Page 1

Sint-genesius-rode • jaargang 14, nr 4 • april 2012 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw ‘de Rand’

4 Oud-nieuw: het gemeentehuis

6-7 Durven veranderen Nieuw OKRA-bestuur aan het woord 8-9 100 jaar Wauterbos Kinderkoor De Blokskes 10-11 Lili verovert Vlaanderen Primeur in de Boesdaalhoeve © TDW

afgiftekantoor sint-genesius-rode

buurten

België - Belgique P.B. - P.P. 1640 Sint-Genesius-Rode 1 BC 3352 P 008347


uit de gemeente

Schepen stelt extra voorwaarden voor Uit de gemeenteraad van 15 februari > De gemeenteraad keurt een tariefvermindering voor de huur van het cultureel centrum goed voor de Vriendenkring Andersvalidenzorg Rode (VARO), Kapstok, Baobab, SAR-kunstatelier en Rodeart. > De gemeenteraad keurt het budget 2012 van de kerkfabriek OLV Oorzaak Onzer Blijdschap goed. De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt bijna 24.000 euro, de investeringstoelage 20.000 euro. De volgende investeringen zijn gepland: de aankoop van nieuwe stoelen, het herstellen van het dak van de sacristie, aanvullende werken aan de verwarmingsinstallatie, de levering van een nieuwe geluidsinstallatie, schilderwerken aan de ramen van het koor, nazicht van de riolering en het uitbaggeren van de sterfputten. > Het budget 2012 van de vzw Wauterbos Sport wordt goedgekeurd. De gemeentelijke werkingstoelage komt op 524.000 euro. Met een gemeentelijke investeringstoelage van 3.500 euro wordt de eventuele vervanging van het scorebord in de sporthal bekostigd. Terloops vraagt raadslid Bruno Stoffels (Samen) of er nog nieuws is over het zwembad. De situatie blijft onveranderd: het eerste verslag van de expert moet ten laatste binnen zijn op 29 april 2012. > Op het college van 26 januari 2012 vroeg de Sportregio Zuidwest Rand om beperkte logistieke steun voor de organisatie van haar activiteiten. Dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de vzw Wauterbos Sport. Plots stelt schepen van Sport Philippe De Vleeschouwer (IC/GB) echter voorwaarden: de flyers voor sportactiviteiten gericht aan alle scholen van de gemeente moeten in het Frans vertaald worden voor de Franstalige scholen en de monitoren moeten de taal van de kinderen spreken. Volgens schepen Anne Sobrie (Samen) is dit discriminerend tegenover deze (Nederlandstalige) verenigingen, die over de grondwettelijke vrijheid van taal beschikken. Voor de enige activiteit met alle scholen zijn trouwens geen monitoren 2

nodig. Ondanks het verbreken van de consensus op het college heeft de burgemeester dit punt niet op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Wil ze liever geen activiteiten voor de Rodense jeugd? Volgens schepen Philippe De Vleeschouwer (IC/GB) heeft het daar niets mee te maken. De raad van bestuur van de vzw Wauterbos Sport vraagt steeds toestemming aan het college om activiteiten te organiseren. Als een organisatie van buiten Rode voorstelt om iets in de gemeente te organiseren, moet de taalwetgeving toegepast worden. Dit is geen discriminatie. Hierop reageert raadslid Bruno Stoffels (Samen): de SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) wil een scholencross organiseren, waarvoor de voorbije jaren verschillende locaties in Rode gebruikt zijn geweest. Nu moeten de organisatoren plots tweetalig zijn, enkel voor het overhandigen van een drankje en een appel als de kinderen over de aankomstlijn lopen! Bij de vorige edities is er nooit een probleem geweest. Ook raadslid Veerle Wauters (Samen) stelt vast dat alle sportactiviteiten van niet-Rodense organisaties nooit een probleem hebben gesteld. Waarom doet het gemeentebestuur nu zo moeilijk? Het lijkt alsof de schepen van Sport al met zijn verkiezingscampagne begonnen is. Schepen De Vleeschouwer (IC/GB) ontkent dit en wijt die beslissing aan het feit dat door de sluiting van het zwembad het personeel nu niet meer ingeschakeld wordt tijdens deze sportactiviteiten. De organisatie levert nu zelf de monitoren, die tweetalig moeten zijn. De burgemeester maakt een einde aan de discussie. Volgens haar kan alles in de gemeente, zolang de taalwetgeving gerespecteerd wordt. > Dit jaar worden er in de Handstraat wegen- en rioleringswerken uitgevoerd. Voor de eigendommen die nog moeten worden aangesloten, moet een prijs vastgelegd worden voor de wachtaansluiting met gemengd stelsel (regenwater en drinkwater). De prijs bedraagt 1.480 euro excl. btw per aansluiting, van de openbare riolering tot de grens (rooilijn).

> De openbare verlichting wordt gesaneerd in de IJsvogellaan, Karekietlaan, Groenlaan, Lindekensweg, Roodborstjeslaan en Toekomstlaan. Ook het aardgasnet wordt gesaneerd. De kosten voor het ondergronds brengen van de laagspanning en het saneren van de gasleidingen zijn ten laste van Eandis. Het leveren en plaatsen van de openbare verlichting is ten laste van de gemeente. V贸贸r de stemming verklaart raadslid Raf Stoffels (Samen) waarom de Nederlandstalige oppositie zich zal onthouden: het dossier is onvolledig en er zitten een aantal onduidelijkheden in. Het is zeker niet de bedoeling om deze werken tegen te houden, maar Iverlek moet het bestek beter nakijken vooraleer het ingediend wordt. De burgemeester reageert af keurend op het feit dat de oppositie dit dossier van openbare verlichting niet goedkeurt. De oppositie Samen is verontwaardigd. Er werd tijd in het doornemen van dit dossier gestoken, er worden hiaten gesignaleerd die de meerderheid zelfs niet heeft opgemerkt en daarvoor krijgen de Nederlandstalige raadsleden een veeg uit de pan. Als een discussie volgt, schorst de burgemeester de zitting. Na het heropenen van de zitting zegt ze dat we in een moeilijk jaar zitten (gemeenteraadsverkiezingen) en dat elk raadslid het woord moet vragen alvorens het te krijgen. Het bestek, ingediend door de diensten van Iverlek, wordt uiteindelijk goedgekeurd. De oppositie onthoudt zich. > In de kleuterschool Wauterbos moet een nieuw klaslokaal worden gebouwd ter vervanging van het aparte kleuterklasje buiten. Vorig jaar werd de opdracht tweemaal aanbesteed, maar telkens waren de inschrijvingen boven de raming zodat de procedure werd stopgezet. Op deze aanbestedingen schreven telkens grote aannemers in. Nu wordt de opdracht opgesplitst in vier percelen om meer en betere concurrenti毛le prijsoffertes te ontvangen: ruwbouw, afwerkingen, verwarming en sanitair en elektriciteit. De totaliteit van de werken wordt geraamd op 222.334 euro. De voorwaarden en


sportactiviteiten gunningswijze (openbare aanbesteding) worden goedgekeurd. Wel wijst raadslid Raf Stoffels (Samen) opnieuw op onduidelijkheid in het bestek van verwarming en sanitair. Hij vraagt om dit na te kijken. > Raadslid Robert Sterckx (Samen) komt terug op het verslag van de politiecommissaris over de Heymansdries, waarin de noodzakelijke minimale straatbreedte niet overeenkomt met de cijfers die het studiebureau hanteert. Wie heeft nu gelijk? Volgens schepen van Openbare Werken Georges Clerfayt (IC/GB) gaat het hier om een verschil in interpretatie. De burgemeester voegt hieraan toe dat de straat voorlopig in de huidige toestand wordt gelaten en dat er een proefperiode komt tot het einde van dit jaar. De politiecommissaris heeft dit voorstel aanvaard. De bewoners krijgen een brief om de proefperiode aan te kondigen. Om drempelverlagend te werken stelt de Nederlandstalige oppositie voor om een invulformulier te gebruiken dat de bewoners ter evaluatie kunnen invullen. Voor de mensen is dit gemakkelijker dan zelf naar de pen te grijpen en een brief te schrijven. > Om het zwerfvuil in de gemeente beter aan te pakken, vraagt raadslid Veerle Wauters (Samen) aan het gemeentebestuur om contact op te nemen met Rodea. Zij zijn verantwoordelijk voor het ledigen van de openbare vuilnisbakken en het opruimen van zwerfvuil op de openbare weg en zij leveren goed werk. Het is echter noodzakelijk om de prioriteiten te herbekijken en frequenter te werken op de drukste wegen van onze gemeente, zoals de Zoniënwoudlaan. De bermen zijn vaak bezaaid met allerlei afval. Ook de openbare vuilnisbakken op het dorpsplein puilen na het weekend vaak uit. De burgemeester gaat akkoord: Rodea zal gecontacteerd worden. > Tijdens de ijskoude dagen van begin dit jaar waagden mensen zich op de bevroren vijvers van Zevenbronnen. Raadslid Bruno Stoffels (Samen) vraagt om een waarschuwingsbord op te hangen, zodat sneeuwpret en veiligheid hand in hand kunnen gaan. De burgemeester licht toe dat de vijvers eigendom zijn van het Vlaams Gewest, maar vindt het een goed voorstel. > Ten slotte wijst raadslid Raf Stoffels (Samen) nogmaals op de levensgevaarlijke situatie die op de Zoniënwoudlaan ontstaan is door de standplaats van de bussen van De Lijn op het grondgebied van Alsemberg. Schepen van Mobiliteit Philippe De Vleeschouwer (IC/GB) legt uit dat er intussen al twee brieven naar De Lijn werden gestuurd: één met de vraag naar het inzetten van kleinere bussen in het centrum van Rode en een tweede met het signaleren van de probleemsituatie aan de Zoniënwoudlaan door de werken op het Winderickxplein. Het is nog steeds wachten op een antwoord. Ook de gemeente Beersel weigert een oplossing te vinden. Raadslid Nicolas Kuczynski (IC/GB) vindt dat de burgers dan maar de politie moeten bellen om te verbaliseren. De politie van Rode heeft het recht om buiten de gemeentegrenzen op te treden.

Sprokkels De lente is weer in het land. Hopelijk zijn de griepepidemie en de onvoorziene sneeuwbuien die plots voor opduikende verkeersproblemen zorgden nu definitief van de baan. In Rode kunnen we zeker niet van ‘plots opduikende verkeersproblemen’ spreken. De sliert aanschuivende wagens – vaak vanaf het station tot aan de Steenweg naar Halle – zijn geen uitzondering. Sommige bestuurders zijn het zo beu dat ze een vluchtweg zoeken. Vaak komen ze dan in de Bosstraat terecht, tot groot en begrijpelijk ongenoegen van de buurtbewoners. Een afdoende oplossing voor dit verkeersinfarct is nodig. Langs die andere steenweg – de Waterloose – beginnen binnen enkele maanden de restauratiewerken aan de vroegere hoeve Blaret. Zal ook de modale Rodense bejaarde in het fonkelnieuwe rustoord terecht kunnen? De nood aan bedden voor hulpbehoevende senioren is ook in Rode groot. Herman Van Rompuy, onze Rodense voorzitter van de Europese Raad, gewoonlijk ‘president van Europa’ genoemd, zag begin vorige maand zijn mandaat verlengd worden tot eind 2014. De gemeente Beersel vond dit een extra reden om de man tot ereburger van hun gemeente te benoemen. Of doen ze het om onze Rodense bewindsvoerders te jennen? Deze laatsten vinden het in elk geval nog steeds geen reden om de man eens in de bloemetjes te zetten. Er komt dan toch een nieuwe editie van de Gordel. Dit populaire evenement – dat voor velen al lang niets meer met de basisgedachte te maken heeft – was een stille dood aan het sterven, maar wordt nu alsnog in zijn gebruikelijke vorm georganiseerd. September staat niet enkel voor de Gordel, maar ook voor het begin van een nieuw schooljaar. Begin maart startten de inschrijvingen voor het volgende schooljaar. Traditiegetrouw was het opnieuw kamperen geblazen aan de lagere school van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut. Iedereen geraakte uiteindelijk ingeschreven, maar het blijft een vreemd fenomeen. In de kleuterschool Wauterbos maakten ze hetzelfde mee voor de inschrijving van de allerkleinsten. Daar zijn alle plaatsen inmiddels ook ingenomen. Begin maart stond de mammobiel naar goede tweejaarlijkse gewoonte opgesteld aan GC de Boesdaalhoeve. Deze vrachtwagen voor borstkankerscreening van de Vlaamse Gemeenschap en het UZ Brussel wordt in andere gemeenten voor het gemeentehuis geplaatst. In Rode lukt dit om een of andere reden niet. Veel dames, Nederlands- en anderstaligen, maakten er echter gebruik van en lieten zich onderzoeken.

3


Oud-nieuw

Het gemeentehuis Het statige gebouw dat we hier zien op een prentkaart van omstreeks 1910 is het voormalige gemeentehuis dat op dezelfde plek stond als het huidige, een ontwerp van architect Henri Jacobs voltooid in 1942. Precies honderd jaar vonden de gemeentediensten er een onderkomen. Op 11 december 1932 startte men de af braakwerken nadat het door de bevoegde provinciale diensten al meermaals onbruikbaar was verklaard. Voor het ontstaan van het gebouw keren we terug naar het jaar 1832 wanneer onder burgemeester Jan-Baptist Van Keerberghen, tevens houtkoopman, winkelier en herbergier, de eerste stappen werden ondernomen tot het bouwen van een gemeentehuis. Voordien stelde Van Keerberghen (burgemeester van 1830 tot 1863) in zijn woning op de hoek van de Kerkstraat achter de kerk, gratis een ruimte ter beschikking in afwachting van de nieuwbouw die in 1834 in gebruik werd genomen. De gemeenteadministratie was natuurlijk niet wat ze vandaag is. Hoewel…. De voornaamste taak was het registreren van geboorten, huwelijken en overlijdens. Secretaris Jakob Jan Biot, die dit ambt ook uitoefende te Alsemberg en Linkebeek, slaagde er in 1842 in een achterstand van 18 huwelijksakten op te lopen. Er werd zelfs gedreigd met het zenden van een regeringscommissaris. De bouw van het gemeentehuis werd gerealiseerd ondanks de financiële moeilijkheden waarmee het bestuur van Rode te kampen had. Om de af betaling rond te krijgen, moest de gemeente in 1842 een bedrag van maar liefst 2123,83 frank lenen van het Armenbestuur. Achteraan het gemeentehuis bevond zich de gemeentelijke jongensschool, begonnen in 1828 en voltooid in 1831. De school zou hier blijven tot de verhuis in 1912 naar de Wauterbos. School en gemeentehuis hadden aanvankelijk dezelfde ingang. In 1889 werd een traphuis bijgebouwd en werden de vertrekken van de onderwijzer afgesloten met houten schotten. Nog enkele weetjes In 1861 werd het gemeentehuis verbreed met bakstenen die overschoten van de vergroting van de kerk. Ook het dak werd dat jaar verbouwd. Aanvankelijk had het gemeentehuis een centrale deur met rechts en links ervan telkens één venster. Zoals te zien op de prentkaart werd het gebouw dus 4

in 1861 aan de rechterzijde vergroot. Het gemeentehuis beschikte in de kelders over een gevangenis of den bak. In 1842 vond het gemeentebestuur het stilletjes welletjes worden dat ze steeds verplicht waren slechte sujetten van Alsemberg aan te nemen omdat ze aldaar geen bak hadden. Wie de prentkaart aandachtig bekijkt, bemerkt enkele details die getuigen van het vroegere dorpsleven. Op de straathoek links, vóór de oude kam of brouwerij, zien we een gietijzeren wegwijzer. Links van het gemeentehuis staat een gaslantaarn, wellicht geplaatst in 1909 bij de invoering van de openbare gasverlichting. Het dak van het gemeentehuis is voorzien van een staketsel. Betreft het hier een constructie voor de eerste telefoonpost in de gemeente uit 1908? Rechts van het gemeentehuis bevindt zich de herberg en winkel van Wis Mol. Op de gevel prijkt een reclamepaneel met het bekende S-logo van de Singer-naaimachines. Boven de rechterdeur lezen we op een groen uithangbord: Au cheval Blanc - Estaminet Demol Everaerts. Een paard is er in de verste verte niet te bespeuren, wel een afgetuigde kar. Verkocht weduwe Demol deze prentkaart - lees op de kaart Edit. Vve Demal- net zoals de kaarten uitgestald in het rechter vensterraam van haar winkeltje? Jan De Cock Bron: C. Theys, Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, 1960.


verenigingsnieuws De lente in met KAV Maak je eigen dromenvanger Woensdag 11 april 14 uur – foyer Ons Parochiehuis KAV nodigt alle kinderen van 3 tot 12 jaar uit om samen een dromenvanger te maken. Eerst vertellen we het verhaal van de dromenvanger en daarna gaan we samen aan de slag. Dromenvangers behoren tot de Amerikaans-Indiaanse traditie en beschermen kinderen tegen nachtmerries. Ze misleiden de slechte dromen en vangen ze in hun web zodat ze niet tot bij de slaper komen. De kracht van een dromenvanger zit vooral in het zelf maken en het zorgvuldig bij elkaar zoeken van de onderdelen. Een originele handgemaakte ‘dream catcher’ is niet alleen leuk, het is ook een erg origineel cadeau. Het kinderatelier vindt plaats in de foyer van Ons Parochiehuis van 14 tot 16 uur. Graag zien we alle kleutertjes begeleid door een grote zus, broer, mama, papa, opa of oma, zodat ook zij samen een mooie dromenvanger kunnen maken. Wij zorgen voor materiaal, maar iedereen mag zelf takken, wol, kralen, veertjes … meebrengen. Natuurlijk zorgen we na afloop voor een hapje en een drankje. Deelnameprijs: 5 euro Info en inschrijven: Katrien Mosselmans, katrien.mosselmans1@telenet.be, Mira Van Haastregt, mira.vanhaastregt@telenet.be of Rita Wauters, 02 381 20 64 Lentewandeling in het Hallerbos donderdag 19 april 14 uur De dagen worden langer, het bos ontwaakt. Bomen en struiken beginnen stilaan open te bloeien. Overal verschijnen kleuren en geuren, verschijnt nieuw leven. Eerst heel teer, dan uitbundiger. Het is telkens een wonder en we krijgen het voor niets. Wie mee wil genieten, is welkom. We verzamelen om 13.30 uur aan de kerk in Rode om samen te rijden naar de Achtdreven in het Hallerbos. De wandeling duurt 1,5 à 2 uur. Het is aan te raden om stevig schoeisel te dragen. Info en inschrijven: Elly, 02 380 50 27, ellykalisvaart@hotmail.com

Bapas, lepelhapjes en verrines Donderdag 26 april 13.30 uur en 19.30 uur – Ons Parochiehuis Gasten verrassen met een feest aan kleuren, texturen en smaken is het opzet van deze activiteit. Vergeet dus de chips en toastjes, maar serveer hapjes in piepkleine glaasjes. Noem ze verrines of serveer ze op lepels. De bapas zijn dan weer een combinatie van de traditionele Spaanse tapas en een Belgisch bier. Alle hapjes zien er mooi uit, ze kunnen gemakkelijk op voorhand worden gemaakt en je kunt enorm variëren: een mousse, een slaatje, met vlees, vis of veggie. Alles kan! Deelnameprijs: 8 euro. KAV-leden betalen 5 euro, ingrediënten inbegrepen. Info en inschrijven: José Konings, 02 380 59 20, jose.konings@telenet.be Wildbreien Maandag 23 april en woensdag 9 mei 19.30 uur – Ons Parochiehuis Yarn bombing staat in het Nederlands bekend als wildbreien. Waarschijnlijk is het in 2005 ontstaan in het Amerikaanse Houston. Hier begon de groep Knitta Please met het ophangen van halve breiwerkjes door de stad, omdat het weggooien ervan zonde zou zijn. Tevens wilden ze de stad kleur en warmte teruggeven. De groep werd later door het stadsbestuur uitgenodigd om alle bomen langs de Allen Parkway in te pakken ter ere van de Art Car Parade, een optocht met uitgedoste auto’s. Vervolgens veroverde deze street art de hele wereld. Maak de wereld een stukje vrolijker en neem deel aan deze nieuwste niet-straf bare vorm van graffiti. De workshop is geschikt voor iedereen van 8 tot 88 jaar. Nu al te bewonderen langs de Zoniënwoudlaan, ter hoogte van het belastingkantoor. Voor meer informatie en een wolpakketje: Michèle Nerinckx, 02 305 78 33, michelenerinckx@telenet.be

Yogasessie voor ouders en kinderen Brede School De Puzzel Zondag 22 april 10 tot 11 uur en 11 tot 12 uur - GC de Boesdaalhoeve Na het succes in 2011 herneemt Brede School De Puzzel de yogasessies voor ouders en kinderen. Alle gezinnen met kleuters zijn op zondagvoormiddag welkom voor een ontspannende yogasessie in de Boesdaalhoeve. Yoga samen met je kind ervaren. Even alle aandacht voor elkaar. Elkaar op een andere manier ontdekken. Bewust samen zijn en van elkaar genieten. Samen op reis gaan. Elkaar spelenderwijs en liefdevol masseren. Heerlijk genieten van het moment om samen te ontspannen en zelf weer even kind te zijn. Kortom, een ideaal moment voor gezinnen met kleuters van 2 tot 6 jaar!

Yogalerares: Maryse Decuyper (Ananda) Prijs per sessie: 5 euro per kleuter Tijdens deze voormiddag kan je met jouw baby/peuter/ kleuter ook doorlopend terecht in het ontmoetingscafé Koffieklets. Iedereen is welkom tussen 9.30 en 12.30 uur. Info en inschrijven: 02 358 24 27, kleuterschooldehoek@skynet.be

5


Verandering en verjonging OKRA heeft een nieuw bestuur Durven veranderen. Dat is het motto van het nieuwe dagelijkse bestuur van OKRA Sint-Genesius-Rode. De ideeëntas van kersverse voorzitter Richard Moyson zit overvol. Om alles uit te voeren, is meer dan een mensenleven nodig. Buurten sprak met de enthousiaste voorzitter over de nieuwe wind die hij graag laat waaien. Het nieuwe ambitieuze dagelijkse bestuur windt er geen doekjes om. Verandering en verjonging staan centraal in het nieuwe beleid. ‘Toen ik halfweg 2011 gevraagd werd om voorzitter te worden van Open Kristelijk Respectvol Actief (OKRA) hapte ik toe op één voorwaarde: dat ik twee vertrouwenspersonen mocht meebrengen die mee zouden helpen om OKRA Sint-Genesius-Rode te stroomlijnen’, zegt Moyson. Die personen waren Leo Vastiau en Angèle Tesseur, twee mensen waar Moyson al 6

enkele jaren mee samenwerkte in dienstencentrum De Boomgaard. Andere aanpak Moyson wil OKRA een tweede adem geven. ‘Het aantal leden slonk. De activiteiten die er nog waren, werden vaak herleid tot een koffietafel.’ Richard Moyson gooit het graag over een andere boeg. ‘We hebben de koffietafel onder handen genomen. Voortaan geen sandwiches en koffie meer. Nu geven we bijvoorbeeld boterhammen met verse geperste kop en

druiven. Daarnaast kleden we de namiddag ook volledig in.’ En het bestuur denkt nog verder. ‘We willen meer en beter samenwerken met De Boomgaard. Daarom is het belangrijk om activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Zo profiteren we beide van elkaars publiek.’ Leo organiseert regelmatig wandelingen voor De Boomgaard. Die wandelingen worden nu ook opgenomen in de activiteitenkalender van OKRA. ‘Opdat transport geen drempel meer zou vormen, zouden we graag de bussen van De Boomgaard gebruiken om mensen op te halen. Vaak willen ouderen wel naar OKRA komen, maar kunnen ze niet omdat ze niet tot in het parochiehuis geraken. Dat is jammer.’ Naast verandering is verjonging een belangrijke pijler in het beleid van Moyson en zijn kompanen. ‘Dansen zit al in het aanbod, maar onlangs kreeg ik van de sportfunctionaris de vraag om


de drie van ...

© Tine De Wilde

De nieuwe aanpak slaat aan. In enkele maanden tijd steeg het aantal leden van 100 naar 130. Ook het aantal sponsors vermeerderde van 5 naar 25. Het bestuur zelf kreeg al heel wat positieve reacties. ‘Dat merkten we in februari ook aan ons eetfestijn. De opbrengst overtrof onze stoutste verwachtingen. En dat mede dankzij de hulp van de vele vrijwilligers.’ Aan opvolging denken Gaat het voor sommigen niet allemaal wat te snel? Richard Moyson bevestigt dat er hier en daar een negatieve noot te rapen valt, maar dat gebeurt eigenlijk weinig. ‘Ik heb de moeilijke keuze moeten maken om te besparen. Geen flessen wijn meer voor Moederen Vaderdag, geen uitgebreid diner meer op Pasen. Er zullen altijd wel mensen zijn die vinden dat we te veel vernieuwen en te zakelijk denken, maar dat moet net om de toekomst van OKRA Sint-Genesius-Rode te garanderen.’ Over de toekomst gesproken. Moyson ziet zichzelf vier jaar aan het bestuur staan van OKRA. ‘Ik zie mezelf doorgaan tot 2015. Daarna is het tijd voor opvolging, waarnaar ik actief mee zal zoeken. Als vereniging moet je durven veranderen en dat geldt ook voor het bestuur. Na vier jaar wordt het tijd om de fakkel over te dragen aan een nieuwe kracht met frisse, jonge ideeën. Alleen zo zal OKRA of eender welke andere vereniging kunnen blijven bestaan.’ Jens De Smet

Herman Van Rompuy Na een korte winterslaap zijn we terug op post met een nieuw leesbeest. Begin maart, de Europese top nog maar net achter de kiezen, sta ik in de prachtige voorjaarszon aan de deur van onze bekendste buurman: Herman Van Rompuy. Hij verontschuldigt zich voor het feit dat hij de afgelopen dagen geen tijd had om na te denken over zijn boeken-top-drie. We besluiten tot een gesprek waarbij gaandeweg een aantal titels naar voor komen. We hebben het over lezen, maar ook over schrijven. Als publieke figuur is het niet evident om je kwetsbaar op te stellen, toch is dat wat Herman in zijn boeken doet. De treffende uitspraak ‘Ik heb er liever een lezer bij dan een kiezer’, geeft de impact van het lezen aan. Herman gelooft overigens niet dat boeken mensen veranderen, mensen kiezen die boeken die passen bij de levensfase waarin ze zich bevinden. Onze president krijgt heel vaak boeken van kennissen. Te veel om allemaal te lezen, wat soms toch tot enige frustratie leidt. Herman leest verschillende boeken tegelijkertijd, een aantal romans, maar ook zwaardere filosofische werken. De afwisseling zorgt ervoor dat het draaglijk blijft. Het eerste boek dat hij aanhaalt, is van Dirk Collier: Afscheid van de keizer. In het boek keren we terug naar de zestiende eeuw, het rijk van de grote Mogolkeizer Akbar de Grote. Een islamitische keizer in een Hindoeland die getuigde van een grote tolerantie ten aanzien van andere godsdiensten. Een bijzondere eigenschap in een tijd waarin Europa ten onder ging aan godsdienstoorlogen. Akbar de Grote is de grootvader van Shah Jahan, de bouwer van de Taj Mahal. Een bouwwerk dat Herman een tijd geleden bezocht en dat duidelijk een grote indruk op hem naliet. Het tweede boek dat hij aan het lezen is, is er één met een eerder filosofische inslag. Nietzsches tranen van Irvin D.

© Tine De Wilde

sportactiviteiten onder de noemer sportelen aan te bieden. Ook dat zit dus in de pijplijn. We zoeken voortdurend naar nieuwe dingen die senioren kunnen aanspreken: een carnavalsbal, fotoquiz, tentoonstellingen, uitstappen naar het Hallerbos of een informatienamiddag over successierechten.’

Yalom geeft een fictief gesprek weer tussen dokter Breuer, een van de grondleggers van de psychoanalyse en Nietzsche, de grote filosoof. Dit boek spreekt Herman vooral aan omdat hij als twintiger heel wat werken van Nietzsche heeft gelezen en zijn filosofie dus ook kent. Dat blijkt een must te zijn om het boek ten volle te kunnen begrijpen. Hij leest het boek op aanraden van zijn vrouw. Het laatste boek dat hij ons wil aanraden, is een dialoog tussen hemzelf en journaliste Kathleen Cools: In de wereld van Herman Van Rompuy. Het betreft een briefwisseling die hij had met de journaliste. Telkens werden andere thema’s aangehaald, niet enkel politiek, maar ook zeer persoonlijke passages over de dood, vriendschap, liefde … komen aan bod. Zowel voor hemzelf als voor Kathleen Cools was dit niet steeds een gemakkelijke opdracht. Je geeft een deel van jezelf bloot, dat het grote publiek nog niet kent. Van het boek werden al heel wat exemplaren verkocht en ik merk aan de hartstocht waarmee Herman erover spreekt, dat hij dat volkomen terecht vindt. Sofie Decorte Elke maand praat buurten met een Rodenaar over zijn of haar leeservaringen. De drie boeken die voorgesteld worden, staan gedurende de hele maand in de kijker in de bib. 7


Zangkoor ‘De Blokskes’

zegt Fred Vanderlinden, die op dat moment een koor begeleidde op de drums. ‘Het liedje In de tuin van tante Tineke was ideaal om te zingen met een grote groep kinderen. Wauterbos is door de samenzangmomenten altijd een zangschool geweest, maar met het 75-jarig bestaan van de school stond er een echt kinderkoor met muzikale begeleiding op de planken. Chantal zat achter de elektrische piano, Bruno Vansumere – die ook in de Meent het andere koor begeleidde – speelde gitaar en ik was de drummer van dienst. De instrumentale nummers van Benny Vreden uit Nederland waren zo meeslepend dat het project verder groeide. In 1989 kwam er een musical die zo fantastisch was, dat we allebei vonden dat er meer in zat. Ik stuurde enkele muziekopnames op naar de BRT. De openbare omroep was toen samen met de Nederlandse zender VARA op zoek naar kinderkoren voor het programma Kinderen voor Kinderen-korenfestival.’

100 jaar gemeentelijke basisschool Wauterbos (deel 3)

© Tine De Wilde

Meer in onze mars Chantal Voets: ‘De Blokskes werden in 1990 gekozen uit een hele reeks inzendingen. Daardoor kregen we Tars Lootens, BRT-baas Wim Vanseveren en Truus Lostrie (de vrouw van Tars en tevens meter van het koor n.d.v.r.) over de vloer. Karen Vissers kwam erbij als dictielerares. We moesten in de zaal liedjes brengen. Daarna was het twee uur lang nagelbijtend wachten op het verdict. Ik herinner me nog goed hoe we hier allemaal vol spanning stonden. Maar dan volgde de anticlimax. Volgens de mensen van de BRT klonk ons koor niet volwassen genoeg. Dat was natuurlijk een opdoffer, maar we gaven niet op. We wilden bewijzen dat we wel degelijk meer in onze mars hadden.’

Chantal Voets en Fred Vanderlinden poseren hier met de mascotte ‘Blokkie’ die ze hebben gekregen van Truus Lostrie, meter van de Blokskes. ‘Blokkie’ kwam tijdens tv-optredens ook altijd eerst in beeld.

Begin jaren negentig richtten Chantal Voets en Fred Vanderlinden in de gemeentelijke basisschool Wauterbos het zangkoor ‘de Blokskes’ op. Het kinderkoor genoot nationale faam toen het in de finale van het toenmalige BRT- en VARA-programma Kinderen voor Kinderen-korenfestival nipt de duimen moest leggen tegen het Nederlandse Alkmaar. ‘Maar we zijn gestopt op een hoogtepunt. Die momenten nemen ze 8

ons niet meer af ’, weten Chantal Voets en Fred Vanderlinden. Hoe het allemaal begon Leerkracht van het zesde leerjaar Chantal Voets en leerkracht van het vijfde leerjaar Fred Vanderlinden staan ruim 30 jaar voor de klas in de school Wauterbos en richtten er het zangkoor ‘de Blokskes’ op. ‘Het idee is eigenlijk ontstaan in de Meent in Alsemberg’,

‘Ik stapte naar onze oud-leerling Kris Wauters – die samen met Koen Wauters hier school heeft gelopen – en vroeg hem om eens een nummer te schrijven’, gaat Fred Vanderlinden verder. ‘Kris had het ontzettend druk, maar op een gegeven moment stond hij hier met zijn auto aan de speelplaats. Hij liet een bandje horen via de autoradio met als titel Later als ik groot ben. We hadden nu een nummer, maar nog geen geld en muzikanten. Gelukkig steunde de gemeente ons door de single te financieren. We konden de beste muzikanten (van De Laatste Showband n.d.v.r.) strikken en begonnen met zestig kinderen te repeteren tijdens de middagpauze. We produceerden duizend exemplaren van onze single en stuurden er eentje op naar muziekkenner Jos Van Oosterwijck, die mee aan de basis lag van het succes van Tien om te Zien. Hij vond de single zo goed dat we een uitnodiging kregen voor het programma. Het kinderkoor ‘de Blokskes’ werd zo bekend over heel Vlaanderen.’ Chantal krijgt nog altijd de


koken met greet tranen in de ogen als ze de opname terugziet. Dat moment was ook het begin van een groot succesverhaal. ‘Na de grote vakantie in 1992 kwam de ploeg van Kinderen voor Kinderen terug naar onze school met de vraag of we aan het programma wilden deelnemen’, vervolgt Fred. Er volgden tal van vergaderingen, repetities en we kregen professionele begeleiding voor spraak, enzovoort. De gemeente hielp mee met het bouwen van decors, we kregen steun van de ouders en de eetzaal werd omgetoverd tot een naaiatelier voor de kostuums. We kregen vier opdrachten: twee nummers met het hele koor zingen, een solonummer brengen en een videoclip opnemen. Tijdens de wedstrijd moesten we het telkens opnemen tegen een Nederlandse school. We wonnen de kwart- en halve finale en stonden in de finale tegen Alkmaar. Daarvan verloren we met één puntje. Een beetje jammer, maar toch. We beleefden prachtige en onvergetelijke momenten.’ Succesverhaal ‘Het hele dorp leefde mee’, herinnert Chantal zich. ‘Bij de lokale handelaars stonden spaarpotten om ons te steunen, en bij de beenhouwerij- en traiteurzaak ‘Dikke Marmit’ van Thierry Demunter werd telkens een groot feest gegeven als we een etappe in Kinderen voor Kinderen wonnen. De winkel bestaat vandaag niet meer, maar ik hou er goede herinneringen aan over. Na de finale in Kinderen voor Kinderen kregen we veel vragen voor optredens. We traden op in Turnhout, Sint-Truiden en Linde. Daarnaast kreeg het kinderkoor de kans om mee te zingen met Willy Sommers, Jo Vally en Papa Chico. Het succes van de Blokskes kende haast geen grenzen.’ ‘En precies op dat moment grepen we in’, vertelt Fred Vanderlinden. ‘Elk jaar gingen de leerlingen van het zesde leerjaar weg en moesten de Blokskes, aangevuld met nieuw talent, opnieuw hard werken om het hoge niveau te halen. Ons bobijntje raakte stilaan op. Het was zeer hard werken, zowel voor de kinderen als voor ons. We besloten om te stoppen en gaven nog één keer een groot optreden in het cultuurcentrum de Meent. De Blokskes zongen toen live Op een onbewoond eiland. Daarna viel het doek over het succesvolle kinderkoor. We stopten op een hoogtepunt. Tien jaar later, in 2002, speelden we nog een reünieconcert in openlucht. Alle leden van het koor – uitgezonderd twee – namen hieraan deel. Toch een bewijs dat het koor de kinderen ook na aan het hart lag. Op dit moment treden we met de school nog op met een ander

kinderkoor: de Wauterkids. Met hen bewandelen we een nieuwe weg. De Blokskes zijn een afgesloten hoofdstuk.’ Is het dan helemaal voorbij? Chantal: ‘Voor honderd jaar Wauterbos willen we nog eens een uitzondering maken en een nummertje brengen tijdens de musical 100 jaar Wauterbos. Pas op: de kinderen van de Blokskes zijn nu wel allemaal dertigers. Het zal een unieke ervaring zijn’, verzekert Chantal. Chantal Voets en Fred Vanderlinden zijn nog op zoek naar adresgegevens van de oorspronkelijke leden van de Blokskes. Mensen die hen hierbij kunnen helpen, kunnen contact opnemen met chantal@k-creation.be. Joris Herpol Rechtzetting: Jules De Gelas meldt ons dat het dansfeest, vermeld in Buurten nr. 2 blz. 9, niet werd georganiseerd om brandschade te herstellen, maar om het oudercomité te steunen voor de sneeuwklassen.

Feestprogramma Wauterbos 100 Gemeentelijke basisschool Wauterbos Vrijdag 22 juni tot donderdag 28 juni

Fruitgratin met Grand Marnier Ingrediënten voor 6 personen > 2 appels > 2 bananen > 1 ananas > 100 ml vloeibare room > 3 eieren > 50 g suiker > 25 ml Grand Marnier Bereiding > Laat de oven voorverwarmen op 250 °C. > Schil de appels, de bananen en de ananas en snijd ze in blokjes. > Klop de koude room goed stijf. > Doe de eieren, de suiker en de Grand Marnier in een kom en klop de mengeling op tot je een witte luchtige mousse verkrijgt. Meng het mengsel vervolgens met de room. > Leg het fruit in een ovenschaal en verdeel de sabayon erover. > Laat zonder het deksel bakken, gedurende 5 à 7 minuten op 250 °C. > Dien lauw op. Smakelijk, Greet

Ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan presenteert de gemeentelijke basisschool Wauterbos tussen 22 en 29 juni verschillende verjaardagsactiviteiten. Naast een spetterende musical in de Boesdaalhoeve kan je in de school terecht voor een overzichtstentoonstelling. Mijnheer Wets zorgt daarnaast voor een gezellig samenzangmoment. Schraap de keel, kijk even rond of laat je verrassen door een mooi musicalspektakel! Tentoonstelling Wauterbos 100 vrijdag 22 juni tot en met donderdag 28 juni Speeldata musical Start: Vrijdag 22 juni – 19 uur Zaterdag 23 juni – 14 en 19 uur Zondag 24 juni – 14 uur Samenzang: Zaterdag 23 juni om 16.30 uur en om 20.30 uur 9


Lili verovert Vlaanderen Primeur in GC de Boesdaalhoeve Op zondag 29 april beleeft Sint-GenesiusRode een primeur: Les Déménageurs, wereldberoemd in Franstalig België, doopten zichzelf om tot Lili en haar familie en spelen voor het eerst op Vlaamse bodem, uiteraard in het Nederlands. De perfect tweetalige Marie-Rose Mayele, zangeres-danseres van het gezelschap, vertelt het verhaal van de geboorte van de kleine Lili. ‘Lili is het geesteskind van Yves Barbieux, de frontman van de bekende folkgroep Urban Trad’, vertelt Mayele. ‘Het personage ontstond meer dan 10 jaar geleden, toen Yves les gaf aan La Chaise Musicale. Dat is een muziekatelier in Elsene waar jonge kinderen op een speelse manier kennismaken met muziek: ‘eveil musical’ noemen we dat. Yves wilde niet steeds uit de vijver van klassiekers als Sur le pont d’Avignon vissen en besloot om zelf liedjes te schrijven. Die bracht hij samen met zijn collega Aurélie, afgekort Lili, voor zijn 10

leerlingen. Zelf speelde hij onder de naam Stoul.’ ‘Toen de Waalse producer Denis Gérardy tijdens een babbel met Yves zei dat er te weinig Franstalige kinderliedjes gemaakt worden, vertelde die hem over zijn – ondertussen begraven – project Lili en Stoul. Onder impuls van Gérardy besloot Yves zijn project nieuw leven in te blazen. Hij zocht nieuwe muzikanten: Les Déménageurs was geboren. Nu zijn we met zijn vieren: Lili, gespeeld door mezelf, en haar broers Stoul, Nelson en Georges. Ondertussen spelen we in Franstalig België onze derde voorstelling, Le Patamodd, en hebben we vier cd’s en twee dvd’s uitgebracht.’ Les Déménageurs zijn dan ook razend populair in het zuiden van België. ‘Onze voorstellingen zijn altijd meteen uitverkocht, ook al krijgen we veel minder aandacht op televisie dan bijvoorbeeld K3 in Vlaanderen.’

Omdat de groep ook een Nederlandstalig publiek wilde bereiken, gaven ze zichzelf een tweede naam: Lili en haar familie. ‘Onze eerste voorstelling, Lili et les escargots, hebben we vertaald naar De huisjesslakken. De liedjes zingen we natuurlijk in het Nederlands. Dat is trouwens niet de eerste keer. Ook op onze Franstalige cd’s staat er telkens een Nederlandstalig liedje.’ Volgens Mayele is het een verhaal voor kinderen van drie tot acht jaar, maar zelfs jongere kinderen kunnen ervan genieten. ‘De huisjesslakken gaat over Lili. Ze is jarig en haar broers geven haar een geweldig verrassingsgeschenk: een publiek voor wie ze kan zingen. Helaas zit Lili met een probleem. Ze heeft beloofd om een mandje met slakken naar meneer Bellekens te brengen, maar ze kan thuis niet weg omdat er publiek op haar zit te wachten.’


verenigingsnieuws

Ondertussen heeft Lili’s bezieler Barbieux zich teruggetrokken achter de schermen. ‘Yves schrijft nog steeds de liedjes en regisseert het stuk, maar Stoul wordt nu vertolkt door Thierry Hercod, die draailier speelt. Daarnaast heb je nog de broers Nelson en Georges. De man achter Nelson is Perry Rose, een singer-songwriter en gitarist met Belgisch-Ierse roots. Georges is niemand minder dan accordeonist Didier Laloy. Als Didier verstek moet geven, wordt zijn rol overgenomen door de jongere Jonathan De Neck of door Julie De Borman, bekend van de geschifte folk-popgroep Turdus Filomenos.

© Tine De Wilde

Nederlands en de verre neef Lili en haar familie hebben kosten noch moeite gespaard om het Nederlands onder de knie te krijgen. ‘Voor mij was het natuurlijk niet moeilijk’, vertelt Mayele. ‘Ik ben opgegroeid in Brussel met een Franstalige Congolese moeder en een Nederlandstalige vader, ging naar een Nederlandstalige school in Anderlecht en studeerde musical in Lier. Later danste ik ook nog bij een gezelschap in Nederland. De taal heeft dus nog weinig geheimen voor mij.’ Voor de muzikanten was het iets moeilijker. ‘Perry (Nelson) heeft heel wat tekst in onze Nederlandstalige productie. Hij heeft hard gezwoegd op klanken waarvan ik niet eens vermoedde dat ze moeilijk waren om uit te spreken. ‘Ik heb’ werd bij hem nogal snel ‘ich heb’ of soms vergat hij de ‘en’ uit te spreken op het einde van een woord, zoals in ‘luilakken’. Maar het is hem gelukt! Omdat Thierry (Stoul) bleef struikelen over de uitspraak, hebben we hem omgedoopt tot ‘onze verre neef uit Frankrijk’, zodat zijn accent aanvaardbaar is en zelfs grappig voor iedereen.’ Variatie De shows van Lili en haar familie zijn een cross-over van muziek, dans en theater. ‘Ik wou heel graag in het project stappen, maar wel op voorwaarde dat ik zou mogen dansen: dat is nu eenmaal mijn beroep. Ik speel in Vlaanderen en Brussel trouwens ook bij het muziektheatergezelschap Pantalone. Ondertussen dansen en acteren ook de muzikanten met me mee. Didier Laloy heeft bovendien een geweldige theatrale flair.’ Ook de teksten vallen in de smaak bij het publiek. ‘Onze liedjesteksten zijn erg poëtisch. Blijkbaar raken ze zowel kinderen als ouders. Ze zouden zelfs het taalgebruik van de kinderen stimuleren.’ Lili en haar familie trok ook al naar het buitenland. ‘We hebben De Huisjesslakken enkele keren in Nederland gespeeld, onder meer in Heerlen en Zoetermeer. Rode krijgt wel de primeur in Vlaanderen. In Frankrijk speelden we ook al, maar we zijn er nog niet doorgebroken. Voor de francofone fans in Rode heeft Marie-Rose nog een toetje in petto: als er Franstalige lief hebbers naar De Huisjesslakken komen, zullen ze hen belonen met onze hit ‘Bonjour, tout va bien’!

Boterhammen- en taartenfestijn Ziekenzorg CM Rode Zaterdag 5 en zondag 6 mei Parochiehuis Rode Proef een lekkere boterham of heerlijke taart. Zo zorg je er mee voor dat we onze chronische zieken ook volgend werkjaar extra kunnen verwennen. We bedienen iedereen met de glimlach in de Fonteinstraat 44, op zaterdag vanaf 17 uur en op zondag van 15 tot 20 uur. Wil je graag medewerker van Ziekenzorg worden, neem dan contact op met: voorzitters Ghislaine Debremaeker en Elise Vanderhaegen, 02 380 37 75, 02 380 38 17 secretaris Rita Denayer, 02 380 65 48 penningmeester André Reynaerts, 02 358 45 43

Vaarhappening Pasar Dinsdag 1 mei Tijdens deze jaarlijkse vaar- en wandelhappening krijg je een voorproefje van het nieuwe vaarseizoen in Brabant en Brussel. Kom het Brabantse kanaal en de Zenne met de boot of te voet ontdekken en geniet mee van de bezienswaardigheden langs het water. Op het programma: Rondvaart (1 euro) om 13 uur. We varen richting Lembeek (er wordt niet aangelegd in Lembeek). De fiets kan niet mee aan boord. Er is een ruime fietsstalling aan de opstapplaats aan de suikerkaai. Parkeer je auto bij Dreamland (Bergensesteenweg 83). Via het voetgangerspad ben je op 5 minuten aan de boot. 14 uur: begeleide wandeling door historisch Halle i.s.m. Toerisme Halle Infostands: kanaaltochten Brabant, Toerisme Halle, PASAR, Gezinsbond en Fietsersbond Kinderanimatie. Muziek met radio Victoria. Drankenterras. Linedancedemonstratie en -initiaties i.s.m. OKRA Halle. Mooier kan het vaarseizoen niet van start gaan! Inschrijven vóór 22 april 2012: Decuyper, Vaucampslaan 4, 1654 Huizingen, 02 360 33 63, e-mail: pasar.rode@telenet.be, www.pasar.be/Sint-Genesius-Rode

Joke Bellen De Huisjesslakken - Lili en haar familie Zondag 29 april - 15 uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk) 11


verenigingsnieuws Paasaperitiefconcert met Lize Marke Dienstencentrum De Boomgaard Maandag 9 april 10.30 uur – dienstencentrum De Boomgaard De Belgische zangeres Lize Marke begon met zingen in 1962. Een jaar later nam ze deel aan de Belgische preselectie voor het Eurovisiesongfestival met de nummers Luister naar de wind en Saksisch porselein. Beide liedjes haalden de finale en eindigden respectievelijk op de tweede en vierde plaats. In 1965 mocht de artieste al haar liedjes – zes in totaal – tijdens de preselectie zingen. Uiteindelijk koos de jury voor Als het weer lente is. Hiermee mocht ze naar het tiende Eurovisiesongfestival in Napels (Italië). Daar deed Lize het allesbehalve goed: ze werd gedeeld dertiende en laatste en behaalde geen enkel punt. Het was de tweede keer dat België zonder punten naar huis ging. Lize was wel de eerste vrouw die België vertegenwoordigde sinds het eerste festival, in 1956.

Samen naar de opendeurdag van de Europese instellingen Café Combinne Zaterdag 12 maart 9 uur – station Rode Op zaterdag 12 mei gaat Café Combinne op stap en bezoekt het de instellingen van de Europese Unie. Staan op het programma: de Europese ministerraad in het Justus-Lipsiusgebouw, de Europese Commissie in het Berlaymontgebouw en het Europees Parlement in de Wiertzstraat. De rondleiding gebeurt onder begeleiding van een Nederlandstalige gids. De toegang en het bezoek zijn gratis. Iedereen zorgt wel voor zijn eigen treinticket. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Info en inschrijven: Rita Denayer, rita.denayer@telenet.be, 02 380 65 48

Ticketprijs: 5 euro voor 60-plussers (inclusief aperitief ) Info en reserveren: dienstencentrum De Boomgaard, 02 380 40 02

Nieuws uit de bib Wist je dat … de gemeentelijke bibliotheek in 2011 ongeveer 15 % meer bezoekers over de vloer kreeg? Ook het aantal uitleningen is opmerkelijk gestegen met meer dan 9 %. De nieuwe pc’s voor het publiek met internettoegang, aansluiting voor usb-stick en printer worden dagelijks intensief gebruikt. Ook de investeringen in de afdelingen dvd en strips/grafic novels en de regelmatige aanvoer van recente boekuitgaven vallen in de smaak bij de lezers. In 2011 werden bijna 4.500 nieuwe titels ingevoerd. Zowel voor informatie als voor ontspanning ben je in de bib aan het goede adres! Nieuw: voorleessessies voor kinderen Sinds begin 2012 organiseren we maandelijks voorleessessies op kindermaat. Iedereen van 4 tot 12 jaar is welkom om elke tweede woensdag van de maand te komen luisteren. Om 15 uur beginnen we eraan. Welk verhaaltje we lezen, hangt af van de leeftijd en interesse van de aanwezige kinderen. Inschrijven vooraf is wenselijk, maar niet verplicht.

#HLZHI: Tieners KT De Alsembloem Jeugd Zaterdag 21 en zondag 22 april Parochiehuis Rode Op 21 en 22 april brengen de jeugdleden van KT De Alsembloem voor de tweede maal een theaterproductie op de planken. De jeugdige spelers namen het volledige creatieproces voor hun rekening. Door middel van improvisatie creëerden ze een ware ‘love story’. Het verhaal? Een handvol tieners uit de school moeten samen een galabal organiseren. De ene is geïnteresseerd in fysica en wiskunde, de andere heeft het meer voor mode en make-up. Voeg hier nog enkele pestkoppen aan toe en je krijgt een bonte mix van tieners die garant staan voor een allesbehalve saaie voorbereiding van het galabal. Kom kijken naar #HLZHI: Tieners en ontdek zelf hoe moeilijk het is om een populaire tiener te zijn. Speeldata Zaterdag 21 april – 20 uur Zondag 22 april – 15 uur Ticketprijs: 5 euro

Info en inschrijven: 02 380 56 97 of bibliotheek@sint-genesius-rode.be

12

Info en reserveren: info@dealsembloem.be


nieuws uit de boesdaalhoeve Gunter Lamoot Rauwe kloten Donderdag 19-04 humor

De Proefkonijnen De Koepoort 15 Zaterdag 21-04 theater

Ronny Mosuse Tapijtconcert Vrijdag 11-05 muziek

Gunter Lamoot maakte naam en faam met zijn radicale, eigenzinnige, brutale, niets of niemand ontziende witzen en extreme absurditeiten. Hij is dan ook een man met veel gedaantes: zijn laatste theatershow Softie baadde in een opvallend nostalgische gloed en de afsluitende rubriek De vraag van

Jeroen woont samen met enkele vrienden in een duplex in de stad. Ze leiden een onbezorgd studentenleven, tot op een dag Jeroens vader voor de deur staat … De Koepoort 15 is een moderne feelgoodtragikomedie waarin er heel wat wordt afgelachen, maar waar ook plaats is voor ruzie, liefde of

Ronny Mosuse is zanger, muzikant, muziekproducer, songwriter en bekende Vlaming. Hij werd bekend toen hij samen met zijn broer Robert en met Bart Peeters The Radios oprichtte. Samen schreven ze heel wat succesnummers, waarvan She goes nana ongetwijfeld de grootste oorwurm is.

tranen. Het stuk werd geschreven door Randall Van Duytekom en geregisseerd door Hans De Munter. De cast bestaat uit 5 jonge, talentvolle acteurs. In de oorspronkelijke cast speelde Clara Cleymans mee, maar door haar drukke agenda wordt ze vervangen door Maya Van Honsté. meer info: www.deproef konijnen.be vandaag van het dagelijkse televisiemagazine Man bijt hond had een hoog feelgoodgehalte. Toch zocht Gunter steeds de nodige controverse door zijn aparte benadering van humor. Nu keert Gunter met veel goesting terug naar de bron van zijn eigen humor. Wat dat ook mag inhouden, het klinkt in elk geval wel interessant. Bram Bostyn (productie) – vzw Surpluz (management) Meer info: www.gunterlamoot.be

20 uur – GC de Boesdaalhoeve Tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk) Info en reserveren: 02 381 15 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

In 2005 richtte hij zijn pijlen op de Nederlandstalige muziek en hij bracht twee albums uit met Nederlandstalige pareltjes. Overgiet dat met de klassieke tapijtconcertsaus, en je begrijpt dat de avond niet meer stuk kan. meer info: www.ronnymosuse.com 20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets 15 euro (kassa), 13 euro (vvk) Info en reserveren: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk) Info en reserveren: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

13


© Tine De Wilde

Met taal spelen Vijf jaar taalblad.be

Het internetmagazine taalblad.be blaast vijf kaarsjes uit. Taalblad.be brengt dagelijkse actualiteit, geschreven in het Nederlands, maar voor anderstaligen. Het concept is een succes, want dagelijks surfen meer dan 1.000 mensen naar deze webstek. Een gesprek met Koen Van Kelecom (37) over zijn geesteskind. ‘In een vorig leven was ik freelancejournalist voor onder meer Belga en Vacature, maar ik geef ook al jarenlang Nederlandse les aan anderstalige volwassenen’, vertelt Koen Van Kelecom. ‘In het begin gebruikte ik vaak persartikels als didactisch materiaal, maar ik merkte dat de zinsconstructies en het woordgebruik in de ‘gewone’ pers vaak wat te ingewikkeld zijn voor mensen die Nederlands aan het leren zijn. Dat werkt ontmoedigend voor mensen die al wat Nederlands kennen, maar de finesses van de taal nog niet onder de knie hebben. De bekende Wablieft-krant is dan weer 14

opgesteld in wat te eenvoudig Nederlands, dus ik was eigenlijk op zoek naar iets dat daar tussenin ligt. Dat werd taalblad.be.’ Leren met ludieke verhalen In 2007 lanceerde Koen Van Kelecom met de steun van vzw ‘de Rand’ het onlinemagazine. Taalblad.be groeide gestaag en kan vijf jaar na de start mooie cijfers voorleggen. ‘Intussen sprong ook het Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal mee op de kar. Elke dag bezoeken meer dan 1.000 mensen onze website. Onze nieuwsbrief heeft meer dan 6.500

abonnees en onze fanpagina op Facebook telt 1.500 leden’, zegt Koen Van Kelecom. ‘De mond-tot-mondreclame onder de duizenden cursisten Nederlands doet dus duidelijk zijn werk en ook via de zoekmachines op het internet is taalblad.be gemakkelijk te vinden. Het concept heb ik doelbewust eenvoudig en vooral heel praktisch gehouden. De artikels gaan over de dagelijkse actualiteit en zijn ondergebracht in een aantal duidelijke rubrieken: een nieuwsrubriek, kort en klein, een rubriek met ludieke verhalen, focus met langere artikels en taaltrips met cultuurtips. In die rubriek


Rand-Nieuws bespreek ik onder meer nieuwe Vlaamse films die in de bioscoopzalen komen. Naast een korte inhoud, geef ik ook mee of de acteurs in de film goed verstaanbaar Nederlands spreken en anderstaligen dus niet volledig aangewezen zijn op de ondertitels. Daarnaast vind je op de website ook een grammaticaluik en heel wat oefeningen. Die oefeningen blijken trouwens erg populair te zijn bij onze lezers. Bepaalde moeilijkere woorden in de teksten krijgen een zogenaamde taalbladbox, een pop-up die tevoorschijn komt als je er met je muis over gaat. Daar krijg je informatie over de woordsoort en de verbuiging of een synoniem en een vertaling in het Frans en in het Engels. Hier en daar nemen we ook een taalspelletje op en werken we rond spreekwoorden. Op die manier krijgt de anderstalige lezer hulpmiddeltjes aangereikt om de artikels beter te begrijpen en zo zijn kennis van het Nederlands op te bouwen, te verbeteren of te onderhouden.’ Herkenbaar ‘De taal die ik in de artikels gebruik, kun je het best omschrijven als eenvoudiger Nederlands’, zegt Koen Van Kelecom. ‘De artikels zouden eigenlijk ook in een gewone krant moeten kunnen verschijnen, zonder dat een Nederlandstalige lezer merkt dat ze voor anderstaligen geschreven zijn. Ik merk bij mijn cursisten dat ze vooral dat aspect van taalblad.be erg weten te appreciëren. Mensen die Nederlands leren, zijn de verhaaltjes over Jantje die eens pruimen zag hangen als eieren zo groot, nogal snel beu’, lacht Koen Van Kelecom. ‘Precies daarom zoek ik herkenbare onderwerpen en aanknopingspunten uit het dagelijkse leven. Hoe meer de onderwerpen van de artikels aansluiten bij het leven van ons doelpubliek, hoe meer mensen we kunnen overtuigen om taalblad.be te lezen en hun kennis van het Nederlands te vergroten.’ Echt waar?! Het vijfjarig bestaan van taalblad.be gaat niet onopgemerkt voorbij. De verjaardag wordt gevierd met een speciaal boek, dat de titel Echt waar?! kreeg. ‘Voor het boek heb ik een selectie gemaakt van de mooiste, grappigste en meest gelezen artikels uit het archief van taalblad.be. Tegelijk is het ook een oefenboek, want tussen de artikels staan taalspelletjes en kruiswoordraadsels. Maar het moet vooral een leuk leesboek zijn dat je af en toe ter hand neemt om een artikel te lezen.’ Wat brengt de toekomst voor Taalblad.be? ‘Ik ga verder op de ingeslagen weg’, zegt Koen Van Kelecom. ‘Ik hoop dat er nog heel wat leuke en interessante artikels uit mijn pen vloeien de komende jaren en dat we nog meer lezers kunnen aantrekken. Ik hoop ook dat we taalblad.be nog wat verder kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld met oefenboeken of toepassingen voor op je smartphone.’ Tina Deneyer Het boek ‘Echt waar?!’ van taalblad.be is verkrijgbaar in de boekhandel. Je kunt het online bestellen via www.taalblad.be. Daar kun je je ook inschrijven op de nieuwsbrief.

BUURTEN is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve en vzw ‘de Rand’. Buurten komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Sofie Decorte, Jan Decuypere, Greet Lebleu, Anne Sobrie, Johan Stoffels, Pascal Velkeneers Eindredactie Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, veerle.weeck@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode tel. 02 381 14 51, fax 02 381 11 34 info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Voor info, tickets en reserveringen Pascal Velkeneers en Sandra Meert (onthaalmedewerkers), Cindy Van Dijck (stafmedewerker) en Sofie Decorte (centrumverantwoordelijke). Openingsuren: maandag van 13.30 tot 20.00 uur, andere weekdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Rek.nr. 091-0165013-45, gelieve bij een overschrijving steeds te vermelden over welke voorstelling het gaat. Buurten wordt ondersteund door de afdeling Sint-Genesius-Rode/Beersel van de Orde van den Prince. Verhuis je uit Sint-Genesius-Rode en wil je op je nieuwe adres gratis buurten blijven ontvangen? Dat kan! Speel je toekomstige adres door aan GC de Boesdaalhoeve en we zorgen voor een maandelijks exemplaar in je brievenbus.

15


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

2 09.00

GC de Boesdaalhoeve Start Circusstage

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

2 15.15

UPV-Zoniën-West infonamiddag: Impact van senioren op het beleid

De Boomgaard

02 305 66 02

8 9.30

Dienstencentrum De Boomgaard Tweewekelijkse wandeling o.l.v. Leo

De Boomgaard

02 380 40 02

9 10.30

Dienstencentrum De Boomgaard Paasaperitiefconcert met Lize Marke

De Boomgaard

02 380 40 02

APRIL

11 14.00

KAV Rode Centrum Dromenvangers maken

Ons Parochiehuis

02 381 20 64

11 15.00

de Bib Voorlezen op woensdagnamiddag

de Bib

02 380 56 97

12 14.00

Okra Maandelijkse activiteit

Ons Parochiehuis

02 380 40 94

19 13.30

KAV Rode Centrum Lentewandeling

Hallerbos

02 380 50 27

19 20.30

GC de Boesdaalhoeve Gunter Lamoot: Rauwe kloten

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

21 20.00

GC de Boesdaalhoeve De Proefkonijnen: De Koepoort 15

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

21 20.00

KT Alsembloem Jeugd Toneel: ‘#HLZHI: Tieners’

Ons Parochiehuis

info@dealsembloem.be

22 09.30

GC de Boesdaalhoeve Ontmoetingscafé ‘Koffieklets’ GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

22 9.30

Dienstencentrum De Boomgaard Tweewekelijkse wandeling o.l.v. Leo

De Boomgaard

02 380 40 02

22 10.00

Brede School De Puzzel Yogasessie ouder-kind (ook om 11 uur)

GC de Boesdaalhoeve

02 358 24 27

22 15.00

KT Alsembloem Jeugd Toneel: ‘#HLZHI: Tieners’

Ons Parochiehuis

info@dealsembloem.be

23 19.30

KAV Rode Centrum Wildbreien

Ons Parochiehuis

02 381 20 64

26 13.30

KAV Rode Centrum Lepelhapjes en Bapa’s (ook om 19.30 uur)

Ons Parochiehuis

02 380 59 20

26 14.30

Dienstencentrum De Boomgaard Gemeentelijke Seniorennamiddag

De Boomgaard

02 380 40 02

29 15.00

GC de Boesdaalhoeve De huisjesslakken: Lili en haar familie (3 – 8 jaar)

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

Wildbreien in het straatbeeld Wildbreien is een nieuwe vorm van streetart, waarbij straatmeubilair, struiken, bomen, standbeelden en zelfs voertuigen of huizen worden versierd met warme brei- of haakwerken. Onze Rodense dames van KAV konden deze nieuwe rage niet aan zich voorbij laten gaan. Ze sloegen de breinaalden in elkaar en voorzagen enkele bomen langs de Zonïenwoudlaan van een kleurrijk jasje. Het resultaat van hun wildbreiwerk is je zeker al opgevallen!

BUURTEN_april12  

8-9 100 jaar wauterbos kinderkoor de blokskes 10-11 lili verovert vlaanderen primeur in de boesdaalhoeve Sint-geneSiuS-rode • jaargang 14, n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you