Page 1

Nieuwsbrief

4

*********************************************************************************FUSIETRAJECT   OBS                                                                                                                              De Morgenstont /OBS De Kameleon   26 -09-2008 Aan de ouders/verzorgers Geachte dames en heren, Hierbij weer wat meer inzicht in de stand van zaken. Nieuwe directie  

De directie van de school zal bestaan uit dhr W.Smit directeur en mevr . J. Jenczmyk adjunct-directeur , In de voorbereiding op de nieuwe school hebben zij wekelijks vele contacten. Prioriteit op het lijstje  van de directie is de groepsverdeling, leerkrachtenverdeling en huisvesting voor het nieuwe schooljaar.               Vanuit de houtskoolschets In de vorige nieuwsbrief heeft u deze kunnen lezen. Er is toen aangegeven dat we de nieuwe school zouden gaan  ontwikkelen op basis van zaken die daar zijn weergegeven. De werkgroep veiligheid heeft o.a. het volgende naar voren  gebracht:  


- we willen orde, rust en regelmaat - leerlingen, ouders en leerkrachten moeten zich veilig voelen in de school -iedereen moet goed geïnformeerd worden over regels en afspraken - we willen werken met een programma mbt sociale vaardigheden onder professionele begeleiding Natuurlijk zijn dit zaken die we nu ook al willen, maar we willen er nog meer aan gaan werken. Daarom komen er binnenkort observaties om te kijken hoe we met elkaar omgaan: kinderen<>kinderen,  kinderen<>leerkrachten, leerkrachten<>ouders. Hierbij hopen we goede tips te krijgen over regels, afspraken etc. Verder zijn de leerkrachten zich aan het oriënteren over een onderwijsconcept De Vreedzame School welke uitgaat  van hoe je met elkaar omgaat, dat je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ontwikkelt. We zijn nu hard bezig om  heel veel hierover te weten te komen, om dan te kijken of we dit ook willen gaan toepassen, maar onze eerste  reactie is positief ( Als u wilt vindt u hier veel informatie over op internet). Al deze activiteiten passen in de  uitgangspunten die in de houtskoolschets zijn geschreven.

Manier van werken We gaan ons binnenkort richten op de vraag op welke manier we gaan lesgeven. Wat  betekenen de uitspraken  gedaan in de houtskoolschets nu voor het dagelijkse lesgeven. Daarbij denken we aan de uitspraken als  verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en van elkaar leren. Welke sterke punten nemen we nu van elkaar over en  welke punten willen we veranderen. De werkgroep methodes heeft geïnventariseerd en ziet dat we 5 methodes het  zelfde hebben. Er is dus best wel werk aan de winkel om het goed voor elkaar te krijgen. Maar we zijn vol  enthousiasme.


Onze school moet een nieuwe naam hebben!   Iedereen heeft tot 17 februari de tijd om een naam voor de nieuwe school te bedenken. Leerlingen en ouders hebben tot  17 februari de tijd om een naam in te leveren. Dit kunt u doen door de nieuwe naam op een briefje te schrijven met de  naam van de bedenker. Dit komt dan in de ideeënbus van de scholen . De ideeënbus van de Morgenstont hangt bij de  hoofdingang , de ideeënbus bij de Kameleon hangt naast het kamertje van de directie. Van elke school worden er 4 namen  gekozen. Deze worden op de websites geplaatst en daar kan dan op gestemd worden. De bedenker(s) krijgt (krijgen) een  mooie oorkonde. Dus kom op !!! wie heeft een mooie naam voor onze nieuwe school?   Cultuurproject Wellicht heeft u het in de plaatselijke bladen al gelezen: we gaan meedoen met een cultuur project. Het gaat heten “spelenderwijs”.  Het gaat er om dat kinderen gaan ontdekken, dat ook oma en opa speelden, niet met de  computer maar met ander speelgoed. Dat die spelen en spelletjes nu nog best te spelen zijn en dat ze nog leuk zijn ook. In  Hellevoetsluis zijn er best nog plaatsen te vinden , waar we deze oude spelletjes kunnen vinden , bijv. bij de  Oudheidkamer. Maar wellicht heeft u ook nog spelletjes staan of wat denkt u van opa en oma die nog kunnen vertellen  over hoepelen en tollen. We gaan dus met elkaar op ontdekkingstocht. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, want samen ontdekken is leuk en leerzaam. U zult er nog meer  van horen, want het is een officieel project gesteund door de Provincie Zuid-Holland. Op 28 mei is er dan een mooi  presentatie van ons project en dan is er ook de onthulling van onze nieuwe naam . U zult er dus nog veel van horen.


Samenwerking Overblijf en  oudervereniging Er  is  binnenkort  contact  tussen  de  Overblijf  organisaties  van  beide  scholen  en  tussen  vertegen  woordigers  van  beide  ouder  verenigingen.  Het  moet  natuurlijk  allemaal  goed  geregeld  worden  en  iedereen  zet  z’n  beste  beentje  voor.  Zodra  er  resultaten zijn, hoort u van ons.                                                                                Kennismaking   Hallo, ik zal me eerst even voorstellen ik ben Bianca Verschoor en neem zitting in de MR van O.B.S de Kameleon. 15 januari was het zover, we maakten kennis met de leden van de MR van O.B.S de Morgenstont. Het was een erg  leuke kennismaking en al gauw bleek dat we allemaal het zelfde willen. Een zo goed mogelijke school waarin  iedereen zich prettig en veilig voelt. Dat z’n fusie zeker zijn voordelen kan hebben bleek uit de gesprekken die we  hadden over hoe we dachten over de fusie. Je moet open staan voor ideeën van anderen en zo kunnen de goede dingen die er zijn op beide scholen worden  doorgezet. Ook kan er goed onderzocht worden wat er gedaan kan worden aan negatieve dingen die we  gezamenlijk hebben, zodat deze goed doorgelicht worden en hiervoor een oplossing kan worden gerealiseerd. Na afloop van deze prettige kennismaking kregen de ouders van de Kameleon een rondleiding door de school van  de Morgenstont. Deze was erg leuk en zeker een aanrader als er een moment is om dit te kunnen doen. Natuurlijk  zijn er verschillen. Maar zeker niet negatief te noemen, maar anders. Hoe de nieuwe school er uit komt te zien weet  ik natuurlijk niet, maar dat er veel hetzelfde zal blijven voor beide scholen lijkt me wel logisch als er al zoveel  overeenkomsten zijn. Dat er dingen anders zullen zijn lijkt me ook logisch maar dan kan het alleen maar verbeterd  zijn want dan waren dit de aandachts- of nog te verbeterende punten van de school. Zoals je ziet heb ik er het volle vertrouwen in dat de nieuwe school een nog betere school wordt als dat nu de beide  scholen zijn. Deze fusie is alleen maar goed om alle zwakke punten van de huidige scholen eruit te gooien en goed  belichten met meer hulpmiddelen om dit op te kunnen lossen en alle sterke punten nog beter naar voren te halen  om zo een KEI van een school ervan te kunnen maken.  


Graag zou ik namens de leden van de MR van de Kameleon, de leden van de MR van de Morgenstont en  Wim Smit willen  bedanken voor het verzorgen van deze vergadering en Wim Smit bedanken voor de rondleiding. Volgende keer bij ons op  school.         Met vriendelijke groet,   Bianca Verschoor.   Ouder geleding van O.B.S de Kameleon   Met de vriendelijke groeten, W.Smit en J.Jenczmyk.


Nieuwsbrief

3

*********************************************************************************FUSIETRAJECT   OBS                                                                                                                              De Morgenstont /OBS De Kameleon   26 -09-2008

Aan de ouders/verzorgers Geachte dames en heren, Hierbij ontvangt u de derde  Nieuwsbrief over ons fusietraject.  Na de tweedaagse in oktober is er hard nagedacht over de volgende stappen in ons fusieproces. Het is best een  ingewikkeld proces, maar alle betrokkenen zetten hun beste beentje voor om te komen tot een goede school.   In de vorige Nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen welke richting we uit willen. Wel nu daar is een “houtskoolschets” van  gemaakt. Dat wil zeggen dat we een document hebben gemaakt, welke als uitgangspunt zal worden gebruikt bij alle  verdere afspraken.  De inhoud van het document luidt als volgt:


De Nieuwe School moet worden: een school waar veiligheid, samenwerken en zelfstandigheid centraal staan een school waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen (er wordt uitgehaald wat er in zit) een school met duidelijke lijnen mbt.: gedrag didactiek samen werkend leren een goede zorgstructuur voor het individuele kind zelfstandigheid een school waar de onderlinge communicatie tussen ouders en school, schoolteam en kinderen en schoolteam onderling zeer belangrijk wordt gevonden een school waarbij de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en kinderen wordt gestimuleerd een school met een professionele cultuur, waarin ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en uitdraagt, waarbij professionalisering van de leerkrachten mbt het werken in de groep voortdurend de aandacht heeft. een school met een leider die sturing geeft aan het proces, die stimuleert, die richtingen aangeeft en die afspraken borgt.


Na de tweedaagse zijn er verschillende werkgroepen gevormd. Deze werkgroepen zijn nu hard bezig om zaken in kaart te  brengen.  Zo is er een werkgroep  “Visie”. Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met de werkwijze van de scholen nu en  dat gericht naar het komende schooljaar. Wat willen we voor onderwijs geven. Een werkgroep “Methode overzicht”, deze  brengt de verschillende werkmethodes in kaart. Een werkgroep “Veiligheid”, die zich bezig houdt met  het begrip een  veilige school. Wat wordt er nu al aangedaan en wat gaan we daar in het komende jaar aan doen.  De werkgroep “Zorg” is  bezig de manieren van zorg aan kinderen in kaart te brengen. Wat zijn de belangrijkst speerpunten in de zorg nu en wat in  de zorg die we in het komende schooljaar willen aanbieden. Er is ook een werkgroep “PR en marketing”die zich bezig  houdt met informatie over de school en het promoten van de school in onze wijk. Verder  is er de werkgroep “Personeel”  die de gevolgen voor het personeel in kaart brengt.   Locatie Er is besloten de locatie van de huidige Morgenstont te benoemen tot hoofdvestiging en het gebouw van de Kameleon als  nevenvestiging. Dit betekent dat het grootste gedeelte van de school gehuisvest wordt aan de Forel. Bij de start van de  nieuwe school zal het zeker zo zijn dat er nog groepen gehuisvest worden in het gebouw van de Kameleon. De volgende  stap is om te onderzoeken welke groepen gevormd gaan worden en in welke locatie deze gehuisvest worden.

     


Dat onderzoek moet zorgvuldig gebeuren, want we moeten zeker aan het volgende denken: - hoeveel kinderen komen  er volgend jaar in welke groep –hoe gaan we formeren (streven we naar alleen enkele groepen of moeten we ook nog  gecombineerde groepen vormen) - hoe zit het met de verhouding broertjes/zusjes – de verdeling   onderbouw/middenbouw/bovenbouw – de verkeerssituatie rond de gebouwen. U kunt zich voorstellen dat er nog wel  meer zaken zijn die hier mee te maken hebben. Een hele knoop die we moeten ontwarren. Personeel Zoals u heeft gelezen is er ook een werkgroep personeel. Het is van het grootste belang om te weten welke leerkrachten  met ons mee gaan naar de nieuwe school. Er zijn door de leerkrachten allerlei rechten opgebouwd, er zijn de  gebruikelijke leerlingentellingen per school geweest (wat zijn daar de gevolgen van).Kunnen leerkrachten zich vinden in  de nieuwe opbouw van de school (wat willen we als school, hoe is het georganiseerd?)U zult snappen dat dit ook heel  belangrijk is en dat we daar natuurlijk zorgvuldig mee omgaan, want we zijn zuinig op ons personeel , dat zo hard in  beide scholen werkt . Ook voor hen dus een spannende tijd.  

  Wel nu, we gaan nu even genieten van de vakantie, maar in januari gaan we er weer met veel plezier tegen aan.   We  wensen u prettige feestdagen en een gezond 2009     En u ziet het we houden u op de hoogte!   Namens de Stuurgroep; Wim Smit en Jasmin Jenczmyk.


Nieuwsbrief

2

*********************************************************************************FUSIETRAJECT   OBS                                                                                                                              De Morgenstont /OBS De Kameleon   26 -09-2008 Aan de ouders/verzorgers      Geachte dames en heren,   Hierbij ontvangt u de tweede  Nieuwsbrief over ons fusietraject.   De tweedaagse   Op 2 en 3 oktober j.l was het schoolteam in het kader van de komende fusie 2 dagen naar Renesse.   Thema’s voor de twee dagen waren: goed kennis maken met elkaar en het richting geven aan  de nieuwe school.   De eerste dag stond dus in het teken van kennis maken. De twee teams werden door elkaar gehusseld en mbv  verschillende opdrachten kwam een ieder met elkaar in gesprek. Als je met elkaar goede afspraken moet maken is het  goed om elkaar eens goed te leren kennen. Elkaars opvatting te weten, elkaars manier van denken te leren begrijpen,  kortom weten wie de ander is, laten weten aan de ander hoe je zelf bent en vooral waarom je in het onderwijs wil  werken.   Wel dat uitgangspunt is zeker gelukt, al kun je niet met iedereen goed kennis maken, maar diegenen die in  werkgroepjes hebben samen gewerkt hebben veel van elkaar kunnen leren.     


De tweede dag hebben we het gehad over de huidige scholen. We hebben aan elkaar verteld hoe er gewerkt wordt, wat  we van de kinderen verwachten, wat we van elkaar verwachten en ook vooral wat we in de toekomst willen.    

De volgende zaken kwamen aan bod: een veilige school waar kinderen zich thuis voelen,waar alle betrokkenen  kinderen , ouders , schoolteam samen werken. Waar kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige jongeren (waar we als  school er uithalen wat er in zit) Een school met duidelijke regels en afspraken, waar we goed met elkaar omgaan en  waar iedereen, schoolteam, ouders en kinderen zijn verantwoordelijkheid heeft en neemt. Een school waar we open  communiceren.       Heel wat zult u denken, ja en daar gaan we nu aan werken. We weten nu wat we willen en daar gaan we ook voor.  Want we hebben er allemaal zin in.         En u ziet het we houden u op de hoogte!       Namens de Stuurgroep; Wim Smit en Jasmin Jenczmyk.


Nieuwsbrief

1

*********************************************************************************FUSIETRAJECT   OBS                                                                                                                              De Morgenstont /OBS De Kameleon   26 -09-2008 Aan de ouders/verzorgers Geachte dames en heren, Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief over ons fusietraject. Deze Nieuwsbrief zal regelmatig verschijnen om u in te  lichten over de voortgang van het proces. Stuurgroep

 Om de fusie goed te regelen is er door beide scholen een stuurgroep gevormd. Van beide scholen zijn er 3 vertegenwoordigers benoemd in deze stuurgroep. Voor de Kameleon zijn dat : Jasmin Jenczmyk          (directie) Esther Grooten (personeel) en Bianca Verschoor (ouder). Voor de Morgenstont zijn dat: Wim Smit (directie), Mieke Bouma (personeel)en Michaela Bloemheuvel (ouder) Voorzitter is  Wim de Kam directeur Primo(schoolbestuur) en adviseur Udo Pemmelaar (medewerker stafbureau)   Deze stuurgroep geeft richting aan het fusie proces. Op de eerste vergadering op 15 september j.l. heeft de groep het  trajectplan goed gekeurd. In dit plan staan alle stappen die genomen moeten worden om te komen tot een goede fusie.


Verder heeft de stuurgroep besloten een aantal werkgroepen samen te stellen ,die antwoorden gaan geven op de  verschillende vragen. Een voorbeeld is: “Welke methodes gebruiken de scholen?”, of “Hoe zijn de contacten met de ouders  geregeld?”,”Hoe worden de ouders geïnformeerd? “Enz. De werkgroepen zullen ook best moeilijke vragen moeten beantwoorden, bijv: “In welke lokalen gaan de kinderen  zitten” of “Hoe gaan we de groepen samenstellen? De stuurgroep neemt altijd een beslissing, want geen beslissing is altijd een slechte beslissing, want niets doen  betekent “een probleem voor de toekomst”. We nemen echter altijd pas een besluit als alle voor- en nadelen op een rijtje gezet zijn. En uiteraard kijken we naar  het beste voor de kinderen, want veiligheid, rust en zekerheid zijn zeer belangrijke zaken. Uiteindelijk komen de voorstellen van de stuurgroep nog in de afzonderlijke MR’en   Werkgroepen Zodra de samenstelling van de werkgroepen bekend is, zullen wij u die mededelen in deze Nieuwsbrief.  

Studiedagen Op 2 en 3 oktober hebben uw kinderen geen school. De teamleden van beide scholen zijn dan bezig met  twee studiedagen die dan in het teken van de Fusie staan. De eerste dag gaat meer om het kennismaken  met elkaar, de tweede dag over de richting die we met de school willen gaan.


Vragen         Velen van u stellen vragen over het komende schooljaar. Begrijpelijk want het gaat om uw kind, om zekerheid    etc. Zoals u gelezen heeft gaat de stuurgroep nu hard aan het werk om de antwoorden te krijgen waar we wat mee kunnen. Misschien hebben we al een aantal antwoorden voor u.       Groepsindeling       Hier kunnen we nog niets over zeggen, omdat we eerst met elkaar moeten overzien welke overeenkomsten en  verschillen er zijn. Verder kunnen we ook nog niet zeggen hoe groot de groepen gaan worden, of er combinatiegroepen gevormd gaan  worden of alleen enkele groepen of combinatiegroepen en enkele groepen.      Toekomstige directeur                                 Omdat mevr Hanewinkel, directeur van de Kameleon, reeds enige jaren ziek is, is  dhr W.Smit de beoogde directeur van  de nieuwe school.     Dit was de eerste Nieuwsbrief. We stellen het zeer op prijs als u vragen of opmerkingen of suggesties hebben. We willen  met elkaar een goede school voor onze kinderen maken. In beide gebouwen komt binnenkort een ideeënbus voor de  fusie. Heeft u suggesties of vragen, meldt u dat dan via de bus, uw vragen, opmerkingen etc worden dan in het proces  meegenomen.  Namens de Stuurgroep; Wim Smit en Jasmin Jenczmyk.

Fusietraject  

O.B.S de Morgenstont

Fusietraject  

O.B.S de Morgenstont

Advertisement