Page 1

afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804

sjoenke

FR • DE • EN

Traductions Übersetzungen Translations

LINKEBEEK • JAARGANG 58 • NR 392 • MEI 2018 UITGAVE VAN GC DE MOELIE EN VZW ‘DE RAND’

Het Huys en de Moelie Samenwerken en elkaar versterken

Het Linkebeek van Jackske en Gilbert Van Leliëndael


I N F O R M AT I E uit de gemeente

Meerderheid tevreden over financiën Oppositie ziet weinig investeringen

© DC

De financiële toestand van de gemeente Linkebeek ziet er op het eerste gezicht goed uit. De jaarrekening van 2017 is geëindigd met een positief resultaat op kasbasis van 1,24 miljoen euro, met daarnaast een autofinancieringsmarge van 729.000 euro. Die positieve autofinancieringsmarge betekent dat er nog geld over is na het aflossen van de leningslasten, en dat de financiën van het bestuur dus op een structurele manier in evenwicht zijn. Monique Brys, financieel beheerder in Linkebeek, toont zich tevreden. ‘We mogen spreken van een goed resultaat. We zijn dan ook op een doordachte wijze met het beschikbare geld omgesprongen. Net als andere kleine gemeenten hebben we nochtans maar een kleine marge. Door de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) moet je als gemeente aan bepaalde normen voldoen, zoals een jaarlijks positief resultaat op kasbasis. De BBC legt ook op dat je niet zomaar geld mag lenen. Dat kan pas als je het nodig hebt en als je kan aantonen dat je de lening kan afbetalen. We zorgen er verder voor dat we een reserve inbouwen voor onverwachte uitgaven.’ Aan die uitgavenzijde springen enkele posten in het oog. Het uitbetalen van lonen en pensioenen heeft de gemeente vorig jaar 3,2 miljoen euro gekost, terwijl de werkingssubsidies voor sociale bijstand (796.000 euro) en de politie (770.000 euro) en de brandweer (200.000 euro) ook niet min waren. Daartegenover staat dat de gemeente vorig jaar 2,1 miljoen euro personenbelasting en 2,25 miljoen onroerende voorheffing heeft ontvangen van haar inwoners. Dat is samengeteld

bijna 900.000 euro meer dan in 2013, het jaar voor de belastingen omhoog gingen. Die extra inkomsten zijn van pas gekomen om de schuld verder af te bouwen, al komt uit de cijfers naar voren dat de schuldenberg zeker nog niet is weggewerkt. Terwijl buurgemeente Drogenbos als een van de weinige gemeenten in Vlaanderen een schuld van 0 euro heeft, had Linkebeek op het einde van 2017 nog een openstaande schuld uit leningen van 4,14 miljoen euro, omgerekend 872 euro per inwoner. Dat de gemeente 2017 kon afsluiten met positieve cijfers, komt volgens oppositiepartij Prolink omdat heel wat van de geplande investeringen niet werden uitgevoerd en werden doorgeschoven naar dit jaar. ‘Het is nog maar de vraag of die in 2018 wel uitgevoerd zullen worden’, zegt oppositieraadslid Eric De Bruycker. ‘Vast staat dat er in 2017 weinig is gebeurd en dat het hoog tijd is dat het schepencollege in gang schiet. Een concreet voorbeeld is de toestand van de Marissaldreef. De weg ligt er zodanig slecht bij dat je er niet meer met een kinderwagen door kan. Al tien jaar worden de bewoners er aan het lijntje gehouden.’ Volgens schepen Damien Thiéry (LB) is het een gangbare praktijk dat de uitgaven lager liggen dan wat er initieel begroot werd. ‘We proberen zo veel mogelijk te plannen, maar als er geen tijd meer is of als onze technische dienst te veel werk heeft, moeten we die uitgaven overdragen naar het volgende jaar. Dat is altijd zo geweest, en in andere gemeenten is dat ook zo.’ (JS)

I N F O R M AT I E Holleken & Lismonde

2

donderdag 17 tot zondag 20 mei Tentoonstelling Muriel Mahieu

donderdag 24 mei Cineclub: Mustang

Hoeve Holleken De vernissage vindt plaats op donderdag 17 mei van 18 tot 22 uur. De expo is daarnaast open op 18, 19 en 20 mei van 11 tot 18 uur. gratis info: info@fermehollekenhoeve.be

20.30 uur (deuren vanaf 20.15 uur) Hoeve Holleken Turks-Frans-Duitse film uit 2015, geregisseerd door Deniz Gamze Ergüven. prijs: 3 euro info: joelle.grimmeau@gmail.com

elke zondag tot 16 september Tentoonstelling Lismonde en de architectuur 14 tot 17.30 uur – Huize Lismonde gratis info: j.lismonde@skynet.be


Telex Subsidies voor verenigingen De gemeenteraad keurde op 23 april de jaarlijkse subsidies aan de verenigingen goed. In totaal verdeelt het gemeentebestuur 13.700 euro. De Bibliothèque des Jeunes ontvangt 2.000 euro, de Ludotheek 900 euro en de bloedgevers 400 euro. De Franstalige scouts zijn erg talrijk, want zij krijgen 2.500 euro; Chiro Sjoen 500 euro. Er zijn vier sportclubs waarvan de hockey- en de voetbalclub, die zeer veel leden tellen, elk ongeveer 2.000 euro toegestopt krijgen. De 17 andere verenigingen moeten het in totaal met 3.800 euro stellen. Per vereniging varieert dat tussen 40 en 275 euro. Opvallend is dat er in Linkebeek vijf zangkoren zijn.

Integratie OCMW in gemeente: een doolhof De Vlaamse regering keurde een nieuw decreet goed waarbij de OCMW’s worden geïntegreerd in de gemeentebesturen. Daarbij werd echter nauwelijks rekening gehouden met de situatie in de faciliteitengemeenten. Zo stelt het decreet de administraties van beide instellingen voor grote problemen. Ook de leden van de OCMW-raden stellen zich veel vragen. Naar aanleiding hiervan organiseerde de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten) op vraag van de gemeentesecretaris van Linkebeek een druk bijgewoonde informatienamiddag in Hoeve Holleken. Hoezeer de sprekers er ook hun best deden, de ‘doolhof-slide’ van één van hen stond symbool voor de situatie. Wordt ongetwijfeld vervolgd ... bij het Grondwettelijk Hof.

• De zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand hebben een gezondheidsraad opgericht voor sensibiliseringscampagnes in verband met gezondheid. Logo Zenneland is partner. Zij organiseren dergelijke acties al in een aantal buurgemeenten. De campagnes gebeuren in het Nederlands en het Frans, zodat alle inwoners de boodschap begrijpen. • Recent keurde de gemeenteraad de samenwerkingsnota van de regiobib goed. In de regio Pajottenland & Zennevallei bestaat sinds jaren een samenwerking tussen de lokale bibliotheken. Het is de bedoeling te anticiperen op de uitdagingen door in te zetten op een sterkere intergemeentelijke samenwerking. Er wordt onder meer gedacht aan regionaal leenverkeer, een gemeenschappelijk uitleenreglement en het aanbieden van een collectieve digitale collectie. • De vernieuwing van het synthetisch sportveld blijkt een moeilijk dossier te zijn. Eind april was er nog geen aanbesteding gebeurd. Het staat vast dat de nieuwe mat er komt, wellicht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. • Met de verkiezingen in het vooruitzicht steken de meeste gemeenten een tandje bij, zo ook in Linkebeek. De collectorwerken voor de sanering van de Verrewinkelbeek buiten beschouwing gelaten – die gebeurden in opdracht van de Brusselse Watermaatschappij voor Waterbeheer (BMWB) – waren er de voorbije vijf jaar voortdurend kleinere werken aan de gang. Op die manier wil het huidige gemeentebestuur toch niet helemaal met lege handen voor de kiezer verschijnen. De aanleg van riolering in het Bospad, de herstelling van het doorsteekwegje naast de vroegere Au Petit Coq, wat nieuwe kasseien op het Gemeenteplein, een elektrische laadpaal voor auto’s en de nieuwe grasmat voor de voetbal- en hockeyclub moeten de kiezer gunstig stemmen. • Het doorsteekwegje aan Kokske werd op puike wijze in ere hersteld door Les Jeunes Jardiniers, een bekende onderneming die in hoofdzaak mensen met een beperking tewerkstelt. • Vanaf 1 april nemen de vuilnisophalers van Intradura geen vuilniszakken meer mee die dichtgeplakt of te zwaar zijn. De zakken moeten correct dichtgeknoopt worden, zodat ze met één hand kunnen worden opgepakt. Dichtgeplakte zakken moeten de ophalers met beide handen optillen, wat gevaarlijk kan zijn als er scherpe voorwerpen in zitten. De zakken mogen ook niet meer dan 15 kg wegen. • Op 7 april had in de kerk van Linkebeek een merkwaardig huwelijk plaats. Nathan, de zoon van Alain Boone en Martine Moorkens, trouwde met de Zuid-Koreaanse Soyoon. Talrijke Zuid-Koreaanse familieleden hadden voor deze gelegenheid de reis naar Linkebeek gemaakt. Het wettelijke huwelijk had vorig jaar in Zuid-Korea plaats, waar het jonge koppel al verschillende jaren samenwoont. • Op 10 april overleed mevrouw Marie Thérèse Billot, de echtgenote van gewezen burgemeester Roger Thiéry, die 29 jaar geleden door een hartfalen onverwacht overleed. • Het orkest Camerata, dat in 1981 door een inwoner van Linkebeek werd opgericht en er nog altijd zijn repetitieplaats heeft, concerteerde op zaterdag 21 april in de Moelie. Hun jonge dirigent had de lat voor de muzikanten behoorlijk hoog gelegd met Les Nuits d’été van Hector Berlioz en een symfonie van de Deense componist Gade. Het orkest mag terugblikken op een geslaagde avond en behoorlijk wat toehoorders. 3


MENSEN Linkebeekse verhalen

Jackske en Gilbert Van Leliëndael

‘In de Chiro ontstonden veel koppeltjes’ Zes maanden was Jackske toen haar ouders besloten naar Linkebeek te verhuizen. ‘Het is het mooiste cadeau dat ze me ooit gegeven hebben. Want hier leerde ik mijn man kennen en smeedde ik vriendschappen voor het leven.’ Chirokoppeltjes

geweest. Ze heeft me toen geholpen het vertrouwen in mezelf terug te vinden. Zoiets vergeet je niet.’ Jackske voegt eraan toe dat er in de Chiro veel koppels ontstonden. Ook voor haar en Gilbert was dat het geval. ‘Eigenlijk kenden we elkaar al van in de basisschool. We zijn namelijk allebei van 1942. Maar tijdens onze kinderjaren was er van een romance geen sprake. Onze gevoelens voor elkaar

Jackske en Gilbert Van Leliëndael hebben samen veel mooie momenten beleefd in de Chiro. Tijdens de jaren waarin ze actief waren in de jeugdbeweging, sloten ze heel wat vriendschappen en leerden ze belangrijke levenslessen. Jackske: ‘Onze groepsleidster, Lydie Geysels, heeft me veel bijgebracht. Als we in groep overlegden, kon ze streng

‘Onze groepsleidster Lydie Geysels heeft me veel bijgeleerd’ zijn pas tijdens onze Chirojaren gegroeid, nietwaar pieteke?’

optreden en ons laten verstaan dat we moesten zwijgen als er iemand aan het woord was. Zwijgen, zei ze dan op een vastberaden toon. Ze wilde dat we in alle omstandigheden respect voor de andere toonden. Ze heeft me ook geleerd om in mezelf te geloven. Tijdens mijn jonge jaren ben ik een periode ziek

Onderwijzer kunnen worden

Tijdens zijn actieve loopbaan was Gilbert onderwijzer. Dat hij in de jaren 50 onderwijzer is kunnen worden, is een FR

Le Linkebeek de Jackske et Gilbert Van Leliëndael ‘De nombreux couples se sont formés au Chiro’ Jackske et Gilbert Van Leliëndael ont été actifs pendant des années au Chiro: ‘La dirigeante de notre groupe, Lydie Geysels, m’a beaucoup appris. Lorsque nous discutions en groupe, elle pouvait faire preuve de sévérité et nous faire comprendre que nous devions nous taire lorsque quelqu’un était en train de parler. Se taire, comme elle pouvait dire avec fermeté. Elle voulait que nous respections les autres dans toutes les circonstances. Elle m’a aussi appris à croire en moi. Lorsque j’étais jeune, j’ai été malade durant une certaine période. A l’époque, elle m’a aidée à retrouver confiance en moi.’ Jackske précise que de nombreux couples se sont formés au Chiro. Ce fut également le cas pour elle et Gilbert. Plus tard, elle créa de Toneelvrienden avec Solange Pauwels. Gilbert était instituteur. ‘Il était fort apprécié par les élèves de sa classe. Il arrive encore régulièrement aujourd’hui que des gens viennent vers nous pour dire bonjour maître’, dit Jackske.

4

hele prestatie. Hij heeft er meer dan één hindernis voor moeten overwinnen. ‘Mijn moeder werd op jonge leeftijd weduwe. Van de ene dag op de andere stond ze er alleen voor met vier kinderen. Van mij werd verwacht dat ik vanaf mijn veertiende zou gaan werken en mee voor brood op de plank zou zorgen. Johan Boon, onze onderpastoor, heeft haar er echter van kunnen overtuigen om me verder te laten studeren. Na mijn 7e en 8e leerjaar ben ik naar de normaalschool gegaan. Het laatste jaar heb ik moeten overdoen. Ik herinner me hoe een slechte eindles me de das omdeed. Mijn examen bestond erin op een warme dinsdagnamiddag in de maand juni, een week voor de vakantie, aan leerlingen uit het tweede leerjaar een les te geven over de decimeter. Hun gedachten waren niet bij mijn les. De blik van de inspectrice maakte me duidelijk dat mijn diploma op zich zou laten wachten. Toen ik het jaar daarna wel slaagde, was de voldoening des te groter.’

Thuiskomen in het ziekenhuis

Op de vraag wat voor type onderwijzer hij was, antwoordt Jackske dat hij graag gezien was en nog altijd is. ‘De leerlingen zaten graag bij hem in de klas. Vandaag gebeurt het nog regelmatig dat mensen


wordt. Toen ik de kans kreeg om op de palliatieve afdeling mensen te begeleiden, ging er voor mij een droom in vervulling. Dat ik mensen mocht helpen en hun vertrouwen kreeg om hen tijdens die moeilijke momenten bij te staan, ervaar ik nog steeds als een prachtig geschenk. Weet je wat een ziekenhuis zo bijzonder maakt? Daar ontmoet je de echte mens. Je status of functie is van geen tel meer.’

© Tine De Wilde

De Toneelvrienden

naar ons toe komen om dag meester te zeggen.’ Jackske heeft een heel ander parcours dan haar man gelopen. Al op haar 15e ging ze werken. Ze herinnert zich nog hoe mère supérieure tijdens de lessen steno de leerlingen aanmaande om nog sneller te typen. ‘Plus vite, zei ze dan. Na mijn studies ben ik beginnen te werken bij een verzekeringsagent in Linkebeek. Maar eerlijk gezegd lag die

job me niet. Ik wilde naar Bangladesh om er als zorgverlener te gaan werken. Jammer genoeg ben ik toen ziek geworden, en heb ik die droom niet kunnen waarmaken.’ Toch is Jackske erin geslaagd om enkele jaren later als administratief bediende in een ziekenhuis aan de slag te gaan. Het voelde als thuiskomen. ‘Eindelijk kon ik werken in een omgeving waar er voor zieke mensen gezorgd

Gilbert luistert rustig naar zijn echtgenote die vol overgave vertelt over hoe gelukkig ze wordt als ze mensen in nood kan helpen. Tijdens al die jaren dat ze samen zijn, heeft hij haar altijd de ruimte gegeven om haar zorgend talent te ontplooien. ‘Ik heb het grote geluk gehad dat mijn man me altijd gesteund heeft. Ook toen ik vele jaren geleden thuiskwam met het zotte idee dat ik samen met Solange Pauwels een toneelgroep wilde oprichten.’ In die tijd bestond er geen toneelgroep in Linkebeek. Maar dankzij het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Solange en Jackske kwam daar verandering in. Deze twee dames richtten De Toneelvrienden op. ‘Een van onze eerste stukken was Liefde en aspirine. Een ander stuk waar we veel plezier aan beleefd hebben, is De Caraïbische Zee. Het gaat over twee vrouwen met een verschillende achtergrond die op dezelfde ziekenhuiskamer verblijven en langzaam naar elkaar toegroeien. En opnieuw samen kunnen dromen over ... de Caraïbische Zee.’ Of Jackske en Gilbert op hun rijpere leeftijd nog kunnen dromen? Gilbert heeft het over de bobokes die het ouder worden met zich meebrengen. ‘We nemen de dagen zoals ze zich aandienen. Als je zoals ik al een hartoperatie achter de rug hebt, besef je dat je je vooral moet focussen op wat je nog kunt. En vooral niet te lang moet blijven stilstaan bij wat je niet meer kan.’ Jackske voegt er nog aan toe: ‘Een ander groot geschenk in ons leven zijn onze kleinkinderen. Wat zij voor ons betekenen, is moeilijk in woorden uit te drukken.’ Nathalie Dirix

5


I N F O R M AT I E

MENSEN

verenigingsnieuws

De Muur

donderdag 17 mei Quiltatelier Patchwork en quilten 19.30 uur – GC de Moelie

zaterdag 16 juni Barbecue KALM info: 0476 45 00 91, yves.vanbelle@telenet.be

© mixart.be

zondag 17 juni Wandeling Sportieve Vrouwen Linkebeek

Wilfried Schol Composities van vormen, kleuren en lijnen

donderdag 21 juni Quiltatelier Patchwork en quilten

© David Legrève

19.30 uur – GC de Moelie

dinsdag 19 juni Infodag lessen Nederlands Agentschap Integratie en Inburgering NEDERL ANDS LEREN

Wil je Nederlands leren? Ken je iemand die een cursus Nederlands zoekt? Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert infodagen over de lessen Nederlands. Je kunt er informatie vragen en inschrijven voor een cursus Nederlands. 17.30 tot 19.30 uur – GC de Moelie De infodag in Drogenbos vindt plaats op dinsdag 4 september van 18 tot 20 uur in GBS De Wonderwijzer (Steenweg op Drogenbos 252). Info en andere locaties? gratis telefoonnummer 0800 123 00, www.infonl.be, info@infonl.be

6

Wilfried Schol werd geboren in Leuven, en volgde een opleiding schilderkunst aan de stedelijke academie in Tienen. ‘Wat me aanspreekt in de schilderkunst zijn de quasi oneindige mogelijkheden om tot beeldvorming te komen. Ik kies voor abstracte schilderkunst met soms een figuratieve suggestie. De perfecte weergave van de zichtbare werkelijkheid is niet mijn doel. Ik wil graag vrijheid, zodat ik mijn zin kan doen met een onderwerp. In abstract schilderen vind ik ongebondenheid terug.’ De schilderijen zijn composities van vormen, kleuren en lijnen die tijdens het werkproces doelbewust opgebouwd worden uit overschilderingen, toevoegingen en weglatingen. ‘Ik laat alle kleuren aan bod komen. De voorwaarde is wel dat ze een gevoel opwekken dat het onderwerp of de titel versterkt. Ik wil met mijn werk een bijzondere indruk nalaten. Een gepaste titel voor een schilderij bedenken vind ik dan ook belangrijk. Maar soms geef ik ook geen titel mee, zodat de toeschouwer zijn verbeelding kan gebruiken.’ Steven Verhamme Wilfried Schol stelt in juni tentoon aan De Muur in de Moelie. In mei is het nog de beurt aan Jacqueline Denblinden. De expo is open op maandag van 13.30 tot 22 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 22 uur, op woensdag van 9 tot 12.30 uur, op zaterdag van 16.30 tot 22 uur en op zondag van 9 tot 22 uur. gratis


C U LT U U R familie

Warmoes brengt Zand

Beeldend en bijna woordeloos Warmoes is geen vergeten groente, maar een beeldende voorstelling over bouwen en stukmaken, over grenzen bepalen en durven te verleggen, over alles denken te weten maar toch verwonderd raken.

H

De voorstelling is geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Een bijzonder ruime leeftijdscategorie. Saartje Hendrickx: ‘Dat is een bewuste keuze, omdat wij die diversiteit nodig hebben in onze voorstelling. Ze zit vol melancholische muziek waarbij de allerkleinsten kunnen indommelen, en tegelijk vragen we de groteren om ons te helpen in het zandkasteel. Het stuk is beeldend en bijna woordeloos, zodat ook kinderen die weinig Nederlands kennen, kunnen volgen. Door die verschillende dynamieken en leeftijden is het stuk telkens anders. We kregen onlangs van een mama te horen dat haar dochter van vier even hard genoten had als haar zoon van negen, die zich al een stoere tiener waant. Voor mij een van de mooiste complimenten.’ Vanwaar de interesse in die verschillende leefwerelden van kinderen? Saartje: ‘Ik ontdekte tijdens mijn studie dat ik een zwak had voor de fantasiewereld. En die is bij kinderen uiteraard sterk aanwezig. Na mijn opleiding had ik, in tegenstelling tot veel medestudenten, niet de drang om dieper in de geïsoleerde wereld van het theater te duiken. Ik hunkerde naar de realiteit en werd Cliniclown. Het sociale engagement en het contact met kinderen deed me goed. Jaren later, tijdens de reis waar het idee voor Warmoes is ontstaan, heb ik er even aan gedacht om te stoppen als Cliniclown omdat ik het theater zo miste. Ik heb gelukkig beseft dat ik niet zonder de combinatie kan.’ Speel je in Zand ook een clown? Saartje: ‘Neen. Ik koppel wel veel terug naar wat ik als Cliniclown gezien en meegemaakt heb. Bob en Fee, de twee personages in Zand, zijn voor een stuk gebaseerd op het samenspel tussen Lizzie en Puf. Dat zijn mijn alter ego in het ziekenhuis en dat van mijn vroegere Cliniclowncollega, die nu Bob speelt in Zand.

woensdag 23 mei Warmoes (4 tot 10 jaar) Zand

© Tine De Wilde

et (theater)collectief Warmoes is ontstaan op een verre reis en bestaat uit Saartje Hendrickx en haar vriend Christophe Kesselaers. Al is die laatste eigenlijk meubelmaker en staat hij voornamelijk in voor de decors. Saartje, van opleiding theatermaker en dramadocent, schrijft en bedenkt de stukken die ze samen met enkele zorgvuldig uitgekozen medespelers opvoert. ‘Maar de voorstellingen van Warmoes zouden er niet zijn zonder de frisse input van Christophe’, zegt Saartje, met wie we vooruitblikken op de familievoorstelling Zand.

FAMILIE

14 uur – op locatie: GBS De Wonderwijzer, Steenweg op Drogenbos 252, Drogenbos tickets: 7 euro (basistarief)

In het stuk zitten twee personages met een totaal verschillend karakter samen op een strand. Dat leidt onvermijdelijk tot conflict. En toch beseffen ze dat met twee spelen altijd leuker is dan alleen. Daar herkennen kinderen zich in. De naam Warmoes is trouwens in lijn daarmee gekozen. Die doet ook denken aan dat aardse, die vergeten doch simpele schoonheid en dat chaotische. Allemaal thema’s die ik graag aan bod laat komen.’ Sofie van den bergh EN

Warmoes performs Zand Visual and almost wordless The Warmoes theatre company will be paying a visit to the Drogenbos municipal primary school De Wonderwijzer, to perform their work Zand (Sand). This is a visual presentation about building and demolishing, about borders, about knowing everything (or thinking you know everything) but everything that happens still comes as a surprise. The performance is suitable for children aged 4 to 10. Saartje Hendrickx: ‘We deliberately opted to cover a broad age category because we need that diversity in our performance. The work is full of melancholy music to which the little ones can fall asleep, while the older ones are encouraged to help us in the sandcastle. The piece is expressive and almost wordless, so that children who do not know much Dutch can still follow what is going on’. Besides being an actress, Saartje is also a CliniClown (performing for sick and disabled children). ‘I enjoy the social commitment and the contact with children’. 7


Het Huys van start op boogscheut van de Moelie

Samenwerken en elkaar versterken Eind mei verhuist gemeenschapscentrum Het Candelaershuys naar een nieuwe locatie aan het Kalevoetstation in Ukkel, op een steenworp van de Moelie. Het Brusselse centrum gaat voortaan breder werken en gaat ook samenwerken met het Linkebeekse gemeenschapscentrum.

G

emeenschaps- en cultuurcentrum Het Candelaershuys huisde sinds de jaren 70 in een oud herenhuis aan de Brugmannlaan in Ukkel. Een mooie locatie, maar allesbehalve geschikt voor een goede werking van het centrum. ‘We beschikten voor onze activiteiten over een klein lokaaltje en een zaal die vroeger de eetkamer en living waren in een herenhuis’, legt centrumverantwoordelijke Bart De Smedt uit. ‘We hebben geroeid met de riemen die we hadden, maar we waren al jaren op zoek naar een betere locatie.’ Die vond het Candelaershuys in de

8

Egide Van Ophemstraat, vlak bij het Ukkelse station Kalevoet. Het gemeenschapscentrum huist er vanaf 25 mei op de gelijkvloerse verdieping van een grote nieuwbouw. Het gemeenschapscentrum heet vanaf dan Het Huys en krijgt onder meer een grote polyvalente zaal, een grote foyer, twee vergaderzalen en een activiteitenlokaal ter beschikking, alles samen goed voor 900 vierkante meter. Het lokaal dienstencentrum Lotus, dat al acht jaar onderdak kreeg in het Candelaershuys in de Brugmannlaan, verhuist mee naar de nieuwbouw. ‘Lotus biedt contact en onder-


I N F O R M AT I E uit het centrum

podium stonden. Dat willen we blijven doen, maar we betrekken ook graag de mensen van de wijk. Het is de bedoeling dat we nagaan wat er leeft in de buurt en van daaruit initiatieven ontwikkelen of ondersteuning bieden.’ ‘In Ukkel wonen vooral Franstaligen, maar ook alsmaar meer anderstaligen’, vult cultuurfunctionaris Lander Exelmans aan. ‘We willen hen ook bereiken. Een belangrijke uitdaging voor Het Huys de komende jaren.’

© Tine De Wilde

Samenwerken

steuning aan wie het nodig heeft. Bij ons kan je terecht voor goedkope warme maaltijden, pedicure, ontspanning en sociaal contact. Ook voor ons dienstencentrum betekent de nieuwe locatie een enorme verbetering’, zegt voorzitter Jan Otten. ‘We krijgen een aantal aparte lokalen en zullen meer gevarieerde activiteiten kunnen aanbieden. Op die manier hopen we op termijn nog meer mensen te bereiken.’

Open huis

‘Het Huys moet een open huis worden met ruimte voor de lokale verenigingen, toffe concerten en voorstellingen, en ook een breed aanbod aan andere activiteiten voor alle inwoners’, zegt Bart De Smedt. ‘We hebben de verhuis aangegrepen om onze werking te vernieuwen en te verbreden. We stonden vooral bekend als centrum voor de Vlaamse verenigingen en als een plek waar regelmatig grote namen uit de Belgische muziekscene op ons piepkleine

Op amper 3 kilometer afstand van het nieuwe Ukkelse gemeenschapscentrum ligt de Moelie. Het Linkebeekse centrum ziet zijn nieuwe buur niet als concurrent. ‘Daar wordt niemand beter van’, zegt centrumverantwoordelijke van de Moelie Mark De Maeyer. ‘We hebben een aantal maanden geleden het initiatief genomen om met de mensen van Het Huys rond de tafel te zitten en te bekijken hoe we kunnen samenwerken. Dat heeft geresulteerd in een eerste samenwerking op het vlak van schoolprogrammering. Binnen onze vzw ‘de Rand’ staan we open voor partnerships met de Brusselse gemeenschapscentra. We zijn erg blij dat we op dezelfde golflengte blijken te zitten met Het Huys.’ Samenwerkingen tussen gemeenschapscentra in Brussel en de Rand zijn voorlopig niet dik gezaaid. Maar zowel bij de Moelie als Het Huys zijn ze ervan overtuigd dat er op die manier alleen maar winnaars zijn. ‘Het heeft geen zin om elkaar te beconcurreren’, meent cultuurfunctionaris Lander Exelmans. ‘Samen dingen doen kan beide centra versterken en we kunnen ongetwijfeld ook veel van elkaar leren. Wij hebben bijvoorbeeld geen ervaring met schoolvoorstellingen. In ons nieuwe gebouw kunnen we die voortaan wel aanbieden, maar dat doen we dan samen met de Moelie.’

Eén schoolprogramma

Concreet zullen beide centra een gezamenlijke brochure maken voor de scholen in Ukkel, Linkebeek en Drogenbos, en het aanbod voor het komende seizoen op elkaar afstemmen. ‘Een

aantal Ukkelse scholen komen al jaren naar de Moelie voor onze schoolvoorstellingen. Dat zal ook zo blijven. Maar het scholenaanbod wordt wel wat aangepast. Wij programmeren bijvoorbeeld een voorstelling voor de eerste graad van het basisonderwijs’, legt Mark De Maeyer van de Moelie uit. ‘Het Huys zal hen een workshop of film aanbieden. Voor de tweede graad draaien we de rollen om. Zo krijgen beide centra scholen uit de drie verschillende gemeenten over de vloer én is er een breder aanbod voor die scholen.’ De samenwerking op het vlak van schoolprogrammering is een eerste stap. Als die vruchtbaar blijkt, willen Het Huys en de Moelie in de toekomst vaker de handen in elkaar slaan. Tina Deneyer

FR

Het Huys démarre à un jet de pierre du centre de Moelie ‘Collaborer et se renforcer mutuellement’ Fin mai, le centre communautaire Het Candelaershuys déménage vers un nouvel endroit à la gare de Calevoet à Uccle, à un jet de pierre du centre de Moelie. Le centre de Bruxelles va également collaborer avec le centre communautaire de Linkebeek. Les collaborations entre les centres communautaires de Bruxelles et du Rand ne sont actuellement pas légion. Mais tant de Moelie que Het Huys sont convaincus que c’est la seule manière d’en sortir vainqueurs. Le fonctionnaire en charge de la culture Lander Exelmans: ‘Faire des choses ensemble permet de renforcer les deux centres et nous pouvons aussi apprendre les uns des autres. Nous n’avons, par exemple, aucune expérience en matière de spectacles scolaires. Dorénavant, nous pouvons les proposer dans notre nouveau bâtiment, mais nous le faisons en collaboration avec de Moelie.’ Concrètement, les deux centres vont rédiger une brochure commune pour les écoles d’Uccle, de Linkebeek et de Drogenbos, et harmoniser l’offre pour la saison prochaine. Si la collaboration porte ses fruits, Het Huys et de Moelie souhaitent travailler plus souvent main dans la main à l’avenir.

9


I N F O R M AT I E nieuws uit het centrum

dinsdag 22 mei Busuitstap MoelieMatinee PROJEC T

8.30 uur (afspraak aan ’t Schoolke / Holleken) of 8.45 uur (afspraak aan kleuterschool). We zijn terug rond 18 uur. prijs: 50 euro (alles inbegrepen) Met gegidst bezoek aan de kaasmakerij van Bever, middaglunch in brasserie Cardinael (in Mark) en gegidst bezoek aan het Park van Edingen. Vooraf inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt.

tot 31 mei Jacqueline Denblinden De Muur EXPO

GC de Moelie De expo is open op maandag van 13.30 tot 22 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 22 uur, op woensdag van 9 tot 12.30 uur, op zaterdag van 16.30 tot 22 uur en op zondag van 9 tot 22 uur. gratis

Meer info over

vrijdag 18 mei en vrijdag 29 juni Gamebeek (vanaf 13 jaar) Gamen op groot scherm JEUGD

vanaf 19 uur – GC de Moelie Wij zorgen voor consoles, games en een grootbeeldprojectie. gratis

woensdag 23 mei Warmoes (4 tot 10 jaar) Zand FAMILIE

14 uur – op locatie: GBS De Wonderwijzer, Steenweg op Drogenbos 252 Beeldende voorstelling over bouwen en stukmaken, over grenzen bepalen en durven te verleggen. Lees het interview op p. 7. tickets: 7 euro (basistarief)

: www.dmoelie.be/nl/taalicoon

TICKETS EN INFO GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek info@demoelie.be • Tel. 02 380 77 51 • www.demoelie.be OPENINGSUREN: ma van 13.30 tot 17 uur, di, do en vr van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur. TICKETS EN INFO GC de Boesdaalhoeve, Toekomstlaan 32 B, 1640 Sint-Genesius- Rode • info@deboesdaalhoeve.be Tel. 02 381 14 51 • www.deboesdaalhoeve.be OPENINGSUREN: ma van 13.30 tot 20 uur (tijdens schoolvakanties tot 17 uur), di, do en vr van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, wo van 13.30 tot 17 uur. TICKETS EN INFO GC de Muse, Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos info@demuse.be • Tel. 02 333 05 70 • www.demuse.be OPENINGSUREN: ma, di, do van 9 tot 12.30 uur. EETCAFE DE MOELIE OPENINGSUREN: ma van 16.30 tot ..., di, wo en do van 11 tot ..., vrij van 11 tot ..., zo van 11 tot ... , za gesloten.

10

IEDEREEN BUURTABONNEE 2018-2019 BUURTabonnement Een BUURTabonnement stel je samen met jouw voorstellingen naar keuze uit de deelnemende centra: GC de Moelie, GC de Muse, GC de Boesdaalhoeve en CC de Meent. miniBUURTabonnement: Je kiest 3 of 4 verschillende voorstellingen en krijgt tot 5 % korting. midiBUURTabonnement: Je kiest 5 tot 9 verschillende voorstellingen en krijgt tot 15 % korting. maxiBUURTabonnement: Je kiest 10 verschillende voorstellingen en krijgt tot 25 % korting. De verkoop start op zaterdag 9 juni van 9 tot 13 uur. Je kan terecht aan de balies van onze centra en kan ook telefonisch contact opnemen. Koop online Stel je BUURTabonnement zelf samen via www.demoelie.be, www.deboesdaalhoeve.be, www.demuse.be of www.demeent.be. Ook losse tickets koop je eenvoudig online. Je hebt keuze uit verschillende betaalwijzen en print je tickets daarna zelf. Wil je je abonnement of tickets liever aan de balie of per telefoon kopen? Dan staan we in GC de Moelie, GC de Boesdaalhoeve en CC de Meent voor je klaar. Opgelet: in GC de Muse is er geen verkoop. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen kopen, dan krijg je aan de balie je abonneekorting op die tickets. Gekochte tickets worden niet terugbetaald. Je kan ze te koop aanbieden op de ruilbox van www.demeent.be. Kortingen > Jongere tot 21 jaar of student tot 25 jaar? Je kan naar de meeste voorstellingen komen voor 10 euro. > Groepstarief? Wie met minstens 10 personen komt, krijgt per ticket 2 euro korting. > Lid van de Gezinsbond? In GC de Moelie, GC de Muse en CC de Meent geniet je van het groepstarief. In GC de Boesdaalhoeve krijg je 1 euro korting op de basisprijs. Rolstoelgebruikers en begeleiderspas GC de Boesdaalhoeve, GC de Moelie, GC de Muse en CC de Meent zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Als je je komst vooraf meldt, zorgen wij voor een goede plaats. Breng je een begeleider mee, dan betalen wij zijn ticket op vertoon van de begeleiderspas van de provincie VlaamsBrabant of de European Disability Card. Meer info: 02 380 77 51.


DONDERDAG 27 SEPTEMBER JOHAN VERMINNEN PLANKENKOORTS

MUZIEK (TRY-OUT)

ZONDAG 21 OKTOBER DE CIRCUS BOERDERIJ CIRCODROOM

FAMILIE

Het publiek zit klaar. De piste ligt glanzend te wachten. De gordijnen gaan open. Maar waar zijn alle artiesten? Iedereen is weg! Gelukkig is Charlo, het verlegen manusje-van-alles, achtergebleven om de show toch nog te redden, samen met jullie en met een spoedcursus circus. Met Plankenkoorts maakt Johan Verminnen een synthese van twee jaar liveshows in de belangrijkste zalen van Vlaanderen. Op de setlist staan de grootste successen uit Verminnens 50-jarige loopbaan maar ook nieuwe liedjes, speciaal voor dit concert.

11 uur - GC de Moelie 7 euro (kassa) 6,65 euro (miniabo) 5,95 euro (midiabo) 5,25 euro (maxiabo)

2-8 jaar

20 uur - GC de Moelie 15 euro (kassa) 14,25 euro (miniabo) 12,75 euro (midiabo) 11,25 euro (maxiabo)

DONDERDAG 15 NOVEMBER JOHNY VONERS ET ALORS … EN DAN … VONERS

MUZIEK

WOENSDAG 21 NOVEMBER GUINELLI GOOCHELSHOW

FAMILIE

Als kindervriend bij uitstek weet Guinelli een jong publiek mateloos te boeien. Passief zitten kijken? Niks van. Want het publiek wordt actief betrokken bij deze kindergoochelshow vol kleur, spanning, magie en humor. 14 uur - GC de Muse (op locatie: GBS de Wonderwijzer, Steenweg op Drogenbos 252, Drogenbos)

Naast acteren heeft Johny Voners een grote passie voor zingen en Charles Aznavour. In deze ‘tour de chant’ brengt hij, samen met een driekoppig combo, Nederlandstalige versies van de grootste hits van Charles Aznavour. Hij wisselt de muziek af met grappige bindteksten.

7 euro (kassa) 6,65 euro (miniabo) 5,95 euro (midiabo) 5,25 euro (maxiabo)

4 - 10 jaar

20 uur - GC de Moelie 16 euro (kassa) 15,20 euro (miniabo) 13,60 euro (midiabo) 12 euro (maxiabo)

11


ZONDAG 2 DECEMBER DE PROEFKONIJNEN DE KLEERMAKER VAN DE SINT

FAMILIE

DONDERDAG 24 JANUARI MYRIAM BRONZWAAR, TINA MAEREVOET & ELS BÉATSE HUISVROUWMONOLOGEN

DONDERDAG 7 FEBRUARI BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER DE VUINOÊM

THEATER

THEATER

De kleermaker van de Sint zoekt helpende handen om voor de verjaardag van Sinterklaas een nieuw pak te ontwerpen. Iets totaal nieuws. De kleermaker is de enige die weet wat er achter de schermen gebeurt bij Sinterklaas. Dat deelt hij tijdens deze voorstelling voor het eerst met het publiek. Kom al om 13.30 uur en neem deel aan een sinterklaasworkshop. 15 uur - GC de Moelie 7 euro (kassa) 6,65 euro (miniabo) 5,95 euro (midiabo) 5,25 euro (maxiabo)

Hoe anders het leven van deze drie verschillende vrouwen ook loopt, alle drie worden ze gedwongen om na te denken over het huishouden en het leven dat ze leiden of lijden. Herkenbaar en grappig. 20 uur - GC de Moelie 15 euro (kassa) 14,25 euro (miniabo) 12,75 euro (midiabo) 11,25 euro (maxiabo)

(4-10 jaar)

ZONDAG 17 FEBRUARI THEATER OZ HET CIRCUS VAN OOIT

FAMILIE

Wil je nog eens teruggaan naar het charmante, eenvoudige circus van vroeger? Kom dan naar Het Circus van Ooit, waar er stunts zonder gevaar zijn, tovertrucs en dierenacts zonder dieren. En toch is dit circus van drie dames heel bijzonder. 15 uur - GC de Moelie 7 euro (kassa) 6,65 euro (miniabo) 5,95 euro (midiabo) 5,25 euro (maxiabo)

(3-9 jaar) 12

Tijdens een etentje vertelt Vincent dat hij zijn aanstaande zoon Adolph wil noemen. Zwager Pierre reageert als door een adder gebeten. Wat bedoeld was als een grap om moraalridder Pierre op de kast te krijgen, mondt naarmate het drankverbruik toeneemt, uit in een fikse ruzie. 20 uur - GC de Moelie 15 euro (kassa) 14,25 euro (miniabo) 12,75 euro (midiabo) 11,25 euro (maxiabo)

DONDERDAG 21 FEBRUARI BEGIJN LE BLEU TOCH BEDANKT

HUMOR

In Toch bedankt brengt Begijn herkenbare huis-, tuin- en keukenverhalen met een scherp randje. Verhaaltjes over vallen, opstaan en toch dankbaar zijn. Grappig en relativerend. De wereld redden kan hij niet, daarom begint Begijn met zichzelf. 20 uur - GC de Moelie 15 euro (kassa) 14,25 euro (miniabo) 12,75 euro (midiabo) 11,25 euro (maxiabo)


ZONDAG 17 MAART MENEER ZEE BINNENSTEBUITEN

FAMILIE

VRIJDAG 22 MAART BERT COSEMANS & BART VAN AVERMAET TABLEAU NR. 1 2 FLIKKEN THEATER

Bo is een meisje dat heel goed weet wat moet en wat niet mag. Roepen is ten strengste verboden en deuren moeten dicht. Allemaal prietpraat, vindt Tony. Lawaai is veel leuker. En deuren dienen om naar buiten te gaan. Binnenstebuiten is een wervelend verhaal met humor en zeer grote kubussen.

2 flikken, de ene rechttoe rechtaan en met een drankverleden, de andere worstelend met de veranderde politieaanpak. Een pakkend verhaal over vriendschap, loyaliteit en verraad dat je in spanning houdt tot het einde.

15 uur - GC de Moelie 7 euro (kassa) 6,65 euro (miniabo) 5,95 euro (midiabo) 5,25 euro (maxiabo)

20 uur - GC de Moelie 15 euro (kassa) 14,25 euro (miniabo) 12,75 euro (midiabo) 11,25 euro (maxiabo)

(3-10 jaar)

DONDERDAG 4 APRIL JAN DE SMET, LIEN VAN DE KELDER & WOUTER BERLAEN SALUT LA COPINE

WOENSDAG 22 MEI COMPAGNIE KRAK KONTROL

FAMILIE

MUZIEK

Een eerbetoon aan het meisje en de vrouw in al haar facetten, maar dan wel à la française. Het chanson én het Franstalige lied in al zijn gedaantes, vertolkt door een fantastisch trio muzikanten. 20 uur - GC de Moelie 15 euro (kassa) 14,25 euro (miniabo) 12,75 euro (midiabo) 11,25 euro (maxiabo)

Raphaël reist al jaren rond met zijn act Teatro Pantalones. Hij wil vooral dat de dingen precies lopen zoals hij het graag heeft. Maar net als hij denkt dat alles weer onder controle is, loopt het weer anders. 14 uur - GC de Muse (op locatie: GBS de Wonderwijzer, Steenweg op Drogenbos 252, Drogenbos) 7 euro (kassa) 6,65 euro (miniabo) 5,95 euro (midiabo) 5,25 euro (maxiabo)

(4-10 jaar) 13


I N F O R M AT I E rand-nieuws

Toename bevolking knalt door plafond De Vlaamse Rand dreigt de komende jaren uit zijn voegen te barsten. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In 10 van de 19 gemeenten, waaronder faciliteitengemeenten Drogenbos en Wemmel, zal het inwonersaantal tegen 2035 stijgen met meer dan 10 %. Met 427.988 zullen we in de Vlaamse Rand zijn tegen 2035, althans volgens de nieuwste bevolkingsprognoses van Statistiek Vlaanderen. Verwacht wordt dat de bevolking in de 19 gemeenten van de Rand met 10,2 % zal stijgen tegen 2035. Een flink stuk meer dan de 7,6 % die Statistiek Vlaanderen vooropstelt als groeipercentage voor heel Vlaanderen. De grotere stijging in de Vlaamse Rand heeft vooral te maken met het feit dat hier veel mensen vanuit Brussel komen wonen. De bevolking van de Rand is gemiddeld ook jonger dan die in het Vlaams Gewest. Het aantal geboortes ligt er hoger.

Minder vaart in de zes

Opvallend: in de faciliteitengemeenten zal volgens de nieuwste cijfers de trein wat minder vaart nemen dan in de rest van de Vlaamse Rand. In de zes wordt een bevolkingsaangroei van iets minder dan 7 % verwacht. Die minder grote stijging heeft enerzijds te maken met het feit dat nogal wat expats uit de faciliteitengemeenten weer naar hun thuisland verhuizen, anderzijds is er in de zes in vergelijking met de andere gemeenten van de Rand minder beweging op de huisvestingsmarkt. Er is weinig nieuwbouw en meer mensen zijn eigenaar van hun woning.

De buitenbeentjes

Volgens de nieuwe cijfers liggen de stijgingspercentages in Sint-GenesiusRode (2,7 %), Linkebeek (4,4 %), Kraainem (5,7 %) en Wezembeek-Oppem (5,9 %) vrij dicht in mekaars buurt. Uitschieters bij de faciliteitengemeenten zijn Wemmel en Drogenbos. Die laatste gemeente zit met een voorspelde stijging van maar

14

liefst 19 % in de top drie van de Vlaamse Rand, samen met Machelen (22,2 %) en Vilvoorde (16,6 %). Wemmel scoort met 10,3 % hoger dan gemiddeld in de faciliteitengemeenten. De huisvestingsmarkt ligt in Drogenbos en Wemmel minder vast dan pakweg in Kraainem. De huurmarkt is er groter en het aandeel eengezinswoningen kleiner. Wemmel lijkt, net als buurgemeente Merchtem, qua bevolkingstoename in de slipstream te zitten van Vilvoorde en Grimbergen. In Drogenbos verwacht men vooral een sterke natuurlijke aangroei. Veel geboortes omwille van de jonge internationale bevolking in die gemeente. Drogenbos heeft op dat vlak veel gemeen met een deel van Sint-Pieters-Leeuw.

De gevolgen

Als we over pakweg een kleine twintig jaar in de Vlaamse Rand met 10 % meer zijn, betekent dat extra druk op verschillende vlakken. Denk maar aan onderwijs, mobiliteit, welzijn en wonen. ‘Een groeiende bevolking kan ook bijkomend druk leggen op het groen in de Rand’, merkt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) op. ‘Het zal belangrijk zijn om het groene karakter en de open ruimte voldoende te blijven bewaren. Als we dat willen doen, dan lijkt het me niet aangewezen dat gemeenten hun woonuitbreidingsgebieden aansnijden.’ Ook provinciaal gedeputeerde voor Wonen, Tom Dehaene (CD&V), maant aan tot voorzichtigheid. ‘Het is nu al moeilijk om in de Rand een geschikte, duurzame woning te kunnen betalen. Dat blijft een grote uitdaging. De bijkomende woningen die er nodig zijn, moeten op geschikte locaties komen. Er kan best geen bijkomende groene ruimte worden verhard.’

Tandje bij

De voorbije jaren deed de overheid extra inspanningen voor de Vlaamse Rand. Er kwamen bijkomende middelen om de capaciteit van de scholen uit te breiden. Om tegemoet te komen aan het povere aanbod op het vlak van zorgvoorzieningen werd Vlabzorginvest in het leven geroepen. In dat fonds wordt jaarlijks 2,5 miljoen euro gebruikt om gronden en gebouwen aan te kopen voor nieuwe zorginitiatieven. ‘Op die manier proberen we de achterstand weg te werken’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘Met het Vlabinvest-fonds bieden we betaalbare kavels, huur- en koopwoningen aan zodat mensen met een beperkt tot middelgroot inkomen in de buurt kunnen blijven wonen. Via de


Bevolkingsprognose 2035 Gemeente Asse

2017

2035

%

32.706

37.024

+13,2

Beersel

24.992

26.842

+7,4

Dilbeek

42.024

46.650

+11,0

Grimbergen

37.030

40.152

+8,4

Hoeilaart

11.104

12.797

+15,2

Machelen

15.135

18.497

+22,2

Meise

18.925

20.492

+8,3

Merchtem

16.100

17.732

+10,1

Overijse

25.024

25.167

+0,6

Sint-Pieters-Leeuw

33.758

38.145

+13,0

Vilvoorde

43.653

50.906

+16,6

Zaventem

33.385

36.957

+10,7

Drogenbos

5.457

6.495

+19,0

Kraainem

13.657

14.432

+5,7

Linkebeek

4.722

4.929

+4,4

Sint-Genesius-Rode

18.231

18.724

+2,7

Wemmel

16.130

17.794

+10,3

14.044

14.878

+5,9

21.911

23.150

+5,6

6.516.011

7.012.515

+7,6

355.747

394.511

+10,9

Wezembeek-Oppem Tervuren Vlaams Gewest Niet-faciliteitengemeenten Faciliteitengemeenten Vlaamse Rand

72.241

77.252

+6,9

427.988

471.763

+10,2

© Filip Claessens

Bron: Statistiek Vlaanderen. Zie ook: www.docu.vlaamserand.be

investeringen in fietssnelwegen dragen we samen met de Vlaamse overheid bij aan de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk. Er gaat dus al veel geld naar de Vlaamse Rand, maar in betaalbare woningen en duurzame mobiliteit kan bij wijze van spreken niet genoeg worden geïnvesteerd, maar iedereen weet dat de middelen natuurlijk niet onbeperkt zijn.’

Is een erkenning van de Vlaamse Rand als centrumregio, wat de burgemeesters vragen, een oplossing? Volgens minister Weyts niet. ‘Een erkenning als centrumregio zou betekenen dat het hele Gemeentefonds hertekend moet worden. De extra middelen voor de Vlaamse Rand zouden dan elders weggehaald moeten worden. Ik betwijfel dat veel partijen voor zulk een scenario staan te springen. Mij lijkt het beter om over de partijgrenzen heen de krachten te bundelen en een extra budget te vragen voor de Vlaamse Rand. Die middelen kunnen we dan gebruiken bovenop de gewone middelen voor de

SJOENKE is een uitgave van gemeenschapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. REDACTIERAAD Dirk Craps, Mark De Maeyer, Jozef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey VORMGEVING heartwork.be FOTOGRAFIE Tine De Wilde DRUK IPM printing nv EINDREDACTIE Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

vakministers. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk objectief vast te stellen dat elke investering in pakweg onderwijs, welzijn of mobiliteit in de Vlaamse Rand meer kost dan elders in Vlaanderen. De grondprijzen bedragen hier een veelvoud. Met één euro kan je bij ons spijtig genoeg minder. Daarom hebben we extra ondersteuning nodig. Wat voor Brussel kan, moet ook voor de Vlaamse Rand kunnen. Ik hoop dat we in VlaamsBrabant de krachten kunnen bundelen om die ambitie in te schrijven in een volgend Vlaams Regeerakkoord.’ Tina Deneyer

veerle.weeck@derand.be HOOFDREDACTIE Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be REDACTIEADRES GC de Moelie, SintSebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, tel. 02 380 77 51, info@demoelie.be, www.demoelie.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel FSC-NUMMER:

15


MENSEN uit Linkebeek

Ik woon in Linkebeek sinds altijd.

Beroep: Student.

Actief in of lid van: Chiro Sjoen.

Ik ben creatief.

T POS 98 9 19 10 - 0

In mijn vrije tijd hou ik van Netflix kijken, weggaan met vrienden, Chiro.

Bijna niemand weet dat ik soms een beetje lui ben ;-).

Favoriete plekje: Schaveyspark.

Boeken-, serie- of filmtip: The lord of the rings (film).

Je mag mij altijd wakker maken om op stap te gaan.

Geluk is voor mij een gezellig terrasje doen met leuke vrienden.

Beste uitvinding ooit:

Š Jan Otten

Netflix.

Emilie Testaert

Dapperensquare 1630 Linkebeek

Sjoenke 05 2018 lr  
Sjoenke 05 2018 lr  
Advertisement