  ne’ebé   relevante  liu  iha  Edukasaun  (66%),  husi  Administrasaun  Públika  (6%)  no    Direito  (5%),    ba    Siénsias     Saúde   (4,4%)   no   Agrikultura   (3,5%)   entre   area   hirak   ne’e,   hetan   numera   boot   liu   mak   iha   area   edukasaun.   Relasiona   ho   rekursu   humanus   ne’ebé   iha   no   nesessidade   ba   rekursus   humanus,   importante   ba   Munisípiu   hetan   kompeténsia   iha   áreas   ne’ebé   falta,   liu   husi   rekrutamentu   ba   munisípiu  nia  oan  sira  ou  liu  husi  formasaun  ba  kuadrus  pessoal  ne’ebé  iha  0ha  ona.   Tuir  kompeténsia  ne’ebé  defini  ba  Munisípius    tuir  asaun,  projetus  no  inisia0vas  ne’ebé  tenke  simu     iha   implementasaun   ba   iha   processu   sequensializasaun   ba   kriasaun   Munisípiu   Baucau.   Lala’ok   ida   ne’e   la   koresponde   ba   proposta   kronologika   ne’ebé   trasa,   tamba   trasu   definisaun   ne’ebé   luan   ba   konkluzaun  iha  dokumentu  ne’e.     Fó  apoiu  ba  inisiaNva  Lokál  kona  empregu    ne’ebé  ar0kula  iha  Sekrtáriu  Estadu  ba  Apoiu  Ekonómia   ba  Feto  hodi  kria  medidas  ba  promusaun  kona  ba  inves0mentu  hodi  kombate  desempregu.   Fó  apoiu  ba  asaun  ba  Lideransa  Komnuitaria  Tradisional   Estabelese  ekipa  hodi  apoio  Xefe  Suku  sira  atu  elabora  planu  Dezenvolvimentu  Lokál.   Delega   kompeténsia   no   kondisaun   ne’ebé   naton   hodi   estabelese   ligasaun   di’ak   entre   Munisípiu   Baucau  ho  lideransa  Komunitaria  Tradisionais.  

3.1.1 -­‐  Edukasaun  no    Formasaun   Edukasaun  no  fórmsaun  sai  hanesan  chave  hodi  hadi’a  kondisoes  vida  povu  nian,  hodi  bele  ajuda  no   konkre0za   nia   potensia   ne’ebé   iha.   Sai   importante   mos   ba   kresimentu   no   dezenvolvimentu   ekonomiku   Baucau   nian.   Ita   nia   vizaun   maka   Baucau   oan   sira   hotu-­‐hotu   tenke   asesu   ba   edikasaun   ne’ebé     ho     kualidade   hodi   primete   vida   saudavel   no   produ0va   kontribui   a0vamente   ba   prosesu   dezenvolvimentu  Munisípiu  na  ba  Nasaun.   Ita   pasu   primeru   atu   konkre0za   vizaun   ida   ne’e   hasai   obstakalus   kona   ba   impedementu   ba   asesu   edukasaun,   hodi   garen0a   no   asegura   kona   ba   direitu   edukasaun   ba   labarik   hotu-­‐hotu   iha   nivel   Nasionál.   Atu   hasa’e   no   hadi’a   asesu   edukasaun,   Timor   Leste   presiza   hadi’a   kualidade   no   ekuidade   edukasaun  atu  bele  alkansa  rezultadu  aprendizajen  ne’ebé  di’ak  no  ho  kualidade.       Servisu  rua  ne’e  sei  rekere  no  afeita  ba  sekursu  ne’ebé  di’ak  no  substansia.  Ita  tenke  alrga  no  hadi’a     sistema   edukasaun   hodi   bele   garanga   katak   iha   infa-­‐estrutura   no   dosentes   ne’ebé   presiza,   atu   fó   asesu  ba  kualidade  edukasaun  ba  labarik  sira  indepentemente  iha  fa0n  ne’ebé  sira  hela  ba.   Konstrusaun,  kuidadu  (apetrechamento)  no  manutensaun  ba  estabelesimentus  de  Edukasaun  pré-­‐ escolar  e  escolas  do  ensino  báziku  garan0a  dezenvolvimentu  no  rekualifika  pa0o  eskola  no  Munisípiu   nomos   kondisoens   ba   formasaun   ba   kualidade   jovens   Baucau   nian.   Sob   planu   husi   Armando   Pinto   Correia,  Administrador  durante  Portugues  nia  ukun  iha  Baucau  ne’ebé  hari  iha  dekade  30  sekulo  20,   hari   eskolas   oi-­‐oin,   hanesan:   Eskola   do   Reino   Venilale,   no   eskola   do   Reino   Vemasse   hodi   konsidera   valoe   istoriku   no   ar0ktetu   ba   iha   edifisio   sira   ne’e,   Munbicipio   bele   halo   rehabilitasaun   no   rekooperasaun   hodi   valoriza   nudar   patrimonio   uniku   Munisípiu,   no   tama   iha   rede   Ins0tuisaun   de   ensinu  Munisípiu  nian.   Apoiu  ba  Dezenvolvimentu  aNvidades  komplentar  ba  asaun  edukaNva,  iha  edukasaun  Pre-­‐eskolar   no  ensinu  Premario.  Promove  no  integra  iha  area  kultura  (teatru)  desportu  no  sst.   Garan0a    kondisoens  ensinu  ba  alunus  ho  nesessidade  espesiais  no  introduz  lian  ho  jestus,  ho  apoiu   husi  material  ensinu  seluk.     ParNsipa  no  apoiu  ba  edukasaun  Exatra-­‐Eskolar  ho  kriasaun  servisu  biblioteka  bele  lori  ba  to’o  iha   fa0n   sira   ne’ebé   isolado   hodi   servidu   ba   sidadun   hot-­‐hotu.   Hanesan   mos   Munisípiu   bele   promove   no   apoio  ba  inicia0va  kona  ba  area  eduksaun  nao  formal  ida  ne’e  ne’ebé  NGO’s  no  In0tuisaun  Religiosa   sira  hala’o.  .   47


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Gere pessoal   sira   ne’ebé   la’os   docentes,   iha   edukasaun   pre-­‐eskolar   no   iha   ensinu   Primario   fó   kapasitasaun  ba  sira  kona  ba  sira  nia  funsaun  de  apoiu  no  akompañamentu.   Asseugura  ba  kriasaun  no  gestaun  ba  erefetores  dos  kona  ba  estabelecimentu  ensinu  Pre-­‐eskolar   no   baziiku,   iha   regime   ne’ebé   direitu   no   hetan   konsensus,   hodi   garante   servisu   ho   kualidade   no   alimentasaun  di’ak  ba  jovens  estudantes  ne’ebé  frekuenta  eskolas  Munisípiu.   Aprova   no   exekuta   planu   Munisípal   iha   ensinu   rekorente   hodi   garante   alfabeNzasaun   ba   populaasaun.   Planu   ida   ne’e   sei   bele   integra   par0sipasaun   ema   privadu,   ins0tuisaun   religiosa,   no   NGO’s,  kompete  ba  Munisípiu  atu  ar0kula  no  assegura  ba  inisia0va  oi-­‐oin  ne’ebé  iha..   Munisípiu   iha   dever   atu   hari   bibleoteka   ne’ebé   kompleta   ho   nia   ekipamentus   hodi   bele   Públika   ba   alunus   kona   ba   lingua   ofisiais   Timor   Leste,   nune’e   bele   konsidera   kona   ba   introdusaun   teknologia   foun  no  kria  fa0n  ou  centru  ba  rekursu  mulN  media  hamutuk  ho  eskola  sira.   Liga   ba   Sekretáriu   Estadu   Polí0ka   Formasaun   no   Empregu   atu   iden0fika   ba   iha   area   profisionais   ho   interese   boot   ba   dezenvolvimentu   kona   ba   a0vidades   de   formasaun   Profisionál   no   kria   sentru   de   kualifisaun  no  formasaun  no  eskola  teknikas  profesionais  sai  hanesan  priodade  ba  dezenvolvimentu   Munisípiu  Baucau  hanesan  tuir  mai  ne’e:   Hari   no   hala’o   Sentru   formasaun   Turismu   no   Hotelaria,   ne’ebé   bele   aproveita   ba   esperiensia   no   potensia   Baucau   nian   iha   area   a0vidades   ida   ne’e,   kapa0sitas   Tékniku   profesionais   sira   atu   bele   fó   servisu  ne’ebé  di’ak  no  kualidade.   Sentru  formasaun  Karpintaria  no  Mobiliario  ne’ebé  kria  iha  area   Caibada,  Baucau  Vila  servisu  hamutuk  ho  SEPFÓPE.   Munisípiuo   bele   promove   kona   ba   igualdade   kona   ba   asesu   iha   ensinu   Superior   liu   husi   implementasaun  programa  no  polí0ka  kona  ba  bolsu  estudu  edukasaun.  

3.1.2 -­‐  Saúde   Par0sipa   iha   planeamentu   ba   rede   ekipamentu   Saúde   Munisípais   no   Komunitaria   no   kona   ba   programa  prevensaun  no  rekupera  sanitario  ba  funsionáriu  iha  Venilale.   Hari,   manten   no   apoiu   ba   sentru   Saúde   komunitariu   ho   nivel   2   ho   ninia   klinika   movel   sira,   centru   Saúde  komunitario  ho  nivel  3  no  4  no  postus  Saúde  iha  Aldeia  hato’o  ho  kuidadu  kona  ba  Saúde  ba   populsaun   hotu   iha   Munisípiu.     Par0sipa   iha   desfinisaun   kona   ba   polí0ka   de   asun   Saúde   Públika   servisu  hatmutuk  Ministériu  da  Saúde.    ParNsipa  planu  komunikasaun  no  informasaun  ba  sidadaun   kona   ba   materia   de   Saúde   liu   husi   promusaun   programa   higiene   no   Saúde   iha   planeamentu   familiar.      Koopera  ho  senNdu  ba  kompaNbilazasaun  ba  Saúde  públiku  ho  planeamnetu  Estratéjiku   dezenvolvimentu   hodi   apouio   programa   de   kontrolo   epidemiológiku   no   vasinasaun   iha   servisu   hamutuk  Ministériu  da  Saúde  hamutuk  ho  inisia0va  husi  ins0tuisoens  oi-­‐oin  hanesan  NGO’s.  

3.1.3 -­‐  Juventude,  Desportu  no  Tempus  Livres   Joventude    Baucau  hanesan  futuru  lider  ba  Munisípiu.  Sira    mak  sei  transforma    Baucau    no  kontribui     Dezenvolvimentu    ba  nia    sosedade  no    Ekonómia    rasik.  Presiza  halo  buat  hotu-­‐hotu  atu  bele  alkansa   ba  ami  nia  objec0vo  no    apoia      jovens  sira  no  fó  oportunidade  ba  sira  tuir  nesessidade  hodi  hetan     experiénsia,   kualifikasaun   no   valores   ne’ebé   permite   ba   sira     par0sipasaun   proak0vu   (plenamente)   iha  a0vidades  despor0vas.       Baucau  nudar  Munisípiu  jovem:  kuase  ida  baluk  lima  1/5  husi  populasaun,ne’e    jovem,  entre    15    no   24  anos.  Ita  jovens  sira    sofre  ba  taxas    desemprego  mak  barak  liu  kompara  ho  ema  sira  ne’ebé  hetan   servisu  ona,  maibe  la  kualifikadu    no  presu  (salariu)  ne’ebé  kiik.     Iha    sosiedade  tempu  agora,  jovens    sira  hein  deit  oportunidade  ne’ebé  mundu  apresenta  ba      sira    no   sira   barak   liu   mak     sente   katak   oportundade   ba   sira     iha,   maibe   ladun   aproveita   ba   oportunidade   ne’ebé   iha     Baucau.     Ami     nia   vizaun   konsiste     ba   ami   nia   jovens   hodi   konkre0za   ba   sira   nia     potensia   rasik,   maibe   sidadaun   saudável,   matenek(instruídos),   é0kus   no   sai     lideres   ne’ebé   orgullu   nudar     Baucau  oan.   Planu    infra-­‐estruturas    ba    Juventude    no  Desportu    ne’ebé  importante  iha  Baucau,  mak  hanesan  tuir   mai  ne’e:       • Kria    Assosiasaun    Juventude    iha  nível  Munisípal  no  iha      Postus  Administra0vus.  

48


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Konstrusaun Infra-­‐Estruturas   Despor0vas,   mak   kampu   futebol,   voleibol   no   basketebol   iha   nivel     Munisípiu  no    ba    Postus  Administra0vus.     • Konstrusaun  ba  Sentru  de  Treinamentu    ba  Juventude  sira  iha  nível  Munisípiu.   • Dezenvolvimentu  ba  kampus  de  Formasaun  ba  Lideransa  atu    promove  kondisaun  fizíka  ne’ebé   di’ak,  administrasaun  kualifikadu,  resolusaun    de  konflitus  no    valores  síviku.   • Hadi’a   (Melhoria)   ba   Sentru   Juventude   ne’ebé     iha   ona   no   konstrusaun     ba   Sentrus   Mul0funsaun   ba     Juventude,hodi     presta     formasaun   iha     áreas   hanesan   s   língua,   tenologia,   arte,   muzika,     desporto  no  eduksaun  sivika.   • Apoia   finansiamentu   ba     a0vidades   despor0vu   komunitaria   hodi   promove   talentus   ne’ebé   kualifikadu.   • Apoia  finansiamentu  ba  ekipa  Munisípal  hodi  par0sipa  ba    eventos  despor0vu  iha    nível  Nasionál     no    internasionál.   Parques  ba  kampionatu  nudar    interesse  Munisípal  –  Munisípiu  sei    iden0fika    áreas  no  fó  lisensa  / hari   instalasaun   ba   parques   kampionato   iha   área   Fóho   Mundo   Perdido,   Uatabu,   Lagoa   Bahamori   (Nanuri),  Foho  Matebian  Mane.   Instalasain  ba    Ekipamentus    práNka  desporNva  no  rekreaNva  ba  interesse  Munisípal    hanesan    kria,   manutensaun  no    jestaun  ba    fa0n(recintos)  despor0vos,kampos  ba  jogos    no  instalasaun  atu  apoio   ba  prá0ka  de  desportus  náu0ku  no  selu-­‐seluk  tan.  Iha  ámbitu  ida  ne’e    munisípiu  sei  kria  no  hadi’a     kondisaun    ba    u0lizasaun  no  jestaun  ba  piscina  Munisípal    iha    Baucau  Vila.   Fó  Lisensa  no    fiskaliza  ba    faNn  (recintos)  Espectáculos   Apoio   acNvidades   desporNvas   no   rekreaNvas   ba   interesse   Munisípal     –   Kampionatos   no     torneio   ba   desportu  kole0vu  (futebol,  baskete,  ...)  entre  klubu    no    Postus  Administra0vus  iha    munisípiu.   Apoia   ba   konstrusaun   no   Konsersaun   ba   Ekipamentus   desporNvus     no   rekreaNvos   iha   ámbitu   lokál     -­‐   Infraestruturas   no   ac0vidades   ba   Turismu     desporto   no   aventura,   hanesan     vela,     kanoagem,   lao   ain   (caminhada),  nani  tasi  (mergulho),  (...)  kria  iha    área  prioriodades  ba    Dezenvolvimentu  Turismu  iha   munisípiu,  tenki    iha  nia  desenho  ho    fórmas    ne’ebé  integradu  no    par0cipasaun  husi  komunidades     juvens  sira  inklui  sidadaun  seluk.     Sentru    MulNfunsaun    ba    Jovens   Tuir    konseitu    programa    Governu  nian,    Munisípiu  sei  hari  konstrusaun    Sentru  Mul0funsaun    ba     Jovens    sira  iha  Postu  Administra0vu  hotu  iha  Munisípiu    Baucau.   Iha     sede   administrasaun     Munisípiu     sei   hari     infra   estructura   prioritário   ho   nia   karakter     no   funsionamento  hanesan    Sentru    ba    Juventude    iha    nivel  Munisípal.   •

3.1.4 -­‐  Inklusaun  no    Protesaun    Sosiál   Hahú     restaurasaun   Independénsia   iha   2002,   sucesu   ne’ebé   governu   Timor   leste   halo     ona,fó   asistensia   ba   sidadaun   kiak   no     mukit   (   pobres   e   vulneráveis)   iha   sociedade,   hanesan   prioridade   Nasionál.  Maske  nune’e  ,ema    ida  husi  ema  nain  rua  iha  Baucau  kon0nua  moris  iha  liña  kiak  nia  okos,   atribuisaun  subsidio    simples    no  apoiu  seluk    ba  sidadaun  sira  kbiit  laek,hatudu    katak  hadi’a  ona    nei-­‐ neik  (substancialmente)  familia  barak  nia  moris.  Iha  tempu  nauk,asesu    edukasaun    hanesan    fatuk   alseres   (   asessu   á   edukasaun   e   ao   emprego   serão   as   pedras   basilares)     ne’ebé     sei   konduz   ba     Independénsia  ekonómika.      Ba  tempu  badak  ne’ebé  vital    iha  Baucau,mak  kon0nua  fó  apoia  ba  laraik,   feto  sira  ne’ebé  iha  risku  ba  abozu,famílias  kiak,  Idozus    no  Grupus  kbiit  laek  seluk.     Hanesan  mos    Munisípiu  sei  fó    apoio  ba  sira  ne’ebé  Luta  durante  tempu  naruk  no  halo    sakrifika  ba   ita   nia   Independénsia:   mak     hanesan   veteranos   ho   nia   familia   ne’ebé   husu   rekonhecimento     no   asistensia  financiamento  ne’ebé  apropriado.   Desafio   ba   Munisipio   makgaran0a   ba   nia   sidadaun   sira   ne’ebé   kbiit   laek   liu,hetan     apoiu   durante   ne’e,sei   desenvolve   polí0ka   ida   hodigaran0a   hamenus   ema   ne’ebé   depende   ba   apoiu   refere   no   par0sipa   ak0vamente   ba   munisípiu   nia   moris.Halakon   kiak   no   halo   promosaun   ba   Dezenvolvimentusosiál  no  mos    faktores  fundamental  sai  asaun      administrasaun  Munisípal.   Programa   Dezenvolvimentu   konaba   assisténsia   sosiálno   ajuda   humanitária,ne’e   la   favorece   liu   iha   konsertasaunba     esfórçosne’ebé   ONGs   no   Igreja   halo,   kria   komissaun   koordenasaun     iha   49


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Munisípalhodi estabece   estratégia   ida     fó   solusaun   ba   situasaun   sira   ne’e.Iha     koordenasaun   ho   Ministério   Solidariedade   Social   ho   Seguransa   Sosiál,   Munisípiu   sei   realiza   levantamento   ba   nesessidade   apoiuno   akompanhamento   ba   grupus     desfavoresidus   iha   populasaun,   mak   hanesan   Idozus,  defisientes  no  vi0mas  ba  violénsia  domés0ka.  Halo  parseira  ho  ONGs  no  ins0tuisaun  religiosas   ou  en0dade  privadu  hodi  dezenvolve  no    esforsu  ba  konstrusaun  fa0n  ou  Sentrus  ba  Idozus  no  Sentru   apoiu   ba   defisientes,   hanesan   mos   Munisípiu   fó   apoio   ba   asaun     Sentru     apoio   vi0ma   violénsia   domés0ca  ne’ebé  iha  Baucau,  honia  sen0duatu  hadi’a  prestasaun  servisu  proporsional,  tamba  apoiu   no    akompañamentu  ba  sidadaun  sira.   Kria  rede  Munisípal  ba  protesaun  –  Hanesan    preokupasaun  ida  ba  komunidade  no  munisípiu,  nune’e   sei  iden0fika  parcerios  no  kria  estrutura  funcional  ida  ba  efec0vidade    protesaun  ba  Grupus  kiik  sira   sai    vi0mas    violência    ne’ebé  ema    la  tau  matan  no    iha  seluk  nia    le’et.     Konstrusaun  ba  habitasaun  sosiál    –  Munisípiu  liu  husi  prosessu  ida,atu  halo  konsultasaun  ho    Chefes   de   Suco   no     en0dades   relevantes   hodi     iden0fika   nesessidade     ne’ebé   iha   hodi   hetan   espasu     ba   konstrusaun   unidades   de   habitasaun   sosiál     no   hari   iha   sucos     hotu   –hotu,   estabelese     iha     área   ne’ebé   mak   konsidera   sai     prioridade.   Konsidera   no   valoriza     arquitectura   tradicional     no   nia     adekuabilidade    sai  teknika  integrado  iha  konstrusaun    de  habitasaun  sosiál.   Kria    Korpos  de  bombeiros  Munisípais  –  Iha  ar0kulasaun    ho  Ministério  da  Defesa    no  Segurança.     Konstrusaun   no   manutensaun   ba   kuartéis   de   bombeiros   –   Munisípiu     sei   hari   konstrusaun   de   infraestruturas  ba  kuartél  ba    bombeiros  no  hari    kuartel  ba  Bombeiros  Postus    Administra0vus    iha   Baguia,  Laga,  Quelicai,  Vemasse  e  Venilale,  sai    prioridade    atu  hari  Kuartel    ba  Bombeiros  Munisípais   iha    Baucau  Vila.   Konstrusaun,  manutensaun  no  jestaun  de  instalasaun    no  Sentrus  Munisípais  de  protesaun  Sivil  –   Baucau   hanesan   Munisípiu   ida   entre   Munisípiu   seluk   iha   Timor   leste,sai   risku   ba   inundasaun,   rai   halai,ne’ebé   akontece     ru0namente   /0nan-­‐0nan.Facto   ida   ne’e   sai   Munisípiu   nia   responsabilidade   hodi    dezenvolve  polí0ka  no  estratégia  konaba  gestaun  risku  desastre,  konaba  ida  ne’e,sei  iden0fika   fa0n  lokais  iha  kondisaun    di’ak  ba  konstrusaun  infraestructura  ba  protesaun  Sivil,karik  iha  desastre   (caso  de  calamidade).   Konstrusaun  no  manutensaun    de  infraestrutura  ba  prevensaun  no  apoio  kombate  ba  sunu  rai    -­‐   (fógos   florestais)   –   kada   Postu   Administra0vu   ida   sei   iha   torres   de   vigilância   ba   sunu   rai   (   fógos   florestais)  iha  Fóho  Legomau,  Fóho  Ossoala,  Fóho  Matebian  Feto    no    Matebian  Mane.   GaranNa    exekusaun  ba  programa    limpeza  no  beneficiação  das  matas  e  florestas,  integradu  efec0vo   ba  exército  destakado  ba  hahalok  no    programa  ba  jovens    sira  konaba    intervensaun  ambiental    no     protesaun  ba  património  natural.  

3.1.5 -­‐  Ambiente,  konservasaun  ba    natureza  no  rekursos  hídrikus   Sistema   Munisípais   ba   Abastesimentu   Be   Mos     –   Munisípiu   bele     assegura     fórnecimento   be   mos   ba   populasaun,gere   ho   kualidade     no   determina   solusaun   ba   Abastesimentu   ne’ebé   refere   (ligasaun   ilegal,halo   kuak,ligasaun   ilegal,   etc.).   Prestasaun     servisu   ou   servisu   seluk   tuir   mai,bele     hadi’a   simultaneamente  sai  hanesan  despesa  no  fónte  ba  receitas    munisípiu  nia,  konsidera  hanesan  polí0ka   oi-­‐oin  ne’ebé    seleccionado    ho  solusaun    ne’ebé  respeita    ba  kondisoens    no  kapasidade  ekonomika   Munisípiu.  Ba  Munisípiu  sei  buka  solusaun  ba  Abastesimentu,  ho  par0kularmente    ba      área  urbana     fóun   iha   Baucau   laran,   la   fó   impaktu   ba   populasaun   ne’ebé   isoladu   liu   iha   area   urbana   no   rurais.   Reparasaun     ba   be   kanu   ne’ebé   intupidu   (   fugas   de   água),   rehabilitasaun   ba   kanu   no   halo   ligasaun   fóun,   instalasaun   ba   reservatórios   no   instalasaun   konaba   tratamento   ba   be   mos,   hanesan   preokupasaun  no  desafio    ida  ba  munisípiu,  ne’ebé  urgente  buka  solusaun    ba  populasaun  nia  di’ak   iha  futuro.   Sistema   Munisípal   konaba   drenagem   no   tratamento   Be   Foer   (águas   residuais)   –   Kapasidade   ba   drenagem     no   tratamento   ba   be   fóer   tenke   assegura   ho   fórma   oi-­‐oin   hodi   manten   kondisaun     salubridade  iha  espaços  urbanos  no  respeita  tuir  normas  ekológika  no  minimiza    impakto  ambiental.     Par0cularmente   kabe   ba   munisípiu   hodi   estuda   solusoens   konaba   konstrusaun   ETAR’s   (Estasaun   ba   Tratamento     Águas   Residuais),   nomeadamente   iha     Baucau   Vila.   Saneamento   sai   problema   bo’ot     iha   nível   urbano,   kria   problema   bo’ot   ba   salubridade   ne’ebé   afekta   ba   saúde       populasaun,   preciza   fó   50


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau atensaun especial     no     Munisípiu   nia   esfórsu,   buka   atu   implementa   sistema   rekolha   konaba   esgotos(valeta)    hodi  minimiza  riskus    ba    saúde  Públika.   Sistema  Munisípal  konaba  limpeza  pública,  rekolha  no  tratamento  ba  resíduos  sólidos    –  Promove   ba   saúde   públika,   Munisípiu   sei   kria   unidade   de   serviço   ba   limpeza   no   rekolha   de   resíduos   sólidos   (lixo),  iden0fika  fa0n  ne’ebé    adekuadu  ba  instalasaun    fa0n  soe  fóer  iha  Munisípiu  (Lixeira  Munisípal)     no  kria  espasu  ne’ebé    ho  objec0vo  hanesan    hodi  atende  ba  populasaun  iha  território,  especialmente   ba  Postu  Administra0vus.  Servisu  konaba  rekolha    lixo,  hodi  atende  ba  populasaun  nia  di’ak,  ne’ebé   mos    sai  hanesan    fónte  ida  ba  receita  munisípiu  nia  iha  futuru.   Sistema  Lokál  no  rekolha  ba  óleo  fóer  (óleo  usados)  -­‐  Munisípiu  sei  kria    instrumento  no    iha  meius     atu    fiskaliza    no  iden0fika    ac0vidades  ne’ebé  fó    impakto  ambiental,  liu-­‐liu  (mormente)  ida  ne’ebé   mak  hamosu  no  hadaet  ba  veneno  (produtos  tóxicos).  Ne’e    bele    hari  iha  Lokál  ba  akondisionamento   (pengemasan   )   no   rekolha,   sunu   (queima)   ou   fa0n   ne’ebé   bele   soe   óleo   fóer   (resiklagem   ba   óleo   uzadus).       Kria   área   protegidus   ba     interese   Munisípal   -­‐   Konsidera   hanesan   espesifiku   no   valor     património   natural   no   paizagem   (paisagís0co)   ne’ebé   iha   Baucau   laran,     Munisípiu   bele     realiza   estudos   ba   kriasaun   de   áreas   protegidas   ba   interesse   Munisípal,   proteje   no   habo’ot   animal   fuik(selvagem)   sira   nia  moris  no  espesialmente  ba  animal  sira  (fauna)  no  aihoris  (flora)  ne’ebé  iha,  iha  possibilidade  ba     aplikasaun    polí0ka  ida    hodi    proteje  no  valoriza.     Ho   seluk   tan   ne’ebé   sai   konhecidu   no   paisagen(paisagís0co)   Lokál   nia   interese,mak   hanesan   lagoa   masin   fatuk   Nunira   iha   Laga,   no     fa0n   seluk   ne’ebé   klassifikado   ona   tuir     Regulamento   UNTAET   19/2000,mak  hanesan  Fóho  Legomau,  Fóho  Matebian  Feto,  Matebian  Mane    no    rai  lolon  sira  ne’ebé   besik  ba  Fóho  Mundo  Perdido.    Munisípiu  bele  kria  fa0n  reserva  ba  kaça  hodi    assegura  ninia  ekilíbrio   ba  kaçador  sira  (cinegé0co).    Iha    koutadas    no  ninia  delimitasaun  bele  mobiliza  ba  pra0ka  kaça  no   Turismu  iha  area    remotas  no  isoladas,  nudar  fónte  recitas  ba  populasaun    hodi  hetan  taxa(  imPostu).     Kaçador  sira  bele  regula,kaça  ba  bibi-­‐russa,fahi  fuik(javali)  no  seluk  tan,ne’ebé  mak  bele  implemeta.   Iha  kondisaun    kaçadaor  sira  (cinegé0cas)    ba  Dezenvolvimentu  ac0vidade  ne’e  baibain  akontece  iha   regiaun   Vemasse,   Seiçal,   Quelicai   no   Suco   Fatulia   Postu   Administra0vu     Venilale,inklui   suco   Larisula,Suco  Uakala  Postu  Administra0vu  Baguia.   Manten   no   rehabilita   ba   rede   hidrográfika   iha   área   urbanos   (perímetros   urbanos)       -­‐   Konaba     proliferação   no   kosnstrusaun   ba     habitações   no   hari   infraestructuras     ne’ebé   la   respeito   ba   rede   hidrográfika   ne’ebé   iha     território   urbano,   dala   ruma   sai   factor   ne’ebé   laiha   balansu,   no   bele   hamosu   desastre     balun,hanesan   rai   halai,no   be   sae/inundasaun).   Munisípiu   tenke   iha   medidas   ba   fiskalizasaun   no   halo   intervensaun,hodi   manten   no   rehabilita   ba   estrutura   ne’ebé   fó   suporta   rede   hidrográfika  (valas,  kanais,  esgotos,  etc.).  Iha    Baucau  Vila  par0kularmente    assume  papel  importânte     ba   gestaun   ne’ebé   di’ak   konaba   rede     kanais   no   lori   dala   ida   (simultaneamente)   hodi   servi   ba     objec0vo   ida   konaba   Abastesimentu   no   irrigasaun   ba   to’os(   hortas)   urbanas   no   rurais   iha   suco   Buruma,  Bahu,Tirilolo  no  Suco  Uailili.   Autoriza  no  fiskaliza  ba  kaptasaun  be  rai  okos  (águas  subterrâneas)    –  Konaba  kaptasaun  be  iha  rai   okos  (águas  subterráneas)  sei  kria  regulamento  no  fiskaliza,  hodi  garan0a  manutensaun  ba  aquíferos     no  kualidade    be  mos  nian.   Assegura   ba   gestaun   no   garanNa     limpeza   no   fó     manutensaun   ba   tasi   ibun   inklui   faNn   haris   (zonas   balneares)  -­‐  Tasi  ibun  ne’ebé  iha,Munisípiu  buka  hodikonfere,par0kularmente  fó  atensaun  ba  limpeza   iha   tasi   ibun   no   ba   fa0n   Harís,hodi   assegura   kondisaun   no   kualidade   ba   treinamentu   pra0ka   desportu,tempu   livre   ba   Turismu   (lazer   e   Turismu).     Konstrusaun   ne’ebé   halo   iha   zona   kosta,tenke     fiskaliza   no   bandu   hodi   preserva   ba   tasi   ben(domínio   marí0mo).   Atu   realiza   Objek0vuida   ne’e     fó   importansia  ba  equipa  kontrola  iha  kosta  mari0ma,  hodi  kria    korpu  guarda  Munisípal    ba  kontrola   kosta  mari0ma.   Autoriza   no   fiskaliza   konaba     fóN   materiais   inertes   -­‐   Konaba   fó0   materiais   inertes   no   fa’an   (komercializasaun)  rai  henek  no  fatuk(areias  e  pedra)  ba  konstrusaun,  iha  mota  Vemasse-­‐Laleia  Seiçal   no   Boro   Uai,sai   hanesan   fóntes   importante   receitas     ba   inisia0va   privada   no   ba   Munisípiu,hanesan   risku  ba  ambiental  ne’ebé  konsidera  ho  atensaun  espesial    ba  faktor    segurança,  liu-­‐liu  ba  extasaun   ne’ebé  realiza  besik  ponte,moru  de  protesaun  mota(  diques)  no  estrutura  seluk  ne’ebé  fó  protesaun   ba   valetas(cursos   fluviais).   Par0kularmente   Munisípiu   tenke,   iha   komprimisso   /cumprimento   ba   51


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau legislasaun ne’ebé  iha  ona    ou  ida  ne’ebé  mak    mai  atu  aprova,  ne’ebé  resulta  ba    licenciamento    no     fiskalizasaun    ba    ac0vidade  sira  ne’e.   Promove   konaba   reflorestasaun   no   jestaun   sustentável   no   rai   ne’ebé   reorganiza     ba   florestal     -­‐   Gestau  ida  ne’ebé  fó  kuidadu  floresta  no  permite  ba  protesaun  rai  (solos)ne’ebé  prevene    erosaun(rai   halai),lao   nudar   recusu   económiku   ba   populasaun.   Simultaneamente   oferece   kondisons   ba   manutensaun   no   preservasaun     ba     animal   nia   moris   (   vida   selvagem)   sai     mos   faktor   importante     no   oferta   ida   ba   diversifikasaun   turís0ka.   Iha   área   floresta,define   areas   importante   ne’ebé   mak   bo’ot     ba   interrese   Ekonómia     no   ambiental,   limita     explorasaun   no     asaun   (procedendo)     ba   reflorestasaun   nudar  fórma  ida  protesaun  ba  rai.  Halo  reordenamento  ba  espasu  florestal,ne’e  hanesan    necessidade   ida   ba   vizaun   adekuado   konaba   u0lizasaun   recursu   hirak   ne’e   ba   explorasaun   komersial.   Iha   fase   inicial     munisípiu   kria   parceria   ho   Ministério   da   Agrikultura   no   Peskas   hodi     halo     estudos   deviabilidade    no  rekolha  Dadus  konaba  floresta  no    iden0fika  fó    limite  ba    área  florestal.   GaranNa   ba   limpeza   ailaran   (matas)   no   floresta   hodi     prevene   akontecimento   sunu   rai   (fógos   florestais)     -­‐   Presiza   regulamento   no   korpu   Munisípalba   Guarda   Florestal,ne’ebé   tenke   ajuda   iha   periodu  kri0ku  nia  laran  ho  juvens  sira  nia  envolvimentukonaba  protesaun  no  kontrola(vigilância)  ba   floresta.   Hojuvens   nia   envolvimentuba   ak0vidades   sira   ne’e   permite   katak   nudar   forma   ida   direita   no   prá0ka   ne’ebéhala’o   servisu   konaba   sensibilizasaun   no   edukasaun   ambiental,simultaneamente   kanaliza   esfórsu   tomak   ne’ebé   integra   ho   ak0vidades   ba   interese   komunitário,   servisu   nain   siraho   ak0vidades    seluk    nebe  ladauk  iha.   Kria  viveiros  komunitário  ba  aihoris  no  aihoris  ne’ebé  origin  –  Ba  Munisipiu  tomak,  espesialmente   ba  área  Postu  Administra0vu  Baucau,  Venilale,  Quelicai  no  Baguia,  ne’ebé  floresta    sai  hanesan  faktor   importante  ba  riqueza  Munisipiu  nian.     ParNcipa   iha   gestaun   ba   zona   konservasaun   natural     –   Munisípiu   tenke   enkuandra   no     fórtalece     asaun   ba   gestaun   iha   area   konservasaun   natural,   koordena   ho   varios   en0dades   nia   intervensaun,   Governu,  ONGs,  doadores  no  agências  Nasionál,  Internasionais,  no  selu-­‐seluk  tan.   Fiscaliza   ne’e   nudar   kumprimentu   ba   legislasaun   rela0vamente   polisaun   anin   (à   poluição   do   ar),   polisaun  be  (água,)  polisaun  rai  (do  solo)  no  produsaun  barulho  (produção  de  ruído),  kria  mekanismo   ne’ebé  adekuado  ba    hahalo  (efeito),  tuir  mai  sei  hari  ekipa  teknika  espesifika  ida  hodi  tau  atensaun.  

3.1.6 -­‐  Kultura  no  património   Sentru    Cultura,  Sentru  ba  ciência,  biblioteca,  teatros  no  museu  Munisípal.  Konfórme  previsto  iha   PED   2010-­‐2030,   Baucau   assume   papel     importante   ne’ebé   di’ak   (destaque)   ba   Kultura   Nasionál,   ne’ebé  funsiona  hanesan  Sentru  Regional    ba  Cultura  iha  país.  Iha    ámbitu  ida  ne’e  munisípiu  tenke   kria    estrutura  ne’ebé  adekuado  ba  promosaun  kultura,  entre  sira  ne’e,refere  liu  ba  konstrusaun  Cine-­‐ Teatro  ida    iha  Munisípal,  no  hari  iha    Baucau  Vila,  inklui    Museu  no  Arquivo  Históriku  Munisípal  .   Munisípiu   tenke   realiza   servisu   ida     kompleto   (trablho   exaus0vo)   ho  klassifikasaun   real   (classificacao   de   imóveis),   hamutuk     ou   faNn   bazeia   termos   ne’ebé     definidos   iha   diploma   legal,   especifikamente   aprovado  ba    efeito  ne’e,  promove  no  parNcipa  liu  husi  celebrasaun  protrokol  ho  enNdades  públika   ou  cooperaNvas,  iha  konservasaun  no    rekuperasaun  ba  património  iha    áreas  klassifikadu  preserva     nia  heransa  kultural,nudar  paisagen  no  urbanisNku.   Organiza   no   manten   actualiza   inventarizasaun   ba   património   kultural,   urbanísNku   no   paisagísNku   ne’ebé  existe  iha  área  munisípiu  promove    aspektos  kulturais  próprio  Baucau  nia  no    Grupus  etnis   ne’ebé   integra   iha   território,   nune’e   bele   iden0fika   ba   nia   tradisaun   no   kustumes   no   inklui   arquitektura  tradisional,fó  ksolok  liu  programas  esfisifiku  konaba    nia  konservasaun  no  kon0nuidade.  

52


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Sistema de grutas e túneis construídos pelas forças japonesas na II Guerra Mundial para armazenamento de munições, na estrada que liga a Viqueque. Suco Bercoli, Posto Venilale

Gere   museu,   edimcios   no   faNn   klassifikadu,   ne’ebé   define   bazeia   ba   lei   iha   nia   ar0culasaun   ho   Ministério  do  Turismu  no  inklui    Ministério  da  Agrikultura  e  Peskas.   IdenNfika   no   apoio   ba   acNvidades   no   projectos   ba   interesse   Munisípiu   no   ba   agentes   kulturais   non   profissionais  kria  programa  de  incen0vo  no  apoio  ba  actores  no  ba  agentes  kulturais,  mak  individu   sira     (ar0stas)   ou   kolec0vidades/associasaun   kultural.   Par0kularmente   tenke   kria   relasaun   ida   ho   Grupu   musukais   no   dança   tradisional   (tebedai)   fó   apoio     ba     nia   kons0tusaun   fórmal   no     bele     fó   subsidio   ba     sira   nia   ac0vidades   konaba     promosaun   Turismu   no     valor   kulturais   no   étnikus   iha   munisípiu.   Apoio   konstrusaun   no   konservasaun   ba   Ekipamentus   kulturais   iha   ámbitu   Munisípal   ou   komunitário  hanesan  espasu  ba  exibisaun  kultural,  fa0n  ba  espektákulos  no  cine-­‐teatro,  ho  seluk  tan.  

3.2 -­‐  Dezenvolvimentu  ba  infra-­‐estruturas   EdiWcios  no  infraestruturas  ne’ebé  suporta  ba    descentralizasaun  administra-va  iha  munisípiu  de  Baucau    -­‐     Konstrusaun   ba   edi|cio   sede   Munisípiu,   edi|cio   ba   assembleia   Munisípal,   residências   ba   funcionários   no   presidentes   e   edi|cios   ba   Postus   Administra0vus.   Konaba   residências   tenke   integra   ho   karakterís0kas   arquitektónikas  tradisional  ho    bene|cio  ba  teknika  fóun  ba  konstrusaun    hodi  kria  trankuilidade  no  kualidade   moris  (criação  de  confórto  e  qualidade  de  vida).  

3.2.1 -­‐  Ordenamento  ba  territoriu   Baucau  a  segunda  maior  cidade  de  Timor-­‐Leste  e  sede  de  bispado  inscreve-­‐se  num  autênIco   jardim  onde  por  entre  o  verde  intenso  e  fresco  correm  incessantemente  águas  puras  de  nascente.

53


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Iha fase   inicial     Komissaun   Instaladora   iha   futuro   munisípiu   tenke   fó   apoio   no   par0cipa   konfórme   previsto   iha   programa   de   descentralizasaun   administra0va   iha   projecto   fronteira(demarcação)   Territoriál  do  munisípiu  nian.   Elabora  no    aprova  planu  urbanizasaun  -­‐  Konaba    área  urbana,planu  Dezenvolvimentu  nudar  Planu   urbanís0ku   no   sai   objec0vo   ida   hodi   a0nji     no   hadi’a   jestaun   ba   espasu     urbano.   Ho   karákter   prioriodade   ne’ebé   tenke   realize   liu   husi   estudos   viabilidade   ne’ebé   permite   no   defini   konaba     boa   jestaun   no     ordenamento     ba   espasu   urbano   iha     Baucau   Vila,   vila   Nova   Baucau,   Baguia,   Laga,   Quelicai,  Vemasse,  Venilale.   Fó  limitasaun  ba    área  Dezenvolvimentu  urbano  no  ba  konstrusaun  prioriodade.  Iha  fóho  populasaun   namkari   no   la   permite     ne’ebé   Estadu   garan0a   ba   asesu     servisu   no   kondisaun     moris   ne’ebé   adekuadu     ba   populasaun   rasik.   Iha   tempu   naruk   nia   klaran   (médio   longo-­‐prazo)   tenke   dezenvolve   estudos  ne’ebé  aumenta  possibilidade  ba  populasaun  ne’ebé  namkari    iha  aldeia  fóun.   Fó  limitasaun    ba  zona  defesa    no  kontrola  urbano,  ba  áreas  kri0kas  rekuperasaun  no    rekonversaun   urbanís0ka,Planu  konaba  renovasaun  ba  área  degradadas,  liu-­‐liu  ba    área  ne’ebé  hari  uma  (edificada   em     imediações   da   residência)   chefe   de   Postu   Administra0vu   iha   tempu   kolonial   português   iha   Baucau   Vila,   Mercado   de   Baucau,   rekualifikasaun   no   hadi’a   area   urbana   an0ga   (malha   urbana   an0ga)   iha    Sidade  de  Baucau.      Fó  Licensa    ba    kualker  operasaun  urbanís0ka    hodi  ordena  ba  konstrusaun  no   meio  urbano.   Fó   Licensa,   ho     parecer   vinkulaNvo   da   Administrasaun   central,   konaba   konstrusaun   iha     área   alfandega   no   tasi   ibun(Portus   e   praias)     -­‐   Konaba   necessidade   no   urgência     ba   programa   ida     ordenamento   nia   sai   faktor   determinante   hodi   kria   kondisaun   ba   Dezenvolvimentu   no   kualidade   moris  .     Konaba  estrada,  dalan  no  dalan  paseiu  (vias  estruturantes)  ne’ebé  liga  ba  aldeias  balun    ba  suku,suku   ba   Postu   Administra0vu   no   Kapital   de   Munisípiu,hetan   atensaun   maximu,tamba   ne’e   necessario   dezenvolve    programa  ida    hodi  hadi’a,rekuperasaun  no    loke  estrada  fóun  ba  asesu    komunidade.  

Baucau Sidade   Ida   ne’ebé   refere   ba   àrea   urbana   Baucau   Vila,   transkreve   caracterizasaun   relatóriu   preliminar   realizadu   ba   Ger0l   0na   2006   claramente   iden0fika   konstrangimentu   ba   ordenamentu   no   crescimentu   Sidade  equilíbriu  meiu  geográfiku  envolvente.     Baucau  é  uma  Cidade  adiada  que  viveu  projectos  diferentes  das  diferentes  administrações.  A  falta   de   arIculação   entre   esses   projectos   e   os   momentos   da   sua   afirmação   não   estabeleceu   uma   sequência   de   crescimento   urbano   progressivo.   Pelo   contrário,   criou-­‐se   a   irreversibilidade   de   uma   dupla  urbanidade  em  que  ao  inicial  Centro  AdministraIvo  historicamente  consolidado  se  seguiu  um   segundo   Centro   AdministraIvo,   descolado   do   primeiro   e   que   estabelece   a   área   planálIca   como   novo  pólo  urbano,  sem  que  se  tenha  cuidado  das  arIculações  e  ligações  intra-­‐citadinas  essenciais   para   coser   os   tecidos   urbano   o   que   eleva   o   nível   de   dificuldade   da   solução.   Com   a   sua   actual   dimensão   a   bipolaridade   em   Baucau   exige   um   esforço   suplementar   viabilização   de   complementaridades;  
 Na   zona   do   planalto   a   dimensão   da   malha   urbana   ultrapassa   largamente   a   área   necessária   ás   funções  exercidas  e  programáveis  o  que  acarreta  dificuldades  de  consolidação  espacial  e  funcional  e   acresce  significaIvamente  os  custos  inerentes  ao  funcionamento  urbano;  
 Pela   sua   implantação   na   encosta   e   proximidade   do   mar   Baucau   tem   um   valioso   património   paisagísIco   complementado   por   uma   estrutura   urbana   com   edihcios   notáveis   na   fórma   e   na   implantação  o  que  lhe  confere  grandes  potencialidades;     A   ocupação   a   meia   encosta   por   habitações   precárias   e   deficientemente   implantadas,   (áreas   não   consolidadas)   é   um   ónus   no   ordenamento,   porque   determina   grande   extensão   da   malha   urbana,   dificulta   a   permeabilidade   e   mobilidade   intra-­‐urbana,   agrava   custos   de   reabilitação   e   condena   a   Cidade  a  distribuição  funcionais  inadequadas.     Konaba   ordenamento   espasu     urbano   hanesan   prioridade   ida,ne’ebé   tenke   liu   obstraklus   sira   no   la   repete  fali  ba  urbanidade  dala  rua,  halo  luan    no    la    funciona    iha    area    rai    lolon  no  planaltu.     Hare  mos  kona  ba  halo  luan  area  urbana  iha  ponto  3  ne’ebé  importante  hodi  hala’o  :  Planalto,  Sidade   Historica   ho   Taci   Ibun   (praia),   importante   liu   mak   hame0n   ligasaun   liu   ba   ponto   3   ne’ebé   temi   iha   54


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau leten, permite   fundus   no   hadi’a   valencia   ba   espassu   ida-­‐ida   hanesan   komponentes   ba   servisu,   komercio  no  Turismu.   Problema  ba  Planu  ordenamento  ba  area  urbana  iha  Sidade  Baucau,  “…  protege  no  valoriza  paisagen   ne’ebé   pontencia   iha   rai   lolon,   hanesan   nakonu     ho   ai-­‐horis,   be   dalan     ne’ebé   valoriza   patrimonia   arquiterurac   historico   ba   Sidade   colonial,   rekupera   no   kofere   nia   uso   ba   espacos   principal   no   edificios   ne’ebé   iha   zona   ida   ne;e     konsolida   ,   …consolidar,   preenche   hodi   hetan   preencher   e   densifica   faIn   iha   area   urbana,   no   rai   lolon   cria   idenIdade   propria   ida.   OP     tenki   konsidera   estrategia   ida   ba   rekorvensaun  urbanisIka  ne’ebé  assiciado  ho  estrategia  infra-­‐estrutura.    Presiza  liu  iha  area  urbana   ida  ne;e  konsilida  modelo  ne’ebé  adequadu  kona  ba  okupasaun  Territoriál  .  ”     iha   nivel   viario,     tenki   kria   asessu   di’ak   no   ligasaun   entre   pontos   importante   3   ba   urabanisasaun   Sidade  no  redeviario  ba  Regionala  no  Nasionál”.  

3.2.2 -­‐  Estrada  no  ponte   Konstrusaun,   rekonstrusaun   ou   beneficiação   ba   estradas   rurais   –   Meius     ba   komunikasaun   importantes   liu,     ne’ebé   liga   ba   komunidade   isolado   no   ba   komunidade   ne’ebé   ho   konsentrasaun     bo’ot,   Munisípiu   tenki   hari     kondisaun   hodi   konserva   no   manuntensaun   ba   estradas   ne’ebé   iha,     rekonstrusaun  no  loke  estrada  fóun,  hodi  atende  di’ak  ba  sidadaun  no    komunikasaun  ba  Territóriu   laran   tomak.   Fó   karateris0ka   geomorfólogika   no   klima   iha   Timor   Leste,   densidade   udan   ben   ne’ebé   bo’ot     no   iha   tempu   badak   bele   hamosu   acidente   (precipitação   em   elevadas   quan0dades   e   por   períodos   curtos   e   o   acidentado   do   relevo),   konaba   kuiDadus   ba   manutensaun   no   konservasaun   ba   estrada  rurais  hanesan  importânte  no  fundamental.  Fó  efec0vidade  no  possíbilidade  ba  manutensaun     via  estrada  sira  ne’e,  absolutamente    preciza  tebes  kria  equipa  Munisípais  ba  cantoneiros.  Equipa  ida   ne’e,   namkari   ba   vias   komunikasaun   hot-­‐hotu,hela   hanesan   responsabilidade   individual   ba   konservasaun  di’ak,  ne’ebé  defini  ba  via  ho  nia    kuidadu,  hodi  assegura  ba  nia  kualidade  no  segurança   ho   servisu   ne’ebé   la   sura   nia   kolen   (ines0mável)   ba   sidadaun   sira   usa   ho   kuidade     no   sai   nain.     Fó   apoiu    financeiro  envolve  iha    pagamento  de  salários  funcionário  sira  ne’e,  sei  fó    impakto    posi0vo  ba   nível  distribuisaun  rendemento  (renda)  ba  território  tomak,  fó  beneficio  ba    número  familia  ne’ebé   konsiderá  no  simultaneamente  permite    redusaun  ida    ba  gastos  konaba  manutensaun  de  obras  no     rekonstrusaun  husi    maneira  seluk    ho    Munisípiu  konaba  estragos    ne’ebé  lalais  ba  via  komunikasaun     ne’ebé  laiha  kuidadu.   Rede  viária  ba  ámbitu  Munisípal   Munisípiu   tenke   assegura     manutensaun   adekuadu   ba   estrada   no   loke   estrada   fóun   ne’ebé   liga   entre   Munisípiu  -­‐  Postu  Administra0vu,  Postu  Administra0vu  –  Suco  no    Suco    -­‐    Aldeia.   Potencia  bo’ot  ba  Dezenvolvimentu    Baucau    ho    nia  posisaun  geografikamente  (geoEstratégiku),  sai   Sentru  ba  regisaun  leste  iha  país.  Konfórme  previsto  iha  PED  2010-­‐2030,    estrada    parte    kosta  norte   (costeira   do   norte)   ne’ebé   mak   liga   Dili   ba   Lospalos,   sei   rehabilta,   a0nji   tuir   padraun   interNasionál   no   halo   luan   ba     via     sempre   iha   possíbilidade.   Obra   ne’e   faseadamente   iha   nia     konklusaun   ne’ebé     previsto   ona   ba     0nan     2015   ne’ebé   deside   ona     katak   ligasaun   Dili-­‐Baucau,depois   de   hadi’a     ligasaun     Baucau-­‐Lospalos.  Via    hirak  ne’e  sei  sai  korredor  bo’ot    ba  kosta  Norte,    permite  ba  movimentasaun   transporte    ba-­‐mai    sai  bo’ot  no  di’ak    ba  merkadoria,  sei  fó  asesu  ba  vias  husi  kosta    ne’ebé  liga  ba   aldeia  isoladu  liu    iha    fóho  no    ba  area  remotas.     PED   2010-­‐2030   hare   hanesan   ba   reabilitasaun   ba   estradas   rurais   hotu-­‐hotu,   estandar   minimu   to’o   2018,  servisu  ne’e  sei  realiza  husi  empresario    Lokál    no  uza  servisu  nain  husi  rai  laran,  ne’e  signifika   katak  aumenta  empregu  rurál  no  Munisipal.     Estrada  nebe  liga  Munisípiu  Baucau-­‐Viqueque  sai  prioridade  ba  movimentasaun  passageirosliu  husi   Postu   Administra0vo   Uatu-­‐Lari   mai   suku   Laisorolai     Postu   Administra0vo   Quelicai.Konaba     estrada   ne’ebé   liga   Baucau   ba   Munisípiu   Viqueque,   ho   nia   importânsia   ba   movimentasaun   ba   passageiros   no   asesu   merkadoria,   sai   hanesan   via   prinsipal   ba   asesu   Munisípiu   viziñu,   sei   bele   benefisio   di’ak   ba   obras   no   ne’ebé   ajuda   di’ak   ba   sirkulasaun   veíkulos,   no   fó   atensaun   lalais   ba   ema   ne’ebé   la   pasiensia,   liu   husi   dalanfóho   lolon,   tamba   kondisaun   rai   nebe   la   hanesan.   Simultaneamente,   via   ida   ne’e   importânte  atu  atende  no  asesu  ba  regiaun  parte  fóho  ne’ebé    potensial  ba  Turísmo,  sai  nudar  beleza   ba  regiaun  ne’e,  liu  husi  nia  panorama,  nune’e    bele  Harí  infraestrutura  ho  Tipu  miradouro  ba  kareta   para  fa0n,  no  fa0n  ba    merenda.     55


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Sirkulasaun veíkulos   ba   passageiros   no   merkadoria   hanesan   elemento   ida   ne’ebé   potensial     ba   komersio,negósio,servisu  no  ba  Turismu,  sai  Inves0mentunebe  hatudu  benefisiubootho    sirkulasaun     ba-­‐mai  (transversais).   Iha   tempubadak   nia   laran,   ba   obras   sira   ne’ebéiden0fikadu   no   ba   rede     viária   Munisípiu   ne’ebé   defini   ona   iha   Planu   Estratégiku   Nasionál,   hamosu   prioridades   ruma   ba     intervensaun     estruturamente   nudar   ligasaun   entre   Vemasse,Lacluta   no   Dilor   iha   Munisípiu   Viqueque,   hodi   responde   ba   preokupasaun  populasaun  Ossouala,  no  iha  ligasaun  estrada  suku    Larisula  ba  Postu  Administra0vu   Ilomar   Munisípiu   Lautem   no   atende   ligasaun   Estrada   Suku   Isoladu   Uacala-­‐Postu   Baguia   ba   Postu   Administra0vu  Luro-­‐Munisípiu  Lautem.  

3.2.3 -­‐  Áreas  Urbanas   Dalan  no  nia  ordenamento  (Ruas  e  arruamentos)    -­‐  Konaba  sistema  jestaun  ne’ebé  di’ak  iha  aspasu   urbano   par0kularmente   tenke   fó   atensaun   ba   planeamentu   urbano(traçado)   no   kria   dalan   no   nia   ordenamento(ruas  e  arruamentos),  tuir  fórma  ida  ne’e  sei  define  klaru  alvu  ba  Dezenvolvimentu  no   konstrusaun   habitasional.   Munisípiu   mos   tenke   hari   equipa   ida   atu   defini   naran   ba   fa0n   iha   area   urbana(toponímia  ba    artérias  urbanas)  iha  akordu  tuir  tempu    no  figura  ba  interese  historia    regional   no  Nasionál.   Entre  asaun  seluk  atu  lori    efeitos,hanesan  tuir  mai  ne’e  :5   ‣ Melhoramentu  ba    asesu    iha  Baucau  Vila  (Sentru,liu-­‐liu  ba    aeroporto;     ‣ Melhoramento  ba  asesu  ne’ebé  iha  ligasaun    entre    Vila  An0ga  no  Vila  Nova  (Planalto);   ‣ Kria    área  ida    ba  kareta  para  fa0n  parte  tasi  ibun;     ‣ Kria  sistema  ida    ba  transporte  ne’ebé  liga  Aeroporto-­‐Baucau  (Planalto  -­‐  Vila  An0ga  –Praia);     ‣ Rekuperasaun   ba   edi|cio   (vulgo   alfândega)   iha   tasi   ibun   ba     apoiu   ak0vidade   turís0ka,   (terminal   transporte  ba    estabelecimentos  hoteleiros).     ‣ Rekualifikasaun  ba    via    ligasaun  husi  tasi  ibun  mai    Vila  An0ga  –  zona  da  Pousada;     ‣ Rekualifikasaun  ba  rede  ne’ebé  la  inklkui,nune’e  bele  halo  luan  tan  ba  fa0n  sira  ema  liu  ba-­‐mai;     ‣ Reabilitasaun  geral    ba  rede  geral    iha  ona  no  Kria  fórmas  fóun,  hodi  permite  ba  ligasaun  fóun  sira;   ‣ Habo’ot   rede   sekundaria,   permite   ba   fa0n   fóun   hodi   liu   ba-­‐mai,através   ba   fa0n   do’ok   no   besik   (actualmente  fa0n  hirak  ne’e  fó  atendemento  ladun  di’ak);     ‣ Hanoin   ba   futuru,   okupasaun   sei   saihusi   rede   ida   ne’e   (Previsão   de   futuras   ocupações   a   par0r   desta   rede;   ‣ Rekualifikasaun   ba     terminal   rodoviáriuiha   vila   nova,  Laga,Venilale  no  Vemasse.   Atu   assegura   implementasaun     programa   nebe   mensiona   iha   leten   PA-­‐Baucau   Vila     tenke   fó     prioridade   ba   konsolidasaun   iha   área   planalto   vila   Nova  nudar  Sentru  funsionamentu  ba  Sidade.  

3.2.4 -­‐  Ekipamentu  sosiál    no  habitasaun   Fa-n   Matak   (Espasus   Verdes)   –   Munisípiu   tenke   dezenvolve   konaba   jestaun   no   kriasaun   fa0n   matak   no   jardins   iha   Sidade   laran,   hatudu   dignidade   no   kualidade   moris   ba   nia   populasaun,   konaba   rekuperasaun  jardins  no  be  suli  ba  mai(cascatas)  iha   Vila   An0ga     Baucau   iha   kedas   husi   tempu   portuguesa.   Cemitérios   -­‐   Servisu   urgente   ba   Munisipiu   atu   iden0fika   fa0n   foun   hodi   HaríSemiteiru   foun   iha   sukus,nune’e  bele  resolve  konaba  problema  saúde  públika  ne’ebé  des-­‐ordenadu    ba  rate  sira  ne’ebé   la  tuir  ordem  iha  fa0n  privadu  ka  públiku.  Munisípiubele  kria  kondisaun  nebefó  dignidade  no  presta   omenagen  no  respeita  ba  ita  nia  matebian  sira.     5

Adaptado de “Planos de Urbanização de Díli e Baucau”, 2006

56


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Merkadu no  Feiras  –  Mercadu  nudar  fa0n  importante  ba  interesse  sosiál  no  económia  ba  populasaun   iha  area  urbana  no  rurál.  Medida  ida  ne’e,  kabe  ba    Munisípiu  atu  iden0fika  fa0n  adekuadu  liu  hodi   hari   infraestructuras   ba   apoiu     fa’an   no   sosa   produtos,   liu-­‐liu   iha   dalan   ninin   husi   parte   principais     ba   rodaviario   no   fa0n   principais   iha   area     urbana,   hodi   assegura   kondisaun   ba   segurança   no   higiene   ne’ebé     preciza.   Hari   fa0n   hirak     ne’e,   ninia   autorizasaun   no   jestaun   hare     servisu   ida   a’as     no   ba     sidadaun   sira   nia   interesse   sai   fónte   de   receita   ne’ebé   Munisípiu   tenke   konsidera.   Prioridade   ida   nebeboot   teb-­‐tebes   no   tenke   halo   Merkadu   Munisipal   Baucaunebe   kondisaun   di’akho   standar   nasional  no  internasional  iha  área  urbana(fa0n  iha  BOP  nia  leten)no  faseadamente  Harímerkadu  iha   PostuAdministra0vu  hotu  tuir  nesessidades  populasaun.  Baucau  nudar  Sentru  económia  ba  regiaun   leste   Nasaun   nia,   Sentru   ba   ligasaun   entre   Munisípiu   Viqueque   no   Lautem,   iha   nia   especialidade     tradisaun  no    realizasaun  feiras  no  bazar.  Naran  katak    buat  sira  ne’e  sei  hala’o  tuir  necessidade  no   kondisaun,  hodi  regula  ak0vidade,  simultaneamente  prepara  kondisaun  ba  fontes  jestasaun  reseitas   husi   sidadaun   ne’ebé   dedika   nia-­‐an   fa’an   no   sosa   productos   agrícola   iha   Munsipiu   mak   sei   halibur     receitas  (taxas).   Tuir  mai  sei  iden0fika  konaba  kalendario    ba  feiras  no    bazar  iha  Munisípiu  Baucau  nebe  mensiona  iha   leten.   SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB DOM

Baguia Samalari Lavateri Laga Nunira (Darafae) Tiriloidae Atelari Quelicai Laisorolai Venilale Uaioli Bercoli Vemasse

EdiWcios   no   infraestruturas   ne’ebé     suporta   ba   descentralizasaun   administra-va   iha   munisípiu   de   Baucau    -­‐    Konstrusaun  de  edi|cio  sede  do  Munisípiu,  edi|cio  da  assembleia  Munisípal,  residências   ba   funcionários   no   presidente   no   edi|cios   ba   Postus   Administra0vus.     Residências   sira   ne’e   tenke   integra   ho   karakterís0kas   arquitektónikas   tradisional   ho     bene|cio   tuir   teknikas   ba   konstrusaun   no   kriasaun  hodi  assegura  trankuilidade  no  kualidade  vida  moris.     Loilubo

Edifísiu Administrasaun Munisipal Baucau

57


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Rede ba   transporte   regulares   lokais   iha   área   Munisípal   –   Munisípiu   tenke     assegura   serviço     transporte   regular   no   passageiros   entre   fa0n   principais   aldeia   iha   território   (sedes   de   Postu   Administra0vu),   hodi   regula   sirkulasaun   transporte     empresas   privadas.   Ho   objec0vo   ida   ne’e     komplemente  ba  ofertas  husi  empresas  privadas  no  sector  relevantes  ne’ebé  iha  munisípiu,  preciza   Empresa  ba  Transporte  Munisípal  ida,ne’ebé  hodi  atende  ba  populasaun  isolado  liu,  fó  atendemento   permite    atu  assegura  mos    transporte  escolar.   Estrutura  apoio  ba  transportes  rodoviários    –  Paragens  ba  kareta  sira  tuir  estrada  ninin  sei  servisu   hamutuk   transporte   públiku   no   ba   fa0n   sira   ne’ebé   mak   iha   populasaun   barak,   Central   de   Camionagem  iha  Baucau,  Baguia,  Laga,  Quelicai,  Vemasse  no  Venilale.     Registu  ba  passageiros  no  licença  ba    veículos    passageiros  afeta  ba  transporte    aluguer,  ho  definisaun   ba   área   de   estasionamento   no   kareta   para   fa0n   ba   aluguer   (Táxis)   iha     Baucau   (Aeroporto,   Praia,   Mercado  Vila).   Kompete   ba   Munisípiu   hodi   hala’o     no   gere     hela   fa0n   aluga   sosiál   gerir   o   parque   habitasional   de   arrendamentu  sosial    ne’ebé  iha    balansu  no  justo.   Promove   programa   habitasaun   ba   kustos   kontroladu   no   de   renovasaun   urbana   –   Hodi   assegura     kapasidade   sosa   ba   hela   fa0n   própria,   Munisípiu   tenke   kria   programa   de     apoio   directo   ba   konstrusaun   ou   através   liu   husi   koopera0va   hodi   garan0a   direito   sidadaun   sira   ne’e.   Possibilidade   tenke   konsidera   ba   konstrusaun   hela   fa0n   fóun   ou     rekuperasaun   ka   troka   hela   fa0n   ne’ebé   ladi’ak     husi   ema   ne’ebé   uza   ka   selu,nune’e   hodi   hadi’a   kualidade   vida   moris   populasaun.   Fórma   ida   ne’e   garan0a  ba  konvervasaun  no  manutensaun    parke  hela  fa0n    privado  no      munisípiu  nia  koopera0vo.  

3.2.5 -­‐  Protesaun  Sivil   Iha   munisípiu   Baucau,relasionado   ho   karaterís0ka   rai   maunten   (solo   argiloso),   hare   ba   rai   halai   iha   fa0n-­‐fa0n,   ne’ebé   sei   afeta     ba   estargos   uma,   fa0n   Agrikultura   no   estrada,   buat   sira   ne’e   akontece     bei-­‐beik   no   regista   ema   ne’ebé   tauk   ho   numero   ne’ebé   bo’ot.   Atu   buka   hatene   problema   hirak   ne’e,tenke     iden0fika     àrea   ne’ebé   konsidera   risku   no   kria   kondisaun   ba   caso   desastre   hodi   fó   protesaun  ba  populasaun.  

3.2.6 -­‐  Abastesimentu  públiku  no  servisus   Munisípiu   iha   nia   potencia   bo’ot   ba   produsaun     energia   electrica   bele   husi   turbina   (hidroelectrica),   eoólica   no   solar.     Munisípiu   tenke   promove   no   fó   servisu   ba   suku   hotu-­‐hotu   no   ba   populasaun   nia   hela   fa0n,   hatene   katak   70,45%   populasaun   iha   Munisípiu   ladauk   hetan   asesu   ba   energia.   Se   la   konsegue  asesu  husi  rede  Nasionál,tenke  fórnece  liu  husi    energia  renováveis  (eólica  no  solar)  sai  ne’e     alterna0va  Abastesimentu  ba  populasaun  ne’ebé    isoladu  liu.   .   Potensial  Hidroelectrico  em  Baucau Undade Hidrográfica Seical

Capasidade instalada (MW) 5,2

5,2

Geração Actual (GWh) 17,2

17,2

Fonte: NORPLAN, 2012

Distribuisaun energia  eléctrika  iha  baixa  tensaun  –  Munisípiu  nia  kompetênsia  hato’o  ba  fa0n  hotu-­‐ hotu  konaba  Abastesimentu  públiku  energia  eléctrika.  Iha  ámbitu  programa  ba    implementasaun  ho   sistema   konfiável   ba   distribuisaun   electriSidade,   Dadaun   Baucau   dispõe   rede   ida     ho   média   voltagem   ne’ebé  to’o  ba    ba  Postu  Administra0vu.  Sensus  ba  daruak  iha  0nan    2010  hatudu  katak  populasaun   21,255  habitantes  iha  Baucau,  apenas  iha  6,280  mak  hetan  asesu  ba  electriSidade.  Bazeia  ba    Dadus   husi   (EDTL)   katak   Postu   Administra0vu     Baucau   Vila,   59%     população   mak   hetan   asesu   energia   eléctrika  24  horas  por  dia,  nune’e  mos  ba  Postu  Administra0vu  seluk  mos  hetan  ona  asesu  ba  energia   electrika   24   horas   por   dia.   Munisípiu     tenke   promove   oferta   ba   suku   hotu-­‐hotu   no   populasaun   nia   hela   fa0n,hatene   katak   70,45%   populasaun   husi   Munisípiu   mak   ladauk   hetan   asesu   ba   energia   eléctrica.   Se   la   konsegue   hetan   asesu   husi   rede   Nasionál   tenke   possibiliza   husi   asessu   energia   58


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau renováveis (eólica   e   solar)   ne’e   sai   hanesan   alterna0va     Abastesimentu   ba   populasaun   ne’ebé   mak     isoladu  liu.   Iluminasaun  públika  urbana  no    Rurál  -­‐  Konaba  kriasaun  de  servisu    ba  gestaun  no    manutensaun  ba   Ekipamentus     iluminasaun   públika(fó   roman   ba   Públika)   ne’e   sai   Munisípiu   nia   kompeténsia   hodi   assegura  no  garan0a  konaba  seguranca  de  sirkulasaun  ema  no  kareta.  Tenke    implementa  ho  maneira   possível   konaba   energia   alterna0va   (eólica,   solar,   ...)   ba   naroman   públiku(iluminação   pública).   Solusaun  ne’e    sei    hala’o    ho  extensaun  serviço    iluminasaun    area  rurais  no  remotas  iha  território   Munisípiu  Baucau  ne’ebé  mak  distribuisaun  rede  energia  sidauk  to’o.   InvesNmentu   Sentrus   produtores   energia   no   gestaun   ba   rede   distribuisaun.   Munisípiu   tenke   implementa   programa   ba   apoio   produsaun,   distribuisaun   no   u0lizasaun   husi   fóntes   energia   alterna0va  (solar,  eólica,  ...)  ne’ebé  permite  ho  nia  luan  no  area  aplikasaun  liu-­‐liu  iha  area  remotas    no   isoladu  liu.   Abastesimentu   no   distribuisaun   Be   mos.   Be   mos   sai   hanesan   rikusoin   importante   ba   ema   ka   populasaun  nia  moris,  Munisípiu  bele  kria  estrutura  no  kria  kondisaun  hodi  responde  ba    Munisípiu   nia  preciza,  liu  husi  implementasaun  ba  rede  públika  no  distribuisaun  ho  alterna0vas  Abastesimentu   ne’ebé  bele    fura    ho  manual  (artesianos).  Iha  futuro  sei  servisu  hamutuk  ho  DNSA,  Besik,UNDP,World   Vision  no  parceiro  desenvolvimento  seluk  nebe  existe    iha  Municipio  hodi  buka  solusaun  ba  problema   be  mos    iha  Munisipio  no  to’o  iha  área  rural.   Planu Abastesimentu Bee Mos iha Áreas Rurais Baucau [2015-2017] Postu   Administra0vu

Suco

Aldeia

Beneficiários

Fundos

Canalização (Sistema  gravitacional)

Baucau

Gariuai

Uatuwa

600

UNDP

Reabilitação   (Sistema  Gravitacional)

Vemasse

Osoala

Caidenulale Waicanasa   Hoineuaai

750

UNDP

Canalização (Sistema  gravitacional)

Laga

Sagadate

Várias

725

Besik

Canalização (Sistema  Bomba  de  Eléctrica)

Venilale

Venilale Vila

Várias

4 000

DNSA

Canalização (Sistema  Bomba  de  Eléctrica)

Baguia

Samalari

Várias

875

DNSA

Canalização (Sistema  gravitacional)

Baucau

Tirilolo

Várias

650

World Vision

Canalização (Sistema  Bomba  de  Eléctrica)

Vemasse

Osoala

Umanaico

350

World Vision

Canalização (Sistema  Bomba  de  Eléctrica)

Laga

tequinomata

Várias

625

Japão Cáritas   BCU

Total

8 575

Projectu

Fonte: Administração  de  Baucau

3.2.7 -­‐  Portu  MariNmu   Reabilitasaun  ba  Porto  Regional  iha  Kairabela,  hodi  assegura  meius  asesu  ba  munisípiu  husi  parte  tasi   feto,  laos  deit  atu  responde  ba  Sidade  de  Baucau,  maibe  ba  mos  regiaun,  nudar  potencial  hodi  troka     komerciais  ho    ilhas    iha  indonésia  hanesan  Moluku  Sul  no  seluk  tan.  

59


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau 3.2.8 -­‐  Aeroportu  no  heliportu   La   sai   kompetência   directa   husi   munisípiu   nia,   konaba   Aeroporto de Baucau par0cipação   no   envolvimento   iha   projecto   ba   Rota comercia sira rekonversão   no   rekuperação   ba   aeroporto   Baucau,   bele   sai     prioridade   ida   no     merece   hetan   atensaun   di’ak.   Sai   hanesan     projecto   ida   ba   interesse   Nasionál,   iha   nia   implikasaun     directa   ba   nível   regional,   fó   bene|cio       ba   ema   barak,maibe   konsidera   Munisípiu   Baucau  ho  nia  populasaun  sira.  Aeroporto  iha  nia  pista   ida   hodi   permite   aviaun   ne’ebé   ho   kapasidade   bo’ot(   voos   de   grande   porte),   ho   nia   karuk   2,5   km   (com   uma   extensão   de   2,5   km),   fó   beneficio   ho   kondisaun   geografika   ne’ebé   permite   ba   loke   luan     no   aumento   bo’ot   liu   tan.   Distansia     husi   kapital   Munisípiu   ho   6,2   km,hari   iha   fa0n   ne’ebé   mak   luan,bo’ot   no   a’as,iha   dalan  ninin    husi  estarda  Nasionál  ne’ebé  liga  ba  Dili  -­‐  Baucau.     Iha   PEDN   2010-­‐2030   Previsto   iha   PEDN   2010-­‐2030,   possibilidade   ba     Aeroporto     Baucau     nia   u0lizasaun   nudar   alterna0va   ida   ba   Aeroporto   Díli,ihaimplikasaun   ba   obrasnia   benefisiasaunno   rekonversaun  ba  konstrusaunida    ho  torre    kontrola  no  terminal,  ne’ebe      previsto  iha  niakonklusaun   atéfinais    ba    2018.  Nune’e  PlanuAeroporto  Baucau  ne’e  bele  uza    nudar  baze  ba  aérea  militar.  Halo   luan   ba   nia   valênsias,     ba     infraestrutura     aeroporto     Baucau   bele   sai     associaduba   servisuaeródromo   Sivil,  iha  possível  ba  realizasaun  kursus  ba  pilotos  aeronaves  no  bazeba  helis    hodi  kombate  ba  sunu   floresta.   Iha   possibilidade   ba     aeroporto   bele   serve   saibazeba     exercício   husi   ac0vidades     lazer   no   desporto  nudar  para-­‐kedismo  nebe  konsidera,no  kria  eskola  ida  konaba  Pára-­‐kedismo  Sivil.  

3.2.9 -­‐  Telekomunikasaun  sira   Rede  Telekomunikasaun  ida  ne’ebé  eficazia  bele  halibur  ema  no  apoiu    krescimento  ba  empresas  no   prestasaun  servisus  do  Governu.  Liga  ba  aldeias,    vilas  no  Sidades,hahú  husi  nia  no  ba  mundo.   Telekomunikasaun   sai   hanesan   faktor   importnate   ba   futuro   Dezenvolvimentu     Baucau   ,   inklui   fó   servisu  ba  ema  (criação  de  empregos),  krescimento  ba  negócios  no  prestação  de  servisus  vitais,  mak   hanesan    saúde,  edukasaun  no  segurança.   Mundo  ne’e  tama  ona  era  fóun  konaba  telekomunikasaun,  no  inklui  ona  asessuris  fóun    ne’ebé  iha   hodi  asesu    ba  komiunikasaun  ho  kustu.  Iha  fase  fóun  ida  ne’e  bele    transfórma  ho  maneira  atu  ema   bele  kontraktu  ba  malu  no  ba  mundo.  Ita  hare  ona  ba    mudança  bo’ot,  hanesan  ho  ema  hotu  bele   asesu  ba  internet,  iha  0nan  ida  nia  laran  ou  liu,  ligasaun    globais  barak  liu    através    hetan  asesu  sem   fio,  inklui  telefónes  inteligentes,no  portável.  Konaba  kustos  asessu  teknologia  no  ligasaun,  dala  ruma   bele   reduz   liu,   iha   parte   ida   fó   apoiu   ekonómia   emergensia   (impulsionados   pelas   ekonómias   emergentes).   Konaba    avanço  tecnologia  no  redusaun  ba  unidade  kustos,  sei  loke  posibilidades  fóun  no  sei  resulta   ba   alterasaun   ho   maneira   oinusa   ita   bele   moris(vivemos   as   nossas   vidas).   Inves0mentu   di’ak   ida   ne’ebé     Timor-­‐Leste     bele   halo,   asegura   no   hola   parte   ba   mudança   estrutural   ida   ne’e     relaciona     globalizasaun,  sosiál  no  económia.  Konstrusaun  ba    infra-­‐estrutura  telekomunikasaun  nia,  sei  apoiu   ba  avanços  ne’ebé  ita  iha,hanesan  saúde,  Edukasaun,no  habo’ot  ita  nia  ekonómia,  atu    permite    ba  ita   nia   povu     iha     asessu   ba   rede   globais   konaba   animasaun   no   konhecimento   (entretenimento   e   conhecimento).   La   hetan   asesu   internet   suficiente,   ne’ebé   bele   permite   fó   benefico     ba   teknolgia   aktual   telekomunikasaun,   ita   nia   povu   la   hola   parte     ba   beneficio   husi   mudansa   bo’ot   ne’ebé   liu   husi   teleknologia  no  komunikasaun  global.   Iha  0nan  oin  mai    ho  tempu  badak,intervensaun    husi    opersadores    telecomunicasaun  oi-­‐oin,bele   assegura  ba  kobertura  total  ba  Munisípiu,to’o  iha  areas  ne’ebé  remotas  liu  iha  território.  

60


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Media no Telekomunikasaun iha Baucau Televisaun

TVTL

Rádios

Radio Timor Leste (RTL) Radio Comunidade Rádio Comunidade Rádio Fatumaca Fini Loro Sa’e

Operadores ba   Telekomunikasaun

Timor Telecom Telemor Telekomcel

3.3 -­‐  Desenvolvimentu  Ekonomia   Apoia    ba    iniciaNva  Lokál  ba  emprego  ar0kulasaunho  Secretaria  EstadupoligkaFórmasaun  Profisionál   no     Empregu     no   SekretariuApoiuPromosaun   ekonomia   ba   feto,   hodi   Harí   medidas   ba   promosaun   baInves0mentuno  kombate  desempregu.     Promove   no   apoiu   Dezenvolvimentu   de   acNvidades   kreaNvo   (artesanais)   no   manifestasaun   etnográficas  ba  interesse  lokál  -­‐  Programa  ba  apoiu  Dezenvolvimentu    artesanato  tau  em  konta  ba   nia  divulgação  no  komercialização,  ho  apou  ba  koopera0vas  de  artesaun  ho  konstrusaun  ba  fa0n  hodi   fa’an   no   divulgasaun   rezultadu     artesanato   Lokál,hanesan   iha   Uatabo   Tasi,   Mercado   Munisípal   de   Baucau    no  Aeroporto,  ho  seluk  tan  ne’ebé  ladauk  iden0fika.   ParNsipa  iha  programa  apoio  bainstalasaun  empresas.  -­‐Harí  Unidade  Munisípal  ida  hodi  Apoio  ba   Kriasaun   Emprezas,   ho   maneira   atu   fasilita   ba   dinâmika   empresarial   nudar   motor   ba   Dezenvolvimentu   ekonómia   iha   Munisípiu.   Iha   ámbitu   ne’e   Harí   0ha   ona   ins0tuto   iha   Baucau   ho   naran  Ins0tuto  ba  Apoio  Dezenvolvimentu  Empresarial  (IADE)  Sentru  ba  Dezenvolvimentu  Emprezas,   ne’e  mak  presta  formasaun  no  halo  iden0fikasaun,  kriasaun,  hadi’a  no  haboot  emprezas,  tenke  loke   servisu  ne’ebé  sira  bele  hala’o,  ho  formas  no  inklui  servisu  emprezarial  konaba  Agríkultura  no  seluk   tan   ne’ebé   iden0fikadu,   liu   husi   avaliasaun   ba   nesessidade   ne’ebé   mak   iha.   Sei   estabelese   liu   husi   parserios  ho  Sentru  formasaun  vokasional  ba  halo  formasaun  relevante  iha  kualifikasaun  téknika.     Unidade   Munisípal   (UMACE)   sei   funsiona   hanesan   akumulasaun   ba   Empresas,   permite   apoio   ho   maneira  inisial  ne’ebédi’ak,atu  nune’e  bele  konsolida    empresa  sira,  liu  husi    konsensu  sapoiu  ba  fa0n   ho   Ekipamentus   no   selu-­‐seluk   tan.   Estratégia   ne’e   tenke   defini   didi’ak   hodi   apoiu   ba   rede   komersiantes,  inklui  Harí  grupus  no  assosiasaun.   Ba   prosesu   descentralizasaun   no   refórsu   ba   kapasidade   Dezenvolvimentu   ekonómia   iha   nível   Munisípiu,  bele  kria  husi  Governu  Nasionál  liña  espesífika  ida  konaba    financiamento  ba    empresas   kiik  ka  micro-­‐empresas.   Elaborasaun   kadastru   ba   estabelecimento   komerciais,   turisNku   no   industriais   iha   munisípiu   –   Relasaun   ne’ebé   di’ak   no   los   ba   estabelecimento   komerciais,   turís0ku   no   industria   ne’ebé   iha     munisípiu   absolutamente   prioridade   ida,   hodi   fórmula   no   facilita     polí0ka   ba   apoio   no   kobrança     impostus  Munisípal.  

3.3.1 -­‐  Agrikultura   Ac0vidade   agrícola   iha   Baucau,   par0cularmente   assume   pasta   importânte     husi   todan   ho   kontexto   Nasionál,   hanesan     maior   produto   ba   fó’os,   2º   produsaun   batar   no   3º   aifarina   no   modotan.     Especialmente  ba  kondisaun  klimá0ka  no  rai  tropika    Dezenvolvimentu  ba  ac0vidade  ida  ne’e.  Arroz   sai  hanesan  hahan  básiku  ba  população  de  Baucau  no  ba  Timor-­‐Leste.  Preciza    aumenta  produsaun   iha   hahan   refere   hodi   bele   a0nji   objec0vo   auto-­‐suficiência   (swasembada   pangan)to’o   2020,ne’ebé   preve  ona  iha  PEDN  2010-­‐2030.  

61


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Perímetros de rega Área de implantação

(Hectares)

Buluto

780

Galata

216

Larisula

347 Total

Baucau tem   uma   das   maiores   àreas   agrícolas   de   irrigação,   8,2%   do   total   nacional,   sendo   ainda   muito   grande  o  potencial  de  crescimento.

1343

Fonte: Ministério de Agricultura

Ba  implementação  jestaun  kolheitas  Integradu  ho  Sistema  Intensifikasaun  ba  fó’os,  iha  kombinasaun   ho   Nakroma,   variedade     fó’os   ne’ebé   di’ak,bele   permite   hodi   hatudu   rezultadu   ne’ebé   di’ak   iha   produsaun,   sira   ne’e   sei   refórsa   ho   aplikasaun   rai   bokur   (fer0lizantes),   habo’ot     no   hadi’a   sistema   irrigação  no    introduz  maquinaria  ne’ebé  eficiente  ba  dulas  hare  kulit    ne’ebé  permite  redusaun  ka   halo  lakon  hare  kulit  iha  procesu.   Ba   introdusaun   kultura   fóun   ho   rendemento   bo’ot,bele   konsidera,hatudu   no   hadi’a   kapaSidade   económia    populasaun.  Liu  husi  kondisoens  klimá0ka  ne’ebé  iha,aihoris  ne’ebé  fó  funan  no  fuan    bele   dezenvolve,  hodi  permite  ba  konsolidasaun  indústria  ida  ba  agro-­‐alimentar  no    exportasaun.   Kria   no   par-cipa   asosiasaun   ba   dezenvolvimento   rural   –   Munisípiu   sei   promove   ba   kriasaun   no   fasilita   dinâmika   associasaun   ba   Dezenvolvimentu   rurál   hodi   apoiu   ba   inicia0vas   nudar   fónte   ba   Dezenvolvimentu  ba  sector  agrikultura.   Promove  Dezenvolvimentu  iha  sektor  agrikola  estabelese    fórmasaun,  infórmação  no  promove  hodi   hadi’a    prá0kas  no    introduz  kultura  fóun    ne’ebé  bele  hasae  rendimento.     Apoiu  Dezenvolvimentu  ba  sistema  irrigasaun  no  kulturas  agríkulas  –  Ba  região  norte    munisípiu  nia,   especialmente  ba  área  Seiçal,  Laga  no    Vemasse,  hanesan  área  ne’ebé    ho  udan  ben  menus  (reduzida   pluviosidade),hanesan  be  ne’ebé  suli  husi  mota  no  ba  lakon  iha  tasi.  Introduz  métodos  no  sistemas  de   irrigação   ba   área   hirak   ne’e,bele   nakfila   ba   area   produ0vas,   hodi   aumenta   resultadu   agrícola   ba   munisípiu.     Hadi’a   no   aumento   ba   akumulasaun   be   husi   sistema   irigasaun,ne’e   signifika   katak   bele   aumenta   rezultadu   produsaun   arroz.   Hasoru   karacterís0cas   rai     akuifer(aquíferos)   ne’ebé   iha,   prá0ca   de   irrigasaun,   dezenvolve   area   ne’ebé   luan   iha   tempu   portugues,   hatudu   resultadu   ne’ebé   di’ak   tebes,   ne’ebé  hatudu    servisu  di’ak  liu    husi    ordem    ba  sira  nia    interesse.   Lao   husi   fóho     klaran   no   fóho   Matebian,   munisípiu   hela     entre     sul   no     norte   ho   be   horis   ne’ebé   konsiderál   importânte.   Jestaun   ne’ebé   di’ak   ba   rekursu   ne’e   no   sei     aproveita     halibur   rekursu     be   matan  ne’ebé  iha    hodi  bele  fó  solusaun    ba  necessidade  irigasaun    ba  area  agrikultura  hodi  aumenta   area  produ0va    no    simultaneamente  fó  Abastesimentu  ba    populasaun  Lokál.     Kultura  kuda  hare  iha  rai  luan  no  tetuk  iha  parte  kosta  norte,  no  introdusaun  ou  hadi’a  sistema  dada   be  husi    parte  fóho,hodi  fó  aumenta  ne’ebé    significa0vo  ba    produsaun  háre.               Kria  no  apoiu  Sentru  Servisu  Agrikula  -­‐  Iha  koordenasaun  ho  Ministério  da  Agrikultura  no  Peskas,    Munisípiu   bele  halo  instalasaun  ba  Sentru  Servisu  Agrikola  no  Informasaun  iha  sede  de  Postus    Administra0vus  hotu.  

3.3.2 -­‐  Florestas   Implementasaun   ba   a0vidades   reflorestamento   no   sistemas   agro-­‐florestal   envolve     comunidade   –   Ak0vidades  sira  ne’e  hanesan    frequentemente  integradu  iha  projecto  Dezenvolvimentu  komunitário   ne’ebé  implementa  husi    ONGs,  governu  no  agências  interNasionál,  tenke  koordena  husi  munisípiu.   Iha   regiaun   Baguia   no   Quelicai,   iha   valor   oi-­‐oin   ba   komercial   jus0fika   ba   kriasaun   no   apoia   ba   programa  de  incen0vo  liu  husi  selesaun  ne’ebé  permite  ba  Dezenvolvimentu  de  ac0vidades  iha  área   ida  ne’e  ba  interesse  económia,  ho  apoio  ba  instalasaun  de   karpintaria  no    indústria    ne’ebé  hanesan   ba      explorasaun    ai  (madeiras).  

3.3.3 -­‐  Pekuária   Husi   total     karau     14,566   búfalos   (okupa   3º   lugar   produtor   ba   nível   Nasionál)   no   okupa   primeira   posisaun   ba   produsaun   kuda   (cavalos),   bibi   Timor   (caprinos)   no   bibi   malae   (ovinos),   iden0fika   husi     62


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau sensus 0nan  2010,  Baucau  iha    potencia  ida    bo’ot      ba  aumenta    ba  potensia  ida  ne’e.    Numero  karau   total   6,165,   sai   hanesan   potenciaboot   ba   krescimento,   fo0   husi   kondisaun   ne’ebé   iha   ba   ac0vidade   ida   ne’e   iha   regiaun   oeste   no   sudoeste   Munisípiu   ida   ne’e   (Vemasse   no   Venilale),   sei   iha   implementasaun  ba  projetu  integradu  ba  animal    ne’ebé  inklui  Munisípiu  viziñu  hanesan  Manatuto  no   Viqueque   iha   futuru.   Ba   efeitu   ida   ne’e   Munisípiu   bele   kria   kondisaun   ba   Saúde   ambiental   no   vigilânsia   sanitária,   disponibiliza   veterinário   ba   pessoal   tékniku   no   mos   respek0vamente   ho   meius   infraestruturas  (Postus  ba    veterinária  no  transporte).  Munisípiu  bele  promove  no  hare  ba  realizasaun   estudus   atu   introdusaun   ba   kualidade   Animal   ba   produsaun   susu   ben   (leite),   iha   possibilidade   atu   Harí   industria   ida   ba   susu   ben   kaleng   iha   regiaun   ida   ne’e.   Konaba   transporte   ba   exportasaun   ba   potencia   hotu   iha   Dezenvolvimentu,   produsaun   karau   iha   regiaun   ne’ebé   besik   hanesan   Munisípiu   Viqueque   no   Manatuto   bele   aumenta   no   hamaran   liu   husi   Portu   ne’ebé   nia   konstrusaun   iha   PEDN   2010-­‐2030,   iha   Belak   (Manatuto)   no   Kairabela   (Vemasse/Baucau),   bele   tama   mos   ba   merkado   Indonésio  no  seluk  tan.  Bele  konsidera  ba  kondisaun  transporte  no  sistemas  de  frio  no  distribuisaun.   Konsiderá   mos   ba     produsaun   bibi   malae   no   bibi   0mor,   a0nji   primeiro   lugar   ba   nível   Nasionál,   iha   potensia   boot   ida   ba   produção   na’an   (   carne)   no   iha   possibilidade   ba   produção   keijo   (queijo)   no   selu-­‐ seluk   tan.   Kriasaun   manu   ho   nia   kualidade   (diversificação)   tenke   fó   insen0vos   kona   hakiak   animal   maus   ba   produsaun   na’an   no   distribuisaun   manu   tolun     ba   konsumo   Lokál   no   Nasionál,   kabe   ba   munisípiu   atu   apoio   no   fiskaliza   ba   inisia0vas   sector   privadu,   ho   kriasaun   no   suporta   ba   programa   koopera0va.   Produsaun  animal  -­‐Veterinário,  técnico  de  produção  animal  no  inspecção  veterinária   Construção  ba  Matadouro    Munisípal  ida  iha  Baucau  Vila  no  Matadouros  iha  Postus  Administra0vus   de  Baguia,  Laga,  Quelicai,  Vemasse,  Venilale.   Sei  hari  hanesan  fasilidade  ho  nia  sistema  de  frio  iha    Postus  Administra0vu  tomak  ,atu  bele  atende   ba    distribuição  no  komercialização  ba  produção  animal  no    ba  porto  de  Caraibela  iha  Vemasse.  

3.3.4 -­‐  Peska  no  Aquakultura   Konaba   ac0vidade   peska,   maske   sidauk   sai   hanesan   ak0vidades   principal   iha   Manatuto,   par0kularmente  relevante  iha  Vemasse  /Kairavela,  Baucau/Uatabo    no  Laga.  Rekonhecido    valor  no   sira  nia  existência  hanesan  peskador  iha  kosta  norte,  bele  kria  mos  kondisoens  ba  Dezenvolvimentu   ba  ac0vidade  ida  ne’e,  nudar  baze  económia  ba  populasaun  iha  parte  tasi  ibun  .  Husi  primeira  fase  ba   Peska   artesanal,   apoio   material   sai   hanesan   fase   determinante   liu   husi   apoio   micro-­‐credito   hodi   hakbit  sira  atu  hari  Grupu  kopera0vas,  hodi  hari  no  fór0fika  estruturas  nune’e  bele  kontrola  di’ak  liu-­‐ tan  sira  nia  a0vidades  tuir  perspe0vas  mercado  nian.     Konsidera   a0vidades   akuakulturahanesan   possibilidades   ba   konsumo   Lokál   no   Nasionál,   espesialmente  iha  areas  Venilale,  Baguia  no  Quelicai,  ne’ebé  sai  hanesan  fator  ekonómia  importante   no  hadi’a  kualidade  alimentasaun  komunidade  iha  fa0n  sira  refere.       Iha   zonas   kosteiras   ho   apoio   koopera0vas   no   Peska   artesanal,   nune’e   Munisípiu   tenke   asegura   Haríedifisius   ba   estruturas   ho   sistemas   kongeladora   hodi   konserva   ikan   sira   ne’ebéPeskadores   sira   hetan,  atu  nune’e  hodi  halo  destribuisaun  de  vendas  Komersiu  iha  Baucau  Vila,  Kairabela  no  Laga.  

3.3.5 -­‐  Minerasaun  no  indústria  extracNva   Munisípiu   Baucau   iha   nia   rikusoin   importante   oi-­‐oin   iha   rai-­‐okos   ho   nia   valor   ekonomiku   boot.   (Ossan-­‐mean,   Manganes   no   Cromio)   no   seluk-­‐seluk-­‐tan.   Munisípiu   tenke   halo   estudo   viabilidade   konaba   explorasaun   komersial,   se   karik   hetan   tenke   hola   asaun   no   inisia0va   adekuadas   ba   iha   nia   operasaun  hodi  extrai  no  produz  rikusoen  sira  ne’e  ba  Dezenvolvimentu  ekonomiku.   Konaba  extrasaun  inertes  no  komersializasaun  raihenek,  fatuk,  hodi  halo  konstrusaun  ne’ebéfó0  husi   mota-­‐ibun,   Vemasse,   Manuleden,   Seiçal,   no   seluk-­‐seluk-­‐tan,   maibe   tenke   regula   ho   Lei   tamba   rikusoin   importante   sira   ne’e   hanesanfonte     reseitas   hodi   bele   u0liza   ba     Munisípiu   nia   interese.   Importante    maka  tenke  kumpri  regulamentos  ne’ebé  iha  no  aprova,  tau  mos  ba  impaktu  seguransa,   normalmente  iha  fa0n  extrasaun  sira  ne’e  besik  ponte,  iha  fa0n  be’e  tuda  no  ba  estruturas  sira  ne’e  fó   protesaun  ba  fa0n  sira  ne’ebé  rai  monu  ka  halai  no  iha    mota  ibun.   63


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau 3.3.6 -­‐  Komérsiu   Licensiamento  no  fiscalizasaun  ba  estabelecimento  comerciais  -­‐  Cadastro  ba  coopera0vas  iha  registo   Nasionál  ba  propriedade  industrial.  

3.3.7 -­‐  Indústria   Administrasaun   Munisípiu   Baucau,   define   ona     zona   Industria   ho   nia   luan   50Ha,   iha   area   Kairavela,   Postu  Administra0vu  Vemasse,  lokáliza  iha  parte  loro-­‐monu  husi  Porto  Marí0mo  no  antes  de  ponte   Manulede   parte   eskerda   husi   estrada   Baucau   -­‐   Díli.   Ba   a0vidade   industrial   ne’ebé   atu   dezenvolve   espesialmente   iha   regiaun   no   rai   mamuk   sira   ne’ebé   la   usa   ba   natar   ho   toos.   Rai   sira   ne’ebé   la   usa   ba   natar  ho  toos  Lokáliza  iha  parte  estrada  ibun,  no    populasaun  sira  hela    iha  area  Munisípiu  Baucau,   espesifikamente   potensial   teb-­‐tebes   hodi   implementa   ba   unidade   Industria   Agro   Alimentar,   atu   dezenvolve   iha   regiaun   Baucau   Vila   (Caibada),   Quelicai,   Venilale   no   Baguia.   Dezenvolvimentu   ba   produsaun   ai-­‐fuan   (ex.   ananás,   morango,   etc),   konaba   transfórmasaun   ba   produtos   ne’ebé   ho   rendimento-­‐a’as  (noz-­‐moscada)  tamba  Baucau  hanesan  produtor  boot,  no  seluk-­‐tan,  permite  ba  iha   futuru   sei   halo   Dezenvolvimentuba   iha   industria   agro-­‐alimentar   lokál,   ho   possibilidade   atu   halo   komersializasaun  iha  merkado  Nasionál  no  exportasaun  konaba  sumos,  komposta  mos  barras  nozes   no  produtos  alimentasaun  sira  seluk.     Ser0fikasaun  ba  kualidade  no  marka  ba  produsaun  tuaka,  sei  halo  engarrafamento  no  kampanha  ba   marke0ng  atu  halo  nia  komersializasaun  iha  merkado  Nasionál  no  exportasaun,  hodi  hadi’a  daudaun   ekonómia  lokalne’ebé  iha  nia  produsaun  boot.                     Insen0va  mos  konaba  Industria  produsaun   Marmelada  iha    Suku  Buruma  Baucau    hodi  desenvolve   di’ak   liu   tan,   garan0a   ba   kualidade   no   kuan0dade     hodi   kompete   iha   merkadu   rai   laran   no   rai   liur.   Insen0va   mos   Bani-­‐be’enno   aihan   sira   seluk   husi   noz-­‐moskada   atu   halo   komersializasaun   no   exportasaun.   Indústria    Minerasaun  no  derivadu  ba  sal  (Laga)  Ba  produção   masin   ne’ebé   ho   qualidade   iha   parte   tasi-­‐ibun   Baucau   iha   ! Laga,   atu   tau   condisaun   espesial   ba   Dezenvolvimentu   ne’e,kompeténsia  Munisípiu  nian  atu  estabelese  Parserias  no   incen0va  hodi  hadi’a  kualidade  ba    processamento  taes  masin   ne’ebé   di’ak   no   produ0vo.   Konaba   experiência   Portugal   nian   ba   sector   ida   ne’e   relevante   tebes,   ho   ida   ne’e   tenke   kria   condisaun  ba  fasilidades  iha  nia  relevansia  ba  procesamento   masin,ba   ida   ne’e   tenke   tau   condisoens   no   hari   fasilidades   hodi   bele   simu   no   trokakonaba   produtores   no   técnicos   Salinas em Laga nacionais   no   mos   tecnicos   internasionais,   hodi   bele   hare   no   transfórma  produto  ida  ho  qualidade  atu  bele  atrai  mercado   Nasional   no   mos   bele   hala’o   exportasaun   ba   rai   liur,   liu-­‐liu   ! baiha   Indonézia.   Iha   area   salinas,   Munisípiu   tenke   hari   Sentru   ida  hodi  bele  konta  sai  ninia  historia  no  lalaok  raut  masin  atu   ema  hotu  bele  hatene,    no  mos  fasilita  turistas,  visitantes  ka   ba  peskisa  nain  sira  hodi     konhesedi’ak   liu-­‐tan   konaba   proceso   ba   produsaun   masin   ne’ebé  di’ak  ba  konsumo.       Indústria  mobiliário  no  carpintaria.  Sai    hanesan  Indústria  ida   nebe  iha  ona  experiensia,  ba  tempu  oin  mai  sei  bele  aumenta   no   sai   boot   iha   Munisípiu,   importante   maka   tenke   hadi’a   kondisaun   atu   nune’e   ba   Industria   refere   bele   me0n   liu-­‐tan   Produsaun mobilia rota iha Caibada hodi  kompete  maka’as,  no  hatudu  produto  ho  kuan0dade  no   kualidade     nebe   di’ak,   hodi   bele   kompete   ba   iha   Merkado   Nasional   no   Internasional.   Labele   husik   abandona   hela   no   tau   atensaun   no   mo0va   nafa0n   ema   nia   par0sipasaun   hodi   fó   kontribuisaun   ba   ekonómia   lokál/Munisipio   nian   ho   karakter   produsaun   Artesanal,   liu-­‐liu   ba   produsaun   (rota   no   au)   hodi   fabrika   mobiliários   no   sasan   sira   seluk-­‐tan,   ho   nia   finalidade  atu  bele  fó  kampo  de  servisu  hodi  hetan  osan  liu-­‐liu  ba  populasaun  Caibada.                     64


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau 3.3.8 -­‐  Turismu   Konfórme  defini  ona  iha  PED  2010-­‐2030  ne’ebé  fó  sai  iha  ne’e:    “Ba  zonas  turista  iha  parte  Leste  husi  Tutuwala  to’o  Kom,  no  mos  husi  Estrada  ninin  Baucau  nian  to’o   Hera.  Parte  hirak  ne’e  sei  sai  zona  turis0ka  iha  Timor  Leste  ho  tasi  ibun  ne’ebé  tropika  no  furak  hatudu   mos   panorama   fóho-­‐lolon   ne’ebé   atrai   nofó   vontade   ba   viajante   hodi   halo   sira   nia   aventura,   hodi   apresia  mos  arkitektura  portuguesa,  historia  no  kultura  konaba  natureza  lokál”.         La’o  dalan  naruk  iha  Estrada  kosta  norte,  desde  Kom  entre  tasi-­‐ibun  no  fa0n  ne’ebé  hanaran  kampus     ba   arroz   liu   husiSidade   historika   de   Lautem,   Turista   sira   bele   mai   to’o   iha   Baucau,   ne’ebé   sai   hanesanbaze  turis0ka  iha  zona  oriental.  Baucau  sai  hanesan  segunda  Sidade  iha  Timor  Leste,  preve   hodi  Harí  mos  toba-­‐fa0n  ne’ebé  kompleto  ho  kualidade    aihan  ne’ebé  relevantes,  bele  fó  atendimento   ba  viajantes  rai-­‐laran  no  husi  rai-­‐li’ur  hanesanmeius  hodi  fó  atendimento  ne’ebédi’ak  ba  turista  sira.   Bainhira  Aeroporto  Baucau  funsiona  sei  sai  hanesan  odamatan  tama-­‐sai  Sidade  Baucau,  ba  viajantes   sira  ne’ebé  lakohi  tun  iha  Baucau,  iha  posibilidade  atu  halo  transaksaun  direta  tuir  rute  internasional   ba   fa0n   dis0nario.   Atu   estabelese   fa0n   ba   Turismu   ekologiane’ebédi’ak   no   kualidade,iha   kosteira   Baucau,   nune’e   mos   ho   alojamento   ki’ik   no   menus   despeza,   usa   maneira   tradisionais   ne’ebé   negosiante   ki’ik   sira   prepara   iha   tasi-­‐ibun   no   tuir   dalan   ninin.   Baucau   sai   nudar   fa0n   Peskas   ho   nia   bematan   ne’ebé   tropikal   ho   nia   kor   nabilan,   sei   promove   hanesan   pontu   kontraktu   hodi   apresia   beleza   Sidade   Baucau   nian.   Iha   Vila   An0ga,   Merkado   tuan   renova   0ha   ona   no   sai   hanesanSentru   Kultural   no   ba   Artesanatos   no   mos   sai   hanesanSentruKonvensaun   Baucau   no   Sentru   Infórmasaun   Turista.  Edifisio  Merkado  ne’ebé  renovadu  sei  hatudu  konserva  arkitetura  kolonial  Portuguesa  no  sai   mos  hanesan    patrimonio  kultural.  Iha  arredores    piscina,  ho  kontemplasaun  be’e-­‐mos,  ne’ebé  mos  no   halo     renovasaun   hodi   sai   hanesan   experiensia   ba   a0vidades   ne’ebé   uniku   entre   jardins   tropiku   luxus   no    eskada  bootne’ebé  iha.  

Sidade Baucau   sai   hanesan   mos   baze   ba   viajantes   no   visitas   kulturais   ba   Quelicai,   Baguia   no   Venilale,   nune’e  mos  bele  hakat  liu  ba  fóho  lulik  Matebian  no  foho  Arina.  Hahú  husi  fóho  Matebian  no  Foho   Aina   nia   hun   ba   to’o   leten,   visitantes   sira   bele   apresia   mos   panorama   ba   Aldeia   sira   ne’ebé   iha   arredores   foho   Matebian   hun.   Sira   bele   hetan   alojamento   ka   aihan   lokál   no   buka   aprende   atu   bele   fó   respeito   ba   kultura,   ne’ebéhanesan   patrimonio   no   historia   konaba   jornada   resistensia   armada   no   valor  patrimonio  kultural.     La’o   dalan   naruk   iha   Estrada   Kosta   Norte,   desde   Kom   entre   tasi-­‐ibun   no   fa0n   ne’ebé   hanaran   kampus   de   arroz   liu   husi   mos   Sidade   historika   de   Lautem,   Turista   sira   bele   mai   to’o   iha   Baucau,   ne’ebé   sai   hanesanbaze  turis0ka  iha  zona  oriental.  Baucau  sai  hanesan  segunda  Sidade  iha  Timor  Leste,  preve   hodi   Harí   mos   toba-­‐fa0n   ne’ebé   kompleto   ho   kualidades   de   aihan   ne’ebé   relevantes,   hodi   bele   fó   atendimento  ba  viajantes  rai-­‐laran  no  husi  rai-­‐li’ur  hanesanmeius  hodi  fó  atendimento  ne’ebédi’ak  ba   turistas  sira.     Hahú  husi  Baucau,  parte  Zona  Lorosa’e  liu  ba  Dili,  to’o  iha  Hera.  Viajen  naruk  husi  estrada  parte  tasi-­‐ ibun  ba  to’o  iha  Hera  liu  husi  Aldeias  lokais  balun,  Natar  no  foho  lolon.  Viajen  ne’e  iha  mos  hanoin  no   interese   atu   para   no   deskansa   hanesan   fa0nTurismune’ebé   ho   nia   paisagem   tasi-­‐ibun   ne’ebé   furak,   usa  fa0n  sira  ne’e  hanesan  pontus  prinsipais  atu  hala’o  viagens  hodi  luku  tasi,  hakail  ikan  no  observa   mos  konaba    ikan    bo’ot  (existensia  Baleias).     Ba  rehabilitasaun  no  haluan  estradas  husi  Dili  ba  Baucau  sai  hanesan  dalan  ba  viagem  turis0ka  ne’ebé   importante  no  furak,  tamba  estrada  sira  ne’e  mos  iha  hanoin  atu  tau  no  oferese  atraksaun  no  hato’o   mos   infórmasaun   ba   ema   sira   ne’ebé   halo   viagem.”   Atu   to’o   iha   obje0vu   sira   ne’e,   kabe   ba   kompeténsia  Munisípiu  Baucau  nian:       Lisensiamentu   no   fiskalizasaun   ba   estabelesimentu   turísNku   no   hoteleiros   -­‐   Area   Turismu   no   servisus   de   hotelaria   hanesan   áreas   sira   ne’ebé   sai   potensia   bo’ot   iha   parte   Manatuto,   nune’e   Munisípiu   tenke   fó   licensa   no   fiscaliza   ba   unidades   ka   sasan   sira   ne’ebé   iha   ona   no   hari,   hare   no   garante   ba   ordenamento   konaba   a0vidade   ekonomika,   no   presta   mos   kualidade   de   servisu   ne’ebé   di’ak.   65


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Kria, promove   no   gere   rotas   Turismu,   halo   parceria   ka   servisu   hamutuk   ho   agentes   ekonómiku   privado  iha  lokal,  fóN  kadastro  ba  empresas  ne’ebé  liga  ho  Turismu,  hodi  defini  hamutuk  ho  ema  ka   impresa  ne’ebé  iha  interese  atu  investe  iha  setor  Turismu  no  deklara  katak  bele  kompete  iha  merkado   nasional  no  internasional,  tuir  espesifikasaun  ba  programa  ne’ebé  impresa  ne’e  hili  hanesan;    Turismu   de  Aventura,  EcoTurismu,  Turismu  Rurál,  Turismu  Histórico  no  Turismu  Religioso.   Hari   Sentrus   Informasaun   no   Promosaun   TurísNca   ba   kada   Postu   Administra0vus   (Baguia,   Baucau-­‐   Vila   [Mercado   Munisípal   e   Aeroporto],   Laga,   Quelicai,   Vemasse   no   Venilale).   Mercado   de   Baucau,   hanesan   elemento   de   referência   konaba   arquitectura   colonial   portuguesa,   construção   ne’e   tuir   projecto   husi   Administrador   Armando   Pinto   Correia,     depois   hadi’a   fóun   fali   halo   tuir   nafa0n   ninia   modelo   original,   sei   sai   hanesan   Sentru   Kultural   no   mos   artesanato,   completa   ho   cafetaria   no   mos   Sentru  ba  Infórmasaun  Turis0ka.     Promove   Inves0mentus   ba   iha   nível   aldeias,   tamba   iha   potensia   ekoTurismu,   halo   promosaun   hodi   fórma   associações   konaba   Dezenvolvimentu   iha   Turismu   rurál   no   ecológico,   liu-­‐liu   iha   parte   fóho   leten  no  fóho  hun  Mundo  Perdido  iha  Venilale  no  mos  Fóho  Matebian  iha  Baguia  no  Quelicai.   Rede   Pousada   Munisipais.   Iden0fika   uma   sira   ne’ebé   ho   valor   historiku   no   modelu     arkitektónikune’ebéMunisípiuiha,   liu-­‐liu   ba   uma   sira   ne’ebé   iha   sede   do   PostuAdministra0vu   no   residensia   ba   xefe   do   Postu,   hadi’a   fila-­‐fali   no   Harí   fali   uma   foun   hodi   usa   no   gere   tuir   nia   funsaun   hanesan   unidades   hotelaria   ho   kualidade   hodi   usa   no   promove   ba   Turismu,   funciona   mos   hanesan   Sentru  de    referensia  no  mos  ba  formasaun  turís0ka.     Iha   Baucau   existe   potencia   boot   konaba   areas   turis0ka   oi-­‐oin,   tuir   Dadus   iden0fikadu   hanesan   iha   tabela  tuir  mai  ne’e:     Turismu Natureza Praia de Vemasse Praia de Baucau Praia de Laga Montanhas de Ariana Ponte Natural de Uaicana Lagoa Bado Ho Cascata de Venilale

Turismu História Pousada de Baucau Piscina de Baucau Mercado Municipal Escola do Reino de Venilale Tranqueira de Laga Tranqueira de Baguia Tranqueira de Vemasse Tranqueira de Venilale Tranqueira de Afaca Quelicai

Turismu Kultural Cerimonia Cultura Tradicional Música e danças tradicionais Arquitectura tradicional

Turismu Religiosu Monumento Cristo Rei (Foho Matebian) Monumento Nossa Senhora de Ariana Gruta em Uainiki e Tirilolo Edifício religioso budista e hindu.

Locais históricos da resistência: Caidawa Bu’u Gariuai Lekeresabu’u Samalari Koni Matebian Guruca Betulale Ossouala Lacodala Uaibutai

Estabelesimentu ba  iha  fa0n  Turismu   ekologiku  ida  ho  kualidade  di’ak  hanoin  ona  atu  Harí  iha   tasi-­‐ ibun   Baucau,   kompletu   ho   fasilidade   no   folin   menus   usa   material   Lokál   tuir   Tipu   natureza   tasi-­‐ibun   nian.     Baucau  oferese  kondisaun    espesiais  ba  TipuDezenvolvimentuTurismu  :   ❖ Turismu  ba  aventura  no  desporto    Kosta  Noroeste   Husi   parte   tasi   ibun   Distrito   Baucau   nian   iha   nia   beleza   natural   única   ne’ebé   seidauk   explora.   Fa0n   ki’ik  balun  hare  husi  dok  raihenek  nakonu  iha  tasi-­‐ibun  liu-­‐liu  husi  parte  tasi  ibun  Postu  Administra0vu   Baucau.  Iha  tasi-­‐ibun  Baucau  nian  ne’ebé  naruk,  husi  fa0n  rua  iha  raihenek  lotuk  hetan  iha  tasi-­‐ibun   Uatabo,  fa0n  ne’e  hanesan  potensia  bo’ot  ba  Turismu,  ho  nia  kualidade  natural  uniku  hodi  hari’is  no   nani.   Atu   hala’o   pra0ka   konaba   ac0viddes   luku,   usa   kora-­‐kora,   motazonson,   ro-­‐hean,   ne’ebé   iha   ho   kualidade  di’ak  atu  usa.  .  

66


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Foto:  Praia  de  Bodura  

Turismu sei   fóo   no   sai   reseitas   prinsipais   ba   a0vidades   ekonomikas   ba   populasaun   ne’ebé   hela   iha   parte  tasi-­‐ibun  ne’e.  Estrada  husi  parte  tasi  ne’ebé  liga  Baucau  ba  Dili,  liu  husi  fóho-­‐lolon,  natar,  no   Aldeis   ne’ebé   iha   tuir   dalan   ninin.   Tau   condições   ba   estruturas   de   alojamento   ho   unidades   ba   ecoTurismu   hamutuk   ho   comunidades   ne’ebé   hela   iha   tasi-­‐ibun   sai   hanesan   fator   ida   ba   Dezenvolvimentu   konaba   prá0ca   luku   iha   tasi-­‐okos   no   maneira   kaer   taru   ikan   hanesan   maneiras   ne’ebé  relevante  tebes  ba  meius  atu  hetan  osan  ba  komunidades  iha  fa0n  refere.     Ba   loke   luan   estradas   locais   hodi   fó   asessu   ba   ema   barak   ne’ebé   hela   iha   parte   tasi-­‐ibun   dadaun   ne’e   sei  menus  tebes,  no  sai  mos  hanesan  prioridade  ida  hanoin  atu  tau  mos  sinais  de  transito  iha  Estrada   Baucau-­‐Dili,  hodi  ema    hotu  bele  hatene  liu  husi  infórmasaun  sinale0ka.     Hare   konaba   parte   infraestruturas   ne’ebé   iha   aeroporto   Baucau   no   mos   hare   ba   condições   ne’ebé   favorese  iha  região  ne’e,  iha  kbit  no  posibilidade  atu  implementa  mos  konaba  pra0ka  ba  desPortus  oi-­‐ oin  atu  hari  clube  para-­‐quedismo  (terjum  paium)  hodi  hamosu  mos  modalidades  ba  salto  queda  livre   (terjum   bebas),   manual   no   tandem,   atrai   mos   ema   atu   iha   interese   hodi   tuir,   no   mos   atu   hetan   elementos  kualifikados  fóun  husi  Tipu  desporto  ida  ne’e.     ❖ Praia  no  Lazer   Aldeia   ne’ebé   iha   tasi-­‐ibun   Baucau,   ho   nia   be’e   tropika   iha   mos   raihenek   lotuk,   iha   hanoin   atu   promove  no  dada  turistas  sira  ne’ebé  mai  visita  Baucau.  Tasi-­‐ibun  ne’ebé  fahe  ba  fa0n  rua  ida-­‐idak  ho   nia  fa0n  fahe  ho  fatuk  bo’ot  nakloke  ba  laran  parte  tasi  Wetar,  tasi-­‐ibun  sira  ne’e  furak,  kompleta  mos   ho   area   piscinas   halo   iha   tempu   kolonial   parte   vila,   hari   entre   fa0n   ne’ebé   natural   uniku   no   furak,   matak,  verde,  hanesan  oferta  única  no  sei  la  haluha  ba  ema  ne’ebé  hakarak  halua  nia  preokupasaun   hodi   passa   tempu   mai   habai-­‐an   iha   loro   no   haris     iha   be’e   ne’ebé   mos.   Munisípiu   iha   dever   atu   promove   hodi   hadi’a   kondisoens   ba   u0lizasaun   espasus   sira   ne’e   no   assegura   nafa0n   ba   gestaun   ne’ebé  di’ak.    

67


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Projecto Autódromo Internasional de Baucau Projecto ida  ne’e  sei  hala’o  ba  médio  no  longo  prazo  hanesan   dalan  hodi  permite  avansa  ba  area  Turismu,  fó  mos  benefisio   ba   iha   arredores   Aeroporto   InterNasionál   Baucau   ninian   no   mos  tasi-­‐ibun  furak  Baucau  nian.     Projecto   ne’e   sei   sai   komplexo   bo’ot   ka   fa0n   luan   hodi   kompleta   ho   restaurantes,   hoteis   no   Sentrus   komersiais,   ho   mos  espasus  ba  fa0n  konferências.  

❖ Turismu Montanha    Parte  Sul  Fóho  (Matebian  no  Mundo  Perdido)   Husi   rai-­‐lolon   lulik   Fóho   Matebian   to’o   ba   iha   nia   tutun   sai   hanesan   parte   ba   fa0n   aventura   no   desporto   Turismu   nian,   hodi   halo   caminhada   ba   fóho   tutun   hodi   observa   no   contempla   ninia   paisagem.  Fóho  Mundo  Perdido,  situado  iha  raiklaran  hatudu  ninia  aas  no  hafurak  ho  aihoris  ne’ebé   matak,   ho   klima   ne’ebé   malirin,   hanesan   bensaun   ida   no   husi   dok   mos   bele   observa   no   apresia   paisagem  furak  planalto  Baucau.  Husi  parte  fóho  ne’e  nian  hatudu  ninia  condisoens  ne’ebé  furak  hodi   atrai   hanoin   ba   ema   ne’ebé   hakarak   atu   sa’e   ba   fóho   tutun.   Husi   kasu   ne’e   ka   kasu   seluk,   liu-­‐liu   maka   hadi’a  kondisoens  no  estruturas  ba  pra0kas  modalidades  sa’e  fóho,  sa’e  dor  fóho  (pendaki  gunun),  lao   hadulas  fóho,  observa  konaba  manu-­‐fuik  sira  ne’ebé  moris  iha  ne’eba,  halo  fa0n  abrigo  iha  fóho  lolon,   Postu  ka  fa0n  ba  observasaun  husi  do’ok,  loke  treino  no  fórmasaun  ba  ema  matadalan  sira  iha  fa0n   ne’eba.  Sa’e  Fóho  Matebian,  fó  hanoin  no  hakarak  ba  ema  ne’ebé  hadomi  Turismu  hodi  hare  rai  no   mos  desporto  ida  hodi  visita  aldeias  rurais,  gosta  hela  no  descansa  iha  rai  luan  fóho  lolon  hodi  rona   anin-­‐hu  no  gosta  rona  animal  fuik  sira  nia  lian,  gosta  mos  hamutuk  ho  populasaun  Lokál  hodi  aprende   diretamente  konaba  kultura  no  hahalok  moris  loro-­‐loron  nian,  konaba  sasan  no  historia  relasaun  ho   resistência   iha   região   no   território   Nasionál.   Konaba   pra0ka   ba   ac0vidades   hanesan   la’o   sa’e   ba   fóho,   observa   konaba   manu-­‐fuik   no   aihoris   sira   seluk,   hanesan   area   ida   ne’ebé   tenke   hadi’a,   Munisípiu   tenke    konsidera  fó  posibilidade  atu  promove  hodi  hari  Uma  Deskansa  fa0n  Munisípal  iha  area  Fóho   Matebian   Mane   no   mos   iha   Fóho   lolon   Mundo   Perdido,   hodi   bele   promove   fasilidade   ne’ebé   ho   kualidade  hanesan  sasan  ne’ebé  exige  atu  tau,  usa  ba  a0vidades  turis0ka.   ❖ Turismu  históriku   Munisípiu   halo   kadastro   konaba   klassifikasaun   ba   fa0n   hotu   hanesan;   monumentos   no   edifisius   an0gos   ho   karater   interese   históriku   Munisípal,   hodi   halo   fila-­‐fali   nia   rekuperasaun   tuir   originalidade,   tau   iha   konsiderasaun   hodi   apresia   rotas   turís0ka   ne’ebé   relevante   ho   nia   história.   Par0kularmente   tenke  konsidera  edifisius  no  residencias  ba  Administradores  iha  tempu  Portugues,  hanesan;  edifisiu   Mercado  Baucau,  residência  Administrador  Português,  Alfândega  no  Mercado  An0go  Baucau,  Eskolas   Reino  Venilale,  Afaça  Quelicai,  Vemasse  no  seluk-­‐seluk  tan.  Nune’e    hatama    ba  programa  espesifiku   68


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau konaba visita   fa0n   sira   ho   interese   históriku   durante   prosessu   resistência   iha   tempu   okupasaun   Indonézia,liu-­‐liu   hanesan   Fóho   Matebian,   Kaidawa-­‐Bu’u   Gariuai,   Lekeresabu’u   Samalari,   Koni   Matebian  Guruca,  Betulale  Ossouala,  Lacodala,  Uaibutai  no  seluk-­‐seluk  tan.  

3.4 -­‐  Parserias  Internasionais   Munisípiu  iha  obrigasaun  tomak  par0cipa    iha  projectos  no  ac0vidades  konaba  cooperação    konaba   prosessu   descentralizada,   hame0n   akordus   ne’ebé   armonia   no   protokolus   de   amizade   hodi   bele   fasilita  konaba  troka  de  experiências  no  intercâmbio  ba  diversus  domínios  vida  sosiál  no  ekonómika   populasaun   nian.   Ba   efeitu   ida   ne’e   tenke   ser   kons0tuí   Unidade   Munisípal   ba   Cooperação   Descentralizada   (UMCD)   ne’ebé   ho   fórma   ida   consistente   iha   areas   de   servisu   hanesan   potencia   sinergias,  atu  hodi  aumenta  duplikasaun  esfórsos.   Atensaun     espesial   tenke   hala’o   liu   husi   kooperasaun   ho   Munisípius   da   Comunidade   de   Países   de   Língua  Portuguesa,  nune’e  mos  Timor-­‐Leste  pertence  ba  bloco  ASEAN.  Nune’e  mos  hare  ba  situasaun   geográfica,   maka     Gestor   Distrital   ba   futuro   Munisípiu   Baucau   tenke   hakiak   laços   de   amizade   hodi   bele   estabelese   relasaun   no   coperasaun   di’ak   ho   estruturas   poder   lokálhusi   Austrália   no   Nova   Zelándia.   Komissaun   Instaladora   Munisípiu   nian   tenke   aproveita   no   konsidera   experiénsias   rekoñesida   husi   Munisípius  seluk  ne’ebé  hatudu  ona  sira  nia  vontade  di’ak  atu  kopera  ho  Baucau,  hanesan  Munisípius   husi  Portugal  no  Austrália,  liu-­‐liu  ba  iha  fases  ba  implementasaun  Munisípiu.  

69


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

4. ETAPAS PLANU  ESTRATÉJIKU  DESENVOLVIMENTU  LOKAL  BAUCAU   Munisípiu   Baucau   pronto   atu   dezenvolve   konaba   prosessu   de   deskoncentrasaun   no   descentralizasaun,   liu   husi   kriasaun   Munisípiu.   Durante   0nan   2008   to’o   2013,   Baucau   implementa   ho   sussesu   ba   Programas   de   Dezenvolvimentu   Lokál   (PDL)   no   Programas   de   Dezenvolvimentu   e   Descentralização  (PDD  I  e  PDD  II)  iha  0nan  2010  to’o  2012,  Programa  PDID  2012-­‐14  no  PDIM2015/17. Plano  Acção  Anual  ba  Curto  Praso  Munisipio  Baucau   2015  -­‐  2020 OBJEKTIVU  GERAL      Atu  Prepara  PlanuPoligka  Desentralisasaun  hodi  garante  estabelecimento  Munisípiu  iha  Distrito  bazeia  ba  Ar0gu  no.  5,  no.  72  no  1   Ar0gu  103  Kons0tuisaun  Repúblika  Demokra0ka  de  Timor  Leste  hodi  a0ngi  PrinsipiuPoligka  da  Libertasaun  Nasionál. Objec0vo   Espesifiku

Estabelese Sectariadu   Lokal(SLAIM)

A0vidades

Resultado nebe  hein

Indikador desempenho  

Lokal Implementasaun  

Prepara prosesu   Administra0vu     ba   estabelesementu   Munisípiu   Prepara   para   Planu   Estratéjiku   ba   futuru,   no   prepara   Planu   Estabelesementu  Munisípiu  ba  Futuru. Dezenvolvimentu  Munisípiu. Estratéjiku   ba   Dezenvolvimentu   Munisípiu.

K o m i s s a u n I n s t a l a d o r a   Munisípal.

Atu ema   bele   hatene   konaba   Atu   ema   bele   hatene   konaba   l a l a ’ o k   p o l í 0 k a   lala’ok   polí0ka   deskonsentasaun     Ema  bele  par0sipa  ak0vu  iha  prosesu  DA. d e s k o n s e n t a s a u n     ins0tuisional. ins0tuisional.

SLAIM

Apresenta ba  CCL

I h a o n a   Pl a n u   E st rategi ku   Desenvolvimentu   Munisipu     99  membro  CCL  aprova  ho  Unanimidade. n u d a r   M a t a   D a l a n   b a   Desenvolvimentu  Lokal.

GTM +   Komisaun   Apoiu   Instaladora   Munisípiu

Suporta Servisu    funsionárius  iha   K o n s t r u s a u n     E d i fi s i u   nivel     PA   sira   hodi   hala’o     4    PA.s  hetan  hotu  ona  Konstrusaun  foun. M u n i s í p i u   n o   P o s t u   p r e s t a s a u n   n e b e   d i ’a k   b a   Administra0vos populasaun  sira. Rehabilitasaun   Residensia   ba   PA   sira   no     Residensia   AM   no   Hela     fa0n   nebe   di’ak       hodi   Residensia    APA    hat    no  inklui    ida  ba  AM. rehabilitasaun  sede  PA  Baucau   suporta      ba  servisu    publiku. no  Baguia.

C o m i s a u n Desenvolvimento   Municipial  (CDM)

Halo konstrusaun,   konservasun   no   reparasaun   ba   edifisiu   eskola,   Iha   ona   92   edifisiu   foun   ba   prosesu   apredizagen   ensinu   basiku   no   ensinupre-­‐ no    45  edifisiu  rehabilitasaun. eskolar,  inklui  sekundaria  geral  no   Vokasional.

Edukasaun

Promove no   estabelese   centros   komunitario   ba   apredezagem   iha   Populasaun  livre  husi  Alfabe0zasaun. âmbito  ensino  rekorrente.

PNDS no  PDIM

Organiza desportu  eskolar  

Servisu hamutuk   ho  SEJD

Desenvolve juventude  nia  talentu.

Apoio desenvolvimento     ba   ak0vidades   komplemtares   ba   asaun   eduka0va   pre-­‐eskolar   no   Hetan  asesu    ba  eskola ba   primeiro   siklu   do   ensino   básico. Konstrusaun,reparasaun,rekualifi kasaun   edificio   ba   Diretores   ba   estabelecimento   ensino,no   inklui   Hetan    fa0n  nebe  dignu u m a   b a   D i r e c t o r e s   n o   Profesionais  edukasaun.

Servisu hamutuk   ME

CDM,ME,MAE, MPIE  

Promove asaun   ba   prevensaun   epidemais   tantu   kolera,diárias,   Komunidade  livre  husi  moras  refere. malária  no  moras  seluk  tan.

Servisu hamutuk   h o   M i n i s t é r i u   Mobiliza  populasaun  ba  par0cipa   Ema   hotu   par0sipa   no   kumpriende   katak   saúde   saúde   iha  campanhia  vasinasaun. importante. Saude

Promove   ba   kriasaun   no   a s s e g u r a   g e s t a u n     b a   Garan0a  ba  sidadaun  sira  nia  saúde. ekipamentu    saúde.

Komisaun Planu   Halo   konstrusaun,reparasaun,   Desenvolvimento   konservasaun     no   gere   centros   I n t e g r a d u   saúde   no   postu   saúde,uma   ba   Iha   ona   28     konstrusaun   ba   edifisiuSentru   saúde   Munisípal  (CDM) doutor     iha   PA   no   sukus     inklui   no  15  rehabilitasaun. klinikas   móveis     ba   komunidade   iha  suku  no  aldeia.

70


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Exekuta programa   Saúde   no   Nutrisaun     Infan0l     liu   husi   estabelecimento     ensino   pre-­‐ Hetan  hahan  nebe  iha  nutrisaun eskolar   no   centros   nutrisaun   infan0l.

Seguransa Alimentar

Servisu hamutuk   h o   I n s p e k s a u n   A l i m e n t a r   e   Economica

Exekuta programa   Saúde   no   Nutrisaun     Infan0l     liu   husi   estabelecimento     ensino   pre-­‐ eskolar   no   centros   nutrisaun   infan0l. Produs   no   distrubui   manuais   ba   b o a   p r a 0 k a   k o n a b a   preparasaun,konfeksaun   no   fa’an   produtos   alimentasaun     ba   Garan0a  kualidade  hahan  no  iha  nutrisaun c o n s u m o   humanu,especifikamente   dirigi   ba  agentes  ekonomiku.

Servisu hamutuk   h o   M S   +   I n s p e k s a u n   A l i m e n t a r   e   Ekonomika

Konstrusaun,reparasaun no   konservasaun     barragens,   no   Povu  hetan  ona  asesu  ba    irigasaun    boot  rua  no   sistema   ba     Irrigasaun     kulturas   kiik    4 agrikula. K u d a   m o d u , t o m a t e , u d i ,   PA,s    tolu  (  Baguia,Quelicai  no  Venilale) Au,forerai,koto. Estabelece  grupu  hakiak  animal.

M A P , C D M   n o   SEFOPE

PA Nen

Estabelece grupu   sosa   hare   kulit   PA,s    tolu hodi  produs  fo’os. Agricultura

P ro m o v e   n o     k r i a s a u n   associasaun    ba  desenvolvimento   Povu  sai  nain rural  no  apoiu    nia  ak0vidades. Apoiu   no   koordena   ac0vidades   Hasae  kualidade  produsaun. extensaun  agricula. Promove     no   instala   centros     ba   produsaun  pekuaria.

Infra-­‐estrutura

Apoia inicia0va  reflorestasaun.

Kuda aihoris  produ0vo.

Kria viverios   ba   plantasaun   a g r i c u l a s   n o   p l a n t a s a u n   Halo  rai  matak  no  buras. florestais.

MAP,SEFOPE no   CJFS  

Konstrusaun,reparasaun no   k o n s e r v a s a u n   e s t r a d a s   Asesu     ba   transporte   lori   produto   mai   Merkadu     CDM  +  MOPTC municipais,estradas   urbanas     no   vila,  50  %  hetan  asesu  ba  estrada. estradas   rurais     hodi   fo   asesu   ba   rodaviario    municipal    tuir  planu. Konstrusaun,reparasaun   no   konservasaun   ba   jardins   e   Atrai  visitanes  barak parques  nebe  iha    Munisípiu. Obras  Publikas

CDM +   MOPTC   +   Turismo

K o n s t r u s a u n , r e p a r a s a u n Iha  ona  cemiterio  nebe    ho  kondisaun  di’ak  no  tuir   M u n i s í p i u   +   konservasaun    no  gere    simiterios   ordem. MOPTC   públiku. Konstrusaun,reparasaun   no   Hodi  fo  asesu  ba  lao    ain  no    asesu  ba  transporte   M u n i s í p i u   +   konservasaun   trotoar,no   pontes   publiku. MOPTC   kiik. Reparasaun,konservasaun   ba   Atrai    turista  sira eskada  iha  vila  an0ga. Registu  ba  veículos   Executa  Planu  konaba  Sinale0ka

Transporte

M u n i s í p i u +   MOPTC,MTAC   no   MPIE

Iha dadus  Veiculos

M u n i s í p i u +   M O P TC ,   M I   n o   Fasilita   transporte   no   fo   konsensiliasaun     ba   MPIE sidadaun  sira.

K o n s t r u s a u n , r e p a r a s a u n ,   konservasaun  no  gere  parques  ba   Lao    em  ordem  no  fasilita  populasaun. estacionamento    kareta. Loke   Terminal   standarizasaun   Nasional   iha   Baucau   vila   hodi   Sai  sentro  ba  Munisipio    tolu  iha  parte  leste. r e s p o n d e   m o v i m e n t a s a u n   transporte    publiku.

MAE,MPIE,MOPTC ,MCIA

71


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Licencia   ak0vidades   transporte     Fasilita  populasaun  ho  di’ak. kolek0vo  ba  passageiros.

Be Mos

Gestaun Merkadu

Eletricidade

Konstrusaun,reparasaun,konserv asaun no   gere     sistema   ba   39     suco   hetan   ona   asesu   be   mos.   Hadia   CDM   +     DNSA   +   Abastecimento     Be   Mos     no   kanalizasaun   iha   vila   laran   no   ligasaun   ba   Besik,Worl  Vision Sistema   tratamento     Be   Mos   ba   populasaun    Bairro  Novo  (RSS). populasaun   sira   iha   área   urbana   no  rural. Estuda   hodi   desenvolve     no   gere   sistema   recolha   no   tratamento   Ambiente  nebe  mos  no  saudavel. residus  solidos.

MAE,MOPTC,MS

R e h a b i l i t a   n o   R e a 0 v a     ak0vidades   Mercado   iha     PA,s     Asesu  ba  Produto  local  ba  Merkadu Sukus  iha  Area  Rurál.

Seical, Teliloidae     L a g a , L a g a   V i l a   Mercadu   Quelicai   V i l a , K a i r a v e l a   Vemasse.

Licenca   konaba   ak0vidades   ekonomika     mikro   no     empresas   Iha  ona  meios  atu  atende. kiik  (  pequenas  empresas).

M u n i s í p i u +   MCIA,IADE

Estabelece Gestor   Mercadu   maneja   no   kontrola   ak0vidades   Koordenador  mercadu  ho  nia  estructura merkadoria

MAE, MCIA

Komunidade   asesu   energia     Electricidade.   Apoiu   Solar   Sell   ba   43  sukus  no  202  aldeias  hetan  ona  asesu  energia   Aldeias  nebe  la    asesu  ba  energia   electricidade   electricidade,Pro-­‐exemplo   Aldeia   Munisípiu+MOPTC Uadaboro.   Sosialisasaun   ba   instalasaun   PA.  Baguia,Quelicai  no  Laga. energia  Prepagos.

Portu simentu

Juventude no  Desportu

Harí   portu   ba   simentu   ho   kondisaun     nebe     di’ak     lori   sai     75  %    fa0n  iden0fikadu. simentu   Caisidio   ba   fa’an   iha   Merkadu  rai  laran  no  ba  rai  liur

M u n i s í p i u , MRN,MJ  no  MCIA

Iha ona   centro   treinamento   ba   60  %  juventude  hetan  asesu juventude  sira

SEJD +  SEFOPE

Rehabilitasaun Stadion  Munisipio   Baucau.   Iha    ona    Ginasio  nebe  responde   ac0vidades  despor0va.

Recursos Humanus    

100 %    fo  asesu

CDM +  SEJD

Recursos Humanus  

Iden0fika  ona    Rekursu  Humaus     ba     Estrutura     Deskon   Adm   80  %  ide0fikadu Munisípiu  nian.

MAE, RH,   SLAIM,     INAP

Kursu Profisional

Funsionárius nivel   lokal     hetan   50    %  hetan  ona  kursu ona    kursu    basiku  konaba  DA  

MAE+ SEFI,  INAP

I h a o n a     e s t r u c t u r a   E s t a b e l e s e   E s t r u t u r a     Deskonsentrasaun     nebe   forte   Governo  +   100   %   assegura   prosessu   administra0saun   D e s k o n s e n t r a s a u n   hodi   responde   directamente   ba     Parlamentu   Munisípal. Administra0va  no    Poder  Lokál nesessidades   povu     ka   hakbesik   Nasional an  ba  povu. H a l o   f o r m a s a u n   n o   H a s a e   o n a   k o n h e s i m e n t o   kapasitasaun   ba   funsionarios   professional   ba   area   nebe   80  %  halao  prestasaun  servisu    publiku. publiku   iha   nivel   PA,s   no   relevante. Munisipiu. Licenca   no   fiskaliza     konaba   estabelecimentos   Turisku   no   Iha  ona  asesu   Hoteleiros. Promove     konaba   Imagem   Iha  objetu  Turis0ca Munisípiu  hodi  dada  Turista. Turismu

INAP +  SEFI

M u n i s í p i u +   Turismo

Halo Uma  iha  Tasi  ibun   Vemasse,Baucau  no   Buiguira-­‐Binagua  Laga.   Hadia  Tranqueira  Baguia  (iha   prosesu  rehabiliitasaun),   Montanhas  de  Ariana,  Lagua   Bahamori.

Hodi atrai  Turismo  no  aumenta  receitas  lokal.

MdF.MAE,MTCA, MCIA,  MPIE

72


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Plano Acção  Medio  Praso  ba  Munisipio  Baucau  [2021  -­‐  2025]   OBJECTIVO  GERAL  Atu  garante  estabelecimento    no  assegura  sustentabilidade  Municipio  Baucau,  administa0vamente,  financiamento  no  economicamente   iha   futuro,   hanesan   Orgaun   Central   Desentralisasaun   no   Poder   Local,   nebe   responsabilisa   ba   Konsepsaun,   Execusaun,   kordenasaun,   monitorisaaun   no   avaliasaun  ba  Poli0ca  Desentralisasaun  nebe  sai  hanesan  Programa  Prioridade  iha  Mandato  V  Governo  Cons0tucional  hodi  estabelece  12  Municipios  Iiha     Republica  Democra0ca  deTimor  Leste  nebe  ninian  prepara0vos  hahu  iha    2013. Objec0vo   Espesifiku

A0vidades

Resultado nebe  hein

Indikador desempenho  

Lokal Implementasaun  

Kria Lei  Kona  Poder  Lokál.

Iha ona  Lei  ba  poder  Lokál.

Assegura polí0ca  Descentralizasaun  no  poder   lokál.

Governo no   Parlamentu   Nasional

Iha ona  lei  no  decretu  lei  ba   organizasaun  urbana.  

Assegura servisu  administrasaun  Lokál  no  ema   hotu  sei  respeita.

MAE

Kria Lei  Inves0mentu  Munisípal.

Iha ona  lei  ba  Inves0mentu.

Assegura legalidade  ba  investor  sira.

Governo no   Parlamentu   Nasional

Iden0fica Fóntes  Receitas   Munisípal.

Atu assegura  financiamento  Munisípiu   For0fika  financiamento  Munisípiu  ba  futuru. husi  Taxas.

Prepara Leis  ba  Receitas   Munisípal  

Atu asegura  no  legaliza    a0vidades   kobransas  reseitas  domés0ka.

For0fika finansiamento  Munisípiu  ba  futuru.

Prepara Lei    ba    Finansas   Munisípal.

Iha ona  Lei    no  decretu  Lei  ba   deskonsentrasaun  Administra0va  no     poder  Lokál,Lei  finansa  Lokál  nst.

Assegura legelidade  no  legi0midade    poder   Lokál  l

Konstrusaun Residensia  ba   funsionarios.

Hodi fasilita  ba  servidor  do  estadu  nebe   Aumenta  Receitas  Lokal   ho  dignu  

Harí Postu  Integrado  iha  PA   Vemasse

Atu kontrola  a0vidades  negosius  ilegais

Hodi  kontrola  sasan  ne’ebé  sai  no  tama  em   relasaun  no  negosiu  nst.

Rehabilita no  Rea0va  Porto   Karabela  

Prepara kondisaun  ba  a0vidades   komersiais

Hodi responde  sasan  ne’ebé  tama  no  sai  iha  area   MAE,MOPTC,MC komersial   IA,MPIE,MI  

Ema hotu  assesu  ona  ba  be  mos.  

100% ema  hotu  assesu  ona  ba  be  mos.

Harí Uma  5  ba  Aldeia  kada  tinan.

Harí ona  uma  lima  ba  kada  aldeia.

Ema vulneiravel  bele  hetan  hela  fa0n.

Rehabilita  no  halo  luan    Picina

ha ona  Picina  ne’ebé  estandarizasaun   nasional

Juventude sira    bele  hetan  assesu    ba    despor0va   natasaun  no    hasae  talentu  no  fini  di’ak    hodi   dezenvolve  desporto  iha  Munisípiu.

Kria Kria  lei  no  decretu  lei  ba   Regulamen organizasaun  urbana. tu

Fontes Reseitas

Kanalisasaun Bemo'os  iha   Infra-­‐ Sidade. estruturas  

Pomove konaba   Iha  oportunidade  ba  sidadaun  hotu   desenvolvimento    ba  ak0vidades   atu    desenvolve  nia    talentu. artesanais.

Iha PA  Baucau

Ema hotu  bele  respeita  no  lao  ho   ordem  tuir  regulamento  urbana  nebe   Proteje  no  konserva  arkitektura    an0go defini  zona  Vila  An0ga  sai  vila  turismo.   Ordena  -­‐ mentu   Urbanu  

Regulamento  ba  Ordenamento   Area  Urbana.

Harí Sentru  Mekanisasaun   Agricola  iha  Munisípiu.

Agrikultura no  Floresta

Comissaun Instaladora   Municipal.

Governo no   Parlamentu   Nasional CDM,  MAE,  MPIE MAP,  MCIA,   MAE,  MI  

MAE,MPIE, MOPTC

MAE,MTAC,MPIE

MAE,MOPTC,MP IE,MCIA.MTAC

Zona Administra0va  iha  Vila  Nova.

Sentru Atendementu  Públiku  Nebe  Lais  No   Mamar.  

MAE, MPIE

Zona komersio  iha  Adarai,  zona   habitasaun  Adarai  II.

Sentru komersializasaun  ba  ekonomia   Munisipiu.

MAE, MOPTC,   MPIE,  MCIA,   MTAC

Zona industria  iha  Cairavela  Vemasse.

Sentru industria  Lokal  no  Aumenta  ekonomia   hodi  reduz  importasaun.

MAE, MCIA,   MTAC,  MNEC,   MPIE.

Moderna  Agrikula.

Hodi asegura  ekonomia  Munisipiu.

MAP, MAE,   MPIE,  MCIA

Garan0a kualidade  irigasaun  ne’ebé  di’ak  fó   beneficio  ba  povu  agricultor  iha  PA  lima,  hodi   hetan  produsaun  ne’ebé  barak    no  sei  la   hamlaha.

MAP, MAE,   MPIE,  MCIA.

Konstrusaun,reparasaun no   Sistema  Irigasaun  tekniku. konservasaun  sistema  Irigasaun.

Reflorestal

Proteje no  fo  seguro  ba  meio  ambiente. Kuda  aihoris  iha  PA  nen.

MAP,MAE, MPIE,MCIA.

Replantasaun

Kuda aihoris  barak  iha  rai   Teka,  Mahoni,  Ai-­‐Saria,  Aina,   mamuk,aihoris  ne’ebé  iha  kualidade  ba   Au,Aicameli,Aikakeu  iha  PA    hat       industria. Baguia,Quelicai,Vemasse,Venilal.

MAE, MAP,  MCIA

73


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Harí Sentru  Procesamento  Ikan   iha  Munisípiu.

Iha ona  fa0n  ba  processamentu  ikan.

Atu bele  fó  rendimentu  di’ak  ba  peskador  sira   hodi  kompete  iha  Merkadu  no  amenus   importasaun.

Hari  Grupu  Peskadores

Kapasita grupu  Peskadores  iha   Vemasse,  Laga    Baucau  Vila  no  apoiu   fasilidades  Peskadores.

Atu bele  fó  rendimento  ba  familia  no  retornu  ba   estadu  iha  nivel  Munisípiu.  

Portu Ikan

Konstrusaun Portu  Ikan  iha  Uata-­‐ bo,Seical  no  Laga.

Fo asesu  ba  merkadoria  ikan.

Akuakultura

Hakiak ikan  iha  be  matan.

Iha Postu  Administra0vo  nen.

Pekuaria

Hakiak Animal

Hakiak karau  hois  susu  ben  no  fornese   Iha  Postu  Administra0vo  Baguia,  Quelicai,  Laga   na’an  ba  merkadu,ho  kustu  kiik/baratu. no  Vemasse.

MAE, MAP,  MCIA

Saude

Harí Uma  ba  Profesinais  Saude.

Hela besik  no  atendemento  publiku   nebe  efesien  no  efikasia.

Munisipio Postu  Administra0vo  no  sukus.

MAE, MS,  MPIE

Harí no  hadi’a  eskola,halo  uma   ba  professors  sira,inklui   fasilidades  seluk  hanesan  be  no   saneamento  ba  eskola.  

Ema hotu  bele  hetan  asesu  ba   fasilidades  Edukasaun  ho  digno  no   adekuadu  ba  professores  no  mos  ba   estudantes.  

Ema hotu  bele  livre  husi  analfabe0zasaun.  

MAE, ME,  MPIE

Hari kampu  mul0funsaun  Eskola.

Estudantes sira  iha  asesu  fasilidades   desportu  escolar.  

Volyball,basket ball,foot  sal    ba  centro  esino   basiku  iha  nivel  Munisipio  no    Postu   Administra0vo  nen.

MAE, ME,  MPIE,   SEJD

Peskas

Educasaun

Harí Eskola  Ensino  Vocasional  iha   Prepara  ema  Tékniku  profisionál    ba   Area  Agricula  no  Turismu. merkadu  Traballu. HaríEskola  Ensino  Superior   Agrikula  no  Turismu  iha     Munisípiu  Baucau. Be  mos  no   Instala,  hadi’a  no  Harí. Saneamento

Gestaun Merkadu

MAP, MAE

MAE, MAP,  MCIA

Atu nune’e  bele  redus  desempregu  iha   Munisípiu.  

MAE, MAP,  MCIA

MAE, ME,   MPIE  

Ema hotu  bele  assesu  ba  iha  edukasaun   Atu  nune’e  bele  redus  desempregu    iha   no  responde  ba  merkadu  servisu  ou   Munisípiu.  Ema  hotu  bele  asseu  ba  edukasaun   kria  servisu  ba  nia  an  rasik. iha  ensino  superior  vocasional.

MAE,ME, MPIE  

Instala be  mos  ba  komunidade  iha  area   Komunidade  bele  hetan  asesu  be  mos  no   rurál.  Hadi’a  sistema  abastesimento  iha   fasilidades  saneamento  ne’ebé  di’ak  iha  area   PA,no  iha  Munisípiu.  Harí  saneamento   rurál  no  kapital  PA,  inklui  kapital  Munisípiu. públiku  iha  fa0n  públiku.  

MAE, MPIE,   MOPTC  

Iden0fika no  promove   Aumenta  kompe0vidade  produsaun     produto  local  nebe  potencial  ba   iha  rai  laran. komercio.

Hasae produsaun  economia  populasaun.  

Hasae produ0vidade  no  kualidade   Konstrusaun,reparasaun,konserv produsaun  agrikula  ba  Merkadu  rai   asaun  ba  Merkadus  Municipais.   laran.

Iha ona  asesu  ba  produto  lokal  iha  merkadu.  

MAE, MCIA,   MPIE

Licenca konaba  estabelecimento   Fo  oportunidade  ba  sidadaun  hotu    atu   Hasae    krescimento  ekonomiku  hodi  reduz   komerciais  ba  fa’an  sasan   par0cipa  iha  desenvolvimento   probreza. retalho. ekonomika.

Recursus Humanus

Rekrutamento Funsionárius   Level  7,  6,  5,  4,  3,  2  no  1

Estrutura Munisípiu  kompleta  ona  no   aumenta  ba  PA.

Efisiensia no  efikasia  servisu  Munisípiu  no  PA.

Kapasitasaun Rekursus   Humanus    iha  Area  hotu-­‐hotu.

Funsionárius hetan  ona  treinamentu.  

Garan0a kualidae  de  servisu  ho  profissional.

Kapasita Pra-­‐industria,  industria   Pra-­‐industria,  industria  kiik,  industria   kiik,  industria  naton  no  ba   naton  no  ba  Industria  boot,hetan  ona   Industria  boot. kapasitasaun    hodi  dezenvolve  an. Harí  Industria  Masin  iha  Laga. Industria

Portu Mari0mu

Produs masin  fatuk  sai  masin  hut   ne’ebé  ho  kualidade.

MAE,CFP, INAP

Aumenta produk0vidade  no  hasa’e  kualidade  de   produto  lokais  hodi  kompete  iha  Merkadu. Hasa’e  kresimento  ekonómia  populasaun  nian.   MAE,MCIA,MPI,   Redus  importasaun  masin  husi  rai  liur.  Aumenta   MPRM   rendemento    no  ba  Munisípiu.

Sementu,sai faktor  importante   Atu  deminui    importasaun  simentu  husi   Fó  benefisio  ba  sidadaun  hotu  no  kria  kampu   hodi  responde  imediatamente   rai  liur,no  kustu  normal  iha  nia   Traballu  ba  juven  sira,  hodi  fo  returno  ba   ba  necessidade  komunidade  iha   Merkadu  rasik Munisipio.   rai  laran.   Sabun

Kapasitasaun  no  melhoramento  ba   Aumento  produk0vidade    no  dezenvolve  an  iha   kualidade  no  kuan0dade  hodi  kompete   area  industria  kiik. iha  Merkadu.

MAE, MCIA,   MTAC  ho   Sociedade  Civil.

Rehabilitasaun ba  Porto    Kairabela.

Hodi assegura  ho  meius  asesu    ba     Munisípiu  husi  parte  tasi  feto,  lá’os  deit   atu  responde  ba  Sidade  de  Baucau,   maibe  ba  mos  regiaun,  nudar  potencial   Sei    aumenta  rendemento  ba  Munisípiu. hodi  troka  produtos  komerciais  ho     ilhas    iha  Indonézia  hanesan  Maluku  do   Sul  no  seluk  tan.Sei    aumenta   rendemento  ba  Munisípiu.

MAE, MPIE,   MOPTC

74


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Planu  Desenvolvimento    ba  Munisípiu  Baucau  2025  –  2030    (Longo  Prazu)   OBJEKTIVU  GERAL    :  Atu  garante  estabelecimento    no  assegura  sustentabilidade  Munisípiu  Baucau,  administa0vamente,  financiamento  no  economicamente   iha   futuro,   hanesan   Orgaun   Central   Desentralisasaun   no   Poder   Lokál,   ne’ebé   responsabilisa   ba   Konsepsaun,   Execusaun,   kordenasaun,   monitorisaaun   no   avaliasaun  ba  Poligka  Desentralisasaun  ne’ebé  sai  hanesan  Programa  Prioridade  iha  Mandatu  V  Governu  Kons0tucional  hodi  estabelese  12  Munisípius  iha   13  Distritos  da  Repúblika  Demokra0ka  deTimor  Leste  ne’ebé  ninian  prepara0vos  hahú  iha    2013. Objec0vo   Espesifiku

A0vidades

Resultado nebe  hein

Indikador desempenho  

Rehabilita Estradas  no  ponte  ba   Comunidade  iha  areas  rurais  acesso  ba   Agricultores  iha  areas  rurais  bele  acesso  ba   Areas  Rurais transportes  públicos mercadoria Rehabilita  no  rea0va    Aeroporto. Iha  ona  kampu  aviasaun  komersial Haluan  no  haboot,  konaba  infra-­‐ estruturas  Aeroporto  Baucau   ninia  sei  bele  servisu  aeródromo   Sivil,  hodi  bele  realiza  cursus  ba   pilotos  ba  aeronaves  no  baze   helicopteros    hodi  combate   hasoru  ahi  han    floesta  (sunu  rai)

Ba possibilidade  aeroporto  ne’e  sai    baze  atu  usa  ba  exersicios  konaba   a0vidades  lazer,  desporto  pára-­‐ quedismo  no  desporto  sira  ne’ebé   konsidera,  tamba  sei  Harí  mos  Eskola   de  Pára-­‐  quedismo  Sivil  iha  futuro.

Define klaru  alvu  ba  Dezenvolvimentu   no  konstrusaun  habitasional.  Munisípiu   mos  tenke  Harí  equipa  ida  atu  defini   Estrada  nia  ordenamento  (Ruas     naran  ba  fa0n  iha  area   e  arruamentos). urbana(toponímia  ba    artérias  urbanas)   iha  akordu  tuir  tempu    no  figura  ba   interese  historia    regional  no  Nasionál.

Lokal Implementasaun   MAE,  MAP,   MOPTC,  MPIE

Fortalese reseitas  domés0kas  Munisípiu

MAE, MOPTC,   Sei  atrai  ema  iha  laran  no  husi  liur  hodi  aumenta   MPIE rendemento  no  returno  ba  Estadu  liu  Munisípiu.

Sistema jestaun  ne’ebé  di’ak  iha  espasu  urbano   MAE,   par0kularmentetenke  fó  atensaun  ba   MPIE,  MMOPTC planeamentu  urbano(traçado)  bele  hamosu   dalan  ba  nia  ordenamento(ruas  e  arruamentos).

Instalasaun Liñas  Eletrisidade  iha   Comunidade  iha  area  rurál  bele  asessu   Hasa’e  krescimentu  ekonómiku  iha  area  rurál.   area  rurál.  Hadi’a  fatin. ona    ba  energia  electrica. Asessu  ba  informasaun  electronik

MAE, MTAC,   MPIE,  MSS  

istóriko ba  Resistensia  da   Libertasaun  Nasionál  mak   hanesan:   Sentru  Piloto  No  2  (  CP  )  Bucoli

Konsidera no  rekonhece    ba  fa0n   resistensia.

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Komando Lobito  iha  Uatu  Dona

Fó reconhecimento  ba  fa0n  resistensia

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Infra-­‐ Furia dos  Montes  iha    Uai  Gae estruturas  

Fó reconhecimento  ba  fa0n  resistensia

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Zona Nuven  iha  Uai  Hare  Bo’o.

Fó reconhecimento  ba  fa0n  resistensia

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Zona 20  de  Maio.

Fó reconhecimento  ba  fa0n  resistênsia

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Fa0n Assina  Mudansa   Poligka  iha  Betulale  Ossouala

Fó reconhecimento  ba  fa0n  resistensia

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Fa0n Cai  Dawa  Nau  Os0co  

Fó reconhecimento  ba  fa0n  resistensia

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Baze Comando  Cai  Dawa  Bu’u   Gari  Uai  .

Fó reconhecimento  ba  fa0n  resistensia

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.  Baucau   Vila.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Baze Comando  Leque  Raca  Bu’u     Fó  reconhecimento  ba  fa0n  resistensia Samalari.

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Comando Cony  Matebian  Afaca. Fó  reconhecimento  ba  fa0n  resistensia

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.  Quelicai

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Fa0n Masakre  Laku  Dala   Quelicai.

Fó reconhecimento  ba  fa0n  resistensia

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Fa0n Historiko  iha  PA.  Baguia  no   Fó  reconhecimento  ba  fa0n  resistensia Laga.

Fó hanoin  hikas  ba  foin  sa’e  sira  konaba  Luta   Libertasaun  Nasionál  Bele  atrai  Turista.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Konstrusaun porto  Wata  -­‐ Boo,Waiaka  no  Laga.

Hasa’e kresimento  ekonómia  no  fasil  atu   kontrola  sasan  tama  no  sai.

MAE, MTAC,   MPIE,   MSS,  MOPTC

Iha ona  porto.

75


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Iluminanasa un Públika

Iluminasaun públika  urbana  no   rurál.

Estrutura  apoio  ba  transporte  rodoviários

Be Mos

Saude

Paragens ba  kareta  sira  tuir  estrada  ninin  sei   servisu  hamutuk  transporte  públikuno  ba  fa0n   sira  ne’ebé  mak  iha  populasaun  barak,  Sentral   de  Camionagem  iha  Baucau,  Baguia,  Laga,   Quelicai,  Vemasse  no  Venilale.

MAE, MOPTC  

MAE, MOPTC,     MPIE

Hari ospital  nebe  ho  estandarte   internasional

Atu nune’e  ema  hotu  bele  hetan   tratamento  iha  nebe  ho  kondisaun   diak,  lalika  tan  ba  rai  liur

Rehabilita Postu  Saúde,  Sentru   Saúde  no  Uma  ba  Profesionais   sira  inklui  be  mos  no   saneamentu.

Facilidades ne’ebé  di’ak  hodi  garan0a   Ema  hotu  bele  hetan  assesu  ba  Saúde  no   ba  serbisu  ne’ebé  efisiensia  no  efikasia. Profisionál  Saúde  sira  besik  nafa0n  ba  povu.  

MAE, MS,  MPIE

Hari Laboraturim  Medikal.

Fasilta ba  psientes  iha  nivel  Munisipal.

Povu moris  saudavel.

MAE, MS

Rehabilita edifisiu  eskola    Secundario.

Facilidades ne’ebé  di’ak  hodi  garan0a   ba  ensino  aprendisazen.

Ema hotu  bele  assesu  ba  edukasaun.  

MAE, ME,  MPI

Educasaun

Recursus Humanus

Registu ba  passageiros  no  licença  ba     veículos    passageiros  afeta  ba   transporte    aluguer,  ho  definisaun  ba   área  de  estasionamento  no  kareta  para   fa0n  ba  aluguer  (Táxis)  iha    Baucau   (Aeroporto,  Praia,  Mercado  Vila).   Kompete  ba  Munisípiu  hodi  hala’o    no   gere    hela  fa0n  aluga  sosiál  (gerir  o   parque  habitacional  de  arrendamento   sosiál)  ne’ebé  iha  balansu  no  justo  

Hodi assegura  no  garan0a  konaba  seguranca  de   sirkulasaun  ema  no  kareta  Tenke    implementa   ho  maneira  possível  konaba  energia  alterna0va   MAE,  MTAC,   (eólica,  solar,)  ba  naroman  públiku  (iluminação   MPIE,   pública).  Solusaun  ne’e    sei    hala’o    ho  extensaun   MSS,  MOPTC servisu    iluminasaun  iha  areas  rurais  no  remotas   iha  Território  Munisípiu  Baucau    ne’ebé  iha   distribuisaun  rede.

Bee-­‐mos sai  hanesan  rikusoin   importante  ba  ema  ka  populasaun  nia   moris,  Munisípiubele  forma  estrutura   no  hadi’a  kondisaun  hodi  responde  ba     Abastesimentu  no  distribuisaun   Ema  hotu    bele  hetan  asesu  be  mos    ba  moris   Munisípiu  nia  presiza,  liu  husi   Bee  mos.   lor-­‐loron. implementasaun  ba  rede  públika  no   distribuisaun  ho  alterna0vas   Abastesimentu  ne’ebé  bele    fura    ho   manual  (artesianos).

Harí universidade  Públiku    

Industria

Kriasaun servisu  ba  gestaun  no     manutensaun    Ekipamentus     iluminasaun  públika(fó  roman  ba   Públika)  ne’e  sai  Munisípiu  nia   kompeténsia.

Ema hotu  iha  saude  nebe  diak  no  moris  saudavel MAE,MS,MPIE

Atu ema  hotu  assesu  ba  iha  edukasaun   Prepara  rekursu  humanu  iha  area  Tékniku   nivel  superior  vokasional,  atrai   Profisionál  ne’ebé  bela  kompete  iha  merkadu   sidadaun  sira  husi  regiaun  ne’e. Traballu  ou  kria  serbisu  ba  nia  an-­‐rasik.  

Hari BiblIoteka.

Estudantes  bele  hetan  asesu  hodi   kualidade  edukasaun.

Fasilita ba  estudantes  hodi  asesu  ba  edukasaun.

Laboraturim.

Peskiza no  analiza  ba  siensia.  

Fasilita ba  ema  hotu.

Kapasita Industria  bo’ot

Industria  boot    hetan  ona  kapasitasaun   Garante  Kualidade  produto  ba  merkado  rai  laran   hodi  dezenvolve  an  no  kria  kampo  de   no  rai  liur.  Hasa’e  kresimento  ekonómia  locais.   servisu.

Komersio

Licensiamento no  fiskalizasaun  ba   Industria  barak    mak  hasa’e  kricimento   estabelecimento  komerciais    no   ekonómia  lokais  no  kria  kampu  Traballu  iha   koopera0vas  sai  propriedade  industrial. Munisipio.

Centro industria  Sardinas

Hodi produs  ikan  lata  hodi  kompete  iha   Hodi  hasae  kricimentu  ekonomia  no  returno  ba     MAE,  MAP,  MCIA mercadu  no  reduz  importasaun. Munisipio.

Kapasitasaun Recurssus   Humanus

Iha funsionarios  públikos  nebe   kapasitado  hodi  responde  ba   nesesidades  servisu.

Rekrutamentu funcionario  foun   Hetan  ona  funsionarios  foun   tuir  necessiade  Municipio  nian Irigasaun

Rehabilita Irigasaun  hodi  garan0a   serbisu  povu  agricultor.  

Florestas

Re-­‐florestamentu no  sistema   agroflorestais  ne’ebé  sei  envolve   komunidade  hodi  tau  matan  ninia   sustentabilidade.  

Agrikultura

Garante kualidade  de  tekniku  profesional  ba   prestasaun  servisu  nebe  efisiensia  no  efikasia  

MAE, ME

MAE, MCIA

MAE, ME,  INAP

Atu priense  estrutura  Munisípiu  tuir  ejijensia. Hasa’e  produk0vidade  agrikula  ho  kualidade  no   kuan0dade  hodi  asegura  seguransa  alimentar  no   exportasaun  produtus  agrikula.   MAE,  MAP,  MPIE Ai  horis  ne’ebé  iha  valor  ba  industria.

76


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Pekuaria

Susu ben  nakfila  ba  keju,  na’an  produs   ba  karne  bifi.

Aumenta rendementu  ba  estadu  liu  husi   Munisipiu.

Peska

Kria kondisaun  ba  peskadores  hanesan   porto  de  peska  iha  Karavela,Uatabo’o   no  Laga.     Moderniza  ekipamentu  iha  area   peskas.

Aumenta rendementu  ekonomiku  husi  peska  ba   MAE,  MAP,  MPIE komunidade  no  mos  fó  retornu  ba  estadu  liu   husi  Munisipiu.   Aumentu  rendimentu  no  asesu  ba  industria  ikan.

Promove Dezenvolvimentu  iha   sector  agríkola.  

Estabelese formasaun  no  promove   hodi    hadi’a  pra0kas  no  introdus  kultura   Sid  Turismoa  daun  hotu  bele  hetan  moris  di’ak. foun  ne’ebé  bele  hasa’e  rendimento   sustentavel.

Agrikultura

Promove no  gere  rotas  de   Turismu.   Turismo

Turismu de  aventura  no   Desporto

Halo parceria   ka   servisu   hamutuk   ho   agentes  ekonómicos  privados  locais  fo0   cadastro   ba   empresas   ne’ebé   liga   ho   Turismu   hodi   defini   hamutuk   ho   ema   ka  impresa  ne’ebé  iha  interese.

Atu investe  iha  setor  Turismu  no  deklara  katak   bele  kompete  iha  merkado  nasional  no   internasional,  tuir  espesifikasaun  ba  programa   ne’ebé  empreza  ne’e  hili  hanesan;  Turismu  de   Aventura,  EcoTurismu,  Turismu  Rurál,  Turismu   Histórico  no  Turismu  Religioso.  

H a d i ’a Ta s i -­‐ i b u n   U a t a b o, n u d a r     potensia   boot   ba   Turismu   ho   nia   kualidade  natural  uniku  hodi  Harí’is  no   Turismu  sei  fó  reseitas  prinsipais  ba  a0vidades   nani.   Hala’o   pra0ka   konaba   a0vidades   ekonomikas  ba  populasaun  ne’ebé  hela  iha   luku,   usa   kora-­‐kora,   motor   zonson,   ro-­‐ parte  tasi-­‐ibun  ,no  returno  ba  Munisípiu.   he’an,  ne’ebé  iha  ho  kualidade  di’ak  atu   usa.  

MAE, MTAC,   MCIA,  MPIE  

MAE, MCIAMTAC,  SEJD

77


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

5. ANEXOS Â

78


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

5.1.DADUS INFRA-­‐ESTRUTURA  EXISTENSIA,  KONSTRUSAUN  NO  PLANEADAS   TINAN  2016 A  -­‐  Existensia   B  -­‐  Konstrusaun   C  -­‐  Planeadu Tipo  Infra-­‐estrutura

Tabela 40  :  Dadus  infra-­‐estrutura Quant. A B C Observasaun Proto0po  Edificio  Municipio  Manatuto  no  presiza  halo   teste  ba  Rai

Edificio Assembleia  Municipal  Baucau

1

Residencia Administrador  Municipio

1

√ √

Residencia Secretario  Administrador  Municipio

1

Residencia dos  Funcionario

10

Edificio Posto  Administra0vo

5

Residencia Administrador  Posto  Administra0vo

6

Rehabilitasaun ba  Edificio  Administrasaun  Municipio  Baucau+   Jardin

1

Edificio Assembleia  Municipal

1

Proto0po Edificio  Municipio  Manatuto  no  presiza  halo   teste  ba  Rai

Edificio Presidente  do  Municipio

1

Proto0po Edificio  Municipio  Manatuto  no  presiza  halo   teste  ba  Rai

Residencia Administrador  Municipio

1

√ √

Residencia Secretario  Administrador  Municipio

1

Residencia dos  Funcionario

10

Edificio Posto  Administra0vo

6

Residencia Administrador  Posto  Administra0vo

6

Proposta de  Construcao  para  atende  Programa   Descentralizacao

Construcao Foun  Residensia  Doutor  ihaNunira  no  Boleha

2

Proposta de  Construcao  para  atende  Programa   Descentralizacao

Konstrusaun centro  Saude  Comunitario  no  fasilidade  iha  Suco   Nunira  Darafae

1

√ Atendimento Comunidade  em  Geral  

Construcao Mercado  Laga  iha  Baidae  Lari,  Aldeia  Butufalu   Suco  Soba

1

√ Atendimento Comunidade  em  Geral  

Rehabilitasaun Irigasaun  Seical  (Kasmetan,  Ososegue,   Sobabere)  1130  Hectares

1

Iluminasaun Estrada  Iha  Vila  Nova  no  Vila  An0ga

1

Construsaun Paseo  hosi  Vila  Nova  ba  Vila  An0ga

1

Rehabilitasaun Estrada  Vila  An0ga  ba  Vila  Nova  liu  husi   Lamegua

1

Dada Be  Mos  husi  Be  Matan  Lau-­‐Liu  no  Uaidae  ba  Suco   Lavateri,  Suco  Defawasi,  Aldeia  Saemeta  no  Suco  Samalari  

1

√ Mul0 Suco

EBC 474  EBS  FP  Lavateri  Nova  Const.  de  Adm  Geral

1

√ Atendimento Comunidade  em  Geral  

Construsaun Posto  Saude  Larisula

1

√ Atendimento Comunidade  em  Geral  

Construsaun Posto  Saude  Osso  Huna

1

Construsaun EBF  Defawaasi  das  Instalasaun  Adm.  Geral

1

Atendimento Comunidade  em  Geral  

Construsaun Conservatorio  Be  Balihun  hodi  fornese  be  ba   Natar  10x20  Miha  Suco  Laisorulai  Leten,  Laisorulai  Kraik  no   Bualale

1

Atendimento Comunidade  em  Geral  

Dada Be  Mos  ba  Comunidade  inklui  Posto  Administra0vo   Quelicai,  PNTL  no  Cemtro  Saude  to  Nebere  husi  Arabaudae

1

Atendimento Comunidade  em  Geral  

Rehabilitasaun,Construsaun e  Manutensaun √

Proposta de  Construcao  para  atende  Programa   Descentralizacao

Levantamento ba  Rehabilitasaun  Edificio  An0go  nebe   √ existe  ha  Cidade  laran  nune  ordenamento  ba  cidade   iha  qualidade

Construsaun Foun  Postu  Administra0vu  5  Para   funcionamento  administracao  publica  

√ √

Proposta de  Construcao  para  atende  Programa   Descentralizacao Rehabilitasaun  Edificio  Existencia  atu  uza  ba  Centru  da   Formasaun

Rehabilitacao no  Construsaun  Moru  Haleu √

Proposta de  Construcao  para  atende  Programa   Descentralizacao

Levantamento ba  Rehabilitasaun  Edificio  An0go  nebe   √ existe  ha  Cidade  laran  nune  ordenamento  ba  cidade   iha  qualidade

√ √

Para funcionamento  administracao  publica  

√ Atendimento Comunidade  em  Geral  

79


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Construsaun Aumenta  Sala  3  Escola  Secundaria  Quelicai

1

Atendimento Comunidade  em  Geral  

Construsaun EBF  Ta'abere  Letemumo  Quelicai

1

Atendimento Comunidade  em  Geral  

Construsaun Posto  Saude  Lelalai  no  Uma  Professional  Saude

1

Atendimento Comunidade  em  Geral  

Reabilitasaun Paseio  Vila  An0ga  Baucau  e  Iluminasaun  Estrada

1

Normaliza Trafico  Publico  iha  Cidade

Reabilitasaun Monta  Uma  CCB

1

Finaliza Centro  Convencoes  de  Baucau

Construsaun Muru  haleu  Posto  Administra0vo  Venilale

1

Construsaun Muru  haleu  Posto  Administra0vo  Vemasse

1

Rehabilitasaun Estrada,  konstrusaun  Pontes  no  Valeta  husi   Suco  Samalari  ba  Posto  Bagia

1

√ √ √ Fasilita movimento  publiku

Rehabilitasaun estrada  Caibada  Macassae  mai  Buruma

Fasilita transporte  publiku  ba  Munisipiu  Lautem

Rehabilitasaun estrada  Bau-­‐oli  ba  Caibada  Uai-­‐moa

1

Construsaun Mercado  Baucau  Vila

1

80


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

5.2. Mapas Munisipiu  Baucau  no  Postu  AdministraNvu   Inklui   informasaun   konaba   infraestrutura   /   Servisu   saude,   Eskola,   estrada,   baliza   Suku   no   Posto   Administra0vu.  (Publikasaun  Census  2015)   Mapa  Munisipiu  Baucau  

Municipio Baucau Legend

EP P Binagua

j k Caibada

EP C F Uaisa Tirilolo HP Kaisido EP C Caisidu

jG k

k j j k

EP C Diuaque EP P Caibada Uai-Ma'a EP P 02 Teulale HP Dewake EPS C St. Antonio Baucau ESSA Junior EP P F Golgota EP P 1 Baucau EPS P No1 Tirilolo Buruma

k j j k j! k j Ck j G Samalari ! j k k CCaibadak jk k Bahu j jj k j k Nunira j k j k ! C j k Saelari j k Bucoli j k j k j k k j k j j k k j Gk j j k G j k G k k j j j j k Laga k j k j k Buibau j k k Baucau j Tequinomata Seiçal G Soba j k j k Libagua j k j k j j k jk Ck j k k j! j jk k k j G Sagadate G j k Triloca j j k Ostico j k jk k j k ! C k Caicua j G j k Afaçà Uailili Samalari j k j k Namanei G j k j k j k jG k j k Abafala j k Atelari Gariuai Uato-Lari j k j k Lavateri G j k j k j k j k j k j k G G j k j k Macalaco j k j k Uma Ana Ulo G Uaigae j k Baguia Guruçà j j Uma Ana Icok k j k j k Samalari j jUaitame k jGk k j j k k Vemasse Defawasi Baha Mori Quelicai Letemumo jk k j k j k k C j k j j! j k j k j k j G k Loilubo Baguia j k j k Alawa Leten G j k Baha Mori Bualale Hae Coni j k Bado-Ho'o Lacoliu j k j k j k Ossouala j k Ck jk j k j k j! k j k k Alawa Craik j j Abo j k Uatu Haco Vemasse Lelalai Venilale j j k j k k j k j jk k C j k j Larisula k Osso Huna j k j! k j k Gk j k Uailaha jDe BaixoLaisorolai Laisorolai De Cima G Fatulia G G j k j k j k j k j k j k j k G j k G Afaloicai j k j k Maluro Uai Oli k j j k j k j k Uatu Haco j k ES P 01 Baucau

EP P F Al-Amal EPS P 3 Vila Nova

EP P F Cairabela EP C F Uailacama

EP P Uainau Bucoli

EP P 4 Samaguia

HP Boleha

HP OsticoEP P Ostico

EP C Namanei

Estrada Maior Estrada Minor Suco P. Administrativo Municipio

EP C Sagadate

EP C F Lalabu'u

EP P 03 Gari - Uai

EP C Abafala EPS P F Afaca

EP C Uato-Ua EP P No.13 Daitula Samalari EPS P F 20 de Agosto Osso-Luga

EPS C D. Bosco Fatumaca

HP Loilubo

HP Atelari EP C Atelari

EP C de Afaca EP P F Eubere

EPS P F Daitula-MaucaleEP P 10 Maucale

EP C Fatumaka EPS Filial OssoqueliEP C Loi Lubo

Eskola Secondary

EP C F Selegua

EP C F Beliuali

Escola Tecnica Dom Bosco Fatumaca EP C Waimanuboe

HP Uae-GaeEP P 3 Uai Gae

Eskola Pre Secondary

HP Sagadate

EP P Samalari

HP Samalari

CHC Uailili

Eskola Basika

EP C F Lalulai

EP P Buibau

EP P F Darasula

EP C F Daregata EP C Walili

Eskola Primary

EP C F Desagua

EP P Boleha

CHC Vemasse

EP P F Nau-Oli

EP C Nunira EP C F Larifanu EP C Saelari EP C Samalari HP Saelari

Centro Saude Communitaria

HP Nunira

EP P F Ague

EP P Belavista EPS P 2 Wailili

EPS P Vemasse EP C Vemasse ES Filial Vemasse EP P 05 Caicua Vemasse

EP P 01 Tassi Vemasse

CHC Laga

EPS P Seical EP P Mulia-Waiaca

EP P 06 Aubaca EPS P 4 Aubaca

EP P F Binagari

Posto Saude

k j j k j k j k

EP P 1 Soba Laga EPS P F Laga EP C Tequnomata ES P F Laga

EP P 05 Seical

EP P 11 Vila NovaES P No 2 Baucau EP P F Iatua

EP C Bucoli

HP Bucoli

Ospital

G

EP C F Buiguira

G

ES C St. AntÑnio Baucau(ESSA)

! C ! C

EP P F Uaicolo

HP Macalaco

EPS P F Borodua-Atelari

EP C F Darenafa

EP P 04 Uacala

HP Lavateri EP C Lavateri

EPS P F Lavateri EP P F Betumuto

EP C Culo Guia-Gurusa

EP P Ossoala

HP Bercoli

EP C Bercoli EP P F Bercoli

EP C F Veni Doco

EP C F Osso Hula

EP P 03 Uaitame

EP P F DefadaeEP P Macalaco

EP P Filial Baguluro EP P F Gulari EP P F Lebenei

EP C F Tabere

ES P F Quelicai EP P Lako Liu

EP C Badomori

HP Bahamori EP C F CailoibereEP C Dara Lata

HP OssoalaEP P F Baha - Sahe

EP Filial Gamana

EP P F Saraida

EP C Liaho

EP P F Haulela Sarabata

EPS P F Uai Laco

EP C F Saelari

EPS P Venilale EP C Uato-Haco ES P F Venilale EP C Fatulia

EP C Ariana EP C F Uai Cana

HP Lelalai EP C Lelalai

EP Filial Uato-Misa

EP C F Osso-Uaque

EP C Bualale EP P Filial Ossolia EP C Abo-Uaimatale EP P Filial Abo Lir EP P Abu Uaimata Le'e

EP C Laisurulai

EPS P F Laisorulai EP P F Maluro Uaida

EP P F Ossogori

EP C Defauasse

ES P F Baguia

Uacala

EP P Haudere EP P Baguia

EPS C Baguia

EP P F Uaiburu EP C Hae-Coni-Iarbau

HP OssohunaEP P Osso-Huna

HP Uai OliEP P Uaioli

HP Osso Uaque

EP C Samalari

EP P 01 Letemumu

EPS C F Osso-Huna Baguia

EP C Afaloicai

EP C F Bubuha

EPS P F Larisula EP C Larisula EB-EP P F 20 de Agosto Larisula

HP Larisula

EP P Maluro Samarogo

EP C F Bui Bela

:

Baliza no naran nebe hare iha mapa ida nee sei la officialmente hetan aprovasaun husi Governo RDTL ou UNFPA

1:190,000

0 Data Producao: Setembro 2015 Unidade Producao: Direccao Nacional Cartographia (DNC) Data Source: Direccao Geral Estatistica (DGE) & Ministerio Educacao

5

10 Kilometers

20

Over View cartographer : Joaos.gusmao@gmail.com

81


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Mapa Postu  Administra0vu  Baguia   ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! !! !! ! !! !

!

!

! !! ! !! !! ! !! !

! ! ! !

!

!

!

! !!

!!

!!

!!! !! !! !! ! !! ! !! ! ! !

!

!! !!! !!

!! ! ! ! ! !! !!!! !! ! !! ! !!!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! !!! !!! ! !! ! !! ! !! !! !! ! !! ! ! !! ! !!! ! !! !! !! !! ! !!!! !! !! !! ! !!! !!!!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!!!! !!! ! !! ! ! ! !! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! !!! ! ! ! !! !!!!!! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! !! ! !! !! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! !! !! ! !! ! ! !!! !!!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! !!!! ! !!! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! !!!!!! !! ! !

) "

! !

! ! ! !!! ! !!! !! ! ! !! ! !! !

!

!

!

!

! !

Samalari Pop. 1185

!! !!

!!

!

!

!

!

! ! !! !! !! !! ! ! !! !! ! !! !! !!

!!!!

! ! ! ! ! ! ! !! !!!! !! ! !! ! !! !! ! !! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !!! ! !! ! ! ! !!!!! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! !!! !! ! !!!!!! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! !!!! ! ! !!!!!!! !! ! ! !! ! ! !! ! !!! !!! ! !! !!! !!!! ! !! !! ! !!! ! !! ! !! ! ! !! !! !!! !! !! !! !! ! !! !! ! !!!!!!! !! !! ! ! ! !! ! !! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!!!! !! !

! !!! ! ! !!

! !! !! ! !! ! !

Osso Huna Pop. 536 ! !

!! !! !! ! ! ! !! !!! ! ! !! ! ! !! ! !! !!!! ! !!!!!! !! ! !! ! ! !!!!! ! !! ! !! ! !! ! !! !! !! ! ! ! ! !

! !! !

! ! !! !! ! ! ! !!! ! ! !!! !! ! ! !!!! !!! ! ! !!! !!!! !! ! ! !! !! !! !! ! !

!

!!

!!! !! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !!!! ! !!!! ! !!!! ! !! !!

! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !

!! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! ! !!

! ! ! ! !

! !! !! ! !! !!

! ! !! !

!!

!! ! !

!

! !!

! !

!!

!! ! !!! !!! !

!!

Legenda

!! ! ! ! !!

Uma-Kain

!

! !!!!

! !! !! !! ! ! ! ! !

!!!!

! !

!

!

Uacala Pop. 359

" ) ) "

!

!!

Estrada Minor Mota Boot/Kiik

! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !!! !! ! ! !! !!!!! !!!!!! !! ! !!! !!! ! !!! ! !

!!

!

Elevasaun > 2500m

!

Alawa Craik Pop. 1080

! !

Capital Municipio Estrada Maior

! !

! ! !

!

Capital P. Admin

Suco ! !! ! ! ! !

!!

! !! ! ! !! ! ! !

! ! ! !! !!! !

2000 - 2500m 1500 - 2000m

Larisula Pop. 902 !!

1000 - 1500m 500 - 1000m 100 - 500m

!!!

! !!

0 - 100m

! ! ! !

!

! !! ! !! !!! ! ! !!!! !!! !

! ! !

!! !!

!!

! !

! ! !!!!! ! !! !! ! ! !!! !! ! ! !!! !! ! !!! !! !!! ! !! !! ! !! !!!!!! ! !!!!! !!!!!!! ! !!!! !!! ! ! ! !!!! ! !! ! ! !! ! !!! !!

!

! !

!

!

! ! ! ! !! ! !

3

! ! ! ! !

! !

!

!

! ! !!

! !

!

!! !

! ! !! !!! ! !!!!! ! ! !!!! ! !!!!! ! !!

Afaloicai Pop. 747

! !!!!! ! !!

!!!! ! ! ! !

! !

! !! !! !! !

) "

! ! ! !

1.5 Kilometers

! !! ! ! !!! !!! !! !! !

!

!!! ! ! !!! !! ! ! !! ! ! ! !

Alawa Leten Pop. 1000

! ! ! ! ! ! !

1:82,110

0

! !

!

! !

!! !! ! !! ! ! !! ! !!!! !! !! !!! ! ! !!!! !! !!!! !!!

4

! !

! ! !

! ! ! ! !

!! !! ! ! !! ! !!!!! !! ! !!! !! !! !! ! !! !! ! ! !!

!

! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !!

!

! !! !

) "

! ! !! ! ! !! !! ! !!!! !! ! !

! ! !!

!

!

!

!

!

! ! !!!

!

! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! !

!!! !! !

Defawasi Pop. 730

! !!!! ! ! !! ! ! !!!! ! !!!!! ! !! ! ! ! ! !!! !!

!

!!! !!!!! ! !! ! !! !!! ! !!!!!!! !! ! !! ! !! !!

!! !! !!! !

!

!

!! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !

!!!!

!

! !! ! !!

!

! ! !!! ! !!

! !!!

! ! !!

! !!!

! !

!

!

!!! !

!!!

!

! !!

! ! ! ! ! !!! ! !!!! ! !! !! ! ! !! !!!! !!! !!!! !!! !! ! ! !!! !!! !! ! ! ! !!!! !! ! !! ! !! !!! ! !! ! ! !! ! !! !! !!! ! !! !! ! !! ! !! ! !!! ! !! ! !!!!!!! ! !!

!

! ! !

!! ! ! ! !

! !

! ! ! ! !!!! ! !! ! ! ! ! !! !!!! ! ! ! ! !! !

Hae Coni Pop. 1773

!!

! !!

!

! !

!

!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! !! !

!

! !! ! !

! !

!! ! ! !! !! !!

!

!

! ! !! ! !! ! !! !!!!! ! !!! !!! ! !! !

! ! ! !

!

! !! !

!! !

!!

!

Lavateri Pop. 1153

!! ! !

!

!! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !! !

!! !! !!

! ! !

!

!

!

! !! !! !! ! ! !! ! !!! !!! !! !! ! ! !!! !!! !!! ! ! !! ! !!!!!!! !!! ! !! !! !!! ! ! ! !! !! ! ! !!! !! !! !! ! !!! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! !! !! !!! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! !!!

!

!

!

! ! ! ! !

!!!!

!!

!

!! !! ! ! !!! !! ! !! !!!! !! ! !

! ! !! ! !! ! !! ! !!! !! ! !!!!! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!!

!

!!! !

!

!! !! !!! !! !

!!! ! ! !!! ! ! ! !!!!! ! !! !! !!!!! !

! !

!!!!

!! !!! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! !

!!

!! !!!! ! ! !!! ! !! ! !!! ! !!! !! !! ! !! ! !!! ! !!!!! ! !! ! ! !!

!

! !! !

! !! ! ! !!

!

!! ! ! !!! ! ! !

!

!

!

! !! !! !! ! ! ! !! ! !

!!! ! ! !

! !!

! ! !! ! ! !

! !

!

! !! ! ! !!! ! ! ! !! ! !! ! !!!! ! ! !!!!!! ! !!!! ! !! !

!

! ! ! !

!

!! ! ! !

! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !!! !! ! ! !! ! !! !!! !! ! ! !! ! !! !! !! !! !! !! ! !! ! ! !!!! ! ! !! !! !!! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! !! !!! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! !!! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! !!! !! !! !! !!! ! !! !! !! !!!!! ! !! !!! ! ! ! !! !!! !! ! ! ! !! ! !! ! !! !! ! ! ! !!! !!! ! ! ! !! !! ! ! !!!! !!!

! ! !!

!

!

! !

! !

!

!!

! ! !!

! ! !

! !!! ! !!!

!! !! !!

!

!

!!! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !! ! !! ! ! ! !!! ! !! ! ! !! !

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !!

! !!!!!! ! ! !! !!! !!!!! !!! ! !! ! !!!!!!!! !! !!! !! ! !!! ! ! !! ! ! ! !! !!! !! ! ! ! ! !!! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! !! !! !! ! ! ! !! !! !!!! ! ! !! !!! ! !! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !!! !!!!!! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !!!!!!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !!!! !! ! !! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! !! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! !!!! !! !! !! !! !

! !

! !!

!

!

! ! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! !! ! !!!! ! !! ! ! !!! ! !! !! ! ! !! !! !!!! !! !! !! ! !! !! ! !!!! !! ! !! !!! !! ! !!!! ! ! ! ! !! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! !!!! !! ! !!! ! !!! !! ! !! !! !!!! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !!! !! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!!! !! ! !! ! ! !!! ! !

!

!

!

!! ! !

!

!! !

!

! !

!

! ! !!

!

! !

! !!

! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !!!! !! ! !

Baguia !

! !! !!! !

! ! ! !

!

! ! !!!! !! ! ! !! !! ! !!!! !!! !! ! !! ! ! !! ! !!!!! !! ! ! !! ! !! ! ! !!!!! ! ! ! !! ! !!

! !!!! ! !!

! ! ! !!! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !!!

! !

!!

!

!

! !

! !!!! !! !!

! ! ! !

!

P. Admin: Baguia Municipio: Baucau !! !! !! ! !!

! !!! ! !! !! ! ! ! !!! ! !!! !! ! !! !!!! ! !! ! ! ! !! ! !! !!!!!! ! !!! !

! ! !! ! !!

Lautém

!! ! !! !! ! !! ! ! !!

Laga

Baucau

Luro Laleia Vemasse

! ! ! !!! ! !!!!

!

Quelicai

Venilale

! !!! ! !

! ! ! ! !

Lacluta

!!

Baguia

UatucarbauIliomar

Ossu Viqueque

Uato-Lari

Mapa produs husi DNCS-DGE, Dili, Sepembro 2015 Plot ho Mapa Shade Reliefe husi ESRI

) "

Cartographer:joaos.gusmao@gmail.com

Mapa Postu  Administra0vu  Baucau Baucau

4 1:92,410 0 ! ! !! !! !! !! ! !!! !! !!! ! !! ! !!!!!! !! !! !!!!!!!!!!! !! !!!! !!!!!! !!!!!!

!!!! ! ! !! !! !!! !!!

!

! !! !

! ! !! !! !! ! ! !! ! !

! ! !!!! ! !!!

!!

! !

) "

Caibada Pop. 3057

Buruma Pop. 15664

Bucoli Pop. 2179 ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! !! !!! ! !! ! ! !

Buibau Pop. 3708

Triloca Pop. 2442

!

! !

! !! !!!

Uma-Kain

!

" ) ) "

Capital P. Admin Capital Municipio Estrada Maior Estrada Minor

Seiçal Pop. 1876

Suco Mota Boot/Kiik

Elevasaun > 2500m 2000 - 2500m 1500 - 2000m 1000 - 1500m 500 - 1000m 100 - 500m 0 - 100m

Samalari Pop. 1534

P. Admin: Baucau Municipio: Baucau

Gariuai Pop. 4518

! !

!!!!! !! !!! !! !!

Legenda

) "

Uailili Pop. 3519

!

3

Kilometers

!

!

! !!! ! ! !!

Bahu Pop. 5188

!!! !!! ! !! ! !!! ! ! ! !

1.5

!! ! !!!



!

Tirilolo Pop. 2815

Caibada Pop. 3057

Lautém Laga

Baucau

Luro

Laleia Vemasse Venilale

Lacluta

Ossu Viqueque

Quelicai

Baguia

UatucarbauIliomar Uato-Lari

) "

!! !

!!! ! !

! ! !! ! !! !!!! ! ! !!!!!!! !!! !! !!! !!! ! !! ! ! !! ! !! ! !! !!

Mapa produs husi DNCS-DGE, Dili, Sepembro 2015 Plot ho Mapa Shade Reliefe husi ESRI Cartographer:joaos.gusmao@gmail.com

82


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Mapa Postu  Administra0vu  Laga   Laga

!!

!! !!!!!!! !! ! !! !! ! ! !!!! !!!!!! ! !! ! !!! ! ! !!!!! ! !!! !!!!! ! ! !! !

! !! !!

4

! !

1:77,840

!

!

0

1.5

3

Kilometers !! ! ! ! !! !! !! ! !! !!!!! !! ! !! ! !!!! ! !! ! !!! ! !

!

!

!

!

!

! !! !!!!

!

!

! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! !!! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! !!!!!! !! ! !! !! !! !! ! !! ! !!! ! !! !!!! ! !!!! ! !! !! ! ! !! ! !!! !! ! !! !! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! !!! !!! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! !! !! ! !! ! !! !!!! ! !! !! !! !!!! !! ! !

!!! ! ! !! !! ! !

! ! !

!

! !! !!!! ! !!!!! ! !! ! ! !! ! !!!! ! !!! !! ! !! ! !! ! ! !!! ! ! !! ! !! !!! !!!! ! !!!! ! !! !! !!! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! !! !!

Tequinomata Pop. 2456 !

! ! !! ! ! !! ! !!! ! !! !

!

! ! !

! ! ! ! !

!

! ! ! !!! ! ! !! ! ! !!! !!

! !!

! !

!

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !!! !

!!! ! !!! ! !! !

!

!! !! ! !!

! !

!! !!! !

!

! !!!!!!

!

!! ! ! ! !

!! !! ! !! !

! ! ! !! !! !

! ! !! !

!

! !! ! ! ! ! !!! ! ! !!! !! !!! !! !! ! ! !! ! !! !!! !! !!! !!!!!! ! ! !

! ! ! ! !!! !! ! !!!! ! !!

!!

! !! !!

! ! ! !! ! ! !! !! !!! ! !! !! !! !! !!! ! !!!!! ! ! ! !! ! !! !! ! !!!! !! !! !!! !!! !!!! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !

! !!!!!

! ! ! ! !

! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! !

! !!

!

!

!!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!! ! !

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !!! ! ! !! ! !!!! !! ! !!! ! ! !!! !!! ! ! !! !!! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! !! ! !!! ! ! !! !! ! !! !!

! ! ! ! !!

!

! !! ! !

!

! !

! !!!!! !!!! ! !! ! !! !!!!!! ! ! !! ! !! !! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! !

!!

!

Legenda

! !! !!

!

!! !

! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!!!! ! !!! ! !!! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

Estrada Minor Suco Mota Boot/Kiik

! ! ! ! !

! ! !

! !! ! ! !!

!! ! ! ! ! !

!! !! !! !! !! ! ! ! !

!

Elevasaun !

Sagadate Pop. 2501 !! !

!! !! !!!! ! !

!!

!!! ! ! !!! ! ! ! ! !!! ! !! !! !!! !! !

100 - 500m

! ! !! !! !!! !

!!

!

!! ! ! ! !!

!

! !

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

Lautém

! !! ! ! !!! !! ! ! !! ! !

! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!

!

! !

!!

! ! ! ! !

! ! !!

!

!! ! ! ! ! !! ! !!!! ! !

!!

! !!! !

! !! !! ! !!

Venilale

!

Lacluta

! !

Baguia

UatucarbauIliomar Uato-Lari

Ossu Viqueque

! !

!

! !

!

!!

!

! !! !

!

!! ! !

! ! ! !!!! ! !! !

Mapa produs husi DNCS-DGE, Dili, Sepembro 2015 Plot ho Mapa Shade Reliefe husi ESRI

!! !! !

! ! ! !

!!

Quelicai

! !!

! !

!! ! !

! !

Luro

! !! ! !

!

!

! ! !!

Laga

Baucau Laleia Vemasse

! !!

!

!

! ! !

!! ! ! !! ! !!!! ! !!!! ! !!! !!! ! !!! !! !!! !!!

! !! !

!

Atelari Pop. 1799 !

!!

! !

! !

!

!

!!! !! !

P. Admin: Laga Municipio: Baucau

! ! ! ! ! !!! !

!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! !

!

!! ! !! ! !!! ! !

! !! !! !! ! ! !! !! !! ! !!! !! ! !! !! !!! !! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! !!!!!!! ! !!! ! !! !! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! !! !!! !! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !! !!!!! ! ! !!!!

!

0 - 100m

!

! !

! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !!! ! !! ! !!! ! ! !!!! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! !!!! ! ! !!!! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! !! ! !! ! !!!!!!! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !!! !!!! !! ! !! ! !! ! ! !! !! !!

! ! !

500 - 1000m

! !

!

!

1000 - 1500m

!! ! !! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!!!

!

1500 - 2000m

! ! !!

!

!!

!

!

2000 - 2500m

! ! ! ! !! ! ! ! !!!

!!!!!!! ! ! !!!!!! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! !!! !! ! !!! !! !! ! ! !

! !!

> 2500m

!! !!! !! ! !! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! !!! !!! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !!!!!! ! !! ! ! !! ! !!! !! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!!! ! ! ! !!! !!! !! ! ! ! !! ! !! !!! !!!!! !!!! ! ! !! ! !! !! !! ! ! !! ! !!! ! !! ! ! !! !! ! !!! !! !!!! !! ! ! ! ! !! !!! ! !!!!! ! !! ! !! ! !! ! !!!! !! ! !! ! ! !!! ! !! ! ! !!

! !!!! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!! !! !!!!! !! !!!! !! ! !! !!!! ! ! !! ! ! !! !!! ! ! ! !! ! !!! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! !! !! ! ! !! ! !!! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!

Capital Municipio

!

! !

!

Capital P. Admin Estrada Maior

!!!! !

!

Uma-Kain

!

" ) ) "

!

!

!! !! !! ! !

! ! ! !! ! ! !

!!! !! ! !

!!

!

! !!

!! !!

!

! !

! !! !!

!!

! ! ! ! ! !! ! !! ! !!! !! ! ! !! ! !!! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !

!

!

!!

! !!!!!!!! ! !! !!! ! ! ! ! ! !! ! !!! !! ! !!! !!!! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! !! !

! !

!

! !!! !!! ! !! !! ! ! !! !!!!! ! !!!! ! !! ! ! !!! !!! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !!!! ! ! !!! !!! !!! ! !! !! ! !!

!

! !! !!!!! !!!!! ! !!! ! !! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!

!

!! !!!!

! !!

!

!!!

!

! !!

!

! ! ! !! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! !!! ! !!!!! !! !!! ! !! ! ! !!!! ! !! !! !! ! ! ! !!! !! ! !! !! !! ! !!! !! !! !!!! ! !!!! !! ! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! ! ! ! !! ! !!! ! !!!!! !! ! ! ! !! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! !!! !!! !! ! ! !! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !!!! ! !! ! ! !!! ! !

! !

! !!

! !

! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! !! !! !! ! !! ! ! ! !!!!! ! !!! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !!!!!! !!! ! ! ! !! !! !!!!! !!!!!! ! !! ! !! !!!! ! !!!! !!!!!!! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! !!!! !! !! !!!!! ! !! ! !!!! ! ! !! !!! ! ! ! ! !!!!! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !! !! !!!!! ! ! ! ! !!!!!! ! !! ! ! ! !! !!!! ! !!!! ! !! !! !! !!!!! !! ! ! !! ! ! ! ! !! !

!

! !!

!

! !

!

Libagua Pop. 943

!

!

!! ! !

!

Saelari Pop. 1696

!

!

! ! ! !!!

! !!! ! !! !! !!! !!! ! ! !!! !! ! !! !! !! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! !! !! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! !! !! !!! !! ! !! ! !! ! ! !! !! !! ! !!! !! !! !!! !!!!! ! !! ! !! !! ! ! ! !! !!! !! ! !! !!

!

! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !

!

!! ! ! !! !! ! !! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!! ! !! !!!! !!! !! !! ! !

Soba Pop. 1479

!

!

!!

!! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !!!! !! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! !!!! ! !!! ! ! ! !!!!! !!!! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !!! !! !! !! ! ! !!! ! ! !! !! !! !! ! !! !! ! ! ! !!!! ! ! !! ! ! !!! ! !! !! !!!!! ! !! ! !!!!!! ! ! !!! !! !!!!! !!!! !! ! ! ! !! ! ! ! !!! !!! ! !! !! ! !! !! ! !! !!!!! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! !! !!! !! !! ! ! ! ! !!! ! !! ! !!! ! ! !! ! ! !!!!!!! !! !!! !!! ! !! !! ! ! !! ! !!! !! ! !! ! !!! !!! ! !!!!! !! ! ! ! !!! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !!! ! !! ! ! !! ! !!! ! ! ! !! ! !! !!! ! !!!!!!!!!!!! !! ! ! !! !!! ! ! ! !! ! ! !!! !!! !! ! ! ! !! !!! ! !!! !!! !!!! ! !! !! ! !! !! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! !! !! !!!!! !! !! !! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! !!!!! !! ! !! !! ! !!!! ! ! !!! ! !! ! !!!! ! !! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !!!! ! ! !! !!! ! !! ! ! ! !! ! ! !! !!! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !!! !! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !!! ! ! !! !!! !! !! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !!!!! ! ! ! !!!!! !! ! !!! !! ! !!! ! !! ! ! ! !! ! ! !!! !! ! !! ! !! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! !!!! ! !!! !!! !! !! ! ! ! ! !!!!! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !!!!! ! ! ! ! !! !! !! !!! !! ! !!! !! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! !! !! !! !!!! ! !! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !!! !!! ! ! ! !!!

!

! ! !! !!!! ! ! !!! !! !! !!! !!

!!

!

! ! !

!!

! ! ! !

! !

!

!!! !! !!! !!! ! ! !!! !!! !! !!

!

!!

! !!!! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! !

!!! ! ! !! !

!!

!! !

!

!

Nunira Pop. 1776

) "

! !!! !! !! !!! !!!! !!!!! ! ! ! !!! !!! !!!!!!! ! !! !! ! !!! ! !! ! !! !!! !!! !!! !!!!!!

! !

Samalari Pop. 1782

! ! !! !! !! !! !! !! ! !! ! !! !! ! ! !!! !!!!! !!! ! !! ! !! ! ! !! ! !!! !! ! !! !! !! ! !! !!! ! ! !!! !! !!!!! !!! !! !! !!! !!!! !! !!! !!!! !!!!!!!! !! !! !! ! ! ! !!! !!!!!! ! !! !! ! !!! ! !! !! !! ! !! ! ! !!!! ! ! ! !!!! !! !!! !! ! ! ! !! ! !!!!! !! !!! ! ! !! !! !!!! ! ! !!! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !!! ! !! !! !! ! ! !!! ! ! !! !! !! !! ! ! !!!!! ! !!! !!! !! !! !!!! !! ! ! !! !!! ! !!! ! !! ! ! !! !!!! !! !!!! ! ! !! ! ! ! !!!!! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !!! ! !! !! ! !!!!!! !! !!! !!!!! ! !! ! !! !!!! ! ! ! ! !!!

! !!!

!!

!!

! !! ! ! ! !!

Cartographer:joaos.gusmao@gmail.com

) "

Mapa Postu  Administra0vu  Quelicai   ! ! !!!! !!! ! !!!! !! !! !! !!! !! !!! ! ! ! !!! ! ! !!! ! !!! !! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !!!! !! ! ! !!! !! !!!!! ! !! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !!!! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !!!! ! !! ! !! !!! ! !!! !!!! ! !! !! ! ! !! !! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! !! !!! !!!!!! ! !!!! ! ! !! !!! !! !! ! !!!! !! !! ! ! !! ! ! !! ! !!!!!! ! !! !! !!! !!!!!!! !! !! !!! !! !!! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !!!!!!! ! !!!!! ! !!!! !! ! !!! ! !! !!! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!!!!! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !

!!! !!!! ! !! !! ! !!!! !!! ! !! ! !! !!! !!!! !! !! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! !! ! ! !!!! !!

! !

!! !

! !! !!! ! !

! !!!!! !! !! !! !!!!! !!! !! ! ! !! !! !! !!! ! ! !! ! !! !! ! !!! ! ! !! !! ! !!!! !! !! !! !! ! !! !! !!! !! !!!! ! ! !! !! !! ! ! ! !! !!

!! !!!! !! !! !

! ! ! !! ! !! ! ! !!! !! !! !! !! !!! !!

! !

! !! !!

!!

!

!

!!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !!! ! !!

!! !

! ! !

! !!! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !!!!! !!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! !!

! !

!! !! !

! ! ! ! !!

! !

! !

!

!

!

! ! !

!

! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !! !

!!!

!

!!

!! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! !! !!! !! ! ! !! ! !! ! ! !!!! !!! !! !! !!! !!!!!! !!

! !!! !!!! !!!! ! !

! ! !! ! ! ! !

!! ! !

!!!! ! !!! ! ! !!! !

! !! !!! !!! !!! !

!!

! !!

! !!! ! !!!! ! ! !! !! ! !! ! !! !

! !!!

!

! !! ! ! !! !!! ! !!! !!! ! ! ! ! !! !!!! !! !! !

!! !

!!

!

! ! !

!

!

! !

!

! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !

! ! ! ! !! !!! ! !! !! !!!!!!! ! ! !! ! !! !! ! !!! !! ! ! !!! !!!! !! ! !! ! !! ! ! !! ! !

!

! !! ! ! !!! !! ! !! ! !! ! !! ! !!! ! !

!!! !! ! ! ! ! ! ! !!! !

! !

! !!

!

! ! ! !! ! ! !! ! ! !

!

!

! !!!!!!

!

! ! !! ! !!! !!

!

!! !

!

!

! !! ! ! ! !!! ! !! !! ! !!! !! ! !!! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! !

!

!! !

!!

! !!

! ! ! !

!!

!!! !!!!! !! !!!!! !! !!! ! ! !!!!! ! ! !!! !!

!

Baguia Pop. 1057 !!

!

!

!

!! !!!!

!!!!! !

! ! !! !

!

! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! !!!! !

!!

! !! !!! !!! ! ! !!

! !

!!

! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! !

) "

Bualale Pop. 711

!

Uaitame Pop. 2070

Lacoliu Pop. 1266

!

! ! ! !! ! !

! !

!

! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! !!! ! ! ! ! !!! ! !! !!!! ! ! !! !! ! !! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! !

! !

!! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! !

!! ! !

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!!! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !!! !! !!!! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !! !!! ! ! ! ! !! ! ! !!!! ! !!! !!! ! ! ! !! !! !! ! !!! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!! !! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! !! ! ! !! ! !! !!! !!! !! ! !!! !! ! !!! ! ! !! !! !!!!!! !! ! !! ! !! !! ! !!! ! ! ! !! ! ! !! !! ! !!!! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! !! !! !!!! ! ! !!!!! ! !! !! ! ! !! !! ! !!!!!! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! !! !!! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!!! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! !!! ! !!! ! !!! ! ! !! !! !!! ! !!!!!! ! !! ! !! ! !!!!! ! ! !! !! ! !!! ! !!! ! !! ! !!!! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !!! !! !! ! !! ! ! !! !!! ! ! !! !!!!!!! !! !!!!! ! !! !! ! !! !! !! ! ! ! !! ! !! !!! ! ! !!! ! !! ! !!!!! !! ! !! ! !! !!! !! ! ! !!! !!! !! !! ! ! ! !! !!! ! ! !!! !!! ! !!! !! ! !!!! !!!! !! ! ! ! ! !! !!!!! ! ! !! !!!!! !! ! !!!!!! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !!! ! !!!! !! !! ! !! ! ! ! ! !! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!!! !!! ! !! !!!! ! !!!!! ! ! !!! ! !!! ! !! ! ! !!!!! ! !! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! !! !! !! ! ! !!!! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! !!!!! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! !! ! !! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! !!!! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! !!! ! ! !! !!! !! ! ! ! ! ! ! !! !!! !! !!! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !!! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! !! !! !! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! !!!!! !! ! ! ! !! ! !! !!!! !! ! ! !!! !! !! ! !! ! !! !! !!!! !! ! ! !!! !! !! !! !! ! !! ! !! ! ! !!!!!!! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !!!! !! !!! ! !! !! ! ! !! !!! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !! ! ! !! ! !! !!! ! !!! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! !!! ! !!! !! ! ! ! ! !! ! !!!!!!! ! ! !! !! ! ! ! !!!!!! ! !!! ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !!!! ! !!!! ! ! !! ! ! ! ! ! !!!! !! !! !! ! ! ! !! !!! !! ! !!!! !! ! !! !! !! ! !! ! ! ! !! !! !! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!!!! ! !!!!!!! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !!! ! ! ! !! !!!!! ! ! !!! ! !!!! ! !!!!! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! ! !!!! !! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! !! !! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !! !!!!! !!! !! ! ! !!! !!! ! ! !! !!!! ! !!! ! !! ! !!!! !! !!!! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! !! ! !! !! ! !! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! !!! !! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !! !!! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!! !! ! ! !! !!! !!! !! !!!!!! ! ! !!!! ! ! !! !! ! !!!! !!! !!!! !!!! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !!!! !!! ! !! !! ! !! ! !! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !! ! !! ! ! !!! ! ! !!!! !!!! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !!!!!! !! !! !! !!!!! ! ! ! !! !!!! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! ! !! ! !! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !!! !!! !! ! ! !!!! !! ! !! !! !! !!! !! !! ! ! !!!! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!!!! !!!!!!! ! !!! !!! !!!! ! !! !! ! !!!!!!! !! ! !! ! !!!!! ! !! !! ! !! ! !!! !!! !!! !!! ! !! ! !! !! ! !!!!! ! !! ! !!!! !!!!!!! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!! !!! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!! ! !!!! !!!!! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! !!! ! !! ! !! ! !!!!! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! !!!! ! !!!!! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! !! !!! !

! ! ! !! ! ! !! ! !! !!! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! !!! !!!! ! ! ! ! !!! ! !! !! !!!! ! ! !!!! !!! ! !!!!! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !

! ! !

! ! ! !

!

! !

!

! ! !

! !! !!

!

!! !! !!! !

!

!

! !

!! !! !

!

!

! ! !

!

! !

!! !

! !! !

! ! !!

! ! !

! !

! !

! !

!

! !!

!

!

Legenda

!

" ) ) "

!! !

! !

!!

Capital P. Admin Capital Municipio Estrada Maior

!

Estrada Minor

! !! !

Suco

!

!

Uma-Kain

! !

! !

Mota Boot/Kiik

! ! ! ! ! !!! !!!!

!! ! !! ! ! !!

! ! !

3

!

! ! ! !

!

1.5 Kilometers

!

!

Guruçà Pop. 1416

!

0

! !

! !! !!

! !

! !! ! !! ! ! ! ! !! !! ! !! !! ! ! !! !

! ! !!

Elevasaun

! !!!! !! ! ! ! !! ! ! !

! !

> 2500m

!! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !

! !

!

!

2000 - 2500m

! !!!

!

!

! ! !

! ! !! !! !! !! ! ! ! !! !

!

!

! ! ! !

!!!

!

! !!

! !

! !!

! !!

! !

! !

!

! ! !! !! ! ! ! !!! !!!!!! !!! !!! ! !!!! !! ! !! ! ! ! !!!!!!

Laisorolai De Baixo Pop. 671 Laisorolai De Cima Pop. 1695

! !! !!

!! ! !! ! ! ! !

!! !! ! ! !! ! ! !!!! !!! ! ! !! !! ! !!! !! !!!!!!! ! !! !!! ! !!!!!! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! !

!

!!

!! !

!! ! !!! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! !!!! !!!! ! !! ! !! ! ! !! !

!! !!! !! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! !!!!! !! ! !! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! !! !!!!

1000 - 1500m 500 - 1000m !

100 - 500m

! !

! ! ! !! !! ! !! !! !!! !! ! !! ! !! ! ! !!! !! !! !!! !!!!!!!! ! ! ! !! !!!!! ! !! !! !!! !!! ! ! ! ! !!! ! !! !! ! ! !!!! !!!!!! ! !! !! !!!! !!!!! !!!! !!! !!! ! ! ! ! !!! ! !!! !! !! !! ! !! ! !! ! !!! !!!! ! ! !! !!! ! ! !!! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !!!! !!

0 - 100m

!!! ! ! ! !! !! ! ! !! !!! ! ! !!!! ! !!! !!! ! !! !!! ! !!!! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !

!

P. Admin: Quelicai Municipio: Baucau

! !

Lautém Laga

Baucau

Luro

!!

!

!!

!

!!!!!! ! ! ! !

!! !

!

!! !! ! ! ! ! ! !! !!! ! !! ! !!!!!! ! !!!! !! ! !!! !

) "

! ! ! !

!!! !

!! !!

! !! !

!

1500 - 2000m

! !!

! !!

! !

!!! ! !!! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !!! !! !!! !! ! ! ! !!! !!!! !! !!

! !

Laleia Vemasse

!

Venilale !! !

! ! ! !!! !! ! !!! ! ! !!!! ! !!! !!! ! ! !! !!!! !! !! ! ! !! ! !! !!!!!! ! !! ! !

Lacluta

Ossu Viqueque

Quelicai

Baguia

UatucarbauIliomar Uato-Lari

!

!

Maluro Pop. 341

! !! !!! !!!! !! !!! ! ! ! !! !!

!

!!

! !! !

Abo Pop. 774

!

!

!

!

! !! !

!!!

Lelalai Pop. 1333 ! ! ! !! ! ! ! ! !

!!

! ! !! ! !

! ! ! !!! ! !! !

!

!!

! ! !!

!! ! !!!! !!!! !!! !! !!!! !! ! ! !! !! !!! ! !!!! !!! !! ! !!! ! ! ! ! ! !! !!! ! !! !

!

! !! !!!!! !!!!! !!!! ! !! !! !! ! !!! !!!!!! ! ! !!

1:75,850 !

!

Namanei Pop. 836

!! ! !!

! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! !! ! ! ! !! !! ! !!!! !! ! !! ! !! ! ! !!!!! ! !! !!!!! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! !!!!!! !!!! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! !!! ! !! ! ! ! ! !!! ! !!!!! ! ! !!!! ! !! !! ! ! !! ! !!! !! !! ! ! !! !! !! ! ! !!!!!! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !!!!!! ! ! ! !! ! !

!

!! ! !!! !! ! ! !!! !!! ! !! ! ! !! ! !! ! !! !

!! !!! !!!

!

!! !

!

!

Macalaco Pop. 950

Letemumo Pop. 1485

! !

!! !! !! ! ! !! ! !! !!!! ! !!!!!!!!!!! ! !

!

!!

!! !!

!!!!!! !! ! ! !! !! !! ! !!

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !! ! ! !! ! !! !!!! ! ! !

!

! ! !! ! !! ! ! ! !!

!

!!

! !

! !

! !

! ! !!!! !!!!! !!! ! !! !

4

!! ! ! ! ! ! !

!

! ! !!!

!

!

!! ! !

!

!!

! ! ! !! !! !! !!

! !

!

! !

!! !! ! !!!!!! !! ! ! ! !!!! !! !! ! !!

!

! !! !! !

!! !!!

!! !!! !

Afaçà Pop. 1510 !

Abafala Pop. 632

!

!

!

!! !!!

!

! ! !!!!! ! ! ! !!! !!! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!! !! ! ! !! !! ! !!! !! ! !! !! ! !

! !

!

!

!! !!!! ! !! ! ! ! ! !!! !! ! !

! !

! !!! ! !! !!!!! !! ! ! !!! !! ! !! !! !! ! ! ! !! !! ! !!! ! ! ! ! !! !!! !! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !!! !! ! !! ! !! ! ! !! !! !! !!! !!

!

! ! !!! ! !! ! !

!

! ! !

! ! !

! !!! !!!!

! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !!

!

!

!

!

!!

!

! !!

! !

!

!! ! !! ! ! ! !! ! ! !!!!!!! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !!! !!! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! !! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!! !! !!! !! ! !! !! !! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !

!! !

!

! !

!!! !! !! !

! !

! !! ! ! !

!!! !

!! ! !! ! ! !! !

! !

!

!

! !

! !

!

! !! ! !! !! !! ! ! !!! !! ! ! ! !!! ! ! !! !!

! !

! !

! !

!!!! ! !! !!!! !

! ! !

!

! ! !!

! ! ! ! !! !! ! !! !

! ! !

! !

!

!

!

! !!! !! ! ! !!

!!! !! ! ! ! !! !!!! !! !!

! !! !! !! ! !!

!! !!! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !! !!!!! ! ! !! ! !!! ! ! ! !! !! ! !

!

!!! ! ! ! ! ! !! !

!

!!!

! !! ! !!! !!! ! !! ! ! ! ! !!!!! !! ! ! !! !!!! ! !! ! ! ! ! !!! ! !!! !! ! !! !!!! ! !!! !!

!!!!! ! ! !! !! ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !! !!! ! !!! ! ! ! ! !!

!

! !

!

!

!! ! !!! ! ! !!! !! ! !!!!

) "

!!

Quelicai

!! ! !! ! ! ! !! !!!!! !! !!!

! ! !!

! ! ! !!!! ! ! !! ! !!! !

! !

! !! ! !

!

Mapa produs husi DNCS-DGE, Dili, Sepembro 2015 Plot ho Mapa Shade Reliefe husi ESRI

!!

Cartographer:joaos.gusmao@gmail.com

83


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Mapa Postu  Administra0vu  Vemasse  

Vemasse

! !! ! !! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

!! !

!

!!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

! ! ! !!

! ! ! ! ! !! !

! ! !! ! ! !!

!

! !

! ! !! ! ! ! ! !! !!!

!

!

! !! ! !

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!

!

! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !!! ! !!!!!! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! !! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !!!!! ! !!! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! !! !!! ! ! ! ! !!! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !

! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!

! !

! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! !!! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !! !!! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !! !!! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !!!! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! !! !! !!! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!! !!! !! ! !!! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!

! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!! ! !! ! ! !! !!! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !

! ! !

! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !!! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! !! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

) "

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !!! ! ! ! !! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !

!!

! !! ! !!!

! ! ! !

! ! !

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!! !!

!! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! !! !!

! !!! ! ! !

) "

Ostico Pop. 1240

Caicua Pop. 54

!

!

!

!

! !

Uato-Lari Pop. 858

!

! !

!

! !

!

!

!! ! ! ! !

! ! !

Uaigae Pop. 366

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

! !!! ! ! !! ! !! !

!! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !

! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

!! ! !

! !

! ! ! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! !! ! ! !!

! ! ! ! !! ! ! !!

!

! !

! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! !!! ! !! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !!!! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! !! !! !!! ! !! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !!!! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!! ! ! !!! !! !! !!!! !! ! !

!! ! ! ! !

!

!! ! ! ! !! !! !!! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !

!!!! ! ! !

! ! !! !

! !

!! ! ! !! !

! ! !

! !!

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !!!! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !!! !!

! !

! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! !

! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !

Ossouala Pop. 665

!! !

! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !!

Loilubo Pop. 1146 !!

! ! !!! !!! !! ! ! ! !! ! !!! ! !

!!

! !! !!! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! !! !! !! !! !

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

! ! !

! ! ! !!

!

!! ! ! ! ! !

! ! !!! !! !! !! !!

! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! !

! !! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!! !!!

!

!!

! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! !!

! ! ! !! !

!

! ! !

! ! ! !

!! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! !!! ! ! !!!! !! ! ! !! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!!

! ! ! ! ! ! !

!

!! ! !!

! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! !!! ! ! !

! ! ! !! ! !! ! !!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !!! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !!!!! !!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!

! ! ! !

! !!

! !

!

! !! ! !

! !

! ! ! !

! !! ! ! !!

!!! ! ! ! ! !

!! ! !! ! ! !

!

Vemasse Pop. 4679

! ! ! ! ! ! !!

! ! ! ! ! !!

! !! ! !! !!

! !

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! !

! ! !

!

! !! !!! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !

! !

! !

!

!

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!!

!

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!!

! !

! ! !

!! !

!

!!

! ! !! !! !!

!! ! !! ! ! !

) "

!

! ! !

! ! ! ! ! ! !

!

! !

! ! ! !!

!

!

!

! ! ! ! !!! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! !! !! !!! ! !!

! !

! ! !

! !

! !

!! ! ! ! !

Legenda !

" ) ) "

Mapa produs husi DNCS-DGE, Dili, Sepembro 2015 Plot ho Mapa Shade Reliefe husi ESRI

Capital P. Admin Estrada Minor Mota Boot/Kiik

Elevasaun

Lautém

> 2500m

Laga

Baucau

2000 - 2500m 1500 - 2000m

Luro Laleia Vemasse

Quelicai Venilale

1000 - 1500m

4

500 - 1000m 100 - 500m

Kilometers

P. Admin: Vemasse Municipio: Baucau

Suco

1:92,520 2

Capital Municipio Estrada Maior

4 0

Uma-Kain

0 - 100m

Baguia

UatucarbauIliomar Lacluta

Ossu Viqueque

Uato-Lari

Cartographer:joaos.gusmao@gmail.com

84


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Mapa Postu  Administra0vu  Baguia   !!!

Venilale

!!!

!! !! ! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !

! !

!

! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !

! !

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! !!!! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !!!! ! ! ! !! !!! !! !! ! ! !!! ! ! !!! !! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!! ! ! ! !! !! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !!! ! !!! !! !!! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! ! !! ! !!! !!!! !!! !

!! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! !!

! !

! ! ! ! !

! ! !

! !

!

!! !!! ! !

!!

! !

! ! ! !! ! !

! !! ! !

!

!! ! !! !

!! !

!!

!

! !

! ! !

! !

!!! ! ! !! !

! ! !!

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !!

!! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !

! !! ! ! ! !!

! !

! ! ! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! !!! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!! !! !!! ! !! !! ! !!! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! !!! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! !! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !!!! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! !!! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! !! !! !!! ! !!! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !!!!! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !!! !! !!! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! !!! ! ! !! ! ! !!! ! !! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !! ! ! !! ! !!!! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! !! !!! !!! !! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !!!! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !!! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !!! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !!! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !!!! ! !! ! ! ! !! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !!! ! !!! !! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! !!! ! ! !! !! ! ! !!! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! !! !!!! !! ! ! !!! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !!!! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! !! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! !! !!!!! ! ! !! ! ! ! !!!!! !! ! ! ! ! ! ! !!!! !! !!! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!!! ! !! !! ! !! !! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! !! ! !!!!! ! ! !! !! ! ! !!! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!! !! !! ! ! ! !!! ! ! !! !!! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! !! !! !! ! ! !! ! !! ! !!!!! !! !! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !!! ! ! !! !! ! !! !! ! ! !! !! !! ! !! ! ! ! !! ! !!! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!! !! !! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !!! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !!!! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !!!! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !!! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! !!! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! !

1:64,630

Uma Ana Ulo Pop. 2609

!! ! ! !

! !!

0

1.25

!! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! !

Bado-Ho'o Pop. 1549

Legenda ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !! ! ! ! ! !

! !

! !

!

" ) ) "

!

Capital P. Admin Capital Municipio Estrada Maior Estrada Minor Suco Mota Boot/Kiik

Elevasaun

) "

! !

Uma-Kain

!

!

Uatu Haco Pop. 2502

! !

> 2500m 2000 - 2500m

Uailaha Pop. 2098

!

! !

Fatulia Pop. 2505 !

! !! ! ! !! ! !

!

!

! ! ! !!

!

! ! ! !! ! !!

! !

! !

! ! ! ! !!

!

! ! ! !

!! !

! !! ! !! !!!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !!! !

!

Uai Oli Pop. 1076

! !

! ! ! !

!! ! ! ! !

2.5

Kilometers

Baha Mori Pop. 2174

Baha Mori Pop. 2174

! ! ! ! ! !!

!

! ! !

!

!! ! ! !

!!!

!

! ! ! !!! !! !! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !

!

4

! ! ! !!

!!

! !

Uma Ana Ico Pop. 1029

!! !

! ! ! !

!

!

!

!!! !! ! ! ! ! ! !! !!!! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !!

! !

!

!

! ! ! ! !! !! ! ! !! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!

!! ! ! !!

! !

! !!

! !

! ! ! !! ! !

! !

!

!!

! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! !! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!!! !!! !!! !! !!! ! !! ! !! ! !! ! !! !!! !! ! ! ! !! ! !! ! ! !!! ! !! !! !!! ! ! !! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! !

!! ! ! !

!! !

! ! !

1500 - 2000m 1000 - 1500m 500 - 1000m 100 - 500m 0 - 100m

P. Admin: Venilale Municipio: Baucau

Uatu Haco Pop. 2502

!! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !

Lautém Laga

Baucau

Luro Laleia Vemasse

!

Venilale

!

Lacluta

Ossu Viqueque

Quelicai

Baguia

UatucarbauIliomar Uato-Lari

Mapa produs husi DNCS-DGE, Dili, Sepembro 2015 Plot ho Mapa Shade Reliefe husi ESRI Cartographer:joaos.gusmao@gmail.com

85


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

5.3. Sirkunskrisoes AdministraNvas  Baucau   Circunscrições+administrativas+da+República+Democrártica+de+Timor:Leste Concelho+de+BAUCAU MAE/SEDA (2013) - Page 1 of 5 POSTO ADMINISTRATIVO

BAGUIA

SUCO

AFALOICAI

ALAWA CRAIK

ALAWA LETEN

DEFAWASI

HAE CONI

LARISULA

LAVATERI

OSSO HUNA

SAMALARI

UACALA

BAUCAU

BAHU

BUCOLI

BUIBAU

BURUMA

ALDEIA BUIBELA LENA OQUI-LARI UAI-MATA AFAGUIA ALAUA NE-OLIDAE SORUCAMA UA-SUFA AE-AFA ALAUA BIBILALARI MAURUBI-ASSA SELIBERE DEFAWASI LARI-BERE SAE-META UAROU AFALARI BAHATATA BASARAUAI LARISULA LARIGUA UAIBORO BAIANA BIBIDAE BUBU-HA LAUHARE TIRIFALO UATATEFO URO FANALOLO LEDANA ONORTIBALARI OSSOISSILARI UABUBO BETULARI UAIBUITA'I UAICADAE DARALOILETEN DARALOI-CRAIK IRAOSSO TAUBERE BABORO BAIAFA BETU-MUTO UACALA ANA-ULO BOI-LE LAMEGUA MACADAI RO-ULO AUBACA LEQUI LOI UATO LULIHENI MACADAI DE BAIXO MACADAI DE CIMA UAISEMO ALALA BUIBAU BUILAI LOIDUA MANULAI SAMALACULIBA CASMUTO ONO-SERE SOLI-UA TACI

Nº ALDEIAS

4

5

5

4

6

7

5

3

4

4

5

6

6

4

86


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Circunscrições+administrativas+da+República+Democrártica+de+Timor:Leste Concelho+de+BAUCAU MAE/SEDA (2013) - Page 2 of 5 POSTO ADMINISTRATIVO

SUCO

CAIBADA

GARIUAI

SAMALARI

SEIÇAL

TIRILOLO

TRILOCA

UAILILI

LAGA ATELARI

LIBAGUA

ALDEIA ANA-UARO BORU-BAHA CAIOBILALE DATA-UA HAUROBU MAULAME UANI-UMA BAHAMORI CAIRIRI DARASULA GARIUAI MAUCALE UAIBEHANA UATU-UA UATURAU FESTAU OSSOLUGA SAMALARI SORULAI AGUE HENE-UABUBO LACODA LOIBOROUAI UMAQUEREK BETULALE CAICIDO LIALAILESSO LUTUMUTO OSSO-UA PARLAMENTO AUBACA BADO-HO'O LEQUILOIUATO MACADAI AFACAIMAU AFAGUA ALALA LEDATAME MANULAI SAMALACULIBA UAIMANUBOE UATUBALA UATURAU DE BAIXO UATURAU DE CIMA ATELARI AURABA LAUADAE LIARAFA LOILARI NELUUAI SAMAGATA SIGUILABA SIRIMANA UATALOFO BUIBATA LARIMUTA LARINO LIBAGUA TIRILOLO

Nº ALDEIAS

7

8

4

5

6

4

10

10

5

87


LAGA

Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Circunscrições+administrativas+da+República+Democrártica+de+Timor:Leste Concelho+de+BAUCAU MAE/SEDA (2013) - Page 3 of 5 POSTO ADMINISTRATIVO

SUCO

NUNIRA

SAELARI

SAGADATE

SAMALARI

SOBA

TEQUINAUMATA

QUELICAI

ABAFALA

ABO

AFAÇÀ BAGUIA BUALALE

GURUÇÀ

LACOLIU

ALDEIA BORULAU BUSCAULARI LALULAI LOILACO UASILAUA BUBULOMA LARI-LEDANA LARISULA LARITAU LAUHARE RIADAE SAELARI SAMALOLO TERUBALA ABUTI ALASAFA AURABA BELIUALI IA SULA NAHA-AFA ONE-BU'O SAMAGATA SELEGUA SIRE-BU'U ULABUTI DESAGUA LALUUAI LUALARI SAEUATAISSI SAMALARI SORUGUA UERU-MATA ASSA-NUNO BOLE HA BUTUFALO FATILIRI HEU-UAI LAICUA BULUBAI CAICASALARI ITI-DAHO SAMAGUIA ASSA-LOQUI CARANU MUMANA TELAHA ABOCAIREDO ABO-DA'E-MENA ABO-LIR ABO-MATEBIAN BORALAI ULIGATA VECUBUTI BUTILEO LAUA-LIU SARAIDA LIALURA OSSO-MESSA EU-AFA FAE-UA LACULELA SAEBERE UADABORU LACODALA MUCUBUBO UAULE

Nº ALDEIAS

5

9

11

7

6

4

4

4

3

3 2

5

3

88


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Circunscrições+administrativas+da+República+Democrártica+de+Timor:Leste Concelho+de+BAUCAU MAE/SEDA (2013) - Page 4 of 5 POSTO ADMINISTRATIVO

SUCO

LAISOROLAI DE BAIXO

LAISOROLAI DE CIMA

LELALAI

LETEMUMO

MACALACO

MALURO

NAMANEI

UAITAME

VEMASSE

CAICUA LOILUBO

OSSOUALA

OSTICO UAIGAE UATO-LARI

VEMASSE

VENILALE

BADO-HO'O

BAHA MORI

FATULIA

ALDEIA DARA-OMA LEGO SAUA-CASSA ULU-SORO BATICASSA UAIDABA UATA-LIU DAUADUCA DESSA MALURO OSSOLIRO LAU-MANA LEBENEI MANOME RUTA UAIDORA BOCILAI DEFADAE MACALIRA LOILUBO-UAGUA NAMANEI SAMAFALO UA-ROBO CIRILACO DAICOU LOIRAE UA-SUFA CARANU GAMANA GUGULAI SIALIMO BAHAMORI CAICUA CAITARANAU NUNOTI UAIDAU CAIDENULALE HOINEUAI LOLINUNO UAICNASSA UMA ANA ICO BAHAMORI HAUNAU OSTICO LARI MOTA BAHALALE NAULALE UAIHARABO'O BETULALE LOR ORALAN RAHA UAIBOBO UAICANA UATAULA UTABELA OLI UMA ANA ICO CAIMALE - HO'O CUMO-OLI LACO-UMA LIA-OLI NEO - HO'O UAI - TOQUI BAHADATO OSSO - UAQUE UAI-TO-BONO UATULIA-ANA

Nº ALDEIAS

4

3

4

5

3

4

4

4

2 3

5

3 2 3

4

5

6

4

89


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

VENILALE

Circunscrições+administrativas+da+República+Democrártica+de+Timor:Leste Concelho+de+BAUCAU MAE/SEDA (2013) - Page 5 of 5 POSTO ADMINISTRATIVO

SUCO

Nº ALDEIAS

ALDEIA ACA UATU LULI BAU UALAE UATU MISSA CAIHURULALE DE BAIXO CAIHURULALE DE CIMA CAUBAI LUHA OLI LIA BALA OSSOGORI UAI-TALI-BU'U UATU UASA BETUNAU QUELE-BORO-UAI UAI-TE UATU-NAU CAIHULA NUNO DOCO OSSO-GUI-GUI VENILALE

UAI OLI

UAILAHA

UATU HACO

UMA ANA ICO

UMA ANA ULO

4

4

4

4

4

281 59 6

ALDEIAS SUCOS POSTOS ADMINISTRATIVOS

5.4. Resultadus Census  2015  iha  Baucau   Resultadu  Census  Nasional  2015 Postu   AdministraNvu

Númeru Uma  Kain

Total Mane  

Total Feto  

Total Populasaun  

Baguia

2,690

6,350

6,354

12,704

Baucau

8,025

24,049

23,582

47,631

Laga

3,708

9,373

9,614

18,987

Quelicai

3,708

8,360

8,835

17,195

Vemasse

1,805

4,744

4,714

9,458

Venilale

3,204

8,891

9,238

18,129

23,14

61,767

62,337

124,104

Total

Aumentu Populasaun  iha  Munisipiu  Baucau  0nan  2014-­‐2015

Populaçao

2014

2015

Aumenta

%

124178

132925

8747

7,04

90


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

5.5. Protocolos Internacionais    

O Município   de   Baucau   firmou   acordos   de   cooperação   com   os   Municipios   de   Paredes,   Porto   e   Vila   Franca  de  Xira  em  Portugal  e  com  os  Council  de  Darebin  e  Yarra  na  Austrália.  


91


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Â

Â

92


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

Â

93


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

5.6. Planu de  InvesNmentu  Orsamentu  de  Baucau  2015-­‐2016   Sector

Projecto Construção do  Centro  de  Saúde  de  Buruma  e  habitação  para  o  profissional  de  saúde.

Saúde

Construção do  Centro  de  Saúde  de  Liababa  e  habitação  para  o  profissional  de  saúde. Construção  do  Centro  de  Saúde  de  Quelicai  e  habitação  do  profissional  de  saúde EBF  369  EP  P  Uainau  Bucoli,  Nova  construção    das  instalação  de  administração  geral,  salas    de  aulas  para   integração  de  pré-­‐escolar  e  latrinas   Escola  Básica  Central  de  Binagari

EBF 5299  EP  PF  Drasula,  Construção  das  novas    instalações  de  administração  geral,  salas  de  aula  para   integração  de  pré-­‐escolar  e  latrinas  (335m2)   EBC  343  EPP  Ossohuna,  Construção  das  novas    instalações  de  administração  geral,  salas  de  aula  para   integração  de  pré-­‐escolar  e  latrinas. Construção  da  Escola  Primária  Pública  da  Belavista  Saelare. EBC  Laisorulai,  Construção  das  novas  instalações  de  administração  geral,  salas  de  aula  para  integração  de   pré-­‐escolar  e  latrinas. EBF  376  EP  Boleha,  Construção  das  novas  instalações. Educação  e   EBF  EPC  Ariana,  Construção  das  novas  instalações  de  administração  geral,  salas  de  aula  para  integração  de   pré-­‐escolar  e  latrinas. Cultura EBF  EPC  F  Saelari,  Construção  das  novas  instalações  de  administração  geral,  salas  de  aula  para  integração   de  pré-­‐escolar  e  latrinas. EBF  369  EPP  Uainau  Bucoli,  Construção  das  novas  instalações  de  administração  geral,  salas  de  aula  para   integração  de  pré-­‐escolar  e  latrinas. EBC  Trilolo,  Construção  das  novas  instalações  de  administração  geral,  salas  de  aula  para  integração  de  pré-­‐ escolar  e  latrinas.  (335  m2) Construção  da  Escola  Primária  Pública  do  Suco  de  Ossoala. EBC  731  EOCS  P  F  Afaca,  Construção  das  novas  instalações  de  administração  geral,  salas  de  aula  para   integração  de  pré-­‐escolar  e  latrinas. EBF  342  EPP  Haudere,  Construção  das  novas  instalações  de  administração  geral,  salas  de  aula  para   integração  de  pré-­‐escolar  e  latrinas.  (335  m2) EBF  2253  F  Lari  Sula,  Construção  das  novas  instalações  de  administração  geral,  salas  de  aula  para  integração   de  pré-­‐escolar  e  latrinas. Construção  de  tanque  reservatório  para  abastecimento  de  água  canalizada  à  aldeia  de  Aubaca  e  Bado  Ho’o Água  e   Dada  Bee-­‐mos  husi  bematan  Domo-­‐Issi  para  a  comunidade  da  aldeia  de  Lalulai,  Escola  e  Igreja  Suco  Nunira Saneamento Construção  de  facilidades  de  abastecimento  de  água  no  Suco  Hae-­‐Coni

94


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

5.7. Planu de  InvesNmentu  Orsamentu  de  Baucau  2016-­‐2017   Naran  Projetu

1

2 3 4 5 6

Posto AdministraNvu

Sucu

Konst. Irigasaun  ossomutu  no  Ale-­‐ere  ba  Aldeia  rua  mak  Aldeia:  -­‐  Caicasalari   ossomutu  5  Km  distansia  ho  area  luan  450  Ha  benefisiariu  120  UK  asesu   be'e  permanente,  -­‐  Konst.  Irigasaun  Ale-­‐ere  ba  Aldeia  I0dao  no  Aldeia   Tequinomata Samaguia  distansia  4  km  area  luan  195  Ha  benefisiariu  150  UK  suku,   Tequinomata Rehabilitasaun  Estrada  ho  Ateru  Rai  mu0n,  Valeta  husi  aldeia  Lalulai  to'o   Samalari aldeia  Desagua  inkuli  suku  vizinhu  Suku  Soba   Konstrusaun  Irrigasaun  Lugue  ne’ebé  fórnese  Bee  ba  Natar  150  hektar  ho   Soba distansia  3  km  suko  Soba   Konstrusaun  Sentru  Saúde  komunitariu  no  fasilidade  iha  suku  Nunira   Nunira Darafae   Konstrusaun  Postu  Saúde  Boleha  no  Uma  ba  Doutor  iha  suco  Soba  Boleha. Soba Konstrusaun  Estrada  Rurál  Bubudefu  (Estrada  Tuan)  hodi  halo  koneksaun  /   Liga  fila  fali,  (Depois  de  hetan  estragus  husi  inundasaun/  Rai  halai  iha  0nan     Samalari barak  nia  laran)  hodi  ba  To'o  Estrada  Teriloeda’e.

7 Rehabilitasaun Estrada  Rurál  Borudua  Atelari  ±  8  Km

Atelari

8 Konstrusaun Mercado  Laga  iha  fa0n  Baida'e  Lari,aldeia  Butufalu  suco  Soba Dada  be'e  mos  husi  be'e  matan  Lau-­‐Liu  no  Uaida'e  ba  suku  Lavateri,suku   9 Defauasi  (aldeia  Saemeta),no  suku  Samalari  (multy  suco)   10 Konstrusaun  no  rehabilitasaun  estrada  husi  Giarabau  to'o  aldeia  Afalari Dada  be'e  mos  husi  be'e  matan  Bu'urira  ba  aldeia  Larigua,Afalari  no  aldeia   11 Larisula  suco  Haeconi EBC  474  EBS  FP  Lavateri  Nova  Const.das  Instalasões  de  Administrasaun   12 geral Konstrusaun  no  rehabilitasaun  estrada  husi  Bunabere  to'o  aldeia  Osso-­‐ 13 Ufulari

Haeconi

14 Konstrusaun fóun  Postu  Saúde  Larisula

Larisula

Soba Lavateri

Lavateri Baguia

15 Konstrusaun fóun  Postu  Saúde    Osso-­‐huna EBF  (Escola  Basica  Filial)  Defawasi  nova  construcão  das  instalacões  de   16 administrasaun  geral

Osso-­‐huna

17 Irigasaun Ossomoloi    5  km

Alawa Craic

18 Loke Estrada  husi  Gugulari  to'o  Afami

Laga

Defawasi

Samalari

Halo Konservatorio  Bee  nalihun  hodi  fórnese  bee  ba  Natar  10X20m  iha  suco   Laisorulai  Leten Laisorulai  Leten,Laisorulai  karaik  no  Bualale   Dada  bee  mos  ba  komunidade  inklui  Postu  Administra0vu,PNTL  no  Sentru   20 Saúde  to'o  Ne’ebére  husi  Arabaudae   Letemumu 21 Aumenta  sala  3  Escola  Secundaria  Quelicai   19

Quelicai

22 Konstrusaun EBF  (Escola  Basica  Filial)  Ta'abere  Letemumo 23 Konstrusaun  Estrada  husi  Suku  Afaça-­‐  Gurusa  to  Igreja  Quelicai

Afaça

24 konstrusaun Postu  Saúde  Lelalai  no  Uma  Profisionál  Saúde  

Lelalai

REZULTADO MATRIX  BA  PROGRAMA  SSRI    ANO  FISKAL  2016 1 Rehab.  Kanal  Irigasaun  husi  Uailalan  to'o  Buruma

150000

SSRI

2 Kon0nuasaun Rehab.  Kanal  Irigasaun  Bikanisi  2  Km Konst.  Valeta  ba  Estrada  Ossoala  3  Km,  bareira,  gorong-­‐gorong  no  kuda  ai   3 oan  ba  rai  lolo  estrada  ninin  husi  Uatulari  -­‐  Ossoala  6.45  Km

150000

SSRI

150000

SSRI

95


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

5.8. Kuadrus estavsNkas  Edukasaun  iha  Baucau     Ensino  Secundário  Técnico  Vocacional  /  Número  de  Alunos  [2013] Escola

12º Ano

Totais

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

119

156

275

27

44

71

24

30

54

170

230

400

119

156

275

27

44

71

24

30

54

170

230

400

Marcenaria

18

3

21

17

3

20

17

2

19

52

8

60

Mecânica

18

2

20

18

1

19

19

1

20

55

4

59

21

0

21

18

2

20

13

3

16

52

5

57

18

3

21

18

3

21

16

4

20

52

10

62

75

8

83

71

9

80

65

10

75

211

27

238

Tec.Alimentar

3

2

28

0

16

16

2

26

28

5

67

72

Hotelaria

3

26

29

2

13

15

6

23

29

11

62

73

6

51

57

2

29

31

8

49

57

16

129

145

200

215

415

100

82

182

97

89

186

397

386

783

Sub-­‐total

ETP D.  Bosco  Fatumaca Electricidade Electronica Sub-­‐total

ETP Venilale

11º Ano

M

Contabilidade

ETP Publico   Baucau

10º Ano

Programas

Sub-­‐total Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

Ensino Secundário  /  Número  de  Alunos  [2013] 10º  Ano

Escola

CN

11º Ano CS

CN

12º Ano CS

CN

CS

Homem

Mulher

Total

Homem

Mulher

Total

Total

Homem

Mulher

Total

Homem

Mulher

Total

Total

Homem

Mulher

Total

Homem

Mulher

Total

Total

ESG Publica  01  BCU

80

120

200

100

123

223

423

69

99

168

150

180

330

498

65

73

138

70

120

190

328

ESG Publica  02  V.  Nova

91

101

192

113

120

233

425

101

88

189

141

138

279

468

68

54

122

223

218

441

563

ESSA Senior  Baucau

74

57

131

39

48

87

218

61

74

135

37

30

67

202

49

37

86

42

71

113

199

ESG Filial  Kilik  Waigae

15

18

33

24

23

47

80

15

12

27

20

23

43

70

3

5

8

29

12

41

49

ESG Filial  Baguia

4

7

11

12

5

17

28

3

3

6

21

8

29

35

5

5

10

8

6

14

24

ESG Filial  Laga

11

11

22

6

8

14

36

11

8

19

17

6

23

42

12

6

18

8

5

13

31

ESG Filial  Quelicai

27

15

42

12

25

37

79

14

6

20

6

15

21

41

7

2

9

4

8

12

21

ESG Filial  Venilale

30

34

64

68

52

120

184

36

32

68

32

21

53

121

26

16

42

36

37

73

115

ESG Filial  Vemasse

13

9

22

26

24

50

72

5

8

13

32

18

50

63

9

8

17

12

16

28

45

345

372

717

400

428

828 1 545 315

330

645

456

439

895 1 540 244

206

450

432

493

925 1 375

Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

Número de  professores  conforme  Grau  Académico  [2013] ES

Escola

D-­‐2/D-­‐3

Homem Mulher

Total

Homem Mulher

S-­‐1 Total

S-­‐2

Homem Mulher

Total

Homem Mulher

Total

ESG Publica  01  BCU

5

0

5

7

6

13

22

7

29

3

0

3

ESG Filial  Kilik  Waigae

7

1

8

3

2

5

9

1

10

0

0

0

ESG Filial  Laga

3

1

4

3

0

3

4

1

5

0

0

0

ESG Filial  Quelicai

1

0

1

1

1

2

10

0

10

0

0

0

ESG Publica  02  Vila  Nova

6

1

7

10

7

17

19

7

26

5

1

6

ESG Filial  Baguia

3

0

3

3

1

4

4

0

4

0

0

0

ESG Filial  Venilale

1

1

2

3

3

6

8

2

10

0

0

0

ESG Filial  Vemasse

2

1

3

1

1

2

6

1

7

0

0

0

ESG Santo  Antonio  Baucau

2

0

2

0

0

0

4

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

5

35

31

21

52

86

20

106

8

1

9

ESG TMR  Osso-­‐Huna Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

96


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Número de  professores  conforme  Estatuto  Funcionalismo  [2013] Permanente

Escola

Homem Mulher

Contratado

Total

Homem Mulher

Adm/Guarda

Total

Homem Mulher

Total

Homem Mulher

Total

ESG Publica  01  BCU

37

13

50

0

0

0

0

2

2

37

15

52

ESG Filial  Kilik  Waigae

16

4

20

3

0

3

0

0

0

19

4

23

ESG Filial  Laga

8

2

10

2

0

2

0

0

0

10

2

12

ESG Filial  Quelicai

5

1

6

7

0

7

0

0

0

12

1

13

40

14

54

0

2

2

4

1

5

44

17

61

ESG Filial  Baguia

8

2

10

1

0

1

0

0

0

9

2

11

ESG Filial  Venilale

9

5

14

3

1

4

0

0

0

12

6

18

ESG Filial  Vemasse

6

2

8

3

1

4

0

0

0

9

3

12

ESG Santo  Antonio  Baucau

6

1

7

0

0

0

0

0

0

6

1

7

ESG TMR  Osso-­‐Huna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

44

179

19

4

23

4

3

7

158

51

209

ESG Publica  02  Vila  Nova

Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

Número de  professores  conforme  Grau  Académico  [2013] ES

Escola

D-­‐2/D-­‐3

Homem Mulher

ESTV Pública  de  Baucau

Total

Homem Mulher

S-­‐1 Total

S-­‐2

Homem Mulher

Total

Homem Mulher

Total

1

1

2

6

3

9

5

0

5

0

0

0

ESTV Dom  Bosco  Fatumaca

11

0

11

7

0

7

0

0

0

0

0

0

ESTV St.Mazarello  Venilale

0

0

0

0

3

3

1

0

1

0

0

0

12

1

13

13

6

19

6

0

6

0

0

0

Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

Número de  professores  conforme  Estatuto  Funcionalismo  [2013] Permanente

Escola

Homem Mulher

ESTV Pública  de  Baucau

Contratado

Total

Homem Mulher

Adm/Guarda

Total

Homem Mulher

Total

Homem Mulher

Total

12

4

16

0

0

0

1

1

2

12

4

16

ESTV Dom  Bosco  Fatumaca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

18

ESTV St.Mazarello  Venilale

1

3

4

0

0

0

0

0

0

1

3

4

13

7

20

0

0

0

1

1

2

31

7

38

Total

Fonte: Direcção  de  Educação  do  Município  de  Baucau

97


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

5.9. Outros dadus  estaNsNka   Funcionários  do  Estado  no  Distrito  de  Baucau  2013 Departamento  Governamental

Ensino Ensino  Pré-­‐ Diplomas Secundári Funcionários Secundário o

S2

S1

4

2

2

24

11

43

10

7

32

9

58

112

616

569

47

1 349

Saúde

17

63

101

24

205

Agricultura

15

3

77

27

122

Solidariedade Social

9

2

38

7

56

DTPSC

2

2

3

1

8

Obras Públicas

4

5

16

25

SEFOPE

2

8

10

MCIA

1

Estatal

S3

Educação    >  Professores

5

DRTT

3

Imposto

2

Direcção Geral  Receitas  e  Alfândega Hospital

1 4 1

1 1

EDTL

7 5

2

10

2

2

5

7

43

90

32

173

1

4

28

1

34

3

Água

7

2

12

STAE

4

1

5

Segurança Civil

25

20

45

Estags0ca

1

CDE

3

Bombeiros Meio Ambiente

2

3

4

2

2

7

5

15

20

1

3

Juventude e  Desporto

1

1

Sector Coopera0va

2

2

CNE

4

4

Aeroporto

1

1

Protecção Civil

2

2

4

PDHJ

1

2

3

14

24

Tribunal

2

7

1

Cartório Notarial

2

1

3

Notariado

3

3

6

PNTL

2

8

200

210

208

765

1 270

Totais

14,00

203

2460

98


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau CooperaNvas em  Baucau  2013 Posto     Administra0vu

Nome

Data de   Fundação

Membros

Ramo de   Ac0vidade

Baguia

Afloicai Furak

16.11.2010

17

Mul0sectorial

Foforoha

15.07.2009

19

Crédito

Fini Naroman

23.08.2003

422

Crédito

Fitun Loro  Sa’e

10.11.2004

86

Crédito

Loron Matan  São  José

16.05.2012

Peska MFK

18.08.2010

58

Pesca

Moris Diak

06.07.2008

28

Mul0sectorial

Hatafe Buiguira

03.09.2009

30

Pesca

Salgueiros

07.09.2008

25

Mul0sectorial

Quelicai

Moris Foun

30.08.2006

63

Crédito

Vemasse

IHC

19.03.2011

98

Crédito

Hakuak Me0n

23.08.2005

98

Crédito

Tane Ita  Moris

29.01.2012

Baucau

Laga

Venilale

Crédito

Agricultura

Fonte: Proposta  ba  Munisipiu  Baucau

99


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau Empresas Privadas  em  Baucau Nome Roman  Grigio  Unip.  Lda Burira  II  Lda Costeria  Leste  Unip.  Lda Baia  Leste  Unip.  Lda Nonico  Unip.  Lda Gardel  Unip.  Lda Três  Correntes  Unip.  Lda Celes  Construc0on Cabureno  Unip  Lda Karson  Const  Unip.Lda Camelo  Unip  Lda Planalto  Star Comico  Bcu  Diak  Unip.  Lda Morende  Constru0on Caidailale  Unip  Lda Makasae  Const.  Lda Jerusalem  Unp.Lda Gaiola  Const.Unip.Lda Jumarjo  Unip    Lda Bik  Construc0on Ariky  Construc0on  Unip.  Lda Teris  Construc0on Clarent  Construc0on  Unip.  Lda Sagra  Scorpion  Unip.  Lda Sumber  Urip  Unip.  Lda Rozy  Unip.  Lda Kamarudin  Unip.  Lda Uka  Unip.  Lda Wefini  Link  Unip.  Lda El  Pasra  Unip.  Lda Ana  Uaro  Lda Flores  Unip.  Lda Ivani  Lda Tasi  Uaiaca  Unip.  Lda Caidaralata  Unip.  Lda Jujamar  Unip.  Lda Mahal  Unip.  Lda Maubere  Spirit  Unip.  Lda Nautetu  Unip.  Lda Mok  Construc0on  Unip L.  Thre’e  Unip.  Lda Ejaguna  Brother  Unip.  Lda Unidade  Construc0on Nagi  Construc0on  Lda Lanecia  Unip.  Lda Cuba  Construc0on  Unip.  Lda LNBO  Construc0on  Lda Lalaisi  Construc0on  Unip.  Lda Estalagen  Construc0on  Unip.  Lda Agio  Const.  Lda Solitario  Unip.  Lda Lesi  Const.  Unip.  Lda Brother  Hood  Unip.  Lda N2L  Unip.  Lda Vila  Pedra  unip  .Lda Nelfeh  Const.Unip  Lda Jova  Const.Unip  .Lda Samalai  Unip  .Lda Cental  Hili  Unip  .Lda Ocadaba  II  Lda Lorico  Moris  Unip  Lda Bem-­‐vindo  unip  .Lda Lolica  Const.Lda Interest  Group  Unip.Lda Lamegua  Star  Unip  Lda A.M.Boban  Unip  Lda Acelda  Unip  Lda Waima’a  Bunak  Unip  ,Lda Patria  Poqca  Unip  .Lda 2  Salazar  Unip  .Lda Morego  Const.Unip.Lda Kotoji  Const.Unip.Lda Kris  Max  Unip  .Lda Zeca  Gari  uai  Unip  .Lda Denil’s  Const.Unip  .Lda

Direcção Rua Prinsipal  Tirilolo Bahu Bahu Bahu Baucau  Vila Bahu Vila  Nova  Baucau Rua  Prinsipal  Tirilolo Vila  Nova  Baucau Hotel  Pouzada  Bahu Os0co Bahu Gari-­‐Uai Vila  Nova Bairo  Central  Bahu Vila  Nova  Baucau Vila  Nova Bahu Vila  Nova  Baucau Sakunar  Gariuai Vila  Nova    Baucau Fatumaca Bahu Bahu Lutumutu Uailili Vila  Nova  Baucau Bairo  Central Tirilolo  Vila  Nova Bucoli Caibada Ana  Uaru  Caibada Rua  Vemasse Rua  Uatulete Rua  Gariuai Lamegua Vila  Nova  Baucau Vila  Nova  Tirilolo Vila  Nova  Baucau Vila  An0ga  Baucau Rua  Vila  An0ga Pouzada  Vila  An0ga Vila  An0ga Tirilolo Laga Rua  Buibau Tirilolo  Baucau Vila  Nova  Tirilolo Picina  Bahu Bahu,  Vila  An0ga Vila  An0ga Vila  An0ga Vila  Nova Tirilolo  An0ga Bahu Bahu  Baucau Bucoli  Baucau Bahu  Baucau Bahu  Baucau Kota  Baru Baucau  Vila  Salazar Tirilolo  Vila  Nova Tirilolo  Baucau  Vila Tirilolo  Baucau Vila  An0ga  lamegua Rua  Vila  An0ga Dara  Sula Bucoli Triloca Vila  Nova  Baucau Vila  nova  Baucau Rua  Vila  Nova Rua  Telecom Rua  Gari-­‐uai Rua  Buibau

Posto Adm Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau

Nome Strive Unip  .Lda Unipazpro  unip  .Lda Ideal  Const.Unip  Lda Lulabaqu-­‐lina  Lda Nagarjo  Const.  Lda One  4  All  Const.Lda Nebana  Const.Lda Olhão  Unip  .Lda Esa  –Un  unip  Lda Bou-­‐leça  Const.Unip  Lda Cactus  .Unip  Lda Jubarcia,Unip.  Lda Viquinha  Unip.  Lda Terminator  Company  Unp.Lda Tafuli  Const.  Unip.  Lda Ultramar  Unip.  Lda Butu  unip  .Lda Helcia  Unip  .Lda Alata  ,Unip  Lda Holima  Unip.  Lda Finar  Construc0on Peza  Unip.  Lda Waidau  II  Unip.  Lda Wrangler  Unip.  Lda Encosta  Ubip  .Lda Condato  Unip.  Lda Acar  Unip.  Lda Uma  liurai  Unip  .Lda Waimata  Dai  Unip.  Lda

Direcção Rua Gari-­‐uai Tirilolo  Vila  Baucau Rua  Gari  Uai Rua  Vila  Nova  Tirilolo Rua  Aeroporto Principal  Tirilolo Riamari  Bahu Vila  An0ga  Baucau Vemasse Bahamori  Gari  Uai Rua  Tirilolo Rua  Prinsipal  Tirilolo Joao  Bosco Bairo  Amor Sae  Uata  Isi Bairo  Unidade Rua  Bairo  Unidade Rua  Alfandega Samagia Quelicai Os0co Bercoli-­‐Uma  Ana  Ico Bercoli-­‐Uma  Ana  Ico Vemasse  Vila Rua  Os0co  Vemasse P.  An0go Baha  Mori Venilale Uma  Ana  Ulo

Posto Adm Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Baucau Laga Laga Laga Laga Laga Laga Laga Quelicai Vemasse Vemasse Vemasse Vemasse Vemasse Vemasse Venilale Venilale Venilale

Existem um  total  de  104  Empresas  Privadas  registadas  em  Baucau Fonte:  Proposta  ba  Munisipiu  Baucau

100


Planu Estrategiku Desenvolvimentu Munisipal Baucau

101


Ministério da  Administração  Estatal   Avenida  20  de  Maio,  43   Díli,  Timor-­‐Leste   (8°33’24.78”S  |  125°34’26.10”E)   T.  +670  (390)  333  9559   Web:  www.estatal.gov.tl   Email:  desentralizasaun@estatal.gov.tl   www.descentralizasaun.wordpress.com   www.facebook.com/desentralizasaunadministra0va   www.vimeo.com/desentralizasaun   h•p://issuu.com/desentralizasaun

Município de  Baucau   Vila  Nova,  Avenida  de  Tirilolo   Baucau  Vila,  Timor-­‐Leste   T.  (+  670)  773  11  659   Email:  administrador.baucau@estatal.gov.tl    (  8°28'20.39"S  |  126°27'28.14"E)

Profile for Desentralizasaun

PEDM Baucau  

PEDM Baucau  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded