Årsrapport 2015 Regionernes Akutlægehelikopter

Page 12

SIDE 12 – REGIONERNES AKUTLÆGHELIKOPTER

ANTAL FLYVNINGER I 2015 FORDELT PÅ MÅNEDER OG BASER Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Ialt

Billund

40

46

49

85

84

86

91

82

79

71

62

67

842

Ringsted

52

55

66

88

85

92

92

91

83

87

74

66

931

Skive

49

54

67

69

70

68

84

67

72

63

65

68

796

I alt

141

155

182

242

239

246

267

240

234

221

201

201

2569

FLYVNINGER Ovenfor er flyvningerne i 2015 opgjort på måneder og helikopterbase. I årets løb har Ringstedhelikopteren, fløjet flest ture efterfulgt af Billund og Skive. Aktiviteten varierer gennem året med døgnets lyse timer og vejrforhold. Dog er aktiviteten i årets sidste kvartal med 623 ture væsentlig højere sammenlignet med 4. kvartal 2014, hvor der var 433 ture. En af årsagerne til aktivitetsstigningen er bl.a., at der er blevet arbejdet målrettet på at integrere og udnytte akutlægehelikopterordningen i regionernes præhospitale organisationer og arbejdsgange. Samlet set nærmer aktiviteten sig tre ture i døgnet pr. helikopter. Aktiviteten forventes at stige yderligere i 2016, som følge af, at helikopterne har fået tilladelse til at lande i terræn om natten. Samtidig etableres der særlige ind- og udflyvningskorridorer på udvalgte steder rundt om i Danmark, der gør det muligt at lette og lande trods dårligt sigte. Disse udviklingstiltag og betydningen heraf er beskrevet i detaljer i afsnit 06 og 07.

Ud af de 2.569 gange de tre akutlægehelikoptere har fløjet i løbet af 2015, har de til sammen fløjet 1.344 patienter til behandling på hospitaler rundt om i landet. Ved de øvrige 1.225 flyvninger har helikopterens akutlæge kunnet give patienterne specialiseret lægehjælp på skadesstedet, så de efterfølg­ende kunne transporteres videre til behandling med ambulance eller afsluttes. Det sker også, at en opgave aflyses, mens helikopteren er undervejs. Aflysninger forekommer oftest, fordi helikopterlægen har haft kontakt med ambulancen på skadesstedet og vurderet, at der alligevel ikke er behov for akutlægehelikopteren. Ved aflysninger er helikopterne med det samme ledige og kan flyve direkte videre til andre skadessteder.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.