Page 1

LINKEBEEK • JAARGANG 54, NR 357 • JUNI 2014 • MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW ‘DE RAND’

6-7 Sergio Servellón 10 jaar directeur in FeliXart 10-13 BUURTabonnement Programma seizoen 2014-2015 14-15 De zomer door met het Gordelfestival

© TDW

afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804

SJOENKE

België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352


VAN DE REDACTIE De veelbesproken verkiezingen zijn achter de rug. De laatste rechte lijn richting zomervakantie is ingezet. Maar eerst moeten we de voetbalgekte overleven. Wie liever in gezelschap de matchen bekijkt, kan vanaf 16 juni in herberg De Zondag terecht, waar een groot scherm op alle voetbalsupporters wacht. Er liggen in juni ook andere activiteiten op de loer: de barbecue van KALM en het zangkoor, opentuinendag, Repair Café, de sportdegustatie van de judoclub, sportdagen voor senioren en voor tieners, de start van een dansstage in de Moelie ... Om daarna te genieten van een welverdiende vakantie. Ook de Moelie en herberg De Zondag sluiten de deuren van 21 juli tot 11 augustus. Vooraleer het zover is, blikken we in deze sjoenke vooruit naar volgend seizoen, met een overzicht van alle voorstellingen die vanaf september de Moelie inpalmen. Vanaf nu gooien we in deze sjoenke graag een blik op het programma van de Hoeve Holleken en Huize Lismonde. We laten deze keer ook Sergio Servellón aan het woord: de gedreven directeur van het FeliXart Museum. Een enthousiast verhaal dat positiever leest dan de stand van zaken op het gemeentehuis. De strubbelingen met het OCMW zijn nog niet van de baan of er duiken al andere meningsverschillen op binnen de politieke meerderheid. Verkiezingskoorts en de twijfels over de benoeming van de voorgedragen burgemeester zorgden voor turbulentie. Maar laat die storm aan je voorbijgaan. Wij duimen met jou voor een zonnige zomer. Geniet samen met ons van een zalige vakantie. We zien elkaar terug in september, met een nieuwe sjoenke.

2

UIT DE GEMEENTE

Turbulentie over vliegtuiglawaai

Uit de gemeenteraad van 5 mei > Voor het innen van de GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties) doet de gemeente al enkele jaren een beroep op twee daarvoor aangestelde provinciale ambtenaren. Zij bepalen het bedrag van de boete en zorgen voor de administratieve af handeling van het dossier. Per dossier is de prijs van 45 naar 65 euro verhoogd. > Twaalf gemeenten uit het Pajottenland en de Zennevallei gaan samenwerken op het vlak van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het doel van de samenwerking is een gezamenlijke visie ontwikkelen op het gebied van elektronische dienstverlening en interne automatisering, een betere aansturing vanuit het beleid, een verantwoorde planning en een efficiëntere besteding van personeel en geldmiddelen. De gemeenten gaan hiervoor samenwerken met het autonome provinciebedrijf VERA, dat de opstart van de samenwerking zal begeleiden en nadien verder zal coördineren. Door de samenwerking worden ongeveer 100.000 inwoners bereikt. De gemeenteraad keurt het protocol voor de samenwerking unaniem goed. > Ieder jaar schakelt het gemeentebestuur werkstudenten in voor de speelpleinen op de Hoeve ’t Holleken en voor het onderhoud van straten en pleinen tijdens de vakantieperiode. Om financiële redenen wordt het aantal

studenten dit jaar licht verminderd. De vergoeding van de jongeren zal ongeveer 28.000 euro kosten. > De rekening 2013 van de vzw Hoeve ’t Holleken sluit af met een winst van 6.600 euro of de helft minder dan het jaar voordien. De gecumuleerde winst van de vorige jaren bedraagt echter nog ruim 60.000 euro. De gemeenteraad moet ook de begroting van dit jaar goedkeuren. Om de begroting in evenwicht te houden is er 16.000 euro uit de spaarpot van de vorige jaren nodig. > In navolging van een aantal andere gemeenten keurt de gemeenteraad een motie goed waarin het toegenomen vliegtuiglawaai wordt aangeklaagd. In februari werden de vliegroutes voor de zoveelste keer aangepast en is, volgens de motie, het aantal vluchten via de zogeheten ‘kanaalroute’ in de zuidelijke rand van Brussel sterk toegenomen, wat ook in Linkebeek voor meer geluidshinder zorgt. Volgens raadslid Rik Otten (ProLink) is er nog geen meting van de geluidsoverlast in onze omgeving gebeurd. Hij betreurt ook dat er steeds meer moties in de gemeenteraad worden goedgekeurd, zodat ze alsmaar minder gewicht krijgen. Volgens Damien Thiéry (LB) zijn er veranderingen in aantocht en zal het nachtlawaai toenemen. Daarom is het, volgens hem, beter om tijdig te reageren. Raadslid Erik De Bruycker (Prolink) wijst erop dat het aanhoudende goede weer en de oostenwind de reden zijn dat er de laatste tijd meer vliegtuigen over Linkebeek vlogen. De motie wordt met 10 LB-stemmen tegen 2 Prolink-stemmen goedgekeurd.


Uit goede bron OCMW-story Tijdens de gemeenteraad van 29 april werd duidelijk dat er tussen OCMW en gemeenteraad een belangrijk meningsverschil bestaat over het budget 2014 en het meerjarenplan van het OCMW. Hoewel in beide bestuursorganen het overgrote deel van de mandatarissen tot dezelfde partij (LB) behoren, weigerden het schepencollege en de gemeenteraadsleden van de lijst LB het budget en het meerjarenplan van het OCMW goed te keuren.

> Het schepencollege bestelde op 1 april Nederlandstalige en Franstalige kiesbrieven, rekening houdend met de taalaanhorigheid die het gemeentebestuur zelf heeft bepaald. Gezien de moeilijkheden bij vorige verkiezingen had de provinciegouverneur er bij de gemeentebesturen van de faciliteitengemeenten op aangedrongen rekening te houden met de uitspraken van de Raad van State, die bepalen dat de oproepingsbrieven in het Nederlands naar de inwoners moeten worden verstuurd. De kiezers kunnen dan een exemplaar in het Frans krijgen als ze daar uitdrukkelijk om vragen. De aangewezen burgemeester Thiéry (LB) en zijn schepenen, Valerie Geeurickx (LB) en Yves Ghequiere (LB), geraakten het uiteindelijk niet eens over de wijze waarop de verzending zou gebeuren. Volgens de nieuwe gemeentewet moet het schepencollege in de faciliteitengemeenten bij consensus beslissen. Daarom moet de beslissing door de gemeenteraad worden genomen. Thiéry stelt aan de gemeenteraad voor de oproepingsbrieven te versturen conform artikel 25 van de wetten van 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. In dat geval wordt er geen rekening gehouden met de uitspraken van de Raad van State hierover en de aanbeveling van de provinciegouverneur. De raadsleden van ProLink betreuren deze houding en vragen zich af welke weerslag die beslissing onder meer zal hebben voor de benoeming van de voorgedragen burgemeester. De twee schepenen van LB stemmen samen met de twee raadsleden van ProLink tegen de beslissing.

Op de zitting van 5 mei vraagt ProLink hoe het schepencollege deze zaak verder gaat aanpakken, om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen in het belang van de inwoners. Volgens ProLink is de bestuursmeerderheid verantwoordelijk voor deze interne politieke impasse en moet er hoogdringend terug gezamenlijk overlegd worden. Schepen Geeurickx (LB) wijst erop dat het enkel om een meningsverschil gaat en dat er geen sprake is van geruzie tussen OCMW en gemeentebestuur. Het schepencollege zal een planning voor onderhandeling aan het OCMW overmaken. Volgens Damien Thiéry (LB) zullen ook de financieel beheerder van de gemeente en het OCMW hierbij betrokken worden. Opvallend is dat hij eraan toevoegt dat de gemeenteontvanger liever niet met OCMWsecretaris Bernard Devos samenwerkt. Tijdens de vergadering van de OCMW-raad op 19 mei werd besloten in beroep te gaan bij de gouverneur tegen de beslissing van de gemeenteraad om het budget en de meerjarenplanning niet goed te keuren. Een antwoord van de gouverneur komt wellicht nog deze maand. Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris Liliane Clerens gaat op 1 april 2015 met pensioen. Zij trad in dienst in 1973 en werkte haar volledige loopbaan bij het gemeentebestuur van Linkebeek. Ze begon als opsteller, werd bevorderd tot onderbureauchef en schopte het tot gemeentesecretaris op 1 januari 1999. Het

gemeentebestuur moet op zoek naar een opvolger. Er wordt gefluisterd dat de secretaris van het OCMW deze post ambieert. De strubbelingen met het gemeentebestuur zouden hierbij een rol spelen. Benoeming burgemeester Komt de benoeming van de voorgedragen burgemeester dan toch in het gedrang? In enkele kranten van 13 mei stond dat de Nederlandstalige en Franstalige auditeurs uit de tweetalige kamer van de Raad van State adviseren om de voorgedragen burgemeester van Kraainem, Véronique Caprasse, te benoemen, maar Damien Thiéry en François van Hoobrouck van Wezembeek-Oppem niet. Met zijn beslissing om de oproepingsbrieven opnieuw in het Frans te verzenden (zoals al meermaals gebeurde bij vorige verkiezingen), waagt Thiéry zich op glad ijs. Dat twee schepenen hem in die beslissing niet volgen, kan erop wijzen dat zij hun blazoen zuiver willen houden als er een nieuwe kandidaat burgemeester moet worden voorgedragen. Verkiezingen Net voor de druk van deze sjoenke kunnen we de verkiezingsuitslag van enkele Linkebekenaren meedelen. Damien Thiéry (die onlangs overstapte van FDF naar MR) sleept op de lijst voor de Kamer in Brussel de derde van vier zetels binnen met 3.084 stemmen. Philippe Thiéry was FDF-kandidaat op de lijst van Union des Francophones (UF) voor het Vlaams Parlement. Deze lijst haalde net de kiesdrempel van 5 %, zodat gewezen burgemeester en lijsttrekker Christian Van Eyken met 7.658 stemmen maar nipt zijn zitje in het Vlaams Parlement kan behouden. Philippe Thiéry krijgt 1.343 stemmen achter zijn naam. Gewezen schepen Marco Schetgen stond op de vijfde plaats op de lijst van Laurette Onckelinx (PS), maar zijn 739 stemmen bleken onvoldoende om aanspraak te maken op de vijfde zetel die de PS behaalde.

3


VERENIGINGSNIEUWS Judosportnamiddag en barbecue Judoclub Linkebeek zaterdag 28 juni GC de Moelie

Nieuws van KALM Over WOI en de barbecue Op zaterdag 17 mei vertrokken 16 personen naar de voormalige slagvelden van Zonnebeke, waar wij de hele dag doorbrachten met een gids. Het bezoek begon in het museum MMP1917 in Zonnebeke. Het gebouw was al een bezienswaardigheid op zich. En ook het museum was prachtig ingericht met kostuums, wapens en ander materiaal uit de Eerste Wereldoorlog. Het meest indrukwekkende was de reconstructie van de ondergrondse verblijven en loopgraven, deels gemaakt met originele stukken. Na het museumbezoek trokken we naar een bunker op de site van Hill 60, en naar een van de grootste begraafplaatsen. Onze gids Filip wist enorm veel, aangezien hij al 27 jaar historische opzoekingen doet naar de veldslag in en rond Zonnebeke.

Wie droomt er niet van om kwajongensstreken uit te halen? Op zaterdag 28 juni zal dat kunnen. Onder begeleiding zelfs. Want katapultschieten is een van de vier initiaties die je kan volgen tijdens de judosportnamiddag. Of de ijverige politiemensen van de gemeente ons daarvoor een GAS-boete kunnen aansmeren, lijkt weinig waarschijnlijk, want alles gebeurt onder het wakend oog van gediplomeerde begeleiders. Ook ongevallen door onoplettendheid of onvoorzichtigheid zijn zo goed als uitgesloten, omdat de ‘leerlingen’ opereren in een afgeschermde kooi. Met dit initiatief richten we ons tot onze jonge judoka’s, zodat zij kunnen kennismaken met andere sporten, maar ook ouders en alle mensen met een beetje sportieve inhoud uit Linkebeek en omstreken zijn welkom om aan deze namiddag deel te nemen. Als je vindt dat een sport te veeleisend is op fysiek niveau, dan ben je vrij om slechts aan één of enkele sessies deel te nemen. Sporten die op het programma staan: > katapultschieten > karate > volleybal > ropeskipping De initiaties starten om 13.30 uur in de zaal van de Moelie en worden georganiseerd in samenwerking met het Sportoverleg Linkebeek. De judosportnamiddag is een initiatief dat wij sinds enkele jaren nemen. We houden enorm van onze sport, maar vinden dat jongeren ook mogen kennismaken met andere, minder bekende sporten zoals krachtbal (dat we twee jaar geleden organiseerden). Sporten die op het eerste gezicht misschien saai lijken als je ze ziet op tv worden spannend als je de spelregels en de eerste kneepjes van het vak leert kennen. Na de judosportnamiddag organiseren we als afsluiter van het werkjaar een grote barbecue. Ook op deze activiteit is iedereen welkom. Bij mooi weer vindt de barbecue plaats op de parking van de Moelie, bij regen in de zaal. We starten om 19 uur met een aperitief. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan bij Nadine Swalens (nadineswalens@hotmail.com, 02 380 81 22) of bij Johan De Sauter ( johan.de.sauter@pandora.be).

Daardoor kon hij als geen ander vertellen, en we kwamen zaken te weten die we niet wisten. Vergeet niet dat onze jaarlijkse barbecue zal plaatsvinden op 21 juni in de Moelie. Iedereen is welkom vanaf 17 uur. Rond 18 uur kan je starten met eten. Wie geïnteresseerd is, kan vooraf kaarten kopen bij een van de bestuursleden of in herberg De Zondag. Yves Van Belle

Outdoorseniorensportdag donderdag 26 juni vanaf 13 uur provinciedomein van Huizingen Voor de tweede maal organiseert de sportregio Zuidwest Rand een outdoorsporteldag. Midden in het groen, in en rond het provinciedomein van Huizingen, bieden we de deelnemers zowel traditionele als minder bekende sporten aan, allemaal in de openlucht. Want wat is gezonder dan sportelen in de volle natuur? Zo kan je de mooie omgeving van Huizingen ontdekken via wandelingen en fietstochten. Maar ook bijvoorbeeld petanque, tennis en minigolf komen aan bod. We hebben prachtig weer besteld, maar ook bij regenweer gaat de sportdag door.


BEELDEN UIT HET VERLEDEN Regionale zeesportdag voor 13- tot 18-jarigen dinsdag 1 juli 7.30 tot 18.30 uur - Oostende

Zicht op Kasteeldreef en Scheeweg

Zegt watersporten of strandsporten jou wel iets? Zin in een avontuurlijk dagje naar zee met vrienden en vriendinnen? Schrijf je dan in voor de regionale zeesportdag in Oostende. We vertrekken rond 7.30 uur naar Oostende en zijn rond 18.30 uur terug. Op het programma staan onder andere golfsurfen, zeerafting, kiting, strandrugby en golffrisbee. De verplaatsing gebeurt per bus of per trein, af hankelijk van het aantal inschrijvingen. Meer informatie over het vertrek (uur, plaats …) vind je in de bevestigingsbrief die je ontvangt na je inschrijving. Iedereen die geboren is tussen 1 januari 1996 en 31 december 2001 kan deelnemen. Prijs: 15 euro (drank of eten niet inbegrepen) Je inschrijving is definitief na betaling. Info en inschrijven tot en met 25 juni bij Dirk Craps: 02 380 39 89, dirk.craps@derand.be

Uniek zicht vanuit een woning in de Kerkstraat in 1910

Vooraan links zie je het mooie hoekhuis dat op de hoek van de Fons Dehaesstraat en de grote kerktrappen staat. Daarachter ligt het kasteeldomein met vooraan het lage gebouw langs de beek dat vroeger dienst deed als gastenverblijf. Links ervan lag de orangerie van baron d’Anethan. Het hogere huis dateert van 1905 en was oorspronkelijk het koetshuis, dat later dienst deed als portierswoning. Centraal op de foto begint links het Wijnbrondal en rechts de Scheeweg. Iets hoger staan drie villa’s. De villa vooraan werd intussen afgebroken. De verst gelegen villa, Wijnbrondal 12, dateert van 1907. Hogerop ligt het Scheewegveld met het Scheewegpad dat dwars over het veld liep tot aan het kruispunt bovenaan in de Hollebeekstraat. Het was een akkerlandschap zoals beschreven werd door Prosper Van Langendonck in zijn gedicht Naar Linkebeek (1890): ‘Zomergoud smelt in de kroes der korenzee / strelensziek ritselt ze om ons met listig spel / daar wij nu ’t kronkelend pad bestijgen /achtereen, naar de kruin.’ Op de heuvelrand links zie je twee villa’s: de ene was eigendom van de kunstschilders Jean en Hubert Vandenbossche. Meer naar rechts staat de langwerpige woning van kunstenaar Dolf Ledel. Voor het huis staat nu nog steeds het grote stenen beeld Vrouwe Chemie die de wereldbol torst, dat hij ontwierp voor de wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel. Het Monument voor de Gesneuvelden is ook door hem gemaakt. Rechts is duidelijk de hellende Hollebeekstraat zichtbaar, met het huis van wijlen Jan en Gust Marchal. Het landhuis midden op de foto rechts staat er nog altijd. Wat lager loopt de Kasteeldreef met de nog jonge kastanjebomen: geplant in 1905, geveld in april 1987 en eind maart 1989 door de huidige moeraseiken vervangen. Op de voorgrond staan het gebouw en de serres: in 1870 opgericht door baron d’Anethan, tevens de bouwheer van het huidige kasteel. Hij was burgemeester in Linkebeek van 1868 tot 1874 en daarnaast ook senator en minister. Hier bevond zich de plantenkwekerij van Felix Marchal, waar veel inwoners hun verse groenten en plantgoed kwamen kopen. Die werd begin 1965 afgebroken.

Info en inschrijven: Dirk Craps, 02 380 39 89, dirk.craps@derand.be

5


Sergio Servellón 10 jaar directeur van FeliXart

Meer openheid en bezoekers Sergio Servellón (42) is nu 10 jaar directeur van het FeliXart Museum in Drogenbos. Doorheen de tijd liet hij een nieuwe wind waaien en hij zette de deur open voor een breder publiek. Dat resulteerde in opmerkelijke bezoekersaantallen en de komst van boeiende expo’s zoals die van Koen Broucke, die je nog tot eind juni kan bezoeken. Servellón: ‘Ik ben gevormd als beeldende kunstenaar en behaalde ook een postgraduaat in cultuurcommunicatie en -management. Mijn achtergrond is dus heel divers. Ik waardeer verschillende kunstdisciplines met beeldende kunst en de schildertraditie als mijn grootste favorieten. Ik wilde van bij de start van mijn carrière in het museum een breed publiek bereiken en tegelijk de intrinsieke waarde van kunst hoog 6

houden. Dat is de manier waarop ik met kunst omga.’ Ambitie ‘We hebben in het museum een kleine ploeg medewerkers, maar het is er wel een met veel ambitie. Ook al beleven we financieel moeilijke tijden in de kunstwereld, met onze mensen zoeken we naar mogelijkheden voor meer samenwerking en sponsoring. In die

zin zijn we helemaal uit onze isolatiepositie gekomen en hebben we het gevoel dat we iets wezenlijks aan het doen zijn.’ Tien jaar geleden gaf het museum een vrij gesloten indruk. Ondertussen kreeg het een positiever imago. ‘Ik ben hier geweest voor ik mijn sollicitatiebrief verstuurde en werd verrast door het potentieel dat het gebouw uitstraalde. Ook vandaag maken we regelmatig mee dat mensen die binnenkomen bij hun nekvel gegrepen worden. We moeten ze dus enkel bij ons binnen krijgen. In die zin moeten we zeker hetzelfde potentieel kunnen halen als middelgrote musea zoals het museum Dhondt Dhaenens. We beseffen dat dit een project van lange duur kan zijn, maar ik geloof er rotsvast in. We liggen op twintig minuutjes van wereldstad Brussel. Het is dus doenbaar om een nieuwe bezoekersmarkt aan te spreken.’ Vroeger waren de exposities vaak op één kunstenaar gericht. Dat werd onder leiding van Servellón doorbroken. ‘Alle monografische musea hebben dezelfde


© Tine De Wilde

VERENIGINGSNIEUWS problemen; als je niet met grote namen als Van Gogh of Matisse kunt uitpakken, heb je het moeilijk. We moesten ons dus heroriënteren, ook al omdat het publiek een en ander verwacht. Bij de start maakte ik dan ook een analyse van de redenen waarom mensen al dan niet op bezoek kwamen.’ Kunst en natuur Het is opvallend hoeveel dynamiek er heerst in de werking van het museum. Dat was vroeger anders. ‘De testamentaire opdracht die Felix De Boeck bij zijn schenking gaf, was voor mij een leidraad. In het museum moest zijn werk permanent worden tentoongesteld, maar ook de inhoud van zijn leven moest een plaats krijgen. De Boeck was én kunstenaar én boer, twee zaken die we een evenwaardige plaats hebben gegeven in het vernieuwde museum. Het kunsthistorische belang van zijn werk is niet gering: De Boeck heeft een mooie bijdrage geleverd aan het modernisme in België. Aan de andere kant wilden we voldoende aandacht voor het gebied rond de hoeve en dus ook voor de boer en zijn erfgoed: de hoogstamboomsoorten en de boomgaard.’ ‘Na het leeghalen van het museum zetten we het project Amici op, in 2006. Heel wat jonge kunstenaars van toen zijn ondertussen ronkende namen geworden. Ik denk aan Nadia Naveau, Anton Cotteleer en Vaast Colson. Amici gaf vijf jonge hedendaagse creatievelingen de kans om hun visie op het werk van De Boeck beeldend te uiten. Colson schilderde bijvoorbeeld de boomgaard en bouwde letterlijk een brug tussen het museum en het groen eromheen: de kunst verbonden met de natuur. Door dat project werd onze werking anders en ging de vaste collectie steeds ten dienste staan van de tijdelijke tentoonstelling. De periodes waarin het museum enkel het werk van De Boeck exposeert zijn dan ook beperkt.’ ‘We hebben ondertussen een mooi parcours afgelegd. Alle overheden die over het museum waken zijn enthousiast: de gemeente Drogenbos, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid via vzw ‘de Rand’. We

hebben destijds gehoor gegeven aan hun vraag voor verandering. Ons imago als instelling is nu duidelijk, iedereen weet waarvoor we staan en daarnaast hebben we gezorgd voor stabiliteit en continuïteit.’ Koen Broucke Tot eind juni kan de bezoeker het werk van Koen Broucke leren kennen. ‘Broucke is tegelijk kunstenaar, muzikant en historicus. Zo gaat hij op zoek naar het spoor van kunstwerken die verloren gegaan zijn. Met hem brengen we hedendaagse kunst en daarnaast zijn er ook nog enkele contextualiserende projecten rond de historische avant-garde. Zo kan de bezoeker kennismaken met het modernisme tijdens het interbellum. We tonen werk van jonge talenten. Broucke spitte ook verloren gegane tekeningen van Van Gogh helemaal uit, naast de moord op Jan Cockx, die een mede-avant-gardist was zoals De Boeck. Het hele moorddossier heeft Broucke op een artistieke manier uitgewerkt. Hij toont daarbij de gevaren van manipulatie van de geschiedenis aan. Het lijkt me een bezoekje meer dan waard.’ Steven Verhamme

Tips voor zomertrips Servellóns favoriete musea en tentoonstellingen Servellón: ‘Ik zou vooral een pleidooi willen houden voor musea die collecties hebben die dicht bij de onze liggen. Ik denk spontaan aan Musée Matisse in het Franse Le Cateau-Cambrésis. Daarnaast wil ik ook het museum van Elsene, dat over een fantastische collectie beschikt, en het Mu.ZEE in Oostende, dat mooi inspeelt op dezelfde periode waarmee wij bezig zijn, niet vergeten. Van de grote wereldmusea pik ik er het Tate Modern in Londen uit. Dat gaat op een heel interessante manier om met de sociale verankering van kunst.’

Zomer van Arch’educ 28, 29 en 30 augustus FeliXart Museum Drogenbos

In en rond het museum kan je tijdens de ‘Zomer van Arch’educ’ deelnemen aan meer dan 30 leuke en leerrijke activiteiten. Overheerlijke pizza’s bakken in de oude steenoven in de tuin van het museum, paletten omtoveren tot originele tuinmeubeltjes, de geheimen van een eigen kruidentuin ontdekken, een heus insectenhotel bouwen, ingewijd worden in de wereld van de kalligrafie of aan de slag gaan met het monteren van filmpjes op je tablet, genieten van een initiatie mindfullness, even de filosofische toer opgaan, jezelf ontdekken aan de hand van het enneagram of je creatieve geest de vrije loop laten tijdens een workshop fotografie of openluchtschilderen zijn maar enkele voorbeelden uit het boeiende aanbod. Voor het volledige programma, meer informatie of om in te schrijven, check je www.zomervanarcheduc.be, www.facebook.com/archeduc of mail ons via info@archeduc.be.

7


VERENIGINGSNIEUWS Petanquetoernooi Petanqueclub Linkebeek zaterdag 30 augustus vanaf 13 uur – GC de Moelie Op zaterdag 30 augustus organiseert de petanqueclub haar jaarlijkse pentanquetoernooi op de weide van de Moelie.

Schaveystampers Eind augustus terug op de mountainbike Tijdens het zomerseizoen zetten we het mountainbiken op een lager pitje. Meerdere trouwe deelnemers toeren immers ook graag eens rond op hun koersfiets. Eind augustus hervatten we onze zondagse ritten.

We spreken om 10.30 uur af aan ‘t Schoolke. Iedere sportieveling die wil kennismaken met het mountainbiken in groep is welkom. We vertrekken samen en komen ook steeds samen aan. Iedereen is welkom om mee te spelen. Inschrijven kan van 13 tot 13.45 uur en kost 5 euro per speler. Het toernooi start in tripletten om 14 uur. Er zijn prijzen voor alle deelnemers. Bij regenweer wordt het toernooi afgelast. Meer info: René Mosselmans, 0475 27 26 39 Albert Dobbeleire, 0479 47 29 81 Wiske Boone, 0495 57 71 19

Liederavond en barbecue Sint-Ceciliakoor 20 en 30 juni Traditiegetrouw beginnen de zangers van het Sint-Ceciliakoor de vakantieperiode met een gezellige en smakelijke barbecue. Dit jaar is dat op 30 juni. Maar voordien, op 20 juni, ontvangen ze ook nog een Duits vrouwenkoor uit de regio Rheinland-Pfalz. Het gezelschap brengt een bezoek aan Brussel en maakt onder meer kennis met de Europese instellingen. Zij willen ook kennismaken met een koor uit Brussel of omgeving en samen een liederavond organiseren. Die vindt plaats in de Moelie op vrijdag 20 juni om 20 uur. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Het koor herneemt zijn wekelijkse repetities op 1 september. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Meer info: 02 380 79 45 of jozef.motte@telenet.be. Ter info: Het jaarlijkse kerstconcert in samenwerking met het orkest Camerata zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 20 december. 8

Stilaan beginnen we Linkebeek en de omliggende gemeenten beter te kennen. Het aantal uren dat je – binnen een straal van 10 kilometer – kan crossen in velden en bossen is moeilijk te schatten, maar telkens weer worden we verrast door nieuwe wegjes die onze routeplanner Gino ontdekt. Hij zoekt bovendien altijd naar een gezonde mengeling van eerder technische stukjes en wegjes waar je tot je maximale hartslag kan gaan. Het voorbije seizoen hebben we opvallend mooi weer gehad tijdens onze zondagse tochten. Zelden werden we verrast door regen- of sneeuwbuien. Ook het aantal lekke banden bleef beperkt, in tegenstelling tot vorig jaar. Of dat lag aan de toegenomen behendigheid dan wel aan beginnersgeluk laten we in het midden. Zin om aan te sluiten bij de Schaveystampers? Neem contact op met Peter Aelvoet via aelvoet_peter@hotmail.com of 02 380 67 55.

Kijk! Ik fiets! Sportregio Zuidwest Rand zaterdag 14 juni 10 tot 12 uur – GBS De Schakel Fietsen is het heerlijkste wat er is, vooral als niemand je moet helpen. Daarom organiseert Sportregio Zuidwest Rand in samenwerking met GC de Moelie op zaterdag 14 juni een fietsvoormiddag in Linkebeek. Alle kinderen vanaf 4 jaar die al vlot kunnen fietsen met steunwielen zijn welkom op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool de Schakel. Daar zullen ze samen met hun ouders de stap zetten naar het zelf fietsen. Onder aanmoediging van een ervaren sportbegeleider doen ze verschillende oefeningen waarbij hen stapsgewijs aangeleerd wordt om alleen te fietsen. De kinderen brengen één volwassen begeleider mee, hun eigen fiets (zonder steunwieltjes) en fietshelm en schrijven zo snel mogelijk in. Prijs: 5 euro Info en inschrijven: dirk.craps@derand.be of 02 380 39 89


HOEVE HOLLEKEN EN HUIZE LISMONDE Maak kennis met Natuurpunt Rode

Activiteitenkalender Hoeve Holleken en Huize Lismonde

Natuurpunt Rode is een afdeling van Natuurpunt, met als werkingsgebied Sint-Genesius-Rode. Omdat er geen afdeling bestaat in Linkebeek, proberen we ook de leden uit Linkebeek bij onze activiteiten te betrekken.

Voortaan vind je in sjoenke ook een overzicht van de belangrijkste activiteiten die Hoeve Holleken en Huize Lismonde organiseren.

Natuurpunt Rode beheert het natuurgebied Kwadebeek. Het zwaartepunt van de werking draait om en in dit gebied. Het lidgeld bedraagt 24 euro per kalenderjaar. Elk lidmaatschap is automatisch geldig voor het hele gezin. Als lid heb je recht op de onderstaande voordelen: > Driemaandelijks Natuur.blad: Viermaal per jaar ontvang je ons nationale tijdschrift Natuur.blad, boordevol informatie over de natuur in Vlaanderen. In elk nummer vind je een uitgestippelde wandeling of fietstocht in een van onze natuurgebieden. > Lokaal tijdschrift Hyacint: Hyacint verschijnt vijfmaal per jaar en is het ledenblad van Natuurpunt Zuidwest Brabant, VNF Calopteryx, Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming, Natuurpunt Beersel, Natuurpunt Halle, Natuurpunt Rode en Natuurgidsen Zuidwest Brabant. Al deze lokale verenigingen onderschrijven dezelfde doelstellingen: natuurstudie, -beleving, -educatie en -behoud. www.hyacint.info > Gratis activiteiten, 10 % korting in de Natuurpuntwinkel, een fiets- en wandelgids, een cd met vogelgeluiden, toegang tot speciale ledenpagina’s, een voordelig abonnement op Natuur. focus en/of Natuur.oriolus, kortingen bij bedrijven Meer info: www.natuurpuntrode.be, fernanddebuck@hotmail.com

Natuurpuntactiviteiten Vuurvliegjeswandeling zaterdag 21 juni - 21 uur vrijdag 27 juni - 21 uur Glimwormen en vuurvliegjes hebben altijd tot de verbeelding gesproken en vormden vaak de aanleiding tot verhalen over elfjes, dwaallichtjes, feeën en dergelijke. Maar wat is juist hun geheim? Onze gids, tevens boswachter, Pierre vertelt er ons graag meer over. Samenkomst aan de parking Ganzepootvijver (Duboislaan, Groenendaal) om 21 uur. We eindigen rond 23.15 uur. In samenwerking met de Natuurgidsen Zuidwest-Brabant. Meer info: 02 377 52 10, www.natuurpuntrode.be ***

Tentoonstelling 120 verworven kunstwerken 13 tot 15 juni Hoeve Holleken *** Concert Van Wien tot Parijs – Schubert en Fauré zondag 15 juni 17 uur – Huize Lismonde Met Christine Minet (sopraan), Julius Stenzel (cello) en Naomi Tagaki (piano)

Prijs: 10 euro (niet-leden), 6 euro (leden). Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. *** Tentoonstelling Johan Damoiseau Het Herbarium van Les Roches (houtskool) elke zondag van 22 juni tot 21 september (niet op 20 en 27 juni) 14 tot 18 uur – Huize Lismonde

Vlinderinitiatie en -wandeling zondag 27 juli 14.30 uur - samenkomst parking kerkhof Rode Meer info: 0474 01 47 14, www.natuurpuntrode.be *** Vleermuizenwandeling zaterdag 30 augustus 20.30 uur - samenkomst Bosmuseum Samenkomst: Bosmuseum Zoniënwoud, Duboislaan 6, Hoeilaart Meer info: 0477 80 68 50, www.natuurpuntrode.be *** Spinnensafari zondag 14 september 14.30 uur - samenkomst parking kerkhof Rode Meer info: 0474 01 47 14, www.natuurpuntrode.be

*** Gratis feest van de muziek zondag 22 juni 16 uur – zaal Saint-Lambert (Hoeve Holleken) 16 uur: Bazar en Truc – optreden voor de kinderen 18 uur: voetbaluitzending België-Rusland 20 uur: optreden The Ballbreakers (coverband) 9


NIEUWS UIT DE MOELIE Afvalbeheer in de Moelie Vzw ‘de Rand’ besliste onlangs om de restafvalcontainers in haar gemeenschapscentra weg te halen. De reden hiervoor is dubbel: > kosten besparen Het ophalen van restafval is zeer duur en kostte ‘de Rand’ jaarlijks een bom geld. In tijden van crisis en besparingen zijn deze uitgaven niet langer verantwoord. > ecologische reden Als gemeenschapscentrum willen we ons steentje bijdragen tot het beperken en scheiden van afval. Dat betekent dat we ons afval vanaf nu op een andere manier moeten behandelen. Vzw ‘de Rand’ hanteert hierbij het principe: de vervuiler betaalt. In de Moelie maken we onderscheid tussen twee soorten gebruikers: Organisaties die gebruik maken van lokalen voor vergaderingen, repetities, ontspanningsactiviteiten … Deze activiteiten brengen doorgaans weinig afval met zich mee. Je vindt in de foyer en boven in de gang telkens twee vuilnisbakken: één voor restafval en één voor pmd. Daar kan je als gebruiker van het centrum je afval deponeren. Huurders van de keuken hebben twee mogelijkheden: > Je brengt zelf vuilniszakken mee en neemt het afval mee naar huis. > Je brengt officiële vuilniszakken en pmd-zakken van Linkebeek mee en plaatst die na de activiteit in de plastieken container op de parking van de Moelie. Vuilniszakken kan je ook kopen bij het onthaal van de Moelie of in herberg De Zondag, voor 2 euro per stuk. Glazen flessen, bokalen en frituurolie worden steeds door de huurder zelf meegenomen en in een glascontainer gedropt. Wij zijn er ons van bewust dat deze nieuwe regeling meer verantwoordelijkheid bij de huurder/gebruiker legt. Afvalbeheer is iets waar we met zijn allen een inspanning voor moeten doen. We zijn er dan ook van overtuigd dat we op je begrip en medewerking zullen kunnen rekenen. Voor meer informatie kan je terecht bij het onthaal van de Moelie. Mark De Maeyer centrumverantwoordelijke GC de Moelie

Zomersluiting de Moelie GC de Moelie sluit tijdens de grote vakantie de deuren van maandag 21 juli tot en met zondag 10 augustus. Ook herberg De Zondag is tijdens deze periode gesloten. Het Moelieteam wenst iedereen een zonnige en leuke vakantie.

10

IEDEREEN BUURTABONNEE 2014-2015 In de nieuwe seizoensbrochure van GC de Boesdaalhoeve, GC de Muse, GC de Moelie en CC de Meent vind je het podiumaanbod – maar liefst 76 voorstellingen – van de vier centra voor het cultuurseizoen 2014-2015. Wil je de voorstellingen uit de vier BUURTcentra combineren? Dat kan tegen een voordeeltarief. De vier centra slaan opnieuw de handen in elkaar voor het BUURTabonnement. Je kan kiezen uit drie verschillende formules. miniBUURTabonnement Je kiest 3 of 4 verschillende voorstellingen en krijgt 5 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen bijwonen, dan krijg je eveneens 5 % abonneekorting op de ticketprijs. midiBUURTAbonnement Je kiest 5 tot 9 verschillende voorstellingen en krijgt 15 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen bijwonen, dan krijg je eveneens 15 % abonneekorting op de ticketprijs. maxiBUURTabonnement Je kiest 10 of meer verschillende voorstellingen en krijgt 25 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen bijwonen, dan krijg je eveneens 25 % abonneekorting op de ticketprijs. Ticketverkoop Vanaf zaterdag 14 juni kan je online een BUURTabonnement kopen via de websites van de Boesdaalhoeve, de Moelie en de Meent of ter plaatse in één van deze drie centra, van 9 tot 14 uur. Vanaf maandag 16 juni kan je online losse tickets kopen via www.demoelie.be of vanaf 8.30 uur ter plaatse in de Boesdaalhoeve, de Moelie of de Meent. Online tickets kopen is gemakkelijk. Zo vermijd je het lange aanschuiven. Weet je niet goed hoe je online tickets moet bestellen? Geen nood! Kom voor 14 juni langs in je BUURTcentrum, tijdens de openingsuren. We helpen je graag op weg. Heb je de gezamenlijke seizoensbrochure niet ontvangen? Neem contact op met het onthaal van GC de Moelie. We sturen graag een exemplaar op. Meer info: info@demoelie.be, 02 380 77 51, www.demoelie.be


SEIZOENSAANBOD 2014-2015 IN DE MOELIE

ABBA GOLD TRIBUTE TO ABBA GC DE MOELIE do 25 september - 20 uur muziek

Meer dan dertig jaar nadat Abba op het wereldtoneel verscheen, zijn hun liedjes nog steeds erg populair bij jong en oud. De Britse coverband Abba Gold leunt in deze schitterende hommage sterk aan bij het origineel. De uitstekende zangeressen halen met gemak de hoge en lage noten van Agnetha en Frida. De ijzersterke muzikanten brengen een wervelende show, met de bijhorende pakjes en pasjes. Laat je meeslepen door hun glitter en glamour. Tickets: 18 euro (basisprijs), 17,10 euro (minibuurtabo), 15,30 euro (midibuurtabo), 13,50 euro (maxibuurtabo), 16 euro (groep), 10 euro ( jongeren)

CIRQUE CIRQULAIRE FERNANDO’S INTERMEZZO’S GC DE MOELIE zo 9 november - 15 uur familie

VEERLE MALSCHAERT ECODIVA GC DE MOELIE do 2 oktober - 20 uur muziek

Veerle Malschaert weet tijdens deze derde theatershow in haar eigen stijl, die het midden houdt tussen comedy en theater, het juiste evenwicht te vinden tussen spot en bewustmaking. Als slachtoffer van de consumptiemaatschappij recycleert ze alles. Van stofzuiger tot partner. Ze is biologisch af breekbaar en duurzaam. Ze gaat back to basics, maar wel online en op naaldhakken. Ze stopt de diva in de eco en de eco in de diva. Veerle Malschaert is eerlijk, ontroerend, hilarisch en authentiek. Tickets: 14 euro (basisprijs), 13,30 euro (minibuurtabo), 11,90 euro (midibuurtabo), 10,50 euro (maxibuurtabo), 12 euro (groep), 10 euro ( jongeren)

VERNIEUWD GENTS VOLKSTONEEL

THEATRUC VZW TRUCABRAC OP LOCATIE: GBS DE WONDERWIJZER (STEENWEG OP DROGENBOS 252) do 8 oktober - 14 uur familie

Een grillig heerschap met maffe tred en koffers gevuld met heel wat: een saxofoon die bellen blaast, een ei dat vogeltjes legt, ballonnen die de wereld herscheppen en waarom niet: een toeschouwer die zich uitgeeft voor een vliegend oosters tapijt? Het geflipte personage sleurt je mee in de wondere wereld van magie en fantasie! Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De voorstelling duurt 50 minuten. Tickets: 7 euro (basisprijs), 6,65 euro (minibuurtabo), 5,95 euro (midibuurtabo), 5,25 euro (maxibuurtabo), 5 euro (groep). 1 euro korting op basisprijs voor leden Gezinsbond.

© Luk Monsaert

SLECHTE VRIENDEN GC DE MOELIE do 13 november - 20 uur theater

Fernando’s Intermezzo’s is een circusvoorstelling waarin Benjamin op zichzelf zowat een heel circus speelt. De circusdirecteur, de jongleur, de acrobaat, allemaal hebben ze hun gebreken, maar ook hun talenten. Met humor, een streepje magie, oogverblindende diabolokunsten en … de mysterieuze duif Fernando. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De voorstelling duurt 45 minuten. Tickets: 7 euro (basisprijs), 6,65 euro (minibuurtabo), 5,95 euro (midibuurtabo), 5,25 euro (maxibuurtabo), 5 euro (groep). 1 euro korting op basisprijs voor leden Gezinsbond.

Eddy en Roger worden op het werk opeens als Chinese vrijwilligers aangeduid om in de huid te kruipen van de fabelachtige bloedbroeders Winnetou en Old Shatterhand. En dat terwijl ze elkaar nauwelijks kunnen uitstaan. Weigeren is geen optie. Een doltriest, tragikomisch avontuur over openstaande rekeningen, vriendschap en verbeelding. Met veel goesting storten Van den Durpel en De Moor zich in de nieuwe samenwerking. Een combinatie die vuurwerk belooft. Tickets: 15 euro (basisprijs), 14,25 euro (minibuurtabo), 12,75 euro (midibuurtabo), 11,25 euro (maxibuurtabo), 13 euro (groep), 10 euro ( jongeren) 11


SEIZOENSAANBOD 2014-2015 IN DE MOELIE

THEATER DE SPIEGEL NIET DRUMMEN GC DE MOELIE zo 18 januari - 11 uur familie

APRIL IN PARIS

WALTER BAELE

TABLEAU NR. 1

16-18

GC DE MOELIE do 22 januari - 20 uur theater

GC DE MOELIE do 5 februari - 20 uur humor

© Janké

Niet drummen is een verrassend schimmenspel vol ritme en muziek voor kinderen van 3 maanden tot 3 jaar. In een origineel decor van trommelvellen kunnen ze met een percussionist, een saxofonist en een poppenspeler iets unieks beleven. De voorstelling duurt 40 minuten. Tickets: 7 euro (basisprijs), 6,65 euro (minibuurtabo), 5,95 euro (midibuurtabo), 5,25 euro (maxibuurtabo), 5 euro (groep). 1 euro korting op basisprijs voor leden Gezinsbond.

VZW KARTON DISCOBAAR IVON EN IVETTE OP LOCATIE: GBS DE WONDERWIJZER (STEENWEG OP DROGENBOS 252) wo 25 februari- 14 uur familie

Albert en Betty hebben een haat-liefderelatie. Maar dan wint Betty een romantisch weekendje Parijs voor twee. Voor het koppel, dat nog nooit het dorp verliet, wordt het een sprong in het onbekende. Op reis gaan naar een land waar je als vrouw rechtstaand moet plassen, waar al het brood Frans is en waar je op straat jonge vrouwen ziet met hoge hakken en push-ups. Wordt dat zwemmen of verzuipen? Tickets: 15 euro (basisprijs), 14,25 euro (minibuurtabo), 12,75 euro (midibuurtabo), 11,25 euro (maxibuurtabo), 13 euro (groep), 10 euro ( jongeren)

INE VAN BAELEN & STIJN GRUPPING HET KLEINSTE FAMILIECIRCUS VAN DE WERELD GC DE MOELIE zo 8 maart - 15 uur familie

Ben je tussen 3 en 12 jaar en heb je zin in een spetterend dansfeestje? Ivon en Ivette toveren je in hun beautysalon om tot een echte jazzdiva, hiphopper of zelfs tot Michael Jackson. Zij leren je ook oude dansstijlen aan. Daarna barst het feest los. Dj’s Ivon en Ivette zorgen voor de muziek. Jij en alle andere feestbeesten zorgen voor de rest. Verwacht geen kabouter Plop, maar jazz, hiphop, swing en boogiewoogie. Muziek uit de goede oude tijd. De voorstelling duurt 3 uur. Tickets: 7 euro (basisprijs), 6,65 euro (minibuurtabo), 5,95 euro (midibuurtabo), 5,25 euro (maxibuurtabo), 5 euro (groep). 1 euro korting op basisprijs voor leden 12 Gezinsbond.

Stijn en Ine dromen ervan om een rondreizend familiecircus te worden. Zo’n circus met een schoonzus aan de kassa, een nicht op de trapeze en een nonkel die eigenlijk te oud is om nog clown te spelen. Maar ze zijn maar met hun tweetjes. Het kleinste familiecircus ter wereld. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De voorstelling duurt 60 minuten. Tickets: 7 euro (basisprijs), 6,65 euro (minibuurtabo), 5,95 euro (midibuurtabo), 5,25 euro (maxibuurtabo), 5 euro (groep). 1 euro korting op basisprijs voor leden Gezinsbond.

Meesterimitator Walter Baele vertelt in deze ‘volgendjaarconference’ wat er zal gebeuren van 2016 tot 2018. Over nieuwe trends, de evoluties in 3D-printen, uitburgeringscursussen, de doorbraak van de Speedy Pass of Wereldoorlog II die wegens procedurefouten overgedaan moet worden. En wat gebeurt er met Elio Di Rupo en koning Filip? De show 16-18 is zijn tijd ver vooruit. Met nieuwe of bekende typetjes en spraakmakende imitaties. Tickets: 16 euro (basisprijs), 15,20 euro (minibuurtabo), 13.60 euro (midibuurtabo), 12 euro (maxibuurtabo), 14 euro (groep), 10 euro ( jongeren)


SEIZOENSAANBOD 2014-2015 IN DE MOELIE

CONNIE NEEFS & HUGO SIMONS 60 JAAR TV GC DE MOELIE do 26 maart - 14.30 uur muziek

Op 31 oktober 1953 doet de televisie haar intrede in Vlaanderen. In steeds meer huiskamers wordt er gekeken naar het nieuws, het weerbericht en amusementsprogramma’s. De eerste BV’s, zoals Armand Pien, Nonkel Bob, Tony Corsari, Jan Thijs of Tante Terry duiken op. Connie Neefs duikt in 60 jaar televisiegeschiedenis. Met zeer herkenbare liedjes, anekdotes en beelden uit de beginjaren van de tv. En natuurlijk met tv-pionier Hugo Simons als speciale gast.

BERT VERBEKE BETER DAN GC DE MOELIE do 23 april - 20 uur theater - humor Bert Verbeke sleept je mee in een nieuw tragikomisch verhaal van Jo Van Damme. Tussendoor zingt hij liedjes, met zijn gitaar of ukelele, aan de piano of op het drumstel. Verzuurd of absurd, over passies en irritaties. Geen instrument of thematiek is te veel. Een muziektheatermonoloog over het nu van tegenwoordig. Na jaren televisie (als Bram in Thuis, als winnaar van Stars for life) en theater (Ben X, Costa Blanca) vond Bert de tijd rijp om solo naar buiten te komen. Tickets: 14 euro (basisprijs), 13,30 euro (minibuurtabo), 11,90 euro (midibuurtabo), 10,50 euro (maxibuurtabo), 12 euro (groep), 10 euro ( jongeren)

Tickets: 15 euro (basisprijs), 14,25 euro (minibuurtabo), 12,75 euro (midibuurtabo), 11,25 euro (maxibuurtabo), 13 euro (groep), 10 euro ( jongeren)

Taaliconen

LE DIAMONDUO FATS & FLASH OP LOCATIE: GBS DE WONDERWIJZER (STEENWEG OP DROGENBOS 252) wo 20 mei- 14 uur familie Fats & Flash gaat over Fats enerzijds en Flash anderzijds. Fats, een volronde pianist, werd niet door het leven gespaard. Moeilijk contact met soortgenoten zorgt ervoor dat hij steeds verder in zijn hoofd verdwaalt. Zo verzint hij op een dag zijn ultieme superheld en fantasievriend Flash. Vanaf dat moment starten ze samen een dol avontuur. De voorstelling loopt als een muzikale trein en zit vol acrobatie. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De voorstelling duurt 40 minuten. Tickets: 7 euro (basisprijs), 6,65 euro (minibuurtabo), 5,95 euro (midibuurtabo), 5,25 euro (maxibuurtabo), 5 euro (groep). 1 euro korting op basisprijs voor leden Gezinsbond.

Hier vind je activiteiten in het Nederlands. Ook als je niet-Nederlandstalig bent, kan je deelnemen. Gebruik de uitleg bij de taaliconen om een activiteit te kiezen. Je spreekt nog geen of niet zo veel Nederlands. Je begrijpt al een beetje Nederlands. Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen. Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Meer informatie: www.demoelie.be/ nl/taalicoon De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 13


Geef een draai aan je zomer Het Gordelfestival overspant dit jaar een hele zomer. Van eind juni tot midden oktober presenteren heel wat toeristische, culturele en sportieve evenementen zich onder het label van het Gordelfestival. Het feest kent zijn apotheose op zondag 7 september, met een ruim aanbod. Aan het rad van het Gordelfestival kan je een flinke zwier geven en ontdekken wat er in de Groene Gordel allemaal te beleven valt. Zo kan je wandelen en fietsen over lange en korte trajecten vanuit de trefpunten Hofstade en Huizingen, al dan niet in het teken van een thema (cultuur, natuur, avontuur, proeven, circus), maar je kan ook mountainbiken langs het Hallerbos, paardrijden of van andere sporten proeven, of gewoon genieten van muziekoptredens en de vele bezienswaardigheden die de Groene Gordel te bieden heeft. Of voel je je als wielertoerist geroepen om met vele anderen de 120 kilometer van de nieuwe Groene Gordelroute te fietsen? 14

Twee trefpunten Vanuit het trefpunt in het provinciedomein van Huizingen kan je een fietstocht langs de kriek- en geuzestekerijen van de streek of een cultuurwandeling met bestemming FeliXart Museum in Drogenbos aanvatten. Op het domein zelf zijn er begeleide wandelingen, een aangepast sportprogramma voor mindervaliden, diverse animatiestanden, een markt waar je streekproducten kan proeven en demonstraties van dans. Je kan er de rechtstreekse uitzending van de Vlaamse top tien van Radio 2 volgen. In Halle, te bereiken met een wandeling vanuit Huizingen, zal op 7 september een grote parade van reuzen uit de streek te bewonderen zijn.

Vanuit het trefpunt in het Blosocentrum in Hofstade kan je een korte (33 km) en lange (75 km) Kouterfietstocht aanvatten of een natuurwandeling tussen Zenne en Barebeek. Op het domein kan je een circuswandeling met animatie volgen, er is straattheater en je kan terecht in de verschillende ‘dorpen’: het kinderdorp, het beweegdorp, het rollend dorp, het avonturendorp, het sportdorp en de proevertjesmarkt. Je kan er verschillende volkssporten beoefenen en de rechtstreekse uitzending van het Muziekcafé meemaken. De Romeo’s en de Bandits treden er in de namiddag op. En verder Het FeliXart Museum in Drogenbos staat een hele dag in het teken van gezinnen met jonge kinderen. Schilder


RAND-NIEUWS Felix De Boeck komt opnieuw tot leven en de Ketnetband zorgt voor de muzikale noot. Cultuur, avontuur en fietsen worden gecombineerd op het fietstraject Doortrapt en verrast vanuit GC de Bosuil in Jezus-Eik en GC de Kam in Wezembeek-Oppem, met onderweg een aantal onverwachte haltes en verrassende cultuuracts. Uiteraard kan je zelf kiezen uit het grote aanbod of via het rad op zoek gaan naar wat jou het meest aanspreekt. Als je een aanhanger van het toeval bent, kan je ook het rad laten beslissen wat je gaat doen. ‘Beweeg, beleef en blijf gerust wat langer’ is niet voor niets de slagzin van het Gordelfestival. Een gevarieerd festival met veel activiteiten waar families, sporters, verenigingen, clubs en bedrijven samen aan hun trekken kunnen komen. Focus op Vilvoorde Vilvoorde is dit jaar de focusgemeente. De stad organiseert op 7 september extra activiteiten waarbij het water centraal staat. Deze snelst groeiende stad van Vlaanderen, met de jongste bevolking, is een interessante groeipool in onze regio. De stadsvernieuwing is het meest zichtbaar aan het kanaal, maar zal zich de volgende jaren ook doorzetten in het centrum en een aantal andere wijken. De stank en het vuil die Kris De Bruyne ooit bezong in zijn lied Vilvoorde City is grotendeels verleden tijd. De weemoed hangt er nog, maar het vizier staat duidelijk op de toekomst. De nieuwe stad is opgestaan en maakt een boeiende evolutie door. Kom dat zien. Met eigen ogen. Aan het water bijvoorbeeld, waar er aan de Steenkaai heel wat boten als varend erfgoed te bewonderen zullen zijn en je een rondvaart kan maken. Waar je op de kade kan snuffelen op een rommelmarkt en een handelsmarkt. Waar ook een editie van de Ketnet Cup wordt gehouden, een zomers spelprogramma van de jongerenzender waarmee kinderen hun hart kunnen ophalen met opblaasbare spelletjes. Vilvoorde organiseert ook twee gratis wandelingen met gids door het stadscentrum en een deel van Watersite. Je maakt kennis met zestien markante locaties, waardoor je een vrij volledig en aangenaam beeld van Vilvoorde krijgt. Tijdens het Gordelfestival kan je ook een ingekorte route volgen met paard, kar en gids vanaf de Watersite tot aan het infopunt in het Mattenkot. Van daaruit kan je de stadswandeling te voet voortzetten. Vilvoorde is ook het start- en rustpunt van de fietsroutes van 33 en 75 km vanuit Hofstade. Geert Selleslach

Gordelfestival zondag 7 september van 8-18 uur Blosocentrum Hofstade, provinciedomein Huizingen, Vilvoorde, FeliXart Museum Drogenbos en de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ Meer info over de activiteiten: www.gordelfestival.be, vanaf 6 juni Infobrochures over de wandelingen in Vilvoorde zijn gratis te verkrijgen in het infopunt Mattenkot, Lange Molensstraat 44 in Vilvoorde. Binnenkort ook meer informatie via www.vilvoorde.be/toerisme.

SJOENKE is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de hele redactie. REDACTIE Dirk Craps, Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey EINDREDACTIE Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, veerle.weeck@derand.be HOOFDREDACTIE Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be FOTO’S Pascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen REDACTIEADRES GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek 02 380 77 51, info@demoelie.be, www.demoelie.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Anne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERING Voor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma, di, do en vr van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur. tel. 02 380 77 51, e-mail: info@demoelie.be, website: www.demoelie.be Je vindt deze editie en het volledige archief van sjoenke op www.demoelie.be. 15


ACTIVITEITENKALENDER WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

GC de Moelie

0486 51 52 85

JUNI wo

11

19.30

Kantklossen / Atelier KANT-A-FEES

za

14

09.00

Start ticketverkoop BUURTabonnement

za

14

10.00

Kijk, ik fiets! / Sportoverleg

GBS de Schakel

02 380 39 89

ma

16

18.00

Voetbal België-Algerije op groot scherm

Herberg De Zondag

0476 49 16 55

do

19

19.30

Patchwork en quilten / Quiltatelier

GC de Moelie

02 380 67 55

vr

20

20.00

Liederavond met Duits vrouwenkoor, i.s.m. het Sint-Ceciliakoor

GC de Moelie

02 380 79 45

za

21

17.00

Barbecue / KALM

GC de Moelie

02 306 08 45

zo

22

18.00

Voetbal België-Rusland op groot scherm

Herberg De Zondag

0476 49 16 55

wo

25

19.30

Kantklossen / Atelier KANT-A-FEES

GC de Moelie

0486 51 52 85

do

26

22.00

Voetbal Zuid-Korea-België op groot scherm

Herberg De Zondag

0476 49 16 55

za

28

13.30

Sportdegustatie / Judoclub

GC de Moelie

02 380 59 75

zo

29

14.00

Repair Café

GC de Moelie

02 380 77 51

ma

30

08.30

Start zomerdansstage / Giantsdansschool

GC de Moelie

0477 72 77 46

02 380 77 51

AUGUSTUS di

26

18.00

Infodag en inschrijven taallessen Nederlands

GC de Moelie

02 380 77 51

za

30

13.00

Petanquetoernooi / Petanqueclub Linkebeek

GC de Moelie

0479 47 29 81

SEPTEMBER wo

03

13.00

Ezelsoor: gratis boekenkaftproject

GC de Moelie

02 380 39 89

wo

10

19.30

Kantklossen / Atelier KANT-A-FEES

GC de Moelie

0486 51 52 85

© Jan Otten

LINKEBEEK IN BEELD

Sjoenke 06 2014 lr  
Sjoenke 06 2014 lr  
Advertisement