Page 1

Linkebeek • jaargang 52, nr 332 • Januari 2012 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de moelie en vzw ‘de Rand’

4-5 Uit de gemeenteraad: twee miljoen euro aan werken

6-7 Broers Surkeyn gepassioneerd door cyclocross 10-11 Willem Vermandere in GC de Moelie op 9 februari

14-15 Faciliteitengemeenten in cijfers

© vzw ‘De Rand’

afgiftekantoor Linkebeek 1

SJOENKE

België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 P 006804


van de redactie

Gelukkig nieuwjaar De aftrap van 2012 is gegeven. We wensen jullie alle geluk, gezondheid, voldoening en veel goede wil en begrip om er samen het beste van te maken. De redactie van sjoenke blijft alles in het werk stellen om een gemeenschapskrant te brengen met interessante informatie over alles wat er in Linkebeek reilt en zeilt. Het verenigingsleven en GC de Moelie krijgen uiteraard bijzondere aandacht. De nieuwjaarsreceptie van de cultuurraad was een schot in de roos. Voor de receptie had het personeel van GC de Moelie de zaal in een stemmig kerstdecor omgetoverd. Rik Otten, voorzitter van de cultuurraad, bedankte Anne Van Loey, die afscheid neemt als bestuurslid van de cultuurraad. In 1974 was zij een van de medeoprichters en zij maakt sindsdien ook deel uit van de redactie van sjoenke. Als Hollandse dame toonde ze al snel belangstelling voor het Vlaamse verenigingsleven. Ze lobbyde mee voor de komst en de uitbouw van een cultureel centrum. Als boekenfanaat schonk ze bijzondere aandacht aan de werking van de plaatselijke bibliotheek. Bedankt, Anne, voor al die belangeloze inzet! Zoals gewoonlijk werd het jaar afgesloten met het kerstconcert van het Sint-Ceciliakoor en orkest Camerata. Deze keer stak het winterweer net geen stokken in de wielen, zodat de kerk afgeladen vol zat. Het tevreden publiek zakte nadien af naar GC de Moelie en verbroederde er tot in de late uurtjes. Dit eerste sjoenke van 2012 bevat een flinke brok gemeentelijk nieuws. De gemeenteraad heeft de begroting voor dit jaar deze keer netjes op tijd goedgekeurd. Geen nood, de financiële crisis lijkt onze gemeente niet echt te treffen. De ambities zijn hoog. Er staat een hele waslijst aan verbeteringswerken op het programma. De verkiezingen naderen … De gemeenteraad nam trouwens een van de weinige opmerkelijke beleidsbeslissingen van deze legislatuur. Het gaat om een drastische ingreep om de verkeerssnelheid in onze gemeente aan banden te leggen. De bedoeling is goed, de bal ligt nu in het kamp van de automobilisten. GC de Moelie zet het jaar op 12 januari in met een optreden van Raymond van het Groenewoud. Willem Vermandere speelt begin februari en vertelt in dit nummer van sjoenke over zijn leven en werk. Wie erbij wil zijn, moet zich reppen, want de kaarten vliegen de deur uit.

2

Uit goede bron Subsidies aan verenigingen Samen met de begroting keurde de gemeenteraad de subsidies 2012 goed. Voor de jeugd- en sportverenigingen wordt rekening gehouden met het aantal aangesloten leden. Hoe de overige verdeling van toelagen gebeurt, is niet erg duidelijk. Een vereniging zoals de Toneelvrienden verdient meer waardering dan de 150 euro die ze krijgt toegestopt. Het verzusteringscomité is deze keer niet in de lijst opgenomen, omdat in mei van dit jaar de verzusteringsfeesten in Linkebeek plaatsvinden. Het nodige budget hiervoor is in de gemeentebegroting opgenomen. 1) Jeugdverenigingen Chiro Sjoen: 582 euro Unités Scoutes et Guides: 2.418 euro 2) Sportverenigingen KHVCL (voetbal): 1.668 euro Linkebeek Hockeyclub: 2.165 euro Judoclub: 415 euro Peter Pan Football: 252 euro 3) Ontspanning en cultuur Sint-Sebastiaanskoor: 250 euro Sint-Ceciliakoor: 350 euro Choeur A Più Voci: 300 euro Orkest Camerata: 300 euro Toneelvrienden: 150 euro Choeur de la Vallée: 200 euro Linkebeeks Archief: 100 euro Theater Filiaal: 100 euro OKRA (gepensioneerden): 300 euro Vie Montante (gepensioneerden): 150 euro Ludotheek: 900 euro Petanque voor senioren: 200 euro


uit de gemeente 4) Sociale verenigingen Ziekenzorg: 200 euro Le Relais: 200 euro KAV: 200 euro KALM: 200 euro Gezinsbond: 200 euro Club de tricot: 150 euro Patchwork: 150 euro 5) Bloedgevers: 400 euro 6) Bibliothèque des Jeunes: 2.000 euro Staking Op 2 december hielden de vakbonden een actiedag met een betoging tegen de begrotingsmaatregelen die de nieuwe regering enkele dagen later zou goedkeuren. Het ging niet om een stakingsdag. Groot was dan ook de verwondering van de ouders van de Nederlandstalige gemeenteschool toen hun kinderen op 1 december thuis kwamen met de mededeling dat er ’s anderdaags in de school werd gestaakt. Gemeentepersoneel hielp bij het opvangen van de kinderen en ook de Franstalige collega’s waren van goede wil. Het schepencollege was helemaal niet opgezet met deze gang van zaken en verontschuldigde zich in een brief aan de ouders. Werken in de school In het gemeentebudget 2012 is 75.000 euro voor diverse vernieuwingswerken in het schoolgebouw opgenomen. Het gaat onder meer om de vervanging van ramen, het plaatsen van zonnewering, het aanpassen van het keukenmeubilair, het verbeteren van de toiletten en de heraanleg van de toegangstrappen. Jaarverslag Tijdens de laatste gemeenteraad werd ook het jaarverslag 2010 voorgesteld. Dit gebeurt voor de laatste keer omdat de gemeentebesturen niet meer verplicht worden om dit traditionele verslag op te maken. Op 31 december 2010 woonden in Linkebeek 4.806 mensen, of 52 meer dan een jaar voordien. In 2010 verlieten 344 personen de gemeente en kwamen er 363 nieuwe inwoners bij. Er werden 48 geboorten genoteerd, 17 meer dan in 2009, en er waren 51 sterfgevallen. Ondanks de economische crisis stegen de grote en kleinere belastinginkomsten in 2010 tot 3.446.000 euro, meer dan de twee vorige jaren. De grondbelastingen waren goed voor 1.650.000 euro, de personenbelasting leverde 1.670.000 euro op. Naast de belastingen zijn de werkings- en personeelstoelagen voor de twee scholen een aanzienlijke bron van inkomsten. De Vlaamse overheid keert hiervoor ongeveer 1.500.000 euro uit.

Gemeentelijke Mededelingen De uitgevers van het tijdschrift De Zes dienden bij de gouverneur van VlaamsBrabant een klacht in tegen de publicatie van sommige teksten in het infoblad van het gemeentebestuur van Linkebeek. De indieners voeren aan dat de waarnemende burgemeester de titel van burgemeester niet mag gebruiken vooraleer hij de eed van burgemeester heeft afgelegd. Hij geeft zich uit als ‘mayeur’, dat in het Nederlands niet bestaat en als ‘maire’, waarmee hij zeker de indruk wil wekken dat het de burgemeester is die aan het woord is. Het tweede deel van de klacht gaat over het blauwe kadertje op de voorpagina, waarin elke maand wordt vermeld hoeveel dagen de burgemeester niet benoemd is en dat ‘de democratische keuze van de kiezer niet geëerbiedigd wordt’. Gouverneur Lodewijk De Witte wijst er in zijn antwoord op dat het niet de eerste keer is dat hij de waarnemende burgemeester er op moet wijzen dat ‘een gemeentelijk infoblad tot doel heeft de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van diensten en over de gemeentelijke activiteiten. Het is een officiële uitgave van de gemeente en niet van een zittende meerderheid. Een blad verspreid met financiële middelen van de gemeente mag niet politiek gekleurd zijn. Het is niet mogelijk dat de leden van het college in een gemeentelijk blad op een systematische wijze aan partijpolitieke propaganda doen.’ Wijnbrondal Eind november werden in het Wijnbrondal een twintigtal gevaarlijke bomen gekapt. Hierdoor zal de begroeiing opnieuw toenemen, wat het af kalven van de steile hellingen moet tegengaan. In de aanpalende Koeiestraat werden uiteindelijk geen bomen gerooid omdat er eerst ingrepen nodig zijn om de erosie tegen te gaan. Tijdens de zware stortregens vorige zomer kwamen tonnen zand in de kleine vallei terecht, af komstig van de naastliggende landbouwgrond op de Bremhof. De gemeente kan een beroep doen op 45.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid.

Borstkankerscreening in Linkebeek Van 6 tot 10 februari 1 op 9 vrouwen krijgt ooit te maken met borstkanker. Vroegtijdig opsporen kan als je je laat onderzoeken en als je je goed bewust bent van je borsten en veranderingen vlug opmerkt. Met een mammografie (een foto van de borsten) kunnen heel kleine letsels die nog niet voelbaar zijn opgespoord worden. Sterven door borstkanker vermindert als vrouwen van 50 tot 69 jaar zich systematisch om de twee jaar laten screenen. De Vlaamse Regering heeft van de strijd tegen borstkanker een prioriteit gemaakt. Om de vrouwen te stimuleren zich regelmatig te laten onderzoeken, wordt een bevolkingsonderzoek naar borstkanker georganiseerd waarbij alle vrouwen van 50 tot 69 jaar recht hebben op een tweejaarlijkse gratis screeningsmammografie. Vrouwen van 50 tot 69 jaar kunnen via een voorschrift van de huisarts of gynaecoloog een gratis screeningsmammografie laten uitvoeren in een erkend centrum. In Linkebeek is het deelnamepercentage aan de screening 17,57 %, 107 van de 609 vrouwen namen aan de vorige screeningsronde deel. Voor vrouwen die niet via deze weg een screeningsmammografie hebben laten uitvoeren, komt er een oproep met een rechtstreekse uitnodiging waarin er een concrete afspraak wordt voorgesteld om zich te laten screenen in de mammobiel. De mammobiel is een rijdende screeningseenheid waar je een mammografie kunt laten nemen. De mammobiel staat van 6 tot en met 10 februari in Linkebeek. De persoonlijke afspraak kan nog gewijzigd worden door te bellen naar het gratis nummer dat op de brief staat. Door deze actie kunnen we in de meeste gevallen borstkanker vroegtijdig ontdekken en zijn de kansen op genezing aanzienlijk hoger. Wie meer informatie wil over borstkankeropsporing, kan terecht bij de huisarts of gynaecoloog of bij het Centrum voor Borstkankeropsporing van de VUB op het gratis nummer 0800 10 221. Meer informatie over borstkanker in het algemeen: www.gezondheid.be en www.borstkanker.net

3


uit de gemeente

Begroting met twee miljoen euro Uit de gemeenteraad van 12 december 2011 > De gemeenteraad begint met de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Haviland en voor de Gemeentelijke Holding. Schepen Yves Ghequiere wordt aangeduid om op 15 december de gemeente bij de intercommunale Haviland te vertegenwoordigen. De Gemeentelijke Holding kwam in het najaar in zware problemen als gevolg van de Dexiacrisis. Enkele dagen voor deze gemeenteraad had een buitengewone vergadering van de Gemeentelijke Holding plaats. Wegens de hoogdringendheid duidde het schepencollege waarnemend burgemeester Damien Thiéry aan om daar aanwezig te zijn. De gemeenteraad wordt van deze beslissing in kennis gesteld. Belangrijke agendapunten zijn de ontbinding van de vennootschap, de kennisname van het ontslag van de bestuurders en de aanstelling van de vereffenaars. > Tijdens de gemeenteraad van 7 november 2011 kwam de oprichting van een nieuwe afvalintercommunale voor de regio Halle-Vilvoorde ter sprake. De gemeenten, waaronder Linkebeek, die momenteel voor hun afvalverwerking een beroep doen op Haviland, moesten zich uitspreken over de toetreding tot de nieuwe overkoepelende intercommunale. Op voorstel van het schepencollege besliste de gemeenteraad toen nog geen beslissing te nemen, omdat er te veel onduidelijkheid bestaat over de financiële implicaties. Ook een aantal andere gemeenten hadden al afgehaakt. Het schepencollege deelt mee dat er intussen meer en meer tegenstand is gerezen tegen het voorstel om een nieuwe intercommunale op te richten. Wellicht zal de vergadering van Haviland op 15 december uitsluitsel moeten brengen. (Daar werd uiteindelijk beslist de hele operatie af te blazen, n.v.d.r.) > Het wegdek van verschillende straten wordt vernieuwd. De werken zijn opgesplitst in drie werven. De Brouwerijstraat, tussen de Stationsstraat en de Beukenstraat, en een deel van de Van Lishoutstraat vormen de eerste werf. De Grote Baan tot aan de grens met Beersel en de aanpalende Oude Grote Baan 4

(achter het rusthuis Avondvrede) de tweede. Aangezien de prijsofferten voor deze twee werven ongeveer 15 % boven de raming liggen, moet de gemeenteraad de verhoging goedkeuren. Voor het derde deel, de verbetering van de Theunissenlaan en de Hess-de-Lilezlaan, lag de prijsofferte lager dan de raming. De totale kostprijs van alle werken is ongeveer 310.000 euro. De oppositie onthoudt zich bij de stemming omdat ze het onverstandig vindt de Brouwerijstraat te verbeteren als daar enige tijd later werken zullen gebeuren voor de aanleg van de watercollector van de Verrewinkelbeek. > De renovatie van het inkomgebouw aan het kerkhof laat op zich wachten. De beslissing dateert van augustus 2009, maar pas in augustus 2011 keurde de gemeenteraad het lastenboek en de raming van ongeveer 100.000 euro goed. Uit de aanbesteding blijkt nu – eens te meer, zegt LK2000 – dat de prijzen de raming ruim overschrijden. De architect van het project heeft intussen de plannen vereenvoudigd om de prijs te drukken. Er volgt een nieuwe aanbesteding. > Vorig jaar werd het mobiliteitsplan goedgekeurd. Om de verkeersveiligheid te verhogen, werd daarin voorgesteld de indeling van de straten aan te passen. De Alsembergsesteenweg (gewestweg), Brouwerijstraat, Molenstraat, Stationsstraat, Ukkelsesteenweg, Grote Baan en Hollebeekstraat zijn de enige straten waar nog 50 km/u is toegelaten. In alle andere straten wordt de maximumsnelheid 30 km/u. De gemeenteraad keurt deze nieuwe regeling met één onthouding goed. Het raadslid van LK2000 is van oordeel dat in dat geval alle verkeersdrempels in de zone 30 moeten verdwijnen. > Sinds 1996 stelt het OCMW de woning in de Hollebeekstraat nr. 162 ter beschikking als opvanghuis. Het OCMW ontvangt hiervoor een toelage van de federale overheid. Aangezien de gemeente eigenaar van het huis is, wordt er een huurovereenkomst afgesloten met het OCMW. De maandelijkse huurprijs wordt vastgelegd op 750 euro. Het gaat van start op 1 januari 2012.

Voorstelling en bespreking van het budget en het beleidsplan 2012, en van het meerjarenplan 2013-2014 De gewone begroting 2012 vertoont een negatief saldo van 345.000 euro. Met een begrotingsoverschot van 413.000 euro uit vorige jaren sluit de begroting af met een klein overschot van 68.000 euro. > Eerst de inkomsten. De grondbelastingen blijven ongewijzigd op 1.200 opcentiemen, de personenbelasting op 7,2 %. Samen met enkele kleinere belastingen, waaronder de bouwtaks, zijn de belastingen goed voor 3.500.000 euro of 53 % van de inkomsten. Nieuw vanaf dit jaar is een belasting op de reclameborden. Andere inkomsten komen van het Gemeentefonds (535.000 euro) en de dividenden van gas- en elektriciteitsmaatschappijen (292.000 euro). De toelagen van de Vlaamse Gemeenschap voor de werkings- en personeelskosten van de Nederlandstalige en de Franstalige school moeten dit jaar 1.660.000 euro opbrengen. > De uitgaven voor het gemeentepersoneel en het onderwijspersoneel bedragen 2.800.000 euro. Dankzij de overheidstoelagen voor het onderwijspersoneel en de gesco’s worden deze kosten tot 1.200.000 euro gereduceerd. De totale prijs voor het selectief ophalen en verwerken van het huisvuil en de werking van het containerpark blijft een verlieslatende post. De kosten lopen op tot 330.000 euro. Na de verkoop van vuilniszakken en de betalingen in het containerpark blijft de gemeente nog steeds met een verlies van 94.000 euro zitten. Daarom zal in het containerpark voor sommige afvalfracties betaald moeten worden. Het deponeren van glas, pmd, papier en elektrische apparaten blijft gratis. Andere belangrijke uitgaven zijn het aandeel van de gemeente in het budget van de politiezone met Rode en Drogenbos (625.000 euro) en de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW (800.000 euro), samen goed voor 20 % van de gemeentebegroting. Een blik op de buitengewone begroting De buitengewone begroting gaat over grote werken of investeringen via leningen en/of subsidies. Tijdens de voorbije twee jaar kon er heel wat bespaard worden


verenigingsnieuws

aan werken

Cultuurraad en GC de Moelie vieren eindejaar

dankzij het grote bedrag af komstig van de verkoop van het water- en rioleringsnet aan de watermaatschappij VIVAQUA en een uitzonderlijk hoog dividend van Publigaz. Hierdoor moesten in die periode geen nieuwe leningen worden opgenomen. (Er werden ook heel weinig werken uitgevoerd, n.v.d.r.) Deze financiële reserve schept onder meer ruimte voor het onderhoud van een aantal straten die de voorbije winters sterk te lijden hebben gehad. Voor 2012 wordt bijna 2 miljoen euro aan werken en investeringen gepland. Heel wat van die werken kwamen ook al voor in vorige begroting(en). De belangrijkste werken zijn die aan het Wijnbrondal waarvoor nu 500.000 euro (eerste fase) is ingeschreven. Hiervan wordt 150.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Voor de aanleg van de kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in het Schaveypad is opnieuw 350.000 euro uitgetrokken. De uitvoering van dit project laat al verschillende jaren op zich wachten en is dringend omwille van de geurhinder. Voor werken aan de gemeentelijke bergplaats staat 162.000 euro in de begroting, voor de restauratie van het inkomgebouw van het kerkhof 100.000 euro, voor veiligheidswerken in de Hoeve ’t Holleken 10.000 euro, voor renovatiewerken in het schoolgebouw 72.500 euro, voor de hoogdringende schilderwerken in het kerkgebouw 12.500 euro, voor het vernieuwen van bomen in de Brouwerijstraat en Esselaar 58.000 euro en voor de verbetering van de openbare verlichting 30.000 euro. Na de herstelling van de straten, die eerder in deze gemeenteraad werd goedgekeurd, zijn er ook nog onderhoudswerken gepland aan de Dwersbos en het Kleindal, de Marissaldreef en het Wytsmanpad, de Oude Grote Baan, het Kerkveld en een deel van de Perckstraat. Hiervoor is een bedrag van 400.000 euro ingeschreven. > Volgens de oppositie zijn deze investeringen voor een bedrag van 2 miljoen euro onrealistisch. Het voorbije jaar werd amper de helft van de geplande werken en investeringen uitgevoerd. Het is duidelijk dat de meerderheid met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen een partijtje blufpoker wil spelen. De meerderheid keurt de begroting goed, het Franstalige CAP onthoudt zich en LK2000 stemt tegen.

Op zaterdag 10 december vond de eindejaarsreceptie van de cultuurraad van Linkebeek en GC de Moelie plaats. Zoals steeds werd de receptie voorafgegaan door een stevige fakkeltocht. Een honderdtal enthousiastelingen vertrokken van op de parking van GC de Moelie de donkere nacht in. In het Schaveypark werden de deelnemers onweerstaanbaar aangetrokken door doedelzakmuziek. Toen ze ter plaatse kwamen, bleek er een tafel te staan met jeneverkes en Chokotoffs. Even rusten en dan weer verder richting GC de Moelie. In de foyer van de Moelie kwamen de eerste genodigden die niet deelnamen aan de wandeling intussen aan. Het Moelie-team trakteerde op glühwein en chocolademelk. Rik verwees in zijn speech naar het jaar van de vrijwilliger en zette Anne Van Loey als medeoprichtster van de cultuurraad van Linkebeek (CRL) in de bloemen. 35 jaar maakte Anne deel uit van het bestuur van de CRL. Al die tijd was ze ook lid van de redactieraad van sjoenke. In die hoedanigheid leverde ze ook tientallen bijdragen aan onze gemeenschapskrant. Van in het begin was Anne bezielend lid van de programmeringscommissie van GC de Moelie. Met een daverend applaus toonden de aanwezigen hun dankbaarheid voor al wat Anne Van Loey gedurende vele jaren voor de gemeenschap van Linkebeek heeft gedaan. Na het woordje van de voorzitter werd de film van de laatste zeepkistenrace vertoond, vakkundig gemaakt door Videoclub Zennevallei. Daarna werd er gezellig gekletst bij een glas wijn of feestbier. Het team van Steven en Cinderella verzorgde de catering. De kinderen werden opgevangen door de Chiroleiding en konden genieten van een prachtige film. Op die manier werd 2011, het jaar van de vrijwilliger, op een feestelijke manier afgesloten.

Kerst bij Ziekenzorg Linkebeek Op zondag 10 december vond ons kerstfeest plaats. Doordat er weinig mensen konden komen, werd het georganiseerd in het lokaal waar het koor normaal repetitie heeft. Iedereen vond de ruimte veel aangenamer en gezelliger. Na de misviering waren er lekkere boterkoeken. De filmpjes van de zeepkistenrace zetten de lachspieren op scherp. Het was ook eens interessant om te zien wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van de knotsgekke race. Doordat er enkele jaren tussen de zeepkistenraces lagen, was het leuk om te zien hoe kinderen groter zijn geworden en hoe sommige regels van jaar tot jaar verschillen. Je mag bijvoorbeeld niet meer liggend op de buik in de zeepkist deelnemen. De echte fanaten hebben ook al begrepen dat je liever vier wielen in plaats van drie kiest en best dikkere banden neemt om meer grip op de baan te hebben. De grappigste momenten blijven natuurlijk de crashes in de strobalen en de ongeziene inhaalmanoeuvres. Na de films was er nog een heerlijk stuk mokkagebak om na te genieten van een fantastische namiddag. Christelle

5


Marc (45) en René (53), de twee jongste van vier broers in de Linkebeekse familie Surkeyn, zijn helemaal in de ban van cyclocross. Ze organiseren samen met enkele vrienden een vijftiental cyclocrossen per seizoen. Omdat ze slachtoffer zijn van hun eigen succes, moeten ze het aantal inschrijvingen per rit tegenwoordig beperken tot 50 à 60 deelnemers. Het is even zoeken voordat je de ouderlijke woonst van de gebroeders Surkeyn in het Kerkveld in Linkebeek vindt. Zigzaggend door een kronkelende weg belanden we op een steile helling. Hier wonen Marc en René samen in het ouderlijke huis. Misschien toeval, maar als je deze weg met de fiets aflegt, dan heb je een kuitenbijter van formaat. Ideaal voor een cyclocrossparcours, alleen organiseren de Wielervrienden van de Zennevallei (WVZ) dit jaar voor het eerst geen cyclocross in Linkebeek. ‘Het is inderdaad voor het eerst in vijf jaar tijd dat we geen wedstrijd in Linkebeek organiseren’, bevestigt Marc Surkeyn. ‘Maar volgend jaar willen we opnieuw een cyclocross in Linkebeek. Dat we een jaartje overslaan, heeft eerder te maken met onze overvolle agenda. We organiseren samen met vrienden en bevriende organisaties een vijftiental cyclocrossen per seizoen. Ze komen van ver om bij ons te mogen 6

deelnemen, zelfs van Limburg en uit de uithoeken van Vlaanderen. We zorgen er dan ook voor dat het parcours en de omkadering op het terrein in orde zijn. Externe organisaties helpen ons bij de organisatie, zoals recent bij de cross op Campus Wemmel of de cross in de buurt van Lessines. Wij zorgen voor de registratie van de uitslag.’ Het hoofddoel blijft om recreanten te lokken naar de wedstrijden. ‘Zowel vader, moeder als dochter en zoon kunnen (vanaf 15 jaar) deelnemen op eigen ritme. We maken een klassement per categorie, wat de deelnemers ook erg waarderen. Omdat we de laatste jaren wel wat gegroeid zijn, moeten we het aantal deelnemers beperken. We organiseren daarom soms twee ritten. Omdat we de mensen die meehelpen niet in de kou willen laten staan, geven we na de inschrijvingsstop voor de organisatie zelf nog tien ‘wildcards’, zodat ook zij zeker kunnen deelnemen aan hun cross’, weet Marc.

Afzien en genieten ‘We zijn allebei bezeten door de wielersport’, bekent René. ‘Het is in feite dertig jaar geleden begonnen in Huizingen, toen we met enkele mensen samenkwamen om in het veld een cross te rijden. Dat groeide en na de vierde generatie van mensen hebben wij het nu al vijf seizoenen overgenomen. Aanvankelijk was er in Sint-GenesiusRode het ‘Triatlon Team’, dat zowel aan jogging als aan cyclocross deed, maar dat stopte in 1999. Wij zijn verder blijven doen onder de naam ‘Wielervrienden van de Zennevallei’. We zorgen ervoor dat er cyclocrossen worden georganiseerd, hetzij door onszelf, hetzij door externe organisaties met onze steun. Cyclocross is bij wielerfanaten echt in trek. Vooral omdat ze na het zomerseizoen op de gewone koersfiets ook graag in de winter fietsen. En dan is een cyclocross echt de moeite: veertig minuten rondjes van ongeveer 1.700 meter lang rijden, en dan een extra rondje om af

© Tine De Wilde

Broers Surkeyn gepassioneerd door cyclocross


verenigingsnieuws te sluiten. Het is echt afzien, maar daarna ben je natuurlijk blij dat je het hebt uitgereden. Uiteraard hoort gezellig napraten er ook bij. Enkele recreanten doen elke week mee om te winnen, maar de meesten rijden toch mee voor het plezier.’ Vroeger reden de broers altijd zelf. Nu organiseren ze de crossen, een hele uitdaging. ‘Er komt wel wat werk bij kijken, maar je krijgt er veel voor terug. Gelukkig hebben we een heel team. Naast Marc en ik, zijn er ook Bruno Willems, Caroline Demondt, Werner en Helmut Zimmerman en Peter De Bodt. We vullen elkaar aan en slagen er zo in om telkens een mooi parcours uit te tekenen. Een tiental keer per jaar vergaderen we om alles op elkaar af te stemmen’, weet René, die elke dag nog met de fiets naar het werk in Lot gaat. Het organiseren van cyclocrossen is de twee jongste broers van de familie Surkeyn op het lijf geschreven, maar zelf crossen zit er niet meer in. ‘Enkel nog tijdens fietsvakanties of naar het werk’, klinkt het. Droomcross Hoe kijken de broers Surkeyn naar de toekomst? ‘Hoe meer parcours er worden aangeboden, hoe leuker we dat vinden. Het is niet altijd evident. Aan het kasteel van Beersel zijn cyclocrossen bijvoorbeeld verboden, maar er zijn ook andere plaatsen waar het niet mag. We werken wel altijd volgens het boekje en vragen dus alle vergunningen aan. Waar elke club natuurlijk van droomt, is om eens het Belgisch kampioenschap veldrijden te mogen organiseren. Alle toppers hier in Linkebeek, dat zou echt machtig zijn’, mijmeren Marc en René. Joris Herpol

Toneelvrienden blikken terug op fantastisch toneelweekend Eind november maakten de Toneelvrienden naar jaarlijkse traditie GC de Moelie onveilig met hun nieuwe productie. Tien acteurs, zowel nieuw talent als gevestigde waarden, brachten de intrigekomedie Comme chez Swa van Pol Anrys, in een regie van Eddy Vannerom. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Eerst en vooral iedereen die voor en achter de schermen zijn steentje heeft bijgedragen om van deze productie een groot succes te maken. Decor bouwen, affiches en uitnodigingen ontwerpen, licht en geluid regelen, kleding zoeken, de acteurs van een laagje make-up voorzien, rekwisieten verzamelen, souffleren (al hebben we opgevangen dat Betsy daar dit jaar niet veel werk mee had), aan de vestiaire of de kassa staan, programmaboekjes verkopen, broodjes smeren en nog zo veel meer … Het komt er allemaal bij kijken. Maar jaar na jaar wordt duidelijk dat de Toneelvrienden kunnen terugvallen op een gemotiveerde en hechte ledengroep, die graag de handen uit de mouwen steekt. En last but not least … het publiek. Jullie waren dit jaar massaal op post, wat ons heel veel plezier heeft gedaan. Aan de reacties achteraf te horen, hebben jullie er even hard van genoten als wij zelf. We hopen dat we jullie volgend jaar opnieuw mogen verwelkomen. De Toneelvrienden P.S. Wil je op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt in onze vereniging? Word dan fan van de ‘Toneelvrienden Linkebeek’ op Facebook!

Nieuws van de Gezinsbond Ook in 2012 plannen we weer heel wat boeiende activiteiten voor kleuters, jongeren en volwassenen. De kooknamiddag, de uitstap naar een pretpark, het spaghettifestijn, het sinterklaasbezoek en onze wekelijkse conditietraining: Gezinsbond Linkebeek staat garant voor een fantastisch programma. Zoals aangekondigd hebben we afscheid genomen van onze bestuursleden Tina, Ingrid en Isabel. We hebben met onze nieuwe bestuursleden Annick, Els, Noëmie en An al enkele succesvolle activiteiten georganiseerd. Nieuwe mensen en nieuwe ideeën: het wordt een onvergetelijk jaar.

7


TERUGBLIK

Toponymie van Linkebeek (5c) de Kasteelstraat

Elke straat heeft zijn verhaal. In de reeks Toponymie van Linkebeek gaan we op zoek naar de herkomst van een straatnaam die bij veel inwoners van Linkebeek vast bekend in de oren klinkt. Maar wat schuilt er achter die naam? Alex Geysels legt nieuwe accenten in de geschiedenis van Linkebeek. In dit nummer gaan we op zoek naar het mysterie achter de Kasteelstraat. 1. Huidige benaming: Kasteelstraat 2. Wegenatlas: nummers 2, 9, 47 3. Grenzen: tussen het Wijnbrondal en de Bloemhof 4. Wijk: tussen Linkebeek-dorp en ‘omgeving Wijnbrondal’ 5. Uitvoeringsdatum: 1 januari 1931 6. Betekenis: straat nabij het kasteel(domein) 7. Vroegere benamingen: Schoolewijkvoetweg: die daalde neer van het Gemeenteplein langs de trapjes van de Kerkenberg en liep beneden 8

linksaf naar de spoorwegtunnel. Langs deze Kerkenberg stonden de eerste klaslokaaltjes: bij Croon (bovenaan de trapjes), in de sacristie en bij Pieter De Becker juist boven aan het Gemeenteplein.

overging in het Wijnbrondal en de Hollebeekstraat tot en met het Elsgatveld. Ook voor deze weg vond ik de naam Schoolewijckvoetpad! Na 1865 werd het pad opgenomen in het kasteeldomein.

Koekelstraat: vroegere benaming van de benedenzijde van de Lange Haagstraat. Verwijst vermoedelijk naar de Keltische held Cuchulainn.

9. Historische gegevens: De spoorwegtunnel, gebouwd rond 1772, werd tijdens WOII aanbevolen als schuilplaats. Dat was in witte verf geschilderd boven de opening. In 1980 stond de graaf een strook van het domein af, zodat een veilig voetpad naast de weg kon worden aangelegd.

Lange Haesestraat: een verminking van ‘Lange Haagstraat’, die verder liep langs het huidige spoorwegtracé tot aan het Bankveld. 8. Bijzonderheden: Hoe eigenaardig het ook mag zijn: deze bijna rechte straat heeft drie nummers in de wegenatlas. De voornaamste tak (nr. 9) lag tussen de Zavelstraat en de spoorwegtunnel en was een deeltje van een grote verbindingsweg tussen de Kerkendries (Dapperenplein) en de Galgendries: Koekelstraat of Lange Haesestraat. De tak nr. 47 tussen de Zavelstraat en de F. Dehaesstraat was de Schoolewijckvoetweg. Rechts naast de beek liep over de volledige lengte het pad nr. 2, dat

Bronnen: Geschiedenis van Linkebeek (1957), blz. 31 Atlas der wegen (1843), bewaard in het gemeentehuis Oude kaarten in het Linkebeeks Archief Keltische Mythologie, David Bellingham, Librero, 2002, Kerkdriel (nl.) Met dank aan Jozef Motté


verenigingsnieuws Nieuws van KAV Linkebeek KAV doet bij het begin van het nieuwe jaar een dringende oproep. Wie onze afdeling wil versterken, is meer dan welkom. Het bestuur van KAV-Linkebeek is op zoek naar nieuwe krachten met frisse ideeën om het bestaande team te versterken en/of te vervangen. Zonder nieuwe krachten zijn we genoodzaakt de activiteiten voor het nieuwe jaar op een laag pitje te houden of zelfs eind 2012 met KAV te stoppen. Wij hopen op jullie massale respons en zijn steeds ter beschikking voor verdere uitleg. Voor 2012 hebben we alvast het volgende gepland: > Zondag 29 januari: een twee uur durende geleide wandeling door Sint-Gillis, verzorgd door Rita Vandeperre. Het traject gaat nogal wat bergop en bergaf, dus goede wandelschoenen zijn een must. > Woensdag 8 februari: KAV gaat de knutseltoer op met het overtrekken van dozen. Niets zo mooi als een toffe doos om van alles in op te bergen. Is dat ook iets voor jou? Zorg dan dat je er bij bent. > Zondag 12 februari: we gaan gezellig een namiddag bowlen met familie en vrienden. Meer info vind je in het maandelijkse activiteitenblad.

LAHN Ook al woon ik nu buiten Linkebeek, ik kan mij toch nog bezighouden met het archief. Vandaar mijn bijdragen over de straten en de toponymie. Graag wil ik ook maandelijks een gedeelte van het fotoarchief laten bekijken via de computer. Je kunt de foto’s downloaden in drie formaten. Opgelet: verschillende foto’s vallen onder copyright en mogen niet zomaar gepubliceerd worden. Deze maand kan je onze foto’s van het interieur van de kerk bekijken. https://www.dropbox.com/gallery/46252155/1/F01Kerk%20Binnen12%3A1?h=62bab3 Wie graag onze andere fotoreeksen wil zien, zoals die van het Wijnbrondal, de Roze Molen, het station ... kan mij contacteren. Wat ik niet meer kan doen, is Linkebeek vertegenwoordigen bij gelijkaardige organisaties buiten Linkebeek, zoals Zenne en Zoniën, de pas opgerichte Erfgoedcel, de stichting Herman Teirlinck (in voorbereiding), Heemkunde Vlaanderen ... Hiervoor is er dringend een geëngageerde inwoner van Linkebeek nodig. Komt die er niet, dan dreigt Linkebeek een witte vlek te worden in het Vlaamse heemkundige landschap. Ben jij kandidaat? Laat het ons weten via GC de Moelie of linkebeeksarchief@skynet.be. A. Geysels

Kerstconcert Sint-Ceciliakoor en Orkest Camerata Linkebeek: een impressie Sint-Sebastiaanskerk – zaterdag 17 december Dit jaar was het zowaar een jubileumjaar voor het Sint-Ceciliakoor en zijn dirigent Eric Kirsch. Al voor de tiende keer op rij werden we bijeengeroepen voor wat alweer een geslaagd concert zou worden. Zoals de laatste jaren werd er samengewerkt met het orkest Camerata van Linkebeek. Peter Cremers, de man met de vertrouwde VRT-stem, tekende voor de presentatie. De dirigenten kozen voor hetzelfde concept als bij de vorige edities: koor en orkest musiceren samen en elk afzonderlijk. Het koor startte met de Bachcantate Nach dir, Herr, verlanget mich. Men vermoedt dat dit Bachs allereerste kerkcantate is en er zijn nog wat mysteries met dit werk gemoeid. Zo is er de hypothese dat het oorspronkelijk door een van zijn leerlingen zou zijn gecomponeerd. Het is ook gissen naar wie verantwoordelijk is voor het woordenspel in het slotkoraal. Je vindt de letterreeks B-A-C-H als samenstelling van de beginletters van de vier regels van dit koraal. Wat er ook van zij, de meningen over het begin van het concert waren verdeeld. We misten in het eerste van de drie gebrachte delen voldoende beheersing en expressie van ons vertrouwde koor. De chromatische melodievoering (verloop via oplopende of aflopende halve tonen) maakte het de zangers duidelijk niet gemakkelijk. Bij navraag vingen we echo’s op dat de sopranen, in tegenstelling tot de andere stemmen, zich wat minder volgroeid voelden in hun partij. Wat ons betreft nog wat werk aan de winkel. Als we denken aan hun prima uitvoeringen van Ehre sei dir Gott gesungen uit het Weinachtsoratorium weten we dat ons koor wel degelijk over voldoende capaciteiten beschikt. Bij de uitvoering van de kerstliederen was iedereen gecharmeerd door de puike voordracht van O herders verlaat uw bokskens van Praetorius. Dat was echt genieten. Het orkest ging verder met de vertolking van Mozarts Ouverture van Don Giovanni en Danzas en Danses van Joaquin Turina en Tsilogiannis. We maakten hierbij kennis met de nieuwe dirigent François Ducène, een jonge pianist die opleidingen in Luik en Brussel volgde en een diploma orkestdirectie behaalde na studies in Rijsel en Freiburg. Een beetje parallel met het koor beleefde het orkest een moeilijke start in de ouverture. Het was een beetje op de tippen van de tenen lopen. Er was meer overtuiging en muzikale rust in de twee driedelige dansen achteraf. De voor ons onbekende muziek kon best bekoren. De tweede reeks kerstliederen overtuigde net zo sterk als de eerste. Zelfs het op zich eerder gezwollen Minuit Chrétiens werd naar een hoger niveau getild. Het koor bracht twee liederen gebaseerd op dezelfde tekst, While shepherds watched their flocks. Dit is een tekst uit een van de traditionele Christmas Carols. De uitvoering van de compositie van Estes Psalter kon ons veel meer bekoren dan de veel later gecomponeerde versie van Händel. Afsluitend brachten koor en orkest zes delen uit het tiendelige Te Deum H 146 van Charpentier. Dit is muziek die koor en orkest echt aankunnen. Algemeen verliep die uitvoering behoorlijk. We misten wat trompetten, een tweede hobo en paukenspel, maar dat kon de pret niet bederven. Wel jammer van de pauken, want die waren vooraf pertinent aanwezig. We noteerden een kooraccidentje onderweg, iets met een overtollige maat, maar attente bassen en vlugge sopranen zetten alles snel terug op de muzikale rails. Het laatste deeltje van het concert heette In te Domine speravi, een uiting van vertrouwen in de Heer. Wij van onze kant hebben eveneens een sterk vertrouwen in het toekomstige succes van ons koor. Kunnen we een abonnement nemen op zijn uitvoeringen? Jan Otten 9


Vermandere verdrijft winterkou met vertelsels en ‘vooizekes’ Op een gure herfstzondag ontmoet ik Willem Vermandere. De West-Vlaamse bard stemt zijn instrumenten voor een soloconcert in Eernegem, een afgelegen dorpje in de buurt van Torhout. Terwijl de wind ongenadig tegen de ramen van de taverne beukt, trekt hij spontaan zijn muts wat verder over zijn oren. Toch gaan we even later buiten wat extra zuurstof opsnuiven voor onze babbel over de essentie van leven en dood. Ondertussen verliezen de bomen hun laatste rossige bladeren. Een eekhoorn rept zich naar zijn kroost.

10

Ieder huisje zijn kruisje ‘Op de mens en de natuur raak je nooit uitgekeken’, stelt de 71-jarige troubadour vast. ‘Mijn liedjesprogramma speelt in op de seizoenen. Tijdens de donkerste dagen van het jaar tracht ik de winterkou te verdrijven. Kerstmis en Nieuwjaar lenen zich daar uitstekend toe. Ernst en luim houden elkaar in evenwicht. Wie geen humor heeft, kan ik niet serieus nemen!’ De uitdijende financiële en economische crisis in de eurozone is Vermandere niet ontgaan: ‘Toch blijven veel politici hun kiezerspubliek naar de mond praten. Silvio Berlusconi beweert dat het met Italië nog steeds heel goed gaat, want de restaurants in Rome lopen vol. Europa leeft duidelijk


nieuws uit de moelie

steenkapper. De overgang van mijn woonruimte naar mijn atelier mag niet te groot zijn. Ik kan onderweg moeilijk elke keer van kleren wisselen.’

© Tine De Wilde

Geen seconde verspillen Tijdens zijn avondlijke wandelingen ontmoet hij af en toe onbekenden, die te voet op weg zijn naar Calais. ‘Ik woon op achthonderd meter van de autostrade. Telkens als ik een bepakte man of vrouw passeer, vraag ik mij af of het een vluchteling is. Mijn jongste lied Aan de overkant beschrijft de haveloze Berbers en ‘negermensen’. Hoe de problemen van overbevolking en armoede opgelost moeten worden, weet ik, als doodgewone rijmelaar, niet. We leven in een complexe wereld waarop het beleid geen greep heeft. Ik kan hoogstens de vinger op de wonde leggen en de bange, blanke man bewuster maken …’

boven zijn stand. Geleend geld vervangt meer en meer het door arbeid verdiende geld. Dat was voor mijn ouders ondenkbaar. Zij schaften zich nooit iets aan wat ze zich niet konden permitteren. In de jaren dertig waren ze al blij als ze voldoende ‘patatten’ en steenkolen in huis hadden.’ Willem betrekt in Steenkerke een woning uit 1864. ‘Slechts een deel wordt door kachels verwarmd. De muren zijn niet geïsoleerd. Mijn spullen liggen chaotisch op tafels en stoelen. Volgens mijn zoon besef ik niet hoe primitief ik ben gehuisvest. Maar buitenstaanders vergeten dat ik hier zware handenarbeid verricht. Ik ben niet alleen troubadour, maar ook

Creativiteit veronderstelt een sociale betrokkenheid: ‘Pas als we in de huid van de vreemdeling kruipen, zien we hem als mens. Velen kijken liever de andere kant uit, maar wie niet gestoord wil worden, leeft niet echt, en is dus dood!’ Op zijn leeftijd moet Vermandere zijn lichaam sparen. ‘Vroeger kon ik van bij het ochtendkrieken tot ’s avonds laat beeldhouwen. Tegenwoordig beperk ik mij tot enkele uren in de voormiddag en, als ik niet helemaal uitgeput ben, ook ‘na de noen’. Noodgedwongen ga ik meer doordacht te werk.’ Als hij liedjesteksten schrijft, vertrouwt hij op zijn verbeelding, want ze is het pigment en de essentie van het leven. ‘Via de verbeelding komen we dichter bij de waarheid, die zelf onuitspreekbaar is. De man van Nazareth gebruikte metaforen en gelijkenissen om iets te verduidelijken. Mozes, Gandhi en Mohammed motiveerden met hun taalvaardigheid de mensen om het goede te doen. In de middeleeuwen en nog lang daarna werden de Bijbel en de Koran letterlijk geïnterpreteerd. Ik beschouw deze boeken als rivieren van wijsheid die naar het paradijs leiden. Het rijk der hemelen is voor de hongerigen! De meeste godsdiensten willen het bestaan leef baar maken. Of er een hiernamaals is, weet ik niet. Zolang we hier vertoeven, eist het

leven onze zorgzaamheid op. Toen ik mijn jongste platenalbum Alles gaat over doopte, zinspeelde ik op de vergankelijkheid. Zowel voor mijn te vroeg gestorven kleinkind als voor mijn ‘grote broere’ schreef ik een afscheidslied. Wie nooit nadenkt over de dood, kan niet gelukkig zijn. De eindigheid van het bestaan dwingt ons ertoe om geen seconde te verspillen.’ Zingende nomade Wat zijn in deze woelige tijd de toekomstperspectieven? De huidige migratiegolven en de verschuivingen van economische machtscentra begrijpt Vermandere maar al te goed. ‘De blanke mens heeft de voorbije eeuwen hele continenten leeg geplunderd. Het lijkt erop dat de volkeren die vroeger werden uitgebuit iets willen terughalen!’ Hij beschouwt zichzelf eerder als een nomade dan als sedentair. ‘Ik vergelijk mij meer met de rondtrekkende herder dan met de landbouwer die verknocht is aan het stukje aarde dat hij bewerkt. In het verhaal van Kaïn en Abel wordt de nomade door de boer zelfs doodgeslagen.’ Het grootste ‘contentement’ bereikt hij als hij recht voor de raap kan zingen en vertellen. En als hij Blanche en zijn Peird aanheft, hangt het publiek na dertig jaar nog steeds aan zijn lippen. Sinds Alles gaat over in de platenrekken ligt, heeft Willem alweer nieuwe liedjes en gedichten in zijn knapzak. In de Moelie brengt hij daaruit een selectie met zijn muzikanten Freddy Desmedt, Pol Depoorter en Bart Caron. Op de NekkaNacht nodigt hij binnenkort ook Liesbeth List, van het Groenewoud, A la Rum, Mira, Klaas Delrue en de harmonie Yperiana uit. ‘Hoe meer publiek er komt, hoe gezelliger het wordt, omdat de melodieën dan heerlijk kunnen uitdeinen!’ Ludo Dosogne Willem Vermandere, Alles gaat over, vrijdag 9 februari, 20 uur, GC de Moelie Tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk) Meer info: www.willem-vermandere.be

11


verenigingsnieuws OKRA Linkebeek neemt afscheid Na vele jaren inzet voor onze gemeenschapsactiviteiten, meldt OKRA Linkebeek met spijt in het hart dat de vereniging er vanaf 1 januari 2012 een punt achter zet.

Seniorensport Petanqueclub Linkebeek Een nieuwe vereniging voor senioren

Teek-it-iezie ziet het niet altijd groots

Voor de petanque- en bowlsspelers neemt Seniorensport Petanqueclub Linkebeek de fakkel over van OKRA. De vereniging is op 1 januari 2012 uit de startblokken geschoten.

‘Uitstekend event om de werkweek fris te starten. Alles was prima georganiseerd, van een warm onthaal tot strijdlustige aanmoedigingen op de racebaan. Het was voor ons een eerste kennismaking met pocket biking. Een echte uitdaging, vooral omdat de gemiddelde lengte en het gemiddelde gewicht van de groep ongeveer 1 meter 85 en 90 kilogram bedragen. Een halfuurtje pocket bike geeft een goed beeld van je eigen mogelijkheden en die van de bike. Onze tien vrienden tellende groep is eensgezind: het was sensationeel. We hebben afgesproken om binnen de twee maanden opnieuw een race met de pocket bikes te doen. We danken de organisatie en we kijken nu al uit naar de volgende activiteiten!’

Een oprecht woord van dank gaat uit naar het bestuur voor de gezellige jaren boordevol onvergetelijke activiteiten, in het bijzonder Julia Motté, Jeaninne Houben-Verkist, Victor Luyckfasseel en René Mosselmans. Wie bij OKRA wil blijven, kan uiteraard nog steeds terecht in de naburige gemeenten Alsemberg, Sint-Genesius-Rode of Beersel.

De sportdagen vinden wekelijks plaats, iedere maandag en donderdag, uitgezonderd op feestdagen. Interesse? Contacteer gerust de bestuursleden: • Eugène (Albert) Dobbeleire, voorzitter: 02 380 94 99, 0479 47 29 81 • Marie-Louise (Wiske) Boone, secretaris: 02 305 37 02, 0495 57 71 19 • René Mosselmans, schatbewaarder: 02 380 73 65, 0475 27 26 39

Het adventureteam Teek-it-iezie is na een lange rustpauze terug in actie geschoten. Dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap konden we een leuke gemotoriseerde activiteit organiseren voor een schappelijke prijs. De tickets waren dan ook snel uitverkocht. De dertig rijders konden zich volledig uitleven. We reden op zeer kleine motors van amper 50 centimeter hoog. Het was lachen geblazen, maar het vergde vooral veel concentratie om niet onderuit te gaan. Op enkele valpartijen na bleef het vrij veilig en de rijders toonden veel fairplay. We laten naar goede gewoonte een van de deelnemers, deze keer Max, aan het woord om zijn getuigenis van de activiteit met iedereen te delen.

Bij het ter perse gaan van het januarinummer van sjoenke sluiten we de inschrijvingen af voor de kidskarting. Voor een verslag verwijzen we naar een volgend nummer van sjoenke.

Nieuws van Judoclub Linkebeek Het einde van het kalenderjaar wordt bij Judoclub Linkebeek traditioneel ingezet met Sinterklaas. Rond 6 december staat hij er altijd weer, samen met zijn lawaaierige medewerkers. Het moet zijn dat ook hij ons werk apprecieert. Ieder jaar trakteert hij onze kranige judoka’s op een mooi cadeautje. Dit jaar was het een grote handdoek. Voor de +12-jarigen was hun naam in de handdoek geborduurd. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari is er ons elfde bier-, kaas- en wijnfeest in het Gildenhuis. We starten telkens om 18 uur. Uiteraard zorgen we opnieuw voor een ruime keuze aan Belgische en Franse kazen, wijnen en bieren van hoge gisting. Ook de jongsten vergeten we niet. Er is frisdrank en een aangepast aanbod aan kindermenu’s met confituur en choco. Het smulfestijn is vooral ook een aangename avond tussen vrienden, kennissen en sympathisanten. Kortom, niet te missen! 12


nieuws uit de moelie Raymond van het Groenewoud Memoires van een balmuzikant Donderdag 12-1 muziek Na het feestgedruis rond zijn zestigste verjaardag kiest Raymond opnieuw voor de intimiteit van een warm concert met strelende arrangementen en enkele nieuwe nummers. Samen met Gwen Cresens (accordeon, bandoneon), Ben Faes (akoestische bas) en Cesar Janssens (drums) brengt Raymond (piano, gitaar, zang en mondharmonica) Memoires van een balmuzikant, op zo’n manier dat je er duimen en vingers van aflikt.

Marleen Merckx en Bert Cosemans (Paljas Producties) Frankie & Johnny Donderdag 19-1 theater In deze romantische komedie belanden twee collega’s na een avondje uit samen in bed. Voor Frankie, de dienster (Simonneke uit de serie Thuis), is het een onenightstand. Voor Johnny, de kok, betekent dit de start van een nieuwe verhouding. Het spannende spel van aantrekken en afstoten is doorweven met spitse, grappige dialogen. Deze subtiele komedie houdt een warm pleidooi voor passionele liefde.

Meer info: www.raymondvanhetgroenewoud.be

Terrence McNally (auteur), Annelies Lafleur (regie) Marleen Merckx en Bert Cosemans (spel)

20 uur - GC de Moelie Tickets: 24 euro (kassa), 22 euro (vvk)

20 uur - GC de Moelie Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk)

Vanaf januari terug zumba in GC de Moelie

Nieuws van het Labierint

Elke dinsdag kan je je vanaf 19.30 uur in GC de Moelie een uurtje komen uitleven met zuiders getinte danspassen. Door het grote succes van het voorbije jaar worden deze lessen verlengd. Kom genieten van de opzwepende muziek, de leuke dansmoves en de uitstekende lerares Delia. Prijs voor 20 lessen: 100 euro of 80 euro voor leden van de Gezinsbond Info en inschrijven: dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89

Eerst en vooral wensen wij iedereen het allerbeste voor 2012. Om jullie nog beter op de hoogte te kunnen houden van wat er zoal te beleven valt in het Labierint, hebben we een gloednieuwe website laten bouwen. Je vindt er een activiteitenkalender, onze volledige bierkaart, die in de toekomst kan dienen als een heuse webshop, en het belangrijkste … een nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief blijf je maandelijks op de hoogte van activiteiten, bieren van het moment, nieuwe bieren … Surf dus snel naar www.hetlabierint.be en schrijf je nu in! Het bier van het moment is in januari Gulden Draak van het vat. Dit donkere bier van brouwerij Van Steenberge heeft een alcoholvolume van 10,5 %. De smaak is volmondig, met toetsen van chocolade, karamel en alcohol en een lange bitterzoete afdronk. Tot in het Labierint! Steven & Cinderella

nieuws uit de Muse Clown Piekje Carnavalsshow Woensdag 15-2 familie Toeters, bellen, maskers en een feestneus. Dansen, springen en lachen. Je hebt het goed geraden! Het is ‘carnaval’. Iedereen doet zot op het verklede bal. Onze knotsgekke clowns en entertainers zullen samen met jullie het carnavalsfeest tot een goed einde brengen.

Goochelworkshop Van maandag 20-2 tot woensdag 22-2 Heb je altijd al eens willen weten hoe een goochelaar zijn trucs doet? Onze goochelaar onthult een aantal van zijn grootste geheimen en leert je de vingervlugge kneepjes van het vak. Na deze workshop verras jij iedereen met je kunstjes! 9 tot 16 uur - GC de Muse, Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos Er is opvang van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Prijs: 65 euro voor de drie dagen. Gezinsbond-leden betalen slechts 60 euro.

Leeftijd: 4 tot 10 jaar, duur: 60 minuten 14 uur - GC de Muse - op locatie in GBS de Wonderwijzer, Steenweg op Drogenbos 252, 1620 Drogenbos Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk)

Info en inschrijven: info@demuse.be, 02 333 05 70 Betaal via overschrijving op het rekeningnummer 091-0177879-10 van GC de Muse, met als vermelding ‘goochelworkshop’ en de naam van het kind.


Faciliteitengemeenten in cijfers De Studiedienst van de Vlaamse Regering heeft een cijferboek samengesteld over de Vlaamse Rand. Het is een rapport van ruim 200 bladzijden met cijfers over o.a. demografie, gemeentebudget, onderwijs, welzijn, economie en werkgelegenheid. Je vindt er de cijfers van elke gemeente afzonderlijk en van de faciliteitengemeenten samen, maar je kan ook gemakkelijk vergelijken met de rest van de Vlaamse Rand, van Vlaams-Brabant of van Vlaanderen. Belangrijk: het document zal een paar keer per jaar geactualiseerd worden. Ter gelegenheid van de eerste editie publiceerde de Studiedienst ook een analyse, De Vlaamse Rand doorgelicht. De opvallendste vaststelling: de bevolkingsgroei in de faciliteitengemeenten stagneert. Volgens prognoses zou het inwonersaantal in Drogenbos, Kraainem en Linkebeek tegen 2020 zelfs licht dalen. En dat terwijl de bevolking in de rest van de Vlaamse Rand en in Vlaanderen met ruim 4 % zou toenemen. De bevolking in de zes zou afnemen omdat er meer uitwijking naar dan inwijking uit het buitenland zou zijn. Ook het aantal geboortes zou dalen: in de zes wonen relatief meer ouderen. Specifiek profiel De studie bevestigt eerdere analyses: de faciliteitengemeenten zijn dichtbevolkt 14

en dichtbebouwd, de woningen zijn er duur en de bevolking is er rijk. Kraainem telt 2.303 inwoners per km² en dat is liefst vijf keer zoveel als het Vlaamse gemiddelde. Nog in Kraainem kostte een gewoon huis in 2010 gemiddeld 366.613 euro: dat is bijna het dubbele van het Vlaamse gemiddelde. Een huis is er op tien jaar tijd 2,8 keer zo duur geworden. Het gemiddelde inkomen per inwoner ligt in Sint-Genesius-Rode dan weer 3.373 euro per jaar hoger dan in de rest van Vlaanderen. Het zijn globale cijfers en die verbergen soms grote verschillen tussen de gemeenten. Zo vertoont Drogenbos dikwijls meer gelijkenissen met

Zaventem, Vilvoorde of Machelen dan met andere faciliteitengemeenten. Het zijn typische tewerkstellingsgemeenten, met ondanks het hoge jobaanbod paradoxaal genoeg ook een relatief hoge werkloosheid. Het gemiddelde inkomen is laag, het aandeel leefloners groot, de criminaliteit hoog. De andere vijf faciliteitengemeenten zijn eerder residentiële gebieden, vergelijkbaar met Tervuren of Overijse. Er zijn weinig bedrijven, veel zelfstandigen, en ruim één op vijf inwoners heeft er een inkomen van meer dan 50.000 euro. Overigens heeft bijna één op vijf er een inkomen van minder dan 10.000 euro en ook dat is opvallend meer dan in de rest van Vlaanderen.


Rand-Nieuws De zes tellen ook een hoog percentage vreemdelingen. De uitschieter is Kraainem, waar 28 % niet-Belg is. Terwijl die in de Oostrand eerder uit de westerse landen komen, wonen er in Wemmel en Drogenbos meer niet-Europeanen en Maghrebijnen. Gemeentebeleid De aanvullende personenbelasting varieerde in 2010 van 6 % in Sint-Genesius-Rode tot 7,5 % in Kraainem en Wezembeek-Oppem. In de rest van de Rand was dat gemiddeld 6,5 %. Het Vlaamse gemiddelde was 7,2 %. De opcentiemen op de onroerende voorheffing varieerden van 750 in Wemmel tot 1.200 in Linkebeek. Dat is vergelijkbaar met de rest van de Rand. Het Vlaamse gemiddelde lag met 1.340 een pak hoger. De uitstaande schuld per inwoner lag in de zes in 2008 gemiddeld hoger dan in de rest van de Vlaamse Rand en in de rest van Vlaanderen (respectievelijk 1.365, 1.146 en 1.206 euro). In Drogenbos en Sint-Genesius-Rode was de schuld het kleinst: respectievelijk 606 en 498 euro per inwoner. De investeringsuitgaven waren in 2008 lager dan in de rest van de Vlaamse Rand, maar hoger dan het Vlaamse gemiddelde: 339 euro per inwoner in de zes tegenover 530 in de rest van de Vlaamse Rand. Het Vlaamse gemiddelde is 231 euro. Opvallend is het lage aantal sociale voorzieningen in de zes. Zo daalt het aantal erkende plaatsen in rusthuizen van 738 in 2000 naar 597 in 2011. Enkel in Linkebeek en Wemmel was er een toename. Plaatsen voor kortverblijf zijn er enkel in Sint-Genesius-Rode, serviceflats enkel in Rode en Wezembeek-Oppem. Buitenschoolse kinderopvang is er in de zes totaal niet. In Linkebeek en Wezembeek-Oppem is ook de voorschoolse kinderopvang zeer beperkt: in Linkebeek zijn er amper 17 plaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 3, in Wezembeek-Oppem nauwelijks 19. Er is ook weinig sociale huisvesting. De uitzondering is Wezembeek-Oppem. De gemeenten bouwen ook weinig officieel erkende (en dus betoelaagde) culturele voorzieningen uit. Linkebeek, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Drogenbos hebben geen (nochtans verplichte) erkende openbare bibliotheek. Elke faciliteitengemeente heeft wel een gemeenschapscentrum, maar die centra worden beheerd door vzw ‘de Rand’. Meer dan de helft van de leerlingen die school lopen in de zes gaat naar een Nederlandstalige school en dit aandeel stijgt (van 54,6 % in 2002 naar 56,4 % in 2010). Het aantal leerlingen in het Franstalige basisonderwijs is na een dipje tussen 2004 en 2009 (een daling van 2.821 naar 2.689 kinderen), opnieuw gestegen tot 2.778. Karla Goetvinck Meer informatie: www.vlaanderen.be/svr, www.docu.vlaamserand.be/ned/default.asp

Sjoenke is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de hele redactie. Redactie: Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, olivier.constant@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98 geert.selleslach@derand.be Foto’s Pascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen Redactieadres GC de Moelie Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek 02 380 77 51 info@demoelie.be, www.demoelie.be Verantwoordelijke uitgever Anne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek Voor info, tickets en reservering Voor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur, di van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, woe van 9 tot 13 uur, do van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, vrij van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur . tel. 02 380 77 51 fax. 02 380 40 10 e-mail: info@demoelie.be website: www.demoelie.be rek.nr. 091-0113298-31 Gelieve bij een overschrijving steeds het reserveringsnummer en de voorstelling te vermelden. 15


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

INFO

12 20.00 Raymond van het Groenewoud Memoires van een balmuzikant

GC de Moelie

02 380 77 51

19 20.00 Marleen Merckx & Bert Cosemans Frankie en Johnny

GC de Moelie

02 380 77 51

22 9.30

KALM Kookles

GC de Moelie

02 306 08 45

26 19.00

Quiltatelier Patchwork en quilten

GC de Moelie

02 380 67 55

27 18.00

Judoclub Bier-, kaas- en wijnavond

Gildenhuis

02 380 59 75

28 18.00

Judoclub Bier-, kaas- en wijnavond

Gildenhuis

02 380 59 75

28 19.00

Toneelvrienden Gezellig samenzijn

GC de Moelie

02 378 08 20

29

KAV Geleide wandeling door Sint-Gillis

Januari

02 380 25 68

februari 8 19.00

KAV Knutselavond - dozen bekleden

9 20.00 Willem Vermandere Alles gaat over

GC de Moelie

02 380 25 68

GC de Moelie

02 380 77 51

12

KAV Bowlen

15 14.00

Clown Piekje Carnavalsshow

GBS de Wonderwijzer in Drogenbos

02 333 05 70

16 19.00

Quiltatelier Patchwork en quilten

GC de Moelie

02 380 67 55

19 9.30

KALM Kookles

GC de Moelie

02 306 08 45

02 380 25 68

wekelijkse activiteitenkalender Maandag 14.00 PC Linkebeek - Petanque of bowls GC de Moelie 16.00 Orfeusacademie - Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie 20.00 KAV - Turnen GC de Moelie 20.00 Sint-Ceciliakoor - Repetitie GC de Moelie Dinsdag 10.00 KAV - Turnen voor 50-plussers GC de Moelie 16.00 Orfeusacademie - Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie

19.30 Zumba GC de Moelie 19.30 tot 22.00 Café Combinne - Praatcafé voor Nederlands- en anderstaligen GC de Moelie (eerste dinsdag van de maand) 20.00 Videoclub Zennevallei Clubvergadering GC de Moelie Woensdag 17.45 tot 18.35 Judoclub – Training 6-8 jaar 18.35 tot 19.30 Judoclub – Training 8-10 jaar 19.30 tot 21.00 Judoclub – Training vanaf 11 jaar Turnzaal GBS

Donderdag 14.00 PC Linkebeek - Petanque of bowls GC de Moelie 19.00 Breiatelier - Breien GC de Moelie 20.30 Gezinsbond - Conditietraining GC de Moelie Vrijdag 16.00 Orfeusacademie - Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie 18.30 tot 19.30 Judoclub – Training 8-10 jaar 19.30 tot 21.00 Judoclub – Training vanaf 11 jaar Turnzaal GBS Zondag 14.30 Chiro Sjoen- Chiro-activiteiten Chirolokalen Hollebeekstraat 262

Sjoenke_jan12  
Sjoenke_jan12  

14-15 faciliteitengemeenten in cijfers 10-11 willem vermandere in gc de moelie op 9 februari Linkebeek • jaargang 52, nr 332 • januari 2012...

Advertisement