Page 1

Kraainem • jaargang 14, nr 2 • februari 2013 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw ‘de Rand’

België - Belgique P.B. - P.P. 1950 Kraainem I BC 3352

2-3 Sam Custers verlaat de Lijsterbes 4 Nieuwe gemeenteraad

10-11 Peuters leren Nederlands met klaspop 14-15 Regionale samenwerkingsverbanden in kaart

© TDW

afgiftekantoor Kraainem 1 P 005212

de lijsterbes


Centrumverantwoordelijke Sam Custers verlaat de Lijsterbes

Een nieuwe uitdaging lonkt

2

Š Tine De Wilde

Na zes jaar stopt Sam Custers (28) als centrumverantwoordelijke in de Lijsterbes. Hij heeft zijn doelen bereikt, het is tijd voor iets anders. Samen met ons blikt hij terug op de mooie jaren in de Lijsterbes, alvorens plaats te nemen in de zetel als theatermanager van Kinepolis Kortrijk.


We spreken af in de foyer van de Lijsterbes en nemen plaats aan een tafeltje naast Magda Calleeuw en Liliane Hertens. Meteen mag ik van de dames vernemen hoe spijtig ze het vinden dat Sam weg gaat. En ook voor mij is het een speciaal interview. Toen Sam zes jaar geleden centrumverantwoordelijke werd, interviewde ik hem voor Het Nieuwsblad, en hier zit ik dan, voor een afscheidsgesprek. Een komen en gaan. Sam werkte ongeveer een jaar als stafmedewerker jeugd en sport bij de Lijsterbes, toen hij in september 2007 centrumverantwoordelijke werd. Hij nam de scepter over van Hilde Weygaerts. Zij was een van de eerste centrumverantwoordelijken in de Lijsterbes, en zorgde ervoor dat het gemeenschapscentrum aanvaard werd in Kraainem. ‘In de beginjaren werd de Vlaamse overheid gezien als een indringer. Hilde bouwde relaties op, die ik verder kon uitbouwen, zodat de Lijsterbes algemeen aanvaard werd.’ Sam bouwde het avondprogramma uit en haalde bekende namen naar Kraainem. Denk maar aan de Kreuners, Daan en Wim Mertens. ‘We merkten dat een bekende naam veel volk op de been brengt, uit verschillende gemeenten. Het was belangrijk om Kraainemnaren naar de Lijsterbes te krijgen. Door kinderen naar hier te leiden, volgden de ouders naar de voorstellingen en taallessen. De uitbreiding van het jeugdprogramma heeft daar veel mee te maken, wat een verdienste is van onze stafmedewerkster Maryse’, vertelt Sam. Klassieke muziek Sam is ook trots op zijn hulp aan regionaal talent, in het bijzonder aan Kraainemnaar Philippe Raskin. ‘Hij gaf hier al concerten, maar samen met de Lijsterbes hebben we met Philippe ook eigen producties op poten gezet, die hij later in binnen- en buitenland speelde. Kraainems talent promoten is geweldig.’ Philippe zorgde ervoor dat Sam klassieke muziek ontdekte en leerde appreciëren. ‘Ik kende heel weinig van klassieke muziek en ik had geen idee van Philippes internationale bekendheid. Ik ben blij dat we zijn carrière hebben kunnen helpen uitbouwen.’ En toch heeft Sam ook spijt omdat sommige dingen níét gelukt zijn. ‘We krijgen in de Lijsterbes vaak internationale

gezelschappen over de vloer. Zo hebben we met de programmeringscommissie geprobeerd om een samenwerkingsverband te smeden met een Griekse toneelkring, maar we konden ze niet bij onze activiteiten betrekken. Een enkeling belandde in het aquarel-atelier of in de taallessen, maar dat is niet voldoende. Toch zijn we erin geslaagd om er niet alleen te zijn voor de Vlamingen, maar voor alle Kraainemnaren, van alle nationaliteiten.’ Vrijwilligers ‘Het was heel apart om met vrijwilligers te werken’, lacht Sam. ‘Iedereen heeft zijn eigen karakter. Je moet uitzoeken wiens interesse waar ligt, en wie je dan waarvoor kan engageren. Het is spijtig dat ik al enkele generaties vrijwilligers heb zien verdwijnen. De vrijwilligers van de jeugdraad zijn in principe de opvolgers voor de cultuur- en de sportraad. Maar omdat de jongeren door de hoge woningprijzen verhuizen, komt die opvolging er niet.’ Sam heeft het werken met vrijwilligers altijd positief ervaren. ‘Iedereen werkt mee voor zijn plezier, en werd door ons geapprecieerd, dus kan het niet anders dan leuk zijn. Voor sommige evenementen waren de vrijwilligersshifts zelfs overbevolkt en moesten we mensen weigeren.’ De Rand en de foyer De aanwezigheid van een organisatie als vzw ‘de Rand’ in de faciliteitengemeenten kan Sam alleen maar toejuichen. ‘Er is trouwens een enorm verschil met zes jaar geleden. De vzw is verdubbeld in omvang, al volgen de budgetten spijtig genoeg niet altijd. Eerst was ik de enige om alles in goede banen te leiden, maar gaandeweg kon ik me omringen met medewerkers die zich toelegden op bijvoorbeeld de taallessen en de anderstaligen.’ Sam vindt het spijtig dat er een gebrek aan zalen is in de Lijsterbes. ‘Er wordt vaak gezegd dat het verenigingsleven achteruit gaat, maar toch is er niet altijd plaats voor alle verenigingen in de grote zaal of de vergaderzalen. Een contradictie.’ Het succes van de Lijsterbes hangt volgens Sam nauw samen met de foyer. Wie komt vergaderen of naar een voorstelling komt kijken, kan achteraf nog iets eten, een pintje drinken en bijkletsen. ‘In dat opzicht is de Lijsterbes

uniek, met zo’n goed draaiende foyer. Ik heb hier mensen leren kennen van alle slag. Ik kende Kraainem voordien helemaal niet, want ik kom uit Hoeilaart. En vergeet niet dat er een bos ligt tussen Hoeilaart en Kraainem, hè (lacht). Buiten mijn dagtaak was ik ook ’s avonds vaak in de Lijsterbes om te vergaderen. Dat maakt dat ik mijn engagementen in de Druivenstreek heb opgegeven en meer tijd in Kraainem doorbracht. In een andere job zou ik nooit zo veel mensen en verschillende karakters ontmoet hebben.’ De balans Als het allemaal zo leuk is bij de Lijsterbes, waarom ga je dan weg? ‘In de zomer heb ik de balans opgemaakt van mijn werk. In 2009 hebben we met de programmeringscommissie een beleidsplan opgesteld, over waar we wilden staan in 2014. Blijkbaar hadden we al die doelen verwezenlijkt. Volgens mij kunnen we niet nóg meer ontwikkelen, want we hebben er de plaats niet voor. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het gezond is voor een gemeenschapscentrum dat er af en toe een nieuwe wind waait. Na zes jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging.’ Sam wordt theatermanager van Kinepolis Kortrijk, een hele ommezwaai. ‘Ik moet ervoor zorgen dat het complex draait. De omgeving gaat nog steeds over entertainment en cultuur, maar het zijn geen socioculturele en gemeenschapsvormende activiteiten meer.’ Sam kiest bewust voor een nieuwe sector. ‘Ik wilde niet hetzelfde gaan doen in een andere gemeente. De band met de mensen in Kraainem is zo fijn, dat het niet goed zou voelen hetzelfde ergens anders proberen op te bouwen.’ Sam wil de band met Kraainem behouden. Je zal hem nog regelmatig in de Lijsterbes en de foyer vinden. ‘Bij voorstellingen, zeker bij de concerten van Philippe Raskin, en ook op de nieuwjaarsrecepties en de 11 julivieringen. Ik zal me altijd welkom voelen. Want dat is hoe ik Kraainemnaren zie: zodra ze iemand in het hart gesloten hebben, geraak je er niet meer uit. Dat is bij mij net zo.’ Marijke Pots

3


uit de gemeente

Laatste loodjes voor uitgebluste meerderheid Uit de gemeenteraad van 18 december 2012 > De meerderheid had de gemeenteraad van november afgelast omdat er ‘niet voldoende en interessante punten’ op de dagorde stonden. De meerderheid, bij monde van Véronique Caprasse (UNION), vond het financieel onverantwoord om een gemeenteraad te organiseren. De Nederlandstalige oppositie OPEN is hier niet over te spreken. Er moest over de begroting gestemd worden en een aantal van hun raadsleden hadden enkele punten op de dagorde geplaatst die ze graag nog behandeld zagen. > De begroting 2013 is een van die punten. De vorige jaren kreeg de UNION-meerderheid de begroting niet rond, waardoor ze steeds met het systeem van voorlopige twaalfden moest werken. Dat is nu anders. Schepen van Financiën d’Oreye de Lantremange (UNION) vraagt aan de raad of er opmerkingen zijn, nadat de begroting in de commissie financiën werd besproken. Raadslid Van Biesen (OPEN) merkt een duidelijke verbetering op. ‘De tijden van de onrealistische cijfers zijn blijkbaar achter de rug. Deze begroting sluit beter aan bij de werkelijkheid. Maar het blijft vreemd dat er nu 8,3 miljoen euro op de rekening staat, terwijl men in de begroting spreekt van 5 miljoen euro. Ook de onrealistische leningen zonder onderwerp zijn bijna afgelopen. Er staat wel nog 840.000 euro ingeschreven, maar we zijn tevreden dat er geen leningen meer bij komen.’ > Raadslid Van Biesen (OPEN) merkt op dat de investeringen in 2013 te laag liggen voor een gemeente als Kraainem (minder dan 1 miljoen euro, vooral voor wegenwerken). ‘De meerderheid moet het financieel beleidsplan serieuzer nemen. De volgende jaren is er bijna geen enkele investering gepland. Lachwekkend is dat de gemeente een brief gekregen zou hebben van de Vlaamse Gemeenschap waarin staat hoe ze het financieel beleidsplan mag opstellen, maar de brief is zoek.’ OPEN 4

hoopt dat de nieuwe meerderheid een duidelijkere visie ontwikkelt en dat het nieuwe boekhoudkundige model zo snel mogelijk geïmplementeerd wordt in Kraainem. De meeste Vlaamse gemeenten gebruiken dit model om hun begroting op te stellen, Kraainem nog niet. Schepen van Financiën d’Oreye de Lantremange (UNION) antwoordt dat de oppositie een vreemde kijk heeft op de begroting. ‘Men moet mij eens uitleggen hoe men de belastingen kan verlagen terwijl men veel wil investeren?’ De begroting wordt uiteindelijk goedgekeurd door de meerderheid; OPEN onthoudt zich. > Raadslid Luc Timmermans (OPEN) stelt schepen Thierry Van de Plas (UNION) een aantal vragen over het contract met Vivaqua. ‘Ik zeg niet dat het contract uit 2006 slecht werd opgesteld, maar op een aantal punten hadden we dieper moeten ingaan. Zo hadden investeringsplannen en ramingen voorgelegd moeten worden, hadden we een prioriteitenlijst moeten opstellen en had de aansprakelijkheid verduidelijkt moeten worden. Kunnen we hierover meer duidelijkheid krijgen?’ Schepen Van de Plas (UNION) verrast de raad met een nieuw contract dat in 2009 ondertekend zou zijn en dat van 2006 vervangt. De schepen weigert te antwoorden op de vragen van het raadslid en vindt dat de oppositie haar dossiers beter moet kennen. De voorzitter van de gemeenteraad roept de schepen tot de orde en verplicht hem om op de vragen te antwoorden, wat de schepen niet kan. Raadslid Timmermans vraagt of hij het nieuwe document kan inkijken, wat de schepen weigert. ‘Als er een nieuw contract zou zijn, had dit besproken moeten worden op de gemeenteraad’, zegt raadslid Timmermans. ‘Noch ik noch mijn collega’s hebben hier weet van. De schepen heeft

voordien nooit laten weten dat er een nieuw contract was, nochtans hebben we hierover al ettelijke vragen gesteld. Het document dat de schepen bezit, zou niet ondertekend zijn. De schepen beweert dat we het contract alleen kunnen inkijken via de secretaris, maar het is een openbaar document. Dit is een schande, een schepen onwaardig. Ik vraag schepen Van de Plas om in de volgende legislatuur dit mandaat niet meer op te nemen.’ > Tot slot formuleert afscheidnemend raadslid Luc Timmermans (OPEN) zijn verontwaardiging over de manier waarop Kraainem zijn culturele en sportieve ambassadeurs behandelt. ‘Onlangs won Philippe Raskin een internationaal pianoconcours in Madrid. Deze man haalde de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd, maar Kraainem heeft hem nog geen enkele (h)erkenning gegeven, hoewel ik hoor dat er in het schepencollege een aantal fans van hem zitten.’ Schepen van Cultuur Olivier Joris (UNION) antwoordt dat er in Kraainem veel artiesten met culturele talenten wonen die erkenning van de gemeente verdienen. Schepen Véronique Caprasse (UNION) repliceert dat Philippe Raskin een vermelding zal krijgen in het gemeentelijk infoblad.


verenigingsnieuws

Rustige installatie

Uit de gemeenteraad van 2 januari 2013 De installatievergadering van de gemeenteraad vindt onder ruime belangstelling plaats. Elf nieuwe gezichten maken voortaan deel uit van de gemeenteraad: veel verjonging en vernieuwing, waardoor velen ook hopen op verandering. De voordracht van de waarnemende burgemeester verloopt correct. Er zijn voldoende handtekeningen om Véronique Caprasse (UNION) en Dorothée Cardon-de Lichtbuer (UNION) achtereenvolgens drie jaar aan het hoofd van de gemeente te plaatsen. Nu moet minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois (N-VA), zich uitspreken over de benoeming van deze kandidaat-burgemeesters. Raadslid Luk Van Biesen (OPEN) maakt voor de stemming enkele kanttekeningen. ‘Onze fractie hoopt dat er eindelijk een einde komt aan de burgemeesterscarrousel en dat er gewerkt kan worden aan de belangrijke inhoudelijke dossiers. Spijtig genoeg is er nog een tuchtonderzoek bezig, omdat ook deze keer de oproepingsbrieven verkeerd verstuurd werden. Omdat alle wetten gerespecteerd moeten worden om de democratie te kunnen dienen, zullen wij ons onthouden, maar we spreken onze hoop uit dat de burgemeester die zal aantreden een burgemeester zal zijn voor ‘alle’ Kraainemnaars.’ De stemming verloopt als volgt: UNION stemt voor, Kraainem-Unie stemt tegen en OPEN onthoudt zich. De eedaflegging verloopt zonder noemenswaardige problemen, al kunnen we bij het voorstellen van het schepencollege toch enkele vreemde zaken en reacties noteren. Zo is het vreemd dat de bevoegdheden van de verschillende schepenen niet vermeld worden. Véronique Caprasse (UNION) legt uit dat de bevoegdheden niet veranderen en dat men moet afwachten hoe de situatie zal evolueren. Opmerkelijk is dat een aantal schepenen zelf niet goed weten welke bevoegdheden ze hebben. Olivier Joris (UNION) legt er nog eens de nadruk op dat dit ‘de tot nu toe bevoegdheden’ zijn. Een overzicht van de leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad en leden van de politieraad: Gemeenteraad Meerderheid (UNION): Kahn (CDH), Mertens (CDH), Danis (FDF), Van Herck (FDF), Simon (FDF), Van Damme-Henrot (FDF), Van de Putte (FDF), Cardon-de Lichtbuer (CDH), Von Wintersdorff (CDH), De Vleesschouwer (MR), de Foestraets-d’Ursel (MR), Vandersteen (MR), Caprasse (FDF), d’Oreye-de Lantremange (FDF), Joris (CDH), Van De Plas (CDH) Oppositie: Waucquez (Kraainem-Unie), Edwards (Kraainem-Unie), Forton (Kraainem-Unie), Constant (Kraainem-Unie), Van Eeckhoudt (OPEN), Van Biesen (OPEN), Vanfleteren (OPEN) College van burgemeester en schepenen* Burgemeester: Caprasse (FDF) zou na 3 jaar opgevolgd worden door Cardon-de Lichtbuer (CDH) Schepencollege: d’Oreye-de Lantremange (FDF), Joris (CDH), de Foestraets-d’Ursel (MR), Van de Plas (CDH) * Als Caprasse (FDF) burgemeester wordt, komt De Vleeschouwer (MR) in het schepencollege als vijfde schepen. * Wat de verdeling van de bevoegdheden betreft, wordt de evolutie van het tuchtonderzoek afgewacht. Politieraad Joris (CDH), de Foestraets-d’Ursel (MR), Cardon-de Lichtbuer (CDH), Edwards (Kraainem-Unie), Van Eeckhoudt (OPEN), Van Herck (FDF), Simon (FDF), Van de Putte (FDF)

Vriendinnen-KAV en Parochie Kraainem Dvd-voorstelling Dead Man Walking dinsdag 19 februari 14 uur – zaal PUK Dead Man Walking vertelt het waargebeurde verhaal van de speciale band tussen een religieuze vrouw en een ter dood veroordeelde man. Zuster Helen Prejean is de geestelijke raadsvrouw van Matthew Poncelet, een kwaadaardige en complexe moordenaar die op zijn executie wacht. Het is haar opdracht om de ziel van Matthew te redden. Maar als ze haar weg probeert te vinden in het duistere doolhof van zijn ziel, komt ze zo veel haat tegen dat ze zich afvraagt hoe ver de verlossing moet gaan. Kan ze de naderende executie uitstellen totdat ze Matthew kan verlossen of vindt ze een waarheid die het geloof, de basis van haar leven, op zijn grondvesten zal doen daveren? Een fascinerende en spannende film. Duur: 118 minuten Engels gesproken. Nederlands en Frans ondertiteld. Toegang: 2,50 euro (voorstelling en gezellig samenzijn inbegrepen)

Zaalvoetbal- en badmintonclub Mikra Jaarlijks eetfestijn 9 en 10 maart GC de Lijsterbes De Mikraleden ontvangen je graag op zaterdag 9 maart (vanaf 18 uur) en op zondag 10 maart (van 12 tot 15 uur) op hun jaarlijks eetfestijn. Op het menu staan mosselen met frieten (18 euro), een halve gebraden kip met frieten (10 euro) en een kinderschotel: gebraden kippenbil met frieten (8 euro). Met het oog op een vlotte bediening verkopen we dit jaar maar een beperkt aantal kaarten. Zij zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen bij Nadia: nadia.aptekers@skynet.be, 02 725 44 68, 0476 23 74 38.

5


verenigingsnieuws KnA-Kraainem Foto- en filmmateriaal gezocht 2013 is nog maar pas gestart of KnA kijkt al uit naar 2014. Dan bestaat onze turnvereniging 90 jaar. Voor die gelegenheid zouden we graag een nieuw overzicht brengen van onze geschiedenis. Daarom zijn wij op zoek naar foto’s, affiches, documenten en ook filmfragmenten uit de oude doos. Wij zullen alle documenten met de grootste zorg behandelen. De bedoeling is om zo veel mogelijk materiaal te digitaliseren om zo het verenigingsarchief te vervolledigen. Dia’s, foto’s, super 8, video of ander formaat … alles is welkom. De ‘Jumenas’ rekent op jouw medewerking. Een groot deel van de inwoners is of was lid van KnA. Er moet dus nog heel wat materiaal in omloop zijn. Meer info: Michel Renders, Bosstraat 11, Kraainem, info@kna-kraainem.be, 0474 694 008, www.kna-kraainem.be KnA turnploeg 1960

M&B Kraainem Kookcursus donderdag 21 februari 19 uur – zaal Cammeland Onze kookcursus staat dit seizoen volledig in het teken van ‘vergeten groenten’. We bereiden gerechten met pastinaak, rammenas, spitskool en nog veel meer. Prijs: 10 euro. Wie wil deelnemen, schrijft vooraf in via M&B: 0498 73 02 28.

wekelijkse activiteitenkalender maandag 13.30 tot 16.30 Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland 14.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem ledenvergadering (eerste maandag van de maand) Zaal PUK 20.00 tot 22.00 Koninklijke Fanfare Kunst & Vrijheid Repetitie Zaal Cammeland dinsdag 13.00 tot 17.00 kantatelier ‘de Lijsterbes’ (tweewekelijks) GC de Lijsterbes 14.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Wandeltocht (elke laatste dinsdag van de maand) Vertrek: parking Cammeland

6

18.30 tot 19.30 Turnkring KnA Funky Jazz Kids (8 tot 14 jaar) GC de Lijsterbes 19.30 tot 20.30 Turnkring KnA Zumba GC de Lijsterbes 20.30 tot 21.30 Turnkring KnA Funky Jazz (gemengd + 14 jaar) GC de Lijsterbes 20.45 tot 22.00 ZVC Mikra Competitie zaalvoetbal thuiswedstrijden Sporthal Kraainem woensdag 9.20 tot 11.30 Myriam Goetghebuer Stretchinglessen voor volwassenen en senioren (niet tijdens schoolvakanties) Sporthal Kraainem

14.00 tot 16.00 GC de Lijsterbes Creatieve kinderateliers voor kleuters van 3 tot 6 jaar (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 14.00 tot 16.00 GC de Lijsterbes Creatieve kinderateliers voor kinderen van 6 tot 8 jaar (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 14.00 tot 16.00 Magda Calleeuw Tekenlessen (12 tot 16 jaar) Zaal Cammeland 18.00 tot 21.30 Turnkring KnA Recreatieve gym (vanaf 3 jaar) Sporthal Kraainem 19.00 tot 22.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes

19.30 tot 20.30 Turnkring KnA Fitness – BBB GC de Lijsterbes 20.00 tot 21.30 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien - gevorderden Sporthal Kraainem 20.30 tot 21.30 Turnkring KnA Pilates GC de Lijsterbes donderdag 11.00 tot 14.00 OCMW-Kraainem Resto & Co Cammeland 13.00 tot 16.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes


Kraainem Carnaval in aantocht Carnavalszitting op 2 februari De eerste maand van 2013 ligt net achter ons. De nieuwjaarswensen en recepties zijn achter de rug. Dan begint er bij carnavalisten iets te kriebelen. Hoog tijd om de zotskappen weer op te zetten. Het gemeentelijke carnavalscomité Carnafolk opent Kraainem Carnaval op zaterdag 2 februari om 15.11 uur in zaal Cammeland. Tijdens deze carnavalszitting openen we officieel het Kraainemse carnaval 2013 met de viering van 3 x 11 jaar prins Michel en de aanstelling van de prinses Carnaval van Kraainem 2013. Carnavalsstoet op 16 februari De hoogdag van het Kraainemse carnaval volgt 14 dagen later op zaterdag 16 februari. De dag start traditiegetrouw om 10.11 uur met de blijde intrede van prinses Carnaval 2013 met het carnavalscomité en de vendeliers van VENKRA. In stoet trekken ze samen met heel wat carnavalsympathisanten naar het gemeentehuis, waar ze in de raadszaal worden ontvangen door het gemeentebestuur. Vanaf 14.33 uur trekt de 34e carnavalsstoet door de straten van de gemeente. Verschillende prinsendelegaties, prachtige carnavalswagens, muziek- en majorettekorpsen zullen weer gul gooien met snoep en gadgets en een mooi spektakel verzorgen voor de kijklustigen. Rond 16.30 uur wordt al dit moois aan het gemeentehuis bekeken door prinses Carnaval 2013, keizer Michel, de prinsen en prinsessen uit de omliggende gemeenten en sympathisanten. Aansluitend volgt de traditionele carnavalsworp, waar je een mooi centje kan winnen. Nieuw dit jaar is het danscafé. Na de stoet is iedereen welkom in zaal Cammeland, waar we samen carnaval vieren tot in de vroege uurtjes. Kom gerust een pintje drinken en genieten van de ambiance.

14.00 tot 18.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Kaartnamiddag Zaal PUK 19.00 tot 22.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 19.00 tot 22.00 Filakra – O. Bonnevalle Ledenvergadering (eerste donderdag van elke maand) Zaal Cammeland 21.00 tot 22.00 Mikra Old Timers Vriendschappelijk zaalvoetbal 35+ Sporthal Kraainem zaterdag 9.00 tot 10.30 Turnkring KnA Recrea ritmische gym (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem

9.00 tot 10.30 Turnkring KnA Recrea jongeren jump team (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem

11.00 tot 12.00 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien (gevorderden) Sporthal Kraainem

9.00 tot 17.00 Tennisclub De Kamme Jeugdlessen (vanaf 6 jaar) Terreinen bij de sporthal

12.00 tot 13.00 Mikra Badminton voor jongeren vanaf 6 jaar (3 x per maand) Sporthal Kraainem

10.00 tot 12.00 Turnkring KnA Recrea art-gym dames (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem

13.00 tot 14.30 ZVC Mikra Zaalvoetbal voor jongeren vanaf 6 jaar (3 x per maand) Sporthal Kraainem

10.30 tot 12.00 Turnkring KnA Demo gym team (selectie) Sporthal Kraainem

zondag 9.00 tot 12.00 Filakra – O. Bonnevalle Ledenvergadering (elke derde zondag van de maand) Zaal Cammeland

10.00 tot 11.00 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien (beginners vanaf 8 jaar) Sporthal Kraainem

18.00 tot 19.00 ZVC Mikra Competitie zaalvoetbal Thuiswedstrijden Sporthal Kraainem 19.00 tot 21.00 Mikra Badminton recreatief voor volwassenen (3 x per maand) Sporthal Kraainem Websites verenigingen www.mikra.be www.kna-kraainem.be www.sportraad-kraainem.be www.delijsterbes.be/nl/ verenigingen www.tennisdekamme.be

14.00 tot 17.00 Chiro BAM (van 6 tot 12 jaar) Chirolokalen, Zaventemseweg 6

7


terugblik

Uit het Kraainemse verleden – deel 99

De heren van Kraainem En plots waren daar de heren van Kraainem In de achtste en negende eeuw was Brabant verdeeld in grote en kleine domeinen die, door de missionering, voor een groot deel in handen kwamen van de grote abdijen. Nochtans waren deze abdijen, opgericht op het einde van de zevende en het begin van de achtste eeuw (vooral in de periode 680 tot 750), niet in het Brabant van toen gevestigd. Toch werden ze door erfenissen, schenkingen … vrij snel grootgrondbezitters in onze regio. Denk maar aan de Sint-Gertrudisabdij van Nijvel die de gemeenten Zaventem, Sterrebeek, Tervuren, Etterbeek, Molenbeek ... bezat. Toen de Noormannen in de tweede helft van de negende eeuw onze gewesten binnentrokken, gebeurden er eigenaardige dingen. Veel abdijheren bibberden en beefden voor die geweldenaars en vluchtten hals over kop naar het oosten. Wereldlijke heren maakten van die vlucht gebruik om de abdijen zogezegd in bescherming te nemen en er zich meester over te maken. Zo kwam Kraainem in handen van een graaf van Vlaanderen. De Duitse keizers drongen echter aan op een teruggave van de abdijgoederen. In 1003 vroeg keizer Hendrik II in een brief om een aantal domeinen terug te geven, die de graaf van Vlaanderen, Arnoud I, ontvreemd had in onder andere Zellik, Lebbeke en Kraainem. Maar de brief bleef zonder gevolg. Zelfs na een brief van keizer Hendrik III op 28 mei 1040 waarin hij, op vraag van abt Rumoldus van Sint-Baafs, de bezittingen van de abdij nogmaals terugvroeg, bleef Kraainem in het bezit van de graven van Vlaanderen. Hoe het precies in zijn werk is gegaan, weten we niet, maar tussen 974 en 1040 verdwenen de graven van Vlaanderen van het toneel in Brabant. Pas op het einde van de elfde eeuw kwamen de heren van Kraainem, als grote feodale heren, te voorschijn. Lambert van Kraainem duikt voor de 8

eerste maal op in de oorkonde van de hertog bij de stichting van de abdij van Kortenberg in 1095. Trouwe vazallen van de hertog Hoe waren de heren van Kraainem erin geslaagd zulke machtspositie op te bouwen? Zeker niet door eigen macht. Er is maar één verklaring, schrijft Verbesselt. Ze zijn via de graven van Leuven uitgegroeid tot hertogen van Brabant.

Het grote opzet van de hertogen van Brabant was om alle verspreide domeinen en gebieden te verzamelen en te versmelten tot het hertogdom Brabant. Dat was een zware opdracht waartegen de graven van Leuven en de latere hertogen alleen niet opgewassen waren. In die tijd was het zo dat een zwakkere bescherming zocht onder de vleugels van een sterkere of omgekeerd, dat een sterkere de zwakkere kon bijstaan maar …


oud-nieuw ook gebruiken. Zo kwamen de heren van Kraainem in het bezit van het blok Zaventem, Sterrebeek, Nossegem en ook Kraainem. De hertog van Brabant, de leenheer, schonk grond aan zijn leenmannen of vazallen die trouw beloofden aan hun leenheer. De heren van Kraainem zorgden voor orde en rust in hun gebied en schonken de hertog militaire hulp en controle waar dat nodig was. Zo deed de hertog dat ook met andere geslachten, en hij omringde zich met een netwerk van getrouwen. De heren van Kraainem kregen opdrachten en taken van de hertog, zoals de controle over een gedeelte van de oude baan Brugge-Brussel-LeuvenKeulen. Van op hun burcht hadden ze uitzicht op de weg die, aan de voet van hun burcht, door hun goed liep. Deze burcht stond in de omgeving van de kerk, maar is nu helemaal verdwenen. Niemand weet zelfs waar ze precies gestaan heeft. De bezittingen van de Kraainemse heren reikten tot ten Inde en Rollewagen in Sterrebeek. Daar was ook een belangrijk strategisch punt gevestigd: het kruispunt van de oude baan met de weg Namen-Waver-Mechelen. Het verdere gedeelte van die belangrijke weg naar Keulen, Sterrebeek-Leuven, werd in het oog gehouden door de heren van Rotselaar. Een andere tak van de Kraainemse heren controleerde dan weer Zaventem en de Wouwebeek, een plek die economisch interessant was door de vele watermolens. Toen Grimbergen in 1159 definitief verslagen werd, moest die lastige klant verder in de gaten worden gehouden; je weet maar nooit. Daarom werd in Bouchout een burcht gebouwd. Van hieruit konden ze ook het doen en laten van de graven van Vlaanderen volgen. Twee vliegen in één klap. Maar wie waren de bouwers van die versterking, uiteraard op aandringen van de hertog? Natuurlijk, de heren van Kraainem. Zo kennen we onder andere Daniel V de Bouchout (1278-1300), zoon van Gilles de Wanghe, ridder, en dame Catherina: opnieuw een andere tak van het uitgebreide huis van Kraainem. De familie de Crainhem werd talrijker, verspreidde zich en betrok tal van plaatsen en strategische punten die pasten in de plannen van de hertogen. Door hun verwantschap met het geslacht de Wanghe hadden ze de macht en de controle over het hele blok Gooik en Wambeek, enzovoort. De militaire hulp was een tweede plicht die leenmannen voor hun leenheer moesten vervullen. Toen Jan I (hertog van Brabant in 1288) ten strijde trok met Gullik, Berg, Holland en de stad Keulen tegen Gelre, Vlaanderen en de aartsbisschop van Keulen in Woeringen, kon je in zijn gevolg de heer van Kraainem vinden. Zo zie je maar dat het huis van Kraainem grote macht en aanzien verwierf onder de vleugels van de Brabantse hertogen. Ze waren de gelijken van de heren van Wezemaal, Rotselaar, Heverlee, Dongelberg … Georges Bulteel

Het vierarmenkruispunt Het Vierarmenkruispunt in de belle époque. Een uitgelezen plaats om na een flinke boswandeling wat uit te rusten en van gerstenat te genieten. De Mechelsesteenweg heeft achteraan aan weerszijden een bomenrij, de D’Huartlaan bestaat nog niet. Achter het ‘estaminet’ was een grote speeltuin voor de kinderen. Rechts het enige stukje Zoniënwoud dat Kraainem nog rest, tussen de Brusselsesteenweg en de Tervurenlaan. Vooraan links ligt de kasseiweg naar Oudergem/ Bosvoorde. De kasseiwegen zijn ondertussen ‘gemoderniseerd’, de gebouwen ook. Een betonnen hoogbouw naast parkgebied, rijbanen die - op deze zondagmorgen – relatief rustig zijn. De romantiek bestaat nog door de museumtram die hier in het weekend voorbijrijdt. Tekst: Luc Maes Foto’s: Luc Maes en Dominique Bogaert Luc Maes selecteert elke maand een oude en nieuwe foto uit zijn fotoboek Kraainem revisited: Kraainem in oude en actuele foto’s. Speciaal voor de lijsterbes deelt hij graag het verhaal achter de foto’s. Het fotoboek kost 15 euro en is verkrijgbaar op de volgende plaatsen: Onthaal GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, Kraainem, 02 721 28 06. Openingsuren: maandag van 13 tot 17 uur en van 17.30 tot 20 uur. Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Gemeentelijke Bibliotheek Kraainem, Patronaatstraat 17, Kraainem, 02 720 16 02. Openingsuren: woensdag van 14 tot 17 uur, zondag van 10 tot 12 uur. Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe, Orbanlaan 54-56, Brussel, 02 771 98 86. Openingsuren: maandag van 18 tot 20 uur, dinsdag van 10 tot 13 uur, woensdag van 13 tot 18 uur, donderdag van 9 tot 912 uur en van 15 tot 19 uur, zaterdag van 10 tot 13 uur.


Kleuters bezoeken schoolvoorstelling Dag Jules!

Het grote succes van een klaspop Eind februari staat de schoolvoorstelling Dag Jules! opnieuw in de Lijsterbes; een voorstelling rond een interessante taalmethode, die de kleuterjuffen in de gemeentelijke basisschool graag gebruiken. De pop leert de kinderen Nederlands, maar ook veel andere dingen.

10

Meer dan een taalmethode De afgelopen tien jaar is het taalontwikkelingsprogramma Dag Jules! een echte voltreffer in tachtig procent van de Nederlandstalige kleuterscholen. Daardoor is Dag Jules! meer dan ooit een methode geworden waar de nadruk niet alleen op de taalontwikkeling ligt, maar op de algemene ontwikkeling van peuters van tweeĂŤnhalf en drie jaar. Jules wordt gebruikt als


klaspop om de peuters kennis te laten maken met verschillende activiteiten, onderwerpen en sociale vaardigheden.

© Tine De Wilde

Sinds 2005 verovert Jules ook de harten van de peuters via een poppenkastvoorstelling. De voorstelling Kijk eens wat ik kan die poppentheater Alles loopt op rolletjes voor Uitgeverij Zwijsen creëerde, kent een enorm succes in de kleuterscholen. Jules toont in de voorstelling wat hij allemaal kan met zijn schoenen. Het poppenspel is interactief, bevat leuke liedjes en daagt de kinderen uit om mee te denken, te voelen en te spelen. Ook de peuters uit de gemeentelijke basisschool in Kraainem gaan kijken, omdat zij gebruik maken van de taalmethode. Al Jules wat de klok slaat We kunnen het succes van de methode aan den lijve ondervinden in de onthaalklas en de eerste kleuterklas. Juf Elsie heeft achttien drie- en vierjarigen in haar eerste kleuterklas, van wie geen enkel kind Nederlandstalig is. Ze praat Nederlands met hen zoals met Nederlandstalige kinderen, al gebruikt ze regelmatig pictogrammen of gebarentaal. En dan komt Jules van pas.

Bij het binnenkomen in haar klas, spot ik Jules meteen op een stoel. ‘Veel dingen worden hier gelinkt aan Jules, de ene dag al wat meer dan de andere’, vertelt juf Elsie. ‘De dag begint als het stapliedje van Jules weerklinkt in de grote zaal. De kinderen weten dat ze in de rij moeten staan als het liedje gedaan is. De prenten op de muur in de klas maken de kinderen duidelijk wat de dagindeling is. Aan de kapstokken legt Jules via prenten uit hoe je je jas moet uitdoen. We werken meestal rond een thema aan de hand van kleine prentenboekjes. Als ik een verhaal vertel, zet ik Jules op mijn schoot of bij het flinkste kind.’ Nu werkt juf Elsie met haar kindjes rond het thema winterkleding. ‘Om ze bijvoorbeeld bewust met het weer te laten omgaan, vraag ik aan de kindjes hoe Jules gekleed moet zijn om naar buiten te gaan: een zwembroek?’ Fantasie versus echte wereld En misschien het allerleukste voor de peuters: er is een Juleskalender waarop staat welk kindje de klaspop tijdens het weekend mee naar huis mag nemen. ‘Elk weekend is een ander kindje aan de beurt. Dan krijgt het kind Jules met zijn valies met kleren mee, en mag hij gaan logeren. De pop mag dan alles meemaken wat het kind dat weekend meemaakt: van familiebezoekjes tot uitstappen.’

De kinderen weten dat ze zorg moeten dragen voor de klaspop. ‘Ze weten dat hij niet in bad mag, dat hij niet op de grond gegooid mag worden, dat hij gepaste kleding moet dragen, en dat hij weent als hij bang is. En ook dat hij bang is als hij een andere taal hoort. Daarom zal je alle kinderen Nederlands tegen hem horen praten; dat doen ze zonder nadenken.’ In het dagboek van Jules schrijven de ouders een kort verslagje, aangevuld met foto’s. ‘Zo stimuleren we de ouders om ook echt iets met de pop te doen. Onbewust zit er veel achter deze methode. Alles wat een kind niet leuk vindt, doet Jules ook. Hij doet zijn gordel aan in de auto, en gaat ook op het potje. ‘Als volwassene is het geweldig om te zien welk effect een pop kan hebben op kinderen’, zegt juf Elsie. ‘Want de fantasiewereld van kinderen loopt parallel met de echte wereld.’ Vroeger had juf Elsie een andere klaspop, maar nu gebruikt ze Jules al een zestal jaar. ‘Het is een taalmethode, maar je hoeft als leerkracht niet alles te gebruiken. Ik kies uit de lesvoorbereidingen de dingen die mij interessant lijken en vul die aan met andere zaken. De grote lijnen volg ik, maar ik blijf mezelf.’ Vanaf de tweede kleuterklas wordt er gewerkt met de klaspoppen Nellie en Cezar. Dat doen ze om de kleuters wat afwisseling te geven en ze geboeid te houden. Jules als kapstok Ook in de onthaalklas van juf Elke wordt met Jules gewerkt. Momenteel zitten een twintigtal tweeënhalfjarigen in de onthaalklas, onder wie twee Nederlandstaligen. Juf Elke gebruikt Jules de hele dag door, als kapstok om alles aan te reiken. ‘We zingen liedjes, gebruiken de weekkalender en de dagkalender, de grote prenten en veel meer. Jules gaat ook mee eten, turnen, of mee naar het bos’, vertelt de juf. ‘Ook ik volg niet de volledige methode, maar pik eruit wat ik makkelijk vind.’ Momenteel gaat het in de onthaalklas over op het potje gaan. ‘Jules plast écht (met een spuitje) en heeft daarnet in zijn broek geplast.’ Ook in deze klas mag de pop tijdens het weekend gaan logeren bij de kinderen, en schrijven de ouders een verslagje. Samen naar de voorstelling De peuters van de onthaalklas en de eerste kleuterklas gaan samen naar de voorstelling kijken. ‘Jules zal iets beleven. Er wordt alleen eenvoudig Nederlands gebruikt, zodat de kinderen niet af haken’, zegt juf Elsie. De peuters leren tijdens de uitstap verschillende nieuwe dingen: ze gaan op stap, leren het gemeenschapscentrum kennen en maken een voorstelling mee.’ En hop, terwijl ik nog nooit van Jules had gehoord, kwam ik dat weekend in de supermarkt een kind tegen dat Jules meenam tijdens het winkelen. Zo trots als een gieter, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Meer dan een taalmethode dus. Marijke Pots

11


nieuws uit de LIJSTERBES Creatieve kinderateliers ‘de Lijsterbes’ Thema: carnaval vanaf woensdag 6 februari Juf Helga van de creatieve kinderateliers begeleidt wekelijks de kleuters van 3 tot 6 jaar en de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar.    Een leuk masker op onze snoet, een dansje in het rond en een gekke hoed. Het is bijna carnaval en dat wordt deze maand uitgebreid gevierd.   Data: 6, 20 en 27 februari van 14 tot 16 uur Prijs: 18 euro voor 3 woensdagen Het aantal plaatsen is beperkt tot 15 kinderen. Inschrijven kan tot maandag 4 februari.

Echt Antwaarps Teater Madam Claxon 22-23-24 februari theater Annie is bij haar man en haar vrienden beter bekend als Madam Claxon. Een naam die ze niet gestolen heeft, omdat ze er steeds als de kippen bij is om iets te zien of te horen, ze vaak onterechte conclusies trekt en die dan ook behoorlijk kan opblazen. Geen wonder dat de komst van de nieuwe buren, een topmodel en haar gedienstige echtgenoot, voor ophef zorgt. Madam Claxon is een voorstelling vol komische situaties waar je als lief hebber van het Echt Antwaarps Teater onmogelijk serieus bij kan blijven. I.s.m. postzegelkring Filakra

NIEUW: Inschrijven kan nu ook online via www.delijsterbes.be

’t Arsenaal met Chris Lomme en Jo De Meyere Achter de wolken vrijdag 8 maart theater Na meer dan veertig jaar komen twee mensen elkaar weer tegen. Ooit waren ze geliefden, maar hun leven liep anders. Zij trouwde met zijn beste vriend. Na al die jaren, weer single, zoeken zij elkaar weer op. Achter de wolken is een voorstelling over de duurzaamheid van het verlangen, over missen terwijl je gemist wil worden, over waarheid en leugen en over de angst die dat alles met zich meebrengt. Wegens succes hernomen. Vergeet je Pla-du-Zjoerr niet te bestellen. 20.30 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 19 euro (kassa), 17 euro (vvk). Laatste tickets! Info en reserveren: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06

vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari om 20 uur zondag 24 februari om 16 uur Tickets: 20 euro (kassa), 19 euro (vvk) Vergeet je Pla-du-Zjoerr niet te bestellen. Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06

Not the Beatles They are alive and from Belgium zaterdag 16 maart muziek Sinds 1995 speelt Not the Beatles met enorm succes de onvergetelijke muziek van The Beatles. De vier heren uit Nederland en Vlaanderen hebben van de ‘revival’ van The Beatles hun levenswerk gemaakt. Voor bepaalde nummers wordt © Steve Demarsin de groep uitgebreid met een strijkkwartet en pianist David Poltrock. Met een onvervalst Liverpools accent en authentieke kleding brengen ze de grootse Beatlehits, met humor en een onmiskenbaar jarenzestiggevoel. Vergeet je Pla-du-Zjoerr niet te bestellen. 20.30 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 13 euro (kassa), 15 euro (vvk) Info en reserveren: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06

12


nieuws uit de kam in Wezembeek-Oppem Philippe Raskin & Johannes Fleischmann In concert zaterdag 23 maart klassiek

© Vicky Bogaert

Ook dit seizoen verwelkomen we Kraainemnaar Philippe Raskin op het podium. Voor de derde keer op rij brengt hij de Oostenrijkse violist Johannes Fleischmann mee. Philippe en Johannes ontmoetten elkaar tijdens het Pablo Casals Muziekfestival in 2009. En hoewel dat aanvankelijk niet de bedoeling was, brachten ze daar voor het eerst samen een compositie van Brahms. Ondanks drukke agenda’s slaagden ze erin enkele duoconcerten te spelen in België, Oostenrijk en Zuid-Afrika. Vorig jaar kreeg hun concert een Argentijns tintje mee. Ook dit jaar hebben ze iets bijzonders in petto voor het Kraainemse publiek. Dat deze mannen intussen hechte vrienden geworden zijn, voel je gewoon in hun muziek en concerten.

Sammy 2 woensdag 13 februari familiefilm

The Broken Circle Breakdown donderdag 21 februari film

De schildpadden Sammy en Ray zijn terug met een nieuw avontuur. De twee hartsvrienden genieten samen van hun oude dag op een prachtig eiland. Maar dan worden de vrienden gevangen genomen door stropers. Ze belanden in een groot toeristisch aquarium in Dubai.

The Broken Circle Breakdown vertelt de love story van Elise en Didier. Het is liefde op het eerste gezicht, al zijn de verschillen groot. Als dochtertje Maybelle geboren wordt, is hun geluk compleet. Maar als Maybelle zes is, wordt ze ernstig ziek. Didier en Elise reageren totaal verschillend.

15 uur - GC de Kam Tickets: 3 euro

15 en 20 uur - GC de Kam Tickets: 4 euro (kassa), filmpas: 15 euro (5 films)

Meer info: GC de Kam, 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be

Meer info: GC de Kam, 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be

20 jaar de Kam Renaud Patigny – Boogie Woogie Piano Battle zaterdag 23 februari muziek

20 jaar de Kam Circus Hoetchàtchov zondag 24 februari familie

Twintig jaar de Kam wordt een feest. In alle zalen van het centrum heeft er die avond een kleine, maar fijne en verrassende voorstelling plaats. Het geheel wordt afgesloten met een echte, onvervalste boogie woogie piano battle.

Met grote trots presenteert papa zijn zoon, na hem de grootste acrobaat van heel Rusland. Maar Ivànovitch is koppig en klungelig. De grote Russische circustraditie zal hem worst wezen. Geef hem maar zijn glimmende trompet en muziek.

19 uur - GC de Kam Tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk)

Vanaf 4 jaar

20.30 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk) Vergeet je Pla-du-Zjoerr niet te bestellen. Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06

Meer info: GC de Kam, 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be

10.30 uur - GC de Kam Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk) Meer info: GC de Kam, 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be 13


Clusters van gemeenten die minstens 50% dezelfde samenwerkingsverbanden delen.

Regionale

samenwerkingsverbanden in kaart gebracht Minder samenwerking met faciliteitengemeenten Intercommunale afvalmaatschappijen, politiezones, scholengemeenschappen, natuurwerkploegen. Het zijn enkele voorbeelden van regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. De Vlaamse overheid inventariseerde alle samenwerkingsinitiatieven met het oog op een beter lokaal bestuur. Een opvallende vaststelling: de zes faciliteitengemeenten in de Rand werken minder samen dan de overige Vlaamse gemeenten. Gemeenten werken meer dan ooit samen om meer te kunnen doen met minder geld. Logisch, zeker in tijden dat het financieel allemaal wat moeilijker wordt. Ze gaan regionale samenwerkingsverbanden aan in de vorm van intercommunales zoals afvalverwerker Interza. Ook de politiezones, sportregio’s, sociale verhuurmaatschappijen, de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL), de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en zelfs De Lijn zijn voorbeelden van associaties over de gemeentegrenzen heen. Meer samenwerking tussen gemeenten is positief, oordeelt de Vlaamse overheid. Het leidt in veel gevallen tot een verhoogde bestuurskracht, maar het kan ook ongewenste neveneffecten met zich meebrengen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gemeenteraad het overzicht van de samenwerkingsverbanden waar de gemeente aan deelneemt verliest, 14

als schepenen zich van de ene vergadering naar de andere haasten zonder daadwerkelijk te wegen op de besluitvorming. Naar aanleiding van de opmaak van het witboek interne staatshervorming heeft de Vlaamse Regering alle regionale samenwerkingsverbanden geïnventariseerd. Later volgt een evaluatie en een actieplan met concrete maatregelen om de bestuurlijke verrommeling aan te pakken en samenwerking te stimuleren op vlakken waar dat nu nog te weinig gebeurt. De cijfers Alvast een opvallende vaststelling in de Rand: de zes faciliteitengemeenten gaan duidelijk minder samenwerkingsverbanden (swv’s) aan dan andere Vlaamse gemeenten. Een gemiddelde Vlaamse gemeente heeft 68 swv’s, de zes faciliteitengemeenten komen aan gemiddeld 37 swv’s. Drogenbos telt er 31, Linkebeek 32, Sint-Genesius-Rode 37, Wezembeek-Oppem 38, Kraainem 41 en Wemmel 42.


Rand-Nieuws Intuïtief kan je denken dat dit ligt aan het lage aantal inwoners, maar dat klopt maar voor een stukje. Steden met meer dan 100.000 inwoners gaan gemiddeld 93 samenwerkingsverbanden aan, maar kleine gemeenten met minder dan 5.000 inwoners tellen gemiddeld 55 swv’s. Dat is nog steeds veel meer dan de zes faciliteitengemeenten in de Rand. Als we de beleidsdomeinen bekijken waarin de samenwerkingsinitiatieven actief zijn, zien we weinig grote verschillen tussen ‘de zes’ en de overige Vlaamse gemeenten. Het gaat voornamelijk om welzijn, leefmilieu en politie. Wat een merkwaardige vaststelling is, is dat in de Randgemeenten vooral de hogere overheden de samenwerkingsverbanden opstarten. De provincie, de Vlaamse en de federale overheid samen zijn goed voor 58,7 % van de opgestarte swv’s. De andere Vlaamse gemeenten komen aan 30,6 %. Kwaliteit-kwantiteit? Betekent dit dat de zes faciliteitengemeenten niet staan te springen om met andere Vlaamse gemeenten samen te werken? Dat ze het initiatief liever aan de hogere overheden laten in plaats van zelf het voortouw te nemen? ‘Het aantal samenwerkingsverbanden waar een gemeente aan deelneemt, zegt op zich niets over de kwaliteit van de lokale samenwerking’, nuanceert Katie Heyse, beleidsmedewerker van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. ‘Het is niet omdat een bepaalde gemeente meer samenwerkingsverbanden heeft dan een andere gemeente dat de kwaliteit van samenwerking in de ene gemeente beter zou zijn dan in de andere. Bovendien werd er zeer breed geïnventariseerd. Alle samenwerkingsverbanden waar een gemeente aan deelneemt, kwamen in aanmerking. Het gaat van kleine informele samenwerkingsverbanden tot zwaar juridisch verankerde samenwerkingsinitiatieven. Er is dus een brede waaier van initiatieven opgenomen: in het ene initiatief zal de gemeente meer tijd en middelen steken dan in het andere.’ Affiniteit Maar waarom scoren de zes faciliteitengemeenten dan lager? ‘Dat is moeilijk te bepalen’, klinkt het. ‘Dat moet eerst verder onderzocht worden, maar er zijn enkele mogelijke oorzaken. De registratie van swv’s is in de ene gemeente misschien iets nauwgezetter gebeurd dan in de andere. En enkel die swv’s waar alleen Vlaamse gemeenten aan meewerken werden geregistreerd. De faciliteitengemeenten worden politiek bestuurd met een college van burgemeester en schepenen dat minder affiniteit en contact heeft met andere gemeenten. Mogelijk zijn er ook samenwerkingsverbanden met gemeenten uit het Brusselse Gewest, die niet in de inventaris voorkomen. Dat kan ook het geval zijn met grensgemeenten die samenwerken met uitsluitend gemeenten uit een van onze buurlanden.’ Bart Claes

de lijsterbes is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Lijsterbes en vzw ‘de Rand’. De lijsterbes komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Magda Calleeuw, Sam Custers, Ann Lemmens, Linda Teirlinck, Luc Timmermans, Annick Tordeur Eindredactie Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, veerle.weeck@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Onthaal gc de lijsterbes An Bohets (onthaalmedewerker), Sam Custers (centrumverantwoordelijke), GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, fax 02 725 92 11, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be openingsuren Ma van 13.00 tot 17.00 uur en van 17.30 tot 20.00 uur (niet tijdens schoolvakanties), di tot vr van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. foyer de lijsterbes Open van maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 24.00 uur en op zondag van 10.30 tot 21.00 uur. 15


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

februari 7 14.30

Resto & Co / Een uurtje sport: tai chi met Bernadette (i.s.m. de sportraad)

Zaal Cammeland

16 10.11

Carnaval / Kraainem

GC de Lijsterbes

16 21.00

JC De Villa / SoirĂŠe skeil (wie verkleed is, mag gratis binnen)

JC De Villa

19 14.00

Vriendinnen KAV & Parochie Kraainem Dvd-voorstelling Dead Man Walking

Zaal PUK

21 19.00

Aquarelatelier voor deelnemers Bijt in je vrije tijd

GC de Lijsterbes

21 14.30

Resto & Co / Een uurtje sport: tai chi met Bernadette (i.s.m. de sportraad)

Zaal Cammeland

21 19.00

M&B Kraainem / Kookcursus Vergeten groenten

Zaal Cammeland

22-23 20.00 Echt Antwaarps Teater / Madam Claxon (i.s.m. postzegelkring Filakra)

GC de Lijsterbes

24 16.00

Echt Antwaarps Teater / Madam Claxon (i.s.m. postzegelkring Filakra)

GC de Lijsterbes

28 14.00

Resto & Co / diavoorstelling Het oude Egypte

Zaal Cammeland

Kraainemse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor maart bekend willen maken, kunnen voor 28 januari een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Lijsterbes.

Kraainems fotoboek gelanceerd tijdens nieuwjaarsreceptie Naar jaarlijkse gewoonte nodigden de cultuurraad en de Lijsterbes alle Kraainemnaren en sympathisanten uit op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Bijzonder aan deze editie was de fototentoonstelling en boekpresentatie met oude en actuele beelden uit het Kraainemse straatbeeld. Daarnaast was er ook plaats voor een beetje magie, zoute en zoete hapjes en vooral voor een gezellige babbel. Ook een welgemeende dankjewel aan alle helpende handen.

lijsterbes-02-2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you