Page 6

[ подія ] були розміщені як у павільйо­ нах так і на відкритих майдан­ чиках. Крім 30-ти підприємств ДК «Укроборонпром», ОПК України представили такі флаг­ мани вітчизняної промисловос­ ті як АТ «Мотор Січ», ПАТ «Ав­ тоКрАЗ», завод «Ленінська Куз­ ня», корпорація «Богдан», КБ «Південне», КПСПС «Арсенал» тощо. На стенді КНВО «Форт» МВС України демонструвались найсучасніші зразки стрілець­ кої зброї та спецзасоби для від­ стрілу гумових куль. 30 практичних та презента­ ційних заходів пройшло на ви­ ставці в рамках ділової програ­ ми, відбулось підписання низ­ ки домовленостей з провідни­ ми оборонними компаніями. Зокрема, підприємства «Укро­ боронпрому» співпрацювати­ муть з американською компані­ єю «Textron» у сфері броньова­

4 / DEFENSE EXPRESS / октябрь-ноябрь 2015

§¥›¬‰–¡²£›˜žš–££µ«**¢‰œ£–¦¤š£–§¥›¬‰–¡‰¤˜–£–˜ž§¨–˜ –

=˜›¦›§›£²?› §¥¤¦¨—¦¤†¨–¤—¤¦¤££žŸ ¤¢¥¡› §© ¦–†£ž

©ª¤ ©§‰q¤—¤¦¤££‰¥‰š¥¦ž‚¢§¨˜–  ¨›«£¤¡¤™‰† ¦– ž

§ž¡– š©«© ¢‰¬² —¦¤† ¥¨¦  ƒ ¤¦§–¦‘ ¸ÁÉÍÃĸÌJÁÒ

ної техніки. З транснаціональ­ ною компанією Flir Systems «Укроборонпром» підписав Ме­ морандум щодо постачання те­ пловізійного обладнання для потреб української армії та мо­ дернізації цими пристроями віт­чизняної бронетехніки. Та­ кож представники Концерну підписали Меморандум з ка­ надською компанією Inkas що­ до модернізації бронетехніки та створення сучасного центру її обслуговування (Іnkas є од­ ним із світових лідерів надан­ ня послуг бронювання та захис­ ту техніки). З турецькою ком­ панією Aselsan «Укроборонп­ ром» домовився про модерніза­ цію української бронетехніки електрооптичними системами.

У свою чергу, ДП «Жито­ мирський бронетанковий за­ вод» підписав угоду про співп­ рацю із польською компанією PСO. Згідно з новими домов­ леностями, завод отримає тех­ нології виробництва та осна­ щення бронетанкової техніки оптичними пристроями. Державне підприємство «Антонов» та польська ком­ панія WB Electronics підписа­ ли меморандум, згідно з яким Україна використовувати­ ме технології WB Electronics в розробці нового тактично­ го безпілотного авіаційного комплексу для ЗСУ. 21 іноземна компанія із 8 кра­ їн (США, Китай, Індія, Польща, Болгарія, Естонія, Ізраїль, Ні­

дерланди) взяла учать у ви­ ставці «Зброя та безпека-2015». Також на виставці працюва­ ли військові аташе з 29 країн, представники Групи з розви­ тку спроможностей ведення наземного бою (Land Capability Group Land Engagement, LCG LE) Конференції національних директорів з озброєння НАТО у складі 30 представників. Виставку відвідали Секре­ тар РНБО Олександр Тур­ чинов, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Служби безпеки Василь Гри­ цак, заступник Міністра обо­ рони Ігор Павловський, за­ ступник Міністра економіч­ ного розвитку і торгівлі Рус­ лан Корж, голова Державної

прикордонної служби Віктор Назаренко, голова Державно­ го космічного агентства Лю­ бомир Сабадош, заступник директора Департаменту обо­ ронних інвестицій Міжнарод­ ного секретаріату НАТО – за­ ступник помічника генераль­ ного секретаря НАТО Ернест Герольд, генеральний дирек­ тор ДК «Укроборонпром» Ро­ ман Романов, генеральний директор ТОВ «Міжнародний виставковий центр» Анатолій Ткаченко. Серед інших почесних гос­ тей виставки – представники 7 іноземних делегацій: мініс­ терства оборони Польщі, Рес­ публіки Казахстан, Ісламської Республіки Пакистан, Держа­

 š ƒ ˜–š¦–¨š‘ ö½¶Ë¾ÇÈJû·¶

#.#5-#5647%674'5+0%

–¦¢‰Ÿ§² ‰ ¥¤¡²¤˜‰¨–—¤¦ž

ви Катар, представники Гене­ рального штабу Збройних Сил Грузії, підприємств оборонної промисловості Італії, міжна­ родного секретаріату НАТО. Учасники ХІІ Міжнарод­ ної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2015» висо­ ко оцінили рівень її проведен­ ня. За результатами анкету­ вання на питання «чи виправ­ дала виставка Ваші очікуван­ ня» 88% експонентів відпові­ ли – «так». 76% опитуваних оголосили про бажання взя­ ти участь у виставці «Зброя та безпека – 2016». Спираючись на потужний прорив у розвитку ОПК Укра­ їни та відкритість для світо­ вого ринку озброєнь, вистав­ ка «Зброя та безпека» стає де­ монстрацією сили та міцнос­ ті національної оборони Укра­ їни, інструментом для наси­ чення внутрішнього ринку, нарощування експортного по­ тенціалу вітчизняного ОПК, а також платформою для ста­ новлення оборонної промис­ ловості як реального секто­ ра економіки. Звісно, свій внесок у це зробить і наша інформаційно-консалтингова компанія Defense Express, яка цього року була головним ін­ формаційним партнером ви­ ставки «Зброя та безпека».

DEFENSE EXPRESS / октябрь-ноябрь 2015 / 5

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №10-11 за 2015 год  

«DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» - журнал для тех, кто интересуется украинскими оборонными новинками и тенденци...

DEFENSE EXPRESS №10-11 за 2015 год  

«DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» - журнал для тех, кто интересуется украинскими оборонными новинками и тенденци...