De Groene Venen 20 september 2013

Page 1

DE GROENE R VENEN

DE GROENE VENEN

september 2013 WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS20 • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

1

19-21°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 18 – Nummer 38 – 20 september 2013

Wat vindt u ons waard?

Houd de krant van volgende week in de gaten!

Aalsmeer Nieuw-Vennep Alphen a/d Rijn Amsterdam Woerden

Rotonde Mijdrecht feestelijk geopend na slechts negen bouwdagen De rotonde Rondweg/Industrieweg/Stationsweg is woensdag jl. feestelijk in gebruik genomen. Om 10 uur vormde wethouder Pieter Palm samen met collegawethouders, betrokken inwoners en uitvoerders een kring rond het middeneiland. Dura Vermeer heeft met partners Bevanos, Fronik, De Bruijn en Freesmij 24 uur per dag in de vaak stromende regen doorgewerkt om de rotonde binnen 9 dagen op te leveren en overlast tot een minimum te beperken. Op webcammijdrecht.nl was de voortgang van de werkzaamheden te volgen. De site is tijdens de werkzaamheden bijna 20.000 keer bezocht. foto's branDWeer miJDrecHt, Peter baKKer en rob isaacs

Vacature van de week: Operator www.antennagroep.nl uitzenden • werving & selectie payrolling • hr advies & coaching

d eder & Kin o M r oo v Magazine Homan Beveiliging B.V. •beveiligingsystemen •camera systemen

llen; net beva 3 verhalen l Puzze op-in-shop

elfk inde | foto :

r foto gra

fie.n l

ODE kinderM inter najaar/w

•alarmopvolging

Mode

SEPTEM

3 BER 201

Koeka Sh

JAARGA

NG 2 -

NO. 3

BBB-da

Reportage

gen ber!

15 okto 13 t/mopabysuite.nl www.deb Liefde rste het ee t! gezich

Avent Bambam Bebe-jou Bibi Bugaboo Kids Coming by Cottonba

Ducky Beau er Easywalk Feetje by Handed

Happy Horse iCandy Joolz Koeka Lief! Lifestyle Lodger it Love2Wa ious Mamalic i Maxicos Mutsy y Maternit Noppies Newborn Noppies aby Snoozeb Queen Mum en Z8 Quinny

G e n i ewe

3641 g 62 •

j d re RH Mi

0297cht • T

25019

fo @ d 6 • in

e b a by

s u i te. n

l

Uw beveiligingszorg is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

Achterveld 1 te Vinkeveen

babySuite_adv GV aankond.nr3 2013.indd 1

04-09-13 07:51

Feestjes worden feestelijker op de mooiste locatie in de omgeving! Oostzijde 42-43, De Hoef Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

ht via

Aangekoc

Kijk voor andere leuke woningen op www.korvermakelaars.nl !


2

20 september 2013

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

20 september 2013

3

Gemeente organiseert inloopavonden over dorpsvisies

Visies op dorpen Baambrugge en Abcoude zetten in op behoud Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de concepten van de dorpsvisie Baambrugge en de dorpsvisie Abcoude vastgesteld. De dorpsvisies geven aan binnen welke kaders nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De visies liggen inmiddels ter inzage en tot en met 19 oktober kan hierop worden gereageerd. De gemeente organiseert voor beide visies apart een inloopavond waarin ze worden gepresenteerd en waar ook de gelegenheid is om te reageren. Wethouder Moolenburgh: "Ik ben blij dat de concepten voor de visies tot stand zijn gekomen met input vanuit beide dorpen en vanuit verschillende gezichtspunten. Vanuit Baambrugge is de dorpsraad nauw betrokken en vanuit Abcoude een speciaal in het leven geroepen klankbordgroep. Daarnaast hebben we veel informatie vanuit de enquête onder het inwonerspanel gekregen. We willen graag iedereen nog ruim de gelegenheid geven de visies te lezen en er op te reageren. Ze gaan per slot van rekening over de ruimtelijke toekomst van de dorpen Abcoude en Baambrugge." Afgelopen april heeft de gemeente een enquête onder de inwoners van beide dorpen gehouden. In de enquête zijn over verschillende onderwerpen vragen gesteld, bijvoor-

Kiki Hagen vertrekt bij Lijst 8 Kiki Hagen, fractievoorzitter van Lijst 8, maakte deze week bekend haar functie neer te leggen om zich voor te bereiden als kandidaat voor D66 De Ronde Venen. Ze geeft aan “vanwege persoonlijke ambitie” te willen doorgroeien bij een landelijk georiënteerde partij. Lijst 8 partijgenoot Joris Kneppers neemt de rol van fractievoorzitter op zich. De vrijkomende zetel zal ingevuld worden door een van de volgende kandidaten van Lijst 8. Deze neemt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen de raadswerkzaamheden van Kiki Hagen over.

Agenda Kort

beeld over woningbouw, voorzieningen, beschermd dorpsgezicht, bedrijvigheid, recreatie, verkeer en landschap. Ook werd gevraagd waar men trots op is en waar men zich aan ergert. De inwoners van Abcoude en Baambrugge vinden over het algemeen hun dorpen en de omgeving mooi. De ruimtelijke kwaliteit in en om de kernen wordt dus als goed ervaren. De dorpsvisies gaan daarom ook voor een groot deel over het behouden van die bestaande kwaliteiten, bijvoorbeeld die van het dorpse karakter en van het buitengebied. Tegelijkertijd zetten de visies ook in op behoud en waar mogelijk uitbreiding van het voorzieningenniveau. Dit begint bij een evenwich-

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Bent u benieuwd naar de inhoud van de dorpsvisies? U kunt ze downloaden op de website van de

gemeente www.derondeveven.nl onder Structuurvisie. U kunt ook naar de inloopavond. Baambrugge, dinsdag 8 oktober Plaats: Ichthusschool, Dorpsstraat 4, Baambrugge Tijd: tussen 20 en 22 uur. Inloopavond dorpsvisie Abcoude, woensdag 16 oktober Plaats: Piet Mondriaan Gebouw, Broekzijdselaan 46, Abcoude. Tijd: tussen 20 en 22 uur. Wilt u reageren? Dat kan op de inloopavond of stuur een mail naar a.haga@derondevenen.nl. Dit kan tot 19 oktober.

Programmabegroting 2014

Een sluitende begroting, geen lastenverzwaring en zelfs geld terug Op de derde dinsdag van september presenteerde het college van B&W van De Ronde Venen de programmabegroting voor 2014. Tijdens de lokale Prinsjesdag geen sombere verhalen over lastenverzwaringen en extra bezuinigingen. Met enige trots meldde de wethouder van financiën dat de begroting ten bedrage van 77 miljoen sluit met een positief saldo van bijna één miljoen euro. Met een soort blijmoedigheid en optimisme dat we ook van zijn partijleider kennen, verzekerde de VVD-wethouder dat de in 2012 ingezette koers goed werkt en voor de komende jaren doorgezet zal worden. “Voor u zit een blij mens,” aldus wethouder Pieter Palm. Rondeveense huishoudens staat eind dit jaar zelfs een eenmalige teruggave te wachten. teKst Piet Van bUUl

Als gevolg van economische tegenwind en afwaarderingen op grondexploitaties moest er de afgelopen jaren flink worden ingegrepen. Palm: “We hebben een aantal bezuinigingen doorgevoerd en zijn veel efficiënter gaan werken. In ons meerjarenplan mikken we op een uiteindelijke bezuiniging van tien miljoen in 2017. We zitten nu op acht miljoen dus we liggen goed op koers. Het merendeel van de bezuinigingen vinden we in de eigen werkorganisatie. De formatie moet van de oorspronkelijke 300 fte’s naar 250 in 2017. We zitten nu op 266. Dat is dus al 18% minder. Ons streven is er op gericht om met minder mensen hetzelfde, maar dan beter te doen. Dat bereiken we onder meer door efficiencymaatregelen en automatisering. Onze algemene reserve is nu bijna acht miljoen, terwijl dat anderhalf jaar geleden nog op bijna nul stond. We staan er op dit moment goed voor en het leek het ons goed om voor het komende jaar geen plaatselijke lastenverzwaringen

op te leggen. We willen de woonlasten niet laten stijgen en verhogen de OZB daarom niet. Bovendien krijgen de inwoners eind van dit jaar een eenmalige teruggave omdat het ophalen van huisvuil goedkoper is geworden. Eénpersoonshuishoudens krijgen 57 euro terug en voor meerpersoonshuishoudens is dat 75 euro.” Ruimte Het college is niet van plan om het positieve saldo al meteen te gaan bestemmen. Wethouder Palm: “Een aantal vooruitzichten zijn gunstig. Deze gemeente heeft een relatief sterke economische structuur. De woningmarkt lijkt iets aan te trekken. We hebben een drietal prachtige woonwijken in ontwikkeling. Er is wel enige ruimte voor noodzakelijke investeringen, maar men mag van ons vooralsnog geen spectaculaire nieuwe projecten verwachten. We zullen alles op alles moeten zetten om deze koers vast te houden, want de kou is nog lang niet van de lucht. De grootste onzekerheid komt uit Den Haag,” aldus Palm.

Nieuwe taken en minder geld In de meicirculaire van de rijksoverheid is al een teleurstellend en onzeker beeld geschetst over de rijksbijdrage aan de gemeente. Palm: “Binnenkort komt er weer zo’n circulaire. Het probleem is dat veel bezuinigingen van de rijksoverheid worden neergelegd op het bordje van de gemeente. Als je kijkt naar het aantal taken dat we toebedeeld krijgen zou dat tot een toename van de begroting van ruim 20% kunnen leiden. Terwijl we wel minder geld krijgen om die taken uit te voeren. We zullen vastberaden en voorzichtig onze koers tot 2017 vast blijven houden.” Op 29 oktober wordt de begroting in een gezamenlijke commissievergadering van de raad besproken en op donderdag 7 november gaat de raad de begroting behandelen.

Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen: Zaterdag 21 september • Burendag, div. locaties in De Ronde Venen • Open dag Tympaan-De Baat, Angstelborgh, Abcoude • Open dag Veenshuttle, Sporthal Phoenix, Mijdrecht • Open dag bij Best Buy Bikes, Handelsweg, Mijdrecht • Opening Veldwerkplek Hunnie, Wilnis • Xandres Event, Lutz Fashion, Vinkeveen • Molenpop Festival, Bovendijk, Wilnis

tige bevolkingsopbouw waarin alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Dit is gunstig voor zaken als het verenigingsleven, de mantelzorg en de basisscholen. Kortom: een goede bevolkingsopbouw houdt een dorp op langere termijn leefbaar en vitaal. Nieuwe ontwikkelingen zijn noodzakelijk om dit doel te bereiken. Daarnaast liggen beide dorpen in een prachtig gebied met in potentie veel recreatiemogelijkheden. De visies willen die mogelijkheden benutten. Dit vraagt om uitbreiding van wandel- en fietsverbindingen en uitbreiding van verblijfsmogelijkheden.

De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2013 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Luistervink Iaaaah Iedere keer als ik naar Amsterdam ga, ben ik weer helemaal opgefokt. Daar in de stad waar alles schijnt te kunnen kom ik aan mijn trekken. Ik weet niet hoe het komt, maar de spanning giert steeds maar door m’n lijf. De juffrouw achter de toonbank kent me al. Ik heb het gevoel dat ze me begrijpt. Een aantal maanden geleden is het begonnen. Het begon schuchter, ik dacht dat het wel over zou gaan. Sindsdien is het alleen maar erger geworden. Ik kan gewoon niet meer anders. Heimelijk sprak ik er over met iemand die de menselijke geest door en door kent. Het zijn fijne gesprekken geworden, maar het gevoel bleef. Ik moet er gewoon aan toegeven is zijn advies. De eerste keer nam ik een konijn mee. Thuis gekomen pakte ik de zak uit en hipte terstond in het pak dat maar net paste. Het was donker toen ik de tuin in liep. Van achter het schuurtje maakte ik pasjes. Links, rechts naar voren en naar achter. Nee, het was het niet. De daarop volgende week kwam ik weer bij de begrijpende dame. Ze nodigde me uit verder te kijken. Het werd dit keer een krokodil. Ook nu wachtte ik tot de duisternis inviel. Op mijn buik schuifelde ik naar de vijver en ging er naast liggen. Doodstil. Het bevredigende gevoel bleef ook dit keer uit. Teleurgesteld ging ik weer naar Amsterdam. Nam dit keer een leeuw mee. Eentje met lange manen en een grote bek. Dat laatste paste me wel. Ik nam de meegeleverde staart in mijn hand en liep naar een struik waar niemand mij zag. Ik brulde dat het een lieve lust was. Ramen gingen open, buren keken, beschaamd trok ik mij terug in mijn huis. Ik kwam vervolgens thuis als indiaan. Op zich niks mis met het pak, maar het deed me opnieuw weer helemaal niets. Ik stapte over op een kikker, een dromedaris, gewoon een mens. Niets stond me aan en ik raakte steeds meer in vertwijfeling. De laatste keer dat ik in Amsterdam was viel mijn oog op een ezel. Ik moet zeggen dat het me staat. Er zit een apparaatje bij waarmee ik het balkende geluid kan produceren dat dit domme dier maakt. Ik ben er dan ook helemaal uit. Ik zie het voor me. Een vol stadion, ik in mijn pak. U begrijpt het al, volgend jaar ga ik dus naar Brazilië. Geheel in stijl als ezel. Precies zoals het een supporter betaamd die dit Nederlands voetbalelftal wenst te steunen. In mijn pak voldoe ik helemaal aan de norm. Ik verheug me er al op. Luistervink

www.degroenevenen.nl


4

Kort nieuws Mijdrecht

Gods belofte in De Wegwijzer Dominee Brons uit Urk is de voorganger in de morgendienst van CGK De Wegwijzer op zondag 22 september. Als voorbereiding op het sacrament van het Heilig Avondmaal geeft hij uitleg over de tekst van het bijbelboek Zacharia, hoofdstuk 3. Dominee W. van ’t Spijker uit Hilversum spreekt in de middagdienst om 17 uur over zondag 19 van de Catechismus en daarin wordt de belijdenis behandeld dat Jezus Christus “zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader”. Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees ook het hele artikel op de website van de kerk. Thuis live of achteraf de dienst bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

Mijdrecht

Bijeenkomst Passage De eerste avond van het nieuwe seizoen voor Passage, de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afdeling Mijdrecht, op donderdag 26 september is direct al een hele bijzondere. Burgemeester Maarten Divendal en de heer Roodenburg, beleidsadviseur Integrale Veiligheid bij onze gemeente komen deze avond verzorgen. Het gaat vooral over veiligheid, orde, inbraakpreventie, groenvoorziening, WAAKS, gevonden voorwerpen, kortom: allerlei zaken waar iedereen weleens mee te maken krijgt. Na de pauze wordt er een film over burgernet vertoond. U kunt deze avond ook vragen stellen over die zaken die u bezig houden. Wilt u deze avond bijwonen? U bent van harte uitgenodigd. Gebouw Irene, naast de Janskerk, aanvang 20 uur. Vanaf 19.45 staat de koffie/thee klaar.

Vinkeveen

Bijeenkomst Passage Passage vrouwen houdt op 24 september 2013 haar eerste bijeenkomst ná de zomervakantie. Als spreekster is uitgenodigd de bekende schrijfster Joke Verweerd uit Nieuw Vennep. Haar boeken heeft ze bij zich voor de verkoop en men kan ook een eigen boek meenemen voor een handtekening. De bijeenkomst vindt plaats in het hervormd verenigingsgebouw te Vinkeveen, aanvang 19.30 uur. Leden en gasten hartelijk welkom.

20 september 2013

DE GROENE VENEN

Brandweer Vinkeveen Landskampioen

Eerste Ladies High Tea Golfdag smaakt naar meer

Brandweer Vinkeveen is dit weekend landskampioen geworden in de wedstrijdklasse 112. Van de 319 ingeschreven teams wist het korps door het positief doorlopen van drie voorronde wedstrijden de landelijke finale te bereiken. Aan deze finalewedstrijd welke werd georganiseerd in het Zuid-Hollandse Brandwijk, deden de beste negen korpsen uit het land mee.

Zaterdag 14 september jl. heeft de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen de eerste Ladies High Tea Golfdag georganiseerd op golfpark Wilnis. Om 10.30 uur startte de gunshotwedstrijd met 10 flights en 26 dames volgden een golfclinic onder leiding van Golfpro Jacques Balvert. Na de sportieve activiteiten konden de dames in de serre rondkijken waar diverse stands stonden opgesteld met woonaccessoires, kunstwerken, bloemsierkunst en sieraden. Ook kon men huid- en kleuradvies krijgen. Tijdens de High Tea verzorgden Bonne Nuit en Wouda Fashion een modeshow. Na

De wedstrijdploeg, onder leiding van bevelvoerder Oscar van Kouwen, kreeg de melding van een brand in een vrachtwagen die geparkeerd stond in een loods van Van den Heuvel Diary & Food Equipment aan de Kweldamweg in Molenaarsgraaf. Na een eerste verkenning bleek dat de koelmotor van de trailer in brand stond, maar ontdekte het team tevens dat er in de trailer verstekelingen aanwezig waren. Nadat alle slachtoffers uit de trailer waren gehaald kon de brand worden afgeblust. Tegelijkertijd verrichte de politie enkele arrestaties en bleek er een agent te worden vermist. Na een verdere verkenning vond de ploeg in de kelder de agent welke bekneld

was geraakt onder een grote kegelvormige zuiveltank. Om de agent te bevrijden was het belangrijk om de tank goed te onderstoppen. Vervolgens kon de tank met een hefkussen aan een zijde opgetild worden en de politieman worden bevrijd. Al met al was het voor het team een hele zware klus, maar werd het incident binnen de speeltijd tot een goed einde gebracht. Bij de prijsuitreiking aan het einde van de dag bleek de ploeg uit Vinkeveen de gehele situatie het beste had opgelost en mag zich een jaar lang Landskampioen noemen! Tevens behaalde de bevelvoerder individueel de meeste punten. Een enorme prestatie waar het gehele korps met recht trots op mag zijn!

Slotfeest 125 jaar Cosmas en Damianuskerk in Abcoude Al vanaf januari viert de R.K. kerk te Abcoude dat het monumentale gebouw dit jaar 125 jaar bestaat. De festiviteiten varieerden sterk: van concerten tot een Palmpasenprocessie, van feestelijk samen vieren tot een kerkenpad door de gehele St. Jan de Doperparochie. Hèt slotfeest vindt plaats op zondag 29 september a.s. in de HH. Cosmas en Damianuskerk te Abcoude. Het feest start die dag met een pontificale eucharistieviering om 10 uur. Monseigneur Herman Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom en afkomstig uit Abcoude, zal voorgaan. Met hem concelebreren de huidige pastoor Gerard Griffioen, de voormalige pastoor Oscar Swijnenberg en pastor Gérard van Tillo, die al zo’n 50 jaar regelmatig in Abcoude voorgaat. De Abcouder Harmonie en het Cosmas en Damianuskoor verzorgen de muzikale omlijsting van deze viering. Het moto van dit feestjaar is ‘125 jaar verbinden’. Om dit motto concreet te maken worden gasten gevraagd op 29 september levensmiddelen mee te nemen (koffie, waspoeder, broodbeleg, rijst, macaroni, enz., maar bijvoorbeeld ook verse producten uit eigen tuin). Deze zullen ten goede komen aan de Voedselbank De Ronde Venen. Na de viering is er met koffie met iets erbij en een hapje en een drankje, verzorgd door het koor Eigen Wijs

de High Tea werd de dag afgesloten met een loterij waarin spetterende prijzen te winnen waren. De dag was een groot succes wat mede te danken was aan het Rabobank DichtbijFonds, Golfpark Wilnis, Volvo Bangarage, Zeilschool Vinkeveen Haven, Landal GreenParks, Pothuizen, Simar, Telfax Aweko en veel andere regionale ondernemingen, die mooie prijzen beschikbaar hebben gesteld voor de loterij. De opbrengst van deze dag is bestemd voor Dagopvang De Nostalgie te Amstelhoek, een dagopvang voor dementerende ouderen. Zij krijgen binnenkort hun cheque overhandigd.

uit Vinkeveen. Vijf jonge kunstenaars, Loeke Gerritsen, Marije Gertenbach, Lieke Frielink, Soraya Welvaart en Mats Weel, allen in 2012 afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Vorming, exposeren bijzondere werkstukken. Zowel de jongeren als de oudere gasten kunnen onder begeleiding creatief in de weer met schilderen en boetseren in de tuin. Het gehele jaar zijn oproepen gedaan voor de wedstrijd ‘Maak een kerk’. Zo’n 50 inzendingen van zeer diverse soort zijn het resultaat. Deze worden dan ook geëxposeerd en zullen door een jury worden beoordeeld. Kortom: het wordt een echte feestdag. Iedereen die dit feest wil meevieren is van harte welkom!

Eeuwenoude veeneik onderdeel van Veldwerkplek in De Bovenlanden

Opening Veldwerkplek op 21 september Hunnie Overleven, het 24-uurs avontuur in de polder, trapt zaterdag 21 september af met de opening van de Veldwerkplek door wethouder David Moolenburgh van De Ronde Venen. De Veldwerkplek is het resultaat van één jaar Hunnie en vormt een blijvende plek in De Wilnisse Bovenlanden waar door omwonenden en bezoekers kennis over het gebied kan worden gedeeld. Het middelpunt van de veldwerkplek wordt gevormd door een eeuwenoude veeneik, die afgelopen zomer door het inklinken van het land aan het licht kwam in een van de weilanden van boer Gijs van Eck. Maarten Kentgens, directeur van Museum de Ronde Venen, zal de veeneik op dat moment officieel in bruikleen geven aan Hunnie. Hoe oud de veeneik echt is, wordt onthuld door drendrologe Esther Jansma, verbonden aan stichting Ring in Amersfoort. Peter van

Golen, lid van historische vereniging De Proosdijlanden, vertelt hoe de eiken in het gebied massaal aan hun einde kwamen. De opening van de Veldwerkplek start om 13:00 uur bij Amstelkade 61 te Wilnis en is vrij te bezoeken. Om 14:00 uur vangt het Hunnie Overleven programma aan: een 24 uur durende verkenningstocht door veenweidegebied De Bovenlanden onder leiding van lokale gidsen en experts. Tickets voor Hunnie Overleven zijn ter plaatse te verkrijgen of via www.hunnie.nu.

Handbiker Tim de Vries pakt brons op WK Tim de Vries, woonachtig in Vinkeveen, is derde geworden op de Wereldkampioenschappen Paracycling in Canada. Op de tijdrit van ruim 17 kilometer waren slechts de Italiaanse handbiker Zanardi en de uit Zuid Afrika afkomstige Van Dijk net iets sneller dan de Vries. De Vries, die sinds drie jaar fanatiek handbiker is, kijkt tevreden terug op een geslaagd seizoen. In de worldcups van eerder dit jaar haalde hij al twee keer een tweede plaats, waarmee duidelijk

werd dat hij zich kon meten met de snelste handbikers ter wereld. Dit jaar heeft de Vries zich gefocust op het tijdrijden en dat heeft nu geresulteerd in een bronzen medaille op het WK.


DE GROENE VENEN

Kinderen leren over vlinders bij Villa KaKabont

Kinderen die gebruik maken van de kinderopvang bij Villa KaKabont te Mijdrecht, onderdeel van Kinderopvang KaKa, hebben de afgelopen tijd genoten van een leerzaam en leuk thema: ‘van een eitje tot een mooie vlinder’. Hiervoor is een mooie bak aangeschaft waarin vlindereitjes zijn toegevoegd, die waren besteld bij de vlinderstichting. De kinderen hebben het hele proces kunnen volgen waarbij vanuit de eitjes uiteindelijk mooie vlinders zijn gegroeid. Vooral de rupsen hebben de kinderen erg geïnspireerd tot het maken van mooie knutsels.

Tenslotte zijn de vlinders buiten weer los gelaten. Mevrouw E. Aarsman (natuurdeskundige) heeft veel verschillende dingen verteld over de vlinders. Ze had allemaal mooie materialen mee gebracht zodat de kinderen het nog beter konden beleven. De kinderen hebben hier van genoten en er heel veel van geleerd maar ook voor de medewerkers was het erg interessant. Ook ging men op pad om buiten mooie vlinders te bekijken. Om het thema af te sluiten mochten alle kinderen verkleed komen als een mooie vlinder en wat zagen ze er mooi uit.

Leren schaatsen? Er zijn nog lesplaatsen beschikbaar IJsclub Nooit Gedacht Wilnis verzorgt al jaren schaatslessen voor de jeugd van 6 tot 13 jaar. Wil je meer dan krabbelen? Ga je al lekker op het ijs, maar wil je het schaatsen op noren écht goed leren? Doe dan elke zaterdagmiddag mee op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Schaatsgroepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en niveau en worden begeleid door enthousiaste jeugdinstructeurs. Plezier en les

20 september 2013

5

Ici Paré showt mode van Bonne Nuit en Wouda Fashion Wie een kaartje van slechts 25 euro had gekocht voor de modeshow van Wouda Fashion en Bonne Nuit bij Ici Paré, werd getrakteerd op een heerlijk avondje uit. Bij binnenkomst werd iedereen gastvrij welkom geheten. Aan tafel lagen i.p.v. het menu, kortingsbonnen van de drie initiatiefnemers te wachten. Menigeen associeert Ici Paré met kip, maar dat is niet het enige dat dit restaurant te bieden heeft. De gasten werden verrast met sfeervol gedekte tafels en heerlijke hapjes als carpaccio, vitello tonato, calamares, spiesjes met knoflookgarnalen en nog veel meer. Een lekker wijntje erbij en een heerlijk dessert van diverse petit-fours en koffie toe! Op muziek van DJ Ber werd in twee rondes de herfst- en wintercollectie van Wouda Fashion geshowd. Prachtige modellen toonden mooie cocktailjurkjes met glimmertjes voor een gezellig avondje uit, representatieve outfits met bijpassende tassen en vrijetijd-outfits met details van leer, gecombineerd met stoere boots. Maar ook mannenmode, zowel zakelijke kleding als bijvoorbeeld een

gaan hand in hand. Voor het seizoen 2013-2014 zijn nog plaatsen beschikbaar. Dit jaar is de eerste les op 12 oktober. Iedere week tot half maart elke zaterdag van 16.55 tot 17.55 uur lekker het ijs op. Aanmelden? Stuur een mail naar de René Nobel, jeugdcoördinator van IJsclub Nooit Gedacht: jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl. Of kijk voor meer informatie op www.ijsclubnooitgedacht.nl

Mijdrecht

Burendag Proostdijland

lekkere spijkerbroek, gecombineerd met trui, shawl en een gewatteerd jack en schattige kinderkleding kwamen voorbij. Dus bij Wouda Fashion kan iedereen dit seizoen, mannen, vrouwen en kinderen, voor iedere gelegenheid van top tot teen worden aangekleed. De lingerie en nachtkleding van Bonne Nuit werd even smaakvol getoond: mooie lingerie, pikante setjes, bikini’s en badpakken met bijbehorende accessoires, satijnen jurkjes, heerlijke huispakken met comfortabele slippers, maar ook degelijke nachtkleding voor de koude winter die komen gaat. Als klap op de vuurpijl werd aan het einde van de avond onder de aanwezigen door Wouda Fashion een mooie tas van DKNY verloot, werd iemand verrast met een cadeaubon van Bonne Nuit en kan een ander binnenkort gaan genieten van een high tea bij Ici Paré. Kortom een heel geslaagde avond. Een groot compliment voor de betrokken ondernemers die ook in deze tijd hun nek blijven uitsteken. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Jeugdspelers De Vinken dolblij met sponsor

Pijlstaartschool in Junglesfeer Pas op vrijdag 13 september vond bij de Pijlstaartschool in Vinkeveen de officiële aftrap van het schooljaar plaats tijdens het jaarlijkse schoolfeest ‘De Pijlstart’. Dit jaar was gekozen voor het thema Jungle. Op het schoolplein stond een grote klimpalmboom. De kinderen konden limbodansen maar ook bananen vangen. In de school waren ook tropische

spelletjes zoals junglegolf en schildpaddenlopen neergezet en konden de kinderen zich als jungledier laten schminken. Zelfs een ‘tropische’ bui mocht de Junglepret niet drukken. Uiteraard zijn er ook kinderen die meer willen dan alleen maar spelletjes. Voor hen was er een disco in het podiumlokaal waar DJ’s Nick en Joris net als vorig jaar de muziek verzorgden. Tussen de disco door verzorgde Edith een workshop streetdance voor de kinderen. Er werd niet alleen gefeest er werd ook aan het goede doel gedacht. Dit jaar steunt de Pijlstaartschool Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker, en konden de kinderen een lief zacht Villa Joep olifantje kopen. Moe maar voldaan liep rond acht uur ’s avonds het schoolplein leeg. Nu is het voor OBS De Pijlstaart onomkeerbaar: het nieuwe schooljaar is écht begonnen!

Zeven jeugdteams van korfbalvereniging De Vinken worden al een aantal jaar gesponsord door Jumbo Vinkeveen. Het is inmiddels een traditie dat eigenaar Vincent Schuijt op de foto gaat met elk jeugdteam. 'Dat hoort er gewoon bij en ik vind het heerlijk om te zien dat de kinderen zoveel plezier beleven aan hun sport', vertelt hij alvorens hij samen met de ploegen vastgelegd wordt op de 'gevoelige plaat' door fotograaf en Vinkenlid Bert Lommers. Deze zorgt er op zijn beurt voor dat er niet alleen de geijkte (strakke) teamfoto's worden gemaakt, maar ook foto's met springende, liggende en lachende kinderen. Zowel de sponsor als de

kinderen hebben er zichtbaar veel plezier in. Na afloop van deze fotoshoot stond er nog iets bijzonders op het programma. Omdat zowel Jumbo eigenaar Vincent Schuijt als De Vinken zeer blij waren met het de lopende overeenkomst, werd het contract met maar liefst drie jaar verlengd. Zeker in deze tijd een moment om te vieren. En dat kun je de jeugdleden van De Vinken wel toevertrouwen. Terwijl de jeugdleden op de achtergrond uitbundig hun blijdschap toonden, werd het nieuwe contract getekend. Een mooi begin van het nieuwe korfbalseizoen en ook een mooi begin van een nieuwe sponsorperiode.

Vincent Schuijt (Jumbo Vinkeveen) en Jaco Kroon (sponsorcommissie De Vinken) tekenen het contract. Op de achtergrond de dolblije jeugd van De Vinken. foto bertlommers.nl

Kort nieuws

Op zaterdag 21 september organiseren stichting Tympaan-De Baat en evangelische gemeente Leef! samen een burendag in Mijdrecht. Vorig jaar is er ook een gezellige burendag geweest bij de buurtkamer in Mijdrecht en op die dag vierde de gemeente “Leef!” haar 25e verjaardag op dezelfde locatie. Dit jaar is besloten om de burendag samen te organiseren en het belooft een leuk feest te worden. Er komt een groot springkussen voor de jeugd, er is een rommelmarkt en er zullen hamburgers gebakken worden. Uiteraard is er de hele dag koffie en thee met eigen gebakken cake en taart. De buren zijn welkom vanaf 11 uur en het duurt tot ongeveer 15 uur. Op deze dag is het de bedoeling dat buren elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer, misschien elkaar wat langer spreken dan het praatje in de voortuin en elkaar beter leren kennen. Ook de kerk “Leef!” wil op deze manier laten zien dat ze betrokken zijn en een onderdeel zijn van de samenleving.

Mijdrecht

Rommelmarkt Op zaterdag 21 september is er op het veldje bij de buurtkamer in de Gosewijn van Aemstelstraat 5, Mijdrecht een gezellige rommelmarkt. Bewoners van Proostdijland mogen hun kleedje uitrollen en alle spulletjes van zolder uitstallen in de hoop dat een ander er weer gebruik van kan maken. Ook is er een leuk terras met koffie en thee. Deze rommelmarkt is onderdeel van de burendag 2013 in Proostdijland.

Mijdrecht

Kinderkledingbeurs Twistvliedschool Op zaterdag 5 oktober organiseert de Twistvliedschool in Mijdrecht opnieuw een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Van 9 tot 11.30 uur is de school geopend voor iedereen die op zoek is naar tweedehands kinderkleding in maat 92 t/m 176 en speelgoed. Dus liggen je kasten vol met kleding die niet meer wordt gedragen en speelgoed dat niet meer wordt gebruikt? Bied het te koop aan! Voor elk item dat verkocht wordt ontvang je 60% van de door jou zelf bepaalde prijs (40% van de opbrengst is voor de school). Verkopen kan met een verkoopnummer. Voor het aanvragen van een verkoopnummer (dit kan tot uiterlijk 2 oktober) of voor meer informatie mail je naar beurs@twistvliedschool. nl of bel je naar Erika Posdijk, tel. 0297-581180.


6

20 september 2013

DE GROENE VENEN

De Culinare Venen feliciteert s’Anders Eten & Drinken met de Culinaire Nol 2013 en bedankt alle bezoekers, deelnemers, sponsors en vrijwilligers voor een bijzonder geslaagd evenement! Tot ziens op 13 september 2014! OE UF NO DU RD S :E R SF: O U N D E R S : F O U NF D R S :EN

RT E S PAPA RT NN EPA RR SRT : :NERS:

PA RT N E R S :

PMS 1375 (oranje) PMS 288 (blauw)

A0 poster cv 2013.indd 1

Sponsors: Aquafix Milieu • Boekschoten Vastgoed • De Venen Into Business • EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs • ERON • Mijdrecht Car Cleaning • Architecten- en Ingenieursbureau H.W. van der Laan • Monarch • Poundwise • Reurings Onroerend Goed • Subsponsors: Amstelhof Sport & Health Club • Antenna Uitzendbureau • Ascol Verzekeringen • Budget Fitness Gouda B.V. • Van Bergen Sports Int. B.V. • BHV4Safety • Bonne Nuit • Brooden Banketbakkerij Jan Westerbos – Mens • Groep Xtra • Van der Ham Service Mijdrecht • Handling Company Mijdrecht • HGT Geveltechniek • S.C. Johnson Europlant B.V. • Korver Makelaardij • Kroes Notarissen • Van Kouwen Automotive Groep • Aannemersbedrijf Krimp B.V. • MTC Mijdrecht • MZ Beveiliging • Platimex Reclame & Beletteringen • Bouwbedrijf Gebr. Van Scheppingen B.V. • Aannemingsmij. H.M. van Scheppingen B.V. • Van Schie Kraanverhuur • Schildersbedrijf Van Zuylen & Zn • Monique Smit Fotografie • Edith Blok & Jaqueline Vroegop • 30-07-13 16:25

A4 Poster 2013.indd 1

www.culinairevenen.nl

30-07-13 16:27


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

20 september 2013

Antenna personeelsbemiddeling stelde twee enthousiaste uitzendkrachten beschikbaar tijdens De Culinaire Venen. Bezoekers konden bij Marciano en Brian consumptiebonnen kopen met behulp van een mobiel pinapparaat. Antenna heeft op deze actieve manier een sponsorbijdrage geleverd aan dit succesvolle culinaire evenement! Interesse in wat Antenna voor u personeelsbehoeften kan betekenen? www.antennagroep.nl foto rob isaacs

Het jeugdteam van Kanovereniging De Ronde Venen heeft weer een wedstrijd kanopolo gewonnen bij een toernooi in Uithoorn. Het team is nog erg jong en verliest regelmatig wedstrijden tegen de oudere teams in de competitie. Elke gewonnen partij wordt dan ook gevierd. Dit maal werd de winst behaald tegen een jeugdteam van Michiel de Ruyter (2-1), tijdens een toernooi met jeugdteams en veteranen. Het team werd uiteindelijk 5e in het toernooi. Zie www.kvdrv.nl.

Een wielrenner is dinsdagavond jl. ten val gekomen op het fietspad langs de N201 tussen Mijdrecht en Vinkeveen. Het fietspad ligt op dit moment vol beton- en rijplaten vanwege werkzaamheden. Vanwege die werkzaamheden is het stuk fietspad afgesloten. De groep wielrenners zag waarschijnlijk niet dat de rijplaten ongelijk lagen. Hierdoor kwam één wielrenner ten val. Ook brak het voorwiel van de fiets af. De wielrenner is met onder andere letsel aan zijn hand met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. foto tHiJs Van UDen

Woensdag 11 september was het weer zover: Het Cruijff Court toernooi. De meiden van PCB De Schakel uit Vinkeveen stonden al vroeg te trappelen langs het veld. Enthousiasme genoeg! De dames hebben goed samengewerkt en vol vuur gespeeld. Dit leverde wel wat bulten, blauwe plekken en schaafwonden op maar die waren weer snel vergeten. Jammer dat ze het niet verder hebben geschopt dan vijf wedstrijden maar de meiden hebben veel plezier gehad met elkaar.

Veiligheidsregio Utrecht organiseerde zaterdag de Open Dag van de brandweerposten van gemeente De Ronde Venen in Wilnis. Er was een educatief programma voor iedereen om kennis te maken met het werk van de brandweer. Er waren verschillende demonstraties, huttenbouw, ritjes in een brandweerauto en bij Brandweerman Paul kon je brandjes blussen. Ook konden de kinderen hutten bouwen die later in de middag in brand werden gestoken. foto Peter baKKer en branWeer miJDrecHt De Veenmolen in Wilnis was een van de monumenten die zaterdag jl. in het kader van Open Monumentendag de deuren openden voor het publiek. De molen werd, ondanks het matige weer, goed bezocht en de kniepertjes, pannenkoekjes en kruidkoek vonden weer goed aftrek. foto micHael HartWiGsen

Dinsdag jl. zijn op de AC Verhoefweg en de Derde Zijweg TV-opnames gemaakt voor het RTL-programma 112 Noodoproep. Dit programma vertelt verhalen van mensen die naar 112 bellen, en die dus in acute nood zijn. Een deel van de verhalen wordt voor de camera nagespeeld. ‘Scripted reality’ heet dat in vaktaal. Het ongeluk dat in Mijdrecht werd nagebootst heeft niet in deze regio plaats gevonden. Er was onder andere hulp ingeroepen van brandweer Mijdrecht. foto Peter baKKer

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

7


8

Familieberichten

20 september 2013

Jolanda Dirksen

DE GROENE VENEN

Omgaan met Pesten-trainers gediplomeerd Afgelopen zaterdag ontvingen vijftien trainers uit handen van docent Mirelle Valentijn uit Wilnis hun diploma Trainer Omgaan met Pesten. Mirelle is blij met deze nieuwe collega’s. Velen van hen deden praktijkervaring op en liepen hun stage binnen de gemeente de Ronde Venen bij Stichting Tympaan de Baat en Stichting samen sterk voor kinderen.

Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Liefde Aandacht Respect

Uitvaartbegeleiding

Abcoude e/o Dag en nacht bereikbaar 06-23367997 /06-15442046

www.charonuitvaart-abcoude.nl

“Vaste Rots van mijn behoud” Met dankbare herinneringen aan alles wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze geweldige vader, schoonvader en trotse opa

Jan Stoof ô 25 december 1934

† 18 september 2013 Alie Stoof - van der Plas Geesje en Ton Rick en Chiara Alex en Marta Jan en Ivonne Bo Max Aafke en Wiebe Quincy en Gerwin Jaimie Gerrit en Connie Tim Wessel Alie

Bijleveld 41 3645 XT Vinkeveen Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op maandag 23 september van 18.30 tot 19.30 uur in Het Herv. Vereningingsgebouw, Herenweg 207 te Vinkeveen. De afscheidsdienst zal gehouden worden op dinsdag 24 september om 14.00 uur in de Protestantse kerk “De Morgenster” aan de Herenweg 253 te Vinkeveen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats nabij de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Ontmoetingscentrum achter de Protestantse kerk “De Morgenster”. Geen bezoek aan huis

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Helaas komt pesten erg veel voor. Veel mensen denken dat de reden van het pesten ligt in zaken als: slim zijn, rood haar of een bril hebben, serieus zijn, bepaalde kleding dragen, iemands seksuele geaardheid … Dat klopt niet. Er zijn heel veel kinderen met rood haar, die niet met de mode meedoen, die homoseksueel zijn en die toch niet worden gepest. Het is waarmee iemand wordt gepest en niet waarom iemand wordt gepest. Enkele verklaringen: frustratie bij de pester (dan zoek je dus een zondebok), machtsuitoefening (meer macht voelt fijn), verveling (dan zoek je een spannend tijdverdrijf). De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het feit dat pesten een groepsprobleem is, waarin iedereen een eigen rol speelt. De pester neemt initiatief, de meeloper pest vervolgens mee, de aanmoediger verzamelt kijkers, het slachtoffer voelt zich niet bij machte er iets tegen te doen, de buitenstaander onttrekt zich aan de groep zodra er wordt gepest en de helper helpt het slachtoffer en roept als deze sterk genoeg is het pesten een halt toe. De omstanders zijn niet aanwezig bij het pesten, maar horen wel min of meer bij deze kinderen: ouders, leerkracht, directeur, huisarts, etc.

De oplossingen liggen op het vlak van meer kennis bij de omstanders over pesten en over hoe te handelen; meer kennis over de ernstige gevolgen en meer inlevingsvermogen bij de pesters en meelopers; leren hoe effectief om te gaan met frustratie bij alle kinderen; trainen van slachtoffers en buitenstaanders om te leren jezelf en anderen te helpen; ondersteunen van slachtoffers zodat zij zich weer goed gaan voelen. Op zaterdag 28 september organiseert Mirelle Valentijn samen met stichting omgaan met pesten in Woerden een voorlichtingsmiddag over de opleiding tot trainer. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden voor deze middag op www.omgaanmetpesten.nl Op woensdag 30 oktober start Mirelle Valentijn weer een nieuwe Sta Sterk trainingsgroep voor kinderen van de basisschool in de leeftijd 8 – 12 jaar in Wilnis op de Vlinderbosschool. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie over de trainingen en aanmelden kunt u contact opnemen, bel naar: 0297 – 27 46 05 of stuur een mail naar: praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl

www.praktijkvoorlevensgeluk.nl.

Workshop Smartphone Android / iPhone De mobiele telefoon is sinds de invoering in toepassing en functies behoorlijk gewijzigd. Tijdens de workshop "Smartphone Android/ iPhone" worden niet alleen de meest populaire standaard toepassingen zoals Internet, e-mail en het maken en versturen van foto's besproken, maar ook de instellingen van de smartphone. Het kopen en downloaden van zogeheten ‘apps’ wordt behandeld. Termen als 3G, Wifi, bluetooth en roaming zijn na afloop geen geheim meer voor u. Het wordt geen klassikale cursus; de aanwezigen kunnen ook elkaar helpen door onderling ervaringen uit te wisselen. Neem dus vooral uw smartphone mee als u die hebt. De workshop bevat één dagdeel op woensdag 2 oktober a.s. van 13.30 tot 15.30 uur. De kosten bedragen slechts 10 euro. Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Lieve Andrea, je wilt het eigenlijk niet weten en vindt het zelf maar niks. Toch kunnen wij het niet ongemerkt voorbij laten gaan! Van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag!

Liefs, Roelf, Anique, Jorgo en Robin.


DE GROENE VENEN

20 september 2013

9

Dr. Beeker

Kattenkrabziekte Vorige week had ik dienst in Leidsche Rijn. Ik heb daar al eens wat over geschreven maar we doen als huisartsen in de regio dienst op twee posten; Woerden en Leidsche Rijn. De ca. 120 huisartsen in het grote gebied van Noord West Utrecht werken op beide posten en de patiënten worden afhankelijk van hun postcode verdeeld over deze twee locaties. De post Leidsche Rijn ligt overigens in Terwijde. Vanaf 17 september gaat er het één en ander veranderen: de huisartsenpost Leidsche Rijn gaat verhuizen naar het nieuwe Antonius ziekenhuis aan de snelweg A2 (net achter the Wall). The Wall is het megalomane vastgoedproject van Rogier Lips die zijn snel oplopende schulden financierde bij de SNS bank die vervolgens daar zelf aan ten gronde ging. In the Wall heb je de luxe autozaak van Hessing die op zijn beurt weer failliet ging aan een investering in zijn eigen stukje grond in Zeist waar hij een gated community voor de nieuwe rijken wilde maken, compleet met bewaking langs de grenzen, Hessing ging naar de knoppen. Je kunt dus zeggen dat het nieuwe ziekenhuis niet onder een gelukkig gesternte gevormd is en we hopen er maar het beste van. Het nieuwe ziekenhuis is nu in ieder geval mooi, goed uitgerust en goed bereikbaar direct aan de snelweg, bovendien geografisch meer in het centrum van ons huisartsengebied (dat loopt van Woerden via Montfoort naar Leidsche Rijn, Maarssen en Maarssenbroek tot aan Loenen, Vinkeveen en Mijdrecht). Omdat in de nacht in dit hele grote gebied maar één huisarts aanwezig is, was het logisch dat de nachtdiensten voortaan vanuit het meer centrale punt zouden worden georganiseerd en daarom wordt sinds 17 september de nachtdienst in het nieuwe ziekenhuis gedaan. Voor de patiënten minder opvallend –maar voor ons wel belangrijk– is dat de telefonische afhandeling vanaf die datum ook in Leidsche Rijn gebeurt en niet meer in Woerde. Onder de motorkap verandert er nogal wat voor ons. Tijdens mijn laatste dienst in het oude Leidsche Rijn kwam ik onverhoeds toch nog wat leuks tegen, dat wil zeggen ‘medisch gezien’, de patiënt vond het natuurlijk niet zo leuk. Dienst doen in Leidsche Rijn is eigenlijk helemaal niet zo fantastisch, omdat het een wijk van werkende ouders met veelal jonge kinderen betreft. Het is niet te geloven, maar iedere keer dat ik daar rond dool is er weer een nieuwe straat toegevoegd en in die straten wonen gezinnen, gezinnen met kinderen. Wat doen de ouders van die kinderen? Dat zijn tweeverdieners en de kinderen gaan naar de crèche, de voor- en naschoolse opvang en de school. En wat doen die kinderen dan als vader en moeder thuis komen, moe van het werk? Ze worden ziek, want ze worden de hele dag door hun mede-

lotgenoten aangesnotterd. En dat vinden vader en moeder niet leuk, want die zijn moe van het werk en een zieke koter past er dan niet bij, dus moet ’s avonds de dokter het kind acuut beter maken want de ouders willen rust en bovendien moet de kleine kip morgen weer het ritueel van voor school en na volbrengen en dat kan niet bij ziekte. In ieder geval zie ik tijdens een avonddienst een eindeloze stroom van kinderen met snottebellen, koorts en oorpijn. En bijna ritueel mag ik dan uitleggen dat het helemaal oké is dat de kleine ziek is en dat hij of zij er zeker sterker uit zal komen. Maar nu had ik opeens wat anders! Een man van middelbare leeftijd belde met de post omdat hij een jaar geleden geopereerd was aan een onbekende ontsteking in de buik. Toen was dat nogal een grote chirurgische ingreep geworden en –zoals dat vaak gaat met chirurgen– hadden ze in het ziekenhuis éérst het mes er ingezet, om er pas achteraf achter te komen dat er geen sprake was van een diagnose. En nu was er weer een zwelling teruggekomen, in de lies deze keer. Geen wonder dat meneer hevig ongerust was, die zag alweer een grote operatie opdoemen! Bij onderzoek vond ik een vast elastische zwelling in de linker lies, zo’n 5 bij 2 cm. Meneer had geen koorts en vertoonde ook verder geen tekenen van ziek zijn. De patiënt verwachtte van mij natuurlijk geen diagnose, de chirurg was er eerder ook al niet uitgekomen, maar dacht wel aan een acute verwijzing naar de chirurg. Maar mijn mazzel was dat ik dit ziektebeeld al kende, ik had het jaren geleden al eens gezien. Ook toen was de patiënt uiteindelijk bij de chirurg terecht gekomen en was er na verwijdering van de ontstoken lymfeklier, daar gaat het namelijk om, geen diagnose gesteld. En grappig genoeg werd toen achteraf de waarschijnlijkheidsdiagnose door een andere arts gesteld, op het verhaal. Het gaat namelijk om Kattenkrabziekte... Kattenkrabziekte is best wel een illustere aandoening, zoals in het voorgaande beschreven wordt bijna nooit de diagnose gesteld en wordt bovendien bij kweek van het pus uit de ontsteking bijna nooit de verwekker gevonden. Tot een paar jaar geleden waren de medici het nog niet eens over wat de verwekker zou zijn, veelal werd gedacht dat het een virusinfectie is en als je de aandoening nu in ons computersysteem invoert, wordt het dan ook automatisch onder “andere virusaandoeningen” ingeschaald. Maar het betreft een bacterie; de Bartonella Henselae. Zo’n 22% van de Nederlandse katten is besmet met Bartonella Henselae

en deze katten besmetten elkaar onderling via besmette vlooien. Mensen kunnen besmet raken door een krab, een lik of zelfs een vlo van een besmette kat. Vanzelfsprekend lopen kattenbezitters dus het risico besmet te worden, maar opmerkelijk genoeg zijn dat vaker mannen dan vrouwen. Mijn theorie is dat vrouwen liever zijn voor katten, mannen gooien zo’n beest al snel van hun schoot en lopen de kans een haal te krijgen (maar dat is theorie van de koude grond natuurlijk). Verder is het zo dat de meeste besmettingen in de herfst en de winter voorkomen en dat is dan weer logisch als je kijkt naar vlooien en nestjes met jonge katten (die eerder krabben). Geschat wordt dat er zeker 300 tot 1000 mensen per jaar worden geïnfecteerd. De ziekte zelf verloopt in eerste instantie onschuldig; op de plek van de krab, lik of vlooienbeet ontstaat een bultje van een paar millimeter groot, later komen er wat blaasjes bij en dat is het wel. Soms ontwikkelt de patiënt ook wat koorts of verhoging. In enkele gevallen ontstaat na een paar weken een zwelling in de Lymfeklieren, een beetje vergelijkbaar met de ziekte van Pfeiffer. In eerste

instantie betreft het de lymfeklier in de buurt van de entreeplaats van onze vriend Bartonella, vaak is dat dus de lies of de oksel. Bij de meeste mensen verdwijnt de zwelling na een week of zes, maar soms is je weerstand niet goed genoeg en dan ontstaat een abces met pus en vocht in de klier. Dit was bij onze patiënt ook het geval, dit was het stadium van zijn eerste operatie. Is er sprake van zo’n pussende klier dan kan de patiënt ook zieker zijn met hoge koorts en algehele malaise, zelfs verwardheid.

rende Bartonella’s in de aangedane cellen (en niet erbuiten) leven en derhalve met een kweek gewoon niet opkomen, bestaat het vermoeden op een infectie dan moet daar op een speciale manier met DNA-technieken naar worden gezocht. Daar denken de meeste behandelaars niet aan. Een eerdere infectie kan wel in het bloed worden aangetoond, de patiënt heeft dan aantoonbare antistoffen, maar daar heb je op het moment van de infectie natuurlijk niets aan. Je moet het dus van het klinisch beeld hebben.

De functie van een lymfeklier is om de verwekker (de Bartonella) tegen te houden, die mag niet verder in de bloedbaan komen. Om dat te bewerkstelligen wordt het proces voorzien van een kapsel en binnen dit kapsel wemelt het van de witte bloedlichaampjes die met afweer bezig zijn. Snij je zo’n klier open dan is de kans vrij klein dat je nog wat bacteriën vindt, het doel was juist om die om zeep te helpen en bovendien ontstaat zo’n abces pas laat in het ziekteproces op een moment dat het aantal bacteriën al is verminderd. Kweken op dit moment levert meestal weinig op. Verder is het zo dat de reste-

Mijn patiënt was in eerste instantie verbaasd toen ik hem vroeg of hij katten had, na het bevestigende antwoord (twee katten, die besmetten dus ook elkaar) en mijn uitleg was hij eigenlijk wel blij. De verbazing werd nog groter toen ik hem uitlegde dat een kuurtje van vijf dagen voldoende was, een complexe chirurgische ingreep was niet nodig. Toch leuk voor de dokter, zo’n kans om even te schijnen!

Jaco Beeker info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl

Van eigen huis naar verzorgings- of verpleeghuis De overgang van een eigen huis naar een verzorgings- of een verpleeghuis, dat kan de nodige zorgen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld zorgen over wie er nu verder voor het huis zorgt. Als u zich op tijd voorbereidt op deze situatie hoeft u deze zorgen niet te hebben. Dat kan met een levenstestament. Als u definitief in een verzorgingsof een verpleeghuis wordt opgenomen en u bent (mede-)eigenaar van een huis, dan is de vraag wat er met het huis moet gebeuren. Woonde u in een te groot huis voor de achterblijvende partner alleen, of was u alleenwonend, dan zal het huis verkocht moeten worden of verhuurd. Ook als er een partner is, dan nog is uw handtekening nodig om het huis te kunnen verkopen. Als u zelf op een gegeven moment niet meer in staat bent om beslissingen te nemen (u bent 'wilsonbekwaam') en u kunt uw handtekening daardoor niet meer zetten, dan heeft u iemand nodig die dat namens u kan doen. Als u niets heeft geregeld, dan kan er via de rechter een bewindvoerder worden benoemd. De bewindvoerder regelt dan voortaan al uw zaken en kan uw huis verkopen. Wel heeft de bewindvoerder voor het verkopen van uw huis de toestemming van de rechter nodig. Nu al maatregelen nemen U kunt nu al voor die situatie zelf maatregelen nemen. U bent dan niet afhankelijk van wie de rechter als bewindvoerder aanwijst. In een levenstestament dat u bij de notaris kunt laten opmaken kunt u iemand die u vertrouwt volmacht geven om alle zaken voor u te regelen als u dat zelf niet meer kunt. Volmacht betekent dat iemand namens u uw administratie kan doen, belastingaangiften kan indienen, financiële

zaken kan regelen, handtekeningen kan zetten, etcetera. In het levenstestament kunt u zelf aangegeven wat er met uw huis moet gebeuren als u blijvend in een verzorgings- of verpleeghuis bent opgenomen. Of het huis verhuurd moet worden of verkocht en wat er bijvoorbeeld met de inboedel moet gebeuren. Andere zaken regelen In een levenstestament kunt u ook andere zaken regelen. Bijvoorbeeld welke medische behandelingen u wel of juist niet wilt ondergaan. In de praktijk zien we dat het voor familieleden en anderen in de omgeving van de persoon die wilsonbekwaam wordt heel prettig is met het levenstestament een 'leidraad' te hebben waarin staat wat die persoon wil in die situatie. Hierdoor ontstaan er bijvoorbeeld geen conflicten in de familie bij verschil in inzicht over wat u had gewild. Ook kunt u in uw levenstestament

een regeling opnemen met betrekking tot schenkingen. Indien u bijvoorbeeld ieder jaar een bedrag aan de (klein)kinderen of goede doelen schonk, kunt u in uw levenstestament laten opnemen dat deze schenkingen ook door dienen te gaan indien u wilsonbekwaam bent geworden. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn in het kader van de eigen bijdrage regeling AWBZ.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen heeft inmiddels uitgebreide ervaring opgedaan met het opstellen van levenstestamenten. Wij adviseren u graag over het levenstestament. Meer informatie vindt u op onze website: www.fanoyforsthovel.nl Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen Bozenhoven 115 3641 AD Mijdrecht Telefoon 0297-288086


10

20 september 2013

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week zangeres Suzan Seegers, die dit seizoen te zien is met het liedjesprogramma ‘Suus zingt Toon’.

Suzan Seegers zingt Toon Hermans

“Elke keer wanneer ik een liedje van Toon zing, word ik weer geraakt” Volgens mij wilde je dit programma al heel lang maken. “Dat klopt. In 2011 heb ik een solovoorstelling gemaakt waarin ik eigen repertoire zong in het Limburgse dialect. In de programma gebruikte ik ook gedichten en een paar liedjes van Toon Hermans, waaronder ‘Wo is de sjnee?’ (Waar is de sneeuw). ‘Suus zingt Toon’ is voor mij een logische opvolger van mijn soloprogramma. In dit programma zing ik de liedjes van Toon, vrijwel alleen in het Nederlands. Ik zing één liedje in het dialect.”

Op welke manier ben je opgegroeid met Toon? “Niet heel bewust. Maar wij keken thuis altijd naar zijn conferences op televisie, bijvoorbeeld ‘De Duif is dood’ en de auditiescène. Vooral om ‘Wat ruist er door het struikgewas’ heb ik me scheel gelachen. Een paar jaar geleden heb ik zijn mate-

Nieuw seizoen Atelier Van Steen tot Beeld Sinds 17 september zijn de deuren van het beeldhouwatelier aan de Genieweg te Mijdrecht weer geopend. In de prettige sfeer van dit Atelier is er tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht. Kinderen en volwassenen kunnen hier komen kennismaken met beeldhouwen. Er wordt voornamelijk met speksteen gewerkt, een zachte, makkelijk te bewerken steensoort. Iedere dinsdag en woensdagochtend ( 9.00-12.00) wordt er cursus gegeven voor volwassenen. Ervaren of niet ervaren, iedereen is van harte welkom aan de slag te gaan met een steen die bij je past. Stenen (speksteen en albast) zijn in het Atelier te koop. Een kennismakingsles kost € 22,50 incl. steen en sokkel. Kosten cursus: 79 euro (4 lessen van 3 uur, excl. materiaal). Het Atelier biedt een flexibel lesprogamma, je komt op het moment dat jij kiest. Voor deze cursus zijn nog een aantal plaatsen vrij. Workshops (voor kinderen en volwassenen) worden gegeven in de schoolvakanties, een aantal zaterdagmiddagen en op een datum die jou past. Een leuke middag met vrienden of bedrijfsuitje? Een origineel verjaarscadeau? In overleg plannen wij een datum. De eerstvolgende workshop is op zaterdag 28 september. Voor meer info:

www.vansteentotbeeld.nl of bel Corinne: 06 153 146 03.

riaal verder ontdekt en begreep ik dat het bij me past. Net als Toon gebruik ik simpele woorden en dingen die dicht bij de mensen staan, om mijzelf uit te drukken. Hij kon met vrij weinig mensen raken.”

Toon zei altijd dat zijn liedjes hem pasten als een jas. “Ik kan ze ook aantrekken als een goed zittende jas. De liedjes hoeven niet in toonsoort te worden aangepast. Het moest gewoon zo zijn dat ik ze nu mag zingen. Elke keer wanneer ik zijn liedjes zing word ik weer geraakt.”

Doe je ook conferences? “Ik vind niet dat je aan zijn confe-

kamertje. Daar ben ik een paar keer lamgeslagen geweest. Het direct horen van de intense en emotionele stem van Toon raakte me diep. Het was alsof Toon daar ook was. Ik moest even bijkomen nadat ik dit de eerste keer had meegemaakt. Dat was zeer emotioneel.”

rences moet komen.”

Hoe sluit je deze emotie op het toneel af?

Wanneer durfde je het wel aan om aan zijn liedjes te komen?

“Ik stap als mezelf het toneel op, alle woorden die ik zing worden van mij. Ik verplaats de liedjes naar mezelf. Bij het liedje ‘Ik doe m’n best’ heb ik het gevoel dat Toon op het toneel naast me staat.”

“De liedjes die ik zing zijn niet eerder door Toon gebruikt in een gewone theatershow. Omdat niet iedereen ze kent wordt het makkelijker om ze te gebruiken. Ik kan ze nu op mijn manier uitvoeren. Dat het maakt het wat minder eng.”

Je mocht, samen met Maurice Hermans (Toon Hermans’ zoon, red.) kijken en luisteren in het archief van Toon Hermans. “We zaten met z’n drieën (Suzan, Maurice en regisseur Frans Schraven, red.) te luisteren in een klein

Maurice schreef op zijn Facebook pagina: ‘Suus maakt een reis door het liedjesland van vader Toon’. “Ik vind het bijzonder dat Maurice deze zin over mij heeft geschreven. Dat raakt me wel. Het materiaal dat ik gebruik is zo bijzonder voor Maurice.”

www.suzanseegers.nl foto: rob niJPels

Zaterdag 28 september: Erik van Muiswinkel: Schettino! (try-out)

Dansles in Baambrugge

Schettino is de kapitein die een heel cruiseschip op de Italiaanse rotsen liet lopen voor een particulier pleziertje. Daarna verliet hij voor de zekerheid als eerste het zinkende schip in een verwarmde reddingsboot met een paar leuke assistentes. Leiderschap 2.Nul! van de Oudejaarsconference 2012: Het Eerlijke Verhaal, keert Erik van Muiswinkel terug met Schettino!, een voorstelling vol scherpe vragen. Vragen die in deze onzekere tijden net dat extra beetje paniek en verwarring kunnen veroorzaken waar we behoefte aan hebben. Rake inhoud, mooie relativering en ijzersterke liedjes.

Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 18,00 / CJP € 12,50. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl. foto GoVert De roos

Kunstweekenden in Galerie Boven Verwachting Dit najaar staan er drie kunstweekenden op het programma in Galerie Boven Verwachting in Wilnis. Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober is de Galerie geopend van 11 tot 17 uur. Ria Luijt toont beeldhouwwerken, die zijn geïnspireerd door

Anholter Schweiz net over de grens in Duitsland. Diverse wilde dieren uit dit park zijn op bijzondere wijze in beeld gebracht. Daarnaast zijn er ook enkele foto’s geselecteerd die Marrie heeft gemaakt in Natuurpark Lelystad. Hofland Medisch Centrum, Hofland 48-56, Mijdrecht. Dagelijks geopend van 8 tot 17 uur.

de Italiaanse klassieke beeldhouwkunst. In combinatie met Ria's sculpturen laat Coby Daalmeijer haar kleurrijke en vrolijke collectie schilderijen zien. Coby's inspiratie komt van Curaqao en de felgekleurde handelskade was al snel aan het doek toevertrouwd. Voor een tipje van de sluier: www.coby-d-art.net. Op 2 en 3 november is de complete collectie van Wilnisse kunstenares Jeanette de Zwart te zien met als

Op dinsdag 1 oktober aanstaande wordt in het geheel vernieuwde Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge weer gestart met Ballroom en Latin danslessen voor beginners en gevorderden. Door de centrale ligging is dit een prima bereikbare locatie vanuit Abcoude, Loenen aan de Vecht, Mijdrecht, Vinkeveen, Nederhorst en Vreeland.

/ GiJs KUiJPer Daphne en Harry geven al vele jaren op een zeer plezierige wijze les. De Engelse wals, quicstep, tango, cha cha cha, rumba en samba ect. zullen vast wel weer aan bod komen. Ook kun je tijdens de vrije dansavonden het geleerde in de praktijk brengen.

Natuur prachtig in beeld gebracht Er is weer wat moois te zien in het Hofland Medisch Centrum te Mijdrecht. Tijdens de maanden september en oktober worden er prachtige natuurfoto’s geëxposeerd door fotografe Marrie den Braber uit Wilnis. Met enkele leden van Fotoworkshop De Ronde Venen (www. fotoworkshopdrv.nl) bracht zij dit jaar een bezoek aan Biotopwildpark

“Hij is een inspirator geworden doordat ik zijn materiaal, via Maurice, intensief heb kunnen beluisteren. Voor mij is hij de grootste van Nederland geweest. Als vakman had hij de kunst om van niets iets te maken.” Suzan Seegers is 11 oktober te zien in Schouwburg Amstelveen

Erik van Muiswinkel op ramkoers in Theater Piet Mondriaan Abcoude

Erkennen wij nog autoriteit? Wie staan er in de 21ste eeuw aan het roer? In wie geloven wij nog? Na God, de Beatles, Bowie en de Baghwan kwamen Den Uyl, Komrij, Hazes en Van Gaal. Aan wie gaan wij ons lot toevertrouwen als het tij zich tegen ons keert? Na zijn solodebuut 4-8-'61, waarin hij genadeloos afrekende met zijn geboortedatum, en het grote succes

Je bent streekgenoot van Toon. Ik las ook dat hij je inspirator is.

Voor meer informatie: marriedenbraber@hetnet.nl

titel: ‘De andere kant van Jeanette’. In het weekend van 14 en 15 december komt in verband met de manifestatie Nederland-Ruslandjaar een Russische kunstschilder. Thema: Russische herfst in De Ronde Venen. Art-Galerie ‘Boven Verwachting’, Herenweg 298 a (bovenverdieping), Wilnis.

De cursus bestaat uit 25 lessen; aan beginners kunnen wij desgewenst een blok van 12 lessen bieden met de mogelijkheid in 2014 door te gaan. Heb je belangstelling kom dat gerust eens kijken en een keer (vrijblijvend) meedoen mag ook. Kennismaking en inschrijving op 1 oktober vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10, waarna gestart gaat worden met de eerste les voor alle groepen. Voor informatie kun je contact opnemen met Annelies Bakker, 0297-264105 of per e-mail: p.m.cbakker@freeler.nl. Zie ook www.devijfbogen.nl.


DE GROENE VENEN

20 september 2013

11

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Metaalbewerkingsbedrijf Smit bv Abcoude

Computergestuurd draaien en frezen Toen Metaalbewerkingsbedrijf Smit bv in 2001 van industrieterrein Bovenkamp in Abcoude naar de Hollandse Kade verhuisde, kreeg men de beschikking over een nieuw, modern en ruim bedrijfsgebouw. Daar staan nu zo’n twintig CNC-frees- en draaimachines waarmee onderdelen voor machines in de meest uiteenlopende variaties worden vervaardigd. “Met onze computergestuurde machines kunnen wij een optimale kwaliteit garanderen,” zegt directeur Eric Meijer. Smit bv bestaat al sinds 1967 en is gespecialiseerd in vakkundige en hoogwaardige verspanende metaalbewerking. Dat wil zeggen dat men van ruw materiaal en halffabrikaten eindproducten, machineonderdelen en gereedschappen maakt door middel van draaien en frezen. “We werken met vrijwel elke denkbare metaalsoort,” zegt Eric. “Van aluminium tot roestvast- of gereedschapsstaal. We verwerken ook diverse soorten kunststoffen. De oude frees- en draaibanken zijn inmiddels vervangen door CNC-machines. CNC staat voor Computerized Numerical Control. Dat betekent dat de gegevens van het eindproduct dat we gaan maken in een computerprogramma worden opgenomen. Met dit programma wordt vervolgens de machine aangestuurd en komt er volautomatisch een eindproduct tot stand. Onze productie bestaat vaak uit enkele stuks tot middelgrote series. Deze producten worden met een speciale CNC 3D meetmachine gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de gestelde specificaties. De productgegevens en de CNC-programma’s van alle orders die we hebben uitgevoerd worden door ons ook opgeslagen. Daarmee

kunnen we te allen tijde nog een nacontrole uitvoeren en we hebben bij een eventuele vervolgbestelling de gegevens paraat.” Just in time Eric: “We hebben ook klanten waarmee we een doorlopende afspraak hebben. Voor hen houden wij de producten ook op voorraad zodat die op afroep geleverd kunnen worden. Het zogeheten ‘just-in-time’ systeem. Dat bespaart de klant magazijnruimte en capaciteit. Wij zorgen er in feite voor dat hij tijdig voorzien wordt van aanvoer van de benodigde producten. Deze service wordt door steeds meer bedrijven op prijs gesteld. Je merkt ook dat er de laatste jaren teruggekomen wordt op de praktijk van productie in lage lonen landen. Doordat je veel flexibeler op de vraag kunt inspelen en veel sneller kunt leveren betekent dat een flinke kostenbesparing waarmee het voordeel van lage lonen in een ver land vrijwel genivelleerd wordt. Doordat we veel minder logistieke problemen hebben, sneller op de vraag kunnen reageren en beter in kunnen spelen op de vraag van de klant levert dat een enorm voordeel op.”

Zondag 13 oktober

Veiling 2013 ‘Argon Vooruit’ Zondag 13 oktober is een belangrijke dag in de historie van SV Argon. Noteert deze datum dus vast in de agenda! Na een onstuimige periode waarin de vereniging afscheid heeft moeten nemen van het 1e zondagelftal, maar ook de beker voor de beste landelijke amateur in ontvangst mocht nemen, is het weer tijd om vooruit te kijken. Dat gebeurt o.a. met de organisatie van een grote Argon-dag met activiteiten voor iedereen die Argon een warm hart toe draagt. Die dag vindt voetbalspektakel plaats van zowel de allerkleinsten (aanvang 11 uur) als de wedstrijd van oudargonauten tegen oud-argonauten (aanvang 12.30 uur). Zij zullen de verwennen toeschouwers met voetbal en gezelligheid, en een mooie mix van toekomst en nostalgie zullen hand in hand gaan. Iedereen, en met name de jeugd met ouders, broertjes,

zusjes, oma’s en opa’s, is welkom bij het Rad van Fortuin en het Enveloppenspel. Leuke prijsjes zijn te winnen voor zowel jong als oud! Vanaf ongeveer 14.45 uur start de “ARGON VOORUIT Veiling” in de kantine, die een metamorfose ondergaat naar een heus veilinghuis met dito veilingmeester. Ook hier is iedereen van harte welkom om te bieden op hele leuke en aparte items (wie leuke kavels voor de veiling wil inbrengen of prijsjes voor de jeugd, kan mailen naar sponsorcommissie@svargon.nl De eindtijd wordt geschat op ca. 18.15/18.30 uur zodat ook de allerkleinsten gezellig mee kunnen. De opbrengst van de dag komt geheel ten goede aan SV Argon, waardoor weer een belangrijke stap wordt gezet voor de toekomst. Argon moet en gaat vooruit!

Smit vindt zijn klanten door heel Nederland. Ook in De Ronde Venen zijn er verschillende bedrijven die gebruik maken van de diensten van het Abcouder bedrijf. Of het nu gaat om assen voor rollenbanken, machineonderdelen voor betonafwerking, ophangpunten voor gevelmontage, het kan allemaal bij Smit. Zo levert men de blokken voor hydraulische cilinders. De cilinders worden door de klant zelf afgemonteerd. Vaklieden Bij Smit bv werken momenteel achttien vakmensen. “Ik prijs me gelukkig dat we kort geleden weer een leerling hebben kunnen aannemen. Ondanks de hoge werkloosheidcijfers is het voor ons telkens weer een lange zoektocht. Er is een flink tekort aan jonge mensen die een technisch beroep willen uitoefenen. Dat vind ik jammer, want wat wij hier doen is echt heel leuk en gevarieerd werk. En er is al jaren geen sprake meer van zwaar lichamelijke arbeid. Wij werken hier met computergestuurde machines en voor het aan en afvoeren van materialen zijn er tegenwoordig tal van machines als hijswerktuigen en heftrucks. Daar

Huiswerkcafé weer van start Heb jij ook moeite met huiswerk maken en/of het plannen hiervan? Of motiveert het je om met anderen je huiswerk te doen? Kom dan naar het huiswerkcafé. Vanaf 24 september kun je elke dinsdag van 16:00-17:30 uur terecht in de Buurtkamer van Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 en elke woensdag van 16:00-17:30 uur

Alzheimer café Abcoude De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. Een indrukwekkend verhaal van de eerste vrouwelijke Britse premier en de strijd die ze voerde om gehoord te worden in een

Eric Meijer (links) en Daryl White: “Of het nu gaat om assen voor rollerbanken, machineonderdelen voor betonafwerking of ophangpunten voor gevelmontage, het kan allemaal bij ons!” foto PatricK Hesse kan het dus eigenlijk niet aan liggen. Ik hoop dat in de toekomst steeds meer jongeren zullen kiezen voor een technische opleiding. Ze hebben dan veel meer kans op de arbeidsmarkt dan met een witte boordenopleiding. Wij zijn een Opleidingsbedrijf Metaalindustrie, aangesloten bij OBM Midden Nederland. Mogelijke kandidaten voor een opleiding bij ons bedrijf zoeken we bijvoorbeeld bij het ROC in Hilversum. Daarbij ga je vaak uit van mensen met een VMBO opleiding waarbij je in eerste instantie kijkt naar mensen met een metaalachtergrond. De jongeman die onlangs bij ons is begonnen had overigens een timmeropleiding achter de rug. Hij was graag bereid om zich om te scholen. We werken met een

combinatie van werken en leren. Een leerling gaat twee dagen per week naar school en werkt drie dagen in het bedrijf, zoals dat van oudsher van het leerlingstelsel bekend was. Door deze combinatie van werken en leren vindt er een goede aansluiting plaats van de theorie met de praktijk. Het is overigens ook wel belangrijk dat men affiniteit met dit werk heeft. Wanneer je er een beetje plezier in hebt dan is dit echt een heel interessant vak.”

Metaalbewerkingsbedrijf Smit bv is gevestigd aan de Hollandse Kade 18 in Abcoude. Telefoon 0294 283060. Meer informatie over het bedrijf is te vinden op www.smitbv.eu.

in de buurtkamer van Wilnis, Pieter Joostenlaan 24. Bij binnenkomst maak je samen met een vrijwilliger een planning. Vervolgens ga je aan de slag met jouw huiswerk. Zo leer je o.a. beter te plannen en structuur aan te brengen in je huiswerk. Wij zorgen voor drinken en wat lekkers tussendoor. Wil je meer informatie of wil je je opgeven dan kan dit via: jong@stdb.nl. Je kunt met vragen over je huiswerk ook altijd terecht in de jongerenbus! Stap gerust binnen

als je deze ziet staan! Het huiswerkcafé wordt georganiseerd vanuit het jongerenwerk van Tympaan-De Baat en gebeurt op vrijwillige basis, een vrijwillige bijdrage is dus altijd welkom! Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om jongeren te begeleiden in hun huiswerk. Lijkt je dat leuk? Mail ons (jong@stdb.nl) en wij nemen contact met je op! Voor meer informatie: Jongerenwerk Tympaan-De Baat: jong@stdb.nl, of bel (0297) 230 280.

wereld gedomineerd door mannen. Haar politieke loopbaan vergt echter ook offers op persoonlijk vlak. Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag vertoont het Alzheimer Café Abcoude deze film voor iedereen die belangstelling heeft. De film wordt kort ingeleid en nabesproken. Er is

een informatiestand van Alzheimer Nederland. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 september a.s. bij Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22, Abcoude van 14:00 tot 15:30 uur. Toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u bellen met Steunpunt Mantelzorg, tel. (0297) 230280.

Nieuw in Vinkeveen Salon Leef Salon Leef staat voor het leveren van topkwaliteit op het gebied van intensieve huidverzorging en huidverbetering.

25% korting op klassieke gezichtsbehandeling (90 minuten) van € 69,50

voor € 52,00

Salon Leef maakt gebruik van de hoogwaardige producten van Maria Galland Paris. Salon Leef is gevestigd in Sun Vision

0297 893020 www.salonleef.nl Herenweg 187 Vinkeveen


12

20 september 2013

Rob Voorbij:

“Waaks zijn is eigenlijk ieders verantwoordelijkheid” ‘Waaks’ is een initiatief van de politie en gemeentelijke overheid om de burger te betrekken bij de veiligheid van iedereen. Speciaal hondenbezitters worden aangemoedigd deel te nemen aan dit project. Wat is er nu eenvoudiger dan terwijl je je hond uitlaat, je ogen en oren goed de kost te geven en op te letten of je iets bijzonders ziet. Waar je zoal op moet letten, word je tijdens twee workshops aangeleerd. Rob Voorbij is zo’n waakse burger. Samen met zijn hond wandelt hij heel wat af. Zo ziet hij nog al eens wat. teKst PaUl bosman

Rob heeft een sterk gevoel voor ‘mijn en dein’. Van andermans spullen hoor je af te blijven en hij vindt het ook vanzelfsprekend dat medeburgers elkaar de helpende hand toesteken. Dat begint al in de omgeving waar hij woont. Automatisch kijkt hij of de buren thuis zijn. Zijn ze op vakantie en loopt er iemand verdacht rond het huis, dan slaat hij alarm. Niet dat hij er zelf op af stapt, maar via een speciaal telefoonnummer brengt hij de politie op de hoogte. Maar Rob is geen burengluurder, zeker niet. De buurt waar hij woont wisselt bijvoorbeeld wel telefoonnummers uit. In geval van onraad kunnen buren elkaar dan snel waarschuwen. Zijn hond heeft veel beweging nodig, dus die krijgt het dier dan ook. Samen met z’n baas maken ze lange wandelingen en kennen ze de omgeving zo onderhand wel. Vreemde auto’s, groepjes die op donkere plekken staan, of een ladder die in het donker ergens staat waar je dat op dat moment niet zou verwachten. Zaken waar je zo maar aan voorbij kunt lopen. Rob dus niet. Is er iets gebeurd en weet Rob dit, dan let hij op snel wegrijdende

foto Peter baKKer

auto’s of mensen die zich uit de voeten maken. Op zich simpele zaken, die de politie kunnen helpen haar taken goed uit te kunnen voeren. Op dit moment zijn er vijftig mensen actief binnen het project ‘Waaks’. Zij nemen absoluut geen politietaken over, maar zijn wel de extra ogen en oren die de politie graag ziet. Het is nu eenmaal ondoenlijk om –net als vroeger– de kuierende diender weer in ere te herstellen. De diender die (bijna) alles van een bepaalde wijk wist en z’n pappenheimers kende. Zouden we dat al willen, in deze tijd is het praktisch onuitvoerbaar. Maar het is ook niet nodig. Is er echt iets aan de hand is de politie snel ter plekke. Dat leert de praktijk. Binnen een samenleving die steeds meer op het individu is gericht, is het meer dan goed mensen te hebben die verder kijken dan de neus lang is. Kijk eens of de post al dagen buiten de brievenbus hangt. Blijft het licht overdag branden terwijl er geen beweging in het huis valt waar te nemen, dan is er wellicht iets aan de hand. Overdag

eens een blik in de tuin van de buren werpen is niet verkeerd. Vaak werken stellen overdag en is de ideale gelegenheid geschapen voor inbrekers hun slag te slaan. Door goed op te letten wat er in uw buurt gebeurt kunt u een bijdrage leveren onverlaten minder kans te bieden. Waaks zijn is voor iedereen die ‘s avonds een ommetje maakt. Met of zonder hond. Voor iedereen die een goed stel ogen en oren heeft en in staat is om objectief naar situaties te kijken die mogelijk niet in de haak zijn. Daarbij moet je weten dat niet iedere geparkeerde auto crimineeltjes hoeft te bevatten. Er wordt ook wel eens biologieles gegeven heeft Rob in de loop der tijd gemerkt. Voor Rob is het een tweede natuur geworden. Waakzaam zijn geeft een extra dimensie aan zijn wandeltochten. Zeker om dat hij ook nog een bijdrage kan leveren aan een veiliger gemeente De Ronde Venen. Dat wilt u toch ook? Aangeven dat u meer inlichtingen over het project ‘Waaks’ wilt kan via waaks@derondevenen.nl of telefoonnummer. 0297-291706. Clinic

Op donderdag 10 oktober verzorgt de gemeente De Ronde Venen in samenwerking met de politie een clinic "observeren en signalement onthouden" voor deelnemers aan WAAKS. Onderwerpen zijn o.a.: Wat is afwijkend gedrag? Wat is een verdachte situatie? Hoe kunt u situaties onopvallend observeren? Hoe kunt u signalementen nog beter omschrijven en onthouden? Wanneer belt u de politie? Hoe gaat de politie om met uw melding? De clinic wordt gehouden in het gemeentehuis in Mijdrecht en duurt van 19:30 tot 22:00 uur.

Salon Leef Salon Leef staat voor het leveren van topkwaliteit op het gebied van intensieve huidverzorging en huidverbetering. Dit gebeurt vanuit de salon die gevestigd is aan de Herenweg 187 in Vinkeveen, in de nagel- en zonnestudio Sun Vision. Salon Leef maakt gebruik van de hoogwaardige producten voor gezichtsverzorging van Maria Galland Paris. Deze producten voeden de huid met zeer geconcentreerde werkstoffen en geven een zichtbaar resultaat. Omdat iedere huid anders is, krijgt u bij Salon Leef nooit een standaard behandeling. Er wordt door vakkundige medewerkers gekeken wat voor uw huid het

beste is. Of u man bent of vrouw, blank of getint, een gezonde of een probleemhuid heeft, bij Salon Leef kunt u rekenen op een betrouwbaar advies en een behandeling op maat. Voor complexe huidproblemen wordt samengewerkt met de HBOgecertificeerde huidtherapeuten van MediSkinCare. Zij maken gebruik van de allerhoogste laserkwaliteit en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten). Daarnaast werkt Salon Leef met een pedicure en een specia-

liste op het gebied van permanente make-up. Door deze samenwerkingen hebben alle behandelingen een hoog kwaliteitsniveau. Salon Leef is in 2013 opgericht door Debora Verbruggen. Na 12 jaar als gespecialiseerd verpleegkundige in een ziekenhuis te hebben gewerkt, maakte zij de overstap naar de schoonheidsbranche. In de afgelopen jaren heeft ze veel ervaring opgedaan in een schoonheidssalon in Amstelveen. Haar gedrevenheid en enthousiasme leidde in 2013 tot de start van een eigen salon. Maak kennis met de kwaliteit van Salon Leef!

Salon Leef Herenweg 187 3645 DL Vinkeveen T 0297 - 89 30 20 E info@salonleef.nl I www.salonleef.nl

DE GROENE VENEN

Rotaryleden verwennen zich het vuur uit de sloffen-

Moederverwendag, een initiatief met een lange houdbaarheidsdatum teKst en foto PaUl bosman

Het is nog vroeg in de ochtend als de bel gaat. Vervolgens klinkt dan vaak de vraag:“Is je moeder thuis?” Er staat een auto met chauffeur voor moeder klaar. De chauffeur is een lid van Rotaryclub Mijdrecht die je naar een verzamelpunt brengt, meestal Rendez Vous, waar ook andere opgehaalde moeders samenkomen om er eens een bijzondere dag van te maken. Het wordt een dag waarop moeders van kinderen met een beperking zelf eens fors in de watten worden gelegd. Nu eens even niet op je kind letten dat altijd speciale aandacht vraagt. Even tijd voor jezelf. Elly Thuring is de spreekbuis van een groot aantal Rotaryleden, die na een periode van voorbereiding morgen voor de tiende keer op stap gaan met vijfenvijftig moeders die de zorg hebben voor een kind met een beperking. Elly: “Het is al weer ruim tien jaar geleden dat we in de Groene Venen een oproep plaatsten om in contact te komen met moeders die het extra zwaar te verduren hebben. Dat hebben we geweten. Van alle kanten stroomden de aanmeldingen binnen. Vaak van familie of bekenden die ons vertelden dat ze iemand kenden die best eens in de watten mocht worden gelegd. Het was een bijzondere ervaring te zien dat er zo velen zijn die extra zorg voor hun kind met zich meedragen. Dat realiseer je je vaak niet, je staat aan de zijlijn en juist die moeders staan niet te trappelen om hun problemen met anderen te delen. Je zou dit dus ook leerzaam voor onszelf mogen noemen. Zaken zoals het krijgen van gezonde kinderen lijken o zo normaal, maar dat ligt echt wel wat genuanceerder.” Natuurlijk heb je als moeder wel eens zorgen om je gezonde kind, maar een gehandicapt kind vraagt heel veel meer van het moederschap. Dat heel veel meer wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren. Deze moeders klagen niet, ze doen gewoon wat hun hart ze ingeeft. “We vonden destijds, en uiteraard nog steeds, dat we iets voor deze kanjers van moeders moesten doen. Staken de koppen bij elkaar en maakten plannen hoe we voor hen een heerlijke dag konden organiseren. Verrassen en verwennen is daarbij ons motto geworden. Dat begint al als we de moeder thuis ophalen. Vanaf dat moment is ze onze gast waar we heel veel voor willen doen,” vertelt Elly. Bij het samenstellen van het programma wordt juist gekeken naar zaken die moeders normaal gesproken niet ondernemen. “We gaan dus niet naar de dierentuin of naar een pretpark. We doen iets cultureels, we bezoeken bedrijven, doen iets ludieks, sportiefs, of zo maar iets verrassends. We organiseren workshops en bezoeken steden. Zo bezochten we heel wat steden. Wandelden veel, maakten sieraden en bezochten o.a. Lelystad en Almere waar Annemarie Jorritsma ons ontving. We kregen daar salsa-les, Annemarie deed de openingsdans. Vorig jaar waren te gast in Rotterdam. Burgemeester Divendal zwaaide ons uit in Rendez Vous. We maakten een Spidotocht in Rotterdam, lunchten op het voormalige s.s. Rotterdam en

kregen daar een rondleiding. Via het Wereldmuseum belandden we in de oude haven voor een fikse wandeling. Van Schie, hoofdsponsor van die dag, nodigde ons uit om het feest te komen voortzetten in de speciaal voor het 50-jarig jubileum van het bedrijf opgezette tent. Shantykoor de Turfschippers wachtte ons op, aangevuld met de mannen van de moeders die flink meezongen. We kregen een cursus buikdansen en tijdens het walking diner verzorgde DJ John den Hollander de muziek. De moeders genoten, maar zeker ook de Rotaryleden die zorgden dat iedereen aan haar trekken kwam. Een bijzondere functie van de verwendag is ook dat de moeders eens op een ontspannen manier hun ervaringen kunnen delen. Gewoon eens bijpraten, in de bus of tijdens een kopje koffie. Deze moeders spreken dezelfde taal en begrijpen elkaars problemen zonder daar extra veel woorden aan te hoeven spenderen.” Met z’n allen op pad gaan kost best veel geld. Het geld voor de verwendag komt voor een deel uit de opbrengst van het bedrijvenvoetbaltoernooi dat de Rotary jaarlijks samen met Argon organiseert en uit sponsoring vanuit het bedrijfsleven en de middenstand die het initiatief van de Moederverwendag omarmen. Elly: “Dat we op de goede weg zijn blijkt wel uit het feit dat we dit jaar voor de tiende keer op stap gaan. De commissieleden, dat zijn er vijf, zijn ieder jaar weer enthousiast en besteden veel tijd aan een grondige voorbereiding. Als je dan na afloop van zo’n dag de reacties van de deelneemsters hoort, merk je maar al te goed dat deze inspanning niet voor niets is geweest. Gaandeweg hebben we ook gezien dat ook andere Rotaryclubs ons voorbeeld hebben gevolgd. Volgend jaar gaat Rotaryclub Vinkeveen/ Abcoude overigens ook meedoen. Noem het maar een olievlekje. Wat we morgen gaan doen? Dat is geheim. Bij verwennen hoort toch ook een stukje verrassing?”


DE GROENE VENEN

20 september 2013

HET VERHAAL VAN

13

Tekst Anja Verbiest

Nico Wijfjes, sluiswachter van de Demmerikse Sluis

“Helder water Vinkeveense Plassen mooi visitekaartje” Enkele duizenden watersportliefhebbers passeerden de afgelopen maanden de Demmerikse Sluis in de Geuzensloot bij de Vinkeveense Plassen, een van de vier sluizen die toegang geven tot de polder Groot Mijdrecht. Steevast werden ze daar vriendelijk ontvangen door sluiswachter Nico Wijfjes. Een nadere kennismaking. Nico Wijfjes werd geboren in De Kwakel, maar woont al vele jaren in Vinkeveen. Vijfentwintig jaar lang had hij zijn eigen kapperszaak aan de Herenweg. Tot hij zes jaar geleden hoorde dat de sluiswachter van de Demmerikse Sluis ging vertrekken… Nico Wijfjes: “Ik vond het kappersvak leuk, maar ik heb altijd gezegd dat ik dat niet tot mijn vijfenzestigste wilde blijven doen. Het was ook voor mijn vrouw Dorine elke dag weer hard werken in onze winkel, waar we onder meer ook rookwaren

en loten verkochten. En toen kwam dit op ons pad. Een prachtige kans om iets totaal anders te gaan doen. Ik heb gesolliciteerd en zo is het gekomen…” Lange dagen Samen met zijn vrouw en hun twee dochters woont Nico Wijfjes sindsdien met veel plezier in de dienstwoning bij de Demmerikse Sluis. “We maken in de zomermaanden lange dagen, de sluis is dan open van negen uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds, maar het voelt heel anders

dan voorheen in de winkel. De vrijheid die we hier hebben, is geweldig. En het contact met iedereen die hier langskomt met z’n boot is doorgaans erg plezierig. De mensen zijn immers uit en hebben goede zin. Wat wil je nog meer?” Veiligheid Op een mooie zomerdag passeren al snel zo’n honderd boten de Demmerikse Sluis. Nico Wijfjes: “Dan kan ik het niet alleen af. Al was het alleen maar uit veiligheidsoverwegingen. Als ik het sluisgeld bij de mensen ga

Grote Schoonmaakactie Vinkeveense Plassen op 28 september De Grote Schoonmaak Actie Vinkeveense Plassen die zaterdag 28 september plaats zal vinden leeft enorm. Steeds meer ondernemingen en inwoners uit De Ronde Venen sluiten zich aan bij het initiatief van Vinkevener Cor Mastwijk. Posters en vlaggen van Nederland Schoon zijn opgehangen in alle havens, op de boot van Recreatieschap en op diverse plaatsen in De Ronde Venen en het programma is bekend.

Start Eiland 4 (duikersplek) Om 9.30 uur zal er op Eiland 4 (Klinkhamer/duikplek) gestart worden met een kopje koffie en iets lekkers. Om 10.00 uur volgt een briefing aan de vrijwilligers die gaan schoonmaken. Om 10.15 uur vindt een kort interview plaats door Jeroen Post, DJ bij o.a.SLAM/ exTMF met wethouder Schouten en directeur Dulfer van Het Waterschap Amstel, Gooi en Venen. Om 10.30 uur geeft wethouder Schouten het startschot. Daarna gaan vrijwilligers de Vinkeveense Plassen en de eilanden op om deze een goede oppoetsbeurt

te geven. Onder hen bevinden zich zeker 40 duikers, die hiermee een prachtig visitekaartje af: zij zullen onder water de rotzooi weghalen. Maar ook vele boten met vrijwilligers zullen deze dag op weg gaan. Zij krijgen vuilniszakken, grijpertjes, een kliko, lunchpakket en drinken mee en zullen zo hun bijdrage leveren op het water en de zandeilanden. Zeilschool Vinkeveen neemt met haar vrijwilligers en instructeurs de Kleine Plas voor hun rekening; een prachtige actie. Twee units van Waternet zijn aanwezig om de veiligheid te garanderen en er varen pendelboten voor de mensen die de eilanden schoon maken. Gemeente en Recreatieschap zullen het vuil afvoeren en verzamelen op eiland 4 waar na afloop, rond 16.00 uur, een groepsfoto zal worden gemaakt bij het verzamelde vuil.

Daarna wordt koers gezet naar Eiland 1, om aldaar in een grote tent een hapje te eten, te luisteren naar en mee te zingen met Shantykoor De Turfschippers uit Vinkeveen. Het programma RTL Vaart gaat op TV aandacht schenken aan de schoonmaakactie; een geweldige promotie voor de Vinkeveense Plassen en de mensen die de actie steunen! Tevens zal er een Mediaboot rondvaren waar journalisten gebruik van kunnen maken, er zijn een fotografe en een filmer aanwezig op de boot die de gehele actie vastleggen. Vrienden mee vragen De organisatie roept iedereen die deelneemt op om zoveel mogelijk vrienden en kennissen te vragen mee te doen met deze actie, zo kan een nog groter deel van de Vinkeveense Plassen worden schoongemaakt. Meer weten?

www.vinkeveenseplassenschoon.nl of www.invinkeveen.nl.

Nico Wijfjes bij de Demmerikse Sluis. ophalen en er gebeurt ondertussen iets, dan kan ik nooit snel genoeg bij de knoppen zijn om alles stil te zetten. Op drukke momenten springt Dorine of een van onze dochters dan ook bij om de sluis te bedienen of met de portemonnee rond te gaan. Dat werkt prima!” Terwijl we zitten te praten, gaat het werk in en rond de sluis gewoon door. In korte tijd passeren vooral veel sloepen. Nico Wijfjes: “De Demmerikse Sluis, eigendom van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met Waternet als uitvoerende organisatie, is in 1987 gebouwd op de maat van de zogenoemde Peerenboom-kruisers. Daarvan kunnen er twee precies naast elkaar in de sluis. Maar die boten zie je steeds minder. De afgelopen vijftien jaar is er veel veranderd in de watersportwereld. Ook omdat de kosten voor onderhoud en winterstalling behoorlijk kunnen oplopen. Mede daarom zie je de laatste jaren veel meer sloepen op het water. Als die niet zo populair waren geworden, had ik hier waarschijnlijk niet meer gezeten.” Laat op gang Nico Wijfjes is als sluiswachter niet in vaste dienst bij Waternet. “Ik ben zzp’er. De dienstwoning huur ik en mijn inkomen wordt bepaald door de sluisgelden. Dus hoe meer boten er langskomen, hoe beter. Dit jaar is het seizoen pas laat op gang gekomen, het bleef heel lang heel stil hier. Maar gelukkig is het tijdens de vakantieweken alsnog lekker druk geworden. Als er in een jaar tussen de 3.000 en de 5.000 boten de Demmerikse Sluis passeren, kunnen we er redelijk goed van bestaan. En in de wintermaanden, als de sluis alleen op afspraak open is, ben ik een paar dagen per week bezig met

foto Peter baKKer

onderhoud aan de prachtige boten van de Amsterdamse rederij De Nederlanden.“ Dit seizoen viel het Nico Wijfjes op hoeveel watersportliefhebbers vanuit andere waterrijke gebieden in Nederland de Vinkeveense Plassen opzochten. “Ze kwamen werkelijk overal vandaan. Friesland, Overijssel, noem maar op. En ze waren allemaal erg te spreken over het heldere water van de plassen hier. Een mooi visitekaartje toch? Laten we dat alsjeblieft zo houden!” Hoezeer de recreatie op en rond de Vinkeveense Plassen Nico Wijfjes aan het hart gaat, blijkt ook uit zijn initiatief een aantal jaren geleden om de Plassenkaart opnieuw uit te gaan geven. “Ik kreeg regelmatig allerlei praktische vragen. Waar men het beste kan aanleggen voor boodschappen, waar je kunt tanken, het adres van een huisarts of wat een mooie route is. De Plassenkaart geeft op die en vele andere vragen een goed antwoord. Met plakken en knippen heb ik de eerste editie samengesteld, maar al gauw heb ik alles overgedragen aan A-side Publishing. Zij hebben veel meer mogelijkheden om er een handige kaart van te maken. Dit jaar hebben zij ook een vaartocht langs Baambrugge en Abcoude toegevoegd, erg leuk! De Plassenkaart is trouwens gratis, op veel plekken verkrijgbaar en absoluut populair. Ik deel er jaarlijks toch zeker wel zo’n 2.500 uit. En al die mensen komen ongetwijfeld nog wel eens, of vaker, terug naar de Vinkeveense Plassen en de Demmerikse Sluis! ” Meer informatie over de Demmerikse Sluis, inclusief een groot aantal oude foto’s, is te vinden op

www.demmeriksesluis.nl.


14

20 september 2013

Uitgelicht...

Nieuwsronde - wekelijks

Vanaf vrijdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

Titel: Onvoltooid verhaal Auteur: Tatiana de Rosnay

WZZP - tweewekelijks

Ondanks het feit dat haar eerste boek ‘Haar naam was Sara’, de echte topper is van Tatiana de Rosnay, lees ik ook graag haar boeken die daarna zijn verschenen. Ook nu weer speelt het verleden van een familie een belangrijke rol. De hoofdpersoon is de jonge sympathieke Nicolas, die op 21-jarige leeftijd zijn debuutroman schrijft. Zijn boek De Envelop wordt een enorm succes over de hele wereld, wordt verfilmd en krijgt een Oscar. De wending is groot in het leven van Nicolaas en doet hem veranderen in een arrogant en zelfzuchtig mens, zijn relatie loopt stuk en zijn vrienden keren hem de rug toe. Hoewel hij de indruk wekt druk bezig te zijn met zijn tweede boek, waarvoor hij van de uitgever al een grote toelage heeft gekregen als voorschot, lukt het hem niet iets op papier te krijgen. Hij sluit zich aan bij de rijken der aarde en geniet van het jetsetleven dat hem omringt. Wanneer Nicolas samen met zijn nieuwe vriendin een weekend doorbrengt in een luxe hotel aan de Toscaanse kust, blijkt dat de problemen zich opstapelen en dat hij niet de rust krijgt waar hij naar verlangt. Sterker nog, door eigen toedoen begint de ellende pas…

Zaterdag 21.00 - 22.30 (live), elke dag om 21.00 uur herhaald

Oranje Top 30 - wekelijks Zondag 11.00 uur

Rond de Venen - maandelijks

Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week elk uur herhaald

Radio

Gepresenteerde programma's:

Maandag 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Timemachine Middag Venen RadioParade Avondland Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag

19:00 - 21:00 Alive 21:00 - 23:00 On Music 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Woensdag

19:00 - 21:00 Wicked Wednesday 21:00 - 23:00 On the Rocks 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Donderdag

19:00 - 21:00 Eindeloos 21:00 - 23:00 Funk & Jazz 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag

17:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 00:00

Met Joris Jouw Weekend In De Platenkast Behind The Grooves

Zaterdag

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 01:00

Amigos da Musica Middag Venen Voorpremierè Cultura-dio SOS/Special edition Nieuwsronde Yes, Weekend! Wzzp Sick & Serious

Zondag

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 01:00

Kerkdienst Abcoude Weekendshow Cultura-dio Sportronde SliQ Progressive X Grooves Bonker Alternatief

1

Gelukkige slaven Tom Lanoye

Sportronde - tweewekelijks

Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

TV - VANAF 20 SEPTEMBER

GeleZen Door lammY trommel

In Buenos Aires speelt Tony Hanssen een gevaarlijk spel als toy boy van mevrouw Bo Xiang, de bejaarde echtgenote van een beruchte, steenrijke Chinees. In Zuid-Afrika dringt een heel andere Tony Hanssen een wildpark binnen met een precisiegeweer en oorlogsmunitie. De ene Tony is een illusieloze loser, de andere Tony een levenslustige nerd. Allebei hopen ze op verlossing. De ene wil zijn vrijheid terug, de andere zijn gezin. Pas als ze elkaar voor het eerst ontmoeten, in weer een ander continent, blijkt hoezeer ze op elkaar zijn aangewezen om hun doel te bereiken. Als ze het al bereiken.

2

Landgenoten Bo Lidegaard Toen in september 1943 bekend werd dat de nazi's van plan waren de joodse inwoners van Dene-

Met de herfst die is aangebroken, is het ook tijd ons weer op te maken voor het najaar. En dat betekent dat ongeveer de helft van ons assortiment op de schop gaat om plaats te maken voor volle, vette witte wijnen en rode, donkere krachtpatsers.

r a a n l e n s m o K www.punt4.n l Punt

4

is

een

creatief

productie bureau waar u terecht kunt voor al uw reclame uitingen. Naast het ontwerp en de opmaak, begeleiden en verzorgen we natuurlijk ook uw drukwerk.

T: 0297 - 38 52 56

Schaapjes wijn Met de Culinaire Venen sluiten we ieder jaar het zomerseizoen af, om ons weer klaar te maken voor het najaar. Dit jaar had meneer herfst blijkbaar besloten ons land eerder aan te doen, want het weer was voor het eerst in al die jaren bar slecht! De zomer was in geen velden of wegen te bekennen, maar na een uur of vijf maakte niemand zich daar meer druk om en werd

marken te deporteren, werd direct groot alarm geslagen. Spontaan kwam een grootscheepse reddingsactie op gang. Beschermd door de Deense bevolking konden de joden zich ongezien aan de kust verzamelen, vanwaar ze met vissersboten naar het neutrale Zweden werden gebracht. Niet alleen overleefden bijna alle Deense joden de naziterreur, maar ook troffen ze bij terugkeer na de oorlog hun huizen en bezittingen precies zo aan als ze die hadden achtergelaten.

3

het een feestelijke en gezellige avond.

fs? ie t a e r c s t ie n a a e To

DE GROENE VENEN

Op de Culinaire Venen hebben we daar al een beginnetje mee gemaakt, want toen meneer Piet P. aan het begin van vorige week al liet doorschemeren dat het vrij nat en koud zou worden, besloten wij af te zien van de frisse zomerwijnen, met uitzondering van Hugo en de Limoncello, en ruimte te maken voor volle stevige najaarswijnen. En dan geen glaasje Chardonnay, nee als je de wijnen uit Italië haalt dan kan je alle gasten die langsko-

Het smalle pad van de liefde Vonne van der Meer Een Nederlands gezin brengt al jaren de zomer door bij een Frans-Nederlands gezin, dat na de dood van het jongste kind in de Auvergne is gaan wonen. Mae en Pieter Akkerman zijn de vrienden van na het ongeluk, de precieze toedracht ervan kennen ze niet. De vriendschap tussen de families lijkt er een voor het leven, tot die zomer.

4

Hotelle Emma Mars

Tijdens een diner met klanten ontmoet Annabelle de charismatische David. Hun stormachtige relatie ontwikkelt zich al snel tot een serieuze verloving. Wanneer

men in je tentje verrassen met een witte wijn die gemaakt is van iets bijzonders. Pecorino! Ik hoor je denken, dat is toch een kaas? Ja inderdaad Pecorino is een befaamde Italiaanse schapenkaas (Pecora in het Italiaans) en de druivenvariant is er een die zeer geliefd is bij de Italiaanse schaapjes. In Italië staat de Pecorino ook bekend als schapendruif. Een tijdlang dacht men dat de Pecorino uitgestorven was. De druif heeft een heel dun schilletje en is dus veel gevoeliger voor ziektes en het veranderende klimaat. In 1900 was de druif totaal verdwenen, om vervolgens in 1980 terug te keren en nooit meer weg te gaan. Pecorino wordt het meest verbouwd in Marche, een regio midden in Italië aan de Adriatische kust ten zuiden van de Abruzzen. Een wijn die gemaakt is van Peco-

Annabelle haar laatste opdracht aanneemt, is ze geschokt daar Davids broer te treffen. Louis is in alles Davids tegenpool, maar Annabelle voelt een onweerstaanbare aantrekkingskracht. David lijkt de weken voor het huwelijk vaker van huis dan ooit, terwijl Louis haar onverwacht opzoekt en chanteert met haar verleden. Hij geeft haar opdracht naar Hotel des Charmes te komen, waar ze in verschillende kamers haar sensualiteit leert kennen. Wanneer Annabelle ontdekt wat de reden is van de vete tussen beide broers, beseft ze dat alleen zij de macht heeft hen te bevrijden.

5

Kille woede John Sandford

Bij de sloop van een blok huizen wordt een gruwelijke vondst gedaan: de lichamen van twee meisjes, in plastic gewikkeld. Het ziet ernaar uit dat ze er al een hele tijd hebben gelegen en Lucas Davenport weet precies hoe lang. In 1985 was Davenport nog een groentje bij de politie. Hij had de reputatie dat hij het niet zo nauw nam met de regels en stond bovendien bekend als een lokale sportheld en een rokkenjager. In dat jaar was hij onderdeel van de enorme politiemacht die op zoek was naar twee ontvoerde meisjes. Ze werden nooit gevonden, dood noch levend, en uiteindelijk werd de zaak onopgelost gesloten...

rino heeft zo’n bijzondere smaak, het smaakt vol, kruidig, mineralig en een beetje fruitig. Het is een wijn zonder dertien-in-een-dozijn gehalte, maar juist ‘one of a kind’. Een wijn die ik altijd blind kies als het op een wijnkaart staat en een wijn die bij mij in de kast ligt als de blaadjes van de bomen vallen. Welkom herfst! We maken er weer een mooi seizoen van, maar laat je het dit jaar iets minder regenen alsjeblieft?

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht Tel 0297-274750 www.prinselijkproeven.nl


DE GROENE VENEN

20 september 2013

NEUS IN DE BOTER

15

Tekst David Hague foto's PatricK Hesse

Volkstuinen Door mijn voortdurende fascinatie voor zelfvoorziening en als gevolg van de hoge kosten van goed en eerlijk voedsel, ben ik vandaag van plan om de geheime wereld van de volkstuin te onderzoeken. Ik ben in Abcoude, bij de recreatieve Volkstuindersvereniging De Liefhebbers met Hans van Kessel, en ik ben onder de indruk. Ik weet niet wat jullie weten over volkstuinen, maar ik heb altijd gedacht dat het mystieke plaatsen zijn waar oudere mannen naartoe gaan om hun eega te ontvluchten en de dag door te brengen in een vochtige schuur met glazen zelfgemaakte wijn. Voor de meeste mensen zijn volkstuinen een andere wereld. Tenzij je zelf er een hebt, of iemand in je familie een volkstuin heeft, weet je waarschijnlijk heel weinig over deze bijzondere plekken. Het is waar dat ze meestal zijn gelegen aan de rand van een dorp of stad op een vergeten stuk grond. Vaak zie je ze vanuit de trein, als lappendekens met nette rijen groene groenten, rechtop als speelgoedsoldaten op parade in schril contrast met de gammele schuurtjes, kleine kassen, oude fietsen en hopen dampende compost. Maar, zet je schrap, volkstuinen worden hip, echt hip! Eens was er veel ruimte en wie zin had, kon een huisje bouwen en zowat overal het land bewerken. Maar de tijden veranderen en vandaag de dag is het beste alternatief dat we hebben de volkstuin. Het concept van een volkstuin begon ongeveer 250 jaar geleden. Volkstuinen ontstonden na

De Viersprong Vinkenkade 2 3645 AR Vinkeveen DAGELIJKS GEOPEND VANAF 12:00 UUR VOOR LUNCH & DINER

T . 0294 - 295450

protesten van wanhopige boeren, wat resulteerde in het uitdelen van kleine lapjes grond door de overheid. Het idee dat arbeiders kleine gebieden boerenland mochten gebruiken ontstond in ons land in 1838. Vandaag zijn er ongeveer 240.000 volkstuinen in heel Nederland, en ik ben blij te kunnen zeggen dat het er steeds meer worden. En bovendien: de mensen die volkstuinen bezitten en bewerken veranderen ook. Het zijn niet meer mannen die willen vluchten, het zijn intellectuele vrouwen die kruidengeneesmiddelen kweken. Het zijn jonge gezondheidsenthousiastelingen die zeer voedzame, biologische gewassen kweken en ‘foodies’ zoals ik, die onze favoriete groente kweken met weinig investering. Hans is een mooi voorbeeld van de nieuwe typische volkstuineigenaar; hij is superfit, intelligent en sociaal bewust. Alle mensen die ik in Abcoude sprak zijn mensen die gemakkelijk tips en technieken

delen met collegaliefhebbers, zodat ze samen een goedlopend collectief kunnen creëren. Ze kopen gezamenlijk topkwaliteit zaden en compost. Ze ondersteunen nieuwelingen en werken samen om problemen –zoals drassige grond of bijzondere weersomstandigheden– op te lossen. Als het je wat lijkt om lid te worden van een Volkstuindersvereniging, zijn hier een paar feiten om je te helpen. De gemiddelde oppervlakte van een volkstuin is ergens tussen 100 en 150 vierkante meter, je betaalt een jaarlijks lidmaatschap van 30 à 40 euro en grondhuur van ongeveer 25 euro per jaar. Anders gezegd: voor ongeveer 7 euro per maand ben je de trotse bezitter van een volkstuin met –als

MAANDAANBIEDING

KROKANT GEBAKKEN

SLIPTONGEN €15,€15,-

MET VERSE GROENTE, FRIET EN SALADE

WWW.VIERSPRONG.NU

je geluk hebt– een heleboel andere gezonde en gelukkige vrienden die je zullen helpen je volkstuin te verzorgen. Ik was nooit goed in wiskunde, maar volgens mij is het economische de moeite waard om hier je tijd in te investeren in plaats van een dagje extra in de week over te werken. Je wordt actief, je bent in de buitenlucht, je eet gezond, je

leert een vak, hebt sociale contacten en je draagt een steentje bij aan het milieu. Er zijn waarschijnlijk wel volkstuinen bij jou in de buurt. Zoek de dichtstbijzijnde en maak een afspraak om kennis te maken met iemand in het bestuur. De nodige informatie is vaak beschikbaar bij de ingang naar de volkstuinen of van een actief lid, maar soms ook op internet voor de oudere of langer gevestigde locaties. Zoek het een en ander uit en volg de aangewezen procedures om teleurstelling te voorkomen. Mijn laatste advies: het eerste jaar wordt het moeilijkst met de meeste tegenslagen en fouten, maar na een jaar investeren en veel leren, zal dit gauw zijn vruchten afwerpen in de breedste zin.


16

Kort Nieuws Mijdrecht

Weer hennepkwekerij opgerold Maandag jl. trof de politie softdrugs aan in een woning aan de Vermogensweg in Mijdrecht. Agenten kregen een melding over een vermoedelijke hennepkwekerij. Ter plaatse werd de voordeur van de woning geopend door een 35-jarige man uit Amsterdam. De man gaf aan de bovenruimte verhuren, maar de agenten troffen een sleutel in de deur aan. Op de bovenverdieping troffen de agenten een tweede verdachte aan, een 43-jarige man uit Amsterdam. In de bovenkamer stonden 115 hennepplanten en 4770 stekjes hennep. De politie heeft beide verdachten aangehouden voor het in bezit hebben van hennep en diefstal van water en stroom.

Mijdrecht

Wethouder Moolenburgh opent Week van het Badminton Badminton Vereniging Veenshuttle doet net als 140 andere badmintonverenigingen mee aan de Week van het Badminton. De open dag, aanstaande zaterdag 21 september, wordt om 15 uur geopend door wethouder David Moolenburgh. De aanwezigheid van de wethouder geeft extra cachet aan de open dag, waarbij ook al Lotte Jonathans, als meermaals Nederlandse kampioene, een clinic komt geven. Demonstratiepartijen van rolstoelbadminton, jeugd, recreanten, competitie en 55+ gaan de bezoekers overtuigen dat badminton voor iedereen leuk en toegankelijk is. Ook zijn er prijzen te winnen met de loterij en het badmintoncircuit. Vanaf 15 uur is iedereen welkom in de Sporthal Phoenix van Laco in Mijdrecht. Men krijgt een consumptie en kan meedoen aan het badminton. Neem sportschoenen mee. Foto’s en oude clubbladen van de 35-jaar bestaande Veenshuttle zullen ’s middags al in de zaal te bekijken zijn. Oud-leden en ereleden maar ook huidige leden zijn te herkennen, waaronder de voorzitter Joop Reurings die al sinds de oprichting lid is! ’s Avonds viert Veenshuttle haar 35-jarige bestaan met haar leden in café De Wave. Meer informatie op www.veenshuttle.nl en www.weekvanhetbadminton.nl.

20 september 2013

DE GROENE VENEN

Verkeersvisie De Ronde Venen

De Ronde Venen is een autogemeente Toen wethouder Kees Schouten in januari jl. zijn eerste tekst voor een verkeersvisie presenteerde, had het er alle schijn van dat hij van De Ronde Venen een modern soort Utopia wilde maken. Onder het motto ‘Het beste van twee werelden’ voorzag hij dat de gemeente zich tot 2040 zou ontwikkelen tot centrum en verkeersknooppunt van drie samengevoegde provincies. Inmiddels staat de wethouder weer met twee benen op de grond. Onder de meer bescheiden titel ‘Op weg naar de toekomst’ wordt een analyse gemaakt van de ontwikkelingen tot om en nabij 2030. Doordat nu en in de toekomst de middelen zullen ontbreken om alle ambities op het gebied van verkeer en vervoer waar te maken, kiest het College voor een behoudende koers. In de nota wordt uitgegaan van het optimaliseren van de bestaande voorzieningen. teKst Piet Van bUUl

Aan de verkeersvisie liggen een viertal doelstellingen ten grondslag. “Het gaat om leefbaarheid, goede bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid,” legt wethouder Schouten uit. “Daarbij gaan we uit van wat we nu hebben en wat er in de toekomst nodig is. De verkeersvisie vormt de basis voor het beleid op lange termijn en levert de kaders voor het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) voor een

periode van vijf tot tien jaar.” Uit de profielschets van de gemeente DRV blijkt dat tussen de veertig en vijftig procent van de inwoners binnen de gemeentegrenzen werkt. Ongeveer veertig procent werkt in de regio Amsterdam. Bijna 70% van het aantal woon-werkverplaatsingen vindt plaats met de auto. “De Ronde Venen is een autogemeente,” stelt de wethouder vast. “47% van de huishoudens heeft minstens twee

Structuurvisie De Ronde Venen 2030

Meepraten over de toekomst van de gemeente In het voorjaar is door het college een eerste ontwerp van een structuurvisie voor de gemeente gepresenteerd, waarvoor een aantal andere beleidsvisies zoals de woonvisie, de verkeersvisie, de detailhandelsvisie, de recreatievisie, de landschapsvisie en de economische visie de bouwstenen vormen. In de structuurvisie wordt een beeld geschetst hoe de gemeente er omstreeks 2030 zal uitzien. Om het draagvlak voor de structuurvisie te peilen is afgelopen zomer een inspraakronde georganiseerd. Daar is op ruime schaal aan deelgenomen en de inspraak heeft tot een aantal wijzigingen geleid. Het resultaat is een aangepaste structuurvisie die in oktober in de raad besproken zal worden. teKst Piet Van bUUl

Het college presenteerde onlangs de Nota van Antwoord. Die bevat een opsomming van de reacties die op het ontwerp zijn binnengekomen. Wethouder Moolenburgh toonde zich ingenomen met het grote aantal reacties. Er zijn in totaal 33 reacties binnengekomen van o.m. de provincie, omliggende gemeenten, bedrijven en individuele inwoners. De leden van het inwonerpanel kregen een enquête toegestuurd. Daarop zijn ongeveer 800 reacties binnengekomen. “Hieruit blijkt dat veel inwoners zich wel degelijk druk maken over de toekomstige leefomgeving,” stelt de wethouder vast. “Vooral vanuit de agrarische sector is sterk gereageerd. Dat is niet verwonderlijk want vijftig procent van de gemeente is agrarisch. De boeren spelen een belangrijke rol in het beheer van grote delen van de openbare ruimte. Het aantal boeren loopt terug. Landelijk gezien zijn er wekelijks vijf boeren die hun bedrijfsactiviteiten beëindigen. In het kader van ruimtelijke ordening is het van belang dat we ons tijdig afvragen hoe we hier mee omgaan.” Groene Hart kwaliteit behouden Uit de reacties blijkt een sterke behoefte om het leefklimaat en dorpse karakter van de verschillende kernen zoveel mogelijk in stand te houden. De gemeente moet een Groene Hart gemeente blijven. Maar over het algemeen is er ook steun voor het streven om bij de

toekomstige ontwikkeling de relatie met de metropool regio verder uit te bouwen. De regio Amsterdam is van grote economische betekenis voor de inwoners. Men steunt het streven om de inwoners voor de gemeente te behouden door een volwaardig woningaanbod. Daarnaast wordt er ook gepleit voor ruimte voor nieuwkomers van buiten de gemeente. Moolenburgh: “Een gezonde doorstroming kan er voor zorgen dat de gemeente zich als een aantrekkelijke en dynamische gemeenschap kan ontwikkelen. Ondanks het feit dat de rijksoverheid het bouwen buiten de rode contouren meer ruimte heeft gegeven blijkt uit de reacties op de nota dat men daar voorzichtig mee om wil springen. Deze zogenoemde kernrandzones wil men niet zomaar volbouwen.” Inwonerpanel Een groot aantal deelnemers van het inwonerpanel heeft gereageerd op 33 stellingen. Een aantal van deze stellingen hadden een hoog open deur gehalte en scoorden dan ook hoog met percentage tot wel 96%. Met de stellingen die gingen over de mogelijkheid tot bouwen in de kernrandzones was men het veel minder eens. Hieruit blijkt een grote terughoudendheid als het gaat om bouwen in landelijk gebied. Ook de instroom van buitenaf om een evenwichtige bevolkingssamenstelling te behouden wordt kritisch benaderd.

auto’s. Voor geheel Nederland is dit percentage ongeveer 25%. Dat betekent overigens niet dat we er naar streven om het wegennet uit te breiden. Een verbreding van de N201 binnen onze gemeente zit er niet in. We willen het bestaande wegennet wel zo goed mogelijk onderhouden.” Focus op autogebruik Op basis van de huidige gegevens betreffende het autogebruik legt het college in de verkeersvisie sterk de nadruk op het autoverkeer. Men denkt daarbij aan het op peil houden van de wegen. Het aantal regels en verkeersborden wordt teruggedrongen. Als het om milieu en duurzaamheid gaat wil men een steentje bijdragen door het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s flink uit te breiden. Daar-

naast wordt een voorzichtige poging gedaan om de inwoners zover te krijgen dat ze voor alternatieven kiezen. Daarbij denkt het college in de eerste plaats aan de fiets. Men wil het fietsnetwerk uitbreiden en betere stallingsvoorzieningen creeren. Het Openbaar Vervoer wordt als een serieus alternatief bestempeld. Momenteel maakt slechts drie procent van de inwoners gebruik van het OV. Schouten: “Dat wordt niet beter als de aansluitingen met regio’s als Amsterdam, Woerden en Utrecht niet verbeterd worden. We pleiten dan ook voor snellere verbindingen die beter op elkaar aansluiten. We dringen aan op een gedragsverandering bij onze inwoners. Kiezen voor alternatieven zoals de fiets of het openbaar vervoer.” De verkeersvisie wordt in oktober door de raad besproken.

Red Ball Express doet ook De Ronde Venen aan Op zaterdag 28 september 2013 a.s. organiseert het CRASH Luchtoorlog -en Verzetsmuseum '40-'45 in Aalsmeerderbrug i.s.m. met de vereniging Keep Them Rolling, voor de twaalfde keer de jaarlijkse historische rondrit genaamd de ‘Red Ball Express’. Dit jaar is het thema ‘Remember B-26 Hell’s Fury’. teKst PaUl bosman

Deze herdenkingsrit wordt gereden met originele legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, op individuele basis, door onder andere de Waverveen en andere delen van de gemeente De Ronde Venen. De start en het eindpunt zijn bij bovengenoemd museum aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. De ca. 55 km lange rit zal vele plaatsen van historische betekenis uit de Tweede Wereldoorlog passeren. Hiermee herdenkt en eert men de mensen die vochten en vielen voor onze vrijheid. De naam Red Ball Express is ter herinnering aan de bevoorradingsroutes die door de Geallieerden was opgezet vanaf de invasiekusten in Normandië naar het front. Dag en nacht reden konvooien naar de linies om alle nodige voorraden aan te vullen. De ‘Red Ball Express’ geniet grote interesse, zowel bij de deelnemers als bij het publiek. De Red Ball Express is ook een moment van herdenken bij een monument/plechtigheid op de route. Dit jaar zullen de voertuigen acte de presence geven bij een monument

in Aalsmeer, ter nagedachtenis aan de bemanning van de gecrashte Amerikaanse bommenwerper, de Hell’s Fury’. De route die in onze regio wordt gevolgd is: De Ronde Hoep oost, richting Waverveen. Hoofdweg, Botsholse Dwarsweg, Botsholsedijk, Waverveensepad, Hoofdweg richting Mijdrecht/ N201. Ir. Enschedeweg/ N212, Mijdrechtse Dwarsweg, Industrieweg, Rondweg, Hofland, N201 richting Uithoorn/N196. Het vertrek uit Aalsmeer, Nieuw Oosteind staat gepland op 13.00/13.15 uur; Dat betekent dat tussen 13.45/14.00 uur de eerste voertuigen in de buurt van Waverveen zijn; 15 minuten later in Mijdrecht. Tijden bij benadering. Nadere informatie op de website

www.redballexpress.nl


DE GROENE VENEN

20 september 2013

17

Achtste Culinaire Venen opnieuw geslaagd evenement

Team van s'Anders wint Culinaire Nol 2013 Het team van s'Anders Eten en Drinken is zaterdag jl. op de Culinaire Venen onderscheiden met de Culinaire Nol, een wisseltrofee voor het restaurant dat zich het beste presenteert tijdens dit jaarlijkse Rondeveense evenement. Eigenaar Sander Hogendoorn nam de koperen steelpan over van juryvoorzitter Gerrit Verweij, die hem tijdens de officiële opening door burgemeester Maarten Divendal had teruggekregen van Restaurant Boven Water, de winnaar van vorig jaar.

SEPTEMBER

20: Concert zanggroep Orpheus (Oekraïne) en Dirk Jan Warnaar (orgel) Stichting Cultura i.s.m. Janskerk. Janskerk, Kerkstraat 11, Mijdrecht. Aanvang: 20.30 uur. Toegang: € 15. Info, reserveren en voorverkoop: www.cultura-drv.nl.

Evenals de voorgaande zeven jaren was er voor fijnproevers en lekkerbekken weer veel te genieten. Hoewel de weergoden aanvankelijk verwoede pogingen deden het evenement in het water te laten vallen, werd het vanaf een uur of vier droog en liep het Raadhuisplein langzaamaan als vanouds vol. Er was veel belangstelling voor de drie nieuwe deelnemers, 't Amsterdammertje uit Loenen, Grand Café Plux uit Uithoorn en Villa Lokeend uit Vinkeveen. Maar ook de trouwe deelnemers vertoonden de nodige creatieve kookkunsten aan hun gasten, zodat de jury van de Culinaire Nol een flinke culinaire kluif had aan het bepalen van de uiteindelijke winnaar.

27: Russisch culinair voor 55+ Het Kookpunt. De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen. Aanvang: 17.00 uur. Kosten € 8. Aanmelden: Servicepunt T 0297- 587600. 28: Koude oorlog op Fort bij Uithoorn, rondleidingen Fort bij Uithoorn, Mijdrechtse Zuwe 31, Amstelhoek. Tijd: 11.00-17.00 uur. www.fortamstelhoek.nl 29: Koude oorlog op Fort bij Uithoorn, rondleidingen Fort bij Uithoorn, Mijdrechtse Zuwe 31, Amstelhoek. Tijd: 11.00-17.00 uur. www.fortamstelhoek.nl

Nieuw dit jaar was ook dat het evenement eerder van start ging: al om 12 uur en wel met een cupcakeversierwedstrijd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, gevolgd door een dansclinic op het grote podium. Ook nieuw was de deelname van partner Shopping Mijdrecht, die een loterij had opgezet voor bezoekers van het evenement. Aanschaf van 25 euro aan munten leverde een lootje op. Presentator Hans van Veen trok in drie sessies steeds drie winnaars, die waardecheques van 25, 75 of 100 euro uitgereikt kregen, te besteden bij de winkeliers van Shopping Mijdrecht. Optredens van het Celebration Trio met solo's van Pierre Roomenburg op sax, Lesley Williams alias André Hazes en Voice of Holland-ster Ivanildo Kembel zorgden voor een uitstekende stemming onder de bezoekers. Zideris Mijdrecht was het goede doel van de dag. De organisatie exploiteert in Mijdrecht drie woonhuizen voor mensen met een beperking. Zij vroegen ondersteuning voor projecten waar bewoners samen kunnen leren verantwoord te koken en te leven. Binnenkort wordt hen de opbrengst van de Culinaire Venen overhandigd, maar een aantal deelnemende restaurants heeft nu al aangeboden om hun koks workshops en kooklessen te laten verzorgen bij Zideris. foto's rob isaacs

Open dag in de Angstelborgh Op zaterdag 21 september houdt Tympaan-De Baat van 12 tot 16 uur open huis in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude. Deze open dag vindt plaats in het kader van de Burendag en is mede mogelijk dankzij een subsidie van het Oranje Fonds en Douwe Egberts. Voor de jeugd is er een springkussen en je kunt je laten schminken. Voor volwassenen zijn er diverse workshops en proeverijen en er is een informatiemarkt waar van alles te vinden is over cursussen, sportieve activiteiten, eetmogelijkheden, enz. Ook de vrijwilligers van het repaircafé zijn aanwezig.

Workshops: 12.30 sporten in de zaal o.l.v. Henk de Kogel 13.00 sportief wandelen o.l.v. Marion 13.00 bloemschikken (onder voorbehoud) 13.30 klaverjassen 14.00 sporten in de zaal 14.30 sportief wandelen 14.30 biljarten 15.00 jeu de boules Deelname aan de workshops is geheel gratis! Er zijn diverse lekkere hapjes te proeven. Kom langs om kennis te maken met dit gezellige centrum, om te proeven van de lekkernijen en om u in te schrijven voor een van de workshops.

OKTOBER

4:

Lezing Peter d’Hamecourt Venen Literair. De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Aanvang: 20.00 uur. Toegang € 7,50. Info, reserveren en voorverkoop: www.bibliotheekavv.nl/agenda. T 0297-261382/0297-263195.

8:

Russisch culinair voor 55+ Buurtkamer Mijdrecht. Gosewijn van Aemstelstraat 5, Mijdrecht. Aanvang: 12.00 uur. Kosten € 5. Aanmelden: T 0297-288466.

11: Concert Projectkoor o.l.v. Arkadi Gankin met Trio Samovar, Viktoria Pankratova (zang), en dansleerlingen van de Russian School of the Arts Rotterdam Troupe A’dour. Johannes de Doperkerk, Driehuisplein 3, Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur. Toegang € 15 en kinderen € 5 incl. koffie/thee. Reserveren en voor verkoop: www.cultura-drv.nl. GEHELE PERIODE

Familiedag Kinderopvang De Ronde Venen Zaterdag 21 september houdt kinderopvang De Ronde Venen de jaarlijkse familiedag op locatie Troetels, Voorbancken 10 c in Vinkeveen. Naast ouders en familieleden van kinderen die al gebruik maken van de opvang, is ook iedereen die geïnteresseerd is van harte welkom. Kom rond kijken, kennis maken en krijg antwoord op vragen die je graag wilt stellen over opvang op een kinderdagverblijf. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten te doen. Vanaf oktober is het mogelijk om op de woensdag en vrijdagochtend gebruik te maken van peuteropvang bij Locatie Troetels.

Wandelen langs Russische boerderijen Wandelroute Kazan-Lindenhorst. Startpunt De Lindenhorst Groene Hart Landwinkel, Westzijde 17a De Hoef. www.recreatiemiddennederland.nl. Wijzigingen voorbehouden.


18

20 september 2013

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

10 jaar Best Buy Bikes Best Buy Bikes trakteert op 21 september aanstaande

Time flies when you're having fun! Dat geldt zeker voor Ed Heining en zijn gezin; wat ooit begon in de achtertuin van zijn woonhuis, is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een prachtig familiebedrijf in een geweldig pand aan de Handelsweg 2 in Mijdrecht. Aan het roer de apetrotse ‘pater familias’ Ed Heining zelf. U kunt er terecht voor al uw wensen op het gebied van verkoop van motoren, scooters, kleding, helmen en accessoires. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en restauratie is Best Buy Bikes het juiste adres. “Wij nodigen u graag uit om ons 10-jarig bestaan te vieren op zaterdag 21 september. Natuurlijk onder het genot van een hapje en drankje, maar belangrijker: wij geven de cadeaus aan u! Kijk op onze website welke speciale aanbiedingen we voor u hebben, want wie jarig is moet trakteren!” Hieronder alvast al een paar scherpe aanbiedingen: Geen winterslaap voor uw motor? Wie in september of oktober een afspraak maakt voor een onderhoudsbeurt uit te voeren in de maanden november tot en met februari, ontvangt 10% korting op het factuurbedrag. Ook wordt uw motor of scooter gratis gehaald en gebracht. Winterstalling Zoekt u een veilige plaats om uw motor tijdens de winterperiode te stallen? Best Buy Bikes biedt u ook hiervoor interessante mogelijkheden. Voor slechts € 7,50 per week staat uw motor droog, verwarmd en beveiligd. Voor slechts € 1,- per week meer huurt u er een druppel-

lader voor uw accu erbij. En omdat we jarig zijn geven wij uw motor een gratis controlebeurt! Indien wij gedurende de winterstalling ook een onderhoudsbeurt aan uw motor mogen uitvoeren krijgt u een maand en winterstalling en druppellader-huur gratis. Reserveer nú! Gun de accu van uw motor een langer leven Indien uw motor langere tijd stil staat zal de accucapaciteit afnemen waardoor hij misschien niet meer aanslaat als u dat verwacht. Om deze ongewenste tegenvaller te voorkomen kunt u door ons een accudruppellader laten monteren voor slechts € 49,90. Hiermee verlengt u de levensduur van de accu welke in de meeste gevallen veel meer kost dan de druppellader en het scheelt ergernis.

September en oktober: Kledingmaanden Ga veilig, warm en waterdicht de herfst en winterperiode tegemoet. Bij aanschaf van een textieljack of broek uit onze voorraad van Evolution, Richa, GrandCanyon of Ixon ontvangt u 10% korting. Maar koopt u een combinatie, dan verdubbelen wij de korting. Ook op helmengebied zijn wij ruimschoots voorzien en vindt u bij ons de merken onder andere Premier, Shark en Scorpion. Ga naar de website voor alle aanbiedingen.

Best Buy Bikes Handelsweg 2b Mijdrecht Tel: 0297-255076 (tijdens openingstijden) E-mail: info@bestbuybikes.nl www.bestbuybikes.nl

Hoe ouder hoe gekker! Het racebloed kruipt waar het niet gaan kan. Op 7 en 8 september heeft Ed Heining deel genomen aan de Pre-Classic motorraces op het TT-circuit. Ed reed op zijn eigen Yamaha 125cc machine uit de jaren negentig. Dat Ed ook het racen bijzonder professioneel aanpakt, en samen met Scott (de chef monteur van Best Buy Bikes) aan de afstelling is blijven sleutelen tot het helemaal naar zijn zin was, betaalde zich terug: na de finish werd Ed bij het binnenrijden van het ‘parkferme’ er uitgehaald. Ed dacht dat hij misschien naar de technische keuring moest omdat zijn machine te veel geluid produceerde, maar hij bleek een tweede plaats in de wacht gesleept te hebben! Zo blijkt: hoe ouder hoe gekker! Ed's ogen glinsteren weer bij het vertellen van het verhaal: Motorrijder in hart en nieren...


DE GROENE VENEN

20 september 2013

19

AUTO & MOTOR

Tekst Michael Reuling

Internationale Automobil-Ausstellung Frankfurt 2013 (deel 2) De IAA in Frankfurt, één van de belangrijkste autobeurzen van Europa. De plek waar BMW een stand bouwt met een 300 meter lang parcours waar de elektrische i3 over rijdt, de plek waar Mercedes een stand bouwt met drie verdiepingen en Audi een eigen paviljoen bouwt op het parkeerterrein. Groot, groter, groots. Deze week deel 2 van al het nieuws.

Land Rover Het merk toont de nieuwe Range Rover Sport, de Range Rover Sport Hybrid, de Range Rover Hybrid en de Evoque voorzien van een negentraps automaat. Met de Hybrid moet een verbruik van 1 op 15,6 haalbaar zijn en de uitstoot daarbij 26% lager ligt. Ook wordt de gefacelifte Discovery onthuld.

Lexus

Peugeot De letter R neemt de hoofdrol in, waarbij de letter voor extra sportiviteit en pk's staat. De RCZ R (met meer pk's) en 308 R zijn dikke modellen die we binnenkort op de weg mogen verwachten. De motor van beide modellen komt uit de 208 rallyauto.

Op de stand is de LF-NX te bewonderen. Een compacte crossover met talloze scherpe lijnen die het geheel tot een vrij agressief ogen auto maken. Het conceptmodel kent een nieuwe variant van Lexus' hybride aandrijving.

Maserati Naast de nieuwe Quattroporte toont het merk ook de nieuwe Ghibli. Deze auto gaat de concurrentie aan met de Mercedes E-Klasse en BMW 5-Serie.

Renault Mitsubishi

Mazda De Japanners tonen hun nieuwe Mazda3 in hatchback- en sedanuitvoering. Het nieuwe model is strak ontworpen in lijn met de Mazda6. De nieuwe 3 zal eind dit jaar in de showroom staan.

In Frankfurt wordt de Outlander Hybrid getoond. Mateloos populair en veelbesproken in Nederland vanwege de 0%-bijtellingsregeling.

Porsche Het merk trekt de aandacht met de 918 Spyder hybride supersportwagen, de 911 Turbo S en de 911 50, ter ere van de 50e verjaardag van de iconische sportauto. De 918 Spyder heeft ruim 887 pk en een prijskaartje van € 780.450,-.

De Fransen tonen de Initiale Paris Concept, een voorproefje van de nieuwe Espace. De naam Initiale Paris gaat waarschijnlijk gebruikt worden voor luxere Renaults, zoals Citroën DS weer toepast.

Seat

Skoda

We reden laatst al met de nieuwe Leon. Er komt ook een stationvariant, de Leon ST. Ideaal voor leaserijdend Nederland. Zo kun je de auto krijgen met 14% bijtelling.

De Skoda Yeti is vernieuwd. De voorkant mist nu de twee losse ronde koplampen en de achterlichten en het interieur zijn onder handen genomen. Ook toont het merk de Rapid Sportback die iets meer ruimte biedt dan de hatchback.

Nissan

Mercedes-Benz

Volkswagen

De nieuwe X-Trail staat te wachten om de markt te bestormen. De opvolger van de X-Trail heeft een chiquer uiterlijk dan zijn voorganger, maar de auto moet dan ook marktaandeel overnemen van de Qashqai. Ook toont het merk de nieuwe Note en de 370Z Nismo, waarschijnlijk de laatste special edition van de 370Z.

Mercedes toont in hun eigen hal bijna alle AMG modellen, waaronder de nieuwe A45, E63 en S63. Uiteraard geeft het merk veel aandacht aan de nieuwe S-Klasse, inclusief een zelfrijdend model, de GLA en de echte eye-catcher, de prachtige S-Klasse Coupé.

In Frankfurt presenteert Volkswagen een hoop nieuws, waaronder de E-load up! Een elektrische bestelauto op basis van de e-Up! Veel ruimte binnen voor dozen, wendbaar voor in de stad en superzuinig. Het ideale transportmiddel voor koeriersdiensten, pizzakoerier en ondernemers. Daarnaast staan de e-Golf, de Golf R en de Golf Sportsvan op de beursvloer.

Opel Opel toont diverse uitvoeringen van de kleine Adam en de nieuwe Insignia (waaronder de OPC en Country Tourer). Ook toont het merk haar visie op de toekomst met de stijlvolle Monza Concept.

Toyota

Volvo

Toyota gooit alle regels over boord en komt nu met de Yaris Hybrid R Concept met 420 pk, waarbij 300 paarden op de voorwielen worden losgelaten en de rest op de achterwielen. De vraag blijft of dit model in productie gaat. Ook was de vernieuwde Land Cruiser op de beursstand te vinden.

Eigenlijk is er maar één belangrijke en bijzondere auto te vinden op de stand waar Volvo ook alle aandacht op vestigt: de Concept Coupé. Op de eerste verdieping van de stand staat een klassieke P1800 opgesteld, waar het conceptmodel naar knipoogt. Volvo's nieuwe designer Thomas Ingenlath vindt het tijd voor een meer uitgesproken uiterlijk. En dat is gelukt.


20

20 september 2013

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Gastvrouwen Servicepunt De Ronde Venen Organisatie: Servicepunt De Ronde Venen Plaats: De Ronde Venen Functie: Vacatures CE Repair Group Organisatie: CE Repair Group Plaats: Mijdrecht Functie: Teamleider productie Organisatie: Multifill Mijdrecht Plaats: Mijdrecht Functie: Online marketing stagiair Organisatie: A-side media Plaats: Mijdrecht Functie: Medewerker Bediening (oproepbasis 8-16 uur per week) Organisatie: Golfcentrum Amsteldijk B.V. Plaats: Aalsmeer Functie: Productiemedewerker in Warmond Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Oproepkracht chauffeur, rijbewijs B Organisatie: Alles in 1 bezorgservice Plaats: Mijdrecht

Plaats: Amstelveen Functie: Diverse schoonmaakmedewerkers (parttime) Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f. Plaats: De Hoef Functie: Vrachtbouwer Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Productiemedewerker (bloemen) Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: algemeen inkoper oproepkracht met rijbewijs b Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht Functie: Van Kouwen zoekt representatieve gastvrouw! Organisatie: Van Kouwen B.V. Plaats: Amsterdam Zuidoost Functie: magazijnmedewerker Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht Functie: Account Manager Retail ScandinaviĂŤ (FT) Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V. Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (parttime) Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen

Functie: Accountmanager binnendienst Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (fulltime) Organisatie: HubHub

Functie: Assistent Productieleider Organisatie: Antenna Plaats: Woerden

DE GROENE VENEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.