Page 1

24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 1

4UPQNFUCFUBMFO

,JFTOVWPPS[POOFQBOFMFO QSPĂśUFFSUPUEFDWBOFYUSBLPSUJOH "MMFJOGPSNBUJF XXX[POOFQBOFMFOOM

Nummer 3143 | week 52 | 24 december 2013 REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

Afscheid ambtenaren Graft-De Rijp in stijl Graftdijk/Graft-De Rijp - In het kerkje van West-Graftdijk verzorgden Kees Kaas en zijn DansAntjes een cabaretvoorstelling bij het afscheid van de gemeentelijke organisatie van Graft-De Rijp, Met het thema 'Het is over, het is voorbij. Ik pak mijn jas, mijn tas. Kijk om, ja dit is wat het was. Nu ik hier het licht uitdoe!’ Dit afscheid van de ambtenaren die vanaf 1 januari 2014 overgaan van Graft-De Rijp naar Alkmaar, was er een met een lach en een traan. Tijdens een rondtoer langs de verschillende kernen sprak burgemeester Ria Oosterop-van Leussen op iedere locatie een persoonlijk woordje tot iedereen en sprak zij haar waardering uit voor haar ploeg ambtenaren waar ze maar met moeite afscheid van kan nemen. Dienstverlening gaat gewoon door in 2014! De fusie met Alkmaar en Schermer is pas een feit in 2015, maar voor de meeste ambtenaren was het vrijdag 20 december al inpakken. Het is voor veel mensen best moeilijk om de vertrouwde werkplek te verlaten, waar iedereen elkaar kent en een leuke goede sfeer heerst. Bijna iedereen gaat over naar Alkmaar en niemand hoeft voor zijn baan te vrezen.

Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

wenst adverteerders en lezers een gezond en succesvol...

2014 Het gemeentehuis aan de Sloep blijft in 2014 gewoon open en de inwoners kunnen er terecht voor hun paspoort, rijbewijs, geboorteaangiften en diverse uittreksels. Het college van burgemeester en wethouders, de griffier, burgerzaken en een aantal ambtenaren voor ondersteuning, zijn in 2014 nog op het gemeentehuis in De Rijp te vinden. Ook wordt er een ‘Orangeroom’ ingericht waar de projectorganisatie Koningsdag

zich gaat voorbereiden op de komst van het koninklijk paar naar De Rijp op 26 april.

kerkje van Westgraftdijk. Kleine foto: Kees Kaas en zijn DansAntjes nemen afscheid van Graft-De Rijp.

Op de foto: de ambtenaren in het

Tekst en Beeld Ad Hodde

CafĂŠ Dam2 gaat dicht De Rijp – Dennis en Adrienne Blokdijk hebben de moeilijke beslissing genomen om Cafe Dam2 per 2 januari te sluiten. Door alle regels en nieuwe wetgevingen die er komen en er zijn, zien zij het niet meer zitten om op een fatsoenlijke manier hun bedrijf te runnen. Dennis: “Het wordt je gewoon onmogelijk gemaakt om op een normale manier een cafĂŠ te runnen. Als er iemand met een biertje staat van 17 jaar die hij van iemand heeft gehad en er is controle, dan krijgt hij â‚Ź 45,boete en wij â‚Ź 1.345,- . Terwijl wij er niets aan kunnen doen, je

Het hele team van Ascoba wenst u fijne feestdagen en een positief 2014!

Let op: onze krant komt volgende week (week 1 - 31 december) niet uit!

moet als politieagent in de rondte lopen. Ik moet heel veel lieve mensen teleurstellen door deze beslissing, maar wij kunnen op deze manier niet normaal werken. Er komt nu zes man op straat, ik weet niet wat ze nu willen met deze regels? Allemaal dronken in de schuren, zonder controle, zonder brandpreventie, zonder eerste hulp! Dit gaat helemaal mis.� Het is een beslissing die zij veel liever niet hadden genomen, maar het is niet anders. Tot nieuwjaarsdag is er nog van alles te doen, kerstavond Christmas party, oudejaarsavond Winter BBQ en nieuwjaarsdag afscheidsborrel.

Paul van Dijk financieel advies HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN Telefoon 06 333 444 55 WWW.PAULVANDIJKFINANCIEELADVIES.NL

EN UIT OM NODIGEN WIJ IEDEREND TER KENNISMAKING OP ZATERDAG EN ZO AG IN DECEMBER

EN!

GRATIS TE KOMEN TRAIN

VOOR INFORMATIE BEKIJK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE WWW.FITNESSDEKLOEK.NL

ERA makelaardij - assurantiĂŤn - verhuur Rechtestraat 65 1483 BB De Rijp 0299 67 23 83

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Kom naar de nieuwjaarsreceptie!

Een kwarretje voor een sparretje

Op dinsdag 7 januari 2014 van 19.30 uur nodigt het college van B&W van de gemeente Graft-De Rijp bewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, Sloep 7 in De Rijp.

Woensdag 8 januari 2014 wordt er in de verschillende dorpskernen in de gemeente Graft-De Rijp weer een inzamelactie voor kerstbomen gehouden. De ingeleverde bomen worden versnipperd, waarna de houtsnippers worden afgevoerd. De kerstbomen kunnen op de bovenvermelde datum op de volgende locaties worden aangeboden:

De nieuwjaarsreceptie staat in het teken van vitaliteit in Graft-De Rijp

en er is speciale aandacht voor het bezoek van de Koning en Koningin aan De Rijp op 26 april 2014. Ook vindt de uitreiking plaats van de prijs “Hart voor De Rijp”. Dit is een waarderingsprijs die gaat naar inwoners die zich inzetten om een om een monumentaal pand nieuw leven in te blazen.

Openingstijden rond de feestdagen Het gemeentehuis is van woensdag 25 december tot en met vrijdag 3 januari gesloten. De balie Burgerzaken is wel open op: • Maandag 30 december van 08.30 uur tot 12.30 uur • Donderdag 2 januari van 08.30 uur tot 12.30 uur Burgerzaken is bereikbaar op telefoonnummer (0299) 391940 of 391947.

n Donderdag 2 januari 2014 is er gee markt op het Jan Boonplein.

Plaats: Oost-Graftdijk West-Graftdijk Markenbinnen Noordeinde

Van/tot: 13.15 - 13.30 uur 13.30 - 13.45 uur 14.15 - 14.30 uur 13.15 - 13.30 uur

Graft

13.30 - 13.45 uur

De Rijp

14.15 - 14.45 uur

De Rijp

13.15 - 15.30 uur

Straat/locatie: Oostgraftdijk 45 (nabij N.H. Kerk) Graftdijkplein 1 (nabij N.H. Kerk) Bongerdstraat 1 (Trefpunt) Noordeinde 25 (ingang speelterrein) Grafterbaan 31 (parkeerplaats naast gymzaal) Boeijerstraat 14 (O.B.S. De Tweemaster) J. Ploegerlaan (parkeerplaats S.V. De Rijp)

Wij vragen u ook dit jaar weer aan deze actie mee te werken door uw kerstboom tijdig aan de weg te leggen en niet in de groene container te proppen of als grof huisafval aan te bieden. Voor iedere ingeleverde kerstboom wordt 25 eurocent gegeven. Dus kinderen verzamel de kerstbomen en breng ze 8 januari 2014 naar de verzamellocaties en ontvang 25 eurocent per boom!!!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERLEENDE DRANK- EN HORECAVERGUNNINGEN De burgemeester van Graft-De Rijp heeft op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning verleend aan: 1. Sportvereniging De Rijp, Jan Ploegerlaan 1 te De Rijp 2. Lawn Tennisvereniging De Rijp, Jan Ploegerlaan 3 te De Rijp De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf vandaag, gedurende zes weken, ter inzage op het gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp. U kunt binnen zes weken schriftelijk uw zienswijze inbrengen bij de burgemeester van Graft-De Rijp, Postbus 16 te De Rijp.

ONTVANGEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: - Starnmeerdijk 7, 1488 AG Starnmeer - Bouw loods Dossiernr.: WABO 2013-0082. Datum ontvangst: 10 december 2013 Er wordt op gewezen dat ingediende aanvragen slechts bij de gemeente zijn ingediend en niet ter inzage liggen. Over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. Om deze reden kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn ter gemeentesecretarie (0299 39 19 50).

AFSTEMMINGSVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 december 2013 heeft besloten tot vaststelling van de afstemmingsverordening Wet werk en bijstand van de gemeente Graft-De Rijp Deze verordening treedt in werking de dag na datum van publicatie en hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. De stukken liggen voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp en zijn tevens te vinden op www.graftderijp.nl (onder de categorie ‘burger en raadinformatie’/‘vergaderingen’/12 december 2013).

AANPASSING MANDAATREGELING EN MANDAATLIJST Op 10 december 2013 is door burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp een aangepaste Mandaatregeling 2014 en bijbehorende mandaten-/volmachten-/machtigingenlijst 2014 vastgesteld. Dit onder intrekking van de Mandaatregeling 2013 en bijbehorende mandaten-/ volmachten-/machtigingenlijst (uitgezonderd de mandaatlijst Soza 2013). Aanpassing van de mandaten is noodzakelijk in verband met de ambtelijke fusie, waardoor de uitvoering van taken per 1 januari 2014 overgaat naar de gemeente Alkmaar. Eerder is de mandaten-/volmachten-/machtigingenlijst op het gebied van Sociale zaken en Wmo op dezelfde wijze aangepast. Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp.

AANWIJZINGSBESLUITEN Op 17 december 2013 hebben de burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp besloten tot aanwijzing van een aantal personen voor de uitvoering van diverse taken en intrekking van een aantal aanwijzings-besluiten.

Aanwijzing toezichthouders De burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp hebben besloten, gelet op de gelet de ambtelijke fusie met de gemeente Alkmaar, een aantal onbezoldigd ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van verschillende wetten. Toetreding tot Cocensus Met ingang van 1 januari 2014 treedt de gemeente Graft-De Rijp toe tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2014. Onderdeel van deze gemeenschappelijke regeling is dat het college daarbij besloten heeft bevoegdheden over te dragen aan ambtenaren van Cocensus. In het verlengde hiervan is de directeur van Cocensus aangewezen als Inspecteur en de adjunct-directeur als Ontvangen. Cocensus is bevoegd om ten behoeve van de overgedragen werkzaamheden gegevens te verzamelen en vast te leggen binnen de daarvoor benodigde administraties, de aanmaak en verzending van WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelijke heffingen te verzorgen en vervolgens de invordering van deze aanslagen, waar nodig aanmaningen te versturen en dwangbevelen te betekenen, en de behandeling van verzoeken om kwijtschelding en van bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking of aanslag gemeentelijke belastingen te verzorgen. Vanwege deze toetreding aan de GR Cocensus zijn door burgemeester en wethouders het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar, beide vastgesteld op 19 februari 2013, en het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar, vastgesteld op 6 augustus 2013 ingetrokken. Aanwijzing onbezoldigd heffings- en invorderingsambtenaar Aangezien een aantal taken betreffende heffen en invorderen vanwege de ambtelijke fusie door medewerkers van de gemeente Alkmaar wordt uitgevoerd, is door burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken de Unitmanager SSC Financieel van de gemeente Alkmaar aan te wijzen als onbezoldigd heffings- en invorderingsambtenaar. De bovengenoemde besluiten liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Sloep 7 in De Rijp en treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

MANDAATBESLUIT REGIONALE UITVOERINGSDIENST NOORD-HOLLAND NOORD 2014 Op 17 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot het verlenen van mandaat aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voor het uitvoeren van taken op milieugebied. Het mandaat geldt alleen voor de aan de uitvoeringsdienst opgedragen taken zoals vastgelegd in het mandaatbesluit. Met het mandaatbesluit kunnen de aan de uitvoeringsdienst opgedragen taken meer effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Dit besluit treedt de dag na deze publicatie in werking. Het mandaatbesluit ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp.

BURGERLIJKE STAND Geboren Fenna Eliza Duinmaijer, dv J.F.S. Duinmaijer en O. Molenaar

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 24 december 2013 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Kijk voor afwijkende openingstijden bij de nieuwsberichten.

WMO-loket Alkmaar Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, telefoon 14072, wmo@alkmaar.nl.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Jongerenwerker Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK

VERVOLG

Warmlopen voor koningsdag 2014 in De Rijp

Afspraak van NIX heid. De meeste gemeenten in Noord-Holland Noord informeren eind dit jaar en begin volgend jaar hun inwoners, verenigingen en horecaondernemers over de verhoging naar 18 jaar en de NIX 18-campagne.

Het is normaal om tot je 18e niet te roken en te drinken. Het project ‘In control of alcohol & drugs’, waarin gemeenten, GGD, politie en hulpverleningsinstanties in NoordHolland Noord samenwerken, ondersteunt de NIX 18-campagne van het Ministerie van VWS om deze sociale norm te versterken. Een actuele kwestie, want op 1 januari 2014 gaat de leeftijd voor verkoop van alcohol en tabak naar 18 jaar. Gemeenten in Noord-Holland Noord zetten zich sinds 2013 samen in om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren aan te pakken. Jongeren drinken namelijk nog steeds te vaak, te vroeg en te veel en dat is schadelijk voor hun ontwikkeling, gezondheid en veilig-

Afspraak van nix Als kinderen ergens behoefte aan hebben is het duidelijkheid. Daarom de afspraak van NIX; geen alcohol en niet roken onder de 18 jaar. het is een afspraak die een ouder met zijn kind maakt, zodat er geen misverstanden ontstaan tijdens het uitgaan of op feestjes. kijk voor meer informatie op www.nix18.nl, www.hoepakjijdataan.nl en www.uwkindenalcohol.nl. Aanpassing wet Op 1 januari 2014 gaat de leeftijd voor verkoop van alcohol en tabak naar 18 jaar én zijn jongeren onder de 18 die op voor het publiek toegankelijke plaatsen (zoals op straat, in parken en in het café) alcohol in het bezit hebben strafbaar. zowel voor alcoholverstrekkers als voor jongeren zelf gelden (straf)maatregelen als deze leeftijdsgrens niet nageleefd wordt.

Afvalstraat De Rijp sluit 1 januari 2014 In de vorige De Uitkomst en in de huis-aan-huis brief die u deze week heeft ontvangen, staat in waar u uw (grof)afval met ingang van 1 januari naar toe kunt brengen. Hierbij de adressen van de afvalverzamelpunten: Milieustraat Molletjesveer, Westknollendam 121A, Westknollendam Regio Recycle Punt, Kitmanstraat 26, Alkmaar.

Op zaterdag 26 april 2014 is het zover. Koning Willem- Alexander en Koningin Maxima vieren op deze dag de allereerste Koningsdag in het dorp De Rijp. Na de plotseling afgeblazen Koninginnedag dit jaar, komt de projectorganisatie opnieuw onder stoom. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang en ook lopen de vrijwilligers en de verenigingen in Graft-De Rijp zich opnieuw warm voor deze historische gebeurtenis. Dit jaar liep Graft-De Rijp het bezoek van de Koninklijke familie op Koninginnedag aan De Rijp helaas mis. De voorbereidingen voor deze heugelijke dag waren in volle gang, toen ze moesten worden stop gezet na de aankondiging van de troonswisseling op 30 april in Amsterdam. Burgemeester Ria Oosterop zegt hierover: “Geen Koninginnedag met Koningin Beatrix in De Rijp, dat was wel even slikken voor ons, ja! Maar wat we er voor terugkrijgen is minstens zo uniek, de ontvangst van de Koninklijke familie op de

‘Uilenballenboom’ kerstpuzzel Middenbeemster - Dit keer een wel heel aardige kerstpuzzel. Bert en Lies Schoo, van het Roofvogelcentrum, benaderde mij met een leuk idee. Raad het aantal ‘uilenballen’ in de boom en de winnaar krijgt twee gratis toegangskaarten. Lies maakte zelf een groot deel van de uiltjes Als je ’s avonds door de straten loopt zie je achter de verlichte ramen diverse kerstbomen staan. Deze hebben soms zilveren, gouden, rode of blauwe ballen en daarbij van alles door elkaar. Bij Bert en Lies Schoo is dat anders. Ten eerste hebben zij, heel apart, een halve kerstboom staan. En ten tweede hangen er alleen uilen als versiering in. Deze versiering is, op een enkel stuk na, helemaal zelf gemaakt. Zo staan op een aantal ballen de portretten van de uilen, heeft Lies witte uilen en uiltjes gemaakt en vind je alles wat uil is terug in deze boom. Toen Bert en Lies het er over hadden om aan deze boom een kerstprijsvraag te koppelen dachten zij gelijk aan De Uitkomst. En hier staat hij dan, de

‘Uilenballenboom’ van Bert en Lies. De vraag is: Hoeveel uilen zitten er in de kerstboom van het Roofvogelcentrum? Dat wordt dus tellen of raden. Diegene die het raadt of er het dichtst bij zit, krijgt een mooie prijs van Bert en Lies. Deze prijs bestaat uit een tweepersoons arrangement op een, in overleg, te kiezen ochtend in het Roofvogelcentum. Dan krijgt u een rondleiding, koffie of thee en mag u zelf, na wat scholing, de uilen laten vliegen. U krijgt een lederen handschoen

aan en daar wordt een uil op gezet. Dan kunt u de uil laten vliegen vanaf uw hand en daarop weer laten landen. Een uniek gebeuren, dat kan ik u verzekeren. Dus heel snel aan de tel! Wilt u alvast een voorproefje nemen? Kijk dan even op www.roofvogelcentrum.nl. Het Roofvogelcentum is gelegen aan de Volgerweg 14 in de Beemster. De uitkomst van de puzzel kunt u zenden naar c.koomenadf@ziggo.nl. Tekst en beeld: Cor Koomen

allereerste Koningsdag. Dat wordt een groots spektakel. We zijn dan ook al volop bezig met de voorbereidingen”. De burgemeester meldt dat de projectorganisatie vanaf half januari weer in de vaste formatie bijeenkomt in het gemeentehuis. En ook dat de verenigingen en vrijwilligers uit Graft-De Rijp alweer in de startblokken staan. De voorzitters van de verschillende werkgroepen beginnen op 13 januari met warmlopen voor de historische gebeurtenis. “Als ik zie met welk enthousiasme de verenigingen, scholen en vrijwilligers afgelopen voorjaar in touw waren, twijfel ik er niet aan dat we er ook nu weer iets moois van gaan maken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van onze gemeente op 7 januari licht ik graag al een tipje van de sluier op!”, aldus een enthousiaste burgemeester Oosterop. Vooruitlopend noemt de burgemeester de uitgave van ‘‘t Voorproefje

van Oranje”, een fraai boekje met exclusieve oranjerecepten gecombineerd met bijzondere bewoners en unieke uitzichten in Graft-De Rijp, die een groot succes is en waarvan de eerste oplage inmiddels is uitverkocht. Ook noemt ze winkelier Jaap Klaver, die bezig is met een foto-tentoonstelling in het oude raadhuis en de etalages van woningen aan de Rechtestraat. Jaap zoekt nog portretten van de Koninklijke familie en dan met name Koning WillemAlexander en Koningin Maxima. Dit kunnen foto’s zijn, maar ook schilderijen. Heeft u een mooi portret dat tijdelijk in De Rijp mag hangen? Meld dit aan via onderstaand mailadres. De projectorganisatie is voor vragen en suggesties bereikbaar via het volgende mailadres: Koningsdag-2014@graftderijp.nl of koningsdag2014@alkmaar.nl of twitter met @Koningsdag2014.


De Rijp, december 2013 24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 4

Familieberichten

De warme belangstelling en het medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en mijn opa heeft ons goed gedaan. Bedankt daarvoor!

Zorgzaam, tevreden en nooit geklaagd

Thuis is in zijn eigen vertrouwde omgeving in alle rust overleden mijn lieve man, onze vader en opa

Nicolaas Johannes de Lange 23 oktober1934

22 december 2013

Ats 2013 Bakker - Oudejans De Rijp, december Edith en Pieter, Sil

De Rijp, Tony de Lange-Sombroek Trix De Rijp, Jan en Angelique, Nicolette in herinnering Romy Ashley Wormer, Lida en Edwin Mike en Michelle Britt Loïs Haringbuis 83 1483 CR De Rijp

De warme belangstelling en het medeleven na Tinavan enmijn Markman, onze vader en mijn opa het overlijden

Aart Bakker

???/70 dubbel, tweezijdig gedrukt in zwart

De Vries

heeft ons goed gedaan. Bedankt daarvoor! Ats Bakker - Oudejans Edith en Pieter, Sil Tina en Mark

Klaas is thuis, alwaar gelegenheid is tot condoleren op vrijdag 27 december van 16.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 28 december om 10.30 uur in de St. Bonifatiuskerk, Rechtestraat 164, 1483 BH De Rijp. Daarna brengen wij Klaas naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf.

Wij moeten weer een lieve broer verliezen, onze bijzondere

Klaas Rust zacht. Familie de Lange

VluchtelingenWerk De Rijp - Wellicht bent u bij de Roeachavond geweest over VluchtelingenWerk? Lees snel de maandelijkse rubriek ‘Poldermodel’ in deze krant op pagina 29. U wordt vast heel enthousiast. Als vluchtelingen vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) naar hun nieuwe woonplaats verhuizen, komen ze voor hun gevoel vaak in een doolhof terecht en is hulp van iemand die de weg wijst hard nodig. Waar is het gemeentehuis, de sportclub, de school, de bibliotheek of de supermarkt? Hoe vind ik een dokter, tandarts en hoe vraag ik een zorgverzekering aan, etc.? Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Leeghwaterland helpen vluch-

Praktijk de Zonnesteen

telingen bij het vinden van de weg en het opbouwen van een nieuw bestaan in De Rijp.

Alle vrijwilligers krijgen een inwerkprogramma, begeleiding, en een onkostenvergoeding.

Vluchtelingenwerkgroep Leeghwaterland in De Rijp ondersteunt vluchtelingen bij het leren van de Nederlandse taal, het lezen van post en het verrichten van sociale en culturele activiteiten.

Verrijk uw eigen leven en help een medemens op de weg naar integratie in uw eigen omgeving!

De ervaring leert ons dat integratie van andere culturen in de Nederlandse samenleving zonder een goede maatschappelijke begeleiding bijna onmogelijk is. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers in de Rijp (of omstreken), die vluchtelingen bij hun eerste stappen hier op weg willen helpen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden, dan kunt u contact opnemen met Katja Brinkman, voorzitter van VluchtelingenWerk Leeghwaterland. Telefoonnummer: 0299 67 31 26. E-mail: katjabrinkman@hotmail. com

Praktijk voor Integratieve kindertherapie Soms heeft uw kind wat extra ondersteuning nodig, neem gerust contact op voor vrijblijvende informatie.

www.kindertherapiezonnesteen.nl, 06 53 70 87 48

JURIDISCH SPREEKUUR DE RIJP Voor een antwoord op al uw juridische vragen! Iedere maandagavond is er tussen 19.00 en 21.00 uur in De Rijp een inloopspreekuur, waar een ervaren en deskundig advocaat gratis een eerste advies geeft of kan doorverwijzen naar een andere instantie die u verder kan helpen. Voor meer informatie: Hilje Plantenga, Jan Boonplein 7, De Rijp plantenga@vankoutrik.nl, tel. 06 24 70 06 42

www.juridischspreekuurderijp.nl


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Familieberichten Wij willen de Rijper IJsclub van harte bedanken voor de prijs die wij hebben gewonnen met de door ons gesponsorde steen. We hopen deze winter de schaatsen onder te kunnen binden!

Gezellig kersttoernooi biljartclub De Horn

Veel succes met (de bouw van) jullie nieuwe IJsclubhuis. Familie Visser

Bent u al ‘vriend van de Uitkomst’? Bezoek snel onze site: www.de-uitkomst.nl

Schermerhorn – Elke week komen ze naar de hal van zorgcomplex De Horn om daar de biljartsport te beoefenen. Talent voor het spelletje is niet verboden, maar ook niet strikt noodzakelijk. Het gaat de 34 leden van de biljartclub van het SWOS om de gezelligheid. Iedereen van vijftig jaar of ouder mag meedoen. Vrijdag kwam de hele NATUURGENEESKUNDE

TANDTECHNIEK

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

club bij elkaar voor het jaarlijkse kersttoernooi. Onder het genot van een hapje en een drankje speelde iedereen een paar potjes libre en bandstoten. “Er zijn vier dagdelen waarop we spelen”, vertelde voorzitter Jaap Bakker, “en ieder lid mag op twee dagdelen meedoen. Soms spelen

we wedstrijden tegen andere seniorenclubs, maar niet te vaak hoor. Het moet wel leuk blijven. We spelen op maandag- en donderdagavond en op dinsdag- en vrijdagmiddag en kunnen eigenlijk op alle dagdelen nog wel een paar leden gebruiken.”

Tekst en beeld: Em van Es

MEDISCHE hulpdiensten FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit

NATUURGENEESKUNDE SPOEDGEVALLEN

PRIKPOSTEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Sloep 3 , ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

Voor postcode 16** en 18**:

072 518 06 18

THERAPIE

(huisartsenpost Alkmaar) UITVAART

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering WELZIJN

ARTEMIS Praktijk voor Ontspanning en Welzijn Rineke Zaal Raadhuisstraat 47 - Graft 06 111 22 754 www.artemispraktijk.nl

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS

PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE MENSENDIECK

Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

Uw bewegingscoach Bedrijfsoefentherapie Zwangerschapsbegeleiding

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl

Mirjam van Ouwerkerk UITVAARTONDERNEMING

Wollandje 1, 1483 WG De Rijp Noordervaart 132, Stompetoren Tel 06 54 62 17 80 mirjam.vanouwerkerk@planet.nl www.oefentherapeut.nl

PEDICURE

06 - 12 44 47 00

FLEXIBELE THUISZORG

MARJAN PAUW MEDISCH PEDICURE Westdijk 16, Noordbeemster 06 129 17 168 www.pauwpedicure.nl

UITVAART

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg

DIËTISTENPRAKTIJK

J. van Leijen uitvaartverzorging

www.jvanleijen.nl

Symfonie uitvaarten Zuiver afgestemd op uw wensen

Fleur van Duin en Carla Bleesing www.symfonie-uitvaarten.nl 06 37 39 36 82 Dag en nacht bereikbaar

RM RM

SPORTMASSAGE

THUISZORG

UITVAART

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl

Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl

MASSEREN IS VOORUITZIEN Sport Massage Advies Sport Massage Advies Molenaar Ruud Groenveld 17, Middenbeemster Tel. 06 14 34 74 87 www.ruudmolenaar.nl

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl

THUISZORG

THUISZORG ZORGCIRKEL

PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog

KRP 12213, Lid van ProVoet

DIETISTENPRAKTIJK ELS PEREBOOM 06 51 57 82 96 De Rijp, Graft, Beemster, Oosthuizen en Purmerend www.elspereboom.nl

Wollandje 1, 1483WG De Rijp Mieuwijdt 19, 1484 EE Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

Voor informatie kunt u bellen met 0299 419 100 www.zorgcirkel.com

Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering

www.de-uitkomst.nl


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 6

HONDENSCHOOL JOTTEM! De Rijp 0299 67 30 10 / 06 53 50 66 30 www.hondenschool-jottem.nl

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 29 december Dienst in: De Rijp Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Ds. L. Baars Zondag 5 januari Nieuwjaarsdienst Dienst in: West-Graftdijk Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Ds. N.A Gillebaard

Nieuw Arti, PopArt en de Rijper IJsclub komen OUD PAPIER ophalen op: zaterdag 28 december tussen 9.00 en 12.00 uur. Zie ook WWW.POPART-KOOR.NL

DE BOETSERIE, waar u creatief bezig kunt zijn met klei. Voor: cursus, workshop of kinderfeestje. 0299-69 04 28 www.poppenatelierdeboetserie.nl BALLONDECORATIES Wij versieren ook uw feest In iedere gewenste kleur! Wendy & Antje: 06 22 00 66 06 TENTOTWO horlogeservice. Reparaties, vernieuwen van batterij, glaasje of armband. Boeijerstraat 138, De Rijp, 06 53 16 57 17.

TE HUUR DE RIJP vanaf 1-1-2014: luxe appartement (100 mtr2) met parkeerplaats. Indeling: gang, 2 slaapkamers, woonkamer + keuken, ruim balkon, grote badkamer en berging. Eur. 975 p. mnd. excl. Telefoon (tijdens kantooruren) 674631 of per mail: info@julianastaete.nl

UW KIND nog niet op karate of kickboksen???? weerbaarheid is erg belangrijk!!! SAMBONSPORTS.NL

WWW.DE-UITKOMST.NL

WEET U WAT VOOR VLEES U EET??? Eerlijk en Heerlijk vlees uit de ‘Eilandspolder’, rechtstreeks van ons bedrijf Rund en lamsvlees pakketten. Voor info mail j.bark@ziggo.nl en wij sturen u de folder. J. Bark, tel 06 - 12 39 72 79 (graag na 19.00 uur). KICKBOXING zak/kracht/cardio training elke ma/wo/do 20:00 nieuwe dojo. De meest intense work-out! verbrand 800/900 calorieën per uur. SAMBONSPORTS.NL

HUIS EN TUIN SERVICE Beheer en onderhoud. Mob. 06 25 54 63 28 1 FEBRUARI 2014, 09.30 OPENING van onze nieuwe brocante winkel, pal naast onze andere winkel. Prachtige kasten en overige meubelen in een nieuw jasje gestoken. Tot ziens op De Volger 25 in De Rijp. Team Tweedehands winkel Steenhof 06 49 96 80 25. Er is pin gelegenheid aanwezig.

BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR in De Rijp met ruime parkeergelegenheid - ca 100 m2. Voor een zeer voordelige prijs. Peacock Trade Centre - De Rijp Tel. 0299 67 97 97

GRATIS gehele maand januari dames kickboksen. Alle leeftijden 20 tot 70 jaar elke vrijdag 20.00 uur SAMBONSPORTS.NL WWW.CLEMENTBALLON VAARTEN.NL voor ballonvaarten in de regio. Ook leuk om als kado te geven. Info 0299-675354.

Ook voor het VERMAKEN EN HERSTELLEN van uw KLEDING, FASHION PLUS. G.G.Schippersstraat 20 1483 GE De Rijp (Volger),Tel: 06 2674 1419

VOORKOM INBRAAK met een door PKVW aanbevolen kierstandhouder! € 15. Tijdens donkere dagen gratis montage! Met name ideaal voor alleenwonenden en Ouderen. Voor montage bel Copadplus 06 5434 7039 of mail naar copadplus@gmail.com KvK: 34223610

GEZELLIG AVONDJE GOURMETTEN met familie vrienden of collega's? Boven bij Lunchroom DE WALVIS IN DE RIJP. € 27,50 p.p. 3 uur lang gourmetten, inclusief drank! Voor informatie of reserveringen: 0299 - 671992 of op www.lunchroomdewalvis.nl LET OP; WE ZIJN BEIDE KERSTDAGEN GESLOTEN...

IEDERE DAG OPEN

LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of WWW.INLIJSTSERVICE.NL mail: info@inlijstservice.nl

LADY’S KICKBOKSEN elke vrijdag avond SAMBONSPORTS.NL (Gratis in de maand januari)

HOUTHANDEL VLUG & OUD VOOR AL UW HOUT! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29. GRATIS OPSLAGRUIMTE Stevinstraat te Heerhugowaard 6 mnd huren waarvan 3 maanden GRATIS. Peacock Selfstores BV www.selfstore.nl, tel. 072-576 20 80

HET OPKOPEN VAN: Restant partijen, Bedrijfsontruimingen, Totale inventaris, Overtollige partijen, Faillissement partijen. Peacock TC 0299-67 97 97

GRATIS OPSLAGRUIMTE Stevinstraat te Heerhugowaard 6 mnd huren waarvan 3 maanden GRATIS. Peacock Selfstores BV www.selfstore.nl, tel. 072-576 20 80 NIEUWJAARSRECEPTIE op dinsdag 7 januari 2014 van de KBO Graft-De Rijp. De muziek wordt verzorgd door Cor Twint. Aanvang 14.00 uur in het Rijperhuis. Kosten € 2,50 inclusief koffie, thee en 2 consumptiebonnen.

De leukste tweedehands winkel van de Polder! Openingstijden: Maandag: 13.00 tot 16.30 dinsdag, Donderdag en Vrijdag 09.00 tot 16.00 Woensdag: 09.00 tot 13.00 Zaterdag: 09.30 tot 16.00. De Volger 25-De Rijp, 450 m2 STRUIN PLEZIER!!!

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE DAGEN & EEN VOORSPOEDIG 2014. Tineke & Jaap Vet, Workshops/tuinplanten Kwekerij, De Leet 14 Ursem

W W W. S P O R T I N G D E R I J P . N L KIDS KICKBOKSEN verbeter de motoriek, zelfvertrouwen en Discipline van u kind, spelenderwijs kickboksen leren? SAMBONSPORTS.NL Als u OUDE SCHERVEN OF ANDER MATERIAAL uit een opgraving hebt, koop ik die graag! Ik verzamel en restaureer die spullen als hobby. Mijn telefoonnummer is 0299-37 28 00. HONDENTRIMSALON FAIR Westeinde 110-A Schermerhorn 072 5022215 Voor het vakkundig knippen, trimmen, scheren en wassen van uw hond.

BRUIDSDUIVEN UIT DE RIJP Dries: 06 48 01 99 56 Evenementen - Uitvaart - Kadotip

OPTREDEN POP- EN MUSICALKOOR POPART in de Rijpereilanden te De Rijp. Het concert “PopArt On Broadway” is op zaterdag 1 februari aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur en zondag 2 februari aanvang 15.30 uur, zaal open 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10,en is inclusief een pauzedrankje. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Kaarten zijn vanaf 6 januari verkrijgbaar bij Shell in Graft en Bakkerij Kaandorp in het Boegbeeld De Rijp en aan de zaal. Zie ook: WWW.POPART-KOOR.NL LUNCHROOM DE WALVIS IS VAN 23 T/M 26 DECEMBER (dus óók beide Kerstdagen) GESLOTEN.

Rijbewijskeuringen senioren in De Rijp De Rijp - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur dd. 7 januari en 4 maart in Het Rijperhuis, Sloep 1. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan

via www.regelzorg.nl. Schikt de datum u niet dan zijn er veelal andere mogelijkheden elders in de regio. Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E. Bij het behalen en verlengen van dit rijbewijs is een medische keuring verplicht. Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijd waarop de eerste seniorenkeuring plaats moet vinden verhoogd naar 75 jaar. Dit geldt echter

niet voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E. Bent u jonger dan 75 jaar en heeft u een medisch probleem of gebruikt u medicijnen welke de rijvaardigheid negatief kunnen beinvloeden dan is het verstandig dit aan het CBR melden. Meer informatie op de website van Regelzorg Rijbewijskeuringen.

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

NIEUW LADY’S KICKBOKSEN alleen voor dames leeftijd 30+40+50+60+ vanaf 10 januari elke vrijdag SAMBONSPORTS.NL

C O L O F O N Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten-Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 hoad@ziggo.nl Fotonieuws Schermer Gré Breedt-Piersma 06 53 22 65 52 f2hpbreedt14@hetnet.nl Em van Es 06 22 53 83 47 emvanes@live.nl Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 06 14 27 07 41 c.koomenadf@ziggo.nl Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer administratie@de-uitkomst.nl Oplage: 10.500

ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN

DE RIJP, GRAFT, NOORDEINDE, OOST-GRAFTDIJK, WEST-GRAFTDIJK, DE WOUDE, SPIJKERBOOR, STARNMEER, MARKEN BINNEN, DRIEHUIZEN, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, ZUIDSCHERMER, STOMPETOREN, OTERLEEK, URSEM, MIDDENBEEMSTER, NOORDBEEMSTER, ZUIDOOSTBEEMSTER EN WESTBEEMSTER


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 7

VANUIT DE RAADZAAL:

PvdA en GroenLinks samen verder in de Beemster Beemster - Partij van de Arbeid en GroenLinks in de Beemster gaan op 19 maart 2014 met één gecombineerde lijst de verkiezingen voor de Gemeenteraad in. Dat hebben de leden van deze twee partijen gisteravond besloten. Wethouder Jos Dings is lijsttrekker en op nr. 2 staat Henk Vinke van GroenLinks. Voor GroenLinks is het de eerste keer dat die partij deelneemt aan de Gemeenteraadsverkiezingen in de Beemster De afgelopen weken is een gezamenlijk verkiezingsprogramma geschreven dat de titel 'Duurzaam en Sociaal' heeft meegekregen. "We willen dat de kiezer duidelijk kan kiezen voor een socialere en groenere politiek”, aldus Dings en Vinke. “En we doen dat niet alleen vanachter de Raadstafel. De politieke ruimte moet terug bij de burger".

NIEUW! Heerlijk puzzelen met onze Kerstpuzzel dit jaar Voor de eerste keer kunt u deze puzzel oplossen voor mooie prijzen, zoek in de kerstadvertenties de letter met cijfer en los hem op. U moet zoeken in alle mooie kerstadvertenties die in deze krant staan. Heel veel succes gewenst. Lekker met een warme chocomel en kerststol bij de kerstboom is dit een hele ontspannen bezigheid! Onderstaand ziet u welke prachtige prijzen er aangeboden zijn door onze ondernemers. Mail uw antwoord voor 7 januari naar redactie@de-uitkomst.nl met als onderwerp ‘kerstpuzzel’ of stuur hem naar De Uitkomst - kerstpuzzel, Westdijk 40, 1464 PC Westbeemster. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer erbij te vermelden dan kunnen wij contact met u opnemen als u één van deze mooie prijzen heeft gewonnen.

1

Een speerpunt in het programma van PvdA / GroenLinks is dat ze hun politiek willen vormgeven in samenspraak met de inwoners van de Beemster.

2

3

10

10

3

5

4

2

11

5

20

4

15

3

3

6

7

12

13

5

11

10

17

2

5

8

9

11

14

15

17

18

5

3

4

Op de gemeenschappelijke kandidatenlijst staan de volgende personen: Jos Dings, Henk Vinke, Peter de Waal, Gret Verduin, Gerda Kooger, Jan Roest, Ria Cooper en Carolien van den Berg.

Arie Commandeur opnieuw lijsttrekker CDA Beemster Beemster - Op de Algemene Ledenvergadering heeft het CDA de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. Op de 2e en 3 plaats staan resp. Leander Fabriek en Co de Wildt. In de afgelopen periode zat de partij in de oppositie. Men hoopt drie zetels te verwerven in maart.

Beemsterkaas nieuwjaarsduik Egmond aan Zee live bij RTV N-H Regio - In Egmond aan Zee beleven ruim vijfduizend deelnemers op 1 januari een spetterend begin van het nieuwe jaar tijdens de ‘Beemsterkaas Nieuwjaarsduik Egmond aan Zee’. RTV N-H is er met het programma ‘NH Leeft’ live bij als de nieuwjaarsduikers de Noordzee in rennen. De live-uitzending van de Nieuwjaarsduik is op woensdag 1 januari vanaf 13:30 uur te zien bij RTV N-H en te volgen via rtvnh.nl. Op het Noord-Hollandse strand van Egmond aan Zee wordt het nieuwe jaar traditioneel ingeluid met een de frisse duik in zee. De ‘Beemsterkaas Nieuwjaarsduik Egmond aan Zee’ is met vijfduizend deelnemers en ruim dertigduizend toeschouwers een belevenis op zich. In de live-uitzending van ‘NH Leeft’ bij RTV N-H is er volop aandacht voor dit spectaculaire evenement. Het publiek kan de deelnemers persoonlijk aanmoedigen door te twitteren via #NHDUIK. De leukste tweets verschijnen tijdens de uitzending in beeld. De deelnemers kunnen hun eigen duik diezelfde dag nog terug kijken

bij RTV N-H om 19:10 en 22:10 uur en via rtvnh.nl. ‘NH Leeft’ Beemster Nieuwjaarsduik Egmond aan Zee: Woensdag 1 januari live om 13:30 uur. De uitzending is nogmaals te zien om 19:10 en 22:10 uur.

19

2

20

12

13

16

2

10

21

18

16

12

10

23

2

4

22

4

24

23

12

PRIJZEN: 1. Een 1,5 Terra Bite externe harde schijf USB-3 t.w.v. € 85,00 aangeboden door Green Mill pc uit Schermerhorn 2. Een overheerlijke fles ‘Nicolas Feuillatte Champagne’ aangeboden door Restaurant de Beemster Hofstee. 3. Een hoog kwalitatief T-shirt met bedrukking aangeboden door Resync uit De Rijp. 4. Een tuinadvies. Bijvoorbeeld over renovatie beplanting – snoeien - tuin iets meer onderhoudsvrij maken. Aangeboden door Buitenzorg tuinen. 5. Een cadeaubon van € 25,- aangeboden door Bar Lunchroom de Walvis uit de Rijp. 6. Een cadeaubon ter waarde van € 17,50 voor een mooie hangpot, besteedbaar in mei 2014, wordt aangeboden door Tineke & Jaap Vet uit Ursem. 7. Een maand gratis sporten aangeboden door Sporting De Rijp 8. Waardebon ter waarde van € 25,00 te besteden bij Restaurant Quinta Piri Piri in Markenbinnen. 9. Een verrassende GIFTBOX aangeboden door Kapsalon Phanta Rhei in de Rijp. 10. Venema voor verf in de Rijp biedt een één blik Wijzonol interieurverf aan, met kans op een schilder t.w.v. € 2.000,- meer informatie hierover bij de winkel. 11 Een maand gratis trainen met drie keer een personal trainer aangeboden door Fitness de Kloek in Middenbeemster. 12. Een Fruit & levensmiddelen mand aangeboden door Plus Graft – De Rijp. 13. Keuze uit: 1 jaar eScan Antivirus licentie of een kleurenset inktcartridges naar keuze aangeboden door 52west-it in de Rijp. 14. Midweek Vakantiebungalow voor 4 pers. Vakantiepark naar keuze van Europarcs (excl.

12

12

14

12

4

5

5

bijkomende kosten) aangeboden door Europarcs, Villapark de Rijp. 15. Paybas uit de Rijp stelt een mooie fles mousserende wijn om het nieuwe jaar te vieren of bij een ander feestje te knallen ter beschikking. 16. Het Heerenhuis in Middenbeemster stelt een dinerbon ter waarde van € 25,- beschikbaar voor het nieuwe restaurant, v.a. 1 februari te besteden. 17. Een overheerlijke zelfgebakken appeltaart aangeboden door ’s Landswelvaren in Schermerhorn. 18. Vogelwinter pakket, bestaande uit Voersilo, Emmer meesbollen en 5 kilo strooivoer aangeboden door Welkoop in Middenbeemster. 19. ‘Diamond vent kit’ mascara, eyeliner en nagellak in een modieus toilettasje aangeboden door Allure in de Rijp. 20. Rijper Wieler Boetiek Co Schipper in de Rijp heeft een schitterende ‘ouderwetse’ nieuwe fietsbel aangeboden. 21. Een prachtige tas wordt er aangeboden door Perfect Woman in De Rijp 22. Aangeboden door Borst Wonen in de Rijp een donzen hoofdkussen, boxmodel, gevuld met Nederlandse eendendons, 100 % katoenen tijk. 23. Een dames of heren jeans aangeboden door Stocks Mode in Graft. 24. Hondenschool Jottem in de Rijp biedt de eerste puppyles ter waarde van € 14,-- gratis aan. 25. Een oorkaars behandeling ter waarde van € 32,50 aangeboden door Praktijk voor Natuurgeneeswijzen & Reflexologie Rita Bergsma in Grootschermer. 26. Een Hotstone massage als prijs ter beschikking gesteld door Karé in Stompetoren

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


AAN HUIS

24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Gemeente Schermer

NIEUWS UIT DE SCHERMER

DIENSTVERLENING GEMEENTE SCHERMER IN 2014 Op 1 januari 2015 vormen de gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Alkmaar een nieuwe gemeente. Die gemeente is straks een prachtige combinatie van stad en land, met een rijke geschiedenis, veel monumenten en een mooie natuur. Samengaan geldt vanaf 1 januari 2014 al voor een groot aantal medewerkers van Graft-De Rijp en Schermer. Dat betekent

dat vanaf dat moment veel medewerkers van Graft-De Rijp en Schermer hun taken vanuit Alkmaar verrichten.

Hoe bereikt u uw gemeente? U kunt ons vanaf 1 januari 2014 als volgt bereiken: via telefoonnummer 072-5037320 op werkdagen tussen 08.30 uur tot 17.00 uur, via de website www.schermer.nl, per e-mail via gemeente@schermer.nl of kom langs bij gemeentehuis Wittenburg aan de Noordervaart 99 in Stompetoren.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Aanwijzing collectieve festiviteiten in 2014 Op 17 december 2013 hebben burgemeester en wethouders de onderstaande collectieve festiviteiten voor 2014 voor de horeca-inrichtingen in de diverse dorpen aangewezen waarbij de geluidnor-men als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit en artikel 4:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet gelden: Stompetoren: Schermerhorn: Oterleek: Zuidschermer: Grootschermer: Driehuizen;

Carnaval: zaterdag 1 maart; Kermis: 13, 14, 15 juni; Kermis 12, 13, 14, 15 juli; Kermis: 9, 10, 11, 12 augustus; Kermis: 16, 17, 18, 19 augustus; Kermis: 6, 7, 8, 9 september; Kermis 11, 12, 13, 14 oktober.

Daarnaast is het een horeca-inrichting toegestaan maximaal 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidnormen niet van toepassing zijn, mits de leidinggevende van de horeca-inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld. Aanhangwagens op openbare parkeerplaatsen Aanhangwagens mogen niet op de openbare parkeerplaatsen worden geparkeerd. Helaas komt dit nog vaak voor. Zo ook op de volgende adressen: Oostmijzerdijk Schermerhorn, nabij nr. 4 en Zuideinde Grootschermer, nabij nr. 28. Aan de eigenaren wordt verzocht deze aanhangwagens binnen 21 dagen na deze bekendmaking in De Uitkomst te verwijderen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven worden de aanhangers door de gemeente verwijderd. Verlenging beslistermijn omgevingvergunning Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eenmalig hebben wij besloten de behandelingstermijn van de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met zes weken: - het vervangen van een brug op het perceel Zuideinde 47 te Grootschermer. Bekendmaking verordeningen ‘Aanwijzingenbesluit’ Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben op 17 december 2013 het ‘Aanwijzingenbesluit’ vastgesteld, in aanvulling op de eerder vastgestelde aanwijzingsbesluiten. Het aanwijzingenbesluit treedt in werking op 1 januari 2014. Het besluit ligt bij de receptie op het gemeentehuis ter inzage. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van het bedrag aan leges hiervan een afschrift krijgen. De stukken zijn ook gratis te vinden op http://wetten.overheid.nl Bekendmaking verordeningen Mandaatregeling en -register Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben op 10 december 2013 de Mandaatregeling gemeente Schermer 2014 en het mandaatregister vastgesteld, onder intrekking van de Mandaatregeling Schermer 2012, inclusief bijbehorend mandaatoverzicht. De regeling treedt in werking op 1 januari 2014. De bekendmaking zal plaatsvinden door opneming van het besluit in het Verordeningenregister op 1 januari 2014. Het besluit ligt bij de receptie op het gemeentehuis ter inzage. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van het bedrag aan leges hiervan een afschrift krijgen. De stukken zijn ook gratis te vinden op http://wetten.overheid.nl Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schermer maakt bekend dat het op 9 april 2013 heeft besloten tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2014, dit na verleende toestemming van de gemeenteraad d.d. 28 mei 2013. De gemeente Schermer heeft besloten om tezamen met de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard en Langedijk de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing en invordering van diverse gemeentelijke belastingen en rechten onder te brengen binnen de gemeenschappelijk regeling Cocensus. Om deze reden is besloten de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2014 treffen Deze gemeenschappelijke regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Openingstijden en afspraken Gemeentehuis Wittenburg is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur. U kunt dan terecht voor alle aan de afdeling burgerzaken verbonden producten en diensten, zoals een paspoort, rijbewijs, geboorteaangifte en uittreksel van het GBA. Dit is een selectie van de producten. Voor het totaaloverzicht van de producten en diensten verwijzen wij u naar www.schermer.nl. Voor overige producten en/of diensten kunt u telefonisch (072-5037320) of per e-mail (gemeente@ schermer.nl) een afspraak te maken. Afspraken kunnen zowel ’s ochtends als ’s middags plaatsvinden. Of u nu contact met de gemeente zoekt per telefoon, via internet of dat u de balie bezoekt in het gemeentehuis, u kunt voor uw vragen, diensten en producten ook na 1 januari terecht bij uw eigen gemeente. Het kan wel zo zijn dat u een andere stem aan de lijn krijgt of een ander gezicht aantreft. Alle informatie over (aanpassingen in) onze dienstverlening vindt u verder op de gemeentelijke website www.schermer.nl en op de gemeentepagina in weekblad De Uitkomst.

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schermer nodigt inwoners en andere belanghebbenden van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari 2014. De receptie wordt gehouden van 19.30 - 21.30 uur in de hal van gemeentehuis Wittenburg, Noordervaart 99 in Stompetoren. Rond 20.00 uur spreekt burgemeester Vletter zijn nieuwjaarsrede uit. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

OPENINGSTIJDEN RONDOM FEESTDAGEN Rondom de feestdagen gelden andere openingstijden voor de Receptie en Burgerzaken. Receptie 24 december: van 9.00 tot 15.30 uur 25 t/m 27 december: gesloten 31 december: van 9.00 tot 15.30 uur 1 januari: gesloten Burgerzaken 24 december: 25 t/m 27 december: 31 december: 1 januari:

van 9.00 tot 13.00 uur gesloten* van 9.00 tot 13.00 uur gesloten

* op 27 december kunt u alléén voor aangiften van geboorten en overlijden telefonisch een afspraak maken via nummer: 06-38400547. Aanvraag voor een begrafenis in gemeente Schermer is tijdens de sluiting van het gemeentehuis mogelijk via nummer: 06-20234843. GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING RONDOM DE FEESTDAGEN Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook de afvalbrengstations zijn gesloten. Als uw reguliere inzameldag op één van deze feestdagen valt, dan komen we een andere keer uw afval ophalen. Wanneer? Dat vindt u op de digitale kalender: inzamelkalender.hvcgroep.nl.

Onderdeel van deze gemeenschappelijke regeling is dat het college daarbij besloten heeft bevoegdheden over te dragen aan ambtenaren van Cocensus. In het verlengde hiervan is de directeur van Cocensus aangewezen als Inspecteur en de adjunctdirecteur als Ontvanger. Cocensus is bevoegd om ten behoeve van de overgedragen werkzaamheden gegevens te verzamelen en vast te leggen binnen de daarvoor benodigde administraties, de aanmaak en verzending van WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelijke heffingen te verzorgen en vervolgens de invordering van deze aanslagen, waar nodig aanmaningen te versturen en dwangbevelen te betekenen, en de behandeling van verzoeken om kwijtschelding en van bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking of aanslag gemeentelijke belastingen te verzorgen. De gemeenschappelijke regeling Cocensus 2014 is ingeschreven in het Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en ligt tezamen met het voornoemde collegebesluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Noordervaart 99 te Stompetoren. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken gerekend vanaf de dag van deze bekendmaking tegen het besluit van het college tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2014 bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren.

W W W. S C H E R M E R . N L


AAN HUIS

24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Gemeente Schermer

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

GEMEENTEHUIS WITTENBURG

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste: 1. de naam en het adres van de indiener 2. de dagtekening 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 4. de gronden van het bezwaar Uitvoeringsregelingen gemeentelijke Belastingen Gericht op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken en de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen en rechten is op 11 december 2013 door de Inspecteur een aantal uitvoeringsregelingen vastgesteld. Dit betreft de: - Uitvoeringsregeling aanwijzing belastingplichtige 2014; - Uitvoeringsregelingaanwijzing WOZ-belanghebbende 2014; - Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2014; - Uitvoeringsregeling ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen 2014; - Uitvoeringsregeling herziening waardebeschikking en navordering 2014; - Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014; - Uitvoeringsregeling gerechtvaardigd belang 2014; - Leidraad invordering 2014. Deze uitvoeringsregelingen treden in werking met ingang van 1 januari 2014. De uitvoeringsregelingen liggen gedurende 6 weken kosteloos ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Een afschrift van de uitvoeringsregelingen is tegen betaling verkrijgbaar. Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, staan persoonsgegevens van de burgers van de gemeente Schermer. Dit zijn onder andere gegevens over uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Deze informatie wordt doorgegeven aan overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt verstrekt. Dit is wettelijk vastgelegd. In enkele gevallen kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan: • instellingen of personen die voor de uitvoering van wettelijke voorschriften gebruik moeten maken van uw persoonsgegevens, zoals curatoren en advocaten (de zogeheten verplichte derden); • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen; • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren (de zogeheten vrije derden). Er worden zonder uw toestemming nooit gegevens verstrekt aan particulieren. Ook commerciële instellingen krijgen geen gegevens uit de GBA.

Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak. Vrijdagmiddag gesloten. Digitale dienstverlening via Gemeenteloket: www.schermer.nl, Inwoners, Producten en Diensten. Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak. Vrijdagmiddag gesloten. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de hierboven genoemde instellingen geen gegevens over u uit de GBA te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar bij afdeling burgerzaken. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging. Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de GBA, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de afdeling burgerzaken. Het is van groot belang dat de over u in de GBA opgenomen gegevens juist zijn en actueel. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisadministratie is een folder beschikbaar bij afdeling burgerzaken. De openingstijden van afdeling burgerzaken zijn: iedere werkdag van 09.00-13.00 uur, telefonisch bereikbaar onder nummer: 072-5037322 of 5037321.

W W W. S C H E R M E R . N L

Leerlingen Bonte Mol kunnen weer ballen Schermerhorn - Hoe verhuis je twee voetbaldoeltjes van het ene schoolplein naar het andere? Het recept is heel eenvoudig: Men neme één zaterdagmiddag, zes sterke vaders, een diamantzaag, twee grote hamers en een kleuter. De kleuter is niet strikt noodzakelijk, maar geeft door het bewonderend toekijken wel extra sjeu aan het geheel. Basisschool de Bonte Mol heeft een mooi nieuw pand

gekregen, op een steenworp afstand van de tijdelijke huisvesting aan de Tames Visserstraat. Op de dag voor de kerstvakantie waren alle leerlingen vrij en werd de complete inboedel verhuisd door een professioneel bedrijf. Maar de loodzware ijzeren doeltjes vielen niet onder de verantwoordelijkheid van de verhuizers. Om de kinderen ook op het nieuwe schoolplein de kans te bieden een lekker potje te ballen, sloegen zes

vaders de handen ineen. Het verplaatsen van de doeltjes kostte maar weinig tijd, maar het plaatsen op hun nieuwe plek viel nog niet mee. Er moest flink gegraven worden om de stenen ankers’ van de goals ver genoeg de grond in te kunnen krijgen. Een flinke rioolpijp verhinderde een soepele plaatsing, maar gelukkig was er een diamantzaag voorhanden waarmee het anker een stukje ingekort kon worden.

Lid van

Reigerlaan 56 1645 TD Ursem Tel 0229 76 90 49 Fax 0847 - 11 78 68 Werkplaats Vlakdissel 10H 1648 HD De Goorn Tel 06 - 221 998 71

Tot grote vreugde van Semme Koning, de toekijkende kleuter, stonden beide doelen aan het eind van de middag te pronken op hun nieuwe plek. Op dinsdag 6 januari

wordt de nieuwe school en dus ook het schoolplein in gebruik genomen.

Tekst en beeld: Em van Es


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 10

UITNODIGING AFSCHEID VAN MARIAN JOOSTEN Op vrijdagmiddag 3 januari 2014 nemen wij na ruim 45 jaar dienstverband, afscheid van Marian Joosten.

Marian Joosten is al ruim 45 jaar een bekend gezicht voor de ABN AMRO Bank en al haar (recht) voorgangers. Haar basis heeft altijd gelegen in de Beemster Oosthuizen en Graft-De Rijp. Verder draagt zij haar steentje bij als penningmeester

Brave in de Kerstvakantie in de Groene Zwaan

binnen de ondernemersvereniging van het winkelcentrum ’t Boegbeeld.

De Rijp - Leuk met je vrienden midden in de kerstvakantie naar de bios in je eigen dorp. Voor de ouders een glĂźhwein in de theekamer. Disney Pixars 'Brave' vertelt het heldhaftige verhaal van Merida, een geoefende boogschutter en de impulsieve dochter van koning Fergus en koningin Elinor. Merida's acties leiden onbedoeld tot chaos en woede in het koninkrijk. Dan wordt haar ook nog een noodlottige wens geschonken. Het gevaar dat daarop volgt dwingt Merida om haar heldhaftige kanten te verkennen, inclusief die van haar slimme en ondeugende broertjes. Brave draait op zondag 29 december om 15.30 en de entree bedraagt 3,inclusief drinks&popcorn.

Locatie: kantoor ABN Amro Bank De Rijp - Driemaster

Wij zouden het leuk vinden als jullie afscheid komen nemen van Marian Joosten. Er wordt voor een hapje en een drankje gezorgd.

Tijd:

15:00 - 18:30 uur.

ABN AMRO De Rijp, Driemaster 1, tel. 0299 41 00 33

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

Vanaf nu hoeft u Vanaf nu hoeft u drie letters nog maar og maar drie te letters onthouden voor te onthouden voor al uw verzekeringen. l uw verzekeringen. www.pvdaalkmaar.nl/pvda-graft-de-rijp

Vanaf nu hoeft u nog maar drie letters te onthouden voor al uw verzekeringen.

Dorpsomroeper Jan Geert De Eerste & echtgenote

Wij wensen u een gelukkig 2014! Westeinde 3 | De Rijp T. 0299 - 67 32 92

www.alkmaarvvd.nl

Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl

J.P. Poelstraat 2, De Rijp 0299 67 22 79

Bamestraweg 7 | Middenbeemster T. 0299 68 34 63 www.kooskoning.nl

Bamestraweg 15 | Middenbeemster www.vanharlingenkoeriersdienst.com T. 0299 68 17 20

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Festival of Carols

Kinderkerstfeest in de kapel

Middenbeemster - Het Festival of Carols op de zondag na kerst is vaak één van de mooiste kerstmomenten. Als het ‘heilige moeten van kerst’ voorbij is nog een keer volop kerstliederen. Basis van het festival is het projectkoor “Carols en kerstliederen”, de allerlaatste keer onder leiding van Theo Koelstra, met Niek Hartog achter orgel en vleugel. Solisten zijn Femke Leek, sopraan en Esther van der Ploeg, hobo. Het thema dit jaar is, “. . wat geven wij door?”

Middenbeemster - Kerstmusical gespeeld door het Kinderkoor Beemster e.o. en orkestje. Als Pontius P. aankondigt dat mensen zich moeten laten inschrijven in hun geboor-teplek, zien de volwassenen van Bethlehem daar meteen een handeltje in. De één gaat met vrouw en kin-deren in de stal slapen om zijn huis te verhuren, een tweede bedenkt wat anders. De gasten worden wel kritisch bekeken, en zo dreigen Jozef en Maria buiten de boot te vallen. De kinderen van Bethle- hem laten dat echter niet zomaar gebeuren.

Zondag 29 december 2013, 10.30 Keyserkerk Middenbeemster 22 december, 16.30 Kapel ZOB

VAN 12.00 TOT 16.00 UUR

TUSSEN EP:BEEREPOOT EN BEVERLYGYM

Z I E :

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

Clement Ballooning M.C. van Voordenstraat 14 | De Rijp T: +31 (0)299 72 00 37 www.avan.nl www.avansafetyshop.nl

Driemaster 1 | De Rijp www.abnamro.nl

Smaragd 51 | Heerhugowaard 0299 67 53 54 | 06 23 26 70 13 www.clementballooning.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 12

Kinderworkshop kaarsen maken in de Hortus Alkmaar Alkmaar - Op woensdag 22 januari verzorgt Ynske Hoekstra een workshop kaarsen maken voor kinderen in het bezoekerscentrum van de Hortus Alkmaar. De workshop start om 14.30 uur en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zelf dompelen Kinderen mogen tijdens de 1,5 uur durende workshop zelf kaarsen dompelen. Ynske zorgt voor alle materialen en begeleidt de deelnemertjes bij dit secure werkje. De kosten zijn € 7,50 per kind, inclusief limonade en wat lekkers. De workshop wordt gegeven in de Hortus Alkmaar, Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar. Aanmelden kan via info@hortusalkmaar.nl of 072-5669639.

Proslank De Rijp

Met Marian

Snel slank in 2014

Onze merken: Aaiko | Anna Scott | Babouche Baboos | Bloomingville Circle of Trust | Corel | Country Field | Etui | Grace | Hoogendam | PTMD House Doctor | Label 88 | Long Island Living | Madam Stoltz | Mogene Mado et les Autres | Mat Fashion | Soulmate Fashion | Verpass | Yoek Yankee Candle | ZUSSS De Volger 25, De Rijp, 0299 67 97 72

www.perfectwoman.nl

Met Marian

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 Pop- en Musicalkoor

PopArt uit De Rijp

Thuiszorg De Zorgcirkel T. 0299 419 100 www.zorgcirkel.com

www.pop-art-koor.nl

Bric & Brac Univé HAL wenst u een fijne kermis!

9=4

Noordervaart 168 zuidzijde Stompetoren

Na de kermis bent u weer van harte welkom op onze winkel.

“Als ze me

missen ben ik

VISSEN...!!”

De complete hengelsport website www.fishinginfo.eu

COR SMIT Zand of grond nodig? 06 23 00 78 83

Univé HAL Stompetoren, Dres 1

Univé HAL | Dres 1 | Stompetoren T. 072 751 39 95 | www.unive-hal.nl

T (072) 751 39 95 E hal@unive.nl

www.unive-hal.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Kerststukjesfabriek in De Wiekslag Stompetoren – De kinderen van De Wiekslag brachten licht in de donkere dagen voor kerst. In de hal van de school werkten ze woensdag met zijn allen keihard aan 125 kerststukjes. Na schooltijd bezorgden ze die bij oudere dorpsbewoners, met een glimlach en de allerbeste wensen.

“Het is hier net een kerststukjesfabriek”, stelde directeur Alice Koster lachend vast. “Het is gezellig, maar er wordt hard gewerkt.” Er waren naast de leerkrachten dan wel zestien behulpzame moeders om de kinderen bij te staan, maar het maken van de oaseornamenten deden de leerlingen toch echt zelf.

Ze werkten in groepjes van twee, waarbij de hoogste groepers gekoppeld waren aan de jongste leerlingen. De negenjarige Jens Nat wist van geen ophouden. Terwijl om hem heen de hulpmoeders alle overgebleven accessoires al opruimden,

draaide hij nog een paar minikerstballen om een tak. Voor wie maakte hij zijn winterwerkje? “Voor juf.”Maar juf is toch geen zeventigplusser? Een vloervegende moeder legde snel uit dat kinderen die tijd en materiaal over hebben na het maken van hun eerste stukje een extra groenwerkje mogen maken.

“Alles wat je hier op de grond ziet staan, gaat naar de ouderen toe.” Tekst en beeld: Em van Es

NIBBERING

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

NIBBERING Traditioneel schilder en timmerwerk www.johanwitteman.nl

Noordeinde 13 | Grootschermer T. 06 42 84 28 53 www.keesnibbering.nl

T. 0299 67 30 10 E. info@hondenschool-jottem.nl www.hondenschool-jottem.nl

NICO VAN DE NES Wonen & Slapen

KRAMER BEEMSTER B.V. De Volger 25 | De Rijp T. 0299 - 67 97 83 E. p.a.joor@planet.nl

Drechterlandsedijk 14 | Ursem T. 072 502 13 57

Middenweg 192a | Middenbeemster T. 0299 68 14 20 www.kramerbeemster.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 14

De Groene Gids

U W VA K M A N D I C H T B I J H U I S

DEZE DENK EN DOE GROEN & SOCIAAL.

GROENE GIDS ZOEK UW VAKMAN DICHTBIJ HUIS.

IS ER VOOR

U! MEUBELSTOFFERING

AUTORIJSCHOLEN

Heb je zweethandjes?

AUTORIJSCHOOL KANJER José Roelofsen-Grammer Marten Michielshof 50, De Rijp Tel. 06 50 89 00 33 www.autorijschoolkanjer.nl

VAN DRIEL MEUBELSTOFFERING Mijndert van Driel M.C. van Voordenstr. 10, De Rijp, tel. 0299 47 56 94/06 51 13 17 27 E-mail: van.driel@tiscali.nl

De Rijp - Autorijschool Kanjer is van José Roelofsen-Grammer. Haar rijschool heeft een hoog slagingspercentage, onder andere door de goede persoonlijke begeleiding. Sinds 2012 aangesloten bij de BOVAG.

BUITENSPORT

TOTAL SPORT EN FIT OUTDOOR SPORT BEDRIJF Ga de uitdaging aan... Bas Dekker tel. 06 50 85 58 80 www.totalsportenfit.nl

IETS VOOR U? BENT U EEN VAKMAN OF -VROUW UIT DE REGIO?

Ben je bang in de auto? Angst of paniek in de auto, rijangst of faalangst komt bij veel mensen voor. Wij zijn hierin gespecialiseerd met effectieve methoden. Ook Opfriscursussen voor ouderen. Mensen met autisme is geen probleem. Keuze: schakel-auto of automaat-lesauto.

COMPUTERPROBLEMEN

52WEST IT Reza Joemrati Galjoen 24, 1483 TN De Rijp tel. 06 14 89 64 69 www.52west-it.nl

LAAT HET DE LEZER WETEN! www.autorijschoolkanjer.nl

ADVERTENTIE@DE-UITKOMST.NL OF BEL: 0299 67 22 74

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

Rita Bergsma Voor al uw loodgieterswerkzaamheden Installateur Cees van Baar Veldlust 9 | Middenbeemster T. 06 23 37 86 39

www.cda.nl/noord-holland/alkmaar/ 1=G

Voor al uw p(l)akkende reclame en meer... Scheepjeserf 7 | Grootschermer T. 0299 67 39 96 www.ritabergsma.net

G.G. Schipperstraat | De Rijp T. 075 82 00 245 www.resync.nl

Gemeente Schermer Noordervaart 99 | Stompetoren T. 072 503 73 20 | F. 072 503 73 55 www.schermer.nl

Gemeente Graft- De Rijp Sloep 7 | Graft-De Rijp T. 0299 39 19 50 | F. 0299 39 19 80 www.graftderijp.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Mooie kerstvieringen scholen Graft-De Rijp De Rijp – Op de basisscholen is dit jaar ook weer veel aan de kerstviering gedaan. De hoogtepunten waren een samenzang op het schoolplein van de 2Master op woensdagmiddag, waarna er kerstdiner per groep in de lokalen was. Op donderdag 19 december was er in de aula van de Baanbreker een kerstmusical met muziek van meester Kees, onder regie van meester Wim. Juf Mirjam heeft de liedjes geoefend met groep 7 en groep 6 speelt de voorstelling met een echt kerstkindje. ‘s Middags gaf de St. Jozefschool de voorstelling ‘De Wereldmarkt’ in de St. Bonifatiuskerk. Deze voorstelling werd uitgevoerd door de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Op de foto’s, de kerstviering van de Baanbreker, 2Master en Jozefschool. Zie ook pagina 17 voor meer foto's.

Tekst en beeld Ad Hodde

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

Handelsonderneming

’t Woud

G.G. Schipperstraat 2, De Rijp Tel: 0299 69 01 61 Mob: 06 20 40 89 37 www.jipautomobielen.nl

Diverse bedrijfswagens op voorraad

Evalien de Lange | T. 0299 69 04 28 www.deboetserie.nl

23 = B

T. 06 53 62 41 47

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 16

Feestelijk Kalkoengebraad

Don Schley

IngrediĂŤnten voor 8 personen: 1 kalkoen van 3 kilo 50 gram boter

Kerst op De Woude

Oproep voor iedereen met C- en/of D-rijbewijs Wilt u nu en in de toekomst gebruik blijven maken van uw grootrijbewijs, bent u verplicht nascholing te volgen. Dit kan op zaterdag 4 januari 2014 eenvoudig en voor een scherpe prijs in De Rijp! Op deze dag organiseert EBTL een nascholingsdag voor alle groot-rijbewijsbezitters. Deze dag kost u slechts â‚Ź 100,- en levert u 7 nascholingsuren op. Het begin van de 35 uur die u moet volgen om uw C- of D rijbewijs na 2015 te mogen blijven gebruiken! Interesse? Kijk voor meer informatie op www.ebtl.nl of bel vrijblijvend: 06 300 40 793. W W W. E B T L . N L

Vulling: 50 gram boter 1 gesnipperde ui 180 gram broodkruim 100 gram gedroogde abrikozen 50 gram gehakte walnoten 1 eetlepel fijngehakte peterselie 1 theelepel nootmuskaat 1 geklopt ei zout en peper Voorbereiding: Verwarm de oven voor op 180 graden. Spoel de kalkoen af onder koud stromend water en droog hem af met keukenpapier. Bereiding: Verhit boter in een braadpan. Bak hierin de uit tot deze glazig is. Meng de boter en de ui in een kom met het broodkruim, de gehakte abrikozen, de walnoten, peterselie, nootmuskaat, zout en peper. Spatel er een glkopt ei doorheen, meng alles zorgvuldig en laat afkoelen. Vul de kalkoen met het koude mengsel. Plaats de kalkoen in een braadslee. Smelt wat boter en strijk dit met een penseel over de huid van de kalkoen. Bedek de kalkoen dan met aluminiumfolie. Plaats in de oven en braad het geheel 3 uur. Haal het aluminiumfolie eraf en plaats weer terug in de oven om de huid een knapperig bruin korstje te geven (ongeveer 15 minuten). Klaar! Serveertip: Cranberry compote is hierbij erg lekker. Serveer de kalkoen met jus, die u krijgt door de kalkoen uit de braadslee te halen en het overgebleven vet en aanbaksel aan te lengen met wat water op een hoog vuur.

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 2=E

Notariskantoor

Roem

Lid van

PAYBAS wijnen M.C. van Voordenstraat 12 | De Rijp 06 81906550 Info@paybas.nl

Kralingergracht 15, De Rijp T. 0299 - 67 19 01 of 67 13 84 www.notarisroem.nl

Vlakdissel 10h | De Goorn 0229-769049 | 06 22 19 98 71 www.luitjesprojectbouw.n

. . . . . . . . . . . . . .S. .IER . . . . . AD . . . . . EN .................. N EW AGE .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANTIQ UAR IS CH E LEES K AM ER ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flory Peetoom Jan Boonplein 8 | De Rijp T. 0299 74 25 00 | M. 06 28 53 94 56

Onbetwist de Dakpannenspecialist Markervaart 5 | Markenbinnen T. 075 - 6411891 17 = M F. 075 - 6411947 www.jansenhoveniers.nl

Dakpannenhandel | Gebruikte bouwmaterialen Houthandel | Tweedehands deuren e.d.

Zuidervaart 8 | Zuidschermer 072 50 44 261 www.arie-oud.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Mooie kerstvieringen scholen Graft-De Rijp (vervolg)

Het stokje wordt overgenomen Oterleek - Directeur René de Vries (68) van ‘Warm Thuis’ gaat in principe met pensioen maar is er de man niet naar om te stoppen. Roel Piepenbrink uit Alkmaar neemt zijn taak over. Afscheid nemen doet René niet want hij zal hier nog veel te zien zijn, sowieso lopen hier ook nog koeien van hem. Die natuurlijk verzorgd moeten worden. Er is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de toekomst van ‘Warm Thuis’. Het resultaat was kleinschalig georganiseerd blijven maar op onderdelen samenwerking zoeken met gelijk soortige organisaties, of het realiseren van een derde locatie. Gelijk met de uitkomst van dit onderzoek werd WarmThuis gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken voor een eventuele derde locatie

De nieuwe uitdaging: Zunderdorp René gaat naar Zunderdorp, daar ligt zijn nieuwe uitdaging. Dus hij gaat niet met pensioen, “daar ben ik de man niet voor, mijn vrouw zou ook helemaal niet blij zijn als ik aldoor thuis zou zijn. Dit is een mooie nieuwe uitdaging om ook zoiets als hier op te zetten. Het project is een particulier bezit en daar kunnen maximaal 18 personen verblijven. De uitdaging is om het zo op de rails te zetten dat het een toegevoegde waarde heeft. Dat vind ik leuk.” De dertig jaar ervaring die hij heeft “in mijn echte werkzame leven” zoals hij dat verwoorde, wordt gelukkig nog steeds inventief gebruikt. René is dertig jaar directeur van verzorgingshuizen in Zandvoort, Bloemendaal en Bennenbroek en ongeveer 350 aanleunwoningen geweest. Zorg is zijn passie, maar vooral het uitvinden van nieuwe mogelijkheden die tot verbetering

van de verzorging van de cliënten leiden. Hier bij ‘Warm Thuis’ is een prachtig voorbeeld, zorg met warmte. Warm Thuis is niet alleen De Hulst in Oterleek maat ook Klein Suydermeer in Zuidermeer. Dit heeft René samen met nog twee mensen opgericht, het laatste jaar is hij alleen directeur geweest. Per 1 januari gaat René stoppen maar zal nog veel op deze locatie te vinden zijn. René wenst alle medewerkers en vrijwilligers een goede kerst en een gezond nieuwjaar. WarmThuis De Hulst, Noord Schermerdijk 5, Oterleek, 072 507 30 90. e-mail: logeren@warmthuis.nl, www.warmthuis.nl

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 De Volger 25 | De Rijp 8=1 Een vertrouwd adres voor een BERG ruimte!!

M. 06 149 149 53 T. 085 210 25 00 www.kastenspecialist.nl

Rechtestraat 92 | De Rijp T. 0299 67 31 07 M. 06 17 68 45 13 www.bbrh.nl

De Volger 20A | De Rijp 0299 67 36 73 www.venemavoorverf.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 18

Hilarische avond om nooit te vergeten Enige tijd geleden kreeg ik de opdracht om een stukje te schrijven voor een zeer exclusief hotel-restaurant. Bij binnenkomst kreeg ik het gevoel mijn schoenen uit te moeten doen, om het mooie hoogpolige tapijt niet te bevuilen. Daarentegen was de ontvangst zeer hartelijk. Nadat we onder het genot van een bijzonder lekker wijntje het één en ander hadden besproken werden we uitgenodigd voor het diner. Er was een leuk plekje gereserveerd. Toen wij aanschoven zat het restaurant al goed vol met een wat ouder publiek en er werd op gedempte toon gesproken. Echt gezellig was het beslist niet, teveel stijl, te weinig sfeer. Een vriendelijke zenuwachtige jongedame kwam bij ons de bestelling opnemen. Twee keer is zij teruggeweest omdat ze de helft ver-

geten was. Ook bij het uitserveren bleek van het geheel niets te kloppen. Verschillende bestellingen had ze door elkaar gehaald. Een totale ramp, de eigenaar moest bijspringen om alles weer in goede banen te leiden. Hierbij steeds scheefkijkend naar ons. Natuurlijk deden wij alsof we niets gemerkt hadden om hem niet in verlegenheid te brengen. Na enige tijd kwam er een tweede serveerster opdagen. Deze was een stuk vlotter en zag kans om bij een gezelschap in één beweging alle wijnglazen omver te stoten. Een waar

drama. De hele tafel moest opnieuw ingedekt worden. Daarna was het een tijdje rustig. Totdat één van de gasten een bijzonder harde scheet liet. Iedereen keek verschrikt op en daarna kwam de glimlach. De koude sfeer was meteen verbroken, alle gasten zaten te gniffelen. De dame in kwestie was zich van geen kwaad bewust. Nou ja, kan een ieder gebeuren, maar hilarisch was het wel. Don Schley, www.donschley.nl

NIEUW:

• FLEXI VARIO ROLLIJN. UIT TE BREIDEN MET ACCESSOIRES, ZOALS LED VERLICHTING. BEZOEK ONZE WINKEL VOOR EEN DEMONSTRATIE. • ANIMONDA BLIKVOER VOOR HOND OF KAT. NU 1+1 GRATIS! • LEUKE MANDJES VOOR HOND OF KAT: BORDEAUXROOD OF ZWART • VOOR DE ROOFVISSERS: GROOT ASSORTIMENT KUNSTAAS

OOK IN 2014 GELDT:

10+1 GRATIS OP CAROCROC/CASA FERA HONDEN- EN KATTENVOER. 110% TEVREDENHEIDSGARANTIE. NIET GOED, AANKOOPBEDRAG + 10% TERUG!

Jan Boonplein 10 De Rijp, tel. 0299 67 33 65, info@huisdierenbazaar.nl, www.huisdierenbazaar.nl

Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE MAZDA TRIBUTE 2.3 I, 4X4, ZILVER MET, VEEL OPTIES, 164000 KM.

2005

€ 6750.-

MERCEDES SPRINTER 215 CDI, L2 H2, ROOD MET, 191000 KM, CLIMATRONIC

2006

€ 11750.- EX

OPEL CORSA 1.2 16V 5 DRS, AIRCO, GEEL, RADIO/CD, 83000 KM, NIEUW MODEL

2006

€ 5450.-

RENAULT TWINGO

2001

€ 1950.-

TOYOTA AYGO GRIJS, 3 DEURS, AIRCO, ELEKTRISCH PAKKET, 112000 KM.

2008

€ 5750.-

TOYOTA COROLLA

2008

€ 8950.-

1.2, VOL LEER, AIRCO, INITIALE, 139000 KM.

VERSO, 2.2 D4D, MPV, VOL OPTIES, LEER, 173000 KM, GRIJS MET.

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI, 5 DEURS, ZWART, KLIMAATCONTROL, 107000 KM.

2010 KOMT BINNEN

VOLKSWAGEN POLO

2010

1.2TDI 3 DRS, BLAUW MET, AIRCO, NAVIGATIE 52000 KM

€ 10450.-

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L G . G . S C H I P P E R S T R A AT 2 , D E R I J P

|

TEL: 0299 69 01 61

|

MOB: 06 20 40 89 37

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten! Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Rioolservice Palsma

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

3=N

Purmerenderweg 26a Zuidoost Beemster 0299 68 40 12 www.eerlijkenheerlijk.eu

De Volger 8 | De Rijp T. 0299 67 41 99 F. 0299 67 33 06 www.leoborst.nl

Stellingwerf techniek De Volger 9 | De Rijp T. 0299 67 17 77

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 19

Stichting JADHOT, zorg voor Kenia Beemster/Kenia - Marjo Boele logeert op dit moment bij een familie in Noordbeemster, samen met haar Keniaanse man Kenn, Athumani Kabwere Nyale Kai die van beroep acrobaat is. Marjo komt eigenlijk uit Purmerend en ging in 2010 als vrijwilligster naar Mombassa in Kenia. Haar beroep is anesthesiemedewerker en verpleegkundige. Zij is reeds met flexpensioen, maar nog steeds actief in de zorg in Nederland, via detachering. Zij ging als zodanig aan de slag in Kenia. In vrij korte tijd had dit land en de warme bevolking een grote plek in haar hart genomen. De eerste keer ging zij voor twee maanden heen. Zij werd voor haar werk door een vaste taxichauffeur Isaya Omolo Odhiambo van a naar b gereden. Terwijl zij samen met andere vrijwilligers werd rondgeleid bij diverse projecten, kwam Marjo er als snel achter dat men onderling niet van het bestaan of werkwijze van de andere projecten afwist. Toen kwam het idee van netwerken. Isaya, de taxichauffeur, bleek op dezelfde lijn te zitten. Inmiddels is hij partner in de stichting. Zo zijn ze begonnen aan deze stichting, met als doel de Keniaanse bevolking te helpen met hun maatschappelijke problemen.

Marjo: "Ik zag dat één man alles met de hand waste voor zestig kinderen. Dat is natuurlijk niet hygiënisch met alle ziektes, bloed en wondvocht. Dus heb ik samen met familie en vrienden een wasmachine gekocht voor APDK, een kliniek voor lichamelijk gehandicapte kinderen onder de achttien jaar, zij waren er dolgelukkig mee. Hij draait nog steeds." Ziektekosten verzekering De afgelopen tijd hebben ze veel mensen gehad met medische problemen, voornamelijk orthopedische problemen. Gelukkig heeft Dokter Stan, orthopedisch chirurg van APDK, deze mensen allemaal gezien en behandeld, hetzij door een operatie, hetzij door fysiotherapie. Zij konden, mede door sponsoring, de mensen laten verzekeren via de NHIF (ziekenhuisverzekering). Het probleem voor veel mensen is, dat zij geen verzekering hebben. Zij kunnen dan dus niet geholpen worden. Voor 20 euro per jaar is iemand verzekerd, dus dat maakt een wereld van verschil voor deze kinderen.

Zij worden ook heel vaak verstopt. Als de kinderen (onder de 18 jaar) zijn gevonden worden zij uitgenodigd om naar APDK te komen. Hier worden zij door de medici gescreend om te kijken wat er op medisch gebied moet gebeuren.

voeren. Hier is een transportfonds voor opgericht. Zo konden er weer veel meer kinderen gebruik maken van de mogelijkheid om naar de kliniek te gaan. Zo doet Marjo héél erg veel, met ziel en zaligheid. Binnenkort reist zij weer af om

veel goed werk te doen in Kenia. U kunt meer informatie krijgen op de website van JadHot Foundation. Wilt u meer doen? Mail dan naar Marjo: marjoboele@jadhotfoundation.com

Het doel van de Stichting: De Keniaanse bevolking te helpen met hun sociale en economische problemen. Zoals bij medische zorg, ziektekostenverzekering, studiefonds, schoolproblemen, huurproblemen, straatkinderen MOYO en weeshuis project TWAAUF. Maar ook steun voor de kliniek van Dr. Tumaini die een operatiekamer in de kliniek wil bouwen. De Stichting heet; Stichting Jadhot International Foundation of Kenya, ook wel Jadhot Foundation genoemd. Kijk op: www.jadhotfoundation.com

Gehandicapte kinderen Er is een fysiotherapeut en een chauffeur en die gaan elke week op zoek naar gehandicapte kinderen.

Of ze krijgen fysiotherapie, of een operatie én fysiotherapie. De operatie gebeurt in het ziekenhuis en daarna komen zij naar de APDK kliniek om aan te sterken. Soms maanden zonder hun familie. Maar zij gaan allemaal uiteindelijk weer terug naar hun familie. Het bleek dat veel kinderen niet naar de kliniek konden, omdat er geen geld was om ze naar de kliniek te ver-

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 Voor alle werkzaamheden aan • C.V., gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, lood- en dakwerk Voorsnel, alle werkzaamheden aan Zijn wij vakkundig en betrouwbaar • C.V., gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, lood- en dakwerk

18 = S

Zijn wij snel, vakkundig en betrouwbaar

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF IN EEN HUISELIJKE OMGEVING.

Marten Michielshof 9, 1483 CA De Rijp tel. (0299) 673425

Marten Michielshof 9, 1483 CA De Rijp tel. (0299) 673425 Galjoen 41 | 1483 TM De Rijp T. 0299 67 34 25 | F. 0299 67 55 77

Damkensvoetpad 2 | Starnmeer 075 641 12 41 | 06 50 41 37 96 www.bijmargriet.nl

Dekamarkt | Schermeerstraat 11 Stompetoren T. 072 503 90 05

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 20

Kerstmusical in Driehuizen

Nieuwjaarsconcert

Driehuizen - Basisschool De Overhael in Driehuizen voerde afgelopen woensdag een kerstmusical op in de kerk van Driehuizen. Alle kinderen van de hele school deden er aan mee, in een sfeervol verlichte kerk. Het was een musical die zich af-

Wil Luiken en Gerda Govers hebben een goede reden om het nieuwe jaar met een concert ‘in te luiden’. Dit wordt gehouden in de Prot. kerk van Wognum en zij brengen een zeer gevarieerd programma. In de pauze is er behalve koffie en thee ook glühwein en zullen we proosten op het leven! Aanvang 14.30 u

speelde in deze tijd, maar waar iedereen toch een speciaal gevoel bij de kerstviering had. Alle kinderen zaten goed in hun rol en wisten de musical met dans en muziek en hier en daar wat humor op het publiek over te brengen.

Na afloop werd er ook dit jaar voor de tiende keer collecte gehouden voor Johannes en Messeret, twee gehandicapte jongens uit Ethiopië.

Tekst en beeld: Gre breedt

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

Massagepraktijk de nieuwe tijd

TWEEDEHANDSWINKEL

Handelsonderneming Steenhof

Bedankt voor alle steun die ik gehad heb het afgelopen jaar warme groet Gerda Shiatsu therapie | Galjoen 21 | De Rijp www.massagedenieuwetijd.nl 06 - 27 59 64 72

Schermeerstraat 15 | Stompetoren T. 072 - 503 93 54 T. 06 48 80 93 54 www.salonkare.nl

De Volger 25, De Rijp 06 - 49 96 80 25 | 072 - 50 39 760 www.boedelzorg-steenhof.nl

KAPSALON

Paul Bakker 11 = K

Oterlekerweg 3 | Stompetoren T. 072 503 96 41 | F. 072 503 94 18 www.schermerwapen.nl

Rechtestraat 158a | De Rijp 0299 67 35 69

Reparatie & Onderhoud Nieuwe & gebruikte PC of Laptop Schermerhorn 06 29 25 60 12 www.greenmillpc.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 21

HORECAGELEGENHEDEN IN DE OMGEVING

Uit in het land van de Horeca

‘De Dag van de Popquiz’ bij P3 Regio - Aan het einde van het jaar worden traditioneel de muzikale lijstjes weer opgemaakt, volop gestemd op de TOP2000 en wordt de Dag van de Popquiz georgani-

seerd. Een initiatief waar ook P3 dit jaar aan deel zal nemen. Muziekcafé P3, doorgaans al een ontmoetingsplek voor muziekliefhebbers, zal op vrijdag 27 december

de Dag van de Popquiz presenteren in de grote zaal van P3. Deze editie zal Muziekcafé P3 daarom ook niet op de derde donderdag van de maand plaatsvinden, maar op de vierde vrijdag. De avond verliest daarentegen niet zijn identiteit. Op de avond zelf zal De Live Karaoke Band zorgen voor de muzikale versiering van de avond en kunnen

bezoekers zelf het podium betreden om te zingen. Muziekcafé P3 presenteert: De Dag van de Popquiz + live karaoke band. Vrijdag 27 december 20.00 uur. Toegang: Gratis. Deelname: € 5,- per team. Pop- & Cultuurpodium P3

SPORTHAL OOSTERVEN DE RIJP Donderdag 26 december (2e Kerstdag)

FLAIR + DJ SHOWCEES

Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

GIGA

DJ voor elk feest

Fijne feestdagen en een heel gelukkig 2014!

+ DJ SHOWCEES

Jan ploegerlaan 2a, De Rijp, 0299 67 18 75, www.sportcafe-oosterven.nl

www.henkiecd.nl Tel: 06 23 98 92 71

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 Café ’t Torenerf

GOLFBAAN BEEMSTER

20 = V

deWoude restaurant

Zuidervaart 67 | Zuidschermer 072 504 42 41

Volgerweg 42 | Middenbeemster 0299 42 20 05 www.golfbaanbeemster.nl

eetcafé

Woude 1 | De Woude T. 075 641 36 09 www.dewoude.info

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 22

UIT!

IN HET LAND VAN

Leeghwater

Onder de noemer ‘Uit in het Land van Leeghwater’ wordt u maandelijks getipt over theatervoorstellingen, exposities, concerten of andere bijzondere activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. U kunt uw evenement of bijzondere activiteit aanmelden bij Christina Twint, (vòòr de derde dinsdag van de maand) tel. 0299 39 19 50 of mailen naar c.twint@graftderijp.nl

J A N UA R I J A N UA R I

WOENSDAG 1 JANUARI SPORTHAL OOSTERVEN Muziekevenement Jan Ploegerlaan 2 te De Rijp ZONDAG 5 JANUARI HET PLEIN in West-Graftdijk Nieuwjaarsreceptie. Aanvang: 15.30 uur. Toegang: gratis. ZONDAG 12 JANUARI PROGRAMMA DE GROENE ZWAAN Concert: Freedom Wolf. Relaxte blues in bruine kroegensfeer. Aanvang: 15.30 uur. Entree gratis.

Freedom Wolf BUITENWERKPLAATS Wegens succes herhaald Basecamp Zangimprovisatiedagen op de Buitenwerkplaats. Vol en vrijuit zingen zonder tekst en angst, met begeleiding van piano en contrabas. Info en aanmelden: info@basecamptheatervandeziel.nl VRIJDAG 17 JANUARI, DE GROENE ZWAAN Oud Hollandse klaverjas-avond Svp van te voren opgeven, opgeven in koppels is mogelijk. Met prijzen! Aanvang: 20.30 uur. Inschrijving 2 Euro, inclusief borrelhapje. HOTEL DE RIJPER EILANDEN Concert Alkmaarse Accordeonvereniging “Vita Nova“, met haar A- en B- orkest, o.l.v. André Elders. De aanvang is om 20.00 uur en de entreeprijs is € 5,ZONDAG 19 JANUARI NOOREINDER VERMANING Gitarist Arthur Ebeling en bassist Heer Peer verzorgen een concert met Country, Blues en Jazz. Aanvang: 15:00 uur.

E N

F E B R UA R I

2014

DONDERDAG 30 JANUARI DE GROENE ZWAAN Nederlandse gedichtendag In samenwerking met Roeach, trefpunt voor cultuur, kerk en samenleving.

ZONDAG 23 FEBRUARI NOORDEINDER VERMANING. Foursome. De viermans formatie toert weer door Noord-Holland met hun nieuwe programma “Gewoon een Lied”. Ierse en Keltische ballades. Aanvang: 15.00 uur. Entree € 15,- (donateurs € 13,-). Reserveren via secretaris@noordeindervermaning.nl of 0299 67 34 48.

F E B R UA R I

LANGLOPEND

ZATERDAG 1, VRIJDAG 7, ZATERDAG 8, VRIJDAG 14 EN ZATERDAG 15 FEBRUARI Spijkerboorder Toneelvereniging STV speelt ‘Leve de koning’ door Carl Slotboom. Aanvang: 20.00 uur. Entree € 7,50. Kaarten te reserveren bij Bob en Ellen. Tel: ’t Heerenhuis is 075 641 13 69. ’t Heerenhuis in Spijkerboor

GEMEENTEHUIS GRAFT-DE RIJP Van 7 november 2013 tot 7 februari 2014 Expositie Loes Prins-Twint In de hal van het gemeentehuis, Sloep 7 De Rijp Loes is medewerker Burgerzaken bij de gemeente Graft-De Rijp. In haar vrije tijd heeft zij van 2008 tot 2011 schilderlessen gevolgd. In de tentoonstelling worden schilderijen en aquarellen van haar getoond die zij tijdens de schilderlessen gemaakt heeft.

Entree € 15,- (donateurs € 13,-) Reserveren via secretaris@ noordeindervermaning.nl of 0299 67 34 48.

ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 FEBRUARI DE RIJPER EILANDEN PopArtconcert ‘PopArt On Broadway’. Data en tijdstippen 1 februari, zaterdagavond aanvang concert om 20.30 uur, zaal open 20.00 uur 2 februari, zondagmiddag aanvang concert om 15.30 uur, zaal open 15.00 uur Entree: € 10,- ( incl. pauzedrankje) en voor kinderen tot en met 12 jaar is het gratis. Voor meer informatie over Popart en het concert: www.popart-koor.nl. ZATERDAG 1 FEBRUARI 2014, DE GROENE ZWAAN Concert: PennyLeen en band Aanvang: 21:00 uur. Entree € 10,-. 21 jaar en jonger € 5,-. Meer informatie: www.pennyleenparadise.nl ZATERDAG 8 FEBRUARI HET PLEIN in West-Graftdijk Kinderactiviteit. Aanvang: 19.00 uur.

Het gemeentehuis is van maandag t/m vrijdag geopend tijdens kantooruren. MUSEUM IN T HOUTEN HUIS Kinderen geven kleur aan Leeghwater - schilderijtjes met portret van Leeghwater gemaakt door kinderen (galerij) Tot en met 23 maart 2014 - Verzamelingen, bijzondere objecten bijeen vergaard. Acht unieke verzamelingen van een aantal inwoners van Graft-De Rijp. Openingstijden: Zondag van 13.00 - 17.00 uur Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp, ww.houtenhuis.nl Volg ons op Twitter: www.twitter.com/@mushoutenhuis BIBLIOTHEEK: De Bibliotheek heeft de LuisterBieb-collectie uitgebreid met nieuwe literaire luisterboeken en hoorcolleges. De luisterboeken worden aangeboden in een app.

ZONDAG 9 FEBRUARI AMSTERDAMS KLEINKUNSTFESTIVAL Aanvang: 14.30 uur. DE GROENE ZWAAN Kaas- en bierenproeverij. Aanvang: 15:00 uur. VRIJDAG 21 EN ZATERDAG 22 FEBRUARI BUITENWERKPLAATS STARNMEER Volg je hart Kim Kroone en Irene Herbers geloven dat het mogelijk is een carrière te bouwen rondom dromen en diepste verlangens. www.doenwatjewiltdoen.nl

E X P O S I T I E S - CO N C E R T E N - T H E AT E R

ZIE VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE: WWW.VVVGRAFTDERIJP.NL EN WWW.LANDVANLEEGHWATER.NL


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 23

HORECAGELEGENHEDEN IN DE OMGEVING

Uit in het land van de Horeca

Greatest hits live.nl naar Ursem Ursem - Na het daverende succes in Westbeemster bij Bart in de Kerckhaen worden zij nu verwacht bij Marita in de Rode Leeuw. Het duurt nog even, maar zet het alvast in de agenda, 8 februari, want dit mag je eigenlijk niet missen. Als een rode draad door het programma loopt het gevoel van “Music was my first love.” Niemand kan zich een leven voorstellen zonder muziek, iedereen heeft wel een warme herinnering bij een bepaald liedje.

Restaurant Kerstmenu’ s De arken

Voorgerechten Amuse luxe broodsoorten geserveerd met tonijn mayonaise tomaten chutney. Visproeverij met gerookte zalm, paling en Hollandse garnalen Of Carpaccio van Ossenhaas met balsamicodressing rucola en pijnboompitjes en chips van padano en kerstomaatjes Of Veluwse wildsalade met preiselbeeren compote, Paté en noten Of Kip a la gamba zijn kiphaasjes ingepakt in een dun plakje ham.

Top 2000 allertijden De grootste hits worden gespeeld, van Queen tot Michael Jackson. Onze eigen Henk van Truijen uit Grootschermer van Henkie CD mag de presentatie doen. Daarnaast zorgt hij dat de gezelligheid op hoog niveau blijft met zijn goede muziekkeuze. Wat hem na jarenlange ervaring wel is toevertrouwd. Er is natuurlijk live muziek op hoog niveau met rasartiesten zoals Remi Beukers, Rock bitch Marian Bijhouwer, Rob Sibbald, Roland Schaafsma en Edwin Beukers. Gastoptredens uit Ursem Echte Ursemmers met een over-

weldigend talent treden deze avond ook op. Dit zijn Cock Witte en George Beentjes, deze acts mag u zeker niet missen. George zijn muzikale talent is aangeboren, als snel kwam hij er achter dat muziek echt zijn ding is. Hij zit op dit moment in een nieuwe band ‘Dennis O’ Bell’, George doet hier de zang en gitaar. Er zitten nog twee muzikanten bij uit Ursem dat is Mark Grooteman en Erik Popeijus.

Tussengerecht Prosecco met citroenijs Hoofdgerechten Gebakken snoekbaars met een salsa verda saus Of Tournedos van runderhaas met rode wijn rozmarijnsaus Of Eenden borst filets geserveerd met een saus van bospadenstoelen Of Gebakken zee tong Picasso 450. gram Met gebakken vruchten (€9,50 meer prijs)

en Wij wensen iedere een en n ge heerlijke Feestdauw r! jaa gelukkig nie

Nagerecht Chocolade-ijs overgoten met hazelnoten likeur geroosterde noten en slagroom Of Bloem honing parfait gegarneerd met rozenblaadjessiroop en slagroom Of Flensje met roomijs, warme kersensaus en slagroom Of Petit grand dessert combinatie van diverse hemelse gerechtjes Deze gerechten worden geserveerd met appelcompote, groenten en aardappelgarnituur.

D O R P S T R A AT 62, MA R K E N B I N N E N, T E L. 075-6413172 W W W.R E S TAU R A N T M A R K E N B I N N E N.N L

CATERINGSERVICE Als het echt goed moet zijn Voor al uw:

Feesten - Bruiloften - Vergaderingen Condoleances en Bedrijfsfeesten Koude en warme buffetten vanaf 25 personen Luxe hapjes Met of zonder bediening

Wij kunnen uw feest verzorgen van A tot Z op de door u gekozen locatie van Rijperhuis tot bij u thuis Meer informatie;

M. Kuiper Fluytschip 40 tel. (0299) 674372 A. Blokdijk Venbuurt 16 tel. (0299) 674504

Cor van Leeuwen uit Oosthuizen maakt de band compleet. Inmiddels hebben zij een keer in d’Ontmoeting gespeeld in de Goorn. Zij zijn allemaal erg muzikaal, daarom spelen zij hun eigen muziek. George: “Ik ben blij dat ik mijn eigen muziek kan maken met muzikanten waar het mee klikt. Het is de eerste keer dat ik mee doe met Greatest hits, het lijkt mij erg leuk, ben benieuwd.” Omdat zelf zingen, gitaarspelen, teksten maken zijn passie is, werd de vraag gesteld: “Waarom doe je niet mee met het programma ‘De Beste Singer Songwriter’?” George: “Ik heb vorig jaar meegedaan en ik kwam heel ver, maar met de echte auditie was ik niet goed genoeg bij stem. Dat was wel jammer.” Wij hopen natuurlijk nog veel meer van George te horen. George zoekt nog een oefenruimte voor zijn band, weet u iets? Mail hem even: jgbeentjes@hotmail.com Ga in ieder geval op zaterdag 8 februari genieten van dit muzikale spektakel in Ursem. Tekst: Trees Schouten Foto: Aangeleverd

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

Restaurant De Kleine Haag Noordeinde 41b | Noordeinde 0299 67 33 64 www.dekleinehaag.nl

21 = L

Walingsdijk 4 | Ursem T. 072 502 12 87 ww.cafederodeleeuw.nl

Jisperweg 57 | Westbeemster 0299 74 36 90 | 06 23 17 25 39 www.dekerckhaen.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 24

HORECAGELEGENHEDEN IN DE OMGEVING

Een feestelijk oranje toetje! De tweede druk van 't Voorproefje van Oranje is gearriveerd! In het boekje komen niet alleen fraaie Rijper uitzichten en bijzondere bewoners aan bod, ook smakelijke recepten met een oranje tintje worden in tekst en beeld uitgelegd (www.gemaaktinderijp.nl). Een zeer geschikt toetje voor de feestdagen: Creme br没l茅e! Hierbij de benodigdheden en werkwijze. Eet smakelijk en een heel fijne kerst! Constantijns Creme br没l茅e Benodigdheden - 1 liter ongezoete room - 200 gram witte suiker - 1 vanillestokje - 0,375 liter eigeel - rietsuiker - ovenvaste bakjes

Uit in het land van de Horeca Kom weekendje shoppen bij Bric & Brac Stompetoren - Zaterdag 28 en zondag 29 december a.s. is Bric en Brac het hele weekend geopend. Kom gezellig langs op de rommel en curiosamarkt. Lekker struinen tussen allerlei leuke nieuwe en prima bruikbare spullen. We hebben weer leuke

spullen op de kop getikt. Heerlijk om voor een prikkie iets leuks te vinden, verzamelartikelen, vintage, er zijn deze keer heel veel boeken voor een prikkie, ook weer aanvoer van servieswerk, mooie nieuwe kettingen, antiek, manden, mooi glaswerk, aardewerk, nieuwe tuin binnenpotten van PTMD, cadeautjes

maar ook tassen, gordijnen, kasten, kleding voor kleine prijsjes, speelgoed, lampen, snuisterijen.enz. teveel om op te noemen. De koffie staan klaar, we zijn zaterdag open van 09.30 tot 15.00 uur. En zondag van 11.00 tot 15.00 uur. U bent welkom aan de Noordervaart 168 (zuidzijde) Stompetoren.

Wandelingen in en om de Beemster in het nieuwe jaar

Werkwijze 1. Zet de oven op 95/ 100 graden 2. Snijd het vanillestokje in, schraap het leeg aan de binnenkant en voeg het schraapsel en het stokje toe aan de room 3. Zet de room op het vuur, voeg de suiker toe, breng aan de kook en laat het 5 minuten trekken 4. Voeg het eigeel toe en haal van het vuur 5. Zeef het vanillestokje eruit 6. Vul de bakjes met het mengsel en gaar 30 minuten in de oven 7. Laat afkoelen voordat je de rietsuiker met een gasbrander laat karamelliseren.

Donderdag 2 januari om 14.00 goedevoornemenswandeling van 10 kilometer. Dinsdag 7 januari om 13.30 Middenbeemster dorpswandeling van 5 kilometer. Woensdag 8 januari 9.15 zaanse schans en omgevingwandeling. Dinsdag 14 januari om 13.30 boederijen en vier eeuwenkruispuntwandeling. Woensdag 15 januari om 9.15 Arboretumwandeling van 12 kilometer. Informatie/opgave: Daniella Ernsting. Tel: 0299 47 70 47

* Suggestie: voeg voor een extra oranjegevoel heel fijn gesneden schilletjes sinaasappel aan het recept toe.

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

Rechtestraat 112 | De Rijp Tel. 0299 67 35 30

Bruidsduiven uit De Rijp

Evenementen - Uitvaart - Kadotip

Familie De Jong Dries: 06 48 01 99 56

Van IJsendijkstraat 411 | Purmerend (0299) 674686 www.lakeman-auto.nl

Grootschermerweg 4 | Grootschermer T. 06 - 49 421 423 www.bouwbedrijfmeijerhof.nl

BSO & KDV Dorpsstraat 64 | Oterleek 072 - 57 15 777

Boeijerstraat 134 | De Rijp 06 51 74 26 45

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 25

Uit in het land van de Horeca

HORECAGELEGENHEDEN IN DE OMGEVING

DE OUDE HERBERG IS ALLE FEESTDAGEN GEOPEND!!!

1

DEUR OPEN: 21.00

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN FANTASTISCH

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 Happy Happy Feet Feet

WWW .HAPPYFEET -DERIJP .NL.NL WWW .HAPPYFEET -DERIJP

Pedicure Pedicure Gezichtbehandeling Gezichtbehandeling Voetreflex massage Voetreflex massage (Sport) massage (Sport) massage Anneke Rechtestraat 5959 2222 6868 439 | Alkmaar Anneke Swart Europaboulevard AnnekeSwart Swart Rechtestraat1111 De DeRijp Rijp 06-30 06-30 Rechtestraat 11 | De Rijp T. 072 562 55 44 06 30 59 22 68 www.broekmanmakelaars.nl www.happyfeet-derijp.nl

Rijperweg 9 | Beemster T. 0299 67 42 26 | M. 06 23 36 65 36 www.duinmaijertegelwerken.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 26

Kerstmarkt ‘Blauwe Morgenster’, dit is Kerstmis! Middenbeemster - Woensdag 19 december werd van 19.00 uur tot 20.00 uur de kerstmarkt van de Blauwe Morgenster gehouden. Deze markt had alles in zich wat je van een kerstmarkt mag verlangen. Muziek, warme chocolademelk, glühwein en veel koopjes voor een mooie Kerst. Geen stille nacht! Alhoewel het totaal donker was, kon je op het ‘Noord- en Zuidplein’, waar de markt gehouden werd, niet speken van een stille nacht. Beide ‘pleinen’ waren vol met kinderen en volwassenen die op deze geweldige markt waren afgekomen. Er was dan ook veel te beleven. Wat dacht je van een echte zangeres en een groot koor die kerstliederen ten gehore brachten? Of van de mogelijkheid om je haar ‘kerstfris’ te laten maken. Maar vooral de hangers, lampjes en lichtjes die de kinderen

voor de markt gemaakt hadden maakten het af. Veel ouders trokken dan ook met plezier hun beurs om de aangeschafte zaken te betalen. Maar niet voor alles behoefde betaald te worden. Zo kon men genieten van heerlijke warme chocolademelk of een lekker glühweintje. Maar er stonden ook diverse hapjes voor de bezoekers klaar, waar smakelijk van geproefd werd. Er is eigenlijk maar één zin voor deze markt te bedenken: ‘dit is Kerstmis’. Blauwe Morgenster, geweldig wat jullie met de leerlingen, leerkrachten, ouderverenigingen en vrijwilligers hebben neergezet. Als de feestdagen net zo mooi worden

als jullie markt zit het wel goed! Tekst en beeld: Cor Koomen

Hair & Body

Ha

...Laat zien wie je bent!

Bo

tillyhairstyling.nl

Oosteinde 28, Schermerhorn T. 072 - 502 23 85 www.tillyhairandbody.nl

We

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

&W

Oosteinde 28 - Schermerhorn t: 072 - 50 22 385 - tillyhairstyling.nl

VOORDELIGER IN 2014!

KEUKEN

14 = R

MEESTERS

Noordervaart 190A | Stompetoren T. 072 503 99 06 F. 072 503 99 26

06 53 33 52 43 Grootschermer www.azwerver.nl

Grote Dam 5a | De Rijp www.redderboomverzorging.nl T. 06 4299 7669

Automobielbedrijf

TUIJP bv Uw SUBARU-dealer

Bamestraweg 1 | Middenbeemster T. 0299 68 16 80 www.electro2000.nl

Jisperweg 39-40 | Westbeemster, T. (0299) 69 02 78, F. (0299) 69 02 49.

Middenweg 3 | Noordbeemster 0299 68 14 87 www.jankoning.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 27

ADVERTORIAL

Landgoed Drayoort wordt uit de historie herrezen

Beemster - Soms zijn er projecten waar je warm van wordt. Aan de Jisperweg 132 wordt op dit moment zo’n project waar gemaakt. Beemsterland Bouw & Interieur heeft de eer om dit prachtige pand in oude stijl te laten herreizen. De opdrachtgever familie S. Tuijp; “Wij hebben voor dit bedrijf gekozen door de vakkennis die zij in huis hebben. Als je ziet wat zij met zo’n kleine groep weten waar te maken, het sluit allemaal haarfijn op elkaar aan. Het is echt een super degelijk bouwbedrijf.”

Voor Nico Kaandorp van Beemsterland is het prachtig om zo’n mooi project neer te mogen zetten. Hij heeft heel veel ervaring opgebouwd in de loop der jaren in het renoveren en bouwen van boerderijen en authentieke woningen. Architectenburo Cornelis de Jong kreeg de opdracht om de tekening te maken naar het originele ontwerp met natuurlijk een persoonlijke noot

van de familie Tuijp erbij. Bert van Langen is de architect van het project. Alleen de poort die er straks in komt is al een kunstwerk op zich. Behoud van Beemsterlandschap Het is prachtig dat er af en toe iemand zo’n prachtige boerderij laat bouwen in deze mooie polder. Omdat deze karakteristieke boerderijen er staan, is het en blijft het één van de mooiste Polders in

Nederland. De bouw begint gestaag vormen aan te nemen, het vierkant dat ongeveer 8,5 ton weegt is geplaatst. Het Douglas hout dat hiervoor gebruikt is van hoge kwaliteit en komt uit Zuid Duitsland. Dit is zijn gigantische grote palen, dus de hoogwerker van C&P Kraanverhuur uit De Rijp moest hierbij komen.

Zoals het vroeger was dat de familie de Wit er in woonde

Dit project gaat in prima samenwerking met: Architectenburo Cornelis de Jong, J.A.N Koning, WEBA installatietechniek, Electro 2000 en Henk Oldenbeuving, www.zwembadspecialistnoord.nl en nieuwbouw-onderhoud-montage-advies ook voor sauna’s, whirlpools stoomcabines en zonnebanken.

Nico Kaandorp en medew erkers wensen iedereen gezellige feestdagen en een gezond nieuwjaar .

Middenweg 3, Noordbeemster, tel. 0299 76 00 40 www.beemsterland.com


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 28

Overgebleven zegels leveren boodschappenpakketten op

Iedereen prijs bij de bingo

Schermerhorn - Vrijdag kwamen alle cliënten van de dagopvang van de Zorgcirkel in De Horn bij elkaar voor een gezellig kerstfeest. De tafel was feestelijk gedekt, er was lekker eten en als afsluiting werd er bingo gespeeld. Voor iedereen was er een prijs, die zelf uitgezocht mocht worden. Activiteitenbegeleidster Sandra van Haaften leidde de bingo, met veel gevoel voor humor. Wie een valse bingo had, moest een liedje zingen. 49, 1645Maar RG toen Rustenburg meneer Douven erachax: 072-5022936 ter kwam dat hij allang bingo had

gehad, mocht hij gerust ook een liedje zingen. Rond vier uur namen de cliënten afscheid van el-

kaar met een welgemeend “vrolijk kerstfeest!” Tekst en beeld: Em van Es

Op de foto de kerstpakketten staan klaar in de hal van het winkelcentrum voor vervoer naar het gemeentehuis.

B

TEEMBOUW

De Rijp - Het initiatief dat Ellie Kiewiet en Wilma Huider zijn gestart om de overgebleven zegels van Plus Graft-de Rijp voor boodschappenpakketten te sparen heeft resultaten gehad. Afgelopen dinsdag zijn maar liefst 24 pakketten afgeleverd bij de Gemeente Graft-De Rijp. Voor de verdeling van deze pakketten zal de Gemeente mensen uitzoeken, die hiervoor in aanmerking komen. Zij zullen in de dure decembermaand blij gemaakt worden met een boodschappenpakket. Sjaak Bakker van Plus Graft-De Rijp vond het een heel sympathieke actie. Hij heeft nog eens 15 extra pakketten beschikbaar gesteld.

Tekst en beeld Ad Hodde

ouw.nl - www.bakkersysteembouw.nl echterlandsedijk rijdt, valt het gelijk op. Aan de eg staan allemaal kleine tuinhuisjes. Niet van die nhuisjes, maar verrassende huisjes met felle kleuren. ‘Bij ons kan je precies bestelen’, vertelt Wil Bakker, mede-eigenaar van Bakker Systeembouw. ‘We spuiten alles ‘Ik wilde eigenlijk niets anders’, vertelt Wil, ik wilde altijd al timmeren.

e ok ar . O n-kl tten -e ke nt ak ka wp u bo

W. BAKKER SYSTEEMBOUW

W. BAKKER Garages

B

OUW

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

Rustenburg Bergingen SYSTEEMBOUW aardenboxen 36 Profiteer in de maand Januari van Tuinhuisjes =D kker en zijn broer, samen met nog een personeelslid, zo’n 300 huisjes. Er 16 wordt bakkersysteembouw.nl een leuke nieuwjaarskorting. Priëlen oveel geld besteed tuinen en dus ook de aan tuinhuisjes. jk rijdt, valt hetaan gelijk op. Aan Kwadijkerweg 2 | Zuidoostbeemster Drechterlandsedijk 47 | Rustenburg 06 50 28 23 54 www.bakkersysteembouw.nl Zomerhuisjes / aal nader kleinetoegelicht tuinhuisjes. Niet diebezoek aan ons bedrijf zeker het nder hebben, dan van is een WWW.BAKKERSYSTEEMBOUW.NL www.buitenzorgtuinen.nl T. 072 - 502 1402 verrassende huisjes met felle kleuren. ‘Bij ons kan je precies bestelkunt u tevens een aantal modellen bezichtigen. Chalets b.g.g. 06 12 99 26 73 Drechterlandsedijk 47, Rustenburg Bakker, mede-eigenaarLoodsen van Bakker Systeembouw. ‘We spuiten alles Tel.072-5021402 lijk niets anders’, vertelt Wil, ik wilde altijd al timmeren. Paardenboxen

Ontwerp op maat!

De Volger 10a | De Rijp 0299 - 67 34 64 www.rijperwielerboetiek.nl

b.g.g. 06-30718556

15 = A

52West IT Sevices Computersystemen-Computerhulp-Dienstverlening

Galjoen 24 | De Rijp T. 06 14 89 64 69 www.52west-it.nl

Edisonweg 12b | Alkmaar verkoop.alkmaar@axender.nl 072-7514900

Oosteinde 37 | De Rijp 0299 67 14 88

oer, samen met nog een personeelslid, zo’n 300 huisjes. Er wordt teed aan tuinen en dus ook aan tuinhuisjes.

egelicht hebben, dan is een bezoek aan ons bedrijf zeker het

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 29

Portret

E E N S E R I E P O R T R E T T E N VA N O P M E R K E L I J K E V R O U W E N U I T D E R E G I O

K AT J A B R I N K M A N VA N G T A L 1 5 J A A R V L U C H T E L I N G E N O P

“Ik vind het prachtig als ik een kerstkaart krijg van een moslimgezin” Andere culturen hebben Katja Brinkman altijd geïnteresseerd. Dat heeft ze van haar moeder. Die ging als jonge vrouw op wereldreis, maar moest die reis afbreken toen de Tweede Wereldoorlog begon. In een tijd dat voor veel kinderen zelfs de Veluwe al onvoorstelbaar ver weg lag, namen Katja’s ouders haar mee op vakantie naar Noorwegen of Hongarije. Haar twee dochters hebben dat reisgen geërfd: de een woont al jaren in Australië en de ander sinds kort in China. Alleen haar zoon woont nog in de buurt, in Amsterdam. Maar ook hij gaat graag ver weg op vakantie.

Katja is “wel een beetje jaloers” op de mooie reizen die haar kinderen maken. “Zelf kan ik niet op reis. Ik heb reuma en kan niet heel goed lopen.” Maar als voorzitter van Vluchtelingenwerk Leeghwaterland ontmoet ze vlak bij huis mensen uit allerlei culturen. Asielzoekers die een huis toegewezen krijgen, worden door Katja en haar collegavrijwilligers wegwijs gemaakt in de Nederlandse maatschappij. Maar ondertussen leert ze van hen ook over hun tradities en gebruiken. Kleurrijk “Als je allebei in staat bent om je open te stellen voor elkaar, is dat heel leerzaam en leuk. De maatschappij wordt veel kleurrijker dankzij asielzoekers. Ik weet dat er mensen zijn die één kleur wel best vinden, maar ik hoor daar niet bij. Zo vind ik het erg leuk om te ervaren hoe gastvrij veel vluchtelingen zijn. Ze hebben weinig geld om van te leven, maar als er visite komt zetten sommigen de hele salontafel vol met

snoepjes en koekjes.”Asielzoekers die naar Nederland komen, wonen eerst in opvangcentra. De kinderen gaan direct naar school, maar vol-

wassenen mogen geen Nederlandse les krijgen en niet werken. Vluchtelingen die niet teruggestuurd worden naar het land van herkomst, krijgen gemiddeld na een jaar in opvangcentra een woning toegewezen.

Elke gemeente moet een bepaald percentage asielzoekers opnemen. “De regering heeft dat zo bepaald om gettovorming tegen te gaan”,

legt Katja uit. “Graft-De Rijp moet ongeveer tien vluchtelingen per jaar opvangen. Ik begrijp best dat mensen die al heel lang wachten op een huis, het gevoel hebben dat vluchtelingen ‘onze huizen’ inpikken. Er zijn inderdaad te weinig huurwoningen, dat is een probleem. Maar we kunnen asielzoekers ook niet de hele tijd in opvangcentra laten wonen.” Lening Gezinnen die een woning toegewezen krijgen, hebben vaak niet meer bezittingen dan in één plastic tasje passen. “De meeste hebben alleen de kleren die ze aan hebben en één reservesetje kleding”, vertelt Katja. “Maar ze moeten wel binnen twee weken hun huis inrichten en verhuizen. Daarvoor krijgen ze een lening. De meesten kiezen ervoor om samen met ons in de kringloopwinkel hun huisraad te kopen.

Een enkeling wil alleen nieuwe spullen, maar die kan dan natuurlijk veel minder kopen.” Elk gezin krijgt hulp van twee vrijwilligers: een maatschappelijk begeleider en een taalcoach. “In het begin moet er veel geregeld worden en komen we vaak wel drie keer in de week bij een gezin. Daarna wordt dat steeds minder. Binnen twee jaar moet een gezin zichzelf kunnen redden en het laatste half jaar komen we eigenlijk alleen nog als mensen bellen.” Trauma “Bij een aantal gezinnen ben ik zelf de maatschappelijk begeleider geweest. Je hoort dan soms afgrijselijke verhalen. Vooral in Burundi, Rwanda en Somalië zijn vreselijke oorlogsmisdaden gepleegd”, weet Katja. “Sommige mensen hebben gezien hoe van familieleden het hoofd afgehakt werd. Die hebben vaak veel hulp nodig om hun trauma te verwerken en weer normaal te kunnen functioneren.” De psychologische begeleiding is een zaak voor professionals, daar hoeven de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk zich niet mee bezig te houden. En ook de beslissing of een gezin in Nederland mag blijven,

nemen ze niet. “Wij zijn er puur om mensen te helpen hun leven op te pakken. Iedere vrijwilliger doet dat op zijn eigen manier. Juist omdat iedereen zijn eigen talenten heeft, zouden we graag wat meer vrijwilligers hebben. De een is misschien beter met administratieve zaken, terwijl de ander mensen wegwijs kan maken in de supermarkt of ze kan helpen hun tuin leuk in te richten. We zouden zeker twee nieuwe maatschappelijke begeleiders kunnen gebruiken en één taalcoach.” Kerstkaart “Er zit soms best een kloof tussen wat wij normaal vinden en wat mensen gewend zijn. Het is fijn als een gezin dat we begeleiden zijn draai weet te vinden, lid wordt van clubjes en leuk contact met de buren krijgt. Vaak kruipt een moeder die eerst helemaal in haar schulp zit, daar langzaam uit omdat ze ziet dat Nederlandse vrouwen veel mondiger zijn. En als een moslimgezin mij een kerstkaart stuurt, dan vind ik dat prachtig. Hen zegt het kerstfeest niets, maar ze begrijpen dat het voor mij belangrijk is.” FOTO'S EN TEKST: EM VAN ES

Vluchtelingenwerk Leeghwaterland bedankt namens haar cliënten

PLUS GRAFT-DE RIJP voor het boodschappen pakket!


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 30

KERSTVERHAAL

Martijn zich af. Ik heb nog nooit een cadeautje van de kerstman gekregen. "Mama, wat voor cadeautjes brengt de Kerstman?", vroeg hij. "Ik geloof dat hij geeft wat de kinderen graag willen hebben," antwoordde zijn moeder. Ze wreef in haar ogen. "Ik zou best een nieuwe lamp willen hebben. Dan zou ik beter licht hebben om bij te naaien. Kom Martijn, we gaan slapen.” Maar Martijn sliep helemaal niet lekker. Hij moest de hele tijd aan de Kerstman denken. Misschien had de Kerstman hem nog nooit een cadeautje gebracht, omdat hij niet wist wat Martijn wilde hebben. Dat kon toch? Maar hoe moest Martijn de Kerstman laten weten wat hij graag wilde hebben? Ach, het had ook allemaal geen zin. Verdrietig trok Martijn de deken over zijn hoofd.

Luchtpost voor de Kerstman Martijn en zijn moeder woonden in een klein huisje in de Beemster. Misschien ken je het wel, net buiten het dorp met een rood dak en twee bomen ervoor. Ze waren arm. Martijn had geen vader. Martijns moeder was naaister, maar tegenwoordig is er niet veel naaiwerk meer. Martijn ging elke dag na school kranten bezorgen, zodat er toch nog wat geld binnen kwam. Toch hadden ze maar net genoeg geld voor wat ze echt het meest nodig hadden.

Op een avond kwam de bakkersvrouw haar nieuwe rok voor de feestdagen halen. Ze legde drie euro voor Martijns moeder op tafel en een boekje voor Martijn. "Het is maar een oude agenda. Maar er staan mooie plaatjes in”, merkte ze op. "Dank u wel!" zei Martijn blij. Hij ging met het boekje bij het flak-

kerende lampje zitten en bekeek de plaatjes. Het plaatje bij de maand december vond hij het mooist. Elk jaar komt de Kerstman met zijn rendierslee vanaf de Noordpool naar ons toe. Hij brengt cadeautjes mee voor alle lieve kinderen, stond eronder. Voor alle lieve kinderen? Ben ik dan niet lief geweest?, vroeg

De volgende ochtend kwam Martijn Dirk, de postbode, tegen. “Ik heb wat voor je meegebracht”, fluisterde Dirk geheimzinnig. Hij hield iets achter zijn brede rug verstopt. "Wat dan? Een snoepje? Of een mooie speelgoed auto?", raadde Martijn. "Fout! Helemaal fout!", lachte Dirk. Op dat moment ging achter hem bol en rood de maan op. "Een ballon! Die heb ik op de Wintermarkt voor je gekocht," vertelde Dirk. "En er zit speciale lucht in, waardoor hij kan vliegen.” Voorzichtig pakte Martijn het touwtje vast. Hij was er stil van. Dirk streek Martijn door zijn haar. Toen klom hij weer op zijn postfiets en ging verder. Dolblij met zijn mooie ballon liep Martijn weg. Die middag zat hij op het hek voor de schapenwei en keek naar zijn ballon. Hij kon zijn ogen er niet van afhouden. Zo rood als de jas van de Kerstman en zo rond als zijn buik. En hij danste zo mooi in de wind! Als Martijn het touwtje los zou laten, zou hij tot in de hemel vliegen. Of naar de Noordpool. Opeens begon Martijns hart sneller te kloppen. Misschien kon de ballon zijn wensen naar de Kerstman brengen! Martijn sprong van het hek en liep naar huis. Daar scheurde hij voorzichtig een blaadje uit zijn schoolschrift. Hij schreef een lange brief:

Lieve Kerstman, Ik heet Martijn en ik ben acht jaar. Ik heb een plaatje van u in een agenda gezien en ik heb een paar wensen. Wilt u alstublieft een lamp voor mijn moeder brengen? En ik zou graag warme laarzen willen hebben. Mijn schoenen zijn zo koud in de winter. En graag ook warme handschoenen. De mijne zijn zo dun geworden. Als ik maar één ding mag vragen, brengt u dan de lamp alstublieft. Ik hoop dat u mij kunt vinden. Ik woon in de Beemster in het huisje met het rode dak en die twee bomen er voor. Kom alstublieft! Martijn. Martijn vouwde de brief op en bond hem aan het touwtje van de ballon. Toen liep hij de trap op naar zijn kamertje en deed het raam open. Lang staarde Martijn in de verte. Waar zou de Noordpool zijn? Moest hij zijn prachtige ballon nu echt laten gaan? Maar het was de enige manier om zijn brief bij de Kerstman te krijgen. Martijn keek nog een keer of de knoopjes allemaal goed vast zaten. Toen drukte hij een kus op de dikke wang van de ballon en liet hem los. Maar de koude wind blies niet naar het noorden. Hij kwam juist uit het noorden, en hij blies Martijns ballon naar het zuiden. Over bossen, heuvels en dalen tot aan de bergen. Aan de rand van een grote stad had de ballon niet genoeg kracht meer om verder te vliegen. Hij zweefde langs een dak naar beneden en kwam in een tuin terecht. Even later kwam de oude Thijs uit zijn huisje. Hij zag de leeggelopen ballon. "Wat is dat voor rommel," bromde hij. Thijs was vaak brommerig sinds zijn vrouw gestorven was. Dat kwam doordat hij zich zo eenzaam voelde. Toen zag Thijs Martijns brief. Hij vouwde hem open en las hem. "Hij wil wat van de Kerstman hebben," snoof de oude man. "Ha! Wat verbeeldt die verwende aap zich wel! Wensen heb ik ook!" Thijs verfrommelde de brief en gooide hem in de vuilnisbak. Maar die nacht sliep Thijs niet goed. Hij moest steeds aan de Kerstman denken. Hij had vroeger

ook wensen gehad, kinderen, kleinkinderen - en toch was hij helemaal alleen. En die Martijn was misschien toch niet zo'n verwend kereltje. Laarzen, handschoenen en een lamp voor zijn moeder. Welk kind vroeg nou zulke dingen aan de Kerstman? Heel vroeg in de ochtend stond Thijs op. Hij haalde Martijns brief weer uit de vuilnisbak. De Beemster waar lag dat eigenlijk? Twee dagen later stond er een wonderlijke, oude man op het station van Purmerend. Hij had een rode jas aan en hij had een zak vol pakjes bij zich. Boven zijn hoofd danste een rode ballon. "Hoe kom ik bij het huisje van Martijn in de Beemster, dat met de twee bomen er voor en het rode dak?" vroeg de wonderlijke oude man. "Daar kun je nu alleen met een taxi komen," antwoordde de stationschef. "Hé, Dirk, kom eens hier. Deze heer wil naar de Beemster." Een paar uur later werd er bij Martijn op de deur geklopt. En toen kwam de Kerstman binnen. Echt, heus waar - de Kerstman! Hij had met bont gevoerde laarzen en heerlijk warme wanten voor Martijn bij zich. En een lamp die veel licht gaf voor Martijns moeder. Fruit en snoepgoed. En de prachtige kerstballon had hij ook teruggebracht! De Kerstman bleef de hele nacht bij Martijn. Hij hield zijn hand vast tot hij in slaap gevallen was. Daarna praatte hij heel lang met Martijns moeder. Toen het de volgende ochtend licht werd, laadden ze een bundel kleren, de nieuwe lamp en de naaimand in een taxi. Toen gingen ze naar het station van Purmerend. Nu wonen Martijn en zijn moeder bij Thijs. Elke dag speelt Martijn na school in de tuin. De oude Thijs kan weer lachen en Martijn en zijn moeder noemen hem 'opa'. Elk jaar als het Kerstmis wordt, kopen Martijn, zijn moeder en Thijs een rode ballon. Dan schrijven ze de Kerstman een bedankbrief en binden hem aan het touwtje. Daarna laten ze de ballon vliegen - over dalen, bergen en bossen naar de Noordpool, tenminste dat hopen ze. Bewerkt door: Cor Koomen

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

SCHERMERHORN KACHELS Raadhuisstraat | 19 Graft 0299 74 31 24 www.schermerhornkachels.nl 13 = W

Oostgraftdijk1 | Oostgraftdijk www.koekkoekbouw.nl

M.C. van Voordenstraat 14 | De Rijp 06 55 19 09 09 www.klusbedrijfcramer.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 31

te vinden in de snelgroeiende Chinese economie. Zij bieden met het Nomaden naar School project middelbaar onderwijs voor jongeren tussen 12 en 18 jaar aan in de regio Sershul in het noordoosten van Tibet. Het project bestaat uit vier schoolklassen waar ervaren leraren tweetalig middelbaar onderwijs geven, zowel in het Tibetaans als het Chinees. Na afloop van deze school kunnen jongeren doorstromen naar beroeps-opleidingen binnen Vistaproject Tibet, een eigen bedrijf starten, ambtenaar worden, of verder studeren aan een hogeschool of universiteit. De doelstelling is kansarme Tibetanen in staat te stellen hun eigen situatie te verbeteren op het gebied van onderwijs, economie en gezondheid en mede daardoor de unieke Tibetaanse cultuur te behouden.

Kunstverkoop voor onderwijs De Rijp/Tibet/Suriname - René Man van Man Print & Sign uit De Rijp heeft, na jaren met deze gedachte te hebben gelopen, in 2010 de Stichting Education Kids Foundation opgericht. Dit vooral omdat hij vindt dat elke kind op de wereld onderwijs verdient. Thomas Dooves is momenteel druk bezig om deze Stichting te promoten. Het is bijna niet te geloven dat er ongeveer 60 miljoen kinderen geen onderwijs krijgen. In veel gevallen bestaat er niet eens een basisschool, het aantal analfabeten is dan ook erg hoog. Zonder scholing ziet de toekomst er wel erg somber uit. Kies een project U kan zelf kiezen welk project u

wilt steunen. Op het moment lopen er twee projecten. Kinderen van Suriname De Stichting Kinderen van Suriname geeft met behulp van giften van donateurs ondersteuning aan het gezinshuis dat Ramses Man (achterneef van René) en Susan Smithuis uit De Rijp samen met hun twee kinderen gaan starten in Paramaribo, Suriname. Met dit gezinshuis willen Ramses en Susan een nieuwe kans geven aan kinderen die in een kindertehuis zitten. Omdat ze vinden dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een veilig en stabiel gezin. Ramses, Susan, Elise en Liam zijn eind september 2013 vanuit Nederland naar Paramaribo verhuisd. Als ze

het huis gereed gemaakt hebben voor gebruik zullen ze vanaf januari 2014 de eerste kinderen in hun gezin gaan opvangen. In het gezinshuis is plaats voor de opvang van vier kinderen. Zij draaien mee met de huishouding en wonen 24 uur per dag bij Ramses, Susan, Elise en Liam in huis. Deze kinderen komen uit verschillende tehuizen in Paramaribo en hun kansen om op korte termijn terug te keren naar hun ouders of familie zijn klein. In het gezinshuis hebben de kinderen ruimte, rust en een veilige omgeving, waardoor ze de kans krijgen om weer echt kind te zijn. Daar waar nodig krijgen ze profes-

sionele pedagogische begeleiding. Tijdens hun verblijf wordt in kaart gebracht wat de beste mogelijkheid is om een kindje langdurig weer in een gezinssituatie op te laten groeien. Dat kan zijn bij (verre) familie of bij een pleeggezin. Vistaproject Tibet Vistaproject Tibet is een Tibetaanse organisatie die tot doel heeft de sociale en economische positie van jonge ex-nomaden in de regio Sershul in de provincie Sichuan, China te verbeteren.

Geef hoop, koop kunst Education Kids Foundation wil deze kinderen een kans bieden. Dat doen zij door projecten te steunen die op hun beurt kinderen de kans geven om naar school te gaan. Door het kopen van een kunstwerk op RVS, Magnetic Art System of origineel kunstwerk steunt u de projecten. De kunstwerken zijn gemaakt door kunstenaars die achter de gedachte van Education Kids Foundation staan. Er zijn vier kunstenaar die deze projecten een warm hart toedragen, dat is Tonny Baars, Tashi Norbu, L’Arte Della Vita en Martijn de Groot. U kunt de werken kopen via de site: www. educationkidsshop.nl, de prijzen liggen ongeveer tussen de € 45,- tot € 450,-. Mooie kunst aan de wand met de achterliggende gedachte dat het voor kinderen met een toekomst is. Dat moet geen moeilijke beslissing zijn. Grote foto: Ramses Man en Susan Smithuis Foto rechtsboven: Thomas Doover met het schilderij Dalai Lama On The Wall Foto rechtsonder: Tibetaanse kinderen

Analfabetisme zijn in de Tibetaanse gebieden van China erg hoog, bijna 80% van de bevolking van 15 jaar en ouder kan niet lezen of schrijven, waardoor het moeilijk is een baan

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 • Loonadministratie • Fiscale dienstverlening • Financiële administratie

Aannemersbedrijf

M. Duinmaijer B.V.

wenst u een fijne Kerst Lèvin& Reijers en gezond gelukkig 2014! Financiële administratie t Fiscale dienstverlening t Loonadministratie

Bamestra 1a | Middenbeemster 0299 68 77 17 Bamestraweg 1a www.reijersadvies.nl MOB. 06 230 231 06 www.reijersadvies.nl 1462 VM Middenbeemster info@reijersadvies.nl TEL . 0299 – 68 77 17

Tuingracht 3 | De Rijp 0299 67 53 60 www.kniphuys.nl

M.C. Van Voordenstraat 2 | De Rijp T. 0299 673487 / 67 13 45 F. 0299 67 46 26 www.duinmaijer.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 32

Heerlijk Wonen

O N Z E VA K M E N S E N Z O R G E N E R V O O R !

Informatieavond herinrichting Noordeinde en Kopdammerdijk Grootschermer

Vraag vrijblijvend een offer te aan! Vraag vrijblijvend een offer te aan! Vraag vrijblijvend enerdte aan! off eejblnijv Vraag vri een offerte aan!

Wij wensen al onze klanten gezellige Kerstdagen en een zonnig Nieuwjaar! (072) 502 12 31

Vraag vrijblijvend een offer te aan!

(072) (072) 502 12 502 31 5021212 (072) 31

31

Walingsdijk 16 Nu met belastingvoordeel! Walingsdijk 16 Walingsdijk 16

1645 RN Ursem 16

Walingsdijk 1645 RN Ursem 1645 RN Ursem

1645 RN Ursem WWW.WIT TE-INSTALLATIE.NL

WWW.WITTE-INSTALLATIE.NL WWW.WIT TE-INSTALLATIE.NL WWW.WIT TE-INSTALLATIE.NL

(072) 502 12 31 Walingsdijk 16 1645 RN Ursem

Grootschermer - Naar aanleiding van diverse klachten met betrekking tot de verkeersveiligheid, is de gemeente voornemens om het Noordeinde en de Kopdammerdijk opnieuw in te richten. In opdracht van de gemeente zijn er door het adviesbureau Grontmij twee varianten uitgewerkt met mogelijke verkeersmaatregelen. Om inzicht te geven in deze varianten, organiseerde de gemeente Schermer op maandagavond 16 december een informatieavond voor alle aanwonenden. Tijdens deze informatieavond werd uitleg gegeven over de mogelijke varianten en werd er aan de aanwonenden gevraagd naar hun mening en hoe men aankeek tegen de gestelde problematiek. Bij de presentatie die gehouden werd in café Restaurant het Genot van Grootschermer waren wethouder Wim van Enter van de Gemeente Schermer, Emiel Zomerdijk Gemeente Schermer en Martin Verzijde van de Grontmij aanwezig. De algemene klachten waren dat te hard gereden wordt, er te kort parkeerruimte is en dat er schade aan de bermen wordt toegebracht. Over de hele avond gezien werden er door de aanwonenden diverse oplossingen aangedragen en werden de technische oplossingen door Martin Verzijde bekeken en besproken. De bedoeling van deze avond was om de meningen en adviezen van aanwonenden te horen en te bekijken hoe deze in de planning met betrekking tot de verkeersveiligheid te verwerken. Naar aanleiding van deze planning is er vanuit de aanwonenden behoefte aan verdere informatie hierover en zal de Gemeente en Grontmij hierop terug komen.

WWW.WIT TE-INSTALLATIE.NL Tekst en beeld: Gre Breedt

Sinds 1896

werkzaamheden VoorVoor alle alle werkzaamheden aan aan Voor alle werkzaamheden aan • C.V. en sanitair installaties • gas-, C.V., watergas-, wateren sanitair installaties • C.V., gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, lood-looden dakwerk • Zink-, en dakwerk • Zink-, lood- en dakwerk

ZIJNZijn WIJwij SNEL, VAKKUNDIG EN betrouwbaar BETROUWBAAR vakkundig en Zijn snel, wij snel, vakkundig en betrouwbaar

Marten Michielshof 9, 1483 CA De tel. tel. (0299) 673425 Marten Michielshof 9, 1483 CA Rijp De Rijp (0299) 673425 GALJOEN 41 | 1483 TM DE RIJP | T 0299 67 34 25 | F 0299 67 55 77

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 12 = U

Dekker BV installatiebedrijf 7=0

Wenst u een goed lopend 2014! Hobrederweg 29 | Middenbeemster Tel: 06-43450355 www.voetcorrect.nl

Bamestraweg 21 | Middenbeemster 0299 68 14 26 www.installatiebedrijfdekker.nl

Drukkerij Noordholland | Alkmaar T. 072 519 6741 / 6740 www.drukkerijnoordholland.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 33

Heerlijk Wonen

O N Z E VA K M E N S E N Z O R G E N E R V O O R !

Natuurbeschermingswet Vergunning Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning hebben verleend aan Maatschap Ruiter voor de uitbreiding van de melkveehouderij aan de Meerdijk 1a te Grootschermer in de gemeente Schermer. De aanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied ‘Eilandspolder’. De vergunning gaat in op de datum van verzending. U kunt de vergunning inzien De aanvraag, de vergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 december 2013 tot en met 23 januari 2014 ter inzage bij de sector Vergunningen van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak, tel.: 0800 9986734. Voor verdere informatie kunt u

contact opnemen met de heer M. Hartman, tel.: 023-514 3189. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tot en met 23 januari 2014 op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift schriftelijk indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. Degene die op deze wijze bezwaarschrift heeft ingebracht kan later tegen het besluit beroep instellen. Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Raad van State, t.a.v. de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Fijne feestdagen eu

de beste wensen voor 2014

Zuidervaart 18 | Zuidschermer T. 072 50 44 110 www.titakinderopvang.nl

Dorpsstraat 15 | Graft-De Rijp Tel/fax: 0299 67 32 79 www.dejongh-hout.nl

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

pvelzeboer.nl

4=i

Rioolproblemen? Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

06 28 64 32 19 www.pvelzeboer.nl

Allround klussenbedrijf 06 26 09 85 65 Grootschermer

G.G. Schipperstraat 3 | De Rijp 06 23 60 05 31 www.ppalsma.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 34

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

BRIDGECLUB DE RIJP

F4 SV De Rijp Najaarskampioen De Rijp - Door een fout van onze krant stond er afgelopen week een verkeerde tekstkop boven deze kampioenen. Ons excuus hiervoor. Vorige week zaterdag is de F4 on-

der leiding van Ruud van Tiel en Marcel Bommer najaarskampioen geworden . Dit team heeft dit kampioenschap kunnen bereiken door twee keer per week heel hard te

trainen en 113 doelpunten te maken. Uit handen van het jeugdbestuur kregen zij een medaille en een roos.

Bridge 16 december 2013 A-Lijn 1. Margreet Broersen en Toos van Rooijen 2. Cees Tromp & Sjoerd van der Wal 3. Martin Roelofsen en Hans Spekken

62,08% 59,58% 57,92%

B-lijn: 1. Tineke Stoop en Gre Zomerdijk 2. Carla van Maaswinkel en Gre Mul 3. Willemien van Brakel en Riet Poel

67,00% 57,08% 57,00%

C-lijn: 1. Wil Bernards en Tannie Brouwer 2. Zeeger Everaars en Pieter de Vries 3. Ieke Hoogendoorn & Nel Muijsson

64,58% 63,33% 55,00%

Kerstbridge 18 december 2013 A-Lijn 1. Martin Phaff – Cees Tromp 2. Gerda Schoonderbeek – Anita Löwenhardt 3. Nel Muijsson – Riet Poel

66,67% 64,06% 53,13%

B-Lijn 1. Inga Stoop – Hans Spekken 2. Gre Mul en Kees Mul 3. Diny Sanders – Nico Tromp

65,63% 57,29% 56,25%

Sportnieuws?

MAIL DE UITKOMST: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 Stilte, schoonheid en rust MUSEUM EN BEELDENTUIN

Nic Jonk Haviksdijkje 5 | Grootschermer T. 0299 67 15 60 www.beeldentuinnicjonk.nl

Groenedijk 6 | Oost-Graftdijk www.europarcsverkoop.nl

Purmerweg 29b | Purmerend www.wherelant.nl

Prettige dagen, een goede jaarwisseling en een sfeervol jaar 2014.

SCHOONHEIDSSALON Galjoen 21 | De Rijp T. 0299 - 67 17 48 www.allure-salon.nl

Tuingracht 32 | De Rijp 0299 67 40 55

Insulindeweg 11 | Middenbeemster T. 0299 - 68 18 07 www.fitness-dekloek.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 35

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

Esther van Etten Sportdietist en trainer. Voor een deskundig voedingsadvies op maat en diverse leuke sportlessen.

Kerstmixtoernooi SV De Rijp De Rijp - In plaats van de laatste training van 2013 op het veld van SV De Rijp, is er op donderdag 19 december een Kerstmixtoernooi gehouden. De spelers van de A en B selectie, het 3e en 4e elftal, de veteranen 1 + 2 + 3 en de dames had-

den zich opgegeven. Zij werden ‘gemixed’ in verschillende teams. Het A-veld was in drieën verdeeld. Op deze kleine veldjes, met kleine doeltjes, speelden drie teams van zeven deelnemers tegen elkaar. Na afloop was er een drankje (glüh-

wein) en een hapje in de nieuwe kantine.

Dennis van Barneveld, Jos Timmer en Mick Smits zijn op die dag namelijk geslaagd voor de Basis Opleiding Scheidsrechter! Zij hebben uit handen van de cursusleider van de KNVB, de heer Willem Sombroek, het KNVB-scheidsrechterdiploma en de bijbehorende badge uitge-

reikt gekregen. Deze cursus werd gehouden bij voetbalvereniging Koedijk waar zij in 7 avonden de benodigde theoretische kennis, zoals onder andere volgen/positiekiezen, spelregels en omgaan met weerstand, hebben opgedaan. Uiteraard wordt bij de cursus ook aandacht besteed aan de benodigde praktijkervaring; zo moeten de cursisten op 2 van de cursusavonden een gedeelte van een wedstrijd

FIT EN SLANK: Afslank cursus ‘Food in Balance‘ voor een gezonde slanke lijn!

FIT EN RUN: Outdoor training. Combinatie van conditietraining en spierversterkende oefeningen.

AANMELDEN, INFO EN TARIEVEN: Esther van Etten, diëtist en Trainer www.esthervanetten.nl of bel: 06 533 15 922

KOM IN BEWEGING EN GEEF JE OP! BRIDGECLUB URSEM

Een overzicht van de kerstmix Beeld en tekst Ad Hodde

Scheidsrechternieuws SV De Rijp De Rijp - Voor drie van onze jeugdleden is vrijdag de dertiende toch wel een heel speciale dag geworden.

FIT EN SHAPE: Simpel en doeltreffend! Buik-billen-benen en voor alle leeftijden.

fluiten. Daarnaast moeten er ook nog twee stage-wedstrijden gefloten worden onder toeziend oog van een KNVB-waarnemer. We zijn bij SV De Rijp bijzonder trots dat er weer drie leden kunnen toetreden tot het scheidsrechtercorps. Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie heel veel plezier toe bij deze mooie hobby!

Zittingsuitslag 12 december 2013 A-Lijn 1 Bert Claasen & Wim ten Have 2 Siem de Jongh & Cor Leeuw 3 Jan Boots & Ted Boots

60,76% 60,42% 58,68%

Lijn B 1 Lida Grooteman & Rinus Popeyus 2 Cor Koeman & Siem van Westen 3 Carla Sarlemijn & Benno Vosse

76,67% 57,92% 56,67%

Lijn A 1 Jan Boots & Ted Boots 2 Bert Claasen & Wim ten Have 3 Kees de Boer & Sjaak van der Molen

61,18% 54,58% 53,54%

Lijn B 1 Lida Grooteman & Rinus Popeyus 2 Ria van Borre & Benno Vosse 3 Cor Koeman & Siem van Westen

58,58% 56,11% 52,41%

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 Fysio-Fit

19 = !

SV Graftdijk | Kanaaldijk 1b West-Graftdijk | T. 075 641 15 69

Jan Ploegerlaan 1 | De Rijp www.svderijp.nl

Wollandje 1 | De Rijp Mieuwijdt 19 | Graft Tel: 0299 67 18 77

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 36

ARTHUR STOLK IS BEGINNEND ONDERNEMER BINNEN DE IT-SECTOR. IEDERE MAAND GAAT HIJ IN OP VEEL VOORKOMENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT ZIJN VAKGEBIED.

Het nieuwe jaar Bijna is het zover, 2014 staat op de stoep. Een nieuw jaar met veel nieuwe innovaties. Wat staat ons te wachten in 2014. Windows XP zal, zoals te lezen is geweest in mijn column van 29 oktober 2013, geen ondersteuning meer ontvangen van Microsoft per 8 april 2014. Hierdoor bent u niet meer optimaal beschermd tegen bedreigingen van buitenaf. Ik wil u nogmaals op het hart drukken om een upgrade te doen, mits uw huidige systeem dit toelaat. Is een upgrade niet mogelijk? Bekijk voor welke doeleinden u uw huidige computer gebruikt. Surft u op internet en stuurt u af en toe een mail? Dan volstaat in de meeste gevallen een tablet.

Flessenactie voor Schermer Request groot succes Schermer - Afgelopen donderdagavond was Schermerrequest.nl aanwezig op de Kerstviering van de Sint Michaelschool in Zuidschermer. De school had een speciaal ‘flessenlied’ gemaakt met lege flessen en een Serieus Schermer Request lied. Daarnaast had juf Irene een heuse geldboom gemaakt en een liedje voor groep 1. De kinderen van de Sint Michaelschool hadden een bedrag opgehaald van €346,25.

‘’We waren echt buitengewoon verrast en ontroerd door deze toffe kinderen, hun juffen en meesters”, aldus Franca Oud van Schermer Request en initiatiefneemster van deze flessenactie. Allemaal nog heel erg bedankt, het is een fantastische bijdrage! De kinderen kwamen zaterdag om 12.00 uur naar de opening van het Glazen Huis in Zuidschermer om

Mobiel betalen zal naar alle waarschijnlijkheid een landelijk intrede krijgen. Dit zal geschieden via uw mobiele telefoon. De nieuwste versies telefoons hebben een NFC (near field communication) chip aan boord. Hierdoor kan er gemakkelijk met uw mobiel betaald worden. Uw pinpas heeft u dan niet meer nodig. De grote ontbrekende is Apple. Apple ondersteund deze techniek nog niet in zijn mobiele apparaten.

het speciale lied nog één keer mee te zingen. Wat zijn wij trots op de kinderen uit de gemeente Schermer. Zij hebben met de actie 2.718 plastic flessen, 75 bierkratten met flesjes, 307 lege bierflesjes en 3 vaatjes opgehaald en ingeleverd. Het bedrag dat door de Troefmarkt aan Schermer Request.nl is betaald is € 1.098,20.

Onze bankrekeningnummers gaan veranderen. Deze zullen gaan voldoen aan de Europese standaard SEPA. Onze bankrekeningnummers zullen in het vervolg IBAN nummers gaan heten. Voor consumenten veranderd er weinig. De bank maakt IBAN nummers van uw huidige rekeningnummers. Voor zakelijke gebruikers is het zaak dat deze hun IBAN nummer op hun facturen gaan vermelden. Houd hier rekening mee, per 1 februari moet u om zijn. 2014 een mooi jaar om naar uit te kijken, vanaf hier wil ik iedereen een voorspoedig 2014 wensen. Tot in het nieuwe jaar!

Tekst en beeld: Gre Breedt

Bands gezocht voor de eerste P3 Tribute Night Purmerend - Breng een ode aan je muzikale inspiratiebronnen en kruip in de huid van je favoriete artiest tijdens de eerste editie van de P3 Tribute Night. Deze avond staat gepland op zaterdag 12 april

2014. P3 zoekt 5 of 6 lokaal/regionale bands die het leuk lijkt om voor deze avond een speciaal repertoire te brengen. De bands hoeven dus niet perse al een tribute band te zijn. De bands spelen deze

avond allemaal een half uur, dus vanaf zes a zeven nummers kan een band al meedoen! Aanmelden kan via het e-mailadres van programmeur Frank vd Berg, info@feestevenementen.nl .

P3 Tribute Night Zaterdag 12 april 2014 Pop- & Cultuurpodium P3 www.P3Purmerend.nl

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 DE HAAN

U bent van harte welkom!

22 = P MAKELAAR

0299 74 38 71 www.quicksmartsupport.nl

Kleine Dam 2 | De Rijp | 0299 67 45 86 www.dehaanmakelaardij.nl

José Mentink Purmerenderweg 196 | Z.O. Beemster 06-41880050 / 0299-432156 www.theetuinjosephine.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 37

Schermer doneert duizenden euro’s tegen de diarree Zuidschermer - De afgelopen weken heeft De Uitkomst veel aandacht besteed aan Schermer Request. Drieduizend euro hoopte de organisatie in te zamelen voor Serious Request, de benefietactie die radiozender 3FM houdt voor de strijd met kindersterfte door diarree. Schermer Request organiseerde een muziekspektakel in café ’t Torenerf. Van zaterdag 12.00 uur tot zondag 12.00 uur traden zestien verschillende bands op, werden er nagels gelakt, haren geknipt, cupcakes geveild en nog veel meer. Voordat dit evenement goed en wel begonnen was, zat er al veel meer dan de gehoopte drieduizend euro in kas. Uiteindelijk leverde de actie maar liefst 15.048 euro op. Een geweldig eindresultaat dat maandag met trots overhandigd werd aan Serious Request van 3FM. Tekst: Em van Es, beeld: Em van Es, Simon Klaver en Franca Oud

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 24 = J 6=2

e

Café de Brouwer’s, Leeuwerikplein 6 06 53 53 67 00 Purmerend

Niels Knijn Traiteur

Oosthuizerweg 25 | Noordbeemster Tel. 0299 69 05 85 of 06 57 77 82 95 www.nielsknijntraiteur.nl

Zuiddijk 2a | De Rijp | T. 0299 67 56 56 F. 0299 68 57 53 www.derijpereilanden.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 38

Ook met Kerst van Koe naar Kaas Beemster - Veel mensen hebben lekker even een aantal dagen vrij met de feestdagen. Dan hoef je lekker niet aan je werk te denken. Echter een grote groep mensen werkt gewoon door, waaronder de boeren. Tja, een koe blijft melk geven dus! We staan er niet altijd bij stil maar tijdens diverse feestdagen werkt er altijd een grote groep mensen gewoon door. Denk maar eens aan de verzorging, de haven en Schiphol. Maar ook de treinen rijden, zij het aangepast, en de bus willen wij ook niet missen. Daar staan we met z’n allen wel bij stil. Maar dat een boer doorwerkt, wordt regelmatig vergeten. Het is zelfs nog erger, als boer kan je eigenlijk geen dag gemist worden. Het is nu eenmaal zo dat een koe melk blijft geven en melk is geld en dat gooi je niet weg. Dus Bertha 12 en Clara 16 moeten toch gemolken worden, soms wel twee keer of meer per dag. Dat geschiedt ook bij Harry en Astrid Heeman aan de Middenweg. Harry, zijn vrouw en kinderen helpen allemaal mee op de boerderij. Tenminste als ze tijd hebben, want er moet ook nog eens geleerd en gewerkt worden. De koeien van Harry hebben het zichtbaar naar hun zin, hoewel ze in de winter niet in de wei staan. Maar bij heel mooi weer mogen ze toch wel even naar buiten.

Kastanjeboom verlicht Noordeinde Harry: “Als een koe het naar de zin heeft is zij niet gestrest. Dat merk je in de productie en kwaliteit van de melk. Vandaar dat Cono (die van de Beemsterkaas) hier duidelijke regels voor heeft. Het komt er op neer dat je streeft naar ‘blije’ koeien. Dan krijg je vanzelf ‘blije’ boeren en een gelukkige Cono”. Eric Hulst, algemeen directeur van Cono, is het hier helemaal mee eens. “Ons beleid is dat de veehouders die bij ons een leveringscontract hebben goed voor hun dieren en bedrijf

moeten zorgen. Deze aanpak resulteert in een kwalitatief perfect product. Neem onze kaas, daarmee heeft de Beemster zich echt op de kaart gezet. Ik wil bij deze dan ook elke veehouder bedanken voor zijn inzet om ons te leveren. Want wij willen prima melk. Daarbij wens ik iedereen een ‘loeigoed’ 2014 toe”, aldus Eric Hulst. En daar kan je het als consument eigenlijk alleen maar mee eens zijn.

Noordeinde - Een bijzonder gezicht zijn de duizenden lampjes in de eeuwenoude kastanjeboom in de tuin van de familie Dekker uit Noordeinde. Voor de kerstsfeer in het pittoreske dorpje hebben de gebroeders Dekker opdracht gegeven aan de ID LIGHT uit Oudkarspel, om in hun circa 400 jaar oude kastanjeboom led verlichting aan te brengen. Deze lichtspecialist zet van Groningen tot Limburg gevels en bomen in een creatief licht. Door hun jarenlange ervaring en technieken zal de boom er geen schade van ondervinden en zal de boom voor jaren mooi verlicht zijn. Twee keer per jaar komen ze de 1.200 meter verlichting van de boom controleren. Op de foto: een overzicht van de kerstsfeer in Noordeinde Tekst en beeld Ad Hodde

Tekst en beeld: Cor Koomen

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

Loonbedrijf Groot Oostdijk 23 | Zuidschermer 075 641 13 15

Grafterbaan 42A | Graft-De Rijp T. 0299 67 50 88 www.stocksgraft.nl

Plus Graft-De Rijp Driemaster 3 | De Rijp 0299 67 16 19

INEKE BRINKMAN D I ERE N C O MMU N I C AT O R

De webshop voor bouw en industrie

• www.communicatiemetdieren.com 075 641 15 73

S. Vissersstraat 7 | De Rijp 06 46 11 96 50

Zuiddijk 32 | De Rijp T. 0299 74 33 52 Webshop: www.jck-trade.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 39

Drama voltrok tijdens verblijf ziekenhuis Beemster - Dinsdag 17 december gebeurde er een vreselijk drama voor de heer Dirk Ligthart (69). Door een nog onbekende oorzaak raakte zijn woonhuis aan de Hobrederweg 38 in de brand. Alles weg, alle spulletjes en herinneringen in vlammen opgegaan. De brandweer kon het huis niet meer redden. Dirk lag op dat moment in het Waterland ziekenhuis in Purmerend. Op 5 december kon hij plotseling niet meer ademen, hij werd om 5 uur 's nachts naar het ziekenhuis gebracht. Hartprobleem In het Waterland ziekenhuis bleek dat hij vol met vocht zat door een slecht functionerende aorta klep. In 2006 had hij al een 6-voudige bypass open hart operatie gehad omdat zijn aorta voor 60% was dichtgeslibd. Er is op dat moment 7 liter vocht afgetapt. Zijn nieren zijn slecht, maar door veel spoelen gaat het nu beter. Nu moet hij sterk genoeg worden om nog een open hart operatie te kunnen ondergaan om zijn aortaklep te vervangen. Slecht bericht Toen stonden er opeens om dinsdagochtend twee politiemannen aan zijn bed in het ziekenhuis om hem te vertellen dat zijn huis in brand stond. Hij kon dat natuurlijk eerst niet geloven. Dirk: "Heb

Dirk Ligthart in het ziekenhuis

ik helemaal niets meer over, alles weg. Waarvoor heb ik dan gewerkt, heb ik niets meer." Zijn dochter José vertelde dat hij het allerergste vond dat hij geen afscheid van zijn huis heeft kunnen nemen, omdat hij plotseling met de ambulance was afgevoerd. Nu kan hij niet eens meer terug omdat er niets meer is.

Lennard en José Ligthart bij het verbrande huis van hun vader. nieuwjaar te bezorgen. De vraag aan u als lezer is om massaal een mooie kaart met een warme tekst naar Dirk te sturen! Dan gaat de zon voor Dirk weer een beetje schijnen. U kunt uw kaart sturen naar: Dirk Ligthart, Waterland Ziekenhuis, Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend, Afdeling A2 kamer 22 bed 1.

Het leven van Dirk was niet altijd gemakkelijk Dirk is in Amsterdam in de Jordaan geboren op 2 juli 1944. Hij groeide op met twee broers en drie zussen. Zij hadden het niet breed in die tijd, hij was veel op straat omdat hij het thuis te druk vond. Zijn vader had een schoonmaakbedrijf waar hij als puber aan het werk ging. Dit bedrijf heeft hij later overgenomen. Werkdagen van 16 uur waren hem niet vreemd, er moest hard gewerkt worden om voor zijn gezin te kunnen zorgen. Hij wilde dat zij in een betere en groenere buurt opgroeiden. Zo is het gezin in De Rijp terecht gekomen. Toen ging het fout met het bedrijf. Mede door verkeerd advies en scheiding raakte hij zijn huis en bedrijf kwijt. Na vele omzwervingen vond hij zijn thuis aan de Hobrederweg. Hij kon dit huren en kreeg veel spulletjes van familie en vrienden. Doordat hij geen pensioen heeft kunnen opbouwen tijdens zijn werkzame leven, moest hij wel blijven werken om hier te kunnen wonen. Hij had nu een

Sinds bekend is geworden dat Dirk in het ziekenhuis ligt en hij zijn huis door de brand is kwijtgeraakt, krijgt hij nu al kleding en (kerst) verwennerijen in het ziekenhuis aangeboden. Omdat hij niet weet

waar dit eindigt, graag contact opnemen met de redactie van De Uitkomst, zodat dit proces correct gecoördineerd kan worden. Alvast bedankt voor uw medewerking! Foto midden: José wilde nog graag zoeken naar een kristallen Mariabeeldje wat nog van haar oma was geweest. Dit vond zij en haar broer een prachtig beeldje. Een gedeelte van het beeldje is terug gevonden. Gelukkig het mooiste gedeelte, het is niet meer te zien dat het een kristallen beeldje is...helemaal zwart. Tekst en beeld: Trees Schouten

heerlijke baan als taxichauffeur voor Connexxion. Hij reed kinderen van en naar school met veel plezier. Alles ingestort Nu is zijn leven weer ingestort, ziek en geen huis. Na zo'n leven mag je toch wel eens een beetje geluk hebben. Zodoende belde José naar onze krant. Direct werden stappen ondernomen om vooral Dirk een mooie Kerst en goed

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014

Voor uw totale schoonmaak, onderhoud, gevelreiniging, glasbewassing en tapijtreiniging

De Volger - G. G. Schipperstraat 12 0299 39 74 97 | 06 25 26 60 95 www.ranko.nl

Gebr. van ’t Hek Allround funderingsspecialist www.vanthek.nl

M.C. van Voordenstraat 16 | De Rijp 0299 67 28 00 www.stebaelectro.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013


24 DECEMBER 2013 | DE UITKOMST | PAGINA 40

Groots opgezet kerstspel in Ursem

Ursem - “Wat een werk hebben ze er weer van gemaakt.” “Prachtig hoor.” “Ze hebben hun best weer gedaan.” De positieve reacties waren niet van de lucht na afloop van het jaarlijkse kerstspel in de H. Bavoparochie in Ursem. Meer dan vijftig kinderen en volwassenen zetten zich in om het kerstverhaal over te brengen op de vele aanwezige families. Ook een drietal schapen en een ezel zetten zondagmiddag hun beste pootje voor. Het kerstspel was een combinatie van het eeuwenoude verhaal over Jozef en Maria die naar Bethlehem

Kerstballen van het Thuis van Leeghwater

trokken en het inmiddels ook klassieke kerstverhaal van Ebenezer Scrooge, de vrek die vlak voor kerst inziet dat er meer is in het leven dan geld. Alle aanwezige kinderen

kregen tot hun grote vreugde aan het eind van de viering een ‘centje’ van Scrooge.

De Rijp - In winkelcentrum ’t Boegbeeld aan de Driemaster te de Rijp waren vrijdagmiddag een aantal vrijwilligsters van het Hospice Middenbeemster aanwezig. Gewapend met kerstballen (gesponsord door Groenrijk) vroegen zij aandacht voor het Thuis van Leeghwater. Dit hospice is een vervangend thuis voor mensen in hun laatste levensfase. De bewoners komen uit de Graft-Rijp, Beemster, Schermer en Zeevang. Sinds twee jaar is iedereen met een medische indicatie, ongeacht woonplaats, achtergrond of levensovertuiging welkom aan de Prins Mauritsstraat 4 in Middenbeemster. Voor info, vriend of lid worden: www.hospiceleeghwater.nl Op de foto, de vrijwilligsters Sanneke, Annemieke, Yvonne en Jannie. Tekst en beeld Ad Hodde

Tekst en beeld: Em van Es

Fijne feestdagen eu de beste wensen voor 2014 5=T

Rechtestraat 12 | De Rijp 0299 67 16 97 info@degroenezwaan.nl

Westeinde 2 | Schermerhorn T. 072 502 12 03

Voor een zorgeloos 2014

Neerlandia 2 | Stompetoren 072 511 41 94 info@zorgeloosch.nl www.zorgeloosch.nl

Rijperweg 83 | Middenbeemster 0299 68 14 40 www.hetheerenhuis.nl

10 = O

T. 06 27 06 60 67 www.pakhuysderijp.nl L

Middenweg 48 | Noordbeemster 0299 69 05 22 www.beemsterhofstee.nl

EINDEJAARSSPECIAL DECEMBER 2013

De uitkomst week 52 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you