Planen vår - Deichman 2021-2025

Page 1

Planen vår

Deichman 2021-2025


Deichman har aldri vært viktigere På Deichman har vi allerede vært igjennom mange spennende endringer. Vi har fått til mye, men nå skal vi sikte enda høyere og nå større mål. Et bibliotek blir til gjennom samarbeid. Vi trenger at hver og en blir med og trekker mot målene vi har satt oss. Gjennom å forvalte ord og fakta, litteratur og kulturopplevelser, gir vi folk i Oslo grunnlag for egne meninger, innsikt og gode debatter – selve essensen i demokratiet. Vi lager inspirerende møteplasser, legger til rette for kreativitet, leseglede og dermed også livsglede. Vi utfordrer tankesett, skaper dialog og tilhørighet mellom mennesker fra ulike bydeler og mellom mennesker i ulike livssituasjoner. Deichman bygger broer; mellom folk og mellom folk og kunst, litteratur og kunnskap. Sånn blir det mer klokskap i byen vår! Med Deichmans virksomhetsstrategi er det denne historien vi ønsker å fortelle. Vi har laget en ny strategi frem mot 2025, fordi vi vet at ord får konsekvenser, og oppdraget vårt føles viktigere enn noen gang. Deichman eies og finansieres av Oslo kommune, som garanterer for vår uavhengige posisjon. Stiftelser og støtteordninger finansierer enkeltoppgaver og noen prosjekter. Framover vil vi utforske mulighetene til økte, inntektsbringende aktiviteter, som utleie og nye typer samarbeid. Vi vet at mange vil støtte samfunnsoppdraget og bidra til Deichmans vekst også på denne måten. En ambisiøs satsing på teknologi har gjort oss mer tilgjengelige. Brukerne kan møte oss og oppleve tjenestene Jeg er stolt av å kunne presentere Deichmans strategi for de neste fire årene. Sammen skal vi sikre at bibliotekene får en enda viktigere rolle i Oslo. Viktigere for folk i byen og viktigere for samfunnet som helhet. Knut Skansen, biblioteksjef og etatsdirektør

våre i nye kanaler. Jeg gleder meg til at vi skal bli enda bedre på teknologi fremover, og gjennom nye samarbeid skape stadig flere opplevelser for Oslos innbyggere. Deichman er så mye mer enn utlån av bøker. De neste fire årene skal vi sammen jobbe for at Deichman i enda større grad er et åpent rom med stor takhøyde, for deling, demokrati og mer mening. Vår jobb er å skape gode møter mellom mennesker og å spre kunnskap og inspirasjon. Sammen skal vi gjøre Oslos befolkning klokere og bedre rustet til å skape en god framtid. Bibliotek handler først og fremst om framtid og derfor er barn og unge våre aller viktigste målgrupper!

Oslo, juni 2021


Deichmans plass i Oslo Deichmans fundament for å spre kunnskap, samle og engasjere har aldri vært bedre. Samtidig står samfunnet overfor store utfordringer. Mange er ensomme i Oslo. Folk har mindre fysisk samvær, og vi i Deichman må tenke nytt om hvordan vi kan bidra til å skape samhold og fellesskap. Vi må også tenke nytt om våre inntekter og økonomi. Gjennom å finne nye samarbeidsformer skal vi skape et enda større fundament for å gjennomføre denne planen. Verden er i stadig endring. Nyhetsbildet viser oss hvor skjørt demokratiet kan være. «Alternative fakta», falske nyheter og ekkokamre på sosiale medier er fenomener som polariserer og setter demokratiet på prøve, også her hjemme. Demokratiet vårt står sterkt, men det politiske engasjementet har gått ned. Færre deltar i den offentlige debatten og mange søker informasjon fra kilder som de allerede er enige med. Algoritmene i sosiale medier styrer oss mot meningsfeller og innhold som ligner på noe vi har likt eller klikket på tidligere. Deichman må også, som alle andre, bidra til det grønne skiftet, for å sikre bærekraftige løsninger for fremtidige generasjoner.


Hva skal vi få til de neste årene?


Dette skal vi gjøre Deichman har en omfattende og viktig samfunnsrolle. I de neste årene er det særlig på fire områder at Deichman og vi som jobber her skal utgjøre en forskjell for Oslos befolkning. • Vi skal bygge broer mellom ulike grupper i befolkningen • Vi skal gjøre det lettere for befolkningen å dele • Vi skal styrke demokratiet • Vi skal verne om ytringsfriheten

Rent konkret vil vi bidra til at Oslos befolkning sammen skal: • dele livserfaring, kunnskap og ferdigheter • oppleve mening, ideer og optimisme • løse utfordringer for et bærekraftig bysamfunn • oppdage kraften i litteraturen, sammenhenger og kunnskap

Vi som jobber i Deichman skal bidra til å fremme: • frie ytringer, engasjement, tilhørighet og deltakelse • et mangfold av stemmer i Oslo • dialog basert på fakta og gode kilder • fremtidstro gjennom innsikt i løsninger og kunst- og kulturopplevelser


Tenke det, ønske det, ville det – og gjøre det Å gå ut av boksen, som vi selv har laget oss, krever risikovilje og selvtillit – og tillit oss imellom. Jeg håper vi kan lage gode trykkokere der vi sammen metodisk kan feile oss frem, og holde tritt med tiden som stadig oftere er ny.

Hvordan skal vi nå de målene vi har satt oss? Målene er langsiktige, men det er hver dags enkle arbeid som skal få oss dit. For å ha en klar retning, har vi staket ut kursen tydelig på noen prioriterte områder.

Reinert Mithassel, seksjonsleder Deichman Tøyen og Deichman Biblo Tøyen

Vi skal bevege oss: • fra individuell bruk til fellesskap • fra aktiviteter rettet mot enkelte målgrupper til brobyggende aktiviteter • fra å produsere det meste av innhold selv til å være en åpen arena for andre aktører • fra å tilby oppholdssteder til å invitere til involvering • fra å snakke om bærekraft til å være bærekraftig • fra nøytral aktør til tankevekker og deltaker • fra utvikling av tilfeldig innhold til å bli en modig formidler • fra å snakke om mangfold til å være mangfoldig


Vi skal bygge broer I samarbeid med lokalmiljøet skal vi flytte oppmerksomheten fra aktiviteter rettet mot enkelte målgrupper til aktiviteter som samler og bygger bro på tvers av målgrupper. Vi skal etablere et formelt samarbeid med alle bydelene, og samarbeide strategisk med litteratur- og kunstlivet i Oslo.

Vi skal dyrke deling Det skal være enkelt for Oslos innbyggere å dele kunnskap, ideer, synspunkter og erfaringer. For å lykkes med dette, må vi aktivt utforske delingsteknologi, vi må invitere frivilligheten inn i bibliotekene og vi må la brukerne fylle flatene våre med eget innhold.

Det er ikke enkelt å vokse opp med en fot i forskjellige kulturer, med ulike forventninger fra storsamfunn og egen familie. Ingen overraskelse derfor at biblioteket for mange er selve pauseknappen de trykker på når kravene blir for mange og man bare vil «være». Nisrin Maktabi Barkouki, seksjonsleder, Deichman Holmlia og Deichman Bjørnholt


Vi skal verne om møteplassene

Vi skal ta med oss Deichman ut i Oslo

Bibliotekets skal være et trygt og godt sted for kunnskap, erfaring og opplevelse på tvers av generasjoner,

Vi skal være til stede der våre viktigste målgrupper er. Vi skal gå fra å tilby oppholdssteder til å invitere

språk, kulturell opprinnelse, sosial bakgrunn, identitet og bydeler. Deichman skal være en åpen arena for

til involvering. Vi skal lage midlertidige, mobile bibliotek, og oppsøke våre viktigste målgrupper rundt

andre aktører, vi trenger ikke produsere alt innhold selv.

om i byen.

Åpenhet gir meg muligheten til å se det unike. Å jobbe for å oppnå fellesskap inspirerer meg. Og jeg drives mot å se etter kreative løsninger. Nesteren Hasani, prosjektleder for utvikling av pilotbibliotek i Deichman/Groruddalen områdeløft


Vi skal være bærekraftig Gjennom internasjonalt samarbeid innen vår sektor, om alt fra litteratur til globale spørsmål, skal vi gå fra å snakke om bærekraft til å være bærekraftig. Vi skal fortsette å jobbe for å redusere vårt klimaavtrykk og vise hvordan bibliotek er delingsøkonomi i praksis. Vi skal også øke bevissthet rundt miljøprofilen i våre aktiviteter, være aktive i internasjonale fagnettverk og utforske lokale og globale løsninger på FNs bærekraftsmål.

Vi skal skape engasjement Vi skal bidra til at mangfoldet av stemmer, verdier og holdninger i Oslo slipper til. Vi skal motvirke Ved å låne ut et frø, en bok om miljøutfordringene eller gjennomføre arrangement der folk lærer å reparere jakka eller mobilen sin, opplever jeg at vi sår frø for en kulturell endring. Vi skaper et litt mer bærekraftig samfunn, hver dag. Kaja Ahnfelt, spesialbibliotekar, Deichman Grünerløkka

ekkokamre og oppmuntre folk til å engasjere seg aktivt i samfunnsspørsmål. Vi skal ha systematisk samarbeid med både lokale og nasjonale folkevalgte organer. Deichman skal bli den naturlige arenaen for møter mellom innbyggere og folkevalgte.


Vi skal være en faktabasert debattarena Vi skal gå fra å være en passiv aktør til å ta en mer aktiv rolle som tankevekker og deltaker i debatter som berører bibliotekets oppdrag. Vi skal gjøre vitenskap og fagkunnskap tilgjengelig gjennom samarbeid med kunnskapsinstitusjoner. Vi skal bli et sentralt sted for kildekritikk, faktasjekk og nettvett. Vi skal etablere debattserier for og med unge på alle bibliotekene. Gjennom å legge til rette for dialog og meningsbryting, fakta og kildekritikk og bidra til åpne debatter, skal vi spille en aktiv rolle i å gi Oslofolk grunnlag for selvstendige meninger og holdninger.


Vi skal være modig og utforskende

Vi skal speile Oslos mangfold

Vi skal utfordre «formidlerrollen» og etablere en ny litterær formidlingsstrategi. Vi skal ta godt

Deichman skal reflektere befolkningen i innhold og organisasjon. Vi skal gå fra å snakke om mangfold til

vare på Deichmans egen stemme, men vil utforske samarbeid med redaktørstyrte medier. I tråd med

å være mangfoldig. Vi skal være en virksomhet med variert kulturell og språklig kompetanse. Vårt mål er

tradisjonene til mediehusene skal Deichman bevege seg fra tilfeldig innhold til modig formidler.

å være der folk er. Vi vil motivere vår eier til å etablere bibliotekarealer på flere steder i Oslo.

Vi skal våge mer og bli mer lekne.

Det er så uendelig mye magisk å utforske. Min lengsel etter å oppdage noe nytt er min drivkraft. Og kjærlighet er mitt kompass. Mats Niklas Brattlie, formidler, Deichman Biblo Tøyen

her kommer bilde

her kommer bilde


Hvordan vet vi om vi lykkes? Hvis vi skal oppsummere hele denne planen med ett ord, må det være optimisme. Optimisme for hva vi kan klare sammen. Optimisme for bibliotekets rolle de neste årene. Planen forutsetter at vi tar med oss alt det gode som vi gjør hver dag. Den forutsetter også at vi tør å tenke nytt og utfordre oss selv. Med et tydelig målbilde for hvor vi skal gjennom de neste fire årene skal vi tenke nytt om mye. Det klarer vi sammen. Vi har stor tillit blant Oslofolk som låner bøker fra oss og bruker oss, vi har de riktige menneskene og en motivert organisasjonen på plass, vi har bibliotekrom over hele byen, vi er nysgjerrige på innovasjon og teknologi, vi har utviklet digitale rom og vi har en veldig bred bokhylle. Og vi har Oslo, en utviklingsorientert by der mange vil samarbeide med biblioteket. Vårt samfunnsoppdrag kan ikke måles og veies. Likevel har vi tallfestet noen mål, slik at vi også har noe å sikte mot i horisonten - som lett kan måles.

• Andelen av innbyggerne som bruker vårt tilbud skal økes fra 54% til minst 65%. • Vi skal øke utlånet med 25 % • Vi skal øke antall aktiviteter mot barn og unge med 20 %


Deichman, kort fortalt Deichman er Oslos folkebibliotek, eid og finansiert av Oslo kommune. Christiania by mottok Carl Deichmans boksamling i testamentarisk gave. Biblioteket ble etablert i 1785. Noen fakta og nøkkeltall om Deichman: • Ett hovedbibliotek og 22 lokalbibliotek • 2 441 381 besøk i 2020 (tross koronabegrensninger) • 2 095 094 utlån i 2020 (bøker: 1 365 224) • 39 265 nye lånere i 2020 • 8 967 arrangementer i 2019 (av disse var 5 460 for barn) • 252 000 deltakere på arrangementene i 2019 • 368 ansatte (284 årsverk) per 1. januar 2021 • Det er gratis å registrere seg som låner

Foto: Erik Thallaug Design: Nina Håvik Tekst: Gørill Husby Moore og Magne Hilleren Deichman bibliotek Tel. +47 23 43 29 00 www.deichman.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.