Page 1

การเปรียบเทียบความทนทาน ระหวางสกรู กับ สกรูรายอื่น

การรับประกันสกรู AX

รบั

AFTER

10

กนั ประ สูง

ป

สกรูสำหรับงานหลังคาเหล็ก และหลังคาโปรงแสง

10 ป ไมพบสนิม ในบริเวณที่ทำการทดสอบไอเกลือ 500 ช.ม.

เขตอุตสาหกรรมเบา หรือเขตเมือง

• สกรู AX ทนทานกวาดวยการทดสอบไอเกลือ 500 ช.ม.

10

กนั ประ สูง

กอนทดสอบ

หลังทดสอบ

รบั

สกรูชุบสังกะสีรายอื่นกอนและหลังทดสอบไอเกลือ 500 ช.ม. BEFORE

7 ป

สดุ

เปนพืน้ ที่ในบริเวณทีม่ มี ลภาวะนอย รวมทั้ ง ในเขตเมื อ งที่ ห า งจาก ทะเลนอกจากนี้ จ ะต อ งตั้ ง อยู ห า งจากเขตอุ ต สาหกรรมหนั ก ไมนอ ยกวา 500 - 1000 เมตร

หลังทดสอบ

AFTER

เป น พื้ น ที่ บ ริ เ วณห า งไกลจาก ชายฝง หรือเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งเขตรอน

กอนทดสอบ สดุ

เขตรอบเมือง หรือพื้นที่ชนบท

สกรู AX กอนและหลังทดสอบไอเกลือ 500 ช.ม. BEFORE

พื้นที่ ใชงาน

ระยะเวลา รับประกัน

ป

เขตอุตสาหกรรม ขนาดกลาง เป น พื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ อ ยู ติ ด กั บ เขตอุ ต สาหกรรมหนั ก หรื อ บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก

5 ป พบสนิม ในบริเวณที่ทำการทดสอบไอเกลือ 500 ช.ม.

เขตใกลทะเล เปนพื้นที่บริเวณที่ไดกลิ่นไอทะเล เล็กนอยในอากาศ และไมสามารถ เห็ น ได ด ว ยตาเปล า โดยทั่วไป จะตั้งอยูหางจากทะเลประมาณ 300 - 1000 เมตร หรืออาจ ไกลกวานัน้ ขึน้ อยูก บั ลักษณะภูมิ ประเทศ ลั ก ษณะพั น ธุ พื ช และ ความแรงลม

• สกรูคณ ุ ภาพต่ำจะขึน้ สนิมในเวลาอันรวดเร็ว ซึง่ จะสงผลโดยตรงตอ การกัดกรอนหลังคาเหล็ก ทำใหเปนสนิมและมีอายุการใชงานสั้นมาก

2 ป

ตัวแทนจำหนาย

เจาะไว ใชงาย จายไมแพง ผลิตภัณฑคุณภาพโดย


คุณสมบัติที่เหมาะกับการใชงาน Arro Coat

EPDM

ทนกวา

ดวยชั้นเคลือบ Arro Coat ทนตอการ กัดกรอน ซึ่งผานการทดสอบไอเกลือ 500 ช.ม.

ติดตั้งงาย

ดวยหัวเจาะที่คม จิกตำแหนงที่เจาะไดดีเยี่ยม

ไมรั่วซึม

ดวยแหวนยาง EPDM คุณภาพดี ปองกันการรั่วซึม

สวนประกอบที่สำคัญของสกรู

ขนาดสกรู AX กับการเลือกใช การใชงาน

สกรู AX เจาะแปหนาสูงสุด 6.5 มม.

สกรูยึดสันลอน

ขนาดมาตรฐาน พรอมหัวสี หลากหลาย เพื่อความกลมกลืน กับหลังคาทุกชนิด

แหวนยาง EPDM

คุณภาพสูง มีความยืดหยุน และปองกันการรั่วซึมไดดีเยี่ยม ทน UV ทนความรอน และไมนำไฟฟา

เกลียวบน (TopLock)

ทำหนาที่ยึดสันลอนใหแนบติดกับ แหวนยาง ปองกันการรัว่ ซึม ชวยควานและยกขอบรูสกรู ปองกันน้ำไหลยอน

สกรูยึดทองลอน

SDP 10-16x16 HEX W

สกรูยึดแผนซอนทับ

D

E

SDP 15-15x20 HEX W

สกรูยึดคลิป

SDP 10-24x16 WAFER SDP 10-24x22 WAFER

สกรูยึดแปไม

T17 12-11x50 HEX W T17 12-11x65 HEX W

หมายเหตุ : สกรูขนาดอื่นๆ กรุณาสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่บริษัทฯ

ขนาดสกรู 12 - 14 x 48

1 นิ้ว

12 ขนาดแกนสกรู (Gauge)

48 ความยาวสกรูจากใต หัวสกรูถงึ ปลาย (มม)

ชั้นเคลือบ

Arro Coat

14 จำนวนเกลียว / นิ้ว

หัวเจาะปลายสวาน

คมและจิก เจาะเหล็กรวดเร็ว ใชกับเหล็กหนาสูงสุด 6.5 มม.

L

C

SDP 12-14x20 HEX W

ความยาวสกรู

WL

B

TL SDP 12-14x65 HEX W

ชาฟท โพรเทคเตอร (Shaft Protector)

ทำหนาที่ขยายรูสกรู และลบคม ของรูสกรูเพื่อปองกันการทำลาย ชั้นเคลือบแกนสกรู

A

TL SDP 12-14x48 HEX W

SDP 10-12x20 NP HEX W

หัวสกรูขนาด 5/16

การเลือกสกรูสำหรับหลังคาโปรงแสง

Gauge

หมายเหตุ : gauge 10 = 4.8 มม. gauge 12 = 5.5 มม.

WL = A + B + C + D WL = ระยะใชงาน (มม.) A = ความสูงของแหวนยาง Option 1 กรณีติดตั้งกับหลังคาโปรงแสงตองใชแหวนยาง = 10 มม. Option 2 กรณีติดตั้งกับหลังคาเหล็กไม ใชแหวนยาง = 0 B = ความสูงของสันลอนหลังคา (มม.) C = ความหนาของฉนวนกันความรอนเมื่อถูกกดทับจนแนน (มม.) D = ความหนาของแปเหล็ก (มม.) E = ความยาวของปลายสวานรวมเกลียวสกรู 3 เกลียว (มม.) = 15 มม. โดยประมาณ L = WL + E L = ความยาวสกรูที่เหมาะสมกับการใชงาน (มม.)

คุณสมบัติเชิงกลของสกรู AX สกรู SDM

ความตานทาน แรงเฉือนสกรู แรงดึ งแกนสกรู (KN) (KN)

แรงบิดสกรู (Nm)

10 - 16

6.8

11.9

8.3

10 - 24

6.2

11.4

9.1

12 - 14

8.8

15.3

13.1

12 - 24

9.0

16.7

13.3

Ampelite Arrex Brochure  
Ampelite Arrex Brochure  

We do design Arrex Brochurefor Ampelite (Thailand) Limited.

Advertisement