__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Maatwerk in leren Kinderen leren grenzen verleggen in eigentijdse scholen

STRATEGISCH BELEID 2015-2019 Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Vrijheid; “Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen, maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee�. Antoine de Saint- Exupery

2


Strategisch plan 2015-2019

Woord vooraf De afgelopen jaren is er veel werk verzet door alle medewerkers van Stichting Allure. Vrijwel alle doelen die waren opgenomen in het beleidsplan 2011-2014, zijn gerealiseerd. Er is veel geïnvesteerd in het wegnemen van allerlei belemmeringen. Er zijn pijnlijke maar onvermijdelijke ingrepen doorgevoerd in de financiële en personele organisatie. Met als resultaat dat het afgelopen jaar geen enkele medewerker in de rddf hoefde te worden geplaatst. De scholen hebben zich enorm ontwikkeld. In 2015 hebben alle scholen van Allure een basisarrangement, scoort rekenen en taal in groep 8 op alle scholen een voldoende en kan worden vastgesteld dat de onderwijsorganisatie naar de normen van de onderwijsinspectie, op orde was. Een enorme prestatie van alle medewerkers van Allure. Omdat er inmiddels sprake is van een stevig fundament is er ruimte voor ontwikkeling. Is er ruimte voor verandering. En is er ruimte voor onderwijskundige verdieping en profilering. In de komende periode van vier jaar wordt ingezet op ontwikkeling en verdieping. Verder met de ontwikkeling van het vakmanschap van directies en teams. En een sterke focus voor de ontwikkeling en verdieping van de onderwijskundige kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Onderwijs staat de komende jaren voor een aantal grote veranderingen. Er wordt door de samenleving een groot beroep gedaan op de ontwikkel- en verandercapaciteit van scholen. Het onderwijs in 2025 ziet er anders uit dan het onderwijs van vandaag. Stichting Allure denkt over de benodigde ontwikkel- en verandercapaciteit te beschikken en gaat de uitdaging aan. In de komende vier jaar gaan de scholen van Allure zich ontwikkelen waardoor ze kunnen voldoen aan de eisen die in de toekomst worden gesteld aan scholen die er werkelijk in slagen om leerlingen te leren grenzen te verleggen. Elke leerling en medewerker binnen Allure ontwikkelt zich vanuit zijn en haar eigen niveau en kwaliteiten. Daarop aansluiten is de grote uitdaging en daarom krijgt dit beleidsplan de titel mee “Maatwerk in leren”. Riekje Meijering College van Bestuur

3


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Inhoud Inleiding 5 Hoofdstuk 1

6

1.

Strategische doelen 2015-2019

6

Missie, visie, kernwaarden

2. Beleidsplan 2015-2019

10

Hoofdstuk 2

12

Hoofddoel 1: Werken vanuit een onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces 12 Hoofddoel 2. De leerkrachten van Allure zijn professionals die zich blijven ontwikkelen 14 Hoofddoel 3. Alle scholen van Allure worden geleid door directeuren die inspireren en in staat zijn sturing te geven aan hun team 16 Hoofddoel 4. Allure staat voor goede scholen en wordt door vrijwel alle ouders ook zo herkend en erkend 18 Hoofddoel 5. Allure geeft leerlingen en ouders een belangrijke stem 19 Hoofddoel 6. Allure werkt samen met andere onderwijspartners om kwaliteit te kunnen waarborgen 20 Roadmap voor de realisatie strategische doelen 2015 - 2019 23 Hoofddoel 1: Werken vanuit een onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces 23 Hoofddoel 2. De leerkrachten van Allure zijn professionals die zich blijven ontwikkelen 26 Hoofddoel 3. Alle scholen van Allure worden geleid door directeuren die inspireren en in staat zijn sturing te geven aan hun team 28 Hoofddoel 4. Allure staat voor goede scholen en wordt door vrijwel alle ouders ook zo herkend en erkend 30 Hoofddoel 5. Allure geeft leerlingen en ouders een belangrijke stem 32 Hoofddoel 6. Allure werkt samen met andere onderwijspartners om kwaliteit te kunnen waarborgen 34

4


Strategisch plan 2015-2019

Inleiding Voor u ligt het strategisch beleidsplan 2015-2019 van Stichting Allure. Stichting Allure heeft strategische doelen geformuleerd voor de periode 2015-2019. Dat is een proces dat is gestart met een 2-daagse van de directies van de Allure scholen, in het najaar van 2014. In deze notitie worden de ambities en doelen beknopt weergegeven. De verschillende geledingen (leerkrachten, GMR en Raad van Toezicht) is de ruimte geboden om te reageren op de inhoud van het plan. De uitwerking in de vorm van concrete acties, uitvoeringsafspraken, een planning en budgetten volgt op een later moment. Hoofdstuk 1 gaat in op de Missie, visie en kernwaarden van de stichting en vormt een belangrijk uitgangspunt voor de formulering van de strategische doelen. Hoofdstuk 2 beschrijft in het Beleidsplan de strategische doelen: 1. Allure scholen werken vanuit een onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces 2. De leerkrachten van Allure zijn professionals die zich blijven ontwikkelen. 3. Alle scholen van Allure worden geleid door directeuren die inspireren en in staat zijn sturing te geven aan hun team. 4. Allure staat voor kwalitatief goede scholen en wordt door vrijwel alle ouders ook zo herkend en erkend. 5. Allure neemt leerlingen en ouders serieus en streeft naar partnership 6. Allure werkt samen met andere onderwijspartners om kwaliteit te kunnen waarborgen In de bijbehorende Roadmap worden de doelen per beleidsjaar uitgewerkt.

5


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofdstuk 1 1. Strategische doelen 2015-2019

Maatwerk in leren Kinderen leren grenzen verleggen in eigentijdse scholen.

Stichting Allure vormt het bestuur van 15 scholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Missie, visie, kernwaarden De missie van stichting Allure is het leveren van een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van 4- 12 jarigen. De scholen van Allure hebben de ambitie om kwalitatief goed onderwijs te leveren. Onderwijs dat toekomstbestendig is en alle leerlingen de mogelijkheden biedt om uit te groeien tot wereldburgers in West Friesland. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Niet apart, maar samen.

6


Strategisch plan 2015-2019

De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Stichting Allure wil zich blijvend onderscheiden als een professionele, transparante en daadkrachtige onderwijsorganisatie. Een organisatie waarin wordt gewerkt vanuit een sterke gemeenschappelijke visie op onderwijs. En een organisatie waarbinnen kinderen worden gestimuleerd en begeleid om zich te ontwikkelen tot evenwichtige tieners die met voldoende bagage de toekomstige wereld tegemoet durven te treden. Visie Grensverleggend leren Het onderwijs dat Allure wil bieden Zorgt ervoor dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om grensverleggend te leren. Leerlingen worden uitgedaagd om de grenzen van hun talenten op te zoeken. Een kind heeft meer kenmerken dan alleen cognitiviteit De scholen van Allure richten zich niet alleen op de ontwikkeling van de cognitieve talenten. Er is aandacht voor de brede vorming. Allure wil de kracht van de verschillen benutten. Diversiteit als meerwaarde. Een veilige leeromgeving Allure staat voor veiligheid en geborgenheid omdat een omgeving met die eigenschappen positieve invloed heeft op leren. Ouders zijn een onmisbare partner Zonder betrokken ouders is het een moeilijke opgave om kinderen zich te laten ontwikkelen. De school kan het niet alleen. Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. Blijvende focus op professionele ontwikkeling Onderwijs is een moeilijk vak dat hoge eisen stelt aan alle medewerkers. Allure investeert elk jaar in de professionele ontwikkeling van medewerkers. Alleen medewerkers die hoogwaardig zijn opgeleid en zich blijven professionaliseren kunnen de hoge pedagogische en onderwijskundige ambities waarmaken die Allure nastreeft. 7


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Stichting Allure werkt vanuit de volgende kernwaarden: Stichting Allure werkt vanuit de volgende kernwaarden: Kernwaarden Ontwikkeling

Heldere communicatie Professionele autonomie

Verbinding

Allure is een dynamische, lerende organisatie waarin ruimte is voor innovatie. Een organisatie met continue aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en actuele ontwikkelingen. Initiatieven worden gestimuleerd. Allure is een transparante organisatie waarin de communicatielijnen inzichtelijk zijn. Binnen de kaders van Allure wordt op alle niveaus gewerkt aan professioneel vakmanschap. Van elke professional wordt verwacht dat keuzes worden gemaakt en verantwoordelijkheid wordt genomen voor goed onderwijs. Dit geldt voor directies, leerkrachten en leerlingen. Allure kenmerkt zich door samenwerking en partnerschap, met respect voor elkaars waarden en normen en verantwoordelijkheden, op alle niveaus; scholen, werknemers, ouders, leerlingen en omgeving.

Pagina 2 van 18

8


Strategisch plan 2015-2019

9


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

2. Beleidsplan 2015-2019 In het beleidsplan 2015-2019 heeft de Stichting Allure een beperkt aantal streefdoelen geformuleerd die de komende 4 jaar worden gerealiseerd. Het aantal doelen is gering maar de ambities zijn groot. De stichting Allure wordt, zoals vrijwel alle schoolbesturen, geconfronteerd met krimp waardoor de beschikbare middelen structureel afnemen. Desondanks gaan de scholen van Allure de uitdaging aan om een antwoord te vinden op de vraag die de samenleving stelt aan het onderwijs en alle mensen die in de sector werken. Stichting Allure wil met haar scholen uitgroeien tot een onderwijsorganisatie waarvan de scholen worden herkend aan hun onderwijskundige kwaliteit. De meeste scholen van Allure zijn relatief klein. Dat maakt het niet altijd even eenvoudig omdat al het werk door minder teamleden moet worden gedaan. Een voordeel van scholen van deze omvang is dat het goed mogelijk is om maatwerk te leveren. Op grote scholen komt het voor dat kinderen opgaan in de massa. Op scholen met een kleiner aantal leerlingen is die kans gering. Op de scholen maken de leerkrachten het verschil omdat elke medewerker zijn vak verstaat. Stichting Allure zal ook de komende jaren fors investeren in het vergroten van de professionele kwaliteit van elke medewerker. Onderwijskundig staan de scholen aan de vooravond van een aanzienlijke koerswijziging. De term gepersonaliseerd onderwijs wordt gebruikt om aan te geven

10


Strategisch plan 2015-2019

dat er meer en meer behoefte is aan onderwijs waarin tegemoet wordt gekomen aan de onderwijsbehoefte van elk kind. Tegelijkertijd komt ook de toepassing van ICT-mogelijkheden in een tweede versnelling. De eerste generatie digiborden zijn achterhaald en verdwijnen uit de scholen. Leerlingen werken steeds vaker met een eigen ‘device’ en bewaken met de leerkracht hun eigen leerproces. De leerkracht moet anders gaan werken en is niet langer de docent maar veel meer de leerprocesbegeleider. De leerling van morgen is niet langer kennisconsument maar ook kennisproducent. De schoolgebouwen met hun klassen worden aangepast de komende jaren. Lokalen worden onderwijsruimtes. Een ambitieus streven is dat elke school een onderzoekruimte krijgt waar leerlingen zelf de inhoud van hun programma gaan bepalen en de leerkracht het leerproces gaat begeleiden. Stichting Allure gaat de uitdaging aan. De scholen van Allure worden gestimuleerd om na te denken over hun visie op onderwijs. De directies en hun team hebben de ambitie om de kwaliteit van het onderwijs in stand te houden en tegelijkertijd inhoud te geven aan het andere onderwijs dat de komende jaren vorm moet krijgen. Dat andere onderwijs met meer verantwoordelijkheid voor de leerling, meer ICT-toepassingen en nog steeds zeer goed geschoolde professionals voor de groep.

11


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofdstuk 2 Hoofddoel 1: Werken vanuit een onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces In 2019 werken alle scholen van Allure vanuit een alles omvattende onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces en de leerkracht in staat is om elke leerling een aanbod te bieden passend bij de onderwijsbehoefte van de leerling. De scholen van Allure gaan op weg naar meer toekomstgericht en eigentijds onderwijs. Leren op een Allure school in 2019 gaat over het verwerven van kennis en ook over het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om in de 21e eeuw op een zinvolle manier kunnen leven als (wereld) burger in West-Friesland of daarbuiten. Dat onderwijs wordt minder gedomineerd door de leerkracht en moet meer ruimte bieden aan elke leerling om zijn eigen leerproces vorm en inhoud te geven. Dat onderwijs is tegelijkertijd nog steeds opbrengstgericht. Er wordt heel gericht door leerlingen gewerkt aan het behalen van leerdoelen. Alleen wordt de verantwoordelijkheid voor het halen van de leerdoelen meer bij de leerling gelegd. Dat versterkt het leerproces en maakt de leerling meer bewust van de eigen prestatie. Het onderwijs is toekomstgericht omdat het ruimte geeft aan de leerling om de eigen leervragen te formuleren. Leervragen die voortkomen uit de belevingswereld van de leerling. Het is eigentijds omdat het waar mogelijk gebruik maakt van de digitale toepassingen die het leren kunnen ondersteunen. De leerkracht leert elke leerling zoveel mogelijk zelf hun leren vorm te geven. De teams worden uitgedaagd om de komende tijd na te denken over aanpassingen in hun onderwijsvisie. En dan de aanpassingen te vertalen in leerkracht gedrag. De rol van leerkracht zal de komende jaren veranderen. Allure gaat teams ondersteunen bij het verwerven van nieuwe vaardigheden voor het toekomstgericht en eigentijdse onderwijs. Allure gaat de teams ook stimuleren om de huidige, beperkte, visie op ICT te herijken en te verdiepen tot een onderwijskundige visie waarin een keuze wordt gemaakt in de vele mogelijke ICT toepassingen en er sprake is van het gebruik van toepassingen die aansluiten bij de onderwijsvisie en het onderwijsprogramma. De investeringen in ICT zullen ook de komende jaren fors blijven.

12


Strategisch plan 2015-2019

De scholen van Allure staan in een regio waarvan bekend is dat er sprake is van taalzwakte. Alle Allure scholen profileren zich met een onderwijsaanbod dat hier rekening mee houdt. Een viertal scholen van scholen profileert zich nadrukkelijk als leesschool. 1.1. Uiterlijk in 2019 wordt er door Allure scholen gewerkt vanuit een heldere herkenbare onderwijskundige visie. In die visie zijn leerlingen eigenaar van het eigen leerproces, kunnen leerlingen uitleggen hoe zij leren en is het programma voor tenminste een derde ingevuld door de leerling zelf. 1.2. De leerlingen leren op hoog niveau, ontwikkelen nieuwe vaardigheden (analyseren, creĂŤren) die in de 21e eeuw voorwaarde zijn om uit te groeien tot een wereldburger. Er is geleerd om verantwoord en creatief om te gaan met de mogelijkheden die de digitale leeromgeving biedt. 1.3. Het programma van de scholen in 2019 is afgeleid van de onderwijskundige visie. Dat wil zeggen dat er enerzijds een herkenbare relatie met de kerndoelen en tegelijkertijd met de onderwijsbehoefte en leervragen van de leerlingen. 1.4. Alle scholen van Allure werken aan de hand van een onderwijskundige visie aan de integratie van ICT toepassingen in het onderwijsprogramma. 1.5. Stichting Allure werkt met een stichting breed beleid passend onderwijs en ondersteuningsprofiel waarin een overzicht van alle zorgarrangementen die door Allure scholen kunnen worden uitgevoerd. Elke school bezit een overzicht van de arrangementen die er zijn.

13


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofddoel 2: De leerkrachten van Allure zijn professionals die zich blijven ontwikkelen In 2019 werken op de scholen van Allure uitsluitend onderwijsprofessionals die met grote deskundigheid en passie werken. Zij kunnen reflecteren op eigen handelen, nemen verantwoordelijkheid en werken voortdurend aan het vergroten van professionele deskundigheid. Het vernieuwde onderwijsmodel heeft gevolgen voor de leerlingen en het programma. Maar bovenal voor de leerkrachten. De rol van leerkracht gaat veranderen. Van docent die kennis overdraagt naar een leerprocesbegeleider die leerlingen ondersteunt bij leren leren, het bedenken van leervragen en feedback geven op behaalde leerprestaties Allure gaat een profielschets ontwikkelen voor de ‘effectieve leerkracht’. In 2019 is de effectieve leerkracht een ‘leerprocesbegeleider’. Uitgangspunt voor het nieuwe profiel is het huidige profiel waarin staat dat een leerkracht: • In staat is om de onderwijsbehoefte van elk kind vast te stellen; • Daaruit kan afleiden welke instructiebehoefte de leerling heeft; • Een passend onderwijsaanbod kan samenstellen; • In staat is om de leerling effectieve feedback te geven. • Het leerproces van een leerling te begeleiden Alle medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Allure zal waar mogelijk de medewerkers ondersteunen en stimuleren in hun professionele ontwikkeling. Allure blijft fors inzetten op scholing. Stichting Allure beschouwt haar medewerkers als het belangrijkste kapitaal waarmee de onderwijskundige opdracht van de organisatie wordt gerealiseerd. Om de rol van werkgever adequaat te kunnen vervullen wordt geïnvesteerd in het formuleren van een integraal personeelsbeleidsplan (IPB). In dit plan wordt het beleid uitgewerkt rondom scholing, functiebouwwerk, gesprekscyclus, beoordeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid, ziekteverzuim en invallerbeleid. In 2015 moet het plan gereed zijn. Onderdelen van het plan zijn al geïmplementeerd. In 2019 moet het IPB volledig zijn uitgevoerd.

14


Strategisch plan 2015-2019

2.1. Alle leerkrachten die werken bij stichting Allure zijn (onderwijs) professionals die aantoonbaar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. In 2019 heeft 10 procent van de medewerkers een master. 2.2. Onderwijs verandert en stelt andere eisen aan de leerkracht. In 2016 is een profiel beschikbaar van ‘de leerkracht als leerprocesbegeleider’ en in 2019 zijn 80 % van leerkrachten in staat om de rol van leerprocesbegeleider uit te voeren. 2.3. Stichting Allure investeert in professionalisering. Jaarlijks wordt een budget voor individuele scholing en voor teamscholing beschikbaar gesteld. Er wordt gewerkt met een professionaliseringsagenda (agenda P) die aansluit bij de scholingsbehoefte van leerkrachten. In 2019 is door 90% van de leerkrachten deelgenomen aan scholingactiviteiten die worden aangeboden in het kader van de agenda P. 2.4. Binnen Allure zijn netwerken aanwezig waar structureel door leerkrachten good practices worden uitgewisseld. Good practices worden verzameld, beschreven en gepubliceerd. In 2019 zijn er tenminste 25 voorbeelden van good practice beschikbaar voor alle leerkrachten 2.5. In 2015 wordt het integraal personeelbeleidsplan vastgesteld. In 2019 zijn alle onderdelen geïmplementeerd.

15


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofddoel 3: Alle scholen van Allure worden geleid door directeuren die inspireren en in staat zijn sturing te geven aan hun team In 2019 worden alle scholen van Allure door zelfbewuste directeuren die gericht sturen op kwaliteit van onderwijs. Ze zijn bekwaam, deskundig. De directeur ondersteunt en inspireert het onderwijsteam in het proces op weg naar het realiseren van geformuleerde doelen. Allure investeert in de kwaliteit van onderwijs. Allure streeft naar een situatie waarin er geen zwakke scholen zijn of scholen met een waarschuwing. Alle scholen van Allure scoren op de indicatoren van de onderwijsinspectie een voldoende. Op kwaliteitszorg scoren in 2019 tenminste de helft van de Allure scholen meer dan voldoende. Allure investeert in de kwaliteit van de directievoering. Van alle directies wordt verwacht dat zij in staat zijn om hun team adequaat te ondersteunen en te inspireren gedurende een schoolplanperiode waarin een school op weg is om geformuleerde doelen te realiseren. En elke directie wordt gevraagd op dezelfde manier te reflecteren op het eigen gedrag zoals dat ook wordt gevraagd van leerkrachten. Allure gaat op zoek naar meer mogelijkheden om directies te faciliteren waardoor de noodzakelijke ruimte aanwezig is om de onderwijskundige ontwikkeling van de school te realiseren en de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. In het scholingsbeleid wordt ruimte gemaakt voor de professionele ontwikkeling van directies. Deze ontwikkeling mag geen sluitpost zijn. Het doel is dat in 2019 alle directies voldoen aan de eisen die worden gesteld aan inschrijving in het schoolleiderregister. Van directies wordt tenslotte verwacht dat zij op een goede manier sturing geven aan ontwikkeling van de school als geheel, onderwijskundig leiderschap laten zien, team presteren begeleiden, de externe relaties bewaken en bijdragen leveren aan het beleid op bestuursniveau.

16


Strategisch plan 2015-2019

Doelen 3.1. De doelen die gesteld zijn op het gebied van het onderwijs, visie op leren, professionaliteit van leraren, en het versterken van de kwaliteit en gebruik van ICT vragen effectief en inspirerend leiderschap. Allure gaat de eisen aan leiderschap inzichtelijk en concreet maken en directies ondersteunen aan deze eisen te voldoen. 3.2. Scholen en hun teams presteren beter in een cultuur van leren met en van elkaar. Directies gaan gericht werken aan een cultuur waarin teamleden en directie van en met elkaar leren. Directies geven zelf het voorbeeld. 90 % van de leerkrachten ervaart de positieve invloed van directies op de teamcultuur en zegt ook te ervaren dat zij leren in en van een team. 3.3. Alle directies voldoen in 2019 aan de eisen die worden gesteld aan inschrijving in het schoolleiderregister.

17


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofddoel 4: Allure staat voor goede scholen en wordt door vrijwel alle ouders ook zo herkend en erkend In 2019 wordt Stichting Allure en haar scholen door 90 procent van de ouders en samenwerkingspartners herkend en erkend als een professionele onderwijsorganisatie die onderwijs met hoge kwaliteit biedt. Allure wil zich blijvend onderscheiden als een professionele, transparante en daadkrachtige organisatie. De scholen van Allure bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, met een blik op de toekomst. Medewerkers van Allure zijn in staat om op een professionele manier een heldere visie op onderwijs te presenteren. Elke Allure school heeft veel te bieden aan de leerlingen die de school bezoeken. Stichting Allure heeft de ambitie om kracht van het merk Allure verder te vergoten. Het resultaat moet zijn dat veel ouders de scholen kennen en waarderen om hun zichtbare onderwijskwaliteit, de veilige leeromgeving, de professionele kwaliteit van directie en team, de duidelijke communicatie en de betrokkenheid van ouders met de school. Het doel is dat het marktaandeel van de scholen van Allure in 2019 toegenomen is, in vergelijking met 2014. Stichting Allure is een stichting met scholen op het platteland en dat vraagt om een daarvoor specifiek beleid. Allure heeft de ambitie om de komende planperiode geen enkele school te sluiten.   Doelen 4.1. Binnen Stichting Allure wordt planmatig gewerkt aan het vergroten en versterken van de naamsbekendheid. Er wordt waar mogelijk gestuurd op publiciteit. Er zijn afspraken over hoe en wie communiceert met welke media. De huisstijl wordt consequent toegepast om het beeldmerk te versterken. Als resultaat van een gericht PR-beleid herkennen in 2019 vrijwel alle ouders (85 procent) het merk Allure en verbinden het met kwalitatief goed onderwijs 4.2. De scholen van Allure profileren zich actief als scholen voor openbaar onderwijs met een herkenbaar onderwijskundig profiel dat door ouders wordt verbonden met de waarden kindgericht, transparant, kwaliteit en verbonden met de omgeving. Scholen slagen erin om hun onderwijskwaliteit adequaat over het voetlicht te brengen waardoor ouders kiezen voor een school van Allure. 4.3. Het doel is dat het marktaandeel van de scholen van Allure in 2019 toegenomen in vergelijking met 2014.

18


Strategisch plan 2015-2019

Hoofddoel 5: Allure geeft leerlingen en ouders een belangrijke stem In 2019 bestaat op alle Allure scholen een structuur waarmee de relatie tussen school en ouders is verankerd en er wordt gewerkt op basis van wederzijdse betrokkenheid. Ook voor leerlingen wordt een vergelijkbare structuur ingericht waardoor hun stem zichtbaar is. Om het toekomstgericht en eigentijdse onderwijs te realiseren kunnen de scholen het niet alleen. Er zijn ook veel partners waar de school van nature mee samenwerkt zoals ouders, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, voortgezet en hoger onderwijs, welzijn- en zorginstellingen, Centra voor Jeugd en Gezin, sportinstellingen, gemeentelijke organisaties, woningbouwcorporaties, bibliotheken, musea en overige educatieve organisaties. De samenwerking met deze partners biedt kansen voor kinderen. Daarom is soms intensieve samenwerking met ouders en andere partners (stakeholders) van groot belang. Allure wil investeren in de relatie tussen scholen en ouders. Er moet worden nagedacht over de invulling van het begrip ouderbetrokkenheid 3.0 (CPS). In het concept van ouderbetrokkenheid 3.0 wordt de ouder een educatieve partner / bondgenoot. De vrijblijvendheid in de relatie wordt ingeruild voor werkelijke betrokkenheid. Doel is om te werken met een protocol waarin de relatie tussen ouders en school is beschreven Elke school van Allure werkt in 2019 met een leerlingenraad waardoor ook de stem en mening van leerlingen serieus wordt genomen. Doelen 5.1. Communicatie met ouders herijken Allure wil de ouderbetrokkenheid vergroten. In 2019 hebben alle scholen een coherent programma waarmee ouderbetrokkenheid wordt gerealiseerd. Onderdeel van dit programma is een protocol waarin de school de gewenste (niet vrijblijvende) relatie tussen ouder en school beschrijft. 5.2. Instellen met een leerlingenraad Alle Allure scholen kennen in 2019 een vorm van een leerlingenraad. Er wordt gewerkt met een verkiezingsreglement en een huishoudelijk reglement. In het onderwijsjaarverslag wordt gerapporteerd welke bijdragen de raad heeft geleverd aan de kwaliteit van het onderwijs. 19


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofddoel 6: Allure werkt samen met andere onderwijspartners om kwaliteit te kunnen waarborgen In 2019 werkt Allure op bestuurlijk niveau nauw samen met behoud van de eigen identiteit. De samenwerking met onderwijspartners is gericht op het behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Voor een stichting als Allure met relatief veel kleine scholen is het buitengewoon belangrijk dat er goede samenwerkingsverbanden zijn, omdat die mogelijk ondersteunend kunnen zijn in de scholen die te klein worden. Dit met als doel voor kinderen kwalitatief goed gevarieerd onderwijs te blijven aanbieden in de regio. Allure heeft de ambitie om de komende jaren de prille samenwerking met SKO West-Friesland verder uit te werken. Rondom het onderhoud van de scholen wordt gezocht naar de mogelijkheden om intensief samen op te trekken en deze activiteiten onder te brengen in een gezamenlijke organisatie (bedrijfsbureau). De verwachtingen over deze samenwerking zijn zeer positief. En is deze samenwerking wellicht een voorbode van samenwerking op andere terreinen waardoor kosten reducties mogelijk zijn en er meer geld beschikbaar is voor de kwaliteit van het onderwijs. In 2015 heeft de Stichting Allure in samenwerking met SKO West-Friesland de bestuurszetel van Stichting Peuterspeelzaal Opmeer (SPO) op zich genomen waardoor het bestuur in handen komt van professionele bestuurders. Doelen 1. Samenwerking met SKO op gebied van onderhoud De samenwerking tussen Allure en SKO West Friesland heeft in 2019 een structureel karakter in relatie tot het onderhoud van gebouwen en facilitaire diensten als schoonmaak. De verwachting is dat deze samenwerking leidt tot efficiency winst en een grotere kwaliteit. 2. Onderzoek naar andere vormen van samenwerking In 2019 zijn er scholen van Allure die een onderdeel zijn van een integraal kindcentrum. Dit vraagt dat op school- en stichtingsniveau beleid wordt ontwikkeld hoe om te gaan met samenwerkingspartners als kinderopvang en andere partners. 3. Stichting Allure heeft de ambitie om uiterlijk in 2016 een nieuwkomerklas in te richten in de gemeente Medemblik. Deze klas heeft op termijn een regionale functie.

20


Strategisch plan 2015-2019

21


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

22


Strategisch plan 2015-2019

Roadmap voor de realisatie strategische doelen 2015-2019 (b) = bestuursniveau

Hoofddoel 1: Werken vanuit een onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces 1.1. Uiterlijk in 2019 wordt er door Allure scholen gewerkt vanuit een heldere herkenbare onderwijskundige visie. In die visie zijn leerlingen eigenaar van het eigen leerproces, kunnen leerlingen uitleggen hoe zij leren en is het programma voor tenminste een derde ingevuld door de leerling zelf. 1.2. De leerlingen leren op hoog niveau, ontwikkelen nieuwe vaardigheden (analyseren, creĂŤren) die in de 21e eeuw voorwaarde zijn om uit te groeien tot een wereldburger. Er is geleerd om verantwoord en creatief om te gaan met de mogelijkheden die de digitale leeromgeving biedt. 1.3. Het programma van de scholen in 2019 is afgeleid van de onderwijskundige visie. Dat wil zeggen dat er enerzijds een herkenbare relatie met de kerndoelen en tegelijkertijd met de onderwijsbehoefte en leervragen van de leerlingen. 1.4. Alle scholen van Allure werken aan de hand van een onderwijskundige visie aan de integratie van ICT toepassingen in het onderwijsprogramma. 1.5. Stichting Allure werkt met een stichting breed beleid passend onderwijs en ondersteuningsprofiel waarin een overzicht van alle zorgarrangementen die door Allure scholen kunnen worden uitgevoerd. Elke school bezit een overzicht van de arrangementen die er zijn.

23


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

2015-2016

2016-2017

Scholen ontwikkelen een onderwijskundige visie met streefdoelen Visie op leren vertalen in leerstof, oefeningen, toetsen, voor 2019 streefdoelen. Uitwerking van de visie op leren en onderwijzen.

Kijkwijzer leerkrachtgedrag

Uitwerken hoe leerlingen eigenaar worden van het eigen leerproces. In teams bespreken ‘wat is eigenaarschap?’

Ontwikkelen, feedback en leergesprekken

Uitwerking hoe leerlingen 21e eeuwse vaardigheden gaan verwerven

Uitwerken welke vormen van feedback effectief zijn Kijkwijzer ontwikkelen ‘eigenaarschap’(school-specifiek)

Concreet gedrag uitproberen

Uitwisselen van voorbeelden ‘good practice’ in netwerken

Bestaande zorgstructuur wordt voortdurend geactualiseerd

Bestaande zorgstructuur wordt voortdurend geactualiseerd

Uitwisselen van voorbeelden ‘good practice’ in netwerken

Sharepoint wordt dagelijks door medewerkers van allure gebruikt voor het werken en delen van documenten.

Al het personeel van Allure is geschoold in het werken met Sharepoint. Er wordt op Sharepoint op allerlei niveaus samen gewerkt in netwerkgroepen. De visie op onderwijs met ICT wordt verwerkt in het ICT plan van de school. Van elke school is er op ICT gebied een investeringsoverzicht beschikbaar voor de komende vijf jaar, waarmee de scholen zelf gegronde keuzes kunnen maken.

24


Strategisch plan 2015-2019

2017-2018

2018-2019

Idem

De opbrengsten op de basisvaardigheden zijn onveranderd hoog (alle scholen halen de inspectienorm).

Scholen beschrijven de nieuwe manier van werken in hun schoolplan.

Alle scholen hebben bereikt dat: 1. Leerlingen bewaken zelf of gestelde leerdoelen zijn behaald. Met kijkwijzer vaststellen of werkwijze ( feedback, leergesprekken, 2. Leerlingen werken met instrumenten waaruit hun ontwikkeling eigenaarschap) door 80% van de leerkrachten wordt gerealiseerd. kan worden afgelezen. 3. De leerkracht is in staat om leerlingen te ondersteunen in hun Alle scholen presenteren hun opbrengsten, onderwijskundige ontwikkeling. ontwikkelingen / hun successen aan andere scholen tijdens de 4. In de dagelijkse lespraktijk zijn er leergesprekken met een tweedaagse voor directies en/ of Allure dag groep leerlingen en met leerlingen individueel. 5. Leerlingen leren door zelfcorrectie. Elk jaar is op elke school een overzicht beschikbaar van de 6. Leerlingen kiezen zelf hun instructiemomenten; 7. Leerlingen werken projectmatig aan thema’s aan de hand van beschikbare zorgarrangementen eigen leervragen Uitwisselen van voorbeelden ‘good practice’ in netwerken 8. Het programma is afgestemd op de onderwijsbehoefte van leerlingen en heeft duidelijke verbinding met de leefwereld van Bestaande zorgstructuur wordt voortdurend geactualiseerd de kinderen. 9. De prestaties worden in een (digitaal) portfolio bijgehouden. Alle Allure scholen beschikken over een professioneel aangelegd 10. Leerlingen hebben een goed inzicht in hun eigen ontwikkeling draadloos netwerk. en leervermogen. Uitwisselen van voorbeelden ‘good practice’ in netwerken Bestaande zorgstructuur wordt voortdurend geactualiseerd Alle scholen kunnen verantwoord en creatief om gaan met de mogelijkheden die de digitale leeromgeving biedt. De doelen uit het ICT-beleidsplan zijn op alle scholen gerealiseerd

25


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofddoel 2: De leerkrachten van Allure zijn professionals die zich blijven ontwikkelen 2.1. Alle leerkrachten die werken bij stichting Allure zijn (onderwijs) professionals die aantoonbaar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. 2.2. Onderwijs verandert en stelt andere eisen aan de leerkracht. In 2016 is een profiel beschikbaar van ‘de leerkracht als leerprocesbegeleider’ en in 2019 zijn 80 % van leerkrachten in staat om de rol van leerprocesbegeleider uit te voeren. 2.3. Stichting Allure investeert in professionalisering. Jaarlijks wordt een budget voor individuele scholing en voor teamscholing beschikbaar gesteld. Er wordt gewerkt met een professionaliseringsagenda (agenda P) die aansluit bij de scholingsbehoefte van leerkrachten in relatie tot het beleidsplan. In 2019 is door 90% van de leerkrachten deelgenomen aan scholingactiviteiten die worden aangeboden in het kader van de agenda P (b). 2.4. Binnen Allure zijn netwerken aanwezig waar structureel door leerkrachten good practices worden uitgewisseld. Good practices worden verzameld, beschreven en gepubliceerd. In 2019 zijn er tenminste 25 voorbeelden van good practice beschikbaar voor alle leerkrachten 2.5. In 2015 wordt het integraal personeelbeleidsplan vastgesteld. In 2019 zijn alle onderdelen geïmplementeerd(b)

26


Strategisch plan 2015-2019

2015-2016

2016-2017

Samenstellen professionaliseringsagenda (= Agenda P) Uitvoeren agenda P

Uitvoeren agenda P

Uitvoeren agenda P

50 % van de leerkrachten scoren voldoende op competentie: leerprocesbegeleider

Evaluatie competentie profiel leerkracht = leerprocesbegeleider

Doelen en indicatoren agenda P vaststellen Competentieprofiel aanpassen – Competentie leerprocesbegeleider opstellen en opnemen Stimuleren aanvraag lerarenbeurs In de netwerken van leraren worden good practices uitgewisseld waarna deze kunnen worden uitgeprobeerd Opstellen en vaststellen integraal personeelsbeleidsplan (IPB)

2017-2018

2018-2019

Alle leerkrachten scoren voldoende op de competentie 10 Good practices verzamelen / 10 Good practices verzamelen / leerprocesbegeleider. beschrijven en verspreiden beschrijven en verspreiden Meer dan 75% van de 75 % van de leerkrachten scoren leerkrachten scoort hoog op Interne brochure good het competentieprofiel en is practices (goede voorbeelden) voldoende op competentie: leerprocesbegeleider bekwaam produceren

In het personeelstevredenheid gaan we voor een 8 voor medewerkers en leerlingen en voor ouders gaan we voor ruim een 7. Invoering onderdelen IPB Vaststellen of invoering is gerealiseerd In het personeelstevredenheid onderzoek vragen opnemen over tevredenheid over de netwerken en de uitvoering en waardering van de agenda P

90% van de leerkrachten is tevreden over de uitvoering van de agenda P. Invoering onderdelen IPB Vaststellen of invoering is gerealiseerd

90 % van de leerkrachten is tevreden over de agenda P De agenda P wordt door alle leerkrachten hoog gewaardeerd en voortgezet op basis van de jaarlijkse evaluatie. IPB volledig ingevoerd Evaluatie op onderdelen IPB: Bepalen of doelen zijn gerealiseerd: 6% ziekteverzuim 3% mobiliteit Leeftijdbewust beleid

27


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofddoel 3: Alle scholen van Allure worden geleid door directeuren die inspireren en in staat zijn sturing te geven aan hun team 3.1. De doelen die gesteld zijn op het gebied van het onderwijs, visie op leren, professionaliteit van leraren, en het versterken van de kwaliteit en gebruik van ICT vragen effectief, inspirerend en waarderend leiderschap. Allure gaat de eisen aan leiderschap inzichtelijk en concreet maken en directies ondersteunen aan deze uitgangspunten te voldoen (b). 3.2. Scholen en hun teams presteren beter in een cultuur van leren met en van elkaar. Directies gaan gericht werken aan een cultuur waarin teamleden en directie van en met elkaar leren. Directies geven zelf het positieve voorbeeld. 90% van de leerkrachten ervaart de invloed van directies op de teamcultuur en zegt ook te ervaren dat zij leren in en van een team. 3.3. Alle directies voldoen in 2019 aan de voorwaarden die worden gesteld aan inschrijving in het schoolleider register (b).

28


Strategisch plan 2015-2019

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Samenstellen professionaliseringsagenda Directies

Idem

Idem

Jaarlijks het resultaat van de professionaliseringsagenda directies vaststellen: Wat is uitgevoerd en met welk resultaat?

Evaluatie competentie profiel directie = onderwijskundig leider en cultuurbewaker Jaarlijks: Wat is uitgevoerd en met welk resultaat?

De directies hebben zich aantoonbaar ontwikkeld tot inspirerende leiders en cultuurbewakers.

Uitvoeren agenda In DDGC de individuele professionalisering / ontwikkeling van directies opnemen Competentieprofiel directeuren aanpassen – onderwijskundig leiderschap In het netwerk van directies worden good practices uitgewisseld waarna deze kunnen worden uitgeprobeerd

80% van de directies voldoet 10 Good practices verzamelen / aan de gestelde eisen register schoolleider beschrijven en verspreiden Interne brochure ‘goede voorbeelden’ produceren en minimaal 1 good practice extern publiceren 70% van de directies voldoet aan de gestelde eisen register schoolleider

Jaarlijks:Wat is uitgevoerd en met welk resultaat? 80 % van de directies beoordeelt agenda P (directies) als positief Meer dan 90% van de directies scoort hoog op het competentieprofiel onderwijskundigleiderschap en voldoet aan de eisen register schoolleider.

29


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofddoel 4: Allure staat voor goede scholen en dat wordt door vrijwel alle ouders herkend en erkend. 4.1. Binnen Stichting Allure wordt planmatig gewerkt aan het vergroten en versterken van de naamsbekendheid. Er wordt waar mogelijk gestuurd op publiciteit. Er zijn afspraken over hoe en wie communiceert met welke media. De huisstijl wordt consequent toegepast om het beeldmerk te versterken. Als resultaat van een gericht PR-beleid herkennen in 2019 vrijwel alle ouders (85 procent) het merk Allure en verbinden het met kwalitatief goed onderwijs (b). 4.2. De scholen van Allure profileren zich actief als scholen voor openbaar onderwijs met een herkenbaar onderwijskundig profiel dat door ouders wordt verbonden met de waarden kindgericht, transparant, kwaliteit en verbonden met de omgeving. Scholen slagen erin om hun onderwijskwaliteit adequaat over het voetlicht te brengen waardoor ouders kiezen voor een school van Allure. 4.3. Het marktaandeel van de scholen van Allure in 2019 is toegenomen in vergelijking met het aandeel in 2014.

30


Strategisch plan 2015-2019

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Herijken huisstijl en de afspraken over toepassen en gebruik van de huisstijl (incl website)

Uitvoeren PR plan

Uitvoeren PR plan

Uitvoeren PR plan

Monitoren PR / free publicity uitingen

Monitoren PR / free publicity uitingen

Monitoren PR / free publicity uitingen

Bewaken gebruik huisstijl

80 % van de leerkrachten kan de pijlers van het PR beleid uitdragen .

90% van de leerkrachten kan de pijlers van het PR beleid uitdragen

50% van de ouders waardeert de PR-uitingen van Allure positief

60% van de ouders waardeert de PR-uitingen van Allure positief

Uitvoeren enquĂŞte onder ouders over naamsbekendheid en waardering kernwaarden en kwaliteit van het onderwijs

Opstellen PR plan met doelen en activiteiten (Stichting breed en per school)

Uitvoeren nulmeting onder ouders over naamsbekendheid en waardering kernwaarden en kwaliteit van het onderwijs

70% van de ouders waardeert de PR-uitingen van Allure positief Marktaandeel – toename 2%

31


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofddoel 5: Allure geeft leerlingen en ouders een belangrijke stem 5.1. Communicatie met ouders herijken Allure wil de ouderbetrokkenheid vergroten. In 2019 hebben alle scholen een programma waarmee ouderbetrokkenheid wordt gerealiseerd. Onderdeel van dit programma is een protocol waarin de school de gewenste (niet vrijblijvende) relatie tussen ouder en school beschrijft. 5.2. Instellen van een leerlingenraad Alle Allure scholen kennen een vorm van een leerlingenraad. Er wordt gewerkt met een verkiezingsreglement en een huishoudelijk reglement. In het onderwijsjaarverslag wordt gerapporteerd welke bijdragen de raad heeft geleverd aan de kwaliteit van het onderwijs.

32


Strategisch plan 2015-2019

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Onderzoek naar toepasbaarheid Opstellen programma ouderbetrokkenheid ouderbetrokkenheid

Uitwerken programma ouderbetrokkenheid

Uitwerken programma ouderbetrokkenheid

Opstellen actieplan. Elke school stelt actieplan op voor 2 jaar

Opstellen protocol ouderbetrokkenheid

75% van de ouders is tevreden over betrokkenheid

Idem voor leerlingenraad

Alle scholen werken met een leerlingenraad

Evaluatie uitvoeren Ervaringen en resultaten beschrijven voor onderwijsjaarverslag Alle scholen hebben in het jaarverslag een onderdeel ‘leerlingenraad’

33


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofddoel 6: Allure werkt samen met andere onderwijspartners om kwaliteit te kunnen waarborgen 1. Samenwerking met SKO op gebied van huisvesting en onderhoud De samenwerking tussen Allure en SKO West Friesland heeft in 2019 een structureel karakter in relatie tot minimaal het onderhoud van gebouwen en facilitaire diensten als schoonmaak. De verwachting is dat deze samenwerking leidt tot efficiency winst en een grotere kwaliteit (b). 2. Onderzoek naar andere vormen van samenwerking In 2019 zijn er scholen van Allure die een onderdeel zijn van een integraal kindcentrum. Dit vraagt dat op school- en stichtingsniveau beleid wordt ontwikkeld hoe om te gaan met samenwerkingspartners als kinderopvang en andere partners (b). 3. Stichting Allure heeft de ambitie om uiterlijk in 2015 een nieuwkomerklas in te richten in de gemeente Medemblik. Deze klas heeft op termijn mogelijk een regionale functie (b).

34


Strategisch plan 2015-2019

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Onderzoek naar de mogelijkheden om ‘onderhoud’ in een holdingstructuur onder te brengen (b)

Organisatie Onderhoudsdienst verder uitbouwen

Strategische notitie ‘krimp’ en samenwerking

Alle vormen van samenwerking in kaart brengen en een beleidsagenda opstellen – beleidskaders formuleren waarbinnen samenwerking mogelijk is / aan welke eisen samenwerking moet voldoen (b)

2018-2019

Onderzoek naar mogelijkheden Uitwerking van het resultaat van het onderzoek naar samenwerking met SKO en samenwerking in concrete andere mogelijke partners acties Scholenplan voor de regio West Friesland

35


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Kerkstraat 79a, 1687 AM Wognum Telefoon: 0226-357230, Fax: 0226-359628 E-mailadres: info@stichtingallure.nl Website: www.stichtingallure.nl

Profile for Ron Dol

Allure Strategisch Plan  

Strategisch Plan van Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Allure Strategisch Plan  

Strategisch Plan van Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded