Page 1

24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 1

Vrijdag DJ avond

FEESTCAFE van 2100 tot 0200 uur Café De Oude Munt Middenweg 167, M-Beemster 0299 68 32 12

Nummer 3044 | week 4 | 24 januari 2012 REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

Voorleesdagen weer begonnen

COMPUTERPROBLEMEN?

Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60

TELEFOON: 0630630368

W W W. K N I P H U Y S . N L

TE HUUR Kerkstraat 14-c De Rijp Heerlijk bovenappartement in historisch oud centrum van De Rijp van alle gemakken voorzien. Woonopp. ± 60m2 Inhoud ±150m3. Meer info op onze website.

Huurprijs: € 850,- incl g/w/e en servicekosten p/mnd. Rechtestraat 65 De Rijp 0299 67 23 83 WWW.ASCOBA.NL

TE KOOP Oosteinde 18 in De Rijp TIJDELIJKE AANBIEDING! Vrijstaande woning met brede, zonnig gelegen, achtertuin aan vaarwater, in het monumentale centrum van De Rijp. Inhoud: ± 410 m³; Woonopp: ± 135 m²; Perceelopp: 226 m². Meer info op onze website.

Beeld en tekst: Ad Hodde

West-Graftdijk - De Nationale Voorleesdagen zijn weer begonnen, een feest voor de kleintjes, peuters en kleuters. Voorgelezen worden is leuk én het is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Bekende Nederlanders lezen voor in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en op basisscholen. Vrijdag 20 januari heeft Burgermeester Ria Oosterop van Leussen bij Peuterspeelzaal ’t Speelhuys in West Graftdijk voorgelezen uit het Prentenboek van het jaar 2012.

Vraagprijs: € 339.000,- k.k Rechtestraat 65 De Rijp 0299 67 23 83 WWW.ASCOBA.NL

Dit mooie prentenboek met als titel ‘Mama kwijt’ van Chris Haughton verteld over een schattig uiltje, dat al slapend uit zijn nest valt en zijn mama kwijt is. De eekhoorn zal 'm wel even helpen, maar dan moet kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven. De 16 aanwezige kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar vonden het prachtig.

College Beemster besluit tot terugbetaling leges Middenbeemster - Het college van Beemster heeft besloten tot het terugbetalen van leges aan iedere persoon ouder dan 13 jaar en 6 maanden, die in de periode van 29 juli tot en met 9 september een Nederlandse Identiteitskaart heeft aangevraagd. Dit geldt niet alleen voor de personen die bezwaar gemaakt hebben, maar voor alle personen. De Hoge Raad oordeelde op 9 september 2011 dat er vanaf dat moment geen leges meer mochten worden

geheven voor de uitgifte van de Nederlandse Identiteitskaart. Als gevolg hiervan konden personen in de periode van 6 weken voor de uitspraak op 9 september 2011, bezwaar maken en leges terugvragen. Alle personen die bezwaar hebben gemaakt (ook degene die geen bezwaar hebben gemaakt), worden de komende periode schriftelijk geïnformeerd over dit besluit. Door een reparatiewetsvoorstel was het vanaf 22 september 2011 weer mogelijk om leges te heffen.

In afwachting van de behandeling van het wetsvoorstel konden personen die na deze datum een identiteitskaart hebben aangevraagd, bezwaar maken voor het geval het wetsvoorstel niet werd aangenomen. Nu het wetsvoorstel is aangenomen, zijn deze bezwaren wel gegrond maar niet ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de betaalde leges voor aanvragen vanaf 22 september niet worden terugbetaald.

IN 2012 EENS ECHT LOOTJES MET DIE OVERTOLLIGE KI AFREKENEN! FITNESS DE KLOEK HELPT U GRAAG DIT TE BEREIKEN.

FITNESS-DEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7

HEERLIJK WONEN...

AUTOSCHADEBEDRIJF LEO BORST

PAGINA 22 EN 23

Uw schade is voor ons geen probleem! De Volger 10, 1483 GA De Rijp - Tel. 0299 67 41 88 - www.leoborst.nl


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Samen tegen vandalisme De jaarwisseling in Graft-De Rijp is relatief rustig verlopen. Helaas hebben wij achteraf moeten constateren dat er toch flinke schade is veroorzaakt door vuurwerk en vandalisme. Het gaat om vernielingen aan vuilnisbakken, bushokjes, papiercontainers, glascontainers in De Rijp, Graft en West-Graftdijk. De totale schade bedraagt enkele duizenden euro’s.

mensen moeten uitrukken, dan is dat in mijn ogen onbegrijpelijk en onacceptabel.”

Ria Oosterop-van Leussen: “Oudjaarsavond moest ons brandweerkorps - dat voornamelijk bestaat uit vrijwilligers - maar liefst vier keer uitrukken. Vier keer werden ze opgepiept, moesten we weg bij hun gezin, familie en vrienden om anderen te helpen. Als je je dan indenkt dat iemand dat niet waardeert en deze mensen zonder respect behandeld of dat iemand opzettelijk iets doet waardoor deze

Om dit te bereiken, is het belangrijk dat u, als inwoner, de 'ogen en de oren' van de gemeente bent. U ziet vaak als eerste dat er iets mankeert aan de openbare ruimte; onze medewerkers komen niet elke dag op alle plaatsen in de gemeente. De burgemeester roept u op om in uw buurt waakzaam te zijn op vernielingen, de daders hier op aan te spreken en/of hiervan aangifte te doen of melding te maken.

We vinden toch allemaal dat het vernielen van andermans of openbare eigendommen niet kan? Waarom gebeurt het dan toch? De gemeente Graft-De Rijp wil een schone, verzorgde en veilige openbare ruimte voor haar inwoners.

Projecten Vitaal Graft-De Rijp in commissie ROM Donderdag 26 januari 2012 vergadert de commissie ROM. In die vergadering worden de projecten van Vitaal Graft-De Rijp toegelicht aan de commissie. Het gaat over de ontwikkeling van een brede school naast het sportcomplex in De Rijp en de woningbouwplannen in De Pauw. De afgelopen maanden is verder gewerkt aan het stedenbouwkundig plan en zijn er onderzoeken gedaan naar de realisatie van de plannen. Ook de bouw van het nieuwe gezondheids-centrum op het Wollandje en de uitbreiding van winkelcentrum ’t Boegbeeld worden toegelicht. Kijk voor de agenda op: www.graftderijp.nl bij vergaderingen.

Aangifte of melden van vernielingen In samenwerking met de politie wil de gemeente zoveel mogelijk de veroorzaakte schade op de daders verhalen. Bent u getuige van vernielingen, dan kunt u daarvan melding maken bij de politie, via telefoonr.: 0900 8844 (lokaal tarief). Constateert u achteraf een vernieling dan kunt u melding maken bij het meldpunt openbare

orde en veiligheid en ruimte. Dit meldpunt kunt u ook 24 uur per dag en 7 dagen per week bereiken in geval van klachten over vandalisme, overlast, of andere (kleine) ergernissen. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnr.: 0299 - 391984 op werkdagen tussen 8.30 en 16.30, buiten kantoortijden kunt u bellen naar 0226-360233.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Reguliere voorbereidingsprocedure - Groenedijk 6, Oostgraftdijk - Vervangen bestaand recreatiegebouw Dossiernummer: WABO 2012-0001, Datum ontvangst: 12 januari 2012 - Oostgraftdijk 31, Oostgraftdijk - Plaatsen aanbouw, slopen garage Dossiernummer: WABO 2012-0002, Datum ontvangst: 13 januari 2012 - Groenedijk 6 R1, Oostgraftdijk - Plaatsen aanbouw aan chalet Dossiernummer: WABO 2012-0004, Datum ontvangst: 16 januari 2012 - Graftdijkerweg 4, Starnmeer - Vervangen berging Dossiernummer: WABO 2012-0003, Datum ontvangst: 18 januari 2012

belanghebbenden die redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. De werking van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat er een beslissing is genomen over het verzoek om de voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunningen is nog geen besluit genomen. Daarom kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer (0299) 391950.

Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ONTSLUITINGSWEG VILLAPARK DE RIJP

COMMISSIEVERGADERING ALGEMENE ZAKEN EN WELZIJN

Burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Ontsluitingsweg villapark De Rijp” ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad van Graft-De Rijp bij besluit van 10 januari 2012. Tevens heeft de raad besloten om ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan is opgesteld voor de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg van villapark De Rijp. De ontsluitingsweg loopt parallel aan de N244 en sluit

Dinsdag 31 januari 2012, 20.00 uur, gemeentehuis

aan op de kruising van de BurgemeesterDalenberg-straat in West-Graftdijk

Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

en de N244. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 16 november tot 28 december 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven tot een wijziging/aanpassing van het bestemmingsplan.

Agenda, o.a. • Evaluatie kermis De Rijp • Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Graft-De Rijp 2011 • Voorstel tot het intrekken van de Verordening Kwaliteitsregels peuterspeelzalen Graft-De Rijp. • Voorstel tot het corrigeren van een GBA-BAG verschil.

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Donderdag 2 februari, 20.30 uur, gemeentehuis

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit liggen vanaf woensdag 25 januari 2012 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Dit is tot 8 maart 2012. U kunt de stukken inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak tussen 13.30 uur en 17.00 uur. Tevens is het plan met bijbehorende stukken te raadplegen op de website van de gemeente www.graftderijp.nl (klik op ‘dienstverlening’ en daarna op ‘bestemmingsplannen’) en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (onder vermelding De Rijp, Ontsluitingsweg villapark De Rijp). Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na die waarop het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door

20:30 uur - behandeling van het ingediende bezwaarschrift van 22 december 2011, ingekomen 23 december 2011, tegen het besluit van het college van B&W van Graft-De Rijp d.d. 17 november 2011, verzonden 18 november 2011, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schoeiing/ bescherming is geweigerd. 21:00 uur - behandeling van het ingediende bezwaarschrift van 6 december 2011, ingekomen 6 december 2011 en het ingediende bezwaarschrift van 20 december 2011, ingekomen 22 december 2011, beide gericht tegen het besluit van het college van B&W van Schermer d.d. 1 november 2011, verzonden 16 november 2011, waarbij ontheffing is verleend van het bepaalde in artikel 2.4.24, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van Schermer, ten behoeve van het houden van bijen op een kortere afstand dan 30 meter ten opzichte van de dichtstbijzijnde naburige gebouwen.

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 24 januari 2012 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. En in de maanden april, mei en juni op donderdag in de even weken van 15.30 tot 19.00 uur. Let op! Dit is alleen voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

WMO-loket Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 0299 68 21 47.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Jongerenwerker Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/ bekendmakingen).


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

FUSIE NIEUWS DEEL 3

Burgemeester Faber van Zaanstad gaat in op vragen

‘Een fusie versterkt onze gezamenlijke positie’ Burgemeester Geke Faber van Zaanstad is een regelmatige gast in Graft-De Rijp. Woensdag 1 februari brengt ze een werkbezoek om de gemeente nog beter te leren kennen. Wij legden alvast enkele vragen van inwoners van Graft-De Rijp aan haar voor. Mevrouw Faber, Graft-De Rijp is een heel levendige gemeente. Een groot aantal enthousiaste mensen organiseert bijvoorbeeld veel festiviteiten. Is bij u duidelijk hoe de gemeente Graft-De Rijp dit doet en gaat Zaanstad het ook zo doen? Dit is een leuke vraag. Het is mij ook opgevallen dat Graft-De Rijp levendig is. Als buren zien we dat dit met veel inzet vorm krijgt. De energie die hiervan uitgaat, en de positieve bijdrage die dit geeft aan de sociale betrokkenheid in de kernen, is iets om geweldig trots op te zijn en te behouden. Ook Zaanstad kent een rijk cultureel en verenigingsleven. De gemeente voert een actief beleid om dit te ondersteunen en te stimuleren. Vanuit de leefbaarheidsbudgetten zijn er volop mogelijkheden om activiteiten te organiseren, juist in kleine kernen en woonwijken. Hoe gaat Zaanstad om met natuur en agrarisch gebied? Het buitengebied van Graft-De Rijp kent veel overeenkomsten met dat van Zaanstad: veenweiden en droogmakerijen zijn het landschappelijk cultuurhistorisch erfgoed van onze streek. Dat delen we met elkaar. De verwevenheid van lintdorpen, de cultuurhistorische bebouwing en het veenweidelandschap zijn onderling zeer vergelijk-

Burgemeester Geke Fabe r

baar. Het buitengebied is voor onze gemeente een sterke kracht en kwaliteit. Het Zaanse beleid en onze inzet zijn gericht op het behoud en de ontwikkeling van het buitengebied voor zowel agrarisch als natuurgebruik. Hoe wil Zaanstad op lange termijn de voorzieningen in Graft-De Rijp behouden? Zaanstad is door zijn oorsprong een gemeente die uit meer woonplaatsen bestaat. Dat zit in de genen van de gemeentelijke organisatie en het maatschappelijk middenveld. Het handhaven van onder meer goed onderwijs, een bibliotheekvoorziening en sportmogelijkheden in de kernen is essentieel voor een vitale gemeente. Zaanstad werkt samen met inwoners en bijvoorbeeld woningcorporaties, sportverenigingen, scholen en politie aan wijkplannen en de uitvoering daarvan. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af, ook als het om het behoud van voorzieningen gaat. Hoe zou de dienstverlening van de gemeente Zaanstad aan de inwoners van Graft-De Rijp eruitzien? Graft-De Rijp heeft nu een goede dienstverlening en mijn uitgangspunt is dat te behouden. Veel diensten en producten van de gemeente Zaanstad bieden we ook

Gortershoek, beschermd dorpsgezicht in Zaandijk, nabij de Zaan met vele originele oude houten huizen.

aan via de website van de gemeente. Voor mensen die hulpbehoevend zijn, en in het bezit van een doktersverklaring, levert de gemeente Zaanstad reisdocumenten en rijbewijzen aan huis. Hoe weet Zaanstad wat er speelt in de kernen van Graft-De Rijp? En hoe is inspraak geregeld? Het gemeentebestuur van Zaanstad zal net zo aanwezig zijn in de kernen van Graft-De Rijp als in de huidige kernen van Zaanstad. Onze werkwijze is wijk- en gebiedsgericht: elk deel van de stad heeft een vaste wethouder en een wijkmanager. Zij zijn aanspreekbaar, weten wat er speelt en bespreken problemen met de leefbaarheid, bijvoorbeeld door verkeersoverlast. In een uitvoeringsplan worden voor enkele jaren de belangrijkste doelstellingen voor een wijk of kern afgesproken.

Het nieuwe stadhuis, een van de iconen in het vernieuwde stadscentrum van Zaandam. De rijke geschiedenis komt overal terug in dit spraakmakende gebouw. (foto: M. Bink)

Hoe kijkt u aan tegen onderwerpen als bereikbaarheid en veiligheid? Voor dit soort zaken is het belangrijk om gesprekspartner op het juiste niveau te zijn. Zaanse bestuurders zijn dit. Zij zijn onder meer lid van het dagelijks bestuur van de Stadsregio, die over het openbaar vervoer gaat. Zelf ben ik vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van het landelijke korpsbeheerdersberaad. Zo praat ik direct mee over een belangrijk onderwerp als de nationalisering van de politie. Veiligheid is belangrijk voor mij. Ik ben er trots op dat Zaanstad relatief veilig is. Hoe gaat Zaanstad om met monumenten en cultureel erfgoed in Graft-De Rijp? Als het om cultureel erfgoed gaat, staan Zaanstad en Graft-De Rijp schouder aan schouder. Monumenten en archeologie staan in Zaanstad hoog op de prioriteitenlijst. Graft-De Rijp en Zaanstad sluiten zowel landschappelijk als historisch en archeologisch gezien naadloos op elkaar aan. Zaanstad werkt al met de gemeenten Wormerland en Oostzaan samen op het gebied van archeologie.

Net als Graft-De Rijp vormen deze gemeenten landschappelijk en historisch gezien één gebied met Zaanstad. De gemeente Zaanstad heeft een gemeentelijk archeoloog aangesteld, die nu ook voor deze twee gemeenten het archeologisch beleid uitvoert. Wat zijn voor uw gemeente vooren nadelen van een fusie met Graft-De Rijp? Het belangrijkste voordeel is dat een fusie onze gezamenlijke positie als waardevol gebied ten noorden van Amsterdam versterkt. Ik ben ervan overtuigd dat we alleen het goede kunnen behouden als we in ontwikkeling blijven. Ik zie dat terug in het programma Graft-De Rijp Vitaal. Zaanstad doet dit op twee manieren. Door de stad stadser te maken en de dorpen dorps te houden. En door daarnaast verbonden te zijn aan de metropoolregio Amsterdam, de meest succesvolle economische motor van Nederland. Nadelen zijn er niet, of het moet de extra inzet zijn die gepaard gaat met een fusietraject. Maar ik zie dat met vertrouwen tegemoet.

Graft-De Rijp en Zaanstad delen een grote historie. Zo verwijzen beide wapens naar de walvisvaart.

nden ri naar hotel De Rijper Eila Kom maandag 6 februa ad. nst maar en Zaa en maak kennis met Alk van harte welkom! u t ben uur 00 19. af Van

aar en Zaanstad? de burgemeesters van Alkm Heeft u een vraag voor dat wel voor @graftderijp.nl. Doet u fusie r naa dan g vraa receptie in Stuur die vraag ook inleveren bij de uw t kun U ? uari febr 1 woensdag ie’. ‘Fus van ng eldi verm het gemeentehuis onder


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 4

MARTIN GAUS Hondenschool Jottem! 0299 67 30 10 www.hondenschool-jottem.nl

Kids karate verbeter de motoriek, zelfvertrouwen. Discipline van uw kind, spelenderwijs karate leren? SAMBONSPORTS.NL

Raadhuisjes

LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of WWW.INLIJSTSERVICE.NL mail: info@inlijstservice.nl

kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 29 januari Dienst in: West-Graftdijk. Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Ds. S. Zuidema Nieuw Arti, PopArt en de Rijper IJsclub komen OUD PAPIER ophalen op: zaterdag 28 januari tussen 9.00 en 12.00 uur. Zie ook WWW.POPART-KOOR.NL

KBO GRAFT-DE RIJP Dinsdag 31 januari komt wijkagent M. Hoefakkers, samen met een collega, ons het een en ander vertellen over veiligheid in en om het huis. Aan de hand van een presentatie, samen met voorbeelden uit de praktijk wordt het een en ander toegelicht. Deze middag is in samenwerking met Aangenaam Wonen Plus (AWP) tot stand gekomen. Leden van AWP uit de Gemeente Graft-De Rijp zijn, op vertoon van hun ledenpas, van harte welkom. Aanvang 14.00 uur in Het Rijperhuis. Kosten € 2,00 inclusief koffie en thee.

Cecil jeans € 69,99

€ 49,99 STOCKS

Leuk om cadeau te geven. Een ticket voor een ballonvaart bij CLEMENT BALLONVAARTEN.NL Info 0299-675354.

U ZOEKT een elektrische fiets, licht gewicht, lage instap, ruim 100 km accu, eenvoudige bediening. ALLEEN BIJ ONS € 1.399,00 incl. inruil en meesterlijke service!! WITTE WIELSPORT URSEM. Alle dagen open. 072 502 23 00. www.wittewielsport.nl TIJD VOOR NIEUWE INSPIRATIE & ENERGIE! Kennismaking aura, chakra’s en waar haal je energie vandaan? Maak gebruik van Reiki, Quantum-Touch en hartmeditatie. Werkt positief en moeheid verdwijnt! Dinsdag 7-14-21 februari 10-11.30 of donderdag 9-16-23 februari 20.00 -21.30 uur, 12,50 per keer. Wavertje Grootschermer tel. 06 38 28 64 97. Karlijn Hendrix

GRATIS Herbalife proefpakket voor mensen die op zoek zijn naar gezonde voeding voor gewichtsbeheersing, goed ontbijt en/of meer energie. Kijk op www.proefpakket4u.nl (code 1670). Team Jouw Persoonlijke Uitdaging, onafh. Herbalife distr.

Kickboxing zak/kracht/cardio training elke do 20:00 Graft De meest intense work-out! verbrand 700/900 calorieën per uur SAMBONSPORTS.NL

SUCCESVOL AFSLANKEN MET PRIVE COACH 12 weken werken met je gezondheid, afslanken en fitter worden. jolypart.nl of bel 06 23 31 47 18.

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

HOE STAAT HET MET DE GOEDE VOORNEMENS? Dit is de periode dat veel mensen het alweer opgeven. Laat het niet gebeuren maar informeer naar mijn plan om een gezonde (door)start van 2012 te maken! 06-11122754 Praktijk Artemis, Graft

'(5,-3

FIETSONDERDELEN BESTELLEN via onze webshop www.fietsvak shop.nl of via de link op onze website: www.wittewielsport.nl Kinderen spelenderwijs karate leren? Karate op muziek? Gratis proefles? kijk op SAMBONSPORTS.NL

Cecil jeans € 59,99

€ 39,99

Zijn uw VOETEN klaar voor de winter? Bel nu 06-30 59 22 68. Anneke Swart. Ook voor Massage en Huidverzorging. WWW.HAPPYFEET-DERIJP.NL

EEN GEWELDIG FEESTELIJK 2012 ! DE feestmuziekant van Nederland op Accordeon en/of Keyboard. Vokko Brugge. Bel nu 06 53 33 04 07

GEEN VOLDOENING MEER IN JE BAAN? Onderneem tijdig stappen en neem jouw toekomst weer in eigen hand. Start voor jezelf! sms "verdienjevrijheid" naar 06-23 31 47 18 of kijk op www.verdienjevrijheid.nl

,NYLQGKHWHUJOHXNRPWHFRDFKHQ

WWW.SPORTINGDERIJP.NL Meisjeslaarzen maat 18 t/m 35 50% STOCKS

Top Tien beste karate scholen van Nederland. Uw kind doorgroeien naar topkarateka? SAMBONSPORTS.NL Roeach i.s.m. de Groene Zwaan Dorpsgenoten vertellen verhalen die je in geen boek kunt lezen. Na de pauze, beroepsverhalenverteller Fons Boer. Groene Zwaan Rechtestraat 12. 27 januari, aanvang: 20.-uur. OPSLAGRUIMTE groot of klein dan moet je bij PEACOCK zijn. De goedkoopste van Nederland. 072 576 20 80 www.selfstore.nl

Cafe Restaurant de Vriendschap Te Driehuizen ZOEKT EEN SERVEERSTER op zaterdag en of zondagen leeftijd vanaf 17 jr. tel. 029967 2050 of mail naar mbogaard@quicknet.nl

MAATSCHAPPELIJKE STAGE in De Rijp? Bv een expositie maken of iets met kinderen? Kijk op www.kerkengraftderijp.nl

Het tarief voor de Raadhuisjes is voor de eerste 4 regels € 4,50 (inclusief BTW). Voor niet-contant betaalde raadhuisjes, wordt € 1,55 administratiekosten in rekening gebracht. Raadhuisjes kunnen ook per maand gefactureerd worden (eenmaal administratie kosten). Contante Raadhuisjes kunt u inleveren in een gesloten envelop met gepast geld bij Plus supermarkt in De Rijp. Bij de ingang van de supermarkt vindt u de Raadhuisjedesk. Uiteraard kunt u ook terecht bij de Uitkomst, Westdijk 40, Westbeemster.

1 2 3 4 5 6 7 8

63257,1*Š

FEESTJE? Sweder-Audio-Show Disco, Soul, R&B, 70-80-90’s Info/boekingen: 06 21 42 43 82

STOCKS SCHERMERHORN KACHELS. Biedt Gas, Hout en Hout/CV kachels aan. Internet is onze winkel. www.schermerhornkachels.nl

IEDERE DAG OPEN

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie en Kinderyoga

06 - 53 70 87 48 www.kindertherapiezonnesteen.nl

Elke dinsdag 20.00-22.00 uur is er BADMINTON in de sporthal van De Rijp. Kom je's meedoen? www.bcdrharpoen.nl

Jongensschoenen maat 18 t/m 35 50% STOCKS OP ZATERDAG LAKKEN WIJ GRATIS UW NAGELS! Tot ziens bij DA Drogisterij C. en F. Rijkes. GRATIS PROEFPAKKET van Herbalife! Met begeleiding en resultaat. SMS Proefpakket naar 06 23 31 47 18.

BRUIDSDUIVEN UIT DE RIJP Dries: 06 48 01 99 56 Evenementen - Uitvaart - Kadotip

C O L O F O N Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34

t/m 4 regels € 4,50 € 5,45 (incl. BTW) € 6,35 (incl. BTW) € 7,25 (incl. BTW) € 8,15 (incl. BTW)

NAAM ADRES TEL:

Fotonieuws Schermer Gre Breedt-Piersma 06 53 22 65 52 Bert de Groodt: 06 40 09 80 60 Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 06 41 56 95 52 Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer Oplage: 10.250


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Paul blij met nieuwe locatie De Rijp - Na een jaar te hebben gewerkt vanuit het kantoor in Purmerend en vanuit hun huisadres aan de Bellesloot, is Paul van Dijk, Financieel Advies afgelopen vrijdag 20 januari verhuisd naar zijn nieuwe kantoorpand. Het pand is gelegen aan het Westeinde 42A te De Rijp, en was vroeger een dokterspraktijk, dus van Huisarts praktijk naar Advies praktijk. Paul is bekend in de regio en heeft een ruime ervaring, hij was o.a. ± 20 jaar werkzaam bij de Fa. ASCOBA Hier staat Paul na de officiële opening met zijn vrouw Simone voor zijn nieuwe pand .

Beeld en tekst: Ad Hodde

Musical Ester van start De Rijp - Op initiatief van de Protestantse Gemeente Graft-De Rijp, is een enthousiaste groep van 20 mensen (tussen de 15 - 75 jaar) op 16 januari van start gegaan met repeteren voor de musical Ester. Dit oude bijbel verhaal over Joodse ballingen in Babylonië onder de

Perzische koning Ahasveros is modern herschreven. Thema's als buitengesloten zijn, lang leve de lol en greep naar de macht spelen een rol. Vandaar dat de musical rond 5 mei wordt opgevoerd. Voor de oefenavonden op maandag van 19.30 - 21.30 uur in de kerk van

Westgraftdijk. zijn dames en heren nog welkom. Voor jeugd jonger dan 15 jaar komen aparte repetities. Wil je nog meedoen, mail dan naar freekemolenaar@quicknet.nl of kom maandagavond eens kijken. Beeld en tekst: Ad Hodde

Niels steunt de Popschool

Beeld en tekst: Ad Hodde

Brugklassers in de Rijper Poptempel

meegespeeld. De organisatie was in handen van de Stichting Follow Up die bestaat uit de ouders Karin, Alice, Jolanda, Simone, Caroline, Marga, Ineke en Els als vertegenwoordiger van de Groene Zwaan.

De Rijp - Bijna alle brugklassers met introducés uit Graft-De Rijp waren vrijdag 20 januari in de Rijper Poptempel De Groene Zwaan aanwezig. Het thema was Let’s Play,

Daarna was er een echte Deejay “Dennis” die voor de stemming zorgde. Met chips en veel fris was het een gezellige avond die op 23 maart een vervolg heeft.

het bekende TV spel ‘Ik hou van Holland’ werd gepresenteerd door Linda ‘Karin Ossebaar’ de Mol. Ook het gepresenteerde Let’s Dance werd leuk door de deelnemers

De Rijp - Bijna alle culturele instellingen hebben het moeilijk, de subsidie is minder geworden of stopt zelfs. Om Popschool De Rijp te steunen heeft Niels van der Gulik ter promotie van zijn debuutalbum in Goed Gezelschap zaterdagmiddag 21 januari een concert in Hotel De Rijper Eilanden gegeven. Als geboren Westfries en opgegroeid Grootebroek heeft hij een band met Noord-Holland, zijn manager (Erika Nannings) uit de Beemster maakte er een thema van ‘Cultureel helpt Cultureel’. Hij gaf een flitsend optreden van zijn eigen Nederlandstalige nummers met Erik Bogers op Piano en Jos Kolenberg op Gitaar. Een deel van de opbrengst van elke, op die middag, verkochte CD komt ten gunste van de Popschool in De Rijp. De uitbaters van het Hotel De Rijper Eilanden Lucy en Mart gaven het goede voorbeeld en kochten 25 CD’s.

Vanuit de Popschool gaven de kidzkoren en het dameskoor Unique een gezellig en leuk optreden in het voorprogramma Beeld en tekst: Ad Hodde


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 6

Gemeente Schermer NIEUWS UIT DE SCHERMER PRAAT MEE OVER DE FUSIE VAN GEMEENTE SCHERMER Met welke wensen en ambities gaat gemeente Schermer om tafel met de drie fusiekandidaten Alkmaar, Heerhugowaard en Koggenland? Deze vraag staat centraal bij de drie kernbijeenkomsten die gemeente Schermer op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 februari gaat organiseren. Het gaat om gecombineerde bijeenkomsten in respectievelijk café ’s Lands Welvaren in Schermerhorn (ook voor inwoners uit Grootschermer), Café-bar partycentrum Het Torenerf in Zuidschermer (ook voor inwoners uit Driehuizen) en Het Schermer Wapen in Stompetoren (ook voor inwoners uit Oterleek). Alle sessies beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. De wensen en ambities komen terug in het waardenprofiel van gemeente Schermer. Dit profiel komt aan bod tijdens de kernbijeenkomsten en vormt het vertrekpunt voor de gesprekken, die gemeente Schermer begin maart aangaat met Alkmaar, Heerhugowaard en Koggenland. Het waardenprofiel bestaat uit zes thema’s: onderwijs, cultuur, welzijn en sport, woonen leefomgeving, economie (waaronder landbouw), natuur en recreatie, kernenbeleid en gemeentelijke dienstverlening (waaronder sociale dienstverlening en zorg). Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hierover tijdens de kernbijeenkomsten meepraten. Meer informatie Aanmelden voor de kernbijeenkomsten is niet nodig. Het staat inwoners en andere belanghebbenden vrij om te kiezen naar welke gecombineerde kernbijeenkomst ze gaan. Voor meer informatie kan men terecht bij de afdeling Communicatie van gemeente Schermer (072) - 50 37 320, b.jansen@schermer. nl. Meer informatie is ook te vinden op www.schermer.nl. Hierop zijn onder meer diverse raads-besluiten over het fusietraject van gemeente Schermer terug te vinden. Uiteindelijke fusiedatum De gemeenteraad van Schermer stelt op 28 februari dit jaar het waardenprofiel vast. Maart dit jaar kiest de gemeenteraad van Schermer voor één fusiepartner. Als uiteindelijke fusiedatum wordt gedacht aan 1 januari 2015. Vóór die tijd wordt dan al samengewerkt met de fusiepartner. Het besluit

om te gaan fuseren werd genomen in de gemeenteraadsvergadering van Schermer op 6 december 2011. Het gemeentebestuur van Schermer buigt zich al meer dan tien jaar met regelmaat over al dan niet fuseren. In dat kader is onder meer gesproken met beoogde fusiepartners de gemeenten Zeevang, Beemster en Graft-De Rijp. Tot een daadwerkelijke fusie kwam het nooit. Wel heeft het, onder meer met Graft-De Rijp en andere buurgemeenten (zoals Heerhugowaard en Alkmaar) geleid tot diverse samenwerkingsvormen. Een en ander is onder meer ingegeven vanuit het besef dat de bestuurskracht (als gemeente in staat zijn om de opgaven, wettelijk en zelf opgelegd, alleen dan wel samen met anderen, uit te voeren) van gemeente Schermer onder druk staat. Burgemeester Piet Moeijes van gemeente Schermer weet daar alles van. ‘Maar we zijn wel trots op ons gebied en de inwoners. Van daaruit werken we aan fusie. We koersen op versterking van onze bestuurskracht en verbeterde dienstverlening voor onze inwoners. Ook leveren we graag een bijdrage aan de regionale belangen. Daarmee kijken we over al onze grenzen heen, zodat we ook in de toekomst sterk staan.’ Samenwerking Momenteel geeft gemeente Schermer op diverse terreinen invulling aan samenwerking met buurgemeenten. Dit gebeurt onder meer rond Brandweer (Heerhugowaard), ICT en Communicatie (Alkmaar) en Toerisme (Graft-De Rijp). Portefeuillehouder: Piet Moeijes

RECONSTRUCTIE SPEELTERREIN WEIDE EN SINGEL Maandag 16 januari is de reconstructie van het speelterrein aan de Weide en Singel in Stompetoren gestart. Onderdeel van de aanpak is realisatie van nieuwe oeverbescherming en herinrichting van de speelweide. Hierbij worden zes zieke bomen gekapt. Ter compensatie worden elders binnen Stompetoren zes nieuwe bomen herplant. Naast het speelterrein worden ook de parkeervakken, grenzend aan de zijde van de te vervangen damwand aan de Weide, opnieuw bestraat. De huidige tien parkeerplaatsen blijven gehandhaafd. Eind februari volgt de feestelijke oplevering van het speelterrein. Met de reconstructie wordt een vervolg gegeven aan tijdelijke noodreparaties bij de Weide en Singel. Deze waren voorjaar 2011 nodig om iets te doen aan de ontstane onveilige situatie.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Ingekomen verzoeken om omgevingsvergunning/evenementenvergunning: Locatie Omschrijving diverse wegen Zuidschermer NK Handbiken, tandems en 1e Schermertijdrit op 28 april 2012 tussen 16.00 uur en 20.00 uur Grootschermer, Zuideinde 51 verbouw woonhuis Oterleek, Lange Molenweg 28a aanleggen rijaccommodatie

ontvangstdatum 3 januari 2012 13 januari 2012 16 januari 2012

Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunningen is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Wenst u informatie over of inzage in de ingediende aanvragen, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met het Team Ruimte 072-5037320.

Verleende omgevingsvergunning/apv-vergunning: Locatie Stompetoren, Buitenkruier 81

Omschrijving het oprichten van een woning

verzenddatum

Bij een inspectie van de speelvelden binnen gemeente Schermer, werd geconstateerd dat de houten damwand in erg slechte staat was. Gemeente Schermer besloot meteen in te grijpen. Er werd een hekwerk geplaatst als noodvoorziening om de veiligheid te garanderen. Verantwoordelijk wethouder Wim van Enter is blij met de reconstructie: ‘na herinrichting van het terrein ontstaat een veilige speelomgeving. De kinderen kunnen dan weer volop terecht op de overzichtelijke speelweide.’ Portefeuillehouder: Wim van Enter

GEMEENTE SCHERMER GAAT DOOR MET CURSUSSEN ROND OPGROEIEN EN OPVOEDEN Gemeente Schermer geeft dit jaar een vervolg aan de opgroei- en opvoedcursussen. Deze worden regionaal ingekocht. Het gaat dan onder meer om sessies rond ‘Peuter in zicht’, ‘Beter omgaan met pubers’, ’Plezier op school’ en ‘Opvoeden & Zo in je eentje’. Het afgelopen jaar had gemeente Schermer positieve ervaringen met diverse opgroei- en opvoedcursussen.‘Ze werden goed bezocht en werden prima gewaardeerd,’ vertelt wethouder Jack Stroomer van gemeente Schermer. Het aanbieden van de cursussen/lezingen vanuit de gemeente kan in lijn worden gezien met een van de uitvoerende taken die voortvloeien uit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Naast het feit dat het voor meer aanmeldingen zorgt, is dit tevens een mogelijkheid om het Centrum voor Jeugd en Gezin actief én op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen. Het CJG biedt de cursussen aan. De GGD Noord-Holland voert deze uit. Meer informatie Voor meer informatie of vragen over de cursussen of over uw kind of opvoeding kan men terecht bij de GGD NoordHolland: 088 - 01 00 555 of http://www.ggdhollandsnoorden.nl/Cursussen. Portefeuillehouder: Jack Stroomer

INZAMELING (GROF) HUISVUIL DOOR HVC Eind vorig jaar heeft u bericht ontvangen van HVCinzameling. Naast een brief heeft u ook de gebruikelijke afvalkalender ontvangen. Met ingang van 1 januari jl. rijden de huisvuilwagens van HVC door de straten van de gemeente Schermer. Voor wat betreft de inzameling van uw restafval en het groente-, fruiten tuinafval verandert er voor u niets in de inzameldag. Deze blijft hetzelfde als in 2011. Wel kan het zijn dat HVC eerder dan u gewend was al bij u door de straat rijdt. U doet er dan ook verstandig aan uw rolcontainer op de inzamel-dag aan te bieden om 07.00 uur of op de avond ervoor. Zo voorkomt u dat het afval aangeboden wordt nadat de huisvuilwagen al in uw straat geweest is. Voor het ophalen van uw grof huisvuil kunt u een afspraak maken met HVC (tel: 0800-0700). De afspraak kunt u maken tot en met de maandagmorgen voorafgaand aan de inzameling. Het grof huisvuil wordt iedere vierde woensdag van de maand opgehaald. Bij het maken van de afspraak hoort u of bepaalde afvalsoorten niet aangeboden mogen worden. Zo wordt wit- en bruingoed (WEB) niet door HVC ingezameld.

19 januari 2012

Bezwaar Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daarom verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij ons college hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Aanwijzing collectieve festiviteiten Op 10 januari 2012 hebben burgemeester en wethouders de volgende collectieve festiviteiten aangewezen als dagen waarop voor genoemde dorpen de voorschriften m.b.t. geluidsniveau zoals vermeld in Besluit Algemene regels inrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn: datum Dorp Festiviteit Stompetoren Carnaval zaterdag 18 februari 2012 Kermis 15, 16 en 17 juni 2012 Schermerhorn Paaspop 8 april 2012 Kermis 7 t/m 10 juli 2012 Bierfeste 30 september 2012 Oterleek Kermis 11 t/m 14 augustus 2012 Zuidschermer Carnaval zaterdag 18 februari 2012 Kermis 18 t/m 21 augustus 2012 Grootschermer Kermis 1 t/m 4 september 2012 Driehuizen Kermis 6 t/m 11 oktober 2012

GEMEENTEHUIS WITTENBURG Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Vacature Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Gemeente Schermer Bij WEB moet u denken aan apparaten als tv’s, koelkasten, vriezers etc.. Deze kunt u inleveren bij de winkel waar u een nieuw apparaat koopt of anders op het afvalbrengstation in Alkmaar, waar u als burger van Schermer ook in 2012 gebruik van mag blijven maken. Rectificatie gemeentegids 2012 In de gemeentegids 2012 staat op pagina 21 hoe de afvalinzameling is geregeld. Hierin staan de gegevens van GP Groot Heiloo. Dit moet zijn HVC met de daarbij behorende telefoonnummers (zie artikel hierboven).

AGENDA 30 januari 2012 Vergadering commissie bezwaarschriften om 19.30 uur in het gemeentehuis van Schermer, Noordervaart 99 te Stompetoren. Agenda: Besloten, 20.00 uur behandeling van de klacht van 3 december 2011, ingekomen op 5 december 2011 gericht tegen de wijze waarop de heffingsambtenaar de bezwaarschrift, gericht tegen twee legesbeschikkingen alsmede zijn fax van 25 mei 2011, heeft behandeld. Besloten, 20.30 uur behandeling van het bezwaarschrift van 19 december 2011, ingekomen 22 december 2011, tegen het besluit van het college van B&W van 12 december 2011, waarin zijn verzoek tot het wederom volgen van een inburgeringcursus is afgewezen. Openbaar, 21.00 uur behandeling van het bezwaarschrift van 29 november 2011, ingekomen op 29 november 2011 en met gronden aangevuld op 23 december 2011 tegen het besluit van het college van

B&W d.d. 18 oktober 2011, waarbij de aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van drie bedrijfsgebouwen op perceel Noordervaart 127 te Stompetoren is geweigerd. Besloten, 21.30 uur Raadkamer, beraadslaging zaken. 31 januari 2012 Vergadering gemeenteraad Schermer 20.00 – 23.00 uur Gemeentehuis Wittenburg, Noordervaart 99, Stompetoren 1 februari 2012 Opiniërende vergadering gemeenteraad Schermer 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis Wittenburg, Noordervaart 99, Stompetoren 2 februari 2012 Vergadering commissie bezwaarschriften om 19.30 uur in het gemeentehuis van Graft-De Rijp, Sloep 7 te De Rijp Agenda: Besloten, 20:00 uur behandeling van het ingediende bezwaarschrift van 16 december 2011, ingekomen 22 december 2011, tegen het besluit van het college van B&W van Schermer d.d. 8 november 2011, verzonden 15 november 2011, waarbij het verzoek om bijzondere bijstand voor de kosten van een busabonnement en een schoolbijdrage is afgewezen. Openbaar, 20:30 uur behandeling van het ingediende bezwaarschrift van 22 december 2011, ingekomen 23 december 2011, tegen het besluit van het college van B&W van Graft-De Rijp d.d. 17 november 2011,

verzonden 18 november 2011, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schoeiing/ bescherming is geweigerd. 21:00 uur behandeling van het ingediende bezwaarschrift van 6 december 2011, ingekomen 6 december 2011 en het ingediende bezwaarschrift van 20 december 2011, ingekomen 22 december 2011, beide gericht tegen het besluit van het college van B&W van Schermer d.d. 1 november 2011, verzonden 16 november 2011, waarbij ontheffing is verleend van het bepaalde in artikel 2.4.24, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van Schermer, ten behoeve van het houden van bijen op een kortere afstand dan 30 meter ten opzichte van de dichtstbijzijnde naburige gebouwen. Besloten, 21.30 uur Raadkamer, beraadslaging zaken. 13-15 februari 2012 Kernbijeenkomsten over fusie gemeente Schermer 13 februari 2012 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Café ’s Lands Welvaren, Westeinde 2, Schermerhorn 14 februari 2012 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Café bar Partycentrum Het Torenerf, Zuidervaart 67, Zuidschermer 15 februari 2012 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Familierestaurant Het Schermer Wapen, Oterlekerweg 3, Stompetoren.

SCHERMER Contactblad

MA IL UW VERE N IGIN GSN IE UWS VAN D E SC HE RM E R N AAR FRA NK . RU Y GRO K @ Q U I C K NET. NL (GRA A G VO O R H ET WEEK END )

De Rijp - Maandag 09-01-2012 gaat te boek als een dure avond voor de plattelandsmannen. Oorzaak een tom tom. Deze avond bleek dat we echte kudde dieren zijn want als er 1 tegen de richting in rijdt dan volgt de rest, in totaal 5 auto's dus. Oom agent had een goede avond. Gelukkig had de pennigmeester de kas mee en konden we de boete direkt aftikken. Dit alles gebeurde in Noord-Scharwoude want wij gingen op bezoek bij ARIS BOUWENS. Deze man is een begrip in Noord-Holland. Aris ontvangt tussen de 8000 en 12.000 bezoekers per jaar. We werden ontvangen in zijn cafeetje met koffie en gebak en ondertussen vertelde Aris in het westfries mooie grappen en verhalen.

Na heel veel regen en wind lijkt het nu toch nog wel winter te worden. Of het doorzet is nog de vraag. Maar het SWOS organiseert op 8 februari , winter of geen winter, de jaarlijkse snert en boerenkool dag. De gerechten worden door de dames vrijwilligers zelf gemaakt en dit zijn dames die weten hoe het moet, zij zijn nog van de oude stempel. Dus heeft u zin in een echte Hollandse pot dan moet u op 8 februari toch echt komen. De zaal gaat om 11.30 open er wordt dan eerst een borreltje gedaan en daarna kunt u genieten van deze heerlijke maaltijd. Na het eten is er mogelijkheid om deel te nemen aan de verschillende spellen zoals klaverjassen, rummycuppen, keezen of vlotbruggen. Zo is er voor ieder wat wils. De middag wordt af gesloten met bingo. Er zijn diverse leuke prijzen te winnen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten deze oergezellige middag kost u slechts € 8,00. 3 februari is er weer klaverjassen en heeft u de smaak te pakken dan kunt u op 19 februari naar de maandelijkse bingo. Dit alles vindt plaats in De Horn in Schermerhorn. Wegens de grote belangstelling bij het klaverjassen is het SWOS op zoek naar een vrijwilliger die op die avond wil helpen in de bediening. Voor de maaltijd of het helpen op vrijdag avond kunt u zich opgeven bij Janny Alles tel, 072 5021712 na 19.00 uur of bij de vrijwilligers in De Horn.

Toen werd het tijd om het museum te gaan bekijken. Op de zolder van de schuur stond een hele verzameling van koopwaar uit de tijd van voor de televisie en van ver voor de supermarkt. We kregen een praatje in de bakkerij, in de tabakszaak en bij de kruidenier. Deze museumwinkeltjes deden ouwe tijden herleven. Na al dit moois te hebben bekeken vertrokken wij weer richting Grootschermer p.s. Wist u dat Groningers ook westfries verstaan. Luitjes_adv_HR_nw.pdf

1

27-12-11

11:08Ruud en Jord groeten


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 8

MEDISCHE hulpdiensten FYSIOTHERAPIE

SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

0299 31 32 33

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

 'HGRRGNZDPRQYHUZDFKWPDDU]DFKW

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit

(huisartsenpost Waterland).

(huisartsenpost Alkmaar).

072 518 06 18

Tuingracht 7, De Rijp Globdijk 4, Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

THERAPIE

FYSIOTHERAPIE

Voor postcode 16** en 18**:

Familieberichten

9UHGLJLQ]LMQVODDSLVKLMRYHUOHGHQ7RP/LHVHQPHLMHU $PVWHUGDP  9HJKHO MDQXDULMDQXDUL'H5LMS:RXWHUHQ:LOOHNH/LHVHQPHLMHU 9HJKHO(ORLVH7KRUQH 

FYSIOTHERAPIE “DE SCHERMER� Fysiotherapie Manuele therapie Bedrijfsfysiotherapie

PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE MENSENDIECK Uw bewegingscoach Bedrijfsoefentherapie Zwangerschapsbegeleiding Mirjam van Ouwerkerk Rechtestraat 59b De Rijp Noordervaart 132 Stompetoren Tel 06 54 62 17 80 mirjam.vanouwerkerk@planet.nl www.oefentherapeut.nl

Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

G.G. Schippersstraat 14, De Rijp, M. 06 11 20 40 45, kadi@kpnplanet.nl

PRIKPOSTEN

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl NATUURGENEESKUNDE

‘Aandacht voor je bron’ DE BRON HOLISTISCHE MASSAGE THERAPIE Dory van Breda, ‘De Noorderhoeve’, Uitgang 6D, Ursem, tel. 06 21 69 24 79 Consult op afspraak WONENPLUS

STEUNPUNT WONENPLUS www.aangenaamwonenplus.nl ACUPUNCTUUR GRAFT-DE RIJP

THUISZORG

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (â‚Ź 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl

Aalscholver boven de Volgerweg

NATUURGENEESKUNDE

DIERENARTS

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Het Rijperhuis Driemaster 5, ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn Hornplein 8, di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nlUITVAART

KARIN BESSELINK PEDICURE

DIERENKLINIEK DE RIJP Schoener 2, 1483 TP De Rijp Tel. 0299 67 13 66 Inloopspreekuur: Ma., wo. en vr. Van 14.00 tot 14.30 uur Van 18.30 tot 19.00 uur Ook op afspraak. www.dierenkliniekderijp.nl

2SZRHQVGDJMDQXDULDVQHPHQZHRPDIVFKHLGYDQ 7RPLQKHWFUHPDWRULXP5LMWDFNHUV /XPHQ]DDO WH(LQGKRYHQ

FYSIO-BALANS TRAINING een conditie verbetering met de “Simple sling� trainingsmethode. Buurtplein 10, 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 www.de-schermer.nl

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS

PEDICURE

&RUUHVSRQGHQWLHDGUHV :RXWHU%RHLMHUVWUDDW7/'H5LMS (ORLVH9LROHQVWUDDW$&9HJKHO

CEES VAN OUWERKERK Bv. hooikoorts, migraine, energiemeting www.acupunctuurgraftderijp.nl Globdijk 4, Graft 0299 67 41 01 Lid nva, vergoeding verzekering

TANDTECHNIEK

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

Beeld en tekst: Cor Koomen

Beemster - Veel mensen vinden het een intrigerende vogel, en dat is het ook. Het dier kan snel onder water zwemmen, en bij het drogen ziet het er met zijn vleugels gespreid imposant uit. Maar‌. Viseter bij uitstek Door de Beemster polder denk je af en toe dat er een buitenboordmotor een eigen leven is gaan leiden. Dan zie je met veel geweld en opspattend water een snelle baan van links naar rechts door het water schieten. Zeker is dat dit geen losgeslagen buitenboordmotor is, we hebben hier te maken met een aalscholver die op jacht is. De aalscholver is een omstreden vogel, gezien de bescherming die de vogel nu geniet, zien we er steeds meer verschijnen. Dit mede daar we dicht bij een geweldig jachtgebied

van deze watervogel zitten, het IJsselmeer. De aalscholver staat er om bekend dat het een goede jager op vis is. Zij duiken in zowel zoet, zout als brak water naar hun prooi. Nadat ze deze gevangen hebben, waarbij de vogel soms tot 3 meter diepte duikt, gaan ze met hun ‘hapje’ naar boven. Daar wordt de gevangen vis heerlijk verorberd waarna de vogel zich laat drogen. Dat moet omdat deze watervogel niet een echt goede vetlaag heeft om zich tegen het water te beschermen. Dit is dan ook de reden dat we de aalscholver vaak hoog op een mast of ongrijpbaar op een paal in het water met zijn veren gespreid zien zitten. De aalscholver is zeker niet geliefd bij zowel de beroeps als sportvissers, zij kunnen dagelijks enige kilo’s aan vis verorberen. Heb je dan een kolonie van enkele

honderden tot soms duizenden vogels, dan weet je het wel. In AziÍ worden deze vogels dan ook gebruikt voor de visvangst. Hiertoe wordt een ring om de nek geplaatst zodat de vogel de gevangen vis niet door kan slikken. Hoe dan ook het is een mooi gezicht zo’n drogende vogel in onze Beemster.


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Gemeente Schermer FUSIEPAGINA

GEMEENTE SCHERMER OP WEG NAAR FUSIE PRAAT MEE OVER DE FUSIE VAN GEMEENTE SCHERMER Met welke wensen en ambities gaat gemeente Schermer om tafel met de drie fusiekandidaten Alkmaar, Heerhugowaard en Koggenland? Deze vraag staat centraal bij de drie kernbijeenkomsten die gemeente Schermer op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 februari gaat organiseren. Het gaat om gecombineerde bijeenkomsten in respectievelijk café ’s Lands Welvaren in Schermerhorn (ook voor inwoners uit Grootschermer), Café-bar partcentrum Het Torenerf in Zuidschermer (ook voor inwoners uit Driehuizen) en Het Schermer Wapen in Stompetoren (ook voor inwoners uit Oterleek). Alle sessies beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Wensen en ambities komen terug in het waardenprofiel van gemeente Schermer. Dit profiel komt aan bod tijdens de kernbijeenkomsten en vormt het vertrekpunt voor de gesprekken, die gemeente Schermer eind volgende maand aangaat met de drie fusiekandidaten Alkmaar, Heerhugowaard en Koggenland. Het waardenprofiel bestaat uit zes thema’s: 1 onderwijs, cultuur, welzijn en sport;

UITEINDELIJKE FUSIEDATUM De gemeenteraad van Schermer stelt op 28 februari dit jaar het waardenprofiel vast. Een week later volgen de verdiepingsgesprekken die het college van gemeente Schermer voert met de fusiekandidaten Alkmaar, Heerhugowaard en Koggenland. Maart dit jaar kiest de gemeenteraad van Schermer voor één fusiepartner. Als uiteindelijke fusiedatum wordt gedacht aan 1 januari 2015. Vóór die tijd wordt dan al samengewerkt met de fusiepartner. BESLUIT OM TE GAAN FUSEREN Het besluit om te gaan fuseren werd genomen in de gemeenteraadsvergadering van Schermer op 6 december jl. Daar ging een onderzoek van BMC aan vooraf. In opdracht van de gemeenteraad van Schermer aan BMC werd gekeken naar de meest renderende vorm van schaalvergroting: samenwerking of fusie. Centraal stond voldoende duurzaamheid en draagvlak. Eerst is gesproken met buurgemeente Graft-De Rijp. Van oudsher is dit een natuurlijke partner van gemeente Schermer. Beide gemeenten werken op diverse terreinen samen en delen niet alleen de unieke Eilandspolder, maar ook meerdere visies. Onder meer rond toerisme en een vitaal platteland met leefbare kernen. Na het contact met Graft-De Rijp volgden gesprekken met de andere buurgemeenten Castricum, Heiloo, Alkmaar,

2 woon- en leefomgeving; 3 economie (waaronder landbouw); 4 natuur en recreatie; 5 kernenbeleid; 6 gemeentelijke dienstverlening (waaronder sociale dienstverlening en zorg).

inwoners vrij om te kiezen naar welke gecombineerde kernbijeenkomst ze gaan. Voor meer informatie kan men terecht bij afdeling Communicatie van gemeente Schermer (072) - 50 37 320, b.jansen@schermer.nl.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hierover tijdens de kernbijeenkomsten meepraten.

Meer informatie is ook te vinden op www.schermer.nl. Hierop zijn onder meer diverse raadsbesluiten over het fusietraject van gemeente Schermer terug te vinden.

Meer informatie Aanmelden voor de kernbijeenkomsten is niet nodig. Het is

Heerhugowaard, Koggenland. Ook was er overleg met het niet aangrenzende Opmeer. BMC concludeerde dat er eigenlijk nog maar drie reële scenario's voor de gemeente Schermer open staan, te weten: fuseren met Koggenland, Alkmaar of Heerhugowaard.

AANLEIDING VOOR DE FUSIE Het gemeentebestuur van Schermer buigt zich al meer dan tien jaar met regelmaat over al dan niet fuseren. In dat kader is onder meer gesproken met beoogde fusiepartners de gemeenten Zeevang, Beemster en Graft-De Rijp. Tot een daadwerkelijke fusie kwam het nooit. Wel heeft het, onder meer met Graft-De Rijp en andere buurgemeenten (zoals Heerhugowaard en Alkmaar) geleid tot diverse samenwerkingsvormen. Een en ander is onder meer ingegeven vanuit het besef dat de bestuurskracht - als gemeente in staat zijn om de opgaven, wettelijk en zelf opgelegd, alleen dan wel samen met anderen, uit te voeren - van gemeente Schermer onder druk staat. Burgemeester Piet Moeijes

VRAGEN EN ANTWOORDEN ROND FUSIETRAJECT GEMEENTE SCHERMER Waarom gaat gemeente Schermer fuseren? De bestuurskracht van gemeente Schermer staat onder druk. Daarmee komt onder meer de dienstverlening aan inwoners en andere belanghebbenden in het geding. Wat is bestuurskracht? Als gemeente in staat zijn om de opgaven, wettelijk en zelf opgelegd, alleen dan wel samen met anderen, uit te voeren.

van gemeente Schermer weet daar alles van. ‘Maar we zijn wel trots op ons gebied en de inwoners. Van daaruit werken we aan fusie. We koersen op versterking van onze bestuurskracht en verbeterde dienstverlening voor onze inwoners. Ook leveren we graag een bijdrage aan de regionale belangen. Daarmee kijken we over al onze grenzen heen, zodat we ook in de toekomst sterk staan.’

SAMENWERKING Momenteel geeft gemeente Schermer op diverse terreinen invulling aan samenwerking met buurgemeenten. Dit gebeurt onder meer rond Brandweer (Heerhugowaard), ICT en Communicatie (Alkmaar) en Toerisme (Graft-De Rijp). Volg gemeente Schermer ook op Twitter!

Met wie gaat gemeente Schermer fuseren? Er zijn drie kandidaten: gemeente Alkmaar, Heerhugowaard en Koggenland. Maart dit jaar kiest de gemeenteraad voor één fusiepartner. Wanneer volgt fusie gemeente Schermer? Insteek is dat dit per 1 januari 2015 gebeurt. Wordt er ook samen met gemeente Graft-de Rijp gefuseerd? Van oudsher is gemeente Graft-De Rijp onze natuurlijke partner. In ons fusietraject is mogelijk een relatie met een vergelijkbaar proces van gemeente Graft-De Rijp. Wellicht lukt het om via een strak schema tegelijk met Graft-De Rijp de keuze te bepalen. Die maken ook maart dit jaar een keuze voor een fusiepartner. In dit geval gaat het tussen Zaanstad en Alkmaar. Wanneer en hoe worden inwoners betrokken bij het fusieproces? Eerst via kernbijeenkomsten op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 februari. Deze worden gehouden in respectievelijk ’s Lands Welvaren in Schermerhorn, café-bar partycentrum Torenerf (Zuidschermer) en Familierestaurant het Schermer Wapen( Stompetoren). Een maand later wordt het raadsvoorstel over keuze van de fusiepartner ook voorgelegd via kernbijeenkomsten. Dit gaat eveneens consulterend. Wat gebeurt er tijdens deze kernbijeenkomsten? Bewoners en andere belanghebbenden kunnen meedenken- en praten over het waardenprofiel van gemeente Schermer. Wat is een waardenprofiel? Dit is een in opdracht van de gemeenteraad op te stellen document met de kernwaarden van de gemeente en de daaruit voortvloeiende wensen. Het waardenprofiel vormt het vertrekpunt voor de verdiepingsgesprekken die het college van gemeente Schermer voert met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Koggenland. Wat betekent de fusie voor inwoners van gemeente Schermer? Op basis van het waardenprofiel steekt gemeente Schermer op zijn minst in voor handhaving van bestaande voorzieningen. Doel is om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 10

BEEMSTER BAAS Beemsterondernemers belicht

Samenspel van dorpse binding met wereldse communicatie De Beemster, eens een woest meer ten oosten van De Rijp, dat voor de walvisvaarders de doorgang naar zee was. Nu, na bijna 400 jaar, een welvarende polder met ondernemende boeren. En, tussen die boeren werken andere ondernemende mensen. Vaak onzichtbaar voor wie het niet weet. Maar veel van hen doen werk dat gezien kan worden. Daarom zoekt de Uitkomst ze op en laat ze hun verhaal vertellen. Hun drijfveer, hun vallen en opstaan, hun relatie met de Beemster en wat ze nog meer kwijt willen. Per maand presenteren wij hen onder de rubrieksnaam: BEEMSTER BAAS. Bent u of kent u zo’n enthousiaste Beemster Baas, bel 0299 67 22 74 of mail redactie@de-uitkomst.nl.

BEN KNELANGE Ben is directeur van Hoogcarspel Grafische Communicatie in Middenbeemter. Er werken 10 medewerkers. Hoogcarspel is gevestigd aan de Insulindeweg.

Lanterfanten Individueel hebben de bedrijven in de Beemster niet voldoende power. Er komen nog te veel bedrijven van buitenaf terwijl we alles wel zelf kunnen. Ik zou met alle ondernemers in de Beemster willen samenwerken om onze Beemster te versterken. Het is hier een uniek gebied. Dat moet je gezamenlijk uitbaten. Die 400 jaar is een kans om de wereld te laten zien hoe bijzonder het hier is en wat er mogelijk is. Ik ben ambitieus. Houd niet van lanterfanten.

zat in het grafische vak en dat wilde ik toen perse niet. Mijn vader was altijd werkzaam in drukkerijen, daardoor kwam ik als kind al vroeg bij bedrijven, zoals Van Soest in Amsterdam of Mercurius in Wormerveer. Maar het vak trok me niet. Toen ik afgekeurd was wisten mijn vader en ik helemaal niet meer hoe of wat. Mijn vader heeft me toen naar AustraliĂŤ laten gaan, naar mijn oom Joop die daar een drukkerij had. Hij dacht dat ik daar het beste aan het vak zou kunnen snuffelen.

Als bedrijf bieden we de beste kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. We kunnen natuurlijk niet op tegen die internetdrukkers, maar wij bieden meer. Betrokkenheid, betrouwbaarheid, meedenken, gevoel geven dat een probleem wordt opgelost. Niet alleen drukwerk, maar al vanaf het begin meedenken over de communicatie en daar de middelen bij zoeken. Mensen zien ons soms nog als drukkerij voor visitekaartjes of zo. Wij werken voor iedereen, groot en klein. Alleen kranten doen we niet. Dat vraagt andere persen en mensen.

Relatiebouwers Sinds 2008 ben ik directeur. De gebroeders Duursma zijn nog steeds de eigenaren, maar ze geven me veel vrijheid. Ons veel vrijheid moet ik zeggen. Wij zijn hier een team, allemaal even belangrijk vanuit het eigen vak. Het is geen onemanshow van mij. Ik werk hier al sinds 2000. Ben begonnen als accountmanager. Ik ben een schakeltje in de keten. Iedereen is even belangrijk. Met elkaar vorm je de ketting. Als er een schakel ontbreekt, is de ketting stuk. Ik wil veel aandacht geven aan mensen, ook aan klanten en leveranciers.

Groots in Grafisch ...

AustraliÍ Ik zakte voor de Havo en wilde me vervroegd aanmelden voor militaire dienst. De commando’s. Leek me geweldig, de hele wereld door opdrachten uitvoeren. Ik werd tot mijn spijt afgekeurd. Mijn vader

Een goede klantrelatie opbouwen is erg belangrijk. Een eerste gesprek met een nieuwe klant moet voor mij als doel hebben een relatie op te bouwen voor, bijvoorbeeld, de komende tien jaar.

Wij zijn relatiebouwers. Als de relatie met een klant niet klikt, werkt het niet, komen er geen goede producten uit. Een fijne klant geeft aan wat ze willen, welk probleem ze hebben en laten het aan ons over het op te lossen, vanuit onze deskundigheid. Er zijn ook wel klanten die zich met ons werkproces willen bemoeien, die gooien daardoor roet in het eten. Je moet elkaar de ruimte geven, vrijheid en verantwoordelijkheid. Geldt privĂŠ ook, doe ik ook met mijn kinderen. Verder ondersteunen wij kunstenaars uit de Beemster. Ieder kwartaal hangt hier ander werk van ze, dat geeft een goede sfeer in het gebouw. We sponsoren ook de jaarlijkse kunstroute. Zwembadbouwer Toen ik als 18 jarige in AustraliĂŤ kwam was er toch geen werk voor me bij oom Joop. Hij wilde geen familie in zijn bedrijf. Voorzag problemen met zijn werknemers. Ik ben werk gaan zoeken en kwam in de zwembadbouw terecht. Toen ik dat een tijd gedaan had ben ik rond gaan reizen, maar ze wilden me bij dat zwembadbedrijf terug. Dat heb ik gedaan. Ik kreeg een fantastische baan aangeboden. Ik kreeg veel problemen met de AustraliĂŤrs die bij dat bedrijf werkten. Ik ben een harde werker, doe alles voor 100%. Die mensen niet. Die liepen de kantjes eraf en zagen mij als een bedreiging. Soms vielen ze

mij bijna aan. Ik kreeg heimwee. Misschien ook wel omdat mijn moeder vroeg overleden is, op mijn 13e. Die klap was ik niet te boven gekomen, het verdriet had ik niet verwerkt. Dat kwam toen versterkt terug. Ik voelde me alleen en onveilig. Wilde terug naar Holland. Eenmaal terug wist ik absoluut niet wat ik zou gaan doen. Dikke auto Het zou mooi zijn als je mensen niet beoordeelt op hun kleur, ras, status, geld of positie. Mensen nemen zoals ze zijn. Dat miste ik in Nederland. In AustraliĂŤ was iedereen meer gelijk, hier niet. Hier word je beoordeeld op een dikke auto. Ik was gek op dat land, op de mentaliteit van de mensen daar. Eenmaal terug in Nederland ben ik daarom nog een paar keer naar AustraliĂŤ geweest. Bedoeling was om daar een bedrijf op te zetten voor kaartenuitgeverij Mercard, die hadden daar nog geen afzetgebied. Toen het bedrijf rond was ben ik toch weer terug gegaan naar Nederland. Mijn vriendin van toen, wilde er niet blijven. Met mijn huidige vrouw ben ik daar later ook nog gaan kijken, maar die wilde ook in Nederland blijven. Rotklusjes Ik ben op mijn 19e in de lithografie gerold door mijn vader. Via zijn connecties in grafische wereld kwam ik bij Nefli, een lithografisch

Hoogcarspel Grafische Communicatie Ontwerp • Prepress • Drukwerk Afwerking • Direct Mail • en meer... Insulindeweg 13 1462 MJ Middenbeemster Tel. 0299 - 689 089

www.hoogcarspel.com

³HHQVWHUNPHUNZHUNW´

2OLP&RPPXQLFDWLHSURMHFWHQ _ZZZROLPQO

,IXZIVXVSY[HIEHVIWZSSVEPY[

RMIY[IRZIVFSY[TPERRIRKVSSXIROPIMR ,IXZIVXVSY[HIEHVIWZSSV EPY[RMIY[IRZIVFSY[TPERRIR KVSSXIROPIMR &EQIWXVE[IK:11MHHIRFIIQWXIVXIP [[[OSSWOSRMRKRP

&EQIWXVE[IK :1 1MHHIRFIIQWXIV 8IP [[[OSSWOSRMRKRP


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 11

bedrijf in Haarlem “Je kan niks, dus ga maar wat rondhobbelen in het bedrijf”, zeiden ze. Alle rotklusjes waren voor mij, maar ik kreeg ook allerlei kansen om uit te zoeken wat er allemaal mogelijk was.

dienst gewerkt en ben vestigingsmanager geweest bij lithografische bedrijven. Toen in 1999 de geur van inkt was verdreven omdat bijna alles gedigitaliseerd werd, kreeg ik de kans om hier te komen werken. Deze drukkerij bestaat al meer dan Ik werd daar door het vak gegrepen. 140| jaar. Ben | bezig met een boek 24 NOVEMBER 2009 DE UITKOMST PAGINA 12 Ik heb me geschoold als lithograaf over de historie van de drukkerij, en kreeg de kans om te studeren. die oorspronkelijk in De Rijp Marketing en middelmanagement. stond. Stagiaires zijn met dat boek Op hun kosten. Ik heb in de buiten- aan de gang. Grappig, vroeger had

ieder dorp wel een drukker voor familiedrukwerk en dorpsnieuws. Drukkerijen hadden toen een belangrijke rol in de gemeenschap, naast die van de dominee en de meester en zo. Ik heb niet zo veel met het verleden, maar ik voel wel dat het verleden je vormt. Beemster Ik woon in Edam met vrouw en 3 kinderen. De Beemster vind ik

een unieke plek met fantastische ondernemers. Ik hoop dat ze contact met me op nemen. Verder ben ik meer van heuvels, bergen en bossen. Het is dat mijn tuin vlak is voor de kinderen, die willen spelen. Ik zou het zelf graag bossiger willen. Het lijkt me niks om als kind in de Beemster langs een eindeloze weg met wind tegen naar school te moeten fietsen. Het Werelderfgoed gebruik ik wel als verkoopargument.

Ik heb daar niet zo veel mee. Eigenlijk wil ik, diep in mijn hart, nog wel terug naar Australië. Maar ja, mijn vrouw niet.

TEKST EN BEELD: BEELDENDVERMOGEN.EU

24 NOVEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 12

Hoogcarspel Grafische Communicatie Insulindeweg 13, 1462 MJ Middenbeemster Telefoon 0299-689089 info@hoogcarspel.com, www.hoogcarspel.com

TII\RM^MZJMMTLQVO_MZSMV TII\RM^MZJMMTLQVO_MZSMV

Geniet van smaak en gastvrijheid in werelderfgoed de Beemster zaterdag en A.s. vrijdag, avond zondag

gen u 10-gaaankje s’ men

‘smaakverm

I

€ 57,50 p.p.

Middenweg 191 | 1462 HM Middenbeemster T.: 0299 475179 | E.: info@aagjedeken.nl I.: www.aagjedeken.nl | Open wo. t/m zo. v.a. 18.00u.

JMMTLMVL^MZUWOMVM]

JMMTLMVL^MZUWOMVM]


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 12

UIT IN HET LAND

VAN DE HORECA Carnaval Zuidschermer

+):6)>)4

Zuidschermer - Naar aanleiding van het komende Carnaval is de Carnavalsvereniging De Batavieren, al volop bezig met de voorbereidingen. De Carnaval in de Zuidschermer wordt altijd nog erg fanatiek gevierd; vier dagen lang is het dorp omgetoverd tot het Batavieren-Dorp. Zoals ieder jaar hebben zij een thema. Dit jaar hebben zij het thema: Reclame. Onze opbouwcommissie is bezig met het bouwen van een wagen met Loekie erop met daarnaast een man die een kratje Amstel Bier schud. De stukjescommissie gaat komend weekend reclames filmen. Persiflages op bekende reclames. Deze worden dan getoond op de boerenbruiloft.

ZATERDAG 28 JANUARI

BINGO

Aanvang: 20.00 uur georganiseerd door het VolksspelencomitĂŠ Verjaardag, bruiloft, partij of vergadering. Vraag naar de mogelijkheden!!

JISPERWEG 57 | WESTBEEMSTER | 0299 74 36 90 | 06 23 17 25 39 | BART@DEKERCKHAEN.NL

 .-*:=):1

B]QL[KPMZUMZ+INuÂť\<WZMVMZN

*I\I^QMZMV ___b]QL[KPMZUMZKWU

DWefSgdS`f 6W?Sd]W`

.-*:=):15-6= Ă&#x201A; 8-:8-:;776 >WWZOMZMKP\MV" /M^]TLMOMOZI\QVMMZLMbMM [KPMTXWN?QTL[ITILMOMOIZVMMZL UM\VW\MVMVKZIVJMZZaKWUXW\M Deze gerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

0WWNLOMZMKP\MV"

CATERINGSERVICE Als het echt goed moet zijn Voor al uw:

BITUNWZMTQVJW\MZOMJISSMVUM\ KWKS\IQT[I][WN:]VLMZ[XQM[WXWW[\MZ[M _QRbMJMZMQL

+ZvUMJZ]TwUM\^MZ[M^Z]KP\MVMV [TIOZWWUWN.TMV[RMUM\_IZUMSMZ[MV [I][UM\[TIOZWWU ,MbMOMZMKP\MVS]V\]WWSIXIZ\JM[\MTTMV

,7:8;<:))<5):3-6*166-6<-4 ???:-;<)=:)6<5):3-6*166-664

Bert en Joop veertig jaar geluk

Feesten - Bruiloften - Vergaderingen Condoleances en Bedrijfsfeesten Koude en warme buffetten vanaf 25 personen Luxe hapjes Met of zonder bediening

Deze gerechten worden geserveerd met gebakken aardappel en diverse schaaltjes met groenten.

6IOMZMKP\MV"

HVW HQIH H G LM DOW

Wij kunnen uw feest verzorgen van A tot Z op de door u gekozen locatie van Rijperhuis tot bij u thuis Meer informatie;

M. Kuiper Fluytschip 40 tel. (0299) 674372 A. Blokdijk Venbuurt 16 tel. (0299) 674504

NOG VĂ&#x201C;Ă&#x201C;R DE ZOMER KUNNEN DANSEN? NU INSCHRIJVEN!!! Nu nog de enige dansschool in Purmerend Woensdag 8 februari start onze VOORJAARSCURSUS NU INSCHRIJVEN!!!! PARTYCENTRUM â&#x20AC;&#x2DC;CONCORDIAâ&#x20AC;&#x2122;, KOEMARKT Info: 020 615 69 28 Mob: 06 10 77 25 48 www.dansschoolbonel.nl

IN HET GEZELLIGE STADSHART AAN DE KOEMARKT

DANSSCHOOL BONEL PURMEREND

ONZE 30-JARIGE ERVARING IS UW GARANTIE

De Rijp - De naam van de straat zegt het al, zij wonen heel gezellig in de Lievelandsbuurt. Bert en Joop zijn veertig jaar samen getrouwd, zij zijn de gelukkige ouders van twee dochters Sylvia die in de Rijp woont en Jacqueline die in Oostzaan woont. Eigenlijk waren zij

15 december veertig jaar getrouwd maar door alle drukte in deze maand hebben zij het in januari gevierd. Bert komt oorspronkelijk uit St. Pancras en Joop is er een van de schoonmaker Heynis uit de Rijp.

Bert is met de VUT, na ruim twintig jaar al vrachtwagenchauffeur gewerkt te hebben bij Covec, later Christiaan Salvesen. Maar heeft het nog erg druk met SV De Rijp, zit in het commissie bestuur, en onderhoud voor binnen en buiten. Joop werkte vroeger bij de Gemeente Graft

De Rijp als schoonmaakster voordat de kinderen geboren waren. Nu past zij veel op haar kleinkinderen, loopt veel en geeft gymles aan ouderen in het Rijper huis. Samen dus nog een druk gezellig leven!

De promotiecommissie is bezig geweest met het bekend maken van de Carnaval. Met het thema ´Reclame´ hebben ze leuke posters gemaakt. Sinds 2 weken geleden hangen ze elk weekend een nieuwe poster op. Dit houden ze vol tot en met het weekend van de Carnaval. Let de komende weken op de prachtige â&#x20AC;&#x2DC;reclamepostersâ&#x20AC;&#x2122; in onze krant.

Oersheimers maken zich klaar Ursem â&#x20AC;&#x201C; De nieuwe Prins carnaval 2012 van de Oersheimers is; â&#x20AC;&#x2DC;Prins Porkyâ&#x20AC;&#x2122;. Hij wordt ook wel met Patrick Niesten aangesproken! Hij gaat dit jaar zijn taak volbrengen met zijn president Marcus en hofdames Stephanie & Daphne. De voorbereidingen voor het Carnavalsweekend van 17 t/m 20 februari is bij de Oersheimers in Ursem in volle gang. De inkopen worden gedaan, afspraken worden gemaakt en artiesten worden geboekt. Zoals u wel zult begrijpen; dit kost geld!! Daarom op komen op zaterdag 28 januari de raadsleden van zowel de Grote raad als de Jeugdraad bij u aan de deur. Dus noteer het in uw agenda, verzet al uw afspraken en zorg dat u thuis bent!!! Vanaf 10 uur 's morgens kunt u hun aan de deur verwachten met de ledenkaarten ofwel donateurkaarten, met het verzoek om deze te kopen. Met de aankoop van deze kaarten ondersteunt u de vereniging en maakt u het carnaval mogelijk in Ursem. Daarnaast geldt een kaart ook als entreebewijs op vrijdag- en zondagavond. Elke bezoeker van het carnavalsfeest van zestien jaar en ouder dient zijn eigen kaart te hebben! Getrouwd of samenwonend; dan volstaat een gezinskaart. Ze rekenen op u, de 28ste. Meer informatie over ons carnaval leest u binnenkort in deze krant, houdt u dit in de gaten! Alaaf!


Metamorfose voor Hair World

24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Beemster...

Na

P E R S O N E E L

G E V R A A G D Voor

Man Print & Sign BV is een totaalleverancier aan de grafische, sign en reclame industrie. Wij zoeken een:

Magazijnhulp (M) Kantoorhulp (M/V) Ben je nog schoolgaand en/of zoek je een bijbaan voor min. 8 uur per week? Dan zoeken wij JOU! Interesse: Stuur dan je brief met C.V. aan Man Print & Sign BV, t.a.v. Mevr. V. de Jong, Postbus 48,1483 GE, De Rijp of mail naar administratie@manprint-sign.nl

Middenbeemster - Binnen anderhalve week is deze kapsalon helemaal op zijn kop gezet. Het leek wel zo’n woonprogramma, zo snel een totaal andere ‘look’. Het is overweldigend mooi geworden. Linda, de eigenaresse, was zeer tevreden. “Het is heel erg druk geweest, maar mede dankzij alle hulp van onze vrienden is het prachtig geworden. Wij zijn er erg blij mee, en alle bloemen die wij hebben ontvangen is hartverwarmend. Zo feestelijk.” Nieuw Binnenkort kunt u ook terecht voor visagie bij dit bedrijf. De afdeling heren is op afspraak van 07.00 uur geopend en donderdagavond. Geen afspraak, dan kunt u altijd even binnenwippen om te kijken of er ruimte is. Doordat de cursus hoofdhuidmassage is gedaan, kunt u nu extra genieten van de goede verzorging bij Linda en haar team. Kom allemaal kijken bij dit mooie moderne bedrijf. Hair World kappers, Rijperweg 99, Middenbeemster. Tel. 0299-683994

IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE AUDI A3 1.6 FSI, 3 DRS, AIRCO, AUDI CONCERT, GRIJS MET, 102.000 KM

2005 € 10.750,-

AUDI A4 AVANT 2.0 FSI, PROLINE BUSINESS, BLAUW MET CC.ECC.NAV. 100.000KM

2005 € 15.600,-

AUDI A8 2.5 TDI, AUT., BOMVOL OPTIES, GROOT NAVIGATIE, GRIJS MET.

2001 € 5.500,-

MERCEDES E 200, AUT. ELEGANCE, ZWART, VOL OPTIES, NIEUSWSTAAT 108.000 KM.

2002 € 8.500,-

OPEL AGILA 1.2 AIRCO, BLAUW MET, ELEKTRISCH PAKKET, 43.000 KM,

2003 € 3.450,-

OPEL ASTRA, 1.6 16V 5 DEURS, BL. MET, AIRCO 117.000 KM,

2004 € 5.850,-

OPEL CORSA 1.2, TWINPORT, BLAUWMET., STUURBEKRACHTIGING, 70.000KM.

2005 € 5.250,-

OPEL MERIVA 1.4, BLAUW MET, AIRCO, 61.000 KM,

2004 € 5.700,-

PEUGEOT PARTNER, 1.9D, BLAUW, ZIJSCH.DEUR, 79.000 KM,

2004 € 3.850,- EX

RENAULT TWINGO, 1.2 16V ZILVER, STUURBEKRACHTIGING,

2002 € 3.250,-

TOYOTA AYGO, ROOD, 5 DRS, RADIO/CD, ST.BEKR. 66.000KM, LMV.

2008 € 5.950,-

VOLKSWAGEN, PASSAT 2.0 FSI VARIANT, ZILVERMET., COMFORTLINE, 110.000 KM.

2006 € 13.750,-

VOLKSWAGEN, GOLF PLUS 1.6 FSI, ZWART, AIRCO, 108.000 KM.

2006 € 10.250,-

VOLKSWAGEN T5 BESTEL, ZWART, ELEKTRISCH PAKKET, 58.000 KM.

2005 € 9.250,- EX

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L G . G . S C H I P P E R S T R A AT 2 , D E R I J P

|

TEL: 0299 69 01 61

|

MOB: 06 20 40 89 37

Anna de Bruijn is mijn naam Beemster - Aangenaam met u allen kennis te maken. Mijn naam is Anna de Bruijn, de partner van ‘Joop’ Martinus Hellingman. Mijn beroep was onderwijzeres, in ieder geval in het schooltje te Halfweg. Juist daar waar nu het bedrijf van van t’ Heck is gevestigd, daar heeft de school inderdaad ongeveer gestaan. Wat is alles veranderd Als eerste zal ik u wat over mijn familie vertellen, mijn grootouders woonden in Friesland. Bote Gosens de Bruijn, mijn grootvader was gehuwd met Anna Leenderts van Diggelen. Uit dit huwelijk werd op 19 januari 1862 mijn vader Gosen de Bruijn geboren in gemeente Haskerland. Nadat hij naar de Beemster is verhuisd, ik weet niet wanneer dat was, kwam hij de Purmerendse Maartje Haan tegen, zij is geboren op 10 februari 1863 in Purmerend. Ik denk dat de vlam oversloeg want ze zijn met elkaar getrouwd en woonden op het Noorderpad 55 in de Beemster. Op 16 juli 1890 zag ik het levenslicht in Wormerveer. Ik neem eigenlijk aan dat ik daar in het kleine witte ziekenhuis geboren ben, maar dat is niet zeker. Wel zeker is dat ik een aardige jongeman heb leren kennen, juist Martinus Hellingman. Hij kwam regelmatig even naar ‘mijn’ school toe om mij te zien. Ook heeft hij een foto gemaakt van de school met daarop een groot aantal kinderen, maar dat komt later. Joop, ik noem hem bij zijn koosnaampje, is een knappe slanke verschijning. Daarbij is hij goed onderlegt. Hij is in 1912 aan de universiteit van Amsterdam afgestudeerd, in het vak natuurkunde. Zijn hobby is electronica in de ruimste zin des woords. Joop heeft net als velen fotografie als hobby, hij gaat dan ook vaak met zijn camera en statief in den Beemster op stap. Ik zeg wel eens tegen hem, “Joop wat moet je met al die glasplaten? Denk je dat iemand over 100 jaar daar nog in geïnteresseerd is, nou vergeet dat maar hoor er kijkt geen hond meer naar. Maar ach hij is wel lekker bezig en ik kijk af en toe met hem mee in de vele albums die wij hebben. Joop heeft ook een broer Pieter, deze is 6 jaren ouder dan Joop en geboren op 1 april 1893, nee dat is geen grap! Overigens ik heb laatst zo gelachen op 1 april, er werd door iemand een ‘schuine’ opmerking gemaakt. Deze mannelijke persoon riep, ‘1 april, kikker in je bil’. Dat is toch enig, hoewel het kan eigenlijk niet. Tja, in onze tijd waren we behoorlijk preuts, en een kikker in je bil, ach ja ooievaars en kikkers hebben met elkaar te maken, dan weet u genoeg. Maar wat is alles veranderd zeg, geen gas meer in de dom, en waar zijn de paard en wagens gebleven? Daarbij al die enge vliegmachines in de lucht en die automobielen op straat, nee ik voel mij hier niet thuis. Kijk wij hadden ook al wat elektrisch , maar geen apparaten om te kloppen en te boren afschuwelijk zeg. Oh ja net als mijn man weet ik een heleboel niet meer, dus mocht u een aanvulling hebben zou ik dat ‘dolletjes’ vinden!” Beeld en tekst: Cor Koomen HET 400 JARIG BESTAAN VAN DE BEEMSTER WORDT UITBUNDIG GEVIERD. WE KIJKEN DIT JAAR REGELMATIG TERUG OP HOE HET WAS, OOK DE ‘UITKOMST’ WIL HAAR STEENTJE HIERAAN BIJDRAGEN. WIJ DOEN DAT MET EEN SPECIALE RUBRIEK ‘100 JAAR GELEDEN’, HIERIN PUBLICEREN WIJ BEELDEN (VAN 1910-1925) UIT EEN FOTOARCHIEF VAN DRS. MARTINUS HELLINGMAN.


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 14

E X P O S I T I E S

T O N E E L

C A B A R E T

A G E N D A

kalender

C O N C E R T

‘Heartsongs’ in Kerk West-Graftdijk West-Graftdijk- “Erg mooi gezongen, fenomenale gitarist en stem met ‘n prachtige intimiteit, dicht bij spreken…de gitarist is een godswonder. hij begeleidt heel smaakvol, is heel muzikaal en technisch knap. Mooie harmonieën en een perfecte aanvulling op stem en zang. Ik ben onder de indruk.” - Boudewijn de Groot Zondag 29 januari geeft September Snow een sfeervol optreden in het kerkje van West-Graftdijk. Zangeres Evelyn Kallansee en gitarist Hans Verrezen nemen je mee op reis. Een reis met muziek van hart tot hart. De diepe klanken van de zevensnarige gitaar, de handgemaakte Elferink gitaar en een stem met een prachtige intimiteit vormen de basis. Met songs die vertellen over liefde, eenzaamheid, gemis en levensvreugde. Country wordt blues, popclassics krijgen een jazzy arrangement, alles met een eigen geluid om de essentie te versterken en het verhaal te bekrachtigen. Meer informatie vind je op de site: www.septembersnow.eu. Zondag 29 januari 15.00 uur Kerk, Graftdijkplein 3 West-Graftdijk Entree € 15,00, Kaartverkoop: www.bergenkunst.nl

AGENDA Toneelgroep Wapenspel speelt... Dit jaar brengen wij voor u twee eenakters van Sławomir Mrozek. Mrozek is een Poolse schrijver die nooit een blad voor zijn mond heeft genomen. Altijd heeft hij in zijn stukken de machthebbers op de hak genomen. Ook toen het communistische regime de teugels strakker aantrok, bleef hij zijn kritiek geven in zijn stukken. Dat hij een fel tegenstander is van holle frasen blijkt uit de beide eenakters die we gaan opvoeren. De zinnen die hij zijn personages in de mond legt zijn bij het hoogdravende af. In het stuk Op volle zee, steekt hij ook de draak met de geschiedvervalsing die sommige dictatoriale regimes moeiteloos hanteren. Laat u zich door bovenstaande niet weerhouden om te komen kijken. Mrozek is er in geslaagd twee luchtige eenakters te schrijven waar voldoende om gelachen kan worden. In beide stukken zien we hoe degene die denkt de macht te hebben, die macht langzaam maar zeker kwijt raakt. Uitvoering op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2012 In het Schermer Wapen, Oterlekerweg 3 in Stompetoren, om 20.15 uur. Entree is € 5, donateurs € 3. Beatles coverband InBEATween met walking dinner in De Groene Zwaan Zondag 5 februari we een avondvullend programma vol muziek en culinaire hoogstandjes. Deze keer hebben we de mannen van InBEATween over de vloer. Deze 4-koppige band speelt 4 sets waarin alle bekende en minder bekende hits van The Beatles voorbij komen. Met InBEATween waant u zich binnen no time in the sixties! Om de avond compleet te maken bieden we u ook weer de mogelijkheid om te dineren tijdens het optreden. In samenwerking met restaurant De Regther verzorgen we een walking dinner bestaand uit 4 heerlijke gerechten. Wilt u een vegetarisch menu of bent u ergens allergisch voor? Geef dat dan aan in de reservering en wij zorgen voor een aangepast

V R I J E T I J D S B E S T E D I N G

menu. De kosten voor deze avond zijn :- Toegang live muziek €8,- pp - Optioneel walking dinner €20,- pp (graag reserveren op info@degroenezwaan.nl of via 0627068990) De deuren zijn geopend vanaf half 6. Om 6 uur beginnen we. Nieuwe expositie in Onder de Linden Thea de Kock-Langeveld exposeert van 15 januari tot 10 maart met schilderijen in ‘Onder de Linden’ te Middenbeemster. Haar werk verbeeldt de Beemster natuur en omgeving. Sinds 2002 houdt Thea de Kock zich bezig met schilderen. Een hobby waar zij zich helemaal in kan uitleven. Na een paar teken- en schildercursussen gevolgd te hebben, is zij haar eigen gang gegaan en heeft een eigen stijl ontwikkeld. Het liefst gebruikt zij voor haar schilderijen foto’s, welke genomen zijn in de Beemster en omgeving. De koe is haar favoriete onderwerp, maar andere boerderijdieren schildert ze ook graag. Alles met veel oog voor detail. Naast de vele koeien zijn er schapen, varkens, bloemen en lieveheersbeestjes die allen het bekijken waard zijn! De expositie is te bezoeken tijdens activiteiten in Onder de Linden en op afspraak: 0299 435199 Zie ook de website: www.onderdelinden-beemster.nl ROEACH (centrum voor cultuur, kerk en samenleving ) organiseert i.s.m. de Groene Zwaan, een avond rond 'Mooie Verhalen'. Verhalen die je in geen boek kunt lezen en door onze dorpsgenoten verteld. Wilt u meedoen? Vertel dan uw spannende, ontroerende , waargebeurde of verzonnen verhaal, of uw mooiste verhaal uit de literatuur. Stuur een mail naar Roeach@live.nl of bel naar 0299-671280. Na de pauze zal beroepsverhalenverteller Fons Boer zijn mooiste verhaal voor het voetlicht brengen . Wees welkom op 27 januari 2012 , in de Groene Zwaan, Rechtestraat 12 in de Rijp. aanvang 20.00 uur

E N

C R E A T I E F

Workshops &

WORKSHOP BOEDDHA SCHILDEREN

BLOMMETJES BLOEMWERK

Acrylverf, 11 feb of 18 feb. Op schildersdoek 50x50 koffie/thee/drankje en hapje € 40,00 inclusief alle materialen 10.00 uur tot 13.15 uur in De Rijp.

Hou mijn website goed in de gaten voor nieuwe kadootjes, en de voorjaar-pasen workshop. Ook voor een gezellige high-tea ben u bij mij op het juiste adres, heb weer heerlijke nieuwe recepten. Bestellen kan altijd: bloemetje-bruidsboeket of een rouw stuk. Bel me 06-15 24 58 41 Morgen 38 Stompetoren www.blommetjesbloemwerk.nl

Info: 06 37 14 60 35 schilderzolder@ hotmail.com

B E Z I G

FOTOGRAFIE

Workshop/cursus fotografie basis en gevorderd leer je camera kennen! 1 dagdeel op donderdag, zaterdag of zondag, info@marcovanammersfoto grafie.nl, tel. 06 38 89 55 17. www.marcovanammers fotografie.nl

Z I J N

Goed geschoten in De Rijp... Museum In ’t Houten Huis.Goed Geschoten in De Rijp, 60 jaar fotoschieten op de Rijper kermis De Rijp – Vanaf 29 januari zijn in museum In ’t Houten Huis portretten en groepsfoto’s te bewonderen gemaakt in de schietsalon op de kermis van De Rijp. De foto’s komen uit het boek ‘Goed Geschoten in De Rijp’ samengesteld door Mels de Gooijer, geboren en getogen in ons mooie dorp. Het boek bevat zo’n 175 foto’s. Voor de tentoonstelling is een selectie van 20 foto’s gemaakt. Vanaf de vroege jaren ’30 bestaat het fenomeen fotoschieten op de kermis. Tot de jaren ‘70 moet het afdrukken van de foto's handwerk geweest zijn, daarna kwam de Polaroid. Als we de collectie foto's van De Rijper schietsalon als betrouwbaar ijkpunt beschouwen, wordt de Polaroid eind jaren 70 op de kermis geïntroduceerd. Het boek en de tentoonstelling maken binnen een periode van 60 jaar een beeld zichtbaar van echte Rijpers en de mensen die zich thuisvoelen in dit dorp. Ze hebben zichzelf gefotografeerd, vaak omringd door vrienden en familie en een enkele keer alleen. Een toevallige passant op de achtergrond werd onbedoeld vereeuwigd. Wie weet herkent u zichzelf of een goede bekende op deze tentoonstelling! Het boek is voor € 24,95 te koop in het museum. Duur tentoonstelling: 29 januari t/m 15 april 2012. Openingstijden museum: Zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur Museum In 't Houten Huis Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp E. museum@houtenhuis.nl W. www.houtenhuis.nl

Curiosa/rommelmarkt bij Bric & Brac za. 28 januari a.s. Kom gezellig langs op de eerste rommel/curiosamarkt van dit jaar bij Bric & Brac op za. 28 januari a.s.van 09.30-15.00 uur. Lekker struinen tussen allerlei leuke bijna nieuwe en prima bruikbare spullen die nog wat jaartjes mee kunnen. Want retro, vintage is dé trend van dit moment. Heerlijk om voor een prikkie iets leuks te vinden, er is weer nieuwe aanvoer van servieswerk, mooie nieuwe kettingen, antiek, manden, mooi glaswerk, aardewerk, potterie, maar ook tassen, gordijnen, kasten, kleding boeken ( 2 halen 1 betalen), speelgoed, lampen, snuisterijen.enz. teveel om op te noemen. De koffie staat klaar. U bent welkom van 09.30-15.00uur aan de Noordervaart 168 ( zuidzijde) Stompetoren.

I N

D E

O M G E V I N G

ATELIER BURGERBLOM

SCHILDERLES

Tekenen/schilderen - voor beg. en gevorderden. Onderwerpen: omgaan met materiaal, landschap en/of portret, abstract. 9.30 -11.30 uur, blok van 10 lessen. Gratis info/proefles mogelijk. Privélessen, Workshops intuitief en fantasieschilderen op aanvr. Purmerenderweg 208, Z.O.Beemster, 0299 - 742459, www.atelierburgerblom.nl

Zeven schilderlessen in acrylof olieverf incl. alle materiaal voor € 90,-. Donderdagochtend. (Vakantie geen probleem) Ineke Heijdenrijk Jan Boonplein 8, De Rijp 06 37 14 60 35 schilderzolder@hotmail.com


in de regio

24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 15

SPORTHAL DE OOSTERVEN BIJ SPORTHAL DE OOSTERVEN, BRUIST HET VAN HET VERENIGINGSLEVEN. VEEL MENSEN WETEN NIET HOEVEEL VERENIGINGEN HIER GEHUISVEST ZIJN.

De Vinckhuysen school naar Ajax - AZ Westgraftdijk - Zodra het bekend werd dat er scholen naar de wedstrijd Ajax -Az mochten, werd er snel gereageerd! De leraren kwamen snel in actie en schreven de school via internet in. De Vinckhuysen school was een van de weinige gelukkige, zij hadden kaarten voor de wedstrijd, ook kon je inschrijven op vervoer per bus, ook hier had de Vinckhuysen geluk mee, en werden ingelood. Een groot feest op school! Iedereen blij want eigenlijk wilde bijna iedereen wel, maar dit ging niet!! De school had maar kaarten voor 38 leerlingen. Juf ging de klassen rond wie wil er nou ECHT heeel GRAAG mee.!!!!!!!! Heel bijzonder, maar dat bleken er meer dan 38 te zijn. Dit grote probleem werd op de volgende manier opgelost: Juf had een grote grabbel ton gemaakt, met

dicht genieten briefjes er in. Hier stond of een ‘JA’ op of een ‘Nee’ op. Ieder kind die graag heen wilde moest een lootje trekken en dan maar hopen dat je een ‘JA’ trok ,want dan zat je goed!! (er waren 38 lootjes met een JA en bijna net zoveel lootjes met een Nee) Zo is de school aan 38 blije kinderen gekomen. Nu moesten deze kinderen nog wel naar het AZ stadion gebracht worden want vanaf daar reden er bussen naar de Arena. Er gingen per 6 kinderen 1 begeleider mee. Deze begeleiders bestonden uit twee leerkrachten verder uit ouders (blije vaders). Met de bussen die AZ geregeld had werden alle kinderen veilig bij de Arena afgezet. Waar het feest helemaal los ging, de Arena was er helemaal klaar voor, er waren zelf wat artiesten om

de kinderen te vermaken. Toen de wedstrijd begon zat ieder kind op het puntje van zijn stoel. De een was voor AZ de ander voor Ajax maar dat maakte niet uit iedereen hield het gezellig en uiteindelijk won AZ met 3-2. Na de wedstrijd werd iedereen weer veilig met bussen naar het AZ Stadion gebracht om vervolgens van daar uit weer naar huis te te gaan. Het was een super dag !!!!!! Met grote dank aan de Vinckhuysen voor de snelle actie en natuurlijk ‘de mazzel’ die ze daarbij hadden, want het was een onvergetelijk dag voor de kinderen. En vooral Juf IRMA bedankt want die heeft alles geregeld zodat het in goede banen liep. Voor de kinderen die uiteindelijk niet mee konden werd een gezellige middag op school geregeld want leren was er vandaag niet meer bij! Ook mochten de achterblijvers op het grote scherm naar de voetbalwedstrijd kijken in de kantine van de voetbalvereniging West- Graftdijk, deze vereniging ligt naast de school. Tekst en foto’s: Brenda van de Ven en zoon

MAAK KENNIS MET DEZE VERENIGINGEN, OM DE 14 DAGEN WORDT ER EEN VERENIGING UITGELICHT. U BENT VAN HARTE WELKOM ALS PUBLIEK OF OM U BIJ EEN VERENIGING AAN TE SLUITEN.

Kom lekker basketballen bij Derba Basketballen is een echte teamsport voor jongens en meisjes. Je bent de hele wedstrijd druk bezig en je kunt veel doelpunten maken. Op de training oefen je met schieten, dribbelen, passen, verdedigen en aanvallen. Wat ook leuk is van basketballen is dat je niet zaterdagochtend om half 9 al op het veld staat, in de regen of de kou. Bij Derba spelen we in De Oosterven op zaterdagmiddag of zondag. Kom eens kijken op de training Alle kinderen van 10 jaar en jonger uit De Rijp en omgeving mogen 2x gratis meedoen met een training. Iedereen heeft wel eens op een pleintje of op school gebasketbald. Nu kun je het in een echte hal doen. Onze jongste jeugdteams trainen op maandag vanaf 16.45 tot 18.00 uur in De Oosterven.

Chris Abels nieuwe trainer SV De Rijp SV De Rijp heeft Chris Abels (53) aangetrokken als hoofdtrainer voor het komende seizoen 2012/13. De Amsterdammer volgt Guus Sarelse op die de selectie van de huidige vierdeklasser voor het derde seizoen onder zijn hoede heeft. Sarelse heeft te kennen gegeven een sabbatical te nemen om te kunnen reizen. Mogelijk stopt hij helemaal als trainer. Onder Sarelse promoveerde SV De Rijp in 2010

via de nacompetitie naar de derde klasse. Een jaar later daalde het elftal als tweede degradant weer af naar een afdeling lager. Abels is momenteel trainer van het tweede team van hoofdklasser Huizen. Daarvoor was hij vooral actief bij de zaterdagclubs ZOB en Monnickendam. Beide verenigingen maakte hij een keer kampioen. ZOB in de tweede klasse, Monnickendam in de derde klasse. Abels was

Apresski - indoor steenwerpen nu al groot succes De oproep vorige week in de uitkomst heeft vele reacties opgeleverd. We kunnen nu al spreken van een groot succes. Inmiddels hebben zich reeds 35 teams opgegeven. En in de "wandelgangen" horen we dat er nog meer teams bij komen. Wij doen aan die teams een oproep om zich van te voren op te geven. Dit kan bij Piet Slooten 674151 Dik Prins 671214 of Bert Rijnbout 673526. Zodat we van te voren al een leuk wedstrijd schema in elkaar kunnen zetten.

De Rijper IJsclub is druk bezig i.s.m. Gerrie Huider om het sportcafe in winterse sfeer "om te kleden". Het gluwijntje en de apres-ski muziek zullen dan ook zeker niet ontbreken.

verder trainer van onder andere de Amsterdamse clubs De Volewijckers en VVA/Spartaan. Het bestuur van SV De Rijp zocht een trainer die een jonge, talentvolle selectie naar een hoger plan kan brengen. De club heeft de ambitie om in de toekomst een stabiele derdeklasser te worden. Abels tekent voor één seizoen, maar de intentie is om hem voor langere tijd aan SV De Rijp te binden.

SPORT NIEUWS? EN WILT U DIT MET ONS DELEN?

Meedoen? Stuur dan een mailtje naar wsderba@hotmail.com. Vergeet geen sportschoenen en sportkleren mee te nemen! Op de foto: meisjes-12 team.

Is uw buurtfeest dit jaar ook een beetje in het water gevallen? Weleens aan een leuk alternatief gedacht in de wintermaanden? Gezamenlijk met de buren lekker 1x per maand sportief bezig zijn? Sportcomplex De Oosterven heeft hier ruimte voor op de zondagmorgen/middag. Voor meer info mail: info@sportcafe-oosterven.nl

$*(1'$ ZAALVOETBAL:

- 19.15 uur Graftdijk 3- Don Juan 2 - 20.15 uur De Dam 2- Forza - 21.05 uur DeRijp 3- Sandow - 22.00 uur Graftdijk 1- Wapen 1

VRIJ 27 JAN

SPORT:

Grote hal v.a 16.00 uur handbal kleine zaal v.a 18.00 uur basketbal Om 20.00 uur indoor apres ski keien smijten met de Rijper Ijsclub.

ZA 28 JAN

Zondag 29 januari: Grote hal v.a 11.00 uur jeugd handbal Kleine zaal v.a 10.30 uur jeugd basketbal. Jan Ploegerlaan 2A, De Rijp, 0299 67 18 75 MAIL REDACTIE@DE-UITKOMST.NL

WWW.SPORTCAFE-OOSTERVEN.NL


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 16

+HW+HHUHQKXLV (YHQHPHQWHQHQ +HW+HHUHQKXLV%UDVVHULH RSHQHQKXQGHXUHQ

NDE A A T S R E D N 2 EN S N E W S R E Keurslager 20% KORTING op alle raamdecoratie!* ONDERNEM N)RIDJDeze Fmaand F O Han de Vries (STHERE UCCES VEELS 06 - 81 51 77 89 www.iloneriesebosch.nl SHUTTERS

GORDIJNEN

VOUWGORDIJNEN

Driemaster 7 De Rijp Rijperweg 54 Middenbeemster

* Deze actie geld niet op de Luxaflex en shutter collectie.

Mikkelsen in de vrouwenkamer

)LMQGDWMXOOLH]RÂśQPDUNDQWJHERXZZHHU  QLHXZOHYHQLQEOD]HQJHIHOLFLWHHUGKoos Aannemersbedrijf & Vastgoed advies b.v. Koning Bamestraweg 7 | 1462 VM Middenbeemster (0299)  684343 | www.kooskoning.nl Tel.: (0299) 68 34 63

| Fax.:

  0LNNHOVHQ'HVLJQ   0  ZZZPLNNHOVHQGHVLJQQO   

Middenbeemster - In Het Heerenhuis komen niet alleen Het Heerenhuis Evenementen en Het Heerenhuis 5LMSHUZHJ0LGGHQEHHPVWHU BEHANG Brasserie maar ook een woonwinkel in de vrouwenkamer en in het Lounge gedeelte. Het is de bedoeling dat dit bedrijf start vanaf begin maart. â&#x20AC;˘ Deskundig advies Dit gaat vanuit de naam Mikkelsen. â&#x20AC;˘ Kwaliteit Vanuit de bouw van woningen in â&#x20AC;˘ Goede service landelijke stijl starten ze nu een nieuwe activiteit, de woonwinkel. Die tevens een aanvulling is, Oktober zodat is woonmaand en daarom ontvangt u deze maand 20% korting op alle raamdecoraze een compleet pakket bieden op tie van onze huismerken. Is het tijd om uw huis te restylen? Kom dan eens langs en bewonder het gebied van wonen. Van elk onze enorme collectie gordijnen, behang, shutters en laminaatvloeren. Wij geven u deskundig huis maken ze nu een thuis. In de advies woonwinkel verkopen ze straks de en leveren alleen kwaliteitsproducten. totale inrichting voor een woning Bamestraweg 1, 1462 VMLever Middenbeemster, 0299zonwering - 68 16 80 Tevens hebben wij een zonweringsactie: nu uw oude knikarm in zoals, kasten, tafels, behang, mooie en ontvang â&#x201A;Ź 300,00 korting op uw nieuwe knikarm zonwering! verven, vloeren en accessoires, zoals kussens, servies, bestek etc. Nieuw! Maar ook een bijzondere keuken Shutters voor in je endakraam badkamer, geen standaard maar voor een betaalbare een prijs! individueel ontwerp, en... tegen een goede prijs.

Succes in de Beemster

Dus bij Mikkelsen kan je een huis

compleet ingericht, maar JASNO SHUTTERSkopen, IN VELUX DAKRAAM

ook een goede pot verf of een leuk behang. Naast de bouw en inrichRijperweg 64 - Middenbeemster - T. 0299 - 68 33 45 - www.tendamzonwering.nl ting van woningen in Nederland, Rijperweg 64 - Middenbeemster - T. 0299 - 68 33 45 - www.tendamzonwering.nl verkopen zij ook nog woningen in Zwitserland, met name in het Berner Oberland, voor recreatieve en permanente bewoning met passende fiscale voordelen. Meer info: mikkelsen-design.nl

7PPSBMVXCMPFNXFSL

T FBTPO 5PU4

Rijperweg 52a, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 671513, Fax (0299) 675460

Bakkerij Santhe feliciteert Brasserie Het Heerenhuis met hun opening en wensen hun veel succes

talisa 06 - 22 56 94 03 - Rijperweg 29 - Westbeemster

W W W . T A S T Y B Y T A L I S A . N L

%28:HQ,17(5,(85

Lindepad 1 | 1462 KP Middenbeemster Tel.: 0299 68 41 51 | Mobiel: 06 20 47 57 40 | Fax: 0848325106

Gefeliciteerd met de prachtige brasserie. Succes! Drogisterij Jonker - Parfumerie - Babykleertjes Rijperweg 58, 162 ME Middenbeemster, 0299 - 68 17 25

W W W. R O N A L D V A N D E R P L O E G . N L

Rijperweg 76, 1462ME Middenbeemster, 0299 - 68 35 99

VEELSUCCES


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Wie is Fridjoff? Fridjoff heeft vijf jaar een restaurant â&#x20AC;&#x2DC;Eerst Etenâ&#x20AC;&#x2122; in Oosterhout gehad, waar hij door familieomstandigheden mee is gestopt. Hij is zelf achttien jaar chef-kok en zit al vijfentwintig jaar in het vak. Hij is geboren in Amsterdam, getogen in Purmerend. Zijn ouders hadden ook een restaurant in Amsterdam, dus het is hem

met de paplepel ingegeven. Hoe hij op het idee kwam om in Het Heerenhuis te gaan beginnen? Hij kreeg contact met Esther die iemand zocht voor de catering, zodoende is hij nu uitbater van de Brasserie. Vanaf 1 februari bent u van harte welkom bij Fridjoff en Esther in Het Heerenhuis.

Esther en Fridjoff

Het Heerenhuis weer in volle Glorie open Middenbeemster â&#x20AC;&#x201C; Door het vierhonderdjarig bestaan is het sowieso al een feestjaar in de Beemster. Maar er kan nu dubbel gefeest worden, want het Historische Authentieke Pand in Middenbeemster â&#x20AC;&#x2DC;Het Heerenhuisâ&#x20AC;&#x2122; gaat weer in volle glorie van start. Elke Beemsterling zal hier heel erg blij mee zijn, dit horeca etablissement is niet weg te denken uit het hart van de Beemster. Samenwerking Esther Been is al sinds 1 oktober actief in Het Heerenhuis met het verzorgen van bruiloften, partijen, high teaâ&#x20AC;&#x2122;s, workshops schilderen,

workshops teambuilding (eventueel in combinatie met een workshop koken en/of schilderen), vergaderingen, bedrijfspresentaties en andere evenementen. Esther bruist van energie, een betere gastvrouw kunt u niet vinden. Zij werkte vanaf het begin al samen met Fridjoff m.b.t. de diners, hapjes etc. Hij verzorgde alles perfect met zijn cateringbedrijf Faces Culinair. Brasserie Onderweg naar Fridjoff en Esther bedacht ik me: â&#x20AC;&#x153;Zullen ze andere kleuren gaan gebruiken? Dat alles zo zwart wit, schept best wel afstand in zoâ&#x20AC;&#x2122;n mooi historisch

pand.â&#x20AC;? Deze vraag werd direct beantwoord na binnenkomst. Fridjoff was druk aan het schilderen, samen met Joussef, (zijn rechterhand in de keuken). Zij gebruikten hiervoor mooie warme zandgrijs en wittinten. Zonder kachel werd de sfeer al warm. Fridjoff wil van het restaurant een â&#x20AC;&#x2DC;laagdrempeligeâ&#x20AC;&#x2122; brasserie maken. Met een uitgebreide lunch- en dinerkaart. De gerechten lopen uiteen van uitsmijter tot overheerlijk coquilles. â&#x20AC;&#x153;Hoge kwaliteit voor een redelijke prijsâ&#x20AC;? is het motto van Fridjoff. Het terras, de aanblik van het prachtige pand, krijgt een geweldige metamorfose.

Het Heerenhuis rond 1912, met dank aan het Historisch Gemeenschap Beemster

%UDVVHULH Per 1 februari 2012 opent %5$66(5,( +(7+((5(1+8,6

zijn deuren!!! *HGXUHQGHGHPDDQGIHEUXDUL

JUDWLVDSHULWLHI 2SHQYDQGRWP]RYDQDIXXU ,QGH]RPHUYDQDIXXUWHUUDVJHRSHQG 9RRUPHHULQIRZZZKHWKHHUHQKXLVQO LQIR#KHWKHHUHQKXLVQO_WHO _5LMSHUZHJ_0LGGHQEHHPVWHU


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 18

De smaak van geluk Geluk is een goed stuk vlees met een bijzondere vulling. Dit geluk ligt deze week in de vitrine van uw ambachtelijke slager. Het Fortune kippetje is gemaakt van malse kippendij, gevuld met verse linzen en omwikkeld met een hartig lapje spek. Linzen zijn ĂŠĂŠn van de gezondste peulvruchten, en nog lekker ook! Als dat geen geluk is â&#x20AC;Ś..

%RHUHQVDODGHPHW3DVWUDPL

Malse riblappen 500 gram

5

50

Kalfs verse worst

Benodigdheden: 300 g pastrami toelen 300 g gemengde bospaddens k Half bosje gesnipperde biesloo Kropje lolo rosso Gebakken spekjes Gebakken croutons Gebakken hazelnootjes

99

KEURSLAGERKOOPJE:

Rookworsten

Voor de sherry-vinaigrette 2 eetlepels fijne mosterd Truffelolie Olijfolie Sherry-azijn Bereiding: vermeng de Begin met de vinaigrette, druppelsmosterd met de azijn en voeg op smaak met gewijs de olies toe. Breng zout en peper. en breng aan Bak de bospaddenstoelen en gesnipperop smaak met zout, peper mi in dunne de bieslook. Snijd de pastra spekjes, plakjes. Meng de sla met de er de sla in nootjes en croutons. Dresse pastrami een diep bordje en leg er de el er als Drupp en de paddenstoeltjes op. en. laatst wat truffelolie overhe

5

50

2 voor

Provençaalse runderrollade 100 gram

188

Fortune kippetje

160

Huidtherapie: AcnĂŠbehandeling, Lipoedeem, Littekens, Lymfoedeem, Pigmentafwijkingen, Elastische kousen

VLEESWARENKOOPJE:

Kapsalon: Knippen, Kleuren etc., Great Lengths Hairextensions

Bij 150 gram beenham

GRATIS

100 gram beenhamsalade Zuurkool + halve rookworst per portie

Vergoedingen van diverse ziektekostenverzekeraars Cobie Brouwer, Podoinstituut, Schoonheidscentrum en Kapsalon Melkweg 4 Stompetoren T: 072 503 80 99 F: 072 503 80 77

www.cobiebrouwer.nl

450

Aanbiedingen gelden van 23 t/m 28 januari 2012

Han de Vries uw Keurslager Driemaster 7 - De Rijp tel. 0299 67 13 39 Rijperweg 54 - Middenbeemster tel. 0299 68 50 15

EORN EORN

Schoonheidscentrum: Schoonheidsbehandelingen, Lichaamsmassages, Endermologie, Microdermabrasie, Hotstone massages, IPL (definitieve haarverwijdering), Tanden bleken, Cadeaubonnen

SPECIAL

100 gram

4

4 voor

Podoinstituut: Steunzolen, Therapie-zolen, Podologie, Sportpodologie, Kinderpodologie, Podoposturale therapie, Pedicure, Diabetische en Reumatische voet, Medisch Pedicure

Raadselachtige middag in Rijperhuis De Rijp - Een keer in de maand organiseert het K.B.O. Graft-De Rijp een themamiddag voor haar leden. Dinsdag 17 januari was er een raadselachtige middag aangekondigd, nieuwsgierig geworden kwamen vijfentwintig leden van KBO en AMBO naar het Rijperhuis. Voorzitter Jan Twint had voor de leden een aantal opdrachten met een cryptische omschrijving op papier gezet. In drie rondes van eenvoudig naar meer ingewikkeld moesten de deelnemers de vragen oplossen. Het was een leuke leerzame middag met een hapje en een drankje.

%ORN6WXFDGRRUVEHGULMI 9DQWUDGLWLRQHHOWRWPRGHUQ 9RRUDOXZELQQHQHQEXLWHQZHUN

:::%/2.678&1/_'(5,-3_7(/_)$;

BP de Poel

Graft

INKT NODIG? ALTIJD EEN ZEER UITGEBREID ASSORTIMENT CARTRIDGES BP DE POEL, GRAFTERBAAN 2, GRAFT 0299 - 67 32 63

WWW.BPDEPOEL.NL

Beeld en tekst: Ad Hodde

HEEFT U NIEUWS UIT ONZE REGIO? En wilt u dit met ons delen? Mail ons: redactie@de-uitkomst.nl


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 19

Verkoop ‘Nieuwe Tuinderij’ gestart Zuidoostbeemster – De verkoop van de woningen in het plan ‘De nieuwe Tuinderij’ is gestart, dit voor plandeel West 1. De oude fruitbomen en tuingebied heeft plaats gemaakt voor een mooi en goed opgezet plan. Wonen met plezier De Nieuwe Tuinderij wordt een knusse woon- en leefomgeving in het dorp Zuidoostbeemster. Langs het Zuiderpad, het Middenpad en het Noorderpad komt lintbebouwing zoals we die kennen in Zuidoostbeemster. Herkenbare vrijstaande woningen met steile met pannen gedekte kappen. Het plan voorziet in de uitgifte van kavels langs de linten. In de ruimten achter deze linten, de buurten, komen ruim opgezette woningen in een tijdloze maar stijlvolle architectuur. Deze opzet sluit aan bij de bestaande buurten van Zuidoostbeemster. Daarbij zijn er woningen in diverse prijsklasse, zo begint men al met het type Elstar, een frisse en ruime eengezinswoning in rij, die een vanaf prijs van € 199.000,- heeft en dit loopt op tot type Doyené, een vrijstaande

woning met een knipoog naar de ‘Amsterdamse school’, voor € 499.000,-. Op dit moment is het wellicht moeilijk om te overzien hoe voor u de meest aantrekkelijke financiering te regelen is. Maar de ABN AMRO bank kan samen met u een compleet plan, afgestemd op uw situatie, samenstellen. Dus mocht u interesse hebben in een nieuwe woning, in een uitgelezen woonwijk, voorzien van alle voorzieningen op handbereik. Daarbij, gelegen op een steenworp van de stad en de A7, neem even contact op met de bank. Officieel startmoment woningbouw Op dinsdag 7 februari geeft wethouder G.H. Hefting met het slaan van de eerste paal het startsein voor de bouw van de eerste 42 woningen van De Nieuwe Tuinderij West. Na jaren van voorbereiding zal dit plan in fases worden uitgevoerd. De eerste fase van De Nieuwe Tuinderij West bestaat uit 42 woningen. De planning is dat deze woningen in het eerste kwartaal van 2013 worden opgeleverd. De verkoop en de bouw van de

Beeld en tekst: Cor Koomen

andere woningen volgt in fases de komende jaren. Het college heeft al eerder besloten om met de woningbouw aan de westzijde van de Purmerenderweg te starten. Voor dit gebied is voor 112 woningen

ABN AMRO NEEMT DE TIJD VOOR EEN GOED HYPOTHEEKGESPREK Als starter op de woningmarkt wilt u de tijd nemen. Om uw ideale woning te zoeken en de hypotheek te vinden die het best bij uw persoonlijke situatie past. Daarom nemen wij ook graag de tijd voor uw hypotheekgesprek, waarin we u uitgebreid informeren en al uw vragen beantwoorden. Wij nodigen u uit om een afspraak te maken met een van onze hypotheekadviseurs. Kom langs bij een van de onderstaande kantoren, ga naar abnamro.nl/hypotheken of bel 0900-0024 (EUR 0,10 per minuut). ABN AMRO Purmerend, Kalversteeg 1 ABN AMRO De Rijp, Driemaster 1

een omgevingsvergunning verstrekt die inmiddels onherroepelijk is. Voor een deel van de woningbouw loopt nog een procedure bij de Raad van State. De ontwikkeling van de woningbouw aan de oostzijde van de Purmerenderweg op

onder meer de voormalige locaties van het zwembad en het korfbalveld wordt pas over een aantal jaren verder ontwikkeld. Dit zal gebeuren aansluitend op de woningbouw van De Nieuwe Tuinderij West.

Beeld en tekst: Ad Hodde

Buitenwerkplaats succesvolle opening Starnmeer - Het was een feestelijke opening van de Buitenwerkplaats ‘Amsterdam’ op zaterdag 21 januari. Ze straalden van trots Maud Aarts en Dagobert Bergmans, de architecten die hun droom hebben waargemaakt. Hun droom om een broedplaats te maken voor vrijdenkers, en een plek waar mensen letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om ideeën op te doen en uit te voeren. Dat is hun Buitenwerkplaats geworden. Veel mensen waren naar de open dag gekomen en lieten zich rondleiden door gebouw en tentoonstelling. Het is nog lang druk gebleven op de dijk langs het Noordhollandskanaal

"De grootste belemmering voor het leven is de verwachting; die hangt af van de dag van morgen en verspeelt de dag van vandaag. Waar kijk je naar uit? Waar strek je je hand naar uit? Alles wat komen moet, is ongewis. Leef nu, terstond!". (Seneca, stoicijns filosoof, +/- 49 v. Chr.)


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 20

West Best, Spandoeken staan, Hanen komen! Boer Schagen uit de Beemster woont 4,4 m onder zeeniveau

Westbeemster - Zaterdagochtend 14 januari heeft buurtvereniging De West op zijn Best welkomstborden geplaatst aan de Jisperweg in Westbeemster. Eén op het erf van buurtgenoot en wethouder Han Hefting en één aan de andere kant op land van Adri Out. Een illegale stokerij! De West op zijn Best ligt in het hart van Westbeemster rond het kerkplein met zijn karakteristieke gebouwen: De Johannes de Doper kerk, de Pastorie, de Kerckhaen en het klooster. Het is het vanouds katholieke hart van de Beemster. De West op zijn Best gaat daarom op de burendag zo’n honderd jaar terug in de tijd, toen Westbeemster het gezicht kreeg dat voor het dorp zo kenmerkend is. Na een jaar met vele hoogtepunten als de Buurt BBQ en de gezamenlijk klaverjas en keez avond met buurtvereniging Het Buitenwesten, zijn nu de voorbereidingen van de dag van de buurtverenigingen op 27 augustus in volle gang.

U betaalt waterschapsbelasting. Wilt u weten waarom? De storm begin januari maakte duidelijk hoe kwetsbaar ons land is. In Noord-Holland deden de dijken, gemalen en waterbuffers hun werk. Dat doen ze altijd, maar op kritische momenten als deze wordt extra duidelijk dat onze jarenlange investeringen en goed onderhoud van grote waarde zijn. En we blijven investeren. Want het klimaat verandert en de bodem daalt. Wist u dat Noord-Holland (boven het Noordzeekanaal) voor 90% onder zeeniveau ligt? Toch kunnen we er wonen, werken en recreëren. En dat is mogelijk dankzij de waterschapsbelasting die u betaalt. Wilt u meer weten over de waterschapsbelasting en hoe deze wordt besteed in 2012? Kijk op www.hhnk.nl

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

Beeld en tekst: Cor Koomen

De dag begint met een mis in de Johannes de Doper kerk met zang van het West op zijn Best buurtkoor. De mis heeft een verrassende wending, die de rest van de dag de gemoederen flink zal bezig houden. Aan het einde van de middag volgt de ontknoping na een spel dat voert langs alle karakteristieke gebouwen van de West, waar nog vele verrassingen volgen. Om uiteindelijk ‘het feest van de ware liefde’ te vieren op het in stijl aangeklede Kerkplein. Met muziek en dans en een varken aan het spit. Verschillende werkgroepen zijn al druk om van de dag een groot succes te maken. Naast de werkgroep Mis & Spel, zorgt de werkgroep Catering en Aankleding Kerkplein voor de inwendige mens in een stijlvolle omgeving. De taartenwedstrijd, de illegale stokerij in de Paardenstal en het varken aan het spit beloven hoogtepunten te worden. De werkgroep Kleding helpt de buurtbewoners om zich voor de gelegenheid mooi aan te kleden. De werkgroep Praalwagen komt wekelijks bijeen in de werkplaats van loonbedrijf De West voor een praalwagen om nooit meer te vergeten. Diezelfde werkgroep zorgde ook voor welkomstborden, die nu de grenzen van de buurtverenging sieren. U ziet wij doen echt onze best om West Best te laten zijn, het eerste dat nu gaat komen zal waarschijnlijk het plaatsen van onze ‘Hanen’ zijn. Zodra wij een complete agenda hebben zullen wij dit u zeker laten weten. Op de foto vlnr Sander timmer Ton Leenstra Peter Smit Dorus-Jaap Roet-Kees Vlaanderen voorzitter-Martim Konijn.


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Viskampioen in het Land van Leeghwater! Stuur een foto op van uw grootste leukste of mooiste vis die u heeft gevangen in 2010/ 2011. Deze vis moet gevangen zijn in de buurt van Schermer, Beemster of Graft-De Rijp. Stuur uw foto naar: redactie@ de-uitkomst, betreffende ‘Viswedstrijd’. Graag uw naam, leeftijd, soort vis, het gewicht van de vis en waar hij gevangen is naar ons mailen. U kunt uw foto inzenden tot het einde van het jaar.

Wie: Ar ne Zwerve r Vis: Ee rste karp er, gewich Lengte: -. t: 24 pond , Waar: Ei landspolde r bij Drie huizen

Een oproep voor wederzijds begrip

De inzender van de leukste, mooiste of misschien wel de grootste vis wordt beloond met een prachtige molen van het merk Daiwa ter waarde van ongeveer € 100,00 welke ter beschikking is gesteld door www.fishinginfo.eu. Veel visplezier gewenst door Fishing Info Europe en de Uitkomst!

Halfweg hemel op aarde

Beeld en tekst: Cor Koomen

Halfweg - Het mooiste stukje Beemster hoor je vaak zeggen over Halfweg. Een paradijs op aarde, roept een ander, wat is er zo bijzonder aan dit stukje Beemster? Halfweg, altijd veel luxe ook nu weer Het stukje Beemster met de naam Halfweg is door de jaren heen altijd wat speciaals geweest. Kijk maar eens naar de poort van het landgoed ‘Zwaansvliet’. Zoals bekend is dit weer in originele staat gebracht door Ir. Hans Völlmar, stukje voor beetje weer opgebouwd met oude materialen. Zwaansvliet werd in 1628 gebouwd in opdracht van François van Oss. Ook heeft dit Zwaansvliet nog een zeer belangrijke rol gespeeld tijdens de verdediging van Purmerend. In 1799, toen de Bataafse Republiek vanuit de Noordkop werd binnengevallen door een coalitie van

Engelse en Russische troepen, speelde ‘Zwaansvliet’ een rol in de verdediging van Purmerend. Op 13 september werd Purmerend in staat van verdediging gebracht en in een mum van tijd stonden 300 man, waaronder 130 Purmerenders, buiten de Beemsterpoort voor het graven van loopgraven en het opstellen van batterijen. Een voorhoede van 300 man lag in voortdurende paraatheid op ‘de hoeve Zwaansvliet’. De Purmerenders vreesden het ergste, vooral nadat een Engelse trompetter voor de stad verscheen en aandrong op capitulatie. Dit werd geweigerd en de Purmerenders vreesden dat hun stad de inzet van een veldslag zou worden. Zover kwam het niet, want op 6 oktober behaalden de Fransen en Bataven een beslissende overwinning bij Castricum, waarna de Engelse bevelhebber, de hertog van York, capituleerde en terug moest

Een speciale rubriek voor ingezonden brieven van lezers van De Uitkomst die, in hun ogen, iets belangwekkends te melden hebben. Brieven worden alleen geplaatst met vermelding van naam en woonplaats van de inzender en telefoonnummer voor de redactie. De tekst mag niet meer dan ± 350 woorden bevatten en is alleen voor particulieren! De meegezonden brieven (alleen digitaal) geven uitsluitend de opvatting van de auteur weer. De redactie houdt zich het recht om brieven te weigeren, te redigeren of in te korten.

trekken. Alleen platgeschoten dorpen herinnerden aan de inval, met tot op de tijd van vandaag de ruïne van de kerk van Bergen als bewijs. Hierna werd het weer rustig op ‘Zwaansvliet’ en langzaam aan verpauperde het nadat het niet meer bewoond was. De poort van herinnert aan een glorieus ‘goed’ en een vergane rijkdom. Echter momenteel is ‘Halfweg’ weer een stukje Beemster vol met ‘levendigheid’. Denk maar eens aan de Golfbaan, die jaarlijks vele sporters trekt. Het belangrijkste heibedrijf van Nederland, van t’Heck, heeft er een plaats gevonden. En straks is de wellness in het fort gereed, waar naar grote waarschijnlijkheid vele mensen van gaan genieten. Zo blijft Halfweg een speciaal stukje Beemster, met vele vernieuwingen maar nog steeds de rust van toen.

Mijn naam is Esther van Hecke en rijdt al 25 jaar met mijn paard door onze mooie polder. De laatste paar jaar merk ik dat bestuurders van andere voertuigen niet zo goed weten hoe ze een ruiter op een veilige manier kunnen passeren. (uitzonderingen daar gelaten natuurlijk) Ik denk niet dat dit opzettelijk gebeurt maar meer voortkomt uit onwetendheid. Ik hoop dat dit artikel wat verheldering geeft en dat er minder onveilige situaties ontstaan. Het komt steeds vaker voor dat als men op de polderdijk komt dat men verandert in Nicky Lauda's en Jos Verstappertjes en dat een voet vastgeplakt zit op het gaspedaal en dat het stuur niet meer sturen wil. Dit heeft het gevolg dat men ruiters met een te hoge snelheid en vlaklangs passeren. De ideale snelheid ligt tussen 20 en 40 km per uur. Dit vraagt wat onverwachte acceleratie en stuur vermogen van de coureur maar het is echt het veiligst op dit polder circuit. Vaak hoor ik al zo'n snelheids duivel aankomen en probeer dan de ruimte op te zoeken bij een pad van een huis of een uitsparing in de weg maar krijg daar vaak de kans niet voor. Wij ruiters worden ook meer afhankelijk van deze ruimte's omdat we niet meer overal kunnen uitwijken in de berm, dit omdat er steeds vaker van die bermtegels ingelegd worden wij kunnen daar niet op, de tegels zijn te glad en op de richels kan een paard niet stabiel staan.Ook het geluid wat voortkomt uit deze tegels is soms beangstigend dus graag even u voetje van het gaspedaal en even afremmen. Het kost u maar een paar seconde en voorkomt een hoop onveiligheid voor beide partijen.De ruiter zelf heeft ook een taak om veilig door het verkeer te komen, vaak zie ik dat men naast elkaar blijft rijden i.p.v. achter elkaar of dat ze zelf in de 2de of 3de versnelling blijven rijden ook voor ons geldt voetje van het gaspedaal en terug naar de 1ste versnelling zodat je in stap gepaseert kunt worden. Zorg dat je goed zichtbaar bent als je aan het eind van de middag gaat rijden er

zijn tegenwoordig genoeg reflecterende spullen te koop voor je zelf maar ook voor je paard .Wat ook heel belangrijk is steek je hand op als iemand je op de juiste manier passeert of op je wacht dit is wel zo netjes en daar kweek je veel goodwill mee. Helaas kunnen wij nog niet uitwijken naar ruiterpaden maar het maken van een buitenrit heeft ook te maken met het dierenwelzijn het is goed voor de geestelijke gesteldheid van een paard. Ik hoop dat dit artikel wat verheldering heeft gebracht en dat de Nicky Lauda's en de Jos Verstappertjes op onze polderdijken bereidt zijn hun vizier open te zetten en hun gaspedaal los te laten. Dit komt dan niet alleen ten goede aan ons ruiters maar ook aan de wandelaals en fietsers. Vriendelijke groeten Esther van Hecke

HEEFT U NIEUWS UIT ONZE REGIO? Mail ons: redactie@de-uitkomst.nl


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 22

HEERLIJKWONEN... Onze vakmensen zorgen ervoor!

> Een [mooi] nieuw bedrijf,

Marja Meier Zuiderweg 60A 1461 GK Zuidoostbeemster www.tafelzakenentafels.nl

NielenBreen

Hoe ziet je huis eruit? Bijvoorbeeld: stapels papier op de keukentafel, of misschien wel op het aanrecht. Een kledingkast die rommelig is met op de bodem een stapel kleding die weg moet. Laden die uitpuilen, kasten die overlopen, een zolder die al heel lang op het opruimlijstje staat. Staat dat je zo tegen, dat je geen mensen meer wil uitnodigen omdat je eerst moet opruimen? Het schiet maar niet op! Herkenbaar… Zou het niet heerlijk zijn om daar een einde van te maken? Een opgeruimd huis geeft licht, ruimte in je woonomgeving en in je geest. Dan heb je weer tijd voor de leuke dingen van het leven. Geef door wat voor jou het allerbelangrijkste is, het ideale plaatje. Het kan een zolder zijn, een kamer, een keuken of helpen met het opruimen van spullen van een dierbare. Of een reorganisatie van uw huis dat u in de verkoopt heeft. Ruimte is voor iedereen belangrijk. De Rijp - Jacqueline Breen woonachtig aan het Zuideinde in De Rijp heeft een nieuw (interessant) beroep. Zij is ‘professional organizer’, dit beroep is overgewaaid uit Amerika. Eigenlijk is het een prachtig beroep, ‘je creëer ruimte en tijd voor de dingen die er echt toe doen’. Eigenlijk is het ook heel logisch, je kan tenslotte niet overal goed in zijn. Als je het druk hebt met je beroep of je ziet door de bomen het bos niet meer, dan kan dit een bevrijding in je huis en in je geest zijn.

zij ook meegemaakt hoe fijn het is als iemand je helpt. In Amerika is dit al heel gewoon, in ons land benutten steeds meer ondernemers en particulieren de voordelen van dit beroep.

Opruimen, zie je het niet meer zitten? Ik help je een begin maken of met het hele traject. Kijk voor meer informatie over Professional Organizing op www.nielenbreen.nl of bel 06 29 37 38 61.

Wie is Jacqueline? Jacqueline heeft jarenlange ervaring als directiesecretaresse en personeelsmanager.

1LHOHQ%UHHQ

SURIHVVLRQDORUJDQL]HU

N A T

Dit beroep biedt structuur, organisatietalent en springt in op onverwachte zaken. Zij heeft samen met haar man twee kinderen, van 5 en 8 jaar. Zij is twaalf keer verhuisd en heeft hierdoor een schat aan verhuiservaringen opgedaan, met het inrichten van nieuwe woonomgevingen. Juist dat motiveerde haar om deze opleiding te volgen, en zich actief en gepasioneerd zich in te zetten om het leven van anderen weer ruimte en structuur te geven. Zelf heeft

Jacqueline helpt u graag, neem vrijblijvend contact met haar op: Tel. 06 29 37 38 61. www.nielen breen.nl ‘Ruimte in uw huis geeft ruimt om leuke dingen te doen’.

an Meer d 65 jaar r viseu uw ad wen! in bou

www.natenzn.nl info@natenzn.nl

BOUWBEDRIJF J. NAT & ZN. b.v.

Woningbouw Villabouw Stolpboerderijen Onderhoudswerkzaamheden Verbouw Renovatie Restauratie Utiliteitsbouw Projectontwikkeling Duurzaam bouwen Vraag vrijblijvend een offerte!

Bouwbedrijf J. Nat & zn. b.v.

Oterlekerweg 2d, 1841 GP Stompetoren, tel. 072 - 5039248

Open: vrijdag en 1e weekend van de maand (of op verzoek) 10.00 uur - 16.30 uur

Tafelzaken & Tafels

T. 0299 43 29 74 M. 06 55 75 61 29

WPPSKBBSTCPMMFUKFT IBMFO CFUBMFO 4FBTPOT 5PU

Rijperweg 52a 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 671513 Fax (0299) 675460

Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur. Vrijdag van 09.00 - 20.00 uur. Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.

IN EUROPA DE GROOTSTE, IN UW REGIO DE BESTE

HOGE GEN! KORTIN OP DIVERSE APPARATEN

50%

30% 20% Bezoek onze winkel: Ruijterstraat 37,

Ursem. Ma. t/m za. [b[Yjhed_Yi·i[hl_Y[i·[b[ajhej[Y^d_[a Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

geopend. 072 502 13 44

DcoZ]j^hhi^_a^hYVclZakZgVcYZgY!dcoZhZgk^XZZc`lVa^iZ^ioZ`Zgc^Zi 7ZodZ`dcoZl^c`ZaVVcYZGj^_iZghhigVVi(,^cJghZbkddgYZkZg`ddekVcl^i\dZY!VjY^d!k^YZd!kZga^X]i^c\ ZcbdW^ZaZiZaZ[dc^ZÕbVVcYV\i$boViZgYV\\ZdeZcYÕkddgdeZc^c\hi^_YZcZc^c[dgbVi^Z/ %,'*%'&())


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 23

...HEERLIJKWONEN Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten!

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen

Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: * TAGINA * MIRAFLOOR * APARICI * PERONDA * ZIRCONIO * ROCA

Rioolservice Palsma

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!

Ook voor de doe-het-zelver

vrijdag

,VXZ&9NHWHODDQ

HHQVFKHUSHSULMVRSJDYH MDDUOLMNVRQGHUKRXG

:DOLQJVGLMN518UVHP 7HO)D[ (PDLOLQIR#ZLWWHLQVWDOODWLHQO

Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â?ÇĄÂ&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2019;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â? Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x2014;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2014;ÇŚ

19.00 - 21.00 uur

Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2DC;Â&#x192;Â?

SCHERMERHORN KACHELS

:LMPDNHQYULMEOLMYHQG

2RNYRRRGUJLXZHWHUHVZOHNWHUUDNHQ OR

Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â?Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2022;

Â?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x17D;Â?Â&#x2021;Â?Ǥ

YHUYDQJLQJWRH"

'HQNRRNDDQKHW

Â?Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2020;Ǩ

Showroom geopend: West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur Tel. (0229) 54 35 14 Koopavond:

Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2021; Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2022; Â&#x2DC;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2021;

Raadhuisstraat 19 | Graft | 0299 74 31 24

Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2021;Â?Ǥ°Â?Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?

Wij zijn een Internet kachel verkoopbedrijf met lage prijzen. Verkoop Houtkachels, Hout/CV kachels, Stenen Schouwen, Gaskachels van Klassiek tot Modern, Schoorsteenmateriaal voor zelfbouw, maar ook compleet geĂŻnstalleerd. Normale garantie en zekerheid en technisch advies wanneer u dat wenst. Een bescheiden showroom, welke u op afspraak kunt bezoeken

Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x201D;Â&#x2021;´Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039; Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â?ǤÂ&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x152;ÇŚ Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2013;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2019;Ǥ

www.schermerhornkachels.nl Â&#x2021;Â&#x17D;Ǥ͜͸ͿͿÇŚ͚͟͞ͽͺ͚ Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ÇŚÂ&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â?ǤÂ?Â&#x17D;

Voor uw totale schoonmaak, onderhoud, gevelreiniging, glasbewassing en tapijtreiniging

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz. -DQHQ&DUODGH%RHU -DQHQ&DUODGH%RHU -DQHQ&DUODGH%RHU +REUHGHUZHJ KRHN0LGGHQZHJ

+REUHGHUZHJ KRHN0LGGHQZHJ

+REUHGHUZHJ KRHN0LGGHQZHJ

/-0LGGHQEHHPVWHU /-0LGGHQEHHPVWHU /-0LGGHQEHHPVWHU

2SHQZRHWP]DWWRW 2SHQZRHWP]DWWRW 2SHQZRHWP]DWWRW  ZZZEHHPVWHUVOLYLQJQO ZZZEHHPVWHUVOLYLQJQO ZZZEHHPVWHUVOLYLQJQO

Nieuwe zolder in 1 dag? Kom kijken in Dakkapelcentrum Heerhugowaard www.ruiterdakkapellen.nl

Tel: 0299 39 74 97 - Mob: 06 25 26 60 95 De Volger - G. G. Schipperstraat 12

W W W . R A N K O . N L

KEUKEN MEESTERS

NOHXU 0HHVWHUVLQYRUPHQ Keuken Meesters,, Noordervaart 190A, Stompetoren, T. 072 503 99 06, F. 072 503 99 26

VERBOUWINGS VOORDEEL To onzaalkeukens Fornuizen Inbouwapparatuu Accessoires, etc. r

Voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries Elektra & Witgoed service

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster Tel. 0299 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

:UI :0AUL VAN $IEPEN   

0AUL VAN $IEPEN   Zuiderstraat 55, 1486 MK West-Graftdijk E info@moi-techniek.nl, I www.moi-techniek.nl

% IN ) W

%


24 JANUARI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 24

Onder de noemer ‘Uit in Graft-De Rijp’ wordt u maandelijks getipt over theatervoorstellingen, exposities, concerten of andere bijzondere activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. U kunt uw evenement of bijzondere activiteit aanmelden bij Christina Twint, (vòòr de derde dinsdag van de maand) tel. 0299 39 19 50 of mailen naar c.twint@graftderijp.nl

Februari

• Van 29 januari t/m 16 april - GOED GESCHOTEN, een overzicht van 60 jaar fotoschieten op de Rijper kermis. (Galerij). Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur.

De muziek van Pot, Baumgarten & Friends wordt wel neo-folk genoemd: een heerlijke cross-over van volksmuziek met jazz en klassieke muziek. Aanvang 20.15 uur - € 17,50

HAL GEMEENTEHUIS GRAFT-DE RIJP Van 2 januari tot en met 24 februari Buurten in Graft-De Rijp Groep 6 en 7 van de St. Jozefschool hebben met de “blokprinttechniek” prachtige werkstukken gemaakt waarop de huizen van de Rechtestraat zijn afgebeeld. Het maken van de prints maakt onderdeel uit van het educatief scholenproject “Buurten in Graft-De Rijp”. De leerlingen hebben er ruim zes weken aan gewerkt en zijn heel trots op het resultaat.

N.B. Op zondagmiddag 5 en 22 februari en 4, 18 en 25 maart worden er demonstraties en uitleg gegeven over de verschillende naaldkunsttechnieken. Info: www.houtenhuis.nl.

NOORDEINDER VERMANING Noordeinde 18, 1485 EV, Noordeinde Zondag 18 maart voorjaarsconcert van Mark Zandstra, viool en Haik Seth Paul op piano. Zij zullen naast composities van J.S. Bach en W.A. Mozart, bekende stukken spelen van o.a. Massenet, Saint Saens, Rachmaninov en Paganini .www.markzandstra.nl Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 uur.

GRAFTER RAADHUIS Gesloten. De Groene Zwaan,Filmcafe: Black Butterflies

CARTOUCHE IN DE GROTE KERK, DE RIJP Zaterdag 4 februari 2012: Familievoorstelling (7+), Oma’s oma, Ida van Dril (spel en tekst), Fred Delfgaauw (regie, tekst en dramaturgie). Het verhaal gaat over een opstandig meisje dat haar dementerende oma niet meer begrijpt. Boos stampvoetend gaat ze naar zolder. Daar woont Meneer André, een versleten slingeraapje. Deze wijze Meneer André probeert haar, met oude verhalen en de verkleedkist, de ongemakken van de ouderdom uit te leggen. Het is een aandoenlijk onderwerp dat de jonge actrice Ida van Dril hier uitbeeldt. Met behulp van poppen, schimmenspel en haar eigen liefde voor haar beide oma’s maakt ze een betoverende voorstelling voor jong en oud. Aanvang: 19.00 uur. Entreeprijs: € 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de volgende verkooppunten: • DA-drogist Rijkes, Winkelcentrum Het Boegbeeld, De Rijp • BP station De Poel, Grafterbaan 2, Graft. Voor informatie: 0299 67 32 91 of 072 503 94 26. Zie ook: www.cartouche-graftderijp.nl. DE GROENE ZWAAN Rechtestraat 12, De Rijp • Zondag 5 februari, 17:00 uur Walking dinner met live muziek Live muziek van Beatles-coverband InBEATween. Combinatie mogelijk met een walking dinner verzorgd door o.a. restaurant De Reghter • Vrijdag 17 februari, 20:30 uur Filmcafé: Black Butterflies Entree 5 Euro. • Zaterdag 18 februari : Carnaval party • Zondag 19 februari: Carnaval voor kids Meer informatie of reserveren? Mail info@degroenezwaan.nl of bel 0299-671697. HET PLEIN, WEST-GRAFTDIJK Graftdijkplein 3, West-Graftdijk • Zaterdag 11 februari, aanvang 19.00 uur, Kinderfilm, kindervoorstelling. • Zondag 12 februari, aanvang 14.30 uur, Voorronde Amsterdams Kleinkunst Festival, cabaret. Meer info: www.hetplein.info SPIJKERBOORDER GEMEENSCHAP Het Heerenhuis te Spijkerboor Vrijdag 3 februari, zaterdag 4 februari, vrijdag 10 februari en zaterdag 11 februari: Klucht Jubileumhotel, van Ray Cooney in de bewerking van John Lanting.

Entree € 15.- ( don. € 13.-.) Kaarten bestellen: <secrertaris@ noordeindervermaning.nl, www.noordeindervermaning.nl. DE GROENE ZWAAN Rechtestraat 12, De Rijp • Zondag 11 maart, aanvang: 15:30 uur. Filmmatinee voor de jeugd Film: Kruistocht in spijkerbroek. Entree 2,50 Euro. • Vrijdag 16 maart, 20:30 uur Filmcafé: The Debt Entree € 5,-. • Zondag 18 maart, 16:00 uur Live muziek: Garlic Ierse volksmuziek op eigen wijze. Entree € 10,-. Meer op www.garlic-folk.nl. • Vrijdag 23 maart, 20:00 uur Follow Up Styling. Entree € 3,-. • Zaterdag 24 maart, 21:00 uur Live muziek: DIS De Ideale Schoonzonen live. Gratis entree. Meer informatie of reserveren? Mail info@degroenezwaan.nl of bel 0299 67 16 97. MUSEUM IN ’T HOUTEN HUIS Tuingracht 13, De Rijp Zie de maand februari.

Maart GEMEENTEHUIS GRAFT-DE RIJP In de hal van het gemeentehuis, Sloep 7 De Rijp Van 2 maart tot 5 april Gezien in Graft-De Rijp, vrijwilligerswerk in onze gemeente. Tentoonstelling met foto’s van Marco van Ammers. De foto’s zijn gemaakt in het kader van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk en eerder getoond op de ondernemersbeurs in oktober 2011. De tentoonstelling wordt nu gehouden in het kader van NL-doet. Maandag t/m vrijdag: geopend tijdens kantooruren.

Zie programma januari. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 7,50 te reserveren via telefoonnummer 075-6411369.

HET PLEIN, WEST-GRAFTDIJK, KERK. • Zaterdag 17 maart, aanvang 19.00 uur: Koos Wieman met poppentheatercabaret, familievoorstelling. Meer info: www. hetplein.info. • Zondag 18 maart, aanvang 14.30 uur En Plein Public Open podium lokaal talent. Meer info: www.hetplein.info.

MUSEUM IN ’T HOUTEN HUIS Tuingracht 13, De Rijp • T/m 25 maart - Van Lap en Pop, merklappen en poppen uit de collecties van musea en particulieren.

CULTURELE COMMISSIE MARKENBINNEN Dorpsstraat(kerk) Markenbinnen Zaterdag 17 maart: Concert met een heerlijke cross-over van volksmuziek naar jazz en klassieke muziek.

Reeds geplande activiteiten 2012 Voor het plannen van nieuwe activiteiten kunt op de gemeentelijk website zien welke activiteiten nu al voor de rest van het jaar zijn gepland. www.graftderijp.nl. bij Actueel - Evenementen 2012

VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE ZIE: WWW.CULTUREELPLATFORMGRAFTDERIJP.NL

De Uitkomst week 4 2012  

De Uitkomst week 4 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you