Denis Gathanju

Denis Gathanju

Kenya

Journalist & Photographer

www.gathanju.co.ke