Page 1

AUKCJA 121

8 GRUDNIA 2012 R. Krak贸w


Wydawca: DESA sp. z o.o. ISSN 1429-6098

Dyrektor Domu Aukcyjnego: Jerzy Majewski Opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, Anna Kozakiewicz, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Katarzyna Kwatro-Woźniak, Aldona Sołtys Noty biograficzne dotyczące artystów polskich opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez redakcję Słownika Artystów Polskich, Instytut Sztuki PAN, Warszawa. Zdjęcia: Piotr Nosek Skład: Piotr Nosek Druk: Drukarnia Skleniarz

Zdjęcia wszystkich obiektów dostępne są na stronie internetowej www.desa.art.pl

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium (12) 422-19-66, (12) 422-31-14 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi 3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać sprzedany 4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu 5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym tel. (12) 422-19-66, (12) 422-31-14 oraz w salonach Desy 6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2013 r. – 60 zł Numer konta: Bank Pekao S.A. 69 124045331111000054273894

Wystawa przedaukcyjna odbędzie się w dniach od 3 do 7 grudnia w godz. 11.00 - 19.00, w Krakowie, w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 - 14.00

Na okładce: Juliusz KOSSAK (1824-1899), Polowanie, poz. 36


DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku. Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwalifikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników m. in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami krajowymi i zagranicznymi. Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy. DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania. Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesansowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę koronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

PLAC ÓWKI DESY : Prezes - ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-27-06, fax (12) 422-98-91 Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. (12) 429-12-51 Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-19-66, (12) 422-31-14 e-mail: aukcje@desa.art.pl Antykwariaty w Krakowie Salon, ul. Floriańska 13, tel. (12) 421-89-87 Salon, ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-62-57 Salon, ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-49-33 Salon, ul. Grodzka 8, tel. (12) 421-54-54

e-mail: e-mail: e-mail: e-mail:

salon@ikony-antyki.pl biuro@desa.art.pl biuro@salon8.desa.art.pl desa.salon6@onet.eu

Antykwariaty w innych miastach 42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. (34) 324-37-26 81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. (58) 620-36-63 44-100 Gliwice, Rynek 22, tel. (32) 231-70-21 40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. (32) 253-99-22 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. (32) 253-94-70 24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. (41) 344-33-51 61-755 Poznań, ul. Wielka 24, tel. (61) 851-53-91 35-060 Rzeszów, Rynek 4, tel. (17) 862-47-82

e-mail: kontakt@desaczestochowa.com e-mail: salon19@desa.art.pl e-mail: kontakt@desagliwice.com e-mail: kontakt@desakatowice.com e-mail: salon12@desakatowice.pl e-mail: salon21@desa.art.pl e-mail: desa.salon17@interia.pl e-mail: desarzeszow@neostrada.pl

WSZYSTKIE SALONY PRZYJMUJĄ DZIEŁA SZTUKI NA KOLEJNE AUKCJE


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 1

DESA AuKcjA 121 malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło

8 grudnia 2012 r., o godz. 1600 w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 2

REgulAmIn AuKcjI Ogólne w arunki aukcji. 1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem. 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego - wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową. 4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez zaproszonych konsultantów. 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. I 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn. 4. nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. 5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner. II 1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową. 2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały sięze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn. 3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: – pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną), – telefonicznego udziału w licytacji. III 1. nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe. 2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. na poczet zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część. 3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty. 4. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezależnie nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego. IV 1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami. 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. 3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. 4. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają tylko te obiekty, które przekro czyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej w ymienionej ustawy. 5. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EuR.


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 3

1. Soter jAXA mAŁAcHOWSKI (1887-1952) ZAkole Wisły Akwarela, gwasz, papier, 26 x 50 cm, sygn. p.d.: s. Jaxa 1929 3 600,-

2. Stanisław DZIEmAŃSKI (1897-1962) Potok górski Akwarela, papier, 34x 48 cm, sygn. p.d.: st. Dziemański 2 500,-

3


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 4

3. Henryk uZIEmBŁO (1879-1949) kRAkoWiAnKA Akwarela, papier, 48,5 x 34 cm, sygn. p.d.: Henryk Uziembło 3 200,-

5. Henryk SAjDAK (1905-1995) HAlA gąsienicoWA Zielone stAWki Akwarela, papier, 38,5 x 29 cm, sygn. l.d.: H. sajdak na odwrocie autorski opis tatry Hala… oraz podpis Henryk sajdak 1976 1 500,-

4. E. ROnZOnI (XIX w.) PeJZAż olej, deska, 26,5 x 19,5 cm, sygn. p.d.: e ronzoni [18]96 2 500,-

6. mieczysław REYZnER (1861-1941) róże W ogroDZie olej, tektura, 25,5 x 19,5 cm, sygn. l.d.: Mieczysław reyzner 1933 2 700,-

4


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 5

7. Stanisław gÓRSKI (1887-1955) Portret DZieWcZyny Pastel, papier, 66,5 x 47,5 cm, sygn. l.d.: st. górski 4 300,-

9. Aleksander Augu STYnOWIcZ (1865-1944) PlAc PrZeD kosciołeM śW. PiotRA i PAWłA Akwarela, papier, 29,5 x 21,5 cm, sygn. p.d.: Augustynowicz 1 400,5

8. nikifor KRYnIcKI (1895-1968) Portret MężcZyZny Pastel, papier, 10 x 15 cm. na odwrocie napis: nAZDroWiA-Wiesseło rysiek-sZ … 1 000,-

10. nikifor KRYnIcKI (1895-1968) cerkieW W krynicy Pastel, papier, 19,8 x 15,5 cm. napis: krenicAWiesnoWyseło 1 800,-


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 6

11. Stanisław SZWARc (1880-1953) rynek kRAkoWski olej, płótno, 65 x 97 cm, sygn. p.d.: s. szwarc 4 700,-

12. Stanisław TOnDOS (1884-1917) DZieDZiniec DoMU PrZy Ul. KAnonicZeJ Akwarela, papier, 54 x 75 cm, sygn. p.d: tondos 7 800,6


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 7

13. leon DEmBOWSKI (1823-1904) PeJZAż Z okolic kRAkoWA Akwarela, papier, 27 x 36,5 cm, sygn. p.d.: l.Dembowski 22/10 1895 krakowski malarz, studia w krakowskiej ssP w latach 1840-1850 m.in. u Jana nepomucena głowackiego, studia kontynuował w Wiedniu; w latach 1858-1872 profesor ssP w krakowie m.in. Juliana Fałata, Alfreda kamieniobrodzkiego. Wystawiał od 1852 roku, obrazy tatrzańskie od 1853. namalował wiele krajobrazów górskich: Podkarpacie, tatry, Pieniny. 12 000,-

7


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 8

KAR RPIŃSKI (1875-1961) 14. Alfons KA KAcZeńce W WAZonie olej, tektura, 30 x 49 cm, sygn. p.d.: A karpiński 1942 15 000,-

15. jerzy KOSSAK (1886-1955) Wesele kRAkoWskie olej, płótno, 40 x 66 cm, sygn. l.d: Jerzy kossak 1945 8 700,-

8


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 9

16. jan K. Erazm KOTOWSKI (1885-1960) BrycZKA olej, tektura, 27,5 x 39 cm, sygn. p.d.: Jan kotowski. na odwrocie fragment naklejki z wystawy. 2 500,-

17. czesław WASIlEWSKI (Zygmuntowicz Ignacy) (1875-1947) ZAPrZęg olej, płótno, tektura, 25,5 x 42,5 cm, sygn. l.d.: cz. Wasilewski 6 300,-

9


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 10

18. Zygmunt jÓZEFcZYK (1881-1966) konie olej, płótno, 65,5 x 104 cm, sygn. p.d.: Z. Józefczyk 1919 25 000,-

10


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 11

19. jerzy KOSSAK (1886-1955) soMosierRA olej, płótno, 73,5 x 118 cm, sygn. p.d.: Jerzy kossak 1953 48 000,-

11


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 12

20. mn (XIX w.) PeJZAż olej, płótno dublowane, 44,5 x 69 cm 3 500,-

21. mn (XIX w.) PeJZAż olej, płótno, 67 x 97,5 cm, sygn. p.d.: nieczyt. 5 000,-

12


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 13

22. Antoni WIPPEl (1882-1969) WiDok nA tAtry i gieWont Akwarela, papier, 21 x 30 cm, sygn. p.d.: A. Wippel 2 500,-

23. Stanisław gIBIŃSKI (1882-1971) PeJZAż Akwarela, papier, 33 x 48 cm, sygn. l.d.: s gibiński 4 800,13


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 14

24. mn (XVIII w.) MADonnA Z DZieciątkieM olej, płótno, tektura, 60 x 45 cm, nie sygnowany, szkoła francuska. 8 000,-

25. mn (XVII/XVIII w.) Pokłon trZecH króli olej, płótno, 87 x 53 cm, nie sygn. Malarstwo zachodnio-europejskie. stan do konserwacji. 10 000,-

14


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:51

Strona 15

26. michał STAŃKO (1901-1969)

27. Teodor AXEnTOWIcZ (1859-1938)

tAtry olej, tektura, 34 x 48 cm, sygn. p.d.: M. stańko 5 000,-

MłoDość i stArość Pastel, papier, 63 x 47 cm, sygn. l.d.: t. Axentowicz. stan do konserwacji. 6 000,-

28. Feliks michał WYgRZYWAlSKI (1875-1944) Portret MłoDego MężcZyZny W tUrBAnie Pastel, papier, 48,5 x 69 cm, sygn. l.d.: F.M. Wygrzywalski 8 500,15


Desa_121:Desa_pr贸by

17-11-12

17:52

Strona 16

29. jerzy KOSSAK (1886-1955) PAtrol olej, tektura, 45,5 x 56 cm, sygn. l.d.: Jerzy kossak 1921 7 500,-

30. jerzy KOSSAK (1886-1955) oDWr贸t ZiMoWy olej, tektura, 45,5 x 58 cm, sygn. l.d.: Jerzy kossak 1921 9 200,16


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 17

31. jacopo AmIgOnI (1675-1752) (krąg) JAel i siseRA olej, płótno, dublowany, 135 x 164 cm. nie sygnowany, malarstwo kręgu artysty weneckiego Jacopo Amigoni (1675-1752) Wenecja, pocz. XViii w. opinia prof. dr. hab. teresy grzybkowskiej z dn. 15. Vi. 1996. rozmach kompozycyjny znamienny dla malarstwa ściennego, jak i charakterystyka postaci, gwałtowność ruchów zbliżają ten obraz do dzieł Jacopo Amigoni (1875-1752) artysty weneckiego, znajdującego się pod wpływem maniery sebastiano ricci i solimeny, zafascynowanego tiepollem. 58 000-

17


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 18

32. Stanisław mAcHARSKI (XIX/XX w.) W cHAcie scenA roDZAJoWA olej, tektura, 38,5 x 33 cm, sygn. p.d.: stan Macharski 9 000,-

33. Robert Emil STüBnER (1874-1931) MArtWA nAtURA Z kWiAtAMi olej, płótno, 101 x 80, sygn. l.d.: rob. e. stübner 39 500,-

18


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 19

34. Zygmunt jÓ ZEFcZYK (1881-1966) PeJZAż olej, sklejka, 50 x 94 cm, sygn. l.d.: Z. Józefczyk [19]32 39 000,-

35. mn (XIX w.) BitWA olej, deska, 88,5 x 128, 5 cm, nie sygnowany 6 000,19


Desa_121:Desa_pr贸by

17-11-12

17:52

Strona 20

36. juliusz KOSSAK (1824-1899) PoloWAnie Akwarela, papier, 44,2 x 54 cm, sygn. p.d.: Juliusz kossak 1854 75 000,-

20


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 21

37. Tadeusz KOnIEWIcZ (1891-1945) scenA orientAlnA Akwarela, papier, 64 x 45 cm, sygn. p.d.: Algier 1927 t. koniewicz. Malarz, portrecista i pejzażysta. studia na Politechnice lwowskiej a także w krakowie u Augustynowicza, sichulskiego, Wygrzywalskiego. Malował wyłącznie w technice akwareli. 10 000-

21


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 22

38. Aleksander lASZEnKO (1883-1944) Akt MłoDA ARABKA olej, sklejka, 97 x 66 cm, sygn. l.d.: A. laschenko Bengasi [19]35 36 000,-

22


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

39. Antoni WIPPEl (1882-1969) cAPri olej, płótno, 53 x 75,5 cm, sygn. p.d.: A. Wippel 5 000,-

40. V. HAgEmAnn (XX w.) PeJZAż Morski – Molo W Vise olej, płótno, 44,5 x 60,5 cm, sygn. p.d.: V. Hagemann, na odwrocie: V Hagemann Vise 2 000-

KASS (1884-1965) 41. lila Henryka PInKA WiDok PAryski olej, płótno, 45 x 53 cm, sygn. l.d.: lila Pinkasówna Paris 1938 5 000,-

23

Strona 23


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 24

42. Wiktor KOREcKI (1890-1980) PeJZAż ZiMoWy olej, płótno, 47 x 76 cm, sygn. l.d.: Wiktor korecki 8 700,-

43. józef cHlEBuS (1893-1945) WieJskie PoDWórko olej, tektura, 45 x 65 cm, sygn. l.d.: chlebus [19]26? 3 800,24


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 25

44. Henryk WEYSSEnHOFF (1858-1922) Jeleń W JesiennyM PeJZAżU Akwarela, gwasz, papier, 59x 79 cm, sygn. p.d.: Henryk Weyssenhoff 1906 Artysta malarz, ilustrator, grafik, rzeźbiarz; twórca przede wszystkim realistycznych, pełnych liryzmu. ilustrował powieść „soból i panna“. członek warszawskiej grupy artystycznej Pro Arte. 23 000,-

25


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 26

45. mn (XIX w.) WnętrZe kościołA olej, płótno, 52,5 x 67,5 cm, sygn. p.d.: nieczytelna 7 000,-

46. Rościsław BROcHOcKI (1925-2010) UrocZysko Z DWorkieM olej, płótno, 45 x 38 cm, sygn. p.d.: r. Brochocki 1983 2 500,-

47. mn (XIX/XX w.) PostóJ PrZeD KArcZMą ZiMą Akwarela, papier, 19 x 38,3 cm, nie sygn. 3 800-

26


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 27

48. janusz Paweł j AnOWSKI (XX w.) Portret koBiety olej, płótno, 100 x 80,8 cm, sygn. p.d.: Janusz Paweł Janowski 1945 4 000-

49. Władysław jAROcKI (1879-1965) Portret MłoDeJ góRAlki W PeJZAżU ZiMoWyM olej, tektura, 67x 47,2 cm, sygn. l.d.: Wł. Jarocki 8 500,-

27


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 28

50. Dionizy OlAŃSKI (XX w.) DoM ZDroWiA DrUKArZy W MikUlicZynie olej, tektura, 22,5 x 32 cm, sygn. p.d.: olański D 1913. obraz jest reprodukowany na kartce pocztowej wydanej nakładem komitetu Domu zdrowia we lwowie. 1 000,-

51. Dionizy OlAŃSKI (XX w.) cerkieW W MikUlicZynie olej, tektura, 19 x 24 cm, sygn. p.d.: oD; na odwrocie pieczątka magazyny farb Alfred Bacock lwów. obraz jest reprodukowany na kartce pocztowej wydanej nakładem Domu zdrowia drukarzy z drukarni Jakubowskiego i sp. we lwowie. 1 000-

52. gOBElIn scenA roDZAJoWA tkanina żakard, 94 x 194 cm inspiracja malarstwem francuskim rokokowym. 3 000-

28


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 29

53. jan cYBIS (1897-1972) Akt stoJący koBiety rysunek piórkiem, papier, 27,5 x 17 cm, sygn. p.d.: Jan cybis 1939 1 700,-

55. Stanisław WÓjTOWIcZ (1920-1991) Portret żony MArii tArnAWskieJ MAlArki Akryl, akwarela, papier (kartka drukowana), 18,5 x 11,8 cm, sygn. p.d.: Wójtowicz 1946 1 200,29

54. maja (maria) BEREZOWSKA (1898-1978) scenA DWorsKA tusz, akwarela, papier, 32 x 22 cm, sygn. p.d.: Maja 69 1 500,-

KAc cZmARKIEWIcZ (1904-1989) 56. jan KA Wieże KAteDry WAWelskieJ Akwarela, gwasz, papier, 20,5 x 10,5 cm, sygn. śr.d.: Jan kaczmarkiewicz 500,-


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 30

57. Kiejstut BEREŹnIcKI (ur. 1935) MArtWA nAtURA olej, płótno, 60 x 51 cm, sygn. 9 500,-

58. carlotta BOlOgnE-BIEgAŃSKA (1909-1999) Po słonecZneJ stronie Ulicy olej, płótno, 74 x 75 cm, sygn. p.d.: cB 59 monogram wiązany, na odwrocie autorski napis i tytuł 11 500-

59. jan SAWKA (1946-2012) MArtWA nAtURA olej, płótno, 61,5 x 52,3 cm, sygn. na odwrocie płótna: J sawka PWssP grafik, rysownik, malarz, architekt. studia na Politechnice wrocławskiej (1964) połączone ze studiami malarstwa i grafiki na PWssP we Wrocławiu. stypendysta centre george Pompidou w Paryżu (1976), od 1977 roku zamieszkał do śmierci w UsA w nowym Jorku. Zajmował się poczatkowo plakatami i grafiką ilustracyjną. W latach 80. tworzył Bandery (sztandary) w cyklach tematycznych dot. problemów świata współczesnego. Złoty Medalista Vii Biennale Plakatu 1978. 2 200,-

30


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 31

60. marek nIEDOjADŁO (ur. 1954) iMPresJe Z PoDgórZA olej, płótno, 90 x 110 cm, sygn. 2 400,-

RAZ Z PRZ ESTRZEnnY (XIX/XX w.) 61. OBRA kUroPAtWy olej, tempera, 36 x 42 cm 2 400,-

62. maria DAWSKA (1909-1993) DłUgoPole Akwarela, papier, 30 x 41,5 cm, sygn. l.d.: Długopole i p.d.:Maria Dawska 700,-

KA--cYBISOWA (1897-1988) 63. Hanna RuDZKA koBiece Akty - studia ołówek, papier, 25,3 x 19,7 cm, 25,3 x 19,7 cm, sygn. p.d.: Hr 1 500,-

31


Desa_121:Desa_pr贸by

17-11-12

17:52

Strona 32

64. marian KRucZEK (1927-1983) tryBUnA kRAsnAli relief na betonie, metal, 80 x 55 cm, sygnatura na odwrocie 9 800,-

32


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 33

65. marian SZPAKOWSKI (1926-1983) tAńcZące Akwareka, papier, 29,5 x 20,5 cm, sygn. p.d.: szpakowski 500,-

66. Eugeniusz gET-STAnKIEWIcZ (1942-2011) cZerWony nos Miedzioryt kolorowany akwarelą, 19 x 12,5 cm, sygn. p.d.: get 90 700,-

68. janusz SZPYT (ur. 1960) Akt leżący Akryl, deska, 39 x 59 cm, sygn. p.d.: J. szpyt, na odwrocie l.g.: 59/2011 Janusz szpyt „Wir” 3 800,67. janusz SZPYT (ur. 1960) Aniołki Akryl, deska, 65 x 35,5 cm, sygn. p.d.: J szpyt, na odwrocie autorski napis 26/2012,Aniołki, sygnatura 3 200,33


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 34

KAŁ ŁA (ur. 1956) 69. jacek RYKA BRAMA nr 2 olej, płótno, 78,5 x 56,5 cm, sygn. 3 100,-

70. marzena ŚluSARcZYK (ur. 1974) nA gUBAłóWce Akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. 950,-

71. Tomasz KOŁODZIEjcZYK (ur. 1976) WiDok Z gUBAłóWki Akryl., płótno, 80 x 100 cm, sygn. 950,-

34


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 35

72. napoleon O RDA (1807-1883) sieWierZ nAD rZeką cZArną PrZeMsZą litografia, 19,5 x 28,5 cm, rys. napoleon orda, lit. M. Fajansa w Warszawie. 500,-

73. napoleon ORDA (1807-1883) BARAnóW nAD Wisłoką litografia, 19,5 x 28,5 cm, rys. napoleon orda, lit. M. Fajansa w Warszawie. 500,-

75. Samuel cYglER (1898-1945) PeJZAż Akwaforta, 21,5 x 25,5 cm, sygn. p.d.: s. cygler l.d.: podług clauda lorraine, XX w. 2 000,74. Stanisław DAWSKI (1905-1990) KAMienny lAs Akwaforta, 24,5 x 18,5 cm, sygn. p.d.: Daws 600,-

35


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 36

76. DZ BAnEK fajansowy, pokrywa płaska, cynowa z uchwytem kulistym, brzusiec malowana dekoracja kwiatowa, nie sygn., XViii w., wys. 16,5 cm. Przetarcia malatury. 1 900,-

78. FlAKOn (XX w.) szkło miodowe, fryz złocony antykizujący, wys. 30,5 cm, sygn. Made in czecho-slovakia Moser karlsbad 950,-

KARA RAFFKA Z KORKIEm 77. KA szkło bezbarwne, szlifowana dekoracja roślinna, grawerowany napis: Pamiątka ze szczawnicy, XX w. 500,-

79. WAZOn (XX w.) fajans, z dwoma uchwytami. Dekoracja kwiatowa secesyjna, nie sygn., czechy(?), wys. 37 cm, (drobna szczerba). 900,36


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 37

80. PATERKA platerowa z uchwytem, wewnątrz złocona, wkład szkło bezbarwne, szlifowane Br. Henneberg Warszawa, XX w. 1 100,-

81. cuKIERnIcA srebro, wewnątrz złocone pr. 835, w. 268 g., XX w. 1 500,-

82. cuKIERnIcA SKRZ YnKOWA srebro pr. 835, w. 412 g., Austro-Węgry, XiX/XX w. 3 800,-

37


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:52

Strona 38

83. cuKIERnIcA SKRZYnKO WA ZE SZ cZYPcAmI srebro, ślady złocenia, pr. 3, w. 385 g., szczypce pr. 3, w. 42 g. Austro-Węgry, XiX/XX w. 2 500,-

84. cuKIERnIcA srebro wewnątrz złocone, pr. 800, waga 320 g., niemcy, poł. XX w. 2 100,-

85. żARDInIERA ażurowa, srebro pr. 925, w. 1 183 g., dł. 40 cm, wys. 16 cm. niemcy, Berlin, ok. 1910 r., złotnik Friedlander (dostawca dworu cesarza Wilhelma ii). 7 500,-

86. KOmPlET ŁYż EcZ EK do herbaty, srebro pr. 3, złotnik Jl, etui, XX w. 300,-

38


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:53

Strona 39

KAT Tu ŁKA (XX w.) 88. SZKA 87. TAcA prostokątna z dwoma uchwytami, zdobionymi motywami roślinnymi, platerowa (miedź srebrzona), nie sygn., dł. 78 cm, szer. 46 cm. 1 900,-

prostokątna, plater, dekorowana motywami w typie ludwika XVi, sygn. M[arcin] Jarra, dł. 20 cm 1 450,-

89. STÓŁ okrągły, rozsuwany, na jednej nodze, orzech, elementy płasko rzeźbione i toczone, śr. 138 cm, brak wkładów, po rozłożeniu minimum dla 12 osób, XiX/XX w. 6 000,-

39


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:53

Strona 40

90. mInIATuRA portret męski, gwasz na papierze, nie sygn., oprawa metal, i poł. XiX w. 2 500,-

KAm mEA 91. KA na muszli, oprawa złota pr. 585, masa 15 g. 1 350,-

RAn nSOlETKA 92. BRA RAn nSOlETA 93. BRA czarna emalia, metal srebrzony, perełki. Wyrób w tradycji biżuterii żałobnej 950,-

złota pr. 585 z 4 brylantami i perłą, brylanty łącznie ok. 0,25ct. 2 800,-

40


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:53

Strona 41

95. PIERŚcIOnEK złoto pr. 0,583, srebro w. 2,710 g, diament naturalny 0,34 kr, szlif brylantowy stary, 6 x diament naturalny, masa łączna ok. 0,10 kr, Polska, kraków 1921-1931. 3 700,-

94. PIERŚcIOnEK złoto pr. 0,583, srebro, w. 2,720 g; diament naturalny ok. 0,32kr, szlif brylantowy stary, 3 x diament naturalny raut, łączna masa ok. 0,015 kr Polska, 1921-1931. 3 200,-

96. PIERŚcIOnEK złoto pr. 0,583, srebro. Diament naturalny 0,36 kr, szlif brylantowy, stary, w. 1,420 g. 3 500,-

97. BROSZKA złoto pr. 0,540 i srebro pr. 0,750, masa 11,120 g., 40 diamentów naturalnych, szlif rozeta holenderska i rozeta antwerpska, barwa tcr-cr i czystość si-D (luty metalowe). 15 000,-

41


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:53

Strona 42

98. BROSZA ZŁOTA z szafirem i brylantami, szafir ok. 7ct, brylanty starego szlifu ok. 8ct (80 szt.), białe złoto pr. 0,750 - (luty niższej próby), masa 27,7 g. 1 poł. XX w. 29 000,-

RAn nSOlETA 99. BRA złota, pr. 585 z perłami (10 szt.) i szmaragdami (9 szt.), masa - 16,9 g. 4 900,-

100. PIERŚcIOnEK złoty pr. 585 z brylantem ok. 0,70ct -cr/si + 4 rauty, masa - 2,4 g. 5 400,-

101. KOlcZYKI złote, 14k z koralami, masa - 5,2g. 1 800,-

42


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:53

Strona 43

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Desa

43


Desa_121:Desa_próby

17-11-12

17:53

Strona 44

InDEKS ARTYSTÓW

jacopo AmIgOnI (1675-1752) 31 Aleksander Aug uSTYnOWIcZ (1865-1944) 9 27 Teodor AXEnTOWIcZ (1859-1938) maja (maria) BEREZOWSKA (1898-1978) 54 Kiejstut BEREŹnIcKI (ur. 1935) 57 Rościsław BROcHOcKI (1925-2010) 46 58 carlotta BOlOgnE-BIEgAŃSKA (1909-1999) 43 józef cHlEBuS (1893-1945) jan cYBIS (1897-1972) 53 75 Samuel cYglER (1898-1945) maria DAWSKA (1909-1993) 62 Stanisław DAWSKI (1905-1990) 74 13 leon DEmBOWSKI (1823-1904) 2 Stanisław DZIEmAŃSKI (1897-1962) Eugeniusz gET-STAnKIEWIcZ (1942-2011) 66 Stanisław gIBIŃSKI (1882-1971) 23 Stanisław gÓRSKI (1887-1955) 7 40 V. HAg EmAnn (XX w.) janusz Paweł j AnOWSKI (XX w.) 48 Władysław jAROcKI (1879-1965) 49 Soter jAXA mAŁAcHOWSKI (1887-1952) 1 18,34 Zygmunt jÓZEFcZYK (1881-1966) KAc cZmARKIEWIcZ (1904-1989) 56 jan KA KAR RPIŃSKI (1875-1961) Alfons KA 14 71 Tomasz KOŁODZIEjcZYK (ur. 1976) Tadeusz KOnIEWIcZ (1891-1945) 37 jerzy KOSSAK (1886-1955) 15,19,29,30 36 juliusz KOSSAK (1824-1899) 42 Wiktor KOREcKI (1890-1980)

16 jan K. Erazm KOTOWSKI (1885-1960) marian KRucZEK (1927-1983) 64 8,10 nikifor KRYnIcKI (1895-1968) Aleksander lASZEnKO (1883-1944) 38 Stanisław mAcHARSKI (XIX/XX w.) 32 mn 20,21,24,25,35,45,47 60 marek nIEDOjADŁO (ur. 1954) 50,51 Dionizy OlAŃSKI (XX w.) napoleon ORDA (1807-1883) 72,73 KASS (1884-1965) 41 lila Henryka PInKA mieczysław REYZnER (1861-1941) 6 E. ROnZOnI (XIX w.) 4 KA--cYBISOWA (1897-1988) 63 Hanna RuDZKA KAŁ ŁA (ur. 1956) 69 jacek RYKA Henryk SAjDAK (1905-1995) 5 jan SAWKA (1946-2012) 59 michał STAŃKO (1901-1969) 26 33 Robert Emil STüBnER (1874-1931) marian SZPAKOWSKI (1926-1983) 65 janusz SZPYT (ur. 1960) 67,68 Stanisław SZWARc (1880-1953) 11 70 marzena ŚluSARcZYK (ur. 1974) 12 Stanisław TOnDOS (1884-1917) Henryk uZIEmBŁO (1879-1949) 3 17 czesław WASIlEWSKI (1875-1947) Henryk WEYSSEnHOFF (1858-1922) 44 Antoni WIPPEl (1882-1969) 22,39 55 Stanisław WÓjTOWIcZ (1920-1991) 28 Feliks michał WYgRZYWAlSKI (1875-1944)


www.desa.art.pl aukcje@desa.art.pl ISSN 1429-6098

Aukcja 121 - DESA Kraków - malarstwo, grafika  
Aukcja 121 - DESA Kraków - malarstwo, grafika  

Katalog aukcji 121 DESY w Krakowie Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip 8 grudnia 2012 godz. 16.00

Advertisement