Page 1

theater en kunstencentrum

jaarverslag 2010 2007


colofon tekst: vormgeving & DTP:

bestuur en directie De Kom Elise Stegeman, De Kom

dekomjaarverslag2010pagina2


De Kom, theater en kunstencentrum jaarverslag 2010 De Kom Nieuwegein sinds 1985

Kwaliteit

Kunsteducatie & Amateurkunst

De Kom, theater en kunstencentrum Passage 100 Postbus 525 3430 AM NIEUWEGEIN 030 605 57 97 aandekom@dekom.nl www.dekom.nl

dekomjaarverslag2010pagina3


eerste paal De nieuwe Kom 3 maart 2010

Š Ton den Engelsman en Ton van Cooten, FotoGein

dekomjaarverslag2010pagina4


1. inhoudsopgave 1. omzien naar 2010 2. kern van de zaak: activiteiten 3. financiĂŤn 4. bestuur, management en medewerkers 5. meer informatie ? 6. bijlagen 6.1. balans per 31 december 2010 6.2. staat van baten en lasten 6.3. kengetallen activiteiten

dekomjaarverslag2010pagina5


Theatrale Finale De vloek van Tibor 28 mei 2010 Š Leo Koppen

dekomjaarverslag2010pagina6


1. omzien naar 2010 Beste lezer In dit jaarverslag vindt u in vogelvlucht de belangrijkste uitkomsten van het jaar 2010. Door overzichten, opsommingen en foto’s wordt veel informatie compact weergegeven. Achter deze bondige informatie kunt u ongetwijfeld de inspiratie voor het werk en de activiteiten van De Kom gewaar worden. Essentieel voor De Kom is het zichtbaar maken van het belang van uitvoerende podiumkunsten, kunsteducatie en amateurkunst. Kunst verrijkt en ontplooit het individu en versterkt de relatie met de sociale omgeving. Door een breed, gevarieerd, naar leeftijd en inhoud gedifferentieerd kunst- activiteitenaanbod is De Kom voor velen in Nieuwegein toegankelijk en bereikbaar. De Kom als Nieuwegeins theater en kunstencentrum kan niet gauw volledig in beeld worden gebracht. Dit jaarverslag is een poging. De nieuwsgierige lezer vindt ongetwijfeld zijn weg en kan zich zogewenst wenden tot De Kom voor het verkrijgen van meer (achtergrond)informatie. de kernpunten Met de aanvang van de nieuwbouw in het voorjaar van 2010 werd zekerheid verkregen over de realisering van het nieuwe theater en kunstencentrum en de oplevering einde 2011. In dat licht was het continueren van de bestaande activiteiten en het stabiliseren van de organisatorische situatie in het huidige gebouw van belang ten gunste van alle trouwe theaterbezoekers en cursisten van het kunstencentrum. Terwijl op de achtergrond allerhande voorbereidende werkzaamheden nodig waren voor de nieuwbouw, mocht de buitenwereld in De Kom daar niets van merken. Dus zijn de door De Kom gewenste activiteiten in het theater (voorstellingen en verhuur) en het kunstencentrum (cursussen en lessen in kunsteducatie) zo veel als mogelijk is gerealiseerd in overeenstemming met de voorgenomen planning. Vele complementerende activiteiten zijn uitgevoerd, mede dankzij de sponsoren (Talentenklas, orkestproject en dergelijke). De amateurkunst heeft volop gebruik gemaakt van onze dienstverlening en accommodatie. Met deze ontplooide activiteiten heeft De Kom tevens voldaan aan de prestatieafspraken van de subsidieovereenkomst met de gemeente Nieuwegein. De financiële exploitatie heeft beheersmatig plaatsgevonden zodat er sprake is van een bescheiden positief saldo. Het vermogen kon daardoor enigszins versterkt worden en dus de financiële weerbaarheid voor de komende onzekere – nieuwbouw – jaren. U vindt de meest belangrijke informatie in de kolommen en staten op de komende pagina’s. vernieuwen In de voorbereidingen van de nieuwbouw wordt veel aandacht geschonken aan de nieuwe programmering van het theater voor de grote en de kleine zaal. De sprong van de huidige middenzaal naar twee zalen van verschillende omvang vraagt denkwerk, beleid en voorbereiding op marketing en exploitatie. In 2010 is vooral ingezet op het vasthouden van het huidige publiek (o.a. met de acties rondom het 25-jarig jubileum), maar ook op het versterken van het aanbod aan kinderen in diverse leeftijdscategorieën (Kids&Kom) en jongeren (jongerenpanel, cultuurkaart). In de kunsteducatie neemt de belangstelling voor popmuziek toe zonder afbreuk te doen aan de klassieke instrumenten en het jeugdsymfonieorkest. Met de organisatie van o.a. optredens van ensembles, popfestivals en het succesvolle wereldmuziek en -dansfestival Tutti Frutti, waarbinnen cursisten een belangrijke rol spelen, toont De Kom het brede scala van les- en cursusmogelijkheden. Daarnaast biedt De Kom in zowel primair als voortgezet onderwijs aanvullende mogelijkheden voor kunst op school. De Kom onderstreept het belang van de verbinding tussen kunstonderwijs op scholen en de bestaande kunstbeoefening in kunstinstellingen zoals De Kom. Daarom neemt De Kom ook met activiteiten deel aan de ontwikkeling van de Brede School projecten. nieuwbouw 2012 In 2010 is de langverwachte nieuwbouw voor het theater en kunstencentrum van start gegaan. Inmiddels verrijzen de contouren van het gebouw. Veel van de werkzaamheden van de managementstaf staan in het teken van de voorbereiding van de nieuwe organisatie. In december 2011 wordt de oplevering verwacht van het gebouw naar een ontwerp van architect Frits van Dongen van de Architekten Cie. De officiële opening zal ongetwijfeld plaatsvinden in de lente van 2012 (geplande datum 23 maart 2012). Dankzij financiële steun van de gemeente Nieuwegein heeft De Kom tijdelijk een kwartiermaker (voorbereiding nieuwe huisvesting en organisatie) aan kunnen stellen alsook de afdeling publiciteit & marketing kunnen versterken. we zijn aanwezig Dankzij lesgelden, entreegelden, sponsorbijdragen, overheidssubsidies (van vooral de gemeente) en andere inkomsten heeft De Kom in 2010 veel kunstactiviteiten gerealiseerd in en buiten de accommodatie, samengewerkt met andere kunstaanbieders en ook activiteiten aangeboden aan niet-reguliere bezoekers, beoogde doelgroepen en relaties. Publiciteit is daarbij niet alleen een marketingmiddel, maar toont bovendien aan midden in de samenleving te staan en bij te dragen aan de sociale cohesie van Nieuwegein. Dit jaarverslag laat zien dat De Kom een bevlogen en betrouwbare partner is voor verenigingen, kunstinstellingen, sponsoren, huurders en gebruikers van activiteiten en accommodatie alsook voor de subsidieverstrekkers.

dekomjaarverslag2010pagina7


2. kern van de zaak: activiteiten

Pipo, de musical 3 april 2010 © Simone Henken

het theater manifesteerde zich met: • • • • • •

110 theatervoorstellingen in de theaterzaal doel: 80-100 voorstellingen met 28.009 bezoekers 64 % bezetting gemiddeld van de grote zaal doel: 54-66 % zaalbezetting 3 voorstellingen kindervakantieweek (circa 600 bezoekers) 3 zondagconcerten in de toneelstudio en Dorpskerk Jutphaas (277 bezoekers) 10 lunchpauzeconcerten in de foyer (325 bezoekers)

Van de abonnementhouders komt 61% uit Nieuwegein. De overigen komen uit de regio rondom Nieuwegein. Bij de vrije kaartverkoop is dat laatste nadrukkelijker uit een bredere kring rondom de stad met toenemend aantal internetverkopen. Zie voor meer cijfermatige vergelijkingen bijlage 6.3.

dekomjaarverslag2010pagina8


Maaike Jansen (21) doet al sinds haar vijfde aan klassiek ballet. “Ik was als kind dromerig en hield van prinsessen, feetjes en jurkjes. Ballet is dan al snel een logische keuze.” Ze volgde weleens proeflessen jazzdans, maar kwam toch altijd weer terug bij klassiek. “Ik dans al jaren samen met dezelfde meiden, we stromen steeds met elkaar door naar een volgende groep. Dan worden het vanzelf vriendinnen. Ik vind de sfeer in De Kom gezellig. Er is een fijne ons-kent-ons cultuur.” Maaike wil het liefst altijd blijven dansen. ”Een paar jaar geleden overwoog ik heel even om te stoppen, maar toen ik hoorde dat we op spitzen mochten dansen, wist ik zeker dat ik door wilde.”

het kunstencentrum manifesteerde zich met: • • • • • •

1.280 leerlingen/cursisten bij de afdeling muziek doel: 1000-1300 cursisten 114 cursisten bij de afdeling dans doel: 150-200 cursisten 77 cursisten bij de afdeling toneel doel: 90-150 cursisten 156 cursisten bij de afdeling beeldende kunst doel: 100-150 cursisten 1.627 totaal doel: 1340-1800 cursisten 15 presentaties in de theaterzaal, o.a. Theatrale Finale, Talentenklas, pianodag, popfestival

In het economisch zware jaar 2010 zien we een geringe afname van het aantal cursisten bij enkele onderdelen, maar door de bank genomen is er sprake van stabilisatie en continuering. De stabiele situatie bij de reguliere muzieklessen schrijven we toe aan het prijsbeleid (ongewijzigde lesgeldtarieven voor jeugdigen), geactualiseerd aanbod, activiteiten in het onderwijs en publiciteit. Zie voor meer kengetallen bijlage 6.3.

de amateurkunst gebruikte De Kom voor: • • • • •

12 voorstellingen lokale amateurkunst doel: 18-22 voorstellingen 25 voorstellingen overige culturele verhuur in theaterzaal doel: 26-31 voorstellingen maandagavond orkestrepetities jeugdorkesten en het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest 5 lokale amateurverenigingen met wekelijkse repetitie in lokalen aantal bezoekers circa 20.000 bij deze voorstellingen

Ook in 2010 zijn verenigingen voorzichtig geweest met huur van de theaterzaal om kosten te besparen. Zie ook bijlage 6.3.

Theatrale Finale | Fame 29 mei 2010 © Leo Koppen

dekomjaarverslag2010pagina9


expositie Mariëlle Mahieu oktober/november 2010

exposities:

© Mariëlle Mahieu

10 exposities in foyer: cursisten, lokale kunstenaars, Fotogein doel: 10 exposities

filmtheater Nieuwegein: • 31 filmvertoningen • 1.322 bezoekers • 54% bezetting gemiddeld in Plaza 2

doel: 35 filmvertoningen doel: 54-66 %

Het filmtheater FTN heeft last van de afnemende belangstelling voor het bioscoopbezoek en de Plaza Bioscoop.

onderwijsactiviteiten: • • • • • • •

Kijkje achter de schermen 6 september 2010 © Leonie Gussekloo

kunstvakonderwijs in diverse groepen van de basisscholen van de VCNS in Nieuwegein noord: 3 scholen, 18 lesgroepen, 410 leerlingen feestweek VCNS-scholen: voorstelling met muzikale omlijsting: 5 scholen, 1300 leerlingen orkestproject samen met Kunst Centraal: alle leerlingen van groep 5: 30 klassen met 601 kinderen, 70 begeleiders, 55 orkestleden, 26 muziekdocenten, 357 korte workshops project Kijkje achter de schermen, een actieve theaterworkshop i.s.m. Kunst Centraal: 31 groepen 7 met tezamen 742 leerlingen cultuurabonnementen voor het Anna van Rijn College, het Cals College en het Oosterlicht College 39 startworkshops voor Culturele Kunstzinnige Verkenning in het voortgezet onderwijs, waarvan 25 in De Kom met 767 leerlingen: Anna van Rijn College en Oosterlicht College brede school Fokkesteeg: korte lessenreeks met 45 deelne mers in verschillende disciplines


Piet Baardemans (80) is al sinds het begin abonnementhouder bij De Kom. Ieder seizoen dienen zijn kinderen verlanglijstjes in en dan kiest hij voorstellingen die de moeite waard zijn, variërend van toneel tot dans. “Ik vind de sfeer in De Kom prettig; het is net een grote huiskamer.” In de loop der tijd heeft meneer Baardemans theater zien veranderen. “Vooral cabaret is veel grover geworden en kan niet meer zonder seks. De cabaretiers van nu zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld Wim Kan en Toon Hermans. Ik kan er nog steeds erg van genieten, hoor. Maar soms ligt het er wel dik bovenop.” Meneer Baardemans ziet niet op tegen de verhuizing van De Kom in 2012. Glimlachend: “Ach, ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven; dat kan ik ook wel aan”.

Eshrée Mettendaf (12) mocht vier jaar geleden van haar ouders een muziekinstrument kiezen. Sindsdien krijgt ze gitaarles en ze is daar nog altijd tevreden mee. “Je kunt met de gitaar zoveel verschillende stijlen spelen, zoals blues en pop. Ik krijg één keer in de week duo-les; wel zo gezellig met iemand samen. Mijn docent Peter van der Ent is heel leuk, hij wordt gelukkig niet boos als het niet lukt. We oefenen net zo lang op een liedje tot het goed gaat. Ik heb ook al twee keer bij Tutti Frutti opgetreden.” Eshrée heeft de smaak te pakken en heeft nog meer muzikale ambities. “Mijn vader en mijn broertje drummen. Dat zou ik ook wel willen leren.”

completerende activiteiten: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

brede school Fokkesteeg: lessencyclus dans, muziek, beeldende kunst – 45 deelnemers brede school Wijkersloot: lessenreeks muziek – 10 deelnemers kerstconcert in de Dorpskerk op 9 december: 35 muzikanten, 180 bezoekers kids&Kom: actie voor jeugdtheater, workshop ‘mini-natuur-theatertje’ i.s.m. het MEC leerlingenpresentatie muziekafdeling in Dorpskerk op 25 juni: 30 muzikanten, 200 bezoekers lunchpauzeconcerten in de foyer, iedere 3e vrijdag van de maand gratis Merwede Music Festival, ondersteuning en (artiesten)administratie, 19 juni Musicalvoorstelling jongeren en kinderen (76 cursisten, 10 bandleden) met bijna 800 bezoekers nieuwjaarsconcert op 9 januari met Zoumana Diarra (Senegal) en Dansgroep van de Ngondoschool uit Rundu open dag kunstencentrum op 29 mei popfestival Kom Together, winter- en zomereditie, deelnemers 250 leerlingen, 450 bezoekers projectweek muziekafdeling in februari: workshops en bijzondere lesvormen reisvoorstelling Vrienden van De Kom naar Evolution van Corpus Acrobatic Theater in Schouwburg Gouda repetitieruimte voor bands seizoenpresentatie ‘Kom in balans’: nieuw theaterprogramma op 20 mei serie Mooie Muziek Op Zondag: docentenconcerten Dorpskerk Jutphaas en De Kom sponsoravond op 28 april met workshop, buffet en voorstelling de Talentenklas: geselecteerde cursisten volgen jaarlijks extra programma dankzij sponsors de Talentenklas deelnemers traden geregeld elders op de Talentenklas slotpresentatie Theatrale Finale: 5 einduitvoeringen van het kunstencentrum in juni (756 bezoekers) trekzakacademie op de museumwerf (76 deelnemers) Vleugeldag Vrienden van De Kom: 209 donateurs wereldmuziek- en dansfestival Tutti Frutti op 7 februari: ruim 800 bezoekers zomerconcert op 13 juni van het jeugdorkest ’t JoNg

dekomjaarverslag2010pagina11


Tutti Frutti 7 februari 2010 © Rob Dauvillier

Ti-Amo Matahelumual (5) liep met haar moeder langs De Kom en zag toen het affiche van ‘Kikker, de musical’. Ze herkende Kikker van de filmpjes die ze bij haar opa en oma thuis zag. Ti-Amo en haar moeder Farida besloten spontaan naar de voorstelling te gaan. En zo zat Ti-Amo onverwachts bij haar moeder op schoot mee te wiebelen en te zingen in het theater. Het was grappig maar soms ook spannend vond Ti-Amo: “Max ging een boekje lezen maar hij moest allang slapen van zijn moeder, maar hij kon niet slapen want hij ging verhuizen.” Eerder dit seizoen zag ze ook ‘Het Zandkasteel’ in De Kom. Na afloop gaf ze Toto en Prinses Sassa een handje in de foyer. Waren dat ook poppen, zoals Kikker? “Nee die waren echt!”, zegt Ti-Amo beslist.

Antoine van der Hulst (46) vond fotograferen altijd al leuk, maar zijn foto’s verbeeldden niet altijd wat hij voor ogen had. “Ik kwam al jaren in De Kom: in het theater en de kinderen hebben er muziekles. Ik voel me er thuis. Zo kwam ik zelf bij de beginnerscursus fotografie. Door de opdrachten ben je actief met fotograferen bezig. Theorie over sluitertijd en diafragma kun je overal vandaan halen, maar het leuke van de cursus van kiekje naar foto is dat je kritisch naar elkaars foto’s kijkt en zo reacties op je werk krijgt. Daar leer je veel van. En de docente Johanne Boot speelt in op wat er op dat moment in de groep ter sprake komt. Mijn foto’s kunnen nog beter, dus ik ga nu door met de vervolgcursus van foto naar beeld.”

dekomjaarverslag2010pagina12


Rita Romijn (42) heeft sinds twintig jaar regelmatig een abonnement bij De Kom, de laatste jaren samen met een vriendin. “Meestal gaan we naar cabaret, maar ook wel eens naar muziek. Percossa vind ik erg leuk. De muzikanten zijn enorm goed en ze brengen de voorstelling met humor.” Rita zit altijd op rij 1 omdat ze dan goed de mimiek van de artiesten kan zien. Bij cabaret brengt dat natuurlijk wel een risico met zich mee. “Ja, dat klopt, maar ze moeten altijd mijn vriendin hebben, nooit mij.” Rita ondervond dat de artiest ook háár mimiek kan zien: “Na afloop vroeg Sara Kroos eens of ik het wel leuk had gevonden omdat ik zo serieus keek.”

samenwerkingen: • • • • • •

Kunst Centraal, provinciale organisatie voor het kunstmenu in het onderwijs: CKV-oriëntatiedagen, orkestproject primair onderwijs, project Kijkje achter de schermen bibliotheek: in kinderboekenweek thematische theatervoorstelling: acties voorstellingen museumwerf: incidentele activiteiten, Trekzakacademie, verzorgen personeelsadministratie project Kleur In Cultuur voor interculturele programmering en marketing met Het Klooster (Woerden), Idea (Soest) en De Lampegiet (Veenendaal); subsidie Nederlands Fonds voor Podiumkunsten brancheoverleg: Vereniging voor Schouwburg en Concertzaal Directies VSCD en Kunstconnectie Werkgroep Rundu i.v.m. uitwisseling en viering 15 jaar stedenband

epiloog Alle activiteiten, gerealiseerde doelen en subsidieprestaties overziende is de conclusie gerechtvaardigd dat De Kom binnen de grenzen van de mogelijkheden de missie in 2010 ten uitvoer heeft gebracht. De missie houdt onder andere in er voor te zorgen dat zo veel mogelijk Nieuwegeiners participeren in de door De Kom te realiseren kunstactiviteiten op zowel professioneel als amateurniveau. Dit brede activiteitenpakket kwam tot stand dankzij een adequate financiële bedrijfsvoering. Zoals uit de volgende paragraaf blijkt.

workshop mini-natuur-theatertje kids&Kom i.s.m. het MEC oktober 2010 © Elise Stegeman

dekomjaarverslag2010pagina13


start kaartverkoop theater september 2007 cursus tekenen/schilderen in het Schippersinternaat september 2010 Š Elise Stegeman

dekomjaarverslag2010pagina14

Š Geranda Roeters


3. financiën

exploitatie, staat van baten en lasten, saldo • • • • •

de omzet bedroeg € 2.674.000 positief exploitatieresultaat van € 4.675 inkomsten uit activiteiten € 1.348.500 inkomsten uit reguliere gemeentelijke subsidie € 1.325.500 € 21.75 subsidie per hoofd van de bevolking, respectievelijk theater € 9.25 en kunstencentrum € 12.50

Zie bijlage 6.2 voor de staat van baten en lasten. balans en vermogen • • • • • • • • •

balanstotaal € 1.458.000 eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves € 618.700 eigen vermogen exclusief bestemmingsreserves € 415.500 bestemmingsreserve ziekengeld € 84.000 bestemmingsreserve nieuwbouw € 119.000 werkkapitaal € 526.000 current ratio (vlottende activa: vlottende passiva): 1,6 % solvabiliteitsratio (eigen vermogen: totaal vermogen): 42,4 % solvabiliteitsratio (exclusief bestemmingsreserves): 28,5 % doel: 30 %

Zie bijlage 6.1 voor de balans per 31 december 2010. business partners in 2010 • • • • • • • • • • • • • • •

Rabobank Utrecht e.o. – hoofdsponsor Adviesgroep Nieuwegein Fiscaal Juristen en Accountantcy Allianz Nederland Van Anraad Assurantiën|Pensioenen Blömer Accountants & Adviseurs Dolphin Schoonmaakservice Dijkstra|Sutter Netwerk Notarissen Drukkerij Hakker van Rooijen Dura Vermeer Bouw Houten Phonak FM Room for ID’s Ricoh Document Center Utrecht Sturkenboom Advocaten Vleugel expo interieur Vocking Interieur

opbrengst voor bekostiging van bijzondere doelen:

€ 35.000

dekomjaarverslag2010pagina15


4. bestuur, management en medewerkers bestuursactiviteiten • • • • • • • • •

toezicht op de bedrijfsvoering, personeelsbeleid, planning en uitvoering activiteiten vaststellen jaarverslag 2009 en het Financieel Jaarrapport 2009 vaststellen Jaarplan 2011 met bijbehorende begrotingen vaststellen Stappenplan 2011-2013: organisatorische voorbereiding nieuwbouw voorbereiding exploitatieprognose De Kom nieuwe stijl in nieuwbouw beoordelen periodieke rapportage van directie in bestuursvergaderingen participatie en adviseren betreffende ontwikkeling nieuwbouw en voorbereiding van het sponsortraject overleg met wethouders, raadsfracties over toekomst van De Kom in verslagjaar is 7 maal een reguliere bestuursvergadering gehouden, vrijwel voltallig

bestuursleden • • • • • • • • • • •

Jan van Dort, voorzitter tot november Jaco de Visser, voorzitter vanaf november Hans Bartelds, secretaris tot november Coert van Ee, secretaris vanaf november Toon de Jong, penningmeester tot november Antoine van Vlodorp, kandidaat-penningmeester Marie-Louise van As, lid juridische zaken Mathijs Bouwman, lid portefeuille marketing Jaap Klazema, lid bestuurlijke zaken Sharon Montsanto, lid portefeuille marketing Tineke Manschot, lid portefeuille sponsoring

theater technici aan het werk februari 2010 © Carol Olerud

dekomjaarverslag2010pagina16

comité van ondersteuning voor voorbereiding sponsoracties nieuwbouw • • • • • • • • • • •

Philip van Anraad Pieter van As Anton Boswijk Enno Dijkstra Betsy de Keizer Ad van Liempt Hans Tromp Eelke van der Veen Cor de Vos Hans van der Spaa, voorzitter Gejus van Diggele, adviseur


directie en management • • • • • • • • •

directeur Roel Rasker hoofd beheer en administratie tot september Jos Overeem hoofd beheer en administratie per september Michelle de Lau hoofd kunstencentrum Jan van Harten staffunctionaris kunstencentrum Robin Hafkenscheid hoofd afdeling dans kunstencentrum Heidi Rasker Boxem hoofd programmering en verhuur theater Els Beving hoofd theatertechniek en automatisering Henk Daanen hoofd publiciteit en marketing Elise Stegeman

personeel en overige medewerkers • • • • • • • • • • • • • • •

ondersteunende diensten algemeen 9,1 fte ondersteunende diensten theater 7,7 fte ondersteunende diensten kunstencentrum 2,9 fte docenten muziekafdeling 8,2 fte docenten dansafdeling 0,4 fte docenten toneelafdeling 0,5 fte docenten beeldende kunst 0,5 fte totaal personeel 29,3 fte diverse docenten zzp 2 vrijwillig medewerkers publiciteit en marketing 3 vrijwillig medewerkers werkgroep business partners (voorzitter en adviseurs) 6 vrijwillig medewerkers jeugdorkesten 3 vrijwillig medewerkers filmtheater 1 vrijwillig medewerker lunchpauzeconcerten bedrijfshulpverlening georganiseerd in geschoolde bhv’ers en bhv-coördinatoren; laatste grote oefeningen op 28 december 2006, daarna diverse kleinschalige per afdeling, m.n. theater

organogram

bestuur De Kom, theater en kunstencentrum

directeur personeelsvergadering

directie secretariaat

primaire activiteiten

theater

supportstaf

kunstencentrum

beheer & administratie

publiciteit & marketing

programmering

muziek

beheer gebouw

verhuur

dans

financiële administratie

horeca

toneel

cursisten administratie

beeldende kunst

kassa

theater techniek

dekomjaarverslag2010pagina17


5. meer informatie ? • • • • • • • •

programmagidsen van theater en kunstencentrum 2009/2010 en 2010/2011 vanaf 12 mei 2011 programmagidsen 2011/2012 jaargang 2010 van De Bulkomzet, personeelsblad van De Kom jaargang 2010 van de nieuwsbrief business partners financieel jaarrapport 2010 met accountantsverklaring exploitatieoverzicht 2010 naar producten jaarplan 2010 en 2011 stappenplan 2011-2013

Jubileumkrant 25 jaar De Kom okt 2010 ◄

16

Boheems | Sara Kroos uitverkocht DutchTreatFolkFestival | Clachán, Maalstroom en Laïs festival | muziek | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50 Two Fresh | Fresh - Urban Dance Theater jongeren | dans | ¤ 17,00 | CJP ¤ 15,00 MidwinterMusicNight | Gare Du Nord, Digmon Roovers & Gerrit de Boer en Margriet Sjoerdsma festival | muziek | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50 | 19.30

Duizend en één windmolens | Kasba en Rahim & Karim muziek | ¤ 15,00 | CJP ¤ 13,00 | 15.00 Cabarestafette | Diverse artiesten cabaret | ¤ 17,00 | CJP ¤ 15,00

vr 15 jan | Speelman&Speelman

© foto: Esmee van Loon

Thuis | Speelman&Speelman

The Beatles - Here, There & Everywhere | Han Römer, e.a. try-out | muziektheater | ¤ 25,00 | CJP ¤ 23,00 Frede | Jörgen Raymann try-out | cabaret | ¤ 21,50 | CJP ¤ 19,50

nov | De Kom bestaat 25 jaar

MUCHOmenos | Slagerij van Kampen muziek | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50

ok t ob e r 20 1 0

Roel met gevoel (4+) - Annie M.G. Schmidt | Ronald de Bruin e.a. jeugd & familie | muziektheater | 15.00 O kaartverkoop via Bibliotheek Nieuwegein | ¤ 1,50 Wegens omstandigheden | Femmage try-out | cabaret | ¤ 15,00 | CJP ¤ 13,00 Bijbabbelen | Arie, Wilko en Menno cabaret | ¤ 19,50 | CJP ¤ 17,50 DOEK! | Loes Luca en Peter Blok toneel | ¤ 23,50 | CJP ¤ 21,50 Kroncong | Julya Lo’ko & Erwin van Ligten muziek | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

za 13 nov | Jeroen & Sandra van Veen

© foto: Janey van Ierland

donderdag 30 oktober De legendarische Beatles staan symbool voor een periode waarin nieuwe muziek werd uitgevonden. Met 13 albums en 186 songs legden The Beatles de basis voor de moderne popmuziek en beïnvloedden zij de levens van miljoenen mensen. Aan de hand van het verhaal van een oude rocker (Han Römer) en een tienermeisje (Carolien Spoor) gaan acht jonge acteurs en een vierkoppige band op zoek naar wat The Beatles zo bijzonder maakte. Beatles-fans van het eerste uur Kees Prins (Jiskefet) en Ruut Weissman (regisseur van o.m. Wende Snijders en Jan Jaap van der Wal) tekenden voor het libretto en de regie. Hun eigentijdse interpretaties en nieuwe arrangementen van de overbekende nummers leveren zinderend muziektheater op. Daarin komen natuurlijk songs voorbij als als ‘Can’t buy me love’, ‘Black Bird’, ‘Helter skelter’ en ‘Come together’. Allen Engels gezongen. | www.herethereandeverywhere.nl

Het Zandkasteel (3+) | Diverse artiesten jeugd & familie | musical | ¤ 14,50 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 12,50 | 14.00 en 16.00 O Dubbelcabaret | Daniël Arends en Stefan Pop cabaret | ¤ 16,00 | CJP ¤ 14,00

19 do

30 vr

1 za

2 zo

3 wo

6 vr

8 wo

13 vr

World Photo Concert - Hans Visser e.a. vrijdag 29 oktober

Omdat ik zoveel van je hou | Het Nederlands Volkstoneel m.m.v. Henk Poort try-out | muziektheater | ¤ 25,50 | CJP ¤ 23,50

do

21 vr

23 zo

24

vr

do 8 apr | Dusty

DutchTreatFolkFestival | Clachán, Maalstroom en Laïs woensdag 20 januari Tijdens het ‘DutchTreatFolkFestival’ wordt u een avond lang getrakteerd op smakelijke folkmuziek van drie formaties uit de Lage Landen. Clachán zorgt voor het voorafje in de foyer. Opgericht in 2001 door twee enthousiaste muzikanten uit Maarssen, groeide Clachán uit tot een zes man sterke folkformatie met een verrassend en gevarieerd Keltisch repertoire. | www.clachan.nl Maalstroom schotelt u in de theaterzaal een intiem en sfeervol concert voor, waarin plaats is voor zowel stampende deunen als ingetogen liedjes. “De groep heeft een unieke stijl ontwikkeld, met weliswaar duidelijke ingrediënten uit de Keltische traditie, maar evenzeer klezmeraccenten en invloeden uit de Scandinavische folk. Afwisseling met een visie dus.” (Goe Vollek, België) | www.maalstroom.net Laïs bestaat uit de zangeressen Jorunn Bauweraerts, Annelies Brosens en Nathalie Delcroix, begeleid door vier uitzonderlijke muzikanten. Samen vormen zij het toetje van het ‘DutchTreatFolkFestival’. Toen drie meisjes in 1994 besloten voortaan als Laïs door het leven te gaan, had niemand de muzikale inslag van deze meteoor kunnen voorzien. A small step for Laïs, a big step for folk. De drie haalden in minder dan geen tijd de terminale Vlaamstalige folk vanonder het stof en deden er hun eigen onnavolgbare ding mee. Met succes. Het publiek valt in grote getale voor de engelachtige samenzang, de frisse muzikale energie en de onversneden sexy uitstraling van de groep. Neemt u vast een voorproefje op www.lais.be.

Help Ons | Geen Familie cabaret | ¤ 16,50 | CJP ¤ 14,50 Tutti Frutti | Diverse artiesten festival | jeugd en familie | dans | muziek | 12.00 O Hollands Glorie | Ensemble LACQ muziek | ¤ 10,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 5,00 | 14.00 O Ridder | Eric van Sauers cabaret | ¤ 20,00 | CJP ¤ 18,00

wo

3

Celtic Fire II | Rapalje muziek | ¤ 17,00 | CJP ¤ 15,00 Bedrog | Rick Engelkes e.a. toneel | ¤ 20,50 | CJP ¤ 18,50

5

za

6

zo

7 zo

7

do

11 vr

12

17

wo do

za

wo

27

17 vr

19 vr

Popconcert A Beautiful Day | Popkoor Simply Joy verhuurvoorstelling | muziek | ¤ 15,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 10,00 | 20.30 O

19

Popconcert A Beautiful Day | Popkoor Simply Joy verhuurvoorstelling | muziek | ¤ 15,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 10,00 | 14.30 en 20.30 O

20

Het Stórmt al 20 jaar waar Windstilte komt | Shantykoor Windstilte verhuurvoorstelling muziek | ¤ 10,00 | 14.00 O

21

za

zo

wo

24 do

25 vr

26

19

Wat nou cabaret? | Rob en Emiel entertainment | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

27

vr 3 dec | Kamps & Kamps

22

Lunchpauzeconcert | Wisselende artiesten muziek | gratis 12.45 O

wo

Wilde Lucht | Anne van Veen try-out | muziek | ¤ 15,00 | CJP ¤ 13,00

vr

zo

vr

Loze kreten | Kees Torn cabaret | ¤ 16,50 | CJP ¤ 14,50

18

15

20

di

16

Karakter | Joost Prinsen, Jules Croiset, Waldemar Torenstra e.a. toneel | ¤ 25,00 | CJP ¤ 23,00

17 wo

Mensenkinderen – J.J. Voskuil | Els Ingeborg Smits, Kees Hulst e.a. toneel | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

Kaka Passa | Sanne Wallis de Vries cabaret | ¤ 20,00 | CJP ¤ 18,00

za

De Gelukkige Huisvrouw | Isa Hoes e.a. toneel | ¤ 24,50 | CJP ¤ 22,50

Lunchpauzeconcert | Frank Linschoten (cello) gratis | 12.45 O

© foto: Julia de Boer

10

13

Karavan | EtnoSaraj muziek | ¤ 16,50 | CJP ¤ 15,50

26 nov | Anne van Veen

wo

Flamingo’s in de polder | Begijn Le Bleu cabaret | ¤ 16,50 | CJP ¤ 14,50

© foto: Arjan Benning

Pipo, de musical (4+) | Raymond Kurvers, Sytske van der Ster e.a.

zo

31

Chez Alberti | Willeke Alberti muziek | ¤ 32,50 | CJP ¤ 30,50 De Opportunist | Het Volk toneel | ¤ 17,00 | CJP ¤ 15,00

De Dromendief (7+) | Hakim Traïda jeugd en familie | ¤ 10,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | 15.00 O

21

Kopmannen | Wereldband uitverkocht

Maandag | Johan Goossens cabaret | ¤ 14,00 | CJP ¤ 12,00 Pipo, de musical (4+) | Diverse artiesten jeugd en familie | ¤ 15,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 12,50 | 14.00 en 16.00 O

Jubileumconcert | Margriet Eshuijs muziek | ¤ 21,50 | CJP ¤ 19,50

za

© Flo

Wilde Lucht | Anne van Veen vrijdag 26 november “Overduidelijke Van Veen genen. Het is al vaker gezegd over Herman van Veens dochter Anne. De jonge kleinkunstenares heeft veel meegekregen van de authenticiteit van haar vader”, stond onlangs in De Telegraaf te lezen over Anne van Veens debuut cd ‘Bij Mij’. Het is vast niet eenvoudig om altijd met hem vergeleken te worden, maar de ‘Anne’ van zijn liedje lijkt zich daar niet veel van aan te trekken. Anne onderscheidt zich door haar verrassende en bijzondere liedteksten en ook door de innemende en ontwapenende puurheid waarmee zij op het toneel staat. In Wilde Lucht probeert zij zingend, vertellend en dansend vat te krijgen op de grilligheid van alles en iedereen. Maar het gaat ook over Anne zelf: “Over mijn frustraties, stomme angsten en neuroses, van bacillen op de deurkruk tot aan de dood”, zo vertelde ze onlangs in een interview met De Telegraaf. | www.annevanveen.nl

Kamps & Kamps I | Kamps & Kamps vrijdag 3 december

za

zo

Vrolijke Vriendjes (2-7) | Dip & Dap jeugd & familie | ¤ 10,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | 14.00 en 16.00 O

28

Je Anne | Thom Hoffman, Abke Bruins e.a. musical | ¤ 30,50 | CJP ¤ 28,50

30

Ontboezemingen | Aukje van Ginneken, Adrienne Kleiweg e.a. toneel | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50 Kamps & Kamps I | Kamps & Kamps cabaret | ¤ 16,50 | CJP ¤ 14,50 Karel de Kok en het cadeau voor Sinterklaas (3+) | Van Hoorne Theaterproducties jeugd & familie | musical | ¤ 10,00 | 11.00 O Vaarwel 2010 | Sjaak Bral cabaret | ¤ 19,50 | CJP ¤ 17,50 Zoals ik ben | Berget Lewis & band

di

do

2 vr

3 za

4 di

7

wo

zaterdag 3 april “Zelfs de allerzuurste chagrijn krijgt goeie zin van ‘Pipo, de musical’. Pipo heeft een lange adem. Hij is al sinds 1958 actief met een ellenlange opeenstapeling van bizarre avonturen. Als de beroemde clown deze middag ineens met zijn grote flapschoenen door het publiek richting podium loopt, worden we (de grotere mensen) met een zwiep terug in de tijd gezogen. Sapperdeflap, hier is geen twijfel mogelijk. Dit ís Pipo. Precies de Pipo zoals we hem kennen van het kleine zwartwit-teeveetje in de huiskamer.” (Eindhovens Dagblad) Met zijn bonte aanhang Mammaloe, de schietzovreemde indiaan Klukkluk, ezeltje Nononono en circusdirecteur Dikke Deur beleeft de romantische en filosofisch aangelegde clown Pipo een nieuw avontuur. Voor Pipo en zijn vrienden is er werk aan de winkel in deze familiemusical. Want de Nachtvorst wil van woestijnland Zonzonia een ijzige vlakte maken. Daarom laat hij de Kaliefen Homaar en Kassa warme stemmen stelen. Zelfs Mammaloe wordt ontvoerd. Lange tijd lijkt het er op of de Nachtvorst niet te stoppen is. Gelukkig gooit Pipo er een dikke portie Pipo-power tegenaan en smelt de Nachtvorst tot een plasje, samen met zijn ijzige plannen. Zoals altijd is Pipo niet eng, maar wél spannend. En vooral vrolijk. Voor alle grote, kleine, dikke en dunne kinderen, en zij die dat ooit geweest zijn. Jipsekee Joepie! | www.pipodemusical.nl

za

20

De Tweeling | Wivineke van Groningen, Trudy de Jong e.a. toneel | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50

do

28

vr

Cuerdas con Fueye | Pavadita Tango String Quartet & Victor Villena muziek | ¤ 16,50 | CJP ¤ 14,50

‘Allo ‘Allo | Alfred van den Heuvel e.a. toneel | ¤ 27,50 | CJP ¤ 25,50

za

30

19

An Amazing decade | Popkoor Amazing verhuur | ¤ 15,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 8,00 | 14.30 O

22

29

19

Forever Young | Jan Rietman & Friends muziektheater | ¤ 24,50 | CJP ¤ 23,50

An Amazing decade | Popkoor Amazing verhuur | ¤ 15,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 8,00 O

kwartaaluitgave do ◄ sept okt nov 2010 vr4

dekomjaarverslag2010pagina18 23 Wicked Ways Theatertour | Waylon & band muziek | ¤ 23,50 | CJP ¤ 21,50

wo

De gezusters Bloem op vakantie | De Dorpsspelers verhuur | ¤ 10,00 O

Woezel En Pip In De Tovertuin (3+) | Bettina Holwerda e.a. jeugd en familie | ¤ 14,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 9,00 | 14.00 en 16.00 O

© Foto: René den Engelsman

20

Raices Cubanas On Tour 2010 muziek | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50

’t Toetje | Gé Reinders en Kunst Na Arbeid muziek | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50 | 15.00 O

za 3 apr | Pipo, de musical

d e ce mb er 2 010

The Beatles - Here, There & Everywhere | Han Römer, Carolien Spoor e.a.

TOPHIT, van Monteverdi tot Michael Jackson (6+) | Kiki Heessels en Paul Prenen jeugd & familie | ¤ 10,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | 15.00 O

zo

di

19

n o v e mb er 2 01 0

De Klokkenluider van de Notre Dame (3+) | FanWork verhuurvoorstelling | musical | ¤ 19,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 16,00 | 12.30 en 16.00 O

za

18

fe b rua ri 20 1 0

s e pt e m be r 2 0 1 0

De Klokkenluider van de Notre Dame (3+) | FanWork verhuurvoorstelling | musical | ¤ 19,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 16,00 | 19.30 O

vrijdag 15 januari Toen ze nog maar kleine Speelmannen waren, wilden de broertjes Daan en Joost Speelman maar drie dingen: voetballen, muziek maken en op een podium staan. Al snel stonden ze echter meer op het podium dan op het veld. Daan en Joost werden in 2005 tweede in de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival. Hun eerste cabaretshow ‘Niet over één spoor’ was begin 2008 ook in De Kom te zien. De Volkskrant noemde het “een verrassend goed programma” met “verdomd melodieuze nummers die geen onderbreking zijn maar het verhaal versterken”. Muzikaal timmerden de jongens vervolgens aan de weg met hun eerste CD ‘Oog van de Orkaan’. Het cabaretduo trad op in het voorprogramma van o.a. De Dijk in Paradiso en Ahoy en bezingt tweewekelijks op hilarische wijze de week bij Giel op 3FM in de rubriek ‘Het Weekie’. Terug in het theater van De Kom brengen de broers het muzikale cabaretprogramma ‘Thuis’. Daarin komt één van de broers terug van een lange wereldreis, trots dat hij zoveel heeft meegemaakt. De ander is thuis gebleven en nog trotser op wat hij heeft bereikt in zijn situatie. Maar hoe moeten ze zich met elkaar weer thuis voelen? | www.speelmanenspeelman.nl

17

a pr il 2 0 10

De gezusters Bloem op vakantie | De Dorpsspelers verhuur | ¤ 10,00 O

za zo

vr

Lunchpauzeconcert | Vera Kool (harp) en Egbert Jan Louwerse (fluit) gratis | 12.45 O

Dusty | Audrey Bolder, Janke Dekker e.a. musical | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50 Pandora’s MAGICbox (7+) | Winfried & Angélique jeugd en familie | ¤ 14,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 9,00 | 19.30 O Schwalbe | Klaas van der Eerden cabaret | ¤ 17,50 | CJP ¤ 16,50

zo

Schwalbe | Klaas van der Eerden

zaterdag 10 april “Flair. Als er een woord toepasselijk is voor de p Klaas van der Eerden, is het wel flair. Met een n losheid beweegt hij over het podium en zijn ver levendig”. En “wanneer hij vertelt over zijn pass met levend aas, wordt zijn verhaal steeds sadis zien we opeens een gevaarlijke Van der Eerden publiek niet alleen wil behagen maar ook op he been zet”, stond in de Volkskrant te lezen na de Schwalbe. Dat hij daarvoor hier en daar een ve moet maken, draagt alleen maar bij aan de fees Klaas is terug in De Kom met een flitsend nieuw en muzikaal programma. | www.klaasvanderee

do

25 za

27 zo

28 wo

31 do

1

za

3 di

6 wo

7

© foto: Bob Bronshoff

Drums of the World - 4 | Circle Percussion muziek | ¤ 19,50 | CJP ¤ 17,50

kwartaaluitgave apr mei juni 2010►

Piet Paaltjens, dé muzikale thrille Porgy Franssen, Theo Nijland e.a dinsdag 27 april

Deze muziektheatervoorstelling gaat over Franç Schmidt, die 175 jaar geleden werd geboren en is onder het pseudoniem Piet Paaltjens. Zijn lev lezen als een thriller. Hij was geestig en creatief lichtvoetige satire vol zelfspot, maar leed ook a depressies. HaverSchmidt was twee uitersten v persoon. Uiteindelijk kan de humor hem niet re vermoordt hij eerst zijn alter ego en daarna zich cabaretier Daniel Samkalden schetst als een so de levensloop van Paaltjens (Theo Nijland) en z François (Porgy Franssen). Op de achtergrond bariton Martin Koningsberger als verteller. Han seert dit fascinerende stuk vol taal, poëzie, zan

do

8 vr

9 za

10 kwartaaluitgave zo 11 ◄ nov dec 2010 jan 2011 wo

Dusty Springfield - You Don’t Have To Say You Love Me | Audrey Bolder, Janke Dekker en Casper Gimbrère donderdag 8 april Ze is het idool van Duffy, Adele en Amy Winehouse. De Britse zangeres Dusty Springfield scoorde van de jaren zestig tot de jaren tachtig dan ook de ene na de andere soulvolle wereldhit. Een kleine greep: I Only Wanna Be With You, Son of a Preacher Man en samen met de Pet Shop Boys What Have I Done to Deserve This? Het rumoerige en tragische leven van Dusty Springfield, die als Mary O’Brien werd geboren, spreekt nog altijd tot de verbeelding. In 1999 sterft ze op 59-jarige leeftijd. De muzikale en tragikomische voorstelling ‘Dusty’ geeft antwoord op talloze vragen die rond haar geheimzinnige leven en dood zijn blijven hangen. Het stuk beschrijft één nacht uit Dusty’s leven. In 1995 wordt bij haar borstkanker geconstateerd. In paniek besluit ze naar Amsterdam te vliegen, de stad waar ze haar gelukkigste momenten beleefde. Voor ze vertrekt, belt ze twee mensen: haar broer Dion en haar manager Vicki. In een hotelkamer aan de Keizersgracht kijkt ze terug op haar roerige leven vol pillen, drank en seksuele ontkenning. En probeert ze de relatie met haar dierbaren te herstellen, nu ze weet dat ze een zware strijd te leveren heeft. Zo komen in flarden het leven en het repertoire van Dusty Springfield voorbij in deze meeslepende voorstelling van Harry Kies Theaterproducties.

Concert | De Pletters & RefreshSing verhuur | ¤ 10,00 | 15.30

O

Oranje Boven | Jon van Eerd, Liz Snoijink e.a. uitverkocht Lunchpauzeconcert | Angelique Heemsbergen en Nicole van Jaarsveld gratis | 12.45 O

Jereo | Tarika Sammy muziek | ¤ 15,00 | CJP ¤ 13,00 3/4 | Kasper van Kooten & Band cabaret | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50 De jongen, het meisje en de heks van het woeste woud (7+) | Frank Groothof jeugd en familie | ¤ 10,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | 15.00 O

14 vr

16 vr

16 za

17 zo

18

Theatertour | Roosbeef donderdag 29 april

Eens in de zoveel jaar staat een werkelijk oorsp op. Knalrood haar, opvallend gebekt, behept m eigen kijk op de loop der dingen, doet Roos Re anders. En dat valt op. Ze is een genre op zich. al een behoorlijke live reputatie opgebouwd. De Grote Prijs van Nederland’ en de ‘3FM Buzz Aw zien op Lowlands, Noorderslag en Crossing Bo debuutalbum ‘Ze willen wel je hond aaien maar praten’ staat vol met prachtige, eigenzinnige lie ontroert vooral doordat ze haar teksten spontaa lepelen. Ze valt plompverloren in met die vreem die zowel theatraal als naturel klinkt”, aldus NU. bijzonder. Volstrekt oorspronkelijk. De Pipi Lang nederpop”, schreef De Gelderlander. | www.roo

wo

De Pianist | Edwin de Vries muziek | toneel | ¤ 20,50 | CJP ¤ 18,50

21

Finaletournee | Finalisten Cameretten cabaret | ¤ 15,50 | CJP ¤ 13,50

24

Aan tafel blijven, er is nog een toetje! | Talentenklas De Kom muziek | ¤ 3,50 | 19.30 O

25

Piet Paaltjens, dé muzikale thriller | Porgy Franssen, Theo Nijland e.a. muziektheater | ¤ 23,50 | CJP ¤ 21,50

© foto: Piek

© Foto: Guy Kokken

vr

15

Comedy Explosion | Benefiet Cabaret verhuur cabaret | ¤ 22,50 | 15.00 O

wo 20 jan | Laïs op het DutchTreatFolkFestival

vr

15

Thuis | Speelman&Speelman cabaret | muziek | ¤ 16,00 | CJP ¤ 14,00

za zo

di

27

© foto: NickHelderman

Lunchpauzeconcert | Kjell Jacobson e.a. gratis | 12.45 O

maart 2010

januari 2010

kwartaaluitgave jan feb mrt 2010►


cursus programmagids 2010 - 2011◄

nieuwsbrief business partners december 2010 ►

theater programmagids 2010 - 2011◄

twaalfde jaargang | december 2010

nieuwsbriefkombusiness

▲ panoramafoto bouwlocatie winter 2010 ▲ fotografen: Ton de Engelsman en Ton van Cooten

Stadsplein nummer 6 Er wordt al geruime tijd gebouwd aan het Stadsplein nummer 6; de locatie van het nieuwe theater en kunstencentrum. Tot voor kort betrof dat met name de fundamenten en de parkeergarages, maar nu worden langzamerhand ook de contouren van de eerste bouwlaag zichtbaar. De pilaren en muren van de ontvangsthal, de orkestbak, de kleedkamers en de artiestenfoyer zijn inmiddels voor de kenners van het gebouw te traceren. Stukje bij beetje krijgen we al een idee van het mooie nieuwe gebouw. Maar het duurt nog tot begin 2012 voordat het gebouw helemaal klaar is. De openingsdatum is wel al vastgesteld; vrijdag 23 maart 2012. Het nieuwe Stadshuis en ons nieuwe gebouw worden op dezelfde dag geopend. Dat wordt dus groot feest!

jong in De Kom theaterkrant september 2010►

eerste stap op het toneel...

“Met grote betonnen wanden wordt de vorm van de grote zaal en het toneel van het nieuwe gebouw al duidelijk zichtbaar. Op dinsdag 30 november zette ik mijn eerste stap op het toneel van de grote zaal. Samen met Leo Hegge (kwartiermaker) en Paul van Oort (programmamanager gemeente Nieuwegein) liep ik die middag even door het in aanbouw zijnde pand. Rick van der Rassel (senior directievoerder) van Bureau Toezicht Bouwwerken vergezelde ons. Als je in het gebouw loopt krijg je voor het eerst een indruk van de afmetingen. Het entreegebied, de begane grond, is echt mega. De afmetingen van het toneel zijn behapbaar en de zaal wordt volgens mij echt gezellig en close op het podium. Kortom, we krijgen wel iets goeds in handen!

Intussen werken we hard aan alle voorbereidingen: vormgeving interieur en inventaris, voorbereiding verhuizing en nieuwe organisatie, huisstijl en nog vele tientallen details. Als u de komende tijd geregeld de bouwplaats bezoekt, ziet u tegenover het imposante Stadshuis de contouren verrijzen van de nieuwe bouwlaag met de muren voor de grote theaterzaal (goed voor 650 zitplaatsen) en de kleine zaal (200 zitplaatsen), de eerste foyer, de garage voor de vrachtwagens. Het gaat er vast spectaculair uitzien!

Henk Daanen,

Roel Rasker, directeur

bulkomzet januari 2010 ◄

bulkomzet juni 2010 ◄

jaargang23nummer3juni2010

jaargang23nummer1januari2010

bulkomzet

bulkomzet

Bouwterrein De Kom 16 december 2009, foto duo T&T

bulkomzetjaargang23nummer1pagina1

bulkomzet april 2010 ►

bulkomzetjaargang23nummer3pagina1

jaargang19nummer4oktober2006

bulkomzet

jaargang23nummer2april2010

het vallen van de blaren Roel Rasker, directeur

Het is alweer herfst: de bladeren komen met grote hoeveelheden van de bomen. De natuur is al weer aan verandering toe, terwijl wíj nog maar net van start zijn gegaan met het nieuwe seizoen en naarstig proberen op alle fronten het nieuwe evenwicht te vinden. De lesroosters en cursusgroepen hebben nog maar net hun beslag gekregen, het theater heeft nog maar pas de eerste voorstellingen gepresenteerd. Maar gelukkig loopt ons seizoen niet parallel aan de jaargetijden. Eigenlijk is het voor ons lente: een nieuw begin, nieuwe mogelijkheden en nieuw enthousiasme. Alle inspanningen van de afgelopen paar weken zijn bedoeld om De Kom weer maanden te laten bloeien: op naar een mooie lange zomer. Laat het buiten maar stormen: als binnen de kunst maar tot leven komt. Nieuw seizoen Het nieuwe seizoen voor het theater en het kunstencentrum heeft zeker geen valse start gemaakt. Over de verkoop van abonnementen en theaterkaartjes zijn we tevreden, hoewel de indruk bestaat dat de groei in de verkoop zich stabiliseert. Dat lijkt ook zo te zijn bij het kunstencentrum. De opgaven voor de lessen en cursussen handhaven zich ongeveer op het niveau van vorig jaar of net een beetje minder bij sommige vakken of leeftijdscategorieën. Maar eigenlijk valt daarover nog niet het laatste woord te zeggen, want tot eind oktober vinden er nog dagelijks opgaven plaats voor lessen en cursussen en worden er nog volop kaartjes verkocht aan de kassa. Kortom we zullen het nog even moeten doen met enige onzekerheid over de definitieve belangstelling voor het seizoen 2006-2007. Terwijl we ons inspannen voor het goede verloop van dit seizoen, zijn inmiddels ook al weer de werkzaamheden voor het seizoen 2007-2008 in volle gang. Dat lijkt soms een beetje onwerkelijk, maar de ervaring leert dat het niet anders kan.

jaarplan 2010 ►

jaarplan 2010

Zorg voor kwaliteit Intussen doen we ons best om als organisatie goed te presteren binnen onze mogelijkheden. Om te checken of we inderdaad op het goede spoor zitten, laten we De Kom in de komende tijd diverse malen bezoeken door een mystery guest. Wie weet kunnen deze mysterieuze gasten ons op weg helpen om onze aandacht voor de diverse bezoekersgroepen te optimaliseren en onze organisatie te verbeteren. Opdat we onze bezoekers en cursisten beter van dienst kunnen zijn. Überhaupt kijken we op dit moment kritisch naar onze organisatie, want we willen binnen enkele maanden onze organisatie laten beoordelen om het kwaliteitscertificaat te verkrijgen voor kunsteducatieve instellingen. We zijn al een heel eind op weg, heeft men ons laten weten. Binnenkort zal het managementteam in een themabijeenkomst nog eens nadrukkelijk stilstaan bij het certificeringstraject en de zorg voor kwaliteit. Het vertrek van de voorzitter Het hoogste orgaan in De Kom is het stichtingsbestuur: een zevental bekwame bestuurders, die toezicht houden op de gang van zaken in De Kom, op de financiën en op het werk van de directie. Betuur en directeur onderhouden dan ook een noodzakelijke functionele relatie. Met name de goede samenwerking tussen bestuursvoorzitter en directeur is nodig voor het kunnen uitoefenen van de toezichthoudende functie door het bestuur. Als de verhoudingen goed zijn en er wordt constructief samengewerkt, is het altijd jammer als er personele wijzigingen moeten plaatsvinden. Maar de statuten van De Kom zijn heel dwingend: een bestuurslid kan slechts benoemd worden voor twee maal een periode van 4 jaren. Helaas moet vanwege deze dwingende regel onze voorzitter John Vegter het bestuur van De Kom verlaten. Dat vinden we erg jammer, want we hebben heel veel te danken gehad aan het bestuurswerk van John. Hij heeft een ongelooflijke hoeveelheid vrije tijd (onbetaald) gestoken in de ontwikkeling van De Kom. Goed gedocumenteerd en met enorme dossierkennis trad John in het gemeentelijke strijdperk rondom subsidies en nieuwbouw. Bovendien voorzag hij ons meer dan eens van juridisch advies. Het is jammer dat we John moeten laten gaan. Helaas, het is niet anders. Maar we danken hem van harte voor al zijn werk.

bulkomzet bulkomzetjaargang19nummer4pagina1

bulkomzetjaargang23nummer2pagina1

dekomjaarverslag2010pagina19


6. bijlagen 6.1. balans per 31 december 2010 activa

2010

2009

passiva

2010

2009

22.689

22.689

392.776

388.101

bestemmingsreserve ziekengeld

84.000

84.000

bestemmingsreserve nieuwbouw

119.268

84.300

618.733

579.090

vooruitontvangen bedragen

479.306

487.909

crediteuren

105.140

154.608

belastingen en premies

107.196

56.409

overige schulden

147.618

164.572

839.260

863.498

1.457.993

1.442.588

vaste activa

eigen vermogen

materiele vaste activa

stichtingskapitaal

inventaris en inrichting

92.831

113.217

algemene reserves

vlottende activa debiteuren

104.828

73.608

nog te ontvangen subsidie

132.556

-

22.259

22.088

124.472

77.365

384.115

173.061

belastingen, premies sociale verzekeringen overige vorderingen

liquide middelen

totaal activa

981.047

1.457.993

seizoenpresentatie 20 mei 2010 © Arend Bloemink

dekomjaarverslag2010pagina20

1.156.310

1.442.588

kortlopende schulden

totaal passiva


6.2. staat van baten en lasten begroting 2010

2010

2009

theater

438.000

425.568

501.277

afdeling muziek

448.800

469.518

470.389

dans, toneel en beeldende kunst

107.600

109.091

97.775

verhuur

79.000

121.658

91.018

horeca

94.000

102.621

95.330

1.400

119.702

77.417

subsidie gemeente

1.325.500

1.325.500

1.314.470

som van de bedrijfsopbrengsten

2.494.300

2.673.658

2.647.676

428.000

452.079

538.581

1.638.600

1.713.145

1.604.652

144.500

196.860

189.608

kantoorkosten

79.000

64.361

58.017

reclamekosten

38.900

74.965

87.797

-

8.486

8.680

algemene kosten

78.000

78.785

51.165

horeca

23.800

37.582

33.400

afschrijvingen

63.500

42.720

53.132

2.494.300

2.668.983

2.625.032

4.675

22.644

bestemmingsreserve nieuwbouw

34.968

34.473

resultaat

39.643

57.117

baten

overige baten

lasten uitkoopsommen personeelskosten huisvestingskosten

onderhoudskosten

som van de bedrijfslasten bedrijfsresultaat

dekomjaarverslag2010pagina21


6.3. kengetallen activiteiten theater voorstellingen 2010

2009

2008

2007

2006

68

80

60

55

57

klassieke concertserie/ populaire muziek

8

17

22

19

21

jazzconcerten

1

1

1

2

3

wereldmuziek

10

10

10

8

8

jeugd- en familievoorstellingen

18

16

13

16

16

5

5

4

4

4

totaal aantal voorstellingen

110

129

110

104

109

zaalbezettingspercentage

64%

61%

63%

66%

64%

28.009

31.287

27.525

28.163

27.989

zondagconcerten

3

7

5

3

7

kindervakantievoorstelling i.z. SWN e.o.

2

2

2

2

2

voorstellingen cabaret, toneel, muziektheater, dans

jongerenvoorstelling specials

totaal aantal bezoekers

seizoenpresentatie 20 mei 2010 Š Arend Bloemink

dekomjaarverslag2010pagina22


affiche nieuwe programmagidsen â–˛ 2010

â–˛ affiche jeugdtheater aanbod 2010

abonnementen 2010

2009

2008

2007

2006

aantal per seizoen

2.352

2.409

2.522

2.720

2.472

herkomst abonnementshouders

2010

2009

2008

2007

2006

Nieuwegein

61%

60%

58%

58%

59%

IJsselstein

5%

5%

5%

7%

7%

Utrecht

8%

8%

8%

10%

8%

Houten

5%

6%

7%

8%

10%

Vianen

4%

4%

4%

4%

5%

Overige

17%

17%

18%

13%

11%

2010

2009

2008

2007

2006

4

17

15

32

35

Oosterlicht College

47

9

nvt

51

55

Cals College o.b. en b.b.

83

213

244

218

200

inspanningen voor jeugd en jongeren scholieren abonnementen Anna van Rijn College

dekomjaarverslag2010pagina23


kunstencentrum muziek instrumentale en vocale lessen accordeon akoestisch gitaar altviool basgitaar blokfluit cello conga contrabas djembĂŠ drums dwarsfluit en piccolo elektrisch gitaar elektronisch orgel fagot harp

hobo hoorn keyboard klarinet klassiek gitaar klavecimbel piano pijporgel saxofoon synthesizer trekzak trombone trompet tuba cornet

bugel viool zang kinderkoor popbands popkoor big band jeugdorkesten: 2 diverse ensembles: 13 musicaltheater: diverse categorieĂŤn kunstverkenning/algemene muzikale vorming

aantal deelnemers individueel, duo of groepsles per 31 december deelnemerscontacturen

2010

2009

2008

2007

2006

851

841

862

792

763

9.361

9.374

9.565

9.139

8.889

cursussen en workshops 2010

2009

2008

2007

2006

aantal cursussen van 28-38 weken

8

19

20

18

13

aantal workshops van 9-18 weken

14

10

13

18

13

298

234

263

297

232

7.283

9.374

10.076

9.174

7.490

aantal deelnemers deelnemerscontacturen

samenspel en ensembles

ensembles 14 stuks deelnemerscontacturen

2010

2009

2008

2007

2006

131

134

138

144

152

5.834

5.877

6.142

6.401

5.365

Trekzakacademie 2010

Š Ton den Engelsman

dekomjaarverslag2010pagina24


kunstencentrum dans cursussen african jazzdance kinderballet breakdance klassiek ballet jeugd capoeira klassiek ballet volwassenen danza caribeña oriëntaalse (buik)dans flamenco kleuterdans/kinderdans funky jazz kunstverkenning jazzdans jeugd jazzdans jongeren

aantal deelnemers deelnemerscontacturen

2010

2009

2008

2007

2006

114

128

178

228

226

4.965

4.392

6.153

7.800

7.675

© Paul van der Lugt

kunstencentrum toneel

cursussen volwassenen: kennismakingscursus + vervolg toneelgroep theatersportgroep ‘Hoop in de Woestijn’ jeugdtoneelschool: kinderen: kunstverkenning kennismaking theaterklas theatergroep theatersport

deelnemerscontacturen

2010

2009

2008

2007

2006

77

57

70

94

89

3.070

2.735

3.248

3.916

3.622

© Frans Zonneveld

aantal deelnemers

jongeren: theatergroep beginners theatergroep gevorderden theatergroep toneel en dans


kunstencentrum beeldende kunst cursussen

Š Johanne Boot

academiecursus keramiek beeldhouwatelier kinderatelier beeldhouwen voor jongeren kunstverkenning gemengde techniek modeltekenen/schilderen grafiek striptekenen jongerenatelier tekenen/schilderen fotografie

aantal deelnemers deelnemerscontacturen

2010

2009

2008

2007

2006

156

128

137

137

136

7.483

7.045

7.406

7.461

6.999

dienstverlening | verhuur | kunstactiviteiten derden

gebruik theaterzaal

2010

2009

2008

2007

2006

uitvoeringen lokale amateurkunst

12

13

20

21

21

repetities NAS

35

37

36

28

36

overige culturele verhuur

25

23

28

34

31

2010

2009

2008

2007

2006

lokale amateurkunst algemeen

34

41

44

38

41

kamerkoor, Ozan

96

96

98

83

80

536

475

451

377

349

2010

2009

2008

2007

2006

7

7

12

7

7

63

18

52

48

138

2010

2009

2008

2007

2006

110

129

110

106

111

samengaan theater/ kunstencentrum

15

21

17

22

16

lokale culturele activiteiten

12

13

20

21

21

overige (regionale) culturele activiteiten

25

23

28

34

31

repetities NAS

35

37

36

28

36

7

7

12

7

7

204

230

223

218

222

overige verhuur van ruimtes

overige (regionale) culturele activiteiten

zakelijke verhuur theaterzaal overige lokaliteiten

overzicht totale gebruik theaterzaal voorstellingen theater

zakelijke verhuur totaal

dekomjaarverslag2010pagina26


exposities

aantal exposities totaal

2010

2009

2008

2007

2006

10

10

10

10

10

2010

2009

2008

2007

2006

31

31

33

34

35

1.322

1.627

1.598

1.853

2.088

77

78

85

81

71

6

5

4

4

6

filmtheater

aantal voorstellingen aantal bezoekers donateurs (privé personen) donateurs (bedrijven)

affiche La blonde aux seins nus ▼ vertoond in het FTN in november 2010

affiche The American vertoond in het FTN in december 2010 ▼

dekomjaarverslag2010pagina27


Kom docent Kees Adolfsen met trombone leerling 29 mei 2010 Š Leo Koppen

dekomjaarverslag2010pagina28


vergelijking resultaten met prestatienormen subsidiebeschikking gemeente | De Kom theater 2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

110

129

80-100

64%

61%

54-66 %

2

2

1-2

75%

75%

75-80 %

aantal deelnemers

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

muziek

1.280

1.209

1.000–1.300

dans

114

128

150–200

toneel

77

57

90-150

156

128

100-150

totaal

1.627

1.522

1.570

deelnemerscontacturen

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

22.478

22.962

22.000-29.000

dans

4.965

4.392

4.500-6.000

toneel

3.070

2.735

2.700-4.500

beeldende kunst

7.483

7.045

3.000-4.500

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

verhuur lokale AK: theaterzaal

12

13

18-22

huisvesting AK: aantal groepen

5

7

2-3

huisvesting AK: theaterzaal wekelijks

1

1

1-2

25

21

26-31

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

31

31

35

54%

58%

54-66%

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

10

10

8-10

theatervoorstellingen zaalbezetting kindervakantievoorstelling zaalbezetting

kunstencentrum

beeldende kunst

muziek

amateurkunst en culturele verhuur

verhuur culturele activiteiten

filmtheater aantal voorstellingen zaal bezetting

exposities aantal

dekomjaarverslag2010pagina29


open balletles 19 januari 2010 Š John Roeleven

dekomjaarverslag2010pagina30


dekomjaarverslag2010pagina31


jaarverslag 2010  

jaarverslag van De Kom, theater en kunstencentrum te Nieuwegein

jaarverslag 2010  

jaarverslag van De Kom, theater en kunstencentrum te Nieuwegein

Advertisement