12th thaiprintawards 2017

Page 1

ThaiPrint#2017_Cover_X3.indd 1

11/Nov/2560 BE 20:55


สมาคมการพิมพไทย The Thai Printing Association

ผู สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)

ผู สนับสนุนทั่วไป (Patrons)

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 3

/09/112560 BE 14:10


สมาคมการพิมพไทย The Thai Printing Association

311, 311/1 ซอยศูนย วิจัย 4 แขวงบางกะป เขตห วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 0-2719-6685-7 โทรสาร 0-2719-6688 www.thaiprint.org

สนับสนุนกระดาษ เพื่องานคุณภาพ

THAI PRINT AWARDS 2017

โดยบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

www.scgpackaging.com

4

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 4

/11/112560 BE 21:10


CONTENTS สารจาก พลเอก ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

8 9

สารจาก นายพงศ ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานจัดงาน

11

JUDGES’ REPORT

21

BEST IN SHEETFED OFFSET

25

BEST IN CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

29

BEST IN DIGITAL PRINTING

93

ตารางสรุปเหรียญรางวัล

สารจาก นางสาวพิมพ นารา จิรานิธิศนนท นายกสมาคมการพิมพ ไทย

10

ADJUDICATION

13

JUDGES

23

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

27

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

30

12th THAI PRINT AWARDS 2017

95

MEDALISTS DIRECTORY

5

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 5

TOWARDS THE NEW FRONTIER

7

/11/112560 BE 20:26


ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 7

17/Nov2560 BE 20:25


สารจาก

THAI PRINT AWARDS 2017

นางสาว พิมพนารา จิรานิธิศนนท นายกสมาคมการพิมพ ไทย

สมาคมการพิมพไทย

The Thai Printing Association

ในนามของสมาคมการพิมพ ไทย ดิฉนั ขอขอบคุณทุกท าน ทีม่ สี ว นร วมในการจัดงาน “การประกวดสิง่ พิมพ แห งชาติ ครั้งที่ 12” ในป นี้ ซึ่งใช แนวคิดว า TOWARDS THE NEW FRONTIER หรือ การมุ งสู มิติใหม แห งอนาคตของอุตสาหกรรม การพิมพ และบรรจุภัณฑ ไทย การประกวดสิง่ พิมพ แห งชาติ เป นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคมการพิมพ ไทย มีวตั ถุประสงค เพือ่ กระตุน อุตสาหกรรม การพิมพ ของประเทศไทย ให เกิดการพัฒนามาตรฐานด านคุณภาพงานพิมพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข งขันให ทัดเทียม กับประเทศอื่นๆ และประชาสัมพันธ งานพิมพ ของไทยให เป นที่รู จักของตลาดสากล ในการจัดงานทุกครั้ง สมาคมการพิมพ ไทย ได รับการสนับสนุนจากองค กรต างๆ ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนเป นอย างดียิ่ง สมาคมการพิมพ ไทย จัดการประกวดสิง่ พิมพ แห งชาติครัง้ แรกเมือ่ ป พ.ศ. 2549 หรือเมือ่ 11 ป ทแี่ ล ว และประสบความ สําเร็จอย างดีตลอดมา โดยในแต ละป ได รบั การตอบรับจากผูป ระกอบการเพิม่ มากขึน้ อย างต อเนือ่ ง มีบริษทั ห างร านส งผลงาน เข าร วมในการประกวดอย างมากมายจากทั่วทุกภาคของประเทศ โดยผลงานที่ส งเข าร วมแข งขันนั้น ได รับความสําเร็จในระดับ นานาชาติ ความสําเร็จที่มีมาในการไปคว ารางวัลระดับนานาชาติอย างต อเนื่อง เป นสิ่งยืนยันได ว าขณะนี้คุณภาพการพิมพ ของโรงพิมพ ในประเทศไทยมีความก าวหน าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล ว เช นเดียวกับในป ที่ผ านมา ผลงานที่ได รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ แห งชาติครั้งที่ 12 นี้ ทางสมาคมการพิมพ ไทยจะรวบรวมนําส งเข าประกวดในงาน Asian Print Awards ต อไป สําหรับทางคณะกรรมการตัดสินการประกวดนั้น สมาคมการพิมพ ไทย ได รับเกียรติจากผู ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญ มาจากหลากหลายองค กร โดยประธานคณะกรรมการตัดสินนั้น เป นผู ครํ่าหวอดอยู ในอุตสาหกรรมการพิมพ จากประเทศ ออสเตรเลีย ป จจุบัน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ของไทย เป นที่จับตามองอย างมากในกลุ มประเทศอาเซียน เพราะขณะนี้ประเทศไทย ได มีการพัฒนาคุณภาพงานพิมพ จนเป นที่ยอมรับจากผู ซื้อสิ่งพิมพ จากทั่วโลก จากการที่เราได มีการเตรียมความพร อมใน การรักษาคุณภาพการพิมพ และยกระดับของผู ประกอบการให ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล สมาคมการพิมพ ไทยจึงเชื่อมั่น ว า ยอดการส งออกสิ่งพิมพ ของไทยจะยังคงเติบโต และสามารถรักษาความเป นผู นําทางด านการส งออกสิ่งพิมพ ในภูมิภาค นี้ได เพื่อให ประเทศไทยเป นศูนย กลางการพิมพ และบรรจุภัณฑ ของ AEC หรือตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย างแท จริง สุดท ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณทุกๆองค กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป นทั้งผู สนับสนุนหลัก ผู สนับสนุนทั่วไป ที่ ให การสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ ไทยด วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท าน ที่ ช วยเผยแพร ข าวสารอันเป นประโยชน ต ออุตสาหกรรมการพิมพ ของไทยด วยดี และขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนผู ประกอบการสิ่ง พิมพ ในทุกแขนง ส งผลงานของท านเข าร วมการประกวดสิ่งพิมพ แห งชาติในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ งมั่นของอุตสาหกรรม การพิมพ ของเรา ที่จะก าวเข าสู ความเป นที่หนึ่งของภูมิภาคนี้ในที่สุด

8 (นางสาวพิมพนารา จิรานิธิศนนท) นายกสมาคมการพิมพ ไทย

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 8

/09/112560 BE 14:12


สารจาก นาย พงศธีระ พัฒนพีระเดช ประธานจัดงาน

(นายพงศธีระ พัฒนพีระเดช) ประธานจัดงาน

9

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 9

TOWARDS THE NEW FRONTIER

งานประกวดสิ่ ง พิ ม พ แ ห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 12 ภายใต แ นวคิ ด มุ ง สู มิ ติ ใ หม แ ห ง อนาคตของอุ ต สาหกรรมการ พิ ม พ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ ไ ทย “Towards the new frontier” ถื อ เป น ป แ รกที่ ผ มเข า มารั บ ตํ า แหน ง ประธานจั ด งาน ท า มกลางความท า ทายของอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ ที่ อ ยู ใ นช ว งปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค Digital Disruption การนํ า เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ ส มั ย ใหม ที่ มี ค วามเป น Automation เข า มาใช เ พื่ อ ลดต น ทุ น ค า แรง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สอดคล อ งกั บ นโยบายภาครั ฐ ที่ ผ ลั ก ดั น ให ป ระเทศไทยและอุ ต สาหกรรมของ ไทย เข าสู ยุค 4.0 อย างเต็มรูปแบบ ในป จจุบันแต ละบริษัทสามารถที่จะลงทุนใช เครื่องพิมพ และเครื่องจักรที่มีความทันสมัยเหมือนกันได แต เหนือสิ่งอื่นใด ในความเหมือนที่แตกต าง สิ่งสําคัญที่เป นหัวใจของงานพิมพ และบรรจุภัณฑ ก็คือความใส ใจในคุณภาพและความพิถีพิถันใน การผลิตสิ่งพิมพ ของทีมงานในองค กรนั้นๆ เป นสิ่งที่วัดว าผลงานของใครจะมีคุณภาพและคุณค าเพียงพอที่จะได รับรางวัลใน งานประกวดสิ่งพิมพ แห งชาติ ครั้งที่ 12 นี้ ในป นี้มีผลงานส งเข าประกวดเกือบ 700 ผลงาน ซึ่งถือว ามีจํานวนมากกว าป ก อนๆ เป นงานสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑ ที่ มีคุณภาพและสร างมูลค าเพิ่มด วยการออกแบบดีไซน และเทคนิคการพิมพ แบบต างๆ มีความโดดเด นสวยงามทําให ประธานและ คณะกรรมการในการตัดสินต องทําหน าที่อย างหนักในการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ ขอให ทุกท านภูมิใจในรางวัลที่ได รับเนื่องจาก ผลงานของท านถูกคัดเลือกอย างเข มข น โปร งใสและยุติธรรมที่สุด โดยผลงานทั้งหมดที่ได รับรางวัลในงานประกวดสิ่งพิมพ แห งชาติครั้งที่ 12 นี้จะถูกส งไปประกวดในงานประกวดสิ่งพิมพ ระดับนานาชาติ หรือ Asian print award ต อไป ในนามประธานจัดงานประกวดสิง่ พิมพ แห งชาติครัง้ ที่ 12 นี้ ผมขอขอบคุณทุกบริษทั ทีส่ ง ผลงานเข ามาประกวดขอบคุณ ประธานและคณะกรรมการตัดสินตลอดจนเจ าหน าที่ทุกท านที่ทุ มเทเวลาทั้งแรงกายแรงใจในการตัดสินชิ้นงานคุณภาพครั้งนี้ และขอบคุณผู สนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ทําให งานประกวดสิ่งพิมพ แห งชาติครั้งนี้สําเร็จลุล วงไปด วยดี ผมขอแสดงความยินดีกับผู ได รับรางวัลทั้ง 88 รางวัลในป นี้ สําหรับผู ที่พลาดรางวัลขอให ท านได พยายามพัฒนา คุณภาพสิ่งพิมพ ของท านต อไป ผมเชื่อว าในอนาคตอันใกล ท านจะสามารถได รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งพิมพ แห งชาติเช น เดียวกันและผมหวังว าผลงานจากงานประกวดสิ่งพิมพ แห งชาติครั้งที่ 12 นี้จะสามารถคว ารางวัลระดับนานาชาติมาครองให ได มากที่สุด เพื่อความภาคภูมิใจของประเทศไทย

/11/112560 BE 20:35


INDEPENDENT CHAIRMAN OF JUDGING REPORT 2017

THAI PRINT AWARDS 2017

10

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 10

It has been my honour to participate as independent Chairman of Judging of the 2017 Awards. Once again, the judges and I observed an impressive and record number of entries submitted into the 2017 Thai Printing Awards. I congratulate the Thai Printing Association Committee and its Members, who continue to support these Awards. These Awards continue to prosper with the valued support of the various trade suppliers, who are collectively either Major Sponsors of the Thai Print Awards or Patrons of the Special Awards. As in the past, the judging process of each entry is conducted under specific guidelines. Should a judge have knowledge of the production of any entry, they must abstain from participating in the judging of that specific Category. This year the judges were impressed, not only by the record number of entries submitted, but also by the excellent print quality and competitive variety of entries, especially in the following Categories:

/09/112560 BE 14:12


Robert R James

To facilitate the judging process, it is essential (as a ‘Condition of Entry’) that all production and technical details are provided on the ‘Entry Form – Part 2’, for every Category. Any additional information will further benefit the entry judging procedure. Unfortunately, a number of entries in the following Categories - ‘Flexography’, ‘Gravure’ and ‘Books – two or three colours’, did not comply with the specific entry requirements. All those supplying artwork, raw materials and equipment components, should encourage their customers, the printing establishment, to seriously consider entering the print which utilized their materials and equipment into the 2018 Thai Print Awards. So, now is the time to encourage the operators of the various printing and other converting machine operations, to start putting aside any outstanding print reproduction and converting samples for review, once the entry into the 2018 Thai Print Awards has been invited. Finally, I would like to acknowledge the continued dedication of all those involved in the preparation, judging and co-ordination of the 2017 Thai Print Awards. We sincerely congratulate all of the 2017 Thai Print Award winners ‘Towards the New Frontier’. Thank you Robert R James Independent Chairman of Judging

11

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 11

TOWARDS THE NEW FRONTIER

Sheet-fed Offset – Magazines and Journals Sheet-fed Offset – Books, four or more colours Sheet-fed Offset – Brochures, Booklets, Catalogues and Newsletters Digital Printing – Books Digital Printing – Packaging Special Categories – Multi-Piece production and Campaign Special Categories – Embellishments Special Categories – Innovation / Specialty Printing

/09/112560 BE 14:12


CHAIRMAN OF JUDGING PROFILE 2017 Master of Education, University of Melbourne, Australia 1992 Former Head of Printing Machining, Binding & Finishing Departments ICGT - RMIT University Council Member of the Australia New Zealand Flexographic Technical Association, 1988 - 1991 and 1994 - 1997 Inducted into the Australia New Zealand Flexographic Technical Association (ANZFTA) ‘Hall of Fame’ in 2001 Judge of ANZFTA Print Awards 1991 - 1997 Independent Chairman of Judging ANZFTA Print Awards 1998 - 2016 Judge of Flexible Packaging & Label Manufacturers Association Print Awards 2017 Judge of Australian National Print Awards 1992 - 2006 Judge of Australian Label and Tag Print Awards 2004 - 2015 Judge of Thai Print Awards 2006 - 2015 Independent Chairman of Judging of Thai Print Awards 2016 Judge of Asian Print Awards 2004 - 2013 Judge of Asian Flexographic, Gravure and Label Print Awards 2004 - 2013 Independent Chairman of Judging of Asian Flexographic, Gravure and Label Print Awards 2014 Judge of Sinar Mas Print Awards since 2011

THAI PRINT AWARDS 2017

QUALIFICATIONS AND INDUSTRY CONTRIBUTIONS

12

Commenced Flexographic and Gravure Printing Apprenticeship in 1963 Qualified Flexographic and Gravure Printer since 1967 Awarded Collie Trust International Study Scholarship in 1973 Qualified Printing Trade Instructor since 1974 at MCPGA then RMIT University Member of numerous Printing and OH&S Advisory Committees 1974 - 2001 Keynote and Guest Speaker at numerous Printing Technical Conferences Guest Lecturer at various Printing Industry Training Courses Author of numerous technical articles for Australian and International Printing Trade Journals 1988 - 2016 Deputy Editor of ANZFTA journal 1997 - 2016 Training Consultant of Flexographic and Gravure printing in Australia, New Zealand, Philippines and Vietnam since 1982 Over 54 years’ of experience in the Printing Industry

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 12

/09/112560 BE 14:12


คุณถิร รัตนนลิน

คุณภาสกร วงษชนะชัย

คุณวิรุฬห สงเสริมสวัสดิ์

- อดีตประธานจัดงานประกวด สิ่งพิมพ แห งชาติ (Thai Print Awards) - อดีตกรรมการตัดสินงานประกวด สิ่งพิมพ Asian Print Awards - อดีตกรรมการสมาคมการพิมพ ไทย - อดีตรองประธานกลุ มการพิมพ และบรรจุภัณฑ กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย - อดีตกรรมการตัดสินงานประกวด Thai Print Awards 4th, 5th, 10th, 11th, 12th

- ปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง - อบรมการจัดการพิมพ ยุคใหม รุ น ที่ 1 ของภาควิชาวิทยาศาสตร ทางการถ ายภาพและเทคโนโลยี ทางการพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย - ได รับทุนอบรมด าน Standardization in printing and prepress โดยผู เชี่ยวชาญ จากเยอรมนีและสวิสเซอร แลนด - อดีตกรรมการสมาคมการพิมพ ไทย ป 2533-2555 - อดีตประธานจัดงานการประกวด สิ่งพิมพ แห งชาติ (Thai Print Awards 7th) - ผู ช วยผู อํานวยการ สถาบันการ พิมพ ไทย ป 2550 – ป จจุบัน - ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ ไทย วาระ ป 2550 – ป จจุบัน - รองประธานกลุ มอุตสาหกรรม การพิมพ และบรรจุภัณฑ กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย - ป จจุบันผู จัดการบริษัท สํานักพิมพ สุภา จํากัด - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 5th, 6th, 8th, 9th, 10th,11th, 12th - กรรมการตัดสิน Asia Print Awards 9th

- กรรมการผู จัดการ บริษัทบวรสาร การพิมพ จํากัด - กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย - ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ ไทย - ผู อํานวยการสถาบันการพิมพ ไทย - ประธานจัดงาน การประกวด สิ่งพิมพ แห งชาติ ครั้งที่ 8, 9, 10, 11 - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 12th

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 13

13

TOWARDS THE NEW FRONTIER

JUDGES

/09/112560 BE 14:12


THAI PRINT AWARDS 2017

14

คุณมยุรี ภาคลําเจียก

ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Food Technology มหาวิทยาลัยฮิบรู ประเทศอิสราเอล - Certificate ด าน Packaging จาก ประเทศเบลเยียม อิตาลี ญี่ปุ น และ UNDP - อดีต ผู อํานวยการส งเสริมและ ฝ กอบรมของศูนย การบรรจุหีบห อ ไทย, Packaging Development Manager ของ บริษัทลีเวอร บราเธอร (ประเทศไทย) จํากัด, R&D Controller ของบริษทั โกลเด นฟู ดส อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด และ Packaging Director of Greater Asia Division ของ บริษัทคอลเกตปาล มโอลีฟ จํากัด - ป จจุบัน เป นที่ปรึกษาสมาคมการ บรรจุภัณฑ ไทย สมาคมการพิมพ ไทย สถาบันพลาสติก และบริษัท เอกชนบางราย เป นอาจารย พิเศษ ให แก สถาบันการศึกษาหลายแห ง รวมทั้งเป นวิทยากรในการสัมมนา ทั้งในและต างประเทศ - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards ร วม 11 ครั้ง - กรรมการตัดสินงานประกวด บรรจุภัณฑ ต างๆ

- ปริญญาโท Printing Technology - ปริญญาโท (คอ.ม. ครุศาสตร Rochester Institute of เทคโนโลยี) 2542 มหาวิทยาลัย Technology Rochester เทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี New York,USA Certificate lll in Printing & - ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร Graphic Arts RMIT, The Print ทางภาพถ ายและเทคโนโลยีทาง Academy, The Thai Printing การพิมพ จุฬาลงกรณ Association 2553 Certificate มหาวิทยาลัย (Packaging Technology) IIP - ผู ช วยศาสตราจารย ประจําภาค Indian Institute Packaging วิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 2548 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศนียบัตร เวชสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ภาพทางการแพทย ) 2533 กรม วิทยาเขตบางเขน การแพทย กระทรวงสาธารณสุข - ป จจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท Applied - เป นผู จัดทําโครงการและวิทยาการ Consultant and Training จํากัด ฝ กอบรมด านออกแบบสิ่งพิมพ - กรรมการตัดสิน PM Award สาขา และผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก การพิมพ และบรรจุภัณฑ ครั้งที่ 1 และเยาวชน ในสถานพินิจและ - กรรมการตัดสิน Thai Print คุ มครองเด็กกรมพินิจคุ มครองเด็ก nd rd th th Awards 2 , 3 , 7 ,10 , กระทรวงยุติธรรม โครงการไอที 11th, 12th ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพฯ 2555 – ป จจุบัน - คณะอนุกรรมการเตรียมความ พร อมให ผู เข าประกวด ฝ มือ แรงงานแห งชาติ สาขาการ ออกแบบกราฟ ก เพื่อเข าร วม ประกวด ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2551 - ป จจุบัน ประธานสาขาวิชา มี เดียอาตส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล าธนบุรี - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 6th, 11th, 12th

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 14

ผศ.บุญเลี้ยง แกวนาพันธ

/09/112560 BE 14:12


คุณพชร จงกมานนท

คุณประเสริฐ หลอยืนยง

คุณวีระยุทธ อมรเธียร

- ปริญญาตรี BBA Major in Banking and Finance บริหาร ธุรกิจ สาขาการธนาคารและ การเงิน จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Master of Science in Marketing หรือ MIM (ปริญญาโท ทางการตลาดภาค ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร - เข าอบรมโครงการ Thai Print Academy ในป 2010 - ป 2005-2009 ทํางานทางด าน การเงินที่ Deutsche Bank, Bangkok Bank - ป จจุบัน ผู จัดการพัฒนาธุรกิจ ห างหุ นส วนจํากัด อุดมศึกษา, บริษัท สํานักพิมพ ไทยแม็ก จํากัด - กรรมการสมาคมการพิมพ ไทย ป 2012-ป จจุบัน - กรรมการ Young Printer ตั้งแต ป 2005 – 2012 - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th

- กรรมการผู จัดการ บริษัท ราชา การพิมพ (2002) จํากัด - กรรมการผู จัดการ บริษัท เอสบีพี พริ้นติ้ง (2002) จํากัด - กรรมการสมาคมการพิมพ ไทย ป 2553 – ป จจุบัน - ผู ฝ กสอนด านพรีเพรส สถาบัน การพิมพ ไทย - คณะกรรมการกลุ มการพิมพ และ บรรจุภัณฑ สภาอุตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย - คณะอนุกรรมการร วมภาครัฐและ เอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนกลุ ม อาชีพการพิมพ ป 2558 - กรรมการสมาคมผู ปกครอง และครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th,11th, 12th

- ปริญญาตรี การจัดการด าน การพิมพ สถาบันเทคโนโลยี โรเชสเตอร นิวยอร ก (R.I.T) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - กรรมการผู จัดการ บริษัท แสงศิลป การพิมพ จํากัด - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th ,11th, 12th

15

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 15

TOWARDS THE NEW FRONTIER

JUDGES

/09/112560 BE 14:12


THAI PRINT AWARDS 2017

คุณสุวิทย มหทรัพยเจริญ

คุณประสิทธิ์ คลองงูเหลือม

ผศ.นิมิต เหมงเวหา

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - Basic Course of Printing , Thai Print Academy รุ นที่ 1, KSME CARE รุ นที่ 10, โครงการพัฒนา ผู ประกอบการของศูนย บ มเพาะ การพิมพ - หลักสูตร Printing Industry Development Program จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการออกแบบและผลิต สิ่งพิมพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล าธนบุรี - กรรมการผู จัดการ บริษัท พี.รุ งโรจน การพิมพ จํากัด - ประธานกลุ ม Young Printing Group ป 2553-2555 - กรรมการสมาคมการพิมพ ไทย ป 2555-2560 - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 9th,10th,11th, 12th

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง - กรรมการผู จัดการ บริษัท ฟ วชั่น เทคโนโลยี จํากัด และผู ก อตั้ง iNPRINT - ที่ปรึกษาทางด านเทคโนโลยี ห างหุ นส วนจํากัด ไทยโฟโต แอนด พริ้นท - กรรมการ ฝ ายการพิมพ ดิจิทัล สมาคมการพิมพ ไทย - อุปนายก และประชาสัมพันธ สมาคมการบรรจุภัณฑ ไทย - ประธาน ชมรมการจัดพิมพ อิเล็กทรอนิกส ไทย - มนตรี และที่ปรึกษา สหพันธ อุตสาหกรรมการพิมพ - คณะกรรมการ สาขาการพิมพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค กร มหาชน), สํานักนายกรัฐมนตรี - คณะกรรมการ พัฒนามาตรฐาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส , NECTEC - ประธาน และผู เชี่ยวชาญ Graphic Design Technology, WorldSkills, กรมพัฒนาฝ มือ แรงงาน - อาจารย พิเศษ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 12th

- Bachelor of Architecture (Industrial Design) - King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang - Master of Engineering Management - The George Washington University, Washington DC, U.S.A - Full-Time Instructor School of Architecture and Design (SoA+D) King Mongkut’s University of Technology Thonburi - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 11th, 12th

16

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 16

/09/112560 BE 14:13


JUDGES

คุณชัยวัฒน พฤฒิพงศพิบูลย

17

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 17

TOWARDS THE NEW FRONTIER

- Bachelor degree of Automotive Engineering Faculty - “3D Printing Advance Application” Mini Course at Hong Kong Polytechnic University - Applicad Co.,Ltd. Senior 3DP Application Engineer - กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 11th, 12th

/09/112560 BE 14:13


THAI PRINT AWARDS 2017

18

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 18

/09/112560 BE 14:13


ADJUDICATION เท านั้น

“กรรมการตัดสินอิสระทุกท านได ทําการพิจารณาชิ้นผลงานที่ส งเข ามาในด านคุณภาพการพิมพ

19

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 19

TOWARDS THE NEW FRONTIER

คณะกรรมการตัดสินไม สามารถทราบได เลยว าใครเป นผู ส งผลงานชิ้นใดเข ามา เนื่องจากข อมูลเหล า นี้ไม ได แนบติดมากับผลงานที่ใช ในการตัดสิน” วั ต ถุ ป ระสงค ข องงานประกวดสิ่ ง พิ ม พ แ ห ง ชาติ ใ นประเทศไทยคื อ การช ว ยยกระดั บ มาตรฐานสิ่ ง พิ ม พ ใ นประเทศและการประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก สิ่ ง พิ ม พ ที่ มี คุ ณ ภาพเยี่ ย มยอดให เป นที่รู จักกันในระดับชาติ เกณฑ ก ารตั ด สิ น คื อ ทุ ก ๆ ชิ้ น ผลงานที่ ส ง เข า ประกวดจะได รั บ การพิ จ ารณาและประเมิ น คะแนนบนพื้ น ฐานของคุ ณ ภาพงานพิ ม พ เ ท า นั้ น ชิ้ น ผลงานที่ ถู ก ส ง เข า มาถึ ง มื อ ของคณะกรรมการ ตั ด สิ น จะถื อ ว า เป น ตั ว แทนของสิ่ ง พิ ม พ นั้ น ๆ และโดยหลั ก การคณะกรรมการจะพิ จ ารณา ให รางวัลในแต ละประเภทที่ส งเข าประกวดไม เกิน 1 รางวัลสําหรับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง อย างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่คณะกรรมการตัดสินให รางวัลสําหรับเหรียญใดๆ มากกว า 1 รางวัล หากพิจารณาในหลายๆ ประเด็นแล ว เห็นว าชิ้นผลงานมีความเท าเทียมกันเกือบทุกด านและในบางกรณี อีกเช นกันที่คณะกรรมการอาจจะพิจารณาไม ให เหรียญรางวัลแก ชิ้นผลงานใดๆ เลย สําหรับการประกวดใน บางประเภท

/11/112560 BE 20:31


Congratulations All Winners of Thai Print Awards

THAI PRINT AAWARDS WARDS 22017 017

2017

20

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 20

/10/112560 BE 22:14


BEST IN SHEETFED OFFSET THE THAI PRINTING ASSOCIATION AWARD

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) ปกแข็ง LUXURYHUNT BOOK บริษัท ลักซ ชัวรี่ ฮันท (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ลักซ ชัวรี่ ฮันท (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน)

21

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 21

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

/09/112560 BE 14:13


BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS FERROSTAAL AWARD

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ชุด PACKAGE บทเพลงแห งข าวรพุทธเจ า สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม นท จํากัด บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม นท จํากัด -

23

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 23

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

/11/112560 BE 20:15


BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS DITP AWARD

บริษัท โปรดีเคล จํากัด บริษัท โปรดีเคล จํากัด DAY & NIGHT VISION บริษัท โปรดีเคล จํากัด นายปาณสิน พันธุวิชิต นายธีระนันท ตระกูลพงษ -

25

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 25

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

/09/112560 BE 14:14


BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES C.A.S. PAPER AWARD

บริษัท สุนทรฟลม จํากัด บริษัท สุนทรฟ ล ม จํากัด MANDARIN CLINIC นายภูริริน ดลชวานนท นายภูริริน ดลชวานนท บริษัท สุนทรฟ ล ม จํากัด บริษัท สุนทรฟ ล ม จํากัด

27

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 27

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

/09/112560 BE 14:14


BEST IN DIGITAL PRINTING KONICA MINOLTA AWARD

บริษัท ไซเบอรพริ้นทกรุป จํากัด บริษัท ไซเบอร พริ้นท กรุ ป จํากัด หนังสือเล าเรื่อง เรื่องเล าคอนเซ็ปชัญ คุณกรริน วิจิตรประไพ บริษัท ไซเบอร พริ้นท กรุ ป จํากัด -

29

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 29

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

/11/112560 BE 20:13


สมาคมการพิมพไทย

THAI PRINT AWARDS 2017

The Thai Printing Association

GOLD AWARD

SILVER AWARD

THAI PRINT AWARDS 2017

BRONZE AWARD 30

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 30

/09/112560 BE 14:14


โปสเตอร Posters

บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จํากัด ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จํากัด INFALLIBLE PRO CON TOUR PRESS KIT บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อิมเมจิ้ง ฮับ จํากัด บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จํากัด -

โปสเตอร Posters

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัท กรังด ปรีซ อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) โปสเตอร มอเตอร โชว ครั้งที่ 38 บริษัท กรังด ปรีซ อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัท กรังด ปรีซ อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัท 71 อินเตอร สแกน จํากัด บริษัท กรังด ปรีซ อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) -

331

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 31

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

/09/112560 BE 14:14


ใบปลิว แผนปลิว แผนพับ แค็ตตาลอก จุลสาร อนุสาร จดหมายขาว 16 หนาหรือนอยกวา โดยไมรวมปก Leaflets, Flyers, Folders, Brochures, Booklets, Catalogues and Newsletter - Up to 16 pages excluding cover

บริษัท พงษวรินการพิมพ จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท พงษ วรินการพิมพ จํากัด แค็ตตาล็อค อีซูซุ MU-X บริษัท อีซูซุมอเตอร เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จํากัด ร านชาติโปรเซส บริษัท พงษ วรินการพิมพ จํากัด บริษัท เอ็มพีลักก ยูวี จํากัด

32

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 32

/09/112560 BE 14:14


แค็ตตาลอก จุลสาร อนุสาร จดหมายขาว มากกวา 16 หนา โดยไมรวมปก Brochures ,Booklets , Catalogues, and Newsletter - More than 16 pages excluding cover

บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด บริษัท รุ งศิลป การพิมพ (1977) จํากัด SINDHORN LANGSUAN บริษัท สยามสินธร จํากัด บริษัท สยามสินธร จํากัด บริษัท รุ งศิลป การพิมพ (1977) จํากัด บริษัท รุ งศิลป การพิมพ (1977) จํากัด บริษัท รุ งศิลป การพิมพ (1977) จํากัด

33

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 33

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

/09/112560 BE 14:14


แค็ตตาลอก จุลสาร อนุสาร จดหมายขาว มากกวา 16 หนา โดยไมรวมปก Brochures ,Booklets , Catalogues, and Newsletter - More than 16 pages excluding cover

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้น จํากัด (มหาชน) ENTRANT TITLE

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) MARK MCASKILL JEWELLERY CATALOG 2017 CLIENT MARK MCASKILL JEWELLERY DESIGN MARK MCASKILL JEWELLERY PREPRESS บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) PRINTER บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) POSTPRESS บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน)

แค็ตตาลอก จุลสาร อนุสาร จดหมายขาว มากกวา 16 หนา โดยไมรวมปก Brochures ,Booklets , Catalogues, and Newsletter - More than 16 pages excluding cover

บริษัท สยามพริ้นท จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE

บริษัท สยามพริ้นท จํากัด สื่อแค็ตตาล อกงาน CENTRAL LUXE CATALOGUE SPRING & SUMMER 2017 CLIENT บริษัท สรรพสินค าเซ็นทรัล จํากัด DESIGN บริษัท สรรพสินค าเซ็นทรัล จํากัด PREPRESS บริษัท 71 อินเตอร สแกน จํากัด PRINTER บริษัท สยามพริ้นท จํากัด POSTPRESS -

34

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 34

/11/112560 BE 20:16


แค็ตตาลอก จุลสาร อนุสาร จดหมายขาว มากกวา 16 หนา โดยไมรวมปก Brochures ,Booklets , Catalogues, and Newsletter - More than 16 pages excluding cover

บริษัท ไซเบอรพริ้นทกรุป จํากัด ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ไซเบอร พริ้นท กรุ ป จํากัด CATALOG ROBIN ON HOLIDAY บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) บริษัท สุนทรฟ ล ม จํากัด บริษัท ไซเบอร พริ้นท กรุ ป จํากัด -

แค็ตตาล อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข าว มากกว า 16 หน า โดยไม รวมปก Brochures ,Booklets , Catalogues, and Newsletter - More than 16 pages excluding cover

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท พงษ วรินการพิมพ จํากัด โปรแกรมบัลเลต บริษัท มีเดีย ทรานส เอเซีย ไทยแลนด จํากัด บริษัท มีเดีย ทรานส เอเซีย ไทยแลนด จํากัด บริษัท 71 อินเตอร สแกน จํากัด บริษัท พงษ วรินการพิมพ จํากัด บริษัท เอ็มพีลักก ยูวี จํากัด

35

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 35

TOWARDS THE NEW FRONTIER

บริษัท พงษวรินการพิมพ จํากัด

/09/112560 BE 14:14


การด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสตางๆ Cards,Greeting Cards,Name Cards and Invitation Cards

บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ (ไทยแลนด) จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ (ไทยแลนด ) จํากัด โปสการ ดของพ อ TCDC TCDC บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ (ไทยแลนด ) จํากัด บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ (ไทยแลนด ) จํากัด บริษัท สุพรชัย ไดคัท จํากัด

36

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 36

/09/112560 BE 14:14


การด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสตางๆ Cards,Greeting Cards,Name Cards and Invitation Cards

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) SANRIO CARD JHN5-6 (BULK) MURATA KIMPAKU CO., LTD. MURATA KIMPAKU CO., LTD. บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน)

37

ThaiPrint#2017_003-037 V3.indd 37

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

/09/112560 BE 14:14


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 38

9/Nov/2560 BE 14:30


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 39

9/Nov/2560 BE 14:31


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 40

9/Nov/2560 BE 14:31


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 41

9/Nov/2560 BE 14:31


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 42

9/Nov/2560 BE 14:31


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 43

9/Nov/2560 BE 14:31


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 44

9/Nov/2560 BE 14:31


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 45

9/Nov/2560 BE 14:31


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 46

9/Nov/2560 BE 14:31


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 47

9/Nov/2560 BE 14:31


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 48

9/Nov/2560 BE 14:31


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 49

9/Nov/2560 BE 14:32


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 50

9/Nov/2560 BE 14:32


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 51

9/Nov/2560 BE 14:32


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 52

9/Nov/2560 BE 14:32


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 53

9/Nov/2560 BE 14:32


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 54

11/Nov/2560 BE 20:10


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 55

9/Nov/2560 BE 14:32


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 56

9/Nov/2560 BE 14:32


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 57

9/Nov/2560 BE 14:32


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 58

11/Nov/2560 BE 20:09


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 59

9/Nov/2560 BE 14:32


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 60

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 61

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 62

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 63

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 64

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 65

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 66

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 67

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 68

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 69

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 70

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 71

9/Nov/2560 BE 14:33


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 72

11/Nov/2560 BE 20:05


ThaiPrint#2017_038-073X3.indd 73

11/Nov/2560 BE 20:06


บรรจุภัณฑออนตัวที่พิมพดวยระบบ Gravure Flexible Packaging-Gravure Polymer substrate (plain,metalised or laminated)

บริษัท ทีพีเอ็น ฟูดแพค จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ทีพีเอ็น ฟู ดแพค จํากัด CHUNK LIGHT WAL-MART CUSTOMER CUSTOMER บริษัท ทีพีเอ็น ฟู ดแพค จํากัด บริษัท ทีพีเอ็น ฟู ดแพค จํากัด

74

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 74

11/Nov/2560 20:03


บรรจุภัณฑออนตัวที่พิมพดวยระบบ Gravure Flexible Packaging-Gravure Polymer substrate (plain,metalised or laminated)

บริษัท ไพรม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด บริษัท ไพร ม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด CAT’N JOY SNACK MACKEREL FLAVOUR 35g PET FOCUS CO., LTD. PET FOCUS CO., LTD. YUNCHENG PLATE MAKING (THAILAND) CO., LTD. บริษัท ไพร ม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด บริษัท ไพร ม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

75

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 75

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

9/Nov/2560 13:36


ฉลาก สติกเกอร ปายบรรจุหีบหอ Labels and Tags any Process/any substrate

บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จํากัด RUANG KHAO SILVER RED BULL DISTILLERY (1988) CO., LTD. RED BULL DISTILLERY (1988) CO., LTD. บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จํากัด บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จํากัด บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จํากัด

76

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 76

9/Nov/2560 13:36


ฉลาก สติกเกอร ปายบรรจุหีบหอ Labels and Tags any Process/any substrate

บริษัท ซีสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จํากัด ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ซีสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จํากัด สติกเกอร ฝาครอบ 15 SHALLOP บริษัท เจมายกี้ ไทยกรุ ป จํากัด บริษัท เจมายกี้ ไทยกรุ ป จํากัด บริษัท ซีสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จํากัด บริษัท ซีสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จํากัด บริษัท ซีสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จํากัด

ฉลาก สติกเกอร ปายบรรจุหีบหอ Labels and Tags any Process/any substrate

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จํากัด GEAN NN WIDE บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จํากัด บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จํากัด DESIGN MAEMAE INDUSTRIAL STRIAL CO., LTD. บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จํากั ากัด บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จํากั ากัด

777

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 77

TOWARDS THE NEW FRONTIER

บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จํากัด

11/Nov/2560 20:14


งานพิมพหลากชิ้นที่ใชเปนชุด Multi-Piece Production & Campaings

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ชุด PACKAGE บทเพลงแห งข าวรพุทธเจ า สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม นท จํากัด บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม นท จํากัด -

78

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 78

9/Nov/2560 13:37


งานพิมพหลากชิ้นที่ใชเปนชุด Multi-Piece Production & Campaings

บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จํากัด ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จํากัด ปฎิทิน TRUE TRUE บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จํากัด + TRUE บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จํากัด บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จํากัด -

งานพิมพหลากชิ้นที่ใชเปนชุด Multi-Piece Production & Campaings

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท เกรย แมทเทอร จํากัด SIAM GLOBAL MEMORIES JKN GLOBAL MEDIA JKN GLOBAL MEDIA บริษัท เมย ฟลาวเวอร (ประเทศไทย) ระเทศไทย) จํากัด -

79

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 79

TOWARDS THE NEW FRONTIER

บริษัท เกรย แมทเทอร จํากัด

9/Nov/2560 13:37


งานการประดับหรือตกแตงหลังการพิมพ Embellishment

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้น จํากัด (มหาชน)

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) PLANETARY COINS POP UP ROYAL AUSTRALIAN MINT ROYAL AUSTRALIAN MINT บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน)

80

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 80

9/Nov/2560 13:37


งานการประดับหรือตกแตงหลังการพิมพ Embellishment

บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จํากัด ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จํากัด SET MOON CAKE บริษัท สตาร บัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สตาร บัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อิมเมจิ้ง ฮับ จํากัด บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จํากัด -

งานการประดับหรือตกแตงหลังการพิมพ Embellishment

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท กิตติชัยพริ้นติ้ง จํากัด หนังสือเรียนแบบพ อ บริษัท ซีเจ เวิร ค จํากัด บริษัท ซีเจ เวิร ค จํากัด บริษัท กิตติชัยพริ้นติ้ง จํากัด -

81

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 81

TOWARDS THE NEW FRONTIER

บริษัท กิตติชัยพริ้นติ้ง จํากัด

9/Nov/2560 13:37


นวัตกรรมทางการพิมพ Innovation/Specialty Printing

บริษัท โปรดีเคล จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท โปรดีเคล จํากัด DAY & NIGHT VISION บริษัท โปรดีเคล จํากัด นายปาณสิน พันธุวิชิต นายธีระนันท ตระกูลพงษ -

82

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 82

9/Nov/2560 13:37


นวัตกรรมทางการพิมพ Innovation/Specialty Printing

บริษัท วัชรพล จํากัด บริษัท วัชรพล จํากัด 100 วัน น อมอาลัยในหลวงภูมิพล บริษัท วัชรพล จํากัด บริษัท วัชรพล จํากัด บริษัท วัชรพล จํากัด บริษัท วัชรพล จํากัด -

83

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 83

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

9/Nov/2560 13:37


การพิมพปรุฟดวยระบบดิจิตอล Digital Color Proofing

บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท รุ งศิลป การพิมพ (1977) จํากัด หนังสือนิทรรศการศิลปะ โดยคุณอุดมรัตน คุณอุดมรัตน คุณอุดมรัตน บริษัท รุ งศิลป การพิมพ (1977) จํากัด บริษัท รุ งศิลป การพิมพ (1977) จํากัด บริษัท รุ งศิลป การพิมพ (1977) จํากัด

84

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 84

9/Nov/2560 13:37


การพิมพปรุฟดวยระบบดิจิตอล Digital Color Proofing

บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จํากัด ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จํากัด KURON (074) KURON CO., LTD. KURON CO., LTD. บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จํากัด -

การพิมพปรุฟดวยระบบดิจิตอล Digital Color Proofing

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท พริ้นมาสเตอร จํากัด TASTO กลิ่นปูผัดผงกะหรี่ RC 75g (Pro) บริษัท เบอร ลี่ ยุคเกอร ฟู ดส จํากัด บริษัท เบอร ลี่ ยุคเกอร ฟู ดส จํากัด บริษัท พริ้นมาสเตอร จํากัด บริษัท พริ้นมาสเตอร จํากัด บริษัท พริ้นมาสเตอร จํากัด

85

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 85

TOWARDS THE NEW FRONTIER

บริษัท พริ้นมาสเตอร จํากัด

9/Nov/2560 13:38


งานพิมพเพื่อประชาสัมพันธบริษัท หรือผลิตภัณฑ ใน อุตสาหกรรมการพิมพ Self Promotion

บริษัท มิตรสัมพันธการพิมพ จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท มิตรสัมพันธ การพิมพ จํากัด แค ตตาล็อก มิตรสัมพันธ บริษัท มิตรสัมพันธ การพิมพ จํากัด บริษัท เดย ดรีมมิ่ง จํากัด บริษัท พีพี เพลน แอนด ฟ ล ม จํากัด บริษัท มิตรสัมพันธ การพิมพ จํากัด บริษัท สุพรชัย จํากัด

86

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 86

9/Nov/2560 13:38


งานพิมพเพื่อประชาสัมพันธบริษัท หรือผลิตภัณฑ ใน อุตสาหกรรมการพิมพ Self Promotion

บริษัท เหรียญทองการพิมพ จํากัด บริษัท เหรียญทองการพิมพ จํากัด KING RAMA 9 IN REMEMBRANCE KIM PAI CALENDAR 2017 บริษัท เหรียญทองการพิมพ จํากัด บริษัท อาร ทเบอรี่ จํากัด บริษัท เหรียญทองการพิมพ จํากัด -

87

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 87

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

9/Nov/2560 13:38


งานพิมพเพื่อประชาสัมพันธบริษัท หรือผลิตภัณฑ ใน อุตสาหกรรมการพิมพ Self Promotion

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้น จํากัด (มหาชน) ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) ปฏิทินตั้งโต ะศิริฯ ป 2560 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน)

งานพิมพเพื่อประชาสัมพันธบริษัท หรือผลิตภัณฑ ใน อุตสาหกรรมการพิมพ Self Promotion

บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN

บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จํากัด RICE GIFT BOX (LONG SHAPE) บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จํากัด Mr.Akanit Rueangtham, Mr.Yuttapichai Pimtumma PREPRESS บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จํากัด PRINTER บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จํากัด POSTPRESS บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จํากัด

88

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 88

9/Nov/2560 13:38


งานพิมพ 3 มิติ 3D Printing

บริษัท เอกซวายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ กซ วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด THE ILLUMINATION แสงจากพระผู ทรงเป นพลังแห งแผ นดิน บริษัท เอ กซ วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ กซ วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ กซ วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด -

89

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 89

TOWARDS THE NEW FRONTIER

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

9/Nov/2560 13:38


งานออกแบบ Graphic/Functional Appeal

บริษัท ไฟว แอนด โฟร พริ้นติ้ง จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ไฟว แอนด โฟร พริ้นติ้ง จํากัด TRYLAGINA ULTIMATE COLLAGEN SERUM 10x HEKA (THAILAND) CO., LTD. บริษัท ไฟว แอนด โฟร พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ไฟว แอนด โฟร พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ไฟว แอนด โฟร พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ไฟว แอนด โฟร พริ้นติ้ง จํากัด

90

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 90

9/Nov/2560 13:38


งานออกแบบ Graphic/Functional Appeal

บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท จํากัด ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท จํากัด บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จํากัด กนกศิลป บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท จํากัด -

งานออกแบบ Graphic/Functional Appeal

ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท วงตะวัน จํากัด โปสเตอร พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว รัชกาลที่ 9 บริษัท จีดีเอช ห าห าเก า จํากัด Ise Anaphada (ไอซ -รัตตา อนันต ภาดา) บริษัท วงตะวัน จํากัด -

91

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 91

TOWARDS THE NEW FRONTIER

บริษัท วงตะวัน จํากัด

9/Nov/2560 13:39


งานความคิดสรางสรรค Creativeness

บริษัท สแควรปริ๊นซ 93 จํากัด ENTRANT TITLE CLIENT DESIGN PREPRESS PRINTER POSTPRESS

บริษัท สแควร ปริ๊นซ 93 จํากัด WHIZ DOM 101 BANGKOK บริษัท แฮนดีเวิร คส จํากัด บริษัท บีอาวเฟรนด จํากัด บริษัท สแควร ปริ๊นซ 93 จํากัด -

งานความคิดสรางสรรค Creativeness

บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด แพคเกจจิ้ง (2013) จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

ENTRANT TITLE

92

บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด แพคเกจจิ้ง (2013) จํากัด RHINOOI SPORTSWEAR SHOES (กล องรองเท าอเนกประสงค พับเก็บได ) CLIENT บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด แพคเกจจิ้ง (2013) จํากัด DESIGN นาย นเรศ ลีพงษ PREPRESS บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด แพคเกจจิ้ง (2013) จํากัด PRINTER บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด แพคเกจจิ้ง (2013) จํากัด POSTPRESS บริษัท เอ็ม.พี.ลักก ยูวี จํากัด

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 92

9/Nov/2560 13:40


COMPANY NAME บริษัท สุนทรฟ ล ม จํากัด บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) บริษัท โปรดีเคล จํากัด บริษัท ไซเบอร พริ้นท กรุ ป จํากัด บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร พริ้น จํากัด (มหาชน) บริษัท รุ งศิลป การพิมพ (1977) จํากัด บริษัท คอมฟอร ม จํากัด บริษัท แพน แปซิฟ ก ปริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัท พงษ วรินการพิมพ จํากัด บริษัท สยามพริ้นท จํากัด บริษัท นีโอ ดิจิตอล จํากัด บริษัท กรังด ปรีซ อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัท วงตะวัน จํากัด บริษัท เกรย แมทเทอร จํากัด บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ (ไทยแลนด ) จํากัด บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด บริษัท เมย ฟลาวเวอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท บี แอนด เอ ดีไซน เวิร ค จํากัด บริษัท เนติกุลการพิมพ จํากัด บริษัท พิมพ ดี จํากัด บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด แพคเกจจิ้ง (2013) จํากัด บริษัท เทียนวัฒนาพริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ไฟว แอนด โฟร พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท เหรียญทองการพิมพ จํากัด บริษัท ไทยปริ้นท ติ้ง เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เปเปอร เมท (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เปเปอร ริสต า จํากัด

BEST OF THE BEST

GOLD

SILVER

BRONZE

TOTAL

1 1 1 1 1

1 1 1 2 2 2 2 2

2

1

1 4 1

2 1

2 2 2

1 1 1 4 2 2 2

5 2 2 6 8 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1

93

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 93

TOWARDS THE NEW FRONTIER

สรุปเหรียญรางวัล

9/Nov/2560 13:55


สรุปเหรียญรางวัล

COMPANY NAME

BEST OF THE BEST

บริษัท โคนิก า มินอลต า บิสสิเนส โซลูชันส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยสแกน (ธรรมดี) จํากัด บริษัท หลักพิมพ จํากัด ห างหุ นส วนจํากัด พลอยการพิมพ บริษัท ลัคก แอดเวอร ไทซิ่ง จํากัด บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ แพค จํากัด บริษัท ทีพีเอ็น ฟู ดแพค จํากัด บริษัท ไพร ม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จํากัด บริษัท ซีสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จํากัด บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จํากัด บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จํากัด บริษัท กิตติชัยพริ้นติ้ง จํากัด บริษัท วัชรพล จํากัด บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จํากัด บริษัท พริ้นมาสเตอร จํากัด บริษัท มิตรสัมพันธ การพิมพ จํากัด บริษัท เอ กซ วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท จํากัด บริษัท สแควร ปริ๊นซ 93 จํากัด

THAI PRINT AWARDS 2017

รวมเหรียญรางวัลทั้งหมด

GOLD

SILVER

BRONZE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 5

21

29

33

TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 88

94

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 94

9/Nov/2560 13:40


Medalists Directory

GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED. 4/229 MOO 5, SOI LADPLAKHAO 66, LADPLAKHAO RD, ANUSAWAREE, BANGKHEN, BANGKOK 10220 THAILAND

TEL. +66 2 522-1731-8#320 FAX. +66 2 522-3228 Email : p.thipka@gmail.com

บริษัท กิตติชัย พริ้นติ้ง จํากัด 475, 479, 481, 483 ซอยพระราม 2 ซอย 51 แขวงท าข าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด แพคเกจจิ้ง (2013) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ และ บรรจุภัณฑ สินสาคร 30/34 ซอย S1/3 ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD. GLOBAL PRINTING AND 33 SOI RAMKHAMHAENG 22 PACKAGING (2013) CO., LTD. SINSAKHON PRINTING CITY : 30/34 (CHITTRANUKHRO), RAMKHAMHAENG ROAD, SOI S1/3 KHOK KHAM, MUANG, SAMUTSAKHON 74000 THAILAND HUAMARK, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND TEL. +66 3445-2238,

+66 3445-2239, +66 6 1404-8844 TEL. +66 2 029-7000 FAX. +66 3445-2364 Email : sethaphat.purichjaroenpong@ Email : nares.l@gppthai.com, konicaminolta.com sales@gppthai.com บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จํากัด บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ (ไทย นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ถนนบางนาแลนด) จํากัด ตราด กม.36 เลขที่ 69 หมู 5 ตําบลบาง 86 หมู 13 ถนนบางนา-ตราด (กม.10) สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 24180 จังหวัดสมุทรปราการ 10540 CCL LABEL (THAI) LTD.

KITTCHAI PRINTING CO., LTD. 475, 479, 481, 483 SOI RAMA 2 SOI 51, RAMA 2 ROAD, THAKAM, BANGKOONTIEN, BANGKOK 10150 CONTINENTAL PACKAGING THAILAND (THAILAND) CO., LTD. 86 MOO 13 BANGNA-TRAD (KM.10) TEL. +66 2 416-8168 ROAD, BANGPLEE-YAI, BANGPLEE, FAX. +66 2 416-8147 SAMUTPRAKAN 10540 THAILAND Email : kckittichai@gmail.com

TEL. +66 2 751-0825, +66 2 316-6796-8 บริษัท เกรย แมทเทอร จํากัด 32/79 หมู 4 สุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง FAX. +66 2 751-1744 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 Website. www.catthai.com GREY MATTER CO., LTD. 32/79 MOO 4, SUKSAWAT 2, CHOMTHONG, BANGKOK 10150 THAILAND

TEL. +66 2 477-2654-7 FAX. +66 2 477-2658 Email : yam@greymatter.co.th

บริษัท โคนิกา มินอลตา บิสสิเนส โซลูชันส (ประเทศไทย) จํากัด 33 ซอยรามคําแหง 22 (จิตตรานุเคราะห ) ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE KM.36 BANGNA-TRAD HIGHWAY, 69 MOO 5, BANGSAMARK, BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180 THAILAND

TEL. +66 38 571-381-3 FAX. +66 38 571-690, +66 38 570-138 Email : aapriakchaisakul@cclind.com, mwinyagoon@cclind.com

บริษัท คอมฟอรม จํากัด 20 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง บริษัท ซีสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 จํากัด 79/82-84 หมู ที่ 19 ซอยธนสิทธิ์ COMFORM CO., LTD. แยกรัตนโชค 12 ถนนเทพารักษ 20 KRUNGTHEPKREETHA ROAD, SAPHANSOONG, SAPHANSOONG, ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 BANGKOK 10250 THAILAND TEL. +66 2 368-2942-7 SYSCON LABELS & PACKAGING CO., LTD. FAX. +66 2 368-3427 79/82-84 MOO 19, SOI THANASITEmail : info@comform.co.th

RATANACHOKE 12, THEPARAK RD, BANGPLEE YAI, BANGPLEE, SAMUTPRAKAN 10540 THAILAND

TEL. +66 2 752-5656 FAX. +66 2 752-5252#8001 Email : sales@sysconpack.com

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 95

95

TOWARDS THE NEW FRONTIER

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 4/299 หมู 5 ซอยลาดปลาเค า 66 ถนน ลาดปลาเค า แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

9/Nov/2560 13:40


บริษัท ไซเบอรพริ้นทกรุป จํากัด 30/91, 100 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรม การพิมพ และบรรจุภัณฑ สินสาคร ถนนเจษฎาวิถี ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 CYBERPRINTGROUP CO., LTD. 30/91, 100 MOO 1 SINSAKHONPRINTING AND PACKAGING INDUSTRIAL, CHASADAVITHEE RD, TUMBON KOAK KHAM, AMPHURMUANG, SAHMUTSAKHON 74000 THAILAND

TEL. +66 2 614-9136-8 FAX. +66 2 641-9139 Email : wiwat@cyberprint.co.th, witwat@cyberprintgroup.com

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 30/88 หมู ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC CO., LTD. 30/88 MOO 1 CHASADVITHEE RD, KHOK KHAM, MUANG, SAMUTSAKHON 74000 THAILAND

TEL. +66 2 784-5888 FAX. +66 2 784-5858 Website. www.tks.co.th

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซแพค จํากัด 124 หมู 9 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

บริษัท เทียนวัฒนาพริ้นทติ้ง จํากัด 16/7 ถนนเดชาวุธ ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

บริษัท โปรดีเคล จํากัด 66/133-134 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แยก 2 (พาสุข) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

TIENWATTANA PRINTING CO., LTD. 16/7 DACHAWUT ROAD, HORRATTANACHAI, PRANAKON SRI, AYUTTHAYA 13000 THAILAND

PRODECAL CO., LTD. 66/133-134 SOI SATHUPRADIT 58 YAK 2 (PASUK), BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120 THAILAND

TEL. +66 35 243-386 FAX. +66 35 323-396 Email : prarin@live.com

TEL. +66 2 294-7130-1 FAX. +66 2 682-1369 Email : prodecal@hotmail.com

บริษัท นีโอดิจิตอล จํากัด 666 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แยก 22 บริษัท พงษวรินการพิมพ จํากัด (ประสานใจ) แขวงบางโพงพาง 299-299/1 หมู 10 สุขุมวิท 107 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง NEODIGITAL COMPANY LIMITED จังหวัดสมุทรปราการ 10270 666 SOI SATHUPRADIT 58 YAK 22 (PRASANJAI), BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120 THAILAND

TEL. +66 2 683-8388 FAX. +66 2 683-5550 Email : admin@neodigital.co.th บริษัท เนติกุลการพิมพ จํากัด 115 ซอยวัดอัมพวัน ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

NATIKUL PRESS CO., LTD. 115 SOI WAT AUMPHAWAN, RAMA 5 RD, KHWAENG, THANON NAKORN CHAI SRI, DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND

PHONGWARIN PRINTING LIMITED 299-299/1 MOO 10, SUKHUMVIT 107, SUMRONGNUE, MUANG, SAMUTPRAKAN 10270 THAILAND

TEL. +66 2 399-4525-31, +66 2 749-8934-45 FAX. +66 2 399-4255, +66 2 399-4524 Email : marketing@phongwarin.co.th บริษัท พริ้นท มาสเตอร จํากัด 296, 296/1, 296/2 หมู 4 นิคม อุตสาหกรรมบางปู ซอย 5C ถนนพัฒนา 1 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

TEL. +66 2 669-3131-4 PRINT MASTER CO., LTD. 296, 296/1, 296/2 MOO 4 BANGPOO FAX. +66 2 669-2447-8 Email : nuttaputt2press@gmail.com, INDUSTRIAL ESTALE, SOI 5C, PATANA 1 RD, PRAGASA, MUANG, natikul_press@yahoo.com

TPN FLEXPAK CO., LTD. 124 MOO 9, BANGNA-TRAD RD, SAMUTPRAKAN 10280 THAILAND KM.36, BANGWOA, BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24130 THAILAND บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศไทย) จํากัด TEL. +66 2 710-6670-3

THAI PRINT AWARDS 2017

TEL. +66 38 571-488 FAX. +66 38 571-499 Email : info@flexpak.co.th

91 ซอยอ อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

FAX. +66 2 324-1077 Email : tweesit@printmasterthai.com

PAPERMATE (THAILAND) CO., LTD. 91 SOI ONNUT 65 PRAWET, PRAWET, BANGKOK 10250 THAILAND

TEL. +66 2 320-3644 FAX. +66 2 320-3642 Email : tk@papermate.co.th

96

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 96

9/Nov/2560 13:40


PAN PACIFIC PRINTING CO., LTD. 272 SOI WATCHANNOK, RAMA 3 ROAD, BANGKOLAEM, BANGKOK 10120 THAILAND

TEL. +66 2 689-3994-5, +66 89 895-5156 FAX. +66 2 689-3996 Email : pppc_pan@yahoo.com

บริษัท ไพรม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด 92 หมู 2 ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด 555 หมู 12 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตําบลไร ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จํากัด (มหาชน) 14/8 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

RUNGSILPRINTING CO., LTD. 555 MOO 12, PHUTTAMONTHON 5 SIRIVATANA INTERPRINT PUBLIC CO., LTD. RD, RAIKHING, SAMPHRAN, NAKHONPATHOM 73210 THAILAND 14/8 MOO 12 BANGNA-TRAD RD, BANGPAKONG, CHACHOENGSAO TEL. +66 2 118-3555 24130 THAILAND FAX. +66 2 119-4527

Email : info@rungsilp.com, sales@rungsilp.com Website. www.rungsilp.com

TEL. +66 38 532-000 FAX. +66 38-830-716 Email : suwit@sirivatana.co.th

บริษัท ลัคก แอดเวอร ไทซิ่ง จํากัด 20 ซอยนาคนิวาส 7 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร าว เขตลาดพร าว กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัท สแควร ปริ๊นซ 93 จํากัด 59, 59/1-2 ซอยปุณณวิถี 30 ถนน สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250

PRIME PACKAGING CO., LTD. 92 MOO 2, NONG CHUM PON NEUA, LUCK ADVERTISING CO., LTD. KHAOYOI, PETCHABURI 76140 20 NAKNIVAS 7 NAKNIVAS RD, THAILAND LADPRAO, BANGKOK 10230 THAILAND TEL. +66 32 566-121-4

SQUARE PRINT 93 CO., LTD. 59, 59/1-2 PUNNAWITHI 30, SUKUMVIT 101 RD, BANGJAK, PHRAKHANONG, BANGKOK 10260 THAILAND

FAX. +66 32 566-125-6 Email : thitakan@primepackaging. co.th

TEL. +66 2 530-4124-5 FAX. +66 2 530-4126 Email : heng.ucolor@gmail.com

บริษัท ไฟว แอนด โฟร พริ้นติ้ง จํากัด 19/9 หมู 7 ซอยลําลูกกา 43 ถนน ลําลูกกา ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

บริษัท วงตะวัน จํากัด 555 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 บริษัท สยามพริ้นท จํากัด 66/26-29, 115/66-67, 69 WONGTAWAN CO., LTD. ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร 555 PRACHA-UTHIT ROAD, เขตบึงกุ ม กรุงเทพมหานคร 10230 DONMUANG, BANGKOK 10210

5&4 PRINTING CO., LTD. 19/9 MOO 7 SOI LUMLUKKA 43, LUMLUKKA RD, LADSWAI, LUMLUKKA, PATHUMTANEE 12150 THAILAND

THAILAND

TEL. +66 2 981-1333 FAX. +66 2 981-1340 Email : info@wongtawan.com

TEL. +66 2 533-2402, +66 2 533-2419 FAX. +66 2 533-2172 บริษัท วัชรพล จํากัด Email : korapattiya@5and4print.com 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 บริษัท มิตรสัมพันธการพิมพ จํากัด VACHARAPHOL CO., LTD. 76, 78, 80, 82, 84, 86 ซอยลาซาล 79 1 VPAVADEE RANGSIT RD, แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร CHOMPHON, CHATUCHAK, 10260 BANGKOK 10900 THAILAND MITSUMPHAN PRINTING CO., LTD. TEL. +66 2 272-1030 76, 78, 80, 82, 84, 86 LASALLE 79, FAX. +66 2 272-1769 BANGNA, BANGNA, BANGKOK Email : tirapong@thairath.co.th 10260 THAILAND

TEL. +66 2 748-7846-51 FAX. +66 2 748-7852 Email : msplasalle@gmail.com

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 97

TEL. +66 2 743-8045-9 FAX. +66 2 332-5058 Email : squareprint1993@gmail. com, sp1993@gmail.com

SIAMPRINT CO., LTD. 66/26-29, 115/66-67, 69 SOI RAMINTRA 40, NUANCHAN, BUENGKUM, BANGKOK 10230 THAILAND

TEL. +66 2 509-0068-9 FAX. +66 2 509-2971-2 Email : sakchai@siamprint.co.th บริษัท สุนทรฟลม จํากัด 13/11-16 พระราม 6 ซอย 17 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 SOONTORN FILM CO., LTD. 13/11-16 RAMA 6, SOI 17, RAMA 6 RD, PETCHABURI, RATCHATHEWI, BANGKOK 10400 THAILAND

TEL. +66 2 216-2760-8 FAX. +66 2 216-2769 Email : stfilm@soontornfilm.com Website. www.soontornfilm.com

97

TOWARDS THE NEW FRONTIER

บริษัท แพน แปซิฟก ปริ้นติ้ง จํากัด 272 ซอยวัดจันทร นอก (พระราม 3 ซอย 12) ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

9/Nov/2560 13:40


บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จํากัด 10, 12, 14, 16, 18 ซอยพระราม 3 ซอย 27 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัท บี แอนด เอ ดี ไซนเวิรค จํากัด ห องเลขที่ 116 8/87 ซอยงามวงศ วาน 54 ถนนงามวงศ วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

TRINITY PUBLISHING CO., LTD. 10, 12, 14, 16, 18 RAMA 3 SOI 27, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120 THAILAND

B&A DESIGNWORK CO., LTD. ROOM NO.116, 8/87 SOI NGAMWONGWAN 54, NGAMWONGWAN RD, LADYAO CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND

TEL. +66 2 683-7690 FAX. +66 2 294-8094 TEL. +66 87 592-0274 Email : trinttypub_2004@yahoo.com Email : kwankaew@badesignwork. com บริษัท ทีพีเอ็น ฟูดแพค จํากัด 129 หมู 9 ถนนบางนา-ตราด กม.36 บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง 139 ซอยรามอินทรา 19 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 TPN FOODPAK CO., LTD. 129 MOO 9, BANGNA-TRAD RD, KM.36, BANGWOA, BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24130 THAILAND

TEL. +66 38 571-488 FAX. +66 38 571-499 Email : info@foodpak.co.th

BTS PRESS CO., LTD. 139 RAMINTRA RD, ANUSAWARI, BANGKHEN, BANGKOK 10220 THAILAND

TEL. +66 2 970-7878 FAX. +66 2 970-7883 Email : oat.bts@gmail.com

บริษัท ไทยปริ้นทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด 31/74 ซอยรัชดาภิเษก 32 ถนน บริษัท เปเปอรริสตา จํากัด รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 58/78 หมู 3 ตําบลคลองเกลือ กรุงเทพมหานคร 10900 อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี THAI PRINTING CENTER CO., LTD. 11120 31/74 SOI RATCHADAPISEK 32, RATCHADAPISEK RD, CHANDRAKASEM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND

TEL. +66 96-569-9165 FAX. +66 2 513-2438 Email : tui@thaiprint23.com

บริษัท ไทยสแกน (ธรรมดี) จํากัด 729/140-141 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

THAI PRINT AWARDS 2017

THAISCAN (THUMDEE) CO., LTD. 729/140-141 RATCHADAPISEK RD, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120 THAILAND

TEL. +66 2 294-7171 FAX. +66 2 294-7170 Email : thaiscancenter@yahoo.com

PAPERISTA CO.,LTD. 58/78 MOO 3. KHLONG KLUEA, PAKKRET, NONTHABURI 11120 THAILAND

หางหุนสวนจํากัด พลอยการพิมพ 37/25 หมู 1 ตําบลป าแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 PLOY PRINTING LTD. 37/25 MOO 1 PADAD, MUANG, CHIANGMAI 50100 THAILAND

TEL. +66 53 200-900 FAX. +66 53 200-089 Email : ploy_printing@yahoo.com บริษัท พิมพดี จํากัด 30/2 หมู 1 ถนนเจษฎาวิถี ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 PIMDEE CO., LTD. 30/2 MOO 1 CHASADAVITHEE RD, KHOK KHAM, MUANG, SAMUTSAKHON 74000

TEL. +66 2 401-9401 FAX. +66 2 401-9417 Email : orawan-ta@pimdee.co.th บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 12 ถนนเทศบาลนฤมาล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

MATICHON PUBLIC CO., LTD. 12 THETSABAN-NARUEMAN RD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND

TEL. +66 2 589-0020 FAX. +66 2 583-0707

บริษัท เมยฟลาวเวอร (ประเทศไทย) TEL. +66 2 982-9568 จํากัด Email : paperistaprint@hotmail.com 32/43 หมู 4 สุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จํากัด MAYFLOWER (THAILAND) CO., LTD. 609/9 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงช องนนทรี 32/43 MOO 4 SUKSAWAT 2, เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 CHOMTHONG, BANGKOK 10150 PRINTING SOLUTION CO., LTD. 609/9 SATHUPRADIT RD, CHONG NONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND

TEL. +66 2 295-3789 FAX. +66 2 682-4397 Email : worapoj@printing-solution. com

THAILAND

TEL. +66 2 477-0181-5 FAX. +66 2 476-7034 Email : suphichaya@may.co.th

98

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 98

9/Nov/2560 13:40


บริษัท เอกซวายแซดพริ้นติ้ง บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จํากัด 635/1 หมู 2 ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง (ประเทศไทย) จํากัด อาคารซีทีไอ ทาวเวอร ชั้นที่ 12 เอ เลขที่ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 191/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย MAEMAE INDUSTRIAL CO., LTD. เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 635/1 MOO 2 BANGPOOMAI, MUANG, SAMUTPRAKAN 10280 THAILAND

TEL. +66 2 709-3027-9 FAX. +66 2 709-6687 Email : waide@maemae.co.th, somkuan@maemae.co.th

XYZ PRINTING (THAILAND) CO., LTD. 191/77, 12A FL, CTI TOWER, RATCHADAPISEK RD, KLONGTOEY, KLONGTOEY, BANGKOK 10110 THAILAND

TEL. +66 2 261-5033#25644 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด Email : papan@xyzprinting.com 543 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท จํากัด 52 ซอยเอกชัย 69 แขวงบางบอน SIAM TOPPAN PACKAGING เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 CO., LTD. IDEOL DIGITAL PRINT CO., LTD. 543 MOO 4 SUKHUMVIT RD, PHRAEKSA, MUANG, SAMUTPRAKAN 52 SOI EKACHAI 69 BANGBON, BANGKOK 10150 THAILAND 10280 THAILAND

TEL. +66 2 899-5429-35 TEL. +66 2 709-3110-7 FAX. +66 2 416-4097 FAX. +66 2 709-3250 Email : marketing@siamtoppan.co.th Email : office2@ideol-print.com บริษัท หลักพิมพ จํากัด 65 ซอยลาซาล 19 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 LAKPIM CO., LTD. 65 SOI LASALLE 19 SUKHUMVIT 105, BANGNA, BANGKOK 10260 THAILAND

TEL. +66 2 744-6110 FAX. +66 2 744-6107 Email : supragit@lakpim.com

RIAN TONG PRINTING (KIM PAI) CO., LTD. 1741 CHAN RD, THUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120 THAILAND

TEL. +66 2 294-0137 FAX. +66 2 294-2903 Email : info@offset.kimpai.com, pinyada.p@offset,kimpai.com

99

ThaiPrint#2017_074-099V4.indd 99

TOWARDS THE NEW FRONTIER

บริษัท เหรียญทองการพิมพ (กิมไป) จํากัด 1741 ถนนจันทน แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

9/Nov/2560 13:40