De Groene Venen 8 januari 2016

Page 1

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

7-8°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 21 - Week 1 – 8 januari 2016

Nieuwe wijk, nieuwe energie Nu in verkoop

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987

www.demaricken.nl

www.vidamakelaars.nl

APK ACTIE Maak nu een afspraak, en maak kans op een auto t.w.v. € 10.000,-! De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Autobedrijf Peek

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297 - 281458 | www.copeek.nl

Je adviseur staat voor je klaar

Nieuw gemeentewapen voor De Ronde Venen

Zeker weten!

De Ronde Venen krijgt een nieuw gemeentewapen. Dat onthulde burgemeester Maarten Divendal tijdens zijn nieuwjaarstoespraak, afgelopen woensdagavond in De Boei in Vinkeveen. De toespraak stond in het teken van het vijfjarig bestaan van de nieuwe gemeente De Ronde Venen, die in 2011 ontstond door de samenvoeging met Abcoude en Baambrugge. Tot een nieuw gemeentewapen is het sindsdien nooit gekomen en er zijn dan ook nog steeds twee ambtskettingen in gebruik. Daar komt dit jaar verandering in. In overleg met de twee historische verenigingen en de Hoge Raad van Adel wordt de gemeenteraad gevraagd een nieuw gemeentewapen te kiezen, dat ook op een nieuwe ambtsketen komt te staan, die zal worden vervaardigd door twee plaatselijke juweliers. Vanuit de vier thema's Ruimtelijke ontwikkelingen, Maatschappelijke zorg, Economie en recreatie, Leefbaarheid en veiligheid gaf de burgemeester de ontwikkelingen weer, waarbij hij bij elk thema een betrokken inwoner vroeg om een nieuwjaarswens uit te spreken. Verder kondigde hij aan dat gezien het grote aantal woningbouwprojecten gekeken wordt naar het organiseren van kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe inwoners en het ontwikkelen van welkomstpakketten samen met de ondernemersverenigingen. Tenslotte riep hij op om voortaan bij elke internetbestelling eerst te kijken of een lokale ondernemer het product ook kan leveren. Traditiegetrouw wordt tegelijk met de nieuwjaarsreceptie van het college en de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester ook een kramenmarkt gehouden in de sporthal van De Boei. Een grote verscheidenheid aan verenigingen, stichtingen, instellingen en politieke partijen gaf ook dit keer weer acte-de-présence en vormde daarmee een mooi visitekaartje van wat De Ronde Venen allemaal te bieden heeft. foto's richard van der spoel

ook in

2016

uitver de passage 10 | mijdrecht

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR !


2

8 januari 2016

DE GROENE VENEN

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Divendal

gaan we kijken of er 'welkomstpakketten' kunnen komen.

Het eerste lustrum van de nieuwe gemeente De Ronde Venen is een mooi moment om te kijken wat er is bereikt en wat ons nog te wachten staat, aldus burgemeester Maarten Divendal in zijn nieuwjaarstoespraak na afloop van de traditionele nieuwjaarsreceptie van gemeente De Ronde Venen. Vanuit de vier thema's Ruimtelijke ontwikkelingen, Maatschappelijke zorg, Economie en recreatie, Leefbaarheid en veiligheid gaf de burgemeester de ontwikkelingen weer, waarbij hij bij elk thema een betrokken inwoner vroeg om een nieuwjaarswens uit te spreken. Eén ding is in die vijf jaar nog niet gerealiseerd: een nieuw gemeentewapen.

Jeroen Molenaar uit Wilnis is één van de gelukkigen die een kavel heeft kunnen kopen in Vinkeveld. Wat is jouw wens voor het nieuwe jaar? “Ik hoop dat Vinkeveld een levendige wijk wordt met veel jonge gezinnen, zodat de leefbaarheid van De Ronde Venen in stand blijft.”

In het licht van de geschiedenis heeft ons eerste lustrum slechts een bescheiden betekenis. Zo'n 930 jaar geleden verrezen in dit gebied de eerste nederzettingen. Er vond ontginning plaats in Wilnis, er woonden boeren op een dijk (nu Bozenhoven in Mijdrecht), en je had inwoners van Abecenwalde (Abcoude). In de loop der eeuwen ontstonden de eerste gemeenten. Eind 18e, begin 19e eeuw zijn de eerste gemeenten samengevoegd. Dat is in de vorige en in deze eeuw in wisselende samenstellingen verder gegaan. Het leidde tot de eerste grote herdindeling in 1989 en op 1 januari 2011 tot de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Dit eerste lustrum is een aardig moment om te reflecteren op waar we nu staan als gemeente en wat ons te wachten staat. Toen ik in juni 2011 solliciteerde op de burgemeestersvacature ging daar natuurlijk een uitgebreide oriëntatie aan vooraf. De bijna 117 vierkante kilometer waren teveel om alleen op de fiets te verkennen, dus het werd fiets én auto. Wat zag ik: een prachtige gemeente, bestaande uit acht woonkernen die door de landelijke en agrarische omgeving daar tussen op het oog niet aan elkaar zijn verbonden. Maar is De Ronde Venen méér dan een 'toevallige' optelsom van 8 afzonderlijke kernen? Bestuurlijk in elk geval wel. Er kwam een grotere gemeenteraad en een nieuwe ambtelijke organisatie. Net als heel veel andere gemeenten in Nederland liepen ook wij aan tegen de gevolgen van de economische crisis. Ook kregen wij, net als andere gemeenten, allerlei nieuwe taken van het rijk. Wellicht heeft de frisse nieuwe gemeente ertoe bijgedragen dat al dit soort zaken adequaat is opgepakt. Wij blijken een veerkracht te hebben en weten daardoor in een relatief snel tempo de boel op orde te krijgen: slagvaardig en pragmatisch.

op. Serviceclubs als de Lions en de Rotary steunen kleinschalige doelen binnen onze gemeente. Mensen en organisaties melden zich omdat ze vluchtelingen willen helpen zich thuis te voelen en in te burgeren. Een grote ondernemer die ter compensatie van de CO2 uitstoot binnen onze gemeente nieuwe bomen plant. Een stichting die vanuit een nalatenschap activiteiten organiseert voor oudere mensen. Mensen die gezamenlijk opkomen voor hun belangen, bijvoorbeeld voor het behoud van een pontveer. Een gemeentebestuur kan niet zonder dit soort betrokkenheid en initiatieven. Mooi dat u hier allemaal bent, want u bent er het levende bewijs van. U houdt ons scherp in een goede uitvoering van de taken die we als gemeentelijke overheid moeten of willen verrichten. En, uw inzet maakt onze samenleving leefbaar, juist ook als het gaat om die zaken waarbij de gemeente niet persé zelf in beeld is. Ik hoop van harte dat het lukt om de komende ja-

Maatschappelijke zorg

Na een aantal jaren van voorbereiding was 2015 het eerste jaar met nieuwe taken voor de gemeente op het gebied van het sociale domein. Waar moet u dan aan denken: maatschappelijke ondersteuning en zorg, werk- en inkomen, jeugden jeugdhulpverlening. PGB's, keukentafelgesprekken, individuele voorzieningen Jeugd, Re-integratie en participatievoorzieningen, toegang tot de eerste lijn....., allemaal begrippen waar als je er niet mee te maken hebt, een groot vraagteken zijn. Daarom is het zo belangrijk dat als je er wél mee te maken hebt, er afhankelijk van bent, weet waar je terecht kunt, en snel en goed wordt geholpen. Als gemeentebestuur zijn we trots op de medewerkers, organisaties en inwoners die hier dit eerste jaar inhoud aan hebben gegeven. Natuurlijk gaat niet altijd álles helemaal goed, maar we hebben geleerd wanneer dit het geval is snel in te grijpen en zorgen dat het wél goed loopt.Toch zijn we er nog niet. Op

Burgemeester Maarten Divendal met v.l.n.r. Jeroen Molenaar, Margreth de Wit, Cor Mulckhuyse en Marleen Kuiper, die elk vanuit hun eigen betrokkenheid een nieuwjaarswens uitspraken. foto richard van der spoel

Zijn de acht kernen daarmee dan ook één gemeente? En zijn de inwoners van die acht kernen daarmee dan ook Rondeveners? Die vraag is lastig te beantwoorden. Ik zie grote verschillen tussen de kernen, en ook tussen de inwoners van die kernen. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook tussen de inwoners binnen de afzonderlijke kernen. Grenzen van kernen en gemeenten zijn van wisselende betekenis. In sommige situaties is het van groot belang, in andere situaties kan de grotere regio relevanter zijn. Belangrijk lijkt me echter vooral dat u zich thuis voelt in uw omgeving en zich ermee verbonden voelt. Dat kan in uw straat zijn, uw buurt, kern, in de gemeente en die regio. Als dat het geval is, ontleen je daar je identiteit aan, je trots en ben je ook in staat samen met anderen iets te realiseren. In deze tijd is dat niet altijd gemakkelijk, het gaat niet vanzelf. Die verbondenheid, de wens om bij te dragen aan de leefbaarheid en gezelligheid in je omgeving, kom ik gelukkig nadrukkelijk in al onze acht kernen tegen. En de gemeente kan ook niet meer goed functioneren als dat niet het geval zou zijn. De maatschappelijke dynamiek is tegenwoordig zo groot, in zowel technologisch als maatschappelijk opzicht, dat we er als individu en als lokale overheid soms hijgend achteraanlopen. Die verbondenheid met je omgeving is in de praktijk meer dan eens noodzakelijk om die dynamische veranderingen aan te kunnen. Soms balen we van veranderingen. Waar bijvoorbeeld vroeger drie kernen nog een zwembad hadden, is er nu nog één binnen onze gemeente. Tegelijkertijd heb ik gezien dat de afgelopen vijf jaar vanuit die verbondenheid tal van nieuwe initiatieven tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld inwoners die collectief zonnepanelen of propaangas aankopen. Tijdens burendag, Nederland Doet of Goud in je wijk, knappen we zelf onze buitenruimte

ren wederom een goed samenspel te hebben tussen gemeentebestuur en inwoners. Vanuit dat perspectief wil ik graag met u voor een viertal onderwerpen vooruit kijken. Wat staat ons te wachten, wat zijn onze ambities. Ruimtelijke ontwikkelingen, Maatschappelijke zorg, Economie en recreatie, Leefbaarheid en veiligheid. Bij deze vier afzonderlijke onderwerpen zal ik een betrokken inwoner uit onze gemeente vragen naar zijn of haar nieuwjaarswens.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Na jaren van stilstand wordt er weer gebouwd in de gemeente. Niet alleen grootschalige projecten als de Maricken, Vinkeveld en Land van Winkel, maar ook tal van kleinschalige particuliere projecten. In totaal worden er de komende vijf jaar zo'n 1.200 woningen gebouwd. Dit jaar wordt met de eerste circa 500 begonnen; een deel daarvan is eind 2016 bewoond. Bij deze aantallen tel ik overigens niet mee de noodzakelijke tijdelijke woningen in het kader van het project spoedwoningen voor woningzoekenden en vergunninghouders. Het gaat niet alleen om nieuwbouw, de ambities gaan verder. Samen met woningbouwvereniging GroenWest wordt ingezet op de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Als gemeente moeten we zelf de verantwoordelijkheid nemen om weer te investeren in de openbare ruimte, met name in het onderhoud van onze wegen, een wens die ook vanuit inwoners veelvuldig naar voren wordt gebracht. Nu de financiën van de gemeente weer onder controle zijn, komt er weer perspectief voor verbeteringen. Nieuwe woningen brengen verhuisbewegingen op gang. Binnen de gemeente, maar ook inwoners van buiten De Ronde Venen heten wij van harte welkom. Dit jaar willen we als gemeente starten met 'kennismakingsbijeenkomsten' voor nieuwe inwoners. In overleg met de ondernemersverenigingen

het terrein van de zorg is de wens te komen tot vernieuwingen, waardoor het mogelijk wordt de basis te versterken zodat mensen niet terecht hoeven te komen in een hulpverleningscircuit. Het gaat niet alleen om ouderen: verbindingen tussen onderwijs en zorg dragen eraan bij dat mogelijke problemen van jongeren vroeg worden aangepakt. Uit een landelijk onderzoek van de ANBO zijn we als één van de vier gemeenten naar boven gekomen die het goed hebben geregeld. Zo'n waardering stimuleert natuurlijk enorm om het op alle terreinen goed te doen de komende jaren. Margreth de Wit, voorzitter Platform Sociaal Domein De Ronde Venen (eind 2015 van start gegaan).Wat is jouw wens? “Wij willen een goed communicatieplatform zijn voor de burgers, waar zij goed geïnformeerd worden en waar ook gereageerd wordt op hun vragen.”

Economie en recreatie

De overheid en ondernemers lijken, om de een of andere reden, geen natuurlijke partners te zijn. En dat terwijl de gemeenschappelijke belangen voor de inwoners groot zijn. Ook in onze gemeente heeft het in de afgelopen jaren wel eens gebotst. Dat heeft soms te maken met de spanning die er zit tussen enerzijds het stellen van gewenste of noodzakelijke regels en anderzijds de behoefte aan ondernemersvrijheid. Daarom is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Zeker ook nu het wat beter gaat met de economie kan door samenwerking meer worden bereikt. Ook met werkgelegenheid bij lokale bedrijven voor inwoners uit De Ronde Venen. Die samenwerking geldt ook voor de recreatie ondernemers. Op het gebied van de recreatie staat sowieso veel te gebeuren, een deel daarvan moet zijn plek krijgen in het nieuwe bestemmingsplan voor

de Vinkeveense Plassen. Er wordt aan gewerkt om dit waardevolle recreatiegebied voor de toekomst te waarborgen. Gelukkig wordt ook het perspectief voor het Koopcentrum Mijdrecht weer beter, zo zijn er ontwikkelingen bij zowel De Molenhof als De Lindeboom die leiden tot versterking van het centrum. Het blijft echter spannend, bijvoorbeeld hoe het winkelpeil in stand blijft in Wilnis,Vinkeveen en Abcoude. We kunnen daar allemaal aan bijdragen. Misschien een goed idee om bij elke bijna internet bestelling eerst te overwegen om het gewenste product aan te schaffen bij een lokale ondernemer. Een mooi voorbeeld waarin van alles samenvalt (recreatie, ruimte voor ondernemers passend bij de omgeving en dergelijke) is het Centrumplan Vinkeveen. Cor Mulckhuyse, voorzitter van de klankbordgroep centrumplan Vinkeveen: “Heb een wens waar veel ondernemers aan mee zouden kunnen werken: een tunnel bij Vinkeveen, net als bij Aalsmeer, dan gaan we gewoon onder Vinkeveen door en worden de Plassen nog meer bij het dorp betrokken en dan kan Vinkeveen zo weer 50 jaar mee.”

Leefbaarheid en Veiligheid

Alleen als inwoners, bedrijven en organisaties zelf verantwoordelijkheid nemen voor een veilige en leefbare omgeving, kunnen de politie, brandweer en ambulancezorg hun werk goed doen. Daar ontbreekt het gelukkig niet aan binnen De Ronde Venen. Dat heeft geleid tot goede resultaten. Als je persoonlijk slachtoffer bent van crimineel gedrag, een brand of een ongeval, is dat zeer ingrijpend. Daarom is het belangrijk te constateren dat er van alles aan wordt gedaan om dat te voorkomen. Als er dan toch iets is gebeurd wordt alles in gang gezet om de daders aan te pakken. Met hulp van inwoners is dat het afgelopen jaar opvallend vaak met succes gelukt. Eén van de hulpmiddelen daarbij is Burgernet. Het systeem waarmee u als extra ogen van de politie op de momenten dat het nodig is mee kijkt. Binnen de politieregio Midden Nederland zijn in onze gemeente verhoudingsgewijs bijna de meeste inwoners aangesloten bij Burgernet. Het komend jaar willen we op nummer één komen te staan. Marleen Kuiper, jij bent de 5.555e deelnemer van Burgernet, wat wens jij: “In het kader van de veiligheid pleit ik voor het behoud van een veilige leefomgeving in De Ronde Venen. Die kan alleen maar beter worden als nog meer mensen zich aanmelden voor Burgernet.” Graag een groot applaus als dank voor de medewerkers van politie, brandweer en ambulancezorg, en voor diegenen die aangesloten zijn bij Burgernet of dat alsnog vanavond gaan regelen. Ik begon deze toespraak met een verwijzing naar het eerste lustrum van de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Wij hebben iets nog niet geregeld en zijn één van de vier of vijf gemeenten van de 390 gemeenten die Nederland per 1 januari telt, die géén geldig gemeentewapen heeft. Dat gaan we dit jaar veranderen. In overleg met onze twee historische verenigingen en de Hoge Raad van Adel gaan we de gemeenteraad vragen een nieuw gemeentewapen te kiezen en deze voor te dragen ter goedkeuring. Voor de penningmeesters onder ons, omdat we dit alleen gaan gebruiken bij speciale gelegenheden en geleidelijk aan gaan invoeren, hoeft dat geen extra geld te kosten. Daarnaast, en dat is enorm vriendelijk, hebben de juweliers uit Mijdrecht en Wilnis die hier hun geschiedenis hebben, aangeboden te zijner tijd te zorgen voor een nieuwe ambtsketen met het daarbij behorende nieuwe gemeentewapen. Daar gaan zij enorm veel tijd insteken. U kunt hier overigens aan meewerken; het zou mooi zijn als deze gemaakt kan worden van gerecyclede restanten zilver van inwoners. Op die manier wordt het echt een keten van ons allemaal. Als allerlaatste wil ik graag iedereen bedanken die er voor zorgt dat wij zo'n bijzonder gezellige nieuwjaarsreceptie hebben; de verenigingen en organisaties op de informatiemarkt en Greetje de Haan die met haar netwerk van jonge musici de live muziek verzorgt deze avond.


DE GROENE VENEN

Luistervink

“Hoe is het Oud en Nieuw verlopen in De Ronde Venen? Is er veel schade ontstaan als gevolg van het vuurwerk?”

Het lijkt maar o zo normaal dat je 's morgens je mandje uitstapt, je broodje op eet, een bakkie doet en per bus, fiets, auto of te voet naar je dagbestemming begeeft.

Op veel plekken is de jaarwisseling gelukkig heel goed verlopen. Tegelijkertijd is er grote teleurstelling over de schade die op een paar plekken binnen de gemeente is aangericht. Hoewel het afsteken van het vuurwerk zich steeds meer concentreert op Oudjaarsdag zelf, kwam de eerste schade al binnen aan het einde van november 2015: zeer zwaar vuurwerk in een prullenbak. Het dichtmaken van prullenbakken is daarop vervroegd. Verhoudingsgewijs heeft er veel overlast plaatsgevonden in Wilnis, rond en in het Speelwoud. De schade die daar is ontstaan – aan juist een van de mooiere speelvoorzieningen (een ‘brandweerauto’) – is heel groot: ongeveer 15.000 euro. Ook bij niet gemeentelijk eigendom, zoals de brievenbussen die in de portiek van een appartementencomplex zijn opgeblazen (om 5.00 uur ’s ochtends!). In Abcoude is de verkeersregelinstallatie vernield door vuurwerk.Bij elkaar is er dit jaar voor zo’n 25.000 euro vernield aan gemeente eigendommen, en voor zover wij weten voor ongeveer 5.000 euro aan particulier eigendom. Dat is aanzienlijk meer dan de afgelopen twee jaren. Om toch met iets aardigs

Nou, de bewoners van onze noordelijke provincies weten sinds een weekje wel beter. Sinds een plukkie hoge en lage druk om de macht strijdt, ligt het leven in Groningen, Friesland en Drenthe volledig op z'n kop. Mijn broer woont in dat deel van Nederland dat nu op een pretpark is gaan lijken. Net als ik is hij oudgediend en hoeft de straat niet echt op. Zijn kleinkinderen doen dat wel en schaatsen volleerd door de straten. En nog hard ook. De scholen zijn er dicht, Opa en Oma zorgen voor koek en zopie en voor de jeugd kan het nieuwe jaar niet mooier beginnen dan nu het geval is. Voor de werkenden ligt het allemaal iets lastiger. Op de wegen ligt gewoon twee centimeter spekglad ijs en je kunt strooien wat je wilt, het wordt er niet minder glad op. Het nieuws heeft ons volop in beeld gebracht wat de gevolgen kunnen zijn. Maar ik mag toch wel vinden dat je met code rood niet met een karrenvracht varkens aan een soort Elfstedentocht moet gaan beginnen. Je zou ook thuis kunnen blijven en met je werkgever af kunnen spreken dat je een vrije dag opneemt, je je vrouw een plezier doet door een klusje af te maken dat al jaren op je wacht. Het zou zo maar kunnen zijn dat dankbaarheid je deel wordt wat zo maar weer in andere uitingen daarvan kan uitmonden. Vul zelf maar in waar dit allemaal toe kan leiden. Wat zeker het geval is, is dat ons gevoel dat alles maakbaar is een danige knauw heeft gekregen. We zetten karretjes op de Maan en Mars, maar dat dunne laagje ijs van het wegdek verwijderen is net een stap te ver. Leerzaam is het wel: je aanpassen aan de omstandigheden in het besef dat de natuur gewoon de baas is en dat alles onder het moto ’ieder nadeel heb ze voordeel’. Begeeft u zich niet op glad ijs. Luistervink

3

BESTE BURGEMEESTER

Glad ijs

Vrijwel iedereen beschikt over middelen om je sportief of uiterst luxe van A naar B brengen. Zelf mag ik beschikken over een klein autootje, uitgerust met verwarming, een lekkere stereo en winterbanden. Wie doet me wat?

8 januari 2016

te eindigen: over het algemeen is er veel vuurwerkafval door de inwoners zelf opgeruimd.

“Treedt de politie wel voldoende op tegen jongeren die zwaar vuurwerk afsteken?” Dat is een lastig punt, omdat de inspanningen van de politie niet overal voldoende kunnen voorkomen dat er overlast aanwezig is. Er zijn inwoners die vragen waarom ze de politie nergens zien als er iets aan de hand is. Het mooie antwoord is, dat de politie op veel plekken wél aanwezig is geweest, maar niet altijd herkenbaar. Met name in de maand december is de politie heel veel op straat geweest in burgerkleding. Dat kan helaas niet voorkomen dat mensen die kwaad willen op andere plekken dat kennelijk toch soms kunnen doen. Daar waar mogelijk wordt schade natuurlijk verhaald op de dader(s).

“Zijn de ‘tentfeesten’ in Mijdrecht een succes geweest?” Wat ik heb gezien en gehoord waren het voor diegenen die ze bezochten hartstikke gezellige avonden. De Hollandse avond was traditioneel de meest drukbezochte avond. En dan heb je als burgemeester toch maar het ‘voorrecht’ dat Wolter Kroes met

Tekst Maarten Divendal

jou op de foto wil…… Dit jaar was er voor het eerst een feest speciaal voor jongeren tot en met 18 jaar: Frizz XXL. Dit hield in dat er op dit feest absoluut geen alcohol werd geschonken. Als het lukt om de Hollandse avond echt voor 18 jaar en ouder te maken, kan het feest voor jongeren de komende jaren denk ik uitgroeien tot een groter feest. Het was er dit jaar al gezellig genoeg voor. Dat iedereen het op de drie feesten goed naar z’n zin heeft gehad, is goed terug te zien op de foto’s die te vinden zijn op 0297.nl.

“Goede voornemens voor het nieuwe jaar, en er ook mee gestart?” Hoewel ik persoonlijk meer op mijn conditie wil letten, heb ik de nieuwsjaarduik ook dit jaar aan me voorbij laten gaan. Althans, het daadwerkelijk eraan deelnemen. Ik ben wel wezen kijken bij de initiatiefneemster en enige deelnemer aan de Nieuwjaarsduik bij het Abcoudermeer en aansluitend daarop bij de inmiddels traditionele drukbezochte nieuwjaarsduik bij de Vinkeveense zeilschool. In mijn nieuwjaarstoespraak ben ik onder andere ingegaan op de verbondenheid van mensen met onze gemeente en dat we van daaruit als gemeentebestuur goed met iedereen willen en kunnen

In Wilnis haalden Quin en Twan van Senten met Finn van Schaik 53 bomen op, en in Abcoude kwam de gemeente 75 bomen ophalen, die waren verzameld door Abel van de Heiden, Diever Soeters en Job Divendal. In totaal werden binnen de gemeente 4.188 kerstbomen ingezameld, iets minder dan vorig jaar. Die lagen volgens de gemeente dit jaar wel verspreid over meerdere ophaallocaties met een kleinere hoeveelheid bomen. foto's richard van der spoel

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij Michael Reuling, Peter Schavemaker, en Anja Verbiest.

Meestal wijs ik aan het begin van het jaar ook nog op belangrijke evenementen die het komende jaar gaan plaatsvinden. Vorig jaar hadden enorm veel verenigingen een jubileum. Ik weet niet of dat dit jaar ook het geval is. Als gemeente hebben wij in ieder geval met ons 5-jarig bestaan als De Ronde Venen (inclusief Abcoude en Baambrugge) ons eerste jubileum. Daarom nu alvast aandacht voor een paar evenementen die zich nadrukkelijk richten op onze héle gemeente. Op vrijdagavond 22 januari zijn dat de sportverkiezingen, op donderdagavond 17 maart de onderneming van De Ronde Venen, op 18 juni het Straattheaterfestival en op 10 september de Culinaire Venen. De Ronde Venen cup is vanuit onze tennisverenigingen een inmiddels befaamd toernooi. Misschien navolging voor andere sporten?

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Tijdens de jaarwisseling is aanmerkelijk meer schade aangericht door vuurwerk dan voorgaande jaren. Werd rond de jaarwisseling van 2014/2015 zo’n 7.000 euro vernield, dit jaar liep het bedrag op tot 25.000 euro. Een groot deel daarvan is veroorzaakt door het vernielen van een speeltoestel in het Speelwoud in Wilnis. Eind november werd al met zeer zwaar vuurwerk een prullenbak vernield. Ondanks dat de gemeente eerder begonnen is met het afsluiten van prullenbakken, zijn er in totaal toch nog 14 prullenbakken gesneuveld. Ook moeten 15 verkeersborden worden vervangen. In Abcoude werd een verkeerslichtinstallatie vernield door vuurwerk. Reparatie hiervan kost ongeveer 4.000 euro. Ook is schade aangebracht aan verschillende niet-gemeentelijke eigendommen, zoals een glasbak, een brievenbus van Post NL, en een reeks brievenbussen van een appartementencomplex in Wilnis. Reparatie daarvan loopt ook in de duizenden euro’s. Van de schades is aangifte gedaan.Waar mogelijk worden de bedragen verhaald op de daders.

Quin, Twan en Finn

Abel, Diever en Job

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

“Is er nog iets wat u in uw nieuwjaarstoespraak niet kwijt kon?”

Meer vuurwerkschade

Minder kerstbomen ingezameld Woensdag jl. zijn op tal van plaatsen in de gemeente weer kerstbomen ingezameld. Voor iedere kerstboom die wordt ingeleverd, betaalt de gemeente 50 cent. Wie meer dan 20 kerstbomen heeft, kan de bomen zelfs door de gemeente laten ophalen.

samenwerken. Ik wens natuurlijk ook iedereen persoonlijk het allerbeste voor 2016!

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Agenda Kort

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Angelique van Elteren, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Zaterdag 9 januari Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

• IVN Vogelexcursie Waverhoek, start bij P Begraafplaats, Wilnis • Klaverjassen, dorpshuis De Springbok, De Hoef

Zondag 10 januari © 2016 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

• Concert Neva Ensemble, RK Kerk, Mijdrecht/Wilnis

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!


4

Kort nieuws Mijdrecht

Bevestiging diaken in De Wegwijzer Zondag 10 januari leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. ’s Morgens om 10 uur wordt een nieuwe diaken bevestigd in het ambt, en is er ook voorbereiding op het Heilig Avondmaal, dat de week daarop gehouden wordt. Het thema voor nieuwjaarsmorgen was: De zending van Christus en de zending van ons. De Schriftlezing is uit Lucas 10:1-20. Zondagmiddag gaat de bijbel open rond die vraag, aanvang 17 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/ nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

8 januari 2016

DE GROENE VENEN

De Jong en Weitjens leden van verdienste Golfclub Veldzijde Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Golfclub Veldzijde op 3 januari 2016 zijn de Mijdrechters Rob de Jong (rechts op de foto) en Bart Weitjens benoemd tot Lid van Verdienste. Rob de Jong heeft zich gedurende twintig jaar bijzonder ingezet voor de golfclub als voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie en als bestuurslid. Bart Weitjens heeft als voorzitter van de Jeugdcommissie, bestuurslid en voorzitter van het bestuur en als organisator van het Wilnis Open en het Veldzijde Jeugd Open golftoernooi zich eveneens

langdurig bijzonder ingezet voor de golfvereniging. Voorzitter Dick Westerveld deelde dit bestuursbesluit mede tijdens de druk bezochte receptie, waarbij de 150 aanwezigen met een luid applaus deze benoemingen ondersteunden. Bart en Rob ontvingen het boeket en een mooi beeld en waren duidelijk verrast en verguld met deze erkenning. In 2015 heeft Golfclub Veldzijde 129 nieuwe leden verwelkomd. Golfclub Veldzijde speelt op de par 3 baan en op de 18 holes baan van Golfpark Wilnis.

Brandweer Abcoude bestaat 80 jaar Afgelopen vrijdag 1 januari is het jubileumjaar van brandweer Abcoude officieel geopend op de traditionele nieuwjaarsreceptie. De taart is aangesneden door het oudste lid van de vereniging Henk Potharst, de postcommandant Jeroen Prenger en de voorzitter van de vereniging Leo de

cgkmijdrecht.nl/onlinediensten.

Vries. Het komende jaar zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden om het tachtigjarige bestaan van brandweer Abcoude te vieren. Op zaterdagochtend 16 januari is iedereen welkom om van 10 tot 12 uur een kijkje te komen nemen op de kazerne van brandweer Abcoude.

Mijdrecht

Interkerkelijke cursus Gedurende de eerste helft van dit jaar wordt een interkerkelijke cursus georganiseerd o.l.v. Henk Oudshoorn met als thema ‘Geloof in de publieke ruimte’. Data en onderwerpen: Woensdag 13 januari Voortaan spreken we samen Donderdag 21 januari Secularisme, geloof en vrijheid Woensdag 27 januari Overtuigingen – loyaliteit en de seculiere staat Woensdag 3 februari Het spirituele en het religieuze: Is het landschap aan het veranderen? Woensdag 10 februari Het aangezicht van de aarde vernieuwen: Menselijke verantwoordelijkheid en het milieu Donderdag 18 februari Theologie en economie twee gescheiden werelden Godsvrucht Woensdag 24 februari De gaven voorbehouden aan de ouderdom; Hoe wij ouderen zien Woensdag 2 maart Religieuze levens De cursus wordt gehouden in gebouw Irene, naast de Janskerk te Mijdrecht, op woensdagen en soms op donderdagen van 9.45 tot 12 uur. Informatie bij Henk Oudshoorn (tel. 0297-281316) en Nel Pauw (tel. 0297-284210).

Voedselbank bedankt dorpsgenoten Voedselbank Abcoude/Baambrugge bedankt alle dorpsgenoten voor hun goede gaven in het afgelopen jaar. En niet alleen voor individuele acties. Maar ook voor de houdbare producten die zijn ingezameld in doneer-kratten in Abcoude bij Koot Plusmarkt, in beide kerken en de Angstelborgh en bij Troefmarkt Van der Wilt en dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge. Groenten en bonen

in blik, olijfolie en bak- en braadproducten, pasta, macaroni en rijst en ook hagelslag en jam, soep in pak en blik, knakworstjes, thee en koffie. Verder ook dank voor de kerstpakketten die zijn afgeleverd bij Albert Heijn. Al deze artikelen zijn heel welkom, als aanvulling op verse producten. En ook in voorraad voor als er een keer wat minder te verdelen valt. De kratten blijven in het nieuwe jaar dan ook graag staan.

KerstInn een bijzondere klassieker in De Ronde Venen Onder stemmige kerstklanken uit de kelen van een Dickenskoor en van de Xmas Vocals, en in aanwezigheid van Ebenezer Scrooge, heeft een grote groep gasten genoten van de vierde Kerstinn in De Ronde Venen, die plaatsvond in het bedrijfsrestaurant van Walraven in Mijdrecht.Tussen de drie menugangen door, vertolkten KerstInn-gasten

Eerste Nieuwjaarsduik in Abcoudermeer Met een oproep op Facebook nodigde Marie-Louise Tenback haar mede-Abcoudenaren uit voor een frisse duik in het Abcoudermeer op Nieuwjaarsdag.

Gezien op oudjaarsdag in de sloot achter de Pieter Joostenlaan in Wilnis: een moederfuut met een kleintje op haar rug. De mannetjes uut komt een visje brengen voor het kleintje. Een gebruikelijk tafereel in het voorjaar, maar voor nu..?

foto anne borkent

Onder belangstelling van enkele toeschouwers, waaronder burgemeester Divendal, was zij echter de enige die een duik maakte in het meer, dat een watertemperatuur van ca. 5 graden had. Volgend jaar waagt ze weer een poging en dan zal ze haar duikplannen eerder aankondigen.

foto matthijs dull foto's fem van duuren en pim limburg

op het open podium het lied ‘Mag ik dan bij jou’, kerstliederen en een bijzonder verhaal over de ‘man in de wolken’ met zijn speciale schilderij. Mede dankzij de onontbeerlijke hulp van een groot aantal sponsors én de inzet van vele vrijwilligers werd het een topdag. Foto’s zijn te vinden op de Facebookpagina van KerstInn De Ronde Venen.


DE GROENE VENEN

8 januari 2016

5

Kort nieuws De Hoef

Klaverjassen in De Springbok Aanstaande zaterdag 9 januari wordt er een klaverjasavond georganiseerd door de Biljartclub De Hoef in Dorpshuis De Springbok in De Hoef. Ook in dit nieuwe jaar is iedereen van harte welkom op deze gezellige avonden. Breng uw partner, vriend of vriendin gerust mee om het nog gezelliger te maken. Zaal open vanaf 19:30 uur. Aanvang 20 uur. Adres: Oostzijde 61a in De Hoef.

Statiegeld voor Stichting Hoogvliegers In de maanden november en december konden klanten van Albert Heijn aan de Leicester in Mijdrecht bij het inleveren van statiegeldflessen hun statiegeldbon doneren voor het goede doel. Elke twee maanden kiest de AH-vestiging een ander goed doel. Dit keer kwam de opbrengst ten goede aan Stichting Hoogvliegers, die zieke en gehandicapte kinderen vanaf alle vliegvelden in Nederland

voor een dag piloot laat zijn. Het geld wordt gebruikt voor de speciale Hoogvliegersdag die in september 2016 wordt georganiseerd in Hilversum voor kinderen uit o.a. De Ronde Venen. Op de foto Davinia Teelker (links) en Roos Bax met de opbrengst van de actie: € 342,45. De Hoogvliegers bedanken alle gulle gevers!

www.stichtinghoogvliegers.nl

50 jaar lid van de Abcouder Harmonie Zondag jl. vond in het Harmoniegebouw in Abcoude de Nieuwjaarsreceptie plaats. Voorzitter Jack Ligtvoet keek terug op een feestelijk jubileumjaar met vele hoogtepunten. Daarna richtte hij het woord tot Gerrit Burggraaf, die 50 jaar lid is van de Harmonie. Naast zijn activiteiten als muzikant verzorgt Gerrit sinds juni 2007 de muziek voor de orkestleden. Begin jaren 70 werd er door de Harmonie nog oud papier opgehaald, de uitvoering hiervan gebeurde door vader Gerrit en de zonen Thijmen, Gerrit en Cor. Naast het spelen in de

Harmonie is Gerrit al jaren lid van de Geinpiepers. Uit handen van de voorzitter ontving Gerrit een mooie speld met diamant voor dit bijzondere jubileum. Ook werd Janny de Breij in het zonnetje gezet met een mooi bos bloemen. Zij is al 25 jaar actief binnen de Harmonie als bestuurslid, lid van de jubileumcommisssie, verkeersregelaar en alles wat met de drumband te maken heeft. De voorzitter sloot af met een dankwoord aan iedereen voor het afgelopen jaar. foto's fem van duuren

“Ruig met een gouden randje.” Een fraaie titel van deze foto die op Tweede Kerstdag werd gemaakt op Eiland 2 in de Vinkeveense Plassen. foto johan van der goot

Geslaagde tentfeesten voor jong en oud

De traditionele tentfeesten in de week tussen kerst en oud en nieuw hebben ook dit jaar veel publiek getrokken. Dé publiekstrekker was de Hollandse Avond op 28 december. Nieuw dit jaar was Frizz XXL, een tentfeest voor de jeugd van 12 tot 18 jaar waar geen alcohol werd geschonken. Dat het ook dan gezellig kan zijn, is op de foto duidelijk te zien. Op de Foud- en Nieuwavond werd feestend de komst van 2016 gevierd. Foto's van de drie evenementen zijn te bekijken op 0297.nl.

Mijdrecht

Bingo bij Argon Op 15 januari organiseert de Lijnkijkers weer de maandelijkse bingo in de kantine van sportvereniging Argon. De hoofdprijs van deze maand is 2 minuten winkelen bij de Boni. Zaal open 19 uur, aanvang 20 uur. Het eerste kopje koffie is gratis. Met uw deelname steunt u de jeugd van Argon.

Abcoude

Dik 50.000 liter erwtensoep Het komt niet vaak voor dat u vooraf bedankt wordt. De Lions doen dit wel. Ze zijn er zeker van dat op 16 januari de beroemde 1.500 liter erwtensoep weer zal worden afgenomen. Waarom? Ten eerste is het traditie. Ten tweede zijn Abcoude en Baambrugge sociaal ingestelde dorpen. Als een van de Lions op zaterdagochtend - niet te vroeg en niet te laat – bij u aanbelt is haar of hem nooit de deur gewezen in 33 jaar. Helaas is het niet mogelijk om alle wijken in Abcoude voor 100% te bezoeken. Daarom zijn er extra verkooppunten bij Bakker Both, Garage Van Kalmthout, Plusmarkt Koot en Albert Heijn. Baambrugge wordt nog steeds door Lions deur aan deur bezocht. De opbrengst van de soep is voor het grootste gedeelte bestemd voor de Voedselbank. Tenslotte worden ook de scouts niet vergeten, want ook dit jaar zijn zij weer de perfecte assistenten bij de verkoop van de Lions erwtensoep. Eet smakelijk.

Vinkeveen

Winnaars Prijsbiljarten

foto richard van der spoel

Zesde nieuwjaarsduik Vinkeveen minder koud dan andere jaren Op nieuwjaarsdag gingen heel wat bikkels het water in bij Zeilschool Vinkeveen tijdens de traditionele nieuwjaarsduik. Het thema 'Frozen' dit jaar ging gelukkig voor de deelnemers niet helemaal op: het water was door

de hoge buitentemperatuur negen graden. De opbrengst van de warme chocolademelk en de erwtensoep die tijdens het evenement werden verkocht, was bestemd voor de Stichting4Life. foto richard van der spoel

Eric Aarsman en Frank Bijlhouwer zijn de winnaars van het prijsbiljarten op zondag 27 december in Café de Merel in Vinkeveen. Het interne prijsbiljarten van biljartclub De Merel werd een overwinning voor het koppel Jeroen Vis en Dennis Kraak. Aanstaande zaterdag 9 januari en zondag 10 januari begint het befaamde zes ballen toernooi aanvang beide dagen 14.00 uur, voor het hele zes ballen programma zie schrijven elders in deze krant. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 in Vinkeveen.


6

8 januari 2016

DE GROENE VENEN

DEZE ZOMER

het ideale figuur met

COOLSCULPTING

20% KORTING

INTRODUCTIEACTIE GEEN €250,- MAAR €149,50

OP RAAMDECORATIE & BEHANG

Één behandeling kost bij Feelgood-Store normaal €250,-. In januari betaald u geen €250,-, maar slechts €149,50 voor een introductie- of vervolgbehandeling. De meeste mensen halen met 3 behandelingen het beste resultaat.

Bent u tevreden over uw lijf, maar níet over die lovehandles of dat buikje? Dan is CoolSculpting precies wat u zoekt.

Getest door d e consumenten bond

VOOR

Actie geldt van 11 t/m 23 januari 2016

NA

Feelgood-Store - Herenweg 293 in Vinkeveen info@feelgood-store.nl - 06 53 832 267 Vraag naar de voorwaarden

Aikido is een moderne krijgskunst zonder rivaliteit of competitie. Het gaat over de zoektocht naar wie we werkelijk willen zijn. Aikido is het trainen van moed om nieuwe stappen te durven nemen richting de integratie van de verbinding tussen voelen, denken en handelen. Het creëren van een nieuw vertrouwen in jezelf. Het is het leren werken in harmonie met respect en integriteit naar anderen.

€1p.w7. a5ll ,in-

Wij geven aikido lessen op verschillende locaties in het Groene Hart, te weten: Kamerik, Loenen, WILNIS, Woerden, Vleuten en IJselstein. De lessen in Wilnis worden gegeven aan volwassenen (ouder dan 15 jaar). U bent van harte welkom om deze les bij te wonen op zondag 17 januari om 20:00 uur. Geef u op voor de open les via onze website bij Gratis Proefles of kijk voor meer informatie op: www.aikidogroenehart.nl. We zien u graag verschijnen.

Aikido is voor iedereen: ongeacht leeftijd, geslacht of atletisch vermogen

KEEP CALM

YOU R Y L N O IT ’S

th

50

AY D H T R I B


Iets te vieren..?

DE GROENE VENEN

8 januari 2016

Alpha cursus over het christelijk geloof

7 goede redenen 25 om te kiezen voor

Gasterij De Milandhof

40

7 zalen met ieder een eigen karakter en sfeer

Sfeervolle trouwlocatie, ook voor (huwelijks) jubilea etc.

Eigen keukenbrigade,

50

Er werd al langer over gepraat binnen de Belangen Vereniging van Vinkeveense Legakkers (BVVL): hoe kunnen we de veiligheid op de legakkers vergroten en zorgen voor meer sociale controle? Je wilt toch wel graag snel op de hoogte worden gebracht als er iets op je legakker aan de hand is, bijvoorbeeld een omgewaaide boom of een inbraak in je kist of blokhut.

met streek- en seizoenproducten Ruim 140 gratis parkeerplaatsen Uw feest, dus helemaal

op uw wensen afgestemd Uitstekende verhouding in

prijs en kwaliteit

121 2

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

Middenweg 2 • 3474 KC Zegveld Tel. 0348 - 691397 info@milandhof.nl www.milandhof.nl • (Zondags gesloten)

ook studie- materiaal aangereikt. De eerste avond is op 12 januari. In gebouw De Roeping, Kerkstraat 12 (achter de Hervormde kerk) in Wilnis. Het begint om half acht. Dit gaat op dezelfde avond nog een aantal weken door. De cursus is trouwens helemaal gratis en vrijblijvend. Meer weten over deze cursus? Kijk op www.alpha-cursus.nl of op facebook. E-mail: alpha-wilnis@online.nl

Eerste calamiteitenbord geplaatst

Centraal gelegen en rolstoelvriendelijk

Wil je dit jaar eens met iets heel anders beginnen? Ben je nieuwsgierig, wil je meer weten? De Alpha cursus is een eenvoudige, laagdrempelige kennismakingscursus over het christelijk geloof. De sfeer is open en gezellig. We beginnen de avond met een korte inleiding op het thema van die avond. Er is volop gelegenheid voor discussie en vragen. Met een verse kop koffie of thee praten er op door. Elke avond is er weer een ander onderwerp. Er wordt

60

Winterse weggeefweken!

“Daar hebben we nu een oplossing voor,” aldus Tom Hannes, voorzitter van de BVVL. Meerdere leden hadden zich al eens gebogen over deze zaak, maar tot uitvoering was het nog niet gekomen. Nu is pasgeleden het eerste bord geplaatst. Je kunt er zelf je telefoonnummer en locatienummer op plakken. Bij onraad is een telefoontje naar de juiste eigenaar van de legakker snel gemaakt. “Zo houden we wat meer (toe-)zicht op elkaars spullen. We hopen dat veel leden zo'n bord aanschaffen, zodat we daarmee een bijdrage leveren om de veiligheid op de plassen en tussen de legakkers te vergroten,” meent Tom. De BVVL staat voor het behoud van de Vinkeveense legakkers en streeft naar ruimere recreatiemogelijkheden.

Wij zoeken een 1ste of 2de monteur en een receptioniste (40uur)

Zij probeert een balans te vinden tussen recreatie en natuur. De leden bestaan voornamelijk uit particuliere legakkereigenaren en -huurders, die graag hun legakkers willen behouden, maar ook onderhouden en behoeden voor afkalving. Hiervoor zijn andere regels in een nieuw bestemmingsplan nodig. Daar is de gemeente momenteel druk mee bezig en de BVVL neemt in de voorfase deel aan de overleggen, samen met alle andere belanghebbende partijen, legt haar visie op tafel en denkt mee aan het vormgeven van nieuwe regels. Voor meer info: www.legakkers.nl.

Autobedrijf Peek, een erkend Bosch Car Serviceautobedrijf, is voor de werkplaats op zoek naar een 1ste of 2de monteur en een receptioniste (40uur) Ben je in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken en in bezit van diploma 1ste of 2de automonteur + APK-keurmeester. Ook zijn wij opzoek naar een receptioniste met administratieve diploma

De hele maand januari

Geïnteresseerd? Neem dan telefonisch contact op met J.G. Peek of mail naar info@copeek.nl.

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

4 pannenkoeken,

Autobedrijf Peek

2 gratis

6 pannenkoeken,

3 gratis

8 of meer pannenkoeken,

4 gratis

Niet geldig in combinatie met andere acties. Voor actievoorwaarden kijk op www.strooppot.nl

Ho Oostzijde 42-43, 1426AE De 77, telefoon: (0297) 59 37 ijk Online reserveren mogel l ot.n opp tro w.s via ww Strooppot_poster winter (januari).indd 1

7

ef,

www.strooppot.nl 11-12-14 14:23

Bosch Car Service is een netwerk waarbij bijna 400 autobedrijven in heel Nederland zijn aangesloten. De medewerkers van deze autobedrijven worden continu getraind en werken met eersteklas Bosch-diagnoseapparatuur. Hierdoor levert Bosch Car Service topkwaliteit voor alle merken auto’s.

Rendementsweg 20 | 3641 SL Mijdrecht Tel.: (0297) 28 14 58 | www.copeek.nl

Wij doen alles voor uw auto


8

8 januari 2016

DE GROENE VENEN

Familieberichten

“Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd” Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij Toon Hermans

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

ELISABETH VAN DER VELDEN-MOL * 6 november 1932

Jolanda Dirksen

Jan van der Velden Martin & Miriana Nicole, Miguel en Alexander Peter & Ilona Lisanne & Corneel, Robert en Sebastiaan

Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon

† 21 december 2015

Folkert-Postlaan 17 1391 AV ABCOUDE

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Het leed, de droefenis en de pijn doen mij geloven, er moet ontferming zijn.

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar is vredig ingeslapen onze krachtige, sterke en zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Uitvaartbegeleiding "Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer"

Liefde Aandacht Respect

Miranda van Gelderen 06-23367997 Brenda Stork 06-15442046 www.charonuitvaart-abcoude.nl

JOHANNNA MARIA HENDRIKX-VAN DEN OUDENRIJN Jo Sinds 7 juli 2008 weduwe van Jos Hendrikx 16 augustus 1930

3 januari 2016 Jo heeft de ziekenzalving ontvangen.

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers van Zorgcentrum ’t Kampje, voor de liefdevolle verzorging van onze moeder in de afgelopen 8 jaar. Tonie Conny

en Ad

Michiel, Thirza en Debby

Jan en Sylvia Patrick, Daan

Ton en Ans Stephan en Linda, Debbie en Dave, Cindy

José en Frank Wendy, Jordy en Maartje

Paul en Natasja Vera, Liza

Wineke en Raymond Duncan, Luca

Judith en Marcel Kayleigh, Melvin

Correspondentieadres: Paul Hendrikx Starnheim 24 1391 RV Abcoude Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 7 januari van 19.00 tot 20.00 uur in ’t Trefpunt, Kerkstraat 23 te Abcoude. De gezongen Uitvaartmis zal worden opgedragen vrijdag 8 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de HH. Cosmas en Damianus, Kerkstraat 23 te Abcoude, waarna de bijzetting zal plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats te Abcoude. Hierna is er gelegenheid tot condoleren in ’t Trefpunt.


DE GROENE VENEN

8 januari 2016

Voorlichtingsavond aanstaande ouders in Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Dinsdag 12 januari vindt een voorlichting voor aanstaande ouders plaats in de Grote zaal van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur en dient als voorbereiding op een (eventuele) bevalling in het ziekenhuis. Een gynaecoloog, kinderarts, verloskundige en verpleegkundige geven een presentatie. Daarnaast is er een rondleiding in de kraamsuites, op de afdeling Verloskunde en in Geboortecentrum Woerden. Ook is er een informatiemarkt. Het Hofpoort Ziekenhuis organiseert iedere 2e dinsdag van de maand

een informatieavond voor aanstaande ouders. De volgende voorlichting is op 9 februari 2016. Meer informatie over bevallen in het Hofpoort Ziekenhuis is te vinden op

www.zuwehofpoort.nl. Toegang voor de voorlichting is gratis. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Verloskunde, tel. 0348-427480. De Grote Zaal is bereikbaar via de achteringang van het ziekenhuis aan de Blekerijlaan (tegenover Stadhuis Woerden).

Uitverkoop bij Liek’s Loods

Gespreksgroep “Omgaan met Rouw” Heeft u enige tijd geleden een dierbare door de dood verloren? Het kan helpend zijn om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep “Omgaan met Rouw” biedt u deze mogelijkheid. Door in de gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces. In zes bijeenkomsten wordt er over verschillende thema’s gesproken bijvoorbeeld: omgaan met

emoties of het omgaan met reacties van anderen. De Rouwgroep is een gezamenlijk initiatief van Tympaan-De Baat, Het Johannes Hospitium en het IKO De Ronde Venen. De gespreksgroep komt bij elkaar in De Schakel in Wilnis op 14 januari, 28 januari, 11 februari, 3, 17, 31 maart van 19.30 tot 21.30. U kunt voor de deur gratis parkeren. Aanmelden kan bij het KCC van Tympaan-De Baat in Mijdrecht dagelijks tussen 10 en 12 uur op tel. 0297-760 260. Aan deze gespreksgroep zijn geen kosten verbonden.

Alzheimer Café Vinkeveen op 13 januari Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdag 13 januari in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen; het Café is open vanaf 19 uur. Het thema is: “Vormen van Dementie en veranderingen in geheugen, gedrag en stemming”. Gastspreekster: Judith van Schaik, verpleegkundig specialist ouderen op de geheugenpoli van Zuwe Hofpoort. Bezoekers van het café

Na het opruimen van de kerst spullen is er weer ruimte in huis om leuke ‘nieuwe’ spullen in huis te zetten. Bij Liek’s Loods is er uitverkoop vanaf maandag 4 januari t/m zaterdag 9 januari: 15% korting op alles en zelfs 35% korting op veel geselecteerde artikelen. Hoe u deze 35% artikelen kunt herkennen wordt u in de winkel verteld.Bij Liek’s Loods vindt u uitsluitend keurige tweedehands spullen. Vooral spullen voor in huis (meubels, curiosa, antiek en overige allerhande woonaccessoires), maar ook bijv. schaatsen en ski’s. Kom eens gezellig binnen lopen en laat u verrassen door het uiteenlopende aanbod.

9

kunnen vrijuit vragen stellen hoe om te gaan met deze veranderingen. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waaronder de ziekte van Alzheimer. Alle vormen van dementie leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Er is muziek, koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis.

SeniorWeb DRV verruimt doelgroep Geopend van 10 tot 16 uur (op woensdag en zondag gesloten). Adres: Industrieweg 38E, Mijdrecht (naast Karwei). Zie ook: www.lieksloods.nl

Sommige dingen zouden eigenlijk nooit mogen gebeuren Dinsdag 5 januari bereikte ons het trieste bericht dat

Eelco van der Linde De vader van onze leerling Fabian uit groep 7 en oud leerling Eline is overleden. Zij verliezen een lieve toegewijde vader. Wij wensen Fabian, Eline, Mirella en familieleden veel sterkte toe. Leerkrachten, leerlingen en ouders van de Hoflandschool

Stichting SeniorWeb De Ronde Venen heeft besloten van nu af aan het begrip senioren een wat breder draagvlak te geven door hun doelgroep aan te merken als mensen met beperkte digitale vaardigheden. Dit omdat de samenleving steeds meer op de digitale toer gaat en van iedereen verwacht dat daarop ingespeeld wordt. Kijk naar de belastingdienst, de banken, de gemeente, verzekeringsmaatschappijen, reisorganisaties en ga zo maar door. Bijna alles gaat tegenwoordig digitaal en de computerwereld speelt daar handig op in. De stichting werkt nu ook samen met een van overheidswege ondersteunde en door SeniorWeb Nederland aanbevolen digitaal hulpplein www.digitaalhulpplein.nl Een online platform voor de doelgroep (jong en

oud) die hun computervaardigheden wil vergroten en opfrissen. Om de vaardigheid van genoemde doelgroep in die alsmaar groeiende digitale wereld te verbeteren biedt SeniorWeb DRV in Mijdrecht en in Uithoorn begin dit jaar diverse cursussen en workshops aan. Een overzicht van het aanbod en de cursusdate vindt u op:

www.seniorwebderondevenen.nl SeniorWeb DRV is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, zonder een cent subsidie, van niemand afhankelijk en heeft inmiddels 16 jaar ervaring in de computerwereld. Voor aanmelden en informatie 0297-282938 of 06 5345 4196 of een e-mailtje naar seniorwebdrv@gmail.com. Kijk ook op:

www.seniorwebderondevenen.nl

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema

Op 28 december 2015, om 19.19 uur, overleed mijn lieve dappere vriendiman, onze dierbare pappa en (opa) Willem

dr. Willem Frans Roest Diemen, 17 mei 1942

Vinkeveen, 28 december 2015

Laura H. Roest - van der Eijken, Vinkeveen Jochum, Fenna en Kalle, Amsterdam Eva en Valerio, Amsterdam

Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

8 januari 2016

DE GROENE VENEN

CULTUUR Na jaren weer concert Neva Ensemble in De Ronde Venen De Vrienden van het Monument Johannes de Doper hebben hen weer weten over te halen voor een concert in de R.K. Kerk van Mijdrecht en Wilnis: het Neva Ensemble uit Sint Petersburg, bij velen nog bekend van succesvolle eerdere optredens. Het geliefde ensemble komt weer met een gevarieerd programma van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek en Russische volksliederen, alsmede licht klassieke aria’s en duetten,

waarmee zij het publiek zeker weer in vervoering zullen brengen. Het concert vindt plaats op zondag 10 januari om 14.30 uur. De kerk is open vanaf 14.00 uur en ook nu weer is de toegang gratis. Zoals gebruikelijk houden de leden van het ensemble na afloop van het concert een schaalcollecte bij de uitgang van de kerk. Aldus mogen de bezoekers zelf hun waardering voor het gebodene tot uitdrukking brengen.

‘Foto expositie Tegenlicht en Strijklicht’ In de maanden januari en februari 2016 hangen er in het gezondheidscentrum aan de Croonstadtlaan 1 te Mijdrecht diverse foto’s van leden van Fotoworkshop De Ronde Venen. Het

thema van de geëxposeerde foto’s is dit keer: ‘Tegenlicht en strijklicht’. Tegenlicht is waarschijnlijk bij iedereen wel bekend. Maar de fotografie maakt gebruik van veel meer ‘soorten’ licht. Zo

bestaat er onder andere ‘tangverlichting’, ‘hard licht’, ‘zacht licht’, ‘rimlicht’ en dus ook ‘strijklicht’. Strijklicht is licht dat van opzij op het onderwerp valt. De leden hadden de keuze om een foto te maken met tegenlicht of strijklicht. De resultaten waren wederom divers, creatief en indrukwekkend. Van warme tegenlicht opnames in de natuur tot studio-opnames waarin ‘strijklicht’ wel heel letterlijk werd uitgevoerd. Bent u geïnspireerd door deze mooie foto’s en wilt u meer weten over Fotoworkshop De Ronde Venen? Wij houden een open avond op maandag 11 januari 2016 in sporthal de Willisstee te Wilnis. De avond begint om 19:30 uur. Op deze avond zal een spreker over het vak vertellen en zijn er tevens foto’s te bewonderen. Zie ook: www.fotoworkshopdrv.nl

Open avond Fotoworkshop de Ronde Venen

Cabaretduo Vrijdag en Sandifort 16 januari in Abcoude Remco Vrijdag kennen we van de cabaretgroep de Vliegende Panters en Martine Sandifort van cabaretduo Klaassen en Sandifort en tvdokter Corrie. Deze twee alleskunners besloten samen het toneel op te gaan. Een schot in de roos. Na hun juichend ontvangen debuutvoorstelling Hulphond wisten Vrijdag en Sandifort: en door! Dat deze twee de lach aan hun kont hebben, wisten we natuurlijk al jaren en ook in Löyly krijgt u zeker weer een stortvloed aan gemankeerde en absurde types over u heen geplensd. In adembenemend tempo laten zij u in al hun virtuositeit weer lachen, ontroeren en verbazen. Maar... Löyly gaat verder.

Löyly gaat dwars door elk taboe heen, is rauw, schaamteloos en stomend heet cabaret vanuit de onderbuik. Een sensatie voor lichaam en geest. Dus: maskers af, kleren uit en maar zien wat er gebeurt. Theater Piet Mondriaan, zaterdag 16 januari. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 20 euro / CJP 14 euro. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.

Vrijdag en Sandifort gaan met de billen bloot. Op zoek naar contact. Echt contact. Een intense ervaring. Met zichzelf, met elkaar en met u.

Winter/voorjaarscursus tekenen en schilderen De Winter/voorjaarscursus tekenen en schilderen bij Henny Woud in het ‘Open Atelier’ in Waverveen begin-

nen donderdagavond 14 januari van 19 tot 21.30 uur en op vrijdagochtend 15 januari van 9.30 tot 12 uur. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Het ‘Open Atelier’ is voor beginners (voor hen is een speciaal programma samengesteld) en gevorderden (zij kunnen onder professionele begeleiding verder gaan werken aan een kunstwerk, starten met een nieuw werk en ook kennismaken met andere technieken). In het atelier zijn veel

Fotoworkshop de Ronde Venen is een fotoclub voor liefhebbers en beoefenaars van fotografie met momenteel zo'n 45 leden. Om het nieuwe jaar goed te beginnen organiseert de club een open avond voor alle geïnteresseerden in fotografie. U bent van harte welkom om tijdens onze clubavond een lezing bij te wonen van gastspreker Willem Wernsen (straatfotograaf). De fotoclub wil deze gelegenheid graag gebruiken om te laten zien hoe zij als actieve vereniging voor

amateurfotografen in de Ronde Venen op hun clubavonden met fotografie bezig zijn. Heb je interesse om in verenigingsverband te leren om betere foto’s te maken dan bestaat er ook de mogelijkheid om lid te worden nu er weer ruimte is voor nieuwe leden. De open avond vindt plaats op 11 januari in Dorpscentrum Willisstee te Wilnis, zaal open 19.30 uur - aanvang lezing 19.45 uur. Om de lezing niet te verstoren wordt u verzocht om op tijd aanwezig te zijn.

foto Win van der ZWan

In ‘Onder de Hanenbalken’ op 17 januari

Theater- en mimespeler Hakim voor de hele familie Hakim Traïdia is een NederlandsAlgerijnse theaterartiest en mimespeler die bij het grote en kleine publiek bekend is door zijn rol in Sesamstraat. Naast zijn televisieoptredens maakt Hakim succesvolle theater- en cabaretvoorstellingen, vertelt hij verhalen en schrijft hij boeken. Hij haalt zijn inspiratie uit de vreemde problemen van de grote mensenwereld en vertaalt die raak en vaak vol humor naar de wereld van kinderen. Hakim op z’n best is een interactieve show voor kleine, maar zeker ook voor grote mensen.

kunstboeken en tijdschriften aanwezig. Portrettekenen en schilderen is ook mogelijk. Een duidelijke foto, liefst in A4 formaat en eventueel ook nog in zwart/wit is daarbij handig. Ook wordt er getekend naar levend model. De lessen worden afgesloten met een evaluatie zodat je thuis of de volgende les weer verder kunt. Daarnaast is het ook heel leuk en inspirerend om te zien wat de medecursisten hebben geschilderd.Het schilderij “vergankelijk” van Henny Woud is tot 24 januari a.s. te zien bij de tentoonstelling ‘125 variaties op Van Gogh’ in het Breda’s Museum te Breda. www.hennywoud.nl

Met Hakim kun je namelijk lachen! Over alles en met van alles. Het is iedere keer weer een verrassing waarmee hij aan komst zetten. Of het nu iets geks is uit de sprookjes van duizend en één nacht, iets geestigs met stoere cowboys en indianen of picknickperikelen in de buitenlucht. Met Hakim is alles mogelijk. Direct na de voorstelling serveert De Eendracht een ‘theaterhap’ voor de hele familie (niet bij de entreeprijs inbegrepen, te reserveren bij De Eendracht). Onder de Hanenbalken, boven 'De

Eendracht', Abcoude. Zondag 17 januari, 15.30 uur. Alle leeftijden. Toegang 9 euro. Reserveren via www.ab-art.nl.


DE GROENE VENEN

Starten met een gezonde(re) leefstijl?

Doe de Detox Challenge! Wie na alle feestdagen een start wil maken met een gezonde(re) leefstijl, altijd al een detoxkuur wilde volgen maar niet wist hoe, of dit liever niet alleen wilde aanpakken, krijgt nu de kans. Onder begeleiding van orthomoleculair therapeut Nanneke Schreurs van Optimal Health Studio in Mijdrecht start op 15 januari een Detox Challenge van tien dagen. Geen straffe sapkuur, maar een milde variant met gezonde maaltijden, waarvoor men zelf de ingrediënten kan aanschaffen bij Good for You en Rendez Vous in Mijdrecht. Detoxen doe je om je lichaam te ontgiften, te ‘resetten’ en je op weg te helpen naar een gezonde(re) levensstijl. De Detox Challenge schoont je lichaam op van schadelijke stoffen, waardoor je weer nieuwe energie opdoet. “Het wordt bewust geen sappen dieet. Dat kan namelijk een hele zware impact op je lichaam hebben met soms juist het tegenovergestelde effect van wat je wilt bereiken. Daarom hebben wij een milde variant samengesteld waarbij je wel maaltijden blijft eten, die worden afgewisseld en aangevuld met sappen,” aldus Nanneke Schreurs. Verspreid over 10 dagen zijn deelnemers bewust bezig met voeding die het lichaam goed kan verteren. “Je begint met afbouwdagen met minder zwaar verteerbaar eten, zodat je lijf went aan kleinere porties. Na de 10-daagse challenge bouw je weer rustig op zodat je niet in-

eens heel veel gaat eten.”De Detox Challenge gaat van start met een workshop op vrijdagavond 15 januari, van 18.30 tot 19.30 uur bij bij Optimal Health Studio (Industrieweg 38d in Mijdrecht – naast Karwei). Deelname is kosteloos en geheel vrijblijvend. Het is dus niet noodzakelijk om hierbij aanwezig te zijn om mee te kunnen doen aan de challenge. Tijdens de workshop legt Nanneke Schreurs alles uit over de challenge, wat een detox precies is en deelt ze haar ervaringen met jullie. Gedurende de tien dagen kunnen deelnemers per mail met al hun vragen bij haar terecht. Het programma bestaat uit een kant-en-klaar detoxplan met uitleg over het hoe en waarom van detoxen; een compleet voedingsplan met recepten van dag tot dag; bruikbare tips en een boodschappenlijst. Gedurende de detoxperiode is het mogelijk om zowel bij Good for You als bij Rendez Vous maaltijden en/ of sappen te kopen die passen binnen het detox programma. Zowel het programma en de workshop als de online begeleiding zijn kosteloos. Men betaalt dus alleen voor de boodschappen tijdens de kuur. U kunt zich nog aanmelden voor het programma door een e-mail te sturen aan info@optimalhealth. nl waarin u aangeeft mee te willen doen met de Detox Challenge.

Wereldproduct januari: zonkaarsjes Haal de zon in huis met zonkaarsjes uit Indonesië. Heel toepasselijk in deze maand van optimisme en dagen die weer langer worden. De importeur van de zonkaarsjes, Sarana is heel goed in kleine en trendy cadeautjes, vaak van gerecycled materiaal. Sarana begeleidt bovendien de producenten en heeft projecten in alle landen waar de importartikelen vandaan komt. Producenten doen in die projecten kennis op over de westerse markt en passen hun productontwikkeling daarop aan. De vrolijke kaarsjes kosten € 1,65 per stuk en op vertoon van dit krantenartikel is er een korting van 10%. Net binnen in Mijdrecht: levend zout uit de Indusvallei met mineralen die goed zijn voor regeneratie van cellen en het zenuwstelsel. Dit Himalayazout is er in een leuke verpakking. Voor de lekkere

trek heeft de wereldwinkel als altijd heerlijke Divine Chocolade en Tony Chocolonely. Van Tony zijn er nieuwe bijzondere smaken ontwikkeld en op de markt gekomen. Melk popcorn en Puur amandel met zeezout worden binnenkort verwacht in het vaste assortiment van de wereldwinkels. En als altijd is er thee en koffie met het Max Havelaar keurmerk. Met aankopen in de wereldwinkel helpt u mee meer omzet te maken in eerlijke handel. U vindt de wereldwinkel van Abcoude in de Brugstraat 9 en die van Mijdrecht in de Passage 14. In Abcoude is deze maand uitverkoop. Daar is voor een flink aantal artikelen Sale 50%. Voor openingstijden en meer informatie

www.wereldwinkelmijdrecht.nl en www .wereldwinkel-abcoude.nl. Ook te volgen op facebook en twitter.

8 januari 2016

11

Twee Rondeveense toptappers naar finale NK Biertappen 2016 Op woensdag 13 januari strijden 49 barmannen en -vrouwen om de eer tijdens het jaarlijkse Nederlands Kampioenschap Biertappen dat wordt gehouden tijdens de vakbeurs Horecava 2016. Vanuit De Ronde Venen hebben maar liefst twee deelnemers de finale weten te bereiken: Thijmen Klinkhamer van ’t Rechthuis in Mijdrecht en Angela van Kooten van Eetcafe ‘t Kruytvat uit Vinkeveen. Zij hebben zich met de

overige 47 finalisten staande gehouden tijdens vijf regionale wedstrijden en een groot aantal lokale voorrondes. Een professionele vakjury beoordeelt het ambacht van voorbereiden, tappen, presenteren en serveren van de getapte biertjes en speciaal bieren. De opdracht aan Thijmen en Angela is om voor de vakjury twee fluitjes en twee vaasjes bier te tappen en een speciaalbier te presenteren door deze uit het flesje uit te schenken.

Keuzestress bij middelbare scholieren Keuzestress bij middelbare scholieren komt vaak voor omdat er in de middelbare schooltijd een aantal keuzes gemaakt moeten worden die bepalend zijn voor de rest van het leven. Wat wil je later worden? Welk profiel kies je. Welke vervolgopleiding lijkt je leuk? Het zijn vragen die een middelbare scholier regelmatig bezig houdt. Vooral het feit dat de antwoorden op deze vragen bepalend zijn voor de toekomst, maakt het kiezen soms erg lastig. Trainingsbureau Hink Stap Sprong organiseert op 12 januari van 19 tot 21 uur een workshop 'Keuzestress' in de broedplaats te Vinkeveen. Het doel

van de workshop is om jongeren meer inzicht te geven in hun eigen mogelijkheden, ook hun mogelijkheden tot het maken van goede keuzes. Tijdens de workshop wordt er aandacht besteed aan wat de scholier allemaal al kan en bereikt heeft. Er wordt stilgestaan bij wat jongeren wel of juist niet willen en welke consequenties deze wensen hebben voor de keuze opties. Keuzes maken blijft stressvol maar als je beter weet waar je naar op zoek bent dan kan kiezen ook leuk en uitdagend zijn. De kosten van de avond zijn 15 euro per persoon en je kunt je opgeven bij Laura Passet lpasset@xs4all.nl of Mieneke Vaas mieneke@isjetalentalbekend.nl

Fusie Zonnebloem-regio’s: Veen en Vechtstreek Per 1 januari 2016 zijn de Zonnebloem-regio’s Rijn en Vechtstreek en Rondom de Venen gefuseerd. De naam van de nieuwe regio wordt: Veen en Vechtstreek. Deze naam is gekozen in de kennismakingsbijeenkomst van de besturen van de plaatselijke afdelingen. De nieuwe regio bestaat uit 8 afdelingen, namelijk Abcoude/Baambrugge, Breukelen, Harmelen, Loenen aan de Vecht, Maarssen, Mijdrecht, Vinkeveen/Waverveen en Wilnis/De Hoef. Bij de nieuwe regio Veen en Vechtstreek zijn momenteel ca. 290 vrijwilligers en 1200 gasten aangesloten. Zij zijn onmisbaar om de doelstelling van de Zonnebloem te bereiken. Voordeel van een grotere regio is dat er financieel en organisatorisch meer mogelijkheden zijn om de groeiende vraag naar het bezoeken van gasten en het organiseren van klein- en grootschalige activiteiten te faciliteren. Zo kan nu elk jaar, in plaats van elke twee jaar, een vakantieweek worden georga-

niseerd en hebben gasten dus elk jaar een kans om mee te gaan. In 2015 hebben we al een gezamenlijke vakantieweek gehouden, waarvan gasten en vrijwilligers zeer hebben genoten. Ook de gezamenlijke theatermiddag was een succes. Voornaamste activiteit blijft het bezoeken van gasten. Vaak wordt gedacht dat de Zonnebloem alleen voor oudere mensen is. Dit is niet juist. De Zonnebloem is er voor mensen van alle leeftijden. Er altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers; bij enkele afdelingen is ook behoefte aan bestuurders. De nieuwe vrijwilligers worden goed opgevangen en ter ondersteuning worden verschillende cursussen gegeven. Uiteraard kunnen ook nieuwe gasten zich aanmelden. Gasten en vrijwilligers kunnen contact opnemen met de plaatselijke afdeling (zie www.zonnebloem.nl). Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden via e-mail aan: Marja Hartmann (marja.hartmann@xs4all.nl).

Allereerst wil ik u nog een goed 2016 wensen. 2015 was een goed jaar voor Nederlands bier en dit jaar belooft net zo mooi te worden. Ik ga u hierover elke maand weer vertellen in deze column. Eerst een kleine terugblik op het voorgaande jaar. De groei van het aantal brouwerijen en brouwinitiatieven is blijven stijgen. Dit is onder andere terug te zien in de schappen van de supermarkt. Het aandeel van speciaalbier is hier gegroeid en kleinere Nederlandse brouwerijen hebben nu ook hun flessen op de planken staan. Jopen, De Prael, Het IJ en de Texelse Bierbrouwerij zijn makkelijker te koop. In café’s en restaurants staat naast het gebruikelijke pils, witbier en Belgisch bier vaker een Nederlands bier op de kaart. Als het even kan lokaal, aangezien veel mensen hier naar vragen. In onze gemeente kan het niet lokaler dan SpierBier uit Mijdrecht, dat in 2015 ook aan de rest van Nederland hun smaakvolle bier heeft laten proeven zoals op het Utrechtse Bierbrouwersfestival in mei. Wat staat ons te wachten in 2016? De huidige ‘revolutie’ is nu circa 6 jaar aan de gang. De brouwers die al vanaf het begin bezig zijn, gaan grotere stappen nemen. Al eerder in deze column beschreef ik mijn bezoek aan Fort Everdingen, waar brouwerij Duits & Lauret hard werkt aan een eigen brouwerij, proeflokaal en natuurcamping. De Utrechtse brouwerijen Rooie Dop en Ruig zijn samengegaan en gaan nu het land mooi bier bieden onder de naam Oproer! Zij zijn gevestigd in Zuilen en zodra het open is zal ik hierover schrijven in deze column. De Brouwerijen Het Uiltje (Haarlem), VandeStreek (Utrecht) en De Eem (Amersfoort) gaan een soortgelijke kant op en gaan vanaf dit jaar alles in eigen hand nemen. Niet meer brouwen in de ketels van anderen, maar helemaal op eigen benen! Groningen Het is wat ver, maar Groningen gaat dit jaar in één klap een grote bierstad worden. Met het aantal speciaalbiercafés zat het al goed, maar de brouwerijen schieten op dit moment als paddenstoelen uit de grond op dit moment. Van deze brouwerijen is het Bax Bier waar ik het meest naar uitkijk. Ze hebben de laatste jaren bewezen prachtig bier te maken en als kroon op het werk wordt er nu gebouwd aan een enorme brouwerij en proeflokaal in de stad Groningen. Als u Bax Bier al wilt proeven, bij De Zwart in Wilnis is het altijd verkrijgbaar. Martijn Buisman

www.dutchbeerpages.com


12

8 januari 2016

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 1.

Jamie's superfood voor elke dag Jamie Oliver Jamie's super food voor elke dag is het nieuwste kookboek van Jamie Oliver.

Gezond eten en je goed voelen wordt een koud kunstje met deze recepten voor een healthy en happy leven. Het ultieme boek voor iedereen die een gezonde eet- en leefstijl wil. Word de beste versie van jezelf.

Kleine geschiedenis van de Nederlandse keuken Jacques Meerman

Nee, antwoord op de vraag wat een Mijdrechter 1000 jaar geleden at, krijgen we niet. Maar als hij nog eens 1000 jaar eerder had geleefd, dan zou hij wel wat hebben meegekregen uit de Romeinse keuken. Zo introduceerden de Romeinen de kip, voorheen onbekend in deze streken. Op basis van overgeleverde koekboeken beschrijft Meerman de ontwikkeling van de Nederlandse keuken en van alle invloeden die die keuken in de loop der eeuwen heeft ondergaan. En dat is niet weinig! Hij lardeert zijn verhaal met tientallen recepten. Het is verrassend te lezen dat sommige ingrediënten al vele eeuwen in de keuken gebruikt worden, terwijl dat wat wij “typisch Nederlands” noemen, amper een eeuw tot de Nederlandse keuken behoort. Een voorbeeld: de hutspot die men in Leiden jaarlijks eet ter herdenking van Leidens ontzet is een gerecht uit

2.

Ik ben niet van suiker Gordon

Zanger/entertainer Gordon legt aan de hand van zelfbedachte recepten uit wat je kunt doen om suikerbommen te omzeilen. Dit receptenboek bevat gerechten, ideeën, tips & tricks voor een stabiel en gezond leef- en eetpatroon. Gezonde gerechten dus, simpel en lekker, voor jezelf, voor familie en vrienden. Zonder te veel poespas, gewoon puur en bewust eten. Gooi vooroordelen overboord, durf het aan en start een leven met gezondheid in balans.

de 20e eeuw. En de oer-Hollandse bitterbal? Volgens Meerman wordt die pas in 1946 voor het eerst genoemd, maar ik las in een krant uit 1940 hoe in een automatiek ruzie ontstaan was over een bitterbal.Veel ouder zal de snack echter niet zijn. Meerman beschrijft niet alleen luxegerechten, maar probeert ook te achterhalen wat armen aten. En nu pas zie ik wat Van Gogh’s Aardappeleters drinken bij hun aardappels: koffie! In meer dan één opzicht een smakelijk boek!

Gelezen door Bert Veldstra

Steffie van den Oord bij Venen Literair Steffie van den Oord, de auteur van verschillende boeken, die veelal gebaseerd zijn op oral history en andere historische feiten, komt op uitnodiging van Venen Literair op vrijdag 22 januari 2016 naar Vinkeveen. Zij zal een lezing geven in De Boei, Kerklaan 32. Aanvang 20 uur. Toegangskaarten kosten €7,50 en zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht en Abcoude, maar ook bij The Readshop in Vinkeveen en Boekhandel Mondria in Mijdrecht. Aanvang verkoop vanaf vrijdag 8 januari 2016. Steffie van den Oord (1970) studeerde geschiedenis, literatuurwetenschappen en journalistiek. Voor VPRO-radio werkte ze als verslaggever. Haar kracht ligt vooral in de interviews

van nog levende, oude mensen, die over het verleden waarin zij hebben geleefd kunnen vertellen. Zo ontstond in 2002 “Eeuwelingen. Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland”.Verhalen over mensen die hun grote liefde vonden of verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog , resulteerde in 2004 in “Liefde in oorlogstijd”. Zo ontstond ook “Westerbork Girl” in 2008. Van Oord maakte tussen het werken aan haar boeken ook nog tijd vrij voor het maken van documentaires voor radio en tv. In 2012 verscheen “Oud was toen ik jong was”. Drie verhalen over hoe de twintigste eeuw van invloed was op een mensenleven en hoe je moest overleven. Een noodlottige liefde was in 2013 de basis voor “Vonk” een spannend non fic-

3.

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Koken met Janny, elke dag vers Janny van der Heijden

Koken met Janny is het kookboek van Janny van der Heijden, het jurylid van Heel Holland bakt. Janny helpt vanaf nu ook jou in de keuken! Met ruim 200 recepten voor elke dag en elke kok. Soms snel of simpel voor drukke dagen, soms feestelijk of uitgebreid. Altijd lekker, en makkelijker dan je denkt. Koken met Janny is hét basisboek voor elke kok. Leer het van de allerleukste!

4.

Bereik je ideale gewicht voor het hele gezin, dl. 4 Sonja Bakker

Het vierde gezinsboek van Sonja Bakker staat vol nieuwe recepten: met verse, magere en duurzame ingrediënten, die ook nog eens betaalbaar zijn. Met dit boek ga je in 8 weken tijd, stapje voor stapje, op weg naar jouw ideale gewicht. Sonja helpt je steeds die nieuwe stap te zetten, zodat jij straks ook je einddoel bereikt. De beweegtips stimuleren jou om letterlijk stappen te zetten; zo val je nog makkelijker af!

5.

Van XL naar S Mieke Kosters

Mieke Kosters gelooft niet in diëten, maar in bewust kiezen voor het (aller) lekkerst en in slim combineren. Alles mag. Alle 200 recepten hebben een maat: van XS tot XL. Het is aan jou om te bepalen welke omvang je maaltijden krijgen. Met enkel XL's val je niet af, maar van alleen XS'jes word je rebels. Dus combineer: neem je een tompouce (XL), houd het dan 's avonds bij tomatensoep met brood (S). Pak regie, experimenteer en varieer!

Boekhandel Sprey sluit de deuren Decennialang was de winkel een begrip in Abcoude: boekhandel Sprey. Half februari sluit de winkel aan de Brugstraat. Een beslissing die eigenaar José van Dijk “met pijn in het hart” heeft moeten nemen. “Maar de cijfers liegen niet. Omzet en klantenaantallen lopen terug”. Elf jaar geleden nam zij de zaak over van Richard en Wil Sprey. “In 2005 zag de wereld er heel anders uit. De crisis diende zich aan en het koopgedrag van de consument is ontzettend veranderd. Internet is een belangrijke speler geworden. En er is sprake van branchevervaging. Kookboeken liggen op de groente-afdeling van de supermarkt. We hebben van alles geprobeerd om het tij te keren, maar dat mocht niet baten”. De winkel in Ouderkerk blijft bestaan. “Daar is een andere situatie, een kleiner pand en minder kosten. Ik heb daar alle vertrouwen in”, aldus José van Dijk. Voor drie medewerkers was geen plaats meer in de nieuwe situatie. “Die hebben gelukkig inmiddels alle drie een andere baan gevonden in het vak”. Het afscheid valt haar en de overgebleven medewerkers zwaar. “Het is een ontzettend leuke winkel met

tie liefdesverhaal en rechtbankdrama. Vorig jaar verscheen “De vrouw met de bijl en negen andere moordenaressen”. Steffie van den Oord krijgt veel lovende kritieken in diverse dag- en weekbladen. Indien u meer wilt weten over Venen Literair dan kunt u contact opnemen met Anneke van Gessel, tel. 0297-261382, Margriet Dekker, tel.0297-261849 of met Erwin Horwitz, tel. 0297-263195

aardige en fijne klanten. Met veel van hen hebben we een persoonlijke band opgebouwd. Dat blijft toch het mooie van een fysieke winkel. Je kent de klant en kunt hem of haar advies geven. Het is toch een groot compliment als iemand volkomen relaxed op 24 december je winkel in stapt omdat hij toch wel weet dat hij hier slaagt.” De geschiedenis van Sprey in Abcoude voert ver terug. In 1873 begon de familie Sprey een winkel in huishoudelijke artikelen aan de Stationsstraat. Dat werd later een speelgoedwinkel

en drukkerij en eindigde in de ruime boek- en kantoorvakhandel aan de Brugstraat. “Ik hoop dat mensen ons in Ouderkerk weten te vinden. Of onze webshop nog meer gaan gebruiken”, aldus José van Dijk. “Onze zakelijke klanten blijven we gewoon bedienen vanuit Ouderkerk. Voor hen verandert er niets.” De uitverkoop is inmiddels begonnen. Zaterdag 13 februari is de laatste dag dat de winkel open is.

Eigenaar José van Dijk (rechts) van boekhandel Sprey naast schrijfster Simone van der Vlugt tijdens een signeersessie in de boekhandel.

Goede voornemens? Kom naar De Beweegkamer Elk nieuw jaar nemen we ons weer voor om nu echt iets te gaan doen wat beter voor onze gezondheid is. Laat het dit jaar bewegen zijn! Tympaan-De Baat heeft in samenwerking met Spel en Sport DRV De Beweegkamer vormgegeven, met bijeenkomsten waarin plezier en bewegen de hoofdrol spelen. Speciaal opgezet voor mensen die niet meer zo intensief willen of kunnen sporten, maar het wel fijn vinden om in een groepje wat meer aan beweging te doen. “We gaan een blokje om of bewegen aan tafel. Maar u kunt ook een potje Jeu de Boules komen spelen,” aldus de initiatiefneem-

ster Pim Jongsma van Tympaan-De Baat. De ochtenden vinden plaats in De Buurtkamers in Mijdrecht en Wilnis op de woensdag ochtend van 10 tot 12 uur, de boules en andere materialen zijn aanwezig. Op 20 januari 2016 wordt De Beweegkamer in Buurtkamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5, feestelijk geopend. De week daarop gaat ook een Beweegkamer van start in Buurtkamer Wilnis (via achteringang de Willisstee), P. Joostenlaan 24. Aanmelden hoeft niet, u kunt zo binnen lopen. Deelname is gratis en men krijgt gratis koffie of thee.


DE GROENE VENEN

8 januari 2016

Sluipverkeer Groenlandse Kade zorgt voor veel overlast

'Het verkeer staat hier regelmatig muurvast' Om het sluipverkeer dat gebruik maakt van de Vinkenkade, de Groenlandse Kade en de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen tegen te gaan, is er enkele jaren geleden een gesloten verklaring uitgevaardigd door de gemeente. Dat betekende dat er sprake was van een afsluiting voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen in de ochtend- en de avondspits, met uitzondering van het bestemmingsverkeer. In het najaar van 2013 is de Groenlandse Kade opnieuw ingericht. Het wegdek werd opgeknapt maar het bleef een smalle weg, waar auto’s elkaar alleen op speciaal ingerichte plekken kunnen passeren. Bij de gemeente dacht men dat na de herinrichting van de Kade en met de verbreding van de A2 het sluipverkeer drastisch zou verminderen. De bewoners deelden die mening. Daarom is toen besloten de afsluiting niet langer van toepassing te verklaren. De praktijk blijkt echter sterker dan de leer. Vooral tijdens de avondspits komt het regelmatig voor dat bewoners hun woning nauwelijks kunnen bereiken of dat ze hun terrein niet af kunnen omdat het verkeer muurvast staat. De belangenvereniging ‘De Kaaien” zoekt samen met de gemeente naar een oplossing. Voorzitter Rob van der Stap en secretaris Christa Verheul vertellen over de moeizame gang van zaken. tekst piet van buul

Tijdens de provinciale verkiezingen in het voorjaar van 2015 hield de verkeerssituatie op de N201 en rond de aansluiting met de A2 de gemoederen al stevig bezig. De dagelijkse files tijdens de ochtend- en avondspits op zowel de provinciale weg N201 als op de A2 zorgen voor veel ergernis en overlast. Van de zijde van de provincie is toen al gewezen op het feit dat een snelle oplossing niet voor de hand lag. Men maakt plannen voor een structurele oplossing, waarbij gekeken wordt naar de aansluitingen van de N201 met de A2 en naar de slechte doorstroming vanaf de A2 in de richting Hilversum. Daardoor staat men dagelijks op de A2 al kilometers voor de afslag op de vluchtstrook, met als gevolg dat veel automobilis-

ten voor de sluiproute over de kades kiezen. De verkeersdeskundige van de provincie verklaarde destijds in een gesprek met De Groene Venen dat de provincie, samen met Rijkswaterstaat aan oplossingen werkt, maar dat het zeker nog wel een jaar of tien zal duren voordat die gerealiseerd zijn. De Kade is inmiddels 30 km-zone. Maar daar trekt nauwelijks iemand zich iets van aan. Mensen die een sluiproute zoeken hebben kennelijk haast. Als ze de kans krijgen wordt er dus ook op een smal weggetje als de Groenlandse Kade snelheid gemaakt. Met alle gevaarlijke consequenties van dien. Omdat men elkaar gaat passeren op plaatsen waar dat niet kan, ontstaat er schade aan de paaltjes en de bermen.

Het verkeer loopt vast “De automobilisten die voor de sluiproute kiezen, rijden op de Groenlandse Kade in een soort fuik,” vertellen Rob en Christa. “Men schiet er dus feitelijk niks mee op. Maar het levert wel regelmatig gevaarlijke situaties op. En wat ons vooral stoort is het feit dat het ongeduld over de vertraging bij sommige automobilisten gepaard gaat met agressie. Er zijn tal van voorbeelden, dat er stevige woordenwisselingen ontstaan wanneer we opmerkingen maken over het ‘sluipgedrag’ of wanneer we proberen onze eigen oprit te bereiken, dan wel te verlaten. Er is al menige buitenspiegel gesneuveld. Het loopt af en toe echt de spuigaten uit en we hopen dat er spoedig een afdoende oplossing gevonden wordt.”

13

Moeizaam overleg De belangenvereniging heeft al in oktober vorig jaar contact opgenomen met de gemeente en verzocht om de afsluiting opnieuw in te voeren. In eerste instantie reageerde men nogal terughoudend. Per brief, die bij de redactie bekend is, wees de gemeente er op dat er aan oplossingen wordt gewerkt op de provinciale weg, maar dat dat nog wel een paar jaar zal duren. Verder denkt men bij de gemeente dat het allemaal nogal meevalt. ‘Wanneer het echt vastloopt op de A2 zoekt men een sluiproute. Maar we hebben de indruk dat die verkeersopstoppingen op de A2 incidenten zijn en niet structureel voorkomen. Een maatregel als een afsluiting vinden we dan ook een veel te zwaar middel,’ aldus een woordvoerder van de gemeente. Rob: “Elke oplossing die we aandragen, of het nu gaat om een afsluiting of om een vergunningensysteem, wijst men af omdat er te weinig menskracht zou zijn om te handhaven. Dat vinden wij een zwak punt omdat ook met weinig handhaving een afsluitingsbord altijd wel helpt. Verder zegt men steeds dat er voor een verkeersmaatregel ook draagvlak moet zijn. Voor wat dat laatste betreft wijzen wij er op dat er aan de oostkant van de plas een drietal belangenverenigingen of verenigingen van eigenaren actief is. Zij zorgen gezamenlijk wel voor draagvlak. Natuurlijk vinden wij ook dat er re-

kening gehouden moet worden met de belangen van de bedrijven, die goed bereikbaar moeten blijven voor leveranciers en klanten.” Alternatieven Inmiddels wordt het overleg met de gemeente voortgezet. “We stellen vast dat er bij de gemeente wel een groeiend begrip is voor de lastige situatie waarin we zitten,” aldus Rob. “Maar dat betekent nog niet dat er al een echte oplossing in zicht is. Elk voorstel dat we doen stuit onmiddellijk op praktische of juridische bezwaren. Zo vindt men een pasjessysteem te duur en dat zou ook niet te handhaven zijn. De gemeente denkt nog zeker drie tot zes maanden nodig te hebben, onder meer voor overleg met de provincie en met Rijkswaterstaat, voordat er concrete maatregelen genomen zouden kunnen worden. Intussen stapelen de incidenten zich op, de overlast wordt steeds groter. Wij hopen dan ook dat de gemeente bij de start van het nieuwe jaar nu echt aan de slag gaat om een einde te maken aan deze onhoudbare situatie. En daarnaast willen we iedereen die last heeft van filevorming op de A2 op het hart drukken om geduldig aan te schuiven. De Groenlandse Kade is geen alternatief. Het is er veel te smal en je loopt er onherroepelijk vast. Je schiet er dus niks mee op en veroorzaakt alleen maar veel overlast.”

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Ons gras is groener…. In 2011 zag de zeven-miljardste aardbewoner het levenslicht. In de komende decennia dreigt het aantal wereldburgers te klimmen naar negen miljard en in het jaar 2100 zelfs naar 15 miljard. Dagelijks komen er gemiddeld 200.000 nieuwe aardbewoners bij. En bij zulke cijfers rijzen direct vragen: Is er genoeg voedsel, genoeg drinkwater? Zijn er dan nog voldoende energiebronnen om ons warm en mobiel te houden? Met andere woorden: kan onze prachtige planeet deze enorm uitdijende mensenmassa wel aan? Volgens berekeningen van mensen die er verstand van hebben, biedt de aarde maar voor vier miljard mensen een kwaliteit van leven op het huidige niveau van de Europese Unie. Met acht à tien miljard, laat staan 15 miljard mensen zal onze welvaart dalen tot dat van een arme boer die nauwelijks voldoende voedsel voor zichzelf en zijn gezin kan produceren. De bevolkingsgroei en uiteindelijk ook de overbevolking is een van de meest belangrijke oorzaken van de problemen op aarde. Of het nu om een tekort aan voedsel, drinkwater of energie gaat, iedereen krijgt ermee te maken. Inmiddels trekken grote groepen mensen de wereld over, niet alleen op zoek naar veiligheid maar

vooral ook op zoek naar voedsel en welvaart. En het gras bij ons is groen, heel groen. Veel groener dan in veel landen buiten de Europese grenzen. Maar overbevolking is voor veel mensen nog altijd een groot taboe. Vooral het bedrijfsleven die alleen al vanuit haar eigen financiële belangen iedereen maar blijft aanmoedigen om steeds meer te consumeren. Maar ook de macht van godsdiensten hangt af van krijgen van voldoende kinderen, predikers propageren het krijgen van kinderen want hoe meer zieltjes er geboren worden, hoe meer macht zij krijgen. Gelukkig staat er heel af en toe iemand op die ons laat nadenken over de gevolgen van overbevolking. Zo voorspelde econoom Thomas Robert Malthus al in de 18e eeuw dat de aarde aan haar eigen groei ten onder zal gaan. Een humanitaire ramp is dan onvermijdelijk; oorlogen, natuurrampen en hongersnoden zullen uitbreken om in geval van overbevolking de balans te herstellen. Malthus leefde te midden van een wereldbevolking van slechts één miljard mensen. Hij hield bij zijn beschouwingen onvoldoende rekening met het feit dat bevolkingsgroei ook leidt tot groei van het menselijk vernuft. Betere gezondheidszorg en geneeskunde tezamen met de

vooruitgang in de voedselproductie, de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen zorgden er voor dat we anno 2016 nog steeds genoeg te eten hebben en dat veel ziekten niet meer dodelijk zijn. Techneuten wijzen er graag op dat de voortschrijdende techniek uiteindelijk al onze problemen zal oplossen. Maar ondanks de technische revolutie lijken er nog steeds geen adequate oplossingen te zijn voor de honger in de wereld, de klimaatproblemen en de voortdurende, ongebreidelde bevolkingsaanwas. Voorlopig denken wij de honger voor te kunnen blijven door gebruik te maken van allerlei moderne overlevingstechnieken zoals het gebruik van kunstmest en landbouwgif, het op steeds grotere schaal fokken van dieren, het kaalkappen van oerbossen om soja te verbouwen. Maar ondertussen gaat de vernietiging van de aarde in rap tempo verder. Volgens de berekeningen van Global Footprint Network stapten we in het midden van de jaren zeventig

al over de kritische, onomkeerbare drempel heen. Het inkrimpen van welvaart is voor rijken vaak net zo moeilijk als het ontvluchten van armoede voor armen. Over wie rijk is en wie arm bestaat verwarring. Rijkdom heeft niet alleen te maken met het hebben van veel geld. Het feit dat wij in een veilig en vrij land leven, in goed verwarmde huizen wonen, elke dag te eten hebben, onze kinderen naar school kunnen, af en toe eens uit gaan of zelfs op vakantie, zakken vol Sinterklaascadeautjes voor de voordeur zetten en kerst vieren aan een goed gevulde kersttafel onder een prachtig versierde boom: dat is rijkdom, dat is vrijheid, dat is geluk… En dit alles is wat wij u ook van ganser harte voor 2016 toewensen: rijkdom, vrijheid en geluk…

Lid worden of meer weten over de activiteiten van Vereniging Milieu en Natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen? Ga naar www.degroenevenen.eu

www.degroenevenen.eu

IVN Vogelexcursie in de Waverhoek Op zaterdag 9 januari organiseert de vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen en Uithoorn een mooie excursie naar de Waverhoek. Deze oase van rust is in beheer bij Natuurmonumenten en vormt het laatste deel van de ecologische verbinding tussen de Nieuwkoopse plassen en de Botshol. Dit plasdrasgebied met riet en ruigte is zeer in trek bij vele vogels, zoals wintertalingen, krakeenden, kuifeenden, wilde eenden, smienten, slobeenden en verschillende ganzen. Misschien enkele pijlstaarten of kleine zwanen en wie weet een roofvogel in de lucht. Deze IVN excursie is gratis. Aanmelden is niet nodig. Vertrek om 8.30 uur bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Terugkeer daar om ca. 12.00 uur. Per auto meerijden is mogelijk. Deelnemers kunnen ook direct naar de Waverhoek gaan. Advies: neem een verrekijker mee en iets warms te drinken. Trek waterdichte schoenen of laarzen aan. Afgelastingen staan ca. 1 uur voor de activiteit op de website:

IVN.nl/afdeling/De-Ronde-Venen-Uithoorn Bel voor inlichtingen: Gerda Veth, tel: 0297-263656 of Peter Betlem, tel: 0297-287635.


14

8 januari 2016

DE GROENE VENEN

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling foto's patrick hesse

Fiat 500X 4x4

De luxe van vierwielaandrijving Als je op vakantie bent in de landen rond de Middellandse Zee zie je met regelmaat auto's rijden in een 4x4 uitvoering die we in Nederland niet of nauwelijks kennen. Denk bijvoorbeeld aan auto's als de Fiat Panda, Seat Leon of Renault Kangoo. De Fiat 500X mag nu ook aan dat rijtje worden toegevoegd. In Nederland rijden er inmiddels al behoorlijk wat 500X'en. Daarvan zijn de meeste uitvoeringen voorwielaangedreven, maar er is ook een 4x4 uitvoering leverbaar. Deze namen we mee voor een korte kennismaking. Rijden met vierwielaandrijving wordt steeds populairder. Audi verkoopt behoorlijk wat modellen voorzien van zijn befaamde quattro aandrijving, Mercedes rust steeds meer modellen uit met vierwielaandrijving en ook andere merken komen met meer modellen waar je keuze hebt uit verschillende vormen van aandrijving. Zelfs Ferrari en Porsche bieden sportauto's met vierwielaandrijving aan. Maar waarom stappen steeds meer mensen over op vierwielaandrijving? Het moge duidelijk zijn dat in wat meer zuidelijk gelegen landen met zandwegen en landen met gebergtes het handig is om vierwielaandrijving te hebben voor wat extra grip. Deze modellen zijn vaak ook voorzien van wat robuustere panelen die tegen een stootje kunnen. Ook is het denkbaar om bij mindere weersomstandigheden vierwielaandrijving te verkiezen boven tweewielaandrijving. Vierwielaandrijving betekent echter ook vaak extra gewicht en een verhoogd brandstofverbruik. Vergeet ook de slijtage aan de banden niet.

Wie een echte offroader zoekt voor het ruige werkt, gaat kijken in de categorie Toyota LandCruiser. Wie wat meer luxe zoekt komt terecht bij de SUV's of luxe personenauto's. In het geval van bepaalde sportwagens is het een persoonlijke keuze. Wil je met je achterwielaangedreven sportwagen lekker driften en rijd je in een flinke regenbui wat rustiger? Of kies je voor vierwielaandrijving waarmee je meer grip hebt bij droge en natte omstandigheden, waarbij je daar genoeg plezier uit put en het driften en het onvoorspelbare achterwege laat?

Hoe je het wendt of keert: vierwielaandrijving wordt steeds beter benut door de fabrikanten. De Fiat 500X is een populair model. De ontwerpers hebben, beter dan bij de 500L, de charme van de 'kleine' 500 weten te behouden. En hoewel vierwielaandrijving geen noodzaak is in Nederland, is het in sommige situaties wel fijn om bij een auto te kunnen opteren voor vierwielaandrijving. Stel dat je een mooie caravan hebt en hiermee op glibberige grasveldjes moet manoeuvreren; dan kan aandrijving op vier wielen helpen. Of als je je boottrailer op het droge wilt trekken. De Fiat 500X CrossPlus 4x4 mag een aanhangermassa van 1.200 kilo meeslepen (geremd, 600 kilo ongeremd). Uiteraard kan 4x4 ook van pas komen als je tijdens de wintersport de hellingproef mag doen. Vierwielaandrijving is alleen leverbaar in combinatie met de 1.4 MultiAir turbo met 170 pk of de 2.0 MultiJet diesel met 140 pk. Wij reden met de 1.4 MultiAir, een fantastisch motorblok. Met de Drive Mode

Selector selecteer je in welke modus je wilt rijden. In de automatische stand bepaalt de auto zelf wat voor jou het beste is. De achterwielen worden alleen aangedreven bij verlies van grip. Alleen de automaat valt iets tegen. Met negen verzetten heeft de bak veel keuze, maar daardoor wordt deze ietwat onrustig op sommige momenten. Maar mede door de hoge zit is de 500X een heerlijke auto om mee te rijden. Alles voelt solide aan en ook de besturing geeft je goede feedback. De demo die we meekregen was voorzien van een witte lak (Bianco Gelato), met stoere 18 inch velgen en bruin leder. De Fiat 500X is verkrijgbaar vanaf 20.570 euro. Je hebt keuze uit een City Look of Offroad pakket. Een 500X met het

Fiat 500X 1.4

Gereden versie: Fiat 500X 1.4 MultiAir 4x4 Cross Plus Vermogen: 170 pk 0-100: 11,0 s Top: 173 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 14,9 / 6,7 l/100km Prijs gereden model: 33.595 euro Alternatieven: Honda HR-V, Jeep Renegade, Opel Mokka, Suzuki Vitara laatste pakket is verkrijgbaar vanaf een kleine 26 mille. Wil je een leuke aangeklede vierwielaangedreven 500X, dan moet je rekening houden met een prijskaartje vanaf 30.000 euro.

Frank Vaneman Automotive 1101 AK Amsterdam Telefoon: 020-5672030 www.fva.nl Autobedrijf Kooyman Demmerik 26 3645 EC Vinkeveen Telefoon: 0297-261285 www.autobedrijfkooyman.nl

Brenda Kuijlenburg van Reisbureau at Home

Het reisbureau komt naar u toe Bent u het zoeken op internet naar een geschikte vakantie ook zo zat? Brenda Kuijlenburg van Reisbureau at Home heeft de oplossing. Na zes jaar bij D-Reizen te hebben gewerkt heeft zij zich afgelopen jaar als zelfstandig reisadviseuse aangesloten bij de franchise formule van TUI Nederland: Holland International Reisbureau at Home. Tegenwoordig biedt internet vele mogelijkheden om je vakantie te zoeken. Maar door de vele aanbieders zien mensen vaak door de bomen het bos niet meer en wordt het bij elke aanbieder opnieuw invullen van allerlei gegevens als lastig ervaren.Voor Brenda is het een uitdaging om voor iedere klant de perfecte reis te vinden, die qua

prijs en kwaliteit verhouding klopt met de wens van de klant. Zij werkt met bekende en betrouwbare touroperators. “Vertel mij wat uw vakantiewensen zijn en ik ga voor u op zoek naar de beste mogelijkheden. Of het nu een samengestelde reis is, een lastminute, een stedentripje of een pakketreis. Mensen denken nog wel eens dat een reisbureau at

home vanwege alle service een vakantie duurder maakt, maar dat is absoluut niet zo. De prijzen liggen op hetzelfde niveau als op internet. Ik bied de klant echter wel iets wat je via internet niet krijgt: persoonlijke service!� Contact met Brenda is makkelijk via de e-mail of de telefoon is een afspraak zo gemaakt. Zij komt bij u thuis wanneer het u uitkomt, maar uitsluitend telefonisch of e-mailcontact kan natuurlijk ook. Makkelijk en vertrouwd daar staat ze voor. Bel voor al uw vakantiewensen naar tel. 06-16 852452 of mail naar: brenda.kuijlenburg@reisbureauathome.nl.


DE GROENE VENEN

8 januari 2016

VACATURES

15


Welkom op onze open avond!

16

8 januari 2016

DE GROENE VENEN

Vinkeveen: donderdag 21 januari 2016 van 19.00 tot 21.30 uur

Mijdrecht: dinsdag 26 januari 2016 van 19.00 tot 21.30 uur

Wij laten je schitteren!