Page 1

RONDO jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdknthq`

pยนยบร‡ร‹ยนยพร‹ยพ ร…ร†ร‡ยผร‡ ร รƒยนยฟยฝร”ร‚ ยฝยพร†ร• hร’ยพร‹ยพรยฝยพยนร„ร•ร†ร‡ยพรŠร‡ รยพร‹ยนร†รยพ รƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ยน ร รˆร‰ยนรƒ ร‹รรร†ร‡รŠร‹ร รรŒร†รƒรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡รŠ ร‹รรรˆร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‹ร” jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธ ยฅpnmdnยฆ ยซ ร–ร‹ร‡ รˆร‰ร‡ยปยพร‰ยพร†ร†ร”ร‚ ยปร‰ยพร…ยพร†ยพร… ยบยพร€รŒรŠร„ร‡ยปร†ร”ร‚ ร„รยฝยพร‰ รŠร‡รยพ ร‹ยนร†รยธ รรŒร†รƒรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร รƒยนรยพรŠร‹ยปยน ร รยพร†ร” ยป รŠยปร‡ยพร… รŠยพยผร…ยพร†ร‹ยพ aร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ยธ ร‰ยนร€ร†ร‡ร‡ยบร‰ยนร€รร— ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร†ร‡ยผร‡ ร‰ยธยฝยน รƒร‡ร„ร„ยพรƒ รรร ร…ร‡ยฟร†ร‡ รŠรร‡ร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร‹ร• ร†ยพ ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ ร‰ยนยบร‡รรยพ ร…ยพรŠร‹ยน ยฝร„ยธ รˆยพร‰รŠร‡ร†ยนร„ยน ร†ร‡ ร รˆยพร‰ยพ ยผร‡ยปร‡ร‰ร†ร”ยพ รƒร‡ร…ร†ยนร‹ร” ร‰ยพรยพรˆ รรร ร‰ยนยบร‡รรยพ ร…ยพรŠร‹ยน ยฝร„ยธ ร‰รŒรƒร‡ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร‚ รŠร‰ยพยฝร†ยพยผร‡ ร€ยปยพร†ยน รŠร‡ร‹ร‰รŒยฝร†รรƒร‡ยป รƒร‡ร„ร„ รยพร†ร‹ร‰ร‡ยป รร†ร‹ยพร‰ร†ยพร‹รƒยนรยพ ร รŒรยพยบร†ร”รŽรƒร„ยนรŠรŠร‡ยป jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธ ยฅpnmdnยฆ รƒร‡ร… รร‡ร‰ร‹ร†ยน ร รˆร‰ยนรƒร‹รรร†ยน รรŒร† รƒรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ยน ร รˆร‰ร‡รŠร‹ยน ร‡ร†ยน ยผยนร‰ร…ร‡ร†รรร†ร‡ ยปรˆรรŠร”ยปยนยพร‹รŠยธ ยป ร„ร—ยบร‡ร‚รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰RONDO

803,45"5*0/ ยฝร„ยธรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยฅpnmdnยฆ qรรŠร‹ยพร…ยน 803,45"5*0/ ร‰ยนยบร‡รยนยธรŠร‹ยนร† รรยธ รˆร‡รŠร‹ร‰ร‡ยพร†ยน ร†ยนร‡ร‰รยผรร†ยนร„ร•ร†ร‡ร… รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒร‹รยปร†ร‡ร… ร‰ยพร‘ยพร†รร รƒร‡ร‹ร‡ ร‰ร‡ยพร‡ยบร“ยพยฝรร†ยธยพร‹ ร‰ยนยบร‡รรยพร…ยพรŠร‹ยน รร‡ยฝร†ร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ ยธยปร„ยธยพร‹รŠยธร‰ยนร€ยฝยพร„ร ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‚รˆยพร‰ยพยผร‡ ร‰ร‡ยฝรƒร‡ร‚รร…ยพรŠร‹ร‡ร… รŽร‰ยนร†ยพร†รยธ bรŠยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ ร…ยพ ยบยพร„ร ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠ รƒร รรรŠร‹ร” ร ยบยพร€ร‡ รˆยนรŠร†ร” ยฝร„ยธ ร€ยฝร‡ร‰ร‡ ยปร•ยธรยพร„ร‡ยปยพรƒยน
jnkkejvhleaekhdknthq`

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพ ร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ ร…ยพยบยพร„ร รƒร‡ร„ ร„ยพรƒรรรยฅpnmdnยฆ ย…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนยธdqร‹oรƒร„ยนรŠรŠยนe รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร†รยพร‰ร†ยนยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ ยฅ&((&3ยฆ `ยปรŠร‹ร‰รยธ รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รยธรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร… รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽรŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒยพร‹รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹รŒ *40 ย…รƒร‰ร‡ร…ร‡รร†ยนยธร„ยพร†ร‹ยน"#4รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠ ร‹ยปยนยฅ3&)"6ยฆรยฅ%0--,&/ยฆ cยพร‰ร…ยน ร†รยธ ย…รƒร‰ยพรˆยพยฟร†ยนยธรยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนยธรรŒร‰ ร†รร‹รŒร‰ยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนยฅ)"'&-&ยฆ ยฅ)&55*$)ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ยฅ1&3.0ยฆ hร‹ยนร„รยธ ยฅ(".&5ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน ยฅ4*40ยฆ dยนร†รยธ qร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรร” รˆร‡ยฝรŠร‹ร‡ร„ร•ยธ ยปยพร‰รŽร†รยพ ร ร†รยฟร†รยพ รˆยนร†ยพร„ร ร รˆร‡ร„รƒร ร‘รƒยนรร‡ยป รร€ ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠยธ รร€ รˆร„รร‹ร” ร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ ร…ร… ร‡รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพยฝยพร‹ยนร„รยซร…ร…RONDO

jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธยฅpnmdnยฆยธยปร„ยธยพร‹รŠยธรŠยนร…ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠร†ร‡ร‚รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรยพร‚ร…ยพยบยพร„รยฝร„ยธร‡ยบรŒรŠร‹ ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปยนร‡รรรŠยนร„ร—ยบร‡ยผร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนรร„ร—ยบร‡ยผร‡ร‹รรˆยน ย…รŠร‡ยพยฝรร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ร‡ยบร“ยพยฝรร†ยธร—ร‹ร‡ร‹ยฝยพร„ร•ร†ร”ยพร…ร‡ยฝรŒร„รยปยพยฝรร†ร‡ยพรยพร„ร‡ยพ ย…รˆร‰รรŠร‹ยนยปร†ร”ยพร‹รŒร…ยบร”รรˆร‡ร„รŒรƒร‰รŒยผร„ร”ยพร‡รƒร‡ร†รยนร†รยธร€ร†ยนรรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‰ยนรŠร‘รร‰ยธร—ร‹ ร‰ยนยบร‡รรŒร—ร€ร‡ร†รŒ ย…ยธร’รรƒรร‹รŒร…ยบรŠร†ยนยบยฟยพร†ร”ร‰ร‡ร„รรƒร‡ยปร”ร…รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร…รร†ยนรˆร‰ยนยปร„ยธร—ร’รร…ร ร‡ยบยพรŠรˆยพรร ยปยนร—ร’รร…รรˆร„ยนยปร†ร”ร‚ ยบยพรŠร‘รŒร…ร†ร”ร‚รŽร‡ยฝ ย…ร…ยพยบยพร„ร•ร‡รŠร†ยนร’ยพร†ยนร‰ยพยผรŒร„รร‰รŒยพร…ร”ร…รรˆร‡ยปร”รŠร‡ร‹ยพร†ร‡ยฟรƒยนร…ร ย…รŒยผร‡ร„ร‡ร‹รƒร‰ร”ยปยนร†รยธยฝยปยพร‰รร‘รƒยนรยนยซย รร‹ร‡ร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹รŒยฝร‡ยบร†ร”ร‚ยฝร‡รŠร‹รŒรˆ รƒยพยผร‡รŠร‡ยฝยพร‰ยฟรร…ร‡ร…รŒ ย…ยปร”ยฝยปรยฟร†ร”ยพรˆร‡ร„รƒรยฝร„ยธรƒร„ยนยปรยนร‹รŒร‰ร”ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ยธร‹ร‰ยนยบร‡รยพยพรˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปร‡รŠร‹ร‡ร„ยน ย…รˆร‡ยฝรŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ยฝร…ร‡ร†รร‹ร‡ร‰รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยธยพร‹รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร‹ร•รŒยผร‡ร„รŠร‹ร‡ร„ยนยปยฝยปรŒรŽรŒร‰ร‡ยปร†ยธรŽ ย…ร‹รŒร…ยบร”ร…ร‡ยผรŒร‹ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร‹ร•รŠยธยธร’รรƒยนร…รยฝร„ยธรŽร‰ยนร†ยพร†รยธรยนร‚ร„ร‡ยปร”รŽรˆยนรˆร‡รƒ ย…รˆร‡ยฝรŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ยฝรƒร‡ร…รˆร•ร—ร‹ยพร‰ร†ร”ร‚ยบร„ร‡รƒร…ร‡ยฟยพร‹ร‰ยนรŠรˆร‡ร„ยนยผยนร‹ร•รŠยธยปร„ร—ยบร‡ร… รŒยฝร‡ยบร†ร‡ร…ยฝร„ยธbยนรŠร…ยพรŠร‹ยพ ย…ร…ยพยบยพร„ร•ร„ยพยผรƒร‡รŠร‡ยบรร‰ยนยพร‹รŠยธรร‰ยนร€ยบรร‰ยนยพร‹รŠยธ
jnkkejvhleaekhdknthq`

RONDO

bยนร‰รยนร†ร‹"

bยนร‰รยนร†ร‹#

aร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰รŠร‹ร‡ร„ร‡ยปรร‘รƒยนรร‡ยปร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽร‰ยนร€ร…ยพ ร‰ร‡ยปรร†ยนร€ร†ยนรยพร†รยธ ยนร‹ยนรƒยฟยพยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร…ร‡ยฝรŒร„ร• ร†ร”ยพ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยธร—ร‹ รŒยฝยนรร†ร‡ รŠรร‡ร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร‹ร• รˆยพร‰รŠร‡ร†ยนร„ร•ร†ร”ยพรรƒร‡ร„ร„ยพรƒร‹รยปร†ร”ยพร‰ยนยบร‡รรยพร…ยพรŠร‹ยน

bร”รŠร‡รยนร‚ร‘ยพยพ รƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ รˆร‰รร…ยพร†ยธยพร…ร”รŽ รŠร‡ยป ร‰ยพร…ยพร†ร†ร”รŽ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป ร รรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ร” รรŠ รˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รยพ รˆยพร‰ยพยฝร‡ยปร‡ยผร‡ ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยธ รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรยปร†ร”รŽ ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร‚ รˆร‡ยฝร‹ยปยพร‰ยฟยฝยนยพร‹ รŠยธ รŒยปยพร„รรยพร†ร†ร‡ร‚ ยผยนร‰ยนร†ร‹รยพร‚ ร†ยน ร…ยพยบยพร„ร• ยฝร‡ ร„ยพร‹


jnkkejvhleaekhdknthq`

RONDO nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพ รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒร ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒรรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ย…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธรˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ย…รˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ยนยธยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร— รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽยปยพร’ยพรŠร‹ยป ย…ร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร•รƒร‰ยนร‹รƒร‡ยปร‰ยพ ร…ยพร†ร†ร‡ยผร‡ยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรยธร‹ยพรˆร„ยน ยฝร‡ยq ย…รŠยปยพร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• รŒรŠร‹ร‡ร‚รร ยปร‡รŠร‹ร•รƒยปร”รยปยพร‹ยนร†รร— 


jnkkejvhleaekhdknthq`

RONDO ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน oยพรˆยพร„

jร„ยพร† bยนร†รƒรŒยปยพร‰

cร‰รŒร‘ยน `ร‰ร‡ร€ร‡

cร‰รŒร‘ยน

rยพร…ร†ร”ร‚ ร‡ร‰ยพรŽ

ย…ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ รยปยพร‹ยน nร„รยปยน

qรร†รร‚ รˆยพรˆยพร„ nยบร‰ยนร€รร” ยป รˆยพรยนร‹ร†ร‡ร… ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพ ยฝยนร—ร‹ ร„รร‘ร• ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพ bรŠยพยผยฝยน รŠร‰ยนยปร†รยปยนร‚ร‹ยพ ยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒร‡ยบร‰ยนร€รรŒ mยนร…ยพยบยพร„ร•รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅpnmdnยฆรˆร‰ยพยฝร‡รŠร‹ยนยปร„ยธ ยพร‹รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ยปร” ร‘ยพร†ร†ร”ร… รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร… รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡ ร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธ รƒร‰ร‡ร…รƒยน "#4 ร†ยน ยปรŠยพรŽ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ยนรŽ ร…ยพยบยพร„ร ร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠรƒรŒร— รˆร‰ร‡ร ร†ร‡รŠร‹ร•รรรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพรŠรƒร‡ร„ร‡ยป


UNO jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdknthq`

UNO

hรŠรƒร„ร—รรร‹ยพร„ร•ร†ยนยธ รˆร‰ยนรƒร‹รรร†ร‡รŠร‹ร• ร ร‡รˆร‹รร…ยนร„ร•ร†ยนยธ รรŒร†รƒรรร‡ร†ยนร„ร• ร†ร‡รŠร‹ร• ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร‡ยป รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยฅsmnยฆ ยซ ร‡ยบร‰ยนร€ยพร ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร‡ยผร‡ ร…รร†รร…รŒร…ยนยฝร„ยธร…ยนรƒรŠรร…ยนร„ร•ร†ร‡ร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡ร‚ร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรรร‰ยนยบร‡ ร‹ร”ยปร‡รรรŠยพ rยนร… ยผยฝยพรƒยนยฟยฝร”ร‚รŠยนร†ร‹รร…ยพร‹ร‰ร†ยนรŠรยพร‹รŒ ร†รรƒร‹ร‡ร†ยพรŠร…ร‡ยฟยพร‹ร‡ร‰ยผยนร†ร ร€ร‡ยปยนร‹ร• ร‰ยนยบร‡ร‹รŒ ร‡รรรŠยน ร„รŒรร‘ยพ รยพร… ร–ร‰ยผร‡ร†ร‡ร…รรร†ร”ร‚ ร รƒร‡ร…รˆยนรƒร‹ร†ร”ร‚ ยฅsmnยฆ

lยพยบยพร„ร•รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅsmnยฆยซร–ร‹ร‡ ร…รร†รร…ยนร„ร•ร†ร‡ยพ รƒร‡ร„รรยพรŠร‹ยปร‡ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร‡ยป รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยธร—ร’รรŽ รŠร‡ ร€ยฝยนยปยนร‹ร• รƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ร†ร”ยพ ร‰ยนยบร‡รรยพ ร…ยพรŠร‹ยนยฝร„ยธรˆยพร‰รŠร‡ร†ยนร„ยน bยนร‰รยนร†ร‹ร” รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยนรรร ร‰ยน ยบร‡รรรŽ ร…ยพรŠร‹ รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยธร—ร‹ ร‰ยนรรร‡ ร†ยนร„ร•ร†ร‡รร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡ร‡ร‰ยผยนร†รร€ร‡ ยปร”ยปยนร‹ร•ร‰ยนยบร‡รยพยพรˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปร‡ รƒยนรƒยปยบร‡ร„ร•ร‘รรŽ ร‹ยนรƒรยปร…ยนร„ยพร†ร•รƒรรŽ รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รยธรŽ qร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรร” ยปยพร‰รŽร†รยพ ร ร†รยฟ ร†รยพ รˆยนร†ยพร„ร ร‘รƒยนรร‡ยป รƒร‰ร”ร‘รƒร ร‹รŒร…ยบ รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠยธ รร€ รˆร„ร ร‹ร” ร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ ร…ร… ยบร‡รƒร‡ยปรร†ร” รŠร‹ร‡ร„ร‡ยป ร ร‹รŒร…ยบ รƒยนร‰รƒยนรŠร” ร‘รƒยน รร‡ยป ร ร‡รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพ ยฝยพร‹ยนร„ร ยซ ร…ร…


jnkkejvhleaekhdknthq`

UNO

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพรŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒรร…ยพยบยพร„ร รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅsmnยฆ ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒรรŠร‹รร‰ยนร†รร—รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ย…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธรˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ย…รˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ยนยธยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร—รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽยปยพร’ยพรŠร‹ยป ย…ร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร•รƒร‰ยนร‹รƒร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ยผร‡ยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรยธ ร‹ยพรˆร„ยนยฝร‡ยq ย…รŠยปยพร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒยปร”รยปยพร‹ยนร†รร— 

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅsmnยฆ

รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพ

ยป

รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ

ร…ยพยบยพร„ร

ย…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนยธdqร‹oรƒร„ยนรŠรŠยนeรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร†รยพร‰ร†ยนยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รยธรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร…รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽรŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒยพร‹ รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹รŒ*40 ย…รƒร‰ร‡ร…ร‡รร†ยนยธร„ยพร†ร‹ยน"#4ร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ ร ร…ร…รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนยฅ3&)"6ยฆร ยฅ%0--,&/ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…รƒร‰ยพรˆยพยฟร†ยนยธยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนยธรรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนยฅ1&3.0ยฆ hร‹ยนร„รยธ ยฅ)"'&-&ยฆ ยฅ)&55*$)ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ยฅ(".&5ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน ยฅ4*40ยฆ dยนร†รยธ 


jnkkejvhleaekhdknthq`

UNO ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน

oยพรˆยพร„

cร‰รŒร‘ยน `ร‰ร‡ร€ร‡

cร‰รŒร‘ยน

rยพร…ร†ร”ร‚ ร‡ร‰ยพรŽ

nยบร‰ยนร€รร”ยปรˆยพรยนร‹ร†ร‡ร…ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพยฝยนร—ร‹ร„รร‘ร•ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพbรŠยพยผยฝยนรŠร‰ยนยปร†รยปยนร‚ร‹ยพยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒร‡ยบร‰ยนร€รรŒ mยน ร…ยพยบยพร„ร• รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยฅsmnยฆ รˆร‰ยพยฝร‡รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹รŠยธ ยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ยปร”ร‘ยพร† ร†ร”ร… รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร… รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠ ร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡ ร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธ รƒร‰ร‡ร…รƒยน"#4ร†ยนยปรŠยพรŽร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ยนรŽร…ยพยบยพร„รร‡ยบยพรŠรˆยพ รรยปยนยพร‹ ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠรƒรŒร— รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ร รรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพรŠรƒร‡ร„ร‡ยป bรŠยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ ร…ยพยบยพร„ร ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรรรรŠร‹ร”ยพรยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร”ยพยฝร„ยธ ร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร•ยธรยพร„ร‡ยปยพรƒยน


ACCORD jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdknthq`

ACCORD jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธยฅ`jjnpdยฆยซร‡ยบร‰ยนร€ยพรรร†ร†ร‡ยปยนรรร‡ร†ร†ร‡ยผร‡ รŠร‡รยพร‹ยนร†รยธยฝยพร„ร‡ยปร‡ร‚ร–รŠร‹ยพร‹รรƒร รรŒร†รƒรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ ร–ร‰ยผร‡ร†ร‡ร…รรƒรรรˆยพร‰ยพยฝร‡ยปร”รŽรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒร‹ร‡ร‰รŠรƒร‡ ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰รŠรƒรรŽร‰ยพร‘ยพร†รร‚

hร†ร†ร‡ยปยนรรร‡ร†ร†ร”ร‚ ยฝรร€ยนร‚ร† ร รรŒร†รƒรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร• รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยผยนร‰ร…ร‡ร†รรร†ร‡ ร‡ยบร“ยพยฝรร†ยธร—ร‹ รˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠ ร‹ยปร‡รยปร‰ยพร…ยธ ร‡ยบร‰ยนร€รŒยธร†ยน ยฝยพยฟร†รŒร—ร‡รŠร†ร‡ยปรŒยฝร„ยธร…ยนรƒ รŠรร…ยนร„ร•ร†ร‡ ร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡ร‚ ร‰ยพยนร„รร€ยนรรร รˆร‡ร‹ยพร†รรยนร„ยน bยนร‘รรŽรŠร‡ร‹ร‰รŒยฝร†รรƒร‡ยป b รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ร…ยพยบยพร„ร ยฅ`jjnpdยฆ ยปรˆยพร‰ยปร”ยพ ยปร‡รˆ ร„ร‡ร’ยพร†ยน ร‰ยนร€ร‰ยนยบร‡ร‹ยนร†ร†ยนยธ รƒร‡ร…รˆยนร†รยพร‚ ยฅhร†ยปร‡ร„ร—รƒรŠยฆ รรร„ร‡รŠร‡รรยธ รร†ร‹รŒรร‹รยปร†ร‡ร‚ ร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรร รŠร‡ยปร‰ยพ ร…ยพร†ร†ร‡ยผร‡ ร‰ยนยบร‡รยพยผร‡ รˆร‰ร‡ รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปยน

gยนรƒร‰รŒยผร„ยพร†ร†ร”ยพ รŒยผร„ร” รŠร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รร ร ร‡รˆร‡ร‰ รˆร‡ยฝรยพร‰รƒรยปยนร—ร‹ ยปร”ร‰ยนร€รร‹ยพร„ร• ร†ร‡รŠร‹ร•ร‡รรรŠร†ร‡ยผร‡รˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปยน bรร€รŒยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร‰ยนร€ยฝยพร„ยพร†รยพ รŠร‹ร‡ร„ยพร‘ ร†รรร” ร ร‡รˆร‡ร‰ รˆร‰รยฝยนยพร‹ รร€ยธร’ยพรŠร‹ยปร‡ ยปร†ยพร‘ร†ยพร…รŒยปรยฝรŒรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร

tรร„ร‡รŠร‡รรยธ รร†ร‹รŒรร‹รยปร†ร‡ร‚ ร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรร ร‰ยนยบร‡รยพยผร‡ รˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปยน ร†ยนรŠร‹ร‰ยนร ยปยนยพร‹ bยนร‘รรŽ รŠร‡ร‹ร‰รŒยฝร†รรƒร‡ยป ร†ยน ยฝร‡รŠร‹รยฟยพร†รยพ ร‰ยพร€รŒร„ร• ร‹ยนร‹ยน


jnkkejvhleaekhdknthq`

ACCORD oร‡ร‰ยพร€รŒร„ร•ร‹ยนร‹ยนร…รƒร‡ร†รƒรŒร‰รŠยนยฅmยนร‰ร‡ยฝร†ร‡ยพรˆร‰รร€ร†ยนร†รยพยฆ รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรยธร…ยพยบยพร„รยฅ`jjnpdยฆรˆร‡ร„รŒรรร„ยน ยฝรรˆร„ร‡ร…ร”รˆร‡ยบยพยฝรร‹ยพร„ยธยปร†ร‡ร…รร†ยนรรร ยฅkรŒรร‘ยนยธยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰รŠรƒยนยธร‰ยนร€ร‰ยนยบร‡ร‹รƒยนยฆ รยฅsยฝยนรร†ร”ร‚ยฝยพยบร—ร‹ยฆ

sร†รรƒยนร„ร•ร†ยนยธรรยผรŒร‰ร†ยนยธรร‰ยพร€ยพร‰ร‡ยปรƒยนรƒร‰ร‡ร…รƒรรŠร‹ร‡ร„ยพร‘ร†ร รร” รร€ .%' รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ รŠร†รยฟยนยพร‹ ร†ยนยผร‰รŒร€รƒรŒ ร†ยน รˆร‰ยพยฝ รˆร„ยพรร•ยพ ร รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนยพร‹ ร†ร‡ยปร”ร‚ รŒร‰ร‡ยปยพร†ร• รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ร‡ยป ร–ร‰ยผร‡ร†ร‡ร…รรƒรร…ยพยบยพร„รยฝร„ยธรˆยพร‰รŠร‡ร†ยนร„ยน

hรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รยพยนรƒร‰รร„ร‡ยปร‡ร‚รƒร‰ร‡ร…รƒร ยฅ%PMMLFOยฆ cยพร‰ร…ยน ร†รยธ รŠร‹ร‰ยพรŽร…ยพร‰ร†ร”ร…ร–รรยพรƒร‹ร‡ร… %รƒร‰ร‡ร…รƒยน ยปรŠร‹ร‡ร„ยพร‘ ร†รรยนรŽรร‹ร‡รˆยนรŽร‘รƒยนรร‡ยปรˆร‡ยฝรยพร‰รƒรยปยนยพร‹รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ร†ร”ร‚ รรŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”ร‚รŠร‹รร„ร•รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร


jnkkejvhleaekhdknthq`ACCORD
jnkkejvhleaekhdknthq`

ACCORD ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน

bรร‘ร†ยธ lยนร‰ยบยพร„ร„ร‡

bยพร†ยผยพ

oยพรŠร‡รƒ

b รยปยพร‹ยพ ยฅoยพรŠร‡รƒยฆ รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠยธ ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ รƒยนร‰รƒยน รŠร”ร‘รƒยนรร‡ยปรร‹รŒร…ยบ ยนร‹ยนรƒยฟยพรˆร‡ยฝรŠร‹ร‡ร„ร•ยธรŠร‹ร‡ร„ร‡ยป

nยบร‰ยนร€รร”ยปรˆยพรยนร‹ร†ร‡ร…ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพยฝยนร—ร‹ร„รร‘ร•ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพbรŠยพยผยฝยนรŠร‰ยนยปร†รยปยนร‚ร‹ยพยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒร‡ยบร‰ยนร€รรŒ mยน รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร— ร…ยพยบยพร„ร ยฅ`jjnpdยฆ รˆร‰ยพยฝร‡รŠร‹ยนยปร„ยธ ยพร‹รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธร„ยพร‹

jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธ ยฅ`jjnpdยฆ ร†ยนรยบร‡ร„ยพยพ ร–รรยพรƒร‹รยปร†ยน รˆร‰ร ร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรร ร‡รรรŠร†ร‡ยผร‡ รˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปยน ยฝร„ยธ ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ยผร‡ รƒร‡ร„รรยพรŠร‹ ยปยนรŠร‡ร‹ร‰รŒยฝร†รรƒร‡ยปยบร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ยธร‰ยพยนร„รร€ยนรรรรร†ร†ร‡ยปยนรรร‡ร†ร†ร”รŽรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒร‹ร‡ร‰รŠรƒรรŽร‰ยพร‘ยพร†รร‚ร‡ยบร’รยพยฅรˆร‡ยฝรŠร‹ร‡ร„ร•ยธยฆ ร–รƒร‰ยนร†ร” รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝรƒร รŠร‡ยปร…ยพร’ยพร†ร†ร”ยพรŠรยนร‰ยผร‡ร‚ ร‡ยบร’รยพยบร‡รƒร‡ยปร”ยพร‡รˆร‡ร‰ร”lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ยปร”ร‘ยพร† ร†ร”ร… รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร… รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠ ร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡ ร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธ ยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนยธ รƒร‰ร‡ร…รƒยน ร†ยน ยปรŠยพรŽ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ยนรŽ ร…ยพยบยพร„ร ร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠรƒรŒร— รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ร รรŠ รƒร„ร—รยนยพร‹ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพรŠรƒร‡ร„ร‡ยป
jnkkejvhleaekhdknthq`ACCORD
PODIUM jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdknthq`

PODIUM

mร‡ยปยนยธรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรยธร…ยพยบยพร„รยฅondhslยฆ ยบร”ร„ยนรŠร‡ร€ยฝยนร†ยนยฝร„ยธร‹ยพรŽ รƒร‹ร‡รร’ยพร‹รยพยผร‡ ร‹ร‡ ร‡รŠร‡ยบยพร†ร†ร‡ยผร‡ รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ร†ร”ร‚ ร‡ร‹ รƒร‰ร”ร‹ร”ร‚รร„ยพยผรƒรร‚รŠร‹รร„ร• รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร‚รˆร‡ร…ร‡ ยผยนยพร‹รŠรร‡ร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร‹ร•รร…รยฝยฟรƒร‡ร…รˆยนร†รร ยฅondhslยฆ ยปยฝร‡รŽร†ร‡ยปร„ยธยพร‹ รˆร‡ยบรŒยฟยฝยนยพร‹ รƒยฝยพร‚รŠร‹ยปรยธร… b ร‰ยนร…รƒยนรŽ รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยฅondhslยฆ รˆร‰ยพยฝร„ยนยผยนร—ร‹รŠยธ ร†ร‡ยปร”ยพ ยบร‡ร„ยพยพ ยผรยบรƒรยพ ร‹ยปร‡ร‰รยพรŠรƒรยพร‰ยพร‘ยพร†รยธยฝร„ยธร‡ยบรŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠ ร‹ยปยนร‡รรรŠร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ mยน ร‡รŠร†ร‡ยปยพ ร‡ยฝร†รรŽ ร ร‹ยพรŽ ยฟยพ ยบยนร€ร‡ยปร”รŽ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร‡ยป ร…ร‡ยฟร†ร‡ รƒร‡ร…รˆร‡ร†ร‡ยปยนร‹ร• รƒยนรƒ ร‡ร‹ยฝยพร„ร•ร†ร”ยพ ร‰ยนยบร‡รรยพ ร…ยพรŠร‹ยน ยฝร„ยธ รŠร‡ ร‹ร‰รŒยฝร†รรƒร‡ยป ร‹ยนรƒ ร รƒยนยบรร†ยพร‹ร” ยฝร„ยธ ร‰รŒรƒร‡ ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร‚ bร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยฅondhslยฆ รˆร‰ยนรƒร‹รรยพรŠรƒร ร†ยพรรŠรยพร‰รˆยน ยพร…ร” jร„รยพร†ร‹ ร…ร‡ยฟยพร‹ รˆยพร‰รŠร‡ร†ยนร„รร€รร‰ร‡ ยปยนร‹ร•รŠยปร‡ร‚ร‡รรรŠยฝร‡ร…ยพร„ร•รยนร‚ร‘รรŽยฝยพร‹ยน ร„ยพร‚ รรŠรŽร‡ยฝยธรร€รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽยปรƒรŒรŠร‡ยปร รˆร‡ร‹ร‰ยพยบร†ร‡รŠร‹ยพร‚jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธร…ยพยบยพร„รรร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนยพร‹รŠยธยป รŠร‡รยพร‹ยนร†รรยฝยปรŒรŽรยปยพร‹ร‡ยป ยฅdรŒยบxยนร…ร‡ร†รยซfยนรŠร…รร†ยฆ ยฅdรŒยบjร‰รรŠร‹ยนร„ร„ยซfยนรŠร…รร†ยฆ jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธร…ยพยบยพร„รยฅondhslยฆยปร”รˆร‡ร„ ร†ยพร†ยนรร€dqร‹oร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ร…ร… ร…ร… b ร‘รƒยนรยนรŽ รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร‹รŠยธ รŠรรŠร‹ยพร…ยน ร‡ร‹รƒร‰ร”ยปยนร†รยธ ยฝยปยพร‰ยพร‚ ยฅ-JGU6Qยฆ ร†ยพ ร…ยพรรƒร‡ร‚ รรร‰ร…ร” ยฅ)FUUJDIยฆ ยฝยปยพร‰ร• รˆร‡ยฝร†รร…ยนยพร‹รŠยธ ยฝร‡ ยผร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡ รŒร‰ร‡ยปร†ยธ ยน ร€ยนร‹ยพร… รˆร„ยนยปร†ร‡ ร€ยนยฝยปรยผยน ยพร‹รŠยธยปร†รŒร‹ร‰ร•ร‘รƒยนรยนrยนรƒร‡ร‚รŠรˆร‡รŠร‡ยบ ร‡ร‹รƒร‰ร”ยปยนร†รยธ ยฝยปยพร‰ร รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยธยพร‹ ร–รƒร‡ ร†ร‡ร…รร‹ร• ร‰ยนยบร‡รยพยพ รˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปร‡ bร”รŠร‡ร‹ยนรยผร„รŒยบรร†ยนรˆร‡ร„ร‡รƒยปร‘รƒยนรยนรŽ รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยธร—ร‹ร‰ยนร€ร…ยพร’ยนร‹ร•รˆยนรˆรƒรรŠร‹ยนร† ยฝยนร‰ร‹ร†ร‡ยผร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยน bรŠยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร…ยพยบยพร„ร ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒร รรรŠร‹ร”ยพ ร ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร”ยพ ยฝร„ยธ ร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร•ยธ รยพร„ร‡ยปยพรƒยน
jnkkejvhleaekhdknthq`

PODIUM

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ ร…ยพยบยพร„รรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅondhslยฆ ย…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนยธdqร‹oรƒร„ยนรŠรŠยนeรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร† รยพร‰ร†ร‡ยปยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ ยฅ&((&3ยฆ `ยปรŠร‹ร‰รยธ ย…รƒร‰ร‡ร…ร‡รร†ยนยธร„ยพร†ร‹ยน"#4รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ ยฅ%0--,&/ยฆ ยฅ3&)"6ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…ร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนยธยบยนร€ยนรŠร‹ยนรรร‡ร†ยนร‰ร†ร”รŽร‘รƒยนรร‡ยป รˆร‡ยฝรรŒร…ยน รˆร‡ยฝ รŠร‹ร‡ร„ร•ยพร‰ยนยบร‡รรรŽรŠร‹ร‡ร„ร‡ยปยปร”รˆร‡ร„ร†ยพร†ร”รร€ยนร„ร—ร…รร†รยพยปร‡ยผร‡ รˆร‰ร‡รรร„ยธรŽร…ร…รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนยฅ;0#"-ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน ย…ร‰ยนร€ยฝยปรยฟร†ยนยธรŠรรŠร‹ยพร…ยนยฝยปยพร‰ยพร‚ยปรˆร‡ยฝรรŒร…ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยน ยฅ;0#"-ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน ย…ร…ร‡ยบรร„ร•ร†ร”ยพร‹รŒร…ยบร”รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร‹รŠยธรยนร‚ร„ร‡ยปร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‚ ยฅ#"4&-*/&ยฆรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รรยฅ)&55*$)ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…ยปร”ยฝยปรยฟร†ร”ยพรยนร‚ร„ร‡ยปร”ยพยธร’รรƒรยฅ4ZTUFNBUPQยฆ รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รรยฅ)&55*$)ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…รƒร‰ยพรˆยพยฟร†ยนยธรยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนยธรรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยน ยฅ(".&5ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน ยฅ4*40ยฆ dยนร†รยธ ยฅ1&3.0ยฆ hร‹ยนร„รยธ 


jnkkejvhleaekhdknthq`

PODIUM ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพ รƒร‡ร…ยบรร†ยนรรรรยปยพร‹ร‡ยป

dรŒยบ jร‰รรŠร‹ยนร„ร„

fยนรŠร…รร†

dรŒยบ xยนร…ร‡ร†ร

fยนรŠร…รร†

nยบร‰ยนร€รร” ยป รˆยพรยนร‹ร†ร‡ร… ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพ ยฝยนร—ร‹ ร„รร‘ร•ร‡ยบร’ยพยพรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพbรŠยพยผยฝยนรŠร‰ยนยป ร†รยปยนร‚ร‹ยพ ยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ รˆร‡ ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒ ร‡ยบร‰ยนร€รรŒ mยน รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร— ร…ยพยบยพร„ร ยฅondhslยฆ รˆร‰ยพยฝร‡ รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ ยปร”ร‘ยพร†ร†ร”ร… รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร… รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡ ร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธรƒร‰ร‡ร…รƒยน"#4ร†ยนยปรŠยพรŽร–ร„ยพ ร…ยพร†ร‹ยนรŽร…ยพยบยพร„รร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠ รƒรŒร— รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ร รรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพ รŠรƒร‡ร„ร‡ยป


JAZZ jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdknthq`

fยพร„ยนร†รยพรŠรร„ร•ร†ยพยพร€ยนรˆร‰ยพร‹ยนqร‡ร€ยฝยนร‚ร‹ยพยฟยพร„ยนร†รยพร‰ยนยบร‡ร‹ยนร‹ร•ยปbยน ร‘ยพร…ร‡รรรŠยพjร‡ร„ร„ยพรƒรรยธยฅdยฟยนร€ยฆยซร–ร‹ร‡ร†ยนรŠร‹ร‰ร‡ยพร†รยพbยนร‘ยพยผร‡รƒร‡ร„ ร„ยพรƒร‹รยปยน ร–ร‹ร‡รŠร‹รร„ร•ยฝร„ยธร‹ยพรŽ รƒร‹ร‡รŠรŒยฝร‡ยปร‡ร„ร•รŠร‹ยปรยพร…ร‰ยนยบร‡ร‹ยนยพร‹รรŠร‡ ยปรƒรŒรŠร‡ร…ร‡ร‹ยฝร”รŽยนยพร‹ lยพยบยพร„ร• รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยฅdf`gยฆ รƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ร†ยน ร รˆร‰ยนรƒร‹รรร†ยน รรŒร†รƒรร ร‡ร†ยนร„ร•ร†ยน ร รˆร‰ร‡รŠร‹ยน ร‡ร†ยน ยผยนร‰ร…ร‡ร†รรร†ร‡ ยปรˆรรŠร”ยปยนยพร‹รŠยธ ยป ร„ร—ยบร‡ร‚ รร† ร‹ยพร‰ร•ยพร‰

JAZZ

aร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰รŠร‹ร‡ร„ร‡ยปรร‘รƒยน รร‡ยป ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽ ร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ร ร†ยนร€ร†ยนรยพร†รยธ ยนร‹ยนรƒยฟยพยฝร‡รˆร‡ร„ร†ร ร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ร…ร‡ยฝรŒร„ร•ร†ร”ยพ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยธร—ร‹รŒยฝยนรร†ร‡รŠรร‡ร‰ร…รร‰ร‡ ยปยนร‹ร• รˆยพร‰รŠร‡ร†ยนร„ร•ร†ร”ยพ ร รƒร‡ร„ร„ยพรƒ ร‹รยปร†ร”ยพร‰ยนยบร‡รรยพร…ยพรŠร‹ยน ร’รรƒร ร‹รŒร…ยบ รŠร†ยนยบยฟยพร†ร” ร‰ร‡ร„ร รƒร‡ยปร”ร…ร ร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร…ร ร†ยน รˆร‰ยนยปร„ยธร—ร’รร…ร ร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยน ร—ร’รร…รรˆร„ยนยปร†ร”ร‚รยบยพรŠร‘รŒร…ร†ร”ร‚ รŽร‡ยฝ jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธ ยฅdf`gยฆ ยซ ยบยพรŠรƒร‡ ร†ยพรร†ร‡ยพรƒร‡ร„รรยพรŠร‹ยปร‡ร†ร‡ยปร”รŽรยนรƒ ร‹รŒยนร„ร•ร†ร”รŽ ร‰ยพร‘ยพร†รร‚ ยฝร„ยธ ร‡ยบรŒรŠร‹ ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปยนbยนร‘ยพยผร‡ร‡รรรŠยน bรŠยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒ ยพร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ ร…ยพ ยบยพร„ร ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒร รรรŠร‹ร” ร ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร” ยฝร„ยธ ร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร•ยธ รยพร„ร‡ยปยพรƒยน


jnkkejvhleaekhdknthq`

JAZZ

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพรŽยน ร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒร ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร—รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ย…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธ รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ย…รˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ยนยธ ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠ ร‹ยปรร—รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽยปยพร’ยพรŠร‹ยป ย…ร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร•รƒร‰ยนร‹รƒร‡ยป ร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ยผร‡ยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรยธ ร‹ยพรˆร„ยนยฝร‡ยq ย…รŠยปยพร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒ ยปร”รยปยพร‹ยนร†รร— 


jnkkejvhleaekhdknthq`

JAZZ ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน

dรŒยบ jร‰รรŠร‹ยนร„ร„

cร‰รŒร‘ยน `ร‰ร‡ร€ร‡

dรŒยบ xยนร…ร‡ร†ร

rยพร…ร†ร”ร‚ ร‡ร‰ยพรŽ

ย…รƒยนร‰รƒยนรŠร”ร‘รƒยนรร‡ยปรร‹รŒร…ยบ

qยพร‰ร”ร‚

nยบร‰ยนร€รร” ยป รˆยพรยนร‹ร†ร‡ร… ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพ ยฝยนร—ร‹ ร„รร‘ร• ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพ bรŠยพยผยฝยน รŠร‰ยนยปร†รยปยนร‚ร‹ยพยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธ ร’ยพร…รŒร‡ยบร‰ยนร€รรŒ mยน รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร— ร…ยพยบยพร„ร ยฅdf`gยฆ รˆร‰ยพยฝร‡ รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ ยปร”ร‘ยพร†ร†ร”ร…รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร…รƒรรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡รยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธ รƒร‰ร‡ร…รƒยน "#4 ร†ยน ยปรŠยพรŽ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ยนรŽ ร…ยพยบยพร„ร ร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ ร…ยพรŽยน ร†รรยพรŠรƒรŒร—รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร•รรรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ร‡ยบร‰ยน ร€ร‡ยปยนร†รยพรŠรƒร‡ร„ร‡ยป


RUMBA jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdknthq`

RUMBA

sยปร„ยพรร• ร‰ยนยบร‡ร‹ร‡ร‚ รŠร‡ร‹ร‰รŒยฝร†รรƒร‡ยป kยพยผรƒร‡ dร‡ยบยนยปร•ร‹ยพ ร‰รร‹ร…รรร†ร‡รŠร‹ร• ร ร–ร†ร‹รŒร€รยนร€ร… ยป bยนร‘ยพร‚ ร‰ยนยบร‡ร‹ยพ qร‹รร„ร• ร†ร”ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรรรŒยฝยนรร†ร‡ยพรŠร‡รยพร‹ยนร†รยพร–ร‰ยผร‡ ร†ร‡ร…รรƒรรรรŒร†รƒรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹รร†ยนรŠร‹ร‰ยนรยปยนร—ร‹รˆร‰ยพยฟยฝยพ ยปรŠยพยผร‡ร†ยนยฝร‡รŠร‹รยฟยพร†รยพร‰ยพร€รŒร„ร•ร‹ยนร‹ยน jร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยฅpsla`ยฆ ยปร‡รˆร„ร‡ร’ยนยพร‹ ยป รŠยพยบยพ รŠร‹รร„ร•ร†ร”ร‚ ยฝรร€ยนร‚ร† รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร‚ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟยพร†ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡รŠรรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†ร ยพร… ร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรรŽ ร‡รˆร‡ร‰ รƒร‰รยปร‡ร„รร†ยพร‚ร†ร‡ร‚ รร‡ร‰ร…ร” ร รˆยพร‰รร‡ร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”รŽร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรรŽร–รƒร‰ยนร†ร‡ยปrยนรƒร‡ยพ รŠร‡รยพร‹ยนร†รยพรŠรˆร‡รŠร‡ยบร†ร‡รˆร‰รยฝยนร‹ร•ร„ยพยผรƒร‡รŠร‹ร•รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰รŒ bยนร‘ยพยผร‡ร‡รรรŠยน

pยนร€ร„รรร†ร”ยพ ยปยนร‰รยนร†ร‹ร” ร†ยนยฝรŠร‹ยนยปร‡รƒ ร†ยน รŠร‹ร‡ร„ร” ร†ยนรŠร‹ร‡ร„ร•ร†ร”รŽ รˆร‡ร„ร‡รƒ ร รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รƒ รˆร‡ยปร”ร‘ยนร—ร‹ รƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ร†ร‡รŠร‹ร• ร ร–ร‰ยผร‡ร†ร‡ ร…รรร†ร‡รŠร‹ร•ร‰ยนยบร‡รรรŽร…ยพรŠร‹ ร‡รŠร‡ยบยพร†ร†ร‡รˆร‰รรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยพร‰ยนยบร‡รรรŽ รŠร‹ร‡ร„ร‡ยปยปรˆร„ร‡ร‹ร†รŒร—ยฝร‰รŒยผรƒยฝร‰รŒยผรŒ oร‰รรŠรŒร‹รŠร‹ยปรยพยปรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรร‹ยนรƒรรŽรยปยพร‹ร‡ยปdqร‹o รƒยนรƒยฅfยนรŠร…รร†ยฆ ร ยฅnรƒยพยนร†ยฆ ยน ร‹ยนรƒยฟยพ ร…ยนร‹ร‡ยปร‡ยผร‡ ร‡ร‰ยผรŠร‹ยพรƒร„ยน รŠรˆร‡รŠร‡ยบร†ร‡ ยปรร€รŒ ยนร„ร•ร†ร‡ ร‡ยบร„ยพยผรรร‹ร• ร ร‰ยนร€ร†ร‡ร‡ยบร‰ยนร€รร‹ร• ร„ร—ยบร‡ยพ ร‡รรรŠร†ร‡ยพ รˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปร‡


jnkkejvhleaekhdknthq`

RUMBA

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร…ยพยบยพร„รรƒร‡ร„ร„ยพรƒ รรรยฅpsla`ยฆ

jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธร…ยพยบยพร„รยฅpsla`ยฆ ยบร„ยน ยผร‡ยฝยนร‰ยธ ร‘รร‰ร‡รƒร‡ร…รŒ ร…ร‡ยฝยพร„ร•ร†ร‡ร…รŒ ร‰ยธยฝรŒรร…ร‡ยฝรŒร„ร•ร†ร‡รŠร‹รรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ รŒยฝยนรร†ร‡ยปรˆรร‘ยพร‹รŠยธยปร„ร—ยบร‡ร‚ร‡รรรŠ

ย…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนยธdqร‹o รƒร„ยนรŠรŠยนeรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠ ร‹ยปยนรƒร‡ร†รยพร‰ร†ยนยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ ยฅ&((&3ยฆ `ยปรŠร‹ร‰รยธ 

}ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” รŠยพร‰รร ร…ร‡ยผรŒร‹ รรŠรˆร‡ร„ร• ร€ร‡ยปยนร‹ร•รŠยธ ยฝร„ยธ รร‡ร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†รยธ ร‰ยน ยบร‡รรรŽ ร…ยพรŠร‹ ยฝร„ยธ รˆยพร‰รŠร‡ร†ยนร„ยน ยฝร„ยธ ร‡รร‡ร‰ร…ร„ยพร†รยธรƒยนยบรร†ยพร‹ยนร‰รŒรƒร‡ยปร‡ยฝร ร‹ยพร„ยธ รƒร‡ร…ร†ยนร‹ร”รˆยพร‰ยพยผร‡ยปร‡ร‰ร‡ยป

ย…รƒร‰ร‡ร…ร‡รร†ยนยธร„ยพร†ร‹ยน"#4 ร…ร…ร ร…ร…รˆร‰ร‡รร€ ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ ยฅ%0--,&/ยฆ ยฅ3&)"6ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…รƒร‰ยพรˆยพยฟร†ยนยธรยฝยพรƒร‡ร‰ยน ร‹รยปร†ยนยธรรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ยนรˆร‰ร‡ รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ ยฅ)&55*$)ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ  ยฅ4*40ยฆ dยนร†รยธ ยฅ;"1&5ยฆ ยฅ;0#"-ยฆ ยฅ(".&5ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน 


jnkkejvhleaekhdknthq`RUMBA
jnkkejvhleaekhdknthq`

b ยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร รร…ยพร—ร‹รŠยธ ร…ร†ร‡ยผร‡รรรŠร„ยพร† ร†ร”ยพรˆร‰รรŠร‹ยนยปร†ร”ยพรŠร‹ร‡ร„ร” ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ร„ยพรƒยนร„ร•ร†ร‡ร‚รร‡ร‰ร…ร” ร‡ร‰รยผรร†ยนร„ร•ร†ร”ยพยบร‰รรรร†ยผรˆร‰รรŠร‹ยนยปรƒร รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยธร—ร’รยพร…ร‡ ยฝยพร„รร‰ร‡ยปยนร‹ร•รƒร‡ร†รรยผรŒร‰ยนรรร—ร‰ยนยบร‡รรรŽรˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ยพร‚ jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธ ร…ยพยบยพร„ร ยฝร„ยธ ร‡รรรŠยน ยฅpsla`ยฆ ร‡ร‹ร„รรยนยพร‹รŠยธ รŒยฝยนรร†ร”ร… รŠร‡รยพร‹ยนร†รยพร… รˆร‰ร‡รŠร‹ร”รŽ ร„รร†รร‚ รŠ รƒร‰รยปร‡ร„รร†ยพร‚ ร†ร”ร…ร }ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยปร”รˆร‡ร„ร†ยพร†ร” รร€ ยปร”รŠร‡รƒร‡รƒยนรยพรŠร‹ ยปยพร†ร†ร‡ร‚ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚dqร‹oร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚รร…ร…รŠ รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รยพร…รƒร‰ร‡ร…รƒร"#4


jnkkejvhleaekhdknthq`

qร‹ยพร„ร„ยนยฟร†ยนยธรŠรรŠร‹ยพร…ยนยฅop`c`ok~qยฆ

RUMBA ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน oยพรˆยพร„

bรร‘ร†ยธ lยนร‰ยบยพร„ร„ร‡ cร‰รŒร‘ยน `ร‰ร‡ร€ร‡ nร‰ยพรŽ aร‡ร„ร‡ร†ร•ยธ

bยพร†ยผยพ

ย…ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพรยปยพร‹ยน fยนรŠร…รร†

nรƒยพยนร† b ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽ รยปยพร‹ยนรŽ ร…ร‡ยผรŒร‹ รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนร‹ร•รŠยธ รŠร„ยพยฝรŒร—ร’รยพร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” ย…รŠร‹ร‡ร„ร”รˆร‰รรŠร‹ยนยปร†ร”ยพ ย…รƒร‰รŒยผร‡ยปร”ยพร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” ย…รˆร‰รรŠร‹ยนยปรƒรรƒรŠร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรยนร… ย…รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝรƒร ย…รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝรƒรรŠรˆร‡ร„รƒร‡ร‚ ย…รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝรƒรรŠยฝยปร‡ร‚ร†ร‡ร‚รˆร‡ร„รƒร‡ร‚ ย…รƒร‰ร”ร‘รƒรรˆร‰รรŠร‹ยนยปร†ร”รŽร‹รŒร…ยบ ย…รยนรŠยนยฝร”ร‘รƒยนรร‡ยป ย…รยนรŠยนยฝร”ร‹รŒร…ยบ nยบร‰ยนร€รร”ยปรˆยพรยนร‹ร†ร‡ร…ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพยฝยนร—ร‹ร„รร‘ร•ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพbรŠยพยผยฝยนรŠร‰ยนยปร†รยปยนร‚ร‹ยพยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒร‡ยบร‰ยนร€รรŒ mยนรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร—ร…ยพยบยพร„รยฅpsla`ยฆรˆร‰ยพยฝร‡รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹ รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ยปร”ร‘ยพร† ร†ร”ร… รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร… รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠ ร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡ ร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธ รƒร‰ร‡ร…รƒยน"#4ร†ยนยปรŠยพรŽร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ยนรŽร…ยพยบยพร„รร‡ยบยพรŠรˆยพ รรยปยนยพร‹ ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠรƒรŒร— รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ร รรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพรŠรƒร‡ร„ร‡ยป


BONN jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdkpsjnbndhrek

BONN

jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธยฅanmmยฆยซยฝร„ยธร‹ยพรŽ รƒร‹ร‡รŒยปยพร‰ยพร†ยปรŠยพยบยพรร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡ รŒรˆร‰ยนยปร„ยธยพร‹รŠยปร‡รร…ยปร‰ยพร…ยพร†ยพร…ร ยปร†ยพร‘ร†รร…รร‡ยบรŠร‹ร‡ยธร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยนร…ร

jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธ ร…ยพยบยพร„ร ยฅanmmยฆ ยซ รˆร‡ยบยพยฝรร‹ยพร„ร• รˆยธร‹ร‡ร‚ ยพยฟยพยผร‡ยฝร†ร‡ร‚ ร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒร‡ร‚ร†ยนรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ร‚รˆร‰ยพร…รรยปร‡ยบร„ยนรŠร‹รรˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร‡ ยผร‡ยฝรร€ยนร‚ร†ยนร…ยพยบยพร„รยฅpร‡รŠรŠรร‚รŠรƒยนยธรƒยนยบร‰รร‡ร„ร•ยฆยผbร†ร‡ร…รร†ยน รรร ยฅkรŒรร‘ยนยธ ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰รŠรƒยนยธ ร‰ยนร€ร‰ยนยบร‡ร‹รƒยนยฆ รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรยธ ยฅanmmยฆ ยบร”ร„ยน รˆร‰รร€ร†ยนร†ยน รˆร‡ยบยพยฝรร‹ยพร„ยพร… ร รˆร‡ร„รŒรรร„ยน ยปร”รŠร‘รŒร— ร†ยนยผร‰ยนยฝรŒ รˆร‰ยพร…รรยซยฅcร‰ยนร†รˆร‰รยฆ oร‡ ร‰ยพร€รŒร„ร•ร‹ยนร‹ยนร… รƒร‡ร†รƒรŒร‰รŠยน ยฅmยนร‰ร‡ยฝร†ร‡ยพ รˆร‰รร€ร†ยนร†รยพยฆ รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรยธ ร…ยพยบยพร„รยฝร„ยธร‰รŒรƒร‡ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยธยฅanmmยฆรˆร‡ร„รŒรรร„ยนยฝยปยนยฝรรˆร„ร‡ร…ยนร‚ รŠร‹ยพรˆยพร†ร ยป ร†ร‡ร…รร†ยนรรยธรŽ ยฅkรŒรร‘ยนยธ ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰รŠรƒยนยธ ร‰ยนร€ร‰ยนยบร‡ร‹รƒยน ร…ยพยบยพร„รยฆรยฅsยฝยนรร†ร”ร‚ยฝยพยบร—ร‹ยฆ jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธยฅanmmยฆยผยนร‰ร…ร‡ร†รรร†ร‡รŠร‡รยพร‹ยนยพร‹ยปรŠยพยบยพร„ยนรƒร‡ร†รรร†ร‡รŠร‹ร• รร†ร†ร‡ยปยนรรร‡ร†ร†ร‡ยผร‡ยฝรร€ยนร‚ร†ยนรŠรรŠรƒร„ร—รรร‹ยพร„ร•ร†ร”ร…รƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร…รˆร‰ร ร…ยพร†ยธยพร…ร”รŽรŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”รŽร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยปรรรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ร”

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพ รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒร‹รยปร†ร”ยพ ร–ร„ยพร…ยพร† ร‹ร”รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรร…ยพยบยพร„รยฝร„ยธร‰รŒรƒร‡ยปร‡ยฝร ร‹ยพร„ยธยฅanmmยฆยปร”รˆร‡ร„ร†ยพร†ร”ยปร†ร‡ยปร‡ร…รŠร‡ยป ร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ร… ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยพ ยฅeยปร‰ร‡ร„ยนร‚ร‹ยฆ รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยน รƒร‡ร…รˆยนร†รร ยฅ&((&3ยฆ `ยปรŠร‹ร‰รยธ ยฅeยปร‰ร‡ร„ยนร‚ร‹ยฆยซรˆร„รร‹ยนร‹ร‡ร„ร’ร ร†ร‡ร‚ร…ร…รร…ร…รŠรŠร‡ร‹ร‡ยปร”ร…ร€ยนรˆร‡ร„ ร†ยพร†รยพร…ยซรŽรร‹ยพยปร‰ร‡รˆยพร‚รŠรƒร‡ยผร‡ร…ยพยบยพร„ร• ร†ร‡ยผร‡ร‰ร”ร†รƒยนยซยผยผ oร‰รร…ยพร†ยธยพร…ร”ร‚ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยฅeยปร‰ร‡ร„ยนร‚ร‹ยฆ รˆร‡ร„ร†ร‡รŠร‹ร•ร—รŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒยพร‹ยปรŠยพร…ยพยปร‰ร‡ รˆยพร‚รŠรƒรร…รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ยนร…ยปร‡ยบร„ยนรŠร‹รร–รƒร‡ ร„ร‡ยผรรร†ร‡รŠร‹ร ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รรŠ รƒร„ร—รรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‚ร„ยพยผรƒร‡รŠร‹ร•ร—รˆร‰รรŠร‡รŽร‰ยน ร†ยพร†รรยปรŠยพรŽรŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒdqร‹o

bร”ยปยพร‰ยพร†ร†ยนยธรรŒร†รƒรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร•รƒยนยฟยฝร‡ยผร‡ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ยนรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยฅanmmยฆร†ยนรŠร‹ร‰ยนรยปยนยพร‹ร†ยนร…ยนรƒรŠรร…ยนร„ร•ร†รŒร—ร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡รŠร‹ร• aยพรŠร‘รŒร…ร†ร”ยพ ร‘ยนร‰รรƒร‡ยปร”ยพ ร†ยนรˆร‰ยนยปร„ยธร—ร’รยพ รŠรƒร‰ร”ร‹ร‡ยผร‡ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยน ยฅjยปยนยฝร‰ร‡ยฆ )&55*$) cยพร‰ร…ยนร†รยธ รŠรรŒร†รƒรรยพร‚ยฅQVTIUPPQFOยฆ ร†ยน ยฟร…ร รร‹ร‡ยบร” ร‡ร‹รƒร‰ร”ร‹ร• ยซ ยนยปร‹ร‡ร…ยนร‹รรยพรŠรƒร‡ยผร‡ ร‡ร‹รƒร‰ร”ยปยนร†รยธ ยธร’รรƒยน ร‹รŒร…ยบร” รˆร‰ร ร†ยนยฟยนร‹รร ร†ยน รยนรŠยนยฝ ยซ รรŠรƒร„ร—รยนร—ร‹ ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร‡รŠร‹ร• รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รยธยปร†ยพร‘ร†ยพร‚ยปรยฝรร…ร‡ร‚รรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ร”


jnkkejvhleaekhdkpsjnbndhrek

BONN

nรŠร†ร‡ยปยนร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ยปรยฝรƒยนยบรร†ยพร‹ยนยฝร‡รŠร‹รยผยนยพร‹รŠยธ ยบร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ยธรˆร‰รร…ยพร†ยพร†รร—รˆร„รร‹ร”ยฅeยปร‰ร‡ร„ยนร‚ร‹ยฆ ร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ร…ร…ยปรŠร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรยนรŽรร‡รˆร‡ร‰ยนรŽรŠร‹ร‡ร„ร‡ยป ร‹ร‡รˆยนรŽ ยปรˆร‡ร„รƒยนรŽรยบร‡รƒร‡ยปรร†ยนรŽร‘รƒยนรร‡ยป


jnkkejvhleaekhdkpsjnbndhrek

BONN ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร‡ร‚รยปยพร‹

cร‰ยพรรƒรร‚ร‡ร‰ยพรŽ ยฅร‹ยนยบยนรƒยฆ

lรร‰ร‹ รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚

ย…ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚รยปยพร‹

bยพร†ยผยพ

jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธ รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†ยน ยป รยปยพร‹ยพ cร‰ยพรรƒรร‚ ร‡ร‰ยพรŽยฅร‹ยนยบยนรƒยฆรlรร‰ร‹รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ยปรŠร‡รยพ ร‹ยนร†รรรŠรยปยพร‹ร‡ร…bยพร†ยผยพ b รยปยพร‹ยพ bยพร†ยผยพ รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†ร” รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ร†ร”ยพ ร‡รˆร‡ร‰ร”รŠร‹ร‡ร„ร‡ยป รยนร‰ยผรรยปร”ยฝยปรยฟร†ร”ยพยธร’รรƒร ร‹รŒร…ยบ

nยบร‰ยนร€รร” ยป รˆยพรยนร‹ร†ร‡ร… ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพ ยฝยนร—ร‹ ร„รร‘ร• ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพ bรŠยพยผยฝยน รŠร‰ยนยปร†รยปยนร‚ร‹ยพยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธ ร’ยพร…รŒร‡ยบร‰ยนร€รรŒ mยน รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร— ร…ยพยบยพร„ร ยฅanmmยฆ รˆร‰ยพยฝร‡ รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ ยปร”ร‘ยพร†ร†ร”ร…รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร…รƒรรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡รยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธ ยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนยธ รƒร‰ร‡ร…รƒยน ร†ยน ยปรŠยพรŽ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ยนรŽ ร…ยพยบยพร„ร ร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠรƒรŒร— รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ร รรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพรŠรƒร‡ร„ร‡ยป


ALLIANCE jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdkpsjnbndhrek

ALLIANCE

jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธ ร…ยพยบยพร„ร ยฝร„ยธ ร‰รŒรƒร‡ยปร‡ยฝรร‹ยพ ร„ยธ ยฅ`k|mqยฆ ร€ยนยปร‡ยพยปยนร„ยน cร‰ยนร†รˆร‰ร ร‚ ร…ยพยฟยฝรŒร†ยนร‰ร‡ยฝร†ร‡ร‚ ยปร”รŠร‹ยนยปรƒร ยฅlยพยบยพร„ร• ยฆยผlร‡รŠรƒยปยนยปร†ร‡ร…รร†ยนรรรยฅkรŒรร‘ยนยธยฝร ร€ยนร‚ร†ยพร‰รŠรƒยนยธร‰ยนร€ร‰ยนยบร‡ร‹รƒยนยฆ jร‡ร„ร„ยพรƒรรยธยฅ`k|mqยฆยปร”รˆร‡ร„ร†ยพร†ยนยปร„ยนรƒร‡ ร†รรร†ร‡ร…ยฝยพร„ร‡ยปร”ร…รŠร‹รร„ยพรŠรรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†ร ยพร… ยปร”รŠร‡รƒร‡รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽ รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”รŽ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรรรรŠร‹ร”รŽรยบยพ ร€ร‡รˆยนรŠร†ร”รŽยฝร„ยธร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร•ยธรยพร„ร‡ยปยพรƒยน rร‡ร†รƒรยพ รŠร‹ร‰ยพร…รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ รยพร‰ร‹ร” ร…ยพยบยพร„ร รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยฅ`k|mqยฆ รˆร‰รยฝยนร—ร‹ รƒร‰ร”ร‘รƒร รŠร‹ร‡ร„ร‡ยป ร รˆร‡ร‰ร‹ยนร„ร” ร‘รƒยนรร‡ยป รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร† ร†ร”ยพรร€dqร‹oร…ร…bรร€รŒยนร„ร•ร†รŒร—ร‡รŠร†ร‡ยปยน ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร•รƒยนยบรร†ยพร‹รŒรˆร‰รยฝยนร—ร‹ร‡รˆร‡ร‰ร”รŠร‹ร‡ ร„ร‡ยป รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†ร†ร”ยพ รร€ dqร‹o ร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ ร…ร…

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพยปรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร…ยพยบยพ ร„รรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅ`k|mqยฆ ย….%'รˆร„รร‹ยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร†รยพร‰ร†ยนยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ ย…รˆร„ยพร†รƒร17$รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ยฅ)03/4$)6$)ยฆ ยฅ3&/0-*5ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนยธdqร‹oรƒร„ยนรŠรŠยนeรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร†รยพร‰ร†ยน ยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รยธรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร…รƒร‡ ร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡รŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒยพร‹รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹รŒ*40 ย…รƒร‰ร‡ร…ร‡รร†ยนยธร„ยพร†ร‹ยน"#4รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รรยฅ3&)"6ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…รƒร‰ยพรˆยพยฟร†ยนยธรยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนยธรรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร… รˆยนร†รร‚ยฅ)"'&-&ยฆ ยฅ)&55*$)ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ยฅ1&3.0ยฆ hร‹ยนร„รยธ ยฅ(".&5ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน ยฅ4*40ยฆ dยนร†รยธ 


jnkkejvhleaekhdkpsjnbndhrek

ALLIANCE

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพ รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒร ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร• รƒรรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ย…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธ รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ย…รˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ยนยธ ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ย…รŠยปยพร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร• รƒยปร”รยปยพร‹ยนร†รร— 


jnkkejvhleaekhdkpsjnbndhrek

ALLIANCE ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน bรร‘ร†ยธ lยนร‰ยบยพร„ร„ร‡

dรŒยบ lยนรƒยนรŠยนร‰

bยพร†ยผยพ

ย…ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพรยปยพร‹ยน รร…รร‹ยนรรยธรƒร‡ยฟร jร‰ยพร…

รˆยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน aยพร„ร”ร‚

aร‡ร‰ยฝร‡

wยพร‰ร†ร”ร‚ nยบร‰ยนร€รร” ยป รˆยพรยนร‹ร†ร‡ร… ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพ ยฝยนร—ร‹ ร„รร‘ร• ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพ bรŠยพยผยฝยน รŠร‰ยนยปร†รยปยนร‚ร‹ยพ ยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒร‡ยบร‰ยนร€รรŒ mยนรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร—ร…ยพยบยพร„รยฅ`k|mqยฆรˆร‰ยพยฝร‡รŠร‹ยนยป ร„ยธยพร‹รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ยปร” ร‘ยพร†ร†ร”ร… รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร… รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡ ร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธ รƒร‰ร‡ร…รƒยน "#4 ร†ยน ยปรŠยพรŽ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ยนรŽ ร…ยพยบยพร„ร ร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠรƒรŒร— รˆร‰ร‡ รร†ร‡รŠร‹ร•รรรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพรŠรƒร‡ร„ร‡ยป


MAXIMUS jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdknthq`

MAXIMUS

qยพร‰รยธ ร…ยพยบยพร„ร ยฅl`jqhlsqยฆ รŠร‡ร€ยฝยนยพร‹ยปยพร„รรƒร‡ร„ยพรˆร†ร”ยพรŒรŠร„ร‡ยปรยธยฝร„ยธ ร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡ยผร‡ รŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รยพรŠรƒร‡ยผร‡ รˆร‰ร‡รยพรŠรŠยนรรˆร‡รˆร‰ยนยปรŒร€ยนร†รร…ยนยพร‹ร„ร ยฝรร‰รŒร—ร’รŒร— รˆร‡ร€รรรร— รŠร‰ยพยฝร ยฝรร‰ยพรƒ ร‹ร‡ร‰รŠรƒรรŽรƒยนยบรร†ยพร‹ร‡ยป }ร‹ร‡ ร…ยพยบยพร„ร• ยฝร„ยธ รŒรŠรˆยพร‘ร†ร”รŽ ร รŠร‹รร„ร• ร†ร”รŽ ร„ร—ยฝยพร‚ ร€ร†ยนร—ร’รรŽ รŠยพยบยพ รยพร†รŒ ร ร‹ร’ยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยปร”ยบรร‰ยนร—ร’รรŽยปยพร’ร รƒร‡ร‹ร‡ ร‰ร”ยพรรŽร‡รƒร‰รŒยฟยนร—ร‹ tรยผรŒร‰ร†ร”ร‚รˆร‰ร‡รรร„ร•รƒร‰ร‡ร…รƒรร‰ยนยบร‡รรรŽ รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ยพร‚ ร รยปยพร‹ร‡ยปร‡ยพ รŠร‡รยพร‹ยน ร†รยพ รŠร‡ร€ยฝยนร—ร‹ ร‡ร’รŒร’ยพร†รยพ รƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ยน รรŒร—ร‹ยนยปร‰ยนยบร‡รยพร…รƒยนยบรร†ยพร‹ยพ qร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ยนยธ ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรยธ รˆร‰ร‡ รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยน รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ร…ยพยบยพร„ร ยฅl`jqhlsqยฆ ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ยธยพร‹ ยพยพ ยปร” รŠร‡รƒร‡ยพ รƒยนรยพDร‹ยปร‡ ยฝร‡ร„ยผร‡ยปยพรร†ร‡รŠร‹ร• ร ร†ยนยฝยพยฟร†ร‡รŠร‹ร•


jnkkejvhleaekhdknthq`

MAXIMUS

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพ ร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ ร…ยพยบยพร„ร รƒร‡ร„ ร„ยพรƒรรรยฅl`jqhlsqยฆ ย….%'รˆร„รร‹ยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร† รยพร‰ร†ยนยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ ย…รˆร„ยพร†รƒร17$รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร… รˆยนร†รร‚ยฅ)03/4$)6$)ยฆ ยฅ3&/0-*5ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนยธdqร‹oรƒร„ยนรŠ รŠยนeรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŒรˆร‰ยนยป ร„ยพร†รยธรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร…รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡รŠร‡ร‡ร‹ ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒยพร‹รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹รŒ*40

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ร… ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ร… รˆร‰รร…ยพร†ยธยพร…ร”ร… ยป รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ร…ยพยบยพร„ร ยฅl`jqhlsqยฆ ยธยปร„ยธยพร‹รŠยธ .%' รŠ รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร… รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…

ย…รƒร‰ร‡ร…ร‡รร†ยนยธร„ยพร†ร‹ยน"#4รˆร‰ร‡รร€ ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ยฅ3&)"6ยฆ รยฅ%0--,&/ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ 

rร‡ร„ร’รร†ยน .%' ร‰ยนยบร‡รรรŽ รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ยพร‚ ยซ ร…ร… ยฝยพรƒร‡ ร‰ยนร‹รยปร†ร”รŽ ร‹ร‡รˆร‡ยป ร‘รƒยนรร‡ยป รยนรŠยนยฝร‡ยป ร‘รƒยนรร‡ยป ร ร‹รŒร…ยบ ยซ ร…ร… jยนร‰รƒยนรŠร” ร‹รŒร…ยบ ร ร‘รƒยนรร‡ยป รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠยธ รร€ dqร‹o ยปรยปยพร‹ยพยฅรŠยพร‰ร”ร‚ยฆ ร‹รŒร…ยบร”ยซร…ร… ร‘รƒยนรร”ยซร…ร… รˆร‡ร„รƒร ร‘รƒยนรร‡ยปยซรร€รˆร„รร‹ร”ร…ร…xรƒยนรร”รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠยธร†ยน ร‰ยพยผรŒร„รร‰รŒยพร…ร”ยพรˆร‡ยปร”รŠร‡ร‹ยพร‡รˆร‡ร‰ร”tยนรŠยนยฝร”ยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ยพ ร‘รร‰ร‡รƒรร‚รˆร‰ร‡รรร„ร•

tยนรŠยนยฝร”ยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ยพ รŒร€รƒรร‚รˆร‰ร‡รรร„ร•

ย…รƒร‰ยพรˆยพยฟร†ยนยธรยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนยธรรŒร‰ ร†รร‹รŒร‰ยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ ยฅ)"'&-&ยฆ ยฅ)&55*$)ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ยฅ1&3.0ยฆ hร‹ยนร„รยธ ยฅ(".&5ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน ยฅ4*40ยฆ dยนร†รยธ 
jnkkejvhleaekhdknthq`

MAXIMUS ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน

ยบร„ร‡ร†ยธ kร‡รƒยนร‰ร†ร‡

bยพร†ยผยพ

ย…รƒยนร‰รƒยนรŠร”ร‘รƒยนรร‡ยป รร‹รŒร…ยบ

qยพร‰ร”ร‚

nยบร‰ยนร€รร”ยปรˆยพรยนร‹ร†ร‡ร…ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพยฝยนร—ร‹ร„รร‘ร• ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพ bรŠยพยผยฝยน รŠร‰ยนยปร†ร ยปยนร‚ร‹ยพยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒร‡ยบ ร‰ยนร€รรŒ mยน รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร— ร…ยพยบยพร„ร ยฅl`jqhlsqยฆ รˆร‰ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ ยปร”ร‘ยพร†ร†ร”ร… รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร… รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡ ร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธรƒร‰ร‡ร…รƒยน"#4ร†ยนยปรŠยพรŽร–ร„ยพ ร…ยพร†ร‹ยนรŽร…ยพยบยพร„รร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠ รƒรŒร— รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ร รรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพ รŠรƒร‡ร„ร‡ยป


VALENCIA jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdknthq`

jร‡ร„ร‡ร†ร†ยน ร˜ D รŽร‰ร‡ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚ ยปรŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยฝรรŠรƒร˜

VALENCIA

nรˆร‡ร‰ยนร˜รŠรŽร‰ร‡ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚ ยปรŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร…ยพยบยพร„รรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅb`kemqhยฆ ย….%'รˆร„รร‹ยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร†รยพร‰ร†ยนยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ ย…รˆร„ยพร†รƒร17$รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ ยฅ)03/4$)6$)ยฆ ยฅ3&/0-*5ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนยธdqร‹oรƒร„ยนรŠรŠยนeรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠ ร‹ยปยนรƒร‡ร†รยพร‰ร†ยนยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ รŠรรŠร‹ยพร…ยน รŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รยธรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร…รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡รŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒยพร‹ รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹รŒ*40hร€ร”รŠรƒยนร†ร†ร‡ยฝยพร…ร‡รƒร‰ยนร‹รรยพร†รƒยนยบรร†ยพร‹ร‰รŒรƒร‡ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยธรŠยพร‰รรยฅb`kemqhยฆ qร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรร”รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†ร”รร€รˆร„รร‹ร”.%'รรร…ยพร—ร‹ร„ยพรƒยนร„ร•ร†รŒร—รร‡ร‰ร…รŒ รร‹ร‡ รˆร‰รยฝยนยพร‹ร…ยพยบยพร„รร–ร‹ร‡ร‚รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรร„ยพยผรƒร‡รŠร‹ร•รรˆร‡ยฝรยพร‰รƒรยปยนยพร‹ยผยนร‰ร…ร‡ร†รร— ร„รร†รร‚

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพรŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒร

qร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรร”รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠยธรร€รˆร„รร‹ร”.%'ร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ร…ร… ร‡รŠร‹ยนร„ร• ร†ร”ยพยฝยพร‹ยนร„ร.%'ยซร…ร… .%'ยซร…ร…รdqร‹oยซร…ร…

ย…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธรˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร•

jยนร‰รƒยนรŠร”ร‹รŒร…ยบรร‘รƒยนรร‡ยปรร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠยธรร€dqร‹oร…ร…ยปรยปยพร‹ยพยฅรŠยพ ร‰ร”ร‚ยฆ oร‡ร„รƒร ร‘รƒยนรร‡ยป ยซ รร€ รˆร„รร‹ร” ร…ร… xรƒยนรร” รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠยธ ร†ยน รˆร„ยนรŠร‹ร…ยนรŠรŠร‡ยปร”ยพร‰ยพยผรŒร„รร‰รŒยพร…ร”ยพรˆร‡ยปร”รŠร‡ร‹ยพร‡รˆร‡ร‰ร”

ย…รˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ยนยธยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•

ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒรรŠร‹รร‰ยนร†รร—รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร

ย…รŠยปยพร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒยปร”รยปยพร‹ยนร†รร— 

ย…รƒร‰ร‡ร…ร‡รร†ยนยธร„ยพร†ร‹ยน"#4รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร ยฅ3&)"6ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…รƒร‰ยพรˆยพยฟร†ยนยธรยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนยธรรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ยนรˆร‰ร‡ รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ยฅ)"'&-&ยฆ ยฅ)&55*$)ยฆ cยพร‰ ร…ยนร†รยธ ยฅ1&3.0ยฆ hร‹ยนร„รยธ ยฅ(".&5ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน ยฅ4*40ยฆ dยนร†รยธ bรŠยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ ร…ยพยบยพร„ร ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรรรรŠร‹ร”ยพรยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร”ยพยฝร„ยธ ร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร•ยธรยพร„ร‡ยปยพรƒยน
jnkkejvhleaekhdknthq`VALENCIA
jnkkejvhleaekhdknthq`

VALENCIA ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน

bรร‘ร†ยธ qยนยปยนร†ร†ยน

ยบร„ร‡ร†ยธ kร‡รƒยนร‰ร†ร‡

nร‰ยพรŽ `ร‰ร‹ยพร…รยฝยน

bยพร†ยผยพ

ย…รƒยนร‰รƒยนรŠร”ร‘รƒยนรร‡ยปรร‹รŒร…ยบ qยพร‰ร”ร‚

nยบร‰ยนร€รร”ยปรˆยพรยนร‹ร†ร‡ร…ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพยฝยนร—ร‹ร„รร‘ร• ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพ bรŠยพยผยฝยน รŠร‰ยนยปร†ร ยปยนร‚ร‹ยพยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒร‡ยบ ร‰ยนร€รรŒ mยนรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร—ร…ยพยบยพร„รยฅb`kemqhยฆรˆร‰ยพยฝร‡ รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ ยปร”ร‘ยพร†ร†ร”ร… รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร… รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡ ร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธรƒร‰ร‡ร…รƒยน"#4ร†ยนยปรŠยพรŽร–ร„ยพ ร…ยพร†ร‹ยนรŽร…ยพยบยพร„รร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠ รƒรŒร— รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ร รรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพ รŠรƒร‡ร„ร‡ยป


BOSTON jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdknthq`

jร‡ร„ร‡ร†ร†ยน ร˜ D รŽร‰ร‡ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚ ยปรŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยฝรรŠรƒร˜

BOSTON nรˆร‡ร‰ยนร˜รŠรŽร‰ร‡ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚ ยปรŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚

jยนยบรร†ยพร‹ร‰รŒรƒร‡ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยธรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅanqrnmยฆร‡ร‹ร„รรยนยพร‹รŠยธร‰ยพรŠรˆยพรƒร‹ยนยบยพร„ร•ร†ร‡ร‚รรŒร†รƒรร ร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร•ร—รยปร‡รˆร„ร‡ร’ยนยพร‹ยปรŠยพยบยพรรŒยปรŠร‹ยปร‡รŒยปยพร‰ยพร†ร†ร‡รŠร‹รรรˆร‰ยพยปร‡รŠรŽร‡ยฝรŠร‹ยปยน mร‡ยปร”ร‚รˆร‡ยฝรŽร‡ยฝรƒร…ร‡ยฝยพร„รร‰ร‡ยปยนร†รร—ยฝรร‰ยพรƒร‹ร‡ร‰รŠรƒรรŽรŠร‹ร‡ร„ร‡ยปรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅanqrnmยฆ รยฝยพ ยนร„ร•ร†ร‡ยพ รŠร‡ยพยฝรร†ยพร†รยพ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร‡ยป รŠร‹ร‡ร„ยน รŠ ยบร‡รƒร‡ยปร”ร…ร ร ยบร‰รรรรร†ยผรˆร‰รรŠร‹ยนยปรƒยนร…ร รˆร‡ยฝ รยพร‰รƒรยปยนร—ร‹รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร•รƒยนยบรร†ยพร‹ยน ยนร‹ยนรƒยฟยพรˆร‡ร€รร‹รยปร†ร‡รŠร‹ร•รยผรยบรƒรร‚รŒร…ยพยผร‡ร‡ยบ ร„ยนยฝยนร‹ยพร„ยธ bรŠยพร–ร‹ร‡ยฝยพร„ยนยพร‹รƒยนยบรร†ยพร‹ร‰รŒรƒร‡ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยธยฅanqrnmยฆรˆร‡รรŠร‹รร†ยพร‰ยพรŠรˆยพรƒร‹ยนยบยพร„ร•ร†ร”ร… ร‡รŠ ร†ร‡ยปยนร‹ยพร„ร•ร†ร”ร…รร†ยนยฝยพยฟร†ร”ร…

qร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรร” รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠยธ รร€ dqร‹o ร…ร… ร รร…ยพร—ร‹ ร„ยพรƒยนร„ร•ร†รŒร— รร‡ร‰ร…รŒqร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”ยพร–ร‰ยผร‡ร†ร‡ร…รรร†ร”ยพรร‡ร‰ร…ร”รรŠรรŠร‹ยพร…ยนร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠ รƒรรŽร‡รˆร‡ร‰ยฝรยนร…ยพร‹ร‰ร‡ร…ร…ร…รร…ร…รŠร‰ยพยผรŒร„รร‰ร‡ยปรƒร‡ร‚ยปร”รŠร‡ร‹ร”รˆร‰รยฝยนร—ร‹ รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรร…ยพยบยพร„รยฅanqrnmยฆยฝรร†ยนร…รรร†รŒร—ร‡รŠร†ร‡ยปยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร• bรŠยพ รƒร‰ยนยธ รŠร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รร ยบร‡รƒร‡ยปรร†ร” รŠร‹ร‡ร„ร‡ยป ยปยพร‰รŽร†รยพ ร ร†รยฟร†รยพ รˆยนร†ยพร„ร ร‘รƒยนรร‡ยปรร‹รŒร…ยบร‡ยบร„รรร‡ยปยนร†ร”รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ร‡ร‚"#4รƒร‰ร‡ร…รƒร‡ร‚ ร…ร…


jnkkejvhleaekhdknthq`

BOSTON

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพ รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒร

nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพ ยป รˆร‰ร‡รร€ ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร…ยพยบยพร„รรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅanqrnmยฆ

ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒรรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร

ย…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนยธdqร‹oรƒร„ยนรŠรŠยนeรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠ ร‹ยปยนรƒร‡ร†รยพร‰ร†ยนยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ ยฅ&((&3ยฆ `ยปรŠร‹ร‰รยธ รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รยธรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร…รƒร‡ ร‹ร‡ร‰ร”รŽรŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒยพร‹รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹รŒ*40

ย…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธรˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ย…รˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ยนยธยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•

ย…รƒร‰ร‡ร…ร‡รร†ยนยธร„ยพร†ร‹ยน"#4รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ ยฅ3&)"6ยฆรยฅ%0--,&/ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ 

ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร— รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽยปยพร’ยพรŠร‹ยป

ย…รƒร‰ยพรˆยพยฟร†ยนยธรยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนยธรรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ยนรˆร‰ร‡ รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ยฅ'(7ยฆ hร‹ยนร„รยธ ยฅ)"'&-&ยฆ ยฅ)&55*$)ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ยฅ1&3.0ยฆ hร‹ยนร„รยธ ยฅ(".&5ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน ยฅ4*40ยฆ dยนร†รยธ 

ย…ร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร•รƒร‰ยนร‹รƒร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ ยผร‡ยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรยธร‹ยพรˆร„ยนยฝร‡ยq ย…รŠยปยพร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒยปร”รยปยพร‹ยนร†รร— bรŠยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพยป รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร…ยพยบยพร„ร ร–รƒร‡ร„ร‡ยผร รยพรŠรƒรรรรŠร‹ร”ยพรยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร”ยพยฝร„ยธ ร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร•ยธรยพร„ร‡ยปยพรƒยนqร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรร”รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠยธรร€รˆร„รร‹ร”dqร‹oร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ ร…ร… ร‡รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพยฝยพร‹ยนร„รยซร…ร… ร…ร…รร…ร… bรŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ร†รŒร—รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยนรรร—ร‹รŒร…ยบรร‘รƒยนรร‡ยปยปรŽร‡ยฝรร‹ร€ยน ร…ร‡รƒ ยฝร„ยธยปรŠยพรŽยปร”ยฝยปรยฟร†ร”รŽยธร’รรƒร‡ยปยซรยพร†ร‹ร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ร€ยนร…ร‡รƒ 
jnkkejvhleaekhdknthq`

BOSTON ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน jร„ยพร† bยนร†รƒรŒยปยพร‰

nร‰ยพรŽ aร‡ร„ร‡ร†ร•ยธ

lยนรŽยนยผร‡ร†

rยพร…ร†ร”ร‚ ร‡ร‰ยพรŽ

ย…รƒยนร‰รƒยนรŠร”ร‘รƒยนรร‡ยปรร‹รŒร…ยบ

qยพร‰ร”ร‚

nยบร‰ยนร€รร”ยปรˆยพรยนร‹ร†ร‡ร…ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพยฝยนร—ร‹ร„รร‘ร• ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพ bรŠยพยผยฝยน รŠร‰ยนยปร†ร ยปยนร‚ร‹ยพยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒร‡ยบ ร‰ยนร€รรŒ mยน รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร— ร…ยพยบยพร„ร ยฅanqrnmยฆ รˆร‰ยพยฝร‡ รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹ยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ ยปร”ร‘ยพร†ร†ร”ร… รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร… รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡ ร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธรƒร‰ร‡ร…รƒยน"#4ร†ยนยปรŠยพรŽร–ร„ยพ ร…ยพร†ร‹ยนรŽร…ยพยบยพร„รร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠ รƒรŒร— รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ร รรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพ รŠรƒร‡ร„ร‡ยป


TANGO LUX jnkkejvhleaekhdknthq`


jnkkejvhleaekhdknthq`

TANGO LUX

nร‹ยฝยนยพร‹ยพรˆร‰ยพยฝรˆร‡รร‹ยพร†รยพรˆร‰ยนรƒร‹รร ร†ร‡รŠร‹รรร‹ร‰ยนยฝรรรร‡ร†ร†ร‡ร…รŒยฝยพร„ร‡ยปร‡ ร…รŒ รŠร‹รร„ร— bร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†ยธยธ ร–ร†ยพร‰ยผรยธ รƒยนยบรร†ยพร‹ยนรˆร‡ยฝรŠรƒยนยฟยพร‹ยปยพร‰ร†ร‡ยพร†ยน รˆร‰ยนยปร„ยพร†รยพยปbยนร‘ยพร‚ร‰ยนยบร‡ร‹ยพ ยฅr`mcnk~jqยฆ ยซ ร–ร‹ร‡ ร‡รยนร‰ร‡ยปยน ร†รยพ รƒร„ยนรŠรŠรรƒรยง รŠยฝยพร‰ยฟยนร†ร†ร‡ร‚ รˆร‰รร‹ยธยผยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‚ ร ยผร„ยนยปร†ร‡ยพ ยซ ยปยพรร†ร‡ร‚ qร‹ร‡ร„ร” ยบร‰รรรร†ยผรˆร‰รรŠร‹ยนยปรƒร ยบร‡รƒร‡ยปร”ยพ รˆร‰รรŠร‹ยนยปรƒร รƒร‡ร„ร„ยพรƒ รรร ยฅr`mcn k~jqยฆ ยซ รร€ รˆร„ร ร‹ร” ร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ ร…ร… ร‘รƒยนรร” ยซ รร€ รˆร„รร‹ร” ร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ ร ร…ร… jร‰ร‡ร…รƒยน "#4 ร‹ร‡ร„ร’รร†ร‡ร‚ ร…ร… ร†ยน รŠร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรยนรŽ ร ยบร‡รƒร‡ยปรร†ยนรŽ รŠร‹ร‡ ร„ร‡ยป bรŠยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพยป รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ ร…ยพยบยพร„ร ร–รƒร‡ร„ร‡ยผร รยพรŠรƒรรรรŠร‹ร”ยพรยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร”ยพยฝร„ยธ ร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร•ยธรยพร„ร‡ยปยพรƒยนnรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠ รˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพยปรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ ร…ยพยบยพร„รรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรรยฅr`mcn k~jqยฆ ย…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนยธdqร‹o รƒร„ยนรŠรŠยนeรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยน รƒร‡ร†รยพร‰ร†ยนยฅ,30/0ยฆ xยปยพร‚รยนร‰รยธ รŠรรŠร‹ยพร…ยน รŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รยธรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร…รƒร‡ ร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡รŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒยพร‹รŠร‹ยนร† ยฝยนร‰ร‹รŒ*40 ย…รƒร‰ร‡ร…ร‡รร†ยนยธร„ยพร†ร‹ยน"#4รˆร‰ร‡รร€ ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ยฅ3&)"6ยฆ รยฅ%0--,&/ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ย…รƒร‰ยพรˆยพยฟร†ยนยธรยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนยธ รรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠ ร‹ยปยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ยฅ)"'&-&ยฆ ยฅ)&55*$)ยฆ cยพร‰ร…ยนร†รยธ ยฅ1&3.0ยฆ hร‹ยนร„รยธ ยฅ(".&5ยฆ oร‡ร„ร•ร‘ยน ยฅ4*40ยฆ dยนร†รยธ 
jnkkejvhleaekhdknthq`

TANGO LUX nรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพรŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒร ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒรรŠร‹รร‰ยนร†รร—รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ย…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธรˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ย…รˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ยนยธยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ย…รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร—รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽยปยพร’ยพรŠร‹ยป ย…ร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร•รƒร‰ยนร‹รƒร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ยผร‡ยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรยธ ร‹ยพรˆร„ยนยฝร‡ยq ย…รŠยปยพร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รƒยปร”รยปยพร‹ยนร†รร— bร”รŠร‡รยนร‚ร‘ยพยพ รƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ รˆร‰รร…ยพร†ยธยพร…ร”รŽ รŠร‡ยปร‰ยพ ร…ยพร†ร†ร”รŽ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป ร รรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ ยปยนร†รยพ รˆยพร‰ยพยฝร‡ยปร‡ยผร‡ ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยธ รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠ รŠรยปร†ร”รŽ ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร‚ รˆร‡ยฝร‹ยปยพร‰ยฟยฝยนยพร‹รŠยธ รŒยปยพร„รรยพ ร†รยพร… รŠร‰ร‡รƒยน ยผยนร‰ยนร†ร‹รร ร†ยน ร…ยพยบยพร„ร• รŠ ร…ยพรŠยธรยพยป ยปรŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรรรŠcnqr ยฝร‡ร…ยพรŠยธรยพยป


jnkkejvhleaekhdknthq`

TANGO LUX ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน

aยพร‰ยพร€ยน รŠร†ยพยฟร†ยนยธ

nร‰ยพรŽ aร‡ร„ร‡ร†ร•ยธ

rยพร…ร†ร”ร‚ ร‡ร‰ยพรŽ

bยพร†ยผยพ

nยบร‰ยนร€รร” ยป รˆยพรยนร‹ร†ร‡ร… ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพ ยฝยนร—ร‹ ร„รร‘ร•ร‡ยบร’ยพยพรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพbรŠยพยผยฝยนรŠร‰ยนยป ร†รยปยนร‚ร‹ยพ ยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ รˆร‡ ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒ ร‡ยบร‰ยนร€รรŒ mยนรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร—ร…ยพยบยพร„รยฅr`mcnk~jqยฆรˆร‰ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน lยนร‹ยพร‰รยนร„ ร…ยพยบยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒยพร‹รŠยธ รˆร‡ ยปร”ร‘ยพร†ร†ร”ร… รŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร… รƒ รรŠร‹รร‰ยนร†รร— รˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ร ร‹ยพร‰ร…ร‡ ร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— oร‰ร‡ร‹รยปร‡รŒยฝยนร‰ร†ยนยธรƒร‰ร‡ร…รƒยน"#4ร†ยนยปรŠยพรŽร–ร„ยพ ร…ยพร†ร‹ยนรŽร…ยพยบยพร„รร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠ รƒรŒร— รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ร รรŠรƒร„ร—รยนยพร‹ ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รยพ รŠรƒร‡ร„ร‡ยป


#0

p¾Ï¾ÈÏÁ¸


pยพรยพรˆรรยธB&O qร‹ร‡ร‚รƒยนร‰ยพรยพรˆรรรยซยปรร€รร‹ร†ยนยธรƒยนร‰ร‹ร‡รรƒยนร„ร—ยบร‡ยผร‡ ร‡รรรŠยนqรรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รยพร…ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร‡ยปร‰ยพรยพรˆรรร‚ ร…ร‡ยฟร†ร‡รˆร‰ยพร‡ยบร‰ยนร€รร‹ร•ร‡รรรŠรรŠร‡ร€ยฝยนร‹ร•รŠร‹รร„ร•ร†ร”ร‚ รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”ร‚ ร†ยพรˆร‡ยปร‹ร‡ร‰รร…ร”ร‚รˆร‡ยฝรร€ยนร‚ร†รŒร รรŒร†รƒรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹รรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ nร‰รยผรร†ยนร„ร•ร†ร”ยพรร‡ร‰ร…ร”ร…ร‡ยฝรŒร„ยพร‚รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยธร—ร‹ รŠรร‡ร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร‹ร•ร…ยธยผรƒรร‚ยปร‡ร„ร†ร‡ร‡ยบร‰ยนร€ร†ร”ร‚ร„รยบร‡ ร€ยนรƒร‰รŒยผร„ยพร†ร†ร”ร‚รŠรร„รŒร–ร‹ร‰ยพรยพรˆรรร bรŠยพรยปยพร‹ร‡ยปร”ยพยปยนร‰รยนร†ร‹ร”ยผยนร‰ร…ร‡ร†รรร†ร‡รŠร‡รยพร‹ยนร—ร‹รŠยธรŠ ยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ร”ร…รร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ยนร…รรร€รˆยพร‰รร‡ร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยผร‡ ร…ยพร‹ยนร„ร„ยน รร‹ร‡ยธยปร„ยธยพร‹รŠยธร‡ร‹ร„รรรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‚ร‡รŠร‡ยบยพร†ร†ร‡รŠร‹ร•ร— รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร

ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน

bยพร†ยผยพ

ร‹ยพร…ร†ร”ร‚ ร‡ร‰ยพรŽ

ยฝรŒยบ xยนร…ร‡ร†ร

ร‡ร‰ยพรŽ ยปรร‘ร†ยธ aร‡ร„ร‡ร†ร•ยธ lยนร‰ยบยพร„ร„ร‡

ยผร‰รŒร‘ยน `ร‰ร‡ร€ร‡

ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝรŒยบ รŠร†ยพยฟร†ยนยธ jร‰รรŠร‹ยนร„ร„

รˆยพรˆยพร„

ย…ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพรยปยพร‹ยน

ยฟยนรŠร…รร†

ร‡ร„รยปยน

รŠรร†รร‚ รˆยพรˆยพร„

bยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽรยปยพร‹ยนรŽร…ร‡ยผรŒร‹รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนร‹ร•รŠยธ รŠร„ยพยฝรŒร—ร’รยพร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” ย…รƒร‰ร”ร‘รƒรรŠร‹ร‡ยพรƒ ย…รŠร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรร” nยบร‰ยนร€รร” ยป รˆยพรยนร‹ร†ร‡ร… ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพ ยฝยนร—ร‹ ร„รร‘ร• ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพ bรŠยพยผยฝยน รŠร‰ยนยปร†รยปยนร‚ร‹ยพ ยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒร‡ยบร‰ยนร€รรŒ mยน รƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร— ยฅ#0ยฆ รˆร‰ยพยฝร‡รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹รŠยธ ยผยนร‰ยนร†ร‹รยธ ยผร‡ยฝยน

XXXJOWPMVYDPN


qÁÊ˾ŹÇÍÁÊÆÔÎȾɾ¼ÇÉǽÇÃ'3&&-*/&


aร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ยธรˆร‰ยพยฝร„ยนยผยนยพร…ร‡ร…รŒยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹รŒร‹รƒยนร†ยพร‚ รŠร‹ยพรƒร„ยนร ร‡ยบร‘รร‰ร†ร‡ร‚รยปยพร‹ร‡ยปร‡ร‚ยผยนร…ร…ยพdqร‹o ร†ยนร…รŒยฝยนยพร‹รŠยธรŠร‡ร€ยฝยนยปยนร‹ร•รŒร†รรƒยนร„ร•ร†ร”ยพ ยฝรร€ยนร‚ร†รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ร”ร‡รรรŠร†ร”รŽรˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รƒ รยฝยพยนร„ร•ร†ร‡รˆร‡ยฝรŽร‡ยฝยธร’รรŽยฝร„ยธ ร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรรรˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปยนร„ร—ยบร‡ยผร‡รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รยธ bรŠยพรˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝรƒรรŠร‡ยพยฝรร†ยธร—ร‹รŠยธร…ยพยฟยฝรŒรŠร‡ยบร‡ร‚ ร‡ยบร‰ยนร€รŒยธยพยฝรร†รŒร—ร„รร†รร—รร„รร‡ร‹ยผร‡ร‰ร‡ยฟยพร†ร†ร‡ยพรˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปร‡

ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน

oยพรˆยพร„

jร„ยพร† dรŒยบ bยนร†รƒรŒยปยพร‰ jร‰รรŠร‹ยนร„ร„

bรร‘ร†ยธ nร‰ยพรŽ lยนร‰ยบยพร„ร„ร‡ aร‡ร„ร‡ร†ร•ยธ

dรŒยบ xยนร…ร‡ร†ร

cร‰รŒร‘ยน `ร‰ร‡ร€ร‡

cร‰รŒร‘ยน

rยพร…ร†ร”ร‚ ร‡ร‰ยพรŽ

bยพร†ยผยพ

ย…รยปยพร‹ยนร‹รƒยนร†ยพยปร”รŽยฝยพรƒร‡ร‰ร‡ยป

"

"

"

"

"

"

""

"#

"$

"&

nยบร‰ยนร€รร”ยปรˆยพรยนร‹ร†ร‡ร…ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพยฝยนร—ร‹ร„รร‘ร•ร‡ยบร’ยพยพรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รยพ bรŠยพยผยฝยนรŠร‰ยนยปร†รยปยนร‚ร‹ยพยปร”ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚รยปยพร‹รˆร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒร‡ยบร‰ยนร€รรŒ

mยนรŠรรŠร‹ยพร…รŒรˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รƒ'3&&-*/&รˆร‰ยพยฝร‡รŠร‹ยนยปร„ยธยพร‹รŠยธยผยนร‰ยนร†ร‹รยธยผร‡ยฝยน

XXXJOWPMVYDPN


ย…ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยปยพร‹ยน jร„ยพร† bยนร†รƒรŒยปยพร‰ cร‰รŒร‘ยน `ร‰ร‡ร€ร‡ cร‰รŒร‘ยน nร‰ยพรŽ aร‡ร„ร‡ร†ร•ยธ rยพร…ร†ร”ร‚ ร‡ร‰ยพรŽ oยพรˆยพร„

ย…ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ รยปยพร‹ยน nร„รยปยน qรร†รร‚ รˆยพรˆยพร„ lรร†รรƒรŒรŽร†ร รˆร‰ยพยฝร†ยนร€ร†ยนรยพร†ร” ยฝร„ยธ รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รยธ ยป ร‡รรรŠยนรŽ ยป รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽ ร†ยพ รˆร‰ยพยฝรŒรŠร…ร‡ร‹ร‰ยพร†ร‡ ร…ยพรŠร‹ร‡ ยฝร„ยธ รŠร‹ยนรรร‡ร†ยนร‰ร†ร‡ร‚ รƒรŒรŽร†ร mยนร„รรรยพ รยพร‹ร”ร‰ยพรŽ ร…ร‡ยฝยพร„ยพร‚ รƒรŒรŽร‡ร†ร• รŠ ร‰ยนร€ร„รรร†ร”ร…ร รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒร‹รยปร†ร”ร…ร ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร…ร ยน ร‹ยนรƒยฟยพ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร• ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรยปยพร‹ร‡ยปร”รŽรƒร‡ร…ยบรร†ยนรรร‚รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยธยพร‹รˆร‡ยฝร‡ยบร‰ยนร‹ร•รƒรŒรŽร†ร—ยปร€รŠยปรรŠรร…ร‡รŠร‹รร‡ร‹รˆร‰ยพยฝรˆร‡รร‹ยพร†รร‚รยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ยพร‚ bรŠยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพยปรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร…ยพยบยพร„ร ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรรรรŠร‹ร”ยพรยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร”ยพยฝร„ยธร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร•ยธรยพร„ร‡ยปยพรƒยน

XXXJOWPMVYDPN

nยบร‰ยนร€รร” ยป รˆยพรยนร‹ร†ร‡ร… ยปยนร‰รยนร†ร‹ยพ ยฝยนร—ร‹ ร„รร‘ร• ร‡ยบร’ยพยพ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพ ร†รยพ bรŠยพยผยฝยน รŠร‰ยนยปร†รยปยนร‚ร‹ยพ ยปร” ยบร‰ยนร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ รˆร‡ ร†ยนรŠร‹ร‡ยธร’ยพร…รŒ ร‡ยบร‰ยนร€รรŒ

Каталог мебели для офиса "Инволюкс"  

Полный каталог мебели для офиса, которую вы можете заказать в компании "Дело". Мебель серии «Рондо» цвета «груша» можно приобрести со склада...

Каталог мебели для офиса "Инволюкс"  

Полный каталог мебели для офиса, которую вы можете заказать в компании "Дело". Мебель серии «Рондо» цвета «груша» можно приобрести со склада...

Advertisement