DELUXE MAY-JUNE 2016

Page 1

´¦µ¶²¢ «¤£²¢ ©²µ±©²¢

T

H

E

F

I

R

S

T

U

P

A

R

K

E

T

F

R

E

E

W

O

M

E

N

S

M

A

G

A

Z

I

N

E

'(/8;( ÂӾϠÂÍÐȽÓÐÚ ¡ÓÊÐØ ÐÓÅ¡ÏÐÚ

*Q P JV PQVIB §¤ § ¤ § ¢ ¤ ¤¥ ¤ §¥ ¤¢§

¢Ð ERG\ VKDPLQJ ¤¢§ §¤¢ §¥¤ ¤ ¤¬ ¤¬ §¤ ¥ ¤

&2536 (7 Â0(6

¤ ¢ ¥ ¤ §¤¬ ¢ ¤¬

%BPQFK>QFLKP 7+( $,5 7+$7 1(: 25/($16 %5($7+(6 §¤¬ ¢ ¤¬ §¤¬ §¤ § ¬­

'5(66 0( 83

ÍÆË¡ÏÅÓ ÂÕÔÂÞÕÉ ÊÒÓÈÐØ ÆÔÉμÓÉØ ¡ÏÕÚ ÓμÏÉ

y d a e r Get forVXPPHU $OO DERXW VW\OLQJ

7R ÂÑÐÕÁÑ×ΠÕÉØ ×ÓÂÊ¿ÕÆÓÉØ ÆÑÐÙ½Ø Î¼Ô ÂÑ¿ ÕÊØ Õ¡ÔÆÊØ ÕÉ Î¿Å ÕÊØ Ï¼ÆØ ÔÚϽÖÆÊÆØ Õ ERG\ EHDXW\ WUHDWPHQWV ÕÐ GHVLJQ ÕÊØ ÎÐÁÔÆØ Õ ÇÆÕ¾Ù Õ HYHQWV ÕÊØ ÈÆÁÔÆÊØ Õ ÕÂ˾ÅÊÂ


esteelauder.co © 2015 Estée Lauder Inc.


ì ïöêñç õôù îçî÷íçòêøçî ôðê÷ øî÷ çòçéïê÷ øôù êöñçøô÷ ÷ç÷

REVITALIZING SUPREME Global Anti-Aging Creme

7R ćĀĒ Ą ĔĄē ĈĂďĄČ đďĄćČčĝ čĄČ Ċ čĒĀ Ą ĄĖĕā ĕđ ĆďĚĒĂĉĈČ ñĈ ĕĊď čĄČďđĕĝ đ øĈĘďđĎđĆĂĄ îQWXL*HQøñ Ċ ĔĖĆčĈčĒČ ĀďĊ ĔĞďċĈĔĊ đĎĎĄ Ďāē ćĒÿĔĊē ĔĕđĘĈĞĈČ ĔĈ ĝĎĈē ĕČē ĄďÿĆčĈē ĄďĕČ ĆāĒĄďĔĊē ĕđĖ ćĀĒ Ąĕĝē ĔĄē øđ ćĀĒ Ą ćĈĂĘďĈČ Čđ Ą ĄĎĝ Čđ ĔėĒČĆĊĎĝ Čđ ėĚĕĈČďĝ § ĄďĄĉĚđĆđďĊ Āďđ çčđĎđĖċāĔĕĈ ĕĊ ćČĄĂĔċĊĔā ĔĄē Ĕĕđ

www.facebook.com/EsteeLauderGreece www.youtube.com/EsteeLauderGreece www.esteelauder.gr

NEA Ultra Light Soft Creme


DELUXE D ELUXE X XXXXXXXX XXXXXXX

DELUXE ¡¦³©¦¶²«¦±¤ «¤£²¢ ©²µ±©²¢

¢´¨ ¦¢ 7(!4 3 $%,58% ¡ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄ ÈÍ ÑÓÌÔ Ñà ¤ #,!33 ²Ì LUXURIOUS È ÑÐ¾Ø ÄØ Ä ¾ÎÕËÔÄÐ ÕË ÔÕ¿ÏË ÕÑÚØ $%,58% 7/2,$ ´RIBUTE TO THE DELUXE WORLD $%,58% 0).3 ÔÕÑ ÙÒÓÑ ÕÑÚ ÑÏÌÕÌÔ Ñà ÎÄÌ ÕÑÚ LIFESTYLE ¤ ¡²®( ´Ì ÔË ÄÀÐÈÌ «ÁÇÄ Ô¿ ÈÓÄ Ä Á ÕËÐ ªÄÕÈÓÀÐÄ ´ÔÈ ÈÓÏÀÇÑÚ ¦¶0/3)4)/. ²Ì °ÐÖÓ× ÑÌ ÕÑÚ ±ÀÎÑÚ ¤ÏÌ°ÊÄ " 53).%33 7/-!. ¨ ¾ÐÌÄ ªÑÃÓÕÑÊÏÑÚ ÔÚÐÄÐÕ° ÕËÐ ©ÏÌ°ÇÄ ªÑÖÓ° ,)&% #/!#().' Ä Á ÕËÐ ±°ÐÔÚ «ÄÏϾÓÑÚ 34!2 3934%- ¡ÏÄпÕÈØ ÎÄÌ ·ÔÕÓÄ Ä Á ÕËÐ ¦ÌÓ¿ÐË ¢ÌϾÏË

©±´¦26)%7 ¢ÕÑ ³ÌÐÊÎ È ÕËÐ «ÄÓÀÐÄ ªÄÏÑÊ¿ÓÑÚ «°ÓÌÑØ ©ÑÓÇ°ÐÑÚ ² ¡ÓÑÅÑΰÕÑÓÄØ ÕËØ ´¾ÙÐËØ

28 36 42 66

-/y¤ ²«²³¬©¤ DELUXE TALKS ABOUT FASHION FASHION CENTRAL Trends and must-haves FASHION & BEAUTY LATEST $ELUXE Ð¾Ä Ä Á ÕÑÐ ÙÒÓÑ ÕËØ «ÁÇÄØ ÎÄÌ ÕËØ ² ÑÓÉÌ°Ø ¥¦¤549 .%73 ¼ ÕÌ Ð¾Ñ ÊÌÄ ÕËÐ Ñ ÑÓÉÌ° ÔÄØ 4/4!, "%!549 ´Ñ $ELUXE È ¾ÏÈÍÈ ÊÌÄ ÈÔ°Ø QUELLE BEAUTE Summer Loading ¤¬©¦³¯«¤ '%4 2%!$9 &/2 35--%2 35--%2):% ¼ÏÄ ÁÔÄ É¾ÓÐÈÌ ÄÚÕÁ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ¤ ÏÈÍ°ÐÇÓÄ ªÄÕÔÄÞÕË ÌÒÓÊÑØ «ÈÔË ¾ÓËØ ¢°ÐÕÚ ¤Ó ¾ÐË ¡ÄÓÄÇÀÇÑÚÐ ÄÖ¿ ÄÕÄ STYLING 35--%2 02%6)%7 ²Ì ÔÙÈÇÌÄÔÕ¾Ø È Ð¾ÑÐÕÄÌ Ä Á ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ¥²$9 3/5, ¢ÕÑÚØ ÐÄÑÃØ ÕÑÚ ÔÒ ÄÕÑØ ÎÄÌ ÕËØ ÆÚÙ¿Ø

LIFESTY YLE º . ² ,! º ´©¡²´´¤ ¢ÕÑÚØ Ç ÇÓÁ ÑÚØ ÕËØ ±¾ÄØ ²ÓÏÏÈ°ÐËØ $%#/ !.$ .$ 30)2)4 44Ä °ÐÕÄ ÈÐ 3/0( ()! $%,58%% $%33)'. &O OCUS ON &AANTASY (/53%% ¢ ÀÕÕÌ ÔÕËÐ ¦Î°ÏË $%#/ 42%. .$3 #OM MFORT :ONEE ´¤34% 349 9,% 'OU URMET .EW WS 6)0!2! !$% « «ÄÕÌ¾Ø Ô ÔÕÑ ÎÑÔ ÌÎÎÁ ÔÕÈÓ¾¾× Ä §¯y©¤ ª¤© « «²y¤ ¡ÑÌÑ ÈÀÐÐÄÌ ÕÑ Ñ ÄÊÄ Ë Ë ¾ÐÑ ÔÕÚÏ Õ×Ð Û× ×ÇÀ×Ð

¬×ÕÑÊÓÄÉÀÄ ÈÍ×ÉÃÏÏÑÚ Yiannis Vlamos Ralph Lauren Spring/Summer 2016


ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Παρουσιάζοντας το The Lifting Eye Serum

Πολυτελής ανόρθωση από την LaMer. Ο μοναδικός Miracle Broth™και οι θαυματουργές του ιδιότητες ανανεώνουν τα κύτταρα, ενώ το νέο σύμπλεγμα Stretch Matrix Complex σμιλεύει την περιοχή των ματιών. Άμεση αναζωογόνηση και ανόρθωση. LaMer.com

ATTICA CITY LINK – GOLDEN ATTICA – ΑTTICA ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ HONDOS CENTER ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – HONDOS CENTER ΚΗΦΙΣΙΑ HONDOS CENTER ΓΛΥΦΑΔΑ – HONDOS CENTER ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ


DELUXE editorial

y b ba

5HVL]H LW ¬

°ÓÙÈÌ ÈÎÈÀ ¾Í× ¾ÐÄØ ÄØ ÕÑÐ ÑÃ È ÄÔÕÌÎÁ ÃÖÑØ 4HE BIGGEST THE BETTER º ÌÑ Ô×ÔÕ° ÐÄ × Ú ¿ÓÙÈ «°ÖÄ È ÐÄ ÛËÕ° È ÐÄ Ö¾ÏÑÚ È ÐÄ ÓÑÔ ÄÖÑÃ È ÐÄ ÄÔÙÀÛÑÚ È ÊÌÄ ÕÄ ÈÊ°ÏÄ ´Ä ÌÑ ÈÊ°ÏÄ ÎÌ Ä ÕÑ ÁÌ ÄØ yÌÄ ÑÓÉÒÔÄ È ÌÄ ÈÍ°ÓÕËÔË Ä Á ÁÏÄ ÕÄ ÈÊ°ÏÄ «ÈÊ°ÏÄ Ç°ÐÈÌÄ ÈÊ°ÏÄ Ô ÀÕÌÄ ÈÊ°ÏÄ È ÌÙÈÌÓË ÄÕÌΰ ÔÙ¾ÇÌÄ ÈÊ°ÏÄ ÌÔÕ×ÕÌΰ ÁÓÌÄ ¾×Ø ÎÄÌ ÈÊ°ÏÄ VIA PLASTIC SURGERY BOOBS §¿ÔÄ È SO FAR ×Ø ÔÕÓÄÕÌ¾Ø Ä Á ÌÎÓ° ÄÐÖÓ× °ÎÌÄ ¾ÕÑÌ Ä ÐÄ Î°ÐÑÚ È ÕÄ °ÐÕÄ ÊÌÄ ÕÑ BIG DREAM ¢¿ ÈÓÄ ÔÎÑÚ ÀÛÑÐÕÄØ ÕÄ Ç°ÎÓÚÄ ÄØ °Ð× Ä Á ÕÑÐ Õà ÅÑ Õ×Ð ÈÊ°Ï×Ð ÓÑÔÇÑÎÌÒÐ ÕÑÚ ÈÊ°ÏÑÚ ÎÄÏÄÖÌÑà ÕËØ ÈÊ°ÏËØ ÑÚ ÎÌ°Ø ÕÑÚ ÈÊ°ÏÑÚ ÑÏÌÕÌÎÑà ÑÌÎÑÐÑ ÌÎÁÉÄÊÑ ÑÕÌÑà ÕÑÚ ÈÊ°ÏÑÚ Ä ÈÓÀÔÎÈ ÕÑÚ ÅË ÄÕÌÔ Ñà ¿ÓÖÄ È ÎÄÌ ÔÚÓÓÌÎÐ×Ö¿ÎÄ È ´ÑÔÑ ÇÑÃÏÈØ ÎÄÌ ÕÑÔÑÇÑÃÏËÇÈØ ÔÈ É°ÔË ÄÐÄ ÁÉÈÚÎÕËØ ÇÌ°Ô ÄÔËØ ÑÚ ÎÚÎÏÑÉÑÓÑÃ È ÔÄÐ Ä Ñ ÄÊÐËÕÌÔ ¾ÐÄ ËÏÈÎÕÓÁÐÌÄ ÑÚ ¾ÙÑÚÐ ÈÎÕÓÑÙÌÄÔÕÈÀ Ä Á ÕËÐ ÓÑÎÄÖÑÓÌÔ ¾ÐË ÑÓÈÀÄ ÕÑÚØ ªÄÌ Î° ÑÚ ÈÇÒ ¿ÓÖÈ ÔÕÑ ÚÄÏÁ ÑÚ Ë ¤ÓÑÚÐÕ°ÕÌ ³ÁÌ ¼ÕÄÐ Ë ÑÏÚÅÓÄÅÈÚ ¾ÐË ©ÐÇ¿ ÔÚÊÊÓÄɾÄØ ¾ÊÓÄÉÈ ÕÑÐ ÈÁ Õ×Ð ÌÎÓÒÐ ÓÄÊ °Õ×Ð ÈÀ ÄÌ ÅÈÅÄÀÄ ×Ø ÇÈÐ ÈÀÙÈ ÌÇ¾Ä ÊÌÄ ÕËÐ ÇÌο ÑÚ ÄÇÁ ÎÌ Ë Ð¾Ä ÖÈ×ÓÀÄ ´¯± «©ª³¯± ¡³¤ «¤´¯± ¡ÓÑÉÄÐÒØ ÎÄÌ ÙÓÈÌ°ÛÈÕÄÌ Ä ÑÉÄÔÌÔÕÌÎÁÕËÕÄ ÊÌÄ ÐÄ Ú ÈÓ ËÇ¿ÔÈÌØ ÕÑÚØ ÐÑËÕÑÃØ ÎÃÎÏÑÚØ ÑÚ ÈÔÃ Ñ ÀÇÌÑØ ¾ÙÈÌØ ÙÄÓ°ÍÈÌ ÊÌÄ ÐÄ ÍÄÐÄ È ÌÔÕÓ¾ÆÈÌØ ÔÕË ÌÎÓ¿ ÎÑÚÎÀÇÄ ÕÑÚ Î¾ÐÕÓÑÚ yËÏÄÇ¿ ÕËØ ÑÚÔÀÄØ ªÌ Á ×Ø ÕÑ 2E SIZE ÑÌ°ÛÈÌ Ë ÁÐË ÔÄÐÀÇÄ Ô×ÕËÓÀÄØ ÎÄÌ ÊÌÄÕÀ ÁÙÌ ÌÔÑÓÓÑ ÀÄØ ÔÕË Ð¾Ä ÄØ Û׿ ÚÓа È ÕËÐ Ï°ÕË ÔÕÄ ÈÊ°ÏÄ ÔÕÄ Ú ÈÓÅÑÏÌΰ ªÌ ÄÐ ÇÈÐ ÕÑ ÄÐÕÌÏÄ Å°ÐÈÔÕÈ ÑÓÒ ÐÄ ÔÄØ ÕÑ ÍÄÐÄ Ò ÔÕË ÊÏÒÔÔÄ ÕËØ ÕÈÙÐÑÏÑÊÀÄØ ¢ÕÑÚØ Ú ÑÏÑÊÌÔÕ¾Ø Ú °ÓÙÈÌ ÀÄ ÈÐÕÑ Ï¿ ÑÚ ÑÓÈÀØ ÐÄ ÌÎÓÃÐÈÌØ ÕÄ MEGABYTES ÔÕÄ ÈÊ°ÏÄ ÎÄÌ ÅÄÓÌ° ÄÓÙÈÀÄ ¾ÕÔÌ ÒÔÕÈ ÐÄ ÑÓÈÀØ ÐÄ ÕÄ ÇÌÄÙÈÌÓÌÔÕÈÀØ ÌÑ ÈÃÎÑÏÄ ¡ÒØ ÔÄØ ÉÄÀÐÈÕÄÌ ÄÚÕÁ ÔÄÐ ÌÇ¾Ä ÎÄÌ ÊÌÄ ÕËÐ ÎÄÖË ÈÓÌÐÁÕËÕ° ÄØ ´Ñ ÌÎÓÁ ÕÑ ÓÑÔÌÕÁ ÄØ ÎÏÈÀÐÈÌ ÕÑ °ÕÌ ×Ø ULTIMATE TIP ÔÕÑ CRISIS MANAGEMENT ÕËØ Û×¿Ø ÄØ ´Ä MINI Ç°ÐÈÌÄ Ä ÑÇÈÌÎÐÃÑÐÕÄÌ ÌÑ ÈÚ¾ÏÌÎÕÄ ÕÑ PETITE ÎÄÏ°ÖÌ ÊÈ ÀÛÈÌ ÌÑ ÈÃÎÑÏÄ OÌ ÌÎÓÑÀ ¸ÏÏËÐÈØ ÄÓÄÊ×ÊÑÀ ÎÄÌ ÇË ÌÑÚÓÊÑÀ ÎÄÏÏÌÈÓÊÑÃÐ ÌÎÓ° ÖÄà ÄÕÄ ÑÌ ÌÎÓ¾Ø Ñ °ÇÈØ ÊÓ°ÉÑÚÐ ÌÔÕÑÓÀÈØ È ÌÕÚÙÀÄØ ÕÄ COZY STUDIO ÎÄÌ ÕÄ Ô ÀÕÌÄ ÏÌ ÊÁÕÈÓ×Ð M ÈÀÐÄÌ ÓÒÕÄ ÔÈ Û¿ÕËÔË ÕÄ TINY ÔÕ¾ÎÌÄ ÎÄÌ ÑÌ ÏÌÏÌ ÑÃÕÈÌÑÌ ÍÈÐÒÐÈØ È ÙÄÓÄÎÕ¿ÓÄ ÈÀÐÄÌ ÔÕË ÏÀÔÕÄ Õ×Ð ÄÊÄ Ë ¾Ð×Ð ÑÌ ÏÑÊÌÎÑÀ ÔÕÁÙÑÌ ÌÑ ÙÈÌÓÑ ÌÄÔÕÑÀ ÎÌ È ÌÕÚÙË ¾ÐÑÌ ÕÄ BABY ÄÚÕÑÎÀÐËÕÄ ÁÏËØ ÈÀÐÄÌ ÕÑ Ð¾Ñ ÉÈÕÀÙ ¤ÎÁ Ë ÎÄÌ ÕÑ ÌÎÓÁ Å°ÓÑØ ÈÀÐÄÌ ÕÑ ÎÄÏÃÕÈÓÑ ¦ÎÕÁØ ÎÌ ÄÐ ÈÀÔÄÌ Ó°ÅÇÑØ ÙÓÚÔÑà / ÌÐÌ ÄÏÌÔ ÁØ ÎÈÓÇÀÛÈÌ ÔÕËÐ Á ÑÌÄ ÄÐÄ ¾ÕÓËÔË È ÈÍÄÀÓÈÔË ÀÔ×Ø ÀÄ ÕËÐ ÌÑ ÔÈÍÌÔÕÌο ¼ÔÑ ÊÌÄ ÕÑÚØ ÌÑ ÌÎÓÑÃØ °ÐÕÓÈØ ¤ÚÕÁ ÈÀÐÄÌ EDITORIAL Ä Á ÁÐÑ ÕÑÚ

ª°ÕÌÄ «ËÏÌÄÓ°ÎË 6

DELUXE 4(% &)234 50-!2+%4 &2%% 7/-%. 3 -!'!:).% ´¦µ¶/¢ «¤£²¢ ©²µ±©²¢

%+y/40)!

.Äа !ÊÌÑ ÈÕÓÀÕÑÚ nagio@deluxeditions.gr ¢µ«¥/µ /¢ ¦ªy/¢¨¢

4ÁÐÌÄ !ÊÌÑ ÈÕÓÀÕÑÚ tagiopetritou@deluxeditions.gr !08)¢9.4!+4³©¤

ª°ÕÌÄ «ËÏÌÄÓ°ÎË Katmilamila@gmail.com ¢µ±´/±©¢«/¢ ¦¡©«¦ ¦©¤ 9 (¢

«ÄÓÌ°ÐÐÄ ¤ÐÇÓÈ°ÕÑÚ editorial@deluxeditions.gr ¢9.%0 !4%¢

¶ÓÌÔÕÀÐÄ §ÄÉÈÌÓÑÃÏË ¥ÈÄÕÓÀÎË ÈÑÇ×Ó°ÕÑÚ

¾ÐÌÄ ªÑÃÓÕÑÊÏÑÚ ¤Ï¾ÍÄÐÇÓÑØ ³ ÌÛ°ÓÇÑØ ±°ÐÔÚ «ÄÏϾÓÑÚ yË ¿ÕÓËØ « ÑÊÇ°ÐÑØ ª×ÐÔÕÄÐÕÀÐÑØ « ÑÊÇ°ÐÑØ ±ÀÐÄ ¡ÈÕÓÑ ÑÃÏÑÚ %LLIE 0ETTERSON yË ËÕÓÌ°ÇË »ÓÌØ ³Ñ ÑÕ¿ ¦ÌÓ¿ÐË ¢ÌϾÏË ³ÄÉľÏÄ ¢ÕÈÓÊÀÑÚ ªÄÕÈÓÀÐÄ ´ÔÈ ÈÓÏÀÇÑÚ «ÄÓÀÄ ¶ÄÏÌ°ÔÑÚ ¥ÄÔÀÏËØ ¶ÄÓÀÕÑØ µ¡¦µ µ±¨ /-/0¬)!¢

¢ÕÄÚÓÑÃÏÄ ´ÔÌÕÑÃÓÄ µ¡¦µ µ±¨ y)!+/¢-(¢(¢

¬ÄÀË Ú °ÎË ¬¯4/ 0!¬/)

¶ÓÌÔÕÁÉÑÓÑØ yÑÚÏʾÓËØ 0APADAKIS 0RESS 3TUDIO 0ANOULIS 9IANNIS 6LAMOS %-¡/0)+( y)%9 9.40)!

.Äа !ÊÌÑ ÈÕÓÀÕÑÚ #,)%.4 3%26)#% #//2$).!4/2

-ÄÓÀÄ ¢ÄÊ°ÐÄ y¨«©²µ³ ©ª²

"°Ô× 8ÄÏ° ¢ÑÉÀÄ §ÒÓÄ vs.graphicdesigners@gmail.com /)+/./-)+/¢ y)%9 9.4(¢

+×ÐÔÕÄÐÕÀÐÑØ 8ÄÕÛËÏÈ ÑÐÌ°Ø / )¢4(0)/

%ÃË :ÄÓÄÙ×ÅÀÕË )y)/+4(¢)! $%,58% %+y/4)+( - % ¡ %

¡ÄÃÏÑÚ «ÈÏ° ªËÉÌÔÌ°

4ËÏ &AX WWW DELUXEMAGAZINE GR info@deluxeditions.gr

¤ ÄÊÑÓÈÃÈÕÄÌ Ë ÑÏÌο ¿ ÈÓÌο ÄÐÄÇË ÑÔÀÈÚÔË ÁÏ×Ð ÄÐÈÍÄÌÓ¾Õ×Ø Õ×Ð ÎÈÌ ¾Ð×Ð ÎÄÌ É×ÕÑÊÓÄÉÌÒÐ Ù×ÓÀØ ÓÑËÊÑà ÈÐË ¾ÊÊÓÄÉË °ÇÈÌÄ ÕÑÚ ÈÎÇÁÕË ´Ä ÈÐÚ ÁÊÓÄÉÄ °ÓÖÓÄ ÈÎÉÓ°ÛÑÚÐ ÕÌØ ÓÑÔ× ÌÎ¾Ø Ä ÁÆÈÌØ Õ×Ð ÔÚÐÈÓÊÄÕÒÐ ÄØ ª×ÇÌÎÁØ

$%,58% -!'!:).%

deluxemaggr

$%,58%-!'!:).%'2

deluxemag


| ANNA RACHELE | ANNA RACHELE | ANNA RACHELE | ANNA RACHELE | ANNA RACHELE | ANNA RACHELE |

| ANNA RACHELE | ANNA RACHELE | ANNA RACHELE | ANNA RACHELE | ANNA RACHELE | ANNA RACHELE |

Shop in shop, Attica Golden Hall ,ILI (ATZOPOULOS §ÄÐ «×ÓÈ°Ø ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ


what’s DELUXE #OLOUR ME UP ¨ $IANE VON &URSTENBERG Ú ÑÊÓ°ÉÈÌ ÕÑ Ä ÁÏÚÕÑ ÄÐÕ¿ÏÌ ÊÌÄ ÕÑ ÌÑ BOHO LOOK ÑÚ ÈÀÙÄÕÈ ÑÕ¾ ¬ÕÌÄÊ ¾ÐÑ Ä Á ÈÕ°ÍÌ ÄÐÄÇÈÌÎÐÃÈÌ ÔÕÑ ¾ ÄÎÓÑ ÕÄ ÌÑ VIVID ÙÓÒ ÄÕÄ ÕËØ ÁÇÄØ

ªÑÓÀÕÔÌ ÇËÏËÕ¿ÓÌÑ ¨ ÌÔÕÑÓÀÄØ ÕËØ ÖËÏÚÎÁÕËÕÄØ $IOR È ÌÔÕÓ¾ÉÈÌ È ÕÑ 0OISON 'IRL È °ÕÑ Û׿ ÎÄÌ SEXY ÄÚÖ°ÇÈÌÄ ÕÑ 0OISON ÕÑ Ä ÁÏÚÕÄ ÎÏÄÔÌÎÁ °Ó× Ä ÕÑÚ ²ÀÎÑÚ ÄÐÄÐÈÒÐÈÕÄÌ ÎÄÌ ÊÀÐÈÕÄÌ ÕÑ ÄÊÄ Ë ¾ÐÑ Î°ÖÈ ÔÃÊÙÓÑÐËØ ÊÚÐÄÀÎÄØ

3EE THE SEA ¼ÏÑØ Ñ ÎÁÔ ÑØ ÕËØ Ö°ÏÄÔÔÄØ ÔÕÄ Ç°ÙÕÚÏ° ÔÄØ ¾ÔÄ Ä Á ÕËÐ ÄÐÑÌÍÌ°ÕÌÎË ÎÄÏÑÎÄÌÓÌп ÔÚÏÏÑÊ¿ ÕËØ 3WAROVKSI 3EA OF 3PARKLE

DELUXE Two pieces ´Ñ ÌÑ AWESOME PIECES ÉÁÓÈ Ä ÕËØ °ÐÑÌÍËØ ¾ÙÈÌ ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕÑÚ ²ÀÎÑÚ #AROLINA (ERRERA ¼ÙÌ ÁÐÑ È ÕÑ FASHIONABLE ÙÓÒ Ä ÕËØ ÔÈÛÁÐ ÄÏÏ° ÎÄÌ È ORIGINAL DESIGN 8

3TEPS IN GREEN ¸ÐÄ Ä Á ÕÄ ÄÊÄ Ë ¾ÐÄ ÄØ ÑÕ°ÎÌÄ ÄÚÕ¿ ÕË ÔÈÛÁÐ ÄпÎÈÌ ÔÕÑÐ °ÐÕÄ EXTRAVAGANT ²ÀÎÑ "ALMAIN ´ÒÓÄ ÑÓÈÀÕÈ ÐÄ Å°ÏÈÕÈ ÎÌ ÈÔÈÀØ ÕÑ ÌÑ Û×ÐÕÄÐÁ Ó°ÔÌÐÑ ÑÚ ÈÀÙÄÕÈ ÑÕ¾ ÔÕÄ ÁÇÌÄ ÔÄØ

(APPY $IAMONDS ¨ ÔÚÏÏÑÊ¿ ÓÑÏÑÊÌÒÐ Ôà ÅÑÏÑ ÕËØ #HOPARD (APPY $IAMONDS ÊÀÐÈÕÄÌ É¾ÕÑØ ÈÕÒÐ ÎÄÌ ÕÑ ÊÌÑÓÕ°ÛÈÌ È ¾ÐÄ ÑÐÄÇÌÎÁ ÕÓÁ Ñ ´Ä ÎÄÏÃÕÈÓÄ ÑÐÕ¾ÏÄ Õ×Ð ÕÈÏÈÚÕÄÀ×Ð ÇÈÎÄÈÕÌÒÐ ÄÐÄÇÈÌÎÐÃÑÚÐ ÕË ÇÌÄÙÓÑÐÌÎÁÕËÕÄ ÎÄÌ ÕÑ ÔÕÌÏ ÔÄØ www.deluxemagazine.gr


¸ÐÄ ÁÐÈÌÓÑ ÔÕËÐ ¦Ó Ñà ¨ &OLLI &OLLIE ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÌ ÕÑ Ð¾Ñ ÕËØ CONCEPT STORE ! $REAM #OME 4RUE ÔÕÑ ÐÑà ÈÓÑ ÕËØ ¦Ó Ñà ¢ÄØ ÎÄÏÈÀ ÐÄ ÈÀÕÈ ÔÈ ¾ÐÄÐ ÑÐÈÌÓÈ ¾ÐÑ È ÀÊÈÌÑ ÓÑÑÓÌÔ Á SHOPPING ÎÄÌ ÐÄ Û¿ÔÈÕÈ ¾ÐÄ ÑÐÄÇÌÎÁ ÕÄÍÀÇÌ ÔÕÑ ÙÒÓÑ ÕËØ ÁÇÄØ

is...

¨ ¡² µ´¦ ¦©¤ y¦± ¦©±¤© ´² ¤±´© ¦´² ´¨¢ ¤±¦¶¦©¤¢ ¦©±¤© ´² ¤±´© ¦´² ´¨¢ ¶µy¤©²´¨´¤¢ #/#/ #(!.%,

&LOWERS BUTTERFLIES ÑÚÏÑÃÇÌÄ ÄÐÕÑà ÄÎÁ Ë ÎÄÌ ÔÕÄ SUPER STYLISH CLUTCHES ÕÑÚ ÓÑÕÈÀÐÈÌ Ñ !LEXANDER -C1UEEN ÊÌÄ ÕËÐ ÉÈÕÌп °ÐÑÌÍË ÑÚÏÑÃÇÌÄ ÎÄÌ ÈÕÄÏÑÃÇÈØ ÔÄÐ ÎÌ ÄÚÕ¾Ø ÑÚ ÖÄ ÐÌÒÔÈÕÈ ÁÕÄÐ ÕÑ ÇÈÀÕÈ

¢ÙÈÇÀÄÔ¾ È ² 4OM $IXON ÔÄØ ÇÀÐÈÌ ÕËÐ ÈÚÎÄÓÀÄ ÐÄ ÔÙÈÇÌ°ÔÈÕÈ ÕÑ ¾ÏÏÑÐ ÔÄØ È ÙÓÚÔ¾Ø ÔÈÏÀÇÈØ ´Ñ FAB ÄÚÕÁ NOTEBOOK È ÕÌØ GOLDEN ÏÈ ÕÑ ¾ÓÈÌÈØ ÔÕÄ ÕÈÏÈÌÒ ÄÕÄ Õ×Ð ÔÈÏÀÇ×Ð ÖÄ ÔÄØ ÔÚÐÑÇÈÃÈÌ ÔÈ È ÀÔË ÈØ ¿ Ë ÔÚÐÄÐÕ¿ÔÈÌØ

!LWAYS IN STYLE ¨ ÌÑ ELEGANT ÏÈÚÓ° ÕËØ ÁÇÄØ ¾ÙÈÌ ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ 'IAMBATTISTA 6ALLI ²Ì Ó°ÔÌÐÑÌ ÕÄÉÕ°ÇÈØ È ÕÑ Ô¾ÍÌ ÐÕÈÎÑÏÕ¾ ÎÄÌ ÏÈ ÕÑ ¾ÓÈÌÄ ÕË ÌÎÓ¿ ÏÈÚο ÛÒÐË ÖÄ ÔÄØ ÙÄÓÀÔÑÚÐ ÕÌØ ÌÑ STYLISH È ÉÄÐÀÔÈÌØ Õ×Ð ÊÌÑÓÕÒÐ

9


what’ss DELUXE what

³Ò Ë Ë Ú ¾ÓÑÙË

3IGNATURE JEWELS ¨ ÌÑ ÕÄÏÄÐÕÑÃÙÄ ¦ÏÏËÐÀÇÄ ÔÙÈÇÌ°ÔÕÓÌÄ ÑÚ ¾ÙÈÌ ÕÄÓÄÎÑÚпÔÈÌ ÕË ÇÌÈÖп ÁÇÄ ÔÙÈÇÌ°ÛÈÌ ÕËÐ ÓÒÕË ÕËØ ÔÈÌÓ° ÎÑÔ Ë °Õ×Ð ªÌ ÈÇÒ ÕÑ ÊÑÃÔÕÑ ÕËØ 3OPHIA +OKOSALAKI ÍÈ ÈÓаÈÌ Î°ÖÈ ÓÑÔÇÑÎÀÄ

-IRABILIA 2OMA ÇÈÐ ÖÄ ÑÓÑÃÔÈ ÐÄ ÔË ÄÀÐÈÌ Î°ÕÌ °ÏÏÑ Ä Á Ú ¾ÓÑÙË ³Ò Ë ²Ì ART DIRECTORS ÕÑÚ 6ALENTINO -ARIA 'RAZIA #HIURI ÎÄÌ 0IERPAOLO 0ICCIOLI ÕËÐ ÈÍÚ ÐÑÃÐ ¾ÔÄ Ä Á ÄÚÕÁ ÕÑ TABLE BOOK ÌÇÄÐÌÎÁ ÊÌÄ FASHION LOVERS

"LING BLING ·ÏÏË ÇÌ°ÔÕÄÔË ÔÕÑ ÎÄÓÁ ÌÑ GLAM ÎÄÌ FUZZY ÇÀÐÈÌ Ë #HANEL ÔÕËÐ ÄÐÑÌÍÌ°ÕÌÎË ÎÄÏÑÎÄÌÓÌп ÕËØ ÎÑÏÈÍÌÁÐ ¦ÔÈÀØ ÖÄ ÑÓ¾ÔÈÕÈ ÐÄ ÄÐÕÌÔÕÄÖÈÀÕÈ ÔÈ Õ¾ÕÑÌÄ ACCESSORIES

DELUXE is... ÌÄ ÕÄ °ÕÌÄ ÔÄØ ÁÐÑ ¨ 'UCCI ÔÄØ ÇÀÐÈÌ ÕÑ ÌÑ ÔÕÌÏ°ÕÑ Á ÏÑ ÐÄ ÄÐÕÌ ÈÕ× ÀÔÈÕÈ ÕÑÐ ¿ÏÌÑ ¤ Ï° Å°ÛÈÕÈ ÕÄ Ú ¾ÓÑÙÄ ÊÚÄÏÌ° ËÏÀÑÚ È ÕÑ TRADEMARK ÕÑÚ ²ÀÎÑÚ ÔÕÑÚØ ÅÓÄÙÀÑÐÈØ ÔÕÄ °ÕÌÄ ÔÄØ

&UNKY RETRO ¨ Õ¾ÙÐË ÕÑÚ ÅÌÕÓÁ ÔÚÐÄÐÕ° ÕÑ FUNKY ÓÈÕÓÁ ÔÕÄ Ð¾Ä ¬×ÕÌÔÕÌΰ #HROMA #HROMA ÕÑÚ !RTURO %RBSMAN ÊÌÄ ÕËÐ 3 3 ÁÐÑ ÔÕÄ 2OCHE "OBOIS

'RECIAN CHIC ¦ ÐÈÚÔ ¾ÐÄ Ä Á ÕÑÚØ ÑÐÑ °ÙÑÚØ ÎÄÌ ÕÑÚØ ¸ÏÏËÐÈØ ÑÏÈ ÌÔÕ¾Ø Ñ #HRISTIAN ,OUBOUTIN È ÕÄ ÔÄÐÇ°ÏÌÄ 6ERY 3EKMET ÔÄØ Î°ÐÈÌ Ñ ÏÄÓÙËÊÑÃØ ÕÑÚ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐÑà ÔÕÌÏ

ªÄÓÄ ÁÏÄ ¤ Á ÕËÐ 3ACHA ,AKIC #OLLECTION Ë 2OCHE "OBOIS ÓÑÕÈÀÐÈÌ ÕÑ #ARAMBOLE ¬ÕÌÄÊ ÈÐÑ Ä Á ÑÏÚÈÔÕ¾ÓÄ ÕÑ ÔÚÊÎÈÎÓÌ ¾ÐÑ ÕÓÄ ÈÛ°ÎÌ ÇÀÐÈÌ ÀÐÌ ÄÏ ÄÏÏ° ÑÏÚÕÈÏ¿ ÇÌ°ÔÕÄÔË ÔÕÑ ÙÒÓÑ ÔÄØ

¶ÓÚÔÁ ÎÑÓÀÕÔÌ ² ÑÀÎÑØ "URBERRY ÊÌÄ ÄÎÁ Ë ÀÄ ÔÈÛÁÐ ÙÓÚÔÒÐÈÌ ÕÑ ÔÕÌÏ ÔÄØ È ÕÌØ ÉÑžÓÈØ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ ÕÑÚ ¬¾ÕÑØ ¾ÙÈÌ ÍÈÉÃÊÈÌ Ä Á ΰÖÈ ÕÈÕÓÌ ¾ÐÑ ÎÄÌ È ÀÄ LASER CUT ÕÈÙÐÌο ÑÚ ÔÚÐÇÚ°ÛÈÌ ÕÑ ÎÓÑÔ¾ È ÕÑ ÉÑÚÕÑÚÓÌÔÕÌÎÁ ÉÏÑÓ°Ï ÎÄÌ È ÄÏËÖÈÃÈÌ ÕÑ ÁÔÑ Ó×ÕÑ ÁÓÑØ ÈÀÐÄÌ

www.deluxemagazine.gr


10, SKOUFA STR., 106 73 ATHENS, +30 210 3622 326

www.tsitourascollection.com

¢ £ Ò׺ÃÈÎ ÓÎØ ÓÀÌ ÓÇ ÍÎØ ÆÈÀ ÓÇÍ 7KH 7VLWRXUDV &ROOHFWLRQ ÀϽ ÀÒ»ÌÈ ÊÀÈ ÒÌ ËÓÎ ÒÄ ÓºÒÒÄÑÀ ×ÑÐÌÀÓÀ


DELUXE ! #LASS

&DQG\ OLNH

FKLF

ÄÓÄÉÓ°ÛÑÐÕÄØ ÈÏÄÉÓ° ÕÑÐ .ICOLAS #HAMFORT ÎÄÌ ÄÐÕÌÎÓÀÛÑÐÕÄØ ÄÚÕÁ ÕÑ Ù°Ó Ä ÑÉÖÄÏ ÒÐ ÐÌÒÖ× ÕËÐ ÄаÊÎË ÐÄ ÄÔ ÄÔÕÒ ÕËÐ È ÑÀÖËÔ¿ ÕÑÚ °ÏÏÑÚ ÔÚÊÊÓÄÉ¾Ä ×Ø ´Ä ×ÓÄÀÄ ÎÑÔ ¿ ÄÕÄ ÈÀÐÄÌ ÊÌÄ ÕËÐ ÎÑ Æ¿ ÊÚÐÄÀÎÄ Ñ ÓÁÏÑÊÑØ ÎÄÌ ÈÓÌÎ¾Ø ÉÑÓ¾Ø ÀÔ×Ø ÄÎÁ Ä ÎÌ ÁÏÑ ÕÑ ÅÌÅÏÀÑ ¦ ÀÔËØ ÈÀÐÄÌ ÊÐ×ÔÕÁ Ä Á ÎÄÕÄÅÑÏ¿Ø ÎÁÔ ÑÚ ×Ø Ñ ÓÒÕÑØ Ä ÑǾÎÕËØ Õ×Ð 4EMPATATIONS ÈÀ ÄÔÕÈ °ÐÕÄ È ÈÀØ ÑÌ ÊÚÐÄÀÎÈØ «È ÄÚÕ¿ ÕË ÔξÆË ÔÕÑ ÀÔ× ¾ÓÑØ ÕÑÚ ÚÄÏÑà ÕËØ ÇË ÌÑÚÓÊÌÎ¿Ø ÕÑÚ Ñ °ÇÄØ Ñ ÑÀÎÑØ ÚÆËÏ¿Ø ÎÑÔ Ë ÄÕÑ ÑÌÀÄØ Chopard È ÈÐÇÃÈÌ È ÄÚÕÑ È ÑÀÖËÔË ÔÈ ÀÄ Ð¾Ä ÔÚÏÏÑÊ¿ ÊÏÚÎÌ° ÎÄÌ

1 2

¤¡² ´¨± +!4)! «¨ ©¤³¤ª¨ ÈÓÌÛ¿ÕËÕË ÔÄÐ ÉÀÐÑ ÄÎÄÓÁÐ ÕÑÚ ¡ÄÓÌÔÌÐÑà ,!$52%% ¤ÐÄ °ÐÕÈÙÄ ÉÓ¾ÔÎÌÄ ÎÄÌ YUMMY Ë Ð¾Ä ÔÚÏÏÑÊ¿ ÎÑÔ Ë °Õ×Ð È ÕÑÐ ÕÀÕÏÑ Temptations ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÌ Ð¾ÈØ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ ÅÄÔÌÔ ¾ÐÈØ ÔÕÑÐ ÈÐÇÌÄɾÓÑÐÕÄ ÔÚÐÇÚÄÔ Á ÙÓÚÔÑà ÎÄÌ ÕÌÕ°ÐÌÑÚ ²Ì ÑÏÃÕÌ ÑÌ ÏÀÖÑÌ ÑÚ ÔÚ ÏËÓÒÐÑÚÐ ÕËÐ ÄϾÕÄ ÎÌÐÑÃÐÕÄÌ ÔÈ ÄÔÕ¾Ï Ä ÑÙÓÒÔÈÌØ ÓÑÅ°ÏÏÑÐÕÄØ ¾ÕÔÌ ÑÐÕ¾ÓÐÄ ÎÑÔ ¿ ÄÕÄ È ÙÄÓÄÎÕ¿ÓÄ CLASS ÌÇÌÄÀÕÈÓË ÓÑÔ× ÌÎÁÕËÕÄ ÄÏÏ° ÕÄÚÕÁÙÓÑÐÄ ÉÑÓ¾ÔÌ Ä ÁÏÈØ ÕÌØ ÒÓÈØ ²Ì оÑÌ ÑÏÃÕÌ ÑÌ ¡ÈÌÓÄÔ ÑÀ ÕËØ #HOPARD È ËÇÈÐÌÎ¾Ø ÖÈÓ ÀÇÈØ ÎÄÌ ÏÌ ÄÓ° ÁÏÌØ Î¾ÓÇÌÔÄÐ ÀÄ ÄÐÕÑÕÌп Ö¾ÔË ÔÕÑ JEWELRY BOX ÄØ ¿ ¾ÔÕ× ÔÕËÐ WISH LIST ÄØ D


EXECUTIVE REAL ESTATE SALES AND RENTALS

YACHTS & HELICOPTERS

TRAVEL EVENT PLANNING

BEAUTY

MORE...

Tonia Andronikou & Associates Mykonos

Maouna 84600 Mykonos Greece Tel / Fax: +30 22890-27160 Mobile: +30 6948522210 E-mail: info@ta-concierge.com Web: www.ta-concierge.com


DELUXE periscope

e i b r a B at museum!

¡³²¢¯¡¤ %6%.43 ´¦¶±¨ $%3)'. ²© ´¤¢¦©¢ ´³¦¶²µ± ² ª²¢«²¢ ¤ ¤§¦© ´² $%,58% ª¤´¤ ³¤¬¦© ª¤© ¤±¤«¦´¤y©y¦© ´²± ¡¤ «² ´¯± ±¦¯± ¡³¤ «¤´¯± ¤¡² ´¨± ¶³©¢´©±¤ §¤¬¦©³²µ ¨

ÏÂÅÓÐÎÊ̽ ¼ÌÖÆÔÉ ÔÕÐ /HV $UWV 'HFRUDWLIV 0XVHXP ÕÐÚ ÂÓÊÔÊÐÁ ÈÊ ÕÉ ÅÊÂÔÉοÕÆÓÉ ÌÐÁÌÍ ¿Í×Ï Õ×Ï ÆÑÐÙÒÏ

Les Arts Decoratifs Museum seum ¸×Ø ÕÌØ ¢È ÕÈ ÅÓÀÑÚ ÕÑÚ 1 4

¢ÕÄ ÕËØ ÙÓÁÐÌÄ Ë "ARBIE ÄÓÄ ¾ÐÈÌ Ôà ÅÑÏÑ ÁÇÄØ ÎÄÌ Ñ ÑÓÉÌ°Ø ÎÄÌ Ï¾ÑÐ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÈÀ ÔÈ ÄÐÄÇÓÑ Ìο ¾ÎÖÈÔË ÔÕÑ ¡ÄÓÀÔÌ «¾ÔÄ Ä Á ÎÑÃÎÏÈØ ÓÑÃÙÄ ÄÏÏ° ÎÄÌ ¾ÓÊÄ ÔÃÊÙÓÑÐËØ Õ¾ÙÐËØ È Ö¾ Ä ÕË ÖÓÚÏÌο ÎÑÃÎÏÄ ÎÄÌ ÕËÐ È ÌÓÓÑ¿ ÕËØ ÔÕËÐ Ñ ÎÑÚÏÕÑÃÓÄ ÊÀÐÈÕÄÌ ¾ÐÄ FLASHBACK ÔÕËÐ ÌÔÕÑÓÀÄ ÕËØ ¤ Á ÔÚÏÏÈÎÕÌÎ¾Ø ÈÎÇÁÔÈÌØ Á ×Ø «ÄÓÀÄ ¤ ¤ÐÕÑÚÄоÕÄ ¢Î°ÓÏÈÕ ² ¶°ÓÄ ÎÄÌ ¥ÄÔÀÏÌÔÔÄ ¦ÏÌÔ°ÅÈÕ ¾ÙÓÌ ÈÓÌÑÓÌÔ ¾ÐËØ ¾ÎÇÑÔËØ ÑÐÕ¾ÏÄ Ä Á ÕÄÌÐÀÈØ ÎÄÌ ÕËÏÈÑ ÕÌÎ¾Ø ÔÈÌÓ¾Ø Á ×Ø ÕÑ 3TAR 4REK ÕÑ 'REASE ÎÄÌ ÕÑ -AD -EN « ÑÓÈÀ Ô ÎÄÐÈÀØ ¾ÙÓÌ ÕÌØ ¢È ÕÈ ÅÓÀÑÚ ÐÄ ÇÈÌ ÁÏË ÕËÐ ÑÓÈÀÄ ÕËØ È;ÏÌÍËØ ÕËØ ÎÑÃÎÏÄØ ÑÚ ¾ÊÓÄÆÈ ÌÔÕÑÓÀÄ ÎÄÌ È ËÓ¾ÄÔÈ È ÑÏÁÎÏËÓÈØ ÊÈÐÌ¾Ø ¨ "ARBIE ÊÈÐпÖËÎÈ ÔÕÌØ «ÄÓÕÀÑÚ ÕÑÚ ÔÕËÐ ¤ ÈÓÌÎÄÐÌο yÌÈÖп ¸ÎÖÈÔË ÄÌÙÐÌÇÌÒÐ ÔÕË ±¾Ä µÁÓÎË ÁÕÄÐ Ñ 2UTH (ANDLER ¾ÐÄØ ÈÎ Õ×Ð ÌÇÓÚÕÒÐ ÕËØ -ATTEL ÄÓÄÕ¿ÓËÔÈ ÁÕÌ Ë ÎÁÓË ÕÑÚ Á ×Ø ÎÄÌ ÑÌ ÉÀÏÑÌ ÕËØ ÓÑÕÌ ÑÃÔÄÐ ÐÄ ÄÀÛÑÚÐ Á È ÎÑÃÎÏÈØ ÑÚ ÕÌØ ¾ÎÄÐÄÐ ÐÄ ÔξÉÕÑÐÕÄÌ ÎÄÌ ÐÄ ÉÄÐÕ°ÛÑ ÐÕÄÌ ÕÑÐ ÈÏÏÑÐÕÌÎÁ ÕÑÚØ ÈÄÚÕÁ ¸ÕÔÌ ¾ ÈÌÔÈ ÕËÐ ÈÕÄÌÓÈÀÄ ÐÄ ÓÑÙ×Ó¿ÔÑÚÐ ÔÕËÐ ÄÓÄÊ×Ê¿ ÀÄØ Õ¾ÕÑÌÄØ ÎÑÃÎÏÄØ °Ð× ÔÕËÐ Ñ ÑÀÄ ÔÕ¿ÖËÎÈ ÎÄÌ ÀÄ ÑÏÁÎÏËÓË ÓÑÔ× ÌÎÁÕËÕÄ ÑÚ ÕÕËÐ ÔÚÐÁÇÈÚÈ ¨ "ARBIE -ILLICENT 2OBERTS ÕÑ Ï¿ÓÈØ ÁÐÑ ° ÕÕËØ ÎÄÕ°ÊÈÕÄÌ Ä Á ÕÑ 7ISCONSIN ¾ÙÈÌ ÑÏÏÑÃØ ÉÀÏÑÚØ ÎÄÌ ÈÀÐÄÌ °ÐÕÄ Ä ÓÑÔÇÌÁÓÌÔÕËØ ËÏÌÎÀÄØ ¢ÕËÐ ÑÓÈÀÄ ÕËØ ÅϾ ÑÚ È ÎÄÌ ÕËÐ È;ÏÌÍË È×Ø ¾ÐÄ ÅÄÖ Á ÕÑÚ ¢ ÓÁÏÑÚ ÕËØ ÊÚÐÄÀÎÄØ ÔÕËÐ Ä ÈÓÌÎÄÐÌο ÎÑÌÐ×ÐÀÄ ¤ Á Ä Ï¿ ÐÐÑÌÎÑÎÚÓ° ÕË ÇÈÎÄÈÕÀÄ ÕÑÚ ÔÈ ÐÑÔÑÎÁ Ä ÄÈÓÑÔÚÐÑÇÁ Ú °ÏÏËÏÑ ÊÓÄÉÈÀÑÚ ÔÕÌØ ÄÓÙ¾Ø ÕÑÚ ÎÄÌ ÔÌÊ° ÔÌÊ° ÔÈ ÌÑ ÓÑ×ÖË ¾ÐÑÚØ ÊÌÄ ÕËÐ È ÑÙ¿ ÓÁÏÑÚØ Á ×Ø ÄÔÕÓÑÐÄÃÕË ÕÑ ¢¿ ÈÓÄ ¾ÙÈÌ ÔÕË ÏÀÔÕÄ ÕËØ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÄ Ä Á È ÄÊÊ¾Ï ÄÕÄ ¢ Á ×Ø ÄÏÄÌÑÐÕÑÏÁÊÑØ ÓÑÊÓÄ ÄÕÌÔÕ¿Ø Ú ÑÏÑÊÌÔÕÒÐ ÑÇËÊÊÁØ ÄÊÒÐ×Ð ÊÌÄÕÓÁØ ÄÏÄÓÀÐÄ ÕÓÄÊÑÚÇÀÔÕÓÌÄ ¿ ÑÐÕ¾ÏÑ «°ÏÌÔÕÄ ÊÌÄ ÕÑÐ ÕÈÏÈÚÕÄÀÑ ÕËØ ÄÚÕÁ ÓÁÏÑ ÄÎÁ Ä ÎÄÌ ÈÊ°ÏÑÌ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¾Ø ÁÇÄØ Á ×Ø ÑÌ #HRISTIAN ,ACROIX *EAN 0AUL 'AULTIER !GNiS " #ARCHAREL ÎÄÌ #HRISTIAN ,OUBOUTIN ÔÙÈÇÀÄÔÄÐ Ä Ñ! ÎÏÈÌÔÕÌÎ¾Ø ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ www.deluxemagazine.gr


Y oko O no

ÑÓÒÕÉ ÓÆÕÓÐÔÑÆÌվàÈÊ ÕÐ ¼ÓÈÐ ÕÉØ <RNR 2QR ÔÕÉ ÂÍ;Â

§Ð Ç×Ø ÕÉØ ÂÚȽØ

´Ñ «ÑÚÔÈÀÑ ¢ÃÊÙÓÑÐËØ ´¾ÙÐËØ ÕËØ ÚÒÐ ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÌ ÕËÐ ÓÒÕË ÄÐÄÇÓÑ Ìο ¾ÎÖÈÔË ÕËØ ÙÓÑÐËØ Ï¾ÑÐ 9OKO /NO ÔÕË ÄÏÏÀÄ ¢ÕËÐ ¾ÎÖÈÔË ÈÓÌÏÄ Å°ÐÑÐÕÄÌ ¾ÓÊÄ ÕËØ Ä Á ÕÑ ¾ÙÓÌ ÕÑ ÈÌÓÄ ÄÕÌΰ ÉÌÏ ÎÄÌ ÌÄ ÔÈÌÓ° Ä Á ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÈØ ÕËØ È ÕÑÐ ´ÛÑÐ ¾ÐÑÐ ¨ ¾ÎÖÈÔË ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÌ ÔÚÐÑÏÌΰ ÕËÐ ÑÓÈÀÄ ÕËØ ÍÈÙ×ÓÌÔÕ¿Ø ÄÚÕ¿Ø ÎÄÏÏÌÕ¾ÙÐÌÇÑØ ÑÚ ¾ÙÈÌ ÔÚ Å°ÏÈÌ ÑÚÔÌÄÔÕÌΰ ÔÕË ÔË ÈÓÌп ÓÑÔ¾ÊÊÌÔË ÕËØ ÈÓÉÁÓ ÄÐØ Ë Ñ ÑÀÄ ÍÈÙÒÓÌÔÈ ÇÑÚÏÈÃÑÐÕÄØ È ÁÏÈØ ÕÌØ Õ¾ÙÐÈØ Ä Á ÅÀÐÕÈÑ ÎÄÌ ÈÊÎÄÕÄÔÕ°ÔÈÌØ ¾ÙÓÌ ÕË ÑÚÔÌο ÎÄÌ ÕË ÊÏÚ ÕÌο ¨ 9OKO /NO ÕË ÇÈÎÄÈÕÀÄ ÕÑÚ Ú ¿ÓÍÈ ÀÄ Ä Á ÕÌØ ÔË ÄÐÕÌÎ¾Ø ÓÑÔ× ÌÎÁÕËÕÈØ ÕËØ AVANT GARDE ÔÎËÐ¿Ø ÕËØ ±¾ÄØ µÁÓÎËØ ÈÐÒ È ËÓ¾ÄÔÈ ÎÄÌ ÕÑ ÎÀÐË Ä ÕËØ ÈÏÈÚÖÈÓÀÄØ ÈÎÈÀÐË ÕËÐ È ÑÙ¿ ¾ÐÑÐÕÄØ ÊÐ×ÔÕ¿ ÊÌÄ ÕÑÚØ ÎÑÌÐ×ÐÌÎÑ ÑÏÌÕÌÎÑÃØ ÄÊÒÐÈØ ÕËØ ÎÄÌ ÕË ÉÌÏÄÐÖÓ× Ìο ÕËØ ÇÓ°ÔË ¨ ÎÄÏÏÌÕ¾ÙÐÌØ È ÕÑ ¾ÓÊÑ ÕËØ ÄÐÄɾÓÈÕÄÌ ÔÈ Î°ÕÌ ÑÚ ÄÉÑÓ° ÕÁÔÑ ÕËÐ Õ¾ÙÐË ÁÔÑ ÎÄÌ ÕËÐ ÎÑÌÐ×ÐÀÄ ¦ ÈÀØ ¾ÙÑÚ È ÕËÐ Ó×ÕÑÅÑÚÏÀÄ ¦°Ð Ö¾ÏÑÚ È ÐÄ ÄÏÏ°ÍÑÚ È ÕÄ Ó°Ê ÄÕÄ ÎÄÌ ÐÄ ÕÄ ÅÈÏÕÌÒÔÑÚ È Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÔÕÄ ÄÕ¿ÔÑÚ È ÐÄ ÎÄÕËÊÑÓÑÃ È ÕÑÚØ °ÏÏÑÚØ ¡Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÄÐÄÏ°ÅÑÚ È ÕËÐ ÈÚÖÃÐË Ç¿Ï×ÔÈ Ñ 4HIERRY 2ASPAIL yÌÈÚÖÚÐÕ¿Ø ÕÑÚ «ÑÚÔÈÀÑÚ ¢ÃÊÙÓÑÐËØ ´¾ÙÐËØ ÕËØ ÚÒÐ ÊÌÄ ÕË ÇË ÌÑÚÓÊÁ

V inyl

Musée d'art contemporain de Lyon ¸×Ø ÕÌØ ©ÑÚÏÀÑÚ

ÔÆÊÓ¡ ÑÐÚ Ö ÔÚÛÉÕÉÖƾ ¿ÔÐ ÌÂξ ¡ÍÍÉ ÕÉ ÙÓÐÏÊ¡ ÂÚÕ½

¸ÙÈÌ ÁÏÄ ÕÄ ÔÚÔÕÄÕÌΰ ¸ÙÈÌ ÁÏÄ ÕÄ ÔÚÔÕÄÕÌΰ ÕËØ È ÌÕÚÙÀÄ ÕËØ ÙÓÑÐÌ°Ø ÕËÐ Ú ÑÊÓ°ÉÑÚÐ Ñ -ARTIN 3CORSESE ÎÄÌ Ñ ÖÓÃÏÑØ Õ 3CORSESE ÎÄÌ Ñ ÖÓÃÏÑØ ÕËØ ÓÑÎ -ICK *AGGER ÎÄÌ ÄØ ÕÄÍÌÇÈÃÈÌ ÔÕË ÇÈÎÄÈÕÀÄ Õ×Ð S Ñ ÁÕÈ ÎÚÓÌÄÓÙÑà S Ñ ÁÕÈ ÎÚÓÌÄÓÙÑÃÔÈ ÕÑ ÕÓÀ ÕÚÙÑ SEX DRUGS AND ROCK N ROLL ¡ÓÁÎÈÌÕÄÌ ÊÌÄ ÕË Ð¾Ä ÔÈÌÓ° ÕÑÚ ( ÊÌÄ ÕË Ð¾Ä ÔÈÌÓ° ÕÑÚ ("/ ÑÚ ¿ÓÈ ¿ÇË ÄÓ°ÕÄÔË ÎÄÌ ÊÌÄ ÇÈÃÕÈÓÑ ÎÃÎÏÑ ¡Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕ¿Ø ÕËØ Ô ¡Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕ¿Ø ÕËØ ÔÈÌÓ°Ø Ñ "OBBY #ANNAVALE ÔÕÑ ÓÁÏÑ ÕÑÚ ÇÌÈÚÖÚÐÕ¿ ÇÌÔÎÑÊÓÄÉÌÎ¿Ø ÈÕÄÌÓÈ ÇÌÔÎÑÊÓÄÉÌÎ¿Ø ÈÕÄÌÓÈÀÄØ ÑÚ ÓÑÔ ÄÖÈÀ ÐÄ ÐÄ ÔÒÔÈÌ ÕËÐ ÈÕÄÌÓÈÀÄ ÕÑÚ Ä Á ÕË ÙÓÈÑÎÑ ÀÄ Æ°ÙÐÑÐÕ ÕË ÙÓÈÑÎÑ ÀÄ Æ°ÙÐÑÐÕÄØ ÕÑ Ð¾Ñ ÓÈÃ Ä ÑÚ ÖÄ ÄÏÏ°ÍÈÌ ÕË ÑÚÔÌο Á ×Ø ÕËР;ÓÄ È ¦ÀÐÄÌ Ë È ÑÙ¿ ;ÓÄ È ¦ÀÐÄÌ Ë È ÑÙ¿ ÑÚ Ë ÄÊÎÁÔ ÌÄ ÑÚÔÌο ÔÎËп ÄÏÏ°ÛÈÌ ÎÄÌ Ð¾Ä ÈÀÇË ÑÚÔÌÎ¿Ø È ÉÄÐÀÛÑÐÕÄ ÑÚÔÌÎ¿Ø È ÉÄÐÀÛÑÐÕÄÌ Á ×Ø JAZZ ROCK PUNK ÎÄÌ DISCO ¢ ¾ÐÄ ÑÏÃÙÓ× Ñ ÑÚÔÌÎÁ ÎÄ Å° ÅϾ Ñ ÑÚÔÌÎÁ ÎÄ Å° ÅϾ ÑÚ È ÕÑÐ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕ¿ ÐÄ ÓÑÔ ÄÖÈÀ ÐÄ ÌÔÑÓÓÑ ¿ÔÈÌ Äа ÈÔÄ ÔÕËÐ ÄаÊÎË Äа ÈÔÄ ÔÕËÐ ÄаÊÎË ÕÑÚ ÐÄ ÔÒÔÈÌ ÕËÐ ÈÕÄÌÓÈÀÄ ÕÑÚ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÕÑÚ Ä Á ÕÌØ ÎÄÕÄÙÓ¿ÔÈÌØ ÎÄ Ä Á ÕÌØ ÎÄÕÄÙÓ¿ÔÈÌØ ÎÄÌ ÕÑ ÈÃÎÑÏÑ ÙÓ¿ Ä ªÄÌ ÕÑ ÎÈÓÄÔ°ÎÌ Ë È ªÄÌ ÕÑ ÎÈÓÄÔ°ÎÌ Ë È É°ÐÌÔË ÔÕË ÔÈÌÓ° ÕÑÚ ÊÌÑÚ ÕÑÚ -ICK *AGGER *AME *AGGER ÑÚ ÑÌ°ÛÈÌ È *AGGER ÑÚ ÑÌ°ÛÈÌ È ÕÑÐ ÄÕ¾ÓÄ ÕÑÚ ÕÁÔÑ È ÉÄÐÌÔÌÄΰ ÁÔÑ ÎÄÌ ÔÕË É×п ¢¢ÕËÐ ¦ÏÏ°ÇÄ ÓÑÅ°ÏÈÕÄÌ Ä Á ÕÄ ÎÄаÏÌÄ .OVACINEMA ÎÄÌ .OVACINEMA ($ ÎÄÌ ÈÀÐÄÌ ÕËÐ ¦ÏÏ°ÇÄ ÓÑÅ°ÏÈÕÄÌ Ä ÇÇÌÄÖ¾ÔÌ Ë Ä Á ÕÌØ Ú ËÓÈÔÀÈØ .OVA /N $EMAND ÎÄÌ .OVA '/ ÇÌÄÖ¾ÔÌ Ë Ä Á ÕÌØ Ú ËÓÈÔ ÄÖ¾Ô Ä Á Ø Ú ÓÈÔ

www.deluxemagazine.gr


DELUXE world

75,%87( 72 7+( '(/8;( :25/' / ¤ ²¢¤ ¢µ«¥¤©±²µ± ¢´²± &'.7:' ª²¢«² ¦ª´²¢ ¢µ±²³¯± ¥³©¢ª²µ± ´¨ ¦¢¨ ´²µ¢ ¢ ¤µ´¨ ´¨ ¢¦ ©y¤ ¤¡² ´¨± ¶³©¢´©±¤ §¤¬¦©³²µ ¨

ÍÔ

#TOCPK Q ÍÈÊÍ˽Æ

¤ÏÏÄÊ¿ ÔÈÏÀÇÄØ ÊÌÄ ÕÑÐ ÑÀÎÑ !RMANI ÑÚ ÄÐÄÎÑÀÐ×ÔÈ ÁÕÌ ÇÈ ÖÄ ÍÄÐÄÙÓËÔÌ Ñ ÑÌ¿ÔÈÌ ÊÑÃÐÄ ÔÈ ÎÄ ÀÄ Ä Á ÕÌØ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ÕÑÚ ¨ ÕÈÙÐÑÏÑÊÌο ÓÁÑÇÑØ Õ×Ð ÕÈÏÈÚÕÄÀ×Ð ÈÕÒÐ ÄØ È ÌÕÓ¾ ÈÌ ÐÄ ¾ÙÑÚ È ÈÍÄÌÓÈÕÌÎ¾Ø ÈÐÄÏÏÄÎÕÌÎ¾Ø ÔÕË ÇÌ°ÖÈÔ¿ ÄØ ÑÚ ÎÄÖÌÔÕÑÃÐ ÕË ÅÌÄÌÁÕËÕÄ ÓÑØ ÕÄ ÛÒÄ ÈÓÌÕÕ¿ ÕÁÐÌÔÈ Ñ ÀÇÌÑØ Ñ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¿Ø ÇËÏÒÐÑÐÕÄØ ÙÄÓÑà ÈÐÑØ ÊÌÄ ÕÑ Ð¾Ñ Å¿ Ä ÑÚ Î°ÐÈÌ Ë ÈÕÄÌÓÈÀÄ ÕÑÚ ÔÚ Å°ÏÏÑÐÕÄØ ÔÕËÐ ÓÑÔÕÄÔÀÄ ÕÑÚ ÈÓÌÅ°ÏÏÑÐÕÑØ ÎÄÌ Õ×Ð ÛÒ×Ð

¤ Ä ÈÐÑÏÍÅ» ÑÇÔ %CTC &GNGXKPIPG yÈÐ ÄÓÄÌÕÑà ÄÌ Ç¿Ï×ÔÈ Ä ÈÓÀÉÓÄÔÕÄ Ë #ARA $ELEVINGNE ÑÚ ÄÐ ÎÄÌ Ä ÑÉ°ÔÌÔÈ ÐÄ ÄÉÌÈÓ×ÖÈÀ ÔÕËÐ Ú ÑÎÓÌÕÌο È ¾ÔÕÓÈÆÈ ÊÌÄ ÏÀÊÑ ÔÕÑ ÁÐÕÈÏÌÐÊÎ ÊÌÄ Ù°ÓË ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ 3AINT ,AURENT ´Ñ SUPERMODEL ÁÛÄÓÈ ÊÌÄ ÕÑÐ ÉÀÏÑ ÕËØ (EDI 3LIMANE ÕÑÐ ÓÑËÊÑà ÈÐÑ ¿ÐÄ ÎÄÌ ÔÕË ÔÚоÙÈÌÄ ¾ÎÄÐÈ ÔÈÌÓ° Ä Á ÄÐÄÓÕ¿ÔÈÌØ ÔÕÑ 4WITTER ÌÏÒÐÕÄØ ÊÌÄ ÕËÐ ÎÄÓ̾ÓÄ ÕËÐ ÎÄÕ°ÖÏÌÆË ÕË Û׿ ÕËØ ÎÄÌ ÕËÐ ÀÇÌÄ ÔÈ ¾ÐÄ ÔÚÊÎÌÐËÕÌÎÁ ÇÌÄÇÌÎÕÚÄÎÁ Í¾Ô ÄÔ Ä

­WFG À Í¿ÑÐÈÀ ÆÈÀ ʬÒÄ ÃºÏ À À ½ ÑÍÌ %JTKUVKCP .QWDQWVKP «ÀÄ È ÄÐÄÔÕÄÕÌο ÔξÆË ÊÌÄ ÕÑ ÕÌ ÖÈ×ÓÑÃ È NUDE ¿ÓÖÈ Ä Á ÕÑÐ #HRISTIAN ,OUBOUTIN ¤ Á ÕÑ ÏÈÚÎÁ ÕËØ ÑÓÔÈÏ°ÐËØ ¾ÙÓÌ ÕÑ ÅÄÖà ÔÑÎÑÏÄÕÀ Ñ ÈÊ°ÏÑØ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¿Ø ÇË ÌÑÃÓÊËÔÈ ÈÉÕ° ÇÌÄÉÑÓÈÕÌÎ¾Ø Ä ÑÙÓÒÔÈÌØ Ä ÑÚÕÔÌÒÐ ÊÌÄ ÐÄ ÕÄÌÓÌ°ÛÑÚÐ ÔÈ Î°ÖÈ Ç¾Ó Ä ¦ÀÐÄÌ ¿ÇË ÇÌÄÖ¾ÔÌ Ä ÔÕËÐ ÌÔÕÑÔÈÏÀÇÄ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ ÎÄÌ Ë ÄÍÀÄ ÕÑÚØ ÄоÓÙÈÕÄÌ ÔÕÄ

¤ $G[QPEj ÑÎÏÀ ÐÕÄÃȬÐÑÏÈÀ ½ÃÀÔ «ÈÕ° ÕÑÐ +ANYE 7EST ÎÄÌ ÕËÐ 2IHANNA ¿ÓÖÈ Ë ÔÈÌÓ° ÕËØ "EYONCh ÐÄ ÏÄÐÔ°ÓÈÌ ÕË ÇÌο ÕËØ ÔÈÌÓ° ÄÖÏËÕÌÎÒÐ ÓÑÃÙ×Ð )VY 0ARK ´Ä ÓÑÃÙÄ È ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕËØ 1UEEN "EE ÖÄ ×ÏÑÃÐÕÄÌ ÔÈ È ÌÏÈÊ ¾ÐÄ ÎÄÕÄÔÕ¿ ÄÕÄ Ä Á ÕÄ ¾ÔÄ ÕÑÚ ¤ ÓÀÏË ÄÏÏ° ÎÄÌ ONLINE ¼ÏÄ ÔÈ ÊÎÓÌ ÎÄÌ ÄÃÓÑ ÙÓÒ Ä ÎÄÌ ÖÄ ÈÀÐÄÌ ÇÌÄÖ¾ÔÌ Ä ÔÕÄ ÎÄÕÄÔÕ¿ ÄÕÄ 4OPSHOP ÎÄÌ ÔÕÑ .ORDSTROM ÎÄÌ ÑÌ ÕÌ ¾Ø ÖÄ ÎÌÐÑÃÐÕÄÌ ÈÕÄÍà ÎÄÌ ÇÑÏÄÓÀ×Ð Ôà É×ÐÄ È ÇË ÑÔÌÈà ÄÕÄ ¢ÕÑ PROMO VIDEO ÄÓÑÚÔÀÄÔËØ ÕËØ )VY 0ARK 33 Ë "EYONCh ÊÚ Ð°ÛÈÕÄÌ ÉÑÓÒÐÕÄØ ÓÑÃÙÄ Ä Á ÕË ÔÚÏÏÑÊ¿ ÕËØ ÎÄÌ ÈÍËÊÈÀ ÕÑ ÁÔÑ ÕËØ ÄÓ¾ÔÈÌ ÐÄ ÕÓ¾ÙÈÌ ÔÕÑ 0ARKWOOD 0ARK

¤ 5QHKC %QRRQNC ļÌÀÈ Ç ÌºÀ żËÇ ÑÍÖ %CTVKGT ¨ °ÐÕÄ ÔÕÌÏ°ÕË ÔÎËÐÑÖ¾ÕÌØ ÎÄÌ Ñ ÈÊ°ÏÑØ ÑÀÎÑØ ÎÑÔ Ë °Õ×Ð ÈÀÐÄÌ Ï¾ÑÐ ÉÀÏÑÌ «È ÕË ÏÌÕ¿ ÎÑ ÆÁÕËÕ° ÕËØ Ë 3OFIA #OPPOLA ¾ÙÈÌ ÎÄÕÄɾÓÈÌ ÐÄ Ä ÑÔ °ÔÈÌ ÁÐÑ ÖÈÕÌΰ ÔÙÁÏÌÄ ÊÌÄ ÕÌØ È ÉÄÐÀÔÈÌØ ÕËØ ÁÏÄ ÄÚÕ° ÕÄ ÙÓÁÐÌÄ ¡°ÐÕÄ ÄÊÄ ÑÃÔÄ ÕÑÐ #ARTIER Ç¿Ï×ÔÈ Ë ÀÇÌÄ ÊÌÄ ÕË Ð¾Ä ÕËØ ÄÚÕ¿ ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄ

°ºËÍÔ Ä ÍÕ»Ô ÆÈÀ ÑÇÌ -CVG /QUU «ÈÕ° Ä Á ÈÀÎÑÔÌ ÑÙÕÒ ÙÓÁÐÌÄ Ë +ATE -OSS ÔÕÄ ÄÕ°ÈÌ ÕËÐ ÄÎÓÑÅÌÁÕÈÓË ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄ ÕËØ È ÕÑ ÓÄÎÕÑÓÈÀÑ 3TORM ²Ì ÔÙ¾ÔÈÌØ Äа ÈÔÄ ÔÕÑ SUPER MODEL ÎÄÌ ÕËÐ ÌÇÓÃÕÓÌÄ ÕÑÚ 3TORM 3ARAH $OUKAS ÑÚ ÕËÐ ÄÐÄΰÏÚÆÈ ÔÕÑ ÄÈÓÑÇÓÁ ÌÑ *&+ ÕÑ ÄÓÄ ¾ÐÑÚÐ ÈÍÄÌÓÈÕÌÎ¾Ø ¦Í°ÏÏÑÚ Ë ,OTTIE Ë ÌÎÓ¿ ÄÇÈÓÉ¿ ÕËØ -OSS ÈÍÄÎÑÏÑÚÖÈÀ ÐÄ ÈÎ ÓÑÔ× ÈÀÕÄÌ Ä Á ÕÑ ÓÄÎÕÑÓÈÀÑ www.deluxemagazine.gr¬×ÕÑÊÓÄÉÀÈØ | ¤NDREJ $UTINA

DELUXE INTERVIEW interview

ÔÕÐ ÓÊÏÈÌ ÎÆ ÕÉÏ

¥ ¢ ¤ ¥¤¬ § ¢ ¤ ± ´ ¨ ± ª ¤ ¢ © ª ¨ ¦ ¨ ± © ª ¨ ² « ² ³ ¬ © ¤ ´¨¢ ¢¡¤±©¤ ¢µ±¤±´¤¢ ´² ©y©² ©¢¶µ¦© ª¤© ©¤ ´ ² µ ¡ ² ª ³ © ´ © ª ² ´ ¨ ¢ ´¤ ¦±´² ¦µ ³¤µ¢´¨ ¦ µ¤ ©¢ ¨ ´¨ ¢ª ¨³¨ ¤¢´¦©¤ ¢µ ª©±¨´©ª¨ ² ¤ ¤µ´¤ ª© ¤ª²«¨ ¡¦³©¢¢²´¦³¤ ¦ª¬³¤§¦© ¨ «¤³©±¤ ª¤ ² ¨³²µ ¦¡© ³©± ª ¢µ±¦±´¦µ ¨ ¢´¨± ª¤´©¤ «¨ ©¤³¤ª¨

1 8

Ë ÊÐ×ÓÀÔÄ È ¾ÔÄ Ä Á Ô ÑÚÇÄÀÈØ ÕËÏÈÑ ÕÌÎ¾Ø ÔÈÌÓ¾Ø Á ×Ø ÕÑ ²Ì °ÊÌÔÔÈØ ÕËØ ¢ ÃÓÐËØ ÎÄÌ ÕÑ ¨ ´ÈÏÈÚÕÄÀÄ ¡ÄÓ°ÔÕÄÔË Á ÑÚ Ú ÑÇÚÁÕÄÐ ÕËÐ ¸ÏÏË Ä ¾ÕË ÔÈ ÐÈÄÓ¿ ËÏÌÎÀÄ ¢ÕËÐ ÄÓÙ¿ ÕËØ ÙÌÏÌÈÕÀÄØ ¾ÎÄÐÈ ÕÑ ÎÌÐË ÄÕÑÊÓÄÉÌÎÁ ÕËØ ÐÕÈ ÑÃÕÑ ÔÕËÐ ÕÄÌÐÀÄ ¤ÃÓÌÑ ÖÄ ÐÄÌ ÄÓÊ° È ÕÑÐ ¤Ï¾ÍË È×ÓÊÑÃÏË ÈÐÒ Ä Á ÕÁÕÈ ¾ÙÈÌ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕ¿ÔÈÌ ÔÈ ÇÈΰÇÈØ ÖÈÄÕÓÌÎ¾Ø ÄÓÄÔÕ°ÔÈÌØ ¤ Á ÕÌØ ÄÓÙ¾Ø ¤ ÓÌÏÀÑÚ ÄØ ÄÊÈÃÈÌ ÔÕËÐ ÄÓ°ÔÕÄÔË 2ING È ÕÑÐ ÄаÔË ´ÔÄÏÕÄ °ÔË ÔÕÑ Ö¾ÄÕÓÑ ©ÏÀÔÌÄ ¥ÑÏÄаÎËØ ÀÄ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌο Î× ×ÇÀÄ Á ÑÚ ÓÄÊ ÄÕÌΰ ÎϾÅÈÌ ÕÌØ ÈÐÕÚ ÒÔÈÌØ È ÕÑ ÕÄϾÐÕÑ ÕËØ ¡ÒØ ¿ÓÈØ ÕËÐ Ä ÁÉÄÔË ÐÄ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÈÀØ ÔÈ ÀÄ È ÇÓÄ ÄÕÌΰ ÔÕÑÌÙÈÀÄ ÈÐ ÎÑ ÈÐÕÀ ÇÈ Á ×Ø ÕÑ 2ING ÕËØ ÈÑÐÁÓ ªÑÐÉÌÐÁ yÈÐ ÖÄ ÑÓÑÃÔÄ ÐÄ ÙÄÓÄÎÕËÓÀÔ× ÕÑ ÈÀÇÑØ ÄÚÕÑà ÕÑÚ ¾ÓÊÑÚ ¸ÙÈÌ ¾ÐÄÐ ÑÏà ÌÇÌÄÀÕÈÓÑ ÕÓÁ Ñ ÊÓÄÉ¿Ø ÎÄÌ ÄÀÛÈÌ È ÁÏÄ ÕÄ ÈÀÇË ÕÄÚÕÁÙÓÑÐÄ

Ä ÑÓÑÃÔÈ ÐÄ ÕÑ ÇÌÄÅ°ÔÈÌ ÎÄÐÈÀØ È ÑÏÏÑÃØ ÕÓÁ ÑÚØ ¨ ÇÌο ÄØ ÄаÊÐ×ÔË ÎÄÕÄÏ¿ÊÈÌ ÔÈ ÌÄ ÄÓ°ÔÕÄÔË ÑÚ ÖÄ ÕËÐ ÙÄÓÄÎÕ¿ÓÌÛÄ ÀÔ×Ø ×Ø ÔÑÚÓÈÄÏÌÔÕÌο Î× ×ÇÀÄ ¶ÌÑà ÑÓ ÕÓ¾ÏÄ ÉÓÈÔΰÇÄ ÔÚÊÎÀÐËÔË ÈÏÈÚÖÈÓÀÄ ÈÀÐÄÌ Ï¾ÍÈÌØ ÑÚ ÖÄ ÕËÐ ÈÓ̾ÊÓÄÉÄÐ ¡ÒØ ÈÀÐÄÌ ¾ÙÓÌ Ô¿ ÈÓÄ Ë ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄ ÔÑÚ È ÕÑÐ ÄаÔË ´ÔÄÏÕÄ °ÔË Ð×ÓÀÛÈÔÕÈ ÑÏÏ° ÙÓÁÐÌÄ ¾ÕÔÌ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ ² ÄаÔËØ ÈÀÐÄÌ ¾ÐÄØ °ÊÊÈÏÑØ ¦ÀÐÄÌ ÊÈ °ÕÑØ ÎÄÏÑÔÃÐË ÎÄÌ ÖÈÕÌο ÇÌ°ÖÈÔË ÄÏÏ° ÇÌÄÖ¾ÕÈÌ ÎÄÌ ¾ÐÄÐ Ô °ÐÌÑ È ÄÊÊÈÏ ÄÕÌÔ Á ¦ÌÏÌÎÓÌп ÄÊ° Ë ÎÄÌ ÄÉÑÔÀ×ÔË ÔÈ ÄÚÕÁ ÑÚ Î°ÐÈÌ ´ËÐ ÓÒÕË ÉÑÓ° ÑÚ ÔÚÐÈÓÊÄÔÕ¿ÎÄ È ¿ÕÄÐ ÔÕÑ ¦ÖÐÌÎÁ ÖÚ ° ÄÌ ÁÕÌ ÕËÐ ÒÓÄ ÑÚ ¿ÕÄÐ ÔÕË ÔÎËп ÈÊÒ ÎÄÖÁ ÑÚÐ ÔÕÌØ ÎÑÚÀÐÕÈØ ÎÄÌ ÕÑÐ Ù°ÛÈÚÄ ¶Ä ÑÊÈÏÑÃÔÄ ÎÄÌ ÖÚ Á ÑÚÐ ÊÌÄ ÑÌÑ ÏÁÊÑ ÍÈÎÀÐËÔÄ ÐÄ Î°Ð× Ö¾ÄÕÓÑ ¡ÒØ ÄÌÔÖ°ÐÈÔÄÌ ÑÚ ÔÕË ÔÎËп ÕÑÚ ÖÈ°ÕÓÑÚ ©ÏÀÔÌÄ ¥ÑÏÄаÎËØ Ú ÑÇÃÈÔÄÌ ÕÁÔÑÚØ ÑÏÏÑÃØ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌÎÑÃØ ÓÁÏÑÚØ ¤ÌÔÖ°ÐÑ ÄÌ Ä ÈÏÈÚÖ¾Ó×ÔË ÎÄÌ www.deluxemagazine.gr


¨§ÆÍÆÚÕ¾ ÌÍÂ¾× ÔÚϼÙÆÊ ¾ÎÂÊ ÔÆ ÑÆÓ¾ÐÅÐ ÎÆÈ¡ÍÐÚ ÂÏоÈÎÂÕÐØ Î¼Ô ÎÐÚ©

ÙÄÓ° ªÄÌ ÕÄÚÕÁÙÓÑÐÄ ÌÄ ÈÊ°ÏË ÄÊ×ÐÀÄ ÊÌÄ ÕÑ ÄÐ ÖÄ ÎÄÕÄɾÓÑÚ È ÐÄ ÎÈÓÇÀÔÑÚ È ÕÑÐ ÎÁÔ Ñ µ °ÓÙÈÌ Î° ÑÌÑØ ÓÁÏÑØ Ä Á ÁÏÑÚØ ÄÚÕÑÃØ ÑÚ ÈÓ ËÐÈÃÈÌØ Ù ÕËØ ÈÓ× ¾ÐËØ ÕËØ ÔÚÛÃÊÑÚ ÕËØ ËÕ¾ÓÄØ È ÕÑÐ Ñ ÑÀÑ ÄÌÔÖ°ÐÈÔÄÌ ÌÑ °ÐÈÕÄ »Ô×Ø ÕÄÚÕÀÛÈÔÄÌ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ «È ÁÏÈØ ÄÚÕ¾Ø ÕÌØ ÊÚÐÄÀÎÈØ ÕÄÚÕÀÛÑ ÄÌ ÔÈ Î° ÑÌÑ ÅÄÖ Á µ °ÓÙÑÚÐ ÁÏÄ ¾ÔÄ ÑÚ Ä Á ÏÀÊÑ ÁÏÈØ ÑÌ ÏÈÚÓ¾Ø ÌÄØ ÊÚÐÄÀÎÄØ ¤ ÏÒØ ÔÕËÐ ÄÓ°ÔÕÄÔË ÈÎÉÓ°ÛÑÐÕÄÌ È ÌÄ Ä ÑÏÚÕÁÕËÕÄ ÎÄÌ ÌÄ Ú ÈÓÅÑÏ¿ ªÄÕ° ÁÔÑ ÌÔÕÈÃÈÌØ ÁÕÌ ÑÌ ÔÙ¾ÔÈÌØ ÑÌ°ÛÑÚÐ È ¾ÐÄ ÓÌÐÊÎ ¼ÙÌ ÑÏà ÌÄ ¼ÕÄÐ ÈÀÔÄÌ ÌÑ Ð¾ÑØ ÎÄÌ Æ°ÙÐÈÌØ ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÔÑÚ ÎÄÌ ÕÑÐ ÕÓÁ Ñ ÐÄ È ÌÎÑÌÐ×пÔÈÌØ ÎÄÌ ÐÄ ÔÚÐÇÈÖÈÀØ È Î° ÑÌÑÐ Ú °ÓÙÈÌ ÑÏà ÔÚÙа ÔÃÊÎÓÑÚÔË °ÏË ÎÄÌ ÑÏÏ¾Ø ÉÑÓ¾Ø Ä ÑÕÚÙÀÄ ´ÒÓÄ ÌÔÕÈÃ× ×Ø Î°ÖÈ ÔÙ¾ÔË ÄÊ° ËØ Î°ÖÈ ÔÃÐÇÈÔË È ¾ÐÄÐ °ÏÏÑ °ÐÖÓ× Ñ ÈÀÐÄÌ ÁÐÑ È ÌÕÚÙÀÄ µ °ÓÙÈÌ ÌÄ ÅÄÖÌ° Ä ÁÏÄÚÔË ÎÄÌ ÌÄ ÌÈÓÁÕËÕÄ ÔÈ Î°ÖÈ ¾Ð×ÔË È ¾ÐÄ °ÏÏÑ Ï°Ô Ä www.deluxemagazine.gr

¦ À Ù È Ø Ç Ë Ï Ò Ô È Ì Ä Ï Ì Á Õ È Ó Ä Á Õ Ì ÎÏÄÀØ ÑÏà ÈÃÎÑÏÄ ´ÈÏÈÚÕÄÀÄ ÊÌÄ ÌÑ ÏÁÊÑ ¾ÎÏÄÆÈØ ÑÏà ´ÈÏÈÚÕÄÀÄ ÎÏÄÀ× ÔÚоÙÈÌÄ ¦À ÄÌ ÔÈ ÀÄ ÈÓÀÑÇÑ ÈÊ°ÏÑÚ ÄÐÑÀÊ ÄÕÑØ ¾ÔÄ ÑÚ «ÑÚ ÔÚ Å Ä À Ð Ñ Ú Ð Ñ Ï Ã ÄÏËÖÌа ÎÄÌ Á ÑÓÉÄ Ó°Ê ÄÕÄ «ÑÚ ÇÀÐÑÐÕÄÌ ÈÊ°ÏÄ ÇÒÓÄ ÎÄÌ ÐÌÒÖ× Ä ¾ÓÄÐÕË ÈÚÊÐ× ÑÔÃÐË ÊÌ ÄÚÕÁ ¡ÑÏà ÔÚÙа ÊÌÄ ¾ÐÄ ÕÑ ÎÏ° Ä ÕÑÚ ÁÐÑÚ ÕËØ ÈÚÕÚÙÀÄØ ÎÄÌ ÕËØ ÈÚÊÐ× ÑÔÃÐËØ ÈÀÐÄÌ ¾ÐÄ ¡Ó×ÕÄÊ×ÐÀÔÕËÔÈØ ÔÕÑ ¤Ð ÕÑÚ ¶ÓÌÔÕÁÉÑÓÑÚ ¡Ä ÄÎÄÏÌ°ÕË ¥Ï¾ ÑÐÕÄØ ÕËÐ È ÌÕÚÙÀÄ ÕËØ ÇÈÃÕÈÓËØ ÕÄÌÐÀÄØ ÕÑÚ ÕÑÚ ¸ÐÄØ °ÏÏÑØ ÎÁÔ ÑØ ÔξÉÕËÎÈØ ÑÕ¾ Ä ÖÈÏÄ ÐÄ ÄÀÍ× ÎÄÌ ÔÈ ÄÚÕ¿ yÈÐ Ú °ÓÙÈÌ ÓÁÏÑØ ÊÌÄ ¾ÐÄ ¤Ð ÎÄÌ ¾ ÄÌÍÄ ÏÌÊÑÚÏ°ÎÌ ¤Ð ÈÀÔÄÌ ÓÑÔÈÎÕÌÎÁØ ÑÓÈÀ ÐÄ ÕÑ ÎÄÕÄÏ°ÅÈÌØ ¡ÒØ ÔÑÚ ÉÄÀÐÈÕÄÌ ÁÏË ÄÚÕ¿ Ë ÎÄÕ°ÔÕÄÔË ÑÚ ÛÈÌ Ë ÙÒÓÄ È ÕËÐ ÄÔÕÄ °ÕËÕË ÈÌÔÓÑ¿ ÓÑÔÉÃÊ×Ð «ÑÚ ÉÄÀÐÈÕÄÌ ÌÄ ÎÄÕ°ÔÕÄÔË ÑÚ Ä ÄÌÕÈÀ ÐÄ ÄÐÑÀÍÑÚ È ÕËÐ ÎÄÓÇÌ° ÄØ ÎÄÌ ÕÑ ÚÄÏÁ ÄØ È ÊÈÐÐÄÌÑÇ×ÓÀÄ ÎÄÌ ÐÄ Ú ÑÔÕËÓÀÍÑÚ È ÄÐÖÓÒ ÌÐÄ Ï°Ô ÄÕÄ ÔÄÐ ÎÌ È °Ø ÑÚ ÅÓÀÔÎÑÐÕÄÌ ÔÈ ÄаÊÎË ¸ÕÔÌ ÎÌ ÄÏÏÌÒØ ÑÕ¾ ÇÈÐ ÎÄÕ°ÏÄÅÄ ÕÌ ÖÄ ÈÌ ÙÒÓÄ ÔÃÐÑÓÄ ÇÌÎÁ ÑÚ ÎÄÌ ÇÌÎÁ ÔÑÚ «ÌÄ ÊË ÄпÎÈÌ ÔÈ Á ÑÌÑÐ ÕËÐ ¾ÙÈÌ ÄаÊÎË ¢È ÁÏÑÚØ ÄÎÓÌ-

ÅÒØ ÕÑ ÀÇÌÑ ªÄÌ ÔË ÈÌ×Õ¾ÑÐ È ÈÌÇ¿ ÕÑ ÍÈÙа È ÊÌÄ ÑÏà ÏÀÊÑ ´Ñ ¾ÓÄÔ Ä ÄØ Ä Á ÄÚÕÁÐ ÕÑÐ ÎÁÔ Ñ ÇÌÄÓÎÈÀ ÈÏ°ÙÌÔÕÄ ÌÄÕÀ ΰÐÑÚ È ÕÁÔË ÉÄÔÄÓÀÄ ´Ì ÈÀÐÄÌ ÄÚÕÁ ÑÚ ÔÈ ÉÑÅÀÛÈÌ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ ÔÕËÐ ¦ÏÏ°ÇÄ ÊÌÄ ÕÑ ¾ÏÏÑÐ ÕÑÚ ÄÌÇÌÑà ÔÑÚ «È ÉÑÅÀÛÈÌ ÑÚ ÑÌ °ÐÖÓ× ÑÌ ÛÑÃÐÈ ÔÕÑ ÎÈÉ°ÏÌ ÕÑÚØ ÎÄÌ ÁÙÌ ÔÕÑ ÔÒ Ä ÕÑÚØ ¡ÑÚ ÍÈÙаÐÈ ÕÌ ÈÀÐÄÌ Á ÑÓÉÑ ÎÄÌ ÔË ÄÐÕÌÎÁ ¡ÑÚ ÈÊÎÏ×ÅÀÛÑÐÕÄÌ ÔÈ ÌǾÈØ Ä ÁÆÈÌØ ÎÄÌ È À ÏÄÔÕÈØ ÄаÊÎÈØ ÄÐÕÀ ÐÄ Ä ÑÏÄ Å°ÐÑÚÐ ÌÄ Û׿ È Ú ¾ÓÑÙÈØ ÔÕÌÊ ¾Ø ÑÚ ÄÐ ÄÐÑÀÍÈÌØ ÏÀÊÑ ÕÄ °ÕÌÄ ÔÑÚ ÖÄ ÕÌØ ÇÈÌØ ÄÐÕÑà ¡ÒØ ÅϾ ÈÌØ ÐÄ ÈÍÈÏÀÔÔÑÐÕÄÌ ÕÄ Ó°Ê ÄÕÄ ÔÕÑ ÈÏÏËÐÌÎÁ Ö¾ÄÕÓÑ È ÕËÐ ÎÓÀÔË ÑÚ ÈÓаÈÌ Ë ÎÑÌÐ×ÐÀÄ ÄØ ¦ÀÔÄÌ Ä Á ÄÚÕÑÃØ ÑÚ ÌÔÕÈÃÑÚÐ ÁÕÌ Ë ´¾ÙÐË ÅÑËÖ°ÈÌ ÔÈ Õ¾ÕÑÌÈØ ÈÓÌ ÕÒÔÈÌØ ²ÕÌÇ¿ ÑÕÈ ÓÑÔɾÓÈÌ ÙÄÓ° ÎÄÌ ¾ ÐÈÚÔË ÎÄÌ ÑÇËÊÈÀ ÔÕÑ ÐÄ ÔÚÐÈÌÇËÕÑ ÑÌÑÃ È ÕËÐ ÄÏ¿ÖÈÌÄ ÅÑËÖ°ÈÌ ¨ Õ¾ÙÐË ¾ÙÈÌ ÌÄ ÇÃÐÄ Ë ÐÄ ÔÈ ÍÄÐÄÔÚÐǾÈÌ È ÕË ÄÊÈÀÄ ÎÄÌ ÕË ÇË ÌÑÚÓÊÌÎÁÕËÕÄ ÑÚ Ú °ÓÙÈÌ ¾ÔÄ ÔÑÚ ÎÄÌ ÐÄ ÔÑÚ ÖÚ ÀÛÈÌ ÁÕÌ ÄÐ ÕÑ Ö¾ÏÈÌØ Ë Û׿ ÑÓÈÀ ÐÄ ÌÄ ÑÏà Á ÑÓÉË È ÈÌÓÀÄ ÎÄÌ ÁÙÌ ¾ÐÄØ ÄÊÒÐÄØ ÑÌÎÑÐÑ ÌÎ¿Ø È ÌÅÀ×ÔËØ ¦ ÄÊÊÈÏ ÄÕÌΰ ÕÌ ÔξÉÕÈÔÄÌ ÐÄ Î°ÐÈÌØ ÈÕ° ÕÑ 2ING ¸ÙÑÚ È ÄÓÎÈÕÁ ÎÄÌÓÁ ÐÄ ÔÈ ÇÑÃ È ÔÈ Î°ÕÌ ÕËÏÈÑ ÕÌÎÁ Ä ÄÀÍ× ÔÕË ÕÄÌÐÀÄ ÕÑÚ Ì°ÐÐË ¢ ÄÓÄÊÇ¿ ÊÌÄ ÕË Û׿ ÕÑÚ ±ÀÎÑÚ ªÄÛÄÐÕÛ°ÎË ¦ÀÐÄÌ ¾ÐÄ Ú ¾ÓÑÙÑ ÔÈаÓÌÑ ÎÄÌ ÙÄÀÓÑ ÄÌ ÑÏà ´ËÏÈÑ ÕÌΰ ÖÄ ¿ÖÈÏÄ ÄÏÏ° ÇÈÐ ¾Ù× ÇÈÌ ÐÄ ÊÀÐÈÕÄÌ Î°ÕÌ ÈÐÇÌÄɾÓÑÐ ÕÄ ÕÈÏÈÚÕÄÀÄ ÙÓÁÐÌÄ «ÄΰÓÌ ÐÄ ÔÚ ÅÈÀ D 1 9


2

1

3

4

12 6 5

7

8

11

13

9

10

DELUXE3 16 ¦±y©¤¬¦³²±´¦¢ ¡³²²³©¢«²© ¢´² ¶¤³´¨ ´²µ $%3)'. ´²µ ¡² ©´©¢«²µ ´¨¢ ¦µ¢¨¢ ª¤© ´²µ ¢´µ

1. ´Ñ ¦ÖÐÌÎÁ ¾ÄÕÓÑ ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÌ ÊÌÄ ÓÒÕË ÉÑÓ° ÔÕÑ ±¾Ñ 2EX ÕÑ ¾ÓÊÑ ÕÑÚ ¢¾ÓÕÛÌ « ÈÏ ¾Ï ¾ÐÑÌ ÔÈ ÔÎËÐÑÖÈÔÀÄ ±ÀÎÑÚ «ÄÔÕÑÓ°ÎË 2. ¨ Û׿ ÎÄÌ Ë È ÌÙÈÌÓË ÄÕÌο ÇÓ°ÔË ÕÑÚ 4OMMY (ILFIGER ÎÚÎÏÑÉÑÓÈÀ ÔÈ ÅÌÅÏÀÑ ÕÑÐ ²ÎÕÒÅÓÌÑ È ÕÀÕÏÑ !MERICAN $REAMER 3. ¡ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄ ÎÄÌ ÄÌÙÐÌÇÌ°ÓÌÎË ÇÌ°ÖÈÔË ÔÚÐÇÚ°ÛÑÐÕÄÌ ÔÕÄ ÎÑÔ ¿ ÄÕÄ $ELFINA $ELETTREZ ÎÄÌ Î°ÐÑÚÐ ÕË ÇÌÄÉÑÓ° ÔÕÑ ÔÕÚÏ ÄØ 4. ´Ñ ÓÒÕÑ ÈÓÌÑÇÌÎÁ ÑÚ ¾ÊÌÐÈ ÔÕÑ INSTAGRAM ÑÐÑ °ÛÈÕÄÌ $ARE 3TAGE ÎÄÌ ÈÀÐÄÌ ÇË ÌÑÃÓÊË Ä ÕÑÚ 9VES 3AINT ,AURENT "EAUTE YSLBEAUTY 5. ,A #HOCOLATERIE ÑÐÑ °ÛÈÕÄÌ ÕÑ Ð¾Ñ HOT SPOT ÔÕÑ Ù°ÓÕË Õ×Ð ÈÌÓÄÔ ÒÐ ÕÑÚ ¡ÄÓÌÔÌÑà ÎÄÌ ÈÀÐÄÌ ÇË ÌÑÃÓÊË Ä ÕÑÚ CHEF #YRIL ,IGNAC 6. ¸ÐÄ ÉÌÏÀ ÑÕ¾ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ ÄÓÎÈÕÁ Ì ÄÚÕÁ °ÏÏ×ÔÕÈ Ú °ÓÙÈÌ ÎÄÌ ÔÈ ÊÚÄÏÌ° ËÏÀÑÚ ÔÕÑ 7ILDFOX 7. ¤ÚÕ¿ Ë TOTE BAG ÕËØ 3OPHIA 7EBSTER ¾ÙÈÌ ¿ÇË ÊÀÐÈÌ Ë ÔÕÚÏÌÔÕÌο È Ñп ÕÑÚ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÑà NET A PORTER COM 8. 4Ñ Ð¾Ñ °Ï ÑÚ 4HIS )S 7HAT THE 4RUTH &EELS ,IKE Ä Á ÕËРΰÕÑÙÑ ÕÓÌÒÐ ÅÓÄÅÈÀ×Ð '2!--9 'WEN 3TEFANI ¾ÙÈÌ ¿ÇË ÔÎÄÓÉÄÏÒÔÈÌ ÔÕÑ ÕÑÚ "ILLBOARD 4OP !LBUM CHART 9. ´Ñ ÁÐÑ ° ÕÑÚØ ÄØ ÈÕÄɾÓÈÌ ÎÄÕÈÚÖÈÀÄÐ ÔÈ ÄÊÌÎ¾Ø ÅÓÄÇÌ¾Ø ¬ÑÓ¾ÔÕÈ Ä Ï° ÕÄ ÆËÏÑÕ°ÎÑÚÐÄ 0INA #OLADA ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ !QUAZZURA 10. ±ÁÕÈØ ÄÐÄÛ×ÑÊÁÐËÔËØ ÎÄÌ ÈÕÄ;ÐÌÄ ÚÉ¿ ÄØ ÙÄÏÄÓÒÐÑÚÐ ÄÚÕÁ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ Ù°ÓË ÔÕËÐ ÑÏÑÎÄÀÐÑÚÓÌÄ ÔÈÌÓ° ÕËØ -OLTON "ROWN 11. ¦ ÉÄÐÀÔÈÌØ ÑÚ ÄØ ÊÈ ÀÛÑÚÐ ÄÚÕÑ È ÑÀÖËÔË È ULTRA CHIC È ÌÏÑÊ¾Ø Ä Á ÕË ÔÚÏÏÑÊ¿ !NNA 2ACHELE 12. ÌÄ °ÏÏË ÀÄ ÙÓÑÐÌ° ÑÌ ª°ÐÐÈØ ÈÕÑÌ °ÛÑÐÕÄÌ ÐÄ Ú ÑÇÈÙÕÑÃÐ ÈÊ°ÏÑÚØ ÄÔÕ¾ÓÈØ ÑÚ ÖÄ Ï° ÆÑÚÐ ÔÕÑ ÎÁÎÎÌÐÑ ÙÄÏÀ 13. ¢ÕËÐ Á ÑÓÉË ¬Ï×ÓÈÐÕÀÄ ÄØ ÕÄÍÌÇÈÃÈÌ ÕÑ Ð¾Ñ CLUTCH BAG Õ×Ð $OLCE 'ABBANA ÎÄÌ ÄØ Î°ÐÈÌ ÕÄÚÕÁÙÓÑÐÄ ÐÄ ÍÈÙ×ÓÀÛÑÚ È ÔÈ Î°ÖÈ È É°ÐÌÔ¿ ÄØ 2 0

www.deluxemagazine.gr


É É

É

www.radiant-professional.com www.radiant-professional.com/facebook www.radiant-professional.com/pinterest


DELUXE interview

¥ ¤ ¤¥ ¢¤¬

° ÑÏÃÏÌ®ÓÏÑÂÖ ÓÉÖ Ó¼×ÎÉÖ

¤¡² §¦± ¡³¦«©¦ ²¶© ª¤© ¡² ¤ ¶³²±©¤ ¡³©± ¦©±¤© ¨ ¤ ¨ ¦©¤ ¦±¤¢ ª¤´¤¢´¤ ¤ «¦±²¢ ¡ ¦²± ¡² µ¡³¤ «¯± ´²µ ¦¤´³²µ ¤µ´²¢ ¦©±¤© ² ´¤ ¤±´²µ¶²¢ ªµ³©²¢ ©²³y¤±²µ ª© ¤µ´¤ ¦©±¤© ² ¤ ²¢¤ ¦¶¦© ¢´² «µ¤ ² ´²µ ¢µ±¦±´¦µ ¨ ¢´¨± ª¤´©¤ «¨ ©¤³¤ª¨ 2 2

www.deluxemagazine.gr


º

ÑÚ ÎÄÌ ÐÄ ÔÄØ ÅÓÀÔÎÈÌ ÕÑ ÎÄÎÁ ÐË ÑÐÈÃÈÕÈ ÕÑÐ yÌÑÐÃÔÌÑ ¢ÑÏ× Á ¾ÏÈÊÈ Ñ ²ÇÚÔÔ¾ÄØ ¦ÏÃÕËØ Î°ÕÌ ÑÚ ÈÐÀÔÙÚÔÈ ÕËÐ ÄÊ° Ë ÕÑÚ «°ÓÌÑÚ ÊÌÄ ÕÑÐ ¦ÖÐÌÎÁ ÄØ ÑÌËÕ¿ ¨ Ä ÁÉÄÔ¿ ÕÑÚ ÐÄ ÄÐÈÅ°ÔÈÌ ÕÑÐ ªÓËÕÌÎÁ ¾ÐÄ Ä Á ÕÄ ÑÌ¿ ÄÕÄ ÕÑÚ ¢ÑÏ× Ñà ÑÚ ÇÈÐ ¾ÙÑÚ È ÇÈÌ ÑÕ¾ ÔÕÑ ÖÈÄÕÓÌÎÁ ÔÄÐÀÇÌ Ä ÁÏÚÕÄ Ô×ÔÕ¿ ¨ È ÌÕÚÙÀÄ ÑÚ ÊÐÒÓÌÔÈ Ë ÓÈ Ì¾ÓÄ ÕËØ ÄÓ°ÔÕÄÔËØ ÔÕÑÐ ªÄÖÈÇÓÌÎÁ ÐÄÁ ÕËØ §ÚÓÌÙ¿Ø ÕËÐ ¡Ó×ÕÄ ÓÌÏÌ° ÕÑÐ ÇÌÎÄÌÒÐÈÌ Ä ÁÏÚÕÄ Á ×Ø ÎÄÌ Ë ÑÓÈÀÄ ÕËØ ÔÕÑ «Á ÐÄÙÑ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÔÕËÐ ÄÕÓÀÇÄ ÕÑÚ ¢ÑÏ× Ñà ÕË §°ÎÚÐÖÑ ÁÏÌØ ÏÀÊÈØ ¾ÓÈØ ÓÌÐ ¢ÕÑ ÏÈÚÓÁ ÕÑÚ °ÐÕÄ Ë ÔÃÛÚÊÁØ ÕÑÚ ¢ÑÉÀÄ ªÄÛÄÐÕÛÌ°Ð È ÕËÐ Ñ ÑÀÄ ÁÙÌ ÁÐÑ ÔÚ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÈÀ ÄÏÏ° ÅÌÒÐÈÌ ÄÛÀ ÕËØ ÄÚÕÁ ÕÑ ÙÈÌÓÑ ÑÀËÕÑ ÖÈÄÕÓÌÎÁ ÕÁÏ Ë Ä ¾ÐÄÐ ÈÕÄÉÚÔÌÎÁ à ÐÑ ÔÕÑÐ ¾Ó×ÕÄ ¡ÒØ Ä ÑÉ°ÔÌÔÈØ ÐÄ ÄÔÙÑÏËÖÈÀØ ÖÈÄÕÓÌΰ ÐÄ ÄÐÈÅ°ÔÈÌØ ¾ÐÄ ÑÀË Ä ÔÄÐ ÕÑÐ ªÓËÕÌÎÁ ÕÑÚ yÌÑÐÃÔÌÑÚ ¢ÑÏ× Ñà ¦ÀÐÄÌ ÑÏà ÈÊ°ÏË Ë ÙÄÓ° ÎÄÌ ÑÏà ÈÊ°ÏË Ë ÔÚÊÎÀÐËÔ¿ ÑÚ ÑÚ ÄÔÙÑÏÑà ÄÔÕÈ È ÕÑÐ ÈÖÐÌÎÁ ÄØ ÑÌËÕ¿ ¦ÖÐÌÎÁØ ÑÌËÕ¿Ø Ñ ¢Ñ Ï× ÁØ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ ÁÐÑ ÊÌÄÕÀ È ÆÃÙ×ÔÈ ÕÑÚØ ¸ÏÏËÐÈØ ÕÑ ÊÓ°ÉÑÐÕÄØ ÕÑÐ ¦ÖÐÌÎÁ à ÐÑ ÎÄÌ ÇÀÐÑÐÕ°Ø ÕÑÚØ ÎÑÚÓ°ÊÌÑ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÊÌÄÕÀ ÈÀÐÄÌ Ñ °ÐÖÓ× ÑØ ÑÚ ¾ÙÕÌÔÈ ÕË ÊÏÒÔÔÄ ÑÚ ÌÏ° È Ô¿ ÈÓÄ ² ¢ÑÏ× ÁØ È ¾ ÈÐÈ ¾Ç×ÔÈ °ÙË ÊÌÄ ÕË ÇË ÑÕÌο ÊÏÒÔÔÄ ÊÌÄ ÕË ÊÏÒÔÔÄ ÕÑÚ ÏÄÑà ¸ÏÈÊÈ Ú ÑÕ°ÍÑÚ ÔÕË ÊÏÒÔÔÄ ÕÑÚ ÏÄÑà ÎÌ ÄÐ ÈÀÔÄÌ ÄÓÎÈÕÁØ ÖÄ ÕËÐ ÎÚÓ̾ÆÈÌØ ÎÌ ÄÚÕÁØ ÇÈÐ ¿ÕÄÐ ÄÓÎÈÕÁØ ¿ÕÄÐ ¾ÊÄØ ² ªÓËÕÌ ÎÁØ ÇÈÐ ¾ÙÈÌ ÄоÅÈÌ ÑÕ¾ ¦ÀÐÄÌ ¾ÐÄ Ä Á ÕÄ ÌÑ ÔË ÄÐÕÌΰ ÑÌ¿ ÄÕÄ ÕÑÚ ¢ÑÏ× Ñà ¦ÀÐÄÌ ÑÏà ÈÊ°ÏË Ë ÙÄÓ° ÑÚ ÊÌÄÕÀ ÑÚÔÌ ÄÔÕÌΰ ÈÀÐÄÌ ÀÄ ÄÓ°ÔÕÄÔË ÉÁÓÑØ ÕÌ ¿Ø ¦ÀÐÄÌ Î°ÕÌ ÄаÏÑÊÑ È ÄÚÕÁ ÑÚ ¾ÎÄÐÄ ÊÌÄ ÕÑÐ ÈÊ°ÏÑ ÄØ ±ÀÎÑ ªÄÛÄÐÕÛ°ÎË È ÕÑ yÈ ÉÑÅ° ÄÌ ÇÈÐ ÈÏ ÀÛ× ÈÀ ÄÌ ÑÚ ¿ÊÈ ÔÕÑ ¥ÈÓÑÏÀÐÑ ÔÕÑ ÑÐÇÀÐÑ ÔÕÑ ¡ÄÓÀÔÌ ÎÄÌ ÈÀÙÈ ÑÏà ÖÈÓ ¿ Ú ÑÇÑÙ¿ ´Ñ ÀÇÌÑ ¾ÙÈÌ ÊÀÐÈÌ ÎÌ ×Ø ÕÒÓÄ È ÕÑÐ ªÓËÕÌÎÁ ÎÄÌ ÈÀ ÄÌ ÑÏà ÙÄÓÑà ÈÐÑØ ÊÌ ÄÚÕÁ ¢ÕËÐ ÄÓ°ÔÕÄÔË ÇÈÐ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÈÀØ Ä Ï° ¢ÎËÐÑÖÈÕÈÀØ Î°ÐÈÌØ ÕË ÑÚÔÌο ÔÃÐÖÈÔË ¡ÒØ ÈÀÐÄÌ ÄÚÕ¿ Ë È ÈÌÓÀÄ ¦ÀÐÄÌ °ÓÄ ÑÏÏ° ÄÚÕ° ÎÄÌ ÈÀÐÄÌ ÑÏà Çà www.deluxemagazine.gr

ÔÎÑÏÑ ÐÄ ÕÄ ÔÚÐÇÚ°ÔÈÌØ ¼ ×Ø ÎÄÌ ÔÕÑÐ ªÄÛÄÐÕÛ°ÎË ÎÌ ÈÇÒ Î°Ð× ÕË ÔÎËÐÑÖÈÔÀÄ ÕË ÇÌÄÔÎÈÚ¿ ÕÑÚ ÎÈÌ ¾ÐÑÚ È ÕË ¢ÑÉÀÄ Ô Ô ÈÐÐÑÈÀ ÕË ÔÃÐÕÓÑÉÁ ÕÑÚ ¢ÑÉÀÄ ªÄÛÄ ÐÕÛÌ°Ð ÊÓ°É× ÕË ÑÚÔÌο °ÏÏÈØ ÉÑÓ¾Ø ÕËÐ È Ì ÈÏÑà ÄÌ Î°Ð× ÄÎÁ Ë ÎÄÌ ÕÄ ÔÎË ÐÌΰ ΰÐ× ÎÄÌ ÕÑÐ ÄÓÄÊÎÁ ¾ÙÓÌ ÎÄÌ ÕÄ ÎÑÔÕÑà ÌÄ È Ì ÈÏÑà ÄÌ ÊÌÄÕÀ ÈÀÐÄÌ ÇÃÔÎÑ ÏÈØ ÑÌ È ÑÙ¾Ø Ê¾ÏÌÄ ÎÄÌ Ó¾ ÈÌ Ë ÄÓ° ÔÕÄÔË ÐÄ ÈÀÐÄÌ ÅÌÒÔÌ Ë ¼ ÕÌ ¾Ù× Î°ÐÈÌ ×Ø ÕÒÓÄ ¿ÕÄÐ ÅÌÒÔÌ Ñ ÛÑÃ È Ä Á ÄÚÕÁ ´Ñ ÔË ÄÐÕÌÎÁ Á ×Ø ÈÀÐÄÌ ÁÕÌ ¾ÓÙÈÕÄÌ Ñ ÎÁÔ ÑØ ÎÌ ¾ÕÔÌ ÑÓÑÃ È ÐÄ Î°ÐÑÚ È ÕÑ È Á ÈÐÁ ÄØ ÁÐÈÌÓÑ ÕÑ È Á ÈÐÁ ÄØ Å¿ Ä yÈÐ Ö¾Ï× ÐÄ ÊÀÐ× ÏÑÃÔÌÑØ ÑÃÕÈ È ÈÐÇ̾ÉÈ ÓÈ ÑÕ¾ yÈÐ ÇÀÐ× ÇÈΰÓÄ ÊÌÄ ÕÄ ÏÈÉÕ° ¼ ×Ø ÇÈРΰÐ× ÁÏÄ ÕÄ ÄÓÄ °Ð× ÁÐÑ

ÊÌÄ ÏÁÊÑÚØ ÑÌÎÑÐÑ ÌÎÑÃØ ¦ÀÐÄÌ ÎÄÌ Î°ÕÌ ÑÚ È ÈÎÉÓ°ÛÈÌ Ä ÁÏÚÕÄ ÊÌÄÕÀ Ë ÄÓ° ÔÕÄÔË ÊÀÐÈÕÄÌ ÙÈÌÓÑ ÑÀËÕË Ä Á ÕËÐ ÄÓÙ¿ ¾×Ø ÕÑ Õ¾ÏÑØ ¸Ù× ÀÄ ÔÚÐÑÏÌο ÖÈÒÓËÔË Õ×Ð ÓÄÊ °Õ×Ð ÑÚ ÄÏÏÌÒØ ÇÈÐ ÖÄ ÕËÐ ÈÀÙÄ ¦ ÀÔËØ ÄÚÕÁ ÑÚ ÇÀÐÈÌ ÕË ÇÚÐÄÕÁÕË ÕÄ ÐÄ × ÔÕÑÐ ÚÓ¿ÐÄ ÕÑÚ ¾ÓÊÑÚ yÈÐ ÕÑ ÄÊÄ Ò Ä Ï° ÕÑ ÏÄÕÓÈÃ× ¨ ÄÏ¿ÖÈÌÄ ÈÀÐÄÌ ×Ø ÓÌÐ ÄÔÙÑÏËÖÒ È Ñ ÑÌÑÇ¿ ÑÕÈ ¾ÓÊÑ Ó¾ ÈÌ ÐÄ Ù× °ÖÑØ È ÄÚÕÁ ¢ÕËÐ ÓÑÎÈÌ ¾ÐË ÈÓÀ Õ×ÔË ¿ ÑÚÐ ÄоÎÄÖÈÐ ÄÖÌÄÔ ¾ÐÑØ È ÕËÐ ÑÀËÔË ÕÑÚ ¢ÑÏ× Ñà ¼ÕÌ Ñ ¢ÑÏ× ÁØ ÈÀÐÄÌ ÊÐ×ÔÕÁØ Äа ÕÑÐ ÎÁÔ Ñ ¿ÕÄÐ ¾ÐÄØ Ä Á ÕÑÚØ ÏÁÊÑÚØ ÑÚ ÍÈÎÀÐËÔÈØ ÕËÐ ÄÓ°ÔÕÄÔË Ä Á ÕÑ ÈÍ×ÕÈÓÌÎÁ ±ÄÌ ÊÌÄÕÀ ÖÈ×ÓÒ ÁÕÌ ÑÌ ¸ÏÏËÐÈØ ¾ÙÑÚ È ÄÇÌοÔÈÌ ÕÑÚØ ÀÇÌÑÚØ ÄØ ÕÑÚØ ÈÄÚÕÑÃØ ÔÕÑ Ö¾ÄÕÓÑ ªÄÏÒØ ÄÔÙÑÏÑÃ Ä ÔÕÈ È Í¾ÐÑÚØ ÔÚÊÊÓÄÉÈÀØ Í¾ÐÑÚØ ÑÌËÕ¾Ø

¨ ÕÉÏ ÍÍ¡Å ÕÉÏ ÌÓ¾ÔÉØ ÌÂÊ ÕÉØ ÑÂÓÂÕÆÕÂμÏÉØ ÁÇÆÔÉØ Æ¾ÏÂÊ ÑÐÍÁ ÔÉÎÂÏÕÊÌ¿ Ï ÎÑÐÓÆ¾Ø Ï ƾÔÂÊ ÅÉÎÊÐÚÓÈÊÌ¿Ø ÎÆ ÕÐÚØ ÅÊÌÐÁØ ÔÐÚ ¿ÓÐÚØ ºÑ×Ø Í¼ÆÊ ÌÊ Ð ÂÛÂÏÕÛ¡ÌÉØ ÔÆ ÂÚÕ½ ÕÉ Û×½ ÅÆÏ ÚÑ¡ÓÙÆÊ ÏÊÌÉÕ½Ø ÌÂÊ ÉÕÕÉμÏÐØ ¬Ñ¡ÓÙÐÚÏ Î¿ÏÐ ÑÐÍÆÎÊÔÕ¼Ø © ÎÄÌ ÏÑÊÑÕ¾ÙÐÈØ ÄÏÏ° ÔÚÊÊÐÒ Ë Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÄÔÙÑÏËÖÑÃ È ÎÄÌ È ÕÑÚØ ÇÌÎÑÃØ ÄØ ² ªÓËÕÌÎÁØ ÈÀÐÄÌ ÀÄ ÌÔÕÑÓÀÄ ÄÊ° ËØ ÕÑÚ Ä ÁÏÚÕÑÚ ¾Ó×ÕÄ ¾ÐÄØ ³× ÄÀÑØ ÎÄÌ

©ÑÚÏ̾ÕÄ È À ÈÎÄÕÁ ¦ÀÐÄÌ ÀÄ ÌÔÕÑÓÀÄ ÑÚ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÈÌ ×ÖÈÀ «ÀÏËÔ¾ ÑÚ ÊÌÄ ÕË ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄ È ÕË ÊÚÐÄÀÎÄ ÕËØ Û×¿Ø ÔÑÚ ÕË ¢ÑÉÀÄ ªÄÛÄÐÕÛÌ°Ð ´Ì ÐÄ ÔÑÚ × ¦ÀÐÄÌ Ë ÔÃÐÕÓÑÉÁØ ÑÚ ÈÀÐÄÌ Ñ °ÐÖÓ× ÑØ ÕËØ Û×¿Ø ÑÚ ÎÄÌ ÈÀÐÄÌ ¾ÐÄØ °ÐÖÓ× ÑØ ÑÚ È ¾ÙÈÌ ÈÍÈÏÀÍÈÌ ÎÌ È ¾ÐÄ ×Ø ÑÐÕÁÕËÕÄ ´ËÐ ÄÊÄ Ò ÁÙÌ ÁÐÑ ÊÌÄ ÄÚÕÁ ÑÚ ÈÀÐÄÌ ÄÏÏ° ÎÚÓÀ×Ø ÊÌÄ ÄÚÕÁ ÑÚ ÊÀÐÑ ÄÌ ÈÊÒ ÁÕÄÐ ÈÀ ÄÌ ÄÛÀ ÕËØ ¦ÊÒ ÈÍÈÏÀÔÔÑ ÄÌ ÄÐÄ ÕÃÔÔÑ ÄÌ ÊÀÐÑ ÄÌ ÎÄ ÏÃÕÈÓÑØ °ÐÖÓ× ÑØ ÎÄÌ ÔÀÊÑÚÓÄ ÌÑ ÇË Ì ÑÚÓÊÌÎÁØ ±Ä ÔÑÚ × Î°ÕÌ °ÏÏÑ ÌÄ ¾ÐÄ ÕÑ ÔË ÄÐÕÌÎÁÕÈÓÑ ÈÀÐÄÌ ÔÕËÐ ¦ÏÏ°ÇÄ ÕËØ ÎÓÀÔËØ ÎÄÌ ÕËØ ÄÓÄÕÈÕÄ ¾ÐËØ ÃÉÈÔËØ ÐÄ ÑÓÈÀØ ÐÄ ÈÀÔÄÌ ÇË ÌÑÚÓÊÌÎÁØ È ÕÑÚØ ÇÌ ÎÑÃØ ÔÑÚ ÁÓÑÚØ ¼ ×Ø Ï¾ÈÌ ÎÌ Ñ ªÄÛÄÐÕÛ° ÎËØ ÔÈ ÄÚÕ¿ ÕË Û׿ ÇÈÐ Ú °ÓÙÈÌ ÐÌÎËÕ¿Ø ÎÄÌ ËÕÕË ¾ÐÑØ µ °ÓÙÑÚÐ ÁÐÑ ÑÏÈ ÌÔÕ¾Ø D 2 3


DELUXE ° ÑÆË

§Ê ÔÉξÏÆÊ

¿Å ԽÎÆÓÂ

¤¡² ´¨± ª¤´¦³©±¤ ´¢¦«¡¦³ ©y²µ ¢ÚÊÊÓÄɾÄØ )NSPIRATIONAL 3PEAKER yË ÌÑÚÓÊÁØ ÕÑÚ SITE WWW TSEMPERLIDOU GR

ÚÙа ÄÐÄÓ×Õ̾ ÄÌ Ú °ÓÙÈÌ ÄÎÁ Ä Ë «ÁÇÄ ¤ÚÕÁ ÑÚ ÈÓÌ ¾ÐÈÌØ ÐÄ ÇÈÌØ ÕÌ ÖÄ ÉÑÓ¾ÔÈÌØ Î°ÖÈ °ÐÑÌÍË ¿ ÉÖÌÐÁ ×ÓÑ «ÁÇÄ ¾ÎÄÐÈ Ñ ªÓÌÔÕÌ°Ð ±ÕÌÁÓ ÑÚ ¾ÉÕÌÄÍÈ ÕÌØ ÕÑÚÄϾÕÈØ Î°Õ× Ä Á ÕÑ ÊÁÐÄÕÑ ¨ «ÄÀÓË ªÑÚ°ÐÕ ÑÚ ¾ÉÕÌÄÍÈ ÕÑ ÀÐÌ ² ¤Ó °ÐÌ ÕÄ ÇÌÄÎÓÌÕÌΰ ÕÑÚ ÎÑÔÕÑà ÌÄ ² ¥ÈÓÔ°ÕÔÈ ÕÄ ÏÑÚÓÄÏÌÔÕÌΰ ÔÙ¾ÇÌÄ ² ´Ñ ¬ÑÓÐÕ ÑÚ ÄÐÄо×ÔÈ ÕÑÐ ÑÀÎÑ ÎÑÃÕÔÌ ¢¿ ÈÓÄ ÐÄÌ ÈÐ Ú °ÓÙÑÚÐ ÎÑÏÈÍÌÁÐ ÎÄÌ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¾Ø ÄÏÏ° Ú °ÓÙÈÌ ÁÇÄ ¤ÚÕ¿ ÑÚ È ÌÅ°ÏÏÈÌ ÕÌØ Ð¾ÈØ Õ°ÔÈÌØ ´Ñ Ö¾ Ä ÈÀÐÄÌ ÁÕÌ ÎÄÕ° ÕËÐ ° ÑÆ¿ ÑÚ ÇÈÐ Ú °ÓÙÑÚРоÈØ Õ°ÔÈÌØ ÔÕÄ ÓÑÃÙÄ ÄÏÏ° ÇË ÌÑÚÓÊÌÎÁÕËÕÄ °Ð× ÔÈ ÓÑËÊÑà ÈÐÈØ ÈÎÉÓ°ÔÈÌØ ÕËØ ÁÇÄØ ÑÚ ÇÌÄÓÎÈÀ ÔÃÐÕÑ ÑÚØ ÎÃÎÏÑÚØ ²Ì ÎÃÎÏÑÌ ¾ÓÙÑÐÕÄÌ ÉÑÓÌÑÃÐÕÄÌ ÕÄ ÓÑÃÙÄ ÎÄÌ È ÄоÓÙÑÐÕÄÌ ÔÈ ÙÓÁÐÌÄ ²Ì ÇÄÐÕ¾ÏÈØ ÑÌ ÕÛÀÐ ÉÑÃÔÕÈØ ÕÄ ÔÄΰÎÌÄ ÕÄ ÎÓÁÔÔÌÄ ÑÌ ÔÄÏÑ ¾Õ ÕÄ ÄÎÓÚ° ÉÑÓ¾ ÄÕÄ ÕÄ ÎÄÔ ÌÓ¾ÐÌÄ ÄÏÕ° ÕÄ ÄÐÕÈÏÁÐÌÄ ÎÄ °ÐÌÄ ÕÑ ÐÄÚÕÌÎÁ ÔÕÌÏ ÕÄ ÔÑÚ¾Õ ÕÑ ÔÕÌÏ Ä ÀÓ ÕÑ ÔÕÌÏ ÎÓÑÚÄÛ¾ ÔÄØ ÉÄÀÐÈÕÄÌ Î° ÑÌÑ Ä Á ÄÚÕ° LAST YEAR ¼ÙÌ Å¾ÅÄÌÄ ¼ÏÄ Ú °ÓÙÑÚÐ ÕÄÚÕÁÙÓÑÐÄ «ÌÄ ÔÚÐÈÙ¿Ø ÄÐÄо×ÔË ÎÄÌ ÇË ÌÑÚÓÊÌÎÁÕËÕÄ °Ð× ÔÈ ÁÔÄ ¾ÙÑÚÐ ¿ÇË ÊÀÐÈÌ ÎÄÌ ÉÑÓÈÖÈÀ ¤ÎÁ Ä ÎÌ ÄРɾÕÑØ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ ÕËØ ÁÇÄØ ÑÌ ÇÄÐÕ¾ÏÈØ ÖÄ ÈÀÐÄÌ ÌÖÄÐÁÕÄÕÄ ÕÑÚ ÙÓÁÐÑÚ ²Ì ÎÃÎÏÑÌ ÕÑÚ ÕÌ ÉÑÓ̾ÕÄÌ ÈÀÐÄÌ ÕÁÔÑ ÌÎÓÑÀ ÎÄÌ ÀÔ×Ø ÐÄ ËÐ Ú °ÓÙÈÌ ÎÄÐ Ë ÄаÔÄ ÐÄ ÈÀÐÈÌ ÄÉÁÓÈÕÑ Î°ÕÌ ÊÌÄ ÙÓÁÐÌÄ ¾ÙÓÌ ÐÄ ÍÄÐÄÊÚÓÀÔÈÌ Ë ÁÇÄ ÕÑÚ yÈØ ÕËÐ ª¾ÌÕ «ÀÐÕÏÈÕÑÐ ¤ÐÄÎÚÎÏÒÐÈÌ ÓÑÃÙÄ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ «ÄÎ ªÑÚ¿Ð ÑÚ ÉÑÓÑÃÔÈ ÓÑ ÈÕÒÐ ÎÄÌ ÉÄÀÐÑÐÕÄÌ ÔË ÈÓÌа ÓÑÃÙÄ ¼ÕÄÐ Á ×Ø ÈÊÒ ¿ÊÄÌÐÄ ÔÕÑ ÊÚ Ð°ÔÌÑ ÉÑÓÑÃÔÄ ÇÄÐÕ¾ÏÈØ È ÑÏÏ¿ Ú ÈÓËÉ°ÐÈÌÄ «È ÕÑ ÑÚ ¿ÎÄ ÔÕÑ ¡ÄÐÈ ÌÔÕ¿ ÌÑ ÇÄÐÕ¾ÏÈØ ÉÑÓÑÃÔÄРϾÑÐ ÁÐÑ ÑÌ ÊÌÄÊÌ°ÇÈØ ÎÄÌ ÑÌ Ä °ÇÈØ ÔÕËÐ ÕÈÏÈÕ¿ Ê° ÑÚ ÕÑÚ ÄÌÇÌÑà ÕÑÚØ ´ÁÕÈ ÑÓÑÃÔÄ ÐÄ ÉÑÓ°× Ú ÈÓ¿ÉÄÐÄ ÕÔÌÊÊ°ÐÌÎÈØ ÉÑÃÔÕÈØ ÑÚ ÍÄÐÄÉÑÓÌÑÃÐÕÄÌ ÎÄÌ Ô¿ ÈÓÄ ÁÐÑ ÑÚ ÕÒÓÄ Ä ÑÎÄÏÑÃÐÕÄÌ BOHO ª° ÑÕÈ Ú ¿ÓÙÄÐ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¾Ø ÔÕÄÓ ÑÚ ÇË ÌÑÚÓÊÑÃÔÄÐ Ð¾Ä ¼ ×Ø ÎÄÌ Ë ÑÚÔÌο ²Ì Ú ÈÓÅÑÏ¾Ø ÕÑÚ ªÓÌÔÕÌ°Ð ÄÎÓÑÚ° ÕÄ ÅÄÔÌΰ ÕËØ ±ÕÁÐÄ ªÄÓ°Ð ÕÑ ÈÎÏÈ ÕÚÔ ¾ÐÑ ÔÌΰÕÑ ÔÕÌÏ ÕËØ «ÌÑÃÕÔÌÄ ¡Ó°ÐÕÄ

2 4

¢¿ ÈÓÄ ÑÌÑØ Í¾ÓÈÌ ÕÑÚØ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¾Ø Õ×Ð ÑÀÎ×Ð «ÁÇÄØ ªÄÕ ÄÓÙ¿Ð ÑÌÑ ÎÑÓÀÕÔÌ ÊÐ×ÓÀÛÈÌ ÔÈ ÑÌÑÐ ÄпÎÑÚÐ ÑÌ ÑÀÎÑÌ ÁÇÄØ ² ÑÀÎÑØ ÄÐžР¢ÄÐ¾Ï ¢ÄÌÐ ×Ó°Ð ÇÈÐ ÄпÎÑÚÐ ÔÈ ÓÁÔ× Ä ÄÏÏ° ÔÈ È ÈÐÇÚÕÌÎÑÃØ Ñ ÀÏÑÚØ ¾ÓÑÚÐ ÕÑ ÎÑÓÀÕÔÌÄ Ô¿ ÈÓÄ ÕÄ ÑÐÁ ÄÕÄ Õ×Ð DESIGNERS Õ×Ð ÑÀÎ×Ð ¢ÄØ Ï¾ÐÈ Î°ÕÌ ÕÄ ÑÐÁ ÄÕÄ !LESSANDRO -ICHELE 'UCCI (EDI 3LIMANE 9VES 3AINT ,AURENT 2ICARDO 4ISCI 'IVENCHY 2AF 3IMONS #HRISTIAN $IOR !LBER %LBAZ ÓÒËÐ ÔÕË ,ANVIN !LEXANDER 7ANG ÓÒËÐ ÔÕÑÐ "ALENCIAGA ÎÄÌ ÐÚÐ Ñ $EMMA 'RASALIA ²Ì °ÐÖÓ× ÑÌ ÄÚÕÑÀ ÈÀÐÄÌ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¾Ø È ÁÐÈÌÓÄ ÄÏÏ° Ú °ÏÏËÏÑÌ ²ÀÎ×Ð ¤ÐÕÀÖÈÕÄ Ë «ÄÓÀÄ ªÄÕÓ°ÐÕÛÑÚ ¿ Ë ¢ÑÉÀÄ ªÑÎÑÔÄÏ°ÎË ¾ÙÑÚÐ ÇÌÎÁ ÕÑÚØ ÑÀÎÑ ÑÚ É¾ÓÈÌ ÕÑ ÁÐÑ ° ÕÑÚØ ´Ñ ÀÇÌÑ ÎÄÌ Ë 4ORY "URCH ² «ÄÐÁÏÑ « Ï°ÐÌÎ ² ¸ÏÌ ¢°Ä ¨ ¥¾ÓÄ ÑÚ°ÐÊÎ « ÑÓÈÀ ÐÄ Ú °ÓÙÑÚÐ È ÈÐÇÚÕ¾Ø ¾ÔÄ ÔÕÑÐ ÑÀÎÑ ÄÏÏ° ÕÑ ÁÐÑ Ä ÕÑÚ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¿ ÎÄÌ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ ÕÄÚÕÀÛÑÐÕÄÌ È Ä ÑÕ¾ÏÈÔ Ä ÐÄ Í¾ÓÈÌØ ÑÌÑØ ÔÙÈÇÌ°ÛÈÌ ÊÌÄ Ô¾ÐÄ ÕÌ ¢¿ ÈÓÄ ÕÄ ÎÑÓÀÕÔÌÄ ÎÄÌ ÑÌ ÊÚÐÄÀÎÈØ ÄÊÑÓ°ÛÑÚÐ È Å°ÔË ÕÄ BRAND NAMES Õ×Ð ÎÄÕÄÔÕË °Õ×Ð ²Ì DESIGNERS Õ×Ð ÎÄÕÄÔÕË °Õ×Ð ÈÀÐÄÌ ÊÌ ÄÚÕ¾Ø ÁÇÄ °ÓÄ Á ÕÌ ÓÑÕÈÀÐÈÌ ÕÑ ÎÄÕ°ÔÕË Ä :ARA 4OPSHOP ( - # ! -ARKS AND 3PENCER "ANANA 2EPUBLIC ÄÐÄÐÈÒÐÑÚÐ ÔÚÐÈÙÒØ ÕË ÔÚÏÏÑÊ¿ ÕÑÚØ ¾ÔÄ ÔÕÑ ÙÓÁÐÑ ÎÄÌ ÑÓÈÀØ ÎÄÌ ÔÚ ÐÄ ÄÐÄÐÈÒÔÈÌØ ÕË ÊÎÄÓÐÕÄÓÁ Ä ÔÑÚ Ù×ÓÀØ ÐÄ ÔÈ Ä ÄÔÙÑÏÈÀ Ë «ÁÇÄ ¤ÉÑà ÄÏÏ°ÛÈÌØ ÁÔÄ ÉÑÓ°Ø Ú ÑÖ¾ÕÈÌØ ÁÕÌ ÄÚÕ° ÈÀÐÄÌ Ë ÁÇÄ ¶×ÓÀØ ÐÄ ÔÈ ÐÑÌ°ÛÈÌ ÕÑ ÁÐÑ Ä ÄÚÕÑà ÑÚ ÕÄ ÔÙÈÇÌ°ÛÈÌ ¿ ÁÔÑ ÎÓÄÕ°ÈÌ Ë Õ°ÔË ÕÑÚØ ²Ì ÄÏÚÔÀÇÈØ ÎÄÕÄÔÕË °Õ×Ð ¾ÙÑÚÐ ÕË ÅÄÓÃÕËÕÄ ÑÚ ÈÀÙÈ ÄÏÄÌÁÕÈÓÄ ¾ÐÄØ È ÒÐÚ ÑØ ÑÀÎÑØ È ÌÇÌÑÎÕ¿ÕË ¾ÐÄ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¿ ¤ÚÕ¾Ø ÑÌ ÄÏÚÔÀÇÈØ ÈÕÄ ÁÓÉ×ÔÄÐ ÕË ÅÌÑ ËÙÄÐÀÄ ÕËØ ÁÇÄØ ÔÈ ÌÄ ÔÚÐÈÙ¿ ÈÐÄÏÏÄÊ¿ ÎÑÏÈÍÌÁÐ ÎÄÌ È ÄÐÈÎÇÑÙ¿ ÄÏÄÌÁÕÈÓ×Ð È ÌÕÚÙË ¾Ð×Ð ÔÙÈÇÀ×Ð « ÑÓÈÀ È ÕÑ Ù¾ÓÌ ÔÕËÐ ÎÄÓÇÌ° ÐÄ ÈÌØ Ô¿ ÈÓÄ ÕÌ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ ÕËØ ÁÇÄØ ¤ÉÑà ÁÏÄ ÈÀÐÄÌ ¡ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ ÅϾ × ÎÄÌÐÑÕÑ ÀÈØ ÔÕÄ ÄÍÈÔÑÚ°Ó ÎÑÔ ¿ ÄÕÄ Ä ÑÃÕÔÌÄ ÕÔ°ÐÕÈØ ÑÚ ÄØ ÊÈ ÀÛÑÚÐ È ÈÎ Ï¿ÍÈÌØ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÔÕË ÙÓ¿ÔË ÈÓÀÈÓÊ×Ð ÔÙÈÇÀ×Ð ÔÕÄ ÚÉ°Ô ÄÕÄ ÎÄÌ ÁÙÌ ÔÕË ÓÄÉ¿ ¦ Ñ ¾Ð×Ø ÖÄ ÈÀÐ× È ÕËÐ Ä ÑÓÀÄ ÕÌ ÔË ÄÀÐÈÌ ÁÇÄ Ô¿ ÈÓÄ D www.deluxemagazine.gr


N° 1 *

1X[H *UHHFH

ǹȖȠȡȐ ijĮȡȝĮțİȓȠȣ ıIJȠȚȤİȓĮ ,06 +($/7+ 3HUVRQDO FDUH PRQLWRU ) ( 2LOV Ȃǹȉ -DQ LQ YDOXH


¤Ê ¡ÏÖÓ×ÑÐÊ

! ,9 + %

3

DELUXE EXPOSITION

ÕÐÚ ¢¾ÌÐÚ ÍÊ¡ÈÂ

´² «¦¢¤©¯±©ª² ª´©³©² ´¨¢ #/.#)%2'% ¢´² ¡¤³©¢© ¬© ² ¦±¦© µ¡² ´¨± ¤© ©y¤ ´²µ ¤ ©ª²µ µ¡²µ³ ¦©²µ ¡² ©´©¢«²µ ª¤© ´²µ ¦ ±©ª²µ ª¦±´³²µ «±¨«¦©¯± ´¨¢ ¤ ©¤¢ #-. ¢´²± ¤´«²¢¬¤©³©ª² ´²µ ¶¯³² ´¨ ¬¯´² ³¤¬©ª¨ ¦ª ¦¢¨ ´²µ ±©ª²µ ¤ ©¤ ¤ #/203 %4  -%3 ¤¡² ´¨± «¤³©¤ ¢¤ ¤±¤

7

Ñ °ÖÑØ ÊÌÄ ÕË É×ÕÑÊÓÄÉÀÄ ÄÎÑÏÑÚÖÈÀ ÕÑÐ ÊÐ×ÔÕÁ ÄÓÑÚÔÌÄÔÕ¿ ÎÄÌ ÇË ÑÔÌÑÊÓ°ÉÑ Ä Á ÕËÐ ÄÌÇÌο ÎÌÁÏÄØ ËÏÌÎÀÄ ¤ÚÕÁ Á ×Ø ¾ÊÌÐÈ ÈÚÓ¾×Ø ÊÐ×ÔÕÁ ÎÚÓÀ×Ø ¾ÔÄ Ä Á ÕË ÇÃÐÄ Ë ÕÑÚ )NSTAGRAM ÎÄÌ ÕÑÚ &LICKR Á ÑÚ ÎÄÌ ÑÌ ÄÔ ÓÁ ÄÚÓÈØ ÎÄÕ° ÎÃÓÌÑ ÏÁÊÑ É×ÕÑÊÓÄÉÀÈØ ÕÑÚ Ä ¾ÎÕËÔÄÐ ÈÎÄÕÑ ÃÓÌÄ FANS Äа ÕÑÐ ÎÁÔ Ñ ´Ñ ÄÏÏÌÎÁ µ ÑÚÓÊÈÀÑ ¡ÑÏÌÕÌÔ Ñà ÕÌ ° ÕË É×ÕÑÊÓÄÉÌο ÇÓ°ÔË ÕÑÚ ±ÀÎÑÚ ¤ÏÌ°ÊÄ ÄÓÑÚÔÌ°ÛÑÐÕÄØ ÈÊ°ÏÄ ÄÔ ÓÁ ÄÚÓÄ ¾ÓÊÄ ¾ÕÓÄ È À É×ÕÌÔ ¾ÐÄ Ä Á ¾ÔÄ ÔÈ Î°ÇÓÄ ÕÑÚ #HRISTOPHE -ARTIN ÕÑÚ ÄÓÙÌÕ¾ÎÕÑÐÄ ÑÚ ÔÙÈÇÀÄÔÈ ÁÏÄ ÕÄ ¾ÓÊÄ ÕËØ ÈÊ°ÏËØ ¾ÎÖÈÔËØ ÕÑÚ 9VES 3AINT ,AURENT ´Ñ ÎÕÀÓÌÑ È ÌÅÏËÕÌÎÁ Ä Á ÁÐÑ ÕÑÚ ÎÄÌ È ÈÊ°ÏË ÌÔÕÑÓÀÄ ÎÄÖÒØ ÈÀÐÄÌ ÈÎÈÀÐÑ ÔÕÑ Ñ ÑÀÑ ÉÚÏÄÎÀÔÕËÎÈ Ë «ÄÓÀÄ ¤ÐÕÑÚÄоÕÄ ÎÄÌ ÕÄ ¾ÏË ÕËØ ÅÄÔÌÏÌÎ¿Ø ÄÚÏ¿Ø ÎÄÕ° ÕËÐ ÄÏÏÌο ¦ ÄаÔÕÄÔË ÖÄ ÉÌÏÑÍÈпÔÈÌ ÕËÐ ¾ÎÖÈÔË ¾×Ø ÕÌØ «ÄÞÑÚ Ñ ÁÕÈ ÈÎÈÀÐË ÖÄ ÈÕÄÉÈÓÖÈÀ ÔÕËÐ ÁÏË !VIGNON ÕËØ ±ÁÕÌÄØ ÄÏÏÀÄØ ¨ ÄÚÖÈÐÕÌÎÁÕËÕÄ Õ×Ð ÄÐÖÓÒ ×Ð Ä Á

ÕÑÐ ÌÑ ÎÄÖË ÈÓÌÐÁ ¾×Ø ÕÑÐ ÈÊÄÏÃÕÈÓÑ ÄÊÎÁÔ ÌÑ ÔÕÄÓ Ä ÑÕÚ ÒÐÈÕÄÌ ÔÕÑ ÉÄÎÁ ÕÑÚ ±ÀÎÑÚ ¤ÏÌ°ÊÄ ¾ÔÄ Ä Á ¾ÐÄ ÕÄÍÀÇÌ ÔÕÑ ÙÒÓÑ ÎÄÌ ÕÑ ÙÓÁÐÑ ¤ Á ÕÑ ¡ÄÓÀÔÌ ÔÕËÐ ªÑÃÅÄ Ä Á ÕÑÐ «ÄÚÓÀÎÌÑ ÔÕË ±°ÍÑ ÎÄÌ ÉÚÔÌΰ ÔÕÑ «ÈÔÑÏÁÊÊÌ ÑÚ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÈÀ ÔÕËÐ ÄÉÀÔÄ ÕËØ ¾ÎÖÈÔËØ ´ÑÐ ÕÁ Ñ ÎÄÕÄÊ×Ê¿Ø ÑÚ ÕÁÔÑ ÄÊÄ ° ÎÄÌ ÄÐÄÇÈÌÎÐÃÈÌ ´ÑÐ ÕÁ Ñ ÔÕÑÐ Ñ ÑÀÑ ÕÑÐ ÔÚÐÄÐÕ°Ø ÔÈ ÄÓÎÈÕ¾Ø Ä Á ÕÌØ È ÌÔξÆÈÌØ ÐÄ É×ÕÑÊÓÄÉÀÛÈÌ ÐÄ ÛÈÌ ÐÄ Ä ÑÏÄ Å°ÐÈÌ ¬×ÕÑÊÓÄÉÀÛ× ÓÑÔ ÄÖÒÐÕÄØ ÐÄ ÎÄÕÄÏ°Å× ÁÏÄ ÄÚÕ° ÑÚ ÇÈРϾÐÈ ÑÌ Ï¾ÍÈÌØ ¨ ÈÌÎÁÐÄ ÇÈÐ ÎÄÕÄÇÈÌÎÐÃÈÌ ÑÕ¾ Ñ °ÐÖÓ× ÑØ ÈÀÐÄÌ ÄÚÕÁØ ÑÚ ÕËÐ ÎÄÕÄÇÈÌÎÐÃÈÌ ¡ÑÕ¾ ÇÈÐ ÍÈÙÐÒ ¾ÐÄ ÓÁÔ× Ñ ÑÚ ÈÓа ÓÑÔÕ° Ä Á ÕÑ Ñ ÕÌÎÁ ÑÚ ÈÇÀÑ ÈÍËÊÈÀ Ñ ÀÇÌÑØ ¦À ÄÔÕÈ ÁÏÑÌ °ÊÐ×ÔÕÑÌ ÔÚÐÈÙÀÛÈÌ ÍÈÎÌÐÒÐÕÄØ Ä Á È °Ø ÕÑÚØ ÀÇÌÑÚØ yÈÐ ÇÌÄÙ×ÓÀÛ× ÕÑ ÇÌ°ÔË Ñ Ä Á ÕÑ Ë ÇÌ°ÔË Ñ ÓÁÔ× Ñ ¤ÊÄ Ò ÕÄ ÓÁÔ× Ä ÊÌÄ ÕÑÐ ÕÓÁ Ñ ÑÚ Ä ÑÎÄÏà ÕÑÚÐ ÕÑÐ ÈÔ×ÕÈÓÌÎÁ ÕÑÚØ ÎÁÔ Ñ ¡ÌÔÕÈÃ× ÁÙÌ ÔÈ ÄÚÕÁ ÑÚ ÅϾ × ÄÏÏ° ÔÈ ÄÚÕÁ ÑÚ ÄÌÔÖ°ÐÑ ÄÌ ÔÈ ÄÚÕÁ ÑÚ ÈÌÔ Ó°ÕÕ× D

0(/4/3 #/524%39 /& #%.42% $%3 -/.5-%.43 .!4)/.!58

#!0)4!. 0%$2/ ? $)$)%2 0,/79 ')039 &!-),9DOLCE & GABBANA

DELUXE talks about fashion

S/S 2016

6XPPHU

/ ¨ ©²¢ ´¨¢ «²y¤¢ ¥ ¤©±¦© ¤±¤ ²© $%3)'.%23 «¤¢ y¦©¶±²µ± ´² y³²«² ¦«©§²±´¤¢ ´©¢ ª¤³±´¤³²«¡¦¢ «¤¢ «¦ ¶³¯«¤´¤ ¬³¦¢ª¤y¤ ª¤© y¨«©²µ³ ©ª¨ y©¤ ¦¢¨ ´²µ ´µ¡²µ ¤µ´² ´² ª¤ ²ª¤©³© ² ¤ ¦¡©´³¦¡²±´¤© ¦«¡±¦µ¢´¦©´¦ ¤¡² ´©¢ y©¦ ±¦©¢ ´¤¢¦©¢ µ©² ¦´¨¢´¦ ´¤ ¢´µ «¦ ´²± ´³²¡² ¡²µ ¢¤¢ ¦ª¬³¤§¦© y¯¢´¦ ¦«¬¤¢¨ ¢´¤ $%4!),3 ª¤© ¦©¢´¦ ¦´²©«¦¢ ©¤ ´² ª¤ ²ª¤©³©

ALEXANDER McQUEEN

BLUMARINE

SDUW\

ª¦©«¦±¤ ª¤´©¤ «¨ ©¤³¤ª¨ ¬¯´² ³¤¬©¦¢ YIANNIS VLAMOS 2 8

www.deluxemagazine.gr


DOLCE & GABBANA

OSCAR DE LA RENTA

3HWDO 3XVKHUV

MICHAEL KORS

GIAMBATTISTA VALLI

SAAB

GUCCI CHANEL

¢¤± ´¨± ¡³¯´¨ «¤³ ¤³©´¤ ¡²µ «¤y¨¢¦¢ ©¤ ±¤ «¤ ¦©¢ ¤± ¢ ¤ ¤¡¤¦© y¦± ¢ ¤ ¤¡¤¦© &,/7%2 0/7%2 ( ¡³¯´¨ ¤ ¤¡¨ ª¤© ¡¤±´²´©±¨ ª© ¦±¤¢ ¢´© ©¢´©ª²¢ ¦³¯´¤¢ ¡²µ ¤ ¤± ©§¦© ©¤ ¡¤±´¤ $%3)'.%23 ª¤© µ±¤©ª¦¢ y¨ ¯±²µ«¦ ¤©¯±©¤ ²¨´¦µ«¦±¦¢ «¦ ´¤ ²µ ²µy©¤ ª¤© ´©¢ ¤± ²y¦¢«¦¢ www.deluxemagazine.gr magazine.gr

2 9


GIORGIO ARMANI

TOMMY HILFIGER

MISSONI

DELUXE talks about fashion

Q H H Z W H %

V H Q L O H WK

/.#% 9/5 '/ /. 342)0%3 9/5 .%6%2 '/ "!#+ +¤© «¦ ¤µ´² ´² -/44/ y¦± µ¡¤³¶¦© µ±¤©ª¤ ¡²µ ±¤ «¨± ¦¶¦© ¦¢´¯ «©¤ «¤³©±©¦³¤ ¢´¨± ª¤³±´¤³²«¡¤ ´¨¢ ¤¡²³³©¡´²±´¤¢ ² ²µ¢ ´²µ¢ «µ ²µ¢ ¡²µ ´©¢ ¦±²¶²¡²©²µ± ¦y¯ ª¤© ¶³²±©¤ ²© ³© ¦¢ ¦©±¤© ¦y¯ ©¤ ±¤ §¤ ©¢²µ± ² ¤ ´¤ ¥ ¦««¤´¤

S/S 2016

6XPPHU

SDUW\ 3 0

www.deluxemagazine.gr


3 1

RALPH LAUREN

STELLA McCARTNEY

GUCCI

MAX MARA

DOLCE & GABBANA

MISSONI

CHRISTIAN DIOR

TOMMY HILFIGER


BLUMARINE

BURBERRY VICTORIA BECKHAM

¨ ¤¡² µ´¤ «©±©«¤ ª© ¦ªª¦±´³©ª¨ ´¤µ´²¶³²±¤ ¦¡© ² ¨ ©¤ ´©¢ ¦«¬¤±©¢¦©¢ ´¨¢ ¡©² ¶¤ ¤³¨¢ ¢¦§²± 3,)0 $2%33%3 ´¤©³©¤§²µ± ¢¦ ² ¦¢ «¤¢ ª¤© y¨«©²µ³ ²µ± ´¦ ¦©² 349,% ¤¡² ´¨± ¡¤³¤ ©¤ «¦¶³© ´² ¤«² ¢´² ±¨¢© ª¤© ²© y¨«©²µ³ ©¦¢ ´¯± ¢¶¦y©¤¢´¯± ´² ¦¡©¥¦¥¤©¯±²µ±

3 2

S/S 2016

6XPPHU

SDUW\

BLUMARINE

CALVIN KLEIN

YVES SAINT LAURENT

BALENCIAGA

Q L S L O V -XVW


BLUMARINE

ALEXANDER WANG

CALVIN KLEIN

DOLCE & GABBANA

ALEXANDER WANG

.LPRQR

F L K F D P SDMD

OSCAR DE LA RENTA

www.deluxemagazine.gr

D G Q L / H 4X 4² ¬² ª ²³ ,//+ ¡²µ ª ¦¥¦© ´©¢ ª¤³y©¦¢ «¤¢ ¦³¶¦´¤© ¤¡² ´¨± ¬ ² ¦³¨ ©¢¡¤±©¤ ¤¢µ««¦´³¦¢ «¤ª³©¦¢ ¬²µ¢´¦¢ ¶³¯«¤´©ª¦¢ ¦ª³¨ ¦©¢ yµ±¤´¯± ¤¡²¶³¯¢¦¯± ¯«²© ¦ ¯ ¬ ¤«¦± ª² ª¤© ªµ«¤´©¢´¤ ¥² ¤± ¤¡² ´¨± "!2#%,/.! «¦ ¤ ¤¡¨

BLUGIRL

OSCAR DE LA RENTA

BALMAIN

BLUGIRL

¤¡² ´©¢ ¡©² yµ±¤´¦¢ ´¤¢¦©¢ ´¨¢ ¢¦§²± ´² ,//+ «¦ ¢¨ª¯¢¦¢ ¤¡² ´² ª³¦¥¤´© ±¤ ¡¤«¦ ©¤ ¡²´² ¤±¦´¦¢ ª¤© ¥² ©ª¦¢ ²© ¡©´§¤«¦¢ ª¤© ´¤ ª©«²±² ¬²³©²µ±´¤© «¦ ´¨± ©y©¤ ¤±¦¢¨ ¤¡² ´² ¡³¯© «¦ *%!.3 ª¤© ,%'').'3 «¦¶³© ´¤ ¤«¡¦³¤ ¥³¤y©¤ ´¯± 35--%2 0!24)%3

3 3


S/S 2016

6XPPHU

ª V L U H P P 6X «¦ «©¤ «©ª³¨ ¡¤³¤¬³¤¢¨ ¤¡² ´² ±¯¢´² ´³¤ ²µy© ´¨¢ «¤³¤£¤ ª¤³¦© ¤µ´² ´² ª¤ ²ª¤©³© ´¤ ¦ ¯ ² ¤ ©y¦¦¢ ª¤© ¡³²´¤¢¦©¢ ¤¡² ¤ ¤¡¨«¦±¤ -534 (!6%3 ¤ ¦¢²µ¤³ ¡²µ ¦¶²µ± ª ¦®¦© ´¨± ª¤³y©¤ «¤¢

VALENTINO

EMILIO PUCCI

CHANEL

BALENCIAGA

GUCCI

GUCCI

SDUW\

$OO , :DQW IRU

DOLCE & GABBANA

DELUXE talk talks ks aabout bout ffashion ashion

3 4

www.deluxemagazine.gr


www.deluxemagazine.gr

3 5

DSQUARED2

ETRO

GINENCHY

EMPORIO ARMANI

ALEXANDER McQUEEN

VERSACE

VALENTINO

FENDI

EMPORIO ARMANI

CHANEL

BOTTEGA VENETA

CHRISTIAN DIOR

GUCCI

HERMÈS

LOUIS VUITTON

EMILIO PUCCI


DELUXE fashion ashion ccentral entral ªÑÏ̾ ANNELISE MICHELSON (net-a-porter.com)

¡ÄÐ×ÉÁÓÌ ISABEL MARANT (net-a-porter.com)

ÁÅÈØ BRIAN ATWOOD

¢ÚÏÏÑÊ¿ S/S 2016, ALBERTA FERRETTI

Clutch bag, SAINT LAURENT Beachwear, MELISSA ODABASH

¬ÑÃÔÕÄ VALENTINO

WULEDO

·Ó× Ä ÎÄÌ Shower Gel Roberto Cavalli Signature, ROBERTO CAVALLI

²© ¢¶¦y©¤¢´¦¢ ¦«¡±¦²±´¤© ¤¡² ´¤ «²´©¥¤ ´¯± ¦ ¯´©ª¯± ¡² ©´©¢«¯± ª¤© y¨«©²µ³ ²µ± ´¤ -534 (!6%3 ´¨¢ ª¤ ²ª¤©³©±¨¢ «¤¢ ª¤³±´¤³²«¡¤¢ ¥ÓÄÙÌÁÏÌÄ CHLOE

¬ÑÚÏ°ÓÌ JANAVI (net-a-porter.com)

¢ÚÏÏÑÊ¿ S/S 2016, ALBERTA FERRETTI

3ILKY ÔÎÌ° ÄÕÌÒÐ .O SEVENTEEN

¢ÚÏÏÑÊ¿ S/S 2016, VALENTINO

¡ÄÐÕÈÏÁÐÄ VALENTINO

´Ô°ÐÕÄ CHLOE

Fluidline Brow Gel CRiME ÎÄÌ "IG "ROW Pencil, MAC 3 6

.AIL ,ACQUER 3EPIA .O GIORGIO ARMANI BEAUTY ¢ÄÐÇ°ÏÌÄ SAM EDELMAN (net-a-porter.com)


ÏÚÅÂÕÒÔÕÆ

ÓÏ ÒÐ Â ÒÂÖ ( ¦±´¤´©ª¨ ¦±µy¤´¯¢¨ ª¤© ¢µ¢¬© ¨ ´²µ ¢¯«¤´²¢ y¦± ¦©±¤© ¡ ¦²± «µ ²¢ ¤¬²µ ©¤ ¡³¯´¨ ¬²³¤ ¨ %34É% ,!5$%2 «¦´¤¬¦³¦© ´¨± ´¦¶±² ² ©¤ ´¨¢ ¢¦©³¤¢ 2%6)4!,):).' 3502%-% ¢¦ «©¤ ª³¦«¯y¨ ¢µ± ¦¢¨ ¡²µ ´² «¦´¤«²³¬¯±¦©

ÑÏÏÄ Ï¿ ÇÓ°ÔË ÕËØ ÔÚÏÏÑÊ¿Ø 2EVITALIZING 3UPREME 'LOBAL !NTI !GING È ÕÈÙÐÑÏÑÊÀÄ )NTUI'EN 4ECHNOLOGY4- È ÈÎÕÈÀÐÈÕÄÌ Ä Á

DELUXE publi

ÕËÐ %SThE ,AUDER ÑÚ ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÌ ÕË Ð¾Ä 3UPREME "ODY ÊÌÄ ÐÄ ÄØ

ÈÍÄÔÉÄÏÀÔÈÌ Õ¾ÏÈÌÄ È ÌÇÈÓ ÀÇÄ ÔÈ ÑÏÁÎÏËÓÑ ÕÑ ÔÒ Ä ªÄÌ È ÈÌÇ¿ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ÈÀÐÄÌ ÎÑÐÕ° ÎÄÌ Ë ÓÑÈÕÑÌ ÄÔÀÄ ÊÌÄ Õ¾ÏÈÌÑ ÔÒ Ä ¾ÙÈÌ ¿ÇË ÍÈÎÌпÔÈÌ È °ÔÎËÔË ÎÄÌ Ô×ÔÕ¿ ÇÌÄÕÓÑÉ¿ ÕÑ ÁÐÑ ÑÚ ¾ÙÈÕÈ ÐÄ Î°ÐÈÕÈ ÈÀÐÄÌ ÐÄ ÓÑÔÖ¾ÔÈÕÈ ÔÕÑ ÎÄÖË ÈÓÌÐÁ ÔÄØ ÓÁÊÓÄ Ä ÕÑÐ Ä ÁÏÚÕÑ Ôà ÄÙÑ ÑÚ ÖÄ Î°ÐÈÌ ÕË ÇÌÄÉÑÓ° ¨ ÅÄÖÌ° ÈÐÚÇ°Õ×ÔË ÇÌ°ÓÎÈÌÄØ ÈÍÄÔÉÄÏÀÛÈÕÄÌ Ù°ÓË ÔÕË ÔÃÐÖÈÔË ÕËØ ÎÓ¾ ÄØ ÑÚ ÅÑËÖ° ÕÄÚÕÁÙÓÑÐÄ ÔÕË ÔÃÔÉÌÍË ÕÁÐ×ÔË ÎÄÌ ÅÈÏÕÀ×ÔË ÕËØ È É°ÐÌÔËØ ÕÑÚ Ç¾Ó ÄÕÑØ ¨ ÉÚÔÌο ° ÚÐÄ ÈаÐÕÌÄ ÔÕÄ ÔË °ÇÌÄ Ê¿ÓÄÐÔËØ ÄÐÄÛ×ÑÊÑÐÈÀÕÄÌ ÕÑ Ç¾Ó Ä ÖÓ¾ÉÈÕÄÌ ÎÄÌ Ä ÑÎÕ° ÌÑ ÐÈÄÐÌο È É°ÐÌÔË ¨ ÑÐÄÇÌο ÄÀÔÖËÔË ÑÏÑÎÏË ÓÒÐÈÕÄÌ Ù°ÓË ÔÕË ÈÕÄ;ÐÌÄ ÄÌÔÖËÔÌÄο ÚÉ¿ ÑÚ ÇÌÄÖ¾ÕÈÌ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÕÌØ ORIENTAL ÏÑÚÏÑÚÇ°ÕÈØ ÄÓ× ÄÕÌÎ¾Ø ÐÁÕÈØ ÈÔ ÈÓÌÇÑÈÌÇÒÐ ´Ñ ÈÐÌÔÙÚ ¾ÐÑ ÖÓÈ ÕÌÎÁ ÕËØ Ôà ÏÈÊ Ä ÈÓÌÏÄ Å°ÐÈÌ ÕÓÀÄ ÇÓÄÔÕÌΰ ÔÚÔÕÄÕÌΰ p ©ÔÙÚÓ° È ÕÀÇÌÄ ÕÑ ÎÑÏÏÄÊÁÐÑ ÈÐÌÔÙÃÈÕÄÌ ÎÄÌ Ë ÄÀÔÖËÔË ÕÑÚ Ç¾Ó ÄÕÑØ ÈÀÐÄÌ ÌÑ ÇÈ ¾ÐË p ¬ÚÔÌΰ ÈÎÙÚÏÀÔ ÄÕÄ °ÏÊËØ Ë ÉÚÔÌο ÄÓÄÊ×Ê¿ ÎÑÏÏÄÊÁÐÑÚ ÎÄÌ ÈÏÄÔÕÀÐËØ ÈÐÌÔÙÃÈÕÄÌ ÎÄÌ ¾ÕÔÌ Ë ÔÉÓÌÊËÏÁÕËÕÄ Ä ÑÎÕ° Å°ÖÑØ ÙÓÁÐÑÚ p «ÈÀÊ Ä Ä Á ÉÚÔÌΰ ÈÎÙÚÏÀÔ ÄÕÄ ÔÉÓÄÊÀÛÈÌ ÕË Û×ÕÌο ÚÊÓÄÔÀÄ ÎÄÌ ÓÑÔɾÓÈÌ ÈÐÚÇ°Õ×ÔË ÎÄÌ ÖÓ¾ÆË È ÇÌ°ÓÎÈÌÄ

¢ÉÓÌÊËÏÁÕËÕÄ ÄÐÄÛ×ÑÊÁÐËÔË ÎÄÌ Ï° ÆË ÈÀÐÄÌ ÑÌ TOP ÔÕÁÙÑÌ Î°ÖÈ ÊÚÐÄÀÎÄØ ÄÚÕ¿ ÕËÐ È ÑÙ¿ ªÄÌ ÑÓÈÀÕÈ Ï¾ÑÐ ÐÄ ÕÑÚØ ÈÕÃÙÈÕÈ ÄÐÄÛËÕÒÐÕÄØ ÔÕÄ STAND ÕËØ %SThE ,AUDER ÕË Ð¾Ä 3UPREME "ODY


DELUXE fashion shiion ccentral entral

#OUTURE 0ALETTE #OLLECTOR )NDIE *ASPE YSL BEAUTE ¬ÁÓÈ Ä TEMPERLEY LONDON (net-a-porter.com)

´Ñ ROBERTO CAVALLI

¬ÁÓÈ Ä ALEXANDER McQUEEN (net-a-porter.com)

¢ÚÏÏÑÊ¿ 3 3 GEORGES HOBEIKA ªÑÏ̾ DE GRISOGONO #LUTCH BAG CHARLOTTE OLYMPIA

Luminous

PLQW

¦±¤ ¶³¯«¤ ¢¡¤±©¤¢ ¬¯´¦©±²´¨´¤¢ ±´µ±¦© ´©¢ &!3()/.)34!3 ¡²µ ¦ ²µ± ±¤ «¤ ±¨´©§²µ± ´¤ ¥ ¦««¤´¤ «¦ ´¨± ¤¡¤³¤©´¨´¨ y²¢¨ ¦ªª¦±´³©ª²´¨´¤¢ ¢ÚÏÏÑÊ¿ 3 3 GEORGES CHAKRA

0UMPS DUKAS

¢ÚÏÏÑÊ¿ 3 3 GUCCI

´Ô°ÐÕÄ BALENCIAGA

+IMONO JACKET DELPOZO (net-a-porter.com)

¥ÈÓÐÀÎÌ 6INTAGE ORLY

/IL #ONTROL ,OTION SEVENTEEN 4 3HIRT SCOTCH & SODA

3 8 *UVENATE MESH SNEAKERS NIKE

www.deluxemagazine.gr www ww w ww w w w.de .de elux uxxema u em ma ag ga gaz aziine az in ne.g ne e.g .gr grr g ´Ô°ÐÕÄ "EHATI 0RINSLOO

JUICY COUTURE


Æ ÅÉÎÊÐÚÓÈÊ̽ ÕÓÐÙÊ¡

«¦ ¥¤¢©ª² ²¶¨«¤ ´² $%3)'. ª¤© ªµ³©² ¶¤³¤ª´¨³©¢´©ª² ´¨± µ®¨ ¨ ¤©¢ ¨´©ª¨ ¨ ªª *%7%,29 ,!" "9 +!4%2).! +/5,/5"/52/5 «¦´¤´³¦¡¦© ´¨± ¦«¡±¦µ¢¨ ¢¦ y¨«©²µ³ ©¤ ª¤© ´©«¤ ´¨± ¦±±²©¤ ´¨¢ ¤ ©¤¢ ´²µ ª²¢«¨«¤´²¢ «¦¢¤ ¤¡² ´©¢ ¦±´µ¡¯¢©¤ª¦¢ ¢µ ² ¦¢ ´¨¢

¯

ÙÑÐÕÄØ ÕËÐ ÄÐÕÀÏËÆË ÁÕÌ Ñ ÎÄÖ¾ÐÄØ ÖÄ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÐÌÒÖÈÌ ÑÏÃÕÌ ÑØ ÎÄÌ ÍÈÙ×ÓÌÔÕÁØ Ë ++ *EWELRY ,AB BY +ATERINA +OULOUBOUROU ÇË ÌÑÚÓÊÈÀ ÎÑÔ ¿ ÄÕÄ ÑÚ ÍÈÙ×ÓÀÛÑÚÐ ÊÌÄ ÕÌØ ÏÌÕ¾Ø ÎÄÌ ÎÄÖÄÓ¾Ø ÊÓÄ ¾Ø ÕÑÚØ «È È ÈÌÓÀÄ ÙÓÁÐ×Ð ÔÕÑ ÙÒÓÑ ÕËØ ÚÆËÏ¿Ø ÎÑÔ Ë ÄÕÑ ÑÌÀÄØ Ä ÑÎÕ° ÕÑ Ð¾Ä ÄÌÔÖËÕÌο ÄÐÕÀÏËÆË ÇÌÄÕËÓÈÀ ×Ø ÑÏÃÕÌ Ñ Ôà ÄÙÑ ÕËÐ ÄÇÌÄ ÓÄÊ °ÕÈÚÕË ÑÌÁÕËÕÄ ÎÄÌ È ÄÐÄÔÚÔÕ¿ÐÈÕÄÌ ÔÕÑ ÎÑÌÐÁ ¢È ÄÚÕÁ ÕÑ Ð¾Ñ ÕÄÍÀÇÌ ÕËØ ++ *EWELRY ,AB Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÈÀ Ë ÈÎ ÓÁÔ× ÑØ ÕËØ Ð¾ÄØ ÊÈÐÌ°Ø ªÑÚÏÑÚ ÑÃÓÑÚ ÎÄÌ #REATIVE $IRECTOR ªÄÕÈÓÀÐÄ ªÑÚÏÑÚ ÑÃÓÑÚ «ÈÕ° ÕÌØ Ô ÑÚÇ¾Ø ÕËØ ÔÕÑ 'EMOLOGICAL )NSTITUTE OF !MERICA ')! ÎÄÌ ÕËÐ È ÈÌÓÀÄ ÕËØ ÔÕËÐ ÒÏËÔË ÇÌÄ ÄÐÕÌÒÐ ÔÕÑ ÙÓË ÄÕÌÔÕ¿ÓÌÑ ÇÌÄ ÄÐÕÌÒÐ ÔÕËÐ ¤ žÓÔÄ ¾Ç×ÔÈ Ð¾Ä ÐÑ¿ ÎÄÌ °ÐÑÌÍÈ ¾ÐÄ Ð¾Ñ ÎÈÉ°ÏÄÌÑ Ù°ÓË ÔÕËÐ ÄÌÔÌÑÇÑÍÀÄ ÎÄÌ ÕÌØ ÊÐÒÔÈÌØ ÕËØ ¢¿ ÈÓÄ ÕÑ DESIGN ÈÀÐÄÌ Ë ¾ÐÐÑÌÄ ÑÚ ÄÎÑÏÑÚÖÈÀ ΰÖÈ ÕÚÙ¿ ÕÑÚ BRAND Ä Á ÕÄ ÊÓÄÉÈÀÄ ÕÑ ÃÉÑØ ÕËØ ÇÑÚÏÈÌ°Ø ÎÄÌ ÕÌØ Ú ¾ÓÑÙÈØ ÙÈÌÓÑ ÑÀËÕÈØ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ «ÀÄ È ÀÔÎÈÆË ÔÕÑ ,AB ÖÄ ÔÄØ ÈÀÔÈÌ ÎÄÌ ÖÄ ÔÄØ É¾ÓÈÌ ÔÈ È ÄÉ¿ È ÕË ÉÌÏÑÔÑÉÀÄ ÎÄÌ ÕÌØ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ÑÚ É¾ÕÑØ ÈÀÐÄÌ ÇÌÄÖ¾ÔÌ ÈØ ÎÄÌ ÔÈ ÑÏÚÕÈÏ¿ ÍÈÐÑÇÑÙÈÀÄ ÎÄÌ È ÌÏÈÊ ¾ÐÈØ GALLERIES ÍÚ ÐÒÐÕÄØ ÔÄØ ÕËÐ È ÌÖÚ ÀÄ ÐÄ Ä ÑÏÄÃÔÈÕÈ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ ÚÆËÏ¿Ø ÎÑÔ Ë ÄÕÑ ÑÌÀÄØ ¨ È ÌÖÚ ÀÄ ÈÀÐÄÌ ÄÚÕ¿ ÑÚ ÕÄÍÌÇÈÃÈÌ ÌÑ ÊÓ¿ÊÑÓÄ Ä Á ΰÖÈ ÕÌ °ÏÏÑ ¼ ×Ø ÎÄÌ ÕÑ ÕÁÍÑ ªÄÌ ¾ÕÔÌ Ë ÔÚÏÏÑÊ¿ %KIVILOS ÈÎËÅÁÏÑØ ÈÎ°Ø Å°ÏÏ× ÄØ ÖÚ ÀÛÈÌ ÁÕÌ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÅϾ ÑÚ È ÕÑÐ ÔÕÁÙÑ ÁÔÑ ÄÎÓÌ° ÎÌ ÄÐ ÈÀÐÄÌ ÄÚÕÁØ ¢ÄÐ ÕÑÐ ¸Ó×ÕÄ ÕËÐ È° ·ÓÕÈ ÌØ ÎÄÌ ÕÑÐ ¦ÎËÅÁÏÑ ¤ ÁÏÏ×ÐÄ ÈÕ° È ÎÄÌ È ÈÀØ ÕÑ ÕÁÍÑ ÄØ ÎÄÌ Å°ÛÑÚ È ÔÈ ÕÓÑÙÌ° ÕÄ ÁÐÈÌÓ° ÄØ ¤Ð °ÏÌ Ö¾ÏÈÕÈ ÐÄ ÓÑÔ× Ñ ÑÌ¿ÔÈÕÈ ÕÄ ÁÐÈÌÓ° ÔÄØ Ë ÈÍÄÕÑ ÌÎÈÚ ¾ÐË Ú ËÓÈÔÀÄ "ESPOKE ÔÄØ È ÌÕÓ¾ ÈÌ ÐÄ °ÓÈÕÈ ÔÕÄ Ù¾ÓÌÄ ÔÄØ ¾ÐÄ ÎÁÔ Ë Ä ÄÎÓÌÅÒØ Á ×Ø ÕÑ ÉÄÐÕ°ÛÈÔÕÈ ªÄÕ° ÕËÐ È ÀÔÎÈÆ¿ ÔÄØ ÔÕËÐ ++ *EWELRY ,AB ÖÄ ¾ÙÈÕÈ ÕËÐ ÈÚÎÄÌÓÀÄ ÐÄ ÔÚÛËÕ¿ÔÈÕÈ ÕËÐ ¾ ÐÈÚÔ¿ ÔÄØ ÐÄ ÔÚ ÈÕ¾ÙÈÕÈ ÔÈ Î°ÖÈ ÔÕ°ÇÌÑ ÕËØ ÇË ÌÑÚÓÊÀÄØ ÈÐÁØ ÎÑÔ ¿ ÄÕÑØ ÑÚ ÈÀÐÄÌ ÑÐÄÇÌÎÁ ÎÄÌ ÄÉËÊÈÀÕÄÌ ÕË ÇÌο ÔÄØ ÌÔÕÑÓÀÄ

ÐÓξ×ÏÐØ Å¡Ï×Ï ÁÓ×ÏÂØ x 7 x LQIR#NNMHZHOU\ODE FRP x NNMHZHOU\ODE FRP


Summer VHFUHWV E\

´² "2!.$ ¡²µ y¨«©²µ³ ¦© ´©¢ ´¤¢¦©¢ ¢´¤ "!#+34!'% ´¯± &!3()/. 3(/73 ª¤© ¡©² ¢µ ª¦ª³©«¦±¤ ¨ ',/"!, 3%.)/2 !24)34 ´¨¢ -!# ¤ ¦ ¤±y³¤ ¢¡µ³©y²¡²µ ²µ «²©³¤§¦´¤© «¤§© «¤¢ ² ¤ ²¢¤ ¶³¦©¤§¦´¤© ±¤ ±¯³©§¦´¦ ©¤ ±¤ ©±¦´¦ ´² "%!549 )#/. ´²µ ª¤ ²ª¤©³©²µ ¤¡² ´¨± ¢´¤µ³²µ ¤ ´¢©´²µ³¤

¨ -!# ÈÀÐÄÌ ÔÚÐÚÉÄÔ ¾ÐË È ÕË ÁÇÄ ÎÄÌ ÕÄ FASHION SHOWS ´Ì ÐÄ ÈÓÌ ¾ÐÑÚ È ÏÑÌ ÁÐ ÄÚÕÁ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ¤ÚÕÁ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ÓÄÊ ÄÕÌΰ ÖÄ ÈÀÐÄÌ ÁÏÄ ¿ ÕÀ ÑÕÄ µ °ÓÙÈÌ ÌÄ ÄÐÄÛ×ÑÊÑÐËÕÌο Ä ÏÁÕËÕÄ ÄÚÕ¿ ÕË ÔÈÛÁÐ ÎÚÓÌÑÏÈÎÕÌΰ ÎÄÌ ÈÐÐÑÌÑÏÑÊÌΰ ¦ÀÕÈ ÖÄ È ÌϾÍÑÚ È ÐÄ ÕÑÐÀÔÑÚ È ¾ÐÄ ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌÎÁ ÉÕ°ÐÑÐÕÄØ ÕÑ ¾ÙÓÌ ÕÄ °ÎÓÄ ¿ ÖÄ ÚÌÑÖÈÕ¿ÔÑÚ È ÌÄ Ä4 0

ÓÄÏÏÄÊ¿ ÕÑÚ NO MAKEUP ÔÄÐ ÌÄ ÌÔÁÕÌ Ä ÇÚÐÄÕ¿ ÔÕÚÏÌÔÕÌο È ÌÏÑÊ¿ ÊÌÄ ÕËÐ °ÐÑÌÍË ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ¡ÑÌÈØ ÈÀÐÄÌ ÑÌ Õ°ÔÈÌØ ÑÚ ÖÄ È ÌÎÓÄÕ¿ÔÑÚÐ ÔÕÑ ÄÎÌÊÌ°Û Ä ÇÑÃ È ÑÏà ÙÓÒ Ä ÔÕÄ °ÕÌÄ ¾ÐÕÑÐÄ ÙÓÒ ÄÕÄ ÎÀÕÓÌÐÑ Ó°ÔÌÐÑ ÏÈ ÉÑÃÍÌÄ ÕÚÓÎÑÚ°Û ¤ÐÄÕÓÈ ÕÌΰ ÎÄÌ ÄÌÙÐÌÇÌ°ÓÌÎÄ ÙÓÒ ÄÕÄ ÕÑ ÑÖÈÕË ¾ÐÄ È ÌÄ ÄÌÇÌο ÄɾÏÈÌÄ

¶ÓÒ ÄÕÄ ÑÚ ÖÚ ÀÛÑÚÐ ÎËÓÑ ÑÊÌ¾Ø ÅÄÔÌΰ ÙÓÒ ÄÕÄ ÇÈÚÕÈÓÈÃÑÐÕÄ ÙÓÒ ÄÕÄ ËÏÈÎÕÓÌΰ ÙÓÒ ÄÕÄ ÑÚ ÕÑ ÑÖÈÕÑÃÐÕÄÌ ÔÕÄ °ÕÌÄ È ¾ÐÄÐ ÄÖÒÑ ÄÚÖÑÓ ËÕÌÔ Á ÎÄÌ ÇË ÌÑÚÓÊÑÃÐ ¾ÐÄ Ä ÀÔÕÈÚÕÄ É×ÕÈÌÐÁ Ä ÑÕ¾ÏÈÔ Ä Ä ÇÑÃ È ÎÄÌ ÙÓÒ Ä ÔÕÄ ÙÈÀÏË ¾ÐÕÑÐÄ ÙÈÀÏË °Ð× ÔÈ ¾ÐÄ ÊÚ ÐÁ ÓÁÔ× Ñ ÑÚ ÈÀÐÄÌ ¾ÐÄ STATEMENT ¾ÓÄ Ä Á ΰÖÈ È ÑÙÌο Õ°ÔË ¨ ÈÉÄÓ ÑÊ¿ ÈÀÐÄÌ ÄÚÕ¿ ÑÚ Î°ÐÈÌ ÕË ÇÌÄÉÑÓ° ¤ ÑÙÓÒÔÈÌØ ÑÚ ÑÓÕÑÎÄÏÀÛÑÚÐ ÎÚÓÀ×Ø ÎÄÌ ÚÉ¿ Ä Á ÔÑà ÈÓ ÈÕÄÏÏÌο ¾ÙÓÌ ÕÈÏÈÀ×Ø ÄÕ ÔÄÐ ÎÌ ×ÏÀÄ ¦ ÀÔËØ ÄÚÕÁ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ¾ÙÑÚ È ÈÊ°ÏË ¾ÐÕÄÔË ÔÕÌØ ÅÏÈÉÄÓÀÇÈØ °ÔÎÄÓÄ ÎÄÌ ÆÈÃÕÌÎÈØ ÅÏÈÉÄÓÀÇÈØ ÙÓËÔÌ Ñ ÑÌÑÃÐÕÄÌ È ÇÌÄÎÑÔ ËÕÌο ÇÌ°ÖÈÔË ÎÄÌ ÇÀÐÑÚÐ ÌÄ ÄÎÓÄÀÄ ÄÀÔÖËÔË ´¾ÏÑØ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÌÎÁ ÓÁÏÑ ÄÀÛÈÌ ÄÚÕÁ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ÕÑ Ç¾Ó Ä ÎÄÌ ÎÚÓÀ×Ø Ë ÑÌÁÕËÕÄ ÕÑÚ Ç¾Ó ÄÕÑØ «ÌÏ° È ÊÌÄ MAKEUP NO MAKEUP ÎÄÌ ÊÌÄ ÌÄ ÄÇÌÁÓÄÕË ÈÐÇÚа ×ÔË Õ×Ð ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌÎÒÐ ÑÚ ÎÄÕÄÏ¿ÊÈÌ ÔÈ ÌÄ ÎÄÏÃÕÈÓË ÎÄÌ ÌÑ ÄÏËÖÌп ÈÎÇÑÙ¿ ÕÑÚ ÈÄÚÕÑà ÄØ «Ì Ñà ÄÔÕÈ ÏÑÌ ÑÐ ÕÑ


ÄÏËÖÌÐÁ Ç¾Ó Ä ÓÑÔÖ¾ÕÑÚ È ÈÕÄÏÏÌÎ¾Ø ÇÌÄÉ°ÐÈÌÈØ ÎÄÌ Ï° ÆÈÌØ ÊÌÄ ÐÄ ÕÑ É×ÕÀÔÑÚ È ÎÄÌ ÐÄ ÕÑ ÄÐÄÇÈÀÍÑÚ È ÎÄÌ ÙÓËÔÌ Ñ ÑÌÑÃ È ÕË ÙÓ× ÄÕÌο ÄϾÕÄ Õ×Ð S ÊÌÄ ÐÄ ÇÒÔÑÚ È ÌÄ ÄÐÄÅÄÖ ÌÔ ¾ÐË ÎÄÏÑÎÄÌÓÌп Ï° ÆË ¡ÑÌÄ Ä Á ÄÚÕ¾Ø ÍÈÙ×ÓÀÛÈÕÈ ²ÕÌÇ¿ ÑÕÈ ¾ÙÈÌ ÐÄ Î°ÐÈÌ È ÕÑ Ç¾Ó Ä ÑÚ ÎÈÐÕÓÀÛÈÌ ÕËÐ ÓÑÔÑÙ¿ ÊÌÄÕÀ ÑÚ ÇÀÐÈÌ Ä ÈÓÌÁÓÌÔÕÈØ ÇÚÐÄÕÁÕËÕÈØ ÊÌÄ Î°ÕÌ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌÎÁ ΰÖÈ ÉÑÓ° ¸ÙÈÌ ÑÏà ÈÊÄÏÃÕÈÓÑ ÈÐÇÌÄɾÓÑÐ ÐÄ ÓÑÔ ÄÖÈÀØ ÐÄ ÄÐÄÇÈÀÍÈÌØ Î°ÕÌ Ä Á ÕÑ ÄÐ ÕÑ Ñ ÑÓÉÄÀÐÈÌØ ÎÄÏà ÕÑÐÕ°Ø ÕÑ ªÄÌ ÕÒÓÄ ÑÚ ÌÏ° È ÊÌÄ ÉÚÔÌο ÄÏËÖÌп × ¿ Ñ ÑÓÉÌ° ÔÕÑ Ç¾Ó Ä ÑÌ È ÌÏÑÊ¾Ø ÎÄÌ ÑÌ ÔÚÐÇÚÄÔ ÑÀ Õ×Ð ÓÑÜÁÐÕ×РоÄØ ÕÈÙÐÑÏÑÊÀÄØ ÈÀÐÄÌ Ä ÈÓÌÁÓÌÔÕÑÌ ÎÄÌ ÊÌ ÄÚÕÁ Ï¾× ÁÕÌ ÈÀÐÄÌ Ë ÄÊÄ Ë ¾ÐË ÑÚ È ÌÏÑÊ¿ ÊÌ ÄÚÕ¿ ÕË ÔÈÛÁÐ ¤Ð ¾ ÓÈ È ÐÄ È ÌϾÍÑÚ È ¾ÐÄ ÓÑÜÁÐ ÄÎÌÊÌ°Û ÑÚ ÖÄ ¾ÙÑÚ È ÄÛÀ ÄØ ÔÕÌØ ÇÌÄÎÑ ¾Ø ÑÌÑ ÖÄ ¿ÕÄÐ ÄÚÕÁ ¤Ð ¾ ÓÈ È ÐÄ ÇÌÄϾÍÑÚ È ¾ÐÄ ÁÐÑ ÓÑÜÁÐ ÊÈÐÌÎÁÕÈÓÄ ÊÌÄ ÕÑ ÄÎÌÊÌ°Û ÄØ ÄÚÕÁ ÖÄ ¾ÏÈÊÄ ÁÕÌ ÈÀÐÄÌ ÔÀÊÑÚÓÄ Ë °ÔÎÄÓÄ ´ÑÐÀÛÈÌ ÕÑ ÅϾ Ä ÕÓÄÅ°ÈÌ ÕËÐ ÓÑÔÑÙ¿ ÎÄÌ ÓÄÊ ÄÕÌΰ ÇÈÐ ÙÓÈÌ°ÛÈÕÄÌ ÕÀ ÑÕÄ °ÏÏÑ ÔÕÑ ÓÁÔ× Ñ ÄØ ¡ÑÌÄ ÈÀÐÄÌ ÕÄ Ï°ÖË ÔÕÑ ÄÎÌÊÌ°Û ÑÚ

Ó¾ ÈÌ ÐÄ Ä ÑÉÈÃÊÑÚ È ÎÄÕ° ÕË ÇÌ°ÓÎÈÌÄ ÕÑÚ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÑà ¸ÐÄ ÔÚÙÐÁ Ï°ÖÑØ ÈÀÐÄÌ Ë ÙÓ¿ÔË ÕËØ ÑÃÇÓÄØ ÔÈ Ç¾Ó Ä ÑÚ ¾ÙÈÌ ÄÉÚÇÄÕ×ÖÈÀ Ä Á ÕÑÐ ¿ÏÌÑ ÊÌÄÕÀ ÕÑ Ä ÑÕ¾ÏÈÔ Ä ÊÀÐÈÕÄÌ ÖÄ Á ÎÄÖÒØ È ÀÔËØ ÎÄÌ ÕÑ ÑÏà ÄÐÑÌÙÕÁ CONCEALER ÔÈ ÄÚÓÌÔ ¾ÐÑ Ç¾Ó Ä ÊÌÄÕÀ ÉÄÀÐÈÕÄÌ Ë ÇÌÄÉÑÓ° ÎÄÌ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ ÎÄÖÁÏÑÚ ÎÑÏÄÎÈÚÕÌÎÁ ÕÑ Ä ÑÕ¾ÏÈÔ Ä Ä ¾ÏÈÊÄ Á ×Ø ÁÕÌ ÄÚÕÁ ÑÚ ÑÌ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÈØ ÊÚÐÄÀÎÈØ Î°ÐÑÚÐ ÈÀÐÄÌ ÁÕÌ Ä ÈÏÑÃÐ ÐÄ ÈÐÚÇÄÕÒÐÑÚÐ ÎÄÌ ÐÄ ÈÓÌ ÑÌÑÃÐÕÄÌ ÕÑ Ç¾Ó Ä ÕÑÚØ ÕÑÚØ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐÑÃØ ¿ÐÈØ ÑÚ ÕÑ ¾ÙÈÌ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ ÄаÊÎË «ËÐ ÍÈÙа È ÁÕÌ Ñ ¿ÏÌÑØ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ ÎÄÌ Ñ ÎÄÏÃÕÈÓÑØ ÉÀÏÑØ ÕÑÚ Ç¾Ó ÄÕÑØ ¡ÑÌÑ ÈÀÐÄÌ ÕÑ ÄÊÄ Ë ¾ÐÑ ÔÄØ ÓÑÜÁÐ ÕËØ -!# ¤ÏÏ°ÛÑÚÐ ÕÄ ÄÊÄ Ë ¾ÐÄ ÑÚ ÓÑÜÁÐÕÄ ÎÄÕ° ÎÄÌÓÑÃØ ÊÌÄÕÀ

Ä ÑÎÕÒ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌÎ¾Ø È ÑÐ¾Ø ¤ÚÕ¿Ð ÕËÐ È ÑÙ¿ ÕÑ ÄÊÄ Ë ¾ÐÑ ÑÚ ÓÑÜÁÐ ÈÀÐÄÌ ÕÄ %SSENTIAL OILS ÑÚ ÕÄ ÙÓËÔÌ Ñ ÑÌÒ È ÕÄ °ÐÕÄ ÄÛÀ È ÕËÐ ÎÓ¾ Ä ÎÄÌ ÕÑ FOUNDATION ÊÌÄ ÌÑ ÈÐÚÇÄÕÌÎÁ Ä ÑÕ¾ÏÈÔ Ä ¿ ÄÛÀ È ÕÄ CREAM COOL BASES ÊÌÄ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓË Ï° ÆË


DELUXE XXXXXXXX 3

2

)$6+,21 1

7

ª¤ ¯¢²³©§²µ«¦ ´©¢ ´¦ ¦µ´¤©¦¢ $%,58% ¤¬© ¦©¢ ¤¡² ´²± ¶¯³² ´¨¢ «²y¤¢ ª¤© ´¨¢ ²«²³¬©¤¢

Beauty

/$7(67

1. ² ²ÀÎÑØ Lancôme ÔÚÐÈÓÊ°ÛÈÕÄÌ È ÕËÐ Sonia Rykiel ÊÌÄ ÕËÐ ÉÖÌÐÑ ×ÓÌп ÔÚÏÏÑÊ¿ ÄÎÌÊÌ°Û È ÎÑÌÐÁ ÁÓÄ Ä ÕË

4

Û×ËÓ¿ ÎÄÌ Ä ÈÏÈÚÖÈÓ× ¾ÐË ÖËÏÚÎÁÕËÕÄ 2. ´ÈÙÐÑÏÑÊÀÄ ÎÄÌ ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄ ÔÚÐÇÚ°ÛÑÐÕÄÌ ÔÕÑ Ð¾Ñ SMARTWATCH ÕÑÚ Michael Kors ÊÌÄ ÁÔÑÚØ Ö¾ÏÑÚÐ ÐÄ ÈÀÐÄÌ °ÐÕÄ ONLINE È ÔÕÚÏ 3. «È ÄÐÇÓÁÊÚÐÄ ÎÄÌ ÉÑÚÕÑÚÓÌÔÕÌΰ ÔÕÑÌÙÈÀÄ Ë PRE FALL ÔÚÏÏÑÊ¿ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ Louis Vuitton ÔÚÐÇÚ°ÛÈÌ ÕËÐ ÎÑ ÆÁÕËÕÄ È ÕÑÐ SPORT ÙÄÓÄÎÕ¿ÓÄ 4. ¢ÄÐ ÌÄ ¾ÎÓËÍË Ä Á ÉÚÔÄÏÀÇÈØ ÕÑ È ÅÏË ÄÕÌÎÁ ÑÕÀÅÑ Õ×Ð ÑÚ° È ÏÑÚÕÀÛÈÌ È ÕË Ô ÌÓÕ°ÇÄ ÕÑÚ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐÁ MANICURE È ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ Dior 5. «È ÑÏÚÕÈÏ¾Ø SPORT LOOK È ÉÄÐÀÛÈÕÄÌ Ë Cara Delevingne ÔÕËÐ ÎÄ °ÐÌÄ Chanel %YEWEAR ÉÑÓÒÐÕÄØ ÉÚÔÌΰ ÊÚÄÏÌ° Ä Á ÕÌØ ÎÄÌÐÑÃÓÌÈØ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ÊÌÄ ÕÑ 0LEIN 3OLEIL ÎÄÌ "IJOU 6. «È ¾ ÐÈÚÔË ÕË Ð¾Ä ÕËØ ÎÄ °ÐÌÄ Ë Coca-Cola ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÌ ÔÈ ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄ È ÕÑ BRAND Poise ÀÄ ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌο CAPSULE COLLECTION Ä ÑÚÕÔÌÒÐ 7. ¨ ÔÚÏÏÑÊ¿ ÄÓ× °Õ×Ð 0RADA #ANDY ÎÄÏ×ÔÑÓÀÛÈÌ ÕÑ Ð¾Ñ Prada Candy Kiss ¨ Lexi Boling É×ÕÑÊÓÄÉÀÛÈÕÄÌ ÊÌÄ ÕËÐ ÎÄ °ÐÌÄ ×Ø ÀÄ È ÅÏË ÄÕÌο POP ÑÃÔÄ È ÕÑÏ ËÓÁ ÎÄÌ ÔÚÐÄÓ ÄÔÕÌÎÁ ÅϾ Ä

6 &+$1(/

6

5 4 2


'ABRIELLE #HANEL ÔÚпÖÌÛÈ ÐÄ Ï¾ÈÌ ÁÕÌ ¨ ÁÇÄ ÉÈÃÊÈÌ Ä Á ÕË ÁÇÄ ´Ñ ÔÕÚÏ ÑÕ¾ ªÄÌ ÇÈÐ ÖÄ ÑÓÑÃÔÄ È ÐÄ ÔÚ É×пÔÑÚ È ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ ÄÛÀ ÕËØ ¯Ø ¾ÐÄ ÏÑÌ ÁÐ Ä ÄÓÄÀÕËÕÑ ÄÍÈÔÑÚ°Ó ÔÕÚÏ ÄÀÐÈÌ ÔÕË Û׿ ÄØ ÎÄÌ ÕÑ 2OUGE #OCO 3TYLO ´Ñ Ð¾Ñ ÄÍÈÔÑÚ°Ó Ñ ÑÓÉÌ°Ø ÕÑÚ ÌÑ ÎÑ ÆÑà ÑÀÎÑÚ ÑÚ ÇÀÐÈÌ ÀÄ Ð¾Ä Ñ ÕÌο ÔÕÑ ÙÓÒ Ä ÎÄÌ Ä ÑÕÈÏÈÀ ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌÎÁ ÔÕÑÌÙÈÀÑ ÕËØ ÕÄÚÕÁÕËÕÄØ #HANEL ´Ñ 2OUGE #OCO 3TYLO ¾ÓÙÈÕÄÌ ÊÌÄ ÐÄ ÏÃÔÈÌ ÅÄÔÌΰ ÇÌÏ¿ ÄÕÄ Ñ ÑÓÉÌ°Ø ÄÉÑà ÇÈÐ ÙÓÈÌ°ÛÈÕÄÌ ÐÄ È ÌϾÊÑÚ È Ï¾ÑÐ Äа ÈÔÄ ÔÈ ÙÓÒ Ä Ï° ÆË ¿ ÈÓÌ ÑÀËÔË ÊÌÄ ÕÄ ÙÈÀÏË ¨ ÚÅÓÌÇÌο ÉÁÓ ÑÚÏ° ÕÑÚ È Ôà ÏÑÎÑ (YDRABOOST ÚÆËÏ¿ ÔÚÊξÐÕÓ×ÔË ÉÚÔÌÎÒÐ ÈÐÈÓÊÒÐ ÔÚÔÕÄÕÌÎÒÐ Ó É ÓÊ

ÎÄÌ ÈÕÄ;ÐÌÄ ÑÚÇÓ¾ ÈÐÈÓÊ° ÔÕÑÌÙÈÀÄ ÈÍÄÔÉÄÏÀÛÈÌ ÕËÐ ÔÕÄÖÈÓÁÕËÕÄ ÑÚ ¾ÙÈÌ ¾ÐÄ ÎÓÄÊÌÁÐ ÕË Ï° ÆË ÈÐÁØ GLOSS ÎÄÌ ÕËÐ ÉÓÑÐÕÀÇÄ ÑÚ ÓÑÔɾÓÈÌ ¾ÐÄ BALM ´Ä ÙÈÀÏË ÇÈÀÙÐÑÚÐ ÌÑ ÏÑÃÔÌÄ ÎÄÌ ÈÐÚÇÄÕ× ¾ÐÄ ÊÈ °ÕÄ ÙÓÒ Ä ÑÚ ÇÌÄÓÎÈÀ ÎÄÌ Õ¾ÏÈÌÄ ÈÉÄÓ ÑÊ¿ ÑÚ ÈÐÕÚ ×ÔÌ°ÛÈÌ ªÄÌ ÄÐ Ö¾ÏÈÕÈ ÐÄ ÐÌÒÔÈÕÈ ÄÎÁ Ä ÌÑ ÔÄÊËÐÈÚÕÌο ÄÓÎÈÀ ÐÄ Î°ÐÈÕÈ ¾ÐÄ ¾ÓÄÔ Ä ÄÉÑà ÈÀÐÄÌ ÕÁÔÑ ÈÃÎÑÏÑ ÔÕË ÙÓ¿ÔË ÑÚ ÇÈÐ ÙÓÈÌ°ÛÈÔÕÈ ÑÃÕÈ ÎÄÖÓ¾ÉÕË « ÑÓÈÀ ÐÄ ÔÄØ ÔÚÐÑÇÈÃÈÌ ÄÐÕÑà ٰÓË ÔÕËÐ ÓÄÎÕÌο ÑÓÉ¿ STYLO ÑÚ ¾ÙÈÌ ÊÌÄ ÐÄ Ù×Ó°ÈÌ ÔÈ Î°ÖÈ ÔÄØ ÕÔÄÐÕ°ÎÌ ÒÔÕÈ ÐÄ ËÐ ÙÓÈÌÄÔÕÈÀ ÐÄ ÈÀÐÈÕÈ ÑÕ¾ Ù×ÓÀØ Ú ¾ÓÑÙÄ ÖËÏÚΰ ÙÈÀÏË ÄÏÏ° ÎÄÌ ÕËÐ ÎÑ ÆÁÕËÕÄ

ÔÃ ÅÑÏÑ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ #HANEL Å

&+$1(/

¨ ÄϾÕÄ ÕÑÚ 2OUGE #OCO 3TYLO Ä ÑÕÈÏÈÀÕÄÌ Ä Á É×ÕÈÌÐ¾Ø Ä ÑÙÓÒÔÈÌØ ¦ÎÕÁØ Ä Á ÕÄ Ú ¾ÓÑÙÄ ÙÓÒ ÄÕÄ ÌÇÌÄÀÕÈÓË ÔË ÄÔÀÄ ¾ÙÑÚÐ ÎÄÌ ÑÌ ÑÐÑ ÄÔÀÈØ ÕÑÚØ ÑÚ ÈÀÐÄÌ È ÐÈÚÔ ¾ÐÈØ Ä Á ÕÑÚØ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌÎÑÃØ ÕÓÁ ÑÚØ ÊÓÄÉ¿Ø #ONTE !RTICLE (ISTOIRE 2OMAN 2hCIT -ESSAGE ÎÄÌ ,ETTRE ÖÄ ÉÄÐÈÓÒÔÑÚÐ ÕÑ ÇÌÎÁ ÔÄØ ÕÄϾÐÕÑ


¢ ¤ ¤¢ § §¤¢ ¤ ÎÑÏÆÚÔμÏÉ ÂÑ¿ ÕÊØ ÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌ¼Ø ÊÌ¼Ø Ó¡ ÆϼÓÈÆÊÆØ ÕÐÚ ×ÌÆÂÏÐÁ É ÔÆÊÓ¡ 6ROHLO GH OD 0HU ÕÉØ /D 0HU Q ÆÎÑÍÐÚÕ¾ÛÆÕÂÊ ÎÆ ÕРϼР$IWHU 6XQ (QKDQFHU ¯Ï ÌÂÊÏÐÕ¿ÎÐ ÑÓÐÜ¿Ï ÔÆ ÎÐÓǽ ÕÛÆÍ ÑÐÚ ÃÐÉÖ¡ ÔÕÉÏ ÂÏÂÛ×ÐÈ¿ÏÉÔÉ ÕÉØ ÆÑÊÅÆÓξÅÂØ ÂÑ¿ ÕÉÏ ÉÍÊÂ̽ ÂÌÕÊÏÐÃÐ; ÆÏÒ ÑÂÓ¡ÍÍÉÍ ÅÊÂÕÉÓƾ ÕÉ ÙÓÚÔÂǼÏÊ ͡ÎÄÉ ÕÐÚ ½ÍÊÐÚ

¥¤ ¤Ê ÔÌÊ¼Ø Ï¼ÂØ ÕÆÙÏÐÍÐȾÂØ 'LDPRQG (IIHFW ÕÉØ 5DGLDQW ÎÆ ÐÍÐ̾ÏÐÚÓÊÆØ ÂÑÐÙÓÒÔÆÊØ ÑÓÐÔǼÓÐÚÏ ÅÊÂÎÂÏÕ¼ÏÊ ͡ÎÄÉ ÌÂÊ ÅÊÂÇ¡ÏÆÊ ÔÕÐ ÙÓÒΠ¿ÏÆØ ÕÐÚØ ½ ÔÆ ÔÚÏÅÚÂÔο ÎÆ ÕÊØ ÚÑ¿ÍÐÊÑÆØ ÌÂÕÉÈÐÓ¾ÆØ ÔÌÊÒÏ ÅÉÎÊÐÚÓÈÐÁÏ ÂÑ¿ÍÚÕ ÔÂÈÉÏÆÚÕÊÌ¡ ÎÂÌÊÈÊ¡Û

¤¥ Ê ÆÑÂÏÂÔÕÂÕÊ̽ ÑÓÒÕÉ ÔÕРƾÅÐØ ÕÉØ µ¶GXDO PDWUL[¶¶ ÅÊÑÍ½Ø ¿ÄÆ×Ø Î¡ÔÌ ÑÐÚ ÆÑÂÏÂÑÓÐÔÅÊÐÓ¾ÛÆÊ ÕÉÏ ÆÎÇ¡ÏÊÔÉ ÕÐÚ Å¼ÓÎÂÕ¿Ø ÔÂØ Ø ÑÓ×ÕÐÑ¿ÓÐØ ÔÕÉ ÏÚÙÕÆÓÊϽ ÇÓÐÏվŠÕÐÚ Å¼ÓÎÂÕÐØ É (VWpH /DXGHU ÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊƾ ÕÉÏ ÂÑÐÌÍÆÊÔÕÊ̽ ÕÆÙÏÐÍÐȾ ÕÐÚ $GYDQFHG 1LJKW 5HSDLU ÔÕÉÏ $GYDQFHG 1LJKW 5HSDLU &RQFHQWUDWHG 5HFRYHU\ 3RZHU)RLO 0DVN

NOUVEAUTÉS

§ ¤¬ ¢ § ¤¬¢ 3XVK 8S 'UDPD ÕÉØ 0D\EHOOLQH 1HZ <RUN žÏÆÊ ÂÌÓÊÃÒØ ÕÐ ÆǼ Õ×Ï ÄÆÁÕÊÌ×Ï ÃÍÆÇÂÓ¾Å×Ï ÎÆ ¼Ï ÈÓ½ÈÐÓРѼÓÂÔΠ§Ð ÂÑÐÕ¼ÍÆÔΠƾÏÂÊ ¼ÏÕÐÏÆØ ÔÂÈÉÏÆÚÕÊÌ¼Ø ÚѼÓÐÙÆØ ÃÍÆÇÂÓ¾ÅÆØ ÈÊ ÕÐ ÂÑ¿ÍÚÕÐ JODPRURXV ORRN

¤ ¤ ¢ ¥ §Ð 6KHHU &KHHN 'XR ÂÑ¿ ÕÉÏ 7RP )RUG 3ULYDWH %OHQG 6ROHLO %ODQF ÔÚÍÍÐȽ ÑÆÓʼÙÆÊ ¼Ï ÂÑÂÍ¿ ÓÐÛ KLJKOLJKWHU ÌÂÊ ¼Ï ¼ÏÕÐÏÐ ÓÐÛ EOXVK ÌÂÊ ÎÑÐÓƾ Ï ÆÇÂÓÎÐÔÕƾ Ï×Ñ¿ ÈÊ ¼Ï ÆÍÂÇÓÁ ѼÑÍÐ ÙÓÒÎÂÕÐØ ½ ÔÕÆÈÏ¿ ÎÄ ÈÊ ¼ÏÕÐÏÉ Í¡ÎÄÉ

° ²§ ¯¤° ²°¯ ¨° ©° ° ² °© ²¦ ²¦ °©°±ª§¢ ¬ ¤ ­¥

7R EOXVK &KHHN 3RS ÕÉØ &OLQLTXH ÑÓÐÔǼÓÆÊ ÇÚÔÊÌ¿ ÙÓÒΠÔÕ ΡÈÐÚÍ Ù×Ó¾Ø ÂÑÐÍÁÕ×Ø ÌÂϼÏ ¾ÙÏÐØ ÑÐÁÅÓÂØ + ÔÁÏÖÆÔ½ ÕÐÚ Æ¾ÏÂÊ ÎÆÕÂ˼ÏÊ ÌÂÊ ÅÉÎÊÐÚÓÈƾ ¼Ï Ç×ÕÆÊÏ¿ ORRN ÔÕ ΡÈÐÚÍ ÑÐÚ ÅÊÂÕÉÓƾÕÂÊ ÇÓ¼ÔÌÐ ¿ÍÉ Î¼ÓÂ

§ § ­ /DQF{PH ÅÉÎÊÐÚÓÈƾ ÕÐ -XLF\ 6KDNHU ÌÂÊ ÆÑÂÏÂÑÓÐÔÅÊÐÓ¾ÛÆÊ ÕÐ ÎÂÌÊÈÊ¡Û Ó¿ÌÆÊÕÂÊ ÈÊ ξ ÅÊÇÂÔÊ̽ ÔÁÏÖÆÔÉ ÑÐÚ ÔÚÏÅÚ¡ÛÆÊ ÙÓ×ÔÕÊÌ¼Ø ÎÆ ¼ÍÂÊ ÑÆÓÊÑоÉÔÉØ ÌÂÊ ÆÇÂÓοÛÆÕÂÊ ÎÆ ¼Ï ÎÐÏÂÅÊÌ¿ ÂÑÍÊÌÂÕ¼Ó FXVKLRQ ÂÕ¼ -XVW VKDNH LW -XVW VKD

¬ ¢¤ 4 4

6KLVHLGR ÎÂØ ÔÚÔÕ½ÏÆÊ ÕÐ $GYDQFHG %RG\ &UHDWRU 6XSHU 6OLPPLQJ 5HGXFHU ÎÆ ÎÊ ϼ ÊÔÙÚÓ½ ÔÁÏÖÆÔÉ ÈÊ ÕÉÏ ÌÂÕÂÑÐͼÎÉÔÉ ÕÉØ ÆÎÇ¡ÏÊÔÉØ ÕÉØ ÌÚÕÕÂÓ¾ÕÊÅÂØ ÌÂÊ ÕÉØ ÔÚÔÔÒÓÆÚÔÉØ Í¾ÑÐÚØ

­ ¥ Æ Î¾Â ÑÊÐ ÕÐÍÎÉÓ½ ÌÂÊ ÎÐÏÕ¼ÓÏ ÎÂÕÊ¡ ¼ÓÙÆÕÂÊ ÕРϼР¡Ó×ΠÕÉØ $QQLFN *RXWDO 5RVH 3RPSRQ ¾ÏÂÊ É ÙÂÓÐÁÎÆÏÉ ÆÓÎÉÏƾ ÆÏ¿Ø ÍÂÎÑÆÓÐÁ ÎÑÐÚÎÑÐÚÌÊÐÁ ÂÑ¿ ÕÓÊÂÏÕ¡ÇÚÍÍÐ ¿ÑÐÚ ÐÊ ÑÊÌ¡ÏÕÊÌÆØ Ï¿ÕÆØ ÂÑ¿ ¥ÐÛ ÊѼÓÊ ÔξÈÐÚÏ ÎÆ ÕÉ Í¡ÎÄÉ ÕÐÚ ÂÁÓÐÚ ÓÂÈÌÐÔÕ¡ÇÚÍÐÚ ÑÓÐÕÐÁ ÂÏÂÅÆÊÙÖÐÁÏ ÎÆ ÕÊØ ÃÆÍÐÁÅÊÏÆØ Ï¿ÕÆØ ÂÑ¿ ÂÕ¿ÎÐÚÓÐ


É Õ¼ÙÏÉ ÕÉØ

ÔÁÏÖÆÔÉØ Á Ö

¨ ¡¤³©§©¤±©ª¨ ¡¦³©¡²©¨¢¨ ¨ ¤´³¦©¤ ©¤ ´¤ ¥²´¤±¤ ª¤© ¨ ¤ ¤¡¨ ©¤ ´©¢ ¤³©¢´²´¦¶±©ª¦¢ ¢µ± ¦¢¦©¢ ²y¨ ¨¢¤± ´²± 0)%22% $!20(). ¢´² ¦ª ¦©y¯«¤ ´¯± «µ¢´©ª¯± ´²µ ²«²³¬²µ y¦³«¤´²¢ ª¤© ¢´¨ y¨«©²µ³ ©¤ ¦±²¢ ©¢´²³©ª²µ ²±²«¤´²¢ ¢´² ¶¯³² ´¨¢ ¡¦³©¡²©¨¢¨¢

$%,58% PUBLI

ÎÑ Æ¿ ¡ÄÓÌÛÌ°ÐÄ ¿ÕÄÐ ÄÓÙÌΰ ÈÎÈÀÐË ÊÌÄ ÕËÐ Ñ ÑÀÄ Ñ $ARPHIN ÇË ÌÑÃÓÊËÔÈ ÈÌÇÌÎ¾Ø ÈÓÌ ÑÌ¿ÔÈÌØ ÓÑÔÒ ÑÚ ÎÄÌ ÈÉËÃÓÈ ÕÑÚØ ÇÌ°ÔË ÑÚØ ÑÓÑÃØ ÎÄÌ ÕÄ ÈÏÌÍÀÓÌÄ ÑÚ ¿ÕÄÐ ÅÄÔÌÔ ¾ÐÄ ÔÈ ÉÚÔÌΰ ÄÌÖ¾ÓÌÄ ¾ÏÄÌÄ ÎÄÌ ÑÏÃÕÌ ÈØ ÄÐÕÌÊËÓÄÐÕÌÎ¾Ø ÎÓ¾ ÈØ È ÈÍÄÌÓÈÕÌÎ¾Ø ÚÉ¾Ø ÎÄÌ ÖÈÜΰ ÄÓÒ ÄÕÄ ªÌÐËÔÌÑÖÈÓÄ ÈÚÕ¿Ø Ï°ÕÓËØ Õ×Ð ÅÑÕ°Ð×Ð ÎÄÌ Ó×ÕÑ ÁÓÑØ Õ×Ð ÎÄÏÏÚÐÕÌÎÒÐ Ñ ÀÇÌÑØ ÀÇÓÚÔÈ ÕÑ ÕÑ Ñ ÒÐÚ Ñ ÈÓÊÄÔÕ¿ÓÌÁ ÕÑÚ ÎÄÌ ÕÑ ÓÒÕÑ )NSTITUT DE "EAUTh «¾ÙÓÌ ÎÄÌ Ô¿ ÈÓÄ Ë ÇÌÈÃÖÚÐÔË ÕÑÚ ©ÐÔÕÌÕÑÃÕÑÚ $ARPHIN ÔÕÑ ¡ÄÓÀÔÌ Ä ÑÕÈÏÈÀ ÚÔÕÌÎÁ ÑÚ ÈÓа Ä Á ÕË ÀÄ ÊÈÐÌ° ÔÕËÐ °ÏÏË ² ÏÁÊÑØ «Ä ÉÚÔÌΰ Ñ ÔÚÐÇÚÄÔ ÁØ ÕËØ ¾ÐÕÑÐËØ ÄÀÔÖËÔËØ ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄØ ÎÄÌ ÈÚÙÄÓÀÔÕËÔËØ È ÑÓÄÕ° Ä ÑÕÈÏ¾Ô ÄÕÄ ² $ARPHIN ¾ÉÈÓÈ ÕËÐ È ÄаÔÕÄÔË ÔÕËÐ Ñ ÑÓÉÌ° È ÕÌØ Ä ÑÎÏÈÌÔÕÌÎ¾Ø ÕÈÙÐÌÎ¾Ø ÊÏÚ ÕÌÎ¿Ø ÕÑÚ Ç¾Ó ÄÕÑØ ÕÌØ ÄÌÔÖËÕÌÎ¾Ø È ÈÌÓÀÈØ ÎÄÌ ÕÌØ ÈÍÄÕÑ ÌÎÈÚ ¾ÐÈØ ÖÈÓÄ ÈÀÈØ ¡ÀÔÕÈÚÈ °ÐÕÄ ÁÕÌ ÕÄ ÓÑÜÁÐÕÄ Ñ ÑÓÉÌ°Ø Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÔÚÐÑÇÈÃÑÐÕÄÌ Ä Á ÈÌÇÌÎ¾Ø ÕÈÙÐÌÎ¾Ø ÄÔ°Û ÓÑÎÈÌ ¾ÐÑÚ ÐÄ ÈÌÔÙ×ÓÑÃÐ ÔÕËÐ È ÌÇÈÓ ÀÇÄ ÎÄÌ ¾ÕÔÌ Äо ÕÚÍÈ ÎÄÌÐÑÕÁ Ä Ó×ÕÁÎÑÏÏÄ ÈÉÄÓ ÑÊ¿Ø Ø ÕÄ Ñ ÑÀÄ ÄÓÄ ¾ÐÑÚÐ ÔÕËÐ ÎÄÓÇÌ° ÁÏ×Ð Õ×Ð ÓÑÜÁÐÕ×Ð $ARPHIN ¾ÙÓÌ Ô¿ ÈÓÄ ¡Ï¾ÑÐ Ë Ä ÑÏÄÚÔÕÌο È ÈÌÓÀÄ ÄÚÕÒÐ Õ×Ð ÑÐÄÇÌÎÒÐ ÕÈÙÐÌÎÒÐ ÑÓÈÀ ÐÄ ÊÀÐÈÌ Ë ÄÊÄ Ë ¾ÐË

ÕÈÏÈÕÑÚÓÊÀÄ Ñ ÑÓÉÌ°Ø ÔÕÑ Ô ÀÕÌ ÈÉÄÓ ÁÛÑÐÕÄØ ÕÄ È ÐÈÚÔ ¾ÐÄ Ä Á ÕÑ ©ÐÔÕÌÕÑÃÕÑ $ARPHIN ÚÔÕÌΰ ÈÉÄÓ ÑÊ¿Ø ¤ Á ÕÑ Intral Redness Relief Soothing Serum ÕÑ ÓÒÕÑ SERUM ÕÑÚ $ARPHIN ÎÄÌ ÄÍÈ ¾ÓÄÔÕÑ ×Ø ÓÑØ ÕËÐ ÌÎÄÐÁÕËÕ° ÕÑÚ ÐÄ ÎÄÕÄ ÓÄßÐÈÌ ÕËÐ ÈÚÄÌÔÖËÔÀÄ ÎÄÌ ÕËÐ ÈÓÚÖÓÁÕËÕÄ ÐÄ Ä ÑÎÄÖÌÔÕ° ÕËÐ Ñ ÑÌÑ ÑÓÉÀÄ ÎÄÌ ÐÄ ÈÐÌÔÙÃÈÌ ÕËÐ ÄÐÖÈÎÕÌÎÁÕËÕÄ ÕÑÚ Ç¾Ó ÄÕÑØ ÕÑ 8-flower nectar ÑÏÚÕÈÏ¾Ø ÄÓ× ÄÕÌÎÁ ÈÀÊ Ä Ä Á ÄÌÖ¾ÓÌÄ ¾ÏÄÌÄ ÎÄÌ ÄÏÄÎÕÌΰ ÔÚÔÕÄÕÌΰ ÑÚ ÔÚÔÉÀÊÊÈÌ ÎÄÌ ÖÓ¾ÉÈÌ ÕÑ Ç¾Ó Ä ÎÄÌ ÄÐÄÐÈÒÐÈÌ ÕË ÉÚÔÌο Ï° ÆË ÕÑÚ Ç¾Ó ÄÕÑØ ÊÌÄ ÌÄ ÑÏÌΰ ÐÈÁÕÈÓË È É°ÐÌÔË ¾×Ø ÎÄÌ ÕËÐ ELITE ÕËØ ÄÐÕÌÊ¿ÓÄÐÔËØ StimulSkin Plus Multi-Corrective Divine Cream È ÐÈÚÔ ¾ÐË Ä Á ÕÑ ÉË ÌÔ ¾ÐÑ ÅÄÖà ÄÔ°Û ÕÑÚ 0IERRE $ARPHIN È ÕÑ Ô °ÐÌÑ ÄÐÄÛ×ÑÊÑÐËÕÌÎÁ 3EA %MERALD ÅÑËÖ° ÔÕË ÇË ÌÑÚÓÊÀÄ ÕËØ Ä ÁÏÚÕËØ ÄÐÕÌÊËÓÄÐÕÌÎ¿Ø È ÈÌÓÀÄØ ÎÄÌ ÓÑÔɾÓÈÌ ÑÏÌο ÖÈÓÄ ÈÀÄ ÄÐÄÛ×ÑÊÁÐËÔËØ ÔÕËÐ È ÌÇÈÓ ÀÇÄ ( $ARPHIN È Î°ÖÈ ÕËØ ÓÑÜÁÐ ÔÕÑÙÈÃÈÌ ÔÕËÐ ÈÚÙÄÓÀÔÕËÔË ÕËØ Õ¾ÏÈÌÄØ Ä ÁÇÑÔËØ Ì ÄÚÕÁ ΰÖÈ ÔÃÐÖÈÔË ÈÀÐÄÌ Ä ÑÕ¾ÏÈÔ Ä ÀÄØ ÈÍÄÌÓÈÕÌΰ ÓÑÔÈÊ ¾ÐËØ ÇÑÚÏÈÌ°Ø ÎÄÌ ÙÄÓÀÛÈÌ ÀÄ ÄÐÄÛ×ÑÊÑÐËÕÌο È ÈÌÓÀÄ ªÄÌ È ÈÌÇ¿ ÑÌ ÏÈ ÕÑ ¾ÓÈÌÈØ Î°ÐÑÚÐ ÕË ÇÌÄÉÑÓ° ÔË ÄÐÕÌÎÁ ÓÁÏÑ ¾ÙÑÚÐ ÕÄ ÈÍÄÌÓÈÕÌΰ ÄÓÒ ÄÕÄ Õ×Ð ÈÚÊÈÐÒÐ ÅÑÕ°Ð×Ð Ë ÄÀÔÖËÔË ÈÕÄ;ÐÌÄØ ÚÉ¿Ø ÎÄÌ ÕÑ Å°ÓÑØ ÈÐÁØ ÊÚ°ÏÌÐÑÚ Å°ÛÑÚ ÑÚ ÕÄÌÓÌ°ÛÈÌ Õ¾ÏÈÌÄ ÔÕËÐ ÄÏ° Ë ÕÑÚ ÙÈÓÌÑà «È ÔÈÅÄÔ Á ÔÕËÐ ÄÓ°ÇÑÔË ÎÄÌ ÕÑÚØ ÐÁ ÑÚØ ÕËØ ÉÚÔÌÎ¿Ø ÎÄÌ ÕËØ ÙË ÈÀÄØ ÇË ÌÑÚÓÊÑÃÐÕÄÌ ÈÍÄÌÓÈÕÌÎ¾Ø ÔÚÐÖ¾ÔÈÌØ ÊÌÄ ÕËÐ Ä ÑΰÏÚÆË ÕËØ ÊÚÐÄÌÎÈÀÄØ Ñ ÑÓÉÌ°Ø


ϼÂ

Dior Addict

ÖÉÍÚÌ¿ÕÉÕ ¨ *%..)&%2 ,!72%.#% y²ª©«¤§¦© ´¤ ²³©¤ ´¨¢ ¤«®¨¢ ª¤© ´²µ ¶³¯«¤´²¢ «¦ ´² ±¦² $)/2 !$$)#4 5,42! ',/33

4 6


ÌÔÖËÔÌÄÎÁØ ÁÊÎÑØ ÎÄÌ Ï° ÆË È Ä ÑÕ¾ÏÈÔ Ä ÑÚ ÇÈÐ ÎÑÏÏ°ÈÌ ´Ñ Ð¾Ñ $IOR !DDICT 5LTRA 'LOSS ÑÚ ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÌ Ñ 0ETER 0HILIPS yÌÈÚÖÚÐÕ¿Ø yË ÌÑÚÓÊÌÎÑà ÎÄÌ ¦ÌÎÁÐÄØ ÕÑÚ ÄÎÌÊÌ°Û $IOR ÈÀÐÄÌ Ä ÁÏÚÕÄ ÓÑÔÄÓ ÑÔ ¾ÐÑ ÔÕÌØ ÄаÊÎÈØ ÄØ ´Ñ $IOR !DDICT 5LTRA 'LOSS ÔÚÊÎÈÐÕÓÒÐÈÌ ÑÐÄÇÌΰ ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌΰ °ÍÌ ÑÚ Ï° ÆË ÌÄ ÔÙÈÇÁÐ ÄÐÈ ÄÀÔÖËÕË ÚÉ¿ ÑÚ ÇÈÐ ÎÑÏÏ°ÈÌ ÑÓÄÕ° ÈÐÌÔÙÚ ¾ÐÑ ÁÊÎÑ ÑÚ ÉÑÚÔÎÒÐÈÌ ÉÚÔÌΰ ÕÄ ÙÈÀÏË ÎÄÌ Õ¾ÏÑØ ÉÓ¾ÔÎÄ ÈÚÎÑÏÑÉÁÓÈÕÄ ÙÓÒ ÄÕÄ ÇËÏÒÐÈÌ Ñ ÀÇÌÑØ ¡ÓÁÎÈÌ ÕÄÌ ÊÌÄ ÀÄ Ð¾Ä ÙÓ× ÄÕÌο È ÈÌÓÀÄ È ÌÄ ÄϾÕÄ Ä ÑÙÓÒÔÈ×Ð È ÇÌÄÉÑÓÈÕÌΰ Èɾ Ï° ÆËØ °ÏÏÑÕÈ ÌÑ Ä ÄÏ¾Ø °ÏÏÑÕÈ Ô ÌÐÖËÓÑÅÁÏÈØ ÎÄÌ °ÏÏÑÕÈ È ÌÓÌÇÀÛÑÐÕÄ Èɾ ¨ *ENNIFER ,AWRENCE ÄØ ¾ÙÈÌ ÔÚÐËÖÀÔÈÌ ÔÈ ÇÚÐÄÕ¾Ø È ÉÄÐÀÔÈÌØ ÈÀÕÈ ÔÕÑ ÎÁÎÎÌÐÑ ÙÄÏÀ ÈÀÕÈ ÔÈ ÍÈÙ×ÓÌÔÕÑÃØ ÎÄÌ ÇÚÐÄÕÑÃØ ÓÁÏÑÚØ ÑÚ Ä ÑÕÚ ÒÐÑÚÐ È ÕÑÐ ÎÄÏÃÕÈÓÑ ÕÓÁ Ñ ÕË ÇÚÐÄ Ìο ÊÚÐÄÌÎÈÀÄ ÏÈÚÓ° ÕËØ yÈ ÖÄ ÑÓÑÃÔÈ Ñ ÁÕÈ ÐÄ ÈÀÐÄÌ °ÏÏË Ë ÌÇÄÐÌÎÁÕÈÓË È Ì ÏÑÊ¿ ÊÌÄ ÐÄ ÈÐÔÄÓÎÒÔÈÌ ÕÑ ÓÁÔ× Ñ ÕÑÚ Ð¾ÑÚ $IOR !DDICT 5LTRA 'LOSS ÎÄÌ ÐÄ ÄÐÄÇÈÀÍÈÌ ÕÑÐ ÇÌÄÔÎÈÇÄÔÕÌÎÁ ÑÐÕ¾ÓÐÑ ÄÚÖ°ÇË ÙÄÓÄÎÕ¿ÓÄ ÕÑÚ ¨ ÎÄ °ÐÌÄ ÈÐÑÓÙËÔÕÓÒÖËÎÈ Ä Á ÕÑÐ 0ETER 0HILIPS È É×ÕÑÊÓ°ÉÑ ÕÑÐ #RAIG -C$EAN ÎÄÌ Ä ÑÕÚ ÒÐÈÌ ÌÄ ÇÌÄÉÑÓÈ ÕÌο ÏÈÚÓ° ÕËØ ÔÕÄÓ ÌÄ ÕÑÏ ËÓ¿ ÄÌÙÐÌÇÌ°ÓÄ ÖËÏÚÎÁÕËÕÄ È ¾ÐÄ É×ÕÈÌÐÁ ÙÄ ÁÊÈÏÑ ÑÚ ÎÄÕÄÇÃÈÕÄÌ ÔÈ ÌÄ ÈÖÌÔÕÌο ÄÀÔÖËÔË ÕËØ ÁÇÄØ

4 7


¢ §¥ ¢§ ¬ ¤ ÔÚÍÍÐȽ 5RVD /RRN ÕÉØ 'ROFH *DEEDQD %HDXW\ ÕÊΡ ÕÐ ÔÁÎÃÐÍÐ ÖÉÍÚÌ¿ÕÉÕÂØ ÌÂÊ ÂÊÔÖÉÔÊÂÔÎÐÁ ÕÐ ÂÊÒÏÊÐ ÍÐÚÍÐÁÅÊ ÕÐ ÕÓÊÂÏÕ¡ÇÚÍÍÐ §Â ϼ ÎÐÍÁÃÊ ÙÆÊÍÊÒÏ /LSOLQHUV ÔÆ Õ¼ÔÔÆÓÊØ ÂÑÐÙÓÒÔÆÊØ ÐÍÐÌÍÉÓÒÏÐÚÏ ÕÐ ÂÑ¿ÍÚÕ ÌÐÎÄ¿ ORRN

§ ¢ ¢ ¥ § ¢ ¢ ¢ ¤ оÌÐ ÐØ 1LQD 5LFFL ÔÚÏÆÙ¾ÛÆÊ ÕÐ ÔÂÈÉÏÆÚÕÊÌ¿ ÕÐÚ ÕÂ˾ÅÊ ÑÓÐØ ÕÉÏ ÌÂÓÅÊ¡ Õ×Ï ÂÊÔÖÖ½ÔÆ×Ï ÎÆ ¼Ï (DX GH 3 3DUIXP /pJqUH ÕÐ /¶([WDDVH &DUHVVH GH 5RVHV ÆÆ ÍÐÚÍÐÚżÏÊÆØ RULHQWDO Ï¿ ¿ÕÆØ ÂÑÐÕÆÍƾ ÕÉÏ ÆÏÔ¡ÓÌ×Ô ÔÉ ÕÉØ ÈÚÏÂÊÌƾÂØ ÆÓ×ÕÊ̽ØØ ÆÑÊÖÚξÂØ ÂÊ É /DHWLWLD & &DVWD ÎÂØ ÌÂÍƾ Ï ÂÑÐÌÌÂÍÁÄÐÚÎÆ ÕÉ ÎÐÏÂÅÊ̽ ÖÖÉÍÚÌ¿ÕÉÕ¡ ÎÂØ

¥¢ ¤ §Ð ÎÚÔÕÊÌ¿ ÂÚÕÐÑÆÑоÖÉÔÉØ ÑÐÚ ÌÂÕ¼ÙÐÚÏ ÐÊ ÂÓÊÛÊ¡ÏÆØ ÂÑÐÌÂÍÁÑÕÆÕÂÊ §Ð /¶ +XLOH ÕÉØ /¶ 2UpDO 3DULV ƾÏÂÊ ÕÐ ÑÓÒÕÐ ÃÆÓϾÌÊ ÎÆ ¼ÍÂÊÐ ÌÚÌÍÐÇÐÓƾ ÔÆ ÂÑÐÙÓÒÔÆÊØ ÌÂÊ ÑÓÐÔǼÓÆÊ ÂѾÔÕÆÚÕРáÖÐØ ÙÓÒÎÂÕÐØ ÌÂÊ ÆËÂÊÓÆÕÊÌ¡ ÖÓÆÑÕÊ̽ Ç¿ÓÎÐÚÍ ÎÆ Î¾Â Î¿ÍÊØ ÑÊÏÆÍÊ¡

TOTAL BEAUTY §¤ '(/8;(

¬ ¤ ¬¥ %URQ]LQJ 3RZGHU ÕÉØ %REEL %URZQ ÔÆ ÔÚÍÍÆÌÕÊ̽ ÔÚÔÌÆÚÂԾ ÆËÂÔÇÂ;ÛÆÊ ÎÂÚÓÊÔμÏÉ ÆÑÊÅÆÓξÅ ¿ÍÐ ÕÐ ÙÓ¿ÏÐ ÌÂÊ Å¾ÏÆÊ ÕÉ Í¡ÎÄÉ ÑÐÚ ÙÂÓ¾ÛÆÊ Ð ½ÍÊÐØ ÕÐÚØ ÌÂÍÐÌÂÊÓÊÏÐÁØ Î½ÏÆØ ÔÆ ÑÓ¿Ô×ÑÐ ÌÂÊ ÍÂÊο §Ð %URQ]HU %UXVK ƾÏÂÊ Ð ÔÁÎÎÂÙÐØ ÈÊ ÕÐ Õ¼ÍÆ ÔÁÎÎÂÙÐØ ÈÊ ÕÐ Õ¼ÍÆÊÐ ORRN

¢¤§¤ § ¢ ¢§ ¥ ¢

­¥ §Ð &HOOXODU 6ZLVV ,FH &U\VWDO 7UDQVIRUPLQJ &UHDP 63) ÕÉØ /D 3UDLULH ÔÚÏÅÚ¡ÛÆÊ ÑÆÓÊÑоÉÔÉ ÑÓÐÔÕÂԾ ÂÑ¿ ÕÉÏ ÚÑÆÓÊÒÅÉ ÂÌÕÊÏÐÃÐ; 89 ÌÂÊ ÑÓÐÔÂÓοÛÆÕÂÊ ÔÕÐ ÙÓ×ÎÂÕÊÌ¿ Õ¿ÏÐ ÕÉØ ÆÑÊÅÆÓξÅÂØ

ϼ ÆÑÂÏÂÔÕÂÕÊ̽ ÔÆÊÓ¡ 1X[XULDQFH 8OWUD ÕÉØ 1X[H ÑÆÓʼÙÆÊ ÇÚÕÊÌ¡ ÔÁÎÑÍÐÌ ÌÓ¿ÌÐÚ ÌÂÊ ÎÑÐÚÌÂÎþÍÊÂØ ±ÑÐÚ ÔÚÎáÍÍÐÚÏ ÔÕÉÏ ÂÏÂȼÏÏÉÔÉ Õ×Ï ÌÚÕÕ¡Ó×Ï ÌÂÊ ÂÏÕÊÎÆÕ×ѾÛÆÊ ÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¡ ¿Í Õ ÔÉΡÅÊ ȽÓÂÏÔÉØ

­¥ ¥ ­¡ÓÉ ÔÕÉÏ ÕÆÙÏÐÍÐȾ ³&RORU )LO´ ÕÐ 5RXJH '¶ $UPDQL ÆÈÈÚ¡ÕÂÊ ÂÄÆÈ¡ÅÊÂÔÕÉ ÔÕÂÖÆÓ¿ÕÉÕ §Ð ÙÓÒΠÌÍÆÊÅÒÏÆÊ ÈÊ ÐÌÕÒ ÒÓÆØ ÂÑÐÙÓÒÔÆÊØ Ù×Ó¾Ø Ï ËÆÖ×ÓÊ¡ÛÆÊ ½ Ï ÔÑ¡ÆÊ ÌÂÊ Õ ÙƾÍÉ ÕÐϾÛÐÏÕÂÊ ÎÆ Î¾Â ÎÆÕÂ˼ÏÊ ÇÓÐÏÕ¾ÅÂ

63$ ¤ ¤¥ ΡÔÌ 5H 1XWULY 8OWLPDWH 'LDPRQG 5HYLWDOL]LQJ 0DVN 1RLU ÕÉØ (VWpH /DXGHU ÎÆ ÑÐÍÁÕÊΠÔÚÎÑÚÌÏ×μÏ ÆѾÑÆÅ ÕÐÚ ÂÑÐÌÍÆÊÔÕÊÌÐÁ ÆÌÙÚ;ÔÎÂÕÐØ %ODFN 'LDPRQG 7UXIIOH ƾÏÂÊ ÎÊ ÊÆÓÐÕÆÍÆÔվ ÐÎÐÓÇÊ¡Ø ÅÁÐ ÃÉΡÕ×Ï ÑÐÚ ÌÂÖÂÓ¾ÛÆÊ ÌÂÊ ÂÏÂÏÆÒÏÆÊ ÕÉÏ ÆÑÊÅÆÓξÅÂ


§

Ñ Ë *O -ALONE ÄÐÑÀÊÈÌ ÕÑ ÓÒÕÑ Ñ ÒÐÚ Ñ ÎÄÕ°ÔÕË Ä ÔÕÑ ÑÐÇÀÐÑ ÎÄÌ ÈÇÓÄÌÒÐÈÌ ¾ÐÄ Ä Á ÕÄ ÌÑ ÔË ÄÐÕÌΰ ÅÓÈÕÄÐÌΰ BRANDS ÄÓ× °Õ×Ð Ð×ÓÀÛÑÐÕÄØ ÑÏà ÎÄÏ° ÕËÐ ÈÍÑÙ¿ ÕËØ «ÈÊ°ÏËØ ¥ÓÈÕÄÐÀÄØ Ë ÀÇÌÄ ÓÄÊ ÄÕÑ ÑÀËÔÈ ÕÑ ÁÐÈÌÓÁ ÕËØ ¤ Á ÌÎÓ¿ ÑÐÈÌÓÈÚÁÕÄÐ ÐÄ ÉÕÌ°ÙÐÈÌ ÄÓÒ ÄÕÄ ÎÄÌ ÔÄ ÑÃÐÌÄ Ä Á ÕÄ ÏÑÚÏÑÃÇÌÄ ÕÑÚ Î¿ ÑÚ ÕËØ ªÄÌ ÕÑ ÎÄÕ°ÉÈÓÈ ÄÌÙ ÄÏ×ÕÀÛÑÐÕÄØ ÔÕÄ ÓÑÜÁÐÕÄ *O -ALONE ,ONDON ÌÄ ÄÌÇÌο Äа ÐËÔË ÕÑ °ÛÈ Ä ÅÄÕÁ ÑÚÓ×Ð ÔÕËÐ ÄÊÊÏÌο ÈÍÑÙ¿ ¿ ÕÑ Ä ÑÊÈÚ ÄÕÌÐÁ ÕÔ°Ì ÔÕÑ #LARIDGE S ¨ *O -ALONE ,ONDON ÈÓа ϾÑÐ ÕÑ ÔÕËÐ %SThE ,AUDER #OMPANIES )NC Ñ ÁÕÈ ÎÄÌ Ä ÑÊÈÌÒÐÈÕÄÌ Ë É¿ Ë ÕËØ ÈÀÐÄÌ ÇÌÄÖ¾ÔÌ Ë Ô¿ ÈÓÄ ÔÈ ÙÒÓÈØ ÔÈ ÁÏÑ ÕÑÐ ÎÁÔ Ñ Ù×ÓÀØ ÐÄ ÔÕÄ ÄÕ¿ÔÈÌ ÐÄ È Ð¾ÈÌ ÕÑ ÌÔÕÁ ÎÑÌÐÁ ÕËØ

Ó¿ÌÍÉÔÉ ÔÚÏÂÊÔÖÉΡÕ×Ï

¥ ¥ § ¢ ¤¬ §¬ ¢µ±¯±µ«² ´¨¢ ¦ª ¦¡´µ¢«¦±¨¢ ¡² µ´¦ ¦©¤¢ ª¤© ´¨¢ ´¦¶±¨¢ ´²µ y¯³²µ ´² ²±²«¤ */ -!,/.% ,/.$/. «¤¢ ´¤ ©y¦µ¦© ¢´¨± ²«²³¬©¤ ´¨¢ ¤ ©ª¨¢ ¦ ²¶¨¢ ª¤© «¤¢ «¦ ¤ «¦ ´©¢ «²±¤y©ª¦¢ ¤³¯«¤´©ª¦¢ ´²µ ±²´¦¢

ª°ÖÈ °Ó× Ä *O -ALONE ,ONDON 4- ÍÈÎÌа È ÀÄ ÌÔÕÑÓÀÄ ¦ оÈÕÄÌ Ä Á ÕË ÁÇÄ ¿ ÕËÐ Õ¾ÙÐË ÕËÐ ÌÔÕÑÓÀÄ ¿ ÕÑÐ ÑÏÌÕÌÔ Á ÎÄÌ ÈÐÔÄÓÎÒÐÈÌ ÄÐÄ Ð¿ÔÈÌØ ´Ñ *O -ALONE ,ONDON 4- #REATIVE 3TUDIO ÄÛÀ È -ASTER 0ERFUMERS ÊÐ×ÔÕÑÃØ ÊÌÄ ÕÌØ ÊÐÒÔÈÌØ ÎÄÌ ÕË ÉÄÐÕÄÔÀÄ ÕÑÚØ ÈÓÊ°ÛÑÐÕÄÌ ÊÌÄ ÐÄ ÇË ÌÑÚÓÊ¿ÔÑÚÐ ÄÓÒ ÄÕÄ ÑÚ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ ÁÐÑ ÈÎÏÈ ÕÚÔ ¾ÐÄ ÈÍÄÌÕÀÄØ ÕËØ Ä ÏÁÕËÕ°Ø ÕÑÚØ ÄÏÏ° Ä ÑÎÕÑÃÐ ÀÄ ÇÚÐÄ Ìο ÕÄÚÕÁÕËÕÄ Ù°ÓË ÔÈ Ä ÓÁÔ ÈÐÑÚØ ÔÚÐÇÚÄÔ ÑÃØ ÔÚÔÕÄÕÌÎÒÐ ÑÚ ÇÈÐ ÔÚÐÄÐÕÒÐÕÄÌ ÈÃÎÑÏÄ ÔÕËÐ ÄÓ× ÄÕÑ ÑÌÀÄ Á ×Ø Ë ÛÈÔÕ¿ ÐÁÕÄ ÕÑÚ ,IME "ASIL -ANDARIN Ë ÌΰÐÕÌÎË ÐÁÕÄ ÕÑÚ %ARL 'REY #UCUMBER ¦ÀÐÄÌ ÎÄÕÄÔÎÈÚÄÔ ¾ÐÄ ÔÕËÐ ¤ÊÊÏÀÄ Ä Á ÕÄ ÌÑ ÈÎÏÈÎÕ° ÔÚÔÕÄÕÌΰ ÎÄÌ ÕÑ ÈÚÓÃ É°Ô Ä ÄÓ× °Õ×Ð ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ ÔÄØ È ÌÕÓ¾ ÈÌ ÐÄ ÕÄ ÉÑÓ¾ÔÈÕÈ ÁÐÄ ÕÑÚØ ¿ ÔÚÐÇÚÄÔ ¾ÐÄ ÊÌÄ ÐÄ ÈÎÉÓ°ÔÈÕÈ ÕË ÇÌο ÔÄØ ÓÑÔ× ÌÎÁÕËÕÄ ¾ÔÄ Ä Á ÕÑ &RAGRANCE #OMBINING4-

ÆÖÚÔÕÊ̽ ÂÕοÔÇÂÊÓ ´Ä ÎÈÓÌ° ÕËØ *O -ALONE ,ONDON ÈÀÐÄÌ ÕÁÔÑ ÑÏÚ ÁÖËÕÄ ÁÔÑ ÎÄÌ ÕÄ ÀÇÌÄ ÕÄ ÄÓÒ ÄÕÄ ¨ ÑÐÄÇÌο ÕÑÚØ ÄÓÑÚÔÀÄ ÎÄÌ ÕÑ ÈÖÚÔÕÌÎÁ ÕÑÚØ °Ó× Ä ÇË ÌÑÚÓÊÈÀ ÕËÐ ÌÇÄÐÌο ÄÕ ÁÔÉÄÌÓÄ ¡ÄÓÄÇÑÔÌÄÎ¾Ø ÎÄÌ ÎÄÌÐÑÕÁ ÈØ ÕÈÙÐÌÎ¾Ø ÔÚÐÇÚ°ÛÑÐÕÄÌ ÒÔÕÈ ÕÄ ÄÓÒ ÄÕÄ ÐÄ ÈÕÄÕÓÄ ÑÃÐ ÔÕÄ ÄÊÎÑÔ ÀÑÚ É¿ ËØ ÎÄÕÄÔÎÈÚÄÔ ¾ÐÄ ÈÍ ÑÏÑÎÏ¿ÓÑÚ ÔÕÑ Ù¾ÓÌ ÎÈÓÌ° ¤ÐÄÊÐ×ÓÌÔ ¾ÐÄ ×Ø Ë È ÌÕÑ ¿ ÕËØ ÈÎÏÈ ÕÚÔ ¾ÐËØ ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄØ Ä ÑÕÈÏÑÃÐ ÕÑ ÌÇÄÐÌÎÁ ÇÒÓÑ ÕËÐ Õ¾ÙÐË ÕÑÚ Ñ ÑÀÑÚ °ÏÏ×ÔÕÈ Ë *O -ALONE ,ONDON ÎÄÕ¾ÙÈÌ Ä ÁÏÚÕÄ ¢ÎÈÉÕÈÀÕÈ ÕÄ ÄÊÄ Ë ¾ÐÄ ÔÄØ ÓÁÔ× Ä È ÌϾÍÕÈ ÕÌØ ÐÁÕÈØ ÄÓ× °Õ×Ð ¿ ÎÈÓÌÒÐ ÑÚ ÕÑÚØ ÕÄÌÓÌ°ÛÑÚÐ ÎÄÌ Ä ÑÏÄÃÔÕÈ ÕË ÙÄÓ° ÕÑÚ ÐÄ Î°ÐÈÌØ Ä;ÙÄÔÕÄ ÇÒÓÄ ´Ä ÓÑÜÁÐÕÄ ÖÄ ÕÚÏÌÙÖÑÃÐ ÔÈ ÄÃÓÑ ÏÈ ÕÁ ÙÄÓÕÀ ÖÄ °ÓÑÚÐ ÕË Ö¾ÔË ÕÑÚØ ÔÕÑ ÈÌÎÑÐÌÎÁ ÎÑÚÕÀ *O -ALONE ,ONDON ÎÄÌ ÖÄ ÈÕÄÉÈÓÖÑÃÐ ¾ÔÄ ÔÕËÐ ÊÐ×ÔÕ¿ ÕÔ°ÐÕÄ ÔÕÑÚØ ÕÚÙÈÓÑÃØ ÎÄÌ Ë ÎÑÓǾÏÄ ÖÄ ÏÚÖÈÀ ÄÉ¿ÐÑÐÕÄØ ÄÊÈÚÕÌÎ¾Ø ÐÁÕÈØ ÙÄÓ°Ø ÎÄÌ ÈÚ×ÇÀÄØ ÐÄ ÔÄØ ÏË ÚÓÀÔÑÚÐ ¤ ÑÎÏÈÌÔÕÌο yÌ°ÖÈÔË ATTICA #ITY ,INK ATTICA 'OLDEN (ALL ATTICA ´ÔÌ ÌÔο


DELUXE self image

body shaming

o N

¤¢§ §¥¤ ¤ ¤¬ ¤¬ §¤ ¥ ¤

5 0

www.deluxemagazine.gr


¡²©² ¦©±¤© ¢¨«¦³¤ ´² ¬µ¢©² ² ©ª² ¨ ´² ¯³¤©² µ±¤©ª¦©² ¢¯«¤ ¨ ¤±¯±µ«©¤ ´²µ ©±´¦³±¦´ ¤ ¤ ª¤© ²© ¢ª ¨³¦¢ ¤¡¤©´¨¢¦©¢ ´²µ ,)&%349,% ¦¶²µ± ¤ ¤ ¦© ´¤ ´¦ ¦µ´¤©¤ ¶³²±©¤ ´²± ´³²¡² «¦ ´²± ²¡²©² y¦¶²«¤¢´¦ ´¨± ¦©ª²±¤ «¤¢ «¦ ´©¢ ª³©´©ª¦¢ ±¤ ©±²±´¤© ² ² ª¤© ¡©² ¤µ¢´¨³¦¢ ©¤ ²´©y¨¡²´¦ y©¤¬²³¦´©ª² 4/ "/$9 3(!-).' ¦¶¦© ¡¤³¦© «¦ ¤ ² ª²««¤´© ´²µ y¨«²¢©²µ y©¤ ² ²µ ª© ²«¯¢ ¬¤©±¦´¤© ²´© ¡ ¦²± ª¤´© ¤ ¤§¦© ¤¡² ´¨± ¶³©¢´©±¤ §¤¬¦©³²µ ¨

¢

ÇÃÐÄÕË ÊÚ ÐÄÔ ¾ÐË °ÐÕÄ Á ÑÓÉË ÎÄÌ ÔÕÌÏ°ÕË Ù×ÓÀØ ÎÚÕÕÄÓÀÕÌÇÄ Ù×ÓÀØ ÓÄÊ°ÇÈØ Ù×ÓÀØ ÓÚÕÀÇÈØ ÎÄÌ ÈРʾÐÈÌ Ù×ÓÀØ ÆÈÊ°ÇÌÄ ´Ñ ÊÚÐÄÌÎÈÀÑ ÔÒ Ä ÎÓÀÐÈÕÄÌ ÄÚÔÕËÓ° ÎÄÌ ÁÐÑ ÏÀÊÈØ ÎÄÕÄɾÓÐÑÚÐ ÐÄ ÈÓ°ÔÑÚÐ ÕÄ ÌÈÔÕÌΰ ÎÓÌÕ¿ÓÌÄ ÕÑÚ ÕÌ ÖÈ×ÓÈÀÕÄÌ ÁÙÌ Ä ÏÒØ Á ÑÓÉÑ ÄÏÏ° ÔÈ ÑÏÏ¾Ø ÈÓÌ ÕÒÔÈÌØ ÄÎÁ Ä ÎÄÌ Ä ÑÇÈÎÕÁ «È ÕË ÙÓ¿ÔË ÕÑÚ PHOTOSHOP ÑÚ ÔÅ¿ÐÈÌ ÎÄÌ ÕÌØ ÌÑ ÌÎÓ¾Ø ÄÕ¾ÏÈÌÈØ Õ×Ð ¿ÇË Äо ÑÓÉ×Ð ÊÚÐÄÌÎÒÐ ÑÚ È ÉÄÐÀÛÑÐÕÄÌ ÔÕÄ ÈÓÌÑÇÌΰ ÁÇÄØ ÎÌ ÁÙÌ ÁÐÑ ÄÚÕÁ ÑÚ ÈÐÐÑÑÃÔÄ È ÔÕÑ ÄÓÈÏÖÁÐ ÎÄÐÑÐÌο ÊÚÐÄÀÎÄ ÑÌ°ÛÈÌ ÌÔÕÑÓÀÄ ÅÊÄÏ ¾ÐË Ä Á ÕËÐ ÎÓà ÕË ªÄÌ È ÕËÐ ÄÐ×ÐÚ ÀÄ ÑÚ ÓÑÔɾÓÑÚÐ ÕÄ SOCIAL MEDIA ÎÄÌ ÕÑ INTERNET ÊÈÐÌÎÁÕÈÓÄ ÑÏÏÑÀ ÈÀÐÄÌ ÈÎÈÀÐÑÌ ÑÚ Ô ÈÃÇÑÚÐ ÐÄ ÎÓÀÐÑÚÐ È ÄÚÔÕËÓ° ÎÓÌÕ¿ÓÌÄ ÎÄÌ Ä ÄÍÌ×ÕÌÎ¾Ø ÈÎÉÓ°ÔÈÌØ Á ÑÌÄ ÊÚÐÄÀÎÄ ÇÈÐ ÕÄÌÓÌ°ÛÈÌ ÔÕÄ ÄÓÄ °Ð× ÓÁÕÚ Ä ´Ñ BODY SHAMING Ë ÇÌÄÕà ×ÔË ÔÚÙа ÈÍÈÚÕÈÏÌÔÕÌÎÒÐ ÔÙÑÏÀ×Ð ÊÌÄ ÕËÐ ÈÍ×ÕÈÓÌο È É°ÐÌÔË Î° ÑÌÑÚ ÕÌØ ÄÐÄÏÑÊÀÈØ ÕÑ Å°ÓÑØ ÕÑÚ ¾ÙÈÌ °ÓÈÌ ÇÓÄ ÄÕÌÎ¾Ø ÇÌÄÔÕ°ÔÈÌØ È ËÓÈ°ÛÑÐÕÄØ Ä Á ÇÌ°ÔË ÈØ STARS ¾ÙÓÌ ÎÑÓÀÕÔÌÄ ÕËØ ÇÌ ÏÄÐ¿Ø ÁÓÕÄØ ¨ +IM +ARDASHIAN Ë "EYONCh ÎÄÌ Ë *ESSICA 3IMPSON È ÌÎÓÀÖËÎÄÐ ÔÉÁÇÓÄ ÊÌÄ ÕÄ ÎÌÏ° ÑÚ ¿ÓÄÐ ÎÄÕ° ÕË ÇÌ°ÓÎÈÌÄ ÕËØ ÈÊÎÚ ÑÔÃÐËØ ÕÑÚØ ÎÄÌ ÇÈÐ ÕÄ ¾ÙÄÔÄÐ ÁÔÑ ° ÈÔÄ ÕÄ MEDIA ¾ÎÓÌÐÄÐ ÁÕÌ ÖÄ ¾ ÓÈ È ¨ 4YRA "ANKS Ë *ENNIFER ,OPEZ ÄÎÁ Ë ÎÄÌ Ë 'IGI (ADID ÔÙÑÏÌ°ÛÑÐÕÄÌ ÄÓÐËÕÌΰ ÊÌÄ ÕÌØ ÎÄ ÃÏÈØ ÕÑÚØ ÈÐÒ ÄÐÕÀÖÈÕÄ Ë 4AYLOR 3WIFT ÇÈÐ ¾ÙÈÌ ÄÓÎÈÕ¾Ø ÎÄ ÃÏÈØ Ôà É×ÐÄ È ÕÑÚØ ÌÐÕÈÓÐÈÕÌÎÑÃØ È ÌÎÓÌÕ¾Ø ÕËØ

www.deluxemagazine.gr

ªÌ Á ×Ø ÉÄÀÐÈÕÄÌ ÁÕÌ Ï¾ÑРΰ ÑÌÄ Ó°Ê ÄÕÄ ÄÓÙÀÛÑÚÐ ÐÄ ÅÈÏÕÌÒÐÑÐÕÄÌ ¤ Á ÕÑ ÐÁ Ñ ÔÕË ÄÏÏÀÄ ÑÚ ÆËÉÀÔÕËÎÈ ÓÁÔÉÄÕÄ ÎÄÌ Ä ÄÊÑÓÈÃÈÌ ÕÄ Ú ÈÓÅÑÏÌΰ ÄÇÃÐÄÕÄ ÑÐÕ¾ÏÄ ÔÕËÐ ÄÔÄÓ¾ÏÄ ¾ÙÓÌ ÕË Ð¾Ä ÔÈÌÓ° "ARBIE È ÎÄ ÃÏÈØ ÑÚ ÎÚÎÏÑÉÁÓËÔÈ ÕÈÏÈÚÕÄÀÄ Î°ÕÌ ÉÄÀÐÈÕÄÌ ÐÄ ÄÏÏ°ÛÈÌ ÔÕÑÐ ÕÓÁ Ñ ÑÚ ÄÐÕÌ ÈÕ× ÀÛÈÕÄÌ ÕÑ ÊÚÐÄÌÎÈÀÑ ÔÒ Ä ÇÀÐÑÐÕÄØ ÕÄÚÕÁÙÓÑÐÄ ÓÑÕÈÓÄÌÁÕËÕÄ ÔÕÄ ÓÁÕÚ Ä ÑÚ ÈÓаÐÈ ÔÕÄ Ð¾Ä ÎÑÓÀÕÔÌÄ ÈÌÇÌΰ ÔÕÌØ ÈÚÄÀÔÖËÕÈØ ËÏÌÎÀÈØ ÁÕÄÐ ÄÖÄÀÐÑÚÐ ÒØ ÐÄ ÄÐÕÌ ÈÕ× ÀÛÑÚÐ ÕÑ ÔÒ Ä ÕÑÚØ ÎÄÌ ÐÄ ÕÑ Ä ÑÇÈÙÕÑÃÐ ÊÌ ÄÚÕÁ ÑÚ ÈÀÐÄÌ ¡ÄÓ°ÏÏËÏÄ ÑÏÏ¾Ø Ä Á ÕÌØ CELEBRITIES ÑÚ ÚÉÀÔÕÄÐÕÄÌ ÄÚÕ¿ ÕËÐ ÎÓÌÕÌο ÊÌÄ ÕËÐ È É°ÐÌÔ¿ ÕÑÚØ ÇÈÐ ÄÉ¿ÐÑÚÐ ÕÄ ÔÙÁÏÌÄ ÐÄ ¾ÔÑÚРΰÕ× ÄÓ° Ä ÄÐÕÑÃÐ ÇÚÐÄ Ìΰ ¶ÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌÎÁ ÁÕÌ ÄÎÁ Ä ÎÌ Ë +IM +ARDASHIAN ÔÙÑÏÀÄÔÈ È ÈÃÔÕÑÙÑ ÕÓÁ Ñ ÕËÐ È ÀÖÈÔË ÑÚ Ç¾ÙÕËÎÈ ÈÍÄÌÕÀÄØ ÕËØ ÊÚ Ð¿Ø SELFIE ÑÚ ÄоÅÄÔÈ ÓÁÔÉÄÕÄ ¡ÑÕ¾ ÇÈÐ ÎÄÕ°ÏÄÅÄ ÊÌÄÕÀ ÑÌ °ÐÖÓ× ÑÌ ÈÐÑÙÏÑÃÐÕÄÌ ÕÁÔÑ ÑÏÃ Ä Á ÄÚÕÁ ÑÚ °ÏÏÑÌ °ÐÖÓ× ÑÌ È ÌϾÊÑÚÐ ÐÄ Î°ÐÑÚÐ È ÕË Û׿ ÕÑÚØ yÈРΰÐ× ÐÄÓÎ×ÕÌΰ ÈÕ° ÅÀÄØ ÀÐ× ÑÕ¾ ÇÈÐ ¾Ù× ÇÌÄ Ó°ÍÈÌ ¾ÊÎÏË Ä ÎÌ Á ×Ø ÈÀ ÄÌ ¾ÐÄ ÎÄÎÁ ÓÁÕÚ Ñ È ÈÌÇ¿ ÈÀ ÄÌ ÈÓ¿ÉÄÐË ÊÌÄ ÕÑ ÔÒ Ä ÑÚ ¡ÄÀÓÐ× ÇÃÐÄ Ë Ä Á ÕÑ ÔÒ Ä ÑÚ ¡ÄÀÓÐ× ÇÃÐÄ Ë Ä Á ÕË ÔÈÍÑÚÄÏÌÎÁÕËÕ° ÑÚ ¡ÄÀÓÐ× ÇÃÐÄ Ë Ä Á ÕÑ ÐÄ ÐÌÒÖ× °ÐÈÕÄ ÔÕÑ Ç¾Ó Ä ÑÚ ¡ÄÀÓÐ× ÇÃÐÄ Ë ÁÕÄÐ ÇÈÀÙÐ× ÔÕÑÐ ÎÁÔ Ñ ÕÌØ ÄÕ¾ÏÈÌÈØ ÑÚ ÎÄÌ ÇÈ ÉÑÅ° ÄÌ ÊÌÄ ÕÑ ÕÌ ÑÓÈÀ ÐÄ ÈÌ Î° ÑÌÑØ ÊÌÄ ¾ÐÄ ªÄÌ ÈÏ ÀÛ× ÁÕÌ ¾Ô× ÄÚÕ¿Ø ÕËØ ÓÑÅÑÏ¿Ø ÑÚ ÑÚ ¾ÙÈÌ ÇÑÖÈÀ ÖÄ ÈÐÖÄÓÓÃÐ× ÕÄ ÎÑÓÀÕÔÌÄ ÎÄÌ ÕÌØ ÊÚÐÄÀÎÈØ

ÔÈ ÁÏÑ ÕÑÐ ÎÁÔ Ñ ÐÄ °ÓÑÚÐ ÕËÐ ÀÇÌÄ ÇÃÐÄ Ë ¦À ÄÌ ËÕ¾ÓÄ ¦À ÄÌ ÌÄ ÊÚÐÄÀÎÄ ÌÄ ÄÇÈÏÉ¿ ÌÄ ÎÁÓË ÌÄ È ÌÙÈÌÓË ÄÕÀÄØ ÎÄÌ ÑÚ È ÌÕÓ¾ ÈÕÄÌ ÐÄ ÈÀ ÄÌ Ô¾ÍÌ ¤ÏÏ° ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ ÁÐÑ ÑÌ ÌÑ ÏËÖ×ÓÌÎ¾Ø ÄÓÑÚÔÀÈØ ÑÚ ÎÓÀÐÑÐÕÄÌ ÊÌÄ ÕËÐ È É°ÐÌÔ¿ ÕÑÚØ ¡ÓÌÐ Ä Á ÏÀÊÑ ÎÄÌÓÁ ÕË ÙÒÓÄ ÄØ È ÌÔξÉÖËÎÈ Ë !NGELINA *OLIE ×Ø Ó¾ÔÅÈÌÓÄ ªÄÏ¿Ø ¾ÏËÔËØ ÕËØ ½ ÄÕËØ ¤Ó ÑÔÕÈÀÄØ ÕÑÚ ²¨¦ È ÔÎÑ Á ÕËÐ ÈÍÈÃÓÈÔË ÀÄØ ÏÃÔËØ ÊÌÄ ÕÑ ÓÑÔÉÚÊÌÎÁ ¿ ¾ÔÕ× ÕËÐ ÄаÇÈÌÍ¿ ÕÑÚ ªÄÌ °ÏÌ Á ×Ø ÕÑ ÈÐÇÌÄɾÓÑÐ Õ×Ð MEDIA ÄÊÎÑÔ À×Ø ÔÕÓ°ÉËÎÈ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ ÔÕËÐ ÌÔÙп ÔÌÏÑÚ¾ÕÄ ÕËØ *OLIE È ÖÃÈÏÏÄ ÔÙÑÏÀ×Ð ÊÌÄ ÕËÐ Ú ÑÕÌÖ¾ ÈÐË ÄÐÑÓÈÍÀÄ ÕËØ ÄÓ° ÔÕÑ ÇÓ° Ä Õ×Ð ÓÑÔÉÃÊ×Ð ( %MMA 3TONE ÛÈÌ ÎÄÌ ÈÎÈÀÐË ÔÈ ÎÄÖË ÈÓÌп Å°ÔË ÕÑ BODY SHAMING ªÄÌ ¾ÙÈÌ ÌÏ¿ÔÈÌ ÊÌ ÄÚÕÁ ÈÐÕÈÏÒØ ÄÐÑÌÙÕ° ÎÄÌ Ù×ÓÀØ ÐÕÓÑ ¿ ¸Ù× ÇÈÌ ÑÏÏ° ÔÙÁÏÌÄ ÐÄ Ï¾ÐÈ ÊÌÄ ¾ÐÄ É°È Î°ÕÌ ÎÑÓÌÕÔ°ÎÌ ÑÚ ÔÄÐ ÄÓÓ×ÔÕÌ°ÓÄ ÈÀÔÄÌ yÈÐ ÈÀ ÄÌ °ÓÓ×ÔÕË ÑÚ ÄÓ¾ÔÈÌ ÕÑ ÉÄÊËÕÁ ¢ÚÙа ÐÕÓ¾ Ñ ÄÌ ÊÌ@ ÄÚÕÁ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÊÌÄ ÁÏÑÚØ ÈÎÈÀÐÑÚØ ÑÚ ÎÓÀÐÑÚÐ ÕÑÚØ ÊÃÓ× ÕÑÚØ ×Ø ÑÏà ÆËÏÑÃØ ¿ ÑÏà ÎÑÐÕÑÃØ ÑÏà ÄÙÑÚÏÑÃØ ¿ ÑÏà ÄÇÃÐÄÕÑÚØ «È ÈÐÑÙÏÈÀ ÄÚÕÁ ÊÌÄÕÀ ÐÑÌ°ÛÑ ÄÌ ÊÌÄ ÕÄ Ð¾Ä ÎÑÓÀÕÔÌÄ ´Ñ ÔÀÊÑÚÓÑ ÈÀÐÄÌ ÁÕÌ ÁÕÄÐ ÄÎÁ Ä ÎÄÌ Ë *ENNIFER ,AWRENCE Ë Ó×ÕÄÊ×ÐÀÔÕÓÌÄ ÕÑÚ (UNGER 'AMES ¾ÉÕÄÔÈ ÐÄ ÌÔÕÈÃÈÌ ÁÕÌ ÇÈÐ ¾ÙÈÌ ¾ÐÄ ÎÄÐÑÐÌÎÁ ÔÒ Ä ÈÍÄÌÕÀÄØ Õ×Ð ÓÑÕà ×Ð ÑÚ ÎÚÓÌÄÓÙÑÃÐ ÔÕÑ ¶ÁÏÌÊÑÚÐÕ ÕÁÕÈ ÎÄÕÄÏÄÅÄÀÐÈÌ ÎÄÐÈÀØ ÁÔÑ ° ÈÔË ÈÀÐÄÌ Ë ÄаÊÎË ÐÄ ÄÏÏ°ÍÑÚ È ÕÑÐ ÕÓÁ Ñ ÑÚ ÄÐÕÌ ÈÕ× ÀÛÑÚ È ÕÑ ÊÚÐÄÌÎÈÀÑ ÔÒ Ä D 5 1


¬ ¤ ¥

§ÂËÊÅÆÁÆÊ ÕÉÏ ÍÍ¡Å ÔÆ ¿ÍÐ ÕÐÏ Ì¿ÔÎÐ ¢ ¤µ´² ´² ´¦µ¶²¢ ¦¶¯ ´¨± «¦ ¤ ¨ ¶¤³¤ ±¤ ¬© ² ¦±¯ ´¨± © ©¤y¤ ª² ³¤ «©¤ ¦¶¯³©¢´¨ µ±¤©ª¤ ¡²µ ¤¡²y¦©ª±µ¦© «¦ ´² ²³¤«¤ ª¤© ´² ¡¤ ²¢ ´¨¢ ¡¯¢ ² ¤ «¡²³²µ± ±¤ ©±²µ± ¦©y©ª¤ ´¨± ¢´© «¨ ¡²µ ² ¤ «²©¤§²µ± ¤yµ±¤´¤ ¨ ±¦¤³¨ © ©¤y¤ ¦±±¨ ¨ª¦ ¢´¨± ¤ ¨±¤ ¢¡²µy¤¢¦ y©¤¬¨«©¢¨ ¢µ±¦³ ¤¢´¨ª¦ «¦ «¦ ¤ ¦¢ ¦´¤©³©¦¢ ¢¦ ¡¯ ¨¢¦©¢ ª¤© -!.!'%-%.4 ª¤© ´² ±²¦«¥³©² ´²µ «¦¢¤ ¢´¨± ª³©¢¨ y¨«©²µ³ ¨¢¦ ´¨± ¤ ²¬¯±¨ ¡ ¤´¬²³«¤ 777 ,)6).' 0/34#!2$3 #/- «©¤ «¦ ¤ ¨ $!4! "!3% «¦ ´² ¢µ ¶³²±² ¡³²¢¯¡² ´¨¢ ¦ ¤y¤¢ ´²µ³©¢«²¢ ´¦¶±¨ «²y¤ ¤¡² ´¨± ¦±©¤ ª²µ³´² ²µ ²«²³¬©¤ ¡³²£²±´¤ ´¨¢ ¦ ¨±©ª¨¢ ¬µ¢¨¢ 34!24503 ª¤© ª¤©±²´²«¦¢ ©y¦¦¢ ¤¡² ´¨± ¦ ¤y¤ ¤¡²ª´²µ± ¡³²¢¯¡² ª¤© ¦¡©¶¦©³¨«¤´©ª¨ ¦y³¤ ¡³²¢ ² ² ´²± ¡ ¤±¨´¨ ª³¦«©§²±´¤¢ ¦´¢© ´¨± ª¤ª¨ ¡² ©´©ª¨ y¨«²¢©²´¨´¤ ª¤© ´¤ ¡¤ ©¤ ¢´¦³¦²´µ¡¤ ¡²µ ¡¦³©²³©§²µ± ´¨± ¦±´µ¡¯¢¨ ´¯± ¦±¯± ¡¯¢ ¨ ¦ ¤y¤ ¦©±¤© «²±² «²µ¢¤ª¤¢ «¡²µ§²µª© ¢²µ¥ ¤ª© ª¤© ¤³¤ ©ª© 5 2

¿ ÈÓÄ ÔÕÑ LIVING POSTCARDS ¾ÙÑÚÐ ÊÀÐÈÌ °Ð× Ä Á ÄÓÑÚÔÌ°ÔÈÌØ ÈÏÏËÐÌÎÒÐ È ÌÙÈÌÓ¿ÔÈ×Ð ÈÐÒ ÎÄÖË ÈÓÌа ÓÑÔÈÏÎÃÈÌ ÈÎÄÕÑÐÕ°ÇÈØ ÙÌÏÌ°ÇÈØ È ÌÔÎÈ ÕÒÐ Ä ÁÏÑ ÕÑÐ ÏÄпÕË ÇÀÐÑÐÕÄØ ¾ÕÔÌ È ÌÙÈÌÓË ÄÕÌÎ¾Ø ÈÚÎÄÌÓÀÈØ ÎÄÌ ÈÍ×ÔÕÓ¾ÉÈÌÄ ÔÕÌØ ÈÏÏËÐÌÎ¾Ø ÎÄÏ¾Ø ÓÑÔ °ÖÈÌÈØ ÈÃÎÑÏÄ ÊÓ¿ÊÑÓÄ ÔÃÊÙÓÑÐÄ ¡ÑÌÈØ ¿ÕÄÐ ÎÄÌ ÈÀÐÄÌ ÑÌ ÅÄÔÌÎ¾Ø ÔÑÚ ÄÍÀÈØ ÄÓÙ¾Ø ÎÄÌ ÓÑÔ× Ìΰ ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌΰ ÑÚ ÖÈ×ÓÈÀØ ÁÕÌ ÔÈ ÅÑ¿ÖËÔÄÐ ÐÄ ÈÕÃÙÈÌØ ÔÕËÐ ÎÄÓ̾ÓÄ ÔÑÚ ´Ñ °ÖÑØ ÎÄÌ Ë È Ñп ÑÚ ÔÕÑ ÐÄ ÊÀÐÑÐÕÄÌ ÁÏÄ ÔÕÑÚØ Ô×ÔÕÑÃØ ÙÓÁÐÑÚØ ¨ ÕÈÏÈÌÑ ÄÐÀÄ ÑÚ Ë ÑÏÃ×ÓË ÈÓÊÄÔÀÄ ÑÚ ÇÈÐ ÊÐ×ÓÀÛÈÌ ÊÌÑÓÕ¾Ø ÎÄÌ ÄÓÊÀÈØ ¨ ÀÔÕË ÑÚ ÔÕÑÚØ ÄÐÖÓÒ ÑÚØ ÕËØ Ñ °ÇÄØ ÑÚ ÑÚ È Ð¾Ñ ÄÌ ÎÄÌ È Ð¾× ÒÔÕÈ ÐÄ ÅÊ°ÛÑÚ È ÁÏÑÌ ÕÑÐ ÎÄÏÃÕÈÓÁ ÄØ ÈÄÚÕÁ ´Ì ÈÀÐÄÌ ÄÚÕÁ ÑÚ ÁÕÄÐ ÔÚ ÅÄÀÐÈÌ ÔÕËÐ ÇÑÚÏÈÌ° ÔÑÚ ÔÑÚ ÇÀÐÈÌ ÕËÐ ÈÊÄÏÃÕÈÓË ÙÄÓ° ÎÄÌ ÌÎÄÐÑ ÑÀËÔË ´Ä ÎÄÏ° ÏÁÊÌÄ ÑÚ ÄÎÑÃÊÑÐÕÄÌ ÎÄÌ ÊÓ°ÉÑÐÕÄÌ ÄÚÕÁ ÇÈÐ ÏËÓÒÐÈÕÄÌ ÇÈÐ Ú ÑÏÑÊÀÛÈÕÄÌ ÇÈÐ ÔÚÊÎÓÀÐÈÕÄÌ È ÕÀ ÑÕÄ ªÄÌ Å¾ÅÄÌÄ ÁÕÄÐ ÑÌ È ÄÊÊÈÏ ÄÕÀÈØ ÑÚ ÄÐÄÇÈÌÎÐÃÑÚ È ÈÕÚÙÄÀÐÑÚÐ ÕÑÚØ ÔÕÁÙÑÚØ ÕÑÚØ È ÕË ÇÌο ÄØ ÅÑ¿ÖÈÌÄ ¡ÑÌÈØ ¿ÕÄÐ ÑÌ ÈÊÄÏÃÕÈÓÈØ ÇÚÔÎÑÏÀÈØ ÎÄÌ È ÁÇÌÄ ÑÚ ÔÚаÐÕËÔÈØ ÔÕËÐ ÑÓÈÀÄ ÕËØ ÎÄÓ̾ÓÄØ ÔÑÚ yÈÐ ÔÚаÐÕËÔÄ ÎÄоÐÄ È ÁÇÌÑ ¿ ÇÚÔÎÑÏÀÄ ÊÌÄÕÀ ÁÏÑ ÄÚÕÁ ÍÈÎÀÐËÔÈ È ÑÏÏ¿ ÙÄÓ° ¾ÔÄ ÕÑÚ ÎÄÌ ¾ÐÄ ÔÚÊÎÈÎÓÌ ¾ÐÑ ÁÓÄ Ä ±Ñ ÀÛ× ÁÕÌ ÁÕÄÐ ÍÈÎÌа ΰ ÑÌÑØ Î°ÕÌ Ä Á ÈÓ°ÎÌ ÄÎÁ Ä ÎÄÌ ÑÌ ÌÎÓ¾Ø ÇÚÔÎÑÏÀÈØ ÇÈÐ Ä ÑÖËÎÈÃÑÐÕÄÌ ÔÕËРп Ë ÕÑÚ ¡ÑÌÈØ ÈÀÐÄÌ ÑÌ DELUXE Ä ÑÏÄÃÔÈÌØ ÔÑÚ ÇËÏÄÇ¿ ÕÌ ÖÈ×ÓÈÀØ ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄ ÊÌÄ ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÔÑÚ ¶ÄÏÄÓÒÐ× ËÊÄÀÐÑÐÕÄØ ÔÚÙа Ö¾ÄÕÓÑ ÄÊÄ Ò ÐÄ ÇÑÎÌ °Û× ETHNIC ÊÈÃÔÈÌØ ÔÈ ÌÎÓ° ÈÔÕÌÄÕÁÓÌÄ °ÐÕÄ È ÄÓ¾Ä ÕÄ ÄÊÄ Ë ¾ÐÄ ÑÚ ÈÓÌÑÇÌΰ ÄÏÏ° Ë ÈÊÄÏÃÕÈÓË Ä ÁÏÄÚÔË ÈÀÐÄÌ ÁÕÄÐ ÎÄÕÈÅ°Û× ÇÌÄÎÁ ÕÈØ ÎÄÌ Ä Ñ ÑÐÒÐÑ ÄÌ ÔÕÑ Ô ÀÕÌ ÑÚ ÔÕËÐ ·ÐÇÓÑ ÎÄÌ ÔÕÑ ±Äà ÏÌÑ Á ÑÚ ÎÑÌ ° ÄÌ Ù×ÓÀØ ÀÙÐÑØ ÉÄÔÄÓÀÄØ ÕÓÒ× ÈÍÄÌÓÈÕÌÎÁ Ô ÌÕÌÎÁ ÉÄÊËÕÁ ÎÄÌ ÙÄÀÓÑ ÄÌ ÄÊÄ Ë ¾ÐÈØ ÄÓÄÏÀÈØ ÊÌÄ ÑÏÏ¾Ø ÒÓÈØ ¤Ð ÑÓÑÃÔÈØ ÐÄ ÊÚÓÀÔÈÌØ ÀÔ× ÕÑÐ ÙÓÁÐÑ ÕÌ ÇÈÐ ÖÄ ÍÄÐľÎÄÐÈØ È ÕÑÐ ÀÇÌÑ ÕÓÁ Ñ Ä ¿ ÑÚÐ ÌÑ ÄÚÔÕËÓ¿ ÔÕÌØ È ÌÏÑÊ¾Ø ÑÚ ÖÄ ¾ÎÄÐÄ ÔÑÉÁÕÈÓË ÇÌÄÙÈÀÓÌÔË ÙÓÁÐÑÚ ÖÄ Ä ¾ÉÈÚÊÄ Î° ÑÌÄ ÄÐÑÃÔÌÄ ÓÄÐÕÈÅÑà ÄÏÏ° ÔÕËÐ ÑÓÈÀÄ ÄÖÄÀÐÈÌØ ´Ì ÙÓÈÌ°ÔÕËÎÈØ °Ð× Ä ÁÏÄ ÊÌÄ ÐÄ É¾ÓÈÌØ ÔÈ ¾ÓÄØ Ú ÈÃÖÚÐË ÎÄÌ Ä ÄÌÕËÕÌο È ÌÙÈÌÓË ÄÕÌο ÎÄÓ̾ÓÄ ÑÌÎÑʾÐÈÌÄ ÎÑÌÐ×ÐÌο ÎÄÌ ÓÑÔ× Ìο Û׿ ¡ÑÏÏÑÃØ ÎÄÚÊ°ÇÈØ È ÇÌΰ ÑÚ ÓÁÔ× Ä ÑÚ ÇÈÐ ÎÄÕÄÐÑÑÃÔÄÐ ÕÑ ÁÓÄ ° ÑÚ ÎÄÌ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ Ú ÑÙÓÈ× ¾ÐÑÌ ÐÄ ÎÄÕÄÐÑ¿ÔÑÚÐ °ÐÕÄ ¼ÕÄÐ ÍÈÎÌÐ°Ø Î°ÕÌ ÕÑ Ñ ÑÀÑ ÈÍÈÏÀÔÔÈÕÄÌ ÎÄÌ ÈÕÄ ÑÓÉÒÐÈÕÄÌ ÇÌÄÓÎÒØ ÖÄ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÏËÓÒÔÈÌØ ÎÄÌ ÕÑ ÄÐÕÀÔÕÑÌÙÑ ÕÀ Ë Ä ÄÏÏÌÒØ ¾ÐÈÌØ ÔÕÄ ÀÇÌÄ ÎÄÌ ÕÄ ÊÐ×ÔÕ° ´ÒÓÄ Á ×Ø ¾Ù× ÈÕÃÙÈÌ ÎÄÏÃÕÈÓË ÌÔÑÓÓÑ ÀÄ ÔÕÄ Ó°Ê ÄÕÄ ÊÃÓ× ÑÚ ¡ÑÌÄ ÈÀÐÄÌ ÈÎÈÀÐÄ ÕÄ ÔÕÑÌÙÈÀÄ ÑÚ ÖÈ×ÓÈÀØ Ä ÄÓÄÀÕËÕÄ ÊÌÄ ÐÄ ÄÐÕÌ ÈÕ× ÀÔÈÌ ÌÄ È ÌÙÈÌÓË ÄÕÀÄØ ÕËÐ ÎÓÀÔË ÎÄÌ ÕÌØ ÇÃÔÎÑÏÈØ ÔÚÐÖ¿ÎÈØ ÑÚ ÔÚÐÄÐÕ° È Ô¿ ÈÓÄ ÔÕÌØ ÄÊÑÓ¾Ø ¦ Ì Ñп ÎÄÌ µ Ñ Ñп ±Ä ;ÓÈÌ ÐÄ ÇÌÄϾÍÈÌ Ô×ÔÕÑÃØ ÔÚÐÈÓÊ°ÕÈØ ÎÄÌ Ï¾ÊÑÐÕÄØ Ô×ÔÕÑÃØ ÈÐÐÑÒ ÇÚÐÄÕÑÃØ ÀÔ×Ø ÎÄÌ ÇÚÐÄÕÁÕÈÓÑÚØ Ä Á ÈÎÈÀÐË ¢ÑÅÄÓÁÕËÕÄ ¤ÍÌÑ ÌÔÕÀÄ ±Ä ÓÌÔΰÓÈÌ ÄÏÏ° °ÐÕÄ ÐÄ ÄÎÑÃÈÌ ÕËÐ ¾ÔÄ ÕËØ É×п ±Ä ËÐ ÅÌ°ÛÈÕÄÌ ÐÄ ÎÈÓÇÀÔÈÌ ÄÏÏ° ÐÄ ÙÕÀÛÈÌ Ô×ÔÕ° ÊÌÄ ÐÄ ÎÈÓÇÀÔÈÌ ÈÚÎÑÏÁÕÈÓÄ ÔÕÑ ¾ÏÏÑÐ ªÄÌ ÕÑ ÅÄÔÌÎÁÕÈÓÑ ÁÏ×Ð ¨ ²¢ «ÌÄ ÄÍÀÄ ÕÁÔÑ Ä ÕÁÔÑ Ä ÄÓÄÀÕËÕË ÊÌÄ ÐÄ ¾ÙÈÌ Î° ÑÌÑØ ÇÌ°ÓÎÈÌÄ ´Ì ÔÚ ÅÑÚÏ¿ ÖÄ ÈÀÙÈØ ÐÄ ÇÒÔÈÌØ ÔÕÌØ Ð¾ÈØ ÎÑ ¾ÏÈØ ÑÚ ÍÈÎÌÐÑÃÐ ÕÒÓÄ ÕËÐ ÎÄÓ̾ÓÄ ÕÑÚØ ±Ä Æ°ÍÑÚÐ Ô×ÔÕ° ÕÌ ÈÀÐÄÌ ÄÚÕÁ ÑÚ Ö¾ÏÑÚÐ ÐÄ Î°ÐÑÚÐ ÐÄ ËÐ Ä ÑÊÑËÕÈÚÕÑÃÐ È ÕËÐ ÓÒÕË ÎÄÌ ÐÄ ÈÀÐÄÌ ÔÀÊÑÚÓÈØ ÔÕËÐ ÆÚÙ¿ ÕÑÚØ ÊÌÄ ÕÄ ÓÑÔÁÐÕÄ ÕÑÚØ ² ÅÄÔÌÎÁÕÈÓÑØ ÔÄ ÑÕ¾Ó ÄØ °ÏÏ×ÔÕÈ ÈÀÐÄÌ Ñ ÀÇÌÑØ ÄØ Ñ ÈÄÚÕÁØ ±Ä ÄÓÄ ¾ÐÑÚÐ ÈÔÕÌÄÔ ¾ÐÈØ ÔÕÑ ÐÄ ÈÕÃÙÑÚÐ ÎÄÌ ÐÄ ËÐ È ÌÕÓ¾ÆÑÚÐ ÔÕÄ ÄÓÐËÕÌΰ ÔÙÁÏÌÄ ÐÄ ÕÑÚØ ÓÀÍÑÚÐ ÕÑ ËÖÌÎÁ ÄÏÏ° ÐÄ °ÓÑÚÐ ÕÄ ÎÓÚ ¾ÐÄ ËÐà ÄÕÄ ÀÔ× Ä Á ÄÚÕ° ÊÌÄ ÐÄ ÊÀÐÑÚÐ ÎÄÏÃÕÈÓÈØ ±Ä ËÐ ÍÈÙаÐÈ ÐÄ ÍÈÎÑÚÓ°ÛÑÐÕÄÌ ÐÄ ÊÚ Ð°ÛÑÐÕÄÌ ÎÄÌ ÐÄ ËÐ ÄÓÄ ÈÏÑÃÐ ÕËÐ Ô× ÄÕÌο ÕÑÚØ ÚÊÈÀÄ ªÄ Ì° È ÌÕÚÙÀÄ ÇÈÐ ÄÐÄ ÏËÓÒÐÈÌ ÕËÐ ÚÊÈÀÄ ÎÄÌ ÕËÐ ÆÚÙÌο ËÓÈ ÀÄ ÄØ D www.deluxemagazine.gr


¼ÏÂ

ÔÚÏÂÓÑÂÔÕÊÌ¿ ÕÂ˾ÅÊ ÈÆÁÔÉØ

;

°ÓË ÔÕËÐ ÑÏÚÈÕ¿ È ÈÌÓÀÄ ÕÑÐ È ÄÊÊÈÏ ÄÕÌÔ Á ÎÄÌ ÕËÐ Ä ÑÇÈÇÈÌÊ ¾ÐË ÄÍÌÑ ÌÔÕÀÄ Ë ÈÕÄÌÓÈÀÄ « ÈÊÐ¿Ø #ATERING ¾ÙÈÌ ÊÀÐÈÌ ÔÚÐÒÐÚ Ñ Õ×Ð È ÌÕÚÙË ¾Ð×Ð ÇÈÍÌÒÔÈ×Ð ©ÇÓÃÖËÎÈ ÕÑ ÔÕË ¢ÄÏÄ ÀÐÄ È ÄÓÙÌÎÁ ÄÐÕÌÎÈÀ ÈÐÑ ÕË ÛÄÙÄÓÑ ÏÄÔÕÌο ÎÄÌ ÕËÐ ÄÓÕÑ ÑÌÀÄ «¾ÔÄ ÔÈ ÏÀÊÄ ÙÓÁÐÌÄ Á ×Ø ÎÄÕ¾ÊÓÄÆÈ ÀÄ ÄÍÌÑÔË ÈÀ×ÕÄ È ÌÕÚÙË ¾ÐË ÑÓÈÀÄ ÎÄÌ ÎÄÕ¾ÎÕËÔÈ ÀÄ ÚÆËÏ¿ Ö¾ÔË ÔÕÑÐ ÕÑ ¾Ä ÕËØ ÄÛÌÎ¿Ø ÈÔÕÀÄÔËØ ¢ÎÑ ÁØ ÕËØ « ÈÊÐ¿Ø #ATERING ÈÀÐÄÌ ÐÄ ÄÐÕÄ ÑÎÓÀÐÈÕÄÌ ÔÈ Î°ÖÈ È ÌÖÚ ÀÄ ÔÕÁÙÑ ÎÄÌ ÎÓÚÉ¿ ÔÄØ ÔξÆË ¢È ΰÖÈ ÈÎÇ¿Ï×ÔË ÕÌØ ÈÐÕÚ ÒÔÈÌØ ÎÈÓÇÀÛÑÚÐ ÑÌ ÈÎÏÈ ÕÚÔ ¾ÐÈØ ÊÈÃÔÈÌØ Ë ÑÌÁÕËÕÄ ÎÄÌ Ë ÚÆËÏ¿ ÄÌÔÖËÕÌο ÑÚ ÓÑÔÄÓ ÁÛÑÐÕÄÌ °ÐÕÄ Ôà É×ÐÄ È ÕÑ ÔÕÌÏ ÎÄÌ ÕËÐ ÓÑÔ× ÌÎÁÕËÕÄ ÕÑÚ ÑÌÎÑÇÈÔ ÁÕË ¨ ÇÌÄÎÓÌÕÌο ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄ ÔÚÐÄÐÕ° ÌÇÌÄÀÕÈÓÈØ ÊÈÚÔÕÌÎ¾Ø ÓÑÕ°ÔÈÌØ ÎÄÌ Ë ÑÌÁÕËÕÄ ÄÐÕÄÐÄÎÏ°ÕÄÌ ÔÈ Î°ÖÈ ¾ÎÉÄÐÔË Ä Á ÕÌØ ÉÓÈÔÎÑ ÄÊÈÌÓÈ ¾ÐÈØ ÊÈÃÔÈÌØ ÕËÐ °ÆÑÊË ÄÓÑÚÔÀÄÔË ÕÑÚØ ÕÑÐ °ÓÕÌÑ È ÄÊÊÈÏ ÄÕÌÔ Á ÕÑÚ ÓÑÔ× ÌÎÑà ÎÄÌ ÉÚÔÌΰ ÕËÐ Ä ÁÏÚÕË ÔÚо ÈÌÄ ÔÕÑ ÙÓÑÐÑÇÌ°ÊÓÄ Ä ÕËØ ÅÓÄÇÌ°Ø ªÄÌ È ÈÌÇ¿ ΰÖÈ ÍÈÙ×ÓÌÔÕ¿ ÅÓÄÇÌ° ÕËØ Û×¿Ø ÔÄØ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÈÀÐÄÌ Î°ÕÌ ÄÓÄ °Ð× Ä Á Õ¾ÏÈÌÄ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÈÀÐÄÌ ÄÓÄ ÚÖ¾ÐÌÄ ÕÑ ÁÐÑ ÑÚ ¾ÙÈÕÈ ÐÄ Î°ÐÈÕÈ ÈÀÐÄÌ ÐÄ ÄÉÈÖÈÀÕÈ ÔÕË ÉÓÑÐÕÀÇÄ Õ×Ð ÈÌÇÌÎÒÐ ÑÚ ÇÌÄÖ¾ÕÈÌ Ë ÈÕÄÌÓÈÀÄ « ÈÊÐ¿Ø «ÄÛÀ ÖÄ ÔÙÈÇÌ°ÔÈÕÈ Î°ÖÈ ÏÈ ÕÑ ¾ÓÈÌÄ ÑÚ ÖÄ Ä Ñ Ð¾ÈÌ ÉÓÈÔΰÇÄ ÉÄÐÕÄÔÀÄ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄ ÎÄÌ ÔÕË ÔÚоÙÈÌÄ ÖÄ ÙÄÏÄÓÒÔÈÕÈ ÊÌÄ ÐÄ Ä ÑÏÄÃÔÈÕÈ ÕË ÄÊÈÀÄ ÕËØ ÅÓÄÇÌ°Ø ´Ñ ÙÄ ÁÊÈÏÑ Õ×Ð ÎÄÏÈÔ ¾Ð×Ð ÔÄØ ÖÄ ÓÑÇÒÔÈÌ ÕËÐ È ÌÕÚÙÀÄ ÕËØ ÈÎÇ¿Ï×ÔËØ ¦ÀÕÈ ÓÁÎÈÌÕÄÌ ÊÌÄ Î° ÑÌÄ ÑÏà ÔË ÄÐÕÌο ÔÕÌÊ ¿ ÕËØ Û×¿Ø ÔÄØ ÈÀÕÈ ÊÌÄ ÕÄ ÊÈоÖÏÌ° ÔÄØ ÌÄ È ¾ÕÈÌÑ ¾ÐÄ ÓÈÅÈÊÌÁÐ ¿ Ä Ï° ¾ÐÄ °ÓÕÌ ÊÌÄ ÐÄ ÇÌÄÔÎÈÇ°ÔÈÕÈ È ÕÑÚØ ÉÀÏÑÚØ ÔÄØ È ÌÔÕÈÚÕÈÀÕÈ ÕËÐ « ÈÊÐ¿Ø #ATERING ÊÌÄ ÐÄ ÇË ÌÑÚÓÊ¿ÔÈÌ ÕÑ ÌÇÄÐÌÎÁ ÔÎËÐÌÎÁ ÑÚ ÖÄ Ä ÑÊÈÌÒÔÈÌ ÕËÐ ÈÎÇ¿Ï×Ô¿ ÔÄØ

¤¢ § ¥ § ± )$; ( PDLO LQIR#EHJQLVFDWHULQJ JU ZZZ EHJQLVFDWHULQJ JU


DELUXE around the world

É N.O.LA É ²§ °²¢! ´¤ ©y¦µ²µ«¦ ¢´¨± ±¦¤ ²³ ¦¤±¨ ¡¦³©¡ ¤±©²«¤¢´¦ ¢´¤ ¡©² ²¨´¦µ´©ª¤ ¡ ¤ª²¢´³¯´¤ ´¨¢ ¤«¦³©ª¨¢ «¦±²µ«¦ ¢´² ª²¢«²¡² ©´©ª² ).4%2.!4)/.!, (/53% ª¤© ª¤´¤ ¤¥¤©±²µ«¦ ©¤´© ² ,/5)3 !2-342/.' ¡³²¢¦¬¦³¦ ´²¢² ¤¡ ²¶¦³¤ ¢´¨± ¤± ³¯¡²´¨´¤ ´²µ¢ ¢´©¶²µ¢ 7(!4 ! 7/.$%2&5, 7/2,$ ¤¡² ´²± y¨«¨´³¨ «¡² y¤±²

5 4

www.deluxemagazine.gr


º

ÕÄÐ Ñ ÓÑÑÓÌÔ ÁØ ÕÑÚ ÄÈÓÑ ÑÓÌÎÑà ÈÌÔÌÕËÓÀÑÚ ÔÑÚ Ä ÑÎÕ¿ÔÈÌ ÕÄ Õ¾ÔÔÈÓÄ ÑÏÚ ÁÖËÕÄ ÊÓ° ÄÕÄ ÕËØ ÄÎÓÑÔÕÑÌÙÀÇÄØ .EW /RLEANS ,! ÎÄÐÈÀØ ÇÈÐ ÑÓÈÀ ÐÄ ÔÈ ÓÑÜÇÈ°ÔÈÌ ÊÌÄ ÕÌØ ÈÎ Ï¿ÍÈÌØ ÑÚ ÔÑÚ ÈÕÑÌ °ÛÈÌ ÄÚÕ¿ Ë ÄÊÌο ÁÏË ÑÚ ÊÈÐпÖËÎÈ ÔÕÌØ ÄÏ¿ÕÌÎÈØ ÁÙÖÈØ ÕÑÚ «ÌÔÔÌÔÔÌ ¿ ´ÁÔÑ Ë ÎÄÓÇÌ° ÕËØ ÁÔÑ ÎÄÌ Ë ÁÆË ÕËØ ÄÓÄ ¾ÐÑÚÐ °ÉÖÄÓÕÈØ ÎÁÐÕÓÄ ÔÕÑ ÙÓÁÐÑ ÎÄÌ ÕÌØ ÇÚÔÎÑÏÀÈØ ²Ì °ÐÖÓ× ÑÌ ÕÓÄÊÑÚÇÑÃÐ ÊÈÏ°ÐÈ É×аÛÑÚÐ ÎÄÌ ÔÉÚÓÀÛÑÚÐ ÄÓÄÔ¾ÓÐÑÐÕÄØ ÕÑÐ È ÌÔξ ÕË ÐÄ Î°ÐÈÌ ÄÎÓÌÅÒØ ÕÑ ÀÇÌÑ Î°ÖÈ ÔÕÌÊ ¿ ÕËØ Ë ¾ÓÄØ «ÀÄ ÅÁÏÕÄ È ÕÑ ÊÓÄÉÌÎÁ ÕÓÄ ÄÓÎÈÀ ÊÌÄ ÐÄ ÇÑÃ È ÁÕÌ ÕÄ ÙÓÒ ÄÕÄ ÕËØ ÌÔÕÑÓÌÎ¿Ø ÑÏÌÕÈÀÄØ ÕËØ ÑÚÌÛÌ°ÐÄ ÈÀÐÄÌ ÄÐÄÓÀÖ ËÕÄ Á ×Ø ÎÄÌ ÑÌ ÌÔÕÑÓÀÈØ ÑÚ ÎÓÃÅÑÚÐ ÑÌ Ê×ÐÌ¾Ø ÕËØ ²Ì °ÐÖÓ× ÑÌ ÄÀÛÑÚÐ ÑÚÔÌο ÔÕÑÚØ ÇÓÁ ÑÚØ Ä Á Ð×ÓÀØ ÕÑ Ó×À ¾ÙÓÌ ÄÓÊ° ÕÑ ÅÓ°ÇÚ ÕÁÕÈ ÑÚ ÑÌ JAZZ °ÐÕÈØ ÈÕÄɾÓÑÐÕÄÌ ÔÕÄ ÌÎÓ° CLUBS ÕËØ &RENCHMEN 3TREET /Ì ÚÓ×ÇÌ¾Ø ÕËØ ÎÓÈÑϾÛÌÎËØ ÎÑÚÛÀÐÄØ ÍÈ ÚÄÏÀÛÑÚÐ È ÕÄ PO BOYS SANDWICHES ÎÄÌ ÕÄ ÄÙÐÌÔÕ° ÔÕÓÈÀÇÌÄ ÕÓÚ ÒÐÑÐÕÄØ Ä ÓÁÔÎÏËÕÈØ ÔÕÌØ ÈÓÀÕÈÙÐÄ ÍÚÏÁÊÏÚ ÕÈØ ÅÈÓ°ÐÕÈØ Õ×Ð Ä ¾ÕÓËÕ×Ð ÎÄÏÑÇÌÄÕËÓË ¾Ð×Ð ÑÐÑÎÄÕÑÌÎÌÒÐ ¨ ÄÓÙÌÕÈÎÕÑÐÌο ÕËØ ±¾ÄØ ²ÓÏÈ°ÐËØ ÈÖ°ÈÌ ÕÄ ÅϾ ÄÕÄ Õ×Ð È ÌÔÎÈ ÕÒÐ È ÕÑ ÑÏÃÙÓ× Ñ ÔÕÚÏ ÎÄÌ ÕÄ ÄÓÌÔÕÑÚÓÊË ÄÕÌΰ ÔÎÄÏÀÔ ÄÕÄ ÑÚ ÇË ÌÑÚÓÊ¿ÖËÎÄÐ Ä Á ÕÌØ È ÌÓÓÑ¾Ø Õ×Ð °ÏÏ×Ð ÎÄÌ ©Ô ÄÐÒÐ Ä ÑÌÎÌÑÎÓÄÕÒÐ ´ÁÔÑ ÕÄ ÄÓÙÑÐÕÌΰ ÕÑÚ ÎÄÕÄ Ó°ÔÌÐÑÚ 'ARDEN $ISTRICT ÁÔÑ ÎÄÌ ÑÌ ÌÎÓÁÕÈÓÈØ ÎÄÕÑÌÎÀÈØ ÕÑÚ ÌÔÕÑÓÌÎÑà ξÐÕÓÑÚ ÊÃÓ× Ä Á ÕÑÐ ÎÄÖÈÇÓÌÎÁ ÐÄÁ ÕÑÚ 3AINT ,OUIS ÔÚÐÖ¾ÕÑÚÐ ¾ÐÄ Û×ÐÕÄÐÁ ÎÌÐË ÄÕÑÊÓÄÉÌÎÁ ÔÎËÐÌÎÁ ¦ÎÈÀ ÎÑÐÕ° ÔÕËÐ ÈÀÔÑÇÑ ÕÑÚ &RENCH 1UARTER ÇÈÔ ÁÛÈÌ ¾ÐÄ È ÅÏË ÄÕÌÎÁ ÎÕ¿ÓÌÑ ÕÑÚ ÔÕÑ Ñ ÑÀÑ ÔÄÓ°ÐÕÄ ÙÓÁÐÌÄ ÄÓÊÁÕÈÓÄ ÉÌÏÑÍÈпÖËÎÈ ÕÑ ÓÒÕÑ 7ORLD 4RADE #ENTER ÕÑÚ ÎÁÔ ÑÚ ´Ñ

www.deluxemagazine.gr

)NTERNATIONAL (OUSE ɾÓÈÌ Ä Á ÕÁÕÈ ÕÑÐ ÕÀÕÏÑ ÕÑÚ ÑÚ Á ×Ø ÕÄÀÓÌÄÍÈ Ä ÁÏÚÕÄ ÁÕÄÐ ÄÚÕÁ ÈÕÄÕÓ° ËÎÈ ÕÑ ÔÕÑ ÓÒÕÑ BOUTIQUE HOTEL ÕËØ ÁÏËØ ÓÑÔÎÄÏÒÐÕÄØ ÕÑÐ ÇÌÈÖп ÕÄÍÌÇÌÒÕË ÐÄ ÐÌÒÔÈÌ ÔÄÐ ÔÕÑ Ô ÀÕÌ ÕÑÚ ¨ ÄÚÖÈÐÕÌΰ ÎÑÔ Ñ ÑÏÀÕÌÎË ÄÀÊÏË ÕÑÚ ÔÈ ÔÚÐÇÚÄÔ Á È ÀÄ TWISTED COLONIAL ÇÌÄÎÁÔ ËÔË ÑÚ È Ì ÈÏ¿ÖËÎÄÐ Ñ ÄÓÙÌÕ¾ÎÕÑÐÄØ "ROOKS 'RAHAM Ñ INTERIOR DESIGNER ,- 0AGANO ÎÄÌ Ñ ÌÇÌÑÎÕ¿ÕËØ 3EAN #UMMINGS ÊÈ ÀÛÑÚÐ ÕÌØ ÄÌÔÖ¿ÔÈÌØ Î°ÖÈ BON VIVEUR ÑÚ ÕÑ È ÌϾÊÈÌ ÊÌÄ ÕË ÇÌÄ Ñп ÕÑÚ ªÄÖÓÈ ÕÀÛÑÐÕÄØ ÕÄ VIBES ÕËØ ÊÈоÕÈÌÓ°Ø ÕÑÚ ÕÑ )NTERNATIONAL (OUSE ÄÎÑÏÑÚÖÈÀ ÕÌØ ÄÓÄÇÁÔÈÌØ 5 5


DELUXE around the world

ÎÄÌ ÕÄ ¾ÖÌ Ä ÐÕÃÐÈÕÄÌ È ÑÏÁÏÈÚÎÄ ÏÌа ÎÄÏà ÄÕÄ ÕÑÚØ ÖÈÓÌÐÑÃØ ¿ÐÈØ ÇÌÑÓÊÄÐÒÐÈÌ ÖÈ ÄÕÌΰ PARTIES ÊÌÄ ÕË ÈÊ°ÏË ÊÌÑÓÕ¿ ÕËØ ÁÏËØ ÕÑ -ARDI 'RAS ÎÄÌ ÔÈÓÅÀÓÈÌ ÚÔÕËÓÌÒÇË COCKTAILS ÑÚ ÖÚ ÀÛÑÚÐ ÔÄÊËÐÈÚÕÌΰ ÉÀÏÕÓÄ ÄÏÏÑÕÌÐÒÐ ÖÓÚÏÌÎÒÐ ÄÊÌÔÔÒÐ ÕËØ ÑÚÌÛÌ°ÐÄ ªÚÓÌÒØ Á ×Ø ÊÈÏ° È ÕËÐ ÎÄÓÇÌ° ÕÑÚ ÎÄÌ Ú ÑǾÙÈÕÄÌ ÕÑÐ È ÌÔξ ÕË È ¾ÐÄ ÏÄ ÈÓÁ ÎÄÌ ÈÌÏÌÎÓÌÐ¾Ø ÙÄ ÁÊÈÏÑ ÈÎÉÓ°ÛÑÐÕÄØ Ä ÁÏÚÕÄ ÕË ÔÃÊÙÓÑÐË ±¾Ä ²ÓÏÈ°ÐË ÑÚ ÄÊÄ ° ÎÄÌ ÕÌ ° ÕÑ ÚÆËÏ¿Ø ÄÌÔÖËÕÌÎ¿Ø ÄÓÈÏÖÁÐ ÕËØ Ù×ÓÀØ ÐÄ ÉÑÅ°ÕÄÌ ÐÄ ÕÔÄÏÄÎ×ÖÈÀ ÎÄÌ ÐÄ ÄÀÍÈÌ ¢ÕËÐ Õ¾ÙÐË ÕË ÊÄÔÕÓÑÐÑ ÀÄ ÕËÐ ÄÓÙÌÕÈÎÕÑÐÌο ÎÄÌ ÕË ÑÚÔÌο Ë ÁÏË ÑÚ Èо ÐÈÚÔÈ ÕÑÐ 4ENNESSEE 7ILLIAMS ÐÄ ÇË ÌÑÚÓÊ¿ÔÈÌ ÕËÐ ËÓ×ÀÇÄ "LANCHE $U"OIS Ä Á ÕÑ È×ÉÑÓÈÀÑÐ Ñ ¡ÁÖÑØ ÔÚÐÈÙÀÛÈÌ ÐÄ È ÄÐÄ ÓÑÔÇÌÑÓÀÛÈÕÄÌ ÇË ÌÑÚÓÊÌΰ ¢ÕÑ Ú ¾ÓÑÙÑ ±²«¤ .EW /RLEANS -USEUM OF !RT ÎÄÌ ÕËÐ ÎÄÕ°ÉÚÕË Ú ÄÀÖÓÌÄ ÊÏÚ ÕÑÖ¿ÎË ÕÑÚ Î°ÖÈ ¾ÓÊÑ Õ¾ÙÐËØ ¾ÙÈÌ ÐÄ ÄÉËÊËÖÈÀ ¾ÐÄ ÎÑ °ÕÌ ÌÔÕÑÓÀÄØ ¢ÕÑ $ORIS -ETROPOLITAN Ë ÊÄÏÏÌο ÎÑÚÛÀÐÄ ÔÚÐÄÐÕ° ÕËÐ ÄÉÓÌÎÄÐÌο ÄÓ°ÇÑÔË ÎÄÌ ÕÑ ÎÓ¾ÄØ ÊÀÐÈÕÄÌ ÀÄ Ð¾Ä È ÈÌÓÀÄ ¢ÕÑ ÌÎÓÑÔÎÑ ÌÎÁ 3POTTED #AT Ë JAZZ ÔÕËÐ ÌÑ ÊпÔÌÄ ÈÎÇÑÙ¿ ÕËØ ÍÄÐÄÊÈÐÐ̾ÕÄÌ Ä Á оÑÚØ HIPSTERS ÈÐÒ ÔÕÑ 4HE 'RILL Ë ÁÇÄ ÕÑÚ BRUNCH Ä ÑÕÈÏÈÀ ÕËÐ ÁÐË È ÌÏÑÊ¿ ÈÇÒ ÎÄÌ ÇÈÎÄÈÕÀÈØ È ÈÓ¿ÉÄÐÈØ Ä ÈÓÌΰÐÌÎÈØ FULL FAT ÊÈÃÔÈÌØ ÔÈÓÅÌÓÌÔ ¾ÐÈØ Ä Á ÎÈÉ°ÕÑÚØ ¾ÊÙÓ× ÑÚØ ÈÔ¿ÏÌÎÈØ °ÊÈÌÓÈØ È ÏÈÚÎ¾Ø ÑÇÌ¾Ø ¢ÕË ±¾Ä ²ÓÏÈ°ÐË Ë Û¾ÔÕË ÎÄÌ Ë ÚÊÓÄÔÀÄ ÈÌÒÐÈÌ ÕÌØ ÄÐÕÌÔÕ°ÔÈÌØ ÎÄÌ ÑÌ °ÐÖÓ× ÑÌ ÇÓÑÔÀÛÑÐÕÄÌ Ä Á ÕË ÇÌ°ÖÈÔË ÊÌÄ Û׿ ² ÕÚÉÒÐÄØ ªÄÕÓÀÐÄ ÇÈÐ ÎÄÕ°ÉÈÓÈ ÐÄ ÕÑ¿ÔÈÌ ÕÌØ ÎÄÓÇÌ¾Ø Õ×Ð ÎÄÕÑÀÎ×Ð ÎÄÌ Ë ÆÚÙ¿ ÕÑÚØ ÇÈ ÖÄ °ÆÈÌ ÑÕ¾ ÐÄ ÙÑÓÈÃÈÌ ÔÕÑÚØ Í¾ÉÓÈÐÑÚØ JAZZY ÓÚÖ ÑÃØ ÑÚ ÕÑÚØ Ú ÄÊÑÓÈÃÈÌ Ë ÌÔÕÑÓÀÄ ÕÑÚ ÕÁ ÑÚ ÕÑÚØ ¸ÐÄ ÈÌÔÌÕ¿ÓÌÑ ÊÌÄ ÕË ± / ,! ÇÈ ÖÄ ÔÈ ÈÕÄɾÓÈÌ ÁÐÑ ÙÌÏÌÑ ÈÕÓÌΰ ÄÏÏ° ÎÚÓÀ×Ø ÖÄ ÔÈ ÕÄÍÌǾÆÈÌ ÌÔÕÑÓÌΰ ÑÚÔÌΰ ÊÈÚÔÕÌΰ ÎÄÌ ÑÏÌÕÌÔÕÌΰ ÔÕËÐ ÌÑ Ô¾ÍÚ ÎÄÌ ÄÐÈ ÌÕ¿ÇÈÚÕË ÁÏË ÕËØ ¤ ÈÓÌÎ¿Ø D

www.deluxemagazine.gr


ÆÁÔÉ ÂÑ¿ª

«©¤ ¦¡©¢ª¦®¨ ¢´¨± µ¡¦³²¶¨ ¤µ ¨ ´²µ ¦¢´©¤´²³©²µ 3 4/&&! ¢´¨± ª¨¬©¢©¤ ¤ ¢¤¢ ¢µ¢´¨¢¦© «¦ «©¤ ¤ ¨ ª²µ§©±¤ ¤ ¢¤¢ ¶¤³©¢¦© «©¤ «²±¤y©ª¨ ¦µ¢´©ª¨ ¦«¡¦©³©¤ ª ¤© ¤ ©±¦© ´² ¤ ¤¡¨«¦±² ¢¤¢ ¡¦³©¥¤ ²± ©¤ µ¡¦³²¶¦¢ ¢´© «¦¢ «¦ ´¨± ª¤ µ´¦³¨ ¢¤¢ ¡¤³¦¤

ÎÕÁØ Ä Á ÕÑ ÐÄ ÅÓÀÔÎÈÕÄÌ ÆËÏ° ÔÕË ÏÀÔÕÄ Õ×Ð HOT PINS ÕÑÚ ÊÈÚÔÕÌÎÑà ٰÓÕË Õ×Ð ÅÑÓÈÀ×Ð ÓÑÄÔÕÀ×Ð ¾ÙÈÌ ÎÄÕÄɾÓÈÌ Î°ÕÌ ÄÎÁ Ä ÌÑ ÑÚÔÌÄÔÕÌÎÁ ÐÄ ÊÀÐÈÌ ÔÚÐÒÐÚ Ñ Ú ¾ÓÑÙ×Ð ÙÄÏÄÓÒÐ ÊÈÚÔÕÌÎÒÐ ÔÕÌÊ ÒÐ «ÈÓÌΰ Ä Á ÕÄ ÎÄÏÃÕÈÓÄ ÅÓ°ÇÌÄ ¿ ÕÄ ÌÑ ÈÚÙ°ÓÌÔÕÄ ÈÔË ¾ÓÌÄ ¢ÄÅÅÄÕÑÎÃÓÌÄÎÑÚ ÈÀÐÄÌ Ï¾ÑÐ ÔÚÐÇÈÇÈ ¾ÐÄ È ÕÑ ÈÔÕÌÄÕÁÓÌÑ 3TOFFA ² ÌÔÕÑÓÌÎÁØ ÙÒÓÑØ ÕËØ ÕÄžÓÐÄØ Õ×Ð ÄÇÈÓÉÒÐ ´ÔÄÏÄÅÑÃÕÄ ÍÄÐÄÛ×ÐÕÄÐÈÃÈÌ ÎÄÌ ÈÕÄÕÓ¾ ÈÕÄÌ Ä Á ÕÑÐ ¢ ÃÓÑ ´ÔÄÏÄÅÑÃÕÄ ÔÈ ¾ÐÄ ÑÐÕ¾ÓÐÑ ÙÒÓÑ È INDUSTRIAL ÃÉÑØ VINTAGE ÌÐÈÏÌ¾Ø ÎÄÌ ÉÚÔÌΰ ÀÄ °ÏÏË ÎÑÚÛÀÐÄ È ÌÇÌÄÀÕÈÓÑ ÙÄÓÄÎÕ¿ÓÄ ÎÄÌ ÔÀÊÑÚÓÄ ÏÄÙÕÄÓÌÔÕÁ Ä ÑÕ¾ÏÈÔ Ä ´Ä POP ÔÕÑÌÙÈÀÄ Î°ÐÑÚÐ ÄÓ¾Ä ÔÕÑÚØ ÕÑÀÙÑÚØ È OLD SCHOOL ÄÐÕÌÎÈÀ ÈÐÄ ÈÐÒ ÕÄ ÄÓÄÇÑÔÌÄΰ ¾ Ì ÏÄ Ç¾ÐÑÚÐ ÄÓ Ñ-

ÐÌΰ È HAPPY ÙÓÒ ÄÕÄ ÎÄÌ ÛÈÔÕÁ É×ÕÌÔ Á ÑÚ ÖÄ ÔÄØ Î°ÐÑÚÐ ÐÄ ÐÌÒÔÈÕÈ Ä ¾Ô×Ø ÄÓÈÞÔÕÌÎÄ ÎÄÌ ÑÌÎÈÀÄ ÔÕÑ CHIC TRENDY ÈÓÌÅ°ÏÏÑÐ ÕÑÚ ´Ä ÈÏÏËÐÌÎ¿Ø ÎÄÌ ÈÔÑÊÈÌÄÎ¿Ø ÎÑÚÛÀÐÄØ Ì°ÕÄ ÔÚÐÇÚ°ÛÑÐÕÄÌ ÄÓ ÑÐÌΰ È ÕÄ SIGNATURE COCKTAILS ÎÄÌ Ä ÑÊÈÌÒÐÑÚÐ ÕÌØ ÄÌÔÖ¿ÔÈÌØ ¸ÙÑÐÕÄØ ÎÈÓÇÀÔÈÌ Ï¾ÑÐ ÕÑ ÔÕÑÀÙË Ä Ù°ÓË ÔÕÑ È ÌÕÚÙË ¾ÐÑ DNA ÑÚ ÇÌÄÖ¾ÕÈÌ Ä ÑÕÈÏÈÀ ÄÊÄ Ë ¾ÐË ÔÚпÖÈÌÄ ÊÌÄ ÁÏÑÚØ ÁÔÑÌ Ö¾ÏÑÚÐ ÐÄ ÔÚÐÇÚ°ÔÑÚÐ ÓÄÊ ÄÕÌΰ ÐÁÔÕÌ ÈØ ÊÈÃÔÈÌØ ÑÌÁÕËÕÄ ÚÏÌÎÒÐ ÎÄÌ ÈÚÙ°ÓÌÔÕÑ ÈÓÌÅ°ÏÏÑÐ È ÎÄÏ¿ ÄÓ¾Ä ÈÀÕÈ ÊÌÄ ÇÈÀ ÐÑ ÈÀÕÈ ÊÌÄ Ú ¾ÓÑÙÄ ËÏÌÁÏÑÚÔÕÄ ÊÈà ÄÕÄ ÔÕËÐ ÄÚÏ¿ ΰÖÈ ¢ÄÅÅÄÕÑÎÃÓÌÄÎÑ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÊÌÄ ÕÑÐ ÈÑÓÕÄÔ Á Õ×Ð ÌÑ ÈÚÙ°ÓÌÔÕ×Ð ÔÕÌÊ ÒÐ ÕÑÚØ ¬¾ÕÑØ ÊÌÄ ÕË Ð¾Ä ÔÈÛÁÐ ÄØ Ú ÑǾÙÈÕÄÌ ÔÕÌØ ÄÚÏ¾Ø ÕÑÚ È ÕÑ ÄÐÄÐÈ× ¾ÐÑ

ÕÑÚ MENU «ÈÕÄÍà ÑÏÏÒÐ Ú ¾ÓÑÙ×Ð ÈÌÓÄÔ ÒÐ ÔÀÊÑÚÓÄ ÇÈÐ ÑÓÑÃ È ÐÄ ÄÐÕÌÔÕÄÖÑÃ È ÔÕÑ ¤Ï ÚÓÁ ÕÔÌÛξÌÎ È ÄÓ ÈÏ°ÇÄ ÐÕÑ °ÕÄØ ÈÏÏËÐÌΰ ÕÚÓÌ° ΰ ÄÓË ÎÄÌ ÎÓÀÕÄ Ñ ¡ÄÕ°ÕÈØ 3TOFFA È Ô ÌÕÌο SWEET SOUR CREAM ÎÄÌ ÕÓÄÊÄÐ¾Ø ÑÚÎÀÕÔÈØ ÎÄ ÐÌÔÕ¿Ø ÄÐÔ¾ÕÄØ ªÑÕÁ ÑÚÏÑ 3TOFFA È ÏÌ× ¾ÐË ÑÕÔÄÓ¾ÏÄ ÄÓ ÈÛ°ÐÄ ÕÓÄÊÄп ÄÐÔ¾ÕÄ ÐÕÑ ÄÕÀÐÌÄ ¢ÄÐÕÑÓÀÐËØ ÔÈ ÈÏÄÉÓ° ÌΰÐÕÌÎË ÔÑØ ÎÄÌ 4RI 4IP ÁÔÙÑÚ "LACK !NGUS ÔÕÑ ÄÐÕ¾ Ì È ÆËÕ° ÏÄÙÄÐÌΰ ÎÄÌ ÉÑÚÓÐÌÔÕ¾Ø ÄÕÄÕÑÃÏÈØ ¬ÚÔÌΰ ¾ÐÄ Ú ¾ÓÑÙÑ ÊÏÚÎÁ ÈÀÐÄÌ Á ÕÌ ÙÓÈÌ°ÛÈÕÄÌ ÊÌÄ ÐÄ Ä ÑÊÈÌÒÔÈÌ ÕËÐ È ÈÌÓÀÄ ÔÄØ ÕÑ «ÌÏɾÌÊ È ÔÑØ Ä Á ÉÓÑÃÕÄ ÕÑÚ Ç°ÔÑÚØ ÎÄÌ ÕÑ ªÄÏÕÔÁÐÈ È ÄÔÎÄÓ ÁÐÈ ÎÄÌ ÓÄÏÀÐÄ ÉÑÚÐÕÑÚÎÌÑà ÖÄ ÔÄØ ÕÄÍÌǾÆÑÚÐ ÔÈ °ÏÏË ÊÈÚÔÕÌο ÇÌ°ÔÕÄÔË

¥ÄØ ¢ÑÉÀÄØ ¤ ÄÏÀÄØ ªËÉÌÔÌ° ´ËÏ ÈÌÕÑÚÓÊÈÀ ÎÄÖË ÈÓÌа ¢ÄÅÅÄÕÑÎÃÓÌÄÎÑ ÄÐÑÌÎÕ° ÎÄÌ ÈÔË ¾ÓÌ


DELUXE LIVING BETTER

S

¤ ¤ ¥¢ ¬§¤ §¤ ¤ ¥

ummerize 4/ ¤¡²´µ¡¯«¤ ´²µ ª¤ ²ª¤©³©²µ ¡²µ ¦³¶¦´¤© «¦¢¤ ¤¡² ´©¢ ´¤¢¦©¢ ´² $%3)'. ´©¢ ±¦¦¢ ¢µ±¨ ¦©¦¢ ´©¢ «²µ¢¦¢ ´¨± ¤³¶©´¦ª´²±©ª¨ ´¨± ´¦¶±¨ ´¤ ¬¦´©¶ ´¨ «²y¤ ¤¡² ´¨± ª¤´©¤ «¨ ©¤³¤ª¨

5 8

DOLCE & GABBANA

.

ÄÌ ÍÄÉÐÌΰ Ë ÁÏË ÕÈÐÕÒÐÈÌ ÕÄ ÑÚÇÌÄÔ ¾ÐÄ ¾ÏË ÕËØ Ä ÕÑ ÙÈÌ ÒÐÄ ÎÄÌ ÊÈ ÀÛÈÌ ÑÚ ÑÃÎÌÄ ÏÌÄΰÇÄ ÚÓ×ÇÌ¾Ø ÇÌ°ÖÈÔË ÊÌÄ ÅÁÏÕÈØ ¾Ó×ÕÈØ Ð¾ÈØ ÄÓÙ¾Ø ¡ÄÔ ÄÏÌÔ ¾ÐÄ °ÐÕÄ È ÁÏÌÎË ÇÁÔË ÑÌÎÑÐÑ ÌÎÑ ÑÏÌÕÌÎ¿Ø ÎÄÕ°ÖÏÌÆËØ ÎÄÌ ÎÌÕÓÌÐÑÎÁÎÎÌÐËØ ÄÉÓÌÎÄÐÌÎ¿Ø ÔÎÁÐËØ ªÄÏÑÎÄÀÓÌ ÑÐÑ °ÛÈÕÄÌ ÕÑ Ôà Õ× Ä ÎÄÌ ÈÚÕÚÙÒØ ÈÀ ÄÔÕÈ Ä ÑÉÄÔÌÔ ¾ÐÈØ ÐÄ ÕÑ Û¿ÔÑÚ È ÔÕÑ MAXIMUM ¨ ÁÇÄ È ÌÕ¾ÏÑÚØ Ä ÈÏÈÚÖÈÓÒÐÈÕÄÌ ÎÄÌ ÚÌÑÖÈÕÈÀ ÄаÏÄÉÓÈØ ÉÁÓ ÈØ È ¾ ÉÄÔË ÔÕÄ JUMPSUITS ÕÄ KIMONOS ÎÄÌ ÕÑ BEDROOM LOOK «È ÇÚÁ ÏÁÊÌÄ ÊÑËÕÈÃÑÚ È ÉÑÓÒÐÕÄØ ÑÏÚÕÈÏÈÀØ ÌÕÛ° ÈØ ÎÄÌ ÕÄ ÈÕÄÍ×Õ° SLIP DRESSES ¤Ð ÕÒÓÄ ÈÀÔÕÈ THROWBACK LOVER ÕÄ ÄÊÄ Ë ¾ÐÄ S ÄØ Å°ÛÑÚÐ ÐÄ ÎÚÎÏÑÉÑÓÑÃ È È ÏÈÚÎÁ ÔÄΰÎÌ ÏÈÚÎÁ Ä ÑÃÕÔÌ ÎÄÌ ATHLETIC CHIC LOOK È SNEAKERS ÑÚ ÉÑÓÌÑÃÐÕÄÌ È ÕÄ °ÐÕÄ ¤ Á LEGGINGS ¾ÙÓÌ ÖËÏÚΰ BOHO CHIC ÉÑÓÈ ÄÕ°ÎÌÄ ¼ÔÑ ÊÌÄ ÕÑ ÄÎÌÊÌ°Û ÕÑÚ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÑÃ È ÄÐÄɾÓÈÌ ÕÑ ¾ÐÕÑÐÑ ÏÈ ÔÕÄ °ÕÌÄ ÕÀ ÑÕÄ ÇÈÐ È ÕÓÁ ÄÛÈ ÁÔÑ Ë ÏÈ ÔÎÌ° ÎÄÌ ÕÒÓÄ ÓÒÕË ÕËÐ ÄÊÁÓÄÔÄ ÈÐÒ Ä ÑÖÈÒÐÈÌ ÕÑ EYELINER ¼ ×Ø ÄÚÕ¿ ÕË ÉÑÓ° Ë ÄÊÌο ÊÓÄ ÑÃÏÄ ÄÀÛÈÌ ÔÕÑ °ÙÑØ ÕÑ ¿ÎÑØ ÕÑ ÙÓÒ Ä ÎÄÌ ÕÑ ÑÖÈÕÈÀÕÄÌ ÄÎÁ Ë ÎÄÌ Î°Õ× Ä ÕÄ °ÕÌÄ ¦ ÐÄÌ ÅÄÓÈÖ¿ÎÄ È ÕÑ ÔÕË ¾ÐÑ ÎÄÌ ÕÌØ ÕÚ ÌÎÁÕËÕÈØ ÎÄÌ ÕÑ ÄÚÕÁ ÌÔÙÃÈÌ ÊÌÄ ÕÄ ÄÏÏÌ° ÕÄ Ñ ÑÀÄ É×ÕÀÛÑÐÕÄÌ Ä Á OMBRE ÄÐÕÄÃÊÈÌÈØ ÁÙÌ È ÕÄ GRANNY HAIR ÄÓÐÑà ÄÌ ÐÄ ÄÔÙÑÏËÖÒ Ï¾ÎÑÐÕÄÌ ÔÈ ÎÑÓÌÕÔÀÔÕÌÎÈØ ÄÐÚ °ÎÑÚÈØ ÎÑÕÔÀÇÈØ ÄÏÏ° ÎÚÓÀ×Ø ÔÕÑÏÀÛÑÐÕÄÌ È ÈÚÉ°ÐÕÄÔÕÄ ACCESSORIES ÙÓÚÔ¾Ø ÎÑÓǾÏÈØ !LBERTA &ERRETTI Ô ÄÊÄ Ò ÏÑÚÏÑÃ-

www.deluxemagazine.gr


ÄÏÏ° ¾ÙÈÌ ÈÕÄ ÑÓÉ×ÖÈÀ ÔÈ ÔÚÐÑÇÈÚÕÌÎÁ Ì°ÕÑÚ ×Ø ¾ÓÏÈØ ÈÏÌÕÛ°ÐÄØ ÈÐÒ ¾ÐÄ Ä ÏÁ SMELLY ÎÑÚÐÑÚ ÀÇÌ Ä ÑÕÈÏÈÀ ϾÑÐ ¾ÐÄ HEALTHY CAULIFLOWER STEAK È ÎÄ ÐÌÔÕÁ ÄÏ°ÕÌ ªÃ ÓÑÚ ¤ÎÁ Ë ÎÄÌ ÕÄ COCKTAILS È ÌÔÕÈÃÑÐÕÄÌ ÕÄ ÈÏÏËÐÌΰ ÓÑÜÁÐÕÄ ÄÉÑÃ Ë «ÄÔÕÀÙÄ ¶ÀÑÚ ÕÑ ÓÁÇÌ ÕÑ ÑÃÛÑ ÕÄ ÏÈ ÁÐÌÄ ÎÄÌ ÕÄ ÉÓ¾ÔÎÄ ÚÓ×ÇÌΰ ÕËØ ÈÏÏËÐÌÎ¿Ø ÉÃÔËØ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÑÃÐ ÔÕÄ ÑÕ¿ÓÌÄ ÑÚ ÇË ÌÑÚÓÊÑÃÐ ÑÌ BARTENDERS #HEERS ÏÑÌ ÁÐ ÎÄÌ ÔÕË ÔË ÄÐÕÌο °ÉÌÍË ÑÚ ÕÄÓ°ÛÈÌ ÕÄ ÈÉËÔÚÙÄÔ ¾ÐÄ ÃÇÄÕÄ ÕÑÚ ÈÊÙÒÓÌÑÚ ÄÓÙÌÕÈÎÕÑÐÌÎÑà DESIGN µ ÑÇÈÙÁ ÄÔÕÈ ÕÑ ÈÐÕÚ ×ÔÌÄÎÁ ¡°ÓÎÑ ¢ÕÄÃÓÑØ ±Ì°ÓÙÑØ ´Ñ Ð¾Ñ ÔÕÑÏÀÇÌ ÑÚ É¾ÓÈÌ ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕÑÚ ÇÌ°ÔË ÑÚ ©ÕÄÏÑà ÄÓÙÌÕ¾ÎÕÑÐÄ ³¾ÐÕÛÑ ¡Ì°ÐÑ ÈÀÐÄÌ ÔÕÑ ¬°ÏËÓÑ ÎÄÌ ÔÚ ÈÓÌÏÄ Å°ÐÈÌ ÕÄ Ð¾Ä ÎÕÀÓÌÄ ÕËØ ÚÓÌÎ¿Ø ¢ÎËÐ¿Ø ÎÄÌ ÕËØ ¦ÖÐÌÎ¿Ø ¥ÌÅÏÌÑÖ¿ÎËØ ´Ó¾ÙÑÚ È ÓÑØ ÕÑ °ÇËÏÑ ¾ÏÏÑÐ ÎÄÌ ÌÄØ ÎÄÌ ÈÀ Ä ÕÓ¾ÙÑÚ È ÇÈÐ ÑÓÒ ÐÄ ËÐ È ÌÔË °Ð× ×Ø ÕËÐ ÎÑÓÚÉÄÀÄ FITNESS Õ°ÔË ÇÌÄ ÎÄÌ ÊÌÄÕÀ ÁÙÌ ÈÍÈÛËÕË ¾ÐÄ HEADPIECES ¾ÐÄ HEAADP PIECES ªÌ ÄÉÑà ¿ÓÄ È ÀÄ ÊÈÃÔË Ä Á ÕÌØ ÄÐÔË Ä Á ÕÌ ÕÌØØ ÄÐÖ Ì ÐÄ ÇÑÔ ¾ÐÈØ ÄÔÄÓ¾ÏÈØ ° È ÐÄ ÇÑÓÌÎÌ °ÔÑÚ È ÎÄÌ ÕÌØ ÊÄÔÕÓÌ ÄÓÊÌÎ¾Ø Õ°ÔÈÌØ ÕËØ Ø ÔÈÛÁÐ ¤Ð¿ÔÚÙÑÌ ÔÈÉ Ä ÑÇÑ ÑÃÐ ÕËÐ ÑÏÚ ÏÑÏ ÎÁÕËÕÄ Õ×Ð ÈÓÄÔ ¾Ð×Ð ÇÈÎÄÈÕÌÒÐ ÎÌ Ä ÑÖÈÒÐÑÚÐ ÕÄ SUPERFOODS ! Á ÕÄ ÈÊ°ÏÄ ÈÔÕÌÄÕÁÓÌÄ ¾ÙÓÌ ÕÑ ÆÄÊ ¾ÐÑ ÄÐÕÑ ×ÏÈÀÑ ÕËØ ÊÈÌÕÑÐÌ°Ø ÄØ ÑÌ Ú ÈÓÕÓÑÉ¾Ø ÎÄÌ ÕÄ ÉÚÔÌΰ ÔÚ ÏËÓÒ ÄÕÄ ÇÌÄÕÓÑÉ¿Ø É×аÛÑÚÐ ×Ø Ë «ÈÔÑÊÈÌÄο ÎÑÚÛÀÐÄ ÎÄÌ ÕÄ ÈÏÏËÐÌΰ ÓÑÜÁÐÕÄ ÈÀÐÄÌ ÕÑ ÌÑ ÄÊÐÁ ÎÄÌ ÚÊÌ¾Ø ÎÄÃÔÌ Ñ ÈÏÌÍ¿ÓÌÑ ÚÔÕÌÎÁ ÚÊÈÀÄØ Ñ ÑÓÉÌ°Ø ÎÄÌ ÄÐÕÌÊ¿ÓÄÐÔËØ ÔÕÑÐ ÏÄпÕË ¸ÕÔÌ °ÖÄ È ÐÄ ÕÓÒ È CHIPS Ä Á ÊÑÊÊÃÏÌ ÎÌ Ä Á ΰÏÈ ÑÌ ÏÄÙÄÐÀÇÈØ ÕËØ ªÄÕÑÙ¿Ø ÄÐ ÇÈÐ Ä ÄÕÒ ÄÌ ÎÄÌ ÔÕÑ Ì°ÕÑ ÄØ ÌÄ È ÉÄÐÀÛÑÐÕÄÌ ÁÏÑ ÎÄÌ ÌÑ ÔÚÙа ÆÄÊ ¾ÐÈØ ÕÓÑÉ¾Ø Á ×Ø ÎÌÐÁÄ ÉÄÊÁ ÚÓÑ ÓÁÇÌ ÄÅÑΰÐÕÑ ÊÎÁÕÛÌ ¾ÓÌ ÅÄÕÁ ÑÚÓÄ "ÌÑÏÑÊÌΰ ÎÓ¾ÄÕÄ ÏÄÙÄÐÌΰ ÎÄÌ ÖÄÏÄÔÔÌа ÓÑÌÁÐÕÄ Ù×ÓÀØ ÊÏÑÚÕ¾ÐË ÎÄÌ ÇÀÙ×Ø ÏÄÎÕÁÛË Î°ÐÑÚÐ ÕÑÚØ ÎÑÓÚÉÄÀÑÚØ ÎÑÚÛÌÐÀÔÕ ÕËØ ÊÄÔÕÓÑÐÑ ÀÄØ ÄÏÏ° ÎÌ È °Ø ÕÄ Ä Ï° COOKING GIRLS ÐÄ ÇÑÃ È Ï¾ÑÐ ÕÑÐ ÎÁÔ Ñ Õ×Ð ÕÓÑÉÀ ×Ð È °ÏÏÑ °ÕÌ ¤Ø ÑÃ È Ë ÈÏÌÕÛ°ÐÄ ÄÃÈÌ ÐÄ ÈÀÐÄÌ ¾ÐÄ Ä ÏÁ ÛÄÓÛÄÅÄÕÌÎÁ ÑÚ Ë ÊÌÄÊÌ° ÕÑ ¾ ÐÌÊÈ ÔÕÑ ÕËÊ°ÐÌ È Ï°ÇÌ www.deluxemagazine.gr


DELUXE LIVING BETTER

ÕÑÚØ MINI ¿ MAXI «ÄÓÄÖÒÐÌÑÚØ ÀÊË ÎÄÏ¿ ÓÑ ÁÐËÔË ¾ÐÄØ ÎÄÏÁØ ÉÌÏÄÐÖÓ× ÌÎÁØ ÔÚпÖ×Ø ÔÎÑ ÁØ ÕÑ ÎÄ ÈÏ°ÎÌ ÔÄØ ÎÌ ¾ÐÄ ÛÈÚÊ°ÓÌ ÎÄÏ° ÄÖÏËÕÌΰ Ä ÑÃÕÔÌÄ ÄÓÎÑÃÐ ÊÌÄ ÐÄ ÈÀÕÈ ÎÌ ÈÔÈÀØ ÔÕÑ ÎÏÀ Ä ¤Ð ÕÒÓÄ ÕÑ ÅÄÓ̾ÔÕÈ ÄÉÁÓËÕÄ Á ×Ø ÈÊÒ ÕÑ ÑÇ¿ÏÄÕÁ ÔÄØ Ë ÌÑ ÄÊÄ Ë ¾ÐË ÔÚпÖÈÌÄ Õ×Ð ÄÌÇÌÎÒÐ ÙÓÁÐ×Ð ÄÐÄÅÌÒÐÈÌ ªÌ ÄÐ ÉÑÅ°ÔÕÈ ÕÌØ ÄÐÒ ÄÏÈØ ÓÑÔÊÈÌÒÔÈÌØ ÈÓÌΰ SESSION µÑGA ¿ ÌÏ°ÕÈØ ÄÓÄ ¾ÐÑÚÐ ÆËÏ° ÔÕÄ CHARTS ÕËØ °ÔÎËÔËØ ªÌ ÄÉÑà ÑÌ ÈÐÇÑÓÉÀÐÈØ ÎÄÏ° ÎÓÄÕÑÃÐ ÄØ ÄÔÙÑÏËÖÑÃ È ÎÄÌ ÏÀÊÑ È ÕËÐ CREATIVITY ÕËØ Ð¾ÄØ È ÑÙ¿Ø ¸ÏÏËÐÈØ ÇË ÌÑÚÓÊÑÀ ÊÈ ÀÛÑÚÐ È FASHION ÙÓËÔÕÌΰ ¿ ÇÌÄÎÑÔ ËÕÌΰ ÄÐÕÌÎÈÀ ÈÐÄ GRAPHICS ÎÄÌ ÈÏÏËÐÑ ÓÈ ¿ ÄÍÈÔÑÚ°Ó ÎÑÔ ¿ ÄÕÄ BEACHWEAR ÕË Û׿ ÄØ ÎÄÌ È °ÍÑÐÄ ¾ ÐÈÚÔËØ ÕË ÙÒÓÄ ÄØ ÕËÐ Ä ÑÕÚ ÒÐÑÚÐ ÔÕÌØ ÌÇÌÄÀÕÈÓÈØ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ÕÑÚØ ¤ Á ÕËÐ °ÏÏË Ë ´¾ÙÐË ÄÔÉÄÏ¾Ø ÎÄÕÄÉÃÊÌÑ °ÐÕÄ ÔÕÌØ ÇÃÔÎÑÏÈØ ÔÚÊÎÚÓÀÈØ ÈÕ°ÈÌ ÅÁ ÅÈØ ÑÏÌÕÌÔ Ñà ÎÄÌ ÑÓÑÃ È È ÄÔÉ°ÏÈÌÄ ÐÄ ÑÃ È ÁÕÌ ¾ÐÄØ ÑÓÊÄÔ ÁØ ¾ÎÉÓÄÔËØ ÕÄϾÐÕÑÚ ÎÄÌ ÎÄÏÏÌÕÈÙÐÌÎÒÐ ÈÓÈÖÌÔ °Õ×Ð ÍÈÇÌ ÏÒÐÈÕÄÌ ¾ÔÄ Ä Á ÌÎÓ¾Ø ÄÏÏ° ÑÚÔÌÄÔÕÌÎ¾Ø ÇÓ°ÔÈÌØ ÖÈÄÕÓÌÎ¾Ø ÎÌÐË ÄÕÑÊÓÄÉÌÎ¾Ø ÑÚÔÌÎ¾Ø ÙÑÓÑà INSTALLATION NEW VISUAL ARTS Ô ÑÚÇÄÀ×Ð ÅÌÅÏÀ×Ð ÎÄÌ ÀÄ ÇÌ°ÖÈÔËØ ÐÄ ÄÐÑÀÍÑÚ È ÕÄ °ÕÌÄ ÎÄÌ ÐÄ ÇÑÃ È ÄÎÓÌ° ÔÕÑÚØ ÑÓÀÛÑÐÕÈØ ÕÑÚ ÐÈà ÄÕÑØ yÃÔÎÑÏÄ ÄÏÏ° È ÈÊ°ÏÑ ÈÓ°ÎÌ ÎÄÌ ÎÚÓÀ×Ø È ÔË ÈÀÑ ÈÎÎÀÐËÔËØ ÕËÐ Ó Å ÌÇÌ×ÕÌο Ó×ÕÑÅÑÚÏÀÄ Ñ ¡ÑÏÌÕÌÔ ÁØ ÄÐÖÀÛÈÌ ÍÍÄа ªÌ ÄÚÕ¿ ÕË ÉÑÓ° ÍÈÎÌа ÎÌ Ä ÕÑ MINI ÍÄа ªÌ ÄÚÕ¿ ÕË ÉÑÓ° ÍÈÎÌа ÎÌ Ä ÕÑ MINI WORKSHOP ÕÑÚ Î°ÖÈ ÎÄÏÏÌÕ¾ÙÐË W ±¾ÈØ ÓÑÕ°ÔÈÌØ Ð¾ÈØ ÔÚпÖÈÌÈØ Ð¾Ä ÔÕ¾ÎÌÄ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÈØ Ð¾Ä ÔÕ¾ÎÌÄ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÐоÑÌ ÓÑÑÓÌÔ ÑÀ ÑÚ Ð¾ÑÌ ÓÑÑÓÌÔ ÑÀ ÑÚ

ÔÕÓÀÅÑÚÐ Ä Á ÕË Ê×ÐÀÄ ¤Ð ÎÄÌ ÕÄ ÄÎÓÌа ÕÄÍÀÇÌÄ Á ×Ø Ñ ¡ÄÐÄ °Ø ÑÚ ÆËÉÀÔÕËÎÈ Ñ .O ÕÁ ÑØ ÇÌÄÎÑ ÒÐ ÊÌÄ ÕÑ ÄÓÄ ¾ÐÑÚÐ Ë ÄÇÚÐÄ ÀÄ ÄØ ÈÐÕÑÃÕÑÌØ ÑÌ ¸ÏÏËÐÈØ ÕÚÙÄÀÑ ÇÈÐ ÐÑ ÀÛ× ÄÊÄ ¿ÔÄ È ÕËÐ ¦ÏÏ°ÇÄ ÁÏË ² ÕÁ ÑØ ÎÄÕÄÊ×Ê¿Ø ÄØ ÕÑ ÐËÔÀ ÕÑ Ù×ÓÌÁ ¾ ÕÑ Ù×ÓÌÁ ¾ ÄÆÈ ÐÄ ÈÀÐÄÌ ÁÐÈÌÇÑØ ÎÌ ¾ÊÌÐÈ ÓÑÑÓÌÔ ÁØ ¡ÓÑ Ô ÁØ ¡ÓÑÔ ÄÖÑÃ È ÐÄ ÄÐÄÎÄÏÃÆÑÚ È ÄÎÁ Ë ÎÄÌ ÕË ÊÑËÕÈÀÄ ÕË ÊÑËÕÈÀÄ ÕËØ ÊÈÌÕÑÐÌ°Ø ÄØ ¼ ÑÚ ÎÌ ÄÐ ÅÓÀÔÎÈÕÄÌ «ÌÎÓ° Ä «ÌÎÓ° ÄÓ°ÎÌÄ ÎÄÌ ÙÄÓÌÕ× ¾ÐÄ CAFh RESTO Ë ÅÁÏÕÄ È ÕÑÐ Ô ÕÄ È ÕÑÐ ÔÎÃÏÑ Ë ÎÄÏË ¾ÓÄ È ÕÑÐ Ä ¾ÐÄÐÕÌ ÑÚ Ô ÔÚÊÎÄÕÑÌÎÑÃ È ÙÓÁÐÌÄ ÄÏÏ° ÁÏÌØ ÙÕÈØ ÈÀ Ä È ÎÄÏËÔ ¾ÓÄ ÌÐÁ ÄÔÕÈ ÏÀÊÑ ÌÑ ÄÐÖÓÒ ÌÐÑÌ ¿ ÑÚ ÉÄÀÐÈÕÄÌ ´Ñ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ¾ÓÙÈÕÄÌ ÎÎÄÌ É¾ÓÐÈÌ ÄÛÀ ÕÑÚ ÕËÐ ÉÓÈÔΰÇÄ ÎÄ ÎÄÌ ÕËÐ ÌÑ ÄаÏÄÉÓË ÇÌ°ÖÈÔ¿ ¤Ø ÕÑ Î°Ð Î°ÐÑÚ È É×ÕÈÌÐÁ ÎÄÌ ÙÄÓÑà ÈÐÑ ¢ÕÑ Ù¾ÓÌ ÄØ ÈÀÐÄ ÈÀÐÄÌ %NJOY SUMMER D www.deluxemagazine.gr


¤¡² ´¨± y³ ±¤±¢µ «¤ ¦³²µ INFO LIFECOACHING GR WWW LIFECOACHINGGREECE GR

O

10

ª¤ ²ª¤©³© ¤ ¤ ¨ ¦¡²¶¨¢ ¤ ¤ ¨ y©¤ ¦¢¨¢ ª¤© ¡² µ ª¤´¤ ¨ ¨ ®µ¶² ² ©¤ ©¤ ±¤ ¤±¤ ² ©¢´²µ«¦ ´© ¡¦³¤¢¤«¦ ´© «¤¢ ¡¦³©«¦±¦© ª¤© ¡¯¢ «¡²³²µ«¦ ±¤ ´² ¤±´©«¦´¯¡©¢²µ«¦ ¡©² ¤¡²´¦ ¦¢«¤´©ª¤

Ì ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐ¾Ø Ä ÑÉ°ÔÈÌØ ÔÚпÖ×Ø ÎÓÄÕ°ÐÈ ÌÑ ÑÏÃ Ä Á ÄÚÕ¾Ø ÑÚ ÄÀÓÐÑÚ È ÔÕËÐ ÄÓÙ¿ ÕËØ ÙÓÑÐÌ°Ø »Ô×Ø ÊÌÄÕÀ Ú ÑÔÚÐÈÀÇËÕÄ ÐÌÒÖÑÚ È ÕËÐ Ú ÑÙÓ¾×ÔË ÐÄ ÕÌØ ÎÓÄÕ¿ÔÑÚ È ÁÐÑ ¾ÙÓÌ ÕÑ Õ¾ÏÑØ ÕÑÚ ÙÓÁÐÑÚ ¤Ð ¾ÙÈÕÈ ÁÐÈÌÓÄ ÊÌÄ ÕÑÚØ ¿ÐÈØ ÑÚ ¾ÓÙÑÐÕÄÌ ÌÇÑà ÈÓÌΰ TIPS ÑÚ ÖÄ ÔÄØ ÅÑËÖ¿ÔÑÚÐ ÐÄ ÕÄ ÓÄÊ ÄÕÑ ÑÌ¿ÔÈÕÈ ¡ÓÑÎÄϾÔÕÈ ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÔÄØ ÄÐÄÓ×ÕËÖÈÀÕÈ ÕÌ ÔÄØ Î°ÐÈÌ ÈÚÕÚÙÌÔ ¾ÐÑÚØ ÑÌÑØ °ÐÖÓ× ÑØ Ö¾ÏÈÕÈ ÐÄ ÈÀÔÄÔÕÈ ÑÌÈØ ÈÀÐÄÌ ÑÌ ÓÑÕÈÓÄÌÁÕËÕ¾Ø ÔÄØ ÕÌ °ÖÄÕÈ Ä Á ÕÌØ ÇÚÔÎÑÏÀÈØ ÎÄÌ ÕÄ Ï°ÖË ÔÄØ §¿ÔÕÈ ÔÕÑ ¡ÄÓÁÐ ª°ÖÈ ÔÕÌÊ ¿ ¾ÙÈÕÈ ÕËÐ È ÌÏÑÊ¿ ÐÄ Ä ÑÏÄÃÔÈÕÈ ¿ ÐÄ ÓÑÔ ÈÓ°ÔÈÕÈ ÐÄ ÐÌÒÔÈÕÈ Á ÑÓÉÄ ¿ ÐÄ ÄÉÈÖÈÀÕÈ ÔÈ ÄÓÐËÕÌÎ¾Ø ÔξÆÈÌØ ÎÄÌ ÔÚÐÄÌÔÖ¿ ÄÕÄ ÐÄ ÈÀÔÕÈ ÈÚÊÐÒ ×Ð ¿ ÐÄ ÐÌÒÖÈÕÈ ÄÐÈ ÄÓÎ¿Ø ÐÄ Û¿ÔÈÕÈ ÔÕÑ ¡ÄÓÁÐ ¿ ÐÄ ÄÐÄ ÄÔ¿ÔÈÕÈ ÕÑ ÄÓÈÏÖÁÐ ²ÐÈÌÓÈÚÕÈÀÕÈ ÈÊÄÏÁ ÐÑÄ ªÄоÐÄØ ÇÈÐ ÔÄØ ÈÊÊÚ°ÕÄÌ ÁÕÌ ÄÐ ÑÌ È ÌÖÚ ÀÈØ ÎÄÌ ÕÄ ÁÐÈÌÓÄ ÔÄØ ÈÀÐÄÌ ÌÎÓ° ÎÄÌ ÀÛÈÓÄ ÖÄ ÓÄÊ ÄÕÑ ÑÌËÖÑÃÐ Ì ÄÚÕÁ ÑÐÈÌÓÈÚÕÈÀÕÈ Î°ÕÌ ÈÊ°ÏÑ Î°ÕÌ ÑÚ ÖÄ ÑÓÑÃÔÈ ÓÄÊ ÄÕÌΰ ÐÄ ÄÏÏ°ÍÈÌ ÕË Û׿ ÔÄØ Á ×Ø ÕËР;ÓÈÕÈ Î°ÕÌ ÑÚ ÖÄ ÔÄØ Î°ÐÈÌ ÐÄ ÈÀÔÕÈ Ë ÎÄÏÃÕÈÓË ÈÎÇÑÙ¿ ÕÑÚ ÈÄÚÕÑà ÔÄØ ¡ÈÕ°ÍÕÈ ÕÌØ ÏÀÔÕÈØ È ÕÄ Ó¾ ÈÌ ¤ÎÑÃÔÕÈ ÕË ÇÌÄÀÔÖËÔ¿ ÔÄØ ÎÄÌ ÔÈÅÄÔÕÈÀÕÈ ÕÑÚØ ÓÑÔ× ÌÎÑÃØ ÔÄØ ÓÚÖ ÑÃØ ÕÌØ ÄÍÀÈØ ÎÄÌ ÕÌØ ÄаÊÎÈØ ÔÄØ

www.deluxemagazine.gr

ÕÓ¿ÑÐÊ Ï ÑÓÐÆÕÐÊÎÂÔÕƾÕÆ ÄÚÙÐÍÐÈÊÌ¡ ÈÊ ÕÐ ÌÂÍÐ̾ÓÊ

«ÈÌÒÔÕÈ ÕÄ ¤ÐÈÙÁ ÈÐÄ ÇËÏÄÇ¿ ÁÏÄ ÁÔÄ ÄоÙÈÔÕÈ Ä Á ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÔÄØ ¿ ÕÑÚØ °ÏÏÑÚØ ÔÚ ÈÓÌÉÑÓ¾Ø ÔÚпÖÈÌÈØ ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔ ÑÃØ ÎÄÕÄÔÕ°ÔÈÌØ ¤ ÑÉÄÔÀÔÕÈ ÑÌÄ ÈÀÐÄÌ ÄÚÕ° ÑÚ ÑÕ¾ ÇÈÐ ÖÄ ÄÏÏ°ÍÑÚÐ ÎÄÌ Ä ÑÇÈÙÖÈÀÕÈ ÕÄ ¢ÕË ÔÚоÙÈÌÄ ÈÔÕÌ°ÔÕÈ ÔÈ ÄÚÕ° Ä Á ÕÄ Ñ ÑÀÄ Ö¾ÏÈÕÈ ÐÄ Ä ÄÏÏÄÊÈÀÕÈ ° ÈÔÄ ª°ÐÕÈ ÌÄ ÏÀÔÕÄ ÎÌ ÄÉ¿ÔÕÈ ÕË ÐÄ ÇÑÚϾÆÈÌ ÔÕÑ Ú ÑÔÚÐÈÀÇËÕÁ ÔÄØ ÈÎÌпÔÕÈ ÕÒÓÄ ¼ ÕÌ ÎÌ ÄÐ ÈÀÐÄÌ ÄÚÕÁ ÑÚ Ö¾ÏÈÕÈ ÐÄ ÍÈÎÌпÔÈÕÈ ÐÄ ÄÏÏ°ÍÈÕÈ ¿ ÐÄ ÄÉ¿ÔÈÕÈ ÀÔ× ÔÄØ ÍÈÎÌпÔÕÈ ÕÒÓÄ ¼ÙÌ ÄÃÓÌÑ ÁÙÌ ÕÑ Ä ÁÊÈÚ Ä ´¯³¤ yÌÄÅ°ÔÕÈ ÕÑ ÅÌÅÏÀÑ ÑÚ ÈÀÙÄÕÈ ÔÕÑ ÚÄÏÁ ÔÄØ ÍÈÎÌпÔÕÈ ÕÄ ÄÖ¿ ÄÕÄ ÙÑÓÑà ª°ÐÕÈ ÕÌØ ÌÄÕÓÌÎ¾Ø ÈÍÈÕ°ÔÈÌØ ÑÚ ÄÐÄÅ°ÏÈÕÈ ÉÏÈÓÕ°ÓÈÕÈ È ª° ÑÌÑÐ ÑÚ ÔÚÐÄÐÕ°ÕÈ Î°ÖÈ ¾ÓÄ ÔÕË ÔÕ°ÔË ÕÑÚ ÏÈ×ÉÑÓÈÀÑÚ ®°ÍÕÈ ÕÑ ÔÚÐÄÀÔÖË Ä ÑÚ ÔÄØ ÏÈÀ ÈÌ Ä Á Á ÕÌ ÈÀÐÄÌ ÄÚÕÁ ÑÚ Î°ÐÈÕÈ ÕÒÓÄ ÎÄÌ ÇÈÔ ÈÚÕÈÀÕÈ ÐÄ ÕÑ Å°ÏÈÕÈ ÈÐÈÓÊ° ÔÕË Û׿ ÔÄØ Ä Á ÕÒÓÄ ÎÄÌ ÕÑÚØ È Á ÈÐÑÚØ ¿ÐÈØ ¤ÚÕÁØ ÈÀÐÄÌ Ñ ÕÓÁ ÑØ ÐÄ ÅÈÏÕÌÒÔÈÕÈ ÕËÐ ÑÌÁÕËÕÄ ÕËØ Û×¿Ø ÔÄØ yÒÔÕÈ ÕÑ ÔÄØ ÔÈ Á ÕÌ Î°ÐÈÕÈ ´Ñ ÔÚÐÄÀÔÖË Ä ÕËØ È ÌÕÚÙÀÄØ ÎÄÌ ÕËØ ÑÏÑÎÏ¿Ó×ÔËØ ÈÍÄÓÕ°ÕÄÌ ÎÄÕ° ÈÊ°ÏÑ ÑÔÑÔÕÁ Ä Á ÕË ÇÌο ÔÄØ ÄÉÑÔÀ×ÔË ÎÄÌ ÕÑ ÔÚÐÄÀÔÖË Ä ÁÕÌ ÇÒÔÄÕÈ ÕÑÐ ÎÄÏÃÕÈÓÁ ÔÄØ ÈÄÚÕÁ ¢ÕÄ ÄÕ¿ÔÕÈ ÕÌØ ÇÌÎÄÌÑÏÑÊÀÈØ ÊÌÄ ÁÔÄ ÇÈРΰÐÄÕÈ ÁÏÑ ÕÑ ÙÈÌ ÒÐÄ ÕË ÊÚ ÐÄÔÕÌο ÑÚ ÇÈÐ ÄÓÙÀÔÄÕÈ ÕË ÇÀÄÌÕÄ ÑÚ

ÇÌÄÎÁÆÄÕÈ ÕËÐ ÕÑÍÌο ÔÙ¾ÔË ÑÚ ÔÚÐÈÙÀÔÄÕÈ ªÑÌÕ°ÍÕÈ ÕÑÚØ ÇÄÀ ÑÐ¾Ø ÔÄØ ÔÕÄ °ÕÌÄ ÎÄÌ ª°ÐÕÈ ÄÚÕÁ ÑÚ Í¾ÓÈÕÈ ÁÕÌ ÖÄ ÔÄØ ª°ÐÈÌ ÎÄÏÁ ÄÎÁ Ë ÎÌ ÄÐ ÕÑ ÉÑÅ°ÔÕÈ ÈÅÑÏÈÚÕÈÀÕÈ ÎÄÌ ÓÌÔΰÓÈÕÈ ¡ÈÌÓÄ ÄÕÌÔÖÈÀÕÈ ÊÈÐÐÄÀÄ ÎÌ Ä ÑÉÄÔÌÔÕÌΰ yÑÎÌ °ÔÕÈ ÄÏÏÄÊ¾Ø ÑÚ ÉÑÅ°ÔÕÈ ÓÌÔΰÓÈÕÈ Ú ÑÏÑÊÌÔ ¾ÐÄ È ÄÐÖÓÒ ÑÚØ ÎÄÌ ÎÄÕÄÔÕ°ÔÈÌØ ´Ñ Õ¾Ï Ä ÈÀÐÄÌ ÙÈÌÓÁÕÈÓÑ Ä Á ÕË ÓÑÚÕÀÐÄ ¦ÐÌÔÙÃÔÕÈ ÕËÐ ÀÔÕË ÔÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÔÄØ ¡ÈÀÕÈ ÔÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÔÄØ Î°ÖÈ ¾ÓÄ ÁÔÈØ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÈØ ÉÑÓ¾Ø ÑÓÈÀÕÈ ¼ ÕÌ ÎÌ ÄÐ ÑÚ É¾ÓÈÌ Ë Û׿ ÈÊÒ °ÐÕÄ ÕÄ ÎÄÕÄɾÓÐ× ªÑÌ ËÖÈÀÕÈ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ «ÌÄ ÒÓÄ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑØ Ã ÐÑØ ÕËÐ Ë ¾ÓÄ ÖÄ ÕÑÐÒÔÈÌ ÕÑÐ ÑÓÊÄÐÌÔ Á ÔÄØ ÖÄ ËÓÈ ¿ÔÈÌ ÕÄ ÐÈÃÓÄ ÔÄØ ÎÄÌ ÖÄ ÔÄØ Î°ÐÈÌ ÐÄ Ï° ÈÕÈ Ä Á ÚÊÈÀÄ ÎÌ Ñ ÑÓÉÌ° yÑÚϾÆÕÈ È ÕÌØ ÄÍÀÈØ ÔÄØ ÎÄÌ Î°ÐÕÈ È ÌÏÑÊ¾Ø ÑÚ ÈÀÐÄÌ ÔÈ ÄÓ ÑÐÀÄ È ÄÚÕ¾Ø ¨ ÄÚÕÑÊÐ×ÔÀÄ ÈÀÐÄÌ Ñ ÇÓÁ ÑØ ÁÙÌ ÁÐÑ ÓÑØ ÕËÐ ÄÚÕÑ ÓÄÊ °Õ×ÔË ÄÏÏ° ÎÄÌ ÕËÐ ÀÇÌÄ ÕËÐ ÈÚÕÚÙÀÄ «ËÐ ÄÉ¿ÔÈÕÈ ÎÄоÐÄ ÑÃÕÈ ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÔÄØ ÐÄ ÔÄØ ÈÌ ÁÕÌ ÇÈÐ ÊÀÐÈÕÄÌ ±Ä ÖÚ °ÔÕÈ yÈРΰÐÄ È ÄÚÕÁ ÑÚ ÇÈÐ ÑÖ¿ÔÄ È ÑÏà 15. ¶ÄÏÄÓÒÔÕÈ ¤ ÑÎÕ¿ÔÕÈ ÏÀÊÑ ÀÔÕË ÔÕË Û׿ ¸ÙÈÌ ÈÊÄÏÃÕÈÓË ÉÄÐÕÄÔÀÄ Ä Á ÈÔ°Ø D 6 1


¤¡² ´¨± «¤³©¤ ¢¤ ¤±¤

)DVKLRQ 6W\OH ([SHUW ,PDJH 0DNHU 'HVLJQHU )RXQGHU ³6W\OLVKLRXV´ ²Ì Ô ÑÚÇ¾Ø ÔÕË ÄÏÏÌο ¬ÌÏÑÏÑÊÀÄ ÔÕÑ ¡ÄÐÈ ÌÔÕ¿ ÌÑ ÕËØ ¤Ö¿ÐÄØ ÎÄÌ ÕËÐ %3-/$ ÔÕÑ ¡ÄÓÀÔÌ ÕËÐ ÑÇ¿ÊËÔÄÐ ÕÈÏÌΰ ÔÈ ÀÄ ÏÄ ÈÓ¿ ÎÄÓ̾ÓÄ ÔÕÑ ÙÒÓÑ ÕËØ «ÁÇÄØ «ÈÕÓ° ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÈØ È ÕÄ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÄ ÈÓÌÑÇÌΰ «ÁÇÄØ ÔÄÐ &ASHION %DITOR ÕÌØ ÌÑ È ÌÕÚÙË ¾ÐÈØ ÕËÏÈÑ ÕÌÎ¾Ø ÄÓÄÊ×Ê¾Ø ÔÄÐ #OSTUME $ESIGNER 3TYLIST ÄÏÏ° ÎÄÌ È ÕÑÚØ Ï¾ÑÐ ÇÌ°ÔË ÑÚØ ÎÄÌ È ×Ðà ÑÚØ ÕËØ 3HOW "IZ Á ×Ø ´° ÕÄ ¢°ÎËØ ³ÑÚÅ°Ø y¾Ô ÑÌÐÄ ¥ÄÐÇË ÔÄÐ 0ERSONAL 3TYLIST ©MAGE -AKER ´Ñ ÎÄÌ ÄÉÑà ÈÀÙÈ ¿ÇË Û¿ÔÈÌ ÄÓÎÈÕ° ÙÓÁÐÌÄ ÔÕË ±¾Ä µÁÓÎË ÇË ÌÑÃÓÊËÔÈ ÕÑ 0RESS /FFICE 3HOWROOM 3TYLISHIOUS ÎÄÌ ÕËÐ ÔÚÏÏÑÊ¿ ÓÑÃÙ×Ð È ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕËØ ´¤«´¤ 0(/4/ 9)/2'/3 +!0,!.)$)3

'UHVV PH ´¤ ²±²«¤´¤ ´²µ¢ ¦©±¤© ¢µ±µ ¬¤¢«¦±¤ «¦ ´² ¢´µ ¤«¦´³¨ ´¦¢ ¦¡©´µ¶¨«¦±¦¢ ¦«¬¤±©¢¦©¢ ¦±´µ¡¯¢©¤ª¤ %$)4/2)!, «²y¤¢ ¢¦ «¦ ¤ ¤ ¡¦³©²y©ª¤ ª¤© ¢µ« «¦´²¶¦¢ ¢¦ ¡² µ¢µ§¨´¨«¦ ±¤ 02/*%#43 ´¨¢ ¦ ¤y¤¢ ª¤© ´²µ ¦ ¯´¦³©ª²µ ²© ¤ ¦ ¤±y³¤ ª¤´¢¤£´¨ ©¯³ ²¢ «¦¢¨«¦³¨¢ ª¤© ¢¤±´µ ¤³«¦±¨ ¤¬¨±²µ± ©¤ © ² ´²µ¢ ¤«¡¦³²µ¢ 34!23 ª¤© ¤¡²ª¤ µ¡´²µ± ¡² µ´©«¤ «µ¢´©ª¤ ¢´¤ $%,58% ª²³©´¢©¤ ©¤´© ´² ª¤ ²ª¤©³© ¦©±¤© ¢¶¦ y²± ¦y¯ ª¤© ¤¡¤©´¦© ¦«¬¤±© ¢¦©¢ ¡²µ ¤±¤y¦©ª±µ²µ± ´¨± ª¤ µ´¦³¨ «¤¢ ¦ªy²¶¨

ÍÆË¡ÏÅÓ ÂÕÔÂÞÕÉ ¡ÁÔÈØ ÎÄÌ ÑÌÈØ Õ°ÔÈÌØ ÑÓÑÃ È ÐÄ ÔÚÐÇÚ°ÔÑÚ È É¾ÕÑØ ´Ñ MIX N MATCH ÕÑ RETRO GLAM ÈÀÐÄÌ ÕÄ HIGHLIGHTS ÕËØ ÔÄÌÛÁÐ ÎÄÌ ÙÄÀÓÑ ÄÌ ÑÏà ÊÌÄÕÀ ÈÀÐÄÌ ÎÄÌ ÇÃÑ Ä Á ÕÄ ÌÑ ÄÊÄ Ë ¾ÐÄ ÑÚ LOOKS ÎÄÌ ÙÄÓÄÎÕËÓÀÛÑÚÐ ÕÁÔÑ È ¾ÐÄ ÁÔÑ ÎÄÌ ÕÑ ÃÉÑØ ÕËØ ÔÚÏÏÑÊ¿Ø ÑÚ 0IN UPS S È ÀÄ ÇÁÔË Ä Á ÕËÐ ÄÐÈ ÈÏÌ° Õ×Ð Ø ÕÑ GLAM Õ×Ð S ÈÀÐÄÌ ÕÑ )4 LOOK ÊÌÄ ÕÑ ÉÈÕÌÐÁ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ #ANDY COLORS Ç¾Ó Ä FOLKLORE HIPPIE STYLE ÇÄÐÕ¾ÏÈØ ÓÑ Ä ÐÕÌÎ¾Ø BRODERIES ÄÓÄÇÑÔÌÄΰ ÚÉÄÐÕ° ÔÈ ÔÚÐÇÚÄÔ Á È GLAM ÄÊ̾ÕÈØ GLOSSY METALLICS ALL TIME CLASSIC DENIM ARMY NAVY FLORAL PRINTS ÔÚÐÖ¾ÕÑÚÐ ÕËÐ ÎÄ ÏÑÎÄÌÓÌп ÊÎÄÓÐÕÄÓÁ Ä 4OÏ ¿ÔÕÈ ÐÄ ÕÑÏ ¿ÔÈÕÈ ÊÌÄÕÀ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ÑÌ ÕÑÏ Ë ÓÑÀ ÔÚÐÇÚÄÔ ÑÀ ÈÀÐÄÌ ÕÑ SHOW STOPPER STYLE ÎÄÌ ÈÐÐÑÈÀÕÄÌ ÎÄÌ ÕÑ ÔÕÚÏ ÕËØ ÔÚÏÏÑ Ê¿Ø ÑÚ ALEX3!.$RA ON THE BEACH BY !LEXANDRA +ATSAITI ¡ÑÌÑ ÈÀÐÄÌ ÕÑ ÄÍÈÔÑÚ°Ó ÑÚ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÈÀ ÕË Ð¾Ä ÔÈÛÁÐ 3TATEMENT ACCESSORIES ÈÊ°ÏÄ ÔÎÑÚÏÄÓÀÎÌÄ ÎÄÌ ÅÓÄÙÌÁÏÌÄ ° ÐÕÄ ÕÑ 'RECIAN STYLE ÕÄ ÆËÏÁ ÈÔÄ PINUP ÄÊÌÁ ÕÄ GLAM ÑÏÁÔ× Ä ÕÄ CHIC SEXY ÆËÏÑÕ°ÎÑÚÐÄ ÏÈ ÕÈ ÀÏÈ ÕÄ STRAPPY SANDALS ÕÑ ÕÈÕÓ°Ê×ÐÑ ÙÄ ËÏÁ ÕÄÎÑÃÐÌ ÑÌ ÈÔ ÄÐÕÓÀÊÌÈØ ÑÚ Î°ÐÑÚÐ ÈÐÕÚ ×ÔÌÄÎÁ COMEBACK ÎÄÌ ÕÄ ÈÊ°ÏÄ ÊÚÄÏÌ° ËÏÀÑÚ ´Ä MUST HAVE ÎÑ °ÕÌÄ ÊÌÄ ÀÄ ÌÎÓ¿ Ä ÁÇÓÄÔË ÔÈ ÐËÔÀ ¤ ÄÓÄÀÕËÕË Ë ÈÊ°ÏË BEACH BAG ÑÚ ÕÄ Ù×Ó°ÈÌ ÁÏÄ ¾ÔÄ ¸ÐÄ ÄÎÓà ÎÄÉÕ°ÐÌ ÑÚ ÉÑÓ̾ÕÄÌ ÕÑ Ó×À ÔÕËÐ ÄÓÄÏÀÄ ÕÑ ÅÓ°ÇÚ È ¾ÐÄ ÔÑÓÕØ ÆËÏÁ ÈÔÑ ¾ÐÄ DENIM ¿ ARMY JACKET ÑÏÁÔ× Ñ ÄÊÌÁ ÑÚ ÉÑÓ̾ÕÄÌ ÎÄÌ www.deluxemagazine.gr


www.deluxemagazine.gr

.ICHOLAS -ASTORAS

ÊÒÓÈÐØ ÆÔÉμÓÉØ )DVKLRQ 6W\OLVW )DVKLRQ (GLWRU ÂÍÍÊÕÆÙÏÊÌ¿Ø ÊÆÚÖÚÏÕ½Ø ÔÕÉÏ ÆÕÂÊӾ &HOHVWLQR ÈÐÐË ¾ÐÑØ ÔÕËÐ ª¾ÓÎÚÓÄ È Ô ÑÚÇ¾Ø ÔÕËÐ ¤ÓÙÌÕÈÎÕÑÐÌο ÎÄÌ ÔÕË «ÁÇÄ ÈÕÓ° ¿ÇË ÑÏà ÔË ÄÐÕÌÎ¾Ø ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÈØ È ÈÊ°ÏÄ ÑÐÁ ÄÕÄ ÕËØ ¦ÏÏËÐÌÎ¿Ø «ÁÇÄØ yË ¿ÕÓËØ ¡¾ÕÓÑÚ ÌÒÓÊÑØ ¦ÏÈÚÖÈÓÌ°ÇËØ ª×ÐÔÕÄÐÕÀÐÑØ «ÈÏ¿Ø BY °ÔÎÑØ Î Ä ¾ÙÈÌ ÐÕÃÔÈÌ ÇÌ°ÔË ÑÚØ STARS Á ×Ø ¢°ÎËØ ³ÑÚÅ°Ø yÑÃÎÌÔÔÄ ±Ñ ÌÎÑà /NIRAMA Î ° ÄÏÏ° ÎÄÌ ÕËÐ ÊÑËÕÈÚÕÌο «ÄÓÀÄ ±ÄÚ ÏÌÒÕÑÚ ÎÄÌ ÔÚÐÈÙÀÛÈÌ ÐÄ ÈÐÕÚ ×ÔÌ°ÛÈÌ È ÕÄ EDITORIAL ÕÑÚ ÔÈ ÈÊ°ÏÄ ÈÓÌÑÇÌΰ ÁÇÄØ ¦ ÀÔËØ ÈÀÐÄÌ Ï¾ÑÐ ªÄÏÏÌÕÈÙÐÌÎÁØ yÌÈÚÖÚÐÕ¿Ø ÔÕËÐ ÈÕÄÌÓÀÄ #ELESTINO ÄÏÏ° ÎÄÌ Ñ ÈÐÇÚ ÄÕÑÏÁÊÑØ ÊÌÄ ÕËÐ ÈÏÏËÐÌο Ä ÑÔÕÑÏ¿ ÕËØ %UROVISION ¡ÑÌÑ ÈÀÐÄÌ ÕÑ ÄÍÈÔÑÚ°Ó ÑÚ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÈÀ ÕË Ð¾Ä ÔÈÛÁÐ ´Ñ ÕÔÁÎÈÓ ÈÀÐÄÌ ÕÑ ÄÍÈÔÑÚ °Ó ÑÚ ÎϾÅÈÌ ÕËÐ ÄÓ°ÔÕÄÔË ÄÚÕ¿Ð ÕËÐ ÔÈÛÁÐ ÈÀÕÈ ÄÚÕÁ ÕÑ ÔÚÐÄÐÕ° È ÔÉÌÙÕ° ÔÕÑ ÏÄÌ Á ÈÀÕÈ ÔÄÐ ÏÈ ÕÁ ÉÑÚÏ°ÓÌ ´Ì Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÈÕ°ÍÑÚ È É¾ÕÑØ Ä Á ÕËÐ ÊÎÄÓÐÕÄÓÁ Ä ÄØ ´Ä JEANS È ÔÕÓÄØ ÈÀÐÄÌ ¾ÐÄ ÎÑ °ÕÌ ÑÚ ÇÈÐ Ó¾ ÈÌ ÐÄ Ú °ÓÙÈÌ ÔÕËÐ ÊÎÄÓÐÕÄÓÁ Ä ÑÓÑÃÐ ÐÄ ÄÐÕÌÎÄÕÄÔÕÄÖÑÃÐ Ä Á ÑÐÁÙÓ× Ä ¿ JEAN È ÈÏÄÉÓ° ÔÎÌÔÀ ÄÕÄ ² ÎÄÏÃÕÈÓÑØ ÙÓ× ÄÕÌÎÁØ ÔÚÐÇÚÄÔ ÁØ ÊÌÄ ÕÑ ÉÈÕÌÐÁ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ²Ì ÑÐÑÙÓ× ÀÈØ Ä ÑÕÈÏÑÃÐ ÕËÐ ÎÄÏÃÕÈÓË È ÌÏÑÊ¿ ² ÁÕÈ ÖÄ ÓÁÕÈÌÐÄ ¾ÐÄ TOTAL WHITE ¿ TOTAL BEIGE LOOK ÊÌÄ ÕÑ ÉÈÕÌÐÁ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ´Ä MUST HAVE ÎÑ °ÕÌÄ ÊÌÄ ÀÄ ÌÎÓ¿ Ä ÁÇÓÄÔË ÔÈ ÐËÔÀ «ÌÄ ÈÊ°ÏË Æ°ÖÌÐË ÕÔ° ÐÕÄ p «ÌÄ ÏÈÚο ÕÑÚÐÀÎ p ¸ÐÄ ÛÈÚÊ°ÓÌ ÔÄÐÇ°ÏÌÄ p ¸ÐÄ ÔÄÉ°ÓÌ ÔÁÓÕØ p ²ÏÁÔ× Ñ ÄÊÌÁ ¡ÑÌÄ ÈÀÐÄÌ ÕÄ ÔÕÑÌÙÈÀÄ ÀÄØ È ÌÕÚÙË ¾ÐËØ ÅÓÄÇÌÐ¿Ø È É°ÐÌÔËØ ¸ÐÄ ×ÓÄÀÑ ÛÈÚÊ°ÓÌ Ó Ê Ó ÔÎÑÚÏÄÓÀÎÌÄ ÑÚ ÑÓÈÀ ÐÄ ÇÒÔÈÌ ÌÄ GLAM ÌÐÈÏÌ° ÔÕÑ ÁÏÑ ÔÃÐÑÏÑ ÎÄÌ ¾ÐÄ ÈÏÄÉÓà ÄÏÏ° È ÌÅÏËÕÌÎÁ MAKE UP È ¾ ÉÄÔË ÔÕÑ EYE LINER ²Ì ÄÊÄ Ë ¾ÐÈØ ÔÑÚ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ¦ÏÏ¿Ð×Ð ÎÄÌ Í¾Ð×Ð ÔÙÈÇÌÄÔÕÒÐ ÄÚÕ¿ ÕËÐ ÈÓÀÑÇÑ ¤ Á ¸ÏÏËÐÈØ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¾Ø ÄÊÄ Ò ÕÌØ ÎÑÏÈÍÌÁÐ ÕÑÚ yË ËÕÓ¿ ¡¾ÕÓÑÚ ÎÄÌ ÕÑÚ ÌÒÓÊÑÚ ¦ÏÈÚÖÈÓÌ°ÇË ¤ Á ;ÐÑÚØ ÍÈÙÒÓÌÔÄ ÕËÐ ÔÚÏÏÑÊ¿ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ 'UCCI ÎÄÌ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ 6ETEMENTS ¡ÑÌÑ ÖÄ ¾ÏÈÊÈØ ÁÕÌ ÈÀÐÄÌ ÕÑ Ä ÁÏÚÕÑ ÔÕÚÏ ÊÌÄ ÕÑ ÈÏÏËÐÌÎÁ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ´Ñ Ä ÁÏÚÕÑ ÎÄÏÑÎÄÌ ÓÌÐÁ LOOK ÈÀÐÄÌ ÄÚÕÁ ÑÚ ÎÄÖ̾Ó×ÔÈ Ë *ACKIE +ENNEDY ΰ ÓÌ ÄÐÕÈÏÁÐÌ ÍÚ ÁÏÚÕË ÔÕÄ ÔÕÈа ÕÑÚ ÐËÔÌÑà ÎÄÌ ¾ÐÄ ÉÑÚÏ°ÓÌ ÔÕÄ ÄÏÏÌ° ¨ «ÁÇÄ ÈÀÐÄÌ ¸Ó×ÕÄØ ¡° ÖÑØ yË ÌÑÚÓÊÀÄ

#54#55452 3 3 #!-0!)'. 0(/4/ #(2)34/3 4:)-!3

ÔÄÐ ÕÑ ÔÄÐÇ°ÏÌÄ ¿ ÈÔ ÄÐÕÓÀÊÌÈØ «ÈÊ° ÏÑ Æ°ÖÌÐÑ ÎÄ ¾ÏÑ ÈÊ°ÏÄ ÊÚÄÏÌ° ËÏÀÑÚ ÈÀÐÄÌ MUST HAVE ÎÄÌ ÔÕËÐ ÁÏË ÎÄÌ ÇÈÐ ÕÄ Ä ÑÙ×ÓÌÛÁ ÄÔÕÈ ÑÕ¾ ´Ì Ó¾ ÈÌ ÐÄ Ä ÑÉÃÊÑÚ È ÔÈ ÀÄ ÙÄÏÄÓ¿ ÅÓÄÇÌп ÄØ ¾ÍÑÇÑ ´Ñ ÑÏà ÄÎÌÊÌ°Û ÈÌÇÌΰ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ÍÈÙ°ÔÕÈ ÕÑ ´Ä ÑÏà ÆËÏ° Ä ÑÃÕÔÌÄ ÑÚ ÇÈÐ ÈÓ ÄÕÌÑÃÐÕÄÌ ÈÌÇÌΰ ÔÈ ÐËÔÌ° ÎÄÌ ÕÄ ÑÏà ÔÕÚÏÌÛÄÓÌÔ ¾ ÐÄ ÄÏÏÌ° ¦ÚÎÄÌÓÀÄ ÐÄ ÙÄÏÄÓÒÔÑÚ È ÎÄÌ ÐÄ Ä ÑÏÄÃÔÑÚ È ¾ÐÄ ÙÄÏÄÓÁ NIGHT OUT ¿ ÄÎÁ Ë ¾ÐÄ ÕÓÈÏÁ ÕÓÈÏÁ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ¡ÑÌÄ ÈÀÐÄÌ ÕÄ ÚÔÕÌΰ ÕÑÚ MIX MATCH ²Ì ÅÄÔÌÎÁØ ÎÄÐÁÐÄØ ÈÀÐÄÌ ÑÐ ±Ä ÄÊÄ ° È ÕÑ MIX N MATCH .Ä ÄØ ÈÎÉÓ°ÛÈÌ ÎÄÌ ÐÄ ÕÑ Ú ÑÔÕËÓÀÛÑÚ È yÌÄÉÑÓÈÕÌΰ ÎÄÌ Ë ÑÐÑÙÓ× ÀÄ ÎÄÌ Ë ÇÌÙÓ× ÀÄ ÈÀÐÄÌ ÑÏà STYLISH ÑÐ ² ÐÁ ÑØ Õ×Ð ÕÓÌÒÐ ÄÀÍÕÈ MAXIMUM È ÔÕÑÌÙÈÀÄ ÑÐ È× ÈÕÓÌΰ ÎÄÌ PRINTS ÈÀÐÄÌ Ë Å°ÔË ÕÑÚ MIX N MATCH «¾ÙÓÌ ÐÄ ÊÀÐÈÕÈ ÈÍ ¾Ó ÖÄ ÇÌÄϾÍÈÕÈ ¿ ÓÌʾ ¿ ÎÄÓÓÒ ¿ ÑÚ° ÎÄÌ ÖÄ ÕÄ ÔÚÐÇÚ°ÛÈÕÈ È ¾ÐÄ È ÓÌ ¾ ÎÄÌ ÑÏÑÎÏËÓÒÐÈÕÈ ÕËÐ ÈÌÎÁÐÄ È Î°ÕÌ ÑÐÁÙÓ× Ñ ´Ñ ÚÔÕÌÎÁ ÈÀÐÄÌ ÔÕÌØ ÄÐÄÏÑÊÀÈØ ÎÄÌ ÔÕÄ ÈʾÖË Õ×Ð PRINTS ¬ÓÑÐÕÀÔÕÈ Ñ ÔÚÐÇÚÄÔ ÁØ ÇÃÑ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌÎÒÐ PRINTS ÐÄ Ä ÑÕÈÏÈÀÕÄÌ Ä Á ¾ÐÄ ¾ÐÕÑÐÑ ÎÄÌ Ä Á ¾ÐÄ ¿ÔÚÙÑ ÔÙ¾ÇÌÑ ÌÄ ÄÓ°ÇÈÌÊ Ä ÏÈ ÕÁ ÓÌʾ È ÈÊ°ÏÄ MILITARY ÑÕÀÅÄ ¿ È ¾ÐÕÑÐÑ ÉÏÑÓ°Ï ²Ì ÄÊÄ Ë ¾ÐÈØ ÔÄØ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ¦ÏÏ¿Ð×Ð ÎÄÌ Í¾Ð×Ð ÔÙÈÇÌÄÔÕÒÐ ÄÚÕ¿ ÕËÐ ÈÓÀÑÇÑ ¤ Á ¸ÏÏËÐÈØ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¾Ø ÄÊÄ Ò ÕÌØ ÔÚÏÏÑ Ê¾Ø Õ×Ð ÔÙÈÇÌÄÔÕÒÐ 3TELIOS +OUDOUNARIS )OAKEIM -ITTAKOS 9URA TSU ÎÄÌ ÕËÐ ÚÆËÏ¿ ÓÄ ÕÌο ÕËØ ÔÙÈÇÌ°ÔÕÓÌÄØ %LENI -ASTRAPA ÎÄÌ ÕÑÚ ²ÀÎÑÚ ,ASKARIS ¤ Á ;ÐÑÚØ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¾Ø ÑÀÎÑÚØ ÍÈÙ×ÓÀÛ× ÕË ÔÚÏÏÑÊ¿ ÕÑÚ !LESSANDRO -ICHELE ÊÌÄ ÕÑÐ ÑÀÎÑ 'UCCI ÕÑÐ !NTHONY 6ACCARELLO ÕÑÐ * 7 !NDERSON ÎÄÌ ÕÌØ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø :IMMERMAN -IU -IU ªÄÌ ÈÐÐÑÈÀÕÄÌ ÁÕÌ ¾Ù× ÄÇÚÐÄ ÀÄ ÔÕËÐ ÎÄÌÐÑÃÓÊÌÄ ÑÚ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌп ÔÚÏÏÑÊ¿ È ÕÀÕÏÑ ,A *OIE DE 6IVRE ÇËÏÄÇ¿ ¨ ÙÄÓ° ÕËØ Û×¿Ø Î°ÕÌ ÑÚ È ÈÎÉÓ°ÛÈÌ Ä ÁÏÚÕÄ ¡ÑÌÑ ÖÄ Ï¾ÊÄÕÈ ÁÕÌ ÈÀÐÄÌ ÕÑ Ä ÁÏÚÕÑ ÔÕÚÏ ÊÌÄ ÕÑ ÈÏÏËÐÌÎÁ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ¤ÐÈ ÌÕ¿ÇÈÚÕÄ SEXY ÖËÏÚΰ ÎÄÌ Äо ÈÏÄ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌа STYLES ¨ «ÁÇÄ ÈÀÐÄÌ ¬ÄÐÕÄÔÀÄ ¦ÏÈÚÖÈÓÀÄ ´ÁÏ Ë ¾ÏÌÑ yÀÙ×Ø ÁÓÌÄ


H P V V H U ' ÈÙ×ÓÀÛÑÐÕÄØ Ä Á ÌÎÓ¿ ËÏÌÎÀÄ ÊÌÄ ÕÑ ÓÑÔ× ÌÎÁ ÕËØ ÔÕÚÏ ÍÈÎÀÐËÔÈ ÇË ÌÑÚÓÊÌΰ ÕÑ ÕÄÍÀÇÌ ÕËØ ÔÕÑ ÙÒÓÑ ÕËØ ÁÇÄØ Ä Á ÕËÐ ¤Ö¿ÐÄ ¨ ÇÑÚÏÈÌ° ÕËØ ÄÐÄÎÄÏÃÉÖËÎÈ ÕÑ Ä Á ÕËÐ 0ATRICIA &IELD ÎÄÌ ÈÕ° Ä Á ÈÐÖ°ÓÓÚÐÔ¿ ÕËØ ÅÓ¾ÖËÎÈ ÔÕË ±¾Ä µÁÓÎË ÐÄ ÇÑÚÏÈÃÈÌ ÇÀ ÏÄ ÕËØ ÊÌÄ ÑÐÁ ÄÕÄ Á ×Ø !NNE (ATHAWAY (EIDI +LUM %VA ,ONGORIA ÎÄÌ +IM #ATTRALL «ÈÕÓ° È ÀÔËØ ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÈØ È ÈÊ°ÏÄ BRANDS Á ×Ø .ARS -AYBELLINE ÎÄÌ !VON ¤ Á ÕË ±¾Ä µÁÓÎË Á ÑÚ ÎÄÌ ÔÚÐÈÙÀÛÈÌ ÕËÐ ÎÄÓ̾ÓÄ ÕËØ Ú ÑÊÓ°ÉÈÌ Ï¾ÑÐ ×Ø )NTERNATIONAL &ASHION %DITOR (ARPER S "AZAAR 'REECE ÈÐÕÚ ×ÔÌÄΰ EDITORIAL ÁÇÄØ ÔÈ ÄÓÎÈÕ¾Ø ÈÎÇÁÔÈÌØ ÕÑÚ "AZAAR Äа ÕÑÐ ÎÁÔ Ñ

Ú °ÓÙÈÌ ÄÚÕÑ È ÑÀÖËÔË ÊÌÄ ÕÑ ÒØ ÇÈÀÙÐÑÚ È ÎÄÌ ÐÌÒÖÑÚ È ÎÄÌ ÕÄ ÓÑÃÙÄ ÖÄ ÏÈÌÕÑÚÓÊ¿ÔÑÚÐ ÊÌÄ È °Ø ¤Ð ÕÄ ÓÑÃÙÄ ÕÄÌÓÌ°ÛÑÚÐ Ô×ÔÕ° ÔÕÑ ÔÒ Ä ÔÄØ ÎÄÌ ÕÑ ÄÐÄÇÈÌÎÐÃÑÚÐ ÕÁÕÈ ÉÑÓ¾ÔÕÈ ÕÄ ²Ì ÄÊÄ Ë ¾ÐÈØ ÔÑÚ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ¦ÏÏ¿Ð×Ð ÎÄÌ Í¾Ð×Ð ÔÙÈÇÌÄÔÕÒÐ ÄÚÕ¿ ÕËÐ ÈÓÀÑÇÑ #ELINE "ALENCIAGA ÎÄÌ $IOR ²Ì ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÈØ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ÕÑÚØ ÅÄÔÀÛÑÐÕÄÌ ÔÕË ÑÐÑÙÓ× ÀÄ ÎÄÌ ¾ÕÔÌ ÄÉ¿ÐÑÚÐ ÕÌØ ÊÓÄ ¾Ø ÕÌØ ÉÁÓ ÈØ ÎÄÌ ÕÌØ ÚÉ¾Ø ÐÄ ÍÈÙ×ÓÀÔÑÚÐ ¤ Á ¸ÏÏËÐÈØ ÑÚ ÄÓ¾ÔÈÌ Ñ ¥ÄÔÀÏËØ §ÑÃÏÌÄØ ¸ÙÈÌ ¾ÐÄ ÈÍÄÌÓÈÕÌΰ ÎÑ ÆÁ ÔÕÚÏ ÎÄÌ ÑÌ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ ÕÑÚ ¾ÉÕÑÚÐ ÑÏà Á ÑÓÉÄ ÔÕÑ ÔÒ Ä ¡ÑÌÑ ÖÄ ¾ÏÈÊÈØ ÁÕÌ ÈÀÐÄÌ ÕÑ Ä ÁÏÚÕÑ ÔÕÚÏ ÊÌÄ ÕÑ ÈÏÏËÐÌÎÁ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ¶ÄÏÄÓÁ ÎÄÌ Ä¾ÓÌÐÑ ¨ «ÁÇÄ ÈÀÐÄÌ ¤ÕÑ ÌÎÁÕËÕÄ ¾ÎÉÓÄÔË ÇÌÄÔξÇÄÔË D

(!20%2 3 "!:!!2 '2%%#% 0(/4/ 7),,)!- ,/2$3

)DVKLRQ (GLWRU DQG 6W\OLVW ,QWHUQDWLRQDO )DVKLRQ (GLWRU +DUSHU V %D]DDU *UHHFH

(!20%2 3 "!:!!2 3%2")!

¡ÑÌÄ ÈÀÐÄÌ Ë Õ°ÔË ÑÚ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÈÀ ÕË Ð¾Ä ÔÈÛÁÐ «ÈÓÌÎ¾Ø Ä Á ÕÌØ Õ°ÔÈÌØ ÑÚ Ä ÑÏÄ Å°Ð× ÄÚÕ¿ ÕË ÔÈÛÁÐ ÈÀÐÄÌ ÕÑ 2OMANTIC ÕÑ ,ATIN ÎÄÌ ÕÑ 3AFARI ¤ÊÄ Ò ÕÄ FLORAL ÎÄÌ ÕÄ ÇÄÐÕÈϾÐÌÄ ÔÕÑÌÙÈÀÄ ÔÕÑ 2OMANTIC ÕÄ RUFFLES ÔÕÑ ,ATIN ÎÄÌ MILITARY ÎÑÔÕÑà ÌÄ ÎÄÖÒØ ÎÄÌ ANIMAL PRINT ÔÕÑ 3AFARI ´Ä Ä ÄÓÄÀÕËÕÄ ÄÍÈÔÑÚ°Ó ÑÚ ÖÄ Ä ÑÊÈÌÒÔÑÚРɾÕÑØ ÕÑ ÔÕÚÏ ÄØ ´Ä ÕÔÁÎÈÓ ÔÈ Î°ÖÈ ÑÓÉ¿ ¥ÈÏÑÃÇÌÐÄ ÇÈÓ °ÕÌÐÄ ÄÏÏ° ÎÄÌ Ä Á ÄÏÚÔÀÇÄ ¸ÕÔÌ ÑÏà ÈÃÎÑÏÄ ÑÓÑÃ È ÐÄ ÈÕÄ ÑÓÉÒÔÑÚ È ÎÄÌ ÐÄ ÄÐÄÅÄÖ ÀÔÑÚ È ¾ÐÄ CASUAL LOOK ÓÑÔÇÀÇÑÐÕÄØ ÕÄÚÕÁÙÓÑÐÄ ÈÎÎÈÐÕÓÌÎÁÕËÕÄ ÔÈ ¾ÐÄ DRESSY LOOK ±Ä ÓÑÕÌ ¿ÔÑÚ È ÑÐÑÙÓ× ÀÈØ ¿ ÙÓ× ÄÕÌÎÑÃØ ÔÚÐÇÚÄÔ ÑÃØ ¨ ÑÐÑÙÓ× ÀÄ ÈÀÐÄÌ ÔÀÊÑÚÓÄ ÌÑ ÎÑÐÕ° ÔÕËÐ ÄÌÔÖË ÕÌο ÑÚ ¤Ð Á ×Ø Î° ÑÌÑØ ÄÊÄ ° ÕÑ ÙÓÒ Ä ÇÈÐ ÖÄ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÉÑÅËÖÈÀ ÐÄ ÄÀÍÈÌ È ÄÚÕÁ ´Ì ÇÈÐ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ¾ÙÑÚ È Ï¾ÑÐ ÔÕËÐ ÊÎÄÓÐÕÄÓÁ Ä ÄØ ÌÄ ÐÄ ÈÀ ÄÌ ÈÌÏÌÎÓÌÐ¿Ø ÖÄ ¾ÏÈÊÄ ÁÕÌ ÇÈÐ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÄÉÄÌÓÑÃ È ÕÀ ÑÕÄ ¨ ÁÇÄ ÎÄÌ ÑÏÏ¾Ø Ä Á ÕÌØ Õ°ÔÈÌØ Î°ÐÑÚÐ ÎÃÎÏÑÚØ ÎÄÌ È ÌÔÕÓ¾ÉÑÚÐ µ °ÓÙÑÚÐ ÑÏÏ° ÎÑ °ÕÌÄ ÕËØ ËÕ¾ÓÄØ ÑÚ Ä Á ÕË ÇÈÎÄÈÕÀÄ ÕÑÚ ÑÚ ÄÀÓÐ× Ä Á ÕË ÇÌο ÕËØ ÊÎÄÓ ÐÕÄÓÁ Ä ÎÄÌ ÕÄ ÉÑÓ°× ÕÒÓÄ ¡ÑÌÄ ÈÀÐÄÌ ÕÄ MUST ÎÑ °ÕÌÄ ÊÌÄ ÎÑ ÆÁ ÎÄÌ ÈÐÕÚ ×ÔÌÄÎÁ TRAVEL STYLE ÌÄ ÛÈÔÕÑÃØ ÓÑÑÓÌÔ ÑÃØ È ÌϾÊ× ¾ÐÄ ÛÈÚÊ°ÓÌ !NCIENT 'REEK 3ANDALS ÄÊÌÁ ,ISA -ARIE &ERNANDEZ ÕËÐ !QUA 6ITA ÕËØ !PIVITA ÊÚÄÏÌ° 4OMAS -AIER ÎÄÌ ÕÑ "LAKE ,ARIAT .ECKLACE Ä Á ÕË ,ANA *EWELRY ¡ÑÌÑ ÈÀÐÄÌ ÕÑ ÔÕÚÏ ÑÚ ÕÄÌÓÌ°ÛÈÌ ÔÈ Î°ÖÈ ËÏÌÎÀÄ ¡ÓÑÔ× Ìΰ ÇÈÐ ÌÔÕÈÃ× ÔÕÑÚØ ÈÓÌÑÓÌÔ ÑÃØ Äа ËÏÌÎÀÄ ´Ñ ÔË ÄÐÕÌÎÁ ÈÀÐÄÌ ÐÄ

¡ÏÕÚ ÓμÏÉ

www.deluxemagazine.gr


ยงร DELUXE

ร ร ร ร ร ร ร XSPDUNHW IUHHSUHVV ร ร ร ร ร ร ร ร ยฟ ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ร ร ร GHOX[H DWWLWXGH ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ร ร ย ยกร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ZZZ GHOX[HPDJD]LQH JU

ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยก ร ร ร ร ยฟร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ร GHVLJQ ร ร ร ร ร ร ร ยฟร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยฝร ร ร ยฝร ย ร ร ร ร ร ร ร ร ยฝร ร ร ร ร ร ยพ ร ร ร ร ร ร ยก ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยฟร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยผร ร ร ร ร ร ยฝร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ร ร ยผร WUHQGV ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยผร ร ร ร

' H O X [ H , V ยช _ )D V K L R Q _ % H D X W \ _ $ J H Q G D _ 3H R S O H 3D U W L H V _ ' H F R _ 7U D Y H O O L Q J _ * R X U P H W _ $ V W U R

www.deluxemagazine.gr ' H O X [ H , V ยช _ )D V K L R Q _ % H D X W \ _ $ J H Q G D _ 3H R S O H 3D U W L H V _ ' H F R _ 7U D Y H O O L Q J _ * R X U P H W _ $ V W U R

www.deluxemagazine.gr

ย ร ร ยพร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ร ร

6 5


DELUXE quelle beauté

3

1. Versicolour Stain, Cant Stop Wont Stop, MAC 2. Shimmering Body Oil, Soleil Blanc, TOM FORD BEAUTY 3. Blush Color No 136, 137, RADIANT 4. Happy in bloom, CLINIQUE

1

5. Purifying foam, SEVENTEEN

4

2

6. Bain Magistrale, KÉRASTASE 7. Sumptuous Knockout Mascara, ESTÉE LAUDER

SUMMER

16

loading

8. UV Protective Compact Foundation SPF 30, SHISEIDO

5

9. Intensive Nourishment for Face & Body, NIVEA

6

10. Hydrabio Eau de soin/Moisturising anti-UV mist SPF 30, BIODERMA

´² ª¤ ²ª¤©³© ¦©±¤© ¢¦ ¤¡²¢´¤¢¨ ¤±¤¡±²¨¢ ª¤© ´¤ ±¦¤ ¡³²£²±´¤ ²«²³¬©¤¢ «¤¢ ¥²¨ ²µ± ±¤ ´² µ¡²y¦¶ ²µ«¦ ¡©² ²«²³¬¦¢ ª¤© ¤«¡¦³¦¢ ¤¡² ¡²´¦

11. Luxurious Suncare Silk Cover with Hyaluronic Acid SPF 50, INTERMED 12. Lait-Crème Concentré, EMBRYOLISSE (attica)

15 11

13. Surf Foam Spray Blow Dry, BUMBLE AND BUMBLE 14. Body Tonic Firming Anti-Cellulite Gel, GARNIER

12 8

15. Bronze Goddess Sunscreen SPF 30, ESTÉE LAUDER

14

16. Steal his name, Spring Bridal Collection, ESSIE

7 6 6

13

10

9

www.deluxemagazine.grSummer SUHYLHZ

1

2

1. 3EXY BEACHWEAR ÎÄÌ ÄÊÌÁ

4

²© ¤¡²¶³¯¢¦©¢ ´²µ ¥µ ²µ ª¤© ´² ¤«¡¦³² ¬ ¯ ¢ ´ ² µ ¨ © ² µ ¤¡²´µ¡¯±²±´¤© ¢´©¢ y¨«©²µ³ ©¦¢ ´¯± ¢¶¦y©¤¢´¯± ª¤© ©±²±´¤© ²© ¡©² ¤ ¤¡¨«¦±¦¢ ¦««²±¦¢ ´²µ ª¤ ²ª¤©³©²µ

6 8

Ä Á ÕÑÐ ´ÑMMY (ILFIGER ÄØ ÕÄÍÌÇÈÃÑÚÐ ÔÕÌØ ÊÄÏÄÛÑ Ó°ÔÌÐÈØ Ö ° Ï Ä Ô Ô È Ø Î Ä Ì Õ Ì Ø Ù Ó Ú Ô ¾ Ø Ä ÑÚÇÌ¾Ø ÕËØ ªÄÓÄÜÅÌÎ¿Ø ÎÄÌ ÔÚÐÑÇÈÃÑÚÐ ÕÄ ÌÑ ÕÑÏ ËÓ° ÄØ ÁÐÈÌÓÄ ÊÌ ÄÚÕÁ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ 2. ¨ ÔÈÌÓ° Lou ÕËØ $EDON ÔÈ 3 ÔÙ¾ÇÌÑ 4OAN .GUYEN Ú ÁÔÙÈÕÄÌ ÐÄ ÄØ ÙÄÓÀÔÈÌ ÕÌØ ÌÑ ÈÚÙ°ÓÌÔÕÈØ ÔÕÌÊ ¾Ø ÙÄÏ°Ó×ÔËØ ÕÑÚ ÉÈÕÌÐÑà ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÑà ÔÕÄ ÎÄÕÄÔÕ¿ ÄÕÄ ·ÅÄÍ 3. ¨ ÔÚÏÏÑÊ¿ 'ANT 2UGGER 3PRING 3UMMER Ä ÑÕÀÐÈÌ ÉÁÓÑ ÕÌ ¿Ø ÔÕË ÉÌÏÑÔÑÉÀÄ ÕÑÚ BRAND ɾÓÐÑÐÕ°Ø ÕË ÔÈ ° ÈÔË ÔÃÐÇÈÔË È ÕÑ ¾ÏÏÑÐ ÎÄÌ ÕËÐ ÎÄÌÐÑÕÑ ÀÄ 4. ¡°ÐÕÄ ÌÔÕ¿ ÔÕÑÐ °ÍÑÐÄ ÑÌÁÕËÕÄ ÎÄÌ ÚÆËÏ¿ ÄÌÔÖËÕÌο Ë ++ *EWELRY ,AB BY +ATERINA +OULOUBOUROU ÙÄÓÀÛÈÌ ÑÏÚÕÈÏ¿ ÎÑ ÆÁÕËÕÄ ÔÕÑ ÔÕÚÏ ÄØ Ù°ÓË ÔÕÌØ ÎÄÖÄÓ¾Ø ÊÓÄ ¾Ø Õ×Ð ÎÑÔ Ë °Õ×Ð ÕËØ

5


6

7

8 5. ¤ Á ÕË ±¾Ä µÁÓÎË ÔÕÑ 6ERBIER ÙÄÓÀÛÈÌ ÔÕÄ ÄÕÌÄ ÄØ ÕÑ Ä ÁÏÚÕÑ

9

ÎÄÌ ÕÄ ¤ÓÄÅÌΰ ¦ ÌÓ°ÕÄ ÎÄÌ Ä Á ÕËÐ ÎÑÔ Ñ ÑÏÀÕÌÎË «ÃÎÑÐÑ ÔÕËÐ ¢ÄÐÕÑÓÀÐË ÎÄÌ ÔÕÌØ ¢ ¾ÕÔÈØ ÑÌ ÙÈÌ ÓÑ ÑÀËÕÈØ È ÅÈÏÑаÎÌ ÕÔ°ÐÕÈØ /NE /NLY ÕËØ ¦ÌÓ¿ÐËØ ¡Ä Ä ÇÑ ÑÃÏÑÚ ¾ÙÑÚÐ ÊÀÐÈÌ ÑÌ ÄÊÄ Ë ¾ÐÈØ Õ×Ð ÌÑ ÉÄÐÄÕÌÎÒÐ FASHIONISTAS 6. «È Ó×ÕÄÊ×ÐÀÔÕÓÌÄ ÕËØ ÎÄ °ÐÌÄØ ÕË yÄоÛÄ ªIRSTIN ,ILJEGREN Ë Ð¾Ä !CCESSORIZE ÔÚÏÏÑÊ¿ 3PRING 3UMMER Ä Ñ Ð ¾ È Ì Ä Ì Ô Ì Ñ Ç Ñ Í À Ä Î Ä Ì ÄÐÈÍ°ÐÕÏËÕË ÈоÓÊÈÌÄ 7. ´Ä ¤ TO : 'REEK ÕÄ SUMMER ACCESSORIES ÕÑÚ ª×ÐÔÕÄÐÕÀÐÑÚ ¥ÄÓÅÌÕÔÌÒÕË ÕÄÍÌÇÈÃÑÚРϾÑÐ ÔÈ ÙÒÓÈØ ÎÄÌ ÊÀÐÑÐÕÄÌ ÓÈÔÅÈÚÕ¿Ø ÕÑÚ ÈÏÏËÐÌÎÑà ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÑà ÔÕÑ ÈÍ×ÕÈÓÌÎÁ 8. ²Ì ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐ¾Ø ÄØ ÇÌÄÎÑ ¾Ø Ä ÑÎÕÑÃÐ ÊÌÄ ÀÄ ÄÎÁ Ë ÙÓÑÐÌ° ÍÈÙ×ÓÌÔÕÁ ÔÕÚÏ Ù°ÓË ÔÕÌØ ÈÕÄÍ×Õ¾Ø ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ 'RECIAN #HIC ÕËØ ¸ÏÈÐÄØ §ÑÚÓÐÄÕÛ¿ 9. ¨ ÙÓ× ÄÕÌο ÄϾÕÄ ÕÑÚ ÏÈ

MAKE UP TREND ÊÌ ÄÚÕ¿ ÕË ÔÈÛÁÐ 1 0 . ¢ Õ Ë Ï Ä Õ Ó È ¾ Ð Ë Ä Á Ù Ó × Ô Ë #ARIBBEAN TURCHESE ÑÌ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ $UKAS ÄÎÁ Ä ÎÄÌ ÔÕËÐ FLAT ÈÎÇÑÙ¿ ÕÑÚØ ÈÕÄÕÓ¾ ÑÚÐ ÕËÐ È É°ÐÌÔ¿ ÄØ ÔÕÑ Ä ÁÏÚÕÄ ÄÌÖ¾ÓÌÑ LOOK 11. ¦ÎÕÁØ Ä Á ÓÑÔÕÄÔÀÄ ÙÄÓÀÛÈÌ ÎÄÌ ÔÕÚÏ ´Ä ÎÄ ¾ÏÄ %UGENIA +IM ÈÀÐÄÌ Ñ ÎÄÏÃÕÈÓÑØ Ôà ÄÙÑØ ÕËØ ÎÑ ÆÁÕËÕÄØ

11

10

6 9


12

14

15 13

12. ¢Ú ÏËÓÒÐÑÐÕÄØ ÙÓÁÐÌÄ ÐÌÄ Û×¿Ø Û×¿Ø Ë Ë 3ALTY "AG Ú ÑǾÙÈÕÄÌ ÕË Ð¾Ä ÔÈÛÁÐ È ÑÏÏ¾Ø ÉÓ¾ÔÎÈØ ÌǾÈØ ÈÕÄÍÃ Ø ÉÓ¾Ô Õ×Ð Ñ ÑÀ×Ð ÍÈÙ×ÓÀÛÈÌ ÕÑ Ð¾Ñ È ÄÐÄÔÙÈÇÌÄÔ ¾ÐÑ ESHOP WWW SALTYBAG COM È ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕÑÚ "EETROOT $ESIGN 'ROUP 13. ²Ì ULTRA STYLISH È ÌÏÑÊ¾Ø È ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕËØ ¤ÏÈÍ°ÐÇÓÄØ ªÄÕÔÄÞÕË ÇÌÄÕÀÖÈÐÕÄÌ Ä ÑÎÏÈÌÔÕÌΰ ÔÕÑ ESHOP WWW STYLISHIOUS COM ÄÏÏ° ÎÄÌ ÔÕÑ Ð¾Ñ ÕËØ PROJECT 3TYLISHIOUS 0AROS ÔÕË ±°ÑÚÔÄ ÕËØ ¡°ÓÑÚ 14. ¨ ,EVINIA +ONYALIAN È Ð¾ÈÕÄÌ Ä Á ÕËÐ ÎÄÖË ÈÓÌп Û׿ ÕÄ ÅϾ ÄÕÄ ÎÄÌ ÕÌØ ÌÎÓ¾Ø ÄÐÄ °ÐÕÈÙÈØ ÔÕÌÊ ¾Ø ÊÌÄ ÕË Ð¾Ä 2ESORT ÔÚÏÏÑÊ¿ ÕËØ ÎÄÌ ÑÓÀÛÈÌ È ÕÌØ ÄÌÖ¾ÓÌÈØ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ ÕËØ ÕËÐ ÎÑ ÆÁÕËÕÄ ÕÑÚ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÑà 15. ÈÙ×ÓÀÛÑÐÕÄØ ÊÌÄ ÕÄ ÌÇÌÄÀÕÈÓÄ ÙÈÌÓÑ ÑÀËÕÄ ÔÙ¾ÇÌÄ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÕËÐ ÓÄÎÕÌÎÁÕËÕ° ÕÑÚØ ÄØ Î¾ÓÇÌÔÈ Ë ÈÕÔ¾ÕÄ ÖÄÏ°ÔÔËØ ÑÌ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ :E-A ÕËØ §¾ÕÄØ ÌÄÐÐÑ ÑÃÏÑÚ ÔÚ ÏËÓÒÐÑÚÐ ÑÐÄÇÌΰ ÕÑÐ ÈÐÖÑÚÔÌÄÔ Á ÊÌÄ ¾ÐÄ Í¾ÊÐÑÌÄÔÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ 16. ªÓÄÕÒÐÕÄØ Á ÕÌ ÌÑ ÄÊÄ Ë ¾ÐÑ ÎÄÌ ÑÐÄÇÌÎÁ ÕÑ ÈÏÏËÐÌÎÁ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ Ë «ÄÓÌϾÐÄ ¤ÐÇÓÈ°ÇË ÇË ÌÑÚÓÊÈÀ ÕËÐ COLLECTION -!!. ISLANDWEAR È ÕËÐ Ñ ÑÀÄ ÈÎÉÓ°ÛÈÌ ÕË ÏÌÕ¿ ÄÊÈÀÄ ÕÑÚ ÄÌÊÄÌÑ ÈÏÄÊÀÕÌÎÑÚ ËÏÌÑÅÄÔÌϾ ÄÕÑØ 17. ¸ÐÄ ÇÌÄÎÓÌÕÌÎÁ ÉÏÈÓÕ È ÕÄ ÄÌÔÌÁÇÑÍÄ S ÎÄÌ ÕÄ ÏÑÃÔÌÄ S ÎÄÌ Ë ÊÈ× ÈÕÓÀÄ È Ð¾ÑÚÐ ÕË ¢ÁÉË yÈÏÑÃÇË ÑÚ ÔÕË ÉÈÕÌп ÕËØ ÔÚÏÏÑÊ¿ ÔÚÐǾÈÌ ÕÑÐ ÇÚÐÄ ÌÔ Á ÎÄÌ ÕËÐ ÎÑ ÆÁÕËÕÄ È ÕËÐ ÄÌÒÐÌÄ ÖËÏÚÎÁÕËÕÄ

16

17


ÂÍ×Ô¿ÓÊÔÆ ÕÐ ÌÂÍÐ̾ÓÊ ÎÆ ÂÚÕÐÑÆÑоÖÉÔÉ .

ÄÖÒØ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ÏËÔÌ°ÛÈÌ È ÊÓ¿ÊÑÓÑÚØ ÓÚÖ ÑÃØ ÁÏÈØ ÐÌÒÖÑÚ È ÕËÐ ÄаÊÎË ÐÄ ÄÔÙÑÏËÖÑÃ È ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ È ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÄØ ÈÎÌа È ÇÀÄÌÕÄ ÄÓÙÀÛÑÚ È ÊÚ ÐÄÔÕ¿ÓÌÑ ÎÄÌ ÄÐÄÓ×ÕÌÁ ÄÔÕÈ ÑÌÄ ÖÈÓÄ ÈÀÄ ÈÀÐÄÌ Ë ÎÄÏÃÕÈÓË ÊÌÄ ÕËÐ ÈÓÀÑÇÑ ·ÐÑÌÍË ªÄÏÑÎÄÀÓÌ ÎÄÌ ÎÚÓÀ×Ø ÑÌÄ ÖÄ ÄØ ÅÑËÖ¿ÔÈÌ ÐÄ ÈÀ ÄÔÕÈ ÊÈ °ÕÈØ ÄÚÕÑ È ÑÀÖËÔË ÁÕÄÐ ÖÄ ÅÊÑÃ È ÔÕËÐ ÄÓÄÏÀÄ ´Ñ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ÏÁÊ× ÕËØ Ú ÈÓÌÒÇÑÚØ ÄÎÕÌÐÑÅÑÏÀÄØ ÕÑÚ ¿ÏÌÑÚ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÕËØ Û¾ÔÕËØ Ú °ÓÙÑÚРΰ ÑÌÑÌ ÈÓÌÑÓÌÔ ÑÀ ÔÕÌØ ÄÌÔÖËÕÌÎ¾Ø ÇÌÄÇÌÎÄÔÀÈØ Ì ÄÚÕÁ ÛËÕ¿ÔÄ È Ä Á ÕÑÐ ÏÄÔÕÌÎÁ ÙÈÌÓÑÚÓÊÁ ¶Ó¿ÔÕÑ «ÈÊÄ °ÐÑ ÐÄ ÄØ ÈÐË ÈÓÒÔÈÌ ÊÌÄ ÕÌØ ÖÈÓÄ ÈÀÈØ ÑÚ ÔÚÐÀÔÕÄÐÕÄÌ ÊÌÄ ÕËÐ È ÑÙ¿

¡ÊÐØ ÌÄ ÕÑ ÓÁÔ× Ñ: ©ÇÄÐÌο ÖÈÓÄ ÈÀÄ ÊÌÄ ÕËÐ ÈÓÀÑÇÑ ÈÀÐÄÌ Ë ÄÚÕÁÏÑÊË ÈÔÑÖÈÓÄ ÈÀÄ ÔÈ ÔÚÐÇÚÄÔ Á È ÌÎÓÑÐÚÊ ÑÃØ Ä Ï° ÆÈÕÈ ÄÏÏ° ÓÑÔÑÙ¿ ÖÄ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÈÀÔÕÈ Ä ÁÏÚÕÄ ÔÚÐÈ ÈÀØ È ÕË ÙÓ¿ÔË ÕÑÚ ÄÐÕËÏÌÄÎÑà ÔÄØ ÌÄ ÕÑ ÔÒ Ä ¦Ð¾ÔÌ Ë ÈÔÑÖÈÓÄ ÈÀÄ ÊÌÄ ÕËÐ ÎÚÕÕÄÓÀÕÌÇÄ ¨ ÔÚÊÎÈÎÓÌ ¾ÐË ÖÈÓÄ ÈÀÄ ÎÄÕÄ ÑÏÈ ° ÕËÐ ÎÚÕÕÄÓÀÕÌÇÄ ÄÐÒÇÚ-

ÐÄ ÎÄÌ ÊÓ¿ÊÑÓÄ «¾ÙÓÌ ÐÄ ÉÕ°ÔÈÌ Ë ÒÓÄ

ÕÓ¾ÆÈÕÈ ÕO ÐÈÄÐÌÎÁ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐÁ ÔÄØ LOOK

Õ×Ð ÇÌÄÎÑ ÒÐ ÔÄØ ÕÄ ÁÇÌÄ ÔÄØ ÖÄ ÈÀÐÄÌ

ÌÄ ÕÑ ÔÒ Ä «ÈÔÑÖÈÓÄ ÈÀÄ ÏÌ ÑÇÌ°ÏÚ-

ÏÈÀÄ ÎÄÌ Ä ÄÏ°

ÔËØ ´Ä ÎÄÕ° ÕÁ ÑÚØ ÄÙ°ÎÌÄ ÎÄÌ Æ× °-

ÐÁÏÊÐØ

ÎÌÄ ÑÓÈÀ ÐÄ ÕÄ ÎÓÃÅÄ È ÕÑÐ ÙÈÌ ÒÐÄ ÄÏÏ° ÑÚǾРÎÓÚ ÕÁÐ Ú Á ÕÑÐ ¿ÏÌÑÐ ´Ä

ÌÄ ÕÑ ÓÁÔ× Ñ ´ÑÐ ©ÑÃÐÌÑ ÈÀÐÄÌ Ë ÎÄÕ°Ï-

ÏÌ ÑÇÌÄÏÚÕÌΰ ÔÚÔÕÄÕÌΰ ÕËØ ÈÔÑÖÈÓÄ-

ÏËÏË ÈÓÀÑÇÑØ ÊÌÄ BOTOX ÎÄÌ FILLER ²Ì ÇÃÑ

ÈÀÄØ ÖÄ ÅÈÏÕÌÒÔÑÚÐ ÕËÐ ÈÌÎÁÐÄ Õ×Ð ÓÑ-

ÇË ÑÉÌÏÈÀØ ¾ÖÑÇÑÌ ÖÄ ÈÍÄÏÈÀÆÑÚÐ ÕÌØ ÓÚ-

ÅÏË ÄÕÌÎÒÐ ÔÄØ ÔË ÈÀ×Ð «ËÐ ÄÊÑÓ°ÔÈÕÈ

ÕÀÇÈØ ÎÄÌ ÕÌØ ÊÓÄ ¾Ø Ä Á ÕÑ ÓÁÔ× Á ÔÄØ

ÄÎÁ Ä ÄÊÌÁ ¡ÈÓÌ ¾ÐÈÕÈ ÐÄ ÑÏÑÎÏËÓÒÔÈ-

´Ä Ä ÑÕÈÏ¾Ô ÄÕÄ ÈÀÐÄÌ ° ÈÔÄ ÎÄÌ ÖÄ ÏÄ-

ÕÈ ÓÒÕÄ ÕË ÖÈÓÄ ÈÀÄ

ÐÁÍÊÐØ ÌÄ ÕÑ ÓÁÔ× Ñ ¨ ¾ÐÕÑÐË ÈÉÀÇÓ×ÔË ÎÄÌ Ñ ¿ÏÌÑØ Î°ÐÑÚÐ ÕÑ Ç¾Ó Ä ÐÄ ÑÌ°ÛÈÌ ÖÄ Á ÎÄÌ °ÕÑÐÑ ² ©ÑÃÏÌÑØ ÈÀÐÄÌ Ñ ÎÄÏÃÕÈÓÑØ ¿ÐÄØ ÊÌÄ ÈÔÑÖÈÓÄ ÈÀÄ È ÚÄÏÑÚÓÑÐÌÎÁ ÑÍà ÅÌÕÄ ÀÐÈØ ÎÄÌ ÌÙÐÑÔÕÑÌÙÈÀÄ ´Ñ COCKTAIL ÄÚÕÁ ÈÊÙÈÁ ÈÐÑ ÔÕÑ Ç¾Ó Ä ÄÐÄÛ×ÑÊÑÐÈÀ ÕÑ ÓÁÔ× Ñ ÎÄÌ ÔÚÊÎÓÄÕÈÀ ÕË ÉÚÔÌο ÚÊÓÄÔÀÄ ÕËØ È ÌÇÈÓ ÀÇÄØ ÈÐÒ ÄÓ°ÏÏËÏÄ ÓÑÏÄ Å°ÐÈÌ ÕÌØ ÓÚÕÀÇÈØ ÎÄÌ ÕÄ ÔË °ÇÌÄ ÕËØ Ê¿ÓÄÐÔËØ ÌÄ ÕÑ ÔÒ Ä ¦Ð¾ÔÌ Ë ÈÔÑÖÈÓÄ ÈÀÄ ÔÃÔÉÌÍËØ ¨ ÙÄÏ°Ó×ÔË ÄØ ÄÉÑÓ° ÁÏÈØ ¤Ð ¾ÙÓÌ ÕÌØ ÄÓÙ¾Ø ÕÑÚ ©ÑÚÏÀÑÚ ÕÑ ÊÚ ÐÄÔÕ¿ÓÌÑ ÇÈÐ ¾ÙÈÌ É¾ÓÈÌ ÕÄ È ÌÖÚ ËÕ° Ä ÑÕÈÏ¾Ô ÄÕÄ ÓÑÏÄÅÄÀÐÈÕÈ ÐÄ ÑÏÑÎÏËÓÒÔÈÕÈ ¾ÐÄÐ ÀÐÌ ÎÃÎÏÑ ÖÈÓÄ ÈÌÒÐ ÊÌÄ ÕË ÙÄÏ°Ó×ÔË ´Ä ÔÚÔÉÌÎÕÌΰ ÔÚÔÕÄÕÌΰ ÑÚ ÈÊÙ¾ÑÐÕÄÌ ÔÕÑ ÈÔÁÇÈÓ Ä Î°ÐÑÚÐ ÖÄà ÄÕÄ ¸ÕÔÌ ÔÕÌØ ÇÌÄÎÑ ¾Ø ÕÑÚ ¤ÚÊÑÃÔÕÑÚ ÖÄ ÈÀÔÕÈ ÔÉÓÌÊËÏ¾Ø Á ÑÓÉÈØ ÎÄÌ Í¾ÊÐÑÌÄÔÕÈØ ´ÒÓÄ Í¾ÓÈÕÈ ÕÌ Ó¾ ÈÌ ÐÄ Î°ÐÈÕÈ ÒÔÕÈ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ÐÄ ¾ÙÈÕÈ ¾ÐÄ Ú ¾ÓÑÙÑ ÏÄ ÈÓÁ ÓÁÔ× Ñ ÎÄÌ ¾ÐÄ ÔÉÓÌÊËÏÁ ÔÒ Ä

¦ÚÙÄÓÌÔÕÑÃ È ÕÑÐ ÏÄÔÕÌÎÁ ÙÈÌÓÑÚÓÊÁ ¶Ó¿ÔÕÑ «ÈÊÄ °ÐÑ ÎÄÌ ÕÑ ÌÄÕÓÈÀÑ 2EGEN ÌÄ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÈØ ÏËÓÑÉÑÓÀÈØ ÔÙÈÕÌΰ È ÕÌØ ÖÈÓÄ ÈÀÈØ ÔÒ ÄÕÑØ ÎÄÌ ÓÑÔÒ ÑÚ ÑÓÈÀÕÈ ÐÄ È ÌÔÎÈÉÕÈÀÕÈ ÕÑ SITE ÕÑÚ ÌÄÕÓÈÀÑÚ 2EGEN www.regen.gr ÕÑ FACEBOOK https://www.facebook.com/Regen.yourself/ ¿ ÐÄ ÎÄϾÔÈÕÈ ÔÕÑ


DELUXE destination

WELLNESS RETREATS

+ROLGD\ IRU PLQG ERG\ Zitahli Resorts & Spa Kuda-Funafaru

¢ ¤ ¤¢ § §¤ ¤ ¥

´² ª¤ ²ª¤©³© ¦©±¤© ª¤ ¦ «¦³¤ ² ² ª¤© ¡©² ª²±´¤ ª© ¦«¦©¢ ¦¡© ¦ ²µ«¦ ´¤ ª¤ µ´¦³¤ «¦³¨ ¢´²± ª²¢«² ©¤ ±¤ ¤±¤§¯² ²±¨¢²µ«¦ ´² ¢¯«¤ ª¤© ´¨± ®µ¶¨ «¤¢ µ¡¦³¡² µ´¦ ¨ ¦±²y²¶¦©¤ ¢´¤ ¡©² ²«²³¬¤ ¢¨«¦©¤ ´²µ ¡ ¤±¨´¨ ¤¡² ´¨± ©±y©¤ «¦¶³© ´©¢ «¤ y©¥¦¢ ª¤© ´¨ ¦©´²±©ª¨ ´²µ³ª©¤ ¡³²¢¬¦³²µ± ´©¢ ´¦ ¦µ´¤©¦¢ ´¤¢¦©¢ ¢´² &)4.%33 ª¤© ¢µ ¶³²±¯¢ ¡³²¢¦ ©§²µ± ´©¢ ¤±¤ ª¦¢ ´¨¢ y©¤´³²¬¨¢ «¦ µ ©¦©±¦¢ ª¤© ¢µ ¶³²±¦¢ ¦¡© ² ¦¢ ¤¡² ´¨± 8³©¢´©±¤ §¤¬¦©³²µ ¨ Ananda

ANANDA 7+( %(67 <2*$ 5(75($7 ¥ÚÖÌÔ ¾ÐÑ ÔÕËÐ ÏÑÃÔÌÄ ÉÃÔË ÔÕÑÚØ ÓÁ ÑÇÈØ Õ×Ð © ÄÏÄÞ×Ð ÕÑ ÍÈÐÑÇÑÙÈÀÑ !NANDA ÈÀÐÄÌ ÊÐ×ÔÕÁ ÊÌÄ ÕÑ ÈÐÕÚ ×ÔÌÄÎÁ SPA ÑÚ È ÌϾÊÈÌ ÄÎÁ Ä ÎÄÌ Ë /PRAH ÁÕÄÐ Ö¾ÏÈÌ ÐÄ ÙÄÏÄÓÒÔÈÌ ¢ÚÐÇÚ°ÛÈÌ ÕËÐ ÌÐÇÌο ÄÊÌÑÚžÓÇÄ È ÕËÐ ÎÌоÛÌÎË ÌÄÕÓÌο ÎÄÌ ÈÀÐÄÌ ÄÐÄ ÉÀÅÑÏÄ ¾ÐÄ Ö¾ÓÈÕÓÑ ÑÚ ÖÄ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÓÑÔÕÈÖÈÀ ÔÕÑ ÕÄÍÌÇÌ×ÕÌÎÁ ÔÄØ Ë ÈÓÑÏÁÊÌÑ ÈÚÈÍÀÄØ ²Ì ÎÄÏÃÕÈÓÑÌ ÕÑÚ ÈÀÇÑÚØ ÇÌÄÌÕÑÏÁÊÑÌ ÊÚ ÐÄÔÕ¾Ø ÖÈÓÄ ÈÚÕ¾Ø ÑÚ ÄÎÑÏÑÚÖÑÃÐ ÄÓÄÇÑÔÌÄÎ¾Ø ÕÈÙÐÌÎ¾Ø ÕËØ ©ÐÇÀÄØ ÎÓÚÔÕÄÏÏÑÖÈÓÄ ÈÀÄ Ó¾ÌÎÌ ÎÄÌ ÕÌØ ÔÚÐÇÚ°ÛÑÚÐ È ÕÌØ ÔÃÊÙÓÑÐÈØ ÈÖÁÇÑÚØ ÕËØ yÃÔËØ ÇË ÌÑÚÓÊÑÃÐ ÈÌÇÌΰ ÓÑÊÓ° ÄÕÄ ÖÈÓÄ ÈÀÄØ ÊÌÄ ÕÑРΰÖÈ È ÌÔξ ÕË ÉÓÑÐÕÀÛÑÐÕÄØ ÓÒÕÄ ÕÌØ ÇÌÎ¾Ø ÕÑÚ ÄаÊÎÈØ ´Ñ ÕÈÕ ÑÇÌÒÐ SPA ÇÌÄÖ¾ÕÈÌ ÄÀÖÑÚÔÈØ ÊÌÄ ÖÈÓÄ ÈÀÈØ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌÎÒÐ ÖÈÓÄ ÈÌÒÐ ÔÒ ÄÕÑØ ÎÄÌ Ñ ÑÓÉÌ°Ø ÈÐÒ ÄÓ°ÏÏËÏÄ ÓÑÔɾÓÑÐÕÄÌ ÎÄÌ ÔÚÐÈÇÓÀÈØ ÇÌÄÏÑÊÌÔ ÑÃ È ÔÕÁÙÑ ÕËÐ Õ¾ÏÈÌÄ ÐÈÚ ÄÕÌο ÎÄÌ Ô× ÄÕÌο ÌÔÑÓÓÑ ÀÄ ¦ÍÄÕÑ ÌÎÈÚ ¾ÐÄ ÓÑÊÓ° ÄÕÄ ÖÄ ÅÑËÖ¿ÔÑÚÐ ÔÕËÐ Ä ÑÕÑÍÀÐ×ÔË ÕËÐ ÎÄÕÄ ÑϾ ËÔË ÕÑÚ ÔÕÓÈØ ÕË ÅÄÖÌ° Äа ÏÄÔË ÎÄÌ ÈÐÚÇ°Õ×ÔË ÕËÐ ÄÐÕÌÊ¿ÓÄÐÔË ÎÄÌ ÕËÐ ÈÀ×ÔË ÕÑÚ Å°ÓÑÚØ ÈÐÒ ÄÓ°ÏÏËÏÄ ÓÑÔɾÓÑÐÕÄÌ ÔÚ ÅÑÚÏ¾Ø ÊÌÄ ÕËÐ ÎÄÕ°ÏÏËÏË ÇÌÄÕÓÑÉ¿ ÎÄÌ °ÔÎËÔË ÔÈ ¾ÐÄ ÈÓÌÅ°ÏÏÑÐ ÏÌÕ¿Ø ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄØ

7 2


Absolute Sanctuary

MARBELLA CLUB HOTEL GOLF RESORT & SPA

ABSOLUTE SANCTUARY §+( 6$1&78$5< 2) 5(/$;$7,21 ( ´ÄÜÏ°ÐÇË ÈÀÐÄÌ ¾ÐÄ Ä Á ÕÄ PLACES TO BE ÊÌÄ ÈÎÈÀÐÑÚØ ÑÚ È ÌϾÊÑÚÐ ÇÌÄÎÑ ¾Ø È ÊÐÒ ÑÐÄ ÕË ÙÄÏ°Ó×ÔË ÎÄÌ ÕËÐ ÈÚÈÍÀÄ ¢ÕÑ ÈÍ×ÕÌÎÁ ÐËÔÀ +OH 3AMUI Ú °ÓÙÈÌ °ÏÌÔÕÄ ÈÊ°ÏË ÑÌÎÌÏÀÄ ÔÈ YOGA ÎÄÌ SPA RESORTS ÄÏÏ° ÈÎÈÀÐÑ ÑÚ ÔÀÊÑÚÓÄ ÍÈÙ×ÓÀÛÈÌ ÈÀÐÄÌ ÕÑ !BSOLUTE 3ANCTUARY ÈÎÀÐËÔÈ ÕË ÏÈÌÕÑÚÓÊÀÄ ÕÑÚ ÕÑ ÎÄÌ ÖÈ×ÓÈÀÕÄÌ Ä Á ÕÄ ÌÑ ÈÍÈÌÇÌÎÈÚ ¾ÐÄ Î¾ÐÕÓÄ ÊÌÄ ÊÌÑÊÎÄ ÔÕË ÙÒÓÄ y°ÔÎÄÏÑÌ ÖÈÓÄ ÈÚÕ¾Ø ÎÄÌ ÊÚ ÐÄÔÕ¾Ø ÁÏ×Ð Õ×Ð ÈÌÇÌÎÑÕ¿Õ×Ð ÈÀÐÄÌ ÔÕË ÇÌ°ÖÈÔ¿ ÔÄØ ÊÌÄ ÐÄ ÔÄØ ÎÄÖÑÇËÊ¿ÔÑÚÐ ÔÕÄ ÓÑÊÓ° ÄÕÄ ÑÚ ÕÄÌÓÌ°ÛÑÚÐ Ä ÑÎÏÈÌÔÕÌΰ ÔÈ ÈÔ°Ø ÈÀÕÈ ÈÀÔÕÈ ÔÈ ÄÓÙ°ÓÌÑ ¿ ÓÑÙ×ÓË ¾ÐÑ È À ÈÇÑ ¤ Á DETOXING YOGA ÔÈ HATHA ASHTANGA ÎÄÌ YIN ΰÖÈ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌÎÁ ÈÀÇÑØ ÎÄÌ ÓÑÔ¾ÊÊÌÔË ÕËØ YOGA ÈÀÐÄÌ ÇÌÄÖ¾ÔÌ Ñ ÎÄÖË ÈÓÌа ÈÎÌпÔÕÈ ÕË ¾ÓÄ ÔÄØ È MEDITATION ÎÄÌ ÕÑ ÈÔË ¾ÓÌ ÖÄ ÔÄØ ÅÓÈÌ ÐÄ Ä ÑÏÄ Å°ÐÈÕÈ ÄÖ¿ ÄÕÄ YOGA ÔÕËÐ ÄÓÄÏÀÄ ´Ì ÎÄÏÃÕÈÓÑ Ä Á ¾ÐÄ ÄÚÖÈÐÕÌÎÁ ÕÄÜÏÄÐǾÛÌÎÑ ÄÔ°Û ÔÕÑÐ ÎÄÖÄÓÁ ľÓÄ ÊÌÄ ÐÄ ÎÏÈÀÔÈÕÈ ÕËÐ Ë ¾ÓÄ ÔÄØ

¢È ÄÚÕÁ ÕÑ ÈÐÕ°ÔÕÈÓÑ ÍÈÐÑÇÑÙÈÀÑ ÖÄ ÎÄÕÄÏ°ÅÈÕÈ ÔÕËÐ Ó°ÍË ÒØ ÑÓÈÀ ÐÄ ÔÚÐÇÚÄÔÕÑÃÐ Ë ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄ ÎÄÌ ÕÑ FITNESS ´Ñ Ä ÁÏÚÕÑ ÎÄÕÄÉÃÊÌÑ ÊÌÄ ÈÎÈÀÐÑÚØ ÑÚ ÄÐÄÛËÕÑÃÐ ÈÐÄÏÏÄÎÕÌÎ¾Ø ÇÌÄÎÑ ¾Ø ÓÑÔÄÓ ÑÔ ¾ÐÈØ ÔÕË ÅÈÏÕÀ×ÔË ÕËØ ÉÚÔÌÎ¿Ø ÕÑÚØ ÎÄÕ°ÔÕÄÔËØ Ù×ÓÀØ Á ×Ø ÐÄ Ö¾ÏÑÚÐ ÐÄ Ù°ÔÑÚРΰÕÌ Ä Á ÕËÐ °ÐÈÔË ÈÐÁØ HI END RESORT ©ÇÄÐÌÎÁØ ÓÑÑÓÌÔ ÁØ ÊÌÄ ÈÎÈÀÐÑÚØ ÑÚ ÄÊÄ ÑÃÐ ÕÑ ÊÎÑÏÉ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÊÌÄ ÁÔÑÚØ Ö¾ÏÑÚÐ ÐÄ È ÌÔÕÓ¾ÆÑÚÐ Ä Á ÕÌØ ÇÌÄÎÑ ¾Ø ÕÑÚØ ÌÑ ÊÚ ÐÄÔ ¾ÐÑÌ ÎÄÌ ÙÄÏÄÓÑÀ Ä Á ÑÕ¾ «È ÔÕÁÙÑ ÕË ÅÈÏÕÀ×ÔË ÕËØ ÆÚÙÑÏÑÊÌÎ¿Ø ÎÄÌ Ô× ÄÕÌÎ¿Ø ÎÄÕ°ÔÕÄÔËØ ÕÑÚ Î°ÖÈ È ÌÔξ ÕË ÕÄ ÓÑÊÓ° ÄÕÄ ÑÚ ÓÑÔɾÓÑÐÕÄÌ ÈÀÐÄÌ ÈÍÄÕÑ ÌÎÈÚ ¾ÐÄ ÒÔÕÈ ÐÄ Ä ÄÐÕÑÃÐ ÔÕÌØ ÑÏÏ¾Ø ÎÄÌ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌÎ¾Ø ÄаÊÎÈØ ¡ÓÑÊÓ° ÄÕÄ ÇÌÄÕÓÑÉ¿Ø ÌÄÕÓÌο ÄÓÄÎÑÏÑÃÖËÔË WORKSHOPS ÎÄÌ ÔÈ ÌаÓÌÄ ÊÌÄ ÕË ÇÌÄÙÈÀÓÌÔË ÕÑÚ ÔÕÓÈØ ÁÏÄ ÔÈ ¾ÐÄ ÈÓÌÅ°ÏÏÑÐ ÑÚ ÔÈ ÎÈÓÇÀÛÈÌ Ä Á ÕËÐ ÓÒÕË ÔÕÌÊ ¿

)3!"%, -!2!.4

7+( ),71(66 3$5$',6(

Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa

www.deluxemagazine.gr

7 3


DELUXE destination

Como Shambhala

COMO SHAMBHALA

-)33/.)

(67$7( '(72;

¡ÓÁÎÈÌÕÄÌ ÊÌÄ ¾ÐÄ ÄÊÎÁÔ ÌÄØ ÎÏ°ÔËØ Ö¾ÓÈÕÓÑ ÈÚÈÍÀÄØ ÑÚ ÅÓÀÔÎÈÕÄÌ ÔÕËÐ ÎÄÓÇÌ° ÕÑÚ « ÄÏÀ ÎÑÐÕ° ÔÕÑ 5BUD ÎÄÌ ÓÑÔÈÏÎÃÈÌ ÈÊ°ÏÑÚØ STARS ÌÄØ ÎÄÌ ÖÈ×ÓÈÀÕÄÌ ¾ÐÄ Ä Á ÕÄ ÎÄÏÃÕÈÓÄ Î¾ÐÕÓÄ ÕÑÚ ÎÁÔ ÑÚ ´Ä ÈÐÐ¾Ä ÈÎÕ°ÓÌÄ ÕÑÚ ÎÄÏà ÕÑÚÐ ÕÑ ÌÑ Á ÑÓÉÑ ÎÑ °ÕÌ ÕËØ ÛÑÃÊÎÏÄØ ÑÚ ÈÓÌÅ°ÏÏÈÕÄÌ Ä Á ÕÑÐ ÌÈÓÁ ÑÕÄ Á !YUNG yÈÐ ÈÀÐÄÌ Ä ÏÒØ ¾ÐÄ ÑÏÚÕÈÏ¿Ø ÓÑÑÓÌÔ ÁØ ÇÌÄÎÑ ÒÐ ÊÌÄ SPA ÄÏÏ° ÎÄÕÄɾÓÐÈÌ ÐÄ ÓÑÔɾÓÈÌ ÓÑÊÓ° ÄÕÄ Ä ÑÕÑÍÀÐ×ÔËØ ÊÌÄ ÐÄ ÎÄÖÄÓÀÔÈÕÈ ÕÑ ÔÒ Ä ÔÄØ Ä Á ÁÏÈØ ÕÌØ ÕÑÍÀÐÈØ ÑÚ ÎÄÕÄÅ°ÏÑÚÐ ÕÑÐ ÑÓÊÄÐÌÔ Á ÔÄØ ¤ ÑÏÄÃÔÕÈ ÕË Ô°ÑÚÐÄ ÎÄÌ ÎÑÏÚ ¿ÔÕÈ ÔÕËÐ Õ ÌÔÀÐÄ ÕÑÚ ÔÚÐÈÙÀÔÕÈ È ¾ÐÄÐ ÈÓÀ ÄÕÑ ÔÕË ÉÃÔË ÎÄÌ ÎÏÈÀÔÕÈ ÕËÐ Ë ¾ÓÄ ÔÄØ È ÕÄ ÌÑ ÐÁÔÕÌ Ä ÎÄÌ ÉÚÔÌΰ ÚÊÌÈÌа Ì°ÕÄ ÕËØ ÈÓÌÑÙ¿Ø ªÄÖË ÈÓÌа ÓÑÔɾÓÑÐÕÄÌ ÄÖ¿ ÄÕÄ Ä Á YOGA PILATES MEDITATION ¾ÙÓÌ ÎÄÌ ÑÓÈÌÅÄÔÀÄ È ÕÑÚØ ÎÄÏÃÕÈÓÑÚØ ÇÄÔΰÏÑÚØ ÎÄÌ ÊÚ ÐÄÔÕ¾Ø ªÄÌ ÊÌÄ ÐÄ ËÐ ÄÊÙ×ÖÈÀÕÈ ÊÌÄ ÐÄ ÄÓÄÎÑÏÑÚÖ¿ÔÈÕÈ ÕÑ ÓÁÊÓÄ ° ÔÄØ ÈÎÈÀ Ñ PERSONAL ASSISTANT ÑÚ ÓÑÅϾ ÈÕÄÌ ÎÄÕ° ÕË ÇÌÄ Ñп ÔÄØ ÖÄ ÄÐÄÏ°ÅÈÌ ÐÄ ÔÄØ ÑÓÊÄÐÒÔÈÌ ÕÄ °ÐÕÄ

KEMPINSKI BARBAROS BAY FUSION FITNESS 7+( $/7(51$7,9( ),71(66 (;3(5,(1&( ¦ÀÕÈ ÈÀÔÕÈ ÄÓÙ°ÓÌÑØ ÈÀÕÈ ¾ ÈÌÓÑØ Ï°ÕÓËØ ÈÚÈÍÀÄØ ÑÌ ÚÆËÏÒÐ Ú ËÓÈÔÌÒÐ ÇÌÄÎÑ ¾Ø ÔÕÑ ÑÏÚÕÈÏ¾Ø ÄÚÕÁ ÍÈÐÑÇÑÙÈÀÑ ÕËØ ÊÈÌÕÑÐÌÎ¿Ø ´ÑÚÓÎÀÄØ ÖÄ ÔÄØ Ä ÑÛË ÌÒÔÑÚÐ ¤ Á ÈÛÑ ÑÓÀÄ ÑÇËÏÄÔÀÄ YOGA PILATES MEDITATION ¾ÙÓÌ ÓÈÉÏÈÍÌÑÏÑÊÀÄ ÎÄÌ ÄÖÏËÕÌÎÁ ÄÔ°Û ÁÏË Ë ÇÌÄ Ñп ÔÄØ ÖÄ ÈÀÐÄÌ ÓÑÔÄÓ ÑÔ ¾ÐË ÔÕË ÅÈÏÕÀ×ÔË ÕËØ ÉÚÔÌÎ¿Ø ÔÄØ ÎÄÕ°ÔÕÄÔËØ «È ÕÄ ÓÑÊÓ° ÄÕÄ ÈÎÊà ÐÄÔËØ ÑÚ ÓÑÔɾÓÑÐÕÄÌ Ä Á ÈÍÈÌÇÌÎÈÚ ¾ÐÑÚØ ÊÚ ÐÄÔÕ¾Ø ÖÄ ÄÚÍ¿ÔÈÕÈ ÕËÐ ÎÄÓÇÌÄÊÊÈÌÄο ÔÄØ ÚÊÈÀÄ ÎÄÌ ÕËÐ ÄÐÕÑÙ¿ ÔÄØ ªÑÏÚ ¿ÔÕÈ ÔÕËÐ ÌÇÌ×ÕÌο ÄÓÄÏÀÄ ÔÕÑ ¤ÌÊÄÀÑ ÙÄÏÄÓÒÔÕÈ È ÕÄ ÓÑÊÓ° ÄÕÄ ÕÑÚ 3ANITAS 3PA ÎÄÌ Ä ÑÏÄÃÔÕÈ ÕÄ ÈÔÑÊÈÌÄΰ Ì°ÕÄ ÔÕÑ ÈÔÕÌÄÕÁÓÌÑ ÕÑÚ ÍÈÐÑÇÑÙÈÀÑÚ ªÏÈÀÔÕÈ ÕËÐ Ë ¾ÓÄ È ¾ÐÄ FITNESS COCKTAIL ÔÕÑ ÇÀ ÏÄ ÔÕËÐ ÌÔÀÐÄ


Kempinski Barbaros Bay Fusion Fitness

ZITAHLI RESORTS & SPA KUDA-FUNAFARU

4/--9 (),&)'%2

§+( +2/,67,& (;3(5,(1&( ¸ÐÄ Ú ÈÓ ÑÏÚÕÈÏ¾Ø Ö¾ÓÈÕÓÑ ÔÕÌØ «ÄÏÇÀÅÈØ ÑÚ ÈÍÄÔÉÄÏÀÛÈÌ ÑÐÄÇÌο È ÈÌÓÀÄ ÈÚÈÍÀÄØ ´Ñ ÈÓÌÅ°ÏÏÑÐ ÎÄÌ ÁÐÑ ÈÀÐÄÌ ÄÓÎÈÕÁ ÊÌÄ ÐÄ ÔÄØ ÎÁÆÈÌ ÕËÐ ÄаÔÄ ¡Äо ÑÓÉÑÌ ÃÉÄÏÑÌ ÊÄÏÄÛÑ Ó°ÔÌÐÄ ÐÈÓ° ÎÄÌ ÄÓÖ¾ÐÈØ ÄÓÄÏÀÈØ ÇË ÌÑÚÓÊÑÃÐ ¾ÐÄ ÄÊÈÚÕÌÎÁ ÕÑ ÀÑ ²Ì ÑÐÕ¾ÓÐÈØ ÅÀÏÈØ ¾ÙÑÚÐ ÔÙÈÇÌÄÔÕÈÀ ÊÌÄ ÐÄ È ÐÈÃÔÑÚÐ ÕË ÙÄÏ°Ó×ÔË ÓÑÔɾÓÑÐÕÄØ ËÔÚÙÀÄ ÎÄÌ

Ä Ñ ÁÐ×ÔË ÔÕÑÚØ È ÌÔξ ÕÈØ ÕÑÚØ ¥ÌÑÏÑÊÌÎ¾Ø ÖÈÓÄ ÈÀÈØ ÏÑÚÕÓ° È ÅÁÕÄÐÄ ÄÓ× ÄÕÑÖÈÓÄ ÈÀÄ ÄÔ°Û ÎÄÌ Ä ÑϾ ÌÔË ÈÀÐÄÌ ÔÕÄ MUST ÑÚ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÇÑÎÌ °ÔÈÕÈ ¨ ÑÏÌÔÕÌο ÓÑÔ¾ÊÊÌÔË ÔÕËÐ ÚÊÈÀÄ ÎÄÌ ÕËÐ ÈÚÈÍÀÄ Ä ÑÕÈÏÈÀ Ô¿ Ä ÎÄÕÄÕÈ־РÕÑÚ Î¾ÐÕÓÑÚ ÄÚÕÑà ÎÄÌ ¾ÓÙÈÕÄÌ ÐÄ Ä ÄÐÕ¿ÔÈÌ Ä ÑÕÈÏÈÔ ÄÕÌΰ ÈаÐÕÌÄ ÔÕÑ °ÊÙÑØ ÎÄÌ ÕÄ ÓÑÅÏ¿ ÄÕÄ ÑÚ ÄÚÕÁ ÇË ÌÑÚÓÊÈÀ ¤É¿ÔÕÈ ÀÔ× ÁÏÈØ ÕÌØ ¾ÊÐÑÌÈØ ÎÄÌ ÄÓÄÇÑÖÈÀÕÈ ÔÕÌØ ÔÚÔÕ°ÔÈÌØ Õ×Ð ÈÌÇÌÎÒÐ ÎÄÌ ÐÄ ÈÀÔÕÈ Å¾ÅÄÌÑÌ ÁÕÌ ÑÓÑÃÐ ÐÄ ÔÄØ ÙÄÏÄÓÒÔÑÚÐ ÎÄÌ ÐÄ ÔÄØ ÄÐÄÛ×ÑÊÑпÔÑÚÐ

Zitahli Resorts & Spa Kuda-Funafaru

www.deluxemagazine.gr


DELUXE DECO AND SPIRIT

7Â Ñ¡ÏÕÂ ÆÏ

623+,$ª ²´¤± «©¤ ©y¦¤ «©¤ ¬© ²¢²¬©¤ ¨ y¨«©²µ³ ©ª²´¨´¤ ¨ ©¢´²³©¤ ª¤© ´² ¤ ¤±¤´² ¦ ¨±©ª² ¡±¦µ«¤ ¢µ±¤±´²µ± ´² 3/0()! %.*/9 4().+).' «©¤ ¦±y©¤¬¦³²µ¢¤ ¡¦³©¡¦´¦©¤ ¤©¢ ¨´©ª¨¢ ¦¶¦© ¨y¨ ¦ª©±¨¢¦© ¤¡² ´¨± ª¤´©¤ «¨ ©¤³¤ª¨

ERXW «ÈÕ° Ä Á Ô ÑÚÇ¾Ø ÔÕÑ ÈÍ×ÕÈÓÌÎÁ ÍÈÎÀÐËÔÄ ÕËÐ ÎÄÓ̾ÓÄ ÑÚ ×Ø DESIGNER !LEXANDRA ½ÔÕÈÓÄ ÄÔÙÑÏ¿ÖËÎÄ ÊÌÄ ¾ÐÄ ÈÊ°ÏÑ ÇÌ°ÔÕË Ä È ÈÌÔÄÊ×Ê¾Ø ÎÄÌ ÄÐÕÌ ÓÑÔ× ÈÀÈØ ÈÌÇÒÐ Ô ÌÕÌÑà ÁÊ× ÕËØ ÑÌÎÑÐÑ ÌÎ¿Ø ÎÓÀÔËØ È ÄÐÈÎÕÀ ËÔÄ Î° ÑÌÄ Ó°Ê ÄÕÄ ÎÄÌ ¾ÕÔÌ ÓÁÔÖÈÔÄ ÔÕÌØ È ÌÙÈÌÓË ÄÕÌÎ¾Ø ÑÚ ÇÓÄÔÕËÓÌÁÕËÕÈØ ÕÑÐ ÔÙÈÇÌÄÔ Á ÄÏÏ° ÕÒÓÄ È ÕÑ ÔÚÊÎÈÎÓÌ ¾ÐÑ ÁÓÄ Ä 3OPHIA ´ÈÏÌΰ ÄоÎÄÖÈÐ ÎÑÌÐÁØ ÄÓÑÐÑ ÄÔÕ¿Ø ÔÈ Á ÕÌ Î°Ð× ÈÀÐÄÌ Ñ Û×ÕÌÎÁØ ÑÚ ÙÒÓÑØ ÈÀÕÈ ÄÚÕÁØ Ï¾ÊÈÕÄÌ Ô ÀÕÌ ÈÀÕÈ Ï¾ÊÈÕÄÌ ¦ÏÏ°ÇÄ «ÌÏ¿ÔÕÈ ÄØ È Ï¾ÍÈÌØ ÊÌÄ ÕË 0HILO3OPHIA ÕËØ ÇÑÚÏÈÌ°Ø ÔÄØ ¨ 3OPHIA ÈÀÐÄÌ ÌÄ ÓÑÔ °ÖÈÌÄ ÐÄ ÇË ÌÑÚÓÊËÖÈÀ ¾ÐÄ ÇÀÎÕÚÑ ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄØ ÎÄÏÏÌÕÈÙÐÒÐ ÕÈÙÐÌÕÒÐ ÎÄÌ ÇË ÌÑÚÓÊÌÎÒÐ È ÌÙÈÌÓË ÄÕÌÒÐ ÑÚ ÖÄ Ú ÑÔÕËÓÀÛÈÌ ÎÄÌ ÖÄ ÏÈÌÕÑÚÓÊÈÀ ÓÑØ ÁÉÈÏÑØ ÁÏ×Ð ¤ ÒÕÈÓÑØ ÔÕÁÙÑØ ÈÀÐÄÌ Ë ÓÑÒÖËÔË Õ×Ð ÈÏÏËÐÌÎÒÐ Ó ÓÑÜÁÐÕ×Ð ÔÕÑ ÈÔ×ÕÈÓÌÎÁ ÕËØ ÙÒÓÄØ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÔÕÑ ÈÍ×ÕÈÓÌÎÁ ¾ÔÄ Ä Ä Á ÕËÐ ÈÐÈÓÊÑ ÑÀË ËÔË ÕÑÚ ÇÚÐÄ ÌÎÑà ÄØ ÑÚ ÄÐÄ ÉÌÔÅ¿ÕËÕÄ Ú °ÓÙÈÌ ÈÀÕÈ ÄÚÕÁ ÈÀÐÄÌ ÕÄÏÄÐÕÑÃÙÄ 7 6

°ÕÑ Ä ÈÀÕÈ ÓËÍÌξÏÈÚÖÑÌ È ÌÙÈÌÓË ÄÕÀÈØ « ÑÓÑÃÐ ÑÌ ÓÑÕ°ÔÈÌØ DESIGN ÑÚ ÇË ÌÑÚÓÊÈÀÕÈ ÎÄÌ ÈÌÇÌΰ ÑÌ ÊÓÄ ¾Ø ÎÄÌ ÑÌ È ÐÈÚÔ ¾ÐÈØ ÉÁÓ ÈØ Ä Á ÕËÐ «ÚÖÑÏÑÊÀÄ ÎÄÌ ÕÑÐ ÄÓÙÄÌÑÈÏÏËÐÌÎÁ ÑÏÌÕÌÔ Á ÐÄ ÈÐÕÄÙÖÑÃÐ ×Ø ÙÓËÔÕÌΰ ¿ ÇÌÄÎÑÔ ËÕÌΰ ÄÐÕÌÎÈÀ ÈÐÄ ÔÕÄ Ô ÀÕÌÄ ¿ ÔÕÑÚØ ÎÑÌÐÁÙÓËÔÕÑÚØ ÙÒÓÑÚØ ÕÑÚ Ô¿ ÈÓÄ «Ä ÐÑ ÀÛ× ÁÕÌ ÌÄ Ä Ï¿ ÄÕÌ° ÔÕÌØ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ ÕËØ ÔÚÏÏÑÊ¿Ø 3OPHIA %TERNITY 4ODAY ÄÓÎÈÀ ÊÌÄ ÐÄ °ÓÈÕÈ ÕËÐ Ä °ÐÕËÔ¿ ÔÄØ ¤ÎÁ Ë ÌÑ ÄÐÕÌÎÈÌ ÈÐÌο ÄÐ Ö¾ÏÈÕÈ Ä ÁÇÈÌÍË ÈÀÐÄÌ Ë ÈÐÖÑÚÔÌÒÇËØ Ú ÑÇÑÙ¿ Ä Á ÕÑÚØ Í¾ÐÑÚØ ÄÊÑÓÄÔÕ¾Ø ªÄÌ ÄÚÕÁ ÊÌÄÕÀ ÑÌ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ 3OPHIA ÔÈÓÅÀÕÔÌÄ ÄÍÌÏ°ÓÌÄ ÀÐÄÎÈØ ÄÎÓÑξÓÄ Ä ÎÑÔ ¿ ÄÕÄ ÎÄÌ ÁÏÄ ÕÄ °ÏÏÄ ÈÐÒ ÄÓÄ ¾ ÑÚÐ ÎÄÕÈÚÖÈÀÄÐ ÔÕËÐ ÄÓÙÄÀÄ ¦ÏÏ°ÇÄ ¾ÙÑÚÐ ÇÑÚÏÈÚÕÈÀ ¾ÔÄ Ä Á ÕÑ ÉÀÏÕÓÑ Õ×Ð ÔÃÊÙÓÑÐ×Ð ÇÌÄÎÑÔ ËÕÌÎÒÐ Õ°ÔÈ×Ð ÎÄÌ ÈÐÕ°ÔÔÑÐÕÄÌ ÄÓ ÑÐÌÎÁÕÄÕÄ ÔÕË ÔÃÊÙÓÑÐË ÎÄÕÑÌÎÀÄ ´Ì ÔÄØ ÈÐÖÑÚÔÌ°ÛÈÌ ÎÄÌ ÕÌØ ÔÄØ ÈÐÑÙÏÈÀ ÄÉÁÓËÕÄ ÔÕËÐ ¦ÏÏ°ÇÄ ÕÑÚ «È ÈÐÖÑÚÔÌ°ÛÑÚÐ ÑÌ ÇÚÐÄÕÁÕËÕÈØ ÑÚ ËÊ°ÛÑÚÐ Ä Á ÕÌØ ÎÑÔ ÌÎ¾Ø ÄÐÄÕÄÓ°ÍÈÌØ ÑÚ ÅÌÒÐÑÚ È ÄÚÕ¿Ð ÕËÐ È ÑÙ¿ ¡ÑÚ ÄÐÄÊÎÄÛÁ ÄÔÕÈ ÐÄ ÅϾ ÑÚ È ÊÃÓ× ÄØ ÐÄ ÔÎÈÉÕÁ ÄÔÕÈ ÐÄ ÄÖÄÀÐÑÚ È ÒØ ÐÄ ÛÑÃ È È ÕÑ Ô¿ ÈÓÄ ÎÄÌ ÐÄ ÅÓÀÔÎÑÚ È ÄÐÕÀÇÑÕÄ ÔÕËÐ ÎÑÌÐ×ÐÀÄ ÕÑÚ

ÔÌ ÇË ÌÑÚÓÊÑÃ È Ð¾ÈØ °ÊÙÑÚØ ÑÚ ÛÑÃ È ¸ÕÔÌ ÇË ÌÑÚÓÊÑÃ È Ð¾ÈØ °ÔÑÚ È ÔÕÑÚØ È Á ÈÔÚпÖÈÌÈØ ÑÚ ÖÄ ÈÓ°ÔÑÚ È ÔÕÑÚØ È Á ÈÈ ¦ ÌÎÈÐÕÓÒÐÑÚØ ÈÍÈÏÌÔÔÁ ÄÔÕÈ ¦ ÌÎÈÐÕÓÒÎÒØ Ø ÐÑ ÄÌ ÔÕÄ ÖÈÕÌΰ ÊÈÐÌÎÒØ ÎÄÌ ÄÓÐÑà ÄÌ ÐÄ ÈÐÑÙÏËÖÒ ÊÌÄÕÀ ÇÈÐ ÄÏÏ°Û× ÕË ÙÒÓÄ ÑÚ È ÎÄ ÀÄ °ÏÏË D


ย ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ร ร ยกร ร ร ร ร ร ย ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยฟ ร ร ร ยญร ร ร ร ร ร ยขยกร ร ร ร 9LOOD 'HORQD ร ร ร ร ร ยฟร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยฝ ร ร ร ร ร ยผร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยฝ ร ร ร ยพร ร ร ยฟ ร ร ร ร ร ร ร ร ยผร ร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ร ร ร ร ร ร ยฟ ร ยฝร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยก ร ร ร ร ร ร ร ยผร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยฟร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยฝ ร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ร ร ร ร ร ร ยผร ร ร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ร ร ยฝร ร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยผร ร ร ร ร ร ร ร ร ยกร ร ร ร ร ร ร ยก ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ร ร ย ร ร ยพร ร

9LOOD 'HORQD ย ร ร ร ร ยผร ยขยกร ร ร ย ร ร ร ยกร ร ร ยงร ร )D[ (PDLO LQIR#YLOODGHORQD FRP ZZZ YLOODGHORQD FRP


DELUXE design

)2&86 21 )$17$6< ¦¡©¡ ¤ ¢¶¦y©¤ ª¤© ¦ª ¦¢¦©¢ ¡²µ ¦¬¦µ ²µ± ¤¡² ´¤ ¢µ±¨ ©¢«¦±¤ ©¤´© ²´¤± µ¡¤³¶¦© ¦«¡±¦µ¢¨ ¢´² $%3)'. 4/ ¤¡²´¦ ¦¢«¤ )¢²µ´¤© «¦ ¦©´²µ³ ©ª²´¨´¤ µ®¨ ¨¢ ¤©¢ ¨´©ª¨¢ ¤¡² ´¨± ¶³©¢´©±¤ §¤¬¦©³²µ ¨

ÈÂÍμÏÐ ÂÑ¿ Õ ¿ÏÆÊÓ ² ªÃ ÓÌÑØ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¿Ø ¢Õ¾ÏÌÑØ «ÑÚÔ°ÓÓËØ ÑÚ ÛÈÌ ÎÄÌ ÈÓÊ°ÛÈÕÄÌ ÔÕÑ ÑÐÇÀÐÑ ÈÀÐÄÌ Ñ È ÐÈÚÔÕ¿Ø ÕÑÚ ÑÐÈÌÓÌÎÑà COFFEE TABLE 7AVE CITY ÈΰÖÄÓË Ë ÄÐÄÉÑÓ° ÔÕËÐ ÕÄÌÐÀÄ Inception ÎÄÌ ÔÕË ÉÄÐÕÄÔÕÌο ÔÎËп ÑÚ ÀÄ ÑÏÁÎÏËÓË ÁÏË ÎÄ ÃÏ×ÐÈ ÄÐÄÇÌ ÏÑà ÈÐË ÔÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÕËØ

μÓÆØ ¼ÎÑÏÆÚÔÉØ yÃÑ Ð¾ÑÌ ÄÓÙÌÕ¾ÎÕÑÐÈØ Ä Á ÕËÐ ©Ô ÄÐÀÄ ÑÌ &ABIOLA MuñOZ ÎÄÌ #ARLOS ,EóN ¾ÓÄÔÄÐ Ë ¾ÓÈØ ÇË ÌÑÚÓÊÒÐÕÄØ ÀÄ ÔÈÌÓ° Ä Á ILLUSTRATIONS È ÐÈÚÔ ¾ÐË Ä Á ¾ÓÊÄ °ÏÏ×Ð ÄÓÙÌÕÈÎÕÁÐ×Ð

ºÕÂÏ É Î¿Å ÆÊÔáÍÆÊ ÌÂÊ ÔÕÉÏ ÌÐÚ۾Ϡ«ÀÄ ÈÐÕÚ ×ÔÌÄο ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄ ÕËØ 3MEG ÎÄÌ Õ×Ð $OLCE 'ABBANA ÑÚ ÈÐÖÑÚÔÌ°ÛÈÌ ¦ ÐÈÚÔ ¾ÐÄ Ä Á ÕË ÏÄÜο ÈÌÎÑÐÑÊÓÄÉÀÄ ÕËØ ¢ÌÎÈÏÀÄØ ÕÄ ÔÙ¾ÇÌÄ ÑÚ ÇÌÄÎÑÔ ÑÃÐ ÕÄ ÆÚÊÈÀÄ ÕËØ ÈÓÌÑÓÌÔ ¾ÐËØ ÔÈÌÓ°Ø É¾ÓÑÚÐ ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕÑÚ ÌÕÄÏÌÎÑà ÇÌÇà ÑÚ

ÁÈÙÓÐÏÐØ ÔÙÆÅÊÂÔÎ¿Ø ¤ 7KRP %URZQH ÔÕÐ &RRSHU +HZLWW ² ÔÙÈÇÌÄÔÕ¿Ø ÁÇÄØ 4HOM "ROWNE S ÈÐÕÚ ×ÔÌ°ÛÈÌ È INSTALLATIONS ÎÌ °ÏÏÈØ ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ ÕÑÚ °ÐÕÄ È ÔÃÊÙÓÑÐË ÄÕÌ° ÔÕÑ DESIGN ÑÚ ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÌ ÔÕÑ ÏÄÀÔÌÑ ¾ÎÖÈÔËØ ÔÕÑ ÑÚÔÈÀÑ #OOPER (EWITT ÔÕË ±¾Ä µÁÓÎË 7 8

´Ñ ÈÐÕÚ ×ÔÌÄÎÁ ÕÓÄ ¾ÛÌ ÕÑÚ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¿ ÎÄÌ ÎÄÖËÊËÕ¿ ÔÕÑ "ARTLETT 3CHOOL OF !RCHITECTURE 3TEFAN "ASSING ÑÚ È ÄÐÄ ÓÑÔÇÌÑÓÀÛÈÌ ÕÑÐ ÕÓÁ Ñ È ÕÑÐ Ñ ÑÀÑ ÅϾ ÑÚ È ÕÄ ¾ Ì ÏÄ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÕÑÐ ÔÙÈÇÌÄÔ Á ¶ÓËÔÌ Ñ ÑÌÒÐÕÄØ DIGITAL MODELLING ÎÄÌ È ÄÐÄÙÓËÔÌ Ñ ÑÌÑà ÈÐÄ ÚÏÌΰ ÎÄÕ°ÉÈÓÈ ÐÄ ÇË ÌÑÚÓÊ¿ÔÈÌ ÀÄ ÔÕÌÏ°ÕË ÓÁÕÄÔË ÄÏÏ° ÎÌ ¾ÐÄ ¾ Ì ÏÑ ÈÃÎÑÏÑ ÔÕËÐ ÄÓÄÊ×Ê¿ www.deluxemagazine.gr


«©¤ ±¦¤ y³¤¢¨ ¡² ©´©¢«²µ ²©±²µ ª¤© ¤¢ ´³²±²«©¤¢ ¤¡² ´² «²µ¢¦©² ªµª ¤y©ª¨¢ ´¦¶±¨¢ ´¨± 42)0 4!34% ª¤© ´¨± "%'.)3 #!4%2).' ´¤ ©y¦µ¦© ¦ ¨±¦¢ ª¤© ¦±²µ¢ ¦¡©¢ ª¦¡´¦¢ ¢´²µ¢ y³²«²µ¢ ´²µ ¤© ¤©²µ «¦¢¤ ¤¡² ´¨± ¦µ¢¨ ª¤© ´¨± ´¦¶±¨

ÆÁÔÉ §¼ÙÏÉ

¢§ ¢§°³

°ÖÈ ¡ÄÓÄÔÎÈÚ¿ ÕÑ «ÑÚÔÈÀÑ ªÚÎÏÄÇÌÎ¿Ø ´¾ÙÐËØ ÓÄÊ ÄÕÑ ÑÌÈÀ È ÕÑÚØ È ÌÔξ ÕÈØ ÕÑÚ ¾ÐÄ ÕÄÍÀÇÌ ÔÕÑ ÙÓÁÐÑ ¾ÔÄ Ä Á ÕËÐ ÌÔÕÑÓÀÄ ÕÑÚ ÎÓÄÔÌÑà ÌÄ ÕÑÚØ Ï°ÕÓÈÌØ ÕËØ ÊÄÔÕÓÑÐÑ ÀÄØ ÕÑÚ ¤ÌÊÄÀÑÚ ÕÑ ¤EGEAN 4ASTE ÑÚ

ÓÄÊ ÄÕÑ ÑÌÈÀÕÄÌ Î°ÖÈ ¡ÄÓÄÔÎÈÚ¿ Ä Á ÕÌØ ¾×Ø ÕÌØ ÍÈÎÌа È ÖÈ Ä ÕÌο ÍÈаÊËÔË ÔÕÑ «ÑÚÔÈÀÑ ÊÌÄ ÕÑ ÎÓÄÔÀ ÔÕËÐ ÄÓÙÄÌÁÕËÕÄ ÎÄÌ ÎÑÓÚÉÒÐÈÕÄÌ

È ¾ÐÄ 4ASTING -ENU Ì°Õ×Ð ÔÕÑ #YCLADIC #AFh È ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕËØ "EGNIS #ATERING ÑÚ ÈÀÐÄÌ ÄÓ ÑÐÌΰ ÔÚÐÇÚÄÔ ¾ÐÄ È ÎÓÄÔÌ° Ä Á ÕÑ ¤ÌÊÄÀÑ ¨ ÊÈÚÔÕÌο

$%,58% PUBLI

ÇÌÄÇÓÑ ¿ ÍÈÎÌа È VELOUTE Ó°ÔÑ ÎÄÌ ÓÑÚÔξÕÄ È ÏÑÃÕÛÄ «ÚÎÁÐÑÚ ¤ÎÑÏÑÚ ÖÑÃÐ ÏÄÙÕÄÓÌÔÕ° ÐÕÑÏ ÄÇ°ÎÌÄ ÎÄÔÌÒÕÌÎÄ È ÓÃÛÌ ÚÓ×ÇÌΰ ÎÄÌ Ô×Ø ÊÌÄÑÚÓÕÌÑÃ È °Ó× Ä ÇÚÁÔ ÑÚ ÎÄÌ ÓÈÅÚÖ°ÇÄ ÔÌÉоÜÎË ÔÌÊÑ ÄÊÈÌÓÈ ¾ÐË ÔÕÑ ÉÑÃÓÐÑ È ÏÈ ÁÐÌ ÎÄÌ ÇÈÐÕÓÑÏÀÅÄÐÑ ´Ñ MILLE FEUILLE ÈÏÌÕÛ°ÐÄØ È RATATOUILLE ÏÄÙÄÐÌÎÒÐ ÎÄÌ ÎÓ¾ Ä Ä Á ªÄÏÄÖ°ÎÌ ¿ ÐÑÚ È ÇÚÁÔ Ñ ÄØ ÑÇËÊÈÀ ÊÈÚÔÕÌΰ ÔÕÑ ÕÈÏÈÚÕÄÀÑ Ì°ÕÑ ÉÌϾÕÑ ÎÑÕÁ ÑÚÏÑ ÈÏÈÚÖ¾ÓÄØ ÅÑÔÎ¿Ø ÄÓÌÐÄÓÌÔ ¾ÐÑ È ÍÃÔ Ä ÏÈ ÑÐÌÑà ÖÚ °ÓÌ ÎÄÌ ÉÓ¾ÔÎÌÄ ÓÀÊÄÐË ÔÈ ÉÄÊÁ ÚÓÑ È ÚÓ×ÇÌΰ ÄÙÕÄÓÌÔÕÁ È ÌÇÁÓ ÌÑ ÊÌÄ ÕÑ Õ¾ÏÑØ ÏÑÚÎÑÚ ÄÇ°ÎÌÄ È ¾ÏÌ ÎÄÌ ÎÄÓÃÇÌÄ ÎÄÌ ÄÊ×ÕÁ ÎÄоÏÄ ¨ Ä ÑÇÈÇÈÌÊ ¾ÐË ÄÍÌÑ ÌÔÕÀÄ ÎÄÌ Ë ÑÏÚÈÕ¿Ø È ÈÌÓÀÄ ÕËØ ÈÕÄÌÓÈÀÄØ « ÈÊÐ¿Ø ÔÈ ÔÚÐÇÚÄÔ Á È ÕËÐ ÑÌÁÕËÕÄ ÕÌØ ÈÎÏÈ ÕÚÔ ¾ÐÈØ ÊÈÃÔÈÌØ ÎÄÌ ÕÑ ÑÐÄÇÌÎÑà DESIGN #YCLADIC #AFh ÕÑÚ «ÑÚÔÈÀÑÚ ÈÊÊÚÒÐÕÄÌ ÀÄ Ú ¾ÓÑÙË È ÈÌÓÀÄ ÊÈÃÔËØ ÎÄÌ ÑÏÌÕÌÔ Ñà ¦ Ì ÔÎÈÉÖÈÀÕÈ ÕÑ ÎÄÌ ÎÄÖË ÈÓÌа ÎÄÕ° ÕÌØ ÒÓÈØ ÏÈÌÕÑÚÓÊÀÄØ ÕÑÚ Ä ÑÕÈÏÈÀ °ÏÏ×ÔÕÈ ¾ÐÄ Ä Á ÕÄ ÌÑ ÍÈÙ×ÓÌÔÕ° MEETING POINT ÕËØ ÁÏËØ ÊÌÄ ÐÄ Ä ÑÏÄÃÔÈÕÈ ÑÐÄÇÌÎ¾Ø ÊÈÃÔÈÌØ ÉÄÊËÕÒÐ ÎÄÌ ÊÏÚÎÒÐ È ÕËÐ ÚÆËÏ¿ ÄÌÔÖËÕÌο ÕËØ "EGNIS #ATERING ÕÑÐ Ú ¾ÓÑÙÑ ÙÒÓÑ È ÕËÐ Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕÑÚ ÊÓÄÉÈÀÑÚ +OIS !SSOCIATED !RCHITECTS ÎÄÌ

«ÑÚÔÈÀÑ ªÚÎÏÄÇÌÎ¿Ø ´¾ÙÐËØ ±ÈÑÉÃÕÑÚ yÑÃÎÄ ¤Ö¿ÐÄ 4 p WWW CYCLADIC GR

ÙÄÓÈÀÕÈ ÀÄ ÁÄÔË ÑÏÌÕÌÔ Ñà ÔÕËÐ ÁÏË ÄØ ¤ÐÄÏÚÕÌÎ¾Ø ÏËÓÑÉÑÓÀÈØ ÎÄÌ ÄÊÑÓ° ÈÌÔÌÕËÓÀ×Ð WWW TRIP TASTE COM


DELUXE house

7KH FRPIRUW VLGH RI %ª ¦ª´©ª¨ ¡² µ´¦ ¦©¤ ª¤© ¦ª ¦¡´µ¢«¦±¨ ª²«®²´¨´¤ ¦©±¤© ²© yµ² ªµ³©¤³¶¦¢ ¦¡© ² ¦¢ ¡²µ ¡³¯´¤ ¯±©¢´²µ± ¢´²± ¢¶¦y©¤¢«² «©¤¢ «©±©«¤ ©¢´©ª¤ ¡² µ´¦ ²µ¢ ª¤´²©ª©¤¢ ¢´¨± ¦ª¤ ¨

8 0

design

2

ÔÙÈÇÌÄÔ ÁØ Õ×Ð ÈÔ×ÕÈÓÌÎÒÐ ÎÄÌ ÈÍ×ÕÈÓÌÎÒÐ ÙÒÓ×Ð Á ×Ø ÕÑÐ È ÐÈÃÔÕËÎÈ Ë ¤ÓÙÌÕ¾ÎÕ×Ð ÈÔ×ÕÈÓÌÎÒÐ ÙÒÓ×Ð ¸ÏÈÐÄ ª°ÓÑÚÏÄ ÔÕËÓÀÙÖËÎÈ ÔÕË ÔÃÐÖÈÔË Õ×Ð ÇÃÑ ÄÚÕÒÐ ÎÚÓÀÄÓÙ×Ð È ÌÏÑÊÒÐ ¨ ÔÃÊÙÓÑÐË ÎÄÕÑÌÎÀÄ ÔÚ ÈÓÌÏÄ Å°ÐÈÌ ÇÃÑ ÏÈÌÕÑÚÓÊÌΰ Ú ÑÔÃÐÑÏÄ

ÔÈ ÇÚÑ ÇÌÄÎÓÌÕ° È À ÈÇÄ ÎÄÌ ÏÄÌÔÌÒÐÈÕÄÌ ÈÓÌ ÈÕÓÌΰ Ä Á ÕÑРο Ñ ÕÑÚ ÈÓÌÅ°ÏÏÑÐÕÄ ÙÒÓÑÚ ´Ñ Ôà ÏÈÊ Ä ÙÄÓÄÎÕËÓÀÛÈÕÄÌ Ä Á ÕË ÈÊ°ÏË ÎÏÀ ÄÎÄ Ë Ñ ÑÀÄ ÈÊÌÔÕÑ ÑÌÈÀ ÕË ÌÐÌ ÄÏÌÔÕÌο ° ÑÆË ¾ÔÄ Ä Á ÕÓÌÔÇÌ°ÔÕÄÕÈØ ÉÁÓ ÈØ ÉÚÔÌÎÁ ÎÄÌ ÕÈÙÐËÕÁ É×ÕÌÔ Á ÇÌÄÉ°ÐÈÌÈØ ÎÄÌ ÄÐÕÄÐÄÎÏ°ÔÈÌØ


´Ä ÖÈÕÌΰ ÔÕÑÌÙÈÀÄ ÕËØ ÌÐÌ ÄÏÌÔÕÌÎ¿Ø ÓÑÔ¾ÊÊÌÔËØ ÚÌÑÖÈÕËÖ¿ÎÄÐ ÊÌÄ ÐÄ ÕÑÐÀÔÑÚÐ ÕË ÔÚоÙÈÌÄ ÎÄÌ ÕË ÔÚÐÑÙ¿ ÈÕÄÍà Õ×Ð ÈÔ×ÕÈÓÌÎÒÐ ÎÄÌ Õ×Ð ÈÍ×ÕÈÓÌÎÒÐ ÙÒÓ×Ð Ë Ñ ÑÀÄ ÈÐÌÔÙÃÖËÎÈ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ ÎÄÌ Ä Á ÕÑ ÍÈÇÀ Ï× Ä ÕÑÚ ÊÎÓÀÛÑÚ ÎÓËÕÌÎÑà ÄÓ °ÓÑÚ ÔÈ ÉÌÐÀÓÌÔ Ä ÄÕ ÄÐÕÌξ ÔÕÄ Ç° ÈÇÄ « ÄÀÐÑÐÕÄØ ÔÕÑÚØ ÙÒÓÑÚØ ÈÌÔ Ó°ÕÕÈÌØ ÕÌØ ÖÈÕÌÎ¾Ø ÈÐÕÚ ÒÔÈÌØ ÕÑÚ ÌÐÌ ÄÏÌÔÕÌÎÑà ÔÙÈÇÌÄÔ Ñà Á ×Ø ÕÑÐ ÇË ÌÑÃÓÊËÔÈ Ë ¤ÓÙÌÕ¾ÎÕ×Ð ¼ ×Ø ÈÍËÊÈÀ Ë ÀÇÌÄ ÍÈÎÀÐËÔÄ ÐÄ ÇË ÌÑÚÓÊÒ ÎÑÌÕ°ÛÑÐÕÄØ ÓÑÔÕ° Ù×ÓÀØ ÐÄ ÍÈÙÐÒ ÕÌØ ÄÍÌÁ ÌÔÕÈØ ÄÐÄÉÑÓ¾Ø Õ×Ð ÎÏÄÔÔÌÎÒÐ ÇÑ ÒÐ ÎÄ ÔÕÑÌÙÈÀ×Ð ¦ÀÐÄÌ ÊÈÊÑÐÁØ ÁÕÌ ÕÄ ÇÚÑ ÃÉË ÑÐÕ¾ÓÐÑ ÎÄÌ ÎÏÄÔÔÌÎÁ ¾ÙÑÚÐ ÌÑ ÑÏÏ° ÎÑÌа Ä Á ÕÌ ÑÌ Ú ÑÔÕËÓÌÎÕ¾Ø ÕÑÚØ ÖÄ ÄÓÄǾÙÑÐÕÄÐ ¦ ¾ÐÄ È ÊÑËÕÈÃÈÌ Ë ÔÚÊÙÒÐÈÚÔË Õ×Ð ÑÐÕ¾ÓÐ×Ð ÌÇÈÒÐ Á ×Ø ËÊ°ÛÑÚÐ Ä Á ÄÓÄÇÑÔÌÄÎ¾Ø ÎÏÄÔÔÌÎ¾Ø ÄÐÄÉÑÓ¾Ø ¢Ë ÄÐÕÌÎÁ ÔÕÑÌÙÈÀÑ ÕËØ ÎÚÓÀÄÓÙËØ ÉÌÏÑÔÑÉÀÄØ ÕÑÚ ÔÙÈÇÌÄÔ Ñà ÈÀÐÄÌ ÁÕÌ ÇË ÌÑÚÓÊÈÀ ÕËÐ ÄÕ ÁÔÉÄÌÓÄ ÎÄÌ ÕÑÐ ÙÄÓÄÎÕ¿ÓÄ ÑÚ ÔÈ ÎÄÏÑÃÐ ÐÄ ÏÈÌÕÑÚÓÊÈÀØ ¾ÔÄ ÔÕÑÚØ ÙÒÓÑÚØ ÎÄÌ ÁÙÌ ÐÄ ÕÑÚØ ÄÐÕÌ ÈÕ× ÀÛÈÌØ ×Ø ÄÐÕÌÎÈÀ ÈÐÄ ÄÓÄÕ¿ÓËÔËØ ´Ñ ÄÓ °ÓÌÐÑ Ç° ÈÇÑ ÍÈÎÌаÈÌ Ä Á ÕÄ ÔÎÄÏÌ° ÕËØ ÈÌÔÁÇÑÚ ÍÈÇÌ ÏÒÐÈÕÄÌ ÔÕËÐ ÈÓÌ ÈÕÓÌο ÅÈÓ°ÐÕÄ ÎÄÌ ÔÕÄ Ç° ÈÇÄ ÕÑÚ ÌÔÑÊÈÀÑÚ ÎÄÌ ÈÐÒÐÈÌ ÕÄ ÇÃÑ È À ÈÇÄ ÕËØ ÑÌÎÀÄØ ¾Ô× ÕËØ 8 1


DELUXE house

ÈÔ×ÕÈÓÌÎ¿Ø ÔΰÏÄØ ¢ÚÐÈÙÀÛÈÌ ÐÄ ÄÐÄ ÕÃÔÔÈÕÄÌ ¾Ô× Õ×Ð ÊÓÄ ÌÎÒÐ ÔÎÄÏÑ ÄÕÌÒÐ ÕËØ ÅÈÓ°ÐÕÄØ ÎÄÕÄÏÄ Å°ÐÑÐÕÄØ ÕÑ ÙÒÓÑ ÊÃÓ× Ä Á ÕËÐ ÌÔÀÐÄ ´Ñ Ä ÑÕ¾ÏÈÔ Ä ÈÀÐÄÌ Ë Ä ÁÏÚÕË ÔÚÐÑÙ¿ Äа ÈÔÄ ÔÕÑÚØ ÈÔ×ÕÈÓÌÎÑÃØ ÎÄÌ ÕÑÚØ ÈÍ×ÕÈÓÌÎÑÃØ ÙÒÓÑÚØ ¨ ÙÓ¿ÔË ÊÎÓÌÛÁ ÄÚÓËØ ÆËÉÀÇÄØ ÔÕÑ ÈÔ×ÕÈÓÌÎÁ ÕËØ ÌÔÀÐÄØ ÈÀÐÄÌ Ë ÊÏÚ ÕÌο ¾ÎÉÓÄÔË ÕÑÚ 4ONE ON TONE Á ×Ø ÇÌÄÊÓ°ÉÈÕÄÌ Ä Á ÕÑÐ ÉÚÔÌÎÁ ÎÄÌ ÕÑÐ ÕÈÙÐËÕÁ É×ÕÌÔ Á ÄаÏÑÊÄ È ÕËÐ ÒÓÄ ÕËØ ¾ÓÄØ ©ÇÌÄÀÕÈÓË ¾ ÉÄÔË ÇÁÖËÎÈ ÔÕÑÐ ÅÓÄÇÌÐÁ É×ÕÌÔ Á Ñ Ñ ÑÀÑØ ÈÕÄÕÓ¾ ÈÌ ÕÑРο Ñ ÔÈ ¾ÐÄ °ÏÏÑ ÈÊ°ÏÑ Ç× °ÕÌÑ ÑÚ ÓÑÔÕÀÖÈÕÄÌ ÔÕËÐ ÄÏÏËÏÑÇÌÄÇÑÙ¿ Õ×Ð ÈÔ×ÕÈÓÌÎÒÐ ÙÒÓ×Ð ÎÄÌ ÈÊÌÔÕÑ ÑÌÈÀ ÕË ÄÊÈÀÄ ÕËØ ÎÄÕÑÌÎÀÄØ D www.elenakarouladesign.com

8 2


8 3


¢ÈÌÓ° "ARCELONA ÕËØ $EDON !¥¤

zone

,Q WKH FR]\

DELUXE DECO

*ELLIES &AMILY BY 0 5RQUIOLA KARTELL

!.%¢¨ ª¤© ¶³¨¢´©ª²´¨´¤ ¦©±¤© ´¤ ±¦¤ ¬¦´©¶ ´¯± $%#/ $%3)'.%23 ¡²µ ¦¡¤±¤¡³²¢y©²³©§²µ± ´¨ ¢¶¦¢¨ «¤¢ «¦ ´¨± ¡² µ´¦ ¦©¤ ª¤© ¢´¨ y©¤ª²¢«¨¢¨

8.

2. 2!,0( ,!52%.

´ÓÄ ¾ÛÌ ÎÄÌ É×ÕÌÔÕÌÎÁ &ENDI #ASA ¤¥¤ ¤Ó× ÄÕÌÎÁ $EWY ,ILY OF THE 6ALLEY 3TAR !NISE -OLTON "ROWN HEAVEN ON EARTH ´ÓÄ ¾ÛÌ "OSTON AREA DOMUS ¥°ÛÄ 'RID TOM DIXON ªËÓÑ ¿ÊÌÑ "IG "OLD MOOOI ¡ÑÏÚÖÓÁÐÄ -ONTERA 0OLTRONA &RAU ¤¥¤ ¦ ÌÇÄ ¾ÇÌÑ É×ÕÌÔÕÌÎÁ 2AIMOND 4ENSEGRITY MOOOI ¡ÑÏÚÖÓÁÐÄ "ART 3WIVEL MOOOI

1.

ªÓÈÅ°ÕÌ -ONTGOMERY &ENDI #ASA ¤¥¤

3. 7.

6.

4. ªÄÐÄ ¾Ø 0LAYLIST ROCHE BOBOIS

5.

www.deluxemagazine.gr


¢ )DEAL 3TANDARD ÎÏË ¥¸Ä¾ÍË ¥ËÔÎÆÈ¹Ò ÐÅÊÌÊ

ÌÒÓÊÑØ ÈÑÇÑÔÀÑÚ y Ð×Ð ¢Ã ÅÑÚÏÑØ )DEAL 3TANDARD

¤Ï¾ÍËØ ªÌÕÓÑ ËÏÀÇËØ y ÐÕ¿Ø -ARKETING )DEAL 3TANDARD

)DEAL 3TANDARD ÎÑÓÚÉÄÀÑØ ÓÑ ËÖÈÚÕ¿Ø ÈÌÇÒÐ °ÐÌÑÚ ÄÊÎÁÔ ÌÄ ÄÓÑÚÔÀÄÔÈ ÕÌØ Ð¾ÈØ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ÓÑÜÁÐÕ×Ð ÕËØ ÊÌÄ ÕÑ ÔÈ ÌÄ ÈÌÇÌο ÈÎÇ¿Ï×ÔË È ÕÀÕÏÑ 4HE !RT OF )DEAL ÕËÐ Ñ ÑÀÄ ÕÀ ËÔÄÐ È ÕËÐ ÄÓÑÚÔÀÄ ÕÑÚØ È ÑÓÌÎÑÀ ÔÚÐÈÓÊ°ÕÈØ ÕËØ ÈÕÄÌÓÀÄØ ÄÓÙÌÕ¾ÎÕÑÐÈØ ÇÌÄÎÈÎÓÌ ¾ÐÑÌ È ÌÔÕ¿ ÑÐÈØ ÎÄÌ È ÌÙÈÌÓË ÄÕÀÈØ ÕÑÚ ÎÏ°ÇÑÚ Õ×Ð ÎÄÕÄÔÎÈÚÒÐ ÎÄÖÒØ ÎÄÌ ÈÎ ÓÁÔ× ÑÌ Õ×Ð ««¦ ¢ÕËÐ ÈÎÇ¿Ï×ÔË ÑÚ ÓÄÊ ÄÕÑ ÑÌ¿ÖËÎÈ ÔÕÑ «¾ÊÄÓÑ «ÑÚÔÌÎ¿Ø ¤ÖËÐÒÐ O yÌÈÚÖÃÐ×Ð ¢Ã ÅÑÚÏÑØ ÕËØ )DEAL 3TANDARD ¦ÏÏ°ÇÄØ Î ÌÒÓÊÑØ ÈÑÇÑÔÀÑÚ ÄÐÄɾÓÖËÎÈ ÈÕÄÍà °ÏÏ×Ð ÔÕÑ Ï¿Ê Ä ÑÚ ¾ÙÈÌ ÇÈÙÕÈÀ ÕÄ ÕÈÏÈÚÕÄÀÄ ÙÓÁÐÌÄ Ñ ÎÏ°ÇÑØ Õ×Ð ÎÄÕÄÔÎÈÚÒÐ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÔÕËÐ ÄаÎÄ ÆË ÑÚ ÖÄ ÑÓÑÃÔÈ ÐÄ ÓÑÔɾÓÈÌ ÔÕËÐ ÑÌÎÑÐÑ ÀÄ ¢ÕËÐ ÈÎÇ¿Ï×ÔË ÔÚ ÈÕÈÀÙÈ ×Ø ÓÑÔÎÈÎÏË ¾ÐÑØ Ñ ÌÏËÕ¿Ø Ñ ¥ÓÈÕÄÐÁØ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¿Ø 2OBIN ,EVIEN Ñ Ñ ÑÀÑØ ¾ÙÈÌ ÕÌ ËÖÈÀ È ÕËÐ ÄÐÒÕÈÓË ÇÌ°ÎÓÌÔË ÔÕÑ ÙÒÓÑ ÕÑÚ ÅÌÑ ËÙÄÐÌÎÑà ÔÙÈÇÌÄÔ Ñà ÔÕÑ ¨Ð× ¾ÐÑ ¥ÄÔÀÏÈÌÑ ÄÚÕ¿ ÕÑÚ ¥ÄÔÌÏÌÎÑà ¢ÙÈÇÌÄÔÕ¿ ÊÌÄ ÕË ¥ÌÑ ËÙÄÐÀÄ ÈÐÒ ¾ÓÊÄ ÕÑÚ ÉÌÏÑÍÈÐÑÃÐÕÄÌ ÔÕË ÁÐÌ Ë ÔÚÏÏÑÊ¿ ÕÑÚ «ÑÚÔÈÀÑÚ 6ICTORIA AND !LBERT ÔÕÑ ÑÐÇÀÐÑ / 2OBIN ,EVIEN ÑÚ Ä ÑÕÈÏÈÀ ÔÕÄÖÈÓÁ ÔÚÐÈÓÊ°ÕË ÕËØ )DEAL 3TANDARD ÊÌÄ °Ð× Ä Á ÕÓÌ°ÐÕÄ ÙÓÁÐÌÄ ÎÄÌ ¾ÙÈÌ ÔÕÑ ÈÐÈÓÊËÕÌÎÁ ÕÑÚ ÈÓÌÎ¾Ø Ä Á ÕÌØ Ï¾ÑÐ È ÌÕÚÙË ¾ÐÈØ ÔÈÌÓ¾Ø ÕËØ ÈÕÄÌÓÀÄØ ÎÄÌ Ï¿ÖÑØ °ÏÏ×Ð ÅÌÑ ËÙÄÐÌÎÒÐ ÓÑÜÁÐÕ×Ð ÄÓÑÚÔÀÄÔÈ ÕÌØ

Ideal Standard Showroom È×É «ÈÔÑÊÈÀ×Ð ± ®ÚÙÌÎÁ ¤Ö¿ÐÄ ÕËÏ

ÈÏÏÑÐÕÌÎ¾Ø Õ°ÔÈÌØ ÔÙÈÇÌÄÔ Ñà ÔÕÑÐ ÓÑÔ× ÌÎÁ ÙÒÓÑ ÈÓÌ ÑÀËÔËØ ÎÄÌ ÉÓÑÐÕÀÇÄØ ÔÈ ÌÄ Ñ ÌÏÀÄ È ÕÑÐ ÄÐÄÕÓÈ ÕÌÎÁ ÕÀÕÏÑ ¨ ¦ÍÄÉ°ÐÌÔË ÕÑÚ « °ÐÌÑÚ ¢ÕËÐ ÈÎÇ¿Ï×ÔË ÔÚ ÈÕÈÀÙÈ È ÀÔËØ ×Ø ÓÑÔÎÈÎÏË ¾ÐÑØ Ñ ÌÏËÕ¿Ø Ñ Î ¤ÐÄÔÕ°ÔÌÑØ ª×ÕÔÌÁ ÑÚÏÑØ ªÄÖËÊËÕ¿Ø ¤ÓÙÌÕÈÎÕÑÐÌÎ¿Ø ÔÕÑ ¤ÓÌÔÕÑÕ¾ÏÈÌÑ ¡ÄÐÈ ÌÔÕ¿ ÌÑ ÈÔÔÄÏÑÐÀÎËØ ÎÄÌ ¤ÐÕÈ ÌÔÕ¾ÏÏÑÐ «¾ÏÑØ ÕËØ ¤ÎÄÇË ÀÄØ ¤ÖËÐÒÐ ªÄÕ° ÕË ÇÌ°ÓÎÈÌÄ ÕËØ ÈÎÇ¿Ï×ÔËØ Ñ yÌÈÚÖÚÐÕ¿Ø -ARKETING ÕËØ ÈÕÄÌÓÀÄØ Î ¤Ï¾ÍÌÑØ ªÌÕÓÑ ËÏÀÇËØ ÔÃÔÕËÔÈ ÕÌØ Ð¾ÈØ ÓÑÜÑÐÕÌÎ¾Ø ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ÕËØ )DEAL 3TANDARD ÕÌØ Ñ ÑÀÈØ ÕÑ ÎÑÌÐÁ ÈÀÙÈ ÕË ÇÚÐÄÕÁÕËÕÄ ÐÄ ÊÐ×ÓÀÔÈÌ ÔÕË ÔÚоÙÈÌÄ ÔÕÑÐ ÈÐÕÚ ×ÔÌÄÎÁ ÙÒÓÑ ÑÚ ÇË ÌÑÚÓÊ¿ÖËÎÈ ÊÌÄ ÕËÐ ¾ÎÖÈÔË Õ×Ро×Ð ÓÑÜÁÐÕ×Ð ÔÕÑ «¾ÊÄÓÑ «ÑÚÔÌÎ¿Ø ¤ÖËÐÒÐ ªÑÓÚÉÄÀÄ ÔÈÌÓ° ÊÌÄ ÕËÐ )DEAL 3TANDARD ÕÑ Ä ÑÕÈÏÈÀ Ë ÔÚÏÏÑÊ¿ 4ONIC )) ¿ÇË ÅÓÄÅÈÚ ¾ÐË È ÕÑ I& $ESIGN !WARD ÇË ÌÑÚÓÊÀÄ ÕÑÚ ÅÓÄÅÈÚ ¾ÐÑÚ ÈÓ ÄÐÌÎÑà ÑÀÎÑÚ !24%&!+4 ¨ 4ONIC )) Ä ÑÕÈÏÈÀÕÄÌ Ä Á ÌÄ Ï¿ÓË Êΰ Ä ÈÌÇÒÐ ÚÊÌÈÌÐ¿Ø Ä Á ÑÓÔÈÏ°ÐË ÄÍÈÔÑÚ°Ó ¾ Ì ÏÄ ÎÄÌ

ÄÐ̾ÓÈØ ÔÈ ÌÄ ÈÊ°ÏË ÑÌÎÌÏÀÄ ÈÊÈÖÒÐ ÎÄÌ ÔÙÈÇÀ×Ð ¦ Ì Ï¾ÑÐ Ë ÔÈÌÓ° 4ONIC )) 7# È ÕÈÙÐÑÏÑÊÀÄ !QUA"LADE® ¾ÙÈÌ ÕÌ ËÖÈÀ È ÕÑ ÅÓÄÅÈÀÑ 2ED $OT ÌÄ ÇÌÈÖÐÒØ ÄÐÄÊÐ×ÓÌÔ ¾ÐË ÇÌ°ÎÓÌÔË ÔÙÈÇÌÄÔÕÌÎ¿Ø ÎÄÌÐÑÕÑ ÀÄØ ¨ !QUA"LADE® Ë Ä ÑÎÏÈÌÔÕÌο ÎÄÌ ÎÄÌÐÑÕÁ ÑØ ÄÕ¾ÐÕÄ ÕËØ )DEAL 3TANDARD Ä ÑÕÈÏÈÀ ÕËÐ ÕÈÏÈÚÕÄÀÄ Ï¾ÍË ÔÕËÐ ÕÈÙÐÑÏÑÊÀÄ ¾Î ÏÚÔËØ ÏÈΰÐËØ Ë Ñ ÑÀÄ ¾ÙÈÌ Ï°ÅÈÌ È ÀÔËØ ÕÑ ÚÆËÏÑà ÎÃÓÑÚØ ¥ÓÄÅÈÀÑ ¤ÓÙÌÕÈÎÕÑÐÌÎ¿Ø ªÄÌÐÑÕÑ ÀÄØ !)4 ´Ä ÌÇÌÄÀÕÈÓÄ ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌΰ ÕËØ !QUA"LADE® ÈÌÔ°ÊÑÚÐ ÌÄ Ð¾Ä È ÑÙ¿ ÔÕÑ ÙÒÓÑ ÕÑÚ °ÐÌÑÚ È ÌÕÚÊÙ°ÐÑÐÕÄØ ¾ÊÌÔÕË ÎÄÖÄÓÌÁÕËÕÄ ÚÊÌÈÌп ÄÏÏ° ÎÄÌ ÚÆËÏ¿ ÄÌÔÖËÕÌο ¨ )DEAL 3TANDARD ÄÓÑÚÔÀÄÔÈ È ÀÔËØ ÕË Ð¾Ä ÇÌÈÖп ÇÌÄÉË ÌÔÕÌο ÎÄ °ÐÌÄ ÔÕËÐ Ñ ÑÀÄ Ó×ÕÄÊ×ÐÌÔÕÑÃÐ ÑÌ ÎÑÓÚÉÄÀÈØ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ÕËØ ÈÕÄÌÓÀÄØ ¶ÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌÎÁ ÕËØ Ð¾ÄØ ÎÄ °ÐÌÄØ ÈÀÐÄÌ Ë ÙÓ¿ÔË ÔÕÑÌÙÈÀ×Ð ÔÚ ÅÁÏ×Ð ÑÚ ÄÓÄ ¾ ÑÚÐ ÔÕÑ ÙÄÓÄÎÕ¿ÓÄ ÎÄÌ ÕËÐ ÌÇÌÄÌÕÈÓÁÕËÕÄ Î°ÖÈ ÔÈÌÓ°Ø ÓÑÔÇÀÇÑÐÕÄØ ÕÄÚÕÁÙÓÑÐÄ ÉÓÈÔΰÇÄ ÎÄÌ Ó×ÕÑÕÚ ÀÄ


ÆÁÔÆÊØ ÕÐÚ Ì¿ÔÎÐÚ ÔÕÉ ­ÂÍÌÊÅÊ̽

7DUWDUH FUDYLQJ ( Ð¾Ä ÄÚÕ¿ ÊÄÔÕÓÑÐÑ Ìο ÓÁÕÄÔË ¾ÓÙÈÕÄÌ Ä Á ÕÑ 4UDOR (ALL RESTAURANT ÔÕÑÐ Ñ ÁÓÑÉÑ ÕÑÚ ÍÈÐÑÇÑÙÈÀÑÚ +ING 'EORGE ¤ Ñ ÏÄÃÔÕÈ ÇÓÑÔÌÔÕÌΰ ÎÄÌ ÈÃÊÈÚÔÕÄ Ì°ÕÄ Á ×Ø TARTARE ÑÔÙÄÓÀÔÌÑÚ ÉÌϾÕÑÚ È ÙÄÅÌ°ÓÌ ÄÏÔ° ÌÎO ¿ Ä Á ÏÄÚÓ°ÎÌ È ÈÔ ÈÓÌÇÑÈÌÇ¿ ÎÄÌ ÉÓ¾ÔÎÑ ÎÁÏÌÄÐÇÓÑ TARTARE ÔÑÏ× ÑÃ È ÔÁÊÌÄ ÎÄÌ WAKAME ¿ ÕÁÐÑÚ È ÆËÕ° ÄÐÕÛ°ÓÌÄ È ÎÓ¾ Ä WASABI ²Ì ÏÌÊÑÔÕ¾Ø ÖÈÓ ÀÇÈØ ÕÑÚ ÔÚÊÎÈÎÓÌ ¾ÐÑÚ ÈÐÑà ÔÚ À ÕÑÚÐ È ÕË ÇÌ°ÖÈÔ¿ ÄØ ÐÄ ÓÑÔ¾ÍÑÚ È ÕË ÔÌÏÑÚ¾ÕÄ ÄØ ÏÀÊÑ ÓÌÐ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ

&

TASTE

STYLE ¤¡² ´¨± ³¤¬¤¦ ¤ ¢´¦³ ©²µ

´Ñ 3ANI 'OURMET ÌÔÕÁ ÔÕÑ ÓÄÐÕÈÅÑà ÕÑÚ È ÕÄÏÄÐÕÑÃÙÑÚØ ÄÐÈÓÙÁ ÈÐÑÚØ ¿ ÎÄÕÄÍÌ× ¾ÐÑÚØ CHEFS ÈÕÄɾÓÈÌ ÎÄÌ ÄÚÕÁ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ÕÄ ÙÓÒ ÄÕÄ ÕÄ ÄÓÒ ÄÕÄ ÎÄÌ ÕÌØ ÊÈÃÔÈÌØ Õ×Ð ÑÏÌÕÌÔ ÒÐ ÔÕË ¢°ÐË ÕËØ ¶ÄÏÎÌÇÌÎ¿Ø ÔÕÑ ÏÄÀÔÌÑ ÕÑÚ ÎÄÖÌÈ Ó× ¾ÐÑÚ ÈÕ¿ÔÌÑÚ ÉÈÔÕÌÅ°Ï ÊÄÔÕÓÑÐÑ ÌÎ¿Ø ÇË ÌÑÚÓÊÀÄØ

Î ÎÂÈƾ Õ×Ï ÖÂÍÂÔÔÊÏÒÏ Ö ÀÊÑ ÀÊÑ ÓÌÐ ÔÅ¿ÔÈÌ ÕÑ ÎÈÓ°ÎÌ ÊÌÄ ÕÑÐ ÓÒÕÑ ÙÓÁÐÑ ÏÈÌÕÑÚÓÊÀÄØ ÕÑÐ ÕÑÚ ÕÑ « ÄÓ ÑÚаÎÌ ÇÌ° ÕÑ ÙÙÈÌÓÁØ ¡Ä ÄÜ×°ÐÐÑÚ ÔÕËÐ ±¾Ä ¦ÓÚÖÓÄÀÄ ¾ÙÈÌ ¿ÇË ÊÀ ÐÈÌ ÏÄÕÓÈ ¾ÐÑØ ÓÑÑÓÌÔ ÁØ ÊÌÄ CASUAL CHIC ÖÄÏÄÔÔÌÐ¾Ø ÊÊÈÚÔÕÌÎ¾Ø È ÌÏÑÊ¾Ø µ ¾ÓÑ ÙÑÌ ÆÄÓÑ ÈÛ¾ÇÈØ ÑÚ È ÕË ÙÑ ÔÚÐÑÇÈÀÄ ÓÄÎ¿Ø ÕÔÀ ÑÚÓÑÚ ¿ ÔÚÐ ÑÃÛÑÚ ÔÄØ ÕÄÍÌÇÈÃÑÚÐ ÊÌÄ ÏÀÊÑ ÑÃÛÑ ÔÕÌØ Ú ¾ÓÑÙÈØ ÄÎÓÑÊÌÄÏÌ¾Ø ÄØ ÔÕÌØ

6ZHHWH SDVWU\ ( 3WEETE 3TEVIA Ó×ÕÄ Ê×ÐÌÔÕÈÀ ÔÕË Ð¾Ä ¾ÎÇÑÔË ÕÑÚ 3WEETE #OOKBOOK È ÑÏÁÉÓÈÔÎÈØ ÔÚÐÕÄÊ¾Ø ÕÑÚ PASTRY CHEF yË ¿ÕÓË ²ÌÎÑÐÑ ÀÇË ÌÄ ÁÔÑÚØ ÉÓÑÐÕÀÛÑÚÐ ÕËÐ ÌÔÑÓÓÑ Ë ¾ÐË ÇÌÄÕÓÑÉ¿ ÕËØ ÑÌ ÎÑʾÐÈÌÄØ ¿ È ÌÖÚ ÑÃÐ ÐÄ ÇÌÄÕËÓ¿ÔÑÚÐ ÕË ÊÓÄ ¿ ÕÑÚØ ÄÐÕÌÎÄÖÌÔÕÒÐÕÄØ ÕË Û°ÙÄÓË È ¾ÐÄ ÉÚÔÌÎÁ ÊÏÚÎÄÐÕÌÎÁ 8 6

7KUHH LQ RQH ´Ñ .IRVANA 7AVES OF 0LEASURE ÔÚÐÇÚ°ÛÈÌ ÕÌØ ÎÏÄÔÌÎ¾Ø ÊÈÃÔÈÌØ ÄÊ× ÕÑà ÅÄÐÀÏÌÄ ÎÄÓÄ ¾ÏÄ ÔÑÎÑÏ°ÕÄ ÑÌ Ñ ÑÀÈØ ÇÌÄ Ç¾ÙÑÐÕÄÌ Ë ÀÄ ÕËÐ °ÏÏË ÔÈ ¾ÐÄ ÈÚÙ°ÓÌÔÕÑ ÄÌÙÐÀ ÇÌ ÚÉÒÐ ÇË ÌÑÚÓÊÒÐÕÄØ ÕËÐ Ä ÁÏÚÕË ÔÚÐÕÄÊ¿ ÕÑÚ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÑà www.deluxemagazine.gr


§Ð .ÂÍ×Ô¿ÓÊÔΠÕÐÚ ÏÕÒÏÉ

§ DV W H W K H WU D G L W L R Q 7$%(¥¢ § §¤¥ ¤

Æ×ÓȾÐÚ ÁÓ ¢¼Â ÉÇÊÔÊ¡ ÕÉÍ KWWS ÕÂÃÆÓÏ ÌÂÍ×ÔÐÓÊÔΠJU


DELUXE viparade ¦©³¨±¨ ±´¤£¬¤ ¡¤±²¢ ¤¢¨«¤ª²¡²µ ²¢

¬¤±¨ ¢¤³¤±´²¡²µ ²µ ¦ ©±¤ «¡¤ª¤´¢¦ ²µ

¶³µ¢¤± ¨ ª©´¢©±¦ ¨ ©¯³ ²¢ ¥¦³±©ª²¢ ª¤ ©²¡¨ ´§²¤±±²µ ¦µ¨ ¢¤¥¥¤£y¨ «¤³©±¤ ¥¦³±©ª²µ

¤¢´³¤¬´¦³¤ ¶¤«² ¦ ¤ ²¨´¦µ´©ª¦¢ ¡¤³²µ¢©¦¢ ª²«®¦¢ ¦«¬¤±©¢¦©¢ ²© ¢µ±´³²¬©¦¢ ¢«© ²µ± ¢¦ ¯³¦¢ ¶¤³¤¢ ¬© ¤± ³¯¡©ª¨ ¦ªy¨ ¯¢¨ $%3)'.%2 ,)'(43

«© ´²¢ ª¤«¡²µ³©y¨¢ «¤³©±¤ ¥¦³±©ª²µ

«È ÕÈÓ°ÔÕÌÄ È ÌÕÚÙÀÄ ÓÄÊ ÄÕÑ ÑÌ¿ÖËÎÄÐ ÕÄ ÈÊÎÄÀÐÌÄ ÕËØ ¾ÎÖÈÔËØ $ESIGNER ,IGHTS È ÕË ÔÚ ÈÕÑÙ¿ ÄÓÙÌÕÈÎÕÁÐ×Ð ÎÄÏÏÌÕÈÙÐÒÐ ÎÄÌ ÔÙÈÇÌÄÔÕÒÐ ÔÕÑ /NE !THENS ÎËÓÃÔÔÑÐÕÄØ ÕËÐ ¾ÐÄÓÍË ÕËØ ËÏÈÎÕÓÑÐÌÎ¿Ø ÇË Ñ ÓÄÔÀÄØ ÕËØ ÉÌÏÄÐÖÓ× ÌÎ¿Ø ÑÓÊ°Ð×ÔËØ #2%!)$ ÔÕËÐ ÌÔÕÑÔÈÏÀÇÄ ÕËØ WWW CREAID COM ¼ÏÄ ÕÄ ¾ÔÑÇÄ Ä Á ÕË ÇË Ñ Ó°ÕËÔË ÁÏ×Ð ÄÚÕÒÐ Õ×Ð Ú ¾ÓÑÙ×Ð ÇË ÌÑÚÓÊÌÒÐ ÖÄ ÓÑÔÉÈÓÖÑÃÐ ÊÌÄ ÕËÐ ÎÄÕÄÔÎÈÚ¿ ÄÌÇÌÎ¿Ø ÙÄÓ°Ø ÔÕÑ ÈÐÌÎÁ ±ÑÔÑÎÑ ÈÀÑ ¡ÄÀÇ×Ð ¤ÖËÐÒÐ ¡ÄÐÄÊÌÒÕË ÎÄÌ ¤ÊÏÄÞÄØ ªÚÓÌÄÎÑà ²ÌÎÑÇ¾Ô ÑÌÐÄ ÕËØ ÅÓÄÇÌ°Ø Ë ¡ÓÁÈÇÓÑØ «ÄÓÀÐÄ ¥ÈÓÐÀÎÑÚ ÆÚÙ¿ ÕÑÚ ÁÏÑÚ ÈÊÙÈÌÓ¿ ÄÕÑØ ÎÄÌ ÕÄ ÌÇÓÚÕÌΰ ¾ÏË ÕËØ #2%!)$

¨ ©¤¢ ª¤«¡²µ³©y¨¢ ¥¤³¥¤³¤ ¥¦³±©ª²µ

«µ³´¯ y¤±¦ ©¤± ¦©³¨±¨ y¤±¦ ©¤±

±©±¦´¤ ¥¤¬¦©¤ ¥¤±¤ y¦ ²µy¨

©¯¤±±¤ ¤ ¤²µ±¨

8 8

www.deluxemagazine.gr


«¤³¢©¤ ¶¤´§¨ ¦¯³ ©²µ -!44(%7 49,%2

-!44(%7 49,%2 ª¤© ´§²µ ¡¦´³² ©¤±±²¡²µ ²µ «¦ ´¨± ²«¤y¤ 4/- &/2$

02%6)%7 ´¨¢ 4/- &/2$ 3/,%), ´ËÐ yÈÚÕ¾ÓÄ ¤ ÓÌÏÀÑÚ ¾ÊÌÐÈ Ë ÄÓÑÚÔÀÄÔË ÕËØ Ð¾ÄØ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐ¿Ø ÔÚÏÏÑÊ¿Ø 4/- &/2$ 3OLEIL ÔÈ È ÌÏÈÊ ¾ÐÑÚØ ÇË ÑÔÌÑÊÓ°ÉÑÚØ Ñ ÑÓÉÌ°Ø ÎÄÌ LIFESTYLE ÔÈ PRIVE ÙÒÓÑ ÈÌÇÌΰ ÇÌÄ ÑÓÉ× ¾ÐÑ ÊÌÄ ÕËÐ ÈÎÇ¿Ï×ÔË ²Ì ÓÑÔÎÈÎÏË ¾ÐÑÌ ÈÀÙÄÐ ÕËÐ ÈÚÎÄÌÓÀÄ ÐÄ ÄÐÄÎÄÏÃÆÑÚÐ ÕË ÔÚÏÏÑÊ¿ 4/- &/2$ 3OLEIL ÇÌÄÕÀÖÈÕÄÌ ÔÕÑ ¤TTICA 'OLDEN (ALL ¾ÔÄ Ä Á ÕË ÑÐÄÇÌο ÄÓÑÚÔÀÄÔË ÕÑÚ -ATTHEW 4YLER )NTERNATIONAL %DUCATION $IRECTOR ÕËØ °ÓÎÄØ ÑÚ ÄÓÈÚÓ¾ÖËÎÈ ÔÕËÐ ¦ÏÏ°ÇÄ ÈÌÇÌΰ ÊÌÄ ÕËÐ ÈÎÇ¿Ï×ÔË ÄÚÕ¿

²©±² ¦µ¢©¤ ¤¡² ´¨± !%'%!. ª¤© ´¨± 34!27//$ (/4%,3 2%3/243

¤ ¤¡¨ ¢«¡¯ª²µ ¶³©¢´©±¤ ¡¤¡¤ ¤±¤¢©²µ

¶³©¢´©¤±¤ ¡¤¡¤ ¦¯³ ©²µ ª¯¢´¤±´§¤ ¢«¡¯ª²µ

¨ !%'%!. Ë ÎÑÓÚÉÄÀÄ ÈÏÏËÐÌο ÄÈÓÑ ÑÓÌο ÈÕÄÌÓÈÀÄ ÎÄÌ Ë 3TARWOOD (OTELS 2ESORTS 7ORLDWIDE )NC È ÄÉÑÓ ¿ ÕËÐ ÓÁÔÉÄÕË ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄ ÕÑÚØ ÔÕÄ ÓÑÊÓ° ÄÕÄ È ÌÅÓ° ÅÈÚÔËØ -ILES "ONUS ÎÄÌ 3TARWOOD 0REFERRED 'UEST 30' ® ÎÄÌ Ö¾ÏÑÐÕÄØ ÐÄ ÕÌ ¿ÔÑÚÐ ÕÄ ÄÉÑÔÌ× ¾ÐÄ ¾ÏË Õ×Ð ÓÑÊÓÄ °Õ×Ð ÕÄ ÓÑÔΰÏÈÔÄÐ ÔÈ ¾ÐÄ ÍÈÙ×ÓÌÔÕÁ ÕÄÍÀÇÌ ²Ì ÎÄÏÈÔ ¾ÐÑÌ ÍÈÐÄÊ¿ÖËÎÄÐ ÔÈ ¾ÐÄ ÑÌÐÑÏÑÊÌÎÁ ÕÄÍÀÇÌ ÔÈ È ÌÏÈÊ ¾ÐÈØ ÈÓÌÑÙ¾Ø ÕËØ ¦ÏÏ°ÇÄØ ÔÕÑ ÈÔÕÌÄÕÁÓÌÑ 4UDOR (ALL ÕÑÚ +ING 'EORGE Ä Á ÕÑÐ ÑÐÄÇÌÎÁ ¸ÏÏËÐÄ -ASTER OF 7INE ÎÄÌ ÑÌÐÌÎÁ Ôà ÅÑÚÏÑ ÕËØ !%'%!. Ä Á ÕÑ Î ª×ÐÔÕÄÐÕÀÐÑ ÄÛÄÓ°ÎË

www.deluxemagazine.gr

8 9 y¨«¨´³¨¢ ¦³² ©¤±±¨¢ 2/"%24 +/2%.


DELUXE viparade ¤³¦´¨ ¡¤³¤¢ª¦µ¤ª²µ ¦ ¦±¤ ±´¤¥ ¤

¤«¤ ©¤ ¥¤³y©±² ©¤±¨ ¢¡µ³²¢ ª¤¡³¤ ²¢ ¦©³¨±¨ ±´¤£¬¤

©¯³ ²¢ ¤³¢¦±¤ª²¢ ¦ ¦±¨ ¬²µ³¦£³¤ ¡¤³¨¢ ª¤¢©y²ª¯¢´¤¢

¨ $!6,!3 0!24.%23 ©²³´¤¢¦ ¶³²±©¤ ¦¡©´µ¶¨«¦±¨¢ ¡²³¦©¤¢

«¤³©¤±±¤ ¤´¢¨ ©¯³ ²¢ ±´¤¥ ¤¢

² ÌÒÓÊÑØ ÎÄÌ Ñ ¶°ÓËØ ±Õ°ÅÏÄØ ÊÌÁÓÕÄÔÄÐ ÕÄ ÙÓÁÐÌÄ ÕËØ ÎÑÌÐ¿Ø ÕÑÚØ ÑÓÈÀÄØ ÄÓ¾Ä È ÄÊÄ Ë ¾ÐÑÚØ ÉÀÏÑÚØ ¨ $!6,!3 0A2TNERS ÍÈÎÀÐËÔÈ ÁÕÄÐ ÈÕ° Ä Á ÙÓÁÐÌÄ ÄÓÑÚÔÀÄØ ÕÑÚ ÌÒÓÊÑÚ Ô ÕË È ÌÎÑÌÐ×ÐÀÄ Ä ÑÉ°ÔÌÔÄÐ È ÕÑÐ ¶°ÓË ÐÄ ÈÐÒÔÑÚÐ ÕÌØ ÇÚа ÈÌØ ÕÑÚØ ¨ È ÈÌÓÀÄ ÕÑÚ ÌÒÓÊÑÚ ÎÄÌ Ë ÎÄÌÐÑÕÁ Ä ÄÕÌ° ÕÑÚ ¶°ÓË ÇË ÌÑÃÓÊËÔÄÐ ¾ÐÄ ÑÐÄÇÌÎÁ ÇÀÇÚ Ñ ÑÚ ÑÐÑ ×ÏÈÀ ÕÑ ÙÒÓÑ Õ×Ð ÇË ÑÔÀ×Ð ÔÙ¾ÔÈ×Ð ¢ÕÑÐ ÈÑÓÕÄÔ Á Õ×Ð ÙÓÁÐ×Ð ÕÑÚØ ÇÈÐ ÖÄ ÑÓÑÃÔÈ ÐÄ ÏÈÀÆÈÌ ÎÄÐÈÀØ ¼ ×Ø ÎÄÌ ÄÎÓÌÅÒØ ¾ÊÌÐÈ ÎÄÌ Ë «ÈÊ°ÏË ¥ÓÈÕÄÐÐÀÄ ÇÈÐ ÔÕÄ °ÕËÔÈ ÐÄ Ú ÑǾÙÈÕÄÌ ÕÑÚØ ÎÄÏÈÔ ¾ÐÑÚØ ÕÑÚØ

¶³¨¢´²¢ ±¦§²¢ ¶³©¢´©±¤ ¡² ©´¨

¤©ª¤´¦³©±¨ ¤ ¤²µ±¨ ´¤´©¤±±¤ «¡ ¤´±©ª

¶¤³¨¢ ±´¤¥ ¤¢ «¤³©±¤ ¥¦³±©ª²µ

©¯³ ²¢ ±´¤¥ ¤¢

´²±©¤ ¢¯´¨³²¡²µ ²µ ±©ª²¢ «¦´¤ ¯´²¢

www.deluxemagazine.gr


©¤±±¨¢ y¦ ²µy¨¢ ¥¤±¤ y¦ ²µy¨

¶¤ ¤ ¶²µ³ ¤±²µ¢ª¤ ³ µ ¥¤±¤ ¤¥©y¤ ¤¬¤¨

´¤¢²¢ §¦¡¡²¢ ©¯³ ²¢ ³¤¬¤¨ ±©ª¨ ª²µ´¢©¤±¤ ±©ª²¢ ª²µ´¢©¤±¤¢

±©±¤ ¥ ¤¶²µ ² ¤ ±´¤£¬¤

¡¦ ªµ ³©§²µ ¤ ¦ ¤±y³²¢ µª²µ³¦§²¢ ¥¤±¤ «¡¤³«¡¤

¦ª ¦¢¨ ¬¯´² ³¤¬©¤¢ 0/242%34(%4)#3

³¦¥¦ªª¤ ª¤«¶¨

¦ ¦±¨ ¶¦ «¨ y¨«¨´³¨¢ ¡¤³ ¦±¨¢ ¤±±¤ ¬²±¢²µ

www.deluxemagazine.gr

´¤ª¨¢ y©¤«¤±´²¡²µ ²¢

©¯³ ²¢ ª¤¡²µ´§©y¨¢

«È ÈÍÄÌÓÈÕÌο È ÌÕÚÙÀÄ ÈÊÎÄÌÐÌ°ÔÕËÎÈ Ë ¾ÎÖÈÔË É×ÕÑÊÓÄÉÀÄØ PORT2%STHETICS ÕËØ ¤ÏÀÐÕÄØ «ÄÚ ÓÑʾÐË ÑÚ ÉÌÏÑ;ÐËÔÈ Ë ÌÇÌ×ÕÌο ϾÔÙË 3ALON DE "RICOLAGE ¢ÕÄ ÈÊÎÄÀÐÌÄ ÄÓÈÚÓ¾ÖËÎÄÐ È ÒÐÚ ÑÌ ÎÄÏÈÔ ¾ÐÑÌ ÉÀÏÑÌ ÎÄÖÒØ ÎÄÌ ÕÄ ¾ÏË ÕÑÚ 3ALON DE "RICOLAGE ÑÚ Ä ÁÏÄÚÔÄÐ ÕËÐ Ä ÑÎÏÈÌÔÕÌο È Ú Î Ä Ì Ó À Ä Ð Ä Ä Ó Ä Ô Õ Ñ Ã Ð Ô Õ Ë Ð ¾ Î Ö È Ô Ë Ð Ä ÈÓÌËÊËÖÑÃÐ ÔÈ ÄÚÕ¿Ð ÎÄÌ ÐÄ ÔÚÐÑ ÌÏ¿ÔÑÚÐ È ÕËÐ ¤ÏÀÐÕÄ «ÄÚÓÑʾÐË

±©ª(´¤¢ ª¤ª ¤«¤±¨¢ ¤ ©±´¤ «¤µ³² ¦±¨


DELUXE VIPARADE viparade ¨ ¢µ ² ¨ 0).+ (%!24 ©¤ ´²± ¢µ ² ² ¦ ¡©y¤ 0INK HEART ÑÐÁ ÄÔÄÐ Ë ÈÕÄÌÓÀÄ ,//+ -% ÎÄÌ Ë ¶ÓÌÔÕÀÐÄ «¿ÕÔË ÕË ÔÈÌÓ° ÓÑÃÙ×Ð ÑÚ ÇË ÌÑÃÓÊËÔÄÐ ÊÌÄ ÕËÐ ¦ ¡©y¤ ÎÄÖÒØ ÁÏÄ ÕÄ ¾ÔÑÇÄ Ä Á ÕÌØ ×Ï¿ÔÈÌØ ÖÄ ÇÌÄÕÈÖÑÃÐ ÔÕÑÐ ¢ÃÏÏÑÊÑ ¬ÀÏ×Ð ¡ÄÌÇÌÒÐ È ªÄÓÎÀÐÑ ¨ 0INK HEART ÇÌÄÕÀÖÈÕÄÌ Ä ÑÎÏÈÌÔÕÌΰ Ä Á ÕÄ ÎÄÕÄÔÕ¿ ÄÕÄ !TTICA #ITY ,INK 'OLDEN (ALL

§¦´¤ ¤±´¢¤ª ¨ ¬¤©¨ ¦²µ¢¨

¦µ¤ ¡¤´¦³¤ ¦ ¦±¤ ¢µ³¤ª¤ «©³¤±´¤ ¡¤´¦³¤ §¤±¦´ ª¤ ¤±´§¤ª²µ ¦ ¦±¤ «¤´§¤¥©±²µ «¤³©§¤ ª²µ´¢² ©²µ´¢²µ «¤³© ªµ³©¤ª²µ

¤²µ³¤ «¤ª³²¡²µ ²µ

¦ ¦±¨ ¢¤«¤³¤ ¤±±¨ ¡¦´³¤ª¨ «¤³©¤±±¤ ¥¤³y©±² ©¤±±¨ ¶³©¢´©±¤ «¨´¢¨

www.deluxemagazine.gr


¡¦ ªµ ´³©ª¤ ©¯´¨ ²y¯³²¢ ª¤´¢¤¬¤y²¢ ©¤±±¨¢ ¢´¤±ª² ²µ

¤©«© ©²¢ ¶¦© ¤ª¨¢ ¨y¤ «¤´§¤ ²µ

«©³¦ ¤ ¡¤¡¤²©ª²±²«²µ ¤ ¨±¤ «¤ ©«²µ

«¤³©±¤ ¤¢ ¤±² ²µ ²y¯³²¢ ª¤´¢¤¬¤y²¢ ±©ª² ¦´¤ ª²´¢¤¨ ©y²µ

BAR DE THEATRE

«©¶¤ ¨¢ ³¦¡¡¤¢ ª¯¢´¤¢ ª²ª ¤¢ ¤ ¦ ¤±y³²¢ ¤±´¯±²¡²µ ²¢

´Ñ "AR DE 4HEATRE ÊÌÁÓÕÄÔÈ ÕËÐ ÈÍÄÌÓÈÕÌΰ È ÌÕÚÙË ¾ÐË ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄ ÕÑÚ È ÕÑÐ ÔÎËÐÑÖ¾ÕË ° Ë §ÄÓÑÚÕÌ°ÇË ÕÑÐ ªÒÔÕÄ ªÁÎÏÄ ÎÄÌ ÕÑÐ ·ÏÎË ªÑÃÓÎÑÚÏÑ ÔÈ ¾ÐÄ !VANT 0REMIERE PARTY ²Ì ÕÓÈÌØ Ð¾ÑÌ ÑÌÎÑÇÈÔ ÁÕÈØ ÕÑÚ ÄÕ ÑÔÉÄÓÌÎÑà COFFEE WINE BAR ÑÚ ¾ÙÑÚÐ Ä ÑÊÈÌÒÔÈÌ ¿ÇË ÕÑ ÎÄÖÌÈÓ× ¾ÐÑ ÔÕ¾ÎÌ Î°ÏÈÔÄÐ ÉÀÏÑÚØ ËÖÑ ÑÌÑÃØ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÉÀÏÑÚØ Ä Á ÕÑÐ ÎÄÏÏÌÕÈÙÐÌÎÁ ÙÒÓÑ ÑÌ Ñ ÑÀÑÌ È ÙÄÏÄÓ¿ ÇÌ°ÖÈÔË Ä ÁÏÄÚÔÄÐ ÕÄ ÑÕ° ÕÑÚØ Ú Á ÕÌØ ÑÚÔÌÎ¾Ø È ÌÏÑÊ¾Ø Õ×Ð ÓÄÇÌÑÉ×ÐÌÎÒÐ ÄÓÄÊ×ÊÒÐ ªÒÔÕÄ §¿ÎÑ ÎÄÌ ªÒÔÕÄ ¡Ä ÄÛ¾ÕË ÔÈ ÌÄ ÄÊÌο ÅÓÄÇÌ° ÑÚ ÈÍÈÏÀÙÕËÎÈ ÔÈ Ä;ÙÄÔÕÑ °ÓÕÌ ÔÕË ÔÕÑ° ¢ ÃÓÑÚ «¿ÏÌÑÚ

¤±´¯±¨¢ ²µy¤³²¢ ¤«¡¨¢ §¤³²µ´©¤y¨¢ ¶³©¢´©±¤ ¤ ¦ ¤±©¤± ©¯³ ²¢ ±´¤¥ ¤¢

©¤±±¨¢ ¢´¤±ª² ²µ ¤ ª¨¢ ª²µ³ª²µ ²¢ ´§¦±¨ «¡¤ ¤´¢©±²µ ¦µ ¦±©¤ y¨«¨´³²¡²µ ²µ «¤³©¤ ª¯±¢´¤±´¤ª¨

JO MALONE LONDON – FLOWER BOX EVENT ¢È ÇÃÑ EVENT ÊÈ °ÕÄ ÎÑ ÆÁÕËÕÄ °Ó× Ä ÎÄÌ ÇÓÑÔÌ° ÏÑÚÏÑÚÇÌÒÐ Ë *O -ALONE ,ONDON ÎÄÌ ÕÑ 3ECRET 'ARDEN ÇË ÌÑÃÓÊËÔÄÐ ÔÕÑ ATTICA #ITY ,INK ÎÄÌ 'OLDEN (ALL Ä;ÙÄÔÕÄ ÇÒÓÄ ÊÌÄ ÕÑÚØ ÄÊÄ Ë ¾ÐÑÚØ ÁÔ×Ð ÓÄÊ ÄÕÑ ÑÀËÔÄÐ ÕÌØ ÄÊÑÓ¾Ø ÕÑÚØ ÓÑÔɾÓÑÐÕ°Ø ÕÄ ¾ÔÄ ÔÈ ÙÈÌÓÑ ÑÀËÕÄ FLOWER BOXES Ä Á ÑÏÁÉÓÈÔÎÄ ÏÑÚÏÑÃÇÌÄ ÎÄÌ ÅÁÕÄÐÄ

www.deluxemagazine.gr

¡¦¡µ ¢©²µ´¨ ¦ ¦±¨ ¡¨ ©±¨

9 3


DOLCE & GABBANA OSCAR DE LA RENTA

BLUMARINE

CHANEL

SAAB

FAUSTO PUGLISI

ZÎÃÈÀ §½ÃÀ ¤¡² ´¨± ¦©³¨±¨ ¢© ¦ ¨

È ÕÑ Õ¾ÏÑØ ÕÑÚ ÈÔÄÀ×ÐÄ ÎÄÌ ÕËÐ ÄÓÙ¿ ÕËØ ÄÐÄʾÐÐËÔËØ Ë ÁÇÄ ÍÈÉÈÃÊÈÌ ÏÀÊÑ Ä Á ÕÄ ÄÚÔÕËÓ° ÏÄÀÔÌÄ ÕËØ ÄÓÙÄÌÁÕËÕÄØ ÑÚ ¿ÖÈÏÄÐ ÕË ÊÚÐÄÀÎÄ Ä ÁÓÖËÕË Ä Á ΰÖÈ ÑÐËÓÁ ÅϾ Ä ´Ñ ÐÕÈÎÑÏÕ¾ ÊÀÐÈÕÄÌ È À

ÑÚÇÑÅÀÎÑÚ ÕÑÏ ËÓÁ ¾×Ø ÓÑÎÏËÕÌÎÁ È×ÓÒ ÁÕÌ ÕËÐ È ÄаÔÕÄÔË ÔÈ ÁÏÄ ÕÄ Ö¾ ÄÕÄ ÕÈÙÐÑÏÑÊÀÄØ È ÌÔÕ¿ ËØ ÈÐÇÚ ÄÕÑÏÑÊÀÄØ ÐÑÑÕÓÑ ÀÄØ ÕËÐ ¾ÉÈÓÈ Ñ ÏÄпÕËØ ²ÚÓÄÐÁØ ¾ÐÄØ ÏÄпÕËØ ÈÎÎÈÐÕÓÌÎÁÕËÕÄØ ÎÄÌ ÄÚÖÈÐÕÌÎÁÕËÕÄØ ¨ ÔÃÐÑÇÑØ ÑÚ ÈÀÙÈ È ÕÑÐ

yÀÄ ÕÑ ÎÄÌ ÕÄÚÕÁÙÓÑÐÄ Ë ÔÃÐÑÇÑØ ¡ÏÑÃÕ×ÐÄ ¡ÑÔÈÌÇÒÐÄ ÑÇ¿ÊËÔÈ ÕÑÐ Ñ ÄÌÒÐÄ ÐÄ Ä ÑÕÈϾÔÈÌ ÕÑ ÈÉÄÏÕ¿ÓÌÑ ÊÌÄ ÕËÐ Ä ÑÊÈÀ×ÔË ÕÑÚ ÄÐÖÓÒ ÑÚ ÔÈ ¾ÐÄ ÎÄÌÐÑÃÓÌÑ È Ó× ¾ÐÑ ÄÐÄÛËÕÒÐÕÄØ Ð¾ÑÚØ ÑÓÀÛÑÐÕÈØ ÎÄÌ ÎÄÌÐÑÃÓÌÄ ÁÐÈÌÓÄ ´Ñ ÎÚÓÌÁÕÈÓÑ ÑÚ ¾ÉÈÓÈ ÄÚÕ¿ Ë ÎÄÌÐÑÃÓÌÄ ÎÄÕ°ÔÕÄÔË ¿ÕÄÐ Ë ÙÈÌÓÄɾÕËÔË ÕËØ ÊÚÐÄÀÎÄØ Ó°Ê Ä ÑÚ È ËÓ¾ÄÔÈ ÎÄÌ ÕË ÁÇÄ ¤Ø ÇÑÃ È Á ×Ø ×Ø È ËÓÈ°ÛÈÌ Ë ÁÇÄ ÕÄ ÇÌ°ÉÑÓÄ ÛÒÇÌÄ ÎÄÌ ×Ø ÄÐÕÄ ÑÎÓÀÐÑÐÕÄÌ ÔÈ ÄÚÕ¿

¦¯¥® ¢Ú ÅÑÏÌΰ ÄÚÕ¿ Ë ÊÚÐÄÀÎÄ ° ±¯® yÈÐ ÍÑÇÈÃÈÌ ÄÏÁÊÌÔÕÄ ÊÌÄ ÐÄ {¥{±§®¥ ²Ì ÈÐÄÏÏÄÊ¾Ø ÔÕÑÐ ÙÄÓÄ ÑÌ°ÛÈÌ ÕËØ ¤ÓÕ¾ ÌÇÑØ ¤ÐÈÍ°ÓÕËÕË ÄÙËÕÌο ÇÈÐ ÖÄ ÇÌÔÕ°ÔÈÌ ÐÄ ÑÏÈ ¿ÔÈÌ ÊÌÄ ÕÄ ÁÐÈÌÓ° ÕËØ ÇÈÐ Ôξ ÕÈÕÄÌ ÕËÐ ¿ÕÕÄ ÎÄÌ ÇÈРǾÙÈÕÄÌ Ä Á ÎÄоÐÄÐ ÕËÐ °ÓÐËÔË ÖÄ Ú ÑÔÕËÓÀÍÈÌ ÕÄ Ö¾Ï× ÕËØ ÄÎÁ Ä ÎÄÌ ÔÕÑÐ ÈÐÇÚ ÄÕÑÏÑÊÌÎÁ ÕÑ ¾Ä ºÕÄÐ Ë ÓÒÕË ÑÚ ÉÁÓÈÔÈ ÕÑ ÀÐÌ ÄÊÐÑÒÐÕÄØ ÕÌØ ÓÑÔÕÄÊ¾Ø ÕÑÚ ÑÌÎÑÊÈÐÈÌÄÎÑà ÎÄÌ ÎÑÌÐ×ÐÌÎÑÃ

ÉÑÓ¾ÔÈÌ Î°ÕÌ ÑÚ ÇÈÐ ÕËØ ÄÓ¾ÔÈÌ ¿ ÑÚ ÎÕ¿ÓÄ ÔÄÉÒØ ÄÐÕÌÎÄÕÑ ÕÓÀÛÑÐÕÄÌ ÎÄÌ ÔÕÑ ÔÃÐÕÑ Ä Ë ÁÇÄ ÕÑÚ ÖÄ ÄÏÏ°ÍÈÌ Ä ÓÑ- ÐÕÃÔÌ Ñ ¸ÕÔÌ ÑÓÈÀ ÐÄ ÉÑÓ¾ÔÈÌ ÁÏÄ ÕÄ ÕÌ ¿ÔÈÌ Î°ÕÌ ÇÌÄÙÓÑÐÌÎÁ ÎÄÌ ÔÀÊÑÚÓÄ ÇÈÐ ÖÄ ÙÓÒ ÄÕÄ ÕËØ ÀÓÌÇÄØ ÄаÏÑÊÄ È ÕË ÇÌ°ÖÈÄÐÕÌÊÓ°ÆÈÌ ÀÄ ÑÏÁÎÏËÓË ÅÌÕÓÀÐÄ ¦ÀÐÄÌ ÕÑ Ô¿ ÕËØ ¤ ÈÙÖ°ÐÈÕÄÌ ÕÑ ÑÏà ÈÍÈÛËÕË ¾ÛÒÇÌÑ ÕËØ ÄÔÉ°ÏÈÌÄØ ÎÄÌ ÕÄ ÑÏà ÑÐÕ¾ÓÐÄ ÐÑ ÕÑ ÅÄÓà ÕÑ ÉÑÓÕ× ¾ÐÑ ¾ÏÈÌ °ÐÈÕÄ ÓÑÃÙÄ ¿ Ä ÑÃÕÔÌÄ ÇÈÐ Ä ÑÕÈÏÑÃÐ ÎÄ Ì° ÓÑÃÙÄ ¾ÔÄ Ä Á ÕÄ Ñ ÑÀÄ ÐÄ ÑÓÈÀ ÐÄ ÈÊÊÃËÔË ËÓÈ ÀÄØ ¦ÃÎÑÏÄ ÔÚÐÇÚ°ÛÈÌ Î°ÕÌ ÈÎÉÓ°ÛÈÕÄÌ ÎÚÓÀ×Ø ÐÄ ÎÑÚа ÈÏÈÃÖÈÓÄ ÕÄ ÑÌÎÑÐÑ ÌÎÁ ¿ ÄÏÌÁ ÓÑÔÖ¾ÕÑÐÕÄØ Î°ÕÌ È Ò- Ù¾ÓÌÄ ÎÄÌ ÕÑ ÔÒ Ä ÕËØ

ÙÒÓÑÚ ÈÐÒ °ÐÈÕÄ ÖÄ ÄÀÍÈÌ ÄÎÁ Ä ÎÄÌ ÐÚ Ñ ÎÄÌ ÀÔ×Ø ¾ÐÄ ÑÏÚÕÈÏ¾Ø ÎÁÔ Ë Ä ÑÚ ÓÄξÕÈØ TOPLESS ÔÕËÐ ÄÓÄÏÀÄ 9 4

ÑÓÈÀ ÐÄ Ä ÑÕÈϾÔÈÌ ÎÄÌ È ¾ÐÇÚÔË

¦ ¯¦¥­® ¤ÐÕÌ ÓÑÔ× ÈÃÈÌ ÕË ÊÏÚÎÌ° ÎÄÌ ÔÕÑÓÊÌο °ÐÄ «ÀÄ Õ¾ÕÑÌÄ °ÐÄ


ÑÓÈÀ ÐÄ ËÐ ÄÊÑÓ°ÔÈÌ ÊÌÄ ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÕËØ ÕÑ ÄÎÓÌÅÁÕÈÓÑ ÄÏÏ° ÔÄÉÒØ ÖÄ ÖÈÏ¿ÔÈÌ ÕÄ ÄÌÇÌ° ÕËØ ÎÄÌ ÑÌ ÄÊÄ Ë ¾ÐÑÌ ÕËØ ÐÄ ÈÀÐÄÌ ÎÄÏÑÐÕÚ ¾ÐÑÌ ¦ÀÐÄÌ ÄÓÑÓ ËÕÌο ÎÄÌ ÊÌ ÄÚÕÁ ÑÓÈÀ ÀÄ Ë ¾ÓÄ ÑÚ ¾ÙÈÌ ÕÄ ÆÚÙÑÏÑÊÌΰ ÕËØ ÐÄ ÄÇÈÌ°ÔÈÌ ÕÑ ÑÓÕÑÉÁÏÌ ÕËØ ÔÈ ¾ÐÄ ÕÓÈÏÁ ÄÐËÊÃÓÌ ÄÊÑÓÒÐ ÊÌÄ ÕÑ Ñ ÑÀÑ ÈÕ° ÖÄ È ÆÌ ÑÌÓÈÀ

¢®­° ´Ä ÇÀÐÈÌ ÁÏÄ ÊÌÄ ÕËÐ Ñ ÑÓÉÌ°

¯ ¢­® ¤ÚÕÑ ÈÌÖÄÓÙÀÄ ÄÎÓÀÅÈÌÄ ÎÄÌ ÈÖÑÇÌÎÁÕËÕÄ Õ×Ð ÎÌпÔÈ×Ð ¸ÕÔÌ ÇÈÐ ÖÄ ÑÓÑÃÔÈ ÑÕ¾ ÐÄ ÍÑǾÆÈÌ Ä ÈÓÀÔÎÈ ÕÄ ÁÐÑ ÎÄÌ ÁÐÑ ÊÌÄ ÐÄ ÄÓÄÎÑÏÑÚÖ¿ÔÈÌ ÕË ÁÇÄ ´Ñ ÊÑÃÔÕÑ ÕËØ ÈÀÐÄÌ ÎÏÄÔÔÌÎÁ ÎÄÌ ÑÏà ÎÑ ÆÁ ÄÎÁ Ä ÎÄÌ ÔÕËÐ ÈÎÎÈÐÕÓÌÎÁÕËÕÄ ¤ ÈÙÖ°ÐÈÕÄÌ ÕÄ °ÏÏÌÐÄ ÓÑÃÙÄ ¦Ï¾ÊÙÑÚÐ °ÐÕÄ ÕËÐ ÑÌÁÕËÕÄ ÊÌÄ ÐÄ ËÐ ÈÍÄ ÄÕËÖÑÃÐ £± ® ¨ ÄÊÄ Ë-

±{¯®²®® ´Ñ ÕÈÕÓ°Ê×ÐÑ ÚÄÏÁ ÕËØ ÇÈÐ ÕËØ È ÌÕÓ¾ ÈÌ ÐÄ ÄÔÙÑÏËÖÈÀ È ÄÊÑÓ¾Ø

¦®¯ ¥® yÈÐ ¾ÐÈÌ ÔÕÑ ÈÓÌÕÃÏÌÊ Ä ÑÚ ÖÈ×ÓÈÀ Ù°ÔÌ Ñ ÙÓÁÐÑÚ Ä ÍÑǾÆÈÌ ÑÏÎÄÌ ÇÈÐ ÊÐ×ÓÀÛÈÌ Ë À ÈÕÓÄ ²Ì È ÌÏÑÊ¾Ø ÈÀÐÄÌ ¾ÐÕÑÐÈØ ÔÕÄÖÈÓ¾Ø ÎÄÌ Ä ÁÏÚÕÈØ ´Ñ ÙÓÒ Ä ÑÚ ÓÑÕÌ ° ÈÀÐÄÌ ÕÑ ÄÃÓÑ ÎÄÌ ÔÚÙа ÔÚÐÇÚ°ÛÈÌ ÕÑ ÄÃÓÑ È ÕÑ ÎÄɾ ¿ ÕÑ ÏÈ Ä ÇÄÐÈÀÔÈÌ ÈÃÎÑÏÄ ÔÈ ÎÄÏ¿ ÕËØ ÉÀÏË ÕÑ ÎÄÏÃÕÈÓÑ ÉÁÓÈ Ä ¿ ÎÁÔ Ë Ä ÓÑÎÈÌ ¾ÐÑÚ ÐÄ ÕËÐ ÊÏÚÕÒÔÈÌ Ä Á ¾ÐÄ ¾ÍÑÇÑ ÔÕÑ Ñ ÑÀÑ ÇÈÐ ÑÓÈÀ ÐÄ ÄÐÕÄ ÑÎÓÌÖÈÀ

Ï° ÏÈÉÕ° ÊÌÄ ÐÄ ÄÐÕÄ ÑÎÓÌÖÈÀ ÔÕËÐ ÕÈÙÐÑÏÑÊÌο ÁÇÄ Í¾ÓÈÌ Ä ¾Í× ÎÌ ÄÐÄÎÄÕ×Õ° ÑÌÄ Ð¾Ä ÔÚÔÎÈÚ¿ ÎÚÎÏÑÉÑÓÈÀ ÔÕËÐ ÄÊÑÓ° yÈÐ ÕËÐ ÈÐÇÌÄɾÓÈÌ ÑÏà ÕÑ ÈÐÇÚ ÄÕÑÏÑÊÌÎÁ ÈÀÐÄÌ ÇÈ ÕÁÔÑ ÌÇÌÁÕÓÑ Ë ÑÚ ÕÑ ÑÐÄÇÌÎÁ ÕËØ ÊÑÃÔÕÑ ÇÈÐ ÎÄÏà ÕÈÕÄÌ È Á ÕÌ ÎÚÎÏÑÉÑÓÈÀ

¥² ±¢ ¡°ÔÙÈÌ Ä Á ¾ÏÏÈÌÆË ÔÉÓÄÊÀÇÄØ ¿ ÓÑÔ× ÌÎÁÕËÕÄØ ÈÐÌΰ °ÊÈÕÄÌ ÎÄÌ É¾ÓÈ-

°® ®°¤ ¬Ë ÀÛÈÕÄÌ ÊÌÄ ÕËÐ °ÎÓÄÕË ÕÄÌ ÎÄÕ° ÕÌØ ÔÚÐÄÌÔÖË ÄÕÌÎ¾Ø ÕËØ ÈÍ°ÓÔÈÌØ ÄÌÔÌÑÇÑÍÀÄ ÎÄÌ ÕËÐ ÙÄÓÑà ÈÐË ÇÌ°ÖÈÔË ´Ë ÇÌÄÎÓÀÐÈÌ ÌÄ ÄÐÈ ÈÏÌ° ÑÚ ÑÉÈÀÏÈÕÄÌ ÎÄÕ° °ÔÄ ÌÖÄÐÁÕËÕÄ ÔÕËÐ ÀÔÕË ÕËØ ÁÕÌ ÁÏÄ ÖÄ ÊÀÐÑÚÐ ÁÕÄÐ ¾ÓÖÈÌ Ë ÒÓÄ ¤ÐÄÊÎÄÀÄ ÓÑÝ ÁÖÈÔË ÐÄ ÕÑÐÒÐÈÕÄÌ Ñ ° ÈÌÓÑØ ÈÊ×ÎÈÐÕÓÌÔ ÁØ ÕËØ

¡ÁÕÈ ÄÖËÕÌο ÎÄÌ ÁÕÈ ÇË ÌÑÚÓÊÌο « ÑÓÈÀ ÐÄ ÍÑǾÆÈÌ ÄÏÑÊ°ÓÌÄÔÕÄ ÊÌÄ Ó°Ê ÄÕÄ ÑÚ ÕËÐ È Á ÈÐË ÐÄ ÐÌÒÔÈÌ ÁÕÌ ÕËØ ÈÀÐÄÌ ÈÓÌÕÕ° ¡ÑÕ¾ ÎÄÐÈÀØ ÇÈÐ ÑÓÈÀ ÐÄ ÈÌ ÊÌÄ ¾ÐÄÐ ©ÙÖà ÁÕÌ ÕÑÐ ÊÐ×ÓÀÛÈÌ ÎÄÏ° D

¥ ®¦¢¯« ¦ÇÒ ÇÈÐ Ú °ÓÙÈÌ ¾ÕÓÑ ¼ÔÑ ÇÑÚÏÈÃÈÌ ÊÌÄ ÐÄ ÄÐÄÓÓÌÙËÖÈÀ ÇÈÐ ÍÑÇÈÃÈÌ ¼ÕÄÐ Á ×Ø ÕÄ ÎÄÕÄɾÓÈÌ ÎÄÌ ÔÎÄÓÉÄÏÒÔÈÌ Ö¾ÏÈÌ ÐÄ ÉÄÐÈÀ yÈÐ ÕÑ Î°ÐÈÌ ÊÌÄ ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÕËØ Ä Ï°

MARY KATRANTZOU

CELINE

MOSCHINO

DOLCE & GABBANA

¾ÐË Õ×Ð BOUTIQUES yÌÄÖ¾ÕÈÌ Ú ¾ÓÑÙÑ ÊÑÃÔÕÑ ÎÄÌ ÇÈÐ ÄÐÕ¾-

ÊÌÄÕÀ Ó¾ ÈÌ Ä Î°ÐÈÌ ÄаÎÓÌÅÄ ÇÒÓÄ ÔÈ ÄÚÕÑÃØ ÑÚ Ó¾ ÈÌ ÖÄ ÉÕÌ°ÍÈÌ ¾ÐÄ ÄÏ°ÕÌ ÊÌÄ ÐÄ Ú ÑÇÈÙÕÈÀ ÕÑÚØ ÚÆËÏÑÃØ ÎÄÏÈÔ ¾ÐÑÚØ ÕËØ ¢ÀÊÑÚÓÄ ÇÈÐ ÖÄ ÄÊÑÓ°ÔÈÌ È ÇÁÔÈÌØ ¾ÐÄ ÄаÎÓÌÅÑ ÓÑÏÁÌ ÊÌÄ ÈÐÕÚ ×ÔÌÄÔ Á ÖÄ ÕÑ Î°ÐÈÌ Á ×Ø ÇÒÓÑ ÓÑÎÈÌ ¾ÐÑÚ ÐÄ ÄоÅÈÌ ÀÄ ÎÏÀ ÄÎÄ

CHRISTIAN DIOR

VERSACE

ÎÄÌ ÕÑ ÉÄÀÐÈÔÖÄÌ ´Ä ÎÑÔ ¿ ÄÕÄ Ó¾ ÈÌ ÐÄ ÈÀÐÄÌ ÄÏËÖÌа yÈÐ ÖÄ ÎÄÕÄÇÈÙÕÈÀ ÕÑ ÆÈÃÕÌÎÑ ÕÑ Ç¿ÖÈÐ ÎÄÌ ÕÌØ ÄÐÕÌÊÓÄÉ¾Ø ¨ ËÊÈÕÌο ÕËØ ÕÄÚÕÁÕËÕÄ °ÏÏ×ÔÕÈ ÇÈÐ È ÌǾÙÈÕÄÌ ÔÚ ÅÌÅÄÔ ÑÃØ ÔÕÑ Ö¾ Ä ÕËØ È É°ÐÌÔËØ ÄÐ ÈÀÐÄÌ ÐÄ Å°ÏÈÌ Î°ÕÌ Ö¾ÏÈÌ ÐÄ ÈÀÐÄÌ ÕÑÚÏ°ÙÌÔÕÑÐ ÅÄÔÌÏÌÎÁ

ÙÈÌ ÐÄ ÉÑÓ°ÈÌ ÊÌÄ ÑÏà ÎÄÌÓÁ ÕÑ ÀÇÌÑ ÓÑÃÙÑ ÄÎÁ Ä ÎÄÌ ÄÐ ÈÀÐÄÌ ÎÄÌÐÑÃÓÌÑ Ä ÓÑÕÌ ¿ÔÈÌ ÐÄ ÕÑ Ç×ÓÀÔÈÌ ´ËÐ ÈÐÇÌÄɾÓÈÌ ÐÄ ÈÍÑÌÎÑÐÑ ¿ÔÈÌ ÙÓ¿ ÄÕÄ ÊÌÄ ÐÄ ÄÊÑÓ°ÔÈÌ Á ÑÓÉÄ ÓÑÃÙÄ ÄÍÈÔÑÚ°Ó ÎÄÌ ÚÉ°Ô ÄÕÄ ÎÄÌ Á ÕÌ °ÏÏÑ ÖÈ×ÓÈÀÕÄÌ ÙÄÓ° ÕËØ Û×¿Ø ¨ ÄаÊÎË ÕËØ ÐÄ ÄÓ¾ÔÈÌ ÈÀÐÄÌ ÕÁÔÑ È ÌÕÄÎÕÌο ÑÚ ÔÚÙа Ä Á ÌÄ ÄÛÑÙÌÔÕÌο ÄÕÄÌÑÇÑÍÀÄ ÑÇËÊÈÀÕÄÌ ÔÈ Ï°ÖÑØ È ÌÏÑʾØ

9 5


¢ÎÑÚÏÄÓÀÎÌÄ È Ô ÄÓ°ÊÇÌÄ ÎÄÌ ÇÌÄ °ÐÕÌÄ Ä Á ÕË ÔÚÏÏÑÊ¿ 0RECIOUS ÕËØ #HOPARD

STAR SYSTEM ©¢¡°³ ² ¨ ©²¢ ¤±¤´¦ ¦© ¢´² §¯y©² ´²µ ´¤µ³²µ «¦¶³© ´©¢ ´µ¶¦³²© ¦¢¦©¢ ²© ´¤µ³²© ¤µ´¨ ´¨± ¡¦³©²y² «¦ ´¨± ¤¬³²y©-´¨ ¢´² §¯y©² ¢¤¢ ¦¯¢ ´©¢ «¦ ´²± ¦³«¨ ¦¡©¢¨¢ «¦¶³© ³© ´©¢ ¢µ±´³²¬©¤ ¢¤¢ ¤ ª¤´¤¬¦³¦´¦ ¤³ª¦´¤ ¡³¤ «¤´¤ ¤ ¢´²± ²©ª²±²«©ª² ª¤© ¦¡¤ ¦ «¤´©ª² ´²«¦¤ ¦©y©ª¤ ¤± ¤¢¶² ¦©¢´¦ «¦ «²y¤ ª¤© ««¦ ² ²© ²© ´¤µ³²© ª¦±´³©¢´¦ ´¨± ´µ¶¨ ¢¤¢ «¦ ª¤¡²©¤ ¤¶¦©¤ ´¤ ¶³¯«¤´¤ ¢¤¢ ¦©±¤© ´¤ ¡¤ ´² ¢²«²± ´² ¥¦³µª²ª© ´² ¤¡¤ ² ¡³¤¢©±² ª¤© ´² ¤ ¤§©² ´µ¶¦³¦¢ ¢¤¢ ¡¦´³¦¢ ¨ ¤ª²µ¤ «¤³©± ´² ¢«¤³¤ y© ª¤© ´² ³²§ ª²µ¤³´§ ¤¡² ´¨± ¦©³¨±¨ ¢© ¦ ¨ RENASILELI YAHOO GR ÕËÏ

¦¯¥® ´Ñ È Á ÈÐÑ ÕÓÀ ËÐÑ ÊÌÄ ÈÔ°Ø ÔË ÄÀÐÈÌ ÄÐÄʾÐÐËÔË ² ÓÄÊ ÄÕÌÎÁØ ÔÄØ ÈÄÚÕÁØ Ï° ÈÌ ¦ÀÔÕÈ ÔÈ Ö¾ÔË ÐÄ ÔÚÊÙ×Ó¿ÔÈÕÈ ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÔÄØ ÎÄÌ ÕÑÚØ °ÏÏÑÚØ « ÑÓÈÀ ÐÄ ÏÚ °ÔÕÈ ÊÌÄ ÕÄ Ï°ÖË ÕÑÚ ÄÓÈÏÖÁÐÕÑØ ÄÏÏ° ;ÓÈÕÈ ÌÄ ÁÕÌ ÑÉÈÀÏÑÐÕÄÌ ÔÕËÐ °ÊÐÑÌÄ ºÓÖÈ Ë ÔÕÌÊ ¿ ÐÄ Î°ÐÈÕÈ ÊÌÄ ÅÄÖÃÕÈÓË Ä ÑÕÀ ËÔË ÕËØ Û×¿Ø ÔÄØ ÎÄÌ ÐÄ °ÓÈÕÈ Ä ÑÉ°ÔÈÌØ ÊÌÄ ÕÑ ¾ÏÏÑÐ

° ±¯® ¤ÚÕ¿ Ë ÈÓÀÑÇÑØ ÇÈÀÙÐÈÌ ÁÕÌ ÖÄ ¾ÙÈÕÈ ÌÄ Õ°ÔË ÐÄ ÓÑÙ×Ó¿ÔÈÕÈ °ÉÑÅÄ ÎÄÌ ÐÄ ÄÊÐÑ¿ÔÈÕÈ ÕÑÚØ ÎÌÐÇÃÐÑÚØ ´ÌØ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÈØ ÉÑÓ¾Ø ÄÚÕ¿ ÈÀÐÄÌ ÌÄ ÇÚÐÄ Ìο ÔÕ°ÔË ÑÚ ÉÄÐÈÓÒÐÈÌ ÀÔÕË ÎÄÌ ÔÌÊÑÚÓÌ° ¢ÕË ÔÚÊÎÈÎÓÌ ¾ÐË ÈÓÀ Õ×ÔË ÔÌÊÑÚÓÈÚÕÈÀÕÈ ÁÕÌ ÇÈÐ ÇÓ°ÕÈ Ä ÈÓÀÔÎÈ ÕÄ »Ô×Ø ÔÎÑ ÈÃÈÕÈ ÐÄ Î°ÐÈÕÈ Î°ÕÌ ÑÚ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ ÓÑÜÁÐ ÈÐÇÌÄɾÓÑÐÕÑØ ÎÄÌ ÄÊ° ËØ ÄÏÏ° ÖÚ Ñà ÎÄÌ Û¿ÏÌÄØ ¢ÎÈÉÕÈÀÕÈ ÎÄÏ°

{¥{±§®¥ ÌÄ ÌÄ ÈÓÀÑÇÑ ÕÑÚÏ°ÙÌÔÕÑÐ Ë ÈÓÒÐ ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÕÄÌ Ë ÈÚÎÄÌÓÀÄ ÐÄ ÄÐÄÎÄÏÃÆÈÕÈ ÄÐÒÕÈÓÈØ ÎÄÌ ÅÄÖÃÕÈÓÈØ ÄÏ¿ÖÈÌÈØ ¾ÔÄ Ä Á ÁÏÄ ÁÔÄ ÖÈ×ÓÑÃÔÄÕÈ ÇÈÇÑ ¾ÐÄ ¢ÑÉ° °ÕÑ Ä ÄÓÑÚÔÌ°ÛÑÐÕÄÌ ÔÕË Û׿ ÔÄØ ÔÄÐ ¾ÐÕÑÓÈØ ÎÄÌ ÔÄÐ ÄÊÊÈÏÌÑÉÁÓÑÌ ÅÑËÖÒÐÕÄØ ÔÄØ ÔÕËÐ ÓÑÔ× Ìο ÔÄØ ÄÐÄÛ¿ÕËÔË ÊÌÄ ÈÊÄÏÃÕÈÓË ÎÄÕÄÐÁËÔË ÕËØ Û×¿Ø «Ë ÖÈ×Ó¿ÔÈÕÈ ÄÔ¿ ÄÐÕÑÚØ Î° ÑÌÑÚØ ÑÚ ÖÄ ¾ÓÖÑÚÐ ÐÄ ÔÄØ ÅÑËÖ¿ÔÑÚÐ

¦ ¯¦¥­® ¡ÄÏÌ¾Ø Ú ÑÖ¾ÔÈÌØ ÎÏÈÀÐÑÚÐ ÈÀÕÈ ÕÑ Ö¾ÏÈÕÈ ÈÀÕÈ ÁÙÌ «°ÏÏÑÐ ÄÚÕÁ ÑÚ ÉÈÃÊÈÌ Ä Á ÕË Û׿ ÔÄØ ÈÀÐÄÌ ÑÌ ÐÈÎÓ¾Ø ÎÄÕÄÔÕ°ÔÈÌØ ÎÄÌ ÑÌ ÄÌÕÀÈØ ÀÎÓÄØ ÎÄÌ ÔÕÈÐÄÙÒÓÌÄØ ´ÒÓÄ ÁÏÄ ÄÚÕ° Ä Ñ ÄÎÓÃÐÑÐÕÄÌ ÕÑ ÕÑ ÀÑ ÍÈÎÄÖÄÓÀÛÈÌ ÎÄÌ Ë ÈÓ×ÕÌο ÔÄØ Û׿ ÍÈÎÌа ÌÄ Ð¾Ä È ÑÙ¿ ÄÐ Ú °ÓÙÈÌ ÄÊ° Ë ÎÄÌ ÈÐÇÌÄɾÓÑÐ ÎÚÓÀ×Ø Ä Á ÈÔ°Ø ¤ÏÏÌÒØ ÕÑ Õ¾ÏÑØ ÕËØ ÄÓÑÃÔÄØ ÔÙ¾ÔËØ ÔÄØ ÈÀÐÄÌ ÌÄ ÎÄÌÐÑÃÓÌÄ ÄÓÙ¿ 9 6

¢«­ ¤ÐÄ ¾ÐÈÕÄÌ ÐÄ ÇÈÙÕÈÀÕÈ ÕÑ ÈÚÈÓÊÈÕÌÎÁ ÙÕÃ Ë Ä ÌÄØ ÔÄÓ×ÕÌÎ¿Ø ÔÚÐÈÌÇËÕÑ ÑÀËÔËØ Ä Á ÑÚ ÖÄ ÄÐÄÇÚÖÈÀ ÌÄ Ð¾Ä È ÀÊÐ×ÔË ÑÚ ÖÄ ÄÉÑÓ° ÊÈÐÌΰ ÕË Û׿ ÔÄØ ¦ ÈÌÇ¿ Ë ÉÃÔË ÔÄØ ÇÈÐ ÔÄØ È ÌÕÓ¾ ÈÌ ÐÄ Î°ÐÈÕÈ ÁÐÑÌ ÔÄØ ÔÄÓ×ÕÌÎ¾Ø ÄÏÏÄÊ¾Ø ÔÕË Û׿ ÔÄØ Ë ÑÀÓÄ ÔÄØ ÄÓÑÚÔÌ°ÛÈÌ ÈÚÎÄÌÓÀÈØ ÈÕÄ ÉÌÈÔ ¾ÐÈØ ÔÚÙа ÔÈ ÄÕÚÙ¿ ÄÕÄ ÎÄÌ ÍÄÉÐÌΰ ÊÚÓÀÔ ÄÕÄ ÕËØ ÕÃÙËØ ÒÔÕÈ ÐÄ ÔÄØ ÔÕÓ¾ÆÈÌ ÔÕË Ô×ÔÕ¿ ÎÄÕÈÃÖÚÐÔË

¯ ¢­® ¸ÙÈÕÈ ÕË ÇÚÐÄÕÁÕËÕÄ ÐÄ ÎÌпÔÈÕÈ ÕÄ Ð¿ ÄÕÄ Õ×Ð ÈÍÈÏÀÍÈ×Ð ÇÌÄÕËÓÒÐÕÄØ ÌÄ ÔÕ°ÔË ÄÎÏÁÐËÕËØ ÇÃÐÄ ËØ ¨ ÇÃÐÄ Ë ÈÀÐÄÌ ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ ÇÈÇÑ ¾ÐË ÎÄÌ ÄÐÄÊÐ×ÓÀÔÌ Ë ÁÕÄÐ ÄÚÕÁØ ÑÚ ÕËÐ ¾ÙÈÌ ÇÈÐ ÕËÐ ÙÓËÔÌ Ñ ÑÌÈÀ ÄÏÁÊÌÔÕÄ ªÓÄÕ¿ÔÕÈ ÕÑ ÃÆÑØ ÎÄÌ ÕË Ö¾ÔË ÔÄØ ÄÏÏ° ËÐ È ÌÅ°ÏÏÈÔÕÈ ÇÌÄ ÕËØ ÅÀÄØ Ä ¾ÙÈÕÈ Ôà ÄÙÑ ÎÄÌ ÄÓ×ÊÁ ¾ÐÄ ÌÔÙÚÓÁ ÓÁÔ× Ñ ÑÚ ÖÄ ÔÄØ ÇÈÀÍÈÌ ÕËÐ ÈÃÐÑÌÄ ÕÑÚ

£± ® «ÌÏ°ÕÈ Ä Á Ö¾ÔË ÌÔÙÃÑØ ÄÉÑà ÄÀÓÐÈÕÈ ÌÄ ÌÔÙÚÓ¿ ÇÁÔË ÇÃÐÄ ËØ ÇÁÍÄØ ÓÑÄÊ×ÊÒÐ ÎÄÌ É¿ ËØ ¤Ð ÇÈÐ ÎÄÕÄÎÕ¿ÔÈÕÈ ÕËÐ ÎÑÓÚÉ¿ ÕÒÓÄ ÔÄÉÒØ ÕÀ ÑÕÄ ÇÈÐ ÖÄ ÔÄØ È ÑÇÀÔÈÌ ÐÄ ÕÑ È ÌÕÃÙÈÕÈ ÈÕ° ÕÌØ Ñ ÁÕÈ Ñ yÀÄØ ÈÕÄɾÓÈÕÄÌ ÔÕÑ ÛÒÇÌÑ ÔÄØ ÎÄÌ ÖÄ Ä ÑÛË ÌÒÔÈÌ ¡°ÐÕ×Ø ÎÄÌ ÔÕÌØ Î° ÑÌÄ ÈÚÙ°ÓÌÔÕË ÑÌÎÑÐÑ Ìο ¾Î ÏËÍË ÔÄØ ÈÓÌ ¾ÐÈÌ ²Ì È ÈÐÇÃÔÈÌØ ÔÈ ÔÕÄÖÈÓ¾Ø ÄÍÀÈØ ÈÚÐÑÑÃÐÕÄÌ

¦®¯ ¥® µ °ÓÙÈÌ ÄаÊÎË ÊÌÄ ÈÊÎÓ°ÕÈÌÄ ÌÔÑÓÓÑ ÀÄ ÎÄÌ ¾ÕÓÑ »Ô×Ø ÄÚÕÁ ÑÚ ÖÄ ÔÄØ ÛËÕËÖÈÀ ÈÀÐÄÌ ÐÄ É¾ÓÈÕÈ ÎÑÐÕ° ÄÐÕÌ ÄÙÁ ÈÐÄ ¾ÓË ÎÄÌ ÐÄ ÔÚ ÉÌÏÌÒÔÈÕÈ ÇÌÄÉÑÓ¾Ø «ÁÐÑ ÄÐ Ä Ñ Ð¾ÈÕÈ ÄÃÓÄ ÌÔÑÓÓÑ ÀÄØ ÎÄÌ ÄÚÕÑÎÚÓÌÄÓÙÀÄØ ÖÄ ÎÄÕÄɾÓÈÕÈ ÐÄ ÇÒÔÈÕÈ ÏÃÔË ÔÈ ¾ÐÄ ÙÓÁÐÌÑ ÓÁÅÏË Ä ÑÚ ÔÄØ ÅÄÔÄÐÀÛÈÌ ¦ÀÐÄÌ °ÏÏÑÐ ÈÓÌÑÚÔÌÄÎÁ ¿ ÄÉÑÓ° Ä ÑÛË À×ÔË ¥ÓÈÀÕÈ ÌÄ ¾ÔË ÏÃÔË ÎÄÌ ÇÈÀÍÕÈ ÐÈÃ Ä ÔÚ ÅÌÅÄÔ ÑÃ

°® ®°¤ ´Ñ È Á ÈÐÑ ÕÓÀ ËÐÑ ÎÓÃÅÈÌ ÊÌÄ ÈÔ°Ø ÄÊÀÇÈØ ¼ÏÄ ÇÈÀÙÐÑÚÐ ÐÄ ËÊÄÀÐÑÚÐ ÎÄÏ° ÎÄÌ ÕÄ ÚÏÌΰ ÄÊÄÖ° ¾ÓÙÑÐÕÄÌ ÈÕ° Ä Á ÎÄÌÓÁ ÄÅÀÄÔÕÄ ¼ ×Ø ÀÔ× Ä Á ÁÏÄ ÄÚÕ° Ú °ÓÙÑÚРΰ ÑÌÄ ÎÀÐËÕÓÄ ÎÄÌ ÎÓÚÉ¾Ø Ä ÄÌÕ¿ÔÈÌØ Ä Á °ÕÑ Ä ÑÚ ÄÓÑÚÔÌ°ÛÑÐÕÄÌ ÉÌÏÌΰ ÓÑØ ÈÔ°Ø ¦ÕÑÌ ÄÔÕÈÀÕÈ ÐÄ ÇÈÀÕÈ ÕÑ ÓÄÊ ÄÕÌÎÁ ÕÑÚØ ÓÁÔ× Ñ ±Ä ÈÀÔÕÈ ÈÚÊÈÐÌÎÑÀ ÕËÐ ÒÓÄ ÑÚ ÖÄ ÕÑÚØ ÇÈÀÙÐÈÕÈ ÕËÐ ÁÓÕÄ ¿ ÕË ÔΰÏÄ «Ë ÕÑÚØ Ô ÓÒÍÈÕÈ

¥ ®¦¢¯« ¨ ÇË ÌÑÚÓÊÌο ÇÃÐÄ Ë ÈÓÌ ¾ÐÈÌ ÕÌØ ÇÌÄÕÄÊ¾Ø ÔÄØ ´Ñ ÁÐÑ ÑÚ ¾ÙÈÕÈ ÐÄ Î°ÐÈÕÈ ÈÀÐÄÌ ÐÄ ÈÀÕÈ ÕË ÄÊÌο ϾÍË ÎÄÌ ÁÏÑØ Ñ ÎÁÔ ÑØ ÖÄ ÔÄØ Ú ÄÎÑÃÔÈÌ ÕÁÔÑ ÔÕÑ È ÄÊÊÈÏ ÄÕÌÎÁ ÁÔÑ ÎÄÌ ÔÕÑ ÎÑÌÐ×ÐÌÎÁ ÔÄØ ÈÓÌÅ°ÏÏÑÐ ¦ÀÐÄÌ ÌÄ ÔÕÌÊ ¿ ÈÚÎÄÌÓÌÒÐ ÓÑÁÇÑÚ ÄÐÄÊÐÒÓÌÔËØ ÎÄÌ ÇÃÐÄ ËØ ªÄÏÃÕÈÓÄ ÐÄ ÄÀÓÐÈÕÈ ÈÔÈÀØ Ä ÑÉ°ÔÈÌØ ÎÄÌ ÐÄ Î°ÐÈÕÈ ÕÄ Ó°Ê ÄÕÄ ÐÄ ÔÚ ÅÄÀÐÑÚÐ Á ×Ø Ö¾ÏÈÕÈ ¦ÚÐÑÜο ÈÓÀÑÇÑØ ÊÈÐÌΰ

±{¯®²®® ¡ÑÏÏ° Ð¾Ä Ó°Ê ÄÕÄ ¾ÙÈÕÈ ÔÕÑ ÚÄÏÁ ÔÄØ ¶ÓËÔÌ Ñ ÑÌ¿ÔÕÈ ÕÑ ÑÓÖÑÏÑÊÌÔÕÌÎÁ ÐÈÃ Ä ÔÄØ ÊÌÄ ÐÄ ÓÑÔÕÄÕÈÚÖÈÀÕÈ Ä Á ÄÊÀÇÈØ ÎÄÌ ÆÈÚÇÄÌÔÖ¿ÔÈÌØ ÖÄ ÔÚÐÄÐÕ¿ÔÈÕÈ ÄÓÎÈÕ¾Ø ÔÕÑ ÇÓÁ Ñ ÔÄØ ÎÄÖÒØ ÏËÔÌ°ÛÈÌ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ yÌÆ°ÕÈ ÊÈÐÌΰ ÊÌÄ Ñ ÑÓÉÌ° ÎÄÌ ÄÓ ÑÐÀÄ ¼ÏÄ ÄÚÕ° ÖÄ ¾ÓÖÑÚÐ ÔÕË Û׿ ÔÄØ ÈÌÇÌΰ Ä Á ÕÑÐ ²ÎÕÒÅÓË ÎÄÌ ÈÕ° Á ×Ø ÄÍÀÄ ÖÄ ¾ÙÑÚÐ ÄÐ ÈÀÐÄÌ ÓÄÊ ÄÕÌΰ ÎÄÌ ÁÙÌ ÇË ÌÑÚÓÊ¿ ÄÕÄ ÕËØ ÉÄÐÕÄÔÀÄØ ÔÄØ

¥² ±¢ ¡ÓÑÔ ÄÖ¿ÔÕÈ ÐÄ ÇÈÀÕÈ ÕÄ Ó°Ê ÄÕÄ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌΰ ÈÉÁÔÑÐ Ë ¾ÙÓÌ ÕÒÓÄ Ñ ÕÌο ÔÄØ ÔÄØ ¾ÉÈÓÈ ÔÈ ÄÇ̾ÍÑÇÑ ¨ ÓÄÊ ÄÕÌÎÁÕËÕÄ ÎÄÌ Ë ÄÏ¿ÖÈÌÄ ¾ÙÑÚÐ ÑÏÏ¾Ø ÕÚÙ¾Ø ÎÄÌ ÈÍÄÓÕ°ÕÄÌ ÑÌÄ Ä Á ÄÚÕ¾Ø ÄÐÕÌÏÄ ÅÄÐÁ ÄÔÕÈ Î°ÖÈ ÉÑÓ° ¼ ×Ø ÔÄØ ÄÓ¾ÔÈÌ Ë ÈÏÈÚÖÈÓÀÄ ÇÓ°ÔËØ ÎÄÌ ÎÀÐËÔËØ È ÌÕÓ¾ÆÕÈ ÔÕÑ ÐÑÚ ÔÄØ ÐÄ ¾ÙÈÌ ÕËÐ ÀÇÌÄ ÄÐÈÍÄÓÕËÔÀÄ ÎÄÌ ÈÚÈÏÌÍÀÄ ¾ÕÔÌ ÒÔÕÈ ÐÄ Ë ÄÐÄÏÒÐÈÔÕÈ È ÎÄÕÄÔÕ°ÔÈÌØ ÑÚ ÔÄØ ÉÑÅÀÛÑÚÐ www.deluxemagazine.gr


DELUXE

¢ ¨ « ¦ © ¤ y © ¤ ± / « ¨ ¢

SHOPPING ¤¥¤ ªËÉÌÔÀÄØ ªËÉÌÔÌ° !.! ±¯¢´¤ª¨¢ ¦ÀÇË °ÐÌÑÚ ¡Ä ÄÇÌÄ °ÐÕË ªËÉÌÔÌ° ¤±±¤ «¤³©¤ «¤§¤³¤ª¨ ªÚÓÌÄÛ¿ ªËÉÌÔÌ° ¤±±¤ 2!#(%,% 'OLDEN (ALL È×É ªËÉÌÔÀÄØ Ä ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË «ÄÓÑÃÔÌ !.!4/, +OÔ Ë ÄÕÑ ×ÏÈÀÑ ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° 'OLDEN (ALL È×É ªËÉÌÔÀÄØ ¤ ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË !.$2)! °ÐÖÑÚ ¤Ö¿ÐÄ «ËÕÓÑ ÁÏÈ×Ø ÈÔÔÄÏÑÐÀÎË !24%-)$% ÑÚÎÌÄÐÑÚ ªÑÏ×аÎÌ ÎÄÕÄÔÕË Ä "#"' -!8!:2)! ¤ÐÄÊÐ×ÔÕÑ ÑÃÏÑÚ °ÐÖÑÚ ªÑÏ×аÎÌ ¤ÐÇÓ¾Ä ¡Ä ÄÐÇÓ¾ÑÚ ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ ªËÉÌÔÀÄØ ¦ÓÚÖÓÄÀÄ ªÃ ÓÑÚ ÏÚÉ°ÇÄ "-7 30!./3 ! % ¢ÚÊÊÓÑà ±¾Ä ¢ ÃÓÐË "/8 !2#()4%#43 ÄÐÖÀ ÑÚ ªÑÏ×аÎÌ #(/0!2$ "/54)15% ¢ÕÄÇÀÑÚ ¥ÄÔ È×ÓÊÀÑÚ ¢ÃÐÕÄÊ Ä #/--% ), &!54 ªÃ ÓÑÚ ÏÚÉ°ÇÄ $%42/)4 +YÓÌÄÛ¿ ªËÉÌÔÌ° $)-)42)3 '%/2'!.4!3 ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° &%33! «¤³ ¤ ³¤««¦±©y²µ ¡ÏÑÚÕ°ÓÙÑÚ ÈÔÔÄÏÑÐÀÎË &,%2)! ¡ÄÕÓ ©×ÄÎÈÀ ªÑÏ×аÎÌ &2%% 3(/0 ¥ÑÚÎÑÚÓÈÔÕÀÑÚ ªÑÏ×аÎÌ yË ËÕÓÀÑÚ ¥ÄÔÌÏÈÀÑÚ ±¾Ñ ®ÚÙÌÎÁ GANT ªÄÆ°ÏË ªÑÏ×аÎÌ © «ÈÕÄÍ° ÏÚÉ°ÇÄ ªÃ ÓÑÚ ªËÉÌÔÌ° ¢ÑÏ× Ñà ¬°ÓÑØ ®ÚÙÌÎÁ 'OLDEN (ALL ªËÉÌÔÀÄØ ¤ ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË '!6%,,/ ÑÚÎÌÄÐÑà ªÑÏ×аÎÌ '/&!3 ¢ÕÄÇÀÑÚ ¤Ö¿ÐÄ '/,$ #,!33 6),,!'% ¡ÑÔÈÌÇÒÐÑØ «×ÓÄÜÕÀÐË y¾ÏÕÄ ¡ ¬ÄÏ¿ÓÑÚ ¤ÐÇÓ¾Ä ¡Ä ÄÐÇÓ¾ÑÚ Ö¾ÔË ®ÄÏÀÇÌ «ÄÓÑÃÔÌ '5##) ´ÔÄΰÏ×É ªÑÏ×аÎÌ (%!6%. /. %!24( ÈÅÀÇÑÚ ªËÉÌÔÌ° ).4%2.) /.% ªËÉÌÔÀÄØ ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ KASSIS ¤ÓÊÚÓÑ ÑÃÏÑÚ ªËÉÌÔÌ° ++ *%7%,29 ,!" ¤Ç°Ð×Ð ¥ÃÓ×ÐÄØ ª³¨´©ª/¢ ¤±y³¦¤¢ ªËÉÌÔÀÄØ ªËÉÌÔÌ° ,! 34!-0! È×É ªËÉÌÔÀÄØ ªËÉÌÔÌ° ÎÄÕÄÔÕË Ä ,!#/34% ¢ÁÏ×ÐÑØ ªÑÏ×аÎÌ ¡ÄÕËÔÀ×Ð ¤Ö¿ÐÄ © «ÈÕÄÍ° ÏÚÉ°ÇÄ ¨Ó ¡ÑÏÚÕÈÙÐÈÀÑÚ ¡ÈÌÓÄÌ°Ø ¶ÄÜ °ÐÕÄ ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° 'OLDEN (ALL ªËÉÌÔÀÄØ ¤ ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË ¤¢ª¤³¨¢ ÈÅÀÇÑÚ ªËÉÌÔÌ° ,)!.! 6/52!+)3 ¥ÑÚÎÑÚÓÈÔÕÀÑÚ ¤Ö¿ÐÄ #ITY ,INK ,),) (!4:/0/5,/5 §ÄÐ «×ÓÈ°Ø ª°Õ× ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ -!$52! ¢ÕÄÇÀÑÚ ¤Ö¿ÐÄ -!2).! 2).!,$) ¢ÎÑÚÉ° ªÑÏ×аÎÌ ¤ «ÈÕÄÍ° ÏÚÉ°ÇÄ ¤ÓÊÚÓÑ ÑÃÏÑÚ ªËÉÌÔÌ° / ¿ÓÑÚ ®ÚÙÌÎÁ -).!3 ¦ « ÈаÎË ªËÉÌÔÌ° -/$! "!'./ ¤ÐÄ ÄÃÔÈ×Ø ¥ÓÌÏ¿ÔÔÌÄ NASSOS NTOTSIKAS ªËÉÌÔÀÄØ ±¾Ñ ®ÚÙÌÎÁ .!33/3 .4/43)+!3 !4%,)%2 ¶°ÐÖËØ ªÄÓÄÑÏ¿ yË ËÕÓÀÑÚ ÚÎÁÅÓÚÔË .!54)#! ªÄаÓË ªÑÏ×аÎÌ © «ÈÕÄÍ° ÏÚÉ°ÇÄ ªÚÓÌÄÛ¿ ªËÉÌÔÌ° 4HE «ALL ¤ ¡Ä ÄÐÇÓ¾ÑÚ «ÄÓÑÃÔÌ ¥ÄÔ È×ÓÊÀÑÚ ¤ Ó Ä Ó°ÎË ¡ÈÌÓÄÌ°Ø ªÄ ÑÇÌÔÕÓÀÑÚ ¬ÌÏÑÖ¾Ë ªËÉÌÔÀÄØ ±¾Ñ ®ÚÙÌÎÁ ¤Ó°Ù×ÅÄ /3#!2 $% ,! 2%.4! ¤ÓÊÚÓÑ ÑÃÏÑÚ ÈÅÀÇÑÚ ªËÉÌÔÌ° 0!,-%23 "/54)15% ¡ ©×ÄÎÈÀ ªÑÏ×аÎÌ ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° ¡¤³/µ¢©¤¢¨ ¡ ©×ÄÎÈÀ ªÑÏ×аÎÌ © «ÈÕÄÍ° ÏÚÉ°ÇÄ ªËÉÌÔÀÄØ ¦ÓÚÖÓÄÀÄ ¤ÓÌÔÕÑÉ°ÐÑÚØ ¶ÄÜ ÄÐÕ° ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ /ÏÚ ÌÑÐÌÎÒÐ ± ¡ÄÓÀÕÔË ®ÚÙÌÎÁ ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° 'OLDEN (ALL ªËÉÌÔÀÄØ ¤ ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË 0!33)/. !,,%9 °ÐÖÑÚ ªÑÏ×аÎÌ ¡¤´¢¦¤¢ ªËÉÌÔÀÄØ ®ÚÙÌÎÁ ªÚÓÌÄÛ¿ ¤Ï×ÐÀ×Ð ªËÉÌÔÌ° 0/,/ *%!.3 ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° 0/,/ *%!.3 '!.4 ¡ÌÐÇ°ÓÑÚ ªÑÏ×аÎÌ 15%%. #!,,)/0% ¨ÓÑÇÁÕÑÚ ªÑÏ×аÎÌ 2!,0( ,!52%. ªÄÔÔÄžÕË +ËÉÌÔÌ° 2)#(% ªËÉÌÔÀÄØ ªËÉÌÔÌ° 3)-0,% #!2!#4%2% ¤ ¡Ä ÄÐÇÓ¾ÑÚ ¤Ê ¡ÄÓÄÔÎÈÚ¿Ø ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ 4HE -ALL ¤ ¡Ä ÄÐÇÓ¾ÑÚ «ÄÓÑÃÔÌ ªÚÓÌÄÛ¿ ªËÉÌÔÌ° STUDIO +/34! "/$! ),,5- ¢ÕÄÇÀÑÚ ¤Ö¿ÐÄ ¤ÐÇÓ¾Ä ÄÛÄÓ°ÎË ÏÚÉ°ÇÄ ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° 349,)!./3 !4%,)%2 ªÄаÓË ªÑÏ×аÎÌ 4)-"%2,!.$ ´ÔÄΰÏ×É ªÑÏ×аÎÌ yË °ÓÙÑÚ «ÈÕÄÍ° ¤ÊʾÏÑÚ ÏÚÉ°ÇÄ 4/--9 (),&)'%2 4HE «ALL ¤ ¡Ä ÄÐÇÓ¾ÑÚ «ÄÓÑÃÔÌ ¢ÁÏ×ÐÑØ ªÑÏ×аÎÌ ¤ «ÈÕÄÍ° ÏÚÉ°ÇÄ 'OLDEN (ALL ªËÉÌÔÀÄØ ¤ ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË 43!,)+)!. *).! ¥ÑÚÎÑÚÓÈÔÕÀÑÚ ¤Ö¿ÐÄ 4:!..%3 -/.4",!.# ªÓÌÈÛÒÕÑÚ ªÑÏ×аÎÌ 5++! ,%,,% ´ÔÄΰÏ×É ªÑÏ×аÎÌ VANI ªËÉÌÔÀÄØ ªËÉÌÔÌ° 6!33),)3 :/5,)!3 !4%,)%2 ¤ÎÄÇË ÀÄØ ªÑÏ×аÎÌ 6!2$!3 ¨ÓÑÇÁÕÑÚ ¡ ©×ÄÎÈÀ ªÑÏ×аÎÌ ¡ÈÐÕ¾ÏËØ ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ 4HE -ALL ¤ ¡Ä ÄÐÇÓ¾ÑÚ «ÄÓÑÃÔÌ ¡ÄÐÄÊÀÕÔÄØ ªËÉÌÔÌ° ¶ÄÓÌÏ°ÑÚ ´ÓÌÎÑÃ Ë ±¾Ä ªËÉÌÔÌ° ªÃ ÓÑÚ ¡Ï ¦Ô ÈÓÀÇÈØ ÏÚÉ°ÇÄ ¤Ê ±ÌÎÑÏ°ÑÚ Ó Ä Ó°ÎË ÏÚÉ°ÇÄ 'OLDEN (ALL ªËÉÌÔÀÄØ ¤ ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË 7/,&/2$ "/54)15% ¢ÎÑÚÉ° ªÑÏ×аÎÌ ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° :%24%/ -ÈÕÄÍ° ÏÚÉ°ÇÄ ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° :/5,)!3 6!33),©3 ¤ÎÄÇË ÀÄØ ªÑÏ×аÎÌ

¦±/y/¶¦©¤ ¦¢´©¤´/³©¤ $%,)#!4%33%. #!&%3 ABOVO ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªÈÉÄÏ°ÓÌ ¤ ¦¤ ªËÉÌÔÀÄØ ± ®ÚÙÌÎÁ ªÃ ÓÑÚ ÏÚÉ°ÇÄ !34)2 0!,!#% ¥ÑÚÏÌÄÊ ¾ÐË !4(%.3 0!2+ (/4%, ¤ÏÈÍ°ÐÇÓÄØ ¤Ö¿ÐÄ #!&% ª¤¬¦ §ËÔÌ Ñ ÑÃÏÑÚ ÏÚÉ°ÇÄ #!+% ¨ÓÑÇÁÕÑÚ ªÄÆ°ÏË ªÑÏ×аÎÌ ªËÉÌÔÀÄØ $OMUS ®ÚÙÌÎÁ #!3! % #!-0/ !ÉÀÇÐÈØ #)49 ")342/4 ¢ÕÑ° ¢ ÚÓÑ ¿ÏÌÑÚ #,%-%.4% #ITY ,INK ¤Ö¿ÐÄ #/--/. 3%#2%4 ªËÉÌÔÀÄØ ¦ÓÚÖÓÄÀÄ $!,,)!.#% +ÚÓÌÄÛ¿ ªËÉÌÔÌ° $!.%3) #/&&%% (/53% 'OLDEN (ALL È×É ªËÉÌÔÀÄØ Ä ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË «ÄÓÑÃÔÌ DASH ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° $)6!.) !0/,,/. 0!,!#% 30! ¤ÊÀÑÚ ±ÌÎÑÏ°ÑÚ ¨ÏÀÑÚ ¥ÑÚÏÌÄÊ ¾ÐË &,/ #!&% ¶ÄÓÌÏ°ÑÚ ´ÓÌÎÑÃ Ë ± ¦ÓÚÖÓÄÀÄ ' "!2 #!&% "OUÎÑÚÓÈÔÕÀÑÚ ´ÔÄΰÏ×É ªÑÏ×аÎÌ %30%2)! #!4%2).' È×É ´ÓÄ ÈÛÑÃÐÕÑØ ¤ÊÌÑØ ¢Õ¾ÉÄÐÑØ '!,,/ .%2/ ¤ÏÈÍ°ÐÇÓÄØ !THENS 0ARK (OTEL ¤Ö¿ÐÄ '!30!2 yË ËÕÓÀÑÚ ¥ÄÔÌÏÈÀÑÚ ÚÎÑÃÓÊÑÚ ¬°ÓÑØ ®ÚÙÌÎÑà ± ®ÚÙÌÎÁ ), "!22%44/ 'OLDEN (ALL ªËÉÌÔÀÄØ Ä ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË «ÄÓÑÃÔÌ * #/#+4!), "!2 ¤ÓÊÚÓÑ ÑÃÏÑÚ ªËÉÌÔÌ° ,! #)'!,% +ËÉÌÔÀÄØ ªËÉÌÔÌ° ,% #(/#/,!4 y¿ ÄÓÙÑÚ «ÈÕÄÍ° ¤ÊʾÏÑÚ ÏÚÉ°ÇÄ ,)3 #!&% © «ÈÕÄÍ° §ËÔÌ Ñ ÑÃÏÑÚ ÏÚÉ°ÇÄ .%302%33/ ªËÉÌÔÀÄØ ± ®ÚÙÌÎÁ .*6 !4(%.3 0,!:! ¥ÄÔ È×ÓÊÀÑÚ ¤ ¢ÃÐÕÄÊ Ä .)#% . %!39 ¡Ä ÄÇÌÄ °ÐÕË ªËÉÌÔÌ° ¡¤¡¤y¤ª¨¢ ¬×ÎÚÏÀÇÑÚ ªÑÏ×аÎÌ PASTIS 'OLDEN (ALL «ÄÓÑÃÔÌ 0!3!*) #)49 ,).+ ¢ÕÑ° ¢ ÚÓÑ ¿ÏÌÑÚ 0%2)3#/0% 8°ÓËÕÑØ ªÑÏ×аÎÌ 0%2% 5"5 ªÃ ÓÑÚ ÏÚÉ°ÇÄ ¡²³´¦¢ ªËÉÌÔÀÄØ ¬°ÓÑØ ®ÚÙÌÎÑà ¡³µ´¤±¦©² 'OLDEN (ALL ªËÉÌÔÀÄØ ¤ ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË 3!,5-!)/ $) !4%.% ¡ÄÐÄÊÀÕÔÄØ ªËÉÌÔÌ° 3%-)2!-)3 ¶ÄÓ ´ÓÌÎÑÃ Ë ªÈÉÄÏ°ÓÌ 3)-5, µÆËÏ°ÐÕÑÚ ªÑÏ×аÎÌ 3/,%44/ ÄÑÇÀÎËØ ÏÚÉ°ÇÄ 315!2% 353() yËÏËÊÌ°ÐÐË ªÈÉÄÏ°ÓÌ 34/&&! "ÄÔÌÏÀÔÔËØ ¤ ÄÏÀÄØ ªËÉÌÔÌ° 4(% +%&!,!2) 35)4%3 ¡ÈÐÕ¾ÏËØ ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªÈÉÄÏ°ÓÌ 47%.49/.% ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË «ÚÎÁÐÑÚ ªËÉÌÔÌ° 7!'!-!-! 'OLDEN (ALL ªËÉÌÔÀÄØ ¤ ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË ¶³¯«¤´¤ ¥µ ²µ ¦Î°ÏËØ ±¾Ä ¦ÓÚÖÓÄÀÄ 9%,,/7 ¶ÄÓÌÏ°ÑÚ ´ÓÌÎÑÃ Ë ªÓ¿ÕËØ ªËÉÌÔÌ° :),,)/. 3 yÌÑÐÃÔÑÚ ªËÉÌÔÌ°

'!,,%2)%3 ¶¯³/© ´¦¶±¨¢ ¥©¥ ©/¡¯ ¦©¤ '!,,%2)% 4)4!.)5- ¥ÄÔ ª×ÐÔÕÄÐÕÀÐÑÚ ¤Ö¿ÐÄ ).4%2)/2 $%3)'.%2 %,%.! +!2/5,! !ÃÓÄØ °ÐÌÄØ ªÈÉÄÏ°ÓÌ -)(!,!2)!3 !24 ªËÉÌÔÀÄØ yËÏËÊÌ°ÐÐË ªËÉÌÔÌ° ¢¡²³²¢ yÓÑÔÀÐË ªËÉÌÔÌ° 345$)/ 0!./5,)3 ¡ÌÐÇ°ÓÑÚ ªÑÏ×аÎÌ ´¨¦ ´3)4/52!3 #/,,%#4)/. ¢ÎÑÚÉ° ¤Ö¿ÐÄ :/5-"/5,!+)3 '!,,%2)%3 ªÓÌÈÛÒÕÑÚ ¤Ö¿ÐÄ ¤ÊÄÖÑǾÐÑØ ¤Ö¿ÐÄ ¡ÏÄÕÈÀÄ ªÑÏ×ÐÄÎÀÑÚ ªÑÏ×аÎÌ

"%!549 (%!,4( #%.42%3 30! !.$2%!3 #/)&&52% ¨ÓÑÇÁÕÑÚ ªÑÏ×аÎÌ ªËÉÌÔÀÄØ ¦ÓÚÖÓÄÀÄ ªËÉÌÔÀÄØ ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ !.'%,/0/5,/3 (!)2 #/-0!.9 ¶ÄÓÌÏ°ÑÚ ´ÓÌÎÑÃ Ë ´ÄÕÑÜÑÚ ¦ÓÚÖÓÄÀÄ !..! +/- /Ïà ÑÚ ªËÉÌÔÌ° "%!549 7/2+3 ÄÑÇÀÎËØ ÏÚÉ°ÇÄ #(293!,)3 $!9 30! ¨ÓÒÇÑÚ ¤ÕÕÌÎÑà ªËÉÌÔÌ° #/34!3 «ÌÏÕÌ°ÇÑÚ ªËÉÌÔÌ° DG "%!5497/2,$ ÈÅÀÇÑÚ ªËÉÌÔÌ° $)6!.) 0!,!#% 30! ¤Ê ±ÌÎÑÏ°ÑÚ ¥ÑÚÏÌÄÊ ¾ÐË $/5$%33)3 ¥ÑÚÎÑÚÓÈÔÕÀÑÚ ¤Ö¿ÐÄ 'OLDEN (ALL È×É ªËÉÌÔÀÄØ ¤ ¢ ÃÓÑÚ ÑÃË &).'%2 4)03 ¨ÓÒ×Ð ¡ÑÏÚÕÈÙÐÈÀÑÚ ¦ÓÚÖÓÄÀÄ '" 30! -% ¤ ¨ ¥³¦´¤±±©¤ ¡ÏÄÕÈÀÄ ¢ÚÐÕ°Ê ÄÕÑØ ¤Ö¿ÐÄ '%/2'%3 #/)&&52%3 ¡ ©×ÄÎÈÀ ªÑÏ×аÎÌ ªËÉÌÔÀÄØ ªËÉÌÔÌ° ¢ÑÏ× Ñà ®ÚÙÌÎÁ GINO «ÈÕÄÍ° ÏÚÉ°ÇÄ ',/33 ¶ÄÓ ´ÓÌÎÑÃ Ë ªËÉÌÔÌ° ¨ ©¤¢ §¤³«¡¤ ¨¢ ¨ÓÑÇÁÕÑÚ ¢ ÈÚÔÀ ÑÚ ªÑÏ×аÎÌ ¦ÖÐ ¤ÐÕÌÔÕ°ÔÈ×Ø ± ®ÚÙÌÎÁ )-!').!), ¶ÄÓ ´ÓÌÎÑÃ Ë ¡ÈÐÕ¾ÏËØ ± ¦ÓÚÖÓÄÀÄ */(..9 ¢ÑÏ× Ñà ¢ÕÓÄÕ¿ÊË ¬°ÓÑØ ®ÚÙÌÎÑà +/--¯´¨³©² ª©¯±¨¢ y¿ ÄÓÙÑÚ «ÈÕÄÍ° ¤ÊʾÏÑÚ ÏÚÉ°ÇÄ ,)&% '!,,%29 È×É ËÔ¾×Ø ¦Î°ÏË -!# ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªÈÉÄÏ°ÓÌ ªËÉÌÔÌ° -!./,%! '/53+/3 È×É ªËÉÌÔÀÄØ ¡Ä ÄÐÄÔÕÄÔÀÑÚ ±¾Ñ ®ÚÙÌÎÁ -$% (!)2 $%3)'. ªËÉÌÔÀÄØ ®ÚÙÌÎÁ .!33/3 (!)2%3/24 ¤ÐÄÊÐ×ÔÕÑ ÑÃÏÑÚ ªÑÏ×аÎÌ .)+/ .)+/ yË ËÕÓÀÑÚ ¥ÄÔÌÏÈÀÑÚ ±¾Ñ ®ÚÙÌÎÁ 0!#)&)# ,!"92).4( (%!,4( #,5" ¢ÑÏ× Ñà ®ÚÙÌÎÁ 0%42/3 # +à ÓÑÚ ÏÚÉ°ÇÄ 0,!.%4 ¢ÕÓÑÉÚÏÀÑÚ ± ¦ÓÚÖÓÄÀÄ 3!$(5 (!)2 ¤ÎÕ¿ ªÑÚÐÕÑÚÓÌÒÕÑÚ ²ÚÀÏÔ×ÐÑØ ªÄÔÕ¾ÏÏÄ ¡ÈÌÓÄÌ°Ø 4%/ ¨Ó ¡ÑÏÚÕÈÙÐÈÀÑÚ ¤Ê ¡ÄÓÄÔÎÈÚ¿ ´ÔÄΰÏ×É ÑØ ÁÓÑÉÑØ ªÑÏ×аÎÌ yÄÅ°ÎË ¤ ÈÏÁÎË ÑÌ ªÃ ÓÑÚ ¡ÄÐÇÒÓÄØ ÏÚÉ°ÇÄ ¡ yÓÑÔÌ°Ø ¢ÕÄ °ÕÄØ yÓÑÔÌ° ¶ ´ÓÌÎÑÃ Ë ¬ÌÏÄÇÈÏɾ×Ø ªËÉÌÔÌ° ËØ «ÄÓÕÀÑÚ ± ¢ ÃÓÐË ¡ÈÐÕ¾ÏËØ ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ ´¦´¤ ¦ÖÐÌÎ¿Ø ¤ÐÕÌÔÕ°ÔÈ×Ø ± ®ÚÙÌÎÁ

©¤´³©ª¤ ª¦±´³¤ ©¤´³/© ¤±¤ ¦±±¨¢¨ y³ §¨¢¨¢ «¡²µª²µ¥¤ ¤¢ ªÑÏÑÎÑÕÓÒÐË ªËÉÌÔÌ° ¦ ÑÓÌÎÁ ª¾ÐÕÓÑ ¤ÀÊÏË ¤ «ÈÕÄÍÄ «ÄÓÄÊÎÑà ÏÚÉ°ÇÄ !.y³¦¤¢ §¤«¡¤¢ ªËÉÌÔÀÄØ ¤Ö¿ÐÄ ¤¢ª¨´¨¢ ¤±/¢ ªËÉÌÔÀÄØ ÈÓ Ñ ÚÏÒÐ ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ ¤´¨¦±3 "%6%2,9 (),,3 ¥ÄÔÌϾ×Ø È×ÓÊÀÑÚ ¥ ÏÚÉ°ÇÄ ¥¤ ¢¤«¨¢ ¦ÖÐÌÎ¿Ø ¤ÐÕÌÔÕ°ÔÈ×Ø ¥ ¶ÄÏ°ÐÇÓÌ / ¿ÓÑÚ ªÑÏ×аÎÌ ¦µ /±©¤ ¥ÈÐÕ¿ÓË (ILTON ª/±´/¦¢ ¡¤³¤¢ª¦µ¤¢ ¡ÈÓ ¢ÕÄÃÓÑÚ ®ÚÙÌÎÁ ¨¦¤,4(9 $%2-! #,).)#3 «ÌÏÕÌ°ÇÑÚ ªËÉÌÔÌ° ,)&% #,).)# '2/50 ¤ÇÓÌÄÐÑà ±¾Ñ ®ÚÙÌÎÁ «¤ ª²¢ ¤ ¤±¤¢©²¢ ¡ÏÑÚÕ°ÓÙÑÚ ªÑÏ×аÎÌ «¦$)#!, %8#%33 È×ÓÊÄÐÕ° ªËÉÌÔÌ° «¨´¦³¤ «¤©¦µ´©ª² ª¤© ¶¦©³²µ³ ©ª² ª¦±´³² ªËÉÌÔÀÄØ ¦ÓÚÖÓÑà ¢ÕÄÚÓÑà «ÄÓÑÃÔÌ «/³¬¨ ªËÉÌÔÀÄØ ± ®ÚÙÌÎÁ ¡ÑÔÈÌÇÒÐÑØ ¡ ¬°ÏËÓÑ «¡¤§¤©²¢ ¤±y³¦¤¢ ¤Ê ¢ÑÉÀÄØ ± ®ÚÙÌÎÁ ±´¤© ©¤±¤¢ ¢´¦¬¤±/¢ ¥ÄÔ ¢ÑÉÀÄØ ¤ ÈÏÁÎË ÑÌ ¡¦¢ª¦¢¨ ¡¤¡¤y²¡²µ ²µ ¬¤©¨ yË ¥ÄÔÌÏÈÀÑÚ ¡ÈÓÌÎϾÑÚØ ±¾Ñ ®ÚÙÌÎÁ ³©«©ª¨ «¤³©¤ ªËÉÌÔÀÄØ ¤ ÈÏÁÎË ÑÌ ´¢¤±´¤ª¨¢ ©¯³ /¢ ¡Ä ÄÇÌÄ ÄÐÕÑ ÑÃÏÑÚ (ILTON µ ¦©¤ y©¤ ±¯¢´©ª² ª¤© ¦³¤¡¦µ´©ª² ª¦±´³² ªËÉÌÔÀÄØ ¦ÓÚÖÓÑà ¢ÕÄÚÓÑà «ÄÓÑÃÔÌ

¤ ¨´©ª/) /«© /© ¤ ¨´©ª/¢ /«© /¢ ¤ ¨±¯± ¥ÄÔ ¼ÏÊÄØ ¤Ö¿ÐÄ ¤ ¨´©ª/¢ /«© /¢ ª¨¬©¢©¤¢ ´ÄÕÑÞÑÚ ªËÉÌÔÌ° ¤ ¨´©ª²¢ /«© /¢ ¬© ² ¦¨¢ ªÄÏÏÌÊ° ¬ÌÏÑÖ¾Ë %#!,) #,5" ÁÉÑÚ %ΰÏË ¡/ ©´¦©¤ ´¦±±©¢ #,5" ¤ÓÌÔÕÑÕ¾ÏÑÚØ ¡ÑÏÌÕÈÀÄ

www.deluxemagazine.gr

9 7


DELUXE glossary

ray X´Ä ÈÐÕÚ ×ÔÌÄΰ ÙÈÌÓÑ ÑÀËÕÄ ÄÎÑÚÔÕËΰ 3ONOROUS 6)))

Eternal Unique

²Ì ÇË ÌÑÚÓÊÀÈØ ÕËØ :AHA (ADID ¦ÇÒ ÕÑ ¾ÓÊÑ ,A .OVA 3HOE ÔÈ ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄ È ÕÑÐ 2EM $ +OOLHAAS

´Ñ ÄÔÙÄÏÌÐÁ ÄÅÊÁ ÕÑÚ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¿ 0IERRE 4ACHON ÎÄÌ ÕÑÚ CHEF !LAIN $UCASSE

¨ ÔÚÏÏÑÊ¿ ÕËØ +ENZO È ÐÈÚÔ ¾ÐË Ä Á ÕËÐ È ÄÐÄÎÚÎÏÑÉÑÓÀÄ Ä Á ÕË $ISNEY ÕÑÚ ¥ÌÅÏÀÑÚ ÕËØ §ÑÃÊÎÏÄØ

Extravagant

Luxurious

²Ì É×ÕÑÊÓÄÉÀÈØ È Ú ÑÊÓÄÉ¿ ÕÑÚ %LTON *OHN ÑÚ ÖÄ ÄÓÑÚÔÌÄÔÕÑÃÐ ÔÕËÐ 4ATE -ODERN

Divine

² ª²¢«²¢ ¤ ¤§¦© ´² ©y©² ª© ¦«¦©¢ ²«¯¢ ¡¤±´¤ ª¤¡²©²© ª¤¡¯¢ ¤ ¤ ¡¤±´¤ «¦ ´² ¥ ¦««¤ ¢´³¤««¦±² ¢´² «¦ ²± y¦©¶±²µ± ´©¢ ´¤¢¦©¢ !6!.4 '!2$% ¤ ¤ ª¤© -!).342%!- ¡³²´¤¢¦©¢ ¡³²¢¯¡¤ 02/*%#43 $%3)'.%23 -/34 7!.4%$ )4%-3 ¤±¤ ³¤¬²µ«¦ ´²± ²³©¢«² ´¨¢ ±¦¤¢ ¡² µ´¦ ¦©¤¢ ¢µ ¤¥©§²±´¤¢ ´² DELUXE ¢´¨ ¯¢¢¤ ´¨¢ ±¦¤¢ ¦¡²¶¨¢

´Ñ Ú ÈÓ ÑÏÚÕÈÏ¾Ø ÄÐÌÎÌÑÃÓ ÄÍÀÄØ ÇÑÏÄÓÀ×Ð ÕÑÚ ,EWIS -ANICURE ÔÕË ±¾Ä µÁÓÎËDELUXE XXXXXXXX

1 0 0