Page 1

2013 ตูเ้ ก็บของและตูว้ างทีวี

BESTÅ/เบสตัว

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BEStÅ/เบสตัว

17,900 บาท


BESTÅ/เบสตัว

ตู้ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา สิง่ ทีท ่ �ำ ให้คณ ุ หลงรักตูร้ น ุ่ นี้ ก็ยงั คงมีอยูเ่ หมือนเดิม ไม่เคยเปลีย ่ น เพร�ะเบสตัวเป็นตู้ ส�รพัดประโยชน์ ทีใ่ ช้เก็บอะไรก็ได้ และใช้ได้ในทุกห้องภ�ยในบ้�น เลือกแบบตูไ้ ด้หล�กหล�ย ต�มใจชอบ หรือจะออกแบบใหม่ทง้ั หมดก็ได้ ขึน ้ อยูก ่ บ ั คว�มพอใจของคุณ นอกจ�กนีเ้ ร� ยังมีบริก�รจัดส่งในร�ค�สมเหตุสมผล เพือ ่ เพิม ่ คว�มสะดวกให้กบ ั คุณ เร�พัฒน�ช่องระบ�ยอ�ก�ศด้�นบนตูว้ �งทีวี ทีท ่ ง้ั ช่วยระบ�ยคว�มร้อนได้ดขี น ้ึ แถมยัง ช่วยเก็บส�ยไฟให้เป็นระเบียบ ไม่ยงุ่ เหยิง และบ�นตูส ้ ใี หม่เตะต� ทีเ่ ร�ภูมใิ จเสนอ และเร�ก็เชือ ่ ว่�คุณจะชอบเหมือนกัน

ใหม่ ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

6,350 บาท

ใหม่ ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 6,350 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีข�ว/ฟ้�อมเท� ขน�ด ก120×ล40×ส192 ซม. มีทง้ั ชัน้ โล่งและตูบ ้ �นปิด เลือกใช้ได้ต�มต้องก�ร ต้องยึดตูต ้ ด ิ ผนังด้วยแถบผ้�หรืออุปกรณ์ทใ่ี ห้ม� โดยใช้คก ู่ บ ั สกรูทเ่ี หม�ะกับ ผนัง ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 10,200 บาท วัสดุ: ผิว ฟอยล์/กระจกนิรภัย สีข�ว/ฟ้�อมเท� ขน�ด ก240×ล40×ส160 ซม. พร้อมทีเ่ ก็บส�ยไฟและปลัก ๊ ไฟใต้ชอ่ งระบ�ยอ�ก�ศ ช่วยเชือ่ ม ต่ออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องถ่�ยรูปและคอมพิวเตอร์ได้ สะดวก และยังเก็บได้เป็นระเบียบ ต้องยึดตูต ้ ด ิ ผนังด้วยแถบผ้� หรืออุปกรณ์ทใ่ี ห้ม� โดยใช้คก ู่ บ ั สกรูทเ่ี หม�ะกับผนัง

2

3


เยอะแค่ไหน ก็เก็บได้หมด

ในคอนโดแบบสตูดโิ อ หรือในห้องเดีย่ วของอพาร์ตเมนต์ ตูเ้ ก็บของเป็นเฟอร์นเิ จอร์ชน้ิ สำาคัญ ทีจ่ ะทำาให้หอ้ งนัน้ เป็น “ทีอ่ าศัยอยู”่ หรือแค่ “ทีอ่ าศัยนอน“ ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 23,550 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ อะลูมเิ นียม สีขาว ขนาด ก300×ล40×ส32/192 ซม. มีทเ่ี ก็บ สายไฟและปลัก ๊ ไฟใต้ชอ่ งระบายความร้อน ช่วยเชือ่ มต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องถ่ายรูปและคอมพิวเตอร์ได้สะดวก และยังเก็บ ได้เป็นระเบียบ ใช้รว่ มกับอุปกรณ์เสริมรุน่ INREDA/อินเรียดด้า สำาหรับ เก็บของใช้ในตู้ โคมไฟพืน ้ /โคมไฟอ่านหนังสือ รุน ่ ARÖD/ออเริด ราคา 1,590 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /อะลูมเิ นียม สีเทา โป๊ะโคมขนาด Ø15 ซม. สูง 126 ซม. ปรับทิศทางแสงได้งา่ ย โดยปรับทีแ่ ขนโคมและโป๊ะโคม รถเข็นอาหาร รุน่ RÅSKOG/รวสกูก ๊ ราคา 2,790 บาท วัสดุ: เหล็ก พ่นสีฝนุ่ สีเทอร์ควอยซ์ ขนาด ย35×ก45×ส78 ซม. ดีไซเนอร์ Nike Karlsson รถเข็นโครงสร้างแข็งแรงพร้อมล้อเลือ่ น 4 ล้อ ย้ายไปมา ได้สะดวก และขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะใช้ในพืน้ ทีจ่ าำ กัด เพือ่ คุณภาพ สูงสุด หลังประกอบ 2 สัปดาห์ ควรขันสกรูให้แน่นอีกครัง้

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

23,550 บาท

หาเคล็ดลับและไอเดียดีๆ ของห้องนีเ้ พิม่ ได้ในหน้าถัดไป

4

5


1. ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 8,040 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ขนาด ก120×ล40×ส192 ซม. เก็บของให้สะอาดปลอดฝุน่ ต้องยึดตูต ้ ด ิ ผนังด้วยแถบผ้าหรืออุปกรณ์ท่ี ให้มา โดยใช้คก ู่ บ ั สกรูทเ่ี หมาะกับผนัง ปุม่ จับบานตูแ้ ยกจำาหน่าย (ราคารวมราวแขวนผ้ารุน่ INREDA/ อินเรียดด้าแล้ว และสามารถซือ้ เพิม่ ได้หากต้องการ) ม้านัง ่ ไม่มพ ี นัก รุน ่ SIGURD/ซีเกิรด ์ ราคา 2,990 บาท วัสดุ: ไม้บชี ทำาสี สีขาว ขนาด ก114×ล43×ส45 ซม. ดีไซเนอร์ Ola Wihlborg ตะกร้าสาน รุน ่ BYHOLMA/บีโฮล์มมา ตะกร้าหวายสีเทาสานด้วยมือ แต่ละใบมีเอกลักษณ์เฉพาะของ งานทำามือ ขนาด ก36×ล51×ส17 ซม. ราคา 499 บาท/ใบ ขนาด ก40×ล40×ส18 ซม. ราคา 469 บาท/ใบ 2. ตูเ้ ก็บของบานกระจก รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 6,100 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย สีขาว ขนาด ก60×ล40×ส202 ซม. ส่วนบานกระจกใช้เป็นตูโ้ ชว์ เก็บของชิน้ โปรดให้สะอาดไร้ฝนุ่ ต้องยึดตูต ้ ด ิ ผนังด้วยแถบผ้าหรืออุปกรณ์ทใ่ี ห้มา โดยใช้คก ู่ บ ั สกรูทเ่ี หมาะกับผนัง ปุม่ จับบานตูแ้ ยกจำาหน่าย กล่องใส่นต ิ ยสาร รุน ่ KVARNVIK/ควอร์นวีค ราคา 399 บาท/2 ใบ วัสดุ: กระดาษกล่อง/ปอกระเจา สีขาว พร้อมกระดาษป้ายชือ่ หน้ากล่อง ช่วยให้หาของได้งา่ ย

โคมไฟพืน ้ /โคมไฟอ่านหนังสือ รุน ่ ARÖD/ออเริด ราคา 1,990 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /อะลูมเิ นียม สีเทา ขนาดโป๊ะโคม Ø15 ซม. สูง 126 ซม. ปรับทิศทางแสงได้งา่ ย โดยปรับทีแ่ ขนโคมและโป๊ะโคม 3. ราวแขวนผ้า รุน ่ INREDA/อินเรียดด้า ราคา 100 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีเงิน กว้าง 36 ซม. สำาหรับใช้กบ ั ชัน้ วางรุน่ BESTÅ/เบสตัว ขนาดลึก 40 ซม.

2

อยูร่ ว่ มกันได้! ถ้าโต๊ะอาหารไม้ได้มไี ว้ทานอาหารอย่างเดียว คุณต้องการผูช้ ว่ ยจัดระเบียบ อย่างตูเ้ บสตัวทีช่ ว่ ยเก็บภาชนะจานชาม กับ เอกสารการงาน ให้อยูด ่ ว้ ยกันได้อย่างสันติ

ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

8,040 บาท

1

ใครว่าตูเ้ ก็บของตรงทางเข้าบ้านกับตูใ้ นห้องนัง ่ เล่น จะเป็นตูแ้ บบเดียวกันไม่ได้ ตูเ้ บสตัวมีหลายแบบหลายขนาด ให้คณ ุ เลือกประกอบและจัดวางในรูปแบบต่างๆ ได้ตามใจ ตูท ้ แ่ี บ่งพืน ้ ทีเ่ ป็นสัดส่วนแบบนี้ ช่วยคุณแยกเก็บข้าวของ ทีป ่ กติมก ั จะกองอยูก ่ บ ั พืน ้ 6

ราวแขวนผ้า รุน ่ INREDA/อินเรียดด้า

100 บาท

3

ตูเ้ บสตัว เมือ ่ จับคูก ่ บ ั ราวแขวนผ้า อินเรียดด้า ก็กลายเป็นตูเ้ สือ ้ ผ้าได้ทน ั ที

7


ตูท ้ วี บ ี านเลือ ่ น รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

18,280 บาท อ่านข้อมูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 23

เก็บผ้าไว้ขา้ งทีวอ ี าจเป็นวิธท ี เ่ี ห็นได้ไม่บอ ่ ยนัก แต่ตู้ BESTÅ/เบสตัว ก็ชว่ ยให้เก็บได้และยังสวยด้วย

ไม่วา่ อะไร ก็เก็บไว้ดว้ ยกันได้ ตูท ้ วี บ ี านเลือ ่ น รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 18,280 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/อะลูมเิ นียม สีน�ำ้ ต�ลดำ�/ข�ว ขน�ด ก240×ล40×ส192 ซม. บ�นเลือ ่ นประหยัดพืน ้ ทีข่ ณะเปิดปิด และเลือกส่วนทีใ่ ช้เป็นตูโ้ ชว์ได้ ส�ม�รถเลือกติดปุม ่ จับ มือจับ หรือกลอนกดกระเด้งเพิม ่ ได้ (แยกจำ�หน่�ย) กระจกเงา รุน ่ STAVE/สตอเว่ ราคา 699 บาท วัสดุ: กระจก/ผิวฟอยล์ สีน�ำ้ ต�ลดำ� ขน�ด ก70×ส70 ซม. โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ ALÄNG/ออลเอ็ง ราคา 1,390 บาท วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/พล�สติกโพลีสไตรีน/กระด�ษ สีข�ว โป๊ะโคม ขน�ด Ø31.5 ซม. สูง 68-81ซม. ปรับระดับคว�มสูงได้ เพือ ่ ตอบสนองคว�มต้องก�รใช้ง�น โต๊ะเครือ ่ งแป้ง รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 4,790 บาท วัสดุ: ผิวทำ�สี/กระจกนิรภัย สีข�ว ขน�ด ก120×ล41×ส78 ซม. ดีไซเนอร์ Eva Lilja Löwenhielm เก้าอี้ รุน ่ PREBEN/เพรียเบน ราคา 5,500 บาท ผ้�หุม ้ เย็บติด: ใยสังเคร�ะห์ ผ้�ฝ้�ย และผ้�ขนสัตว์ สีน�ำ้ ต�ลดำ�/ Tenö เท�อ่อน ขน�ด ก45×ล51×ส90 ซม. ดีไซเนอร์ C Halskov/H Dalsgaard เบ�ะนัง่ และพนักพิงบุโฟม นัง่ นุม ่ สบ�ยยิง่ ขึน ้ ผ้าคลุม รุน ่ IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 1,390 บาท วัสดุ: ขนโมแฮร์ (ขนแพะแองโกร�) 42% อะคริลค ิ 30% ขนสัตว์ 18% โพลีเอสเตอร์ 10% สีเบจ ขน�ด ก130×ย170 ซม. ดีไซเนอร์ Maria Vinka ขนโมแฮร์ ให้คว�มเง�ง�มดุจผ้�ไหม

8

9


เลือกตูแ้ ต่ละแบบแต่ละใบมาประกอบ เข้าด้วยกัน ให้พอดีกบ ั ขนาดพืน ้ ทีแ่ ละ จำานวนข้าวของทีค ่ ณ ุ มี มาหาไอเดีย จากเซ็ตตัวอย่างทีเ่ รามีให้เลือก หรือจะ เริม ่ ออกแบบใหม่ทง้ั หมดให้ตรงใจมาก ทีส ่ ด ุ ก็เพียงเข้าไปที่ www.IKEA.co.th/bestaplanner

ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

10,920 บาท

ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 10,920 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว ขนาด ก240×ล40×ส38 ซม. เก็บแผ่นดีวด ี ี เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้สะอาด ปราศจากฝุน่ ตูเ้ ก็บของบานกระจก รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 5,800 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย สีขาว ขนาด ก60×ล40×ส128 ซม. ชัน้ วาง/ชัน้ เสริมด้านบน ใช้พน้ื ที่ ผนังให้เป็นประโยชน์ ช่วยให้เก็บของได้มาก โดยไม่เปลือง ที่ ต้องยึดตูต ้ ด ิ ผนังด้วยแถบผ้าหรืออุปกรณ์ทใ่ี ห้มา โดย ใช้คก ู่ บ ั สกรูทเ่ี หมาะกับผนัง เชิงเทียน รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 959 บาท วัสดุ: อะลูมเิ นียมพ่นสีฝนุ่ สูง 21 ซม. มี 2 สี น้าำ เงินและขาว ดีไซเนอร์ Ehlén Johansson รองฐาน เชิงเทียนด้วยพลาสติกนุม่ กันพืน้ เป็นรอย ห้ามต่อเชิง เทียนเกินกว่าทีก ่ าำ หนด (ฐาน 1 ฐานต่อเชิงเทียนได้ 2 ชิน้ เท่านัน้ ) เก้าอีส ้ ง ู พร้อมถาดอาหาร รุน ่ LEOPARD/เลียพาร์ด ราคา 2,990 บาท วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สี ขาว ขนาด ก50×ล58×ส87 ซม. ดีไซเนอร์ Monika Mulder ถาดอาหารถอดออกง่าย ทำาความสะอาดได้ สะดวก เก้าอีม้ เี ข็มขัดนิรภัย โต๊ะทานอาหาร รุน ่ MELLTORP/เมลทอร์ป ราคา 1,390 บาท (ราคาเดิม 1,790 บาท) วัสดุ: ผิวฟอยล์/ พลาสติกโพลีโพรพิลนี /เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ขนาด ย125×ก75×ส72 ซม. ดีไซเนอร์ Lisa Norinder ปิด ผิวด้วยฟอยล์เมลามีน ทนความชืน้ และทนรอยขีดข่วน ทำาความสะอาดง่าย ชามไม้ไผ่ รุน ่ BLANDA MATT/บลันดา มัทท์ ราคา 199 บาท ขนาด Ø12 ซม. ดีไซเนอร์ Anne Nilsson ชามขนาดต่างๆ ในรุน่ เดียวกัน วางซ้อนกันได้ เพือ่ ประหยัดทีเ่ ก็บ ชามสโตนแวร์ รุน ่ FÄRGRIK/แฟร์รค ี ราคา 49 บาท สีขาว ขนาด Ø16 ซม. ดีไซเนอร์ Maria Vinka ถ้วยกาแฟและจานรอง รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 119 บาท พอร์ซเลน สีขาว ดีไซเนอร์ Susan Pryke ใหม่ โคม LED แขวนเพดาน รุน ่ IKEA PS 2012/ อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,290 บาท โคมเหล็ก สีเหลือง ขนาดโป๊ะโคม Ø45 ซม. สูง 15 ซม. ดีไซเนอร์ Henrik Preutz ให้แสงสว่างส่องเฉพาะจุด เหมาะ สำาหรับใช้เป็นโคมไฟบริเวณโต๊ะอาหารหรือโต๊ะกาแฟ พร้อมหลอด LED ในตัว กาน้าำ ชา รุน ่ VÄRME/แวร์มเม่ ราคา 349 บาท สโตน แวร์ สีขาว จุ 1.6 ลิตร ดีไซเนอร์ Anna Haupt เก้าอี้ รุน ่ REIDAR/เรด้าร์ ราคา 2,500 บาท วัสดุ: อะลูมเิ นียม สีขาว ขนาด ก49×ล50×ส78 ซม. ดีไซเนอร์ Ola Wihlborg ทำาจากอะลูมเิ นียมทัง้ ตัว ทนทานต่อ สภาพอากาศภายนอก ผ่านการทดสอบและรับรอง สำาหรับใช้งานภายนอก

ออกแบบเองให้ตรงใจ 10

11


ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

21,440 บาท อ่านข้อมูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 23

ราวแขวนแก้วไวน์ รุน ่ INREDA/อินเรียดด้า

450 บาท

1

เมือ ่ พูดถึงสไตล์ “รายละเอียด” คือปัจจัยทีท ่ าำ ให้เกิดความแตกต่าง อุปกรณ์รน ุ่ INREDA/อินเรียดด้า เป็นวิธง ี า่ ยๆ ทีช่ ว่ ยปรับเปลีย ่ นสไตล์และเพิม ่ ฟังก์ชน ั การใช้งาน

แต่งเติม เสริมรายละเอียด ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 21,440 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย/อะลูมเิ นียม สีน�ำ้ ต�ลดำ� ขน�ด ก240×ล40×ส192 ซม. ตูบ ้ �นกระจก ทัง้ สวยง�มและเก็บ ของได้ปลอดฝุน่ ต้องยึดตูต ้ ด ิ ผนังด้วยแถบผ้�หรืออุปกรณ์ ทีใ่ ห้ม� โดยใช้คก ู่ บ ั สกรูทเ่ี หม�ะกับผนัง ปุม่ จับบ�นตูแ้ ยก จำ�หน่�ย ร�ค�นีร้ วมร�ค�ร�วแขวนแก้วไวน์ INREDA/ อินเรียดด้� แต่ส�ม�รถแยกซือ้ ได้ โต๊ะกลาง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 4,990 บาท วัสดุ: ไม้สนย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ สีน�ำ้ ต�ลดำ� ขน�ด ย90×ก90×ส46 ซม. ดีไซเนอร์ Carina Bengs โต๊ะไม้จริง ให้สมั ผัสอันเป็นธรรมช�ติ ผ้าม่านคู่ รุน ่ SANELA/ซอเนียลล่า ราคา 2,890 บาท ผ้� ฝ้�ยกำ�มะหยี่ 100% สีน�ำ้ ต�ลเข้ม ขน�ด ก140×ย250 ซม. ผ้�ฝ้�ยเนือ้ กำ�มะหยีส่ มั ผัสนุม่ และให้สสี นั ทีด ่ มู มี ต ิ ิ ฐานโคมไฟตัง ้ พืน ้ รุน ่ EKARP/เอียคอาร์ป ราคา 1,500 บาท วัสดุ: เหล็ก/อะลูมเิ นียม สูง 128 ซม. ดีไซเนอร์ Maria Vinka โป๊ะโคมไฟแยกจำ�หน่�ย โป๊ะโคม รุน ่ EKÅS/เอียคควส ราคา 395 บาท วัสดุ: พล�สติกโพลีสไตรีน/ผ้�ฝ้�ย 100%/เหล็ก สีด�ำ ขน�ด ø34 ซม. สูง 32.5 ซม. ประกอบโคมได้หล�ยแบบ ใช้กบ ั ฐ�น โคมเป็นโคมไฟตัง้ พืน้ หรือเข้�ส�ยไฟใช้เป็นโคมเพด�น และ ใช้หลอดไฟได้ทง้ั ขน�ดใหญ่และเล็ก ฐ�นโคมและส�ยไฟแยก จำ�หน่�ย พรมขนสัน ้ รุน ่ EMMIE PÄRLA/เอมมี่ แพรลล่า ราคา 12,990 บาท พรมขนสัตว์ 80% ไนล่อน 20% ขนาด ก170×ย240 ซม. พรมทอมือทีม่ ลี วดล�ยสวยง�มชัดเจน

12

1. ราวแขวนแก้วไวน์ รุน ่ INREDA/อินเรียดด้า ราคา 450 บาท/5 ชิน ้ วัสดุ: เหล็กชุบโครเมียม ใช้กบ ั ชัน้ ว�งรุน่ BESTÅ/ เบสตัว ขน�ดลึก 40 ซม. ช่วยประหยัดทีว่ �ง และช่วยให้ไม่มี ฝุน่ ในแก้ว

13


แต่งบานตูส ้ ไตล์คณ ุ

บานกระจก BESTÅ TOMBO/เบสตัว ทอมบู บ่งบอกตัวตนและสไตล์ของคุณ ด้วยบานตูท ้ เ่ี ป็นเหมือน กรอบรูป ให้คณ ุ เลือกรูปโปรด วอลล์เปเปอร์ หรือผ้าลายต่างๆ มาใส่ไว้ในกรอบของบานตูไ้ ด้ จะเปลีย ่ นรูป หรือเปลีย ่ นลายก็ทาำ ได้งา่ ย ให้เข้ากับอารมณ์ เทศกาล หรือธีมงานปาร์ต้ี หรือถ้าจะไม่แต่งอะไรเลย แค่บาน กระจกเปล่าๆ ก็ดด ู แี ล้ว จุดความสว่างไสวด้วยไฟ LED ทีป ่ ระหยัดพลังงานเป็นเยีย ่ ม

ใหม่

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

15,340 บาท

14

ใหม่ ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 15,340 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย/อะลูมเิ นียม สีขาว/ม่วงไลแลค ขนาด ก240×ล40×ส166 ซม. ตกแต่งเพิม่ เติมได้ตามแบบ ทีช่ อบ ด้วยการใส่รป ู ภาพหรือผ้าไว้หลังบานกระจก ตูใ้ ช้คู่ กับอุปกรณ์เสริมรุน่ INREDA/อินเรียดด้า เพือ่ เก็บของใช้ ภายในตู้ โคมไฟสปอตไลท์ รุน ่ INREDA/อินเรียดด้า ราคา 1,500 บาท/4 ดวง วัสดุ: อะลูมเิ นียม สีเงิน ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar ใช้หลอด LED กินไฟน้อยกว่าหลอดไส้ถงึ 85% และอายุใช้งานยาวนานกว่า 20 เท่า (หลอด LED ให้ มาพร้อมโคมไฟ) โป๊ะโคม รุน ่ JÄRA/แยร่า ราคา 695 บาท วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%/พลาสติก/เหล็ก สีขาว โป๊ะโคมผ้าช่วยกระจายแสง ให้ได้แสงไฟทีน่ มุ่ นวล ฐานโคมและชุดสายไฟแยกจำาหน่าย ฐานโคมไฟตัง ้ พืน ้ รุน ่ RODD/รุดด์ ราคา 1,100 บาท วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล สูง 133 ซม. โป๊ะโคมแยกจำาหน่าย พรมขนฟู รุน ่ HAMPEN/ฮัมเปน ราคา 2,890 บาท พรม โพลีโพรพิลนี 100% สีเขียว ขนาด ก160×ย230 ซม. พรม ขนยาว นำาพรมสองผืนมาวางต่อกันได้ เชิงเทียนแก้ว รุน ่ SKIMMER/ควิมเมอร์ ราคา 499 บาท สีเงิน สูง 17 ซม. ดีไซเนอร์ Anna Efverlund งานแก้วเป่า ผลิตโดยช่างฝีมอื ผูช้ าำ นาญ ทีใ่ ส่เทียนทีไลท์ รุน ่ GLANSIG/กลันสิก ราคา 59 บาท วัสดุ: แก้ว/สีอะคริลค ิ สีมว่ งไลแลค สูง 8 ซม. ดีไซเนอร์ Gunnel Sahlin ใช้ได้กบ ั เทียนทีไลท์และเทียนในถ้วยแบบ ต่างๆ โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ VÄTE/แวทเท่ ราคา 369 บาท วัสดุ: เหล็กกัลวาไนซ์/กระดาษฟางข้าว สีขาว ดีไซเนอร์ M Vinka/S Heimis ให้แ้ สงไฟอ่อนๆ สร้างบรรยากาศนุม่ นวล โต๊ะข้าง รุน ่ LACK/ลัค ราคา 599 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ ผิวทำาสี สีไฮกลอสขาว ขนาด ย55×ก55×ส45 ซม. รับน้าำ หนักสูงสุด 25 กก. ผิวไฮกลอสเป็นมันเงา ดูสว่างสดใส ใช้คก ู่ บ ั เฟอร์นเิ จอร์อน่ื ๆ ในรุน่ LACK/ลัค

15


ชุดตูเ้ ก็บของและตูท ้ วี ี

ตูว้ างทีวี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว (พร้อมลิน ้ ชัก)

6,210 บาท

รุน ่ BESTÅ/เบสตัว เรามีเซ็ตตัวอย่างมากมายทีอ ่ อกแบบไว้ให้คณ ุ เลือก หรือจะปรับ เปลีย ่ นแบบให้ตรงใจคุณยิง่ กว่าเดิมก็ได้ เข้าไปดูแบบตูข้ องเรา เพิม ่ เติมได้ใน www.IKEA.co.th/BESTA ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 10,780 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ กระจกนิรภัย/เหล็กชุบโครเมียม สีนาำ้ ตาลดำา/ม่วงไลแลค ขนาด ก240×ล40×ส48 ซม. เลือกใช้เป็นตูบ ้ านปิดหรือตูโ้ ล่งไม่มหี น้าบาน ได้ตามต้องการ มือจับแยกจำาหน่าย

ตูว้ างทีวี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 6,210 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ อะลูมเิ นียม/พลาสติก สีขาว ขนาด ก120×ล40×ส32 ซม. มีทเ่ี ก็บ สายไฟในตัว ช่วยจัดสายไฟให้เป็นระเบียบ ด้านบนตูม้ ชี อ่ งระบาย ความร้อนของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 20,960 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ อะลูมเิ นียม สีขาว/ไฮกลอสขาว ขนาด ก240×ล40×ส32 ซม. ด้าน บนตูม้ ชี อ่ งระบายความร้อนของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และมีท่ี เก็บสายไฟและปลัก ๊ ไฟ ช่วยให้เชือ ่ มต่ออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องถ่ายรูปและคอมพิวเตอร์ได้สะดวก และยังเก็บได้เป็นระเบียบ

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 6,540 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ อะลูมเิ นียม สีขาว/ไฮกลอสขาว ขนาด ก180×ล40×ส48 ซม. ลิน ้ ชักเดินเรียบไม่สะดุด พร้อมตัวล็อคกันลิน ้ ชักหล่น เมือ ่ ดึงสุดราง

ชุดตูท ้ วี แี ละตูแ้ ขวน รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 20,180 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย สีนาำ้ ตาลดำา/ลายไม้ไผ่/ไฮกลอสน้าำ ตาล ขนาด ก180×ล40×ส32 ซม. ใต้ชอ่ งระบายความร้อน มีทเ่ี ก็บ สายไฟและปลัก ๊ ไฟ ช่วยให้เชือ ่ มต่ออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องถ่ายรูปและคอมพิวเตอร์ได้สะดวก และยังเก็บได้เป็นระเบียบ พร้อมทีซ่ อ ่ นสายไฟในตัว

ตูบ ้ านเลือ ่ น รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 8,030 บาท วัสดุ: ผิว ฟอยล์/อะลูมเิ นียม สีขาว/ไฮกลอสแดง ขนาด ก180×ล40×ส74 ซม. บานเลือ ่ นไม่กน ิ ทีข่ ณะเปิดปิด และเลือกส่วนทีจ่ ะใช้เป็นตูโ้ ชว์ได้

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/FRAMSTÅ เบสตัว/ฟรัมสตัว ราคา 25,010 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย สีขาว/ฟ้าอมเทา ขนาด ก300×ล40×ส230 ซม. เก็บของใช้ให้สะอาดปราศจากฝุน ่

ตูท ้ วี ลี อ ้ เลือ ่ น รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 2,450 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย/พลาสติก สีนาำ้ ตาลดำา ขนาด ก60×ล40×ส48 ซม. ลิน ้ ชักเดินเรียบไม่สะดุด พร้อมตัวล็อคกัน ลิน ้ ชักหลุดจากราง เมือ ่ ดึงสุดราง ตูม ้ ลี อ ้ เลือ ่ น ใช้ได้สะดวกคล่อง ตัว เลือ ่ นเพือ ่ ทำาความสะอาดได้งา่ ย

ตูท ้ วี บ ี านเลือ ่ น รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 16,530 บาท วัสดุ: ผิว ฟอยล์/กระจกนิรภัย สีนาำ้ ตาลดำา ขนาด ก240×ล40×ส128 ซม. บานเลือ ่ นไม่กน ิ พืน ้ ทีข่ ณะเปิด และเลือ ่ นปิดเพือ ่ เก็บทีวไี ด้สะดวก

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/FRAMSTÅ เบสตัว/ฟรัมสตัว

24,610 บาท อ่านข้อมูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 23

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/FRAMSTÅ เบสตัว/ฟรัมสตัว ราคา 24,610 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/อะลูมเิ นียม สีนาำ้ ตาลดำา ี า้ นในกลวง ใช้ซอ ่ น ลายไม้ไผ่/สีไฮกลอสน้าำ ตาล แผ่นยึดทีวด ิ ผนังด้วยแถบผ้าหรือ สายไฟได้ ต้องยึดเฟอร์นเิ จอร์ตด อุปกรณ์ทใ่ี ห้มา โดยใช้คก ู่ บ ั สกรูทเ่ี หมาะกับผนัง

16

ราคานีไ้ ม่รวมราคาทีวี ดูแบบตูเ้ พิม ่ เติมได้ท่ี IKEA

ตูท ้ ก ุ แบบสามารถเลือกใช้คก ู่ บ ั มือจับ ปุม ่ จับ หรือกลอนกดกระเด้งได้ตามต้องการ

17


ตูท ้ วี แี บบมีขาตู้ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 3,480 บาท วัสดุ: ผิว ฟอยล์/เหล็กชุบโครเมียม สีนาำ้ ตาลดำา ขนาด ก120×ล40×ส48 ซม. เก็บแผ่นดีวด ี ี เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้สะอาดปราศจาก ฝุน่

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 20,480 บาท วัสดุ: ผิว ฟอยล์/อะลูมเิ นียม/กระจกนิรภัย สีนาำ้ ตาลดำา/ไฮกลอสดำา ขนาด ก300×ล40×ส192 ซม. ตกแต่งเพิม่ เติมได้ตามแบบทีช่ อบ เช่น การใส่รป ู ภาพหรือผ้าไว้หลังบานกระจก ตูใ้ ช้กบ ั อุปกรณ์เสริมรุน่ INREDA/อินเรียดด้า สำาหรับเก็บของใช้ในตู้

โต๊ะทำางานพร้อมตู้ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 14,340 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/อะลูมเิ นียม สีขาว/ไฮกลอสขาว ขนาด ก180× ล40×ส202 ซม. ขาปรับระดับได้ วางได้มน่ั คง แม้บนพืน้ ทีไ่ ม่เรียบ

ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 9,420 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย/อะลูมเิ นียม สีขาว/ไฮกลอสแดง ขนาด ก180×ล40×ส74 ซม. ส่วนบานกระจกใช้เป็นตูโ้ ชว์ เก็บของชิน้ โปรดให้สะอาดปราศจากฝุน่

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 16,990 บาท วัสดุ: ผิว ฟอยล์/อะลูมเิ นียม/กระจกนิรภัย สีไฮกลอสน้าำ ตาลดำา/ดำา ขนาด ก300×ล40×128 ซม. มีทเ่ี ก็บสายไฟและปลัก ๊ ไฟใต้ชอ่ งระบาย ความร้อน ช่วยเชือ่ มต่ออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องถ่ายรูป และคอมพิวเตอร์ได้สะดวก และยังเก็บได้เป็นระเบียบ มือจับบานตู้ แยกจำาหน่าย

ตูท ้ วี ลี อ ้ เลือ ่ น รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 2,450 บาท วัสดุ: ผิว ฟอยล์/กระจกนิรภัย/พลาสติก สีขาว ขนาด ก60×ล40×ส48 ซม. ลิน้ ชักเดินเรียบไม่สะดุด พร้อมตัวล็อคกันลิน้ ชักหลุดจากราง เมือ่ ดึงออกสุดราง เก็บดีวด ี ไี ด้ 36 แผ่นถ้าวางแนวนอน หรือถ้าวาง แนวตัง้ เก็บได้ 54 แผ่น ล้อใช้กบ ั ชัน้ วางทีส่ งู ไม่เกิน 64 ซม. เท่านัน้

ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 16,900 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย/เหล็กชุบโครเมียม สีนาำ้ ตาลดำา ขนาด ก240×ล40×74 ซม. การติดแผ่นกระจกเปลีย่ นลุคให้ดโู มเดิรน์ และ ช่วยไม่ให้ผวิ ของชัน้ วางเป็นรอยขูดขีด

ตูท ้ วี บ ี านเลือ ่ น รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 18,280 บาท วัสดุ: ผิว ฟอยล์/อะลูมเิ นียม สีขาว/ไฮกลอสดำา ขนาด ก240×ล40×ส192 ซม. มีทง้ั ส่วนทีเ่ ป็นบานเลือ่ น ใช้เป็นตูโ้ ชว แ์ ละส่วนบานปิดทีช่ ว่ ย กันฝุน่

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 21,660 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ อะลูมเิ นียม/กระจกนิรภัย สีนาำ้ ตาลดำา ขนาด ก240×ล40×ส192 ซม. หน้าลิน้ ชักทำาจากกระจกนิรภัย ไม่ขวางสัญญาณ รีโมทคอนโทรล ทีใ่ ช้ควบคุมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า

ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

9,420 บาท

ตูเ้ ก็บของบานเลือ ่ น รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

9,550 บาท อ่านข้อมูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 23

ตูเ้ ก็บของบานเลือ ่ น รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 9,550 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/อะลูมเิ นียม ขนาด ก180×ล40×ส74 ซม. บานเลือ่ นไม่กนิ ทีข่ ณะเปิดปิด และเลือกส่วนทีใ่ ช้เป็นตูโ้ ชว์ได้

18

ราคานีไ้ ม่รวมราคาทีวี ดูแบบตูเ้ พิม ่ เติมได้ท่ี IKEA

ตูท ้ ก ุ แบบสามารถเลือกใช้คก ู่ บ ั มือจับ ปุม ่ จับ หรือกลอนกดกระเด้งได้ตามต้องการ

19


ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

4,280 บาท

ตูบ ้ านทึบพร้อมลิน ้ ชัก รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

12,590 บาท

ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 4,280 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/เหล็กชุบโครเมียม สีขาว/ไฮกลอสขาว ขนาด ก120×ล40×ส48 ซม. ชัน้ วางของแบบปรับได้ 2 ชัน้ ปรับเปลีย่ น พืน้ ทีจ่ ด ั เก็บได้ตามต้องการ

ตูบ ้ านทึบพร้อมลิน ้ ชัก รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 12,220 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีนาำ้ ตาลดำา ขนาด ก180×ล40×ส192 ซม. มีทง้ั ชัน้ วางโล่งและตูบ ้ านปิด เลือกใช้ได้ตามต้องการ

ตูเ้ ก็บของบานเลือ ่ น รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 7,350 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/อะลูมเิ นียม สีนาำ้ ตาลดำา ขนาด ก180×ล40×ส74 ซม. บานเลือ่ นไม่กนิ ทีข่ ณะเปิดปิด และเลือกส่วนทีใ่ ช้เป็นตูโ้ ชว์ได้ ต้องยึด ตูต ้ ด ิ ผนัง ด้วยแถบผ้าหรืออุปกรณ์ทใ่ี ห้มา โดยเลือกใช้สกรูทเ่ี หมาะ กับผนังนัน้

ตูเ้ ก็บของบานกระจก รุน ่ BESTÅ/BESTÅ VASSBO เบสตัว/ เบสตัว วัสบู ราคา 8,100 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย/ อะลูมเิ นียม สีนาำ้ ตาลดำา ขนาด ก180×ล40×ส74 ซม. ปรับระยะ ห่างระหว่างชัน้ ได้ตามต้องการ ปุม่ จับบานตูแ้ ยกจำาหน่าย ต้องยึด ตูต ้ ด ิ ผนังด้วยแถบผ้าหรืออุปกรณ์ทใ่ี ห้มา โดยเลือกใช้สกรูทเ่ี หมาะ กับผนังนัน้

ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 9,750 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีนาำ้ ตาลดำา/ม่วงไลแลค ขนาด ก120×ล40×ส192 ซม. เก็บของได้สะอาดปราศจากฝุน่ ใช้รว่ มกับอุปกรณ์เสริมรุน่ INREDA/อินเรียดด้า สำาหรับเก็บของใช้ภายในตู้

ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 13,150 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย สีขาว ขนาด ก180×ล40×ส192 ซม. ขา ตูป ้ รับระดับได้ วางได้มน่ั คงแม้บนพืน้ ไม่เรียบ มือจับบานตูแ้ ยก จำาหน่าย

ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 16,900 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย/เหล็กชุบโครเมียม สีขาว ขนาด ก240×ล40×ส74 ซม. การติดแผ่นกระจกเปลีย่ นลุคให้ดโู มเดิรน์ และ ช่วยไม่ให้ผวิ ของชัน้ วางเป็นรอยขูดขีด

ตูล้ น ้ิ ชักเก็บของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 9,090 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/เหล็กชุบโครเมียม สีนาำ้ ตาลดำา/ไฮกลอสดำา ขนาด ก60×ล40×ส138 ซม. ลิน้ ชักเดินเรียบ ไม่สะดุด พร้อมตัวล็อคกัน ลิน้ ชักหลุด เมือ่ ดึงสุดความยาวของราง มือจับบานตูแ้ ยกจำาหน่าย

โต๊ะทำางานและตูแ้ ขวน รุน ่ BESTÅ BURS/เบสตัว บุช ราคา 17,480 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีไฮกลอสแดง ขนาด ก180×ล40 ซม. ดีไซเนอร์ Mikael Warnhammar โต๊ะยาวนัง่ ทำางานได้ สองคน

อ่านข้อมูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 23

ตูบ ้ านทึบพร้อมลิน ้ ชัก รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 12,590 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย สีขาว ขนาด ก120×ล40×ส230 ซม. ขาปรับระดับได้ วางได้มน่ั คงแม้บน พืน้ ทีไ่ ม่เรียบ ปุม่ จับบานตูแ้ ยกจำาหน่าย ต้องยึดตูต ้ ด ิ ผนัง ด้วยอุปกรณ์ทใ่ี ห้มาด้วย โดยเลือกใช้สกรูทเ่ี หมาะกับผนังนัน้ 20

ดูแบบตูเ้ พิม ่ เติมได้ท่ี IKEA

ตูท ้ ก ุ แบบสามารถเลือกใช้คก ู่ บ ั มือจับ ปุม ่ จับ หรือกลอนกดกระเด้งได้ตามต้องการ

21


การทดสอบคุณภาพ ในห้องทดสอบของ IKEA สินค้าของเราต้องผ่านการทดสอบคุณภาพมากมาย เพือ ่ ให้มน ่ั ใจได้ถงึ ความทนทานให้คณ ุ ใช้งาน ได้ดท ี ก ุ วัน

เรารูค ้ ณ ุ ทำาเองได้ แต่เรายินดีชว่ ยคุณ ค่าขนส่งสินค้า เริม ่ ต้นที่

650 บาท โล่งอกได้เลยเมื่อรู้ว่า ขายึดทีวีรุ่น FRAMSTÅ/ ฟรัมสตัว ออกแบบมาให้รับน้ำาหนักทีวีจอแบนได้ มากถึง 60 กก. ส่วนตู้วางทีวีรุ่น BESTÅ/เบสตัว ก็รับน้ำาหนักได้สูงสุดถึง 80 กก. (ขึ้นอยู่กับขนาด ของตู้) พร้อมช่องระบายความร้อน ที่ช่วยระบาย ความร้อนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขึ้น

ค่าประกอบสินค้า เริม ่ ต้นที่

350 บาท บริการประกอบเฟอร์นเิ จอร์

บริการขนส่งสินค้า

เพราะเราไม่บวก “ค่าจัดส่งฟรี” ไว้ในราคาสินค้า แต่หากคุณต้องการให้ เราขนส่งสินค้า เรามีบริการส่งสินค้าให้คณ ุ ในราคาทีเ่ หมาะสม เริม ่ ต้นที่ 650 บาทต่อปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรภายในรัศมี 20 กม. สอบถามเพิม ่ เติมได้ทเ่ี คาน์เตอร์บริการจัดส่งสินค้า

สินค้าของเราออกแบบมาให้คณ ุ ประกอบได้ดว้ ยตัวเอง แต่หากคุณ ต้องการ เรามีบริการประกอบเฟอร์นเิ จอร์ เริม ่ ต้นที่ 350 บาท หรือ 7% ของราคาสินค้า สอบถามเพิม ่ เติมได้ทเ่ี คาน์เตอร์บริการจัดส่งสินค้า

บานพับและลิ้นชักรุ่น BESTÅ/เบสตัว ต้องผ่านการ ทดสอบเปิดปิดกว่า 20,000 ครั้ง คุณจึงไม่ต้อง กังวลเลยเวลาใช้งานจริงที่อาจต้องเปิดปิดทั้งวัน

ตู้ชั้นวางของ รุ่น BESTÅ/เบสตัว มีขาที่ปรับระดับ ความสูงได้ ถึงพื้นจะไม่เสมอกัน ก็ตั้งตู้ให้ตรงและ มั่นคงได้ ถ้าตู้ชั้นวางของสูงเกิน 64 ซม. ให้ยึด ตู้ติดผนังด้วยแถบผ้าหรือแถบเหล็กที่ให้มา เพื่อ ป้องกันตู้ล้มหรือโค่นลงมา

22

การทดสอบคุณภาพ

อย่าลืมผูช้ ว่ ยออกแบบออนไลน์ในมือคุณ! ลองเป็นดีไซเนอร์เองด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบออนไลน์ของเราทีใ่ ช้งานง่าย ช่วยให้คณ ุ เห็นภาพเหมือนจริงก่อนมาที่ IKEA ให้คณ ุ ลองออกแบบ เปรียบเทียบ สีสน ั และการใช้งานได้ และยังช่วยให้คณ ุ คำานวณราคาตูท ้ ค ่ี ณ ุ ออกแบบไว้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนีส ้ ามารถเซ็คสต็อค และพิมพ์รายการสินค้าทีค ่ ณ ุ เลือกไว้ได้ เพือ ่ ให้คณ ุ ประหยัดเวลาและช้อปได้งา่ ยขึน ้ ที่ IKEA ทดลองใช้โปรแกรมออกแบบออนไลน์ของเราได้ทบ ่ี า้ น www.IKEA.co.th/BESTAplanner หรือ ิ มาลอง ใช้ทเ่ี คาน์เตอร์ BESTÅ ภายใน IKEA ก็ได้

ต้องการทราบข้อมูลเพิม ่ เติมเกีย ่ วกับบริการด้านต่างๆ ของเรา เข้าไปดูได้ใน www.IKEA.co.th หรือมาหาเราที่ IKEA ได้ทก ุ วัน

บริการต่างๆ

23


5,290 บาท

ดูขอ ้ มูลเวลาทำาการและแผนที่ IKEA ได้ในเว็บไซต์ www.IKEA.co.th

© Inter IKEA Systems B.V. 2012. 31521

ตูว้ างทีวี รุน ่ BYÅS/บีออส วัสดุ: ผิวทำ�สี ขน�ด ก160×ล42×ส45 ซม. ดีไซเนอร์ Marcus Arvonen สำ�หรับทีวจี อแบนขน�ดไม่เกิน 60 นิว้ ลิน้ ชักใหญ่ 2 ลิน้ ชักสำ�หรับเก็บดีวด ี ี เกมส์ และอุปกรณ์สอ่ื บันเทิงต่�งๆ ชัน้ ว�งในลิน้ ชักปรับระดับได้

range brochure besta th  

range_brochure_besta_th