Page 1


บทนํา: ข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับเทรนด์ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในปี 2014 6

โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 2014

NEW VIP

สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ

8

ที่มา Color Mood & Tone โครงสร้าง Superlative Status สถานภาพขั้นสูง - เวชศาสตร์ความงาม

12

Collective Memory เรือ่ งราวและภาพลักษณ์ ที่น่าจดจํา - หายากและทักษะดั้งเดิม

52

วัสดุเพื่อการออกแบบ วัตถุดิบทางความคิด

68

ที่มา Color Mood & Tone โครงสร้าง Hyper Protection การปกป้องระดับสูง Radical Reaction การตอบโต้แบบสุดโต่ง วัสดุเพื่อการออกแบบ วัตถุดิบทางความคิด

78

16 18 22 24

- เชาว์ปัญญา - ประสบการณ์สุดขั้ว - เข้าถึงได้ยาก

- สร้างมูลค่าจากความเรียบง่าย

REPROGRAMMING ERA การจัดระเบียบยุคใหม่

74

82 84 88 90 104

120 126


PLAY เล่น

SMART CITY เมืองฉลาด

ที่มา Color Mood & Tone โครงสร้าง Technomagic เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ Heart-Storming การระดมความฝัน Frivolity ความขบขันและคึกคะนอง วัสดุเพื่อการออกแบบ วัตถุดิบทางความคิด

130

ที่มา Color Mood & Tone โครงสร้าง Eco-Mobility ระบบการเดินทางสีเขียว - ทิศทางยานพาหนะรุ่นใหม่

180

132 134 138 140 148

156

170 176

184 186 190 192

- รูปแบบการบริการการเดินทาง 206 Urban Normadism การโยกย้ายถิน่ ฐานอย่างอิสระ 218 Food Revolution การปฏิรปู ระบบอาหารในเมือง 228 วัสดุเพื่อการออกแบบ 234 วัตถุดิบทางความคิด

เกี่ยวกับเนื้อหา

236

บรรณานุกรมเนื้อหา

239

บรรณานุกรมภาพ

242

เกี่ยวกับ TCDC

249

ลิขสิทธิ์

251


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC บทนํา :: ข้อมูลพื้นฐานสําหรับเทรนด์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี 2014 ::

ข้อมูลพื้นฐาน สำ�หรับเทรนด์ ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น ในปี 2014

6


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC บทนํา :: ข้อมูลพื้นฐานสําหรับเทรนด์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี 2014 ::

แม้เศรษฐกิจในฝัง่ มหาอำ�นาจ เดิมอย่างสหรัฐอเมริกาและ ยุ โ รปยั ง อยู่ ใ นภาวะทรงตั ว ความไม่ แ น่ น อนทางสั ง คม การเมื อ งในโลกมุ ส ลิ ม ก่ อ ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบจาก กลุ่มอาหรั บ สปริ ง ไปจนถึ ง การประท้วงของกลุ่มสตรีใน นาม FEMEN เพือ่ ลบอคติและ ความไม่เท่าเทียมกันด้านเพศ

หากแต่ อี ก ด้ า นหนึ่ ง ความผลิ บ านทางเศรษฐกิ จ เริ่ ม ปรากฏขึ้ น ในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนาในซีกโลกตะวันออก รวมถึงกลุ่มประเทศ BRICS ไม่ว่าจะเป็นบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ ซึ่งล้วน เป็นประเทศที่มีต้นทุนทางทรัพยากรและฐานกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งต่างมีกำ�ลังซื้อมากขึ้น และมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเก็บออมมาสู่ การใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ปรารถนาและสร้างความสุขให้กับตัวเอง มากกว่าแต่ก่อน นอกจากนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาและ เติบโตมาพร้อมๆ กับคนใน Generation Y ซึ่งกำ�ลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน เทคโนโลยีที่รุดหน้าจึงไม่เพียงช่วยในด้านการปฏิสัมพันธ์หรือรวม กลุ่มคนเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต การวิจัยตลาด ผ่านสังคมออนไลน์ (Crowd-source) กระทั่งรูปแบบการทำ�งานที่คน ส่วนใหญ่ต้องการความสุข ความพึงพอใจ และเสรีภาพ มากกว่าการ ผูกมัดหรือรายได้จำ�นวนมาก ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้บริโภคหลักคือคนวัย ทำ�งานจาก Generation Y ผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าสู่ตลาดจึงมีทิศทางที่จะ ย้อนวัยแบบยุคป๊อบร่วมสมัยอีกครั้ง นอกเหนือจากนั้นเทคโนโลยีที่ ก้าวลํ้าผนวกกับการตระหนักคิดต่อภาวะยุคหลังนํ้ามัน ทำ�ให้เราเริ่ม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเมืองใหม่ให้ชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการคมนาคมขนส่ง การ เก็บข้อมูลด้านพลังงาน เทคโนโลยีการขนส่งแบบไฮบริด ไปจนถึงการ ประมวลผลที่ครอบคลุมรอบด้านจนสามารถมี ส่ว นสร้ า งคุ ณภาพ ชีวติ ทีด่ แี ละบริการชัน้ เยีย่ มให้กบั ประชากรส่วนใหญ่ ซึง่ เลือกเมืองใหญ่ เป็นถิ่นฐานหลักในการใช้ชีวิต กระทั่งการหันมาสร้างสังคมเกษตรใน เมืองเพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งเรื่องเวลาและพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคง ด้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และที่สำ�คัญคือการสร้างเครือข่ายทาง สังคมสำ�หรับคนเมืองร่วมกัน 7


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC บทนํา :: โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 2014 ::

โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 2014

8


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC บทนํา :: โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 2014 ::

สถานภาพขั้นสูง เวชศาสตร์ความงาม เชาว์ปัญญา ประสบการณ์สุดขั้ว เข้าถึงได้ยาก เรื่องราวและภาพลักษณ์ ที่น่าจดจำ� หายากและทักษะดั้งเดิม สร้างมูลค่าจากความ เรียบง่าย

เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์

NEW VIP

PLAY

สัญลักษณ์ แห่งความเหนือระดับ

เล่น

REPROGRAMMING ERA การจัดระเบียบยุคใหม่

การระดมความฝัน

ความขบขันและคึกคะนอง

เมืองฉลาด

ระบบการเดินทางสีเขียว ทิศทางยานพาหนะ รุ่นใหม่ รูปแบบการบริการ การเดินทาง

การโยกย้ายถิ่นฐาน อย่างอิสระ

การปฏิรูป ระบบอาหารในเมือง

SMART CITY

การปกป้องระดับสูง

การตอบโต้แบบสุดโต่ง

9


NEW VIP

สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ 10


11


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: ที่มา ::

ที่มา วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน กลุม่ สหภาพยุโรปและประเทศ มหาอำ�นาจอย่างสหรัฐอเมริกา ที่กินเวลาหลายปี ผนวกกับ ความร่วมมือของกลุม่ ประเทศ กําลังพัฒนาที่มีการเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อย่าง กลุม่ BRICS ซึง่ ประกอบด้วย ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ มีความคืบ หน้าในด้านต่างๆ ชัดเจนขึ้น เรือ่ ยๆ ส่งผลให้นกั ลงทุนหลาย กลุ่มเริ่มหันเหความสนใจมา ยังกลุ่มประเทศ BRICS มาก ขึ้น โดยนักวิเคราะห์ประเมิน ว่ า กลุ่ ม ประเทศเกิ ด ใหม่ ทั้ ง 5 นี้จะมีอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจทีน่ า่ สนใจและกลาย เป็ น ตั ว แปรสำ � คั ญ ในการ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โลกใน อนาคต

12


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: ที่มา ::

โดยจากการสำ�รวจพบว่า การพัฒนาอย่างรวดเร็วของประเทศเหล่านี้ ไม่เพียงดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่จากต่างประเทศเท่านั้น ทว่าคนใน ประเทศเองได้หนั มาลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆ จนประสบผลสำ�เร็จ อย่าง ในประเทศจีนทีส่ ถาบันสำ�รวจความมัง่ คัง่ ฮูหรุน่ (Hurun Report) ร่วมกับ Group M Knowledge ซึ่งเป็นบริษัทบริหารและจัดการธุรกิจสื่อสาร การตลาดครบวงจรชั้นนำ�ของโลก ได้เผยแพร่รายงานการจัดลำ�ดับ เศรษฐีจีน ปี 2012 โดยแบ่งเป็นผลสำ�รวจจำ�นวนเศรษฐีในจีนแผ่นดิน ใหญ่ ณ ปัจจุบัน สถานการณ์รายพื้นที่ และอุปนิสัยการจับจ่ายใช้สอย โดยผลสำ�รวจบ่งชี้ว่าเศรษฐีในจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 10 ล้านหยวน มีจำ�นวนทะลุ 1 ล้านคนเป็นครั้งแรก หรืออาจกล่าว ได้ว่าในประชากรจีนทุกๆ 1,300 คน จะมีเศรษฐีระดับ 10 ล้านหยวน อยู่ 1 คน โดย 50% เป็นเจ้าของกิจการ 20% เป็นนักลงทุน 15% เป็น นักเก็งกำ�ไรอสังหาริมทรัพย์ และอีก 15% คือผูป้ ฏิบตั วิ ชิ าชีพหรือผูม้ ที กั ษะ ซึ่งเป็นที่ต้องการ โดยรวมมีอายุเฉลี่ย 39 ปี สัดส่วนชายต่อหญิงอยู่ที่ 6:4 กิจกรรมยามว่างที่พวกเขาชื่นชอบคือการท่องเที่ยวหรือการอ่าน หนังสือ ดื่มชา เล่นกีฬากอล์ฟ ว่ายนํ้า และโยคะ 46% สูบบุหรี่ 70% ดื่มแอลกอฮอล์ โดยชอบดื่มไวน์แดงและแชมเปญมากที่สุด ส่วนของ สะสมยอดนิยมคือนาฬิกาและภาพเขียนอักษรจีนโบราณ จะเห็นว่า กลุ่มเศรษฐีเหล่านี้มากกว่าครึ่งเป็นนักลงทุน รูปแบบการใช้ชีวิตของ กลุ่มคนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ไม่เพียงในแง่การเก็บออม แต่ยัง รวมถึงกิจกรรมนันทนาการและของสะสมที่มีมูลค่า จากสถิติเหล่านี้ สามารถประเมินได้วา่ เศรษฐกิจจีนอยูใ่ นทิศทางทีด่ ี นำ�ไปสูส่ ดั ส่วนของ ชนชั้นกลางต่อประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และมีกำ�ลังบริโภคมากขึ้นตาม ไปด้วย

การสำ�รวจยังชี้ว่า ชนชั้นกลาง ทั่ ว โลกมี สั ด ส่ ว นการใช้ จ่ า ย หรือการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ชนชั้น กลางในยุโรปมีสดั ส่วนการบริโภค 38% อเมริกาเหนือ 26% เอเชีย 23% อเมริ ก ากลางและใต้ 7% ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 4% และแอฟริกาอืน่ ๆ 1% ประชากร ชนชั้นกลางในเอเชียซึ่งมีจำ�นวน ประมาณ 500 - 1,000 ล้านคน มีการใช้จ่าย 3 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 95 ล้านล้านบาท ต่อปี กลุ่มชนชั้นกลางรุ่นใหม่ถือ เป็นผลผลิตชั้นดีจากการปฏิวัติ ทางการเมืองในซีกโลกตะวันตก ซึ่งทลายกำ�แพงทางสังคมที่แบ่ง กั้นคนรวยออกจากคนกลุ่มอื่นๆ ทำ�ให้เกิดคนกลุ่มใหม่ที่มีอำ�นาจ ทางการเงินขึ้นมาในยุค 1980 นั่น คือระบบที่เชื่อว่าบุคคลสามารถ ประสบความสำ�เร็จได้ด้วยตนเอง ในช่วงทีผ่ า่ นมา คนกลุม่ นีม้ กี �ำ ลัง ซื้อมากขึ้น เป็นคนกลุ่มหลักใน เมืองที่มีอสิ ระในการจับจ่ายใช้สอย ใส่ใจกับวิถีการดำ�เนินชีวิตและ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 13


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: ที่มา ::

ที่มา เมือ่ อำ�นาจทางเศรษฐกิจของชนชัน้ กลางเพิม่ ขึน้ จึงมีการจับจ่ายใช้สอย มากขึ้นตามไปด้วย จากการสำ�รวจ 85 ประเภทธุรกิจ มีการใช้จ่าย เพิ่มขึ้นถึง 24.2% เทียบกับปี 2006 โดยสอดคล้องกับสถิติที่สำ�รวจว่า นักท่องเทีย่ วชาวจีนใช้จา่ ยในต่างประเทศประมาณ 4,000 ปอนด์ตอ่ คน นอกจากนี้แนวโน้มการบริโภคสินค้าหรูในหลายๆ ประเทศยังมีอัตราที่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ในบราซิล ผู้บริโภคสินค้าหรูประมาณ 80% เดินทางไปใช้จ่ายที่ต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าในประเทศมีราคาสูง และประเทศที่นิยมไปมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา ได้แก่ เมืองไมอามี และนิวยอร์ก ตามด้วยเมืองลิสบอนและลอนดอนในยุโรป หรือตลาด อุตสาหกรรมหรูของประเทศออสเตรเลียที่จัดอยู่ในอันดับ 16 ของโลก ด้วยยอดการใช้จ่ายสูงถึง 1.8 ล้านปอนด์ในปี 2012 คิดเป็น 13% ของ อัตราการเติบโตต่อปีเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต 10% ของธุรกิจ สินค้าหรูทั่วโลก การขยายตัวของชนชั้นกลาง รวมถึงปริมาณการจับจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหมวดสินค้าหรู สะท้อนให้เห็นว่ามีความต้องการสินค้าดังกล่าว ในกลุ่มคนทุกระดับ จนสินค้าหรูถกู ลดระดับให้ทกุ คนสามารถเป็นเจ้าของ หรือเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ กว่าเดิม ทำ�ให้เศรษฐีผมู้ ง่ั คัง่ ต้องการใช้ทง้ั ข้าวของ และบริการทีเ่ ลิศหรูกว่ากลุม่ ชนชัน้ กลางขึน้ ไปอีก เพื่อสะท้อนสถานภาพ และฐานะทางการเงินที่เหนือกว่าอย่างแท้จริง

14


15


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Color ::

COLOR WHITE ALYSSUM

CRYSTAL GRAY

Pantone: 13-3801 TPX CMYK: 7, 6, 5, 0

Pantone: 13-3801 TPX CMYK: 0, 5, 9, 14

SILVER

Pantone: 14-5002 TPX CMYK: 0, 0, 0, 25

RAGTIME

CMYK: 0, 4, 27, 0

16

WOOD ASH

Pantone: 14-1108 TPX CMYK: 0, 5, 19, 17

TERRA ROSA

CMYK: 0, 59, 53, 0


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Color ::

WISTERIA

DUSTY AQUA

Pantone: 16-3810 TPX CMYK: 11, 15, 0, 29

Pantone: 12-5506 TPX CMYK: 12, 0, 5, 12

NOUGAT

Pantone: 16-1320 TPX CMYK: 0, 14, 27, 28

CHESTNUT

Pantone: 17-1044 TPX CMYK: 5, 43, 60, 45

BREEN

Pantone: 19-1034 TPX CMYK: 0, 21, 50, 54

ABSTRACT

CMYK: 46, 37, 39, 25

17


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Mood & Tone ::

MOOD & TONE ความเหนือระดับยิ่งกว่า และสถานภาพชั้นพิเศษ

18


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Mood & Tone ::

การดูแลปรนนิบัติผิวพรรณ ด้วยชีวเวชสำ�อาง

19


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Mood & Tone ::

MOOD & TONE ทักษะ ช่างฝีมือ และคุณค่าแบบดั้งเดิม

20


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Mood & Tone ::

21


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: โครงสร้าง ::

สถานภาพขั้นสูง เวชศาสตร์ความงาม เชาว์ปัญญา ประสบการณ์สุดขั้ว เข้าถึงได้ยาก เรื่องราวและภาพลักษณ์ ที่น่าจดจำ� หายากและทักษะดั้งเดิม สร้างมูลค่าจากความ เรียบง่าย

22

NEW VIP สัญลักษณ์ แห่งความเหนือระดับ


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: โครงสร้าง ::

23


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี มีความ สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มชนชั้นกลางเพิ่ม จำ�นวนขึ้น รูปแบบการบริโภคของคนกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ ต้องการบริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพ แสวงหาชีวิตและความเป็นอยู่ ทีด่ ขี น้ึ โดยยินดีจา่ ยเงินเพือ่ แลกกับสินค้าและบริการทีด่ กี ว่าเพือ่ สะท้อน รสนิยมและสถานภาพทางสังคมที่ดีขึ้น จนทำ�ให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคที่ อยู่กึ่งกลางระหว่างตลาดหลัก (Mass) และตลาดสินค้าหรู (Prestige) จนเกิดคำ�ว่า “Masstige” เพื่อหมายถึง ผู้ที่ต้องการบริโภคสินค้าที่ดูดี มีระดับ ในราคาจับต้องได้ อิทธิพลที่มีส่วนทำ�ให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เติบโต ขึ้น มาจากการบริโภคสื่อ ดาราศิลปิน บุคคลที่มีชื่อเสียง ตลอดจน พลังของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตลาดสินค้าหรูจึงต้องรีบปรับตัวให้ พิเศษและแตกต่างมากกว่าเดิม โดยสร้างแนวคิดสำ�หรับสินค้าและ บริการในรูปแบบใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ระดับสูง และเฉพาะกลุ่มอย่างแท้จริง

24

ข้อมูลจากกลุ่มการจัดการความ มั่งคั่ง Stonehage รวบรวมดัชนี ค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้สูง ในปี 2013 พบว่าราคารถยนต์หรู เครื่องประดับ ร้านอาหาร บริการ ส่วนตัว และสินค้าหรูกลุม่ อื่นๆ เพิม่ สูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนีค่าครองชีพ ของกลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ สู ง เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้วยถึง 4.9% มากกว่า อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ซึ่ ง ทะยานตั ว อยู่ ที่ 2.7% โดยในเดือนพฤษภาคม Ronnie Armist ผู้อำ�นวยการบริหาร ของ Stonehage กล่าวว่า แม้ ดัชนีคา่ ครองชีพของกลุม่ ผูม้ รี ายได้ สูงจะพุ่งสูงขึ้น คนกลุ่มนี้ก็ยังคง ยินดีที่จะใช้จ่ายเงินอยู่ เนื่องจาก รายได้ ข องตนก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามไป ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าที่ถีบ ตั ว สู ง ขึ้ น ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใจกลางกรุงลอนดอน


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

ผลจากดัชนีค่าครองชีพข้างต้นช่วยกระตุ้นให้แบรนด์สินค้าหรูในเมือง ใหญ่แถบยุโรป ซึ่งชะลอตัวมาหลายปีเริ่มมีทิศทางที่สดใสขึ้น Armist เสริมว่า แม้ในภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ ลอนดอนก็ยังคงเป็นเมือง ยอดนิยมสำ�หรับครอบครัวมหาเศรษฐีจากทั่วโลก เห็นได้จากการเพิ่ม ขึ้นถึง 14.8% ของการจับจ่ายสินค้าสัญชาติอังกฤษที่ขึ้นชื่อเรื่องความ หรูหรา ไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ต Aston Martin เสื้อเชิ้ตสั่งตัดจาก Jermyn Street อย่างร้านเครื่องแต่งกายผู้ชาย Turnbull & Asser ซึ่ง เคยปรับตัวลดลงจากปีกอ่ นหน้านัน้ 0.4% แต่เมื่อเทียบกับรายการสินค้า หรูทั้งหมดจากดัชนีราคาผู้บริโภคก็พบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 2.4% เมื่อเทียบกับกลุ่มสินค้าธรรมดาอย่างของตกแต่งบ้าน

สำ�หรับหมวดกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ ค่าบริการยิงปืนล่า สัตว์ที่ Purdey Shotguns และ ค่าสมาชิกรายปีของ Queen’s Tennis Club ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 4.4% แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ค่ า สมาชิ ก ของคลั บ ขนาดใหญ่ แ ละคลั บ ที่ เปิดรับคนทั่วไปปรับตัวลดลง ส่ง ผลให้ค่าสมาชิกคลับออกกำ�ลัง กายและราคาอุปกรณ์การยิงปืน แบบส่วนตัวสูงขึ้น Armist เห็นว่า ผู้ บ ริ โ ภคสนใจรู ป แบบการให้ บริการแบบส่วนตัวมากกว่าคลับ ที่ เ ปิ ด รั บ คนทั่ ว ไปและไม่ ไ ด้ รั บ การดูแลเป็นพิเศษ

ส่วนหมวดวัฒนธรรมและความบันเทิงที่เพิ่มขึ้น 0.8% ในปีที่ผ่านมา กลับขยายตัวขึ้นถึง 4.2% ในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจด้านการแสดง โรงละครโอเปร่า และบริการส่วนบุคคล มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น Jayne Parker ผูอ้ �ำ นวยการของบริษทั Property Concierge Company ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้บริการแบบส่วนบุคคล ตั้งแต่การ จัดหา ซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการตกแต่งและดูแลระบบภายใน ในด้านราคาสินค้าและรูปแบบการ ทั้งหมด บอกว่าธุรกิจของเธอเติบโตขึ้นระหว่าง 10 - 20% ในปีที่แล้ว บริการในหมวดการเดินทาง พบ ว่ามีการเพิ่มชั้นที่นั่งในเที่ยวขา ส่วนหมวดอาหาร Stonehage พบว่าดัชนีความต้องการของอาหารใน กลับจากนิวยอร์กของสายการบิน หมวดฟุม่ เฟือยอย่างตับห่าน ไข่ปลาคาร์เวียร์ Beluga และซิการ์ Cohiba Virgin Atlantic มากขึน้ และอัตรา Siglo V เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ร้านอาหารหลายแห่งต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม การเข้าพักของสกีรีสอร์ทสุดหรู ผู้มีรายได้สูง อาทิ Nobu ที่ Park Lane และ Hakkasan ในย่าน Soho Chalet LesQuatres Frères ใน รายได้ของร้านที่เคยลดลง 14.5% ในปีก่อนหน้าได้เพิ่มขึ้น 5.3% ในปี Verbier ทีป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2012/13 สะท้อนให้เห็นว่าการรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ ก็เพิ่มขึ้นถึง 4.4% แม้ว่าการเก็บ หรูหรา รวมถึงร้านอาหารชั้นหนึ่ง และคลับส่วนตัวในลอนดอน ยังคง ภาษีของโรงแรมหรูในยุโรปจะสูง เป็นที่ปรารถนา ขึ้นก็ตาม 25


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง สถิติข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ผู้มีรายได้ สูงยังคงสนใจสินค้าและบริการ ที่พิเศษและเข้าถึงยาก แม้ภาวะ เศรษฐกิจจะซบเซา ทำ�ให้ผู้ผลิต สินค้าและบริการต้องสรรหากลวิธี เพื่ อ สร้ า งความประทั บ ใจและ ความพิ เ ศษเพื่ อ รองรั บ ความ ต้องการของกลุ่มนี้ และหนึ่งใน ธุรกิจที่น่าสนใจคือไวน์ ไวน์จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ผู้ดื่ม ให้ความสำ�คัญกับรสชาติ วิธีการ ผลิต ไปจนถึงการดื่มที่ถกู จัดให้เป็น ทั้งศาสตร์และศิลป์ชั้นสูง ราคา ทำ � ให้ ไ วน์ ก ลายเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ของชนชั้นสูงในยุคฟิวดัลที่มีการ แบ่งชนชั้นและบทบาททางบุคคล ในสังคม

26

สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยมาหลายปีทำ�ให้ปริมาณการขายไวน์เพื่อดื่ม (ซึ่งต่างจากการขายเพื่อลงทุน) ตกลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ตลาด ไวน์หรูในเอเชียและรัสเซียเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไวน์หรูส่วนใหญ่จะ ผลิตที่ฝรั่งเศส แต่เมื่อ 10 - 20 ปีที่ผ่านมา ไวน์หรูได้เริ่มผลิตจากภูมิภาค นอกฝรัง่ เศส Super Tuscan Wines ในยุโรปขายไวน์ราคาสูงซึง่ ท้าทาย กฏหมายการผลิตไวน์ของอิตาลีและนำ�องุน่ พันธุ์ Cabernet Sauvignon และ Merlot เข้าสู่อุตสาหกรรมไวน์หรูในช่วงปี 1990 เช่นเดียวกับ Vega Sicilia ผู้ผลิตชาวสเปน ไวน์ที่เน้นคุณภาพมักเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งโรงบ่มไวน์หลายแห่งโดย เฉพาะในชิลีและอาร์เจนติน่ากำ�หนดเป็นกลุ่มหลัก ในความเป็นจริง ราคาแพงของไวน์มกั เป็นตัวสะท้อนคุณภาพ และราคายังเป็นตัวกำ�หนด การผลิตไวน์ จนเกิดเป็นกลุ่มไวน์หรูที่ผลิตในปริมาณจำ�กัดอีกด้วย อย่างปริมาณการผลิตประจำ�ปีของ Chéteau Margaux อยูท่ ี่ประมาณ 130,000 ขวด ในขณะที่ Chéteau Pétrus ผลิตเพียงประมาณ 30,000 ขวด แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะดูมาก แต่ไวน์มีความต้องการซื้อค่อนข้าง สูงอยู่ทั่วโลก โดยที่ไม่สามารถขยายการผลิตได้เนื่องจากมีไร่องุ่นพื้นที่ จำ�กัด ประกอบกับผลผลิตถูกจำ�กัดโดยกฏหมายและค่าตอบแทนของ คุณภาพ ไวน์หรูอาจถูกกำ�หนดด้วยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่การเข้าถึงนั้นถูกจำ�กัดด้วยราคาและอุปทาน ไวน์บางขวดอาจเป็น ไวน์ทท่ี กุ คนสามารถซือ้ ได้ แต่ส�ำ หรับบางขวดก็ผลิตมาอย่างจำ�กัดเพือ่ สร้างความพิเศษเหนือระดับ


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

27


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เวชศาสตร์ความงาม เวชศาสตร์ความงาม (Good looks) ไม่ใช่เพียงแค่การบริโภคสินค้าหรูเท่านั้นที่เป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพ ทางสังคม การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยการดูแลตัวเองก็เป็นส่วนสำ�คัญ แนวโน้มในอนาคตชีใ้ ห้เห็นว่าตัวเลขอายุไม่ใช่สง่ิ สำ�คัญอีกต่อไป ผูบ้ ริโภค ทุกคนอยากดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ และให้ความสนใจกับลักษณะเฉพาะ ตัวของแต่ละบุคคลมากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค ใส่ใจในการดูแลภาพลักษณ์ของตนมากน้อยเพียงใด แม้ว่าเศรษฐกิจ ของอังกฤษจะเพิ่งเริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากซบเซามาหลายปี และเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกยังอยูใ่ นภาวะทรงตัว แต่ธุรกิจความงาม กลับท้าทายตลาดด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ สามารถให้ผู้บริโภคซื้อได้ใน ราคาถูกหรือเพิ่มคุณภาพให้สมกับราคา แต่กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์บำ�รุง ผิวมักจะเพิ่มคุณภาพและความหรูหราให้กับตัวผลิตภัณฑ์มากกว่า อย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยที่เติบโตเพิ่มขึ้น 8% ในปี 2011 และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อเนื่องจนถึงปี 2016 แต่อย่างไรก็ตามแบรนด์ กลุ่มตลาดทั่วไปอย่าง Superdrug ก็นำ�เสนอเทคโนโลยีขั้นสูงในการ ผลิตและให้ราคาที่ถูกลง ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวระดับหรูจึงยิ่ง เพิ่มคุณสมบัติให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง ซึ่งผสานคุณสมบัติ ของเครื่องสำ�อางและยาที่ผ่านการทำ�วิจัยอย่างน่าเชื่อถือไว้ด้วยกัน ทำ�ให้ได้ผลลัพธ์ในการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ และชะลออายุให้ดู อ่อนเยาว์มากกว่าเคย

28


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

ในอังกฤษ ผู้บริโภคสินค้าหรูมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ในการบำ�รุงผิวพรรณเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละคน ซึ่งสอดรับกับการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่รุดหน้าจนสามารถ เสนอผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสมและตรงกับความต้องการเฉพาะตัวมาก ที่สุด โดยบริษัท Organic Pharmacy ในลอนดอนเริ่มทดสอบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากดีเอ็นเอเป็นครั้งแรก ซึง่ พัฒนาโดยบริษทั geneOnyx โดยวิเคราะห์จากนํา้ ลายของผูใ้ ช้กอ่ นทีจ่ ะให้ค�ำ แนะนำ� ที่เหมาะสม ราคากลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยอยู่ที่ 295 ปอนด์ต่อ 1 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการให้คำ�ปรึกษาและจัดผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับ แต่ละคน โดยบริการนี้มีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากขึ้นจนเข้าไปเจาะ กลุ่มตลาดยุโรปตะวันออก เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ซึ่งให้ ความสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมอยู่แล้ว ส่งผลให้อัตราการ แข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างเพิ่มเติมคือ แบรนด์ La Prairie ซึ่งเข้า มาเปิดสาขาย่อยในอังกฤษ และ IOMA Beauty Diag ได้นำ�เสนอ เครื่องทดสอบผิวแบบใหม่ที่ห้างสรรพสินค้า Harrods โดยหลังจาก ผ่านการวิเคราะห์ผิวแล้ว ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์และคำ�แนะนำ� เฉพาะตัวมากถึง 800 สูตร geneOnyx

29


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เวชศาสตร์ความงาม

เครื่องทดสอบผิวแบบใหม่ IOMA Sphere

30


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวจาก IOMA

31


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เวชศาสตร์ความงาม ศัลยกรรมความงามทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดก็กำ�ลังได้รับความ นิยมมากขึ้นเช่นกัน Douglas McGeorge ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรม พลาสติกและผู้ก่อตั้ง British Association of Aesthetic Plastic Surgeons ให้ขอ้ มูลว่า คนอังกฤษในปัจจุบนั ใช้เงินทำ�ศัลยกรรมพลาสติก มากกว่า 225 ล้านปอนด์ต่อปี โดยครึ่งหนึ่งเป็นการทำ�ศัลยกรรมเพื่อ คงความอ่อนเยาว์ ในแต่ละปีมีการใช้โบท็อกซ์ประมาณ 40,000 หลอด ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 150,000 ราย โดยประมาณ การว่าธุรกิจด้านความงามนี้จะเติบโตขึ้น 30 - 40% ต่อปี และมีแนว โน้มจะเติบโตรวดเร็วขึ้นไปอีก เนื่องจากบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมความ งามได้ให้ความสำ�คัญกับการวิจยั ด้านการแพทย์ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผู้บริโภคในอนาคตที่ต้องการใช้เวชสำ�อาง มากขึ้น เพราะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทัง้ ยังมีวทิ ยาการขัน้ สูงสำ�หรับการชะลอวัย ซึ่งต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่าย ที่สูงแต่ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เช่น การสร้างเนื้อเยื่อเพื่อซ่อมแซม หรือทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ด้วยการนำ�สเต็มเซลล์ของผู้ใช้ไปเพาะ เลีย้ งในห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้ได้เซลล์จ�ำ นวนมากขึน้ แล้วฉีดกลับเข้ามา สูร่ า่ งกาย นอกจากนี้ ในอนาคตอาจมีการพัฒนาวิธกี ารปลูกถ่ายอวัยวะ ด้วยซีโนกราฟท์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะระหว่างสายพันธุ์ โดย ใช้ดีเอ็นเอจากคนไปใส่ในยีนส์ของหมู เนื่องจากหมูมีขนาดหัวใจใกล้ เคียงกับมนุษย์ และอาจมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปลูกถ่ายอวัยวะ ระหว่างสัตว์ไปสูค่ น โดยเฉพาะในกลุม่ ผูม้ ฐี านะ เพือ่ สร้างอวัยวะทดแทน แต่ในขณะนี้ยังคงต้องใช้เวลาสำ�หรับการวิจัยด้านความปลอดภัยและ ผลกระทบมากขึ้น 32


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

นอกจากนี้ Lucy McRae และ Sheref Mansy นั ก ชี ว วิ ท ยา สั ง เคราะห์ ยั ง ได้ ร่ ว มกั น ศึ ก ษา และพั ฒ นานํ้ า หอมในรู ป แบบ แคปซูลจากกลไกทางพันธุกรรม ของแต่ล ะบุ ค คล ซึ ่ งสามารถ เปลี่ยนเหงื่อให้กลายเป็นนํ้าหอม ได้ โดยโมเลกุลของนํ้าหอมจะถูก ขับออกมาผ่านผิวหนังในรูปแบบ ของเหงื่อ ความแรงของกลิ่นจะ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ ละบุคคลเช่น อุณหภูมิ ความเครียด การออกกำ�ลังกาย และอารมณ์ ทางเพศ ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในขั้น ตอนการศึกษาวิจัย

Swallowable Parfum โดย Lucy McRae และ Sheref Mansy

33


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เชาว์ปัญญา เชาว์ปัญญา (Brain) เชาว์ปัญญาที่ดีถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานภาพทางสังคมที่ดีและเหนือ กว่า แต่ก็ไม่เสมอไปว่าบุคคลที่พร้อมสรรพด้วยฐานะจะมีเชาว์ปัญญา เป็นเลิศตามไปด้วย แม้ว่าผู้มีฐานะจะมีโอกาสที่ดีในการเข้าถึงการ ศึกษา คอร์สเรียนพิเศษ หรือการติวเฉพาะ แต่บางครั้งก็ไม่ได้ผลตาม ที่คาดหวัง ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์แบบทั้งฐานะและเชาว์ปัญญา จึงมี การวิจัยเพื่อสร้างความฉลาด เพิ่มศักยภาพและความสามารถ ซึ่งใน อนาคตฐานะที่ดีอาจมาพร้อมเชาว์ปัญญาที่ดีก็เป็นได้ ในปี 2008 นัก วิจัยที่ประเทศอังกฤษได้ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถ ทางด้านเชาว์ปัญญา โดยได้ทดลองใช้ยา Ritalin ที่ใช้สำ�หรับการรักษา โรคสมาธิสั้นในกลุ่มเด็กนักเรียนเตรียมสอบ ผลการศึกษาพบว่าผล การเรียนของกลุ่มทดลองเพิ่มสูงขึ้น 10% นอกจากนี้ ทางรัฐบาลยังเชื่อว่าการใช้ยา Ritalin ยังจะทำ�ให้สาร Dopamine ในสมองเกิดปฏิกิริยา เพิ่มความจำ�และประสิทธิภาพใน การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น เหมือนกับกาแฟธรรมดาเพียง หนึ่งแก้วที่สามารถช่วยให้คนคิดได้เร็วขึ้น และรู้สึกกระปรี้กระเปร่า ผลการวิจัยเสนอว่า ใน 16 % ของนักเรียนที่ใช้ยาตัวนี้สามารถกระตุ้น ระบบสมองระหว่างการทำ�ข้อสอบ ในขณะเดียวกัน Prof. Barbara Sahakian จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ยังพบว่า ตัวยานี้ยังสามารถใช้ รักษาอาการสมาธิสั้นในกลุ่มโรคสมองเสื่อมได้ เมื่อใช้ในคนสุขภาพ ปกติ ยาจะช่วยเพิม่ กระบวนการรับรู้ และอาจใช้ได้ผลในกลุม่ คนที่ต้องการ 34


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

ตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการทำ�งาน หรือผู้ที่ต้อง เดินทางเป็นประจำ�และต้องการป้องกันอาการอ่อนเพลียจากการนั่ง เครื่องบินเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงผลข้างเคียง จากยาที่ใช้กับผู้ที่มีสุขภาพปกติ แต่ Sahakian เชื่อว่ารัฐบาลควรทำ� วิจัยเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ยาได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ และอาจมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในอนาคต ซึ่งแพทย์ จะสามารถตรวจสอบลักษณะพันธุกรรมและจัดชุดยาที่ดีและเหมาะ สมกับยีนส์ของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด

35


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เชาว์ปัญญา ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวลํ้าอย่างรวดเร็วทำ�ให้ทุกสิ่งเป็น ไปได้ แม้กระทั่งการปลูกถ่ายความทรงจำ� อย่างแนวคิดจากภาพยนตร์ เรื่อง Inception ที่ตัวละครเข้าไประดับความฝันขั้นต่างๆ ลึกลงไป เรื่อยๆ รวมถึงการสร้างความทรงจำ�ลวงใหม่ โดยความทรงจำ�หรือ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกจัดเก็บในกลุ่มเซลล์ประสาทที่เชื่อม ต่อกันในสมอง เรียกว่า Engram หรือร่องรอยของความทรงจำ� เมื่อนึก ย้อนถึงเหตุการณ์นน้ั Engram จะทำ�งานผ่านการกระตุน้ เซลล์ประสาท มนุษย์กจ็ ะสามารถดึงความทรงจำ�ออกมาได้ จากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ ใน Science ฉบับล่าสุด ทีมนักวิจัยนำ�โดยนักประสาทวิทยาของ สถาบัน MIT และ Susumu Tonegawa เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา สรีรวิทยาหรือแพทย์ศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแยก และฟื้นฟู Engram ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนู นักวิจัยได้ ดำ�เนินการปลูกถ่ายความทรงจำ�ลวงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเกิด ขึ้นจริง ให้เกิดขึ้นในสมองของหนูได้สำ�เร็จ

36


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

การทดลองเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง ขั้ น ตอนการสร้ า งความทรงจำ � ขึน้ ใหม่ ความทรงจำ�ไม่ใช่กระดาษ คาร์บอนก็อปปี้ แต่เป็นการสร้างขึน้ ใหม่จากโลกหรือประสบการณ์ที่ เราเคยสัมผัส ความหวังในอนาคต คื อ การนำ � ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ม าใช้ สร้างสรรค์ความทรงจำ�และสติ ปัญญาที่ดีขึ้นให้กับคนได้

37


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - ประสบการณ์สุดขั้ว ประสบการณ์สุดขั้ว (Extreme Experience) การท่องเที่ยวสามารถสร้างประสบการณ์ที่อิ่มเอม อีกทั้งยังให้ความ ทรงจำ�ทั้งช่วงเวลาทั้งดีและไม่ดีที่เราสามารถหวนระลึกถึงได้ทุกเมื่อ ปัจจัยของการท่องเที่ยวในทุกวันนี้จึงไม่ใช่แค่การขายประสบการณ์ จากที่พักสะดวกสบาย สถานที่สวยงามและดึงดูดใจเพียงอย่างเดียว แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ อาทิ Avatar หรือหนังแนว Sci-fi ต่างๆ ก็เปิดจินตนาการการดำ�ดิ่งสู่ใต้มหาสมุทรหรือดินแดนอันไกลโพ้นใน ห้วงอวกาศ จนกลายเป็นจุดหมายชั้นเยี่ยมที่นักเดินทางมหาเศรษฐีจะ สามารถก้าวข้ามไปไกลได้มากกว่ารูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว แบบเดิมๆ

Guy Laliberte

38

Space Adventures บริษัทเพื่อการท่องเที่ยวส่วนบุคคลไปยังอวกาศ ให้บริการจัดหาเที่ยวบินโคจรรอบโลกหรือดวงจันทร์ โดยเที่ยวบินจะ ลงจอดที่ท่าอวกาศยาน ให้ผู้โดยสารสามารถเข้าเยี่ยมชมสถานีอวกาศ หรือเปลีย่ นไปขึน้ ยานอวกาศอืน่ ๆ ได้อกี 12 แบบ นอกจากนีย้ งั มีโปรเจกต์ Spacewalk ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใส่ชุดนักบินอวกาศลอยตัวอยู่เหนือ โลกเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำ�นี้ได้ บริษัทเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ ปี 2001 หนึ่งในลูกค้าคนสำ�คัญคือ Guy Laliberte ซึ่งเป็น CEO คณะ ละครสัตว์ชื่อดัง Cirque du Soleil ที่จัดการแสดงใน 300 เมืองทั่วโลก และมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 250,000,000 เหรียญสหรัฐ เขาได้จัดตั้งมูลนิธิ One Drop และบริจาคเงินส่วนตัว 100,000,000 เหรียญเพื่อช่วยเหลือ คนยากจนให้สามารถเข้าถึงแหล่งนํ้าสะอาดได้


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

Spacewalk

39


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - ประสบการณ์สุดขั้ว นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมทีส่ ร้างประสบการณ์ชน้ั ยอดอย่าง Water Discus โรงแรมใต้นา้ํ บริเวณอ่าวอาหรับ เกิดขึน้ จากความร่วมมือระหว่างบริษทั Deep Ocean Technology (DOT) และกลุม่ นักลงทุนในสวิตเซอร์แลนด์ โรงแรมนี้ประกอบด้วยโครงสร้างทรงกลม 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนอาคารที่ อยู่ใต้นํ้า และส่วนที่ลอยอยู่เหนือนํ้า เชื่อมต่อกับดาวเทียมเพื่ออำ�นวย ความสะดวกสำ�หรับการท่องเที่ยวในท้องทะเล โดยตั้งอยู่บนฐานเสาที่ ยืดหยุ่นได้ 5 ฐาน และรับรองความปลอดภัยหากเกิดคลื่นสึนามิ ตัว โรงแรมตั้งอยู่ใต้นํ้าลึกถึง 10 เมตร ประกอบด้วยห้องพักจำ�นวน 21 ห้อง ทุกห้องมีระบบกันเสียง ม่านที่สามารถปรับระดับความโปร่งใส พร้อมแสงไฟใต้ฐานห้องพักเพื่อให้แขกสามารถชมโลกใต้นา้ํ อย่างเป็น ส่วนตัว ทุกพื้นที่มีการเชื่อมต่อกับศูนย์ดำ�นํ้า ห้องประชุม และบาร์ที่ ลดแรงดันอากาศใต้นํ้า ผู้เข้าพักสามารถสัมผัสกับบรรยากาศใต้ทะเล และชมเรือดำ�นํ้าขนาดเล็กได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำ�นวย ความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายนํ้าลึก 4 เมตร หรือการทดลองฝึก ดำ�นํา้ สถานีช่วยเหลือฉุกเฉิน หลักสูตรพิเศษที่ถูกออกแบบมาสำ�หรับ ผูต้ อ้ งการขับยานพาหนะใต้นา้ํ เพือ่ การท่องเทีย่ ว ส่วนด้านบนของโรงแรม ประกอบด้วยสปา สวนรูปแบบใหม่ และส่วนต้อนรับทีส่ ามารถเชือ่ มต่อ ไปยังสถานีต่างๆ ผ่านอุโมงค์แก้วขนาดใหญ่ ซึ่งบริการชั้นยอดทั้งหมด นี้รองรับเฉพาะผู้มีรายได้ระดับสูงเท่านั้น

40


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

โรงแรม Water Discus

41


42


43


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เข้าถึงได้ยาก เข้าถึงได้ยาก (Deep Access) สิ ท ธิ พิ เ ศษที่ ค นทั่ ว ไปไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง กลายเป็ น ความพิ เ ศษอี ก รูปแบบหนึ่งสำ�หรับผู้ที่มีรายได้สูง ผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสนใจกับ การซือ้ บริการพิเศษส่วนบุคคลทีห่ าไม่ได้จากร้านค้าทัว่ ไป โดยจะมีบริษทั ที่ให้บริการและเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าระดับสูงเหล่านี้ไว้ รวมถึง การดูแลอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ เนื่องจากคน มีฐานะนิยมเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศและไม่อยากเป็นคนแปลก หน้าในเมือง เพราะสถานภาพของตนบังคับให้ต้องการเป็นคนสำ�คัญ ในทุกที่ที่ไปเยือน หรือบางครั้งอาจต้องการความเงียบสงบและปิดข่าว จนไม่ให้ใครรู้ บริการจึงกลายเป็นสิง่ ทีล่ กู ค้าให้ความสนใจทีจ่ ะจ่ายเงิน ซื้อมากกว่าตัวสินค้าด้วยซํ้า ซึ่งการให้บริการระดับบุคคลไม่ใช่แค่ให้ ความสะดวกสบายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างอำ�นาจที่เหนือกว่า คนทั่วไปด้วย Alex Cheatle ผู้บริหารของ TenGroup

44


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

Alex Cheatle ผู้บริหารของ Ten Group ธุรกิจการจัดการการใช้ ชีวิตส่วนบุคคล ให้บริการกับสมาชิก 800,000 รายใน 145 ประเทศและ 14 ภาษา กล่าวว่าคนรวยเกือบ 50% ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ Ten Group จึงเดินหน้าธุรกิจในการดูแลจัดการความต้องการของกลุ่มคนรวย ในประเทศต่างๆ ที่ไม่มีเวลาหรือมีข้อจำ�กัดทางด้านภาษา เมื่อลูกค้า เดินทางไปต่างประเทศ จะมีคนของ Ten Group ในเมืองนั้นให้ความ ช่วยเหลือโดยการแปลภาษาผ่านโทรศัพท์มือถือ ร้านอาหาร โรงแรม หรือแม้แต่การจองตั๋วคอนเสิร์ตล่วงหน้า ฐานข้อมูลของ Ten Group จะจัดเก็บข้อมูลสำ�คัญของลูกค้าอย่างสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ท�ำ ข้อตกลงกับบริษทั คูค่ า้ ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษ เหนือชั้นขึ้นไปอีก อาทิ การหาตั๋วคอนเสิร์ตของ Rihanna ที่ขายหมด เกลี้ยงไปแล้ว ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย Ten Group ก็ยังเติบโตถึง 40% ต่อปี และ Cheatle ยังต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรวมกลุ่มกันซื้อ แบบเว็บไซต์ Groupon ที่เรียกว่า Group Buy โดยใช้ข้อมูลจากฐาน สมาชิกเพื่อมองหารสนิยมหรือความต้องการที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มลูกค้า ของ Cheatle ส่วนใหญ่คาดหวังทีจ่ ะได้รบั ประสบการณ์และสิทธิพเิ ศษ ที่คนธรรมดาไม่อาจเข้าถึง ซึง่ ลูกค้ากลุม่ นีจ้ ะรวมกลุม่ กันซือ้ สินค้าอย่าง เช่นรถหรู เมื่อต้องการซื้อพร้อมกันจำ�นวนหลายคัน พวกเขาก็สามารถ ติดต่อบริษัทผลิตรถยนต์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านนายหน้าขายรถ หรือหากมีสมาชิก 20,000 คนอยากดูคอนเสิร์ตของ Rolling Stones ทางบริษัทก็สามารถติดต่อผู้จัดการวงเพื่อจัดรอบพิเศษให้ดูได้ทันที การชมการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลในดวงใจ ร่วมรับประทานอาหาร กลางวันกับกัปตันทีม และชมเกมส์การแข่งขัน หรือแม้แต่การเข้าไป ด้านหลังเวทีเพื่อดู Lady Gaga แต่งหน้าก่อนขึ้นเวที สมาชิกพิเศษ กลุ่มนี้ก็สามารถทำ�ได้เพราะอำ�นาจการใช้จ่ายที่มีอย่างไม่สิ้นสุด 45


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เข้าถึงได้ยาก

Bespoke Fragrances Atelier

46

นอกเหนือจากรูปแบบการบริการ แล้ว บางผลิตภัณฑ์ก็ถูกผลิตมา เฉพาะบุคคล มิใช่ใครก็สามารถ เข้าถึงได้ Bespoke Fragrances Atelier คือนํา้ หอมสัง่ ทำ�พิเศษ ให้ ลู ก ค้ า แต่ ล ะคนสามารถสร้ า ง กลิ่นเฉพาะตัวได้ โดย Francis Kurkdjian จะนำ�กระเป๋า La Malle du Parfumeur หรื อ ห้อ งแล็ป เคลื่อนที่มาให้บริการ ภายในจะ ประกอบไปด้ ว ยอุ ป กรณ์ ก าร ทำ�นํ้าหอมขวดพิเศษ ทั้งเครื่อง ชัง่ นํา้ หนักดิจทิ ลั กระดาษสำ�หรับ ทดสอบกลิ่น สมุดจด Moleskin สำ�หรับจดส่วนผสมของนํ้าหอม ซึ่งส่วนผสมในการผลิตจะถูกเก็บ เป็นความลับ เมื่อได้นํ้าหอมกลิ่น ที่ต้องการแล้วก็จะถูกบรรจุลงใน ขวดสีเขียวผูกด้วยเส้นไหมไว้ตรง กลาง และสลักตัวอักษรย่อของ ชื่อ ลู ก ค้าไว้บนขวด ราคาของ นํ้าหอมขึ้นอยู่กับการสั่งทำ� โดย เริ่มต้นที่ 12,000 ยูโร


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

Bespoke Fragrances Atelier โดย Francis Kurkdjian

47


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เข้าถึงได้ยาก อีกตัวอย่างหนึง่ คือ การบริการวาดรูปเฉพาะบุคคลโดย Nathalie Lecroc ศิลปินชาวฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักในชื่อ Miss Lecroc เธอวาดภาพกระเป๋า ถือผู้หญิงและสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าแต่ละชิ้นด้วยสีนํ้าและเขียนชื่อ กำ�กับลงไป คล้ายเป็นการวาดสิ่งที่เป็นความลับของลูกค้า Lecroc เชื่อว่าการวาดภาพกระเป๋าก็เหมือนกับการวาดภาพเจ้าของกระเป๋า โดยจะต้องจินตนาการถึงบุคลิกลักษณะของเจ้าของผ่านกระเป๋าถือ และข้าวของภายใน ซึ่งบางครั้งอาจเห็นภาพของโลกที่สวยงาม น่า ตกใจ หรือแม้แต่ความผิดปกติ ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Lecroc 90% เป็น ผู้หญิง อายุเฉลี่ย 25-40 ปี มีทั้งนักลงทุน บรรณาธิการนิตยสารแฟชั่น นักออกแบบ ไปจนถึงคนเขียนบล็อก สไตลิสต์และนักเรียน ของส่วน ใหญ่ที่พบคือกุญแจและโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ Lecroc ยังได้รับ เชิญให้ไปวาดภาพกระเป๋าให้กับลูกค้าของ Chanel ในเมืองชิคาโก้ ดัลลัส ลาสเวกัส นิวยอร์ก และซานฟรานซิสโก เมื่อ Lecroc วาดภาพ ได้ครบ 1,000 ภาพ เธอจะตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ Petite Anthologie des Sacs a Main เพื่อบอกเล่าประสบการณ์และพัฒนาการของ โครงการนี้ 

48


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

ผลงานจาก Miss Lecroc

49


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เข้าถึงได้ยาก ส่วนร้านเครื่องประดับ Faberge Salon โดย Jaime Hayon ที่เปรียบ เสมือนอาณาจักรแห่งคุณภาพการ ใช้ชีวิตที่ ค นทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ได้ นำ � เสนอเสน่ ห์ ดึ ง ดู ด ใจของ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นสูง ของศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ ความหรูหราที่ทันสมัย แต่เรียบง่าย และเร้าความรู้สึก แสงธรรมชาติ จากด้ า นนอกสามารถส่ อ งผ่ า น กระจกสี ที่ ตั ด เป็ น รู ป อั ญ มณี บนบานประตูเข้ามาภายในพื้นที่ เปิ ด โล่ ง ได้ ใ นตอนกลางวั น แนวคิดการออกแบบเน้นที่งาน ฝีมื อ ขั ้ น สู ง รู ปทรงที่เ รี ย บง่า ย ตั ว วั ส ดุ ที่ มี ค วามประณี ต อย่ า ง ม่านผ้าไหม เฟอร์นิเจอร์ไม้และ หินอ่อน ด้วยการออกแบบที่เรียบ ง่ า ยและวั ส ดุ มี ค่ า ที่ ห ายาก ทำ � ใ ห้ เ กิ ด บร ร ยา กา ศ สง บ อ่อนโยน สว่างไสว และกลมกลืน ในด้านองค์ประกอบสี Faberge Salon โดย Jaime Hayon

50


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::

One Hyde Park

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ One Hyde Park ในกรุงลอนดอนมี ราคาสูงถึง 500,000,000 เหรียญสหรัฐ ตั้งอยู่ในย่าน Knightsbridge ที่ มีห้างหรูอย่าง Harrods และ Harvey Nichols กล่าวกันว่าอพาร์ทเมนท์ สุดหรูแห่งนี้แพงที่สุดในโลก ตัวตึกมีความสูงที่ต่างกันแต่กลมกลืน กับสภาพโดยรอบ ประกอบด้วยห้องชุด 86 ห้อง ภายในตกแต่งโดย Candy & Candy ในรูปแบบอพาร์ทเมนท์ส่วนตัวที่สวยงามหรูหรา บนพื้นที่สาธารณะ มีสระว่ายนํ้าขนาด 21 เมตร สปา โรงภาพยนตร์ สนามกอล์ฟจำ�ลอง และเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบสแกนม่านตา ห้องนิรภัย หน้าต่างกระจกกันระเบิด พัสดุทุกอย่างที่ถูกส่งมาจะได้รับ การตรวจสอบความปลอดภัย ทั้งยังมีทางเดินใต้ดินเชื่อมกับโรงแรม Mandarin Oriental Hotel ซึ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มเติมแก่ ผู้อยู่อาศัย เป็นส่วนผสมของการออกแบบที่ดีและการใช้สอยพื้นที่ สาธารณะที่มีคุณภาพสูง 51


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

COLLECTIVE MEMORY เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ผู้บริโภควันนี้ต้องการให้แบรนด์นำ�เสนอเรื่องราว ไม่ใช่เพียงแค่ดึง ความสนใจของผู้บริโภค แต่เป็นการให้รายละเอียดด้วยการเล่าเรื่อง ผ่านตัวสินค้า ความคิดสร้างสรรค์ ความน่าหลงใหล และคุณค่าของ งานฝีมือ ดึงดูดด้วยคุณสมบัติที่ต่างไปจากในอดีต เพื่อทำ�ให้เกิดการ บอกต่อแบบปากต่อปาก ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการตัดสินใจ เลือกซื้อหรือบริโภค การเล่าเรื่องจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่ช่วย พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ แบรนด์ดังอย่าง Apple, Coca-Cola, McDonald’s คือหนึ่งใน สิบอันดับแบรนด์ที่สร้างภาพลักษณ์จากการเล่าเรื่อง ใส่เนื้อหา อารมณ์ ความรู้สึก ทั้งหมดล้วนใช้การเล่าเรื่องเพื่อให้แบรนด์ของตนมีความ น่าสนใจและต่างจากแบรนด์อื่นๆ ในท้องตลาด Ed Woodcock ผู้อำ�นวยการด้านกลยุทธ์และผู้ก่อตั้ง Aesop เชื่อว่า ความชัดเจน เอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงเป้าหมายที่แน่ชัด เป็นสิ่งสำ�คัญของ แบรนด์ เช่น Apple สามารถทำ�ให้มวลชนจำ�นวนมากเชื่อถือในแบรนด์วา่ จะสามารถสร้ า งเทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภคได้ และความชัดเจนในการบอกเล่าเรื่องราวช่วยทำ �ให้เห็นเป้าหมาย ที่เด่นชัดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ร้านค้า รวมไปถึงความเรียบง่าย ของตัวโฆษณา ธุรกิจด้านการลงทุนต้องการเขียนเล่าเรื่องราวของ แบรนด์ตนขึ้นใหม่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอีกครั้ง อาทิ

52


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

Barclays ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 66 ได้เสนอ LifeSkills โปรแกรม Citizenship ที่มีเป้าหมายเพื่อ สนับสนุนให้คนหนุ่มสาวใส่ใจใน การหางาน การเล่าเรื่องเป็นส่วน ประกอบสำ�คัญช่วยให้ Barclays สามารถเชื่อมโยง LifeSkills ให้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาธารณชนใน วงกว้าง เช่น ในเดือนมิถุนายน แบรนด์ได้ทำ�สัญญากับ ITV เพื่อ ฉายภาพยนตร์ สั้ น เกี่ ย วกั บ โครงการนี้ ร ะหว่ า งช่ ว งข่ า ว ITN News และช่วงพักโฆษณา ตลอด 1 สัปดาห์ ตัวภาพยนตร์ เป็นเรื่องของประสบการณ์การ ทำ�งานในแต่ละวันของคนหนุม่ สาว 2 คน ที่เริ่มทำ�งานในวันอาทิตย์ และยาวต่อเนื่องไปจนสุดสัปดาห์

ซึ่งเป็นวิธีการที่แตกต่างแต่มีส่วนร่วม ตัวโฆษณาจะช่วยให้ผู้บริโภค เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำ�งานแต่ละวัน เช่นเดียวกับ Honda ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 57 แบรนด์พยายามเล่าเรื่องแบบคงเส้นคงวาเพื่อ ประโยชน์ในระยะยาว ก่อนหน้านี้ Honda ได้ออกแคมเปญโฆษณา ภาพเคลื่อนไหวเป็นสารคดี 4 เรื่อง นำ�เสนอวิศวกรรมการออกแบบที่ เล่นกับผลิตภัณฑ์ของ Honda ในเรื่องขั้นตอนการผลิต ให้เห็นถึงการ ประสบความสำ�เร็จของแบรนด์ รวมถึงรถแข่ง ต้นแบบของ Honda Civic และหุ่นยนต์ Asimo ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของแบรนด์และ ช่ ว ยทำ � ให้ ผู้ บ ริ โ ภคบางกลุ่ ม รู้ สึ ก ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง กั บ แบรนด์ แ ละ ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทำ�ให้ Honda โดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น จัดเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ที่สามารถ นำ�นวัตกรรมและความสำ�เร็จด้านการตลาดมาใช้ในการเล่าเรื่องและ โฆษณาแบรนด์ได้อย่างน่าสนใจ

53


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

COLLECTIVE MEMORY เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� - หายากและทักษะดั้งเดิม หายากและทักษะดั้งเดิม นักออกแบบหลายคนใช้ทักษะดั้งเดิมในการสร้างงานเพื่อคงลักษณะ เฉพาะตัว ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีคุณค่าและมูลค่า สะท้อนขั้นตอน การผลิตงานทีเ่ ป็นทักษะชัน้ ยอด และไม่ใช่ใครก็สามารถทำ�ได้แม้กระทัง่ เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย รูปแบบใหม่ที่ปรากฏออกมาในผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงล้วนเป็นการคง คุณค่าความเป็นต้นตำ�รับของแท้ รวมถึงการสื่อสารถึงความเป็นมา สุดพิเศษ โดยเมื่อผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์จะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ มองเห็นองค์กรหรือผู้ผลิตที่เชื่อใจได้ และเป็นของ “แท้” ซึ่งอาจให้ ความรู้สึกที่เป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ แต่เป็นชิ้นงานฝีมือหรือหัตถศิลป์ โดยกลุ่มลูกค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์มักเกิดความรู้สึกอยาก ซื้อ อยากใช้บริการอีก โดยมักมองหาจากจุดเริ่มต้น คุณค่า และหลัก ปรัชญาของแบรนด์ ซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่นใดเป็นเกณฑ์สำ�คัญ Mehrak Mehrvar เปิดตัว NiNi Boutique ในปี 2010 ที่เมืองโตรอนโต เพื่อจำ�หน่ายกระเป๋าที่ทำ�ด้วยด้ายเงินโดยแรงงานช่างฝีมือหญิงใน ประเทศกัมพูชา เทคนิคงานฝีมอื เครือ่ งเงินนัน้ มีรายละเอียดและลักษณะ เฉพาะตัวในรูปแบบดั้งเดิมของกัมพูชาและถูกจัดให้เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมโดยองค์กร UNESCO ผลิตจำ�นวนจำ�กัดในแต่ละปี โดย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 เหรียญสหรัฐ สามารถสัง่ ทำ�โดยการเพิม่ อัญมณี ทอง หรือลวดลายการแกะสลักอื่นๆ ได้อีกด้วย 54


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

Nini Boutique โดย Mehrak Mehrvar

Dek Khunneary หนึ่งในช่างฝีมือที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวจากสลัมใน กรุงพนมเปญกล่าวว่า โอกาสในการสร้างทางธุรกิจของผู้หญิงนั้นเป็น เรื่องที่ลำ�บาก จากดัชนีชี้วัดโอกาสการทำ�ธุรกิจ ประเทศกัมพูชาจัดอยู่ ในลำ�ดับที่ 96 จาก 128 ประเทศที่กฏหมายและทัศนคติของคนใน ประเทศอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในการทำ�งานภายใต้ เงื่อนไขที่เท่าเทียมกับผู้ชาย เมื่อ Khunneary ได้พบกับ Mehrvar และมีโอกาสทำ�งานใน NiNi boutique เธอได้งานที่ยุติธรรม และทาง บริษทั ยังมียอดการสัง่ ทำ�กระเป๋าอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้เธอมีคณุ ภาพชีวติ ที่ดีขึ้น สามารถใช้รายได้ในการซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ จ่ายหนีธ้ นาคาร ส่งเงินให้ลกู เรียนหนังสือ กินอาหารทีด่ ี และเรียนภาษา อังกฤษ นอกจากนี้ยังเพิ่มความปลอดภัยทางการเงิน มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น และการต่อรองราคาได้อย่างยุติธรรมมากขึ้นกับพ่อค้าคนกลาง เมื่อขายสินค้า หรือแม้แต่ลดปัญหาการคุกคามทางเพศและเพิ่มโอกาส ทางการศึกษาของผู้หญิง 55


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

COLLECTIVE MEMORY เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� - หายากและทักษะดั้งเดิม แบรนด์เครื่องประดับเพชรสำ�หรับชนชั้นสูง แบรนด์ Harry Winston ได้เปิดตัวคอลเลกชันนาฬิกา Harry Winston Timepieces ซึ่งเป็น นาฬิ ก าคุ ณ ภาพสู ง ที่ ผ สมผสานเทคนิ ค การผลิ ต นาฬิ ก าสวิ ส แบบ ดัง้ เดิมทีม่ กี ระบวนการตัง้ แต่การผลิตตัวเรือน หน้าปัด และสายนาฬิกา พร้อมเสริมคุณค่าด้วยอัญมณีหรือเพชรเพื่อความโดดเด่น สำ�หรับกลุ่ม ชนชัน้ สูงไปจนถึงเหล่านักสะสม โดยเริม่ เปิดตัว Opus Series ในปี 2001 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับเหล่าช่างฝีมือผลิตนาฬิกาอิสระ ทำ�ให้แนวคิดและ รูปลักษณ์ที่ได้ออกมามีลักษณะเฉพาะตัว โดย Opus แต่ละรุ่นจะผลิต ในจำ�นวนจำ�กัด นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะรักษารูปแบบการผลิตนาฬิกา แบบดั้งเดิม และบุกเบิกแนวทางใหม่ด้วยเทคนิคที่ก้าวลํ้าในการผลิต นาฬิ ก าคุ ณ ภาพสู ง จนกลายเป็ น ผู้ นำ � ด้ า นการออกแบบสิ น ค้ า หรู อันดับต้นๆ

56


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

Opus Series 7 โดย Harry Winston

57


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

COLLECTIVE MEMORY เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� - สร้างมูลค่าจากความเรียบง่าย สร้างมูลค่า จากความเรียบง่าย ศิ ล ปะการใช้ ข องน้ อ ยชิ้ น แต่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า มากเปลี่ ย นมาสู่ รู ป แบบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ หรูห รา และนั ก ออกแบบหั น มาใช้ รู ป ทรงและ วัสดุจากธรรมชาติ พื้นผิวขัดและ ขอบมุ ม ที่ แ หลมคมถู ก แทนที่ ด้วยความนุ่มนวลและให้อารมณ์ ที่กระตุ้นความรู้สึกจากตัววัสดุ ผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปี่ยมรสนิยม ต่างก็ใส่ใจกับสิ่งของรอบตัวและ ปรารถนาสิ่ ง ของที่ ตั้ ง ใจทำ � ขึ้ น ตามมาตรฐานแห่งคุณภาพมากขึน้ มิ นิ มั ล ลิ ส ต์ จึ ง เป็ น แนวทางที่ สมดุ ล ที่ สุ ด สำ � หรั บ การเข้ า หา ความหรูหรา ความงาม และความ เรียบง่ายที่ไม่ต้องพยายามมาก เกินไป

58

ShiKai Tseng นักออกแบบชาวไต้หวันที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม ตะวันออกและจิตวิญญาณของนักเดินทางจากตะวันตก ผลงานของ Tseng นำ�เสนอทั้งความละเอียดอ่อนและลักษณะเฉพาะตัว สนใจใน ขั้นตอนและประเด็นทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังการผลิต เพื่อที่จะนำ� เรื่องราวเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้โลกนี้ดีกว่าเดิม จากแรง บันดาลใจที่ได้จากความไม่เท่าเทียมและสินค้าของปลอมที่ผลิตใน ประเทศจีน ไปสู่การปลูกเมล็ดกาแฟที่เกิดปัญหารายได้ตกอยู่ที่พ่อค้า คนกลางและบริษัทผลิตกาแฟยักษ์ใหญ่ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ ป่าเพื่อปลูกกาแฟให้ตอบสนองปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก ความไม่ยุติธรรมของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในหลายประเทศ


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

หลังจากที่ Tseng ได้ทุนไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เขาได้รวมเอา ความสนใจในการถ่ายภาพมาสร้างเป็นโครงการ PhotoGraphy ซึ่ง ผสมผสานการถ่ายภาพและงานออกแบบเพื่อหาคำ�ตอบว่าของหนึ่ง ชิ้นจะสามารถบันทึกเรื่องราวของเขาได้มากน้อยแค่ไหน และจะทำ� อย่างไรให้ของชิ้นนั้นบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ในช่วงเวลา นัน้ ๆ ได้ จากการทีไ่ ด้เดินทางไปต่างประเทศ เขาสังเกตว่านักท่องเทีย่ ว ส่วนใหญ่มกั ซือ้ ของที่ระลึกเพือ่ เก็บช่วงเวลาพิเศษนีเ้ อาไว้ แต่ของที่ระลึก ส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตในประเทศ หากมาจากประเทศทีม่ ตี น้ ทุนค่าแรงงาน ถูก Tseng จึงตั้งคำ�ถามกับตัวเองว่า ทำ�ไมนักท่องเที่ยวจะต้องบินข้าม นํ้าข้ามทะเลมาไกลเพื่อซื้อสินค้าที่ทำ�ในประเทศของตัวเอง ซึ่งของชิ้น นั้นไม่ได้บอกเรื่องราวของสถานที่ที่เขาเดินทางไปแม้แต่น้อย

PhotoGraphy โดย Shikai Tseny

โครงการ PhotoGraphy เป็น กระบวนการสร้ า งผลงานใน สภาพแวดล้อม ระยะเวลา และ แสง ที่ตอบสนองซึ่งกันและกัน ปรากฏออกมาเป็นภาพบนวัตถุ 3 มิติ โดยในชุดแรกเป็นวัตถุที่ เคลือบด้วยสารไวแสงแล้วนำ�ไป ใส่ในกล่องดำ�ที่เจาะรูเล็กๆ จาก นั้นนำ�ไปวางทิ้งไว้ประมาณ 5-50 นาทีโดยเปิดรูรับแสงตามความ สว่างของสภาพแวดล้อม วิธีการ ใหม่ในการจับภาพในช่วงเวลา หนึ่งและวัตถุนั้นจะยังคงบันทึก ร่องรอยความทรงจำ�จากการรับ แสงครั้งแรก เป็นแนวความคิดที่ โดดเด่ น ในการใช้ ห ลั ก ของการ ถ่ายภาพเพื่อใส่ภาพลงไปบนวัตถุ นอกจากนี้ ยั ง สร้ า งความหลาก หลายที่แตกต่างของพื้นผิวโดย ใช้เทคนิคอย่างการฉีดพ่น การ ทำ�ให้แห้ง การวาดลวดลายหรือ การผสมสารเคมี เ พื่ อ ใช้ ใ นการ ฉีดพ่นขึ้นรูป ซึ่งผลงานที่ออกมา จะเสมื อ นเป็ น การบั น ทึ ก ช่ ว ง เวลา ณ สถานที่เราไปเยือนอย่าง แท้จริง 59


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

COLLECTIVE MEMORY เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� - สร้างมูลค่าจากความเรียบง่าย Bronze China เป็นอีกโครงการขนาดใหญ่ที่ Tseng ร่วมมือกับช่าง ฝืมือชาวจีนในมณฑลเหอหนาน ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2012 โดยมุ่ง สร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่และใช้งานได้อย่างร่วมสมัยจากเทคนิค งานฝีมือรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการจำ�ลองชิ้นงานโบราณและเป็นสิ่งที่ ช่างฝีมือทำ�กันจนมาถึงปัจจุบันนี้ เป้าหมายแรกของโครงการคือ การ ให้ นั ก ออกแบบหรื อ บริ ษั ท อื่ น รู้ ว่ า ในหมู่ บ้ า นทำ � เครื่ อ งทองแดงนี้ มี ช่างฝีมือที่มีทักษะและความสามารถในการผลิต เป้าหมายที่สองคือ ภายในหมู่บ้านนี้มีบริษัทกว่า 200 แห่งซึ่งขายสินค้าที่ผลิตออกมาใน รูปแบบเดียวกัน เพื่อเป็นการหลีกเลีย่ งการแข่งขัน Tseng จึงเพิม่ รูปแบบ สินค้าที่แตกต่างเพื่อสร้างความหลากหลาย นอกจากนี้ความเรียบง่ายยังถูกนำ�ไปเป็นเครื่องมือและการเล่าเรื่องใน การออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

60


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

Bronze China โดย Shiki Tseng ร่วมกับช่างฝีมือท้องถิ่น

61


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

COLLECTIVE MEMORY เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� - สร้างมูลค่าจากความเรียบง่าย อย่างงานเป่าแก้วหลอดไฟทรง กลม Bulb กับฐานที่เป็นทองเหลือง ต่อกับสายไฟ โดยนักออกแบบ ต้ อ งการให้ ผู้ ใ ช้ นึ ก ถึ ง รู ป ทรง หลอดไฟในอดี ต ที่ อ ยู่ กั บ เรามา นานหลายศตวรรษ โดยบริ ษ ั ท Minimalux ซึ่งเป็นที่รู้จักกันใน ด้ า นการทำ � สิ น ค้ า ทำ � มื อ รู ปทรง เรียบง่าย และมีรสนิยม

Bulb โดย Minimalux

62


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

หลอดไฟ Decanterlight โดย Lee Broom ผลิตจากคริสตัลที่ใช้ในการ ผลิตขวดเหล้า หรือวัสดุจากร้านขายของเก่า จากนั้นนำ�มาเคลือบผิว ด้วยทองคำ�ขัดเงา ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความรู้สึกของผู้คนเมื่อได้เห็น หลอดไฟแต่ละดวงทำ�ด้วยมือโดยใช้วิธี Handcut Lead Crystal ให้ แต่ละรูปทรงมีขนาดใกล้เคียงกัน เค้าร่างและรูปแบบได้รับแรงบันดาล ใจมาจากชุดโคมไฟในอดีต

Decanterlight โดย Lee Broom

63


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

COLLECTIVE MEMORY เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� - สร้างมูลค่าจากความเรียบง่าย 1:4 bowls ชุดชามคอนกรีตขัดเงาผลงานของ Philippe Malouin ดีไซเนอร์ชาวแคนาดาที่ออกแบบในโปรเจกต์ Vera โดยสร้างตัวละคร ขึ้นมาจากภาพถ่ายครอบครัวจำ�นวน 31 ใบของเด็กสาวผู้หนึ่งที่เขา พบในร้านขายของเก่าในเมือง Brighton ภาพเหล่านัน้ บอกเล่าเรือ่ งราว ชีวิตในวัยรุ่นของ Vera ที่ถูกแม่ปลูกฝังและวางกรอบอย่างเข้มงวด ด้วยความเป็นห่วง หลังจากนั้น Vera ถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนประจำ� ซึ่งอนุญาตให้เด็กสาวสามารถเดินเล่นในสวนได้ ชามแบ่งเป็น 4 ส่วน ทำ�ด้วยคอนกรีตขัดเงาเน้นขอบทีช่ ดั เจน เมือ่ นำ�มารวมกันจะกลายเป็น รูปทรงเรขาคณิตซึ่งสื่อถึงความเข้มงวดของแม่ คอนกรีตแต่ละชิ้นมี ขนาดเท่ากันในโทนสีพาสเทล ทำ�ให้นึกถึงขั้นตอนการอบเค้กของแม่ที่ จะทำ�ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยในแต่ละตอนของเรื่องจะขยาย เรื่องราวของ Vera ในแต่ละช่วง

64


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

1:4 bowls โดย Philippe Malouin

65


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� ::

COLLECTIVE MEMORY เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� - สร้างมูลค่าจากความเรียบง่าย หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอย่างหูฟัง Molami รุ่น Pleat โดย Maria von Euler ที่ถูกออกแบบให้มีความสวยงามและประโยชน์การ ใช้งาน ขับเน้นโครงหน้าผู้สวมใส่ให้ดูสวยงามได้รูป ใช้กระบวนการ และรูปแบบการตัดเย็บแบบร่วมสมัยโดยใช้หนังแกะนาปา หนังปลา กระเบน และผ้าแพร รูปทรงของหูฟังสามารถบิด พับ และหมุน เพื่อ ให้ทนทานต่อการใช้งานและจัดเก็บ หูฟังให้เสียงที่ชัดเจนและป้องกัน เสียงรบกวนจากภายนอก

66


หูฟัง Molami รุ่น Pleat โดย Maria von Euler

67


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

68


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 4709-02

MC# 6839-01

ยางสังเคราะห์จากโพลีไอโซพรีน 100% มีโครงสร้างโมเลกุลที่เป็น ระเบียบและมีความบริสุทธิ์ทางเคมีสูงกว่ายางธรรมชาติ วัสดุนี้ไม่ก่อ ให้เกิดโรคภูมแิ พ้ ซึง่ ต่างจากยางลาเท็กซ์จากธรรมชาติ มีความทนทาน ยากต่อการฉีกขาด นุ่ม โปร่งใส ไม่มีกลิ่น มีความยืดหยุ่นสูง ปราศจาก แอมโมเนีย สามารถใช้กับเครื่องจักรและกระบวนการผลิตต่างๆ ได้ เหมือนกับยางธรรมชาติ เหมาะสำ�หรับทำ�ผลิตภัณฑ์ยางใช้แล้วทิ้งใน ทางการแพทย์ กาวสำ�หรับอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ และการ ผลิต เรซินสำ�หรับทำ�สี สารเคลือบ และหมึกพิมพ์ ฉนวนไฟฟ้า และ ทำ�ผลิตภัณฑ์เนื้อโปร่งใส

แผ่นวัสดุบางและอ่อนตัวด้วยความร้อนนี้ผลิตโดยใช้กระบวนการ พิมพ์สกรีน มีหลายชนิดให้เลือก เช่น ชนิด Positive Temperature Coefficient (PTC) บนฟิล์ม PET ผลิตออกมาเพื่อใช้งานในรถยนต์ แผ่นฟิล์มชนิดนี้จะปรับกำ�ลังไฟฟ้าที่ส่งออกมาได้ตามระดับอุณหภูมิ เป็นต้น ฟิล์มนี้ให้ประสิทธิผลที่คุ้มค่าราคา โดยมีคุณสมบัติอยู่ระหว่าง ฟิล์มโพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) กับฟิล์มโพลีเอไมด์ เหมาะสำ�หรับ ใช้เป็นแผ่นให้ความร้อนในรถยนต์ (ลดการจับเป็นฝ้าบนกระจกมองหลัง) ใช้ในการแพทย์ (ตู้เก็บขวดเลือด) และอุตสาหกรรม (อุปกรณ์รีดนม)

69


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

MC# 6862-01

MC# 7052-01

70

กระบวนการสร้างลายนูนสามมิติให้มีผิวสัมผัสและรูปแบบพิเศษที่ หลากหลาย ทำ�จากแผ่นโฟมโพลียูรีเทน (PU) ที่นำ�ไปดุนลายนูน กด ร่องลึก ตกแต่งแสงเงา แกะลาย ปะติด สร้างลวดลายลวงตา หรือ ตกแต่งให้สวยงามด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ใยแก้วนำ�แสง ลูกปัด คริสตัล และแผ่นทองคำ�เปลว รวมทั้งการทำ�ผิวเมทัลลิก หรือทาสีด้วยมือก็ได้ วัสดุนี้ช่วยลดเสียงรบกวน ดูดซับเสียง และกันไฟลาม ผิวเคลือบ Ultraleather ทนการขัดถูได้ 200,000 รอบ ลดเสียงรบกวนได้ถึง 3.5 เดซิเบล ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง เหมาะสำ�หรับปูผนัง ฝ้าเพดาน ผนัง เลื่อน ประตูเลื่อน และบานเลื่อนต่างๆ

กระบวนการพิมพ์ลวดลายนูนลงบนผืนผ้าโดยใช้หมึกนูนจาก TPU หรือ โพลียูรีเทนชนิดเทอร์โมพลาสติก สามารถสร้างลวดลายที่ซับซ้อนได้ ผลิตโดยใช้กระบวนการพิมพ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะในการหยดโพลี ยูรีเทนลงบนพื้นผิวของผ้าทำ�ให้เกิดลวดลายนูน เหมาะที่จะใช้พิมพ์ บนผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส เช่น ฝ้าย เรยอน ไตรอะซีเตต และโพลี เอสเตอร์ สามารถสั่งผลิตรูปแบบเฉพาะได้ รวมทั้งเลือกชนิดของผ้า สี และลวดลายของงานพิมพ์ เหมาะสำ�หรับงานแฟชัน่ และอุปกรณ์ตกแต่ง รองเท้า ของใช้ในบ้าน และบรรจุภัณฑ์


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 4438-10

MC# 6409-01

ผ้าทอโปร่งแสงผลิตจากฝ้าย 100% มีลายนูนสามมิติที่เป็นเอกลักษณ์ ซึง่ ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น ผ้าโปร่งแสงนี้ ผ่านการทำ�พื้นผิวที่ประณีตโดยการพิมพ์เป็นลายตารางด้วยเทคนิค พิเศษ ทำ�ให้เกิดภาพที่น่าสนใจ เหมาะสำ�หรับงานตกแต่งภายใน

โครงรังผึ้งอะลูมิเนียมหล่อในเรซิน แผ่นเรซินนี้สามารถสั่งทำ�รูปแบบ ได้ตามต้องการ ไม่มีขนาดมาตรฐานและไม่จำ�กัดจำ�นวนสั่งขั้นตํ่า วัสดุ ทีห่ ล่อเป็นแผ่นแล้วจะนำ�ไปผ่านเครือ่ ง CNC เพือ่ ขุดร่องให้เกิดลวดลาย บนพื้นผิว โดยขอบแผ่นสามารถนำ�ไปขัดแต่งด้วยเครื่องจักร ปิดแผ่น วีเนียร์ เดินขอบ หรือหล่อขึ้นรูปก็ได้ มีสีดำ�และสีขาว หรือสั่งสีพิเศษ อืน่ ๆ ได้ รวมทัง้ มีเรซินสีโปร่งแสงให้เลือก เหมาะสำ�หรับงานสัง่ ทำ�พิเศษ เพื่อตกแต่งในโรงแรม ภัตตาคาร สำ�นักงาน และที่พักอาศัย เช่น ทำ� บานประตู บานเลื่อน ปูเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ และกรุฝ้าเพดาน

71


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

MC# 6904-01

MC# 6217-01

72

ไม้สักจากป่าปลูกที่แกะลวดลายด้วยมืออย่างละเอียดประณีตสำ�หรับ ใช้ในงานตกแต่ง ลวดลายจะถูกออกแบบและร่างลงบนแผ่นไม้ด้วยมือ หรือคอมพิวเตอร์ มีสามสีให้เลือกได้แก่ สีธรรมชาติ โอ๊คอ่อน และ โอ๊คเข้ม สามารถนำ�ไปแปรรูปได้โดยใช้เครื่องมือช่างไม้ รวมทั้งทำ�สี และติดกาวได้ตามปกติ เหมาะสำ�หรับงานตกแต่งภายใน เช่น กรุผนัง บานประตู และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

แผ่นวัสดุเนื้อแข็ง โปร่งแสงและโปร่งใส ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ ผลิตขึ้น โดยการนำ�ผ้าลูกไม้ถกั ด้วยมือคุณภาพสูงจากฝรัง่ เศสมาประกบในแผ่น อะคริลิกใส (PMMA) มีผ้าลูกไม้หลากหลายรูปแบบให้เลือก แผ่นวัสดุ นี้ให้แสงผ่านได้สูงสุดถึง 92% มีคุณสมบัติกันไฟที่ B2 ตามมาตรฐาน DIN 4102 (UL 94 HB) เหมาะสำ�หรับใช้งานทั้งภายในและภายนอก อาคาร เช่น ทำ�วัสดุสำ�หรับตกแต่งผิว เฟอร์นิเจอร์ ผนังกั้นส่วน ตกแต่ง งานกิจกรรมและร้านค้า


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 6579-04

MC# 6684-01

แถบผ้าหน้าแคบสำ�หรับป้องกันการปลอมแปลงสินค้า ทำ�จากโพลีเอสเตอร์ 100% ตราเครือ่ งหมายการค้าหรือข้อความจะถูกพิมพ์ลงบนแผ่นฟอยล์ จากนัน้ จึงนำ�แผ่นฟอยล์ไปกรีดเป็นเส้นขนาดเล็กมาก เพือ่ นำ�ไปทอเป็น แถบผ้า สามารถสั่งผลิตตามต้องการได้ทุกรูปแบบ ทั้งสีสัน การทำ�ผิว เมทัลลิก การพิมพ์ภาพโฮโลแกรม รวมทั้งสีเรืองแสงยูวี เทปเหล่านี้ ทำ�เลียนแบบได้ยาก จึงเหมาะสำ�หรับใช้งานเพื่อป้องกันการปลอมตรา สินค้า โดยการนำ�เส้นด้ายที่ทำ�ขึ้นเป็นพิเศษนี้มาทอหรือถักเป็นผ้า ใช้ เป็นตะเข็บ หรือฉลากสินค้า

แผ่นเรซินหล่อขึน้ รูปโดยมีชน้ั แก้วเจียระไนของสวารอฟสกี้ (Swarovski® Crystallized™) ประกบเป็นแกนกลาง ชั้นบนสุดของแผ่นกระเบื้องทำ� จากเรซินโปร่งใสที่เป็นสูตรเฉพาะของผู้ผลิต มีพื้นผิวแข็งแรงทนทาน ต่อการสึกกร่อน ต้านทานการขีดข่วน มีความมันวาวเป็นประกายเหมือน แผ่นกระจก ชัน้ วัสดุ Crystallized™ จะถูกหล่อประกบอยูต่ รงกลาง และ ชั้นสีโปร่งแสงที่เคลือบอยู่ด้านหลังจะช่วยสะท้อนแสงให้มีสีสันต่างๆ เหมาะสำ�หรับทำ�เฟอร์นิเจอร์ ปูตกแต่งร่วมกับพื้นหินอ่อน และปูผนัง ภายในอาคารที่พักอาศัย หรือภายในโรงแรม

73


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: วัตถุดิบทางความคิด โดย TCDC Resource Center ::

วัตถุดบิ ทางความคิด โดย TCDC Resource Center

74

Hearts and Craft: the people that make hermes film director by Fredderlic Laffont and Isabelle Duppy-Chavanat TT 160 H436 2011

Luxury strategy in action edited by Jonas Hoffmann and Ivan Coste-Manière HD 9999 .L852 L997 2012

Luxury brand management : a world of privilege Michel Chevalier and Gerald Mazzalovo HD 69 .B7 C527 2012

Project GLITZ : the design project the uniqueness of Thai jewelry volume 01 The gem and jewelry institute of Thailand NK 7305 P964 2009


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: วัตถุดิบทางความคิด โดย TCDC Resource Center ::

Harris tweed : from land to street Lara Platman HD 9909 .T93 P716 2011

Brand valued Guy Champniss and Fernando Rodes Vila HF 5415 .I255 C453 2011

Helena Rubinstein : over the top : extraordinary style : beauty, art, fashion, design

Suzanne Slesin TP 983 .A66 S6327 2003

Luxury minimal : minimalist interiors in the grand style by Fritz von der Schulenburg; text by Karen Howes NK 2115 V946 2012

The rise of the Chinese consumer : theory and evidence Jonathan Garner : with contributions from Vincent Chan HC 430 .C6 G234 2005

Haute couture : the polaroids of Cathleen Naundorf. TR 679 N312 2012

75


REPROGRAMMING ERA การจัดระเบียบยุคใหม่

76


77


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: ที่มา ::

ที่มา 23 ปีห ลั ง จากสงครามเย็น สิ้นสุดเมื่อปี 1991 ขั้วอำ�นาจ ทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ของโลกอย่ า งรั ส เซี ย และ อเมริ ก าเปลี่ ย นจากความ ร ะ แ ว ง ม า เ ป็ น พั น ธ มิ ต ร เศรษฐกิจของประเทศเดียว จึ ง ไ ม่ ใ ช่ อำ � น า จ ต่ อ ร อ ง ที่ เพียงพออีกต่อไป ทรัพยากร ที่ล ดลงเรื่อยๆ นำ�มาซึ่งข้อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ เขตแดน ระหว่างประเทศ กระทั่งความ แตกต่ า งด้ า นความคิ ด และ ความเชื่ อ สร้างขัดแย้งระหว่าง กลุ่มคนที่คิดต่าง ปัญหาที่ทับ ซ้ อ นสร้ า งเงื่ อ นไขที่ ซั บ ซ้ อ น ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต มากขึ้ น เรื่อ ยๆ ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรั ท ธาถู ก สั่ น คลอน และปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ นำ � ไป สู่ ก ารยอมรั บ กติ ก าหรื อ ความเป็นไปใหม่ๆ ของสังคม 78


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: ที่มา ::

ตัวอย่างเช่นการประชุมของกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นการทำ�ข้อตกลงความ ร่วมมือกันระหว่างประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งสร้างภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจใหม่ของเครือข่ายความร่วมมือด้าน การค้าระหว่างกลุ่มประเทศที่มีความแตกต่างกันในทุกมิติ เนื่องจาก ถูกบีบบังคับจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ เศรษฐกิจ ยุโรปและสหรัฐอเมริกาทีซ่ บเซาส่งผลให้กลุม่ ประเทศ BRICS มีขอ้ ต่อรอง มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อรวมอาณาเขตของทั้ง 5 ประเทศแล้วจะมีพื้นที่ ถึง 1 ใน 4 ของโลก มีจำ�นวนประชากรรวมกันมากกว่า 43% ของ ประชากรโลก และมีสัดส่วนในจีดีพีโลกประมาณ 1 ใน 4 หรือ 13.7 แสน ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงการมีเงินทุนสำ�รองระหว่างประเทศรวมกัน ถึง 4.4 แสนล้านเหรียญ นอกจากนี้ในปี 2012 กลุ่ม BRICS ยังมีสัดส่วน การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (FDI) คิดเป็น 11% ของโลก และมี สัดส่วนในการค้าโลกถึง 17% ในขณะเดียวกันมหาอำ�นาจเก่าทางเศรษฐกิจอย่างประเทศแถบทวีปยุโรป ก็กำ�ลังปั่นป่วน เมื่อเดือนมกราคมปี 2012 ที่ผ่านมา เดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรได้ออกมาแถลงว่า ภายในสิ้นปี 2017 สหราชอาณาจักรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะยังเป็น สมาชิกของสหภาพยุโรป หรือ อียู (European Union: EU) ต่อไปหรือไม่ ด้วยเหตุผล “เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ” คำ�กล่าวของคาเมรอนสร้าง กระแสต่างๆ ให้เกิดขึ้น ตั้งแต่การประสานเสียงตำ�หนิการกระทำ�ของ เขาจากผู้นำ�ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ รวมทั้งการปลุกกระแส ความคิดเห็นในประเด็นนี้ โดยผลการสำ�รวจของหนังสือพิมพ์ เดอะ ไฟแนนเชียล ไทม์ส (เอฟที) ร่วมกับ บริษัทแฮร์ริส อินเทอร์แอคทีฟ ที่ รวบรวมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2013 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,114 คน พบว่า 50% ต้องการให้สหราช อาณาจักรถอนตัวออกจากอียู และ 33% ต้องการให้คงสมาชิกภาพไว้

หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ของประชาชน ที่ต้องการให้ประเทศออกจากการ เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ธนาคาร กลางสหภาพยุโรปจึงไม่เพียงแต่ ต้องรับมือกับปัญหาหนี้ที่ยังไม่มี ทีทา่ ว่าจะมีจดุ จบแต่ยงั ต้องเผชิญ กั บ แรงกดดั น ที่ ล้ ว นมี ผ ลต่ อ การล่มสลายของเงินสกุลยูโรไป พร้อมๆ กัน เศรษฐกิจและการปกครองทางฝัง่ เอเชียช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ ราบเรียบเสมอไป นายกรัฐมนตรี ของประเทศญี่ปุ่น ชินโซะ อาเบะ ได้ประกาศนโยบายปฏิรปู เศรษฐกิจ “อาเบะโนมิกส์ (Abenomics)” เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ อั น หงอย เหงาของประเทศให้กลับมายืนอยู่ บนแถวหน้าอีกครั้ง ซึ่งเป็นการ ปฏิ รู ป โครงสร้ า งการใช้ จ่ า ยงบ ประมาณภาครัฐผ่านมาตรการ กระตุ้นทางการเงินและการคลัง เพื่ อ แก้ ภาวะเงิ น ฝื ดในประเทศ ญี่ปุ่น เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สี จิ้นผิง เลขาธิการ พรรคคอมมิวนิสต์ ได้รับแต่งตั้ง 79


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: ที่มา ::

ที่มา ให้ ดำ� รงตำ � แหน่ ง ประธานาธิ บ ดี ค นใหม่ ข องประเทศจี น อย่ า งเป็ น ทางการแทน หู จิ่นเทา ซึ่งบรรดานักวิเคราะห์การเมืองแสดงความเห็น ต่อผู้นำ�คนใหม่ว่า เป็นผู้นำ�ที่มีบุคลิกเรียบง่ายเป็นกันเองแตกต่างไป จากเลขาธิการพรรคฯ คนก่อนๆ ที่ต้องการพิธีกรรมสมเกียรติในการ ปรากฎตัวต่อสาธารณะ และไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนพลวัตรบนโลกเท่านั้น ความ เปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนยังส่งผลไปถึงศูนย์รวมการยึดเหนี่ยวทาง จิตใจอย่างศาสนจักร ซึ่งจำ�เป็นต้องเร่งสร้างความศรัทธาขึ้นมาใหม่ ที่ นครรัฐวาติกัน สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสที่หนึ่ง พระสันตปาปา องค์ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าศาสนจักร ทั้ง คดีพระสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศเด็กจำ�นวนมาก ความแตกแยกภายใน นครวาติกนั ปัญหาการคอร์รัปชั่น และจำ�นวนศาสนิกชนโรมันคาทอลิก ที่กำ�ลังลดลง ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถปรับภาพลักษณ์ของคริสตจักร โรมันคาทอลิกให้ดำ�รงอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างราบรื่น เนื่องจากตาม ประวัติแล้ว ทรงอยู่ในกลุ่มของนักปฏิรูปที่ให้ความสนใจกับปัญหาการ ล่วงละเมิดทางเพศ ขณะเดียวกันก็ได้รับการยกย่องเรื่องการใช้ชีวิต อย่างสมถะ ดังนั้นพระสันตปาปาองค์ใหม่จึงเปรียบเสมือนตัวแทนที่จะ กอบกู้วิกฤตศรัทธาคืนแก่วาติกัน และเผยแผ่ให้ผู้คนยึดมั่นหลักคำ�สอน ตามนิกายโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้น

80

อาการขาดเสถี ย รภาพของ ม ห า อำ � น า จ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ก่ า อย่ า งสหรั ฐ อเมริ ก าและยุ โ รป ภาวะความไม่แน่นอนของทวีป เอเซี ย ที่ ย ากต่ อ การคาดการณ์ การขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิง ที่ นั บ วั น จะร่ อ ยหรอลงเรื่ อ ยๆ ความกั ง วลต่ อ ภั ย ธรรมชาติ การคุ ก คามทางอิ น เทอร์ เ น็ ต กระทั่งอาการเจ็บป่วยทางใจที่มา จากวิกฤตศรัทธาต่อศาสนจักร ความวิ ต กจริ ต ที่ ท่ ว มท้ น นี้ บ่ อ น ทำ�ลายความสุข ความวางใจ และ ความรู้สึกมั่นคงของเรามากขึ้น ทุกขณะ ในขณะที่ความผิดหวัง ได้ ก่ อ ตั ว เป็ น ภาพอย่ า งชั ด เจน ขึ้นเรื่อยๆ ความเปลี่ยนแปลงจึง กลายเป็นความหวังที่อาจนำ�มา ซึ่งอนาคตใหม่


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่

81


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Color ::

COLOR CAVIAR

BLUEPRINT

Pantone: 19-4006 TPX CMYK: 12, 6, 0, 80

Pantone: 19-3939 TPX CMYK: 55, 45, 0, 62

DIRECTOIRE BLUE Pantone: 18-4244 TPX CMYK: 100, 40, 0, 32

MINIMAL GRAY

Pantone: 17-3906 TPX CMYK: 6, 8, 0, 40

82

EBONY

Pantone: 14-4104 TPX CMYK: 16, 10, 0, 71


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Color ::

TURQUOISE

SKY GRAY

Pantone: 15-5519 TPX CMYK: 63, 0, 7, 28

Pantone: 14-4504 TPX CMYK: 7, 0, 0, 21

BALSAM

Pantone: 19-4820 TPX CMYK: 43, 6, 0, 62

NIGHTSHADE

Pantone: 19-3712 TPX CMYK: 14, 22, 0, 71

DEEP COBALT

Pantone: 19-3935 TPX CMYK: 39, 33, 0, 60

83


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Mood & Tone ::

MOOD & TONE รูปทรงบริสุทธิ์ เหลี่ยมมุมชัดเจน แข็งแกร่งและมั่นคง

84


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Mood & Tone ::

กำ�แพง ที่กำ�บัง และรูปแบบการปกป้อง

85


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Mood & Tone ::

MOOD & TONE

การตอบโต้ การแสดงออกในขั้วตรงข้าม

86


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Mood & Tone ::

มิติใหม่ด้านเพศ

87


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: โครงสร้าง ::

REPROGRAMMING ERA การจัดระเบียบยุคใหม่

การปกป้องระดับสูง

การตอบโต้แบบสุดโต่ง

88


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: โครงสร้าง ::

89


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

HYPER PROTECTION การปกป้องระดับสูง ช่วงเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ว่ามนุษย์ไม่ได้เคลื่อนตัวไป ข้างหน้า แต่อารยธรรมของมนุษย์คอ่ ยๆ เสื่อมถอยลงเรื่อยๆ เราใช้ชวี ติ อยู่บนความหวาดระแวงและซากปรักหักพังของการก่อการร้ายที่ดู ไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นการก่อวินาศกรรมวันที่ 11 กันยายน 2001 ในนครนิวยอร์กและวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา คาร์บอมบ์ที่ สถานีรถบัสในกรุงแบกแดดเมื่อเดือนสิงหาคม 2005 ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต ถึง 43 ราย หรือแม้กระทั่งการก่อการร้ายในประเทศที่สงบสุขอย่างใน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อปี 2011 ซึ่งล้วนมุ่งโจมตีคนจำ�นวน มากในเมืองใหญ่ การดำ�รงชีวิตอยู่บนเส้นด้ายทำ�ให้เรามองย้อนและ โหยหาจุดยืนที่เคยแข็งแกร่งในอดีต ดังเช่นยุค 80s ซึ่งมีความเด่นชัด ทั้งทางด้านการเมือง เพศ อำ�นาจ และการเงิน เสมือนสัญลักษณ์แทน สถานะทางสังคมที่เราอาศัยอยู่ การใช้ชีวิตในปี 2014 จึงมีแนวโน้ม ถ่ายทอดการรักษาคุณค่าความแข็งแกร่งและมั่นคงของยุค 80s ตัวอย่างคือ การสะท้อนพลังอำ�นาจ ความโดดเด่น และความเหนือระดับ ให้ปรากฏออกมาชัดเจนด้วยการสร้างสิ่งสำ�คัญต่างๆ ทิ้งไว้เพื่อเป็น อนุสรณ์ของความยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับการก่อสร้างกำ�แพงที่ให้ความ รู้สึกแข็งแกร่งหรือความปลอดภัยในยุคก่อน กระทั่งการก่อสร้างสิ่ง ใหม่ทับลงไปบนชั้นของซากปรักหักพังเสมือนเป็นการเฉลิมฉลอง ความรุ่ ง โรจน์ ใ นอดี ต ที่ ยั ง คงอยู่ในปัจ จุบันและจะดำ�เนินต่อไปใน อนาคต 90

อย่างผลงานของสถาปนิกชื่อดัง ชาวสวิส Peter Zumthor ซึ่งสร้าง พิพธิ ภัณฑ์ Kolumba ทับลงไปบน ซากปรักหักพังของโบสถ์แนวโกธิค “Madonna of the Ruins” ที่เก่า แก่ที่สุดของเมืองโคโลญ ประเทศ เยอรมนี โบสถ์หลังนีอ้ อกแบบโดย สถาปนิกชาวเยอรมัน Gottfried Bhom และเป็นโบราณสถานที่เหลือ ไว้เป็นอนุสรณ์หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 Peter Zumthor ได้ผนวก อาคารหลังใหม่ที่ใช้อิฐสีเทาก่อ เรียงสลับสับหว่าง ซ้อนทับลงไป บนโครงสร้างเก่าที่เคยถูกบูรณะ ไปแล้วครั้งหนึ่งในยุค 1950s การ สร้ า งสถาปั ต ยกรรมชิ้ น ใหม่ ครอบทับลงไปบนซากปรักหักพัง เดิมนี้ ช่วยให้แสงสว่างส่องเข้าไป บรรเทาความมืดทึบทึมของอาคาร ที่ถูกทิ้งร้าง ในขณะเดียวกันก็ชว่ ย ฟื้ น ฟู จิ ต ใจและดำ � รงไว้ ซึ่ ง จิ ต วิญญาณของสถานที่ 


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

Kolumba Museum โดย Peter Zumthor

91


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

HYPER PROTECTION การปกป้องระดับสูง เช่นเดียวกับ Neues Museum ในกรุงเบอร์ลิน ที่กำ�ลังเปิดประตู ต้อนรับผู้คนอีกครั้ง อาคารเก่า หลังนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1843 ถึง 1855 โดย Friedrich August Stüler และได้รับความเสียหาย อย่างรุนแรงจากสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ผนวกกับการถูกทิ้งร้างและ กั ด กร่ อ นด้ ว ยสภาพอากาศมา ยาวนาน จนกระทัง่ มีการประกวด แผนการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมเก่า สองสถาปนิกชาวอังกฤษ David Chipperfield และ Julian Harrap ผู้ชนะการประกวดโฟกัสไปที่การ ซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารเก่าโดย ยังคงโครงสร้างหลักๆ ไว้ ซึง่ แสดง ถึงความเคารพในความรุ่งโรจน์ ของสถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค และคงร่ อ งรอยผุ ก ร่ อ นไว้ บ าง ส่ ว นเพื่ อ ร่ ว มจารึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิดขึ้นในอดีต Neues Museum โดย David Chipperfield และ Julien Harrap

92


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

Chanel Couture คอลเลกชัน Autumn/Winter 2013/14

หรือฉากหลังและบรรยากาศของแฟชั่นต้อนรับฤดูหนาวจาก Chanel Couture AW2013/14 ซึ่ง Karl Lagerfeld เลือกที่จะสร้างฉากตาม อย่างแนวคิด Dystopian อันเป็นแนวคิดในฝั่งตรงข้ามจากดินแดนที่ สวยงามตามอุดมคติอย่างยูโทเปีย นอกจากนี้ยังสื่อความปรักหักพัง ด้ ว ยก้ อ นหิ น และซากอิ ฐ เสมื อ นโรงละครยิ่ ง ใหญ่ ที่ เ พิ่ ง ถู ก ระเบิ ด ทำ�ลาย ส่วนแขกที่ได้รับเชิญมาร่วมงานถูกจัดให้นั่งบนเก้าอี้ไม้แนว วินเทจซึ่งรับแสงแดดผ่านโดมกระจกด้านบน โดยในคอลเลกชันนี้ Lagerfeld เลือกที่จะนำ�เสนอการเผชิญหน้าระหว่างโลกเก่าและใหม่ โดยให้ ม่ า นและฉากบนเวที แ สดงภาพความงามในอนาคตผ่ า น สัญลักษณ์สำ�คัญจากทั่วโลก ทั้งตึกสูงในลอนดอน ดูไบ และเซี่ยงไฮ้ เพื่อถ่ายทอดทั้งความโหดร้ายในโลกปัจจุบันและโอกาสสำ�หรับอนาคต 

เสื้อผ้าในคอลเลกชันยังคงมีผ้า ทวี ต ซึ่ ง เป็ น จุ ด เด่ น ของแบรนด์ หากแต่ เ พิ่ ม ในส่ ว นแจ็ ค เก็ ต ที่ ขึ้นโครงสะท้อนความแข็งแกร่ง และมั่นคง รวมถึงส่วนประกอบที่ เป็นเมทัลลิกเพือ่ เพิม่ มิตแิ ละความ ทันสมัย ซึ่งไปในทิศทางเดียวกัน กับสีทส่ี ว่ นใหญ่ใช้สดี �ำ เทา นํา้ เงิน และสีเขียวแบบทหาร

93


94


95


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

HYPER PROTECTION การปกป้องระดับสูง

Gucci คอลเลกชัน Autumn/Winter 2013/14

96

สอดคล้องกับเวทีแคตวอล์กในฝั่งยุโรปที่เฉดสีซึ่งบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ ความแข็งแกร่งก็กลายเป็นทีน่ ยิ ม ทั้งที่ปารีสและมิลานแฟชั่นวีกประจำ� Autumn/Winter 2013/2014 แบรนด์ระดับโลกต่างพร้อมใจกันตกอยู่ ภายใต้บรรยากาศสีเข้มขรึม สะท้อนเงาของความทึมทึบของเศรษฐกิจ ยุโรปซึ่งเคยเป็นลูกค้าชั้นยอด นอกจากบรรยากาศที่เคร่งขรึมของโชว์ แล้ว สีดำ�และสไตล์ที่บ่งบอกถึงความแกร่งของผู้ชายก็ตามมาประกบ ให้เห็นว่าความหวานชื่นได้จากไปแล้วในห้วงเวลานี้


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

ที่มลิ านแฟชัน่ วีก ขณะที่ Gucci เล่นกับความมืดหม่นของฤดูใบไม้รว่ ง และแรงบันดาลใจจากศิลปินป็อปอาร์ตของอังกฤษ Allen Jones เพื่อ สร้างสรรค์คอลเลกชันที่ขับเน้นพลังความเข้มแข็งของผู้หญิง ด้าน Dolce & Gabbana ก็หนั ไปหยิบยืมศิลปะยุคไบแซนไทน์ ซึง่ เป็นศิลปะ คริสเตียนยุคแรกที่นำ�เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนจักร วิหาร พิธีเจิม นํ้าศักดิ์สิทธิ์ การสวดมนต์ขอพร และภาพปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้า จากพระคัมภีร์เก่าและใหม่ นอกจากนี้ การดำ�เนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในเมืองใหญ่ที่ต้องการความ สะดวกรวดเร็วและความคล่องตัวก็ได้ถูกนำ�มาผนวกเข้ากับอารยธรรม แบบเก่า การแสดงถึงพลังอำ�นาจถูกถ่ายทอดออกมาเพือ่ เอาชนะความ กลัว และปกป้องตนเองจากความรุนแรงลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน สังคมปัจจุบันโดยการถอดออกมาเป็นรหัสความเข้มแข็งแบบใหม่ๆ เพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงรูปการ ปกป้องตนเองเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตน รูปทรงเรขา คณิตซึ่งมีเหลี่ยมและมุมจึงถูกนำ�มาใช้แสดงให้เห็นถึงเส้นแรงที่ยึด ดึงระหว่างพลังอำ�นาจของขั้วต่างๆ เป็นปริมาตรภายในรูปทรง การ ผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่ ความเป็น Minimalist และ Maximalist ถูกเชื่อมโยงถึงกันและอธิบายออกมาภายใต้ฟอร์ม ที่เรียบง่าย ความบริสุทธิ์ของรูปทรงที่ไร้ความด่างพร้อย ซึ่งหลอม รวมกันและประกอบขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกราะห้อมล้อมพื้นที่ที่ต้องการ รักษาไว้ เพือ่ จะยืนหยัดต่อสูก้ บั โลกแห่งความเป็นจริงของไลฟ์สไตล์ยคุ ดิจิทัล ความงามที่สามารถคงอยู่เพื่อต่อสู้กับความไม่มีเสถียรภาพ ความบอบบางและความอ่อนแอ ความป่าเถือ่ นถูกซ่อนอยูภ่ ายใต้ฟอร์ม ที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งเพื่อทดแทนความสั่นคลอนในจิตใจ

97


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

HYPER PROTECTION การปกป้องระดับสูง รองเท้าแบรนด์ Pierre Hardy ถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับคอนเซปต์ ของรถยนต์เปอโยต์ รุ่น HX1 ซึ่งถูกนำ�มาจัดแสดงในงานแฟรงค์เฟิร์ต มอเตอร์โชว์ ปี 2011 ผลงานการออกแบบนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ดีไซเนอร์ Pierre Hardy กับ Gilles Vidal ผู้ซึ่งเป็น Styling Director ของเปอโยต์ เพือ่ ร่วมพัฒนารองเท้าทีใ่ ช้ทกั ษะฝีมอื แบบโอต์ กูตรู ์ (Haute Couture) ผสมผสานกับเทคโนโลยีไฮเทค เพื่อแชร์รูปลักษณ์ของ แบรนด์ทั้งสองที่ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความ เปลี่ยนแปลงที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า โดยคงไว้ซึ่งรูปทรงที่บริสุทธิ์ มีลักษณะเป็นกราฟิก และมีความเป็นไดนามิกเคลื่อนไหวอยู่ภายใน รูปฟอร์ม แสดงความต้องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งที่แตกต่าง

รถยนต์เปอโยต์ รุ่น HX1

98

รองเท้าแบรนด์ Pierre Hardy


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

ในขณะเดียวกัน แบรนด์เสื้อผ้า ชื่อดังอย่าง Marc Jacobs ก็ได้ เปิดตัวนํ้าหอมกลิ่นใหม่ซึ่งเป็น การพัฒนาจากนํ้าหอมรุ่น Bang เวอร์ชั่น เดิ ม ซึ่ง ถู ก นำ � ออกมา จำ � หน่า ยในปี 2010 โดยใช้ชื่อ ใหม่ที่สอดคล้องกับชื่อเก่าอย่าง Bang Bang นํ้าหอมตัวนี้ถูก ออกแบบมาให้เป็นตัวแทนผู้ใช้ ที่กระฉับกระเฉง มีความมัน่ ใจใน ตนเอง และมีกลิ่นหอมเย็น จึง เหมาะกับผูช้ ายทีต่ อ้ งการแสดงออก ถึ ง ความรั ก อิ ส ระและต้ อ งการ แสวงหาชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ทาง ด้ า นตั ว ขวดเป็ น งานดี ไ ซน์ ซึ่ ง ร่วมมือกับดีไซเนอร์ Harry Allen แสดงให้เห็นถึงบุคลิกของคนรุ่น ใหม่ ความมีพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน ออกแบบรู ปทรงเรขาคณิ ตเป็ น หลัก และใช้สีเงินมันวาวสะท้อน ความทั น สมั ย อยู่ บ นรู ป ทรง มาตรฐานซึ่งเป็นรากฐานเดิม Bang Bang นํ้าหอมจาก Marc Jacobs

99


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

HYPER PROTECTION การปกป้องระดับสูง ซึ่ ง เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ งานออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ก ารหยิ บ รูปแบบฟอร์มบริสุทธิ์ซึ่งเรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนความ เข้มแข็งผ่านเหลีย่ ม มุม มิตทิ แ่ี ข็งกร้าว ชัดเจน พร้อมวัสดุทห่ี ลากหลาย นาฬิการุ่นใหม่ Concrete Watch ซึ่งออกแบบโดย Dzmitry Samal เลือกใช้วสั ดุอย่างคอนกรีตซึง่ เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์เมือง มาผลิต เป็นตัวเรือนในรูปทรงแบบเรขาคณิตพร้อมลายแพทเทิร์นแผนที่บน หน้าปัด ซึ่งคุณภาพการันตีด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ต่างจากชิ้นงาน ฝีมือ 

100

Concrete Watch โดย Dzmitry Samal


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

หรือคอลเลกชันโต๊ะ Element Tables โดย Tokujin Yoshioka สำ�หรับ แบรนด์เ ฟอร์น ิ เ จอร์จ ากอิ ต าลี Desalto คอลเลกชั น นี้เ กิ ด จาก กระบวนการวิจยั และการทดลองสำ�หรับโครงการ Crystallized Project ที่เริ่มต้นในปี 2008 ซึ่งจากโครงการนั้นเขาได้สร้างสรรค์ VENUS ผลึก ซึ่ ง มี โ ครงสร้ า งแบบคริ ล ตั ล และผ่ า นการก่ อ รู ป ร่ า งโดยใช้ ก ฎ ของธรรมชาติ ถือเป็นแรงบันดาลใจในการหยิบโครงสร้างแข็งแรงจาก ธรรมชาติ ม าสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ประติ ม ากรรมสำ � หรั บ เฟอร์ นิ เ จอร์ ใ น คอลเลกชันนี้ ซึ่งใช้วัสดุอย่างสแตนเลสและอลูมิเนียมที่ดูมั่นคง ส่วน โครงสร้างในการออกแบบเน้นความสมดุลซึ่งมีระเบียบแบบแผน 

คอลเลกชันโต๊ะ Element tables โดย Tokujin Yoshioka

101


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

HYPER PROTECTION การปกป้องระดับสูง กระทั่งผลงาน MA Collection 2012 ซึง่ ออกแบบโดย Craig Green หยิบแรงบันดาลใจมาจากทัง้ เรื่อง ลัทธิทางศาสนา วัฒนธรรม และ ลั ก ษณะชุ ด คนงานซึ่ ง เปี่ ย ม ประโยชน์ใช้สอย นอกจากนี้ยัง ได้ อิ ท ธิ พ ลมาจากหนั ง สื อ เรื่ อ ง The Midwich Cuckoos ซึง่ ตีพมิ พ์ ในปี 1957 และภาพยนตร์เรื่อง The Village of the Damned ในปี 1960 ลักษณะชุดที่ออกมา ทั้งหมดจึงคล้ายชุดทางศาสนา โครงสร้ า งน้ อ ยแต่ ค มชั ด และ เข้ ม แข็ ง เล่ น กั บ แนวคิ ด การใช้ งานและฟังก์ชันของการแต่งกาย ไปจนถึงแสงและเงา แต่ละชุดจึงมี ทัง้ ลักษณะการมัดย้อม สีเคร่งขรึม สีดำ�ที่ใช้ก็สะท้อนมาจากเงา และ เทคนิคการพิมพ์บนผืนผ้า

102


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Hyper Protection - การปกป้องระดับสูง ::

MA Collection 2012 ออกแบบโดย Craig Green

103


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

RADICAL REACTION การตอบโต้แบบสุดโต่ง ท่ามกลางความรู้สึกหวาดหวั่นต่อการมองไม่เห็นอนาคตที่มีทิศทาง ชัดเจนและแน่นอน การแสดงออกถึงพลังกลุม่ จึงถูกนำ�มาใช้เพือ่ ต่อต้าน กฎระเบียบและต่อกรกับความคาดหวังที่มีอยู่เดิม เป็นการปัดป้องไม่ ยอมรับเอาแนวคิดที่เปรียบโลกให้ดูเสมือนยังมีความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา อยู่เสมอ หากแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงทีเ่ กิดขึน้ และการเป็นอยู่ จริงบนโลกปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมา ตามที่สองนักเศรษฐศาสตร์ Karine Berher และ Valerie Rabault ได้กล่าวไว้ว่า “สามสิบปีที่รุ่งเรือง ของโลกได้ผ่านเราไปแล้ว เหลือทิ้งเพียงแต่อาณาจักรที่ถูกทำ�ลายล้าง ไว้ให้กับคนรุ่นหลัง” ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำ�เพื่อก้าวเดินต่อไปจึงไม่ใช่ การครา่ํ ครวญโหยหาอดีตทีร่ งุ่ เรือง หรือรอคอยอย่างหมดอาลัยตายอยาก ให้วันสิ้นโลกมาถึง เมื่อสู้กับชีวิตจนหลังชนฝา ปฏิกิริยาต่อมาที่เกิดขึ้น จึงเป็น “การโต้ตอบ” ทีอ่ ยูเ่ หนือไปกว่าการโกรธเคืองหรือการยอมจำ�นน ดังนัน้ จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ และขบวนการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อ ปฏิรูปกฎเกณฑ์เก่า กลุ่มคนที่พร้อมจะสร้างโมเดลใหม่ๆ กลุ่มนี้ คือ ผู้ที่ผ่านยุคแห่งการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและมีวัยวุฒิพร้อมจะสร้าง การโต้ตอบทางสังคมเป็นปรากฏการณ์อย่างที่จะไม่เคยมีมาก่อน เช่น 

104

ปรากฏการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring)

ปรากฏการณ์ อ าหรั บ สปริ ง (Arab Spring) เป็นหนึ่งรูปแบบ ของขบวนการต่ อ สู้ เ พื่ อ การ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เริ่ม ขึ้นในหมู่ประเทศอาหรับไล่ตั้งแต่ ประเทศตูนีเซีย อียิปต์ ลิเบีย และ เยเมน จนลามไปถึงประเทศอื่นๆ เริม่ ขึน้ เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2010 การแสดงออกของกลุ่มผู้ประท้วง มี ตั้ ง แต่ ก ารเดิ น ขบวนไปจนถึ ง ขั้ น วิ ก ฤตรุ น แรงอย่ า งการก่ อ สงครามกลางเมืองที่แสดงออก มาในลักษณะที่ไม่ต้องการยอม ทนอยู่ ภ ายใต้ ก ารกดขี่ ข่ ม เหง อีกต่อไป


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

105


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

RADICAL REACTION การตอบโต้แบบสุดโต่ง

หรือปรากฏการณ์ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างระดับนานาชาติอย่าง Occupy Wall Street ซึ่งเป็นกลุ่มการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการ จัดการกับปัญหาคอรัปชัน่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในระบอบการปกครอง และความ ไม่เป็นธรรมด้านความเป็นอยู่ในสังคม โดยแสดงจุดยืนเป็นครั้งแรกใน มหานครนิวยอร์ก กลุม่ ผูป้ ระท้วงได้รวบรวมผูค้ นผ่านสือ่ ในโลกออนไลน์ กลายเป็นการแพร่กระจายตัวของกลุ่มผู้ประท้วงเป็นวงกว้างไปตามรัฐ ต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่ทับถมอยู่และยังไม่ได้รับ การแก้ไขโดยผู้มีอำ�นาจเดิม เช่น ความยากจนของชนชั้นกลางในโลก ตะวันตก มหาเศรษฐีซึ่งมีสัดส่วนเพียง 1% ของประชากร แต่กลับเป็น ผู้ออกกฎกติกามากำ�กับเศรษฐกิจของโลก นอกจากนี้ยังได้รับแรง 106

บั น ดาลใจจากการประท้ ว งใน อียิปต์และตูนิเซีย Occupy Wall Street เป็นการรณรงค์ยุคใหม่ที่ มีลักษณะแสดงออกเพื่อต้องการ ให้คนทั่วไปหันมาสนใจเรียกร้อง สิทธิต่างๆ มากขึ้น ทั้งสิทธิของ ผู้บริโภค สิทธิของประชาชน และ สิทธิของลูกจ้างที่พึงมี รวมถึงต่อ ต้านผู้ที่ทำ�ธุรกิจแบบไม่ยุติธรรม และเอารัดเอาเปรียบ


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

ในขณะที่เราได้เห็นถึงความล่มสลายในสิ่งต่างๆ ที่เราเคยตั้งความ หวังไว้ การแสดงออกถึงความเป็นปัจเจกชนได้เพิ่มสูงขึ้นและถ่ายทอด ออกมาในรูปแบบขบวนการต่างๆ ทุกคนต้องการแสดงความรูส้ กึ นึกคิด และความเชื่อส่วนตัว ในยุคข่าวสารล้นมือที่จะถ่ายทอดถึงกันได้เพียง ชั่วอึดใจ การแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองและภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกลายเป็น “แรงดึงดูดทางเศรษฐกิจ” อย่างหนึ่ง ดังนั้นโลก ยุคปัจจุบันจึงให้ความสนใจกับบุคคลหรือสิ่งที่มีความชัดเจนและโดด เด่นอย่าง Lady Gaga นอกจากชุดและบุคลิกที่ปฏิวัติขนบธรรมเนียม เดิมและท้าทายความคาดเดา เธอยังก่อตั้งโครงการ Born This Way ร่วมกับคุณแม่ Cynthia Germanotta เพื่อต้องการให้สังคมเปิดกว้าง ยอมรับคนที่มีบุคลิกแตกต่างให้ได้ในวงกว้างมากขึ้น และเห็นคุณค่า ของความแตกต่างส่วนบุคคล เพศ รวมถึงทัศนคติ และสนับสนุนการ แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง โครงการนี้มุ่งที่จะเชื่อมโยงวัยรุ่น ในสังคมให้ได้รับโอกาสและการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะ ตัวเพื่อที่จะสร้างสังคมโลกที่เข้มแข็งต่อไป 

นอกจาก Lady Gaga โลกก็ให้ ความสนใจกับบุคคลที่มีบุคลิก แปลกประหลาดและแตกต่างอย่าง Daphne Guinness และการแต่ง ตัวพิลึกพิลั่นอย่าง David Lynch นี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างของการ แสดงออกแบบไม่ ธ รรมดาเพื่ อ ขจัดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่โลก ตั้งกฏเกณฑ์ไว้ และรูปแบบที่เคย ทำ�ตามกันมาซึ่งคล้ายคลึงกันไป เสียทุกอย่าง

107


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

RADICAL REACTION การตอบโต้แบบสุดโต่ง การแพร่กระจายของธรรมเนียมใหม่ๆ เหล่านีถ้ กู เชือ่ มโยงด้วยเครือข่าย การสื่อสาร โหมกระพือไปในวงกว้าง และต่อขยายไปยังเรื่องอื่นๆ ซึ่ง ไม่เพียงเปิดกว้างต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล แต่ยังก้าวไปถึงเส้นแบ่ง ขอบเขตทางเพศที่ถูกพร่าเลือนไปทีละน้อย พร้อมนำ�มาซึ่งมิติใหม่ๆ ตั้งแต่การแสดงพลังของกลุ่ม Femen ซึ่งผู้ประท้วงต่างเป็นผู้หญิง ชาวยูเครนทั้งหมด โดยมีศูนย์กลางอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเมือง Kyiv ในประเทศยูเครน ได้ออกมาทวงถามความไม่เป็นธรรม ในสังคมทีเ่ กิดขึน้ จากความแตกต่างของเพศหญิงและเพศชาย ไม่วา่ จะ เป็นการจัดทัวร์เพื่อการค้าประเวณี เรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ทางศาสนา หรือปัญหาเรือ่ งเพศในระดับนานาชาติ รูปแบบการประท้วง ของกลุ่ม Femen จึงเป็นการเปลือยท่อนบน เพราะต้องการแสดงออก ให้เกิดความเท่าเทียมกันและการยอมรับในเพศหญิงและเพศชาย 

108


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

ซึ่ ง เสี ย งเหล่ า นั้ น ส่ ง ตรงมายั ง วงการธุรกิจแฟชั่น ตั้งแต่รูปแบบ เสือ้ ผ้า โดยแน่นอนว่าลักษณะความ เปิดกว้างได้สร้างเสรีบทใหม่ตง้ั แต่ Givenchy ซึง่ ดีไซเนอร์ Riccardo Tisci เน้นการออกแบบเสือ้ ผ้าผูห้ ญิง แบบ Hyper-masculine ผ่านสูท กางเกงสีเข้มอย่างสีเทาควันบุหรี่ ที่ ท ะมั ด ทะแมงพร้ อ มรองเท้ า หนังขัดเงา 

Givenchy คอลเลกชัน Pre-Fall 2013

109


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

RADICAL REACTION การตอบโต้แบบสุดโต่ง

Yves Saint Laurent คอลเลกชัน Pre-Fall 2013

110

แบรนด์ Yves Saint Laurent ได้ดีไซเนอร์ Hedi Slimane กลับ มาร่วมงานอีกครั้งหลังจากที่เคย ดูแลในส่วนเสือ้ ผ้าผูช้ าย เขาสร้าง ความเปลี่ยนแปลงให้กับแบรนด์ ตั้งแต่เปิดตัวคอลเลกชัน Spring/ Summer 2013 ซึง่ ได้รบั แรงบันดาล ใจมาจากภาพสุดคลาสสิคในปี 1975 ของ Yves Saint Laurent “Le Smoking” ภาพผู้หญิงในชุด สูทยืนอยู่บนถนนพร้อมถือบุหรี่ นี้ ส ร้ า งปรากฏการณ์ ใ ห้ ผู้ ห ญิ ง ยุคนัน้ หันมาใส่สทู กางเกงแทนชุด กระโปรง และสร้างสมดุลระหว่าง Feminine และ Masculine คอลเลกชัน Spring/Summer 2013 นี้ นอกจากจะเปลี่ยนความ รู้สึกจากบรรยากาศเดิมๆ แล้ว ยังสร้างพลัง ความลึกลับ และ ความมั่นใจสำ�หรับผู้หญิงยุคใหม่ ทั้ ง ยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ ตัดเย็บแบบเทเลอร์ ซึ่งถือเป็น หัวใจสำ�คัญเช่นเดิม


ภาพ Le Smoking โดย Helmut Newton เสื้อผ้า โดย Yves Saint Laurent

111


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

RADICAL REACTION การตอบโต้แบบสุดโต่ง

เสื้อผ้าแบรนด์ J.W. Anderson Fall 2013

ในส่วนเสื้อผ้าผู้ชาย อย่าง J.W. Anderson นำ�คุณลักษณะแบบ สตรี ม าผสมผสานอย่ า งเสรี เช่น กางเกงขาสั้นพร้อมระบาย ตรงขอบ และเสื้อสวมตัวยาวที่ดู คล้ายชุดกระโปรง เขากล่าวว่า มั น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งของเสื้ อ ผ้ า ที่ แ อบ ขโมยผู้หญิงมาใส่ แต่เป็นมุมมอง แบบใหม่ของการสวมใส่ที่ไม่ว่า เพศใดก็ ต่ า งมี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กใช้ ไ ด้ เท่าๆ กัน ขณะเดียวกันคอลเลกชันเสื้อผ้า ผูช้ ายสำ�หรับ Summer 2014 ของ Thom Browne นำ�เสนอความ เข้ ม แข็ ง ชั ด เจนผ่ า นโครงสร้ า ง ชุดทหารแบบนโปเลียน หากแต่ ขอดเน้นสรีระเช่นช่วงเอวแบบสตรี พร้อมแต่งหน้าและทาปากด้วยสี แดงสด

Thom Browne คอลเลกชัน Spring/Summer 2014

112


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

Casey Legler ศิลปินและนักกีฬาว่ายนํ้าโอลิมปิกหญิง

ขณะเดียวกันนัน้ ในวงการนางแบบและนายแบบ Casey Legler ศิลปิน และนักกีฬาว่ายนํ้าโอลิมปิกหญิง เจ้าของสรีระที่แข็งแรงและความสูง 6 ฟุต 2 นิ้วพร้อมความมั่นใจในการแสดงออกด้านการร้องเพลง จนทำ� ให้เธอได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดในส่วนนายแบบชายของ Ford Model ไม่เพียงเท่านั้น Lea T นางแบบสาวประเภทสองจากบราซิลก็มาพร้อม ความสวยงามและความสามารถ Riccado Tisci ได้ให้โอกาสเธอ แสดงแบบเสื้อผ้ากูตูร์ตั้งแต่ปี 2010 และถูกเลือกให้เป็นนางแบบชั้นนำ� ให้กับแคมเปญโฆษณาของ Givenchy ซึ่งช่วยสร้างกระแสในวงการ แฟชั่นได้มาก นอกจากนี้เธอยังมีผลงานอื่นๆ อาทิ นิตยสารโว้ก, ภาพ ชุดว่ายนา้ํ ให้กบั Alexandre Herchcovitch และถ่ายชุดบิกนิ ใ่ี นนิตยสาร บลูเมน และเธอยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 42 ของ model.com

Lea T นางแบบสาวประเภทสองจากบราซิล

113


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

RADICAL REACTION การตอบโต้แบบสุดโต่ง ขณะเดียวกัน Andrej Pejic นายแบบหนุ่มหน้าสวยผมบลอนด์เชื้อสาย เซอร์เบียเจ้าของสรีระที่ผอมบางก็เข้าตา Jean Paul Gaultier และ มีโอกาสเดินแฟชั่นวีกในโชว์ของ Jean Paul Gaultier และ Marc Jacobs นอกจากนี้ยังถูกโหวตให้ติดอันดับ Top 50 Male Models ใน อันดับที่ 18 และอันดับที่ 98 ของ FHM “100 Sexiest Women in the World” ปี 2011 นับเป็นปรากฎการณ์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจและ เปลี่ยนมิติจากคำ�ตำ�หนิหรือวิพากษ์อย่างรุนแรงในอดีตมาสู่การยินดี ยอมรับ

Andrej Pejic นายแบบเชื้อสายเซอร์เบีย

114


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

RAD โดย Rad Hourani

เมื่อโลกอยู่ในจังหวะเวลาที่เปิดกว้าง ความเหลื่อมลํ้ากํ้ากึ่งได้ถูกทลาย กลายเป็นความเท่าเทียม เพศที่เคยถูกปกปิดจึงกลายเป็นสิ่งสามัญ ผลิตภัณฑ์ท่ีเคยผลิตเพื่อผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ หั น มาผลิ ต ใน แนวทางแบบกลางๆ สำ�หรับใครก็ได้หรือเพศใดก็ได้อย่างแนว Unisex Rad Hourani ทดลองทำ�แพทเทิร์นและโครงร่างใหม่ๆ สำ�หรับแฟชัน่ ที่จะสามารถสวมได้ทั้งหญิงและชาย จนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มสินค้าใหม่ ในชื่อ RAD ซึ่งโฟกัสในสไตล์และวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสำ�หรับ ผู้สวมใส่ทุกเพศ 115


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

RADICAL REACTION การตอบโต้แบบสุดโต่ง  รวมถึงนา้ํ หอม Calvin Klein (CK) ออกรุ่น CK One อีกครั้งหลังเคย ออกมาในปี 1994 นํ้าหอมกลิ่นนี้ ถูกออกแบบให้เหมาะสำ�หรับคน ทุกกลุ่ม โดยไอเดียเบื้องหลังเกิด ขึ้ น มาจากความต้ อ งการดึ ง ให้ ทุกคนมาอยูร่ ว่ มกัน แม้จะต่างทัง้ เพศ อายุ หรือวัฒนธรรม Panton Cantilever Chair โดย Verner Panton

งานดีไซน์กเ็ ช่นกัน เมือ่ การแสดงออกอย่างเปิดเผยเรือ่ งเพศเป็นที่ยอมรับ ความโต้แย้งในสิ่งที่เคยถูกกำ�หนดให้เป็นเรื่องลับก็ถูกลบเลือนลง ผลงาน “Him and Her” โดยศิลปินชาวอิตาลี Fabio Novembre เน้น รูปทรงเก้าอี้ที่แสดงให้เห็นถึงสรีระที่แตกต่างของเพศหญิงและชาย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ไม่ต้องถูกปิดบังอีกต่อไป สีขาวและ ดำ�ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสื่อถึงความไม่ยอมอ่อนข้อให้อีกต่อไป และบ่งบอกถึงระดับการถูกควบคุมโดยสังคม เป็นเสมือนข้อความที่ ถ่ายทอดออกมาผ่านงานศิลปะ ที่เบื้องหลังอาจถูกผลักดันจากความ ไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจก็เป็นได้

116


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

Him and Her โดย Fabio Novembre

117


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

RADICAL REACTION การตอบโต้แบบสุดโต่ง ในแง่ ข องวงการศิ ล ปะเองก็ ไ ด้ ถ่ า ยทอดความกดดั น ออกมาในรู ป การแสดงถึ ง พลั ง ในการปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงโลกอยู่ เ นื อ งๆ The Chapuisat Brothers คือสองพี่น้องชาวเจนีวาที่ได้รับแรงบันดาล ใจจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนโลก งาน installation ที่พวกเขาสร้าง ขึ้นจึงผลักดันและเชิญชวนผู้เข้าชมให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น “Concretion” ซึ่งใช้รูปฟอร์มที่แสดงออกถึงการยึดครอง พื้นที่เพื่อแสดงพลัง Métamorphose d’ impact # 2 โดย The Chapuisat Brothers

118

Les éléments โดย The Chapuisat Brothers


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: Radical Reaction - การตอบโต้แบบสุดโต่ง ::

Le brascassé โดย The Chapuisat Brothers

119


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

120


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 6413-01

MC# 6783-02

คอนกรีตที่มีสว่ นผสมของซีเมนต์ ทรายละเอียด และโฟมที่มีประสิทธิภาพ สูง คอนกรีตโปร่งนํ้าหนักเบาหรือ CLC นี้ดูเหมือนคอนกรีตทั่วไป เพียง แต่กรวดละเอียดจะถูกแทนที่ดว้ ยเม็ดโฟมอินทรียข์ นาดเล็กทีย่ อ่ ยสลาย ได้ตามธรรมชาติจำ�นวนกว่าพันล้านเม็ด กระจายอยู่ทั่วเนื้อคอนกรีต และช่วยเพิ่มคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนและการทนไฟที่สูงกว่า คอนกรีตปกติ วัสดุ CLC นีท้ นนํา้ ได้ดี ดูดซับนํา้ ตํา่ จึงไม่สะสมความชืน้ หรือเชื้อรา เหมาะสำ�หรับใช้ในงานก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์และ ที่พักอาศัย

วัสดุเทหล่อสำ�หรับปูทางเท้าที่มีรูพรุนซึ่งช่วยระบายนํ้าได้ดี ช่วยลด แรงกระแทกได้เล็กน้อย ผลิตจากยางรถยนต์รีไซเคิลนำ�มาบดละเอียด แล้วหล่อเป็นแผ่นโดยใช้ตัวประสานอิลาสโตเมอร์ เมื่อฝนตกหนัก วัสดุ นี้จะสามารถระบายนํ้าฝนลงสู่พื้นดินด้านล่างได้ตามธรรมชาติ โดยไม่ ทำ�ให้เกิดนํ้าท่วมขังหรือนํ้าหลาก สามารถปูทับรากต้นไม้ได้โดยไม่ ขัดขวางการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่อย่างใด เนื่องจากพื้นผิววัสดุมี ความยืดหยุน่ จึงทำ�ให้ไม่แตกร้าว แม้ตน้ ไม้จะเติบโตแทรกขึน้ มาระหว่าง แผ่น เหมาะสำ�หรับปูทางเท้า ทางรถวิ่ง สนามเด็กเล่น และลาน หน้าอาคาร 121


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

MC# 6725-01

MC# 4849-06

122

ม้วนเหล็กกล้า SPCC 100% ผ่านการชุบเคลือบสังกะสีด้วยความร้อน เป็นเหล็กกล้าเชิงพาณิชย์ชนิดหนึ่งที่ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3302 ของประเทศญี่ปุ่น มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับชนิด CS ของมาตรฐาน ASTM A653/CQ, EN10142 มีทั้งชนิดพิมพ์ลวดลายและทำ�ผิวสัมผัส นูน เคลือบผิวกันสนิมด้วยสังกะสีสีบรอนซ์ เหมาะสำ�หรับงานปูพื้น ดาดฟ้า

พรมปูพื้นนี้ทำ�จากยางในของจักรยานที่ใช้แล้ว ทอในทิศทางเดียวกับ พรม โดยมีเส้นใยสังเคราะห์ความเหนียวสูงพันล้อมรอบเพื่อยึดยางใน ไว้ด้วยกัน มีเฉพาะสีดำ� ใช้สำ�หรับภายในอาคารที่พักอาศัย


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 5651-02

MC# 5946-03

โฟมโพลิเมอร์แบบเซลล์ปดิ ทำ�หน้าที่เป็นตัวดูดซับเสียงที่มีประสิทธิภาพ สำ�หรับผนังและเพดานภายในอาคาร ทำ�จากโพลีเอทิลนี ความหนาแน่น ตํ่า (LDPE) ซึ่งนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย แผ่นโฟมนี้มีอัตราการดูดซับ นํ้าน้อย และมีความต้านทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม มีลวดลายเรขาคณิต สูงตํ่าแบบต่างๆ เพื่อดูดซับเสียง และยังกระจายเสียงที่ไม่ถูกดูดซับ จะออกไป สามารถทาสีทับได้ สำ�หรับใช้งานเป็นฝาผนังและฝ้าภายใน อาคาร

ตาข่ายโลหะที่มีช่องเปิดขนาดเล็ก เกิดจากการขัดสานลวดเกลียวรูป วงรีดว้ ยแกนตามขวางรูปทรงลอนคลืน่ วัสดุที่มีให้เลือก ได้แก่ เหล็กกล้า ไร้สนิม บรอนซ์ ทองแดง อะลูมิเนียม เงิน และทอง ตาข่ายนี้ทำ�จาก เส้นลวดเกลียวแบบกลมหรือแบนขัดสานกับแกนขวาง หรืออาจสัง่ ผลิต พิเศษได้ โดยที่ระยะห่างของตาข่ายกับขนาดลวดจะเป็นตัวกำ�หนด ขนาดช่องเปิด ความโปร่ง และความอ่อนตัว ผิววัสดุมีทั้งชนิดด้าน และมันวาว และยังมีสีต่างๆ ให้เลือกอีกด้วย เหมาะสำ�หรับปูผนังและ เพดาน ผนังกั้นส่วน ปิดผิวหน้าอาคาร (ทั้งภายในและภายนอก) แผง บังแดด สายพานในอุตสาหกรรมอาหาร กรุผวิ ระเบียง ทำ�เครือ่ งประดับ และงานศิลปะ รวมทั้งเก้าอี้ที่ออกแบบโดย Ron Arad 123


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

MC# 6662-02

MC# 7044-01

124

ผ้าทอจากกระดาษเคลือบแลกเกอร์ที่มีลวดลายและผิวสัมผัสสวยงาม ผ้านี้ประกอบด้วยไหม 40 - 60% กระดาษสาญี่ปุ่นเคลือบด้วยยางไม้ อุรุชิ 20 - 30% และเงิน 10 - 30% พัฒนาขึ้นจากเทคนิคการทอที่ เรียกว่า “นิชิจิน-โอริ” ซึ่งมีต้นกำ�เนิดที่เมืองเกียวโต เริ่มจากการนำ� กระดาษสาญี่ปุ่นมาเคลือบด้วยยางของต้นอุรุชิ (เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความคงทน) ตัดให้เป็นเส้น (บางกว่า 1 มิลลิเมตร หรือ 0.04 นิ้ว) แล้วนำ�ไปทอรวมกับไหมและด้ายเงิน เหมาะสำ�หรับงานแฟชั่น งาน ตกแต่งภายในที่พักอาศัย เช่น หมอนอิงและของตกแต่งต่างๆ

กระเบื้องยางลายนูนที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบรีไซเคิล มีสารประกอบ อินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณตํ่า ต้านทานการเสื่อมสภาพ รอยเปื้อน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม วัสดุมีความคงทนสูง ประกอบด้วยวัสดุซ้อนกัน ห้าชั้นที่มีลวดลายพิมพ์แทรกอยู่ตรงกลาง เคลือบผิวใสเป็นชั้นหนา และเคลือบทับผิวหน้าเพื่อป้องกันรังสียูวีด้วยเม็ดแก้วรีไซเคิลขนาด เล็ก ช่วยต้านทานรอยเปือ้ นและสารเคมี วัสดุมลี วดลายเหมือนหินกรวด ที่วางอย่างไม่เป็นระเบียบ เหมาะสำ�หรับปูพื้นที่มีการสัญจรสูง เช่น ภายในโรงเรียน โรงพยาบาล และอาคารเชิงพาณิชย์


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 6996-01

MC# 6382-01

กระเบื้องที่ทำ�จากดินและแร่ธาตุผสม 70% และแก้วรีไซเคิล 30% รองหลังด้วยผ้าตาข่าย ผลิตโดยการอัดวัสดุให้เป็นแผ่นแบบแห้ง แล้ว เคลือบผิวด้วยนา้ํ ยาเคลือบทีเ่ ป็นกรรมสิทธิเ์ ฉพาะ จากนัน้ จึงเผาไฟเพือ่ ให้ผวิ มันวาว สามารถสัง่ ทำ�สีสนั และพืน้ ผิวพิเศษได้ตามต้องการ เหมาะ สำ�หรับปูผนังและปูพื้น

เรซินอิออนเงินเข้มข้น (มาสเตอร์แบตช์) มีคุณสมบัติทำ�ให้เทอร์โม พลาสติกมีความต้านทานแบคทีเรียได้อย่างถาวร ประกอบด้วยอนุภาค ขนาดนาโนที่มีอิออนเงินอยู่ที่ผวิ ของอนุภาค ซึ่งจะเข้าไปทำ�ลายดีเอ็นเอ และโปรตีนอื่นๆ ของจุลินทรีย์ ปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ ณ สภาพความชื้นปกติโดยไม่ก่อให้เกิดไอนํ้าและไม่ปล่อยอนุภาคเงิน สู่อากาศซึง่ แตกต่างจากสารฆ่าเชื้อโรคชนิดอื่น วัสดุนจ้ี ะไม่เสือ่ มคุณภาพ จากรั ง สี ยู วี เ มื่ อ เที ย บกั บ วั ส ดุ ต้ า นจุ ลิ น ทรี ย์ ด้ ว ยอนุ ภ าคเงิ น ทั่ ว ไป เหมาะอย่ า งยิ่ ง สำ � หรั บ ใช้ ป รั บ คุ ณ ภาพเส้ น ใยที่ ปั่ น จากพลาสติ ก หลอมเหลว ปรับสภาพสิ่งทอ พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ พื้น และของเล่น ต่างๆ 125


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: วัตถุดิบทางความคิด โดย TCDC Resource Center ::

วัตถุดบิ ทางความคิด โดย TCDC Resource Center

The New Middle East editor by Bobby Ghosh and TIME correspondents DS 63.1 N532 2012

Concrete ideas : material to shape a city edited by Pina Petricone: foreword by George Baird NA 4125 C744 2012

126

Tone Vigeland : jewellery + sculpture, movements in silver Cecilie Malm Brundtland; with contributions by Helen W. Drutt English and Cornelie Holzach NK 7398 .V53 B894 2003

Movies of the 80s Jurgen Muller (ed.): in collaboration with Herbert Klemens PN 1994 M9354 2002


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 02 : Reprogramming Era - การจัดระเบียบยุคใหม่ :: วัตถุดิบทางความคิด โดย TCDC Resource Center ::

Art today Brandon Taylor N 6490 T2381 2005

The surreal The surreal body : fetish and fashion Ghislaine Wood NX 600 .S9 W87 2007

The supermodern wardrobe Andrew Bolton TT 507 B6943 2002 Helmut Newton introduction by Karl Lagerfield; with comments by Helmut Newton TR 675 .N56 N563 2006

Safe : design takes on risk Paola Antonelli TS 171.4 A634 2005

Urban guerrilla protest : reclaim 95-05 edited and designed by Ake Rudolf HN 17.5 U724 2008

127


PLAY เล่น

128


129


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: ที่มา ::

ที่มา

130

ในปี 2014 คนรุน่ Generation Y หรือกลุ่ม ประชากรที่เกิด ระหว่างปี ค.ศ. 1979 - 1995 ซึ่งมีอายุ 19 - 35 ปี จะเริ่ม ทยอยเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน โดยบางส่ ว นจบการศึ ก ษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือ เทียบเท่า ในช่วง 10 ปีแรก ของการเริ่ ม ทำ � งานจะเป็ น ช่ ว งที่ พ วกเขากำ � ลั ง เลื่ อ น ขั้ น เข้ า สู่ ร ะดั บ หั ว หน้ า กลุ่ ม หรื อ หั ว หน้ า แผนกภายใน องค์กร ถือเป็นกลุม่ คนทำ�งาน กลุ่ ม ใหม่ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกั บ กลุ่ ม Generation X และกลุ่ม Baby Boom บางส่วนที่ยัง เหลืออยู่ในระดับอาวุโสของ องค์กร


Generation Y เติบโตขึน้ มาในระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวฒั น์ จึงได้รบั อิทธิพลแนวคิดแบบสากล ทัง้ วิธกี ารเขียน การหาความรูจ้ ากอินเทอร์เน็ต และระบบทำ�งานขององค์กรทีม่ คี วามพร้อมและทันสมัยมีประสิทธิภาพ เทียบเท่าสากล ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เกิดมาในช่วงตอนต้นของ การพัฒนาเทคโนโลยี คือ ในช่วงวัยเด็กเป็นยุคที่เพจเจอร์เฟื่องฟู และ โตเป็นวัยรุ่นในช่วงที่เทคโนโลยีเบ่งบาน แทบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือใช้ Generation Y จึงได้เรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาก กว่า Generation X คนกลุม่ นีจ้ งึ มีความคล่องตัวในการใช้และประยุกต์ ดัดแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างชาญฉลาด เนื่องจากมีความเป็นสากลสูง หาข้อมูลและคำ�ตอบได้อย่างรวดเร็วใน ทุกเรือ่ ง จึงทำ�ให้คน Generation Y มีความเชือ่ มัน่ ในตัวเองสูง บางครัง้ มีความรู้ดีกว่าผู้ร่วมองค์กรโดยเฉพาะด้านการใช้เครื่องมือและค้นหา แหล่งข้อมูล ทำ�ให้บางส่วนมีความรู้สึกว่าตนเองเก่งกว่าคนรุ่นก่อน สามารถให้คำ�แนะนำ�คนรอบข้างได้ดีไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหน เส้นแบ่ง ของความอาวุโสจึงลดความสำ�คัญลง ทำ�ให้มีความสัมพันธ์แบบเพื่อน กันมากขึ้น ไม่เกรงกลัวแต่ให้ความเกรงใจหรือไว้ใจฉันท์เพื่อนร่วมงาน

เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: ที่มา ::

การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีทง้ั เพือ่ การงาน บันเทิง และความ สนใจเฉพาะตัว คน Generation Y จึงเสพข้อมูลทุกด้านผ่านสื่อ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ต ามความ พึงพอใจอย่างอิสระ การใช้ชีวิต บนสื่ออินเทอร์เน็ตจึงมีทั้งสาระ และความสนุกสนานควบคู่กันไป คนเหล่านี้สามารถเปิดปิดสวิตช์ เพื่ อ เลื อ กรั บ ข้ อ มู ล ตามความ สนใจที่หลากหลายในช่วงเวลา เดียวกันได้อย่างน่าทึ่ง มีความไว ในการรับข่าวสาร และทำ�สิง่ ต่างๆ ได้รวดเร็ว

131


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Color ::

COLOR LILAC SACHET

BLUE JEWEL

Pantone: 14-2710 TPX CMYK: 0, 25, 12, 8

Pantone: 18-4535 TPX CMYK: 100, 28, 0, 29

VIOLET

Pantone: 18-3943 TPX CMYK: 70, 65, 0, 0

BLUE IRIS

Pantone: 18-3943 TPX CMYK: 45, 43, 0, 35

132

BEETROOT PURPLE

Pantone: 18-2143 TPX CMYK: 0, 77, 45, 20


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Color ::

RASPBERRY ROSE

ROUGH RED

Pantone: 18-2333 TPX CMYK: 0, 65, 30, 22

Pantone: 18-1755 TPX CMYK: 0, 71, 56, 11

RUSSET ORANGE Pantone: 16-1255 TPX CMYK: 0, 48, 86, 10

BRIGHT GREEN Pantone: 15-5534 TPX CMYK: 100, 0, 44, 36

BUTTERCUP

Pantone: 12-0752 TPX CMYK: 0, 10, 78, 2

133


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Mood & Tone ::

MOOD & TONE จำ�นวนมาก ท่วมท้น ล้นทะลัก

134


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Mood & Tone ::

เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์

135


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Mood & Tone ::

MOOD & TONE อารมณ์ขนั และการผ่อนคลาย

136


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Mood & Tone ::

วัฒนธรรมป๊อบรูปแบบใหม่

137


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: โครงสร้าง ::

เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์

PLAY เล่น

138

การระดมความฝัน

ความขบขันและคึกคะนอง


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: โครงสร้าง ::

139


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Technomagic - เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ ::

TECHNOMAGIC เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ ในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีสารสนเทศของโลกกำ�ลังก้าวเข้าสู่ “ยุค ข้อมูลมหาศาล” ซึ่งมีพลังในการขับเคลื่อน หมุนเวียนข้อมูล และ การกักเก็บข้อมูลปริมาณมากไว้ในระบบ เราสามารถเรียกดึงข้อมูลมา ใช้ได้โดยแทบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไป สืบเนื่องจากพัฒนาการ ของระบบคอมพิวเตอร์จากเครื่องเดี่ยวมาสู่การเชื่อมต่อกันจนกลาย เป็นระบบ เริ่มด้วยระบบแลน (Local Area Network หรือ LAN) ที่ ใช้ภายในองค์กรที่เรียกว่า เครือข่ายข้อมูลภายใน (Intra-Net) สู่การ เชื่อมโยงแบบเครือข่ายสากลทั่วโลก (Inter-Net) อย่างเปิดกว้างและเสรี ขนาดของคอมพิวเตอร์ถูกปรับเปลี่ยนจากเครื่องขนาดใหญ่ที่ใช้เฉพาะ สำ�นักงาน มาสู่คอมพิวเตอร์ใช้ในบ้าน แบบพกพา และฉบับกระเป๋า แต่เดิมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้แก้สมการในการคำ�นวณที่ ซับซ้อนให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็วและแม่นยำ� ต่อมาจึงเริ่มนำ�มาใช้ด้าน สันทนาการ เช่น การเล่นเกม การติดต่อพูดคุยกับเพื่อนและคนใน ครอบครัวด้วยเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องระยะทาง คอมพิวเตอร์ถูกนำ�มาใช้ทั้งเรื่องบันเทิง เรื่องเพศ รวมทั้งเศรษฐกิจที่ มีการซื้อขายแบบออนไลน์ และทำ�ธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย เทคโนโลยีเข้ามาสู่ชีวิตของเราทั้งในบ้านและนอกบ้าน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็ตาม ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายและถูกติดตามตัวได้ตลอดเวลา ทำ�ให้ รับรู้เรื่องราวระหว่างกันได้อย่างทั่วถึงในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

140

ในช่วงเวลา 50 - 60 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ส ร้ า ง ความเปลี่ ยนแปลงต่ อ ชี วิ ตและ สังคมโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมา ก่อน ข้อมูลมหาศาลทีเ่ ราสามารถ ดึงออกมาใช้ผา่ นระบบเทคโนโลยี นอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตของ ประเทศ เศรษฐกิจ และคุณภาพ ชีวติ ของประชากรให้ดขี น้ึ ในขณะ เดียวกันก็เป็นการลดต้นทุนการ บริโภคและลดการทำ�ลายสภาวะ แวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ รุนแรงเข้าขั้นวิกฤต เพียงแค่คลิก เข้าไป 2-3 เว็บไซต์เราก็จะได้ ข้อมูลคำ�ตอบ พร้อมทัง้ ข้อแนะนำ� และบทวิ เ คราะห์ อี ก มากมาย ปัจจุบนั โลกจึงก้าวเข้าสูย่ คุ ทีเ่ รียก ว่า ‘ยุคข้อมูลท่วมท้น’


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Technomagic - เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ ::

อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไม่เพียงส่งต่อข้อมูลสารพัน ประโยชน์แต่ยังส่งต่อข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผล หลักการแนวความคิด และการเผยแผ่ลทั ธิตา่ งๆ รวมถึงเนือ้ หาทีม่ คี วามรุนแรงไปยังผูใ้ ช้ หาก ไม่รู้จักกลั่นกรองโดยจั บประเด็นให้ถูก ต้องว่า เราต้องการศึก ษา เรื่องอะไร จากมุมมองใด สัมพันธ์ต่อกันอย่างไร และข้อมูลเยอะแยะ ที่ไม่เกี่ยวข้องจำ�เป็น เราจะเสียเวลาจมไปกับข้อมูลที่มีจำ�นวนมาก หนึง่ ในผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตกล่าวว่า เรามักคิดว่าเมื่อสามารถเข้าถึงข่าวสาร ของสินค้าหรือบริการได้มากและสะดวกขึ้น ชีวิตก็จะง่ายขึ้นตาม ไปด้วย แต่กลับกลายเป็นว่าคนยุคใหม่มีความคาดหวังมากขึ้นไปอีก และไม่มีความอดทนมากเพียงพอที่จะทำ�งานเก็บเงินสะสม 20 - 30 ปีเพื่อสร้างฐานะที่มั่นคง โลกของอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องของความเร็ว วันต่อวัน นาทีต่อนาที ระบบเครือข่ายและระบบ Cloud ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลได้ จากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงการให้บริการต่างๆ ที่สามารถทำ�จากที่ไหน บนโลกก็ได้ การกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อขอรับการให้บริการ ทำ�ให้เกิด การแพร่สะพัดของข้อมูลไปบนระบบเครือข่าย มิจฉาชีพจึงสามารถ โจรกรรมข้อมูลของเราได้อย่างง่ายดาย กฎหมายทีม่ อี ยูเ่ ดิมไม่สามารถ รองรับภัยจากสื่อใหม่นี้ได้อย่างทันท่วงทีเพราะมีช่องทางและกลเม็ด ต่างๆ ที่ผู้ขโมยสามารถนำ�ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ไปใช้ หลายประเทศจึง เริ่มมีการปรับปรุงกฎหมาย โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดความรัดกุม มี ระบบตรวจสอบที่ชัดเจน เพื่อสร้างระบบป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้ ไม่ให้ถูกลักลอบขโมยนำ�ออกไปใช้ ดังนั้น Social Media และ Cyber Security จึงกลายเป็นตลาดกลุ่มใหญ่

เมื่อช่วงต้นปี 2012 กูเกิลได้เผย โปรเจกต์แว่นตาแห่งโลกอนาคต ในชื่อ Project Glass ที่ต้องการ จะเปิ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ใ หม่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ งานทั่ ว โลกด้ ว ยการเชื่ อ มต่ อ อินเทอร์เน็ตผ่านเลนส์กระจกใส บางเบา โครงการนี้ผลิตแว่นตาที่ สามารถเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ใน ฐานข้อมูลของกูเกิลได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ พลิกโฉมแว่นตาธรรมดาๆ ให้กลายเป็นแว่นตาสุดไฮเทคที่ มีชอ่ื เรียกต่อมาว่า Google Glass นวั ต กรรมไฮเทคของกู เ กิ ล ถู ก ถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอที่แสดง ให้เห็นความสามารถของแว่นตา กูเกิลไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้ถ่าย ภาพนิ่ง การถ่ายวิดีโอผ่านกล้อง ตัวจิ๋วที่ติดอยู่บนขาแว่นการสั่ง ค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยเสียง การ พูดคุยระยะทางไกลผ่านวิดโี อคอล หรื อแม้ ก ระทั่ งคำ � สั่ งแปลภาษา โดยสามารถใช้ เ สี ย งผู้ ส วมใส่ เป็นตัวควบคุมได้ทง้ั หมด ฟังก์ชัน การใช้งานต่างๆ จะแสดงเป็นภาพ และสั ญ ลั ก ษณ์ ผ่ า นเลนส์ แ ว่ น และโชว์เป็นไอคอนการประมวล ผลขนาดเล็ ก ทางด้ า นขวาบน 141


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Technomagic - เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ ::

TECHNOMAGIC เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ ของเลนส์ Google Glass รุ่นแรก ถูกตั้งชื่อว่า Explorer ออกวาง จำ�หน่ายในราคา $1,500 (44,800 บาท) โดยผูส้ ง่ั ซือ้ ต้องเป็นผูท้ อ่ี าศัย อยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องผ่าน การคั ด เลื อ กจากบริ ษั ท กู เ กิ ล เท่านั้น Google Glass รุ่น Explorer

142


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Technomagic - เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ ::

3D Printing เป็นอีกหนึง่ เทคโนโลยีทเ่ี ชือ่ มต่อระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับ เครื่องพิมพ์ในระบบ 3 มิติ นั่นคือ จากเดิมงานพิมพ์จากเครื่องพรินต์ มักบันทึกอยู่บนแผ่นกระดาษแบบ 2 มิตทิ ม่ี เี พียงด้านกว้างและด้านยาว เท่านั้น แต่เมื่อโลกพัฒนาเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีไปได้ไกลถึงระบบ 3D ทำ�ให้สามารถพิมพ์วัสดุที่มีความลึกแบบ 3 มิติขึ้นมาได้และสามารถ กำ�หนดขนาดได้ตั้งแต่โมเดลของเล่นไปจนถึงขนาดใหญ่เท่าที่พัก อาศัย เมื่อเชื่อมต่อระบบ 3D Printing เข้ากับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ ประมวลผลได้อย่างฉับไวแล้ว ทำ�ให้มนุษย์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ของการผลิตได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำ�เป็นต้องทำ�แม่พิมพ์ขนาดใหญ่ หรือจ้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำ�ตัวอย่างโมเดลที่ต้องสั่งทำ�ครั้งละ Janne Kyttannen จึงได้นำ� มากๆ เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง อีกทั้งยังสามารถทำ�เองในครัวเรือนได้ กระบวนการพิ ม พ์ วั ต ถุ ที ล ะชั้ น (Layer-by-layer Process) ซึ่ง อย่างง่ายดาย เป็นขั้นตอนการผลิตของ 3D Printing มาใช้ผสมผสานกับการ ออกแบบวิธีการผลิตอาหารภาย ในครัวเรือน ซึ่งเราสามารถทำ�ได้ ตัง้ แต่เมนูงา่ ยๆ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ซีเรียล พาสต้า ไปจนถึงการผลิต รู ปทรงอาหารที่แปลกใหม่ โดย นักออกแบบไม่จำ�เป็นต้องอิงกับ กรรมวิธีการผลิตเดิม แม้กระทั่ง องค์การนาซ่าเองยังให้ความสนใจ กับนวัตกรรม 3D Printing เพื่อ นำ � ไปผลิ ต อาหารในกระสวย อวกาศระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ ของนักบินอวกาศที่ต้องเดินทาง เป็นระยะเวลานานๆ The Food Printer ใช้ระบบ 3D Printing 143


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Technomagic - เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ ::

TECHNOMAGIC เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ แม้แต่ในวงการแฟชั่นเอง นักออกแบบรุ่นใหม่ยังสามารถดึงไอเดียที่ ได้จากเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์กับรันเวย์ระดับโลกได้ ดีไซเนอร์ชาว ฝรัง่ เศส Franck Sorbier ได้เผยคอลเลกชันล่าสุดเป็นผลงานการตัดเย็บ แบบโอต์กูตูร์สำ�หรับฤดูกาล Autumn/Winter 2012/13 ที่ใช้นางแบบ เพียงแค่สองคน คนแรกใส่ชดุ ราตรียาวสีขาว คนทีส่ องใส่ชดุ ราตรีรดั รูป สีดำ�พร้อมหมวกทรงสูง หลังจากนั้นได้ฉายภาพเป็นลวดลายต่างๆ ลง บนชุดทีน่ างแบบสวมใส่และฉากหลังของเวที โดยเปรียบชุดสีขาวเสมือน เป็นฉากผ้าใบสำ�หรับงานศิลปะ ลวดลายที่ถูกฉายลงไปบนชุดราตรี ยาวเป็นการเล่าเรื่องราวตามเทพนิยายชื่อ Donkey Skin ซึ่งกล่าวถึง พระราชาผูค้ รองนครทีใ่ ห้ค�ำ สัญญาก่อนพระมเหสีสน้ิ ชีพว่า จะสมรสกับ ผู้ที่งดงามเทียบเท่าพระองค์เท่านั้น ผลปรากฏออกมาว่า ผู้ที่งดงาม เทียบเท่าพระราชินีมีอยู่เพียงผู้เดียว นั่นคือ พระธิดา พระธิดาเห็น ดั ง นั้ น จึ ง อธิ ษ ฐานต่ อ เทพยดาผู้ คุ้ ม ครองผู้ แ นะนำ � ให้ ส ร้ า งเครื่ อ ง แต่งกายที่สามารถพรางตัวให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ได้แก่ เครื่องแต่งกายที่มีเฉดสีเสมือนท้องฟ้า มีความสว่างไสวเยี่ยง พระอาทิตย์ และมีสีสันเหมือนพระจันทร์ในยามคํ่าคืน ผลงานของ Franck ได้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานศิลปะการแสดงไปกับการ จัดแสงสีสำ�หรับการแสดงละคร 

144


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Technomagic - เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ ::

Frank Sorbier Couture Autumn/Winter 2012/13

145


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Technomagic - เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ ::

TECHNOMAGIC เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์

นอกจากเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างคนกับคน แล้ว การเชื่อมต่อระหว่างคนกับสิ่งของก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของโลก ไซเบอร์ กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะอย่าง Airbus Bag2Go ติด QR Code ไว้ ที่ ตั ว กระเป๋ า สำ � หรั บ การสแกนเพื่ อ เช็ ค อิ น กั บ ทางสายการบิ น นอกจากนี้เจ้าของกระเป๋ายังสามารถใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับ GPS เพื่อตามหากระเป๋าที่สูญหายผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเดินทางสำ�หรับอนาคตบางรุ่นยังถูกออกแบบมาให้มีที่ชาร์จ แบตเตอรีส่ �ำ หรับโทรศัพท์มอื ถือ หรือติดตัง้ กลไกที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ ส่งสัญญาณเรดาร์ให้กระเป๋าสามารถเลื่อนได้เอง ผ่านการควบคุมของ รีโมทคอนโทรลที่สามารถกำ�หนดให้กระเป๋าเคลื่อนที่ไปตามเจ้าของได้ อย่าง Hop! ที่เพิ่งได้รับรางวัล James Dyson Award ไปหมาดๆ 146

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยี ในปัจจุบันถึงแม้จะใช้แทนกำ�ลัง คนได้ ใ นระดั บ เที ย บเท่ า หรื อ มากกว่า แต่การประมวลผลใน ระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถ ให้อ ำ � นาจการตั ดสิ น ใจ การใช้ วิจารณญาณ หรือสร้างความรูส้ กึ นึ ก คิ ด ให้ กั บ ตั ว คอมพิ ว เตอร์ มนุษย์ยังมีบทบาทสำ�คัญในการ สั่งงานอยู่ จากข้อมูลทางการวิจัย เชือ่ ว่า ผลงานที่ประสบความสำ�เร็จ สูงสุดจะได้มาจากการผสมผสาน การทำ�งานโดยมนุษย์ร่วมกับการ ทำ�งานหรือการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ แม่ น ยำ � ที่ สุ ด จะต้ อ งกำ � หนดให้ นํ้ า หนั ก การทำ � งานของเครื่ อ ง คอมพิวเตอร์สูงกว่าการทำ�งาน โดยมนุษย์เพียงเล็กน้อยและการ ทำ�งานร่วมกันระหว่างมนุษย์ 3 คน และคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จะให้ ผลสำ�เร็จดีที่สุด


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Technomagic - เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ ::

Airbus Bag2Go โดย Rimowa และ T-Mobile

147


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Heart-Storming การระดมความฝัน ::

HEART-STORMING การระดมความฝัน ทุกวันนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กได้กลายเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำ�วันของมนุษย์ เราแทบไม่อาจทำ�งานกลุ่มใดๆ สำ�เร็จได้เลยโดยไม่ผ่านเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กช่องทางใดช่องทาง หนึ่ง เช่น การที่เพื่อนฝูงนัดหมายกันผ่านทางเฟสบุ๊ก ผู้ชุมนุมประท้วง ส่งข่าวนัดแนะกันผ่านทางทวิตเตอร์ โซเชียลมีเดียไม่เพียงแต่ตอบ สนองความเป็น “สัตว์สังคม” ของมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ ยังช่วยเปิดพื้นที่และสร้างรูปแบบใหม่ๆ ในการทำ�งานร่วมกันอย่าง ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Clay Shirky ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลกระทบของ อินเทอร์เน็ตที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนที่มนุษย์ เข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ต การรวมกลุ่มกันเพื่อทำ�กิจกรรมบางอย่างที่มีการ ขับเคลื่อนทางสังคม มีความซับซ้อน หรือส่งผลกระทบต่อกันในระดับ สูง เช่น การเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันกฎหมายหรือการประท้วงการ ตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม จำ�เป็นต้องก่อตั้งเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างและ มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในองค์กรอย่าง ชัดเจน เช่น บริษัท มูลนิธิ หน่วยงานรัฐ ฯลฯ แต่ในยุคอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียทำ�ให้คนรวมกลุ่มเพื่อทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบโดยไม่ต้องก่อตั้งหรือสังกัดองค์กรใดๆ เลย

148

หลังจากมีการสร้างระบบเครือข่าย เพือ่ ให้เชือ่ มต่อผูค้ นให้เข้าถึงกันได้ ง่ายขึน้ กลุม่ คนจึงสามารถเคลือ่ น ตัวไปในทิศทางเดียวกัน จนทำ� ให้ เ กิ ด เป็ น กระแสที่ ส ามารถ ดำ�เนินการใดๆ ได้สะดวกและเป็น เรื่องเป็นราวมากกว่าเดิม เรานั่ง ดูทวี รี ายการเดียวกัน เข้าเว็บไซต์ เหมือนๆ กัน ดังนั้นเราจึงเจอกับ โฆษณาเรือ่ งเดียวกัน เรากินอาหาร ร้านเดียวกัน ไปออกกำ�ลังกายใน ยิมที่เดียวกัน และติดตามรูปแบบ ข้อมูลข่าวสารคล้ายๆ กัน การ กระทำ�ของเราทั้งหมดนี้เป็นการ เลียนแบบอิทธิพลส่วนใหญ่ของ สังคม เราจึงสามารถเลือกนำ�วิธกี าร ‘การจัดการกับฝูงชน’ มาใช้ให้เกิด เป็นประโยชน์และมีประสิทธิผล สูงสุดได้ โดยการจัดการทำ�งาน แบบวิธรี วมกลุ่ม มุง่ เน้นไปทางด้าน การใช้พลังความคิดสร้างสรรค์และ การเสนอความคิดที่สดใหม่ เช่น การเสนอและแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น การสร้างตลาดนัดไอเดีย สร้างโปรเจกต์ส�ำ หรับผู้ประกอบการ ซึ่งจะสามารถช่วยขยายวงกว้าง ในการเพิ่มข้อคิดเห็นและความ ยืดหยุ่นภายในองค์กรได้


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Heart-Storming การระดมความฝัน ::

การเปิดตัวเองเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ตลอดเวลา ทำ�ให้เราสามารถรู้แหล่งหางานได้ดีกว่าคนรุ่นก่อนๆ เพีย งเข้า ไปเช็ ค แหล่ง ข้อ มู ล ที่รู้กั น หรื อ แพร่ห ลายในกลุ่ม คน Generation Y จึงเล็งเห็นโอกาสทางหน้าที่การงานได้รวดเร็วกว่าคน กลุ่มอื่นๆ และสามารถเปลี่ยนงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่พอใจก็เปลี่ยน บางครั้งก็เปลี่ยนเพราะเบื่องานเดิมที่ทำ�อยู่ ทั้งๆ ที่ค่าตอบแทนของ งานใหม่ก็ไม่มากไปกว่าที่เดิมเลย ความผูกพันต่อองค์กรหรือบริษัท ที่ทำ�งานจึงเป็นความสัมพันธ์แบบนายจ้างลูกจ้าง ไม่ผูกพันกันในระยะ ยาว เพราะมีองค์กรดีๆ ให้เลือกให้ลองมากมายในตลาด ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมที่ทำ�งานจึงมีความสำ�คัญในการตัดสินใจ เพราะ Generation Y เป็นกลุ่มที่เลือกงานตามความพอใจของตนได้อย่าง ค่อนข้างเสรี องค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่มีกฎระเบียบ เคร่งครัดให้ยืดหยุ่นและผ่อนปรนมากขึ้น ให้สิทธิเสรีภาพที่พวกเขา สามารถแสดงความเป็ น ตั ว ของตั ว เองตลอดจนภาพลั ก ษณ์ แ ละ ลั ก ษณะนิ ส ั ย ที่แท้จ ริ ง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สามารถทำ�งานได้มี ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแล้ว ตามสถิติจาก Harvard Business Review โดยเฉลี่ย 50% ของคนกลุ่มนี้ย ังมีโอกาสทำ�งานได้ต าม เป้ า หมายที่ อ งค์ ก รตั้ ง ไว้ ดี ก ว่ า การทำ � งานแบบต่ า งคนต่ า งทำ � อี ก ทั้ ง ยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ผู้ ร่ ว มงานในองค์ ก รคนอื่ น ๆ มากขึ้นด้วย 

การออกแบบพื้นที่ของออฟฟิศจึง เป็นส่วนสำ�คัญที่แสดงให้เห็นถึง วัฒนธรรมองค์กรและผูกมัดใจ ชาว Generation Y ว่าจะอยู่หรือ ไป จากบทวิเคราะห์ในนิตยสาร Bloomberg Business Week ฉบับวันที่ 22 - 28 เดือนเมษายน 2013 ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัด พืน้ ที่ใช้สอยในสำ�นักงานเพือ่ สร้าง แรงบั น ดาลใจในการทำ � งาน การออกแบบที่ ดี ต้ อ งจั ด การ พื้ น ที่ ก ารทำ � งานให้ เ หมาะสม กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและวั ฒ นธรรม ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น และผลลั พ ธ์ ก ารทำ � งานที่ ดี ขึ้น ทั้งยังดึงประสิทธิภาพของ คนในองค์ ก รจากการสร้ า ง ความกระตื อ รื อ ร้ น จากการ แข่ ง ขั น กั น ภายในที่ ทำ � งาน อีกด้วย เนื่องจากการเชื่อมต่อ ทางเทคโนโลยี ทำ � ให้ พ นั ก งาน สามารถทำ � งานและส่ ง งานได้ จากทุกมุมโลก ขนาดขององค์กร จึ ง ถู ก นำ � ขึ้ น มาพิ จ ารณาใหม่

149


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Heart-Storming การระดมความฝัน ::

HEART-STORMING การระดมความฝัน เช่น พนักงานในบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย และ โมรอคโค ต้องอดทนทำ�งานท่ามกลางคนจำ�นวนมากและทำ�งานภายใต้ การแข่งขันสูง รวมไปถึงลำ�ดับขั้นมากมายในองค์กร นายจ้างจึงต้อง การลดขนาดของออฟฟิศลง โดยจัดการวางผังที่ลดขนาดพื้นที่ทำ�งาน ของพนักงานและเพิ่มพื้นที่ทำ�งานของผู้จัดการหรือผู้บริหารให้กว้าง ขวางแทน เพื่อเป็นจิตวิทยาให้พนักงานตำ�แหน่งล่างๆ ถีบตัวเองให้ สูงขึ้น สํานักงาน Google ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

150

ในประเทศฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี ระบบการแบ่งสัดส่วนพื้นที่เน้น การให้ความเสมอภาคเท่าเทียม บริษัทต่างๆ จึงลดขนาดของพื้นที่ ส่วนกลางและออฟฟิศส่วนตัวในอัตราที่เท่าๆ กัน และเริ่มสำ�รวจหา ทำ�เลที่ตั้งใหม่ๆ เช่นการคิดที่จะใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกร่วมกันหรือ การออกแบบออฟฟิ ศเคลื่อ นที่ไ ด้ เพื่ อ ลดปั ญ หาจำ � นวนพนั ก งานที่ เพิ่มขึ้น


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Heart-Storming การระดมความฝัน ::

ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ พื้นที่ ในออฟฟิศเป็นตัวสะท้อนมุมมอง ความก้ า วหน้ า ของเนื้ อ งาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พนักงานทุ ก ระดับจะใช้สอยร่วมกัน ในขณะ เดียวกันพนักงานก็ไม่อยากรู้สึก อึ ด อั ด คั บ แคบจากการมี ค น จำ �นวนมากทำ � งานอยู่ ใ นพื้ น ที่ เดียวกัน นำ�มาสูก่ ารออกแบบพืน้ ที่ ใช้สอยโดยจัดสรรแบ่งห้องย่อย สำ�หรับการทำ�งานเป็นกลุ่ม และ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ 

Pixar Animation Studio ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

นอกเหนือจากขนาดของสำ�นักงานทีถ่ กู ปรับเปลีย่ นไปตามการขยายตัว ของพนักงานและเทคโนโลยีแล้ว ออฟฟิศขนาดใหญ่อย่าง Google และ Pixar ยังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความสำ�เร็จของบริษัทเกิดจาก การทำ�งานในสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ออฟฟิศเหล่านีไ้ ด้ฉกี รูปแบบจากห้องทำ�งาน แบบเดิมทีม่ แี ต่ผนังสีขาวและหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์สกู่ ารเปลีย่ นแปลง ตั้งแต่สิ่งที่ทำ�ได้ง่ายๆ อย่างติดวอลล์เปเปอร์ลายกราฟิกสีสันสดใส ไป จนถึงการปรับปรุงผังโต๊ะทำ�งานทั้งหมดให้สอดคล้องกับวิธีการทำ�งาน เพราะพวกเขาเชื่อว่าไอเดียดีๆ เด็ดๆ มักได้แรงบันดาลใจและแนวคิด มาจากเรื่องใกล้ตัว

151


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Heart-Storming การระดมความฝัน ::

HEART-STORMING การระดมความฝัน

152


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Heart-Storming การระดมความฝัน ::

Facebook Headquarter Palo Alto ที่เมืองพาโล อัลโต สหรัฐอเมริกา

153


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Heart-Storming การระดมความฝัน ::

HEART-STORMING การระดมความฝัน

BMW Guggenheim Lab ในกรุงนิวยอร์ก

154

การร่วมแรงร่วมใจไม่ได้เกิดขึ้น เฉพาะในสถานที่ทำ�งานเท่านั้น พื้นที่เพื่อแสดงออกถึงความร่วม มือกันของคนในชุมชนก็สามารถ ระดมพลังสมองได้เช่นกัน อย่าง BMW Guggenheim Lab เป็น การร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิจัด แสดงงานศิลปะอย่าง Solomon R. Guggenheim Foundation กับ กลุม่ BMW Group เพือ่ สร้างพืน้ ที่ ระดมความคิดที่เปิดกว้างสำ�หรับ การทดลองสาธารณะประโยชน์ที่ เคลื่อนย้ายไปตามประเทศต่างๆ ได้ โครงการนี้เ ริ่ม ก่อ ตั ้ ง ในปี 2011 และมีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 9 ประเทศโดยมุ่งจัดทำ�โครงการ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี แล็ปนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมความ คิดของชาวเมือง เป็นส่วนหนึง่ ของ ศูนย์กลางชุมชน และเป็นพื้นที่ที่ คนในชุมชนจะสามารถออกมา พบปะกัน ส่วนใหญ่หัวข้อที่นำ�มา ถกปัญหาแลกเปลี่ยนกันจะเน้น เรื่องการใช้ชีวิตและพัฒนาชีวิต ในเมืองใหญ่ ห้องทดลองสัญจรนี้ ดำ � เนิ น การโดยที ม งานและผู้ เชี่ยวชาญที่จะตามไปให้ค�ำ ปรึกษา ในนานาประเทศ


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Heart-Storming การระดมความฝัน ::

Kickstarter.com

Kickstarter.com เป็นบริการเพื่อการระดมทุนในรูปแบบ Crowd Funding ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้ที่มีแนวคิดดีๆ แต่ยังขาดเงินทุนที่จะนำ�ไปต่อยอดได้ เข้ามาเสนอโปรเจกต์สร้างสรรค์เพื่อระดมเงินสนับสนุนจากผู้ที่สนใจ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยแบ่งโปรเจกต์ออกเป็น 13 ประเภท เช่น ศิลปะ งานออกแบบ แฟชั่น ภาพยนตร์ ภาพถ่าย อาหาร เกม หนังสือ เทคโนโลยี ฯลฯ การเข้าถึงผู้คนในวงกว้างคือจุดแข็งของการระดมทุน จากมวลชนอย่าง Kickstarter เพราะไม่ว่าเจ้าของโปรเจกต์จะเป็นใคร เงินทีต่ อ้ งการมากน้อยแค่ไหน ก็สามารถใช้บริการระดมทุนนีไ้ ด้เหมือนกัน ในขณะที่ผู้สนับสนุนเองจะให้เงินเท่าไหร่ก็ได้ เริ่มตั้งแต่หนึ่งเหรียญ สหรัฐเป็นต้นไป โดยเจ้าของโปรเจกต์จะได้รบั เงินทุนก็ตอ่ เมือ่ มีผสู้ นับสนุน เงินครบตามจำ�นวนทีต่ ง้ั เป้าหมายไว้เท่านั้น แต่หากไม่ได้รบั การสนับสนุน ตามจำ�นวนที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ก็จะไม่มีการเรียกเงิน สนับสนุนใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่เริ่มเปิดดำ�เนินการ มีโปรเจกต์ที่ประสบ ความสำ�เร็จไปแล้วในโครงการไม่นอ้ ยกว่า 45,000 โปรเจกต์ Kickstarter จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันความสำ�เร็จของการร่วมแรงร่วมใจเพื่อสาน ฝันให้เป็นจริง

155


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

FRIVOLITY ความขบขันและคึกคะนอง การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีจุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนา ประสิทธิภาพของระบบการทำ�งาน รวมถึงเอือ้ ประโยชน์ดา้ นการพัฒนา ความรู้สึกด้านบวก โดยคนเรามักนำ�เทคโนโลยีมาใช้เพื่อความบันเทิง ความสนุกสนานเบาสมอง ในบางครั้งก็มุ่งเน้นเจาะลึกเรื่องความสนใจ เฉพาะตัว เช่น การสร้างเครือข่ายของผู้ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน หรือแม้แต่เรียนรูง้ านอดิเรกใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ต เมือ่ คน Generation Y สามารถเสพข้อมูลทุกๆ ด้านผ่านสือ่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างอิสระ และให้ความสำ�คัญเฉพาะเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ การใช้ชีวิตบนสื่อ อินเทอร์เน็ตจึงมีทง้ั ในรูปแบบมีสาระและไม่มสี าระ เป็นการใช้เทคโนโลยี เพื่อความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเพ่งความสนใจในความรู้ด้านใด ด้านหนึ่ง ด้วยแรงกระตุ้นและความกระฉับกระเฉงของคนกลุ่มนี้ พวก เขาจึงสามารถใช้ชีวิตเหมือนมีสวิตช์เปิดปิดที่สามารถเลือกเรียนรู้และ สนใจสิง่ ต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้อย่างน่าทึง่ คนยุค Generation Y จึงมีความสามารถพิเศษในการจัดการกับปัญหาหลายๆ อย่างได้ในเวลา เดียวกัน รวมถึงรู้จักนำ�ความสนใจของตนไปประยุกต์กับการทำ�งาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับการทำ�งานที่อึดอัดและน่าเบื่อ

156

แทนที่ Generation Y จะยอมรับ และปฏิ บั ติ ต ามรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต และการทำ � งานแบบเดิ ม ๆ ที่ทำ�ต่อเนื่องกันมา พวกเขากลับ มี ไ หวพริ บ ที่ จ ะดึ ง เอาความ สนุกสนานในวัยเด็ก ซึ่งช่วยนำ� ความรื่นรมย์ในชีวิตกลับคืนมา อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ วิดโี อเกม การ์ตนู การละเล่นต่างๆ ม า ผ ส ม ผ ส า น เ ข้ า กั บ ชี วิ ต ประจำ�วันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการผลิ ต รูปแบบใหม่ๆ เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ สามารถผนวกรูปแบบอะนาล็อก เข้ า กั บ วิ ถี ก ารดำ � เนิ น ชี วิ ต แบบ ดิจิทัลได้อย่างกลมกลืน


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

วัฒ นธรรมจากยุ ค 80s หรื อ วั ฒ นธรรมป๊ อ บจึ ง ปรากฏให้ เห็ น อี ก ครั้ ง เพื่ อ คื น วั ย เยาว์ อั น เบิกบานสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็น ลวดลายกราฟิ ก บล็ อ คสี จ าก ของเล่นเลโก้ซึ่งเป็นแรงบันดาล ใจหลั ก ของนั ก ออกแบบชาว บราซิล Alexandre Herchcovitch ในคอลเลกชัน Summer 2011 ซึ่ง ใช้ทั้งความพิถีพิถันในการเรียง สลับสีตามช่องพิกเซลผนวกกับ ความสนุกซุกซนแบบเด็ก และใน ฤดูกาล Summer 2013 นี้ เขายัง ได้รับแรงบันดาลใจหลักมาจาก ความสนุกสนานและความหลงใหล ในดนตรีของ Boy George อดีต ไอคอนแห่งวง Culture Club ซึ่ง เป็นศิลปินที่โด่งดังมากในยุค 80s

Alexandre Herchcovitch คอลเลกชัน Spring/Summer 2011

157


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

FRIVOLITY ความขบขันและคึกคะนอง

Alexandre Herchcovitch คอลเลกชัน Spring/Summer 2013

158


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

ไม่เพียงแค่ลกั ษณะของสี ลวดลาย หรื อ ของเล่ น ร่ ว มสมั ย เท่ า นั้ น ลวดลายการ์ตูน ภาพยนตร์ หรือ บรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กใน ยุค 80s และ 90s ก็กลับมาเป็น ส่ว นหนึ่ งในธุ รกิจ แฟชั่ นอี กครั้ง อาจด้ ว ยเหตุ ผ ลในแง่ ก ารย้ อ น มองความสุขสดใสในอดีต เพราะ กลุม่ คน Generation Y กำ�ลังทยอย เข้าสู่วัยทำ�งาน จึงทำ�ให้มีรายได้ และโอกาสในการจั บ จ่ า ยเพื่ อ ซื้อข้าวของเหล่านี้เปรียบเสมือน Balenciaga คอลเลกชัน Autumn/Winter 2012 เป็ น การซื้ อ ความสุ ข ในวั ย เยาว์ ผลงานแฟชั่นของ Jeremy Scott ดีไซเนอร์ที่มีไลฟ์สไตล์สนุกสนาน และขีเ้ ล่น ในฤดูกาล Autumn/Winter 2012/13 เขานำ�เรื่องราวและกระแส กลับคืนให้ชีวิต ต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต รวมถึงตัวไอคอนและการ์ตูนที่ได้รับความ นิยมในอดีต เช่น Smiley และ The Simpsons มานำ�เสนอด้วย แพทเทิร์นเสื้อผ้าและสีสันที่ดูสนุกสนาน เช่นเดียวกับ Balenciaga ภายใต้การออกแบบของ Anniek Kortleve ของฤดูกาล Autumn/ Jeremy Scott Winter 2012 ที่หยิบความทรงจำ�ในวัยเรียนกลับมาใช้อีกครั้ง คอลเลกชัน Autumn/Winter 2012/13

159


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

FRIVOLITY ความขบขันและคึกคะนอง แม้กระทัง่ สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ของ Lacoste Men’s ประจำ � Summer 2010 เองก็ใช้ลักษณะ ของการ์ตูนและวัฒนธรรมแบบ ป๊อบ กระทัง่ Internet Meme หรือ รูปแบบการแพร่กระจายข่าวสาร แบบดิจทิ ลั ได้แก่ การส่งต่อข้อมูล ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น ทางอีเมล บล็อก โซเชียลเน็ตเวิรก์ เมสเซนเจอร์ ซึ่งเนื้อ หามั ก จะ เป็นการบอกเล่า เรื่องตลก ภาพ ตัดต่อ ภาพจากเว็บไซต์ คลิป วิดีโอ แอนิเมชัน หรือข่าวแปลกๆ รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกสารพัด โดย ไม่นานมานีก้ ม็ กี ารทำ�ภาพไอคอน ในวั ฒ นธรรมป๊ อ บที่ ห ลายคน จดจำ�ได้ อาทิ Grumpy Cat, PSY, Green Suit, Dragon Ball ออกมาโดยลดทอนเป็ น ภาพ การ์ตูนสีสันสดใส โฆษณา Lacoste men’s คอลเลกชัน Spring/Summer 2010

160


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

Internet meme: Icon of pop culture

161


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

FRIVOLITY ความขบขันและคึกคะนอง

Dump ways to die โดย McCANN

162

โฆษณา Dump ways to die โดยองค์กรผู้ดูแลระบบการขนส่ง Metro Trains ของเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ต้องการสื่อสารไปยัง กลุ่มคนที่ละเลยป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ติดไว้เพื่ออธิบายวิธี การใช้และระบบป้องกันภัย โดยว่าจ้างบริษัทโฆษณา McCANN ให้ สร้างคลิปวิดีโอการ์ตูนสีสันสดใสที่เราเคยชื่นชอบเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก เพือ่ ดึงดูดให้ผคู้ นหันกลับมาให้สนใจป้ายเตือนและข้อมูลรอบตัวมากขึน้ โดยใช้เพลงที่ท่วงทำ�นองติดหูและเนื้อหาที่จิกกัดแบบแสบๆ คันๆ เช่น อะไรบ้างที่ทำ�แล้วจะตายได้ง่ายๆ


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

นอกจากนี้ใ นวงการออกแบบก็ มีการนำ�ลูกเล่น รวมถึงลักษณะ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ คยได้รบั ความ นิ ย มในอดี ต กลั บ มาผลิ ต ใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะให้มี ความสนุกและน่าสนใจมากขึ้น 

PezSweet โดย Hot Pop Factory

Hot Pop Factory สตูดิโอออกแบบจากโตรอนโต ได้ปรับปรุงรูปแบบ หั ว ของตั ว การ์ ตู น บนฝาปิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมชื่ อ ดั ง จากออสเตรี ย PezSweet จากเดิมที่ผลิตโดยการขึน้ รูปด้วยเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม ทัว่ ไป เปลี่ยนมาใช้การผลิตด้วยเทคนิคการพิมพ์สามมิติ โดยนักออกแบบ จะใช้ Kinect Motion-sensor เพื่อจับภาพความเคลื่อนไหวและสแกน งานแต่ละชิน้ จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลด้วยการใช้ซอฟต์แวร์สามมิตเิ พือ่ ผลิต หัวพลาสติกออกมาพิเศษทีละชิ้น ลูกค้าจึงสามารถสั่งทำ�เป็นลวดลาย ทีแ่ ปลกและแตกต่างเพือ่ เป็นของขวัญ บ้างก็ตอ้ งการให้สร้างส่วนลำ�ตัว เพิม่ เพือ่ ให้รบั กับส่วนหัว โดยแบรนด์ PezSweet เริม่ ผลิตหัวซานตาคลอส และมิกกีเ้ มาส์เพือ่ ติดแท็บเล็ตตัง้ แต่ปี 1955 ครัง้ นีจ้ งึ ถือเป็นการเปลีย่ น แปลงที่ให้ทั้งความรู้สึกสนุกและหวนนึกถึงช่วงเวลาในวัยเยาว์ 

163


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

FRIVOLITY ความขบขันและคึกคะนอง หรือการนำ�ความสนุกสนานตลกขบขันมาประยุกต์ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ภายในบ้าน สำ�หรับผู้ที่คลั่งไคล้เกมหรือความสนุกสนานจากภาพ เคลื่อนไหวภายในจอ และอยากสัมผัสความสนุกที่เกิดขึ้นได้โลกแห่ง ความเป็นจริง โดยนำ�มาประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตประจำ�วันเพื่อ ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ นั ก ออกแบบ Igor Chak จึ ง ได้ สร้างสรรค์เก้าอี้ This Space Invader Couch โดยได้รับแรงบันดาล ใจมาจากมนุษย์ต่างดาวในเกมซึ่งออกมาในช่วงปี 1970 

This Space Invader Couch โดย Igor Chak

164


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

นอกจากนี้สิ่งของที่เคยถูกใช้ใน ยุควัยรุ่นของชาว Generation Y อย่างเทปคาสเซ็ทต์ก็ได้กลายมา เป็น Cassette Tape Lamps หรือ โคมไฟจากม้วนเทปเก่า โดยสตูดโิ อ ออกแบบ OOOmydesign นำ� ม้วนเทปเพลงสุดฮิตในยุค 80s ที่ มาพร้ อ มเครื่ อ งเล่ น ดนตรี แ บบ พกพาอย่างโซนีว่ อล์คแมน มาคืน ชี วิ ต ชี ว าให้ กั บ คนวั ย ทำ � งานอี ก ครั้งด้วยการประกอบและเชื่อม ตัวเทปเข้ากับแผ่นเชือกพลาสติก กลายมาเป็ น คอลเลกชั น ใหม่ สำ�หรับโคมไฟ 

Cassette Tape Lamps โดย OOOmydesign

165


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

FRIVOLITY ความขบขันและคึกคะนอง ไม่เพียงเท่านัน้ บรรยากาศทีส่ นุก สนานยั ง เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ของ ธุรกิจโรงแรม ที่ไม่เพียงสร้างมิติ ใหม่ดา้ นการผ่อนคลาย แต่ยงั เป็น การสร้างบริการที่แปลกใหม่และ ตื่นตาสำ�หรับนักเดินทางโรงแรม Chaos Sunline Hotel หรือที่รู้จัก กันดีในชื่อว่า Chaos Lounge ตั้ง อยู่กลางเมืองที่วุ่นวายติดอันดับ โลกอย่างกรุงโตเกียว ได้ว่าจ้าง สถาปนิ ก นั ก ออกแบบอย่ า ง Shogo Kawada เพื่อ มาทำ � สไตล์ลง่ิ โรงแรมเสียใหม่ และเชิญ นั ก วาดการ์ตูนมาร่วมออกแบบ ตกแต่งห้องพักแต่ละห้องโดยใช้ ตั ว การ์ ตู น แอนิ เ มชั น ชื่ อ ดั ง มา ผสมผสานเทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นเทคนิคคอลลาจ การลงสี หรือ จัดวางตุ๊กตาผ้ารูปร่างประหลาด ไว้ทั่วห้อง

166


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

Chaos Sunline Hotel โดย Shogo Kawada

167


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

FRIVOLITY ความขบขันและคึกคะนอง ศิลปินชาวอเมริกัน Craig Alan ใช้คนมาจัดวางองค์ประกอบให้กลาย เป็นรูปภาพต่างๆ เมื่อมองจากด้านบนลงมาจะเห็นเป็นรูปศิลปินหรือ คนดังในป๊อบคัลเจอร์อย่างมาริลิน มอนโรว์ ออเดรย์ เฮปเบิร์น หรือ ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เนื่องจากคนแต่ละคนซึ่งทำ�หน้าที่ เป็ น องค์ ป ระกอบของภาพมี ก ารเคลื่ อ นไหวไม่ ห ยุ ด นิ่ ง อยู่ เ สมอ จึงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกว่าผลงานสามารถสลายตัวได้ภายใน เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที

Populous - Audrey โดย Craig Alan

Populous - Marilyn Monroe โดย Craig Alan

168


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: Frivolity - ความขบขันและคึกคะนอง ::

ด้วยความที่ต้องจัดการกับฝูงชนจำ�นวนมาก หรือแม้แต่กำ�กับเสื้อผ้าที่ มีสีสันต่างกันให้แต่ละบุคคลสวมใส่เพื่อยืนในตำ�แหน่งที่สำ�คัญต่างๆ เช่น สวมเสื้อสีแดงเพื่อแสดงเป็นริมฝีปาก สวมเสื้อสีดำ�เพื่อเป็นเส้นผม หรือดวงตา ทำ�ให้ผลงานของ Alan ได้รับการขนานนามว่าเป็นผลงาน ที่ได้รับการคิดค้นอย่างถี่ถ้วนและนับเป็นการออกแบบที่ปราบเซียน การใช้มนุษย์แทนวัตถุจัดแสดงหรือเครื่องมือทางศิลปะถือเป็นการ ปฏิวัติวงการและเรียกความสนุกรูปแบบใหม่คืนแก่วงการศิลปะ เป้าหมายการทำ�งานเดิมๆ อย่าง ความอดทนอดกลั้น มีวินัย การ ใช้สอยให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์สูงสุด การลงทุนเพื่อ ผลกำ�ไร และการสร้างนวัตกรรมใหม่ คนรุ่น Generation Y ตระหนัก ถึงข้อดีและข้อด้อยของวิถีการทำ�งานดังกล่าวจึงพยายามก้าวข้าม ข้อจำ�กัดเหล่านี้ พวกเขาให้คุณค่ากับความสนุกสนาน ความเข้าใจใน อารมณ์ความรูส้ กึ การยกระดับคุณค่าทางจิตใจ เหมือนเป็นการค้นพบ การเล่นสนุกในรูปแบบใหม่ Rolf Jensen จากบริษทั Dream Company ให้ความเห็นว่า “เราเบื่อหน่ายกับขนบธรรมเนียมประเพณี เพราะชีวิต ของเราไปไกลเกินวิถแี บบเก่า ดังนั้นสิ่งที่พวกเราค้นหาจึงเป็นความสุขและ ความฝัน ซึ่งจะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปแบบความต้องการใหม่ ของตลาด พวกเราล้วนแต่หลีกหนีความจำ�เจของระบบการระดม ความคิดแบบเก่า (Brain-storming) แต่เลือกที่จะให้ความสำ�คัญต่อ อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ชี วิ ต และการทำ � งานที่ ดี ก ว่ า เดิ ม (Heart-storming) 169


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

170


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 4817-07

MC# 0091-18

แผ่นเจลรับแรง ผลิตจากซิลิโคนที่ผ่านการปรับสภาพด้วยแพลตินัม เกรดอุตสาหกรรม วัสดุมีเนื้อนุ่ม ปลอดภัยต่อผิวหนัง ทนไฟ ต้านทาน รังสียูวี กันนํ้า ทนต่อการขีดข่วนและรอยเปื้อน มีค่าความแข็งคงที่ใน สภาพเย็นจัดจนถึงอุ่น ประกอบด้วยชั้นวัสดุสามชั้น ได้แก่ ผิวนอก เจล และแผ่นรอง ผลิตด้วยกระบวนการทีเ่ ป็นกรรมสิทธิเ์ ฉพาะ เหมาะสำ�หรับ ใช้เป็นเบาะรองหรือแผ่นรับแรงของเครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ หรือแผ่นรับแรงกระแทกแบบพกพาที่ใช้กับส่วนต่างๆ ของร่างกาย

แผ่นลามิเนตแรงดันสูง (HPL) ทีม่ ผี วิ สัมผัสนูนแบบซิลค์สกรีนนีส้ ามารถ ทำ�ลวดลายหลังจากขึ้นรูปได้ 16 ลวดลายซึ่งออกแบบโดย Paola Navone สถาปนิกและนักออกแบบชื่อดังชาวอิตาเลียน ผลิตโดยการ นำ�กระดาษพิมพ์ลายสกรีนชุบเมลามีนมาอัดรีดกับกระดาษคราฟต์ ชุบเรซินฟีนอลิกที่แรงดันสูง เพื่อให้ได้แผ่นลามิเนตที่มีความแข็งแกร่ง คงทนต่อแรงกด และมีผิวสัมผัสเป็นลอนคลื่นลึกตลอดความยาวของ แผ่น เหมาะสำ�หรับทำ�แผ่นปิดบนเคาน์เตอร์ ปูผนังและปูพื้น

171


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

MC# 6976-01

MC# 3980-01

172

แผ่นยางตัดเป็นลวดลายสำ�หรับตกแต่งบนพื้นผิวในลักษณะเดียวกับ การพิมพ์ลายกำ�มะหยี่ ใช้ตกแต่งบนวัสดุได้หลายชนิด เช่น หนังสัตว์ วีเนียร์ และผ้า โดยใช้กรรมวิธีฝังลายบนพื้นผิว (marquetry หรือ inlay) สามารถกำ�หนดความหนาบางได้ มีทั้งแผ่นใส แผ่นผิวด้าน ทำ�สีได้ทุก สีรวมทั้งสีเรืองแสง สีทอง ทองแดง และเงิน สามารถนำ�ไปประกอบ กับแพทเทิร์นเสื้อผ้าได้ทุกรูปแบบ และใช้กับผ้าได้หลากหลายชนิดทั้ง ผ้าไหม ขนแกะ ไลครา ฝ้าย และหนังกลับ เหมาะสำ�หรับงานแฟชั่น และอุปกรณ์ประกอบ และงานตกแต่งภายใน

เทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์แล้ว เป็นการผสมหมึกสีที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำ� เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำ�ให้ได้เสียงและแสงโดยไม่ ต้องต่อสายไฟ หมึกตัวนำ�จะสามารถผลิตเป็นสีต่างๆ ได้เกือบทุกสี และสามารถใช้ได้กบั วัสดุทห่ี ลากหลาย เช่น กระดาษ ผ้า และพลาสติก มี ค วามอ่ อ นตั ว จึ ง ทนทานต่ อ การบิ ด งอและการซั ก ล้ า งโดยยั ง คง ประสิทธิภาพการเป็นตัวนำ� และสามารถกระตุ้นการทำ�งานของวงจร ไฟฟ้าโดยการสัมผัสได้ในหลายๆ จุด สามารถนำ�ไปใช้ในการทำ�เครื่อง ประดับ เครื่องแต่งกาย งานประดิษฐ์ ของเล่น เกมส์ เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์กระดาษ อุปกรณ์การกีฬา งานสิ่งพิมพ์ ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 5381-02

MC# 6258-01

โฟมพลาสติกขยายตัวสำ�หรับการใช้งานหลากหลาย เม็ดโฟมเซลล์ปิด โพลีโพรพิลีนแบบขยายตัว (EPP) นี้ขึ้นรูปได้ด้วยแม่แบบ โดยสามารถ ผสมโลหะหรือพลาสติกเพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน หรือขึ้นรูปเป็นชิ้น งานที่พอดีเพื่อนำ�ไปประกบหรือล็อคเข้ากับอีกชิ้นหนึ่งได้ วัสดุนี้ได้รับ การรับรองให้สัมผัสกับอาหารได้ และทนต่อเปลวไฟ รังสียูวี สารเคมี ส่วนใหญ่ นํ้ามัน นํ้า แบคทีเรียและรา มีนํ้าหนักเบา ลอยนํ้าได้ มี ความอ่อนตัวแต่มีโครงสร้างแข็งแรงสามารถใช้เป็นตัวกันกระแทกได้ และทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 110°C (230°F)

สิ่งทอวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตจากเส้นด้ายโลหะ ด้วยเทคโนโลยีการ ทอทีซ่ บั ซ้อนแบบเดียวกับการทอป้ายสินค้าบนเสือ้ ผ้า ทำ�ให้ผา้ สามารถ ทำ�หน้าที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังสามารถทอรหัสบาร์โค้ดหรือ ภาพถ่ายลงบนผืนผ้าได้ ใช้ทำ�เครื่องแต่งกายที่สามารถส่งสัญญาณไป ยังหลอดไดโอดหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นามบัตรเรืองแสง ระบบ รักษาความปลอดภัย หรือทำ�ป้ายสินค้าที่ทอลงบนเสื้อผ้าในงานแฟชั่น

173


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

MC# 6158-01

MC# 6572-01

174

กระเบือ้ งกระจกลายริว้ สำ�หรับการตกแต่ง เป็นการใช้ผวิ นูนลายริว้ ผสม กับลวดลายกราฟิกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพและสีเมื่อ เปลี่ยนมุมมอง กราฟิกที่ด้านหลังแผ่นอาจเป็นตราสัญลักษณ์หรือ ลวดลายต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า กระเบื้องกระจกเหล่านี้ มักนำ�ไปปูผนังหรือพื้นผิวอื่นๆ ในที่พักอาศัยหรืออาคารเชิงพาณิชย์ ห้องนํ้า ห้องครัว สระว่ายนํ้า สปา หรืองานออกแบบร้านค้าและ ภัตตาคาร

การเคลือบพาวเดอร์โค้ตและการคงสภาพด้วยรังสียูวีสำ�หรับผิวไม้ และไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) เริม่ จากการนำ�แผ่น MDF มาผ่านความร้อนเพื่อไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้ซึ่งจะทำ�ให้ผง เคลือบเกาะติดได้ดว้ ยไฟฟ้าสถิต จากนั้นนำ�ไปพ่นเคลือบเรซินโพลิเมอร์ และผ่านความร้อนอีกครั้งในเตาอบเป่าลม (Flow oven) ชั้นพาวเดอร์ โค้ตมีความหนา 3 - 4 มิล (0.08 - 0.1 มิลลิเมตร) และขั้นตอนสุดท้าย คือการคงสภาพชั้นเคลือบให้แข็งด้วยรังสียูวี กระบวนการนี้สามารถใช้ แทนการเคลือบพาวเดอร์โค้ตที่คงสภาพด้วยความร้อน การทาสี หรือ การเคลือบลามิเนตได้ เหมาะสำ�หรับตกแต่งร้านค้า งานด้านดูแลสุขภาพ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์ใช้งานเฉพาะด้าน


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 6534-01

MC# 6191-01

ผ้าที่ทำ�จากโพลีไตรเมทิลีนเทเรฟทาเลต (PTT) ซึ่งใช้ Bio-PDO จาก นํ้าตาลข้าวโพดแทนไกลคอลจากปิโตรเลียมที่เป็นวัตถุดิบตัวหนึ่งใน การผลิตพลาสติก PTT วัสดุนม้ี คี ณุ สมบัตติ า่ งๆ ใกล้เคียงกับโพลีเอสเตอร์ โพลีโพรพิลีน และไนลอน มีความยืดหยุ่นดี มีสัมผัสนุ่ม ยืดตัวและ คืนตัวได้ดเี ยีย่ ม วัสดุนม้ี คี วามนุม่ กว่าไนลอนทีม่ คี วามละเอียดเท่ากัน มี ค่าการยืดตัวเทียบเท่ากับโพลีบวิ ทิลนี เทเรฟทาเลต (PBT) เหมาะสำ�หรับ ทำ�ชุดว่ายนํ้า ชุดชั้นใน และชุดกีฬา

แผ่นวัสดุดดู ซับเสียงสำ�หรับกรุฝา้ เพดาน ปูผนัง และทำ�เฟอร์นเิ จอร์ ผลิต จากแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) หรือแผ่นยิปซัม่ ไฟเบอร์ (ยิปซั่มผสมเซลลูโลส) มีคุณสมบัติการกันไฟตั้งแต่ระดับ A1 ถึง B2 และมีปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ที่ระดับ E0 ถึง E1 สามารถนำ�ไป แปรรูปโดยใช้เครื่องมือช่างไม้ทั่วไปได้ ระดับการดูดซับเสียงจะขึ้นอยู่ กับชนิดของแผ่นวัสดุ มีวิธีการตกแต่งผิวหลายแบบให้เลือก เช่น ปิดผิว ด้วยวีเนียร์ไม้ เคลือบแล็กเกอร์ เคลือบเรซินเมลามีน หรือเรซินสังเคราะห์ นอกจากนี้ยังสามารถนำ�ไปหุ้มผ้าหรือติดวอลเปเปอร์ได้ เหมาะสำ�หรับ ปูผนังภายในอาคาร กรุฝา้ เพดานและภายนอกอาคาร หรือทำ�เฟอร์นเิ จอร์ 175


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: วัตถุดิบทางความคิด โดย TCDC Resource Center ::

วัตถุดบิ ทางความคิด โดย TCDC Resource Center

From workplace to playspace Pamela Meyer HD 7261 M613 2010

Hotel dream rooms : new interiors experience author, design and layout, Santi Trivino: editor, concept and project director, Josep Maria Minguet NK 2195 .H6 T841 2012

Pop art : a continuing history Marco Livingstone N 6494 .P6 L7882 2000 Space time play : computer games, architecture and urbanism : the next level edited by Friedrich von Borries, Steffen P. Walz, Matthias Bottger QA 76.76 .C672 S732 2007

176


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 03 : Play - เล่น :: วัตถุดิบทางความคิด โดย TCDC Resource Center ::

No one missing! 1, Play fonts : the cutting-edge designs Z 250 N739 2010

Media in the digital age John V. Pavlik HM 851 .P38 P338 2008

รักและผูกพันเจเนอเรชั่น แซด = Generation Z with love and care วิทยา ชีวรุโณทัย HM 721 ว582 2555

Design your self : rethinking the way you live, love, work, and play Karim Rashid TX 147 R224 2006

Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers written by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur HD 30.28 O855 2010 The $100 startup : fire your boss, do what you love and work better to live more Chris Guillebeau HD 62.5 G958 2012

177


SMART CITY เมืองฉลาด

178


179


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: ที่มา ::

ที่มา

180

จำ�นวนประชากรทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในแต่ละปี คือปัจจัยสำ�คัญที่ ต้องพิจารณาเมื่อวางแผนเมือง ในอนาคต องค์การอาหารและ เกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์วา่ ประชากร ในโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 6 พัน ล้านคนในปัจจุบนั เป็น 8.3 พัน ล้านคนในปี 2030 หรือในอัตรา เฉลี่ย 1.1% ต่อปี และการ สำ�รวจขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม อีกว่า ตั้งแต่ช่วงปี 2010 เป็น ต้นมา ประชากรครึง่ หนึง่ อาศัย อยู่ในเขตเมือง และมีแนวโน้ม ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6 ใน 10 คน ในปี 2030 โดยเฉพาะในประเทศ กำ�ลังพัฒนา สถิตเิ หล่านี้แสดง ให้เห็นว่า เมืองกลายเป็นศูนย์ รวมการใช้ ชี วิ ต ของคนส่ ว น ใหญ่ การวางแผนอย่างรอบ ด้านในการจัดการโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ สอดรับกับจำ�นวนประชากรที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมถึงการ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที่ มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพจึง เป็นเรื่องใหญ่


สัดส่วนจำ�นวนประชากรในเมืองทีเ่ พิม่ ขึน้ ผนวกกับสภาพทางเศรษฐกิจ ที่ไร้เสถียรภาพมาหลายปี รวมถึงความผันแปรจากภาวะสังคม และ ความไม่แน่นอนจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นแรงผลักดันให้เราต้อง สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำ�หรับเมือง นั่นหมายถึงการปรับปรุง บ้านหลังเดิมให้น่าอยู่ขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่หลักของ การใช้ชีวิตในแต่ละวัน รวมถึงการมองหาทิศทางและวางกรอบสำ�หรับ เมืองใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลางของความก้าวหน้า หากแต่เป็นการ บูรณาการในทุกมิติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำ�หรับผู้อยู่อาศัย การสร้าง “เมืองฉลาด” (Smart City) กลายเป็นแนวโน้มสำ�คัญสำ�หรับ ปี 2014 แนวคิดนี้นำ�หลักการของเมืองยั่งยืนผนวกกับเทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT) ที่ก้าวหน้ามาวางโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ซึ่งจะมี ผลต่อค่าใช้จ่าย ภาวะแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ไปจนถึงการให้ บริการในด้านต่างๆ เพือ่ เพิม่ ระดับคุณภาพชีวติ แก่ประชาชนในภาพรวม เช่นที่สหราชอาณาจักร กลาสโกว์เป็นเมืองแรกจากกว่า 60 เมืองที่ ชนะโครงการวางผังเมืองสำ�หรับอนาคตและได้รบั รางวัล 24 ล้านปอนด์ จากรัฐบาล ปัจจุบันโครงการบางส่วนได้เริ่มดำ�เนินการแล้ว อาทิ การ บูรณาการระบบบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ศูนย์กลางบริหารจัดการ เดียวกันและแจ้งข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลพื้นที่จราจรติดขัด หรือแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบการมาถึงของรถประจำ�ทางและขบวน รถไฟ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประโยชน์ของเสาไฟริมทางเท้าด้วยการ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย เก็บข้อมูล รวมถึงการ เชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดทั่วเมืองกับหน่วยบริหารจัดการจราจร เพื่อระบุพิกัดการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือได้เร็วขึ้น และยัง ช่วยรักษาความปลอดภัย ป้องกันอาชญากรรมในเมือง ทั้งยังมีหน้าจอ สำ�หรับตรวจสอบระดับพลังงานที่แต่ละเขตใช้ เพื่อวางแผนการจัดการ ทรัพยากรทีม่ แี นวโน้มว่าจะขาดแคลนและมีราคาสูงขึน้ เรื่อยๆ ในอนาคต

เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: ที่มา ::

โครงการนี้ ถื อ เป็ น ต้ น แบบที่ ดี สำ � หรั บ การวางผั ง เมื อ งใน อนาคตซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รูปธรรมแล้ว การจัดการข้อมูลถือเป็นหัวใจของ โมเดล “เมืองฉลาด” การเรียนรู้ รูปแบบการใช้ชวี ติ ของคนในเมือง จะช่วยให้สามารถมองหาความ เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และ ออกแบบวิ ธี ก ารให้ ส อดคล้ อ ง กับวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของคนและ เมืองมากที่สุด ริค โรบินสัน สถาปนิกระดับสูง ของไอบีเอ็ม มองว่า “เมืองฉลาด” เป็นรูปแบบเมืองที่ประสบความ สำ�เร็จด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงโครงข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็น ระบบ ซึง่ หมายถึงการลบเส้นแบ่ง ระหว่างส่วนการบริหารจัดการที่ เคยแยกเป็นส่วนๆ ออก อาทิ การ คมนาคมขนส่ง พลังงาน การดูแล ด้านสุขภาพ ระบบการสือ่ สาร แล้ว นำ�มาเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวซึ่ง จะสร้างประสิทธิภาพที่ดีกว่า 181


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: ที่มา ::

ที่มา ตัวอย่างเช่น การรวมระบบการ สร้างพลังงานความร้อนเพือ่ ส่งต่อ สู่ระบบการคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนในสิง่ แวดล้อม เครื อ ข่ า ยที่ ว างไว้ นี้ ยังสามารถ จัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูล การขนส่งได้แบบนาทีตอ่ นาที ซึง่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในระบบ บริการให้ดีขึ้น ประสิทธิภาพจาก การบู ร ณาการระบบต่า งๆ จะ สามารถช่ ว ยพลิ ก ฟื้ น ภาวะ เศรษฐกิจทีซ่ บเซาในหลายประเทศ เพราะการสร้าง “เมืองฉลาด” โดย ใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เข้ามาเชื่อมโยงระบบนั้นจะช่วย ลดปัญหา เพิม่ คุณภาพและความ สำ�เร็จของธุรกิจ รวมถึงสร้างความ ยั่งยืนให้กับเมือง

182

บางเมืองการใช้แนวทางดังกล่าวแล้ว อาทิ โครงการ Dublin’s Dublinked ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์แ ละ สภาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไอร์แลนด์ เครือข่ายนักธุรกิจ และผู้ประกอบการ ร่วมแบ่งปันชุดข้อมูลกว่า 3,000 ชุดเพื่อวิเคราะห์ ช่องทางการขนส่งภายในเมืองว่าควรเป็นไปในทิศทางใด หรือเมือง ซานฟรานซิสโก มีโครงการพัฒนาระบบจราจร เพือ่ สร้างระบบทีจ่ ะช่วย วิเคราะห์ ตรวจจับความเร็วและความหนาแน่นของรถบนท้องถนนใน แต่ละชั่วโมงล่วงหน้าซึ่งแม่นยำ�กว่า 85% และช่วยในการจัดการระบบ การเดินรถและการจัดไฟจราจรให้สอดคล้องตามสถานการณ์ ส่วน เมืองดูบิวก์ รัฐไอโอวาของสหรัฐอเมริกา มีระบบการควบคุมนํ้าที่ชาญ ฉลาด สามารถเปรียบเทียบปริมาณการใช้นํ้าในแต่ละครัวเรือน หาก บ้านหลังใดใช้นา้ํ น้อยจะได้รางวัล “Green Points” โดยจากการทดลอง ใช้ระบบนีพ้ บว่า กฎกติกาซึง่ มีเรือ่ งส่วนบุคคลและการรวมกลุม่ ของคน ในชุ ม ชนเดี ย วกั น เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งจะมี ส่ ว นผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ตัวอย่างเมืองข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในระบบการบริหารจัดการจะช่วยสร้างศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงการ แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วย โดยจะช่วยสร้างความยืดหยุ่น และ อาจสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ดีกว่า


183


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Color ::

COLOR ANTIQUE MOSS

CHATREUSE

Pantone: 16-0840 TPX CMYK: 0, 15, 18, 26

Pantone: 12-0740 TPX CMYK: 8, 0, 65, 0

SUNNY LIME

Pantone: 12-0741 TPX CMYK: 5, 0, 45, 7

AQUA HAZE

Pantone: 15-5209 TPX CMYK: 30, 2, 0, 27

184

BLUE LIGHT

Pantone: 13-4909 TPX CMYK: 25, 0, 1, 11


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Color ::

BERMUDA

TILE BLUE

Pantone: 14-5416 TPX CMYK: 58, 0, 12, 20

Pantone: 18-4735 TPX CMYK: 100, 7, 0, 40

FAIRWAY

Pantone: 18-6320 TPX CMYK: 40, 0, 31, 56

Pantone: 17-1212 TPX CMYK: 0, 9, 16, 45

CREAMY BROWN

MONK’S ROBE

CMYK: 31, 43, 46, 30

DEEP TEAL

Pantone: 19+4914 TPX CMYK: 71, 9, 0, 69

FUNGI

Pantone: 18-1048 TPX CMYK: 0, 33, 58, 56

MOONBEAM

Pantone: 13-0000 TPX CMYK: 0, 2, 6, 16

185


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Mood & Tone ::

MOOD & TONE บาง นํ้าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก

186


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Mood & Tone ::

ระบบปฏิบัติการแบบพึ่งตัวเอง ครบถ้วนด้านการใช้งาน

187


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Mood & Tone ::

MOOD & TONE การเดินทางและการใช้ชีวิตแบบไม่ประจำ�ที่

188


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Mood & Tone ::

อาหารสด ผลิตภัณฑ์เกษตรภายในเมือง

189


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: โครงสร้าง ::

เมืองฉลาด

ระบบการเดินทางสีเขียว ทิศทางยานพาหนะ รุ่นใหม่ รูปแบบการบริการ การเดินทาง

การโยกย้ายถิ่นฐาน อย่างอิสระ

การปฏิรูป ระบบอาหารในเมือง

SMART CITY

190


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: โครงสร้าง ::

191


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

ECO-MOBILITY ระบบการเดินทางสีเขียว การเติบโตของชนชัน้ กลางถือเป็น ผลผลิตจากยุคเบบี้บูม คนกลุ่มนี้ ต่างได้รับการศึกษาที่ดี และวาด ฝันที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมือง ทีต่ นวางถิน่ ฐาน แต่การคาดการณ์ ของหลายหน่วยงานวิจัย รวมถึง องค์กรสหประชาชาติ ต่างให้ขอ้ มูล ปริมาณประชากรที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมามี ตั้งแต่ด้านพื้นที่ ระบบการขนส่ง และมลภาวะ ซึ่งล้วนเกี่ยวโยงกับ ประเด็ น ด้ า นยวดยานพาหนะ เป็นสำ�คัญ

192

ในมหานครขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเมืองมอสโคว์ นิวเดลี เซาเปาโล บัวโนสไอเรส ปักกิง่ เม็กซิโกซิต้ี โยฮันเนสเบิรก์ ปัญหาด้านการเดินทาง กลายเป็นปัญหาประจำ�วันทีท่ กุ คนต้องประสบ ถนนในเซาเปาโลมีรถติด เป็นทางยาวเนื่องจากระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะไม่ดี ในเมือง ที่มีประชากรกว่า 18 ล้านคน แต่กลับมีรถใต้ดินเพียง 5 สายและให้ บริการได้ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันจำ�นวนรถยนต์ในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศจีนก็เพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว การสำ�รวจของบริษทั ประกันภัย Manulife-Sinochem คาดการณ์วา่ ในปี 2015 ปัญหาจราจรจะหนักขึน้ โดยรถยนต์จะสามารถวิ่งได้ในความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 15 กิโลเมตรต่อ ชัว่ โมง ซึง่ ไม่ตา่ งกับคนวิง่ เลย การสำ�รวจโดย The Beijing Transportation Research Center ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประมาณการณ์ ว่าชาวจีนในเมืองใหญ่ต้องใช้เวลาบนท้องถนนกับภาวะรถติดกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน รถยนต์ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความอิสระในอดีต จึง กลายเป็นสินค้าราคาสูง เกินความจำ�เป็น มากด้วยข้อจำ�กัด และเต็ม ไปด้วยความไม่สะดวกสบายสำ�หรับผู้บริโภคในยุคนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ คำ�พูดของของ Philipp Rode ผู้อำ�นวยการบริษัท LSE Cities Project ที่ว่า คำ�สัญญาที่เคยให้ไว้ว่ารถยนต์คือความอิสระนั้นได้ถูกทำ�ลายลง ไปแล้ว ด้วยสภาพท้องถนนและการเดินทางแบบตัวใครตัวมันจนนำ�ไป สู่ถนนที่แออัด การขับรถบนถนนโล่งจึงเป็นไปได้แค่ในความฝัน


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

อย่างไรก็ดี มุมมองอีกด้านหนึง่ เห็นว่า จำ�นวนคนทีเ่ พิม่ ขึน้ ภายในเมือง และปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นคือความท้าทายที่จะนำ�มาซึ่งผลกำ�ไร จากโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ ภายในเมือง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องยาน พาหนะเท่านั้น แต่รวมถึงทั้งบ้านและที่อยู่อาศัย โดยคาดว่าในปี 2025 เมืองใหญ่ 35 เมืองทั่วโลกจะมีเงินไหลเวียนในเศรษฐกิจโลกกว่า 30 ล้านล้านเหรียญ นี่จึงถือเป็นเครื่องมือสำ�คัญสำ�หรับการวัดพลังทาง เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ดังนั้น การสร้างมิติใหม่ให้กับยานพาหนะในเมืองถือเป็นความจำ�เป็น เร่งด่วนของผู้ผลิตเพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่กำ�ลังมองหาความชัดเจน และเป็นไปได้ ซึง่ จากการสำ�รวจมีแนวโน้มว่าผูผ้ ลิตรถยนต์สว่ นใหญ่นน้ั ต่างมีทศิ ทางสร้างรถยนต์ทม่ี าพร้อมกับเทคโนโลยีเชือ่ มต่อกับเครือข่าย อินเทอร์เน็ทแบบครบวงจร ปลอดภัยมากขึ้น และง่ายต่อการขับ

193


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

ECO-MOBILITY ระบบการเดินทางสีเขียว - ทิศทางยานพาหนะรุ่นใหม่ ทิศทางยานพาหนะรุ่นใหม่ ปัจจัยสำ�คัญอันดับต้นๆ ของการ สร้างยานพาหนะรูปแบบใหม่คือ การเดิ น ทางพร้ อ มระบบการ ติดต่อสื่อสาร เพราะผู้บริโภคยุค นี้คาดหวังการเชื่อมต่อแบบครบ วงจรแบบนาทีต่อนาทีแม้ในขณะ ขับรถก็ตาม State Farm Mutual Automobile Insurance Company ให้ข้อมูลว่า ครึ่งหนึ่งของผู้ขับขี่ รถยนต์อ ายุ 18 ถึ ง 29 ปีใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ท ระหว่ า งการขั บ รถ โดย 36% อัพเดทข้อมูลในสังคม ออนไลน์ เพิม่ จาก 21% ในปี 2009 ขณะที่ 43% เช็คอีเมล โดยเพิม่ ขึน้ จากเดิม 32% และมีแนวโน้มว่า จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

194

การสำ�รวจในปี 2012 โดย Accenture ยังพบว่า นอกจากประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อออนไลน์แล้ว ความปลอดภัยยังเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ สำ�หรับเทคโนโลยีสำ�หรับรถยนต์ โดยรถยนต์รุ่นใหม่จาก Audi, Lexus, BMW, Chrysler, Nissan และ Volvo ต่างมีนวัตกรรมเบรคอัตโนมัติ การตรวจจับถนนด้วยระบบอัตโนมัติ เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ และ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ค่าย BMW ยังทดสอบความอัตโนมัติ ระดับสูงด้วยการใช้ GPS กล้องจับภาพ และอัลตราซาวด์ สำ�หรับ ตรวจจับวัตถุเพื่อป้องกันการชน ส่วน Volkswagen และ Google จับมือกันพัฒนาระบบอัตโนมัติในการเดินทาง อย่างไรก็ดี ขณะนี้มี ระบบการปฏิบัติงานภายในรถยนต์แบบออนไลน์ที่เริ่มใช้งานแล้ว อาทิ Smart Drive Kit ของค่าย Daimler, แอปพลิเคชันไอโฟน ConnectedDrive ของค่าย BMW ซึ่งให้ผู้ใช้รถยนต์สามารถอัพเดท Facebook, แผนที่การเดินทางจากบริษัท TomTom ซึ่งทำ�ข้อตกลงกับ Apple ในการทำ�ระบบนำ�ทาง เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถหาข้อมูลร้าน อาหาร คำ�แนะนำ�ติชม ที่พัก เปรียบเทียบราคานํ้ามันของแต่ละสถานี สภาพภูมิอากาศ กระทั่งสามารถทวีตการเดินทางแบบสดๆ ในขณะที่ Ford SYNC พยายามเปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นระบบอินเทอร์เน็ทแบบ เคลือ่ นที่ โดยผูใ้ ช้รถสามารถออนไลน์ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา และยังมีนวัตกรรม ตัวใหม่ที่กำ�ลังจะมาถึง นั่นคือ Ecosport Compact SUV ที่มาพร้อม ระบบปฏิบัติการแบบใช้เสียงในการสั่งงาน ทั้งโทรศัพท์ เลือกเพลง และส่งข้อความ


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

BMW Connected Drive

195


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

ECO-MOBILITY ระบบการเดินทางสีเขียว - ทิศทางยานพาหนะรุ่นใหม่ อีกทิศทางหนึ่งสำ�หรับการออกแบบรถยนต์ มาจากแนวโน้มว่ารถยนต์ ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้นํ้ามันเบนซินและดีเซลน้อยลงจะเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับที่ยุโรปได้เริ่มกำ�หนดมาตรฐานการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ที่เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น EU ได้ก�ำ หนดค่าสูงสุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ในปี 2012 ไว้ท่ี 130 กรัม/กม. ในขณะที่ค่าเฉลี่ยในปัจจุบนั คือ 158 กรัม/กม. ข้อกำ�หนดเช่นนี้มีส่วนผลักดันให้บริษัทรถยนต์ต้องพัฒนารถไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพลังงานเชือ่ ว่ารถยนต์ทใ่ี ช้เครือ่ งยนต์ เบนซินและดีเซลแบบธรรมดาจะลดลงและหายไปใน 20 ปีข้างหน้า Twizy Cargo โดย Courtesy Renault โดยถูกแทนที่ด้วยรถไฮบริด รถปลั๊กอินไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า (หรือรถ เซลล์เชื้อเพลิง) Twizy Cargo คือรถยนต์ไฟฟ้า แบบที่ นั่ ง เดี ย วขนาดกะทั ด รั ด สำ�หรับการใช้งานด้านธุรกิจ โดย Renault นอกจากจะมีขนาดเล็ก แล้ว พืน้ ทีส่ ว่ นหลังยังเน้นประโยชน์ ด้านการจัดเก็บสัมภาระได้ดี โดย สามารถเก็บของได้ถึง 180 ลิตร หรือ 75 กิโลกรัม พร้อมระบบล็อค ประตูที่เป็นมาตรฐาน วิง่ ได้ 50 ไมล์ ใช้เวลาชาร์จเพียง 3 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งคิดเป็นเงินเพียง 1 ปอนด์ (50 บาท) นอกจากนี้ยังไม่ปล่อยก๊าซ คาร์บอนสูช่ น้ั บรรยากาศ 196


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

Honda Micro Commuter คือ รถยนต์ ข นาดจิ๋ ว สำ � หรั บ การ เดินทางระยะใกล้ด้วยพลังงาน ไฟฟ้า รถต้นแบบล่าสุดจาก Honda จัดอยู่ในกลุ่มรถขนาดเล็ก ด้วย สัดส่วนตัวถังยาว 2.5 เมตร กว้าง 1.25 เมตร และสูง 1.45 เมตร มี แบตเตอรี่ ส ามารถชาร์ จ ด้ ว ย ไฟฟ้าซึ่งใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง สามารถรองรับผูโ้ ดยสารผูใ้ หญ่ได้ 2 คน ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง ในตัวรถมีแท็บเล็ตสำ�หรับ จัดแสดงข้อมูล แผนทีก่ ารเดินทาง เพลง กระทั่งเก็บข้อมูลภาพ และ ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง ติดอยู่บนหลังคารถ

Honda Micro Commuter

197


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

ECO-MOBILITY ระบบการเดินทางสีเขียว - ทิศทางยานพาหนะรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกัน ผูบ้ ริโภคบางกลุม่ ต้องการคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถ ชื่น ชมเมื อ งและพื้น ที่ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องอยู่ในรถยนต์ พวกเขา ต้องการยานพาหนะที่ขนาดเล็ก เคลือ่ นตัวได้สะดวก และไม่ปล่อย ก๊าซคาร์บอน ดังนั้นจักรยานจึง เป็นคำ�ตอบที่สำ�คัญ การเติบโต ของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตกลาง แจ้งของวัยรุ่นในยุโรป ยังผูกโยง ไปกับการปัน่ จักรยาน เห็นได้จาก สถานี ใ ห้ เ ช่ า จั ก รยานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามเมื อ งใหญ่ ทั้ ง ปารี ส และ ลอนดอน ซึง่ เติบโตมาจากทัง้ ความ ต้ อ งการของคนท้ อ งถิ่ น และ นักท่องเที่ยว

198

จากความต้องการยานพาหนะสองล้อเพิ่มขึ้น บริษัทรถยนต์ทั่วโลกจึง มีการออกจักรยานรุ่นพิเศษทั้งแบบย้อนยุค หรือดีไซน์ที่สวยงาม โดยมี จุดประสงค์ทั้งเพื่อเป็นของสะสม ประชาสัมพันธ์แบรนด์ หรือรองรับ กระแสการบริโภคแบบ Slow Life บางรายก็ออกจักรยานต้นแบบรุ่น ไฮบริดเพื่อแสดงถึงยานพาหนะสำ�หรับอนาคต Peugeot สร้างสรรค์รถจักรยานไฟฟ้ารุ่นใหม่ AE21 Hybrid Bike ให้ เป็นจักรยานสำ�หรับเมือง ด้วยความสมาร์ท ปราดเปรียว กะทัดรัด พร้อมการใช้งานที่สะดวกและสง่างาม มีมอเตอร์ไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณล้อ รถส่วนหน้า ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมีขนาดเล็กโดยลอคติดอยู่ กับที่ ทำ�ให้สามารถชาร์จไฟฟ้าได้โดยตรงกับตัวรถหรือถอดออกเพื่อ ชาร์จกับไฟฟ้าตามบ้านได้ ตัวรถมีนํ้าหนักเบา โครงทำ�ด้วยอลูมิเนียม และมีที่สำ�หรับใส่ของให้วางแบตเตอรี่หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ หลังจากออกรถยนต์ไฮบริดมาแล้ว ในปี 2009 Lexus ออกแสดง ต้นแบบจักรยานไฮบริดในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ ด้วยโครงสร้างหลัก ทำ�ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ปรับความเร็วได้ 8 ระดับ เก็บพลังงานไฟฟ้า ได้ 240 วัตต์ โดยมาจากการใช้งานของผูใ้ ช้และเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ทั้งยังสามารถชาร์จด้วยไฟฟ้าได้ด้วย


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

ส่วน Bik.e ของ Volkswagen เป็นจักรยานต้นแบบที่สามารถ พั บ เก็ บ และชาร์ จ ไฟฟ้ า ภายใน รถยนต์ได้ สะดวกต่อการเคลื่อน ย้ า ยและลดพื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ เมื่อไม่ใช้งาน ในยุคที่ผู้บริโภค ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของรถยนต์ ม ากขึ้ น จักรยานไฟฟ้าเพื่อการเดินทาง ระยะสั้นจึงเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ สำ�หรับการผลิตควบคู่กับรถยนต์

“Hybrid” Lexus Bike

“Bik.e” Volkswagen Peugeot AE21 Hybrid Bike

199


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

ECO-MOBILITY ระบบการเดินทางสีเขียว - รูปแบบการบริการการเดินทาง รูปแบบการบริการการเดินทาง แต่ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายรวมถึงผู้ให้บริการรถยนต์ แบบเช่าก็ยื่นข้อเสนอด้านราคาที่ย่อมเยา เข้าถึงง่าย และที่สำ�คัญคือ ลดความเคร่งเครียดในการเป็นเจ้าของ แน่นอนว่าผู้คนส่วนใหญ่ต่าง ต้องการไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว ซึง่ อาจหมายถึงการเดินทางรูปแบบ ใดก็ได้ไม่วา่ จะเป็นรถยนต์ การขนส่งสาธารณะ การปัน่ จักรยาน กระทัง่ การเดินเท้า ในราคาสมเหตุสมผล ง่าย และเชือ่ มต่อกับระบบการเดินทาง หลักเพื่อการไปถึงจุดหมายได้ แนวคิดใหม่สำ�หรับการออกแบบรถยนต์จึงพยายามเปลี่ยนทัศนคติ จากรูปแบบการถือครองรถยนต์แบบของใครของมันมาสู่การแบ่งปัน กันใช้ ตัวอย่างเช่น คอนเซ็ปต์ล่าสุดจาก Rinspeed ซึ่งร่วมมือกับ MicroMax กระตุ้นให้มีการมีแบ่งรถยนต์กันใช้ผ่านระบบ GPS และ สมาร์ทโฟน และดูเหมือนว่าระบบการเช่ารถยนต์แบบ Zipcar จะ กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคในเมืองใหญ่ต้องการมากขึ้นเพราะช่วยลดค่า ใช้จ่ายทั้งค่าบำ�รุงรักษา ค่าที่จอดรถ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยินดีตัดค่า ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยดังกล่าวออกก่อนค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ผนวกกับภาวะ ราคานํา้ มันทีพ่ งุ่ สูงขึน้ การจอดรถทิง้ ไว้และขับในกรณีทม่ี คี วามจำ�เป็น จริงๆ จึงเป็นคำ�ตอบที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้มีรถยนต์

200

จากเหตุผลข้างต้น การสมัครเป็น สมาชิกรายปีกับบริษัทเช่ารถยนต์ หรือการจ่ายเงินเช่ารถเป็นรายครัง้ จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งอาจ คิ ด เป็ น รายชั่ ว โมงหรื อ รายวั น ก็ได้ สำ�หรับบริษัทให้เช่ารถราย ใหญ่จากฝั่งอเมริกา Zipcar ผู้ใช้ เสียค่าสมาชิกในอัตราเพียง 25 เหรียญต่อปีเท่านั้น หรือมีอัตรา เริ่มต้นในการเช่ารถยนต์ชั่วโมง ละ 7.5 เหรียญ โดยรวมค่านํ้ามัน และประกันรถยนต์ไว้แล้ว เมื่อ ต้องการใช้รถก็สามารถจองโดย ระบุ รู ป แบบรถและวั น เวลาที่ จะใช้ ง านผ่ า นทางเว็ บไซต์ หรื อ ทางแอปพลิเคชันบนมือถือ และ สามารถเลื อ กรถยนต์ ที่ พ ร้ อ ม ใช้ในพื้นที่ที่ผู้ใช้พักอาศัยอยู่ได้ อย่างสะดวกสบาย


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

Zip Car

201


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

ECO-MOBILITY ระบบการเดินทางสีเขียว - รูปแบบการบริการการเดินทาง ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ต่างเข้าใจรูปแบบการเดินทางใหม่ท่กี ำ�ลังเกิดขึ้น BMW มองว่าการเดินทางในอนาคตจะหมายถึงบริการในการเดินทาง มากกว่าเพียงการจำ�หน่ายรถยนต์ เช่นเดียวกัน Daimler พยายาม ขยาย Car2go ให้กว้างขวางครอบคลุมขึน้ มากกว่าการโฟกัสเพียงธุรกิจ การขาย ในขณะที่ Ford มีการตั้งทีม Zipcar ไปล่วงหน้าแล้ว โดย พยายามป้อนรถยนต์สู่ธุรกิจ ผู้เ ช่าและจั ดหารถยนต์ ม ากกว่ า ผู้ จัด จำ�หน่าย สำ�หรับ Carrot บริษัทแรกในเม็กซิโกซึ่งให้บริการระบบการ แบ่งปันรถยนต์ใช้ พบว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นจาก 20 คัน เป็น 40 คันในปี 2012 และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นไปอีก รวมถึงบริษัท Bluecars ที่ให้บริการอิเล็คทริกคาร์ในทุกพื้นที่ของปารีสและคาดการณ์ว่าจะ มีผู้ใช้กว่า 5,000 คันในปี 2013 นอกจากนี้ บางบริษัทยังมอบความ พิเศษสำ�หรับลูกค้าด้วยระบบบริการที่หรูหราและรวดเร็วทันเวลา อาทิ บริษัท Uber ให้ผู้ใช้เรียกรถยนต์พร้อมคนขับผ่านแอปพลิเคชันใน สมาร์ทโฟนได้ในเวลาเพียง 15 นาที เฉพาะในพื้นที่เขตเมืองทั่วโลก

Uber

202


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Eco-Mobility - ระบบการเดินทางสีเขียว ::

Personal Rapid Transit

Scott Griffith ที่ปรึกษาทางด้าน ยุ ท ธศาสตร์ แ ละผู้ ร่ ว มก่ อ ตั้ ง Zipcar เชื่อว่า ในเร็วๆ นี้ คนส่วน ใหญ่ที่อาศัยในเขตเมืองจะสามารถ เชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยระบบการ สื่อสารและแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งจะเพิ่มความ ต้องการในส่วนบริการการเดินทาง และเครื อ ข่ า ยการเดิ น ทางหรื อ ระบบเช่ า รถยนต์ ที่ มี อ ยู่ นั้ น จะ สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค เพื่อให้บริการได้แบบเรียลไทม์

แนวคิดนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่กำ�ลัง เติบโตเข้าสู่ตลาดกลุ่มคนวัยทำ�งาน ซึ่งชื่นชอบการเดินทางและคุ้นเคย กับชีวติ อยูใ่ นโลกออนไลน์ พวกเขาไม่สนใจทีจ่ ะถือครองทรัพย์สนิ ขนาด ใหญ่และมีราคาแพงอย่างรถยนต์ แต่เลือกที่จะมีรถจักรยาน หรือใช้ ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่า เพราะการเดินทางสำ�หรับคนกลุม่ นี้ คือ การสัญจรจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งโดยไม่ได้สร้างปัญหาใดๆ ไว้ และจาก การสำ�รวจของสถาบัน Urban Land ในสหรัฐอเมริกาพบว่า กลุม่ ผูบ้ ริโภค อายุ 16-24 ปีต้องการที่พักขนาดเล็กใกล้ระบบการขนส่งสาธารณะ มากกว่าที่พักขนาดใหญ่กว่าแต่ต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง ตัวอย่างหนึง่ ของการเชือ่ มโยงเครือข่ายการเดินทางอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่องถึงกัน รวมถึงการบูรณาการระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการเดินทาง คือ โครงการ Masdar City ต้นแบบเมืองฉลาด ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตั้งเป้าเป็นเมืองแรกของโลกที่ไม่ปล่อยก๊าซ คาร์บอนและจัดการขยะให้เป็นศูนย์ โดยทุกระบบภายในเมืองนี้จะไม่ ปล่อยของเสียและสารเรือนกระจกออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม ขยะเกือบทัง้ หมด ในเมืองจะถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงนา้ํ เสียทีผ่ า่ นกระบวนการ บำ�บัดเป็นอย่างดีบางส่วนถูกนำ�กลับมาใช้ใหม่เช่นกัน นอกจากนี้ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์และกำ�หนดมาตรฐานการสร้าง มลภาวะเป็นศูนย์ ทำ�ให้มีการวางระบบขนส่งส่วนบุคคลภายในเมือง (Personal Rapid Transit หรือ PRT) ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ระบบ “แท็กซี่อัจฉริยะ” นี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน ทดแทน นับเป็นรูปแบบการคมนาคมภายในเมืองยุคใหม่ที่น่าสนใจ

203


204


โครงการ Masdar City ต้นแบบเมืองฉลาดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

205


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

URBAN NOMADISM การโยกย้ายถิน่ ฐานอย่างอิสระ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบรอดแบนด์หรือ Jodi Ettenberg บล็อกเกอร์ด้าน ระบบไร้สาย มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรม อาหาร อดีตนักกฎหมายในนิวยอร์ก ซึ่งวางแผนว่าจะลาออกจากงาน รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคนี้ และเดินทางพักผ่อนเพียง 1 ปี คำ�ว่า Nomad เคยเป็นคำ�เรียกกลุ่มชนเร่ร่อนพเนจรซึ่งไม่อยู่ประจำ�ที่ แต่ตอนนี้เธอเดินทางมา 5 ปีแล้ว พวกเขาย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลจากทั้งเรื่องการหาอาหาร จากจุดเริ่มต้นในการเขียนบล็อก การเลี้ยงสัตว์แบบทุ่ง หรือการหาที่อยู่ที่อุดมสมบูรณ์แทนถิ่นเดิม หาก Legal Nomad ทำ�ให้เธอได้รับ แต่ในช่วงหลายปีมานี้ คำ�ว่า Urban Nomad เกิดขึ้นจากลักษณะกลุ่ม โอกาสและติดต่อเพื่อทำ�งานด้าน คนเมืองซึ่งเดินทางเป็นประจำ�เพราะความพร้อมสรรพของโครงสร้าง อื่นๆ ทั้ง นักเขียนอิสระ ช่างภาพ คมนาคมพื้นฐานและเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และที่ ป รึ ก ษาด้ า นการตลาด ง่ายต่อการเชือ่ มต่อจากจุดหมายหนึง่ ไปยังอีกจุดหมายหนึง่ ซึง่ ลบภาพ ปัจจุบันบล็อกของเธอมีผู้เข้าชม นักเดินทางในยุคก่อนที่ต้องตระเตรียมข้าวของจำ�นวนมากทุกครั้งที่ มากกว่า 150,000 ครั้งต่อเดือน เดินทาง แต่สำ�หรับนักเดินทางยุคใหม่อย่าง Urban Nomad พวกเขา เธอเดินทางมาแล้วทั้งอเมริกาใต้ ต้องการเพียงคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือสมาร์ทโฟน หรืออาจไม่ต้อง รัสเซีย มองโกเลีย และขณะนี้ใช้ พกพาอะไรติดตัวไปเลยด้วยซํ้า เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ชี วิ ต และทำ � งานในโฮจิ มิ น ต์ ม า ได้ด้วยการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้ นัก 4 เดือนแล้ว เดินทางเหล่านี้จึงถูกเรียกได้ว่าเป็น Digital Nomad เพราะระบบ อินเทอร์เน็ตช่วยทลายข้อจำ�กัดเรื่องการใช้ชีวิตและการทำ�งานลง อย่างสิ้นเชิง

206


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

เรื่องราวของ Jodi Ettenberg ทำ�ให้เห็นว่า นักเดินทางรุ่นใหม่เหล่า นี้ไม่ได้เป็นนักเดินทางหรืออพยพเพื่อย้ายถิ่นฐานจากเมืองหนึ่งสู่อีก เมืองแบบนักท่องเที่ยวทั่วไป หากแต่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือทำ�งาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ทเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ติดตาม และเป็นจุดเริ่มต้น ของการหางานอื่นๆ และแหล่งรายได้สำ�หรับการใช้ชีวิตแบบต่อเนื่อง นอกจากนี้ Digital Nomad ยังหมายรวมถึง กลุ่มผู้ทำ�งานที่ถูกส่งไป ยังที่ต่างๆ หรือทำ�งานให้กับบริษัทหลักในประเทศใหญ่ๆ กระทั่งนัก เดินทางเพื่อเก็บข้อมูล ปัจจัยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ทที่รุดหน้ามีผลอย่างยิ่งต่อการสร้าง นักเดินทางรุ่นใหม่ และเป็นที่คาดการณ์ว่าในอนาคตโลกจะเชื่อมต่อ แบบไร้สาย โดยจะอยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีเคลื่อนที่ในระบบมือถือ มากกว่าด้านอื่นๆ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนช่วย ตอกยํ้าการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมซึ่งเป็นสังคมแบบนักเดินทาง ไม่อยู่ ประจำ�ที่มากขึ้น และดูเหมือนว่าประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อข้อมูล แบบไร้สายจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ อาทิ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะรวดเร็ว ขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้น สัญญาณระยะสั้นแบบ Wi-Fi Hotspot จะมี ให้บริการในสถานที่ต่างๆ มากกว่าที่เป็นอยู่

เทคโนโลยี สำ � คั ญ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง นอกจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ท คือ อุปกรณ์และเครื่องมือสำ�หรับ การเชือ่ มต่อ เช่นเดียวกับทีย่ คุ หนึง่ โซนี่วอล์คแมนเคยวางความคิด ไว้ว่าดนตรีสามารถติดตามผู้ฟัง ไปได้ทุกที่ทุกเวลา หรือในปี 1999 บริษทั BlackBerry โดย Research In Motion (RIM) สร้างระบบให้ ผูใ้ ช้สามารถเช็คอีเมลได้ทกุ ที่ และ ในช่วงปี 1980 ยุคที่คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเริ่มเข้าสู่กระแสหลัก Apple ถือเป็นบริษัทพาณิชย์ที่ โดดเด่ น ทั้ ง ด้ ว ยรู ป โฉมของ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละรู ป แบบการ ใช้งานด้วย Graphical user interface ซึ่งเป็นการติดต่อกับ ผู้ใช้โดยใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ อื่นๆ เพื่อแทนลักษณะต่างๆ ของ โปรแกรม กระทัง่ เข้าสูย่ คุ เทคโนโลยี การสื่ อ สารแบบเคลื่ อ นที่ ซึ่ ง มี เทคโนโลยี แ ละลู ก เล่ น เพิ่ม ขึ้น เรื่อยๆ โดยจากการเปิดตัว iPhone ครัง้ ล่าสุด ระบบอินเทอร์เฟสแบบ สัมผัสสามารถใช้งานได้ง่ายกว่า เดิมมาก 207


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

URBAN NOMADISM การโยกย้ายถิน่ ฐานอย่างอิสระ ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงมากมายในด้าน เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี ประเภทส่วนบุคคล โดยเฉพาะ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภค วั น นี้ ต่ า งมี ใ ช้ แ ละแพร่ ห ลาย ขึ้น เรื่อ ยๆ แต่ใ นอนาคตระบบ อินเทอร์เน็ทจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง และสร้างความแตกต่างมากขึ้น อาทิ รูปแบบการจับจ่ายใช้สอย ระบบการธนาคาร การฟังเพลง อ่านหนังสือ ซึง่ ขณะนี้โทรศัพท์แบบ เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนนั้นแทบ เข้ า มาแทนที่ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบ พกพา ทั้งยังเป็นอุปกรณ์อันดับ ต้นๆ ที่ผู้บริโภคใช้ออนไลน์ โดย จากข้อมูลของ International Telecommunication Union พบ ว่า 3.3 พันล้านคน ซึ่งมากกว่า ครึง่ ของประชากรทัง้ หมดของโลก ขณะนี้สมัครใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 208

ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ท ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทำ � ให้ โ ลกกลายเป็ น พื้ น ที่ เ สรี ไม่มีขอบเขตในการใช้ชีวิต หรือกระทั่งการทำ�งาน ผู้บริโภคมากมาย ปรารถนาจะเคลื่อนที่และโยกย้ายไปตามที่ต่างๆ ในวงการออกแบบ ก็มีงานต้นแบบหลายชิ้นซึ่งสะท้อนแนวคิด Urban Nomad นี้ โดย นักออกแบบส่วนใหญ่ไม่ได้มองเพียงปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือ ระบบอินเทอร์เน็ทที่เอื้ออำ�นวยเท่านั้น หากมองถึงสถานการณ์ของ เมืองที่มีข้อจำ�กัดทั้งทางด้านจำ�นวนคน พื้นที่ และทรัพยากร ทำ�ให้ ผู้คนต้องการเคลื่อนย้ายทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย สร้างความรู้สึกเสรี หรือ สร้างแรงบันดาลใจ เมืองใหญ่ในจีนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ ที่ดินโดยรัฐ รวมถึงค่าเช่าห้องในเขตเมืองที่แพงจนน่าตกใจ กลุ่ม นักออกแบบ PAO และ PIDO จึงเสนอแนวคิดและทดลองสร้างบ้าน เคลื่อนที่ราคาถูกในชื่อ Tricycle House and Tricycle Garden โดย ใช้วัสดุพลาสติกโพลีโพพิลีน ซึ่งเหมาะสมทั้งด้านคุณสมบัติและราคา ใช้เครื่อง CNC Router ในการตัดทำ�เป็นรูปทรง และสามารถพับได้ โดยยังคงความแข็งแรงอยู่ ดังนั้นตัวบ้านจึงสามารถยืดเข้า-ออกได้เพื่อ เพิ่ม-ลดพื้นที่ การออกแบบภายในจำ�กัดเฉพาะเครื่องอำ�นวยความ สะดวกที่สำ�คัญ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อบ้านกับรถสามล้อได้จึงเพิ่ม ความสะดวกในการเดินทาง และสร้างความรูส้ กึ อิสระในการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

Tricycle House and Tricycle Garden โดย PAO และ PIDO

209


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

URBAN NOMADISM การโยกย้ายถิน่ ฐานอย่างอิสระ เช่นเดียวกับสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Jo Nagasaka จาก Schemata Architecture Office ออกแบบ Paco โมเดลใหม่สำ�หรับการใช้ ชีวิต ภายในกล่องสี่เหลี่ยมขนาด เล็กเพียง 3*3*3 เมตร หากแต่ จัดสรรพืน้ ทีร่ วมถึงอุปกรณ์ส�ำ หรับ การใช้ชีวิตอย่างครบครัน

Paco โดย Jo Nagasaka

210


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

Paco โดย Jo Nagasaka

211


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

URBAN NOMADISM การโยกย้ายถิน่ ฐานอย่างอิสระ นอกจากนี้ไอเดียจากหนังสือการ สร้างบ้านขนาดเล็ก How to Build Your Own Living Structures โดย Ken Isaacs ซึ่งออกในปี 1974 ผนวกกับแรงบันดาลใจจากนิสัย รักอิสระและการเดินทางของคน ยุค 60s กลายเป็นแนวความคิด หลักของ Alec Farmer สำ�หรับ การสร้างบ้านขนาดเล็กเพียง 8 ฟุต โดยโครงสร้างหลักของบ้านทำ� จากไม้โพลีวูด ส่วนโครงทำ�ด้วย เหล็กกล้าไร้สนิม จึงมีนา้ํ หนักเบาแต่ แข็งแรง สอดคล้องกับชือ่ โปรเจกต์ Urban Nomad Version 2.0 โดย Alec จะวางบ้านหลังนีท้ ี่เมือง กลาสโกว์ ก่อนจะเคลื่อนย้ายไป ที่อื่นๆ ต่อไป

Urban Nomad Version 2.0 โดย Alec Farmer

212


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

City Bike

ไม่ เ พี ย งรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ในบทพื้ น ฐานของการกิ น อยู่ ห ลั บ นอน เท่านั้น กิจกรรมและสันทนาการอื่นๆ ก็ถูกออกแบบให้ควบคู่ไปกับ การเคลื่อนที่เช่นกัน City Bike จากงาน Dutch Design Week คือจักรยานซึ่งมีแนวคิดจาก การผนวกที่ทำ�งานเคลื่อนที่ได้และจักรยานแบบสามล้อถีบ เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถเลือกที่ทำ�งานได้ตามใจชอบ ด้านหน้าออกแบบให้เป็นส่วน การทำ�งานในลักษณะกล่อง สามารถวางคอมพิวเตอร์แบบพกพาและ ข้าวของได้เท่าที่จำ�เป็น 

213


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

URBAN NOMADISM การโยกย้ายถิน่ ฐานอย่างอิสระ หรือ Springtime โดย Jeriël Bobbe นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ เขาเห็ น ว่ า ช่ ว งฤดู ร้ อ นถื อ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะกั บ การออกไปปั่ น จักรยานและปิคนิคนอกบ้าน เขาจึงออกแบบกล่องซึ่งจัดแบ่งพื้นที่เก็บ อุปกรณ์สำ�หรับการปิคนิค อาหาร รวมถึงโต๊ะเก้าอี้ซึ่งสามารถพับ จัด เก็บได้อย่างไม่ยุ่งยาก

Springtime โดย Jeriël Bobbe

214


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

เทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึงการ สัญจรที่สะดวก รวดเร็ว ยังช่วย สร้ า งจุ ด หมายการเดิ น ทางที่ หลากหลาย สะท้อนสู่ภาพลักษณ์ ของร้านค้าที่ปฏิเสธการวางอยู่ เฉยๆ รอให้คนมาจั บจ่า ย แต่ ต้องการนำ�เสนอความหลากหลาย รากเหง้า ภูมิปัญ ญาของแต่ล ะ ปลายทางมารวมไว้ ที่ จุ ด เดี ย ว สื่ อ ถึ ง การเก็ บ เกี่ ย วของที่ ลํ้ า ค่ า ในแต่ ล ะจุ ด หมายที่ เ ดิ น ทาง มา แต่เปลี่ยนเป็นการเลือกเฟ้น และรวบรวมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ชิ้ น งานชั้นยอดจากทั่วโลกไว้ในร้าน เดียว คล้ายกับร้านค้าแบบ Multi Brand

Hunting and Collecting โดย Aude Gribomont และ Niels Radtke

Hunting and Collecting คือร้านค้าแบบคอนเซปต์สโตร์ที่ก่อตั้ง โดย Aude Gribomont บรรณาธิการด้านแฟชั่น และ Niels Radtke โปรดิวเซอร์จัดงานอีเวนต์ ในพื้นที่ 300 ตารางเมตร ทั้งคู่นำ�งาน ออกแบบชั้นเยี่ยม ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ชิ้นงานออกแบบ และเพลง รวมถึงพิถีพิถันในการเลือกแบรนด์ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในร้านให้สอดคล้องกัน ร้านนี้จึงแสดงวิสัยทัศน์ด้านสไตล์ที่ชัดเจน และมีเอกลักษณ์โดดเด่น ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นต่างเต็มไปด้วยศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ แทนที่จะวิ่งตามกระแสโลก แบรนด์เหล่านี้ ต่างสร้างคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองและนั่นถือเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับ วัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีการตกแต่งร้านใหม่เพื่อ สร้างประสบการณ์สำ�หรับลูกค้าที่แวะเวียนมาบ่อยๆ จนได้รับรางวัล Commerce Design Brussels Award ด้านการตกแต่งภายในและหน้า ร้านประจำ�ปี 2011 215


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

URBAN NOMADISM การโยกย้ายถิน่ ฐานอย่างอิสระ เช่นเดียวกับ Centre Commercial ในฝรั่งเศส คอนเซ็ปต์สโตร์ซึ่ง รวบรวมแฟชั่น งานออกแบบ และ โปรเจกต์ดา้ นศิลปะ แต่ละแบรนด์ มาจากแหล่ ง ผลิ ต ชั้ น นำ � ทั้ ง ฝรั่งเศส อังกฤษ และเดนมาร์ก บ้างก็มาจากร้านรถจักรยานมือสอง ร้านเฟอร์นเิ จอร์วนิ เทจ และสตูดโิ อ ศิลปะ ทีน่ จ่ี งึ ไม่ตา่ งจากพืน้ ทีแ่ สดง งาน ซึ่งทำ�ให้เห็นทั้งความเป็น พื้ น ถิ่ น และแนวคิ ด ดั้ ง เดิ ม ของ แต่ละชิ้นงาน สภาพสังคม และ นิเวศแวดล้อม อันเป็นจุดเริ่มต้น ของงานออกแบบ

ปรัชญาของร้าน Centre Commercial

216


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Urban Nomadism - การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ ::

Centre Commercial

217


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Food Revolution - การปฏิรูประบบอาหารในเมือง ::

FOOD REVOLUTION การปฏิรปู ระบบอาหารในเมือง จำ�นวนประชากรที่เพิ่มมาก ซึ่งจากการสำ�รวจพบว่ากว่า 50% อยู่ใน เขตเมือง มีผลโดยตรงต่อความต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูล จากหนังสือ Food and the City ยังบอกอีกว่า ชั้นวางสินค้าที่ดูเหมือน จะครบถ้วนและอุดมสมบูรณ์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต สามารถรองรับความ ต้องการของผู้คนในเมืองได้เพียง 3 วันเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วอาหารซึ่งคนเมืองรับประทานส่วนใหญ่นั้นมาจากระบบ การผลิตอาหารจากนอกเมืองเป็นสำ�คัญ ฉะนั้นหากเกิดวิกฤตการณ์ ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือปัญหาด้านความมั่นคง ก็ เสมือนระบบสายพานอาหารถูกตัดและส่งผลให้อาหารขาดแคลน ปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่า กระบวนการ ผลิตและสำ�รองอาหารเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับคนเมือง เพื่อตอบประเด็น เรื่องความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได้ในทุกทิศทาง นอกจากนี้ช่วยลด ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและที่มาที่ไปของอาหารตามที่ ปรากฏอยู่บ่อยครั้งในสื่อ ตั้งแต่หนังสือ Fast Food Nation ของ Eric Schlosser (ก่อนที่จะถูกทำ�เป็นสารคดี) ไปจนถึงสารคดีเรื่อง Food, INC. ซึ่งตีแผ่ระบบการผลิตอาหารที่เต็มไปด้วยการคอรัปชั่น ปนเปื้อน และคุณภาพในเกณฑ์ตํ่า ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความตระหนัก มากขึ้น แต่ยังเริ่มปูทางสำ�หรับการผลิตอาหารด้วยตัวเอง

218


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Food Revolution - การปฏิรูประบบอาหารในเมือง ::

แรงกระตุ้นดังกล่าวส่งผลให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในเมืองใหญ่ ขึ้นแล้ว อย่างเช่นในนิวยอร์ก Ben Flanner ออกจากวงการธุรกิจและ เดินหน้าเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวด้วยการเปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าตึก ร้างเป็นสวนเพาะปลูกจนสามารถสร้างรายได้พร้อมความสุข หรือ Pasona Group ในโตเกียวซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความคับแคบและจำ�กัดของ พื้นที่ ได้เปลี่ยนพื้นที่ภายในอาคารกว่า 6 ห้องให้เป็นแปลงปรับปรุง พันธุ์ข้าวท้องถิ่น และแปลงปลูกพืชสมุนไพรภายใต้การควบคุมอุณหภูมิ อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการรายงานจาก ReportLinker ซึ่ง ระบุภาวะตลาดของอุตสาหกรรมการทำ�สวนและการใช้ชีวิตนอกบ้าน ทั่วโลกในปี 2011 ว่ามีอัตราเติบโต 3% ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น มูลค่า 187 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเป็น 3.5% ระหว่างปี 2011-2016 ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าทางการตลาดกว่า 220 พันล้าน เหรียญสหรัฐ เนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่สีเขียวต่าง เบ่งบาน ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ รวมถึงสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเพาะปลูกในเขตเมือง เกษตรคนเมืองรูปแบบใหม่จึงไม่เพียงส่งเสริมให้ผู้อาศัยในเมืองผลิต อาหารเพียงเพื่อตัวเอง แต่หวังผลต่อเนื่องไปกว่านั้น นั่นคือ ต้องการ สร้างความผูกพันระหว่างความเป็นเกษตรกรกับความเป็นอยู่ที่ดีแบบ คนเมือง และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตอาหาร ชุมชน และร้านค้า ซึ่งมีทั้งเครือข่ายชุมชนสำ�หรับกลุ่มคนในเมืองใหญ่

219


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Food Revolution - การปฏิรูประบบอาหารในเมือง ::

FOOD REVOLUTION การปฏิรปู ระบบอาหารในเมือง ใจกลางเมืองดีทรอยต์ ในพื้นที่ กว่า 0.425 เอเคอร์ของอาคาร ลาฟาแยตเดิมซึ่งมีความสำ� คัญ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ ง ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแปลงเกษตร แบบครบวงจร และเปิดพืน้ ทีค่ ล้าย ศูนย์รวมชุมชนแบบดัง้ เดิม ตั้งแต่ พื้นที่เพาะปลูกทั้งแปลงผักและ สวนกะบะ ซึง่ รวมแล้วมีพชื พรรณ กว่า 200 ชนิด ไปจนถึงพืน้ ทีพ่ บปะ แหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะปลูก กระทั่งพื้นที่แสดงงานศิลปะ ซึ่ง ความพิเศษของสวนแห่งนี้ยังรวม ถึงด้านการจัดสรรพื้นที่ การใช้ ทรัพยากร รวมถึงการจัดการนํ้า ด้วยระบบการให้นํ้าแบบนํ้าหยด ซึ่งช่วยให้ได้ผลผลิตมากกว่าการ ทำ�เกษตรแบบทั่วไป 200 - 400% ขณะที่ใช้ปริมาณนํ้าน้อยกว่า จึง ถือได้ว่า Lafayette Green เป็น ภูมิสถาปนิกที่ผนวกการเกษตร กิจกรรมทางสังคม และเมืองใหญ่ ให้เข้ากันอย่างสมดุล 220

Lafayette Green


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Food Revolution - การปฏิรูประบบอาหารในเมือง ::

นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารออกแบบ โครงสร้ า งสวนฉบั บ คนเมื อ ง ที่ง่า ยต่อ การเคลื่อ นย้า ย ด้วย โครงสร้า งเบา วั ส ดุ ที่เรี ย บง่า ย ทนทาน อันเป็นประโยชน์ในแง่ ค่า ใช้จ่า ยที่ล ดลง การส่งมอบ บริการและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ Urban Farm Unit โดย Damien Chivalle ส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ แ บบส่ ง ต่ อ จากคนกลุ่มหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่ง Urban Farm Unit โดย Damien Chivalle สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ ได้อย่างง่ายและเป็นรูปธรรม เก่าซึ่งเหมาะสมทั้งด้านราคาที่ไม่สูงมากนัก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเคลื่อนย้ายได้สะดวก เมื่อถอดฝาด้านบนออก เพิ่มส่วนประกอบ ในการเพาะปลูกพร้อมติดตั้งแผ่นกระจก ก็จะกลายเป็นเรือนเพาะชำ� โดยเมือ่ จัดวางกล่องในพืน้ ทีโ่ ล่ง อยูใ่ นภาวะทีแ่ สงและอากาศไหลเวียน อย่างเหมาะสม การปลูกผักผลไม้จงึ ไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวอีกต่อไป นอกจากนี้ ต้นแบบของ Urban Farm Unit ยังเปิดกว้างแบบโอเพนซอร์สเพื่อให้ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้วิธีสร้างและปรับใช้ในพื้นที่ของตนได้ ขณะนี้ มีการจัดวางไว้ใน 4 เมือง คือ ซูริก เบอร์ลิน บรัสเซลส์ และเบลเยียม 221


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Food Revolution - การปฏิรูประบบอาหารในเมือง ::

FOOD REVOLUTION การปฏิรปู ระบบอาหารในเมือง และไม่ใช่เพียงการส่งต่อองค์ความรู้หรือเคลื่อนย้ายงานออกแบบเพื่อ สร้างเครือข่ายหรือเพิม่ พืน้ ทีส่ วนฉบับคนเมืองเท่านัน้ หากแต่เมือ่ มีระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมารองรับ การกระจายสินค้าซึ่งเป็นผักสดหรือ ความรู้ด้านเกษตร จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ Kayleigh Thompson กระตุ้นการแลกเปลี่ยน สินค้าและข้อมูลอาหารและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ด้วยการออกแบบ Hyperlocal Online Food Market Place พื้นที่ตลาดสินค้าสดแบบ ออนไลน์ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้ติดต่อรวมถึงประชาสัมพันธ์สินค้ากันได้ โดยตรง

222


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Food Revolution - การปฏิรูประบบอาหารในเมือง ::

ระบบออนไลน์นี้จะเชื่อมข้อมูลเกษตรกรเข้ากับระบบการค้าขายอย่าง มืออาชีพผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งออกแบบมาให้ทำ�งานกับเครื่องพิมพ์ แบบเฉพาะและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โดยผู้ที่ต้องการจำ�หน่าย และซื้อสินค้าต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน นอกจากนี้ผู้ขายยังสามารถ อัพโหลดรูปสินค้าและกำ�หนดราคาผ่านแอปพลิเคชันเพื่อขายให้กับ สมาชิกคนอื่นๆ ส่วนผู้ซื้อก็สามารถเลือกหาสินค้าออนไลน์ และค้นหา สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่นด้วยรหัสไปรษณีย์

Hyperlocal Online Food Market Place โดย Kayleigh Thompson

223


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Food Revolution - การปฏิรูประบบอาหารในเมือง ::

FOOD REVOLUTION การปฏิรปู ระบบอาหารในเมือง เพื่อรองรับตลาดสินค้าสด ทั้งผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์เกษตรจาก สวนคนเมืองและผู้ผลิตท้องถิ่น รูปแบบงานออกแบบจึงมีแนวโน้ม ที่จะรองรับการจัดเก็บและถนอม อาหารให้คงความสดใหม่ได้นาน กว่า เดิ ม ทั้งยั ง คำ � นึ ง ถึ ง ความ สะดวกสบาย ขนาดที่กะทัดรัด เหมาะกั บ สั ง คมที่ เ ดิ น ทาง อยู่เสมอ Glass Herb Terrariums โดย Kandice Levero

โถแก้วเก็บอุณหภูมิขนาดเล็ก Glass Herb Terrariums ออกแบบโดย Kandice Levero ทำ�หน้าที่สร้างความอบอุ่นและป้องกันความชื้น สำ�หรับพืชสมุนไพรขนาดเล็กในฤดูหนาว คล้ายการสร้างพื้นที่เพื่อการ ปลูกให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและเป็นการจัดพื้นที่สวนสมุนไพร ขนาดเล็กสำ�หรับอพาร์ทเมนที่มีพื้นที่ใช้สอยจำ�กัด

224


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: Food Revolution - การปฏิรูประบบอาหารในเมือง ::

บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ� Whirlpool ยังออกแบบระบบการเชื่อมต่อ ความเย็น Fresh Connect ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีชิ้นล่าสุด โดย ให้ความสำ�คัญกับการใช้งานแบบแบ่งปันและมีส่วนร่วมกันระหว่าง ผู้ใช้งานซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน วิธีการจัดเก็บอาหารใหม่นี้เป็น อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยระบบการให้ความเย็นกลางแบบออนไลน์ โดย สามารถใช้ควบคู่กับอุปกรณ์หลักภายในบ้าน หรือควบคู่ไปกับการ ใช้งานส่วนบุคคลที่ต้องการให้อาหารคงความสดใหม่ได้นาน อาทิ ตะกร้าผลไม้ ตะกร้าขนมปัง และขวดไวน์ รวมถึงการสร้างลักษณะ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำ�หรับการเจริญเติบโตของสมุนไพรและ เครื่องเทศตลอดทั้งปี ระบบกลางแบบออนไลน์นี้จะคำ�นวณอุณหภูมิ และระดับความชื้นที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่อุปกรณ์จัดเก็บอาหาร จัดวางอยู่ ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถใช้ร่วมกันได้ในหลายพื้นที่ในอาคาร เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านการประหยัดพลังงาน ในอนาคตระบบ นี้ยังมีส่วนช่วยในการสั่งซื้ออาหารสด หรือระบบบริการจัดส่งอาหาร แบบเครือข่าย ที่อาจมาจากผู้ผลิตท้องถิ่นและต้องการคงความสดใหม่ ของอาหารจนถึงมือผู้รับ ผู้จัดจำ�หน่ายจะสามารถส่งมอบอาหารได้ โดยตรงกับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่ไหนก็ได้ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

225


Fresh Connect โดย Whirlpool

226


227


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

228


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 6137-01

MC# 6839-01

สารให้สีมาสเตอร์แบตช์ (สีชนิดเข้มข้น) สำ�หรับใช้กับเรซินที่ย่อยสลาย ได้ตามธรรมชาติและกลายเป็นปุ๋ยได้ สีนี้ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ส่วนใหญ่ได้จากพืชชนิดต่างๆ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ต่างจากสีที่ใช้กับโพลิเมอร์ชีวภาพที่มักทำ�จากวัสดุสังเคราะห์จาก เชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้ยังสามารถนำ�กลับมาผลิตใหม่ได้ มีสีสัน ต่างๆ ได้แก่ สีเหลืองได้จากดอกไม้เขตร้อนในบราซิล สีเขียวได้จาก คลอโรฟิลล์กับส่วนอื่นๆ ของต้นไม้ สีแดงเลือดนกได้จากแมลงโคชินีล ส่วนสีนํ้าเงินกำ�ลังอยู่ในการปรับปรุงขั้นสุดท้าย โดยสีเหล่านี้สามารถ ผสมลงในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากพลาสติกสังเคราะห์หรือ พลาสติกชีวภาพ วัสดุเนื้อแข็งที่ประกอบขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติกับโพลิเมอร์ ซึ่งมีส่วน ผสมหลักจากเศษเหลือจากการเพาะปลูกและผลิตข้าว วัสดุคอมโพสิต นี้ทำ�จากเปลือกข้าว 80 - 92% กับวัสดุประสานจากธรรมชาติ 8 - 20% ขึ้นรูปทรงด้วยความร้อนจากแผ่นแบน ชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้วสามารถใช้ งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -30°C to 120°C (-22 to 248°F) ใช้กับเครื่อง ล้างจานและเตาไมโครเวฟได้ วัสดุนส้ี ามารถนำ�ไปรีไซเคิลและย่อยสลาย ทางชีวภาพได้ โดยการสลายตัวของวัสดุจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อปฏิกิริยาย่อยสลายและการแตกตัวของวัสดุ มีคุณสมบัติ ทีด่ ใี นการต้านทานการผุกร่อนและทนแมลง เหมาะสำ�หรับใช้ทำ�ภาชนะ ต่างๆ อุตสาหกรรมเคมี และงานด้านการเกษตร 229


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

MC# 6253-01

MC# 3416-14

230

สิง่ ทอสำ�หรับปูพน้ื ทีฝ่ งั แถบ RFID เพือ่ การนำ�ทางและงานด้านโลจิสติกส์ แถบ RFID หรืออุปกรณ์ระบุข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุที่ฝังอยู่ จะทำ�หน้าที่ เป็นเครื่องหมายบอกทางให้กับหุ่นยนต์พาหนะ หรือใช้ระบุตำ�แหน่ง ของอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวได้ โดยทำ�งานร่วมกับเครื่องสแกนและการ สือ่ สารข้อมูลแบบไร้สาย แถบ RFID จะรับพลังงานและเก็บคลืน่ แม่เหล็ก ไฟฟ้าจากเครื่องสแกนไว้ เหมาะสำ�หรับการนำ�ทางหุ่นยนต์ในโรงงาน ผลิตหรืองานโลจิสติกส์ เช่น การระบุตำ�แหน่งของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ระบบการนำ�ทางในร้านค้า เช่น ติดตั้งในรถเข็นสินค้าเพื่อก็บข้อมูล เส้นทางการเดินเลือกซื้อของลูกค้า

วัสดุตกแต่งระบบโมดูลาร์ที่ประกอบด้วยเรซินรีไซเคิลจากการผลิต 40% ไม่มีส่วนประกอบของพลาสติไซเซอร์หรือสารให้ความคงตัว สามารถนำ�ไปใช้ขอมาตรฐานการออกแบบเพือ่ พลังงานและสิง่ แวดล้อม LEED MR 4.1 & MR 4.2 credits ในแง่การใช้วัสดุรีไซเคิลได้ ชิ้นส่วน รูปกากบาทนีง้ า่ ยต่อการประกอบและถอดแยกชิน้ ส่วน โดยอาศัยระบบ กระดุมกดในการเชื่อมต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน สามารถสั่งทำ�รูปแบบ พิเศษได้ตามต้องการ ทัง้ แบบผิวเรียบและแบบผิวสัมผัสสามมิติ จะต้อง ใช้ชิ้นส่วนทั้งหมด 36 ชิ้น เหมาะสำ�หรับทำ�ผนังกั้นพื้นที่ งานตกแต่ง ผนัง และฝ้าเพดาน


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 6127-01

MC# 6409-01

ระบบหลังคาเขียวทีใ่ ช้ได้กบั หลังคาราบและหลังคาลาดเอียง ประกอบ ด้วยแผ่นสักหลาดทีม่ ผี วิ เป็นเส้นใยพันกันและปลูกพืชคลุมดินชนิด sedum ไว้อย่างน้อย 8 ต้น ชั้นวัสดุอุ้มนํ้าที่ทำ�จากเส้นใย PAC (powdered activated carbon) รีไซเคิล ชั้นระบายนํ้า และชั้นโพลีเอทิลีนความ หนาแน่นตํา่ (PE-LD) เพือ่ ป้องกันการชอนไชของรากพืช ระบบดังกล่าว ติดตัง้ ง่ายและไม่ต้องอาศัยดินในการปลูก และสามารถม้วนเก็บและติดตัง้ ใหม่ได้เพือ่ การบำ�รุงรักษาพื้นผิว วัสดุนี้มีนํ้าหนักเบาจึงติดตัง้ ได้บนอาคาร ที่สร้างไว้แล้วได้เลยหรืออาจเสริมความแข็งแรงของโครงหลังคาเพียงเล็กน้อย และใส่ปุ๋ยเพียงปีละครั้งเท่านั้น ชั้นปลูกพืชนี้จะทำ�หน้าที่ป้องกันรังสี ความร้อนและต้านทานการลามไฟ เหมาะสำ�หรับใช้กบั อาคารเชิงพาณิชย์ และปูเกาะกลางถนน ผงเคลือบเทอร์โมพลาสติกนี้เหมาะสำ�หรับงานเลื่อนไถลที่ต้องการเพิ่ม แรงเสียดทานโดยเฉพาะ ประกอบด้วยโพลีออกซีเมทิลีน (POM) ที่ ผ่านกระบวนการแปรสภาพด้วยอนุภาคโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) สามารถนำ�ไปเคลือบด้วยไฟฟ้าสถิตหรือนำ�ไปอบด้วยความร้อน เช่นเดียวกับการเคลือบพาวเดอร์โค้ตปกติ ผิวเคลือบจะมีคุณสมบัติ หล่อลื่นในตัว มีผิวด้าน สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และ ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เหมาะสำ�หรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล และงานเครื่องกลขั้นสูง

231


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok

MC# 6393-01

MC# 3824-01

232

สารเคลือบสำ�หรับสีทาภายนอกอาคารเหมาะสำ�หรับใช้ในสภาพอากาศ รุนแรง ผลิตจากส่วนผสมของเซรามิกและอะคริลิกซิลิโคนเรซิน ทำ� หน้าที่ป้องกันการซึมผ่านของนํ้าและคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี ทำ�ให้ ผิวเคลือบสามารถต้านทานสารเคมี ความร้อน และยังป้องกันการซีด จางจากรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) และการเสื่อมสภาพจากเกลือ สาร เคลือบนี้มีพื้นผิวที่ยึดเกาะนํ้าได้ดีจึงสามารถทำ�ความสะอาดตัวเองได้ เมื่อมีนํ้าฝนมาชะล้างฝุ่นละออง นํ้ามัน เชื้อรา และแบคทีเรียออกไป นำ�ไปใช้โดยการพ่น กลิ้งด้วยลูกกลิ้งหรือทาด้วยแปรง สารเคลือบนี้ เหมาะใช้กับอาคารสูง โรงงาน ห้องทดลอง และโรงพยาบาล หรือ สถานที่ใกล้ทะเล ใช้เคลือบบนวัสดุต่างๆ ได้ตั้งแต่คอนกรีต ปูนฉาบ ผนังก่ออิฐ ไม้ โลหะ และโพลีคาร์บอเนต เครื่องถักนิตที่พฒั นาขึน้ ล่าสุด สามารถผลิตสิง่ ทอสามมิตซิ ง่ึ มีคณุ สมบัติ พิเศษได้ เช่น ผ้าพรีฟอร์ม (ผ้าทีผ่ า่ นการขึน้ รูปเบือ้ งต้นแล้ว) ทีม่ หี น้าตัด ต่างๆ กัน เช่น แบบสำ�หรับทำ�เบาะรองนัง่ แบบรูปทรงลิม่ แบบหน้าตัด รูปตัว L และหน้าตัดรูปโค้ง เป็นต้น และรูปตัดที่มีความใกล้เคียงมาก กับรูปทรงโค้งเว้าในขั้นสุดท้าย สามารถยืดตัวและคืนตัวได้ดี ไม่หลุด ออกจากกัน มักนำ�ไปใช้เป็นส่วนประกอบของผ้าเย็บตะเข็บสำ�หรับงาน วิศวกรรม การผลิตรถยนต์ เครื่องบิน และอุปกรณ์กีฬา ส่วนประกอบ ของระบบกรอง และชิน้ ส่วนทีข่ น้ึ รูปสำ�หรับการบรรจุของแข็ง ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอขึ้นรูปทั้งชิ้นสำ�หรับงานทางการแพทย์และงานสุขาภิบาล หรือ ผ้าสำ�หรับเสริมความแข็งแรงในการก่อสร้าง


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion® Bangkok ::

MC# 5884-01

MC# 5889-01

โครงสร้างโมดูลาร์ที่สามารถขยายขนาดได้สำ�หรับงานตกแต่งภายใน ประกอบด้วยโพลีคาร์บอเนต 100% มีคุณสมบัติทนไฟที่ระดับ B1 (ตามมาตรฐาน DIN 4102) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ อาหารและยาสหรัฐอเมริกา ให้ใช้สัมผัสกับอาหารได้ ชิ้นส่วนดังกล่าว จะมีแหวนและหมุดยึดอยู่ในตัวทำ�ให้สามารถเชื่อมต่อโครงสร้างที่มี ความถีห่ า่ งต่างกันได้ เหมาะสำ�หรับเป็นโครงสร้างภายในห้อง โครงซุม้ จัดแสดงสินค้า การตกแต่ง ผนังกั้นส่วน ผนังกั้นห้อง และตกแต่งผนัง

เส้นใยโพลีเอไมด์หุ้มเงินบริสุทธิ์ (มากกว่า 99%) ที่เป็นตัวนำ�ที่ดีเยี่ยม ใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการนำ�ไฟฟ้าหรือการส่งผ่านข้อมูลให้กับสิ่งทอ การใช้เส้นใยเคลือบโลหะนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถ ขึ้นรูปได้ โค้งงอได้โดยไม่แตกหัก ซักทำ�ความสะอาดได้ และมีนํ้าหนัก เบา นอกจากนีย้ งั สามารถยืดตัวได้ 7% โดยยังคงคุณสมบัตขิ องการนำ� ไฟฟ้าซึ่งแตกต่างจากลวดโลหะที่ใช้กันอยู่ ปัจจุบันมีการนำ�ไปใช้เป็น ถุงมือสำ�หรับการสื่อสารซึ่งติดอุปกรณ์บลูทูธ ผ้าที่มีระบบตอบสนอง ลำ�โพงและไมโครโฟน

233


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: วัตถุดิบทางความคิด โดย TCDC Resource Center ::

วัตถุดบิ ทางความคิด โดย TCDC Resource Center

E-city : digital networks and cities of the future Paolo Fusero NA 9050 F993 2009

Fast-forward urbanism : rethinking architecture’s engagement with the city Dana Cuff and Roger Sherman, editors NA 9050 F251 2011

234

My green city : back to nature with attitude and style edited by Robert Klanten, Sven Ehmann and Kitty Bolhofer: texts by Kitty Bolhofer GE 196 M995 2011

Utopia forever : visions of architecture and urbanism edited by Robert Klanten, Lukas Feireiss: text and introduction by Lukas Feireiss: essays by Matthias Bottger NA 209.5 U91 2011


เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: วัตถุดิบทางความคิด โดย TCDC Resource Center ::

Micro : very small architecture Ruth Slavid NA 4160 S631 2007

Everything must move edited and designed by Thumb/ Luke Bulman and Jessica Young NA 2300 .U57 E936 2009

Reinventing the automobile : personal urban mobility for the 21st century William J. Mitchell, Christopher E. Borroni-Birdand Lawrence D. Burns TL 220 M682 2010

Nanovation : how a little car can teach the world to think big and act bold Kevin & Jackie Freiberg and Dain Dunston HD 9710 .I44 F862 2011

Minimum dwelling Eduard Broto NA 7126 B874 2010

Mobile architecture edited by Kim Seonwook and Pyo Miyoung. NA 8480 M687 2012

235


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

เกี่ยวกับเนื้อหา เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต

โครงการจัดทำ�หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ทรัพยากรความรู้ของ TCDC ออกไปสู่ สังคมในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นที่ข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ ซึ่งหมายถึงความเคลื่อนไหวที่จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในทาง ตรงและทางอ้อม อาทิ นักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำ�เข้าและส่งออก ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ บทสรุปเทรนด์ในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นผลลัพธ์จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมโิ ดยบริษทั ผูค้ าดการณ์แนวโน้ม ความต้องการของผู้บริโภคระดับโลก อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View และ Mix Trends เพื่อ สรุปแนวโน้มหลักๆ ที่หลายสำ�นักเห็นพ้องกันว่าจะมาแรงในปี 2014 ข้อมูลดังกล่าวรวบรวมมาจากหนังสือ เทรนด์กว่าสิบเล่ม ซึ่งมักแสดงเนื้อหาเป็นแนวคิดแบบนามธรรมซึ่งตีความได้ยาก และนิตยสารเกี่ยวกับ เทรนด์อีกหลายฉบับ มากลั่นกรองและนำ�เสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง พร้อมกรณีศึกษา เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นสามารถนำ � ความรู้ เ หล่ า นี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ส ามารถ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ TCDC ยังคัดเลือกตัวอย่างวัสดุและสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์หลักๆ มานำ�เสนอประกอบ แต่ละเทรนด์ โดยผู้อ่านสามารถค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมได้จากห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบและ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ เพื่อต่อยอดความรู้ได้ต่อไป 236


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

เกี่ยวกับเนื้อหา ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาบทสรุปเทรนด์ การวิเคราะห์ (Analyze)

การจัดกลุม่ (Categorize)

การคัดกรอง ส่วนทีเ่ หมือน (Normalize)

การตีความใหม่ ให้เข้าใจง่าย (Finalize)

การวิเคราะห์ (Analyze) ศึกษาแนวคิดและหลักการเหตุผลของแนวคิดเทรนด์ทั้ง 20 เล่ม เพื่อทำ�ความเข้าใจในที่มาของการกำ�หนด เทรนด์ แล้วจึงวิเคราะห์แนวคิดสำ�คัญของทุกเล่มร่วมกัน เพื่อให้ได้ภาพรวมแนวโน้มเทรนด์ประจำ�ปี 2014 การจัดกลุ่ม (Categorize) คัดเลือกหัวข้อเทรนด์แต่ละเล่มที่มีทิศทางตรงกับภาพรวมแนวโน้มเทรนด์ที่ได้จากขั้นตอนแรก ทำ�การ คัดเลือก keyword สำ�คัญที่มีความหมายตรงกับแนวโน้มนั้น แล้วจัดกลุ่ม keyword ตามความหมายและ คุณลักษณะ กำ�หนดชื่อกลุ่มเพื่อสะท้อนความหมายรวม โดยในปี 2014 แบ่งกลุ่มเทรนด์เป็น 4 กลุ่ม คือ สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ การจัดระเบียบยุคใหม่ เล่น เมืองฉลาด การคัดกรองส่วนที่เหมือน (Normalize) ในแต่ละกลุ่ม คัดกรอง keyword ให้เลือกเฉพาะคำ�สำ�คัญที่พูดถึงตรงกันมากที่สุด นำ�ไปเทียบกับ keyword ของหนังสือเทรนด์แต่ละเล่มเพื่อคัดกรองกลุ่มสีที่ใช้ keyword เดียวกันมารวมกัน เลือกสีที่ใช้ ตรงกันมากที่สุดเพื่อให้เป็นสีหลักที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเทรนด์ การตีความใหม่ให้เข้าใจง่าย (Finalize) จัดโครงสร้างและเรียบเรียงเนื้อหาทุกส่วนให้เป็นระบบและเข้าใจง่าย แปล keyword เป็นภาษาไทยเพื่อ ให้ได้ความหมายที่ถูกต้องตรงกันเทียบคู่สีแต่ละสีกับ pantone เพื่อให้ค่าที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงหาข้อมูล อ้างอิงและยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มเทรนด์เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น 237


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

เกี่ยวกับเนื้อหา รายชื่อหนังสือและนิตยสารเทรนด์ ที่ทำ�การรวบรวม Trend book 01. Carlin Color 02. Carlin Impulse 03. Carlin Interior 04. Mix Trends issue 26 05. Nelly Rodi Pilote: Re-act 06. Nelly Rodi Pilote: Explore 07. Nelly Rodi Décor & Atmosphere 08. Nelly Rodi Fabric 09. Nelly Rodi Ready to wear 10. Pantone View Color Planner นิตยสาร 01. View Textile issue 101 02. View Textile issue 102 03. View 2 issue13 04. View 2 issue14 05. Viewpoint 30 06. Viewpoint 31 07. Viewpoint 32 08. Zoom on Fashion Trends issue 50 09. Zoom on Fashion Trends issue 51 238

Spring/Summer 2014 Spring/Summer 2014 Spring/Summer 2014 Spring/Summer 2014 Autumn/Winter 2013/14 Spring/Summer 2014 Spring/Summer 2014 Spring/Summer 2014 Spring/Summer 2014 Spring/Summer 2014


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

บรรณานุกรมเนื้อหา New VIP (สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ) - Bacon, Jonathan. “Brand storytelling: Narrative theory.” MarketingWeek. (2013). [Online]. Available: http://www.marketingweek.co.uk/trends/brand-storytelling-narrative-theory/4007279.article. - Dana, Thomas. 2008. How Luxury Lost Its Luster. New York: Penguin Books. - Gonzalez, Robert T. “Memory implantation is now officially real.” [Online]. Available: http://io9.com/memory-implantation-is-now-officially-real-909746570. - Jobling, Andrew. “Luxury in Brazil: the most searched-for brands.” (2013). [Online]. From: World Global Style Network (WGSN). - “Luxury Goods Growth Fueled by an Expanding Global Middle Class Forming an Increasingly Sophisticated Consumer Base.” (2013). [Online]. Available: http://blog.euromonitor.com/2013/03/luxury-goods-growth-fueled-by an-expanding-global-middle-class-forming-an-increasingly-sophisticated-consumer-base.html. - Magdalino, Verity. “Australian luxury: growing the market.” (2013). [Online]. From: World Global Style Network (WGSN). - Phillips, Rod. “Luxury Wine: Layers of luxury.” Nuvo magazine. (2012). [Online]. Available: http://nuvomagazine.com/magazine/winter-2012/layers-of-luxury. - Pickford, James. “Super-rich must dig deeper as inflation returns to luxury goods.” Financial Times. (2013). [Online]. Available: http://www.ft.com/cms/s/0/f7f71e80-da62-11e2-8062-00144feab7de.html. - Tyrimou, Nicole. “Bespoke Services to Boost Premium Skin Care.” (2013). [Online]. Available: http://blog.euromonitor.com/2013/01/bespoke-services-to-boost-premium-skin-care.html. - จีราวัฒน์ คงแก้ว. “เจาะตลาด “The Masstige” โอกาสธุรกิจ”มหาชนคนมีระดับ.” กรุงเทพธุรกิจ. (2013). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/bizweek/20130204/488540/เจาะตลาด-The-Masstige โอกาสธุรกิจมหาชนคนมีระดับ.html - ดวงพร วงศ์ชูเครือ. “รวยอื้อซ่า! เศรษฐีจีนแผ่นดินใหญ่ทะลุหลักล้านคน.” ผู้จัดการออนไลน์. (2555). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/china/viewnews.aspx?NewsID=9550000094743. - วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ. “ชนชั้นกลางเอเชีย กลุ่มผู้บริโภคที่มาแรง.” กรุงเทพธุรกิจ. (2553). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceoblogs/wiwan/20100823/349166/ชนชั้น กลางเอเชีย-กลุ่มผู้บริโภคที่มาแรง.html.

239


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

บรรณานุกรมเนื้อหา Reprogramming Era (การจัดระเบียบยุคใหม่) - “Cyber Attack? What Cyber Attack?.” Bloomberg Businessweek. (2013, April): 40-41. - “Industrial Evolution: Micro Trends Autumn/winter 2014/15.” (2013). [Online]. From: World Global Style Network (WGSN). - “Naked Truth.” Dazed and Confused. 3 (2012, September): 112-115. - National Intelligence Council. “Global Trends 2030: Alternative Worlds.” (2012). Available: http://www.dnl.gov/nic/globaltrends. - Rose, Charlie. “Charlie Rose talks to Philip Mudd.” Boomberg Businessweek. (2013): 30. - มณฑินี ยงวิกุล. “Goodbye Euro?.” คิด. 4, 8 (2556, พฤษภาคม): 6. - ศิริอร หริ่มปราณี. “HOPE & FEAR.” คิด. 4, 8 (2556, พฤษภาคม): 12-18. - “แหกกฎขบถอย่างมีหลักการ.” B1 Magazine. (2556, กรกฎาคม): 104-105. - อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล. “โอกาสเหนือความกลัว.” คิด. 4, 8 (2556, พฤษภาคม): 5. Play (เล่น) - Aral, Sinan. “Idea Watch: What Would Ashton Do and Does It Matter?.” Harvard Business Review. (2013, May): 25-28. - Boudreau, Kevin J.; & Lakhani, Karim R. “Using the Crowd as an Innovation Partner.” Harvard Business Review. (2013, April): 60-69. - Congdon, Christine; & Gail, Catherine. “How Culture Shapes the Office.” Harvard Business Review. (2013, May): 34-35. - D’Aveni, Richard A. “3-D Printing Will Change the World.” Bloomberg Businessweek. (2013, April): 34. - Goffee, Rob; & Jones, Gareth. “Creating the Best Workplace on Earth.” Harvard Business Review. (2013, May): 98-106. - Nayar, Vineet. “Handing the Keys to Gen Y.” Harvard Business Review. (2013, May): 40. - “N.D.A New Digital Aesthetic: Micro Trends Spring/summer 2014/15.” (2013). [Online]. From: World Global Style Network (WGSN). - Shirky, Clay. 2009. Here comes everybody. London: Penguin Books.Watt, Judith. “The big bang: The genesis of pop.” Vogue. 80-81. - “Rendering Reality: Micro Trends Autumn/winter 2014/15.” (2013). [Online]. From: World Global Style Network (WGSN). - Winter, Caroline. “Innovator Ruggero Scorcioni: Screening Calls with Perked Ears.” Harvard Business Review. (2013, March): 22-23. - ชีวรุโรทัย, วิทยา. 2555. รักและผูกพันเจเนอเรชั่นแซด. กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์. - มโนมัยพิบูลย์, ณรงค์ฤทธิ์. “Big Data is (now) all around.” G-MagZ IT MAGAZINE. (2556, เมษายน): 17-19.

240


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

บรรณานุกรมเนื้อหา Smart City (เมืองฉลาด) - “Collaborative Consumption - Zipcar.” (2012). [ออนไลน์]. จาก: http://rsnstock.wordpress.com/2012/03/16/collaborative-consumption-zipcar/ - “Global Health Observatory (GHO): Urban population growth.” (2013). [Online]. Available: http://www.who.int/gho/urban_health/situation_trends/urban_population_growth_text/en/ - Ham, Larissa. “Exotic life for Aussie ‘digital nomads’.” The Sydney Morning Herald. (2013). [Online]. Available: http://www.smh.com.au/small-business/exotic-life-for-aussie-digital-nomads-20130322-2gjju.html - Heu, Olena. “Easy-to-use car service app comes to Honolulu.” (2013). [Online]. Available: http://www.khon2.com/2013/08/14/easy-to-use-car-service-app-comes-to-honolulu/ - Kluth, Andreas. “Nomads at last.” The Economist. (2009). [Online]. Available: http://www.economist.com/node/10950394 - Smedley, Tim. “Now is the time for cities to get smart.” Theguardian. (2013). [Online]. Available: http://www.theguardian.com/sustainable-business/time-for-cities-to-get-smart - Utomo,Widianto. “URBANNOMADS-Alifestyletransformationfrompassivetofullymobileintegratedbeing.” (2012). [Online]. Available: http://www.widiantoutomo.blogspot.com - Wakefield, Jane. “Glasgow wins ‘smart city’ government cash.” BBC. (2013). [Online]. Available: http://www.bbc.co.uk/news/technology-21180007 - “World agriculture 2030: Main findings.” (2002). [Online]. Available: http://www.fao.org/english/newsroom/news/2002/7833-en.html - นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย. “รถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า.” ประชาคมวิจัย. 12. [Online]. จาก: http://www.dae.mi.th/articles/hybrid-car.htm - เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม. “เมืองนิเวศน์ (Eco-City): เมืองแห่งอนาคต.” วารสารสิ่งแวดล้อม. 15, 3 (2554). [Online]. Available: http://www.eric.chula.ac.th/journal/ej/v15y2554/v15n3y2554/art03_v15n3y2554.pdf - อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล. “เรือนเพาะชำ�รายได้จากความเขียว.” คิด. 4, 7 (2556, เมษายน): 5.

241


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

บรรณานุกรมภาพ บรรณานุกรมรูปอ้างอิง หมายเหตุ: จัดเรียงรูปจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา หน้า แหล่งที่มา 008 015 018 019 020 021 027 029 030 031 033 035 036 037 038 039

242

6T7 Espai Café, 2011, Girona, Spain, Archi: MSB Estudi Taller, dezeen.com ‘Hermès: Time on your side’, Photo: Geof Kern, wthejournal.com The Gold Snake, Mathias Kiss, Photo: Alexandre Guirkinger, aleguirk.com McFancy McDonald’s, TCH/Access Agency, thecoolhunter.net ‘Hermès: Time on your side’, Photo: Geof Kern, wthejournal.com Popping Perfume Pills with Lucy McRae, Lucy McRae, Photo: Aaron Lee, broadsheet.com.au ‘Hydrochloric Acid’, hydrochloric-acid.co.uk ‘Division of Research Administration and Educational Quality Assurance’, draeqa.up.ac.th ‘Everyday Artefacts’, Giulia Bruno, Ddn magazine, issue 193, April, 2013, p.205 ‘New interior design fair in Berlin’, design-shimmer.blogspot.com View Textile issue 101 ‘Luxury Wine: Layers of luxury’, nuvomagazine.com giltcity.com ‘geneOnyx™’, geneonyx.com ‘Bespoke Services to Boost Premium Skin Care’, blog.euromonitor.com ‘IOMA Sphere’, luxuo.com ‘IOMA Paris, Intelligent Skincare’, luxuryactivist.com ‘For IOMA and Austrians, it’s been love at first sight!’, ioma-paris.com ‘Even sweat can smell vanil a: new perfume from Swallowable Parfum – edible perfume’, cutedecision.com Swallowable Parfum, Lucy Mcrae, infashuated.com ‘24-hour study people? Why I take Ritalin’, channel4.com ‘Science Brings Us One Step Closer to Implanting False Memories’, io9.com ‘Memory implantation is now officially real’, io9.com ‘Clients - Completed Missions’, spaceadventures.com ‘New Zealand from Space during Spacewalk’, geekytechnews.com


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

บรรณานุกรมภาพ หน้า แหล่งที่มา 041-043 044 046 047 049 050 051 055 056 057 058 059 060-061 062 063 064-065 066-067 081 084 085

The Water Discus Underwater Hotel ,Dubai, United Arab Emirates, Archi: Deep Ocean Technology (DOT), designboom.com ‘Highly Commended - Ten Group’, business-heroes.managementtoday.co.uk Bespoke Fragrances Atelier, Francis Kurkdjian, franciskurkdjian.com Bespoke Fragrances Atelier, Francis Kurkdjian, mimifroufrou.com ‘Airports and designer purses’, forum.purseblog .com Faberge Salon, Genève, Switzerland, Jaime Hayon, retaildesignblog.net ‘Take a look inside ‘One Hyde Park’, telegraph.co.uk ‘NiNi Boutique: Silver treasures’, nuvomagazine.com ‘How a purse can change the world’, femme-o-nomics.com ‘High End Jewelry Stores’, Model: Freja Beha Erichsen, Photo: Patrick Demarchelier, infobarrel.com The Opus 7, Andreas Strehler, nuvomagazine.com flavors.me/shikaitseng PhotoGraphy no.1, ShiKai Tseng, flavors.me/shikaitseng Bronze China project, ShiKai Tseng / Chinese-craftsmen, flavors.me/shikaitseng Bulb, Minimalux, dezeen.com Decanterlight, Lee Broom, dezeen.com 1:4 bowls for Vera Chapter One, KM & EM/ Philippe Malouin, verachapter.com Molami: PLEAT Napa white & gold , Maria von Euler, molami.com ‘Young Women Stage ‘Fashion in Action!’ Demonstration at New York Fashion Week’, clutchmagonline.com Clyfford Still Museum – Concept model, Denver, Colorado, USA, Archi: Allied Works Architecture, Photo: Jeremy Bittermann, archdaily.com Fade to Grey, Ivanka Studio, Photo: Balazs Mate, ivanka.hu Ningbo Historic Museum, Ningbo, China, Archi: Wang Shu/Amateur Architecture Studio, Photo: Iwan Baan, archdaily.com Bunker 599, 2010, Amsterdam, Netherland, Archi: Rietveld Landscape/ Atelier de Lyon, Photo: Courtesy of Rietveld Landscape , designboom.com FHM Magazine (China), April, 2013 ‘Givenchy’s Dark Secret’, hintmag.com

243


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

บรรณานุกรมภาพ หน้า

แหล่งที่มา

086 087 091 092 093 094-095 096 097 098 099 100 101 102-103 104-105 106 107 108

T by Alexander Wang SS12 Campaign, Daniel Jackson/ Chris Simmonds, Model: Die Antwoord, mercedesbenzfashionweek.ru ‘Young Women Stage ‘Fashion in Action!’ Demonstration at New York Fashion Week’, clutchmagonline.com Nemo, Fabio Novembre, Photo: Settimio Benedusi, dezeen.com Doppelgénger, Didier Faustino, Photo: Galerie Michel Rein, dezeen.com ‘Divine Comedy’, Photo: Jeff Bark, Styling: Robbie Spencer, Dazed& Confused, No.121, May, 2013, p.108-109 Kolumba Museum, Cologne, Germany, Archi: Peter Zumthor, baunetz.de Kolumba Museum, Cologne, Germany, Archi: Peter Zumthor, Photo: Jose Fernando Vazquez, archdaily.com Kolumba Museum, Cologne, Germany, Archi: Peter Zumthor, architecturalmoleskine.blogspot.com Neues Museum, Berlin, Germany, Archi: David Chipperfield/ Julian Harrap, Photo: Jérg von Bruchhausen, bustler.net ‘Pompadour Girls: Chanel Haute Couture Fall/Winter 2013/2014’, nickverrreos.blogspot.com Chanel Couture Autumn/Winter 2013/14, studiobfashion.blogspot.com Gucci Autumn/Winter 2013/14, Photo: Mikael Jansson, wmagazine.com Gucci Autumn/Winter 2013/14, reuters.com ‘Peugeot HX1 Concept photos’, autoblog.com BANG, Marc Jacobs, juncturemag.com Concrete watches, Dzmitry Samal, fluxmag.com Element tables, Tokujin Yoshioka, tokujin.com Element tables, Tokujin Yoshioka, davidreport.com Element tables, Tokujin Yoshioka, dezeen.com MA Collection 2012, Craig Green, thisispaper.com ‘The Arab Spring Needs Economic Freedom’, nationalreview.com ‘Islamists Out, Military In, Arab Spring Just Beginning In Egypt’, popularresistance.org ‘Protests Planned for Occupy Anniversary’, nbcnewyork.com ‘Lady Gaga’s Born This Way Foundation Launches “#BRAVEStamp”, stylemagazine.com ‘Ex-gays reject Lady Gaga’s ‘Born This Way’: Your sex and gender morning roundup’, Photo: Associated Press, tbd.com ‘France-Politics-FEMEN-Demo-Milo’, yeniansiklopedi.com

244


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

บรรณานุกรมภาพ หน้า

แหล่งที่มา

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 131 134 135 136

Givenchy Pre-Fall 2013, elle.com Saint Laurent Pre-Fall 2013 Campaign, Photo: Hedi Slimane, Model: Freja Beha Erichsen, studded-hearts.com Le Smoking, Photo: Helmut Newton, vogue.com J.W. Anderson Fall 2013, vmagazine.com Thom Browne, Spring/Summer 2014, bookmoda.com ‘Casey Legler: Female Signed as Male Model’, qaalifornia.wordpress.com Model: Lea T, bellazon.com ‘Transgendered model Lea T covers Lurve Magazine’, liipstik.blogspot.com ‘Mr.Unisex’, Model: Andrej Pejic, Photo: Marcin Tyszka, L’Officiel Ukraine, June, 2011 Model: Andrej Pejic, Photo: Sabine Villiard, Photo France, March, 2011 RAD by Rad Hourani, radhourani.com ‘CK One returns’, fashioninmotion.wordpress.com Panton Cantilever Chair, Verner Panton, contextgallery.com Him and Her chairs, Fabio Novembre, dezeen.com Him and Her chairs, Fabio Novembre, connox.de Les éléments, Paris, France, Archi: The Chapuisat Brothers, chapuisat.com Métamorphose d’impact #2, Saint-Nazaire, France, 2012, Archi: The Chapuisat Brothers, Photo : Marc Domage, gaite-lyrique.net Le bras cassé, Zürich, Switzerland, 2011, Archi: The Chapuisat Brothers, chapuisat.com ‘Beauty and the bling’, Model: Yumi Lambert/ Xiao Wen Ju/ Sung Hee Kim, Photo: Richard Burbridge, V Magazine, Issue 83, Summer 2013, p.120 ‘Cyber Security Summit’, 2013, cybersummitusa.com Information Overload, Jason Casteel, jasoncasteel.deviantart.com Atutiplen, Jerico Santander, jericosantander.com ‘Windows Vista: Fun up your home’, Y&R New Zealand, bestadsontv.com ‘Beauty and the bling’, Model: Lambert, Yumi/ Wen/ Xiao and Kim/ Sung Hee, Photo: Richard Burbridge, V Magazine, Issue 83, Summer 2013, p.120 ‘Wow Look At That Ad!’, eprintinc.com

245


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

บรรณานุกรมภาพ หน้า

แหล่งที่มา

137 142 143 145 146-147 150 151 152-153 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166-167 168 182

Lacoste Red! Campaign, Spring/Summer2010, thefashionisto.com Alexandra Bruel, Clay pop art, British Vogue, July, 2013, designboom.com Eye on the horizon, Craig Redmand/ Karl Maier, craigandkarl.com Google glass, Google, google.com Food Creation, Phillips Design Futures, 2008, design.philips.com Franck Sorbier Couture, Autumn/Winter 2012/13, thecreatorsproject.vice.com Bag2Go, Airbus, futuretravelexperience.com ‘Check Out Google’s Crazy Offices In Zurich’, businessinsider.com ‘Pixar Headquarters and the Legacy of Steve Jobs’, officesnapshots.com Facebook Headquarters, San Francisco, USA, Archi: Studio O+A, dezeen.com BMW guggenheim lab, New york, USA, Archi: Atelier bow-wow, designboom.com Hook Starter, Kickstarter, 2010, kickstarter.com Little Berlin: A New Space by Little Berlin, Kickstarter, 2011, esuf.org Alexandre Herchcovitch, Spring/Summer 2011, vogue.co.uk Alexandre Herchcovitch, Spring/Summer 2013, stylehasnosize.com Jeremy Scott, Autumn/Winter 2012/13, vogue.it Balenciaga, Autumn/Winter 2012/13, style.com Lacoste Red! Campaign, Spring/Summer2010, thefashionisto.com collegehumor.com Dumb Ways to Die, McCann Melbourne, dumbwaystodie.com Prez Sweet, Hot Pop Factory, dezeen.com Space Invader couch, Igor Chak, designboom.com Cassette Tapes Floor Lamp, OOOmydesign, yankodesign.com Chaos sunline Hotel, Kamata, Japan, 2011, Archi: Shogo Kawada, thecoolcollector.net Marilyn Monroe, Craig Alan, Photo: Bnps.co.uk, viningsgallery.com Audrey Hepburn, Craig Alan, Photo: Bnps.co.uk, viningsgallery.com ‘Masdar City A Heterotopia in the Desert’, nicholaskehagias.com

246


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

บรรณานุกรมภาพ หน้า

แหล่งที่มา

186 187 188 189 195 196 197 199 201 202 203 204-205 207 209 210-211 212 213 214

Paulistano Leather Armchair, Peter Guthrie, fancy.com ‘16-Pound Space: Futuristic Lightweight Living Room Layout’ , designev.com Origami phone, Chengyuan Wei , techi.com Isolée house, Amsterdam, Netherland, Archi: Tjep Studio, tjep.com Urban Nomad, Isabel Quiroga, behance.net Hüttenpalast Hotel, Berlin, Germany, Archi: Kleine Schwester, huettenpalast.de ‘Moon Palace’, Photo: Stellan Herner, tantjohanna.se ‘Sky-High Vegetables: Vertical Farming Sprouts In Singapore’, npr.org ‘Seattle farmers market columbia city’, tumblr.com ‘BMW Vision ConnectedDrive’,fubiz.net Twizy Cargo, Courtesy Renault, designboom.com ‘Honda Micro Commuter prototype’,hondalicious.com ‘Lexus Hybrid Bicycle Adds Electricity to Aid Pedal Power’, wot.motortrend.com Peugeot AE21, Peugeot, peugeot.com Bik.e, Volkswagen, designboom.com ‘Brand Positioning Statement Example: Zipcar’, brandingstrategyinsider.com zipcar.com/iphone ‘Taxi Cab Hailing App Approved by City of New York, modmyi.com ‘Uber, just the way you like it!’, blog.uber.com ‘Masdar driverless cars’, blog.emap.com ‘Masdar City A Heterotopia in the Desert’, nicholaskehagias.com ‘Pro Tips For WOW Vacation Photography’, tripstyler.com Tricycle house and Tricycle garden, PAO and PIDO, designboom.com Paco, Jo Nagasaka, designboom.com Urban Nomad version 2.0, Alec Farmer, greendiary.com City Bike, Group of 9 masters students, Design Academy Eindhoven, treehugger.com Springtime, Jeriël Bobbe, designboom.com

247


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

บรรณานุกรมภาพ หน้า

แหล่งที่มา

215 216-217 220 221 222-223 224 225-227

Hunting and Collecting, Aude Gribomont/ Neils Radtke, huntingandcollecting.com Centre Commercial, Paris, Veja X Coomercial, centrecommercial.cc ‘Next American City Features Detroit: ‘Welcome to Your New Government’, positivedetroit.net Lafayette Grren, Detroit, compuware.com Urban farm unit, Damien Chivialle, designboom.com Hyperlocal online food marketplace, Kayleigh Thompson, designboom.com Glass herb terrariums, Kandice Levero, designboom.com Fresh connect, Whirlpool, designboom.com

248


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

เกี่ยวกับ TCDC เกี่ยวกับ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นหน่วยงานภายใต้สำ�นักงาน บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็น ศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับ สังคมไทย TCDC มุง่ สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดผ่านกระบวนการ ให้ความรู้แบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ งานอบรมและสัมมนา การเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์เปี่ยมสาระ ไปจนถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้และ ค้นคว้า ด้วยบริการห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดแห่ง หนึง่ ในเอเชีย ซึง่ เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือด้านการออกแบบกว่า 32,000 รายการ วารสารกว่า 210 ชื่อเรื่อง พร้อมสื่อมัลติมีเดียกว่า 3,000 รายการ ทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์ สารคดี และบันทึกภาพกิจกรรม ให้ความรูข้ อง TCDC และยังมีหอ้ งสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบซึง่ รวบรวม วัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อการออกแบบจากทั่วโลกกว่า 3,200 ชิ้น นอกจากนี้ TCDC ยังร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 14 แห่ง เพื่อให้บริการห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบฉบับย่อส่วน เพื่อให้ คนไทยในภูมิภาคมีโอกาสเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสืบค้นข้อมูลวัสดุเพื่อการออกแบบและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

249


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

เกี่ยวกับ TCDC TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำ�การ: อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458 TCDC เชียงใหม่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำ�บลช้างม่อย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 เวลาทำ�การ: 10.30 - 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 052 080 500 #311 TCDC (Thailand Creative & Design Center) 6th F., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand Opening hours: Tuesday - Sunday (Closed Mondays), 10.30 - 21.00 Tel: (66) 2 664 8448, Fax: (66) 2 664 8458 TCDC Chiang Mai 1/1 Muang Samut Road, Changmoi Subdistrict, Muang District, Chiang Mai 50300 Opening hours: Tuesday - Sunday (Closed Mondays), 10.30 - 18.00 Tel: 052 080 500 #311 www.tcdc.or.th

250


เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC เกี่ยวกับเนื้อหา

ลิขสิทธิ์ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต / ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กรุงเทพฯ : 2556 252 หน้า : ภาพประกอบ ISBN 978-616-7789-03-3 1. แฟชั่น. 2. สี. 3. วัสดุ. 4. นวัตกรรมทางธุรกิจ. I. ชื่อเรื่อง. 746.92 NK1548 จัดทำ�ครั้งแรก 2556 โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) คำ�สงวนสิทธิ์ TCDC จัดทำ�หนังสือบทสรุปเทรนด์นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำ�ไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย © 2556 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำ�ซํ้าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Disclaimer This trend summary book was produced by TCDC for the interested public to download free of charge. TCDC seeks not to make profit from this download, but aims to disseminate knowledge to the Thai society. © 2014 by Thailand Creative & Design Center All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced in any form or by any means without the permission in writing from Thailand Creative & Design Center.

251


Tcdc trend2014 ebook 1024x768 for website download 2  
Advertisement