Page 1

Scholingsaanbod Tabijnacademie 2018-2019

De Trompet 1960 1967 DB Heemskerk academies@oino-advies.nl 088-410 10 50 tabijn.mijneigenacademie.nl


Inhoud Voorwoord Action learning - coach

3

Mentorentraining

4

Beleidsmatig denken en werken voor LB-leerkrachten

5

Beredeneerd aanbod

6

Bewegend leren

7

BHV basisopleiding

8

BHV herhaling

9

Coöperatief leren - basis

10

Coöperatief leren – verdieping

11

De overgang van groep 2 naar 3

12

Eerste hulp aan kinderen (EHK) basisopleiding

13

Eerste hulp aan kinderen (EHK) herhaling

14

Het jonge kind: jonge kinderen en creativiteit

15

Het jonge kind: masterclass verteltafel

16

Het jonge kind: optimaal educatief handelen in spelsituaties

17

Het jonge kind: demonstratiespel in hoeken helpt kinderen verder

18

Het jonge kind: Digitaal spel verrijken voor jonge kinderen

19

Hooggevoeligheid in de klas

20

JAMARA Rekenen

21

Kids skills en meer

22

Kindgesprekken

23

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

24

Met Sprongen Vooruit - Groep 1 en 2

25

Met sprongen vooruit - Groep 3 en 4

26

Met sprongen vooruit - Groep 5 en 6

27

Met sprongen vooruit - Groep 7 en 8

28

Met sprongen vooruit – Vervolgcursus groep 1 en 2

29

Met sprongen vooruit – Vervolgcursus groep 3 en 4

30

Mindfulness

31

MR Basistraining

32

Nascholing bewegingsonderwijs gr. 3 t/m 8

33

Nascholing bewegingsonderwijs kleuters

34

Passend handelen bij complex gedrag

35

Persoonlijk leiderschap

36

Psychologie in de klas

38

Sport- en spelplezier inde BSO

39

Stimuleren onderzoekende houding bij kinderen

40

Teach like a champion

41

Van werkdruk naar werkplezier

42

Verdiepend luisteren en lezen (close reading)

43

Vitale school – Hoe blijf je vitaal tot het einde van je loopbaan?

44

Werken met meer- en hoogbegaafden 2.0

45

Werken met ontwikkelingsperspectieven

46

E-learning trainingen

47


Voorwoord Voor u ligt de nieuwe digitale brochure van de Tabijnacademie. De werkgroep Tabijnacademie heeft dit jaar geprobeerd om een gevarieerd aanbod samen te stellen dat in lijn is met de wensen vanuit de teams en met het strategisch meerjarenbeleid. Hieruit is een aanbod voortgekomen dat voor cursisten deels herkenbaar zal zijn en deels nieuw. Bij trainingen staat duidelijk aangegeven of deze gevalideerd zijn door Registerleraar en hoeveel studiepunten (RU/registeruren) de training oplevert (op de website). De aanmeldingen van afgelopen jaar laten zien dat veel collega’s zich willen blijven ontwikkelen en dat is een mooie ontwikkeling. Met name de toename van aanmeldingen voor e-learningmodules is opvallend. Collega’s kiezen er steeds vaker voor om de module tijd- en plaats-onafhankelijk te volgen. Bijzonderheden • Er zijn twee trajecten opgenomen in het kader van de nascholing bewegingsonderwijs: een traject voor leerkrachten groep 3 tot en met groep 8 en een traject voor kleuterleerkrachten. • Het aanbod ‘Het jonge kind’ is met vijf modulen uitgebreid. • Het traject ‘Action Learning Coach’ is wederom opgenomen in het aanbod. • Alle BSO-medewerkers en pedagogisch medewerkers (PMers) krijgen de kans om de opleiding ‘Oog voor interactie’ te volgen. De komende twee jaar zullen hiertoe diverse trajecten gestart worden. • Sinds vorig jaar kunnen leerkrachten zich via de Tabijnacademie inschrijven voor de verschillende netwerken. Ook dit jaar zal dit weer via de Tabijnacademie lopen. Op de website van de Tabijnacademie staan de definitieve data en prijzen. Door te klikken op de titel van de training in de digitale brochure komt u automatisch op de website terecht. Een cursus gaat door bij voldoende inschrijvingen. OinO Advies laat u dit uiterlijk 2 weken van te voren weten. De eerste inschrijvingstermijn sluit op 30 juni 2018. We hopen dat het aanbod van de Tabijnacademie naar meer smaakt en wensen iedereen veel leerplezier toe in schooljaar 2018-2019!

Franciska Loth, lid Algemene Directie en voorzitter van de werkgroep Tabijnacademie

2


Action learning - coach Action Learning buigt vraagstukken om in collectieve prestaties. De Action Learning coach heeft niet de taak om adviezen te geven of mensen met oplossingen te helpen, maar coacht deelnemers hun eigen kennis en wijsheid positief in te zetten. Op een effectieve manier leer je om, door middel van de Action Learning methode, teams en jouw eigen bouw of groep te faciliteren in het (her)formuleren van vraagstukken en weet je met het team tot gedragen oplossingen te komen. Je bereidt Action Learning sessies voor, formuleert leerdoelen, faciliteert groepsprocessen en leert samen met de groep te reflecteren op het (leer)proces. Tevens ontwikkel je je leiderschapskwaliteiten, werk je intensief samen vanuit de juiste probleemstelling om te komen tot de beste oplossing en bevorder je het organisatieleren. De bijeenkomsten zijn vooral praktijkgericht en borgen de leertransfer tussen theorie en praktijk. Programma Na afloop ben je in staat en bevoegd om als Action Learning coach in je organisatie aan de slag te gaan. Het resultaat: • Je bent in staat om Action Learning teams te coachen • Je kunt teams samenstellen die voldoende diversiteit en vaardigheden hebben om praktijkvraagstukken succesvol op te lossen. • Je leert om te gaan met groepsdynamica en met disfunctionele teamprocessen. • Je ontwikkelt naast coach- ook leiderschapsvaardigheden: je kunt beter faciliteren, samenwerken, de dialoog aangaan, je teamleden feedback geven, gerichte vragen stellen en je kunt passende Action Learning werkvormen toepassen. • Je bent in staat om het probleemoplossend vermogen van de organisatie/het team en een positieve gedragsverandering toe te laten nemen. • Jouw aanpak zal leiden tot gedragen veranderingen. Je wordt als teamcioach effectiever m.b.t. jouw bijdrage aan het resultaat van de school en het kind. Voor wie De training is geschikt voor schoolleiders, adjuncten, bouwcoördinatoren, leerkrachten, staf- of personeelsfunctionarissen en IB’ers die als Action Learning Coach willen optreden en Action Learning bijeenkomsten willen faciliteren.

Is gevalideerd door

Duur Vijf bijeenkomsten plus 8 uur studie

3


Mentorentraining Tabijn werkt al vele jaren samen met twee lerarenopleidingen: Hogeschool Ipabo Alkmaar/Amsterdam en Pabo Inholland Alkmaar/Haarlem. Jaarlijks begeleiden onze mentoren ruim 130 studenten! Veel studenten stromen door als leerkracht op één van onze scholen. De mentoren hebben dus een belangrijke rol in het opleiden van onze nieuwe collega’s. Vanaf januari 2019 start er een mentorentraining. Het doel van deze training is om mentoren bewuster en met meer bagage de begeleiding van studenten te leren uitvoeren. Na afloop van deze bijeenkomsten ben je op de hoogte van de nieuwe kwaliteitseisen die te maken hebben met het opleiden van studenten. Daarnaast zal je als leerkracht de verworven kennis en vaardigheden in kunnen zetten in je eigen dagelijkse praktijk. Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur Inhoud: • de begeleider als persoon (kernkwadranten) • het begeleiden van de les ( lesvoorbereidingsformulier, beoordelingsdocument, oefenen met het stellen van de juiste vragen) • het begeleiden van de doorgaande ontwikkeling van de student • essentie van het leraarschap, oefenen van feedbackgesprekken (reflectiecyclus Korthagen) • mentor in beeld (casussen uit de praktijk) Er is plaats voor 25 deelnemers.

Is gevalideerd door

4


Beleidsmatig denken en werken voor LB-leerkrachten Van leerkrachten in de LB-schaal wordt iets meer verwacht. Beleidsmatig denken en werken zijn daar voorbeelden van. In deze training van vijf dagdelen komt aan de orde hoe je een project of vraagstuk uit de praktijk beleidsmatig oppakt en er uitvoering aan kunt geven. Aan de orde komen daarbij zaken als strategisch, tactisch en operationeel doelen stellen, maar ook het werken volgens de PDSA, het creëren van draagvlak en werken in professionele leergemeenschappen zijn onderdelen van de training. Werkwijze De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van telkens een dagdeel (3 uren). Deze bijeenkomsten worden enerzijds gevuld met presentatie van informatie. Daarnaast is er ook ruimte voor gesprek, ervaren en verbinden aan de eigen situatie. Tussen de bijeenkomsten door is er telkens een huiswerkopdracht. Deze bestaat met name uit het uitwerken van je eigen beleidsplan dat zich gaandeweg de training zal gaan vullen. Inhoud van de bijeenkomsten Bijeenkomst 1 • Strategisch, tactisch en operationeel doelen stellen • De Golden Circle • Aanbrengen van fasering en het maken van keuzes • Beleidsplan Bijeenkomst 2 • PDSA cyclus en het creëren van eigenaarschap en draagvlak in een team (De Caluwé) Bijeenkomst 3 • Vervolg eigenaarschap en draagvlak (Covey) • Jouw rol in het team (Belbin) Bijeenkomst 4 • Borging en evaluatie van beleidsplan Bijeenkomst 5 • Verdieping op besproken onderwerpen, ingaan op de plannen van de deelnemers.

Is gevalideerd door

5


Beredeneerd aanbod Veel scholen richten zich op het verhogen van de opbrengsten. Verschillende onderdelen zoals klassenmanagement, instructie en begeleiding zijn belangrijke factoren in dat proces. Bij de groepen 3-8 hebben leerkrachten veelal steun aan methodes waarin doelen en richtlijnen gegeven worden. In het kleuteronderwijs kunnen leerkrachten kiezen voor methodes, maar zij kunnen ook kiezen voor thematisch werken waarbij bronnenboeken en methodieken als inspiratie gebruikt worden. Bij het werken met een beredeneerd aanbod wordt gewerkt vanuit de doelen voor kleuters (www.slo.nl/jongekind/doelen). Deze doelen worden gekoppeld aan een jaaren themaplanning en van daaruit gekoppeld aan betekenisvolle activiteiten. OinO-Advies biedt u ondersteuning bij het opzetten van een beredeneerd aanbod. Er zal een omslag in denken plaatsvinden over spelen en leren naar spelend leren. Dit zal leiden tot doelgerichter werken, aansluiting bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen en een andere begeleidende rol van de leerkracht, zonder de kleutereigenheid uit het oog te verliezen. Programma De bijeenkomsten hebben een praktisch karakter. In vier bijeenkomsten van drie uur worden de volgende onderdelen behandeld: • Toelichting op beredeneerd aanbod en de rol van spelend leren • SLO doelen vertalen naar jaar- en themaplanning • Beredeneerd aanbod maken voor 1 thema rekendoelen • Beredeneerd aanbod maken voor 1 thema taaldoelen

6


Bewegend leren Dat bewegen goed is voor je weten we en is ook wetenschappelijk bewezen. Veel bewegen is niet alleen goed voor je lichamelijke conditie. Ook je hersenactiviteit is groter als je beweegt. Door te bewegen worden de hersenen ‘aan’ gezet en wordt leren gemakkelijker. In deze workshop leer je hoe groot de invloed van bewegen is op leren en motivatie. We bieden een programma boordevol bewegingssuggesties om ook tijdens de reguliere lessen de hersenen ‘aan’ te hebben staan. De stof beklijft beter, de leerlingen zijn geconcentreerder en leren met plezier! Doelgroep Leerkrachten en intern-begeleiders die graag bewegen tijdens een workshop. Doel Na deze workshop: • Ben je nog meer overtuigd van het belang van bewegen in de klas. • Heb je genoeg suggesties gekregen om bewegen te kunnen integreren in je lessen, ongeacht het vak. • De stof beklijft beter, de leerlingen zijn geconcentreerder en leren met plezier! Programma In de workshop van 3 uur komen de volgende onderdelen aan bod: • Wat doet beweging met je hersenen? • Bewegen tijdens het leren, hoe doe je dat in de praktijk? • Werkvormen bedenken en/of verzamelen om meteen toe te kunnen passen in bijvoorbeeld je reguliere taal- en rekenlessen. Verwacht bij ons geen lezing, maar een inspirerende sessie, waarbij kennis en ervaringen opdoen wordt afgewisseld met mooie voorbeelden uit de praktijk. Er is voor iedereen een stoel, maar je zult niet constant zitten. Motiveerkracht komt tegemoet aan de drie basisbehoeften van leren: autonomie - competentie - relatie. Je vindt deze terug in de inhoud en de manier waarop we onze informatie aan je overdragen.

7


BHV basisopleiding Kunnen en durven handelen in geval van nood Dat is het einddoel van de basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV) met officieel NIBHV certificaat. Onze praktijkgerichte aanpak maakt ons uniek: als toekomstige BHV’er oefen je zélf de benodigde vaardigheden in uitdagende scenario’s en rollenspellen. In speciaal voor BHV ontworpen ruimtes bootsen wij levensechte calamiteiten na, waardoor cursisten ervaren hoe te handelen in stressvolle situaties. De BHV baisopleiding is verdeeld over twee dagen. Gedurende de eerste dag oefenen de cursisten hoe eerste hulp te verlenen. Zij oefenen onder andere reanimeren, stabiele zijligging, Rautek-greep, Heimlich-manoeuvre, verbanden aanleggen en hoe een AED te bedienen. Tijdens de tweede cursusdag staan de vaardigheden brandbestrijding en ontruiming centraal. Vanuit praktijksituaties blussen de cursisten zelf diverse beginnende branden en leren zij communiceren en organiseren tijdens een ontruiming. De training wordt verzorgd door Soliede Opleidingen.

8


BHV herhaling Bekwaam blijven handelen in geval van nood De vaardigheden van BHV’ers worden uitvoerig getest tijdens de herhalingsopleiding bedrijfshulpverlener (BHV). Het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden staat centraal. Ons uitgangspunt is dat de BHV’ers handelingsbekwaam zijn. De cursisten gaan dan ook direct aan de slag met oefenen. De herhalingscursus bestaat uit één dagdeel. Cursisten gaan aan de slag met reanimeren, stabiele zijligging, Rautek-greep, Heimlich-manoeuvre, verbanden aanleggen en de AED bedienen. Wij meten de bekwaamheid van uw BHV’ers en geven extra aandacht aan de vaardigheden die nog niet helemaal worden beheerst. Er is extra ruimte voor vaardigheden die nog aandacht nodig hebben. De cursus wordt verzorgd door Soliede Opleidingen.

9


Coöperatief leren, basis Samen laten werken en leren, waarbij je zelf doet en leert van en met elkaar, is voor kinderen de meest effectieve manier om te leren. Het is ook één van de succesfactoren van Robert Marzano, die een werkelijke bijdrage leveren aan een beter resultaat. Belangrijk is dat je dit goed organiseert en dat er het juiste klimaat voor heerst binnen de school en je groep. Coöperatief leren, met activerende werkvormen, is een moderne vorm van leren leren. Hierbij wordt Ieren als constructief proces gezien waarbij op basis van interactie met de omgeving voortdurend de houdbaarheid van persoonlijke opvattingen wordt getoetst. Leren in dialoog dus. Met als bijkomend effect dat persoonlijke verhoudingen en daarmee het samenwerken worden verbeterd. Met name ook door de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Binnen het coöperatief leren krijgen leerlingen de kans om eigen verantwoordelijkheid te nemen, om te oefenen in diverse groepsrollen en om te leren geven en nemen. Doelgroep Leerkrachten groep 1 t/m 8, intern begeleiders en remedial teachers Duur Een bijeenkomst van 3 uur Programma • Wat moeten we verstaan onder coöperatief leren? • Welke structuur kan ik zien bij coöperatief leren? • Wat levert coöperatief leren op voor de kinderen en voor mijzelf? • Hoe kan ik coöperatief leren inbouwen in mijn les? • Hoe introduceer ik coöperatief leren bij kinderen? • Wat vraagt toepassen van coöperatief leren van mij als leerkracht? • Wat vraagt toepassen van coöperatief leren van de school als geheel? • Daarnaast laten we je kennismaken met een keur aan coöperatieve werkvormen.

10


Coöperatief leren – verdieping We weten dat coöperatief leren de prestaties van de leerlingen verbetert. Ook weten we hoe we de coöperatieve werkvormen kunnen inzetten, wanneer de werkvormen het meest waardevol zijn en welke voorwaarden we daarvoor moeten scheppen. Tijdens dit verdiepingstraject gaan we door waar we gebleven waren en leren we nieuwe en complexere werkvormen te hanteren. Daarnaast wisselen we ervaringen uit over het werken met de verschillende werkvormen en onderzoeken we welke het meest effectief zijn Je krijgt tevens kennis en instrumenten aangereikt om op schoolniveau een doorgaande lijn rondom coöperatief leren te ontwikkelen. Hiermee leg je voor je leerlingen duidelijke ontwikkelingsdoelen vast op cognitief en sociaal gebied. Duur Twee bijeenkomsten van 3 uur Programma Bijeenkomst 1 • Coöperatief leren: Ervaringen tot nu toe, wat werkt? Bespreking aan de hand van foto’s uit de eigen praktijk. • Effectief leren met coöperatieve werkvormen (GIPS-model) • Bestaande werkvormen bespreken • Nieuwe werkvormen uitwisselen • Huiswerkopdracht Bijeenkomst 2 • Terugkoppeling huiswerkopdracht • Coöperatief leren voor iedereen?! • Nieuwe werkvormen uitwisselen • Hoe een doorgaande lijn op te zetten?

11


De overgang van groep 2 naar 3 In groep 2 mogen jonge kinderen lekker spelen. In groep 3 moeten jonge kinderen op hun stoel blijven zitten en luisteren naar de leerkracht. Voor veel kinderen is dat een grote overstap. Met name voor veel herfstleerlingen is deze stap te groot. Op welke manier kunnen herfstkinderen deelnemen aan groep 3? Wat zijn richtlijnen voor de overgang naar groep 3? Hoe kan de methode in groep 3 omgezet worden van sturing naar begeleiding? Door op een andere manier naar het onderwijsaanbod in groep 3 te kijken, is het voor jonge kinderen gemakkelijker om de overstap van groep 2 naar groep 3 te maken. OinO-Advies biedt u ondersteuning bij het opzetten van een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3. Er zal een omslag in denken plaatsvinden over didactiek aan groep 3. Dit leidt tot doelgerichter werken, aansluiting bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen en een betere samenwerking tussen groep 2 en groep 3. Programma In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen behandeld: • Waarom een andere werkwijze voor groep 3? • Welke aanpassingen zijn er nodig in de klas? • Werken vanuit het doel. • Mogelijkheden voor overgang van groep 2 naar 3. • Concrete activiteiten zien en ervaren.

12


Eerste hulp aan kinderen (EHK) - basisopleiding Hoe werkt het? De basisopleiding Eerste Hulp aan Kinderen wordt verzorgd in ĂŠĂŠn dag. In de ochtend wordt de theorie aangeboden en wordt er geoefend en in de middag vindt het praktijkexamen plaats. Voorafgaand hieraan volgt u een online voorbereiding waarbij de basisbeginselen van de EHBO aan kinderen worden behandeld. Tijdens de praktijkdag gaat u veel zelf oefenen. U start met de levensreddende handelingen bij kinderen, oefent reanimeren en hulp bieden bij verslikking, u verzorgt en verbindt diverse wonden en weet aan het einde van de dag de meest gevaarlijke kinderziektes te herkennen. De cursus wordt verzorgd door Soliede Opleidingen.

13


Eerste hulp aan kinderen (EHK) - herhaling Veel oefenen om bekwaam te blijven Eén keer per jaar volgt u de praktijktraining Herhaling Eerste Hulp aan Kinderen en het hele jaar kunt u het online lesmateriaal gebruiken als naslagwerk. Tijdens de bijscholing/herhalingsles oefent u met onze ervaren docenten alle vaardigheden en toont u aan dat u de juiste handelingen kunt uitvoeren. Hiermee bent u verzekerd van verlenging van uw certificaat. De praktijktraining Herhaling Eerste Hulp aan Kinderen wordt verzorgd in één dagdeel. U start met de levensreddende handelingen bij kinderen, oefent de reanimatie en hulp bij verslikking, u verzorgt en verbindt diverse wonden en weet aan het einde van de dag de meest gevaarlijke kinderziektes te herkennen. De praktijktraining Herhaling Eerste Hulp aan Kinderen is geschikt voor mensen die dagelijks met kinderen werken zoals in de Kinderopvang, Kraamzorg, Gastouders, BSO. NSO, TSO, Kleuter en Peuterspeelzalen. De cursus wordt verzorgd door Soliede Opleidingen.

14


Het jonge kind - Jonge kinderen en creativiteit ‘Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.’ Deze uitspraak van Pablo Picasso zet ons aan het denken. Hoe creatief zijn we zelf? Wat heeft creativiteit te maken met de ontwikkeling van jonge kinderen? Deze workshop geeft je inzicht in het domein van kunstzinnige oriëntatie en creatief denken, een vaardigheid van de 21e eeuw. We gaan aan de slag met spelmaterialen, die creativiteit prik- kelen. We gaan aan de slag met praktische activiteiten, die creativiteit prikkelen. Je gaat naar huis met ideeën voor verrassende verrijking van allerdaagse spelsituaties.

15


Het jonge kind - Masterclass verteltafel voor het jonge kind Spelen met poppen en speelfiguren helpt om emoties te verwerken, te herkennen en te benoemen. Daarnaast draagt het rollenspel met poppen bij aan het denken en handelen vanuit verschillende perspectieven. De verteltafel is een prachtige vorm om aandacht te besteden aan beide onderwerpen. Bovendien is de verteltafel een goede verwerkingsvorm voor begrijpend luisteren. Tijdens deze Masterclass ervaar je hoe je dagelijks met eenvoudig demonstratie-poppenspel op de verteltafel het kijken, luisteren, samenspelen, praten en het empatisch vermogen van jonge kinderen kunt stimuleren. Je krijgt handvatten en voorbeelden om zelf een goede verteltafel in te richten in je groep.

16


Het jonge kind - Optimaal educatief handelen in spelsituaties Welke vragen stel je aan kinderen? Hoe zorg je ervoor dat je de interactie tussen kinderen bevordert binnen het spel? Op welke manier betrek je kinderen actief bij het spel in hoeken? En waarmee bevorder je wenselijk gedrag bij jonge kinderen? Tijdens deze workshop gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. We maken veel gebruik van filmpjes en praktijkvoorbeelden, zodat de theoretische achtergronden meteen praktisch inzetbaar zijn in je eigen klas.

17


Het jonge kind - Demonstratiespel in hoeken helpt kinderen verder Met een wetenschappelijke achtergrond kijken we tijdens deze workshop naar het spel in hoeken. We gaan in op een goede opbouw van het thema en wanneer je welk materiaal inzet. Wat biedt je aan in de hoek en welk demonstratiespel kun je daarbij inzetten? Het effect van het demonstratiespel door jou als leerkracht geeft kinderen houvast. Je krijgt tijdens deze workshop tal van voorbeelden hoe je gaandeweg een thema een goede speelhoek regelmatig en volgens vaste stappen verrijkt. Het rollenspel in de hoeken verdiept zich door deze interventies.

18


Het jonge kind - Digitaal spel verrijken voor jonge kinderen De samenleving ontwikkelt zich in razend tempo. Steeds meer nieuwe middelen en mogelijkheden komen voorbij. Ook voor jonge kinderen. Hoe ga je in de onderbouw met deze middelen en kennis aan de slag met als insteek spelend leren en ontdekken? Ga hiermee de hoek in! In deze workshop gaan we zelf praktisch aan de slag: doen, zelf ervaren en ontdekken in de hoek. Denk bijvoorbeeld aan: de iPad inzetten bij een opdracht in de bouwhoek, de iPad gebruiken als instructiemiddel en het programmeren met de Bee-Bot. Ga naar huis met een koffer vol praktische ervaringen die je kunt inzetten in het hoekenwerk bij jonge kinderen.

19


Hooggevoeligheid in de klas Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld 1 op de 5 mensen hooggevoelig is. Een persoonlijkheidskenmerk dat vele kwaliteiten kent. Te denken valt aan een groot inlevingsvermogen, het bedenken van creatieve oplossingen en de snelheid waarmee verbanden worden gelegd. Hooggevoelige mensen ervaren ook uitdagingen. Door een diepere prikkelverwerking worden geluiden, licht, geuren en emoties intenser beleefd. Een vol hoofd, vermoeidheid en stressgevoelens zijn vaak herkenbaar. Hooggevoeligheid erkennen en herkennen heeft een positieve invloed op zelfvertrouwen en de ontwikkeling van een kind. Gedrag is gebaseerd op onderliggende behoeften. Zodra deze inzichtelijk zijn kan er samen met het kind gezocht worden naar helpende interventies. Doel Deelnemers krijgen inzicht in wat hooggevoeligheid is en wat dit betekent voor het leerproces en het sociaal-emotioneel welbevinden. Je bent in staat signalen van hooggevoeligheid te herkennen en weet welke interventies je in kunt zetten voor passende begeleiding. Na de cursus: • Weet je wat kenmerkend is voor hooggevoeligheid • Heb je kennis van “de typen” hooggevoeligen • Maak je kennis met de werking van het brein • Kun je signalen en gevolgen van hooggevoeligheid herkennen en begrijpen • Ben je je bewust van de onderliggende behoeften “achter” een kind zijn/ haar gedrag en kun je deze vertalen naar een passende begeleiding • Ben je je bewust van je eigen denken en handelen met als doel het realiseren van een optimale begeleiding • Beschik je over praktische handvatten en oefeningen die direct toepasbaar zijn in de groep Tijdens de bijeenkomsten zal ruimte zijn voor het uitwisselen van eigen ervaringen t.a.v. hooggevoeligheid. Door oefeningen zelf te ervaren is er aandacht voor bewustwording van emoties, gedachten en lichamelijke reacties. Duur 3x 3 uur Data en tijden Dinsdag 18 september, 9 en 30 oktober 2018 van 18.30- 21.30 uur

20


JAMARA Rekenen Tijdens deze opleiding leer je werken met Jamara, een rekenmethode om kinderen alsnog of opnieuw te leren rekenen! U leert anders kijken en werken met kinderen met rekenproblemen! Heeft u in uw klas kinderen die maar niet tot rekenen komen? Die moeite blijven houden met het automatiseren en eenvoudige optel- of aftreksommen? Of kinderen die zich moeizaam kunnen herinneren wat de opdracht ook al weer was of het handelingsoverzicht tijdens het uitrekenen van de som kwijtraken‌? Dit zijn kinderen die ernstige rekenproblemen hebben en we weten soms niet hoe en wat we dan moeten aanbieden. Wie kan aan de opleiding deelnemen: Deze opleiding is bedoeld voor remedial teachers, leerkrachten (bij voorkeur in de groepen 3/4), intern begeleiders, klassenassistenten. Opleidingsdagen: 3 woensdagen Studiebelasting: 8 uur, zelfstudie Dit bestaat uit het zelf doornemen van alle theorie en het oefenen om de Jamaramethode onder de knie te krijgen. Programma: Dag 1: Theorie over o.a. het talstelsel, rekenvoorwaarden en -vaardigheden en afname rekenonderzoek. Praktijk met eerste start van Jamara aanpak Onderzoek naar belemmeringen bij het leren rekenen Na het onderzoek stel je doelen op en ga je aan de slag met het kind, middels een handelingsplan. Dag 2: Theorie over o.a. het leggen van een fundament voor rekenen, werkgeheugen, automatiseren. Praktijk met herhalen en uitbreiden van Jamara aanpak t/m 100.000. Dag 3: Aanpak herhalen en praktische zaken rondom invoering op school, ervaringen delen. Lesmateriaal: Elke cursist ontvangt tijdens de opleiding een hand-out van de presentatie. Daarnaast ontvangt elke cursist de Jamaramateriaalset, bestaande uit het rekenmateriaal t/m 100.000 en een mooie CNLS Negensprongmat om het werkgeheugen te trainen. Elke cursist kan het Jamaracomputerprogramma installeren. Vanuit het programma zijn alle intake-items en oefenbladen te printen. Als Jamaracoach kun je jaarlijks twintig gratis thuisoefenprogramma’s (Windows) vanuit dit Jamara coachprogramma aan ouders meegeven.

21


Kids Skills en meer Deze cursus is op het moment van het schrijven van deze brochure nog in ontwikkeling. Meer informatie volgt.

22


Kindgesprekken Onderwijsontwikkelingen komen en gaan. Of je je als school nou richt op HGW, HGPD, OGW, OPP, OGO of EGO, alles valt of staat met communicatie! Of je nou in gesprek bent met de ouder, de leerling of een collega, de manier van communiceren is bepalend voor het resultaat. Kindgesprekken zijn nodig om een goede relatie op te kunnen bouwen met de kinderen in je groep. Je leert elkaar beter kennen: wat zijn de onderwijsbehoeften, wat drijft het kind, waar ervaart het problemen? Tijdens deze training wordt een goed begin gemaakt met het voeren van kindgesprekken. In drie dagdelen leer je welke soorten kindgesprekken er zijn binnen het basisonderwijs. Ook ga je aan de slag met je eigen casussen, waarbij communicatievaardigheden een grote rol spelen. Je krijgt praktische handreikingen op het gebied van stappenplannen en organisatie. Doelgroep Leerkrachten basisonderwijs, intern begeleiders en teamleiders Programma Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten, waarbinnen de volgende onderwerpen worden behandeld: 1e bijeenkomst • Didactisch kindgesprek • Waarom? • Gesprekstechnieken • Kindplan • Stap voor stap in gesprek 2e bijeenkomst: • Pedagogisch kindgesprek • Nuances van taal • Do’s en Don’ts 3e bijeenkomst: • Reflectie en vooruitkijken aan de hand van praktijkopdracht • Ouder-kind-leerkracht • Kindgesprekstechnieken passend bij de ontwikkelingsleeftijd Tussen de bijeenkomsten wordt van de deelnemers verwacht dat zij een praktijkopdracht uitvoeren en uitwerken. Docent: Marieke Kroese

23


Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het gedrag van getraumatiseerde kinderen. Door traumasensitief onderwijs te bieden aan de kinderen die het nodig hebben, wordt het klassenklimaat voor alle kinderen veiliger, is er meer effectieve leertijd en worden de leeropbrengsten voor alle leerlingen hoger. Trauma van kinderen heeft invloed op degenen die met deze kinderen werken. Daarom is een fundamenteel onderdeel van de training “zorgen voor jezelf�. Trainers Audrey Buerman: kind- en jeugdpsycholoog, jarenlang ervaring met het werken met kinderen met trauma. Marjo Paauw: leerkracht basisonderwijs (nieuwkomers), gedragsspecialist, professional coach. Training De training bestaat uit 8 modules die we in vier dagdelen van elk drie uur aanbieden. Nagesprek Na afloop van de volledige training blikken wij terug op de impact van de training en denken we mee over de verdere implementatie.

24


Met Sprongen Vooruit - groep 1 en 2 Het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit is heel succesvol. Meer dan 20% van de scholen in Nederland werkt ermee. De rekenresultaten van leerlingen gaan significant vooruit als zij les krijgen op basis van dit oefenprogramma. Cursisten beoordelen de cursus met een 8,5 gemiddeld.

In vier bijeenkomsten van 2,5 uur krijgt u voor de betreffende groepen overzicht van de rekenleerlijnen en allerlei handvatten (oefeningen en spellen) om het rekenen te verbeteren. U krijgt een cursusmap met alle sheets waar u bij kunt schrijven en een rekenspellenboek met alle oefeningen en spellen uitgeschreven. De cursus is heel praktisch en u kan er direct mee aan de slag. U wordt enthousiast om rekenonderwijs te geven, maar de leerlingen nog meer! Let op: De locatie wordt door Menne-instituut gepland op een school in Heemskerk.

Is gevalideerd door

25


Met Sprongen Vooruit - groep 3 en 4 Het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit is heel succesvol. Meer dan 20% van de scholen in Nederland werkt ermee. De rekenresultaten van leerlingen gaan significant vooruit als zij les krijgen op basis van dit oefenprogramma. Cursisten beoordelen de cursus met een 8,5 gemiddeld.

In vier bijeenkomsten van 2,5 uur krijgt u voor de betreffende groepen overzicht van de rekenleerlijnen en allerlei handvatten (oefeningen en spellen) om het rekenen te verbeteren. U krijgt een cursusmap met alle sheets waar u bij kunt schrijven en een rekenspellenboek met alle oefeningen en spellen uitgeschreven. De cursus is heel praktisch en u kan er direct mee aan de slag. U wordt enthousiast om rekenonderwijs te geven, maar de leerlingen nog meer! Let op: De locatie wordt door Menne-instituut gepland op een school in Heemskerk.

Is gevalideerd door

26


Met Sprongen Vooruit - groep 5 en 6 Het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit is heel succesvol. Meer dan 20% van de scholen in Nederland werkt ermee. De rekenresultaten van leerlingen gaan significant vooruit als zij les krijgen op basis van dit oefenprogramma. Cursisten beoordelen de cursus met een 8,5 gemiddeld.

In vier bijeenkomsten van 2,5 uur krijgt u voor de betreffende groepen overzicht van de rekenleerlijnen en allerlei handvatten (oefeningen en spellen) om het rekenen te verbeteren. U krijgt een cursusmap met alle sheets waar u bij kunt schrijven en een rekenspellenboek met alle oefeningen en spellen uitgeschreven. De cursus is heel praktisch en u kan er direct mee aan de slag. U wordt enthousiast om rekenonderwijs te geven, maar de leerlingen nog meer! Let op: De locatie wordt door Menne-instituut gepland op een school in Heemskerk.

Is gevalideerd door

27


Met Sprongen Vooruit - groep 7 en 8 Het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit is heel succesvol. Meer dan 20% van de scholen in Nederland werkt ermee. De rekenresultaten van leerlingen gaan significant vooruit als zij les krijgen op basis van dit oefenprogramma. Cursisten beoordelen de cursus met een 8,5 gemiddeld.

In vier bijeenkomsten van 2,5 uur krijgt u voor de betreffende groepen overzicht van de rekenleerlijnen en allerlei handvatten (oefeningen en spellen) om het rekenen te verbeteren. U krijgt een cursusmap met alle sheets waar u bij kunt schrijven en een rekenspellenboek met alle oefeningen en spellen uitgeschreven. De cursus is heel praktisch en u kan er direct mee aan de slag. U wordt enthousiast om rekenonderwijs te geven, maar de leerlingen nog meer! Let op: De locatie wordt door Menne-instituut gepland op een school in Heemskerk.

Is gevalideerd door

28


Met Sprongen Vooruit - Vervolgcursus groep 1 en 2 Heeft u de cursus Met Sprongen Vooruit groep 1&2 succesvol afgerond? Schrijf u dan nu in voor de vervolgcursus Met Sprongen Vooruit groep 1&2. In deze vervolgcursus komen nieuwe activiteiten aan de orde waarbij speciale aandacht is voor de juiste rekeninterventies. Verder leert u tijdens deze cursus doelgerichte rekenactiviteiten te plannen, rekengesprekken te voeren (met een interventiekaart) en rekenhoeken in te richten. Naast bestaande activiteiten worden diverse nieuwe spellen, activiteiten (ook voor buiten!) en prentenboeken aangeboden. Kortom, u blijft enthousiast! Deze vervolgcursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur. U ontvangt een cursusmap en rekenspellenboek, hierin staan meer dan 50 rekenactiviteiten beschreven. De cursus kent een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Het rekenonderwijs krijgt een ware kwaliteitsimpuls en zorgt voor enthousiasme bij zowel leerkrachten als leerlingen. Deze cursus is gevalideerd door registerleraar.nl met 30 RU.

Is gevalideerd door

29


Met Sprongen Vooruit - Vervolgcursus groep 3 en 4 Met Sprongen Vooruit is een succesvol en compleet rekenprogramma dat naast elke methode te gebruiken is. Meer dan 20% van de scholen werkt hiermee! De rekenresultaten van leerlingen gaan significant omhoog wanneer zij les krijgen op basis van dit rekenprogramma. Dit is wetenschappelijk bewezen. Cursisten beoordelen de cursus met een 8,5 gemiddeld. Heeft u de cursus Met Sprongen Vooruit groep 3&4 succesvol afgerond? Schrijf u dan nu in voor de Vervolgcursus Met Sprongen Vooruit groep 3&4. In deze vervolgcursus komt de leerlijn van het vermenigvuldigen en delen aan de orde, geĂŻllustreerd aan de hand van oefeningen en spellen die u direct de volgende dag kunt inzetten. Verder verdiept u zich tijdens deze cursus in het omgaan met contexten, u maakt een didactische kaart en u krijgt extra activiteiten om het oefenen van de basisonderdelen aantrekkelijk te houden (ook rekenoefeningen voor buiten!). Deze vervolgcursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur. U ontvangt een cursusmap en rekenspellenboek (hierin staan meer dan 50 rekenoefeningen beschreven). De cursus kent een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Het rekenonderwijs krijgt een ware kwaliteitsimpuls en zorgt voor enthousiasme bij zowel leerkrachten als leerlingen. Deze cursus is gevalideerd door registerleraar.nl met 30 RU.

Is gevalideerd door

30


Mindfulness Wil je beter omgaan met werkdruk, stressklachten voorkomen en een betere balans tussen werk en privé, dan kan een mindfulnesstraining iets voor je betekenen. Mindfulness gaat over aandacht brengen in je leven. De training leert je anders omgaan met de wisselvalligheden van het leven en de drukte van alle dag. Door je aandacht te sturen leer je afstand te nemen van de drukte in je hoofd en sta je weer open voor de ervaringen van het hier en nu. De 8-weekse mindfulnesstraining (Mindfulness-Based Stress Reduction) is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Mindfulness is een combinatie van oosterse meditatietechnieken en westerse psychologische kennis. De training is praktisch ingericht. Je leert door te doen. Je oefent verschillende aandacht-, meditatie- en yogatechnieken. Je leert ook gedrags- en gedachtenpatronen herkennen. Tijdens de sessies worden er verschillende thema’s behandeld, zoals: de automatische piloot, grenzen leren kennen, omgaan met stress. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 3 uur. Voorafgaand aan de training is er een kennismakingsgesprek. Na een aantal weken zal er een terugkommiddag zijn. Resultaten Wetenschappelijk onderzoek heeft de volgende resultaten aangetoond: • • • • • • • •

Minder stress Minder piekeren Beter ontspannen Beter omgaan met angst en somberheid Anders omgaan met pijnklachten Meer energie Verbetering van de concentratie Verbeteren van de levenskwaliteit

31


MR Basistraining In de basiscursus worden de Wet Medezeggenschap Scholen en het (model)reglement uitgebreid besproken. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad komen aan de orde en worden geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarbij hoort ook de werkwijze van de geschillencommissie en de manier waarop bestuur en medezeggenschapsraad daarmee om kunnen gaan. Belangrijk is het onderdeel dat gaat over de relatie en communicatie met het bestuur en de andere geledingen van de school. De cursus is bedoeld voor de gehele (G)MR. Maar de cursus kan ook door alleen de oudergeleding worden gevolgd, bijvoorbeeld als de personeelsgeleding afzonderlijk cursussen volgt of het cursusaanbod alleen is toegesneden op de personeelsleden in de MR. Programma Dagdeel 1: Hierin behandelen we het onderdeel ‘Wet en Reglement’. Daarin komen aan de orde: De kerntaken van de MR, De WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen), het MR-reglement en het beleid in de school. Dagdeel 2: Betreft het onderdeel ‘De school en het functioneren van de MR’. Daarin komen aan de orde: Wat een MR moet weten over besturen, geledingen binnen een school met daarin een overzicht van taken, De relatie tussen de MR en andere schoolgeledingen. Dagdeel 3: Hierin wordt ‘Het eigen functioneren van de MR’ behandeld. Daarin komen aan de orde: Het functioneren van de MR in de praktijk, communicatie in en door de MR. De training beslaat twee dagdelen. In aansluiting daarop zijn verschillende vervolgtrainingen mogelijk, die ieder een dagdeel beslaan.

32


Nascholing bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8 Deze cursus van drie avonden start met inspirerende voorbeelden. Vanuit deze voorbeelden worden de belangrijkste principes van de lessen bewegingsonderwijs besproken. De cursisten maken korte videobeelden van eigen lessen/vragen en brengen deze de tweede of derde bijeenkomst in. Zij brengen ook vragen in die zij hebben m.b.t. het verbeteren van het bewegingsonderwijs op hun school. De onderstaande onderwerpen komen aan bod: 1. Kwaliteit van het bewegingsonderwijs Hoe bepaal je het niveau van het bewegingsonderwijs en hoe verbeter je dat (snel)? Met hogere kwaliteit bewegingsonderwijs leren kinderen meer en zijn zij meer gemotiveerd. 2. Gedoe rond bewegingsonderwijs De meeste scholen en leerkrachten ervaren veel gedoe rond het geven van (goed) bewegingsonderwijs: veel klaar zetten, niet al het materiaal aanwezig, van en naar school lopen, omkleden, conflicten in lessen. Kans op ongelukken en aansprakelijkheid. Hoe zorgt een school of leerkracht voor minder gedoe? 3. Hoe leren kinderen bewegen? Meer dan 100 jaar vertellen we kinderen in gymlessen (en op trainingen) hoe de ideale beweging eruit ziet. ‘Als je rechts gooit, zet je je linkerbeen voor’ ‘Kin op je borst’ (koprol) ‘Schieten met de binnenkant van je voet’ ‘Met twee voeten afzetten op de plank’ Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt deze benaderingswijze bijzonder inefficiënt en vaak zelfs verstorend te werken! Het onderzoek werpt een ander licht op de rol van de leerkracht. Aan de hand van videobeelden worden de nieuwe principes verduidelijkt. Ook worden videobeelden getoond van vertalingen naar de kleuterpraktijk. Opvallend is de grote (intrinsieke) motivatie bij kinderen bij toepassing van de nieuwe principes. 4. Hindernisbanen /Freerunning toepassen Een nieuwe kijk op motorisch leren: kinderen leren meer van bobbelbanen dan van vele andere bewegingssituaties. Nieuwsgierig waarom? De deelnemers maken kennis met verschillende bobbelbanen en ontwerpen met elkaar nieuwe banen. 5. Tik- en doelspelen Het leerrendement op de meeste scholen van tik- en doelspelen is bijzonder. Hoe zorg je voor een veel hoger niveau? Hoe differentieer je in deze spelsituaties? 6. Link naar het schoolplein Welke spelen zijn geschikt voor aanleren in de les bewegingsonderwijs en herhaling op het schoolplein? Workshopleiders Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart

33


Nascholing bewegingsonderwijs voor kleuters Deze cursus van twee avonden start met inspirerende voorbeelden. Vanuit deze voorbeelden worden de belangrijkste principes van de lessen bewegingsonderwijs besproken. De cursisten maken korte videobeelden van eigen lessen/vragen en brengen deze de tweede bijeenkomst in. Zij brengen ook vragen in die zij hebben m.b.t. het verbeteren van het bewegingsonderwijs op hun school. Per school wordt de methode ‘Basislessen in de speelzaal voor kleuters’ aangeschaft via trainers. Kosten à € 40.- worden later doorberekend aan de school. 1. Een nieuwe methode voor in de speelzaal Maak kennis met nieuwe lessen en ideeën: • 14 Basislessen, waarvan 12 met werken in groepen • Standaard 4 groepen, aanvullingen voor 3 en 5 • Elke les een plattegrond en overzichtsfoto voor: - standaard zaal - kleine zaal - kleine smalle zaal - vierkante zaal - grote zaal • Elk kind actief! • Vele differentiatiemogelijkheden • Elke les (een andere) bobbelbaan! • Ideeën: grote groepen in kleine zalen 2. Elke les een bobbelbaan Een nieuwe kijk op motorisch leren: kinderen leren meer van bobbelbanen dan van vele andere bewegingssituaties: nieuwsgierig waarom? De deelnemers maken kennis met verschillende bobbelbanen en ontwerpen met elkaar nieuwe banen. 3. Kleuters spelen zelfstandig in een klein groepje. Ook tik- en doelspelen! Kleuters kunnen – binnen bepaalde voorwaarden – goed zelfstandig spelen. In de klas gebeurd dat dagelijks. In de speelzaal vaak niet (met alle activiteiten). Hoe differentieer je in spelsituaties? 4. Bewegingsonderwijs op het schoolplein Bewegingsonderwijs vindt niet alleen plaats in de speelzaal, maar ook op het schoolplein! 5. Ook groep 3 en 4? Deze lessen zijn ook zeer geschikt voor groep 3 (en groep 4). Dit kan ook interessant zijn voor leerkrachten die maar 1 keer naar de gymzaal kunnen en/of een extra les bewegingsonderwijs voor groep 3 willen inplannen. Workshopleider Bastiaan Goedhart

34


Passend handelen bij complex gedrag Grensoverschrijdend gedrag wordt vaak gezien als ‘moeilijk’ gedrag, maar ook teruggetrokken gedrag is lastig voor een leerkracht. Omgaan met gedrag vraagt veel van de vaardigheden van de leerkracht. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden om positief gedrag te creëren, kun je een stap verder gaan: aanleren van goed gedrag. Zo kan een groep werken aan positief gedrag en kunnen de rollen binnen de groep positief veranderen. Ook het aanpakken van pesten is een probleem waarbij de groep een belangrijke rol kan spelen. In een viertal dagdelen leer je: • dat je er als leerkracht toe doet als het gaat om het scheppen van goede voorwaarden om goed gedrag te creëren in de groep. In de spiegel kijken naar je eigen gedrag. • hoe gedragsveranderingen plaatsvinden en hoe je daarbij gebruik kan maken van gedragstheorie. • hoe positieve groepsvorming een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van negatief gedrag in de groep en pesten. • Doorgaande lijn SEO en voorkomen pestgedrag. • Mogelijkheid tot intervisie. Kennis is macht, kennis delen is kracht. Daarbij krijg je praktische tips en ideeën waarmee je al vanaf de volgende dag in de eigen groep positief gedrag kunt creëren. 1e bijeenkomst: • Wat is moeilijk gedrag? • Positief leerkrachtgedrag. • Positieve of negatieve groep • Groepsvorming 2e bijeenkomst: • Positieve feedback • Formuleren van groepsdoelen (OGW) • Aangeleerd gedrag afleren (ABC-methode) 3e bijeenkomst: • Gelijkwaardig in gesprek met ouders en kinderen • Vraag/gesprekstechnieken voor gedragsverandering • Dossiervorming en verslaglegging • Hoogbegaafd en moeilijk gedrag 4e bijeenkomst: • Gedrag in een groepsplan • SEO competenties • Leerlijn SEO • Pesten – Anti pestprogramma’s

35


Persoonlijk leiderschap In het werken aan jezelf, met het mooi en het lelijk, het licht en het donker, krijg je zicht op je eigen waarheid, wijsheid en vrijheid. Professionals in het onderwijs hebben te maken met een snel veranderende wereld en context, waarin ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen en er veel van je wordt verwacht. Je hebt te maken met verschillende partijen: ouders, leerlingen, onderwijsvernieuwingen en collega’s, waarbij niet altijd alles makkelijk gaat. Tegenslag en lastige situaties zijn onderdeel van het vakgebied. De vraag is echter hoe je daarmee omgaat. Hoe veer je terug bij tegenslag en hoe blijf je bij jezelf met alles wat op je afkomt? In deze training ga je aan de slag met jezelf als instrument: je versterkt je persoonlijk leiderschap, door middel van zelfonderzoek. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om bewustwording en handelen vanuit autonomie en keuze. Centraal staat het leren kennen van je onbewuste basispatronen en beperkende besluiten, waardoor je nieuwe proactieve keuzen kunt maken. Je leert gebruik maken van al je mogelijkheden en kwaliteiten. Je bent meer dan waarmee je je identificeert. Vanuit actuele, persoonlijke- en werk gerelateerde leervragen wordt er in deze training gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn door onder andere belemmerende patronen en mechanismen op bijvoorbeeld het gebied van samenwerken, intimiteit aangaan, leidinggeven, keuzen maken, gelukkig zijn, te onderzoeken, te herkennen, te erkennen en te transformeren. Persoonlijk leiderschap is gericht op het opheffen van deze interne belemmeringen en het ontwikkelen van zelfbewustzijn, voorstellingsvermogen en de vrije wil. Vanuit een groter bewustzijn is er steeds keuze in gedrag en gevoel. Vanuit een stevige basis is je eigen optreden een bewuste keus, gebaseerd op datgene wat je echt belangrijk vindt in je werk en je eigen ontwikkeling. Met als resultaat dat je vanuit contact met jezelf én je omgeving, zowel je eigen pad kunt volgen als ook betekenisvolle samenwerking kunt aangaan. En dat levert energie op! Doel • Inzicht in persoonlijke sterktes en zwaktes - reflectie op eigen zijn en handelen • Onderzoeken van de eigen kwetsbaarheid en hoe daarmee om te gaan • Handvatten verzamelen voor het verstevigen van jezelf, juist in lastige situaties Doelgroep Leerkrachten die hun interpersoonlijke competentie willen versterken, die zich willen ontwikkelen in hun persoonlijk leiderschap op het gebeid van autonomie, intimiteit en zingeving.

36


Leerkrachten die hun veerkracht willen vergroten (ook in het kader van de duurzame inzetbaarheid) en een volgende stap willen maken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling door het vergroten van hun zelfkennis. Werkwijze In deze training werken we met: • Actieve lichaamsgerichte technieken (o.a. Bio Energetica) als ook met receptieve meditatieve technieken. Bio Energetica is een methode om de levenskracht te stimuleren en wordt gezien als een brug tussen Oosterse bewustzijns- en lichaamsscholen enerzijds en Westerse psychologie anderzijds. • Een aantal concepten als leidraad voor het persoonlijke proces. (Padwerk; diverse lezingen, Jung; Schaduwwerk, Brown; Kracht van Kwetsbaarheid, Berne; Transactionele Analyse, Bosch; PRI). • Persoonlijke casuïstiek. Duur Vier bijeenkomsten van 13.30 uur tot 17.30 uur. Docenten: Maria Asberg/Jacqueline van der Feen

37


Psychologie in de klas In deze training duiken we wat dieper de theorie in van vijf stoornissen (ADHD, ASS, ODD, Angst- en hechtingsstoornissen). Het omgaan met leerlingen met een gedragsstoornis in een klas vol met andere kinderen is niet altijd even makkelijk. Door de kennis rondom de stoornissen te vergroten leer je wat je wel en niet van deze kinderen kunt verwachten. Door positief te kijken naar de mogelijkheden ontdekken we welke kansen er zijn voor de leerkrachten van deze kinderen. Ook bespreken we hoe je de grens tussen onderwijs en hulpverlening, als school en als individuele leerkracht, zorgvuldig bewaakt. We bekijken veel mogelijkheden die inpasbaar kunnen zijn binnen het reguliere onderwijs (BAO en SBO). We gaan met een positieve bril kijken naar “negatief” gedrag. Zorgen dat we er minder “last” door ervaren. Gedragsprobleem versus stoornis, wat is het verschil? Verder komt aan bod: Praktische handreikingen voor in de klas, oudercontacten, uitwisselen van ervaringen en tips met elkaar. Doelgroep Leerkrachten en intern begeleiders Dagdeel 1: ADHD Dagdeel 2: Oppositioneel Gedrag Dagdeel 3: ASS Dagdeel 4: Angst, faalangst en depressie Dagdeel 5: Hechtingsproblematiek

Is gevalideerd door

38


Sport- en spelplezier in de BSO Kinderen zijn veelal meer dan 10 uur per week in de BSO aanwezig en willen hier graag hun energie kwijt. Hoe geef je gehoor aan deze behoefte van kinderen? Wat doe je wel en wat misschien juist niet? Jullie gaan zelf aan het werk en nadenken over do’s en don’ts in verschillende bewegingssituaties. Je kunt je aanmelden voor één van de drie data. In deze workshop van 2,5 uur neemt Jeroen Huikeshoven jullie mee in de speelzaal van je eigen school of de speelzaal van basisschool De Bareel in Heemskerk. Jeroen is vakdocent op De Bareel en heeft op meerdere Tabijnscholen gewerkt de afgelopen jaren. Verder is hij docent bewegingsonderwijs op de Pabo in Alkmaar. In de workshop komen de volgende zaken aan de orde: • • • • • •

Materiaalgebruik speelzaal/ gymzaal in de BSO Interessante spelvormen in de BSO Rol van de BSO medewerker Houding van de BSO medewerker Grenzen aan bewegen/ bewegingen Verantwoordelijkheid kennen

Verder wordt indien gewenst vooraf overlegd of er specifieke wensen zijn van de betreffende BSO en wordt aan deze wensen gehoor gegeven. Iedereen wordt verwacht in sporttenue en op sportschoenen.

39


Stimuleren onderzoekende houding bij leerlingen “Nee juf, ik wil eerst dit nog afmaken!” Motivatie, betrokkenheid, een leerhonger naar nieuwe dingen…. als je begint met onderzoekend leren zijn kinderen niet meer te stoppen! In het onderzoekend leren zijn kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Ze kiezen hun eigen leervragen en bedenken samen hoe ze de antwoorden daarop kunnen vinden vanuit onderzoek of theorie. Kinderen leren van en met elkaar. De leerkracht heeft vooral de rol van procesbegeleider. Maar wat is onderzoekend leren nou eigenlijk? En wat vraagt dat van jouw houding? Wat moet je vooral wel doen en wat niet? Hoe zorg je dat alle kinderen leren? In welke vakgebieden kun je het onderzoekend leren toepassen? In deze training van vier bijeenkomsten ontdekken deelnemers de antwoorden op bovenstaande vragen. Je leert door zelf te ervaren, vanuit theorie en uitwisseling van ervaringen. Je krijgt praktische hulpmiddelen en tips. Dagdeel 1: Onderzoekend leren • Definitie en niveaus van onderzoekend leren • De zeven fasen van onderzoekend leren • Welke vaardigheden worden aangesproken in het onderzoekend leren Dagdeel 2: Het stellen van vragen • Belang van nieuwsgierigheid • Opzoekvragen en onderzoeksvragen • Rol van de leerkracht en van (mede-)leerlingen Dagdeel 3: Het onderzoek binnen een thema • Een goede vraag • Onderzoeksplan • Concluderen en presenteren • Samenwerkend leren Dagdeel 4: Onderzoekende leerhouding • Doel of werkvorm? • Relatie met kerndoelen en leerlijnen • Aspecten van onderzoekend leren toepassen in andere activiteiten en vakgebieden

40


Teach like a champion Wil jij de lat een beetje hoger leggen en van goede leerkracht een echte kanjer worden? Wil jij beschikken over een arsenaal aan vaardigheden om daarmee het beste uit iedere leerling te kunnen halen? Dit trainingstraject leert je bewezen technieken van topleerkrachten aan en laat zien hoe je die in kunt zetten bij jou in de groep. Met jouw klassenmanagement weet je een sterke groepscultuur neer te zetten, weet je hoe je leerlingen gemotiveerd en betrokken houdt en hoe je een effectieve leeromgeving weet te creëren, waarin resultaat en plezier in leren hand in hand gaan. De training is gebaseerd op het boek ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov. In vier dagdelen versterken we je bekwaamheid op basis van vaardigheden die bewezen topleerkrachten hanteren. Herkenbaar en direct toepasbaar in de praktijk, geen ingewikkelde theoretische modellen, maar ‘best practices’. Technieken bruikbaar in alle voorkomende lessituaties en lesfases, ongeacht het vakgebied. Geen extra papierwerk. Leraren leren op een gestructureerde wijze van en met elkaar. Er komen veel verschillende technieken aan bod, zoals ‘strakke overgangen’, ‘100 %, weet niet geldt niet’ en ‘de haak’. In elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. We gaan het hebben over het opbouwen van een sterke gedragscultuur, het hebben van hoge verwachtingen, hoe hou je leerlingen betrokken en geactiveerd tijdens de lessen en over teachtechnieken in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht werken. De teachtechnieken zijn richtinggevend, maar geven voldoende ruimte voor (persoonlijke) accenten. Voor deze training heeft elke deelnemer het boek “Teach like a champion” nodig.

Is gevalideerd door

41


Van werkdruk naar werkplezier Als leerkracht bent u eigenlijk een miljoenenpoot! U heeft te maken met leerlingen, ouders, collega’s, schoolleiding en externe ondersteuners. En naast didactische en pedagogische knowhow wordt diepgang, vernieuwing en organisatietalent van u verwacht. Kortom, uw professionaliteit dient enorm veelzijdig te zijn, zowel inhoudelijk als communicatief. Een gevoel van werkdruk en stress is dan ook eigenlijk onvermijdelijk. Tijdens deze training leert u hoe u dat gevoel van werkdruk kunt besturen zodat u werkplezier ervaart en in balans blijft. Wat komt aan bod • • • • • • • •

Praktisch onderzoek naar wat u energie geeft Hoe u uw energiegevers kunt inzetten In kaart brengen waar en wanneer u energie verliest Hoe u het verlies van energie kunt voorkomen of besturen Inzicht in hoe onze lichamelijke en geestelijke krachtcentrale werkt Hoe u om kunt gaan met energielekken De invloed van uw gedachten en emoties en hoe u dat kunt beïnvloeden Persoonlijke supporters vinden in uw omgeving

Dagdelen:

2

Tijd:

15.30 – 18.30 uur

Trainer: De training wordt gegeven door Ortyz.

Is gevalideerd door

42


Verdiepend luisteren en lezen (close reading) Op dit moment is deze training nog in ontwikkeling. Naar verwachting kan hij in het schooljaar 2018-2019 aan het aanbod van de Tabijnacademie toegevoegd worden.

43


Vitale school - Hoe blijf je vitaal tot het einde van je loopbaan? Hoe ontspannen en vitaal werk je de komende 7-10 jaar? Wat wil je ‘na-laten’ en wat is je persoonlijk ‘uitloop’ plan? (PUP ipv POP) Hoe daadkrachtig en vitaal blijf je je inzetten? Wat zijn je plannen voor de komende jaren? Over…. • Vitaliteit en Welbevinden in je werk • Hoe houd je plezier in je werk • Hoe houd ik de zaag scherp in vier dimensies • In gesprek over vitaliteit en welbevinden met behulp van gesprekskaarten De voortdurende ontwikkelingen in het onderwijs vragen veel van de onderwijsprofessional: werkdruk - taalverzwaring - 21e eeuwse vaardigheden – onderwijs 2032 (http:// onsonderwijs2032.nl/) – mediawijsheid etc.. Het is moeilijk en soms nauwelijks meer bij te benen. Het kan pittig zijn om gemotiveerd en gepassioneerd te blijven werken, terwijl collega’s, ouders en leerlingen dat wel mogen verwachten. Van baan veranderen lijkt niet mogelijk of is gewoon te onzeker om er serieus werk van te maken. Doorgaan is dan de enige optie met het risico vast te lopen. • Hoe vind je de juiste balans tussen werk en privé? • Waar haal je de juiste energie vandaan? • Hoe blijf je een daadkrachtige vitale onderwijsprofessional? Waarom? In het onderwijs bestaan zorgen over de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten. Beginnende leerkrachten vervolgen hun loopbaan vaak buiten het onderwijs. Er is inmiddels een tekort aan leerkrachten, mede omdat het onderwijs aan aantrekkingskracht heeft ingeboet. En het ziekteverzuim in het onderwijs is hoger dan in andere sectoren. Het creëren van een vitale school - dus het ontwikkelen van talenten en het samen realiseren van ambities - vergroot het werkplezier, de bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs. En het sluit bovendien aan bij de visie op professionele leergemeenschappen waarin samen wordt geleerd en ontwikkeld. Werken aan een vitale school betekent meer plezier, meer energie en betere resultaten! Doelgroep Werknemers die de laatste 7 tot 10 jaar van hun loopbaan ingaan. Duur 3 bijeenkomsten van 3 uur. Verplicht studiemateriaal Werkboek ‘Op weg naar de vitale school’, wordt verzorgd door de trainer. Trainer Wiebe Douma

44


Werken met meer- en hoogbegaafden 2.0 Brilletje, neus in de boeken, negens en tienen op het rapport… gelukkig weten we inmiddels dat hoogbegaafdheid meer is dan dit stereotiepe beeld. Maar wat is het dan precies? En hoe herken je hoogbegaafde leerlingen in je groep? Wat bied je ze aan en hoe zorg je ervoor dat ze daadwerkelijke leerervaringen hebben? En misschien wel de belangrijkste vragen: hoe houd je ze gemotiveerd voor school en leren en hoe zorg je ervoor dat ze hun bijzondere talenten optimaal kunnen ontwikkelen? Bijeenkomst 1 - Signalering Hoe herken je de verschillende types (hoog)begaafde kinderen en op welke manier speel je in op hun specifieke behoeften? Hoe herken je kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zo vroeg mogelijk en wat is stimulerend signaleren? Bijeenkomst 2 - Onderwijsaanbod I Waarom hebben (hoog)begaafde kinderen een aangepast aanbod nodig? Hoe kun je compacten en welke tops & flops zijn er in het land der verrijkingsmaterialen? Welke randvoorwaarden zijn onmisbaar om van compacten en verrijken een succes te maken? Bijeenkomst 3 - Onderwijsaanbod II Hoe creëer je zelf verrijkende opdrachten? Hoe past de begeleiding van pluskinderen in jouw weekplanning? Wat maakt je een goede leerkracht voor (hoog)begaafde leerlingen? Welke opdrachten en materialen zijn geschikt voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Bijeenkomst 4 - Leermotivatie Wat zijn de oorzaken van onderpresteren en hoe kun je een onderpresterende leerling helpen zijn prestaties te verbeteren? Hoe beïnvloedt de manier waarop je over jezelf denkt (je mindset) je motivatie voor leren en hoe stimuleer je een groeimindset bij kinderen? Bijeenkomst 5 - Beleid, intervisie en materialen Hoe kom je tot een goed beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid op je school? De draaimolen: Intervisie voor gevorderden! Welke materialen kun je gebruiken bij de begeleiding van slimme kinderen?

45


Werken met ontwikkelingsperspectieven Basisscholen hebben bijna allemaal veel gegevens over de prestaties en de ontwikkeling van hun leerlingen, maar doen daar nog weinig mee. Slechts een derde van de scholen gebruikt prestaties van leerlingen bijvoorbeeld om op het niveau van leerlingen, groepen en de school als geheel te bekijken hoe ontwikkelingen verlopen. Het ontwikkelingsperspectief is niet bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te volgen maar om het onderwijsaanbod voor een leerling zodanig te plannen dat een leerling zich optimaal ontwikkelt. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (OPP) kan in scholen o.a. een bijdrage leveren aan het voorkomen van ‘onderpresteren’, doelgericht werken, beredeneerde keuzes in leerlijnen/leerstof-aanbod maken, het in kaart brengen van de ontwikkeling van leerlingen en aan het verbeteren van het planmatig handelen in school. Een ontwikkelingsperspectief is het maken van een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden bij een leerling. Een ontwikkelingsperspectief is onder andere nodig bij LGF-leerlingen, leerlingen met een verwachte uitstroom naar praktijkonderwijs of VSO en leerlingen met een achterstand op één of meerdere basisvaardigheden. Programma In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen behandeld: • Waarom werken met een ontwikkelingsperspectief? • Een ontwikkelingsperspectief opstellen. • Een leerrendement vaststellen. • Het gebruiken van een ontwikkelingsperspectief. • Concrete activiteiten

46


E-learning Klik op onderstaande link om naar het gehele E-learning aanbod te gaan op de Tabijn Academie. > e-learning trainingen

47


http://tabijn.mijneigenacademie.nl

Brochure Tabijn Academie 2018-2019  
Brochure Tabijn Academie 2018-2019