Page 1


La humanitat va començar fent servir els materials naturals que podien obtenir amb més facilitat: fusta, pèl, óssos, fulles,..

La pedra primer tallada i després polida

Coure

Bronze

Ferro

Èpoques, abans que l’home inventés l’escriptura: Edat de Pedra, de Coure de Bronze i de Ferro AAl’Egipte l’Egiptefa fa2200 2200anys anys, ,hi hi havia haviaartesans artesansespecialitzats especialitzatsen eneleltractament tractamentde de líquids i metalls. Eren mirats amb recel per l’alteració de les substàncies, això líquids i metalls. Eren mirats amb recel per l’alteració de les substàncies, això comporta comporta pràctiques pràctiques secretes. secretes. Cercaven Cercaven lala pedra pedra filosofal filosofal per per trobar trobar or or artificialment artificialment i i es es creia creia que que podria podria curar curar malalties malalties i i tornar tornar lala joventut joventut perduda. perduda. Els Elsalquimistes alquimistesvan vanser serels elsprimers primersquímics. químics.


Primeres matèries

Són productes que s‘ extreuen directament de la natura com la fusta, els minerals, el carbó o el petroli. Poden ser: •Minerals (roques, ferro, petroli,..) •Animals (ossos, cuir, llana,seda,..) •Vegetals (fusta, suro, cotó,..) •Sintètiques (Poliamida, Fibres de Polièster)

Materials Són les primeres matèries transformades per poder realitzar productes útils per la creació d’objectes.


És la capacitat que té un material de...

Elasticitat

...ser sotmès a una força deformar-se i tornar a tenir la seva forma quan la força deixa d’actuar-hi.

Plasticitat

... deformar-se permanentment sense trencar-se. Quan se’ls hi aplica una força.

Mal·leabilitat

...de deformar-se permanent en forma de planxes o làmines.

Ductilitat

...de deformar-se permanent en forma de fils.


És la capacitat que té un material de...

Duresa ... Oposar-se a ser ratllat o penetrat per altres.

Tenacitat i fragilitat ... de resistir els cops i deformarse sense trencar-se. La propietat contrària és la fragilitat.

5


És la capacitat que té un material de...

Conductivitat tèrmica

...de permetre en més o menys grau el pas de calor.

Conductivitat elèctrica ...de permetre en més o menys grau el pas de l’electricitat.

Els materials poden ser conductors o aïllants.

Densitat És la quantitat de massa (kg) que té un volum determinat (m3). Cada material té una densitat determinada que es pot calcular dividint la massa pel volum que ocupa. 6

Propmec materials  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you