Page 1

4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 1

Cafe de Oude Munt

Ook voor: SteenEvenementen, Bedrijfs feesten werpen! &

U kan bij ons terecht voor eenBorrels arrangement

Nummer 3075 | week 36 | 4 september 2012 Redactie-adres: westdijk 40, 1464 PC Westbeemster | telefoon: 0299 - 67 22 74, Fax: 0299 - 67 22 68 | e-mail: redactie@de-uitkomst.nl | www.de-uitkomst.nl

Leeghwater kijkt zijn ogen uit op Schermer Maaldag

Middenweg 167, M-Beemster 0299 68 32 12

Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 w w w. k n i p h u y s . n l

12 september

Vanaf nu hoeft u Vanaf nu hoeft u drie letters nog maar nog maar drie te letters onthouden voor te onthouden voor al uw verzekeringen. Schermer - Alle vijftien molens in de Schermer draaiden, zaterdag zij in de gaten hoe veel belangstelling er was voor de QR-codes die bij wijze al uw verzekeringen. tijdens de Schermer Maaldag. Daarnaast vonden in en tussen de van proef overal in het museum hingen. Door deze codes te scannen met Museummolen in Schermerhorn en korenmolen De Otter in Oterleek diverse activiteiten plaats. Jan Adriaanszn Leeghwater bracht ‘s morgens een bezoek aan de Museummolen en keek zijn ogen uit. Er was van alles te zien dat in zijn tijd niet bestond. Een grote groep bromfietsen die over de Noordervaart snorde bijvoorbeeld en bezoekers die aankwamen in ‘koetsen zonder paard ervoor’. In het informatiecentrum stond Leeghwater even stil bij de tafel waar Joris van Lier en Ivo van Zon achter hun laptop zaten. “Die mensen zitten in een doos te kijken, dat lijkt mij nogal saai.” Van Lier en Van Zon waren het niet met hem eens. Op de laptop hielden

hun telefoon, konden bezoekers een internetpagina openen vol informatie over het deel van de molen waarbij ze stonden. Er werd veel gebruik gemaakt. Bob Kiel, als secretaris van de Stichting Schermer één van de organisatoren van de Schermer Maaldag, was heel tevreden over de opkomst. “Het is voor het eerst dat we de maaldag in deze opzet houden. We hopen aan het publiek te laten zien dat het veel geld kost om het Schermer molencomplex in stand te houden. Dat hoeven de mensen niet zelf te betalen, maar het is goed dat ze het zich realiseren.” Vanaf nu hoeft u Foto en tekst: Em van Es nog maar drie letters onthouden Bel of mailtevoor een afspraakvoor Jasper Posthumus of Willem Hendriksen. al uw verzekeringen.

Dit is de dag dat er: In 1949 Verkiezing van Theodor Heuss tot eerste bondspresident van West-Duitsland. In 1974 - In Ethiopië wordt de keizer, Haile Selassie, na een 58-jarige regeringsperiode afgezet. In 1977 Steve Biko overlijdt als gevolg van mishandeling door politie in Zuid-Afrika. Zijn dood krijgt een symboolfunctie in het antiApartheidsprotest. In 1980 Militaire staatsgreep in Turkije. In 1990 - In Moskou ondertekenen Oost- en West-Duitsland en de vier geallieerde winnaars van de Tweede Wereldoorlog het zogenaamde ‘2 + 4’-verdrag. Dit verdrag herstelt de soevereiniteit van Duitsland en legt het internationale statuut van het nieuwe herenigde Duitsland vast. In 2001 - Als gevolg van de aanslagen op 11 september 2001 stelt de NAVO voor het eerst in zijn geschiedenis vast dat er sprake is van een situatie als bedoeld in Artikel 5 van het NAVO-akkoord. In 2006 - 61ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gaat van start. En nu in 2012 hebben wij de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zie pagina 8 en 9.

Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl

Omdat verzekeren voor ons een ABC’tje is. Omdat verzekeren voor ons een ABC’tje is. Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

Kermis

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl

verzekeren voor ons 1, een ABC’tje is. J.P.Omdat Poelstraat De Rijp 0299 67 22 79

8 t/m 16 september 2011

Uitneembare kermis editie vindt u op pagina 13 t/m 28.

JD HEBBEN OM MENSEN DIE NU GEEN TI KS TIJD MOETEN RA ST EN LL ZU , EN EG W TE BE ZIJN! VRIJMAKEN OM ZIEK TE Maak direkt een afspraak en begin met fitness.

Computerproblemen?

telefoon: 0630630368

fitness-dekloek.nl F i t n e s s d e k l o e k : I n s u l i n d e w e g 11 , M i d d e n b e e m s t e r . T e l e f o o n : 0 2 9 9 6 8 1 8 0 7

Autoschadebedrijf Leo Borst

Autoschade is lastig, maar het kan ons allemaal overkomen; voor al uw vragen staan wij klaar met een oplossing. De Volger 10, 1483 GA De Rijp - Tel. 0299 67 41 88 - www.leoborst.nl


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

informatierubriek Werkstukken scholenprijsvraag n.a.v. 100 jarig jubileum Vrijwillige Brandweer tentoongesteld in Gemeentehuis De brandweer van Graft-De Rijp heeft in mei van dit jaar een kleur- en schilderwedstrijd voor basisschoolleerlingen georganiseerd, met als thema “100 jaar vrijwillige brandweer in De Rijp”. Alle basisscholen in de gemeente Graft-De Rijp kregen kleurplaten

en canvassen om mee aan de slag te gaan. De resultaten waren indrukwekkend. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 leverden bijna 300 kleurplaten of tekeningen in. De winnaars werden in de klas bezocht door brandweer-

vrijwilligers en ontvingen een cadeautje. De oudere leerlingen werden uitgedaagd om een schilderij of collage te maken over de brandweer. De prijzen in de vorm van excursies naar de brandweerkazerne werden gewonnen door groep 5 van de Jozefschool en de groepen 8

van de Vinckhuysenschool en de Baanbreker. U kunt de prachtige werkstukken van de groepen 5, 6, 7 en 8 bezichtigen in de hal van het Gemeentehuis in De Rijp.

Start vervolgfase baggeren Eilandspolder Onlangs is Aannemer J.P. Schilder BV uit Ursem gestart met voorbereidende werkzaamheden om het baggeren in de oostelijke Eilandspolder te hervatten. Er worden werkzaamheden verricht aan diverse weilanddepots die de bagger moeten gaan bergen. Ook worden watergangen ingepeild.

Ten oosten van Noordeinde komt een nieuw weilanddepot. Vanaf 10 september vervolgt de aannemer in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer en Staatsbosbeheer het baggeren van de wateren nabij

Graft, De Rijp, Noordeinde en Grootschermer. De ontvangst van bagger op de percelen is afgestemd met de perceeleigenaren. Zij worden telefonisch benaderd door de toezichthouder over de precieze planning. Meer informatie is te vinden op www.hhnk.nl onder de rubriek ‘Werk

bij u in de buurt’. Met specifieke vragen over de werkzaamheden, kan gebeld worden met de projectleider, Rob Wijman van het hoogheemraadschap, telefoonnummer: 072-5828282.

o f f i c i ë l e m e d e d e ling e n

VERGADERINGEN COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN WELZIJN

U kunt deze omgevingsvergunning inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Welzijn (0299-391950). Tegen dit besluit kunnen datum: 11 september 2012 belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar tijdstip: 20.00 uur indienen bij burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, Postbus 16, plaats: gemeentehuis, Sloep 7 in De Rijp. 1483 ZG De Rijp. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van het besluit. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze Agenda, o.a. publicatie. Een bezwaarschrift schorst uitzonderingen daargelaten niet • Voorstel tot het aangaan van een fusie met Alkmaar én Schermer de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaar• Voorstel tot het instemmen met de verordening “Subsidievoorwaarden schrift of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter Gevelfonds” van de Rechtbank te Alkmaar, Sector Bestuur (postbus 251, 1800 BG Alkmaar) vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUZAKEN voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden. De voordatum: 13 september 2012 zieningenrechter bepaalt of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken tijdstip: 20.00 uur belangen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. plaats: gemeentehuis, Sloep 7 in De Rijp.

HERHAALDE KENNISGEVING

Agenda o.a. • Stand van zaken lopende projecten • Voorstel m.b.t. toepassing ruimte-voor-ruimte-regeling ter realisatie van 5 woningen op het perceel Dwarsweg 3 te Graft • Voorstel m.b.t. concept-ontwerpbestemmingsplan ‘Benzineverkoop- punt Zuiddijk’. • Informatiesessie over DEMRA (Duurzame Energiemaatschappij Regio Alkmaar) • Oprichten Regionale Uitvoeringsdienst in de Regio Noord-Holland Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend: • Tuingracht 33, 1483 AR De Rijp - Slopen van het pand Dossiernr.: WABO 2012-0065, Datum ontvangst: 27 augustus 2012 Er wordt op gewezen dat ingediende aanvraag slechts bij de gemeente is ingediend en niet ter inzage ligt. Over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. Om deze reden kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn ter gemeentesecretarie (0299-391950).

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is afgegeven, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: • Zuideinde 5, 1483 BZ De Rijp - Het plaatsen van een berging met overkapping. Dossiernr.: WABO 2012-0054, Verzenddatum beschikking: 28 augustus 2012

Ontwerpbestemmingsplan “De Pauw, Graft-De Rijp” Burgemeester en wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘De Pauw, Graft-De Rijp’ en het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het plan. Inhoud bestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het noordelijke deel van oeverpark De Pauw in De Rijp. Het stedenbouwkundig plan voor het gebied kan niet worden gerealiseerd binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van de circa 142 geplande woningen in De Pauw mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan biedt echter de ruimte voor circa 171 woningen. Dat maakt het mogelijk om in de toekomst flexibel met de woningbouwplannen om te gaan. De bouw van de woningen zal gefaseerd worden uitgevoerd waarbij dit bestemmingsplan bij recht voorziet in 31 woningen en de overige woningen in de toekomst door middel van uitwerkingsplannen kunnen worden gerealiseerd. Ter inzage Met ingang van woensdag 29 augustus 2012 liggen het ontwerpbestemmingsplan, de daarop betrekking hebbende stukken en het ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. U kunt de stukken inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak tussen 13.30 uur en 17.00 uur. Tevens is het plan met bijbehorende stukken te raadplegen op de website van de gemeente www.graftderijp.nl (klik op ‘dienstverlening’ en daarna op ‘bestemmingsplannen’) en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Indienen zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit kenbaar maken aan de gemeenteraad van Graft-De Rijp. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Graft-De Rijp, postbus 16, 1483 ZG De Rijp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Pauw, Graft-De Rijp’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. En in de maanden april, mei en juni op donderdag in de even weken van 15.30 tot 19.00 uur. Let op! Dit is alleen voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

WMO-loket Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 0299 68 21 47.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Jongerenwerker Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

informatierubriek

Vervolg

o f f i c i ë l e m e d e d e ling e n

kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Ruimte, via telefoonnummer (0299) 391950. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Na afloop van de terinzagetermijn wordt het ontwerpbestemmingsplan, inclusief alle bijbehorende stukken, aan de gemeenteraad voorgelegd. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan. Crisis- en herstelwet Op het besluit inzake bestemmingsplan “De Pauw, GraftDe Rijp” is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN GETROFFEN MAATREGELEN KERMIS DE RIJP 2012 De burgemeester van Graft-De Rijp heeft in verband met het vieren van de Rijper Kermis 2012 de volgende vergunningen en ontheffingen verleend. Stichting Volksfeesten, Rijper IJsclub en Viscollege de Hengelaar • Evenementenvergunning voor het houden van de verschillende activiteiten tijdens de feestweek. • Balgooien door de Buurtjes op zaterdag 8 en zondag 9 september 2012. • Kinderspelen op de Meelzak op donderdag 13 september 2012. • Ballonoptocht op donderdag 13 september 2012 vanaf 18.45 uur. • Damesvissen in de Tuingracht op vrijdag 14 september 2012. • Keiensmijten op De Grote Dam op vrijdag 14 september 2012 • Kippenkermis in de W.P. Lakemanstraat en een gedeelte van de J.C. Rijpstraat op zaterdag 15 september 2012 vanaf 09.30 uur. • Zeskamp op zaterdag 15 september 2012 in het oever- park De Pauw vanaf 12.00 uur. Brandweer Graft-De Rijp • Vergunning voor het houden van de jaarlijkse brandweer- wedstrijden tijdens de kermis van De Rijp op vrijdag 14 september 2012 op “Het landje van Ter Beek” • Vergunning voor het houden van live-muziek in de kazerne op 14 september 2012 tot 01.00 uur. • Vergunning voor het plaatsen van en barcontainer en ontheffing op grond van artikel 35 van de drank- en horeca- wet voor het schenken van licht-alcoholhoudende dranken in de brandweerkazerne.

Café Oudejans, Rechtestraat 106 te De Rijp • Vergunning voor het plaatsen van een feesttent achter de horeca-inrichting, Rechtestraat 106 te De Rijp. • Vergunning voor het overkappen van het terras naast de horeca-inrichting. • Vergunning voor het houden van live-muziek op 12 september 2012 tot 24.00 uur. • Vergunning voor het houden van livemuziek op 13 september 2012 tot 01.00 uur. • Vergunning voor het houden van live-muziek op 14 en 15 september 2012 tot 02.00 uur. • Vergunning voor het houden van live-muziek op 16 september 2012 tot 23.00 uur. • Vergunning voor het plaatsen van barcontainers en ontheffing op grond van artikel 35 van de drank- en horecawet voor het schenken van licht-alcoholhoudende dranken in de te plaatsen feesttent achter de horeca-inrichting. Het Wapen van Munster/Dam 2 te De Rijp • Vergunning voor het houden van live-muziek tijdens de kermis binnen de inrichtingen. Bar Discotheek De Oude Herberg • Vergunning voor het houden van het evenement “fiets ‘m erin” op zondag 16 september 2012 boven de Tuingracht. • Vergunning voor het plaatsen van barcontainers en ontheffing op grond van artikel 35 van de drank- en horecawet voor het schenken van licht-alcoholhoudende dranken op de openbare weg voor de horeca-inrichting. • Vergunning voor het houden van live-muziek op de openbare weg tot 20.00 uur. Bar Lunchroom De Walvis • Vergunning voor het plaatsen van een partytent, barcontainer en ontheffing op grond van artikel 35 van de drank- en horecawet voor het schenken van licht-alcoholhoudende dranken op het terras voor de inrichting, Jan Boonplein 6 te De Rijp. Verkeersmaatregelen: In verband met de kermis in De Rijp zal het centrum op de volgende dagen worden afgesloten voor verkeer, waarbij uitzondering wordt gemaakt voor (brom)fietsers, voetgangers,hulpdiensten en bestemmingsverkeer. Donderdag 13 september 2012 Tussen 14.00 uur en 24.00 uur betreft de tijdelijk afsluiting de Tuingracht, de Kleine Dam, de Grote Dam, de Kerkstraat, het Zuideinde en de aansluitende wegen. Vrijdag 14 september 2012 Tussen 14.00 uur en 19.00 uur betreft de tijdelijk afsluiting de Tuingracht, de Kleine Dam, de Grote Dam, de Kerkstraat, het Zuideinde en de aansluitende wegen. Tussen 19.00 uur en 04.00 uur betreft bovenstaande tijdelijke afsluiting ook het

Oosteinde, het Westeinde, de Rechtestraat en de aansluitende wegen. Zaterdag 15 september en zondag 16 september 2012 Tussen 14.00 uur en 04.00 uur betreft de tijdelijke afsluiting het Oosteinde, het Westeinde, de Rechtestraat, de Kleine Dam, de Grote Dam, de Kerkstraat, het Zuideinde en de aansluitende wegen. Kippenkermis In verband met de kippenkermis worden de W.P. Lakemanstraat en de J.C. Rijpstraat van vrijdagavond 14 september t/m zaterdagochtend 15 september tot 12.00 uur afgesloten voor verkeer. Het verkeer zal tijdens deze afsluitingen worden omgeleid. Ook zullen de afsluitingen zodanig worden ingericht dat hulpverleningsinstanties te allen tijde vrije doorgang hebben. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn op het telefoonnr.: 0299 - 391 950. Parkeren fietsen/brommers Wij verzoeken een ieder zijn fiets/bromfiets niet zonder toestemming van de eigenaar tegen een woonhuis te plaatsen. Wildplassen Wildplassen is het plassen in het openbaar, op een plaats die daar niet voor bedoeld is, bijvoorbeeld tegen een boom, een lantaarnpaal, of een huis. Dit geeft veel overlast, met name vanwege de stank. Wildplassen is op grond van de APV verboden en dus strafbaar. Door de politie en opsporingsambtenaren zal hierop extra worden toegezien en handhavend worden opgetreden. Vervoer Tijdens de kermis rijdt de Buurtbus Beemster dagelijks vanaf 13.00 uur niet verder dan de halte Oosteinde. De haltes Driemaster, Fluytschip, Julianalaan, Bernhardstraat en Grote Dam vervallen. Op het zuideinde heeft de gemeente tijdelijk een taxistandplaats ingericht. Markt Er zal tijdens de kermis op donderdag geen markt zijn. Vanzelfsprekend brengt een kermis de nodige overlast met zich mee. Wij gaan ervan uit dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. Mochten er toch serieuze klachten zijn, schroomt u dan niet deze te melden bij de veroorzaker en indien u vermoedt dat dit geen oplossing is, belt u dan de politie (tel: 0900-8844).

BURGERLIJKE STAND Overleden: Willem Blokdijk ev N. Pilkes, 60 jaar

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 4 september 2012 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Feestelijke opening aanlegsteiger Graft Graft - Met de komst van een aanlegsteiger bij de brug tussen de Dorpsstraat en de Groeneweg in Graft, is woensdag 29 augustus een langgekoesterde wens van het Toeristisch Platform in vervulling gegaan. Door deze openbare aanlegsteiger is Graft nu ook vanaf het water optimaal bereikbaar voor toeristen en dagjesmensen. Aan de steiger kan men voor een kort bezoek aanmeren. Bezoekers kunnen in Graft het Raadhuis en de Zerkenvloer bekijken, een bezoekje brengen aan het kleinste winkeltje van Bram & Aagie of

lekkere groenten kopen bij Camping Tuinderij Welgelegen. De steiger is betaald door het Landschap Waterland, waarbij de gemeente Graft-De Rijp is aangesloten. Burgemeester Ria Oosterop-van Leussen, tevens portefeuillehouder toerisme, heeft de opening verricht. Burgemeester Ria Oosterop-van Leussen overhandigt het bord aan voorzitter Jaap Smit.

Beeld en tekst: Ad Hodde


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 4

Martin Gaus Hondenschool Jottem! 0299 67 30 10 www.hondenschool-jottem.nl

Houthandel Vlug & Oud voor al uw hout! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29.

Raadhuisjes

Kom jij in aanmerking voor een Herbalife proefpakket? Kijk op www.proefpakket4u.nl code 1670. Verbeter je gezondheid nu! Team JPU, onafh.distr.

kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

Protestantse Gemeente Zondag 9 september Dienst in De Rijp. Aanvang 10.00 uur Voorganger: Ds. P.M. Rappoldt Nieuw Arti, PopArt en de Rijper IJsclub komen Oud papier ophalen op: zaterdag 8 september tussen 9.00 en 12.00 uur. Zie ook www.popart-koor.nl piano/zangles Saskia Verdonk heeft weer plaats voor nieuwe leerlingen info 0299 674026

LIJSTENMAKERIJ Ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of www.inlijstservice.nl mail: info@inlijstservice.nl

Koster tuininterieur voor uw sierbestrating, schutting, tuinhuisje, vlonder of veranda. Bel voor een vrijblijvende offerte: 06 34 17 95 83 www.kostertuininterieur.nl

TUINMAN heeft nog tijd over. Voor al uw werkzaamheden in uw tuin. Meer dan 3 jr erv. Ingeschr. KvK. Vrijblijv. prijsopgave tel. 06-39 87 08 29

Feestje? Sweder-Audio-Show Disco, Soul, R&B, 70-80-90’s Info/boekingen: 06 21 42 43 82

De beste elektrische fiets uit Zwitserland, Flyer, koop je bij Witte Wielsport in Ursem. 6 dagen open, 072-5022300 www.wittewielsport.nl Een leuke hobby voor de wintermaanden en goed voor hersens en lijf?? piano/zangles bij Saskia Verdonk 0299 674026

Attentie: Fietstocht Stichting Welzijn Ouderen en Gehandicapten. Donderdag 13 september wordt onze laatste fietstocht van dit seizoen gehouden. Start vanaf het Rijperhuis om 13.30 uur. Inl Rie Poel, tel: 0299671290

De YOGA LESSEN in het RIJPERHUIS gaan weer beginnen op: Woensdagsmorgens 5 sept., donderdagmiddag en avond 6 sept. info Hannie Nibbering-Sijs 0299 673077.

ZZP-ers opgelet! Extra ruimte nodig voor uw bedrijf, huur een ‘luxe’ box bij de voordeligste van Nederland. Peacock selfstore www.selfstore.nl tel. 072-5762080

Dance for kids bij Lisa's studio vanaf 7 sept. Streetdance voor kids vanaf 4 jr. Nieuw Sh'Bam les mills! 10 weken lang afwisselend muziek met leuke dance moves. Info: 06 53 86 11 20 lisajonk@gmail.com Zuidoostbeemster.

iedere dag open

De Rijp

Te koop Garagebox Bellesloot info 06 - 51 21 59 94 of 06 - 2 2 14 61 87

Een Gazelle elektrische fiets koop je in Ursem bij Witte Wielsport! Waarom? Vanwege de prijs, de uniek goede service, de prettig en goed opgeleide mensen, gratis parkeren, de overheerlijke koffie! Tot morgen.

"Elke vrijdag ‘Dansmusical’ voor kinderen en ‘Streetdance’ voor tieners."

www.sportingderijp.nl

www.wittewielsport.nl 6 dagen open. 072 502 23 00 Schermerhorn kachels is specialist voor Houtgestookte CV-kachels, leverancier van duurzame houtkachels met hoog rendement www schermerhornkachels.nl “Internet is onze etalage”

muziek voor uw feest! Keyboard-orgel-accordeon Bel 06 53 33 04 07 www.vokkobrugge.nl

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie en Kinderyoga

www.de-uitkomst.nl

Hair & Body

H

...Laat zien wie je bent!

B

www.kindertherapiezonnesteen.nl

Open dagen Workshops Stone Art, powertex, Fietsband, Bloemen, Planten. 21 sept. 13.3020.30 u. 22 sept. 11.00-17.00 u vet-ursem.nl 06 11510718

tillyhairstyling.nl

Oosteinde 28, Schermerhorn T. 072 - 502 23 85 www.tillyhairandbody.nl

W

Stichting Polderhart organiseert op woensdagavond 12 september een cursus REANIMATIE en AED BEDIENEN in Fort Markenbinnen. U kunt zich nog aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@polderhart.com

TE HUUR: Prachtig appartement, Jan Boonpl. 20, midden in het centrum van De RIJP. Ruime woonkamer, luxe keuken, wasruimte, badkmr, 2 slaapkmr. Voor meer info: 06 - 270 660 67

bruidsduiven uit de rijp Dries: 06 48 01 99 56 Evenementen - Uitvaart - Kadotip

Foto nieuws?

Raadhuisje plaatsen?

Mail het de Uitkomst!

www.de-uitkomst.nl

Raadhuisje plaatsen?

06 - 53 70 87 48

redactie@de-uitkomst.nl

Colo f on Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 Westbeemster 1464 PC Oosteinde 28 - Schermerhorn Tel: 0299 67 22 74 t: 072 - 50 22 385 - tillyhairstyling.nl Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 Fotonieuws Schermer Gré Breedt-Piersma 06 53 22 65 52 Em van Es 0299 67 22 74

Raadhuisjes bon Het tarief voor de Raadhuisjes is voor de eerste 4 regels € 4,50 (inclusief BTW). Voor niet-contant betaalde raadhuisjes, wordt € 1,55 administratiekosten in rekening gebracht. Raadhuisjes kunnen ook per maand gefactureerd worden (eenmaal administratie kosten). Contante Raadhuisjes kunt u inleveren in een gesloten envelop met gepast geld bij Plus supermarkt in De Rijp. Bij de ingang van de supermarkt vindt u de Raadhuisjedesk. Uiteraard kunt u ook terecht bij de Uitkomst, Westdijk 40, Westbeemster.

1 2 3 4 5 6 7 8

Sporting®

Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 06 41 56 95 52 Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Tekstcoördinator Adelheid van Rossum Administratie Thea Cramer

t/m 4 regels € 4,50

Oplage: 10.500

€ 5,45 (incl. BTW)

Advertenties aanleveren voor donderdag 12.00 uur

€ 6,35 (incl. BTW) € 7,25 (incl. BTW) € 8,15 (incl. BTW)

NAAM adres tel:

wekelijks Huis-aan-huis

het best gelezen in

DE RIJP, GRAFT, NOORDEINDE, OOST-GRAFTDIJK, WEST-GRAFTDIJK, DE WOUDE, SPIJKERBOOR, STARNMEER, MARKEN BINNEN, DRIEHUIZEN, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, ZUIDSCHERMER, STOMPETOREN, OTERLEEK, URSEM, MIDDENBEEMSTER, NOORDBEEMSTER, ZUIDOOSTBEEMSTER EN WESTBEEMSTER

&


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Oud-Rolling Stone Bill Wyman live in P3 met zijn all-star band The Rhythm Kings

Uit in het land

van de Horeca

Purmerend - 31 jaar was hij dé bassist van The Rolling Stones. Nu krijgt u de kans Bill Wyman live mee te maken met zijn all-star band The Rhythm Kings. Samen zetten ze een spetterend concert neer waarin bekende nummers als Honky Tonk Women, I Put a Spell on You, You Never Can Tell en nog veel meer voor een ongekend back to-feestje zorgen. Een unieke band dankzij de topmuzikanten én de grote verscheidenheid aan muziek die zij ten gehore brengen. Elk optreden is een feest voor jong en oud, voor henzelf, en daardoor zeker ook voor het publiek!

INSCHRIJVING GEOPEND

Nu nog de enige dansschool in Purmerend

Kleine gezellig clubs dus veel persoonlijke aandacht 2 beginnersclubs - clubs voor scholieren v.a. 13 jaar combinatie cursus Salsa/Zouk. ‘CONCORDIA’, KOEMARKT Info: 020 615 69 28 Mob: 06 10 77 25 48 www.dansschoolbonel.nl

In het gezellige stadshart de Koemarkt

DANSSCHOOL BONEL PURMEREND

Onze 30-jarige ervaring is Uw Garantie

Bill Wyman deelt het podium met louter topmusici. Wat te denken van Beverley Skeete (vocals, o.a. gezongen bij Elton John, Sting, Chaka Khan e.v.a.), Terry Taylor (guitar), Graham Broad (drums, o.a. vaste drummer bij Roger Waters, gewerkt met BB King, Tina Turner en Stevie Wonder), Nick Payn (sax, hij was bandlid van o.a. The Q-Tips (feat. Paul Young), Gary Moore’s Midnight Blues Band en Lonnie Donegan’s skiffle group), Frank

Mead (sax, o.a gewerkt met Eric Clapton, BB King, Paul McCartney, George Harrison, Albert King, Al Green and Go West), Geraint Watkins (keyboard, o.a. gewerkt met Sting, Mark Knopfler, Eric Clapton en Tom Jones) en Georgie Fame (Morgan, o.a. gewerkt met Van Morrisson, Eric Clapton en Joan Armatrading) en stond in de zestiger

NATUURGENEESKUNDE

flexibele thuiszorg

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

Zorgen voor de Zorg Specialist in flexibele thuiszorg

jaren hoog in de top 40 met o.a. Yeh Yeh. Bill Wyman’s Rythm Kings Dinsdag 09 oktober Aanvang: 20:30 uur Prijs: voorverkoop € 39,50 via Primera en www.p3purmerend.nl Poppodium P3, Purmersteenweg 17-19, 1441 DK Purmerend

Medische hulpdiensten tandtechniek

anita leeseman tandtechniek Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl Spoedgevallen

Prikposten

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Het Rijperhuis , ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

Voor postcode 16** en 18**:

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar). uitvaart

Uitvaartonderneming J. Klous Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

uitvaart

Uitvaartonderneming

J. van Leijen uitvaartverzorging

www.jvanleijen.nl

06 - 12 44 47 00

uw advertentie hier?

Mail of bel ons:

advertentie@de-uitkomst.nl

0299 - 67 22 74

DIERENARTS

Dierenkliniek De Rijp Schoener 2, 1483 TP De Rijp Tel. 0299 67 13 66 Inloopspreekuur: Ma., wo. en vr. Van 14.00 tot 14.30 uur Van 18.30 tot 19.00 uur Ook op afspraak. www.dierenkliniekderijp.nl

Acupunctuur Graft-De Rijp

Cees van Ouwerkerk Bv. hooikoorts, migraine, energiemeting www.acupunctuurgraftderijp.nl Globdijk 4, Graft 0299 67 41 01 Lid nva, vergoeding verzekering Thuiszorg

Thuiszorg Zorgcirkel

Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl

fysiotherapie

therapie

Fysiotherapie graft-de rijp Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit

NATUURGENEESKUNDE

‘Aandacht voor je bron’ De Bron Holistische massage therapie Dory van Breda, ‘De Noorderhoeve’, Uitgang 6D, Ursem, tel. 06 21 69 24 79 Lid Holos, vergoeding verzekering.

Voor informatie kunt u bellen met 0299 419 100

Evean Thuiszorg 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl

Elly Hellinga Rechtestr. 59b, 1483 BB De Rijp 0299 67 58 42

fysiotherapie

podoloog

Fysiotherapie in de meest pure vorm Revalideren in een sportieve omgeving!

www.zorgcirkel.com Thuiszorg

PRAKTIJK VOOR psychosomatiek, fysiotherapie, haptotherapie, methode brouw

Tuingracht 7, De Rijp Globdijk 4, Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

natuurgeneeskunde

Massagepraktijk de nieuwe tijd Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering

fysiotherapie

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl

De oplossing voor voet- en houdingsproblemen

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering pedicure

Karin Besselink Pedicure G.G. Schippersstraat 14, De Rijp, M. 06 11 20 40 45, kadi@kpnplanet.nl


AAN HUIS

4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 6

Gemeente Schermer

Nieuws uit de schermer

geen gewone bus komt. De dienstregeling van de buurtbus wordt uitgevoerd met vrijwillige chauffeurs.

Start vervolgfase baggeren Eilandspolder

Onlangs is Aannemer J.P. Schilder BV uit Ursem gestart met voorbereidende werkzaamheden om het baggeren in de oostelijke Eilandspolder te hervatten. Er worden werkzaamheden verricht aan diverse weilanddepots die de bagger moeten gaan bergen. Ook worden watergangen ingepeild. Ten oosten van Noordeinde komt een nieuw weilanddepot. Vanaf 10 september vervolgt de aannemer in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorder-kwartier, de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer en Staatsbosbeheer het baggeren van de wate-ren nabij Graft, De Rijp, Noordeinde en Grootschermer. De ontvangst van bagger op de percelen is afgestemd met de perceeleigenaren. Zij worden telefonisch benaderd door de toezichthouder over de precieze planning. Meer informatie Meer informatie is te vinden op www.hhnk.nl onder de rubriek ‘Werk bij u in de buurt’. Met specifieke vragen over de werkzaamheden, kan gebeld worden met de projectleider, Rob Wijman van het hoogheemraadschap, tel. 072-5828282.

Doe mee aan onderzoek naar behoefte buurtbus binnen Schermer Niet alle dorpskernen binnen gemeente Schermer zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. Daarom overweegt gemeente Schermer een zogenaamde buurtbus te laten rijden. Op deze manier worden ook dorpskernen aangedaan, waar nu nog

Gemeente Schermer wil echter eerst onderzoeken of er bij de bewoners van de dorpskernen in Schermer behoefte is aan zo’n buurtbus. Daartoe ontvangen alle huishoudens deze week een brief. Daarin wordt verwezen naar de mogelijkheid om via www.schermer.nl (website van de gemeente) een enquête in te vullen. Dit onderzoek gaat niet alleen over het reisgedrag van u en uw huisgenoten en over de behoefte aan een buurtbus, maar ook wordt gevraagd naar mogelijke interesse als vrijwilliger chauffeur van een buurtbus.

Woensdag 12 september: Breng uw stem uit voor Verkiezingen Tweede Kamer Op woensdag 12 september 2012 zijn de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Binnen gemeente Schermer kunt u in elk willekeurig stemlokaal stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) overleggen. Dit identiteitsdocument mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Om overal in Schermer te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. Deze pas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Vergeet deze daarom niet. Mocht u de stempas kwijtraken,

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Ingekomen verzoeken om omgevingsvergunning Locatie Korte Molenweg 5, Oterleek Lange Molenweg 28a, Oterleek

omschrijving verwijderen asbest aanleg paddock

ontvangstdatum 28 augustus 2012 7 augustus 2012

Deze aanvraag is slechts ingediend en ligt niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Wenst u informatie over de ingediende aanvraag, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met het Team Ruimte 072-5037320.

Verleende omgevingsvergunning/evenementenverguning/APV-vergunning: Locatie Zuidervaart 115, Zuidschermer Dorpsstraat 12, Oterleek

omschrijving aanleg dam met uitrit twee kansspelautomaten

verzenddatum 29 augustus 2012 29 augustus 2012

Geweigerde omgevingsvergunning: Locatie Kopdammerdijk 1a, Grootschermer

omschrijving bouwen schuur/vellen boom

verzenddatum 31 augustus 2012

Bezwaar Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en ge-motiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daarom verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij ons college hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Publicatie ontwerpomgevingsvergunning voor de aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel tussen Westdijk 10 en Westdijk 16 te Zuidschermer. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schermer zijn voornemens om medewerking te verlenen aan de aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel tussen Westdijk 10 en Westdijk 16 te Zuidschermer door middel van een omgevingsvergunning. Het onderhavige ontwerpbesluit betreft de activiteit werk en werkzaamheden uitvoren als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, daar er sprake is van handelingen welke gevolgen kunnen hebben voor beschermde plant- en diersoorten is. Burgemeester en wethouders maken bekend dat ingevolge artikel 3.10 Wabo juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken vanaf 4 september 2012 gedurende zes weken ter inzage liggen op het gemeentehuis Wittenburg, team Ruimte, Noordervaart 99 Stompetoren. De ontwerpomgevingsvergunning inclusief de daarbij behorende stukken, is tevens te raadplegen op de website van de gemeente Schermer www.schermer.nl. Gedurende de periode van terinzagelegging wordt aan een ieder de gelegenheid geboden tot het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gestuurd naar de gemeente Schermer, Postbus 2 1840 AA Stompetoren. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning aanleg ondergrondse hoogspanningskabel tussen Westdijk 10 en Westdijk 16 te Zuidschermer’. Voor een mondelinge zienswijze dient tijdig een telefonische afspraak te worden gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met mevrouw J. Stet-Kuin, tel: 072-5037327. Burgemeester en wethouders van Schermer, 27 augustus 2012

dan kunt u tot uiterlijk maandag 10 september 2012, 13.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Waar kunt u stemmen? Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen, vindt u hieronder een overzicht van de stembureaus: Stompetoren, café-restaurant Het Schermer Wapen, Oterlekerweg 3 Oterleek, de Woeste Hoeve, Dorpsstraat 51 Schermerhorn, café ’s Lands Welvaren, Westeinde 2 Grootschermer, ’t Wavertje, ’t Waver 43 Driehuizen, café-restaurant De Vriendschap, Driehuizen 13 Zuidschermer, café ’t Torenerf, Zuidervaart 67 Alle stembureaus zijn geschikt voor mindervaliden en zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Schermer woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw geldig identiteitsbewijs aan de voorzitter laten zien. Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas. En met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland. Het aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk vrijdag 7 september 2012. Meer Informatie Op het gemeentehuis ‘Wittenburg’ (Noordervaart 99, Stompetoren) kunt u bij de afdeling Burgerzaken informatie krijgen over de Verkiezingen. Burgerzaken is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Bellen (072) – 50 37 321 of mailen kan ook: burgerzaken@ schermer.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.schermer.nl en op www.verkiezingen2012.nl.

Gemeentehuis Wittenburg Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak. Vrijdagmiddag gesloten Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Financieel Wijzer Mijn vraag gaat over het volgende, ik heb 2 zoons welke allebei klaar zijn met hun studie. Ze wonen nog thuis, maar nu de een al een baan heeft en de ander er een gaat krijgen, willen ze zo snel mogelijk het huis uit. Gezien de huidige ontwikkelingen, is beter te wachten met de aanschaf van hun eerste woning of juist wel nu kopen of juist gaan huren? Met vriendelijke groet, Bert Klaasen Beste Bert, Er zijn veel starters die in een vergelijkbare situatie zitten. Daarnaast worden er veel indianenverhalen verteld, waardoor het lastig is om tussen de bomen het bos nog te zien. Je zoons kunnen natuurlijk een woning gaan huren. Hier is vaak wel geduld voor nodig, daar de wachtlijsten nog steeds erg lang zijn. Voordelen zijn dat een huurcontract is makkelijker te beëindigen is dan een hypotheek, kortom flexibeler en geen risico op een restschuld. Daarnaast heb je bij huren geen onderhoudsrisico wat bij eigen woning bezit wel het geval is. Daarentegen biedt een woning kopen ook voordelen, denkende aan vermogensopbouw, zelf aangebrachte woningverbeteringen werken vaak waarde vermeerderend en je kunt je huis / hypotheek centraal stellen voor je pensioenvoorziening. Daarnaast kan het risico op restschuld weer afgedekt worden middels de nationale hypotheek garantie (NHG). De afweging tussen huren en kopen zullen je zoons dan ook zelf moeten maken, wellicht dat een vergelijk tussen huurlasten en hypotheeklasten ook helpt in deze. Een woning in de vrije sector huren of een vergelijkbaar pand kopen valt qua maandlast vaak ten gunste uit van de koopwoning. Op de vraag nu kopen of juist afwachten kan ik een duidelijker antwoord geven, namelijk nog kopen in 2012! In het lenteakkoord zijn afspraken gemaakt welke, zoals het er nu voorstaat, in gaan op 01-01-2013. Belangrijkste wijzigingen zijn dat starters alleen nog maar rente mogen aftrekken als de hypotheek een volledige annuïteit is. Kortom een aflossingsvrije, bankspaarhypotheek, etc. zijn na 2013 voor starters niet meer aftrekbaar. Dit zorgt voor een fors duurder worden van een hypotheek, vanwege fors hogere aflosverplichtingen. Een andere maatregel is de aankomende beperking van de hoogte van de hypotheek (Loan-to-Value). Op dit moment mag een starter nog een bedrag lenen tot 106% van de aankoopsom. Die extra zes procent kun je gebruiken om de kosten voor je makelaar, taxateur, bank, notaris en 2% overdrachtsbelasting van te betalen. Vanaf 2013 wordt de ”loan-to-Value“ teruggebracht tot 100%. Je mag slechts een bedrag lenen dat gelijk is aan de koopsom, de kostenkoper zullen dan met spaargeld betaald dienen te worden. Het gevolg van bovenstaande maatregelen is tevens dat starters in leencapaciteit er nog verder op achteruit gaan, kortom er kan door starters nog minder geleend worden vanaf 2013. Ik hoop dat ik met bovenstaand verhaal het iets duidelijker gemaakt heb voor je zoons. Onze adviseurs staan 6 dagen per week klaar, ook in de avond, om eventuele vragen hierover te beantwoorden. In ieder geval succes met het zoeken van een geschikte woonruimte! Met vriendelijke groet,

Wilt u zonder zorgen door het leven gaan? Zorgeloosch neemt u graag de zorgen rondom uw hypotheek en verzekeringen uit handen. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak op 072 511 41 94.

Renteactie: vijf jaar vast, 3,5% rente. Vraag naar de voor waarden

Sander de Loo Directeur Zorgeloosch Hypotheken en Verzekeringen

U kunt uw vraag stellen over financiële zaken. Bijvoorbeeld over uw hypotheek, verzekeringen, pensioenen en nog veel meer. Mail het naar ons dan wordt uw vraag behandeld in deze rubriek, redactie@de-uitkomst.nl.

Zorgeloosch, Neerlandia 2, Stompetoren, 072 511 41 94

Wilt uwww.zorgeloosch.nl, zonder zorgen door het leven gaan? info@zorgeloosch.nl Zorgeloosch neemt u graag de zorgen rondom uw

Postbus 160, 1800 AD Alkmaar, T 072 511 41 94, I w w w.zorgeloosch.nl, E info@zorgeloosch.nl

fotonieuws? Mail het naar de Uitkomst, redactie@de-uitkomst.nl


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Politiek

Verkiezingen 12 september 2012

Met z’n allen naar de stembus 12 september Graft-De Rijp - Schermer - Beemster - Wij mogen weer allemaal naar de stembus op 12 september. Door de crisis is het moeilijk voor de politieke partijen om keuzes te maken. Ook voor de stemmer is het moeilijk te bepalen voor welke partij er gekozen moet worden. Wij hebben de partijen een stelling voorgelegd waarvan wij het idee hebben dat dit op het moment een probleem is. De stelling ‘de huizenmarkt zit op slot’ is voorgelegd aan de regionale politieke partijen, tevens is deze stelling voorgelegd aan de regionale makelaars omdat het hun broodwinning betreft. Iedereen veel succes gewenst met de stemming op 12 september, u moet natuurlijk wel gaan. Laat u stem niet verloren gaan! De stelling: ‘De huizenmarkt zit op slot’

CDA Schermer

Niet voor diegenen die geen koop- of verkoopplannen hebben, een beetje voor diegenen die willen zien of er belangstelling voor hun huis zal zijn (proefballonverkoop), zeker voor hen die een huis hebben gekocht zonder dat hun oude huis verkocht is, zeer zeker voor die mensen die door omstandigheden (ontslag, scheiding, ziekte) gedwongen worden hun huis te verkopen. En vooral voor hen die voor het eerst een huis willen kopen (starters). Volgens het CDA Schermer zal het van het slot halen van de huizenmarkt één van de speerpunten van het nieuwe kabinet moeten worden. Dit kan o.i. door lagere drempels voor starters, fiscale faciliteiten voor diegenen die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen, fiscale ondersteuning bij (ver)nieuwbouw en het aanspreken van banken op hun sociale verantwoordelijkheid. Alleen een sterk CDA kan invloed uitoefenen, en met Sybrand Buma en Mona Keijzer en vele anderen zeggen wij ‘samen kunnen wij meer’

VVD Beemster

De huizenmarkt zit op slot, maar dat hoeft helemaal niet, als een aantal maatregelen worden genomen zoals: Er moeten meer mogelijkheden voor starters op de woningmarkt komen, want die kunnen dan voor de nodige doorstroming zorgen. Het is daarbij belangrijk, dat de banken wat meer moeten meewerken. De overdrachtbelasting dient op 2% gehouden te worden, en het is heel belangrijk, dat er spoedig duidelijkheid komt met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. Wat de VVD betreft, moet die aftrekmogelijkheid gehandhaafd blijven. Wel is het noodzakelijk, dat het systeem van de hypotheekrenteaftrek zodanig wordt aangepast waarvoor die oorspronkelijk voor was bedoeld. Namelijk, het stimuleren van het eigen woningbezit. De afgelopen jaren, zijn er weinig nieuwe woningen gebouwd, terwijl er jaarlijks wel nieuwe vraag ontstaat. Die nieuwe vraag, zal de markt weer in beweging brengen en uit het slop halen. Mensen met een hoog inkomen die in een met staatssteun gebouwd huurhuis blijven wonen, dat eigenlijk bestemd is voor mensen met een laag inkomen moeten doorstromen naar duurdere woningen. Ook de gemeenten kunnen een bijdrage leveren door te zorgen voor lagere grondprijzen.

CDA Graft-De Rijp

Voor iedereen is het belangrijk dat het vertrouwen in de woningmarkt terug komt. Daartoe is een totaalplan nodig, breed gedragen en langdurig richting gevend. Bindende afspraken tussen overheden, ontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en financiële sector. Een Tweede Kamer die de wil toont hervormingsplannen rond de hypotheekaftrek duidelijk waar te maken. Eigen woningbezit stimuleren. Starters op de woningmarkt faciliteren. Het collectief opdrachtgevers steunen. Doorstroming in de huursector bevorderen door woningcorporaties meer armslag te geven om te investeren in betaalbare huurwoningen. Gezinnen met een laag inkomen beschermen. Het CDA wil een financieel gezond land. Geen geld uitgeven dat er niet is. De bouwsector is van fitaal belang, voor economie en leefbaarheid van onze dorpen, dat verdiend onze oprechte steun.

VVD Graft-De Rijp

De VVD vindt het daarom cruciaal dat we het vertrouwen in de woningmarkt herstellen en het eigen woning bezit op een verantwoorde manier te stimuleren. Het uitgangspunt van de VVD is om de hypotheekrenteaftrek te behouden. Maar deze moet weer worden gebruikt waar zij voor was bedoeld: het bevorderen van huizenbezit en het aflossen van hypotheekschuld. Daarom maken we de rente van na 1 januari 2013 afgesloten hypotheken alleen nog aftrekbaar op basis van annuïtaire aflossing. Dat stimuleert het geleidelijk aan aflossen van de hypotheek. Omdat de VVD voor een betrouwbare overheid staat, verandert er niets voor hypotheken die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten. De VVD heeft een aparte stimuleringsregeling voor starters waarbij de overdrachtsbelasting geheel wordt afgeschaft en de eerste vijf jaar de rente ook voor aflossingsvrije hypotheken aftrekbaar blijft.

Op wie kunnen wij stemmen? Lijst 1 VVD Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijst 3 PVV (Partij voor de Vrijheid) Lijst 4 Christen Democratisch Appèl (CDA) Lijst 5 SP (Socialistische Partij) Lijst 6 Democraten 66 (D66) Lijst 7 GROENLINKS Lijst 8 ChristenUnie Lijst 9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Lijst 10 Partij voor de Dieren Lijst 11 Piratenpartij Lijst 12 Partij voor Mens en Spirit (MenS) Lijst 13 Nederland Lokaal Lijst 14 Libertarische Partij (LP) Lijst 15 Democratisch Politiek Keerpunt DPK Lijst 16 50PLUS Lijst 17 Liberaal Democratische Partij (LibDem) Lijst 18 Anti Europa Partij Lijst 19 SOPN Lijst 20 Partij van de Toekomst (PvdT)

PvdA Graft-De Rijp

De woningmarkt zit volledig op slot en wordt verstoord door te ruimhartige hypotheekaftrek die de belastingbetaler per jaar 13 miljard euro kost. Er worden nauwelijks huizen gebouwd en huizen staan lang te koop. Voor huurders en starters op de woningmarkt zijn geen betaalbare woningen beschikbaar. Daarom is hervorming van de woningmarkt (zowel koop als huur) noodzakelijk. Oplossingen van de PvdA: Starters betalen geen overdrachtbelasting meer en voor de overige kopers terug naar 2%. De PvdA wil een Stimuleringsfonds Volkshuisvesting dat startersleningen gaat verstrekken tegen een lage rente. Meer betaalbare huur- en koopwoningen voor starters. De PvdA kiest voor een gematigd huurbeleid en wil het scheef wonen ontmoedigen. Geen verplichte verkoop van 75 % van de sociale woningvoorraad, zoals het huidige kabinet voorstelt. Geen uitkleding van de sociale woningsector. Woningcorporaties moeten terug naar de menselijke maat. Bouwen voor lagere- en middeninkomens. Geen peperdure prestigeprojecten. De hypotheekrenteaftrek is zijn doel volledig voorbij geschoten. Een groot deel van de subsidie komt terecht bij mensen met de hoogste inkomens en de duurste huizen. De PvdA wil: Geleidelijke aanpassing van de hypotheekrenteaftrek zonder de woningmarkt te verstoren. Door vanaf 2013 het maximale rente belastingtarief van 52 % met in 1% per jaar terug te brengen. Vanaf 2035 geldt dan voor iedereen hetzelfde aftrektarief van 30%. Aflossingsvrije hypotheken niet meer mogelijk.

Partij van de dieren Graft-De Rijp

De onzekerheid over de hypotheekrente-aftrek heeft de woningmarkt op slot gezet. De Partij voor de Dieren wil af van fiscale prikkels die stimuleren tot het hebben van schulden en het aflossen van een hypotheek beboeten. Over een periode van dertig jaar wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afgeschaft. Dit kan door het percentage waartegen kan worden afgetrokken per direct te maximeren op 45% en dit maximale aftrekpercentage vervolgens elk

jaar met 1,5% te verlagen. De extra lasten worden deels terug gegeven via een verlaging van de inkomensbelasting en het afschaffen van het eigenwoning forfait. Bestaande hypotheken worden hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken. De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft. Banken werken verplicht mee aan het boetevrij kunnen aflossen van bestaande hypotheken. De privatisering van woningcorporaties wordt teruggedraaid.


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Politiek

Verkiezingen 12 september 2012

Stelling: ‘De huizenmarkt zit op slot’ Ascoba Makelaardij

Om de huizenmarkt van het slot te krijgen is o.a. rust nodig. Rust in de zin van een betrouwbare overheid die zorgt voor een zachte landing, niet meteen de hypotheekrente volledig afschaffen. Rust bij de pers, stoppen met alle berichtgeving in het negatieve trekken. De banken moeten nu stoppen met alleen hun aandeelhouders tevreden houden i.p.v. hun klanten. Hpotheekgeld lenen tegen fatsoenlijke rente percentages. Niet inkopen tegen een half procent en uitlenen tegen vijf procent. En tenslotte zullen verkopers zich moeten realiseren dat zij hun woning verkopen in een geheel nieuwe markt, met nieuwe prijs stellingen, niet blijven vasthouden op oude marktprijzen. Tip van makelaar Arnold Bartels aan de overheid: Zorg dat huizenbezitters die in de hoogtijdagen hun woning met een tophypotheek financierden (hiertoe aangespoord door de overheid, banken en financieel adviseurs) door fiscaal vriendelijke behandeling in de gelegenheid worden gesteld om de top van hun financiering in pakweg 5 jaar er af te kunnen halen. Ook dat geeft weer rust, bij de huisbezitters en in de hele woningmarkt.

De Haan Makelaardij

Woningmarkt op slot? Nee, nog nét niet helemaal maar we worden wel gegijzeld door banken en landspolitiek. Dat na 25 jaar van prijsstijgingen vanaf 2008 de wal het schip gekeerd heeft verkoopprijzen dalen is eigenlijk net zo vanzelfsprekend als eb-en-vloed. Neemt niet weg dat de huidige groep verkopers nog eens extra op de pijnbank gelegd wordt door een 1-2-tje tussen banken overheid waarbij de één opeens besluit om eindelijk eens de hypotheekrente aftrek af te schaffen en de ander opeens zijn leven betert en zijn zonden probeert weg te wassen door opeens hard te gaan sparen… Onze schatbewaarders zijn blijkbaar nog steeds in coma want bij de achterdeur geven ze zo ongeveer geld gratis mee om het daarna bij de voordeur tegen 2% extra weer terug te krijgen…?!

Het klopt inderdaad dat er minder woningen worden verkocht. Maar om te zeggen dat de huizenmarkt op slot zit vind ik overdreven. Er worden nog steeds woningen verkocht alleen moet men er meer voor doen. Daarnaast is een reële, zo niet scherpe vraagprijs van essentieel belang. Om de huizenmarkt te verbeteren is er duidelijkheid nodig. Duidelijkheid over hypotheekrenteaftrek, financieringsmogelijkheden, overdrachtsbelasting enz. Veel mensen stellen de aankoop van een nieuwe woning door deze onzekerheid uit. Het is begrijpelijk dat de politiek niet graag onpopulaire maatregelen neemt, maar niets doen of tijdelijk maatregelen is de huizenmarkt niet mee geholpen.

Ondanks dat de markt op slot zit , was de maand juli voor ons kantoor weer een ‘ouderwetse’ topmaand met in totaal 12 succesvolle verkooptransacties. Echter, het zou zeer wenselijk zijn wanneer politiek Den Haag de financiële markt een positieve impuls zou geven. Het grootste probleem is thans het verkrijgen van een hypotheek. Kandidaat huizenkopers zijn er namelijk voldoende, maar de banken cq. geldverstrekkers zitten min of meer op slot. Het idee om de pensioenfondsen hypotheken te laten verstrekken met steun van de overheid lijkt mij een prima middel om de huizenmarkt weer vlot te trekken. Tevens moet meer duidelijkheid komen over de hypotheekrente aftrek, zodat er meer zekerheden zijn. Willem Tromp

Ik heb nog nooit PvdA gestemd maar het idee van PvdA-er Samson om de ABN tot staatsbank te promoveren maken zou onbedoeld wel eens de sleutel van de oplossing kunnen zijn. Laat deze staatsbank 2% boven de euribor tegen solide voorwaarden hypotheek verstrekken en de marktwerking zorgt voor de rest.

Hoekstra & van Eck

De sleutel=dus politiek en op 12 september heeft U die zelf in handen! Deze x svp geen hobby- of proteststemmen maar een partij met ervaring en kader om snel te gaan regeren. Voor deze ene x gewoon VVD-PvdA-CDA en daarna meteen aan het werk en dan gaan we over 4 jaar wel weer hobbyen…..

Op slot is wat overdreven. Door onzekerheid, laag consumentenvertrouwen en de verwachting dat de prijzen verder dalen wachten veel kopers af. Je weet echter nooit wanneer het laagste punt is behaald. Huizen die goed geprijsd zijn en er goed uitzien worden nog steeds vlot verkocht. Als verkopers het advies van de makelaar opvolgen is de kans op verkoop binnen zes maanden ongeveer 50 % leert onze ervaring.

Jan de Haan

Eric Bond (algemeen directeur Hoekstra & van Eck)

Arnold Bartels

Broekman Makelaardij

Tr o m p m a k e l a a r d i j

John Duinmaijer

Kocken de makelaar

Onjuist, huizen worden nog steeds verkocht, vraagprijzen moeten marktconform zijn. Kredietfaciliteiten zijn enorm beperkt en mede hierdoor zijn huizenprijzen aangepast (gedaald). Raar dat bij prijsstijging een ieder dit normaal vond en nu een doem denk scenario ontstaat. Iedereen wil toch prettig wonen? Walther Kocken RMT

Het is tijd om een andere weg in te slaan met Nederland. Een weg van groei en optimisme. Ons land kan sterker en socialer. Onze economie herstelt niet door alleen te bezuinigen. Juist nu moeten we investeren in bedrijvigheid en het beste onderwijs voor onze kinderen. Zo scheppen we banen voor jong en voor oud. Gewone gezinnen zijn de motor van onze economie. Daarom draaien we de forensentaks en de hogere btw op boodschappen terug en vragen we wat meer van de hoogste inkomens.

We schrappen het liggeld voor zieken en stoppen de verspillende marktwerking in de zorg. Zo creëren we groei en banen, en brengen we de begroting op orde. Zo voorkomen we dat in een beschaafd land als het onze één op de tien kinderen opgroeit in armoede. Zo stomen we Nederland klaar voor de toekomst.

r e l a i c o s & r e k r e t s d N a l r e Ned Stem 12 september Partij van de Arbeid.


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 10

Familieberichten

Bezorg kinderen met een beperking een onvergetelijk weekend!

Hartverwarmend waren de vele blijken van medeleven die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Stichting Wielewaal organiseert logeerweekenden voor kinderen met een beperking. Onder begeleiding van jonge, enthousiaste vrijwilligers kunnen zij maandelijks in De Rijp allerlei activiteiten ondernemen.

Ria van Dongen-de Waard 1936 - 2012

Koekjes bakken, schilderen, speurtochten, sport en spel…Tijdens de logeerweekenden is er van alles te beleven. Kinderen kunnen logeren van vrijdagavond tot zondagavond of alleen op zaterdag of zondag overdag deelnemen. Vrijwilligers zijn het hele weekend aanwezig. Per kind zet Wielewaal een vrijwilliger in.

Dit heeft ons erg goed gedaan, onze hartelijke dank daarvoor. Arnold van Dongen, kinderen en kleinkinderen. Graft, augustus 2012

Er is nog plaats voor vrijwilligers in diverse weekenden dit najaar, o.a. 14-16 september, 12-14 oktober, 9-11 november en 7-9 december 2012. Als vrijwilliger begeleid je de kinderen (tot 20 jaar) bij de activiteiten. Daarnaast draai je mee in de dagelijkse verzorging, zoals wassen, aankleden en hulp bij toiletgang en eten en drinken. De leiding is in handen van een recreatieleider. Als vrijwilliger sta je er dus nooit alleen voor. Ervaring in de zorg is niet nodig, wel ben je enthousiast en minimaal 17 jaar. Interesse? Zowel kinderen als vrijwilligers kunnen voor meer informatie kijken op www.wielewaal.nl of bellen met 088 122 44 00.

Fysio-Fit Tuingracht 7, 1483 AP De Rijp Telefoon: 0299 - 67 18 77

De Fysio - fit trainingen zijn weer gestart We wensen iedereen weer een sportief seizoen toe. De enige training in kleine groepen met full time fysio begeleiding! Er zijn nog enkele trainingsplaatsen vrij, dus informeer naar de tijden.

Info: Fysiotherapie Graft- De Rijp Tuingracht 7 | De Rijp | 0299-671877

Beeld en tekst: Jan van der Steen

Poolse delegatie op de fiets De Rijp - De Twinningvereniging van Graft-De Rijp ontving het vorige weekend een delegatie van 25 Polen afkomstig uit TrczinskoZdroj: de zustergemeente van Graft-De Rijp. Zaterdag werd het Scheepvaartmuseum in Amsterdam

bezocht gevolgd door een wandeling in Oud-Amsterdam. Zondag werd in het kader van 400 jaar Beemster een fietstocht georganiseerd door de Beemster met bezoeken aan de Doopsgezinde kerk in Noordbeemster en de Protestantse kerk in Midden-

beemster. Bij de Volgerweg werd de praalwagenoptocht bekeken en werd nog onder veel hilariteit getracht een balletje te slaan.

Plaats uw familie-advertentie voordelig bij ons! Vraag naar het speciale familie tarief.

Huis aan huis verspreid! Voor uw trouwen of geboorte van uw kind. Maar ook na het overlijden van een dierbare. Meer info: advertentie@de-uitkomst.nl

In- en verkoop - APK - onderhoud - reparatie - aircoservice - Schade en taxatie AUDI A4 AVANT 2.0 FSI, Proline Business, Blauw Met CC.ECC.NAV. 112.000KM

2005 GERES.

FORD C- MAX 2.0 16V Blauw met, airco, klimaatcontrol, 145000 Km. Ghia

2004 € 6500.-

FORD TRANSIT CONNECT, 1.8D, Zijschuifdeur, 110000 Km,

2006 € 4750.- Ex

OPEL ASTRA 1.8 16V 5 Deurs, airco, vol opties 66000 Km.

2007 € 8950.-

OPEL TIGRA TWIN TOP, 1.4 16V, Cabrio, 48000 KM, zilver met.

2005 € 7250.-

RENAULT TWINGO 1.2 16V Zilver, stuurbekrachtiging,

2002 € 2950.-

VOLKSWAGEN FOX 1.2 Stuurbekrachtiging, blauw met, 78000 Km.

2006 € 4450.-

VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 1.6 FSI, zwart, vol opties, 108000 Km.

2006 € 9500.-

VOLKSWAGEN POLO 1.4 16V, airco, 5 deurs, zilver met. 143000 Km.

2006 € 6000.-

VOLKSWAGEN T5 2.5TDI Dub. Cab. Lang, zwart, vol opties 147000 Km.

2007 € 16500.- Ex

w w w . j i p a u t o m o b i e l e n . n l G . G . S c h i p p e r s t r a at 2 , D e R i j p

|

Tel: 0299 69 01 61

|

Mob: 06 20 40 89 37

Juridisch spreekuur de Rijp Voor een antwoord op al uw juridische vragen!

Iedere maandagavond is er tussen 19.00 en 21.00 uur in ’t Walhuis een inloopspreekuur, waar een ervaren en deskundig advocaat gratis een eerste advies geeft of kan doorverwijzen naar een andere instantie die u verder kan helpen. Voor meer informatie: www.juridischspreekuurderijp.nl Hilje Plantenga, tel. 06 24 70 06 42

www.juridischspreekuurderijp.nl


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Advertorial

Midwinternieuws Achtergrondinformatie over het Midwinterfeest 2012  Aflevering 3,  september 2012

Heerhugowaard: ‘Oterleek blijft landelijk’ Als Oterleek bij Heerhugowaard komt, blijft het dorp net zo landelijk als het nu is. ‘We zijn juist zo gecharmeerd van Oterleek vanwege dat landelijke karakter. Dat is een mooie aanvulling op de dorpskernen De Noord en ’t Kruis die we in Heerhugowaard al hebben.’ Burgemeester Han ter Heegde snapt dan ook niets van de ansichtkaartactie van een anonieme Oterleker, die met behulp van photoshop suggereert dat Heerhugowaard Oterleek wil volbouwen. ‘Heerhugowaard heeft zelf bouwgrond zat’, aldus de burgemeester. ‘In De Draai en Broekhorn komen duizenden nieuwe woningen en ook in Heerhugowaard Zuid is nog ruimte. En ik heb het al eerder gezegd, wij als gemeentebestuur koesteren juist onze dorpskernen. De leden van de dorpsraden in De Noord en ’t Kruis hebben dat ook in het openbaar bevestigd. We zijn op dit moment juist bezig om te kijken hoe we het buitengebied aantrekkelijk kunnen maken voor meer recreatie. Als we Oterleek daarbij kunnen betrekken, zou dat mooi zijn. In die plannen past absoluut geen woningbouw. Wie daar op zinspeelt vertelt echt onwaarheden.

Het winnende raam 2010

Midwinterfeest in “het beste dorp van Holland” Graft-De Rijp 2012

Dickens Weeskinderen, schoenpoetsertjes, straatventers, schoorsteenvegers, gekken, zwervers, dronkaards, oude en jonge vrijsters, straatmuzikanten en deftige notabelen uit de tijd die de befaamde Engelse schrijver Charles Dickens (18121870) in zijn boeken beschreef. U kunt ze allemaal tegenkomen op zaterdag 15 en zondag 16 december 2012 tijdens de zesde editie van het Midwinterfeest in GraftDe Rijp.

Gratis voorstellingen U leest het goed, alles wordt uit de kast gehaald om het decor voor dit grote culturele evenement nog mooier te maken dan dat het nu al is. Want daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. Graft-De Rijp biedt het weekend van 15 en 16 december een podium aan een keur van lokale, regionale en nationale artiesten, kunstenaars en muzikanten die op verschillende locaties in het centrum van het dorp hun kunsten vertonen. Ongeveer 60 enthousiaste groepen, verenigingen, duo’s en solisten staan nu al te trappelen om dat weekend te laten zien wat ze in huis hebben.

De Rijp - Op 28 augustus 1912 besloot de gemeenteraad van De Rijp tot het aanstellen van de eerste 10 brandweervrijwilligers. Hoe de brandweerzorg voor 1912 geregeld was en wat er vanaf dat moment allemaal gebeurde kunt u lezen in het boek dat verschenen is ter ere van het 100 jarig jubileum van de brandweer vrijwilligers. Het boek heet “De Rode Haan kraait” en is samengesteld door de brandweervrijwilligers van nu. “Het is een prachtig boek geworden. De vele foto’s en verhalen zijn prachtig vormgegeven door Studio Stevens uit West-Beemster”, aldus brandweercommandant Rob Hooijberg. Het boek is te koop voor € 14,95 bij Museum “In ‘t Houten huis”, DA drogisterij Rijkes, tankstation BP “De Poel” en uiteraard bij de brandweer zelf.

De roDe haan kraait

“Het beste dorp van Holland” zo noemde Leeghwater zijn dorp ooit! Bewoners en buurtverenigingen worden ook dit jaar tijdens het zesde Midwinterfeest Graft-De Rijp opgeroepen oude tijden te doen herleven. Naast een prijs voor de mooist uitgedoste dorpeling dingen ook het mooist versierde huis, pand of raam en de mooist versierde straat of buurt mee naar de prijzen!

100 jaar vrijwillige brandweer in De Rijp

Het stichtingsbestuur hoopt ook dit jaar weer te kunnen rekenen op een creatieve bijdrage van de buurtverenigingen. Kerstbomen, sfeerverlichting en prachtig ingerichte straten, tuinen en ramen maken het decor compleet. Dit leverde voorgaande jaren prachtige plaatjes op. Soms zo indrukwekkend dat ook dit jaar weer is besloten een prijs uit te loven voor het mooist versierde pand, raam of deel van het dorp.

Al deze voorstellingen zijn dankzij lokale en regionale sponsors GRATIS te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd! Maar………we gaan eerst nog even te kermis!

De Rijp, april 2012

Sfeervolle versiering r in De Rijp roDe haan kraait een vrijwillige brandwee Net als voorgaande jaren worden bewoners, De het 100-jarig bestaan van Een publicatie ter ere van ondernemers en buurtverenigingen opgeroepen om hun toch al fraaie woonplaats het aanzien van een dorp uit 1900 te geven. Steeds meer inwoners hullen zich tijdens deze dagen in klederdracht Winnaars 2010 uit die tijd en ook de ondernemers zetten hun beste beentje voor als het gaat om Kijk voor meer informatie op de aankleding van hun bedrijf en de www.midwinterfeest-graftderijp.nl omgeving.

ndweer in De Rijp 100 jaar vrijwillige bra

Personeel

nodig? Zet het in De Uitkomst

www.midwinterfeest-graftderijp.nl

Mail naar: advertentie@de-uitkomst.nl


schermer

4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 12

Contactblad

Ma il uw v ere nig i ngsni euws van d e S ch erme r naar frank.r uy grok @ q uicknet. nl (graag voor he t we ek end )

De Zonnebloem

Extravagante club “Le Moulin Rouge” opent deuren in Schermerhorn Schermerhorn - Naast Café ‘s Lands Welvaren en jongerenvereniging De Ruiterstok is Schermerhorn tijdens het Floor weekeinde van zaterdag 8 en zondag 9 september een derde fantastische uitgaansgelegenheid rijker! Op de Oosterweidestraat ter hoogte van nummers 31 t/m 41 treft u een niet te missen

bouwwerk aan, te weten een waarheidsgetrouwe kopie van één van de hoogtepunten van Parijs; “Le Moulin Rouge”. Compleet met molen op het dak, glamoureuze verlichting en bijpassend gekleed “personeel”. Zoals het een ware nachtclub betaamt gebeuren er daarbinnen dingen die het daglicht niet kunnen verdragen!

Nieuwsgierig geworden? Volg de rode spotlights, betreedt de rode loper, koop een kaartje en treedt binnen in de “o la la” spannende wereld van hartje Parijs!!! Le Moulin Rouge is geopend vanaf zaterdagmiddag en sluit haar deuren in de hele vroege uurtjes van maandagochtend.

27 Augustus jl. was het zover. De afdeling Schermerhorn van de Zonnebloem ging met 20 gasten en 4 vrijwilligers met de boot mee. De boot vertrok om 9.00 uur uit Akersloot. Naast de afdeling Schermerhorn gingen ook de andere afdelingen van de regio Schermerwaard mee (totaal ongeveer 200 gasten). De gasten werden netjes op tijd bij de boot gebracht en gingen aan boord. Er was een beneden dek en een bovendek en de gasten uit Schermerhorn mochten boven zitten. Dit was fijn voor de gasten zodat ze af en toe even naar buiten konden om hun benen te strekken, of om een sigaretje te roken. We begonnen met koffie of thee en een plak cake. Na de koffie lekker wat drinken met een bitterballetje. Het was gezellig aan boord. Er werd gepraat, gelachen en genoten van de life gespeelde muziek en van alles wat onderweg te zien was. Rond de klok van 12 uur werd de soep opgediend, heerlijke groentesoep. Daarna een lekker gekruid stukje kip ,doperwten en wortelen, appelmoes en patat. En als toetje ijs met chocolade en slagroom. Na het eten was er een loterij met leuke prijzen. Daarna weer lekker aan de borrel. De boot voer over het Noord-Hollands kanaal naar het Alkmaarder meer. Via de Zaansche Schans ging het richting de Nieuwe Waterweg naar IJmuiden. Daar werd gekeerd en daarna voeren we weer terug naar Akersloot. Als afsluiting kregen de gasten koffie of thee met krentenmik. In Akersloot ging iedereen voldaan van boord en werden alle gasten weer netjes thuisgebracht. Foto’s zijn te zien op de website: http://schermerhorn.zonnebloem.nl/

Nieuw seizoen De Volharding gaat vol enthoustiasme een nieuw seizoen in. Gymvereniging De Volharding verzorgt in het komende seizoen de volgende lessen: Maandag: 15.30-16.30 uur Gymnastiek 1 (3 t/m 5 jaar) Schermerhorn Start op: 10-09-2012 16.30-17.30 uur Gymnastiek 2 (6 jaar en ouder) Schermerhorn Start op: 10-09-2012 Dinsdag: 19.15-20.15 uur Bodyshape 18+ Grootschermer Start op: 11-09-2012 20.30-21.30 uur Bodyshape 18 Schermerhorn Start op: 11-09-2012 Woensdag 16.45-17.30 uur Gymnastiek 1 (4-6 jr.) Grootschermer Start op: 05-09-2012 17.30-18.15 uur Gymnastiek 2 (7-9 jaar) Grootschermer Start op: 05-09-2012 Zin om mee te doen? Voor aanmelding en/of meer informatie, neem contact op met: Anne-Eva Kuijn-Oud (Grootschermer) tel.: 0299-742118 e-mail: rpkuijn@quicknet.nl Of download ons inschrijfformulier op: www.gvvolharding.nl

Barts Keuze in de Grote Kerk Schermerhorn Schermerhorn - Barts Keuze, onder die titel is er alle weekenden in september van alles  te zien en te horen de Grote Kerk Schermerhorn. De in deze regio bekende organist en koordirigent Bart Klijnsmit stelt een prachtig programma samen: zijn keuze van kunst en muziek. Permanent aanwezig zijn de kunstwerken van twee kunstenaars. Gemma van Poppelen zet haar ‘Veestapel’ neer, een indrukwekkende

installatie van grote blokken hout met daarop getekende portretten van koeien, geiten en schapen. Ze begon met het portretteren van deze dieren omdat zij ze opnieuw een gezicht wilde geven na het zien van de ruimingen in de afgelopen jaren. Haar Veestapel begon in 2009, er zijn inmiddels ruim honderd koeien, geiten en schapen, ‘en de stapel blijft groeien’, zegt ze. De schilderijen van Han van der Mijn gaan vooral over mensen, ‘het

vage gebied tussen leven, slapen en sterven, de zichtbare oppervlakte en de daaronder liggende lagen’ zoals van der Mijn dat zegt. Maar er is ieder weekend ook veel te horen en te beleven. Zondag 2 september is er om 15 uur een openingsconcert; en elke zaterdag is een korte orgelbespeling van 15.30 - 16.00u. door Bart Klijnsmit en gastorganisten. Loop binnen, Bart Klijnsmit wil graag iedereen

vertellen over het orgel, misschien kunt u mee ‘naar boven’, en geniet van het spel en het prachtige orgel dat de kerk rijk is. Op 23 september dirigeert hij het koor Halleluja met gastzangers en 30 september is het slotconcert waarbij hij ons trakteert op het optreden van Camerat Triniti met o.a. de prachtige Cantate Actus Tragicus van J. S. Bach in kleine bezetting, waarbij Bart zelf weer achter het orgel kruipt. De Grote Kerk Schermerhorn is open ieder weekend van 11- 17 uur. Informatie over data en tijden van de concerten: www.grotekerkschermerhorn.nld


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Kermis 8 t/m 16 september 2011

Uitneembare kermis editie Beeld: Ad Hodde


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 14

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

Zaterdag 8 september

Diversen motoren op voorraad nieuw en gebruikt Het hele jaar geen afleverkosten. De Volger 13A - 1483 GA De Rijp - 06 15 06 66 94

www.mijzenmotoren.nl

Balgooien en hengelen 13.00 uur VAN BALGOOIEN TOT HENGELEN (jeugd 6 t/m 14 jaar) Voor het 2e jaar gaan de Rijper IJsclub i.s.m. Viscollege de Hengelaar er weer een leuke middag van maken voor de jeugd van 6 t/m 14 jaar.

Natuurlijk zal het rondje balgooien niet ontbreken, maar er staan voor dit jaar weer diverse andere leuke spellen klaar. Dit jaar gaan we het ietsie anders aanpakken, "we zwerven nu door de ouwe dorpskern heen" maar volgens ons wordt het nog leuker. En voor iedereen is er weer een herinnering. Opgeven kan vanaf 13.00 uur bij snackbar de

Walvis. De prijsuitreiking zal plaats vinden voor de snackbar. O ja we zullen het bijna vergeten maar de inleg voor deze leuke middag is slechts € 1.00

De Volger 10 A | 1483 GA De Rijp | 0299-673464

www.rijperwielerboetiek.nl

w w w. p a k h u y sd e r i j p . n l tel: 06 27 06 60 67

Tuingracht 32 - De Rijp, Telefoon: 0299 67 40 55

w w w. b o r s t w o n e n . n l

M.C. van Voordenstraat 14, De Rijp T: +31 (0)299 72 00 37

www.avan.nl www.avansafetyshop.nl

Zondag 9 september

Balgooien door de buurtjes 13.00 uur BALGOOIEN DOOR DE BUURTJES

13.30 uur KERMISBRIDGEDRIVE (zaal open vanaf 12.45 uur)

Georganiseerd door de Rijpere IJsclub al sinds 1980 en dus niet meer weg te denken. Inschrijving € 2.50 vanaf 12.30 uur in café Blokdijk alwaar ook de prijsuitreiking is. De titelverdedigers zijn Niels Bommer en Marieke Slooten

Bridgeclub De Rijp viert haar 20e JUBILEUM in HOTEL DE RIJPER EILANDEN. U kunt zich inschrijven bij Siem Potma - bij voorkeur per e-mail: s.r.potma@quicknet.nl of op Adres: Dorpsstraat 57, 1484 EL Graft. Tel.nr. 0299-672300)

Marieke Slooten

Stellingwerf techniek - De Volger 9 - 1483 GA De Rijp

Wij wensen iedereen een hele fijne:

8 t/m 16 september 2011

NB: DE AANMELDING IS PAS DEFINITIEF, NA OVERMAKING VAN € 20,-. PER PAAR OP GIRONUMMER: 13.25.97.624 o.v.v. Rijper Kermisdrive. Graag (per e-mail) uw naam, naam van uw partner, telefoonnr. en/of 06 nummer speelsterkte en bondsnummer opgeven.


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

S

c

h

o

o

n

h

e

i

d

ss

a

l

o

n

Maandag 10 september

Lekker Koppie Klaverjassen 20.00 uur KLAVERJASSEN Rina van Lammeren | Lievelandsbuurt 4 | De Rijp | T 0299 67 39 35 acvanlammeren@hotmail.com | www.schoonheidssalonlekkerkoppie.nl

In CafĂŠ Blokdijk wordt er weer gestreden om fantastische prijzen

Joep van Straaten Klipper 47 | 1483 TT | De Rijp 0299 67 59 59 | 06 51 52 65 20 | info@joepvanstraaten.nl

Klaas Slooten Sportprijzen De Volger 40 1483 GA De Rijp tel. 0299-673880 fax. 0299-397975

Dinsdag 11 september

blok blok

Blok Stucadoorsbedrijf Voor al uw binnen en buitenwerk

Kermisborrel in Dam 2 Cafe Dam 2 Kermisborrel met om 20.00 uur presentatie van de Kermissingle gemaakt door DJ ShowCees, die gaat over de Rijper Kermis.

De hele Kermis is er vrij entree en Vrij WiFi in DAM 2 en geen beperkte sluitingstijd.

Van traditioneel tot modern

www.blokstuc.nl | De Rijp | Tel 06 - 14 79 85 92 | Fax 08 - 47 12 60 42

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie en Kinderyoga

06 - 53 70 87 48 www.kindertherapiezonnesteen.nl

Dennis en de Viking

Dekker BV Wij wensen iedereen een hele fijne:

installatiebedrijf Bamestraweg 21, Middenbeemster Telefoon: 0299 68 14 26

8 t/m 16 september 2011

www.installatiebedrijfdekker.nl


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 16

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

www.europarcsverkoop.n Wij wensen iedereen een hele fijne:

Groenedijk 6 1487 ME Oost-Graftdijk

Tel. 075-6411262 Dura Vermeer Infrastructuur BV Noord West Groenedijk 6, 1487 ME Oost-Graftdijk, Telefoon: 075 64 11 262, www.europarcsverkoop.nl

Vredenburghweg 2, 1461 GT Zuidoostbeemster

www.duravermeer.nl

Kermis 8 t/m 16 september 2011

DE GROENE ZWAAN

KERMIS 2012 DONDERDAG 13 SEPTEMBER

AUDIOPORN 3.0

Boeijerstraat 134 1483 TL De Rijp Tel.: 06 51 74 26 45

Bulletstorm - Sonic Skullfuck Jacques du Balzaque - Atheist 20.00 - 01.30 entree gratis

VRIJDAG 14 SEPTEMBER

OUD NOORD-HOLLANDSCHE

ACID HOUSE CLASSICS PARTY

MET VAN 22.00 - 00.00

ERIC DE MAN RICARDO * BASZOOKA PASKNAL * SPECIAL GUEST...

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

20.00 - 02.30 entree 7,-

Prijs knaller Frank Borst & Mark Sanders Purmerend

Fluisterbootverhuur

De Gouw

FRESH ‘N GROOVY FEELGOOD MUSIC Vincenzo De Bull Creem Team 21.00 - 02.30 entree 7,-

www.degroenezwaan.nl - Rechtestraat 12-16 - 0299671697

w w w. d e g o u w. n u 06 21986970


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

Groene Zwaan VOOR AL UW ONLINE AUTO-ONDERHOUD

De Volger 8, 1483 GA De Rijp Telefoon (0299) 67 41 99, fax (0299) 67 33 06

Familie Gerritssen doet ook de was Metdezon!

De Volger 10, 1483 GA De Rijp Telefoon (0299) 67 41 88, fax (0299) 67 32 16

W W W . L E O B O R S T . N L

Bespaar op waar je veel van nodig hebt. Metdezon zet je energierekening op € 0,Fluytschip 6 1483 CK De Rijp

Door zonnepanelen op je dak te plaatsen, ben je je eigen energieleverancier.

Met zonnepanelen ben je zuinig en zelfstandig. Meer weten? Bezoek www.metdezon.nl en bereken jouw voordeel! Meer weten? Ga naar www.zonnepanelen.nl en bereken je opbrengst. De Volger 6, 1483 GA De Rijp, +31 72 800 99 87

DJ Eric de Man buldert in De Groen Zwaan Op vrijdag 14 september bulderen de house-beats van weleer uit de speakers van De Groene Zwaan tijdens de 2de editie van de Oud Noord-Hollandsche Acid HouseClassics Party! Na de euforie van vorig jaar mag het geen verrassing heten dat DJ ERIC DE MAN wederom acte de présence gaat geven. Deze sympathieke geweldenaar uit Amsterdam is inmiddels een goede bekende van het Zwaan-publiek en zette de zaal al menigmaal op z’n kop met z’n fenomenale mixing skills en energieke platenkeuze. Op de legendarische 1ste editie van de ONHAHCP vorig jaar toonde hij aan ook met classics prima uit de voeten te kunnen en, aangevuld met lokale veteranen Baszooka, Pasknal en Ricardo, betekent dat dus (weer) een avond die je niet mag missen! Vrijdag 14 september 20.00 - 02.30 uur (Let op! Eric De Man draait van 22.00 - 0.00) Entree € 7,-

Wo e n s d a g 1 2 s e p t e m b e r

Aggelnstraat 12 | 1483 TA | De Rijp T. 0299 672340 | M. 06 53612920

Vloeren Kasten op maat Shutter

Kastenspecialist.nl

Kastenspecialist.nl - De Rijp - Purmerend Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u aan huis! De Volger 25, 1483 GA De Rijp, tel. 06 149 149 53

Bayerisch Bierfest in Oudejans 13.00 uur De bekende bier-estafette voor jong en oud is dit jaar in Café DAM 2 20.00 uur BAYERISCH BIERFEST bij Restaurant Oudejans

Openingstijden: op afspraak en donderdag, vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Na het succes van vorig jaar (450 bezoekers) is er woensdag 12 september weer een Beiers Bierfeest in de feesttent op het terrein achter Dancing Oudejans. De bekende feestband Die Munchener Schmachtfetzen is live aanwezig en speelt alle bekende Duitse Schlagers en meezingers. In de pauze draait Dj Albert Altendorff & Holger Holzkirchen gezellige Duitse megahits. Het feest geheel in stijl met grote Duitse bierpullen aan lange biertafels en kippenbouten voor de trek is van 20.00 tot 01.00 uur voor een vaste prijs te bezoeken.


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 18

Onze kermis, kom en geniet!

Rijper kermis


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 19

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

Wo e n s d a g 1 2 s e p t e m b e r

Rijperavond Driemaster 3 De Rijp

20.30 uur RIJPERAVOND

Driemaster 1 De Rijp

In Wapen van Munster (in het café) Ouderwetse Rijperavond, optreden van diverse Rijper artiesten, gezellig zingen of ze spelen op een instrument in het café van Dennis Blokdijk (gratis toegang) Ook is er een optreden van de bekende Erik van der Hoff, deze liefdesmakelaar uit het programma van SBS6 komt als inwoner van onze gemeente zijn nieuwe band voorstellen ‘De Liefde’. Deze band bestaat uit, Erik van der Hoff - zang en gitaar, Mark Tielemans - zang en piano, Andries Eleveld - drums, Andre van der Hoff - sax en fluit, Ton Nieuwenhuizen - bas. Wil je meezingen, geef je dan op! Tel. 0299-671496, kom langs of mail info@wapenvanmunster.nl Gezelligheid kent geen tijd!!

Rabobank Waterland en Omstreken wenst De Rijp een fijne kermis.

Samen feestvieren. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/waterland

Na al dat lekkere bier heerlijke vis halen bij Sier! Wij wensen iedereen een fijne kermis Purmerend: Kooiman Centrum, Wormerplein (Vomar passage) • Maandag t/m zaterdag geopend De Rijp: Winkelcentrum het Boegbeeld • Di-Wo-Do-Vrij en Zat. geopend • Telefoon 0299 - 42 04 13

www.stichtingvolksfeestenderijp.nl


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 20

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

Poel

Wij wensen iedereen een hele fijne:

Bloembollen BV

Zuiddijk9 | 1483 MA De Rijp 0299 67 23 60 | Tel: 06-10 76 51 88

Kermis 8 t/m 16 september 2011

Kapsalon Paul Bakker

Rechtestraat 158A 1483 BB De Rijp tel. 0299-673569

Patricia's actie: Kermbisloemen

Komaden! r u een kunt b Dan d u on ca ea . e winn n

Jan Boonplein 1, De Rijp 0299 - 67 15 29

Paul van Dijk financieel advies

hypotheken

verzekeringen

Telefoon 06 333 444 55 www.paulvandijkfinancieeladvies.nl


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

Donderdag 13 september

DE HAAN MAKELAARDIJ DE HAAN Kleine Dam 2 MAKELAARDIJ Kleine Dam 2 0299-674586

0299-674586

GESPECIALISEERD IN LANDELIJK NOORD-HOLLAND GESPECIALISEERD IN LANDELIJK NOORD-HOLLAND

www.dehaanmakelaardij.nl www.dehaanmakelaardij.nl

Super leuke spellenmiddag voor de jeugd dankzij uw bijdrage 9.30 uur en 13.45 uur KINDERSPELEN IN DE SPORTHAL Stichting Volksfeesten De Rijp heeft in de sporthal weer een spellencircuit uitgezet. In de ochtend voor groep 3, 4 en 5 en in de middag voor groep 6, 7 en 8. Voor de kinderen is het leuk als ouders, grootouders en of andere bekenden komen kijken. Na afloop krijgen alle kinderen een traktatie en 2 vrijkaartjes voor de Kermis (t/m vrijdag te besteden) *Collecte: Deze spellenmiddag wordt mogelijk gemaakt door uw sponsoring. Voor de kermis begint wordt er door vrijwilligers deur aan deur gecollecteerd. De opbrengst wordt voor o.a. “de spellenmiddag”, “de ballonoptocht” en het “het rondje draaien” voor de aller jongste peuters en kleuters op de vrijdagochtend gebruikt. 16.00 uur MINI PLAYBACKSHOW Café Blokdijk organiseert de Mini playbackshow, (jeugd van de lagere school) ga maar weer flink oefenen want ook dit jaar kunnen jullie weer de hoofdprijs winnen van een dagje uit naar een pretpark naar keuze. Opgeven aan de bar per mail of telefonisch. Info@wapenvanmunster.nl Telefoon: 0299-671496 18.45 uur BALLONNENOPTOCHT Stichting Volksfeesten De Rijp organiseert de door muziek begeleide optocht door De Rijp. We starten om 19.00 uur bij

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE KERMIS! Kom gerust langs voor onze kermis aktie Onze merken: Aaiko | Anna Scott | Babouche Baboos | Best Mountain Bloomingville | Cop Copine | Corel | Country Field | Dictionary | Gets | HK Living | House Doctor | Label 88 | Madam Stoltz | Mado et les Autres | Mat Fashion | Mogene | PTMD | Sybelplus | Verpass | Yoek | Zusss De Volger 25, De Rijp, 0299 67 97 72

www.perfectwoman.nl www.perfectwoman.nl

Zorgcentrum de Mieuwijdt alwaar ook de ballonnen worden uitgedeeld en we eindigen op De Meelzak. In verband met de veiligheid is het belangrijk dat de kinderen in de kisten op de platte wagens plaatsnemen. Ook dit jaar stappen we bij lunchroom de Walvis uit en lopen we verder naar de Meelzak. De kinderen krijgen de ballonkaarten al op school uitgereikt. We sluiten de wedstrijd 20 oktober 2012 (*zie uitleg collecte onder de ballonoptocht) 19.45 uur KATKNUPPELEN Georganiseerd door de Rijpere IJsclub in samenwerking met Café Oudejans. Inschrijven om 19.30 uur op de Meelzak. De kosten bedragen per ronde slechts € 2.50. De prijzen bedragen: 1e ring € 12.-, 2e en elke volgende ring €5.- en de Kat € 35.- ook zijn er diverse premies beschikbaar gesteld door bedrijven, verenigingen en organisaties. De prijsuitreiking is aansluitend in Café Oudejans waar Rijperband D.I.S. zal spelen.

20.30 uur PLAYBACKSHOW Op veler verzoek de Playbackshow voor de ouderen. Doe mee namens je buurtvereniging, sportclub, vriendengroep, een goed doel of voor je zelf en maak kans op de HOOFDPRIJS van € 250,-. Opgeven aan de bar per mail of telefonisch. Info@wapenvanmunster.nl Telefoon: 0299-671496


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 22

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

5 r a a J

uy tise: hc t Kinsip a Hrem st!n Kve mee l fe ee ublb o rt db iem KKoerm ne! Rijpen ineD isd ra an. btesutae n g ri a u J 5 k & n a D Dadaro b u en zo e d a m e ca nnreenn de. peitte sw aanbieding!

Elk

! g n i t r o k % 0 5 t k u d 2e pro Niet

tingen.

ere kor d n a t e m e ti a in in comb

Tuingracht 3 | 1483 AP De Rijp | Tel. 0299 67 53 60

www.kniphuys.nl


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 23

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

P.A. JOOR

BELASTINGADVISEUR CB

LID: NEDERLANDS COLLEGE VAN BELASTINGADVISEURS

De Volger 25, 1483 GA De Rijp T 0299 - 67 97 83, F 0299 - 67 97 81, E-mail: p.a.joor@planet.nl

De Hennies

Ludieke actie van de Hennies

Beccari Counseling

Centrum voor Coaching, Counseling en Voedingsadvies

“Ook een diamant wordt bewerkt voordat hij gaat stralen!”

Nieuw: Het Bewust in Balans-plan. Kijk voor meer info op www.beccaricounseling.nl Of bel: 06-54 95 86 87

 

“Als ze me

missen ben ik

vissen...!!”

De complete hengelsport website www.fishinginfo.eu De Rijp - Voor een aantal Rijpers is het nu wel genoeg al die aandacht voor de droogmakerij van de Beemster. De bekende vriendenploeg ‘De Hennie’s’,

Aannemersbedrijf erdam b.v. Mr. Jac. Takkade 35a, 1432 CB Aalsmeer T. 020 - 6439140, F. 020 6402996 J.Kruijenaar, De Rijp T. 0299 672377, F. 0299 672399, M. 06 549 000 001

www . verdambv . nl

M.C. VAN VOORDENSTRAAT 16, 1483 VB DE RIJP

Telefoon 0299 - 67 28 00 steba@hetnet.nL

www.stichtingvolksfeestenderijp.nl

www.lunchroomdewalvis.nl

Rechtestraat 65, De Rijp | 0299 67 23 83 verhuur@ascoba.nl | www.ascoba.nl

met als voorzitter Paul Schouten, heeft afgelopen woensdag een ludieke actie gehouden op de Westdijk bij De Rijp. Een aantal leden was er met een groot bord

gekomen en met scheppen en dynamiet om een gat in de dijk te maken. Tekst en beeld: Ad Hodde

Jan Boonplein 6, De Rijp Voor informatie of reserveringen: 0299 67 19 92 / 06 50 62 06 62 www.lunchroomdewalvis.nl

Een unieke loca ti

e in het

van De Rijp!

Zaterdag & Zo ndag van de kermis

is het terras va n 14.00 – 22.0 0u geopend. Er komt een te daarin een bar

nt op het terra s met en gezellige mu ziek!!

Zaterdag

Uiteraard wensen we iedereen een super gezellige kermis toe !!!

staan we in het

park bij de

Zeskamp

met broodjes h am, k hamburger en aas, warme beenham !!


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 24

Rijper kermis

ranten in alle maten Onze kermis, kom en geniet!

Kranten in a

en in alle maten Kranten in alle mat Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Kranten in alle maten Kranten in alle maten dijkman offset, maakt nieuws tastbaar Kranten in het alle maten Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

www.dijkman.nl in alle maten Het keurmerk Het keurmerk voor voor verantwoord verantwoord bosbeheer bosbeheer

Visseringweg 40, 1112 AT Diemen ■ Postbus 1284 1000 BG Amsterdam 20 398 0808 ■ Fax 020 398 0899 ■ dijkman@dijkman.nl ■ www.dijkman.nl

Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

n offset, maakt het nieuws tastbaar

ww.dijkman.nl www.dijkman www.dijkman.nl dijkman offset, maa www.dijkman.nl Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

dijkman offset, maakt het nieuws ta

dijkman offset, maakt het nieuws tastbaar

dijkman offset, maakt het nieuws tastbaar

112 AT Diemen ■ Postbus 1284 1000 BG Amsterdam ■ dijkman@dijkman.nl ■ www.dijkman.nl x 020 398 0899 dijkman offset, maakt het nieuws

tastbaar

Visseringweg 40, 1112 AT Diemen ■ Postbus 1284 1000 BG Amsterdam Visseringweg 40, 1112 Diemen ■ Postbus 1284 1000 ■ dijkman@dijkman.nl ■ www.dijkman.nl Tel. 020 398 0808 ■ Fax 020 398 0899AT

www.dijkman.nl

www.di

BG Amster ■ Postbus ■ dijkman@dijkman.nl ■ www.d Visseringweg 40,0808 1112 AT■Diemen 1284 1000 BG Amsterdam Tel. 020 398 Fax 020 398 0899

Tel. 020 398 0808 ■ Fax 020 398 0899 ■ dijkman@dijkman.nl ■ www.dijkman.nl Visseringweg 40, 1112 AT Diemen ■ Postbus 1284 1000 BG Amsterdam Tel. 020 398 0808 ■ Fax 020 398 0899 ■ dijkman@dijkman.nl ■ www.dijkman.nl

et, maakt het nieuws tastbaar


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 25

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

Vrijdag 14 september

Sambonsports

Karate & kickboxschool Graft-De Rijp Purmerend

www.sambonsports.nl

Braziliaans carnaval tijdens het damesvissen

Wij wensen de ‘Braziliaanse’ dames veel succes!

www.viscollegedehengelaar.nl

BIBSIES

BABY

Voordelige kinderkamers, boxen en kinderwagens Junior- en tienermeubelen

WWW.BIBSIES.NL DE VOLGER 25 DE RIJP (PEACOCK GEBOUW) 0299 - 67 97 09

10.00 uur RONDJE DRAAIEN Stichting Volksfeesten De Rijp organiseert voor de peuters en kleuters van de diverse scholen het rondje draaien onder begeleiding van de eigen leid(st)e rs. Speciaal voor deze gelegenheid gaan de Draaimolen en de Golfbaan open. (*zie uitleg collecte onder de ballonoptocht) 14.00 uur KEIENSMIJTEN

Tel: 0299 39 74 97 - Mob: 06 25 26 60 95 De Volger - G. G. Schipperstraat 12 w w w . r a n k o . n l

Rechtestraat 112 - De Rijp, Tel. 0299 67 35 30

Wij wensen iedereen een hele fijne:

8 t/m 16 september 2011

Café Blokdijk sponsort dit evenement en enkele bestuursleden van de Rijper IJsclub zullen alles in goede banen gaan leiden. Inschrijving in het café vanaf 13.30 uur. Om 14.00 uur zullen de eerste palen "omgaan". De wedstrijd wordt gegooid in

koppels van 2 man. De inleg is gratis en er zijn natuurlijk prachtige prijzen te winnen 14.30 uur DAMESVISSEN Viscollege De Hengelaar krijgt het hopelijk al meer “GROEN EN GEEL VOOR DE OGEN” en organiseert o.a. het damesvissen aan de Tuingracht. Hopend dat de vissen maar willen bijten, afgelopen jaar waren er bijna 100 deelnemers en werden er 5 vissen gevangen. Het is voor de deelneemsters dit jaar geen probleem om aan kleding te komen Het Thema is - “BRAZILIAANS CARNAVAL” . dus heel weinig kleding aan. De inschrijving begint om 14.00 uur en de kosten bedragen € 3.00 (incl. aas). De prijsuitreiking is in Café Oudejans.

P.s. er worden geen prijzen uitgereikt aan niet vissers 19.00 uur BRANDWEERWEDSTRIJD De brandweer van Graft- De Rijp heeft ook dit jaar een uitdagende opdracht voor zo’n 25 korpsen uit de provincie uitgedacht. Het thema van dit jaar staat in het teken van het 100 jarig bestaan van de vrijwillige brandweer. Op het eilandje tegen over het Westeinde (landje van ter Beek) zal behendigheid, teamwork en tactiek bepalen welk team het best/ snelst de opdracht voltooit en de wedstrijd wint. Kom kijken hoe de diverse korpsen tewerk gaan. De prijsuitreiking vindt plaats in de kazerne aan de Driemaster in De Rijp.


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 26

Onze kermis, kom en geniet!

Rijper kermis


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 27

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

Zaterdag 15 september

VanafFluisterbootverhuur nu hoeft u Rechtestraat 106 | 1483 De De Rijp |letters tel. 06-51639728 nog maar drie (Bij restaurant Oudejans) tew onthouden voor w w. h e t o u w e l a n d . n l al uw verzekeringen.

Voor ieder wat wils op de kippenkermis

J.P. Poelstraat 1, 483 GC De Rijp, T. 0299 - 67 22 79, E. info@abcassurantie.nl Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

BP de Poel Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl

Graft

Omdat verzekeren voor ons een ABC’tje is.

Kom na de kermis bijtanken bij BP de Poel! BP De Poel, Graft | 0299 67 32 63

w w w. b p d e p o e l . n l

Sporting®

De Rijp

G.G. Schipperstraat 8 De Rijp (Industrieterrein De Volger) 0299 - 67 55 31

www. s p o r t ingd e r ij p . nl

9.30 uur KIPPEKERMIS Stichting Volksfeesten De Rijp bezet de W.P. Lakemanstraat e.o alwaar de zolders en schuren weer worden uitgestald. Verkoop van ingekochte goederen is ten strengste verboden. De dames Anneke en Monique delen weer de limonade uit aan de deelnemers. Uiterlijk om 12.00 uur is het weer ten einde. 11.30 uur ZESKAMP “IK HOU VAN HOLLAND” Na een mooie volle nieuwe start in 2011, beloofd ook deze editie weer een spektakel te worden. Wederom gaan 28 teams strijden

in het Oeverpark voor de Eer, de titel de originaliteit en of eeuwige roem. Kom allemaal uw familie, vriend, kennis en of buur toejuichen bij dit grootse spektakel. De Prijsuitreiking is vanaf 16.00 uur zoals vanouds in de tent achter Oudejans alwaar de feestband Legend het feest ondersteunt. In het Oeverpark zorgen Sportcafé de Oosterven en lunchroom De Walvis voor de inwendige mens. Meer info zie www.stichtingvolksfeestenderijp.nl Zullen de winnaars van 2004 die in 2004 en in 2011 als winnaars uit de strijd kwamen ook weer in 2012 toeslaan en daarmee 3x op rij een titel pakken. Ze waren wel één van de eerste die zich weer aanmeldde. Een andere prangende vraag: zal het team Goud van Amstel (nu It

giet on) zich revancheren op het nipt niet krijgen van de originaliteitsprijs. Wij zien er naar uit!!

M.C. van Voordenstraat 2, De Rijp Tel. 0299 - 67 34 87/67 13 45 fax. 67 46 26

WWW.DUINMAIJER.NL

Galjoen 41, De Rijp, 0299 - 67 34 25

Wij wensen iedereen een hele fijne:

8 t/m 16 september 2011

www.stichtingvolksfeestenderijp.nl


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 28

Rijper kermis

Onze kermis, kom en geniet!

Zondag 16 september

Traditiegetrouw speelt S.V. De Rijp zijn thuiswedstrijd 11.15 uur VISWEDSTRIJD VOOR DE KINDEREN (t/m 15 jaar) Inschrijven is vanaf 11.00 uur. Zelf aas meenemen. 13.00 uur VISWEDSTRIJD VOOR DE MANNEN Inschrijven bij Café Blokdijk alwaar ook de prijsuitreiking plaats vindt. Het inschrijfgeld bedraagt € 3.- en komt ten goede

G.G. Schipperstraat 2 - De Rijp Telefoon: 0299 69 01 61 Mobiel: 06 20 40 89 37

www.jipautomobielen.nl

aan de jeugd. Aan de tuingracht zal de strijd gestreden worden en Mark Sier zal de vissers weer sponsoren met overheerlijke broodjes. 14.00 uur VOETBALWEDSTRIJD Op het terrein van SV De Rijp speelt De Rijp 1 tegen ZTS 1 en de wedstrijdbal wordt gesponsord door Café Oudejans Voor meer informatie kijk op www.stichtingvolksfeestenderijp.nl

DEELNAME AAN ALLE EVENEMENTEN IS GEHEEL OP EIGEN RISICO

Kralingergracht 15 | De Rijp | (0299) 67 19 01/67 13 84 www.notarisroem.nl

Duinmaijer Tegelwerken

Wenst iedereen een mooie kermis toe! Rijperweg 9, 1464 MA Beemster Tel: 0299 674226/ Mob:06 23366536 www.duinmaijertegelwerken.nl

Hondenschool Jottem De Rijp 0299 67 30 10 hsjottem@wxs.nl

w w w . h o n d e n sc h o o l - j o t t e m . n l

FA.2 kolBLOKDIJK 45

25,00 TEGELZETTERS & TEGELHANDEL Bouwbedrijf Henk Meijerhof

MC van Voordenstraat 22, De Rijp Jan - 06 51 29 18 60 Jos - 06 20 97 02 78

Noordeinde 2, Noordeinde t 0299 67 39 02 f 0299 67 51 45 info@DaanVanTurenhout.nl www.daanvanturenhout.nl

Tot volgend jaar!

www.stichtingvolksfeestenderijp.nl


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 29

Sport

sportief regionieuws

Zoë Weber winnaar Rabo Penalty Bokaal Op vrijdagavond 31 augustus werd de finale van de Rabo Penalty Bokaal gehouden tijdens de wedstrijd FC Volendam – FC Eindhoven. Van de 16 finalisten was Zoë Weber van voetbalvereniging ZOB de grote winnaar. Hij scoorde de meeste penalty’s. De tweede plaats ging naar Enrique Valera en de derde plaats was voor Stefan Reijenga, allebei van FC Purmerend. De winnaars gingen met een aantal prijzen naar huis waaronder een grote beker en een voetbal van FC Volendam. Rabo Players Escorte Tijdens elke thuiswedstrijd van FC

Volendam organiseert Rabobank Waterland en Omstreken de Players Escorte. Tijdens deze wedstrijden mogen 14 kinderen als Players Escorte aan de hand van de voetballers meelopen naar de middenstip. Elke thuiswedstrijd is er op uitnodiging van Rabobank Waterland en Omstreken een team van jeugdvoetballers uit de regio betrokken bij de Players Escorte. De kinderen mogen ook hun familie meenemen en een vak in het stadion vullen. In de rust strijden de 14 spelertjes voor de Rabo Penalty Bokaal. Aan het begin van het nieuwe seizoen mogen alle winnaars van het vorige seizoen van de Penalty Bokaal nog

een keer met elkaar de strijd aangaan in de grote finale. De drie winnaars krijgen een beker mee naar huis. Rabobank topsponsor Rabobank Waterland en Omstreken is topsponsor van FC Volendam. De Rabobank staat midden in de lokale samenleving en sponsort dan ook vele amateurverenigingen en lokale initiatieven in de regio waarbij mensen elkaar ontmoeten en samenwerken.

Viskampioen in het Land van Leeghwater!

Lekker dobberen De Rijp - Na zes weken vakantie is het voor de schooljeugd in de laatste week van de schoolvakantie soms wat moeilijk om je nog te vermaken. Niet voor voor Lou Nibbering (7), Fien Aries (8) en Jis de Boer want zij hebben van hout en oude lappen een prachtig vaartuig gemaakt waarmee zij op de Tuingracht kunnen dobberen. Hiermee sluiten ze hun vakantie af.

Brekebeentjes onveilig bij Ehbo De Rijp - Graft! EHBO beginnerscursus Start op 10-10-2012 in het Rijperhuis In twaalf lessen leert u o.a. - Basiskennis van het menselijk lichaam - Het beoordelen van verwondingen - Het verbinden van verwondingen - Alarmeren, reanimeren en bedienen AED

Stuur een foto op van uw grootste leukste of mooiste vis die u heeft gevangen in 2010/ 2011/ 2012 Deze vis moet gevangen zijn in de buurt van Schermer, Beemster of Graft-De Rijp. Stuur uw foto naar: redactie@ de-uitkomst, betreffende ‘Viswedstrijd’. Graag uw naam, leeftijd, soort vis, het gewicht van de vis en waar hij gevangen is naar ons mailen. U kunt uw foto inzenden tot het einde van het jaar.

Beeld en tekst: Ad Hodde

Het examen in januari 2013 Inlichtingen Ad van Haaften GSM 06 4887 0485 Óf Email ehboderijp-graft@gmail.com

Wie: Swen Prins Vis: Snoe k Gewicht: - Lengte: 102 cm Waar: Bij de Mieuwi jdt, Augu stus 2012

De inzender van de leukste, mooiste of misschien wel de grootste vis wordt beloond met een prachtige molen van het merk Daiwa ter waarde van ongeveer € 100,00 welke ter beschikking is gesteld door www.fishinginfo.eu. Veel visplezier gewenst door Fishing Info Europe en de Uitkomst!

Bridgeclub De Rijp De uitslag van maandag 27 augustus 2012: A-lijn: 1. Toos van Rooijen & Henk van Hemert 2. Jan Jordaan & Geert Vorstermans 3. Daniela Outmaijer & Sjoukje Westra B-lijn 1. Ieke Hogendoorn & Nel Muijsson 2. Mar de Ruijter & Ben de Ruijter 3. Jan Mul & Martin Roelofsen Middagbridge 29 augustus 1. Martin Phaff – Martin Taam: 2. Tinie Everaars – Truus Nibbering: 3. Lennie de Jong – Toos van Rooijen:

66,67% 61,50% 61,00% 60,83% 60,42% 57,92%

58,13% 57,81% 56,88%


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 30

Activiteitenkalender

exposities, toneel, cabaret en concerten in de omgeving

Woody Allens Midnight in Paris in de Groene Zwaan De Rijp - Deze recente van Allen laat je genieten van Parijs in de jaren '20, met een charme, humor en sfeer die de afgelopen twintig jaar niet in zo’n heerlijke combinatie te zien waren. Je maakt kennis met verschillende iconen uit jaren '20, de tijd van het modernisme, het surrealisme, de opkomst van de jazz en een aantal Amerikaanse literaire helden van Allen. Hoofdpersoon Gil komt vele befaamde artiesten tegen. De komische hoogtepunten zijn Salvador Dalí en Luis Buñuel.
 Te midden van al deze artiesten is Gil echter het meest gefascineerd door de maîtresse van Picasso. Allen's laatste film kan zich moeiteloos meten met zijn eerdere meesterwerken. 


D e G r o e n e Z wa a n

FilmCafé

Kai Len Nyu Tega Djembe!

vrijdag 7 sept

20.30 aanvang

zaal open 20.00

Trommel mee met Lamin Touray

Entrée 5,-

Midnight in Paris van Woody Allen op 7 september start om 20.30 en de entree bedraagt 5,-

De Rijp - Leer hoe je verschillende tonen uit de djembe haalt. En verbeter spelenderwijs je techniek met West Afrikaanse ritmes en zang. Je raakt in de ban van het geluid van de djembe en de daaruit stromende energie. Muziek maken doe je samen, daarom is sfeer in de groep belangrijk voor Lamin. Met zijn enthousiasme en charisma lukt dat wel. 28 september van 19.30 - 20.30 uur GRATIS try out in De Groene Zwaan, De Rijp. Cursus: 5 oktober t/m 30 november van 19.30 - 20.30 uur. Meld je aan of vraag om meer informatie via info@djobuga.nl of 0624 249 115.

Reserveren en info: groenezwaanfilm@gmail.com De Groene Zwaan, Rechtestraat 12, De Rijp Grafisch ontwerp: assielab (astrid hakkert)

Assielab

A g e nda Kerk Beets open tijdens open monumentendagen Tijdens de Open Monumentendagen, 8 en 9 september a.s., is de kerk van Beets geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Kunstenaars uit Beets organiseren tijdens deze dagen een expositie van onder andere iconen en schilderijen en intussen kunt u luisteren naar de klanken van het prachtig gerestaureerde Flaes-Brünjes-orgel. Voor leden en andere belangstellenden organiseert de Historische Vereniging van Beets rondleidingen in de kerk, die sinds mei 2011 na een grondige restauratie weer als een prachtige oude dame tevoorschijn is gekomen. Het nieuwe programmaboekje met alle voorstellingen van 20122013 ligt voor u klaar! www.kerkbeets.nl 46e Verenigings Rommelmarkt te Stompetoren Op zaterdag 8 september organiseert de rommelmarkt commissie weer de jaarlijkse rommelmarkt in en om het Schermerwapen van de Fam. Kalverboer. Deze 46e rommelmarkt zal om 10.00 uur geopend worden. Vrijdag 7 september komen we vanaf 18.30 uur langs om de spullen op te halen. Naast de vele koopjes op de markt zal ook het rad van avontuur weer draaien. Onder de bezielende leiding van raddraaier Jaap Jan Baltus zullen de taarten, ½ Pondjes paling en flessen wijn weer grif van eigenaar wisselen. Ook zullen de overheerlijke spek-, appel- en naturelpannenkoeken weer op smakelijke wijze door ons koekenbakkers team gebakken worden. Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt georganiseerd om de kas van Toneelver. Wapenspel, Operettever. Nieuw Leven, carnavalsver. De Stompestampers, Club 65 en Stichting Vrienden van de Stompetoren te spekken. Zonder deze extra inkomsten van de rommel markt kunnen de verenigingen nauwelijks overleven.

Het is dus van het grootste belang dat dit de volle medewerking van u allen krijgt. Stompetoren groeit en de verenigingen willen en kunnen met uw hulp meegroeien. Expositie in het Bimhuis Vanaf vrijdag 31 augustus t/m vrijdag 30 november 2012 is in het Bimhuis in samenwerking met Stichting Kunst op Kamers een tentoonstelling te zien van het beeldende werk van Han Bennink. Piet Heinkade 3, 1019 br Amsterdam, t 020-788 2150 info@bimhuis.nl, www.Bimhuis.nl. Concert Awna Teixeira in Museum en beeldentuin Nic Jonk Op zondag 9 September om 17.00 uur zal Awna Teixeira , zangeres van Po`girl, de spits afbijten. Awna Teixeira tourde de afgelopen 8 jaar bijna onafgebroken met Po`girl. Dit jaar doet de band het iets rustiger aan om tijd te maken voor andere projecten. Een daarvan is Awna`s lang uitgestelde plan voor het soloalbum ‘’Where the darkness Goes’’. Awna`s muziek is een prachtige mix van folk, pop, gipsy en country invloeden, geïnspireerd door haar Portugees/Canadese afkomst. In de hoofdrol staat haar wonderschone stem, maar daarnaast begeleid ze zichzelf op gitaar, banjo, accordion, mondharmonica, ukelele en op haar eigen gebouwde ‘’wastobbe’’ bas. Het concert begint om 17.00 uur, en de kaarten kosten € 15.=.Er is echter ook de mogelijkheid vooraf om in het museum of op het terras van de beeldentuin een lunch te gebruiken. Deze lunch wordt verzorgd door het specialiteitenrestaurant De Beemster Hofstee. Voor meer informatie: museum en beeldentuin Nic Jonk, tel. 0299-671560 of info@nicjonk.nl.

Horeca

v r i j e t i j d s b e s t e d i n g e n c r e at i e f b e z i g

Workshops &

Restaurant De arken

Theetuin Joséphine

Verrassend vegetarisch eten: 28 september en 5 oktober, 18.30 u. € 21 en € 26 p.p. Taartenbakken- en hapjesworkshop (suikerv / zuivel / glutenvrij): 29 september. 13-17.30 u., € 37,50. Wandeling Beemster-Z’dam 15 km, 6 oktober 10.30-17 u., € 7,50 incl. gebak, soep, drinken Workshop Natuurlijk koken, lijf en leven in balans: 13 oktober 15-19.30 u., € 43 Purmerenderweg 196, Z.O. Beemster, 0299-432156, www.theetuinjosephine.nl/activiteiten

Dansen alsof je leven ervan afhangt Op dinsdag 11september is er een les van de cursus Dansexpressie voor 50-plussers in het gebouw van Wijkplein Where. De les wordt gegeven door Henk Smits uit Andijk. Deze les is bedoeld om een keer vrijblijvend te ervaren wat dansexpressie met je doet. Tijdens de lessencyclus worden ook de lichamelijke aspecten van het dansen belicht. Henk Smits (58) is docent dansexpressie sinds 1991 en werkt nu 17 jaar met senioren. Hij heeft goedlopende groepen in Alkmaar en in Hoorn. Hij maakt ook theaterstukken met senioren. U kunt vrijblijvend deelnemen aan de open les, die gegeven worden op Dinsdag 11 september 2012 van 10.00 tot 11.30 uur in Wijkplein Where, Triton 73.De kosten voor de open les zijn € 5,--. De reguliere lessen van deze cursus beginnen op dinsdag 18 september, zelfde tijd. Informatie over de open les en over deze cursus kunt u verkrijgen bij Henk Smits, 0228-591144; mobiel: 06 – 50484398, mail henk.smits@quicknet.nl, website: www.henk-smits.nl

Geeft u een leuke workshop? Laat het de lezer weten! Mail: advertentie@de-uitkomst.nl

markenmenu - geldig maand september -

Voorgerechten:

€ 26,50

per persoon

Gamba’s sensatie met cocktailsaus Of Kip kerrie salade gegarneerd met gerookte kip noten en mosterddressing

Voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruiden boter

Hoofdgerechten Mixed grill met o.a. kip, biefstuk, varkenshaas met zigeunersaus Of Gebakken Tarbot met ravigottesaus Hoofdgerechten worden geserveerd met aardappel garnituur salade groenten en moes

Elke vrijdag onbeperkt tapas

voor € 18,75

Nagerechten Kersenijstaart met slagroom en warme kersensaus Of Griekse yoghurt met honing en cashewnoten en slagroom Deze gerechten kunt u ook apart bestellen.

D o r p s t r a at 62, Ma r k e n b i n n e n, t e l. 075-6413172 w w w.r e s tau r a n t m a r k e n b i n n e n.n l


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 31

Van dorp naar platteland De Rijp - Bijna 20 jaar heeft Patricia Nat als praktijkassistente gewerkt in De Rijp bij huisartsen Renkema en Grootes. Per 1 oktober gaat zij een nieuwe uitdaging aan bij een plattelandspraktijk in Middenbeemster. Donderdag 27 september is haar laatste werkdag aan het Wollandje. Zij bedankt alle patiënten hartelijk die de afgelopen jaren vertrouwen in haar hebben gesteld. Veel mensen zullen haar missen om de warme en persoonlijke band die zij had met de patiënten. Beeld en tekst: Ad Hodde

Patricia Nat in de Buurtjes

Oterleek heeft opnieuw een Veronica Bar Oterleek – Vrijdagavond vond de feestelijke opening plaats van de Veronica Bar. Het café aan de Dorpsstraat is in handen van Mary Ann en Ben de Vries. Met behulp van familie, vrienden en verschillende ondernemers uit Oterleek hebben zij een gezellige sfeer weten te creëren in het café. Mary Ann en Ben runden eerder ruim tien jaar lang Bar de Boet in ’t Kruis. Nadat ze allebei een paar jaar ander werk gedaan hadden, begon hun kasteleinsbloed toch weer te kriebelen. De voormalige Veronica Bar kwam toevallig op hun pad en de twee waren meteen verkocht. Eigenlijk wilden ze een nieuwe naam verzinnen voor het café dat de afgelopen jaren eerst de Otter en daarna de Zevende Hemel heeft gegeten. Maar toen Ben ontdekte dat de Veronica Bar in de wijde omtrek een bekende naam was, stapten ze snel van dat plan af. “Je hoeft niets nieuws verzinnen, als er al een goede naam is”, zegt Ben. Mary Ann vertelt dat ze wel weer even wennen moet aan het werk. “Er kwam net een buurman die een biefstuk met frietjes bestelde. Ik moest echt wel even nadenken hoe ik er vroeger ook alweer voor

De lange krullen van Tiffany de Kroon zwiepten heen en weer tijdens haar ‘rit’ op de rodeostier.

Vrolijke afsluiting van de vakantie

Ben en Mary Ann de Vries bij de ingang van de gezellige Veronica Bar

zorgde dat alles tegelijk klaar was. Maar ik verwacht dat ik er zo weer helemaal in zit.” De Veronica Bar is elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open.

Voor feesten kan de zaak ook op andere dagen gereserveerd worden.

Schermerhorn - Ruim zeventig kinderen deden zaterdag mee aan de ‘natte spelletjesdag’ die de Schermerhornse jeugdraad ieder jaar organiseert in de laatste week van de zomervakantie. De ‘droge dag’ moest een dag eerder nog worden afgelast. Het veld leek wel een zwembad en het was onverantwoord om erop te spelen. Met pijn in het hart besloot de jeugdraad vrijdagmorgen dat de spelletjesdag niet door kon gaan. Gelukkig waren de weergoden de organisatie zaterdag beter gezind. Op het veld naast de Rooms-Katholieke kerk konden de spellen opgebouwd worden. Het thema dit jaar was Indianen en Cowboys en de leden van de jeugdraad hadden zich prachtig uitgedost. Een aantal spellen was duidelijk gebaseerd op het thema, zoals het pijl- en boogschieten en de rodeostier. De opblaasbare stier werd door drie vrijwilligers heen en weer getrokken en de kunst was om er zo lang mogelijk op te blijven zitten. Dat was niet makkelijk, maar afgaand op de stralende gezichten wel heel erg leuk. Beeld en tekst: Em van Es

Beeld en tekst: Em van Es

Anno 1922 De Rijp - Anne-Maria Kwakkel is geboren en opgegroeid in Amsterdam. Op 24-jarige leeftijd is zij gehuwd en daarna in West-Graftdijk komen wonen. Haar familie bestaat nu uit 5 dochters, 3 zonen, 24 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen, die bijna allemaal over heel Nederland zijn uitgewaaierd. twaalf jaar geleden is zij naar Zorgcentrum De Mieuwijdt verhuisd, daar vierde zij 30 augustus 2012 haar 90e verjaardag. Haar grootste hobby was wandelen met de hond en kat, maar dat gaat helaas niet meer. Nu doet zij met veel plezier mee aan de activiteiten en zingt mee in het koor van de Mieuwijdt. Na de koffie in de grote zaal is het feest met een gezellige brunch in de Kleine Haag met alle kinderen.

Beeld en tekst: Ad Hodde

De jarige omringd door de familie met bloemen en de felicitaties van Burgemeester Ria Oosterop van Leussen.


.

4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 32

Heerlijk Wonen

o n z e va k m e n s e n z o r g e n e r v o o r !

vanaf 12 september Nieuwe Collectie!!

Jan en Carla de Boer Jan en Carla de Hobrederweg 10Boer (hoek Middenweg) Jan en Carla de Hobrederweg 10 Boer (hoek Middenweg) 1462 LJ Middenbeemster Hobrederweg 10 (hoek Middenweg) 1462 LJ Middenbeemster 1462 LJ Middenbeemster

Open woe. t/m zat. - 10.00 tot 17.00 Open woe. t/m zat. - 10.00 17.00 0299tot - 684502 Open woe. t/m zat. - 10.00 17.00 0299 -tot 684502 www.beemstersliving.nl 0299 - 684502 www.beemstersliving.nl www.beemstersliving.nl

Schermerhorn Kachels Raadhuisstraat 19 | Graft | 0299 74 31 24

AANBIEDING:

Prachtige gietijzeren gaskachel showroom model Nestor Martin S34 met afstand bediening + automatische ontsteking. (volledige garantie)

Special offer van € 2999 voor € 1999

w w w. s c h e r m e r h o r n k a c h e l s . n l

Criminelen maken gebruik van babbeltrucs

Het gevaar van de rappe babbelaar Regio - Bijna elke week verschijnt er wel een bericht in de krant van criminelen die met een smoesje een huis weten binnen te komen. Ze doen zich voor als medewerker van een energiebedrijf, zorginstantie of pakketdienst. Eenmaal binnen speuren ze de kamers af en nemen mee wat ze te pakken kunnen krijgen. Meestal is dat geld, een portemonnee of sieraden.

Marjolijn van Hest, werkzaam bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), heeft al veel smoesjes voorbij horen komen. Ze somt wplannen.de gevallen van deze maand op: “Een keurig echtpaar wil kennismaken omdat ze zogenaamd nieuw zijn in de buurt. In een ander geval kwam een man, in het uniform van een postbedrijf een pakketje afleveren. Terwijl nzn.nl het slachtoffer wordt afgeleid, nzn.nl doorzoekt een handlanger de woning. In een ander geval werd een oudere dame overvallen en van haar pinpas beroofd door iemand die deed alsof hij van de thuiszorg was.” Volgens Van Hest kunnen oplich-

eembouw, ters en overvallers geloofwaardig ouw of root of klein. overkomen, zien er vaak keurig . bv zou en betrouwbaar uit en zijn erg

gehaaid. “Veel mensen vinden het onbeleefd om iemand voor de dichte deur te laten staan. Criminelen weten dat. Ze kiezen vaak senioren als slachtoffer, maar eigenlijk kan iedereen . slachtoffer worden van een 2 - 5039248babbeltruc. Dat kan zijn bij de voordeur of de pinautomaat. Daders stellen zich bijvoorbeeld voor als bankmedewerker, meteropnemer, collectant of zelfs als rechercheur.”

Geef onbekenden aan de deur geen kans om met een smoes of met geweld binnen te komen. “Zorg dat je ziet wie voor de deur staat. Daarom is een kierstandhouder, de stevige variant van een deurketting, een goede oplossing”, vertelt Van Hest. “Een kierstandhouder zorgt dat de deur maar een paar centimeter open kan. Dat is voldoende om een collectant geld te geven of een enveloppe aan te nemen. Zo kunnen bezoekers beleefd en zorgeloos te woord worden gestaan.” Tips van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid • Maak met uzelf de afspraak dat u niet zomaar de deur opendoet voor onbekenden. Kijk door het raam, deurspion (oogje in de deur) of gebruik de intercom. • Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. Vraag bij twijfel om legitimatie, ook als hij of zij zegt namens de gemeente, een bedrijf of instelling te komen. Of bel ter controle naar het betreffende bedrijf of instantie. • Medewerkers van een bank, verzekeringsmaatschappij of de thuiszorg komen nooit onaan- gekondigd bij u aan de deur. Zij maken altijd vooraf een afspraak en vinden het geen enkel probleem als u om legitimatie vraagt.

• Geef nooit uw pincode af. Ook niet aan medewerkers van de bank of politie. • Aan onverwacht bezoek (bijvoorbeeld een elektriciteitsbedrijf) kunt u ook vragen om op een ander tijdstip terug te komen als er meer mensen thuis zijn. • Plaats een kierstandhouder op de deur. Politiekeurmerk Veilig Wonen Criminelen kunnen op verschillende manieren uw woning proberen binnen te komen. Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) kunt u de kans op een babbeltruc, inbraak of woningoverval verkleinen. Een van de eisen van het keurmerk is dat bewoners altijd kunnen zien wie er voor de deur staat. Bijvoorbeeld door glas naast de deur of een deurspion. Ook goede (openbare) verlichting en groenbeheer - dat in het Politiekeurmerk Veilig Wonen is vastgelegd - zorgen ervoor dat er zicht is vanaf de straat en vanuit andere woningen op uw voordeur. Kijk voor meer info op www.politiekeurmerk.nl. Op deze website staan nog meer tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc of andere vormen van criminaliteit.

ber RIVERDALE must have Septem

Kaarsenhouder van € 23,95 nu voor € 17,95

normaal € 23,95

nu

€ 17,95

De Must Have van deze maand is verkrijgbaar bij uw Riverdale-dealer:

logo winkel asons Tot Se Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur. Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.

N A T

Rijperweg 52a 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 671513 Fax (0299) 675460

BOUWBEDRIJF J. NAT & ZN. b.v.

an Meer d r 65 jaa ur vise uw ad wen! in bou

www.natenzn.nl info@natenzn.nl

Woningbouw Villabouw Stolpboerderijen Onderhoudswerkzaamheden Verbouw Renovatie Restauratie Utiliteitsbouw Projectontwikkeling Duurzaam bouwen Vraag vrijblijvend een offerte!

Bouwbedrijf J. Nat & zn. b.v.

Oterlekerweg 2d, 1841 GP Stompetoren, tel. 072 - 5039248

Is uw C.V.-ketel aan vervanging toe? Wij maken vrijblijvend

Ook vooodrgieuwterelswekertrka!- en lo

een scherpe prijsopgave! Denk ook aan het jaarlijks onderhoud.

Walingsdijk 16, 1645 RN Ursem Tel.072 502 12 31, Fax. 072 502 29 09 E-mail: info@witte-installatie.nl


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 33

Heerlijk Wonen

o n z e va k m e n s e n z o r g e n e r v o o r !

Maru Systems Maru Energy Saving Sysytems B.V.

VCA **

Zonnepanelen Wij verkopen alleen Europees kwaliteitsmateriaal en geen Chinese zonnepanelen. Kom langs en wij laten u graag het verschil zien. J.P. Poelstraat 8 | 1483 GC De Rijp 0299 - 41 66 41 | info@maru-systems.com

www.zonnepanelen-monta ge.nl of www.mar u-systems.com

BOUW

en

INTERIEUR

Lindepad 1 | 1462 KP Middenbeemster Tel.: 0299 68 41 51 | Mobiel: 06 20 47 57 40 | Fax: 0848325106

www . r ona l dvand e r p l o e g . n l

Voor uw totale schoonmaak, onderhoud, gevelreiniging, glasbewassing en tapijtreiniging

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz.

LEDverlichting in de keuken LED-verlichting is een energiezuinige vorm van verlichting. Het verbruikt aanzienlijk minder energie dan andere lichtbronnen, het geeft warm, wit licht en is ideaal als werkplekverlichting in de keuken. Bent u bezig met het maken van een lichtplan voor de keuken, dan is het verstandig u goed te laten informeren over de voordelen van LED-verlichting. De wat hogere aanschafkosten worden op langere termijn terugverdiend met de langere levensduur en lagere energiekosten. De levensduur van LED-lampen kunnen, afhankelijk van het type, oplopen tot wel meer dan 70.000 branduren! Niet alleen gaat LEDverlichting langer mee dan reguliere verlichting, maar het vergt ook minder onderhoud. Bovendien komen er steeds meer nieuwe toepassingen op de markt. De nieuwste LED-lampjes zijn nu bijvoorbeeld ook dimbaar en afgewerkt met echt RVS in plaats van RVS-look. Daarnaast wordt LED- verlichting ook steeds meer toe gepast in keukenapparatuur als koelkasten. Meer over keukenverlichting: http://www.voorlichtingsburowonen.nl/keukens/verlichting/keukenverlichting/

Al bijna 100 jaar de specialist van de Beemster en omstreken!

Dekker BV installatiebedrijf Bamestraweg 21 1462 VM Middenbeemster 0299 68 14 26

 installatie  onderhoud  loodgieterswerk  r eparatie en levering sanitair  centrale verwarming  dakbedekking  airconditioning

www.installatiebedrijfdekker.nl

Paul van Diepen 06 24 24 20 14

Paul van Diepen 06 24 24 20 14

Zuiderstraat 55, 1486 MK West-Graftdijk E info@moi-techniek.nl, I www.moi-techniek.nl

Tel: 0299 39 74 97 - Mob: 06 25 26 60 95 De Volger - G. G. Schipperstraat 12

w w w . r a n k o . n l

Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten!

Ook voor de doe-het-zelver

Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Rioolservice Palsma Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen. Wij werken met diverse topmerken: Tagina, Inca tiles, Marazzi, Mirafloor, Tiles-Sensation, Saloni.

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!

Showroom geopend: di. t/m vrij. 10.0o-17.30, za. 10.00-16.00. Koopavond: vrij. op afspraak.

West 11, Avenhorn, 0229 54 35 14 www.rinyvandewater.nl

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen

Keuze uit diverse soorten vloer- en Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: en natuursteen * wandtegels TAGINA * MIRAFLOOR

* APARICI * PERONDA en installatie van Voor professionele reparatie

Wij werken graag met diverseROCA topmerken, zoals: * ZIRCONIO uw elektrawerk *en witgoed-apparatuur *alTAGINA * MIRAFLOOR Ook voor de doe-het-zelver * APARICI * PERONDA * ZIRCONIO Showroom geopend:* ROCA

Edwin de Vries Ook voor de doe-het-zelver West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur Tel. (0229) 54 35 14 Koopavond:

E l e k t r a &vrijdagW i19.00 tg oed service - 21.00 uur

Showroom geopend: Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur Tel. 0299 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur Tel. (0229) 54 35 14 Koopavond:

vrijdag

19.00 - 21.00 uur

Opruimen, zie je het niet meer zitten? Ik help je een begin maken of met het hele traject. Kijk voor meer informatie over Professional Organizing op www.nielenbreen.nl of bel 06 29 37 38 61.

NielenBreen professional organizer


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 34

T H C I W E G R E V O MET ? E I T N A K A V N A V N E M O K E G G U R TE

! G A A R G E J N E P L E H J WI Waarom is overgewicht zo ongezond? Ben jij ook met extra kilo’s teruggekomen van je vakantie? Je bent van kanker zoals bijvoorbeeld borstkanker, dikkedarmkanker, alvleesniet de enige! Probeer ze echter wel snel weer kwijt te raken want klierkanker of baarmoederkanker. Uiteindelijk leven mensen met overgewicht gemiddeld korter dan mensen met een gezond gewicht. overgewicht is erg gevaarlijk voor je gezondheid. Overgewicht is de laatste jaren een steeds groter probleem geworden in grote delen van de wereld. In Nederland heeft naar schatting al 60% van de volwassenen overgewicht. Met alle risico’s van dien. Overgewicht, en dan vooral een dikke buik, is een grote risicofactor voor het ontstaan van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen. Het kan ook leiden tot ongemakken zoals slaapapneu, verminderde vruchtbaarheid, ademhalingsproblemen en sociale of psychische problemen. Daarnaast vergroot overgewicht de kans op bepaalde vormen

Het goede nieuws is dat je met 5 - 10% gewichtsverlies al grote verbetering in de gezondheidstoestand krijgt. De bloeddruk en het cholesterolgehalte worden lager, de belasting voor de gewrichten wordt minder en de algehele mobiliteit verbetert. Fitness de Kloek kan u daar uiteraard prima mee helpen! Met een uitgebalanceerd bewegingsadvies en de juiste voeding kan het resultaat niet uitblijven. Maak snel een afspraak en investeer in uw gezondheid!

FITNESS-DEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 35

De Zonnebloem vaart uit Tekst en beeld: Ad Hodde

Zangworkshop De Rijp - Zij zit al ruim 35 jaar in het vak en is de stuwende kracht achter vrouwenkoor ‘Belladonna’: zangcoach Saskia Verdonk. Op zaterdag 29 september geeft zij een zangworkshop in de gezellige studio van haar boerderij in Graft. De workshop duurt van 10.3015.00 uur en is voor iedereen die zingen leuk vindt. Er wordt aandacht besteed aan onder andere ademtechniek, toonvorming, houding, articulatie. De workshop is inclusief koffie/thee en lunch. Na de lunch wordt een 2- of 3-stemmig stuk ingestudeerd, waarbij de muziekkeuze (van musical tot klassiek) zal worden bepaald door de groep. Kosten zijn € 60,- per persoon. Voor meer info en aanmelden: Saskia Verdonk, 0299-674 026 of straverdonk@quicknet.nl.

Een speciale rubriek voor ingezonden brieven van lezers van De Uitkomst die, in hun ogen, iets belangwekkends te melden hebben. Brieven worden alleen geplaatst met vermelding van naam en woonplaats van de inzender en telefoonnummer voor de redactie. De tekst mag niet meer dan ± 350 woorden bevatten en is alleen voor particulieren! De meegezonden brieven (alleen digitaal) geven uitsluitend de opvatting van de auteur weer. De redactie houdt zich het recht om brieven te weigeren, te redigeren of in te korten. Fusie met Purmerend? Natuurlijk niet! Geachte inwoner, Beemsterlingen verdienen een betrouwbare overheid; een gemeente waar ze met hun vragen en wensen terecht kunnen en waar ze erop kunnen vertrouwen dat ze adequaat geholpen worden. Het lukt de gemeente om aan die verwachting

te voldoen. Nóg wel. Maar niet voor lang meer. We zien in Beemster wat we in de rest van Nederland ook zien: kleine gemeenten hebben steeds meer moeite om de dienstverlening aan de burgers op peil te houden. Dat komt omdat de rijksoverheid steeds hogere eisen stelt aan gemeenten en tegelijkertijd steeds meer taken naar gemeenten overhevelt. Gevolg: te weinig ambtenaren moeten van teveel onderwerpen kennis hebben. Eén ambtenaar voor vier of vijf vakgebieden is geen uitzondering en dat betekent dat er te weinig kennis is om de burgers te kunnen helpen en adviseren. Inzet Dit probleem is er al jaren. Ook in Beemster. Dankzij de inzet van onze ambtenaren en slim werken is het tot nu toe gelukt om het hoofd boven water te houden. Maar het probleem groeit en het water staat de ambtenaren tot de lippen en u als inwoner wordt daar de dupe van. Daar moet verandering in komen en dat kan! Door samen te werken met Purmerend. Fusie nooit! ‘Samen met Purmerend? Een fusie?’ We horen het u bij wijze van spreken zeggen. Critici nemen het woord maar wat graag in de mond, maar weten heel goed dat de gemeenteraad niets moet hebben van een fusie. Samenwerken ja, fusie nooit!

Regio - Het was een prachtige zonnige dag voor de Zonnebloem, aan boord van de ’Eureka’ werden de gasten ontvangen door vrijwilligers van regio Schermerwaard voor een dag varen. Nadat iedereen ingescheept was, werd er voor de gasten koffie geserveerd met een plakje cake en kon de reis beginnen, vanuit Akersloot richting IJmuiden. Met een muziekje er bij met de bekende meezingers zat de stemming er al gauw in. Veel gasten zochten het buiten terras op om een straaltje zon op te vangen. Met een drankje of een advocaatje werd het een gezellige boel. De tocht van de Eureka voer het gezelschap onder bruggen en door sluizen heen, onder grote belangstelling van de gasten.

De tafels werden gedekt en de geur van patat kwam iedereen tegemoet vanuit de kombuis (keuken.) De gasten lieten zich de patat met appelmoes en worteltjes met doperwtjes goed smaken, samen met een heerlijk stukje kip en als toetje een heerlijke coup ijs met slagroom. Heerlijk voldaan zochten de mensen het buitendek weer op. De boot was inmiddels gekeerd en weer op weg naar Akersloot. Er werd nog een drankje geschonken, de muziek had het orgel verruild voor de accordeon en probeerde iedereen te ontroeren met zijn smartlappen repertoire op het achterdek. De koffie of thee werd geschonken voor de laatste ronde, met een heerlijk sneetje krentenbrood. En daar was Akersloot weer in zicht,

een bedankwoordje voor de kapitein en zijn bemanning namens de Zonnebloem en natuurlijk voor alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hadden gemaakt om de gasten aan boord een onvergetelijke dag te bezorgen en niet te vergeten de muziek, die de stemming er wel in wist te brengen. Moe maar voldaan werden de mensen weer van boord gehaald om na een heerlijk dagje uit huiswaarts te keren. Voor de vrijwilligers was het nog niet zover er moest opgeruimd en schoongemaakt worden, maar vele handen maken licht werk. Compliment voor deze mensen die belangeloos zich inzetten voor een ander.

Sterker nog: we kunnen juist zelfstandig blijven, áls we gaan samenwerken.

Alle partijen In november 2010 vraagt diezelfde commissie (bestaande uit alle partijen in de gemeenteraad, dus ook de oppositie) om te onderzoeken of samenwerken met Purmerend mogelijk is, omdat Purmerend een natuurlijke partner voor Beemster is. Beemster is voor veel voorzieningen gericht op onze buur- gemeente. En, voor u minstens net zo belangrijk, een grote gemeente heeft de ambtelijke kennis in huis die nodig is om u in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

merken. Zij zullen bijvoorbeeld moeten leren om heldere opdrachten te formuleren aan de ambtenaren in Purmerend. Die opdrachten geven ze overigens op basis van beleid dat wij als gemeenteraad vaststellen. Het kan niet zo zijn dat een ambtenaar in Purmerend een Beemster klus naast zich neer zou leggen ‘omdat dat niet past in het Purmerends beleid’. Zo werkt het niet. We blijven zelfstandig en dus bepalen wij wat er in de Beemster gebeurt. Het college moet er voor zorgen dat het gebeurt. Voor u als inwoner verandert er op het oog niet zo veel. De loketten voor Burgerzaken, Grondgebied en Sociale Zaken blijven gewoon in het gemeentehuis. Het gaat om het werk wat daarna moet gebeuren. Dat werk wordt straks in Purmerend gedaan.

Pogingen Het onderwerp ‘samenwerken’ is niet nieuw. Even een klein stukje geschiedenis om het beeld te schetsen. Tussen 2002 en 2006 is geprobeerd samenwerking aan te gaan met buurgemeenten Zeevang, Graft-De Rijp en Schermer. Die pogingen zijn nooit echt van de grond gekomen, behalve dan de samenwerking op het gebied van sociale zaken. In oktober 2006 besloot de gemeenteraad om de stekker uit het project te halen. Opdracht Maar de problemen bleven groeien. En dus gaf in september 2009 een commissie van de gemeenteraad de opdracht aan burgemeester en wethouders om toch nog eens te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking met de buur- gemeenten. Vijf maanden later wordt duidelijk dat de andere gemeenten eigen keuzes maken. Bovendien wordt duidelijk dat samenwerken met Zeevang, GraftDe Rijp en Schermer geen zoden aan de dijk zou zetten, simpelweg omdat de organisatie dan nóg te klein zou zijn. De drie andere gemeenten zien wél iets in een fusie met Beemster. En dat zien wij weer niet zitten.

Inkoop Hoe ver staat het nu met de plannen? De gemeenteraad heeft de stukken deze zomer ontvangen. Het voert te ver om alles uit de doeken te doen, maar er wordt in ieder geval gewerkt volgens het inkoopmodel. Beemster gaat diensten inkopen bij Purmerend. Gevolgen Wat zijn de gevolgen? Voor veel ambtenaren betekent de samenwerking verandering van werkplek. Dat is wennen en misschien lastig. Daar staat tegenover dat ze de kans krijgen om door te groeien in hun functie. Voor ons is wel duidelijk dat dit proces van plaatsing van het gemeentelijke personeel heel zorgvuldig moet plaatsvinden. De gemeenteraad en het college zullen natuurlijk ook veel gaan

Beeld en tekst: Gre Breedt

Ten slotte In de meerjaren begroting van Beemster tot en met 2014 is de besparing die voortkomt uit het samenwerken door de raad vastgesteld. Dit is voor ons een voorwaarde voor deze samenwerking. Op 18 september 2012 nemen we een besluit, zodat de doorrekening kan plaatsvinden. In november 2012 weten we of deze besparing haalbaar is. Beemster Zelfstandig door Samenwerken.

Fracties van BPP, VVD en PvdA


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 36

FOTO

Zomerse variatie Voor elke gelegenheid een heerlijke salade.

KEURSLAGERKOOPJE:

Mager rundergehakt

Gepaneerde kipschnitzels

550

4 stuks Waterdag Edam Het was zaterdag 18 augustus prachtig weer met de waterdag in Edam, dan staan er honderden verkopers op straat om van alles en nog wat te verkopen. Deze golden retriever bleef erg rustig onder al die drukte, zijn baasje had een ludieke wijze bedacht voor een beetje aandacht voor deze aai! ‘lobbes.’ Er stond een pan met een briefje € 0,05 per

250

VLEESWARENKOOPJE:

Heeft u een mooie foto gemaakt die u wilt delen met onze lezers? Mail hem naar ons met een kleine beschrijving waarom hij zo bijzonder is. redactie@de-uitkomst.nl

BENODIGDHEDEN: • 2 varkenshaasjes(500g) • 50 g roomboter • 2 eetlepels olijfolie • 2 sjalotjes, gesnipperd • 2 uien, in halve manen • 250 ml room • 4 eetlepels sterke runderbouillon • 3 eetlepels piccalilly • 900 g voorgekookte krieltjes • 500 g geschrapte wortelbolletjes • 2 eetlepels zoetzure mini-zilveruitjes • 200 ml groentebouillon

Twee kazensteak 100 gram

170

BEREIDING: Verwarm de oven voor op 170°C. Bak de varkenshaas rondom bruin in de boter met olijfolie en zet deze daarna nog 15 minuten in de voorverwarmde oven tot een kerntemperatuur van 53°C is bereikt. Haal de haas uit de oven en laat deze nog 5 minuten rusten. Fruit de sjalotjes lichtbruin in het braadvocht van de varkenshaas. Voeg de runderbouillon, room, peper en zout toe en laat het geheel inkoken. Voeg een scheutje water toe en twee eetlepels piccalilly. kook dit gedurende 5 minuten in en zeef daarna de saus. Voeg nog een extra eetlepel piccalilly toe. Verwarm de olie in een wok en bak daarin kort de krieltjes, worteltjes en de uien. Voeg de bouillon toe en smoor de groenten zachtjes gaar in 15 minuten. Verwarm de laatste 5 minuten de zilveruitjes mee. Breng de hutspot op smaak met peper en zout. Snijd de varkenshaas in dikke plakken, schep de hutspot in een diep bord, leg de tranches varkenshaas erbovenop en schep er wat piccalillysaus overheen.

Beenhamsloffen

100 gram gebraden gehakt + 100 gram leverkaas samen

595

2x 500 gram SPECIAL:

Keurslager achterham 150 gram

Varkenshaas met zomerse hutspot en piccalillysaus

198

2 stuks

500

Aanbiedingen gelden van 3 t/m 8 september 2012

Han de Vries uw Keurslager Driemaster 7 - De Rijp, telefoon: 0299 67 13 39

Boswachter Arjan Postma en Stephan Roest.

BP de Poel

SD kaarten en Usb-sticks

Natuurlijk Noord-Holland begint aan zevende seizoen

De natuur van onze provincie is prachtig en altijd dicht in de buurt. Dat is de rode draad in de uitzendingen van Natuurlijk Noord- Holland. De serie besteedt dit seizoen onder meer aandacht aan landgoederen bij Haarlem en het Wormer- en Jisperveld. De presentatoren gaan ook op bezoek in de Volgermeerpolder bij Broek in Waterland en in West-

Friesland. De kijker krijgt zin er zelf op uit te trekken. Die wordt nu op de wenken bediend. Er is steeds een route beschikbaar in het gebied van de uitzending. Nieuw is ook dat de boswachter de uitzending besluit met een prijsvraag. De uitzending van 8 september besteedt aandacht aan het landgoed Beeckestijn bij Velzen en het Bennebroekbos. De eerste uitzending is te zien op zaterdag 8 september van 17:30 tot 17:45 uur. De uitzending wordt gedurende een etmaal regelmatig herhaald. Uitgezonden afleveringen zijn te zien via: www.rtvnh.nl/natuurlijknh Bouwfonds en Landschap NoordHolland leveren een financiële bijdrage om de uitzendingen te realiseren.

Graft

Nu bij BP de Poel

Vanaf 8 september iedere week een uitzending op RTV N-H

“Natuurlijk Noord-Holland” is een natuurserie op RTV Noord-Holland die mooie plekjes in de provincie laat zien. Het is een van de populairste programma’s van deze zender. Daarom begint er in september weer een nieuwe serie van dertien uitzendingen. Boswachter Arjan Postma van Landschap Noord- Holland zorgt met verslaggever Stephan Roest voor een verrassende kijk op de natuur in onze omgeving.

Rijperweg 54 - Middenbeemster, telefoon: 0299 68 50 15

Al vanaf € 4,95

Zeer voordelig geprijsd!

grafterbaan 2, graft 0299 - 67 32 63, www.bpdepoel.nl

Nominaties bng erfgoedprijs 2012 Beemster - De jury van de BNG Erfgoedprijs 2012 heeft uit 34 aanmeldingen dit jaar vijf gemeenten genomineerd, die het ‘verschil maken’ met erfgoed. Deze vijf gemeenten bereiken met hun erfgoedbeleid concrete resultaten op vele beleidsterreinen. Ook valt juist bij deze vijf gemeenten de betrokkenheid op van bestuurders en bevolking bij

erfgoed: het erfgoed maakt deel uit van het DNA van de gemeente en zijn bewoners. Inzet èn het onderkennen van het belang van erfgoed blijken veel bepalender voor het slagen van het erfgoedbeleid dan de hoeveelheid monumenten, het beschikbare budget of de grootte van de gemeente. De gemeenten Beemster, Hellevoetsluis, Rheden, Schiedam en

Winterswijk zijn genomineerd door juryleden Arno Brok, Liesbeth van der Pol, Paul Spies, Andries Ponsteen, Karel Loeff en Jan van de Voorde. Op 7 december aanstaande wordt de winnaar bekend gemaakt in de gemeente Westerveld (Dr.), de winnaar van 2011.


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 37

Beeld en tekst: Ad Hodde

Top zomerspelen van De Rijp De Rijp - De jaarlijkse zomerspelen van De Rijp hadden dit jaar het thema ‘Ik hou van Holland’.

De verschillende programma’s bestonden onder andere uit een zangworkshop gegeven door Renate Houtman, de zangdocent van Popschool De Rijp. Het maken van snoephuisjes in het Rijperhuis, een Adventurepark in Sporthal de Oosterven en een workshop muziek CD maken gegeven door David Bonsels van Muziekschool Legato. Zaterdag 1 september was de laatste

dag met de spectaculaire Jeugd Brandweer wedstrijden. De afsluiting was het Eindfeest in de Groene Zwaan met een Disco met muziek, lichten en een bellenblaas machine. Foto’s van de Zangworkshop, Snoephuisjes maken, Adventurepark, Workshop CD maken en Brandweerwedstrijden.

Kortebaan Beemster, super druk en gezellig Middenbeemster - De eerste kortebaanwedstrijd na de oorlog, wie kan dat zeggen? Juist, de organisatoren van de Beemster. En dat het een schot in de roos was bleek uit de vele toeschouwers, die van begin tot eind genoten hebben.

“Op uw plaatsen, een, twee, drie start” Dit klonk afgelopen donderdagmiddag regelmatig uit de luidsprekers langs de baan. Het publiek was echt in grote getale naar dit drafspektakel gekomen. En vooral

om te genieten, van de paarden en gezellig met elkaar te praten onder het genot van een biertje of wat anders. Het leek de insteek te hebben van een grote burendag. Ook in de vip-tent was het druk, met voor iedereen een hapje en

drankje. Gerlof en zijn ploeg bereidden voor de vips een lekker buffet in Italiaanse stijl. Al met al een gebeuren dat eigenlijk elk jaar een vervolg zou moeten krijgen. Tekst en beeld: Cor Koomen


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 38

Beemster 400 Praalwagenkamioen

Ondernemers verzamelt u Beemster - En dat hadden ze gedaan, de ‘Beemsterbeurs’ was met recht een groot succes te noemen. Compliment voor Jan de Lange en zijn ploeg, zij hebben een beurs neergezet die nog lang in gedachten van velen zal blijven. ‘Tasty by Talisa’, jong en vooral lekker! Jan de Lange begint te glunderen bij de vele complimenten die hij en zijn mede-organisatoren krijgen voor deze beurs. Jan staat, hoe kan het anders, een heerlijke ham te snijden op de stand van het ‘Beemsterlantvarken’. Jan: “Zo’n beurs organiseren is niet niks, daar moet je een goede ploeg voor hebben, en die hebben we. Kijk, het trekt toch een wissel op de standhouders, in plaats van direct aan het werk te zijn investeren ze nu in bekendheid binnen de regio. Op de beurs staan 53 stands met voornamelijk ondernemers uit de Beemster, een paar komen er uit de nabije regio en zijn onderscheidend ten opzichte van de doorsnee-ondernemer. Hoewel, doorsnee bestaat niet, elke ondernemer die hier staat is uniek.” En uniek is het juiste woord, neem ‘Tasty by Talisa’, gerund door Talisa Steenkamp uit Westbeemster. Deze ondernemer is begin twintig en weet donders goed wat zij wil. Daarbij zet zij tevens de Beemster op de kaart door het gebruik van veelal Beemster-producten. Hetgeen zij haar gasten voorzet is niet alleen verrukkelijk maar ook nog eens verrassend qua smaaknuances. En dan de kleur en fleur van ‘Hoogcarspel’ grafische communicatie. Een stand: modern met een geweldige nostalgische inslag, een lust voor het oog. Fotograaf Marco van Ammers wist mij te betoveren met een spel van licht in zijn ‘Urban’-fotografie, pakkend en overweldigend. En zo zijn er veel meer te noemen, en iedereen laat zich van de beste kant zien op de ‘Beemsterbeurs’. Veel plaatsen in de regio zouden hier een voorbeeld aan kunnen, en wellicht moeten, nemen.

Hoofdprijs voor ‘Van de Blikkenschel tot Wilhelmina’ Beemster - Hoe moeilijk de jury het gehad moet hebben kunnen wij ons alleen maar indenken. Maar ze zijn tot een goed oordeel gekomen: de winnaar van de praalwagenoptocht is geworden de wagen ‘Van de Blikkenschel tot Wilhelmina’. Ongelofelijk mooi met veel opmerkelijke details De buurtbewoners hadden het gehoopt maar niet echt verwacht, er

Beeld en tekst: Cor Koomen.

waren ook zo veel verschillende wagens en allen even mooi. En gelukkig zijn ze wel met hun prijs, en dat mag ook. Denk maar eens aan wat een werk er in deze wagen is gestoken. Ten eerste was de aandrijfwagen in de molen verwerkt, deze molen draaide en pompte water over de dijk. Dan liep het water weer naar beneden in het meer, terwijl er in datzelfde water een botter heen en weer deinde

op de golven. Natuurlijk een origineel Beemsterhuisje en riet, heel veel riet met de bekende ‘rietsigaar’. Het geheel werd gecompleteerd door twee prachtige dames die als zeemeerminnen voor op de wagen zaten. Ja, met recht een winnaar, en daar horen onze felicitaties bij.

Beeld en tekst: Cor Koomen.

Middagje uit, ook voor kinderen Middenbeemster - De ‘Beemsterbeurs’, de meeste bezoekers zijn volwassenen. Maar ook kinderen hebben zich uitermate goed vermaakt op dit evenement. Leuk en mooi Youri (6) en Ivar (4) Scheepers uit Westbeemster mochten met hun ouders mee naar de beurs. In eerste instantie vonden ze dat niet echt leuk. Maar bij binnenkomst begon deze mening om te slaan. “We kregen een balpen en een stukje kaas, bij een kinderopvang mochten we knutselen. En kijk eens wat we gemaakt hebben. Dat is mooi en leuk”, zeggen beide jongens, terwijl ze vol trots hun kunstwerk laten zien. En zo waren er veel meer kinderen op de beurs te vinden. Dus echt een evenement voor jong en oud.

Beeld en tekst: Cor Koomen.


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 39

Beemster 400 Polderfair

Lekkere Beemster frieten Middenbeemster - Een etmaal later dan oorspronkelijk gepland heeft Burgemeester Harry Brinkman samen met zijn echtgenote, de direkteur van Aviko en Beemster-Aviko aardappelpromotor Jan van Kempen, de BeemsterPolderFair geopend. Op vrijdag 31aug door het hevig slechte weer afgelast, maar Zaterdag 01sept in een prima zonovergoten feestterrein onder groot publiek van start gegaan. Nadat de burgemeester de houten poort had geopend en de sleutel aan het hek had gehangen, nam Jan van Kempen via een korte BeemsterAardappelPromotieSpeech de gelegenheid aan om via de Aviko directeur een uur lang gratis BeemsterPolderFriet voor iedereen aan te bieden. De eerste porties werden smakelijk geproefd door genoemde personen. Vele bezoekers grepen het aanbod aan en genoten van de smakelijk gebakken lekkernij "met of zonder". Beeld en tekst: Sjaak van Etten

Beemster Polderfair, gelukkig nog twee mooie dagen! Middenbeemster - Het moesten drie geweldige dagen worden, maar de regen gooide roet in het eten. Toch kan men terugkijken op een zeer geslaagd evenement.

Nachtmarkt druk en sfeervol

Middenbeemster - De nachtmarkt op vrijdagavond was drukbezocht en zeer sfeervol, vooral door de vele Beemsterlingen die in klederdracht rondliepen. En gelukkig knapte het weer in de loop van de avond behoorlijk op. Jimmy (be)tovert (je) waar je bijstaat Het was druk op de nachtmarkt en daardoor ook gezellig. Veel kramen en veel mensen in mooie klederdracht, die gaven een extra dimensie aan het gebeuren. De officiële opening was op zich al een gebeurtenis. Een hele stoet van mensen in diverse klederdrachten uit vroegere tijden trok aan de bezoekers voorbij. In het begin nog af en toe een bui. Zo moest Melissa, die haar ‘overgebleven’ spulletjes verkocht, even onder haar paraplu schuilen. Gelukkig waren de buien van korte duur, en liet men de pret hierdoor niet drukken. Vooral goochelaar Jimmy trok de aandacht met zijn vele trucs. Denise en Amy keken hun ogen uit naar wat er voor hun neus gebeurde. Maar de clou konden zij niet te pakken krijgen. Jimmy verkocht een aantal van zijn trucs voor KIKA.

Ook stonden er kraampjes die van de ‘Polderfair’ gevlucht waren, zoals melkveehouderij de Wit uit Zuidoostbeemster. Zij lieten de bezoekers de nieuwste, en bekendere, smaken van een bekend zuivelmerk proeven. Ook veel bezoekers trokken naar het gedeelte waar vooral Beemsterproducten te verkrijgen waren. Daar speelde, vooral vroeg in de avond, ook de heerlijke geuren een belangrijke rol bij. Hoe dan ook, het was een mooie en sfeervolle markt, waar heel veel bezoekers van genoten hebben. Tekst en beeld: Cor Koomen

Van aardappel naar oogsten, van knoflook naar demonstraties Jammer genoeg viel de eerste dag van de ‘Polderfair’ letterlijk en figuurlijk in het water. Maar de twee dagen die hierna volgden maakten een heleboel weer goed. Veel bezoekers togen eerst naar de ‘POMologische Vereniging NoordHolland’ om de diverse rassen van ‘verdwenen fruit’ te bekijken. De kinderen, waaronder Tolga (9), konden verkleed als ‘Wilhelm Tell’ met een kruisboog op een bord met diverse ‘rozen’ schieten. Maar er was veel meer te zien. Zo stond het ‘Roofvogelcentrum’ van Bert en Lies Schoo er met een keur aan ‘stootvogels’. Vooral de ‘Bolt Eagle’ had veel bekijks, maar men vond het ook geweldig om met een uiltje op de foto te gaan. Ook veel aandacht kreeg de familie Oosterom die een compleet assortiment knoflook en knoflookproducten hadden uitgestald. Van vers tot geperst in pot of lekker warm een teentje direct van de barbecue. Veel publiek was te vinden bij de demonstratie van diverse aangespannen wagens. Maar ook een door een grote tractor aangedreven dorsmachine trok veel bekijks, net als de diverse gewassen. En dan natuurlijk de Beemster aardappelen van de diverse telers. Naast van Kempen en Koning stond ook Konijn er met zijn aardappelen en diverse groenten. Ik kan u verklappen dat wij afgelopen zondag een maaltijd hebben gegeten van diverse Beemster-producten die te koop waren. Dus dat was nog even nagenieten van een geweldige dag uit. Beeld en tekst: Cor Koomen


4 september 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 40

Alkmaar l Bergen l Castricum l Graft-De Rijp l Heiloo l Schermer l Zeevang

MILIEUDIENST REGIO ALKMAAR Extra bijdrage Naast de subsidie van de provincie NoordHolland hebben de gemeenten een extra bijdrage ter beschikking gesteld. Hierdoor kunnen meer zonnepanelen en zonneboilers worden gesubsidieerd. De subsidie bij de provincie moet nog worden aangevraagd en door de provincie worden beschikt, zodat de subsidietoezegging plaatsvindt onder voorbehoud van de beschikking door de provincie Noord-Holland.

Laatste keer actie Zonnesteek! De Milieudienst Regio Alkmaar en de gemeente Alkmaar organiseren ook dit jaar weer de actie ‘Zonnesteek’ om het gebruik van duurzame energie te stimuleren in de bestaande woningbouw. De markt was vorig jaar zeer succesvol. In 2011 werden totaal 372 zonnecelsystemen geplaatst in Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Schermer en Zeevang. Samen goed voor 230.000 kWh aan groene stroom per jaar! Op 8 september om 10.00 uur vindt de energiemarkt plaats bij de Huisvuilcentrale (HVC) op het bedrijventerrein Boekelermeer

Salderen van stroomkosten

De opbouw van uw stroomrekening De kosten van elektriciteit voor particulieren (kleinverbruikers) zijn opgebouwd uit drie

in Alkmaar. Hier kunnen huiseigenaren van Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heiloo, Schermer en Zeevang zich inschrijven voor

elementen: de kale leveringsprijs (ca. € 0,07/kWh), de energiebelasting (ca. € 0,114/kWh) en de BTW (ca. € 0,035/kWh). De totale prijs inclusief BTW ligt rond de € 0,22 per kWh. Naast dit variabele deel van uw energierekening betaalt u nog de vaste kosten; vastrecht en netbeheerskosten. Hoe bespaart u met zonne-energie? Uw opgewekte stroom zelf verbruiken betekent besparen op de variabele kosten, inclusief belasting en BTW. De vaste kosten worden hierdoor niet beïnvloed. Als uw zonne-energiesysteem meer stroom produceert dan u op dat moment zelf verbruikt gaat u stroom terugleveren aan het energienet. Hiervoor krijgt u een vergoeding. Er zijn de volgende mogelijkheden: a) U hebt een Ferrarismeter (met draaischijf). In dat geval gaat uw meter achteruit lopen en u ontvangt vanzelf het volledige teruglevertarief (inclusief belasting en BTW). Dit geldt alleen als u

subsidie voor zonnepanelen of zonneboilers. Heerhugowaard heeft besloten niet deel te nemen. De energiemarkt wordt gehouden omdat voor een een aantal gemeenten onvoldoende budget is om aan alle vragen te kunnen voldoen. Er geldt: wie het eerst komt... De markt sluit om 15.00 uur.

op jaarbasis niet meer teruglevert dan u verbruikt van het net. b) U hebt een elektronische elektriciteitsmeter. Deze meters zijn vaak al uitgerust met een teruglevertelwerk en registreert hoeveel stroom u aan het net teruglevert. Als dit niet het geval is kunt u uw netwerkbedrijf verzoeken een andere meter te plaatsen. Indien Liander uw netwerkbeheerder is, is dit kosteloos. c) U levert meer elektriciteit, dan u zelf verbruikt. Het energiedistributiebedrijf is wettelijk verplicht tot 5.000 kWh de door u geleverde elektriciteit te verrekenen inclusief belasting en BTW. Dat heet salderen. U bespaart dus op uw volledige inkooptarief. Veel energiebedrijven salderen slechts tot de hoogte van uw eigen verbruik. Boven de grens van 5.000 kWh per jaar ontvangt u slechts een vergoeding voor (70 % van) de kale stroomprijs: ca. € 0,05 tot € 0,09 per kWh. Sommige aanbieders van groene

is momenteel ca. € 0,24 per kWh bij een gemiddelde aanbieder. Uw vermeden stroomkosten zijn ongeveer 620 x 0,24 = € 148,80. Uw rendement is nu 13,5% in plaats van 2,5%. De terugverdientijd van uw investering is ca. 7,4 jaar. Daarna geniet u gedurende de levensduur van de installatie ( 25 jaar) een extra inkomen van ca. € 150,- per jaar. Een prettige bijgedachte is natuurlijk dat u wordt betaalt voor de stroom die u zelf niet gebruikt en ook per jaar nog ca. 360 kg CO2 aan vermeden uitstoot realiseert.

Voor zonnecellen is een subsidie beschikbaar van € 0,30 per Wattpiek met een maximum van € 200,- per huishouden. Voor een zonneboiler is er € 600,beschikbaar. De subsidie is bestemd voor eigenaarbewoners van bestaande woningen en mag nooit meer zijn dat 50% van de aanschafprijs. Verschillende aanbieders Op de energiemarkt zullen verschillende aanbieders van zonne-energietoepassingen aanwezig zijn. De subside is niet gebonden aan één van deze aanbieders. U bent vrij zonnecellen of zonneboilers te bestellen waar u wilt. Tot ziens op 8 september bij de HVC!

stroom salderen ook bij teruglevering meer dan 5.000 kWh. Een overzicht vindt u in het ‘Salderingsoverzicht 2012’ van de Stichting Zonne-energie Wageningen (www.zonne-energie-wageningen.nl onder kennisbank/nieuws). Kijk ook op de website van uw netbeheerder en energieaanbieder voor meer informatie of scan onderstaande QR-code met uw smartphone.

Een groot aantal Noord-Hollandse gemeenten organiseren samen met iChoosr een grootschalige groepsaankoop in Noord-Holland van Zonnepanelen. Huiseigenaren en kleine ondernemers in Noord-Holland kunnen zich tot 23 september gratis en vrijblijvend inschrijven via de website www.SamenZonneEnergie.nl Als gevolg van de recente prijsdalingen van zonnepanelen is de aanschaf financieel aantrekkelijk geworden. De NoordHollandse gemeenten en iChoosr organiseren daarom nu een groepsaankoop om een scherpe prijs te bedingen voor de levering én installatie van zonnepanelen. Op deze manier wordt het voor (dak) eigenaren zo eenvoudig mogelijk gemaakt om over te gaan tot aanschaf. Na de inschrijfperiode wordt er een veiling georganiseerd. De deelnemende leveranciers moeten aan strenge voorwaarden voldoen, waardoor kwaliteit en service worden geborgd. Het beste bod uit de veiling wordt aan alle deelnemers aangeboden. Deze worden daarbij maximaal geïnformeerd, zodat ze weloverwogen kunnen beslissen of ze gebruik willen maken van het aanbod. Wanneer de deelnemer het aanbod accepteert, wordt de levering plus installatie van de zonnepanelen volledig verzorgd.

Vriezen en dooien

Beleggen op uw dak Crisis of niet, veel mensen hebben nog wel wat geld op de bank. Voor mensen die dat geld niet als reserve nodig hebben kan investeren in zonnepanelen een interessante optie zijn. Stel, u heeft € 1.100,- aan kapitaaloverschot op de bank staan. Van dit geld ontvangt u jaarlijks ca. 2,5% rente per jaar, dat is € 27,50 per jaar. Als u dit geld investeert in ca. 690 Wattpiek aan zonnepanelen die u zelf installeert wekt u per jaar ongeveer 620 kWh aan groene stroom op. De kWh-prijs voor groene stroom

Samen Zonne-energie

Efficiënt omgaan met energie gaat vaak over hetzelfde. Je stopt ergens energie in om een effect te bereiken. Het grootste deel van de huishoudelijke energie gaat op aan verwarming van onze woning. We creëren een kamertemperatuur die hoger is dan de buitentemperatuur. Er ontstaat en temperatuurverschil dat de motor is achter het energieverlies door stroming, straling of geleiding. De warmte (en vocht) beweegt altijd van een hoog

energieniveau (warm) naar een laag energieniveau (koud). Hierdoor daalt de kamertemperatuur en de kachel vult de energie weer aan. De snelheid van energieverlies wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de isolatie. Hier is goede isolatie gunstig. De isolatie van uw vriezer is van hetzelfde belang als bij uw huis. De warmte van buiten moet zoveel mogelijke worden geweerd, zodat er minder gekoeld hoeft te worden.

Daarnaast ontstaat in het gebruik van de vriezer ook een ongewenst soort isolatie: de rijpaanslag. Rijp ontstaat doordat het vocht uit de warme lucht direct bevriest op het koude koeloppervlak. De laag rijp isoleert en maakt het koelproces minder effectief. Een berijpte vriezer zal aanmerkelijk meer energie verbruiken dan een vriezer met een schoon oppervlak. Bespaar dus energie door de vriezer en koelkast regelmatig te ontdooien.

WWW.MRA.NU

De Uitkomst week 36 2012  

De Uitkomst week 36 2012