Page 1

Tweemaandelijks tijdschrift

(niet in juli - augustus)

Jaargang 33 K.V.B.P. Rupelstreek Aangesloten bij: K.L.B.P. en V.P.A.H.

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel


K.NHPC-KVBP clubdagen 2017 Januari: 15 15/1/2017—algemene ledenvergadering Februari: 5 en 19 Maart: 5 18/3/2017—nationale ruilbeurs April: 2 Mei: 7 en 21 Juni: 4 en 18 Juli en augustus gaan we rusten September: 3 en 17 Oktober: 1 en 15 November: 19 December: 3 en 17 Ruildagen van 9 tot 12 uur.

Clubs die hun tijdschrift onder “Ruilabonnement” opsturen aan het secretariaat krijgen “De Nielse Klok” bij uitgave gratis toegestuurd. Het overnemen van artikels uit dit blad wordt vrij toegestaan mits vermelding van de bron .

the venue

Colofon De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek Lid Cultuurraad Niel Samenstelling bestuur: Voorzitter: Marc Weyns Colonel Silvertopstraat 2 bus 8 2850 Boom ( 03/888 10 77 E-mail: voorzitter@nielse-hobby-club.be Secretaris en ruilmeester: Celeste De Graef Wirixstraat 15 2845 Niel ( 03/888.67.24 E-mail:secretaris@nielse-hobby-club.be Schatbewaarder: Karel Vermeulen Dillesstraat 31 2660 Hoboken ( 0474/291081 E-mail: penningmeester@nielse-hobbyclub.be Materiaalmeester, kantineverantw. en hulpschatbewaarder: Gerda Van den Eynde Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel ( 03/888.77.02 E-mail: materiaalmeester@nielse-hobbyclub.be Hulpruilmeester: Renilde Haegemans Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: hulpruilmeester@nielse-hobbyclub.be Redacteur en webmaster: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel ( 03/888.77.02 E-mail: redactie@nielse-hobby-club.be Bestuurslid Ludo Van Miert Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: ludo@nielse-hobby-club.be Lokaal: Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1 2845 Niel

www.nielse-hobby-club.be

Bankrekening: BE85 0682 1194 2906 Postcheque: BE38 0001 6725 4672


Inhoud Woordje van de voorzitter .. 1

Niel in 1 app ................... 27

Clubnieuws ...................... 3

Oplossingen Quizzzz 5 ..... 28

Nieuwe uitgaven: België .... 4

Quizzzz .......................... 29

Numismatiek .................... 6

Nieuwe uitgaven: Europa . 30

Jokers ........................... 13

Waarheen? ..................... 35

Bekende momenten in postzegels ...................... 17

Nieuwe uitgaven: Wereld . 36

Hoe en waarom postzegels? .......................... 26

Zoekertjes ...................... 40 Uit het oude boekenrek .... 44

Eindstand quiz 2016 ........ 26

Woordje van de voorzitter Van uw voorzitter, Ik wens al mijn hobbyvrienden een gezond jaar 2017 wat dat blijft voor mij toch de meest interessante wens. En laat me meteen dan maar achteruit kijken, naar het vorige jaar 2016. Alvast ik had voor de eerste keer ernstig te maken met gezondheidsproblemen. Wellicht viel dit niet op voor de meesten van ons, maar Celeste wist wel dat er het een en ander niet goed functioneerde. Om maar een voorbeeld te noemen, op 15 juli kwamen met de kleindochters in een overvol vliegtuig terug van Gran Canaria. Ik zat naast een…doodzieke vrouw. Die moest (mijn inziens) in het ziekenhuis liggen met ernstige longproblemen. Het gevolg? Tijdens de lange vlucht staken de bacteriën over, en ik kreeg een longontsteking die me acht weken getroffen heeft. (Vervolg op pagina 2)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

1


(Vervolg van pagina 1)

Maar deze problemen zijn gelukkig voorbij. Ik droom daarom samen met jullie allen samen van een gezond 2017! Ook in de wereld ging het er vaak stormachtig aan toe. Op 22 maart bomaanslagen in ons mooie België, in Groot Brittannië de Brexit en last but not least de Amerikaanse verkiezingen waar de nieuwe blonde god, Donald Trump de macht krijgt. Al deze gebeurtenissen zullen er voor zorgen dat ook 2017 de gevolgen hiervan zullen dragen. Nu weer in Berlijn waar kerstmis voor vele jaren zal een triest gevoel geven, zovele doden. Waarbij IS de redenering volgt, als wij niet gelukkig zijn, dan “zij” ook niet. Daarom hoop ik dat men in dit jaar aan IS een einde kan maken. En de radicale moslims tot bezinning doet komen. Wij hebben ook verwachtingen! We vieren ons 55-jarig bestaan. En dat is iets om geweldig trots op te zijn. Temeer omdat de sfeer in onze club zo goed is. En er voortdurend nieuwe gezichten te zien zijn. Het maakt onze zondagse vergaderingen zeer levendig. Je hoort wel eens van andere clubs, andere verhalen. Daarom mijn slotwoord: dank aan al degenen die zich voor deze vereniging zo goed inzetten. Dank ook aan de mensen die telkens weer (maar op Paaszondag niet…) naar ons komen. Enfin, ik heb ook een kleine viering. Ik vier mijn lustrum (een van oorsprong Romeins feest, een zoenoffer. Dat men om de vijf jaar vierde). Veel verzamelgenot gewenst in 2017 Marc

2

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


Clubnieuws Ruildagen

Tentoonstelling

De volgende ruildagen vinden plaats op zondagen 5 en 19 februari en 5 maart.

Op 5 februari stelt Jhonny Van Dam Sr. rond het thema Wereldoorlog I tentoon.

Veiling voor de leden De veiling voor de leden vindt plaats op 5 februari en 5 maart.

E-mailadressen Om de ledendatabank up-to -date te houden, vragen we aan iedereen die over een e-mailadres beschikt dit, zo u wenst, te sturen naar redactie@nielse-hobbyclub.be.

Alvast bedankt.

Nationale ruilbeurs Op 18 maart organiseert de K.NHPC in het kader van haar 55ste verjaardag een nationale ruilbeurs. Deze vindt, van 10 tot 17 uur plaats in zaal De Vak, Dorpsstraat 1 in Niel.

Website De website van K.NHPC wordt regelmatig aangepast. Bezoek hem op www.nielse-hobby-club.be. Opbouwende kritiek is steeds welkom op redactie@nielse-hobby-club.be Leden van K.NHPC die willen deelnemen aan competitieve nationale en internationale postzegeltentoonstellingen krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald.

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

3


Nieuwe uitgaven: BelgiĂŤ Speciale uitgave 30 januari 2017 Hoop doet (jong) leven Frankeermethode:

Binnenland

(Vervolg op pagina 5)

4

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 4)

30 januari 2017 Guust Flater wordt 60 Frankeermethode:

Binnenland

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

5


Numismatiek Het vaderland verbeeld In 1869, bijna twintig jaar na de stichting van de Nationale Bank, rolden de eerste bankbiljetten met grote afbeeldingen van de persen. Gezien hun herkenbaarheid bij de bevolking en de precieze uitwerking door tekenaars groeiden illustraties al snel uit tot een cruciaal wapen tegen vervalsing. De iconografie had echter ook een symbolische natievormende functie. De allegorieën en voorstellingen op de bankbiljetten verwezen vooral naar de ambities en successen van België als natiestaat. In vergelijking met kunstwerken of standbeelden waren biljetten door hun groot bereik beter geschikt als dragers van een nationale identiteit. Bovendien zorgden de illustraties ervoor dat iedereen, ongeacht de taal die men sprak, de boodschap kon begrijpen. Op het einde van de negentiende eeuw bepaalde vooral het vooruitgangsdenken het uitzicht van de biljetten. Historieschilder Henri Hendrickx, die acht biljetten voor de Nationale Bank tekende, maakte gebruik van diverse allegorieën om de Belgische rijkdom en bloei van verschillende economische sectoren in de verf te zetten. Op het biljet van 1000 frank uit 1869 verbeeldde hij de economische opgang van de handel en industrie. Op de voorzijde representeren de Romeinse zeegod Neptunus en zijn vrouw Amphitrite de rivieren de Schelde en de Maas. Samen ondersteunen ze een gevleugeld bootje dat symbool staat voor de drukke scheepvaart op deze handelsroutes. De keerzijde van het biljet toont een mijnwerker, herkenbaar aan zijn mijnwerkershelm, houweel en kar gevuld met steenkool, en een metaalbewerker, uitgerust met een moker, nijptang, winkel(Vervolg op pagina 7)

6

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 6)

haak en een stuk geplooid metaal. Beide werkmannen stralen rust uit terwijl ze bekomen van hun geleverde arbeid. Uitgesproken patriottische thema’s, zoals de Belgische revolutie van 1830 of de koloniale expansie, kwamen aanvankelijk niet voor op de frankbiljetten. Uit de overgeleverde documenten over het iconografisch programma op de biljetten blijkt bovendien dat nationale identiteitsvorming niet tot de primaire doelstellingen behoorde. Voorafgaand aan de uitvoering bestond er over het algemeen weinig discussie over de afbeeldingen en veel beslissingen werden ad hoc genomen. Dat bankbiljetten ook konden functioneren als instrumenten van overheidspropaganda, blijkt veeleer uit buitenlandse voorbeelden. Toen de bolsjewieken na de Russische revolutie (1917) bijvoorbeeld aan de macht kwamen en de Sovjet-Unie, een communistische staat, vestigden, probeerden ze hun ideologie in eigen land te verankeren en naar andere gebieden te verspreiden. Bankbiljetten uit 1921 moedigden arbeiders aan om zich te verenigen en de strijd tegen anticommunisten aan te gaan. Om mensen tot ver buiten de landsgrenzen te overtuigen van het communisme, gaven ze de tekst op deze biljetten weer in zes belangrijke buitenlandse talen: het Engels, Frans, Italiaans, Duits, Chinees en Arabisch.

Voorzijde van 100 kronen uit het concentratiekamp Theresienstadt Š Museum van de Nationale Bank. (Vervolg op pagina 8)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

7


(Vervolg van pagina 7)

Deze overheidspropaganda valt echter in het niet bij de manier waarop Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruik maakte van bankbiljetten in het concentratiekamp Theresienstadt, ten noorden van Praag. Om de schijn op te houden dat de joodse gevangenen een menswaardig bestaan kenden, creëerden ze er een soort ‘modelkamp’ dat ze bij buitenlandse ongerustheid aan de pers en het Rode Kruis konden tonen. De koffiehuizen, scholen, winkels en banken in dit kamp maakten deel uit van een grootschalig gezichtsbedrog dat de indruk moest geven dat de joodse gevangenen er een normaal leven konden leiden. Om de illusie van handelsactiviteit te wekken, creëerden de nazi’s papiergeld. Op de voorzijde van de bankbiljetten prijkte een portret van Moses met de tien geboden. Om ze extra geloofwaardig te maken stond er zelfs een tekst op over straffen ten aanzien van vervalsers. In de praktijk kon men ze enkel gebruiken om bepaalde taksen aan het Duitse gezag te betalen, niet om er producten mee te kopen.

In België bracht de eeuwwisseling nieuwe vaderlandse thema’s met zich mee. Tijdens de Eerste Wereldoorlog groeide de monarchie, vooral door de populariteit van ‘soldatenkoning’ Albert I en zijn vrouw Elisabeth, uit tot het belangrijkste patriottische symbool. Op de biljetten van 20, (Vervolg op pagina 9)

8

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 8)

100 en 1000 frank die vlak na de start van de oorlog in 1914 werden gedrukt door de Nationale Bank, prijkte voor het eerst een medaillonportret van Leopold I, de eerste koning van België. Tijdens de Duitse bezetting bereidde de Nationale Bank, die tijdelijk haar emissierecht aan de Société Générale had verloren, de naoorlogse Nationale Reeks voor met de beeltenis van het geliefde vorstenpaar. Voorgesteld in een portretmedaillon kijken Albert I en Elisabeth op de voorzijde van de biljetten plechtstatig voor zich uit. Het negentiende-eeuwse vooruitgangsdenken verdween, ondanks de economische crisis in het interbellum, niet helemaal van de frankbiljetten. Voor de Nationale Reeks deed men bijvoorbeeld beroep op bekende iconografische voorstellingen zoals een allegorie van de overvloed en een rustende mijnwerker met op de achtergrond een industriestad en rokende schoorstenen. Daarnaast verschenen er vanaf het interbellum ook afbeeldingen van Congo op de bankbiljetten, waarbij de nadruk eveneens lag op de economische vooruitgang in de kolonie ten voordele van het moederland. Op de voorkant van het 500 frankbiljet van de Dynastiereeks van 1945 prijkte een portret van Leopold II, wiens koloniale ambities aan de basis lagen van de uitbouw van de Congolese kolonie. In het midden is Antwerpen afgebeeld met de Onze-LieveVrouwekathedraal en de Schelde op de achtergrond. Op deze manier legde tekenaar Jules Vanpaemel de link met de overzeese ambities van de koning. Vanop de Schelde in Antwerpen vertrokken immers de Congoboten voor hun wekenlange reis naar Leopoldstad. Op de keerzijde heeft de kunstenaar gekozen voor een exotische scène aan de Congostroom. Het landschap met palmbomen en kolkende watervallen, de voorbijvarende prauw, de medicijnman, vrouw en kinderen spreken tot de verbeelding. Met de invoering van de euro kwam er een einde aan de representaties van België op de bankbiljetten. De ramen en bruggen die op de voor- en keerzijde van de huidige eurobiljetten zijn afgebeeld in verschillende Europese bouwstijlen, staan symbool voor openheid en samenwerking tussen de (Vervolg op pagina 10)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

9


(Vervolg van pagina 9)

(momenteel negentien) landen van de eurozone. Hoewel veel van die landen vóór de invoering van de euro in 2002 de traditie hadden om beroemde personen van nationaal belang op hun papiergeld te tonen, heeft men er bij het ontwerp van de eerste reeks eurobiljetten uitdrukkelijk voor gekozen om zulke voorstellingen achterwege te laten. Afbeeldingen van personen zouden immers te snel leiden tot discussies of nationale interpretaties. Alleen op de keerzijde of nationale zijde van de euromunten kan je de Belgische koning nog ontwaren…

Museum Nationale Bank van België Jolien Gijbels—Museumgids

Koop bij onze sponsors 10

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


Heideplaats 52 2845 Niel Tel : 03/888.00.97

speciaalzaak rookartikelen

dagbladen en tijdschriften

wijnen en likeuren De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

lotto 11


Big enough to handle. Small enough to care!

Uit sympathie

Kapelsesteenweg 509 - 517 B-2180 Ekeren tel.: +32-3-660 20 05 Gsm: 0478 666 480 Fax: +32 3 605 03 98

12

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


Jokers Sporten is gezond, welke sport je ook beoefend.

(Vervolg op pagina 14)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

13


(Vervolg van pagina 13)

(Vervolg op pagina 15)

14

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 14)

(Vervolg op pagina 16)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

15


(Vervolg van pagina 15)

Bron: Robert Van de Velde

16

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


Beroemde personen in postzegels Franklin Delano Roosevelt, ook bekend onder zijn initialen FDR (Hyde Park (New York), 30 januari 1882 - Warm Springs (Georgia), 12 april 1945) was een Amerikaans politicus van de Democratische Partij. Hij was de 32e president van de Verenigde Staten van 1933 tot 1945. Roosevelt was advocaat van beroep. Hij was onderminister van de Marine van 1913 tot 1920 onder president Woodrow Wilson. Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1920 was hij de running mate van presidentskandidaat James Middleton Cox. Cox verloor de verkiezing van de Republikeinse kandidaat Warren Harding. Roosevelt was de gouverneur van New York van 1929 tot 1932. Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1932 was Roosevelt de kandidaat van de Democratische Partij. Door de slechte economie versloeg hij de zittende president Herbert Hoover. Roosevelt maakte als president intensief gebruik van de media om de publieke opinie voor zich te winnen en zijn beleid toe te lichten. Zijn informele off the record-stijl van persconferenties en zijn populaire fireside chats, "praatjes bij de haard" op de radio voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn daar voorbeelden van. Met de New Deal initieerde hij een programma tegen de sociale en economische gevolgen van de Grote Depressie. Roosevelt is de enige president van de Verenigde Staten die vier keer gekozen is, een record dat niet meer verbeterd kan worden omdat sedert Amendment XXII uit 1947 de president maar eenmaal herkozen kan worden. Op 12 april 1945 overleed Roosevelt aan de gevolgen van een beroerte op 63-jarige leeftijd.

(Vervolg op pagina 18)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

17


(Vervolg van pagina 17)

Jeugd en huwelijk Franklin Delano Roosevelt werd op 30 januari 1882 geboren als enig kind van welvarende ouders en verre nazaat van de Nederlandse Amerikaan Claes Maertensz van 't Rosevelt geboren op het landgoed Hyde Park in de staat New York. De Roosevelts hadden fortuin gemaakt in de suikerraffinage en hadden dat geld belegd in land. James Roosevelt, Franklins vader, bleef actief in de handel en probeerde onder meer monopolies op te bouwen in mijnbouw en in het spoorwegnet in het zuiden. Hij investeerde ook aanzienlijk veel geld in de bouw van een kanaal door Nicaragua. Franklin genoot een bevoorrechte opvoeding waarbij vooral zijn moeder Sarah zich streng over hem ontfermde. Hij kreeg volop de gelegenheid om verschillende hobby's te beoefenen. Hij reed pony, verzamelde postzegels, hield van vissen en zette vogels op die hij had geschoten. Zijn grote passie zou echter heel zijn leven het zeilen blijven. Onderwijs kreeg hij thuis van gouvernantes. Die leerden hem de beginselen van Frans, Duits en Engels. De band met zijn moeder was zo hecht dat het moment waarop hij naar Groton School, een gereputeerde kostschool in Massachusetts, gestuurd zou worden, steeds maar werd uitgesteld. Franklin toonde zich op die school een matige en stille student. Na Groton ging hij naar Harvard University en volgde daar colleges in economie, staatsinrichting en geschiedenis. Ook hier waren zijn studieresultaten eerder matig, mogelijk, omdat hij meer tijd spendeerde aan het leggen van sociale contacten dan aan studie. In die periode werd Franklin verliefd op Eleanor, een verre nicht van hem. Na hun verloving in de herfst van 1904 huwden ze op 17 maart 1905. Intussen had Roosevelt zijn opleiding aan Harvard voltooid en

(Vervolg op pagina 19)

18

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 18)

hij schreef zich in voor een studie rechten aan de Columbia Law School in New York. In 1907 werd hij beëdigd als advocaat en werkte vanaf toen als civiel jurist.

Senaat van de staat New York In 1910 maakte hij zijn debuut in de Amerikaanse politiek toen de Democratische partij hem vroeg om zich kandidaat te stellen voor een zetel in de Senaat van de staat New York. In zijn verkiezingscampagne maakte hij de bestrijding van de corrupte partijbazen van zowel de Democratische als de Republikeinse partij tot hoofdthema. Wat eveneens hielp om zijn populariteit - ook bij de Republikeinse kiezers - te vergroten, was het feit dat hij familie was van Theodore Roosevelt en hij liet dan ook niet na om hen daaraan te herinneren. Roosevelt voerde zijn campagne boven de partijen. Hij financierde zelf de onkosten en reed in een rode, met vlaggetjes versierde Maxwell (de enige auto die beschikbaar was) rond om iedereen de handen te schudden en een praatje te maken. Na zijn verkiezing voerde hij als Democraat een felle campagne voor Woodrow Wilson, die in 1912 presidentskandidaat was. Van 1913 tot 1920 was Roosevelt onderminister van Marine.

Kinderverlamming In 1921 werd Roosevelt getroffen door poliomyelitis (kinderverlamming). Deze ziekte verlamde zijn hele onderlichaam. In 1927 stichtte hij in een gezondheidsoord in Georgia een vereniging om andere slachtoffers van deze ziekte te helpen. Omstreeks die tijd was Roosevelt weer terug in de politiek. Een Amerikaanse studie uit 2003 stelde dat FDR waarschijnlijk geen polio had, maar het syndroom van Guillain-Barré, dat soortgelijke symptomen kan hebben. Voorts is gedocumenteerd (Vervolg op pagina 20)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

19


(Vervolg van pagina 19)

dat Roosevelt aan hypertensie leed; in die tijd nog een moeilijk te behandelen ziekte die vermoedelijk heeft bijgedragen aan zijn hartkwaal en zijn tamelijk vroege dood door een beroerte. Ook is er vermoed dat hij een melanoom had, maar dit laatste is nooit bewezen.

Gouverneur van New York Hij werd in 1928 tot gouverneur van New York gekozen. Direct begon hij met een krachtig sociaal hervormingsprogramma. In 1932 was hij voorzitter van een commissie die de corruptie in het Democratische bestuur in New York onderzocht en die burgemeester Jimmy Walker dwong af te treden. Van meer nationaal belang was de 'Brain Trust' (hersenbank, denkgroep) van adviseurs, die door Roosevelt bijeengebracht werd om New York te helpen herstellen van de gruwelijke nasleep van de malaise die volgde op Beurskrach van 1929.

Presidentschap In 1932 stelde Roosevelt zich kandidaat voor het presidentschap en won gemakkelijk. Zijn rede bij de eedaflegging bezorgde hem een grote reputatie. Hij verkondigde dat het zijn vaste overtuiging was dat het enige waarvoor men angst hoefde te hebben, de angst zelf was. Tevens kondigde hij zijn New Deal aan. Dit programma behelsde regeringscontrole op industrie en landbouw en had tot doel de economie nieuw leven in te blazen door grote injecties uit publieke fondsen, welke echter gefinancierd werd met forse belastingverhogingen tot 1938. Roosevelt bleef tot 1938 streven naar een door hem beloofde sluitende begroting, wat in 1936 leidde tot een recessie in de depressie. Pas vanaf 1938 werd een expansief budgettair beleid gevoerd op advies van John Maynard Keynes, wat een zeer sterke economische groei opleverde.

De mediapresident (Vervolg op pagina 21)

20

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 20)

Het fenomeen van presidentiĂŤle persconferenties stamt uit het begin van de 20e eeuw en vangt aan met president Theodore Roosevelt. Niet al zijn opvolgers maakten er echter evenveel gebruik van. Franklin Delano Roosevelt kondigde op zijn eerste persconferentie als president aan dat hij van stijl wilde veranderen. De journalisten waren nu niet langer verplicht om vooraf vragenlijstjes in te dienen en stilaan kregen deze conferenties een heel informeel karakter. Daarbij verlangde hij van de aanwezige journalisten dat de dingen die hij hen off the record vertelde niet als citaat zouden worden weergegeven in de pers maar slechts gebruikt mochten worden als een soort inspiratie. De pers was, zeker de eerste jaren van zijn beleid, gecharmeerd van zijn aanpak. Deze goede relatie met de journalisten was voor Roosevelt van groot belang opdat zijn programma van de New Deal in de pers niet in een ongunstig daglicht zou worden geplaatst. Behalve deze persconferenties hield Roosevelt ook af en toe op zondagavonden Sunday Suppers op het Witte Huis, waarop de pers welkom was. Roosevelt richtte zijn aandacht ook op de communicatie mogelijkheden van de radio. Toen hij nog gouverneur was van de staat New York had hij in maart en april 1928 al zijn eerste radiotoespraken gehouden om zijn beleid te verdedigen. In zijn veelbeluisterde fireside chats beoogde hij nu de band met het Amerikaanse volk te verstevigen. Roosevelt wist zijn publiek te boeien door in voor iedereen begrijpelijke woorden over politiek te praten en slaagde er ook in om een gevoel van intimiteit op te roepen met zijn 'praatjes bij de haard.' Hij bereidde deze toespra(Vervolg op pagina 22)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

21


(Vervolg van pagina 21)

ken echter bijzonder goed voor en op de dag van de uitzending kende hij de chat uit zijn hoofd. De fireside chats kregen een bijzonder belang tijdens de Tweede Wereldoorlog toen Roosevelt trachtte het Amerikaanse volk op te beuren en hoop te geven voor de toekomst. Dit komt sterk tot uiting in zijn speech van 8 december 1941 na de aanval van Japan op Pearl Harbor. Een aanwijzing voor het belang dat Roosevelt hechtte aan reputatiebehartiging, is het toenemende aantal medewerkers dat in die jaren onder de perssecretaris werkte. Ook First Lady Eleanor Roosevelt speelde een belangrijke rol door het voorbereiden van Franklins speeches, het publiceren van haar eigen columns (My day) en het houden van lezingen.

Tweede termijn In 1936 won Roosevelt voor de tweede keer de verkiezingen: de grootste overwinning uit de geschiedenis van de verkiezingen. In totaal kreeg hij 523 kiesmannen achter zich en alleen de staten Maine en Vermont hadden respectievelijk gouverneur Alfred L. Landon en Frank Knox gesteund. Nochtans had de Literary Digest poll een heel andere uitslag voorspeld, waarbij Landon het pleit zou winnen. Het was echter duidelijk dat een groot deel van de bevolking Roosevelt wilde blijven steunen en geloofde in zijn sociale hervormingsplannen. Roosevelt hield woord en toen het werkloosheidscijfer tien miljoen had bereikt, tekende hij op 21 juni 1938 de Emergency Relief Appropriation Act, waarbij een fonds van 3 miljard dollar werd voorzien om de gevolgen van de recessie te helpen verzachten. Enkele dagen later, op 25 juni, werd de Fair Labor Standards Act ondertekend, die in een minimumloon voorzag (van 25 tot 40 cent per uur) en een maximum stelde aan het totaal te presteren uren arbeid (44 uur, op termijn te verminderen tot 40 uur). Hij slaagde er ook in om in juni 1939 de goedkeuring van het Con(Vervolg op pagina 23)

22

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 22)

gres te krijgen om een van zijn New Deal-administraties, het Work Projects Administrations (W.P.A.), een steun van 1,5 miljard dollar toe te zeggen. In de buitenlandse politiek stelde Roosevelt zich op als een 'goede buur' voor Latijns-Amerika en riep op tot vrede bij Hitler en Mussolini.

Derde termijn Op 5 november 1940 werd Roosevelt de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis die voor een derde termijn verkozen werd. Hij is de enige president in de geschiedenis van de Verenigde Staten die meer dan twee keer gekozen werd (vier keer, zie onder). Tegenwoordig is dit niet meer mogelijk, omdat een president zich nu nog maar ĂŠĂŠn keer herkiesbaar mag stellen, op grond van het 22-ste Amendement op de Amerikaanse grondwet, aangenomen in 1951. Hij had zijn Republikeinse opponent Wendell Willkie overtuigend verslagen door 38 staten met in totaal 449 kiesmannen achter zich te krijgen. Het was een minder afgetekende overwinning dan de vorige, wat waarschijnlijk te maken had met de onzekerheid die er heerste over een mogelijke deelname van de VS aan de oorlog die nu in Europa woedde. Franklin kreeg ook de steun niet van de grote vakbondsleider John L. Lewis van het C.I.O. die er zelfs mee gedreigd had af te treden indien Roosevelt werd herkozen. Uiteindelijk waren de meeste kiezers er toch van overtuigd dat Roosevelt de kans moest krijgen om zijn programma, om de gevolgen van de depressie te keren, voort te zetten. Roosevelt had beloofd werk te maken van sociale zekerheid voor oudere Amerikanen, bankhervormingen, oogstcontrole en elektriciteitsvoorziening voor het platteland. In augustus 1941 ontmoette Roosevelt Winston Churchill op een oorlogsschip even uit de kust van Newfoundland, waar ze het Atlantic Charter ondertekenden, een verklaring van gemeenschappelijke doel(Vervolg op pagina 24)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

23


(Vervolg van pagina 23)

stellingen. Het werd het oprichtingsdocument voor de Verenigde Naties, ondertekend door 26 landen in 1942. Inmiddels waren de Verenigde Staten zelf ongeveer een maand in de oorlog verwikkeld, door de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941. Terwijl hij het leiden van militaire operaties aan militairen overliet, besteedde Roosevelt veel tijd aan onderhandelingen en conferenties met geallieerde leiders.

Vierde en laatste termijn In 1944 won hij, met Harry S. Truman als vicepresident, tot ieders verbazing voor de vierde maal de presidentsverkiezingen. Op de Conferentie van Jalta in februari 1945 namen Roosevelt, toen al ernstig ziek, Churchill en Stalin vitale beslissingen inzake het Europa van na de oorlog. Er werd overeenstemming bereikt over de vier bezettingszones in het veroverde Duitsland. Ook werden afspraken gemaakt met de Sovjet-Unie met betrekking tot grondgebied in Azië. Nog vóór Roosevelt stierf, werden enkele afspraken door Stalin geschonden, waarover Roosevelt zeer verbitterd reageerde. Twee maanden later, op 12 april 1945, stierf Roosevelt. Na zijn dood werd hij opgevolgd door vicepresident Harry Truman. Ter nagedachtenis aan hem werd in Washington D.C. het Franklin Delano Roosevelt Memorial gebouwd.

Four Freedoms-nalatenschap Al tijdens zijn leven gaf Roosevelt opdracht tot het Four Freedoms Monument om zo een groter publiek te inspireren voor het concept van de vier vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Na zijn dood zijn er ook nog twee sculpturen met deze naam onthuld in Cleveland (Ohio) en Evansville (Indiana). Verder werd kunstschilder Norman Rockwell geïn(Vervolg op pagina 25)

24

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 24)

spireerd tot het schilderen van vier werken over dit concept: Freedom of Speech, Freedom of Worship, Freedom from Want en Freedom from Fear. Sinds 1982 worden er jaarlijks een vijftal Four Freedoms Awards uitgereikt, in de even jaren in Middelburg door de Roosevelt Stichting en in de oneven jaren door de Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New York. De band met Zeeland is gelegen in de plaats Oud-Vossemeer op het eiland Tholen, waar de voorouders van Roosevelt vermoedelijk vandaan komen. Sinds 1986 bestaat in de Zeeuwse hoofdstad het Roosevelt Study Center dat onderzoek verricht naar de Amerikaanse (politieke) geschiedenis en sinds 2004 heeft Middelburg de 'University College Roosevelt', een universiteitscollege van de Universiteit Utrecht. Wikipedia.org / Catawiki

voor

AL uw feesten Telefoon: 03 888 98 71 Fax: 03 290 49 89 e-mail: keukenkabouter@pandora.be Blauwbrugstraat 8

2845 Niel

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

25


Hoe en waarom postzegels? Hoe maken de posterijen dure zegels goedkoop? Niet alleen een verkeerde kleur en een verkeerde druk kunnen tot een drukfout leiden, maar ook verkeerd papier. In 1957 verscheen er in West-Duitsland een serie Europa zegels, gedrukt op papier zonder watermerk. Pas een jaar later ontdekte men dat er enige vellen gedrukt waren op papier met watermerk. In deze variëteit werd druk ge-handeld en bracht een paar honderd franken per zegel op. Om verdere speculaties te voorkomen , drukte de “Bundespost” nog een groot aantal Europa-zegels op papier met een watermerk. Onmiddellijk daalde de prijs. Nu koopt men deze zegels postfris voor iets meer dan 10 franken. Celeste De Graef

Eindstand quiz 2016

Van Dyck Dirk

Quiz 1 5

Quiz 2 3

Quiz 3 5

Quiz 4 3

Quiz 5 3

Totaal 19

Darcon Sonja

5

2

5

3

2

17

Van de Vyver Willy

5

2

5

3

2

17

Cools Judith

3

3

3

3

3

15

Van der Velde Robert

3

2

3

3

3

14

Wijnen Michel

3

5

2

10

Andries Chris

3

2

1

9

Degrave Renee

3

3

2

8

Claes Emiel

2

Naam

26

3

0

2

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


Nieuws van de gemeente—Niel in 1 app Niel heeft vanaf heden een eigen mobiele applicatie. De gratis Niel-app bundelt informatie van de gemeentediensten, Nielse handelaars én verenigingen in één praktische app. Via de app vind je ook alle evenementen die plaatsvinden in Niel. Het interessantste gedeelte van deze app is het verenigingen gedeelte. Via de Niel-app kunnen we jullie sneller van onze activiteiten op de hoogte brengen en kan je dan ineens downloaden in je persoonlijke agenda op je smartphone. Je kan een vraag stellen en je kan de agenda raadplegen. Je hoeft trouwens geen inwoner van Niel te zij om deze app te gebruiken. Dus… alleen maar voordelen, de app is gratis en u hebt het gemeentebestuur en de Kon. Hobby en Postzegelclub steeds bij de hand. Je kan de Niel-app gratis downloaden in de App Store (Apple) en Google Play Store (Android) via het zoekwoord ‘Niel'. Voorlopig werkt de app alleen nog maar goed op een smartphone.

Bezoek ook onze website

www.nielse-hobby-club.be Opbouwende kritiek is steeds welkom op redactie@nielse-hobby-club.be

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

27


Oplossingen Quizzzz 5 Vraag 1:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

970 Vraag 2:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

2571 Vraag 3:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

3398 Schiftingsvraag:

hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 1? 3 juiste antwoorden

Voor de nieuwe deelnemers zijn hier nog even het reglement: Voor een juist antwoord op de eerste drie vragen telt telkens één punt. Indien de eerste drie vragen correct zijn beantwoord, doet men maar eerst mee met de schiftingsvraag. Indien deze correct is telt dit voor twee punten extra. Er is geen discussie over de antwoorden, de quizmaster is steeds in zijn gelijk. Opmerkingen worden wel steeds onderzocht, doch dit betekent niet dat er een wijziging zal komen in de punten toekenning. De oplossingen van de quiz mag je nog steeds afgeven op een van de clubdagen, ten laatste tijdens de uren van de laatste ruildag vóór het verschijnen van het volgende clubblad. Op een later tijdstip worden er geen meer aanvaard.

28

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


Quizzzz!!!!!!!!! Quizzzz 1 Vraag 1:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 2:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 3:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 2? Oplossingen Quizzzz 1 Vraag 1: _______________________________________ Vraag 2: _______________________________________ Vraag 3: _______________________________________ Schiftingsvraag:

_______________________________

Naam:

_______________________

Lidnr. _______

Adres:

_____________________________________ _____________________________________

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

29


Nieuwe uitgaven: Europa Duitsland 9 februari 2017 Bremer Straatmuzikanten— € 0,70+0,30—0,85+0,40— 10,45+0,55

Frankrijk 30 januari 2017 Kasteel van Pailly—€ 0,73

De Chinese dierenriem— Lettre Vetre Kasteel Ludwigsburg—€ 0,70

Estland 18 januari 2017 Posthoorn—€ 0,10—0,65— 1,40

Frans Andorra 5 november 2016 Honden—€ 1

28 januari 2017 Jaar van de haan—€ 1,50 26 november 2016 Schilderijen—€ 0,80

(Vervolg op pagina 31)

30

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 30)

14 januari 2017 De legende van Cova d’Arans € 3,95

Gibraltar 30 januari 2017 Het Jaar van de Haan—2x £ 2

Groot-Brittannië 15 februari 2017 Postgeschiedenis—6 x 1st

Class Windsor Castle—3 x £1,52—

3x 1st Class Guernsey 11 november 2016 Verhalen uit WO I—p 43— 57—58– 64—70—78

18 januari 2017 Jaar van de Haan—p 43—57— 58—64 70—78

15 februari 2017 Bedreigde diersoorten—p 43— 57—64—70

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

31


(Vervolg van pagina 31)

Vuurtorens—2 x GY Letter— 2 x UK Letter—2 x EUR Letter

7 december 2017 Kerstmis—€ 0,95—1,00 Ierland 12 januari 2017 Prehistorie—8 x € 0,72

Italië 2 december 2016 Tommaso Maestrelli—€ 0,95

5 december 2017 Leonardo Ximenes—€ 0,95

27 januari 2017 Luigi Tenco—€ 0,95

Jersey 5 januari 2017 Chinees Jaar van de Haan— p 48

6 december 2017 Davis Cup—€ 0,95 (Vervolg op pagina 33)

32

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 32)

3 februari 2017 Sint-Valentijn—€ 3,10

20 januari 2017 Koning Edward VIII

2 februari 2017 Wapenschild—p 48—60—66— 76—88—£ 1

15 februari 2017 Schelpen—2 x Local Letter—2 x UK Letter—Europe—Intl Letter

Kroatië 23 januari 2017 Euraziatische gier— 4 x HRK 4,60

Monaco 19 januari 2017 41ste Internationaal Circus Festival—€ 1,10

De films van Grace Kelly— € 1,42—2,20

Wapenschild—€ 0,71

(Vervolg op pagina 34)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

33


Slowakije 18 november 2016 Frantisek Dibarbora—€ 0,85

(Vervolg van pagina 33)

Slovenië 27 januari 2017 Architectuur—€ 1,40

Fran Milčinski—€ 1,15

9 januari 2017 Landbouwuniversiteit van Nitra—€1,25

Chinees Jaar van de Haan— € 1,12

10 februari 2017 Internationale Fysica Olympiade—€ 1,45

Vriendelijke groeten—€ 0,45

34

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


Waarheen? Hieronder vind je nationale ruildagen en beurzen die de volgende maanden plaatsvinden. Dit is slechts een selectie. Een vollediger overzicht vindt op www.philandria.eu. Klik op Evenementen 5 februari—30e Ruilbeurs, De Posthoorn Keerbergen—KTA - GITBO Keerbergen, Molenstraat 2, 3140 Keerbergen—9u16u—e-mail: georges.vgoidsenhoven@skynet.be 11 februari—Grote Verzamelaarsbeurs, Kuurnse Verzamelaars Vereniging—Zaal Kubox (Renbaan), Kattestraat 188, 8520 Kuurne—7u—16u—Tel.: 056/71 71 17 18 februari—20ste ruilbeurs, Postzegelkring Zaventem— Gemeentehuis Zaventem, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem—9u-16u—Tel.:02/271 21 81 18 februari—18de Grote Beurs der Verzamelaars, De Henegouwe vriendenkring der filatelistische kringen—Institut St. André Rue du Parc, 6000 Charleroi—9u-17u— Tel.:071/87 94 00 19 februari—35e Nationale Postzegelbeurs, Lokerse Postzegelkring—Parochiaal Centrum "St.Anna", Veerstraat 10, 9160 Lokeren—9u-16u— e-mail: smet.bontinck@skynet.be 25 februari—6e Nationale Ruildag, Kon. Philatelic Club Cosmos—Zaal Meyer-Centrum Oosterveld, Groenenborglaan 216, 2610 Wlrijk—9u-16u— e-mail: franciscusdecoster@gmail.com 26 februari—Internationale voorjaarsbeurs, Binkse Ruilclub Turnhout—Hivset Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout—813u30— e-mail:secretariaat.binkseruilclub@telenet.be 26 februari—Ruildag, Hekapo—Parochiezaal, H.Hartstraat, 2220 Heist o/d Berg (Station)—8u-12u— 4 maart—Grote Beurs voor Filatelie & zichtkaarten, Cercle Philatélique des Fagnes Chimay—Cultureel Centrum Sudhaina, Rue des Battis 34, 6464 Chimay-Baileux—9u-17u—email: gbaudot@skynet.be Bron: Philandria.eu

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

35


Nieuwe uitgaven: Wereld Canada 9 januari 2017 Chinees Jaar van de Haan— P—$ 2,50

Sørvágsvatn—KR 17—19

16 januari 2017 UNESCO Werelderfgoed— 5xP

De eidereend—KR 18—27

Natuurlijke kleurstof—KR 9,50 31 januari 2017 Mathieu Da Costa—P

Far Oer 27 februari 2017 Skora rivier—KR 9,5

Frans Polynesië 3 januari 2017 100 jaar Vereniging voor Oceanografie—F 100 (Vervolg op pagina 37)

36

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


(Vervolg van pagina 36)

India 1 januari 2017 Nieuwjaar—INR 2 x INR 25 27 januari 2017 Chinees Jaar van de Haan— F 140

5 januari 2017 Guru Gobind Singh —INR 10 Hong Kong 12 november 2016 150ste verjaardag geboorte Sun Yat Sen—1,70—2,90— 3,70—5 7 januari 2017 Gezamenlijke uitgave IndiaPortugal: Volksdans—INR 5— 25

6 december 2017 Musea van Hong Kong— $ 1,70—2,20—2,90—3,10 3,70—5 (Vervolg op pagina 38)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

37


(Vervolg van pagina 37)

17 januari 2017 Dr. M. G. Ramachandran — INR 15

Israel 7 februari 2017 Brit Hayyale Ha`Etsel—NIS 5

25 januari 2017 Natuur—6 x INR 5

Krav Maga—NIS 11,70

31 januari 2017 India Post Payments Bank— INR 5

Aromatische planten—3 x NIS 4,10

De nieuwe postzegeluitgaven van Europa en de wereld zijn slechts een selectie van diegenen die bij de redactie bekend is. Deze lijst is daarom niet volledig. 38

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

39


Ik zoek—Ik ruil—Ik bied aan IK BIED AAN

IK ZOEK

Een mooie verzameling boeken en DVD’s van Wereldoorlog II. Zeker voor verzamelaars! Laat een seintje voor afspraak op tel.: 03/459.91.30 of 03/288.97.87 na 18u00.

Munten, zilver België, Belgisch Congo, alle munten en briefjes. Ook alle munten “Derde Rijk” van 1933 tot 1945. Frans Haegemans Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig.

IK ZOEK Israël gestempeld recent Kongo gestempeld recent Bob Borower Tel.: 0476/86 22 97

IK ZOEK Sterstempels Denemarken Roger De Vogelaer Tel.: 03/830 28 86 Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

IK ZOEK—IK RUIL—IK BIED AAN Ook uw zoekertje kan hier staan! U hoeft enkel een ‘zoekertjesformulier’ te vragen op een clubactiviteit, in te vullen en af te geven aan een bestuurslid. Uw zoekertje verschijnt dan in het volgende clubblad. Deze zoekertjes zijn gratis voor de leden. Gelieve binnen te brengen ten laatste de ruildag vóór verschijning van het clubblad. 40

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


IK BIED AAN

6 egg codllers (engelse eierpotjes) gemaakt voor 1 ei. 6,00 €/stuk, ook verkrijgbaar als set van 2 of 3 stuks pruimendesign

setje van 2 egg codllers voor 1 eitje 6,00 €/stuk = 12,00 € bloemendesign

Graag contact opnemen a.u.b. Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67 We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig.

IK ZOEK Onderstaande stempels van de Congoboten

Roger De Vogelaer Tel.: 03/830 28 86 Ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

41


IK ZOEK Tijdmeting. Postzegels met horloges: schouwklokken, staande klokken, klokken op gebouwen, indien goed leesbaar, zak– en polshorloges evenals zonnewijzers en zandlopers. Etienne Terlinck Tel.: 03/440.45.16 Ik ben bijna altijd op de clubdagen aanwezig.

42

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


Brood– en banketbakkerij

Eduard Claessenslaan 94 2845 Niel Tel : 03/888.08.42

Dinsdag en vrijdag gesloten

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017

43


Uit het oude boekenrek Als uitsmijter vonden we het wel interessant om eens te grasduinen in “De geneesheer der armen” van Dokter Beauvillard een uitgave van 1929 en te kijken hoe men 85 jaar geleden omging met geneeskunde. De geneeskundige planten. Heidekruid. De bloemen schenken aan de bijen overvloed van honing. In het zuiden gebruikt men de heide soms in vervanging van hop om het bier te aro-matiseren. In het noorden wordt het gebruikt in de huidevetterijen. Het mengsel van heidebloemen (60 gr. Per liter water) is pisafdrijvend. Vroeger werd het algemeen gebruikt in geval van graveelsteen. De witte wijngaard. Bryonia dioica.familie der Cucurbitaceën. L. Couleuvrine, maagdenwijngaard, duivelsraap. Daar de witte wijngaard een zeer hevig vergift is en zijn gebruik groote gevaren aanbiedt, raden we onze lezers aan er zich nooit van te bedienen dan met veel voor-zorgen. Deze plant kan evenwel grooten dienst bewijzen, vooral bij de behandeling der waterzucht (hydropisie) en ook voor het flerecijn. Men raspt den wortel en men legt er een cataplasme van op de zieke deelen: bijna altijd verdwijnen de pijnen. Wordt vervolgd Celeste De Graef

44

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 1—jan-feb 2017


Klaar voor onze exclusieve behandeling? Wat kan u uitsparen met uw verzekeringen? Wij bekijken het gratis voor u.

Baeyaert Verzekeringen, St.-Hubertusplein 14 Niel Tel.: 03.843.25.56—0495/57 98 58

Afgiftekantoor : 2845 NIEL

Afzender :K.NHPC/KVBP NIEL Wirixstraat 15 2845 Niel +32-(0)3-888.67.24

De Nielse Klok - nr. 1 - 2017  

De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek. De K.NHPC is lid van de C...

Advertisement