De Nieuwspeper Zuid nr.16

Page 16

ONDERWIJS RZD161300

Marieke van der Hoek-Vijfvinkel: “We richten ons vooral op hoe je als ondernemer tegen het leven aan kunt kijken.”

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.