Verkiezingskrant 11-03-2022

Page 1

Gemeenteraadsverkiezingingen

16-03-2022

Laatste week voor de verkiezingen:

Koffie, thee, limonade…, verkiezingsprogramma?

Op zaterdag 12 maart tussen 10 en 12.30 uur staat het Inwonerscollectief bij voetbalclub HSV in de Hoef en van 14 tot 16 uur bij de ESSO in de Amstelhoek. Als nieuwe partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Inwonerscollectief zich aangemeld. Deze jonge partij heeft Inwonersparticipatie als centraal thema en wil in de komende raadsperiode een aantal initiatieven uitrollen waarmee dit praktisch vorm gegeven kan worden. “Er liggen enorme kansen voor de gemeente wanneer we kijken naar het onderwerp participatie, de gemeente heeft het inmiddels wel overal in de beleidsdocumenten gezet maar in de praktijk blijft het lastig de inwoner écht te betrekken”, aldus lijsttrekker Melissa Bloem (20). “Het is niet moeilijk de inwoner te vragen wat ze ergens van vinden, maar als er vervolgens niets wijzigt nadien is het geen inspraak en al helemaal geen participatie. We moeten de inwoners misschien dus

Voorwoord

eerder betrekken, op momenten dat het wel zin heeft. Het allerbelangrijkste is het gesprek met die inwoners!” Om dat in de praktijk te brengen en om Inwonerscollectief aan u voor te stellen komt de partij een kopje goede koffie brengen met een indrukwekkende koffiekar. Zo wil men in gesprek over de verschillende ideeën over hoe de partij inwoners denkt te gaan betrekken. Ook wil de partij graag horen wat er in de omgeving van inwoners speelt! Vragen over het gemeentebestuur of over onze plannen voor de komende 4 jaar? Of heeft u argumenten om Inwonerscollectief te overtuigen? Het kan allemaal! De partij gaat graag met u in gesprek, de barista’s voorzien ondertussen in goede koffie van www.mobielekoffiebeleving.com

In deze krant staat veel informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Elders in deze Groene Venen staat veel nieuws over de inzet van inwoners, organisaties en bedrijven om hulp te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Twee onderwerpen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Toch is er een belangrijke samenhang. In ons land, onze gemeente, is sprake van een rechtsstaat, een vrije democratie. In Rusland is geen vrije democratie: met de oorlog in Oekraïne wordt de internationale rechtsstaat zeer ernstig aangetast. Voor miljoenen mensen heeft dit rampzalige gevolgen. Met de gemeenteraadsverkiezingen geven wij een concrete invulling aan de rechtsstaat. Tegelijk heeft het natuurlijk ook betekenis voor De Ronde Venen: ná 16 maart komt er een nieuwe gemeenteraad, die voor de komende vier jaar het beleid bepaalt. Het gaat dan over zaken bij u direct in de buurt, zoals het verkeer, het groen en de voorzieningen in uw dorp. Maar het gaat ook over wat voor gemeente we willen zijn. Hoe zorgen we ervoor dat De Ronde Venen voor iedereen een plezierige en veilige gemeente is? Hoe gaan we om met het veranderende klimaat? In wat voor gemeente willen we dat onze kinderen opgroeien? Hoe kunnen ouderen in De Ronde Venen zelfstandig blijven wonen? U brengt één stem uit, met elkaar kiezen we 27 raadsleden. Ik ken onze huidige 27 raadsleden als zeer betrokken en gemotiveerd. Dat zal ná 16 maart niet anders zijn. Raadslid zijn is hard werken, je verdiepen in de materie, afwegingen maken en met andere raadsleden besluiten nemen over onderwerpen. Daar kunt u met elkaar iets voor terug doen. U kunt zich verdiepen in wat de politieke partijen en de kandidaten willen in de gemeente. U kunt met uw stem daar richting aan geven én tegelijk laten we in de gemeente met een hoge opkomst met z’n allen blijken dat we vinden dat de gemeenteraad ertoe doet. Maarten Divendal, Burgemeester

Politiek Cultuurcafé op 12 maart 20 uur bij RTV Ronde Venen RTV Ronde Venen zendt zaterdag 12 maart om 20 uur het programma politiek Cultuurcafé uit, dat door Stichting Cultuurpunt Ronde Venen op 24 jl. werd gehouden in 't Oude Parochiehuis te Mijdrecht. De avond stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De presentatie was in handen van Jeroen Dirks, journalist, gespreksleider en tekstschrijver uit Abcoude. Dit keer vroeg hij naar de plannen voor kunst en cultuur bij de politieke partijen in De Ronde Venen. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van alle politieke partijen uit De Ronde Venen. De interviews werden afgewisseld met muzikale intermezzo’s van Judith Beuse (zang) en Frans van de Vijver (piano). Ook waren tal van bezoekers aanwezig, die zelf actief zijn in de culturele sector, hetzij als docent of als vrijwilliger. Hierdoor ontstond een levendige discussie

over waar men zoal tegen aanloopt bij initiatieven in de culturele sector. Maar ook ging het over de betrokkenheid en interesse van de politieke partijen in kunst en cultuur. Daarnaast werd aandacht besteed aan de wenselijkheid van een Cultuurhuis in Mijdrecht en de samenwerking met de kernen Abcoude en Baambrugge. Weten wat de partijen van kunst en cultuur denken? Kijk dan aanstaande zaterdag 12 maart om 20 uur naar RTV Ronde Venen.

PvdA/GroenLinks wil klimaatactie voor jongeren van nu en de toekomst De klimaatcrisis vraagt om een realistische en daadkrachtige aanpak, zodat er ook door de jongeren van nu en die van de toekomst nog fijn gewoond kan worden in De Ronde Venen. Het 18-jarige kandidaat-raadslid Matthijs van Bemmel uit Wilnis wil zich daar sterk voor gaan maken. Matthijs van Bemmel: “De afgelopen jaren heb ik gezien dat de gemeenteraad als puntje bij paaltje komt niet doorzet. Zo is besloten om windmolens in onze gemeente op voorhand uit te sluiten, waardoor de lokale energietransitie onhaalbaar is geworden. Het is dan ook tijd voor klimaatactie, want ook de jongeren van nu hebben recht op een toekomst!” Klimaatactie De gemeente wil uiterlijk 2040 klimaatneutraal zijn, maar wat PvdA/GroenLinks het liefst nog eerder. Alleen op deze manier kunnen we de klimaatcrisis het hoofd bieden en als gemeente zelfvoorzienend worden in onze energiebehoefte. Dat betekent allereerst energie besparen. Daarvoor wil de partij inwoners ondersteunen om hun huis te verduurzamen door hen te voorzien van advies op maat met een wijkgerichte aanpak. Daarnaast is het ook nodig om schone energie op te wekken. PvdA/GroenLinks zet vol in op zonnepanelen op alle daken en nieuwe innovatieve opwekmethoden. Als we dat doen, blijft er een restopgave over die we alleen met zonnevelden en windmolens in kunnen vullen. PvdA/GroenLinks kiest er dan ook voor om windmolens niet op voorhand uit te sluiten, dat zou namelijk betekenen dat de restopgave alleen met zonnevelden moet. Dat betekent een onbalans in de energielevering: veel energie in de zomer en weinig in de winter. De netbelasting is daarmee 2,5 keer zo groot en slecht aansluitbaar. Het betekent ook een veel groter oppervlak van de gemeente dat met zonnepanelen bedekt zou worden. Met alleen zonnevelden gaan we het dan ook niet halen, dat is de realiteit.

Samen met inwoners PvdA/GroenLinks wil de energietransitie samen met inwoners vormgeven. Samen per gebied kijken waar zonnevelden en/of windmolens wél mogelijk zijn. Wij willen ervoor zorgen dat de opbrengst maximaal bij inwoners terecht komt, ook bij inwoners die weinig te besteden hebben. Met lokale initiatieven van inwoners en met lokale energiecoöperaties kunnen we dat realiseren. Matthijs van Bemmel: “We weten hoe, nu moeten we het samen gaan doen. PvdA/ GroenLinks kiest dan ook voor het realistisch aanpakken van de klimaatcrisis. We kunnen niet langer wachten en blijven spelen met de toekomst van zowel jong als oud!”


2

11 MAART 2022

VERKIEZINGSKRANT


VERKIEZINGSKRANT

11 MAART 2022

3


4

11 MAART 2022

VERKIEZINGSKRANT

Weet u al wat u stemt?

Gemeenteraadsverkiezingen 14*, 15* en 16 maart 2022 *Op deze dagen alleen stemmen in 4 stembureaus Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl


VERKIEZINGSKRANT

11 MAART 2022

5


6

11 MAART 2022

VERKIEZINGSKRANT


VERKIEZINGSKRANT

11 MAART 2022

7


8

11 MAART 2022

VVD De Ronde Venen pleit voor een ambitieus woningbouwprogramma Wat gaan we doen?

geving. Helemaal afgestemd op het karakter en de inwoners van dat dorp.

De komende jaren moeten de acties vooral concreet en doelgericht zijn. We gaan het mogelijk maken om geschikte panden (bedrijven, winkels of overheidsgebouwen) die blijvend leeg staan te verbouwen tot appartementen. Ook willen we extra locaties voor woonboten mogelijk maken. Hiervoor is het nodig om actief met de provincie te lobbyen om buiten de rode contouren (huidige bouwgrenzen) te mogen bouwen. Ook moet er goed en tijdig in gesprek gegaan worden met omwonenden om mogelijkheden te bespreken. Het voorkomen van bezwaren kan de doorlooptijd enorm versnellen. Er moet steeds een goede afweging worden gemaakt tussen het algemeen belang van woningbouw en het particuliere belang van omwonenden. Beide kanten zijn belangrijk. Bij ontwikkelaars moet helder worden aangeven binnen welke kaders ze mogen bouwen, zodat ze weten waar ze zich aan moeten houden. Nu treedt er in uitvoeringsprocessen te veel vertraging op. We willen hiernaast dat er een vitaliteitsplan wordt opgesteld voor die dorpen die dat nodig hebben in het kader van betaalbare woningbouw en een groene leefom-

Waar gaan we bouwen? De gemeente heeft zelf niet veel grond in eigendom meer. Het is dus belangrijk om mee te werken aan ontwikkelingen die in de gemeente spelen en die te versterken maar ook actief te zoeken naar mogelijkheden. De volgende opties zijn er op dit moment: de BON gronden in Abcoude, het VOBI-terrein en de Adelaar in Vinkeveen, het terrein voormalig Pothuizen in Amstelhoek, de driehoek tussen Wilnis en Mijdrecht, de Meijert en de omgeving Tuinderslaantje Mijdrecht. Naar de mening van de VVD moet er verder serieus gekeken worden of het gemeentehuis niet op een andere, meer centrale plaats ten opzichte van Abcoude en Baambrugge, betaalbaar! gevestigd kan worden om daarmee het Raadhuisplein het kloppende hart van Mijdrecht te maken door horeca en winkels beneden en appartementen boven in het bestaande gemeentehuis te realiseren. Voor wie gaan we bouwen? We willen bouwen voor starters, jonge mensen

Wat hebben we de afgelopen vier jaar gedaan? Wij hebben ons in de afgelopen 4 jaar ingezet voor alle inwoners van De Ronde Venen met speciale aandacht voor de senioren. We hebben voortdurend aandacht gevraagd voor verbetering van het onderhoud van de publieke ruimte (beter maaien, gras verwijderen van trottoirs, overhangend groen, veilige trottoirs, veilige fietspaden, voldoende verlichting, enz.). Bovendien hebben we verschillende moties ingediend en mede-ingediend. • Uitvoering 55 plus plan. • In ieder bouwproject 20% seniorenwoningen bouwen. • De Seniorenpartij was en is tegen het plaatsen van hoge windturbines in onze gemeente, maar niet tegen het plaatsen van z.g.n. boerderijmolens. • Onderzoek naar windmolens op zee. • Voldoende sociale woningbouw. • Uitbreiding zorg verpleeghuis c.q. oprichting verzorgingshuis. • Coronasteun kunst- en cultuursector. • Wandel- en fietsvriendelijk centrum. • Meer aandacht in scholen voor verpleegkundige- en verzorgende beroepen. • Verbetering kwaliteit openbare ruimte. • Behoud de Kom. • Armoedebestrijding. • Naast digitaal contact met de gemeente ook schriftelijke of telefonische contacten mogelijk houden.

Lijst 5

Helaas hebben niet alle moties het gehaald door gebrek aan steun van andere partijen

Wat gaan we de komende vier jaar doen? De 5 speerpunten uit ons verkiezingsprogramma.

1.

2.

3.

4.

5.

Seniorenbeleid

Gezondheid en zorg

Wonen

Wijken en buurten

Veiligheid

Zie ons gehele verkiezingsprogramma op www.seniorenpartijdrv.nl

slaan immers hun vleugels uit en dat kan nu niet. En samenwonen met een partner al helemaal niet. We willen oplossingen en kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden! En dus ook actief en daadkrachtig op zoek naar plekken voor bijvoorbeeld containerwoningen of tiny houses. De mogelijkheid is er om mobiele tiny houses door onze gemeente te laten “reizen”. Ze zouden kunnen staan op parkeerterreinen waar plaats is, of op gronden die in de toekomst ontwikkeld gaan worden. Steeds voor een bepaalde tijd (1-3 jaar) op één plek en dan weer door naar de volgende locatie. Dat zou voor jongeren echt een eerste oplossing kunnen zijn. In goede afstemming met de woningbouwvereniging dient er een ambitieus meerjarenprogramma voor sociale woningbouw gerealiseerd te worden. Jonge gezinnen moeten kunnen doorgroeien van een huurwoning naar een betaalbare koopwoning. Daarnaast willen we bouwen voor senioren en ruimte bieden aan initiatieven van en voor senioren. We moeten actief meedenken naar de mogelijkheden die er zijn en alternatieve woonvormen voor senioren, zoals Kangeroewoningen initiëren. Als senioren door kunnen stromen dan komen er huizen beschikbaar voor gezinnen. Dit levert dus voor meer mensen een structurele oplossing op. Met wie gaan we bouwen? Met en voor inwoners ! Collectieve initiatieven van inwoners moeten serieus en vanuit een constructieve basishouding beoordeeld en gefaciliteerd worden. Het fenomeen woningcoöperaties, niet te verwarren met woningcorporaties, wordt al in Duitsland toegepast en daar wonen inmiddels ruim 2 miljoen mensen in een dergelijke woonvorm. Het betreft een situatie dat bewoners samen werken en uiteindelijk wonen in een coöperatie, die eigenaar wordt van het gebouw en de bewoners in feite van zichzelf huren. De kosten blijven hierdoor laag, omdat er geen commerciële verhuurder is die voor een rendement gaat. En de woning mag ook niet

VERKIEZINGSKRANT

met een dikke winst verkocht gaan worden. Het uitgangspunt is de huur zo laag mogelijk te houden en de woning ook niet te verkopen. Maar ook een recent initiatief van een aantal senioren, die in eigen beheer appartementen willen bouwen voor vitale senioren, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kan inmiddels op steun van de VVD rekenen. Samenwerking met woningbouwvereniging Groenwest, die ambitieus sociale woningbouw realiseert en met commerciële bouwers, die het belang van sociale woningbouw onderkennen en in hun bouwprogramma tot uitdrukking brengen, is vanzelfsprekend van belang. Een liberaal woonbeleid waarbij de overheid inwoners in staat stelt in hun eigen woonbehoefte te voorzien is volgens ons als VVD één van de oplossingen voor de Nederlandse woningcrisis. Hoe houden we het betaalbaar? • Bij commerciële bouwprojecten een minimale bouw van 30% sociale huurwoningen. • Bij commerciële bouwprojecten een lage huurgrens voor langere tijd overeenkomen. • Verkoopprijs beperkt houden, dus van te voren vastgelegd ook betaalbare koopwoningen. • Startersleningen zijn te verkrijgen tot max € 200.000,-. Gezien de huidige (overspannen) woningmarkt zou dit mogelijk een verhoging noodzaken. • Woonvormen creëren en stimuleren die geen winstoogmerk hebben en die lage huren tot doel hebben. Wie gaat het doen? VVD wethouder Woningbouw en Ruimtelijke Ordening! De VVD is een partij die verantwoordelijkheid neemt. Een club die niet alleen praat maar ook doet. De VVD De Ronde Venen zal in de komende coalitieonderhandelingen krachtig inzetten op het verkrijgen van de portefeuille Ruimtelijke Ordening; Een VVD wethouder op Woningbouw!


Samen lokale idealen realiseren

VERKIEZINGSKRANT

PvdA/GroenLinks in Ronde Venen trekt al een aantal jaren samen op. Hoe gaat die samenwerking en wat is er bereikt? In gesprek met lijsttrekker Pieter Kroon en Ernst Schreurs Hoe gaat samenwerken als PvdA/GroenLinks? Pieter: Waar landelijk over samenwerking wordt nagedacht, doen we het hier! In 2011 heette we nog ‘PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal’. Beetje lang, dus nu is het PvdA/GroenLinks. Maar we zijn echt een lokale partij. Er staan ook mensen op de lijst die geen lid zijn van PvdA of GroenLinks, maar rechtstreeks van onze lokale partij. Ze voelen zich bij ons thuis. En samenwerken gaat heel goed, je hebt toch bijna dezelfde standpunten op lokaal niveau. Voorop staat dat we onze lokale idealen realiseren. We zijn hier de enige progressief-linkse partijen; samen krijg je meer voor elkaar. Ernst, je zit al heel lang in de raad. Hoe blijft dat leuk? Ernst: Heb er nog steeds heel veel plezier in om samen met anderen goede besluiten te nemen voor onze inwoners. Ik zet me actief in voor samenwerking in de raad. De kunst is om altijd in gesprek blijven. Ik ben wel van het polderen, al is dat misschien niet meer ‘in’. Maar als je overlegt, heb je als fractie invloe d, ook als je niet in de coalitie zit. Noem eens een succes? Ernst lacht ‘ik ben niet zo borstklopperig’. Maar een goed voorbeeld is onze structurele aanpak van het wonen. PvdA/GroenLinks heeft er jaren op gehamerd dat er meer sociale woningbouw moet komen en dat is nu van-

zelfsprekend geworden. De discussie gaat nu over de verdeling tussen sociaal, middenklassen, huur, koop etc., maar niet meer over het principe. Pieter: Onze belangrijkste thema’s zijn klimaat en wonen. De urgentie is er en wordt alleen maar groter. Kijk maar naar het nieuwe klimaatrapport van het IPCC; klimaatverandering gaat sneller dan we denken. En we willen het aanpakken, ook lokaal hier in De

11 MAART 2022

behoud van de legakkers. Dus geen scheefgezakte caravans die ergens neergeplempt worden, maar wel kleine blokhutjes, omgeven door groen. En plekken waar de natuur voorrang heeft. Enige bebouwing is nodig, want de mensen onderhouden mede de akkers. Daar gaan we echt uitkomen! Daarnaast het Centrumplan Vinkeveen zonder nieuwe weg dwars door het dorp en de aanpak van de wooncrisis. Hoe krijgen we

9

maar niet uitgevoerd. Net als een actieplan over discriminatie; niets. Iedereen zegt wel dat het belangrijk is, maar niemand pakt het op. Ik vind het belangrijk dat we ons er allemaal bewust van zijn dat het speelt. Uitsluiting en discriminatie kan ons allemaal overkomen en we doen er onbewust vaak aan mee. Je hoort weleens: ‘Je kan toch jezelf zijn in De Ronde Venen, wat een onzin allemaal’. Maar ook hier durven mensen niet hand-inhand over straat te lopen, of roept iemand op het voetbalveld ‘homo’ als scheldwoord. En het gaat dus niet alleen om LHBTI+, maar ook geloof, sekse, etniciteit. Er zijn heel veel manieren waarop mensen uitgesloten kunnen worden.

En wat helpt dan? Bewustwording is zó belangrijk. Denk aan Cruijff: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”. Ben je je bewust van een bevooroordeelde opmerking of gedachte, dan kan je het altijd herstellen en ervan leren. En ook in de politiek is die bewustwording hard nodig om echt stappen te gaan zetten. Als ik van kinderen op middelbare scholen hoor dat ze Van links naar rechts: Matthijs van Bemmel (kandidaat nr 5), Wim Verbree (nr 4), Greetje de Haan gepest worden omdat ze LHBTI+ zijn, dan (nr 6), Pieter Kroon (lijsttrekker), Monique Prins (nr 3), Ernst Schreurs (nr 2), Lonneke Hegeman (nr 7). moet de gemeente in gesprek met die scholen, of sportclubs of waar dan ook. Niet een Ronde Venen. En de wooncrisis is ook hier voldoende woningen zonder daarmee bui- keer een tekstje, maar continue mee bezig voelbaar: er zijn veel te weinig betaalbare tengebied teveel aantasten? Daar moeten we blijven. Wij als PvdA/GroenLinks zijn de eniwoningen. Wij hebben heldere plannen; voor goede afwegingen in maken en dat kan ook, gen die zich daar actief voor ingezet hebben; met behoud van groen. zowel klimaat als wonen. dat blijven we doen! Wat staat er bovenaan jouw ‘to-do-lijst’, Ernst? Zonder twijfel: het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. We moeten daar een goede mix vinden tussen bebouwing, natuur en

Pieter, is er nog een thema wat jou persoonlijk raakt? Ja, ik ben aan de slag gegaan met ‘Inclusie, uitsluiting en discriminatie’. M’n eerste motie daarover werd meteen breed aangenomen,

DURF TE KIEZEN. STEM PVDA/GROENLINKS. KIES VOOR

KIES VOOR

WONEN

GROEN

• Gemiddeld 50% sociale woningbouw voor jong en oud

• Meer groen in de buurt • 10.000 nieuwe bomen planten

• Zelfbewoningsplicht bij woningen

• In elk dorp een pluktuin of voedselbos

• Duurzame woningen bouwen • Bouwen bij OV met behoud van het groen

KIES VOOR

KIES VOOR

KLIMAAT • Uiterlijk in 2040 klimaatneutraal • Energie besparen en zonnepanelen op daken • Samen locaties voor zonnevelden en/of windmolens kiezen

KIES VOOR

• Inwoners adviseren en ondersteunen bij verduurzamen woning

ZORG

• Recreatief groen dichtbij

LOKAAL • De Bibliotheken in de gemeente blijven open • Ondersteunen van dorpshuizen in de kernen • Onderzoeken nieuw theater/dorpshuis in Mijdrecht • Leegstaande panden omvormen en straten aantrekkelijk maken.

KIES VOOR

FIETS EN OV

• Laagdrempelige hulp en zorg dichtbij

• Goede en snelle fietsroutes tussen de dorpen en naar de steden

• Kiezen voor kwaliteit in plaats van laagste kosten

• Inventariseren en aanpakken van fietsknelpunten

• Ondersteuning (jonge) mantelzorgers

• Meer recreatieve wandel- en fietspaden

• Niet bezuinigen op huishoudelijke hulp

• Snel en goed openbaar vervoer tussen de dorpen en naar de steden.


10

11 MAART 2022

VERKIEZINGSKRANT

Je mening willen geven en/of jongeren oproepen om te komen stemmen (of juist niet)

Heeft de jeugd nog toekomst in De Ronde Venen? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zo luidt althans het spreekwoord. Als je kijkt naar o.a. het vinden van een passende baan, een passende woning en de passende verbindingen met het OV kan zich in onze gemeente het omgekeerde afvragen: Heeft de jeugd nog toekomst in De Ronde Venen. Hoe denken jongeren daar zelf over? Wat verwachten zij van de politiek (en wat niet?). En vinden ze dat stemmen zin heeft? Elf jongeren uit de gemeente reageren en doen hun zegje. Soms anoniem. Maar het zijn de meningen die tellen, niet van wie ze komen. Tenslotte vindt het stemmen ook plaats in absolutie anonimiteit. tekst rob isaacs

Shenna Brugman (27), Vinkeveen, leerkracht basisonderwijs “Door te gaan stemmen kun je laten weten wat jij belangrijk vindt. Daarom ga ik zeker stemmen. Om erachter te komen welke partij het beste bij je past kun je de stemwijzer gebruiken. Ik vindt dat de komende gemeenteraad veel aandacht moet besteden aan bouwen & wonen en aan verkeer & veiligheid. Starters zouden meer kans moeten maken op een koopwoning. De gemeente zou daar een regeling voor moeten ontwerpen. Ten aanzien van de veiligheid dient de gemeente er voor te zorgen dat er bijvoorbeeld bij appartementencomplexen camerabewaking is. Dat zou zeker moeten bij woningen waar ouderen wonen. Ik vindt ook dat huurders dan geen extra huur moeten betalen wanneer zij voor hun eigen veiligheid zo’n bewakingscamera aanvragen.” Else Rossing, Baambrugge, lid Duurzaam Jong DRV en lijstduwer PvdA/GroenLinks “Wonend in Baambrugge heb ik in mijn jeugd altijd last gehad van de slechte OV aansluiting, met maar 1 buslijn door ons dorp. En deze bus reed niet eens langs het dichtstbijzijnde station Abcoude, waardoor de reistijd in sommige gevallen toch zeker wel lang werden. Dit is echter niet iets waar ik veel aan kon doen als minderjarige, je hebt nou eenmaal niet veel zeggenschap in waar je opgroeit. Toch heeft de omgeving waarin ik ben opgegroeid ook veel positieve kanten. Dicht bij Amsterdam en Utrecht, maar toch ook de ruimte om te sporten en te leven in de natuur. In de toekomst kan de gemeente natuurlijk erg veranderen, met meer woningen, recreatie of juist zonnevelden. De manier waarop de energietransitie ook hier een plek krijgt in ons landschap, hoe onze gemeente ruimte moet bieden aan de woningnood en waarop de toegankelijkheid van de Ronde Venen wordt gewaarborgd voor alle inwoners en de jeugd, zijn afwegingen die de aankomende jaren een vitale rol gaan spelen. De manier waarop onze gemeente om zal gaan met dit soort belangrijke vraagstukken is heel bepalend voor de toekomst van de huidige jeugd, die later misschien wel terug zal komen naar dit stukje Nederland. Dus niet alleen volwassen, maar ook juist die jeugd, die hopelijk altijd deze omgeving als zijn thuis zal zien, roep ik op om te komen stemmen tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En kies voor wat jij belangrijk vindt.” Arjan Nelis (28), Baambrugge, agrariër “De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor mij als agrariër van 28 jaar erg belangrijk. Welk college gaat er komen? Blijft het mogelijk om in De Ronde Venen als melkveehouder een boterham te verdienen, of wordt het door allerlei maatregelingen bijna onmogelijk gemaakt? Om bij te blijven met de bedrijfsvoering moet je soms grote financiële investeringen doen. Dan is het prettig dat het college achter je staat en mee wil werken met de vergunning die nodig is. Het bestemmingsplan moet bij ons in Baambrugge nog worden vernieuwd. In een bestemmingsplan moet iedere agrariër gelijkwaardig behan-

deld worden, zodat iedereen dezelfde kansen krijgt. In het oude bestemmingsplan ontbreekt het hieraan.” Rody van der Pouw-Kraan. Mijdrecht, voorzitterschap Jongeren Advies Commissie “Meer en meer jongeren zijn politiek actief geworden, met name op nationaal niveau. Het is in de afgelopen jaren echter duidelijk geworden dat belangrijke zaken, waar jongeren veelal onder lijden, deels worden geregeld door de gemeente. Kijk naar jezelf en je eigen omgeving: in de gemeente is er amper een starterswoning te vinden, en het Openbaar Vervoer wordt met het jaar slechter. Duurzaamheid mag niet vergeten worden: nog nooit zagen wij als Jongerenadviescommissie dat de jeugd in de gemeente zó extreem verdeeld was als tijdens de inspreekavonden over de windmolendiscussie afgelopen juni. Gelukkig hebben we binnenkort de kans om onze stem te laten horen! Neem het heft in handen, ga stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 of 16 maart. Laat de toekomst niet bepalen zonder dat jij gehoord bent!” Kim Suos, (19), Vinkeveen, student journalistiek Hogeschool Utrecht, free-lance journalist ‘‘Heeft de jeugd nog toekomst?’, zeker. Er zal alleen meer aandacht besteed moeten worden aan hun mentale gezondheid. Vooral nu na een, voor veel jongeren, eenzame en vreemde coronaperiode. Stem het aanbod van psychische zorg beter af op de vraag. Tegenwoordig zijn de wachttijden voordat je hulp aangeboden krijgt veel te lang. Daarnaast zal er meer gewerkt moeten worden aan oplossingen binnen de woningmarkt. De gemeente zal meer moeten inspelen op starters en moet voorkomen dat (te veel) huizen worden opgekocht. Wat vind jij van de stelling? Heeft de jeugd nog toekomst of niet? Laat je horen en breng je stem uit. Iedere stem telt.” X, De Ronde Venen “Persoonlijk vind ik het erg belangrijk om te stemmen. Iedereen heeft zijn eigen mening over hoe het moet gaan binnen zijn of haar gemeente. Het is belangrijk dat alle meningen gehoord worden, en er iets mee wordt gedaan. Mijn grootste probleem is op dit moment de huizenmarkt. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen drastisch zijn gestegen. Dit belemmerd de toekomst van de jongeren.“ Bas Geluk (23), Wilnis, leerkracht in opleiding “Ik ga zeker stemmen, want ik vind het een voorrecht om te stemmen. De gemeente gaat beslis-

singen nemen die voor mij gelden en daarom is het belangrijk dat ik een stem uitbreng. Er zijn een paar onderwerpen die ik belangrijk vind. Als jongere is er nauwelijks perspectief op een betaalbare woning. Daar zal de gemeente zich wat mij betreft dus zeker voor moeten inspannen. Maar dat is niet het enige. Een goed gemeentebestuur spant zich ook in voor het algemeen welzijn, voor bedrijven, zodat die zorgen voor werkgelegenheid en dat we allemaal meeprofiteren van een gunstig economisch klimaat.” Pepijn Schaeffer (22), Mijdrecht, kandidaat-raadslid VVD De jeugd heeft zeker een toekomst in De Ronde Venen, veel jongeren en starters die ik ken zijn hier geboren en getogen. Daarom willen zij ook graag hier blijven om bij familie en vrienden in de buurt te blijven wonen. Het vinden van een bijbaan of werk kennen we vast allemaal, als je jong bent zoek je een leuke bijbaan in het dorp en naarmate je ouder wordt wijk je voor werk vaak uit richting de grote stad. Het vinden van een woning is echter wel een uitdaging, de jongeren hebben belang bij een betaalbare starters woning. Ook het reizen met het OV is en blijft een uitdaging, zoals we recent hebben gezien met de mogelijke opheffing van lijn 130. Aan de gemeente de schone taak zich voor zowel starterswoningen als bereikbaarheid van de gemeente hoog op de prioriteitenlijst te zetten wat de jongeren en starters betreft. Dit is wat zowel leeft voor mij, mijn vrienden en starters in onze gemeente. Daarom is het onwijs belangrijk om te gaan stemmen als jij deze onderwerpen ook heel belangrijk vindt. Dion van Mil (23), Mijdrecht, verkoopmedewerker “Jawel, ik ga zeker stemmen, hoewel ik nog wel twijfel op welke partij ik mijn stem uit zal brengen. Door te gaan stemmen kun je je mening kenbaar maken. Als je niet gaat stemmen moet je later niet zeuren als het bij de gemeente anders loopt dan je zou willen. Zoals veel van mijn leeftijdsgenoten wil ik ook wel een eigen dak boven mijn hoofd. Er is behoefte aan betaalbare starterswoningen. Dat mogen voor mij best kleine woningen zijn. Ik zou al blij zijn met zo’n dertig à veertig vierkante meter. Aandacht voor het milieu vind ik ook belangrijk. En dan niet alleen voor grote natuurgebieden maar ook voor het onderhoud van straten en pleinen en het opruimen van de rotzooi. En ik maak mij ook zorgen over het steeds slechter wordende openbaar vervoer. Een rechtstreekse verbinding met Amsterdam zou toch wel het minste zijn wat je als inwoner van De Ronde Venen mag verwachten.”

Sophie, Mijdrecht “Ik ga zeker stemmen voor de opkomende gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil graag stemmen, omdat ik ervan overtuigd ben dat de gemeente lokaal een aantal zaken kan verbeteren. Zo vind ik dat de psychische zorg, gezien de huidige situatie voornamelijk de zorg voor jongeren, beter ingericht moet en kan worden. Ik merk in mijn omgeving bijvoorbeeld dat er veel jongeren in wachtrijen staan en hierdoor dus niet de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Naar mijn mening moet vraag en aanbod dus beter afgestemd worden. Ook zijn er andere zaken waar ik graag verbetering in wil zien binnen onze gemeente, zoals de beschikbaarheid van het ov, de manier van onderwijs en het verduurzamen van woningen. Ik zal dus stemmen op een partij die streeft naar verbetering van de voorgaand benoemde onderwerpen. Ik raad ook anderen aan hun stem uit te brengen. Ik geloof dat door te stemmen u de macht heeft om de dingen die u belangrijk vindt te verbeteren.” Y, De Ronde Venen “Even een berichtje voor mijn medejongeren, over hun stemrecht. Ja, ’t is allemaal even wat gedoe. Je moet weer opstaan, dat kost energie, en je moet naar zo’n soort hok toe, en die tijd kun je ook gewoon aan bier drinken besteden. Ik snap het. Toch is stemmen wel belangrijk. Sommige mensen proberen ons wijs te maken of eigenlijk pogen ze het er gewoon vol agressie in te stampen - dat het helemaal niets uithaalt. Dat één stem toch niets kan veranderen. Totale onzin natuurlijk. De politiek is er voor iedereen, en het is ons récht mee te bepalen over onze eigen toekomst. Er is zo immens veel veranderd, juist doordat mensen hun stem hebben laten horen. En onderwerpen als geld, wonen, werken, gelijkheid: dat vinden we allemaal belangrijk. Wij kunnen op al die vlakken direct invloed uitoefenen. Anders wordt er vóór ons bepaald, door mensen die soms met hele andere dingen bezig zijn dan onze belangen. Ze praten over óns, en wij kunnen WEIGEREN om níét over onze eigen zaken gehoord te worden! Maar alleen als we die stemhokjes ingaan. Ga stemmen, laat je horen, en bepaal mee!”


VERKIEZINGSKRANT

11 MAART 2022

11

Veel oude wijn in nieuwe zakken

Politieke partijen zoeken steun bij de kiezers Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart mogen we weer naar de stembus. Ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. In De Ronde Venen dingen acht politieke partijen, waaronder één nieuwe partij, naar de gunst van de kiezers. Zonder uitzondering komen ze met mooie plannen en schilderen ze een fraai toekomstperspectief voor een toekomstbestendige groene gemeente met aandacht voor jong en oud. Wanneer we de verkiezingsprogramma’s van vier jaar geleden en van dit jaar naast elkaar leggen, valt het op dat er nogal wat onderwerpen uit 2018 nog steeds op de agenda prijken. De Vlaamse dichter Willem Elsschot waarschuwde er al voor toen hij schreef: ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.’ Het goede nieuws is dat er op de kandidatenlijsten nog een paar ervaren rotten staan die onverdroten vol houden. En dat er toch ook weer een flink aantal jongeren bereid zijn hun schouders er onder te zetten. Wij kijken terug op vier jaar gemeentepolitiek. Wat ging er goed, wat ging moeizaam en wat lukte helemaal niet. tekst piet van buul

Wanneer we de verkiezingsprogramma’s van vier jaar geleden en van dit jaar naast elkaar leggen, valt het op dat er nogal wat onderwerpen uit 2018 nog steeds op de agenda prijken. De vorige verkiezingen in 2018 leverden nieuwkomer De Seniorenpartij meteen drie zetels op. De toen zittende coalitie van CDA, RVB, en VVD had voldoende zetels om door te gaan maar CDA en VVD wilden niet meer verder met RVB.

Hun plaats werd overgenomen door D66. Bovendien werd het onverwachte succes van de Seniorenpartij beloond met een plekje in het college. Zo kreeg de gemeente te maken met een team van vier wethouders: Rein Kroon (CDA), Alberta Schuurs (VVD), Kiki Hagen (D66) en Marja Becker (Seniorenpartij). Een college dat kon rekenen op een ruime steun in de raad en min of meer garant stond voor een stabiele en daadkrachtige gemeentepolitiek. Maar het liep anders. Na zo’n twee jaar besloot de Seniorenpartij uit de coalitie te stappen. Wethouder Becker liep onder meer vast op het feit dat ze de verkiezingsbelofte om te zorgen voor een huisartsenpost niet waar kon maken. Ook haar aarzelend optreden bij enkele lastige onderwerpen als het afvalbeleid zorgden voor kritiek op haar functioneren. Omdat ze zich onvoldoende gesteund voelde door haar collegawethouders gooide haar partij de handdoek in de ring. De andere drie partijen gingen vervolgens samen verder. Een tussentijdse vervanging van D66-wethouder Kiki Hagen, die naar de Tweede Kamer vertrok, door Cees van Uden verliep tamelijk geruisloos. Soms gaat het goed, soms zit het tegen Vlak voor de verkiezingen van 2018 had de oude raad ingestemd met het burgerinitiatief uit Abcoude voor de bouw van een gecombineerd zwembad en sportzalen. De uitvoering werd voortvarend ter hand genomen en afgerond. Zo’n burgerinitiatief was nieuw voor deze gemeente. De raad reageerde wat onwennig. Toen er een nieuw burgerinitiatief kwam voor de aanleg van een zonnenveld was de meerderheid van de raad al snel bereid om de hete aardappel door te schuiven naar de discussie over de energietransitie. Een onderwerp dat de gemoederen gedurende de afgelopen raadsperiode danig in beroering bracht, omdat het nu toch wel erg dicht bij onze achtertuinen kwam. Het liep storm bij de inspraakavonden en informatierondes. Massaal verzet vanuit de bevolking tegen windmolens deed de raad besluiten deze energiebron van de agenda af te voeren. Om de

PvdA/GroenLinks voert actie voor meer betaalbare woningen

klimaatdoelen te bereiken moeten er zonnevelden komen. Of dat gaat lukken zal de komende raadsperiode moeten blijken, wanneer we gaan bepalen waar die velden moeten komen.

Massaal verzet vanuit de bevolking tegen windmolens deed de raad besluiten deze energiebron van de agenda af te voeren. De participatiewet Nadat de rijksoverheid een groot deel van de zorgtaken bij de gemeenten had ondergebracht, is het gemeentebestuur van De Ronde Venen er ijverig mee aan de slag gegaan. Met voortvarendheid werd de sociale werkvoorziening door PAUW bedrijven afgebouwd, In een poging om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen werd er een werkcentrum ingericht. Er kwamen wijkteams waar men voor de zorgvragen terecht kan. Maar in de afgelopen raadsperiode is wel duidelijk geworden dat een goedlopende organisatie van het sociale domein wel heel moeilijk van de grond te krijgen is. Vooral bij de jeugdzorg gaat het helemaal niet goed. Bouwen en wonen Bij de vorige verkiezingen was het voor de meeste partijen al een speerpunt en dat is het nu ook weer. De nood is hoog en behoefte aan woningen is groot. De verantwoordelijk wethouder is erg trots op het feit dat er hier en daar enkele nieuwbouwprojecten in de steigers zijn gezet. Bouwen is echter een kwestie van de lange adem. In 2015 brandde Partycentrum De Meijert af en pas nu is er een plan. In 2016 besloot de raad op de stationslocatie zogenoemde spoedwoningen te bouwen. Nu is men er gestart met de bouw van Spoorwijk. Verschillende braakliggende terreinen of een verkrottend schoolgebouw lijken geschikt voor woningbouw. Maar

zo eenvoudig blijkt het niet te zijn. En wanneer iemand aanbiedt om 480 starterswoningen te bouwen, blijken daar weer allerlei bezwaren tegen te bestaan. Maar al die postzegelplannen zijn klein bier tegen de achtergrond dat er ruim 4.500 woningen moeten worden gerealiseerd in de komende decennia. Bereikbaarheid Belangrijk voor de ontwikkeling van de gemeente is ook een goede bereikbaarheid. Het lijkt er op dat het daarmee alleen maar slechter gaat. Jarenlang wordt er al gediscussieerd over de N201. De doorstroming, de aansluiting bij Vinkeveen, de bocht bij Mijdrecht. Er is ook in de afgelopen vier jaar geen stap gezet. De verkeerssituatie in Vinkeveen werd een hoofdpijndossier. Talloze plannen werden ontwikkeld en vervolgens weer afgeschoten. De nieuwe raad mag er nu verder over gaan nadenken. De partijen die de kiezers beter openbaar vervoer beloofd hebben zijn daar niet in geslaagd. Vrijwel jaarlijks worden er lijnen opgeheven of verminderd. Het college vond opnieuw nauwelijks gehoor bij de provincie als het gaat om goed openbaar vervoer in onze regio.

De verkeerssituatie in Vinkeveen werd een hoofdpijndossier. Talloze plannen werden ontwikkeld en vervolgens weer afgeschoten. Ga stemmen Verkiezingsprogramma’s stralen allemaal veel ambitie uit. Het wordt voor de mensen die wij in de raad gaan kiezen een hele klus om tenminste een deel van die ambities waar te maken. Misschien nog wel meer dan in Utrecht of Den Haag worden op lokaal niveau besluiten genomen die ons allemaal raken. Daarom is het belangrijk dat we massaal gaan stemmen.

Pleidooi voor steviger plek bibliotheek in dorpshuizen

PvdA/GroenLinks wil meer betaalbare woningen in De Ronde Venen. Met makelaarsborden met daarop ‘nietstehuur.nl’ vraagt PvdA/GroenLinks aandacht voor de woningnood en haar plan om die op te lossen. De partij wil dat er fors meer sociale huurwoningen gebouwd worden, gemiddeld 50% van al de nieuw te bouwen woningen. Bij de raadsvergadering van 10 maart heeft de partij daarvoor een motie ingediend. Raadslid Ernst Schreurs: “Het is niet vreemd dat er lange wachtlijsten zijn. Ongeveer 37% van de inwoners in De Ronde Venen komt in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl maar 24% van de huizen in de categorie sociale huurwoning valt. Met de huidige ambities van de gemeente zal het aandeel sociale huurwoningen in 2040 slechts met 1% stijgen naar 25%. Dat is geen oplossing voor de wooncrisis en daarom moet de ambitie fors omhoog!” Nietstehuur.nl Als je in De Ronde Venen wilt (blijven) wonen is er niets betaalbaars te vinden. Je moet een hele grote portemonnee hebben om er iets te kopen. Sociale huurwoningen zijn er te weinig en de wachtlijsten verdienen de naam van wachten niet eens. Dat is niet eerlijk. PvdA/GroenLinks wil dat iedereen in haar dorp kan blijven wonen. Dit kunnen we samen bereiken. De partij wil het totale aanbod sociale huurwoningen in De Ronde Venen naar tenminste 30% brengen. Dat betekent een belangrijke keuze voor de nieuw te bouwen woningen, namelijk 50% van de nieuwbouw sociaal en dus betaalbaar. Vooral huurwoningen, want die blijven beschikbaar voor de doelgroep waarvoor ze gebouwd worden.

Een sociaal antwoord op de wooncrisis PvdA/GroenLinks wil dan ook een sociaal antwoord op de wooncrisis. Dat betekent niet kiezen voor het grote geld, maar voor betaalbare woningen. Daarvoor moet de gemeente weer zelf gronden aankopen, zodat we minder afhankelijk worden van initiatieven van projectontwikkelaars en dus meer sociale huurwoningen kunnen realiseren. Daarnaast wil de partij een zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen. Woningen zijn namelijk om in te wonen, en niet om in te beleggen. Ernst Schreurs: “We hopen op brede steun van de gemeenteraad om de ambitie te verhogen en daarmee te doen wat nodig is. PvdA/GroenLinks durft te kiezen en geeft met deze voorstellen een broodnodig sociaal antwoord op de wooncrisis!”

Pieter Maas Geesteranus biedt wethouder Alberta Schuurs 2.350 ondersteuningsverklaringen aan. Pieter Maas Geesteranus uit Vinkeveen, #3 op de D66 lijst in De Ronde Venen, voerde met Andrea Raken actie voor het behoud van de bibliotheekvestigingen in De Ronde Venen. Er werden meer dan dan 2.350 handtekeningen opgehaald bij inwoners. De gemeenteraad stemde breed in met een motie om de bezuiniging te schrappen, zodat nu ook de vestiging in Wilnis open kan blijven. Nu zegt Pieter als kandidaat-raadslid: “We willen dat de bibliotheek een steviger plek krijgt in de dorpshuizen. Dat kan door een

meer centrale plek, ruimere openingstijden en meer activiteiten. Daarmee blijft het een ontmoetingsplek voor iedereen in onze dorpen, versterkt de alfabetisering en culturele ontwikkeling, en kunnen schoolklassen naar de bieb blijven komen. Dat is volgens ons prima te combineren met allerlei andere functies in de dorpshuizen We zijn als actiegroep al in overleg geweest met de Willisstee en de Bibliotheek AVV, en samen op werkbezoek bij goeie voorbeelden. In de raad maken we ons sterk dat ook in De Ronde Venen te laten slagen”.


12

VERKIEZINGSKRANT

11 MAART 2022

7

#stemStam

Wim Stam

VOOR EEN OVERHEID DIE LUISTERT

Stem niet op de ChristenUnie-SGP behalve als u vindt dat... • de gemeente naar u moet luisteren • we de woningnood creatief moeten aanpakken • de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn • jeugd- en ouderenzorg verbeterd moeten worden • verkeer voor auto, f iets en voetganger veiliger moet • legakkers in de Vinkeveense Plassen beperkt bebouwd mogen worden • we moeten investeren in onderwijs en arbeidsmarkt

WWW.CUSGP2022.NL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.