Page 1

DROGENBOS • JAARGANG 19 • NR 1 • FEBRUARI 2018 UITGAVE VAN GC DE MUSE EN VZW ‘DE RAND’

Groene Parels voor Drogenbos

Willy Vigouroux ex-wielrenner en dakwerker

Nieuwe uitbaters eetcafé de Moelie

FR • DE • EN

Traductions Übersetzungen Translations

© Tine De Wilde

afgiftekantoor linkebeek 1 P 004769

kaaskrabber


I N F O R M AT I E uit de gemeente

Extra parkeerplaatsen

© HD

Het wordt verwacht dat als over twee jaar de uitbreiding van de parking Stalle, net over de grens in Ukkel, klaar zal zijn, die een aanzuigeffect zal hebben. Een aantal bestuurders zal de auto achter willen laten in Drogenbos. Om die parkeerdruk in de woonwijken van Drogenbos te verlichten, komen er meer dan 200 parkeerplaatsen bij. Geschrankte parkeervakken en wegversmallingen moeten de overdreven snelheid tegengaan. Deze maatregelen worden niet zomaar genomen. Een studiebureau bracht drie jaar geleden de knelpunten op het vlak van mobiliteit in kaart. De snelheid, parkeermogelijkheden en de aanwezigheid van zwaar vervoer werden straat per straat geanalyseerd. Op basis daarvan heeft de gemeente nu maatregelen klaar, per straat. De bijkomende parkeerplaatsen zullen er niet komen door nieuwe parkings aan te leggen, maar door bestaande parkeerhavens anders in te richten. In een latere fase worden blauwe zones en bewonerskaarten ingevoerd. Om de snelheid in de woonwijken omlaag te halen, worden er allerlei slimme ingrepen uitgevoerd, zoals wegversmallingen, fietssuggestiestroken en het aanplanten van bomen. Het prijskaartje voor deze werken wordt geschat op 350.000 à 400.000 euro. De start is in 2018 gepland. (HD)

Kiesstrijd begonnen? De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zijn nog ver weg, maar met een eindejaarspamflet heeft de oppositie van UF (wel met een schepenmandaat) de kiesstrijd op gang geschoten. Le Journal de l’UF n°3 wenste de inwoners joyeuses fêtes en nam het gevoerde beleid van de meerderheid op de korrel. Volgens UF lost de milieuheffing niets op en wordt diefstal en inbraak onderschat. UF wil het mobiliteitsplan van de meerderheid kennen en noemt het nieuwe centrum een ondoordacht en riskant project. Volgens hen was de verhoging van het schoolgeld niet nodig en swingen de restaurantkosten van de meerderheid de pan uit. In een reactie wil burgemeester Alexis Calmeyn er niet veel woorden aan vuil maken. Volgens hem staan er heel wat onjuistheden en onwaarheden in het pamflet. Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige gemeenteschool geven de burgemeester gelijk wat betreft de verhoging van het schoolgeld. Met het nieuwe centrum wil de meerderheid de gemeente moderniseren en een gezellig dorpsplein aanleggen. De burgemeester wijst erop dat de UF-vertegenwoordigers praktisch nooit op infovergaderingen aanwezig zijn of er zich ongeïnteresseerd gedragen. Bij de UF klinkt het anders: ‘Wij hebben de bevolking op een objectieve manier op de hoogte gebracht van bepaalde gemeentelijke beleidsmaatregelen. Wij blijven trouw aan de beslissingen en opmerkingen die in de gemeenteraden en commissies zijn gemaakt.’ (HD)

2


Telex

Voor een propere gemeente De gemeente spoort sluikstorters actief op. Als ze betrapt worden, krijgen ze een boete. Op minder dan een jaar werden 31 sluikstorters betrapt. Met het inzetten van mobiele camera’s wil de gemeente dit probleem nog harder aanpakken. In 2018 zullen er op zes gevoelige locaties camera’s worden geïnstalleerd. Intussen is ook het merendeel van de graffiti uit het straatbeeld verwijderd. De gemeenteraad van 16 november 2017 keurde het belastingreglement voor de openbare netheid goed. Zo kunnen de kosten voor het opruimen van sluikstorten worden gerecupereerd. En hier blijft het niet bij: meters en peters houden de straten mee proper. Sinds vorig jaar zijn er 22 inwoners die mee waken over de netheid van straten en pleintjes. Schepen Steve Roobaert (Drogenbos Plus-LB): ‘Zij nemen 39 straten voor hun rekening. Ze doen meer dan zwerfvuil verzamelen; ze houden ook bloembakken onkruidvrij en geven de bloemen water. Er is zelfs een dame die de moestuin van de school onderhoudt. Van de gemeente krijgen de peters en meters al het nodige materiaal.’ (HD)

Drogenbos schakelt voor de waterdistributie over van Vivaqua naar Farys. • De Kuikenstraat wordt heraangelegd. De nutsmaatschappijen begonnen op 1 november met de netvernieuwingen in de Langestraat en Karreveld. De aanleg van de nieuwe hoofdleiding moet begin 2018 afgewerkt zijn. De einddatum voor alle werken ligt in februari 2018. Prijskaartje: 364.000 euro. • Volgens schepen Steve Roobaert (LB-Drogenbos Plus) krijgt de gemeente af te rekenen met drie problemen: de parkeerdruk vanuit Brusselse gemeenten, de snelheid in de woonstraten en een grote hoeveelheid zwaar verkeer dat eigenlijk niet door Drogenbos zou moeten rijden. • Zaterdag 11 november woedde er een brand in een container met een megabatterij op de site van Engie Electrabel. Hierdoor moesten inwoners in de omgeving ramen en deuren dichthouden. De autobestuurders op de ring moesten hun airco uitschakelen. Drogenbos en het hele Brusselse Gewest kondigden een tijdje het nood- en interventieplan af. • Mogelijk krijgen de zebrapaden in de toekomst een andere kleur: groen-wit. Raadslid José Lefever (LB-Drogenbos Plus) deed dit voorstel. Volgens hem bevordert dit de zichtbaarheid. • Ter gelegenheid van de Week van de Ophaler bracht minister Koen Geens (CD&V) op maandag 20 november een bezoek aan Intradura. Hij wilde laders, chauffeurs, parkwachters en hulpparkwachters van Intradura in de bloemen zetten voor hun dagelijkse arbeid bij de ophaling van afval en de uitbating van recyclageparken. • In de lokalen van biljarctclub BC URSM Drogenbos werd in november de vzw Bilhart-Billes & Coeur voorgesteld, een organisatie die als doel heeft het biljarten in ons land te promoten. Biljartkampioenen Ludo Dielis, Raymond Ceulemans en Frédéric Caudron waren aanwezig, evenals Eddy Merckx en Eddy Leppens. • Bij werken op de site van het FeliXart Museum raakte een arbeider, aan het werk met een drilboor, een stroomkabel van 11.000 volt. Een geluk bij een ongeluk: de machine ving de stroomstoot gedeeltelijk op. Mede dankzij zijn beschermende handschoenen en schoenen viel het al bij al nog mee voor de arbeider. • BE-Alert gaat nu ook van start in Drogenbos. Via BE-Alert word je per sms, e-mail of telefoon meteen verwittigd bij noodsituaties. Om een bericht te ontvangen, moet je je wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. • In Passage 4 vond een sessie Spelen in het Nederlands plaats. De kinderen luisterden met mama of papa naar een verhaal in eenvoudig Nederlands. Na het verhaal speelden ze samen leuke spelletjes. • Op de laatste gemeenteraad van 2017 werd over het budget 2018 en de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 gestemd. Schepen van Financiën Nahyd Meskini (UF) had enkele bezwaren tegen het budget 2018. Haar fractie keurde niet de hele begroting af, maar wel een aantal specifieke punten. Zo had ze kritiek op de milieubelasting, is ze tegen de eventuele onteigeningen voor de heraanleg van het centrum van Drogenbos en zou ze graag overal gratis wifi hebben. • Ingevolge een brand in een garage naast de winkel moest bakkerij Au Petit Matin aan de Grote Baan de deuren gesloten houden op nieuwjaarsdag. • De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar begon met een incident. UF vond de notulen niet omvangrijk genoeg en ging er dan ook niet mee akkoord.

3


© Tine De Wilde

Kerkhof krijgt grootschalige opfrisbeurt, gemeentehuis krijgt park

Groene Parels voor Drogenbos Een verstedelijkt gebied als de Rand rond Brussel heeft publieke toegang tot natuur nodig om zijn leefbaarheid te verhogen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) trekt hiervoor 1,6 miljoen euro uit. Ze geeft aan Drogenbos een subsidie van 265.000 euro voor meer en kwalitatief groen in de gemeente. Met dat geld wordt het kerkhof omgevormd tot parkbegraafplaats van 1 ha en wordt een park aangelegd rond het gemeentehuis.

I

ntussen zijn er sinds het najaar van 2017 werken aan de gang op het kerkhof van Drogenbos, maar een grootschalige opfrisbeurt is voor in de loop van 2018. De werken dienden voor de aanleg van een urnenveld en urnenkelders. Er werd in twee fases gewerkt. De eerste fase liep tot de periode voor

4

Allerheiligen en de tweede fase begon vanaf 13 november. In totaal kwamen er een honderdtal urnenkelders, met in iedere kelder ruimte voor twee urnen. Ook werd meteen in twee extra columbaria voorzien, met samen 32 plaatsen. De as van een overledene kan ook nog altijd worden uitgestrooid.

FR

Plus d’espaces verts à Drogenbos La ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture Joke Schauvliege (CD&V) accorde à Drogenbos un subside de 265.000 euros pour développer plus d’espaces verts de qualité dans la commune. Cet argent permettra de transformer le cimetière en parc d’inhumation et un parc sera aménagé près de la maison communale. Depuis l’automne 2017, des travaux sont en cours dans le cimetière. Une centaine d’emplacements pour urnes ont été prévus, ainsi que deux columbariums supplémentaires de 32 places. Ce n’est pas tout, un parc sera aussi aménagé à hauteur de la maison communale, selon le plan du Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. Un parc agréable qui vous invite au repos. La fontaine et des espaces verts seront restaurés. Les arbres sont préservés en raison de leur valeur patrimoniale. Les espaces verts s’étendront aussi au cimetière. Myriam Claessens (Drogenbos Plus-LB): ‘Nous avons fait le choix de revêtements en gravier, combinés à des plantations supplémentaires.’ Une porte conduira au jardin Figeys qui fera la liaison avec les marécages et l’intégration de bancs fera du cimetière une oasis de repos dans la verdure.


I N F O R M AT I E

Groen rustpunt

Maar dat is niet alles, er wordt ook geld vrijgemaakt voor een nieuw park aan het gemeentehuis. Momenteel ziet het park er wat verloederd en slecht onderhouden uit. Maar er is beterschap op komst. Door het totale verbod op pesticiden is er sinds 1 januari 2015 veel mankracht nodig om het onkruid onder controle te houden. Vroeger werd jaarlijks Roundup op het onkruid gespoten en was de gemeente een jaar gerust, vandaag moeten de arbeiders het onkruid wieden. Dus werkt Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei een plan uit om deze ruimten herin te richten. De bedoeling is om van het park en de omgeving van de kerk een aantrekkelijk park te maken waar je even kan vertoeven om tot rust te komen. De fontein wordt hersteld en er komen rustplaatsen. Ook het groen wordt in ere hersteld en bomen worden bewaard met respect voor de erfgoedwaarde van deze plekken. Het is de bedoeling om ook een verbinding te maken met de achterliggende Zennevallei.

Begraafplaats wordt parkbegraafplaats

Wat de opfrisbeurt of heraanleg van het kerkhof betreft, wil de gemeente het kerkhof vergroenen. Bevoegde schepen Myriam Claessens (Drogenbos Plus-LB): ‘Onze gangpaden bestaan momenteel uit grind of stenen. Het probleem daarbij is dat het onkruid er welig tiert en dat we omwille van het verbod op pesticiden niet langer onkruidverdelgers mogen gebruiken. Daarom hebben we gekozen voor de aanleg van grindgazons in combinatie met extra beplanting.’ Niet veel mensen denken bij een kerkhof aan een plaats waar je kunt wandelen, of rustig op een bank kan zitten om even te genieten van de natuur. Maar dat is wel de bedoeling. Er komt een poort naar de tuin Figeys die de verbinding met het Moeras zal maken. Aangeplante bodembedekkers, gras en vaste planten zorgen ervoor dat het onkruid minder kans krijgt om te woekeren. Door de omvorming van de wegen naar grindgazonpaden wordt de stabiliteit bewaard en het onderhoud vergemakkelijkt. De integratie van verschillende rustzones – met banken die uitnodigen om even te gaan zitten – maakt van het kerkhof een groen rustpunt. Hagen, hoogstambomen, houtkanten, groenblijvende heesters, bloeiende planten en bijenkorven garanderen een biodiversiteit en een betere levenskwaliteit voor insecten, vlinders, bijen en andere diersoorten. Ook wordt er een rustzone aangelegd met onder meer een bankje en fruitbomen.

Subsidie

Bij de Vlaamse overheid werd alvast een subsidieaanvraag ingediend om de heraanleg van het kerkhof mee te bekostigen. Voor de werken is een subsidie van 80 % mogelijk. Het gemeentebestuur wil ook het kerkhof verder opwaarderen. Het is de bedoeling om komaf te maken met verloederde graven. Daarom staat in de politieverordening van de begraafplaats nu vermeld dat de gemeente in sommige gevallen grafstenen mag verwijderen. Het gaat dan vooral om grafstenen die beschadigd zijn of waar niet meer naar wordt omgekeken. Dit alles zal natuurlijk niet van vandaag op morgen gebeuren, maar deze winter werd al een deel van de huidige beplanting verwijderd en vervangen. Het loont zeker de moeite om bij gelegenheid eens te komen kijken. André Lerminiaux en Hugo Devillé

MENSEN

© PM

uit de gemeente

met een mening

DWA? RWA? DWA, RWA, twee drieletterwoorden die je op de tegels in de vernieuwde straten in Drogenbos vindt. Maar wat betekenen de woorden of letters die je daar leest? Waarom zijn dergelijke grote tegels verwerkt in het voetpad? Mooi is anders, maar misschien zal het wel zijn nut hebben? De woorden betekenen niets. Niet bij Van Dale, noch via Google vind ik deze woorden terug. Dan maar eens op afkortingen zoeken. Ik begin bij de letter D: dat is duidelijk, dat kan alleen maar de eerste letter van onze gemeente zijn. Dus ik veronderstel Drogenbos. Maar ook in andere gemeenten staan dezelfde letters op de tegels geschreven, dus Drogenbos is het niet. Is het de D van Droog of misschien van Drinkwater? Wie geeft het antwoord op deze vraag? Ik probeer de letter R: het lijkt me duidelijk dat die iets te maken heeft met regen. Want ik veronderstel dat het regenwater in deze leidingen verzameld wordt. Voor wie het nog niet wist: water wordt gescheiden opgehaald. Niet alleen thuis moet je verschillende vuilnisbakken gebruiken en afval scheiden, ook het water wordt bij het ophalen gescheiden in vuil afvalwater en (al dan niet vuil) regenwater. Zouden tankwagens tegels opengooien, de putten leegzuigen, het regenwater naar de zee voeren, en het vuile water naar een of ander zuiveringsstation brengen? Dat bedenk ik tijdens mijn zoektocht. Maar wat betekent de letter W? Dit moet de eerste letter van water zijn. Onder die tegel zal dus wel een waterleiding zitten. Misschien zelfs met een meter erin om te kunnen natellen welke hoeveelheid regenwater iedereen naar de zee stuurt. En naargelang van de hoeveelheid krijg je dan een Bongobon voor een verblijf aan onze kust. Dat zou een prachtig initiatief zijn, maar wel een beetje sneu voor wie een regenwaterput heeft waar het toilet op aangesloten is. Zij betalen tweemaal: eens om het water te laten zuiveren, een tweede maal omdat zij geen Bongobon krijgen. Het leven is toch niet eerlijk! Tot slot de A: de eerste letter van het alfabet. Is dat beter dan B of slechter? Wijst dit op de kwaliteit van de straat of zijn bewoners? Weet jij wat de letters of de afkortingen betekenen? Stuur een mailtje naar GC de Muse via patricia.motten@derand.be. Zo kan ik de lezer in een volgend nummer uit zijn onwetendheid verlossen (ook grappige verklaringen zijn welkom, wij maken er graag een bloemlezing van). Kritik Aster 5


MENSEN hoe zou het nog zijn met?

Een leven vol daken en straten Willy Vigouroux, dakwerker en ex-wielrenner

‘Trainen als een beest om er iets van te bakken’ Sommigen zullen zich Willy Vigouroux (61) nog herinneren als wielrenner, anderen als dakwerker. Ook zijn vader hield van het wielrennen én Willy volgde hem op in een rij van drie generaties dakwerkers. Hij woont vandaag in Alsemberg, maar tijdens zijn actieve wielrennersloopbaan was Drogenbos zijn thuis, eerst in de Nieuwstraat, daarna in de Beersellaan.

W

illy kreeg de wielermicrobe met de paplepel mee. ‘Wielrenner worden, dat lag voor de hand’, onthult hij. ‘Mijn vader was een talentvolle liefhebber en bleef een groot deel van zijn leven actief in het wielrennen, als commissaris voor de Wielerbond en als wielercoach voor Brabant.’

Gedubbeld

Op zijn vijftiende begint Willy met koersen bij de beginnelingen. ‘Tijdens mijn eerste koers in Linkebeek werd ik tweemaal gedubbeld. Maar het zou beteren.’ Als hij zeventien is, stapt hij over naar de junioren. Zijn vader geeft hem de kans om voltijds te trainen, hij moet niet gaan werken. Tot zijn vader ondervindt dat zoonlief er met zijn klak naar gooit. Plots is hij onverbiddelijk: ’s morgens vroeg opstaan en mee de daken op, en pas na de middag trainen. Tot de resultaten weer voldoen. Twee jaar later – Willy is dan negentien – stapt hij over naar de liefhebbers en hij wint onder andere de trofee Het Volk en wordt Brabants kampioen. Zijn capaciteiten worden opgemerkt door ploegleiders en op zijn vierentwintigste krijgt hij een profcontract bij Safir, met ploegleider Florent Van Vaerenbergh. Hij fietst er aan de zijde van onder andere Herman Van Springel en Willy Teirlinck. Daarna stapt hij over naar de ploeg van Fred De Bruyne: DAF Trucks. Hij wordt er vooral geapprecieerd als helper van Roger De Vlaeminck, Hennie Kuyper en Adrie Van der Poel, de vader van Mathieu 6

Van der Poel. ‘In het peloton zijn er kopmannen en helpers. Een goede helper is evenveel waard als een overwinnaar. Ook de ploegkapitein, die de renners in de koers aanstuurt, is voor een ploeg van goudwaarde. Hij kan de wedstrijden in een plooi leggen.’

Wereldkampioenen

In 1983 gaat Willy naar het Italiaanse Del Tongo, met als kopman de wereldkampioen Giuseppe Sarroni, en de toch wel bekende renners Didi Thurau, Guido Van Calster en Rudy Pevenage. Zijn laatste jaar als profrenner rijdt Willy voor Splendor, met opnieuw een wereldkampioen in de ploeg, Claude Criquielion, maar ook met Jean-Marie Wampers, Freddy Maertens en Dirk Demol. ‘Het leven van een wielrenner lijkt een eenvoudig bestaan. En misschien is het dat wel, maar het zijn enkel diegenen die elke dag in weer en wind trainen als beesten die er iets van bakken. Je kunt geen koers van 300 kilometer uitrijden – en soms ook winnen – als je niet elke dag op je fiets kruipt. Het is elke dag weer vechten tegen jezelf, zeker als het slecht weer is. Je mag geen dag op je lauweren rusten. Het zijn de sterke karakters die er komen. Mijn levensleuze is dan ook: ‘Morgen is het weer goed, ook al is het vandaag minder.’ En niet alleen op professioneel vlak, ook persoonlijk. Ik ben en blijf een vechter. Wij waren tenslotte beroepsrenners en moesten er onze boterham mee verdienen.’

Dopingplaag

Geen lachertje dus, beroepsrenner zijn. ‘Er heerste een dopingplaag in het wielrennen. De dopingjagers kwamen altijd te laat en veel producten die ingenomen werden, waren vaak pas jaren na gebruik op te sporen. Ik heb twee of drie keer iets genomen. ‘Negers’ werden de pillen in het jargon genoemd. Het waren zwarte capsules die maar liefst twintig milligram amfetamine bevatten. Onderweg moest ik van de ploegleider daarbij nog eens twee pillen Captagon (met 5 mg amfetamine) slikken. Het was zeer efficiënt: ik voelde mijn benen niet meer, ik zat voortdurend te hopen dat iemand er vandoor zou gaan zodat ik mijn energie kwijt zou kunnen in de achtervolging. Ik reed als een dwaas. Denken was er niet meer bij.’ ‘Na zo’n koers ben ik naar huis gereden, ik kon het stuur van mijn wagen wel kapotslaan van de stress. Zo opgepept was ik. Als gevolg lag ik de hele nacht wakker. Toen ik de dag nadien mijn beklag deed bij de sportbestuurder zei die dat ik beter had moeten weten. Ik had die avond een Temesta (een kalmerend medicijn) moeten nemen om het oppeppende effect teniet te doen. Toen dacht ik: dit nooit meer.’

Controles omzeilen

‘De controles waren dikwijls een lachertje. Soms wisten wij vooraf of er controle zou zijn of wie er naar de controle zou moeten. En was er toevallig toch een onvoorziene controle, dan waren er wel manieren om die te omzeilen. Zo werd


afgevaardigden terecht. Zo ging het er toen soms aan toe, maar dit zal vandaag wel verleden tijd zijn zeker?!’

Vandaag ik en morgen jij

© Tine De Wilde

‘Er gebeurden veel rare dingen in de koers. De omerta was streng. Het was geven en nemen. Vandaag ik en morgen jij. Een nieuw contract bij een goede ploeg of een belofte, alles speelde mee. Het is een publiek geheim dat iedereen wist waaraan hij zich moest houden en dat het negeren van afspraken je je carrière kon kosten (denk maar aan Benoni Beheydt en Rik Van Looy). Maar het volk wil brood en spelen, en het krijgt wat het vraagt.’

EN

Roofing and peddling Some will remember 61-year-old Willy Vigouroux as a cyclist, others as a roofer. Willy succeeded his father in a three-generation line of roofing contractors. He now lives in Alsemberg but Drogenbos was his home during his cycling career, when he resided first in Nieuwstraat, then in Beersellaan. When he was 15 Willy started competing in races for beginners. ‘During my first competition in Linkebeek I was overtaken twice’, he says. At the age of 17 he joined the junior racing ranks. Two years later he was participating in the amateurs and his triumphs included winning the Trofee Het Volk to become the Brabant champion. When he was 24 he signed a professional cyclist contract with Safir, followed by membership of the DAF Trucks, the Italian Del Tongo and Splendor teams. ‘The cycling world was plagued by doping scandals. I took something two or three times, I couldn’t feel my legs anymore and rode like an idiot. It was rough back then but is that set to become a thing of the past?’

bij een renner vastgesteld dat hij zwanger was (hij had de urine van zijn vrouw meegebracht). Een andere renner had in het toilet een urinestaal verstopt. Toen niet hij – maar zijn collega die op het

toilet naast hem zat – moest plassen voor de controle gooide hij op vraag van de collega het potje over de muur. Maar hij gooide iets te hard en het potje kwam op de tafel van de wielerbonds-

In 1985 zet Willy een punt achter zijn carrière. Het werd hem te gevaarlijk en hij wilde nog een leven na de koers. Gelukkig kon hij terugvallen op zijn beroep als dakwerker. Toch bleef het nog twee jaar fel knagen telkens als hij zijn oude vrienden zag vertrekken naar een koers.

Jimmy

‘Afsluiten doe ik met een grappige anekdote. We waren op oefenkamp in La Colle-sur-Loup, een klein dorpje in Frankrijk. Ik mocht als liefhebber mee met de profs van de DAF Trucksploeg. Een van de beroepsrenners in die ploeg was Giovany Jimenez (zie kaaskrabber november 2013). We zaten samen aan tafel en aten hapjes. In de doos waarin die zaten, zaten ook stukjes piepschuim. Ik heb er twee overgoten met ketchup. Jimmy, zoals wij hem noemden, stak er onwetend eentje in zijn mond en bleef maar kauwen. We hebben er samen hartelijk om gelachen. Jimmy, herinner jij je dat nog?’ André Lerminiaux 7


I N F O R M AT I E verenigingen

zondag 25 februari Wafel- en pannenkoekenbak GBS De Wonderwijzer 13 tot 19 uur - zaal De Regenboog info: drogenbos.basis@skynet.be

zaterdag 3 maart Workshop Afrikaanse dans Dansgroep Do Si Do 14 uur - GC de Moelie inschrijven: marijkedeboeck@hotmail.com

vrijdag 9 maart Carnavalsstoet GBS De Wonderwijzer 9.30 uur - carnavalsstoet door Drogenbos, optreden in WZC Pamyra info: drogenbos.basis@skynet.be

woensdag 21 maart Spelen in het Nederlands 14 uur - GBS De Wonderwijzer info: info@demuse.be of 02 333 05 70

zondag 25 maart Palmviering Samana Drogenbos 14 uur - gemeentelijke feestzaal info: patricia.motten@derand.be of 02 333 05 70

Speelplein De Krabbers De Krabbers zijn ook actief buiten de zomervakantie Tijdens het evenement ‘Dag tegen armoede’ van Passage 4 kon je ons met een zelfgebouwd parcours op het speelplein van de Franstalige school ‘Le petit chemin’ vinden. Daarnaast waren wij tijdens het halloweenfeestje en het gemeentelijke concert actief achter de bar. Ben je ons niet tegen het lijf gelopen tijdens deze evenementen? Treur niet! Ook in 2018 zullen we elkaar zeker nog tegenkomen. Voor het volgende jaar staan al een aantal evenementen op onze agenda. Wij zullen zoals elk jaar deelnemen aan de lenteavondmarkt en de dag van de jeugd. Daarnaast zien we jullie graag allemaal in de grote vakantie op het speelplein! Alle animatoren wensen jullie een schitterend 2018! Estelle & Kasper

8

zondag 18 februari, zondag 22 april en zondag 1 juni Repaircafé Passage 4 Repaircafés zijn toegankelijke bijeenkomsten waarin je samen dingen repareert. Je kunt er volledig gratis terecht. In het Repaircafé is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Breng van bij je thuis kapotte spullen mee zoals kleding, meubels, elektrische apparaten, juwelen, fietsen, speelgoed ... In het Repaircafé ga je samen met vrijwillige deskundigen aan de slag en geef je je spullen een tweede leven. Deze deskundigen helpen jou daarbij; zij hebben reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Zo valt er altijd wel wat bij te leren. Heb je niets om te (laten) repareren? Neem een kop koffie of thee mee en kom eens kijken. Of ga helpen bij een reparatie van iemand anders. Iedereen is welkom. De Repaircafés Drogenbos vinden plaats in het Paviljoen (Grote Baan 247) op de volgende data: > zondag 18 februari, van 13 tot 17 uur > zondag 22 april, van 13 tot 18 uur > zondag 1 juni, van 13 tot 18 uur info: Passage 4, renaud.arents@ocmw-drogenbos.be, 02 376 69 30 of 0491 90 40 92

woensdag 18 april Buitenspeeldag GBS De Wonderwijzer 13 tot 16 uur - centrum Drogenbos info: drogenbos.basis@skynet.be

zaterdag 28 april Workshop majorette Do Si Do 14 uur - GC de Moelie inschrijven: marijkedeboeck@hotmail.com

zondag 25 februari Ontbijtgesprek – Luk Van de Ven i.s.m. Davidsfonds, Okra, Femma en Gezinsbond Op zondag 25 februari slaan de verenigingen Davidsfonds, Okra, Femma en Gezinsbond weer de handen in elkaar om hun leden te verwelkomen op een ontbijtgesprek. Na een lekker ontbijt met koffie of thee en koffiekoeken verwelkomen we dokter Luk Van de Ven. Die zal op een ludieke maar wetenschappelijke manier een lezing geven over een zeer actueel probleem: dementie. Je bent welkom om 9 uur voor het ontbijt in de cafetaria van het FeliXart Museum. Inschrijven is nodig, maar er volgen nog uitnodigingen voor de leden van de verenigingen. info: patricia.motten@derand.be of 02 333 05 70

zaterdag 12 mei Party like Gatsby Do Si Do Dansgroep Do Si Do presents Party like Gatsby Dansgroep Do Si Do viert zijn 35 jarig bestaan met een dansshow. Dit keer staat de dansshow in het teken van The Great Gatsby, naar de roman en de gelijknamige film die een wereldwijd succes werden. Het verhaal speelt zich af in de Roaring Twenties in het rijke New York. Onze dansers beleven samen met Gatsby leuke feestjes en mogen getuige zijn van zijn verloren, maar diepe liefde voor Daisy. Een mooie, rijke vrouw die hij door de oorlog uit het oog is verloren. In de hoop dat ze ooit op een van zijn wilde en grootse feestjes zou opduiken, laat hij elke week allerlei mensen opdraven voor een feestje in zijn villa. Zal hij haar ooit terugvinden en zal hun liefde voor elkaar weer zegevieren? Beleef dit spannende avontuur met onze dansers. info: 14 en 19.30 uur – GC de Moelie • info@dosido.be


TERUGBLIK

Koor Serenata blikt terug en vooruit

verenigingen

Halloween met Samana Drogenbos en Samana Linkebeek Zitdansen en bezoek van de Sint Samana Drogenbos en Linkebeek kwamen op zaterdag 4 november samen om Halloween te vieren. De zaal werd volledig in dit griezelige thema versierd. Goochelaar Leonard betoverde de aanwezigen met zijn ingenieuze kunsten. Iedereen heeft echt genoten. De pompoensoep en de hotdogs achteraf smaakten naar meer. Ook op zaterdag 2 december kwamen de leden van Samana Drogenbos en Linkebeek samen om een prettige namiddag te beleven. Om aan de conditie te werken en die op peil te houden kwam Jolien met ons zitdansen. Aan de blije gezichten te zien was dit een geslaagde activiteit. De Sint kwam zelfs langs en had voor iedereen een pakje mee. Tot slot genoten de leden van sandwiches. ‘Ene met hesp en ene met kees’, zoals de hit van Big Bill, geserveerd met een lekkere kop koffie.

November en december 2017 waren drukke maanden. Er was het gemeentelijke concert en een benefietoptreden in het ziekenhuis Sint-Maria in Halle, in de hal en op de afdelingen pediatrie, geriatrie en revalidatie. Intussen zijn we 2018 begonnen met het programma ‘14-’18, dat we drie keer zullen brengen in L’hopital de Notre Dame de la Rose in Lessines. We gaan dus weer drukke maar leuke tijden tegemoet. Zing jij graag en heb je interesse om met ons mee te komen zingen? Onze repetities vinden iedere woensdag plaats van 19.30 tot 21.30 uur, in de gemeentelijke feestzaal. info: www.koorserenata.be of info@koorserenata.be

De fameuze Femmaquiz

Café Combinne sluit 2017 af met een pannenkoekenbak Op donderdag 21 december beleefde Café Combinne een feestelijke bijeenkomst. Alle leden brachten een receptje mee dat ze met kerst of Nieuwjaar zouden klaarmaken. Receptjes werden uitgewisseld, kooktips werden doorgegeven en we bespraken de komende eindejaarsfeesten Tot slot bakten we samen pannenkoeken en klonken we op 2018 met een lekker glaasje cava. Kom jij ook graag langs om je Nederlands te oefenen? Je bent elke donderdag (niet in de schoolvakanties) welkom vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur in GC de Muse, Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos. Telefonisch kan je terecht bij Patricia Motten op 02 333 05 70 op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9 tot 12.30 uur.

Een schot in de roos Femma Drogenbos organiseerde op vrijdag 10 november een speelse en informatieve quiz voor jong en oud. Het thema van de quiz was ‘combineren’. Vier groepen streden voor de eerste plaats. De Leeuwse rozen, een Femmadamesgroepje uit Sint-Pietersleeuw, wonnen de quiz met een ruime voorsprong. Op de tweede plaats volgde JIPS, een jeugdig groepje van goede vrienden. De Paretters en De Kaaskrabbers scoorden met één puntje verschil net iets lager. Het was een leerrijke, ludieke quiz. Een geslaagde activiteit en samenwerking tussen de Femmaburen uit Beersel, Ruisbroek en Sint-Pieters-Leeuw. Bedankt aan alle medewerkers voor het voorbereidende werk en aan alle deelnemers voor deze gezellige avond.

Eindejaarsreceptie Cultuurraad en FeliXart Op vrijdag 1 december waren veel Drogenbossenaren die actief zijn in een van de verenigingen in onze gemeente aanwezig op de jaarlijkse eindejaarsreceptie. Het decor was dit keer de gemeentezaal, sfeervol versierd door de medewerkers van gemeenschapscentra de Muse en de Moelie. Zo werd een jaar hard werken heel gemoedelijk gevierd. Het meest pakkende moment was de uitreiking van de oorkonde voor ‘verdienstelijke Drogenbossenaar’. Geen mens die het niet de beste keuze vond: het in de bloemetjes zetten van Cécile Trullemans. Cécile is een manusje-van-alles op elke activiteit in onze gemeenschap, ze staat altijd klaar om te helpen waar ze kan. Zonder rekenen of berekenen wat het gaat kosten of welke energie het zal vragen staat zij steeds klaar voor onze mensen. De bloemen en het mooie geschenk waren dan ook meer dan verdiend, alsook de oorkonde. Ze treedt hiermee in het rijtje van Marie-Elise en Daniël De Sutter, José en Gust Guillaume en Christiane en Bob Vander Oost. Nadien genoten we van een hapje en drankje zoals dat past op dit feest. Tot volgend jaar! (AL) 9 9


I N F O R M AT I E nieuws uit het centrum

dinsdag 13 februari Marijn Devalck & Liliane Saint-Pierre Compagnons de la chanson MUZIEK

14 uur – GC de Moelie Marijn en Liliane brengen een overzicht van de grote klassiekers uit het Franse chanson. tickets: 15 euro LAATSTE TICKETS

woensdag 14 februari Spelen in het Nederlands VORMING

14 uur - FeliXart Museum info: info@demuse.be of 02 333 05 70

zondag 25 februari Voelmachine (6 tot 12 jaar) Triangeltrio FAMILIE

14.30 uur – GC de Boesdaalhoeve Via liedjes uit Rapunzel, Toy Story, Brave en vele andere bekende films kaart Triangeltrio op een luchtige manier belangrijke thema’s aan. Hoe ga je om met verdriet, boosheid of pesten? Wie ben ik? Hoe neem ik beslissingen? tickets: 7 euro (basis)

dinsdag 27 februari en dinsdag 27 maart Digitips: handige weetjes voor je smartphone Archeduc i.s.m. GC de Moelie

zaterdag 31 maart tot zondag 8 april Jean Roig

woensdag 23 mei Warmoes (3 tot 10 jaar ) Zand

EXPO

FAMILIE

GC de Moelie Jean Roig stelt voor het laatst zijn werken tentoon.

VORMING

19 uur – GC de Moelie Je leert verschillende leuke apps kennen en krijgt praktische tips. prijs: 13 euro (per sessie)

donderdag 1 maart Dag & nacht koers Michel Wuyts THEATER

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve Geurige mix van hartige wielerverhalen van Michel Wuyts en inspirerende liedjes van Geert Vandenbon. tickets: 14 euro (basis)

zondag 11 maart Sprookjes en zo (1 tot 3 jaar) In de wolken FAMILIE

11 uur – GC de Moelie Peutervoorstelling zo licht als de lucht, zo luchtig als de wolken. tickets: 7 euro

maandag 9 tot vrijdag 13 april Taalstage Nederlands: thema restaurant (4 tot 12 jaar) Vzw de Horizon VAK ANTIE

Met een gevarieerd programma beleven kinderen van 4 tot 12 jaar een unieke week in het Nederlands. De begeleiders van vzw de Horizon stimuleren de kinderen tijdens het spelen om Nederlands te spreken. Het zijn geen taallessen. Ook wie naar school gaat in een Franstalige of anderstalige school kan deelnemen. Een organisatie van vzw ‘de Rand’. tickets: 96 euro info NL-FR-DE-EN: www. demoelie.be

Meer info over

14 uur - op locatie: GBS De Wonderwijzer, Steenweg op Drogenbos 252 Kom gezellig in het zand zitten en geniet van deze muzikale familievoorstelling. Een zonnige dag op het strand. Wat doe je? Zandkastelen bouwen of boekjes lezen? Wat als dat bouwen je lezen verstoort? Of stoort het lezen net het bouwen? Een beeldende voorstelling over bouwen en stukmaken, over grenzen bepalen en durven te verleggen, over alles denken te weten maar toch verwonderd raken. tickets: 7 euro (basistarief) info: info@demuse.be of www.warmo.es

: www.demuse.be/nl/taalicoon

TICKETS EN INFO GC de Muse, Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos info@demuse.be • Tel. 02 333 05 70 • www.demuse.be • OPENINGSUREN: ma, di, do van 9 tot 12.30 uur.

zondag 25 februari en zondag 25 maart Repaircafé en gratiferia PROJEC T

14 uur – GC de Moelie Spullen die defect zijn, kan je gratis laten herstellen in het Repaircafé van Linkebeek (elektro, fiets, klein timmerwerk en speelgoed, naaiwerk, messen slijpen, juwelen, informatica en gratis eerste notarieel advies). info: www.repaircafelinkebeek.be

donderdag 15 maart Walter Baele No man show HUMOR

20 uur – GC de Moelie Walter brengt op weergaloze wijze een aantal typetjes tot leven. Lees ook het interview op p. 10-11. tickets: 15 euro LAATSTE TICKETS

info@demoelie.be • Tel. 02 380 77 51 • www.demoelie.be OPENINGSUREN: ma van 13.30 tot 17 uur, di, do en vr van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur. EETCAFE DE MOELIE OPENINGSUREN: ma van 16.30 tot 23 uur, di van 11 tot 23 uur, wo gesloten, do van 11 tot 23 uur, vr van 11 tot 1 uur, za van 16.30 tot 1 uur, zo van 9 tot 22 uur. TICKETS EN INFO GC de Boesdaalhoeve, Toekomstlaan 32 B,

dinsdag 27 maart MoelieMatinee (55+) Kaart- en spelnamiddag PROJEC T

14 uur – GC de Moelie gratis 10

TICKETS EN INFO GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek

1640 Sint-Genesius- Rode • info@deboesdaalhoeve.be Tel. 02 381 14 51 • www.deboesdaalhoeve.be OPENINGSUREN: ma van 13.30 tot 20 uur (tijdens schoolvakanties tot 17 uur), di en vr van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, wo en do van 13.30 tot 17 uur.


I N F O R M AT I E FeliXart Museum Wobbe Alkema - Compositie met verticale, 1924, olieverf op doek, 56 x 56 cm (particuliere collectie)

van 18 februari t.e.m. 6 mei Constructivistische verbanden Noord-Zuid FeliXart Museum Internationale verbanden In 1924 fietste Wobbe Alkema, een NoordNederlandse avant-gardist, van Groningen naar Vlaanderen om Jozef Peeters in Antwerpen, en daarna Felix De Boeck in Drogenbos te bezoeken. In een kunstwereld die niet open stond voor vernieuwing, was deze internationale verbondenheid tussen avant-gardisten essentieel. Net nu de kunstbeweging De Stijl haar jubileumjaar vierde, vestigen het FeliXart Museum (Drogenbos) en het Museum Belvédère (Groningen, Nederland) de aandacht op de relaties tussen de ‘Zuivere Beelding’ in België en het constructivisme in Noord-Nederland. De tentoonstelling ‘Constructivistische verbanden Noord-Zuid’ toont aan dat de avant-garde in deze regio’s onterecht onderbelicht is gebleven. In de relaties tussen Noord en Zuid hebben de tijdschriften Het Overzicht en De Driehoek een cruciale rol gespeeld. Onder leiding van redactieleden Jozef Peeters en Michel Seuphor brachten ze kunstenaars samen uit Nederland en België. Onder hen bevonden zich Wobbe Alkema, Karel Maes, Jan van der Zee, Victor Servranckx en Carel Willink. De tentoonstelling Constructivistische verbanden omvat werk en documenten van deze kunstenaars, alsook van onder meer: Felix De Boeck, Jozef Peeters, Jos Léonard, Marte Donas, Hendrik Werkman en Thijs Rinsema. info: info@FeliXart.org, 02 377 57 22

Felix De Boeck - De pier, 1920, olieverf op karton, 58,5 x 70,5 cm (collectie FeliXart Museum, Drogenbos)

zondag 22 april Erfgoeddag FeliXart Museum Een blik achter de schermen Ben jij benieuwd naar hoe een tentoonstelling tot stand komt? Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe wordt de keuze van de kunstwerken gemaakt, hoe worden ze ingepakt en vervoerd? Je komt het allemaal te weten tijdens de Erfgoeddag in het FeliXart Museum. Een gids neemt je mee voor een interactieve familierondleiding in de tentoonstelling én voor een blik achter de schermen van het museum. De familierondleiding door de tentoonstelling loopt langs de vaste collectie, de tentoonstelling Felix De Boeck. Historische tentoonstellingen. ‘Het is een rondleiding op maat van gezinnen met kinderen, omdat we in heel het Pajottenland en de Zennevallei tijdens de Erfgoeddag focussen op die doelgroep’, verklaart Caroline Meert, communicatie- en educatief medewerker bij het FeliXart Museum. ‘We mikken op kinderen vanaf zes jaar en hun (groot)ouders. Na de rondleiding bezoeken we het depot. We ontdekken wat daar allemaal gebeurt: de bewaring van de collectie, het inpakken en transporteren van collectiestukken, kleine restauraties …’, vult Meert aan. ‘Ook wordt aan de bezoekers uitgelegd hoe een tentoonstelling tot stand komt. Wie kiest het onderwerp of de kunstenaar die tentoongesteld wordt, wie kiest de kunstwerken, vanwaar komen de kunstwerken? We tonen bijvoorbeeld ook de maquette van het gebouw die we gebruiken om de scenografie – het decor – van de expo te maken.’ De tijdelijke expo Constructivistische verbanden is die dag ook gratis te bezoeken. info: 15 uur – FelixArt Museum • gratis, maar inschrijven is wel nodig via: caroline.meert@felixart.org

11


C U LT U U R

© Tine De Wilde

humor

Walter Baele doet het opnieuw met typetjes

‘Alleen werken is 100 % doen wat ik zelf wil’

Walter Baele staat in GC de Moelie met zijn 14e solovoorstelling No man show. Hij brengt verschillende typetjes op de scéne. Er mag dus gelachen worden. Wat vind je zo leuk aan optreden? Walter Baele: ‘De rechtstreekse reacties van het publiek zijn onbetaalbaar. Ik kan mensen gelukkig maken door hen anderhalf uur uit de realiteit te halen en te laten lachen. Daar doe ik het voor. Ik zie dat als mijn manier om ten dienste te staan van mensen. Anderen doen dat als verpleger, ik doe dat door me te verstoppen achter een typetje. Achter een personage voel ik me het sterkst.’

en dan zoek ik typetjes aan wie ik die grappen kan ophangen. Soms inspireer ik me op bestaande personen, maar meestal creëer ik fictieve figuren op basis van mensen die ik zie. Het nieuws is hiervoor een dankbare kapstok. Zonder zwaarwichtig te zijn of de mensen een geweten te willen schoppen, leg ik in mijn grappen linken naar de actualiteit. Zelf typetjes bedenken geeft me meer vrijheid.’

Is het niet moeilijk om al die shows in je eentje te bedenken en te brengen? Baele: ‘Absoluut. Solo optreden vraagt om een speciaal karakter. Je moet een beetje een eenzaat zijn die het niet erg vindt om alleen te zijn. Toch blijft het soms zwaar, zeker na al die jaren. Maar als je dan op het podium stapt en je slaagt erin mensen te doen lachen, smelt die zwaarte als sneeuw voor de zon. Bovendien kan ik, door alleen te werken, 100 % doen wat ik zelf wil.’

Wanneer ontdekte je dat je goed was in mensen aan het lachen brengen aan de hand van types? Baele: ‘Als kind maakte ik thuis voortdurend een klucht van de realiteit. Kwamen er mensen op bezoek, dan imiteerde ik hen. Mijn moeder maakte zich daar vaak druk om. (lacht) Ik maakte voortdurend karikaturen van wat ik rondom mij zag. Ik ontkracht graag dingen door ermee te lachen. Tijdens mijn opleiding tot onderwijzer in Brussel werd ik gestimuleerd iets met die creativiteit te doen. Ik heb een paar jaar les gegeven, maar uiteindelijk ben ik volledig voor humor gegaan.’

Hoe blijf je op ideeën komen voor een nieuwe show? Baele: ‘Ik ga eerst op zoek naar een rode draad, vervolgens verzin ik grappen 12

Waarom doe je dit zo graag? Baele: ‘Mij amuseren en iets zinvols maken voor mensen, dat is mijn rode draad. Ik zou bijvoorbeeld een slechte kunstschilder zijn, want ik creëer niet enkel voor mezelf. Als ik iets maak, hou ik de reacties van het publiek in mijn achterhoofd. Try-outs zijn voor mij doodgaan. Ze zijn het lastigste stuk van het maakproces, maar wel een noodzakelijk deel. Het verbaast me dat ik na al die jaren bepaalde grappen toch nog altijd verkeerd kan inschatten. Soms werkt iets in mijn hoofd, maar totaal niet op de scène. Gelukkig komt mijn vrouw altijd naar de try-outs. Zij kan haarfijn analyseren waarom bepaalde grappen wel of niet werken.’ Is wat jij doet anders dan wat jouw collega’s doen? Baele: ‘Toch wel. Ik wil iedereen aan het lachen brengen, of ze nu 8 of 88 jaar oud zijn. Ik maak geen grappen waarvan ik weet dat slechts een klein deel van het publiek ze zal begrijpen of ermee zal kunnen lachen. Dat is niet evident, maar het is mijn stijl. Ik wil dat iedereen mee is. Ik breng voor iedereen wat, zonder daarvoor plat op mijn bek te gaan. Dat maakt me uniek in wat ik doe.’ Hoe hoop je dat jouw toekomst er uit zal zien? Baele: ‘Ik heb al meer bereikt dan dat ik me ooit heb voorgenomen. Had je me als 18-jarige gezegd dat ik dit nu allemaal gedaan zou hebben, ik zou het niet geloofd hebben. Ik hoop dat ik de mensen de komende jaren zal blijven verrassen door altijd een andere insteek te vinden of nieuwe grappen te bedenken. De herkenbaarheid van terugkerende types, afgewisseld met nieuwe, geeft mensen een houvast. En verder hoop ik dat ik op tijd stop, want op een bepaald moment is het op. Maar momenteel ben ik nog in vorm.’ (lacht) Joke Beyl

donderdag 15 maart Walter Baele No man show HUMOR

20 uur – GC de Moelie tickets: 15 euro LAATSTE TICKETS


I N F O R M AT I E nieuws uit GC de Moelie

Nieuwe uitbaters eetcafé de Moelie

Vlotte doorstart met Kim en Nancy

De klanten van het eetcafé van GC de Moelie namen eind vorig jaar met spijt in het hart afscheid van Dion en Leny, het sympathieke Nederlandse koppel dat sinds 2015 het eetcafé uitbaatte. Maar niet getreurd. Kim Verfaillie (32) en Nancy Everaerts (41) zijn van plan om op hetzelfde elan verder te gaan.

N

Succesformule blijft

Nancy en Kim, een koppel met roots in Beersel, zijn geen leken in de horeca. ‘We hebben allebei vroeger vaak in het weekend in cafés en restaurants gewerkt en we hebben samen een broodjeszaak gehad in Halle. Door de toenmalige gezondheidsproblemen van ons pasgeboren zoontje, hebben we die moeten stopzetten’, legt Nancy uit. ‘Het kriebelde al een tijdje om opnieuw samen een zaak te runnen. Toen we hoorden dat ze hier nieuwe uitbaters zochten, hebben we niet getwijfeld. Dion en Leny hebben de voorbije jaren van het eetcafé een bloeiende zaak gemaakt en dat willen we zo houden. Daarom verandert er niet veel aan de kaart. Eenvoudige, eerlijke gerechten voor schappelijke prijzen. Die lageprijzenpolitiek is mogelijk dankzij de lage huurprijs en was een van de belangrijkste redenen van het succes van de vorige uitbaters. Het eten zal uiteraard minstens even lekker blijven, maar voortaan staan er meer huisbereide Vlaamse specialiteiten op de kaart, zoals vol-au-vent en stoofvlees. Bij het aperitief krijg je een portie plattekaas en smout. Binnenkort werken we ook met maandsuggesties naargelang de producten die dat seizoen op hun best zijn. En we breiden de bierkaart uit.’

Voor de hele gemeenschap

Het eetcafé van de Moelie groeide de voorbije jaren uit tot een plek waar alle gemeenschappen van Linkebeek graag een babbel doen tussen pot en pint of een hapje komen eten. ‘Het is opvallend hoeveel anderstaligen hier over de vloer komen’, meent Kim. ‘Dat willen we graag zo houden. We zien het als

© Tine De Wilde

et na Nieuwjaar trokken Dion en Leny de deur van het eetcafé achter hen dicht. Amper een paar dagen later verwelkomden Nancy Everaerts en Kim Verfaillie hun eerste klanten. ‘Op dinsdag 2 januari hebben we de sleutel gekregen, twee dagen later zijn we opengegaan’, vertelt Kim. ‘Het was echt alle hens aan dek, maar we vonden het belangrijk dat de Moelie en Linkebeek niet lang zonder hun eetcafé moesten.’ Kim, Nancy en hun zoontje.

onze taak om net als de Moelie de verschillende gemeenschappen hier samen te brengen. Daarom gaan we net als Dion en Leny regelmatig evenementen organiseren. Vanaf eind april starten we op vrijdagavond met een Linkebeekse ‘apero’ op ons loungeterras, dat binnenkort een make-over krijgt. Mensen kunnen hier samen het weekend inzetten met een drankje en hapje.’

Warm welkom

Kim en Nancy zijn nu een paar weken aan de slag in hun eetcafé. ‘Er hangt een toffe sfeer, en de klanten hebben ons van bij de start met open armen ontvangen. Ze tonen een gezonde nieuwsgierigheid’, lacht Nancy. ‘We krijgen veel vragen over hoe we hier zijn terechtgekomen en wat we allemaal van plan zijn. En we worden ook ondergedompeld in de Linkebeekse gemeenschap en het reilen en zeilen in de gemeente, inclusief pittige details.’ Tina Deneyer

zaterdag 3 maart Openingsreceptie Eetcafé de Moelie vanaf 18 uur – eetcafé

13


3

14

2 4 5

6

7

8

9

10

11

12

Terugblik kaaskrabber 2017 1. Consultatiebureau voor Kind en Gezin. 2. Zeepbellencircus met Clown Pronto. 3. Beeld uit Drogenbos: Rachid, Zakariya en Oumayma wonen al acht jaar op de Grote Baan. 4. Aldi Drogenbos breidt uit. 5. Herinrichting centrum Drogenbos krijgt vorm. 6. Hugo O. de schapenherder van het Pajottenland.

© Tine De Wilde © PM © PM

© Tine De Wilde

© Tine De Wilde © HD

© vzw ‘de Rand’

© HD

© Tine De Wilde © Tine De Wilde © Tine De Wilde © HD 1

7. Uitkijken naar de Sint met Jan De Smet. 8. Francis Borremans is een enthousiaste gemeenschapswacht. 9. Lotta de Kip op bezoek bij vzw Lectuurvoorziening. 10. Nieuw wijkkantoor van de politie in de Brouwerijstraat. 11. Ruilpunt Felix voor een solidaire samenleving. 12. Een voorlezer van vzw De Horizon vertelt een verhaal in het voorleeshuis.


17

18

19

20

13. Terug in de tijd met Conseir Fiest in de Cammestroet. 14. Gemeente Drogenbos gaat de strijd aan met zwerfvuil en sluikstorters. 15. Jubileumjaar voor dansgroep: 35 jaar Do Si Do. 16. Drogenbos en de plezante berkuzen. Hommage aan de groenteboeren uit Drogenbos.

© Tine De Wilde © JLP Foundation archive

© Tine De Wilde

© Tine De Wilde

© Facebook Do Si Do

© HD 15

16

© Tine De Wilde

© Tine De Wilde 14

13

17. Passage 4 tegen kinderarmoede. 18. De Koninklijke fanfare Sint-Niklaas (KoFaSiND) bestaat 120 jaar. 19. Erwin Vander Oost. Een jonge kok met passie. 20. Expo in het FeliXart Museum: de Belgische kunstenaar Luc Peire.

Wil je meer weten over wat er gebeurt in Drogenbos? Vind alle nummers van kaaksrabber op www.demuse.be.

KAASKRABBER is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Muse en vzw ‘de Rand’. Kaaskrabber komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. REDACTIERAAD Joke Dondeyne, André Lerminiaux, Niko Lerminiaux, Patricia Motten, Paul Smets, Rositta Van Herpe VORMGEVING heartwork.be FOTOGRAFIE Tine De Wilde, DRUK IPM printing nv EINDREDACTIE Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, veerle.weeck@derand.be HOOFDREDACTIE

Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be REDACTIEADRES GC de Muse, Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos, Tel. 02 333 05 70, info@demuse.be, www.demuse.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel ARCHIEF Je vindt deze editie en het volledige archief van kaaskrabber op de website www.demuse.be FSC-NUMMER

15


MENSEN

GROTE BAAN - Ismaël (37) is de nieuwe barista van Drogenbos. Iedere weekdag serveert hij in zijn mobiele koffiebar heerlijk warme koffie en bagels aan voorbijgangers en mensen die naar koffie hunkeren. Hij is een rasechte ondernemer. ‘Ik woon al vier jaar in Drogenbos. Barista zijn is een mooi beroep. Mijn koffiekraam is een ware ontmoetingsplaats voor allerlei

soorten mensen; van verschillende nationaliteiten en culturen, jong en oud. Iedereen komt langs met zijn verhaal. We luisteren naar elkaar en discussiëren. Dat creëert een band. Ik ben een optimist. Mijn boodschap voor iedereen: Begin de dag met een lach én ... een koffie.’ Tekst en foto: Tine De Wilde

© Tine De Wilde

uit Drogenbos

Kaask 02 2018 lr  
Kaask 02 2018 lr  
Advertisement