Page 1

afgiftekantoor linkebeek 1

kaaskrabber

Drogenbos • jaargang 13, nr 2 • maart 2012 • Tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de MUSE en vzw ‘de Rand’ België - Belgique P.B. - P.P. 1630 Linkebeek BC 3352

2-3 Gemeenteraad keurt budget en meerjarenplan goed 4-5 Literaire wandeling door Drogenbos 6-7 Koninklijke Fanfare Sint-Niklaas


uit de gemeente

Budget en meerjarenplan goedgekeurd Uit de gemeenteraden van december en februari

opvangplaatsen zich op.’ Deze uitbreiding betekent een meerkost van 1.604,42 euro per maand. Er worden ook twee bijkomende halftijdse kinderverzorgsters aangeworven. > De gemeenteraad van Drogenbos gaat akkoord met het sluiten van een erfpachtovereenkomst met NV D’Ieteren voor een deel van het perceel aan de Grote Baan 395. Het gaat over de vroegere voetbalvelden. De NV D’Ieteren (Porsche) betaalt voor het gebruik van de grond 37.125 euro per jaar. Het perceel bedraagt 69 are en de gemeente moet hier geen euro in investeren. NV D’Ieteren zal een bufferzone aanplanten en 25.000 euro ter beschikking stellen voor bijkomende groenaanleg.

> De gemeenteraad keurt unaniem de strategische meerjarenplanning 2012-2014 en het budget 2012 goed. Vanaf 2014 wordt er een nieuw financieel instrumentarium voor gemeenten, OCMW’s en provincies ingevoerd. Drogenbos is pilootgemeente voor deze nieuwe ‘beleids- en beheerscyclus’ en past dit nu al toe. Dat betekent onder meer een andere beleidsrapportering (er wordt niet meer gesproken van ‘gewone’ of ‘buitengewone dienst’). Ook het budget wordt al opgesteld volgens het nieuwe financiële instrumentarium. Schepen van Financiën Corinne François (UF-FDF) geeft mee dat Drogenbos geen risico’s wil nemen en activiteiten, werken en andere investeringen opgenomen in de meerjarenplanning van nabij zal opvolgen en aanpassen indien nodig. Volgens haar is het dankzij een gezond financieel beleid niet nodig om de opcentiemen op de onroerende 2

voorheffing (1.150) en de aanvullende belasting op de personenbelasting (7 %) te verhogen. > De minicrèche gaat meer kinderen opvangen. In december 2009 besliste het gemeentebestuur om in samenwerking met de vzw CKO Breugelkind een minicrèche in te richten in de gebouwen van het voormalige café Au Garçon Brasseur, tegenover het gemeentehuis. De crèche Boterham & Tartine kan dagelijks een veertiental kinderen tussen 0 en 3 opvangen, maar is nu al te klein. Sinds augustus is er een wachtlijst van 23 baby’s en peuters uit Drogenbos. De gemeenteraad keurt een uitbreiding tot 21 kinderen goed. Schepen van Sociale en Familiale Zaken Fatima Boudjaoui (Drogenbos Plus): ‘Na een jaar is iedereen tevreden, de kindjes, de ouders, Breugelkind en de gemeente. Door de lange wachttijd dringt een uitbreiding van het aantal

> Drogenbos verliest geld door de vereffening van de Gemeentelijke Holding NV: 150.000 tot 251.000 euro aan Dexia-aandelen en 100.000 euro aan aandelen van het Gemeentekrediet. Burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus) kondigt aan hiertegen eventueel mee te gaan procederen met andere, grotere gemeenten. Raadslid Marc Verhellen (Accent) raadt dit af en voorspelt dat dit veel geld zal kosten voor weinig of geen resultaat. Hij betreurt dat de meerderheid het verlies van 251.000 euro blijkbaar minimaliseert door te stellen dat er aanvankelijk wel veel winst werd gemaakt, uiteindelijk meer winst dan het verlies van vandaag. > Raadslid Marc Verhellen vraagt naar de stand van zaken wat betreft de concessie van ‘de Bruykerweg’ waar het bedrijf Cytec gebruik van maakt. Het contract is getekend, maar nog niet in werking. Het gaat over een concessie van meer dan 25.000 euro per jaar. Het college vindt dit geen prioriteit. Raadslid Verhellen vindt dat de gang van zaken rond het ‘Centrum’ een vreemd verloop kent. ‘Er wordt beweerd dat alles op een openbare en


eerlijke manier is verlopen. Eigenaardig toch dat de nieuwe concessiehouder de partner is van een gemeenteraadslid.’ Burgemeester Alexis Calmeyn reageert verbolgen op deze insinuatie. Volgens hem verliep alles volgens de regels en ziet Verhellen spoken.

De kritikaster

> De gemeenteraad van 16 februari beslist om 185 euro per leerling uit te trekken voor de sneeuwklassen van het vijfde en zesde leerjaar van de Nederlandstalige (42 leerlingen) en de Franstalige basisschool (41 leerlingen). In totaal betekent dat 12.580 euro voor het schooljaar 2011-2012. Elke deelnemende leerling krijgt ook 8 euro ‘zakgeld’. Gedurende de duur van de sneeuwklassen wordt aan de begeleiders een vergoeding van 168 euro per persoon gegeven. > De gemeente zal werk maken van haar archief. De gemeenteraad beslist om aan te sluiten bij de Welzijnskoepel West-Brabant. Drogenbos zal iemand belasten met het beheer van het archief. De bedoeling is een systeem te ontwikkelen waar alleen bewaard wordt wat nuttig is om bewaard te worden. In eerste instantie zal er een inventaris opgemaakt worden en beslist worden wat men precies gaat archiveren en wat niet. > De gemeenteraad beslist toe te treden tot het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant vzw. Schepen Corinne François (UF-FDF) wijst op de voordelen van de toetreding tot een instantie die maximaal op de hoogte is van de tewerkstelling in de streek. De gemeente Drogenbos krijgt een zitje in de raad van bestuur.

Het is winter geweest. Het was wel even wachten op de sneeuw om in onze gemeente te kunnen schansspringen. De hoeveelheid was niet zo denderend, de kwaliteit evenmin, maar de schans was er wel, en nog wel in de Marie Collartstraat.

Hugo Devillé

Felix en de Franstaligen Er is een communautaire discussie ontstaan naar aanleiding van de restauratie en mogelijke uitbreiding van de hoeve Felix De Boeck in Drogenbos. De hoeve van de kunstenaar, die in 1995 overleed, is eigendom van de gemeente, en staat in de tuin van het moderne museumgebouw (eigendom van de Vlaamse Gemeenschap). Hoewel de gemeenteraad de beslissing om de hoeve te restaureren en er een polyvalente zaal bij te bouwen op 14 juli 2011 goedkeurde, heeft schepen van Financiën Corinne François (UF-FDF) plots bedenkingen. ‘Ik ben niet tegen het project en het museum levert goed werk, maar ik wil garanties. Het kostenplaatje voor de gemeente is niet gering. Ik wil de zekerheid dat onze inwoners, waarvan de meerderheid Franstalig is, er mee van zullen kunnen genieten. Daarom stel ik voor om van het museum een bicommunautaire instelling te maken.’ Burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus) begrijpt de houding van de Union des Francophones (UF) niet. ‘Het museum communiceert nu al in meerdere talen en heeft een internationale uitstraling. Dat zou schepen François moeten weten, gezien ze zelf in de raad van bestuur van het FeliXart Museum zit. Ik zie geen enkele reden waarom het museum een bicommunautaire instelling zou moeten worden.’ Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) deelt deze mening en hoopt dat het gemeentebestuur van Drogenbos snel de violen kan stemmen zodat de geplande renovatie van de hoeve Felix De Boeck kan starten. De werken worden geraamd op 1 miljoen euro, waarvan de gemeente 88.000 euro zou betalen. De rest wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie VlaamsBrabant. TD

En de voordelen van deze nieuwe attractie zijn niet te schatten. Kinderen kunnen er oefenen met hun mountainbike, met of tegen de rijrichting in, om ter hoogst en om ter snelst (eventueel in het ziekenhuis). Automobilisten worden er aangenaam verrast omdat er plots tussen de geparkeerde wagens een springschans ligt die hen de gelegenheid geeft om de vering van hun wagen te testen. Gelukkig staat er enkele meters voor de schans een plaat die de hindernis meldt. Als je niet met beide voeten tegelijk op de rem gaat staan, heb je gegarandeerd een schitterende schokbrekertest. Efficiënter dan de autokeuring en goedkoper dan in Halle. En als de vering er niet tegen kan, is deze toe aan vervanging. De garages in ons dorp hebben weer wat meer werk met de opengescheurde carters van de sportwagens die zich maar niet hadden moeten laten verlagen. Daarom allemaal een SUV gaan kopen. Keuze genoeg op de Grote Baan. En misschien hebben wij binnen enkele jaren een kampioen surfen als hij ondertussen niet kreupel is gereden door een auto. Wie zei ook weer dat Drogenbos een oubollige gemeente was? Kritik Aster P.S.: De eerste perte totale is een feit. B.H. verloor de controle over het stuur en knalde rechts tegen de boom. Gelukkig stonden er geen wagens op de parkeerplaats langs de rechterkant. Hijzelf is er ongedeerd vanaf gekomen. Aan de volgende vrijwilliger om de schans te testen. 3


Literaire wandeling

Davidsfonds Drogenbos

aangeduide wandeling de mensen naar deze twaalf plaatsen waar zij telkens twee gedichten kunnen lezen die verband houden met deze plaats. De gedichten worden op panelen van 60 bij 80 cm, in boekvorm gedrukt. Er zal een begeleidende catalogus ter beschikking zijn in GC de Muse met tekst en uitleg over de gedichten, de plaats, een kopie van de gedichten en andere nuttige informatie. Voor deze info hebben wij een beroep gedaan op de heemkundige kring Sicca Silva Droogenbosch. Toen we dit project aan de burgemeester voorstelden, reageerde hij zeer positief. Hij stelde voor om eventueel de tuin van het kasteel toegankelijk te maken voor de deelnemers aan de wandeling.’ Voor iedereen ‘Wij staan open voor iedereen. Natuurlijk is er de realiteit van de faciliteiten en de aanwezigheid van vele Franstaligen en internationalen met een andere moedertaal dan het Nederlands, maar dat willen we met dit project overstijgen. Op elke plaat zal er op de linkerzijde een gedicht in het Nederlands staan dat aanleunt bij de locatie, op de rechterzijde zal er een anderstalig gedicht staan. Zo hebben wij twaalf gedichten geselecteerd die we in twaalf verschillende talen presenteren.’

Tijdens de lente wordt door het Davidsfonds Drogenbos iets totaal nieuws op poten gezet: een literaire wandeling. Voorzitster Myriam Govers geeft meer uitleg. ‘Onder het motto ‘de cultuur naar de mensen brengen, de mensen naar de cultuur brengen’ dachten wij: ‘Laat ons niet altijd mooie dingen ergens anders gaan bezoeken, maar laat de mooie dingen naar ons komen.’ En dus spelen wij op eigen terrein, een thuismatch zoals men in sporttermen zegt. Het is ook een knipoog naar alle Drogenbossenaren. Want Drogenbos heeft de reputatie dat er nooit iets gebeurt, niets te zien is en het niet de moeite loont om buiten te komen. Dat klopt niet. Wij willen aantonen dat onze gemeente ook heel wat troeven heeft om te ontdekken.’ Een literaire wandeling door Drogenbos, wat moeten we ons daarbij voorstellen? ‘Vanaf eind maart tot eind juni zullen op twaalf locaties in Drogenbos panelen met gedichten worden geplaatst. Vanuit gemeenschapscentrum de Muse leidt een 4

‘De twaalf gedichten laten aansluiten op een locatie in Drogenbos was geen sinecure. Dankzij o.a. de oud-directeur van CC Westrand Dilbeek zijn wij er toch in geslaagd. En ik mag onze bolleboos Géry niet vergeten, die een fantastische inbreng heeft gehad bij de keuze van de niet-Nederlandstalige gedichten. Ik wil ook Paula, Hilde, David, Theo en André danken voor het werk. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.’ ‘Om onszelf en de kunst een beetje te relativeren, hebben wij keuzes gemaakt gaande van grote dichters zoals Gezelle tot eenvoudige kindergedichtjes van onbekenden. De tekst moest aanspreken en tonen dat poëzie mooi kan zijn, dat literair niet gelijk staat met elitair. Iedereen moet kunnen genieten van poëzie. Wij willen bewijzen dat Drogenbos toch ook iets te bieden heeft in al zijn eenvoud. En soms vind je wel iets verrassend. Dit kan gaan van een dubbele bodem tot een verrassende


verenigingsnieuws tekst op een verrassende plaats. Kom kijken en ontdek het zelf.’ Origineel en prikkelend ‘Wij hebben dit project financieel kunnen realiseren dankzij de subsidies van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie VlaamsBrabant en het nationaal bestuur van het Davidsfonds. Ook dankzij mijn hele bestuur en hun vrijwillige inzet, hun werklust en enthousiasme natuurlijk.’ ‘Ik mag wel zeggen dat het een origineel idee is voor een gemeente als Drogenbos. In mijn bestuur zitten enkele fantastische mensen wiens fantasie onuitputtelijk is. Bij een brainstorming komen soms de gekste ideeën naar boven. En als je dan nog over de nodige mensen beschikt die het echt willen realiseren, dan is er veel mogelijk. Maar eigenlijk begint het dan pas. Is het financieel en technisch haalbaar? Is er medewerking of tegenwerking, tijd en enthousiasme?’ ‘Allemaal dingen waarmee je rekening moet houden. Gelukkig zijn wij een vriendenploeg, en voor wie in mekaar gelooft, is alles mogelijk.’ ‘Het startschot van de literaire wandeling zal een speciaal tintje krijgen. Wij houden van verrassingen en speelsheid. Wij zullen bijvoorbeeld niet zomaar een openingsreceptie houden, maar wij gaan meteen de wandeling aflopen en bij elke locatie een gedicht laten voorlezen door een woordkunstenaar.’ Niko Lerminiaux

Familiefeest Davidsfonds De derde zondag van januari. De traditie werd niet doorbroken en dus waren wij weer present in Hof ter Nering om samen met onze families ons familiefeest te vieren. Omdat kinderen belangrijk zijn en complexloos graag haantje de voorste spelen, werd er gekozen voor het thema ‘kinderen en koken’ onder de leiding van kok Luk en bakker Jos, beiden specialisten in hun vak. En omdat beelden meer zeggen dan woorden hebben we een fotocollage gemaakt. Want je laten proeven, kunnen wij hier niet, wel het recept meegeven van de lekkere taart die niet alleen de kinderen maar ook hun ouders en alle aanwezigen hebben helpen maken. Veel te snel was het avond en bedtijd. We wensten elkaar een goede nacht en maakten de afspraak om er volgend jaar weer bij te zijn. Myriam Govers Voorzitster Davidsfonds Drogenbos En zoals beloofd, hier het recept van ons dessert: Botercrème Ingrediënten 1 kg boter 10 eieren 1 kg suiker 250 ml water Werkwijze Water met suiker aan de kook brengen tot 120°. Eieren in een klopper doen.

De suiker koken tot op 120°. Als de suiker 115° bereikt, de eieren in een hoge versnelling kloppen met de klopper. De suiker bij 120° bij de eieren gieten. Suiker en eieren koud kloppen. De boter in trage versnelling toevoegen. Alles samen in een hogere versnelling homogeen kloppen. Lepelbeslag Ingrediënten 32 eidooiers 200 g suiker 20 eiwitten 280 g suiker 320 g bloem 80 g maïzena Bereiding Eidooiers met een gedeelte van de suiker opkloppen tot een stevig beslag. Eiwitten opkloppen. Tijdens het kloppen de overige suiker toevoegen. Dooiers en eiwitten door elkaar mengen. Gezeefde bloem onderspatelen. Afwerking Het beslag spuiten op ingevet papier.

Dansfeest Dansgroep DoSiDo Zondag 6 mei Het jaarlijkse dansfeest van dansgroep DoSiDo vindt dit jaar plaats op zondag 6 mei. Deze dag nadert met rasse schreden. Alle groepen zijn volop aan het oefenen. Het thema van ons optreden is ‘cinema’. Elke groep danst op filmmuziek. De kledij en het decor wordt daaraan aangepast. Maak alvast reclame bij je oma, opa, ooms en tantes om te komen kijken. Vergeet ook zaterdag 10 maart niet te noteren. Dan komen we allemaal samen om te knutselen en foto’s te maken voor ons dansfeest. Je wordt verwacht in De Regenboog van 13.30 tot 16.30 uur.

5


vereniging in de kijker

Koninklijke Fanfare Sint-Niklaas

Het ontstaan van deze vereniging is een verhaal apart. Op 1 januari 1897 werd de fanfare opgericht door Johannes De Boeck, vader van Felix de kunstschilder en door Jan Michiels, brouwer. Jan De Boeck speelde in zijn jonge jaren klarinet in de fanfare van Lennik. Hij had zijn handen vol met zijn boerderij en noch de tijd noch de goesting om naar de fanfare te gaan of klarinet te spelen. Op een mooie dag in 1896 ging hij in Beersel aardappelen leveren met kar en paard. Na het gedane werk, ging hij in het lokaal van de Beerselse fanfare een pint drinken. ‘Wel Wannes, hebt ge geen goesting om een fanfare in elkaar te steken in Drogenbos?’, vroeg de waard lachend. ‘Waarom?’, vroeg Jan. ‘Wel, de muzikanten van Brussel dat zijn vieze gasten (artiesten) en in plaats van muziek te maken, maken zij ruzie en hebben ze beslist hun fanfare te stoppen en het boeltje te verkopen. Als ik een lief hebber vind die 100 fr. geeft, zijn alle instrumenten en de rest daar in de hoek verkocht.’ ‘Ik ben lief hebber’, zegt Jan en hij geeft 100 fr. Trommels, muziekboeken, instrumenten en lessenaars worden op de kar geladen. Plagerig zegt de waard, die zoals alle cafébazen een zwanzer was: ‘Hé Wannes, nu moet gij nog de muzikanten kopen en opladen en dan is ’t spel compleet.’ Waarop Wannes antwoordt: ‘Dat is niet nodig. Drogenbos zit vol muzikanten.’ En weg is hij. Nieuwe voorzitter In café Sedan op de Grote Baan komt 6

het eerste muzieklokaal van Drogenbos. Deze fanfare heeft er dus 115 jaar opzitten, maar blijft nog altijd even actief. Wij zijn trouwens ook aangesloten bij VLAMO, de Vlaamse amateurmuziekorganisatie, een vzw die alle verenigingen uit de sector van de amateurmuziek overkoepelt. Met zowat dertig actieve muzikanten, die zo nodig aangevuld worden met lief hebbers uit andere fanfares, treden zij op, met als kers op de taart het spectaculaire 11 novemberconcert in de gemeentelijke feestzaal. Maria Van Obbergen, René Spileers, Jozef-Gérard Huys zijn enkele namen die in onze gemeentelijke muziekgeschiedenis klinken als klokken. Zij hebben als bestuursleden of voorzitter de vereniging rechtgehouden, soms in moeilijke momenten. Vandaag heeft de 45-jarige Guido Vanaken het voorzitterschap overgenomen van Gérard Huys die na vele jaren inzet en op de niet meer zo jonge leeftijd van 85 jaar de notenbalken doorgeeft. Samen met zijn echtgenote Anna Verset als ondervoorzitter, secretaris Marie-José Leonard, Gérard Huys en anderen vormen zij het huidige bestuur. Gematigd optimisme Om de twee weken repeteren zij in de Regenboog onder leiding van dirigent Edouard Cuvelier. Ook de leerlingen van de muziekschool zijn welkom op deze repetities en kunnen mettertijd doorstromen naar de fanfare. Want deze fanfare heeft een eigen muziekschool van waaruit men tracht jongeren (of ook niet meer zo jongeren) warm te maken voor fanfaremuziek. Die

muziek is trouwens de laatste jaren fel veranderd. Moderne muziek komt zo stilaan evenveel aan bod als het klassieke fanfarerepertoire. Je volgt ook geen jaren alleen maar theorie en notenleer, maar gaat dadelijk aan de slag met een instrument. Elke zaterdag zijn er zowat twaalf leerlingen aanwezig op de repetities. Marie-José: ‘Ik ben 25 jaar lid van de fanfare en zit in het bestuur. Zoals alle verenigingen kampen we met een vermindering aan belangstelling. Alhoewel, op het wapenstilstandconcert is de zaal meestal goed gevuld. Ook op andere evenementen zoals de kerstmarkt en de lenteavondmarkt mogen wij ons verheugen op een grote belangstelling. Wij willen het publiek laten genieten van onze mooie muziek en willen onze muzikanten aantonen dat muziek maken een mens verrijkt en gelukkiger maakt, dat samen optreden een band schept.’ ‘Toch zie ik de toekomst eerder pessimistisch in. De belangstelling voor het verenigingsleven neemt af. Misschien kunnen we via onze muziekschool nieuw, jong bloed aantrekken. Een fanfare is vandaag al lang niet meer oubollig. Echte mensen die echte muziek spelen, daar word ik dan toch ook weer een beetje optimistisch van. Het gezegde van onze stichter indachtig, zeg ik: Drogenbos zit vol muzikanten.’ Koninklijke Fanfare Sint-Servaas Marie-José Léonard Marie Collartstraat 30 1620 Drogenbos 02 377 05 96


verenigingsnieuws Een klasfoto uit de oude doos Sicca Silva Droogenbosch

De foto dateert van het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw (1954, 1955 of 1956). Het is de naaiklas onder leiding van juffrouw Vandeneynde. De opname werd gemaakt op de speelplaats van de toenmalige meisjesschool, de huidige Franstalige school. Mariette Cammue heeft ons de foto ter beschikking gesteld en zij kende nog heel wat namen van haar vroegere klasgenoten. Wie herkent er nog?

De Wonderwijzer Op woensdagnamiddag 15 februari verwelkomden zo’n 55 kinderen Clown Piekje in GBS De Wonderwijzer. Hij maakte er een boeiende en toffe namiddag van en toverde duiven en konijnen tevoorschijn uit lege dozen en papieren zakdoekjes. Ook de truc met water in de krant, het openvouwen van een droge krant en daarna het glas weer vullen met het water uit de krant werd van nabij door de kinderen met grote ogen bekeken, maar Clown Piekje verklapte de truc niet. De volgende activiteit vindt plaats op woensdag 9 mei om 14 uur in GBS De Wonderwijzer. Dan slaat Circo delle Pulci uit La Dolce Italia zijn tenten op in Drogenbos. Laat je verbazen door artiesten die balanceren op de grens tussen leven en dood in een unieke voorstelling vol spanning, magie en gevaar. Je zult je ogen niet geloven. Een prachtige voorstelling voor jong en ouder over nooit opgeven. Kom dat zien!

Ontbijtgesprek over energie

Onderste rij van links naar rechts: 1. Monique ...................... 2. ....................................... 3. Jeanne Vandeneynde (lerares) 4. .............. Borremans 5. Elvire Borremans Bovenste rij van links naar rechts: 1. Lisette Rijckaert 2. Marie Thérèse Taeymans 3. Edith Kraghmann 4. …………………….……. 5. Jeannine ……………….. 6. Mariette Cammue 7. Giberte Defraye Indien je nog de ontbrekende namen kunt invullen, dan mag je altijd contact opnemen met de geschied- en heemkundige kring Sicca Silva Droogenbosch: Hilda Jacquemijns (verantwoordelijke van de archieven), 02 377 05 98, sicca.silva2010@skynet.be.

Alsof de weergoden er zich over hadden beraden: bij een temperatuur van min 11 graden na reeds veertien opeenvolgende ijsdagen praten over energie, wie kon het moment beter kiezen? Op 12 februari kwamen de warme, dampende koffiegeuren de moedigen die de kou hadden getrotseerd, tegemoet. Ook de koffiekoeken oogden aantrekkelijk. De kou was snel vergeten, de sfeer zat er dadelijk in, want Drogenbos en eten en drinken, het is nog altijd een schitterende combinatie. En dus maar bijpraten in de gezellige cafetaria van het museum. Om het ons makkelijker te maken, verhuisden wij daarna naar de audiovisuele zaal van het museum om Bert Wollants, een expert op het vlak van energie, te aanhoren. Na een heel boeiend overzicht van het Belgische energielandschap, zijn spelers en zijn betalers (wij dus), de plannen op korte en langere termijn (jammer, maar zoals altijd in ons land niet concreet), de mogelijkheden van nieuwe technologieën, bleef vooral hangen dat optimisme niet zeer gerechtvaardigd is. Zal op een dag dan toch het licht uitgaan? Of zullen wij onze energie niet meer kunnen betalen? Vragen die doen nadenken en misschien toch aanzetten tot iets minder verspilling. Ten slotte werd onze spreker overstelpt met praktische vragen over mogelijkheden van de verschillende energieleveranciers, de voordelen van veranderen of de nadelen van enkele leveranciers. Kortom, het werd zoals steeds een boeiende en leerrijke voormiddag en zoals steeds door de samenwerking van weer dezelfden een toffe dag voor iedereen. Tot volgend jaar. 7

Niko Lerminiaux


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

3 11.45

De Krabbers Spaghettifestijn

Regenboog

8 13.30

Café Combinne Praatgroep

GC de Muse

13 14.30

OKRA Ledenvergadering

Gem. feestzaal

13 19.30

KAV Kleuradvies

GC de Muse

15 13.30

Café Combinne Praatgroep

GC de Muse

22 13.30

Café Combinne Praatgroep

GC de Muse

28 14.30

OKRA Bezinningsmoment

Paviljoen

29 20.00

KAV Start pilateslessen

Gem. feestzaal

31 14.00

Ziekenzorg Palmviering

Gem. feestzaal

Café Combinne Praatgroep

GC de Muse

10 14.30

OKRA Paasfeest

Gem. feestzaal

12 13.30

Café Combinne Praatgroep

GC de Muse

18 10.00

KAV Daguitstap

Beersel

19 13.30

Café Combinne Praatgroep

GC de Muse

22 14.00

Davidsfonds / DoSiDo Reuzenoptocht in Linkebeek

Linkebeek

26 13.30

Café Combinne Praatgroep

GC de Muse

maart

APRIL 5 13.30

wekelijkse activiteitenkalender Dansgroep Dosido De Pattotterkes dansen wekelijks op zaterdag van 10 tot 11 uur in de Regenboog o.l.v. Marijke. De Giechels dansen op zaterdag van 11.15 tot 12.15 uur in de Regenboog o.l.v. Marijke en Ines. De Groovers dansen op zaterdag van 10 tot 11 uur in de gemeentelijke feestzaal o.l.v. Elke en Lieze. De groep hiphop voor beginners danst op vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur in de Regenboog o.l.v. Elke. De groep hiphop voor gevorderden danst op woensdag van 20 tot 21.30 uur in het Paviljoen o.l.v. Tina. De Jemenieters dansen op maandag van 20 tot 21.30 uur in de gemeentelijke feestzaal o.l.v. Nouche. Info: Nouche Sents, 02 377 12 31 Djembégroep Dosido Djembé voor kinderen op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in het Paviljoen. Djembé voor volwassenen op woensdag van 19 tot 20 uur in het Paviljoen.

8

Dansgroep De Zandloper Elke vrijdag van 14 tot 17 uur dansen de leden van dansgroep De Zandloper in de gemeentelijke feestzaal onder leiding van Jean-Pierre Bulté. Meer info: Gust Guillaume, 02 377 05 96 of Jean-Pierre Bulté, 02 377 05 97 Ontmoeting tussen senioren De senioren zijn elke maandag en woensdag van 13 tot 17 uur welkom in het Paviljoen, om een kaartje te leggen, een koffie of een pintje te drinken en samen een babbeltje te slaan. Meer info: Christiane Lerminiaux, 02 377 63 19 Sint-Sebastiaansgilde De schutters van de gilde komen elke maandag om 18 uur samen in café Oud Droogenbosch. Tot eind oktober richten ze hun pijlen op de liggende wip (niet als het regent). Meer info: Bob Vander Oost, 02 377 02 55

Bibliobus De bibliobus van Beersel komt drie keer per week naar onze gemeente: op woensdag aan GC de Muse van 16 tot 17 uur op donderdag in de Boomgaardwijk van 14 tot 15.30 uur op vrijdag achteraan de parking aan het Paviljoen van 14 tot 15.30 uur Meer info: GC de Muse, 02 333 05 70 (9-12 uur) Zangkoor Serenata Zangkoor Serenata komt wekelijks samen in de gemeentelijke feestzaal, van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info: Myriam Claessens, 0475 36 97 08 of info@koorserenata.be


nieuws uit de muse Theater Droommolen Circo delle Pulci Woensdag 9 mei familievoorstelling

nieuws uit de moelie De Sven Vuurshow Woensdag 14-3 familie Als een wat vreemd personage met een te korte lange broek, opvallende rode kousen en een rood T-shirt halt houdt in de Moelie, start een superactieve, explosieve en vurige show. De Sven is er met een interactieve circusact waar kinderen vol verwondering naar kijken, maar ook actief aan kunnen deelnemen. Spanning verzekerd. leeftijd: 4 tot 12 jaar duur: 70 min.

Het wereldberoemde Circo delle Pulci uit la dolce Italia slaat zijn tenten op in Drogenbos. Laat je verbazen door artiesten die balanceren op de grens tussen leven en dood in een unieke voorstelling vol spanning, magie en gevaar. Je zult je ogen niet geloven. Een prachtige voorstelling voor jong en ouder over nooit opgeven en blijven. 14.30 uur - GBS De Wonderwijzer, Steenweg op Drogenbos 252 www.droommolen.be

Regionale avonturendag voor tieners Donderdag 12-4

14 uur - GC de Moelie Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk)

Walter Baele Klein Gelatine Vrijdag 27-4 humor Voor zijn tiende zaalshow ging Walter Baele enkele maanden undercover. In de gedaante van zijn populairste typetje, Martin Rigolle, deed hij researchwerk in een volkswijk van Zwijnaarde. Vermomd als prins Filip dook hij op in een betere buurt van Laken of hij dook anoniem onder in de wijk Klein Gelatine. Een crazy comedycruise met enkele opvallende opvarenden. Mis dit vijfsterrentypetjesspektakel niet! Meer info: www.walterbaele.be 20.30 uur – GC de Moelie Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk)

Heb je zin om je adrenalinegehalte te laten stijgen en een dag te vullen met plezier en avontuur? Twijfel niet en schrijf je in voor de vierde regionale avonturendag. Op het programma staan slackline, kajakpolo, jokarirun, via ferrata, death ride, hoogteparcours en bouldermuur. Je moet niet zelf voor vervoer zorgen, de sportregiowerking legt een bus in. We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 17.30 uur terug. Leeftijd: 13-18 jaar (geboren tussen 1 januari 1994 en 31 december 1999) Plaats: Intense activities in Boom Prijs: 15 euro Info en inschrijven (tot 27 maart): Dirk Craps, 02 380 39 89, dirk.craps@derand.be

Avonturenkamp Van maandag 2-4 tot woensdag 4-4 Experimenteren en grenzen verleggen? GC de Moelie organiseert een avonturenkamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Er worden spectaculaire activiteiten gepland. Nieuwe uitvindingen doen? Geen probleem. Waterspelen, knutselen, waterraketten bouwen, codespel, ropeskipping ‌ je noemt het. Dit kamp heeft plaats in GC de Moelie van 2 tot 4 april van 9 tot 16 uur. Prijs: 55 euro, 50 euro (leden Gezinsbond) Info en inschrijvingen: info@demoelie.be, 02 380 39 89.

9


Die zes bijzondere gemeenten Die zes gemeenten met bijzonder taalstatuut in de Vlaamse Rand zijn écht wel bijzonder. Eind januari konden we nog eens vernemen dat in geen enkele van deze gemeenten een officiële cultuurraad of sportraad bestaat. Ook op andere vlakken van de gemeentepolitiek zijn deze gemeenten soms heel bijzonder. Een officiële gemeentelijke cultuurraad, sportraad en jeugdraad, een gemeentelijke bibliotheek: de normaalste zaak van de wereld in alle andere Vlaamse gemeenten. Deze verplichting staat in de Vlaamse wetgeving en de gemeenten krijgen er van de Vlaamse overheid subsidies voor. Simpel en logisch. Niet zo in de faciliteitengemeenten. Een officiële gemeentelijke cultuurraad? Geen enkele van de zes faciliteitengemeenten heeft die. Een officiële gemeentelijke sportraad? Geen enkele van de zes faciliteitengemeenten heeft die. Een decretaal erkende gemeentelijke bibliotheek? Twee van de zes faciliteitengemeenten hebben die. Niets nieuws onder de zon, zeggen de mensen die de plaatselijke situatie kennen. Inderdaad, deze situatie bestaat al zo lang als de faciliteitenregeling. Hoewel deze verplichtingen in de Vlaamse wetgeving en de beleidsbrief van de bevoegde minister staan, zijn ze niet afdwingbaar. ‘De faciliteitengemeenten weten maar al te goed dat ze niet aan de decretale bevoegdheden 10

voldoen’, antwoordde minister Geert Bourgeois (N-VA) in het Vlaams Parlement op een vraag van Gwenny De Vroe (Open VLD). De afdwingbaarheid van deze regelgeving zou waarschijnlijk te explosief zijn voor het delicate communautaire evenwicht in ons land. In de zes ondersteunt de Vlaamse overheid wel de officieuze cultuurraden, opgericht door het Nederlandstalige verenigingsleven zelf. Een frappant voorbeeld in dit verband is dat Chris Andries, voor zijn benoeming tot burgemeester in Wemmel eind 2009, bij minister Bourgeois de belofte deed een officiële cultuurraad op te richten. Die gemeentelijke cultuurraad kwam er uiteindelijk toch niet, omdat de Franstalige meerderheid in de gemeenteraad van Wemmel de oprichting ervan niet goedkeurde. Andries was ondertussen wel al benoemd. In een reactie op de website van Het Nieuwsblad lijkt de Wemmelse burgemeester daar niet echt zwaar aan te tillen. ‘Wemmel heeft ondertussen een eigen cultuurcommissie opgericht met vertegenwoordigers

van elke fractie. Cultuurraad of cultuurcommissie: what’s in a name?’, schrijft hij. Het is zoals met zijn allen afspreken dat je bij een groen licht mag doorrijden, maar in een faciliteitengemeente mag dat ook bij rood licht. What’s in een afspraak, nota bene vastgelegd in een wetgeving? De Franstalige meerderheden in de faciliteitengemeenten laten zich niets gelegen aan de wetten en decreten van de Vlaamse overheid. Zij doen wat ze doen: hun zin. Ze stemmen een hele legislatuur moties over het wel heel bijzonder plaatselijke onderwerp ‘de uitbreiding van Brussel’ en constateren dan dat ze niet weten naar welke minister of welk ministerie ze die moties moeten opsturen. Doe wel en zie niet om Nu er een akkoord is over BHV, waarbij de faciliteitengemeenten niet bij Brussel worden gevoegd, en de gemeenteraadsverkiezingen van oktober al stilaan in zicht komen, steken een aantal Franstalige lokale politici nog een tandje bij. Zo hadden


Rand-Nieuws we onlangs die merkwaardige discussie in Drogenbos over de restauratie van de Hoeve De Boeck in de tuin van het moderne FeliXart Museum. Schepen Corinne François (FDF) dacht er goed aan te doen deze restauratie plots in twijfel te trekken. Ze eiste garanties en zekerheid ‘dat onze inwoners, van wie de meerderheid Franstalig is, er mee van zullen kunnen genieten’. Om dat te verzekeren, is in haar ogen een omvorming van het museum in een bicommunautaire instelling noodzakelijk. Nu weten we hoe onze bicommunautaire instellingen werken, maar erger, de gemeenteraad van Drogenbos keurde de beslissing over de restauratie al meer dan een half jaar geleden, op 14 juli 2011, goed, en erger, in het museum loopt momenteel een expo die grote internationale belangstelling wekt. Het museum probeert trouwens een internationale koers te volgen met communicatie in drie talen en heeft bovendien uitgewerkte ideeën om de site dichter bij de lokale bevolking te brengen. Pittig detail in dit verband: Corinne François zit in de beheerraad van het FeliXart Museum. Zonder einde We kunnen andere voorbeelden geven van politiek die geen oog heeft voor de plaatselijke noden, zoals het dramatische verhaal van de Nederlandstalige gemeenteschool in Wezembeek-Oppem, waarvan de Franstalige meerderheid mee de ondergang wilde inluiden. Of de weigering om Nederlandstalige folders over een sportactiviteit te laten uitdelen in de scholen in Sint-Genesius-Rode. Of in Kraainem, waar de consultaties van jonge kinderen van Kind & Gezin, de zogenaamde ‘weeg’, na meer dan vijftig jaar niet meer in de Nederlandstalige school kunnen, zonder dat de Franstalige schepen een oplossing voorstelde. Wie trouwens dacht dat de befaamde wafelijzers in onze politiek stilaan opgeborgen waren, heeft het mis. Het hooggewaardeerde wiskundige principe ‘een euro voor een euro’ wordt in de zes minutieus uitgevoerd. Zo is een euro voor de Nederlandstalige school, een euro voor de Franstalige school. Dat leer je in de eerste les rekenen, toch? Ja, die zes. Sommige romantische Vlamingen noemen het ‘de zes mooiste dorpen van Vlaanderen’. Zo ver zou ik niet willen gaan. Bijzonder, dat wel, en niet alleen omdat je er als Franstalige je papieren in het Frans kunt krijgen. Geert Selleslach

Verduidelijking ‘Buitenschoolse kinderopvang is er in de zes totaal niet’, schreven we in de gemeenschapskranten van januari. In het artikel Faciliteitengemeenten in cijfers gaven we toen een overzicht van de belangrijkste gegevens uit het nieuwste cijferboek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Dat beeld moet worden genuanceerd, schrijft schepen van Onderwijs in Wemmel Monique Van der Straeten (Open VLD) ons. Ze meldt dat er in Wemmel in de vier basisscholen een gelijkwaardige ‘binnenschoolse kinderopvang’ wordt georganiseerd in samenwerking met de vzw ’t Breugelkind. De gemeente trekt in 2012 hiervoor 510.000 euro uit.

de kaaskrabber is een uitgave van gemeenschapscentrum de Muse en vzw ‘de Rand’. De kaaskrabber komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie André Lerminiaux, Niko Lerminiaux, Patricia Motten, Paul Smets Eindredactie Geert Selleslach Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98 geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Muse, Patricia Motten Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos tel. 02 333 05 70 fax 02 333 05 79 patricia.motten@derand.be Open op ma, di, do en vr van 9.00 tot 12.00 uur Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans Kaasmarkt 75 1780 Wemmel


Š Tine De Wilde

beelden uit drogenbos

25 februari 2012, 15.34 uur, de Zenne, Drogenbos Fotografe Tine De Wilde trok er op uit in Drogenbos en legde haar impressies vast in verrassende beelden.

KAASKRABBER_maart12  

4-5 literaire wandeling door Drogenbos 6-7 koninklijke fanfare sint-niklaas Drogenbos • jaargang 13, nr 2 • maart 2012 • tweemaanDelijks tij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you