__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARVERSLAG 2018 Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

1


Voorwoord Met genoegen presenteren wij het jaarverslag 2018 van Stichting Allure. Met input van het bestuurskantoor en een afvaardiging van directeuren wordt het beeld van Allure over het kalenderjaar 2018 beschreven met daarin de ontwikkelingen en de resultaten van de organisatie, het gevoerde beleid en de financiën. Met dit verslag wil Stichting Allure zich verantwoorden aan het ministerie van OCW, de gemeenten waarin onze scholen zijn gelegen en alle ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken. Natuurlijk is het verslag ook bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor onze organisatie. In 2018 hebben we, zowel bovenschools als op schoolniveau, te maken gehad met verschillende wisselingen in de personele bezetting. Terugkijkend op deze periode kunnen we tevreden zijn met de ingeslagen weg. In 2018 zijn de eerste stappen gezet voor het nieuwe strategisch beleidsplan van Stichting Allure voor de periode 2019-2023 ofwel ‘Ons Plan’ dat primo 2019 is afgerond. Het verwachte lerarentekort heeft zich doorgezet. Ook het externe bureau Driessen, dat bemiddelt tussen scholen en invallers, had niet meer voldoende leerkrachten in hun invalpool. Allure werkt samen met de schoolbesturen in regionaal verband (regionaal overleg primair onderwijs RoPo) richting een gezamenlijke invalpool van leerkrachten. Het lerarentekort zal zoals het er nu naar uitziet één van de grootste uitdagingen blijven de komende jaren, ook omdat het alles met de kwaliteit van het onderwijs te maken heeft. Financieel gezien was 2018 uiteindelijk een stabiel jaar. Inkomsten en uitgaven zijn met elkaar in balans. De extra investeringen, die in voorgaande jaren zijn gedaan in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van onze leermiddelen en onderwijsgebouwen, hebben hun vruchten afgeworpen. Daar waar nodig zijn in 2018 nog aanvullende investeringen gedaan om deze resultaten te implementeren, dan wel nog een laatste impuls te geven. Wat betreft huisvesting wordt er gewerkt richting vier grotere nieuwbouw- en renovatieprojecten in de gemeenten Opmeer en Koggenland. Om opgroeiende kinderen optimale kansen te bieden in hun ontwikkeling zijn schoolbesturen en de gemeenten belangrijke partners van elkaar. Het gezamenlijk toewerken naar een kindcentra, blijft de komende periode veel aandacht vragen. Al met al kunnen we terugkijken op een goed 2018. Ik wil alle medewerkers van Stichting Allure bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en loyaliteit die tot dit resultaat geleid hebben. Wij hopen dat het lezen van dit jaarverslag een goede indruk geeft van hetgeen ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden.

Wognum, mei 2019 Odette Meskers College van Bestuur

2


INHOUD Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Organisatiestructuur 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Financiële administratie / College van Bestuur 1.4 Bestuurskantoor 1.5 Directieberaad, clusters en Management Advies Team 1.6 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

3 3 3 3 3 3 4

Hoofdstuk 2 Raad van Toezicht 2.1 Code Goed Bestuur 2.2 Besturingsfilosofie 2.3 Toezichtkader 2.4 Vergaderingen

4 4 4 4 5

Hoofdstuk 3 Strategisch beleid 3.1 Missie, visie en kernwaarden 3.2 Strategie en hoofddoelen

5 5 5

Hoofdstuk 4 Samenwerking 4.1 Externe ontwikkelingen 4.2 Samenwerking en externe contacten

6 6 7

Hoofdstuk 5 Onderwijs en kwaliteit 5.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie 5.2 Passend onderwijs 5.3 Kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK) 5.4 Eindopbrengsten 5.5 Uitstroom voortgezet onderwijs 5.6 Professionaliseringsagenda 5.7 Kennis delen 5.8 ICT 5.9 Aantal meldingen en klachten

8 8 8 8 8 9 9 10 10 11

Hoofdstuk 6 Personeel 6.1 Personeel 6.2 Ziekteverzuim 6.3 Uitslag tevredenheidsonderzoek 6.4 Directiewisselingen 6.5 CAO-PO 2014-2015 6.6 Strategisch HRM beleidsplan 6.7 Mobiliteit 6.8 Opleiden van toekomstige leerkrachten in samenwerking met PABO 6.9 Professionalisering en deskundigheidsbevordering 6.10 Outplacement 6.11 Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13

Hoofdstuk 7 Huisvesting 7.1 Onderhoud 7.2 Nieuwe ontwikkelingen 7.3 Duurzaamheid

13 13 13 14

Hoofdstuk 8 Financieel beleid

15

Basisinformatie

17

3


Hoofdstuk 1​

Organisatie

Stichting Allure is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs. Binnen de door Allure aangegeven kaders bepalen scholen zelf hun onderwijskundig beleid. Stichting Allure heeft 15 scholen, waarvan één nevenlocatie. De scholen zijn gevestigd binnen de gemeenten Opmeer, Medemblik en Koggenland. 1.1 Organisatiestructuur De organisatie van stichting Allure ziet er als volgt uit: 1​.​2 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en op het functioneren van de organisatie als geheel. De Raad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor de bestuurder. De RvT is werkgever van de bestuurder. De verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Allure. Deze statuten staan op onze website ​www.stichtingallure.nl​. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: De heer J. (Jan) Mesu, voorzitter De heer R.(René) van de Guchte De heer R. Chr. (Robert) Viëtor De heer J. W. (Jan Wolter) Bloem Mevrouw Y. (Yolanda) Clee 1.3 De financiële administratie Het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Stichting Allure. In de praktijk betekent dit dat het CvB als bestuurder alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Stichting Allure. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke en directietaken behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. De bestuurder staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. De bestuurder stuurt de directeuren van de scholen en de medewerkers van het stafbureau aan. Het College van Bestuur bestaat uit: Mevrouw G.J.O. (Odette) Meskers, voorzitter College van Bestuur. 1.4 Bestuurskantoor Op het bestuurskantoor zijn de secretaris van de RvT/GMR/directeuren, de staffuncties ICT, huisvesting, financiën, onderwijskwaliteit, HRM en administratie ondergebracht. Het gaat om een klein bestuurskantoor van senior beleidsmedewerkers met een beperkte werktijdsfactor. Sommige van deze medewerkers zijn op uurbasis ingehuurd. Hiermee wordt de flexibiliteit gewaarborgd. De financiële administratie wordt verzorgd door administratiekantoor Akorda. Het bestuurskantoor heeft haar kantoor, samen met SKO-West-Friesland aan de Kerkstraat 79A, 1687 AM in Wognum. 1.5 Directieberaad, clusters en managementteam Directieberaad De directeuren komen gemiddeld eenmaal per 6 weken bij elkaar om bovenschools zaken af te stemmen en om van elkaar te leren. Het directieberaad wordt gevormd door de volgende directeuren: Directeuren (per 31 december 2018) Gerard Flokstra

De Adelaar

Marloes Goesinnen

De Koet

Gerard Flokstra

De Akker

Cindy de Bie

De Kraaienboom

Sylvia Schipper (interim)

De Dubbele Punt

Henk van Doorn

De Langereisschool

Henk van Doorn

Geert Holle

Tsjikke Dijkstra

De Meridiaan

Marjolein Looij

De Grosthuizer

Richard Peper

De Plaats

Marjolein Schilder

De Ieveling

Sylvia Schipper (interim)

De Speelwagen

Marjan Bronckers

De Kelderswerf

Lisette Boon

De Vijzel

Kim Bol

De Klaverwoid

Nadere informatie over onze stichting en de scholen is te vinden op de website ​www.stichtingallure.nl

4


Management Advies team In het Management Advies Team zaten in 2018 naast de bestuurder verschillende directeuren uit het directieberaad. Zij vergaderden eenmaal per drie weken. In het MAT zijn o.a. school overstijgende punten besproken en de beleidsstukken voor het directieberaad zijn voorbereid. 1.6 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Allure bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding van in totaal acht leden. De leden zijn verkozen vanuit drie kiesdistricten, drie leden vanuit de gemeente Medemblik (Cluster A), drie leden uit de gemeente Koggenland (cluster B) en twee leden uit de gemeente Opmeer (Cluster C). De GMR behandelt onderwerpen die van belang zijn voor alle Allure-scholen. De GMR is een klankbord voor het bestuur, verleent advies c.q. instemming en draagt eigen initiatieven aan. In 2018 heeft de GMR vijf keer vergaderd. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn o.a. onderwijsopbrengsten, tevredenheid enquêtes, exploitatiebegroting, bestuursformatieplan en het ouderprotocol. De GMR wordt graag meegenomen in het voortraject van voorstellen die ter advies of instemming worden aangeboden. Deze betrokkenheid zal in 2019 verder worden uitgebreid met financiële beleidsstukken. Documentatie met betrekking tot de GMR is te vinden op de website van Stichting Allure. Hier zijn ook de data van de vergaderingen terug te vinden. De vergaderingen zijn openbaar.  

Hoofdstuk 2​

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat hanteert de code van goed bestuur. 2.1 Code Goed Bestuur Sinds 2010 geldt er een Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Deze Code voldoet aan de vraag vanuit de samenleving die gericht is op versterking van de bestuurskracht en de kwaliteit van het interne toezicht in de onderwijssector. De Code benadrukt het belang van deskundigheid en van het moreel kompas van bestuurder en toezichthouders. Allure voert de punten vanuit de Code uit en stuurt waar nodig tijdig bij. De Raad van Toezicht hecht er aan de Code naar letter en geest te volgen. Dit geldt ook voor het eigen gedrag van de Raad van Toezicht en daarnaast hanteert de Raad van Toezicht de Code ook als richtlijn voor het toezicht op Allure als geheel. 2.2 Besturingsfilosofie Goed en deugdelijk bestuur is niet alleen van groot belang voor de eigen organisatie maar draagt ook bij aan goed onderwijs voor ieder kind. Allure onderschrijft in dit verband de Code voor Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad. 2.3 Toezichtkader In 2012 is een toezichtkader ontwikkeld, waarin wordt aangegeven welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om goed toezicht te kunnen houden. Dit toezichtkader bestaat uit de volgende thema’s:

• • • • • • • • •

De financiële rapportage per kwartaal (drie keer per jaar) Managementrapportage per kwartaal (minimaal vier keer per jaar) Bestuursverslag en jaarrekening Begroting Ziekteverzuim Opbrengsten onderwijs in brede zin Leerlingaantal Functioneren College van Bestuur Rapportage inspectiebezoeken

De Raad van Toezicht vindt verbinding met de organisatie heel belangrijk. Daarom heeft de Raad van Toezicht een school bezocht en deelgenomen aan stichtingsbrede activiteiten. In 2018 liet de Raad van Toezicht zich verder informeren over de onderwijskwaliteit met name gericht op de onderwijsopbrengsten. De Raad van Toezicht heeft zich in dat kader ook tijdens haar vergadering laten informeren door directeuren over onderwijs en kwaliteitszorg. Naast de vijf vergaderingen met de bestuurder heeft de Raad van Toezicht de volgende activiteiten ondernomen: • bijeenkomst bijgewoond met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) • een gesprek gevoerd met directeuren over het reilen en zeilen van de organisatie en de samenwerking met de (interim) bestuurder

5


2.4 Vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Naast de onderwerpen die op basis van het toezichtkader waren geagendeerd kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde: • • • • •

Jaarrekening, (meerjaren)begroting en kwartaalrapportages Managementrapportages Ontwikkeling onderwijskwaliteit en een plan van aanpak daarvan Bestuurlijke samenwerking met SKO West-Friesland Evalueren van het functioneren van de (interim) bestuurder

Hoofdstuk 3​

Strategisch beleid

Het strategisch beleidsplan 2015-2019 “ Maatwerk in leren”. 3.1 Missie, visie, kernwaarden Missie De missie van Stichting Allure is het leveren van een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van 4-12 jarigen. Het streven is om alle leerlingen te laten uitgroeien tot wereldburgers in West-Friesland. Stichting Allure wil zich blijvend onderscheiden als een professionele, transparante en daadkrachtige onderwijsorganisatie. Vanuit een gemeenschappelijke visie op onderwijs worden kinderen gestimuleerd en begeleid om zich te ontwikkelen tot evenwichtige tieners die zich met voldoende bagage in een toekomstige wereld durven te bewegen. Visie Grensverleggend leren Het onderwijs dat Allure wil bieden zorgt ervoor dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om grensverleggend te leren. Leerlingen worden uitgedaagd om de grenzen van hun talenten op te zoeken. Een kind heeft meer kenmerken dan alleen cognitie De scholen van Allure richten zich niet alleen op de ontwikkeling van de cognitieve talenten. Er is aandacht voor de brede vorming. Allure wil de kracht van de verschillen benutten. Diversiteit als meerwaarde. Een veilige leeromgeving Allure staat voor veiligheid en geborgenheid omdat een omgeving met die eigenschappen positieve invloed heeft op leren. Ouders zijn een onmisbare partner Zonder betrokken ouders is het een moeilijke opgave om kinderen zich te laten ontwikkelen. De school kan dit niet alleen. Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. Blijvende focus op professionele ontwikkeling Onderwijs is een moeilijk vak dat hoge eisen stelt aan alle medewerkers. Allure investeert elk jaar in de professionele ontwikkeling van medewerkers. Alleen medewerkers die hoogwaardig zijn opgeleid en zich blijven professionaliseren kunnen de hoge pedagogische en onderwijskundige ambities waarmaken die Allure nastreeft. Kernwaarden Stichting Allure werkt vanuit de volgende kernwaarden: ● Ontwikkeling ● Heldere communicatie ● Professionele autonomie ● Verbinding 3.2 Strategie en hoofddoelen In het beleidsplan 2015-2019 heeft Stichting Allure een beperkt aantal streefdoelen geformuleerd waaraan de afgelopen jaren is gewerkt.Het aantal doelen is gering maar de ambities zijn groot. Stichting Allure wordt geconfronteerd met krimp waardoor de beschikbare middelen structureel afnemen. Desondanks gaan de scholen van Allure de uitdaging aan uit te groeien tot een onderwijsorganisatie waarvan de scholen worden herkend aan hun onderwijskundige kwaliteit. In 2018 is een aanvang gemaakt tot het schrijven van een nieuw beleidsplan, ‘Ons Plan’, voor de periode 2019-2023. Dit nieuwe beleidsplan heeft tot doel om datgene wat in het huidige beleidsplan is opgenomen verder uit te bouwen en te vervolmaken. De missie die hierin zal wordens opgenomen is om onze leerlingen in een snel veranderende wereld voldoende kennis en vaardigheden aan te bieden zodat zij in staat zullen zijn om gefundeerde keuzes te kunnen maken waardoor zij zich staande kunnen houden in onze maatschappij. Zes hoofddoelen uit het strategisch beleidsplan 2015-2019 en de uitwerking daarvan: Hoofddoel 1: werken vanuit een onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces

6


In 2019 werken alle scholen van Allure vanuit een alles omvattende onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces en de leerkracht in staat is om elke leerling een aanbod te bieden passend bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Hoofddoel 2: de leerkrachten van Allure zijn professionals die zich blijven ontwikkelen In 2019 werken op de scholen van Allure uitsluitend onderwijsprofessionals die met grote deskundigheid en passie werken. Zij kunnen reflecteren op eigen handelen, nemen verantwoordelijkheid en werken voortdurend aan het vergroten van professionele deskundigheid. Hoofddoel 3: Alle scholen van Allure worden geleid door directeuren die inspireren en in staat zijn sturing te geven aan hun team In 2019 worden alle scholen van Allure geleid door zelfbewuste directeuren die gericht sturen op kwaliteit van onderwijs. Ze zijn bekwaam en deskundig. De directeur ondersteunt en inspireert het onderwijsteam in het proces op weg naar het realiseren van de geformuleerde doelen. Hoofddoel 4: Allure staat voor goede scholen en wordt door vrijwel alle ouders ook zo herkend en erkend In 2019 worden Stichting Allure en haar scholen door 90 procent van de ouders en samenwerkingspartners herkend en erkend als een professionele onderwijsorganisatie die onderwijs met hoge kwaliteit biedt. Hoofddoel 5: Allure geeft leerlingen en ouders een belangrijke stem In 2019 bestaat op alle Allure scholen een structuur waarmee de relatie tussen school en ouders is verankerd en er wordt gewerkt op basis van wederzijdse betrokkenheid. Ook voor leerlingen wordt een vergelijkbare structuur ingericht waardoor hun stem zichtbaar is. Hoofddoel 6: Allure werkt samen met andere onderwijspartners om kwaliteit te kunnen waarborgen In 2019 werkt Allure op bestuurlijk niveau nauw samen met behoud van de eigen identiteit. De samenwerking met onderwijspartners is gericht op het behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Het afgelopen jaar is de voortgang van het behalen van de doelstelling uit het strategisch beleidsplan binnen het Management Advies Team en in het directieberaad besproken. Binnen alle geledingen in de organisatie is men actief en betrokken bezig met de realisatie van de doelen. Doelen die allemaal meerjarig zijn in het behalen daarvan.

Hoofdstuk 4 ​ Externe ontwikkelingen en samenwerking ​ 4.1 Externe ontwikkelingen In de omgeving van Allure spelen zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor onze scholen. Met name de demografische ontwikkeling is van belang. Op dit moment bevinden wij ons in een krimpsituatie die naar verwachting nog enige jaren zal voortduren. Bij de meeste van onze scholen is dan ook sprake van een verdere daling van het aantal (schoolgaande) kinderen. Wel merken wij dat de krimp aan het afvlakken is, waarbij bij een enkele school zelfs sprake is van groei. In het jaar 2018 was, tegen de dalende trend in, zelfs sprake van een beperkte groei. Vooralsnog wijzen de prognoses van onze schooldirecteuren de komende jaren echter toch nog op een krimp. Naast de krimp in de regio zijn meerdere factoren van belang voor de ontwikkeling van het aantal leerlingen, met name de kwaliteit van het onderwijs. De leerlingaantallen zullen volgens de prognose van het ministerie van OCW vanaf 2022 stabiliseren of weer licht stijgen. Voor onze scholen en voor de organisatie als geheel heeft dit tot gevolg dat het tijdig anticiperen op de meest recente ontwikkelingen van belang is voor de optimale omvang van het personeelsbestand. Afname van het aantal leerlingen heeft ook gevolgen voor het aantal en de omvang van de schoolgebouwen. Stichting Allure is hierover met de betreffende gemeenten in gesprek. De komende jaren zullen in het teken staan van nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen waarbij wij samen met andere schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang schoolgebouwen zullen betrekken. Ontwikkeling leerlingenaantallen en kleine scholenbeleid in 2018 was sprake van een kleine groei van 1827 leerlingen in 2017 naar 1871 leerlingen ofwel 2,4%. Deze groei was noodzakelijk omdat twee scholen in 2018 voor de eerste keer onder de opheffingsnorm terecht zijn gekomen, namelijk De Akker en De Grosthuizer. Dit heeft vooralsnog geen consequenties. Van belang blijft dat het aantal leerlingen stichtingsbreed op niveau blijft zodat de ‘gewogen gemiddelde schoolgrootte’ ertoe kan leiden dat het vormen van een nevenvestiging vooralsnog niet aan de orde hoeft te zijn. Zorgelijker is de situatie van nevenvestiging De Vijzel. Bij de keuze voor deze school als nevenvestiging is het criterium voor het voortbestaan van de nog relatief gunstige bekostiging van een nevenvestiging, ten opzichte van een dislocatie, dat eveneens moet worden voldaan aan de gewogen gemiddelde schoolgrootte. Bij een krimp in de komende jaren zou dit kunnen betekenen dat De Vijzel een dislocatie van de Plaats zou kunnen worden met een lagere bekostiging tot gevolg.

4.2 Samenwerking en externe contacten ● In de regio West-Friesland is tussen de gemeenten en het primair onderwijs een projectorganisatie ontwikkeld gericht op het aanbieden van onderwijs aan nieuwkomers. Het gaat hier om klassen met leerlingen uit scholen van verschillende schoolbesturen, daarmee is sprake van zgn. samenwerkingsklassen (op obs De Meridiaan in Medemblik en op obs De Langereisschool in Ursem). Deze doelgroep vraagt om extra aandacht, o.a. vanwege een heel verschillende beginsituatie qua de leeftijd van de kinderen, hun achtergrond, land van herkomst en de mate waarin kinderen getraumatiseerd zijn. In

7


extra ondersteuning van deze leerling wordt voorzien. Maar wat vooral helpt is dat leerkrachten en leiding met zoveel motivatie deze leerlingen begeleiden. De West-Friese schoolbesturen zetten in op intensieve samenwerking. Een samenwerking die zich richt op het creëren van een West-Friese Educatieve Omgeving. Een educatieve omgeving die inclusiever is, mogelijkheden onderzoekt en bijdraagt aan thuisnabijer leren. Én een omgeving waar ruimte is voor gemeenschappelijke experimenten. Een samenwerking waarin we samen verantwoordelijkheid nemen voor de belangen van alle kinderen en ouders en voor alle medewerkers in het West-Friese primair en speciaal onderwijs. De partners en collega’s (voortgezet onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, gemeente, Pabo, etc.) worden uitgenodigd om mee te doen. Een van de uitkomsten is de interne academie. Een scholingsaanbod dat gezamenlijk wordt opgesteld en aangeboden aan medewerkers van diverse stichtingen. Naast de genoemde samenwerkingsvormen is er ook een intensieve samenwerking met De Westfriese Knoop, het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. Ook onderhoudt Allure contacten met het netwerk Krimp, nieuwkomers en bestuurlijke visitatie van de PO-raad, Stichting Peuteropvang Opmeer, de LEA (Lokale Educatieve Agenda) en de REA (Regionaal Educatieve Agenda), het bestuurlijk overleg met de wethouders van de drie gemeenten en het besturenoverleg openbaar onderwijs Noord-Holland Noord. Al deze overleggen hebben tot doel de onderwijskwaliteit en de afstemming daarvan binnen Allure en de regio te waarborgen. 

Hoofdstuk 5​

Onderwijs en kwaliteit

5.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie De onderwijsinspectie heeft in 2018 geen kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd bij de scholen van Allure. Wel is een aantal scholen bezocht in het kader van de stelselondezoeken die de inspectie uitvoert. Deze onderzoeken gaan over specifieke thema’s. Verschillende scholen in heel Nederland worden bezocht. De resultaten van deze bezoeken worden opgenomen in het jaarlijks gepubliceerde Staat van het Onderwijs. Bij Allure zijn de volgende scholen bezocht: De Koet (thema dyslexie), De Langereisschool (thema dyslexie), De Geert Holle (thema rekenen / wiskunde), De Kelderswerf (thema rekenen / wiskunde), De Ieveling (rekenen / wiskunde). De scholen krijgen geen beoordeling, wel worden in het nagesprek de bevindingen besproken. De inspecteurs waren erg positief over hetgeen zij gezien hadden en over de ontwikkelingen die bij de verschillende scholen gaande zijn. De scholen zelf gaven aan de tips en aanbevelingen van de inspectie zeer waardevol te vinden. 5.2 Passend onderwijs Per 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs ingevoerd in het basisonderwijs. In deze wet staat dat iedere school een zorgplicht heeft. Wanneer een kind wordt aangemeld is het de verantwoordelijkheid van de school om voor dit kind een passende plek te bieden. Wanneer de onderwijsbehoeften van een kind de mogelijkheden van de school overstijgen, is het aan de school om een alternatieve plek te vinden. In het kader van deze wet is het van belang dat scholen goed kunnen aangeven wat hun mogelijkheden en grenzen zijn. Hiertoe moet elke school een ondersteuningsprofiel opstellen dat elke vier jaar vernieuwd moet worden. Binnen ons samenwerkingsverband is gekozen voor het instrument Perspectief op School. Eind 2016 hebben alle scholen hierin hun ondersteuningsprofiel gemaakt. Dit wordt jaarlijks in oktober waar nodig bijgesteld. Veel scholen binnen Allure ontwikkelen zich naar een vorm van gepersonaliseerd leren. Dit biedt meer mogelijkheden om tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften van de leerlingen en op die manier te voldoen aan de wet Passend Onderwijs. Dit vraagt een andere manier van lesgeven en organiseren door de leerkrachten. Hiervoor is scholing nodig en Allure ondersteunt scholen hierbij door waar mogelijk te faciliteren bij organisatorische vraagstukken. Om passend onderwijs mogelijk te maken is Nederland verdeeld in samenwerkingsverbanden. De scholen in West-Friesland vallen onder het Samenwerkingsverband “De Westfriese Knoop”. Een groot verband (90 scholen) in een groot gebied dat voor effectieve ondersteuning is opgeknipt in kleinere “knooppunten” (samenwerkingsverbanden). Alle Allure-scholen nemen deel aan een van de knooppunten. De knooppunten hebben regelmatig overleg om samen en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ondersteuning aan kinderen dichtbij huis te bieden. Elk knooppunt maakt eigen keuzes in de manier waarop men de samenwerking vormgeeft. Dit kan bijvoorbeeld ook het organiseren van een gezamenlijke training of workshop zijn. Het ondersteuningsplan dat door De Westfriese Knoop wordt opgesteld is leidend voor de scholen van het samenwerkingsverband. Hierin staat onder andere beschreven wat het niveau van basisondersteuning op elke school moet zijn. In 2018 is het nieuwe ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband gepubliceerd. Dit is voor het eerst gemaakt in samenwerking met het VO. Daarnaast staat in dit nieuwe ondersteuningsplan ook expliciet beschreven wat het niveau van basisondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen moet zijn. De Allure scholen zijn al geruime tijd aan het onderzoeken hoe deze groep leerlingen het best kan worden ondersteund, dit nieuwe plan geeft hiervoor duidelijke kaders. In 2018 is de POR (Passend Onderwijs Raad) opgericht door het samenwerkingsverband. Hierin zijn alle besturen vertegenwoordigd. Vanuit Allure heeft de directeur van Klaverwoid hier zitting in. De leden van de POR worden o.a. betrokken in het opstellen, evalueren en waar nodig bijstellen van het ondersteuningsplan. 5.3 Kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK) In 2013 is met dit kwaliteitsinstrument gestart. In 2015 hebben alle scholen van Allure ook hun nieuwe schoolplan (2015-2019) met behulp van dit systeem gevuld. Dit schoolplan is de basis voor de jaarplannen van de komende vier jaar. Met het uitzetten van de vragenlijsten uit WMK voldoen de scholen aan de wettelijke verplichting om regelmatig de tevredenheid en de sociale veiligheid te meten bij zowel leerlingen als ouders en leerkrachten. De resultaten worden besproken op schoolniveau,

8


maar ook op bestuursniveau. Hierdoor kunnen eventuele gezamenlijke aandachtspunten ook gezamenlijk worden opgepakt. Met de module Basiskwaliteit kan de school zichzelf beoordelen aan de hand van het nieuwe Waarderingskader van de inspectie en bepalen welke gebieden nog aandacht behoeven. Deze module wordt in elk geval ingevuld voorafgaand aan een interne audit. Daarnaast wordt elk jaar in april op alle scholen een zogenaamde Quickscan afgenomen bij de leerkrachten. Hierbij geven de leerkrachten m.b.t. diverse beleidsterreinen aan hoe de stand van zaken op school is. Deze beleidsterreinen zijn gerelateerd aan de doelen in het Strategisch beleidsplan en de schoolplannen. De resultaten leveren een deel van de input voor het nieuwe jaarplan. 5.4 (Eind)opbrengsten Alle directeuren maken twee keer per jaar een opbrengstanalyse. Zij brengen dan, samen met hun team, alle risico’s, ontwikkelingen en interventies in kaart. Deze bijeenkomsten vormen een onderdeel van het cyclisch meerjaren kwaliteitsbeleid op schoolniveau. Daarnaast worden de resultaten van alle scholen in het directieberaad besproken. Tijdens deze besprekingen wordt onderzocht welke interventies er eventueel bovenschools gedaan kunnen worden. Directeuren krijgen zo meer inzicht in de sterke kanten van collega’s en collega-scholen en kunnen van elkaars expertise gebruik maken. De eindopbrengsten van de scholen worden bepaald door afname van de verplichte eindtoets. Binnen Allure wordt gebruik gemaakt van zowel de IEP als de Route 8 eindtoets. Deze opbrengsten worden doorgegeven aan de inspectie. In 2018 waren er zeven scholen die onder de inspectienorm scoorden. Deze scholen hebben naar aanleiding daarvan kritisch gekeken naar hun aanbod en waar nodig interventies gepleegd. Aangezien alle scholen op dat moment een basisarrangement hadden, had dit geen gevolgen voor het oordeel van de inspectie. 5.5 Uitstroom voortgezet onderwijs In onderstaand schema wordt weergegeven wat de adviezen voor het voortgezet onderwijs waren per school over het schooljaar 2017-2018.

9


In onderstaande grafiek staat de uitstroom naar het VO van Stichting Allure totaal.

N.B. In de adviezen voor 2018-2019 kunnen nog (kleine) veranderingen komen. Bij het opstellen van dit jaarverslag was de eindtoets voor 2018 nog niet afgenomen. Naar aanleiding van de resultaten kunnen adviezen nog (naar boven) worden bijgesteld. Dit is dan te zien in het jaarverslag van 2019.

5.6 Professionaliseringsagenda In 2018 is de uitvoering van de professionaliseringsagenda verder opgepakt. Elke directeur maakt een opleidingsplan waarin de scholingsbehoeftes op Allure, school en individueel niveau geformuleerd worden. Zoals ook in het strategisch beleidsplan staat geformuleerd staat het eigenaarschap van leerlingen en ook van leerkrachten hoog op de agenda. Een aantal scholen is actief met eigenaarschap aan de slag gegaan en worden begeleid door o.a. Exova of Snappet om de scholen in deze nieuwe onderwijsvorm te begeleiden. Andere scholen hebben juist gekozen voor Vier keer wijzer en werken hiermee aan professionalisering en onderwijsvernieuwing. Naast het centraal aanbieden van scholing vindt er ook scholing plaats vanuit het individu. Op deze manier vindt er een compleet aanbod plaats wat zich vertaalt in de professionaliseringsagenda, die in 2018 is uitgevoerd. Allure investeert ook in teamontwikkeling binnen het directieberaad. in 2018 heeft een tweedaagse plaatsgevonden waarbij het nieuwe strategische beleidsplan centraal stond. De eerste dag werd gestart met deelname aan het congres ‘Making shift happen’ en de tweede dag werd gebruikt om de input van de eerste dag te implementeren in het nieuwe strategisch beleidsplan voor het tijdvak 2019-2023. Allure blijft bij op het gebied van ICT. De in 2017 ingezette verdieping van leerkrachten en ICT coördinatoren op het gebied van Chromebook en Google Apps For Education is in 2018 verder uitgebouwd. Dit heeft in 2018 de nodige investeringen gevergd. Verder is door enkele scholen in 2018 ook geïnvesteerd in Snappet. Op deze manier kunnen leerkrachten middels het gebruik van chromebooks en andere devices een goede invulling blijven geven aan het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, ondersteund door ICT. 5.7 Kennis delen Allure werkt binnen de organisatie met netwerkgroepen. De netwerkgroepen geven m.n. inhoudelijke mogelijkheden op leerkracht- en directieniveau. Allure heeft de volgende netwerkgroepen: netwerk groep 3, netwerk groep 8, netwerk kleuters, netwerk ICT (zie 5.8) en netwerk IB. Het netwerk Hoogbegaafden wordt nu door het samenwerkingsverband georganiseerd. Ieder netwerk bepaalt zijn eigen agenda en vergaderstructuur. Deze werkwijze levert veel inzichten en inspiratie op voor de deelnemers.

Netwerk kleuters Het netwerk kleuters heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de volgende onderwerpen: Nederlands als tweede taal, onder leiding van Lianne Broersen en Elly ten Hove met daarnaast een studiemiddag van Ewald Vervaet.

10


Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over zorgleerlingen, eigenaarschap bij kleuters, het strategisch beleidsplan, de tuin- en plein indeling voor kleuters (de uitdagende omgeving bekeken bij De Koet en De Dubbele punt). Er zijn veel ervaringen uitgewisseld en er is in diverse klassen gekeken naar de inrichting. Netwerk groep 3 In netwerk groep 3 stond in 2018 het vergroten van eigenaarschap centraal. Er zijn ervaringen uitgewisseld t.a.v. het werken met een portfolio en het werken vanuit leerlijnen. Ook betekenisvol rekenonderwijs stond op de agenda. Het strategisch beleidsplan is geëvalueerd en er zijn good practices uitgewisseld. Netwerk groep 8 Binnen Allure komt 5 keer per schooljaar het netwerk van groep 8 leerkrachten bijeen. Thema’s die specifiek spelen binnen de eindgroep van het basisonderwijs worden met elkaar besproken, ervaringen worden uitgewisseld en kennis wordt met elkaar gedeeld. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren in 2018: het werken met referentieniveaus en evalueren van het strategisch beleidsplan 2015-2019 en input voor het nieuwe beleidsplan. Elke leerkracht heeft een zogezegd ‘haal en breng’-plicht. Met elkaar bepalen we wat we willen bespreken in het netwerk. Er is ruimte voor de leerkrachten om presentaties te geven, om elkaar te informeren over Good Practices. Verder is er ruimte voor intervisie, het delen met elkaar wordt als enorm leerzaam ervaren. Ondanks dat het netwerk niet meer verplicht is, zie je een hoge betrokkenheid bij deze groep! IB Netwerk Het netwerk van Intern Begeleiders (IB’s) komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. In samenspraak met de IB’s wordt de agenda bepaald. Bij toerbeurt nemen de IB’s de voorzittersrol op zich. De onderwijskwaliteitsmedewerker zorgt voor de verslaglegging. De IB’s spelen een cruciale rol in de scholen waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Zij ondersteunen de leerkrachten en zijn sparringpartner voor de directie m.b.t. onderwijsinhoudelijke zaken. Het IB netwerk biedt hen de gelegenheid om elkaar, waar nodig, om raad te vragen en te ondersteunen. De bijeenkomsten gaan steeds meer richting een lerend netwerk. Vanuit de IB’s zelf is het verzoek gekomen om vaker opdrachten te doen, gericht op intervisie. Dit draagt bij tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en het kunnen profiteren van elkaars kennis en vaardigheden. Netwerk hoogbegaafden Het aanbod aan hoogbegaafden heeft in vrijwel alle Allure-scholen een waardevolle invulling gekregen. De scholen hebben daar elk hun eigen vorm aangegeven. Een aantal scholen werkt met een plusklas of verrijking uren voor meer- en/of hoogbegaafden en andere scholen geven het aanbod vorm middels thematisch werken op verschillende niveaus. Daarnaast is er een samenwerking tot stand gekomen met SKO West-Friesland op het gebied van het aansluiten bij het cursusaanbod hoogbegaafdheid vanaf 2017-2018. Dit heeft o.a. als doel de kennis van de schoolteams verder uit te breiden op het gebied van signaleren, het leerstofaanbod compacten en verrijken, de onderpresteerders herkennen en het versnellen & vervroegd doorstromen voor hoogbegaafde leerlingen. In schooljaar 2018 - 2019 zijn binnen samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vier parttime ondersteuning voorzieningen gestart voor hoogbegaafde leerlingen. Deze voorzieningen zijn er voor leerlingen van de scholen binnen het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop; hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waaraan de eigen school onvoldoende tegemoet kan komen binnen de basis - en extra ondersteuning. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met beperkte executieve vaardigheden, leerlingen met een hardnekkige angst voor fouten maken en falen, leerlingen die worstelen met gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid, omdat zij weinig ontwikkelingsgelijken (peers) op hun eigen school treffen. Voor deze hoogbegaafde leerlingen kan deelname aan de specialistische voorziening een belangrijk toegevoegde waarde hebben voor hun ontwikkeling en welbevinden. Alle voorzieningen bieden één dag in de week een speciaal onderwijs- en ondersteuningsaanbod aan groepen van maximaal 16 leerlingen begeleid door twee leerkrachten. Deze leerkrachten kunnen aansluiten bij het ondersteuningsteam en adviezen geven aan de leerkracht. De groepen worden heterogeen samengesteld (4 - 12 jaar), maar kunnen desgewenst op sommige momenten worden gesplitst. Er wordt gewerkt aan doelstellingen op het gebied van leren leren (ontwikkelen leer c.q. executieve vaardigheden), leren denken (aanspreken en ontwikkelen van hogere denkvaardigheden) en leren (voor het) leven (inzicht in jezelf en samen leren). Er zit een criteria aan deelname bij. De school dient de onderwijsbehoeften van de leerling helder in kaart te hebben gebracht en een plan opgesteld te hebben waaruit blijkt dat minimaal is gewerkt aan de volgende preventieve en licht curatieve ondersteuning acties: compacten van het reguliere lesaanbod, structureel aanbod van verrijkingsstof en coachende begeleiding. Omdat hoogbegaafdheid nu in de basisondersteuning opgenomen is, vraagt dit scholing van leerkrachten. Iedere leerkracht heeft scholing nodig om hoogbegaafden of meerkunners te kunnen herkennen. Dan heb je gelijke visie en gelijke kwaliteit. Stichting Allure gaat beleid maken voor het vroegtijdig signaleren van hoogbegaafde kinderen, zodat dat op elke Allure school het vroegtijdig signaleren hetzelfde verloopt. 5.8 ICT Er wordt continu in de cloud gewerkt. Leerlingen en leerkrachten werken daarbij in een digitale leeromgeving COOL en in google. In de klassen wordt gewerkt op verschillende devices; computers, chromebooks, ipads. Hierbij zijn er dit schooljaar weer computers vervangen door chromebooks en een investering gedaan in chromebooks, wat maakt dat we stichtingsbreed 185 chromebooks hebben aangeschaft. We zijn begonnen met het vervangen van de leerkrachten-pc’s voor chromebooks. Tevens hebben alle directeuren de beschikking over een chromebook. In het ICT netwerk is verder gewerkt aan de toekomstvisie en beleid,

11


voorbereidend op het ict beleidsplan 2019-2023. Alle ict-ers worden nu ook vanuit hun ict-functie (naast bijvoorbeeld ‘leerkracht’) in de gesprekkencyclus meegenomen.

5.9 Aantal meldingen en klachten Er zijn in 2018 geen klachten gemeld bij de bestuurder, wel twee meldingen via de vertrouwenspersoon. Een melding van een ouder en van een leerkracht. Vanuit de verschillende rollen werd de zorg geuit over de werkwijze op twee verschillende scholen. Met de betreffende personen is contact gezocht en is een toelichting gegeven op de gekozen aanpak vanuit Allure.

Hoofdstuk 6​

Personee​l

6.1 Personeel Stichting Allure is een professionele onderwijsorganisatie die gericht is op het realiseren van een hoge onderwijskwaliteit. De leerkrachten vormen daarbij de belangrijkste schakel. Allure wil dan ook een goede werkgever zijn, waar mensen graag willen werken. Allure werkt met een vaste schil leerkrachten en een flexibele schil. Op deze manier kunnen we de krimp opvangen en ontstaan er geen gedwongen ontslagen. Doordat er met regelmaat werknemers met pensioen gaan ontstaat er ook ruimte om jonge leerkrachten een vaste aanstelling te geven. Op deze manier willen we talentvolle leerkrachten ontwikkelingskansen bieden binnen Allure. Sinds mei 2016 werken we met een gezamenlijke invalpool die door Driessen beheerd wordt. Deze invalpool vervult de invalbehoeftes van vijf besturen. Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kunnen invallers beperkter invallen. Door het oprichten van deze gezamenlijke invalpool kunnen invallers bij verschillende besturen terecht. Vanwege een tekort aan leerkrachten is het steeds moeilijker geworden om goede vervanging te regelen. Allure is samen met de andere besturen en Driessen actief op zoek naar passende oplossingen. Ultimo 2018 waren er bij Stichting Allure 131,9 fte formatief aangesteld. 6.2 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2018 is ten opzichte van 2017 afgenomen en bevindt zich thans op het landelijk gemiddelde van ongeveer 6%. Hieruit kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat het nieuwe contract met een andere bedrijfsarts positieve gevolgen heeft gehad voor onze verzuimcijfers. De korte lijnen tussen de bedrijfsarts/verzuimmanager, HRM en de directeuren zorgen voor een juist ziekteverzuimbeleid, waarin goed onderscheid wordt gemaakt tussen fysieke ziekte en functioneringsvraagstukken. Vanuit zowel de bedrijfsarts als HRM worden acties, zoals het inzetten van vraaggerichte coaching, ondernomen om zieke medewerkers te begeleiden. Daarnaast hebben de directeuren minimaal eenmaal per jaar een afspraak met de verzuimmanager om het ziekteverzuim door te nemen zodat we ook preventief kunnen inspelen op ziekteverzuim. 6.3 Uitslag tevredenheidsonderzoek Uit het onderzoek komt naar voren dat er meer behoefte is aan creatieve vorming zoals tekenen, handvaardigheid en techniek. Leerlingen willen graag eigenaar zijn van hun eigen leerproces en willen graag zelf kiezen. Veel scholen hebben geïnvesteerd in nieuwe onderwijsmethoden waarin eigenaarschap en de leerling centraal staat. Steeds meer scholen werken met thema’s waarin naast de kernvakken taal en rekenen op een spelende en creatieve manier het onderwijs wordt aangeboden. De leerling staat centraal in zijn/haar leerproces. Ook is er extra aandacht besteed aan leer- of gedragsproblemen bij leerlingen en is er extra ondersteuning en zorg geboden op de scholen. 6.4 Directiewisselingen In 2018 hebben directiewisselingen plaatsgevonden op De Adelaar, De Akker, De Langereis, De Plaats en De Vijzel. De Adelaar, De Langereis en De Akker hebben een meerschools directeur gekregen, die samenwerkt met een MT-lid om beide scholen goed te kunnen bedienen en om een startende leidinggevende kennis te laten maken met de werkzaamheden als directeur. De Plaats en De Vijzel kregen een nieuwe directeur omdat de voormalige directeur een andere functie binnen Allure kreeg. 6.5 CAO-PO 2018-2019 In 2018 is de nieuwe CAO PO afgesloten. De in deze CAO vastgelegde afspraken zijn met terugwerkende kracht van toepassing per 1 januari 2018. De belangrijkste afspraak was een salarisverhoging voor alle werknemers met daarnaast een schaalverhoging voor de leerkrachten. Met het ophogen van de pensioengerechtigde leeftijd is duurzaamheid steeds belangrijker geworden opdat werknemers gemotiveerd en gezond hun werk kunnen blijven doen. Hiertoe is de subsidie voor Personeels- en arbeidsmarktbeleid verhoogd. De belangrijkste component hierin is een verhoging voor de aanpak van werkdruk. Deze aanpak moet breed worden geïnterpreteerd en kan zowel plaatsvinden door inzet van extra onderwijsassistenten als door bijvoorbeeld investeringen in ICT waardoor bij de leerkrachten sprake zal zijn van taakverlichting. 6.6 Strategisch HRM beleidsplan Binnen Allure vinden we het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. De belangrijkste uitdaging is om de competentieontwikkeling van de medewerkers gelijk te laten lopen met de onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen die op de stichting afkomen. Daarom zal Allure altijd scherp moeten zijn op wat scholen nodig hebben en wat medewerkers aan competenties bezitten. Iedereen die bij Allure werkzaam is, is eigenaar van zijn/haar professionele ontwikkeling en krijgt ruimte om

12


keuzes te maken die aansluiten bij de persoonlijke behoefte. Deze ontwikkelingen zijn in 2018 verder voortgezet en zullen in 2019 worden vervolgd. Ook in het kader van duurzaamheid is voortdurende scholing een must om ook oudere werknemers betrokken te houden bij de voortdurende veranderingen die in het onderwijs plaatsvinden. 6.7 Mobiliteit In 2018 was er alleen sprake van vrijwillige/gewenste mobiliteit. Allure vindt dit een positieve ontwikkeling en werkt graag mee aan vrijwillige mobiliteit “de juiste man/vrouw op de juiste plek”. 6.8 Opleiden van toekomstige leerkrachten in samenwerking met PABO Binnen de samenwerkingsovereenkomst die is afgesloten met Hogeschool Inholland genaamd: “opleiden in de school” krijgen PABO studenten de kans om stage te lopen in diverse groepen. Daarbij worden de studenten begeleid en beoordeeld door een praktijkbegeleider van Hogeschool Inholland samen met de schoolopleider van Allure. In 2018 hebben studenten van alle leerjaren binnen de PABO, waaronder eindejaarsstudenten hun (LIO-) eindstage met goed gevolg afgerond. Studenten die zijn afgestudeerd, kunnen via de invalpool of als reguliere leerkracht bij Allure aan de slag. Zo binden we talentvolle aankomende leerkrachten aan onze stichting en geven we starters een kans op de arbeidsmarkt. 6.9 Professionalisering en deskundigheidsbevordering Onderwijs verandert snel. Dat stelt ook andere eisen aan medewerkers. Personeel dat zich blijft ontwikkelen en meegaat met de vernieuwingen die goed onderwijs van ons verlangt. Allure biedt ook ruimte aan personeel om zich te professionaliseren. In 2018 is dan ook het gestelde scholingsbudget volledig besteed. Zowel op individueel niveau als schoolbreed wordt geïnvesteerd. Te denken valt aan: directeuren die opleidingen volgen voor herregistratie schoolleider, coach opleidingen persoonlijk leiderschap, uitvoeren van de professionaliseringsagenda door het centrale aanbod, ICT Chromebook en Google Apps For Education, nieuwe leermethodes zoals vierkeerwijzer, Snappet en Exova, teamscholing eigenaarschap, BHV en uiteraard wordt ook ingegaan op individuele scholingswensen.   6.10 Outplacement We merken dat sommige medewerkers moeite hebben met de ontwikkelingen in het onderwijs. Zij stellen zich de vraag: “Is onderwijs nog wel mijn passie en wil ik daarin investeren?” Met een aantal medewerkers zijn het afgelopen jaar goede gesprekken gevoerd, waarin sommigen tot de conclusie zijn gekomen dat zij niet verder willen in het onderwijs. Deze medewerkers hebben een outplacementtraject aangeboden gekregen om zich te oriënteren op een andere baan dan wel een opleiding. Deze trajecten zijn met goed gevolg afgerond. We krijgen positieve geluiden terug van medewerkers die een opleiding zijn gaan doen of een individueel outplacementtraject hebben gevolgd. 6.11 Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) Bij elke school is de gehele RI&E gedigitaliseerd en is door de directies altijd digitaal in de webapplicatie op te vragen. Iedere school heeft een preventiemedewerker die geïnstrueerd is actief met het plan van aanpak om te gaan. Er zijn bij de inventarisatie stichting breed geen grote knelpunten gesignaleerd. De begeleiding en scholing in het omgaan met de RI&E worden blijvend door een externe partij uitgevoerd.

Hoofdstuk 7​

Huisvesting

7.1 Onderhoud In 2018 zijn verdere stappen gezet met de gemeente Koggenland om te komen tot de bouw van het Kindcentrum Avenhorn waarbij het nieuwe Kindcentrum onderdak zal bieden aan leerlingen van de school de Ieveling van Stichting Allure, leerlingen van SKO alsmede de peuters van Kinderopvang Berend Botje. Voor dit Kindcentrum wordt naar verwachting in 2019 het ontwerp gerealiseerd. Verder is recentelijk gestart met de verbouwing van De Kraaienboom, waardoor ook deze school aan de kwaliteitseisen anno 2019 zal kunnen voldoen. De nieuwbouwplannen voor De Akker en De Adelaar hebben enige tijd stilgestaan. Door de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende koerswijziging is er vertraging ontstaan. Gemeente Opmeer heeft een burgerparticipatie traject ingezet. In 2018 waren er wederom wisselingen in schoonmaakbedrijven. Hierbij was het duidelijk dat sommige schoonmaakbedrijven weliswaar offreerden tegen lagere kosten maar dat zij niet konden voldoen aan de afgesproken kwaliteitsnormen. De ervaringen met de nieuwe contractpartners verlopen tot nu toe goed.

Hoofdstuk 8 ​Financieel Beleid 8.1 Financiële positie per balansdatum De financiële positie van Stichting Allure kan worden afgeleid uit de balanscijfers, de staat van baten en lasten en de kengetallen. Deze zullen in de volgende paragrafen worden vermeld en geanalyseerd.

13


Balans (na verwerking resultaat-bestemming)

Activa

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa

Materiële vaste activa

946.188

1.024.400

Financiële vaste activa

0

0

Totaal vaste activa

946.188

1.024.000

Vlottende activa

Vorderingen Liquide middelen

574.629

571.371

2.620.444

2.448.157

Totaal vlottende activa

3.195.073

3.019.528

Balanstotaal

4.141.261

4.043.928

14


Â

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

Eigen vermogen

2.106.849

2.097.036

Voorzieningen

1.159.971

848.331

Vaste passiva

Totaal vaste passiva

3.266.820

2.945.367

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

874.441

1.098.561

Totaal vlottende passiva

Balanstotaal

874.441

1.098.561

4.141.261

4.043.928

Staat van baten en lasten 2018

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2018

2018

2017

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen

Â

11.129.654

10.213.000

10.501.232

79.586

46.000

89.119

15Â


Overige baten

98.478

34.000

429.753

11.307.718

10.293.000

11.020.104

9.314.574

8.383.000

8.826.771

Afschrijvingen

284.834

285.000

266.350

Huisvestingslasten

941.683

887.000

947.953

Overige lasten

753.267

738.000

850.618

11.294.358

10.293.000

10.891.692

Saldo baten en lasten

13.360

0

128.412

Financiële baten en lasten

-3.547

0

-2.548

9.813

0

125.864

Totaal baten

Lasten Personele lasten

Totaal lasten

Resultaat

Kengetallen Het vermogensbeheer geeft aan wat de kapitaalbehoefte van de instelling is met als kengetal de kapitalisatiefactor en de kredietwaardigheid van een onderwijsinstelling met als kengetal de solvabiliteit. Het budgetbeheer geeft de capaciteit aan van de onderwijsinstelling om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. Onderdeel van het budgetbeheer is de transactiefunctie, de middelen die benodigd zijn voor een soepele bedrijfsvoering. Een tweede onderdeel van het budgetbeheer is de financieringsfunctie, de middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa te zijner tijd te kunnen vervangen. Tot slot de bufferfunctie welk kengetal aangeeft of een onderwijsinstelling in staat is om risico’s te dekken die niet beheersbaar zijn en niet kunnen worden voorzien.

1.​

​Vermogensbeheer

16


Gren waarde

2014

2015

2016

2017

2018

Solvabiliteit

30,0%

72,4%

68,1%

69,1%

72,8%

78,9%

Kapitalisatiefactor

35,0%

32,9%

34,7%

36,3%

36,7%

36,8%

De solvabiliteit, het eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door het balanstotaal, is ultimo 2018 te kwalificeren als goed. Dit betekent dat het eigen vermogen toereikend is om de normale financiële risico’s op te vangen. De commissie Don hanteert een ondergrens van 30%. De kapitalisatiefactor is de verhouding van het balanstotaal minus boekwaarde gebouwen tot de totale baten. Deze financiële buffer geeft aan in hoeverre Stichting Allure in staat is om eventuele toekomstige fluctuaties op te kunnen vangen. Dit kengetal is toegenomen en hoger dan de bovengrens van 35%. Deze bovengrens wordt gehanteerd voor instellingen met meer dan € 8 miljoen baten maar is 60% voor instellingen tot € 5 miljoen baten. Allure zit boven de grenswaarde maar als gevolg van de krimp zal deze waarde de komende jaren naar verwachting dalen.

2.​

​Budgetbeheer

Grens waarde

2014

2015

2016

2017

2018

Transactiefunctie

8,8%

9,1%

11,1%

11,2%

9,8%

7.9%

Financieringsfunctie

21,2%

10,8%

8,8%

8,8%

9,3%

8,4%

Financiële buffer

-0,7%

13,0%

14,8%

16,3%

17,6%

20,5%

De kapitalisatiefactor kent drie functies: de transactiefunctie, de financieringsfunctie en de financiële buffer. De transactiefunctie betreft de middelen die moeten worden aangehouden om de kortlopende schulden te voldoen. De kortlopende schulden worden hierbij gedeeld door het totaal van de jaarlijkse baten. De kortlopende schulden zijn per balansdatum gedaald ten opzichte van 2017. Vanwege de hogere baten is dit kengetal gedaald t.o.v. 2017. De financieringsfunctie (de middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa te zijner tijd te kunnen vervangen) is in 2018 lager dan in 2017 omdat de activa zijn afgenomen. De financiële buffer betreft de buffer voor niet beheersbare – en niet voorzien risico’s. Deze risico’s betreffen met name: ·​ ·​ ·​ ·​

​Fluctuatie in leerlingenaantallen

​Financiële gevolgen van arbeidsconflicten ​Instabiliteit in de bekostiging

​Onvolledige indexatie van de bekostiging

De financiële buffer van Allure in 2018 is nog iets verder toegenomen ten opzichte van 2017 en is op een waarde terecht gekomen die als passend mag worden verondersteld voor de financiële situatie waarin de Stichting Allure zich thans bevindt. De financiële buffer ligt ruim boven de grenswaarde.

3.​

Current ratio

​Overige kengetallen

Grens waarde

2014

2015

2016

2017

2018

0,5-1,5

2,43

2,33

2,45

2,75

3,61

17


Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

0%-5%

1,2%

2,1%

1,5%

1,1%

0,1%

De current ratio (verhouding vlottende activa en kortlopende schulden) is fors toegenomen omdat de vlottende activa zijn toegenomen en de kortlopende schulden zijn afgenomen. De quick ratio is vanwege het ontbreken van voorraden gelijk aan de current ratio. De rentabiliteit is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat in 2017 sprake was een forse incidentele bate terwijl het resultaat van 2018 wordt bepaald door de reguliere bedrijfsvoering. Voor een uitgebreide toelichting op het exploitatieresultaat wordt verwezen naar de volgende paragraaf.

8.2 Analyse van het exploitatieresultaat​. De analyse van het exploitatieresultaat 2018 van Stichting Allure wordt gehouden op de geldstromen baten, lasten, financiële baten & lasten en baten & lasten voorgaande jaren. Daarbij wordt de realisatie 2017 afgezet tegen de begroting 2018 zoals dat gedurende het jaar in de kwartaalrapportages is gedaan. Hieraan worden de vergelijkende cijfers uit de jaarrekening 2017 toegevoegd. In de laatste rapportage van 2017 (tm oktober) werd een positieve prognose van het exploitatieresultaat afgegeven ad € 123.903. In de volgende paragraaf worden de voornaamste afwijkingen tussen deze prognose en het definitieve resultaat ad € 134.598 kort benoemd. De belangrijkste reden voor het positieve jaarresultaat zijn de hogere baten welke de in iets mindere mate toegenomen kosten overstijgen.

Rijksbijdragen

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2018

2018

2017

Bijdrage OCW personeel

8.550.387

8.192.000

8.052.580

Bijdrage OCW materieel

1.602.648

1.601.000

1.604.803

Overige subsidies OCW

660.552

128.000

536.142

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV

316.067

292.000

307.707

11.129.654

10.213.000

10.501.232

Totaal Rijksbijdragen

De rijksbijdragen OC&W zijn hoger dan begroot. Voor wat betreft de bijdrage OCW personeel heeft dit voornamelijk betrekking op de hogere personele vergoeding in verband met de nieuwe cao. De overige subsidies OCW zijn hoger vanwege een toename in de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers. Ten opzichte van 2017 heeft de toename voornamelijk betrekking op de toegenomen personele subsidie in verband met de nieuwe cao.

Bijdragen / subsidies overige overheden

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2018

2018

2017

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

79.586

18

46.000

89.119


De reguliere gemeentelijke bijdragen zijn begroot voor de OBD-middelen. Daarnaast zijn nog enkele incidentele subsidies ontvangen.

Overige baten

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2018

2018

2017

Opbrengst verhuur

33.597

Ouderbijdragen

34.000

45.107

6.637

9.763

Overige

58.244

374.883

Totaal overige baten

98.478

34.000

429.753

De overige baten zijn begroot voor het medegebruik van schoolgebouwen. In 2017 was deze post nog incidenteel hoog vanwege een teruggave van € 245.744 van BTW van de, inmiddels opgeheven, Allure payroll BV. In de post overige zijn in 2018 baten van subsidies van organisaties als Stichting Viertaal, VISIO, WFK en Bartimeus alsmede subsidie van Cultuurparticipatie.

Personeelslasten

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2018

2018

2017

8.906.452

8.122.000

8.612.618

Overige personele lasten

775.939

755.000

845.891

Af: Ontvangen vergoedingen

367.817

494.000

631.738

9.314.574

8.383.000

8.826.771

Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten

Totaal personeelslasten

De lonen en salarissen van personeel in loondienst, inclusief uitkeringen, zijn fors hoger dan begroot en hoger dan in 2017. De stijging ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door de nieuwe cao waarbij de loonkosten van de leerkrachten zijn gestegen als gevolg van een reguliere loonsverhoging en een schaalverhoging. Dat de toename ten opzichte van 2017 beperkt lijkt te zijn wordt veroorzaakt doordat de loonkosten voor vervanging lager zijn dan in 2017 (evenals de ontvangen vergoedingen vanuit het Vervangingsfonds). Het ziekteverzuim is in 2018 afgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de uitkeringen Vervangingsfonds zijn gedaald.

19


De overige personele lasten wijken niet sterk af van de begroting. Wel zijn deze kosten lager dan in 2017. De reden hiervan is het, volgens berekening, verwachte ontbreken van een maluskorting van het Vervangingsfonds over het kalenderjaar 2018, als gevolg van het lagere ziekteverzuim.

Afschrijvingen

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2018

2018

2017

Afschrijvingslasten groot onderhoud Afschrijvingslasten meubilair Afschrijvingslasten ICT Afschrijvingslasten leermethoden Afschrijvingslasten overige mva

Totaal afschrijvingen

2.235

2.236

1.565

38.917

36.494

32.261

184.347

189.356

169.298

56.906

54.310

60.735

2.429

2.430

2.492

284.834

284.826

266.350

De afschrijvingen zijn gestegen ten opzichte van 2017 en (in totaal) gelijk aan de begroting.​ ​Vanwege de toenemende digitalisering van leermiddelen is in 2018 de afschrijving van traditionele lesmethoden afgenomen maar die van ICT, veel sterker, toegenomen.

Huisvestingslasten

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2018

2018

2017

Huurlasten

23.517

25.000

23.718

Onderhoudslasten (klein onderhoud)

44.263

25.300

22.533

Energie en water

191.949

240.000

211.357

Schoonmaakkosten

259.360

235.000

261.263

46.132

47.000

42.822

351.125

299.700

351.125

25.337

16.000

35.135

941.683

887.000

947.953

Belastingen en heffingen Dotatie voorziening onderhoud Overige huisvestingslasten

Totaal huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn in 2018 ongeveer gelijk aan 2017. De grootste stijging betreft een hogere dotatie ten behoeve van de onderhoudsvoorziening, gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan. Ook de post klein onderhoud is hoger dan begroot.

20


Als gevolg van nieuwbouwplannen zullen de kosten in de toekomst waarschijnlijk afnemen. Dit zal met name onderhoud betreffen maar daarnaast mag worden verwacht dat energiebesparende maatregelen zullen kunnen zorgen voor lagere kosten mits dit effect niet teniet wordt gedaan door hogere belasting op energie. De daling van energie en water betreft correcties uit oude jaren voor energie bij de Speelwagen. De overige huisvestingslasten betreffen kosten van tuinonderhoud, beveiliging en de kosten van de VVE van de school de Langereis.

Overige lasten

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2018

2018

2017

Administratie- en beheerslasten

215.088

238.000

290.396

Inventaris en apparatuur, leer en hulpmiddelen

437.887

394.000

442.418

Overige lasten

100.292

106.000

117.904

753.267

789.000

850.618

De daling van de overige lasten heeft met name betrekking op de kosten van administratie- en beheer. In deze post waren in 2017 de (incidentele) kosten begrepen van het administratiekantoor van € 69.000 voor de dienstverlening met betrekking tot de terugontvangen BTW van de Payroll BV. De hogere kosten van inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door een kleine toename van het aantal leerlingen.

Financiële baten en lasten

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2018

2018

2017

Financiële baten Financiële lasten

1.260

5

3.547

1.260

2.553

-3.547

0

-2.548

De kosten zijn toegenomen ten opzichte van 2017 . De begroting was te laag.

21


8.3 Analyse exploitatieresultaat versus prognose op basis van 3​e​ kwartaal De afwijkingen van de jaarrekening versus de prognose op hoofdlijnen Het geprognosticeerde resultaat was een klein verlies van € 18.135. Dit wijkt niet sterk af van de kleine winst van € 9.814.chillen in de rubricering wat elkaar dus per saldo neutraliseert.

Baten

Rijksbijdragen

Jaarrekening

Prognose

2018

2018

11.161.791

11.142.876

Overige overheidsbijdragen en –subsidies

79.586

65.243

Overige baten

66.340

54.996

11.307.718

11.263.115

Totaal Rijksbijdragen

De afwijkingen tussen de geprognosticeerde baten en de werkelijke baten zijn beperkt van omvang.

Kosten

Personele lasten

Jaarrekening

Prognose

2018

2018

9.314.574

9.287.907

Afschrijvingen

284.834

284.878

Huisvestingslasten

941.683

982.404

Overige lasten

753.267

722.656

11.294.358

11.277.845

Totaal personeelslasten

De huisvestingslasten zijn met name lager vanwege recent ontvangen creditnota’s van ongeveer € 26.000 van energiekosten bij de Speelwagen.

22


8.4 Treasuryverslag Treasury heeft bij Stichting Allure als primaire functie het verzorgen van de betaalfunctie van Stichting Allure. Secundair is het beheersen van het financiële risico en tertiair het reduceren van financieringskosten. De primaire doelstelling van Stichting Allure is werkzaam zijn op het gebied van het primair onderwijs, een en ander vastgelegd in artikel 2 van de statuten van de stichting. Als gevolg hiervan is het financieren en eventueel beleggen ondergeschikt aan de primaire doelstelling. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij Stichting Allure is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst:

·​

​Liquiditeit op korte en lange termijn

·​

​Lage financieringskosten

·​

​Liquideerbare en risicomijdende beleggingen

·​

​Kosteneffectief betalingsverkeer

·​

​Inzet rente-instrumenten

De niet direct benodigde middelen zijn belegd in spaarrekeningen. Met deze spaarvorm wordt voldaan aan de Regeling “beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 “. Vanwege de lage stand van de spaarrente is heeft het beleggen thans geen hoge prioriteit.

8.5 Continuïteitsparagraaf In deze continuïteitsparagraaf wil het CvB van Allure inzicht geven op de verwachte exploitatieresultaten voor de jaren 2019 tot en met 2021 en de ontwikkeling van de vermogenspositie. Daarbij worden ook kengetallen ten aanzien van leerlingaantallen en aantal medewerkers (in Fte) weergegeven.

Formatie stichting Allure

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

Stafbureau

2,10

2,10

2,10

2,10

Directie

6,59

6,46

6,33

6,20

106,29

103,17

97,77

96,58

16,41

16,08

15,76

15,44

131,39

127,81

121,96

120,32

1871

1816

1721

1700

Onderwijzend personeel Onderwijs ondersteunend personeel

Aantal leerlingen

Bovenstaand de werkelijke formatie en het werkelijk aantal leerlingen per 1 oktober 2018 alsmede de prognose van het aantal leerlingen en de prognose van de daaraan gekoppelde formatie voor de jaren 2019 tot en met 2020. De krimp in het aantal leerlingen is lastig te prognosticeren. De prognose van het aantal leerlingen is tot stand gekomen middels de inschatting van de schooldirecteuren. De laatste jaren is wel gebleken dat de krimp iets minder sterk is dan aanvankelijk werd verwacht. Zo is per 1 oktober 2018 het aantal leerlingen zelfs iets toegenomen. De fluctuaties zijn voor een klein deel ook afhankelijk van Nieuwkomers. Het aantal Nieuwkomers kan sterk wisselen en is afhankelijk van politieke ontwikkelingen. Er zijn wel verschillen tussen de diverse scholen. Sommige scholen krimpen vrij sterk, andere scholen stabiliseren en een enkele school laat zelfs een groei zien. Dat we per saldo rekening moeten houden met een krimp is onvermijdelijk en inherent aan de

23


afname van het aantal kinderen binnen onze regio. De verwachting van het ministerie van OCW is dat in 2022 het dieptepunt van de krimp zal zijn bereikt waarna een voorzichtige groei zal volgen. De ontwikkeling van het aantal leerlingen is nauw gerelateerd aan de personele bezetting. De hoge kwaliteitsnorm waaraan wij onze scholen willen laten voldoen, betekent immers dat de groepen niet te groot mogen worden en waarbij ook telkens weer een juiste inschatting moet worden gemaakt ten aanzien van de instroom teneinde te grote groepen te voorkomen. Verder zal conform het Ons Plan 2019-2023 de komende jaren sterk worden ingezet op ontwikkeling en verdieping van de onderwijskundige kwaliteit van het onderwijs op de scholen waarbij onze professionals een breed leerrendement bij onze leerlingen zullen realiseren. Onze scholen zullen eigentijds zijn ingericht passend bij de visie. Bovenstaand is de formatie OP voor de komende jaren evenredig verondersteld met het verwachte aantal leerlingen en nemen Directie en OOP jaarlijks met 2% af. Het aantal leerlingen is niet alleen bepalend voor de personele inzet. Leerlingen die afkomstig zijn uit het buitenland vereisen veelal extra personele inzet. Dit heeft er toe geleid dat hiertoe speciale nieuwkomersklassen zijn gevormd op de scholen de Meridiaan en de Langereis. In financieel opzicht loopt Stichting Allure hiermee slechts een beperkt risico omdat, naast de extra rijksmiddelen die ten behoeve van deze categorie leerlingen aanvullend worden beschikt, de gemeente garant staat voor eventuele tekorten. Met de invoering van het Passend Onderwijs worden wij verder geconfronteerd met de instroom van leerlingen die in het verleden zouden zijn geplaatst in het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. De extra aandacht die deze leerlingen behoeven kan niet altijd worden bekostigd uit de extra middelen die ten behoeve van deze categorie leerlingen wordt ontvangen van het Samenwerkingsverband of de Regionale Expertise Centra (REC). Hoewel binnen Stichting Allure altijd de intentie bestaat om deze categorie leerlingen te plaatsen staan in voorkomende gevallen de extra kosten niet in verhouding tot de extra subsidie. Dit zal de komende jaren een extra druk leggen op de bedrijfsvoering en zou tot gevolg kunnen hebben dat leerlingen soms toch worden doorverwezen. Een teruggang in leerlingen kan tot gevolg hebben dat niet meer kan worden voldaan aan het vereiste minimumaantal leerlingen. Binnen onze stichting is dit recent het geval geweest bij de school De Vijzel, waarbij deze school vanaf 1 augustus 2016 een nevenvestiging is geworden van de school De Plaats. Van jaar tot jaar wordt nauwlettend gemonitord of deze situatie ook bij andere scholen zal gaan ontstaan. Per teldatum zitten de scholen De Akker en De Grosthuizer onder de opheffingsnorm. Dit kan nog worden opgevangen door het hanteren van de gewogen gemiddelde opheffingsnorm. Voorwaarde daarbij is dat dit gemiddelde niet verder daalt dan omstreeks 1830 leerlingen omdat op dat moment, voor het eerste jaar, niet kan worden voldaan aan dit meerjaarlijkse gemiddelde. Verder heeft onze stichting relatief veel kleine scholen met daarbij ook relatief veel kleine (combinatie)groepen. Voor deze relatief dure scholen bestaat binnen het huidige politieke klimaat een iets grotere neiging tot extra bekostiging omdat het sluiten van onderwijsvoorzieningen direct gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid binnen dorpskernen. De kosten en de baten van de materiële kosten vertoonden de laatste jaren een steeds schever beeld. De oorzaken hiervan zijn dat het ministerie voor de bekostiging jarenlang een nullijn heeft gehanteerd maar de kosten anderzijds zijn gestegen. In 2019 zijn de baten voor het eerst sinds jaren aangepast. Voor de huisvestingskosten zijn besparingen gerealiseerd maar deze besparingen werden teniet gedaan door de daling van het aantal leerlingen waardoor de bekostiging lager is geworden. Verder zijn de huisvestingskosten meer afhankelijk van het aantal gebouwen en de bezetting van de lokalen dan van het aantal leerlingen op de school. Mogelijk dat de nieuwe schoolgebouwen die de komende jaren in de diverse gemeenten zullen worden gebouwd, zullen leiden tot lagere huisvestingskosten. Voor de materiële onderwijskosten in de vorm van leerpakketten en materialen werd aanvankelijk vanwege de digitalisering van het onderwijs een besparing verwacht. Deze verwachting is en zal ook niet uitkomen omdat digitaal onderwijs veel duurder is dan het traditionele onderwijs. De licentiekosten van programmatuur vormen samen met de (afschrijvings)kosten van chromebooks en touchscreens een aanzienlijke kostenpost waarbij de bekostiging achter blijft. Dekking van het tekort op materiële kosten komt uiteindelijk ten laste van de personele middelen. Balans

Jaarrekening

Begroting

Raming

Raming

2018

2019

2020

2021

Materiële vaste activa

946.188

Financiële vaste activa

0

Totaal vaste activa

946.188

24

946.188

946.188

946.188

946.188

946.188

946.188


Vorderingen

574.629

574.629

574.629

574.629

Liquide middelen

2.620.444

2.519.444

2.519.444

2.519.444

Totaal vlottende activa

3.195.073

3.094.073

3.094.073

3.094.073

Balanstotaal

4.141.261

4.040.261

4.040.261

4.040.261

Algemene reserve

2.106.849

2.005.849

2.005.849

2.005.849

0

0

0

0

Totaal eigen vermogen

2.106.849

2.005.849

2.005.849

2.005.849

Voorzieningen

1.159.971

1.159.971

1.159.971

1.159.971

874.441

874.441

874.441

874.441

Totaal vreemd vermogen

2.034.412

2.034.412

2.034.412

2.034.412

Balanstotaal

4.141.261

4.040.261

4.040.261

4.040.261

Bestemmingsreserve publiek

Kortlopende schulden

Voor het jaar 2019 is het begrote resultaat een tekort van € 101.000. Voor de jaren 2020 en 2021 verwachten wij dat het resultaat nihil zal zijn. De begroting en raming is onderstaand weergegeven. In de ramingen zijn de baten en lasten aangepast als gevolg van krimp. Voor de balansposities 2020 en 2021 zijn de posten overeenkomstig 2019. De financiering van Stichting Allure vindt plaats met eigen vermogen. Het vreemd vermogen betreft onvermijdbare kortlopende schulden in verband met te betalen inkoopfacturen en afdrachten aan belastingdienst en ABP. Verder bevat het vreemd vermogen een voorziening onderhoud en de verplichte voorziening jubilea. Mutaties in deze voorzieningen worden niet verwacht. Vanwege het streven naar nul resultaten in de exploitatie worden ook in de reserves geen mutaties verwacht. Staat van baten en lasten

Jaarrekening

Begroting

Raming

Raming

2018

2019

2020

2021

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen

11.161.791

11.278.000

10.024.000

9.648.000

79.586

47.000

47.000

47.000

25


66.340

35.000

35.000

35.000

11.307.718

11.360.000

10.106.000

9.730.000

9.314.574

9.444.000

8.102.000

7.748.000

Afschrijvingen

284.834

270.000

270.000

270.000

Huisvestingslasten

941.683

1.003.000

1.000.000

997.000

Overige lasten

753.267

741.000

730.000

712.000

11.294.358

11.458.000

10.103.000

9.727.000

-3.547

-3.000

-3.000

-3.000

9.813

-111.000

0

0

Overige baten

Totaal baten

Lasten Personele lasten

Totaal lasten

Financiële baten en lasten

Totaal resultaat

8.6 Interne risicobeheersings- en controlesysteem De beheersing van de processen is een belangrijk aandachtspunt van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Uitkomsten van de interne analyses in het kader van de planning- en controlcyclus en de jaarlijks uitgevoerde accountantscontrole geven voldoende vertrouwen dat Allure haar bedrijfsprocessen in de basis op orde heeft. Stichting Allure heeft de interne beheersing en administratieve organisatie met de daarbij ingezette controlemaatregelen ten aanzien van de personeels-/salarisadministratie en de financiële administratie beschreven en geformaliseerd in het handboek AOIB. Hierin zijn per deelproces de risico’s in kaart gebracht en zijn de doelen vastgesteld. Per deelproces is een kort overzicht opgesteld van de acties, door wie ze worden uitgevoerd, wanneer zij deze uitvoeren en welke functie zij hebben. Binnen voornoemde processen is er dus een duidelijke functiescheiding aangebracht, waarbij de controlerende functie verder is geformaliseerd en gestandaardiseerd. Dit handboek wordt bij wijzigingen in de processen verder geactualiseerd. De laatste versie is ultimo 2016 door de accountant beoordeeld. 8.7 Risicoparagraaf De voornaamste risico’s waar Allure zich de komende jaren voor geplaatst ziet met bijbehorende (mogelijke) gevolgen zijn: Vervallen bekostiging nevenvestiging Vijzel Vanwege de krimp is er een risico dat het aantal leerlingen binnen onze stichting te laag is om te kunnen voldoen aan het criterium gemiddelde opheffingsnorm. Dit zal dan betekenen dat de bekostiging van de Vijzel niet meer apart als nevenvestiging zal worden berekend maar zal voor de bekostiging de vergoeding worden aangepast naar de norm dislocatie. Dit betekent dat de leerlingen worden bijgeteld bij de Plaats en de vaste voeten en het ¾ deel van de kleine scholentoeslag zal wegvallen. Ontwikkeling leerlingaantallen

26


De krimp in leerlingaantallen vormt een onzekere factor. Op basis van de meest recente prognoses zijn diverse scenario’s ontwikkeld en doorgerekend voor stichting Allure. Daarbij is ook gekeken naar diverse samenwerkingsmogelijkheden en eventueel het sluiten van schoolgebouwen. Schoolopbrengsten De investeringen die Allure heeft gedaan in opbrengstgericht werken als instrument om het taal- en rekenonderwijs op al onze scholen in de breedte te verbeteren, heeft ertoe geleid dat alle scholen het basisarrangement hebben. Toch blijven de opbrengsten een groot punt van aandacht. Naast het voortdurende streven naar kwalitatief goed onderwijs voor de leerlingen hebben de opbrengsten ook een grote invloed op de concurrentiepositie van de scholen. In het huidige digitale tijdperk zullen de ouders van potentiële leerlingen zich steeds meer laten leiden door de te verwachte kwaliteit bij raadpleging van internetsites waaruit deze geobjectiveerde kwaliteit zou mogen blijken. Het ministerie van onderwijs Het betreft hier de onvoorspelbaarheid en het daarmee gepaard gaande risico in meerjarenperspectief: 1.​ ​Mogelijke wijzigingen in wet- en regelgeving omtrent instandhouding kleine scholen; 2.​ ​Wijzigingen in de CAO PO met betrekking tot de rechtspositie; 3.​ ​Onvolledige compensatie in de bekostiging van stijgende lasten. De personele subsidie compenseert de gestegen loonkosten niet geheel. De materiële subsidie is substantieel te laag. Vanuit de politiek zijn toezeggingen gedaan voor extra middelen om de werkdruk te verlagen; 4.​ ​Onzekerheid met betrekking tot wijziging of stopzetting van tijdelijke subsidies; 5.​ ​De wet Werk en Zekerheid waarbij aan werknemers sneller een vast dienstverband zal moeten worden aangeboden; 6.​ ​Wijzigingen in de opheffingsnormen van de diverse scholen welke geen gelijke tred houdt met de krimp van het aantal leerlingen. Ziekteverzuim en Vervangingsfonds De kosten van vervanging van personeelsleden die vanwege ziekte afwezig waren, werden tot enkele jaren geleden volledig vergoed door het Vervangingsfonds. In 2016 is de vergoeding op een genormeerd bedrag vastgesteld en in 2017 is op deze genormeerde vergoeding een korting van 20% toegepast. Omdat ook vervanging van personeelsleden vanwege buitengewoon verlof (huwelijk, overlijden et cetera) al voor eigen rekening moet worden genomen vormt afwezigheid in toenemende mate een risico. Vanwege het hoge ziekteverzuim binnen onze stichting is er naast de genoemde kosten voor eigen rekening ook sprake van een maluskorting van het Vervangingsfonds omdat het verzuim fors hoger is dan bij andere schoolbesturen. Gemeente en samenwerkingsverband Met de afstoting van het buitenonderhoud van de schoolgebouwen van de gemeenten naar de schoolbesturen is de afstand tot de schoolbesturen verder toegenomen. Gedurende de periode dat het buitenonderhoud werd beheerd door de gemeenten is een kwaliteitsslag in de vorm van levensduurverlengende maatregelen uitgebleven waardoor schoolgebouwen eerder aan vervanging toe zijn. De komende jaren zal voor vier schoolgebouwen sprake zijn van renovatieprojecten. De invoering van het Passend Onderwijs heeft tot gevolg gehad dat een nieuwe bestuurslaag is gevormd in de vorm van een nieuw Samenwerkingsverband. Deze bestuurslaag maakt voor haar eigen organisatie aanzienlijke kosten waardoor minder middelen resteren dan in de situatie van rechtstreekse rijksbekostiging.

De arbeidsmarkt De personele bezetting hangt nauw samen met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Tot voor kort zorgde de personele invulling niet voor problemen omdat het aanbod vanuit de arbeidsmarkt in voldoende mate beschikbaar was en omdat Stichting Allure in een krimpsituatie verkeerde waardoor de uitstroom van leerkrachten per saldo groter was dan de benodigde instroom van nieuwe leerkrachten. Deze situatie is thans (mei 2019) belangrijk gewijzigd. Stichting Allure krimpt minder snel dan aanvankelijk verwacht en zal als werkgever aantrekkelijk moeten blijven door goed functionerende leerkrachten aan zich te binden. Dit zal er mogelijk toe kunnen leiden dat in voorkomende gevallen personeelsleden sneller een vaste aanstelling zal moeten worden aangeboden en een tijdelijke overcapaciteit van leerkrachten vanwege een naderend voorzienbaar vertrek van een leerkracht zal moeten worden overwogen. Dit zal ertoe leiden dat het personele risico groter zal worden.

Privacywetgeving In mei 2018 is de privacywetgeving AVG van toepassing. Invoering en handhaving van deze wetgeving brengt aanzienlijke kosten met zich mee waar geen extra bekostiging tegenover staat. Het is nog niet duidelijk in hoeverre eventuele tekortkomingen zullen worden gesanctioneerd.

27


Basisinformatie Gegevens over de rechtspersoon: Bestuursnummer: 41421 Naam instelling: Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Adres: Kerkstraat 79a, 1687 AM WOGNUM Telefoon: 0226-357230, Fax: 0226-359628 Kamer van Koophandel: 37109276 E-mailadres: info@stichtingallure.nl Website: www.stichtingallure.nl

Allure is bevoegd gezag van de volgende scholen: Brin

School

Adres

Telefoon

E-mail

13RD

Geert Holle

Kerkebuurt 156 1647 MD BERKHOUT

0229-551357

info@geertholle.nl

13BR

Grosthuizerschool

Grosthuizen 74-75A 1633 EP AVENHORN

0229-541273

info@grosthuizerschool.nl

13MJ

Ieveling

Het Veer 90 1633 HE AVENHORN

0229-541491

info@obsieveling.nl

09GT

Kelderswerf

Weerestraat 70 1713 VC Postbus 41 1713 ZG OBDAM

0226-451967

info@kelderswerf.nl

12VS

Langereis

Middengouw 21 1645 PN URSEM

072-5021817

info@langereisschool.nl

12ES

Klaverwoid

Beukenlaan 79 1676 GS TWISK

0227-542443

info@klaverwoid.nl

13BS

Koet

Tripkouw 36 1679 GJ MIDWOUD

0229-201528

info@obsdekoet.nl

13MK

Kraaienboom1

Kreek 14 1654 JX BENNINGBROEK

0229-591408

info@kraaienboom.nl

06AP

Meridiaan

Schuitevoerderslaan 18 1671 JZ MEDEMBLIK

0227-542215

info@obsdemeridiaan.nl

28


12NS

Plaats

Schoolwerf 1 1657 LD ABBEKERK

0229-581278

info@obsdeplaats.nl

O5ZI

Speelwagen

Conferencelaan 1 1687 RA WOGNUM

0229-571837

info@speelwagen.nl

12VT

Vijzel

Hauwert 80 1691 EJ HAUWERT

0229-201535

info@obsdevijzel.nl

11HN

Adelaar

Burg. Heijmanstraat 2 1718 AN HOOGWOUD

0226-352325

Info@obsdeadelaar.nl

11TI

Akker

Meibloem 46-48 1716 VA OPMEER

0226-352410

info@akkeropmeer.nl

12DL

Dubbele Punt

Koetenburg 14 1719 AR AARTSWOUD

0229-582068

info@obsddp.nl

Nadere gegevens over onze stichting en scholen zijn te vinden via onze website​ ​www.stichtingallure.nl Allure: Adres: Telefoon:

Stichting voor openbaar primair onderwijs Kerkstraat 79A, 1687 AM Wognum 0226-357230

29

Profile for Ron Dol

Allure Jaarverslag 2018  

Allure Jaarverslag 2018  

Advertisement