Page 1

7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 1

+0/./?./?8>

Ook voor: Korte baan Evenementen,

do30feesten aug Bedrijfs Wij zijn & weer open Borrels

Nummer 3072 | week 32 | 7 augustus 2012

3../8A/1167//7=>/< 0299683212

REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

De Woude even feesteiland Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

Dwangsom camping gasten Ursem - Gemeente Koggenland wil permanente bewoners van â&#x20AC;&#x2DC;De Ursemmerplasâ&#x20AC;&#x2122; een dwangsom op leggen. Dit is voor zeven campinggasten die hun bungalow of caravan als hoofdverblijf gebruiken. Dit mag niet van de gemeente.

Vanaf nu hoeft u Vanaf nu hoeft u drie letters nog maar nog maar drieminuten. letters De Woude - Het was even gedaan met de rust op het eiland De Woude, negentiente Vijftien minuten latervoor ongeveer kwam Tanja Elserman onthouden de jaarlijkse kermis maakte van 2 tot en met 5 augustuste er een fees- die hierdoor tweede was. Het blindroeien is ook een echte watersport, er onthouden voor teiland voor de 160 bewoners van met veel mensen erbij van buiwordt gestart met twee boten en wie het eerste tussen twee palen door al uw verzekeringen. tenaf. Met alle buitenactiviteiten hadden ze mooi weer. weet te komen is kampioen. Roos en Demy hadden gewonnen. Natuural uw verzekeringen. De kinderspelen, playbackshow, bakvoetbal, katknuppelen en veel lijk gaat dit gepaard met veel geschreeuw om de goede richting aan te gemuziek. Imca Marina was gevallen bij een optreden op Ameland, waardoor zij helaas niet aanwezig kon zijn. Hiervoor kwam de zanger Trafassi, die in zeer goede aarde viel. Ink Sauer: â&#x20AC;&#x153;Het was een geweldige kermis.â&#x20AC;? Zwemmarathon en blindroeien De traditie zwemmarathon was voor de vierentwintigste keer met tweeĂŤnveertig deelnemers. Het was ongeveer 1,5 km zwemmen. Wederom was de eerste de zwemkampioen van de Woude en ver daarbuiten. Zij is dan ook beroepszwemster; Tessa Brouwer in

ven voor de blindroeiers. Playback en open podium â&#x20AC;&#x2DC;dansen op de dijkâ&#x20AC;&#x2122; Beide waren wederom en groot succes, RenĂŠ de Boer die werkzaam is bij het â&#x20AC;&#x2122;t Kombof kan heel erg goed zingen. â&#x20AC;&#x2122;t Kombof stond op zijn kop tijden zijn optreden. Een geweldig optreden was van de jonge jongen Syl Kaandorp, die het lied van â&#x20AC;&#x2DC;de Woudeâ&#x20AC;&#x2122; zong. Vanaf nu hoeft u

De eigenaar van de camping, Recreatieschap West Friesland, is per brief op de hoogte gesteld. De zeven campinggasten krijgen een brief met de mededeling dat ze een strafbaar feit begaan. Zij moeten binnen zes maanden een legitiem hoofdverblijf vinden. Anders dreigt er een dwangsom. De voornaamste bewijsstukken zijn: post, rekeningen die maanden achtereen naar het vakantieadres worden gestuurd. Autoâ&#x20AC;&#x2122;s die op dat adres staan ingeschreven en gegevens van de telefoonmaatschappij. Eigenlijk is het niet mogelijk om er permanent te wonen, want buiten het seizoen zijn gas en elektriciteit afgesloten op de camping.

Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: Ink Sauer, tekst: Adletters Hodde nog maar drie

onthouden Bel of mailtevoor een afspraakvoor Jasper Posthumus of Willem Hendriksen. al uw verzekeringen.

Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl

2PGDWYHU]HNHUHQYRRURQVHHQ$%&ÂśWMHLV 2PGDWYHU]HNHUHQYRRURQVHHQ$%&ÂśWMHLV Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl

V J.P.2PGDWYHU]HNHUHQYRRURQVHHQ$%&ÂśWMHL Poelstraat 1, De Rijp 0299 67 22 79

JD HEBBEN OM MENSEN DIE NU GEEN TI KS TIJD MOETEN RA ST EN LL ZU , EN EG W TE BE ZIJN! VRIJMAKEN OM ZIEK TE MAAK DIREKT EEN AFSPRAAK EN BEGIN MET FITNESS.

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

FITNESS-DEKLOEK.NL F I T N E S S D E K L O E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 1 8 0 7

AUTOSCHADEBEDRIJF LEO BORST Waar moderne technieken en vakmanschap hand in hand gaan! De Volger 10, 1483 GA De Rijp - Tel. 0299 67 41 88 - www.leoborst.nl


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Vier extra kledingcontainers in Graft-De Rijp Om zoveel mogelijk kleding uit het restafval te houden en tegelijk goede doelen te steunen gaat kledinginzamelaar KICI containers bijplaatsen in Graft-De Rijp. Al jaren verzorgt stichting KICI de textielinzameling in de gemeente met kledingbakken aan de Bellesloot en op het Zuideinde in De Rijp. De vier nieuwe containers worden 9 augustus geplaatst op de Groeneweg in Graft, de Kanaaldijk in Oost-Graftdijk, in Noordeinde

bij de parkeerplaats en op de Bongerdstraat in Markenbinnen. Kleding die opnieuw gedragen kan worden gaat naar minder rijke werelddelen. Een deel van het ingezamelde textiel is van hoge kwaliteit en brengt in andere delen van de wereld geld op. Deze opbrengsten gaan naar projecten in binnen- en buitenland. Hoofdbegunstigde van KICI is het Nederlandse Rode Kruis. Zij geven noodhulp in oorlogsgebieden en organiseren sociale activiteiten in Nederland.

Gemeente Graft-De Rijp wil daarnaast graag een lokaal goed doel blij maken met een deel van de lokale opbrengsten. Weet u een goede bestemming? Mail dan voor 30 september 2012 een korte projectbeschrijving naar info@kici.nl. Het ideale project verbindt mensen, bedrijven of organisaties, is duurzaam, innovatief en lokaal verankerd.

waarbij kleding of andere materialen hergebruikt worden, hebben een extra streepje voor.

Projecten die kansarme mensen zelfredzaam maakt en/of projecten

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

ONTVANGEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING • Groenedijk 6, Oost-Graftdijk - Plaatsen bewegwijzering Dossiernummer: WABO 2012-0064, datum ontvangst: 31 juli 2012. Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunningen is nog geen besluit genomen. Daarom kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer (0299) 39 19 50.

VERGUNNINGVRIJE OMGEVINGSVERGUNNINGEN • Aggelenstraat 10c, De Rijp - Kappen van twee bomen Dossiernummer: WABO 2012-0055, verzenddatum beschikking: 30 juli 2012 U kunt deze omgevingsvergunningen inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Welzijn (0299 39 19 50). Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de besluiten. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Een bezwaarschrift schorst uitzonderingen daargelaten niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar, Sector Bestuur (postbus 251, 1800 BG Alkmaar) vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN GEZONDHEIDSCENTRUM DE RIJP Burgemeester en wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum De Rijp’ ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad van Graft-De Rijp bij besluit van 12 juli 2012. Tevens heeft de raad besloten om ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Het vastgestelde bestemmingsplan dient als ruimtelijk ordeningskader voor het realiseren van een gezondheidscentrum waar twee huisartsenpraktijken, een apotheek en een fysiotherapiepraktijk in kunnen worden gehuisvest. Het plangebied ligt op het Wollandje, aan de noordwestzijde van de bebouwde kom van De Rijp. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,9 hectare. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 28 maart 2012 tot 9 mei 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit liggen vanaf woensdag 8 augustus 2012 voor een periode van zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Dit is tot 19 september 2012. U kunt de stukken inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak tussen 13.30 uur en 17.00 uur. Tevens is het plan met bijbehorende stukken te raadplegen op de website van de gemeente www.graftderijp.nl (klik op ‘dienstverlening’ en daarna op ‘bestemmingsplannen’) en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (onder vermelding De Rijp, Gezondheidscentrum De Rijp).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na die waarop het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. De werking van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat er een beslissing is genomen over het verzoek om de voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie staat op de website http://www. raadvanstate.nl/.

AFSLUITING TUINGRACHT In verband met sloopwerkzaamheden is de Tuingracht in De Rijp - ter hoogte van Tuingracht nummer 33 - woensdag 8 augustus afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting is van 7.00 tot en met 18.00 uur. De werkzaamheden duren zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk. Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur, contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoonnummer (0299) 39 19 89.

GEHEIMHOUDING VAN UW GEGEVENS In de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Graft-De Rijp zijn gegevens opgenomen van alle inwoners van de gemeente. Op verzoek kunnen deze gegevens gegeven worden aan diverse instanties. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens aan bepaalde personen of instanties verstrekt worden, kunt u bij de gemeente om geheimhouding verzoeken. Als u om geheimhouding verzocht heeft, betekent dit dat uw gegevens niet aan kerkgenootschappen, genootschappen op geestelijke grondslag en zogenoemde ‘vrije derden’ gegeven worden. Deze laatste zijn bijvoorbeeld ouderenbonden of stichtingen met een maatschappelijk doel. In de gemeentelijke verordening is vastgelegd wie als vrije derde erkend wordt. In de verordening van de gemeente zijn een aantal vrije derden opgenomen. Verstrekking aan overheidsinstellingen Verstrekking van gegevens aan overheidsinstellingen en instanties met een maatschappelijk doel kunnen niet worden tegengegaan. Hierbij moet u denken aan: • • • • • •

Gemeenten; Belastingdienst; Rijksdienst voor het Wegverkeer; De Sociale Verzekeringsbank; Politie; Pensioenfondsen (voor de uitvoering van de pensioenen spaarfondsen wet); • Zorgverzekeraars (bijvoorbeeld t.b.v. ziektekostenverzekeringen); • Financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen (voor uitbetaling van oudedagsvoorzieningen);

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. En in de maanden april, mei en juni op donderdag in de even weken van 15.30 tot 19.00 uur. Let op! Dit is alleen voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

WMO-loket Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 0299 68 21 47.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Jongerenwerker Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK

Vervolg

OFFICIĂ&#x2039;LE MEDEDELINGEN

â&#x20AC;˘ Gerechtsdeurwaarders (zoals genoemd in artikel 2 van de gerechtsdeurwaarderswet, bijvoorbeeld t.b.v. betekenen dagvaardingen, gerechtelijke aanzeggingen, exploten, ontruimingen); â&#x20AC;˘ Notarissen (zoals genoemd in de wet op het notarisambt, bijv. vervaardigen en bewaren van authentieke akten en het maken van afschriften); â&#x20AC;˘ Ziekenhuizen (voor de gezondheidsverlening aan patiĂŤnten). Verstrekking na belangenafweging en beschikking Op schriftelijk verzoek kunnen gegevens verstrekt worden aan instellingen en instanties voor de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift. Hiervoor moet de gemeente een afweging maken of de verstrekking de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig schaadt.

De gemeente zal in principe overgaan tot het verstrekken van gegevens bij de volgende verzoeken: â&#x20AC;˘ Advocaten: voor het aanspannen van een gerechtelijke procedure of het starten van een echtscheidingsprocedure; â&#x20AC;˘ FinanciĂŤle instellingen zoals banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen: voor het vorderen van gelden, effecten en goederen. U kunt hierbij verzoeken te ontvangen. Tegen de verstrekking kunt u volgens de regels van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aantekenen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Eventueel staat een beroepsgang bij de bestuursrechter open. Geheimhouding aanvragen Voor het aanvragen van geheimhouding kunt u terecht op het gemeentehuis bij de balie van Burgerzaken. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen.

Burgerzaken is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op donderdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur (behoudens uitzonderingen, waaronder de schoolvakanties; zie hiervoor de publicaties in De Uitkomst).

BURGERLIJKE STAND Geboren Sara de Vries, dv A. de Vries en S. Smit

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 7 augustus 2012 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Manhattan aan de Middenweg Noord-Beemster â&#x20AC;&#x201C; Muziek aan de Middenweg, het lijkt nog ver bij ons vandaan. Maar de tijd gaat snel, vooral als er veel gebeurd. En in NoordBeemster gaat er bij deze aflevering van â&#x20AC;&#x2DC;Muziek aan de Middenwegâ&#x20AC;&#x2122; veel gebeuren. Voortbordurend op Manhattan in de Beemster Muziek, Manhattan, Mooie autoâ&#x20AC;&#x2122;s, drie Mâ&#x20AC;&#x2122;s maar er komt nog veel meer. Wat dacht u van Harley-Davidsons, dames in petticoats en popcorn, dat alles lijkt mogelijk te worden in dit kleine maar o zo actieve stukje Beemster. Alles zou zich op en rond het schoolplein van de â&#x20AC;&#x2DC;Bonte Klaverâ&#x20AC;&#x2122; moeten gaan afspelen. Ook wordt het vele te verwachten verkeer door een echte USA-bewaker in goede banen geleid. Natuurlijk zal men ook een poging ondernemen om juist op deze locatie een band te krijgen die goede Amerikaanse muziek, zoals van Neil Young, Bruce Springsteen of Leonard Cohen, ten gehore brengt. Alles is nogal prematuur, daarom laat de zegsman van dit idee weten: â&#x20AC;&#x153;Hang ons niet aan een auto of motor meer of minder.â&#x20AC;? Dat het wat speciaals wordt zondag 19 augustus met een â&#x20AC;&#x2DC;Manhattanâ&#x20AC;&#x2122;-insteek staat zeker vast.

Foto en tekst: Cor Koomen

Familieberichten

.AJARENVANAFNEMENDEGEZONDHEIDISVANDAAG .AJARENVANAFNEMENDEGEZONDHEIDISVANDAAG

2IAVAN$ONGEN DE7AARD 2IAVAN$ONGEN DE7AARD OVERLEDEN MIJNLIEVE CREATIEVEENEIGENZINNIGE OVERLEDEN MIJNLIEVE CREATIEVEENEIGENZINNIGE VROUW ONZEMOEDER SCHOONMOEDERENOMA VROUW ONZEMOEDER SCHOONMOEDERENOMA 7EZULLENHAARERGMISSEN 7EZULLENHAARERGMISSEN DECEMBER DECEMBER

AUGUSTUS AUGUSTUS

 !RNOLDVAN$ONGEN !RNOLDVAN$ONGEN 3YLVIAVAN$ONGENEN4HEOVAN+ERSBERGEN 3YLVIAVAN$ONGENEN4HEOVAN+ERSBERGEN 4IELVAN+ERSBERGEN 4IELVAN+ERSBERGEN .INAVAN+ERSBERGEN .INAVAN+ERSBERGEN ,EAVAN$ONGENEN0ETER2EINSCH ,EAVAN$ONGENEN0ETER2EINSCH *ESSICAVAN$ONGENEN*EROEN2ADIUS *ESSICAVAN$ONGENEN*EROEN2ADIUS B&LO B&LO 'ELEGENHEIDTOTAFSCHEIDNEMENENCONDOLERENIN 'ELEGENHEIDTOTAFSCHEIDNEMENENCONDOLERENIN HETĂ&#x2018;%TTY(ILLESUMHUISĂ&#x2018; "AMESTRAWEG

HETĂ&#x2018;%TTY(ILLESUMHUISĂ&#x2018; "AMESTRAWEG

6.-IDDENBEEMSTEROPDINSDAGAUGUSTUS 6.-IDDENBEEMSTEROPDINSDAGAUGUSTUS VANTOTUUR VANTOTUUR $EAFSCHEIDSBIJEENKOMSTVINDTPLAATSOPWOENSDAG $EAFSCHEIDSBIJEENKOMSTVINDTPLAATSOPWOENSDAG AUGUSTUSOMUURINĂ&#x2018;!STARAĂ&#x2018; AUGUSTUSOMUURINĂ&#x2018;!STARAĂ&#x2018; "AMESTRAWEG 6.-IDDENBEEMSTER "AMESTRAWEG 6.-IDDENBEEMSTER $EBEGRAFENISVINDTINBESLOTENKRINGPLAATS $EBEGRAFENISVINDTINBESLOTENKRINGPLAATS #ORRESPONDENTIEADRES!#VAN$ONGEN

#ORRESPONDENTIEADRES!#VAN$ONGEN

$E6LEET %:'RAFT $E6LEET %:'RAFT

fotonieuws? Mail het naar de Uitkomst, redactie@de-uitkomst.nl


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 4

MARTIN GAUS Hondenschool Jottem! 0299 67 30 10 www.hondenschool-jottem.nl

ZOMERAANBIEDING BIJ ARTEMIS: In deze echt Nederlandse zomer gaan we het gewoon zelf doen: zon, zee en rust! En dat allemaal in Graft. Kijk op www.artemispraktijk.nl/nieuws of bel 06 - 111 22 754.

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 12 augustus, dienst in West-Graftdijk, aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. T. Bakker VERBETER JE GEZONDHEID! Afslanken of aankomen, er bestaan geen wondermiddelen. Ik kan je wel helpen! SMS ‘Gezond’ naar 06 23 31 47 18. HOUTHANDEL VLUG & OUD VOOR AL UW HOUT! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29.

FEESTJE? Sweder-Audio-Show Disco, Soul, R&B, 70-80-90’s Info/boekingen: 06 21 42 43 82 MUZIEK VOOR UW FEEST! Keyboard-orgel-accordeon Bel 06 53 33 04 07 www.vokkobrugge.nl BRUIDSDUIVEN UIT DE RIJP Dries: 06 48 01 99 56 Evenementen - Uitvaart - Kadotip

KIJK VOOR ONZE UITGEBREIDE ARRANGEMENTEN OP: www.lunchroomdewalvis.nl

KOSTER TUININTERIEUR voor uw sierbestrating, schutting, tuinhuisje, vlonder of veranda. Bel voor een vrijblijvende offerte: 06 34 17 95 83 www.kostertuininterieur.nl

IVM MET VAKANTIE zijn wij van 6 t/m 25 augustus alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend!! Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! Kapsalon Panta Rhei Rechtestraat 112 De Rijp 0299-67 35 30 KOM JIJ IN AANMERKING voor een Herbalife proefpakket? Kijk op www.proefpakket4u.nl code 1670. Verbeter je gezondheid nu! Team JPU, onafh.distr.

FAMILIEZAK PATAT voor € 5,00 Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bij LUNCHROOM DE WALVIS in De Rijp. TE KOOP: Solifer caravan Artic 520 TBR van 2005 in perfecte staat. Uitstekende wintersportcaravan. Vraagprijs € 15.000,00. Verdere inf. 06 51 16 08 58.

IK BEN OP ZOEK naar tweedehands dames/heren/kinderkleding, schoenen en tassen! Alles is welkom! Bel of E-mail, ik kom het ophalen! second-hand@live.nl 06 26 39 67 15 Grt Lisa de Wit

FEESTJE?? VERJAARDAG?? Vier het boven De Walvis. Zeer schappelijke prijzen!! www.lunchroomdewalvis.nl

ZOMERROOSTER VAN Š 22 JULI TOT 31 AUGUSTUS 63257,1* '(5,-3

WWW.DE-UITKOMST.NL Zon 12-08 PARANORMAAL BEURS, Cafe Swan, Middenweg 178 Heerhugowaard. Er is veel te doen: paragnosten, aura-fotografie, bekend TV medium, enz, enz. De beurs wordt in gezellige huiselijke sfeer gepresenteerd. Vragen: 06 14 16 41 52.

TERUG VAN VAKANTIE? Waar doe ik mijn dakbox, vouwcaravan, tent, koffers enz. nu weer... Idee... huur een box... bij Peacock Selfstore. De goedkoopste van Nederland www.selfstore.nl tel. 072-57 62 080 Op veler verzoek: KEEZEN OM HET OPEN RIJPER KAMPIOENSCHAP in De Walvis. Zaterdag 27 oktober, noteer de datum alvast... U kunt zich al opgeven. VOL=VOL € 25,- p.p. all in. Titelverdedigster: Renate Schreuder.

+DSS\6SRUW\+ROLGD\V

WWW.SPORTINGDERIJP.NL

06 - 53 70 87 48 www.kindertherapiezonnesteen.nl

fotonieuws?

H

...Laat zien wie je bent!

B

tillyhairstyling.nl

Oosteinde 28, Schermerhorn T. 072 - 502 23 85 www.tilly-hairandbody.nl

W

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

Mail het naar de Uitkomst, redactie@de-uitkomst.nl

Oosteinde 28 - Schermerhorn

C Ot: 072L- 50O F- tillyhairstyling.nl O N 22 385

BUNGALOWPARK LIBRA OMMEN TE HUUR

ngalows € 175, nog enige moderne buse pt en in de bossen vanaf 29 0529 45 72 24 per week all-in herfstvakantie Voor folders tel: WWW.VAKANTIECENTRUMLIBRA.NL

Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 Fotonieuws Schermer Gré Breedt-Piersma 06 53 22 65 52 Em van Es 0299 67 22 74

RAADHUISJES BON Het tarief voor de Raadhuisjes is voor de eerste 4 regels € 4,50 (inclusief BTW). Voor niet-contant betaalde raadhuisjes, wordt € 1,55 administratiekosten in rekening gebracht. Raadhuisjes kunnen ook per maand gefactureerd worden (eenmaal administratie kosten). Contante Raadhuisjes kunt u inleveren in een gesloten envelop met gepast geld bij Plus supermarkt in De Rijp. Bij de ingang van de supermarkt vindt u de Raadhuisjedesk. Uiteraard kunt u ook terecht bij de Uitkomst, Westdijk 40, Westbeemster.

1 2 3 4 5 6 7 8

Hair & Body

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie en Kinderyoga

Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 06 41 56 95 52 Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Tekstcoördinator Adelheid van Rossum Administratie Thea Cramer

t/m 4 regels € 4,50

Oplage: 10.500

€ 5,45 (incl. BTW)

ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR

€ 6,35 (incl. BTW) € 7,25 (incl. BTW) € 8,15 (incl. BTW)

NAAM ADRES TEL:

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN

DE RIJP, GRAFT, NOORDEINDE, OOST-GRAFTDIJK, WEST-GRAFTDIJK, DE WOUDE, SPIJKERBOOR, STARNMEER, MARKEN BINNEN, DRIEHUIZEN, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, ZUIDSCHERMER, STOMPETOREN, OTERLEEK, URSEM, MIDDENBEEMSTER, NOORDBEEMSTER, ZUIDOOSTBEEMSTER EN WESTBEEMSTER

&


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Het begon op Pinkster Drie De Rijp - In het Rijperhuis hebben Gré en Cor op 2 augustus hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd met familie, vrienden en kennissen. Gré Smit is geboren in Purmerend en heeft daar op Pinkster Drie haar Cor ontmoet. Na hun huwelijk zijn ze gaan wonen in Graft in de Raadhuisstraat, waar Cor ook geboren is. Ze kregen twee jongens en hebben nu vier kleindochters. Cor heeft tot zijn 57e gewerkt bij de Fa. Woestenburg (‘de Geit’). Nu genieten ze van hun hobby’s, samen fietsen en vakantie houden in Epe (al 41 jaar). Gré is actief in De Mieuwijdt en Cor heeft het druk met het kweken van sierduiven. Foto: Met de felicitatie en bloemen van Burgemeester Ria Oosterop-van Leussen staat (en zit) hier het Gouden Bruidspaar. Tekst en foto: Ad Hodde

Marjan de Boer even terug in Schermerhorn

Eilandspolder Koor 3e op Korenfestival in Monnickendam Eilandspolder - Zaterdag 7 juli j.l. werd in Monnickendam voor de 10e keer het Korenfestival georganiseerd, wat gekoppeld is aan de “Haringrace” met oud hollandse schepen.

Schermerhorn - Eeuwen geleden vestigde de familie van kunstenares Marjan de Boer zich in Schermerhorn. Zelf woont ze al jaren met haar vriendin in Groningen. Maar voor haar tweede expositie kon ze zich geen mooiere locatie wensen dan de Grote Kerk in haar geboorteplaats. Zaterdag werd deze expositie, Over Land en Water, officieel geopend. In de Grote Kerk zijn de hele maand niet alleen de heldere olieverfschilderijen van Marjan de Boer te zien, maar ook werken van drie bevriende kunstenaars. Mich van Hees uit Westzaan toont een aantal prachtige keramieken. Van Titus de Jong uit Wageningen hangen er een aantal sumi-é schilderijen, waarop voorwerpen duidelijk herkenbaar zijn terwijl de kunstenaar zo min mogelijk streken zet. En de laatste exposant is Carla van Laar. Zij gebruikt vooral textiel, maar ook lood, papier en zelfs gevonden voorwerpen in haar werk. De expositie is iedere zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Foto boven: Marjan de Boer in de Grote Kerk, met aan de andere kant van de vitrine van links naar rechts Carla van Laar, Mich van Hees en Titus de Jong. Foto rechts: Ongeveer tachtig belangstellenden kwamen op de opening van de expositie af.

Foto en tekst: Em van Es

Het Eilands Polder Koor deed voor de 1e keer mee. Het moest 3 maal 30 min.optreden. 1e keer in de R.K. Kerk, hier werden uiteraard de wat mooiere liedjes gezongen. 2e keer in de buitenlucht met een heerlijk zonnetje voor het Marker Veerhuis. Het overvolle terras heeft genoten van de populaire en meezingliedjes. 3e keer was het een sfeervol optreden in de prachtige tuin van het Weeshuis. Om 17.00 uur was er op de Middendam onder aan de Speeltoren een grootse samenzang met alle 14 koren. Een geweldige happening onder een stralende zon met louter blije gezichten. Daarna kwam de spannende prijs uitreiking, wie was het “Goeiste Koor”?? Het E.P.K. ,door 50 leden vertegenwoordigd , hoorde tot haar verbazing dat ze de 3e prijs in de wacht gesleept hadden. Een heel mooi

resultaat. Als extra attentie vanwege de 10e keer ontving elk koor de zilveren microfoon. De organisatie, het Meezingkoor Waterland uit Monnickendam, verdient een grote pluim. Het evenement was tot in de puntjes verzorgd. Op 30 augustus om 20.00 uur starten de repetities weer in het Kanohuis. Herenleden zijn nog altijd van harte welkom.


AAN HUIS

7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 6

Gemeente Schermer

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

VRIJDAGMIDDAG 10 AUGUSTUS 2012 GEEN TELEFOONVERKEER MOGELIJK

Ingekomen verzoeken om omgevingsvergunning/ontheffing APV Locatie Zuidervaart 19A Zuidervaart 121 N 243 (Noordervaart)

Zuidervaart 69, Zuidschermer Noordschermerdijk 14, Oterleek Zuidje 10, Schermerhorn

omschrijving plaatsen dakkapel oprichten dubbel woonhuis ontheffing geluidhinder ivm werkzaamheden tijdens de nachten in de periode 8 oktober t/m 2 november 2012 (20.00 uur tot 05.00 uur). verbouwing tot bed and breakfast het vergroten van een schuur het vellen van twee bomen

ontvangstdatum 25 juni 2012 29 juni 2012 30 juli 2012

27 juli 2012 27 juli 2012 1 augustus 2012

Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunningen is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Wenst u informatie over de ingediende aanvragen, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met het Team Ruimte 072 503 73 20.

Verleende omgevingsvergunning/ontheffing verplicht sluitingsuur Locatie Bianca’s Dorpsstraat 2 Oterleek

omschrijving ontheffing verplicht sluitingsuur voor de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus 2012 tot 01.00 uur, onder voorwaarden dat na 00.30 uur geen muziek in welke vorm dan ook, meer ten gehore wordt gebracht en na 00.30 uur geen alcoholhoudende drank wordt geschonken

verzenddatum 23 juli 2012

Bezwaar Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daarom verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij ons college hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Locatie Zuideinde 51, Grootschermer

omschrijving plaatsen tijdelijke woonunit

verzenddatum 2 augustus 2012

In verband met werkzaamheden op vrijdagmiddag 10 augustus 2012 aan de telefooncentrale is het gemeentehuis (en doorkiesnummers) niet bereikbaar.

GEMEENTEHUIS WITTENBURG Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44 Volg gemeente Schermer ook op Twitter!

Vanaf de dag ná de 1e dag van de ter inzage legging kan gedurende 6 weken door belanghebbenden beroep ingesteld worden bij de Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Alkmaar. Beroepschriften, respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening, dienen te worden gericht aan de Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar. Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na indiening van het beroep-schrift ontvangt u een acceptgiro van de Griffie van de Rechtbank. Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Nazomerspektakel Floor Schermerhorn op 8 en 9 september 2012 Om de veiligheid van bewoners en bezoekers te waarborgen tijdens het Nazomerspektakel Floor Schermerhorn op 8 en 9 september 2012 hebben burgemeester en wethouders de volgende verkeersmaatregel genomen: afsluiten dorp Schermerhorn op 8 en 9 september voor doorgaand gemotoriseerd verkeer; zondag 9 september 2012 tussen 10.00 en 18.00 uur, een parkeerverbod ingesteld voor de Oosterweidestraat, tussen de nrs. 2 en 120 i.v.m. een stuntshow.

W W W. S C H E R M E R . N L

Na zonneschijn komt regen

Schermer - De zomer van 2012 valt samen te vatten in twee woorden: wisselvallig weer. Kun je het ene moment nog lekker op een badlaken in de tuin liggen zonnen, het volgende moment is datzelfde badlaken hard nodig om de regen uit je haren te knijpen. Het regent veel en hard dit jaar, maar niet altijd of overal. Op deze foto is te zien hoe Schermerhorn alweer een hoosbui over zich heen krijgt, terwijl de inwoners

van Stompetoren nog even van het avondzonnetje kunnen genieten. Vijf minuten nadat dit plaatje geschoten werd, kwam de regen ook in Stompetoren met bakken uit de hemel.

terwijl het landelijk gemiddelde normaal 78 millimeter is. Laten we hopen dat we in augustus voor de verandering eens onder het gemiddelde uitkomen.

Het KNMI omschrijft juli als “een zeer natte maand”. De hoeveelheid neerslag verschilde sterk van streek tot streek. In onze regio viel vorige maand ongeveer 200 millimeter,

Foto en tekst: Em van Es


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Vissen in aanloop naar de Zuidschermer kermis =DWHUGDJDXJXVWXVYDQ $IWHUERXZYDNERUUHOPHW'H9LQ\ORҋV

Zuidschermer - In aanloop naar de Zuidschermer kermis is afgelopen vrijdag gestart met de viswedstrijden voor de jeugd van de lagere school. Totaal worden er drie vrijdagavonden tussen 19.00 en 20.00 uur gevist. Elke vrijdag zijn er prijzen te winnen; de winnaar met het meest aantal vissen na 3 avonden krijgt de titel jeugdviskampioen 2012. Hier volgen de winnaars van afgelopen vrijdag én die kwamen niet alleen uit Zuidschermer:

Vrijwilligers met lage rughernia gezocht 1) Mike v.d. Hulst, 2) Guda van Baar, 3) Bertus Oud en 3) Sven Prins.

De afdeling Medische Besliskunde is op zoek naar vrijwilligers die een lage rughernia hebben (gehad) in het afgelopen jaar, voor deelname aan een online vragenlijstonderzoek. Wij willen graag weten óf u samen met uw arts heeft gekozen of gaat kiezen voor behandeling van uw lage rughernia. Als dank voor uw het invullen van de vragenlijst ontvangt u een VVV bon van €10,-. Wilt u meewerken aan dit onderzoek neem dan contact op met: Mevr. S.N. Hofstede, e-mail: disc@lumc.nlof tel. 071 526 57 97.

MEDISCHE hulpdiensten TANDTECHNIEK

FYSIOTHERAPIE

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

Voor postcode 16** en 18**:

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar). DIERENARTS

DIERENKLINIEK DE RIJP Schoener 2, 1483 TP De Rijp Tel. 0299 67 13 66 Inloopspreekuur: Ma., wo. en vr. Van 14.00 tot 14.30 uur Van 18.30 tot 19.00 uur Ook op afspraak. www.dierenkliniekderijp.nl NATUURGENEESKUNDE

‘Aandacht voor je bron’ DE BRON HOLISTISCHE MASSAGE THERAPIE Dory van Breda, ‘De Noorderhoeve’, Uitgang 6D, Ursem, tel. 06 21 69 24 79 Lid Holos, vergoeding verzekering.

UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

NATUURGENEESKUNDE

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit Tuingracht 7, De Rijp Globdijk 4, Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl FYSIOTHERAPIE

ACUPUNCTUUR GRAFT-DE RIJP

CEES VAN OUWERKERK Bv. hooikoorts, migraine, energiemeting www.acupunctuurgraftderijp.nl Globdijk 4, Graft 0299 67 41 01 Lid nva, vergoeding verzekering THUISZORG

THUISZORG ZORGCIRKEL

THUISZORG

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

Voor informatie kunt u bellen met 0299 419 100 www.zorgcirkel.com

KARIN BESSELINK PEDICURE G.G. Schippersstraat 14, De Rijp, M. 06 11 20 40 45, kadi@kpnplanet.nl FLEXIBELE THUISZORG

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl THERAPIE

NATUURGENEESKUNDE

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering

PEDICURE

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering

PRAKTIJK VOOR INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE Jacqueline Hebly Rechtestr. 22, 1483 BD De Rijp 06 53 18 68 06 Elly Hellinga Rechtestr. 59b, 1483 BB De Rijp 0299 67 58 42 www.b-engel.nl

UW ADVERTENTIE HIER?

Mail of bel ons: advertentie@de-uitkomst.nl


SCHERMER

7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Contactblad

M A IL U W V ER ENIG IN G S N IEU WS VA N D E S C H E RM E R N A A R F RA N K . RUY G RO K @ Q UI C K N E T. N L (G RAAG V OOR HET WEEK END )

Senioren 55+ in de Schermer Schermer - Na de zomervakantie starten in De Horn (Schermerhorn) weer div. cursussen. De volgende cursussen worden aangeboden: Tekenen/schildercursus: docent: Claudia Stuiver Kunstgeschiedenis: docent: Martijn Pieters Engels beginners/gevorderden: docent: Corrie v.d Broek Deze cursussen kunnen uiteraard alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Ook de bewegingslessen zullen weer van start gaan vanaf 6 september. U kunt deelnemen aan: Gym, Balans, voor minder mobiele ouderen. Dans o.l.v. Ankie Mechielsen. Mocht U zelf iets lezen over een cursus of workshop en U denkt dat kan wel eens interessant zijn, geef het aan ons door. Voor inlichtingen omtrent de cursussen en bewegingslessen kunt U contact opnemen met: Marian Berkhout, Oosterweidestraat 7, 1636xd Schermerhorn Tel: 072-5022075 Emailadres: marcelberkhout@quicknet.nl of swoschermer@ planet.nl. Uiteraard kunt U ook een kijkje nemen op onze website: www.swoschermer.nl. Verder zijn er in het winterseizoen ook allerlei activiteiten in de Horn o.a. darten koersbal biljarten sjoelen jeu de boules Soos biljarten klaverjassen biljarten biljarten bingo

maandagochtend (â&#x20AC;&#x2122;s middags gesloten) dinsdagochtend dinsdag middag woensdagochtend donderdagochtend donderdagmiddag donderdagavond 1e vrijdag van de maand (â&#x20AC;&#x2122;s avonds ) maandagavond vrijdagmiddag 3e zondag van de maand

Verrassende expositie Ton van Voorthuizen in Wittenburg Stompetoren - De Kunstcommissie Schermer organiseert gedurende de maanden augustus en september in gemeentehuis Wittenburg aan de Noordervaart in Stompetoren een expositie van schilderijen en stoommachines op schaal van Ton van Voorthuizen. Ton van Voorthuizen (Alkmaar) bleek als kind al een aangeboren aanleg te hebben voor tekenen en techniek. De technische kant ontwikkelde hij door het volgen van een opleiding in die richting. Een prachtige verzameling werkende stoommachines en locomotieven is het bewijs van zijn kwaliteiten op dat gebied. Alles geconstrueerd met einde-

loos geduld en â&#x20AC;&#x153;militaireâ&#x20AC;? precisie. Pas op latere leeftijd is hij zijn teken- en schildertalent gaan ontwikkelen. Het bleek dat hij een uitzonderlijk talent had voor fijnschilderen. Als autodidact heeft hij zich een geheel eigen stijl eigen gemaakt. Aanvankelijk schilderde hij maritieme onderwerpen, maar in de loop der jaren heeft hij zich toegelegd op magisch realistische schilderijen. Kunstzinnig en fantasierijk. Een lust voor het oog. De schilderijen en schaalmodellen van stoommachines zijn te zien in Gemeentehuis â&#x20AC;&#x153;Wittenburgâ&#x20AC;?, Noordervaart 99, Stompetoren.

Bart Klijnsmit in de kerk van Stompetoren Stompetoren - Op zondag 12 augustus a.s., tijdens de expositie van leden de Heerhugowaardse schildersvereniging HAK â&#x20AC;&#x2122;79, bespeelt de bekende organist Bart Klijnsmit tussen 1 en half 5 een aantal malen het prachtige Naber orgel van de Kerk aan de Noordervaart 122 in Stompetoren. Op het programma staan werken van verschillende componisten, van klassiek tot modern. Tevens zal hij werk uit zijn eigen repertoire ten gehore brengen. De combinatie van kunst en orgelspel is een bezoek meer dan waard. De kerk is open van 13.00 tot 16.30 uur. De entree is gratis.

Wist U dat U op donderdag middag van12-13 uur kunt deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd. Opgave hiervoor bij Janny Alles, Zwetstaat 2, tel. 072 5021712. Iedere eerste vrijdag van de maand is er klaverjassen en iedere 3e zondag van de maand wordt er bingo georganiseerd. Graag tot ziens in de Horn ( Hornplein te Schermerhorn). Ook voor het tijdelijk gebruik van een rolstoel kunt u mevr. J. Alles raadplegen! Krijgt u, in Schermerhorn, visite die niet mobiel is kan dit een oplossing zijn.

Derde zomerconcert in Grote Kerk Schermerhorn Schermerhorn - Zondagmiddag 12 augustus wordt in de Grote Kerk Schermerhorn het derde zomerconcert gegeven in de serie jong internationaal talent. Marina Yakhlakova, uit Rusland, opent het concert met pianowerken. Op haar twintigste al won zij in 2011 de eerste prijs in het Franz Liszt concours, en dat was niet haar eerste prijs. Een jaar daarvoor eindigde ze als winnaar van het festival voor Romantische Muziek in Moskou. In Schermerhorn speelt ze werken van Tsjaikovski, Liszt en Debussy. Na de pauze spelen Caitlin Kelley, viool (VS), begeleid door Yukiko Hasegawa (Japan) op de piano, composities van J.S. Bach, Wieniawski, De Sarasate, JanĂĄcek en Gershwin. Cailtin Kelley speelt op een Raphael & Antonio Gagliano viool, gebouwd door de afstammelingen van de beroemde Gagliano vioolbouwersfamilie uit Napels, die haar vanwege haar bijzondere kwaliteiten ter beschikking is gesteld door de Mandell Collection van Zuid California. Yukiko Hasegawa is binnenkort te zien en te horen tijdens het beroemde Grachtenfestival in Amsterdam, maar zondag de 12e al in Schermerhorn! De concerten in de Grote Kerk Schermerhorn zijn samengesteld door The International Holland Music Sessions, en iedere zondag weer is de kerk stampvol publiek dat aan het eind van het tweede concert, afgelopen zondag, van puur enthousiasme voor de fenomenale uitvoering tot een staande ovatie kwam, en dat volhield, net zo lang tot er een toegift werd gespeeld. Het concert, dat ca. anderhalf uur duurt, begint om 12.00 uur, entree â&#x201A;Ź 16,-, begunstigers TIHMS â&#x201A;Ź 13,00, CJP/Jongeren tot 30 jaar â&#x201A;Ź 8,00

FX[cdi^]STai^aVT]S^^aWTc[TeT]VPP]. I^aVT[^^bRW ]TT\c d VaPPV ST i^aVT] a^]S^\ df Wh_^cWTTZT]eTaiTZTaX]VT]dXcWP]ST]1T[^]be^^a TT]eaXYQ[XYeT]STPUb_aPPZ^_&!$ # (#

AT]cTPRcXT)eXYUYPPaePbc"$aT]cT EaPPV]PPaSTe^^a fPPaST]

?^bcQdb % '030[Z\PPaC&!$ # (#8f f fi^aVT[^^bRW][4X]U^/i^aVT[^^bRW][


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Midwinternieuws Achtergrondinformatie over het Midwinterfeest 2012

Aflevering 2, augustus 2012

Nieuw jaarprogramma Cartouche verrassend (gebracht) De Rijp - Na de afronding van het succesvolle Tuingr8 StraatTheaterFestival in De Rijp is het tijd voor het volgende project van Cartouche: Het uitbrengen van het nieuwe jaarprogramma met 7 voorstellingen. Net als voorgaande jaren heeft Cartouche alle voorstellingen voor het komend seizoen in de Grote Kerk van De Rijp in een mooi programmaoverzicht gebundeld. Dit jaar heeft Cartouche gekozen voor een verrassende manier van presenteren: geen standaard boekje, maar een doorzichtige envelop met ansichtkaarten. Op elke kaart staat informatie over één voorstelling. Leuk om zelf als reminder op te hangen, in een agenda te nieten of naar een vriend te sturen. Ook dit jaar zijn het weer zeer gevarieerde voorstellingen met toneel, improvisatie-jazz, Zwarte Pieten beat, iets geks, een symfonieorkest, een requiem en de jaarlijkse 4 meiherdenking. Op zaterdagavond 29 september begint het theaterseizoen met een internationale voorstelling: Punch & Judy in Afghanistan. Dit is een Engelstalige poppenkastvoorstelling voor volwassenen die de hele wereld afreist. In Nederland kennen we Jan Klaassen en Katrijn, in Engeland heten ze Punch en Judy. In deze voorstelling is “Punch” Bin Laden en “Judy” zijn vrouw. De voorstelling is enorm grappig en trok op Oeral rijen bezoekers. Op 10 november is Helmert Woudenberg terug in De Rijp. Tijdens de 4 mei-herdenking 2012 was iedereen enthousiast over hem (en hij over De Rijp). Cartouche heeft hem daarom opnieuw geboekt. In zijn nieuwe toneelstuk “De Sultan en de Jood” speelt hij samen met drie andere acteurs. Op woensdagmiddag 28 november zien we weer een oude getrouwe: De Pietels. Deze zwarte Pieten rockband is elk jaar weer een succes en maakt zoveel kinderen gelukkig! In het nieuwe jaar, op 2 februari komen twee wereldberoemde virtuozen voor een optreden: Oene van Geel en Bert van den Brink. Deze improvisatie(jazz)specialisten hebben met vele groten gespeeld, maar nooit met elkaar. Tot deze voorstelling. Een wereldprimeur, waar initiatiefnemer Cartouche erg trots op is. Op 24 maart speelt het Waterlands Kamerkoor “Ein deutches Requiem” van Brahms en op 24 mei speelt het symfonieorkest “Neon Ensemble” de populaire Eerste symfonie van Mahler. Twee klassieke hoogtepunten zijn dus in onze regio te zien. De 4 mei-herdenking organiseert Cartouche ook dit jaar weer samen met de gemeente Graft-De Rijp. Tijdens het culturele deel staat dit jaar een groot Russisch verdriet centraal met Remco Reiding als verteller. Het jaarprogramma krijgen Vrienden van Cartouche automatisch toegestuurd. Anderen kunnen het ophalen in de Grote Kerk, bij bibliotheken in de buurt, VVV’s en in het Boegbeeld (winkelcentrum De Rijp).

Huiselijke Spirituele beurs Heerhugowaard - In Cafe de Swan is zondag 12 augustus een gezellige spirituele beurs. Alles op spiritueel gebied komt u tegen, paragnosten, aura fotografie, helderzienden, edelstenen, mediums, sieraden, kaartlegsters, boeddha’s, wellnesse producten enz. Bij de edelstenen kunt u een gratis consult krijgen, welke edelsteen het beste bij u past. Ook is er een mogelijkheid om een behandeling te krijgen met ‘de pendel’. Wanneer en waar Zondag 12 augustus in Cafe de Swan, Middenweg 178 te Heerhugowaard. De tijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. Georganiseerd door ‘Pracht en kracht van het licht’. Indien u niet kunt dan is er zondag 19 augustus nog een Paranormaal wellness en live-style beurs in het Gouden Hoofd te Blokker. Van 11.00 tot 17.00 uur.

Schermer dansers

Vrijwilligers troef! 14, 15 en 16 December staan dik onderstreept in vele agenda's binnen de gemeente Graft-De Rijp. Het 6e Midwinterfeest wordt dan weer groots gevierd. De verwachtingen zijn weer hooggespannen. Ook dit keer legt de organisatie de lat hoog. Ongeveer 1000 deelnemers staan nu al te popelen om de duizenden bezoekers dan te laten zien wat zij in huis hebben. In 2003 ontstond het idee om met elkaar een culturele dag te organiseren. Dé manier om bij elkaar in de keuken te kijken en van elkaar leren. De eerste keer was het nog een evenement voor een beperkte groep. Door het enthousiasme van de bezoekers werd in 2004 besloten er een tweedaags festival van te maken. Bezochten in 2004 al 14.000 bezoekers het tweedaagse spektakel, in 2006 waren dat er 30.000 en in 2008 en 2010 werden ruim 40.000 mensen gastvrij ontvangen.

de steun van onze sponsors. Daarnaast zal ook dit jaar de loterij een grote rol gaan spelen bij het sluitend maken van de begroting. Net zo belangrijk zijn echter onze honderden vrijwilligers. Zonder hen zou het Midwinterfeest niet kunnen bestaan. Vrijwilligers troef! Ruim 300 enthousiaste vrijwilligers zorgden ervoor dat in 2010 alles op rolletjes liep. Allemaal dorps- en streekgenoten die Graft-De Rijp en het Midwinterfeest een warm hart toedragen. Sommigen van hen hebben de draad alweer opgepakt, anderen staan alweer te trappelen van ongeduld. Allen weer bereid om gezamenlijk deze geweldige klus te klaren. Toch zoekt het bestuur nog steeds mensen die mee willen helpen. Soms een uurtje, soms een paar uur, soms de dagen voor of na het feest en soms voor professionele taken, die veel te veel geld kosten als je dat moet uitbesteden. Nog geen vrijwilliger, maar wilt u in 2012 wel meedoen… laat dan van u horen. Bel of mail het secretariaat voor inlichtingen en laat uw naam noteren.

Het programma voor dit jaar is nagenoeg rond. Veel deelnemers hebben zich weer spontaan aangemeld. Vrijdag 14 december is het openingsconcert voor genodigden. Het weekend daarop staat bol van spetterende optredens op diverse podia, waar de deelnemers hun kunsten vertonen en ook op straat is er op en rond een sfeervolle kerstmarkt genoeg te beleven. Een knallende vuurwerkshow maakt ook dit jaar weer onderdeel uit van het programma. Natuurlijk is het onmogelijk een dergelijk spektakel te organiseren zonder financiële middelen. Dat kan alleen maar dankzij

Vrijwilligers

Kijk voor meer informatie op www.midwinterfeest-graftderijp.nl.

www.midwinterfeest-graftderijp.nl


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 10

Prijswinnaars genieten van Deen-Beemster voorstelling Circus Herman Renz! Deen supermarkten en Beemster verzorgen speciale consumentenactie; 1200 gasten bij de voorstelling Sensations van Circus Herman Renz

Zit er muziek in jouw talent? Rabobank Alkmaar e.o. laat jouw talent stralen Regio - Rabo Spotlight zet muzikaal talent in de schijnwerpers! Kun je goed zingen, speel je een instrument of zit je in een band of koor? Schrijf je dan in voor Rabo Spotlight en maak kans op een uniek optreden met Cor Bakker! De audities zijn op zaterdag 27 oktober in het auditorium van Rabobank Alkmaar e.o. Overtuig jij de jury? Dan staat je een spetterende finaleshow te wachten op donderdag 29 november in Theater Cool in Heerhugowaard! Cor Bakker, Gregor Bak & Friends begeleiden je deze avond voor een volle zaal met enthousiast publiek! Haal jij het theater? Schrijf je in voor de audities! Rabobank Alkmaar e.o. biedt met Rabo Spotlight een podium voor regionaal talent! Wil jij erbij zijn? Als solist of als groep? Vocaal of instrumentaal? Of wil je eerst meer informatie? Kijk dan op www. rabospotlight.nl. Deelname is voorbehouden aan talenten van alle leeftijden die woonachtig zijn in de gemeenten Alkmaar, Harenkarspel, Heerhugowaard, Langedijk of Schermer. Rabo Spotlight laat talent stralen Rabobank Alkmaar e.o. wil een poort tot groei zijn. Ook voor muzikaal talent dat zich verder wil ontwikkelen. Talent leidt niet automatisch tot succes en soms heb je een duwtje in de rug nodig. Daarom organiseert Rabobank Alkmaar e.o. Rabo Spotlight als onderdeel van het Rabo Talentenfonds. Met dit fonds ondersteunt de bank getalenteerde inwoners uit de regio op het gebied van sport, cultuur en wetenschap.

Koggenland betaalt snel Koggenland - De gemeente Koggenland staat in de top tien van snelst betalende gemeenten van Nederland. Gemeente Koggenland betaalt 91 procent van de rekeningen op tijd (binnen 30 dagen) en laat daarmee in Noord-Holland alleen gemeente Drechterland (95 procent) voorgaan als snelst betalende gemeente. “Landelijk staat de gemeente op plek 9, wat een uitstekende prestatie is”, aldus de gemeente. Met het percentage van 91 procent komt Koggenland, MKB-Nederland tegemoet in het doel dat gemeenten de score van de rijksoverheid (90% van de rekeningen op tijd) tenminste evenaren. De volledige ranglijst staat op www.mkb.nl.

Beemster - Woensdagavond 25 juli waren er 1200 gasten aanwezig bij de indrukwekkende voorstelling Sensations van Circus Herman Renz. Daarvan waren 300 prijswinnaars van de speciale Beemster actie in samenwerking met Deen supermarkten. Alle gasten waren heel erg enthousiast over de voorstelling. Om kans te maken op deze geweldige prijs, moest de consument een stuk Beemster kaas kopen in een DEEN supermarkt. Na aankoop maakte men kans op 4 kaartjes van de voorstelling Sensations. Uiteindelijk zijn er 300 prijswinnaars blij gemaakt met deze mooie prijs. De voorstelling Sensations gaat terug naar de tijd van heldhaftige avonturen met sterke mannen, waaghalzen en onhandig clowns, maar ook naar die van verleidelijke acrobates, sierlijke danseressen en bijzondere dieren. De prijswinnaars waren het er allemaal over eens, Beemster en DEEN hebben met deze actie iets moois neergezet!

BRIDGECLUB DE RIJP De uitslag van maandag 30 juli 2012 A-lijn: 1. Henk van Hemert & Gerda Schoonderbeek 2. Cees Tromp & Sjoerd van der Wal 3 Jan Tromp sr & Jan Tromp jr

61,61% 61,01% 60,42%

B-lijn 1 Mar de Ruiter & Ben de Ruiter 2 Hannie Sas & Elvira Wallart 3 Andrien Blokker & Dick Blokker

62,50% 61,25% 60,07%

Middagbridge 1 augustus 2012 1. Martin Phaff - Cees Tromp: 2. Riet Poel - Martin Taam: 3. Gerda Schoonderbeek - Anita Löwenhardt:

65,00% 57,50% 57,29%

Sport

nieuws? Mail het de Uitkomst!

redactie@de-uitkomst.nl

De cijfers blijken uit een onderzoek van Dun & Bradstreet dat gedaan is op verzoek van MKB-Nederland, waarbij circa 150.000 rekeningen aan gemeenten onder de loep zijn genomen. Juist in economisch zware tijden kunnen te late betalingen ondernemers in problemen brengen. Het is daarom belangrijker dan ooit dat klanten op tijd hun rekeningen voldoen. De overheid kan daarbij als goede voorbeeld dienen.

IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE

Op zoek naar een baan? En wilt u gebruik maken van onze gratis rubriek

Ik zoek werk Meld u aan: redactie@de-uitkomst.nl

AUDI A4 AVANT 2.0 FSI, PROLINE BUSINESS, BLAUW MET CC.ECC.NAV. 112.000KM

2005 € 12500,-

FORD C- MAX 2.0 16V BLAUW MET, AIRCO, KLIMAATCONTROL, 145000 KM GHIA

2004 € 6500,-

FORD TRANSIT CONNECT, 1.8D, ZIJSCHUIFDEUR, 110000 KM

2006 € 4750,- EX

OPEL ASTRA 1.8 I , AUTOMAAT, STATION, ROOD MET., AIRCO CLIMAATCONTROL, 108000

2003 VERKOCHT

OPEL TIGRA TWIN TOP, 1.4 16V, CABRIO, 48000 KM, ZILVER MET.

2005 € 7250,-

RENAULT TWINGO 1.2 16V ZILVER, STUURBEKRACHTIGING

2002 € 2950,-

TOYOTA AYGO ROOD, 5 DRS, RADIO/CD, ST.BEKR. 66000KM, LMV.

2008 € 5550,-

VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.6 FSI, ZWART, AIRCO, 108000 KM.

2006 € 9500,-

VOLKSWAGEN FOX 1.2 STUURBEKRACHTIGING, BLAUW MET, 78000 KM.

2006 € 4450,-

VOLKSWAGEN T5 2.5TDI DUB. CAB. LANG, ZWART, VOL OPTIES 147000 KM.

2007 € 16500,- EX

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L G . G . S C H I P P E R S T R A AT 2 , D E R I J P

|

TEL: 0299 69 01 61

|

MOB: 06 20 40 89 37


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Drie doden door zomerstorm

Financieel Wijzer Ik hoor dat de provisie die bemiddelaars ontvangen bij het afsluiten van hypotheken afgeschaft wordt. Wat houdt dit in en wat merk ik daarvan als ik straks mijn eerste huis wil kopen? Met vriendelijke groet, Dhr. H. de Vries, uit Alkmaar Geachte meneer De Vries, Minister De Jager heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2013 banken en verzekeraars geen provisie meer mogen uitkeren aan tussenpersonen voor het afsluiten van complexe financiĂŤle producten. Dit wordt het provisieverbod genoemd. Er mag geen geldstroom meer bestaan tussen banken en verzekeraars aan de ene kant en bemiddelaars aan de andere kant. De minister wil met deze maatregel de kosten van financiĂŤle producten transparanter maken en belangenverstrengelingen voorkomen. Tot de categorie â&#x20AC;&#x2DC;complexeâ&#x20AC;&#x2122; financiĂŤle producten behoren verschillende producten. Hypotheken en hypothecaire kredieten vallen binnen deze groep, net als levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, inkomensverzekeringen zoals betalingsbeschermers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers. Ook voor uitvaartproducten geldt het provisieverbod. De provisie werd gewoonlijk betaald door banken en verzekeraars zonder dat consumenten zoals jij er weet van hadden hoe hoog dat bedrag was. De hoogte van de provisie verschilde per bank en per product. De provisie werd gebruikt om een deel van de kosten van de tussenpersonen te dekken. Hierdoor konden zij een lager tarief rekenen aan hun klanten, een deel werd immers betaald door de banken. Maar omdat jij als klant niet wist hoe hoog de provisie was kon jij ook niet beoordelen of er sprake was van een belangenverstrengeling. Dit is straks gelukkig anders. Nu de provisie wordt afgeschaft, voelen veel bemiddelaars zich gedwongen om deze geldstroom op te vangen door meer van hun activiteiten aan jou te belasten. In veel gevallen zal dit betekenen dat bemiddelaars de prijzen van hun dienstverlening de aankomende periode gaan verhogen of dit al hebben gedaan. Wij verwachten dat veel bemiddelaars zullen proberen om hun cliĂŤnten al in een vroeg stadium van het adviestraject kosten in rekening te gaan brengen. Het kan ook anders. Het wegvallen van een geldstroom kan ook de aanleiding zijn om te gaan vernieuwen. Er zijn verschillende advieskantoren die zich dat realiseren. Zorgeloosch grijpt deze kans aan om haar verdienmodel te herzien. Wij willen dat een groot deel van ons adviestraject een vrijblijvend traject blijft, dit vinden wij belangrijk. Op die manier hebben wij de gelegenheid om het vertrouwen van onze klanten te winnen, zonder dat zij daar voor betalen. Als je een huis wilt kopen, of het de eerste of de vierde keer is dat je een huis koopt, je wilt graag degelijk en onafhankelijk advies. Vanaf 1 januari 2013 is de onafhankelijkheid van advieskantoren nog verder gewaarborgd door de ingang van het provisieverbod. Wat dat betreft ben je als consument dus beter af in 2013. Er bestaat echter een kans dat je meer gaat betalen voor de dienstverlening van de bemiddelaar. Wij adviseren dan ook om, als je van plan bent binnenkort je eerste huis te kopen of te verhuizen, nu al informatie in te winnen over het productaanbod en de dienstverlening van jouw tussenpersoon of bemiddelaar.

Beemster - Afgelopen week is tijdens een hevige nachtelijke onweersbui, die gepaard ging met stormachtige windvlagen, een compleet huis ingestort. Van de familie, die uit vijf leden bestond, zijn er drie terstond overleden. Jammer want de huiszwaluw heeft het al zo moeilijk in zijn voortbestaan. Zwaluwnest niet bestand tegen het onweer Weken waren ze er mee bezig geweest, vader en moeder zwaluw. Telkens vlogen ze met een stukje klei naar de punt van het huis. En langzaamaan ontstond er de vorm van een nest. Toen in de ogen van het zwaluwpaar het nest aan alle eisen voldeed, werden er drie eieren ingelegd. Het paar begon te broeden. Op die momenten dat de ene ouder op het nest zat zorgde de ander voor het eten en zo wisselden ze elkaar af. Het duurde niet lang of er klonk een iel gepiep uit het nest, de jongen waren uit het ei gekropen. Nu brak er voor de ouders een drukke tijd aan, want een jonge zwaluw lust wel honderden vliegjes op een dag. De jongen groeiden dan ook snel. Men zag af en toe drie open snaveltjes boven het nest

uitkomen, dit ging gepaard met een heftig en indringend gepiep. Het leek een gelukkig jaar te worden voor de familie. Tot die nacht dat er een heftig onweer over de Beemster trok. De bewoners van het huis waar het nest gesitueerd was hadden eerst nog niets in de gaten. Totdat men twee jonge, en dode, zwaluwen in de kamer vond. Zij werden al kwaad op de kat, omdat ze dachten dat die ze gevangen had bij het uitvliegen. Zodoende liepen ze naar buiten om naar het nest te kijken. Maar dit was er niet meer,

wel twee ouders die zenuwachtig een ochtend lang om de nok heen vlogen. Even later bleek dat het nest met daarnaast de derde dode zwaluw, op het dak van de garage lag. De kat had dus een gemakkelijke klus gehad, en er was voor niets op hem gemopperd. Maar het meeste verdriet hadden beide zwaluwouders die het na enige uren zoeken opgaven en samen vertrokken naar onbekende bestemming. Hopelijk hebben zij komend jaar meer geluk. Tekst en foto: Cor Koomen

Sunny is gek op thee en appelsap

Schermerhorn - Er zijn ponyâ&#x20AC;&#x2122;s die deftig op muziek kunnen lopen, ponyâ&#x20AC;&#x2122;s die over hoge hindernissen springen enâ&#x20AC;Ś ponyâ&#x20AC;&#x2122;s die uit een bekertje drinken. Zoâ&#x20AC;&#x2122;n pony is Sunny. Deze haflinger-merrie is gek op zoete drankjes als appelsap en ijsthee, maar ook koude thee slaat ze nooit

Foto en tekst: Em van Es

Workshops &

Sander de Loo Directeur Zorgeloosch Hypotheken en Verzekeringen

Zorgeloosch, Neerlandia 2, Stompetoren, 072 511 41 94 FX[cdi^]STai^aVT]S^^aWTc[TeT]VPP]. www.zorgeloosch.nl, info@zorgeloosch.nl

hebben hier lekker de ruimteâ&#x20AC;?, vertelt eigenaar Sierck Buwalda, â&#x20AC;&#x153;elke dag ga ik even bij ze kijken en dan wil Sunny altijd knuffelen. In ruil voor iets lekkers geeft ze ook kusjes. Het is echt een schat van een beest.â&#x20AC;?

V R I J E T I J D S B E S T E D I N G E N C R E AT I E F B E Z I G

Met vriendelijke groet,

U kunt uw vraag stellen over financiĂŤle zaken. Bijvoorbeeld over uw hypotheek, verzekeringen, pensioenen en nog veel meer. Mail het naar ons dan wordt uw vraag behandeld in deze rubriek, redactie@de-uitkomst.nl.

af. Sunny is zes jaar oud. In de winter woont ze in Grosthuizen, maar â&#x20AC;&#x2122;s zomers loopt ze lekker in een wei aan de Oostmijzerdijk. Ze heeft daar gezelschap van haar moeder Annika en nog zes paarden en ponyâ&#x20AC;&#x2122;s. Sommige zijn van haar baasjes, andere zijn in de kost. â&#x20AC;&#x153;De dieren

FOTOGRAFIE

THEETUIN JOSĂ&#x2030;PHINE

Workshop/cursus Fotografie basis en gevorderd, Portretfotografie Studiofotografie Composities

11 aug. 14-18u.: theetuin open, gastvrouw in historische kleding. (H)eerlijke taart en thee. Ook High Tea (â&#x201A;Ź 18 svp reserv.) 24 aug. 18.30u.:Vier-de-Vrijdag met verrassend vegetarisch diner â&#x201A;Ź 21 pp. Purmerenderweg 196, Z.O. Beemster, 0299 43 21 56, www.theetuinjosephine.nl

info@marcovanammers fotografie.nl Tel. 06 38 89 55 17 www.marcovanammers fotografie.nl

I^aVT[^^bRW ]TT\c d VaPPV ST i^aVT] a^]S^\ df

Geeft u een leuke workshop? Laat het de lezer weten! Mail: advertentie@de-uitkomst.nl


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 12

Heerlijk Wonen

O N Z E VA K M E N S E N Z O R G E N E R V O O R !

â&#x20AC;&#x2DC;Wooncompagnie is goed ĂŠn groen bezigâ&#x20AC;&#x2122; Regio - Wooncompagnie houdt zich strikt aan het energieconvenant dat in 2008 met de samenwerkende huurdersorganisaties is ondertekend. Dit concludeert Rien Hoekenga, energieambassadeur van de Huurderskoepel Schagen en Omstreken. In het convenant zijn afspraken gemaakt, met name over het terugdringen van het energieverbruik in de woningen. Tijdens een recent overleg bleek dat de woningcorporatie het convenant in alle opzichten succesvol volgt. â&#x20AC;&#x2DC;Wooncompagnie is goed ĂŠn groen bezig,â&#x20AC;&#x2122; oordeelt de energieambassadeur.

Als energieambassadeur controleert Rien Hoekenga in de eerste plaats of gemaakte afspraken worden nagekomen. Onlangs werd een tussentijdse balans opgemaakt. Hoekenga: â&#x20AC;&#x2DC;We kunnen melden dat het convenant stipt wordt gevolgd. In verschillende kernen binnen het werkgebied zijn renovatieprojecten afgerond, waarbij de nodige energetische maatregelen zijn getroffen.â&#x20AC;&#x2122; wplannen. Het convenant leunt op twee pijlers: zo verantwoordelijk mogelijk omgaan met onze grondstoffen ĂŠn het terugdringen van de energiekosten (en dus de totale woonlasten) van huurders.

%28:HQ,17(5,(85 "7&"6(64564

3*7&3%"-&.645)

(FVSTUPLKFTWBOÂą OVWPPSÂś 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur. Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.

BTPOT 5PU4F

Rijperweg 52a 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 671513 Fax (0299) 675460

W W W. R O N A L D V A N D E R P L O E G . N L

0DUX6\VWHPV 0DUX(QHUJ\6DYLQJ6\V\WHPV%9

9&$

=RQQHSDQHOHQ :LMYHUNRSHQDOOHHQ(XURSHHVNZDOLWHLWVPDWHULDDO HQJHHQ&KLQHVH]RQQHSDQHOHQ .RPODQJVHQZLMODWHQXJUDDJKHWYHUVFKLO]LHQ -33RHOVWUDDW_*&'H5LMS _LQIR#PDUXV\VWHPVFRP

ZZZ]RQQHSDQHOHQPRQWD JHQO RI ZZZPDU XV\VWHPVFRP

Een zonnig advies Als energieambassadeur heeft Rien tevens een adviserende functie. â&#x20AC;&#x2DC;Veel huurders kiezen uit eigen beweging voor zonnepanelen, maar wat mij betreft mag dat door Wooncompagnie nog veel meer worden gestimuleerd. Zonne-energie biedt naar mijn mening veel kansen.â&#x20AC;&#x2122; Hoofd Vastgoedbeheer Paul StegersWentink van Wooncompagnie onderstreept het belang van een energieambassadeur: â&#x20AC;&#x2DC;Wij vinden het belangrijk om de betrokkenheid van huurdersorganisaties en dus alle huurders te waarborgen, vooral ook als het gaat om energie. Rien is een nuttige en zeer enthousiaste gesprekspartner.â&#x20AC;&#x2122;

Voor uw totale schoonmaak, onderhoud, gevelreiniging, glasbewassing en tapijtreiniging

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz. Tel: 0299 39 74 97 - Mob: 06 25 26 60 95 De Volger - G. G. Schipperstraat 12

W W W . R A N K O . N L

N A T

nzn.nl nzn.nl

Vermindering van energieverbruik In het convenant is onder meer afgesproken dat Wooncompagnie zich aansluit bij de opgave van de corporatiesector als geheel, om tot 2018 een vermindering van het energieverbruik van 20% in de woningen te realiseren. Dit moet in 2013 hebben geleid tot gemiddeld eembouw, 8% besparing op het (theoretisch) ouw of energieverbruik in de woningen. root of klein. . bv zou Verder zijn afspraken gemaakt over de maximale huurverhoging die aangebrachte maatregelen met zich mogen meebrengen. Wooncompagnie trekt op jaarbasis 2 miljoen euro uit voor het treffen van energetische maatregelen. De corporatie richt . zich hierbij op bestaande woningen, 2 - 5039248 waar veel rendement kan worden behaald.

Lindepad 1 | 1462 KP Middenbeemster Tel.: 0299 68 41 51 | Mobiel: 06 20 47 57 40 | Fax: 0848 32 51 06

BOUWBEDRIJF J. NAT & ZN. b.v.

Woningbouw Villabouw Stolpboerderijen Onderhoudswerkzaamheden Verbouw Renovatie Restauratie Utiliteitsbouw Projectontwikkeling Duurzaam bouwen

an Meer d r 65 jaa ur vise uw ad wen! in bou

-DQHQ&DUODGH%RHU -DQHQ&DUODGH%RHU -DQHQ&DUODGH%RHU +REUHGHUZHJ KRHN0LGGHQZHJ

+REUHGHUZHJ KRHN0LGGHQZHJ

+REUHGHUZHJ KRHN0LGGHQZHJ

/-0LGGHQEHHPVWHU /-0LGGHQEHHPVWHU /-0LGGHQEHHPVWHU

2SHQZRHWP]DWWRW 2SHQZRHWP]DWWRW 2SHQZRHWP]DWWRW  ZZZEHHPVWHUVOLYLQJQO ZZZEHHPVWHUVOLYLQJQO ZZZEHHPVWHUVOLYLQJQO

$OELMQDMDDUGHVSHFLDOLVWYDQ GH%HHPVWHUHQRPVWUHNHQ

www.natenzn.nl info@natenzn.nl

Vraag vrijblijvend een offerte!

Bouwbedrijf J. Nat & zn. b.v.

Oterlekerweg 2d, 1841 GP Stompetoren, tel. 072 - 5039248

,VXZ&9NHWHODDQ

Dekker BV installatiebedrijf 3LQVWDOODWLH 3RQGHUKRXG 3ORRGJLHWHUVZHUN 3 UHSDUDWLHHQ OHYHULQJVDQLWDLU 3FHQWUDOHYHUZDUPLQJ 3GDNEHGHNNLQJ 3DLUFRQGLWLRQLQJ

%DPHVWUDZHJ 90 0LGGHQEHHPVWHU 

ZZZLQVWDOODWLHEHGULMIGHNNHUQO

YHUYDQJLQJWRH" :LMPDNHQYULMEOLMYHQG

OHNWUNDHQ 2RNYRRRGUJLHXZWHHUVZ HU OR

HHQVFKHUSHSULMVRSJDYH 'HQNRRNDDQKHW MDDUOLMNVRQGHUKRXG

:DOLQJVGLMN518UVHP 7HO)D[ (PDLOLQIR#ZLWWHLQVWDOODWLHQO

KEUKEN MEESTERS

SP

ECIALE U HX V AK ANTIE NO 0HHVWHUVLQYRUPHQ ACT KEUKEN MEESTERS, Noordervaart 190A, Stompetoren,

T. 072 503 99 06, F. 072 503 99 26

IES


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Heerlijk Wonen

0AUL VAN $IEPEN   

0AUL VAN $IEPEN   

Zuiderstraat 55, 1486 MK West-Graftdijk E info@moi-techniek.nl, I www.moi-techniek.nl

Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

:UIDERSTRAAT Gratis -+ 7EST 'RAFTDIJK :UIDERSTRAAT  -+ 7EST 'RAFTDIJK taxatiedag % INFO MOI TECHNIEKNL % INFO MOI TECHNIEKNL voor) WWWMOI TECHNIEKNL munten, ) WWWMOI TECHNIEKNL postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten Regio - Ergens slingeren nog postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? Moesten die biljetten niet ingeleverd worden bij de bank? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier, ofâ&#x20AC;Ś Herkenbaar?

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten! Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld of oude ansichtkaarten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard?

Rioolservice Palsma

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!

Stapels administratie waar je niet doorheen komt? Ik help je om het te sorteren en te ordenen. Kijk voor meer informatie over Professional Organizing op www.nielenbreen.nl of bel 06 29 37 38 61.

1LHOHQ%UHHQ

SURIHVVLRQDORUJDQL]HU

Om die vraag te beantwoorden, houdt De Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) in samenwerking met het Purmerends Museum een GRATIS TAXATIEDAG op donderdag 16 augustus. Wie deze dag zijn of haar stukken deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 12.00 en 16.00 uur terecht in het Purmerends Museum, Kaasmarkt 20 in Purmerend. Voor meer inlichtingen MPO, tel. 030-6063944. Een gratis MPO-taxatie kan voorkomen dat een zeldzaam stuk verloren gaat of ongezien in de vergetelheid raakt en dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de verzamelaar. Wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk!

OOK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen. Wij werken met diverse topmerken: Tagina, Inca tiles, Marazzi, Mirafloor, Tiles-Sensation, Saloni. Showroom geopend: di. t/m vrij. 10.0o-17.30, za. 10.00-16.00. Koopavond: vrij. op afspraak.

West 11, Avenhorn, 0229 54 35 14 www.rinyvandewater.nl

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen

Keuze uit diverse soorten vloer- en Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: en reparatie natuursteen * wandtegels TAGINA * MIRAFLOORen installatie van Voor professionele * APARICI

Beemster...

* PERONDA

uw graag elektrawerk witgoed-apparatuur Wij werken met diverse topmerken, zoals: *alZIRCONIO *en ROCA * TAGINA * MIRAFLOOR Ook voor de doe-het-zelver * APARICI * PERONDA * ZIRCONIO Showroom geopend:* ROCA

Edwin de Vries West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur Tel. (0229) 54 35 14

E l e kOok tra &Koopavond: itgoed service voor deW doe-het-zelver

19.00geopend: -62 21.00 uur ER Middenbeemster Edwin de Vries vrijdag - De Eenhoorn - 1462 Showroom Tel. 0299 684346 - Mobiel: 06 51838782 edwindevries72@hotmail.com West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur

1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur Tel. (0229) 54 35 14 Koopavond:

Wie zijn deze dames? Beemster - Deze keer een plaat uit het archief van dokter Vening. Twee dames die rustig voor de fotograaf poseren. Wellicht is deze plaat, gezien de kleding, ergens in de jaren dertig van de vorige eeuw genomen. Ook toen werd er al reclame in de Engelse taal gemaakt! Zijn dit twee telefonistes, of maakten zij in die tijd al lokale radio? Iets wat mij enigszins onwaarschijnlijk lijkt. Maar neem alle attributen die zichtbaar zijn eens goed in ogenschouw. Een reclamebord in het Engels voor koptelefoons. Daarnaast wellicht een hoofdschakelaar met grote hendel. Daaronder twee meters, voltmeters of iets dergelijks, daar lijkt het op. Over een meter hangt een koptelefoon. In het midden een bordje Philips Radio, met daaronder een wel heel groot bord met een gelijke tekst en een radiolamp erop afgebeeld. Dan rechts iets dat op een vergunning lijkt, maar het kan ook een schema zijn. Al met al heeft het wat met radioverbindingen te maken. De dames zelf kijken voor zich uit alsof dit alles voor hen zeker geen geheimen heeft. Voor mij echter wel, weet u wat dit is en wie de dames zijn graag even een mailtje of telefoontje naar ckoomen@ euphony.nl of 0229-573 740. Mocht er licht in de duisternis komen betreffende deze twee dames, dan hoort u wat zij beiden nu eigenlijk gedaan hebben. Beeld en tekst: Cor Koomen

HET 400 JARIG BESTAAN VAN DE BEEMSTER WORDT UITBUNDIG GEVIERD. WE KIJKEN DIT JAAR REGELMATIG TERUG OP HOE HET WAS, OOK DE â&#x20AC;&#x2DC;UITKOMSTâ&#x20AC;&#x2122; WIL HAAR STEENTJE HIERAAN BIJDRAGEN. WIJ DOEN DAT MET EEN SPECIALE RUBRIEK â&#x20AC;&#x2DC;100 JAAR GELEDENâ&#x20AC;&#x2122;, HIERIN PUBLICEREN WIJ BEELDEN (VAN 1910-1925) UIT EEN FOTOARCHIEF VAN DRS. MARTINUS HELLINGMAN.

Contactblad SCHERMER

Club 65

Op 11 september starten wij weer met de Soosmiddagen en verder iedere tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand van 14.30 uur tot 17.00 uur in het Schermer Wapen. Wilt u eens bij ons kijken, kom dan gezellig langs, u bent van harte welkom. Op 5 september start ook weer het dansen onder leiding van Ank. Dit is op de woensdagochtend van 10.45 uur tot 11.45 uur in het Honk aan de Schermeerstraat 9; het is heel gezellig. Het zou wel leuk zijn als wij er wat nieuwe leden bij krijgen. Aarzel niet en kom eens kijken. Helaas is het â&#x20AC;&#x153;beter bewegenâ&#x20AC;? voor ouderen gestopt. Weet u iemand die ons kan helpen, laat het ons dan even weten. Namens het bestuur Agaath Zwiers.


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 14

D O O R M A R J O N VA N D E R L I N D E N E N A D H O D D E

SPIJKERBOOR 2012

Kermis Spijkerboor


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 15

DOOR INK SAUER, MICHEL PRENG EN AD HODDE

DE WOUDE 2012

Kermis De Woude


7 AUGUSTUS 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 16

Koningin van de groente Special

FOTO

Bos asperges

Knapperige groene asperges met zachte mascarpone in mals varkensvlees. Rondom bakken en daarna 7-10 minuten in pan of oven garen.

KEURSLAGERKOOPJE

:UDSVDQGZLFK PHWIULFDQGHDX

%VJUTF CJFGTUVL

550

4 voor

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram achterham

GRATIS

HSBNHSJMMXPSTU

%(=2(.(5,6,121=( 23'(=()272=,(78((163(&+7',(,10,''(/6((19$67( ,1'(5,-3'$7+,- $&+7(578,1+,-92(/7=,&+,10,''(/6=27+8,6%,-216 6'(0$$/7,-'$//( +(7$//((15(&+7,1+(792*(/+8,6-(23(,67(17,-'(1 9$67(%(=2(.(5 $1'(5(%(=2(.(5623$)67$1'+28'7((163(&+7$/6 //('$$*6 $$1+8,60,''(1,1'(:221:,-.,692/*(160,-1,(7$ -2.(./$=(0$*$/-2(1'(5,-3

Heeft u een mooie foto gemaakt die u wilt delen met onze lezers? Mail hem naar ons met een kleine beschrijving waarom hij zo bijzonder is. redactie@de-uitkomst.nl

Cursus Beter omgaan met pubers in het Centrum voor Jeugd en Gezin Graft-De Rijp In het Centrum voor Jeugd en Gezin in Graft-De Rijp start 16 oktober de gratis oudercursus â&#x20AC;&#x2122;Beter omgaan met pubersâ&#x20AC;&#x2122;. Dit is een cursus over opvoeden tijdens de puberteit en is bedoeld voor ouders en/of opvoeders van â&#x20AC;&#x2DC;pubersâ&#x20AC;&#x2122; in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar. Voor aanmelden en meer informatie (cursusdata, etc) kunnen ouders/opvoeders terecht op www. ggdhollandsnoorden.nl/Cursussen. Voor meer informatie en vragen kan men ook op deze website terecht of contact opnemen met GGD Hollands Noorden sector Jeugdgezondheidszorg, telefoonnummer: 088-0100555.

BENODIGDHEDEN: V t HHFCSBEFOGSJDBOEFB t HSPUFCMPFNUPSUJMMBT t FMUBSUBBSTBVT TMB t CMBBEKFTLSPQ PGJKTCFSH t SJKQFBWPDBEP JOSFFQKFT JOSFFQKFT t [POHFESPPHEFUPNBBUKFT t CMBBEKFTCBTJMJDVN S t [PVUFOWFSTHFNBMFOQFQF BEREIDING: eetlepel tartaarsaus Bestrijk elke tortilla met een s met sla, fricandeau, en beleg ze achtereenvolgen tjes en basilicum. avocado, zongedroogde tomaa over en klap ze Strooi er nog wat zout en peper er een prikker dubbel en dan nog eens. Steek r met een vers door en serveer direct. Lekke geperst sapje.

"BSEBQQFM TBMBEFmet spek 50 250 gram

2

(FWVMEF TUPLCSPEFO 50 2 stuks

5

#MJOEFWJOL JFEFSFe

GRATIS SPECIAL

Bos asperges 100 gram

175

3VOEFS SPPLWMFFT 100 gram

248

Aanbiedingen gelden van 6 t/m 11 augustus 2012

Han de Vries uw Keurslager Driemaster 7 - De Rijp, telefoon: 0299 67 13 39 Rijperweg 54 - Middenbeemster, telefoon: 0299 68 50 15

EORN EORN

%ORN6WXFDGRRUVEHGULMI 9DQWUDGLWLRQHHOWRWPRGHUQ 9RRUDOXZELQQHQHQEXLWHQZHUN

:::%/2.678&1/_'(5,-3_7(/_)$;

 .257,1* 23'(=20(5&2//(&7,(

'$0(6./(',1*

Onze merken: Aaiko | Anna Scott | Babouche Baboos | Best Mountain Bloomingville | Cop Copine | Corel | Country Field | Dictionary | Gets | HK Living | House Doctor | Label 88 | Madam Stoltz | Mado et les Autres | Mat Fashion | Mogene | PTMD | Sybelplus | Verpass | Yoek | Zusss De Volger 25, De Rijp, 0299 67 97 72

www.perfectwoman.nl www.perfectwoman.nl

BP de Poel

Graft

NU BIJ BP DE POEL

SD KAARTEN EN USB-STICKS

AL VANAF â&#x201A;Ź 4,95

ZEER VOORDELIG GEPRIJSD!

GRAFTERBAAN 2, GRAFT 0299 - 67 32 63, WWW.BPDEPOEL.NL

WWW.DE-UITKOMST.NL

De Uitkomst week 32 2012  

De Uitkomst week 32 2012

Advertisement