Veiligheidskrant De Ronde Venen 2015

Page 1

D E V E I L I G H E I D S K R A N T

1


2

DE VEILIGHEIDSKRANT

B

Veiligheid is van ons allemaal Veel organisaties houden zich bezig met onze veiligheid: de politie, brandweer, gemeente en hulpdiensten zoals bijvoorbeeld de ambulancedienst. Met elkaar werken we aan een veilige en plezierige leefomgeving.

De afgelopen jaren heeft u wellicht veel gehoord over maatregelen om het aantal woninginbraken omlaag te krijgen. Ook zijn momenteel al veel inwoners van De Ronde Venen aangesloten bij Burgernet: de extra ogen en oren van de politie. Dit soort activiteiten en maatregelen zijn belangrijk omdat een veilige en plezierige woonomgeving begint bij wat u zelf kunt doen. In en rond uw eigen woning en met anderen samen in uw buurt. Daarom zijn we met de organisaties die werken aan onze veiligheid nog meer gaan samenwerken op het gebied van voorlichting en preventie. Graag willen wij u helpen met het voorkomen van onveilige situaties. En dat begint bij u thuis. Het gaat daarbij om zaken als goed hang- en sluitwerk (om inbrekers te weren) en rookmelders (om bij een beginnende brand meteen alarm te kunnen slaan). Het kan ook gaan om de inrichting van uw huis. Het komt te vaak voor dat mensen breuken oplopen door valpartijen in huis die voorkomen hadden kunnen worden. In deze krant treft u veel informatie aan waarvan ik hoop dat het u aan het denken zet en u helpt om adequate maatregelen te nemen die bijdragen aan een veilige situatie bij u thuis. Ik hoop ook dat de artikelen in deze krant

Colofon Deze veiligheidskrant is een uitgave van A-side Publishing B.V. in samenwerking met Gemeente De Ronde Venen. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie: Peter Bakker, Rob Isaacs, Gemeente De Ronde Venen, Veiligheidsregio Utrecht en Politie Midden-Nederland.

Fotografie: Peter Bakker en anderen (wij hebben getracht alle rechthebbenden van de gebruikte foto's en teksten te achterhalen en de bron te vermelden)

u stimuleren om waar dat mogelijk is meer te doen. Als u zich aansluit bij Burgernet, kunt u na een oproep bijvoorbeeld meedoen aan een zoekactie in uw buurt. U kunt bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling (eventueel anoniem) aangifte doen. Een uit de hand gelopen burenruzie kunt u via buurtbemiddeling proberen op te lossen. Binnen de vereniging waarin u actief bent, kunt u als daar aanleiding voor is meewerken aan een alcoholmatigingsbeleid om overlast tegen te gaan. Soms kunt u het veilig samenwonen heel dicht bij huis zelf organiseren: een telefooncirkel (elkaar elke ochtend bellen), of whatsapp-groep, zorgt bijvoorbeeld dat ouderen die hulp nodig hebben

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

op tijd worden gesignaleerd.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

goed kunnen doen daar waar het nodig is.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Š 2015 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Veiligheid is niet iets van de overheid alleen, maar van ons allemaal. Help mee zodat de politie en brandweer hun werk

Maarten Divendal Burgemeester De Ronde Venen


3

D E V E I L I G H E I D S K R A N T

CJG, VEILIGHEID SENIOREN & HUISELIJK GEWELD

“Vermoedt u huiselijk geweld of kindermishandeling? Bel 0800 2000.”

Centrum voor Jeugd en Gezin: voor alle vragen over opvoeden en opgroeien Kinderen opvoeden is soms best lastig. Alle ouders of opvoeders lopen weleens tegen vragen en problemen aan. Ook kinderen en jongeren worstelen weleens met onderwerpen, opgroeien gaat tenslotte met vallen en opstaan. Het is daarom fijn dat er een plaats is waar ouders, opvoeders, kinderen en jongeren met hun vragen terecht kunnen: het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Alle onderwerpen zijn bespreekbaar: slapen, voeding, school, pesten, alcohol, drugs, seksualiteit enz. Hulp van het CJG is gratis en u heeft geen verwijzing nodig. In het CJG werken jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, pedagogen en maatschappelijk werkers nauw samen. De medewerkers zijn ervaren in het werken met kinderen, jeugdigen en gezinnen. De hulpvrager staat centraal en houdt én neemt zoveel mogelijk, als het kan, de regie. Het netwerk wordt betrokken als dit helpt bij het oplossen van het probleem, dan wel het beter kunnen hanteren van het probleem.

Verbinding leggen Het CJG probeert voortdurend verbanden te leggen met partijen die van betekenis kunnen zijn voor gezinnen, kinderen en jeugdigen. Er zijn in de loop van de jaren verschillende initiatieven ontplooid zoals: Ouders lokaal: dit is een platform voor en door ouders. Ouders lokaal brengt ouders/opvoeders met elkaar in verbinding. Zij organiseren hiervoor leuke activiteiten en workshops. Recent is de workshop ‘wijs met alcohol’ aangeboden en een theatershow hoe je kunt communiceren met je kind en afspraken kunt maken over het gebruik van alcohol. Er is een inspirerende workshop aangeboden voor ouders van peuters en kleuters die zich willen ontwikkelen in hun ouderschap. Er is ook een netwerkavond georganiseerd voor puberouders “hoe doe jij dat nou”.

Cursussen: - peutermanieren voor ouders van kinderen van anderhalf jaar - magische 9 maanden cursus voor zwangere vrouwen

Jongerenwerk Het CJG werkt samen met het jongerenwerk van Tympaan de Baat. Er is een 'jongeren op straatoverleg' waarin samengewerkt wordt met het CJG, Maatschappelijk werk om hulp aan te bieden. Er is ook contact met het Gilde, de jongerencoach.

Preventietips veiligheid senioren Wij willen dat alle inwoners van De Ronde Venen een veilig gevoel hebben; dat is belangrijk voor de kwaliteit van uw leven. Ook in De Ronde Venen worden senioren slachtoffer van insluipingen in ouderenwoningen of -tehuizen, babbeltrucs aan de deur en berovingen op straat. Ouderen kunnen zich hierdoor onveilig voelen. Ze zijn bezorgd over hun veiligheid, vooral omdat zij het gevoel hebben een grotere kans te lopen om slachtoffer te worden van criminaliteit. Senioren worden gelukkig minder vaak slachtoffer van een misdrijf. Omdat senioren een bijzondere kwetsbare groep zijn besteden we daar als gemeente en politie extra aandacht aan. We nemen als gemeente en politie het onveilige gevoel van ouderen heel serieus. Daarom leest u hieronder een aantal praktische tips. Neem het heft in handen en bevorder uw eigen veiligheid: 1. Vindt u het eng om de deur open te doen voor vreemden? Maak indien mogelijk een afspraak met de betreffende organisatie of persoon en zorg dat er een familielid of kennis aanwezig is op het moment dat uw afspraak langskomt. 2. Doe niet zomaar open; kijk eerst goed wie er voor de deur staat, bijvoorbeeld door de deurspion of het raam. 3. Kent u degene niet? Vraag wie de persoon is en wat hij komt doen. Vraag eventueel om legitimatie. 4. Vertrouwt u de situatie niet? Bel ter controle het bedrijf of de instantie waarvoor de persoon zegt te werken. Sluit ondertussen de deur af. 5. Ga niet in op zielige praatjes. 6. Geef nooit uw bankpas of pincode; bankmedewerkers komen nooit aan de deur. 7. Vreest u slachtoffer te zijn geworden van oplichting? Neem dan direct contact op met uw bank en laat uw bankpas blokkeren. 8. Vertrouwt u de situatie niet? Bel dan de politie op nummer 112. De gemeente en politie geeft voorlichting aan senioren om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een misdrijf. Woont u nog zelfstandig in een seniorencomplex of bent u verenigd via een kerkgenootschap en kunt u meerdere senioren bijeen brengen dan komen wij graag naar u toe. Interesse in een voorlichting? Mail dan naar integraleveiligheid@derondevenen.nl

Kom langs Kortom, u kunt bij het CJG terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien, van een informatieve vraag, een enkelvoudig probleem, tot een ingewikkeld probleem vanuit een complexe situatie. Gekke vragen bestaan niet. U kunt binnenlopen en informatie krijgen en als uw vraag niet direct beantwoord kan worden dan wordt er voor gezorgd dat u snel in contact komt met een medewerker van het CJG die u verder kan helpen. Op www.cjgderondevenen.nl vindt u veel antwoorden op uiteenlopende vragen. Deze vragen en antwoorden staan overzichtelijk ingedeeld op thema. Profiteer online van de handige opvoedtips of stel direct uw vragen. Via de site kunt u ook een mail sturen. Bellen kan ook: T. 0297 25 38 87.

Stop huiselijk geweld Schelden, intimideren, een wel erg strenge hand bij de opvoeding, fysiek mishandelen of zelfs misbruiken… Het zijn allemaal vormen van huiselijk geweld waar u of uw omgeving misschien mee te maken heeft. Wat doet u als u slachtoffer bent? Of juist de buurvrouw of –man die het huiselijk geweld regelmatig meekrijgt? Of misschien bent u zelf geweldpleger, is een tijdelijk huisverbod aan u opgelegd en wilt u veranderen. Het is altijd van belang om situaties bespreekbaar te maken. Veilig Thuis kan daarbij een belangrijke, onpartijdige, rol spelen en helpen het geweld te (laten) stoppen en een andere weg in te gaan.

Diverse vormen huiselijk geweld Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Het staat op de tweede plaats als het gaat om dodelijke ongevallen door geweld. Het vindt in de privésfeer plaats en wordt gepleegd door partners, ouders, kinderen, andere familieleden en huisvrienden. Vormen van

huiselijk geweld zijn (ex)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, financiële uitbuiting, eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, mishandeling van ouders door hun kind(eren), genitale verminking, mishandeling van pubers en adolescenten door hun ouders of vriend(en).

Advies en ondersteuning Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Veilig Thuis werken regionale organisaties samen waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het advies- en meldpunt geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Het biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Meer informatie Veilig Thuis Utrecht is altijd bereikbaar, via P. 0800 2000, veiligthuis@samen-veilig.nl of www.veiligthuisutrecht.nl.


M

4

D E MV E I L I G H E I D S K R A N T

M

DE POLITIE IN UW WIJK

Gideon van der Peijl M Wijkagent Mijdrecht, Molenland, Twistvlied en Wickelhof M

De meest gehoorde klachten uit wijken betreft toch wel verkeersgedrag. De belangrijkste zijn te hard rijden en fout parkeren. Veel mensen ervaren dit gedrag als hinderlijk en gevaarlijk. Bewoners maken hiervan vaak melding bij de politie met de vraag of M hiertegen kan worden opgetreden. Het gaat dan meestal om te hard rijden binnen woonwijken waar de meeste wegen zijn aangemerkt als 30-kilometerzones of woonerven. Helaas is het voor de politie niet M mogelijk om daar zomaar snelheidscontroles te houden. De wegbeheerder (meestal de gemeente) moet in zulke gevallen de weg M eerst zodanig inrichten dat het bijna niet meer mogelijk is om harder te rijden. Als dat niet afdoende blijkt,Mkan de weg worden aangemerkt voor projectmatige controles. M Het is daarom belangrijk dat meldingen over te hard rijden in woonwijken ook bij de gemeente worM M den gedaan. Naar aanleiding van deze meldingen hebben wij overleg met de gemeente. Uiteraard blijft het wel mogelijk om tegen excessen op te treden.

G

Wat kunt u zelf doen? M bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in uw woonomgeving. Uit controles Zelf kunt u ook uw blijkt namelijk dat het vaak de wijkbewoners zelf zijn die te hard rijden. Denkt u daarom zelf ook aan uw snelheid en bespreek dit met elkaar.

Job van Bennekom Wijkagent Mijdrecht centrum, Proostdijland en De Hoef EĂŠn van de zaken waar de politie tegenaan loopt, is dat huisnummers niet altijd makkelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dit ondanks de aandacht die daar de laatste jaren aan is besteed. Niets is voor hulpdiensten zo belangrijk als weten waar de hulpvraag vandaan komt. Heeft u een gezondheidsprobleem, is er brand of wordt er bij u ingebroken? Wij komen naar u toe, als het kan zo snel mogelijk. Kostbare tijd gaat verloren als we vanaf de weg niet kunnen zien om welk huisnummer het gaat.

J

Wat kunt u zelf aan doen? Zorg dat uw huisnummer, liefst een simpele witte achtergrond met zwarte cijfers, vanaf de openbare weg zichtbaar is. Zorg dat het huisnummer wordt verlicht. Ook bij nacht en slecht weer is het dan goed leesbaar. Eventueel kunt u reflecterende bordjes bestellen via internet. U helpt er ons, maar vooral uzelf mee!

Monique Meijer Wijkagent Mijdrecht Hofland noord en zuid, Amstelhoek Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. De politie heeft uw ogen en oren in de wijk nodig en blijft graag op de hoogte van alle informatie die u heeft. Al lijkt het nog zo onbelangrijk voor u, voor ons kan het net dat laatste puzzelstukje zijn. Zeker in de strijd tegen woninginbraken, diefstallen uit auto en andere criminele activiteiten die er in de wijk plaatsvinden. Behalve aanmelden voor Burgernet, zijn er meer mogelijkheden om mee te werken aan een veilige leefomgeving. Wijkbewoner Robin Muntenaar heeft zich bij mij gemeld als initiatiefnemer voor het oprichten van een WhatsAppgroep voor de wijk Hofland.

M

WhatsApp-groep Hofland WhatsApp is een berichtensysteem op de mobiele telefoon dat gebruik maakt van een internetverbinding. Via WhatsApp wisselen bewoners onderling makkelijk en snel informatie uit. Na alarmering van de politie via 112, verstuurt de deelnemer een boodschap via WhatsApp over de verdachte situatie of het gepleegde feit. De aangesloten deelnemers kunnen dan samen met u uitkijken naar de daders of verdachte personen in de wijk en houden contact met de politie zodra zij de personen zien. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat zo meer verdachten worden aangehouden.

Daarnaast wordt vaak gemeld dat mensen buiten de vakken parkeren in de woonerven. Dit is niet toegestaan. Woonerven zijn zodanig ingericht dat je daar veilig kunt lopen en dat kinderen er veilig kunnen spelen. Daarmee is ook rekening gehouden bij de inrichting van de parkeervakken. Parkeer daarom uw voertuig in die vakken en niet er buiten. Zo houden we samen de wijk een stuk veiliger!


M

M

5

DE VEILIGHEIDSKRANT M

Ton van der Straten Wijkagent Abcoude en Baambrugge De wijkagent is het gezicht en aanspreekpunt van de politi M e in uw wijk. Ik ben niet zoals vroeger een “Bromsnor”, die op zijn fietsje door de wijk fietst, toezicht houdt op parkeren en zich de hele dag bezig houdt metMhet schrijven M van bekeuringen. Het is ook niet zo dat ik alles zelf oplos of alle zaken in uw wijk zelf behandel. Als wijkagent heb ik een signalerende en adviserende rol en houd ik vooral in de gaten of het goed gaat in de wijk. Als ik zie dat de cijfers van bijvoorbeeld inbraken ineens fors stijgen, zoek ik uit hoe dit komt. Ik bekijk hoe we het probleem op korte termijn kunnen oplossen, maar ook hoe we dit een volgende keer kunnen voorkomen. Ik werk dan samen met de gemeente, woningbouwvereniging, de jongerenwerker opbouwwerker en/of maatschappelijk werk. Uiteraard bent u als bewoner van Abcoude of Baambrugge misschien wel de belangrijkste partner omdat u het beste weet wat in uw omgeving speelt. Ik ben bereikbaar via www.politie.nl. Door te zoeken op uw postcode kunt u uw wijkagent vinden. U kunt mij mailen met vragen of voor advies. Verder ben ik te vinden op Facebook onder de naam “Wijkagent Abcoude Baambrugge”.

T

Voor meldingen kunt u bellen met 0900 – 88 44. Ziet u een verdachte situatie of bent u getuige van een misdrijf? Aarzel niet, en bel dan het alarmnummer 112.

Peter Smit Wijkagent Abcoude en Baambrugge Een aantal keer per maand zit ik bij mensen thuis omdat ze slachtoffer zijn geworden van woninginbraak. Dit is voor elk slachtoffer een heftige gebeurtenis. Tijdens de aangifte inventariseren we welke spullen zijn gestolen. Vaak komt dan pas de klap, en realiseren mensen zich dat ook een aantal zeer dierbare spullen zijn gestolen, bijvoorbeeld geërfde sieraden.

P

Meld verdachte situaties! Zulke nare ervaringen willen we graag voorkomen. Hierbij hebben wij ook uw hulp nodig. Het helpt enorm als u de politie belt wanneer u een situatie treft die u niet vertrouwt. Bijvoorbeeld als een auto meerdere keren door uw straat rijdt en de inzittenden opvallende aandacht hebben voor de woningen. Wij ontvangen dan graag een melding via 0900-8844. Ziet u een situatie waarvan u denkt dat er ieder moment een strafbaar feit gepleegd kan worden, bijvoorbeeld wanneer onbekenden rondlopen op het erf van uw buren terwijl die op vakantie zijn, dan belt u het alarmnummer 112. Geef zo volledig mogelijk door wat u ziet. Denk hierbij aan signalement, kleur en merk van een voertuig, kenteken, loop- of rijrichting en andere zaken die van belang kunnen zijn.

Raoul Vrijhoef & Vanessa Koolmees Wijkagenten Vinkeveen en Waverveen

V

R

Het late tijdstip, een bekende locatie, het type persoon, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld een dure fiets, kunnen voor ons redenen zijn om iemand te controleren.

Het komt geregeld voor dat wij tijdens de surveillance of naar aanleiding van een verdachte situatie iemand controleren. Ons onderbuikgevoel zegt dat iets niet klopt, maar toch moeten we mensen soms laten lopen omdat we niet genoeg tegen ze hebben om ze als verdachte aan te merken. Wij beschikken over een smartphone waarmee we behalve persoonsgegevens ook alle serie- en framenummers kunnen checken die geregistreerd staan in het politiesysteem. Helaas komt het geregeld voor dat er geen aangifte of melding is gedaan van diefstal of dat de gegevens onvolledig zijn. Doe daarom altijd melding of aangifte van een strafbaar feit. Dat kan in veel gevallen via internet. Noteer serienummers en overige gegevens van uw kostbare spullen. Staat er geen serienummer op, maak dan een foto. Zo kunnen wij goederen herleiden tot de eigenaar en tot een strafbaar feit . U krijgt uw waardevolle spullen terug, en wij kunnen bewijzen dat een verdachte iets heeft gestolen of zich schuldig heeft gemaakt aan heling. Wist u trouwens dat u het IMEI-nummer van uw mobiele telefoon kunt opvragen door *#06# op de telefoon in te toetsen? Dit unieke vijftiencijferige getal bepaalt de “identiteit” van uw toestel. Het kan worden gebruikt om het toestel te laten blokkeren bij verlies of diefstal.

Abdel Abid Wijkagent Wilnis

A

Als politie staan wij voor uw veiligheid. Dat doen wij niet alleen, maar samen met allerlei partners, zoals de gemeente, woningcorporaties en scholen, maar ook bewoners. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat alle partners goed samenwerken. Uw bijdrage als bewoner is het allerbelangrijkst om de veiligheid te verbeteren. Denk hierbij aan het alarmeren van de politie. Ziet u een verdachte situatie of denkt u dat er wordt ingebroken bij u of uw buren, bel dan meteen het alarmnummer 112. Onthou het signalement en geeft dit door aan de centralist. Want zoals wij bij de politie zeggen :“112, Daar vang je boeven mee!”.

Preventie voorkomt veel ellende U kunt zelf veel ellende voorkomen door preventieve maatregelen te nemen in en om uw woning en directe woonomgeving. Sluit uw woning altijd goed af, ook als u maar eventjes weg bent, en hou een oogje in het zeil in uw straat. Overweeg verder deelname aan Burgernet of de buurtapp. Help ons om u te helpen. Want samen vangen wij boeven! Heeft u andere meldingen, bel dan 0900-8844. Wilt u uw wijkagent spreken of schrijven, dan is hij bereikbaar via www.politie.nl.. Kijk bij Mijn Buurt voor de wijkagenten.


6

“Verdachte situatie? Bel 112!”

DE VEILIGHEIDSKRANT

DIEFSTAL & INBRAAK

Gelegenheid maakt de dief. Geef inbrekers geen kans! Een deur of raam intrappen, een cilinder afbreken en een deur openen door hengelen via de brievenbus of door een gaatje te boren… Het zijn beproefde methoden om in te breken. Een gemiddelde inbraak duurt dertig seconden, maar is vaak eenvoudig te voorkomen. Negen van de tien inbraken zijn namelijk gelegenheidsinbraken. Geef inbrekers geen kans! Heeft u het gevoel dat er in uw straat iets niet klopt? Lopen er mensen in de wijk die zich verdacht gedragen? Bijvoorbeeld doordat ze een overmatige interesse hebben in bepaalde woningen? Schakel dan de politie in via het alarmnummer 112. Let op de uiterlijke kenmerken van de verdachte personen en waar ze naartoe gaan. De politie kan dan gerichter op zoek gaan. Noteer (op papier of in uw mobiel) ook het merk en kenteken van hun eventuele vervoermiddel en de datum en het tijdstip waarop u ze ziet. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk belt. Een inbreker heeft maar enkele minuten nodig om zijn slag te slaan en ervandoor te gaan. Hoe eerder u belt, hoe groter de kans dat de politie de inbrekers in de kraag vat.

Kritisch kijken Denk niet ‘een inbraak overkomt mij niet’. Uw huis vertoont waarschijnlijk meer zwakke plekken dan u denkt. Kijk eens kritisch rond in uw woning. Misschien vindt u wel iets wat verkennende inbrekers uitnodigt om te proberen bij u binnen te komen. Bijvoorbeeld een openstaand raampje of een slecht sluitende achterdeur. Of ouderwetse of te eenvoudige sloten en sluitingen van ramen en deuren (het zogenaamde hang- en sluitwerk). Zorg daarom voor inbraakwerend hang- en sluitwerk, minimaal voorzien van het keurmerk SKG 2 sterren met R. Een donkere omgeving van het huis biedt inbrekers ook mogelijkheden. Want uit de praktijk blijkt dat er drie factoren zijn waar inbrekers een enorme hekel aan hebben en die hen afschrikken: licht, lawaai en lang werk. Voorzie uw huis dus van (buiten)lampen met sensors. En plaats goed zichtbaar moderne sloten.

Politie Keurmerk Een woning die beveiligd is volgens de strengste normen kan een officieel keurmerk krijgen: het Politie Keurmerk. In de praktijk blijkt dat bij een dergelijke woning het inbraakrisico daalt met maar liefst 95 procent. Op www.politiekeurmerk.nl en via de gemeente kunt u meer informatie krijgen over dit keurmerk en over woningbeveiliging. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het team Integrale Veiligheid van de gemeente, E. integraleveiligheid@derondevenen.nl of bel met T. 0297 29 16 16.

Inbraakkans verkleinen Simpele maatregelen kunnen er al voor zorgen dat een inbreker uw huis liever voorbijgaat. Laat uw sleutels bijvoorbeeld nooit aan de binnenzijde van het slot zitten. Berg ze altijd op een vaste plaats op. Sluit ramen en deuren goed af als u niet thuis bent. Doe de deur altijd op slot (nacht- of penslot), zelfs als u maar heel even weg bent. Geef eventueel een sleutel aan iemand die u kunt vertrouwen. Houd de groenvoorziening rondom het huis laag, zodat uw huis zichtbaar blijft voor voorbijgangers, maar maak er geen etalage van. Berg ladders of ander klimmateriaal op achter slot en grendel.

Noteer gegevens, registreer bezittingen Wordt er toch ingebroken, dan is het handig als in de meterkast een kaartje hangt met gegevens van personen die bij noodsituaties gewaarschuwd kunnen worden. Een meterkastkaart is te downloaden via www.politie.nl. Merk waardevolle spullen met uw postcode en huisnummer. Op www.politie.nl kunt u ook een verzamelregistratiekaart downloaden. Maak ook foto’s van waardevolle spullen en berg ze op in een kluisje of bij de bank.

Aangifte doen: altijd belangrijk Fiets gestolen? Laptop ontvreemd? Vernielingen aan uw bezittingen? Doe altijd aangifte bij de politie. Alleen dan kan de politie een onderzoek starten naar de dader(s). Ook niet onbelangrijk: een verzekeraar vergoedt alleen schade als u kunt bewijzen dat u aangifte gedaan hebt. In alle gevallen kunt u naar het politiebureau komen om aangifte te doen of melding te maken van een misdrijf. Via T. 0900 88 44 kunt u een afspraak maken bij het bureau. Ook voor overige vragen kunt u dit nummer bellen. U kunt van allerlei soorten misdrijven snel en gemakkelijk aangifte doen via www.politie.nl/aangifte. Dit kan bijvoorbeeld voor auto-, fiets- of bromfietsdiefstal, winkeldiefstal en vernieling. Vaak is hier de kans niet zo groot dat de dader wordt opgespoord. Maar voor de verzekering is een proces-verbaal meestal wel nodig.

Aanpak autokraak Gemiddeld wordt in ons land iedere twee minuten een auto opengebroken. Om eigendommen of uw auto te stelen. Gelukkig kunt u zelf helpen autocriminaliteit terug te dringen, met name door geen waardevolle goederen in het zicht te laten liggen. Hier leest u hoe wij gezamenlijk een einde kunnen maken aan het aantal auto-inbraken.

Gezamenlijke aanpak De meest gestolen goederen uit auto’s zijn mobiele telefoons, navigatieapparatuur, geluidsapparatuur; waardepapieren en laptops. De politie en de gemeente proberen gezamenlijk het aantal incidenten te verminderen. Toch kunnen de politiemensen op straat nog wel wat hulp gebruiken. U kunt zelf op een simpele maar effectieve manier voorkomen dat uw eigendommen uit de auto verdwijnen.

Tips - Laat nooit kostbaarheden als camera's of tassen in de auto achter, laat staan autopapieren, geld, cheques en passen of creditcard. Leg ze ook niet onder de bank. - Laat ook nooit uw lege jas in de auto liggen: dieven gaan ervan uit, dat er iets te halen valt en gooien de jas later gewoon weg. - Sluit altijd de auto af: de ramen, het open dak, de portieren en het kofferdeksel. - Laat, als het even kan, ook niets in de kofferruimte achter. Ook deze plaats laten criminelen, zo weet de politie uit ervaring, niet ongemoeid. - Zet de auto, waar mogelijk, op een bewaakte parkeerplaats. Aangetoond is, dat hier minder vaak wordt ingebroken. Parkeer in elk geval op verlichte plaatsen, zodat de auto in het zicht blijft. - Verstop niets in de auto, dieven zoeken ook onder uw stoelen. Wist u dat dieven via bluetooth een laptop, mobiele telefoon of navigatiesysteem die in de auto zijn verstopt detecteren?

Aangifte doen Doe na diefstal in ieder geval aangifte bij de politie. Geef een zo goed mogelijke omschrijving van de gestolen goederen. Denk niet: de politie kan toch niets doen. Het is belangrijk dat de politie goed wordt geïnformeerd. De politie kan dan tijdig maatregelen nemen, zoals verscherpte surveillance in gebieden waar veel auto’s worden gestolen. Ook doet de politie een dringend beroep op uw oplettendheid. Waarschuw de politie als u iets verdachts ziet. Ziet u mogelijk een inbraak in een auto of ziet u op straat iets verdachts gebeuren, ga er niet zelf op af met alle risico’s van dien, maar bel direct de politie. Let in zo’n situatie ook goed op de daders zelf: hun signalement, postuur, het kentekennummer van hun auto, etc. En bel vooral onmiddellijk op 0900 - 88 44 of (in geval van heterdaad) telefoonnummer 112.

Meer informatie U kunt ook preventietips lezen op de landelijke website van de politie, zie www.politie.nl Heeft u nog andere vragen en opmerkingen? Neem dan gerust contact op met gemeente De Ronde Venen, team Integrale Veiligheid, e-mail integraleveiligheid@derondevenen.nl.


7

D E V E I L I G H E I D S K R A N T

“Meld u aan voor Burgernet op www.burgernet.nl.”

UW BUURT

Spreek jongeren aan bij overlast Misschien ziet u ze ook in uw buurt: groepen jongeren die rondhangen. Vaak zoeken ze centrale plekken uit, bijvoorbeeld bij de ingang van het winkelcentrum, park of plein. Het kan zijn dat u last hebt van het lawaai of de rommel die ze maken. Hebt u al eens geprobeerd om met ze te praten? Heeft u last van jongeren? Het werkt meestal averechts om direct te schelden of de politie te bellen. Wat vaak meer effect heeft, is de jongeren aanspreken. Dat lijkt soms best eng, zeker als ze in een groepje bij elkaar staan. Of misschien denkt u juist: ‘wat een soft gedoe’. Toch is het de beste methode. Spreek een jongere respectvol aan en wees duidelijk over uw grenzen. Behandel hem of haar zoals u zelf behandeld wilt worden. Ga niet schelden, foto’s maken of ballen lek steken. Dat is vragen om ruzie. Wacht ook niet tot u barst van frustratie en ergernis, maar geef tijdig aan dat u overlast ervaart. Jongeren zijn geen helderzienden en weten niet wat u denkt. Als u niet zegt wat u dwarszit, kunnen zij zich niet aanpassen. Bovendien gaat een gesprek veel beter als u slechts licht geïrriteerd bent. Zeg waar u last van hebt. Vráág om medewerking. Gebruik daarbij ik-taal, bijvoorbeeld ‘ik ervaar overlast’.

Contact Team Integrale Veiligheid Heeft uw persoonlijke aanpak geen of onvoldoende effect, neem dan contact op met het team Integrale Veiligheid, T. 0297 29 16 16 of E. integraleveiligheid@derondevenen.nl. Problemen met jongeren vallen onder het jeugd- en veiligheidsbeleid van gemeente De Ronde Venen. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mag geen overlast veroorzaakt worden, zoals door lawaai of rommel. Daarnaast zijn er landelijke wetten, die bijvoorbeeld vernieling verbieden.

Maatregelen tegen overlast Gemeente De Ronde Venen zet zich al jaren in voor de aanpak van overlastgevende jeugd. We proberen deze groepen jongeren in kaart te brengen. Daarbij werken we samen met politie en andere organisaties, zoals het jongerenwerk. Deze integrale aanpak werkt, ook omdat we ouders rechtstreeks benaderen en betrekken. Daarnaast voorkomen we overlast door de buitenruimte anders in te richten, een alcohol- en/of drugsverbod in te stellen en extra toezicht.

Burenruzie? Buurtbemiddeling biedt uitkomst Harde muziek of gestamp op de trap. Een hond die voor de deur plast. Een boom die de tuin overschaduwt of een kinderwagen op de galerij. Voor je het weet, groeien kleine irritaties uit tot grote conflicten. Buren worden vreemden, of erger nog, vijanden. Herkent u dit? Buurtbemiddeling, opgezet vanuit het wijkgericht werken, helpt u om het niet zover te laten komen. Met informatie, advies en bemiddeling zorgen wij dat er weer ruimte komt voor wederzijds begrip.

Wat is Buurtbemiddeling? De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan u helpen om de cirkel te doorbreken. Wij geven informatie en advies over hoe u de burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunt u onze onafhankelijke bemiddelaars inschakelen. Onder hun deskundige begeleiding kunt u samen met uw buren nadenken over een goede oplossing.

De bemiddelaars

Burgernet versterkt veiligheid Stelt u zich eens voor: in het donker beweegt er iets bij de auto op de oprit van uw buurman. U loopt door en ziet een onbekende man staan, gekleed in bodywarmer en kakibroek met in zijn hand een koevoet. U belt de politie via 112 om de mogelijke inbraak te melden. Ondertussen ziet u de man in hoog tempo de straat uit fietsen. Gelukkig kunt u een goed signalement geven van de man en de fiets. De politie gaat direct naar hem op zoek en start een Burgernetactie.

Burgernet werkt Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. “De Ronde Venen was een van de zeven pilotgemeentes, inmiddels hebben wij 5171 deelnemers, dat is 12% van het totaal aantal inwoners”, vertelt burgemeester Divendal. “Burgernet wordt uiteraard niet alleen ingezet bij inbraken. Ook bij een overval, een vermissing of doorrijden na een ongeval vragen wij via Burgernet of mensen in de buurt met ons meekijken.” Buurtbewoners die zich hebben aangemeld, ontvangen een spraak- of sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een persoon of voertuig. Als zij de verdachte zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen naar 0800-0011. Zo kan de politie sneller en gerichter zoeken. “En dat werkt”, vervolgt de burgemeester. Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht over het resultaat van de Burgernetactie.

Doe ook mee! Inmiddels zijn er al miljoenen Burgernetdeelnemers in Nederland. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties met succes kunnen worden afgesloten. We willen als inwoner van De Ronde Venen en mensen die in onze gemeente werken, oproepen om zich nu als deelnemer aan te melden op www.burgernet.nl. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden. Heeft u nog vragen? Mail dan met gemeente De Ronde Venen, burgernet@derondevenen.nl of bel met 0297-291696.

De bemiddelaars zijn vrijwilligers van Tympaan-De Baat die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen u en uw buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

Contact: Marjolein Waagmeester, coördinator Buurtbemiddeling Bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag via, tel: 0297-230 280 of 06-15835317 of mail: buurtbemiddeling@stdb.nl


8

DE VEILIGHEIDSKRANT

“Uw veiligheid, ons werk!”

BRANDWEER, VEILIGHEIDSHUIS & AANPAK HENNEPTEELT

De brandweer in regio Utrecht...

Veiligheidshuis Utrecht

De brandweer in de regio Utrecht maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht, een samenwerkingsverband van 26 gemeenten op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. We doen ons werk onder het motto 'Uw veiligheid, ons werk!' Gemeente De Ronde Venen valt binnen het brandweercluster Rijn & Venen Noord.

Criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. De 26 gemeenten in de regio Utrecht werken daarom samen in het Veiligheidshuis Utrecht. Het Veiligheidshuis is de naam voor een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die samen werken aan de veiligheid in de regio. Doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Dat gebeurt door problemen te signaleren, oplossingen te bedenken en deze gezamenlijk uit te voeren. De kracht van het veiligheidshuis is de unieke combinatie van strafrecht, hulpverlening en zorg. Door samen te werken kan ernstige overlast en criminaliteit worden teruggedrongen, herhaling daarvan worden voorkomen en perspectief worden geboden aan personen en gezinnen op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving.

Brand... en dan? Een gemiddelde huiskamer staat binnen 3 tot 4 minuten geheel in brand. Bovendien ruikt u geen rook als u slaapt. Het is daarom van groot belang dat u in staat bent uzelf en uw omgeving in veiligheid te brengen in die cruciale minuten voordat de brandweer aankomt. Zorg daarom voor rookmelders en blusmiddelen, oefen met uw familie of huisgenoten een vluchtplan. Zo weet u zeker dat u voorbereid bent op brand. De meeste branden in huis zijn eenvoudig te voorkomen. Ze ontstaan door (verouderde) elektrische apparatuur, door koken of door het onvoldoende vegen van de schoorsteen. En door onveilig gebruik van sigaretten, kaarsen en gereedschap. We weten ook welke groepen in onze samenleving het meest risico lopen; studenten, jongeren, ouderen en mensen die minder zelfredzaam zijn. Herkent u de risico's in en om uw eigen woning voldoende? U kunt eenvoudige maatregelen treffen om de kans op brand zo veel mogelijk te verkleinen.

Voorlichting Om kinderen bewust te maken over de gevaren van brand zijn we vorig jaar gestart met het project ‘een schatkist vol verhalen’. Kinderen in groep 4 krijgen les over brandveiligheid door een voorlichter van de brandweer. Ook geven wij voorlichting via de gemeentelijke en onze eigen website www.vrubrandweer.nl.

Wat kunt u zelf doen? • • • • • • • • • •

Maak een vluchtplan; Hang rookmelders op; Gebruik bij een vlam in de pan een passende deksel, gebruik nooit water; Let op belasting van stekkerdozen en verlengsnoeren, overbelasting kan brand veroorzaken; Zet de TV altijd helemaal uit; Rook niet in bed; Bewaar lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen; Voorkom koolmonoxidevergiftiging en hang daarnaast een koolmonoxidemelder op; Laat uw schoorsteen minstens een keer per jaar vegen; Maak het filter van uw wasdroger na elk gebruik schoon.

Meer informatie en tips vindt u op www.vrubrandweer.nl

Aanpak hennepteelt Er worden in De Ronde Venen hennepkwekerijen in woonbuurten en bedrijventerreinen opgeruimd. Hennepkwekers tasten de veiligheid en het leefklimaat aan. Gemeente De Ronde Venen treedt hard op tegen hennepkwekerijen. Dit doen wij in goede samenwerking met politie, Openbaar ministerie, woningcorporatie GroenWest, Belastingdienst, uitkeringsinstanties en Stedin (beheerder van het elektriciteitsnet). Geruime tijd werken deze partijen samen op gebied van de aanpak van hennepteelt. Het convenant Aanpak hennepteelt vormt de basis voor de samenwerking. Het doel is beëindiging van gevaarlijke situaties, de leefbaarheid in de buurten te verbeteren, de onveiligheidsgevoelens verminderen en het oneigenlijke gebruik van woon- en bedrijfsruimten tegengaan. Daarnaast willen we zicht houden op de achterliggende criminaliteit van hennepteelt en deze integraal aanpakken. www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl |

Meld hennepteelt!

@vrutrecht |

Heeft u overlast van een hennepkwekerij of vermoedt u dat er bij u in de buurt een kwekerij is? Bij acuut gevaar: bel de politie 112. Als u een tip aan de politie kwijt wilt, maar u wilt niet dat traceerbaar is dat deze bij u vandaan komt, meldt het dan bij Meld misdaad anoniem, 0800 - 7000 (gratis). Wilt u meer weten over de integrale samenwerking en het convenant Aanpak hennepteelt? Stuur dan een e-mail naar het team Integrale Veiligheid van gemeente De Ronde Venen, integraleveiligheid@derondevenen.nl

In het Veiligheidshuis werkt gemeente De Ronde Venen samen met andere gemeenten, het Openbaar Ministerie Midden Nederland, Politie Midden Nederland, Reclassering Nederland, Raad van Kinderbescherming en welzijnsorganisaties. Door deze samenwerking kan men een ketenoverstijgende aanpak bieden voor complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problemen en ernstige overlast en criminaliteit bestrijden. Het Veiligheidshuis richt zich op ‘multiprobleem gevallen’. Daarvoor moeten er problemen zijn op meerdere leefgebieden, zoals economisch, normatief, cultureel, gezondheid en psychosociaal. Er wordt een zogenaamde Top-X aanpak gevolgd. Dat is een lijst met namen van personen en/of gezinnen die in De Ronde Venen en die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de (over)last of onrust in de gemeente. Voor hen is een PersoonsGebonden Aanpak (PGA) nodig. Op de website www.veiligheidshuizen.nl is meer informatie te vinden over het Veiligheidshuis. Ook is daar een kort animatiefilmje te zien waarin de werkwijze van een veiligheidshuis uit de doeken wordt gedaan.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.