Page 1

República Democrá0ca  de  Timor-­‐Leste

Munisipiu de  Ainaro

Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal


ÍNDICE Mensagen husi  Administrador  Munisipiu  Ainaro  ....................................................................................................................6   Vizaun    .....................................................................................................................................................................................14   Misaun  .....................................................................................................................................................................................14   1. Kapitulo  I  -­‐  Perfil  Munisipiu  Ainaro  .....................................................................................................................................14   1.1.  Introdusaun  ......................................................................................................................................................................14   1.2.

Istória ............................................................................................................................................................................15  

1.2.1. Formasaun no  Estabelesementu  hanesan  Munisípiu    .................................................................................................15   1.2.2. Transformasaun  Distritu  ba  Munisípiu    ........................................................................................................................16   1.2.3.

Situasaun Jeral  Timor  Leste    .......................................................................................................................................16  

1.2.4. Situasaun Jeral  Munisipiu  Ainaro    ................................................................................................................................16   1.2.5.

Divizaun Administra0va    .............................................................................................................................................17  

1.2.6. Area Zeografika  ............................................................................................................................................................22   1.2.7.  Klima  Munisipiu  Ainaro    ..............................................................................................................................................24   1.2.8.  Lian  ...............................................................................................................................................................................25   1.2.8.1. Lian  materna  ...............................................................................................................................................................25   1.2.9.  Reliziaun  iha  Munisipiu  Ainaro  .....................................................................................................................................26   2. Kapitulu  II  -­‐  Plano  Estratejiku  Dezenvolvimento  Munisipiu  ................................................................................................27   2.1.  Pilar  kapital  Sosial  .............................................................................................................................................................27   2.1.1.  Edukasaun  Formal  no  La’os    Formal    ...........................................................................................................................28   2.1.2.  Setor  Saude  ..................................................................................................................................................................35   2.1.3. Inklusaun  Social  ...........................................................................................................................................................54   2.1.4.  Ambiente  Munisipiu  Ainaro  .........................................................................................................................................56   2.1.5.  Area  Protezidu  ...............................................................................................................................................................60   2.1.6. 2.2.

Heransa no  Kultura  .....................................................................................................................................................64   Pilar  Dezenvolvimentu  Ekonomia  ..................................................................................................................................68  

2.2.1. Agrikultura  ....................................................................................................................................................................68   2.2.2.

Turismu .......................................................................................................................................................................81  

2.2.3. Komersiu,  Industria  no  Kopera0va  .................................................................................................................................88   2.3.

Pilar Infra-­‐Estrutura  .......................................................................................................................................................97  

2.3.1. Estrada  no  Ponte  ..........................................................................................................................................................97  


2.3.2. Eletresidade  ..................................................................................................................................................................100   2.3.3.  Bee  mos  no  Saneamentu  ..............................................................................................................................................106   2.3.4.  Telekomunikasaun  ........................................................................................................................................................109   2.4.  Analiza  igualdade  jeneru  ...................................................................................................................................................112   2.4.1.

Estrutura Grupu  Traballu  Jeneru  iha  Munisipiu  Ainaro    .............................................................................................113  

2.4.2. Grupu kopera0vo  feto  Munisipiu  Ainaro  .....................................................................................................................114   2.4.3.

Dadus funcionario  sira  Munisipio  Ainaro    ..................................................................................................................115  

2.4.4. Feto potensial  Munisipiu  Ainaro    .................................................................................................................................115   2.4.5.

Dadus kompanhia  iha  Munisipiu  Ainaro    ....................................................................................................................115  

3.

Kapitulu III  -­‐  Es0masaun  Rekursu  ba  Dezenvolvimentu    ................................................................................................117  

4.

Kapitulu IV    -­‐  Estratejia  Mul0sektorial    ..........................................................................................................................118  

5.

Kapitulu V  -­‐  Nesesidade  Prioridade  Inves0mentu  Suku    ...............................................................................................122  

5.1. Planu  Inves0mentu  Suku  ..................................................................................................................................................122   6.

kapitulo VI  -­‐  Konklusaun  ................................................................................................................................................141  

6.

Anexu .............................................................................................................................................................................143  

6.1. Mapas Munisipiu  Ainaro  no  Postu  Administra0vu  .........................................................................................................143   6.2.  Dadus  infra-­‐estrutura  Existensia,  Konstrusaun  no  Planeadas  Tinan  2016  ........................................................................148   6.3.Circunskrisaun  Administra0vu  Ainaro  ................................................................................................................................150   6.4.  Koperasaun  Internasional  .................................................................................................................................................151


Figura 1  :  Edifisiu  Administrasaun  Munisipal  Ainaro  (atual)  

Figura  2  :  Proposta  Edifisiu  Administrasaun  Munisipal  Ainaro  (foun)Plano Estratégico de Desenvolvimento Local de Ainaro

Mensagen husi  Administrador  Munisipiu  Ainaro   Maluk  Ainaro  oan  sira  ne’ebe  namkari  lemo  rai,  Timor  Leste   a0nje   ona   ukun   rasik-­‐an   iha   Restaurasaun   da   Independensia   20   de   Maio   de   2002,   no   tuir   Kons0tuisaun   da   Repúblika   Demokrá0ka  de  Timor  Leste  iha  ar0gu  5  no  ar0gu  72,  dehan   katak   atu   fo   Desentralizasaun   no   Poder   Lokal   ba   Munisípiu   hotu-­‐hotu   iha   teritoriu   laran   tomak,   nune’e   Munisípiu   ida-­‐ idak   bele   independente   iha   Nasaun   Timor   Leste   nia   okos   no   nia   kontrola,   tamba   ne’e   antes   atu   fo   Desentralizasaun   no   Poder  Lokal,  Munisípiu  ida-­‐idak  halo  preparasaun  hodi  halo  
 Planu   Estratéziku   Dezenvolvimentu   Munisipal     (PEDM)   atu     nune’e  setor  ida-­‐idak    sei  implementa  planu  inves0mentu  no   planu  sira  seluk  tuir  Planu  Estratéziku  ne’ebe  ida-­‐idak  
 prepara    0ha    ona.    Tamba    ne’e,    hanesan    Ainaro    oan    no    hanesan    Administrador    do  Munisipiu  de   Ainaro     ho   hanoin   ida   katak   Ainaro   aban   sei   diak   liu   ho   Ainaro   ida   ohin   loron   nian.   Maibe’e   buat   diak   no  furak  sei  la  mosu  deit,  se  la  iha  esforsu-­‐an      hosi  ita  rasik  hodi  buka  atu  hetan.  Tanba  ne’e,Ainaro     oan  sira  presija  kria      unidade  husi  parte  hotu-­‐hotu,  depois  buka  hariku-­‐an  ho  matenek  no  kolabora   malu,   hodi   nune’e   bele   hala’o   servisu   makaas   liu   tan   no   servisu   ho   badinas   no   pasiensia   atu   bele   alkansa   buat   hotu   ne’ebe   ita   hanoin   ba   moris   diak       povu       Ainaro   nian       iha   tempu   oin   mai.Se       laiha   par0sipasaun,  kolaborasaun        no      kontribuisaun,      maka  dezenvolvimentu  Ainaro  sei  la’o  hakdasak  no   sei  la’o  ladun  diak  no  la  tuir  mehi  ne’ebe  ita  hotu-­‐hotu  hakarak.  Tamba  ne’e  tempu  to’o  ona  atu  ita  fo   liman   ba   malu,   lolo   liman   ba   malu,   hodi   dezenvolve   Ainaro   sai   diak   liu   no   furak   liu   tan   hodi   bele   hamenus  povu  mukit  sira  nia  susar  no  terus.  Povu  la  husu  kadeira  atu  tu’ur  hanesan  funsionariu,  la   husu  kadeira  ba  parte  polí0ku  sira  nian,  maibe  povu  husu  mak  Estrada  para  sira  bele  asesu  transporte   hodi  faan  sira  nia  produtu  lokal,  sira  husu  ahi  (eletresidade)  para  bele  hetan  naroman,  hodi  nune’e   sira  nia  oan  sira  bele  estuda  ho  diak  liu  tan  nune’e  mos  hetan  asesu  be’e  mos  para  bele  atende  sira   nia  nesesidade  báziku.     Atu   atende   povu   nia   presija   hirak   ne’e,   maka   ekipa   tekniku   MunisipiuAinaro   nian   esforsuan   hodi   planeia   ona   iha   Planu   Estrategiku   Dezenvolvimentu   MunisipiuAinaro   nian       ne’ebe   refleta     ona     ba     Planu     Estratejiku     Dezenvolvimentu     Nasional     hodi     sai     mata     dalan     ba   desenvolvimento   iha   MunisipiuAinaro  nian.  Ho  nune’e,  maka  PEDM  Ainaro  nian  sai  hanesan  baze  ba  dezenvolvimentuba     futuru  Munisipiu  Ainaro.     Ami  fiar  no  rekoñese  katak  PEDM  Ainaro  nian  ne’e  ladun  kompleta  liu.  Maske  nune’e  ami  hato’o  ami   nia   agradesimentu       ba   en0dade   hotu   no   Ainaro   oan   sira   nebe’e   fo   ideia   murak   hodi   fo   kontribuisaun   ba   prosesu   elaborasaun   Planu   Estratejiku   ida   ne’e   no   ikus   liu   obrigadu   ba   ita   hotu   nia   esforsu   no   kontribuisaun.     Ainaro,  08  Janeiru  de    2016   Manuel  Ramos  Pinto   Administrador  do  Munisipiu  de  Ainaro  


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro LISTA ABREVIATURAS    

ANC :  Ante  Natal  Care   ARV   :  An0  -­‐  Retroviral   BCG   :  Bacilli  Calmeie  Guerin   CAFÉ   :  Centro  de  Apredizagem  e  Formação  escolar   CCI   :  Camara  Comercio  Industria   CCL   :  Conselho  Consil0vo  Lokal   CCT   :  Clinika  Café  Timor   CHC   :  Clinic  Health  Community   CNE   :  Comisaun  Nasional  Elisaun   DAA   :  Departementu  abastecimentu  de  Agua   DHF   :  Dengue  hemorrhajic  feverdiku   DHS   :  District  Health  Centre   DLO   :  District  Liasion  Officer   DPT   :  Diptheri  Pertusis  Tetanus   E  B  C   :Ensinu  Baziku  Central   ECD   :  Infancy  Childhood  Development   EDTL   :  Eletricidade  de  Timor  Leste   ESG   :  Escola  Secundario  Geral   ESGP   :  Escola  Secundario  Geral  Público   ETV   :  Escolas  Técnicas  Vocacionais   F   :  Feto   FALINTIL:  Forsas  Armadas  Libertasaun  Nasional  Timor  Leste   GTJ   :  Grupu  Traballu  Jeneru   Ha   :  Hektares   HIV   :  Human  Immunodeficiency  Virus   IMCI   :  Jestaun  Integradu  Moras  ba  Labaril/Integrate  management  Control  Infancy   KDM   :  Komisaun  Dezenvolvimento  Municipio   KM   :  Kilometru   M   :  Mane   MAE   :  Ministerio  Administrasaun  Estatl   MCIA   :  Ministerio  Comercio  Industria  e  Ambiente   MCK   :  Mandi  Cuci  Kakus   MdS   :  Ministeri  da  Saude   MSS   :  Ministerio  Solidariedade  Sosial   OGE   :  Orsamentu  Geral  do  Estadu   ONG   :  Organizasaun  não  Govermental   PA   :  Postu  Administra0vu   PDD   :  Programa  Dezenvolvimento  Desentralizado   PE   :Pre-­‐Eskolar   PED   :  Planu  Estratéjiku  Dezenvolvimentu   PEDM   :  Planu  Estratejiku  Dezenvolvimentu  Munisipiu  

7


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro PEDN :  Planu  Estratejiku  Dezenvolvimentu  Nacional   PIB   :  Produtu  Interna  Bruto   PIM   :  Planu  Inves0mentu  Municipio   PN   :  Parlamentu  Nasional   PNSS   :  Planu  Estratejiku  Nacional  Sector  Saude   PNTL   :  Polisia  Nasional  Timor  Leste   PS   :  Postu  Saude   RDM   :  Relatorio  Dezenvolvimento  Mundial   RDP   :  Rural  development  Project   RDTL   :  Republika  Demokra0ka  de  Timor  Leste   SAS   :  Servisu  Agua  e  Saneamentu   SEFOPE  :  Sekretario  Estadu  Formasaun  Profesional  Emprego   SEM   :  Sekretario  Estadu  do  Mulher   SISCA   :  Servisu  Integradu  Saude  Comunitariu   SSK   :  Sentro  Saude  Comunitario   SSM   :Servisu  Saude  Munisipiu   STAE   :  Sekretario  tekniku  Administra0va  Eleitoral   TBC   :  Tuberkuloze   TPA   :  Tempat  Pembuangan  Akhir   TPS   :  Tempat  Pembuangan  Sampah   UNITAL  :  Universidade  Oriental    Timor  Loro  Sae   UNPAZ   :  Universidade  da  Paz   UNTL   :  Universidade  Nasional  Timor-­‐Lorosae   WHO   :  World  Health  Organiza0on  

8


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro LISTA BA  TABELA Tabela  1

Divizaun Administrativa no populasaun

17

Tabela 2

Distribuisaun Populasaun   2010   no   total   de   chefe   da   familia   tuir   suku   no   seksu

19

Tabela 3

Projesaun populasaun  to’o  2030

20

Tabela 4

Dadus Area  Zeográfiku

22

Tabela 5

Distansia km  Ainaro  Vila  ba  capital  Munisipiu  Timor-­‐Leste

23

Tabela 6

Suku /  Posto  Administra0vu  e  número  de  aldeias  (131)

23

Tabela 7

Kondisaun Klima0ka

24

Tabela 8

Dadus Populasaun  ne’ebe  uza  lian  lokal  no  ofisial  

25

Tabela 9

Total Relijiaun  iha  Munisipiu  Ainaro

25

Tabela 10

Programa de  Equivalência  iha  Postu  Administra0vus  4

27

Tabela 11

Programa de  Alfanamor  iha  Postu  Administra0vus  4

27

Tabela 12

Dadus Eskola  Pre-­‐Eskolar

28

Tabela 13

Dadus Eskola  Pre-­‐Eskolar,  Monitores  no  Alunos

28

Tabela 14

Dadus Professores  e  Alunos  Pre-­‐Eskolar

28

Tabela 15

Dadus Ensinu  Bazíku  Centrais

29

Tabela 16

Dadus Professores  e  Alunos  Ensinu  Bazíku  Centrais

29

Tabela 17

Dadus Sekundaria  Geral  Públicas  e  Privadas  2015

29

Tabela 18

Dadus Professores  e  Alunos  ESGP

29

Tabela 20

Dadus Idozus  no  Invalido

61

Tabela 21

Bolsa da  Mae

62

Tabela 22

Labarik Risku  no  Abuzu  iha  Munisipiu

62

Tabela 23

Dadus Dezastre  Naturais

62

Tabela 24

Harii Paz  no  Coezaun  Sosial

62

Tabela 25

Superficie nia  luan  tuir  Postu  Administra0vu

76

Tabela 26

Area Kafe,  Nu’u,  Kami  no  Baunila  (Atual  Produsaun)

79

Tabela 27

Potensia e  Iden0fikasaun  Area  de  Cul0vu

79

Tabela 28

Dadus Produs  Hor0kultura  Munisipiu  Ainaro

80

Tabela 29

Potensia no  Iden0ficasaun  Area  Kul0vo  iha  Ainaro

85

Tabela 30

Lista companhia  iha  Munisipiu  Ainaro

97

Tabela 31

Tipu industria  iha  Munisipiu  Ainaro

102

Tabela 32

Estrutura Grupu  traballu  jeneru  Munisipiu  Ainaro

122

Tabela 33

Lista Grupu  Koopera0va  feto  iha  Ainaro

133

9


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Tabela 34

Dadus funsionario  feto

124

Tabela 35

Estrutura AFEDENA

124

Tabela 36

Lista companhia  ia  Munisipiu  Ainaro

125

Tabela 37

Es0masaun rekursu

126

Tabela 38

Lista Prioridade  Inves0mento  Suku

131

Tabela 39

Lista Prioridades  Inves0mentu  Aldeia

137

Tabela 40

Dadus infra-­‐estrutura

158

Tabela 41

Circunskrisaun Administra0vu  Ainaro

160

10


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro LISTA BA  GRAFIKA   Grafiku  1

Projesaun Populasaun to’o 2030

20

Grafiku 2

Taxa crescimento populasaun ia Ainaro no Nasional

20

Grafiku 3

Distansia km Ainaro Vila ba capital Munisipiu Timor-Leste

23

Grafiku 4

Atinjimentu Progresu Nutrisaun

35

Grafiku 6

Okupasaun Area  Tuir  Al0tude  Nivel  Superficial  Tasi  Nian

77

Grafiku 7

Areas Uteis  e  Inuteis  husi  Total  Area  Munisipiu  Ainaro  79.887ha

77

Grafiku 8

Numeru total  traktores  iha  Munisipiu  Ainaro

84

Grafiku 9

Potensia no  Iden0ficasaun  Area  Kul0vo  iha  Ainaro

84

LISTA BA  MAPA     Mapa  1

Area Geografika  Timor  Leste

15

Mapa 2

Postu Administra0vU  iha  Munisipiu  Ainaro

18

Mapa 3

Area Geografika  tuir  Postu  Administra0vu

21

Mapa 4

Sukus iha  Munisipiu  Ainaro

22

Mapa 5

Relevo no  Estrada  iha  Munisipiu  Ainaro

104

Mapa 6

Mapa Ainaro

152

11


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro LISTA BA  FIGURAS Figura 1

Edifisiu Administrasaun Munisipal Ainaro (atual)

5

Figura 2

Proposta Edifisiu Administrasaun Munisipal Ainaro (foun)

5

Figura 3

Esquema prosesu PDM

15

Figura 4

Dom Aleixo Corte-Real

17

Figura 5

Proposta Edifisiu Postu Administrativu foun

19

Figura 6

Klima iha Ainaro

25

Figura 7

Igreja ia Ainaro Vila no Maubise

26

Figura 8

Idifisio Meiu Ambiente Munisipiu Ainaro

66

Figura 9

Atividades Sosializasaun no tara Bandu iha Suku Ainaro

66

Figura 10

Sunu rai iha Parte Bobe to’o Bonuk

66

Figura 11

Fatin Lixo iha Kapital Munisipiu Ainaro

67

Figura 12

Konstrusaun Estrada iha Postu Administrativa Hato-Builico

67

Figura 13

Atividades Dezenvolvimentu iha Parte Mota

68

Figura 14

Atividades Grupu Viveirus iha Suku Soro

68

Figura 15

Area Protezidu iha Satapat, Dik-Sikun, Fumentu

68

Figura 16

Area Protezidu iha Hoedar no Bonuk

69

Figura 17

Lagoa Tas Topa no Debu Leuk

70

Figura 18

Halo Sergala hodi Simu Nai Ulun Sira (Prezidente de RDTL)

73

Figura 19

Fatin Lulik hanesan Ai-Tos no seremonia halo inagurasaun Uma Lulik

73

Figura 20

Uma Lulik, Fatin Lulik no Sasan Lulik

74

Figura 21

Surik Lulik no Rotan Lulik

74

Figura 22

Eransa Kultura Munisipiu Ainaro

75

Figura 23

Foho ramelau

78

Figura 24

Dezenvolvimentu Agrikultura iha Munisipiu Ainaro

79

Figura 25

Agrikultores Colheita Batar iha Raibere

82

Figura 26

Potensia agrikola iha Postu Administrativu Hatu-Builico

83

Figura 27

Sistema Irigasaun iha Munisipiu Ainaro

84

Figura 28

Foho Ramelau

89

Figura 29

Foho Kablake

90

Figura 30

Lagoa Bikan Tidi

90

Figura 31

Monumento Dom Aleixo Corte Real inklui Rate Misionario Nain, Oho husi Japaneses

91

12


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Figura 32

Jakarta II hare husi Estrada tun ba no Jakarta II hare husi Suku Mau Nuno

92

Figura 33

Parke Nasional Kayrala Xanana Gusm達o

92

Figura 34

Fatuk Kuak Tumau Bermeta iha Fatubessi

93

Figura 35

Fatuk Kuak Hul Enjia iha Suco Mau-Nuno Postu Administrativu Ainaro

93

Figura 36

Fatuk Lulik no Eis Postu Administrativu Cassa

94

Figura 37

Pouzada Hato-Buiico no Pouzada Maubise

95

Figura 38

Pouzada Hato-Udo

95

Figura 39

Merkadu iha Kapital Munisipiu Ainaro

98

Figura 40

Kondisaun Merkadu Cassa

98

Figura 41

Merkadu Hato-Udo

98

Figura 42

Merkadu Foho Ailico

98

Figura 43

Merkadu Aituto

98

Figura 44

Merkadu Maubese

98

Figura 45

Fatin Kuda Aifuan iha Aldeia Lugatu Suku Ainaro

99

Figura 46

Koperativa Kuda Aimanas iha Karlele Suku Soro

99

Figura 47

Atividades Kuda Ai Oan Rambutan iha Ainaro Villa

100

Figura 48

Plantasaun Kabas

100

Figura 49

Grupu Soru Tais

100

Figura 50

Grupu koperativa Kuda Aifarina iha Buili-Lico Suku Ainaro

101

Figura 51

Batu Alam/Fatuk Natural

101

Figura 52

Industria Mebleiha Suku Cassa

101

Figura 53

Industria Block iha Cassa

102

Figura 54

Kolam Hakiak Ikan Nilla iha Postu Administrativu Hato-Udo

102

Figura 53

Grupu Hakiak Manu Lokal iha Ainaro Villa

138

Figura 54

Edifisio EDTL Sub Estasaun Cassa simu Transmisaun husi Sentral Hera

109

Figura 55

Simu transmisaun Alta Tensaun ba fali Media Tensaun 20 KV no Distribuisaun Enerjia -Electrica Cada Fedeer

109

Figura 56

Distribuisaun energia elektrika cada feder

109

Figura 57

Edifisiu EDTL subestasaun Cassa

109

Figura 58

Simu transmisaun husi sentral Hera

109

Figura 59

Edifisu EDTL Ainaro agora

109

Figura 60

Edifisiu EDTL Ainaro foun

109

Figura 61

EDTL Postu Administrativu Hato-Udo

110

13


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Figura 62

EDTL Postu Administrativu Hato-Builico

111

Figura 63

EDTL Postu Administrativu Maubesse

112

Figura 64

Dezenu Edifisio Radio Komunidade Lian Tatamailau

120

Vizaun   POVU   MUNISIPIU   AINARO   MORIS   DIAK,   SAUDAVEL,   EDUKADU,   SEGURU   NO   INDEPENDENTE   HO   ASESU  BA  JUSTISA  NO  ASESU  BA  BENS  NO  SERVISUS.    

Misaun ❖ ❖ ❖ ❖

DEZENVOLVE KAPITAL  SOSIAL  MUNICIPIO  AINARO   DEZENVOLVE  EKONOMIA  MUNICIPIO    AINARO   DEZENVOLVE  INFRASTRUKTURA  IHA  MUNICIPIO  AINARO   HAFORSA  SISTEMA  GOVERNU  LOCAL  NO  KAPASITASAUN    

1. Kapitulo I  -­‐  Perfil  Munisipiu  Ainaro   1.1.  Introdusaun   Atu  iha  implementasaun  ba  dezenvolvimentu  ne’ebe  diak  no  a0nji  duni  nesesidade  komun  povu  nian,     presija  planeamentu  ida  ne’ebe  diak  no  akomoda  ema  hotu  nia  hanoin.  Hanoin  sira  ne’e  hotu  tenki   haktuir   ba   realidade   povu   nia   moris   ne’ebe   merese   duni   atu   hadia   no   hamosu   hodi   a0nji   prosperiedade.     Iha     I     Governu     Kons0tusional     Governu     produs     ona     Planu     Dezenvolvimentu   Nasional  ho  nia  obje0vu  bo’ot  mak  redus  pobreza  no  kria  kresimentu  ekonomiku,  no  ikus  mai  hafoin   iha  IV  Governu  Kons0tusional  lidera  husi  Sr.  Permeiru  Ministro  Kayrala  Xanana  Gusmão,  produs  Planu   Estratejiku   Dezenvolvimentu   Nasional   2030   hodi   hafahe   ba   tempu   badak   0nan   1-­‐5,   tempu   naton   0nan  5-­‐10  ba  tempu  naruk  Tinan  10-­‐20.  PEDN  ne’e  rasik  kompostu  husi  seksaun  7  no  pilares  bo’ot  3   no  seitores  16.     ‣ Pilar  Sosial   • Edukasaun  no  Treinamentu   • Saude     • Inkluzaun  sosial     • Meiu  Ambiente     • Kultura  no  Heritage     ‣ Pilar  Infr-­‐Estruktura   • Dalan/  estrada  no  ponte   • Be’e  no  Sanitasaun   • Elektrisidade     • Pontekais      (karik    relevante)     • Aero  portu  (karik    relevante)     • Telekommunikasaun     ‣ Dezenvolvimentu  Ekonomia  no  reduzaun  pobreza   • Dezenvolvimentu  rural   • Agrikultura  no  peskas   • Petroliu  (karik  relevante)   • Turismu   • Inves0mentu  Setor  Privado   Maske   iha   PEDN   ne’ebe   kobre   nesesidade   povu   no   area   hotu   iha   Timor   laran   maibe   nesesidade   espesifiku   Munisipiu   nian   presiza   defini   klean   hodi   loke   atensaun   governu   hodi   bele   responde   tuir   tempu   ne’ebe   determina   ona.   Husi   planu   bo’ot   ne’ebe   aprezenta   kada   0nan-­‐0nan   governu   sei  

14


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro hakerek programa   annual   ho   nia   orsamental   hodi   responde   ba   nesesidade   povu   nian,   hanesan   ita   hotu   hatene   katak   iha   2013   prioridade   V   governu   kons0tusional   fokus   ba   prioridade   4   hanesan   Infrastruktura,  Saude,  Edukasaun  no  Agrikultura.     Husi   setores   dezenvolvimentu   sira   ne’ebe   deskreve   iha   leten,   sei   sai   baze   ba   dezenvolvimentu   programa   orgaun   estadu   sira   ka   ajensia   dezenvolvimentu   sira   seluk   hodi   halo   tuir.   Tanba   karik   laiha   planeamentu,   mak   sei   laiha   implementasaun,   karik   laiha   implementasaun   mak   sei   laiha   servisu   monitorizasaun  no  evaluasaun  hodi  sukat  kualidade  a0njimentu  husi  dezenvolvimentu  ne’e  rasik.     Hare     importansia     husi     planeamentu     ne’e     mak     Munisipiu     Ainaro     liu     husi     Administrador   Munisipiu,  iha  loron  21  de  Fevereiru  de  2013  organiza  no  lidera  diskusaun  entre  chefe  do  suco  sira,     administrador     Postos     Administra0vos,     Direitor     departementu     sektorais   sira     no     organizasaun   sosiedade   civil   sira   hodi   disku0   no   konkorda   hodi   hakerek   planeamentu   Munisipiu   ne’ebe   refleta   nesesidade  povu  Munisipiu  Ainaro  nomos  haktuir  estratejiku  sira  ne’ebe  defini  ona  iha  PEDN.     Alein  de  Planu  Estratéziku  Dezenvolvimentu  Nasional  (PEDN),  iha  mos  Decreito  Lei  No  4/2014  konaba   Pre-­‐Deskonsentrasaun   Administra0va,   nune’e   mos   Ministerio   da   Administrasaun   Estatal   (MAE)   prepara   0ha   ona   esbosu   Lei   ba   futuru   Munisipiu   ba   teritoriu   laran   tomak,   ne’ebe   diskute   0ha   ona   iha   Konsellu   Ministru   hodi   submete   ba   Parlamento   Nasional   (PN),   maka   Munisipiu   hotu-­‐hotu     iha     teritoriu    Timor    Leste    tomak    kumesa    halo    preparasaun    ba    dezenvolvimentu  Munisipiu  ida-­‐idak  liu   husi   Planu   Estratéziku   Dezenvolvimentu   Munisipiu   (PEDM).   Maka   ho   oportunu   ida   ne’e   Munisipiu   Ainaro  mos  prepara  ninia  Planu  Estratéziku  ida  ne’e,  hodi  nune’e  bele  halao  dezenvolvimentu  ida  ke   diak   liu   tuir   Setor   ida-­‐idak,   tuir   metas   ne’ebe   ida-­‐idak   hato’o   ona.   Bainhira   Guvernu   Sentral   fo   ona   Desentralizasaun   no   Poder   Lokal   ba   Guvernu   Lokal   tuir   Kons0tuisaun     República     Democrá0ca   de   Timor   Leste   ar0gu   5   no   72,   maka   dezenvolvimento   Munisipiu   bele   lalais   no   efisiente   liu   tan,   maka   mehi   ne’ebe   Munisipiu   ida-­‐idak   iha   inklui   Munisipiu   Ainaro,   bele   a0nje   lalais,   tamba   Guvernu   Lokal   maka  besik  liu  povu  no  hatene  liu  konaba  nesesidade  báziku  povu  nian  no  mos  bele  rezolve  lalais  sa   mak   mosu   no   akontese   iha   Munisipiu   nia   laran.   Ho   nune’e   bele   a0nje   mehi   ne’ebe   Ainaro   oan   sira   hakarak.  
 Iha   figura   tuir   mai   sai   nudar   mekanismu   ida   ne’ebe   Munisipiu   uza   ba   elaborasaun   PEDM   iha   Munisipiu  Ainaro.  Mekanisme  elaborasaun  PEDM  hahu  husi  enkontru  orientasaun  ne’ebe  hala’o  iha   nivel  Munisipiu  no  Postu  Administra0vu.  Depois  de  enkontru  orientasaun,  tuir  kedas  ho  ak0vidades   analiza  situasinal,  defini  programa  inves0mentu  kapital,  halo  planu  estratejia  no  iden0fika  nesesidade   prioridade   suku   nian.   Molok   ak0vidade   ida   ne’e   implementa,   prosesu   elaborasaun   PEDM   sei   hetan   aprovasaun  husi  membru  CCL  tomak.    

!

1.2.

Istória

1.2.1. Formasaun no  Estabelesementu  hanesan  Munisípiu     Munisipiu   Ainaro   nudar   Munisipiu   ida   husi   Munisipiu   13   iha   Teritoriu   Timor   tomak.   Munisipiu   Ainaro     hafahe     fronteira     ho     Munisipiu     Covalima,     Bobonaro,     Ermera,     Aileu     no     Munisipiu   Manufahi.   Distansia   entre   kapital   nasaun   ho   Kapital   Munisipiu       Ainaro   iha   117   km.   Munisipiu   Ainaro   nakonu   ho   foho  hanesan  foho  Ramelau,  foho  kablaki,  Suro-­‐Lau  no  Mamalau.  
 Munisipiu   Ainaro   iha       tempu   imperiu   Português   nian   ne’ebe   ho   naran   Conselho   de   Ainaro,   iha   Postu   4  hanesan  Postu  Ainaro,  Maubisse,  Hato-­‐Builico  no  Turiscai.    

15


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Iha  tempu    okupasaun    Indonesia,    bazeia    ba    Lei    Numeru   7    0nan  1976    konaba    pengesahan   penyatuan   Timor-­‐Timur   ba   Nasaun   Republika   Indonezia   no   estabelese   Proprinsi   Daerah   Tingkat   I   Timor   Timur   no   administra0vamente   defini   ba   Munisípiu   13   ho   naran   Kabupaten   Da0   II   (Jurnal/ lembaran   Nasaun   numeru   35   0nan   1976   no   aumenta   jurnal/lembaran   Nasaun   Indonezia   nian   Numeru     3153   no   regulamentu/peraturan   Governu   numeru     39   0nan     1976,   inklui   jurnal   Nasaun   Republika  Indonezia  numeru    3088).  Ainaro        mos  sai  hanesan  Kabupaten  ida  entre  Kabupaten  12   seluk  no  kuinesidu  ho  naran  Kabupaten  Da0  II  Ainaro.  No  iha  tempu  Arnaldo  de  Araújo  nudar  ema   Ainaro  ida  nebe  hetan  konfiansa  husi  Governu  cental  RI  nudar  Governadorba  Provinsia  Timor  Timur   (Timor  Leste)  iha  0nan  1977.     Iha  tempu  refere  akontese      dinamika  poli0ka  administra0va  husi  Governador  Arnaldo  de  Araujo  uza   nia  poder  hodi  halo  mudansa  ba  Postu  Turiscai  husi  Conselho  Ainaro  hatama  ou  tama  ba  Kabupaten   (Munisipiu)      Manufahi      no      Postu      Hato-­‐Udo      ne’ebe      uluk      pertense      ba  MunisipiuManufahi  tama   fali   ba   Munisipiu   Ainaro.   Ida   ne’e   akontese   iha   tempu   okupasaun   Indonesia   no   mantein   nafa0n   iha   tempu  ukun  rasik-­‐an  ne’e.     Iha  Governu  tranzisaun,  liu  husi  decretu  lei  UNTAET    2/    2000  konaba  destribuisaun  poder  
 administra0va  ba  territoriu  Timor  Leste  nian,  deside  uza  terminologia  Administrasaun  Munisípiu  
 no  fahe  Timor  Leste  ba  Distritu  13.  Ho  nune,  Ainaro    koñesidu  ho  naran  Munisípiu  Ainaro.    

1.2.2. Transformasaun Distritu  ba  Munisípiu     Ikus   mai   iha   kintu   Governu   Kons0tuional   liu   husi   decretu   lei   numeru,   4/2014/   22   fulanJanuari   no   resulusaun  Governu  nu  28/2014,  katak  Distritos  hotu  tranforma  ba  Munisipius  no  sub  distritus  
 transforma  ba    Posto  Administra0vu.    

1.2.3.

Situasaun Jeral  Timor  Leste    

Ainaro nu’udar  Munisípiu  ida  ho  nia  luan  824.5Km2    nebe  no  hanesan  parte  ida  husi  13  Munisípiu  iha   teretoria  Timor  Leste  nebe  ho  nia  luan  15.007  km2.   Mapa  1  :  Area  Geografika  Timor-­‐Leste   (V-­‐MAE  Maps,  2015)

 

1.2.4. Situasaun Jeral  Munisipiu  Ainaro     1.2.4.1. Istória,  EOmologia  no  Origem  Munisipiu  Ainaro     Molok  atu  temi  naran  Ainaro,  uluk  liu  temi  ho  naran  Orluli.  Or  signifika  au  no  luli  signifika  lulik.  Iha   momentu  ne’eba  iha  duni  au  funuk  ida  no  au  ne’e  lulik  duni,  tamba  ne’e  hodi  temi  au  lulik  ou  orluli   ne’e.  Iha  au  nia  hun  iha  mos  bee  matan  ida,  besik  au  ne’e  iha  mos  ainaruk  ida.  Tuir  istoria  katak  iha   tempu  avo  beiala  sira  ema  husi  Municipio  seluk  ba  mai  sempre  deskansa  iha  ainaruk  ne’e  nia  hun    no   iha  ne’eba  mos  sira  bele  hemu  bee  ne’ebe  sai  husi  au  hun  ne’e.Mais  ou  menus  iha  0nan  1904,  Malae   Mu0n   Português   ida   ne’ebe   experiente,   mai   iha   rai   Suro   Craik   ho   intensaun   atu   hasoru   malu   ho   liurai   Nai-­‐Cau  no  liurai  Nai-­‐Cosso  ho  asuntu  atu  hare’e  fa0n  ida  hodi  bele  estabelese  Postu  Komandu  Lokal   ida.   Iha   konsulta   ida   ne’e   iha   duni   rezultadu   hodi   hetan   rai   tetuk   ida   iha   Orluli   (au   sagradu).     Iha   tempu  ne’eba,  Ansiaun  sira  hateke  mai  rai  tetuk  Orluli  hodi  hetan  ai  naruk  ida  deit  mak  iha  rai  tetuk  

16


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro ida ne’e,  sira  hateke  hodi  dehan    ai-­‐naru  (katak  ai-­‐naruk),  iha  momentu  ne’eba  ai  ida  deit  mak  naruk   liu   entre   ai   hotu.   Malae   rona   lia   fuan   ida   ne’e   mak   ikus   mai   hodi   tau   naran   Ainaro.   Liafuan   Ainaro   ninian  orizinalidade  mai  duni  husi  liafuan  mambae  kompostu  husi  liafuan  2  (rua)  katak  ai  no  naru.  Ai   signifika  ai  no  naru  signifika  naruk,  ne’ebe  tau  hamutuk  hodi  sai  liafuan  Ainaro  no  ikus  mai  sai  duni     naran   ba   Municipio   Ainaro   no   mos   sai   naran   ba   Kapital   Municipio   Ainaro.   Antes   ida   ne’e   koñesidu   ho   foho  Suru  ne’ebe  pertense  iha  Suco  Suro-­‐Craic,  rai  Ainaro  ema  sempre  temi  “Suru”,  depois  ema  temi   Suro-­‐Ainaro.     Iha   Setembro   1907,   Suro-­‐Ainaro   tama   duni   iha   estatutu   hodi   sai   Komandu   ida.   Ikus   mai   iha   reordenamentu   teritoriu   nian   transforma   fali   ba   Postu   Administra0vu   ida   pertense   Conselho   Manufahi  nian.   Iha   1967   depois   de   0nan   50   ninia   instalasaun,   Ainaro   sai   fali   Conselho   ida   ho   ninia   direitu   propriu   rasik,  estatutu  ne’e  mantein  to’o  agora.   Figura  4:  Dom  Aleixo  Corte-­‐Real  

1.2.5.

Divizaun AdministraOva    

Administra0vamente  Munisípiu    Ainaro        kompostu    husi  Posto  Administra0vu  4    (Hat)  mak     hanesan   Postu     Administra0vu   Ainaro   Vila,   Postu   Administra0vu   Maubisse,       Posto   Administra0vu   Hatu-­‐builico.  Husi  Posto  Administra0vu  4  divida  ba  Suco  21  no  Aldeia  131.  Tuir  peskija  hatudu  katak   Munisipiu       Ainaro   divida   tuir   area   rural   no   urbanu,   Munisipiu   Ainaro   iha   suku   rua   mak   kategoria   urbana   mak   hanesan   Suku   Ainaro   iha   Posto   Administra0vo   Ainaro   no   Suku   Maubisse   iha   Posto  

17


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Administra0vu Maubisse  no  Suku  19  sira  seluk  mak  kategoria  hanesan  Suku  rural.  Total  populasaun   Munisipiu      Ainaro  tuir  sensus  2015  iha  66,397  habitantes  (feto  32,909    no  mane  33,488).     Tabela  1  :  Divizaun  Administra0va  no  populasaun Posto   Administra0vu

Uma Kain

Mane

Feto

Total

Ainaro Vila

2 819

8 341

8 277

16 618

Hato-­‐Udo

1 876

5 159

4 989

10 148

Hatobuilico

2 309

6 428

6 540

12 968

Maubisse

4 054

13 560

13 103

26 663

11 058

33 488

32 909

66 397

Total

Munisipiu Ainaro  maioria  bens  star  povu  mak  agrikultor,  iha  parte  foho  maoria  povu  moris  ho  kafe,   koto,   modo   tahan   hanesan   repolhu,   fehuk   europa,   batar   no   iha   parte   tasi   povu   moris   ho   natar   no   to’os   ne’ebe   kompostu   ho   variedade   aihoris   hanesan   batar   modo   tahan,   aifarina,   nu’u,   ai   horis,   peskas  no  hakiak  animal.     Iha   prosesu   servisu   hodi   kontribui   ba   dezenvolvimentu   lokal,   Munisipiu   Ainaro   kompostu   husi   organizasaun   oi-­‐oin,   governu   nudar   orgaun   leji0mu   iha   formatura   departementu   ne’ebe   adere   ba   estruktura   governu   nasional,   sosiedade   civil   sira   kompostu   husi   maiz   ou   menus   organizasaun   lokal,   nasional  no  internasional  hamutuk  10  resin  ne’ebe  koordena  husi  DLO  (District  Liasion  Officer)  Forum   ONG  Timor  Leste  ho  nia  baze  iha  Maubisse,  Imprezariu  lokal  ho  numeru  liu  husi  100  ne’ebe  koordena   husi  Cámara  Comersiu  Industria,  organizasaun  Juventude  ne’ebe  koordena  husi  Konselho  Juventude   Munisipiu  Ainaro,  organizasaun  Labarik  no  par0do  poli0ka  sira.     Tuir   analiza   kontextu   nasaun   ne’ebe   aprezenta   iha   leten,   bazeia   ba   realidade   nasaun   nian   ne’ebe   hatur   ona   iha   Planu   Estratejiku   Dezenvolvimentu   Nasional.   Situasaun   sira   ne’e   refleta   situasaun   no   kondisaun  moris  povu  Timor  Leste  iha  kontestu  nasaun.  Iha  analiza  kontextu  ne’ebe  mak  esplika  iha   kraik  sei  hatur  pilares  Lima  ne’ebe  deside  ona  iha  PEDN  nudar  baze  hodi  deskreve  situasaun  ne’ebe   agora   dadauk   povu   Munisipiu   Ainaro   infrenta.   Analiza   situasaun   ida   ne’e   refleta   liu   husi   enkontru   nivel  Munisipal  ne’ebe  lidera  husi  Administrador  Munisipiu      Sr  Manuel  Ramos  Pinto,  ho  par0sipasaun   husi   Administrador   Postos   Administra0vus,   Chefe   dos   Sukus,   Direitores/as/Chefe     husi     kada     departementu,     organizasaun     sosiedade     civil     hanesan     CCI,   Conselhu   Juventude   no   akompanyamentu  Save  the  Children  no  imprezariu  publiku  no  privadu.  
 Iha  enkontru  ne’e  par0sipantes  koloka  an  iha  kada  grupo  hodi  iden0fika  problema  ne’ebe  povu  
 infrenta  no  iden0fika  solusaun  ne’ebe  mak  sei  hamosu  iha  planeamentu  Munisipiu  ne’e.  

18


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro

Mapa 2  :  Posto  Administra0vu  Munisipiu  Ainaro   (V-­‐MAE  Maps,  2015)   Figura  5:  Proposta  Edifisiu  Postu  Administra0vu  foun

Municipio Ainaro  nudar  Municipio  ida  husi  Municipio  13  iha  Teritoriu  Timor  tomak.  Municipio    Ainaro   hafahe   fronteira   ho   distrito   Covalima,   Bobonaro,   Ermera,   Aileu   no   Municipio     Manufahi.   Distansia   entre   kapital   nasaun   ho   Kapital   Municipio   Ainaro   iha   117   km.   Municipio   Ainaro   nakonu   ho   foho   hanesan  foho  Ramelau,  foho  kablaki,  Suro-­‐Lau  no  Mamalau.   Municipio  Ainaro  iha    tempu  imperiu  Português  nian  ne’ebe  ho  naran  Conselho  de  Ainaro,  iha  Postu  4   hanesan  Postu  Ainaro,  Maubisse,  Hato-­‐Builico  no  Turiscai.  Iha  okupasaun  Indonesia  nian  iha  tempu   Governador  Arnaldo  de  Araújo  ba  Provinsia  Timor  Timur  (Timor  Leste),  nu’udar  ema  Ainaro  oan  ida,   mais   ou   menus   iha   1977,   Postu   Turiscai   husi   Conselho   Ainaro   hatama   ou   tama   ba   Kabupaten   (Municipio)  Manufahi  no  Postu  Hato-­‐Udo  ne’ebe  uluk  pertense  ba  Municipio  Manufahi  tama  fali  ba   Municipio  Ainaro.  Ida  ne’e  akontese  iha  tempu  okupasaun  Indonesia  no  mantein  nafa0n  iha  tempu   ukun   rasik-­‐an   ne’e.   Municipio   Ainaro   kompostu   husi   Postu   Administra0vu   4   mak   hanesan   :   Posto   Administra0vo   Ainaro,   Hato-­‐Udo,   Hato-­‐Builco   no   Maubisse.   Husi   Posto   Administra0vo   4   dividi   ba   Suco  21  no  Aldeia  131.  Tuir  peskija  hatudu  katak  Municipio    Ainaro  dividi  tuir  area  rural  no  urbanu,   Municipio   Ainaro   iha   suco   rua   mak   kategoria   urbana   mak   hanesan   Suco   Ainaro   iha   Posto   Administra0vo  Ainaro  no  Suco  Maubisse  iha  Posto  Administra0vo  Maubisse  no  Suco  19  sira  seluk  mak   kategoria   hanesan   Suco   rural.   Total   populasaun   Municipio     Ainaro   tuir   sensus   2010   iha   59,175   habitantes  (feto  28,992    no  mane  30,183).   Municipio  Ainaro  maioria  bem  star  povu  mak  agrikultor,  iha  parte  foho  maoria  povu  moris  ho  kafe,   koto,   modo   tahan   hanesan   repolhu,   fehuk   europa,   batar   no   iha   parte   tasi   povu   moris   ho   natar   no  

19


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro to’os ne’ebe   kompostu   ho   variedade   aihoris   hanesan   batar   modo   tahan,   aifarina,   nu’u,   ai   horis,   peskas  no  hakiak  animal.   Iha   prosesu   servisu   hodi   kontribui   ba   dezenvolvimentu   lokal,   Municipio   Ainaro   kompostu   husi   organizasaun   oi-­‐oin,   governu   nudar   orgaun   leji0mu   iha   formatura   departementu   ne’ebe   adere   ba   estruktura   governu   nasional,   sosiedade   civil   sira   kompostu   husi   maiz   ou   menus   organizasaun   lokal,   nasional  no  internasional  hamutuk  10  resin  ne’ebe  koordena  husi  DLO  (District  Liasion  Officer)  Forum   ONG  Timor  Leste  ho  nia  baze  iha  Maubisse,  Imprezariu  lokal  ho  numeru  liu  husi  100  ne’ebe  koordena   husi  Cámara  Comersiu  Industria,  organizasaun  Juventude  ne’ebe  koordena  husi  Konselho  Juventude   Municipio  Ainaro,  organizasaun  Labarik  no  par0do  poli0ka  sira.     Tabela  2:  Distribuisaun  Populasaun  2010  no  Total  Chefe  da  Familia  tuir  Posto  Administra0vu  no  suku   Posto   Administra0vo   Suco AINARO AINARO Ainaro Suro-­‐Craik Soro Manutasi Cassa Mau-­‐Ulo Mau-­‐Nuno

Total Populasaun   (censos  2010) 59,175 15,558 6,937 1,088 1,861 1,704 2,495 470 1,003

Mane

Feto

Total Chefe   da  Familia

30,183 8,083 3,640 580 931 902 1,267 246 517

28,992 7,475 3,297 508 930 802 1,228 224 486

9 664 2  292 871 182 299 265 414 89 172

Total Chefe  da   Total  Chefe  da   Total  Chefe  da   Familia   Familia   Familia   Mane Feto Seluk 8  155 1  509 128 1  949 343 108 702 168 105 166 16 1 247 52 2 227 38 0 368 46 0 80 9 0 159 13 0

HATU-­‐BUILICO

11,950

5,978

5,972

2 058

1 723

335

5

Mulo Nuno-­‐Mogue Mau-­‐Chiga MAUBISSE Maubisse Manelobas Manetu Aitutu Edi Maulau Horai-­‐Quic Suku  Liurai Fatu-­‐Besi HATU-­‐UDO Leolima Foho-­‐Ai-­‐Lico

6,274 3,394 2,282 22,022 6,184 1,148 2,413 4,539 1,482 2,985 1,775 660 836 9,645 5,522 4,123

3,123 1,701 1,154 11,188 3,186 575 1,213 2,301 763 1,523 862 337 428 4,934 2,788 2,146

3,151 1,693 1,128 10,834 2,998 573 1,200 2,238 719 1,462 913 323 408 4,711 2,734 1,977

1 112 542 404 3  604 974 186 362 767 229 467 353 121 145 1  710 931 779

910 470 343 3 018 803 156 323 635 189 410 279 97 126 1  465 794 671

202 72 61 580 171 30 39 132 40 57 74 24 19 245 137 108

5 0 0 10 8 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 4

20


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Grafiku 1,  2  no  Tabela  3  :  Projesaun  populasaun  to’o  2030  

312700

133457

122152 99954 67357

51733

Ainaro

Distrito /  Município População

Ainaro Baucau Bobonaro Covalima Díli Ermera Lautem Liquiçá Manatuto Manufahi Oe-­‐cussi Viqueque Nacional

Baucau Bobonaro Covalima

Dili

Ermera

Lautem

Liquiça Manatuto Manufahi Oe-­‐cussi Viqueque

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

45 148

46 381

47 643

48 960

50 323

51 733

53 199

54 720

56 281

57 892

59 550

61 252

62 986

64 766

66 567

68 393

70 247

72 128

74 031

75 953

77 881

Taxa 2,69 2,68 2,73 2,75 2,76 2,79 2,82 2,81 2,82 2,82 2,82 2,79 2,79 2,74 2,71 2,67 2,64 2,60 2,56 2,51 Cresc. População 60  362 61  743 63  121 64  516 65  927 67  357 68  813 70  303 71  829 73  395 75  006 76  659 78  354 80  097 81  879 83  713 85  593 87  533 89  521 91  568 93  656 Taxa   2,26 2,21 2,19 2,16 2,15 2,14 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,20 2,22 2,22 2,24 2,25 2,26 2,25 Cresc. População 113  767 115  321 116  934 118  606 120  344 122  152 124  054 126  044 128  143 130  344 132  648 135  046 137  534 140  113 142  777 145  515 148  325 151  201 154  135 157  129 160  160 Taxa   1,36 1,39 1,42 1,45 1,49 1,55 1,59 1,65 1,70 1,75 1,79 1,83 1,86 1,88 1,90 1,91 1,92 1,92 1,92 1,91 Cresc. População 93  825 95  047 96  271 97  496 98  723 99  954 101  198 102  454 103  729 105  028 106  348 107  692 109  064 110  466 111  904 113  382 114  890 116  441 118  031 119  656 121  309 Taxa   Cresc. População

60 559

1,29

1,28

1,26

1,25

1,24

1,24

1,23

1,24

1,24

1,25

1,26

1,27

1,28

1,29

1,31

1,32

1,34

1,36

1,37

1,37

61 425

62 303

63 195

64 104

65 032

65 993

66 987

68 008

69 071

70 168

71 296

72 459

73 654

74 883

76 131

77 403

78 699

80 012

81 332

82 646

Taxa 1,42 1,42 1,42 1,43 1,44 1,47 1,49 1,51 1,55 1,58 1,59 1,62 1,64 1,65 1,65 1,66 1,66 1,65 1,64 1,60 Cresc. População 238  348 251  976 266  236 281  121 296  612 312  700 329  341 346  499 364  135 382  185 400  640 419  454 438  588 457  984 477  606 497  421 517  428 537  626 558  007 578  573 599  294 Taxa   5,56 5,50 5,44 5,36 5,28 5,18 5,08 4,96 4,84 4,72 4,59 4,46 4,33 4,20 4,07 3,94 3,83 3,72 3,62 3,52 Cresc. População 119  238 121  922 124  687 127  524 130  445 133  457 136  566 139  771 143  086 146  508 150  023 153  638 157  337 161  126 164  996 168  936 172  949 177  042 181  206 185  438 189  717 Taxa   Cresc. População

2,23

2,24

2,25

2,26

2,28

2,30

2,32

2,34

2,36

2,37

2,38

2,38

2,38

2,37

2,36

2,35

2,34

2,32

2,31

2,28

63 946

64 724

65 475

66 216

66 950

67 690

68 445

69 224

70 023

70 864

71 742

72 662

73 620

74 625

75 674

76 771

77 904

79 078

80 283

81 513

82 755

Taxa Cresc. População

1,21

1,115

1,113

1,10

1,10

1,11

1,13

1,15

1,19

1,23

1,27

1,31

1,36

1,40

1,44

1,47

1,50

1,51

1,52

1,51

64 580

66 179

67 831

69 542

71 310

73 131

75 001

76 932

78 914

80 943

83 021

85 135

87 289

89 481

91 708

93 962

96 253

Taxa Cresc. População

2,45

2,47

2,49

2,51

2,52

2,52

2,54

2,54

2,54

2,53

2,51

2,50

2,48

2,46

2,43

2,41

2,39

2,36

2,34

2,32

43 535

44 313

45 098

45 893

46 702

47 521

48 365

49 233

50 128

51 050

52 004

52 993

54 012

55 063

56 147

57 265

58 415

59 604

60 820

62 070

63 339

Taxa Cresc. População

1,77

1,76

1,75

1,75

1,74

1,76

1,78

1,80

1,82

1,85

1,88

1,90

1,93

1,95

1,97

1,99

2,01

2,02

2,03

2,02

49 529

50 701

51 904

53 142

54 423

55 735

57 097

58 509

59 967

61 466

63 027

64 628

66 278

67 972

69 708

71 488

73 316

75 179

77 083

79 021

80 986

Taxa Cresc. População

2,34

2,35

2,36

2,38

2,38

2,41

2,44

2,46

2,47

2,51

2,51

2,52

2,52

2,52

2,52

2,52

2,51

2,50

2,48

2,46

65 189

66 929

68 654

70 351

72 041

73 716

75 389

77 068

78 764

80 474

82 207

83 966

85 759

87 585

89 460

91 381

93 358

95 399

97 501

Taxa Cresc. População

2,63

2,54

2,44

2,37

2,30

2,24

2,20

2,18

2,15

2,13

2,12

2,11

2,11

2,12

2,12

2,14

2,16

2,18

2,20

2,22

71 338

72 080

72 797

73 505

74 206

74 907

75 624

76 358

77 122

77 919

78 748

79 622

80 533

81 491

82 498

83 551

84 655

85 803

86 997

88 231

89 501

98 580 100  935 103  324 105  750

99 669 101  908

Taxa 1,03 0,99 0,97 0,95 0,94 0,95 0,97 1,00 1,03 1,06 1,10 1,14 1,18 1,23 1,27 1,31 1,35 1,38 1,41 1,43 Cresc. População 1  089  3641  118  7501  148  9581  180  0691  212  1071  245  0961  279  0801  314  0921  350  1231  387  1491  425  1341  464  0391  503  8181  544  4211  585  8021  627  9111  670  7421  714  3071  758  5721  803  4801  848  908 Taxa   Cresc.

2,66

2,66

2,67

2,68

2,69

2,69

2,70

2,71

2,71

2,70

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2,69

2,68

2,66

2,64

2,62

2,60

2,57

2,55

2,52

2,49

Projesaun Populasaun  Ainaro  2010-­‐2030

Taxa Crescimento  Populasaun  iha  Ainaro  no  Nasional

2010

74907

55735

47521

Aileu

Aileu

73716

73131

67690

65032

2030

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

21


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Tuir analiza   kontextu   nasaun   ne’ebe   aprezenta   iha   leten,   bazeia   ba   realidade   nasaun   nian   ne’ebe   hatur   ona   iha   Planu   Estratejiku   Dezenvolvimentu   Nasional.   Situasaun   sira   ne’e   refleta   situasaun   no   kondisaun  moris  povu  Timor  Leste  iha  kontestu  nasaun.  Iha  analiza  kontextu  ne’ebe  mak  esplika  iha   kraik  sei  hatur  pilares  Lima  ne’ebe  deside  ona  iha  PEDN  nudar  baze  hodi  deskreve  situasaun  ne’ebe   agora   dadauk   povu   Municipio   Ainaro   infrenta.   Analiza   situasaun   ida   ne’e   refleta   liu   husi   enkontru   nivel  Municipal  ne’ebe  lidera  husi  Administrador  Municipio    Sr  Manuel  Ramos  Pinto,  ho  par0sipasaun   husi   Administrador   Postos   Administra0vos,   Chefe   dos   Sucos,   Direitores/as/Chefe   husi   kada   departementu,  organizasaun  sosiedade  civil  hanesan  CCI,  Conselhu  Juventude  no  akompanyamentu   Save   the   Children   no   imprezariu   publiku   no   privadu.   Iha   enkontru   ne’e   par0sipantes   koloka   an   iha   kada   grupo   hodi   iden0fika   problema   ne’ebe   povu   infrenta   no   iden0fika   solusaun   ne’ebe   mak   sei   hamosu  iha  planeamentu  Municipio  ne’e.  

1.2.6. Area Zeografika   Mapa  3:  Area  jeografia  tuir  Posto  Administra0vu  

V-­‐MAE Maps,  2015

Zeografikamente Municipio   Ainaro   situa   iha   parte   Sentru   no   Kosta   Sul   Timor   Leste   nian.   Municipio   Ainaro  baliza  ho  Municipio  Aileu,  no  Ermera  husi  parte  Norte,  Municipio  Manufahi  husi  parte  Leste   no   Municipio   Covalima   no   Bobonaro   husi   parte   Oeste.   Distansia   entre   Kapital   Dili   ho   Kapital   Municipio   Ainaro   iha   117   Km   ho   durasaun   oras   viazen   nian   iha   por   volta   de   3   a   5   ora   de   tempu.   Municipio   Ainaro   ninia   luan   824.5   km2   ho   total   populasaun   59,175   hanesan   temin   iha   leten.   Municipio   Ainaro   hadulas   ho   foho   Ramelau,   Kablake,   Suro   no   Mamalau.   Iha   parte   Norte   ho   foho   Ramelau  ho  nia  a’as  2963m  no  foho  ida  ne’e  maka  a’as  liu  iha  Timor  Leste  nia  laran  nune’e  mos  a’as   liu     iha     imperiu   Português   nian   bainhira   Timor   Leste   nu’udar   Provincia   Últramarino   Portugal   nian.   Foho   Ramelau   nu’udar   fa0n   turismu   ida   ke   bele   ba   turista   local   nune’e   mos   ba   turista   estranjeiru,   tamba  iha  foho  Ramelau  nia  tutun  hari’I  Estatua  Nain  Feto  nia  ilhas,  hodi  nune’e  sarani  sira  bele  ba   vizita  iha  ne’eba  hodi  halo  orasaun  ruma  no  hodi  hare  vista  ba  Timor  laran.  Iha  parte  Norte  Municipio  

22


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro nian mos   mesak   foho   deit   ne’ebe   moris   ho   vida   agrikultura   hanesan   batar,   fehuk   europa,   repolho,   koto,  nsst.  Iha  parte  Sul  hetan  tetuk  balu  no  to’o  tasi  husi  parte  Posto  Administra0vo  Hato-­‐Udo  nian.   Iha  parte  ida  ne’e  populasaun  sira  moris  ho  vida  agrikultura  hanesan  :  hakiak  animal,  halo  to’os  no   natar.   Munisipiu   Ainaro   kompostu   husi   Posto   Administra0vu   4   hanesan   Posto   Administra0vu   Ainaro,   Maubisse,  Hato-­‐Builico  no  Hato-­‐Udo,  Suku  21  no  Aldeia  131.  Posto  Administra0vu  Maubisse  no  Hato-­‐ Builico  situada  iha  parte  Norte,  Posto  Administra0vu  Ainaro  iha  Suku  maioria  mak  situada  iha  parte   norte  mos  no  Suku  Cassa  mak  situada  iha  parte  Sul  besik  tasi  mane  no  Ikus  liu  Posto  Administra0vu   Hato-­‐Udo  situada  iha  parte  Sul  parte  Kosta  Timor  Leste  nian.  Munisipiu  Ainaro  bele  hetan  mos  tasi  liu   husi  Postu  Administra0vu  ida  ne’e.     Tabela  4:  Dadus  Area  Jeografika   Mapa  4:  Sukus  iha  Munisipiu  Ainaro   (V-­‐MAE  Maps,  2015)  

Posto Administrativo

Area (Km2)

Persentaze (%)

Hato – Udo

236.25

28.65 %

Ainaro

243.25

29.50 %

Hato-Builico

105.00

12.75 %

Maubisse

240.00

29.11 %

824.50

100.00 %

Total

23


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Tabela 5  no  Grafico  2  :  Distansia  km  Ainaro  Vila  ba  capital  Munisipiu  Timor-­‐Leste   Distansia Ainaro

(Km)

Aileu

51

Baucau

183

Covalima

69

Dili

78

Gleno

55

Lospalos

247

Liquiça

82

Maliana

49

Manatuto

123

Same

60

Oe-cusse

127

Viqueque

134

Munisipiu   Ainaro   kompostu   husi   Posto   Administra0vu   4   hanesan   Posto   Administra0vu   Ainaro,   Maubisse,  Hato-­‐Builico  no  Hato-­‐Udo,  Suku  21  no  Aldeia  131.  Posto  Administra0vu  Maubisse  no  Hato-­‐ Builico  situada  iha  parte  Norte,  Posto  Administra0vu  Ainaro  iha  Suku  maioria  mak  situada  iha  parte   norte  mos  no  Suku  Cassa  mak  situada  iha  parte  Sul  besik  tasi  mane  no  Ikus  liu  Posto  Administra0vu   Hato-­‐Udo  situada  iha  parte  Sul  parte  Kosta  Timor  Leste  nian.  Munisipiu  Ainaro  bele  hetan  mos  tasi  liu   husi  Postu  Administra0vu  ida  ne’e.    

Tabela 6:  Suku  /  Posto  Administra0vu  e  número  de  aldeias  (131) Ainaro

Hato-­‐Udo

Ainaro

7 Foho-­‐Ai-­‐Lico

Cassa

5 Leolima

Manutaci

4

Mau-­‐Nuno

3

Horai-­‐Quic

4

Mau-­‐Ulo

5

Liurai

4

Soro

4

Manelobas

4

Suro-­‐Craic

4

Manetú

7

Totais

32

Hatu-­‐Builico 6 Mauchiga 10 Mulo Nuno-­‐Mogue

16

Maubisse 5 Aituto

9

8 Edi

6

8 Fatubessi

6

21

Maubisse

12

Maulau

10 62

1.2.7. Klima  Munisipiu  Ainaro     Klima  iha  Munisipiu  Ainaro  hanesan  bai-­‐bain  fahe  ba  klima  2  (rua),  mak  :  tempu  udan,  no  tempu  bai   loron.   Tempu   udan   hahu   husi   fulan   Outubro   to’o   fulan   Junho,   ida   ne’e   akontese   ba   Posto     Administra0vu    Maubisse,    Hato-­‐Builico  no  Ainaro    parte    Norte.    Iha    parte    balu  Posto    Administra0vu   Ainaro  husi  parte  Sul  no  mos  Posto  Administra0vu  Hato-­‐Udo,  hetan  udan  menus,    bele  mos  hahu  husi   fulan   Novembru   to’o   fulan   Maio.   Parte   bai   loron   bele   hetan   fulan   3   -­‐   5.   Iha     fulan   Maiu   to’o   Junhu   ou   Jullu  husi  parte  Posto  Administra0vu  Hato-­‐Builico  husi  3O  G  -­‐  150  G    no  husi  parte  Maibisse  husi  110  G   -­‐  250  G.  Husi  parte  Sul  Ainaro  husi  150  -­‐  290    husi  parte  Posto    Administra0vu  Ainaro  nian  husi  parte   Norte  no  husi  220  -­‐  330  G  husi  parte  Sul  inklui  Posto    Administra0vu  Hato-­‐Udo.  

24


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Tabela 7:  Kondisaun  klima0ka   Temperaturas  mensais  Ainaro  2011 Mês

Kondisaun Klima0ka

Temperatura Temperatura   Mínima Máxima

Média

Klima/Tempu

Hahu Fulan

To,o Fulan

Outubru

Junu

Maiu

Julu

Tempu Manas

Outubru

Abril

Tempu Maliri

Maiu

Setembru

Janeiro

16,06

26,48

20,31

Tempu Udan

Fevereiro

16,83

26,61

20,89

Tempu Bai/Loron

Março

17,72

27,22

20,98

Tempu Manas  no  Malin

Abril

-­‐

-­‐

-­‐

Maio

21,82

29,76

24,89

Junho

19,93

28,36

23,34

Julho

20,32

29,31

23,92

Agosto

16,69

29,02

22,32

Setembro

10,75

29,23

19,41

Outubro

14,47

30,36

20,44

Novembro

15,84

29,87

20,88

Dezembro

17,41

28,52

21,25

Fonte: ALGIS  Ministério  da  Agricultura  e  Pescas Figura  6:  Nevoeiro  foho  Ainaro  

1.2.8. Lian   1.2.8.1. Lian  materna   Tuir   sensus   populasaun   no   uma   kain   2010   hatudu   katak   populasaun   Munisípiu   Ainaro   uza   lian   maternal  oioin  hodi  halo  komunikasaun  ba  malu  iha  moris  loloron.      Husi  lian  materna  oioin  ne’ebe   iha,   kuaze   populasaun   ho   numeru   barak   liu   mak   uza   lian   maternal   mak   hanesan   tuir   mai   ne’e   :     Populasaun  Iha  Munisipiu  Ainaro  nebe  koalia  lian  tetumhamutuk  30%,  mambae  62%,  bunak  7%  no   uitoan  koalia  kemak  1%.  Kuaze  populasaun  hotu-­‐hotu  mak  koalia  lian  tetum  no  populasaun  maioria   husi  Munisipiu  Ainaro  mak  koalia  lian  Mambae,  ida  ne’e  inklui  Posto  Administra0vu  Maubisse,  Hato-­‐

25


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Builico, Suku   5   husi   Posto   Administra0vu   Ainaro   no   parte   sorin   husi   populasaun   Posto   Administra0vu   Hato-­‐Udo.     Suku  2  husu  Posto  Administra0vu  Ainaro  mak  koalia  lian  Bunak  hanesan  Cassa  no  Mau-­‐Nuno  no  parte   sorin  husi  Posto  Administra0vu  Hato-­‐Udo  hanesan  Suku  Foho-­‐Ailico.  
 Ikus  liu  lian  kemak,  ema  uitoan  husi  parte  Suku  Mau-­‐Ulo  Posto  Administra0vu  Ainaro  ne’ebe  fronteira   ho  Munisipiu  Bobonaro  mak  koalia  no  uitoan  tan  husi  Suku  Leolima,  tamba  ema  sira  ne’e  tama  mai   Posto  Administra0vu  Hato-­‐Udo  iha  tempu  okupasaun  Indonesia  no  ikus  mai  sira  lakohi  fila  ona  ba  sira   nia  orizen.    

Tabela 8  :  Dadus  Populasaun  nebe  uza  lian  lokal  no  oficial Lian

Prosentu

1 Tetum

30%

2 Manbae

62%

3 Bunak

7%

4 Kemak

1%

1.2.9. Reliziaun  iha  Munisipiu  Ainaro   Maioria    populasaun    Munisipiu    Ainaro    ho    reliziaun    katólika    ho    mais    ou    menus    iha    9 8 % ,   protestante   ho   1%,   Musulmanu   ho   0,08%,   0,07%,   0,005%,   Animismu   ho   0,15%   no   seluk-­‐seluk   ho   0,12%.   Husi   parte   Protestante,   lokaliza   iha   Faulata   Suku   Cassa,   Ainaro   Vila,   Beikala   -­‐   Posto   Administra0vu  Hato-­‐Udo,  Tolemau  -­‐  Posto  Administra0vu  Hato-­‐Builico.     Tabela  9  :  Total  relijiaun  iha  Munisipiu  Ainaro Relijiaun

Prosentu

1 Katolika

98%

2 Protestante

1%

3 Musulman

0.8%

4 Animismu

0.15%

5 No seluk-­‐seluk

0.12%

Figura 7:  Igreja  ia  Ainaro  Vila  no  Maubisse

Igreja Nossa  Senhora  de  Fá0ma  Ainaro

Igreja Maubisse

26


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro

2. Kapitulu II  -­‐  Plano  Estratejiku  Dezenvolvimento  Munisipiu   2.1.  Pilar  kapital  Sosial   Planu    Dezenvolvimentu    nivel    edukasional    iha    Timor-­‐Leste    hahu    hosi    Governu    Tranzitório  
 hanesan  parte  importante  ne’ebé  iha  ambisaun  bo´ot,  atu  transforma  moris  povu  nian  liu  hosi  
 prosesu  hanorin  nain  sira.  Prosesu  elaborasaun  planu  refere  hanesan  ponto  as  liu  ba  uma  kain  
 Timor  Leste  tomak,  hahu  husi  labarik  sira  to’o  ema  adultu  atu  iha  oportunidade  ba  futuru  diak,  
 povu    no  populasaun    ba    moris    lorloron    nomos    ba  jerasaun    futuru.    Planu  Dezenvolvimentu  
 Nasional    nudar    mehi    ida    husi    komponente    tomak    hanesan    governu,    sosiedade    sivil,    no  
 komunidade  iha  nasaun  foun  ida  ne’e.  Iha  sensus  populasaun  no  uma  kain  0nan  2010,  esta0s0ka  
 halibur  ona  informasaun  konaba  ita  nia  populasaun  iha  Timor-­‐Leste  tomak,  husi  Munisipiu  ba  
 Munisipiu,  suku  ba  suku,  no  uma-­‐kain  ba  uma-­‐kain  atu  hodi  hatene      total  populasaun  inklui  
 estudantes  no  professores  iha  Munisípiu  Ainaro.  Resultadu  husi  sensus  ida  ne’e,  maka  governu  
 fahe  fila  fali  rezultadu  ne’e  ba  komunidade  sira  ne’ebé  ikus  mai  koñesidu  ho  naran  sensus  fo  fila  
 fali.     Dokumentu   Planu   Estratégiku   Dezenvolvimentu   Nasional   ou   PEDN   no   dadus   sensus   populasaun   no   uma  kain  iha  0nan  2010  nudar  dokumentu  legal  ida  ba  inves0mentu  nasional  hodi  nune’e  en0dades   tomak  bele  defini  sira  nia  kontribuisaun  ba  nasaun  no  deside  saida  mak  hakarak  atu  halo,hodi  bele   dezenvolve  no  fo  esperansa  ba  moris  diak  povu  nian.     Bazeia  ba  dokumentu  hirak  ne’ebé  temi,  maka  Planu  Estratejiku  Dezenvolvimentu  Munisipiu  (PEDM)   Munisipiu   Ainaro   nian     hanesan   dokumentu   ida   ne’ebé   prepara   no     akumula,   hodi   transfere   no   hatur   didiak   Planu   Estratéjia   Dezenvolvimentu   Nasional   (PEDN)   Timor   Leste   nian,   hodi   espesifika     visaun,     misaun    no    objek0vus    nasaun    nian    ba    iha    planu    estratejia  dezenvolvimentu    Munisipiu    Ainaro     nian.     Planu     Estratéjiku     Dezenvolvimentu     Munisipiu   (PEDM)   Munisipiu   Ainaro   hanesan   planu   dezenvolvimentu   ba   0nan   sanulu   resin   lima   (15)   nian   ne’ebé   governu   lokal   prepara   hodi   asegura   nesesidade  povu  nia  bem  estar.   Planu   estratéjiku   Munisipiu   Ainaro   hanesan   planu   dezenvolvimentu   ne’ebé   elabora   tuir   siklu   /   rotasaun  ak0vidades  ne’ebé  iha  no  tenta  uniformaliza  hanesan  Munisipiu  sira  seluk.  Planu  estratejia   dezenvolvimentu   Munisipiu   nebé   elabora   dadauk,   buka   atu   dezeña   programas   no   inisia0vas   ho   nia   objek0vus  tomak  ba  inves0mentu  Munisipiu.  Iha  planu  ida  ne’e  mos  tenta  atu  orienta  ak0vidades  sira   durante   etapa   tranzisaun   husi   sistema   planu   nebé   sentraliza   ba   sistema   desentralizasaun   hodi   estabelese  governu  lokal  iha  futuru.     Implementasaun   programa   polí0ka   hanesan;   governu   lokal,   poder   lokal,   no   desentralizasaunka   Pre-­‐ Deskonsentrasaun  hanesan  embriaun  hodi  simu  no  trata  desentralizasaun  iha  aspetu  nebé  luan    hodi     asegura    inves0metu    nebé    la’o    iha    Munisípiu    ba    implementasaun    governu    lokal  Munisípiu.  Ho   nune   planu   estratejia   dezenvolvimentu   Munisipiu   sei   sai   hanesan   mata   dalan   ida   ba     dezenvolvementu     Munisipiu     ho     komponentes     dezenvolvimentu     tomak     inklui     parseiru   dezenvolvimentu   sira   ne’ebé   existe   iha   territoriu   Munisipiu   nia   laran,   hamutuk   fatores   external   no   internal  Munisipiu  Ainaro  nian.     PEDM   Ainaro   hanesan   planu   ba   0nan   sanulu   resin   lima   (15)   nian.   Iha   planu   ne’e   sei   fo   sai   kriteria   konaba   selesaun   projetu   sira   ne’ebé   sei   hetan   fundus   husi   Planu   Inves0mentu   Munisipiu   (PIM).   Iha   planu   ne’e   nia   laran   sei   iden0fika   mos   estratejia   mul0   sektoral   tolu   hanesan;   a).   Dezenvolvimentu   ekonomia   no   hamenus   kiak   liu   hosi   edukasaun,   b).   Igualdade   Jeneru   liu   hosi   formasaun,     no     c).     Hari     rezistensia    ida    ba    mudansa    klima0ka/desastres    naturais.    Komisaun  Dezenvolvimentu  Munisipiu   (KDM)  mak  sai  nain  ba  PEDM.  Kna’ar  atu  prepara  planu  ne’e  mak  lidera  husi    Administrador  Munisípiu     ho     tulun   husi     tékniku   sira   nebé     servisu     besik   liu   ho   Sekretáriu   Munisípiu   nebé   sai   mos   nudar   Sekretariadu   KDM   nian   no   hetan   apoiu   maximu   husi   ofisial       sira       ne’ebé       kompostu       husi     Departementu      Planeamentu      Dezenvolvimentu      no  Departementu  Finansas  husi  Administrasaun   Munisípiu   nian   hamutuk   ho   téknikus   ka   ofisial   sira   husi   Administrasaun   Munisípiu   no   Posto   Administra0vu  sira.    

27


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro 2.1.1. Edukasaun  Formal  no  La’os    Formal     Susesu   dezenvolimentu   em   termus   }ziku   no   naun   fizikú   depende   ba   kualidade   rekursus   humanus,   tamba   rekursus   humanus   sai   nudar   xave   ba   dezenvolvimentu   iha   aspetu   hotu   -­‐   hotu   tamba   ema   nudar   faktor   sentral   ba   desenvolvimentu.   Nune’e   PEDN   fókus   liu   ba   aspetu   kapasitasaun   0mor   oan   sira  hotu  husi  aldeia  to’o  vila  liu  husi  sistema  edukasaun  ida  nebé  gratuitu,maibe  tenki  iha  kualidade   iha   nivel   bazíku   to   nivel   superior.   Formasaun   profesional   nebé   husi   governu   ka   agente   parseiru   dezenvolvimentu   inklui   mos   Edukasaun   Katólika   sira,   tantu   nivel   lokal,   nasional   no   internasional.   Objek0vu   edukasaun   atu   kapasita   0mor   oan   sira   hodi   bele   involve   direita   no   a0vu   ba   prosesu   dezenvolvimentu  no  konstrusaun  Estadu  no  Nasaun  nian  iha  aspeitu  hotu.     Iha   termus   pra0ka   bele   prepara   téknikus   (badaen)   0mor   oan   rasik   hodi   kaer   rasik   kudan   talin   dezenvolvimentu  nasional  no  Município  tuir  pedido  merkadu  trabalhu  nian  tantu  rai  laran  no  rai  liur   hodi  nune’e  bele  transfere  no  adopta  téknolojia  no  aspetu  sosial  ka  ekonomia,  liu  husi  treinamentu   hodi   hakbit   no   aumenta   koñesementu   apropriadu   ba   ema   nebé   klasifikadu   forsa   de   traballu   atu   responde  nesesidade  interna  nasaun  nian  hodi    labele  importa  mão  de  obra  kualifikadu  husi  rai  liur.   Ho   kualifikasaun   nivel   tekníku   nebé   professional   maka   0mor   oan   bele   servisu   iha   nebé   deit   bele   priense   sasukat   estandarte   internasional   atu   dudu   mo0vasaun   de   servisu   hodi   aumenta   valores   adisionais  no  produ0vidade  servisu  nian.   2.1.1.1. Edukasaun  non  Formal     Edukasaun    non    Formal    nebe    hanaran    Ensinu    Rekorente    hahu    kedas    hosi     1 º     G o v e r n u   Kons0tusional,   nebe   hetan   apoio   hosi   Governu   Kubano   haruka   sira   nia   formadores   mai   hosi   Cuba,     hodi   fo   formasaun   ba   Monitores   Timor   oan,   nebe   hetan   duni   susesu   iha   Munisípiu   balu.   Iha   Munisípiu  Ainaro,  Ensino  Rekorente  iha  area  rua  hanesan  tuir  mai  nee:     a)  Area  Programa  de  Equivalência  iha  Postos  AdministraOvos  hat  hanesan  ita  hare  iha  tabela  tuir   mai:   Tabela  10:  Programa  de  Equivalencia  iha  Postus  Administra0vus  hat   Postos Administrativos

Monitores

Alunos matriculados

Salas

Ainaro

2

30

2

Maubisse

1

15

1

Hato Udo

1

15

1

Hato Builico

2

30

2

6

90

6

Total

Iha programa   de   equivalência   nee,ba   ita   nia   maun   alin   eh   bin   feton   sira   nebe   seidauk   konklui   iha   ensinu  básiku  ka  sira  eskola  too  dalan  klaran  para  0ha,ho  ida  nee  atu  bele  fo  oportunidade  ba  sira  atu   hetan   ne0k   ser0fikadu   ruma   hodi   bele   kompete   ba   iha   merkadu   de   trabalho   iha   sociedade   nia   let   hodi  bele  hatene  le  no  assina  naran.   b)  Area  Programa  de  Alfanamor  iha  tabela  tuir  mai  nee:   Tabela  11  :  Programa  de  Alfanamor   Postos Administrativos

Monitores

Alunos matriculados

Salas

Ainaro

7

140

7

Maubisse

8

160

8

Hato Udo

2

40

2

Hato Builico

3

60

3

20

400

20

Total

Area Programa  de  Alfanamor,  programa  nebe  mosu  atu  hamenos  analfabe0smu  iha  ita  nia  rai  laran   hodi  hatudo  ba  mundo  katak  Nação  Timor  Leste  mos  hakaas  an  hodi  kombate  kontra  analfabe0smo,   nunee  ba  sira  nebe  la  iha  koñesimentu  ba  letras  bele  hatene  le  no  hakerek.  

28


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro 2.1.1.2. Edukasaun Formal   Bazeia   ba   Planu   Estratégiku   Dezenvolimentu   Nasional,   edukasaun   no   treinamentu   nudar   komponenete  ida  atu  promove  oportunidade  moris  komunidade  nian  em  jeral  no  fasilita  labarik  sira     hodi   a0ngi   potensialidade   no   lori   ba   moris   diak   no   matenek.   Edukasaun   hanesan   inves0mentu   nasaun  nian  ba  futuru  dezenvolimentu  humanu.  Bazeia  ba  ita  nia  Cons0tuição  da  RDTL  nuudar  ita  nia   Lei   inan   fo   garan0a   ba   labarik   sira   hotu   atu   frekuenta   eskola   no   hetan   ensinu   ho   kualidade   nebé   diak   atu   nune’e   bele   hetan   moris   ida   nebé   saudavel   no   produ0va.   Nune’e   Município   Ainaro   existe   ona   eskola  husi  nivel  Pre-­‐Eskolar,  nivel  Eskola  Bazika  no  Eskola  Sekundária   a)  Ensinu  Pre-­‐Eskolar  /  Jardim  InfanOl   Iha   PEDN   deklara   katak     “labarik   feto   ho   mane   ho   idade   entre   0nan   hat(4)   to’o   lima   (5)   sei   rejista   atu   hetan  edukasaun  pre-­‐eskolar  nebé  ho  kualidade”.  Nune’e  wainhira  ajusta  ba  nivel  Município  Ainaro     ho   indikador   nebé   hanesan   maka   bazeia   ba   dadus   Departementu   Edukasaun   Município   Ainaro   ano   Le0vu  2015  hatudu  katak  iha  ona  númeru  labarik  ho  idade  0nan  4-­‐5  maka  eskola  ona  iha  nivel  pre-­‐ eskolar,  iha  Posto  Administra0vo  hat  .   Atu   iha   kualidade   diak   sei   prepara   infraestruturas   no   rekursus   humanus   nebe   adequado   ba   labarik   sira  no  manorin  nain  sira  nebe  iha  duni  kualidade.  Iha  Município  Ainaro,  Escolas  Pré  –  Escolar  Pública   iha  sanulo  (  10  )  no  Pré  –  Escolar  Católica  hat  (  4  )  .  Iha  Escolas  Básicas  Centrais  sira  funciona  hotu  ona   Jardim  Infan0l/Pré  -­‐  Escolar.  Iha  0nan  académico  2015  hahu  hari  no  halo  matricula  ba  labarik  kiik  sira   iha   Centro   de   Apredizagem   e   Formação   Escolar   (CAFE)   hosi   Professores   Portugueses   sira   iha   Município   Ainaro   nebe   localiza   iha   Posto   Administra0vo   Ainaro.   Hahu   hosi   Jardim   Infan0l   talvez   ba   futuro  sei  ba  too  Universidade.  Número  de  alunus  no  professores  hanesan  ita  haré  iha  tabela  tuir  mai   ne´e  maibe,  la  inklui  dados  hosi  Centro  de  Aprendizagem  e  Formação  Escolar  (CAFE)  hosi  professores   portugueses  sira.   Tabela  12  :  Dadus  Eskola  Pre-­‐Eskolar  2015 Nível de Ensino

Públicas

Filiais

Católicas

Filiais

10

-

4

-

Pre-Eskolar

Tabela 13  :  Dados  Pre-­‐Escolar  2015 Postos Administrativos

Monitores

Alunos matriculados

Salas

7

140

7

Ainaro

Tabela 14:  Dados  Profesores  e  Alunos  2015  -­‐  Pré  Escolar Professores permanentes

Professores contratados

Alunos

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

-

14

14

-

14

28

325

334

659

b) Ensinu  Báziku  Públiku  no  Privadu   Tuir   Programa   Governo   Timor   Leste   nian   katak   Ensino   Básico   sei   escola   gratuita,   ida   ne’e   inklui     Municipio  Ainaro,  la  inclui  escolas  privadas.  Alem  de  la  selu  propinas,  sira  iha  mos  merenda  escolar   inclui   mos   escolas   privadas   sira.   Wainhira   iha   ona   desentralizasaun   ita   sei   prepara   rekursus   ba   iha   línguas  hanesan  Línguas  Oficiais  Tetum  ho  Português,  ba  Ciências  Exatas  no  Ciências  Sociais  sira  seluk.   Atu   hetan   kualidade   diak   ita   tenki   prepara   ita   nia   professores   sira   iha   area   hotu-­‐hotu   no   mos   infraestruturas  nebe  bele  responde  ac0vidades  professores  no  alunos.   Iha   Município   Ainaro   iha   Escolas   Básicas   Centrais   Públicas   sanulo   resin   hitu   (17),   Filiais   Públicas   hitunolu  resin  hat  (74),  Escolas  Básicas  Centrais  Católicas  rua  (2)  no  nia  Filiais  rua  (2).   Número  de  alunus  no  professores  nuudar  ita  hare  iha  tabela  tuir  mai  nee  :  

29


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro

Tabela 15:  Dados  EBC  2015 Nível de Ensino EBC

Públicas

Filiais

Católicas

Filiais

17

74

2

4

Tabela 16:  Dadus  Profesores  e  Alunos  2015  -­‐  Ensino  Básico Professores permanentes

Professores contratados

Alunos

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

279

230

509

161

165

326

10 849

10 212

21 061

c) Eskola  Sekundaria  Jeral  Públikas  e  Privadas       Município  Ainaro  iha  eskola  Sekundária  hat  (4)  no  filial  ida  (1)  nebe  lokalisa  iha  posto  Administra0vo   Hato   Builico.   Nee,   hatudo   katak   iha   Postos   Administra0vos   hat   nee   funciona   ona   Eskolas   Secundárias   Gerais  nebe  sei  hatudo  iha  tabela.  Karik  ba  futuro  sei  hari  tan  Escolas  Técnicas  Vocacionais  (  ETV  )  atu   bele  hakbi´it  talento  ida  –  idak  nian  atu  kompete  ba  mercado  de  trabalho  .  Karik  la  iha  fa0n  ka  rai  atu   hari   iha   mos   possibilidade   bele   converte   mos   Eskola   Secundária   Pública   ida   ba   Escola   Técnica   Vocacional  (  ETV  )  iha  ita  nia  Município  Ainaro.  Atu  responde  ba  necessidades  ba  município  iha  futuro   liu  –  liu  iha  areas  específicas  necessariamente  ita  tenki  iha  Escola  Técnica  ida.   Tabela  17:  Dadus    Eskola  Sekudaria  Geral  Publikas  no  Privada  2015 Nível de Ensino ESGP

Públicas

Filiais

Católicas

Filiais

2

-

2

1

Tabela 18:  Dados  Profesores  e  Alunos  2015  -­‐  Ensino  Secundário  Geral Professores permanentes

Professores kontratados

Alunus

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

37

15

52

9

9

18

1 172

1 431

2 603

d) Eskola  Vokasional   Iha   tempu   okupasaun   Indonesia,   harii   ona   eskola   vokasional   hanesan   eskola   Agrikola   iha   Posto   Administra0vo   Maubisse,   maibe   iha   momentu   ida   ne’e,   Muicipio   Ainaro   seidauk   harii   eskola   vokasional,  mas  Municipio  iha  ona  planu  atu  harii  eskola  vokasional  Agricola  iha  Posto  Administra0vo   Maubisse  no  Eskola  Téknika  iha  cassa,  Posto  Administra0vo  iha  tempu  badak  nia  laran.   e)  Desportu   A0vidade   desportu   mak   hala’o   iha   Municipio   Ainaro   iha   momentu   ida   ne’e,   liu-­‐liu   ba   a0vidade   3   mak   mosu  liu,  hanesan    iha  eventu  importante  mak  a0vidade  futebol,  voley  bol  no  a0vidade  basket  bol.   Iha   tempu   bai-­‐bain   a0vidade   sira   ne’e   ladun   la’o   diak,   tamba   laiha   ema   mak   atu   organiza   a0vidade   sira  ne’e.  Maske  nune’e  a0vidade  3  ne’e  sempre  la’o  nafa0n  maske  la  hala’o  lor-­‐loron.  Iha  momentu   ida   ne’e   fasilidade   hanesan   kampu   futebol,   voley   bol   no   basket   bol   kuaze   existe   hotu   iha   iha   Posto   Administra0vu  4  ne’e,  so  ke  Posto  Administra0vo  hato-­‐Builico  mak  kuaze  kampu  futebol  atu  laiha  0ha   deit,   maske   existe   kampu   ida   ka   rua,   mas   la   tuir   estandarte,   tamba   kampu   ne’e   kiik   liu   tamba   rai   mesak  foho  deit,  ne’ebe  menus  rai  tetuk.  Tuir  lolos  kampu  sira  ne’e  existe,  maibe  fasilida  sira  seluk  

30


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro hanesan bola   ho   ekipamentu   sira   seluk   mak   ladun   iha   para   estudante   ou   joven   sira   bele   halimar   desportu  hirak  ne’e.     Ami  rekoñese  katak  desportu  la’os  buat  3  deit  ne’ebe  mensiona  iha  leten,  maibe  desportu  iha  buat   barak,  hanesan  :  badminton,  tennis  meja  no  tennis  rai  (lantai),  korida  ema  nian  ba  kurtu,  medio  no   longu  distansia,  boxe,  karateka,  haksoit  dook  no  haksoit  naruk  nsst.     Desportu  mak  existe  iha  Municipio  Ainaro  mak  hanesan  tuir  mai  ne’e  :   Futebol   A0vidade  futebol  iha  Municipio  Ainaro  ladun  la’o,  a0vidade  ida  ne’e  la’o  so  bainhira  iha  eventu  ruma.   Nune’e   mos   tamba   fasilidade   mak   ladun   sufisiente.   Fasilidade   iha   kada   Posto   Administra0vu   hanesan   tuir  mai  :   ‣ Iha  postu  Administra0vu  Ainaro  vila  iha  Suco  7,  maibe  husi  Suco  7  ne’e  so  Suco  Ainaro  Vila  no   Suco  Cassa  deit  mak  iha  kampu  futebol,  maske  ho  kondisaun  sei  ladun  diak  no  Suco  5  seluk  laiha   kampu  futebol  tamba  kondisaun  rai  la  permite,  maibe  ba  Suco  Mau-­‐Nuno  iha  posibilidade  atu   iha  kampu  tamba  iha  rai  tetuk.  Husi  Suco  2  ne’ebe  iha  kampu  futebol  hanesan  Suco  Ainaro  Vila   tuir   lolos   iha   kampu   futebol   3,   mai   kampu   futebol   2   hodi   halo   0ha   ona   a0vida   seluk   hanesan   harii   Komando   PNTL   Municipio   Aionaro   no   kampu   ida   seluk   hodi   halo   Parke   Dom   Norberto   nian   (Bispo  Dioseze  Maliana.  Suco  Cassa  iha  kampu  futebol  ida  ne’ebe  ho  kondisaun  ladun  diak.   ‣ Iha   Posto   Administra0vu   Hato-­‐Builico   iha   Suco   3   no   kuaze   Suco   sira   ne’e   laiha   kampu   futebol,   so   deit   iha   Hato-­‐Builico   Vila   pretense   Suco   Mulo   nian   mak   iha   duni   kampu   futebol   ida   mas   ho   kondisaun  kiik  oan  no  la  tuir  estandarte.   ‣ Iha  Posto  Administra0vo  Maubisse  iha  Suco  9  no  kuaze  Suco  sira  ne’e  laiha  kampu  futebol  tamba   kondisaun   rai   la   permite   atu   halo   kampu   futebol,   so   deit   iha   Maubisse   Vila   uluk   iha   kampu   futebol   diak   ne’ebe   pretense   kompanhia   exersitu   nian,   maibe   kampu   ida   ne’e   hodi   halo   0ha   Hospital  Referal  Maubisse,  nune’e  joven  sira  liu  husi  Administrador  do  Posto  konsege  halo  0ha   ona  kampu  futebol  ida.   ‣ Iha   Posto   Administra0vo   Hato-­‐Udo   iha   Suco   2   deit   no   iha   momentu   ida   ne’e,   Suco   2   ne’e   iha   hotu  kampu  futebol,  maske  ho  kondisaun  ladun  diak.  Iha  future  Posto  Administra0vo  Hato-­‐Udo   mak  sei  iha  posibilidade  atu  estabelese  tan  kampu  futebol  baran  tamba  ho  kondisaun  rai  tetuk.   Voleybol   A0vidade  ida  ne’e  mos  ladun  la’o  diak  tamba  ladun  iha  fasilidade  atu  fo  apoiu,  maibe  kuaze  Suco  hotu   iha   Posto   Administra0vo   4   ne’e   iha   hotu   kampu   boleybol,   so   ke   tamba   laiha   ema   mak   atu   organiza   diak  no  laiha  fasilidade  bola  no  net,  mak  desportu  ida  ne’e  mos  sei  la’o  ladun  diak,  maibe  iha  future   sei   bele   esforsu   makaas   liu   tan   atu   a0vidade   ida   ne’e   bele   la’o   ho   diak,   par   abele   compete   iha   Nasional  no  mos  Internasional.   Basketbol   A0vidade   ida   ne’e   la’o   uitoan   iha   kapitak   Minicipio,   maibe   ladun   efe0vu.   Iha   Municipio   ida   ne’e,   kampu  basketbol  ladun  existe  iha  Suco  hotu-­‐hotu,  maibe  existe  iha  Vila  de  Posto  Administra0vu,  so   uniku  Suco  Cassa  Posto  Administra0vo  Ainaro  Vila  mak  iha  kampu  basketbol,  mas  ho  kondisaun  a’at.   Desportu  Sira  seluk   Husi  desportu  3  ne’ebe  mensiona  iha  leten,  iha  mos  desportu  sira  seluk,  mas  iha  momentu  ida  ne’e   desportu   sira   seluk   ladun   la’o   no   iha   tempu   oin   mai   sei   kria,   atu   ne’e   municipio   Ainaro   mos   bele   prepara  ninian  ema  ba  a0vidade  sira  ne’e  hodi  bele  halo  kompe0saun  ho  Municipio  sira  seluk,  nune’e   mos  bele  halo  kompe0saun  ho  rai  liur.  

31


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Metas konaba  setor  Edukasaun Metas

Indikador

Baseline

Iha tinan 2016 to’o 2030 Pelu menus metade husi labarik Timoroan hotu, feto ho mane hanesan deit, ho idade entre tolu to’o lima sei rejista no hetan edukasaun preeskolar ho kualidade diak.

Tinan ikus 2030 labarik hotu ho idade entre tinan 3-5 munisipiu Ainaro hetan ona edukasaun preeskolar.

• Munisipiu Ainaro iha total alunu pre-eskolar feto no mane entre tinan 3-5 hamutuk 659 Feto 334 no Mane 324 • Total pre-eskolar 14 públiku 10 no Católicas 4 iha Posto Administrativa Ainaro.

Iha tinan 2016 to’o 2030 Edukasaun báziku ho kualiadade sei disponivel ba labarik Ainaro oan sira to’o 93%

Tinan ikus 2030 93% labarik Ainaro oan sira hetan ona edukasaun ba ziku ho kualidade diak

• Total eskola basiku Centrais publiko 17 katoliko 2 fatin Postu administrativu 4 iha Munisipiu Ainaro • Total estudante nebe eskola iha edukasaun baziku 21.061 Feto 10.212 mane 10.849

Iha tinan 2016 to’o 2030 sei dezenvolve Edukasaun Tékniku no Vokasional no Planu Treinamentu

To’o tinan 2030 munisipiu Ainaro harii ona eskola vokasional no planu treinamentu

• Agora daduk Munisipiu Ainaro sei dauk harii eskola vokasional

Iha tinan 2016 to’o 2030 sei dezenvolve ona area desporto

Iha tinan 15 oin mai Munisipiu Ainaro dezenvolve ona area desportu.

• Iha ona kampu bola volli iha Postu Administrativu 4. • Kampu bola basket iha Postu Administrativu Ainaro, suku Cassa

Atu a0nji  metas  PEDN  no  PEDM  hodi  dezenvolve  Munisipiu  Ainaro  mak  persija  servisu  makaas  husi   en0dades   tomak   iha   Munisipiu   Ainaro   liu   husi   kria   planu   no   a0vidades   ida   ne’ebe   diak   ba   kurtu,   mediu  no  longo  prazu  hahu  2016  to’o  2030.    

32


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Planu setor  Edukasaun  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2016  to’o  2020

Planu 2016  to’o  2020

Hari edifisiu ho salaun de enkontru ba Koordenador Ensinu Rekorrente Munisípiu Ainaro, atu bele halibur no halao enkontro ho Monitores sira hosi Posto Adminitrativu hat.

Rekruta tan ba professores pré eskolar nian, maibe tenki kritériu ba recrutamentu, karik la nunee, rekrutamnetu nee la fó valor ba kualidade edukasaun nian.

Estabelese equipamentos no acessórios DRUM BAND ba Ensino Básico ida - idak, atu nunee bele iha competisaun de músikas drum band entre escolas sira hahu hosi Posto Adminitrativu, Munisípiu no ba too Nasional.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Edukasaun

Hari edificio no escola pré -escolar foun no haris fatin iha Suco hotu-hotu.

Rekruta tan guarda sira ba eskola tantu publiku ka privadu hodi nune’e bele seguransa ba eskola sira ne’e no eskola sai seguru.

Halo muro hadulas EBC sira atu no Eskola Secundario Geral Público (ESGP) no Privado hodi nune’e bele mantem ambiente nebe mos no furak, atu labele sai toba fatin ba animal sira iha escola oin ka kotuk.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Edukasaun

Estabelese biblioteka ba Eskola basiku, Eskola Sekundaria no Biblioteka publiku iha Eskola hotu=hotu no Posto Administrativo hotu-hotu.

Aumenta tan Escolas Basicas Centrais tolu: ida iha Suku Mauchiga Posto Administrativo Hato Builico, ida iha Suco Mau Nuno no Eskola Basico Filial ida iha Aldeia Civil Suco Cassa Posto Ainaro.

Halo muro hadulas EBC sira atu no Eskola Sekundario Geral Publico (ESGP) no Privado hodi nune’e bele mantem ambiente nebe mos furak, atu labele sai toba fatin ba animal sira iha eskola oin ka kotuk. Estalese atividade desportu ne’ebe suficiente ba iha escola ida - idak no Suco ida-idak, atu nune’e bele pratika alunos no joven sira nia desporto. Liu hosi atividade ida nee mak ita bele hetan fini ba ita nia Munisípiu hodi bele kompete iha nasional ka internasional.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Edukasaun

Orsamentu

Manutensaun

33


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Planu setor  Edukasaun  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2016  to’o  2020

Planu 2016  to’o  2020

Estabelese pateo halimar nian ba labarik ki’ik oan sira iha Ensino Baziku hotu-hotu.

Halo konstrusaun no halo reabilitasaun ba eskola sira no aumenta tan sala de aula para labarik sira bele iha kualidade de ensinu mais ou menus 25 no maximu 30 alunos iha sala ida.

Estabelese atividade desportu no kampu desportu ne’ebe suficiente ba iha eskola ida - idak no Suku ida-idak, atu nune’e bele pratika alunos no joven sira nia desporto. Liu hosi atividade ida nee mak ita bele hetan fini ba ita nia Munisípiu hodi bele kompete iha nasional ka internasional.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Edukasaun

Hari uma alojamentu ba professores no guarda pre-escolar, basico professores no guarda hotu-hotu, Ensinu Sekundariu atu nune’e bele fo acesu ba profesores sira hodi bele tama ho oras no sai ho oras no mos karik iha transferensia professores bele ona iha hela fatin.

Hari armazen eskola atu bele rai materiais didatikus, utensilius merenda eskolar nian, fos merenda eskolar nian no sel - seluk tan.

Estabelese kampu desportu iha fatin eskola hotu iha munisipiu Ainaro.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Edukasaun

Sei konstroi edifisiu foun ba Pre=eskolar sira mak hanesan: PE Ainaro Telecom, PE Maubesi Vila, PE Bermoli, PE Lemos P. Almeida no PE CCA tuir padraun ne’ebe estabelese no nesesidades mak hanesan eletrisidade, Be mos no Saneamaentu.

Estabelese kampu desportu iha fatin eskola hotu iha munisipiu Ainaro.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Edukasaun

Sosa mobiliário ba pré Eskolar hirak mak iro hanesan tuir mai ne’e; PE Maubesi Vila, PE Bermoli, PE Lemos P. Almeida no PELaloran Nunumogue tuir padraun ne’ebe estabelsidu.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Edukasaun

Sei realiza formaban ba kordenador, profesores no serbenta Pre-Eskolar.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Edukasaun

Orsamentu

Manutensaun

34


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Planu setor  Edukasaun  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2016  to’o  2020

Planu 2016  to’o  2020

Rekrutamentu professors ba 10 Pre iroEskolar foun ho total30 professores ne’ebe kualifikadu atu bele garante kualidade Ensinu.

Orsamentu OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Manutensaun Edukasaun

Estabelese kampu desportu iha fati eskola hotu iha munisipiu Ainaro.

2.1.2. Setor  Saude   Planu   Estratejiku   Sector   saude   Munisipiu   Ainaro   abrigo   ba   plano   Estratejiku   Nasional   Sector   Saude   2015-­‐2030  (PNSS)  fornese  ba  Munisipiu  Ainaro  ho  enkuadramento  ida  hodi  komprende    nia  pozisaun   no  bok  an  ba  oin  ho  sen0do  ida  diresaun,  propozito  no  mata  dalan  ba  ac0vidade  no    desizaun  sira   nebe  presiza  husi  autor  xave  sira  iha  setor  saude  nian  ba  0nan  sanolu  resin  lima  oin  mai.     2.1.2.1.  Perfil  Saude  Munisipiu  Ainaro   Mudansa   ba   indicadores   saude   durante   0nan   hirak   liu   ba   depois   de   independencia   hatudu   katak   Municipio   Ainaro   halo   ona   progreso   ho   lalais   iha   nia   esforsu   atu   enfrenta   desafio   saude   boot   sira   nebe  karakteriza  liu  husi  taxa  mortalidade  maternal  no  labarik  maka  as  ho  signifika0vu,  akompanha   ho  insidensia  aas  ba  moras  kontajiosa  sira.   2.1.2.2. Indicadores  nacional  sira  ba  saude  nebe  seleccionado     Tabela 19: Indicadores nasional sira ba saude nebe seleccionado Espetativa ba moris

Taxa fertilidade total Rasiu mortalidade materna Taxa mortalidade Infantil Taxa mortalidade Tinan lima Persentazen husi labarik ≤ idade tinan lima ho isin kik Persentazen labarik todan menus Taxa Insidensia Turberkuloze Taxa Insidensia ba Malaria Taxa sero prevalensia HIV kik

60,2 (feto),  58,6  (  mane) 5,7 557  mate/100,000 44  mate/1,000  moris 64  Mate/1,000  moris 53% 52% 133/100,000  populasaun 104,2/1,000  populasaun (disponivel   ba   figura   indica0vo   deit)   maibe   hahalok  risku  nivel  aas.

35


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Metas konaba setor Saude Metas

Indikador

100% Husi inan isin-rua sei simu Fim du anu 2030 70% inan isin tratamentu ante-natal (molok hahoris) rua sira iha munisipiu Ainaro pelu-menus dala haat. hetan ona tratamentu ante-natal molok hahoris pelu menus dala haat. 100% Husi feto sira sei hetan asistensia Iha fim du anu 2030 70% feto hahoris nian. sira munisipiu Ainaro hetan ona asistensia hahoris husi parteira no doutor sira. 100% husi labarik sira sei hetan Labarik sira hotu iha munisipiu imunizasaun kontra póliu, sarampu, A i n a r o s e i h e t a n o n a tuberkoloze, dipteria no hepatitis B. imunizasaun kompletu. Sei iha konsiensia ne’ebé makaas ba Munisipiu Ainaro iha ona HIV/SIDA, TBC no malaria no moras- konsiensia diak ba moras laran sira seluk. HIV/SIDA, TBC no malaria no moras-laran sira seluk.

100% husi epidemia moras malaria nian F i m d o a n u 2 0 3 0 1 0 0 % sei kontrioladu hotu. komunidade munisipiu Ainaro hotu livre ona husi moras malaria.

Postu saúde hotu-hotu sei ia pelo menus Fin du anu 2030 postu saúde 12 doutor ida, enfermeira rua no parteira rua. munisipiu Ainaro ia ona doutor ida, enfermeira 2 no parteira 2.

Baseline 30% husi feto Isin-rua ne’ebe simu tratamentu molok tuur-ahi pelu menus dala haat.

30% husi feto tuur-ahi sira hetan asistensia husi parteira no doutor sira. 50% labarik hira mak hetan imunizasaun kontra póliu, 47% sarampu no 50% hepatitis B. Iha tinan 2012 to’o 2015Saude Munisipu Ainaro halao ona atividades barak hodi hasae konsiensia konaba HIV/SIDA, TBC, Malaria no moras laran sira seluk mak hanesan: Edukasaun saude, promosaun saude, fahe formasaun ba eskola sira, hasai ran missal ba k o m u n i d a d e , distribuisaunmusquetero no fo tratamentuba komunidade sira sekarik hetan positif moras malaria. Iha tinan 2013 ema nain 34 mak hetan moras malaria 2014 ema nain 5 2015 ema nain 1 Husi ema moras sira ne’e hetan ona tratamentu iha centru saude no mos postu saude iha munisipiu Ainaro. 12 Postu Saude mak iha doutor ona, enfermeira rua mak priense ona iha postu saude 3 no parteira ida mak priense ona iha postu saude 6. Postu Saude ida mak laiha doutor, postu saude 9 mak laiha enfremeira no postu saude 3 mak laiha parteira.

Planu Estratejia  Saúde  2016  -­‐  2030     Atu   bele   implementa   PENSS   ho   adekuadu,   iha   oportunidade   no   forsa   balu   ne’ebe   Mds   no   parte   interesadu  saude  sira  tenki  harii  bainhira  sira  implementa  planu  ida  ne’e  iha  momentu  hanesan,  iha   frakeza  no  ameasa  sira  ne’ebe  presiza  atu  bele  iha  koalia  karik  PENSS  maka  atu  bele  implementa  ho   susesu.  

36


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Planu  Estratejiku,  Tinan  2015-­‐2030  -­‐  Saúde  Materna Indikador  ba   Produsaun

Orariu ba  implementasaun

Estratejia

Atividade Sira

Aumenta asesu ba kuidadus saude pre-natal, partus, pos-natal no planeamento familiar ho kualidade aas iha servisu saude primariu.

Aumenta numeru ba fasilidade saude sira ho unidade maternidade nian

Estabelese Postu saude ho klinika maternidade no funsiona iha fasilidade saude sira hotu

100% SSK 50% 75% PS PS

Aumenta numeru ba fasilidade saude treinadu inklui mediku foun sira atu fornese servisu saude maternal (kuidadus KAN, Partus, no Pospartum

523 D3 parteira ne’ebe rekruta tinan lima dala ida hala’o treinamento Atualizasaun tinan tolu tolu Aumenta CPR ba 40% iha 2015 no 70% iha 2030

60% hala’o rekrutamento ba SSK

ALVU 2015

ALVU 2020

60% hala’o rekrutamento ba SSK

40% 40% rekrutamentu rekrutamentu ba Postu Saúde ba Postu Saúde

ALVU 2025

ALVU 2030

100%

60% recruitment conducted for CHCs

40% recruitment to Health Post

160% Servisu Saúde sira Implementasau Implementasau recruitment hotu aplika n 50% n 100% conducted for estratejia BCC CHCs 40% recruitment to Health Post Hadiak kuidadus ba emerjensia obstétrika liu husi rekonese, detensaun no jestaun sedu ba komplikasaun obstrika iha livel komunidade no referensia

‣ Iha Nivel Ospital : Rekrutamento ba espesialista ‣ Provizaun ba seksiu sezariana komprensivu ‣ Aprovizioname nto ba ekipamentus BEOC Provizaun ba kuidadus posabortus trinamentu ba pesoal ne’ebe rekrutadu Iha neivel SSK: ‣ Trinamentu medico rekrutadu sira kona ba BECO ‣ Provizaun ba kuidadus posabortus Iha PS: ‣ Treina pesoal rekrutadu sira kona ba BEOC no CEOC

Ospital sira nebe estabelese hotu ona fornese servisu BEOC no CEOC SSK sira hotu mak iha ekipamentus no iha kapasidade atu fornese servisu BEOC. Taxa Seksiu sezariana entre 5 ate 15% aprovisionamento ba ekipamentos BEOC nian % hosi feto isin rua sira simu kuidadus KAN pelumenus dala haat % hosi partus hetan asistensia hosi pesoal treinandu % hosi feto pos-natal iha loron 6 primeiru depois de partus % hosi partus halao iha fasilidade saúde sira

Ospital sira nebe estabelese hotu ona fornese servisu BEOC no CEOC 75% hosi BEOC iha SSK maka funsiona SSK sira hotu fornese koidadus posabortus 75% hosi feto isin rua sira simu KAN pelumenus dala haat 65% hosi partus hetan asistensia 65% hosi feto simu koidadus pos-natal iha loron 6 primeiru depois de partus pelumenus 40% hosi partus halao iha fasilidade saude ida

Ospital sira nebe estabelese hotu ona fornese servisu BEOC no CEOC 100% hosi BEOC iha SSK maka funsiona 80% hosi feto isin rua simu KAN pelumenus dala haat 75% hosi partus hetan asistensia 75% hosi feto simu koidadus pos-natal iha loron 6 primeiru depois de partus Pelomenus 65% hosi partus halao iha fasilidade saúde ida

Hadiak kualidade no manutensaun 95% hosi feto isin rua sira simu KAN pelumenus dala haat 95% hosi partus hetan assistensia 95% hosi feto simu koidadus pos-natal iha loron 6 primeiru depois de partus Pelomenus 75% hosi partus halao iha fasilidade saúde ida

95% hosi feto isin rua sira simu KAN pelumenus dala haat 95% hosi partus hetan assistensia 95% hosi feto simu koidadaus pos-natal iha loron 6 primeiru depois de partus Pelumenus 95% hosi partus iha fasilidade saúde ida

37


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Atualiza abilidade no teknolojia nebe presiza ba servisu CEOC iha ospital nasional no rejional

Ospital sira hotu iha pesoal apropriadu no ekipamentus bele atu fornese servisu CEOC

50% husi manutensaun mediku espesialista disponivel 100% husi ekipamentus sira hotu ne’ebe sosa

Hadiak kualidade

Hadiak kuidadus ba emerjensia obstétrika liu husi rekonese, detensaun no jestaun sedu ba komplikasaun obstrika iha livel komunidade no referensia

‣ Iha Nivel Ospital : Rekrutamento ba espesialista ‣ Provizaun ba seksiu sezariana komprensivu ‣ Aprovizioname nto ba ekipamentus BEOC Provizaun ba kuidadus posabortus trinamentu ba pesoal ne’ebe rekrutadu • Iha neivel SSK:

Ospital sira nebe estabelese hotu ona fornese servisu BEOC no CEOC

Ospital sira nebe estabelese hotu ona fornese servisu BEOC no CEOC 75% hosi BEOC iha SSK maka funsiona SSK sira hotu fornese koidadus posabortus 75% hosi feto isin rua sira simu KAN pelumenus dala haat 65% hosi partus hetan asistensia 65% hosi feto simu koidadus pos-natal iha loron 6 primeiru depois de partus pelumenus 40% hosi partus halao iha fasilidade saude ida

Hadiak kualidade no manutensaun 95% hosi feto isin rua sira simu KAN pelumenus dala haat 95% hosi partus hetan assistensia 95% hosi feto simu koidadus pos-natal iha loron 6 primeiru depois de partus Pelomenus 75% hosi partus halao iha fasilidade saúde ida

Hametin servisu saúde Reprodutiva ba Adolesente

provizaun ba informasaun na abilidade ba ema foin-sae,familia no komunidade liu husi treinamentu/ edukasaun abilidade moris no saúde seksual & Reprodutiva

% husi husi isin-rua Hamenus isinba foin-sae sira rua ba foin-sae sira husi 30% No husi eskola integra saúde 25% husi Reprodutiva iha eskola sira kurrikulum nia laran integra saúde reprodutiva iha kurrikulum nia laran

SSK sira hotu mak iha ekipamentus no iha kapasidade atu fornese servisu BEOC. Taxa Seksiu sezariana entre 5 ate 15% aprovisionamento ba ekipamentos BEOC nian % hosi feto isin rua sira simu kuidadus KAN pelumenus dala haat % hosi partus hetan asistensia Trinamentu hosi pesoal medico treinandu % hosi rekrutadu sira feto pos-natal iha kona ba BECO loron 6 primeiru • Provizaun ba depois de partus kuidadus pos- % hosi partus abortus halao iha fasilidade Iha PS: saúde sira ‣ Treina pesoal rekrutadu sira kona ba BEOC no CEOC

Ospital sira nebe estabelese hotu ona fornese servisu BEOC no CEOC 100% hosi BEOC iha SSK maka funsiona 80% hosi feto isin rua simu KAN pelumenus dala haat 75% hosi partus hetan asistensia 75% hosi feto simu koidadus pos-natal iha loron 6 primeiru depois de partus Pelomenus 65% hosi partus halao iha fasilidade saúde ida

95% hosi feto isin rua sira simu KAN pelumenus dala haat 95% hosi partus hetan assistensia 95% hosi feto simu koidadaus pos-natal iha loron 6 primeiru depois de partus Pelumenus 95% hosi partus iha fasilidade saúde ida

Hamenus isin- Mantein rua ba foin-sae redusaun husi sira husi 50% 50%

Mantein redusaun husi 50%

35% husi eskola sira integra saúde reprodutiva iha kurrikulum nia laran

75% husi eskola sira integra saúde reprodutiva iha krrikulum nia laran

50% husi eskola sira integra saúde reprodutiva iha kurrikulum nia laran

Planu Estratejiku, Tinan 2015-2030 - Saúde Labarik Estratejia

Desenvolve politika

Atividade Sira

Indikador Ba Produsaun

Orariu Ba Implementasaun Alvu 2015

Revee no atualiza politika atual ba saude Dezenvolve Dezenvolve labariknian no 100% ba dokumentu polítika integra sira iha dokumentu sombriña dokumentu politika politiku sombriña ida nia laran

Alvu 2020

Atualiza

Alvu 2025

Atualiza

Alvu 2030

Atualiza

38


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Desenvolve politika komprensivu ida ba saude labarik nian

50% husi halao % husi halo Halo advokasia desizaun nain desizaun nain sira ba sira apoio metin apoia metin politika implementasaun politika saúde saúde labarik ba politika labarik saúde labarik % OGE aloka ba entre parte 20% OGE aloka nesesidade interesadu sira ba nesesidade programa saúde hotu programa labarik saúde labarik Halao treinamentu iha servisu no molok-servisu kona-ba IMCI no emerjensia neonatal iha distritu sira hotu no instituisaun treinamentu ba pesoal sira.

% pesoal saúde kompleta trinamentu kona-ba IMCI,ENBC

Jere,supervizion Kobertura ba a no defende intervensaun saúde prioridade sira labarik ba IMCI,EPI,kuidad Hadiak us ba kosok-oan kapasidade ba foin sistema saúde moris,nutrisaun hodi suporta esensial no prestasaun dezenvolvimentu integradu ba infansia kuidadus sedu(ECD) iha preventivu,IMCI,ko ligasaun sira sok oan foin moris hotu ho sistema no kazu saúde. komunitária Aumenta # pesoal ho kualifikasaun ba kualifikasaun pesoal saúde labarik nian

60%

80%

90%

40%

80%

95%

90%

Resiklajen

Resiklajen

Resiklajen

pontu ba limite 90%

Mantein

Mantein

Mantein

Nas:4 S-1 pesoal kual

Nas: 2 S-2 kual,6 S-1 kual. 50% DPHO iha kulifikasaun S-1

Mantein

Mantein

DHS: 13 S-1 pesoal kual

Mantein

pesoal klíniku sira hotu iha kualifikasaun mínimu D3

100% DPHO iha kualifikasaun S-1 50% pesoal klíniku iha kualifikasaun S-1

Mantein

Mantein

integra topiku saúde labarik nian iha kurrikulum nassionál nia laran ba isntituisaun edukasionál saúde nian

% intituisaun edukasaun nia integer saúde labarik iha prosesu kurrikúlum anual ba diseminasaun ba revizaun no rekomendasaun ba kurrikulúm

100%

Mantein

Mantein

Mantein

Estabelese no aplika supervizaun loloos

% HF ne’ebe superviziona pelumenus tinan ida dala 2 hanesan rejista iha HMIS

75%

85%

95%

95%

% HF ho satisfasaun kliente di’ak no sertifikasaun ba servisu kualidade Mekenismu insentivu iha fatin

70%

90%

Hadi’ak kualidade no Mantein

Mantein

39


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro

Hasa’e asesu no kualidade ba servisu imunizasaun

Hadi’ak sistema referénsia hodi nune’e atu responde ba nesesidade espesífiku saúde labarik nian

Dezemvolve sentru ho kualidade kapás iha rejiaun sira hotu ba prátika saúde labarik nian atu bele integra iha sistema treinamentu nia laran,bele ihaservisu no molok-servisu

No husi rejiaun sira mantein sentru ho kualidade ba sentru trenamentu

30%

80%

100%

100%

Dezemvolve planu kobertura lokal ba imunizasaun atu atinji pelumenus kobertura 90% nacionalmentu

% labarik menus idade tinan ida simu imunizasaun sira hotu tuir politika BCGPOLIO-DPTHep BSarampu

90%

90%

95%

95%

Hari sistema insentivu ida

% husi distritu sira benefisia husi eskema insentivu sira

100%

Estabelese sistema jestaun korrente malirin (Cold chain)

Sistema jestaun korrente malirin funsiona di’ak

75%

85%

95%

95%

Dezemvolve no implementa prosidimentu referénsia ne’ebe padronizadu no universal atu asegura artikulasaun apropriadu ba pratika IMCI,EPI no ECD kosok oan foin moris nian no nutrisaun

Dezemvolve prosedimentu Referénsia padronijadu (SRP)

100%

Atualiza

Atualiza

Atualiza

   

40


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Planu Estratejiku,  Tinan  2015-­‐2030  -­‐  Nutrisaun Estratejia

Promove Diversidade no konsumu ba aihan produtu lokal

Atividade Sira

ORARIU BA  IMPLEMENTASAUN INDIKADOR  BA   PRODUSAUN ALVU  2015 ALVU  2020 ALVU  2025 ALVU  2030

Halao peskiza konaba tabela kompozisaun aihan produtu local iha koordenasaun ho Ministerio Agricultura

% husi ai-han produtu local analiza iha tabela kompozisaun aihan nian

Dezenvolve reseita no modeluai-han hodi hare ba nesesidade oioin

% husi ai-han produtu local ho reseita ba nesesidade oioin

20%

50%

70%

90%

50%

70%

100%

mantein

ida

ida

ida

ida

% husi labarik < fulan 6 simu susubeen inan nian esklusivo.

60%

70%

75%

85%

% husi labarik idade fulan 6-12 simu ho tempu lolos no apropriadu ai-han komplementar, ho aumenta ba susubeen inan nian

50%

65%

70%

80%

100%

mantein

mantein

mantein

1 guide developed

atualiza

atualiza

atualiza

80%

90%

95%

hadi’ak

50%

75%

95%

50%

70%

90%

95%

% husi uma kain han masin ho iodiu

75%

85%

95%

hadi’ak

% husi labarik malnutrisaun aguda hetan tratamentu.

50%

60%

75%

85%

No. husi peskiza konaba konsumu ai-han Promosaun ba pratika fo Susubeen Inan nian ho fo-han Komplementar ho lolos

Hadi’ak pratika ba kuidadus nutrisaun inan no labarik nian (M&C)

Hadi’ak asesu no kualidade ba servisu nutrisaun iha nivel fasilidade no komunitaria ba sira hotu nebe moris tuir grupu idade

Dezenvolviment u no Implementasaun ba Regulamentu konaba kodigu substitutu Susu been

% Instituisaun Saude implementa kodigu BMS & BFHI

Hasae kobertura no kualidade ba suplementasaun mikronutriente

Dezenvolve no hamoris lejizlasaun ba fortifikasaun mikronutriente % husi labarik idade < tinan 5 simu vitamin A % husi labarik idade fulan 6-23 simu mikronutriente rahun ( Sprinkles)

Hasa’e kobertura % husi feto idade ba jestaun 15-19 simu ferru malnutrisaun folatu

hadi’ak

41


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro % husi fornesimentu emerjensia prepositildad.

50%

60%

70%

80%

% husi eskola implementa programa fo-han ne’ebe monitorizadu.

90%

95%

mantein

hadi’ak

% husi inan isin rua no fo susu ho malnutrisaun simu ai-han komplementar.

80%

90%

95%

hadi’ak

% husi eskola sira ho jardin eskola ba edukasaun nutrisaun no konsumu refeisaun eskolar

20%

40%

60%

70%

% husi uma kain sira ho jardin uma nian

30%

50%

70%

90%

% membru komunidade sira ho hadi’ak konesimentu nutrisaun

35%

70%

90%

hadi’ak

% husi ema moris ho moras laos kontajioza nebe relasiona ho nutrisaun simu intervensaun

25%

50%

75%

hadi’ak

Implementa edukasaun no akonsellamentu WRA NFS inklui hahalok buka saude no lulik aihan ( molok, durante no depois isin rua )

% husi pesoal saude treinadu ba nutrisaun adolesente nian

90%

hadi’ak

mantein

mantein

% husi feto isin rua no fo susu simu akonsellamentu

50%

75%

90%

mantein

Introdus no implementa monitorizasaun kresimentu menus tinan rua ho akonsellamentu no ezaminasaun MUAC ba labarik idade fulan 24-59

% adolesente simu akonsellamentu konaba nutrisaun

20%

40%

80%

mantein

95%

95%

95%

Hasa’e partisipasaun komunitaria ba intervensaun ba nutrisaun

Hasae kobertura no kualidade tratamentu ba moras laos kontajioza sira nebe relasiona ho nutrisaun

% husi pesoal saude sira nebe komprende oinsa atu uza grafiku kresimentu OMS nian % husi pesoal saude sira nebe komprende oinsa atu uza grafiku kresimentu OMS nian

95%

95%

95%

95%

% husi pesoal saude sira nebe fornese akonsellamentu

75%

90%

mantein

mantein

42


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro

Promove advokasia, mobilizasaun social no komunikasaun atu asegura mudansa hahalok principal iha nutrisaun

% Husi inan sira simu akonsellamentu liu husi actividade monitorizasaun kresimentu

50%

75%

90%

% husi labarik nebe ezamina no refere ba fasilidade saude sira

50%

70%

90%

mantein

Dezenvolve % SSK prenxidu ho kurikulum nivel nutrisionista universitario komunitaria (D3) ( grau baxarelatu no mestradu) no posizaun fakuldade iha NFS

30%

50%

70%

100%

mantein

Dezenvolve no hatama edukasaun NFS iha kurikulum escola nian

% fakuldade uza kurikulum nutrisaun

100%

mantein

mantein

mantein

% eskola uza edukasaun NFS

25%

50%

70%

80%

Dezenvolve estratejia BCC ba mudansa hahalok ba nutrisaun

Dezenvolve BCC ba nutrisaun dezenvolve estratejia 1

atualiza

atualiza

atualiza

IMPLEMENTA intervensaun mudansa hahalok ba nutrisaun ( BCI)

Implementa BCI ba nutrisaun mantein

mantein

mantein

Hasae abilidade ba pessoal sira iha komunikasaun mudansa hahalok

% Pesoal nutrisaun konaba abilidade komunikasaun mudansa hahalok

mantein

mantein

mantein

Estabelese sistema informasaun no vijilansia ba nutrisaun M & E (NIS&ME)

Funsionamentu ba NIS & ME

mantein

mantein

mantein

mantein

mantein

mantein

mantein

mantein

mantein

mantein

mantein

mantein

Estabelese unidade nasional ba informasaun seguransa aihan inklui sistema vijilansia no sistema informasaun ba nutrisaun

implementa BCI 1 tinan tinan

90%

NIS & ME funsiona diak

Funsionamentu ba sistema nasional ba informasaun nutrisaun no unidade vijilansia ba nutrisaun

unidade 1 iha ND nia okos funsiona diak

Numeru husi peskija regular nebe padronizadu hodi monitoriza progresu ba produsaun no halao indikador ba resultadu/impaktu no disemina informasaun

1

% husi fasilidade saude sira uza utilize informasaun nebe hetan husi NIS hodi halo programa no dezisaun

100%

43


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Halao peskiza sientifika no deseminasaun ba informasaun

% husi informasaun nebe hetan husi peskiza sientifiku validu utilize ba formulasaun politika , halo desizaun no plano programatiku

100%

mantein

mantein

mantein

Planu Estratejiku, Tinan 2015-2030 - Programa Kontrola Moras Malaria Estratejia Haboot-hadia jestaun kazu liu husi detesaun kazu sedu no prestasaun ba tratamento antimalaria ho efektivu

Atividade Sira

Indikador Ba Produsaun

Orariu Ba Implementasaun Alvu 2015

Alvu 2020

Alvu 2025

Alvu 2030

220,000

220,000

220,000

110,000

44,000

44,000

220,000

11,0000

%Husi kazu malaria simu tratamentu antimalaria tuir mata dalan nasional

75%

85%

95%

100%

#Husi instituisaun saude relata stok out liu loron 7

75%husi institusaun 8

85%husi institusaun

90%husi institusaun

100% husi institusaun

Dezemvolviment o ba asaun neâ&#x20AC;&#x2122;ebe orsamentadu ba mediu n longu prazu tuir planu dezemvolviment o nasional no saude Asugura implementasaun ba mata dalan nasional ba tratamento malaria husi pessoal saude nebe envolve iha diagnoza no tramento enfaze kona ba diagnoza no tratamento ho kualidade Asegura disponnibilidade ba fasilidade diagnostiku no anti malaria efektivu lalais liu husi monitorizasaun no avaliasaun

# teste kazu isin manas liu husi mikroskopiu # husi kazu isinmanas teste ho RDT

Aplikasaun selektivu ba sasukat kontrola vector bazeia tuir prinsipiu ba jestaun vector integradu Asegura tratamento anti malaria efektivu lalais liu husi monitorizasaun no avaliasaun

44


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Hametin kontrolu kualidade no garantia kualidade ba service diagnostiku no tratamento

#Husi sentru mikroskopiu neâ&#x20AC;&#x2122;ebe hatudu maka parte husi protokolu garantia kualidade sterna

Halao teste efikasia terapeutika ba anti malaria prestasaun tratamento ho efektivu

#halao teste

Estabelese ba #Halao trinamentu harii kapasidade resiklajen kona ba iha service iha diagnose malaria knar no teinamento internasional ba pessoal tuir mata dalan nasional ba diagnose no tratamento kontrola malaria

Supervisaun supertivo atu haboot-hadia kualidade ba servisu

#Halao supervizaun

Aseegura involvimento voluntariu saude kumunitaria kona ba kontrola no prevensaun ba malaria

# voluntariu saude komunitaria trinadu konba kontrola no tratamentu malaria

100%

Hametin kontrolu kualidade no garantia kualidade ba service diagnostiku no tratamento

#Husi sentru mikroskopiu neâ&#x20AC;&#x2122;ebe hatudu maka parte husi protokolu garantia kualidade sterna

ida

Halao teste efikasia terapeutika ba anti malaria prestasaun tratamento ho efektivu

#halao teste

100% of all analysts and clinicians trained

Estabelese ba harii kapasidade iha service iha knar no teinamento internasional ba pessoal tuir mata dalan nasional ba diagnose no tratamento kontrola malaria

#Halao trinamentu resiklajen kona ba diagnose malaria

100%

ida

100% of all analysts and clinicians trained

50% husi 60 husi 75% husi 80% husi instituisaun sira instituisaun sira instituisaun sira instituisaun sira supervizona no supervizona no supervizona no supervizona no relata relata relata relata

100% husi voluntariu saude komunitaria

100% husi voluntariu saude komunitaria

100% husi voluntariu saude komunitaria

100% husi voluntariu saude kommunitaria

>50%

>60%

>70%

>80%

Hametin partisipasaun komunitaria ba diagnose no tratamentu ho efektivu

% husi individu sira neâ&#x20AC;?ebe halao peskiza ba iha koinesementu loloos ba sintomas malaria no tratamentu

Asegura disponibilidade adekuadu ba kadre representa kadreesensial iha nivel nasional no mos Distritu

Rekrutamentu ba 78 pontu fokal distritu 38 78 78 100% of no sub-distritu ba 48% husi pontu 100% husi 100% of malaria/VBDC kontrola malaria no fokal malaria/ pontu fokal malaria/VBDC focal points at moras sira neâ&#x20AC;?ebe VBDC iha nivel malaria/VBDC focal points at district and hadaet liu husi distritu no sub iha nivel distritu district and sub sub-district vetor seluk distritu no sub distritu district level level

Dezenvolviment u ba Estratejia kontrola vector integradu iha politika kontrola moras nebe hadaet liu husi vetor nia okos

Dezenvolve politika kontrola vetor integradu Dezenvolve politika

Revee politika karik presiza

Dezenvolvimen tu ba Estratejia kontrola vetor Revee politika integradu iha karik prisiza politika kontrola moras neâ&#x20AC;?ebe hadaet liu husi vetor nia okos

45


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Dezenvolviment Dezenvolve politika u ba politika insektisida ba nasional ba saude publika insektisida ba saude publika ho objetivu ba jestaun rezistensia vetor Rejista insektisida sira hotu neebe maka serve ba saude publika iha nasaun # halao teste suseptibilidade insektisida nia kontra vetor malaria sira Hasae distribuisaun ba muskiteiruneebe hetan tratamentu ho insektisida ba longu-prazu (LLIN)hodi tulun ema sira neebe hela iha area risku malaria

% husi LLIN fahe hodi tulun labarik menus idade tinan 5

% husi LLIN fahe ba ema sira neebe hela iha area risku aas

Dezenvolve politika

Rejista insektisida sira hotu

Revee politika karik presiza

Revee politika karik presiza

Rejista Rejista Rejista insektisida sira insektisida sira insektisida sira hotu hotu hotu

10

10

10

10

80% husi labarik menus idade tinan 5

80% husi labarik menus idade tinan 5

80% husi labarik menus idade tinan 5

80% husi labarik menus idade tinan 5

80% husi populasaun sira neebe hela iha area risku malaria

80% husi populasaun sira neebe hela iha area risku malaria

80% husi populasaun sira neebe hela iha area risku malaria

80% huai populasaun sira neebe hela iha area risku malaria

14

Atu halao vijilansia Entomolojika ba implementasaun ba programa kontrola vetor bazeia ba evidensia

Estabelese laboratoriu entomolojia funsiona kompleta

1

4

8

#husi peskiza entomolojika halao fulan -fulan

2/fulan

8/fulan

16/fulan

Halao indoor residual Spraying selektivu iha area risku malaria

% husi uma sira 80% rega rega ho insektisida kompletu ba suspetivel iha area uma sira iha risku aas malaria area risku aas malaria

Aplikasaun ba larvasida kimika no sasukat kontrola larva eko-amigavel

# husi distritu neebe identifika fatin moris ba vetor malaria sira

Promosaun ba metodu kontrola vetor no metodu protesaun pesoal seluk sira

Revee politika karik prisiza

5 districts

80% rega kompletu ba uma sira iha area risku aas malaria

Distritu 13

80% rega kompletu ba uma sira iha area risku as malaria

Distritu 13

28/fulan

80% rega kompletu ba uma sira iha area risku aas malaria

Distritu 13

% Husi halao larvasida ho insektisida suseptivel

Jere fatin moris Jere fatin moris Jere fatin moris Jere fatin moris larva too 50% larva too 80% larva too 80% larva too 80%

No,nasionalmente halao aktividade promosaun no edukasaun ba kontrola vetor

Tinan ida dala rua

Trimestral

Atualiza ekipamentus no mantein

Atualiza ekipamentus no mantein

46


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Garantia No.husi halao kualidade kona bioassays ba moskiteriu sira neebe hetan tratamentu ho insektisida bioAis no insektisida longu prazu

15

15

15

15

100% husi pesoal

100% husi pesoal

100% husi pesoal

100% husi pesoal

>40%

>59%

>60%

>70%

>60%

>70%

>80%

>90%

2 nasional/6 distritu

2 Nasional/9 distritu

2 nasional/ 13 distritu

2 Nasional /13 Distritu

Asegura # husi stok out ba disponibilidade insektisida iha nivel ba ekipamentus distritu entomolojika,kon trola vetor no insektisida

80%

80%

80%

80%

Hametin sistema relatorio no rejistu ba prestasaun servisu kualidade,liu husi sistema informasaun jestaun saude (HMIS)

100%

mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Estabelese harii kapasidade iha servisu no durante knar no trinamentu internasional ba saude neebe envolve kontrola vetor no vijilansia entomolojia Hametin partisipasaun komunitaria ba implementasaun kontrola vetor ho sustentavel

% husi individu sira neebe hetan piskiza iha koinesementu loloos ba metodu kontrola vetor

Hametin kolaborasaun intersektorial ba implementasaun kontrola vector ho sustentavel

% husi parte interesadusira nebe identifika partisipa iha enkontru parseira

Asegura disponibilidade adekuadu ba kadrehodi reprezenta kadre esensial sir abele iha nivel nasional no mos distritu

# Husi ekipa entomolojika no kontrola vetor estabelese iha nivel nasional no distritu

Hametin sistema supervizaun,mon itorizasaun no Avaliasaun

Perparasaun ba

No. husi pesoal nebe maka fo treinamentu resiklajen

# Husi relatorio mensal ho koalidade haruka ba nasional

A.# husi instituisaun neâ&#x20AC;?ebe superviziona no ne:ebe fo feedback. B.# Fulan-fulan halao encontru revizaun

60%

80%

47


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Perparasaun ba epidemia no resposta ba surut

Kapasita no promove peskiza hodi hadiak formulasaun politika

Perparasaun ba # kontrola surtu epidemia bazeia iha distritu no protokolu resposta ba surtu

80% husi surtu

100% husi surtu

80% husi pesoal neebe indentifika

mantein

Mantein

100% husi pesoal neebe identifika

Mantein

mantein

Trinamentu ba pesoal kona ba prepparasun ba epidemia no resposta ba surtu

# pesoal neâ&#x20AC;?ebe maka kompleta ona treinamentu

Asegura disponibilidade adekuadu ba analista mikroskopiu malaria nia iha nivel nasional no distrituno subdistritu

# Husi analista nomeadu iha nivelnasional,ssk no postu saude ba mikroskopiu malaria

Sei koloka iha fatin nain 5 ba ospital nasional no eferensia no 65 ssk no 40 iha PS risku aas

5 ba nasional no 5 ba ospital referesia no 65 ssk no 80 iha PS risku

14 ba nasional no 13 ba ospital referensia no 65 ssk no 120 iha ps risku

14 ba nasional no 13 ba ospital referensia no 65 ssk no 187 iha ps risku

Asegura disponibilidade adekuadu husi analista kontrola kualidade ba kontrola kualidade ba mikroskopiu malaria nia iha nivel nasional no distritu no subdistritu

# husi analista kontrola kualidade iha fatin iha nivel nasional no distritu ba kontrola kualidade ba mikroskopiu malaria nian

5 verefikador kruza iha nasional no idaidak iha nivel distritu

5 verefikador kruza iha nasional no ida idak iha nivel distritu

5verefikador kruza iha nasional no ida idak iha nivel distritu

5 verefikador kruza iha nasional no ida idak iha nivel distritu

Asegura disponibilidade adekuadu ba pontu fokal ba ekipa entomolojika iha nasional no distritu

# husi ekipa entomolojika no kontrola vetor harii iha nivel Nasional no distritu

Estabelese Ekipa Nasional Entomolojika rua ida idak ho asistente entomolojika 2 no ema neebe tau hamutuk insetu nain 3

Estabelese Ekipa Nasional Entomolojika rua no ekipa distritu 3 ida idak ho asistente entomolojika 2 no ema neebe tau hamutuk insetu nain3

Estabelese ekipa Nasional entomolojika rua no ekipa distritu 7 ida idak ho asistente entomolojika 2 no ema neebe tau hamutuk insetu nain 3

Estabelese ekipa Nasional entomolojika rua no ekipa distritu 13 ida idak ho asistente entomolojika 2 no ema neebe tau hamutuk insetu nain 3

48


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Planu Estratejiku,  Tinan  2015-­‐2030  -­‐  Filariasis  Linfatiku Estratejia

Hakotu tranzmisaun moras LF

HAmetin rekurusus hunanus bazeia tuir nesisidade iha nivel sira hotu

Atividade Sira

ORARIU BA  IMPLEMENTASAUN INDIKADOR  BA   PRODUSAUN ALVU  2015 ALVU  2020 ALVU  2025 ALVU  2030

Fo aimoruk masal (MDA) ba programa limfatiku no enfesaun parasite intestinal

% husi ema elijivel simu doze uniku ba Eliminasaun ba Eliminasaun ba Mantein DEC Albendazole populasaun populasaun eliminasaun no pyrantel 75% 100% pamoate

Mantein eliminasaun

Fó Albendazole no pyrantel pamoate ba ema elijivel bainhira atu hamenus infensaun

% husi ema elijivel simu doze úniku ba 50% Albendazole no populasaun pyrantel pamote

Rekruta no dezemvo- lve pesoal ba programa LF

Númeru husi pesoal ne’ebe rekrutadu

Númeru husi pesoal ne’ebe rekrutadu

Teste amostra raan kalan uza teste rápidu ba brugia iha Municipio ne’ebe konsidera nu’udar endémiku ba brugia timori.

Hametin kolaborasaun parseria kona-ba programa LF hodi asegura disponibilidade ba orsamentu

Enkontru advokasia no proposta ba buka-fundus hodi suporta nesesidade hala’o programa

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

pesoal rekrutadu Posto Administrativo D3

Pesoal Municipio nain 3 kompleta S2 30% pesoal Posto Posto Administrativo S1

Pesoal Posto Admnistrativo seluk 30% kompleta S1

Pesoal Posto Admnistrativo seluk 30% kompleta S1

Treinamento tékniku resikniku resiklajen ba pesoal sira hotu iha tinan lima lima

Treinamento tékniku resikniku resiklajen ba pesoal sira hotu iha tinan lima lima

Treinamento tékniku resikniku resiklajen ba pesoal sira hotu iha tinan lima lima

Treinamento tékniku resikniku resiklajen ba pesoal sira hotu iha tinan lima lima

pesoal rekrutadu Municipio S1 nain 5

% husi amostra raan maka foti no ezamina iha laboratóriu

100% husi amostra raan ezamina ia lanoratóriu

Mantein

Mantein

Mantein

% Municipio endémiku implementa detensaun ba pasiente elephantiasis no hidrosel

100% Municipio endémiku implementa

Mantein

Mantein

Mantein

25% pasiente sira ne’ebe reabilita

50% pasiente sira ne’ebe reabilita

75% pasiente sira ne’ebe

Mantein

% SISCa ativu iha buka kazu sira

100% SISCa ativu iha buka kazu sira

Mantein

Mantein

Mantein

% orsamento ne’ebe aloka kompara ho nesesidade programa LF nian

30% presiza orsamentu disponivel

75% presiza orsamentu disponivel

90% presiza orsamentu disponivel

100% presiza orsamentu disponivel

Númeru husi parseria ne’ebe kompromente atu kolabora

parseiru 3 ne’ebe komprometidu

Mantein

Mantein

Mantein

Hanaruk monitorizasaun ba Programa LF ho foku ba amostra brugia timori no liu Buka ativu kazu % pasiente sira husi amostra raan ba elephantiasis ne’ebe reabilita no hidrosel ba rehabilitasaun

Envolve komunidade iha buka kazu sira

75% populasaun

49


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Planu Estratejiku,  Tinan  2015-­‐2030  -­‐  Filariasis  Linfatiku Estratejia

Atividade Sira

ORARIU BA  IMPLEMENTASAUN INDIKADOR  BA   PRODUSAUN ALVU  2015 ALVU  2020 ALVU  2025 ALVU  2030

Dezenvolve no sosializa matadalan kontrola dengue

% pontu fokal ba kontrola dengue sosializa ho matadalan

90%

100%

Mantein

Mantein

% fasilidade saúde tuir jestaun kazu DHF

100%

Mantein

Mantein

Mantein

% husi kazu suspeitu DHF ne'ebe detekta iha fasilidade saude sira % husi kazu suspeitu DHF konfirmadu ne'ebe detekta iha fasilidade saude sira

100%

Mantein

Mantein

% husi ema sira nebe hetan tratamento ba suspeito dengue no DHF

100%

Mantein

Mantein

Mantein

% tekniku laboratorium treinado kona-ba detensaun dengue

100%

Mantein

Mantein

Mantein

Hasa’e teknolojia laboratorium

Hasa’e

Hasa’e

Hasa’e

Hasa’e

% husi kazu suspeitu DHF ne'ebe detekta iha fasilidade saude sira % husi kazu suspeitu DHF konfirmadu ne'ebe detekta iha fasilidade saude sira

100%

Mantein

Mantein

Avalia koñesimento, attitude no hahalok/ pratika (KAP) komunitaria

% husi komunidade ho KAP apropiadu

50%

75%

80%

Mantein

Dezembolve estratejia hodi hasae sensivilijasaun

Dezemvolve estratejia

Dezemvolve estratejia 1

Atualiza

Atualiza

Atualiza

Dezemvolve estratejia

Atualiza

Atualiza

Atualiza

Hasae kobertura no kualidade ba programa kontrola Produs mata dalan DHF dengue ( flukso grama) ba jestao kazu DHF

Hametin diangnostiku no tratamento dengue. Hametin kapasidade laboratorium

Hadi’ak sensibilizasaun komunitaria kona ba dengue

Dezemvolviment u ba mata dalan Mata dalan no estratejia ba disponivel intervensaun intregadu

Mantein

Mantein

50


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Planu Estratejiku,  Tinan  2015-­‐2030  -­‐  Filariasis  Linfatiku Estratejia

Dezemvole mata dalan mekanismu ba reposta surtu ba moras infensaun viral no moras aguda seluk

Hametin monitorizasaun & Avaliasaun

Atividade Sira

ORARIU BA  IMPLEMENTASAUN INDIKADOR  BA   PRODUSAUN ALVU  2015 ALVU  2020 ALVU  2025 ALVU  2030

Dezenvolviment u ba padraun funsionamento prosedimentu (SOP) ba moras surtu no moras Dezemvolve Sop emerjente no mekanismu (dearea, Disentria, SARS, H1N1, Gripi Manu, venenu husi ai-han)

Dezemvolve SOP no mekanismu 1

Atualiza

Atualiza

Atualiza

Dezemvolvemen to no Dezemvolve implementasaun estratejia ba estratejia vasina H1N1

Dezemvolve estratejia 1

Atualiza

Atualiza

Atualiza

Dezenvolve sistema informasaun no sensibilizasaun públika kona ba moras surtu no moras emerjente (dearea, Disentria, SARS, H1N1, Gripi Manu, venenu husi ai-han, H1N1, nst)

Dwzemvolve sistema informasaun ba moras emerjente

Dezenvolve sistema 1

Atualiza

Atualiza

Atualiza

Buka tivo kazu

% buka ativo kazu ba moras emerjente

75%

100%

Manten

Manten

Dezemvolve sistema monitorizasaun no avaliasaun Padronizadu

Dezemvolve sistema monitorizasaun no avaliasaun

Dezenvolve sistema 1

Manten

Manten

Manten

Hasae kapasidade iha monitorizasaun no Avaliasaun

kobertura ba monitorizasaun no avaliasaun regular

75%

100%

Manten

Manten

51


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Planu Estratejiku,  Tinan  2015-­‐2030  -­‐  Saude  Ambiental Estratejia

Atividade Sira

Revise and update the Dezemvolve current National sistema politika no policy for planu ho efetivo environmental health interventions

ORARIU BA  IMPLEMENTASAUN INDIKADOR  BA   PRODUSAUN ALVU  2015 ALVU  2020 ALVU  2025 ALVU  2030 % politika ne’ebe asina no aplika(ba saneamentu, kualidade be’e,kontrola vetór, seguransa ai-han, jestaun ba foer)

100%

Atualiza politika Atualiza politika Atualiza politika

Asina no aplika politika konaba Asina Politika Atualiza politika Atualiza politika Atualiza politika Analiza Impaktu konaba AMDAL Ambientál(AMDAL) Mantein

Recruta no dezemvolve rekursus umanus ba pesoal saúde ambiental

Hadiak Sistema Dezemvolve rekursus no apoio sistema Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun (PME)

Disponibilidade ba pesoal kualifikadu iha nivel no fasilidade saúde sira hotu Funsionalidade ba instituisan edukasaun saúde ambiental

EHD ho pesoal 1 S2 no 11 pesoal S1 kualifikasaun ba DPHO sira hotu SSK sira hotu iha Sanitarian D3 Ospital sira hotu iha sanitarista D3

3 S2-pesoal no Mantein 10 S1-mantein pesoal 4 S2-pesoal no Mantein 50% sanitarista 9 S1-pesoal iha mantein MdS ho kualifikasaun kolaborasaun S1 Mantein ho Estabelese universidade Akademika ba Mantein haláo program Saúde estudu S1 kona ambiental ba Saúde Ambientál

Funsionalidade ba sistema PME

Harii sistema bazea ba komputador

Aktualiza sistema

Aktualiza sistema

Aktualiza sistema

% populasaun iha asesu ba saneamentu baziku no be’e mos

60%

80%

90%

95%

% fatin publiku halo tuir criteria ba Hadiak prestasaun Hasae kobertura padraun saúde ba servisu saúde no kualidade ba Ambiental(klasifika Ambientál saun B ba oin) intervensaun saneamentu no % Uma kain hetan klasifikasaun B tuir kualidade be padraun uma saudavel (bazeia ba KUBASA)

75%

95%

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Funsionalidade ba orgaun Nasional ba NFB no sistema seguransa Aihan monitorizasaun (INF) no sistema funsion diak monitorizasaun

Hasae kobertura no kualidade ba intervensaun seguransa aihan

Funsionalidade ba Laboratoriu seguransa aihan

Estabelese Laboratoriu Nasional ba seguransa Aihan Mantein

Hasae Teknolojia Hasae Laboratoriu ba Teknolojia Seguransa AiLaboratoriu ba han Estabelese Seguransa Laboratoriu Aihan Munisipal ba Seguransa Aihan

52


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Planu Estratejiku,  Tinan  2015-­‐2030  -­‐  Saude  Ambiental Estratejia

Atividade Sira seguransa aihan

ORARIU BA  IMPLEMENTASAUN INDIKADOR  BA   PRODUSAUN ALVU  2015 ALVU  2020 ALVU  2025 ALVU  2030 % fatin Públiku produs aihan konforme tuir padraun MdS nian % populasaun iha asesu ba métodu kontrolu vetór ne’ebe laran metin ba

90%

Mantein Hasae Mantein Mantein 95% Estabelese Teknolojia VCL Hasa’e Hasae VCL Rede-servisu Teknolojia VC L Teknolojia VCL VCL iha nivel Mantein rejional. MdS ho kolaborasaun ho Entomolojista Entomolojista 1 Universidade Nasional 2 (S2) disponivel iha hala’o inidade disponivel nivel Munisipál programa estudu S1 konaba kontrola vetór

Hasae kobertura no kualidade ba Funsionalidade ba intervensaun Laboratoriu kontrola vetór Kontrola Vetór(VCL)

Funsionalidade ba monitorizasaun kualidade be’e.

Hasa’e kobertura no kualidade ba Funsionalidade ba intervensaun Laboratoriu kualidade be’e kualidade be’e (WQL).

Sisteme monitorizasaun kualidade be’e funsiona ho diak

Estabelese WQL

Mantein

Mantein

Hasa’e Teknolojia Hasa’e Hasaé Tekn WQL Teknolojia olojia WQL Munisipál WQL WQL Peritu nain 2 Peritu S-2 ida Rede-servisu S2 disponivel . disponivel iha WQL iha nivel municipal sira rejional. hotu

Funsionalidade ba sistema monitorizasaun jestaun foer

Sistema monitorizasaun ba jestaun foer funsiona ho diak.

% populasaun iha fatin ba foer domistiku

50% 60% 70% 80% populasaun iha populasaun iha populasaun iha populasaun iha fatin ba foer fatin ba foer fatin ba foer fatin ba foer domistiku domistiku domistiku domistiku

% Fasilidade saúde sira iha sistema Hasa’e kobertura jestaun foer(ho no kualidade ba rekursu umanus no intervensaun ekipamentu foer apropriadu)

100%

90% fatin % Fatin Públiku iha Públiku iha fatin fatin foer foer Implementa bazeia ba komunidade,sen Promove sitividade jéneru envolvimentu no bazeia ba komunidade, direitus ne’ebe jéneru no asegura habesik liu ba igualdade social intervensaun saúde ambiental(CGR).

Mantein

% Suco implementa CGR % Suco implementa intervensaun sanitáriu lasubsidiu

50%

50% alkansa estadu ODF

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

Mantein

95%

95% alkansa ODF

53


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro 2.1.3. Inklusaun Social   Asistênsia   ba   sidadaun   kiak   no   ba   elementus   vulneráveis   liu,   iha   ita   nia   sosiedade,   sai   hanesan   obrigasaun  permanente  ida  ba  Governu.  Fó  subsídius  no  apoiu  iha  jéneru  (bele  hahán,  bele  material   ka  buat  seluk)  ba  sidadauns  vulneráveis  liu,  kontribui  atu  reduz  kiak,  maibé  liu  liu  sai  nudar  kestaun   jus0sa   sosial   ba   ita   nia   Estadu.   Husi   fa0n   seluk,   kriasaun   kondisoens   atu   permite   asesu   ba   edukasaun   no  ba  empregu,  iha  longu  prazu,  ne’e  hotu  fundamental  ba  independênsia  ekonómika,  husi  membrus   vulneráveis  liu,  iha  ita  nia  sosiedade  nia  let.   Governu   sei   kon0nua   apoia   labarik   sira,   feto   sira   nebe   ho   risku     hetan   abuzu,   famílias   kiak,   idozus,   kombatentes  libertasaun  nasional  no  ví0mas  husi  dezastres  naturais.  Iha  0nan  lima  mai  ne’e,  ita  sei   inside  (ka  fokus)  apoiu  ba  famílias  kiak  nebé  chefia  husi    feto  ka  feto  mak  chefe  de  família,  ba  idozus   no  ba  defisientes.  Kona  ba  kombatentes  da  libertasaun  nasional,  Governu  sei  esforsu  an  atu  rezolve   problemas   nebé   sei   pendentes,   hodi   ezije   tebe-­‐tebes   seriedade   no   hones0dade   iha   deklarasoens   rejistu  nian.   Governu   sei   kon0nua   proteje   labarik   sira   nebé   vulneráveis,   liu   husi   estratéjias   atu   garante   katak,   labarik   Timor   oan   hotu   hetan   proteksaun   kontra   violência,   neglijênsia   (katak   la   liga,   la   preokupa,   lakohi  hatene)  no  kontra  abuzu  sira.  Sei  kon0nua  dezenvolve  Programa  Bolsa  da  Mãe  ne’ebe  oras  ne’e   dadauk  implementa  mos  iha  Municipio  Ainaro.     Nuné  duni,  sei  fortalese  mekanismus  ho  sistema  ba  referênsia,  atu  implementa  polí0ka  protessaun  ba   menores,  inklui  harí  sistemas  nebé  efikazes,  atu  halo  akompanhamentu  no  avaliasaun,  hodi  bele  fó   protessaun  ba  labarik  sira.     Liu   husi   eventus   hanesan   seminariu,   workshop,   sosializasaun   no   konsiensializasaun   sei   kon0nua   nafa0n   ho   programas   de   edukasaun   ba   komunidades   -­‐   famílias,   vizinhos,   eskolas,   Igrejas   no   prestadores  de  servisus  sel-­‐seluk  konaba  direitos  labarik  sira  nian  no  konaba  konseitu  ‘Casa  Segura’,   liu-­‐liu   bain-­‐hira   refere   ba   feto-­‐oan   sira   no   labarik   sira   ho   defisiênsias.   Sei   hasai   no   toma   medidas   oioin,   atu   bele   erradika   ka   halakon   prá0kas,   nebé   viola   direitos   labarik   sira   nian,   hanesan   ‘casamento   precoce’  (ka  kaben  ho  idade  kiik),  traballu  infan0l  (ka  haruka  labarik  sira  kaer  servisu  todan)  no  0pus   explorasaun  seluk  tan,  nebé  inklui  violênsia  domés0ka,  abuzu  sexual,  tráfiku  humana  no  neglijênsia.     Municipio   Ainaro,   mós   liu   husi   esforsu   oi-­‐oin,   sei   investe   nafa0n   atu   rehabilita   crianças-­‐de-­‐rua(ka   labarik   sira   halo   sira   nia   vida   iha   lurón)   liu   husi   treinamentutratadu   liu   husi   programas/   a0vidades   governu  rasik  no  mos  agensia  no  NGO  sira.Programas  ka  a0vidade  bele  klasifika  ba  treinamentu  0pu   ida  ne’e  maka  hanesan  a0vidades  agrikultura  no  peskas,  edukasaun  no  a0vidades  komersiu  ki’ik  nsst.   Liu   husi   a0vidades   polisia   Municipio   ho   Ministeriu   Jus0sa   halo   esforsu   hodi   garante   programa   Governu  sentral  sei  operasionaliza  mós  Lei  kona-­‐ba  kuidadus  no  adopsaun  de  órfauns,  hodi  bele  simu   denúnsia  (ka  keixa)  kona-­‐ba  situasoens  de  abuzo  kontra  labarik.   Tabela  19:  Idozos  no  Invalidus

Posto Administrativo

Idozos

Invalidos

Ainaro

1 558

122

Hatubuilico

1 160

123

Hatu-Udo

1 094

38

Maubisse

1 182

14

4 994

297

Total

Iha parte  seluk  MSS  Munisipiu  Ainaro  rekolla  ona  dadus  ne’ebe  rejista  ona  konaba  Idozus  no  Invalidu,   Bolsa   da   Mãe,   dadus   konaba   Dezastre   Naturais   no   dadus   konaba   Labarik   Risku   no   Abuzu.   Lista   ba   dadus  sira  ne’e  kompletu  hanesan  iha  tabele  tuir  mai;    

54


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Tabela 20  :  Bolsa  da  Mae  (2011-­‐2014)

Posto Administrativo

Tutor

Ainaro

1 071

Hatubuilico

903

Hatu-Udo

774

Maubisse

960 Total

3 708

Tabela 21  :  Labarik  Risku  no  Abuzo

Ano 2013

27

2014

43

Tabela 22  :  Dadus  dezastre  Naturais  (2013-­‐2014)

Ano 2013

119

2014

28

Total

147

Aleinde servisu   sira   ne’e   MSS   Munisipiu   Ainaro   mos   halao   ona   programa   ida   ho   naran   Harii   Pas   no     Coezaun   Sosial   komesa   2014   to’o   2015.   Programa   ne’e   halao   iha   Postu   Administra0vu   hat   (4)   Munisipiu  Ainaro  mak  hanesan  iha  tabela  tuir  mai  ne’e:     Tabela  23:  Hari’i  pas  no  coezaun  sosial  ne’ebe  realiza  ona  Ano  2014-­‐2015

Posto Administrativo

Programa

Ainaro

Enkontru Siguransa Komunitario

Hatubuilico

Enkontru Siguransa Komunitario

Hatu-Udo

Enkontru Siguransa Komunitario

Maubisse

-

Governu sei  fo  honra  nafa0n  ba  ita  nia  pasadu  liu  –  liu  ba  ita  nia  heróis  nasionais.  Hanesan  ba  nasaun   tomak,  Governu  mos  hatudu  respeitu  no  fó  apoiu  nebé  ita  nia  veteranus  sira  merese  atu  hetan  tuir   governu   nia   kbit.   Ba   ida   né,     Municipio   Ainaro   mos   estabelese   mekanismu   konaba   rejistu   ba   veteranus   da   libertasaun   no   konforme   hatur   iha   lei   veteranus   katak   iha   tempu   badak,   sei   hari’I   Konsellu   de   Kombatentes   nivel   Municipio,   atu   bele   salvaguarda   kredibilidade,   iha   prosesu   verifikasaun   no   validasaun   ba   rejistus,   no   mós   atu   finaliza   0ha   prosesu   sira,   nebé   reklamadus   no   kontestadus.  Atu  ida  né  akontese,  sei  ezije  la  ‘os  deit  par0sipasaun  husi  an0gus  kuadrus  rezistensia,   maibé  mós  sei  ezije  katak  labele  par0dariza  problema  Veteranus  sira  nian.     Governu  sei  asegura  katak  veteranos  sira,  sei  kontempla  husi  rejime  permanente  konaba  seguransa   sosial   nian.   Municipio   Ainaro   servisu   hamutuk   ho   governu   nasional   fo   onra   ba   veteranus   sira   nia   kontribuisaun  ba  independênsia  hodi  buka  no  halibur  hamutuk  restus  mortais  nebe  durante  luta  baze   iha  Ainaro  hodi  tau  hamutuk  iha  “Jardim  dos  Heróis”.   Ita  sei  kon0nua  ho  sistema  fó  bolsas  de  estudo,  ba  Már0res  no  Kombatentes  da  Libertasaun  Nasional   nia  oan  sira,  maibé  sistema  ida  ne’e,  sei  fó  prioridade  ba  famílias  desfavoresidas  liu  ka  kbit  laek  liu.   Governu  sei  fó  apoiu  tomak,  atu  bele  prezerva  ho  dignidade  ita  nia  Libertasaun  Nasional  nia  história.  

55


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Municipio Ainaro  mos  afeta  makaas  husi  desastre  naturais.  Dadus  hatudu  katak  0pu  desastre  naturais   nebe   akontese   iha   Ainaro   maka   hanesan   anin   bot,   ahi   han,   mota   sobu   no   rai   halai.   Iha   0nan   2013   desastre  akontese  no  afeta  ba  familia  119,  iha  0nan  2014  afeta  ba  familia  28.       Governu   liu   husi   servisu   MSS   Municipio   Ainaro   halo   asaun   hodi   rekopera   fila   fali   atus   dezastres   naturais  ne’ebe  liu  husi  modalidade  aat  total  ne’ebe  afeta  populasaun  nia  hela  fa0n  ho  material  sira   mak  hanesan:  1).  Apoiu  besi  beton  8  batang,  2).  Kaleng  ba  uma  50,  3).  Sementu  saka  25,  4).  Pregu  kg   2,  ai  nebe  deskonta  ho  dolar  hamutuk  $  218  no  maun  de  obra  ho  total  orsamentu  hamutuk  $  150.   Metas  kona  ba  Inklusaun  Sosial  Munisipiu  Ainaro Metas

Indikador

Base line

Sei desenvolve zona pacote segurança sosial Fin du anu 2030 familia vulneravel sira ida ba família vulnerável tira Idozus, iha munisipiu Ainaro hetan ona D e fi s i e n t e , f a l u a n o v i t i m a v i o l e n t a i seguransa. domestika.

Munisipiu Ainaro iha Armajen 1 hodi rai sasan sira ne’ebe bele atende familia vulneravel sira. Sasan ne’ebe mak rai iha armajen laran mak hanesan; fos, kalen, semente, perigu, lona, ai, nst.. Iha 2013 total familia ne’ebe mak hetan desastre naturais hamutuk 119 Iha tinan 2014 28 familia Husi familia 147 ne’ebe hetan dezastre natuaris ne, hetan ona ajuda ka suporta husi governu. Munisipiu Ainaro regista ona Bolsa da MÃE hamutuk 3708 Idozus hamutuk 4994 no Invalidos hamutuk 297

Sei kontinua nafatin programa asistesia To’o tinan 2030 mai Veteranus no estadu nian ne’ebé komprensivu atu asegura familia Martires sira hetan ona katak veteranus sira moris ho dignidade no asistensia estadu ne’ebe komprensivu. seguransa ekonomia, katak sira nia oan hetan oportunidade atu moris ho diak iha nasaun ne’ebé sira nia inan-aman luta atu liberta.

Iha tinan 2010 rejista ona total Veteranus hamutuk 753 2011 = 1045 veteranus 2012 = 2128 veteranus

Planu setor  Inklusaun  Sosial  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2021  to’o  2025

Planu 2016  to’o  2030

Sei halo konstrusaun Edifisio MSS

Kontinuasaun halao regista ba familia Martires sira ho diak no transparensia.

Kontinuasaun halao regista ba familia Martires sira ho diak no transparensia.

H a l a o r e j i s t a   b a   familia   Mar0res   sira   h o   d i a k   n o   trasnparensia.

Kontinuasaun halo atendementu ba familia desastre sira ho diak.

Kon0nuasaun halo   a t e n d e m e n t u   b a   familia   desastre   sira   ho  diak.

Orsamentu OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Manutensaun MSS

Kon0nuasaun halo   Kon0nuasaun   halo   Kon0nuasaun   halo   a t e n d e m e n t u   b a   rerjista   ba   bolsa   da   rerjista   ba   bolsa   da   familia   dezastre   sira   Mae  sira. Mae  sira. ho  diak. Halao rejista ba bolsa da Mãe sira.

2.1.4. Ambiente  Munisipiu  Ainaro   Kons0tuisaun   RDTL   defende   jus0sa   sosial   ba   sidadaun   sira   liu   husi   protesaun   ambiental   no   garan0   jestaun   sustentavel   rekursus   ambientais   Timor   Leste   nian.   Governu   sei   kon0nua   kaer   nafa0n     definisaun     konaba     sustentabilidade     liu     husi     konferensia     Mundial     2002     konaba   konservasaun   no  

56


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro dezenvolvementu ambiental.  Governu  sei  esforsu  oinsa  atu  eduka  oan  sira  liu  husi  eskola  hotu  katak   ligasaun  ne’be  forte  entre  ema  nia  moris  ho  ambiente  no  oinsa  kuda  konsiensia  ne’be  klean  konaba   proteze   ambiente   no   mos   promove   realizasaun   pra0kas   tradisional   iha   fa0n   hotu   hodi   minimize   estragus  hasoru  ambiente.     Atu   buka   realiza   poli0ka   ida   ne’e   ba   aksaun   pra0ka   maka   governu   kria   mekanismu   konaba   desenvolvimentu  meio  ambiente  hanesan  tuir  mai  ne’e:     1.   Protesaun   no   konserva   Ambiental   iha   Timor   Leste   seidauk   efek0vu   tanba   seidauk   iha   planu   estratejia  ba  Ambiente.     2.   Planu   estratejia   orienta   metas   no   objek0vus   ne’ebe   atu   a0nji   iha   tempu   badak,   medium   no   tempu  naruk.     3.   Planu   estratejia   mak   bele   defini   saida   mak   governu   hakarak   a0nji   no   bele   aloka   rekursu   (ema,   orsamento)  hodi  a0nji  abjek0vus  ba  konservasaun.     4.  Ekonomia  matak  sei  konkre0ja  sei  bainhira  iha  planu  estratejiu.     Aliende   eskrisaun   mandatu   Kons0tuisaun   nebe   menciona   iha   leten   iha   mos     Kons0tuisaun   RDTL   Ar0gu  61  iha  pontu  3  nebe  hateten  katak  :   • Ema  hotu-­‐hotu  iha  direitu  atu  moris  iha  ambiente  ema  moris  nian  ne’ebe  moos,  nabelun-­‐di’ak  ho   natureza,  no  iha  obrigasaun  atu  proteje  no  halo  di’ak  ba  jerasaun  loron  ikus  nian.     • Estadu   rekoñese   katak   iha   nesesidade   atu   tau   matan   didi’ak   no   fo   valor   ba   ita   nia   rain   nia   riku-­‐ soin.   • Estadu   tenki   fo-­‐sai   buat   ne’ebe   mak   sei   halo   atu   defende   natureza   maibe   sei   hodi   hala’o     mos   nia   ekonomia.     Iha   ona   konsensu   jeral   ida   katak   ajenda   ambiental   la   separa   ka   hasés   a’an   hosi   ajenda   bo’ot   agrikultura  nian  ba  dezenvolvimentu.  Hanesan  sistema  produsaun  agrikultura  intensivu  no  estensivu   sei  hamosu  konsekuensia  ambiental  nian.  Nune’e  mós,  mudansa  klimá0ka  ba  tempu  naruk  iha  mós   ninia  konsekuensia  ba  ambiente.   Mudansa   klimá0ka   hamosu   fenómena   meteorolójiku   estremu   rezulta   mudansa   iha   produsaun   jeográfiku,   nune’e   mós   estragus   ba   rekursus   naturais   baze   tanba   falta   bee   no   hasa’e   temperatura.   Produ0vidade  ai-­‐han  lakon  iminente  tebes  aumentu  risku  bailoron  naruk,  inundasaun  no  anin  bo’ot/ siklone,   no   intensidade   ba   sira   atu   mosu.   Esforsu   peskiza   no   dezenvolvimentu   bele   hala’o   papel   signifika0vu   ida   hodi   hatan   ba   dizafiu   mai   hosi   mudansas   klimá0kas,   nune’e   mós   mi0gasaun   no   adaptasaun  ba  klima–relasionadu  ho  riskus  produsaun.   Pursentu  70  hosi  rai  Timor-­‐Leste  nian  iha  rai-­‐lolon  liu  pursentu  26.  Maioria  hosi  uma  kain  rural  kuda   ai-­‐han  iha  área  hirak  ne’e,  tanba  ne’e  kontribui  ba  halo  rai  halai/erozaun,  la  ka’er  me0n  rai-­‐metan  no   hamenus   bebeik   rai-­‐bokur   (PED   p.   116).   Iha   pasadu   hala’o   duni   asaun   oitoan   hodi   proteje   area   balun   vulneravel  nó  área  ambiental  hirak  signifika0vu  ba  floresta,  mota,  no  basias  hidrográfika  sira.   Bazeia   ba   Programa   V   Governu   Kons0tusional,   katak   ligasaun   entre   povu   nia   moris   ho   ambiente   natural   forte   tebes.   Tan   ne’e   importante   tebes   oinsa   garante   dezenvolimentu   sustentavel   ida   ho   ambiente  ba  futuru.  Tamba  ne’e  diresaun  ambiental  iha  municipioAinaro  maske  ho  rekursu  pessoal   ambiente  nebé  limitadu,  promove  duni  ona  a0vidade  balun    iha  0nan  passadu  mak  hanesan:   Halo   kampanha   konsensializasaun   ba   komunidade   kobre   suku   21   (100%)   no   eskola   sira   hahu   0nan   2007-­‐2013,   konaba   protesaun   meio   ambiente   hanesan   (tuna   etc);   proteje   balada   fuik   (samea,   kakatua,  loriku,  Makikit,  Kakuak,  Lekirauk,  rusa,  fahi  fuik,  etc);    proteje  mos  ailaran  tuan  sira.     Diresaun  ne’e  mos  tau  ona  kuadru  avizu  rua  (6)    sobre  proteje  ambiente  nebé  kobre  husi  fa0n  risku   sanulu   resin   nen   (16)   mak   hanesan   iha   area   ne’ebé   mak   risku.   Diresaun   ne’e   mos   halo   kontrola   ba   kompanhia  sira  ne’ebé  mak  halao  a0vidade  workshop/bengkel,  fabrika  bloku  atu  bele  soe  lixu  no  oli   foer    iha  nia  fa0n  no  fahe  mos  brosur  ka  panfletu  ba  sira.  Servisu  hamutuk  ho  saneamentu  Municipio   hodi   haree   fa0n   lixu   no   oinsa   buka   fa0n     seguru   atu   soe   lixu   ba.   Servisu   hamutuk   ho   parseiru   internasional  no  lokal  hala’o  a0vidade  hodi  hasa’e  konsiênsia  ba  protesaun  ambiental  ba  komunidade   suku  no  aldeia  husi  estudante  sira  nian.  Ba  futuru  diresaun  ne’e  sei  halao  a0vidade  hanesan  ba  grupu   feto,  grupu  Joventude  no  seluk  tan.  

57


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro

Figura  8:  Edifisiu  Meiu  Ambiente  

Defende jus0sa  social  ba  sidadaun  sira  liu  husi  protesaun  ambiental  no  garan0a  jestaun  sustentavel   rekursus   ambientais   Timor   Leste   nian.   Governu   sei   kon0nua   kaer   nafa0n   definisaun   konaba   sustentabilidade   liu   husi   konferensia   Mundial   2002   konaba   konservasaun   no   dezenvolvimentu   ambiental.   Governu   sei   esforsu   oinsa   atu   eduka   oan   sira   liu   husi   eskola   hotu   katak   ligasaun   ne’ebé   forte   entre   ema   nia   moris   ho   ambiente   no   oinsa   kuda   konsiesia   ne’ebé   klean   konaba   proteze   ambiente   no   mos   promove   realizasaun   pra0kas   tradisional   (tara   bandu)   iha   fa0n   hotu-­‐hotu   hodi   minimiza  estragus  hasoru  ambiente  hanesan  tesi  ai  estraga,  sunu  rai  nsst.   Figura  9  :  A0vidades  socializaran  no  taraban  iha  suku  Ainaro.  

Figura  10  :Sunu  rai  iha  parte  Bobe  to’o  Bonuk  

2.1.4.1. FaOn  Lixo   Fa0n  Lixo  (TPS)  hanesan  fa0n    nebe  atu  rekolha  foer  ou  tratamentu  foer  iha  sidade  laran  (publiku)  no   iha  hela  fa0n  (privadu),  atu  nune  labele  fo  impaktu  ba  sidade  municipio  Ainaro  no  ita  nia  saude.  Fa0n   lixo  ne’ebe  iha  sidade  Kapital  municipio  Ainaro  hamotuk    26  (TPS).  Fa0n  lixu  nebe  tekniku  ambiente   tau  mak  hanesan  merkadu  Ainaro  fa0n  lixo  2,  kada  eskola  primaria  fa0n  lixo  1  hamotuk  fa0n  lixo  6,   kada  eskola  pre-­‐sekundaria  fa0n  lixo  1  hamotuk  3,  kada  eskola  sekundaria  fa0n  lixo  1  hamotuk  fa0n   lixo  2  no,    iha  Setor  Agrikultura  Municipio  iha  fa0n  lixo  1,  iha  PostoAdministra0vo  Ainaro  fa0n  lixo  1,     ba  Servisu  Saúde  Municipio  iha  fa0n  lixo  2,  ba  Administasaun  Municipio  fa0n  lixo  1,  ba  ofisina  fa0n   lixo  1,  ba  restaurante  fa0n  lixo  1,  ba  iha  lojas  sira  iha  municipiu  Ainaro  hamotuk  fa0n  lixo  4  no  ba  fa0n   publiku  iha  fa0n  lixo  2.  

58


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro

Figura 11  :  Fa0n  Lixo  iha  Kapital  Municipio  Ainaro  

  Iha   Aldeia   Buillico,   Suku   AinaroPosto   Administra0voAinaro   mak   fa0n   ida   nebé   Governu   deside   profizoriamente    sainudarfa0n  ikus  soe  lixu  nian  (TPA).  Lixu  hirak  ne’e  konsentra  husi  fa0n  hotu-­‐hotu   iha   Posto   Administra0vo   Ainaro   nia   laran   no   ikus   mai   Diresaun     Saneamentu   Municipio   Ainaro   sei   rekolla   lixu   hirak   ne’e   hodi   ba   soe   iha   fa0n   lixo   ikus   (TPA)   ihamota   Sarai   nia   ninin.   Total   transporte   kontratadu  hamutuk  unidade  1.    Aleinde  ekipa  Saneamento  Munisipio  Ainaro    seidauk  iha  kompania   privada  nebé  kontratu  husi  guvernu  lokal  hodi  bele  tulun  Saneamento  Municipio  Ainaroatu  lori  lixu   nebé  rekolla  husi  (TPS)  bairo,  loja,  restorante,  merkadu  no  seluk  tan,  hodi  soe  iha  fa0n  lixo  ikus  (TPA).   Total  transporte  lixu  (kontratadu)  hamutuk  unidade  1.  Husi  transporte  rekolla  lixu  maiz  ou  menus  tula   karada   rua   (2)   loron   ida.   Nune   bele   kalkula   2x5   =   10   ba   semana   ida   karada   10   mul0plika     ba   loron   22   iha  fulan  1  (ida)  nia  laran,  maka  hanesan  lixu  karadas  44.  Ho  nune  fulan  ida  2  x  22=44  karadas  lixu   nian  mak  hodi  ba  soe  iha  fa0n  lixu  ikus  (TPA)  iha  mota  Sarai  ninin  besik  ponte  Sarai.   2.1.4.2.  Kontrolhu  ba  akOvidade  nebe  desenvolve  iha  municipio  Ainaro  iha  parte  foho   Ak7vidade  nebe  dezenvolve  iha  munisipiu  Ainaro  iha  parte  foho   Iha   era   globalizasaun   ema   hotu   preokupa   ho   estrada   tanba   hodi   fo   veneficiu   ba   komunidade   nebe   fa’an  produto  local  iha  municipio  Ainaro,  ho  desenvolvimento  hirak  ne’e,  ita  mo’os  hare  ba  iha  parte   ambiente  sai  ida  mak  atu  akontese  wain  hira  loke  estrada  foun,  alende  bele  fo  inpactu  ba  erosaun  (rai   halai)  no  mos  bele  kauza  ba  poluisaun  hanesan  akudesan  suar,  rai  ut  ba  iha  komunidade  nia  hela  fa0n   ka  movimentu  transporte,  kuandu  kompanhia  laiha  gestaun  diak  wain  hira  larega  ho  be’e,  no  lakuda   aihoris  iha  tempu  udan  mak  sei  fo  inpactu  makas  ba  erosaun.   Figura  12:  Konstrusaun  estrada  Iha  Postu  Administra0vu  Hato-­‐Builico  

A7vidade  dezenvovle  iha  parte  mota    mos  bele  fo  impaktu  iha  tempu  udan,  tanba  iha  tempu  udan   be’e  sae  no  mota  bele  sobu  komunidade  nia  tos,  natar,  no  hela  fa0n.   Figura  13  :  A0vidades  Dezenvolvimentu  ia  parte  mota.  

59


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro

!

!

! Ak7vidade  Grupu  Viveirus     Ak0vidade   grupu   viveirus   ida   ne’e   atu   conserva   ba   fa0n   nebe   hetan   risku   dezastre   naturais   nebe   akontese  kada  0nan    iha  tempu  udan,  tanba  ho  akontesimento  hirak  ne’e  mak,  hosi  diresaun  Meio   Ambiente  hola  inisia0va  hodi  hari  grupo  viveirus  hodi  halo  konsevasaun  ba  rai  nebe  hetan  risku.   Figura  14  :  A0vidades  Grupu  Viveirus  iha  Suco  Soro  

2.1.5. Area  Protezidu   Municipio  Ainaro  promove  no  proteze  area  protezidu  sira  ne’ebe  existe  iha  Ainaro,  hanesan  :  ailaran   tuan  iha  Satapat  iha  Aldeia  Nugufo,  Suco  Ainaro,  ailaran  tuan  no  bematan  lulik  (iha  bematan  laran  iha   tuna   lulik)   iha   Lait,   Ailaran   tuan   no   Bosok   iha   Mamalau   Suco   Mau-­‐Nuno,   Ailaran   tuan   iha   area   Bunaria,  Suco  Soro  Posto  Administra0vo  Ainaro,  Ailaran  tuan  iha  Bobe,  Dik-­‐Sikun  no  ailaran  tuan  sira   iha  parte  Lagoa  Bikan  Tidi  no  mos  lagoa  sira  seluk  iha  Posto  Administra0vo  Hato-­‐Udo,  ailaran  tuan  sira   iha  parte  foho  Ramelau  nia  hun  Posto  Administra0vo  Hato-­‐Builico  nsst.  Aleinde  proteze  ailaran  tuan   no  bematan  lulik  sira  ne’e,  presija  proteze  mos  logoa  sira  ne’ebe  iha  no  mos  sasan  lulik  sira  nokultura   sira.   Figura  15  :  Area  Protezidu  iha  Satapat  Ainaro,  Dik-­‐Sikun  no  Fumentu  

Area protezidu  Dik-­‐Sikun

Area protezidu  Fomentu

60


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro

Figuras 16  :  Area  Protezidu  iha  Hoedar  Hato-­‐Udu  no  Bomuk  

Area protezidu  Satapat  Ainaro

Area protezidu  Bonuk

Area protezidu  Hoedar  Hato-­‐Udo

Area protejido  Hoedar  Hato-­‐Udo

Alein de  area  protezidu  hanesan  iha  leten,  iha  mos  area  seluk  ne’ebe  presija  proteze    mak  hanesan   lagoa  Bikan  Tidi,  lagoa  Tastopa  no  lagoa  10  sira  seluk  tan.  Momentu  ne’e  mos  hakarak  hato’o  uitoan   konaba   lagoa   Tastopa   (Knua   Mout).       Lagoa   Tas   Topa   (Knua   mout)   katak   iha   momentu   ne’eba   ema   knua  ida  hela  iha  ne’eba,  sira  kaer  toos,  tamba  fa0n  ida  ne’e  iha  momentu  ne’eba  laos  lagoa  ida.  Iha   tempu  ne’ebe  sira  kee  rai  atu  halo  toos,  derepente  iha  fa0n  fera  rai  ne’e  iha  tuna  bot  ida  ne’ebe  naruk   no  tuna  ne’e  sira  oho  0ha  depois  tein  0ha,  maibe  tuna  ne’e  la  tasak-­‐tasak  no  iha  sana  tein  nia  laran   tuna  ne’e  koalia  hodi  hateten  katak  gere-­‐gere  topa  (sei  mout  hotu).  Iha  kalan  bot  mais  ou  menus  iha   tuku   12   hanesan   ne’e   iha   tempu   ema   toba   dukur   hotu,   bee   kumesa   musu   no   hamout   ema   knua   ne’e   hotu  no  ikus  mai  sai  fali    lagoa  ou  debu  bot  ida.  Aleinde    lagoa  2    hanesan    hato’o,    iha    mos    Lagoa     Fatubesi    iha    Suku    Fatubesi,    Posto  Administra0vu  Maubisse,  presija  proteze  mos,  tanba  iha  lagoa  ida   ne’e  nia  laran  iha  ikan  no  tuna  mesak  bobot  deit.  Nune’e  mos  ema  komunidade  sira  halo  au  no  hadak   hodi  halo  espesie  de  vero,  hodi  bele  hean  ba  mai  iha  lagoa  ida  ne’e  nia  laran  hanesan  foto  hatudu.  

61


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro

Figuras 17  :  Lagoa  Tas  Topa  no  Debu  Leuk  

Lagoa  Tas  Topa  /  Onu  Bot  

Lagoa  Debu  Leuk  

62


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Metas ba  Meiu  Ambiente  Munisipiu  Ainaro Metas ‣ Sei hasa’e konsiênsia públiku ba protesaun meiu-ambiente liu husi kampanha ka Sosializasaun 20 x ba grupu 4 diferente (Suku, Estudante, Grupu Feto, grupu Juventude sei kobre partisipante 2000. ‣ Sei harí tan kuadru informasaun 8 iha fatin risku ka area protezidas ba ambiente tomak iha Municipio Ainaro. ‣ Sei produs 2000 panfletu ou brosur, poster, hodi halo desiminasaun atu proteje Ailaran tuan, Balada fuik sira, tasi etc. ‣ Sei rekruta tan 10 ofisial iha posto adminisrrativo,4 iha munisipio ainaro.

Indikador Findu ano 2016 halo ona 12 kampanha inklui 1200. Harí ona kuadru informasaun 16 iha fatin risku sira iha município ainaro. Produs ona poster,brosur hamutuk 1500. Rekruta ona ofisial sira hamutuk 12 ba posto administrativo 4 iha Muncipio Ainaro.

Nota : ‣ Atu atinji metas refere presija 12 motorizada no kareta ida.Presija konsttrue edefisiu iha posto Administrativo 4 iha município ainaro. ‣ Sei iha treinamentu ba ofisial tec.Ambiente: konaba análiza impaktu ambiental/AMDAL, Baze de dadus ,no Desiminasaun lei ambiente ne’ebé efectivu.iha município ainaro.

Base line ‣ Halo ona kampanha sensializasaun ba komunidade suku 21 (100%) no eskola sira hahu tinan 2007-2015 konaba: • Proteje ona mota (tuna, ikan, fatuk etc) • Proteje balada fuik (lafaek, kakatua, loriku, Kakuak, Lekirauk, Makikit, rusa, fahi fuik, etc) • Proteje ai laran tuan sira ‣ Tau ona kuadru avizu konaba proteje ambiente foin kobre fatin risku ‣ Kontrola ona kompanhia ne’ebé mak halao atividade workshop/bengkel, fabrika bloku atu bele soe lixu no oli pezadu iha nia fatin. ‣ Servisu hamutuk ho offesial saneamentu município no ministério relevante hodi haree ba fatin lixu permanente. ‣ Oinsa hala’o Atividade hodi hasa’e konsiênsia ba protesaun ambiente (10), hala’o husi (Governu, NGO Nasional: SUHU RAMA , BELU, FONGTIL,yayasan HAK, LUTA BA FUTURU etc. ONG Internasional mercy corps? Rekursu Pessoal Ambiente hamutuk 4 (feto - Mane 4). Responsavel ba dep.AIA seidauk iha no tec.AT. Impaktu Ambiental husi Lixu, Infrastrutura, bengkel, Responsavel Data Baze no kontrola poluzaun, Responsavel Lei Ambiental no Edukasaun Ambiental, Responsabiliza Biodeversidade. Partisipante kada grupu mak : ‣ Komunidade suku no aldeia husiEstudante sira (dala 1), Grupu Feto (sidauk halo), Grupu Joventude (sidauk halo),ona kuadru sinal 5 iha area ne’ebé mak risku, hanesan mota, fahe brosur panfletu, kada tinan prdus brosur 500, rekursu umanu, ambiente, fasilidade transporte

Sei konstroe ona sentru plantasaun 4 iha posto administrativo 4 spesifiku ba ai-horis konservasaun no protesaun ambiente município ainaro.

Fim do ano 2018 Hari ona sentru plantasaun 4 iha posto administrativo 4 spesifiku ba ai-horis konservasaun no protesaun

‣ Seidauk iha centru plantasaun ba konservasaun no protesaun ‣ Iha ona kuadru avisu 5 kona ba protesaun no konservasaun biodiversidade

Sei estabelese jardim biodiversidade hamutuk demplot 4

Fin du anu 2018 Konstroe ona jardim biodiversidade hamutuk denplot 4

‣ Seidauk iha fatin laboratorium ‣ Se menus pessoal meiu ambiente ‣ Equipamentus de servisu sei menus

Sei Konstroe fatin sentru lixu 1 iha municipio Fin du anu 2016. no fatin lixu 15 iha fatin publiku sira iha posto Konstroe ona fatin lixu Permanente 3 administrativo 3 iha município ainaro. no 15 fatin lixo provezorio iha posto administrativo 3 iha Município Ainaro.

‣ Seidauk iha fatin lixu permanente / TPA no foer ba ba-daun ne’e soe provezorio iha area mota sarai nian patin ne’ebe identifikado ‣ iha posto 3 laiha fatin lixu.provezorio/TPS. no fatin permanente/TPA.

Sei konstroe edifisiu 4 iha Posto administrativo 4 iha Município Ainaro. no kompleta ho equipamentu Edifisiu/Eskritorio.

Servisu Ambiente município seidauk iha edefisio ba posto administrativo no estaf tec. servisu ambiental.

Fin du anu 2018 Konstroe ona edifisiu iha posto adminisrativo no 4 iha Município Ainaro.

63


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Atu a0nji  metas  PEDN  no  PEDM  hodi  dezenvolve  Munisipiu  Ainaro  mak  persija  servisu  makaas  husi   en0dades   tomak   iha   Munisipiu   Ainaro   liu   husi   kria   planu   no   a0vidades   ida   ne’ebe   diak   ba   kurtu,   mediu  no  longo  prazu  hahu  2016  to’o  2030.   Planu  setor  Meio  Ambiente  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2021  to’o  2025

Planu 2016  to’o  2030

Sei halao   kampanha   no   sosializasaun   ba   komunidade,   hodi   ha   sae   konsiensia   ba   protesaun  ambiente.

Kon0nuasaun halao   k a m p a n h a   n o   s o s i a l i z a s a u n   b a   komunidade,   hodi   ha   sae   konsiensia   ba   protesaun  ambiente.

Kontinuasaun halao kampanha no sosializasaun ba komunidade, hodi ha sae konsiensia ba protesaun ambiente.

Produs 2000   panfletu   ou  brosur,  poster,  hodi   halo  desiminasaun  atu     p r o t e j e   A i l a r a n   tuan,Balada   fuik   sira,   tasi   etc.   Sei     rekruta     tan   10   ofisial   iha   posto   administra0va,   4   i h a   m u n i s i p i u   Ainaro.

Sei iha treinamentu ba ofisial tec. Ambiente: konaba análiza impaktu ambiental/AMDAL, Baze de dadus ,no Desiminasaun lei ambiente ne’ebé efectivu.iha munisípio ainaro.

Kon0nuasaun halo     O G E   /   P a r s e i r o   Meio  Ambiente ko n s t r u s a u n   fa 0 n     Dezenvolvimentu s e nt r u   l i xu   1   i h a     municipio     no   fa0n     lixu   15     iha   fa0n     publiku    sira  iha    posto   administra0vo   3   iha   município  Ainaro.

H a l o ko n s t r u s a u n   h a l o   j a r d i m   sentru   plantasaun   4   b i o d i v e r s i d a d e   i h a   p o s t o   hamutuk  demplot  4. a d m i n i s t r a 0 v o   4   spesifiku   ba   ai-­‐horis   k o n s e r v a s a u n   n o   protesaun   ambiente   município  Ainaro.

2.1.6.

Orsamentu OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Manutensaun Meio Ambiente

Kon0nuasaun halo     O G E   /   P a r s e i r o   Meio  Ambiente konstrusaun    edifisiu  4   Dezenvolvimentu i h a   P o s t o   administra0vo   4   iha   Município   Ainaro.   No   k o m p l e t a   h o   equipamentu   Edifisiu/ Eskritorio

Sei Konstroe fatin sentru lixu 1 iha municipio no fatin lixu 15 iha fatin publiku sira iha posto administrativo 3 iha município Ainaro.

O G E /   P a r s e i r o   Meio  Ambiente Dezenvolvimentu

Sei Konstroe edifisiu 4 iha Posto administrativo 4 iha município Ainaro. no completa equipamento Edifisiu/Eskritorio.

O G E /   P a r s e i r o   Meio  Ambiente Dezenvolvimentu

Heransa no  Kultura  

Kultura  Hanesan    ujo    kostume    ne’ebe    ita    nia    bei-­‐ala    sira    husik    hela    mai    ita,    atu    ita    halo   kon0nuasaun  ho  toman  no  vida  moris  loro-­‐loron  nian  ho  komunidade  iha  baze  ne’ebe  buras  konserva   husi   zerasaun   ba   zerasaun   konsidera   nafa0n   iha   vida   moris   ba   komunidade   Munisipiu   Ainaro,   E   nune’e  mos  iha  ar0gu  59  alinha  5  apresenta  liu  katak  ema  hotu  iha  direitu  atu  goja  no  hari  kultura   hanesan   nia   obrigasaun   atu   haburas   no   mos   fo   valor   ba   patrimonio   kultural.   Planu   estratejiku   Dezenvolvimentu   sektor   Kultural   hanesan   parte   importante   ne’ebe   bele   planeia   hodi     transforma     moris    tradisional    iha    tempo    beiala    sira    husik    hela    mai    ita.    Planu  Dezemvolvimentu    hanesan     meios    importante        nudar    mehi  ida    husi    komponente    hotu    mak  hanesan  Governu,  Sosiedade  sivil,  

64


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro no komunidade  hotu  ne’ebe  moris  iha  Nasaun  ida  nia  laran.  Ho  ida  ne’e  ita  hakarak  Dezenvolve  ita  nia   Kultura  no  istóriko  ne’ebe  ita  nia  bei  ala  sira  husik  hela  mai  ita,  tamba  ne’e  ita  presisa  promove  no   preserva  ita  nia  istoria  no  ita  nia  kultura  atu  nune’e,  kultura  mos  bele  sai  nuudar  turismo  ida  ne’ebe   mak   bele   atrai   ema   husi   rai   liur   atu   mai   investe   iha   ita   nia   rai   laran,   atu   nune’e   bele   apoio   ekonomikamente  ba  komunidade  iha  baze.  Ho  ida  ne’e  ita  tenke  hadomi  ita  nia  kultura  hodi      bele   hatudu  ba  mundu  tomak  liu  husi  ak0vidades  kultural  katak  ak0vidades  kultural  ne’e  iha  modelu  oi-­‐oin   no  iha  parte  balun  bele  atrai  turista  sira  mos  ba  ita  rasik.      Exemplu  ida  hanesan  sergala,  bainhira  ema   bot  ruma  mai,  sempre  simu  ho  sergala  no  se-­‐manu.   Figura  18  :  Halo  sergala  hodi  simu  nai  ulun  sira  (Presidente  da  RDTL)    iha  Municipio  Ainaro.  

Figura  19  :  Fa0n  lulik  hanesan  Ai-­‐tos  Bosok  no  serimonia  halo  inaugurasaun  uma  lulik.  

AkOvidades  kulturais   Ak0vidades   kulturais   mak   hanesan   :   Musika,   dansa   tradisinal   hanesan     sergala,   semanu   hodi   simu   bainaka   ne’ebe   visita   sira   nia   suku   ka   Aldeia   hodi   oferese   ba   visitante   sira,   ho   nia   objec0vo   katak   hatudo  hahalok  respeito  ba  autoridade  ou  bainaka  no  ema  sira  ne’ebe  mak  hetan  visita.   Lulik   Lulik  hanesan  lei  tradisional  ida  hodi  hatauk  ba  ema  ne’ebe  la  lao  tuir  regra  kultura  tradisional  nian.   Lulik   hanesan   fundamental   cultural   tradisional   hodi   hame0n   ita   nia   fiar   no   hamosu   respeitu   malu.   Lulik  ligado  ba  fa0n  ka  sasan  ne’ebe  beiala  sira  husik  hela  mai  ita.  Konsidera  fa0n  lulik  ka  sasan  lulik   mak  hanesan:  Uma  lulik,  Be’e  matan  lulik,  Foho  lulik,  Belak  lulik,  Mortel  lulik,  Ai  hali  lulik,  Fatuk  lulik,   Surik  lulik,  Rota  lulik  no  Bikan  an0gu  lulik  

65


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro Figura 20  :  Uma  lulik,  Fa0n  lulik  no  Sasan  lulik  sira  

Figura  21  :  Surik  lulik  no  rotan  lulik  

Uma tradisional   Uma  tradisional  fahe  ba  kategoria  4  mak  hanesan  :   Uma  lulik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Uma   Lulik   mak   sentro   ba   sosio   cultural   hanesan   komponente   prinsipal   ida   hodi   valoriza,   promove,   preserva   no   divulga   valores   kultrais   hodi   hame0n   relasaun   familiar   tuir   ita   nia   lisan   haruka.   Uma   lulik   mak  fa0n  ba  iden0dade  ba  familia  ida  no  ba  famlia  ida  seluk,  atu  nune’e  relasaun  familiar  me0n  ba   babeik   hodi   to’o   zerasaun   foun.   Uma   lulik   hanesan   fa0n   hamulak   iha   tempo   situasaun   difisil   no   halao   ak0vdades   kulturais   hodi   hetan   matak   malirin   ba   zerasaun   ida   no   ba   zerasaun   seluk,   tamba   uma   lulik   hanesan   riku   soi   principal   ba   ita   nia   kultura.   Liu   husi   serimonia   ritual   bele   kria   relasaun   diak   entre   familia  ida  no  ba  familia  ida  seluk  hanesan  patrimonio  istorico  nee.  Presija  atu  promove,  proteje  no   haburas  ak0vidades  promosaun  Arte  no  kultura  sai  hanesan  sasukat  no  ponte  hodi  hatutan  valores   kulturais  lisan  nian  fo  orientasaun  ba  jerasaun  foun  hodi  halao  tuir  regra  istoria  cultural,  hanesan  lei   ida   hodi   hatauk   ba   ema   ne’ebe   la   lao   tuir   regra   kultura   tradisional   nian.   Uma   lulik   nia   posijaun   hanesan  ukun  no  bando.   Uma  fukun   Uma  fukun  nia  pojisaun  hanesan  centro  cultural  no  iha  relasaun  ho  uma  lulik  hodi  halao  serimonia   ritual.   Uma  lisan   Uma  lisan  nia  pojisaun  hanesan  servi  ba  serimonia  ritual  tuir  lisan  ida  idak  nian.   Uma  kain   Uma   kaen   nia   posisaun   hanesan   forma   familia   foun   ida,   hodi   halao   vida   moris   loro   loron   ho   nia   responsabilidade  tomak  iha  vida  moris  nia  laran.   Eransa  Kultural   Wainhira   Timor   Leste   deside   nia   des0no   lakohi   simu   autonomia   husi   Indonesia,   maka   militar   no   milisia   pro-­‐Jakarta   halo   asaun   no   halo   biolensia   nune’e   mos   halo   destroisaun   boot   iha   0nan   1999,   Municipio  Ainaro,  nia    riko  soin  historico  no  Eransa  Kultural,    diresaun  Terra  no  propriedade  iden0fika   ona   no   eransa   kultural   sira   ne’e   halo   ona   rekonstrusaun   no   balu   seidauk.Eransa   kultural   sira   nee   konsidera  nuudar  eransa  cultural  husi  tempo  era  kolonial  portugues  nian.  Iha  ne’e  apresenta  mos  lista    

66


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Bobonaro konaba konstrusaun  neebe    iden0fika  nudar  Eransa  Kultural  tempu  colonial  Protuguês  nian  mak  iha   figura  tuir  mai.   Fa0n   sira   ne’e   balu   halo   ona   rehabilitasaun   no   balu   sei   abandona   hahu   husi   tempo   Japaun   mai   to   agora.   Figura  22  :  Heransa  kultural  Munisipiu  Ainaro  

Edifisiu Administrasaun  Concelho

Hospital Ainaro

Residensia Administrador  Concelho

Posto An0gu  Cassa

Monumentu Dom  Aleixo  Corte  Real

67


Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal de Ainaro

2.2.

Pilar Dezenvolvimentu  Ekonomia  

2.2.1. Agrikultura   Konsiderasaun  Jeral   Munisipiu     Ainaro     hanesan     parte     integral     ida     iha     Timor     Leste     nia     laran.     Dezenvolvimentu   agrikultura   mak   fundamental   ba   kresimentu   ekonómiku   no   transformasaun   ekonómiku   agráriu   estabelese   no   dokumenta   ona   ho   di’ak.   Relatóriu   Dezenvolvimentu   Mundial     (RDM,     2008)   konklui   katak   iha   sékulu   21   ba   nasaun   sira   ne’ebé   bazeia   ba   agrikultura   hanesan   Timor   Leste,   agrikultura     kon0nua     sai     hanesan     instrumentu     fundamental     ba     redusaun     mukit     no     kiak,   kresimentu     ekonómiku     sustentável     no     sustentabilidade     meiu-­‐ambiente.     Agora     daudaun     iha   Timor-­‐Leste     iha     rekoñesimentu     renovadu     kona-­‐ba     importánsia     fundamental     agrikultura     ba   Timor-­‐Leste   nia   ekonomia   no   papél   sentrál   agrikultura   ba   redusaun   pobreza,   seguransa   ai-­‐han   no   nutrisional,   kresimentu  ekonómiku  no  ninia  impaktu  hamosu  rendimentu  no  empregu  liu  husi  ninia  ligasaun  ho   setór  ekonómiku  sira  seluk.     Maius  ou  menus  pursentu  75  hosi  populasaun  Munisipiu  Ainaro      hela  iha  área  rurais  no  maioria  husi   sira  sustenta  sira  nia  moris  husi  agrikultura.  Bele  dehan  katak  tersu  ida  (um  terço)  husi  nasaun  Timor-­‐ Leste   nia   Produtu   Interna   Bruto   (PIB)   non-­‐petrolíferu   jere   husi   setór   ida   ne’e.   Aihoris   indústria   (prinsipálmente  kafé)  kontribui  pursentu  15    ba  reseita  husi  Rezultadu  Populasaun  nian.  no  sura  mós   ba   porsentu   50   husi   Aihoris   sira   seluk.   Ba   oin   sei   tau   iha       Konsiderasaun   medida   no   implementasaun   hosi   setór   agríkola,   setór   ne’e   sai   hanesan   platáforma   lójiku   ida   ne’ebé   atu   kria   empregu   no   rendimentu  liu  husi  dezenvolvimentu  rural.     Rekoñese   importânsia   hosi   agrikultura,   hahú   hosi   independénsia,   governu   Timor-­‐Leste   hirak   tuituir   malu   investe   ona   signifika0vamente   iha   infraestrutura   agríkola,   irrigasaun,   makinaria   agrikula,   no   provizaun   subsídiu   fini,   adubu,   pes0sida,   aimoruk,   rede   ka’er   ikan,   ró   ka’er   ikan   no   asisténsia   ba   preparasaun  fila-­‐rai  atu  halo  to’os/natar.  Embora  iha  inves0mentu  hirak  ne’e,    dezempeñu  setór  ida   ne’e   mistura   no   setór   agrikultura   no   transformasaun   rural   wituan   liu   maka   visível.   Kresimentu   produsaun   ai-­‐han   hatudu   progresu   maibé   seidauk   akompaña   ho   balansu   iha   kresimentu   populasaun.   Jeralmente   iha   Timor-­‐Leste   oras   ne’e   nu’udar   importadór   líkidu   ba   ai-­‐han   no   esportadór,   prinsipálmente  ba  produtu  ne’ebé  seidauk  liu  hosi  prosesamentu.  Setór  ai-­‐han  kon0nua  sai  hanesan   produsaun  ne’ebé  la  estável  no  produ0vidade  empreza  barak  sei  menus  liu.  Situasaun  seguransa  ai-­‐ han  no  nutrisional  uma-­‐kain  sira  mós  sei  do’ok  husi  nivel  sa0sfatóriu.  Setór  agríkola  enfrenta  dezafiu   balun   iha   eskala   makro   mak:   seguransa   ai-­‐han   no   nutrisional;   pobreza;   kriasaun   empregu;   produ0vidade   menus   husi   empreza   sira;   presaun   populasaun   no   migrasaun     husi     área     rural-­‐urbana;     espeta0va     a’as     hosi     Planu     Estratéjiku     Dezenvolvimentu   (PED);   infraestrutura   ne’ebé   seidauk   di’ak;   koordenasaun   no   ligasaun   ne’ebé   seidauk   efikas;   mudansa   klimá0ka;   menus   kualidade   no   degradasaun   rekursu   naturais.   Iha   nivel   sub-­‐setorál   no   organizasionál   Munisipiu   Ainaro   sei   hasoru   dezafiu  barak.  Dizafiu  hirak  ne’ebé  mak  hanesan:     ‣ Nivel  produ0vidade  ne’ebé  ki’ik  ba  kualker  merkadoria;     ‣ Menus  u0lizasaun  input  no  aplikasaun  teknolojia  hodi  hasa’e  produ0vidade;   ‣ Lakon   produsaun   barak   tamba   pes0,   vetór,   moras,   no   jestaun   bainhira   kolleita   remata   (apos   kolleita);     ‣ Direitu  ba  rai  ne’ebé  la  serteza  no  inves0mentu  ne’ebé  mínimu  liu  ba  rai  agríkola  nian;     ‣ Predominante  agrikultura/peska  subsisténsia  no  orientasaun  merkadu  ne’ebé  seidauk  forte;   ‣ Infraestrutura  la  adekuadu  atu  apoiu  prosesu  valór  adisaun  inklui  armazenamentu,  merkadoria  no   distribuisaun;     ‣ Asesu  ba  estrada  la    adekuadu;   ‣ Esforsu   koordenasaun   no   ligasaun   seidauk   forte   entre   ajénsia   no   organizasaun   implementasaun   setór  públiku;     ‣ Menus  iha  desentralizasaun  liliu  kona-­‐ba  planeamentu  no  halo  desizaun;     ‣ Degradasaun   rekursu   naturais,   no   dezenvolvimentu   estratéjia   ne’ebé   seidauk   adekuadu   atu   halo   mi0gasaun  no  adaptasaun  ba  mudansa  klimá0ka;    


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

‣ Limitasaun kapasidade   iha   Municipio   Ainaro   atu   responde   efe0vamente   ba   obstaklu   no   implementasaun  servisu;     ‣ Frakeza  iha  planeamentu,  monitorizasaun  no  avaliasaun  ba  inves0mentu  iha  agrikultura;   ‣ Dadus/informasaun   la   fiável   no   adekuadamente   disponibel   atu   apoiu   planeamentu   no   halo   desizaun;   ‣ Kompetensia/koñesimentu  seidauk  adekuadu  hosi  ajente  implementadór  sira.   Maski   iha   dezafiu   no   limitasaun,   iha   mós   oportunidade   importante   barak   iha   setór   ne’e   no   Planu   Estratéjiku   ne’e   sei   defini   oinsá   Municipio   Ainaro   nia   hakarak   atu   konkre0za   oportunidade   hirak   ne’e.   Planu   estratéjiku   ne’e   sai   nu’udar   “road   map”   ka   matadalan   ida   ba   parte   interesante   sira   atu   halo   intervensaun   ho   obje0vu   matadalan   ba   redusaun   mukit/kiak,   asegura   seguransa   ai-­‐han   no   nutrisional,   promove   empregu   no   kresimentu   ekonómiku   iha   setór   agríkola.   Tan   ne’e,   Planu   Estratéjiku   Municipio   Ainaro   2015-­‐2030   sai   hanesan   kombinasaun   lejizlasaun,   kon0nuasaun   polí0ka   no   programa   nasional   nian     no   projetu   hirak   ne’ebé   parte   interesante   sira   iden0fika   ona   nu’udar   prioridade   no   mobiliza   rekursu   hirak   ne’ebé   presiza.   Planu   Estratéjiku   hatu’ur   iha   vizaun   ba   futuru   hodi   hetan   setór   agríkola   ida   ne’ebé   sustentavel,   kompete9vu   no   prósperu   hodi   apoiu   hamenus   pobreza  no  hadi’ak  kondisaun  moris  povu  Ainaro  ne’e  nian.     Munisipiu  Ainaro  nia  luan  ho  superfisie  total  (798,87  Km2)  ou  79.887  Ha.  detalhadamente  fahe  tuir   Tabela.   Tabela  24  :  Superficie  nia  luan  tuir  Posto  Administra0vo      

ida –  idak  iha  Munisipiu  Ainaro    (Bappeda,  1995) Posto   Converção   Área  (Km2) Administrativo em  Ha

Sucos

Hatu – Udo

233,25

23,325

2

Ainaro

233,10

23,310

7

Hatubuilico

126,82

12,682

3

Maubisse

205,70

20,570

9

Total

798,87

79,887

21

Hosi tabela   ida   ne’e   ita   hare   katak   Posto   Administra0vo   hotu   –   hotu   integra   ba   perspec0va   desenvolvimento  agricultura  tuir  caracter  condicões  ida  –  idak  nian.   Situasaun  Topografika     Kuando  hare  hosi  parte  ida  ne’e,  hamotuk  ho  al0tude  superficie  (nivel)  tasi  nian  ita  bele  agrupa  ba   parte    3  (tolu)  ho  total  areas  uteis  22.650,00  Ha  hosi  area  total  Ainaro  79.887  Ha.   Primeiro  :  Parte  ida  nebe  ho  nia  al0tude  entre  0  –  100  metros  hosi  superficie  tasi  (hst)  okupa  area   total  de  4.210,00  Ha,  lokaliza  iha  Posto  Administra0vo    Hato  –  Udo  ho  Posto  Administra0vo  Ainaro   parte  planicias  (p/e.  suco  Cassa).  Serve  atu  fornece  Agricultura  ida  integrado  (ho  nia  dimensaun  luan).     Segundo  :  Parte  ida  nebe  ho  nia  al0tude  entre  100  –  1000  metros  (hst)  ho    nia    elevação  declinagem  8   %   to   25   %,   ocupa   area   total   de   7.750,00   Ha   lokaliza   iha   Posto   Administra0vo   Hatu   –   Udo   e   parte     uituan   hosi   Posto   Administra0vo   Ainaro.   Serve   ba   kulturas   anuais,   silvikultura,   arborecultura,   pekuaria,  peskas,  floresta  Etc   Terceiro   :   Parte   ida   nebe   ho   nia   al0tude     ≥     1000   metros     (hst)   okupa   parte     uituan   Posto   Administra0vu  Ainaro  ho  area  total  de  6.240,00  Ha;  Posto  Administra0vu  Hatubuilico  ho  area  total  de   1.050,00  Ha  e  Posto  Administra0vu  Maubisse  ho  area  total  de  2.400.00  Ha.    Ba  parte  ida  ikus  ne’e,   predomina  ho  vegetasaun  e  plantasaun  florestais  liu    -­‐  liu  hanesan  café,  fru0feras,  hortalikas  oin-­‐oin.    

69


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Grafiku 4  :  Ocupasaun  area  tuir  al0tude  nivel  superficial  tasi  ninan  

Figura 23  :  Foho  Ramelau

Primeira (0-100 m) Segunda (100-1000 m) Terceira (>1000 m) Grafiku 5  :  Areas  uteis  ho  inuteis  hosi  total  area  Munisipiu  Ainaro  (79.887  Ha.)  

Inuteis Uteis

Areas  Inuteis  tamba  elevasaun  deklinagem  >  28  %.  Mesmo  assim  area  ne’e    sei  iha  probabilidade  bele   dezenvolve  plantasoes  industrias/  ou  kulturas  anuais  hanesan  Cha,  café,  no  ai  moris  sira  seluk  tan.  

70


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Especifikasaun do  Solo  (Rai  Nian)   Geralmente  rai  iha  Municipio  Ainaro,  predomina  ho    foho,  planalto,  cordelheiras  to  ba  planicie  nebe   hetan   (sofre)   0a   ona   erosão.   Hanesan   ne’e   tuir   inves0gação   pesquisadores   sira   nia   katak   Municipio   Ainaro  iha  especies  rai  hanesan  litosol,  regusol,  associação  regusol  e  gleihumos.     Especies  litosol  predomina  iha  parte  planalto  (perbukitan)  oeste  Posto  Administra0vo  Maubisse,  liu  –   liu   iha   laleten   (Hatu   Rabi)   ho   (Hatu   Bako)   e   abrange   ba   to   nia   planicie.   Parte   uituan   hetan   mos   iha   Posto   Administra0vo   Ainaro   ho   Hatubuilico.   Especies   ida   ne’e   ho   nia   caracter   hanesan   espressura   (camada)  de  ±  30  cm,  iha  mos  raihenek  uituan,  drainagem  diak  ho  nia  permeabilidade  mos  diak,  nia   cor   chocolate   to   chocolate   leve;   textura   argilenoso   (argila)   to   argila   areinosa.   Apresenta   nia   estrutura   ida  compacto  e  denso,  todan  uituan,  belit  ba  liman  e  mamar  (plas0s).  Especies  ida  hanesan  ne’e  bele   kuda  plantas  vegetais,  café,  plantas  hor0culas  hanesan  modo  por  exemplo.   Especies  sira  seluk  hanesan  regusol,  associação  regusol  ho  gleihumos  ita  sei  hetan  iha  planalto  to  ba   iha  planicies,  nebe  ocupa  uituan  iha  parte  Maubisse,  barak  liu  iha  Posto  Administra0vo  Ainaro  parte   sul  e  Posto  Administra0vo  Hatu  –  Udo.  Especificação  ida  ne’e  fo  vantagem  liu  ba  aihan    hanesan  batar,   hare  (padi)  e  plantação  sira  seluk  hanesan  nu’u  (kelapa  dan  kelapa  sawit,  kaju,  etc.)   “Olhar  agora  e  para  o  futuro  de  Ainaro,  o  futuro  que  tem  muitos  obstaculos  e  muitos  desafios,   mas  tambem  muitas  oportunidades  e  espeanças”   liu  iha  Posto  Administra0vo  Ainaro  parte  sul  e  Posto  Administra0vo  Hatu  –  Udo.  Especificação  ida  ne’e   fo   vantagem   liu   ba   aihan     hanesan   batar,   hare   (padi)   e   plantação   sira   seluk   hanesan   nu’u   (kelapa   dan   kelapa  sawit,  kaju,  etc.)   Figura  24  :  Dezenvolvimentu  Agricultura  ia  Munisipiu  Ainaro  ho  nia  perspec0vas  

Desenvolvimento+Agricultura+iha+ Municipio+Ainaro+ho+nian+Prespec6vas++ TUBA AIN METIN HARI LORON ABAN + + + + + + + + + + + Pelo% + %%%%%%%%%Eng.%Osorio%F.%Verdial,%M.Agr.Sc.%%

Procuramos Pelo% ser uteis, e Seremos felizes

71


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Tabela 25  :  Area  Kafe,  Nu’u,  Kami  no  Baunila  (Atual  Produsaun) Café

Posto Administrati vo

Área (Km2)

Nu’u

Produtivi dade (ton)

Kami

Produtivi dade (ton)

Área (Km2)

Área (Km2)

Baunilla

Produtivi dade (ton)

Área (Km2)

Produtivi dade (ton)

Ainaro

990,5

1,5

146,9

0,6

118,4

0,7

125,0

0,5

Hatu – Udo

282,0

1,4

2645

0,6

230,0

0,7

15,0

0,5

Hatubuilico

2552,0

1,7 -

Maubisse

3891,0

1,7 -

Total

798,87

6,3

-

-

2791,9

-

1,2

-

348,4

-

1,4

140

1

Klimatologia (Clima)   Sobre  klima,  segundo  Schimidt  e  Ferguson  Munisipiu  Ainaro  tama  iha  klima  0po  C  e  D,  maibe  0po  C   dominante   e   muito   humido,   nia   komposto   hosi   estasaun   rua,   estasaun   chuvosa   (udan)   e   estasaun   seca   (maran).   Estasaun   chuvosa   ho   nia   presipitasaun   media   annual   2.500   -­‐   3000   mm/   ano,   nebe   korresponde  iha  fulan  4  to  5  nia  laran  (fulan  Novembru  to  Marsu)  e  estasaun  seca  korresponde  iha   fulan  7  to  8  nia  laran.      Maibe  devido  diferentes  karakteris0ca,  klima  ne’e  varia  substancialmente  hosi   funsaun  ba  al0tude  nian.  Hosi  parte  seluk,  Munisipiu  ida  ne  sempre  sujeita  ho  asaun  anin  nian,  tamba   nia   pozisaun   ba   parte   sul,   anin   ne’e   mai   hosi   kon0nente   Australia   ho   nian   intensidade   boot,   espesialmente  durante  fulan  Janeiru  e  Fevereiru  .     Kuantu   ba       temperatura,   iha   Munisipiu   Ainaro   temperatuara   varia   entre     16   to’o   34   0C   nebe   akntese   iha  foho  to  planicie.  Maibe  iha  parte  balu  hanesan  Posto  Administra0vu      Hatobuilico  bele  varia  entre     5  -­‐  18  oC.     Sobre   rede   hidrografika;   cons0tui   hosi   mota   rua   nebe   apresenta   nia   kaudal   permanente   por   exemplu   Be   Lulik   e   be   Sarai.   Existe   mos   diversas   mota   ho   nia   dimensaun   kik,   que   apenas   apresenta   nia   kaudal   durante   epoka   chuva.   Rede   hidrografika   sira   ne’e   abastese   (fornese)   be   ba   areas     agrikolas,     por     exemplu    natar,    batar,    ho    hor0culas    oin  -­‐    oin    nebe    iha    parte    Posto  Administra0vu  Ainaro    ho  mos   Posto  Administra0vu  Hato  -­‐  Udo.     Tabela  26  :  Potensia  no  Identi[icasaun  Area  Kultivo  iha  Ainaro Areal  Agricultura   Natar regadios (Sawah pengairan) Natar rai maran (Sawah Tadah hujan)

Área (Ha) 562,00

(MAF, 2007)

1120,00

(MAF, 2007)

To’os (Ladang/tegalan )

586,10

(Bappeda, 1995)

Aredores (Pekarangan)

145,00

(Bappeda, 1995)

Civicultura/Arborecultura Cafe (Perkebunan)

5024,00

(MAF, 2007)

Floresta (Hutan)

5877,30

(Bappeda, 1995)

Terrenos Puso e Baldios

9335,00

(Bappeda, 1995)

Total

22649,40

72


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Tabela 27  :  Dadus  Produtos  Hor0kultura  iha  Munisipiu  Ainaro Produto

Fetruk roupa

Área Potensial   Área  Kultivu     Produtividade     (ha) (ha) (ton/ha)

Total

1416

600

1,2

720

Repolo

711

400

4

1700

Senoura

600

200

3

600

1800

700

1,0

700

Lis mean

465

340

1,4

476

Lis mutin

500

200

0,8

160

Tomate

450

100

2,5

250

Baiao

150

5

0,5

2,5

Pecay

1050

200

1,5

300

Mado mutin

1500

600

2,0

1,200

Cove flor

500

20

0,5

10

Pipino

200

25

3,0

75

Saburaka

500

150

2,5

375

Has

500

100

3,0

300

Aidila

700

200

4,0

800

Alfase

500

100

0,4

40

Salsa

200

50

0,4

20

Koto mean

Fonte: Agrikultura  Ainaro  (2013)

Potencia Agrícola  ho  Dimenção  Luan  iha  Posto  AdministraOvo  Hatu  –  Udo   Posto   Administra0vu   Hato   -­‐   Udo,     ho   nia   área   total   233,25   Km2     ou   23,325   Ha     ho   nia   topografia   planalto   to   ba   planície   cobre   mos   áreas   costeeiras   sul,   por   exemplo   Bobe   ho   Bican-­‐Tidi   nebe’e   iha   mos  lagoa  hanesan  parte  foscoa  mota  Be’e  Lulik,  iha  probabilidades  boot  atu  desenvolve  agrikultura   ho  dimensaun  ampla  (“pertanian  dalam  ar0  luas)  nebe’e    serve  ba  kul0vasaun  plantas  alimentares,   plantas   industrias,   plantas   medicinas   no   plantas   vegetais   sira   seluk   inclusivamente   florestas   (kehutanan).   Prinsipalmente   ba   plantas   alimentares,   ihatempo   Indonesia   peritos   sira   halo   0ha   ona   estuda  visibilidades  barak  no  recomenda  katak  vantagem  boot  nebe’e  sai  hanesan  sentro    produsaun     arroz  (fos)    ba    Munisipiu    Ainaro.    Alem    de    ne’e    sira    mos    realsa    katak  posibilidades  ba  dezemvolve   Nu’u   ho   eskala   boot,   kaju,   ho   sivikultura   hanesan     rambutan,   klengkeng   etc.   Vantagem   sira   ne’e,   ajustado  ho  klima,  rede  hidrografia,  solo  no  factores  micros  sira  nebe’e    relevantes  suportadores  ba   krescimento  sustentaveis  ai  horis  sira  nian.     Posto   Administra0vu   Hato   -­‐   Udo       la   os   limitado   ba   plantas   alimentares   no   industria   hanesan   mensionado  iha  epigrafe,  maibe  hori  kedas  bei  ala  sira  nia  tempo  Posto  Administra0vu  ne’e  mos  sai   hanesan  sentro  ba  kriasaun  de  vacas  e  bois,  assim  tambem  suinos  e  kabritos,  galinas.  Aleinde  peskas  ,   tanto  be’e  midar  komu  tasi  (tambak  por  exemplu).     Enkuantu   populasaun   Posto   Administra0vu   Hato-­‐Udo,   geralmente   prosentagem   barak   liu   maka   orienta   nia   an   iha   área   agrikultura   talves   por   volta   da   96   %,   ho   sira   nia   kultura   kul0vasaun   tradisional     no     subsistente.     Ekonomikamente     populasaun     nia     rendementu     seidauk     maximu,   maibe’e     kondisiona  perspec0vamente  favoresido  ba  elevamentu  ou  enkremento  ekonomia  iha  futuru.    

73


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Figura 25:  Agrikultores  kolheita  batar  iha  Raibere  

Agricultres+Colheita+batar+iha+Raibere+

Potensia  Agríkola  ho  Dimensaun  Luan  iha  Posto  AdministraOvo  Ainaro   Posto   Administra0vu   Ainaro,       ho   nia   área   total   233,10   Km2       ou   23,310   Ha       ho   nia   topografia   montanhas,  coordelheiras,  planalto  to  ba  planície  cobre  mos  áreas  costeeiras  sul,  por  exemplu  Bonuk,     Kakeulaco    nebe’e    iha    mos    lagoa    hanesan    parte    foscoa    mota    Be’e          Lulik,    iha  probabilidades   boot   atu   dezenvolve   agrikultura   ho   dimensaun   ampla   (“pertanian   dalam   ar0   luas)   nebe’e         serve     ba     kul0vasaun     plantas     alimentares,     legumes,     hortalikas,     ho0culas     plantas   industrias,   plantas   medicinas   no   plantas   vegetais   sira   seluk   inclusivamente   florestas   (kehutanan).   Principalmente   ba   plantas  alimentares  Posto  Administra0vu  Ainaro  mos  iha  suku  Cassa,  nebe’e  mos  sai  hanesan  sentro   ba  arroz    (fos)  ho  batar,relasiona  ho  nia  klima  muito  moderado  ho  temperatura  varia  entre    maximo   35   oC   e   minimu   18   oC       e     precipitação   annual   2000   -­‐   2500   mm/   ano.       Normalmente   manas   liu   akontese  iha  parte  sul  (costeira),  inclusivamente  udan  uituan  deit,    maibe’e      adequado  ba  cul0vos   anuais  permanente  hanesan  nu’u,  kelapa  sawit,  kaju  etc.  Alem  de  ne’e,  iha  parte  al0tude  montanhas,   cordeleiras  e  planaltos  geralmente  populasoes  agrikultores  sira  kul0va  café  hanesan    parte  exclusivu   sentro   produsaun   ba   Munisipiu   Ainaro.     Iha   mos   kriasaun   dos   animais   domes0kas,   vaca,   boi   etc,   nebe’e   sai   hanesan   agrikultura   integrado   nebe’e   agrikultores   sira   halao   iha   sira   nia   a0vidades   ko0diana.   Posto   Administra0vu       Ainaro   iha   mos   posibilidades   atu   halo   agrowisata     (agroturismo)   tamba  iha  paijagem  barak  nebe’e  ligado  ho  agrikultura.  Popolasaun  maioria  agrikultores,  e  quase  95   %  sei  dauk  orienta  ba  agribisnis  e  sei  iha  fase  ida  subsisten.  Maibe’e      iha  ona  balu  hanesan  nucleo  ba   halo  moris  agribisnis  nebe’e  sustentavel.  Por  tanto,  iha  perspec0va  no  espeansa  atu  alkansa  vitoria  da   economia.  

74


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Potencia Agrícola  ho  Dimensaun  Luan  iha  Posto  AdministraOvo  Maubisse   Posto  Administra0vu  Maubisse,      ho  nia  área  total  205,70  Km2      ou  20,570  Ha      ho  nia  topografia   montanhas,     coordelheiras     to     ba     planalto.     Sobre     situasaun     rai   (solo),     Posto     Administra0vu   Maubise   consiste   hosi       especies   litosol   predomina   iha   parte   planalto   (perbukitan)   oeste   Posto   Administra0vu  Maubisse,  liu  -­‐  liu  iha  laleten  (Hato  Rabi)  ho  (Hato  Baco)  e  abrange  ba  to  nia  planicie.   Parte   uituan   hetan   mos   iha   Posto   Administra0vu       Hatubuilico.   Especies   ida   ne’e   ho   nia   caracter   hanesan   espressura   (camada)   de   ±   30   cm,   iha   mos   raihenek   uituan,   drainagem   diak   ho   nia   permeabilidade   mos   diak,   nia   cor   chocolate   to   chocolate   leve;   textura   argilenoso   (argila)   to     argila   areinosa.   Apresenta   nia   estrutura   ida   compacto   e   denso,   todan   uituan,   belit   ba   liman   e   mamar   (plas0s).  Especies  ida  hanesan  ne’e  bele  kuda  plantas  vegetais,  café,  plantas  hor0culas  hanesan  modo   ou   hortalisas   oin   -­‐   oin   por   exemplo.   Hosi   suku   9   (sia)   nebe’e   iha,   entre   suku   iha   inai   karakteris0ko   diferente   maibe   jeralmentekquase   semelhante.   Iha   lagoa   nebe’e   diak   tebes   ba   kriasaun   ba   ikan   be   midar  hanesa  emas,  nila  lele  no  seluk  tan.  Iha  pastagem  bot  nebe’e  bele  hodi  kria  vacas,  bois  cabritos   etc.     Posto   Administra0vu   Maubisse,   fa0n   ida   panorámico   e   turís0ku   tamba   ne’e   iha   posibilidades   atu   dezenvolve  agroturismo  nebe’e  bele  mos  sai  hanesan  devisa  ba  Munisipiu  e  tambem  nasaun.     Figura  26:  Potensia  agrikola  iha  Postu  Administra0vu  Hatu-­‐Builico  

Produtos(Hor*culas(iha(Posto(Administra*vo( Hatobuilico(no(Posto(Administra*vo(Maubisse(500(Ha(

Potencia  Agrícola  ho  Dimensaun  Luan  iha  Posto  AdministraOvo  Hato-­‐Builico   Posto   Administra0vu   Hatubuilico,     ho   nia   área   total   126,82   Km2     ou   12,682   Ha     ho   nia   topografia   montanhas,   coordelheiras   to   ba   planalto.   Serve   ba   dezenvolve   agrikultura   ho   dimensaun   luan,   maibe   iha  futuru  bele  priori0za  deit  ba  dezenvolvimentu      hortalisas  ho  eskala  boot  por  exemplu  repolho,   fehuk   europa,   pava,   koto,   ervilha   no   seluk   tan     inclusivamente   frutas   frescos   ba   merkadu   nasional   no   ba   regional.   Aleinde   plantas   hortalisas   e   frutas   potensial   mos   ba   plantas   industrias   café,   e   cha.   Sobre  

75


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

kondisaun do  solo  kuase  semelhante  ho  Posto  Administra0vu  Maubise  e  Ainaro  parte  planalto  maibe   varia   tuir   karacter   coordelheiras   nebe’e   iha.   Iha   possibilidades   atu   halo   agro   turismo   tamba   precisamente   situado   iha   monte   Ramelau   nia   hun   nebe’e   karik   hetan   dezenvolvimentu   ida   diak   sai   hanesan  agro  turismo  ida  nebe’e  atrai  hospedes  barak  hodi  husik  hela  nia  osan  ruma  iha  Hato-­‐Builico.     Profil  Distribuisaun  Extensionistas  iha  Munisipiu  Ainaro   Munisipiu  Ainaro,  ho  nia  sukus  hamotuk  21  (ruanulo  resin  ida).  Tamba  iha  sukus  ho  nia  lokal  luan  liu   ne’e   duni   precisa   extencionista   liu   hosi   ida   (bele   rua   ou   tolu)   tamba   ne’e   balanço   nebe   Munisipiu   Ainaro   hetan   atendendo   ho   extensionistas   nia   presença   iha   Munisipiu   de   Ainaro   hamotuk   iha   29   (vinte   e   nove   pessoas).   Extencionistas   sira   ne’e   nia   servisu   atu   fo   assistensia   teknica   agríkola   ba   agrikultores  sira  atu  nune’e  bele  eleva  sira  nia  ac0vidades  kul0vos  e  eleva  rendimento  ekonomia  ba   familia   sustentavelmente   no   bele   livre   hosi   kiak   no   mukit.   Ao   passo   total   funsionarios   iha   departamento   Agrikultuara   Ainaro   hamutuk     72   pessoas,   montante   ne’e   seidauk   sufisiente   karik   instala   Autarkuia   do   Munisipio.   Mesmo   hanesan   ne’e     presisa   liu   funsionarios   kualifikadus   do   que     quan0dades.     Alem   de   funsionarius   publikus         destacadus     iha   Munisipio   Ainaro,   hosi   ak0vidades   nebe’e   implementado   iha   Munikipio,   extenkionistas   ho   funsinario   responsavel   depertamento   agrikultura   forma   agrikultores   kolek0vos   ba   komodi0   hare,   ne’e   ho   area     total   780   Ha   involve   837   membros   (agricultores)  relaciona  ho  ac0vidades  nebe’e  refere,  Ao  passo  area  total  ba  batar  583    Ha  (Agricultura   Munisipio  Ainaro,  2012).     Sistema  Irigasaun   Total   Sistema   irigasaun   (25),   Irigasaun   Bo,ot     (irigasi   primer),   Irigasaun   Medio   (irigasi   sekunder),   Irigasaaun   Ki’ik   (irigasi   tersier),   ho   irigação   tradicional.   Hosi   Total   sistema     irigasaun   iha   leten   maka   hanesan  sistema  irigasaun  10  maka  halao  ona  konstruksaun    sistema  irigasaun  15  maka  seidauk  halao   konstrusaun.  

Sistema(Irigacao(iha(Municipio(Ainaro(

Figura 27  :  Sistema  irigasaun  iha  Munisipiu  Ainaro  

Sistema Irigasaun iha Munisipiu Ainaro sistema irigasaun (25) (((((((((((((((((((((((((((((((((Total Total(Sistema(irigacao((25)( 1. Irigasi Bo’ot (Irigasi primer)

•  •  •  • 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1.(Irigasi(Bo,ot(((irigasi(primer)( 2. Irigasi Medio (Irigasi sekunder) 3. Irigasi Ki’ik (Irigasi tersier) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2.(Irigasi(Medio((irigasi(sekunder)( 4. Irigasi Tradisional ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3.(Irigasai(Ki ik((irigasi(tersier)( Hosi total sistema irigasaun iha leten maka hanesan: ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4.(Irigasi(Tradicional( Sistema irigasaun 10 maka halao ona konstrusaun

( Sistema irigasaun 15 maka seidauk halao konstrusaun Hosi(Total(sistema((irigacao(iha(leten(maka(hanesan:( Makuinas   Alfaias  Agrikolas   kuanto   (E(Sistema(irigacao(10(maka(halao(ona(construcao( ekuipamentu   agrikula,   Ainaro   ia   ekuipamentus   tradisional,   konvensional   e   moderno   sofis0sado     (traktores   maiores   e   Hand   tractor),   hanesan   meios   atendemento   ba   agricultores.   (E(Sistema(irigacao(15(maka(seidauk(halao(construcao( Actualmente   iha   tractor   boot   hamotuk   14   unidade   no   Hand   tractor   hamotuk   iha   24   unidades.   Detalhadamente   tractor   boot   ho   marka   Kubota   6   unidade,   marca   Massey   Ferguson   4   unidade   no   marka   Agrindo   4   unidades.   Tractores   sira   ne’e   kompleto   ho   sira   nia   alfaias   agricolas.   Mesmo   hanesan   ne’e    barak  liu  maka  lafunsiona  100  %.     Situasaun  aktual  iden0ficado  precisa  planu,  programa  no  estrategia  adequado  e  sofis0cado  intensivu,     Ainaro    bele    absorve  70    %    agricultores    nebe    orietados    ba    agribisnis    hosi    85%  agrikultores   subsisten  e  nomades.     Para  alkansa      zisaun  ida  ne’e  precisa  mos  defini  areas  compara0vos  e  comodi0es  compe00vos  ida   adequado   atu   nune’e   labele   fuga   ou   sai  hanesan  desvio  boot  ida  tamba  over  productos.  Definido   tuir   topografia   nebe   iha,   hanesan   montanhas,   cordelheiras,   planalto   e   planicies   ho   nia   elevasaun   diferentes.  

(

76


Equipamento,agricola,

Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Total tractor bo,ot nebe util ba fila rai 14 composto hosi: Tractor merek kubota :6 Unit Hand Tractor : 24 unidade Equipamentu Agrikula   Massey Ferguson :4 Unit Figura  27  no  TAgrindo abela  28  no  Grafiku  5  :  Numeru  total  traktores   ha  Munisipiu  Ainaro   :4 iUnit , ,

Total  traktor  bo’ot  nebe  u0l  fila  rai  14  composto  hosi:   6,Kubota,

Traktor merek kubota

6

6

4,MF,

Tractor,Kubota,

4 Quanto equipamento agricola, KubotaTractor,Massey,F, Agrindo 4 Ainaro iha equipamentos Massay ferguson 24 4 Tractor,Agrindo, Agrindo tradicional, e Hand Traktor convencional 24 Hand,Tractor, Hand Traktor moderno sofisticado (tractores 24,Hand, 4,Agrindo,no   moderno   maiores e Hand tractor), hanesan Quanto   ekipamentu   agrikola,   Ainaro   iha   ekipamentu   tradisional,   convensional   Tractor, sofis0cadu   (traktores  maiores   no  Hand  traktor),  hanesan  meius  atendementu  ba  agrikultoes.   meios atendemento ba agricultores. Massey Ferguson

4

Tabela 29  no  Grafiku  6    :  Potensia  no  Iden0ficasaun  Area  Kul0vo  iha  Ainaro

Areal Agricultura   Natar regadios (Sawah pengairan) Natar rai maran (Sawah Tadah hujan)

Área (Ha) 562,00

(MAF, 2007)

1120,00

(MAF, 2007)

To’os (Ladang/tegalan )

586,10

(Bappeda, 1995)

Aredores (Pekarangan)

145,00

(Bappeda, 1995)

Civicultura/Arborecultura Cafe (Perkebunan)

5024,00

(MAF, 2007)

Floresta (Hutan)

5877,30

(Bappeda, 1995)

9335,00

(Bappeda, 1995)

Terrenos Pouso e Baldios Total Terreno Util

22649,40 13314,40

77


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Metas kona  ba  Inklusaun  Sosial  Munisipiu  Ainaro Metas

Indikador

Base line

Produtividade hare sei sa’e husi 6 to’o 10 Tinan ikus 2030 konstroi ona kanal toneladas kada hektar. irigasaun iha suku hotu ne’ebe potensial ba natar.

• Produtividade hare kada hektar 2,6 ton. • Dezenvolvimentu Teknolojia foun ne’ebe apropriadu mak uza sistema SRI no ICM • Variedade hare nebe kualidade diak mak Nakroma Ekipamentu mekanizasaun ne’ebe adekuadu mak Handtraktor, Trator bot, katana, ensada nst. • Protesaun ba peste no moras (uza organiku deit) maka aimanas, tabaku, masmidar. Sasan oin 3 ne deut hamutuk kahur ho be depois sarin tiha mak rega ba hare.

Produtividade matar sei sa’e husi 8 to’o 12 To’o titan 2030 hasae on a toneladas kada hektar. produtividade batar to’o 12 toneladas per ha.

• Produtividade hare batar hektar 2,6 ton. • Dezenvolvimentu Teknolojia foun ne’ebe apropriadu mak Praktek Agrikultura diak (PAD) • Variedade batar nebekualidade diak mak CELE, NAI no Noi Mutin • Ekipamentu mekanizasaun ne’ebe adekuadu mak Trator bot, Aisuk, ensada nst. • Protesaun ba peste no moras (uza organiku deit) maka DTINE 3 G.

Sei aumenta kapital investimentu ba Tinan ikus 2030 produsaun kafe planatasaun prinsipal sira hanesan kafe no aumenta onato’o 2,5 toneladas per ha. vanilla. Produsaun vanilla aumenta ona to’o 1 tonelada per ha..

• Distribuisaun bebeirus kafe ba suku 19, suku 2 la tama tamba iha tasi ibun. Kada suku 2 kg bebeirus • Vanilla halo hela pengembang stek 5,000 aihoris, hetan ajuda husi NGO RDP 4 (Camoes Portugal) • Produsaun kafe 1,6 Toneladas • Produsaun vanilla hetan saku 2 per ha.

Sei hari klinika saude animal iha postu Fin do ano 2016 klinika saude animal Hari’i ona klinika saude animal administrativu Ainaro. postu administrativu Ainaro realizadu. unidade 2 (unidade 1 iha postu adminiatrativu Hato-Udo no unidade 1 iha postu administrativu Maubisse. S e i h a r i ’ i B a z a r a n i m a l i h a p o s t u Fin do ano 2020 Bazar animal iha administrativu Maubisse nudar centru bazar p o s t u a d m i n i s t r a t i v u M a u b i s s e animal hodi akumula vendedores animais realizadu. hosi Municipio Manufahi, Covalima Aileu no Ainaro.

Te m p o r a r i a m e n t e v e n d e d o r e s animais uza daudaun merkadu tradisional Maubisse hodi fa’an animal hanesan karau Vaka, karau Timor, Fahi, Bibi Timor no Manu.

Sei hari’i fatin fan animal ki’ik hanesan Fahi, Fin do ano 2016 fatin fan animal ki’ik Te m p o r a r i a m e n t e v e n d e d o r e s Bibi no Manu Lokal iha postu administrativu iha postu administrativu Ainaro Vila animais uza daudaun merkadu Ainaro Vila. realizadu. tradisional Ainaro Vila hodi fa’an animal ki’ik hanesan Fahi, Bibi no Manu Lokal. Sei hari’i fazeadamente manga de Fazeadamente iha tinan 2016-2021 vasinasaun ba karau Vaka ho karau manga de vasinasaun ba karau Vaka Timor iha suco ne’ebe potensia animal. ho karau Timor iha suco ne’ebe potensia animal 90% realizadu.

Estabelese ona manga de vasnasun unidade 2 (unidade 1 iha suco Leolima postu administrativo HatoUdo no unidade 1 iha suco Cassa postu administrativo Ainaro.

Sei halo konstrusaun ba fatin fan nan Fin do ano 2020 fatin fan nan (talho) ho Halo ona fatin fan nan (talho) iha ne’ebe diak, saudavel no higienio. stantadarte diak realizadu. merkadu tradisional Ainaro vila maibe kapasidade la koresponde ho numeru animal mak oho no kondisaun agora at.

78


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Metas kona  ba  Inklusaun  Sosial  Munisipiu  Ainaro Metas

Indikador

Base line

Sei halo konstrusaun ba fatin fan oho animal Fin do ano 2020 fatin oho animal Halo ona fatin oho animal (lugar (lugar matansa) ne’ebe diak, saudavel no (lugar matança) ho stantadarte diak matansa) iha merkadu tradisional higienio. realizadu. Ainaro vila no durante ne’e uza hela, maibe kapasidade la koresponde ho numeru animal mak oho. Kapasitasaun ba grupo hakiak animal sira liu Fin do ano 2016 agrikultor nain 100 hosi treinamentu konaba sistema hakiak hosi grupo hakiak karau vaka no 100 animal ne’ebe diak. hosi grupo hakaik manu lokal mak realizadu.

Halao ona treinamentu ba befefisiarios nain 30 iha suco Leolima ba grupo hakiak karau vaka no benefisiarios nain 75 ba grupo hakiak manu lokal.

Melhora no aumenta populasaun animal liu Fin do ano 2016 benefisiarius nain 50 hosi hakiak karau vaka ho sistema intensivu. kompostu hosi feto 50% no mane 50% realizadu ba sistema hakiak karau vaka intensivu.

Sistema hakika intensivu habokur karau vaka halao ona ba grupo 1 iha Raibere Suco Leolima, Postu Administrativu Hato-Udo.

Melhora no aumenta populasaun animal liu Fin do ano 2016 benefisiarius nain 50 hosi hakiak manu lokal vaka ho sistema kompostu hosi feto 50% no mane 50% intensivu. realizadu ba sistema hakiak karau vaka intensivu.

Sistema hakiak manu intensivu halao ona ba grupo iha Lessu Suco Fohoailico, Postu Administrativu HatoUdo.

Introdus Fini Karau Vaka Susu ben (Vacas Fin do ano 2018 benefisiarius nain 15 leiteiras) ba grupo agrikultores. kompostu hosi feto 50% no mane 50% realizadu hetan fini Vaca leiteiras hodi hakiak.

Alem de uza ba konsumu familia, sei koopera hamutuk ho Ministerio Educação Municipio hodi suplay susu ben ba programa merenda escolar.

Introdus Fini Bibi Susuben (Cabras Leiteiras) Fin do ano 2017 benefisiarius nain 25 ba grupo agrikultores. kompostu hosi feto 50% no mane 50% realizadu hetan fini cabra leiteiras hodi hakiak.

Alem de uza ba konsumu familia,no sai rendimentu uma main sei coopera hamutuk ho Ministerio Educasaun Munisipiu hodi abastese nan ba programa merenda escolar.

Sei desenvolve pastagem ia suco sira Fin do ano 2017 suco 5 hanesan : potensial animal hodi hadiak kualidade Leolima no Foho-Ailico (Hato-Udo), produto animal romansia. Suco Cassa, Mau-Ulo, Ainaro no Maununo programa desenvolvimentu pastajemm realizadu.

Programa refere halo ona ba grupo agrikultores iha aldeia Aimerleu Suco Leolima ho rezultadu diak, maibe laiha kontinuasaun manjutensaun ho diak ba lutu, maka hetan estragus hosi animal ne’ebe husik.

Sei desenvolve Cek Dam hodi konserva be’e Fazeadamente iha tinan 2018-2025 ba animal hemu iha tempu bailoron naruk. Cek Dam 16 iha suco potensia animal realizadu. Hari’i lutu moris (pagar hidup) ne’ebe dupla Fazeadamente iha tinan 2016 to,o funsaun (proteje tos no natar hosi animal fuik, 2025 programa suporta lutu moris ba bele mos nia tahan lori fohan animal. tos nain sira iha suco potensia animal realizadu.

Atu a0nji  metas  PEDN  no  PEDM  hodi  dezenvolve  Munisipiu  Ainaro  mak  persija  servisu  makaas  husi   en0dades   tomak   iha   Munisipiu   Ainaro   liu   husi   kria   planu   no   a0vidades   ida   ne’ebe   diak   ba   kurtu,   mediu  no  longo  prazu  hahu  2016  to’o  2030.    

79


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Planu setor Agrikultura ba Kurtu, Mediu no Longo Prazu, 2016 to’o 2030 Planu 2016 to’o 2020

Planu 2021 to’o 2025

Planu 2016 to’o 2030

Orsamentu

Manutensaun

Toneladas fos (ajusta hare musan ne’ebé lakon) sei sa’e hosi 6 ton to’o 10 toneladas.

Fornesimentu hahan sei barak liu ezizensia/demanda.

Númeru animal/ pekuária sei sa’e ba 20%;

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Agrikultura

Produtividade batar sei sa’e hosi 1.25 t/ ha to’o 13. t/ha;

Area bá natar irrigadu sei sa’e ba 40% hosi 500 ha to’o 800 ha.

Produsaun kafe sei sa’e dupla/dala rua; hafoin reabilitasaun 10 iha plantasaun kafe.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Agrikultura

Konsellu Asessoria Agríkola MAP Nasional sei formula polítika nasionál ba setór nó tau matan ba implementasaun.

Produsaun media batar sei sa’e to’o 3,5 t/ha;

Pelu menus iha tipu tolu hosi atividade akikultura fo apoiu ba komunidade kosteira, nomós

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Agrikultura

Institutu Peskiza nó Dezenvolvimentu sei orienta no planeia investimentu adisional ida ba peskiza, dezenvolvimentu no estensaun ba maioria sub-setór agríkola.

Mínimu 50% aifuan no modo sei kuda/produs tuir lokalidade.

Setór Peska sei sai OGE / Parseiro baze ba abastese Dezenvolvimentu ikan iha Municipio Ainaro.

Agrikultura

Projetu pilotu ba Dam no be’e raiokos sei dezenvolve no ninia rezultadu uza ba hala’o dezenvolvimentu ba oin.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Agrikultura

Sei hasa’e kapital investimentu ida ba ai-han xave hanesan kafé, vanilla, kamii no Karau Vaca (Paron).

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Agrikultura

Atividade peskatória tradisionál sei sa’e no peskas sei sa’e iha Zona Postu Hato Udo.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Agrikultura

Sei hatur iha fatin Planu Jestaun Floresta, Au/ Bamboo no Estratéjia Marketing.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Agrikultura

Komunidade baze viveirus sei kuda ai-oan 100,000.

OGE / Parseiro Dezenvolvimentu

Agrikultura

80


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

2.2.2.

Turismu

Munisipiu Ainaro  nu’udar  Munisipiu  ida  ne’ebe  iha  potensialidade  ba  setor  Turismu,  tamba  Munisipiu   Ainaro  iha  foho  Ramelau,  foho  Kablake,  Lagoa  Bikan  Tidi,  Kuak  Fatuk  Bel-­‐Loe,  Fa0n  Subar  eis  gerilleiru   sira   iha   Suro-­‐Craic,   iklima   fresku,   paizazen   furak   nsst.   Alein   ida   ne’e,   Munisipiu   Ainaro   mos   iha   eransa   kultural,  kultura  tradisional  no  mos  fa0n-­‐fa0n  lulik  ne’ebe  bele  atrai  turista  sira  hodi  bele  vizita  ba.     2.2.2.1.  Turismu   Promosaun  no  Dezenvolvimentu  area      turismu  iha  Munisipiu  Ainaro,  nudar  prioridade  Nasional  ida   neebe   ho   nia   planu   Dezenvolvimentu   estratejiku   Nasional,   maka   Munisipiu   Ainaro   mos   hakarak   dezenvolve  diak  liu  tan  iha  area  turismu  atu  nune’e  bele  atrai  turista  lokal  no  turista  rai  liur  halo  vizita   mai   Munisipiu   Ainaro,   hodi   nune’e   bele   hetan   rendimentu,   para   bele   dezenvolve   Ainaro   sai   diak   nofurak  liu  tan.  Ainaro  mos  ,  tamba  Ainaro  iha  planaltu  sira  ho  pazajen  ida      ke  diak  no  furak  hanesan   Postu   Administra0vu   Maubisse   no   Hato-­‐Builico.   Alein   de   hirak   ne’e   iha   mos   foho   sira   ne’ebe       iha   Timor   laran   hanesan   fo   Ramelau   no   foho   Kablake,   nune’e   mos   fa0n   sira   seluk   hanesan   fa0n   Subar   fa0n  eis  gerilhero      sira  hanesan  Komandante  Kayrala  Xanana  Gusmão,  no  mos  Ainaro  iha  fa0n-­‐fa0n   istóriku  sira  seluk  hanesan  fatuk  kuak  subar  fa0n      iha  tempu  funu  Japanes  sira  nian  no  Ainaro  iha   lagoa  ne’ebe  besik  tasi  ibun  para  ema  sir  abele  halo  rekreasaun  iha  fa0n  sira  ne’eba.  Faktu  sira  ne’e   mak  hanesan  :     Foho  Ramelau   Foho  Ramelau  nuudar  foho  ne’ebe  aas  liu  iha  Timor  Leste  nia  laran  tomak,    mos  aas  liu  iha  Portugal   nia  laran  bainhira  Timor  Leste  nuudar  Provinsia  Ultramarino  Portugal  nian  iha  kolonia  Portugal  nian.   Foho  Ramelau  mos,  koñesidu  tebes    iha  teritoriu  nia  laran,  tamba  alein  de  aas  liu  no  hodi  kanta  Foho   Ramelau,  iha  ne’eba  mos  hari  Cruz  no  Estatua  Ilhas  Nain  Feto  nian,  ne’ebe  iha  kada  fulan  Outubro,   sarani  sira  sempre  sae  ba  ne’eba  hodi  halo  orasaun.  Ramelau  mos  nuudar  foho  ida  ne’ebe  furak,  iha   ne’eba  ita  bele  hare  vista  ba  fa0n  hotu-­‐hotu.  Bainhira  ita  hakarak  sae  foho  Ramelau  atu  hare  vista  ida   ke   furak,   maka   ita   presija   sae   foho   ne’e   iha   dadersan   madrugada   hodi   bele   to’o   iha   topu   foin   mak   dadersan  no  ita  bele    hare    vista  ida  ke  klaru  no  mos  tebes.   Figura  28  :  Foho  Ramelau

81


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Foho Kablake   Kablake  nuudar  foho  ida  ho  ninia  aas    ne’ebe  terseiru  lugar  iha  teritoriu  Timor  Leste.  Foho  ida  ne’e   mos   ninia   istoria   kuaze   atu   hanesan   ho   foho   Matebian   iha   Municipio   Baucau.   Husi   foho   ne’e,   eis   gerileiru   Sr.   Kayrala   Xanana   Gusmão   reziste     ba   no   iha   foho   ne’e   mos   eis   Komandante   Sr.   Kayrala   halo   kontaktu  dame  ho  Komandu  militar  Indonesia  nian.   Figura  29  :  Foho  Kablake  

Lagoa  Bikan  Tidi   Lagoa  ida  ne’e  ninia  existensia  iha  kosta  sul  Postu  Administra0vu  Hato-­‐Udo  nian,  no  nia  ain  rabat  ba   tasi.   Lagoa   ida   ne’e   fahe   ba   be’e   dalan   3.   Ida   husi   parte   leste,   ida   iha   parte   sentru   no   ida   seluk   iha   parte   oeste.   Bainhira   tempu   atu   kaer   ikan   parte   3   ne’e   sei   tuur   hamutuk   hodi   lok   bua-­‐malus     no     tabaku,     parte     ne’e     mak     ida     Suku     Raimea     parte     Posto     Administra0vu     Zumalai,   Munisipiu   kovalima   nian,   Asa-­‐Lausu   (Cassa-­‐Lau-­‐Usu)   nian   pertense   Munikipiu   Ainaro   no   Postu   Administra0vu   Hato-­‐Udo  uluk  pertense  Munisipiu  Manufahi  no  agora  tama  ba  Munisipiu  Ainaro.  Bainhira  atu  kaer   ikan,   Suku   Raimea   toma   konta   iha   parte   oeste,   Asa   Lau-­‐Usu   parte   klaran   no   Posto   Administra0vu   Hato-­‐Udo   hamutuk   ho   Manufahi   toma   konta   parte   leste.   Lagoa   ida   ne’e   tamba   besik   tasi   mane   maka   iha   futuru   sei   dezenvolve   fa0n   turismu   (parke   nasional)   ida   hodi   nune’e   bele   atrai   turista   lokal   no   turista  rai  liur  bele  halo  visita  ba  hodi  nune’e  bele  hetan  rendimentu  ba  Munisipiu  Ainaro  nian.  Iha   lagoa  ida  ne’e  nia  laran  mos  iha  lafaek  barak,  ikan,  niki,  nsst.     Figura  30  :  Lagoa  bikan  0di  

82


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Monumento Réglo  Dom  Aleixo  Corte  Real   Dom   Aleixo   Corte   Real   nuudar   Rei   Ainaro   nian   ida   ne’ebe   fo   apoio   makaas   ba   Malae   Portugal   sira,   hodi   nune’e   osan   nota   escudo   Timor   nian,   ninian   imazen     tau   mos   iha   osan   nota   ne’e   nia   laran.   Bainhira   Japanes   sira   tama   Timor   no   mos   tama   iha   Ainaro,   Dom   Aleixo   Corte   Real   halai   ba   Posto   Administra0vo  Hato-­‐Udo  no  hetan  oho  iha  ne’eba  no  ikus  mai  so  lori  Dom  Aleixo  Corte  Real  nia  ulun   deit   mak   hodi   mai   hakohi   iha   Ainaro   iha   monument   ne’ebe   existe   to’o   agora.   Bainhira   ita   hare   ba   monumentu  Dom  Aleixo  Corte  Real,  ita  hare  ba  liman  loos,  iha  ne’eba  mak  uluk  malae  Português  sira   dadur   ema   sala   nain   sira   iha   rai   okos.   Odamatan   ba   prizaun   ida   ne’e   taka   me0n   0ha   iha   tempu   okupasaun  Indonesia  nian.  Atu  bele  iha  istoria  ida  ke  kapaas  liu,  maka  tempu  ikus  mai  tenke  loke  fila   fali  odamatan  ida  ne’e  bele  sai  hanesan  museum  istoriku  ida  ba  Municipio  Ainaro  nian.  Alein  de  ida   ne’e  iha  monumentu  nia  laran  mos  iha  rate  ou  monumentu  misionario  nain  2  nian  ne’ebe  oho  husi   forsas   Japanes   sira   iha   Segundo   Gerra   Mundial.   Wainhira   ita   hare   iha   foto   iha   parte   liman   los   husi   monument  Reglo  Dom  Aleixo,  iha  mos  prizaun  rai  okos.  Prizaun  ida  ne’e  ninia  odamatan  taka  me0n   0ha  ona.   Figura  31  :  Monumentu  Dom  Aleixo  Corte  Real  inklui  rate  misionario  nain,  oho  husi  Japoneses

Jakara II   Tuir  lolos  Jakarta  II  katak  rai  naruk  2  iha  area  Builico  Suku  Ainaro  Posto  Administra0vu  Ainaro  nian.   Ikus   mai   Jakarta   II   nuudar   fa0n   ida   ke   koñesidu   no   istoriku   tebes   iha   tempu   agora   ou   tempu   ukun   rasik-­‐an   ne’e.   Tamba   fa0n   ida   ne’e   iha   tempu   okupasaun   Indonesia,   militar   Indonesia   nian   soe   tun   ema  Timor  oan  sira    ne’ebe  diskonfia  ajuda  gerilheiro  sira  iha  ailaran.  Naran  Jakarta  Dua  (II)  ne’e  hahu   husi  ema  nain  3  ho  naran  Lelo-­‐Mau,  Ricardo  Fá0ma  Soares  no  Mau-­‐Soro.  Sira  nain  3  mak  soe  uluk  iha   fa0n   ida   ne’eba.   Depois   ida   ne’e   soe   tan   ema   nain   3   ho   naran   Vitor   de   Araújo,   Furrel   Augusto   no   Anselmo.  Husi  nain  3  ne’e  ida  ho  naran  Vitor  la  konsege  mate  tanba  tuir  istoriakatak  bainhira  Militar   Indonesia  sira  soe  tun  ba,  madre  ida  mak  simu  nia  no  iha  ne’eba  iha  goiavas  hun  ida  ho  fuan  tebar,   depois   nia   han   0ha   goiavas   ne’e   nia   kumesa   la’o   hodi   ba   to’o   iha   nia   hela   fa0n,   tanba   nia   la   mate   maka   ikus   mai   Militar   Indonesia   hatama   fali   nia   ba   HANSIP   no   nia   mate   depois   de   ukun   rasik-­‐an.   Husiida   ne’e   mak   fa0n   ida   ne’e   sira   hanaran   Jakarta   II,   tamba   bainhira   familia   sira   husu,   militar   Indonesia  sira  dehan  sira  ba  eskola  iha  Jakarta,  maibe  lae,  sira  soe  0ha  sira  iha  fa0n  ne’eba.  Bapak  sira   kumesa  soe  ema  husi  0nan  1976  mai  oin  no  depois      de  baze  de  apio  rahun      no  mos  depois  1982  ema   barak   husi   fa0n-­‐fa0n   ba   soe   iha   ne’eba,   liu-­‐liu   sira   husi   Suku   Mau-­‐Siga   Posto   Administra0vu   Hato-­‐ Builico.    

83


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Figura 32  :  Jakarta  II  (Dua)    

Jakarta II  (Dua)  hare  husi  Estrada  tun

Jakarta II  hare  husi  Suco  Mau-­‐Nuno  mai  

Parke Nasional  Kayrala  Xanana  Gusmão       Parke   ne’e   situada   iha   Bunaria,   Posto   Administra0vu   Hato-­‐Udo.   Bunaria   nuudar   fa0n   rezistensia   Komandante   em   Chefe   das   FALENTIL   Kayrala   Xanana   Gusmão   no   Guerilheiro   sira   seluk.   Fa0n   ida   ne’e   nuudar   fa0n   historiku   tanba   primeira   intervista   entre   Jornalista   Robert   Down   ho   Kayrala   Xanana   Gusmão  iha  fa0n  ne’eba  no  especial  liu  entrevista  ida  ne’e  hala’o  iha  fa0n  oan  ida  hanaran  Doraba  no   ninia  subar  fa0n  mak  hanaran  Aidila  Okir.Iha  momentu  atu  halo  entrevista  ne’e,  Sr.  Constancio  Pinto   atual   Ministro   MCIA   maka   lori   jornalista   Robert   Dwon   ne’e   ba   hasoru   Komandante   em   Chefe   das   FALINTIL.   Iha   momentu   ne’eba   ema   Suco   Suro-­‐Craic   oan   duni   mak   lori   jornalista   no   Sr.   Constancio   Pinto   ne’e   hodi   ba   hasoru   Sr.   Xanana   hodi   halo   intervista   no   primeira   ves   jornalista   Robert   Down   informa  lia  loos  ne’e  liu  husi  media  radio  ABC  ba  povo  Australiano    konaba    situasaun    real    ne’ebe     akontese     iha     Timor     Leste.     Hahu     ida     ne’e,     ema   Internasional   sira   kumesa   ladun   fiar   ona   Governo   Indonesia   nia   informsaun   ne’ebe   hato’o   katak   situasaun   Timor   kondusivu,   nune’e   apoio   ba   Timor   Leste   kumesa   bot   ba   dadaun.   Bunaria   na   realidade   pertense   area   Posto   Administra0vo   Hat—Udo   nian,  maibe  a0vidade  klandes0na  nian  ema  Suro-­‐Craic  oan  sira  mak  hala’o  tanba  Suro-­‐Craic  mak  besik   liu  area  ne’eba.   Figura  33  :  Parke  Nasional  Kay  Rala  Xanana  Gusmao  

  Fatuk  kuak  Bel-­‐Loe  no  Hul  Enjia     Fatuk  kuak  Bel-­‐Loe     Fatuk  kuak  ida  ne’e  nuudar  fa0n  historiku  ida.  Iha  fa0n  ne’e  bainhira  iha  funu  Japanes  liu  0ha,  Dato   husi  Aldeia  Sivil,  Suku  Cassa  no  Aldeia  Lait,  Suku  Mau-­‐Nuno,  Posto  Administra0vu     Ainaro,  lakohi  ona  kumpri  malae  Português  nia  orden,  maka      populasaun  Aldeia  2  ne’e  hetan  izoladu   no   ikus   mai   malae   haruka   Suku   7   Posto   Administra0vu   Ainaro   Vila   nian,   hodi   ba   ataka,   maka  

84


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

populasaun husi  Aldeia  2  refere  ba      subar  hotu  iha  fatuk  kuak  ida  ne’e  nia  laran,  tamba  iha  fatuk  kuak   nia  laran  iha  mos  be’e  hodi  bele  halo  tein  no  hemu,  maibe  ikus  mai  populasaun  la  aguente  ona  ho   hamlaha,  maka  sira  sai  husi  fa0n  hodi  halai  namkari,  balu  halai  tama  Posto  Administra0vu  Zumalai  no   balu  mantein  nafa0n  iha  Suku  Mau-­‐Nuno  no  Suku  Cassa  Posto  Administra0vu  Ainaro  nia  laran.     Fatuk  Kuak  Hul  Enjia  (Fulan  han  ema)  no  Fatuk  Kuak  Tumau   Tuir   istoria   katuas   sira   nian   katak   bainhira   fulan   monu   mai,   ema   sira   ne’ebe   subar   iha   au   betun   nia   hun   moris   hotu   no   sira   ne’ebe   subar   iha   fatuk   kuak   laran,   fulan   ne’e   sai   fali   hanesan   animal   hodi   lambe   hotu   ema   sira   ne’e   no   hela   deit   mak   ruin   sira.   Fulan   ne’e   so   buka   mak   ema   deit   no   animal   sira   lae.  Depois  Maromak  tun  mai  hodi  haruka  krau  0mor  no  bibi  sira  hodi  hasa’e  fulan  ne’e  tau  ba  nia   fa0n,  maibe  sira  hasae  labele,  entaun  Maromak  haruka  fali  manu  lin  no  kuda  mak  hasae  fulan  ne’e  ba   nia  fa0n  no  sira  bele  duni,  maka  depois  kuda  tun  mai  hodi  kas0gu  krau  no  bibi,  hodi  tebe  sira  iha  sira   nia  ibun,  ikus  mai  sira  nia  nihan  leten  lakon  hotu,  nune’e  sira  nia  zerasaun  halo  tuir  sira.     Figura  34:  Fatuk  kuak  enjia  (fulan  han  ema)  no  fatuk  kuak  Tumau  

Fatuk kuak  Hul  Enjia  no  Fatuk  Kuak  Tumau

    Aleinde   fatuk   kuak   iha   leten   iha   mos   fatuk   kuak   ida   ho   naran   “Tumau   Bermeta”,   situada   iha   Suco   Fatubessi.  Fatuk  kuak  ida  ne’e  ninia  naruk  mais  ou  menus  iha  metro  300  hanesan  ne’e.  Fatuk  kuak  ida   ne’e  fahe  ba  kuak  3  no  iha  fatuk  kuak  nia  laran  iha  animal  hanesan  niki  no  manu  andorinhas.     Figura  35  :  Fatuk  kuak  Tumau  Bermeta  iha  Fatubessi   Be-­‐lulik  mane  no  feto  iha   Suco  Mau-­‐Nuno

Bematan Lulik  sira   • Bee   feto   Bee   Mane,   iha   fa0n   Soiloe   Belloe   Suku   Mau-­‐Nuno   Posto   Administra0vo   Ainaro   tuir   nia   istoria   katak,   uluk   tempo   an0go   Bei   feto   Mane,   sira   nain   rua   hamrok   atu   hemu   bee,   sira   temi   no   harohan    bee  komesa  mosu  kedas  iha  fa0n  nee.   • Bee   matan   lulik   iha   foho   Ramelau   nia   hun   ho   naran   GUINISREMA,   Suku   Nunomogue   Posto     Administra0vo  Hatubuliko  Aldeia  Nunomogue-­‐lau   • Bee  matan  lulik  ida  iha  suku  Mulo  Posto  Administra0vo  Hatubuiko  Aldeia  Dare,  ho  nia  istoria  katak   adulaha  du  tasi  solisae  solisae  Beluli  Sulisae  .   • Bee  matan  Lulik  ida  ho  naran  krau  Mauloko  iha  suku  Maubisse  Posto  Administra0vo  Maubisse  ho   nia  istoria  katak  KRAU  Ho  naran  Mauloko  musu  sae  iha  bee  matan  nee.   • Bee   matan   ida   ho   naran   LESSE,   Iha   Suku   Maununo   Posto   Administra0vo   Ainaro,   ho   nia   istoria   katak.Sama  utus  iha    tahu,  tahu    tolan  no  mot  iha  bee  laran,  maibe  mosu  fali  iha  fa0n  ida.  

85


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

FaOn Arte  Rupestre   • Fatuk  bei  lela  don  cul,  katak  bei  lela  kose  liman,  iha  Suku  Cassa,  Posto  Administra0vu  Ainaro.   • Fatuk  lolon  iha  sinal  ema  nia  ain  fa0n  no  animal  nia  ain  fa0n  ho  naran  likanamos,  maunamos  iha   suku  Maununo  Posto  Administra0vu  Ainaro   • Fatuk  lolon  iha  ema  nia  ain  fa0n,  iha  suku  Surokraik  Posto  Administra0vu  Ainaro   • Fatuk   lolon   iha   ema   nia   ain   fa0n   ho   naran   bei     lokobere   iha   suku   Maulau   Posto   Administra0vu   Maubisse   • Fatuk  lulik    ho  naran  Dew  Gujo,  Dew  Bule’en  katak  fatuk  lulik  metan  no  mean  iha  suku    Cassa  Posto   Administra0vu  Ainaro.   Figura  36  :  Fatuk  lulik  no  eis  Posto  Administra0vu  Cassa  

FaOn  Turismu  sira  seluk   Alein   de   pontu   1)   to’o   pontu   7)   iha   leten,   Fa0n   turismo   balu   mos   importante   ba   turista   sira   hodi   bele   vizita   ba   mak   hanesan:   Sabagu   Leopat,   No-­‐Ulo   (Fa0n   Subar   Fa0n   Gerilheiro   Sr.   Kayrala   Xanana   Gusmão),  Mau-­‐Ulo  Lau,  Suro-­‐Lau  no  Posto  An0gu  Monte  Cassa  iha  Suco  Cassa.  Ba  a0vidade  turista   nian   ba   fa0n   sira   ne’ebe   mensiona   iha   leten,   iha   mos   Pouzada   Maubisse,   Pouzada   Hato-­‐Builico   no   mos  Pouzada  Hato-­‐Udo  nuudar  eransa  kultural  hodi  prepara  ba  turista  Sira  atu  bele  hela  mos  iha  fa0n   ne’eba.  

86


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Figura 37  :  Pouzada  Hato-­‐Buiico  no  Pouzada  Maubise  

Pouzada Maubisse

Pouzada Hato  Builico

Figura 38  :  Pouzada  Hato  Udo  

87


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Metas konaba setor Turismu Metas

Indikador

Base Line

Sei dezenvolve ona pakote turista ida Tinan ikus 2030 fatin potensial Fatin Potensial sira ne’ebé komprensivu iha Ainaro Fatin atrai turista dezenvolve ona ho Atraisaun ba Turista: potensial ba pakote turista ne’ebé pakote komprensivu. 1. Fatuk kuak Hul Enjia katak komprensivu iha Ainaro. fulan han ema, iha Postu Administrativu Ainaro. 2. Foho Ramelau 3. Posada Maubesi 4. Pozada Hatubuilico 5. Monumento D. Aleixo Corte Real 6. Builico Jakarta Rua 7. nst Destinasaun ka fatin turista prinsipal sira To’o tinan 2030 estrada hotu liga Naran Fatin ne’ebe atividade sei funsiona ho infra-estrutura diak, ba fatin turistiku ho kondisaun turisitiku funsiona dadauk.
 atividade no negosiu lokal ne’ebé diak no komunidade sira bele Tipu atividade e s t a b e l e s e h o d i a k , n o m a t e r i a i s o n a f a n p r o d u t u l o c a l b a 1. Posada Maubesi promosaun sira seluk. vizitantes sira. 2. Pozada Hatubuilico 3. Foho Ramelau 4. Monumento D. Aleixo Corte Real 5. nst

Atu a0nji  metas  PEDN  no  PEDM  hodi  dezenvolve  Munisipiu  Ainaro  mak  persija  servisu  makaas  husi   en0dades   tomak   iha   Munisipiu   Ainaro   liu   husi   kria   planu   no   a0vidades   ida   ne’ebe   diak   ba   kurtu,   mediu  no  longo  prazu  hahu  2016  to’o  2030.  

Planu setor  Turismu  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2021  to’o  2025

Planu 2016  to’o  2030

Orsamentu OGE / Parseiro desenvolvimentu

Manutensaun

Rehabilitasaun Reabilita no halo Monumento konstrusaun ba fatin D.Aleixo Corte-Real. turista sira.

Kapasitasaun ba juventude no estudante konaba lalaok cultural , tamba kultura hanesan identidade Timor nian e labele adapta ema nia kultura husi rai liur.

Turismu

Rehabilitasaun Posto   Hari no promove no an0go   Monte   Cassa   mos proteje kultura neebe   abandona   iha   tradisional. tempo  japaun  mai  too   a g o r a ,   R e h a b i l i t a   Pouzada   Maubisse   no   Pouzada  Hato-­‐Udo.

Halo reabilitasaun   O G E   /   P a r s e i r o   Turismu heransa  kultural  sira. desenvolvimentu

2.2.3. Komersiu,  Industria  no  KoperaOva   Bainhira  Governo  Central  fo  ona  Desentralizasaun  no  poder  local  ba  Municipio  sira  inklui  Municipio   Ainaro,   mak   pilar   ida   ne’ebe   importante   mos   hodi   Municipio   Ainaro   tau   tau   atensaun,   maka   pilar   komersiu,  industria  no  koopera0va.  Municipio  Ainaro  presija  kria  merkadu  iha  fa0n  importante  sira,   liu-­‐liu   iha   Posto   Administra0vo   hotu-­‐hotu,   presija   iha   lisensa   ba   lojas   no   Kios   sira   (pequena   lojas),  

88


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

ofisina, apartamentu/Guess   house,   presija   kria   pequena   industria   sira   hanesan   halo   jus,   aifarina,   supermi,  produsaun  agua  potavel  nsst.,  nune’e  mos  bele  estabelese  koopera0va  oi-­‐oin,  hodi  nune’e   komunidade  sira  bele  hetan  rendimentu  tuir  posibilidade  ida-­‐idak  nian.   Komersiu   Atu   komunidade   bele   hetan   rendimentu   no   komunidade   bele   troka       ba   mai   sira   nia   sasan   maka   presija  kria  kondisaun  hanesan  merkadu,  lojas,  kios,  apartamentu,  restaurant,    nsst.   Ac0vidades  Comercio  nian  maka  sirkula  iha  Municipio  Ainaro  ne’ebe  hetan  licenciamento  husi  MCIA   ho  nia  kondisaun  sufciente  mak  hanesan  tuir  mai  tuir  Posto  Administra0vo  ida-­‐idak  :   Tabela  30:  Lista  companhia  iha  Munisipiu  Ainaro

Posto Administrativu Atividade  Komersiu

Maubiss e

Total

25

60

21

7

33

25

3

72

180

6

1

5

12

24

Rental

7

1

-

2

10

Alfayati

2

1

-

-

3

Padaria

2

1

-

7

10

Loja Vestuario

10

2

-

-

12

Restaurant

8

-

-

6

14

Estasaun Combustivel

3

-

-

-

3

Fan Gazoel + Gazolina Eceran

5

2

1

5

13

Ainaro

Hato-­‐Udo

Companhia iha Area de Construção

25

10

Companhia Consorcio

5

-

Kios

80

Apartement

Hato-­‐ Builico

Alende ac0vidades   economia   nebe   menciona   iha   leten   iha   mos   ac0vidades   nebe   halao   iha   Mercadoria  tradisional  mesmo  ho  nia  kondisaun  Minimum.  Merkadu  tradisional  sira  ne’ebe  existe  iha   Municipio  Ainaro,  balu  hala’o  nia  bazaar  dala  ida  semana  ida  no  balu  hala’o  bazaar  semana  ida  dala  2.   A0vidades  merkadu  sira  ne’e  hanesan  tuir  :     ‣ Merkadu  iha  Posto  Administra0vu  Ainaro  Vila   Iha   Posto   Administra0vu   ida   ne’e   iha   merkadu   2,   ida   iha   Kapital   Posto   Administra0vu   /   Kapital   Municipio   Ainaro   nian   ne’e   hala’o   nia   bazaar   dala   ida   semana   ida,   maka   iha   loron   Sábado   no   ida   seluk   iha   Suco   Cassa   hala’o   nia   bazaar   dala   ida   semana   ida,   maka   iha   loron   Segunda   Feira.   Iha   tempu  badak  nia  laran  sei  halo  konstrusaun  foun  ba  merkadu  Ainaro   ‣ Merkadu  iha  Posto  Administra0vu  Hato-­‐Udo     Posto   Administra0vo   ida   ne’e   iha   merkadu   2,   ida   iha   Kapital   Posto   Administra0vu   Hato-­‐Udo   nian   ne’ebe  hala’o  nia  bazaar  dala  2  semana  ida  maka  iha  loron  Terxa  Feira  no  Sábado  no  ida  seluk  iha   Suco   Foho-­‐Ailico   hala’o   nia   bazaar   dala   ida   semana   ida,   iha   loron   Kinta   Feira.   Tempu   bazaar   ema   husi  Same,  Zumalai,  Alas  no  Fatuberliu  mos  faan  no  sosa  sasan  iha  bazaar  2  ne’e.   ‣ Merkadu  iha  Posto  Administra0vu  Hato-­‐Builico   Posto   Administra0vo   ida   ne’e   iha   merkadu   3,   ida   iha   Kapital   Posto   Administra0vo,   hala’o   nia   bazaar   dala   3   semana   ida   maka   iha   Terxa,   Quarta   Feira   no   Sábado,   maibe   merkadu   ida   ne’e   so   halo   bazaar   iha  Estrada  ibun  deit,  ida  fali  iha  Aituto  halo  nia  bazaar  dala  ida  semana  ida  maka  iha  loron  Sexta   Feira  no  ida  seluk  iha  Dare  hala’o  nia  bazaar  dala  ida  semana  ida  maka  iha  loron  Sábado.   ‣ Merkadu  iha  Posto  Administra0vu  Maubisse   Iha   Posto   Administra0vo   ida   ne’e   so   iha   merkadu   ida   deit   maka   iha   Kapital   Posto   Administra0vu.   Merkadu  ida  ne’e  hala’o  nia  a0vidade  bazar  dala  2  semana  ida  maka  iha  Domingo  no  Quinta  Feira.  

89


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Figuras 39,40,  41  e  42.  

Merkadu iha  kapital  Munisipiu  Ainaro

Kondisaun Merkadu  Cassa

Merkadu Hato-­‐Udo

Merkadu Foho  Ailiko

Figuras 43  e  44.  

Merkadu Aituto

Merkadu Maubisse

Industria Ac0vidades   Indústria   sai   mos   obra   nebe   presija   atensaun   makas   iha   futuro   para   ita   nia   Nação   República   Democra0ca   de   Timor   Leste   labele   dependent   ba   produtos   Importação   Jus,   meuble,   farina   (tepung   tapioca),   supermi,   industria   hena   nsst.   Tamba   ne’e   Municipio   Ainaro   liu   husi   MCIA,   halo   a0vidade  hodi  fo  apoio  ba  :     ‣ Grupu   Naroman   nebe   nia   ac0vidades   atu   kuda   aifuan   iha   Aldeia   Lugatu   Suco   Ainaro.   Aifuan   sira   ne’e   mak   hanesan   :   Rambutan   hun   1.000,   Aikakau     hun   12.000,   Ai   fuan   Durian   hun   500.   Sabraka   hun  1.000,  Ai  Nespra  hun  500  ho  fa0n  ne’ebe  iden0fikadu  0ha  ona.  

90


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Figura 45  :  Fa0n  atu  kuda  aifuan  15.000  habitantes  

Tereno nebe  ba  future  sei  kuda  aifuan  15.000,  habitante   ‣ Groupo  HAFINI  hodi  kuda  Ainanas  ha  10  iha  Karlele  Suco  Soro,  Posto  Administra0vu  Ainaro   Figura  46  :  Kopera0va  kuda  Ainanas  iha  Carlele  suku  Soro.  

Kopera0va  Kuda  Ainanas  iha  karlele  Suco  Soro  

Alein de  aifuan  sira  nebe  mak  kuda  iha  fa0n  nebe  menciona  iha  leten,   MCIA  Regional  3  iha  ona  tarzetu  katak,  sei  kuda  tan  aifuan  total  100.000  haleu  Ainaro  vila,  no  mos  sei   kuda   iha   Suco   Mau-­‐Nuno,   para   iha   futuro   Municipio   Ainaro   sei   koinhecido   ho   aifuan   local.   Aifuan   hirak  nebe  atu  kuda  mak  hanesan  :  Ai  Nespra,  Has,  Rambuta,  Ainanas,  Hudi  (Bonuk),  Figus,  Pesigos.   Nune’e  iha  0nan  5(lima)    oin  mai  Municipio  Ainaro  bele  ona  produs  jus  liu  husi    ac0vidades    Indústria   nian.  

91


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

A0vidade ne’ebe  hatudu  iha  foto  tuir  mai,  Sr.  Administrador  Munisipiu  Ainaro  hmutuk  ho  MCIA,  CCI   no  Setores  kuda  ai  oan  rambutan  iha  Ainaro  Vila.       Figura  47  :  A0vidades  kuda  Ai  Oan  Rambutan  

Munisipiu  Ainaro  mos  liu  husi  MCIA  Regional  III,  sei  kuda  kabas  ha.  4  iha  Aldeia  Lugato  Suco  Ainaro   iha   tempu   badak   nia   laran,   hodi   nune’e   iha   future,   Municipio   Ainaro   bele   produs   ona   ne’ebe   ho   mo0ve  taisno  mos  bele  produs  hena  hanesan  faan  iha  loja  bai-­‐bain.   Figura  48  :  Plantasaun  kabas  

Figura  49  :  Grupu  soru  tais  semi  modernu  

92


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Indústria Jus   ho   Indústria   Hena   nebe   mensiona   iha   leten,   prepara   mos   materia     Prima   ba   Indústria   Tepung   Tapioka   ho   Indústria   Supermi,   hanesan   Organiza   husi   Groupo   Alvo   (Membro   CPD-­‐RDTL)   ho   Komunidade  sira  hodi  kuda  Aifarina  iha  fa0n  ne’ebe  mensiona  iha  foto  tuir  mai  :     Figura  50  :  Grupu  kopera0va  kuda  Afarina  iha  Buili-­‐Lico  suku  Ainaro.  

Kopera0va Aifarina  iha  Karlele

Groupo kopera0va  Kuda  Aifarina  iha  Aimalilu-­‐Buili-­‐Lico,     Suco  Ainaro  

Ainaro   iha   planu   mai   oin   atu   kria   industria   fatuk   natural   (Batu   Alam)   iha   Suku   Cassa   ho   degenu   hatudu  iha  kraik:     Figura  51:  Batu  Alam  /  Fatuk  natural  iha  suku  Cassa  

Agora   dadauk   iha   Municipio   Ainaro   harii     0ha   ona   industria   meuble     iha   Suco   Cassa   hanesan   iha   foto   tuir  mai,  nune’e  mos  industria  blok  iha  Suco  Cassa  no  Ainaro,  hodi  nune’e  ema  privadu  ou  kompanhia   sir  abele  sosa  iha  ne’eba  no  la  presija  importa  husi  fa0n  seluk  mai.   Figura  52:  Industria  meable  iha  suku  Cassa  

93


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Figura 53:  Industria  Blok  iha  Cassa  

Industria  karpintaria  no  mini  ofisina  ne’ebe  mak  existe  iha  Municipio  Ainaro  tuir  Posto  Administra0vu   ida-­‐idak  hanesan  tuir  mai  :   Tabela  31  :  Tipu  industria  iha  Munisipiu  Ainaro

Posto Administrativu Tipu  Industria

Ainaro

Hato-­‐Udo

Hato-­‐ Builico

Maubiss e

Total

Industria karpintaria

6

2

1

3

12

Industria Mini ofisina

5

2

1

5

13

KooperaOva Atu  bele  redus  importasaun  ba  produtos  alimen0cões,  naan  ho  modo  tahan  inklui  fos,  maka  liu  husi   Ministério  do  Comércio  Indústria  e  Ambiente  promove  hodi  tau  atensaun  makas  ba    ac0vidades  das   Coopera0va  liu-­‐liu  sei  tau  atensaun  ba  ac0vidades  kuda  Aifarina   MCIA   regional   3,   distribui   ona   ikan   hamutuk   700   :   ba   kolam   Erhau   iha   Suco   Foho-­‐Ailico   hamutuk   450   no  kolam  iha  Suco  Soro  250.     Coopera0va  nia  ac0vidades    sei  reforsa  mos  iha  area  e  koperasaun,  ba  hakiak  ikan  nila,  hodi  redus   ikan  importação  ba  Mucnicipio  Ainaro,  kolam  Erhau  nebe  sai  tau  atenção  husi  (MCIA).     Kolam  nebe  sai  atensaun  ba  husi  MCIA  Regional  3  iha  Ehau-­‐Beikala  (Post.  Hato-­‐Udo)   Figura  54  :  Kolam    hakiak    Ikan    Nila    iha    Erhau-­‐Beikala  PA  Hato-­‐Udo.  

Iha Faulata  Suku  Cassa

Grupu hakiak  manu  lokal  iha  Maulore,     Ainaro  Vila.

94


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Aleinde koopera0va  hakiak  ikan  nian,  iha  mos  koopera0va  ba  hakiak  manu  lokal  iha  Maulore  hanesan   hatudu  iha  foto  kraik.  Iha  tempu  mai  sei  atu  hakiak  mos  manu  ras  iha  Faulata  Suku  Cassa.     Aliende   iha   grupu   hakiak   ikan   iha   mos   grupu   hakiak   manu   lokal   iha   Posto   Administra0vu   Ainaro   Villa,   mak  hanesan  figura  tuir  mai  ne’e  :     Metas konaba Investimentu Setor Privadu Metas

Indikador

Prosesu rejistu negosiu ho lisensa To’o titan 2030 konstrusaun nian sei efisiente liu. • Negosiante hotu sei rejistu iha MCIA Munisipiu Ainaro • Identifikasaun negosiantes estranjeiru iha Munisipiu Ainaro

Base Line

Atividades komersiu iha Munisipiu Ainaro mak hanesan: 1. Companhania iha area 2. konstrusaun iha 60 3. Kompanhia komersiu iha 33 3. Kios = 180 4. Apartement = 24 5. Rental = 10 6. Alfayati = 3 7. Padaria = 10 8. Loja Vestuario = 12 9. Restaurant = 14 10.Estasaun conbustivel = 3 11.Fan gazoel + Gazolina Eceran =13

Sei fo apoio no promove companhia lokal Ikus 2030 desenvolvimento infratira estrutura ia Munisipiu Ainaro kaer husi kontraktor lokal sira Sei desenvolve industria ki’ik tira Tinan ukus 2030 industria ki’ik sira dezenvolve ona

Kompania iha Munisipiu Ainaro total hamutuk 134 (Mane 98 no Feto 36). Munisipiu Ainaro iha industry mak hanesan; industry meable, block, karpintaria, mini ofisina nst.

95


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Planu Investimentu  Setor  Privadu  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2021  to’o  2025

Hari paking   Cafe   iha   Maubisse   (atu   bele   iha   on   a   kompe0saun   ba  produtu  lokal).

Hari industrai prosesa Aifarina ho Batar ba ikan nian hahan iha Raibere Hato-Udo.

Industria Batu Aki iha Ainaro Vila

Hari paking   Cafe   iha   Dare   (atu   bele   iha   on   a   kompe0saun   ba   produtu  lokal).

Industria Tizolu iha Maubise krisamentu ba Turiscai (hodi bele respone Projecto ba Uma kbit laek nebe Guverno sei oferse ba Komunidade Kbit Laek), Vaju Aifunan Exct

I n d u s t r i a p ro s e s a   OGE / Parseiro Aifarina   ho   Batar   ba   Dezenvolvimentu ikan   nian   hahan   iha   Raibere  Hato-­‐Udo.

Hari paking   Cafe   iha   Ainaro   Maulores   (atu   b e l e   i h a   o n   a   k o m p e 0 s a u n   b a   produtu  lokal).

Industria Block Industria Karpintaria, iha Suco Cassa no mos industria karpintaria iha Suco Ainaro hodi nune ita fasil ba kompanhia atu kaer projecto ruma karik bele utiliza produto.

Industria Tizolu   iha   O G E   /   P a r s e i r o   Inves0mentu   Setor   Maubisse   krusamento   Dezenvolvimentu Privado ba   Turiscai   (hodi   bele   respone   Projecto   ba   Uma   kbit   laek   nebe   Governo   sei   oferese   ba   komunidadekbit   laek),  vaju  Aifuan  exct.

Hari   industria   Batu   Industria produsaun Aki  iha  Ainaro  Vila. Aqua Potavel iha Ainaro ho Cassa.

Kria paragen   nebe   O G E   /   P a r s e i r o   Inves0mentu   Setor   diak,   atu   nune   labele   Dezenvolvimentu Privado difikulta   transporte   nebe   ultra   pas   aba   mai.

Fo formasaun   basiku   ba  iha  vendedores  sira   a t u   b e l e   h a t e n e   g e s t a u n   d e   acontabilidade,  ba  sira   nia  negosiu.

Planu 2016  to’o  2030

Orsamentu OGE / Parseiro Dezenvolvimentu.

Manutensaun Investimentu Setor Privado

Inves0mentu Setor   Privado

Industria paking house ba produto hortikultura iha Maubisse ho HatoBuilico.

O G E /   P a r s e i r o   Inves0mentu   Setor   Dezenvolvimentu Privado

Estabelese Comite   Kria retribusi para Gestaun   Merkadu,   ba   iha resita domestic gere   didiak   Merkadu   ba Munisipiu. ne.

O G E /   P a r s e i r o   Inves0mentu   Setor   Dezenvolvimentu Privado

Hari Merkadu moderno andar ba Merkadu Posto Maubisse, Hato=Udo no Maubisse para bele fo espasu.

O G E /   P a r s e i r o   Inves0mentu   Setor   Dezenvolvimentu Privado

96


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

2.3.

Pilar Infra-­‐Estrutura  

Planu Estratéjiku   Dezenvolvimentu   Nasional   fo   sai   katak:   “Pilár   sentral   husi   Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu   Nasional   maka   harii   no   halo   manutensaun   ba   infra-­‐estrutura   sira   ne’ebé   prinsipal   no  produ0vu”.   Ida   né   hatudu   katak   atu   a0nji   obje0vu   husi   pilar   infra   –   estrutura   hanesan   mensiona   iha   PEDN   né   maka  poli0ka  V  governu  kons0tusional  define  katak  atu  dezenvolve  ita  nia  nasaun,  atu  harí  ekonomia   nebé   moderna   no   produ0va,   no   atu   kria   empregu,   ita   presiza   konstrói   infra-­‐estruturas   bázikas   no   produ0vas.   Haré   ba   ita   nia   nesesidades,   eskala   (ka   dimensaun)   infra-­‐estruturas   nian   no   nia   kustus   sei   boot  tebetebes,  tamba  né  maka,  ita  tenki  planeia,  ho  di’ak,  programa  ida  né  atu  bele  implementa,  ho   hanoin  no  sukat  nebé  realís0ku.   Implementasaun  planu  ne’e  la’os  buka  atu  haforsa  deit  konaba  dezenvolvimentu  nasaun  nian,  maibe   mos  hasa’e  produ0vidade,  kria  kampu  de  traballu  hodi  fo  oportunidade  servisu  ba  ema  hotu,  liu-­‐liu   iha  area  rural  sira,  no  apoia  dezenvolvimentu  setor  privadu  sira.”     Pilar  infra-­‐estrutura  nebe  mensiona  iha  PEDN  ne’e  inklui  estrada  no  ponte  sira,  portu  ho  aero-­‐portu   sira,   no   mos   abastesimentu   bee   –   mos   ho   eletrisidade.   Analiza   ba   Forsa,   Frakeza,   Oportunidade   no   Ameasa  ne’ebé  Distritu  hasoru  hodi  a0nji  vizaun  husi  PEDN  nian  maka  hanesan  tuir  mai.    

2.3.1. Estrada  no  Ponte   Mapa  5  :  Relevo  no  Estrada  iha  Munisipiu  Ainaro  

Governu Timor   Leste   komprome0du   atu   planea   no   atua/   implementa   programas   konaba   konstrusaun   no   rehabilitasaun   estradas   no   ponte   sira   iha   territó0ru   laran   tomak.   Atu   realize   promesa   ne’e   governu   sei  halo    inves0mentu  ida  nebe  boot  tebes,   atu   aktualiza   no   mellora   ita   nia   sistema   d eze nvo l v i m e nt u   ko n a b a   e st ra d a s   nasionais,  rejionais  ka  municipais  no  rurais.     S i ste m a   n e ’e   s e i   h a h u   h o d i   h a l o   manutensaun   nebe   diak   ba   rede   estradas   no   ponte   sira   hodi   fasilita   transportasaun   sasan  ho  presu  ida  nebe  razoável  ba  povu,   promove   agrikultura   hodi   insen0va   (ka   dudu)   kresimentu   setor   privadu   nian   no   m o s   p e r m i t e   b a   p r e s t a   s e r v i s u s   governamentais  bele  la’o  ho  di’ak.     Estrada   sira   iha   Timor   Leste   define   hodi   klasifika   ba   0pu   3   maka   hanesan   estrada   nasional,   estrada   regionais   ka   municipais   no   Estradas   rurais.   Klasifikasaun   nudar   estrada   nasional   aplika   ba   estrada   sira   nebe   liga   Munisipiu   ba   capital   Dili   no   mos   estrada   sira   nebe   halo   ligasaun   husi   Municipio   ida   ba   Munisipiu   seluk.   Estrada   distritais  adjudika  ba  estrada  sira  nebe  liga   Municipio   ba   sentru   Posto   Administra0vu     sira   no   0pu   estrada   ikus   liu   maka   estrada   rural.  Klasifikasaun  estrada  ho  0pu  estrada   rural  aplika  ba  estradas  sira  nebe  liga  suku  ba  Posto  Administra0vu.     Iha  Munisipiu  Ainaro  existe  mos  0pu  Estrada  ho  klasifikasaun  Estrada  Nasional,  Estrada  Munisipal  no   Estrada   Rural.   Estrada   Nasional   Munisipiu   Ainaro   hahu   husi   Posto   Administra0vu   Maubisse   (Aldeia   Urahou)   to’o   Suco   Cassa   (Raimea-­‐Lau)   ho   distansia   Km   78.50,   Estrada   Munisipiu   ho   nia   naruk  

97


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

hamutuk km  64.00  (Junc0on  Maubisse  -­‐  Turiscai  19.00  Km,  Junc0on  Hato  Builico  -­‐  Hato  Builico  17  Km,   Cassa  -­‐  Daisua  (Aiasa  Bridge  28.00  Km.  Estrada  Rural  nia  naruk  hamutuk  196.15  Km.   2.3.1.1.  Estrada  Nasional  /  Internasional   Estrada   Munisipiu   Ainaro   liga   ba   Munisipiu   Aileu   no   Munisipiu   Covalima   klasifika   nudar   Estrada   Nasional.  Dis0nasaun  entre  Estrada  Ainara  liga  ba  fronteira  Munisipiu  Aileu/  Ura  -­‐  Hou  ho  distansia   hamutuk  Km  40,  Munisipiu  Ainaro  (ba  Fronteira  Munisipiu  Covalima  (Raimea-­‐Lau)  distancia  Km  28.     Estrada  nasional  ligasaun  entre  sentru  Administrasaun  Munisipiu  Ainaro  ba  fronteira  Munisipiu  Aileu   no   fronteira   Munisipiu   Covalima,   kondisaun   ladun   diak   maibe   agora   dadaun   link   husi   fronteira   Munisipiu   Aileu   ba   Munisipiu   Ainaro   halao   dadaun   Grande   Projeito   Kooperasaun   entre   Governo   Timor  Leste  ho  Word  Bank  (koridor  Dili  -­‐  Ainaro)  .  Tipu  Estrada  Nasional  Munisipiu  Ainaro  maior  parte   alkatroada   maske   nune   presija   promove   no   eleva   kondisaun   estrada   Nasionais   ba   fronteiras   ho   munisipiu  ida-­‐idak  liu  liu  ho  Munisipiu  Covalima.   Estrada  Munisipal   Estrada   husi   kapital   Munisipiu   Ainaro   ba   kapital   Postu   Administra0vu   sira   jeralmente   ladun   iha   problema,   tamba   sei   bele   assesu.   Maske   nune   estrada   nebe   liga   husi   kapital   Municipio   Ainaro   ba   sentru  Postu  Administra0vu  Hato  Builico  no  Hato  -­‐  Udo  presija  hadi’a  tan  tamba  kondisaun  alkatroada   aat  kedas  kumesa  iha  tempu  okupasaun  Indonesia  nian.     Estrada  Rurais   Estrada   sira   husi   kapital   Posto   Administra0vu   ba   sentru   Suku   sira   konsidera   nudar   estrada   rurais.   Dadus    nebe    fornese    husi    setor    Obras    Publika    Munisipiu    hatudu    katak    estrada    rurais    iha   Munisipiu  Ainaro  tomak  hamutuk  km  196.15.  Area  Postu  Administra0vu  Maubisse  iha  estrada  9  (sia)   maka  liga  ba  sentru  Posto  Administra0vu,  Area  Posto  Administra0vu  Hato-­‐Bulico  iha  estrada  3  (tolu)   no   Area   Posto   Administra0vu   Hato   Udo   iha   estrada   3   (tolu).   Husi   total   Estrada   hirak   ne’e,   balu   dezenvolve  ona  ho  alkatraun.  Estrada  balu  iha  kondisaun  mixu  tamba  parte  balu  husi  estrada  refere   impruva  ona  ho  alkatraun  maibe  parte  balu  seidauk.      Iha  estrada  seluk  tan  impruva  hodi  ateru  ho  rai   mean  no  restu  seluk  sedauk  iha  impruvasaun,  sei  hela  nafa0n  ho  rai.     Relasiona   ho   asuntu   ida   ne’e,   hatudu   katak   suku   hotu-­‐hotu   iha   Munisipiu   Ainaro   hetan   asesu   estradas.   Mezmu   nune   inklui   ba   parte   analiza   situasaun   nesesita   brevemente   ne’ebe   hatudu   katak   kondisaun   konkretu   ba   situasaun   jeral   estrada   rurais   iha   Munisipiu   Ainaro   defikulta   transporte   publiku  no  privadu  sira  halo  movimentasaun.     2.3.1.2.  Pontes   Programa   konstrusaun   ponte   sira   oras   ne’e   dadauk   sei   implementa/   hala’o   hela.   Programa   ida   ne’e   realiza   liu   husi   konstrusaun   no   rehabilitasaun   ba   ponte   sira   ne’ebe   nesesita.   Iha   Planu   estrategiku   dezenvolvimentu   nasional   mensiona   katak   programa   refere   sei   involves   3,200   metrus   ba   ponte   sira   iha  territoriu  Timor  laran  tomak.  Servisu  ida  ne’e  sei  inklui  konstrusaun  estrutura  baziku  nian,  super   estrutura   no   ponte   ki’ik   sira   inklui   deker   no   mos   servisu   ba   protesaun.Dadus   atual   (Janeiru   2013)     nebe   fornese   husi   Obras   Publikas   Municipio   Ainaro   hatudu   katak   numeru   pontes   iha   Ainaro   hamutuk     76,   nebe   detallus     fahe   ba   ponte   ho   medidas   bo’ot   hamutuk   ponte   4   (hat)   (Steel   Bridge),   ho   medidas   mediu  hamutuk  ponte  49  no  klasifika  ponte  ki’ik  hamutuk  ponte  23.  Hare  ba  0pu  konstrusaun  nebe   klasifika   mos   ponte   sira   iha   Munisipiu   Ainaro   sei   fahe   ba   ponte   nasional   no   ponte   rural.   Klasifikasaun   ponte   ida   ne’e   halo   bazeia   ba   area   ho   sen0du   katak   ponte   sira   nebe   existe   ligadu   ho   Estrada   nasional   ka  rural.  Ho  nune  ponte  existe  iha  Munisipiu  Ainaro  no  hamutuk  Estrada  nasional  hamutuk  ponte  26   no  ponte  sira  iha  area  rural  hamutuk  50.     Maske   oras   ne’e   dadauk   existe   ona   ponte   76   maibe   ba   oin   mai   Munisipiu   Ainaro   sei   presija   tan   aumentu  ba  konstrusaun  pontes.  Ba  futuru  Ainaro  sei  nesesita  konstrusaun  ponte  foun     hamutuk  ponte  20.  Ponte  ba  liña  estada  nasional  hamutuk  ponte  5  no  ba  area  rural  hamutuk  ponte   15.    

98


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Metas kona  ba  Estrada  no  Ponte  sira Metas  2016-­‐2030

Indikador

‣ km Estrada sei implementa ‣ Fin do anu 2030 implementa rehabilitasaun no konstrusau ona Estrada 70 km iha Postu estrada husi Word Bank. Administrativo 3 ho kualidade diak no implementa husi emprezariu Internasional.

Base line ‣ Total estarada foun nebe presiza atu konstroi 28 km nebe liga husi Munisipiu Ainaro ba Bobonaro; ‣ Estrada nebe ho alkatraun 96 km iha PA 4 no la alkatraun 700 km iha PA 4; ‣ Estrada ho kondisaun diak hamutuk 76 km iha suco Ainaro vila(diresaun Nasional), Cassa - Maubisse ‣ SEFOPE suporta hadia no halo estrada iha Municipio Ainaro .Iha tinan 2012: rehabilita ona estrada iha Suco Cassa – Knua Munobol ‣ ILO ERA suporta hadia no rehabilita Estrada Maubisse, Suco liurai-fatubosa, suco liurai-hatobuilico no dare-mausiga ho total distansia 32.6 km, no ne’ebe hala’o husi komunidade. ‣ Programa PDD, Rehabilita ona estrada Ainaro-Maununo distansia km 4.5km.

Estrada rual sira hotu sei Tinan ikus 2030 estrada rural sira • Total distancia estrada rural hamutuk rehabilita hotu husi kontrator ka rehabilita ona husi kompanha 196.50 Km ho tipu miksu Alkatraun no kompanha lokal sira. lokal sira. rai. • Total estrada ho alkatraun hamutuk 96 km, total Estrada ho distansia Km 160.15 (presija rehabilita) • Total estradas sein alkatraun distansia Km 700 km • Estrada rural ho kondisaun diak 96 km iha Posto Administrativu 4, • Estrada rural ho kondisaun ladiak, presisa hadia 160,15 km iha Posto Administrativu 4. • Total kontrator lokal nebe rejistadu iha Munisipiu Ainaro hamutuk 160 kontrator. • Kontrator lokal sira nebe lidera husi feto 10 no mane 60. Husi total ida ne’e kontrator feto 4 no mane 10 mak kaer konstrusaun no rehabilitasaun ba estrada rural. Survey monitorizasaun ba kondisaun estrada nian sei halao tinan-tinan ba estrada hirak nebe hadia tiha ona hodi determina nessesidade manutensaun nian.

Tinan ikus 2030 estrada hotu iha • Iha pesoal tekniku (Enjineiru no tekniku) Munisipiu Ainaro sei monitorin nebe halao suvery monitorizasaun ba hotu ona husi Enjineiru sira. kondisaun estrada hamutuk Enjeineiru 4. • Orsamentu ba suvery no monitorizasaun kada tinan-tinan ho montante hamutuk $500,000.00

Atu a0nji  metas  PEDN  no  PEDM  hodi  dezenvolve  Munisipiu  Ainaro  mak  persija  servisu  makaas  husi   en0dades   tomak   iha   Munisipiu   Ainaro   liu   husi   kria   planu   no   a0vidades   ida   ne’ebe   diak   ba   kurtu,   mediu  no  longo  prazu  hahu  2016  to’o  2030.    

99


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Planu Setor  Estrada  no  Ponte  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2021  to’o  2025

Planu 2016  to’o  2030

Total estrada   foun   n e b e   p r e c i s a   a t u   konstroi   28   km   nebe   liga   husi   Munisipiu   Ainaro  ba  Bobonaro.

Kontinuasaun halo konstrusaun ba estradas foun Bobonaro.

Halo reabilitasaun ba estradas.

Sei halo   konstrusaun   ba   estrada   ne’ebe   seidauk  tau  aljataraun   700   km   iha   PA   4   Munisipiu  Ainaro.

Sei halo   konstrusaun   ba   estrada   ne’ebe   seidauk  tau  aljataraun   700   km   iha   PA   4   Munisipiu  Ainaro.

Sei halo   konstrusaun   ba   estrada   ne’ebe   seidauk  tau  aljataraun   700   km   iha   PA   4   Munisipiu  Ainaro.

Orsamentu OGE / Parseiro Dezenvolviemntu.

Manutensaun Obras Publiku

Reabilitasaun estrada   Reabilitasaun   estrada   Reabilitasaun   estrada   ho   total   distansia   ho   total   distansia   ho   total   distansia   160,15  km. 160,15  km. 160,15  km.

2.3.2. Eletresidade   Eletrisidade     mak     hanesan     pedra     bazilar     (ka     aliserse)     ba     kresementu     ekonómiku,     nuné     elektrifikasaun   rural   sei   lori   bene}sius   barak   ba   ita   nia   povo.   Ho   nune   governu   garante   katak   populasaun  tomak,  sei  hetan  asesu  nebé  di’ak  ba  eletrisidade,  24  horas  loron  ida.  Ho  hanoin  ida  ne’e,   Munisipiu   Ainaro   oras   ne’e   dadauk   sai   mos   targetu   ida   ba   implementasaun   mega   projetu   /   Programa   husi   Governu   nasional   konaba   extensaun   rede   elétrica   hamutuk   ho   Munisipiu   seluk   iha   territoriu   Timor-­‐Leste  tomak.     Klaru   katak,   oras   ne’e   dadauk   Munisipiu   Ainaro   mos   hetan   oportunidade   inklui   ba   mega   projetu   Programa   governu   konaba   extensaun   rede   eletrica.   Ho   nune,   maske   governu   Munisipiu   Ainaro   sei   dauk   iha   dadus   kompletu   (2012)   konaba   asesu   populasaun   ba   rede   eletrica   maibe   klaru   katak   liña   eletricidade   estabelesidu   ona   iha   fa0n   hot-­‐hotu.   Tamba   ne’e   maka   iha   dokumentu   ne’e   sei   indika   nafa0n  dadus  husi  dadus  sensus  populasaun  no  sensus  uma  kain  2010.     Bazeiaba   metas   planu   Vice   Ministro   Obras   Públicas,   Transportes   e   Comunicaҫões   no   direcsaun   nasional  Mega  Projecto  Eletrifikasaun,  katak  iha  0nan  ikus  husi  0nan  2017  uma  populasaun  husi  area   hotu-­‐hotu  iha  Munisipiu    Ainaro  hetan  ona  asesu  ba  liña  eletricidade.     Eletrisidade  Munisipiu  de  Ainaro  hetan  Distribuisaun  Energia  electrica  husi  Sub  Estasaun  Cassa,  hosi   Sub  Estasaun  ida  ne’e  mos  Distribui  Energia  Electrica  ba  EDTL  Munisipiu    Manufahi.    

100


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Figuras 55,  56,  57,  58,  59  no  60.  

Simu Transmiҫão  Alta  Tenҫão  ba  fali  ba    

Distribuҫão Energia  Electrca  cada  Fedeer

Edifisiu EDTL  Sub  Estasaun  Cassa

Simu transmisaun  husi  sentral  Hera

Edifisiu EDTL  Ainaro  agora

Edifisiu EDTL  Ainaro  foun

EDTL Municipio  de  Ainaro  iha  Posto  de  Administr0vo  ha’at  (  4  )  mak  hanesan  tuir  mai  :   Eletresidade  iha  Posto  AdministraOvu    Ainaro   Iha  Posto  Administra0vo  ida  ne’e  Suku  sira  kuaze  hetan  hotu  ona  extensaun  lina  eletresidade,  so  Suku   ida  deit  (Suku  Suro-­‐Craic)  mak  totalmente  seidauk  hetan  asesu  ba  lina  eletresidade.  Suku  sira  ne’ebe   asesu   ba   lina   eletresidade,   iha   mos   Aldeia   balu   ou   uma   fukun   balu   mak   to’o   agora   seidauk   hetan   asesu  ba  lina  eletresidade.  Klaru  liu  iha  esplikasaun  tuir  mai  :   ‣ Suku     Ainaro,   ho’o   nia   Aldaias   sira   hetan   hotu   ona   Acsessu   ba   liña   Extensaun   Elektricidade,   no’o   hetan  ona  Energia  Electrca.     ‣ Suku   Manutasi   hetan   ona   Acsessu   ba   liña   Extensaun   Electricidade,   nomos   hetan   ona   Energia   Electrca.  Hela  Aldeias  tolu  (  3  )  mak  seidauk  hetan,  maibe  agora  dadaun  iha  faze  de  preparasaun  atu   ba  implementasaun.    

101


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

‣ Suku Soro   ho’o   nia   aldaias   sira   hetan   hotu   ona   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Electricidade   no’o   hetan   ona  Energia  Electrica.   ‣ Suku   Suro-­‐Craik   mak   totalmente   sedauk   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Ectricidade   nomos   Energia   Electrica,  maibe  agora  dadaun  iha  faze  prosessa  docomentos  ba  públicaҫão  hodi  ba  implementaҫão   iha  2015  nia  laran.   ‣ Suku  Mau-­‐Ulo  ho’o  nia  Aldeias  sira  hetan  hotu  ona  ba  Acsessu  liña  Extenҫão  Electricidade  nomos   hetan   ona   Energia   Electrica,   hela   deit   uma   kain   hirak   nebe   hela   do’ok   husi   liña   Extenҫão   Electricidade  mak  seidauk  hetan.   ‣ Suku  Mau-­‐Nuno  ho’o  nia  aldaias  sira  seluk  hetan  hotu  ona  Acsessu  ba  liña  Extenҫão  Electricidade   nomos   hetan   ona   Energia   Electrica,   hela   de’it   Aldeia   ne’ebe   mak   hela   do’ok   husi   liña   Extenҫão   Electricidade,  Sei  realiza  iha  2016.   ‣ Suku  Cassa  ho’o  nia  Aldeias  sira  selukmos  hetan  ona  Acsessu  ba  liña  Extenҫão  Electricidade  nomos   hetan   Energia   Electrica,   hela   Aldeias   rua   (2)   mak   seidauk   hetan   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Electricidade  no’o  Energia  Electrica,  Sei  realiza  iha  2016.   Eletresidade  iha  Posto  AdministraOvo    Hatu-­‐Udo   Iha   Posto   Administra0vu   ida   ne’e   so   iha   Suco   2   diet.   Eletresidade   tama   hotu   ona   iha   Suco   2   nia   laran,   maibe  iha  Aldeia  balu  mos  to’o  agora  seidauk  hetan  asesu  ba  lina  eletresidade.  Klaru  liu  tan  hare  iha   esplikasaun  tuir  mai  :     ‣ Suku  Leo-­‐Lima  ho’o  nia  Aldeias  sira  seluk  hetan  ona  Acsessu  ba  liña  Extenҫão  Electricidade  nomos   hetan   ona   Energia   Electrica,   hela   Aldeias   rua   (2)   mak   seidauk   hetan   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Electricidade  nomos  Energia  Electrca,  Sei  realiza  iha  2016.   ‣ Suku   Foho-­‐Ailico   ho’o   nia   Aldeias   sira   hatan   ona   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Electricidade   nomos   Acsessu   ona   ba   Energia   Electrica,   hela   de’it   Aldeias   rua   (2)   mak   seidauk   hetan   Acsessu   ba   Liña   Extenҫão  nomos  Energia  Electrica,  Sei  realiza  iha  2016.   Figura  61  :  Posto  Administra0vu  Hato-­‐Udo  

Eletresidade iha  Posto  AdministraOvo  Hatu-­‐Builico     Iha   Posto   Administra0vu   ne’e,   Suco   2   mak   konsege   hetan   ona   eletresidade   hanesan   Suco   Mulo   no   Suco   Nuno-­‐Mogue,   maibe   laos   Aldeia   hotu-­‐hotu   hetan   eletresidade.   Klaru   liu   iha   esplikasaun   hanesan  tuir  mai:   ‣ Suku   Mulo,   iha   Aldeia   ida   (1)   de’it   mak   hetan   ona   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Electricdade   nomos   Acsessu  ba  Energia  Electrica,  hela  Cede  de  Suku  ho’o  Aldeias  hitu  (7)  mak  seidauk  hetan  Acsessu  ba   liña  Extensaun  Elektridade  nomos  Acsessu  ba  Energia  Elektrica,  nebe  mos  sei  realiza  iha  2015  nia   laran.   ‣ Suku  Nunu-­‐Mogue,  iha  Aldeias  tolu  (3)  ho’o  Cede  de  Suku  mak  hetan  ona  Acsessu  ba  liña  Extensaun   Elektrisidade  nomos  Acsessu  ba  Energia  Elektrica,  hela  Aldeias  lima  (5)  mak  seidauk  hetan  Acsessu   ba  liña  Extensaun  Elektrisidade  nomos  ba  Energia  Elektrica,  nebe  mos  sei  realiza  iha  2015  nia  laran.  

102


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

‣ Suku Mau-­‐Chiga   totalmente   ho   nia   Aldeias   sira   seidauk   hetan   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Electricidade  nomos  Energia  Elctrica.   Figura  62  :  EDTL  Posto  Administra0vu  Hato  Builico  

Eletresidade  iha  Posto    AdminitraOvu    Maubisse     Iha  Posto  Administra0vu  ne’e,  Suco  5  mak  asesu  ona  ba  lina  eletresidade  no  Suco  4  mak  totalmente   seidauk  hetan  asesu  ba  lina  eletreside.  Iha  Suco  ne’ebe  hetan  ona  lina  eletresidade,  iha  Aldeia  balu   mos  seidauk  hetan  asesu  ba  lina  eletresidade.  Klaru  liu  iha  esplikasaun  tuir  mai  :     ‣ Suku   Maubisse,   Sede   de   Suku   ho’o   Aldeias   ualu     (8)   mak   hetan   ona   Acsessu   ba   liña   Extensaun   Electricidade   nomos   Acsessu   ba   Energia   Electrica,   no   iha   ha’at   (4)   mak   seidauk   hetan   Acsessu   ba   liña  Extensaun  Electricidade  nomos  Asessu  ba  Energia  Electrica,  nebe  mak  sei  realiza  2016  nia  laran.     ‣ Suku   Hohoraiquic,   Cede   de   Suku   ho’o   Aldeias   rua   (   2   )   mak   hetan   ona   Acsessu   ba   liña   Extensaun   Electricidade   nomos   Acsessu   ona   ba   Energia   Electrica,   hela   Aldeias   rua   (   2   )   mak   seidauk   hetan   Acsessu   ba   liña   Extensaun   Electricidade   nomos   Acsessu   ba   Energia   Electrica,   nebe   sei   realiza   iha   2016  nia  laran.     ‣ Suku   Liurai,   Cede   de   Suku   ho’o   Aldeias   tolu   (3)   mak   hetan   ona   Acsessu   ba   liña   Extensaun   Electricdade   nomos   hetan   ona   Acsessu   ba   Energia   Electrica,   hela   de’it   Aldeia   ida   (1)   mak   seidauk   hetan  Acsessu  ba  liña  Extensaun  Electricidade  nomos  Acsessu  ba  Energia  Electrica,  nebe  sei  realiza   iha  2016  nia  laran.     ‣ Suku  Fatubessi,  ho’o  nia  Aldeias  sira  hetan  hotu  ona  Acsessu  ba  liña  Extensaun  Electricidade  nomos   Acsessu  ona  ba  Energia  Electrica.     ‣ Suku   Mau-­‐Lau,   Cede   de   Suku   ho   nia   Aldeias   lima   (   5   )   mak   hetan   ona   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Eletricidade  nomos  hetan  ona  Acsessu  ba  Energia  electrica,  no’o  hela  Aldeias  lima  (  5  )  mak  seidauk   hetan  Acsessu  ba  liña  Extenҫão  Electricidade  nomos  Acsessu  ba  Energia  Electrica,  nebe  sei  realiza   iha  2016  nia  laran.   ‣ Suku   Edi,   ho’o   nia   Aldeias   sira   totalmente   seidauk   hetan   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Electricidade   nomos  Acsessu  ba  energia  electrica,  nebe  sei  realiza  2015  nia  laran.   ‣ Suku   Manelobas,   ho’o   nia   Aldeias   sira   totalmente   seidauk   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Electricidade   nomos  Acsessu  ba  Energia  Electrica,  nebe  sei  realiza  2015  nia  laran.   ‣ Suku   Manetu,   ho’o   nia   Aldeias   sira   totalmente   seidauk   hetan   Acsessu   ba   liña   Extenҫão   Electricidade,  Acsessu  ba  Energia  Electrica,  nebe  sei  realiza  iha  2015  nia  laran.   ‣ Suku  Aitutu,  ho’o  nia  Aldeias  sira  totalmente  seidauk  hetan  Acsessu  ba  liña  Extenҫão  Electricidade,   nomos  Acsessu  ba  Energia  Electrica,  nebe  sei  realiza  iha  2015  nia  laran.  

103


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Figura 63  :  EDTL  Posto  Administra0vu  Maubisse  

Iha area   sector   Electricidade   sei   realiza   Programa   Mega   Projecto   Electrifikasaun   liña   Extensaun   Electricidade   nomos   Energia   Electrica,   sei   Extende/tama   to   Sukus   no   Aldeias   iha   Munisipiu   de   Ainaro     nia    laran    iha  2017.    No    iha    futuru    hadia    nia    kualidade    de    konstrusaun    iha    area  Electrifikasaun,   hadia   kualidade   de   atendementu   públiku,   nomos   hadia   kualidade   de   servisus   iha   area   Administrasaun  hodi  bele  fo’o  atendementu  nebe  diak  liu  tan  iha  futurru  mai.   Iha   futuru   2021   ba   to’o   2030   Ministerio   MOPTC   sei   hare   nafa0n   area   Electrifikasaun,   karik   seidauk   a0nji   toba’a   Aldaias   sira,   Ministerio   MOPTC   sei   con0nhua   tau   hanesan   prioridades,   mos     ba   komunidades  hirak  ne’ebe  mak  hela  do’ok  husi  liña  Electricidade,  Ministerio  MOPTC      sei    hare  para   buka  to’ok  alterna0vas  ruma  que  belemos  distribui  Solare  Ceel  ba  istala  iha  areas  hirak    refere.     Iha     futuru     mo’os     Ministerio     MOPTC     sei     hare     area     construҫão     sipil     nian,     ma’ak     hanesan   konstrusaun   Edificio   ba   funcionarius   sira   halao   ac0vidades   servisus   lor-­‐loron   hodi   nececidades   público   inclui   Recidencias   ba   funcionarius   nomos   halo   Morru   haleu   iha   posto   Administra0vu   ha’at   (4)   incluimos   Munisipiu   de   Ainaro,   karik   iha   plano   ba   0nan   5   refere   la’a   inplementa   tanba   Orsamento   mak   la   to,o.   Iha     futuru     mo’os     husu     ba     Ministerio     MOPTC     presija     tau     prioridade     ba     Recrutamentu   Funcionarios   foun   ho’onune’e   hodi   fo’o   atendementu   ne’ebe   diak,   kualidade   imo’os   iquelibru  ba  komunidades  ho’otu.     Iha  futuru  mai  mo’os  husu  ba  Miniterio  MOPTC  presija  fo’o  kapasitasaun  ba  funcionarios  para  hodi   aumenta  kapasidade  ho’onune  bele  fo’o  atendementu  diak  liutan  iha  futuru  mai.     Iha  futuru  mo’os  husu  ba  Miniterio  MOPTC  atubele  tau  mo’os  prioridade  ba  polsa  de  estudu  ba  D2,   D3,   Licenciadu   ka’a   Mastradu,   ho’onune   hodi   bele   prontu   atu   atende   nesecidades   servisu   ne’ebe   ma’ak  todan  lui  iha  futuru  mai.     Ho  nune’e  iha  futuru  mai  bele  mo’os  fo’o  resultadu  diak  iha  receitas  hodi  hatama  ba    cofre/Caixa  do   Estado/Governu.     Metas  konaba  Setor  Eletrisidade Metas  2016-­‐2030

Informasaun Base  line

Ema hot -hotu iha Timor-Leste sei hetan Husi sensus Uma kain iha tinan 2010 ne’ebe populasaun acsesu ba Energia Electricidade iha 24 horas Munisipiu iha Ainaro ( 9.664 chefes de Familhias ), i’i loron ida. iha ona (6.047 chefes de Familhias ), mak hetan ona acsesu ba Energia Electricidade ho’o presentajen iha ( 62,15 % ) hela Uma kain (3.617 chefes de Familhias), hela porsento (32,85 %), mak seidauk hetan acsesu ba Energia eletrcidade. Tanba iha kontinuaҫão ba projecto Electrifikasaun linha Electricidade toba’a tinan 2017 iha Munisipiu Ainaro sei hetan acsesu hotu ba Energia Electricidade Aproximadamente familhias 100.000 sei hetan acsesu ba Electricidade ho Energia Solar Cell.

Kona populasaun hira mak ba Energia Solar Ami la’a iha dadus, iha tinan 2016 idane’e Ami tenta atu kopera Direcҫão Nacional de Energia Renovavel para atu foti hosi ne’eba.

104


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Atu a0nji  metas  PEDN  no  PEDM  hodi  dezenvolve  Munisipiu  Ainaro  mak  persija  servisu  makaas  husi   en0dades   tomak   iha   Munisipiu   Ainaro   liu   husi   kria   planu   no   a0vidades   ida   ne’ebe   diak   ba   kurtu,   mediu  no  longo  prazu  hahu  2016  to’o  2030.   Planu  Setor  Eletrisidade  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2021  to’o  2025

2016 Companhias   sira   hetan   nebe   hetan   p u b l i k a s a u n   u i h a   fulan   Julho   de   2015,   sei   asina   kontratu   iha   fulan   Janeiru   2016   para   atu   implementa   p r o j e k t u   elektrifikasaun   2016   s e i   ko n0 n u a   h o ’o   i n s t a l a s a u n   kontadores  prepagos.

Projecto Elektrifikasaun refere ia area lokalizasaun (12), ne’enbe mak inklui Posto Administrativu Ainaro, Hato-Builico, maubisse ne’ebe sei finaliza iha fin de 2016 ou inisiu 2017. Ne’ebe mak sei instala husi Companhia JET Electric iha Posto Administrativu (4) nia laran consumidores hirak sira sedauk instala.

2017 kon0nuasaun   h o ’ o   p r o j e c t o   E l e kt r i fi ka s a u n   b a   Area   ka   sukus   hirak   ne’ebe   hetan   asesu   ba   elektrisidade,   nomos   k o n 0 n u a s a u n   h o   i n s t a l a s a u n   kontadores  prepagos.

Projectos hirak   refere   sei   implementa   supus   (4),   seidauk   hetan   linha   elektrifikasaun   h a b e n a s   s u k u   Manetu,   Manelobas,   Mauchiga,   Surokraik   nomos   instalasaun   kontadores   prepagos   ne’ebe  mak  sei  instala   C o m p a n h i a   J E T   Electric.

2 0 1 8 ko n st r u s a u n   edifisiu   iha   Posto   Administra0vu   (2)   inklui  Morru  haleu.

Atu implementa   iha   E D T L   P o s t o   Administra0vu   Hato-­‐ Builico  ho  Maubisse.

Planu 2016  to’o  2030

Orsamentu

32,85% nebe mak OGE / Parseiro seidauk hetan Dezenvolviemntu. asessu ba elektrisidade iha tinan ikus 2030 sei hetan hotu asesu ba elektrisidade.

Manutensaun Obras Publiku

2 0 1 9 ko n st r u s a u n   Implementasaun   sei   r e s i d e n s i a   b a   halao   EDTL   Munisipiu   funsionarios  sira Ainaro. 2 0 1 9   ko n st r u s a u n   Implementasaun   sei   Morru  haleu h a l a o   E DT L   Po sto   Hato-­‐Udo. 2 0 2 0   ko n st r u s a u n   Implementasaun   iha   Armazen E D T L   M u n i s i p i u   A i n a r o   p a ra   h o d i   konserva   materiais   ba   servisus   manuensaun   nian.

105


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

2.3.3. Bee  mos  no  Saneamentu   Ba   Municipio   Ainaro   nia   futuru,   vital   tebes   atu   iha   rezervas   água   potável   (ka   bé-­‐mós   ba   hemu),   saneamentu   hijiéniku   efisientes,   tamba   be’e   no   saneamentu   sai   nudar   ejizensia   importante   nebe   permite   ba   saúde   públika   nebé   di’ak.   Dezenvolvimentu   infra-­‐estrutura   mos   sei   fo   kontribuisaun   makas   ba   kriasaun   kampu   trabalhu,   sei   enkoraja   dezenvolvimentu   lokal   no   fasilita   manutensaun   no   sustentasaun  rekursus  ‘hídricos’  (ka  bé  nian),  nebé  importante  tebes  ho  mós  infra-­‐estruturas  seluk.     2.3.3.1.  Bee  Mos   Sistema   be’e   mos   Munisipiu   Ainaro   estabelesidu   iha   0pu   rua   (2):   0pu   ida   mak   sistema   be’e     nebe   maioria   nudar   bee   kadoras   (sistema   Grafitasaun),   0pu   ida   seluk       maka   utulija   sistema   bomba   electrica   ka   bombasolar   cell,   nebe   fornese   husi   Governu   no   parseiru   dezemvolvimentu   sira,liu   husi   sistema   Grafitasaun   no   sistema   bomba   electrica   ka   bomba   solar   cell.   Sistema   bomba   electrica   ka   bomba  solar  cell4,  monta  iha  area  Rural  nebe  lokaliza  iha  Posto  Administra0vo  Hato-­‐Udo  iha  bomba   Solar  Cell  ida  (1)  iha  kota  lama  Aldeia  Goulau  Suco  Leolima,  Bomba  electrica  ida  (1)  iha  Aldeia  Suro   Craic   Suco   Leolima,   Bomba   solar   cell   ida   (1)   monta   iha   Faulata   Aldeia   Quesamau   Suco   Cassa   Posto   Administra0vo   Ainaro   no   bomba   solar   cell   ida   seluk   monta   iha   Aldeia   Usululi   Suco   Maulau   Postu   Maubisse.Aleinde  sistema  bomba  mos,  0pu  fornesimentu  bee  mos  ne’ebe  boot  liu  ba  publiku  maka   sistema  gravítasaun  ne’ebe  kanaliza  bee  mos  iha  area  urbana  no  iha  area  rural.     Bazeia   ba   dadus   SAS   Municipio   hatudu   katak   total   uma   kain   Municipio   Ainaro   hamutuk   9.664.   Maibe   husi  total  uma  kain  refere  (9.664Uma  Kain),      iha  de’it  uma  Kain  5.919  maka  hetan  ona  asesu  be’e   mos,   serake   total   Uma   Kain   3.745,   seidauk   iha   asesu   ba   be’e   mos.Husi   kuan0dade   nebe   iha   indika   katak  iha  ona  61%  maka  hetan    asesu  ba  be’e  mos  no  39%  seidauk  hetan.     Total  sistema  kanalizasaun  bee  mos  Municipio  Ainaro  iha  76.  Kompostu  husi  numeru  nebe  iha  Posto     Administra0vo    Maubessi    iha  29,    Posto    Administra0vo    Hato-­‐Builico    iha  26,    Posto  Administra0vo   Ainaro   iha   13   no   Posto   Administra0vo     Hato-­‐Udo   iha   8.   Wainhira   fornesimentu   bee   moos   konverta   tuir  Suku  no  liu-­‐liu  tuir  Aldeia,  maka  kuaze  maioria  Aldeia  iha  Municipio  Ainaro  hetan  ona  asesu  ba   be’e  mos.  Enkuantu  Aldeia  sira  ho  numeru  uitoan  deit  maka  seidauk  hetan  asesu  ba  be’e  mos,  maske   kanalizasaun   be’e   mos   ba   Aldeia   hirak   ne’e   fiskaliza   hotu   ona.   Posto   Administra0vo   Hato-­‐Builico   kompostu  husi  suku    3  no  aldeia  hamutuk    21.  Oras  ne’e  dadauk  iha  sistema  kanalizasaun  bee  mos  26   hodi   fornese   be’e   mos   ba   uma   kain   hamutuk   1,035   (50%)   no   uma   kain   1,023   (50%)   maka   to’o   oras   ne’e  seidauk  hetan  asesu  ba  be’e  mos.     Jeralmente   iha   aldeia   8   husi   suku   hotu   iha   Posto   Administra0vo   Hato-­‐Builico   mak   to’o   oras   ne’e   seidauk   hetan   sistema   bee   mos.   Aldeia   hirak   ne’e   maka   no0fika         hanesan   tuir   mai:   Aldeia   Leotelu   2   suku   Mauchiga       ho   total   uma   kain   123,   aldeia   Manumera,   aldeia   Maulahulo,   aldeia   Mulo,   aldeia   Bleheto   suku   Mulo   hamotuk   uma   kain   649       no   aldeia   Laqueco,   aldeia   Lebulau   no   aldeia   Nunumogelau  suku  Nuno  Mogue  uma  kain  251.Husi      aldeia  nebe  mensiona  iha  leten  hirak  ne’e  la  iha   liu  sistema  kanalizasaun  bee  mos.     Suku  2  no  Aldeia  16  maka  pretense  territoriu  administra0va  Posto  Administra0vo  Hato-­‐Udo.     Tuir  dadus  apropriadu  husi  Departementu  Abastecimentu  de  Agua    (DAA)  municipio  Ainaro  propoen   katak   abastesimentu   bee   mos   iha   Posto   Administra0vo   Hato-­‐Udo,   oras   ne’e   dadauk   sistema   kanalizasaun  bee  mos  Iha  Posto  Administra0vo  Hato-­‐Udo  hamutuk  8  nebe  fornese  bee  mos  ba  uma   kain  806  (47%).  Maske  nune  wainhira  iden0fika  profunda  tuir  aldeia  ida-­‐idak,  sistema  kanalizasaun  sei   dauk  abrajen  ba  uma  kain  tomak.  Dadus  hatudu  katak  iha  uma  kain  barak  mak  seidaukhetan  asesu  ba   sistema   bee   moos.   Total   uma   kain   904   (53%)   seidauk   hetan   asesu   ba   bee   mos   iha   Posto   Administra0vo  Hato-­‐Udo.  Dadus  konaba  uma  kain  nebe  sidauk  hetan  asesu  ba  bee  mosaprezenta  liu   husi  faktus  hanesan,  iha  Aldeia  Ailora,  Aldeia  Lessu  Suku  Foho-­‐Ai-­‐Lico  ho  total  uma  kain  411  no  aldeia   Nuno  Bocu,  aldeia  Raesoro,  aldeia  Grotu,  aldeia  Dausur    no  aldeia  Lurusuku  Leolima  hamotuk  uma   kain   493,   seidauk   iha   asesu   ba   sistema   kanalizasaun   bee   mos.   Posto   Administra0vo   Maubisse   hanesan  Posto  Administra0vo  nebe  ho  uma  kain  no  Populasaun  barak  liu  iha  Municipio  Ainaro,  dadus   apropriadu  hatudu  katak  iha  suku  9  no  aldeia  62  maka  pretense  ba  territoriu    Administrasaun    Posto     Administra0vo  maubisse.  Governo    no    parseiru  Dezemvolvimentu  sira  harii  ona  sistema  kanalizasaun   bee  mos  hamotuk  29  maka  fornese  bee  mos  ba  komunidade.Tuir  dadus  nebe  iha  katak  uma  kain  nebe   asesu   ona   ba   kanalizasaun   bee   mos   iha   uma   kain   1938   (54%)   no   total   uma   kain   nebe   seidauk   iha  

106


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

asesu ba  kanalizasaun  bee  mos  hamotuk  uma  kain  1666  (46%).  Uma  kain  hirak  nebe  seidauk  hetan   asesu   ba   bee   mos   ne’e   husi   aldeia   Russulau,   aldeia   Hatubu0,   Goulolo   no   aldeia   Aihou   suku   Aituto   hamotuk   uma   kain   375,   aldeia   Talale,   aldeia   Talifelu,   aldeia   lebibu   no   aldeia   Hebau   suku   Edi   hamotuk   uma   kain   174,   aldeia     Kaitara,     aldeia     Hohulu,     aldeia     Tutufili,     aldeia     Casimidei     no     aldeia     Raebu0lau    suku  Fatubessi  hamotuk  uma  kain  117,  aldeia  Hatusao  suku  Horai  Quic  hamotuk  uma  kain   17,   aldeia   Hohonaro,   aldeia   Maumude   no   aldeia   Beretai   suku   Liurai   hamotuk   uma   kain   75,   aldeia   Riamori,     aldeia   Goulala,   aldeia   Telituku   no   aldeia   Canurema   suku   Maubisse   hamotuk   uma   kain     289,   aldeia   Hau0lu  no  aldeia  Hautei  suku  Manelobas  hamotuk  uma  kain  76,  aldeia  Maulai,  aldeia     Lebululi,  aldeia  Hahitali,  aldeia  Daulelo,  aldeia  Quirikoli  no  aldeia  Borulu  suku  Manetu  hamotuk  uma   kain  277,  aldeia  Aihosan,  aldeia  Hatulete,  aldeia  Hatukade  no  aldeia  Maleria  suku  Maulau  hamotuk   uma  kain  257.     Iha   Posto   Administra0vo   Ainaro   kuaze   aldeia   hotu-­‐hotu   hetan   ona   asesu   ba   bee   mos,   maibe   tuir   dadus   nebe   iha   hatudu   katak   iha   Uma   Kain   balun   iha   aldeia   nia   laran   seidauk   hetan   asesu   ba   bee   mos.   Tuir   dadus   nebe   iha   hatudu   katak   husi   Posto   Administra0vo     4   nebe   partense   ba   Municipio   Ainaro,   uniku   Posto   Administra0vo   Ainaro   maka   nia   prosentajen   bo’ot   liu   kompara   ho   Posto   Administra0vo  3  sira  seluk  konaba  uma  kain  nebe  asesu  ona  ba  bee  mos,  sistema  kanalizasaun  bee   moos  nebe  iha  hamotuk  13  nebe  fornese  bee  mos  ba  uma  kain  hamotuk  2140  (93%).  Hosi  uma  kain   152  (7%)  maka  seidauk  asesu  ba  bee  mos.     Aldeia   hirak   nebe   mak   seidauk   asesu   ba   bee   mos   ne’e   maka   aldeia   Sebago   no   aldeia   Builico   suku   Ainaro  hamotuk  uma  kain  48,  aldeia  Lailima  suku  Cassa  hamotuk  uma  kain  15,  aldeia  Canudo  suku   manutaci  hamotuk  uma  kain  14,  aldeia  Hatu  lau  no  aldeia  Mau  Ulo  Pu  suku  Mau  Ulo  hamotuk  Uma   kain  10,  aldeia  Mausuca  suku  Mau  Nuno  hamotuk  uma  kain  9,  aldeia  Poelau  suku  Soro  hamotuk  uma   kain  45  no  aldeia  Riamori  suku  Suro  Craic  hamotuk  uma  kain  11.     Faktus   hatudu   katak   Municipio   Ainaro   konsege   dezenvolve   dadauk   ona   sistema   bee   mos   hodi   frekuenta  nesesidade  bazikas  komunidade  iha  area  rural  no  mos  iha  area  urbana.   Maske  nune  iden0fika  mos  isu  balu  nebe  konsidera  nudar  problema  mak  sempre  akontese  katak:     ‣ Komunidade   iha   parte   balu   hatudu   a‹tude   iresponsabilidade,   liu   husi   hahalok   fura   kuak   kanalizasaun  kanu  arbiru  deit  maske  sistema  kanalizasaun  ne’e  foin  mak  harii/  konstroe;   ‣ Iha   aldeia   balu   harii   ona   sistema   kanalizasaun,   maibe   iha   uma   kain   balun   husi   aldeia   refere   seidauk   hetan   asesu   ba   abastesimentu   bee   mos.   Uma   kain   sira   nebe   seidauk   hetan   asesu   ba   bee   moos     sempre  ezize  nafa0n  atu  hetan  fornesimentu  bee  moos;   ‣ Komunidade   iha   fa0n   balu   hakarak   hetan   bee   mos   liu   husi   sistema   kanalizasaun,   maibe   teknikamente   susar   atu   realiza   tanba   komunidade   sira   nia   hela   fa0n   aas-­‐liu   fali   (iha   foho   leten)   lokalizasaun  bee-­‐matan  (iha  liu  foho  okos).     ‣ Iha  area  rural,  bainhira  sistema  kanalizasaun  bee  mos  estabelesidu,  ikus  mai  komunidade  sira  forma   mos   ekipa   manutensaun,   maibe   realidade   hatudu   katak   ekipa   manutensaun   la   funsiona   diak   iha   tempu  naruk.   ‣ Iha  aldeia  ka  fa0n  balu  la  iha  duni  fontes  bee  mos  para  atu  kanaliza  ba  komunidade  sira  nia  hela   fa0n.   ‣ Komunidade   barak   mak   seidauk   iha   konsensia,   atu   sai   nain   ba   fasilidades   bee   mos   nebe   harii/ konstroi  hosi  Governu  ka  parseiru  dezemvolvimentu  sira.   2.3.3.2.  Saneamentu   Sistema   saneamentu   iha   Municipio   Ainaro   bele   dehan   katak   seidauk   a0nje   masimu,   tamba   maioria   uma   kain   barak   mak   seidauk   iha   sin0na.Iha   area   rurais,   komunidade   sira   soe   foer   ou   ba   sin0na   iha   deit  ailaran  e  foer  hirak  ne’e  animal  sira  mak  aproveita  (fahi  no  asu).   Husi  dadus  ne’ebe  iha  hatudu  katak  total  uma  kain  ne’ebe  mak  hetan  ona  asesu  ba  sin0nahamutuk   4,522   familia   no   total   uma   kain   hamutuk   4,627   mak   seidauk   hetan   asesu   ba   sin0na.   Husi   dadus   ne’ebe  iha,  uma  kain  525  mak  seidauk  bele  iden0fika.  

107


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Total uma  kain  ne’ebe  mak  asesu  ona  sin0na,  barak  liu  iha  Posto  Administra0vo  Ainaro  duke  iha  Posto   Administra0vo   Hato   Udo.Waihira   halo   komparasaun   detalladu   hatudu   katak   Uma   kain   502   husi   Posto   Administra0vo   Hato   Udo   maka   hetan   ona   asesu   ba   saneamentu   no   uma   kain   1,710   maka   seidauk   hetan  asesu  ba  saneamentu.  Uma  kain  626  husi  Posto  Administra0vo  Hato  Builico  maka  hetan  asesu   ba   saneamentu   no   uma   kain   1,432   maka   sei   dauk   hetan.Iha   Posto   Administra0vo   Maubessi,   umakain   2.414   maka   hetan   ona   asesu   ba   saneamentu   no   uma   kain   1,190   maka   sei   dauk   hetan   asesu   ba   saneamentu.Dadus  kompletu  konaba  u0lizasaun  saneamentu  iha  Municipio  Ainaro  hanesan  hatur  iha   tabela  tuir  mai.   Dadus  konaba  proporsaun  uma  kain  nebe  uza  saneamentu  nebe  diak  mos  apropriadu  atu  aprezenta   liu  husi  grafika.  Tuir  sensus  populasaun  no  sensus  uma  kain  2010  hatudu  katak  porsentazen  husi  uma   kain  nebe  uza  saneamentu  maka  suku  Ainaro  no  menus  maka  suku  Foho  Ai  Lico.  Uma  kain  nebe  uza   saneamentu  iha  suku  Ainaro  iha  54.%  no  suku  Foho  Ai  Lico  iha  deit  23  %.   Metas  konaba  Be’e  mos  no  Saneamentu Metas

Indikador

Iha tinan 2030 uma kain hotu iha Tinan ikus 2030 Implementasaun Munisipiu Ainaro sei asesu be;e mos projetu konstrusaun kanalizasaun ne’ebe seguru no sustentavel. be’e mos ba komunidade iha fatin 11, iha uma kain 2763 ne’ebe sai benefisiu. Sei implementa konstrusaun monta meter kontador ba uma kain 800 iha area urbana.

Base line Komunidade ne’ebe asesu ona be’e mos antes ne’e iha uma kain 5919 (61%), husi total uma kain 9664.

Iha fim de ano 2020, uma kain 760 Uma kain hotu hotu iha villa instala ona meter kontador. Ainaro inklui lojas, restorantes no edifisiu publiku sedauk monta meteran.

Sei implementa konstrusaun sintina/ Iha tinan ikus 2030 uma kain 1000 latrinas ba uma kain 5142 iha area rural mak hetan sintina /latrinas. no eskola. To’o titan 2030 eskola 39 hetan ona sintina/latrinas.

Uma main 4502 mak iha ona sintina / latrinas husi total uma kain 9664. Iha ona 45 sintrinas / latrinas husi total eskola 84.

Sei implementa konstrusaun lavandaria / Iha tinan ikus 2030, implementa on Iha lavandaria/MCK 1 iha MCK 10 iha Merkadu no fatin publiku alavandaria / MCK 10 iha merkadu Merkadu Ainaro. sira. no fatin publiku. Sei hari fatin halibur lixo TPS 10

To’o titan 2030 fatin halibur lixo / TPS konstroi ona 10.

Fatin lixo iha Munisipiu Ainarao iha 8.

Atu a0nji  metas  PEDN  no  PEDM  hodi  dezenvolve  Munisipiu  Ainaro  mak  persija  servisu  makaas  husi   en0dades   tomak   iha   Munisipiu   Ainaro   liu   husi   kria   planu   no   a0vidades   ida   ne’ebe   diak   ba   kurtu,   mediu  no  longo  prazu  hahu  2016  to’o  2030.    

108


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Planu Setor  Be’e  Mos  no  Saneamentu  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2021  to’o  2025

Sei halo   kanalizasaun   Sei sosa material ba be’e  mos  ba  uma  kain   kanu no assessories 1248. hodi reserve ba operasaun no manutensaun ba fatin 10 iha munisipiu Ainaro.

Planu 2016  to’o  2030 Halo konstrusaun sintina / latrinas ba uma kain 5142 iha area rural.

Orsamentu OGE / Parseiro Dezenvolvimentu.

Manutensaun Be’e mos no Saneamentu.

Instalasaun meteran   Sei   sosa   fasilidade   H a l o   ko n s t r u s a u n   O G E   /   P a r s e i r o   ba   uma   main   iha   transporte  kareta  2  no   sin0na   /   latrinas   ba   Dezenvolvimentu. munisipiu  Ainaro  Vila. motorizadas  4. eskola  39. S e i   h a l o   Halo   rekrutamentu   rehabilitasaun  sistema   pessoal   tekniku   foun   be’e  mos  22. nain   8   (feto   4   no   mane  4).

H a l o ko n s t r u s a u n   O G E   /   P a r s e i r o   lavandaria   /   MCK   10   Dezenvolvimentu. iha   Merkadu   no   fa0n   publiku.

Sei halo   instalasaun   be’e  mos  ba  eskola.

Sei hari   fa0n   lixo   /   TPS   O G E   /   P a r s e i r o   1 0   i h a   M u n i s i p i u   Dezenvolvimentu. Ainaro.

2.3.4. Telekomunikasaun   2.3.4.1. Lina  Telekomunikasaun   Iha  tempu  modernu  no  globalizasaun  agora,  telekomunikasaun  nu’udar  fator  importante  ba  ema  nia   moris,   tanba   ema   bele   hetan   asesu   komunikasaun   liu   husi   liña   telephone   mos   liu   husi   liña   internet.Munisipiu  Ainaro  mos  nuudar  Munisipiu  ne’ebe  hetan  asesu  mos  ba  telekomunikasaun,  alien   de   hetan   lina   telephone,   internet   no   mos   hetan   asesu   ba   radio   hanesan   radio   Komunidade   Tatamailau  iha  Posto  Administra0vo  Ainaro  no  radio  komunidade  Mau-­‐Loco  iha  Posto  Administra0vo   Maubisse.     Telkomsel   Iha  momentu  ida  ne’e,  kliente  ne’ebe  uza  liña  telephone  no  internet  Telkomsel  hamotu  ema  1,000  no   tore  ne’ebe  monta  ona  iha  Munisipiu  Ainaro  hamotuk  tore  6  mak  hanesan  :   ‣ Tore  2  iha  Posto  Administra0vu  Maubisse  mak  ida  iha  Ura-­‐Hou  no  ida  iha  Maubisse  Vila     ‣ Tore  2  iha  Posto  Administra0vu  Hato-­‐Udo  mak  ida  iha  Hato-­‐Udo  Vila  no  ida  iha  Suco  Leolima   ‣ Tore  2  iha  Posto  Administra0vu  Ainaro  mak  ida  iha  Ainaro  Vila  no  ida  seluk  iha  Suco  Manutasi   ‣ Iha  Posto  Administra0vu  Hato-­‐Builico  to’o  agora  seidauk  monta   Iha     ona   planu   nia   laran   katak   iha   tempu   badak   sei   monta   tan   tore   4   maka   2   iha   Posto   Administra0vo   Hato-­‐Builico  mak  sei  monta  ida  iha  Hato-­‐Builico  Vila  no  ida  seluk  sei  monta  iha  Suco  Mau-­‐Siga.  Nune’e   mos  sei  monta  tan  ida  iha  Ainaro  no  ida  seluk  sei  monta  iha  Posto  Administra0vo  Hato-­‐Udo.     Telemor   Total   kliente   ne’ebe   uza   liña   telephone   no   internet     husi   Telemor   hamotuk   ema   nain   24,600.   Tore   ne’ebe  monta  ona  mak  :   ‣ Posto   Administra0vo   Hato-­‐Builico   iha   tore   2   mak   ida   iha   Manumera   no   ida   iha     Querudo   Suco   Muloiha   ‣ Posto  Administra0vo  Hato-­‐Udo  iha  tore  2  mak  ida  iha  Groto  no  Aimerleu  Suco  Leolima   ‣ Posto  Administra0vo  Ainaro  iha  tore  3  mak  ida  iha  Suro-­‐Craic,  ida  iha  Soro  no  ida  seluk  iha  Ainaro   Vila   ‣ Posto  Administra0vo  Maubisse  iha  tore  2  mak  ida  iha  Aituto  no  ida  seluk  iha  Ura-­‐Hou  

109


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

‣ Alei de   monta   iha   Municipio   Ainaro,   monta   mos   tore   ida   iha   Bei-­‐Laco   Posto   Administra0vo   Zumalai   (Covalima)   parte   no     iha   Turiscai   ho   naran   Manufahi   2   (dois),   hirak   ne’e   ninia   sentru   iha   Kapital     Municipio  Ainaro  nia  toma  konta.     Timor  Telkom   Dados  seidauk  bele  fo  tamba  iha  Municipio  Ainaro  so  iha  loja  deit,  tanne’e  ba  iha  Timor  Plaza  hodi   bele  hetan  dados  ne’e.   Radio  Tatamailau   Radio  Komunidade  Lian  Tatamailau  Ainaro  nebe  maka    Estabelese  iha  dia  13  de  Marso  de  2003  no   agora   loke   programa   Radio   oras   sanolu   resin   lima   15   kada   loron   hahu   husi   17:00   to’o   23:   kalan,iha   loron   hahu   husi   tuku   06:00   to’o   13:00.   tuku     ida   meudia,radio   lao   loron-­‐loron     durante   loron   7   iha   semana   ida.   Estasaun   Radio   iha   konsellu   nain   3   ne’ebé   inklui   ema   nain   sanulu   resin   rua   husi   komunidade  no  staf  nain  lima  inklui  jestor  ne’ebé  maneja  servisu.  Loron-­‐loron  iha  estasaun  Radio  tuir   horariu  ne’ebe  mak  trasa  ona  hamutuk  ho  Konselho  radio.  Frecuencia  :  Fm.98.1  mhz.  Areas  nebe  mak   Radio  kobre  mak  hanesan:Area  Posto  Administra0vo  Ainaro,   Area   Postu   Administra0vo   Hato-­‐Builico.   Posto   Administra0vo   Maubisse   so   kobre   deit   Suku   Aitutu.Postu   Administra0vo   Hato   Iha   parte   balun   nebe   maka   FM   Tatamailau   la   bele   kobre   ne   kestaun   geografika,  tamba  Monicipio  Ainaro    iha  fa0n  ida  nebe  maka  klean    no  riku  foho  barak.Modelo  linha   transmisaun  Radio  ida  ne  ver0kal  (  nia  halai  los,  la  tun  sae)  tanba  frequencia  ne  FM  laos  AM,  ho  ida   ne   wainhira   xoke   foho   nia   tende   fila.   Iha   parte   seluk   Fm   Tatamailau   ne   mos   bele   kobre   to   iha   Munisipio  Visinho  hanesan:    Suai,  Same,  Bobonaro.   Estasaun  Radio  Komunidade  Lian  Tatamailau  Ainaro    simu  fundus  husi  governu  hodi  halo  programa   no  mos  sustentabilidade,  halao  parseria  ho  ONG  Nasional  no  internasional  balun  kona  ba  programa   ONG  sira  nian  ia  area  edukasaun,  korupsaun,  saude,  agrikultura,  ekonomia,  igualidade  jeneru,  dame   etc.   Ema  ka  grupu  ne’ebe  iha  interese  diretamente  ho  estasaun  Radio  Komunidade  Lian  Tatamalau  :   ‣ Kultura;   lia   nain   sira,   koalia   kona   ba   kultura   Distrito   Ainaro   nian   husi   tempu   ba   tempu,   nune’e   jerasaun  foun  sira  bele  rona  no  akompanha  hodi  hatene  kona  ba  estoria  iha  Distrito  Refere.   ‣ Agrikultor   sira   foka   kona   ba   Agrikultura;   kolia   kona   ba   oinsa   mak   komunidade   bele   asesu     kona   ba   oinsa    sistema  agrikultur    modernu  kompara  ho  sistema  agrikultur    tradisional.   ‣ Edukasaun;     koalia   kona   ba   papel   edukasaun,   tamba   educasaun   hanesan     chave   importante   ba   prosesu  sustentavel  nasaun  nian.     ‣ Foinsa’e;   papel   foinsa’e   nian   hodi   kontribui   ba   dezemvolvimentu   nasional,   tamba   foinsa’e   mak     ai-­‐ rin    future  ba  nasaun  nian.   ‣ Grupu  feto;  koalia  kona  ba  igualidade  jeneru,  violensia  domes0ka.   ‣ Saúde;   Doutores   no   mediku   sira,   koalia   kona   ba   meuambiente,   liga   ba   situasaun   kada   uma   kain   hodi  hases-­‐an  husi  moras  sira  hanesan:  diareia,  TBC,  lepra,  tensaun,  malaria,  denque,  0pus,  etc.   ‣ E0ka   no   moral;     oinsa   bele   kria   kondisaun   nebe   mak   diak     liu   husi   edukasaun   shivika   hodi   bele   mantein  nafa0n  e0ka  no  moral  iha  familia,  eskola,  no  sociedade  nia  let.   ‣ Doadores  no  parseiro  sira  (Komunidade,  Governu  no  ONG)   Obje0vu   ‣ Fornese   programa   radio   ho   kualidade   diak   ne’ebé   eduka   nomos   informa   rona-­‐nain   sira   kona-­‐ba   programa  sira  ne’ebé  relevante  ba  komunidade  relasiona  ho  situasaun  actual  sira  iha  Distrito  ida   ne;e.     ‣ Halo  survei  ba    rona-­‐nain  Radio  Comunidade    atu  hatene  tuir  kona-­‐ba  kestaun  ne’ebé  relevante  ba   sira     ‣ Dezenvolve  proposta  ba  programa  foun  ba  2015  ate  2016  no  inklui  orsamentu     ‣ Iden0fika  informasaun  kona-­‐ba  bele  hetan  fundus  husi  ne’ebé   ‣ Hatama  aplikasaun  ba  program  grants  (osan  ba  programa  espesifiku)   ‣ Halo  orario  ba  programa  foun  

110


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Promove kultura  local,  agrikultura,  turismu,  no  a0vidade  komunidade  relasiona  ho  situasaun  aktual.   ‣ Iden0fika  a0vidade  iha  komunidade  ne’ebé  atu  akontese    2015   ‣ Dezenvolve  programa  balun  kona-­‐ba  istoria  oral/koalia  (laos  istoria  hakerek)   ‣ Promove  no  halo  horariu  komunidade  nian  hanesan  parte  ida  husi  programa  radio   ‣ Buka  informasaun  kona-­‐ba  oportunidade  atu  hetan  fundu  no  sponsor  ba  programa  kona-­‐ba  arte   no  kultura  local,  agrikultura  no  turismu.   Fo   informasaun   ba   komunidade   atu   aumenta   sira-­‐nia   par0sipasaun   iha   Radio   Komunidade   Maubisse,   hodi   kria   paz,   dame   no   unidade   nune’e   bele   kontribui   ba   dezemvolvimentu   Postu   Administra0vu  Maubisse  especial  no  em  jeral  nasaun  Timor-­‐Leste.   ‣ Prepara  ekipamentu  atu  tau  iha  studio  produsaun  hodi  bele  uza  studio  ne’e  atu  halo  formasaun  ba   jornalista  voluntariu  foun  sira   ‣ Hakerek  manuál  ba  kursu  baziku  no  halo  kalendariu  formasaun   ‣ Promove  formasaun  ho  stakeholders  no  membru  komunidade   ‣ Treinamentu    kona  ba  jornalismu  básiku.   Munisipiu   Ainaro,   nuudar   Munisipiu   ida   ne’ebe   hetan   uluk   konstrusaun   uma/edifisiu   ba   Radio   Tatamailau  husi  Ano  Fiscal  2015,  ne’ebe  agora  dadauk  hala’o  hela  ninia  konstrusaun.   Figura  64:  Dezenu  Edifisiu  Radio  Komunidade  Lian  Tatamailau  

Radio  Mau-­‐Loco   Alein   de   radio   Tatamailau,   iha   Municipio   Ainaro   mos   existe   radio   komunidade   ida   seluk   ne’ebe   lokaliza  iha  Kapital  Posto  Administra0vo  Ainaro  ho  naran  RadioMau-­‐Loco.  Radio  Mau-­‐Loco  mos  hato’o   no0sias  loron-­‐loron  ne’ebe  kuaze  hanesan  ho  radio  Tatamailau.   Metas  konaba  Setor  Telekomunikasaun Metas

Indikador

70% sei hetan asesu ba telemovel Fim de ano 2030, 50% Ainaro pan ne’ebe baratu no seguru ne’ebe fornese sira hetan asesu telemovel baratu ba Lauten oan sira. no seguru.

Estudante Ensinu Basiku no Sekundariu, pesoal saude profisional sira sei hetan asesu diak ba internet no baratu no lais.

Base line Eskola, Postu saude Klinikas sidauk hetan ligasaun Internet. Iha ona Rede TT, Tekemor, Telcomcel.

Fim de ano 2030, 15% Estudante Estudante no pesoal saúde Ensinu Basiku no 20% Sekundariu, sidauk hetan asesu internet. 40% pessoal saúde profissional sira sei Chetan ases dia ba internet baratu no lais.

111


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Atu a0nji  metas  PEDN  no  PEDM  hodi  dezenvolve  Munisipiu  Ainaro  mak  persija  servisu  makaas  husi   en0dades   tomak   iha   Munisipiu   Ainaro   liu   husi   kria   planu   no   a0vidades   ida   ne’ebe   diak   ba   kurtu,   mediu  no  longo  prazu  hahu  2016  to’o  2030.     Planu  Setor  Telekomunikasaun  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2021  to’o  2025

Planu 2016  to’o  2030

Fornese programa   radio   ho   kualidade   diak   ne’ebé   eduka,   d i v e r t e   n i a   komunidadeno   hato     informa  nebe  klaru  no   justo   ba   publikono   informasaun   ne’ebé   relevante   hnia   moris   lor-­‐loron.

K o n 0 n u a f o r n e s e   programa   radio   ho   kualidade   diak   ne’ebé   eduka,   diverte   nia   komunidadeno   hato     informa  nebe  klaru  no   justo   ba   publikono   informasaun   ne’ebé   relevante   hnia   moris   lor-­‐loron.

K o n 0 n u a f o r n e s e   OGE / Parseiro programa   radio   ho   Dezenvolvimentu. kualidade   diak   ne’ebé   eduka,   diverte   nia   komunidadeno   hato     informa  nebe  klaru  no   justo   ba   publikono   informasaun   ne’ebé   relevante   hnia   moris   lor-­‐loron.

Promove kultura   local,   a g r i k u l t u r a   l o c a l ,   turismu,   edukasaun   no  saúde  no  a0vidade   komunidade   nian   ,   liu   husi   no0cias   local,   Debate,   Featura   no   mos  drama  radio  nebe   mak   sei   produs   hosi   estasaun  ne  rasik.

Kon0nua promove   k u l t u r a   l o c a l ,   a g r i k u l t u r a   l o c a l ,   turismu,   edukasaun   no  saúde  no  a0vidade   komunidade   nian   ,   liu   husi   no0cias   local,   Debate,   Featura   no   mos  drama  radio  nebe   mak   sei   produs   hosi   estasaun  ne  rasik.

Kon0nua promove   O G E   /   P a r s e i r o   k u l t u r a   l o c a l ,   Dezenvolvimentu. a g r i k u l t u r a   l o c a l ,   turismu,   edukasaun   no  saúde  no  a0vidade   komunidade   nian   ,   liu   husi   no0cias   local,   Debate,   Featura   no   mos  drama  radio  nebe   mak   sei   produs   hosi   estasaun  ne  rasik.

Fo formasaun  kona-­‐ba   p a p e l   m e d i a   b a   k o m u n i d a d e   a t u   a u m e n t a   s i r a -­‐ n i a   p a r 0 s i p a s a u n   i h a   Radio   Komunidade     L i a n   T a t a m a i l a u   Ainaro.

K o n 0 n u a f o   formasaun   kona-­‐ba   p a p e l   m e d i a   b a   k o m u n i d a d e   a t u   a u m e n t a   s i r a -­‐ n i a   p a r 0 s i p a s a u n   i h a   Radio   Komunidade     L i a n   T a t a m a i l a u   Ainaro.

K o n 0 n u a f o   O G E   /   P a r s e i r o   formasaun   kona-­‐ba   Dezenvolvimentu. p a p e l   m e d i a   b a   k o m u n i d a d e   a t u   a u m e n t a   s i r a -­‐ n i a   p a r 0 s i p a s a u n   i h a   Radio   Komunidade     L i a n   T a t a m a i l a u   Ainaro.

Promove Programa   foun  iha  radio  Radio   Comunidade  Lian   Tatamailau   Ainaro.hodi   dezemvolve     komunidade  atu  nune     bele  pro-­‐a0vu  hodi   bele  kontribui  iha     dezemvolvimentu   nebe  mak     sustentabel.

Kon0nua promove   Programa  foun  iha   radio  Radio   Comunidade  Lian   Tatamailau   Ainaro.hodi   dezemvolve     komunidade  atu  nune     bele  pro-­‐a0vu  hodi   bele  kontribui  iha     dezemvolvimentu   nebe  mak     sustentabel.

Kon0nua promove   O G E   /   P a r s e i r o   Programa  foun  iha   Dezenvolvimentu. radio  Radio   Comunidade  Lian   Tatamailau   Ainaro.hodi   dezemvolve     komunidade  atu  nune     bele  pro-­‐a0vu  hodi   bele  kontribui  iha     dezemvolvimentu   nebe  mak     sustentabel.

Orsamentu

Manutensaun Be’e mos no Saneamentu.

2.4. Analiza  igualdade  jeneru   Iha  IV  governu  kons0tusional  halo  kompromisiu  hodi  haktuir  prinsipiu  igualdade  entre  mane  ho    feto,   ne’e  be  rekonese  iha  ar0gu  17  kons0tuisaun  repuklika  demokra0ka  0mor-­‐leste.  Aleinde  ida  ne’e  iha   Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu   Nasional     (2011-­‐2030)   fo   sai   katak   “Atu   Timor-­‐Iha   IV   governu   kons0tusional   halo   kompromisiu   hodi   haktuir   prinsipiu   igualdade   entre   mane   ho   feto,   ne’e   be   rekonese   iha   ar0gu   17   kons0tuisaun   repuklika   demokra0ka   0mor-­‐leste.   Aleinde   ida   ne’e   iha   Planu   Estratéjiku  Dezenvolvimentu  Nasional    (2011-­‐2030)  fo  sai  katak  “Atu  Timor-­‐Leste  bele  a0nji  potensia  

112


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

ne’ebé boot,   ita   nia   oan   mane   ho   feto   sira   tenke   bele   par0sipa   ho   hanesan   iha   ita   nia   sosiedade.”   Ida   ligadu   ho   Vizaun   husi   Planu   Estratéjiku   Dezenvolvimentu   Nasional   ba   igualdade   jéneru   ne’be   maka   hanesan:   “Timor-­‐Leste   sei   sai   sosiedade   ida   ne’ebé   justu   ne’e   sei   valoriza,   dignidade   humanu   no   direitu   feto   sira,   proteje   no   promove   liuhusi   lei   no   kultura.”   Ho   nune   Sekretaria   Estadu   Ba   Apoiu     Promosaun   Sosiu   Ekonomiku   Feto     (SEM)   hanesan   ins0tuisaun     ida   iha   Gabinete   Vice   Primeiru     Ministru     nia   okos,     iha   autoridade   no   responsabilidade     atu     implementa     programa     abordajen     integradu    jeneru    iha    guvernu    no    fo  influinsia  ba  lei  no  poli0ka  sira  atu  halo  sira  iha  sensibilidade  ba   jeneru.Secretaria   Estadu   ba   Promosaun   da   Igualdade   sei   dezenvolve   asoens   konkretas,   atu   reforsa   implementasaun  ba  Lei  kontra    Violênsia    Domés0ka,    hodi    hala’o    sosializasaun    nebe’e    di’ak    konaba     lei     ne’e,     no   implementasaun   ba   Planu   Assaun   Nasional   konaba   violênsia   bazeada   ba   jéneru   no   violênsia   domés0ka.   Konaba   analiza   situasaun   jeneru   Munisípiu   Ainaro   hatudu   katak   servisu   husi   fokal  poin  SEPI  Munisípiu  Ainaro  nia  funsaun  no  responsabilidade  mak  hanesan  fo  apoio  tekniku  no   administra0vu   ba   grupu   traballu   jeneru   Munisípiu,   koordena   ak0vidades,   eventu   no   programa   SEM   nian  iha  Munisípiu  Ainaro  tuir  kalendariu  ne’ebe  estabelese  0ha  ona  husi  SEM,  asegura  relasaun  no   koordenasaun  entre  SEM  no  administrasaun  Munisípal  konaba  igualdade  jeneru.    

2.4.1.

Estrutura Grupu  Traballu  Jeneru  iha  Munisipiu  Ainaro    

Tuir kompromisu   ne’e   IV   Governu   Kons0tuisional   aprova   ona   Rezolusaun   No   11/2008,   ne’ebe   harii   mekanismu  ba  kooperasaun  no  koordenasaum  inter-­‐setoral  iha  Governu  nia  laran  hodi  garante  asaun   konsertada  ba  promsaun  igualdade  no  afirmasaun  ba  feto  nia  papel  iha  sosiedade  Timor  Leste.     Tuir  saida  maka  Rezolusaun  no      11/2008  husi  Governu  haruka  harii  no  implementa  mekanismu  ida   iha  Ministeriu  no  Sekretaria  Estadu  ida-­‐idak  nia  laran  hodi  garante  integrasaun  perspek0ba  jeneru  iha   dezenvplvimentu  ba  poli0ka,  estratejia,  programa  no  Lei  sira  iha  Governu  nia  laran.     Iha  mekanismu  ne’e  iden0fika  ona  Pontu  Fokal  ba  Jenru  iha  Ministerio/Sekretaria  Estadu  ida-­‐idak  no   harii   Grupu   traballu   InterMinisterial   ne’ebe   kompoin   husi   Pontu   Fokal   Jeneru   sira   ne’e,   ne’ebe   koordena  husi  Sekretaria  Estadu  ba  Promosaun  Igualdade  (SEPI),  agora  ho  naran  (SEM)  hodi  garante   kolaborasaun  ne’ebe  efikas  no  integrasaun  jeneru  iha  a0vidade  tomak  Governu.     Ho   nune   maka   iha   Ministerio/Sekretaria   Estadu   ida   idak   iha   ona   Grupu   traballu   Jeneru   tantu   iha   nasioanl   no   mos   munisipal,   prezidente   ba   Grupu   Trabballu   Jeneru   iha   Ministerio/Sekretaria   Estadu   maka  Director  Jeral  no  iha  Munisipal  maka  Sektetaria  Munisipal.     Iha  Munisipiu  Ainaro  estabelese  ona  Grupu  Traballu  Jeneru  ne’ebe  kompostu  husi  Prezidente  no  nia   membru  sira,  lista  naran  kompletu  iha  tabela  tuir  mai  ne’e:   Tabela  32  :  Estrutura  Grupu  traballu  jeneru  Munisipiu  Ainaro

Naran Kompletu

Pozisaun

Diresaun

Francisco Barros

Sekretariu Munisipal/Prezidente   Grupu  Traballu  Jeneru

Administrasaun Munisipiu  Ainaro

Orlando Gomes

Comandante PNTL  /  Membru  GTJ

PNTL Munisipiu  Ainaro

Felismina de  Araujo

PNTL /  Membru  GTJ

PNTL Munisipiu  Ainaro

Helena Ximenes  Magalhaes   Membru  GTJ

MSS Munisipiu  Ainaro

Alber0na da  Conceicao

Membru GTJ

Agrikultura Munisipiu  Ainaro

Jacinta Barros

Membru GTJ

Saude Munisipiu  Ainaro

Sidonio de  Jesus  Libaratu

Membru GTJ

Obras Publiku  Munisipiu  Ainaro

Agusta Orleans  dos  Reis

Membru GTJ

Rejistu Sivil  Munisipiu  Ainaro

Filomena Barros  Magno

Membru GTJ

Edukasaun Munisipiu  Ainaro

Elizabet Gomes

Membru GTJ

CNE Munisipiu  Ainaro

Eduardo Almeida  Barros

Membru GTJ

STAE Munisipiu  Ainaro

Albina Ramos

Membru GTJ

SAS Munisipiu  Ainaro

Filomena da  Silva

Membru GTJ

DTPSC Munisipiu  Ainaro

Josefina Quintao  Pereira

Membru GTJ

Fundacao Alola  Munisipiu  Ainaro

113


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Programa ba   servisu   grupu   traballu   jeneru   ne’ebe   hala’o   ona   iha   munisipiu   ainaro   maka   hanesan   tuir   mai  ne’e  :     • Sosializasaun  Lei  Kontra  Violensia  Domes0ka,      Violensia  Bazeia  ba  Jeneru  no  Iguladade  Jeneru  iha   Postu  Administra0vo  Tolu  Municipio  Ainaro     • Fo  apoio  ba  grupo  feto  sira  iha  dezenvolvimentu  ekonomia     • Treinamentu  ba  Lider  komunitariu,  kominidade,  estudante,  Membru  Guverno  Lokal.     • Monitorizasaun  Avaliasaun  no  Relatorio  

2.4.2. Grupu koperaOvo  feto  Munisipiu  Ainaro   Hare  ba  dezenvolvimentu  kopera0vu,  Munisipiu  Ainaro  iha  mos  grupu  kopera0vu  ne’ebe  mak  forma   husi  grupu  feto  sira.  Grupu  sira  ne’e  hetan  apoui  husi  Sekretaria  Estadu  ba  Apoiu  Promosaun  Sosiu   Ekonomiku  Feto  (SEM).  Lista  ba  naran  grupu  sira  mak  hanesan  iha  tabela  tuir  mai;   Tabela  33  :  Lista  Grupu  Koopera0va  feto  iha  Ainaro   Naran Grupu

Kordenador

Postu ADM

Suku

Aktividade

Tinan

Hametin Grupu Feto

Queribina

Hato-Udo

Foho-Ailico

Suku Ropa

2009

Suco Leolima

Algira Lopes

Hato-Udo

Leolima

SoruTais

2010

Grupu Haburas

Anita Barros ali

Ainaro

Ainaro

Loke Kios

2011

Feto Amizade

Dursila ferao

Maubesi

Maubesi

Restourante

2012

Hadomi Familia

Ana Rosa da Silva

Hato Builico

Nunumoge

Loke kios

2012

Amistader

Frederica de Araujo

Ainaro

Soro

Loke kios

2012

Feto ba Future

Ludfina da Silva

Hato Builico

Mauchiga

Alfaite

2013

Ramli

Diamantino Castru Fatima

Maubesi

Maubesi

Alfaeti

2013

Maubesi Padaria

Eliza Pererira Menezes

Maubesi

Edi

Halo Dosi

2013

Neometin

Meliana A. carlos

Maubesi

Edi

Tunu Pao

2013

Amava delta

Ana Maria Pereira

Ainaro

Ainaro

Salon

2014

Fosahba

Elizita Corte Real

Hato-Udo

Foho Ailico

Hakiak Manu

2014

Febehan

Prisca da Costa

Ainaro

Cassa

Fa’an Cabas

2014

Fetro Buka Moris Rasik

Alianca Viegas Lopes

Hato-Udo

Leolima

Loke kios

2014

Dezenvolvimentu Feto iha Comunidade Rural

Carolina Silva Cardoso

Hato-Udo

Foho Ailico

Suku Pasta husi tasi

2014

Hadomi Kanua

Filomena Martins

Hato-Udo

Leolima

Soru Tais

2014

Dadus husi GTJ Munisipiu Ainaro

Hanesan propoin  ona  iha  tabela  katak,  husi  0nan    2009  to’o    2014  iha  ona  grupu  kopera0vu  hamutuk   16  mak  lidera  husi  feto  Munisipiu  Ainaro.     Funsionariu   publiku   iha   Munisipiu   Ainaro   total   hamutuk   433,   mane   286   no   feto   147.   Husi   total   funsionariu  ida  ne,  iha  funsionarius  ne’ebe  asumi  kargo  Chefia  hamutuk  32,  mane  27  no  feto  5  dadus   kompletohanesan  tabela  tuir  mai;    

114


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

2.4.3.

Dadus funcionario  sira  Munisipio  Ainaro    

Tabela 34  :  Dadus  funsionario  feto   M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

SAS

3

3

0

3

1

6

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

14

10

Meiu Ambiente

3

1

3

1

10

MSS

5

2

0

0

STAE

0

0

1

0

0

1

3

0

0

1

0

0

0

0

4

2

CNE

0

0

1

10

1

4

0

0

0

0

0

0

0

5

2

1

0

SEM

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saude

17

15

9

23

21

18

12

14

10

0

9

0

7

6

7

5

1

63

Edukasaun

52

4

40

90

Agrikultura

0

0

30

32

7

9

3

11

0

0

0

0

0

6

1

13

5

3

Elektrisidade

5

10

0

1

10

14

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Obras Publiku

0

0

0

10

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

10

Estatistika

0

0

1

1

0

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

5

2

10

MAE

5

2

4

0

10

18

2

2

1

5

0

0

0

0

0

1

2

9

1

Munisipiu Ainaro

2.4.4. Feto potensial  Munisipiu  Ainaro     Atu   hare   ba   feto   potensial   sira   iha   Munispiu   Ainaro   maka,   iden0fika   ona   feto   potensial   sira   ne’ebe   forma  ona  estrutura  mak  hanesan  iha  tabela  tuir  mai  ne’e;     Tabela  35  :  Estrutura  AFEDENA Kargu

Total

Prezidente

1

Vice

1

Membrus

5 Total

7

Husi tabela      iha  leten  hatudu  ona  katak,  feto  potensial  iha  munisipiu  Ainaro  bele  ona  organiza  sira  nia   aan  iha  estrutura  ida  hanaran  Afedena      ne’ebe  kompostu  husi  prezidente,  Vise  no  nia  membru  sira   hamutuk  5  (lima).     Aleinde   ida   ne’e,   Munisipiu   Ainaro   iha   mos   kompanha   sira   balun   ne’ebe   lidera   husi   feto,   total   hamutuk  36  husi  total  134  kompanha.  Dadus  kompleto  iha  tabela  tuir  mai  ne’e:    

2.4.5.

Dadus kompanhia  iha  Munisipiu  Ainaro    

Atu dezenvolve  Munisipiu  Ainaro  presija  mos  rekursu  humanu  no  finaseiru  ne’ebe  diak  no  kualidade   hodi  bele  kaer  obra  ne’ebe  implementa  iha  Munisipiu  Ainaro.  Ho  ida  ne’e  mak  Munisipiu  Ainaro  iha  

115


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

ona kompanhia  lubun  ida  ne’ebe  lidera  husi  mane  no  mos  feto  sira.  Lista  kompanhia  ne’ebe  rekolha   husi  Administrasaun  Munisipiu  Ainaro  mak  hanesan  iha  tabela  tuir  mai:  

Tabela 36 : Lista companhia ia Munisipiu Ainaro Postu Administrativu

M

F

Total

Ainaro Vila

54

22

76

Maubesi

13

9

22

Hato Builico

15

3

18

Hato-Udo

16

2

18

98

36

134

Total

Hanesan propoin   ona   iha   tabela   katak   kompania   nebe   mak   lidera   husi   feto   hamutuk   36   husi   134   kompania.   Ida   ne’e   hatudu   katak   feto   sira   iha   Munisipiu   Ainaro   iha   ona   vontade   diak   hakarak   dezenvolve  Munisipiu  Ainaro.     Metas  konaba  Igualdade  Jeneru Metas

Indikador

Base line

Sei halo kapasitasaun ba Grupu Traballu Tinan ikus 2030 Grupu Traballu Jenéru Munisipiu Ainaro. Jenéru Munisipiu Ainaro kapasita ona.

Grupu Traballu Jenéru Munisipiu Ainaro seidauk hetan treinamentu.

Sei halao monitorizasaun ba Grupu koperativu feto Munisipiu Ainaro

Halao ona monitorin ba grupu koperativu feto kada trimestral komesa 2014 ate agora.

To’o tinan 2030 grupu koperativu feto munisipiu Ainaro monitorin ona.

Atu a0nji  metas  PEDN  no  PEDM  hodi  dezenvolve  Munisipiu  Ainaro  mak  persija  servisu  makaas  husi   en0dades   tomak   iha   Munisipiu   Ainaro   liu   husi   kria   planu   no   a0vidades   ida   ne’ebe   diak   ba   kurtu,   mediu  no  longo  prazu  hahu  2016  to’o  2030.     Planu  Igualdade  Jeneru  ba  Kurtu,  Mediu  no  Longo  Prazu,  2016  to’o  2030 Planu   2016  to’o  2020

Planu 2021  to’o  2025

Planu 2016  to’o  2030

Orsamentu

Manutensaun

Halao formasaun   ba   K o n 0 n u a s a u n   f o   K o n 0 n u a s a u n   f o   OGE / Parseiro grupu  traballu  jeneru. formasaun   ba   grupu   formasaun   ba   grupu   Dezenvolvimentu. traballu  jeneru. traballu  jeneru. Halo   monitorizasaun   Kon0nuasaun   halo   Kon0nuasaun   halo   O G E   /   P a r s e i r o   ba   grupu   kopera0vu   monitorizasaun   ba   monitorizasaun   ba   Dezenvolvimentu. feto. grupu  kopera0vu  feto. grupu  kopera0vu  feto.

116


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

3.

Kapitulu III  -­‐  EsOmasaun  Rekursu  ba  Dezenvolvimentu    

Es0masaun husi   rekursu   kapital       dezenvolvimentu   Munisipiu   Ainaro   entre   2012   no   2016   ne’e     bazeia     ba    informasaun    sira    nebe’e    disponivel    iha    tempu    prepararasaun    husi    planu    ne’e.    Es0masaun   rekursu   ne,e   inklui   komi0mentu   husi   parte   Governu   Timor   Leste,   parseiru   Doador     sira   seluk   atu   fornese  rekursu  nebe’e        refleta  ona  iha  es0masaun  rekursu  ne’e.  Husi  total  orsamentu  jeral  estadu   ba   0nan   2012.   49   projetus,   PDL   no   PDD   hatudu   katak   Munisipu   Ainaro   nian   nebe’e   elijivel   ba   inves0mentu   ba   kada   Munisipiu,   indika   katak   Munisipiu   Ainaro   konsegue   implementa   projetus   PDL     15        ba  0nan  fiscal    2012  ho  total  orsamentu  US$    404.650.21  no  projetus  PDDI  no  II  34  ba    0nan   fiscal  2012,  ho  total  orsamentu  US$.  2.645.630.46.  Alokasaun  orsamentu  jeral  estadu  (OGE)  nian  ba   PDD  2013  iha  Timor  Leste      total  $  87  miloes  nebe’e  konsegue    investe  liu  husi    projetu  ho  total  PDD  I   no   II   iha   Municipio   Ainaro   43   projetus.   husi   aloksaun   refere   wainhira   fahe   ba   Munisipiu       sira   iha   Timor  laran  tomak  maka  Munisipiu  Ainaro  hetan  orsamentu  ho  total  US$.  4.943.776.40,  investe  iha   Ministerio   relevantes   hotu   liu   husi   projetus   ho   total   43,   Iha   0nan   2014   laiha   projetu   kon0nuasaun     projetus   2013   nian.   Rekursu   kapital   dezenvolvimentu   ba   0nan   2015,   Munisipiu   Ainaro   hetan   projetus   6  ho  total  orsamentu  US$.  820.109.57,  implementa      iha  area  Edukasaun,  no      Agrikultura  e  Pescas.   Rekursu   kapital   dezenvolvilmentu   ba   projetus   PDIM   Ainaro   0nan   fiscal     2016/2017   ho   total     33   projetus  ho  orsamentu  US$.  3.721.807.49  hanesan  iha  kada  tabela  tuir  mai  :     Hare  husi  PDD  I  no  II      2012,  projetu  nebe’e  mak  hetan  prioridades  a’as  liu  nebe’e  implementa  iha   Munnisipiu  Ainaro    mak  hanesan  seitor  bemos        ho  total    projetu  iha  Posto  Administra0vu  4  nebe’e   mak  hetan  barak  liu  projetu  ba  0nan  2012.     Lista    tabela  PDL    0nan  2012  Munisipiu  Ainaro  hetan  alokasaun  15  projetus  mak  hanesan    tuir  mai   ne’e;     Bazeia   ba   informasaun   nebe’e   adekuadu   konaba   alokasaun   orsamentu   ba   Munisipiu   Ainaro,   inves0mentu   kapital   nebe’e   implementa   0nan     2   tu-­‐tuir   malu   maka   fo   espasu   atu   halo   is0masaun     rekursu   ba   0nan     15   ba   oin.   Tuir   manual   es0masaun   rekursu   sei   uja   mekanismu   aumenta   5%   ba   orsamentu       apropriadu   ba   kada   0nan.   Ho   mekanismu   nebe’e   iha   wainhira   halo   es0masaun     orsamentu   hatudu   katak   husi   0nan   2016   ba   2030   iha   total   kuaze   US$.   2,521,407,736.84,   seidauk   hetan  aprovasaun  husi  PN  (  check  aprovasaun).  Detallus  liu  konaba  es0masaun    orsamentu  hanesan   apresenta  iha  tabele  tuir  mai  ne’e;   Tabela  37  :  Es0masaun  rekursu  

   

117


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

4.

Kapitulu IV    -­‐  Estratejia  MulOsektorial    

Dezenvolvimentu  Ekonomia  no  Redusaun  Pubreza Obje0vu/Problema

Asaun ne’ebe  presiza

Hasae produsaun   alimentar  no   hor0kultura

• Implementa tekniku   • Iha  fasilidades   • Iha  fasilidades   ekstensifikasaun,   komunidades  input   agrikultores  iha   diversifikasaun  no   agrikula.   Munisipiu  Ainaro. intensifikasaun.   • Implementa  ona   • Fornese  input   sistema  nebe  iha   agrikultura   komunidades   • Kapasitasaun   agrikultores  sira  iha   • Kria  sosializasaun  lei   ona  konesimentu   rai  nian,  kodiku  sivil   tekniku  agrikultura. hodi  asegura   u0lizasaun  rai  ba   dezenvolvimentu   ekonomiku.

Hsae produsaun  animal • Tekniku  hakiak   animal  ho  sistema   ointensifikasaun.   • Kapasitasaun   • Apoiu  fasilidades   (Aimoruk)

Benefisiu ne’ebe  ita   hakarak

Benefisiaroiu Alvu

Kondisaun ba   sustentabilidade • Kria  merkadu   • Sentru  produsaun

• Agrikultores hakiak   • Komunidade   • Iha  ona  siklus   animal  implementa   agrikultores  hakiak   merkadorria  nebe   ona  sistema   animal  iha  Munisipiu   klaru. intensifikasaun.   Ainaro • Pordusaun  animal   sae.   • Agrikultores  iha  ona   konesimentu  konaba   tekniku  hakiak   animal.   • Agrikultores  sira  nia   rendiemntu   aumenta.

118


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Komunidades sidauk   iha  konesimentu   konaba   dezenvolvimentu   ekonomia  liu  husi   programa  turismu.

• Dezenvolve Suku   • Komunidade  nebe   • Komunidade  nebe   turismu   iha  area  turismu   hela  iha  area   (pengembangan   hetan  ona   turismu. desa  wisata)   rendimentu  nebe   • Promove  turismu   diak.   natural   • Rendimentu  estadu   (pengembangan   aumenta  liu  husi   number  wisata)   taxa. • Kapasitasaun   • Promove  kultura   Lautem  hanesan   rikusoin  no   iden0dade  principal   nebe  parte  ida   diversidade  kultura   TL   • Hadia  infras-­‐truktura   no  kria   telekomunikasaun   • Kria/des0nasaun   fa0n  turista  prinsiais   sira  nebe  diak,  iha   infrastruktura  no  iha   ak0fidade  negosiu   local   • Kria  sosialijasaun  lei   rai  nian,  kodiku  sivil   hodi  asegura   u0lijasaun  rai  ba   dejenvlvimentu   ekonomiku   • Rehabilitasaun   • poujada  2   • Rehabilitasaun   • kastelu

• Estabilidade dia   sistema  hotelaria   bebe  dia.   • Promosaun  liu  husi   media  elektronika   atu  bele  atrai  turista.

Estabelese banku   dezenvolve  ekonomia.

• Fasilidade • Komunidade  nebe   inves0mentu.   iha  inisia0va  hodi   • Fasilita  informasaun   hadia  nia  moris  liu   ba  kreditu.   husi  kreditu. • Promosaun  hodi   dada  inves0mentu   mai  Munisipiu   Ainaro.

• Governu ka  agensia   ruma  iha  interese  no   kria   dezenvolvimentu   ekonomia.   • Sistema  banku  nebe   propriu    no  diak  hodi   atende  kliente.

Rendimentu • Formasaun  ba   peskadores  sei  menus. peskadores,  apoiu   facilidade  peskas   nebe  diak.

• Komunidade nebe   laiha  modal..

• Peskadores iha  ona   • Peskadores konesimentu  kona   ba  tekniku  kaer  ikan,   rendimentu   peskadores   aumenta,  iha  ona   fasilidade  nebe   fasilita  peskadores

• Iha sistema   marke0ng  no   prosesing.

Sidauk iha  industria  /   • Kria  sistema   manufakture  husi   komunikasaun  no   estadu  no  swasta  ruma   halo  promosaun  ba   mai  no  investe  ba   potensia  nebe   dezenvolvimentu   Munisipiu  Ainaro  iha. ekonomia  Munisipiu   Ainaro.  

119


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Dezenvolvimentu iguale  Jeneru EDUKASAUN Estudante  Mane  /  Feto   • Estudante  civika  ba   sira  barak  mak  sai  husi   aman  no  inan   eskola  no  kaben  sedu. • La  autoriza   estudante  sira  loki   ekipamentus   komunikasaun.

• Iha konsiensia  moral   • Fokus  ba  sira  nia   • Bele  prevene  aktus   estudu. VS

• Bele hetan  futuru   ne’ebe  naroman.

Kargu ba  xefia  husi  feto   • Presisa  kapasitasaun   • Atu  iha  balanju   iha  area  edukasaun  sei   lideransa  ba  feto. jeneru. menus

• Bele akumula  feto   formadu  sira.

Estudante oan  sira   • Kria  kondisaaun   ladun  iha  importansia   nesesariu estuda  no  aprende  ba   labarik  feto  barak  maka   la  susesu  iha  exame   nasional.

• Iha kapasidade  diak   • Sai  sidadun  diak  no   atu  hetan  sira  nia   responsavel. mehi

• Para bele  iha   kapasidade

• Atu feto  hotu   par0sipa  iha   dezenvolvimentu.

SAUDE Seidauk iha  balansu   Fo  boldsa  estudu  ba   entre  feto  no  mane  iha   feto  sira  iha  area   parte  mediku saude.

Atu iha  balansu  servisu Ba  feto  sira

Atu sira  bele  hetan   oportunidade.

Menor idade  barak  liu   Presisa  iha   mak  hetan  moras   sosializasaun  konaba   reproduk0va saúde  reprodu0va

Bele prebvene  moras   HIV  Sida

Alvu ba  feto  no  mane.

Ema hotu  hetan  saúde   diak.

Kria sentru  Formasaun   Atu  joven  sira  formadu. Ba  juventude  feto  no   ba  area  hotu-­‐hotu. mane.

Sira bele  kria  kampu   trabalho  ba  sira  nia  an   rasik.

Menbru PNTL  feto  sei   menus

Presiza rekruta  tan  feto   Atu  iha  balansu  servisu. Feto  sira

Iha promosuan  ba   PNTL  feto  kada  0nan.

Kargo xefia  iha   komandu  PNTL  sei   menus

Kapasitasaun ba   membru  PNTL  feto   ne’ebe  rekrutadu

Fo oportunidade  ba   feto  atu  ruir  kursu   haste  kapasidade.

SENTRU JUVENTUDE Seidauk  iha  sentru   Formasaun  ba  area   hotu-­‐hotu. PNTL

Balansu servisu

Ba PNTL  feto  iha   abilidade

MEIU AMBIENTE,  EDTL  STATISTIKA,  TAXA,  BPA,  PATRIMONIU Involviemntu  feto  ba   protesaun  meio   ambiente  sei  menus

Presisa kria  sentruy   feto  hadomi  meio   ambiente

Akumula feto  sira  atu   Ba  feto  sira hadomi  ambiente   orienta  sentru  viveirus

Kria ambiente  ne’ebe   mos  saudavel.

CDE Menus konesimentu   Presisa  fo  kapasitasaun   Atu  sira  bele  iha   iha  area  negosiu   ba  feto  negosiante  sira. negosiu  rasik. pequena  mediu  no  alto

Ba feto  foin  sae  no   adultu.

Kada 0na  fo   treinamentu  ba  feto   sira.

AGRIKULTURA Feto servisu  dobro

Presiza fo  sosializasaun   Atu  iha  balansu  servisu Ba  feto  no  mane konaba  jeneru  atu  feto   no  mane  bele  hatene   ida-­‐idak  nia  kna’ar  no   responsabilidade

Tinan-­‐0nan tenke   sosializasaun.

GRUPUS FORMANDU  NIAN

120


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Grupiu feto  seidauk   organisadu

Presiza hare  data   sekunder  husi   esta0s0ka

Atu hatene  frekuensia   Ba  feto  sira fer0lidade  no   mortalidade

Atu feto  nafa0n  sai   parseiru  mane  nian

Fundus es0mulasaun   sei  menus

Presiza OGE  orsamentu   Feto  sira  bele  harii   Feto  area  remotas  rural   Presiza  aloka  fundus  ba   proprio  ida  ba  feto  sira negosiu  tuir  sira  nia   no  urbana feto  kada  fulan  tolu hakarak  nudar   rendimentu  ida  iha  sira   nia  uma  laran.

EMPRESARIU Kompania barak  liu   mak  lidera  husi  mane

Fo0 desizau  nivel  CCL   hodi  fo  oportunidade   ba  feto  sira

Atu feto  iha  abilidade   hodi  maneja  no   kontrola  projetu  rasik

Feto emprezaria  sira

Banku kria  kreditu  ba   a0vidade  ekonomika

Feto menus  abilidade   atu  hari  kompania

Presiza aumentu   konesimen0  ba  feto   sira  ba  iha  area   konstrusaun  ssl.

Fo impostu  barak  ba   nasaun.

Feto sira

Feto iha  a0tude  ne’ebe   nono  liu  meibe  nia   servisu  makas.

Dezenvolvimentu mudansa  klima0ka Inundasaun

Evakuasaun ba  vi0ma   Komunidades  livre  husi   Labarik  ou  komunidade dezastre  iha  Munisiipiu   risku  ba  inundasaun. ho  suku   ‣ Asistensia  Mediku   ‣ Deslokasaun   “Rehabitasaun”   ‣ Konstrusaun  Valeta     ‣ Sensibilizasaun  no   Sosializasaun   ‣ Avisu  prevensaun  

Erosaun

Hamosu konsiensia   komunidade  liu  husi   a0vidade  :   ‣ Reflorestasaun   ‣ Sensensibilizasaun   no  Sosializasaun   ‣ Konstrussaun   ‣ Barrera

Konservasaun be’e  no   rai

• Sensibilizasaun atu   Be’e  matan  no  rai   Minimiza  a0vidade   konservadu tesi  ai  arbiru   • Labele  muda  toos  ba   mai   • Halo  too   permanente   • Reflorestasaun   • Koileia  udan  ben

Edukasaun sivika  ba   komunidade  atu  labele   tesi  ai  arbiru.   • Kria  lei  organiku   ambiente  nian  atu   preven  a0vidade  tesi   ai  arbiru   • Lei  tara  bandu  
 Jestaun  kontrolu  

Proteje komunidade   • Kominidade  Area  tasi   ne’ebe  mak  hela  besik   ibun   iha  area  risku  Dezastre • Komunidade  ne’ebe   hela  iha  rai  lolon  no   tasi  ibun

Asesu ba  be’e   sufisiente

Bai loron  naruk  fo   • Proteje  ai  laran  
 Moris  iha  ambiente   Labarik  no  balada  sira. impaktu  ba    be’e  matan   Kuda  ai  oan  iha  area   saudavel  no  dook  husi   menus be  matan impaktu  mudansa   klima0ka  iha  futuru

121


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Ai han  menus

5.

• Halo armajen  atu  rai   • Prevene  ham  laha  ou   • Komunidade   aihan  rezerva   pobrea  menus  ona agrikultor   • Edukasaun  sivika  ba   • Komunidade  em   komunidade  atu  rai   geral ai  han  rezerva   • Fundus  an0sipa  /   kon0zensia   • Rekomendasaun  ba   ins0tuisaun   relevante   • Harii  armazen   Munisipiu

• Fundus antesipa   kon0njensia   • Redusaun  lakon   produsaun  no  posto   koileta   • Promove  valor   adesaun  ai  han  lokal   ho  produto  lokal.

Kapitulu V  -­‐  Nesesidade  Prioridade  InvesOmentu  Suku    

5.1. Planu  InvesOmentu  Suku   Liu   husi   Programa   Dezenvolvimentu   Lokal   (PDL),   Municipio   Ainaro   konsege   rekolla   dadus   ba   Planu   Inves0mentu   kada   Suco   nian,   depois   ida   ne’e   ba   fali   PDD   ikus   mai   PDID   mos   Municipio   Ainaro   rekolla   dadus  ne’ebe  mai  husi  Suco  mos  no  agora  dadauk  liu  husi  PNDS.  Dadus  konaba  Planu  Inves0mentu   Suco  tuir  kada  Posto  Administr0vo  no  tuir  Suco  ida-­‐idak  ne’ebe  iden0fika  perioridade  lima-­‐lima  kada   Suco,  rekolla  husi  PNDS  maka  hanesan  tuir  mai  ne’e  :   Tabela  38:  Lista  Prioridade  Inves0mento  Suku  

Posto Admnistrativu  Hato-­‐Udo Suco

Leolima

Foho-­‐Ailico

Naran Projetu

Uni.

Fatin Projetu

Ponte

1

Reab. Estrada  Rural

1

Reab. Estrada  Rural

1

Estrada Lokal

1

Konstrusau Estrada  Rural

1

Reab. Estrada  Rural

1

Buifu-­‐Kurida

Reab. Estrada  Rural

1

Bonkuku

Konstrusaun EP  Bobe

1

Konstrusaun Be’e  Mos

1

Lebumera

Konstrusaun EP  Bobe

1

Lesu

122


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Hato-­‐Builico Suco

Mulo

Nuno-­‐Mogue

Mau-­‐Chiga

Naran Projetu

Uni.

Fatin Projetu

Reab. Estrada  Rural

1

Reab. Estrada  Rural

1

Konstrusaun Estrada  Rural

1

Konstrusaun Estrada  Rural

1

Ponte

1

Konstrusaun Estrada  Rural

1

Konstrusaun Estrada  Rural

1

Konstrusaun Irigasaun

1

Konstrusaun Irigasaun

1

Mau Soro  Mata

Reab. Estrada  Rural

1

Tucaro

Konstrusaun Estrada  Rural

1

Mauchiga

Konstrusaun Escola  EP

1

Haro-­‐Quero

Postu Klinika

1

Leotelo II

Reab. Estrada  Rural

1

Leotelo I

Rehabilitasaun Be'e  Mos

1

Goulora

Laquico Hatuseraquei

123


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Administrativu  Ainaro Suco

Ainaro

Cassa

Manutasi

Naran Projetu

Uni.

Fatin Projetu

Centru Komunitaria

Builico

Centru Komunitaria

Sabago

Be'e Mos

Ainaro

Ponte Kiik

Teliga

Irigasaun

Builico

Rehabilitasaun Be'e  Mos

Narus-­‐Diru Kede

Centru Komunitaria

Masuka

Konstrusaun Eskola  Primaria

Faulata

Valeta/Saluran

Cassa Villa

Aumenta Aula  EP

Lias

Hadia Estrada  Aldeia

Hatumeta-­‐Udo

Ponte

Bauha0-­‐lao

Solar Sel

Raebu0-­‐Udo

Dada Be’e  Mos

Hatumeta-­‐Udo

Reabilitasaun Irigasaun

Bauha0-­‐lao

Ponte

Mau Leo

Ponte

Mau-­‐Nuno

Box Cuvert  ho  Valeta  Estrada  Suco

Duga-­‐Hau

Reabilitasaun Estrada  Mau-­‐Nuno  Villa

Mau-­‐Ulo

Soro

Rahabilita Be'e  mos

Odo-­‐Mau

Estrada Mau-­‐Ulo  ba  Bobonaro

Mau-­‐Ulo

Valeta (Saluran)

Mau-­‐Ulo Lau

Be'e Mos

Hato Decor

Clinica

Daga-­‐Mesa

Valeta (Saluran)

Hatu-­‐Lau

Estrada Soro  ba  Suro  Craic

Leolala

Reabilitasaun Estrada  Soro  Vila

Gerudu, Leolala,  Terlora

Reabilitasaun Be’e  Mos

Suco Soro

Konstrusaun Eskola  Pre-­‐Primaria Konstrusaun  Be’e  Mos

Suro-­‐Craic

Peo-­‐Lau

Reabilitasaun Uma  ba  Posto  Saude

Ailau

Clinika /  Postu  Sisca

No-­‐Ulo

Konstrusaun Be'e  Mos Reabilitasaun  Estrada Ponte

Suco Suro  Craic Bazar

124


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Administrativu  Maubisse Suco

Naran Projetu Konstrusaun  Estrada Konstrusaun  Be’e  Mos

Edi

Reabilitasaun Estrada

Demutete Talifelo Raemera

Sentru Komunitaria

Talale

Sentru Komunitaria Konstrusaun  Kampo   Sentru  Komunitaria

Horai-­‐Quic

Fatin Projetu

Reabilitasaun Eskola

Konstrusaun Estrada

Liurai

Uni.

Bertai

Erbean

Be'e Mos

Hohonaro

Ponte

Cartolo

Konstrusaun Be'e  Mos

Gourema

Estrada

Hatu-­‐sau

Solar Sel Sentru  Komunitaria

Lauheli

Sentru Komunitaria Be'e  Mos Fatubessi

Reabilitasaun Eskola Estrada Konstrusaun  Be'e  Mos Konstrusaun  Be'e  Mos Reabilitasaun  Estrada

Aituto

Estrada

Goulolo

Konstrusaun Ponte

Hato-­‐Bu0

Konstrusaun Eskola  Bitu  Lala

Bitu Lala

Sentru Komunitariu

Coto-­‐Matan

Kampu Bola  Kaki Manelobas

Konstrusaun Estrada Eskola Be'e  Mos

Maneto

Airaca-­‐Lau

Hau-­‐Tei

Er-­‐Naro

Sentru Komunitaria

Borulo

Be'e Mos

Daulelo

Jardim Infan0l

Quiricoli

125


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Administrativu  Maubisse Suco

Maulau

Naran Projetu

Fatin Projetu

Estrada

Lebu-­‐Luli

Clinika

Daulelo

Sentru Komunitaria

Lacamalicau

Be'e Mos

Hato-­‐Lete

Kampo Bola  Volley

Usso-­‐Luli

Loke Estrada

Rita

Kampu Futebol

Hali-­‐Mau

Sentru Komunitaria

Teli-­‐Tuku

Reabilitasaun Sentru  Komunitariu Maubisse  Vila

Uni.

Jardim Infan0l

Hatu-­‐Luli

Loke Estrada

Lequi-­‐Tei

Loke Estrada

Kanu-­‐Rema

Alein de  prioridade  kada  Suco  ne’ebe  mensiona  iha  leten,  Municipio  Ainaro  mensiona  mos  prioridade   tolu-­‐tolu  husi  kada  Aldeia,  tuir    Suco  ida-­‐idak  hanesan  mensiona  tuir  mai  :  

126


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Tabela 39  :  Lista  Prioridades  Inves0mentu  Aldeia

Posto Admnistrativu  Ainaro Suco

Aldeia

Ainaro

Builico

Hato-­‐Mera

Ainaro

Lugato

Nugufo

Sabago

Teliga

Boltama

Sivil

Naran Projetu

Fatin Projetu

Sentru Komunidade

Ainaro

Be’e mos

Ainaro

Ponte kiik

Ainaro

Sentru Komunidade

Builico

Be’e mos

Aimalilo

Irigasaun

Aimalilo

Sentru Komunidade

Hato-­‐Mera

Estrada

Hato-­‐Mera

Aumenta sala  eskola

Hato-­‐Mera

Sentru Komunidade

Lugato

MCK

Lugato

Ponte kiik

Lugato

Sentru Komunidade

Nugufo

Reabilitasaun klinika

Nugufo

Ponte kiik

Nugufo

Sentru Komunidade

Sabago

Estrada

Sabago

Bareira (tembok  penahan)

Sabago

Ponte kiik

Teliga

Sentru Komunidade

Teliga

MCK

Teliga

Sin0na Públiku

Cassa Vila

Baleta /  Saluran

Cassa Vila

Reabilitasaun be’e  mos

Narus-­‐Dilu Kede

Sentru Komunidade

Lias

Irigasaun

Loe-­‐Golo

Aumenta Aula  Eskola  Primaria

Lias

Reabilitasaun no  kana-­‐lizasaun  be’e   Narus-­‐Dilu  Kede mos Cassa

Lailima

Mau-­‐Suca

Sentru komunitariu

Cassa Vila

Sin0na Públiku

Cassa Vila

Baleta /  Saluran

Mau-­‐Suka

Be’e mos

Mau-­‐Suca

127


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Ainaro Suco

Aldeia

Quessamau

Hatometa-­‐Udo

Canudo Manutasi Bauha0lau

Raibu0-­‐Udo

Aileu

Mau-­‐Nuno

Mamalau

Mau-­‐Suca

Dagamessa

Hato-­‐Lau

Mau-­‐Ulo

Hato-­‐Lelo

Naran Projetu

Fatin Projetu

Sentru Komunitaria

Mau-­‐Suca

Eskola Pre-­‐Primaria

Faulata

Baleta /  Saluran

Faulata

Irigasaun no  bronjong

Faulata

Hadia Estrada  Aldeia

Hatometa-­‐Udo

Sentru Treinamentu

Manutasi

Dada be’e  mos

Hatometa-­‐Udo

Reab. Sentru  Treinamentu

Manutasi

Hadia kampu  futebol

Manutasi

Meubel

Canudo

Ponte kiik

Bauha0lau

Reab. irigasaun

Bauha0lau

Sentru treinamentu

Manutasi

Solar Sel

Raibu0-­‐Udo

Reab. Be’e  mos

Raibu0-­‐Udo

Mákina suku  roupa

Raibu0-­‐Udo

Estrada

Dugahau

Ponte

Mauleo

Baleta

Mau-­‐Nuno Vila

Estrada

Dugahau

Ponte

Mauleo

Baleta

Mau-­‐Nuno Vila

Estrada

Dugahau

Plat deker

Dugahau

Baleta

Dugahau

Klinika

Dagamesa

Ponte

Dagamesa

Sentru komunidade

Dagamesa

Baleta

Hato-­‐Lau

Manga (Vasinasaun  A)

Hato-­‐Lau

Sentru komunitariu

Hato-­‐Lau

Sentru komunitariu

Hato-­‐Lelo

Irigasaun

Hato-­‐Lelo

128


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Ainaro Suco

Aldeia

Mau-­‐Ulo Fu

Mau-­‐Ulo Lau

Guerudo

Leolala Soro Poelau

Terlora

Ailau

Bazar Suro-­‐Craic No-­‐Ulo

Ria-­‐Mori

Naran Projetu

Fatin Projetu

Ponte kiik

Hato-­‐Lelo

Estrada

Mau-­‐Ulo Fu

Ponte

Mau-­‐Ulo Fu

Sentru komunidade

Mau-­‐Ulo Fu

Estrada

Mau-­‐Ulo Lau

Ponte kiik  

Mau-­‐Ulo Lau

Irigasaun

Mau-­‐Ulo Lau

Be’e mos

Soro

MCK

Guerudo

Sentru komunitaria

Guerudo

Sentru komunidade

Soro

MCK

Leolala

Estrada

Leolala

Be’e mos  

Poelau

Eskola Infan0l

Soro

Solar sel

Poelau

Sentru komunitaria

Soro

Be’e mos

Terlora

MCK

Terlora

Sentru komunitario

Ailau

Reab. Posto  Saude

Ailau

Estrada liga  Aldeia

Ailau

Postu Sanitariu

Bazar

Ponte kiik

Bazar

Reab. Be’e  mos

Bazar

Sentru saude

No-­‐Ulo

Eskola

No-­‐Ulo

Estrada

No-­‐Ulo

Sentru komunidade

Ria-­‐Mori

Estrada

Ria-­‐Mori

Uma partus

Ria-­‐Mori

129


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Hato-­‐Udo Suco

Aldeia

Ainaro

Builico

Hato-­‐Mera

Ainaro

Lugato

Nugufo

Sabago

Teliga

Boltama

Sivil Cassa

Lailima

Mau-­‐Suca

Naran Projetu

Fatin Projetu

Sentru Komunidade

Ainaro

Be’e mos

Ainaro

Ponte kiik

Ainaro

Sentru Komunidade

Builico

Be’e mos

Aimalilo

Irigasaun

Aimalilo

Sentru Komunidade

Hato-­‐Mera

Estrada

Hato-­‐Mera

Aumenta sala  eskola

Hato-­‐Mera

Sentru Komunidade

Lugato

MCK

Lugato

Ponte kiik

Lugato

Sentru Komunidade

Nugufo

Reabilitasaun klinika

Nugufo

Ponte kiik

Nugufo

Sentru Komunidade

Sabago

Estrada

Sabago

Bareira (tembok  penahan)

Sabago

Ponte kiik

Teliga

Sentru Komunidade

Teliga

MCK

Teliga

Sin0na Públiku

Cassa Vila

Baleta /  Saluran

Cassa Vila

Reabilitasaun be’e  mos

Narus-­‐Dilu Kede

Sentru Komunidade

Lias

Irigasaun

Loe-­‐Golo

Aumenta Aula  Eskola  Primaria

Lias

Reabilitasaun no  kana-­‐lizasaun  be’e  mos

Narus-­‐Dilu Kede

Sentru komunitariu

Cassa Vila

Sin0na Públiku

Cassa Vila

Baleta /  Saluran

Mau-­‐Suka

Be’e mos

Mau-­‐Suca

Hadia Estrada  local

Gurmoda

130


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Hato-­‐Udo Suco

Aldeia Suro-­‐Craic

Lesse

Aimerleu

Dausur

Luro

Leolima Groto

Hutseo

Nuno-­‐Boco

Rae-­‐Soro

Goulau

Ailora

Naran Projetu

Fatin Projetu

Aumenta aula  eskola

Suro-­‐Craic

Sin0na Públiku

Suro-­‐Craic

Sentru komunitariu

Lesse

Sinta Públiku

Lesse

Fa0n lisu

Lesse

Sentru komunitariu

Aimerleu

Ponte kiik

Bonuc

Baleta

Poe-­‐Udo

Sentru komunitariu

Dausur

Estrada local

Aimerleu

Bak sampah

Dausur

Sentru komunitariu

Luro

Baleta

Merkadu Luro

Sin0na Públiku

EP Luro

Hadia be’e  matan  posu

Raimerlau

Hadia estrada

Hato-­‐Udo vila

Sentru komunitariu

Adm. oin

Sentru komunitariu

Bonuc

Kria kondisaun  be’e  tanke

Hutseo

Reab. Postu  Saude

Bonuc

Hadia Estrada  local  (Pengerasan)

Nuno-­‐Boco

Hadia be’e  matan  posu

Nuno-­‐Boco

Sentru komunitaria

Nuno-­‐Boco

Hadia Estrada  local

Poudo, Buirema

Ponte kiik

Kinur laran

Halo kampu  voley  no  basketbol

Bui Rema

Hadia Estrada  local

Kruzamento SDK

Reab. Sede  komunitaria  

Goulau

Baleta

Ailoc Rema

Hadia be’e  posu

Boucuco

Hadia Estrada  local

Ailora

Sentru komunitaria

Ailora

131


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Hato-­‐Udo Suco

Aldeia

Leço

Baha Foho-­‐Ailico Lebo-­‐Mera

Raimerlau

Ainaro Quic

Naran Projetu

Fatin Projetu

Hadia be’e  posu

Bua laran

Aumenta aula  EP  Leço  +  Meja  no  kadeira

Leço

Estrada ba  be’e  matan

Bua laran

MCK

Po-­‐Guidal

TPT

EBF Beicala

Estrada local

Po-­‐Guidal

Kanalizasaun be’e  mos

Bua laran

Gorong-­‐gorong

Bobe

Halo kampu  voleybol

Lale

Halo Estrada  local

Beco

Sentru komunitaria

Cai-­‐Sero

Sin0na públiku

EP Cai-­‐Sero

Kanalizasaun be’e  mos

Bui-­‐Fo

Aumenta aula  EP  Bobe  +  Meja  no  kadeira

EP Bobe

Halo kampu  voleybol

Acar Laran

132


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Maubisse Suco

Aldeia Rusulau

Naran Projetu

Fatin Projetu

Estrada Be'e Mos Estrada

Daulelo

Be'e Mos Klinika Centru  Comunitario

Borulo

Be'e Mos MCK Centru  Comunitario

Maneto

Lebululi

Be'e Mos Estrada Be'e  Mos

Maulai

Estrada Centru Comunitario Estrada

Habitali

Be'e Mos Centru  Comunitario Centru  Comunitario

Quiricoli

Jardim Infan0l Estrada Estrada

Hautei

Fa0n  Desporto Be'e  Mos Rehab  Estrada

Coto-­‐Matan

Be'e Mos Centru  Comunitaria

Manelobas

Be'e Mos Ernaro

Estrada Rehab escola Estrada

Hau0lo

Be'e Mos Centru  Comunitaria Estrada

133


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Maubisse Suco

Aldeia Maulefo

Naran Projetu

Fatin Projetu

Be'e Mos Centru  Comunitaria Rehabilitasaun  Estrada

Betulala

Centru Comunitaria Aumenta  sala  escola Rehabilitasaun  Estrada

Airacalau

Be'e Mos Centru  Comunitaria Estrada

Goulolo

Be'e Mos Centru  Comunitaria

Aituto

Hatubu0

Estrada Ponte Estrada

Lebututo

Ponte Be'e Mos

Rusulau

Be'e Mos Centru  Comunitaria Estrada  Rehab

Aihou

Ponte Be'e Mos Rehab  Centru  Comunitaria

Leintuto

MCK Rehab Be'e  Mos

Fatubessi

Rehab Be'e  Mos Hohulo

Estrada Rehab Centru  Comunitaria Be'e  Mos

Tutufili

Estrada Centru Comunitaria Be'e  Mos

Casimdey

Rehabilita Estrada Rehab  Centru  Comunitaria

134


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Maubisse Suco

Aldeia

Naran Projetu

Fatin Projetu

Estrada Foun Tilibauria

Rehabilita Escola Be'e  Mos Estrada  Rehab

Raebu0lau

Be'e Mos Centru  Comunitaria Be'e  Mos

Caitara

Estrada Rehab Centru  Comunitaria Be'e  Mos

Lauheli

Solar Sel Centru  Comunitaria Be'e  Mos

Cartolu

Estrada Rehab Ponte

Horaiquic

Ponte Hatusau

Be'e Mos Estrada  Foun Ponte

Gourema

Be'e Mos Jardim  Infan0l Estrada  Foun

Erbean

Centru Comunitaria Const.  Campo Estrada  Foun

Hohonaru Liurai

Be'e Mos Centru  Comunitaria

Bertai

Estrada Foun Centru  Comunitaria Estrada  Foun

Maumude

Centru Comunitaria Rehab  Be'e  Mos Estrada  Foun

135


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Maubisse Suco

Aldeia Demtete

Naran Projetu

Fatin Projetu

Be'e Mos Rehab  Escola Centru  Comunitaria

Talifelo

Rehabilitassaun Estrada Be'e  Mos Be'e  Mos

Talale

Centru Comunitaria Estrada  Foun

Edi

Centru Comunitaria Hebau

Estrada Foun Be'e  Mos Estrada  Foun

Raemera

Be'e Mos Rehab  Escola Centru  Comunitaria

Lobibo

Estrada Foun Campo  Volley  Ball

Maulau

Centru Comunitaria Lacamalicau

Be'e Mos Estrada Be'e  Mos

Hatulete

Centru Comunitaria Campo  Futeball Be'e  Mos

Aihosan

Estrada Campo Futeball Centru  Comunitaria

Tarabula

Be'e Mos Campo  Futeball Be'e  Mos

Malaria

Centru Comunitaria Campo  VolleyBall

136


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Maubisse Suco

Aldeia

Naran Projetu

Fatin Projetu

Centru Comunitaria Ussululi

Be'e Mos Campo  VolleyBall Centru  Comunitaria

Rita

Solar Sel Estrada Be'e  Mos

Halimau

Campo Futeball Estrada Estrada

Hatucade

Centru Comunitaria Be'e  Mos Rehab  Estrada

Lumululi

Centru Comunitaria Campo  Futeball

Maubisse

Rehab Centru  Comunitaria Hatululi

Be'e Mos jardim  Infan0l Rehab  Be'e  Mos

Telituco

Loke Strada  Foun Centru  Comunitaria Rehab  Be'e  Mos

Lequi-­‐Tei

Loke Strada  Foun Centru  Comunitaria Centru  Comunitaria

Ria-­‐Licu

Estrada Be'e Mos Centru  Comunitaria

Hatu-­‐Fae

Be'e Mos Estrada Be'e  Mos

Saralala

Rehab Estrada Centru  Comunitaria

137


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Posto Admnistrativu  Maubisse Suco

Aldeia

Naran Projetu

Fatin Projetu

Be'e Mos Uru-­‐hou

Centru Comunitaria Rehab  Estrada Rehab  Be'e  Mos

Hautado

Rehab Estrada Centru  Comunitaria Centru  Comunitaria

Canurema

Loke Strada  Foun Rehab  Be'e  Mos Rehab  Be'e  Mos

Maubisse-­‐Villa

MCK Centru Comunitaria Be'e  Mos

Coulala

Rehab Estrada Rehab  Centru  Comunitaria Centru  Comunitaria

Riamori

Be'e Mos Sen0na  Publico

138


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Suco

Aldeia

Aituto

Maulahulo

Manumera

Hauteo Mulo Querudo

Bleheto

Ta0ri

Mulo Craic

Nun-­‐Mogue Lau

Posto Admnistrativu  Hato-­‐Builico Naran  Projetu Reab.  Be’e  mos

Aituto

Hadia Sentru  komunidade

Aituto

Hadia estrada  Aifnametan

Aituto

Sentru Komunitariu

Maulahulu

Sen0na Publiku

Maulahulu

Rehap Estrada  RT  I

Maulahulu

Centru Komunitariu

Manumera

Rehap Be'e  Mos

Manumera

Rehap Estrada  Beisnu

Manumera

Rahap Be'e  Mos

Hauteo

Saneamento MCK

Hauteo

Rehap Centru  Comunidade

Hauteo

Estrada Hatleta

Qeorudo

Ponte Qeorudo

Qeorudo

Centru Comunitariu

Qeorudo

Rehap Estrada  Bleheto

Bleheto

Sede Komunidade

Bleheto

Be'e Mos  Ba  Komunidade

Bleheto

Estrada Foun  Eradoko

Ta0ri

Centru Comunidade

Ta0ri

Rehap Be'e  Mos

Ta0ri

Halo sede  Komunitario

Mulo-­‐Kraik

Rehap Be'e  Mos

Mulo-­‐Kraik

Ke'e estrada  foun  Caitalo-­‐mota

Mulo-­‐Kraik

Centru Comunitaria

Nunumogue Lau

Rahbilitasaun Be'e  Mos

Nunumogue Lau

Rehabilitasaun Estrada

Nunumogue Lau

Sentru Komunitariu Lebo-­‐Lau

Tucaro

Fatin Projetu

Lesse

Sen0na Publiku

Besik sede  Aldeia

Tempat Sampah

Besik sede  Aldeia

Centru Komunitariu

Tucaro

Rehabilitasaun Be'e  Mos

Tucaro

Rehabilitasaun Estrada

Tucaro

139


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Suco

Aldeia

Posto Admnistrativu  Hato-­‐Builico Naran  Projetu Centru  Komunitario

Hato-­‐Seraquei

Nuno-­‐Mogue Hato-­‐Builico

Loke Estrada  Ba  Daras

Hatuseraquei

Loke Irigasaun  Komunidade  ba  Hatuseraquei

Hatuseraquei

Centru Komunitariu

Hatubuilico

Rehabilitasaun Be'e  Mos

Tucaro

Sanitasaun

Hatubuilico

Rehabilitasaun Be'e  Mos Mau-­‐Soro  Mata

Laquico

Mausormata

Irigasaun

Aidat

Goulora

Mau-­‐Chiga

Hato-­‐Quero

Leotelo I

Kuroran

Ponte

Queorema

Centru Komunitaria

Laquico

Estrada

Laquico

Be'e Mos

Laquico Mau-­‐chiga

Rehab Be'e  Mos  Ernaru

Ernaru

Loke dalan

Mau-­‐Dasidai

Kampo

Leorema

Sentru Komunidade

Leorema

Rehabillitasaun Be'e  Mos

Kablake

Loke Dalan  Semeterio

Hatu-­‐Quero

Construsaun Escola  Sala

Hatu-­‐Quero

Aumenta Sala  de  Aula

Hatu-­‐Quero

Centru Comunitariu

Leotelo

Con0nuasaun Dalan

Leotelo

Pos Sisca

Leotelo

Ke'e /  rehab  dalan  ba  aldeia  Leotelo  II Leotelo  II

Hautsean

Be'e Mos

Sede Komunitaria  Aldeia  Mau-­‐Chiga Mau-­‐Chiga

Haiheran

Centrru Komunitario

Estrada Queorema

Fatin Projetu Hatuseraquei  

Leotelo

Centru Comunitariu

Leotelo

Con0nuasaun Dalan

Leotelo

Pos Sisca

Leotelo

140


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

6.

kapitulo VI  -­‐  Konklusaun  

Planu Estratéjiku   Dezenvolvimentu   Munisípiu   (PEDM)   Ainaro   nu’udar   planu   ida   ba   a0vidade   dezenvolvimentu  hotu-­‐hotu  ne’ebé  implementa  iha  territóriu  Administra0vu  Munisípiu  nia  laran.  
 Ho  Nune  planu  ne’e  mos  nu’udar  serbisu  ida  ba  integrasaun  a0vidades  dezenvolvimentu  tomak  iha   Munisípiu.  Nune  liu  husi  prosesu  elaborasaun  PEDM  Munisípiu  Ainaro  inkorpora    metas    husi    Planu     Estratéjiku     Dezenvolvimentu     Nasional   (PEDN)     no     planu   inves0mentu   Munisípiu   mai   husi   PDIM.   Mekanismu  elaborasaun  PEDM  hahu  husi  enkontru  orientasaun  ne’ebe  hala’o  iha  nivel  Munisípiu  no   Posto  Adminstra0vu.  Depois  de  enkontru  de  orientasaun,  tuir  kedas  ho  a0vidades  análiza  situasaun,   iha   analiza   ida   ne’e   inklui   mos   analiza   SWOT   ka   analiza   forsa,   frakeza,   ameasas   no   oportunidade   depois   analiza   SWOT   maka   hodi   halo   planu   estratejia   no   defini   programas   prioridade.   Molok   a0vidade   ida   ne’e   implementa,   prosesu   elaborasaun   PEDM   hetan   apresiasaun   no   aprovasaun   husi   membru  CCL  tomak.  Hanesan  mensiona  iha  dokumentus    ida  ne’e  katak    Comisaun    Consul0vo    Lokal     (CCL/KDD)   maka   sai     na’in     ba   PEDM.   Infelismente   kna’ar   atu   prepara   planu   ida   ne’e   maka   lidera   husi   Administrador  Munisípiu  hamutuk  ho  estrutura  no  funsionariu  tomak  iha  Administrasaun  Munisipio   no   Posto     Administra0vo   sira.   Nune   mos   Funsionariu   públiku   husi   Delegasaun   Territorial   hotu-­‐hotu   ne’ebe   reprezenta   iha   territoriu   administra0va   Munisípiu   Ainaro,   membru   konsellu   suku   no   reprezentante   husi   sosiedade   sivil,   setor   privadu,   sira   par0sipa   fo   sira   nia   kontribuisaun   ba   preparasaun  planu  ida  ne’e.      Parte  importante  ida  ba  prosesu  elaborasaun  PEDM  maka  fornesimentu   de   dadus   (informasaun).   Konaba   asuntu   ida   ne’e   maka   elaborasaun   PEDM   husi   Munisípiu   Ainaro   bazeia  ba  input  hanesan  tuir  mai:       1. Planu  Estratéjiku  Dezenvolvimentu  Nasional,       2. Dadus  Sensus  Populasaun  no  Uma  kain    2010  nian,     3. Dadus  adisional  ne’ebe  rekolla  husi  ajensia  setoral  sira  (Delegasaun  Territorial)  no  Konsellu  Suku   sira,     4. Nesesidade  no  prioridade  lokal  ne’ebe    iden0fika    ona    iha    Planu    Dezenvolvimentu    Suku,     5. Planu    nivel    Munisípiu    husi  Ministériu  sira  ba  kada  setor  ida-­‐idak,       6. Analiza  situasaun  mul0-­‐setoral,       7. Es0masaun  rekursu  ne’ebe    disponivel    ba    inves0mentu    kapital    dezenvolvimentu    iha    Munisípiu,     8. Rekursu   orsamentu   periódiku   iha   sektor   ida-­‐idak,   liu-­‐liu   ba   operasaun   no   manutensaun   husi   fasilidade  foun  sira  ne’ebe  kria  liu  husi  inves0mentu  kapital.     Iha   dokumentu   PEDM   ida   ne’e   deskreve   mos   konaba     lalaok     husi     prosesu     tomak.     Brevemente     hatudu     prosesu     hahu     husi     enkontru     de   orientasaun   ne’be   hala’o   iha   nivel   Munisípiu   no   Posto   Administra0vu.   Halo   analiza   situasaun   ba   kada   setor   no   analiza   SWOT   ba   pilar   ida   -­‐   idak.   Prosesu   tuir   mai  tama  ba  halo  estrategia  mul0  sectoral,  es0masaun  rekursus  no  iden0fika  prioridaddes  nesesides   sukus.  Ikus  mai  tama  ba  aprovasaun  dokumentus  no  implementasaun.     Ho  ida  ne’e  hakarak  hatudu  katak  depois  de  enkuadramentu  husi  programas  sira  nebe  propoen  nudar   prioridades  maka  sei  laiha  limitasaun  ba  setor  ruma  ka  rekursu  orsamentu  par0kular  ruma.  Programa     sira     ne’be     mensiona   iha   dokumentu   PEDM   ida   ne’e   fo   atensaun   boot   ba   planeamentu   inves0mentu   kapital  Munisípiu  Ainaro  maibe  iden0fika  mos  nesesidades  atu  hadia  prestasaun  servisu  públiku  sira   inklui  mekanismu  promosaun  rekursus  humanus.  Ba  oin,  dokumentu  PEDM  ida  ne’e  sei  sai  hanesan   dokumentu  importante  ida  ba  Munisipiu  Ainaro    ho  razaun  tanba:     1. Inkorpora  programas  prioridades  tomak  Munisípiu  nian  ho  nesesidades  prioridades  sukus.     2. Kritéria   ba   selesaun   projetu   sira   ne’ebe   sei   hetan   fundus   husi   Planu   Inves0mentu   Munisípiu   nia   okos  (PID).     3. Iha  dokumentu  ida  ne’e  nia  laran,  Munisípiu  Ainaro  konsege  iden0fika  mos  estratejia  mul0  setoral   tolu  maka  hanesan;     3.1.Dezenvolvimentu  ekonomia  no  hamenus  ki’ak,     3.2.Igualdade  jéneru,  no  c).  Harii  rezistensia  ida  ba  mudansa  klimá0ka.     4. Defini  programas  prioridades  ba  tempu  Kurtu  Prazu,  Mediu  no  Longu  Prazu.    

141


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

Aliende ne’e  bainhira  autoridade  Ainaro  servisu  makaas,  pasiensia  no  badinas  hodi  implementa  planu   ne’ebe  trasa  0ha  ona  liu  husi  prosesu  integradu  ba  elaborasaun  PEDM  Ainaro  hahu  husi  Tinan  2016   to’o  2030,  maka  Municipio  Ainaro  sei  hetan  a0jimentu  hanesan:     ❖ Harii  eskola  iha  fa0n  ne’ebe-­‐ne’ebe  deit,  hodi  nune’e  povu  hotu-­‐hotu  nia  oan  bele  hetan  asesu  ba   edukasaun,  atu  nune’e  bele  hetan  matenek,liu  husi  edukasaun    formal  ka  la’os  formal;   ❖ Povu  Ainaro  oan  sirahotu  bele  hetan  asesu  ou  tratamentu  ba  saúde;   ❖ Povu  Ainaro  oan  sira  hotu  bele  iha  konsiensia  ba  ambiente;   ❖ Povu  Ainaro  oan  sirabele  atende  lalais  ba  dezastre  sira;   ❖ Ema  idozus,  defisiente  no  kbit  laek  sira  hotu  bele  hetan  ajudus  husi  parte  Guvernu  local;   ❖ Povu  Ainaro  oan  sira  bele  hetan  rendimentu  ida  ke  diak  tamba  hetan  asesu  ba  Estrada  no  asesu   ba  merkadoria;     ❖ Povu  Ainaro  oan  sira  hotu  bele  hetan  asesu  ba  be’e  mos;   ❖ Joven  sira  bele  hetan  asesu  diak  ba  desportu;   ❖ Povu  hotu-­‐hotu  hetan  asesu  ba  informasaun,  komunikasaun  no  iluminasaun;   ❖ Povu  Ainaro  bele  hetan  seguru  nsst.   Bainhira    Povu  Ainaro    hakonu  ona  ho  nesidade  baziku  sira  ne’e,  maka  povu  Ainaro  sei  hetan    moris   diak,  saudavel  no  bele  compete  ho  Municipio  sira  seluk  liu  husi  area  dezenvolvimentu.     Ikus   liu   katak   atu   atende   Municipio   Ainaro   ho   qualidade,   presija   par0sipasaun     no   contribuisaun   ema   hotu  nian,  tamba  ne’e  hanesan  Ainaro  oan  ida  hosi  buat  nebe’e  laek  no  se  hotu  –  hotu  tau  hamotuk   loron  ida  sei  diak.  

142


Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal de Ainaro

6.

Anexu

6.1. Mapas Munisipiu  Ainaro  no  Postu  AdministraOvu   Inklui   informasaun   konaba   infraestrutura   servisu   saude,   eskola,   estrada,   baliza   Suku   no   Posto   Administra0vu.  (Publikasaun  Census  2015)   Mapa  6  :  Mapa  Ainaro  

Municipio Ainaro

j k

Maulau HP Maulau EP C Maulau

G j k

EP P FatubessiFatubessi

j k

j k

j k

j k ! !C C

EP P F Rileco

EP P Rita

j k

G

HP Edi EP P Edi

EP P F Ruslau

EP P F Demitete

Edi

Liurai

j k

EP P Riamori

j j k kMaubisse k j

EP P Horaikik EPS P Grotu EP P F Samoro

EP P N_7 Queo-Rema

HP Maulauhulo EP P N_6 Manumera

G j k

G k j j k

EP P 1 Hatu BuilicoEPS P Hatu Builico

j k

EP P Manelobas

EP P Liurai

Horai-Quic

j k

EP P Manetu

j j k kk j

G k j

Maubisse

HP Liurai

EP P F Hautilo

Manelobas

EP P Maubisse-Vila Maulau

Manetú

EP P Aitutu (Flecha)

HP Hato-Builico

Aituto

j k

EP P Liquibau Ulu

EPS C Sagrado Coracao de Jesus Aituto

j ! Ck k j

EP P Aituto

Mulo

Nuno-Mogue

CHC Hautio

EP P Dare EP P Mau Chiga

j j k k j j k k k j j k k j Manutaci j k k j j k Mauchiga Hato-Builico

EP P F Tucaro

EP P Lebulau EPS P 20 de Augosto ñ82î Boetua EPS P Bei-Ubu Nunumogue

j k

G

EP P Filial Betulala

HP Mausiga

EP P Filial Goulora

EP P 2 Nunumogue

EP P F Hatumetaudo EP P Leotelo

Ainaro

j k

EP P F Hatumera

EP P F Sabagu Leopat EP C S. Paulo Ainaro EP P Manutasi EP F Mau-Ulo EP P Pader EPS C St M. Ainaro EP P Uma Forma ES P Ainaro Mau-Ulo EB-EP P 4 Soro EPS P Venancio. F

j k

j k j k k j j k j j k k ! C j k jk k j k j j k j k

EPS P Quatro Montanhas Builico

j k

EP P Goulau Tahan Terus

Soro

EP P Ceulau (Builico) EP P Mau-Nuno EP P Mau-Nuno EP P 2 Soru Lau

jG k

HP Maununo

j k

Mau-Nuno

j k

EP P F Lait

Ainaro j k HP Soru Craik

EP P 3 Soru Craic

kG j

Suro-Craic

j k

EP P Faulata

j k

Cassa EP C Nosa Senhora de LurdesEP F Leolima

k j j k j k C j! k Hato-Udo j k j k

j k

EP P N_6 Lesso

j k

EP P Filial Kaiseru

EP P N_2 Beicala

EPS P Filial Agapito da CostaEP P 7 Ailora

Leolima

EPS P F 13 de Nov 4 Unidade EPS P CassaEP P Cassa

Legend

! C ! C

Ospital

G

Posto Saude

k j j k j k j k

kG j

Centro Saude Communitaria

j k

HP Casa

EP P F Luancadoi

j k

G k j

HP Ailora

ES P Leolima EP P 1 Hatu-Udo

Foho-Ai-Lico

EP P 4 Hut-Seo

j k

HP Bobe

EP P Bobe

G

Eskola Primary Eskola Basika Eskola Pre Secondary

j k

EP Filial Fatumeta

HP Bonuk EP P Bonuc

Eskola Secondary

G

Estrada Maior

j k

Estrada Minor Suco P. Administrativo Municipio

:

Baliza no naran nebe hare iha mapa ida nee sei la officialmente hetan aprovasaun husi Governo RDTL ou UNFPA

1:160,000

0 Data Producao: Setembro 2015 Unidade Producao: Direccao Nacional Cartographia (DNC) Data Source: Direccao Geral Estatistica (DGE) & Ministerio Educacao

3

6 Kilometers

12

Over View cartographer : Joaos.gusmao@gmail.com


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Mapa 7  :  Postu  Administra0vu  Ainaro  Vila ) "

Ainaro

) " ! !

!

!!

! ! !

!

!! !!! !

! ! !

! !! ! ! !! ! !

!

! !

!! ! ! !!

! ! !

!

! ! ! !

! !! !!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! !!

!

!! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! !! !! ! ! ! !

!

Manutaci Pop. 1704 !!! !

!!! !! !! ! ! !!! !!! ! ! !! ! ! ! ! !!

!

Ainaro Pop. 6937 !

! ! ! ! !! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! !!

! !! ! ! !! ! !! !! !! ! !!!!! ! !

! ! ! ! ! !

! !!

! ! ! ! ! !

! ! ! !!! ! ! ! !! !! ! !! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!!! ! !

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !!!

!

!

! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!

! ! ! !!

!

!

! ! !!

!! !

! !! !! !! ! !!! !!

! !

!

!

!

! !

!!! !!

! !

! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !

!

! ! ! ! !!!!!!! !!! ! !! ! !! !! !! ! !! !!! !! !

!

!! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! !

!

! !! ! !!

!! ! ! !

! ! ! !

! !!

!

! ! ! !! ! !

! ! ! ! !! !! ! !!! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !!!! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !!!!!! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !!

!!

!

! ! ! ! !

! ! ! !

! ! !! !! ! ! ! !!!

!! ! ! ! ! ! !!! !! !!! ! !

!!!

! !! ! ! ! !!

!! !!! ! !!! !! ! !!! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! !!! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !!!!! ! ! ! ! ! !

!! ! !

!

!

! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !!!! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! !!! !! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !!!! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! !! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !!!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! !!!! !!! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !!!! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !!!! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !! !!! ! !! !! ! !! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! !! !! !! !! !!! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! !! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !!!! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !! !!! ! !! ! !!! ! ! ! !! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !!! ! !! ! !! !!! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! !! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! !!! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! !! !! ! ! ! ! !!! !! !!! ! !!! ! !! ! ! !!! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !! !! !!!! ! ! ! ! !! ! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!

Mau-Ulo Pop. 470

! ! ! ! ! !! !

!

! !

!!

!! ! ! ! ! !

! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! !! !

! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! !

!! ! !! ! ! !!! !! ! ! !! !! ! !! ! ! !! !!! ! !! ! !! !! !! !

! !

!

! ! ! !

!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !!

! !! ! ! !!!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !

!

! !

!!! !!

!

!!

! ! ! !

!

!

! !

!! !

!

!

!

! !! !!

! ! !

) "

! !! !! !! !!!!

!!

!! !

! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! !!

) "

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !! ! ! !! !!!

! ! ! ! ! !! !! ! !

!

Soro Pop. 1861

! ! ! ! ! ! !

!! ! ! ! !! !! ! !!! ! !! ! !! ! ! ! ! !

!! !

Mau-Nuno Pop. 1003

!

!! ! !

! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

!!! !!!

! !!! ! ! !! ! !! ! ! ! !

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !! ! ! !

! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!

! ! !! ! !! ! !!!! ! ! ! !

!!! !! ! ! ! !

Suro-Craic Pop. 1088

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !!

!

!

!

Cassa Pop. 2495

! ! ! ! !!! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! !!! ! ! !! ! ! !!! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !! !! ! ! !! !!! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !!!!! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! !! !!!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! !!! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !

) "

!! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! !! ! !

!! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! !! ! ! !!! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

!! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! !! ! !!!! !!! ! ! ! !!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

) " ! ! !! ! !!! ! !! !!! ! ! !

!

!

!

!!

!

!

Legenda !

" ) ) "

Mapa produs husi DNCS-DGE, Dili, Sepembro 2015 Plot ho Mapa Shade Reliefe husi ESRI

Capital P. Admin Estrada Minor Suco Mota Boot/Kiik

Elevasaun > 2500m 1500 - 2000m 1000 - 1500m

4

Maubara

Lequidoe

Ermera Aileu Vila Hatulia Letefoho

Cailaco

Atsabe

Maubisse

Turiscai

Hato-Builico

Maliana Bobonaro

Ainaro

500 - 1000m 100 - 500m

Kilometers

P. Admin: Ainaro Municipio: Ainaro Laclubar Soibada

Fatuberlio

2000 - 2500m

1:88,660 2

Capital Municipio Estrada Maior

4 0

Uma-Kain

0 - 100m

Lolotoe

Same

Alas

Hato-Udo Zumalai

Maucatar Suai

Cartographer:joaos.gusmao@gmail.com

144


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Mapa 7  :  Postu  Administra0vu  Hato-­‐Udo  

Hato-Udo

! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! !!!!

) "

! ! !

! !! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !! !! ! ! !!!! ! !! ! ! ! ! !

! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! !

!

! ! !! ! ! !! ! !! ! !!!

! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !!

! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! ! ! !!

!! !! !

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !!

!! ! ! !! ! !! !

! !!

!

! !

! ! !

!!

!

!

! !!

! !

!! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! !! !

!!

!

!

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! !!

! !! ! !

! !! ! ! ! ! !!! ! ! !! !!! ! ! !! ! ! !!!! ! !! ! !! ! ! !!!! !! !! ! ! !!!! !! ! ! !! !! !! ! ! !!!! ! !!! ! ! !!!! ! ! ! !! ! ! !!!! ! ! !! ! !! ! ! ! !! !! ! ! !! !!! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! !!! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! !!!!!!! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !!! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! ! !! ! !! !!! !! !! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! !! !!

! ! ! !! ! ! !! ! !! ! !!! !!! !!! ! !! ! ! !!!! ! !! ! ! ! !! !! !! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! ! !!!! ! ! ! !!! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !!! !! ! !! !! ! !!! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !!!! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! !!! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!!! !!!!! ! !!!! !! !! ! !!! ! !!! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !!! ! ! ! !!! ! ! !!!!! ! !! !! ! ! !! ! !!!! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !!! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !!

Leolima Pop. 5522

!! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !!!!! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!! ! ! ! ! !

!! ! ! ! !!! ! !

) "

! !! ! !

!! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !! ! ! ! !

Foho-Ai-Lico Pop. 4123

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !

! !

! !! !

! ! ! !

! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !

! ! !! ! !!! !!!! ! ! ! ! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! !

! !

! ! ! ! !! !!! ! ! !!! ! !

! ! !!

! !! ! !! !!! ! ! ! !

!

! ! ! !

!

! !

! ! !

!

!! !

! ! !

!! !!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!! ! !! !! !

!!! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

! !

!

! !

! ! !

!

!

!! ! ! ! !

! ! ! !

! !!

! ! ! !! ! ! ! !

! !

! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! !

! ! !! !!!! ! !

! ! ! ! !

! !! !!!

!

!

!

! !

! !

! !! ! !

!

!!

! !! !

!

! ! !!!! ! ! !

!

! !! !

!!

!! !! ! !

!

! !!

!!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

! ! !

! !

!

! ! !! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !! ! !

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

!! ! !!

!

!

!!!!! ! !! ! ! !

!

!

! !

!

! !

! !

!

! !

! !! !

! ! !!

! !

!

!

!

!!

!

! ! !!

!

!

Legenda !

" ) ) "

Mapa produs husi DNCS-DGE, Dili, Sepembro 2015 Plot ho Mapa Shade Reliefe husi ESRI

Capital P. Admin Estrada Minor Suco Mota Boot/Kiik

Elevasaun > 2500m 1500 - 2000m 1000 - 1500m

3

Maubara

Lequidoe

Ermera Aileu Vila Hatulia Letefoho

Cailaco

Atsabe

Maubisse

Turiscai

Hato-Builico

Maliana Bobonaro

Ainaro

500 - 1000m 100 - 500m

Kilometers

P. Admin: Hato-Udo Municipio: Ainaro Laclubar Soibada

Fatuberlio

2000 - 2500m

1:78,220 1.5

Capital Municipio Estrada Maior

4 0

Uma-Kain

0 - 100m

Lolotoe

Same

Alas

Hato-Udo Zumalai

Maucatar Suai

Cartographer:joaos.gusmao@gmail.com

145


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Mapa 7  :  Postu  Administra0vu  Hato-­‐Builico  

Hato-Builico !

!

!

! !

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! !!!! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !

!!!!! ! ! !!

! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!!! ! ! ! !! !

! ! !

! !!! !! !

!! !

!

!

! !! ! !

!

!!

! ! !

!

!

!! ! !

! ! !

! ! ! !!

!

! !

!!

! ! ! ! !

! !

) "

! ! !

! ! ! !

! ! !

!

!

!! !

!

Mulo Pop. 6274

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Nuno-Mogue Pop. 3394 !

! ! !

!! !! !!

! !!

! !

! ! !!!

! ! ! ! !

!

! !

!

!

!

!! !

! !! !

! !

! ! !

! !! ! ! ! !

! ! !!

! ! !!

! ! !

!

! !

! !

! !!

! ! !!! !! ! !

!!!

!

!

!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! !!! !! !! ! ! !! ! !! !

! !

! !

! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !!!! ! !! ! !

!

! ! !

! ! ! ! !! ! !! !! ! !! !!! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!

!

! ! ! !

!! !! !

!

! !! ! !

!! ! ! !! ! !

! !

! !! ! !

! !!

!! !

!

! !

!

!! ! ! !

! ! ! !! !!! ! ! !! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! !! !! ! !

!

! !! !

!! ! !!

! ! ! ! !!!

!

! !

! !! !! !! ! !! ! ! !!

! !!

! !!!!! ! !! !!! ! ! !

! ! ! !

!! !

!

! ! ! ! ! !

! ! ! !! ! !! !!!!! ! !!! ! !! !! !! ! ! !! !! ! !!! ! ! !! ! ! !! ! !

Mauchiga Pop. 2282

!

! !

!

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!

! !! !! ! ! !! ! ! !! ! !!

! !

! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! !! !

! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!!! !! ! !!!! !! !!! ! ! !!!! !! ! ! ! !! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !! ! !! ! ! !!! ! ! !!! !! ! !! !! !! !! ! !! !!! ! ! ! !!! !! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !!! ! !!! ! !! !! !! ! !! ! !! !! ! ! !!! !! !! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! !! ! !! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! !!! !! ! !! ! !! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! !!! !! !!! ! ! !!!!! ! !! ! ! !!! ! ! !! ! ! !!!! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! !!!!!!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !!! !! !! !!!! ! ! ! ! !!!! ! !! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !!! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !!!!!! !! !!! !! !!!! ! !!!!! ! !! !! ! ! ! ! !!! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !!! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! !! !! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !!!! ! !! !! ! ! ! ! ! !!! !!! !! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! !!!! ! !! !!! ! ! !! !!!! ! ! ! ! !! !! !!!!! !!! ! ! ! !! !!!! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!!

! !! ! ! ! !!!! ! !

! !!

!!

!

! !! !! ! ! ! !!! !! !! ! !! !

!

!

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !!!! !

!

!

!

!

!

! !

! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !! ! !! !! !! !!! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! !

!

!!

! !!

!! ! !!

! !

!

! !!! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

!! ! !

!

! ! ! !! ! !

! ! ! !

!

!

!

! ! !! ! !!! ! !! !! ! !! !! !! ! !! ! !!

! !

!

!

!

! !

! !

!

!

!! ! !!

!

!

! ! !! ! !! !

!

! !! ! ! !

! !

!

!

! !

!! !

!

! ! !! ! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! !! ! ! !

!! ! ! !

!

! !

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!

!

!! !! ! ! !! !!

!! ! !

! !!

! !

!

! !! ! ! ! ! !!!!! ! !! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !!

!

! !

! !!

!

! !! ! !! ! ! ! ! ! !

!

!! !

! !!

!

!

! ! ! !

! ! !! ! !

!

! ! ! !

!

! ! !

) "

!

! ! ! ! ! ! !! !

! !! !! !! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !!! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !!!!! !! !!! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !

!

! !!! !!!! ! !! ! ! !

!

! ! ! !! ! ! ! !!! !! !!! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !

!

!!! ! !!

!

!! ! !! !!! ! ! !!!!! ! ! !!! !! !!!!!!!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!! ! ! ! !! !!!! ! ! ! !!! !!!!! ! !! ! !! ! !! !! !!! ! !!! !! ! ! !! ! ! !! !! ! !!! ! !!! ! !!!! ! !!! !! ! ! ! !!!! ! !! !!! !! ! ! ! !! !! !!! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! !

! !

!

!

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !!!! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !!! ! !! ! ! !

!! ! ! ! ! ! !! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! !! !

!

! !

!! !!

! ! !

!

!

! ! !! ! !! ! !!!! ! ! ! !!

!

!

!

!!

! !!!

! ! ! !

! ! !

!

! !

!

!

! !!!!

!

!!

! ! !

!

!

!

!

! !

!

!! !

! !

!

! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! !!! ! ! !!!! ! !! ! !! ! !!!

!

!

!

!! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !!

! !!

! !

! !

! ! ! !

!

! ! !! !

!!! ! ! ! !!! ! !! !! !! ! ! !

!!

!

!

! ! ! !!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! !! !!

!

! !

!

!

!

! !! !! ! !!! !! ! !!! !!! !

!

!

!!

!! !! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

! ! ! !! ! ! !! ! !!

!

!

!

!! ! !

! !!

!

!!

!

!!

!

!

! ! ! ! !!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

! !

! ! ! ! !! !!!

!

!

! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! !

! ! !! ! ! ! !! !!! !! ! !!! ! !! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !

! !

! ! !! !

! ! !

!

!

!

!! ! ! ! !!! !

!! ! ! !

!

!

! !! !

!

! !

! !

! !!

! ! !

!

! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! !

! !! ! !

! ! ! ! !! ! !

!

!

! !

!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

! !

! ! ! !! ! !

!

! ! ! ! ! ! !! ! !!! !

!

!! ! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

! ! !! !!!

!! ! !!

!

!

!

! !!

!

! !

!

! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

!

! !! ! ! ! ! ! !!

!! !

!

!

! ! ! ! !!! ! !!

!

! ! ! ! !

! !

!

!

!!

! ! !

!

!

!!

!

! ! !

! !

! !! !! !

!!! !!!!

!

!

! !

!! ! !

!

! ! !! !

!

!

! !!!

! !

! ! ! !!!

!

!

!

!

! !

!

! !

! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! !!! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !

!

!

! !

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!! ! !!!

! !

!

!

! ! ! !

! ! !! !

! ! !! ! !

!

!

!!

!

!

! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

! !!

!

! !

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !!! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !

! !

! !

!!

! !

!

!!! ! !! !!! !! ! ! ! ! ! ! !

! ! !!

!

! !

!! ! !

!

! !

!

!

! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!

!

!

! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !

!

!

! !

! !! ! !

! !

!

!

! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!! !! !

) "

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! ! !! ! ! ! !

!

! ! ! !! ! ! ! !

Legenda !

" ) ) "

Mapa produs husi DNCS-DGE, Dili, Sepembro 2015 Plot ho Mapa Shade Reliefe husi ESRI

Capital P. Admin Estrada Minor Suco Mota Boot/Kiik

Elevasaun > 2500m 1500 - 2000m 1000 - 1500m

2

Maubara

Lequidoe

Ermera Aileu Vila Hatulia Letefoho

Cailaco

Atsabe

Maubisse

Turiscai

Hato-Builico

Maliana Bobonaro

Ainaro

500 - 1000m 100 - 500m

Kilometers

P. Admin: Hato-Builico Municipio: Ainaro Laclubar Soibada

Fatuberlio

2000 - 2500m

1:53,320 1

Capital Municipio Estrada Maior

4 0

Uma-Kain

0 - 100m

Lolotoe

Same

Alas

Hato-Udo Zumalai

Maucatar Suai

Cartographer:joaos.gusmao@gmail.com

146


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Mapa 7  :  Postu  Administra0vu  Maubisse  

Maubisse

4

! !

!

!

!

! !

! ! ! !

! !

1:77,220

! !

!! ! !

!

0

! ! !

!! ! ! !

! !!! ! !! ! ! !!

! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! !!! ! ! ! !! !! !! !!! !! ! ! ! !! !!! !! !

! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

Maulau Pop. 2985

!

!! !! ! !! ! ! !!!

! !! ! ! !! !

! ! ! ! ! !! !!! !!! !! !!!!! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !!! ! !! ! !! !! ! ! !! !

!

! ! !!

!!

!

Fatubessi Pop. 836

! ! !

! !

!

!! !! !!! !!!

!

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !!! ! !!!!!

! !

!!

! ! !! !

! ! !!

! !

!! !

! ! !!!! !! ! ! ! ! ! !!

! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !!

! ! !! !! !!! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! !

!! ! ! !

! ! !

!!

! ! !! !! ! !! !

! !

!

!! !

!

! ! ! ! ! !!! ! !!

!

! ! ! ! !! ! !!!! !

! ! !!!

!

! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !!! ! !!! !! !!! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! !! !!!! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !! !! ! !! !! !! ! !! ! ! ! ! !!! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!!! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !! ! !! ! !! ! !!! !! !!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! !!!!! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! !!!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !!!!!! ! !!! ! !! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !!! ! ! !! ! !!! !!! ! ! !! !! ! !! !!!!! ! ! ! !!!!!!! ! ! !! ! ! !! ! !!!!! !!!! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!!!! ! ! ! !! !!!!! !!!! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!! ! ! !! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !!!!! ! ! ! !! ! !!!! ! !!!! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! !! ! ! !!! ! ! !! !! !!! ! ! ! ! ! !!!! !! !! ! ! !!!! ! ! !! ! !! ! !! ! !! !! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! !!! !!!! !!!! ! !! ! ! !!! !!! !! ! !! ! ! ! !! ! !! !!!! ! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !!! !!!!!!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! !! !! !! ! !!! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !!!!!! !!!!!!! ! ! !! !!!!!! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! !!!! !! ! !!! !!! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!!! !!! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !!!! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! ! ! !! ! ! !!!!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! ! ! ! !!! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! !! !!!!! ! ! ! ! ! !! !!! ! !! ! ! ! !!! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! !! ! !! !! !!! ! ! !!! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! !! !! !!! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! !! !! !!! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !! !! ! ! ! !!!! !! !! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !!! !!! !! !! !!!!! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! !!! !!! ! !! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !!!! ! ! !!!! !!!! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! !! ! !! !! !! ! !!!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! !!! !! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! !!!!! !! !! ! ! ! ! !!!! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! !!! ! !! !!! ! ! !!! ! !! ! ! !!! !! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! !! ! !!!!!!! ! ! !! !! ! ! !!! ! ! !! ! !!! ! !!!!! ! !! !!!! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !! !! !!! ! !!!!! ! !!!! !! ! !!! !! !!!!! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! !!! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! !!! !!! ! ! ! ! !! !! ! !!! !! !! ! ! ! !! !!! ! ! ! !! ! !!!!!!! !!! ! ! ! ! ! !!!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !! !!! ! ! !!!! ! ! !! ! !! ! ! ! !! !!! !!! ! ! ! !!! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! !!! ! !! !! ! ! !!! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! !! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! !!!! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !!! ! ! !!! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !!!!!! ! ! !! ! ! !!!! ! !! ! ! !!! ! !! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! !!! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !!! ! !! ! !!!! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !!!!! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! !!!!! ! !!! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! !!! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! !! ! !!! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! !! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!! !! !! ! !! !!! !! !! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! !!!! !! !! ! ! ! ! ! !!! ! !! !!! !!!! !! !! !! !! !! ! ! !!! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!! !!! ! ! !! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !!! ! !! !! !!! !!! ! ! ! !!!!!! !! !!!!!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !!!! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! !! !!! !!!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !!! !!! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !!! ! ! !!! !! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !!!!! ! !! ! !! !! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!!!!! ! ! ! !!!! ! !! ! !! ! ! ! !! !!! ! ! ! ! !! ! !! !!! !!! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !!!! ! !! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !!! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !!! !! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !!!! ! !!!! ! !!!! ! ! ! ! !! ! !! ! !!! !!! ! !! ! !!!!! !!! !!! ! !! !!! ! ! !! !!!!! !! !!!!! ! ! !!! !! ! !! ! !!! !! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! !! !! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! ! !! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !!!! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !!! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !! !!! !! !! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! !!! ! !!! !!! !!!!! !!! ! !! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !!! ! !!! ! ! ! !!! !!!!! ! ! !! !! !!!!!!! !!! ! ! ! ! ! ! !!!! ! !! ! !!! ! ! ! !!! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !!! !! !!! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !!! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! !! ! !! ! ! !! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !!!!!! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! !!! !! ! ! ! ! !! !!!! !! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! !! !!! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !!! ! ! ! !! !!! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !! !!!! !!!! !! !!!!!!!!!! ! ! !!!!! ! !! !! !! !! !!! !! !! !!!! !! ! !!!!! !!! !!!!!! ! !!!! ! !!!!! ! !!! ! !! ! ! ! ! !!!! !!!!! !! !! !!!!!! !!! ! ! ! !! !!!! !! !! !!! !!! ! !! !! !! !! ! ! !!!!! ! !! !! !! ! !! ! ! !!!! !! ! !! !! !! !! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !! ! !!! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !! !! !!! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !! !!!! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !

Legenda

) "

!

" ) ) "

Manelobas Pop. 1148

Maulau Pop. 2985

Maubisse Pop. 6184

Horai-Quic Pop. 1775

) "

!

) "

! !

! !! !

!

!

!

! ! !

Capital P. Admin Estrada Maior Estrada Minor Suco Mota Boot/Kiik

> 2500m 2000 - 2500m 1500 - 2000m 1000 - 1500m 500 - 1000m 100 - 500m 0 - 100m

Manetú Pop. 2413

Aituto Pop. 4539

!

Uma-Kain Capital Municipio

Elevasaun

Edi Pop. 1482

Liurai Pop. 660

!

3

Kilometers

!! !

!! !

! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!!! ! !!!! ! ! !! ! !! !! ! ! !! !! !! !! !!

) "

1.5

! !!

P. Admin: Maubisse Municipio: Ainaro Maubara

Ermera Aileu Vila Lequidoe Laclubar Hatulia Turiscai Letefoho Maubisse Soibada

Cailaco

Atsabe Hato-Builico Maliana Bobonaro

Ainaro

Same

Fatuberlio

Alas

Hato-Udo

Lolotoe

Zumalai Suai

Mapa produs husi DNCS-DGE, Dili, Sepembro 2015 Plot ho Mapa Shade Reliefe husi ESRI Cartographer:joaos.gusmao@gmail.com

147


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

6.2. Dadus  infra-­‐estrutura  Existensia,  Konstrusaun  no  Planeadas  Tinan  2016 A  -­‐  Existensia   B  -­‐  Konstrusaun   C  -­‐  Planeadu Tipo  Infra-­‐estrutura

Tabela 40  :  Dadus  infra-­‐estrutura Quant.

A

B

Edificio Assembleia  Municipal  Aileu

1

Edificio Presidente  do  Municipio

1

Residencia Administrador  Municipio

1

Residencia Secretario  Administrador  Municipio

1

Residencia dos  Funcionario

10

Edificio Posto  Administra0vo

4

Residencia Administrador  Posto  Administra0vo

4

Rehabilitasaun ba  Edificio  Administrasaun  Municipio   Ainaro+  Jardin

1

Construcao Be'e  Mos  Coiloco

C

Observasaun Proto0po Edificio  Municipio  Manatuto  no  presiza   halo  teste  ba  Rai

Rehabilitasaun no  Construsaun  Moru  Haleu √

Proposta de  Construcao  para  atende  Programa   Descentralizacao

Levantamento ba  Rehabilitasaun  Edificio  An0go  nebe   existe  ha  Cidade  laran  nune  ordenamento  ba  cidade   iha  qualidade

Para funcionamento  administracao  publica  

Proposta de  Construcao  para  atende  Programa   Descentralizacao

Rehabilitasaun Edificio  Existencia  atu  uza  ba  Centru   da  Formasaun

1

Comunidade iha  Suco  Manutasi  no  Soro  bele  asesu   ba  Be'e  Mos

Rehabilitasan Monumentu  Dom  Aleixo

1

Construcao Manumento  Jakarta  II

1

Rehabilitasaun Guruta  Fatuk  Maria  +  Capela  iha  Suco   Manutasi  

2

Construsaun Estrada  hosi  Citenerema  ba  Ainaro  Leten   5km

1

Construsaun Ponte  Leilala  

1

Eluminasaun Estrada  Haleu  Cidade  Ainaro  Vila

1

Konst. Edificio  Educação  Municipio  Ainaro

1

Rehab.. EPF  Telkom  2  Unit

1

Rehab. Uma  ba  Professora  iha  Gorotu,  Suco  Aitutu

1

Konst. Uma  ba  Professores  iha  Suco  Cassa

1

Konst. Uma  ba  Professora  iha  Flecha  -­‐  Aitutu  

1

Konst. Uma  ba  professora  iha  Suco  Cassa

1

Rehab. Hospital  Municipio  Ainaro

1

Konst. Edificio  Logis0ca  Saude  Municipio  Ainaro

1

Rehab. Para  Medis  iha  Maulore

1

Rehab. Centro    Permanente  Viveiros  iha  Hoaraiki'ik

1

Kanalizasaun bemos  bomba  electrik  husi  lesu  Oko  mai   Aldeia  Lesu  no  Aldeia  3  iha  Ailora  to'o  Pieltu  Mini   Mercado

1

Kon0nua loke  Estrada  husi  Raibere  to'o  Aldeia  Goulau  7   KM

1

Kanalizasaun bemos  Bomba  Eletrik  iha  suco  Fatubessi

1

Kon0nuasaun halo  Irigasaun  iha  Bonuk

1

√ √

Promove Fa0n  Turismu  no  Proteje  Monumentu   Historico  Municipio  Ainaro

Komunidade em  jeral  iha  Municipio  Ainaro

148


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro A -­‐  Existensia   B  -­‐  Konstrusaun   C  -­‐  Planeadu Tipo  Infra-­‐estrutura

Tabela 40  :  Dadus  infra-­‐estrutura Quant.

A

B

C

Kanalizasaun Bomba  Eletrik  iha  Suco  Soro

1

Loke Estrada  husi  Aituturina  ba  Mul0  Aldeia

1

Rehab. Estrada  +Saluran  +  no  tembok  penahan  husi   Aitekalaran-­‐basecacamp  Mercado,  Kamilaran  to'o  BNCTL

1

Konst. Salao  encontro  iha  Maubisse  Vila

1

Konst. Ponte  Ki'ik  2  iha  Muachiga

1

Konst. Saluran  +  tembok  penahan  +  gorong-­‐gorong  iha   Suco  Maulau

1

Monta Kontador  bemos  ba  Cliente  iha  Ainaro  Vila

1

Konst. Moru  +  hodi  Proteje  Mota  bemalae

1

Kon0nuasaun Konst.  Moru  satan  Estrada  iha  Maubisse   Vila

1

Loke Estrada  husi  Hatumeta  Udo  -­‐  Marailihu

1

Rehab. Ex.  Edificio  PNTL  Municipio  Ainaro

1

Konst. Posto  Policia  Komunitario  iha  Maulau

1

Konst. Posto  Policia  Komunitario  iha  Mauchiga

1

Konst. Posto  Policia  Komunitario  iha  Bobe

1

Konst. Moru+Bronjong  hodi  Proteje  Natar  Komunidade   Nian  iha  Casa

1

Observasaun Orsamento Alokadu,Desenho  no  BOQ  Aprovado

149


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

6.3.Circunskrisaun AdministraOvu  Ainaro   Tabela  41  

150


Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal de Ainaro

6.4. Koperasaun  Internasional  

Akordu koperasaun  Castelo  Branco  -­‐  Portugal  


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro Akordu koperasaun  Castelo  Branco  -­‐  Portugal  

Akordu  koperasaun  Ballarat  -­‐  Australia  

152


Planu Estratejiku de Desenvolvimentu Munisipal de Ainaro

153


Ministério da  Administração  Estatal   Avenida  20  de  Maio,  43   Díli,  Timor-­‐Leste   (8°33’24.78”S  |  125°34’26.10”E)   T.  +670  (390)  333  9559   Email:  desentralizasaun@estatal.gov.tl   Web:  www.estatal.gov.tl   www.descentralizasaun.wordpress.com   www.facebook.com/desentralizasaunadministra0va   www.vimeo.com/desentralizasaun   hip://issuu.com/desentralizasaun

Município de  Ainaro   Ainaro  Vila,  Timor-­‐Leste   T.  (+  670  773  041  00)     Email:  administrador.ainaro@estatal.gov.tl    (    8°59'47.47"S  |  125°30'29.93"E)

PEDM Ainaro  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you