De Groene Venen 10 juni 2016

Page 1

DE GR ENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

19-20°C

ar! la p m e x e m e e n it u Straattheater De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 21 - Week 23 – 10 juni 2016

Nieuw gemeentewapen voor De Ronde Venen De Hoge Raad van Adel heeft De Ronde Venen het ontwerp van het gemeentewapen aangeboden. Eerder dit jaar had onze gemeente de Hoge Raad verzocht een nieuw officieel gemeentewapen te ontwerpen. Na de herindeling in 2011 zijn de wapens van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen komen te vervallen en beschikte onze gemeente niet meer over een officieel gemeentewapen. Onze gemeente is een van de vijf gemeenten in ons land zonder gemeentewapen. In het ontwerp van het nieuwe gemeentewapen – dat hierboven de kop van deze editie siert – zijn verschillende elementen te herkennen van de gemeentewapens van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. Het ontwerp is gebaseerd op het wapen van het voormalig Grootwaterschap Ring der Ronde Venen. Dat besloeg in het verleden nagenoeg het gehele grondgebied van de huidige gemeente. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er slechts “enkele honderden euro's” gemoeid met de kosten van het nieuwe ontwerp. Hieronder zijn de gemeentewapens van de voormalige gemeente Abcoude/Baambrugge (uiterst links) en De Ronde Venen (uiterst rechts), met daartussen de wapens van de voormalige gemeenten Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Waverveen, Vinkeveen en Wilnis. Lees verder op pagina 9.

Nieuw in verkoop! Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidamakelaars.nl

Plezier verzekerd! Feesten DJ’s, VJ’s etc Shows

Abcoude/Baambrugge

Abcoude

Baambrugge

Mijdrecht

Waverveen

Vinkeveen

Wilnis

De Ronde Venen

Evenementen MOONLIGHT PRODUCTIONS Burgemeester de Voogtlaan 122, 3648 XG Wilnis 06 21 29 36 38

www.moonlightproductions.nl

De Kia Picanto vanaf € 8.495. Nu bij www.kia-vaneman.nl Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

GoEdE PR is GEEn toEvaL! Goede PR is stelselmatig werken aan uw reputatie. Klopt het beeld dat men van uw bedrijf heeft?

TE KOOP ABCOUDE

Kan het beter? Bel ons voor een afspraak.

Kerkstraat 28 De dubbele bestemming maakt dit pand uniek. Nu in gebruik als praktijk maar u kunt er ook gewoon kantoor houden of er in wonen. Wilt u werken in het authentieke centrum van Abcoude? Dat kan dus. Het onderhoud is perfect. De enorme zolder (ca. 30 m2) kan ook nog worden betrokken bij de gebruiksruimte. U loopt zo het dorp in voor ‘uw natje en uw droogje’. Gebruiksopp.: ca. 115 m Perceelopp.: ca. 88 m2 Vraagprijs: € 369.000,- k.k. 2

Raadhuisplein 2, Abcoude Tel.: 0294 - 282940 www.raad-huis.nl

PRWORKS bv • INDUSTRIEWEG 15 • 3641 RK MIjDREchT 0297 250 530 • info@prworks.nl • www.prworks.nl

Revitalisering winkelcentrum De Lindeboom start voor de zomer Hoorne Vastgoed en Bébouw Midreth hebben woensdag jl. de overeenkomst ondertekend voor de revitalisering van winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Dat gebeurde tijdens de Provada, de jaarlijkse vastgoedbeurs in de RAI. De Lindeboom transformeert tot een aantrekkelijk, toegankelijk, compact en eenduidig winkelcentrum. Het winkeloppervlak van 5.450 m2 wordt uitgebreid met een vestiging van Action op de verdieping en de bestaande supermarkt Boni wordt vergroot. De huidige winkels worden intern verbouwd en de gevels van de winkels krijgen een upgrade. Huidige winkeliers, nieuwe huurders en omwonenden worden bij het proces nauw betrokken. Voor het ontwerp van de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw is MIII Architecten betrokken. Al voor de zomervakantie wordt een begin gemaakt met de revitalisatie; na de bouwvak wordt gestart met de sloop van delen van het gebouw en wordt de nieuwbouw opgestart. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd om de overlast voor winkeliers en winkelend publiek zoveel mogelijk te beperken. In de eerste fase zal de Action naar verwachting in oktober 2017 worden opgeleverd. Volgens prognose zal de gehele revitalisatie eind 2018 gereed zijn.

TV-KNALLER EDKOPER! NERGENS GO

LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND!

849,-

777,-

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 19 juni 2016.

VERTROUWDE Expert Mijdrecht SERVICE! Bozenhoven 19d, (0297) 286845

Portengen 46 te Kockengen

49’’

12 4

AMBILIGHT ANDROID TV 49PUS7170

cm

Verkocht !


2

Coalitie kiest voor een draai naar rechts

De toon is gezet Tijdens de behandeling van de Kadernota 2017 is er meer duidelijkheid ontstaan over de koers die de drie coalitiepartijen in de komende periode gaan varen. Voor een belangrijk deel wordt verder gebouwd op de fundamenten die in de afgelopen jaren door het oude college zijn gelegd. Men maakt gretig gebruik van het feit dat de gemeentelijke financiën op orde zijn. Dat stelt het huidige college in staat om hier en daar het beleid om te buigen en andere keuzes te maken. Opvallend is dat daarbij de kroonjuwelen van de VVD een prominente plaats krijgen. Dat betekent bezuinigen op de zorg, minder subsidies voor sport en cultuur en vooral veel meer asfalt. Pogingen van de oppositie om te redden wat er te redden valt, bleken tijdens de raadsvergadering op 1 en 2 juni vergeefse moeite. Dankzij de eendrachtige samenwerking van de drie coalitiepartijen werden vrijwel alle amendementen en moties van de oppositie weggestemd. tekst piet van buul

De fracties van de gemeenteraad hadden voor de algemene beschouwingen op woensdagavond 1 juni hun verkiezingsprogramma’s van twee jaar geleden weer eens uit de kast gehaald. Hier en daar waren wat accenten gelegd en de drie nieuwe coalitiepartijen herhaalden nog eens wat ze al in hun coalitieakkoord met elkaar hadden afgesproken. De woensdagavond leverde vier amendementen en vierentwintig moties op. De amendementen betroffen voorstellen om wijzigingen in de tekst van de Kadernota aan te brengen. De moties gingen voor een deel over de nadere invulling van het beleid. Het sociaal domein Eén amendement en zeven moties

gingen over het sociaal domein. De coalitiepartijen zijn van plan om fors te bezuinigen op de zorg. Met het indienen van enkele moties probeerden de oppositiepartijen tevergeefs om dit te voorkomen. Zo was een amendement er op gericht om te voorkomen dat geld uit de zorg wordt weggehaald voor wegenonderhoud. Omdat er nog veel onduidelijk is over hoe de kosten in de zorg zich zullen ontwikkelen, dient het geld voor de zorg daar ook te blijven. Bouw voorlopig een buffer op, was de boodschap. Dat voorstel vond geen genade in de ogen van VVD, CDA en RVB, die samen een meerderheid vormen. PvdA/GroenLinks wilde laten uitzoeken of er nog mensen zijn die, om wat voor

10 juni 2016

reden dan ook, buiten de boot zijn gevallen als het om zorg gaat. Niet nodig, vond de coalitie: ‘iedereen die zorg nodig heeft krijgt die ook’. Een poging van ChristenUnie/SGP om steun te bieden aan mantelzorgers door werknemers van de gemeente en bedrijven in staat te stellen door middel van het inleveren van verlofuren zorg te verlenen, haalde het ook niet. Ook de vraag van de oppositie om een programma op te stellen ter preventie en reductie van kinderarmoede en een motie om de Stichting Jongeren Actief extra te steunen, werden door VVD, CDA en RVB afgewezen. De bijdrage vanuit de coalitie beperkte zich tot een besluit om een Welzijn en Zorg Info-kaart te laten drukken, van de gemeente een dementievriendelijke gemeente te maken en een opdracht aan het college om een ouderenbeleidsplan op te stellen. Unanieme steun was er voor de motie waarin gevraagd wordt om te onderzoeken of het schoolzwemmen weer kan worden ingevoerd. Een verzoek van de oppositie om te bekijken of er in gemeente De Ronde Venen een voorziening voor technisch onderwijs kan komen, werd door de coalitie afgewezen. Economie, wonen en ruimtelijke ordening Het verzoek van de oppositie om een Deltaplan Werkeloosheid te ontwikkelen, vond geen genade bij

De kater zal nog wel even blijven

Gemeenteraad pakt de draad weer op Tijdens de tweedaagse raadsvergadering van 1 en 2 juni waarin de Kadernota 2017 werd besproken, leek het er op dat de gemeenteraad de draad weer heeft opgepakt en dat de stofwolken van de aanslag van Witte Donderdag zijn opgetrokken. De drie coupplegers, CDA, RVB en VVD, deden alsof er niets gebeurd was. En PvdA/ GroenLinks en ChristenUnie/SGP deden angstvallig hun best om niet in de slachtofferrol te vervallen. Met enkele moties en amendementen probeerden deze partijen, veelal in samenwerking met de andere oppositiepartijen, om de plannen van de nieuwe coalitie nog een iets socialer gezicht te geven. Tevergeefs overigens, want de met de mond beleden openheid bleek in werkelijkheid een gesloten machtsblok. Vervelende dingen achter je laten door er niet meer over te praten en met de blik op de toekomst er het beste van proberen te maken, is een strategie die niet altijd heilzaam werkt. De gemeente moet bestuurd worden. Doorgaan is dan ook noodzakelijk. Maar omdat er in de afgelopen periode veel vragen onbeantwoord zijn gebleven, bestaat de kans dat de kater van het onderlinge wantrouwen nog lang een rol zal blijven spelen. Dat zou voorkomen moeten worden. En verantwoording afleggen aan de inwoners en de kiezers is ook een taak van volksvertegenwoordigers. Het geschokte vertrouwen dient te worden hersteld. tekst piet van buul

Het begon allemaal met het rapport van de Rekenkamer over de gang van zaken rond de mislukte samenwerking met de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO+). Daar was van alles misgegaan. De Rekenkamer gaf in haar rapport een aantal waardevolle adviezen om de werking van de raad en de samenwerking van college en raad te verbeteren. Maar aan die adviezen is door de raad geen enkele aandacht meer besteed. In het rapport waren ook enkele citaten van collegeleden opgenomen, waaruit bleek dat er twijfels waren over het functioneren van de raad. In plaats van met elkaar het debat aan te gaan over de vraag waar die uitlatingen op gebaseerd zijn, of er wellicht een kern van waarheid in schuilt en wat er gedaan kan worden aan het verbeteren van het functioneren, schoten twee coalitiepartijen in de Erdogan-modus. Wie iets negatiefs over ons zegt, kan vertrekken. Door consequent te weigeren in te gaan op vragen over het

hoe en waarom laden beide partijen wel erg sterk de verdenking op zich dat hier slechts de stok is gevonden om de hond te slaan. Maar nog steeds blijft het gissen naar antwoorden op de vraag waarom RVB en CDA een goed lopend college en een paar goed functionerende wethouders wegstuurden om vervolgens met de VVD een andere weg in te slaan. De warmte van het pluche Tijdens de Paasweek zijn er nog een paar opmerkelijke dingen gebeurd, die ten onrechte onder het tapijt zijn geveegd. Dat is op de eerste plaats de wijze waarop de motie van wantrouwen is ingediend. Aanvankelijk leek het erop dat de motie alleen de wethouders zou treffen. Door de inbreng van de burgemeester richtte het wantrouwen zich op het totale college. Een dag later bleek het vertrouwen in de burgemeester en twee wethouders opeens weer hersteld. Ook daarover is nooit enige verklaring gegeven. Hoe

kan dat, wat is er gebeurd en wat beweegt de beide wethouders om op de uitnodiging in te gaan om gewoon door te gaan? De gebeurtenissen hebben diepe wonden geslagen en voor ernstige verdeeldheid gezorgd. Die verdeeldheid blijft een voortdurende splijtzwam, wanneer CDA, VVD en RVB zich blijven gedragen zoals bij de bespreking van de Kadernota op 1 en 2 juni. Dan bestaat de kans dat de splijtzwam zich verder zal ontwikkelen en vroeg of laat weer voor problemen zal zorgen. Dat pleit ervoor om eens een goed debat in de raad te voeren over de vraag hoe men met elkaar denkt om te gaan, hoe het functioneren van de raad kan worden verbeterd en het belang van de inwoners het beste kan worden gediend. Maar dan stuiten we op de vraag of de leden van de raad tot een goed debat in staat zijn. Debatteren is een kunst Met elkaar in gesprek gaan (en blij-

DE GROENE VENEN

de coalitie. “We doen al voldoende om mensen weer aan het werk te krijgen”, verklaarde wethouder Goldhoorn. De pogingen van de oppositie om voor de kwestie van het wegenonderhoud een structurele aanpak te kiezen in plaats van het voorgestelde hapsnapbeleid sneuvelde eveneens. Nadat het college groen licht had gegeven voor een paar oppositionele moties over onder meer herplant van bomen en klimaatmaatregelen kregen die wél steun. Een motie van de drie coalitiepartijen over steun aan start-ups kreeg steun van bijna alle partijen, hoewel onduidelijk was of iedereen wel het verschil door had tussen startende ondernemingen, ZZP'ers en start-ups. Van de zijde van de coalitiepartijen waren er nog een paar moties, die zonder steun van anderen werden aangenomen. Zo was er de motie om de openingstijden van de weekmarkten in Mijdrecht en Abcoude te verruimen van acht uur ‘s morgens tot vijf uur ‘s middags. RVB had kans gezien om VVD en CDA achter hun voorstel te krijgen om het water in de Vinkeveense Plassen weer wat vuiler te laten worden. Door maatregelen op het gebied van defosfatering is het water er nu helder maar minder voedselrijk, zo is de redenering. Met als gevolg dat er minder vissen zwemmen, de vissers wegblijven en geen overnachtingen meer boeken.

Er moeten dus ‘rijkere’ viswaters komen. En de fuut heeft recht op het grootbrengen van meer dan één jong, vinden ze bij RVB. Een mooie doelstelling om het college bij de volgende verkiezingen op af te rekenen. VVD regeert met strakke hand. Fractievoorzitter Frans Lugtmeijer van de VVD zei tijdens de algemene beschouwingen letterlijk: “Alle partijen kunnen bij de behandeling van de Kadernota aangeven welke richting zij op willen. De VVD-fractie staat open voor goede ideeën en voorstellen, die meegenomen kunnen worden in de meerjarenbegroting.” Vervolgens werden vrijwel alle amendementen en moties van de oppositie eendrachtig afgewezen. Blijkbaar toch niet zo’n goed idee van de oppositie om kinderarmoede te bestrijden of de Stichting Jongeren Actief meer armslag te geven. Zelfs het CDA, dat pretendeert op te komen voor de hoeksteen van de samenleving, voegde zich naar de hardvochtige VVD-opstelling. De coalitie wil steun aan de mantelzorgers verlenen, maar wijst een concreet voorstel van ChristenUnie/ SGP daartoe af. Een voorstel om na te gaan of wel iedereen bereikt wordt die steun nodig heeft, vindt men niet nodig. Blijkbaar wegen die belangen niet op tegen de zorg voor de vissen en de futen in de Vinkeveense Plassen.

Ria de Korte-Verhoef CDA-kandidaat voor Tweede-Kamerverkiezingen Ria de Korte-Verhoef uit Baambrugge is een van de kandidaten van het CDA voor de komende TweedeKamerverkiezingen. Zij is nu raadslid in gemeente De Ronde Venen. Naast haar raadslidmaatschap is ze werkzaam als docent verpleegkunde en senior onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. In 2014 promoveerde Ria op het thema palliatieve zorg, nadat ze enkele jaren werkzaam was als beleidsadviseur voor de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Hier ontwikkelde zij landelijk beleid op het gebied van ouderen en palliatieve zorg.“Ouderenzorg moet echt bovenaan de agenda. Dat is mijn speerpunt en daar zal ik me volledig voor inzetten als ik straks gekozen word.” Daarnaast wil Ria de Korte zich hard maken voor geschikte woningen voor ouderen, inzet ICT voor meer eigen regie, minder regels in de zorg en mantelzorg-ondersteu-

ven) is eigenlijk zo'n beetje de essentie van het raadswerk. Gesprekken tussen de fracties, discussie op basis van redelijke argumenten. Met respect voor elkaar, luisteren naar wat de opponenten te zeggen hebben en die informatie meewegen in de eigen oordeelvorming. Te veel worden de debatten gevoerd op basis van vooringenomen standpunten, volstaat men met oneliners of gebakken lucht. Naar elkaar luisteren blijkt moeilijk. Het debat op 1 juni was

ning op maat. Ria de Korte kan rekenen op de steun van de landelijke CDA Senioren en de landelijke CDA Vrouwen, die haar beiden als kandidaat hebben voorgedragen. Op 27 juni doet zij mee aan de Provinciale Primary. Hier strijden CDA-kandidaten uit de provincie voor een plek bij de eerste 30 op de lijst.

daar een schrijnend voorbeeld van. Debatteren is een kunst. Dat moet je kunnen. En degenen die het niet kunnen, moeten het maar leren. Wellicht zou het een toelatingsvereiste voor aspirant-raadsleden kunnen zijn. Het aantal goede debaters onder de zevenentwintig raadsleden is letterlijk op de vingers van één hand te tellen. Zij bewijzen dat ze scherp zijn en vasthoudend, hun dossiers kennen, bereid zijn zich te laten overtuigen en steeds correct blijven. Het kan dus wel.


DE GROENE VENEN

Luistervink Ernstig blij Het gebeurt nogal eens dat tijdens feesten en partijen de haaks op elkaar staande verhouding van ambtenaren en werkzaam bezig zijn onder de loep wordt genomen. Een klassieker vind ik de kapitein van het pontje dat de Maas in Rotterdam overstak. Die leed schipbreuk en vervolgde zwemmend zijn weg naar de kade. Bijna aangekomen, raadpleegde hij zijn horloge en constateerde dat het vijf uur was. “t Is m'n tijd”, sprak hij en stopte terstond met zwemmen, zodat hij jammerlijk verdronk. Ook het raadsbesluit van onze gemeente om drie ton ter beschikking te stellen om de ramen van de kantoren tot op vloerhoogte te verlagen noodt tot lachen. Dit naar aanleiding van felle protesten van de ondernemingsraad, die klachten kreeg dat de ambtenaren vanuit bed te weinig zicht hadden op wat zich op het plein afspeelt. Wat ik zelf ook een aanrader vind, is positie innemen in de centrale hal van het gemeentehuis en de aan- en aflopende ambtenaar eens goed te bekijken. Een groepje van vier is helemaal mooi. Allen een laptop onder de arm en knikkend naar elkander door de hal cruisen. In de gezondheidszorg is de 'traffic' van en naar de koffieautomaat vermakelijk om te zien. Onlangs maakte ik weer eens hernieuwd kennis met het ambtenarenapparaat. Ik moet u zeggen dat naderhand het schaamrood mij op de kaken stond. Voor ons huis is een put gesitueerd. Zo tegen drie uur 's middags constateerde ik dat er een tegel was verzakt. Een kleine inspectie leerde mij dat er onder die tegel zeker een halve kuub zand was weggeslagen. Meerdere tegels balanceerden op het randje. Ik stak er maar even een plu in en dacht: ik bel even met 291616, dan zullen ze morgen wel komen om de zaak in ogenschouw te nemen. Wat schetst mijn verbazing toen bleek dat er al binnen tien minuten een gemeentelijk voertuig met spulletjes voor m´n deur stond! De bemanning bestond uit een Hollandse kleigraver en een man die z´n roots in Suriname moet hebben gehad. Als je het dan toch over vooroordelen hebt, was dit de unieke combinatie. Na een korte inspectie sprak de een: “Meneer, ik ga even cement halen. De put is stuk, maar dat ga ik oplossen.” Ik moest zelf even naar het dorp, kwam een uur later terug en kon alleen maar constateren dat het gat was opgevuld en de straat weer in orde was gebracht. Ik word daar blij van. Zo ernstig zelfs, dat ik vind dat dit ook wel eens gezegd mag worden. Luistervink

10 juni 2016

3

BESTE BURGEMEESTER “Met welk merk zou u zich willen vergelijken?” Deze vraag vereist enige toelichting. Soms zijn er van die bijeenkomsten, bijvoorbeeld een cursus of de start van een bepaald project, waarin een op het eerste gezicht wat vreemde vraag wordt gesteld. Dit soort vragen zijn dan bedoeld om een discussie op gang te krijgen, iedereen even wakker te schudden of omdat er een mooie overgang uit voort kan komen naar het daadwerkelijke onderwerp. Zo ook vorige week. We waren toen met een aantal bestuurders en mensen uit het bedrijfsleven bij elkaar voor de start van het zogenoemde 'maatjes-project'. Een project waarin mensen die werk zoeken extra ondersteuning krijgen van een individueel 'maatje'. Het vergelijken met een 'merk' kan helpen sterke en zwakkere kanten te benoemen. Als je de vraag en het antwoord erop ook weer niet té serieus neemt, kom je al gauw op wat voorbeelden. Sommige mensen denken dan meteen aan automerken. Mij schoot 'even Apeldoorn bellen' te binnen. Soms ervaar ik als burgemeester die positie zo: 'even de burgemeester / Maarten vragen', en dan komt er wel een oplossing. Dat er niet altijd

voor iedereen een rake oplossing is, heeft u vaker in deze rubriek kunnen lezen. Gelukkig is het ook vaak wel mogelijk om een bevredigend antwoord te geven. “Van ons rustige landweggetje is helaas niets meer over. Elke dag komen er steeds meer auto's en motorclubs door de straat. Vooral 's ochtends en 's middags rond spitstijd is er veel sluipverkeer en in het weekend veel motorclubs. Veel herrie en trillende ramen: oordoppen zijn nodig. Wilt u mij alstublieft helpen?” In de mail hierover wordt eveneens gevraagd of er kan worden gedacht aan drempels, flitspalen of betere handhaving. Over deze specifieke straat (de Stationsstraat in Abcoude) is ook bij de gemeente bekend dat het er drukker is geworden en dat de ruimte, de breedte van de weg, heel beperkt is. Toch is het goed te kijken of en hoe de situatie verbeterd kan worden. Dit kan eigenlijk alleen maar in samenspel met de verkeersdeskundigen en de betrokken bewoners. In deze situatie waren er al andere signalen binnengekomen over de problemen die worden ondervonden. Medewerkers

Rondeveens bedrijfsleven bezorgd over OV De Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen (VIB) heeft donderdagavond 2 juni overleg gevoerd met gedeputeerde mevrouw VerbeekNijhof en een vervoersdeskundige van vervoersmaatschappij Syntus ten kantore van Bayer B.V. aan de Energieweg in Mijdrecht. Onderwerp van gesprek: de bereikbaarheid van het Mijdrechtse bedrijventerrein met openbaar vervoer na de ingangsdatum van de nieuwe openbaar-vervoersconcessie in de provincie Utrecht op 11 december 2016. Hoewel gedeputeerde Verbeek tijdens de vergadering van de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van Provinciale Staten Utrecht, op 4 april jl op vragen antwoordde dat Syntus bij bedrijven op het bedrijventerrein Mijdrecht onderzoek zou hebben gedaan naar de vervoersbehoefte, bleek bij navraag door het VIB-bestuur bij Syntus en de grootste werkgevers op het bedrijventerrein dat een dergelijk onderzoek niet had plaatsgevonden. De gedeputeerde is daarop met het VIB-bestuur overeengekomen dat alsnog overleg zal plaatsvinden tussen haar, provinciemedewerkers en Syntus enerzijds en vertegenwoordigers van de vier grootste werkgevers op het

bedrijventerrein anderzijds, te weten: Bayer, Blokker Logistiek, SC Johnson Europlant en de Walraven Groep. Eén van de gevolgen van de nieuwe concessie is namelijk dat buslijn 130 niet meer over de Industrieweg zal rijden en dat alleen buslijn 121 (UithoornHilversum) en lijn 526 (Buurtbus) dat slechts 1 keer per uur zullen doen. Gedurende het overleg werd duidelijk dat Syntus voor het eerste jaar na de invoering geen aanpassingen meer kan realiseren. Wel zijn er afspraken gemaakt om vroegtijdig met VIB De Ronde Venen en de grootste werkgevers overleg te voeren over de gevolgen van de versobering en mogelijke aanpassingen in de toekomst.

Tekst Maarten Divendal

van de gemeente zijn nu een aantal verkeerstechnische zaken die hierbij een rol spelen aan het onderzoeken. Dan zal met degenen die hier belang bij hebben gekeken en besproken worden wat mogelijk is.

ook nog enige tijd nodig voor onze reguliere vergadering.

“Vergadert u nog steeds op locatie?”

Waarschijnlijk wel, maar het gaat het erom spannen. Er is besloten dat dit kan en (voor de marktpartijen) financieel haalbaar is als tenminste 60% van de inwoners aangeeft van snel internet gebruik te willen maken. Wethouder Goldhoorn en de 25 initiatiefnemers, die nu ambassadeur voor dit project zijn geworden, proberen iedereen te mobiliseren. Begin deze week stond de stand van de mensen die hebben ingeschreven op 50% is mij meegedeeld.

We proberen nog steeds één keer per maand de wekelijkse vergadering van het college buiten het gemeentehuis te houden. Dat is de vergadering van de burgemeester met de wethouders en de gemeentesecretaris. Op locatie kan zijn bij een vereniging, een bedrijf of een bijzondere accommodatie. Er is dan voor de groep die ons op bezoek vraagt gelegenheid om met het gehele college te praten over iets wat hen bezighoudt, of om ons iets te laten zien. Voor ons is het voordeel dat we zo nog vaker buiten het gemeentehuis komen en onderling met anderen gesprekken hebben, die anders vaak met slechts één wethouder plaatsvinden. Van meerdere kanten zeer nuttig dus. Als u ons ook zou willen ontvangen, laat het me dan weten. De vergaderingen zijn altijd op de dinsdagochtend, en we hebben naast de ontmoeting met u

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling, Peter Schavemaker, en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Vormgeving en opmaak: Angelique van Elteren, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

www.derondevenen.snelinternetbuitengebied.nl. U kunt hier ook meer lezen over de spelregels en de kosten.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Museum De Ronde Venen is tot nader orde gesloten. De familie Borger, van wie het museum de ruimte huurt, heeft ruim een jaar geleden de huur opgezegd per 31 mei van dit jaar en heeft die opzegging gestand gedaan. Hoewel er de afgelopen maanden veel gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de eigenaar van het terrein, het museumbestuur en de gemeente om tot een oplossing voor de huisvestingsproblemen te komen, is geen overeenstemming bereikt. De standpunten van het museumbestuur lijken onverenigbaar met die van de andere partijen. Het museumbestuur stelt voorwaarden aan de eventuele overname van de huidige stichting door Borger en wil onder meer gevrijwaard worden voor aanspraken van eventuele schuldeisers. Dat leverde de afgelopen week veel getouwtrek op en gedoe met advocaten. Wethouder Moolenburgh heeft inmiddels aangegeven een grondig onderzoek te willen laten uitvoeren naar alle financiële zaken van het museum. Dat onderzoek zal verricht worden door een financieel expert van de gemeente. Afhankelijk van wat de financieel expert aantreft, kan gekeken worden naar vervolgstappen. Partijen zijn in ieder geval een adempauze van een aantal weken overeengekomen maar dan wel met – voorlopig– gesloten museumdeuren.

Agenda Kort Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

U heeft nog tot 15 juni de tijd. Dus vlak bij de finish kunt u zich nog aanmelden. Dat kunt u doen op

Is adempauze oplossing voor gesloten Museum DRV?

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

“Gaat het snelle internet er nou nog komen in de buitengebieden van De Ronde Venen?”

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2016 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Zaterdag 11 juni • Rommelmarkt, Herv kerk, Waverveen • 90 jaar Morgenster, Herenweg, Vinkeveen • Expositie en rondleidingen, Fort Abcoude • IVN Slootjesdag, Wickelhofpark, Mijdrecht • Dansvoorstelling 'Droomvlucht', Piet Mondriaangebouw, Abcoude

Zondag 12 juni • Kerkdienst t.g.v. 90 jaar Morgenster, Herenweg, Vinkeveen • Expositie en rondleidingen, Fort Abcoude • Pluknick Vinkeveense Plassen, haven Winkeloord, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

Kort nieuws Mijdrecht

Heilig Avondmaal in De Wegwijzer Zondag 12 juni leidt ds. G. Vos de diensten in De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. In de morgendienst van 10 uur staat 1 Korinthe 10:14 centraal. In de avonddienst om 18.30 uur is het thema 'Niet zuur, maar blij'. In Johannes 16 gaat het over wat de Heilige Geest doet in ieders hart en leven. Belangstellenden zijn welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken, kan via

Twaalf jaar, zolang als Inloophuis ’t Anker bestaat, leidt Joke Reurings Smartlappenkoor ‘Licht ’t Anker’. Zingen is goed voor mensen, juist ook voor mensen met kanker of hun naasten. Als je zelf verdriet hebt of je zorgen maakt, wat is er dan beter of lekkerder dan het zingen van smartlappen? Zingen over het verdriet en de ellende van anderen helpt om je eigen verdriet en zorgen een plekje te geven. Daardoor is het bij het smartlappenkoor vaak zo ’n vrolijke boel. Het zingen over smart, maar

Vinkeveen/Waverveen

Jaarvergadering van De Laatste Eer

De eerste steen van het gebouw van PKN-kerk De Morgenster in Vinkeveen is gelegd in juni 1926. Nog geen half jaar later werd het gebouw al in gebruik genomen. Dat wordt gevierd met een feestelijk programma op zaterdag 11 juni. Op zondag 12 juni is er een feestelijke kerkdienst met na afloop koffie/thee/limonade mét traktatie. Programma zaterdag 11 juni: 10.45 uur: koffie/thee/limonade; 11.15 uur: jubileumconcert met medewerking van Letta van Maanen, Ellen Hack, Elza Vis, Annet van Ginkel, Gijs Wagenaar, Jaap Rietdijk en Jan Pieter de Jong; 12.45 uur: Ontmoeting met soep en broodjes. Er worden opnames vertoond van Vinkeveners die van jongs af aan het kerkgebouw kennen. Concert en lunch zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. De opbrengst is voor de Zonnebloem, afdeling Vinkeveen & Waverveen. Info: maryverlaan@hotmail.com, tel. 06-24479313.

wél met een knipoog. Dat wordt erg gewaardeerd in het Inloophuis ’t Anker. Maar Joke stopt ermee. Na 12 jaar elke veertien dagen op dinsdagmiddag is het mooi geweest. En het is echt mooi geweest: zoveel plezierige dinsdagmiddagen, zoveel vrolijke optredens, zoveel ontspannen gezichten na een zangrepetitie... Nog één laatste keer, op dinsdagmiddag 21 juni van 14 tot 15.30 uur, leidt Joke het smartlappenkoor. Iedereen die ooit in het koor heeft meegezongen of muziek heeft gemaakt, is van harte uitgenodigd om deze middag opnieuw mee te doen. Aansluitend is er om 15.30 uur een feestelijke afsluiting met een hapje en een drankje. De locatie is de kantine van sv Argon, Hoofdweg 85b in Mijdrecht. Het is nog onzeker wie het stokje van Joke overneemt. 't Anker is dan ook naarstig op zoek naar een nieuwe, vrijwillige dirigent. Mocht u iemand kennen die deze taak op zich wil nemen, stuur dan een mail naar info@inloophuishetanker.nl.

In Vinkeveen en Waverveen hebben leden van de plaatselijke kerken bijna zeventig jaar geleden besloten om samen zorg te verlenen aan overledenen. De vereniging heeft ruim vijftig jaar al het werk zelf uitgevoerd; sinds meer dan tien jaar heeft de vereniging ook hulp van professionals. De Protestants Christelijke Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' heeft ruim vijfhonderd leden, die met een kleine jaarlijkse bijdrage zorg dragen voor een goed verloop van de plechtigheden. De vereniging nodigt hen allen uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdag 15 juni om 20 uur in de Ontmoetingsruimte bij de Protestantse Gemeente De Morgenster in Vinkeveen. Agendapunten kunnen voorafgaand aan de vergadering worden gemeld bij de secretaris of de voorzitter.

Feest bij 90-jarige Morgenster

DE GROENE VENEN

Joke Reurings legt dirigeerstokje bij Licht 't Anker neer

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

Vinkeveen

10 juni 2016

foto fem van duuren

Gedenkplaats Fort Nigtevecht Zondag jl. heeft burgemeester Maarten Divendal, samen met cultureel ondernemer Marian van Weert, de Gedenkplaats Fort Nigtevecht geopend. Het fort gelegen aan de Velterslaan is een onderdeel van de zes forten van de Stelling van Amsterdam en ligt verscholen in een mooie natuurlijke omgeving tussen het riviertje ’t Gein en het Amsterdam-Rijnkanaal. Marian van Weert heeft ruim drie jaar aan de ontwikkeling van de

Gedenkplaats gewerkt. Nabestaanden kunnen rond het fort een eigen Gedenkteken plaatsen of de as verstrooien. In het fort kan men een urn plaatsen en in een speciaal ingerichte ruimte kan men een kaarsje branden ter nagedachtenis aan de overledenen. Het fort is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. Meer informatie op

www.fortnigtevecht.nl en fortnigtevecht@gmail.com.

Hoe dan ook gaat het koor in september, na de vakantie, in ieder geval weer zingen. Dat staat als een Ankerboei boven water!

Brandweer Vinkeveen naar landelijke finale Oppervlakteredding BizWorld in groep 8 van Julianaschool Vorige week sloot groep 8 van de Julianaschool in Wilnis het BizWorld-project af, dat speciaal voor het basisonderwijs is ontwikkeld. De leerlingen hebben daarvoor een eigen bedrijf in vriendschapsbandjes opgestart. Dat was een hele onderneming. Eerst moest er gesolliciteerd worden op een geschikte directeursfunctie. Daarna werden de teams samengesteld, moest er een naam worden bedacht en een ontwerp gemaakt worden. Aandelen werden verkocht om aan startkapitaal te komen om alles te kunnen bekostigen. Na het produceren moest er ook nog aan de marketing

gedacht worden. Vervolgens was het tijd voor de 'Big Sale'. De kinderen uit groep 7 waren de kopers. Alle teams verkochten veel producten. Het project werd afgesloten bij het afvalverwerkingsbedrijf Spelt in Nieuwveen. Daar kregen de leerlingen een rondleiding, werden ze verwend en werden de winnaars van het project bekendgemaakt. Dank ook aan de ondernemers die tijdens het project hebben geholpen en geïnspireerd!

Het brandweerkorps van Vinkeveen heeft zich zaterdag 4 juni in Barendrecht geplaatst voor de landelijke finale in de klasse Oppervlakteredding. Tijdens de voorronde van deze vaardigheidstoets, georganiseerd door het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) behaalde het korps een verdienstelijke tweede plaats. De wedstrijdploeg kreeg de melding van personen te water in de Gaatkensplas te Barendrecht. Tijdens een luchtshow was een sportvliegtuigje neergestort. De piloot hing met zijn parachute half in een boom en in het water. Een vleugel van het vliegtuig kwam op een bootje terecht ,waarbij het bootje omsloeg en twee personen te water raakten. Na een snelle verkenning en schouw werd gestart met de redding van de slachtoffers. Een van de slachtoffers

dreef buiten bewustzijn in het water en werd daarom als eerste gered. Op de kant werd daarna direct een reanimatie gestart in afwachting van het ambulanceteam. Vervolgens werden ook de piloot en het laatste slachtoffer gered en veilig naar de kant gebracht. Ook de zwarte doos van het vliegtuigje werd gevonden en overgedragen aan de politie. Ondanks het warme weer wist het Vinkeveense team het gehele incident in ruim een half uur tot een goed einde te brengen. De landelijke finale is op zaterdag 10 september in Krimpen a/d IJssel. De wedstrijdploeg bestond uit bevelvoerder Oscar van Kouwen, chauffeur Joep Kuijper, zwemmer 1 Jelle Oldenburger, zwemmer 2 Mischa Börger, veiligheidsman Martin Pothuizen en gewondenverzorger Valerie Feddema.


DE GROENE VENEN

10 juni 2016

5

Kort nieuws

Reünie Sp!rit daverend succes Koor Sp!rit (voorheen het Jongerenkoor) uit Vinkeveen vierde zaterdag 28 mei het 50-jarig bestaan. Dat gebeurde allereerst 's middags vanaf 13 uur met een gezamenlijke repetitie met meer dan 80 leden en oud-leden voor de eucharistieviering van ’s avonds. Onder grote belangstelling van vele aanwezigen ging oud-koorlid vicaris Hans Pauw die avond voor in de viering. Zelfs misdienaar Pieter was eens lid van het koor. In zijn preek memoreerde Hans Pauw de koorgeschiedenis en ook werd er stilgestaan bij de reeds overleden koorleden.

Alsof er weken voor gerepeteerd was, zo zong het koor en speelden de musici onder de bezielende leiding van vijf enthousiaste dirigenten. Het enthousiasme spatte ervan af en de viering was eigenlijk te snel voorbij. Onder het genot van een hapje en een drankje werden na afloop vele herinneringen, met een lach en een traan, opgehaald en zo werd de reünie een daverend succes. Koor Sp!rit bestaat uit 16 leden tussen 19 en 56 jaar en zingt eens per vier weken in de eucharistieviering in de Heilig Hart van Jezuskerk in Vinkeveen (ingang sacristie aan Maria-Oordzijde van de kerk). Het koor repeteert op dins-

Mijdrecht

ZomerBridgedrive uitslagen

dagavond van 20 uur tot 21.30 uur. Lid zijn van het koor is gratis. Voor meer informatie: Frank en Leo-

nie Voorbij, tel. 0297-264274, of Jörgen en Monique Aarsman, tel. 0297-242230.

Bridgevereniging Mijdrecht heeft de eerste ronde van de zomerbridgedrive gespeeld op 6 juni. In de twee lijnen is stevig gespeeld en de winnaars zijn: A-Lijn (14 paren): Dick Elenbaas & Ad Zijerveld 68,75% en B-Lijn (16 paren) Richard van Heese & Piet Boogaard 61,80. De eerstvolgende zomerbridge-avond is maandag 13 juni . Inloop vanaf 19 uur en start om 19.45 uur. Locatie: Veenweidebad in Mijdrecht.

Waverveen

Rommelmarkt bij Hervormde Kerk

Dorpentocht brengt 10 mille op voor dolfijntherapie De 39e versie van de Dorpentocht was weer een ouderwets gezellige fietsdag, met drieduizend deelnemers en een prachtige opbrengst voor de Stichting Sam Dolfijntherapie. In totaal werd een bedrag van 10.000 euro bijeen gefietst! De startposten waren dit jaar: Amstelveen, Hoofddorp, Aalsmeer, Kudelstaart, Nieuwveen, De Hoef en Uithoorn. Omdat het mooi weer was, kozen veel deelnemers voor de traditionele afstand van 55 kilometer. Voor wie dat toch te lang was, was er de tocht van 35 kilometer. Vanaf het Keizer Karel College te Amstelveen ging de route via het Amsterdamse Bos richting Schiphol Rijk. Daar was de eerste splitsing. De 35 km-tocht ging over de Aalsmeerderbrug naar Aalsmeer. De 55 km-tocht ging via Hoofddorp langs

de Geniedijk van de Stelling van Amsterdam en over de nieuwe fietsbrug over de A4 naar hetzelfde Aalsmeerderbrug. De route ging vervolgens via Fort Kudelstaart en De Kwakel over de Amstel naar Nieuwveen. Daar was de tweede splitsing. De 35 km-tocht ging rechtdoor naar De Hoef en Uithoorn. De 55 km-tocht ging rechtsaf, langs natuurgebied De Groene Jonker en over de fietsbrug over De Kromme Mijdrecht. Via de stempelpost bij restaurant De Strooppot ging de tocht door naar Uithoorn. Van Uithoorn gingen alle deelnemers door de Middenpolder terug naar Amstelveen De 40e Dorpentocht wordt gehouden op zondag 4 juni 2017. Foto's van deze tocht zijn te bekijken op www.dorpentocht.net. foto's frans Goossens

Haringhappen in Vinkeveen en Wilnis Op zaterdag 18 en dinsdag 21 juni worden respectievelijk in Vinkeveen en Wilnis de eerste nieuwe haringen weer feestelijk aan het publiek aangeboden. Vishandel Kees Sier aan de Herenweg in Vinkeveen staat op zaterdag 18 juni vanaf 13 uur met zijn personeel klaar om de verwachte grote toeloop goed te ontvangen. Hij wordt die middag bijgestaan door de visrijke klanken van Shanty- en zeemanskoor de Turfschippers. Op dinsdag 21 juni

vanaf 18 uur is visboer Klaas Heek op het Raadhuisplein in Wilnis aanwezig om namens de ondernemingsvereniging van Wilnis het publiek te trakteren op het heerlijke zeebanket. Dat de inwoners van Wilnis (en daarbuiten) dit waarderen, blijkt wel uit de grote opkomst in voorgaande jaren. Ook hier vindt de haring onder het genot van een drankje en de zeewaardige klanken van de Turfschippers ongetwijfeld een goede bestemming.

15e Mijdrechtse Haringparty op donderdag 16 juni Voor het vijftiende achtereenvolgende jaar houdt de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis de Haringparty in Mijdrecht. Dit jaar vindt het evenement plaats op donderdag 16 juni van 17 tot 20 uur bij restaurant Rendez Vous aan het Raadhuisplein. De haring wordt vers aangevoerd door Volendammer Visdelicatessen Smit van winkelcentrum Adelhof. De Haringparty is voor iedereen vrij toegankelijk en een prima gelegenheid om vrienden, relaties en nieuwe contacten in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten. Drankjes en haringen kunt u ter plaatse verkrijgen middels een bonnensysteem. Met uw aanwezigheid, en het happen van haring, steunt u bovendien het goede doel 'Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium' in Wilnis. Meer informatie daarover is te vinden op www.johanneshospitium.nl. De Haringparty wordt muzikaal om-

lijst door DJ Robin Schaeffer. Hij stelt zijn honorarium ter beschikking aan het goede doel van deze avond. Symbolisch wordt ook het eerste vaatje Rondeveense haring geveild. Als veilingmeester treedt Peter Forsthövel op.

Deze zaterdag 11 juni wordt er van 10 tot 15 uur voor de zestiende keer op het plein van de Hervormde kerk aan de Cliffordweg in Waverveen een rommelmarkt gehouden. Naast de gebruikelijke spulletjes zijn er creatieve dingen te koop, waaronder zelfgemaakte kaarten. Ook zijn er weer groente, fruit en planten te koop. Voor de kinderen zijn er spelletjes. Kom genieten van een kopje koffie, thee of limonade met een gebakje of plakje cake. Ook is vanaf 11.30 uur de kerk te bezichtigen. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor groot onderhoud van de begraafplaats bij de kerk. Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan kunt u die vrijdagmiddag 10 juni van 14 tot 17 uur naar het plein bij de kerk brengen. Voor vragen kunt u bellen naar Nel Treur, tel. 0297-261526 of Lenie Smit, tel. 0297-264495.

De Ronde Venen

Doe mee aan minder papier in restafval Ondanks het feit dat er veel papierafval wordt ingezameld, zit er jaarlijks nog ongeveer 56 kilo papier per huishouden in het restafval. Dat is geld waard. De gemeente wil graag daarom minder papier in het afval, méér opbrengsten voor verenigingen, een schoner milieu én minder kosten voor het restafval. Vanaf september gaan vrijwilligers van sportverenigingen, scholen en kerken papier inzamelen. Zij krijgen hiervoor een vaste vergoeding per ingezamelde kilo papier. De vergoeding voor het ingezamelde papier gaat dus naar een goed doel. Bewoners in laagbouwwoningen krijgen in september een minicontainer voor papier. Dit zorgt voor een hogere papieropbrengst, minder papier in het afval en méér gebruikersgemak. Bewoners van laagbouw mogen hun papier vanaf september niet meer in dozen aan de straat zetten. Inwoners ontvangen deze week een brief over de veranderingen in de papierinzameling. Meer informatie vindt u op www.derondevenen.nl onder Leven en werken > Milieu en duurzaamheid > Afval.


6

10 juni 2016

DE GROENE VENEN

Midzomerbraderie Wilnis op 15 juni Woensdag 15 juni wordt de jaarlijkse midzomerbraderie gehouden in het oude dorpscentrum van Wilnis. De midzomerbraderie is open vanaf 12 uur en duurt tot 21 uur. Er staan kramen waar van alles te zien valt en traditioneel zal ook de zon zich ongetwijfeld weer van haar beste kant laten zien. Dus kom ook naar het oude dorp van Wilnis... . Daar is meer te vinden dan menigeen denkt. Zoals Brasserie De Waard, Cadeau-, cosmeticazaak en verzorgingsproducten De Barones, Café de Buurvrouw, Cafetaria Alpha, Damesmode Groot Gelijk, Groentezaak de Hofdames, Juwelier Nant Hartel, Kaashandel Wim van Bemmel, Kledingreparatie De Witte Roos, Noor Boetiek, Paris Optiek, Pizzeria Loungecafé Delicious, PKN Ontmoetingskerk, Schildersbedrijf van Harberden, Servicepunt Wilnis, Slagerij Terpstra, Smederij Smit, Smit Fietsen, Tjeep Outlet Store, Warme Bakker Tersteeg, De Zwart drank en delicatessen.

Zij zijn niet alleen allemaal aanwezig op de braderie, maar staan het gehele jaar voor u klaar om op uw wensen in te spelen en aan uw behoefte te voldoen. Uiteraard ontbreekt de ambulante handel ook niet op deze braderie. En vanaf 18.30 uur is er livemuziek bij café De Buurvrouw, waar accordeonist Hans Kap voor een vrolijke noot zorgt. Ervan uitgaande dat het mooi weer is, wordt ook deze braderie er weer eentje die de moeite waard is om te bezoeken. De midzomerbraderie van Wilnis: je mag ‘m niet missen.

ISDO N L I W N I HET JE VINDT Food teeg etbakkerij Ters Brood- en Bank sen ken en Delicates De Zwart Dran De Hofdames a Slagerij Terpstr g) s Heek (dinsda aa Kl l de Vishan Horeca aard Brasserie de W a Cafetaria Alph fé Eet- en Drinkca De Buurvrouw licious Restaurant De

ging Mode - Verzor llissimo Be ge un Lo Beautyt oo Gelijk Damesmode Gr De Barones & Visagie Get Styled Hair Haarmode Lydia welier Nant Hartel Ju iek et Noor Bo Paris Optiek Non-Food ieling Auto Advies Vr hoorn ut Bo Autobedrijf ers ed vo ier isd Hu Bots

RP

ti Drukkerij Avan den Boer b.v. ijf dr be tie lla sta In ting ich Nap Woninginr n Harberden va el Schilderswink nk eringen RegioBa Schuurs Verzek N) PI kan ob ilnis (Rab Servicepunt W ilnis Smit Fietsen W t tle Ou Tjeep Kwekerij Rijdes Tuincentrum akelaardij Van der Helm M en van Soest Stoff Voshart Elektro

Midzomerbraderie in Wilnis Woensdag 15 juni

Van 12.00 tot 21.00 uur

Met optreden van Hans Kap vanaf 18.30

Hans Kap


DE GROENE VENEN

10 juni 2016

7

DE WEEK IN BEELD

Groep 6 van de Fontein uit Mijdrecht bezocht het Rijksmuseum in Amsterdam. Eerst met de auto en toen nog met de tram. Op het Museumplein wilden ze natuurlijk wel op de foto bij I amsterdam! Onder leiding van twee museumdocenten kregen de kinderen daarna in het museum de rondleiding 'Proef de Gouden Eeuw'. Ze ontdekten dat je veel te weten kunt komen door goed te kijken naar de details op beroemde schilderijen. Een leuke en leerzame excursie!

Zondagmiddag rond 12.15 uur is een wielrenner gewond geraakt bij een ongeluk op de Oosterlandweg in Mijdrecht. De wielrenner reed op het fietspad en had vermoedelijk een auto niet gezien die vanaf de Viergang kwam rijden. De wielrenner reed in de zijkant van de auto en kwam daarbij ten val. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De zevende Spinning4Life marathon op het Raadhuisplein in Mijdrecht is zaterdag jl. een groot succes geworden. Maar liefst 150 deelnemers deden mee aan de vijf uur durende marathon. Met elkaar haalden zij een sponsorbedrag op van 13.560 euro. Daarmee kan de organiserende Stichting4Life uit Mijdrecht 180 kinderen in Nairobi een jaar lang onderwijs bieden.

foto peter bakker

foto natHalie deGrYse

De eerste live dinnershow van Restaurant Burgerlijk in Mijdrecht is een feit. Maandag 6 juni zorgden Ben Sproet & DaniĂŤlle Mulder voor een topstemming onder de gasten van het populaire hamburgerrestaurant.

Langs de N201 ter hoogte van de Tienboerenweg in Mijdrecht liggen opvallende roze hooibalen in de wei. Het gaat om een opvallende actie van loonbedrijf Blommestein, die het Pink Ribbon-fonds steunt door bij de veehouders hun ronde balen te persen in roze plastic. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan Pink Ribbon. Een mooi initiatief! foto artHur van der kooiJ

MEGA

PALLETDAGEN!

16, 17 EN 18 JUNI

RENDEMENTSWEG 26 3641 SL MIJDRECHT OPENINGSTIJDEN Donderdag 16 juni 7:00 uur - 17:30 uur Vrijdag 17 juni 7:00 uur - 17:30 uur Zaterdag 18 juni 8:00 uur - 16:00 uur

MEGA OPRUIMING! DIT MAG JE NIET MISSEN!

P O = P O


Familieberichten

8

10 juni 2016

DE GROENE VENEN

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Je gedachtenis zal altijd blijven Alsnog te vroeg heengegaan We houden zo van je, zijn je zo dankbaar Voor alles wat je hebt gedaan Maria Geertruida Schneiders – Verhaar * 27 januari 1952

Ria

John

† 31 mei 2016

Charon

Uitvaartbegeleiding

Afscheid nemen met je hart

www.charonuitvaart-abcoude.nl Miranda van Gelderen: 06-23 36 79 97/ Brenda Stork: 06-15 44 20 46

Pauline, Larissa Mariëlle

Achter de Kerken 97 1391 LE Abcoude

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

HVM MC2 is kampioen De meiden van HVM MC2 zijn afgelopen zaterdag kampioen geworden in hun laatste wedstrijd. Maar liefst 8 van de 10 wedstrijden hebben ze gewonnen, dus moest het deze wedstrijd bij HVM thuis gebeuren tegen FIT MC6.

Speciaal spreekuur:

Veilig lopen met uw rollator Jaarlijks worden naar schatting 1.600 senioren behandeld op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis na een privé-ongeval met een rollator. Tijdens het speciale rollatorspreekuur van Tympaan-De Baat kunt u gratis een ‘APKkeuring’ laten doen. Het doel van deze dienst is een bijdrage te leveren aan uw veiligheid. Veilig lopen met een goede rollator is heel belangrijk. Veel ongelukken met rollators kunnen voorkomen worden door bijvoorbeeld de remmen goed af te stellen en uw rollator op de juiste hoogte te zetten. Tijdens de APK wordt altijd gekeken naar de remmen, loszittende kabels, de hoogte van uw rollator en loszittende handvatten. Niet

goed lopende of draaiende wielen worden bijgesteld of indien nodig vervangen. Alle hulp die wordt geboden tijdens het spreekuur is gratis. Als er nieuw materiaal moet worden gebruikt, dient de kostprijs te worden vergoed. Het rollatorspreekuur is elke maand op verschillende locaties in De Ronde Venen. Voor een overzicht zie www.stdb.nl/senioren. Een huisbezoek is ook mogelijk. Hiervoor wordt een vergoeding van 5 euro in rekening gebracht (exclusief gebruikte materialen). Als reparatie niet mogelijk is of te duur wordt, dan bieden wij de mogelijkheid tijdelijk een rollator te lenen c.q. huren tot er een andere beschikbaar is. Adviezen zijn altijd gratis.

Deze meiden waren er natuurlijk op gebrand om tegen de toekomstige kampioen extra hun best te doen. Maar al na 6 minuten kon HVM scoren en daarna zijn ze gestaag doorgegaan. Uiteindelijk was de eindstand 6-0.

Het team, besond uit: Fleur van der Baan, Kimy van Bommel, Anne Boogaard, Ida Breur, Isabella de Graaff, Robine van den Heuvel, Gwendolyn Hoekman, Eline de Kloet, Annette Kramer, Femke Kroon, Floor van der Meer, Sophie Pleunes, Maud van der Pot, Eline Teunissen, Merel Wienk en Chille Zaal. Zij hebben na het eindsignaal bij HVM een fantastisch feestje gevierd met ouders en andere belangstellenden.

VLTV jeugdkampioenen Nadat het voorlaatste speelweekend het eerste jongensteam (t/m 17 jaar) van VLTV overtuigend kampioen werd in de 1e klasse, is afgelopen weekend ook het eerste meisjesteam (t/m 14 jaar) kampioen geworden in de 2e klasse. Het eerste jongensteam (t/m 14 jaar) houdt het nog even spannend: zij strijden komend weekend om het kampioenschap.


DE GROENE VENEN

10 juni 2016

9

Extra uitje naar Vinkeveense Plassen voor alleengaande ouderen Stichting Tjitze Hesselius werd overspoeld met aanmeldingen voor de activiteiten deze zomer. Omdat die zo heel snel vol zaten, moesten veel ouderen worden teleurgesteld. Maar nu kan de stichting melden dat ze voor 9 augustus nog een keer het 'Varen op de Vinkeveense Plassen en BBQ' organiseert. De stichting is te gast op De Plashoeve, waar de deelnemers vanaf

14 uur van harte welkom zijn. Aansluitend wordt er gevaren op de plassen, met na terugkomst aan de wal een lekkere barbecue. De activiteiten van de stichting Tjitze Hesselius zijn voor alleengaande ouderen en gratis toegankelijk. Aanmelden is wel verplicht. Dat kan via info@tjitzehesselius.nl of, als u geen internet heeft, via de Servicepunten. Vergeet niet te vermelden

Bijzondere dag voor bezoekers en vrijwilligers Buurtkamer Wilnis Nog slechts enkele dagen om doel van 60% inschrijvingen voor snel internet te halen Het wordt een spannende finish: het initiatief voor snel internet in de buitengebieden van onze gemeente nadert het doel van 60% inschrijvingen. Op 8 juni was het gemiddelde van 52% inschrijvingen bereikt. Veel mensen blijken al wel gehoord hebben van het initiatief, maar hebben de folder even opzij gelegd om later er naar te kijken. Wacht niet langer! Op 15 juni stopt het initiatief en wordt de definitieve balans opgemaakt. Met name rondom het plassengebied van Vinkeveen, Demmerik, Spoorlaan, Wilgenlaan, Donkereind in Vinkeveen, Park Kromme Mijdrecht aan het Molenland te Mijdrecht en in algemene zin in Baambrugge en De Hoef zijn nog inschrijvingen nodig. Vraag uzelf af of u over 3 jaar of over 5 jaar of over 10 jaar genoeg capaciteit hebt voor een goede TV ontvangst en snel internet voor uzelf en uw gezin. Aanmelden kan tot 15 juni via www.derondevenen.snelinternetbuitengebied.nl.

Onlangs was een bijzondere dag gepland voor de vaste bezoekers en vrijwilligers van Buurtkamer Wilnis. Na Buurtkamer De Hoef was Buurtkamer Wilnis aan de beurt om gezel-

lig uit eten te gaan bij De Strooppot. In deze gezellige uitspanning werd de club mensen zeer gastvrij ontvangen. Alle deelnemers hebben van de heerlijke pannenkoeken genoten. En

De tablet mee op reis...

ker. Cursus 'De tablet mee op reis' in Bibliotheek Abcoude op 20 juni, van 12 tot 14 uur. Onderwerpen zijn: WiFi, de kaarten-app, tripadvisor, zoeken op internet naar hotels, tickets & bezienswaardigheden. Cursus 'Sociale Media' in Bibliotheek Mijdrecht op 21 juni, van 15 tot 17 uur. Onderwerpen zijn: Facebook, Youtube, Facetime of Skype. Cursus 'E-mail & fotocollage maken' in Bibliotheek Vinkeveen op 22 juni, van

Veel senioren beschikken over een prachtige tablet, maar beheersen nog niet alle mogelijkheden. Om die te ontdekken worden er leuke en gezellige eendaagse cursussen gehouden in de bibliotheken van Abcoude en Mijdrecht. Hierbij wordt ingegaan op één specifiek onderwerp. Ook is er een gevorderdencursus voor de fanatieke tabletgebrui-

vervolg van voorpagina

Nieuw gemeentewapen voor De Ronde Venen Het ontwerp van het nieuwe gemeentewapen (rechtsboven) is gebaseerd op het wapen van het voormalig Grootwaterschap Ring der Ronde Veenen (rechtsonder). Dat besloeg in het verleden nagenoeg het gehele grondgebied van de huidige gemeente. Geen vervanging voor logo gemeente Het nieuwe gemeentewapen van De Ronde Venen is niet hetzelfde als het logo. Het bekende beeldmerk van de gemeente – de acht pijlen die zowel naar binnen als naar buiten wijzen– blijft zoals het is. Het gemeentewapen wordt alleen gebruikt voor officiële gelegenheden en wordt verwerkt in de nieuwe ambtsketen die dit jaar door juweliers wordt gemaakt die hun geschiedenis hebben in de gemeente. Nieuwe ambtsketen Inwoners is gevraagd zilver beschikbaar te stellen voor de nieuwe ambstketen. Inmiddels is ruim één kilo ingezameld, maar er is meer nodig. Het zilver kan worden ingeleverd bij de juweliers Swaab en Van Beek in Mijdrecht en Hartel in Wilnis. Ook kan het worden ingeleverd bij Kringkoop in Mijdrecht. Inwoners die zilver beschikbaar stellen voor de nieuwe ambtsketen, bijvoorbeeld in de vorm van sieraden, bestek of kandelaars, worden voor de onthulling van de nieuwe ambtsketen uitgenodigd. De verwachting is dat dit eind 2016 gebeurt. Ze ontvangen dan ook een certificaat waarop staat dat ze aan de nieuwe ambtsketen van De Ronde Venen hebben bijgedragen. Verzoek aan de Koning De volgende stap is, als de gemeenteraad daarmee instemt, de koning officieel te verzoeken het wapen aan De Ronde Venen te verlenen.

over welke activiteit het gaat en of u opgehaald wilt worden. Bij een aantal activiteiten is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, vol=vol. Tjitze Hesselius was een Mijdrechtenaar die zijn hele leven vrijgezel is gebleven. Toen hij ouder werd, besefte hij dat het alleen zijn ook zijn mindere kanten had. Dat zag hij bij zichzelf, maar vooral ook bij ouderen. Dit heeft hem doen besluiten om zijn nalatenschap in te zetten voor de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen in De Ronde Venen. Voor meer informatie:

www.tjitzehesselius.nl voor wie daarna nog trek had, was er een lekker dessert van ijs en fruit. Als afsluiting kregen ze ook nog koffie en thee aangeboden van het huis. Iedereen heeft van dit uitstapje zichtbaar genoten en had het ook heel gezellig met elkaar. Al met al een zeer geslaagde maaltijd en zeker voor herhaling vatbaar! Dit uitstapje is mogelijk gemaakt door alle vrije giften die het hele jaar door in de spaarpot worden gedaan. Bent u ook op zoek naar gezelligheid, loop dan eens binnen bij De Buurtkamer in Wilnis. Deze bevindt zich aan de achterzijde van de Willisstee. Elke dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur is er vrije inloop. Op de dinsdag kan tussen de middag, na aanmelding, ook meegegeten worden met een warme lunch. Kijk op

www.tympaan-debaat.nl/buurtkamers voor een buurtkamer in uw buurt!

15 tot 17 uur. Onderwerpen zijn: foto’s maken en versturen per e-mail, apps downloaden, fotocollages maken. De Gevorderden-cursussen van vier weken worden gehouden in de Bibliotheek van Mijdrecht. De cursus iPad start 17 juni om 9 uur en de cursus Android diezelfde dag om 11 uur. Ook privé-ondersteuning aan huis is mogelijk. Opgeven kan via Jeroen@ipad4senior.nl of via tel. 06-13436808.

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

10 juni 2016

DE GROENE VENEN

CULTUUR

Foto-expositie over spreekwoorden en gezegdes

Expositie en rondleidingen op Fort Abcoude Fort Abcoude kan zaterdag 11 en zondag 12 juni bezocht worden van 13 tot 17 uur. Rondleidingen zijn er alleen op zaterdag, de laatste begint om 16 uur. Tijdens de rondleiding worden onder andere de kruitmagazijnen, het museum en het gerenoveerde oostelijk oreillon bezocht. De rondleiders besteden ook aandacht aan de op het fort aanwezige bijzondere fauna en flora. Vanaf een uitkijkplatform kan men het inundatiegebied van Fort Abcoude ten oosten van Abcoude tot aan Fort Nigtevecht overzien. De Saluutbatterij Amsterdam is zaterdag ook aanwezig en zal op elk heel uur een demonstratie met het kanon van de batterij geven. Zowel zaterdag als zondag kan de exposi-

tie en verkoop van drie kunstenaars op Fort Abcoude worden bezocht. Wil van der Zee www.wilvanderzee.nl is keramiste. "Met klei kun je van alles maken. Zomaar ontstaan er bootjes, schalen in verschillende kleuren en zelfs mensen." Mieke de Rijk www.geenkunstaan.nl is geïnspireerd door reeds bestaande materialen, zoals oude wollen deken, kruissteekschilderijtjes en oude fietsbanden, en maakt daar eigen gebruiksvoorwerpen van. Marike van der Zee

www.marikevanderzee.nl beschildert meubels en muren en geeft met diverse schildertechnieken woonaccessoires een tweede kans.

In de Bibliotheek van Mijdrecht is momenteel een fotoserie te bekijken met het thema 'Spreekwoorden en gezegdes'. Altijd leuk om over zo’n onderwerp na te denken hoe je dit vast kunt leggen. Er werd dan ook weer creatief uitgepakt door de leden van Fotoworkshop De Ronde Venen. Een kleine greep uit de inzendingen: Tijd is Geld, Door de vingers zien, Aan het lijntje houden, Hond in

de pot, Dubbeltjes op z’n kant. Ook de nodige appeltjes, eitjes, slakken en koeien kwamen voorbij... Wanneer fotografie uw hobby is, neem dan eens een kijkje op www.fotoworkshopdrv.nl, bezoek geheel vrijblijvend een clubavond of neem contact op met roswitha@fotoworkshopdrv.nl foto marianne WustenHoff

Vier bijzondere solisten bij Jam Session Chazz Bij de Jam Session tijdens Chazz, op 25 juni in De Hoef, treden vier bijzondere solisten op. Een van hen is Sébastienne, een jonge vocaliste die heeft deelgenomen aan The Voice of Holland. Ze schrijft haar eigen muziek en heeft liefde voor jazz. Twee jaar geleden deed ze mee aan de Chazz-workshop en maakte toen indruk op het publiek. Een andere jonge musicus is Boet, die als zesjarige bij een wedstrijd de langste toon op een trompet kon blazen. Daarmee won hij gratis trompetlessen. En zo is zijn muzikale carrière begonnen. Boet houdt van verschil-

lende muziekstijlen, maar zijn grote liefde ligt bij de jazzmuziek. De andere solisten, Robbert Tuinhof en Colette Wickenhagen, spelen al heel wat jaren in diverse gerenommeerde ensembles. Robbert als saxofonist en Colette als jazz-zangeres. Colette treedt al jaren op bij Chazz en heeft bij deze Jam Session de leiding. De

Jam Session bij de 11e editie van Chazz is van 18.15 uur tot 19.30 uur. De solisten worden begeleid door een combo op piano, bas en drums. Chazz, het jazz-evenement voor het goede doel, wordt zaterdag 25 juni van 15.30 tot 22.30 uur gehouden in de tuin van Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef. Kaarten kosten in de voorverkoop 15 euro en aan de tuin 20 euro. Te bestellen via www.chazz.nl en te koop bij de boekwinkels in De Ronde Venen en Uithoorn.

Fotowedstrijd Iconen en Symbolen

Lars Boering laat samen met Jessie Bos een van haar winnende foto's zien.

Jessie Bos wint wedstrijd Fotoworkshop De Ronde Venen Zeventien series van drie bij elkaar passende foto’s van leden van Fotoworkshop De Ronde Venen zijn beoordeeld door Lars Boering, directeur van World Press Photo. Hij bekijkt over de hele wereld, samen met zijn team, regelmatig extreme hoeveelheden foto’s. De 17 series waren erg verschillend, van retro portretfoto’s, kleurcomposities, vormen van natuur, landschappen, straatbeelden, bruggen en abstracte series. Een enorme klus om daar een winnaar uit te halen. Toch vielen bij Lars drie series op. Op de eerste plaats eindigde Jessie Bos met een mysterieuze serie aan het water, doorzichtige wazige personen, mooi passend bij elkaar in zwart-wit. Een serie waar volgens Lars duidelijk goed is over nage-

dacht, met een mooie thrillersfeer passend voor een filmposter of boekcover. De tweede plaats was voor Paul Hoogeveen met zijn straatserie uit Cuba. Met lekkere kleuren, hele goede compositie, met gebruik van reflecties en lijnen van de gebouwen, het klopte allemaal. Op de derde plaats kwam Roswitha van Vliet met een serie van kleurbeelden die een suggestie van drank, muziek en feest gaven. De kleuren brachten veel sfeer en waren vrolijk, prettig om naar te kijken en goed passend bij elkaar. Alle wedstrijdfoto's zijn te zien in de hal van het Gezondheidscentrum aan de Croonstadtlaan in Mijdrecht. Meer informatie op

www.fotoworkshopdrv.nl.

'Iconen en Symbolen', dat is dit jaar het thema voor Open Monumentendag. Wat is uw favoriete icoon of symbool? Laat het zien en win een prijs! Iconen en symbolen zijn beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis. In monumenten kom je ze overal tegen: binnen en buiten, in ornamenten, in reliëfs, in schilderingen. Om dat in beeld te krijgen, organiseert Venen op de Kaart in samenwerking met de Najaarsmarkt Wilnis een fotowedstrijd. De winnaar krijgt een dinerbon van 60 euro aangeboden, te besteden bij zijn of haar favoriete restaurant in De Ronde Venen. De mooiste foto’s worden tentoongesteld in de Ontmoe-

tingskerk in Wilnis tijdens de Open Monumentendag en de Najaarsmarkt op zaterdag 10 september. De foto’s worden gejureerd door vertegenwoordigers van Venen op de Kaart, de Najaarsmarkt Wilnis en gemeente De Ronde Venen. Venen op de Kaart is een samenwerkingsverband van Museum De Ronde Venen, Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen en Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Stuur uw digitale foto met een minimale resolutie van 300 dpi vóór 1 augustus 2016 naar info@ rhcvechtenvenen.nl. Doe er wel uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer bij, plus een korte motivatie.

Benefiet Concert voor A Sisters Hope Op 10 juni wordt een benefietconcert georganiseerd door 8 vrouwen die zich inzetten om geld in te zame-

len voor onderzoek naar borstkanker. Weet u dat 1 op de 8 vrouwen te maken krijgt met deze ziekte?

Het gemeentewapen van Wilnis met symbolen die verwijzen naar de geschiedenis van het dorp. Aan deze avond werken vier instrumentalisten mee en vier zangers, die solo, in duet of in een medley een muzikale avond verzorgen. Het belooft een zeer gevarieerde avond te worden met muziek van alle tijden en voor ieders smaak. De avond wordt gehouden in PKN De Morgenster, Herenweg 253 in Vinkeveen en het concert start om 20 uur. Kaartjes kosten 10 euro per stuk en de koffie is gratis. Een heerlijk avondje uit voor een tientje én u steunt een goed doel. Kaartjes zijn te bestellen bij Marcella en Tineke Postma, tel. 0297262341 of 0297-287838, of via email SuperSisters@xs4all.nl


DE GROENE VENEN

10 juni 2016

11

De deur van de Syrische familie Alshalak staat open voor een nieuw leven

Enkele reis Damascus-Abcoude Laila kom ik tegen op de Angstelborgh, waar ze als vrijwilligster werkt bij de Voedselbank Abcoude-Baambrugge. Ze woont met haar gezin al 19 jaar in Abcoude, is bijna 40 jaar geleden uit Egypte naar Nederland gekomen. Ze vertelt enthousiast dat in het dorp sinds maart een familie uit Syrië is komen wonen. Een familie die meteen bij de buren Nederlands leert, op de fiets stapt en door de buurt is opgenomen. Hun deur staat letterlijk en figuurlijk open voor een nieuw leven. "Dat mag ook wel eens verteld worden", vindt Laila. Op een dag eind vorig jaar spreek ik laat in de middag met Laila af bij de familie Alshalak. Ik bel aan, een opgewekte jongen doet open. Hij stelt zich voor als Bashir en heet me in het Nederlands welkom. Als ik daar verrast op reageer, verontschuldigt hij zich, hij spreekt het pas een beetje. Nee, Laila is er nog niet. Hij heeft haar al gebeld, ze komt zo. Hij is dol op haar. "Laila is heel lief." Op de bank in de huiskamer zitten zijn vader en jongste zus Aya. Even later schuiven ook Laila, zijn moeder en oudere broer Amar aan. Dan komen de verhalen los over hoe ze hier zijn beland. De communicatie is niet eenvoudig, maar met tolk Laila lukt het toch een beetje. De familie komt uit Damascus. Het werd er met de dag gevaarlijker. Bashir en Amar waren al eerder gevlucht dan de rest van de familie. Jongens moeten in Syrië met 18 jaar in dienst en komen dan in het leger van Assad, dat wordt ingezet tegen de Sunieten, hun eigen volk. Nu komt ook zus Tala binnen,

ze komt uit school, het Montessoricollege in Amsterdam Oost. Ze is gevallen met de fiets. Ze wuift het weg, ze valt wel vaker. De verhalen lopen door elkaar heen en ondertussen staat de tv aan: Freek is op safari. Ze kijken graag tv om zoveel mogelijk Nederlands te horen. Bashir (20) is hier aangekomen in mei 2014, zijn ouders met de meisjes (11 en 14 jaar oud) in augustus van dat jaar en Amar (24) in juni vorig jaar. In Damascus hebben ze al hun bezittingen verkocht om de overtocht te kunnen betalen. Vader tikt op de salontafel in de kamer, de meubels, alles hebben ze verkocht. Hij had een kapperszaak en moeder werkte als naaister. Bij dat verhaal valt Bashir bij en benadrukt: "Mijn moeder kan alles maken, echt heel mooi!" Gevaarlijke reizen Bij thee en een schaal koekjes vertellen ze over de gevaarlijke reizen hier naartoe, die stuk voor stuk overeenkomen met de beelden op het nieuws. Bashir is vanuit Liba-

non in een volgepakte houten boot van 16 meter naar Sicilië gevaren. Hij heeft daar twee nachten in een hotel geslapen en is samen met een vriend in een jeep naar Amsterdam gekomen. "Je mocht niet praten tegen de chauffeur, alleen betalen. 1500 dollar per persoon. Bij het Centraal Station ging hij er meteen vandoor." De ouders hebben met de meisjes het vliegtuig gepakt naar Algerije, nadat er bommen rond de kapperszaak waren gevallen. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Ze zijn daarna helemaal gaan lopen naar Libië voor de overtocht naar Italië. De kleine boot waar ze in zaten, is midden op zee omgeslagen. Ze hebben zich vastgeklampt aan een reddingsboei en zijn opgepikt door een snelle boot van het Rode Kruis. Veel kinderen zijn er toen verdronken. Eenmaal aan land hebben ze 30 dagen op een groot schip van het Rode Kruis doorgebracht. Amar wil ook graag zijn verhaal kwijt. Hij spreekt redelijk Engels. Hij heeft vier jaar gewerkt als kap-

De familie Alshalak. per in hotel Le Meridien in Dubai. Maar langer dan vijf jaar krijg je er geen visum en dus zou hij terug moeten naar Syrië. Gevlucht via Turkije en Kos is hij bij de Hongaarse grens mishandeld door de politie omdat hij geen vingerafdruk wilde geven. Ontsnapt en verstopt achterin een auto is hij vorig jaar juni in Ter Apel aangekomen. Onderweg mochten ze er op een afgelegen plek zo nu en dan even uit. De reis heeft hem al zijn spaarcenten gekost. Blij met elkaar en alle hulp Eenmaal in Nederland hebben de leden van de familie Alshalak op verschillende opvanglocaties moeten wachten op een verblijfsvergunning. Amar is nog in afwachting. Ze zijn blij dat ze als familie weer bij

Con Amore speelt tijdens kleine pauze Rabofietstocht Zaterdag 11 juni wordt de jaarlijkse Rabofietstocht gehouden. Veel mensen fietsen dan voor hun sportclub, vereniging of een organisatie. Inmiddels staan er al 191 verenigingen uit het werkgebied van Rabobank Rijn en Veenstromen op de deelnemerslijst. Een record! Er worden rond de 2.000 fietsers verwacht, afhankelijk van het weer.

Ad van der Made expo- Pianoleerlingenconcert seert over Museumplein in Zuiderhof Een foto-expositie over het Museumplein in Amsterdam, in beeld gebracht door Ad van der Made, is tot eind juli te zien in het Hofland Medisch Centrum in Mijdrecht. I amsterdam is de beroemdste fotospot van Nederland en in de museumtuin is het goed toeven bij de fontein en in de schaduw van de enorme boom. Dit alles heeft Ad van der Made vastgelegd in een serie van 12 foto’s. Hofland Medisch Centrum aan Hofland 48-56 is dagelijks geopend van 8 tot 17 uur. Ad is lid van Fotoworkshop De Ronde Venen. Mocht u geïnteresseerd zijn in de fotoclub, kijk dan eens op

www.fotoworkshopdrv.nl of bezoek geheel vrijblijvend een clubavond. De fotoserie is ook te zien op de website. Aanklikken: 1.fotogalerij. 2.leden. 3.pagina 3.

Op zaterdagmiddag 18 juni is er een muzikale middag verzorgd door piano-leerlingen van Letta van Maanen in zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. Ook pianiste Mariska de Geus en violiste Ellen Hack zijn van de partij. Aanvang 15 uur; toegang vrij.

• Virtualisatie en Cloud oplossingen • Systeem- en netwerkbeheer • xDSL en Glasvezel verbindingen • Online Backup • HIP Telefonie (VOIP) SolidQ IT B.V. | Industrieweg 15 | Mijdrecht | 0297 - 38 52 55 | info@solidq.nl

WWW.SOLIDQ.NL

Voor wie tijdens een kleine pauze naar muziek wil luisteren, speelt accordeonvereniging Con Amore die dag tussen 11 en 12 uur bij Bloed kleinfruit aan de Poelweg 1 in Waverveen. Er worden allerlei gezellige liedjes gespeeld. Sponsoring van de accordeonvereniging kan ook tijdens deze fietstocht: het inschrijfnummer van Con Amore is 133.

elkaar zijn. Maar voor de jongens duurt het allemaal lang, ze willen op zichzelf wonen. "We willen overal in Nederland aan de slag." Ondertussen volgt de familie een inburgeringscursus, leren ze allemaal Nederlands en gaan de meisjes naar school. Ten slotte vertellen ze enthousiast over de hulp die ze krijgen uit de buurt, over de Burendag die in de wijk is gehouden en de intocht van Sinterklaas. Ze laten er foto’s van zien. Het is inmiddels allang etenstijd. We maken nog gauw een groepsfoto en ik moet beloven binnenkort een keer te komen eten. tekst en foto ivY Heffelaar, voedselbank abCoude-baambruGGe

Zomerse klanken van Viribus Unitis Muziekvereniging Viribus Unitis timmert ook vlak voor de zomervakantie nog lekker aan de weg. Op woensdag 15 juni staan ze met een kraam op de midzomerbraderie in Wilnis en kan iedereen genieten van hun heerlijke pannenkoeken of de vereniging een steuntje in de rug geven door plantjes te kopen. Uiteraard is er ook een klein buitenconcert op de midzomerbraderie. Van 19 tot 20 uur zijn de warme klanken van het orkest onder leiding van dirigent Ruud Pletting te horen. Zoals elk jaar is de muziekvereniging te vinden voor de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat in WilnisOok is Viribus Unitis weer van de partij tijdens de jaarlijkse haringparty in het dorp op 21 juni. Ze hebben een heel nieuw repertoire met lichte muziek dat ze dan willen laten horen.


12

10 juni 2016

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 -

1.

Wisseling van de wacht Stephen King

2.

Maakbaar Mariette Zweers

3.

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

De weduwe Fiona Barton

'Wisseling van de wacht' is de gruwelijk spannende finale van Stephen Kings Mercedes-trilogie, na de bestsellers 'Mr. Mercedes' en 'De eerlijke vinder'. In 'Wisseling van de wacht' keert de duivelse Mercedes-killer Brady Hartsfield terug. Hij drijft zijn vijanden tot zelfmoord. Als Bill Hodges en Holly hem niet weten te stoppen, zullen ze zelf slachtoffer worden. Brady richt zich vastbesloten op de mensen die hem het ziekenhuis in kregen.

Ogenschijnlijk ontbreekt het Anna aan niets. Ze heeft een eigen bedrijf, een liefhebbende man en twee leuke kinderen. Niemand weet van haar betrokkenheid bij de dood van haar schoolvriendin. Maar als ze een vriendin van vroeger tegenkomt, wordt ze geconfronteerd met haar verleden. Langzaam komt wat ze altijd verborgen wilde houden aan het licht en wordt haar zorgvuldig opgebouwde bestaan aan het wankelen gebracht.

We weten allemaal wie hij is, de man die wordt verdacht van een verschrikkelijke misdaad. Het monster. Maar wie is de vrouw die zich aan hem vastklampt op de trappen van de rechtbank? Het leven van Jean Taylor was heerlijk gewoon. Mooi huis, prima baan, knappe echtgenoot. Totdat haar man Glen degene werd die van die misdaad werd verdacht. Maar nu is Glen dood en is ze vrij om háár verhaal en alles wat ze weet te vertellen...

Titel: De zwarte weduwe Auteur: Esther Vermeulen

halfjaar verstreken sinds de veelbelovende start van 'Bureau MaRiT', maar de opdrachten blijven uit. Het blijkt slechts stilte voor de storm, want Marit raakt verwikkeld in een ingewikkelde affaire met Jack, een collega-privédetective. Zij moeten nauw samenwerken als geloofwaardig echtpaar op het landgoed van een gepensioneerde landeigenaar, met

ook nog eens een wel heel verleidelijk dienstmeisje. Ondertussen krijgt Marit van een rijk echtpaar de vraag om hun verloren zoon op te sporen, een opdracht die meer blijkt te zijn dan een bijzondere speurtocht alleen...Het verhaal is lekker vlot geschreven en je zit er dan ook meteen middenin.”

“Het tweede boek in de spannende serie 'Bureau MaRiT', die overigens heel goed los van elkaar gelezen kunnen worden. Er is inmiddels een

Winactie Vogelvrij Festival 2016 Het aftellen naar het Vogelvrij Festival is begonnen, nog maar drie weken en dan vliegen we weer Vogelvrij de zomer in! Maak je klaar voor een dag vol met geweldige herinneringen. Vogelvrij Festival komt 2 juli groter, harder en met nog meer feestgeweld! Op een bigga outdoor stage ver-

schijnen artiesten als Mr. Polska, Dyna, Lil Kleine en The Darkraver! Naast de mainstage zijn er ook nog genoeg andere dingen te doen. Lekker chillen bij de foodtrucks luisterend naar de muziek van Afternoon Disco Delight of lekker gek dansen bij de silent disco van In de Diepte. Vogelvrij Festival geeft in

Het leven van een Loser, ff offline Jeff Kinney Bram Botermans moet helemaal offline in 'ff offline', deel 10 van Jeff Kinneys graphicnovelserie 'Het leven van een Loser'. Mevrouw Botermans voert actie om een weekend alle elektriciteit in hun woonplaats af te laten sluiten. Een regelrechte ramp voor Bram, die niet zo geschikt is voor de wereld van vroeger. Hij wil online zijn!'Als zijn opa komt logeren, groeit de spanning. Zal Bram dit overleven? Of wordt de antieke wereld hem fataal?

4.

'Lekker naar de Boer'

samenwerking met De Groene Venen en 0297-online.nl tickets weg voor het Vogelvrij Festival 2016.

want deze moet je meemaken! Ben je niet zo creatief of heb je minder geluk? Scoor dan alsnog je ticket via

Wil je kans maken op een ticket stuur dan een e-mail naar info@ degroenevenen.nl en geef aan waarom jij Vogelvrij dit jaar niet mag missen. Onder de leukste inzenders wordt 5 maal een winnaar uitgekozen. Grijp je kans en stuur een email,

www.vogelvrij-festival.nl. zorg dat je er snel bij bent, de laatste staffel 'Late beslissers' is al ingegaan. Get your squad together, want deze moet je meemaken! Check onze website voor het laatste nieuws en volg het festival via alle bekende social media kanalen.

Zilver voor boerderij Land houdt Stand uit Abcoude

Vier boerderijen waren door publieksstemmen doorgedrongen tot de finale. Op het erf van de 'Boerderij van het jaar 2015' in Leusden maakte gedeputeerde Mariëtte Pennarts de winnaar bekend. Nadat de wethouders van de betrokken gemeenten de kwaliteiten van hun boerderijen nog één keer konden

5.

Hoeve Kazan open tijdens

GeleZen door HettY aafJes

Bij de verkiezing 'Boerderij van het jaar' in de provincie Utrecht is, na een spannende strijd, boerderij Land houdt Stand uit Abcoude net tweede geworden.

Een lange weg op korte pootjes Christos Yiannopoulos Haar baasjes hebben de moed bijna opgegeven als hun oproep via internet toch resultaat heeft: Hun hond Bonny is gevonden, duizenden kilometers van de plek waar ze kwijtraakte en in het gezelschap van een wit vuilnisbakkie. Stap voor stap reconstrueert Christos hun route van Gran Canaria naar Noord-Spanje, waarbij ze een spoor van liefde en verzoening achterlieten, alsof ze konden ruiken waar ze het verschil konden maken.

noemen, maakte zij de winnaar bekend. 'Boerderij van het jaar 2016' is boerderij TRB uit Benschop geworden. Met een plaquette kunnen zij passanten erop wijzen dat zij de mooiste boerderij van de provincie Utrecht zijn.

Voor Anna’s Hoeve aan het Gein in Abcoude was er een eervolle vermelding.

Een eervolle vermelding was er voor de familie Hak van Anna’s Hoeve. foto frits van der gronde

In het weekend van 18 en 19 juni wordt 'Lekker naar de Boer' gehouden en openen biologische boeren en tuinders hun deuren. Zo kun je zelf zien en beleven hoe de biologische boer werkt. Een van de deelnemers is Hoeve Kazan, Blokland 28 in Nieuwveen. 'Lekker naar de Boer' laat je kennismaken met de wereld achter biologisch. Door heel Nederland, bij circa 130 bedrijven, is er van alles te zien en beleven voor jong en oud. Biologische boeren en tuinders vertellen hun enthousiaste verhalen over het boerenleven en laten je hun producten zien, ruiken, voelen en proeven. Bij Hoeve Kazan in Nieuwveen is zaterdag 18 juni tussen 10 en 17 uur van alles te doen. Zo is er een gezellig ontmoetingsplein, waar je koffie, thee, taart en een gezellig praatje vindt. De Agrarische Natuurvereniging Hollandse Venen is er om uit te leggen wat agrariërs doen aan weidevogelbeheer en biodiversiteit (zoals bloemenranden inzaaien voor bijen). De Groene Hart Marktwagen is er met een keur aan heerlijke streekproducten uit het Groene Hart, er is een imker die komt vertellen over nut en noodzaak van bijen. Sylvia Heeren, kunstenares met het Groene Hart als inspiratiebron, heeft een expositie en er zijn verschillende proeverijen en lekkere hapjes! Voor ieder wat wils! Meer informatie op www.hoevekazan.nl of

www.facebook.com/hoevekazan.


DE GROENE VENEN

10 juni 2016

13

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Smit Schoenen in Mijdrecht bestaat tachtig jaar

Passie voor het schoenenvak zit in de genen Op zondag 19 juni is het precies tachtig jaar geleden dat haar opa in Breukelen gestart is met de verkoop van schoeisel. Later nam haar vader het bedrijf over en inmiddels vormt Jacqueline Smit de derde generatie van de schoenenverkopende familie. Zij is letterlijk met de schoenenzaak opgegroeid en het vak zit bij haar in de genen. Ze heeft wel eens gekscherend gezegd dat haar wieg een schoenendoos was en dat ze te eten kreeg met een schoenlepel. “Ik had al op heel jonge leeftijd besloten om later in de zaak van mijn vader te gaan werken. De zaak bestaat nu tachtig jaar en ik ga er alles aan doen om in ieder geval de honderd jaar vol te maken.” De tijden zijn in de afgelopen tachtig jaar drastisch veranderd. Toen opa in 1936 in Breukelen van start ging met de verkoop van schoeisel had hij aanvankelijk geen winkel. “Hij ging met een kar vol schoenen en klompen de huizen langs en de polder in, om de boeren van nieuw schoeisel te voorzien. In die beginperiode was er soms nog wel sprake van ruilhandel. Een boer betaalde zijn nieuwe klompen met wat groente en de slager betaalde met een stuk vlees. Twee jaar later opende opa een winkel in Breukelen. In 1966 nam oom Wijnand, de oudste broer van mijn vader, de zaak in Breukelen van opa over. In 1968 opende hij samen met mijn vader de winkel aan de Gijsbert van Stoutenborchstraat in Mijdrecht. Vanaf 1973 werd mijn vader eigenaar van Smit Schoenen. Toen in 1976 winkelcentrum De Lin-

deboom werd gebouwd, was hij er als een van de eersten bij om er een winkelruimte te huren. De stap vanuit een klein buurtcentrum naar de A1-locatie in het dorpscentrum was nodig om de toekomst te kunnen verzekeren. Om dezelfde reden heb ik in 2012 de stap gezet om te verhuizen naar een groter pand in de Dorpsstraat. Ik heb de zaak in 2010 van mijn vader overgenomen en in de nieuwe zaak hebben we weer meer mogelijkheden.” Jacqueline toont zich een trotse erfgenaam van haar opa en haar vader. In het nieuwe pand herinneren grote foto’s aan de rijke historie van het familiebedrijf. Achtduizend paar schoenen Ook de schoenenbranche maakt moeilijke tijden door. “We werken al jarenlang met een twee-seizoenensysteem. Dat betekent dat je een zomercollectie en een wintercollectie moet aanleggen. En je koopt zo’n collectie een half jaar van tevoren in. Maar de seizoenen zijn tegenwoordig ook vaak onvoorspelbaar. Normaal beginnen wij in februari al slippers en sandalen te verkopen. We zitten nu in begin juni en nu begint dat pas een beetje te lopen.”

Het 80-jarig bestaan van Smit Schoenen wordt gevierd op 18 juni a.s. Jacqueline wijst ook op de ontwikkeling van de internetverkopen. “Dat mensen schoenen via internet kopen, is een gegeven. Maar dan is het de vraag of de schoenen die je besteld hebt wel goed passen en fijn zitten. Daar gaat het nogal eens mis. Dat is vooral het geval bij kinderschoenen. Dat betekent dat wij een brede collectie hebben samengesteld, waarbij er een ruime keuze is in verschillende maten en bepaalde leesten. We hebben voor mensen met ‘moeilijke voeten’ een ruime collectie schoenen die prettig zitten en er ook nog elegant uitzien. En er is een grote keuze in kinderschoenen. Door een breed aanbod van schoenen, die men hier kan passen en waarbij wij onze deskundigheid en advies inbrengen, denken wij dat mensen die mooie en goed passende schoenen willen uiteindelijk toch gaan kiezen voor de winkel van de vakman. Dat alles heeft wel tot gevolg dat we momenteel zo’n

Kleiner koppie in dezelfde hoeveelheid huid Sinds 1996 werkt dokter Lydia Boeken als orthomoleculair arts in haar praktijk de Amsterdam Kliniek. Ze is o.a. gespecialiseerd in preventieve geneeskunde; dit wordt ook wel anti-aging genoemd.

De meeste mensen realiseren zich niet dat gezichtsveroudering op verschillende niveaus plaatsvindt. “Allereerst gaat de schedel krimpen. Gevolg: een kleiner koppie in dezelfde hoeveelheid huid. Deze situatie wordt versterkt, doordat de huid ook elasticiteit verliest waardoor er feitelijk nog meer huid over die schedel heen hangt dan ervoor. Voeg hieraan toe dat de talrijke vetkussentjes die her en der in het gezicht zitten, gaan slinken en naar beneden zakken, en je hebt nog minder “vulling” - vergelijk het een beetje met een tent waarvan het tentzeil gaat hangen en niet meer lekker

strak blijft staan, omdat de tentstokken ingekort gaan worden. Gevolg: rimpels en vouwen die niet vanzelf zullen verdwijnen.” Overigens spelen factoren van buitenaf ook een belangrijke rol bij huidveroudering: zonneschade, roken en luchtverontreiniging versnellen het proces en kunnen het ontstaan van rimpels enorm bevorderen. Ook wordt de vorming van pigmentvlekken gestimuleerd, waardoor het gezicht er nog ouder uit gaat ziet. De Amsterdam Kliniek kan helpen om de klok een beetje terug te draaien, waardoor je net iets zekerder in je vel gaat zitten. Zo kunnen met botox zogenaamde dynamische rimpels (zoals de frons en kraaienpootjes), veilig en simpel worden aangepakt. Rimpels op andere plaatsen worden met fillers behandeld die de rimpels daadwerkelijk opvullen. En met behulp van zogenaamde cosmeceuticals (speciale huidverbeterende crèmes) kunnen o.a. ook pigmentvlekken zeer effectief worden bestreden. “Mijn streven is om altijd op een zo

Jacqueline is blij dat ze in 2012 naar de Dorpsstraat is verhuisd. Naast het feit dat ze hier over een mooie grote winkel beschikt, draagt het ook bij aan het aanzien van de dorpskern. “Er wordt met veel enthousiasme en inzet hard gewerkt om het koopcentrum aantrekkelijk te maken. Ik roep onze inwoners ook graag op om bij voorkeur in het eigen dorp de inkopen doen.”

Zaterdag 18 juni is het feest Voor Jacqueline en haar medewerksters is het hele jaar een feestelijk jaar. “Dat betekent dat we onze klanten het hele jaar door van tijd tot met kleine presentjes verrassen. Maar op zaterdag 18 juni, daags voor onze officiële verjaardag, maken we er een gezellig feestje van. Het is die dag ook Straattheaterfestival in het dorp en wij hebben dan hier voor de deur een Dixielandband, de Paramount Hot Five, die ongetwijfeld voor een feestelijke sfeer zal zorgen.” Smit Schoenen is gevestigd aan de Dorpsstraat 39 in Mijdrecht, tel 0297281875. De zaak is open op maandag van 13 tot 18 uur. Van dinsdag tot en met donderdag van 9 tot 18 uur. Vrijdag van 9 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Men kan Smit Schoenen ook volgen op Facebook:

www.facebook.com/smitschoenen.

Summer Picnic en eindexpositie bij Kunstschuur VANAS56 Abcoude

Gezichtsveroudering:

Vanuit de anti-aging gedachte kwam de cosmetische geneeskunde om de hoek kijken. Op het eerste gezicht misschien een verrassende wending, maar eigenlijk ook wel een logische. “Een aantal vrouwelijke patiënten gaf aan dat ze, los van het bevorderen van hun gezondheid aan de binnenkant, er ook wel iets voor voelden om hun buitenkantje wat meer te ondersteunen.”

achtduizend paar schoenen op voorraad hebben. Ik denk dat we af moeten van die twee-seizoenen-collecties. Ik vind dat winkeliers en leveranciers veel meer met elkaar moeten samenwerken en de zaken op elkaar afstemmen. Daarbij zouden ook de leveranciers wel wat meer risico mogen nemen, zodat je als winkelier daar niet alleen voor opdraait. Gelukkig hebben wij in die tachtig jaar van ons bestaan goede banden opgebouwd met fabrikanten en leveranciers.”

foto patriCk Hesse

natuurlijk mogelijke manier iemand een stukje zelfvertrouwen terug te geven. Ik geloof overigens niet in voorhoofden die helemaal 'weggebotoxed' zijn en er als een plank uitzien. Of onnatuurlijk opgeblazen lippen. De reactie van je beste vriendin moet zijn: “Wat zie jij er goed uit!”, maar dan wel op een natuurlijke manier. Laat ik het nog scherper stellen: eigenlijk moet het zo zijn dat je, als je iemand tegenkomt die ik behandeld heb, dit gewoon niet als een behandeling herkent omdat het er zo natuurlijk uitziet. Dan weet ik: ik heb het goed gedaan!” Voor een beperkte periode biedt de Amsterdam Kliniek in Abcoude een vrijblijvende gezichtsanalyse aan. Bel of email ons voor een gratis consult: 0655172842 info@amsterdamkliniek.nl

www.amsterdamkliniek.nl.

De jaarlijkse expositie van de talentvolle Abcouse kunstenares Astrid de Graaf - Schmeddes in Atelier Kunstschuur VANAS56 aan de Meerweg 19 te Abcoude is nog gedurende twee weken te zien, maar de kunstenares is al weer druk bezig met nieuwe activiteiten, zoals de Summer Picnic, op vaderdag 19 juni, van 12 tot ongeveer 15.30 uur. Kom met je vader en de rest van de familie, of een vrienden groep, een koor, of met de buren, het maakt niet uit. Je neemt zelf een kleedje en je eigen eten en drinken mee, en

het dragen van een hoed wordt zeer op prijs gesteld. Astrid stelt haar locatie ter beschikking en een kleine vrijwillige bijdrage is welkom. Alleen bij onweer en regen gaat de Picnic niet door. Eindexpositie Het weekend van 25 juni en 26 juni is er als afsluiting van het seizoen de eindexpositie van leerlingen, ook te bezichtigen in het atelier van 12 tot 19 uur. Altijd een kleurrijk geheel van alle leeftijden. Meer info: vanas56@chello.nl of tel. 0294-281357.


14

10 juni 2016

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test BMW R 1200 RT 2008

Méditerrannée, zo blauw zo blauw 'Méditerrannée, zo blauw zo blauw'. Ik moet denken aan dit vrolijke zomerse liedje van Toon Hermans (ja, zo oud ben ik al) wanneer ik wegrijd op deze prachtige chique BMW. Ik krijg meteen zin om mijn gele Speedo in te pakken en richting de Middellandse Zee te rijden, want dat maakt deze tourreus in mij los. Als groot liefhebber van de Beierse Motor Werken is deze R 1200 RT een feest om te zien en te rijden. De fiets is in onberispelijke staat en uit 2008. En met slechts 29.202 kilometer op de teller een echte 'binnenslaper'. Ik hoorde van eigenaar Mario van Motoport Uithoorn dat de fiets met pijn in het hart was ingeruild. Wat de reden ook is, er staat met grote letters 'liefhebbersfiets' op en dat straalt hij ook uit. Zo fris als hij acht jaar geleden van de band rolde en in de uiterst smaakvolle kleurstelling blauw/grijs. Ik had hem zelf uitgekozen kunnen hebben. De karakteristieke Boxer twin doet zonder enig probleem zijn werk en de geweldige kuip straalt grootheid

uit. Even het elektrisch bedienbare scherm stellen en ik zit heerlijk uit de wind. Op het allerbeste en meest comfortabele zadel ooit maak ik in gedachten al vakantieplannen. De originele koffers zijn ruim genoeg om kleding mee te nemen voor een paar weken. Helaas realiseer ik me dat dit gewoon een proefrondje is en er vandaag genoeg op de agenda staat, maar dromen mag toch? De R 1200 RT is uit 2008. De R 1200 werd in 2004 geïntroduceerd en dit type is nog steeds te koop. De

RT-uitvoering is van alle gemakken voorzien. Cruisecontrole, handvatverwarming, een ergonomiepakket, bestaande uit een in hoogte verstelbaar zadel en verstelbare stuurhelften, koppeling- en remhendels. Het 'Electronic Suspension Adjustment' maakt het mogelijk de veervoorspanning en de demping in negen verschillende standen in te stellen. Wat lastig vind ik de geïntegreerde en laag zittende spiegels, maar dat zal een kwestie van wennen zijn.

teem voor de richtingaanwijzers te gebruiken. Waarbij de linker richtingaanwijzer door een knop links

op het stuur en de rechter door een knop rechts op het stuur wordt ingeschakeld. De hele fiets straalt de bekende BMW-kwaliteit uit. Je bent, zeker met deze kilometerstand, ge-

En voor mij als Harley-rijder is het uiteraard geen probleem om het niet alleen voor Harley Davidson, maar ook voor BMW typische sys-

garandeerd van een paar decennia rijplezier. Mede door de probleemloze Paralever Cardan-aandrijving. De cardanas loopt daarbij via het binnenste van het Paralever-systeem. De Paralever met bovenliggende koppelarm combineert sportief design met een consequente nadruk op een lichtgewicht constructie. De kinetische energie wordt door het Paralever-systeem zo beheerst, dat er geen torsiekrachten in de lengterichting optreden waardoor er geen schuifkoppeling nodig is. Voor extra comfort, om schokken te voorkomen bij lastwisseling, is een torsiedemper in de cardanas opgenomen. Kortom, je hebt wel de voordelen van een cardan, maar niet de nadelen. Het wordt tijd om de dikke 'Beemer' retour te brengen. Bent u gek op de Duitse kwaliteit, maar ligt een nieuwe BMW boven uw budget? Kijk dan eens serieus naar deze vriendelijke reus en misschien zit u wel deze zomer met deze prachtige fiets aan de Middellandse Zee...

'Méditerrannée, zo blauw zo blauw Méditerrannée, zo blauw zo blauw Met je mademoiselles Belles belles belles Méditerrannée'

De BMW R 1200 RT 2008 staat bij Motoport Uithoorn en kost 9.299 euro, inclusief volle tank, afleveringsbeurt en 6 maanden Bovaggarantie.

Bowlinggroep senioren-league sluit seizoen feestelijk af In bowlingcentrum Mijdrecht vond dinsdag 31 mei de afsluiting plaats van de bowlingcompetitie 2014/2015 van de senioren-league van Stichting Spel en Sport De Ronde Venen. Aan het eenentwintigste seizoen werd deelgenomen door gemiddeld 51 mannen en

30 vrouwen, die elke dinsdagmiddag bij elkaar komen voor een paar uur beweging en gezelligheid. De onderlinge competitie zorgt voor een spannend verloop. Voorzitter Gerard Monshouwer prees de inzet van de deelnemers en toonde zich verheugd over de goede

sfeer binnen de bowlinggroep. Naast voorzitter Monshouwer bestaat bowlingcommissie uit secretaris/penningmeester Wim Beijer en wedstrijdleider Peter den Hartog. Bij de dames ging in groep C de overwinning naar Giny Liesveld. Riek van Veen werd eerste

De prijswinnaars (v.l.n.r.) Henk Beekmann, Riek van Veen, Wil Kuijper, Ton Warmenhoven en Johan Kuijper. in groep B en Wil Kuijper behaalde de eerste prijs in groep de hoogste categorie, groep A. Bij de heren werd Dirk Gijsbertsen in groep D eerste. In groep C ging de overwinning naar Henk Beekmann. Winnaar in groep B was Piet Geuzebroek en in de topklasse A legde Ton Warmenhoven beslag op de eerste plaats. Als blijk van waardering

Nieuw clubhuis van VLTV geopend Ter gelegenheid van de opening van het compleet gerenoveerde clubhuis was het zaterdag 4 juni groot feest bij de Vinkeveense tennisvereniging VLTV. Eerst werd nog hard geknokt om de laatste competitiepunten binnen te halen, maar daarna konden de festiviteiten beginnen.

Na de kinderactiviteiten werd officieel het lint doorgeknipt voor de deuren van het clubhuis door de wethouder van sport, Alberta SchuursJensema, samen met de 6-jarige Jort Schoonderbeek. Hij is het jongste lid van de vereniging. Daarna genoten de paar honderd gasten op het grote nieuwe terras

van een heerlijke barbecue. Het klapstuk van de avond was een loterij met vele mooie prijzen en de veiling van maar liefst 20 bijzondere items, aangeboden door vele sponsors. Er werd zeer gul geboden en vooral tegen elkaar opgeboden... Ruim 4.000 euro werd zo binnengehaald voor nieuw meubilair en de verdere inrichting van het clubhuis! Het gezellige dansfeest daarna duurde

nog tot in de laatste uurtjes. VLTV bedankt de vele vrijwilligers en de sponsorcommissie voor hun inzet en de gulle sponsoren voor hun bijdrage!

Het lint wordt officieel doorgeknipt door wethouder Alberta Schuurs-Jensema van sport, samen met de 6-jarige Jort Schoonderbeek, het jongste lid van de vereniging.

voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de bowlinggroep ontving Johan Kuijper een door Sophia van Ettekoven vervaardigd beeldje. Het nieuwe seizoen begint op dinsdag 30 augustus. Er wordt gespeeld van 13 tot 15 uur en van 15 tot 17 uur. Nieuwe deelnemers kunnen zich op dinsdagmiddag in het bowlingcentrum aanmelden.


DE GROENE VENEN

10 juni 2016

15

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto's patriCk Hesse

Chevrolet Spark

Gassen maar! Wie op zoek is naar betaalbare auto moet even verder lezen. Deze Chevrolet Spark kan namelijk interessant zijn om aan te schaffen. Het grootste geheim bevindt zich namelijk onder de motorkap. De Chevrolet Spark was de opvolger van de Daewoo Matiz, of beter gezegd, de Chevrolet Matiz. General Motors was verwikkeld in een identiteitscrisis en dacht met de introductie van het merk Chevrolet het ietwat suffe Daewoo een enorme boost te geven. Toegegeven, het

verstelt, verstel je ook het digitale display. Het is dus af en toe een beetje uitproberen, want je hebt kans dat de rand van het stuur altijd net iets afdekt van het display. Aan ruimte geen gebrek in het interieur. Voorin is er zat plek voor de bestuurder en bijrijder, achterin kunnen twee vol-

wassenen met gemak plaatsnemen. De buitenste twee zitplaatsen beschikken over een Isofix-aansluiting. En overal zijn opbergvakjes te vinden om spullen weg te leggen. En hoewel de achterbak bescheiden is qua volume kun je ook hier genoeg spullen kwijt. En wat is er dan zo bijzonder aan dit specifieke model? We hebben het hier uiteraard niet over een dikke Ferrari met acht cilinders en fraaie techniek onder de kap. Nee, onder de motorkap huist een bescheiden viercilinder motor met 1 liter inhoud. De grap is echter dat het een BiFuel motor betreft. En dus kun je zowel op benzine als LPG rijden. De LPG-tank is niet weggewerkt in de bagageruimte, maar bevindt zich op de plek waar normaliter het reservewiel ligt. De vulaansluiting is weggewerkt achter de tankdop, dus die zie je niet.

ook of je kiest voor het inspuiten van benzine, of van LPG. In het laatste geval merk je dat de auto nog iets minder fanatiek is. Het verbruik ligt, als je op LPG rijdt, hoger dan wanneer je op benzine rijdt. Maar met een literprijs die onder het niveau van Euro 95 ligt, zul je daar niet

Hoe rijdt dat dan met LPG? Nou, sowieso een stuk goedkoper. De combinatie van benzine en LPG geeft je de mogelijkheid om grote stukken te rijden op het goedkopere LPG. De 1.0 viercilinder doet zijn werk goed met 65 pk, maar verwacht geen superprestaties. Daarbij scheelt het

Chevrolet Spark 1.0 wakker van liggen. Ongeveer 1 op 13 is dan vrij netjes. De actieradius ligt dan op ongeveer 300 kilometer.

design van de Spark zag er wel erg goed uit voor die tijd en was een revolutie ten opzichte van de Matiz. Het instapmodel van de Amerikanen was dus niet alleen scherp geprijsd, maar ook geslaagd wat betreft het ontwerp.

En waar gebruik je de Spark dan voor? Het idee is natuurlijk dat je met de Spark de ideale compacte en wendbare stadsauto hebt. En dat klopt. Met een iets hogere zit heb je prima zicht op de weg en dankzij de kleine draaicirkel en de afmetingen van de Spark manoeuvreer je door de krapste straatjes. Wie er van houdt lekker vlot door de bochten te sjezen, kan beter kijken naar een andere auto. De Spark is wat hoger

Ook aan het interieur is de nodige tijd besteed, al zullen de meningen hierover verdeeld zijn. Het is simpel van omzet, maar bevat leuke ontwerptrucjes en fijne materialen. De toerenteller en snelheidsmeter zijn digitaal uitgevoerd en bevestigd op de stuurkolom. Als je deze in hoogte

Mega-skelterrace op verkeersplein in Mijdrecht Het jongerenwerk van Tympaan-De Baat houdt zaterdag 2 juli van 12 tot 16 uur een mega-skelterrace op de crossbaan aan de Proostdijstraat in Mijdrecht. Het evenement is voor alle leeftijden toegankelijk. De skelters zijn mooie, stevige trapauto’s met een vrijloop-systeem. Dit wil zeggen dat wanneer je het versnellingspookje naar voren duwt, je gewoon vooruit en achteruit kunt rijden. Als je het versnellingspookje naar achteren duwt, staat je skelter als het ware in z'n vrij. Je kunt dan wel trappen, maar de skelter zal niet gaan rijden. De kettingkast van deze skelters zijn volledig afgesloten en dus wel zo veilig! De as, het stevige metalen frame en de speciale rubberen gripbanden zorgen ervoor dat er voldoende snelheid gemaakt kan worden. Omdat dit evenement wordt georganiseerd

Alles vindt plaats op de crossbaan naast Hockey Vereniging Mijdrecht, Proostdijstraat 41 in Mijdrecht.

Gereden versie: Chevrolet Spark 1.0 BiFuel Vermogen: 65 pk 0-100: 15,5 s Top: 148 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 14,7 / 6,8 l/100km (benzine) Prijs: 5.950 euro

Autobedrijf Bouthoorn Herenweg 18-20 3648 CJ Wilnis Tel. 0297-242155

www.autobedrijf-bouthoorn.nl

Mijdrecht

IVN Slootjesdagen

in samenwerking met het verkeerscollege, die het verkeersplein beschikbaar stelt voor deze skelterrace, kan er geoefend worden op diverse verkeersregels en situaties. Tijdens dit evenement zullen ook nog diverse andere sport- en spelactiviteiten worden gehouden, onder het genot van hapjes, drankjes en muziek.

en staat op smalle bandjes - dat is nou eenmaal geen combinatie voor sportieve rijeigenschappen. Maar eerlijk gezegd maken dit soort eigenschappen het juist leuk om met een Spark te rijden. De motor is wat rauw, je moet het gas wat dieper intrappen, je moet iets harder werken... Dat is wat auto rijden leuk maakt. Op de teller van deze Spark staan een kleine 86.000 kilometer. De wegenbelasting komt uit op ongeveer 88 tot 96 euro per kwartaal.

Fietstochten IJsclub Baambrugge Zondagmorgen 12 juni start om 7 uur vanaf de skeelerbaan in Baambrugge de 'Early Morning Cycling Tour' over 70 kilometer. Tussen 10 en 13 uur kan daar ook de routebeschrijving voor de 'Family Cycling Tour' over 35 kilometer opgehaald worden. Daarnaast arriveren die morgen vanaf 11 uur de eerste deelnemers aan de 'Decathlon Cycle Tour Amsterdam' bij het clubgebouw van

IJsclub Baambrugge voor een tussenstop. De fietstochten van IJsclub Baambrugge gaan deels over zeer smalle wegen en kades, die vaak onbekend zijn bij de fietsers. De deelnemers aan de 'Early Morning Cycling Tour' sluiten de tocht af met een stevig ontbijt. De kosten daarvoor zijn 5 euro. Meer informatie en opgave voor deze tocht via

www.ijsclubbaambrugge.nl.

Kom alles te weten over het waterleven en de waterkwaliteit in de sloten tijdens de IVN Slootjesdagen! Ga onder begeleiding van een Natuurgids van IVN De Ronde Venen & Uithoorn op ontdekkingsreis in Mijdrecht op zaterdag 11 juni. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen hier, samen met hun (groot)ouders, aan deelnemen. De gratis ontdekkingsreis start om 13.30 uur in het Wickelhofpark, bij ingang De Walstro en duurt ongeveer twee en half uur. Midden in het park staat de IVN-vlag: daar is de verzamelplek. Tijdens de excursie ontdek je de onderwaterwereld van de sloot, gaat beestjes vangen en gebruikt een zoekkaart waterdiertjes. Er is een gratis slootbingo, waarmee je een prijsje kan winnen. Vergeet niet om je laarzen aan te trekken! Enthousiast geworden? Aanmelden kan bij Cindy Raaphorst per e-mail: j.mariaraaphorst@hotmail.com.


16

10 juni 2016

VACATURES

DE GROENE VENEN

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297.nl/vacatures

Functie: Beveiligers Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Account Manager Organisatie: Qlean-tec Plaats: Mijdrecht

Functie: Rijksgediplomeerde Brandwachten Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer

Functie: Bedienend personeel Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Distributiechauffeur Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Kok / ervaren assistent kok (m/v) Organisatie: Watersportcentrum Vinkeveen Haven Plaats: Vinkeveen

Functie: Mobiele surveillanten Organisatie: VMB security & services bv Plaats: Uithoorn Functie: Junior Klantenservice Medewerker (full-time) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Stichting Zorgboerderij De Lindenhorst is op zoek naar mensen met een verstandelijke beperking, die het leuk vinden om te werken op de boerderij en in de Landwinkel! Organisatie: Boerderij De Lindenhorst Plaats: De Hoef

Functie: Junior Bijrijder (Amstelveen, fulltime startersfunctie) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Receptioniste / Facilitair medewerker oproepbasis Organisatie: VMB security & services bv Plaats: Uithoorn

Functie: Junior Chauffeur Bezorger (full-time) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Marketing & Communicatiemedewerker Organisatie: Qlean-tec Plaats: Mijdrecht

Functie: Laad- en losploegmedewerker (Bijbaan) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Afwas/Keukenhulp m/v Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Amstelveen

Functie: Junior Operationeel leidinggevende logistiek Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Per direct gezocht: Personeelsplanner 40 uur pw Organisatie: VMB security & services bv Plaats: Uithoorn

Schoonheidssalon Imelda bestaat 25 jaar! tekst www.lIMoeN.eu ­ fotografIe robert De bock

“Goed, eerlijk en gezellig. Bij Imelda voel ik mij op mijn gemak!” Andrea uit Vinkeveen

Vijfentwintig jaar geleden (1991) opende Imelda haar schoonheidssalon aan huis in Vinkeveen. Zij was één van de eerste - en weinige - in de regio die deze gewaagde stap durfde te zetten. Nu vijfentwintig jaar later zijn er diverse salons bijgekomen. Zonder ooit een advertentie geplaatst te hebben weten de mensen haar altijd te vinden dit enkel op basis van mond-opmondreclame: de beste reclame die er is. Wat er vooraf ging... Van jongs af aan had Imelda al duidelijk voor ogen wat ze later wilde gaan doen: werken met mensen. Ze is begonnen in de horeca en deed daarnaast haar opleidingen voor schoonheidsspecialiste en pedicure. Na het behalen van alle diploma’s heeft ze beide beroepen gecombineerd tot het moment dat de salon zo druk werd dat de baan in de horeca werd opgezegd.

De tijd vliegt! In deze hectische tijd kan je niet achter­ blijven. Je moet curssusen volgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends. Dat is wat Imelda doet: ze blijft up­to­date zodat u uit diverse behandelingen kunt kiezen, bij­ voorbeeld met klankkogels of collageen. Met apparatuur blijft ze ook bij. Zo is er een micro­ dermabrasie apparaat aangeschaft welke littekens en ouderdomsvlekken verminderd.

Trouwe klanten bedankt! De meeste klanten van Imelda komen al vanaf 1991 in de salon en er is bijna geen verloop. Dit is iets waar ze enorm trots op is en daarom wil ze hen harte­ lijk bedanken voor al het vertrouwen door de jaren heen. Imelda hoopt dat al haar klanten haar in de toekomst ­ in goede gezondheid ­ blijven bezoeken!

schoonheidssalon Imelda

Meerkoetlaan 44 3645 JN Vinkeveen Tel. 0297 26 38 65 info@schoonheidssalonimelda.nl www.schoonheidssalonimelda.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.