Verkiezingskrant 7 maart 2014 De Ronde Venen

Page 1

DE VERKIEZINGS KRANT

2014• WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN7 •maart DE HOEF

DE VERKIEZINGS KRANT

1

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Bijlage van De Groene Venen 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 19 – Nummer 10 – 7 maart 2014

Stembureaus in De Ronde Venen Met de stempas kunt u binnen de gemeente De Ronde Venen stemmen bij het door u gewenste stembureau. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor minder-validen. Abcoude Kees Bonzaal, Holendrecht 55 • CNS Abcoude, Blomswaard 2 • De Angstelborgh, Dorpszicht 22A Amstelhoek Verenigingsgebouw Ons Streven, Engellaan 3A Baambrugge Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10 De Hoef De Springbok, de Hoef Oostzijde 61A Mijdrecht Gemeentehuis, Raadhuisplein • Bibliotheek AVV, Dr J. vd Haarlaan 8 • Voormalig PCBS De Hoeksteen, Eendracht 6 • Veenlanden College, Diamant 9 • OBS De Trekvogel, Karekiet 49 • OBS Molenland, Molenwiek 48 Vinkeveen Zorgcentrum Maria Oord (Vinkenoord), Herenweg 69A • NH Verenigingsgebouw, Herenweg 207 • EHBO gebouw Lucas, Pijlstaartlaan 1A • Verzorgingstehuis Zuiderhof, Futenlaan 50 Waverveen Voormalig basisschool De Poldertrots, Botsholsedwarsweg 2D Wilnis PCB Prinses Beatrix, Veenweg 118A • NH Gebouw De Roeping, Kerkstraat 12 • OBS Willespoort, Vossestaart 1 • Zaal Driehuis, Burgemeester Padmosweg 270

Politiek bezorgd over opkomst

Waarom zouden we gaan stemmen? Op 19 maart mogen we weer naar de stembus. Ditmaal om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De algemene verwachting is dat de opkomst laag zal zijn. Dat lijkt vreemd, want we worden al geruime tijd van alle kanten geïnformeerd over het feit dat de gemeente er allerlei nieuwe taken bij gaat krijgen. Taken waar we allemaal vroeg of laat mee te maken gaan krijgen. Het zou dus meer dan ooit van belang moeten zijn welke partijen straks de gemeente gaan besturen. Zijn zij in staat om de taken die vanuit het rijk en de provincie op het bordje van de gemeente zijn geschoven, zoals de transitie van Wmo en AWBZ, de nieuwe taken op het vlak van de werkgelegenheid, de participatiewet en de jeugdzorg naar behoren uit te voeren? Waarom zien de kiezers het belang van hun stem niet? Geloven ze dat het allemaal wel goed zal komen of hebben ze het vertrouwen in de politiek verloren? TEKST PIET VAN BUUL

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een zaak van de inwoners en van de lokale politici. Je kunt je dan ook afvragen wat een televisiedebat van een aantal partijleiders van landelijke partijen bijdraagt aan deze lokale verkiezingen. Zeker wanneer de heren zich beperken tot landelijke items als de strafbaarstelling van illegalen, die niks met de plaatselijke politiek te maken hebben. De Haagse dames en heren politici gaan ook ijverig de straat op. Om hun lokale collega’s te steunen is het excuus. Er wordt in dit land een vreemde koppeling gelegd tussen de (gepeilde) populariteit van de Tweede Kamerfracties met een te verwachten verkiezingsuitslag op lokaal niveau. De plaatselijke politiek wordt gemaakt door de lokale politici. ‘Er zijn geen VVD stoplichten,’ zei de burgemeester van Roosendaal. Het lijkt dan ook verstandig om het mediageweld van de landelijke partijen met enige terughoudendheid gade te slaan. De plaatselijke afdelingen van de landelijke partijen beroepen zich op het feit dat zij via hun partijkanalen makkelijk toegang hebben tot hogere echalons als de Provinciale Staten of de Tweede Kamer. Daar zit wat in, maar de vraag is hoe vaak die kanalen worden benut. Landelijk gezien is het aanbod aan lokale partijen sterk gestegen. In onze gemeente is een tegengestelde ontwikkeling gaande. Een van de lokale partijen is er mee gestopt. Die lokale partijen ontberen

onderwerp op de agenda staat waar men een direct belang bij heeft. De raadsvergaderingen zijn ook thuis te volgen op de lokale radio en tv. Maar dan moet je van goeden huize komen om de eindeloze debatten tot diep in de nacht te blijven volgen.

de lijntjes naar Utrecht en Den Haag, maar zouden bij uitstek oog hebben voor de plaatselijke situatie en de lokale belangen. De verkiezingsprogramma’s Wie de moeite neemt om de verkiezingsprogramma’s van de plaatselijke partijen door te nemen en daarbij de gebakken lucht, de open deuren en de niet realistische verkiezingsbeloften even over slaat, zal ontdekken dat alle partijen opkomen voor het plaatselijk belang. Er blijven dan slechts subtiele verschillen over. De keuze is vaak lastig. Voor de hand liggend is om terug te kijken naar de wijze waarop de coalitiepartijen en de raadsfracties in de afgelopen raadsperiode hebben geopereerd. En hier zit voor een deel de pijn. Want de verrichtingen van de raad worden slechts door een beperkt aantal mensen gevolgd. Men onderneemt doorgaans de gang naar het gemeentehuis voor een commissieof raadsvergadering wanneer er een

3

Het vergadercircus Er is voor de nieuw gekozen raadsleden straks een wereld te winnen als het er om gaat het vertrouwen van de burgers in de lokale politiek terug te winnen. In dat verband zou er al een flinke stap gezet kunnen worden door op een andere manier te vergaderen. Dat kan een stuk efficiënter, duidelijker, korter en ook leuker. In de vertrekkende raad zat iemand die er zijn beroep van heeft gemaakt om gemeenteraden het goed vergaderen te leren. Om onduidelijke redenen sluipen bij elke nieuwe raad snel de bekende rituelen binnen. Het valt veel raadsleden vaak moeilijk om k o r t en bondig te zijn. Wanneer je als vijfde spreker aan het woord komt is het niet nodig om nog eens omstandig uit te leggen waar het voorliggende raadsvoorstel over gaat. Een veel

Lijst 5

1

AAN HET WERK !

ZORG

vereenvoudigen van procedures en bevorderen van een We willen het lokale bedrijfsleven ondersteunen door stroomlijnen en en leerwerkbedrijven). goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk (bv meester/gezel-arrangementen initiatieven. De agrarische sector moeten we behouden Ook willen we onze lokale economie versterken door nieuwe recreatieve innoveren b.v. via een slimme “Brick-and-Click-policy”. en stimuleren; “Zonder boeren en bijen geen eten”. De detailhandel moet rust voor samenleving en winkelier. Uiteraard zijn wij tegen verruiming van zondagopenstellingen; gezonde

DUURZAAMHEID

Stem CDA - Lijst

maar ook voor versterken van preventie en De ChristenUnie-SGP wil zich inzetten voor toegankelijke voorzieningen, en daar maatregelen op inzetten. zelfredzaamheid. We willen ook vooral kijken naar de oorzaken van jeugdproblematiek moeten worden. Lokale initiatieven die dat bevorderen Door het sluiten van verzorgingshuizen, zal de zelfredzaamheid groter waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers een zullen we waar mogelijk ondersteunen. Daarbij is ondersteuning en publieke mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen. speerpunt. We willen samen met het lokale bedrijfsleven bezien hoe we

ECONOMIE

Voor iedereen en voor U

Wim Stam

betekent de kosten niet afwentelen op onze Voor de ChristenUnie-SGP een belangrijk en veelzijdig thema. Duurzaamheid beperking en recyclen van afval en beperking van toekomstige generaties. Dat kan door duurzame energie, energie-besparing, voor inzetten. Maar duurzaamheid betekent voor ons ook verbruik van grondstoffen. Daar willen wij ons ook de komende jaren bijenstand (uitsterven van planten) en beschermen van het beperken van drankgebruik (gezondheidsschade), beschermen van de het geding zijn). gezin (voorkomen echtscheidingen in het bijzonder als er kinderen in

www.cusgp2014.nl

voorkomende actie is ook om vast te stellen dat het meeste al gezegd is en dat je dus kort zult zijn, om vervolgens alles nog eens te herhalen en tien minuten aan het woord te blijven. Het lukt zelfs de burgemeester nauwelijks om de raadsleden bij de les te houden. De belangstelling van de burgers voor de verrichtingen van de coalitie en de raad zou zeer gediend zijn met een verbetering van de vergaderdiscipline. Ga stemmen op 19 maart Ondanks het feit dat de gemeentelijke politiek lang niet altijd voor iedereen even boeiend en helder is, zou toch iedereen van zijn of haar kiesrecht gebruik moeten maken. De gemeente is het meest dichtbij en raakt iedere inwoner in meer of mindere mate. In dit verband zijn de komende vier jaren heel erg bepalend doordat er allerlei overheidstaken bij de gemeente terecht komen. Het is dan ook heel belangrijk welke partijen straks de meerderheid krijgen en samen een coalitie gaan vormen. Voor mensen die nog twijfelen welke partij ze willen steunen, zijn er nog een paar lijsttrekkersdebatten. Men kan daar de kandidaten rechtstreeks benaderen en naar hun concrete plannen informeren.


2

7 maart 2014

DE VERKIEZINGS KRANT

Rondeveners over de speerpunten van beleid

Wat moet er in het coalitieakkoord? De politieke partijen die aan de verkiezingen in de gemeente De Ronde Venen meedoen hebben allemaal een verkiezingsprogramma geschreven. Daarin leggen ze uit hoe ze in de komende vier jaar het beleid van de gemeente richting willen geven. Of het perspectief dat zij bieden en de beloften die ze de kiezers doen, ook overeen komen met wat er leeft onder de bevolking zal de verkiezingsuitslag duidelijk maken. Wij legden hier en daar ons oor te luisteren met de vraag wat er in ieder geval in het coalitieakkoord moet worden opgenomen. Dat leverde een bont palet aan speerpunten op waar de nieuwe coalitie mee aan de slag zou kunnen.

Mieke TenldSter ichting directeur va Tympaan De Baat

D

e gemeenteraadsverkiezingen zijn in jaren niet zo belangrijk geweest, vindt Mieke. “We zitten midden in de overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Er wordt in de toekomst veel meer verwacht van het particuliere initiatief. In het sociale domein worden veel taken van de rijksoverheid overgedragen aan de gemeente. De transitie van WMO en AWBZ, de invoering van de participatiewet en de uitvoering van de Jeugdzorg gaan een belangrijke rol spelen in het beleid van de gemeente in de komende vier jaren. Het is dus heel belangrijk welke partijen in de nieuwe raad komen. Zij moeten er straks voor zorgen dat de zorgtaken op een efficiënte manier worden georganiseerd en dat de mensen, die hulp nodig hebben, daar ook op kunnen rekenen. Dat wordt een lastige klus, want er wordt wel erg veel op het bord van de gemeente geschoven. Maar we weten met z’n allen eigenlijk nog nauwelijks hoe we de zaken aan moeten pakken. Daarom is het belangrijk dat het gemeentebestuur de communicatie met het veld goed organiseert, naar de geluiden uit de samenleving luistert en de juiste randvoorwaarden schept. Daarbij is het ook belangrijk dat men vertrouwen heeft in de organisatie die in het veld actief zijn.” Mieke verwacht van het nieuwe college veel aandacht voor de ondersteuning van de vrijwilligers die een steeds belangrijkere rol gaan spelen. “De term ‘vrijwilliger’ is een soort toverwoord geworden. Maar we moeten wel zorgen dat de vrijwilligers, die worden ingezet ook voor hun taak berekend zijn. Er zal dus geïnvesteerd moeten worden in selectie, begeleiding en opleiding van de vrijwilligers. Ook hier kan de gemeente een belangrijke ondersteunende rol spelen.”

TEKST PIET VAN BUUL

D

e eerste aandacht van Wiet gaat uit naar het kunst en cultuurbeleid van de gemeente. “Wanneer ik bij een coalitie betrokken zou zijn dan zou ik me sterk maken voor een goed beleid op dit vlak. Er is een concept nota cultuurbeleid die in de komende periode zal moeten worden vastgesteld. Deze nota gaat eigenlijk meer over het subsidiebeleid dan dat er een gedegen visie wordt ontwikkeld op het gebied van kunst en cultuur in onze gemeente. Een diepe gedachte zit er blijkbaar niet achter. Op dat vlak is nog wel wat te winnen.” Uiteraard hoopt Wiet dat de subsidie die AbArt van de gemeente krijgt, wordt gecontinueerd. “Wij prijzen ons gelukkig met de theaterzaal in het Piet

Mondriaan gebouw in Abcoude, waar AbArt inmiddels al een flink aantal jaren een gevarieerd cultureel programma presenteert dat zich in een ruime belangstelling mag verheugen.” Wiet van der Velden wil het nieuwe college nog wel op een paar andere zaken wijzen. Het door het huidige college ingezette kernenbeleid heeft goede kanten en biedt mogelijkheden voor activiteiten in de afzonderlijke kernen. Maar wanneer de decentralisatie te ver doorschiet belemmert dat de samenwerking met anderen, vreest Wiet. “Ik vind dat te vaak allerlei besluiten genomen worden op basis van de behoefte om te bezuinigen, zonder dat men zich afvraagt wat de meerwaarde is. Laat de irrationele argu-

worden uitgewerkt en door de raad moeten worden vastgesteld. Er liggen naar mijn opvatting voldoende kansen in deze gemeente om een goed cultuurbeleid handen en voeten te geven. De nieuwe coalitie zou daar goede afspraken over moeten maken met elkaar. Ik zou me dus sterk willen maken voor een cultuurparagraaf in het coalitieakkoord.”

entgens MaartenRoKnd e Venen Museum De

A

ls directeur van Museum De Ronde Venen is Maarten van mening dat het kunst en cultuurbeleid een belangrijke plaats in het programma van de nieuwe coalitie moet krijgen. “Er zijn al een paar goede aanzetten gegeven,” zegt Maarten. “Er is inmiddels een nota door de huidige raad aangenomen, waarin het culturele erfgoed aandacht krijgt. Daarnaast is er een concept cultuurnota ter discussie voorgelegd aan het veld. Die zal door de komende coalitie moeten

V

oor de Argon-voorzitter geldt al basisprincipe dat een evenwichtige afweging van feiten de motor is van een verantwoorde besluitvorming. “Een gemeente die sport en bewegen hoog in het vaandel heeft staan, zal impulsen aan de verenigingen moeten geven in plaats van ze op te zadelen met de financiele tegenvallers die de gemeente eenzijdig heeft veroorzaakt. Dit is een klap in het gezicht van al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om er voor te n o rg zorgen dat de vele leden hun A n sportclub Voorzitter va sport kunnen bedrijven. Dat geldt voor alle verenigingen en zeker ook voor Argon. Wij voe-

d Ton Goedemoe

– FOTO'S PATRICK HESSE EN ROB ISAACS

Knopen doorhakken Maarten rekent er ook op dat het nieuwe college in de komende raadsperiode eindelijk knopen doorhakt over de toekomst van het museum. “Wij hebben een duidelijke visie gepresenteerd en wij rekenen er op dat de nieuwe raad ons hierbij gaat steunen. Om te beginnen moeten er nu snel besluiten worden genomen over de locatie. De plannen met betrekking tot Botshol zijn verder uitgewerkt en wij denken dat we hier een verbreding van onze taak kunnen realiseren. In het nieuwe coalitieakkoord verwacht ik hierover duidelijke uitspraken, zodat we verder kunnen.”

len ons bij de afwikkeling van het Estafetteproject tekort gedaan door de tunnelvisie van enkele dominerende fracties in de gemeenteraad. Daarbij is geen rekening gehouden met de juiste feiten. Argon hoopt in dit opzicht dat in de nieuwe coalitie recht wordt gedaan aan het gelijkheidsbeginsel. Dat betekent dat een nieuw college zich alsnog zou moeten inspannen om onze vereniging tegemoet te komen.” Een tweede aspect waar Ton zich zorgen over maakt en dat naar zijn zeggen als een zwaard van Damocles boven de clubs hangt is de Nota Integraal Accommodatiebeleid - Kadernota Sport, die binnenkort door

menten achterwege en zoek meer naar overeenkomsten en kansen. Dring mensen geen taken op maar speel in op datgene wat de inwoners willen.”Tenslotte maakt Wiet zich zorgen over de desolate toestand waarin de openbare ruimte zich op vele plaatsen bevindt. “Er wordt nauwelijks onderhoud gepleegd aan straten, pleinen en plantsoenen. De wallekanten en de bermen worden overwoekert. De gemeente speculeert er op dat de bewoners dit werk zelf ter hand gaan nemen. Wij hebben vorig jaar in het kader van de actie ‘Goud in de Wijk’ als bewoners de bloembakken in onze straat aangepakt. Maar dat is geen structurele oplossing. ‘Goud in de Wijk’ klinkt mooi maar ik zie nog niet dat de vlag de lading gaat dekken.”

Wiet van der Veld Wiet van der Veld en en,

Stichting AbA rt Abcoude Stichting AbA rt Abcoude

U

W Ouderplatform bestaat uit ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben. Deze ervaringsdeskundigen willen met informatie, advisering en belangenbehartiging steun bieden aan de ouders van kinderen met problemen. Het platform zet zich door middel van lobby en beïnvloeding ook in voor de verbetering van de wet- en regelgeving. De toekomstige wijzigingen op het gebied van de jeugdzorg leggen een belangrijke nieuwe taak bij de gemeenten. Het is zaak dat bij de eerste opvang mensen zitten die voldoende kennis en ervaring hebben om de juiste weg te wijzen zodat men niet in een lange zoektocht langs allerlei zorgverleners terecht komt. Nely heeft haar twijfels of de gemeenten daarin kunnen voorzien. “Ik begrijp dat het moeilijk is voor de gemeenten. Wij zijn met ons ouderplatform in november vorig jaar bij de gemeenteraad van De Ronde Venen op bezoek geweest. We hebben toen een uitvoerig overzicht gegeven van de vele aspecten rondom de jeugdzorg. Daarbij hebben we een lange lijst van aandachtspunten gepresenteerd. Ik

de Raad goedgekeurd moet worden. “In dit kader zal Argon jaarlijks een aanzienlijk extra bedrag moeten bijbetalen, boven op de kosten die nu al betaald worden aan de gemeente. Deze aanslag kan Argon uitsluitend betalen door de contributie aanzienlijk te verhogen, hetgeen voor veel gezinnen zal betekenen dat men het lidmaatschap zal opzeggen. Het voortbestaan van de club komt hiermee ernstig in gevaar. En dat gevaar dreigt voor meer verenigingen. Wij hopen oprecht dat de nieuwe coalitie de schouders eronder gaat zetten en samen met de clubs tot een goed en verantwoord accommodatiebeleid gaat komen dat voor de verenigingen perspectief voor de toekomst biedt.”

Nely Sieffers UWouderplatform

hoop dat er iets mee gedaan wordt.” Nely onderstreept het belang van goede opvang. “Investeren in het kind met goede jeugdhulp en passend onderwijs is een investering voor de toekomst. Vroegsignalering wordt bevorderd door er voor te zorgen dat er voldoende kennis van psychische problematiek bij de leerkrachten, huis- en jeugdartsen aanwezig is. Snel de juiste hulp verstrekken voorkomt vertraging in de ontwikkeling. Jeugd-GGZ is medische zorg waar diagnostiek en behandeling een onderdeel moet zijn om de kern van de problematiek bij het kind te ontdekken.” Maatwerk voor het kind moet daarna centraal staan in zorg en onderwijs. “Een PGB is hierin van fundamenteel belang. Ouders worden door middel van begeleiding, trainingen en gespreksgroepen gestimuleerd in het ontwikkelen van eigen kracht en eigen regie. Dit is nodig voor het specialistisch ouderschap en de ontwikkeling van onze kinderen in de toekomst! Hier ligt voor het nieuwe gemeentebestuur een belangrijke taak.”


DE VERKIEZINGS KRANT

7 maart 2014

I

l ManjatervSatinchBtinugu Voorzit Venen RTV Ronde

D

e Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen, kortweg VIB komt op voor de belangen van de plaatselijke ondernemers. “Voor een goed ondernemingsklimaat op lokaal niveau is de steun van de gemeente van groot belang,” stelt VIB voorzitter Arwin Brouwer. “Wij verwachten van het nieuwe gemeentebestuur dan ook dat ze ons de kansen en de ruimte biedt om te ondernemen. Voor wat betreft de ruimte die we nodig hebben hoort daar ook de fysieke ruimte bij. Dus plaats voor bedrijven om zich te vestigen en te ontwikkelen. De VIB is bijvoorbeeld voorstander van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Blueport aan de Amstel ten noorden van Amstelhoek, ook wel het natte bedrijventerrein genoemd. Het nieu-

n de recente Kunst en Cultuurnota van de gemeente wordt aan de lokale omroep RTV Ronde Venen een belangrijke rol toebedeeld. Lokale radio en televisie wordt in deze nota gezien als een structurele voorziening binnen de gemeente. De lokale omroep zorgt – samen met de sector van de geschreven en gedrukte pers – voor de (lokale) journalistieke infrastructuur. “Een lokale omroep heeft bij uitstek tot taak om op objectieve wijze lokale informa-

we college zou hier mee aan de slag moeten. Onderzoek nut en noodzaak en hak er knopen over door. Het gemeentebestuur dient ook een belangrijke rol te spelen in de promotie van onze gemeente als vestigingsplaats voor bedrijven.” Een belangrijk thema is ook de bereikbaarheid. “Daarbij moeten we verder kijken dan de gemeentegrens. We zitten hier weliswaar in een uithoek van de provincie. Maar voor het bedrijfsleven is de oriëntatie op de metropoolregio met Amsterdam, Schiphol en de Bloemenveiling belangrijk. We hebben daar veel raakvlakken en dat gebied is economisch gezien belangrijker dan de Groene Hart gemeenten. Natuurlijk moeten we ons daar ook op richten, maar economisch gezien is daar minder van te verwachten.”

3

tie en nieuws te brengen en biedt een platform voor en door bewoners. Daarnaast geeft de lokale omroep natuurlijk ook een podium voor kunst en cultuur en sport uit de regio of gemeente. In een gemeente met zoveel kernen vervult RTV Ronde Venen een belangrijke spilfunctie. Wij rekenen er op dat ook in het nieuwe coalitieakkoord het belang van een sterke lokale omroep met een financieel gezonde basis wordt onderschreven. RTV Ronde Venen is een organisatie die door vrijwilligers wordt gedraaid.

Dit geldt overigens voor veel organisaties in de gemeente De Ronde Venen. Daarom vinden wij dat in een nieuw coalitieakkoord ook expliciet aandacht zou moeten zijn voor de rol, positie en professionalisering van vrijwilligers. Zowel in het samenbrengen van vraag en aanbod op dit gebied, als ook in het financieel ondersteunen van opleidingen en cursussen voor vrijwilligers kan de gemeente een belangrijke rol spelen.”

Tenslotte verwacht Arwin dat het gemeentebestuur tijd vrij maakt om oplossingen te bedenken op het vlak van de infrastructuur en van de woonomgeving. “We zijn een ontgroenende en vergrijzende gemeente. Het is belangrijk dat de huisvesting van zowel de ouderen als de jongeren goed geregeld wordt. Ook voorzitter VIB De Ronde Vene voor ons is het belangrijk n dat onze medewerkers goede huisvesting op een acceptabele afstand van het werk kunnen vinden. Samenvattend hopen wij dat er na de verkiezingen in De Ronde Venen een bestuur gevormd kan worden dat bereid is de ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen.”

Arwin Brouwer

Voor een vergunning is een lange adem nodig

Gemeentelijke molens malen soms bijzonder langzaam Het vertrekkend college heeft er de laatste jaren geen misverstand over laten bestaan. De gemeente is zelf geen ondernemer. De initiatieven moeten vanuit het bedrijfsleven komen. Van de gemeente mocht een ondersteunende en faciliterende rol verwacht worden. Maar de praktijk blijkt soms weerbarstig. Dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen een moeizame weg kan zijn, hebben de ondernemers Yourick Fokker van Studio Raak en Roland Borst van Studio 110 gemerkt. In 2009 kochten zij de leegstaande watertoren aan de Industrieweg in Mijdrecht aan en gaven die de naam Kompastoren. Om het gebouw weer een nuttige functie te geven ontwikkelden Yourick en Roland een plan dat voorzag in een multifunctionele bestemming. De vergunning is nog steeds niet verleend. “Wij onderscheiden in dit soort projecten drie stappen,” zegt Yourick. “Je bekijkt het plan op de haalbaarheid. Dan ga je de benodigde vergunningen aanvragen en daarna komt de realisatie. Wanneer je daar efficiënt mee omgaat kan dat redelijk snel gaan. Bij ons stagneerde de zaak op het moment dat we bij de gemeente terecht kwamen voor de vergunningen. Dat er bouwvoorschriften zijn en dat er ook voor zo’n project als dat van de Kompastoren allerlei regels gelden is geen probleem. Maar blijkbaar ontbreekt het bij de gemeente aan mensen die daar een goed overzicht over hebben. Dat heeft dan tot gevolg dat je in eerste instantie terug wordt gestuurd met de opdracht om bepaalde dingen aan te passen, omdat die in strijd zouden zijn met de regels. Maar wanneer de aanpassingen dan gedaan zijn komen er weer nieuwe bezwaren. Pas in een laat stadium kregen we te horen dat er geen horecavoorziening in mocht komen. De daarop volgende keer werd de aanvrage opgeschort omdat er eerst een rapport van de brandweer moest komen. Op deze manier sleept het proces zich nu al jaren voort. De laatste vertraging is ontstaan doordat

iemand denkt dat er wellicht vleermuizen in de toren huizen. Dat moet nu eerst weer onderzocht worden. We hebben ooit een openingsdatum van 11-11-11 in de planning gehad. Inmiddels zitten we al in maart 2014 en we hopen nu toch vóór de zomer de benodigde vergunningen binnen te hebben.” Een ondernemersbalie Bij enkele van de ons omringende gemeenten heeft men een ondernemersbalie. “Daar zitten mensen met verstand van zaken,” zegt Yourick. “Je krijgt dan een vast aanspreekpunt die zich niet beperkt tot het opsommen van bezwaren, maar die met je meedenkt. Je krijgt daar na het eerste bezoek meteen een lijst van alles wat je moet doen en alle informatie die men nodig heeft om tot een vergunning te komen. Dat werkt natuurlijk veel efficiënter dan de manier waarop men dat hier aan pakt. Hier heb je regelmatig andere gesprekspartners en komen er elke keer weer nieuwe aspecten op tafel. Dat werkt heel frustrerend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen met leuke ideeën op een gegeven moment weer afhaken wanneer ze in

de bureaucratische doolhof terecht komen.” Gemeentelijke visie ontbreekt De twee jonge ondernemers hebben naast de plannen met de Kompastoren nog wel meer ideeën over de invulling van nieuwe activiteiten op het industrieterrein. Maar zolang de gemeente geen duidelijke visie heeft over de wijze waarop men invulling wil geven aan innoverende plannen, maken Yourick en Roland maar even pas op de plaats.“Een goed voorbeeld is de stationslocatie. Daarvoor zijn al verschillende interessante plannen ontwikkeld. Maar de gemeente doet daar niks mee. In plaats daarvan zet men nu met de nodige ophef het stationsgebouw in de verkoop. Maar een duidelijke visie over de bestemming van dat gebied ontbreekt. Met als gevolg dat een toekomstig koper het risico loopt dat hij achteraf met allerlei hobbels en beren op de weg geconfronteerd wordt. Saillant detail is een horecavoorziening die de wethouder in zijn verkooppraatje als één van de mogelijkheden aangeeft. Wij zitten met de toren daar vijftig meter vandaan en daar mocht het niet.”

Ondersteuning in plaats van tegenwerking Yourick ziet voor het nieuwe gemeentebestuur een schone taak in het verschiet. “Ik verwacht dat ook een nieuw college de bereidheid zal uitspreken om initiatieven vanuit het bedrijfsleven te steunen. Maar dan zal er aan de uitvoering wel het een en ander verbeterd moeten worden. De manier waarop er nu met die initiatieven wordt omgegaan leidt alleen maar tot vertraging en tot frustratie. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.” Yourick wijst op het project “Beter Benutten in Midden Nederland”. Daarin werken ondermeer de provincie Utrecht en aantal gemeenten samen om met het bedrijfsleven slimme deals te sluiten voor vernieuwende projecten. “Hier zou onze gemeente ook eens naar moeten kijken. Men kan langs deze weg de bedrijven perspectief bieden in het ontwikkelen van nieuwe projecten.”

Martine van Acker,

Voorzitter Vereni ging Zakenvrouwen De Rond e Venen

D

e jonge vereniging van zakenvrouwen uit onze gemeente verwacht dat het nieuwe gemeentebestuur aan de ondernemers de ruimte biedt om te blijven innoveren en te pionieren. “Ondernemers kunnen daar zelf een belangrijke rol in spelen door elkaar te stimuleren om tot goede plannen te komen. Nu na de crisis moet het weer een uitdaging zijn om te investeren in dit mooie De Ronde Venen. Laten we oppassen dat we niet verzanden in regel- en wetgeving. En daar kan de gemeente een belangrijke rol in spelen,” aldus Martine. “Het is belangrijk om fijn te wonen en te werken in de gemeente De Ronde Venen en laat de gemeente dan ook de ondernemers stimuleren om daar ook een rol in te spelen in welke vorm dan ook. Laat je als gemeente bij het ontwikkelen van initiatieven niet te veel beïnvloeden door de 'not in my backyard' mentaliteit van sommige inwoners.” De zakenvrouwen verwachten voor de komende jaren een verbetering van de communicatie. Martine: “Het is belangrijk om de communicatie van ondernemers direct met de Gemeente te verbeteren. Zogenaamde korte lijnen zijn vaak helemaal geen lijnen, Leden van onze vereniging hebben uit eigen ervaring moeten vaststellen dat er vanuit de gemeente vaak een slechte samenwerking met ondernemers is. Misschien is het een idee om vaker informeel met elkaar te praten over wat ons bezig houdt en hoe de plaatselijke overheid daar een rol in kan spelen om zo doelen te realiseren die in ieders belang zijn.” De Vereniging is bezig met een maatschappelijk project; ‘vrouwen terug in het arbeidsproces’. Martine: “Ook hierbij ervaren wij een slechte bereikbaarheid van beleidsmedewerkers bij de gemeente. Dat levert vertraging en irritatie op en dat is jammer. We kunnen zoveel voor elkaar betekenen. Het zou mooi zijn als de proces soepeler zou kunnen verlopen. Communiceren met elkaar is van groot belang. Wij zouden meer begrip wensen voor het feit dat wij als ondernemers belangrijk zijn voor de plaatselijke overheid.” Ook wil Martine nog wel kwijt dat de openingstijden van de winkels in het koopcentrum zo veel mogelijk vrijgegeven zouden moeten worden. “Ondernemers moeten de mogelijkheid hebben om alle kansen te pakken om de concurrentie van internetwinkelen het hoofd te bieden.”


4

7 maart 2014

DE VERKIEZINGS KRANT

Stem CDA - Lijst 1


DE VERKIEZINGS KRANT

7 maart 2014

Het CDA is er voor uw dorp! Abcoude

‣ Realisatie van woningbouw De Winkelbuurt (inclusief woningen voor starters- en senioren). ‣ Buslijnen 120 en 126 krijgen een halte bij Station Abcoude. ‣ Instandhouden van de Kees Bonzaal. ‣ Behoud van de bibliotheek in het Piet Mondriaan Gebouw. ‣ Onderzoeken van mogelijkheden voor een boothelling bij het Abcoudermeer. ‣ Goed onderhoud van het Hugo de Vries plantsoen.

Mijdrecht

‣ Handhaven van cameratoezicht in het centrum en op het bedrijventerrein. ‣ Gratis parkeren handhaven. ‣ Verbetering aanzicht “Molenhof” in de dorpskern. ‣ Moderniseren en herstructureren van het bedrijventerrein. ‣ Een snelle busverbinding naar Utrecht en Amsterdam.

Amstelhoek

‣ Bouwen van starterswoningen voor eigen inwoners. ‣ Behoud van het gemeenschapshuis “Ons Streven”. ‣ Pothuizen-locatie herontwikkelen in overleg met bewoners. ‣ Inwoners kunnen over de Prinses Irenebrug naar Uithoorn. ‣ Landbouwverkeer kruist de Amstel over de Prinses Irenebrug of via de nieuwe N201.

Vinkeveen ‣ De op- en afritten van de N201 veiliger maken en ophoging van het viaduct, voor betere doorstroming van verkeer. ‣ Behoud van dorpshuis “De Boei” en de bibliotheek. ‣ Modernisering van winkelcentrum Zuiderwaard in samenspraak met ondernemers. ‣ Grondige opknapbeurt van Herenweg tussen Baambrugse Zuwe en Heulweg.

Baambrugge ‣ Bescherming van het dorpsgezicht en de cultuurhistorische omgeving handhaven. ‣ Bouwen van starterswoningen voor eigen inwoners. ‣ Onderzoeken of de begraafplaats kan worden uitgebreid.

De Hoef

‣ Bouwen van starterswoningen voor eigen inwoners. ‣ Aanleg van een fietspad van Merelslag naar de basisschool en doortrekken naar HSV’69. ‣ Sluipverkeer tegengaan in overleg met de inwoners. ‣ Het gemeenschapshuis “De Springbok” blijft behouden.

Waverveen ‣ Realisatie van (starters)woningen voor eigen inwoners in de voormalige basisschool “Poldertrots”. ‣ Hoofdweg veiliger maken. ‣ Behoud van de veerpont Nessersluis. ‣ Geen vierbaanstracé van de provinciale weg N201 dwars door Waverveen.

Wilnis

‣ Onderzoek naar realisatie van woonzorg-zone in Wilnis-Dorp. ‣ Grondige opknapbeurt van de Herenweg. ‣ Behoud van een volwaardig servicepunt. ‣ Behoud van dorpshuis “De Willistee”. ‣ Onderzoek naar hondenuitlaatgebied tussen Wilnisse Zijweg en de Rondweg. ‣ Ondersteuning van het initiatief van IJsclub Nooit Gedacht voor de aanleg van een combinatieijsbaan.

5


6

7 maart 2014

DE VERKIEZINGS KRANT

3

AAN HET WERK !


DE VERKIEZINGS KRANT

7 maart 2014

PvdA GroenLinks LokaalSociaal heeft met wethouder Spil de afgelopen drie jaren deel uitgemaakt van het college van B&W. We hebben in deze periode veel bereikt, op het gebied van: Jeugdzorg, Ouderenbeleid, Werkgelegenheid, Onderwijs, Kernenbeleid en Duurzaamheid Ons succesvolle beleid willen we graag voortzetten, want er moet veel gebeuren in de nabije toekomst. Vanaf 2015 krijgt de gemeente er veel taken bij op het terrein van de zorg. Een goede uitvoering van die taken raakt ons allemaal direct of indirect. Onze fractie wil daar graag net als de afgelopen drie jaar, samen met u aan werken. DIT GAAN WE DE KOMENDE 4 JAAR DOEN ! Werk • Werkzoekenden aan een baan helpen, door het voortzetten van de succesvolle samenwerking tussen gemeente en werkgevers • Werkzoekenden actief koppelen aan de vraag naar werk in de zorg. • Het aantal mensen in de bijstand verder omlaag brengen Zorg • Dagbesteding voor ouderen in alle kernen realiseren • Meewerken aan tot het stand brengen van kleinschalige woonvormen en zorginstellingen, zoals Kangoeroe-woningen Sociale zaken • Inwoners met schulden nog meer ondersteunen • Lokale bedrijven voorrang geven bij opdrachten van de gemeente • Lokale belastingen kwijtschelden aan ZZP-ers die op bijstandsniveau zitten Verkeer • Vracht- en sluipverkeer weren uit de dorpskernen • Fiets- en voetpaden veilig maken Milieu • Investeren in hergebruik van afval • Investeren in energie-neutrale woningen • Voorkomen dat er geboord wordt naar schaliegas • Speelveldjes vrij maken en houden van hondenpoep

3

www.pvdagroenlinks.com

7Inwoners - bedrijven - gemeente

'Samen krijgen we het voor elkaar' De tijd dat de gemeente bepaalt en de inwoner betaalt is definitief voorbij

Ronde Venen Belang is een lokale partij en kan zich dus exclusief richten op de belangen van de inwoners en ondernemers in (alle kernen van) De Ronde Venen. Daarbij beschouwt RVB een innige samenwerking van inwoners, lokale ondernemers en de gemeente als de sleutel tot succes. Samenwerken is de toekomst. Want de gemeente, dat zijn wij met z’n allen. Ieder van ons heeft zijn eigen kennis en ervaring, op de meest uiteenlopende terreinen. Door die krachten te bundelen en van elkaars sterke punten gebruik te maken, komen we sneller tot tastbare resultaten waar iedere Ronde Vener van profiteert. Dat is praktisch, effectief en goedkoper. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Door een efficiëntere manier van (samen)werken. Bijvoorbeeld bij het opstellen van beleidsnotities. Nu worden beleidsnotities door ambtenaren geschreven en vervolgens voorgelegd aan de inwoners en de ondernemers.

Maar als we de beleidsnoties samen schrijven, is dat niet alleen praktischer en goedkoper, maar levert het ook meer draagvlak op. En hetzelfde geldt uiteraard ook voor de uitvoering. Door samen te werken met inwoners en ondernemers en zich te beperken tot de

kerntaken en -verantwoordelijkheden kunnen de kosten voor beleidsvorming worden teruggebracht. Met dit uitgangspunt hoeft de OZB niet te stijgen en kan de vermogenspositie van de gemeente hersteld worden naar het gewenste niveau van € 10 miljoen.

V.l.n.r.: Toon van der Meer, Jack Hoogenboom, Jaap Jan Bulthuis, Mirjam Verbruggen, Erik de Haan, Anco Goldhoorn, Ton Richter, Joppe de Ree, Sjaak van Breukelen, René Bultena en Kees Klein. Gehurkt, Hans van Zwieten.

Ronde Venen Belang staat ook voor: Sport

Sport heeft een belangrijke maatschappelijk, educatieve en sociale functie, ook door inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Sport verbroedert en bevordert de gezondheid. Sportverenigingen zijn mede daarom de smeerolie van de lokale samenleving. Verenigingen maken gebruik van voorzieningen,

Anco Goldhoorn: “Sport moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven“

Recreatie

Verkeer & vervoer

Wegenonderhoud moet zijn gericht op veiligheid van alle verkeersdeelnemers - dus ook fietsers en voetgangers - met speciale aandacht voor gehandicapten en ouderen. Gevaarlijke situaties moeten met voorrang worden aangepakt. Een goede bereikbaarheid binnen de kernen is van groot belang, zeker nu meer inwoners steeds ouder worden.

Jeugd

Als we de jeugd aan De Ronde Venen willen binden, moeten we ze niet alleen een toekomst kunnen bieden, maar ook een prettig heden.

"Er moet voldoende te doen zijn voor de jeugd”

Duurzaamheid & milieu Duurzaamheid is een speerpunt voor Ronde Venen Belang. Ieder huishouden of bedrijf zou genoeg energie moeten opwekken om de eigen behoefte te dekken. De gemeente kan door aanpassing van regelgeving een stimulerende rol spelen bij zonne- en windenergie (zonnepanelen en mini windmolens) , maar ook verwerken van biomassa tot biogas. De kwaliteit van het water van de Vinkeveense Plassen mag niet ten

Zorg & welzijn

zoals sportvelden, die worden gefaciliteerd door de gemeente. Om de sport voor iedereen bereikbaar te houden, moeten sportverenigingen niet meer dan 1/3 bijdragen aan de kosten van de velden.

Joppe de Ree: “Ook kinderen moeten veilig naar school kunnen“ Mede door de nieuwe drank- en horecawet staat het uitgaansleven van de jeugd tot 18 jaar onder druk. Samen met hen moeten initiatieven worden ontplooid om een goede invulling van hun vrije tijd te faciliteren. Voor de ‘oudere’ jongeren is woonruimte een groot probleem. Om deze groep voor de gemeente te behouden, moeten de kansen op woonruimte worden vergroot. Ook leegstaande (winkel)panden kunnen we beschikbaar stellen voor jongeren, al of niet tijdelijk. Ook splitsing van woningen moet mogelijk zijn. De regelgeving moet daarop worden aangepast.

Recreatie is goed voor de hele gemeente. Behoud van het groene karakter van de gemeente en het typische legakkerlandschap van de Vinkeveense plassen is noodzakelijk. Ondernemers moeten de “ruimte” krijgen te ondernemen. Samen Werken van ondernemers met de gemeente zet De Ronden Venen als toeristengemeente echt op de kaart. Toeristenbelasting moet voor 100% worden ingezet voor bevordering van recreatie en is geen sluitpost voor de begroting.

Rene Bultena: ” Bruggen moeten in de zomer continu bediend worden” koste gaan van flora en fauna in de Plassen. Verdergaande verarming van het water gaat ten koste van sportvissers, ook een belangrijke toeristentak.

Erik de Haan: “woningen en bedrijven moeten energie neutraal worden”

Werk & economie

Om de lokale arbeidsmarkt te stimuleren moeten vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Dat kan door een proactieve samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven waarbij volop gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. De gemeente moet zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte bieden om de kennis en initiatieven vanuit het bedrijfsleven te stimuleren en te benutten. Letterlijk door

De voortdurende veranderingen in de zorg hebben o.a. tot gevolg dat niet langer de rijksoverheid maar de gemeente verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering van bijvoorbeeld gehandicapten- en ouderenzorg. Die nieuwe situatie vraagt om goed doordachte initiatieven. Die dienen voort te komen uit overleg en samenwerking tussen alle betrokkenen: gemeente, inwoners, zorgverleners, zorginstellingen, huisartsen en mantelzorgers. De gemeente moet die initiatieven en het daaruit voortvloeiende beleid coördineren, waarbij het belangrijkste uitgangspunt de

Ouderen

Het overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen (maar ook zieken en gehandicapten) langer zelfstandig thuis blijven wonen. In de meeste gevallen willen zij dat zelf ook. Daartoe moeten de juiste voorwaarden worden gecreëerd. Dat hoeft niet altijd m.b.v. professionele organisaties. Dat kan ook met de begeleiding van vrijwilligersorganisaties (zoals bijvoorbeeld Handje Helpen). Belangrijk is dat ouderen wonen in de buurt van benodigde voorzieningen zoals winkels en dienstverlenende instanties. Woningbouwcorporaties moeten woningen die aan deze voorwaarden voldoen beschikbaar houden of maken voor ouderen. Wanneer ouderen, zieken en gehandicapten niet (meer) zelfstandig kunnen wonen is het zaak om vanuit de WMO een veilige woonomgeving met de juiste zorg

bijvoorbeeld de bestaande industrieterreinen efficiënter te benutten (niet uitbreiden!) en ter plekke samenwerking met de detailhandel te mogelijk te maken. Figuurlijk door de regelgeving niet als ‘beperkend’ maar als ‘kansen biedend’ te interpreteren en door het openen van een effectief en meedenkend ondernemersloket met arbeidsbemiddeling te openen. Om de detailhandel te steunen moet zwaar worden ingezet om publiekstrekkers zoals ACTION

Mirjam Verbruggen: “Van het beschikbare geld moet 90% bij de mensen terecht komen. Geen bureaucratie“ garantie van kwaliteit en continuïteit is.

en/of ondersteuning te faciliteren. Dat kan zowel thuis als in een zorginstelling. Het slopen van woonzorginstellingen is kapitaalvernietiging en is in strijd met de toenemende vraag naar geschikte woningen voor deze groepen. Samenwerking tussen vastgoedontwikkelaars en zorgaanbieders is broodnodig en zou moeten resulteren in innovatieve woonvormen die ouderen en gehandicapten ook moeten behoeden voor een sociaal isolement.

Kees Klein: “Ouderen mogen niet de dupe worden van het huidige kabinetsbeleid” binnen onze gemeentegrenzen te halen. Plaatsing op het industrieterrein is daarbij beter dan helemaal geen ACTION.

Waarom hier geen ACTION?


10

7 maart 2014

Lijst 5 Voor iedereen en voor U

DE VERKIEZINGS KRANT

Wim Stam

ZORG

De ChristenUnie-SGP wil zich inzetten voor toegankelijke voorzieningen, maar ook voor versterken van preventie en zelfredzaamheid. We willen ook vooral kijken naar de oorzaken van jeugdproblematiek en daar maatregelen op inzetten. Door het sluiten van verzorgingshuizen, zal de zelfredzaamheid groter moeten worden. Lokale initiatieven die dat bevorderen zullen we waar mogelijk ondersteunen. Daarbij is ondersteuning en publieke waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers een

DUURZAAMHEID

ECONOMIE

speerpunt. We willen samen met het lokale bedrijfsleven bezien hoe we mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen.

We willen het lokale bedrijfsleven ondersteunen door stroomlijnen en vereenvoudigen van procedures en bevorderen van een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk (bv meester/gezel-arrangementen en leerwerkbedrijven). Ook willen we onze lokale economie versterken door nieuwe recreatieve initiatieven. De agrarische sector moeten we behouden en stimuleren; “Zonder boeren en bijen geen eten”. De detailhandel moet innoveren b.v. via een slimme “Brick-and-Click-policy”. Uiteraard zijn wij tegen verruiming van zondagopenstellingen; gezonde rust voor samenleving en winkelier.

Voor de ChristenUnie-SGP een belangrijk en veelzijdig thema. Duurzaamheid betekent de kosten niet afwentelen op onze toekomstige generaties. Dat kan door duurzame energie, energie-besparing, beperking en recyclen van afval en beperking van verbruik van grondstoffen. Daar willen wij ons ook de komende jaren voor inzetten. Maar duurzaamheid betekent voor ons ook beperken van drankgebruik (gezondheidsschade), beschermen van de bijenstand (uitsterven van planten) en beschermen van het gezin (voorkomen echtscheidingen in het bijzonder als er kinderen in het geding zijn).

www.cusgp2014.nl


DE VERKIEZINGS KRANT

7 maart 2014

11

Wat mag u van de ChristenUnie-SGP verwachten?

Abcoude

• Een open oor voor een (betaalbaar) nieuw bad als vervanging van het Meerbad

• Bewaren van het unieke dorpsgezicht en inzet van het fort voor recreatie

Amstelhoek

• Behoud van een brugverbinding met Uithoorn • Nat bedrijventerrein op, een voor Amstelhoek aanvaardbare, locatie

Waverveen

• Behoud van de agrarische functie in Waverveen • Ruimte voor recreatieve ontwikkelingen

De Hoef

• Open landschap behouden • School open houden

Baambrugge

• Beperkte woningbouw om de leefbaarheid te behouden Behoud van de begraafplaats • Vinkeveen

• Behoud van de legakkers, versterken recreatieve functie van de plassen. • Verbeteren verkeersveiligheid (viaduct N201 / Baambrugse Zuwe)

Mijdrecht

• Versterken van de detailhandel

• Bevorderen economische ontwikkeling o.a. door verbetering bereikbaarheid

Wilnis

• Woningbouw ook voor starters en senioren

• Een goede oplossing voor de IJsclub nu het Estafetteproject is gestopt

1. W.H.P. (Wim) Stam (Wilnis) proces en kwaliteit

2. T. (Ton) van Sligtenhorst (Vinkeveen) handel

3. H. (Harmen) Hoogenhout (Baambrugge) openbaar bestuur

4. A. (Arie) Vossestein (Waverveen) bouw

5. W.D. (Wouter) Kroese (Vinkeveen) student

6. A. (Ardi) Nap (Wilnis) groenbeheer

7. M. (Marco) Blokhuis (Baambrugge) cultuur / erfgoed

8. C. (Chris) van Sligtenhorst (Vinkeveen) pastoraat

9. J. Nagel (Wilnis) industrie

10. M. (Martien) Simons (Mijdrecht) bouw


12

7 maart 2014

DE VERKIEZINGS KRANT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.