De Groene Venen 07-02-2020

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

JAARGANG 24 - WEEK 6 – 7 FEBRUARI 2020

Trasmolen 44 Mijdrecht Vraagprijs € 595.000- k.k. NIE

UW

IN

VER

KO O

P

Tel. 0297 - 212 987 vidamakelaars.nl Op alle

nieuwe Toyota’s

Fietsles voor iedereen die dat (opnieuw) wil leren In Nederland zijn meer fietsen dan mensen. In onze cultuur maakt het leren fietsen deel uit van de opvoeding. Wie nieuw is in Nederland, moet daar flink aan wennen. Anderen hebben het vroeger wel geleerd, maar durven niet meer. Met fietsles van speciaal opgeleide Fietsmeesters kan iedereen in De Ronde Venen (weer) leren fietsen. De fietslessen gaan in maart van start en zijn een initiatief van opbouwwerker Annelies de Hoop van welzijnsorganisatie TympaanDe Baat. Samen met gemeente De Ronde Venen, Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, het Jongerenwerk en het Verkeerscollege werkte zij een plan uit om zoveel mogelijk inwoners te leren fietsen en/of te stimuleren om vaker de fiets te pakken. Lees meer op pagina 7. foto arthur van der kooij

5 jaar gratis onderhoud & 5 jaar garantie Toyota Van Ekris Industrieweg 48 - Mijdrecht

Dr. Beeker over het Coronavirus P9 UW BEDRIJF OOK IN DE SPOTLIGHTS?

Predikant en bierbrouwer Jerrit Vellenga P11

Kinderburgemeesters Lucas en Sanne officieel geïnstalleerd In de raadsvergadering van 30 januari is Lucas Koorn benoemd tot kinderburgemeester en Sanne Wigt tot loco-kinderburgemeester. Er wordt nog gewerkt aan de samenstelling van een kinderraad. Lucas en Sanne legden de ambtseed af tegenover burgemeester Maarten Divendal. In dezelfde vergadering nam de gemeenteraad afscheid van de vorige kinderburgemeesters Dorinthe van de Kraats en Fabriz Kalse, die allebei hun ambtsketens omhingen bij de nieuwe kinderburgemeesters. Dorinthe en Fabriz ontvingen als dank voor het soms wel veeleisende werk een mooie actiefoto, genomen tijdens hun werkzaamheden. foto fem van duuren

Valentijnsdag BIJ BONNE NUIT!

Nieuwe viswinkel in Mijdrecht P13

Lingerie - Speciaalzaak Bonne Nuit Hofland 16 | Mijdrecht T. 0297-255610 | E. info@bonnenuit.nl www.bonnenuit.nl

‘Be Good and Tell It’, is een van de oudste motto’s in de communicatie. Maar vandaag de dag zijn veel bedrijven zo gefocust op hun core business, dat ze vergeten te vertellen hoe goed, of hoe uniek ze zijn. Wij helpen u het verhaal achter uw bedrijf te vertellen, aan de voor u relevante doelgroepen. Hoe? Bel ons voor een afspraak. T: 0297 250 530

WWW.PRWORKS.NL


2

7 FEBRUARI 2020

Gezondheidscentrum Croonstadt

DE GROENE VENEN

BUNGALOWPARK LIBRA OMMEN

STUNTAANBIEDING TE HUUR!

nog enkele bungalows van 29 maart - 18 april Verschill ende praktijkr uimtes beschikb aar

*

€1p.w7. a5ll ,in-

€375, p.w. a ll

in

-

11-18 juli en van 8-22 augustus € 375,-. Vanaf 22 augustus € 175,- p.w. Zwembad & recreatieteam aanwezig.

Voor info & folders bel: 0529-457224

Samen staan we sterker! • Alles in eigen beheer • Één contactpersoon • Van grondstof tot uitvoering • Unieke samenwerking

www.korvermakelaars.nl - 0297 250 421 Firma F.A. Ruizendaal & Zonen - Fruitkwekerij - Tuincentrum - Landwinkel - Aanleg en Onderhoud van tuinen

Fruitbomen in soorten en maten Haagplanten Bloeiende tuinbeplanting Stoofperen 3 kilo € 2,95 Allurel appelen 3 kilo € 2,95 Orri mandarijnen Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen Tel: 0297-281122 www.firmaruizendaal.nl

LUCHTFOTO VAN UW BEDRIJF OF HUIS? Wij vliegen een opdracht al vanaf 75 euro per foto en gezien de vele mogelijkheden adviseren wij je graag persoonlijk. Mail of bel ons voor een adviserend gesprek.

info@luchtopname.nl | 0297 - 38 52 57

www.luchtopname.nl


DE GROENE VENEN

7 FEBRUARI 2020

3

Raadsvergadering met een feestelijk tintje

Kinderburgemeesters benoemd en jubilaris geëerd De eerste raadsvergadering van dit kalenderjaar ging van start met de benoeming van Lucas Koorn tot kinderburgemeester en van Sanne Wigt tot loco-kinderburgemeester. Er wordt nog gewerkt aan de samenstelling van een kinderraad. En wellicht is het over enige tijd mogelijk om de kinderburgemeesters ook echt door de kinderen van de gemeente te laten kiezen. Na de feestelijke installatie stond de raad voor een paar lastige beslissingen, waarbij de gemoederen soms stevig opliepen. Maar de vergadering werd vredig afgesloten met een huldeblijk aan raadslid Ernst Schreurs van de fractie PvdA/GroenLinks, die precies vijfentwintig jaar raadslid is. tekst piet van buul

Tijdens de behandeling in de commissie begin deze maand werd al duidelijk dat de raad sterk verdeeld is over het voorstel om de ontsluiting van de nieuwe wijk De Maricken via de straat Veenman mogelijk te maken. Op dit moment kan men de wijk met de auto in en uit via de rotonde op de Mijdrechtse Dwarsweg. Rond een tweede uitvalsweg richting Wilnis Dorp via de Van Damlaan is al een paar jaar een spel gespeeld dat in de loop der tijd de vorm van een klucht heeft aangenomen. Binnenkort wil men deze uitvalsweg alsnog in orde maken. Maar omdat dit niet de meest ideale oplossing is, vrezen velen flinke overlast. Vandaar dat het college heeft voorgesteld om de doorsteek bij de Veenman open te stellen voor autoverkeer. Dat levert echter veel verzet op van de omwonenden aldaar. Beide kampen van voor- en tegenstanders weten zich ook vertegenwoordigd in de raad. Al tijdens de commissievergadering bleek dat de hele oppositie tegen de ontsluiting is en dat de coalitie het collegevoorstel steunt. Tijdens de behandeling in de raad ging de oppositie nog eens vol op het orgel in de hoop tenminste een paar voorstanders zover te krijgen om tegen te stemmen. Nieuwe argumenten had men daarbij niet meer kunnen verzinnen. Dat het niks op zou lossen, dat men er in de Van Damlaan niet mee geholpen is, dat het niet nodig is, dat we be-

ter kunnen wachten, dat het voorstel niet goed onderbouwd is; het was allemaal al vele malen voorbij gekomen. Ook de voorstanders zagen geen kans nog nieuwe overtuigende argumenten ten faveure van het collegevoorstel op tafel te leggen. Simone Borgstede beperkte zich dan ook op een lofzang op het mooie Wilnis, waarbij ze de talloze interrupties onbeantwoord liet. Wethouder Rein Kroon vond het een kwestie van algemeen belang. Dankzij de meerderheid van de coalitiepartijen werd het voorstel dan ook aangenomen. Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul Het is al weer jaren geleden dat er een samenwerkingsovereenkomst Parklandschap Groot Mijdrecht-Zuid is gesloten. Het gebied strekt zich uit vanuit Botshol langs de westelijke en zuidelijke kant van Vinkeveen richting Wilnis. De afspraak was dat in dit gebied, dat tegenwoordig Marickenland wordt genoemd, de natuurontwikkeling centraal zal staan. Inmiddels zijn er uitgewerkte plannen voor de inrichting met diversiteit in natuur en met recreatieve voorzieningen. Het raadsvoorstel bevat eveneens een voorstel om de doorvaart bij De Heul te verbeteren zodat de Vinkeveense plassen ook langs die kant beter bereikbaar zouden worden. De raad stemde in met het plan en de daarvoor door de gemeente in te brengen financiële middelen van ruim 1 miljoen euro.

Coöperatie Veenergie.nu wil zonnepanelenveld aanleggen

Burgerinitiatief roept vragen op Terwijl de gemeente nog volop aan het zoeken is naar geschikte plekken waar windmolens of zonnevelden geplaatst kunnen worden, besloot een aantal inwoners van De Ronde Venen om maar vast aan de slag te gaan. Ze ontwikkelden een plan om in Vinkeveen een groot zonnepanelenveld aan te leggen. Daartoe werd de coöperatie Veenergie.nu opgericht en werd aan de gemeente gevraagd om de plannen te steunen. Zij dienden daartoe een voorstel Burgerinitiatief in. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 januari j.l. werd besloten het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren. Het voorstel zelf wordt binnenkort besproken. Wel werd door een aantal raadsfracties de integriteitsvraag aan de orde gesteld vanwege het feit dat twee raadsleden actief bij dit burgerinitiatief betrokken zijn. tekst piet van buul

Het burgerinitiatief behelst de aanleg van een groot zonnepanelenveld van enkele hectaren in Vinkeveen. De exploitatie komt in handen van een coöperatie waar belangstellenden lid van kunnen worden. Zij nemen dan de energie af van het veld en dragen daarmee bij aan de oplossing van het energietransitie probleem en de vermindering van de CO2 en stikstofuitstoot in onze gemeente. Om dit plan te kunnen realiseren wordt

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

van de gemeente gevraagd een garantstelling af te geven. Daarmee zou de coöperatie tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Een vergelijkbare constructie is ook toegepast bij de bouw van het Sporthuis in Abcoude. Omdat het behandelen van burgerinitiatieven geen dagelijkse kost is voor de gemeente vroegen sommige fracties zich af waarom het college eerst bij de raad kwam vragen of dit initiatief wel ontvankelijk zou zijn. Dat had het college ook zelf wel kunnen vaststellen, zo dacht men.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Na het vertrek van Amsterdam uit het recreatieschap Vinkeveense Plassen maakt dit gebied deel uit van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het recreatieschap heeft de definitieve jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 gepresenteerd. Aan de raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Tevens vraagt het recreatieschap aan de gemeente De Ronde Venen wat men vindt van uitgangspunten begroting 2021 die door het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap zijn opgesteld. Het college heeft een zienswijzenota opgesteld, waarin men in niet mis te verstane bewoordingen aan het recreatieschap laat weten niet erg tevreden te zijn over de gang van zaken aldaar. “Dat moet echt anders,” zo oordeelde ook wethouder Alberta Schuurs. Voor wat een deel van de raad betreft had de reactie nog wel wat scherper geformuleerd mogen worden. Een amendement daartoe haalde het echter niet. De raad stemde wel unaniem in met het raadsvoorstel. Jubileum Aan het einde van de vergadering sprak burgemeester Maarten Divendal enige waarderende woorden aan het adres van Ernst Schreurs, die 25 jaar raadslid is. De burgemeester stelde vast dat er af en toe nog wel eens een raadslid van de ene naar de andere partij overstapt. “Ernst Schreurs is al die jaren de Partij van de Arbeid trouw gebleven. Maar zijn fractie voorzag in de afgelopen jaren voor vernieuwing door andere partijen aan zich te binden en af en toe een nieuwe naam te introduceren. Zo zagen we achtereenvolgens PvdA/GroenLinks, de Combinatie met D66. Na hun vertrek werd het PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal en tenslotte PvdA/GroenLinks De Ronde Venen.”

Na enig geharrewar over verordeningen en procedures werd vastgesteld dat niets een inhoudelijke behandeling in de weg staat. Daar zal dan ook binnenkort een aanvang mee worden gemaakt. Integriteit De raad had nog wel wat vragen over de indieners van het verzoek. De documenten van het burgerinitiatief zijn mede ondertekend door de raadsleden René Bultena en Anco Goldhoorn, respectievelijk voorzitter en secretaris van de coöperatie Veenergie.nu. Bovendien is René Bultena ook eigenaar van de gronden, waarop het panelenveld zal worden aangelegd. Beiden zijn lid van de raadsfractie van Ronde Venen Belang. De meerderheid van de raad wil voorkomen dat er een sfeer van belangenverstrengeling gaat ontstaan. Men vond de actie van de beide raadsleden om actief in het burgerinitiatief te participeren op zijn minst ‘onhandig’. Namens de fractie van RVB verklaarde fractievoorzitter Maarten v.d.Greft dat zijn collega’s als inwoners van de gemeente bij het initiatief betrokken zijn en niet als raadsleden. “Beiden zullen zich tijdens de behandeling door de raad dan ook afzijdig houden,” zo beloofde hij.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

LUISTERVINK 2.0 Energieterreur... Gisteren had ik er weer een. De dag daarvoor ook en vandaag had ik onverklaarbare telefoontjes uit Singapore en Algerije, terwijl ik daar niemand ken. Niet opnemen is het beste. Negen van de tien keer gaat het om energiemaatschappijen die de deal van de eeuw beloven. Of iemand van Het Parool of Trouw die drie jaar nadat een proefabonnement is afgelopen nog belt met een ‘exclusief aanbod’ dat te mooi lijkt om waar te zijn. En dat is het dan meestal ook. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms word je horendol van die telefoontjes. Bij het Bel-Me-Nietregister zijn ze horendol van al die keren dat ik mij daar heb geregistreerd om niet gebeld te worden. Het helpt niks: er is namelijk een levendige handel in adressen en telefoonnummers (en wie weet wat meer), die broederlijk worden gedeeld, al wordt dat officieel in alle toonaarden ontkend. Of die ooit worden gematcht met het register? Sommige aanbieders weten tot op de kilowatt nauwkeurig te vertellen wat je huidige jaarverbruik is en van welk bankrekeningnummer er geïncasseerd wordt. Ik vraag dan altijd of ze hun ‘niet-temissen-aanbieding’ even op de mail willen zetten, zodat ik er goed over kan nadenken. Dat willen ze nooit; je moet meteen aan de telefoon beslissen. Inmiddels ben ik mijn eigen Bel-Me-Niet-register. Bij het horen van de ultra-joviaal uitgesproken woorden “Een hele goedenavond meneer Vink, komt het gelegen?”, weet ik al genoeg. Ik sta Heeft gelukkig u zelf vragen, niet als brandende enige opkwesties de bellijstjes of prangende van die cowboys, en dus regent problemen, het klachten mail zebij danconnaar: sumentenprogramma’s burgemeester@degroenevenen.nl en -organisaties. De overheid wil ongevraagde telemarketing eindelijk gaan verbieden. Is er ook geen Bel-Me-Niet-register meer nodig. Omdat er bij de overheid geruime tijd overheen gaat om van woorden naar daden te komen, konden de energieboefjes Plan B uitdenken: ze sturen hun medewerkers langs de deuren om contracten te slijten. Ik las dat Vattenfall (het nieuwe Nuon) al zo’n 150.000 nieuwe klanten heeft ‘binnengepraat’ en ook andere energieleveranciers sturen hun mannetjes de straat op. Verkopers blijken zich regelmatig voor te doen als 'tariefcontroleur' of 'netbeheerder' en spiegelen verbruikskosten bewust lager voor. Dat levert dus opnieuw klachten op. Maar de Tweede Kamerfracties zijn ontwaakt. Er zijn kamervragen gesteld en ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil de malafide werving aanpakken. De energieverkopers proberen nu hun kwaliteit te verbeteren door een eigen keurmerk in te voeren. Een lachertje oordeelde de Consumentenbond, bedrijven moeten zich ook zónder keurmerk gewoon aan de wet houden. Wát een gedoe mensen, tijd voor een Bel-NietAan-sticker. Belt u ons niet, wij bellen u.

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2020 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


4

7 FEBRUARI 2020

Zonnebloemjubilaris Pien Okkersen in het zonnetje

Kort nieuws Mijdrecht

De Wegwijzer over het gebed Op 9 februari leidt ds. J.W. Schoonderwoerd uit Schiedam beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. 's Morgens gaat het over Lukas 11:9-10. Thema is “Een drievoudige aansporing om te bidden met een zesvoudige belofte”. Schriftlezing is Lukas 11:1-13. De preek gaat over het gebed en de verhoring van het gebed. Belooft Jezus dat je alles krijgt wat je maar bidt? 's Middags gaat de preek over 1 Samuël 18:1,3,4. Thema is “Jonathan wordt een vriend van David”. Schriftlezing is 1 Samuël 17:55 - 18:9. Belangstellenden zijn welkom in de diensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk op Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

Abcoude

Choral Evensong in de Dorpskerk Op zondag 9 februari vindt van 17 tot 18 uur een Choral Evensong plaats in de Dorpskerk, Kerkplein 45 in Abcoude, m.m.v. de Martinus Cantorij o.l.v. Paul Waerts en predikant ds Herco van der Wilt. Oecumene Abcoude organiseert deze Evensong, een Anglicaans Avondgebed, waarbij het koor bidt, luistert naar de lezingen en vooral de lofzang gaande houdt. Er worden psalmen, hyms en anthems gezongen, een- en meerstemmig, volgens de Anglicaanse koortraditie. Ook de kerkgangers kunnen delen meezingen. De Martinus Cantorij uit Zwaag met als Choirmaster Paul Waerts heeft als “visiting choir” veel gezongen in Britse kathedralen en abdijkerken zoals St. Paul’s Cathedral en Westminster Abbey in Londen. Dit getuigt van de hoge zangkwaliteit van dit koor! Het koor zingt in antifonale opstelling: twee koren staan tegenover elkaar en zingen nu eens samen, dan weer elkaar afwisselend. Na afloop wordt een deurcollecte gehouden voor de onkosten.

Entreprenasium en Stichting Kinderen in Nood Vrijdag 31 januari was een feestelijke dag voor de leerlingen van het Enteprenasium in Mijdrecht. Heran, Karli, Kees en Indira (Dewi was ziek) mochten namelijk de cheque uitreiken aan Stichting Kinderen in Nood uit Bussum. Voorzitter Jurjen Hagen en secretaris Anjo van ’t Hof waren voor de gelegenheid naar De Ronde Venen afgereisd. In het kader van ondernemend onderwijs heeft deze groep leerlingen tosti’s verkocht en dat bleek zo’n goede handel, dat het maar liefst 502 euro opbracht. Het volledige bedrag komt ten goede aan de Stichting Kinderen in Nood dat zich bezighoudt met het werven van fondsen en het inzamelen van hulpgoederen voor kinderen die zich in noodsituaties bevinden. De focus ligt op het oosten van Europa. Geregeld vertrekken er vrachtwagens met hulpgoederen die daar een tweede leven krijgen. Het doel is om de dikwijls zeer arme omstandigheden

waarin deze kinderen (en volwassenen) verkeren, te verbeteren. De voorzitter presenteerde aan de leerlingen allerlei voorbeelden van de hulp die zoal wordt verleend. Na afloop van de boeiende presentatie hadden de medewerkers nog een verrassing voor de leerlingen. Zij mochten zelf kiezen waaraan hun geld werd besteed. Ze kozen unaniem voor speelgoed en boeken voor het kinderkankercentrum in Calarasi in Roemenië. Daarna kregen de leerlingen nog een mooie pen, een nieuwsbrief, een blocnote en een speldje waarmee ze officieel vrijwilliger van de Stichting Kinderen in Nood werden. Tot slot kon er geproost worden op dit mooie resultaat. Met Jip en Janneke champagne met gezonde blauwe bessen, verzorgd door docent Dayla Koning, proostten alle aanwezigen op het mooie resultaat. En zo werd deze bijzondere dag afgesloten.

Tijdens de onlangs gehouden afdelingsvergadering van de Zonnebloem afd. Mijdrecht op 29 januari j.l. werd Pien Okkersen in het zonnetje gezet. Zij ontving een oorkonde en een gouden speld omdat ze al 40 jaar vrijwilliger is bij de Zonnebloem. Pien heeft ook al meer dan 10 keer deelgenomen aan de vakantieweek van de Zonnebloem en is jarenlang bestuurslid geweest. De voorzitter van de regio en de voorzitter van de afdeling hielden een mooie toespraak inclusief een gedicht dat heel passend was bij Pien. Zij maakt zelf altijd mooie gedichten. Natuurlijk hoorde daar ook een mooie bos bloemen bij.

Actie bij PLUS Koot:

Geef jij Abcoude kleur? PLUS Koot geeft de komende weken met een unieke spaaractie extra kleur aan Abcoude en Baambrugge. Zij hebben een uniek kleurboek ontworpen met kleurplaten van bekende gebouwen en objecten in Abcoude en Baambrugge. Zo kleur je straks zelf je eigen versie van je school, de molen in het Gein of de Dorpskerk! Van donderdag 6 tot en met zondag 9 februari is het kleurboek bij besteding van 25 euro verkrijgbaar voor slechts 1,50 euro. Vanaf zondag 9 februari t/m 21 maart spaar je tevens voor korting op Bruynzeelproducten waar-

mee je de mooiste kleurplaten maakt. Bij iedere 10 euro ontvang je een zegel, bij 8 zegels is de spaarkaart vol. Ook dan is het kleurboek nog met korting verkrijgbaar, bij inlevering van een volle spaarkaart. Per verkocht kleurboek doneert PLUS Koot 50 cent aan het Sporthuis Abcoude. Een kleurplaat van het Sporthuis Abcoude ontbreekt dan ook zeker niet in het kleurboek. Het eerste kleurboek werd symbolisch door Sander Koot in ontvangst genomen door Astrid Wintershoven namens het Sporthuis Abcoude. foto fem van duuren

Van pannenkoeken naar ‘Italian Boathouse’

Nieuw horecaconcept bij Vinkeveen Haven Sinds 1 februari jl. is Pannenkoekenrestaurant Het Voordek in Vinkeveen gesloten. Het restaurant, onderdeel van Watersportcentrum Vinkeveen Haven, stopt na mooie jaren van pannenkoeken bakken en wordt omgetoverd tot een Italiaanse keuken. Met deze transformatie stuurt de eigenaar aan op een kwaliteitsimpuls ten behoeve van de dagrecreatieve voorzieningen op het terrein en verwelkomt hiervoor twee Vinkeveners als nieu-

Mijdrecht

Songs of Praise in de Janskerk Nieuwe opstapplek voor suppen Aanstaande zondag 9 februari wordt er in de Janskerk in Mijdrecht om 19 uur weer een Songs of Praise gehouden. Er worden liederen gezongen uit allerlei liedbundels. De liederen worden toegelicht door ds. Elise Jansen en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Anita Vos op piano.

DE GROENE VENEN

Kanovereniging De Ronde Venen is op zoek naar uitbreiding van haar activiteiten en biedt vanaf het nieuwe vaarseizoen aan suppers de mogelijkheid om lid te worden. De kanoclub beschikt over een prima locatie om diverse tochten te maken. Je kunt zo je plank in het water leggen, opstappen en wegvaren. Alle drie de Vinkeveense Plassen zijn uitstekend vanaf de Herenweg 196 te bevaren. Leden met een eigen supboard kunnen gebruik maken van de

botenloods. Voor de supplanken moet hiervoor plek worden vrijgemaakt en de indeling van de container moet worden aangepast. De kanovereniging heeft nog geen ervaring met de variant van het “Suppen” en zoek dan ook in eerste instantie mensen die deze sport al beoefenen en geheel zelfstandig kunnen varen. Bij voldoende belangstelling kunnen de activiteiten worden uitgebreid. Met een eigen sleutel kan je altijd varen op de tijd die jou uitkomt. Meevaren op de clubavond is ook mogelijk. Inlichtingen: www.kvdrv.nl

we exploitant. Onder de naam ‘Italian Boathouse’ komt er een prachtig nieuwe horecagelegenheid, meer passend bij de kwaliteit en service van Vinkeveen Haven. De locatie ‘Het Strandhuis’ bij Vinkeveen Haven blijft open voor besloten feesten en partijen. Het Voordek dankt alle gasten voor het gestelde vertrouwen. Italian Boathouse opent medio april haar deuren en verwelkomt graag iedereen aan de Herenweg 144.


DE GROENE VENEN

7 FEBRUARI 2020

Hertha nodigt eigen teams uit voor ontbijt

Veel belangstelling voor open avonden VLC Vinkeveen en Mijdrecht De open avonden van het VeenLanden College vonden plaats op dinsdag 28 januari in Vinkeveen en op donderdag 30 januari in Mijdrecht. Leerlingen uit groep 8 en hun ouders/ verzorgers kwamen op deze avonden meer te weten over het VeenLanden College. Aan elke talent wordt gedacht op het VeenLanden College: de sportklas, het ondernemende onderwijs, talentenjacht, de musicalgroep, de taalprogramma’s: Goethe, Anglia en Delf en MakeX & Maker Education met hun NLT club op de vrijdagmiddag. Nieuw komend schooljaar is de Kunstklas, waarvoor brugklasleerlingen zich op kunnen geven.

In Vinkeveen was veel belangstelling voor het gepersonaliseerde onderwijs GO. Een persoonlijke coach en leren op je eigen manier, op je eigen niveau en in je eigen tempo: het is vanzelfsprekend op deze locatie. Dat leerlingen er redzaam van worden, blijkt wel uit de rondleidingen die zij geven. Het is moeilijk om niet heel enthousiast te worden over deze vorm van onderwijs wanneer je naar de leerlingen luistert. Het VLC kijkt terug op geslaagde open avonden in goede sfeer. Via www.veenlandencollege.nl kun je je nog inschrijven voor de lesmiddag op locatie Mijdrecht op woensdag 19 februari.

Niet alleen de selectie geniet elke thuiswedstrijd van een lunch/ontbijt, maar ook de andere teams worden bij Hertha niet vergeten. Afgelopen zaterdag was het meidenteam MO17-2 aan de beurt. Voorafgaande aan hun thuiswedstrijd om 12 uur was er een ontbijt verzorgd in de prachtige sportkantine van Hertha Vinkeveen. Een lange tafel voor 19 personen werd gedekt en er was volop eten en drinken. Broodjes, croissants, vlees, kaas, gekookte eieren, mandarijnen, zoet beleg, jus d’orange en melk; het was prima verzorgd. De meiden en de trainers/ coaches hebben er volop van genoten. Er werd gezellig gekletst en gegeten om de accu op te laden voor de eerste thuiswedstrijd na de winterstop. Na afloop werd alles netjes opgeruimd en gingen de meiden zich

Op zaterdag 8 februari a.s. kunt u in ontmoetingscentrum ‘de Angstelborgh’ in Abcoude tussen 10 en 15 uur terecht voor allerhande spullen: van kunst tot kitsch! De toegang is gratis en u kunt er tegen geringe betaling terecht voor koffie/thee, broodjes en soep. Het is onderhand traditie dat op de tweede zaterdag in februari een rommelmarkt georganiseerd wordt door Tympaan-De Baat in ont-

moetingscentrum de Angstelborgh in Abcoude. Ook dit jaar is er weer ruim voldoende aanbod van mensen die graag zien dat hun spullen van eigenaar wisselen. U komt er bijzondere of soms waardevolle spullen tegen die je alleen maar op een rommelmarkt kunt vinden. En zoekt u nog iets moois voor Valentijnsdag, gegarandeerd is er iets voor u bij. Iedereen is welkom om te komen snuffelen en ‘kijken, kijken, wel of niet kopen’. De Angstelborgh is gevestigd op Dorpszicht 22 te Abcoude, tel. 0294284824. Bereikbaar met buslijn 120 (halte Van Doornplein).

CNS wint schoolschaaktoernooi Abcoude Zaterdag 1 februari vond in Abcoude het jaarlijkse schoolschaaktoernooi plaats in een gezellige sfeer. 16 teams van de CNS, Piet Mondriaan, Pius en Paulus streden om het kampioenschap. De teams van CNS domineerden de eindstand: CNS1 won met de maximale score van 12 punten, CNS2 werd tweede met 10 punten en Pius1 won de derde prijs met 8 punten. Ook individueel waren er prachtige scores: 1 t/m 3 werden Jan Veraart, Jeroen de Rooij en Jelle Gualtherie van Weezel van de CNS. Flore Idzerda had de beste scores van alle deelnemende meisjes. De komende weken gaan de kinderen van

Pius en CNS met elkaar oefenen voor de halve finale van het schoolsschaken in de regio Amsterdam op 29 maart. Zo kunnen ze samen zo goed mogelijk voor de dag komen tegen de sterke scholen van Amsterdam en Almere. Tijdens het toernooi werd stilgestaan bij het overlijden van Theo Kemme, die het toernooi in Abcoude meer dan 15 jaar had georganiseerd. Het is fijn dat het een vervolg krijgt dankzij de inzet van vele leraren en ouders, de nieuwe wedstrijdleiders Ron Minnee en Reynold Klooker, en dankzij de enthousiaste hulp van Ton Sprong van de Schaakbond Groot Amsterdam.

Kort nieuws Wilnis

Vogelaar/fotograaf Wim Smeets bij Passage DRV

omkleden. De komende weken zijn alle andere teams van Hertha aan de beurt. Complimenten voor de activiteitencommissie van Hertha.

Bij Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging De Ronde Venen is op 13 februari Wim Smeets uit Bunschoten te gast. Hij vertelt over de geschiedenis van de polder Arkemheen en de uilen van Bunschoten. Wonend in Bunschoten is Wim Smeets geboeid door de natuur in het weidelandschap rondom zijn woonplaats. Als all-round fotograaf houdt hij zich bezig met natuur- en vogelfotografie, aanvankelijk zijn hobby maar nu zijn voornaamste bezigheid. Locatie: Verenigingsgebouw De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. Koffie/thee vanaf 19.45 uur, aanvang 20 uur. Leden en gasten zijn van harte welkom.

Baambrugge

Dansen in De Vijf Bogen Op zaterdag 15 februari is er weer stijl- en countrydansen in dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10, Baambrugge. Aanvang 20.30 uur, zaal open vanaf 20 uur. Er wordt geen entree gevraagd en parkeren is gratis. Voor inlichtingen: Annelies Bakker, Vinkeveen 0297-264105.

Sterrenschool Driehuis telt af…

Rommelmarkt in de Angstelborgh in Abcoude

5

Bij Sterrenschool Driehuis aan de Bozenhoven is naast de regenpijp een herdenkingssteen zichtbaar met de datum 1 juli 1870; de datum waarop deze eerste katholieke school van Mijdrecht in gebruik is genomen. Dat betekent dat Sterrenschool Driehuis deze zomer haar 150-jarig bestaan viert! De voorbereidingen voor dit bijzondere jubileum zijn al in volle gang! Afgelopen zondag was het precies nog 150 dagen tot de jubileumdag. Maandag is in aanwezigheid van de leerlingen en team de aftelkalender in gebruik genomen. Tot 1869 bestond er on onze gemeente alleen openbaar onderwijs, dat door het rijk werd gesubsidieerd. Uit onvrede met het openbaar onder-

wijs, werd o.l.v. Pastoor Lonink de school gesticht. De schoolcommissie, bestaande uit het kerkbestuur, aangevuld met het armenbestuur en enige vooraanstaande parochianen, voerde overleg met de aartsbisschop over de bouw. De financiën werden door de parochianen zelf bijeengebracht: 10.525,01 gulden. Op 1 juli 1870 begon de school, met als eerste hoofdmeester de heer Van Maanen, die hiervoor 55 gulden per maand ontving. Samen met twee hulponderwijzers (die 25 gulden per maand verdienden) gaf hij les aan zo’n 130 kinderen in drie lokalen. (bron: o.a. ‘Het katholiek onderwijs in Mijdrecht, Wilnis en De Hoef’, van Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’).

Abcoude

Kennismaken met Rotary Op 10 februari organiseert de Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude een open avond in Café-Restaurant De Eendracht (Onder de Hanebalken), Hoogstraat 37 in Abcoude. Aanvang 20 uur. Waarom lid zijn van een Rotaryclub? Er wordt professionele kennis uitgewisseld: de leden vertellen over hun vak en luisteren naar interessante en veelzijdige presentaties tijdens de bijeenkomsten. Men is sociaal actief door gezamenlijk de capaciteiten in te zetten voor de lokale en soms internationale gemeenschap. Op het persoonlijke vlak vormen de leden een waardevol klankbord voor elkaar. Iedereen die meer wil weten over Rotary is welkom op deze informatieve avond. Aanmelden bij Wilma Brunia, email wilma@brunia.nl, tel. 0294 28 47 94 of bij Sary Witteveen, e-mail scwitteveen@planet.nl, tel. 0294 28 47 36. Zie: www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.

Regio

Spoedeisende hulp niet terug naar Woerden Zorgminister Bruno Bruins gaat de spoedeisende hulp niet terugbrengen naar Woerden. De huisartsenpost krijgt ook geen ruimere openingstijden, meldt de minister aan de Kamer. Voor de meeste zorg moeten inwoners in de regio naar het Sint Antonius in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. De komende jaren wordt het ziekenhuis in Woerden nog verder ontmanteld. De dagbehandelingen die nu nog plaatsvinden gaan medio 2020 ook weg.


6

7 FEBRUARI 2020

DE GROENE VENEN

Valentijnsdag BIJ BONNE NUIT!

Lingerie - Speciaalzaak Bonne Nuit Hofland 16 | Mijdrecht T. 0297-255610 | E. info@bonnenuit.nl www.bonnenuit.nl

Iets meer geluk in de regio


DE GROENE VENEN

7 FEBRUARI 2020

Wilnisse Barbara op weg naar de top van de Kilimanjaro De Kilimanjaro. Voor Barbara van Tongeren uit Wilnis is het al jaren een droom om de top te bereiken. Een persoonlijke overwinning. Samen met een goede vriend is zij op weg naar Tanzania voor de bijna zestig kilometer lange wandeling richting het hoogste punt van Afrika op 5895 meter hoogte; een ware beproeving. “Anderen konden het ook’’, zegt zij. “Die gedachte gaat mij helpen.’’ tekst rosanne kok

Gids, hulpgids en dragers Haar goede vriend vroeg of de plannen voor de beklimming er nog steeds waren en bedacht om samen te gaan. “We reizen in totaal met elf personen’’, legt Barbara uit. “Zij zijn allemaal nodig om onze reis mogelijk te maken. Onder hen zijn een gids, een reserve gids, een kok en meerdere dragers. Alles moet mee de berg op; spullen voor de overnachting en voedsel.’’ Vanaf de tweede dag komt het drinkwater uit de rivier. Strak trainingsschema Om zich voor te bereiden op deze intensieve tocht, traint Barbara tweemaal per week in de sportschool. “Daarnaast ga ik driemaal per week wandelen. De tochten die ik maak ter voorbereiding variëren een beetje van tien tot dertig kilometer. De afstanden die we op de berg lopen, vallen

In deze column geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

Goedemorgen! trouwens best wel mee. In zes of zeven dagen lopen we ‘slechts’ zestig kilometer. De hoogte is wat het zo zwaar maakt.’’ Een groot risico van het wandelen op grote hoogte is het krijgen van hoogteziekte. “Daar kun je je niet op voorbereiden’’, stelt Barbara. “Goed drinken (minimaal 3 liter per dag) en blijven eten zijn het beste devies. Maar ook onder de zeer ervaren bergbeklimmers kan hoogteziekte toeslaan. Dat moeten we echt maar afwachten…’’ Genieten van de hele reis Barbara weet dat het zwaar wordt. Toch is ze niet nerveus. “Wij proberen zoveel mogelijk te genieten van de hele reis’’, stelt de Wilnisse. “Het gaat niet alleen om de beklimming, maar ook om de weg ernaartoe. We genieten van de voorbereidingen en de reis naar Afrika. Wat helpt, is dat al zoveel mensen de top hebben bereikt. Ook blinde mensen en mensen zonder benen. Zij konden het ook. Dan moeten wij het ook kunnen. Die gedachte is helpend. Ook als het straks zwaar is.’’

Naar de top Het zwaarste deel van de beklimming, is de laatste etappe; de route naar de top. “Die dag maken we een tocht van vijftien uur’’, legt Barbara uit. “We beginnen al midden in de nacht. Dan is het nog pikkedonker. Iedereen moet een hoofdlamp op. Als het goed is, komen we rond zonsopkomst op de top van de berg aan. Dat moet magisch zijn. Het uitzicht dat je hebt over het landschap terwijl de zon opkomt. Op dat moment verheug ik me enorm.’’ Maar, op de top kun je niet blijven. Na de beklimming volgt dus onvermijdelijk de afdaling. “Dat wordt hel, vrees ik. Dat moet je heel voorzichtig doen. Er liggen veel losse stenen. Je moet oppassen dat je niet uitglijdt. De adrenaline zal ons naar beneden helpen verwacht ik.’’ Barbara kan niet wachten tot ze eindelijk richting Tanzania mag vertrekken. Ondanks de gezonde spanning, kijkt ze er vooral heel erg naar uit. “Dit is echt een ‘once in a lifetime-experience.’’’, besluit zij. “Een persoonlijke overwinning. Deze tocht betekent heel veel voor mij. We gaan er met volle teugen van genieten.’’

Ik fiets. Jij ook?

Fietsles voor iedereen die dat (opnieuw) wil leren In Nederland zijn meer fietsen dan mensen. Per persoon bezitten we er gemiddeld 1,3. Kortom, we zijn echt een fietsland. In onze cultuur maakt het leren fietsen deel uit van de opvoeding. Wie nieuw is in Nederland, moet daar flink aan wennen. Anderen hebben het vroeger wel geleerd, maar durven niet meer. Met fietsles van speciaal opgeleide Fietsmeesters kan iedereen (weer) leren fietsen. De fietslessen gaan in maart van start. tekst rosanne kok foto arthur van der kooij

GROTE VERHALEN tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

Barbara droomt al ruim vijftien jaar van de beklimming van Kilimanjaro. “Sinds 2004 lees ik boeken en verhalen over deze bijzondere tocht’’, vertelt zij. “Het blijft me maar trekken. Enige tijd was het vanwege mijn gezondheid geen optie om deze uitdaging aan te gaan, maar nu voel ik mij goed genoeg. Het is nu of nooit.’’ Vorig jaar werden de plannen meer concreet gemaakt en in juni de tickets geboekt. “En dan gaat het gewoon echt gebeuren’’, vertelt de Wilnisse vol trots.

7

Het initiatief achter de fietslessen komt van opbouwwerker Annelies de Hoop van welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat. Samen met gemeente De Ronde Venen, Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, het Jongerenwerk en het Verkeerscollege werkte zij een plan uit om zoveel mogelijk inwoners te leren fietsen en/of te stimuleren om vaker de fiets te pakken. “Voor statushouders is het leren fietsen heel lastig’’, legt Annelies de Hoop uit. “Waar wij het heel vanzelfsprekend vinden om op de fiets te stappen en onze balans te houden, is dat voor hen echt moeilijk. Datzelfde geldt voor mensen die het

vroeger wel geleerd hebben, maar nu niet zo goed meer durven. In de fietstrainingen leren ze niet alleen de techniek van het fietsen, maar leren we hen ook meer over de verkeersborden, de regels en de veiligheid. Zo zorgen we ervoor dat ze zich veilig in het verkeer kunnen bewegen op de fiets. Dat geeft hen meer vrijheid; ze kunnen zelf weer boodschappen doen op de fiets, hun kinderen of kleinkinderen naar school brengen of gewoon eens een ommetje fietsen om een frisse neus te halen.’’ De lessen gaan eind maart van start in de verschillende kernen. Na elf weken doen alle deelnemers examen en ontvangen zij – indien zij geslaagd zijnhun fietsdiploma. Fietsvrijwilligers gezocht! Hou je van fietsen? Heb je een paar uurtjes per week tijd over? En lijkt het je heel leuk om anderen te leren fietsen? Dan kun je je aanmelden als Fietsvrijwilliger. “Iemand leren fietsen is nog niet zo gemakkelijk als het misschien lijkt’’, stelt Annelies. “Daarom krijgen alle vrijwilligers een korte training van een dagdeel. Deze training wordt verzorgd door de Fietsmeesters uit Utrecht. Het Verkeerscollege uit Mijdrecht stelt haar motorrij-instructeurs beschikbaar om de fietslessen te gaan geven. Ik vind het ontzettend leuk dat zij meewerken en hun kennis ter beschikking stellen voor onze doelgroep. Vrijwilligers ondersteunen hen daarbij.’’ Oefenfietsen van Soroptimisten Om het project van de Fietslessen een boost te ge-

De hand opsteken, zwaaien, lachen als je iemand passeert, een kort knikje of een enthousiast ‘goedemorgen!’. Het zijn tal van manieren om elkaar te groeten. In diverse groepen is groeten heel normaal. Watersporters steken naar elkaar de hand op in het voorbijgaan. Ook motorrijders groeten elkaar. En eigenaars van een Volkswagen Kever. Groeten geeft een teken van hé, ik ken jou misschien niet, maar wij hebben wel een gemeenschappelijke deler. Er is iets wat ons verbindt en met de groet maken wij deze verbinding compleet. Een aantal bekenden van mij woont in Amsterdam. De grote, drukke hoofdstad. De stad waar groeten niet meer aan de orde van de dag is. Laatst kwam een van hen op de fiets richting De Ronde Venen. Ze zei; ‘Ik wist dat ik hier was, toen de mensen mij weer begroetten op straat. Zo gaat dat hier.’ Ik snap ook wel dat er in een miljoenenstad geen beginnen aan is om iedereen om je heen te groeten. En dat doe je ook niet in een dorp. Dat hoeft ook niet. Maar heel even contact maken kan al van grote waarde zijn. Even zwaaien naar iemand in het voorbijgaan. Even knikken ten teken dat je iemand hebt gezien. Of gewoon eens heel blij “goedemorgen!’’ naar iemand roepen. Je weet niet of iemand dat al gehoord heeft die dag. In een wereld waarin we steeds meer met onszelf bezig zijn, is misschien iets heel simpels als elkaar groeten voor de ander wel een heel essentieel gebaar. Een betere wereld begint met oog hebben voor de ander. En als je dan toch naar elkaar kijkt, kun je net zo goed even knikken, lachen of je hand opsteken.

ven, heeft de Soroptimistclub Uithoorn/ De Ronde Venen een financiële bijdrage geleverd. “Dit is geweldig’’, stelt Annelies. “Hiervan kunnen we verschillende oefenfietsen kopen waarmee we onze fietsers les kunnen geven. De oefenfietsen zijn een soort loopfietsen waarmee de balans kan worden geoefend. Dat is wat de meeste deelnemers het meest spannend vinden. Wie balans kan houden, kan ook fietsen.’’ Praktisch Wat belangrijk is, is dat de deelnemers tijdens de fietsles geleerd wordt om op eigen kracht te fietsen. De fietsdocent en de vrijwilligers geven instructies, maar houden de fiets en de deelnemers niet vast. “De deelnemers dienen zelf een fiets mee te nemen en moeten in het bezit zijn van een WA-verzekering’’, vult Annelies aan. “Daarbij is het niet toegestaan om kleine kinderen mee te nemen naar de fietslessen en adviseren wij iedereen om strakke kleding te dragen.” Aan de fietslessen zijn geen kosten verbonden. Meer informatie? Of aanmelden als fietsvrijwilliger? Bel of mail met Annelies de Hoop via a.dehoop@ stdb.nl of 0297-230280. Of bezoek de informatiebijeenkomst over de fietslessen op dinsdag 10 maart van 19.45 tot 21 uur bij VerkeersCollege Mijdrecht aan de Diamant 6 in Mijdrecht.


Familieberichten

8

7 FEBRUARI 2020

DE GROENE VENEN

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal di­ent van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk!

Melding overlijden: dag en nacht bereikbaar 06-26056999

Onderdeel van landelijke actie ‘Geef een glimlach cadeau’ van stichting Look Good Feel Better

Salon BeYou geeft een glimlach cadeau aan mensen met kanker In de maand februari geven Meerthe van Yperen en haar moeder Dinance van Yperen van Salon BeYou in Mijdrecht zowel vrouwen als mannen met kanker een gratis ontspanningsmoment. Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl. Ken jij iemand met kanker? Attendeer hem/haar dan op deze actie en geef een glimlach cadeau!

Over Salon BeYou BeYou staat voor jezelf zijn – wij vinden het belangrijk dat iedereen haar/zijn eigen kwaliteiten ontwikkelt. De schoonheidsbranche is een branche die zich blijft innoveren en om met de nieuwste trends te blijven meegaan is bijscholing voor ons erg belangrijk. Ook willen wij graag dat onze klanten zichzelf kunnen zijn. De behan-

Alzheimer Café Vinkeveen 12 februari

“Wensen rond het levenseinde bespreekbaar maken” Het Alzheimer Café Vinkeveen opent zijn deuren op woensdag 12 februari in Zorgcentrum Zuiderhof. De zaal is open vanaf 19 uur. Gastspreker deze avond is Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde, filosoof en werkzaam bij het Expertisecentrum Euthanasie. Het Alzheimer Café behandelt deze avond een lastig, maar belangrijk onderwerp. Rondom euthanasie en dementie spelen er vele dilemma’s, zowel bij zorgprofessionals, mantelzorgers en mensen met dementie zelf. Hoe bepaal je of je ouder of partner met dementie ondraaglijk of uitzichtloos lijdt en kan je dit vooraf op een goede manier vastleggen? Wat is ervoor nodig om een zorgvuldige uitvoering van euthanasie te waarborgen? Deze vragen eisen weloverwogen

Geef een glimlach cadeau De campagne ‘Geef een glimlach cadeau’ wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door Stichting Look Good Feel Better. Deze stichting zet zich in om mensen met kanker te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging. Dit doen ze onder andere door het geven van workshops in ziekenhuizen en persoonlijk advies en behandelingen door heel Nederland.

www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl

antwoorden en professionele ondersteuning. Deze ondersteuning begint bij het leven met de ziekte dementie en alle vragen die hierbij komen kijken. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u met ons van gedachten wisselen dan bent u van harte welkom in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21 uur. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die te maken heeft met dementie. Er is muziek, koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg De Ronde Venen, tel. 0297 230 280 of per e-mail mantelzorg@stdb.nl.

Meerthe van Yperen en haar moeder Dinance van Yperen van Salon BeYou in Mijdrecht delingen bij Salon BeYou zijn echt een moment voor jou! Wilt u meer weten over Salon BeYou neem dan een kijkje op: www.salonbeyou.nl

Wereldkorting Februari Om in deze nog donkere dagen wat licht te brengen, geeft Wereldwinkel Abcoude de hele maand februari 20% korting op alle kaarsen. Bij de Wereldwinkel kun je kaarsen van palmolie in allerlei soorten en maten kopen. Van fantasiekaarsen en stompkaarsen tot dinerkaarsen en theelichtjes. Deze kaarsen worden handgemaakt door een kleinschalig bedrijf in Oost Java. De voor het merendeel vrouwelijke werknemers van het bedrijf werken onder goede omstandigheden en voor een eerlijk loon. De palm-

olie voor deze kaarsen komt van gecertificeerde plantages. Dit betekent dat de palmolie op een duurzame manier wordt verbouwd en er geen oerwoud voor verloren gaat. 14 februari is het weer Valentijnsdag, de dag om je geliefde te verrassen. Wat dacht je van een heerlijke ValenTony? Een reep met een hart van Tony Chocolonely van melkchocolade met roos en framboos, speciaal gemaakt voor Valentijnsdag. Reden genoeg voor een bezoekje aan de Wereldwinkel! Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9, Abcoude, tel: 0294-284394. www.wereldwinkel-abcoude.nl


DE GROENE VENEN

DR. BEEKER tekst jaco beeker

Het punt is dat die virussen een vrij specifieke gastheer uitkiezen, het is voor het virus namelijk relevant om de gastheer wel ziek te maken maar daarbij moet de gastheer nog wel in staat zijn om te overleven en in de periode van ziekte wil het virus zich liefst zoveel mogelijk vermenigvuldigen en zich verspreiden onder nieuwe gastheren. Gaat heen en vermenigvuldigt u, dat is de essentie van het leven van een virus. Om dat te bereiken moet dat virus goed ingesteld zijn op de gastheer, want een gastheer die dood neerploft nog voordat het virus zich heeft vermenigvuldigd en verspreid levert geen meerwaarde op. Om die reden zie je dat goed aangepaste virussen zich binnen een bepaalde klasse van dieren of mensen ophouden. Problematisch wordt het pas als dat virus per ongeluk in de verkeerde gastheer terecht komt. Het zou kunnen zijn dat die gastheer helemaal niet ziek wordt, want het

virus is eigenlijk niet goed in staat zich te vermenigvuldigen of het kan zijn dat de gastheer de hele infectie niet overleeft en dan bereik je uiteindelijk ook niet je doel. Van de Coronavirus uitbraken onder mensen weten we daarom dus ook dat het virus altijd afkomstig was van een andere gastheer en van dit virus zoals dat nu in China (en inmiddels daarbuiten ook) heerst weten we dat er voor de mens minimaal twee andere gastheren zijn geweest. In de natuurlijke populatie komt het 2019-nCoV voor bij vleermuizen en die worden wel ziek en infecteren elkaar, maar gaan er meestal niet dood aan. In China is het virus helaas ‘vreemdgegaan’ en heeft een Civetkat geïnfecteerd. De Civetkat heeft hoogstwaarschijnlijk niets gemerkt en is gewoon als Civetkatboutje op de Chinese markt terechtgekomen (hetgeen overigens verboden is, ook in China) om vervolgens nogmaals de overstap te wagen, maar nu naar de mens. In de tussentijd heeft het virus zich razendsnel aangepast aan de nieuwe omstandigheden, maar zijn nieuwe gastheer leeft wat langer en vermenigvuldigt zich wat minder snel en kon die aanpassing niet maken en heeft daarom onvoldoende weerstand. Gevolg is dat de mens ziek wordt, op dit moment al zo’n twintigduizend zieken en dat hij komt te overlijden (het dodental staat nu op ruim 500).

Na faillissement Boom+Verweij

MullerVisual en Quantes slaan handen ineen De curator van het Mijdrechtse drukkerijbedrijf Boom+Verweij dat eerder deze week failliet ging, heeft met de eigenaren van Quantes Drukkerij Den Haag een overeenkomst bereikt voor overname van de activa van Boom+Verweij. MullerVisual, het moederbedrijf van Boom+Verweij, en Quantes zetten de werkzaamheden in het kader van de samenwerking verder voort. Van de 39 medewerkers die bij Boom+Verweij werkten, gaan er 17 mee naar MullerVisual. De komende periode zal er intensief gewerkt worden aan een nieuwe organisatie, die naar verwachting plaats zal bieden aan 70 tot 90 medewerkers. Klanten en relaties van de betrokken bedrijven kunnen continuïteit verwachten en

9

2019-nCoV, oftewel het Coronavirus

Dat is de weinig tot de verbeelding sprekende naam van het virus waarvan de kranten dagelijks melding maken. We hebben het over het Coronavirus zoals het tegenwoordig in de kranten wordt genoemd. Strikt genomen overigens geen terechte benaming, want Corona betekent ‘krans van licht’ en verwijst naar de vorm zoals die wordt waargenomen onder de microscoop. De Coronavirussen bestaan als familie uit een heleboel virusjes die op zich allemaal niet zo speciaal zijn. De meeste mensen kennen de Corona’s wel zonder dat ze zich dat realiseren, want het zijn de ‘snotneus’-virussen. Ze veroorzaken in zijn algemeenheid wat verkoudheidsklachten en zijn zeker niet levensbedreigend. Nu is het zo dat de mens niet de enige is die last heeft van een periodieke verkoudheid en door het hele dierenrijk zie je ook allerlei virussen zwerven die ziek maken.

7 FEBRUARI 2020

worden de komende tijd bijgepraat over de ontwikkelingen bij het bedrijf. Alle machines draaien door en de vertrouwde service en kwaliteit zijn gewaarborgd. Op lange termijn zullen de services verder uitgebreid worden naar de wensen van de klant, zo verwachten beide bedrijven. De directie van Boom+Verweij betreurt het verlies van het 130 jaar oude bedrijf en het verlies van 22 banen. Na de overname, enkele jaren geleden, bleef de orderportefeuille ver achter en deze trend zette zich ook door in 2019. Er is de afgelopen periode met veel partijen gesproken, maar de omstandigheden noodzaakten echter tot deze zeer ingrijpende beslissing.

Een groter probleem is nu dat onze Corona zich inmiddels zo heeft aangepast dat het hem/ haar lukt om van mens naar mens te springen. Dat is natuurlijk wel gebruikelijk voor een verkoudheidsvirus, maar toch een onverwachte ontwikkeling, want dat betekent dat de kans op besmetting enorm toeneemt, temeer omdat nu blijkt dat mensen besmet kunnen worden door iemand die zelf nog niet ziek is en hoe die weg verloopt is op dit moment in onderzoek. Voor een vleermuizensnotneusvirus toch wel een indrukwekkende carrière! Vooropgesteld; het is voor ons virus helemaal niet handig om veel sterfte te veroorzaken, want dan ben je snel door je gastheren heen. Maar als je nu naar de cijfers kijkt, ligt de sterfte na infectie toch op zo’n twee procent. Onze vertrouwde griep, die zich overigens ook jaarlijks ontwikkelt om ons ziek te houden, zit qua sterftecijfers dan wel wat aan de voorzichtige kant. Jaarlijks raken 800.000 Nederlanders geïnfecteerd en daarvan overleden er in 2018 ongeveer 9.000, dus al met al rond de 1%. Het is maar hoe je ernaar kijkt, want een twee keer zo hoge sterfte klinkt behoorlijk hoog, maar aan de andere kant moet ik mijn patiënten soms bij de haren naar de jaarlijkse griepvaccinatie sleuren, terwijl daar de sterfte toch ook wel indrukwekkend te noemen valt. Maar je hebt altijd baas boven baas natuurlijk. Zo langzamerhand zijn er wat richtlijnen ontstaan – op de huisartsenpost werken we daar ook mee – over wanneer we ons zorgen moeten gaan maken. In welk geval denken we aan een Coronavirusinfectie en wat doen we dan? Er moet sprake zijn van een contact met iemand uit China (Provincie Wuhan) of van iemand die zelf in China is geweest, dan wel in contact zou kunnen zijn geweest met iemand die besmet was. Verder moet diegene koorts hebben, meestal echt wel hoger dan 38 graden en benauwd zijn of tekenen van een longontsteking vertonen. Tot zover allemaal logisch. Wat doe je dan?

“Mijn patiënten komen gewoontegewijs naar de praktijk en hangen hoestend over de balie om een afspraak te maken met de dokter, mijn praktijk is het epicentrum van de landelijke griepgolf aan het worden. Dat moet je dus niet doen!” Bel de dokter en leg je klachten voor, de dokter zal vervolgens contact opnemen met de GGD en de medewerkers daarvan komen getooid in een maanpak een testje doen om te kijken of je echt geïnfecteerd bent. Blijf binnen en wacht op verdere diagnostiek. Er bestaat inmiddels een hele snelle test en binnen een dag weten we of je geluk hebt of niet. Over die test is overigens wel wat grappigs te vertellen. Die hebben we namelijk te danken aan de persoonlijke bemoeienis van president Xi Jinping van China, en de test is in een recordtijd van twee weken ontwikkeld. Ter vergelijking; ten tijde van de SARS-uitbraak, ook in China en ook een Coronavirus, duurde het maanden voordat de Amerikaans biotechnologie in staat was om het virus te identificeren en een test aan te bieden. Nu Amerika (Trump) hard bezig is om China in het verdomhoekje te plaatsen, was Xi er natuurlijk alles aan gelegen om de Amerikanen een poepie te laten ruiken, met verbluffende snelheid en deskundigheid laten ze ons eigenlijk weten dat de VS als technologische natie verleden tijd zijn. The truth is in the eye of the beholder, in de VS zeggen ze waarschijnlijk dat de Chinezen ons ziek maken. Jaco Beeker Info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl

Interactieve lezing op dinsdag 18 februari

Lezing ‘kennis over darmproblematiek’ Op dinsdagavond 18 februari vindt de lezing ‘Darmproblematiek, kennis over darmproblemen’ plaats bij Optisport De Ronde Venen. Annette ter Heijden vertelt deze avond over de impact van darmproblematiek op het dagelijkse leven. Op een makkelijke en toegankelijk manier krijgt u de juiste inzicht in het omgaan met darmproblemen en/of emotionele disbalansen. Problemen met darmen heeft impact op je dagelijkse leven. Een disbalans in je darmen geeft ook vaak emotionele disbalansen. Tijdens de lezing van Annette ervaart u hoe voeding een belangrijke verandering teweegbrengt in uw leven. Veel mensen met darmproblemen zijn onzeker over wat nu wel of juist niet slim is om te eten. Zomaar voedingsstoffen weglaten geeft weer andere disbalansen. Kennis opdoen is de eerste stap. In de begeleiding leer je hoe je gezond en lekker blijft eten. In overleg kunnen ontlastingsonderzoeken en testen worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitslagen kunnen we een specifiek plan van aanpak opstellen. Vind de antwoorden die u zoekt in het omgaan met darmproblemen en/of emotionele disbalansen tijdens deze interactieve avond. Ervaar

dat juiste voeding een belangrijke en positieve verandering teweeg kan brengen. Tijdens de lezing verzamelt u kennis om alleen, of met Annette, aan de slag te gaan. Deelname en aanmelding Vind de juiste antwoorden op de vragen over darmproblemen en/of emotionele disbalansen tijdens de lezing op 18 februari bij Optisport De Ronde Venen (zwembad). Inloop vanaf 19.15 uur. De lezing duurt van 19:30 tot 21.30 uur. Kom naar deze interactieve lezing, laat u inspireren en mogelijk verbazen. Deelname slechts 5 euro na aanmelding via annette@ fysikosvoeding.nl Zie ook www.fysikosvoeding.nl of op Facebook via ‘Fysikos Voeding’.


10

7 FEBRUARI 2020

DE GROENE VENEN

Van 13 februari t/m 8 maart

Een liefdesgeschiedenis op Fort bij Abcoude

KUNST EN CULTUUR 15 februari in De Boei

Kees Plat & Friends voor 5e jaar in Vinkeveen Een gezellige avond met 60-er jaren muziek, Cats liedjes, Rock & Roll en Nederlandstalig. Kortom een zeer gevarieerde muziekavond met: Kees Plat (zanger van The tribute to the Catsband), Mark van Veen, Eric Baghuis en Sonja Onderstal. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht en De Boei in Vinkeveen voor 12,50 euro in de voorverkoop, aan de deur 15 euro. Zaal open 20.30 uur Aanvang 21 uur. Online kaarten reserveren op info@deboeivinkeveen of telefonisch op 0297-261734.

Zondag 9 februari in Uithoorn

Het is de winter van 1945-1946. De oorlog is voorbij, een romantische tijd breekt aan voor mevrouw van der Stam uit Abcoude. Op de slotgracht van het fort vind zij de liefde. Na het vertrek van de Duitsers worden weer soldaten gelegerd op het fort, Hollanders. Mevrouw van der Stam is 22 jaar oud en gaat met haar vrienden schaatsen op de Amstel. Dan ziet ze hem, een militair met witte trui, blond haar en blauwe ogen. Mevrouw van der Stam had jongens gekend, maar van deze is ze meteen verkocht. Ze vraagt “Zullen we samen zwieren?" Ze zijn gaan zwieren, ze hebben elkaar vastgehouden en ze hebben elkaar nooit meer losgelaten. Dat is nou een vonk die overspat. Fort bij Abcoude, een goed bewaard geheim, barst van de mooie verhalen zoals deze. Dat verliefde meisje van 22 is inmiddels 98 jaar oud. Zij vertelt haar verhaal tijdens Pop-up restaurant SterkWater op Fort bij Abcoude. Deze mooie liefdesgeschiedenis, de prachtige natuur rondom het fort en nog meer verhalen kun je tussen 13 februari en 8 maart ervaren. Na een wandeling met prachtig uitzicht kom je aan bij het fort. Daar wacht een speciaal samengestelt menu op je, terwijl je geniet van verhalen en live muziek.

Open podium bij Brouwerij de Schans Op zondag 9 februari is er weer open podium in het proeflokaal van Brouwerij de Schans in Uithoorn. Heb je een bandje, of speel je in een bandje, kan je zingen of een instrument bespelen, kom dan zondag 9 februari van 15 tot 18 uur naar het proeflokaal. Wanneer jij je kunsten wilt vertonen op gitaar, drums, piano of willekeurig ander instrument of een mooi lied zingen en dat graag eens voor publiek wil doen, dan ben je van harte welkom. Als het mogelijk is neem je eigen instrument mee. Geef je op via de facebook pagina en hou deze in de gaten voor verdere informatie. Wil je niet zelf wil zingen of meespelen maar gewoon gezellig wil kijken en luisteren naar de anderen met een Schansbiertje in de hand, dat kan natuurlijk ook. Toegang gratis, wel vinden wij fijn als u een consumptie gebruikt. Bierbrouwerij en Distilleerderij De Schans vind je op: Schans 21 in Uithoorn. De ingang van het proeflokaal bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw tussen nummer 15 en 17.

Het belooft een explosieve avond te worden De tafels staan in het oude kruitmagazijn, naast de slaapvertrekken van de soldaten. Na een succesvolle eerste editie op Fort Lunet II met duizend gasten, volgt nu op Fort bij Abcoude een nieuwe reeks diners vol met beleving. Niet alleen het fort uit 1885 zelf is bijzonder, ook de flora en fauna rond het monument. Zo vind je er regelmatig vleermuizen, ijsvolges en andere bijzonderheden. Het rijksmonument staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. In een jaar tijd strijkt dit SterkWater op vijf forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie neer. De geschiedenis en natuur van de Nieuwe Hollandse Waterlinie staat centraal. SterkWater maakt van een avond dineren op deze unieke locaties een ware culinaire en historische beleving. Meer informatie en het bestellen van tickets kan via www.sterkwater.nl. Een ticket kost 54,95 euro p.p. en daarvoor krijg je een bijzondere avond inclusief welkomstdrank, amuse, viergangendiner en koffie/thee. Het is mogelijk rekening te houden met allergieën en dieetwensen.

Turfschippers: Open repetitieavonden Shanty- & Zeemanskoor de Turfschippers wil het koor uitbreiden, zoekt nieuwe zangers en organiseert vier openbare repetitieavonden. Hiermee wordt gestart op donderdag 13 februari om 19.30 uur in het EHBO-gebouw in het Zwanenpark in Vinkeveen. Heb je behoefte aan een nieuwe hobby waarbij je ook je stem kan laten horen en wil je dat doen in een gezellige sfeer en niet onbelangrijk bij een veel gevraagd en gerenommeerd koor met een goede muzi-

kale begeleiding, kom dan onder het genot van een kopje koffie luisteren of meng je direct onder de koorleden en zing vast mee. Ook kandidaten van buiten de Ronde Venen zijn van harte welkom. De andere openbare repetitieavonden zijn op: donderdag 26 maart in de Willisstee in Wilnis, donderdag 23 april in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht en op donderdag 14 mei in dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge. Aanvang steeds 19.30 uur. Zie: www.deturfschippers.nl

Zaterdag 15 februari in Theater Piet Mondriaan

André Manuel: actueel, pijnlijk relevant, inhoudelijk en uiterst geestig André Manuel gebruikt het podium waarvoor het bedoeld is. Hij gaat actuele thema’s als moslimterrorisme en racisme onverschrokken te lijf. Hij deinst er niet voor terug om gevoelige thema’s aan de orde te stellen. Gewapend met gitaar, prachtige muziek en een subtiel decor, speel hij de voorstelling Dreejklezoew. Dreejklezoew is een politiek incorrecte hork, een mensonvriendelijke sater, de Kaffer der Lage Landen, een duivelskind. De pers over Dreejklezoew: AD: “Manuel (52) behoort tot het uitstervende ras van kleinkunstenaars dat nog geëngageerd cabaret maakt.” Tubantia: “Geen grotere meester in dit genre dan André Manuel. Zijn nieuwe voorstelling, Dreejklezoew, zijn zes-

tiende in bijna dertig jaar, is ongemeen goed.” Cabaret.nl: “Hij kietelt met het nodige prikkeldraad en zijn ruwheid polijst hij met zeven goede en grappige liedjes. De Volkskrant: “Wat niet moet worden vergeten is dat André Manuel óók de personificatie is van de uitdrukking ‘grote bek, klein hartje’. Die andere, gevoelige kant komt tot uiting in de prachtige gitaarliedjes die hij zingt.” Theater Piet Mondriaan, zaterdag 15 februari. Aanvang: 20:15 uur. Entree: 16 euro / CJP 11 euro. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl foto maureen van munster

De Canadezen komen naar Mijdrecht

Bevrijdingsconcert op 5 mei in de Janskerk Het zijn dit keer niet de Canadese militairen, maar zo’n tachtig zangers uit Canada die op 5 mei naar Mijdrecht komen om luister bij te zetten aan de herdenking van 75 jaar bevrijding. Na het succesvolle optreden van het Libertas Male Choir vorig jaar, komt het koor onder leiding van Martin Mans graag opnieuw naar Mijdrecht. Ditmaal is gekozen voor de Janskerk. Het 80 man sterke Het concert is vrij INTE RNA TION ALE HER DEN KING koor zal worden beAanVAN 75 JAA R BEVR IJDI NG toegankelijk. geleid door Martin gezien de Janskerk Zonneberg die het slechts over een bevermaarde Bätzorperkt aantal plaatsen Martin Mans diri gel bespeelt en door beschikt, is besloten gent Martin Zonnenberg orgel Wim de Pen ning synthesizer Wim de Penning op om muziekliefhebbers Dinsdag 5 mei 20 20 die het concert willen synthesizer. Daar11.00 uur Ja naast verlenen ook nskerk Mijdrecht bijwonen in de geleSuzanne Arends een aantal bekende genheid te stellen voorfluit Mirjam Vos viool Jantine Kalkman musici uit de regio af plaatsen te reservetrompet Cantorij hun medewerking. ren. Dat kan per mail o.l.v. Wim de Pen ning Fluitiste Suzanne naar batzorgeljanskerk@ Arends, violiste Mirziggo.nl. Om zoveel mojam Vos en Jantine Kalkman (tromgelijk mensen een kans pet) zijn van de partij, alsmede de te geven zijn er maximaal twee gratis Cantorij onder leiding van Wim de kaarten per persoon beschikbaar. De Penning. Een gevarieerd programma verwachte belangstelling is groot. Het staat borg voor een uniek concert. advies is dan ook om niet te lang te Het concert begint op bevrijdingsdag wachten met bestellen. om 11 uur. Gratis toegangsk aarten zijn te reser veren via batzo Let op: de verw rgeljanskerk@z achtte belangstel iggo.nl ling is groot, dus wees er snel bij!

Repair Café Vinkeveen op 17 februari open Het Repair Café Vinkeveen (onderdeel van Tympaan-DeBaat) is op maandagochtend 17 februari weer geopend van 09.30 tot 12.30 uur voor allerlei reparaties. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig (met gereedschap, naaimachine etc.) die voor u de gratis reparaties doen van de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding. U kunt meekijken en terwijl u wacht is er een (gratis) kopje koffie en thee. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. En weggooien is

niet altijd de enige oplossing!! Waardeer het, dus repareer het. Bij het Repair Café kunt u terecht voor allerlei reparaties zoals kleding, kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, (niet al te grote) stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk of wat u verder tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk gerepareerd zou willen hebben. U bent op 17 februari van harte welkom van 09.30 tot 12.30 uur in de Broedplaats aan de Herenweg 63 te Vinkeveen (ingang via bibliotheek).

Valentijn bij Shopping M! 14 februari is het Valentijnsdag en om je daaraan te helpen herinneren, deelt het Shopping Mijdrecht promoteam komende zaterdag 8 februari lieve kleine geschenkjes uit. Als trouwe shopper in ons mooie koopcentrum heb je ons hart namelijk al gestolen! Wist je dat je voor alle lieve cadeaus overal in Shopping Mijdrecht terecht

kunt? Van sieraden tot chocolade en van heerlijk geurende wellnessproducten tot een fijn diner voor twee. Kom komende week naar Shopping Mijdrecht waar onze winkeliers je met veel liefde en plezier helpen aan een lief geschenk voor jouw Valentijn.


DE GROENE VENEN

JONGE MENSEN IN DE TECHNIEK tekst rosanne kok

7 FEBRUARI 2020

11

Barry van Ieperenburg

SC Johnson Mijdrecht

Werken in de techniek is leuk, verrassend en uitdagend. In de serie Jonge mensen in de techniek gaat de redactie van De Groene Venen in gesprek met jongeren die aan het werk zijn in een technisch bedrijf. Barry van Ieperenburg (28) werkt als onderhouds- en storingsmonteur bij SC Johnson in Mijdrecht. tekst rosanne kok

- foto arthur van der kooij

Als kleine jongen was Barry altijd al met techniek bezig. Zijn vader gaf hem het voorbeeld, maar ook met zijn vrienden was hij voortdurend aan het sleutelen. “Mijn vader deed vroeger aan racen met elektrisch bestuurbare autootjes’’, vertelt hij. “Prachtig vond ik dat. Ik heb altijd met hem meegekeken hoe hij daaraan knutselde. Later ging ik sleutelen aan minibikes, samen met mijn vrienden. Weer later werden dat quads, brommers, motoren en auto’s. Ook nu ben ik in mijn vrije tijd graag aan het sleutelen. Nu werk ik bijvoorbeeld aan een crossauto. Daar moet een heel nieuw motorblok in. Ook dat doe ik allemaal zelf.’’ Barry volgde de mbo-opleiding Vliegtuigtechniek aan de voormalige Fokkerschool op Schiphol. De eerste jaren van zijn carrière werkte hij bij een bedrijf met Flight Simulators. Daar was hij ook onderhouds- en storingsmonteur. Maar hij wilde graag doorgroeien. Zodoende kwam hij bij SC Johnson in Mijdrecht, voor Barry letterlijk om de hoek. “Hier werk ik in ploegendiensten in een schema van zes weken’’, ver-

telt hij. “We hebben één week nachtdienst, één week avonddienst, één week vroege dienst en vervolgens drie weken een dagdienst. In deze diensten verhelpen wij de storingen en verzorgen wij het onderhoud aan de machines. Van de meeste diensten weet ik vooraf helemaal niet wat ik ga doen, maar juist dat vind ik zo leuk aan het werk. Dat maakt het wel spannend. De storingsdienst vind ik dan ook het leukst; dan moet je echt acuut met een oplossing komen en daar komt ook wel creativiteit bij kijken. Bovendien werken we met grote machines en met gevaarlijke stoffen; ook dat maakt dat je altijd goed moet opletten. De veiligheid is een ontzettend belangrijk aspect in ons bedrijf.’’ Als Barry een nachtdienst draait, start hij met een overdracht van zijn collega’s uit de avonddienst. “Daar hoor ik waar de storingen zijn of met welke onderhoudsklussen zij een start hebben gemaakt. En als er even geen storingen zijn, doen we ‘stopwerk’. Dat zijn bijvoorbeeld onderdelen die in de revisie moeten of andere onderhouds-

Barry van Ieperenburg “Hier zijn oneindig veel mogelijkheden. Het bedrijf biedt ons alle kansen om door te leren en door te groeien.’’ werkzaamheden. Ook dat moet natuurlijk gebeuren, maar die taken vind ik minder leuk.’’ De jonge medewerker van SC Johnson is enorm blij met zijn baan. “Hier in dit bedrijf zijn oneindig veel mogelijkheden’’, zegt hij. “Onze directeur is ook ooit begonnen als heftruckchauffeur en andere managers hadden ook

Nieuwe predikant Baambrugge maakt tongen los Het wordt een druk weekend voor Jerrit Vellenga (41) uit Baambrugge. Hij wordt benoemd tot predikant voor zowel de hervormde Dorpskerk in Baambrugge als voor de gereformeerde kerk Postwijck even verderop in het dorp. Maar in ditzelfde weekend opent hij samen zijn twee broers een eigen bierbrouwerij in Weesp. tekst rosanne kok

foto arthur van der kooij

Voor Vellenga – geboren in Enkhuizen – wordt het zijn eerste baan als dominee. En dat direct voor twee kerkelijke gemeenten tegelijk. “Sinds mensenheugenis zijn er twee protestantse kerken in Baambrugge. Nu komt daar verandering in, doordat beide kerken één dominee gaan beroepen,” vertelt de man die vorig jaar samen met zijn vrouw in Baambrugge kwam wonen. “We gaan uiteindelijk ook naar één

kerkenraad. Je kunt het vergelijken met een fusie tussen twee bedrijven. Dat heeft ook tijd nodig om aan elkaar te wennen.” Toch blijft het voorlopig bij twee kerkgebouwen. “Wellicht krijgt een van de gebouwen in de toekomst wel een andere functie, maar zover is het nog lang niet. Er zitten veel emoties aan de gebouwen vast. Hier zijn kinderen gedoopt, huwelijken ingezegend en dierbaren begraven. Dat

eerst een baan in de fabriek. Dat zijn mooie voorbeelden. Het bedrijf biedt ons alle kansen om door te leren en door te groeien.’’ Ook Barry wil verder studeren. “Ik zou graag de hbo-opleiding in de richting van elektrotechniek doen,’’ zegt hij. “Nu vind ik de ploegendiensten nog wel prima, maar in de toekomst wil ik meer de enginering in. Dan heb ik ook geen ploegendien-

sten meer. Bij dit bedrijf worden dit soort ambities ook echt gestimuleerd.’’

doe je niet zomaar weg.” Vellenga wil dominee zijn voor het hele dorp. “Een dominee die zichtbaar aanwezig is en weet wat er in Baambrugge speelt. Ik geloof dat we als kerk het nodige te bieden hebben. We kijken naar elkaar om. We organiseren dorpsmaaltijden voor ontmoeting. Dat is belangrijk in een tijd van eenzaamheid. We organiseren inhoudelijke avonden over levensthema's als liefde, stress en ambities.” Omdat Vellenga bij de twee kerken een aanstelling heeft voor zestig procent, heeft hij ook nog ruimte voor zijn eigen bedrijf. Een brouwerij in Weesp die zaterdag 8 februari haar deuren opent samen met zijn broers. “Ja, misschien een opmerkelijke keuze”, valt de dominee direct met de deur in huis. “Ik heb het gevoel dat ik mijn keuze

moet verdedigen, al zegt mijn verstand dat dat niet nodig is. Jezus dronk wijn; veranderde water zelfs in wijn. Wijn staat voor de overvloed van God in de Bijbel. En Luther had zelfs een eigen brouwerij in zijn huis. Dat laat zien dat drank en geloven goed samen kunnen gaan.” Volgens de dominee is er wel een grens tussen drank en dronkenschap. “Dronkenschap wordt in de Bijbel afgekeurd”, zegt hij. “Zo staan wij er ook in. Niet gieten maar genieten, is onze missie. We beginnen een grand café, geen zuipschuur. Bijna alle mensen die de kerk bezoeken, drinken ook weleens een wijntje of een biertje. Is brouwen van dat goedje dan een verkeerde zaak? Ik vind het brouwen een heel leuk proces. Het is fijn om naast al het geestelijk ook lekker fysiek bezig te mogen zijn.”

En of hij tevreden is over zijn salaris? “Dat ben ik zeker. Ik mag niet klagen. Toch zou ik nog wel meer willen verdienen. Als ik straks een hbo-opleiding heb gedaan, gaat ook mijn salaris omhoog. Als ik besluit om te investeren in een studie, investeer ik ook in mezelf.’’


12

De keuze

MONDRIA'S

BOEKENLADDER Labyrint

Esther Verhoef In dertien spannende, verrassende en meeslepende verhalen laat zij de lezer alle hoeken van het thrillergenre zien. Verhoef betreedt nieuwe paden met het mysterieuze ‘Labyrint’, waarin hoofdpersoon Hanna in een obscure onderwereld terechtkomt. ‘Vuile handen’ zoomt in op een eenzame tuinierster met een sinister geheim, en in de ‘Dodemansrit’ van failliet verklaarde ondernemer Aad blijft de spanning tot op het allerlaatst om te snijden.

De zonen van Bruce Lee

Alex Boogers

Alex Boogers reist met zijn zeventienjarige zoon langs de Westkust van de Verenigde Staten, op zoek naar sporen van Bruce Lee. Het tweetal treft er ontroerende kruimels aan van de straatvechter die een wereldberoemd vechtkunstenaar werd; de vechtkunstenaar die een entertainer werd; de acteur die een compleet nieuw actiegenre schiep, de kungfu-God die wereldwijd miljoenen fans en bewonderaars kreeg, omdat ze wilden leren vechten en leven zoals hij.

De bekentenis

Jessie Burton Elise Morceau ontmoet in 1980 de bijzondere Constance Holden. Ze is meteen diep onder de indruk van haar charme. Ze volgt de vrijgevochten schrijfster naar Los Angeles, maar voelt zich een buitenstaander in de wereld vol glamour en ambitie. Dan hoort ze een gesprek dat haar leven op zijn kop zet. Drie decennia later is Rose Simmons op zoek naar antwoorden over haar moeder, die verdween toen zij een baby was. Constance Holden is naar verluidt de laatste die haar heeft gezien. Zal de ooit zo beroemde auteur Rose kunnen geven wat zij vraagt?

DE GROENE VENEN

7 FEBRUARI 2020

Edith Eva Eger Van de ruim 15 duizend gedeporteerden uit het Hongaarse Kassa was Edith Eger een van de zeventig mensen die de oorlog overleefden. Pas op haar 90ste besloot de psycholoog haar verhaal op papier te zetten. Edith Eger was 16 jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd,

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Muis, gierzwaluw, spin Is er natuur in de stad? En is dat andere natuur dan in het buitengebied? Het antwoord op beide vragen is ja, een beetje. Ik groeide op in het centrum van een oude stad, in een huis uit de 17e eeuw, foto opajan aan een gracht. Buiten spelen kon alleen op het balkon achter en op de stoep alleen op zondag, als er minder verkeer was. Op het balkon ervoer je natuur als ‘s zomers de gierzwaluwen rond het huis gierden, een heerlijk geluid. En je hoorde de mussen tjilpen in de tuin van de buren. Buurjongetjes leefden hun jachtinstinct uit door met een luchtbuks op mussen te schieten. Maar dat gebeurt in het buitengebied vast ook. ‘s Winters kwamen de muizen naar binnen en mijn ouders vonden het goed dat je een stukje kaas voerde. Natuur was ook het schrikken als de spinnen achter je bed omhoog kropen en als je op de vliering een dode gierzwaluw vond. In de buurt stonden geen bomen of struiken. Maar het herbarium dat je op school maakte met de oogst van een excursie naar

Edith werd gedwongen om voor Mengele te dansen. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven, al waren ze nog maar nauwelijks in leven toen het kamp eindelijk werd bevrijd. Edith Eger deelt haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien heeft geholpen. Als psycholoog doet zij uit de doeken hoe ze haar cliënten helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen voor vrijheid kan kiezen. Zij besluit haar boek met de woorden: Je kunt niet veran-

de Haarlemmerhout was weer leuk en leerzaam. En vandaag de dag zien we in veel stedelijke gebieden dat er in de straten zonder tuinen soms kleine “muurtuintjes” worden aangelegd. Okay, je kunt je afvragen of dat wel natuur is maar het is wél groen! Gelukkig hebben steden vaak meer groen. Zo heeft Amsterdam aan het begin van de 19e eeuw de beroemde acht groene “scheggen” ontwikkeld, groene zones, die maakten dat alle stadsbewoners binnen een kwartier in het groen konden recreëren. Voorbeelden van zulke groene longen zijn het Vondelpark, de Sloterplas, de Diemerscheg en de Amstelscheg, de laatste niet ver van onze gemeente, namelijk vlakbij De Ronde Hoep. Deze groene longen staan momenteel onder druk vanwege de bouwwoede van Amsterdam. Maakt het iets uit of je in de stad opgroeit of buiten? Sta je dan anders tegenover natuur? Ja en nee. Het stadskind zag nooit kikkerdril, de seizoenen waren: warme zon op het balkon of ijs om op te schaatsen (toen nog wel). Maar als je later in het buitengebied komt te wonen haal je dat allemaal in. Dan besef je de waarde van groen en doe je je best om dat in je omgeving te behoeden. Voor Vinkeveen is dat bijvoorbeeld het Zwanenpark, een plek om in het groen te spelen.

www.degroenevenen.eu

deren wat er is gebeurd, je kunt niet veranderen wat je hebt gedaan of wat je is aangedaan. Maar je kunt ervoor kiezen hoe je nú leeft. ‘De keuze’, weer een oorlogsverhaal dat je buitengewoon raakt. gelezen door nelie groenendijk

DRV gaat brandweerposten vernieuwen De vier brandweerposten van gemeente De Ronde Venen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor het in standhouden van de (brand)veiligheid van de inwoners is goede en efficiënte huisvesting noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom de kazernes in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis renoveren en doet nader onderzoek naar een nieuwe locatie voor de post van Abcoude. De brandweerposten in gemeente De Ronde Venen variëren in leeftijd van 30 tot 70 jaar. Uit onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is gebleken dat zij op het gebied van onder meer Arbo niet meer voldoen aan de wettelijke eisen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor de brandweervrijwilligers. Bovendien wil de gemeente haar panden verduurzamen. In Abcoude is het gebouw bovendien dusdanig verouderd dat de nieuwe brandweerauto’s niet in het huidige pand passen. De gemeenteraad bespreekt de vernieuwing van de brandweerposten in de vergadering van 26 maart.

Vuurland

Suzanne Vermeer Julia van Galen is met haar nichtje en een vriendin een weekje op vakantie in het landhuis van haar grootmoeder Eva in Tsjechië. Eva Chorinska is kort daarvoor op 93-jarige leeftijd overleden en het vervallen landhuis zal door de erfgenamen worden verkocht. Julia besluit daarom nog één keer terug te keren naar de plek waar ze tijdens haar jeugd zoveel vakanties heeft doorgebracht. Maar op de eerste de beste avond vindt er een ongeluk plaats dat verregaande gevolgen zal hebben.

T CH

Lentevuur

DOM

RE

In Stockholm worden kort na elkaar enkele rijke zakenmannen ontvoerd, en vrijgelaten nadat het losgeld is ontvangen. Twee criminelen proberen snel wat geld te verdienen, en hun plan lijkt te werken. In een privékliniek in het zuiden van Chili vindt een omvangrijke orgaanhandel plaats. Inspecteur Vanessa Frank is voorlopig op non-actief gesteld. Ze zou zich gedeisd moeten houden, maar in plaats daarvan komt ze midden in een web van gevaarlijke zaken terecht waarvan de lijnen zich tot diep in Zuid-Amerika uitstrekken.

RON

Pascal Engman

Bonje in de lucht Het komt steeds vaker voor en we lezen er steeds vaker over; zich misdragende passagiers in de lucht die voor gevaarlijke situaties zorgen. Of het nou uitgelaten voetbalsupporters zijn, dronken Engelsen die een weekendje Amsterdam willen doen, of doorgesnoven toeristen weer op weg naar huis. Het cabinepersoneel heeft regelmatig de grootste moeite om dergelijke situaties te bedwingen en soms loopt het helemaal uit de hand. Dat was het geval in de 737 van Transavia die op 8 december 2018 op weg was van Dubai naar Amsterdam. Twee dames zaten achterin te klieren en zorgden voor veel overlast in het vliegtuig. Er ontstaat al snel een

relletje en over en weer wordt er geduwd en getrokken. Meerdere mensen bemoeien zich er mee. Een meneer die vooraan in het vliegtuig zit, wil poolshoogte gaan nemen en mengt zich tussen de ruziënde passagiers. Er wordt gespuugd, getrokken en geschreeuwd en deze meneer besluit op een gegeven moment om een kopstoot uit te delen aan één van de andere passagiers. Bloed en paniek in de 737. Een stewardess belt met de cockpit: “Er zijn meerdere gewonden, we moeten nu uitwijken naar het dichtstbijzijnde luchthaven. De situatie escaleert.” Het vliegtuig wijkt inderdaad uit naar Boekarest, waar orde op zaken wordt gesteld en de gezagvoerder na 2 uur oponthoud de vlucht voortzet naar Amsterdam. Bij aankomst worden de vechtersbazen en -bazinnen als eersten het vliegtuig uitgeleid en door de marechaussee gearresteerd. Vorige week stond één van de verdachten, de kopstoter, terecht voor de politierechter in Haarlem op verdenking van mishandeling en overtreding van artikel 385b Wetboek van Strafrecht, het opzettelijk een daad van geweld begaan aan boord van een vliegtuig. De ver-

dachte ontkende in alle toonaarden totdat hij werd geconfronteerd met een filmpje uit het vliegtuig waarop de kopstoot heel goed is te zien. De verdachte verdedigde zich nog door te zeggen dat hij bang was dat er iets ergs zou gebeuren en dat hij daarom had proberen in te grijpen, maar dat accepteerde de rechter niet. De rechter vond echter te weinig bewijs aanwezig voor het feit dat doordat de verdachte zich had misdragen de noodlanding moest worden gemaakt. Hij vond dat dit te wijten was aan alle vechtende passagiers. De verdachte kwam weg met mishandeling en hem werd een taakstraf opgelegd van 150 uur. De verdachte heeft mazzel gehad, want de maximum straf indien gevaar voor de veiligheid van het luchtverkeer te duchten was geweest, staat maar liefst op negen jaar gevangenisstraf. Hou je hoofd koel, zeker in de lucht! Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org


DE GROENE VENEN

IN VOL BEDRIJF tekst piet van buul

7 FEBRUARI 2020

13

Terence visdelicatessen in Mijdrecht

Waar de Volendammer stopt gaat Terence verder

In Bunschoten/Spakenburg weten ze van wanten wanneer het om vis gaat. Van generatie op generatie gingen ze de Zuiderzee op om vis te vangen. Na de inpoldering ging het roer om en de vissers gingen vis verkopen. Terence van de Mheen komt uit zo’n vissersfamilie. Jarenlang reisde hij het hele land door om op plaatselijke markten zijn vis en visproducten aan de man te brengen. Hij kreeg landelijke bekendheid toen er bij een verkeersongeval op de snelweg een lange file ontstond. Terence maakte van de nood een deugd en ging langs de snelweg vis staan bakken voor de wachtende automobilisten. Sindsdien noemt men hem de ‘file-visboer’. Nu laat hij de file voor wat hij is en vanaf donderdag 6 februari heeft hij een vaste stek in Mijdrecht. In winkelcentrum Adelhof neemt hij de winkel van de Volendammer Smit over. Terence heeft jarenlang met veel plezier op de markt gestaan. “Na al die jaren was ik toe aan een volgende stap,” zegt Terence. “De verkoop op de markt heeft ook zijn beperkingen. Los van het feit dat je vaak vele uren onderweg bent, zijn er ook beperkingen in je mogelijkheden. In een winkel werk je toch wat comfortabeler dan op de markt. Maar je hebt ook alles onder één dak en je kunt er een veel groter assortiment vis en visproducten aanbieden. Ik ben dus op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Die vond ik in Mijdrecht, waar mijn

Volendamse collega ging stoppen en zijn zaak te koop had gezet. Ik ben op onderzoek uit gegaan en kwam tot de conclusie dat er in Mijdrecht voldoende ruimte is voor een zaak in visdelicatessen. Het is een leuke en gezellige winkel in een drukbezocht winkelcentrum. Het voordeel is ook dat ik een bestaande vishandel kan overnemen. De visliefhebbers kennen de weg dus al.” Een gevarieerd aanbod Terence is van plan om de Rondeveense visliefhebbers een ruim assortiment vis en visdelicatessen aan te bieden. “In een tijd dat mensen steeds bewuster nadenken over wat ze eten, wil ik laten zien dat vis een heel mooi en verantwoord product is. Bij de bereiding van een gezonde maaltijd kun je op tal van manieren vis verwerken. Ons assortiment bestaat uit een flink aantal soorten verse vis. Daarnaast is er de ge-

Terence van de Mheen: “Ik ben van plan om de komende tijd contact te zoeken met bedrijven om er afspraken te maken over levering van visdelicatessen voor de lunch.” foto patrick hesse rookte vis, zoals makreel en dergelijke. En natuurlijk kan men bij ons terecht voor het lekkere hapje, zoals een verse haring of een portie kibbeling. Maar we gaan ook heerlijke ovenschotels klaarmaken. Daarbij zijn heel veel combinaties mogelijk van bijvoorbeeld vispasta’s met zalm e.d. aangevuld met diverse groenten. Het gemak dient de mens. Waarom zou je na een drukke werkdag thuis nog in de keuken aan de slag gaan, terwijl je bij ons een heerlijke kant-en-klare vismaaltijd kunt komen halen? We gaan ook divers salades verkopen. Daarbij zullen we onze klanten laten zien dat vissalades niet beperkt hoeven te blijven tot de bekende garnalensalade. Wij presenteren een keur van salades waarin diverse vissoorten zijn verwerkt. En voor mensen die gasten ontvangen of iets te vieren hebben, maken we feestelijk opgemaakte visschotels. Hierop zijn verschillende

vissoorten verwerkt zodat er voor ieder wat lekkers op zo’n schotel zit. En wanneer in de komende zomer de mensen de barbecue weer aan gaan steken, dan zullen wij zorgen dat we een ruim aanbod aan heerlijk visproducten voor hen klaar hebben staan die zich uitstekend lenen voor op de barbecue.” Het bedrijfsleven Toen Terence op zijn gemak in De Ronde Venen ging rondkijken, kwam hij erachter dat zich hier tal van bedrijven bevinden. “Daar werken heel veel mensen die ongetwijfeld wel een lekker portie kibbeling of een broodje zalm, haring of paling lusten tijdens de lunch. Ik ben dan ook van plan in de komende tijd contact te zoeken met bedrijven om er afspraken te maken over levering van visdelicatessen.” Bedrijven hoeven trouwens niet te wachten tot Terence langs komt.

Men kan ook zelf contact met hem opnemen. Openingsaanbiedingen Terence gaat donderdag 6 februari officieel van start. Onder de titel ‘proeven en proberen’ heeft hij een aantal aanbiedingen geselecteerd om de klanten kennis te laten maken met zijn winkel. Zo biedt hij drie verse haringen aan voor vijf euro. Vijfhonderd gram kibbeling met saus naar keuze is er voor acht euro. Terence Visdelicatessen is gevestigd in winkelcentrum Adelhof aan de Prinses Margrietlaan 48 in Mijdrecht. Telefoon 0297-274280. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur. Om op de hoogte te blijven van de aanbiedingen kan men terecht op instagram of op facebook: terencevisdelicatessen.

Winkelier van de MAAND! De Loods Fashion 1. Ron en Petra, een echt ondernemend echtpaar! Wat is jullie drive? De uitdaging om altijd weer iets nieuws of leuks te bedenken om het publiek in De Ronde Venen te verrassen. Dat is voor ons het leuke van ondernemen. Als we niets doen dan vinden we het al snel saai worden.

4. Wat zijn jullie passies naast kleding? We zijn dol op onze honden, een King Charles en een Labrador. Voor de rest proberen we zoveel mogelijk te genieten van alles wat we doen. Dat is ook ons motto: geniet van alles wat je doet. Van een kop koffie in het zonnetje worden wij al gelukkig.

2. De kledingbranche staat onder druk, hoe gaan jullie daarmee om? Door onze klanten te geven wat zij willen, denk aan een goede service en aan ruimere openingstijden maar ook de prijsvoering is daarin belangrijk. Winkelen moet leuk en verrassend zijn, daar geloven wij in.

5. Is er nog iets wat jullie willen bereiken? Jazeker. Binnen De Ronde Venen zouden we graag met ons team de stap maken naar een groter pand. Daarnaast zit er ook in de planning om te starten met filialen van De Loods Fashion buiten De Ronde Venen. Dit kan met eigen winkels maar ook met franchise partners.

3. Wat worden de nieuwe fashion trends in het voorjaar? Eigenlijk is de belangrijkste trend dit jaar dat de fabrikanten steeds meer gebruik maken van milieu vriendelijke productie processen. Je zal dus dit voorjaar veel ‘groene collecties’ in de winkels aantreffen.

De Loods Fashion Dorpsstraat 35, Mijdrecht T.: 0297 288 032 www.deloodsfashion.nl

Werelds winkelen zo dichtbij


14

7 FEBRUARI 2020

HONDA VF 750 C MAGNA

Maximale Magna Vandaag een wat oudere fiets maar zeker niet minder begeerlijk en nog eens in opperbeste staat: een Honda Magna uit 1994 met slechts 33.000 kilometers op de teller. Er was een tijd, medio jaren ’80, dat er scheepscontainers vol naar Nederland kwamen met Japanse choppers, speciaal gemaakt voor de Amerikaanse markt. Ik weet van sommige motorzaken dat de eigenaren er met een koffer geld naar toe gingen en een map met polaroid foto's terug en wanneer de containers zeven weken later in de Rotterdamse haven arriveerden, was het grootste deel al verkocht, zo vanaf de foto. Dat waren gouden tijden. Zelf heb ik in die tijd een GPZ900R laten importeren die hier niet leverbaar was, rechtstreeks uit Texas. Ik heb de originele Amerikaanse nummerplaat nog liggen. Het mooie was dat al deze fietsen als typeaanduiding een naam hadden in plaats van een nummer. Zo ook deze VF750 C die in Amerika Magna heet. En veel meer tot de verbeelding sprak. Zo had zijn sportieve broertje daar de coole naam Interceptor. Veel van deze fietsen zijn roemloos aan hun einde gekomen of (vooral) de laatste jaren naar Polen geëxporteerd. Zo niet deze werkelijk schitterend onderhouden Magna in de kleur zwart, compleet met beide sleutels en boekje. Opties: Windscherm en een Sissybar, verder is de motor helemaal origineel. Dit is een liefhebbersfiets, met misschien wel een van Honda's beste en betrouwbaarste mo-

Biljarten D.I.O.

Richard v. Kolck en Hans Bras naar kwart finales In het driebanden toernooi van D.I.O./Café de Merel 2020 zijn de eerste kwartfinalisten bekend, in het afgelopen weekend speelden zondag Richard van Kolck en Hans Bras zich naar de kwartfinales. Verder plaatsten zich Edwin v.d.Schaft, Jan Eijsker, Erik Spiering en Piet Mosch. Er kunnen nog enkele spelers en/of speelsters worden geplaatst op zondag 9, zaterdag 15, zondag 23 en zaterdag 29 februari en zondag 1 maart. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel. 0297-263562 en 0297-264159. E-mail thcw@xs4all.nl.

Prijsklaverjassen in De Merel Op vrijdag 14 februari is er prijsklaverjassen in Café de Merel in Vinkeveen. Aanvang 20 uur, inschrijven 19.45 uur. Ook wordt een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Café de Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen. Tel 0297-263562, E-mail thcw@ xs4all.nl. Overige data van de prijsklaverjas competitie 2019/2020: 28 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1,15 en 29 mei, 12 en 26 juni en 10 juli. Data onder voorbehoud.

Bewoners bezorgd over idee voor betere doorstroming

Gemeente ziet nieuwe kans voor Vinkeveen Dorp aan de Plassen De gemeente wil de relatie tussen Vinkeveen Dorp en de Plassen verbeteren en ook een veiligere verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201. De uitwerking van deze Dorpsvisie liep tot nu toe steeds vast op de verkeerssituatie in Vinkeveen. Diverse alternatieven zijn de afgelopen jaren onderzocht en ook weer afgevallen. Nu komt de gemeente met een nieuw idee om de verkeerssituatie rond de Herenweg en de Kerklaan te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. Bovendien zou het idee passen in de plannen van de provincie voor een veiligere aansluiting van Vinkeveen op de N201. Een aantal bewoners is sceptisch en bezorgd. tekst rob isaacs

De oplossing wordt gezicht in het invoeren van eenrichtingsverkeer van en naar de N201. Op de Kerklaan en de Herenweg in de richting van de N201. En vanaf de afrit van de N201 door een nieuw aan te leggen weg ten noorden van de Julianalaan. Hiermee vermindert het autoverkeer, verbetert de doorstroming op deze wegen en komt er meer ruimte voor fietsers. Wethouder Alberta Schuurs: “Dit idee biedt een nieuwe kans voor Vinkeveen. Het biedt de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger te verdelen, ontwikkelingen in en rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid van Vinkeveen nu en in de toekomst te verbeteren. Komende weken kijken we hoe we dit idee verder kunnen uitwerken. In maart verwacht ik de aanpak te kunnen

toelichten. Daarbij is uiteraard ook ruimte voor vragen en inbreng van inwoners en andere betrokkenen.” Al in 2014 heeft de gemeente de dorpsvisie Vinkeveen, dorp aan de Plassen vastgesteld. Sinds die tijd is met inwoners, ondernemers en andere overheden gewerkt aan de uitwerking van deze

DE GROENE VENEN

MOTOR IMPRESSIE tekst en foto patrick hesse #testemethesse

torblokken, de vloeistofgekoelde V-viercilinder. Vaak heb ik met dit type gereden; een paar van mijn vrienden hadden er een. Eerlijk gezegd had ik het niet zo op de Japanse choppers, vooral omdat de zit nooit optimaal was. Gelukkig is dat bij deze Magna anders. Die is speciaal voor de Amerikaanse markt gemaakt en daardoor een stuk ruimer bemeten. Wanneer ik de fiets naar buiten rij, beloof ik dat het een mini-rondje word. Nog geen vijf minuten geleden kwam het met bakken uit de hemel en de Magna is zo supernetjes en smetloos gepoetst, dat ik het ook niet over mijn hart kan krijgen hem vies te maken. De 90 graden 16 kleppen motor perst er 76 pk uit en dat is ruim voldoende voor deze cruiser. Het doorzichtige aftermarketkuipje haalt voor mij de lijnen een beetje uit de fiets, maar is zeker erg functioneel en voor eventueel woonwerkverkeer een aangename accessoire. De eerste Honda Magna zag in 1982 het levenslicht en werd verkocht tot 1988. Deze Magna is er een van de nieuwe generatie en werd geleverd van 1994 tot aan 2003. Er zijn ongetwijfeld hippere fietsen te bedenken, maar ik heb een zwak voor dit type en zeker het blok. Honda was zijn tijd ver vooruit en de fiets is maximaal beladen met chroom, dat ondanks de leeftijd geweldig schittert. Wat mag deze trip naar Memory Lane dan wel kosten? Voor slechts 3.250 mag u hem mee naar huis nemen. Daar koop je niet eens een Vespa snorscooter voor! Ik zou het wel weten. www.motorserviceuithoorn.nl

visie. Knelpunt bleek keer op keer de verkeerssituatie rond de Herenweg en de Kerklaan. Daar rijdt nu al te veel verkeer en elke ontwikkeling zorgt voor extra verkeer. Dit geldt voor ontwikkelingen in heel Vinkeveen. Van woningbouw, recreatieve ontwikkelingen rondom de plas tot vestiging of uitbreiding van detailhandel. Al dit soort ontwikkelingen zorgen voor een nog zwaardere belasting van de Herenweg. Dit idee biedt daar een oplossing voor, zo stelt de gemeente in een toelichting. Maar bewoners zijn er niet gerust op. Op social media ventileren zij hun zorgen. “Ik kan mij niet voorstellen dat hierdoor het probleem nu en in de toekomst zal zijn oplost,” zegt een inwoner. “Naar mijn idee moet er een oplossing gezocht worden voor de N201 tussen de op en afrit van de A2 tot en met Uithoorn.” “Het is oude wijn in nieuwe zakken. Het getuigt van weinig creativiteit en inzicht dat de gemeente niet met een meer vooruitstrevend ‘idee’ op de proppen komt. Dit is het moment bij uitstek om samen met de Provincie oplossingen te zoeken die bijdragen aan de leefbaarheid van alle Vinkeveners.” “De zoveelste vreemde actie,” oordeelt een ander. “Het is een idee, of er onafhankelijke rapporten aan ten grondslag liggen weet niemand. Het is dus onduidelijk of hier iets opgelost wordt, behalve de wensen van projectontwikkelaar(s).” Tot maart is het afwachten. Dan verwacht de wethouder, zoals al gemeld, haar aanpak te kunnen toelichten.


DE GROENE VENEN

AUTO IMPRESSIE tekst michael reuling foto's patrick hesse

Wie alvast een leuke auto voor de zomer zoekt doet er verstandig aan de autopagina van vandaag en volgende week te lezen. Volgende week hebben we de bijzondere Renault Wind. Deze week een andere dankloze Fransoos, de Citroën C1. Als de aarde zo lekker opwarmt, worden de zomers steeds warmer. Extremer. Meer kansen dus om het dak open te gooien en lekker te genieten van de wind door je haren. Iets wat je niet direct verwacht bij een Citroën C1. Maar dit leuke exemplaar is voorzien van een elektrisch schuifdak, waarbij het dakje helemaal weg vouwt naar achteren. En daarmee heb je opeens een vierzits cabrio.

7 FEBRUARI 2020

15

Citroën C1 Airscape

Het dak eraf! heel slim is omgegaan met de beschikbare ruimte, om zoveel mogelijk bagageruimte te creëren plus ruimte om de inzittenden comfortabel te laten zitten. Onder de motorkap ligt een 1.0 driecilinder motor die er 69 pk uitperst. Daarmee is het een lekker rauw motortje, wat het ook leuk maakt om met de C1 op pad te gaan. Je kunt lekker sturen en de auto desnoods wat hoger in de toeren jagen. Met het dak open zorgt dat voor een leuke rijbeleving. Bovendien is de Citroën super wendbaar in drukke steden. Het straffe onderstel is misschien iets te hard afgesteld voor de kinderkopjes in de stad, maar geeft ook wel weer een sportief tintje aan de C1.

Sowieso straalt deze C1 een en al zomer uit. Op deze grijze dag staat de C1 er fris en vrolijk bij. Voorzien van een rode lak en speciale Paul Smith-waardige striping bij de deur die ook terugkomt in het interieur - waar we ook weer rode elementen zien. Heftig, maar wel gaaf! Het moet wel gezegd worden dat de meeste mannen deze kleurencombinatie en het type auto waarschijnlijk niet zien zitten; maar smaken verschillen! Één ding staat vast; zoveel kleur hebben we in lange tijd niet gezien in een auto.

Op de teller van deze Citroën C1 uit 2014 staan nog net geen 35.000 kilometers. Geen echte kilometervreter dus en genoeg ruimte om zorgeloos kilometers te maken. De tellerstand klopt overigens, maar omdat de auto geïmporteerd is, is er geen teller-rapport beschikbaar. De vraagprijs ligt op 7.950 euro, waarbij je een strak gepoetste auto krijgt, inclusief nieuwe APK, onderhoudsbeurt en zes maanden Bovag garantie. In principe heb je alles aan boord wat van belang is: een prima stereo, bluetooth USB-aansluiting en cruise control.

Deze 1.0 e-VTi Airscape Cool Cabrio staat te koop bij Co Peek in Mijdrecht en is ingeruild, omdat de vorige eigenaar een grotere auto zocht. Begrijpelijk, want de C1 is niet perse een ruimtewonder. Neemt niet weg dat er wel

Bosch Car Service Peek Rendementsweg 20 3641 SL Mijdrecht Tel. 0297-281458 www.copeek.nl

Citroën Gereden versie: Citroën C1 Vermogen: 69 pk 0-100: 14,6 s Top: 157 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 19,2 / 5,2 l/100km Prijs gereden model: 7.950 euro Alternatieven: Ford Ka, Opel Karl, Peugeot 108, Toyota Aygo, Volkswagen Up

VVD wil dat 80 km per uur op de N201 mogelijk blijft De gedeputeerde die gaat over mobiliteit, wil in de hele provincie de maximumsnelheid op de 80 km/u wegen terugbrengen naar 60 km/u. VVD wil dat 80 km per uur op de N201 mogelijk blijft. Rob Evers gaat namens VVD De Ronde Venen aan het college vragen stellen over het plan van gedeputeerde Arne Schaddelee om de snelheid op prvinciale wegen terug te brengen van 80 naar 60 km per uur. Vorig jaar werd nog gekozen voor vernieuwing van de N201 waarbij de snelheid wordt gehouden op 80, en niet op 60 of 100 km/u. De VVD wil weten of dit nu ineens op losse schroeven staat en of we het risico lopen dat de provincie ineens met een andere maatregel gaat komen. De VVD is tegen zinloze maatregelen om de snelheid te verlagen. Zinloos, omdat volgens

het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) niet is aangetoond dat het veiliger is. En het is niet beter voor de leefomgeving, maar slechter. Want wanneer de gemiddelde snelheid lager wordt dan 80 km/ uur dan neemt de uitstoot van het verkeer toe. Bovendien komt de snelheidsverlaging de doorstroming van het verkeer, toch al een heikel punt op veel gedeelten van de N201, niet ten goede. In de vergadering van Provinciale Staten heeft de VVD statenfractie al vragen hierover gesteld. Volgens de liberalen heeft de verlaging van de snelheid ook negatieve gevolgen voor

de gemeentelijk wegen. Die trekken dan meer automobilisten. “Dit zijn nu juist de wegen die intensief gebruikt worden door kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. Deze wegen zijn ook niet ingericht voor de verwachte toename van het verkeer. Een mogelijk

averechts en levensgevaarlijk effect dus.” Vanuit de gemeente zal de VVD er op aandringen dat moet worden vastgehouden aan het eerder genomen besluit van de snelheid van max. 80 km/u en verbetering van de N201 op de bekende knelpunten.


16

7 FEBRUARI 2020

DE GROENE VENEN

Wegens grote belangstelling

Extra informatieavond Ir. Lely Lyceum

Voorlichtingsavond Woensdag 12 februari 19.00 - 20.00 uur

• Jongste Gymnasium van Amsterdam • Technasium, TTO en Internationalisering • 10 minuten fietsen vanaf Abcoude • Geen stress met loting of matching

lelylyceum.nl

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Commercieel medewerker binnendienst Organisatie: Constructor Dexion Holland BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround Technisch Medewerker(s) Organisatie: AFM Industries BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker afvalscheiding / Allround medewerker beheer openbare ruimte Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Kunststof Lasser(s) Organisatie: AFM Industries BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Leerling Autotechnicus BBL Organisatie: Autobedrijf Kooyman Plaats: Vinkeveen Functie: Autotechnicus / Automonteur / Serviceadviseur Organisatie: Autobedrijf Kooyman Plaats: Vinkeveen Functie: Verkoper Organisatie: Autobedrijf Kooyman Plaats: Vinkeveen Functie: Fulltime Grondwerker Organisatie: Hassing Rioolservice B.V. Plaats: Vinkeveen Functie: systeembeheerder Organisatie: KBA automatisering Plaats: Mijdrecht Functie: Stagiere Organisatie: KBA automatisering Plaats: Mijdrecht Functie: Fietstechnicus /Verkoper Organisatie: Blom & Blom Fietsexperts Plaats: Mijdrecht

Functie: Betonboorder Organisatie: AFM Industries Plaats: Mijdrecht Functie: Fulltime Magazijnmedewerker (m/v) Organisatie: Maxima Kitchen Equipment Plaats: Mijdrecht Functie: Chauffeur voor zaterdagen Organisatie: Lindenhoff BV Plaats: Baambrugge Functie: Teamleider Oogsten Organisatie: van der Wilt Gerbera's Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker Bodedienst Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht Functie: Fulltime Verkoop Medewerker Binnendienst (m/v) Organisatie: Maxima Kitchen Equipment Plaats: Mijdrecht Functie: Orderpicker (wisseldienst) Organisatie: Van Walraven Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior Projectmedewerker Organisatie: Gemeente de Ronde venen Plaats: Mijdrecht

Functie: All round projectleider Organisatie: Gemeente De Ronde Venen Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel medewerker binnendienst Organisatie: Constructor Dexion Holland BV Plaats: Mijdrecht

Functie: Fulltime Medewerker Technische dienst (m/v) Organisatie: Maxima Kitchen Equipment Plaats: Mijdrecht

Functie: Studenten bijbaan: Administratief Medewerker Orderinvoer Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Onderhoudsmedewerker Organisatie: Héman Horecaverhuur / Bloem Bloem Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Housekeeping (m/v) Organisatie: Hotel Mijdrecht Marickenland Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Bloembinderij Organisatie: Héman Horecaverhuur / Bloem Bloem Plaats: Mijdrecht

Wij zoeken bezorgers! ... voor de wekelijkse bezorging van onze krant en folders op donderdag- of vrijdagmiddag in:

Abcoude, Mijdrecht en Vinkeveen Heb je interesse? Neem dan contact op met ons via info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.